Updated po files from 1.2.5
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en catal�.
2 # Copyright � 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurn� Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari �s mascul�? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> mascul�)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acci�, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes �x desconegut� -> �x �s desconegut�.
14 #   - �algoritme� o �algorisme�?  (ambd�s s�n correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - �anell� o �clauer�?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses m�s �signatura� q �firma�; unifique.
19 #   - Usar maj�scules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases �ndies completades.
22 #   - Algunes incoher�ncies: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Nom�s es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coher�ncia)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.4rc\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2004-07-27 17:15+0200\n"
31 "PO-Revision-Date: 2003-12-05 19:15+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: util/secmem.c:90
39 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
40 msgstr "AV�S: esteu usant mem�ria insegura!\n"
41
42 #: util/secmem.c:91
43 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
44 msgstr ""
45 "si us plau, visiteu http://www.gnupg.org/faq.html per a m�s informaci�\n"
46
47 # �ltimament pense si �iniciar� no ser� millor que �inicialitzar�?  ivb
48 # Segons SC, hi ha difer�ncia. jm
49 #: util/secmem.c:340
50 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
51 msgstr "l'operaci� no �s possible sense mem�ria segura inicialitzada\n"
52
53 #: util/secmem.c:341
54 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
55 msgstr "(potser heu utilitzat el programa erroni per a aquesta tasca)\n"
56
57 #: util/miscutil.c:307 util/miscutil.c:344
58 msgid "yes"
59 msgstr "s�|si"
60
61 #: util/miscutil.c:308 util/miscutil.c:349
62 msgid "yY"
63 msgstr "sS"
64
65 #: util/miscutil.c:310 util/miscutil.c:346
66 msgid "no"
67 msgstr "no"
68
69 #: util/miscutil.c:311 util/miscutil.c:350
70 msgid "nN"
71 msgstr "nN"
72
73 #: util/miscutil.c:348 g10/keyedit.c:1138
74 msgid "quit"
75 msgstr "ix"
76
77 # �xX�?  ivb
78 #: util/miscutil.c:351
79 msgid "qQ"
80 msgstr "xX"
81
82 #: util/miscutil.c:384
83 msgid "okay|okay"
84 msgstr ""
85
86 #: util/miscutil.c:386
87 msgid "cancel|cancel"
88 msgstr ""
89
90 #: util/miscutil.c:387
91 msgid "oO"
92 msgstr ""
93
94 #: util/miscutil.c:388
95 #, fuzzy
96 msgid "cC"
97 msgstr "c"
98
99 #: util/errors.c:54
100 msgid "general error"
101 msgstr "error general"
102
103 #: util/errors.c:55
104 msgid "unknown packet type"
105 msgstr "el tipus de paquet �s desconegut"
106
107 #: util/errors.c:56
108 msgid "unknown version"
109 msgstr "la versi� �s desconeguda"
110
111 #: util/errors.c:57
112 msgid "unknown pubkey algorithm"
113 msgstr "l'algoritme de clau p�blica �s desconegut"
114
115 #: util/errors.c:58
116 msgid "unknown digest algorithm"
117 msgstr "l'algoritme de resum �s desconegut"
118
119 #: util/errors.c:59
120 msgid "bad public key"
121 msgstr "la clau p�blica �s err�nia"
122
123 #: util/errors.c:60
124 msgid "bad secret key"
125 msgstr "la clau secreta �s err�nia"
126
127 #: util/errors.c:61
128 msgid "bad signature"
129 msgstr "la signatura �s err�nia"
130
131 #: util/errors.c:62
132 msgid "checksum error"
133 msgstr "la suma de control �s err�nia"
134
135 #: util/errors.c:63
136 msgid "bad passphrase"
137 msgstr "la contrasenya �s err�nia"
138
139 #: util/errors.c:64
140 msgid "public key not found"
141 msgstr "no s'ha trobat la clau p�blica"
142
143 #: util/errors.c:65
144 msgid "unknown cipher algorithm"
145 msgstr "l'algoritme de xifratge �s desconegut"
146
147 #: util/errors.c:66
148 msgid "can't open the keyring"
149 msgstr "no s'ha pogut obrir l'anell"
150
151 #: util/errors.c:67
152 msgid "invalid packet"
153 msgstr "el paquet �s inv�lid"
154
155 #: util/errors.c:68
156 msgid "invalid armor"
157 msgstr "l'armadura �s inv�lida"
158
159 #: util/errors.c:69
160 msgid "no such user id"
161 msgstr "no s'ha trobat l'id de l'usuari"
162
163 #: util/errors.c:70
164 msgid "secret key not available"
165 msgstr "la clau secreta no est� disponible"
166
167 #: util/errors.c:71
168 msgid "wrong secret key used"
169 msgstr "s'ha utilitzat una clau secreta incorrecta"
170
171 # G�nere?  Nombre?  ivb
172 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
173 # uncompressed so we know the gender. jm
174 #: util/errors.c:72
175 msgid "not supported"
176 msgstr "no �s suportat"
177
178 #: util/errors.c:73
179 msgid "bad key"
180 msgstr "la clau �s incorrecta"
181
182 #: util/errors.c:74
183 msgid "file read error"
184 msgstr "error de lectura"
185
186 #: util/errors.c:75
187 msgid "file write error"
188 msgstr "error d'escriptura"
189
190 #: util/errors.c:76
191 msgid "unknown compress algorithm"
192 msgstr "l'algoritme de compressi� �s desconegut"
193
194 #: util/errors.c:77
195 msgid "file open error"
196 msgstr "error en l'obertura del fitxer"
197
198 #: util/errors.c:78
199 msgid "file create error"
200 msgstr "error en la creaci� del fitxer"
201
202 #: util/errors.c:79
203 msgid "invalid passphrase"
204 msgstr "la contrasenya �s inv�lida"
205
206 #: util/errors.c:80
207 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
208 msgstr "l'algoritme de clau p�blica no �s implementat"
209
210 #: util/errors.c:81
211 msgid "unimplemented cipher algorithm"
212 msgstr "l'algoritme de xifratge no �s implementat"
213
214 #: util/errors.c:82
215 msgid "unknown signature class"
216 msgstr "la classe de signatura �s desconeguda"
217
218 #: util/errors.c:83
219 msgid "trust database error"
220 msgstr "error de la base de dades de confian�a"
221
222 #: util/errors.c:84
223 msgid "bad MPI"
224 msgstr "l'MPI �s erroni"
225
226 #: util/errors.c:85
227 msgid "resource limit"
228 msgstr "l�mit de recursos"
229
230 #: util/errors.c:86
231 msgid "invalid keyring"
232 msgstr "l'anell no �s v�lid"
233
234 #: util/errors.c:87
235 msgid "bad certificate"
236 msgstr "el certificat �s incorrecte"
237
238 #: util/errors.c:88
239 msgid "malformed user id"
240 msgstr "l'id d'usuari �s malformat"
241
242 #: util/errors.c:89
243 msgid "file close error"
244 msgstr "error en el tancament del fitxer"
245
246 #: util/errors.c:90
247 msgid "file rename error"
248 msgstr "error en el reanomenament del fitxer"
249
250 #: util/errors.c:91
251 msgid "file delete error"
252 msgstr "error en l'eliminaci� del fitxer"
253
254 #: util/errors.c:92
255 msgid "unexpected data"
256 msgstr "dades inesperades"
257
258 #: util/errors.c:93
259 msgid "timestamp conflict"
260 msgstr "conflicte de data"
261
262 # Ac� veus pq jo pose �no �s v�lid� en comptes de ��s inv�lid�.  ivb
263 #: util/errors.c:94
264 msgid "unusable pubkey algorithm"
265 msgstr "l'algoritme de clau p�blica �s inusable"
266
267 #: util/errors.c:95
268 msgid "file exists"
269 msgstr "el fitxer existeix"
270
271 # Segons context: la clau �s feble?  ivb
272 #: util/errors.c:96
273 msgid "weak key"
274 msgstr "clau feble"
275
276 #: util/errors.c:97
277 msgid "invalid argument"
278 msgstr "l'argument �s inv�lid"
279
280 # La �U� �s masculina o femenina?  ivb
281 #: util/errors.c:98
282 msgid "bad URI"
283 msgstr "l'URI �s err�nia"
284
285 # �dem.  ivb
286 #: util/errors.c:99
287 msgid "unsupported URI"
288 msgstr "l'URI no �s suportada"
289
290 #: util/errors.c:100
291 msgid "network error"
292 msgstr "error de la xarxa"
293
294 # G�nere?  Nombre?  ivb
295 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
296 # uncompressed so we know the gender. jm
297 #: util/errors.c:102
298 msgid "not encrypted"
299 msgstr "no �s xifrat"
300
301 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
302 # Probablement �s una clau, femen�. jm
303 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
304 # uncompressed so we know the gender. jm
305 #: util/errors.c:103
306 msgid "not processed"
307 msgstr "no processat"
308
309 #: util/errors.c:105
310 msgid "unusable public key"
311 msgstr "ls clau p�blica �s inusable"
312
313 #: util/errors.c:106
314 msgid "unusable secret key"
315 msgstr "la clau secreta �s inusable"
316
317 # �del servidor�, �en el servidor�?  ivb
318 #: util/errors.c:107
319 msgid "keyserver error"
320 msgstr "error de servidor de claus"
321
322 #: util/logger.c:183
323 msgid "ERROR: "
324 msgstr ""
325
326 #: util/logger.c:186
327 msgid "WARNING: "
328 msgstr ""
329
330 #: util/logger.c:279
331 #, c-format
332 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
333 msgstr "... a�� �s un bug (%s:%d:%s)\n"
334
335 #: util/logger.c:285
336 #, c-format
337 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
338 msgstr "heu trobat un bug... (%s:%d)\n"
339
340 #: cipher/random.c:163
341 msgid "no entropy gathering module detected\n"
342 msgstr "no s'ha trobat cap m�dul d'acumulaci� d'entropia\n"
343
344 #: cipher/random.c:387 g10/keygen.c:2032 g10/import.c:169
345 #, c-format
346 msgid "can't open `%s': %s\n"
347 msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�: %s\n"
348
349 #: cipher/random.c:391
350 #, c-format
351 msgid "can't stat `%s': %s\n"
352 msgstr "no es pot fer stat de �%s�: %s\n"
353
354 # Descartar, deixar passar...  ignorar �s un anglicisme.  ivb
355 #: cipher/random.c:396
356 #, c-format
357 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
358 msgstr "�%s� no �s un fitxer regular: es descarta\n"
359
360 #: cipher/random.c:401
361 msgid "note: random_seed file is empty\n"
362 msgstr "nota: el fitxer random_seed �s buit\n"
363
364 #: cipher/random.c:407
365 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
366 msgstr ""
367 "AV�S: el tamany del fitxer random_seed no �s v�lid - no s'usar�\n"
368
369 #: cipher/random.c:415
370 #, c-format
371 msgid "can't read `%s': %s\n"
372 msgstr "no s'ha pogut llegir �%s�: %s\n"
373
374 #: cipher/random.c:453
375 msgid "note: random_seed file not updated\n"
376 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
377
378 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:481
379 #, c-format
380 msgid "can't create `%s': %s\n"
381 msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
382
383 #: cipher/random.c:480
384 #, c-format
385 msgid "can't write `%s': %s\n"
386 msgstr "no s'ha pogut escriure �%s�: %s\n"
387
388 # No em passe! ;)  ivb
389 #: cipher/random.c:483
390 #, c-format
391 msgid "can't close `%s': %s\n"
392 msgstr "no s'ha pogut tancar �%s�: %s\n"
393
394 #: cipher/random.c:728
395 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
396 msgstr "AV�S: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
397
398 #: cipher/random.c:729
399 msgid ""
400 "The random number generator is only a kludge to let\n"
401 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
402 "\n"
403 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
404 "\n"
405 msgstr ""
406 "El generador de nombres aleatoris �s nom�s un peda�\n"
407 "per a que funcioni - de cap manera �s un GNA fort!\n"
408 "\n"
409 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
410 "\n"
411
412 #: cipher/rndlinux.c:134
413 #, c-format
414 msgid ""
415 "\n"
416 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
417 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
418 msgstr ""
419 "\n"
420 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
421 "sistema tinga oportunitat de recollir m�s entropia. (Calen %d bytes "
422 "m�s)\n"
423
424 #: cipher/md.c:137
425 #, c-format
426 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
427 msgstr ""
428 "l'algorisme de resum �%s� es de nom�s lectura en aquesta versi�\n"
429
430 #: cipher/rndegd.c:204
431 msgid ""
432 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
433 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
434 "of the entropy.\n"
435 msgstr ""
436 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
437 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudar� a la qualitat de la entropia.\n"
438
439 #: cipher/primegen.c:120
440 #, fuzzy, c-format
441 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
442 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
443
444 #: cipher/primegen.c:311
445 #, c-format
446 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
447 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
448
449 #: g10/g10.c:354
450 msgid ""
451 "@Commands:\n"
452 " "
453 msgstr ""
454 "@Ordres:\n"
455 " "
456
457 #: g10/g10.c:356
458 msgid "|[file]|make a signature"
459 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
460
461 #: g10/g10.c:357
462 msgid "|[file]|make a clear text signature"
463 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
464
465 #: g10/g10.c:358
466 msgid "make a detached signature"
467 msgstr "crea una signatura separada"
468
469 #: g10/g10.c:359
470 msgid "encrypt data"
471 msgstr "xifra dades"
472
473 #: g10/g10.c:361
474 msgid "encryption only with symmetric cipher"
475 msgstr "xifra nom�s amb xifratge sim�tric"
476
477 #: g10/g10.c:363
478 msgid "decrypt data (default)"
479 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
480
481 #: g10/g10.c:365
482 msgid "verify a signature"
483 msgstr "verifica una signatura"
484
485 #: g10/g10.c:367
486 msgid "list keys"
487 msgstr "llista claus"
488
489 #: g10/g10.c:369
490 msgid "list keys and signatures"
491 msgstr "llista claus i signatures"
492
493 # �de les claus� o �de la clau�?  ivb
494 #: g10/g10.c:370
495 #, fuzzy
496 msgid "list and check key signatures"
497 msgstr "comprova les signatures de la claus"
498
499 # �dactilars� o �digitals�?  ivb
500 #: g10/g10.c:371
501 msgid "list keys and fingerprints"
502 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
503
504 #: g10/g10.c:372
505 msgid "list secret keys"
506 msgstr "llista claus secretes"
507
508 #: g10/g10.c:373
509 msgid "generate a new key pair"
510 msgstr "genera un nou parell de claus"
511
512 #: g10/g10.c:374
513 msgid "remove keys from the public keyring"
514 msgstr "elimina claus de l'anell p�blic"
515
516 #: g10/g10.c:376
517 msgid "remove keys from the secret keyring"
518 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
519
520 #: g10/g10.c:377
521 msgid "sign a key"
522 msgstr "signa una clau"
523
524 #: g10/g10.c:378
525 msgid "sign a key locally"
526 msgstr "signa una clau localment"
527
528 #: g10/g10.c:381
529 msgid "sign or edit a key"
530 msgstr "signa o edita una clau"
531
532 #: g10/g10.c:382
533 msgid "generate a revocation certificate"
534 msgstr "genera un certificat de revocaci�"
535
536 #: g10/g10.c:384
537 msgid "export keys"
538 msgstr "exporta claus"
539
540 #: g10/g10.c:385
541 msgid "export keys to a key server"
542 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
543
544 #: g10/g10.c:386
545 msgid "import keys from a key server"
546 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
547
548 #: g10/g10.c:388
549 msgid "search for keys on a key server"
550 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
551
552 #: g10/g10.c:390
553 msgid "update all keys from a keyserver"
554 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
555
556 #: g10/g10.c:393
557 msgid "import/merge keys"
558 msgstr "importa/fon claus"
559
560 #: g10/g10.c:396
561 msgid "print the card status"
562 msgstr ""
563
564 #: g10/g10.c:397
565 msgid "change data on a card"
566 msgstr ""
567
568 #: g10/g10.c:398
569 msgid "change a card's PIN"
570 msgstr ""
571
572 #: g10/g10.c:406
573 msgid "update the trust database"
574 msgstr "actualitza la base de dades de confian�a"
575
576 #: g10/g10.c:413
577 msgid "|algo [files]|print message digests"
578 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
579
580 #: g10/g10.c:417 g10/gpgv.c:64
581 msgid ""
582 "@\n"
583 "Options:\n"
584 " "
585 msgstr ""
586 "@\n"
587 "Opcions:\n"
588 " "
589
590 #: g10/g10.c:419
591 msgid "create ascii armored output"
592 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
593
594 #: g10/g10.c:421
595 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
596 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
597
598 #: g10/g10.c:432
599 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
600 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
601
602 #: g10/g10.c:433
603 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
604 msgstr "|N|nivell de compressi� N (0 no comprimeix)"
605
606 #: g10/g10.c:438
607 msgid "use canonical text mode"
608 msgstr "usa el mode de text can�nic"
609
610 #: g10/g10.c:448
611 msgid "use as output file"
612 msgstr "fitxer d'eixida"
613
614 # Un dels dos �s en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
615 #: g10/g10.c:450 g10/gpgv.c:66
616 msgid "verbose"
617 msgstr "detall"
618
619 #: g10/g10.c:461
620 msgid "do not make any changes"
621 msgstr "no fa cap canvi"
622
623 #: g10/g10.c:462
624 msgid "prompt before overwriting"
625 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
626
627 #: g10/g10.c:507
628 msgid "use strict OpenPGP behavior"
629 msgstr ""
630
631 #: g10/g10.c:508
632 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
633 msgstr ""
634
635 #: g10/g10.c:530
636 msgid "allow the use of admin card commands"
637 msgstr ""
638
639 #: g10/g10.c:535
640 msgid ""
641 "@\n"
642 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
643 msgstr ""
644 "@\n"
645 "(En la p�gina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
646
647 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. s�n noms usats pel Zimmerman
648 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
649 # En efecte. Idem per a Mallory m�s endavant. Els deixe com a l'original. jm
650 #: g10/g10.c:538
651 msgid ""
652 "@\n"
653 "Examples:\n"
654 "\n"
655 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
656 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
657 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
658 " --list-keys [names]        show keys\n"
659 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
660 msgstr ""
661 "@\n"
662 "Exemples:\n"
663 "\n"
664 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
665 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
666 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
667 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
668 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
669
670 #: g10/g10.c:713 g10/gpgv.c:91
671 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
672 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
673
674 #: g10/g10.c:730
675 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
676 msgstr "Forma d'�s: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
677
678 #: g10/g10.c:733
679 msgid ""
680 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
681 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
682 "default operation depends on the input data\n"
683 msgstr ""
684 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
685 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
686 "l'operaci� predeterminada dep�n de les dades introdu�des\n"
687
688 # Suportats? ivb
689 # A Softcatal� diuen molt �implementat?. jm
690 # Precissament acabem de parlar d'�implementat a la llista del GNOME
691 # i s'ha dit que �s erroni, igual que �suportat� :) Les alternatives
692 # encara no m'agraden massa... jm
693 #: g10/g10.c:744
694 msgid ""
695 "\n"
696 "Supported algorithms:\n"
697 msgstr ""
698 "\n"
699 "Algoritmes suportats:\n"
700
701 #: g10/g10.c:747
702 msgid "Pubkey: "
703 msgstr "Clau p�blica: "
704
705 #: g10/g10.c:753 g10/keyedit.c:1737
706 msgid "Cipher: "
707 msgstr "Xifratge: "
708
709 #: g10/g10.c:759
710 msgid "Hash: "
711 msgstr "Dispersi�: "
712
713 #: g10/g10.c:765 g10/keyedit.c:1783
714 msgid "Compression: "
715 msgstr "Compressi�: "
716
717 #: g10/g10.c:848
718 msgid "usage: gpg [options] "
719 msgstr "forma d'�s: gpg [opcions] "
720
721 #: g10/g10.c:951
722 msgid "conflicting commands\n"
723 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
724
725 #: g10/g10.c:969
726 #, c-format
727 msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
728 msgstr "no s'ha trobat cap signe = en la definici� de grup �%s�\n"
729
730 # Indi. ivb
731 #: g10/g10.c:1166
732 #, fuzzy, c-format
733 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir \"%s\"\n"
734 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
735
736 # Indi. ivb
737 #: g10/g10.c:1169
738 #, fuzzy, c-format
739 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file \"%s\"\n"
740 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
741
742 # Indi. ivb
743 #: g10/g10.c:1172
744 #, fuzzy, c-format
745 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension \"%s\"\n"
746 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
747
748 #: g10/g10.c:1178
749 #, fuzzy, c-format
750 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir \"%s\"\n"
751 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
752
753 #: g10/g10.c:1181
754 #, fuzzy, c-format
755 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file \"%s\"\n"
756 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
757
758 #: g10/g10.c:1184
759 #, fuzzy, c-format
760 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension \"%s\"\n"
761 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
762
763 #: g10/g10.c:1190
764 #, fuzzy, c-format
765 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir \"%s\"\n"
766 msgstr ""
767 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
768
769 #: g10/g10.c:1193
770 #, fuzzy, c-format
771 msgid ""
772 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file \"%s\"\n"
773 msgstr ""
774 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
775
776 #: g10/g10.c:1196
777 #, fuzzy, c-format
778 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension \"%s\"\n"
779 msgstr ""
780 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
781
782 #: g10/g10.c:1202
783 #, fuzzy, c-format
784 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir \"%s\"\n"
785 msgstr ""
786 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
787
788 #: g10/g10.c:1205
789 #, fuzzy, c-format
790 msgid ""
791 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file \"%s"
792 "\"\n"
793 msgstr ""
794 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
795
796 #: g10/g10.c:1208
797 #, fuzzy, c-format
798 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension \"%s\"\n"
799 msgstr ""
800 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
801
802 #: g10/g10.c:1334
803 #, fuzzy, c-format
804 msgid "unknown configuration item \"%s\"\n"
805 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions �%s�\n"
806
807 #: g10/g10.c:1601
808 #, c-format
809 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
810 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic �%s�\n"
811
812 #: g10/g10.c:1637
813 #, c-format
814 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
815 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades �%s�\n"
816
817 #: g10/g10.c:1641
818 #, c-format
819 msgid "option file `%s': %s\n"
820 msgstr "fitxer d'opcions �%s�: %s\n"
821
822 #: g10/g10.c:1648
823 #, c-format
824 msgid "reading options from `%s'\n"
825 msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
826
827 #: g10/g10.c:1874 g10/g10.c:2409 g10/g10.c:2420
828 #, c-format
829 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
830 msgstr "NOTA: %s no �s per a �s normal!\n"
831
832 #: g10/g10.c:1887
833 #, c-format
834 msgid "cipher extension \"%s\" not loaded due to unsafe permissions\n"
835 msgstr ""
836 "la extensi� de xifrat �%s� no s'ha carregat per tindre permissos "
837 "insegurs\n"
838
839 #: g10/g10.c:2099
840 #, c-format
841 msgid "%s is not a valid character set\n"
842 msgstr "%s no �s un joc de car�cters v�lid\n"
843
844 #: g10/g10.c:2118 g10/keyedit.c:3228
845 #, fuzzy
846 msgid "could not parse keyserver URL\n"
847 msgstr ""
848 "no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
849
850 #: g10/g10.c:2124
851 #, fuzzy, c-format
852 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
853 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
854
855 #: g10/g10.c:2127
856 #, fuzzy
857 msgid "invalid keyserver options\n"
858 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
859
860 #: g10/g10.c:2134
861 #, c-format
862 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
863 msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
864
865 #: g10/g10.c:2137
866 msgid "invalid import options\n"
867 msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
868
869 #: g10/g10.c:2144
870 #, c-format
871 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
872 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
873
874 #: g10/g10.c:2147
875 msgid "invalid export options\n"
876 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
877
878 #: g10/g10.c:2172
879 #, fuzzy, c-format
880 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
881 msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
882
883 #: g10/g10.c:2175
884 #, fuzzy
885 msgid "invalid list options\n"
886 msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
887
888 #: g10/g10.c:2198
889 #, fuzzy, c-format
890 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
891 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
892
893 #: g10/g10.c:2201
894 #, fuzzy
895 msgid "invalid verify options\n"
896 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
897
898 #: g10/g10.c:2208
899 #, c-format
900 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
901 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
902
903 #: g10/g10.c:2398
904 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
905 msgstr "AV�S: el programa podria crear un fitxer core!\n"
906
907 # FIXME: prefer�ncia? jm
908 # Ho discut�rem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
909 #: g10/g10.c:2402
910 #, c-format
911 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
912 msgstr "AV�S: %s t� prefer�ncia sobre %s\n"
913
914 #: g10/g10.c:2411
915 #, c-format
916 msgid "%s not allowed with %s!\n"
917 msgstr "%s no �s perm�s amb %s!\n"
918
919 #: g10/g10.c:2414
920 #, c-format
921 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
922 msgstr "%s no t� sentit amb %s!\n"
923
924 # clares -> en clar?  ivb
925 #: g10/g10.c:2435
926 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
927 msgstr "nom�s podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
928
929 #: g10/g10.c:2441
930 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
931 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
932
933 #: g10/g10.c:2447
934 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
935 msgstr ""
936 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
937 "habilitat.\n"
938
939 #: g10/g10.c:2460
940 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
941 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
942
943 #: g10/g10.c:2528 g10/g10.c:2552
944 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
945 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
946
947 #: g10/g10.c:2534 g10/g10.c:2558
948 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
949 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no �s v�lid\n"
950
951 #: g10/g10.c:2540
952 #, fuzzy
953 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
954 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
955
956 #: g10/g10.c:2546
957 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
958 msgstr "l'algorisme de resum de certificaci� seleccionat no �s v�lid\n"
959
960 #: g10/g10.c:2561
961 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
962 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
963
964 #: g10/g10.c:2563
965 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
966 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
967
968 #: g10/g10.c:2565
969 #, fuzzy
970 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
971 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
972
973 #: g10/g10.c:2567
974 #, fuzzy
975 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
976 msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
977
978 #: g10/g10.c:2569
979 #, fuzzy
980 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
981 msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
982
983 #: g10/g10.c:2572
984 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
985 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no �s gens recomanable\n"
986
987 #: g10/g10.c:2576
988 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
989 msgstr "el mode S2K �s inv�lid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
990
991 #: g10/g10.c:2583
992 msgid "invalid default preferences\n"
993 msgstr "les prefer�ncies per defecte s�n inv�lides\n"
994
995 #: g10/g10.c:2592
996 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
997 msgstr "les prefer�ncies personals de xifrat s�n inv�lides\n"
998
999 #: g10/g10.c:2596
1000 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1001 msgstr "les prefer�ncies personals de digest s�n inv�lides\n"
1002
1003 #: g10/g10.c:2600
1004 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1005 msgstr "les prefer�ncies personals de compressi� s�n inv�lides\n"
1006
1007 #: g10/g10.c:2633
1008 #, c-format
1009 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1010 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1011
1012 #: g10/g10.c:2680
1013 #, c-format
1014 msgid "you may not use cipher algorithm \"%s\" while in %s mode\n"
1015 msgstr ""
1016 "no podeu usar l'algorisme de xifratge �%s� mentre esteu en mode %s\n"
1017
1018 #: g10/g10.c:2685
1019 #, c-format
1020 msgid "you may not use digest algorithm \"%s\" while in %s mode\n"
1021 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1022
1023 #: g10/g10.c:2690
1024 #, c-format
1025 msgid "you may not use compression algorithm \"%s\" while in %s mode\n"
1026 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressi� %s mentre esteu en mode %s\n"
1027
1028 #: g10/g10.c:2778
1029 #, c-format
1030 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1031 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
1032
1033 #: g10/g10.c:2789
1034 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1035 msgstr ""
1036 "AV�S: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau p�blica\n"
1037
1038 #: g10/g10.c:2800
1039 msgid "--store [filename]"
1040 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1041
1042 #: g10/g10.c:2807
1043 msgid "--symmetric [filename]"
1044 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1045
1046 #: g10/g10.c:2819
1047 msgid "--encrypt [filename]"
1048 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1049
1050 #: g10/g10.c:2832
1051 #, fuzzy
1052 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1053 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1054
1055 #: g10/g10.c:2834
1056 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1057 msgstr ""
1058
1059 #: g10/g10.c:2837
1060 #, fuzzy, c-format
1061 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1062 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1063
1064 #: g10/g10.c:2855
1065 msgid "--sign [filename]"
1066 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1067
1068 #: g10/g10.c:2868
1069 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1070 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1071
1072 #: g10/g10.c:2883
1073 #, fuzzy
1074 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1075 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1076
1077 #: g10/g10.c:2885
1078 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1079 msgstr ""
1080
1081 #: g10/g10.c:2888
1082 #, fuzzy, c-format
1083 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1084 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1085
1086 #: g10/g10.c:2908
1087 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1088 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1089
1090 #: g10/g10.c:2917
1091 msgid "--clearsign [filename]"
1092 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1093
1094 #: g10/g10.c:2942
1095 msgid "--decrypt [filename]"
1096 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1097
1098 #: g10/g10.c:2950
1099 msgid "--sign-key user-id"
1100 msgstr "--sign-key user-id"
1101
1102 #: g10/g10.c:2954
1103 msgid "--lsign-key user-id"
1104 msgstr "--lsign-key user-id"
1105
1106 #: g10/g10.c:2958
1107 msgid "--nrsign-key user-id"
1108 msgstr "--nrsign-key user-id"
1109
1110 #: g10/g10.c:2962
1111 msgid "--nrlsign-key user-id"
1112 msgstr "--nrlsign-key user-id"
1113
1114 #: g10/g10.c:2986
1115 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1116 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1117
1118 #: g10/g10.c:3042 g10/encode.c:474 g10/sign.c:891
1119 #, c-format
1120 msgid "can't open %s: %s\n"
1121 msgstr "no s'ha pogut obrir %s: %s\n"
1122
1123 #: g10/g10.c:3057
1124 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1125 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1126
1127 #: g10/g10.c:3094
1128 #, c-format
1129 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1130 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1131
1132 #: g10/g10.c:3096
1133 #, c-format
1134 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1135 msgstr "la recepci� des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1136
1137 #: g10/g10.c:3098
1138 #, c-format
1139 msgid "key export failed: %s\n"
1140 msgstr "l'exportaci� de la clau ha fallat: %s\n"
1141
1142 #: g10/g10.c:3109
1143 #, c-format
1144 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1145 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1146
1147 #: g10/g10.c:3119
1148 #, c-format
1149 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1150 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1151
1152 #: g10/g10.c:3160
1153 #, c-format
1154 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1155 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1156
1157 #: g10/g10.c:3168
1158 #, c-format
1159 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1160 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1161
1162 #: g10/g10.c:3255
1163 #, c-format
1164 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1165 msgstr "l'algoritme de dispersi� �s inv�lid �%s�\n"
1166
1167 #: g10/g10.c:3378
1168 msgid "[filename]"
1169 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1170
1171 #: g10/g10.c:3382
1172 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1173 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1174
1175 #: g10/g10.c:3385 g10/decrypt.c:62 g10/decrypt.c:145 g10/verify.c:95
1176 #: g10/verify.c:142
1177 #, c-format
1178 msgid "can't open `%s'\n"
1179 msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�\n"
1180
1181 #: g10/g10.c:3659
1182 msgid ""
1183 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1184 "an '='\n"
1185 msgstr ""
1186 "un nom de notaci� nom�s pot tenir car�cters imprimibles o espais i "
1187 "acabar amb el signe �=�\n"
1188
1189 #: g10/g10.c:3668
1190 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1191 msgstr "un nom de notaci� d'usuari no pot contenir el car�cter �@�\n"
1192
1193 #: g10/g10.c:3678
1194 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1195 msgstr "un valor de notaci� no pot utilitzar cap car�cter de control\n"
1196
1197 #: g10/g10.c:3712
1198 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1199 msgstr "la URL de pol�tica de certificaci� donada no �s v�lida\n"
1200
1201 #: g10/g10.c:3714
1202 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1203 msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
1204
1205 #: g10/g10.c:3747
1206 #, fuzzy
1207 msgid "the given signature preferred keyserver URL is invalid\n"
1208 msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
1209
1210 #: g10/gpgv.c:67
1211 msgid "be somewhat more quiet"
1212 msgstr "una mica m�s silenci�s"
1213
1214 #: g10/gpgv.c:68
1215 msgid "take the keys from this keyring"
1216 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1217
1218 #: g10/gpgv.c:70
1219 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1220 msgstr "fes els conflictes de marques de temps nom�s un av�s"
1221
1222 #: g10/gpgv.c:71
1223 msgid "|FD|write status info to this FD"
1224 msgstr "|FD|escriu informaci� d'estat en aquest FD"
1225
1226 #: g10/gpgv.c:95
1227 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1228 msgstr "Forma d'�s: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1229
1230 # Werner FIXME: should it use �Usage�?
1231 #: g10/gpgv.c:98
1232 msgid ""
1233 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1234 "Check signatures against known trusted keys\n"
1235 msgstr ""
1236 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1237 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confian�a\n"
1238
1239 #: g10/armor.c:317
1240 #, c-format
1241 msgid "armor: %s\n"
1242 msgstr "armadura: %s\n"
1243
1244 #: g10/armor.c:346
1245 msgid "invalid armor header: "
1246 msgstr "la cap�alera d'armadura �s inv�lida: "
1247
1248 #: g10/armor.c:353
1249 msgid "armor header: "
1250 msgstr "cap�alera d'armadura: "
1251
1252 #: g10/armor.c:364
1253 msgid "invalid clearsig header\n"
1254 msgstr "la cap�alera de signatura clara �s inv�lida\n"
1255
1256 # �s un missatge d'error?  ivb
1257 # �Anidada� �s un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
1258 #: g10/armor.c:416
1259 msgid "nested clear text signatures\n"
1260 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
1261
1262 #: g10/armor.c:553
1263 msgid "invalid dash escaped line: "
1264 msgstr "la l�nia escapada amb gui� �s inv�lida: "
1265
1266 # FIXME: un-indiar. jm
1267 #: g10/armor.c:565
1268 msgid "unexpected armor:"
1269 msgstr "armadura inesperada:"
1270
1271 #: g10/armor.c:695 g10/armor.c:1276
1272 #, c-format
1273 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1274 msgstr "el car�cter radix64 %02x inv�lid s'ha om�s\n"
1275
1276 #: g10/armor.c:738
1277 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1278 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
1279
1280 #: g10/armor.c:772
1281 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1282 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
1283
1284 #: g10/armor.c:776
1285 msgid "malformed CRC\n"
1286 msgstr "CRC malformat\n"
1287
1288 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1313
1289 #, c-format
1290 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1291 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
1292
1293 #: g10/armor.c:800
1294 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1295 msgstr "f� de fitxer prematur (al final)\n"
1296
1297 #: g10/armor.c:804
1298 msgid "error in trailer line\n"
1299 msgstr "error en l'�ltima l�nia\n"
1300
1301 #: g10/armor.c:1091
1302 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1303 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
1304
1305 #: g10/armor.c:1096
1306 #, c-format
1307 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1308 msgstr ""
1309 "l'armadura �s inv�lida: la l�nia �s m�s llarga que %d car�cters\n"
1310
1311 #: g10/armor.c:1100
1312 msgid ""
1313 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1314 msgstr ""
1315 "hi ha un car�cter �quoted printable� en l'armadura - probablement s'ha "
1316 "utilitzat un MTA amb errors\n"
1317
1318 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:576
1319 msgid "No reason specified"
1320 msgstr "No s'ha especificat cap ra�"
1321
1322 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:578
1323 msgid "Key is superseded"
1324 msgstr "La clau ha estat substitu�da"
1325
1326 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:577
1327 msgid "Key has been compromised"
1328 msgstr "La clau ha estat compromesa"
1329
1330 #: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:579
1331 msgid "Key is no longer used"
1332 msgstr "La clau ja no s'usa"
1333
1334 #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:580
1335 msgid "User ID is no longer valid"
1336 msgstr "L'ID d'usuari ja no �s v�lid"
1337
1338 #: g10/pkclist.c:73
1339 msgid "reason for revocation: "
1340 msgstr "ra� de la revocaci�: "
1341
1342 #: g10/pkclist.c:90
1343 msgid "revocation comment: "
1344 msgstr "comentari de la revocaci�: "
1345
1346 #: g10/pkclist.c:195
1347 msgid "iImMqQsS"
1348 msgstr "iImMxXoO"
1349
1350 #: g10/pkclist.c:203
1351 #, fuzzy
1352 msgid "No trust value assigned to:\n"
1353 msgstr ""
1354 "No hi ha cap valor de confian�a assignat a:\n"
1355 "%4u%c/%08lX %s \""
1356
1357 #: g10/pkclist.c:207
1358 #, fuzzy
1359 msgid "          \""
1360 msgstr "              alias \""
1361
1362 #: g10/pkclist.c:234
1363 #, fuzzy
1364 msgid "      aka \""
1365 msgstr "              alias \""
1366
1367 #: g10/pkclist.c:246 g10/keyedit.c:311
1368 msgid ""
1369 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1370 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1371 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1372 "\n"
1373 msgstr ""
1374 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
1375 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
1376 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
1377
1378 #: g10/pkclist.c:250
1379 #, fuzzy, c-format
1380 msgid " %d = I don't know or won't say\n"
1381 msgstr " %d = No ho s�\n"
1382
1383 #: g10/pkclist.c:252
1384 #, c-format
1385 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1386 msgstr " %d = NO confie\n"
1387
1388 #: g10/pkclist.c:254
1389 #, c-format
1390 msgid " %d = I trust marginally\n"
1391 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
1392
1393 #: g10/pkclist.c:256
1394 #, c-format
1395 msgid " %d = I trust fully\n"
1396 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
1397
1398 #: g10/pkclist.c:258
1399 #, c-format
1400 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1401 msgstr " %d = Hi confie absolutament\n"
1402
1403 #: g10/pkclist.c:261
1404 msgid " i = please show me more information\n"
1405 msgstr " i = mostra m�s informaci�\n"
1406
1407 #: g10/pkclist.c:264
1408 msgid " m = back to the main menu\n"
1409 msgstr " m = torna al men� principal\n"
1410
1411 #: g10/pkclist.c:267
1412 msgid " s = skip this key\n"
1413 msgstr " o = omet aquesta clau\n"
1414
1415 #: g10/pkclist.c:268
1416 msgid " q = quit\n"
1417 msgstr " x = ix\n"
1418
1419 #: g10/pkclist.c:272
1420 #, c-format
1421 msgid ""
1422 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
1423 "\n"
1424 msgstr ""
1425
1426 #: g10/pkclist.c:278 g10/revoke.c:605
1427 msgid "Your decision? "
1428 msgstr "La vostra decisi�? "
1429
1430 #: g10/pkclist.c:299
1431 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1432 msgstr "Realment voleu assignar confian�a absoluta a aquesta clau? "
1433
1434 #: g10/pkclist.c:313
1435 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1436 msgstr "Certificats que duen a una clau de confian�a absoluta:\n"
1437
1438 #: g10/pkclist.c:387
1439 #, c-format
1440 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1441 msgstr "clau %08lX: aquesta clau ha estat revocada!\n"
1442
1443 #: g10/pkclist.c:394 g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:505
1444 msgid "Use this key anyway? "
1445 msgstr "Voleu usar de tota manera aquesta clau?"
1446
1447 #: g10/pkclist.c:399
1448 #, c-format
1449 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1450 msgstr "clau %08lX: aquesta subclau ha estat revocada!\n"
1451
1452 #: g10/pkclist.c:420
1453 #, c-format
1454 msgid "%08lX: key has expired\n"
1455 msgstr "%08lX: la clau ha caducat\n"
1456
1457 #: g10/pkclist.c:430
1458 #, fuzzy, c-format
1459 msgid "%08lX: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
1460 msgstr ""
1461 "%08lX: No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
1462
1463 #: g10/pkclist.c:436
1464 #, c-format
1465 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1466 msgstr "%08lX: La clau NO �s de confian�a\n"
1467
1468 #: g10/pkclist.c:441
1469 #, fuzzy, c-format
1470 msgid "%08lX: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
1471 msgstr ""
1472 "%08lX: No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
1473
1474 #: g10/pkclist.c:447
1475 #, fuzzy
1476 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
1477 msgstr "Aquesta clau pertany probablement al seu propietari\n"
1478
1479 #: g10/pkclist.c:452
1480 msgid "This key belongs to us\n"
1481 msgstr "Aquesta clau �s nostra\n"
1482
1483 #: g10/pkclist.c:500
1484 msgid ""
1485 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
1486 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
1487 "you may answer the next question with yes\n"
1488 "\n"
1489 msgstr ""
1490 "NO �s segur que la clau pertanya a la persona esmentada en\n"
1491 "l'ID d'usuari. Si *realment* sabeu qu� feu, podeu respondre\n"
1492 "�s�� a la seg�ent pregunta\n"
1493 "\n"
1494
1495 #: g10/pkclist.c:514 g10/pkclist.c:544
1496 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1497 msgstr "AV�S: S'est� usant una clau no fiable!\n"
1498
1499 #: g10/pkclist.c:551
1500 #, fuzzy
1501 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
1502 msgstr ""
1503 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocaci� %08lX no "
1504 "est� present.\n"
1505
1506 #: g10/pkclist.c:560
1507 #, fuzzy
1508 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
1509 msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
1510
1511 #: g10/pkclist.c:563
1512 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1513 msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
1514
1515 #: g10/pkclist.c:564
1516 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1517 msgstr "      A�� podria significar que la signatura �s falsificada.\n"
1518
1519 #: g10/pkclist.c:570
1520 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1521 msgstr "AV�S: Aquesta subclau ha estat revocada pel propietari!\n"
1522
1523 #: g10/pkclist.c:575
1524 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1525 msgstr "Nota: Aquesta clau ha estat desactivada.\n"
1526
1527 #: g10/pkclist.c:580
1528 msgid "Note: This key has expired!\n"
1529 msgstr "Nota: La clau ha caducat!\n"
1530
1531 #: g10/pkclist.c:591
1532 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1533 msgstr ""
1534 "AV�S: Aquesta clau no ve certificada per una signatura de confian�a!\n"
1535
1536 #: g10/pkclist.c:593
1537 msgid ""
1538 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1539 msgstr ""
1540 "    No hi ha res que indique que la signatura pertany al seu propietari.\n"
1541
1542 #: g10/pkclist.c:601
1543 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1544 msgstr "AV�S: La clau NO �s de confian�a!\n"
1545
1546 #: g10/pkclist.c:602
1547 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1548 msgstr "          Probablement la signatura �s FALSA.\n"
1549
1550 #: g10/pkclist.c:610
1551 msgid ""
1552 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1553 msgstr "AV�S: Aquesta clau no ve certificada per signatures prou fiables!\n"
1554
1555 #: g10/pkclist.c:612
1556 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1557 msgstr "No �s segur que la signatura pertanya al seu propietari.\n"
1558
1559 #: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:800 g10/encode.c:791
1560 #, c-format
1561 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1562 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1563
1564 #: g10/pkclist.c:777 g10/pkclist.c:810 g10/pkclist.c:979 g10/pkclist.c:1039
1565 #, c-format
1566 msgid "%s: skipped: %s\n"
1567 msgstr "%s: es descarta: %s\n"
1568
1569 #: g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:1011
1570 #, c-format
1571 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1572 msgstr "%s: es descarta: la clau p�blica ja est� present\n"
1573
1574 #: g10/pkclist.c:829
1575 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1576 msgstr "No heu especificat un ID d'usuari. (podeu usar �-r�)\n"
1577
1578 #: g10/pkclist.c:845
1579 msgid "Current recipients:\n"
1580 msgstr ""
1581
1582 #: g10/pkclist.c:871
1583 msgid ""
1584 "\n"
1585 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1586 msgstr ""
1587 "\n"
1588 "Introdu�u l'ID d'usuari. Finalitzeu amb una l�nia en blanc: "
1589
1590 #: g10/pkclist.c:887
1591 msgid "No such user ID.\n"
1592 msgstr "Usuari inexistent.\n"
1593
1594 #: g10/pkclist.c:892 g10/pkclist.c:954
1595 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1596 msgstr "es descarta: la clau p�blica ja s'ha especificat com a destinatari\n"
1597
1598 #: g10/pkclist.c:910
1599 msgid "Public key is disabled.\n"
1600 msgstr "La clau p�blica est� desactivada.\n"
1601
1602 #: g10/pkclist.c:917
1603 msgid "skipped: public key already set\n"
1604 msgstr "es descarta: la clau p�blica ja est� establida\n"
1605
1606 #: g10/pkclist.c:946
1607 #, c-format
1608 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1609 msgstr "el destinatari predeterminat �s desconegut �%s�\n"
1610
1611 #: g10/pkclist.c:991
1612 #, c-format
1613 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1614 msgstr "%s: es descarta: la clau p�blica est� desactivada\n"
1615
1616 #: g10/pkclist.c:1046
1617 msgid "no valid addressees\n"
1618 msgstr "no hi ha adreces v�lides\n"
1619
1620 #: g10/keygen.c:207
1621 #, fuzzy, c-format
1622 msgid "preference `%s' duplicated\n"
1623 msgstr "la prefer�ncia %c%lu �s duplicada\n"
1624
1625 #: g10/keygen.c:214
1626 #, fuzzy
1627 msgid "too many cipher preferences\n"
1628 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
1629
1630 #: g10/keygen.c:216
1631 #, fuzzy
1632 msgid "too many digest preferences\n"
1633 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
1634
1635 #: g10/keygen.c:218
1636 #, fuzzy
1637 msgid "too many compression preferences\n"
1638 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
1639
1640 #: g10/keygen.c:315
1641 #, fuzzy, c-format
1642 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
1643 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
1644
1645 #: g10/keygen.c:738
1646 msgid "writing direct signature\n"
1647 msgstr "s'est� escrivint una signatura directa\n"
1648
1649 #: g10/keygen.c:777
1650 msgid "writing self signature\n"
1651 msgstr "s'est� escrivint l'autosignatura\n"
1652
1653 #: g10/keygen.c:823
1654 msgid "writing key binding signature\n"
1655 msgstr "s'est� escrivint la signatura de comprovaci� de la clau\n"
1656
1657 #: g10/keygen.c:885 g10/keygen.c:969 g10/keygen.c:1060
1658 #, c-format
1659 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1660 msgstr "la mida de la clau �s inv�lida; s'hi usaran %u bits\n"
1661
1662 #: g10/keygen.c:890 g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1065
1663 #, c-format
1664 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1665 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
1666
1667 #: g10/keygen.c:1165
1668 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1669 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
1670
1671 #: g10/keygen.c:1167
1672 #, fuzzy, c-format
1673 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
1674 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
1675
1676 #: g10/keygen.c:1168
1677 #, c-format
1678 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1679 msgstr "   (%d) DSA (nom�s signar)\n"
1680
1681 #: g10/keygen.c:1170
1682 #, fuzzy, c-format
1683 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
1684 msgstr "   (%d) ElGamal (nom�s xifrar)\n"
1685
1686 #: g10/keygen.c:1171
1687 #, c-format
1688 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1689 msgstr "   (%d) RSA (nom�s signar)\n"
1690
1691 #: g10/keygen.c:1173
1692 #, c-format
1693 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1694 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
1695
1696 #: g10/keygen.c:1175
1697 #, c-format
1698 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1699 msgstr "   (%d) RSA (signar i xifrar)\n"
1700
1701 #: g10/keygen.c:1178 g10/keyedit.c:320 g10/keyedit.c:341 g10/keyedit.c:355
1702 msgid "Your selection? "
1703 msgstr "Seleccioneu: "
1704
1705 #: g10/keygen.c:1212 g10/keyedit.c:816 g10/revoke.c:638
1706 msgid "Invalid selection.\n"
1707 msgstr "La selecci� �s inv�lida.\n"
1708
1709 #: g10/keygen.c:1225
1710 #, c-format
1711 msgid ""
1712 "About to generate a new %s keypair.\n"
1713 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1714 "              default keysize is 1024 bits\n"
1715 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1716 msgstr ""
1717 "Preparat per a generar un nou parell de claus %s.\n"
1718 "              grand�ria m�nima:  768 bits\n"
1719 "      grand�ria predeterminada: 1024 bits\n"
1720 "  grand�ria m�xima aconsellada: 2048 bits\n"
1721
1722 #: g10/keygen.c:1234
1723 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1724 msgstr "Quina grand�ria voleu? (1024) "
1725
1726 #: g10/keygen.c:1239
1727 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1728 msgstr "DSA nom�s permet claus entre 512 i 1024 bits\n"
1729
1730 #: g10/keygen.c:1241
1731 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1732 msgstr ""
1733 "la clau �s massa petita; 1024 bits ?s el m�nim perm�s per a claus "
1734 "RSA.\n"
1735
1736 #: g10/keygen.c:1244
1737 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1738 msgstr "la clau �s massa petita; 768 bits �s el m�nim perm�s.\n"
1739
1740 # Jo tinc Deep Thought MMX a casa i m'ho fa en 42 segons.  ivb
1741 #: g10/keygen.c:1255
1742 #, c-format
1743 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1744 msgstr "la clau �s massa llarga; %d �s el m�xim perm�s.\n"
1745
1746 #: g10/keygen.c:1260
1747 msgid ""
1748 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1749 "computations take REALLY long!\n"
1750 msgstr ""
1751 "No es recomanen claus m�s llargues de 2048 bits perqu�\n"
1752 "els c�lculs s�n VERITABLEMENT llargs!\n"
1753
1754 #: g10/keygen.c:1263
1755 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1756 msgstr "Segur que voleu aquesta grand�ria? "
1757
1758 #: g10/keygen.c:1264
1759 msgid ""
1760 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1761 "vulnerable to attacks!\n"
1762 msgstr ""
1763 "D'acord, per� sapieu que la radiaci� del monitor i del teclat tamb� "
1764 "son molt vulnerables als atacs!\n"
1765
1766 #: g10/keygen.c:1273
1767 #, c-format
1768 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1769 msgstr "La grand�ria sol�licitada �s %u bits\n"
1770
1771 #: g10/keygen.c:1276 g10/keygen.c:1280
1772 #, c-format
1773 msgid "rounded up to %u bits\n"
1774 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
1775
1776 #: g10/keygen.c:1331
1777 msgid ""
1778 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1779 "         0 = key does not expire\n"
1780 "      <n>  = key expires in n days\n"
1781 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1782 "      <n>m = key expires in n months\n"
1783 "      <n>y = key expires in n years\n"
1784 msgstr ""
1785 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
1786 "         0 = la clau no caduca\n"
1787 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
1788 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
1789 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
1790 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
1791
1792 #: g10/keygen.c:1340
1793 msgid ""
1794 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1795 "         0 = signature does not expire\n"
1796 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1797 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1798 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1799 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1800 msgstr ""
1801 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
1802 "         0 = la signatura no caduca\n"
1803 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
1804 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
1805 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
1806 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
1807
1808 #: g10/keygen.c:1362
1809 msgid "Key is valid for? (0) "
1810 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
1811
1812 #: g10/keygen.c:1364
1813 msgid "Signature is valid for? (0) "
1814 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
1815
1816 #: g10/keygen.c:1369
1817 msgid "invalid value\n"
1818 msgstr "el valor no �s v�lid\n"
1819
1820 #: g10/keygen.c:1374
1821 #, c-format
1822 msgid "%s does not expire at all\n"
1823 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
1824
1825 #: g10/keygen.c:1381
1826 #, c-format
1827 msgid "%s expires at %s\n"
1828 msgstr "%s caduca el %s\n"
1829
1830 # Amb �it� es refereix a les dates?  ivb
1831 # Aix� vaig entendre jo. jm
1832 #: g10/keygen.c:1387
1833 msgid ""
1834 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1835 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1836 msgstr ""
1837 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
1838 "Tanmateix, les tractar� b� fins l'any 2106.\n"
1839
1840 #: g10/keygen.c:1392
1841 msgid "Is this correct (y/n)? "
1842 msgstr "�s correcte? (s/n)"
1843
1844 #: g10/keygen.c:1435
1845 msgid ""
1846 "\n"
1847 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1848 "id\n"
1849 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1850 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1851 "\n"
1852 msgstr ""
1853 "\n"
1854 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
1855 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adre�a electr�nica\n"
1856 "d'aquesta forma:\n"
1857 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1858 "\n"
1859
1860 #: g10/keygen.c:1447
1861 msgid "Real name: "
1862 msgstr "Nom i cognoms: "
1863
1864 #: g10/keygen.c:1455
1865 msgid "Invalid character in name\n"
1866 msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *nom*\n"
1867
1868 #: g10/keygen.c:1457
1869 msgid "Name may not start with a digit\n"
1870 msgstr "El nom no pot comen�ar amb un d�git\n"
1871
1872 #: g10/keygen.c:1459
1873 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1874 msgstr "El nom ha de tenir, si m�s no, 5 car�cters\n"
1875
1876 #: g10/keygen.c:1467
1877 msgid "Email address: "
1878 msgstr "Adre�a electr�nica: "
1879
1880 #: g10/keygen.c:1478
1881 msgid "Not a valid email address\n"
1882 msgstr "No �s una adre�a v�lida\n"
1883
1884 #: g10/keygen.c:1486
1885 msgid "Comment: "
1886 msgstr "Comentari: "
1887
1888 #: g10/keygen.c:1492
1889 msgid "Invalid character in comment\n"
1890 msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *comentari*\n"
1891
1892 #: g10/keygen.c:1515
1893 #, c-format
1894 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1895 msgstr "Esteu usant el joc de car�cters `%s'.\n"
1896
1897 #: g10/keygen.c:1521
1898 #, c-format
1899 msgid ""
1900 "You selected this USER-ID:\n"
1901 "    \"%s\"\n"
1902 "\n"
1903 msgstr ""
1904 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
1905 "    \"%s\"\n"
1906 "\n"
1907
1908 #: g10/keygen.c:1526
1909 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1910 msgstr ""
1911 "No inclogueu l'adre�a ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
1912
1913 # xX? ivb
1914 # Hmm... s�. jm
1915 #: g10/keygen.c:1531
1916 msgid "NnCcEeOoQq"
1917 msgstr "NnCcEeOoXx"
1918
1919 #: g10/keygen.c:1541
1920 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1921 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
1922
1923 #: g10/keygen.c:1542
1924 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1925 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
1926
1927 #: g10/keygen.c:1561
1928 msgid "Please correct the error first\n"
1929 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
1930
1931 #: g10/keygen.c:1600
1932 msgid ""
1933 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1934 "\n"
1935 msgstr ""
1936 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
1937 "\n"
1938
1939 #: g10/keygen.c:1609 g10/keyedit.c:1021
1940 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1941 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
1942
1943 #: g10/keygen.c:1610
1944 #, c-format
1945 msgid "%s.\n"
1946 msgstr "%s.\n"
1947
1948 #: g10/keygen.c:1616
1949 msgid ""
1950 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1951 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1952 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1953 "\n"
1954 msgstr ""
1955 "No voleu contrasenya: �s una mala idea!\n"
1956 "B�. Si voleu canviar-la m�s endavant,\n"
1957 "useu aquest programa amb l'opci� \"--edit-key\".\n"
1958 "\n"
1959
1960 #: g10/keygen.c:1638
1961 msgid ""
1962 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1963 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1964 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1965 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1966 msgstr ""
1967 "Cal generar molts bits aleat?riament. �s bona idea fer alguna altra cosa\n"
1968 "(teclejar, moure el ratol�, usar els discos) durant la generaci� de\n"
1969 "nombres primers; a�� d�na oportunitat al generador de nombres "
1970 "aleatoris\n"
1971 "d'aconseguir prou entropia.\n"
1972
1973 #: g10/keygen.c:2206 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
1974 msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
1975 msgstr "no es pot fet aix� en mode desat�s\n"
1976
1977 #: g10/keygen.c:2267
1978 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1979 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
1980
1981 #: g10/keygen.c:2335
1982 msgid "Key generation canceled.\n"
1983 msgstr "La generaci� de claus ha estat cancel�lada.\n"
1984
1985 #: g10/keygen.c:2451 g10/keygen.c:2576
1986 #, c-format
1987 msgid "writing public key to `%s'\n"
1988 msgstr "s'est� escrivint la clau p�blica a �%s�\n"
1989
1990 #: g10/keygen.c:2453 g10/keygen.c:2579
1991 #, fuzzy, c-format
1992 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
1993 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
1994
1995 #: g10/keygen.c:2456 g10/keygen.c:2582
1996 #, c-format
1997 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1998 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
1999
2000 # Potser no hi haja cap anell! ivb
2001 #: g10/keygen.c:2565
2002 #, c-format
2003 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
2004 msgstr "no s'ha trobat cap anell p�blic escrivible: %s\n"
2005
2006 #: g10/keygen.c:2571
2007 #, c-format
2008 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
2009 msgstr ""
2010 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
2011 "\n"
2012
2013 #: g10/keygen.c:2589
2014 #, c-format
2015 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
2016 msgstr ""
2017 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell p�blic �%s�: %s\n"
2018
2019 #: g10/keygen.c:2596
2020 #, c-format
2021 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
2022 msgstr ""
2023 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell secret �%s�: %s\n"
2024
2025 #: g10/keygen.c:2619
2026 msgid "public and secret key created and signed.\n"
2027 msgstr "s'han creat i signat les claus p�blica i secreta.\n"
2028
2029 #: g10/keygen.c:2630
2030 msgid ""
2031 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
2032 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
2033 msgstr ""
2034 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
2035 "\"--edit-key\" per a generar una clau secund�ria per a tal prop�sit.\n"
2036
2037 #: g10/keygen.c:2642 g10/keygen.c:2755
2038 #, c-format
2039 msgid "Key generation failed: %s\n"
2040 msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
2041
2042 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
2043 #: g10/keygen.c:2691 g10/sign.c:290
2044 #, c-format
2045 msgid ""
2046 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
2047 msgstr ""
2048 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
2049 "amb el rellotge)\n"
2050
2051 # Werner FIXME: use ngettext. jm
2052 #: g10/keygen.c:2693 g10/sign.c:292
2053 #, c-format
2054 msgid ""
2055 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
2056 msgstr ""
2057 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
2058 "amb el rellotge)\n"
2059
2060 #: g10/keygen.c:2702
2061 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
2062 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no �s conforme amb OpenPGP\n"
2063
2064 #: g10/keygen.c:2730
2065 msgid "Really create? "
2066 msgstr "Crear realment? "
2067
2068 #: g10/decrypt.c:98 g10/encode.c:845
2069 msgid "--output doesn't work for this command\n"
2070 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
2071
2072 #: g10/encode.c:174 g10/tdbio.c:534 g10/tdbio.c:595 g10/openfile.c:179
2073 #: g10/openfile.c:313
2074 #, c-format
2075 msgid "%s: can't open: %s\n"
2076 msgstr "%s: no s'ha pogut obrir: %s\n"
2077
2078 #: g10/encode.c:203 g10/sign.c:1144
2079 #, c-format
2080 msgid "error creating passphrase: %s\n"
2081 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
2082
2083 #: g10/encode.c:208
2084 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
2085 msgstr "no es pot usar un paquet asim�tric ESK al estar en mode S2K\n"
2086
2087 #: g10/encode.c:221
2088 #, fuzzy, c-format
2089 msgid "using cipher %s\n"
2090 msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
2091
2092 #: g10/encode.c:231 g10/encode.c:544
2093 #, c-format
2094 msgid "`%s' already compressed\n"
2095 msgstr "�%s� ja est� comprimida\n"
2096
2097 #: g10/encode.c:301 g10/encode.c:590
2098 #, c-format
2099 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
2100 msgstr "%s: AV�S: el fitxer �s buit\n"
2101
2102 #: g10/encode.c:465
2103 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
2104 msgstr ""
2105 "nom�s podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
2106
2107 #: g10/encode.c:480
2108 #, c-format
2109 msgid "reading from `%s'\n"
2110 msgstr "s'est� llegint des de �%s�\n"
2111
2112 #: g10/encode.c:516
2113 msgid ""
2114 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
2115 msgstr ""
2116 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
2117 "esteu xifrant.\n"
2118
2119 #: g10/encode.c:526 g10/encode.c:721
2120 #, c-format
2121 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
2122 msgstr ""
2123 "for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
2124 "destinatari\n"
2125
2126 #: g10/encode.c:634 g10/sign.c:863
2127 #, c-format
2128 msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
2129 msgstr ""
2130 "for�ar l'algoritme de compressi� %s (%d) viola les prefer�ncies del "
2131 "destinatari\n"
2132
2133 #: g10/encode.c:818
2134 #, c-format
2135 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
2136 msgstr "%s/%s xifrat per a: �%s�\n"
2137
2138 #: g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2716 g10/delkey.c:74 g10/revoke.c:225
2139 #, c-format
2140 msgid "key `%s' not found: %s\n"
2141 msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
2142
2143 #: g10/export.c:184 g10/delkey.c:82 g10/revoke.c:231 g10/revoke.c:436
2144 #, c-format
2145 msgid "error reading keyblock: %s\n"
2146 msgstr "s'ha produ�t un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
2147
2148 #: g10/export.c:198
2149 #, fuzzy, c-format
2150 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
2151 msgstr "clau %08lX: no est� protegida - es descarta\n"
2152
2153 #: g10/export.c:206
2154 #, fuzzy, c-format
2155 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
2156 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
2157
2158 #: g10/export.c:353
2159 #, fuzzy, c-format
2160 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
2161 msgstr ""
2162 "AV�S: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovaci� SK\n"
2163
2164 #: g10/export.c:385
2165 msgid "WARNING: nothing exported\n"
2166 msgstr "AV�S: no s'ha exportat res\n"
2167
2168 #: g10/getkey.c:150
2169 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
2170 msgstr ""
2171 "hi ha massa entrades en la mem�ria cau de claus p�bliques - desactivada\n"
2172
2173 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2693
2174 msgid "[User id not found]"
2175 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
2176
2177 #: g10/getkey.c:1614
2178 #, fuzzy, c-format
2179 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
2180 msgstr ""
2181 "La clau inv�lida %08lX s'ha fet v�lida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
2182
2183 #: g10/getkey.c:2169
2184 #, fuzzy, c-format
2185 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
2186 msgstr ""
2187 "no hi ha una clau secreta per a la subclau p�blica %08lX - es descarta\n"
2188
2189 #: g10/getkey.c:2400
2190 #, fuzzy, c-format
2191 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
2192 msgstr "s'usar� la clau secund�ria %08lX en lloc de la prim�ria %08lX\n"
2193
2194 #: g10/getkey.c:2447
2195 #, fuzzy, c-format
2196 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
2197 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau p�blica - es descarta\n"
2198
2199 #: g10/import.c:241
2200 #, c-format
2201 msgid "skipping block of type %d\n"
2202 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2203
2204 #: g10/import.c:250
2205 #, fuzzy, c-format
2206 msgid "%lu keys processed so far\n"
2207 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2208
2209 #: g10/import.c:255
2210 #, c-format
2211 msgid "error reading `%s': %s\n"
2212 msgstr "error en la lectura de �%s�: %s\n"
2213
2214 #: g10/import.c:267
2215 #, c-format
2216 msgid "Total number processed: %lu\n"
2217 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2218
2219 #: g10/import.c:269
2220 #, c-format
2221 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2222 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2223
2224 #: g10/import.c:272
2225 #, c-format
2226 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2227 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2228
2229 #: g10/import.c:274
2230 #, c-format
2231 msgid "              imported: %lu"
2232 msgstr "              importades: %lu"
2233
2234 #: g10/import.c:280
2235 #, c-format
2236 msgid "             unchanged: %lu\n"
2237 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2238
2239 #: g10/import.c:282
2240 #, c-format
2241 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2242 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2243
2244 #: g10/import.c:284
2245 #, c-format
2246 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2247 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2248
2249 #: g10/import.c:286
2250 #, c-format
2251 msgid "        new signatures: %lu\n"
2252 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2253
2254 #: g10/import.c:288
2255 #, c-format
2256 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2257 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2258
2259 #: g10/import.c:290
2260 #, c-format
2261 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2262 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2263
2264 #: g10/import.c:292
2265 #, c-format
2266 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2267 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2268
2269 #: g10/import.c:294
2270 #, c-format
2271 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2272 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2273
2274 #: g10/import.c:296
2275 #, c-format
2276 msgid "          not imported: %lu\n"
2277 msgstr "              importades: %lu\n"
2278
2279 #: g10/import.c:537
2280 #, c-format
2281 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2282 msgstr ""
2283
2284 #: g10/import.c:539
2285 #, fuzzy
2286 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2287 msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
2288
2289 #: g10/import.c:576
2290 #, c-format
2291 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: g10/import.c:588
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2297 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2298
2299 #: g10/import.c:600
2300 #, c-format
2301 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2302 msgstr ""
2303
2304 #: g10/import.c:613
2305 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2306 msgstr ""
2307
2308 #: g10/import.c:615
2309 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2310 msgstr ""
2311
2312 #: g10/import.c:639
2313 #, c-format
2314 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2315 msgstr ""
2316
2317 #: g10/import.c:687 g10/import.c:1041
2318 #, fuzzy, c-format
2319 msgid "key %s: no user ID\n"
2320 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2321
2322 #: g10/import.c:707
2323 #, fuzzy, c-format
2324 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2325 msgstr "clau %08lX: corrupci� de la subclau HKP reparada\n"
2326
2327 #: g10/import.c:722
2328 #, fuzzy, c-format
2329 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
2330 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada �%s�\n"
2331
2332 #: g10/import.c:728
2333 #, fuzzy, c-format
2334 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2335 msgstr "clau %08lX: l'ID no �s v�lid\n"
2336
2337 #: g10/import.c:730
2338 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2339 msgstr "a�� pot ser causat per l'abs�ncia d'autosignatura\n"
2340
2341 #: g10/import.c:740 g10/import.c:1151
2342 #, fuzzy, c-format
2343 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2344 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau p�blica: %s\n"
2345
2346 #: g10/import.c:746
2347 #, fuzzy, c-format
2348 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2349 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2350
2351 #: g10/import.c:755
2352 #, c-format
2353 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2354 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2355
2356 #: g10/import.c:760 g10/sign.c:770 g10/sign.c:1006 g10/openfile.c:253
2357 #, c-format
2358 msgid "writing to `%s'\n"
2359 msgstr "s'est� escrivint en �%s�\n"
2360
2361 #: g10/import.c:766 g10/import.c:856 g10/import.c:1070 g10/import.c:1212
2362 #, c-format
2363 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2364 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell �%s�: %s\n"
2365
2366 #: g10/import.c:785
2367 #, fuzzy, c-format
2368 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2369 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau p�blica �%s�\n"
2370
2371 #: g10/import.c:809
2372 #, fuzzy, c-format
2373 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2374 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra c�pia\n"
2375
2376 #: g10/import.c:826 g10/import.c:1169
2377 #, fuzzy, c-format
2378 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2379 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2380
2381 #: g10/import.c:834 g10/import.c:1176
2382 #, fuzzy, c-format
2383 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2384 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2385
2386 #: g10/import.c:866
2387 #, fuzzy, c-format
2388 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2389 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 ID d'usuari nou\n"
2390
2391 #: g10/import.c:869
2392 #, fuzzy, c-format
2393 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2394 msgstr "clau %08lX: �%s� %d ID d'usuari nous\n"
2395
2396 #: g10/import.c:872
2397 #, fuzzy, c-format
2398 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2399 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 signatura nova\n"
2400
2401 #: g10/import.c:875
2402 #, fuzzy, c-format
2403 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2404 msgstr "clau %08lX: �%s� %d signatures noves\n"
2405
2406 #: g10/import.c:878
2407 #, fuzzy, c-format
2408 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2409 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 subclau nova\n"
2410
2411 #: g10/import.c:881
2412 #, fuzzy, c-format
2413 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2414 msgstr "clau %08lX: �%s� %d subclaus noves\n"
2415
2416 #: g10/import.c:902
2417 #, fuzzy, c-format
2418 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2419 msgstr "clau %08lX: �%s� no ha estat modificada\n"
2420
2421 #: g10/import.c:1047
2422 #, fuzzy, c-format
2423 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2424 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no v�lid - es descarta\n"
2425
2426 #: g10/import.c:1064
2427 #, c-format
2428 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2429 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2430
2431 #: g10/import.c:1075
2432 #, fuzzy, c-format
2433 msgid "key %s: secret key imported\n"
2434 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2435
2436 #: g10/import.c:1104
2437 #, fuzzy, c-format
2438 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2439 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2440
2441 #: g10/import.c:1114
2442 #, fuzzy, c-format
2443 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2444 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2445
2446 #: g10/import.c:1144
2447 #, fuzzy, c-format
2448 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2449 msgstr ""
2450 "clau %08lX: falta la clau p�blica: no es pot aplicar el certificat\n"
2451 "de revocaci�\n"
2452
2453 # O �rebutjara�? ivb
2454 # Per tots els canvis d'anglicisme �ignorat� -> �es descarta�,
2455 # �es rebutja� est� b�. jm
2456 #: g10/import.c:1187
2457 #, fuzzy, c-format
2458 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2459 msgstr ""
2460 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s: es rebutja\n"
2461
2462 #: g10/import.c:1219
2463 #, fuzzy, c-format
2464 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2465 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocaci� �%s�\n"
2466
2467 #: g10/import.c:1284
2468 #, fuzzy, c-format
2469 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2470 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2471
2472 #: g10/import.c:1299
2473 #, fuzzy, c-format
2474 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2475 msgstr ""
2476 "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no es suporta sobre l'id d'usuari "
2477 "�%s�\n"
2478 "\n"
2479
2480 #: g10/import.c:1301
2481 #, fuzzy, c-format
2482 msgid "key %s: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2483 msgstr ""
2484 "clau %08lX: l'autosignatura no �s v�lida en l'id d'usuari �%s�\n"
2485
2486 #: g10/import.c:1319
2487 #, fuzzy, c-format
2488 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2489 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enlla� de la clau\n"
2490
2491 #: g10/import.c:1330 g10/import.c:1380
2492 #, fuzzy, c-format
2493 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2494 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no �s suportat\n"
2495
2496 #: g10/import.c:1332
2497 #, fuzzy, c-format
2498 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2499 msgstr "clau %08lX: l'enlla� de subclau �s inv�lid\n"
2500
2501 #: g10/import.c:1347
2502 #, fuzzy, c-format
2503 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2504 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enlla� de subclau m�ltiple\n"
2505
2506 #: g10/import.c:1369
2507 #, fuzzy, c-format
2508 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2509 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocaci�\n"
2510
2511 #: g10/import.c:1382
2512 #, fuzzy, c-format
2513 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2514 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocaci� no v�lida\n"
2515
2516 #: g10/import.c:1397
2517 #, fuzzy, c-format
2518 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2519 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocaci� m�ltiples\n"
2520
2521 #: g10/import.c:1439
2522 #, fuzzy, c-format
2523 msgid "key %s: skipped user ID '%s'\n"
2524 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2525
2526 #: g10/import.c:1460
2527 #, fuzzy, c-format
2528 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2529 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2530
2531 #: g10/import.c:1487
2532 #, fuzzy, c-format
2533 msgid "key %s: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2534 msgstr ""
2535 "clau %08lX: la signatura �s inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2536
2537 #: g10/import.c:1497
2538 #, fuzzy, c-format
2539 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2540 msgstr ""
2541 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s en el lloc equivocat - es "
2542 "descarta\n"
2543
2544 #: g10/import.c:1514
2545 #, fuzzy, c-format
2546 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2547 msgstr ""
2548 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s - es descarta\n"
2549
2550 #: g10/import.c:1528
2551 #, fuzzy, c-format
2552 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2553 msgstr ""
2554 "clau %08lX: la signatura de la subclau �s en el lloc equivocat - es "
2555 "descarta\n"
2556
2557 #: g10/import.c:1536
2558 #, fuzzy, c-format
2559 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2560 msgstr ""
2561 "clau %08lX: la classe de signatura �s inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2562
2563 #: g10/import.c:1636
2564 #, fuzzy, c-format
2565 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2566 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2567
2568 #: g10/import.c:1698
2569 #, fuzzy, c-format
2570 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2571 msgstr ""
2572 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocaci� "
2573 "%08lX\n"
2574
2575 #: g10/import.c:1711
2576 #, fuzzy, c-format
2577 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2578 msgstr ""
2579 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocaci� %08lX no "
2580 "est� present.\n"
2581
2582 #: g10/import.c:1770
2583 #, fuzzy, c-format
2584 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2585 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocaci� �%s�\n"
2586
2587 #: g10/import.c:1804
2588 #, fuzzy, c-format
2589 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2590 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2591
2592 #: g10/keyedit.c:159
2593 msgid "[revocation]"
2594 msgstr "[revocaci�]"
2595
2596 #: g10/keyedit.c:160
2597 msgid "[self-signature]"
2598 msgstr "[autosignatura]"
2599
2600 #: g10/keyedit.c:237 g10/keylist.c:319
2601 msgid "1 bad signature\n"
2602 msgstr "1 signatura err�nia\n"
2603
2604 #: g10/keyedit.c:239 g10/keylist.c:321
2605 #, c-format
2606 msgid "%d bad signatures\n"
2607 msgstr "%d signatures err�nies\n"
2608
2609 #: g10/keyedit.c:241 g10/keylist.c:323
2610 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2611 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2612
2613 #: g10/keyedit.c:243 g10/keylist.c:325
2614 #, c-format
2615 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2616 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:245 g10/keylist.c:327
2619 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2620 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2621
2622 #: g10/keyedit.c:247 g10/keylist.c:329
2623 #, c-format
2624 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2625 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2626
2627 #: g10/keyedit.c:249
2628 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2629 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura v�lida\n"
2630
2631 #: g10/keyedit.c:251
2632 #, c-format
2633 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2634 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura v�lida\n"
2635
2636 #: g10/keyedit.c:314
2637 #, fuzzy, c-format
2638 msgid "   (%d) I trust marginally\n"
2639 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2640
2641 #: g10/keyedit.c:315
2642 #, fuzzy, c-format
2643 msgid "   (%d) I trust fully\n"
2644 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2645
2646 #: g10/keyedit.c:334
2647 msgid ""
2648 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2649 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2650 "trust signatures on your behalf.\n"
2651 msgstr ""
2652
2653 #: g10/keyedit.c:350
2654 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2655 msgstr ""
2656
2657 #: g10/keyedit.c:493
2658 #, c-format
2659 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2660 msgstr "L'ID d'usuari �%s� est� revocat."
2661
2662 #: g10/keyedit.c:502 g10/keyedit.c:528 g10/keyedit.c:553 g10/keyedit.c:708
2663 #: g10/keyedit.c:766 g10/keyedit.c:1370
2664 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2665 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2666
2667 # O no s'ha pogut? ivb
2668 # FIXME: comprovar context. jm
2669 #: g10/keyedit.c:514 g10/keyedit.c:540 g10/keyedit.c:565 g10/keyedit.c:714
2670 #: g10/keyedit.c:1376
2671 msgid "  Unable to sign.\n"
2672 msgstr "  No es pot signar.\n"
2673
2674 #: g10/keyedit.c:519
2675 #, c-format
2676 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2677 msgstr "L'ID d'usuari �%s� ha caducat."
2678
2679 #: g10/keyedit.c:545
2680 #, c-format
2681 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2682 msgstr "L'ID d'usuari �%s� no est� autosignat."
2683
2684 #: g10/keyedit.c:584
2685 #, c-format
2686 msgid ""
2687 "The self-signature on \"%s\"\n"
2688 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2689 msgstr ""
2690 "La vostra signatura en �%s�\n"
2691 "�s una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2692
2693 #: g10/keyedit.c:593
2694 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2695 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2696
2697 #: g10/keyedit.c:607
2698 #, c-format
2699 msgid ""
2700 "Your current signature on \"%s\"\n"
2701 "has expired.\n"
2702 msgstr ""
2703 "La vostra signatura actual en �%s�\n"
2704 "ha caducat.\n"
2705
2706 #: g10/keyedit.c:611
2707 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2708 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reempla�ar la caducada? (s/N) "
2709
2710 #: g10/keyedit.c:632
2711 #, c-format
2712 msgid ""
2713 "Your current signature on \"%s\"\n"
2714 "is a local signature.\n"
2715 msgstr ""
2716 "La vostra signatura en �%s�\n"
2717 "�s una signatura local.\n"
2718
2719 #: g10/keyedit.c:636
2720 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2721 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2722
2723 #: g10/keyedit.c:657
2724 #, fuzzy, c-format
2725 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2726 msgstr "�%s� ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2727
2728 #: g10/keyedit.c:660
2729 #, fuzzy, c-format
2730 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2731 msgstr "�%s� ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2732
2733 #: g10/keyedit.c:665
2734 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2735 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2736
2737 #: g10/keyedit.c:687
2738 #, fuzzy, c-format
2739 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2740 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:702
2743 msgid "This key has expired!"
2744 msgstr "La clau ha caducat!"
2745
2746 #: g10/keyedit.c:722
2747 #, c-format
2748 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2749 msgstr "Aquesta clau caducar� el %s.\n"
2750
2751 #: g10/keyedit.c:726
2752 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2753 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2754
2755 #: g10/keyedit.c:759
2756 msgid ""
2757 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2758 "mode.\n"
2759 msgstr ""
2760 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2761
2762 #: g10/keyedit.c:761
2763 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2764 msgstr "A�� inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2765
2766 #: g10/keyedit.c:786
2767 msgid ""
2768 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2769 "belongs\n"
2770 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2771 msgstr ""
2772 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2773 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu qu� \n"
2774 "contestar, entreu �0�.\n"
2775
2776 #: g10/keyedit.c:791
2777 #, c-format
2778 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2779 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2780
2781 #: g10/keyedit.c:793
2782 #, c-format
2783 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2784 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:795
2787 #, c-format
2788 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2789 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
2790
2791 #: g10/keyedit.c:797
2792 #, c-format
2793 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2794 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
2795
2796 #: g10/keyedit.c:803
2797 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2798 msgstr ""
2799 "Seleccioneu una opci� (introdu�u �?� per obtindre m�s "
2800 "informaci�):"
2801
2802 #: g10/keyedit.c:826
2803 msgid ""
2804 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2805 "with your key: \""
2806 msgstr ""
2807 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
2808 "amb la vostra clau: \""
2809
2810 #: g10/keyedit.c:835
2811 msgid ""
2812 "\n"
2813 "This will be a self-signature.\n"
2814 msgstr ""
2815 "\n"
2816 "A�� ser� una autosignatura.\n"
2817
2818 #: g10/keyedit.c:839
2819 msgid ""
2820 "\n"
2821 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2822 msgstr ""
2823 "\n"
2824 "AV�S: la signatura no es marcar� com a inexportable.\n"
2825
2826 #: g10/keyedit.c:844
2827 msgid ""
2828 "\n"
2829 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2830 msgstr ""
2831 "\n"
2832 "AV�S: la signatura no es marcar� com a irrevocable.\n"
2833
2834 #: g10/keyedit.c:851
2835 msgid ""
2836 "\n"
2837 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2838 msgstr ""
2839 "\n"
2840 "La signatura es marcar� com a inexportable.\n"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:855
2843 msgid ""
2844 "\n"
2845 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2846 msgstr ""
2847 "\n"
2848 "La signatura es marcar� com a irrevocable.\n"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:860
2851 msgid ""
2852 "\n"
2853 "I have not checked this key at all.\n"
2854 msgstr ""
2855 "\n"
2856 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
2857
2858 #: g10/keyedit.c:864
2859 msgid ""
2860 "\n"
2861 "I have checked this key casually.\n"
2862 msgstr ""
2863 "\n"
2864 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
2865
2866 #: g10/keyedit.c:868
2867 msgid ""
2868 "\n"
2869 "I have checked this key very carefully.\n"
2870 msgstr ""
2871 "\n"
2872 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:877
2875 msgid "Really sign? "
2876 msgstr "Signar realment? "
2877
2878 #: g10/keyedit.c:922 g10/keyedit.c:3648 g10/keyedit.c:3739 g10/keyedit.c:3812
2879 #: g10/sign.c:369
2880 #, c-format
2881 msgid "signing failed: %s\n"
2882 msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:978
2885 msgid "This key is not protected.\n"
2886 msgstr "Aquesta clau no est� protegida.\n"
2887
2888 #: g10/keyedit.c:982
2889 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2890 msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:986
2893 msgid "Key is protected.\n"
2894 msgstr "La clau est� protegida.\n"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:1006
2897 #, c-format
2898 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2899 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
2900
2901 #: g10/keyedit.c:1012
2902 msgid ""
2903 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2904 "\n"
2905 msgstr ""
2906 "Introdu�u la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
2907 "\n"
2908
2909 #: g10/keyedit.c:1026
2910 msgid ""
2911 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2912 "\n"
2913 msgstr ""
2914 "No voleu contrasenya: a�� �s probablement una *mala* idea!\n"
2915 "\n"
2916
2917 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
2918 #: g10/keyedit.c:1029
2919 msgid "Do you really want to do this? "
2920 msgstr "Esteu segur de voler fer a��? "
2921
2922 #: g10/keyedit.c:1095
2923 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2924 msgstr "s'est� posant la signatura al lloc correcte\n"
2925
2926 #: g10/keyedit.c:1138
2927 msgid "quit this menu"
2928 msgstr "ix del men�"
2929
2930 #: g10/keyedit.c:1139
2931 msgid "q"
2932 msgstr "q"
2933
2934 #: g10/keyedit.c:1140
2935 msgid "save"
2936 msgstr "desa"
2937
2938 #: g10/keyedit.c:1140
2939 msgid "save and quit"
2940 msgstr "desa i ix"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:1141
2943 msgid "help"
2944 msgstr "ajuda"
2945
2946 # �pantalla� o �ajuda�?  ivb
2947 # �ajuda�, evidentment. jm
2948 #: g10/keyedit.c:1141
2949 msgid "show this help"
2950 msgstr "mostra aquesta ajuda"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1143
2953 msgid "fpr"
2954 msgstr "fpr"
2955
2956 #: g10/keyedit.c:1143
2957 msgid "show fingerprint"
2958 msgstr "mostra empremta"
2959
2960 #: g10/keyedit.c:1144
2961 msgid "list"
2962 msgstr "llista"
2963
2964 #: g10/keyedit.c:1144
2965 msgid "list key and user IDs"
2966 msgstr "llista claus i ID"
2967
2968 #: g10/keyedit.c:1145
2969 msgid "l"
2970 msgstr "l"
2971
2972 #: g10/keyedit.c:1146
2973 msgid "uid"
2974 msgstr "uid"
2975
2976 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
2977 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcci�. jm
2978 #: g10/keyedit.c:1146
2979 msgid "select user ID N"
2980 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:1147
2983 msgid "key"
2984 msgstr "clau"
2985
2986 #: g10/keyedit.c:1147
2987 msgid "select secondary key N"
2988 msgstr "tria la clau secund�ria N"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:1148
2991 msgid "check"
2992 msgstr "comprova"
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1148
2995 msgid "list signatures"
2996 msgstr "llista les signatures"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:1149
2999 msgid "c"
3000 msgstr "c"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1150
3003 msgid "sign"
3004 msgstr "sign"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:1150
3007 msgid "sign the key"
3008 msgstr "signa la clau"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1151
3011 msgid "s"
3012 msgstr "s"
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1152
3015 #, fuzzy
3016 msgid "tsign"
3017 msgstr "sign"
3018
3019 #: g10/keyedit.c:1152
3020 #, fuzzy
3021 msgid "make a trust signature"
3022 msgstr "crea una signatura separada"
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1153
3025 msgid "lsign"
3026 msgstr "lsign"
3027
3028 #: g10/keyedit.c:1153
3029 msgid "sign the key locally"
3030 msgstr "signa la clau localment"
3031
3032 #: g10/keyedit.c:1154
3033 msgid "nrsign"
3034 msgstr "nrsign"
3035
3036 #: g10/keyedit.c:1154
3037 msgid "sign the key non-revocably"
3038 msgstr "signa la clau irrevocablement"
3039
3040 #: g10/keyedit.c:1155
3041 msgid "nrlsign"
3042 msgstr "nrlsign"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1155
3045 msgid "sign the key locally and non-revocably"
3046 msgstr "signa la clau localment i irrevocablement"
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1156
3049 msgid "debug"
3050 msgstr "depura"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1157
3053 msgid "adduid"
3054 msgstr "adduid"
3055
3056 #: g10/keyedit.c:1157
3057 msgid "add a user ID"
3058 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1158
3061 msgid "addphoto"
3062 msgstr "addphoto"
3063
3064 # Com estava escrit abans.  ivb
3065 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en min�scules, que en tot
3066 # el men� est� tot en min�scules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
3067 # i no hem unificat en catal�. Potser li ho dir� a Werner. jm.
3068 #: g10/keyedit.c:1158
3069 msgid "add a photo ID"
3070 msgstr "afegeix un photo ID"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1159
3073 msgid "deluid"
3074 msgstr "deluid"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1159
3077 msgid "delete user ID"
3078 msgstr "esborra un ID d'usuari"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1161
3081 msgid "delphoto"
3082 msgstr "delphoto"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1162
3085 msgid "addkey"
3086 msgstr "addkey"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1162
3089 msgid "add a secondary key"
3090 msgstr "afegeix una clau secund�ria"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1163
3093 msgid "delkey"
3094 msgstr "delkey"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1163
3097 msgid "delete a secondary key"
3098 msgstr "esborra una clau secund�ria"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1164
3101 msgid "addrevoker"
3102 msgstr "addrevoker"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1164
3105 msgid "add a revocation key"
3106 msgstr "afegeix una clau de revocaci�"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:1165
3109 msgid "delsig"
3110 msgstr "delsig"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1165
3113 msgid "delete signatures"
3114 msgstr "esborra signatures"
3115
3116 #: g10/keyedit.c:1166
3117 msgid "expire"
3118 msgstr "expire"
3119
3120 #: g10/keyedit.c:1166
3121 msgid "change the expire date"
3122 msgstr "canvia la data de caducitat"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:1167
3125 msgid "primary"
3126 msgstr "primari"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:1167
3129 msgid "flag user ID as primary"
3130 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3131
3132 #: g10/keyedit.c:1168
3133 msgid "toggle"
3134 msgstr "toggle"
3135
3136 #: g10/keyedit.c:1168
3137 msgid "toggle between secret and public key listing"
3138 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i p�bliques"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1170
3141 msgid "t"
3142 msgstr "t"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:1171
3145 msgid "pref"
3146 msgstr "pref"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:1171
3149 msgid "list preferences (expert)"
3150 msgstr "llista les prefer�ncies (expert)"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:1172
3153 msgid "showpref"
3154 msgstr "showpref"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1172
3157 msgid "list preferences (verbose)"
3158 msgstr "llista les prefer�ncies (detallat)"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:1173
3161 msgid "setpref"
3162 msgstr "setpref"
3163
3164 #: g10/keyedit.c:1173
3165 msgid "set preference list"
3166 msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:1174
3169 msgid "updpref"
3170 msgstr "updpref"
3171
3172 #: g10/keyedit.c:1174
3173 msgid "updated preferences"
3174 msgstr "prefer�ncies actualitzades"
3175
3176 # �del servidor�, �en el servidor�?  ivb
3177 #: g10/keyedit.c:1175
3178 #, fuzzy
3179 msgid "keyserver"
3180 msgstr "error de servidor de claus"
3181
3182 #: g10/keyedit.c:1175
3183 #, fuzzy
3184 msgid "set preferred keyserver URL"
3185 msgstr ""
3186 "no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:1176
3189 msgid "passwd"
3190 msgstr "passwd"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:1176
3193 msgid "change the passphrase"
3194 msgstr "canvia la contrasenya"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:1177
3197 msgid "trust"
3198 msgstr "trust"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:1177
3201 msgid "change the ownertrust"
3202 msgstr "canvia la confian�a"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:1178
3205 msgid "revsig"
3206 msgstr "revsig"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1178
3209 msgid "revoke signatures"
3210 msgstr "revoca signatures"
3211
3212 #: g10/keyedit.c:1179
3213 msgid "revuid"
3214 msgstr "revuid"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1179
3217 msgid "revoke a user ID"
3218 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:1180
3221 msgid "revkey"
3222 msgstr "revkey"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:1180
3225 msgid "revoke a secondary key"
3226 msgstr "revoca una clau secund�ria"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1181
3229 msgid "disable"
3230 msgstr "disable"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1181
3233 msgid "disable a key"
3234 msgstr "desactiva una clau"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1182
3237 msgid "enable"
3238 msgstr "enable"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1182
3241 msgid "enable a key"
3242 msgstr "activa una clau"
3243
3244 #: g10/keyedit.c:1183
3245 msgid "showphoto"
3246 msgstr "showphoto"
3247
3248 # Igual que dalt.  ivb
3249 # Idem :) jm
3250 #: g10/keyedit.c:1183
3251 msgid "show photo ID"
3252 msgstr "mostra el photo ID"
3253
3254 # Dest�s? ivb
3255 # Desat�s, s�. jm
3256 #: g10/keyedit.c:1202 g10/delkey.c:120
3257 msgid "can't do that in batchmode\n"
3258 msgstr "no es pot fet aix� en mode desat�s\n"
3259
3260 #: g10/keyedit.c:1233
3261 #, c-format
3262 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
3263 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes �%s�: %s\n"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:1250
3266 msgid "Secret key is available.\n"
3267 msgstr "La clau secreta est� disponible.\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:1282
3270 msgid "Command> "
3271 msgstr "Ordre> "
3272
3273 #: g10/keyedit.c:1312
3274 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3275 msgstr "Cal la clau secreta per a fer a��.\n"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1316
3278 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3279 msgstr "Useu l'ordre �toggle� abans.\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:1364
3282 msgid "Key is revoked."
3283 msgstr "La clau est� revocada."
3284
3285 #: g10/keyedit.c:1383
3286 msgid "Really sign all user IDs? "
3287 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3288
3289 #: g10/keyedit.c:1384
3290 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3291 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:1409
3294 #, c-format
3295 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3296 msgstr "Aquesta ordre no est� permesa mentre s'est� en mode %s.\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:1431 g10/keyedit.c:1452 g10/keyedit.c:1511
3299 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3300 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3301
3302 #: g10/keyedit.c:1433
3303 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3304 msgstr "No podeu esborrar l'�ltim ID d'usuari!\n"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:1436
3307 msgid "Really remove all selected user IDs? "
3308 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3309
3310 #: g10/keyedit.c:1437
3311 msgid "Really remove this user ID? "
3312 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3313
3314 #: g10/keyedit.c:1475 g10/keyedit.c:1530
3315 msgid "You must select at least one key.\n"
3316 msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
3317
3318 #: g10/keyedit.c:1478
3319 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
3320 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3321
3322 #: g10/keyedit.c:1479
3323 msgid "Do you really want to delete this key? "
3324 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3325
3326 #: g10/keyedit.c:1514
3327 msgid "Really revoke all selected user IDs? "
3328 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3329
3330 #: g10/keyedit.c:1515
3331 msgid "Really revoke this user ID? "
3332 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1534
3335 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
3336 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3337
3338 #: g10/keyedit.c:1535
3339 msgid "Do you really want to revoke this key? "
3340 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3341
3342 #: g10/keyedit.c:1574
3343 msgid ""
3344 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3345 msgstr ""
3346
3347 #: g10/keyedit.c:1606
3348 #, fuzzy
3349 msgid "Set preference list to:\n"
3350 msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:1612
3353 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
3354 msgstr ""
3355 "Voleu actualitzar les prefer�ncies per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:1614
3358 msgid "Really update the preferences? "
3359 msgstr "Realment voleu actualitzar les prefer�ncies? "
3360
3361 #: g10/keyedit.c:1662
3362 msgid "Save changes? "
3363 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3364
3365 #: g10/keyedit.c:1665
3366 msgid "Quit without saving? "
3367 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3368
3369 #: g10/keyedit.c:1675
3370 #, c-format
3371 msgid "update failed: %s\n"
3372 msgstr "ha fallat l'actualitzaci�: %s\n"
3373
3374 #: g10/keyedit.c:1682
3375 #, c-format
3376 msgid "update secret failed: %s\n"
3377 msgstr "ha fallat l'actualitzaci� de la clau secreta: %s\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:1689
3380 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3381 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualitzaci�.\n"
3382
3383 #: g10/keyedit.c:1701
3384 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
3385 msgstr "L'ordre no �s v�lida (proveu �help�)\n"
3386
3387 #: g10/keyedit.c:1760
3388 msgid "Digest: "
3389 msgstr "Resum: "
3390
3391 #: g10/keyedit.c:1812
3392 msgid "Features: "
3393 msgstr "Funcionalitats: "
3394
3395 #: g10/keyedit.c:1823
3396 msgid "Keyserver no-modify"
3397 msgstr ""
3398
3399 # Potser %s haja d'anar darrere de �clau�.  ivb
3400 # �s cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3401 #: g10/keyedit.c:2063
3402 #, c-format
3403 msgid "This key may be revoked by %s key "
3404 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3405
3406 #: g10/keyedit.c:2067
3407 msgid " (sensitive)"
3408 msgstr " (sensible)"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:2081 g10/keyedit.c:2135 g10/keyedit.c:2238 g10/keyedit.c:2253
3411 #, fuzzy, c-format
3412 msgid "created: %s"
3413 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:2084
3416 #, fuzzy, c-format
3417 msgid "revoked: %s"
3418 msgstr "[revocada]"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:2086
3421 #, fuzzy, c-format
3422 msgid "expired: %s"
3423 msgstr " [caduca: %s]"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:2088 g10/keyedit.c:2137 g10/keyedit.c:2240 g10/keyedit.c:2255
3426 #, fuzzy, c-format
3427 msgid "expires: %s"
3428 msgstr " [caduca: %s]"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:2103
3431 #, fuzzy, c-format
3432 msgid "trust: %s"
3433 msgstr " confian�a: %c/%c"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:2107
3436 #, c-format
3437 msgid "validity: %s"
3438 msgstr ""
3439
3440 #: g10/keyedit.c:2114
3441 msgid "This key has been disabled"
3442 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:2146
3445 #, c-format
3446 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
3447 msgstr "rev! la subclau ha estat revocada: %s\n"
3448
3449 #: g10/keyedit.c:2149
3450 msgid "rev- faked revocation found\n"
3451 msgstr "rev- s'ha trobat una revocaci� falsa\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:2151
3454 #, c-format
3455 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
3456 msgstr "rev? hi ha problemes en la comprovaci� de la revocaci�: %s\n"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:2176 g10/keylist.c:689 g10/mainproc.c:1551 g10/trustdb.c:1124
3459 #, fuzzy
3460 msgid "revoked"
3461 msgstr "[revocada]"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:2178 g10/keylist.c:691 g10/mainproc.c:1553 g10/trustdb.c:499
3464 #, fuzzy
3465 msgid "expired"
3466 msgstr "expire"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:2199
3469 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3470 msgstr "No hi ha prefer�ncies en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:2207
3473 msgid ""
3474 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3475 "unless you restart the program.\n"
3476 msgstr ""
3477 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no �s "
3478 "necess�riament\n"
3479 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:2272 g10/mainproc.c:930
3482 msgid "[revoked] "
3483 msgstr "[revocada]"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:2274
3486 msgid "[expired] "
3487 msgstr "[caducada]"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:2339
3490 msgid ""
3491 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3492 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3493 msgstr ""
3494 "AV�S: no s'ha marcat cap ID d'usuari com prim�ria. Aquesta ordre pot\n"
3495 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la prim�ria "
3496 "assumida.\n"
3497
3498 # Photo ID com abans.  ivb
3499 #: g10/keyedit.c:2399
3500 msgid ""
3501 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3502 "versions\n"
3503 "         of PGP to reject this key.\n"
3504 msgstr ""
3505 "AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3506 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:2404 g10/keyedit.c:2677
3509 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3510 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3511
3512 #: g10/keyedit.c:2410
3513 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3514 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3515
3516 # Aquesta i les seg�ents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3517 # Hmm. S�... (s/N/x) jm
3518 #: g10/keyedit.c:2545
3519 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3520 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:2555
3523 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3524 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura inv�lida? (s/N/x)"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:2559
3527 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3528 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3529
3530 #: g10/keyedit.c:2565
3531 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3532 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3533
3534 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3535 #: g10/keyedit.c:2579
3536 #, c-format
3537 msgid "Deleted %d signature.\n"
3538 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3539
3540 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3541 #: g10/keyedit.c:2580
3542 #, c-format
3543 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3544 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:2583
3547 msgid "Nothing deleted.\n"
3548 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:2672
3551 msgid ""
3552 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3553 "cause\n"
3554 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3555 msgstr ""
3556 "AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat "
3557 "pot\n"
3558 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:2683
3561 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3562 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:2703
3565 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3566 msgstr "Introdu�u l'ID d'usuari del revocador designat: "
3567
3568 #: g10/keyedit.c:2726
3569 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3570 msgstr ""
3571 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:2741
3574 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3575 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3576
3577 #: g10/keyedit.c:2763
3578 #, fuzzy
3579 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3580 msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:2782
3583 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3584 msgstr ""
3585 "AV�S: no es pot desfer la nominaci� d'una clau com a revocador "
3586 "designat!\n"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:2788
3589 msgid ""
3590 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N): "
3591 msgstr ""
3592 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3593
3594 #: g10/keyedit.c:2849
3595 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3596 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:2855
3599 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3600 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secund�ria.\n"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:2859
3603 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3604 msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau secund�ria.\n"
3605
3606 #: g10/keyedit.c:2862
3607 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3608 msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau prim�ria.\n"
3609
3610 #: g10/keyedit.c:2908
3611 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3612 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:2924
3615 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3616 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:3004
3619 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3620 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:3043 g10/keyedit.c:3153 g10/keyedit.c:3267
3623 #, c-format
3624 msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
3625 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari �%s�\n"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:3215
3628 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3629 msgstr ""
3630
3631 #: g10/keyedit.c:3331
3632 #, c-format
3633 msgid "No user ID with index %d\n"
3634 msgstr "No hi ha cap ID amb l'�ndex %d\n"
3635
3636 #: g10/keyedit.c:3377
3637 #, c-format
3638 msgid "No secondary key with index %d\n"
3639 msgstr "No hi ha cap clau secund�ria amb l'�ndex %d\n"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:3491
3642 msgid "user ID: \""
3643 msgstr "ID d'usuari: �"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:3496
3646 #, fuzzy, c-format
3647 msgid ""
3648 "\"\n"
3649 "signed with your key %s at %s\n"
3650 msgstr ""
3651 "�\n"
3652 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
3653
3654 #: g10/keyedit.c:3499
3655 #, fuzzy, c-format
3656 msgid ""
3657 "\"\n"
3658 "locally signed with your key %s at %s\n"
3659 msgstr ""
3660 "�\n"
3661 "signat localment amb la vostra clau %08lX el %s\n"
3662
3663 #: g10/keyedit.c:3504
3664 #, c-format
3665 msgid "This signature expired on %s.\n"
3666 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3667
3668 #: g10/keyedit.c:3508
3669 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3670 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3671
3672 # (s/N) ivb
3673 # S! jm
3674 #: g10/keyedit.c:3512
3675 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3676 msgstr ""
3677 "Voleu crear un certificat de revocaci� per a aquesta signatura? (s/N) "
3678
3679 #: g10/keyedit.c:3537
3680 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3681 msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
3682
3683 #: g10/keyedit.c:3558
3684 #, fuzzy, c-format
3685 msgid "   signed by %s on %s%s%s\n"
3686 msgstr "   signat per %08lX el %s%s%s\n"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:3567
3689 #, fuzzy, c-format
3690 msgid "   revoked by %s on %s\n"
3691 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3692
3693 #: g10/keyedit.c:3587
3694 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3695 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3696
3697 #: g10/keyedit.c:3597
3698 #, fuzzy, c-format
3699 msgid "   signed by %s on %s%s\n"
3700 msgstr "   signat per %08lX el %s%s\n"
3701
3702 #: g10/keyedit.c:3599
3703 msgid " (non-exportable)"
3704 msgstr " (no-exportable)"
3705
3706 # (s/N)?  ivb
3707 #: g10/keyedit.c:3606
3708 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3709 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocaci�? (s/N) "
3710
3711 #: g10/keyedit.c:3636
3712 msgid "no secret key\n"
3713 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:3706
3716 #, c-format
3717 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3718 msgstr "l'ID d'usuari �%s� ja est� revocat\n"
3719
3720 #: g10/keyedit.c:3723
3721 #, c-format
3722 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3723 msgstr ""
3724 "AV�S: una signatura d'ID d'usuari est� datada %d segons en el futur\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:3892
3727 #, fuzzy, c-format
3728 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3729 msgstr ""
3730 "S'est� mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3731
3732 #: g10/keylist.c:179
3733 msgid "Critical signature policy: "
3734 msgstr "Pol�tica de signatura cr�tica: "
3735
3736 #: g10/keylist.c:181
3737 msgid "Signature policy: "
3738 msgstr "Pol�tica de signatura: "
3739
3740 #: g10/keylist.c:220
3741 msgid "Critical preferred keyserver: "
3742 msgstr ""
3743
3744 #: g10/keylist.c:222
3745 msgid "Preferred keyserver: "
3746 msgstr ""
3747
3748 #: g10/keylist.c:268 g10/keylist.c:312
3749 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3750 msgstr "AV�S: s'hi han trobat dades de notaci� inv�lides\n"
3751
3752 #: g10/keylist.c:286
3753 msgid "Critical signature notation: "
3754 msgstr "Notaci� de signatura cr�tica: "
3755
3756 #: g10/keylist.c:288
3757 msgid "Signature notation: "
3758 msgstr "Notaci� de signatura: "
3759
3760 #: g10/keylist.c:299
3761 msgid "not human readable"
3762 msgstr "no llegible per humans"
3763
3764 #: g10/keylist.c:400
3765 msgid "Keyring"
3766 msgstr "Anell"
3767
3768 #: g10/keylist.c:625 g10/keylist.c:648 g10/keylist.c:745
3769 #, fuzzy, c-format
3770 msgid " [expired: %s]"
3771 msgstr " [caduca: %s]"
3772
3773 #: g10/keylist.c:627 g10/keylist.c:650 g10/keylist.c:747 g10/keylist.c:772
3774 #: g10/mainproc.c:932
3775 #, c-format
3776 msgid " [expires: %s]"
3777 msgstr " [caduca: %s]"
3778
3779 #: g10/keylist.c:646 g10/keylist.c:743
3780 #, fuzzy, c-format
3781 msgid " [revoked: %s]"
3782 msgstr "[revocada]"
3783
3784 #: g10/keylist.c:1357
3785 msgid "Primary key fingerprint:"
3786 msgstr "Empremtes digital de la clau prim�ria:"
3787
3788 #: g10/keylist.c:1359
3789 msgid "     Subkey fingerprint:"
3790 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
3791
3792 #: g10/keylist.c:1366
3793 msgid " Primary key fingerprint:"
3794 msgstr " Empremta digital de la clau prim�ria:"
3795
3796 #: g10/keylist.c:1368
3797 msgid "      Subkey fingerprint:"
3798 msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
3799
3800 #: g10/keylist.c:1372 g10/keylist.c:1376
3801 #, fuzzy
3802 msgid "      Key fingerprint ="
3803 msgstr "     Empremta digital ="
3804
3805 #: g10/mainproc.c:248
3806 #, c-format
3807 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3808 msgstr "mida extranya per a una clau de sessi� xifrada (%d)\n"
3809
3810 #: g10/mainproc.c:262
3811 #, c-format
3812 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
3813 msgstr ""
3814 "la contrasenya �s incorrecta o l'algoritme de xifratge (%d) �s "
3815 "desconegut\n"
3816
3817 #: g10/mainproc.c:299
3818 #, c-format
3819 msgid "%s encrypted session key\n"
3820 msgstr "clau de sessi� xifrada amb %s\n"
3821
3822 #: g10/mainproc.c:301 g10/encr-data.c:66
3823 #, c-format
3824 msgid "%s encrypted data\n"
3825 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
3826
3827 #: g10/mainproc.c:305 g10/encr-data.c:68
3828 #, c-format
3829 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3830 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
3831
3832 #: g10/mainproc.c:309
3833 #, fuzzy, c-format
3834 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3835 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
3836
3837 #: g10/mainproc.c:373
3838 #, fuzzy, c-format
3839 msgid "public key is %s\n"
3840 msgstr "la clau p�blica �s %08lX\n"
3841
3842 #: g10/mainproc.c:428
3843 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3844 msgstr "dades xifrades amb clau p�blica: bona clau de xifratge (DEK)\n"
3845
3846 #: g10/mainproc.c:462
3847 #, fuzzy, c-format
3848 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3849 msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
3850
3851 #: g10/mainproc.c:472
3852 #, fuzzy, c-format
3853 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3854 msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
3855
3856 #: g10/mainproc.c:486
3857 #, c-format
3858 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3859 msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau p�blica: %s\n"
3860
3861 #: g10/mainproc.c:500
3862 #, c-format
3863 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3864 msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
3865
3866 # FIXME WK: Use ngettext
3867 #: g10/mainproc.c:502
3868 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3869 msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
3870
3871 # I no ser� �dades xifrades amb %s�?  ivb
3872 # Sembla que s�, ho marque per a mirar-ho m�s endavant. jm
3873 #: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
3874 #, c-format
3875 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3876 msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
3877
3878 # L'optim�stic �s aquell que t� una Fe Cega en que Tot Anir� B�!  ivb
3879 #: g10/mainproc.c:538
3880 #, c-format
3881 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3882 msgstr ""
3883 "El xifratge IDEA no est� disponible, s'intentar� utilitzar optimistament "
3884 "%s en el seu lloc\n"
3885
3886 #: g10/mainproc.c:570
3887 msgid "decryption okay\n"
3888 msgstr "desxifratge correcte\n"
3889
3890 #: g10/mainproc.c:574
3891 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3892 msgstr "AV�S: el missatge no tenia protecci� d'integritat\n"
3893
3894 #: g10/mainproc.c:587
3895 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3896 msgstr "AV�S: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
3897
3898 #: g10/mainproc.c:593
3899 #, c-format
3900 msgid "decryption failed: %s\n"
3901 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
3902
3903 #: g10/mainproc.c:613
3904 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3905 msgstr "NOTA: el remitent ha sol�licitat \"alt secret\"\n"
3906
3907 #: g10/mainproc.c:615
3908 #, c-format
3909 msgid "original file name='%.*s'\n"
3910 msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
3911
3912 #: g10/mainproc.c:787
3913 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3914 msgstr "revocaci� aut�noma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
3915
3916 #: g10/mainproc.c:1283
3917 msgid "signature verification suppressed\n"
3918 msgstr "s'ha eliminat la verificaci� de signatura\n"
3919
3920 #: g10/mainproc.c:1325 g10/mainproc.c:1335
3921 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3922 msgstr "no es poden tractar aquestes signatures m�ltiples\n"
3923
3924 #: g10/mainproc.c:1345
3925 #, fuzzy, c-format
3926 msgid "Signature made %s\n"
3927 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
3928
3929 #: g10/mainproc.c:1346
3930 #, fuzzy, c-format
3931 msgid "               using %s key %s\n"
3932 msgstr "              alias \""
3933
3934 # �%.*s� no ser� una data?  Caldr� �el� al davant.  ivb
3935 #: g10/mainproc.c:1350
3936 #, fuzzy, c-format
3937 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
3938 msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
3939
3940 #: g10/mainproc.c:1370
3941 msgid "Key available at: "
3942 msgstr "La clau �s disponible en: "
3943
3944 #: g10/mainproc.c:1470 g10/mainproc.c:1506
3945 msgid "BAD signature from \""
3946 msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
3947
3948 #: g10/mainproc.c:1471 g10/mainproc.c:1507
3949 msgid "Expired signature from \""
3950 msgstr "Signatura caducada de \""
3951
3952 #: g10/mainproc.c:1472 g10/mainproc.c:1508
3953 msgid "Good signature from \""
3954 msgstr "Signatura correcta de \""
3955
3956 #: g10/mainproc.c:1510
3957 msgid "[uncertain]"
3958 msgstr "[incert]"
3959
3960 #: g10/mainproc.c:1543
3961 msgid "                aka \""
3962 msgstr "              alias \""
3963
3964 #: g10/mainproc.c:1638
3965 #, c-format
3966 msgid "Signature expired %s\n"
3967 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
3968
3969 #: g10/mainproc.c:1643
3970 #, c-format
3971 msgid "Signature expires %s\n"
3972 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
3973
3974 #: g10/mainproc.c:1646
3975 #, c-format
3976 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
3977 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
3978
3979 #: g10/mainproc.c:1647
3980 msgid "binary"
3981 msgstr "binari"
3982
3983 #: g10/mainproc.c:1648
3984 msgid "textmode"
3985 msgstr "mode text"
3986
3987 #: g10/mainproc.c:1648 g10/trustdb.c:498
3988 msgid "unknown"
3989 msgstr "desconeguda"
3990
3991 #: g10/mainproc.c:1668
3992 #, c-format
3993 msgid "Can't check signature: %s\n"
3994 msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
3995
3996 #: g10/mainproc.c:1736 g10/mainproc.c:1752 g10/mainproc.c:1838
3997 msgid "not a detached signature\n"
3998 msgstr "no �s una signatura separada\n"
3999
4000 #: g10/mainproc.c:1779
4001 msgid ""
4002 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4003 msgstr ""
4004 "AV�S: s'han detectat m�ltiples signatures. Nom�s es comprovar� la "
4005 "primera.\n"
4006
4007 #: g10/mainproc.c:1787
4008 #, c-format
4009 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4010 msgstr "signatura aut�noma de classe 0x%02x\n"
4011
4012 #: g10/mainproc.c:1844
4013 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4014 msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
4015
4016 #: g10/mainproc.c:1854
4017 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4018 msgstr "s'ha detectat un paquet arrel inv�lid en proc_tree()\n"
4019
4020 # bolcats de mem�ria?  ivb
4021 #: g10/misc.c:82
4022 #, c-format
4023 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4024 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de mem�ria: %s\n"
4025
4026 #: g10/misc.c:146
4027 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
4028 msgstr "No haur�eu d'usar algoritmes experimentals!\n"
4029
4030 #: g10/misc.c:176
4031 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
4032 msgstr ""
4033 "aquest algoritme de xifratge est� desaconsellat; useu-ne un de m�s "
4034 "est�ndard!\n"
4035
4036 #: g10/misc.c:282
4037 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4038 msgstr "el m�dul de xifratge IDEA no est� present\n"
4039
4040 #: g10/misc.c:283
4041 msgid ""
4042 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4043 msgstr ""
4044 "vegeu http://www.gnupg.org/why-not-idea.html per a m�s informaci�\n"
4045
4046 #: g10/misc.c:491
4047 #, c-format
4048 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4049 msgstr "%s:%d: l'opci� �%s� est� desaconsellada.\n"
4050
4051 #: g10/misc.c:495
4052 #, c-format
4053 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4054 msgstr "AV�S: %s �s una opci� desaconsellada.\n"
4055
4056 #: g10/misc.c:497
4057 #, c-format
4058 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4059 msgstr "si us plau, utilitzeu �%s%s� en el seu lloc\n"
4060
4061 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4062 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4063 # uncompressed so we know the gender. jm
4064 #: g10/misc.c:508
4065 msgid "Uncompressed"
4066 msgstr "No comprimit"
4067
4068 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4069 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4070 # uncompressed so we know the gender. jm
4071 #: g10/misc.c:533
4072 #, fuzzy
4073 msgid "uncompressed|none"
4074 msgstr "No comprimit"
4075
4076 #: g10/misc.c:643
4077 #, c-format
4078 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4079 msgstr "aquest missatge pot no ser usable per %s\n"
4080
4081 #: g10/misc.c:777
4082 #, fuzzy, c-format
4083 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4084 msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
4085
4086 #: g10/misc.c:802
4087 #, fuzzy, c-format
4088 msgid "unknown option `%s'\n"
4089 msgstr "el destinatari predeterminat �s desconegut �%s�\n"
4090
4091 #: g10/parse-packet.c:120
4092 #, c-format
4093 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4094 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau p�blica %d\n"
4095
4096 #: g10/parse-packet.c:703
4097 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4098 msgstr ""
4099 "AV�S: la clau de sessi� pot estar xifrada sim�tricament de forma "
4100 "insegura\n"
4101
4102 #: g10/parse-packet.c:1128
4103 #, c-format
4104 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4105 msgstr "el subpaquet de tipus %d t� el bit cr�tic activat\n"
4106
4107 #: g10/passphrase.c:461 g10/passphrase.c:508
4108 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4109 msgstr "gpg-agent no est� disponible en aquesta sessi�\n"
4110
4111 #: g10/passphrase.c:469
4112 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4113 msgstr "no es pot establir el pid del client per l'agent\n"
4114
4115 # llija/llegisca/llegesca.  ivb
4116 #: g10/passphrase.c:477
4117 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4118 msgstr "no es pot fer que el servidor llegesca el DF per a l'agent\n"
4119
4120 #: g10/passphrase.c:484
4121 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4122 msgstr "no es pot fer que el servidor escriga el DF per a l'agent\n"
4123
4124 #: g10/passphrase.c:517
4125 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4126 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO �s malformada\n"
4127
4128 #: g10/passphrase.c:530
4129 #, c-format
4130 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4131 msgstr "la versi� %d del protocol de gpg-agent no est� suportada\n"
4132
4133 #: g10/passphrase.c:551
4134 #, c-format
4135 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4136 msgstr "no s'ha pogut connectar amb �%s�: %s\n"
4137
4138 #: g10/passphrase.c:573
4139 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4140 msgstr "hi ha un problema de comunicaci� amb el gpg-agent\n"
4141
4142 #: g10/passphrase.c:580 g10/passphrase.c:880 g10/passphrase.c:992
4143 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4144 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: es deshabilitar� el seu �s\n"
4145
4146 #: g10/passphrase.c:681
4147 #, c-format
4148 msgid " (main key ID %08lX)"
4149 msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
4150
4151 # Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
4152 # Ah, bingo! jm
4153 # Uh, ara torna a donar error. FIXME
4154 # La idea �s ficar:
4155 # "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
4156 # "�%1$.*s�\n"
4157 # "clau %3$s de %2$u bits, ID %4$08lX, creada en %5$s%6$s\n"
4158 # jm
4159 # Se't passava l'argument �*�.  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
4160 # Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
4161 # Ah, ja veig! Moltes gr�cies! Aquest msgstr ha quedat curi�s :) jm
4162 #: g10/passphrase.c:691
4163 #, c-format
4164 msgid ""
4165 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4166 "\"%.*s\"\n"
4167 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
4168 msgstr ""
4169 "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
4170 "�%2$.*1$s�\n"
4171 "clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
4172
4173 #: g10/passphrase.c:713
4174 msgid "Repeat passphrase\n"
4175 msgstr "Repetiu la contrasenya\n"
4176
4177 #: g10/passphrase.c:715
4178 msgid "Enter passphrase\n"
4179 msgstr "Introdu�u la contrasenya\n"
4180
4181 #: g10/passphrase.c:753
4182 msgid "passphrase too long\n"
4183 msgstr "la contrasenya �s massa llarga\n"
4184
4185 #: g10/passphrase.c:766
4186 msgid "invalid response from agent\n"
4187 msgstr "la resposta de l'agent �s inv�lida\n"
4188
4189 #: g10/passphrase.c:781 g10/passphrase.c:874
4190 msgid "cancelled by user\n"
4191 msgstr "s'ha cancel�lat per l'usuari\n"
4192
4193 #: g10/passphrase.c:786 g10/passphrase.c:963
4194 #, c-format
4195 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
4196 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: l'agent ha tornat 0x%lx\n"
4197
4198 #: g10/passphrase.c:1044 g10/passphrase.c:1204
4199 msgid "can't query password in batchmode\n"
4200 msgstr "no es pot demanar la contrasenya en mode desat�s\n"
4201
4202 #: g10/passphrase.c:1049 g10/passphrase.c:1209
4203 msgid "Enter passphrase: "
4204 msgstr "Introdu�u la contrasenya: "
4205
4206 #: g10/passphrase.c:1131
4207 msgid ""
4208 "\n"
4209 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4210 "user: \""
4211 msgstr ""
4212 "\n"
4213 "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de\n"
4214 "l'usuari: \""
4215
4216 #: g10/passphrase.c:1140
4217 #, fuzzy, c-format
4218 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4219 msgstr "clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s"
4220
4221 #: g10/passphrase.c:1149
4222 #, c-format
4223 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4224 msgstr ""
4225
4226 #: g10/passphrase.c:1153
4227 #, fuzzy, c-format
4228 msgid " (main key ID %s)"
4229 msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
4230
4231 #: g10/passphrase.c:1213
4232 msgid "Repeat passphrase: "
4233 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
4234
4235 #: g10/plaintext.c:90
4236 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
4237 msgstr "les dades no s'han desat; useu l'opci� \"--output\" per desar-les\n"
4238
4239 #: g10/plaintext.c:132 g10/plaintext.c:150
4240 #, c-format
4241 msgid "error creating `%s': %s\n"
4242 msgstr "error en crear �%s�: %s\n"
4243
4244 # Indi? ivb
4245 # Em pense que no. jm
4246 #: g10/plaintext.c:438
4247 msgid "Detached signature.\n"
4248 msgstr "Signatura separada.\n"
4249
4250 #: g10/plaintext.c:442
4251 msgid "Please enter name of data file: "
4252 msgstr "Introdu�u el nom del fitxer de dades: "
4253
4254 #: g10/plaintext.c:463
4255 msgid "reading stdin ...\n"
4256 msgstr "s'est� llegint d'stdin...\n"
4257
4258 #: g10/plaintext.c:497
4259 msgid "no signed data\n"
4260 msgstr "no hi ha dades signades\n"
4261
4262 #: g10/plaintext.c:505
4263 #, c-format
4264 msgid "can't open signed data `%s'\n"
4265 msgstr "no s'han pogut obrir les dades signades `%s'\n"
4266
4267 # Indi? ivb
4268 # Yeh... jm
4269 #: g10/pubkey-enc.c:103
4270 #, fuzzy, c-format
4271 msgid "anonymous recipient; trying secret key %s ...\n"
4272 msgstr "el destinatari �s an�nim; es provar� la clau secreta %08lX ...\n"
4273
4274 #: g10/pubkey-enc.c:119
4275 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
4276 msgstr "d'acord, som el destinatari an�nim.\n"
4277
4278 #: g10/pubkey-enc.c:207
4279 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
4280 msgstr "la codificaci� antiga del DEK no est� suportada\n"
4281
4282 #: g10/pubkey-enc.c:228
4283 #, c-format
4284 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
4285 msgstr "l'algoritme de xifratge %d%s �s desconegut o est� desactivat\n"
4286
4287 #: g10/pubkey-enc.c:266
4288 #, fuzzy, c-format
4289 msgid "WARNING: cipher algorithm %s not found in recipient preferences\n"
4290 msgstr ""
4291 "NOTA: no s'ha trobat l'algoritme de xifratge %d en les prefer�ncies\n"
4292
4293 #: g10/pubkey-enc.c:286
4294 #, fuzzy, c-format
4295 msgid "NOTE: secret key %s expired at %s\n"
4296 msgstr "NOTA: la clau secreta %08lX caduca el %s\n"
4297
4298 #: g10/pubkey-enc.c:292
4299 msgid "NOTE: key has been revoked"
4300 msgstr "NOTA: aquesta clau ha estat revocada!"
4301
4302 # Parts?  Peces?  ivb
4303 #: g10/seckey-cert.c:54
4304 msgid "secret key parts are not available\n"
4305 msgstr "parts de la clau secreta no estan disponbles\n"
4306
4307 #: g10/seckey-cert.c:60
4308 #, c-format
4309 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
4310 msgstr "l'algoritme de protecci� %d%s no est� suportat\n"
4311
4312 #: g10/seckey-cert.c:71
4313 #, fuzzy, c-format
4314 msgid "protection digest %d is not supported\n"
4315 msgstr "l'algoritme de protecci� %d%s no est� suportat\n"
4316
4317 #: g10/seckey-cert.c:250
4318 msgid "Invalid passphrase; please try again"
4319 msgstr "La contrasenya no �s v�lida; torneu a intentar-ho"
4320
4321 #: g10/seckey-cert.c:251
4322 #, c-format
4323 msgid "%s ...\n"
4324 msgstr "%s ...\n"
4325
4326 #: g10/seckey-cert.c:311
4327 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
4328 msgstr "AV�S: la clau �s feble; per favor, canvieu la contrasenya.\n"
4329
4330 #: g10/seckey-cert.c:349
4331 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
4332 msgstr ""
4333 "s'est� generant la suma de comprovaci� desaconsellada de 16-bits per a "
4334 "la protecci� de la clau secreta\n"
4335
4336 #: g10/sig-check.c:75
4337 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
4338 msgstr "AV�S: conflicte de signatures digest en el missatge\n"
4339
4340 #: g10/sig-check.c:99
4341 #, c-format
4342 msgid "WARNING: signing subkey %s is not cross-certified\n"
4343 msgstr ""
4344
4345 #: g10/sig-check.c:102
4346 #, fuzzy, c-format
4347 msgid "WARNING: signing subkey %s has an invalid cross-certification\n"
4348 msgstr ""
4349 "AV�S: no es pot desfer la nominaci� d'una clau com a revocador "
4350 "designat!\n"
4351
4352 #: g10/sig-check.c:168
4353 #, fuzzy, c-format
4354 msgid "public key %s is %lu second newer than the signature\n"
4355 msgstr "la clau p�blica %08lX �s %lu segons anterior a la signatura\n"
4356
4357 #: g10/sig-check.c:169
4358 #, fuzzy, c-format
4359 msgid "public key %s is %lu seconds newer than the signature\n"
4360 msgstr "la clau p�blica %08lX �s %lu segons anterior a la signatura\n"
4361
4362 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
4363 #: g10/sig-check.c:180
4364 #, fuzzy, c-format
4365 msgid ""
4366 "key %s was created %lu second in the future (time warp or clock problem)\n"
4367 msgstr ""
4368 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4369 "amb el rellotge)\n"
4370
4371 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4372 #: g10/sig-check.c:182
4373 #, fuzzy, c-format
4374 msgid ""
4375 "key %s was created %lu seconds in the future (time warp or clock problem)\n"
4376 msgstr ""
4377 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4378 "amb el rellotge)\n"
4379
4380 #: g10/sig-check.c:192
4381 #, fuzzy, c-format
4382 msgid "NOTE: signature key %s expired %s\n"
4383 msgstr "NOTA: la clau de signatura %08lX va caducar el %s\n"
4384
4385 #: g10/sig-check.c:275
4386 #, fuzzy, c-format
4387 msgid "assuming bad signature from key %s due to an unknown critical bit\n"
4388 msgstr ""
4389 "es supossa una signatura incorrecta de la clau %08lX a causa d'un bit "
4390 "cr�tic desconegut\n"
4391
4392 #: g10/sig-check.c:532
4393 #, fuzzy, c-format
4394 msgid "key %s: no subkey for subkey revocation signature\n"
4395 msgstr ""
4396 "clau %08lX: no hi ha una subclau per al paquet de la subclau de revocaci�\n"
4397
4398 #: g10/sig-check.c:558
4399 #, fuzzy, c-format
4400 msgid "key %s: no subkey for subkey binding signature\n"
4401 msgstr ""
4402 "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la signatura de l'enlla� de la "
4403 "subclau\n"
4404
4405 #: g10/sign.c:85
4406 msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
4407 msgstr ""
4408 "no es poden ficar dades de notaci� dins de signatures v3 (estil PGP 2.x)\n"
4409
4410 #: g10/sign.c:93
4411 msgid "can't put notation data into v3 (PGP 2.x style) key signatures\n"
4412 msgstr ""
4413 "no es poden ficar dades de notaci� dins de signatures de clau v3 (estil "
4414 "PGP 2.x)\n"
4415
4416 #: g10/sign.c:112
4417 #, c-format
4418 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
4419 msgstr ""
4420 "AV�S: no s'ha pogut %%-expandir la notaci� (massa gran). S'utilitza no "
4421 "expandida.\n"
4422
4423 #: g10/sign.c:138
4424 msgid "can't put a policy URL into v3 (PGP 2.x style) signatures\n"
4425 msgstr ""
4426 "no es pot ficar una URL de pol�tica dins de signatures v3 (estil PGP 2.x)\n"
4427
4428 #: g10/sign.c:146
4429 msgid "can't put a policy URL into v3 key (PGP 2.x style) signatures\n"
4430 msgstr ""
4431 "no es pot ficar una URL de pol�tica dins de signatures de clau v3 (estil "
4432 "PGP 2.x)\n"
4433
4434 #: g10/sign.c:159
4435 #, fuzzy, c-format
4436 msgid ""
4437 "WARNING: unable to %%-expand policy URL (too large).  Using unexpanded.\n"
4438 msgstr ""
4439 "AV�S: no s'ha pogut %%-expandir l'url de pol�tica (massa gran). "
4440 "S'utilitza no expandida.\n"
4441
4442 #: g10/sign.c:187
4443 #, fuzzy, c-format
4444 msgid ""
4445 "WARNING: unable to %%-expand preferred keyserver URL (too large).  Using "
4446 "unexpanded.\n"
4447 msgstr ""
4448 "AV�S: no s'ha pogut %%-expandir l'url de pol�tica (massa gran). "
4449 "S'utilitza no expandida.\n"
4450
4451 #: g10/sign.c:364
4452 #, c-format
4453 msgid "checking created signature failed: %s\n"
4454 msgstr "no s'ha pogut comprovar la signatura creada: %s\n"
4455
4456 #: g10/sign.c:373
4457 #, fuzzy, c-format
4458 msgid "%s/%s signature from: \"%s\"\n"
4459 msgstr "%s signatura de: �%s�\n"
4460
4461 #: g10/sign.c:550
4462 #, c-format
4463 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
4464 msgstr "AV�S: �%s� �s un fitxer buit\n"
4465
4466 #: g10/sign.c:741
4467 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
4468 msgstr ""
4469 "nom�s podeu fer signatures separades amb claus d'estil PGP 2.x mentre "
4470 "esteu en mode --pgp2\n"
4471
4472 #: g10/sign.c:765 g10/sign.c:1001
4473 #, c-format
4474 msgid "can't create %s: %s\n"
4475 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
4476
4477 #: g10/sign.c:794
4478 #, c-format
4479 msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
4480 msgstr ""
4481 "for�ar l'algoritme de digest %s (%d) viola les prefer�ncies del "
4482 "destinatari\n"
4483
4484 #: g10/sign.c:886
4485 msgid "signing:"
4486 msgstr "signatura:"
4487
4488 #: g10/sign.c:985
4489 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
4490 msgstr ""
4491 "nom�s podeu signar en clar amb claus d'estil PGP 2.x en el mode --pgp2\n"
4492
4493 #: g10/sign.c:1138
4494 #, c-format
4495 msgid "%s encryption will be used\n"
4496 msgstr "s'utilitzar� xifratge %s\n"
4497
4498 #: g10/textfilter.c:134
4499 #, c-format
4500 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
4501 msgstr "no es poden tractar l�nies m�s llargues de %d car�cters\n"
4502
4503 #: g10/textfilter.c:231
4504 #, c-format
4505 msgid "input line longer than %d characters\n"
4506 msgstr "la l�nia d'entrada �s superior a %d car�cters\n"
4507
4508 #: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1434
4509 #, c-format
4510 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
4511 msgstr "reg de la base de dades de confian�a %lu: ha fallat lseek: %s\n"
4512
4513 #: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1441
4514 #, c-format
4515 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
4516 msgstr ""
4517 "reg de la base de dades de confian�a %lu: ha fallat la escriptura (n=%d): %"
4518 "s\n"
4519
4520 #: g10/tdbio.c:244
4521 msgid "trustdb transaction too large\n"
4522 msgstr "la transacci� de la base de dades de confian�a �s massa gran\n"
4523
4524 #: g10/tdbio.c:497
4525 #, c-format
4526 msgid "%s: can't access: %s\n"
4527 msgstr "%s: no s'ha pogut accedir: %s\n"
4528
4529 #: g10/tdbio.c:512
4530 #, c-format
4531 msgid "%s: directory does not exist!\n"
4532 msgstr "%s: el directori no existeix!\n"
4533
4534 # blocatge? ivb
4535 # yep. jm
4536 #: g10/tdbio.c:522 g10/tdbio.c:540 g10/tdbio.c:583
4537 #, c-format
4538 msgid "%s: can't create lock\n"
4539 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el blocatge\n"
4540
4541 #: g10/tdbio.c:524 g10/tdbio.c:586
4542 #, c-format
4543 msgid "%s: can't make lock\n"
4544 msgstr "%s: no s'ha pogut crear el blocatge\n"
4545
4546 #: g10/tdbio.c:530 g10/openfile.c:249 g10/openfile.c:322 g10/keyring.c:1479
4547 #, c-format
4548 msgid "%s: can't create: %s\n"
4549 msgstr "%s: no s'ha pogut crear: %s\n"
4550
4551 #: g10/tdbio.c:545
4552 #, c-format
4553 msgid "%s: failed to create version record: %s"
4554 msgstr "%s: no s'ha pogut crear un registre de versi�: %s"
4555
4556 #: g10/tdbio.c:549
4557 #, c-format
4558 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
4559 msgstr "%s: s'ha creat una base de dades de confian�a inv�lida\n"
4560
4561 #: g10/tdbio.c:552
4562 #, c-format
4563 msgid "%s: trustdb created\n"
4564 msgstr "%s: s'ha creat la base de dades de confian�a\n"
4565
4566 #: g10/tdbio.c:592
4567 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
4568 msgstr "NOTA: no es pot escriure en la base de dades de confian�a\n"
4569
4570 #: g10/tdbio.c:608
4571 #, c-format
4572 msgid "%s: invalid trustdb\n"
4573 msgstr "%s: la base de dades de confian�a �s inv�lida\n"
4574
4575 #: g10/tdbio.c:640
4576 #, c-format
4577 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
4578 msgstr "%s: no s'ha pogut crear la taula de dispersi�: %s\n"
4579
4580 #: g10/tdbio.c:648
4581 #, c-format
4582 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
4583 msgstr "%s: error en actualitzar el registre de la versi�: %s\n"
4584
4585 #: g10/tdbio.c:665 g10/tdbio.c:685 g10/tdbio.c:701 g10/tdbio.c:715
4586 #: g10/tdbio.c:745 g10/tdbio.c:1367 g10/tdbio.c:1394
4587 #, c-format
4588 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
4589 msgstr "%s: error en llegir el registre de la versi�: %s\n"
4590
4591 #: g10/tdbio.c:724
4592 #, c-format
4593 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
4594 msgstr "%s: error en escriure el registre de la versi?: %s\n"
4595
4596 #: g10/tdbio.c:1163
4597 #, c-format
4598 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
4599 msgstr "base de dades de confian�a: ha fallat lseek: %s\n"
4600
4601 #: g10/tdbio.c:1171
4602 #, c-format
4603 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
4604 msgstr "base de dades de confian�a: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
4605
4606 #: g10/tdbio.c:1192
4607 #, c-format
4608 msgid "%s: not a trustdb file\n"
4609 msgstr "%s no �s un fitxer de base de dades de confian�a\n"
4610
4611 #: g10/tdbio.c:1210
4612 #, c-format
4613 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
4614 msgstr "%s: registre de versi� amb n�mero de registre %lu\n"
4615
4616 #: g10/tdbio.c:1215
4617 #, c-format
4618 msgid "%s: invalid file version %d\n"
4619 msgstr "%s: la versi� de fitxer %d �s inv�lida\n"
4620
4621 #: g10/tdbio.c:1400
4622 #, c-format
4623 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
4624 msgstr "%s: error en llegir el registre lliure: %s\n"
4625
4626 #: g10/tdbio.c:1408
4627 #, c-format
4628 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
4629 msgstr "%s: error en escriure el registre de directoris: %s\n"
4630
4631 #: g10/tdbio.c:1418
4632 #, c-format
4633 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
4634 msgstr "%s: no s'ha pogut posar a zero un registre: %s\n"
4635
4636 #: g10/tdbio.c:1448
4637 #, c-format
4638 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
4639 msgstr "%s: no s'ha pogut afegir un registre: %s\n"
4640
4641 #: g10/tdbio.c:1493
4642 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
4643 msgstr ""
4644 "la base de dades de confian�a est� corrompuda; per favor, executeu "
4645 "�gpg --fix-trustdb�.\n"
4646
4647 #: g10/trustdb.c:226
4648 #, c-format
4649 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
4650 msgstr "�%s� no �s un ID de clau llarg v�lid\n"
4651
4652 #: g10/trustdb.c:257
4653 #, fuzzy, c-format
4654 msgid "key %s: accepted as trusted key\n"
4655 msgstr "clau %08lX: s'accepta com a clau fiable\n"
4656
4657 #: g10/trustdb.c:295
4658 #, fuzzy, c-format
4659 msgid "key %s occurs more than once in the trustdb\n"
4660 msgstr ""
4661 "la clau %08lX apareix m�s d'una vegada en la base de dades de confian�a\n"
4662
4663 #: g10/trustdb.c:310
4664 #, fuzzy, c-format
4665 msgid "key %s: no public key for trusted key - skipped\n"
4666 msgstr ""
4667 "clau %08lX: no hi ha una clau p�blica per a la clau fiable - es descarta\n"
4668
4669 #: g10/trustdb.c:320
4670 #, fuzzy, c-format
4671 msgid "key %s marked as ultimately trusted\n"
4672 msgstr "s'ha marcat la clau com a de confian�a absoluta.\n"
4673
4674 #: g10/trustdb.c:344
4675 #, c-format
4676 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
4677 msgstr "registre de confian�a %lu, tipus %d: no s'ha pogut llegir: %s\n"
4678
4679 #: g10/trustdb.c:350
4680 #, c-format
4681 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
4682 msgstr "el registre de confian�a %lu no �s del tipus demanat %d\n"
4683
4684 #: g10/trustdb.c:365 g10/tdbdump.c:59
4685 #, c-format
4686 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
4687 msgstr "registre de confian�a %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
4688
4689 #: g10/trustdb.c:380 g10/tdbdump.c:217
4690 #, c-format
4691 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
4692 msgstr "base de dades de confian�a: no s'ha pogut sincronitzar: %s\n"
4693
4694 #: g10/trustdb.c:445
4695 #, c-format
4696 msgid "unable to use unknown trust model (%d) - assuming %s trust model\n"
4697 msgstr ""
4698
4699 #: g10/trustdb.c:451
4700 #, c-format
4701 msgid "using %s trust model\n"
4702 msgstr ""
4703
4704 #: g10/trustdb.c:500
4705 msgid "undefined"
4706 msgstr ""
4707
4708 #: g10/trustdb.c:501
4709 #, fuzzy
4710 msgid "never"
4711 msgstr "mai       "
4712
4713 #: g10/trustdb.c:502
4714 msgid "marginal"
4715 msgstr ""
4716
4717 #: g10/trustdb.c:503
4718 msgid "full"
4719 msgstr ""
4720
4721 #: g10/trustdb.c:504
4722 msgid "ultimate"
4723 msgstr ""
4724
4725 #: g10/trustdb.c:544
4726 msgid "no need for a trustdb check\n"
4727 msgstr ""
4728 "no �s necess�ria una comprovaci� de la base de dades de confian�a\n"
4729 "\n"
4730
4731 #: g10/trustdb.c:550 g10/trustdb.c:2103
4732 #, c-format
4733 msgid "next trustdb check due at %s\n"
4734 msgstr ""
4735 "la pr?xima comprovaci� de la base de dades de confian�a ser� el %s\n"
4736
4737 #: g10/trustdb.c:559
4738 #, fuzzy, c-format
4739 msgid "no need for a trustdb check with \"%s\" trust model\n"
4740 msgstr ""
4741 "no �s necess�ria una comprovaci� de la base de dades de confian�a\n"
4742 "\n"
4743
4744 #: g10/trustdb.c:574
4745 #, fuzzy, c-format
4746 msgid "no need for a trustdb update with \"%s\" trust model\n"
4747 msgstr ""
4748 "no �s necess�ria una comprovaci� de la base de dades de confian�a\n"
4749 "\n"
4750
4751 #: g10/trustdb.c:792 g10/trustdb.c:1222
4752 #, fuzzy, c-format
4753 msgid "public key %s not found: %s\n"
4754 msgstr "no s'ha trobat la clau p�blica %08lX: %s\n"
4755
4756 #: g10/trustdb.c:987
4757 msgid "please do a --check-trustdb\n"
4758 msgstr "si us plau, feu un --check-trustdb\n"
4759
4760 #: g10/trustdb.c:991
4761 msgid "checking the trustdb\n"
4762 msgstr "s'est� comprovant la base de dades de confian�a\n"
4763
4764 #: g10/trustdb.c:1847
4765 #, c-format
4766 msgid "%d keys processed (%d validity counts cleared)\n"
4767 msgstr "s'han processat %d claus (s'han netejat %d comptes de validesa)\n"
4768
4769 #: g10/trustdb.c:1911
4770 msgid "no ultimately trusted keys found\n"
4771 msgstr "no s'han trobat claus amb confian�a absoluta\n"
4772
4773 #: g10/trustdb.c:1925
4774 #, fuzzy, c-format
4775 msgid "public key of ultimately trusted key %s not found\n"
4776 msgstr ""
4777 "no s'ha trobat la clau p�blica de la clau amb confian�a absoluta %08lX\n"
4778
4779 #: g10/trustdb.c:1948
4780 #, c-format
4781 msgid "%d marginal(s) needed, %d complete(s) needed, %s trust model\n"
4782 msgstr ""
4783
4784 #: g10/trustdb.c:2034
4785 #, c-format
4786 msgid ""
4787 "depth: %d  valid: %3d  signed: %3d  trust: %d-, %dq, %dn, %dm, %df, %du\n"
4788 msgstr ""
4789
4790 #: g10/trustdb.c:2109
4791 #, fuzzy, c-format
4792 msgid "unable to update trustdb version record: write failed: %s\n"
4793 msgstr "registre de confian�a %lu, tipus %d: no s'ha pogut escriure: %s\n"
4794
4795 #: g10/verify.c:110
4796 msgid ""
4797 "the signature could not be verified.\n"
4798 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
4799 "should be the first file given on the command line.\n"
4800 msgstr ""
4801 "no s'ha pogut verificar la signatura.\n"
4802 "Recordeu que el fitxer de signatura (.sig o .asc)\n"
4803 "ha de ser el primer que figure en la l�nia d'ordres.\n"
4804
4805 # LF -> fi de l�nia?  ivb
4806 #: g10/verify.c:177
4807 #, c-format
4808 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
4809 msgstr ""
4810 "la l�nia d'entrada %u �s massa llarga o hi falta un f� de l�nia\n"
4811
4812 #: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
4813 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
4814 msgstr ""
4815 "la clau no est� marcada com a insegura - no es pot utilitzar amb el GNA "
4816 "fals!\n"
4817
4818 #: g10/skclist.c:157
4819 #, c-format
4820 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
4821 msgstr "es descarta �%s�: duplicat\n"
4822
4823 #: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
4824 #, c-format
4825 msgid "skipped `%s': %s\n"
4826 msgstr "es descarta �%s�: %s\n"
4827
4828 #: g10/skclist.c:168
4829 msgid "skipped: secret key already present\n"
4830 msgstr "es descarta: la clau secreta ja �s present\n"