About to do a release candidate
[gnupg.git] / po / ca.po
1 # Missatges de gnupg en catal�.
2 # Copyright � 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
3 # Carles Sadurn� Anguita <sadurni@jazzfree.com>, 2001.
4 # Jordi Mallach <jordi@gnu.org>, 2001, 2002, 2003.
5 #
6 # Coses (jm):
7 # ID d'usuari �s mascul�? Hi ha una mescla...
8 # (ivb:  ID == identificador -> mascul�)
9 # Canviar ID -> ID d'usuari
10 # Xifratge vs. Xifrat
11 # (ivb:  xifratge -> acci�, xifrat -> adjectiu)
12 # + coses (ivb):
13 #   - Algunes frases incompletes �x desconegut� -> �x �s desconegut�.
14 #   - �algoritme� o �algorisme�?  (ambd�s s�n correctes)
15 #   - digest -> resum
16 #   - �anell� o �clauer�?  (key ring -> clauer)
17 #   - bug -> error?  (del recull)
18 #   - Crec q uses m�s �signatura� q �firma�; unifique.
19 #   - Usar maj�scules x ressaltar (com original)?
20 #   - Hi ha cert desordre en les cometes ;)
21 #   - Frases �ndies completades.
22 #   - Algunes incoher�ncies: error {en la lectura,en llegir,mentre es llegia}
23 #   - Probablement he clavat la pota en tots els Photo ID :P
24 #   - Nom�s es maneja amb les mans.
25 #   - sapigueu -> sapieu? (x coher�ncia)
26 msgid ""
27 msgstr ""
28 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.4rc\n"
29 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
30 "POT-Creation-Date: 2005-02-03 10:35+0100\n"
31 "PO-Revision-Date: 2003-12-05 19:15+0100\n"
32 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi@gnu.org>\n"
33 "Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
34 "MIME-Version: 1.0\n"
35 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
36 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
37
38 #: cipher/primegen.c:120
39 #, fuzzy, c-format
40 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
41 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
42
43 #: cipher/primegen.c:311
44 #, c-format
45 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
46 msgstr "no s'ha pogut generar un prim amb menys de %d bits\n"
47
48 #: cipher/random.c:163
49 msgid "no entropy gathering module detected\n"
50 msgstr "no s'ha trobat cap m�dul d'acumulaci� d'entropia\n"
51
52 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:640 g10/card-util.c:709
53 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
54 #: g10/g10.c:966 g10/g10.c:3223 g10/import.c:178 g10/keygen.c:2254
55 #: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
56 #: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
57 #: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
58 #: g10/tdbio.c:600
59 #, c-format
60 msgid "can't open `%s': %s\n"
61 msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�: %s\n"
62
63 #: cipher/random.c:391
64 #, c-format
65 msgid "can't stat `%s': %s\n"
66 msgstr "no es pot fer stat de �%s�: %s\n"
67
68 # Descartar, deixar passar...  ignorar �s un anglicisme.  ivb
69 #: cipher/random.c:396
70 #, c-format
71 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
72 msgstr "�%s� no �s un fitxer regular: es descarta\n"
73
74 #: cipher/random.c:401
75 msgid "note: random_seed file is empty\n"
76 msgstr "nota: el fitxer random_seed �s buit\n"
77
78 #: cipher/random.c:407
79 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
80 msgstr ""
81 "AV�S: el tamany del fitxer random_seed no �s v�lid - no s'usar�\n"
82
83 #: cipher/random.c:415
84 #, c-format
85 msgid "can't read `%s': %s\n"
86 msgstr "no s'ha pogut llegir �%s�: %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:453
89 msgid "note: random_seed file not updated\n"
90 msgstr "nota: el fitxer random_seed no s'ha actualitzat\n"
91
92 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:965 g10/keygen.c:2722
93 #: g10/keygen.c:2752 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
94 #: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
95 #, c-format
96 msgid "can't create `%s': %s\n"
97 msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
98
99 #: cipher/random.c:480
100 #, c-format
101 msgid "can't write `%s': %s\n"
102 msgstr "no s'ha pogut escriure �%s�: %s\n"
103
104 # No em passe! ;)  ivb
105 #: cipher/random.c:483
106 #, c-format
107 msgid "can't close `%s': %s\n"
108 msgstr "no s'ha pogut tancar �%s�: %s\n"
109
110 #: cipher/random.c:728
111 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
112 msgstr "AV�S: esteu usant un generador de nombres aleatoris insegur!!\n"
113
114 #: cipher/random.c:729
115 msgid ""
116 "The random number generator is only a kludge to let\n"
117 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
118 "\n"
119 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
120 "\n"
121 msgstr ""
122 "El generador de nombres aleatoris �s nom�s un peda�\n"
123 "per a que funcioni - de cap manera �s un GNA fort!\n"
124 "\n"
125 "NO UTILITZEU CAP DADA GENERADA PER AQUEST PROGRAMA!!\n"
126 "\n"
127
128 #: cipher/rndegd.c:204
129 msgid ""
130 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
131 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
132 "of the entropy.\n"
133 msgstr ""
134 "Si us plau, espereu mentre es genera entropia. Feu alguna tasca si\n"
135 "vos ajuda no avorrir-vos, ja que ajudar� a la qualitat de la entropia.\n"
136
137 #: cipher/rndlinux.c:134
138 #, c-format
139 msgid ""
140 "\n"
141 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
142 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
143 msgstr ""
144 "\n"
145 "No hi ha prou bytes aleatoris. Per favor, feu alguna altra cosa per que el\n"
146 "sistema tinga oportunitat de recollir m�s entropia. (Calen %d bytes "
147 "m�s)\n"
148
149 #: g10/app-openpgp.c:547
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
152 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
153
154 #: g10/app-openpgp.c:560
155 #, fuzzy, c-format
156 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
157 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la mem�ria cau de l'anell: %s\n"
158
159 #: g10/app-openpgp.c:784 g10/app-openpgp.c:872 g10/app-openpgp.c:1376
160 #, c-format
161 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
162 msgstr ""
163
164 #: g10/app-openpgp.c:790 g10/app-openpgp.c:878 g10/app-openpgp.c:1382
165 #, c-format
166 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
167 msgstr ""
168
169 #: g10/app-openpgp.c:799 g10/app-openpgp.c:813 g10/app-openpgp.c:888
170 #: g10/app-openpgp.c:1391 g10/app-openpgp.c:1405
171 #, fuzzy, c-format
172 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
173 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
174
175 #: g10/app-openpgp.c:836
176 msgid "access to admin commands is not configured\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:851
180 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
181 msgstr ""
182
183 #: g10/app-openpgp.c:857
184 msgid "card is permanently locked!\n"
185 msgstr ""
186
187 #: g10/app-openpgp.c:862
188 #, c-format
189 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
190 msgstr ""
191
192 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
193 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
194 #. to get some infos on the string.
195 #: g10/app-openpgp.c:869
196 msgid "|A|Admin PIN"
197 msgstr ""
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1018
200 msgid "|AN|New Admin PIN"
201 msgstr ""
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1018
204 msgid "|N|New PIN"
205 msgstr ""
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1022
208 #, fuzzy, c-format
209 msgid "error getting new PIN: %s\n"
210 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
211
212 #: g10/app-openpgp.c:1088 g10/app-openpgp.c:1230
213 #, fuzzy
214 msgid "error reading application data\n"
215 msgstr "s'ha produ�t un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
216
217 #: g10/app-openpgp.c:1095 g10/app-openpgp.c:1237
218 #, fuzzy
219 msgid "error reading fingerprint DO\n"
220 msgstr "%s: error en llegir el registre lliure: %s\n"
221
222 #: g10/app-openpgp.c:1104
223 #, fuzzy
224 msgid "key already exists\n"
225 msgstr "�%s� ja est� comprimida\n"
226
227 #: g10/app-openpgp.c:1108
228 msgid "existing key will be replaced\n"
229 msgstr ""
230
231 #: g10/app-openpgp.c:1110
232 #, fuzzy
233 msgid "generating new key\n"
234 msgstr "genera un nou parell de claus"
235
236 #: g10/app-openpgp.c:1120
237 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
238 msgstr ""
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1135
241 #, fuzzy
242 msgid "generating key failed\n"
243 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1138
246 #, fuzzy, c-format
247 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
248 msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1144 g10/app-openpgp.c:1875
251 msgid "response does not contain the public key data\n"
252 msgstr ""
253
254 #: g10/app-openpgp.c:1152 g10/app-openpgp.c:1883
255 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
256 msgstr ""
257
258 #: g10/app-openpgp.c:1162 g10/app-openpgp.c:1894
259 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
260 msgstr ""
261
262 #: g10/app-openpgp.c:1195
263 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
264 msgstr ""
265
266 #: g10/app-openpgp.c:1356
267 #, c-format
268 msgid "signatures created so far: %lu\n"
269 msgstr ""
270
271 #: g10/app-openpgp.c:1364
272 #, c-format
273 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
274 msgstr ""
275
276 #: g10/app-openpgp.c:1650 g10/app-openpgp.c:1660
277 #, fuzzy, c-format
278 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
279 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
280
281 #: g10/app-openpgp.c:1731
282 #, fuzzy, c-format
283 msgid "error getting serial number: %s\n"
284 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
285
286 #: g10/app-openpgp.c:1826
287 #, fuzzy, c-format
288 msgid "failed to store the key: %s\n"
289 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
290
291 #: g10/app-openpgp.c:1868
292 #, fuzzy
293 msgid "reading the key failed\n"
294 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
295
296 #: g10/armor.c:317
297 #, c-format
298 msgid "armor: %s\n"
299 msgstr "armadura: %s\n"
300
301 #: g10/armor.c:346
302 msgid "invalid armor header: "
303 msgstr "la cap�alera d'armadura �s inv�lida: "
304
305 #: g10/armor.c:353
306 msgid "armor header: "
307 msgstr "cap�alera d'armadura: "
308
309 #: g10/armor.c:364
310 msgid "invalid clearsig header\n"
311 msgstr "la cap�alera de signatura clara �s inv�lida\n"
312
313 # �s un missatge d'error?  ivb
314 # �Anidada� �s un castellanisme.  Niuades?  Imbricades (SC)??  ivb
315 #: g10/armor.c:416
316 msgid "nested clear text signatures\n"
317 msgstr "signatures en text pla imbricades\n"
318
319 # FIXME: un-indiar. jm
320 #: g10/armor.c:551
321 #, fuzzy
322 msgid "unexpected armor: "
323 msgstr "armadura inesperada:"
324
325 #: g10/armor.c:563
326 msgid "invalid dash escaped line: "
327 msgstr "la l�nia escapada amb gui� �s inv�lida: "
328
329 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1322
330 #, fuzzy, c-format
331 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
332 msgstr "el car�cter radix64 %02x inv�lid s'ha om�s\n"
333
334 #: g10/armor.c:758
335 msgid "premature eof (no CRC)\n"
336 msgstr "fi de fitxer prematur (no CRC)\n"
337
338 #: g10/armor.c:792
339 msgid "premature eof (in CRC)\n"
340 msgstr "fi de fitxer prematur (en CRC)\n"
341
342 #: g10/armor.c:800
343 msgid "malformed CRC\n"
344 msgstr "CRC malformat\n"
345
346 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1359
347 #, fuzzy, c-format
348 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
349 msgstr "error de CRC; %06lx - %06lx\n"
350
351 #: g10/armor.c:824
352 #, fuzzy
353 msgid "premature eof (in trailer)\n"
354 msgstr "f� de fitxer prematur (al final)\n"
355
356 #: g10/armor.c:828
357 msgid "error in trailer line\n"
358 msgstr "error en l'�ltima l�nia\n"
359
360 #: g10/armor.c:1137
361 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
362 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
363
364 #: g10/armor.c:1142
365 #, c-format
366 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
367 msgstr ""
368 "l'armadura �s inv�lida: la l�nia �s m�s llarga que %d car�cters\n"
369
370 #: g10/armor.c:1146
371 msgid ""
372 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
373 msgstr ""
374 "hi ha un car�cter �quoted printable� en l'armadura - probablement s'ha "
375 "utilitzat un MTA amb errors\n"
376
377 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:283
378 #, fuzzy, c-format
379 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
380 msgstr "la clau secreta no est� disponible"
381
382 #: g10/card-util.c:63
383 #, c-format
384 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
385 msgstr ""
386
387 # Dest�s? ivb
388 # Desat�s, s�. jm
389 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1312 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1398
390 #: g10/keygen.c:2438 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
391 #, fuzzy
392 msgid "can't do this in batch mode\n"
393 msgstr "no es pot fet aix� en mode desat�s\n"
394
395 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:1092 g10/card-util.c:1174
396 #: g10/keyedit.c:413 g10/keyedit.c:434 g10/keyedit.c:448 g10/keygen.c:1300
397 #: g10/keygen.c:1365
398 msgid "Your selection? "
399 msgstr "Seleccioneu: "
400
401 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
402 msgid "[not set]"
403 msgstr ""
404
405 #: g10/card-util.c:379
406 #, fuzzy
407 msgid "male"
408 msgstr "enable"
409
410 #: g10/card-util.c:380
411 #, fuzzy
412 msgid "female"
413 msgstr "enable"
414
415 #: g10/card-util.c:380
416 #, fuzzy
417 msgid "unspecified"
418 msgstr "No s'ha especificat cap ra�"
419
420 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
421 # Probablement �s una clau, femen�. jm
422 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
423 # uncompressed so we know the gender. jm
424 #: g10/card-util.c:407
425 #, fuzzy
426 msgid "not forced"
427 msgstr "no processat"
428
429 #: g10/card-util.c:407
430 msgid "forced"
431 msgstr ""
432
433 #: g10/card-util.c:485
434 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
435 msgstr ""
436
437 #: g10/card-util.c:487
438 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
439 msgstr ""
440
441 #: g10/card-util.c:489
442 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
443 msgstr ""
444
445 #: g10/card-util.c:506
446 msgid "Cardholder's surname: "
447 msgstr ""
448
449 #: g10/card-util.c:508
450 msgid "Cardholder's given name: "
451 msgstr ""
452
453 #: g10/card-util.c:526
454 #, c-format
455 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
456 msgstr ""
457
458 #: g10/card-util.c:548
459 #, fuzzy
460 msgid "URL to retrieve public key: "
461 msgstr "no hi ha cap clau p�blica corresponent: %s\n"
462
463 #: g10/card-util.c:556
464 #, c-format
465 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
466 msgstr ""
467
468 #: g10/card-util.c:649 g10/card-util.c:718 g10/import.c:264
469 #, c-format
470 msgid "error reading `%s': %s\n"
471 msgstr "error en la lectura de �%s�: %s\n"
472
473 #: g10/card-util.c:657
474 msgid "Login data (account name): "
475 msgstr ""
476
477 #: g10/card-util.c:667
478 #, c-format
479 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
480 msgstr ""
481
482 #: g10/card-util.c:726
483 msgid "Private DO data: "
484 msgstr ""
485
486 #: g10/card-util.c:736
487 #, c-format
488 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
489 msgstr ""
490
491 #: g10/card-util.c:756
492 #, fuzzy
493 msgid "Language preferences: "
494 msgstr "prefer�ncies actualitzades"
495
496 #: g10/card-util.c:764
497 #, fuzzy
498 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
499 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
500
501 #: g10/card-util.c:773
502 #, fuzzy
503 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
504 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
505
506 #: g10/card-util.c:794
507 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
508 msgstr ""
509
510 #: g10/card-util.c:808
511 #, fuzzy
512 msgid "Error: invalid response.\n"
513 msgstr "error: l'empremta digital �s inv�lida\n"
514
515 #: g10/card-util.c:829
516 #, fuzzy
517 msgid "CA fingerprint: "
518 msgstr "Empremta digital:"
519
520 #: g10/card-util.c:852
521 #, fuzzy
522 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
523 msgstr "error: l'empremta digital �s inv�lida\n"
524
525 #: g10/card-util.c:900
526 #, fuzzy, c-format
527 msgid "key operation not possible: %s\n"
528 msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
529
530 #: g10/card-util.c:901
531 #, fuzzy
532 msgid "not an OpenPGP card"
533 msgstr "no s'han trobat dades OpenPGP v�lides.\n"
534
535 #: g10/card-util.c:910
536 #, fuzzy, c-format
537 msgid "error getting current key info: %s\n"
538 msgstr ""
539 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell secret �%s�: %s\n"
540
541 #: g10/card-util.c:993
542 msgid "Replace existing key? (y/N) "
543 msgstr ""
544
545 #: g10/card-util.c:1014 g10/card-util.c:1023
546 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
547 msgstr ""
548
549 #: g10/card-util.c:1035
550 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
551 msgstr ""
552
553 #: g10/card-util.c:1044
554 #, c-format
555 msgid ""
556 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
557 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
558 "You should change them using the command --change-pin\n"
559 msgstr ""
560
561 #: g10/card-util.c:1083
562 #, fuzzy
563 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
564 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
565
566 #: g10/card-util.c:1085 g10/card-util.c:1165
567 #, fuzzy
568 msgid "   (1) Signature key\n"
569 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
570
571 #: g10/card-util.c:1086 g10/card-util.c:1167
572 #, fuzzy
573 msgid "   (2) Encryption key\n"
574 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
575
576 #: g10/card-util.c:1087 g10/card-util.c:1169
577 msgid "   (3) Authentication key\n"
578 msgstr ""
579
580 #: g10/card-util.c:1103 g10/card-util.c:1185 g10/keyedit.c:908
581 #: g10/keygen.c:1404 g10/revoke.c:642
582 msgid "Invalid selection.\n"
583 msgstr "La selecci� �s inv�lida.\n"
584
585 #: g10/card-util.c:1162
586 #, fuzzy
587 msgid "Please select where to store the key:\n"
588 msgstr "Seleccioneu la ra� de la revocaci�:\n"
589
590 #: g10/card-util.c:1197
591 #, fuzzy
592 msgid "unknown key protection algorithm\n"
593 msgstr "l'algorisme de protecci� �s desconegut\n"
594
595 #: g10/card-util.c:1202
596 #, fuzzy
597 msgid "secret parts of key are not available\n"
598 msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
599
600 #: g10/card-util.c:1207
601 #, fuzzy
602 msgid "secret key already stored on a card\n"
603 msgstr "es descarta: la clau secreta ja �s present\n"
604
605 #: g10/card-util.c:1277 g10/keyedit.c:1317
606 msgid "quit this menu"
607 msgstr "ix del men�"
608
609 #: g10/card-util.c:1279
610 #, fuzzy
611 msgid "show admin commands"
612 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
613
614 # �pantalla� o �ajuda�?  ivb
615 # �ajuda�, evidentment. jm
616 #: g10/card-util.c:1280 g10/keyedit.c:1320
617 msgid "show this help"
618 msgstr "mostra aquesta ajuda"
619
620 #: g10/card-util.c:1282
621 #, fuzzy
622 msgid "list all available data"
623 msgstr "La clau �s disponible en: "
624
625 #: g10/card-util.c:1285
626 msgid "change card holder's name"
627 msgstr ""
628
629 #: g10/card-util.c:1286
630 msgid "change URL to retrieve key"
631 msgstr ""
632
633 #: g10/card-util.c:1287
634 msgid "fetch the key specified in the card URL"
635 msgstr ""
636
637 #: g10/card-util.c:1288
638 #, fuzzy
639 msgid "change the login name"
640 msgstr "canvia la data de caducitat"
641
642 #: g10/card-util.c:1289
643 #, fuzzy
644 msgid "change the language preferences"
645 msgstr "canvia la confian�a"
646
647 #: g10/card-util.c:1290
648 msgid "change card holder's sex"
649 msgstr ""
650
651 #: g10/card-util.c:1291
652 #, fuzzy
653 msgid "change a CA fingerprint"
654 msgstr "mostra empremta"
655
656 #: g10/card-util.c:1292
657 msgid "toggle the signature force PIN flag"
658 msgstr ""
659
660 #: g10/card-util.c:1293
661 #, fuzzy
662 msgid "generate new keys"
663 msgstr "genera un nou parell de claus"
664
665 #: g10/card-util.c:1294
666 msgid "menu to change or unblock the PIN"
667 msgstr ""
668
669 #: g10/card-util.c:1360 g10/keyedit.c:1481
670 msgid "Command> "
671 msgstr "Ordre> "
672
673 #: g10/card-util.c:1395
674 #, fuzzy
675 msgid "Admin-only command\n"
676 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
677
678 #: g10/card-util.c:1411
679 #, fuzzy
680 msgid "Admin commands are allowed\n"
681 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
682
683 #: g10/card-util.c:1413
684 #, fuzzy
685 msgid "Admin commands are not allowed\n"
686 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
687
688 #: g10/card-util.c:1482 g10/keyedit.c:1994
689 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
690 msgstr "L'ordre no �s v�lida (proveu �help�)\n"
691
692 #: g10/cardglue.c:287
693 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
694 msgstr ""
695
696 #: g10/cardglue.c:372
697 #, c-format
698 msgid ""
699 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
700 "   %.*s\n"
701 msgstr ""
702
703 #: g10/cardglue.c:380
704 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
705 msgstr ""
706
707 #: g10/cardglue.c:688
708 #, fuzzy
709 msgid "Enter New Admin PIN: "
710 msgstr "Introdu�u el nom d'usuari: "
711
712 #: g10/cardglue.c:689
713 #, fuzzy
714 msgid "Enter New PIN: "
715 msgstr "Introdu�u el nom d'usuari: "
716
717 #: g10/cardglue.c:690
718 msgid "Enter Admin PIN: "
719 msgstr ""
720
721 #: g10/cardglue.c:691
722 #, fuzzy
723 msgid "Enter PIN: "
724 msgstr "Introdu�u el nom d'usuari: "
725
726 #: g10/cardglue.c:705
727 #, fuzzy
728 msgid "Repeat this PIN: "
729 msgstr "Repetiu la contrasenya: "
730
731 #: g10/cardglue.c:719
732 #, fuzzy
733 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
734 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
735
736 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3573 g10/keyring.c:376
737 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
738 #, c-format
739 msgid "can't open `%s'\n"
740 msgstr "no s'ha pogut obrir �%s�\n"
741
742 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
743 msgid "--output doesn't work for this command\n"
744 msgstr "--output no funciona per a aquesta ordre\n"
745
746 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:169 g10/keyedit.c:3057 g10/keyserver.c:1502
747 #: g10/revoke.c:226
748 #, fuzzy, c-format
749 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
750 msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
751
752 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:199 g10/import.c:2303 g10/keyserver.c:1516
753 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:439
754 #, c-format
755 msgid "error reading keyblock: %s\n"
756 msgstr "s'ha produ�t un error en llegir el bloc de claus: %s\n"
757
758 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
759 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
760 msgstr "(a no ser que especifiqueu la clau per la empremta digital)\n"
761
762 # Ah�!  Abans �batch� est� tal qual.  Cal unificar.  ivb
763 # Fet. jm
764 #: g10/delkey.c:127
765 #, fuzzy
766 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
767 msgstr "no es pot fer aix� en el mode desat�s sense �--yes�\n"
768
769 #: g10/delkey.c:139
770 #, fuzzy
771 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
772 msgstr "Voleu esborrar aquesta clau de l'anell? "
773
774 #: g10/delkey.c:147
775 #, fuzzy
776 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
777 msgstr "�s una clau secreta! Voleu esborrar-la? "
778
779 #: g10/delkey.c:157
780 #, c-format
781 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
782 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
783
784 #: g10/delkey.c:167
785 msgid "ownertrust information cleared\n"
786 msgstr "s'ha netejat la informaci� de la confian�a\n"
787
788 #: g10/delkey.c:195
789 #, c-format
790 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
791 msgstr "hi ha una clau secreta per a la clau p�blica �%s�!\n"
792
793 #: g10/delkey.c:197
794 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
795 msgstr ""
796 "utilitzeu l'opci� �--delete-secret-keys� per a eliminar-la primer.\n"
797
798 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
799 #, c-format
800 msgid "error creating passphrase: %s\n"
801 msgstr "error en la creaci� de la contrasenya: %s\n"
802
803 #: g10/encode.c:215
804 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
805 msgstr "no es pot usar un paquet asim�tric ESK al estar en mode S2K\n"
806
807 #: g10/encode.c:228
808 #, fuzzy, c-format
809 msgid "using cipher %s\n"
810 msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
811
812 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
813 #, c-format
814 msgid "`%s' already compressed\n"
815 msgstr "�%s� ja est� comprimida\n"
816
817 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
818 #, c-format
819 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
820 msgstr "AV�S: �%s� �s un fitxer buit\n"
821
822 #: g10/encode.c:472
823 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
824 msgstr ""
825 "nom�s podeu xifrar a claus RSA de 2048 bits o menys en el mode --pgp2\n"
826
827 #: g10/encode.c:494
828 #, c-format
829 msgid "reading from `%s'\n"
830 msgstr "s'est� llegint des de �%s�\n"
831
832 #: g10/encode.c:530
833 msgid ""
834 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
835 msgstr ""
836 "no s'ha pogut utilitzar el xifratge IDEA per a totes les claus per a les que "
837 "esteu xifrant.\n"
838
839 #: g10/encode.c:540
840 #, fuzzy, c-format
841 msgid ""
842 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
843 msgstr ""
844 "for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
845 "destinatari\n"
846
847 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
848 #, fuzzy, c-format
849 msgid ""
850 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
851 "preferences\n"
852 msgstr ""
853 "for�ar l'algoritme de compressi� %s (%d) viola les prefer�ncies del "
854 "destinatari\n"
855
856 #: g10/encode.c:735
857 #, c-format
858 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
859 msgstr ""
860 "for�ar el xifrat asim�tric %s (%d) viola les prefer�ncies del "
861 "destinatari\n"
862
863 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
864 #, c-format
865 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
866 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
867
868 #: g10/encode.c:832
869 #, c-format
870 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
871 msgstr "%s/%s xifrat per a: �%s�\n"
872
873 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
874 #, c-format
875 msgid "%s encrypted data\n"
876 msgstr "dades xifrades amb %s\n"
877
878 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
879 #, c-format
880 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
881 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
882
883 # �s no-wrap?  ivb
884 # Com? jm
885 #: g10/encr-data.c:92
886 msgid ""
887 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
888 msgstr ""
889 "ATENCI�: el missatge s'ha xifrat amb una clau feble durant el xifratge\n"
890 "sim�tric.\n"
891
892 #: g10/encr-data.c:103
893 msgid "problem handling encrypted packet\n"
894 msgstr "problema en tractar amb un paquet xifrat\n"
895
896 # Execuci� de programes remots, o execuci� remota de programes? jm
897 #: g10/exec.c:48
898 msgid "no remote program execution supported\n"
899 msgstr "no hi ha suport per a l'execuci� remota de programes\n"
900
901 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
902 #, c-format
903 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
904 msgstr "no es pot crear el directori �%s�: %s\n"
905
906 #: g10/exec.c:325
907 msgid ""
908 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
909 msgstr ""
910 "les crides a programes externs estan inhabilitades per tindre el fitxer "
911 "d'opcions permissos insegurs\n"
912
913 #: g10/exec.c:355
914 #, fuzzy
915 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
916 msgstr ""
917 "aquesta plataforma necessita fitxers temporals quan es crida a programes "
918 "externs\n"
919
920 #: g10/exec.c:433
921 #, fuzzy, c-format
922 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
923 msgstr "no s'ha pogut executar %s �%s�: %s\n"
924
925 #: g10/exec.c:436
926 #, fuzzy, c-format
927 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
928 msgstr "no s'ha pogut executar %s �%s�: %s\n"
929
930 #: g10/exec.c:521
931 #, c-format
932 msgid "system error while calling external program: %s\n"
933 msgstr "s'ha produ�t un error del sistema en cridar el programa extern: %s\n"
934
935 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
936 msgid "unnatural exit of external program\n"
937 msgstr "s'ha produ�t una eixida no natural del programa extern\n"
938
939 #: g10/exec.c:547
940 msgid "unable to execute external program\n"
941 msgstr "no s'ha pogut executar el programa extern\n"
942
943 #: g10/exec.c:563
944 #, c-format
945 msgid "unable to read external program response: %s\n"
946 msgstr "no s'ha pogut llegir la resposta del programa extern: %s\n"
947
948 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
949 #, c-format
950 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
951 msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) �%s�: %s\n"
952
953 #: g10/exec.c:621
954 #, c-format
955 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
956 msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el directori temporal �%s�: %s\n"
957
958 #: g10/export.c:183
959 #, fuzzy
960 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
961 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
962
963 #: g10/export.c:212
964 #, fuzzy, c-format
965 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
966 msgstr "clau %08lX: no est� protegida - es descarta\n"
967
968 #: g10/export.c:220
969 #, fuzzy, c-format
970 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
971 msgstr "clau %08lX: clau d'estil PGP 2.x - es descarta\n"
972
973 #: g10/export.c:395
974 #, fuzzy, c-format
975 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
976 msgstr ""
977 "AV�S: la clau secreta %08lX no te una simple suma de comprovaci� SK\n"
978
979 #: g10/export.c:427
980 msgid "WARNING: nothing exported\n"
981 msgstr "AV�S: no s'ha exportat res\n"
982
983 #: g10/g10.c:360
984 msgid ""
985 "@Commands:\n"
986 " "
987 msgstr ""
988 "@Ordres:\n"
989 " "
990
991 #: g10/g10.c:362
992 msgid "|[file]|make a signature"
993 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura"
994
995 #: g10/g10.c:363
996 msgid "|[file]|make a clear text signature"
997 msgstr "|[fitxer]|crea una signatura en text clar"
998
999 #: g10/g10.c:364
1000 msgid "make a detached signature"
1001 msgstr "crea una signatura separada"
1002
1003 #: g10/g10.c:365
1004 msgid "encrypt data"
1005 msgstr "xifra dades"
1006
1007 #: g10/g10.c:367
1008 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1009 msgstr "xifra nom�s amb xifratge sim�tric"
1010
1011 #: g10/g10.c:369
1012 msgid "decrypt data (default)"
1013 msgstr "desxifra dades (predeterminat)"
1014
1015 #: g10/g10.c:371
1016 msgid "verify a signature"
1017 msgstr "verifica una signatura"
1018
1019 #: g10/g10.c:373
1020 msgid "list keys"
1021 msgstr "llista claus"
1022
1023 #: g10/g10.c:375
1024 msgid "list keys and signatures"
1025 msgstr "llista claus i signatures"
1026
1027 # �de les claus� o �de la clau�?  ivb
1028 #: g10/g10.c:376
1029 #, fuzzy
1030 msgid "list and check key signatures"
1031 msgstr "comprova les signatures de la claus"
1032
1033 # �dactilars� o �digitals�?  ivb
1034 #: g10/g10.c:377
1035 msgid "list keys and fingerprints"
1036 msgstr "llista claus i empremtes digitals"
1037
1038 #: g10/g10.c:378
1039 msgid "list secret keys"
1040 msgstr "llista claus secretes"
1041
1042 #: g10/g10.c:379
1043 msgid "generate a new key pair"
1044 msgstr "genera un nou parell de claus"
1045
1046 #: g10/g10.c:380
1047 msgid "remove keys from the public keyring"
1048 msgstr "elimina claus de l'anell p�blic"
1049
1050 #: g10/g10.c:382
1051 msgid "remove keys from the secret keyring"
1052 msgstr "elimina claus de l'anell secret"
1053
1054 #: g10/g10.c:383
1055 msgid "sign a key"
1056 msgstr "signa una clau"
1057
1058 #: g10/g10.c:384
1059 msgid "sign a key locally"
1060 msgstr "signa una clau localment"
1061
1062 #: g10/g10.c:385
1063 msgid "sign or edit a key"
1064 msgstr "signa o edita una clau"
1065
1066 #: g10/g10.c:386
1067 msgid "generate a revocation certificate"
1068 msgstr "genera un certificat de revocaci�"
1069
1070 #: g10/g10.c:388
1071 msgid "export keys"
1072 msgstr "exporta claus"
1073
1074 #: g10/g10.c:389
1075 msgid "export keys to a key server"
1076 msgstr "exporta claus a un servidor de claus"
1077
1078 #: g10/g10.c:390
1079 msgid "import keys from a key server"
1080 msgstr "importa claus d'un servidor de claus"
1081
1082 #: g10/g10.c:392
1083 msgid "search for keys on a key server"
1084 msgstr "cerca claus en un servidor de claus"
1085
1086 #: g10/g10.c:394
1087 msgid "update all keys from a keyserver"
1088 msgstr "actualitza totes les claus des d'un servidor de claus"
1089
1090 #: g10/g10.c:397
1091 msgid "import/merge keys"
1092 msgstr "importa/fon claus"
1093
1094 #: g10/g10.c:400
1095 msgid "print the card status"
1096 msgstr ""
1097
1098 #: g10/g10.c:401
1099 msgid "change data on a card"
1100 msgstr ""
1101
1102 #: g10/g10.c:402
1103 msgid "change a card's PIN"
1104 msgstr ""
1105
1106 #: g10/g10.c:410
1107 msgid "update the trust database"
1108 msgstr "actualitza la base de dades de confian�a"
1109
1110 #: g10/g10.c:417
1111 msgid "|algo [files]|print message digests"
1112 msgstr "|algo [fitxers]|imprimeix resums de missatges"
1113
1114 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:66
1115 msgid ""
1116 "@\n"
1117 "Options:\n"
1118 " "
1119 msgstr ""
1120 "@\n"
1121 "Opcions:\n"
1122 " "
1123
1124 #: g10/g10.c:423
1125 msgid "create ascii armored output"
1126 msgstr "crea eixida amb armadura ascii"
1127
1128 #: g10/g10.c:425
1129 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1130 msgstr "|NOM|xifra per a NOM"
1131
1132 #: g10/g10.c:436
1133 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1134 msgstr "usa aquest id per a signar o desxifrar"
1135
1136 #: g10/g10.c:437
1137 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1138 msgstr "|N|nivell de compressi� N (0 no comprimeix)"
1139
1140 #: g10/g10.c:442
1141 msgid "use canonical text mode"
1142 msgstr "usa el mode de text can�nic"
1143
1144 #: g10/g10.c:452
1145 msgid "use as output file"
1146 msgstr "fitxer d'eixida"
1147
1148 # Un dels dos �s en la llista d'opcions amb --help. Urgh. jm
1149 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:68
1150 msgid "verbose"
1151 msgstr "detall"
1152
1153 #: g10/g10.c:465
1154 msgid "do not make any changes"
1155 msgstr "no fa cap canvi"
1156
1157 #: g10/g10.c:466
1158 msgid "prompt before overwriting"
1159 msgstr "pregunta abans de sobreescriure"
1160
1161 #: g10/g10.c:507
1162 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1163 msgstr ""
1164
1165 #: g10/g10.c:508
1166 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1167 msgstr ""
1168
1169 #: g10/g10.c:536
1170 msgid ""
1171 "@\n"
1172 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1173 msgstr ""
1174 "@\n"
1175 "(En la p�gina del man hi ha una llista completa d'ordres i d'opcions)\n"
1176
1177 # Crec q (A)lice (orig.), (B)ob (dest.), etc. s�n noms usats pel Zimmerman
1178 # en el manual original de PGP.  A, B, C...  ivb
1179 # En efecte. Idem per a Mallory m�s endavant. Els deixe com a l'original. jm
1180 #: g10/g10.c:539
1181 msgid ""
1182 "@\n"
1183 "Examples:\n"
1184 "\n"
1185 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1186 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1187 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1188 " --list-keys [names]        show keys\n"
1189 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1190 msgstr ""
1191 "@\n"
1192 "Exemples:\n"
1193 "\n"
1194 " -se -r Bob [fitxer]        signa i xifra per a l'usuari Bob\n"
1195 " --clearsign [fitxer]       crea una signatura en text clar\n"
1196 " --detach-sign [fitxer]     crea una signatura separada\n"
1197 " --list-keys [noms]         mostra claus\n"
1198 " --fingerprint [noms]       mostra empremtes digitals\n"
1199
1200 #: g10/g10.c:720 g10/gpgv.c:93
1201 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1202 msgstr "Si us plau, informeu sobre els errors a <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1203
1204 #: g10/g10.c:737
1205 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1206 msgstr "Forma d'�s: gpg [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1207
1208 #: g10/g10.c:740
1209 msgid ""
1210 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1211 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1212 "default operation depends on the input data\n"
1213 msgstr ""
1214 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1215 "signa, comprova, xifra o desxifra\n"
1216 "l'operaci� predeterminada dep�n de les dades introdu�des\n"
1217
1218 # Suportats? ivb
1219 # A Softcatal� diuen molt �implementat?. jm
1220 # Precissament acabem de parlar d'�implementat a la llista del GNOME
1221 # i s'ha dit que �s erroni, igual que �suportat� :) Les alternatives
1222 # encara no m'agraden massa... jm
1223 #: g10/g10.c:751
1224 msgid ""
1225 "\n"
1226 "Supported algorithms:\n"
1227 msgstr ""
1228 "\n"
1229 "Algoritmes suportats:\n"
1230
1231 #: g10/g10.c:754
1232 msgid "Pubkey: "
1233 msgstr "Clau p�blica: "
1234
1235 #: g10/g10.c:760 g10/keyedit.c:2031
1236 msgid "Cipher: "
1237 msgstr "Xifratge: "
1238
1239 #: g10/g10.c:766
1240 msgid "Hash: "
1241 msgstr "Dispersi�: "
1242
1243 #: g10/g10.c:772 g10/keyedit.c:2077
1244 msgid "Compression: "
1245 msgstr "Compressi�: "
1246
1247 #: g10/g10.c:855
1248 msgid "usage: gpg [options] "
1249 msgstr "forma d'�s: gpg [opcions] "
1250
1251 #: g10/g10.c:1003
1252 msgid "conflicting commands\n"
1253 msgstr "les ordres entren en conflicte\n"
1254
1255 #: g10/g10.c:1021
1256 #, fuzzy, c-format
1257 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1258 msgstr "no s'ha trobat cap signe = en la definici� de grup �%s�\n"
1259
1260 # Indi. ivb
1261 #: g10/g10.c:1218
1262 #, fuzzy, c-format
1263 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1264 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1265
1266 # Indi. ivb
1267 #: g10/g10.c:1221
1268 #, fuzzy, c-format
1269 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1270 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1271
1272 # Indi. ivb
1273 #: g10/g10.c:1224
1274 #, fuzzy, c-format
1275 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1276 msgstr "AV�S: el propietari �s insegur en %s �%s�\n"
1277
1278 #: g10/g10.c:1230
1279 #, fuzzy, c-format
1280 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1281 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1282
1283 #: g10/g10.c:1233
1284 #, fuzzy, c-format
1285 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1286 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1287
1288 #: g10/g10.c:1236
1289 #, fuzzy, c-format
1290 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1291 msgstr "AV�S: els permissos s�n insegurs en %s �%s�\n"
1292
1293 #: g10/g10.c:1242
1294 #, fuzzy, c-format
1295 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1296 msgstr ""
1297 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1298
1299 #: g10/g10.c:1245
1300 #, fuzzy, c-format
1301 msgid ""
1302 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1303 msgstr ""
1304 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1305
1306 #: g10/g10.c:1248
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1309 msgstr ""
1310 "AV�S: el propietari del directori envoltant �s insegur en %s �%s�\n"
1311
1312 #: g10/g10.c:1254
1313 #, fuzzy, c-format
1314 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1315 msgstr ""
1316 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1317
1318 #: g10/g10.c:1257
1319 #, fuzzy, c-format
1320 msgid ""
1321 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1322 msgstr ""
1323 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1324
1325 #: g10/g10.c:1260
1326 #, fuzzy, c-format
1327 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1328 msgstr ""
1329 "AV�S: els permissos del directori envoltant s�n insegurs en %s �%s�\n"
1330
1331 #: g10/g10.c:1401
1332 #, fuzzy, c-format
1333 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1334 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions �%s�\n"
1335
1336 #: g10/g10.c:1796
1337 #, c-format
1338 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1339 msgstr "NOTA: es descarta el fitxer d'opcions predeterminades antic �%s�\n"
1340
1341 #: g10/g10.c:1838
1342 #, c-format
1343 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1344 msgstr "NOTA: no existeix el fitxer d'opcions predeterminades �%s�\n"
1345
1346 #: g10/g10.c:1842
1347 #, c-format
1348 msgid "option file `%s': %s\n"
1349 msgstr "fitxer d'opcions �%s�: %s\n"
1350
1351 #: g10/g10.c:1849
1352 #, c-format
1353 msgid "reading options from `%s'\n"
1354 msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
1355
1356 #: g10/g10.c:2063 g10/g10.c:2584 g10/g10.c:2595
1357 #, c-format
1358 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1359 msgstr "NOTA: %s no �s per a �s normal!\n"
1360
1361 #: g10/g10.c:2076
1362 #, fuzzy, c-format
1363 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1364 msgstr ""
1365 "la extensi� de xifrat �%s� no s'ha carregat per tindre permissos "
1366 "insegurs\n"
1367
1368 #: g10/g10.c:2293
1369 #, fuzzy, c-format
1370 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1371 msgstr "%s no �s un joc de car�cters v�lid\n"
1372
1373 #: g10/g10.c:2312 g10/keyedit.c:3573
1374 #, fuzzy
1375 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1376 msgstr ""
1377 "no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
1378
1379 #: g10/g10.c:2318
1380 #, fuzzy, c-format
1381 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1382 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1383
1384 #: g10/g10.c:2321
1385 #, fuzzy
1386 msgid "invalid keyserver options\n"
1387 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1388
1389 #: g10/g10.c:2328
1390 #, c-format
1391 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1392 msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
1393
1394 #: g10/g10.c:2331
1395 msgid "invalid import options\n"
1396 msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
1397
1398 #: g10/g10.c:2338
1399 #, c-format
1400 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1401 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1402
1403 #: g10/g10.c:2341
1404 msgid "invalid export options\n"
1405 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1406
1407 #: g10/g10.c:2348
1408 #, fuzzy, c-format
1409 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1410 msgstr "%s:%d: opcions d'importanci� no v�lides\n"
1411
1412 #: g10/g10.c:2351
1413 #, fuzzy
1414 msgid "invalid list options\n"
1415 msgstr "opcions d'importaci� no v�lides\n"
1416
1417 #: g10/g10.c:2373
1418 #, fuzzy, c-format
1419 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1420 msgstr "%s:%d opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1421
1422 #: g10/g10.c:2376
1423 #, fuzzy
1424 msgid "invalid verify options\n"
1425 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
1426
1427 #: g10/g10.c:2383
1428 #, c-format
1429 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1430 msgstr "no s'ha pogut fixar l'exec-path a %s\n"
1431
1432 #: g10/g10.c:2573
1433 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1434 msgstr "AV�S: el programa podria crear un fitxer core!\n"
1435
1436 # FIXME: prefer�ncia? jm
1437 # Ho discut�rem en la llista, segur.  Deu ser als arxius.  ivb
1438 #: g10/g10.c:2577
1439 #, c-format
1440 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1441 msgstr "AV�S: %s t� prefer�ncia sobre %s\n"
1442
1443 #: g10/g10.c:2586
1444 #, c-format
1445 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1446 msgstr "%s no �s perm�s amb %s!\n"
1447
1448 #: g10/g10.c:2589
1449 #, c-format
1450 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1451 msgstr "%s no t� sentit amb %s!\n"
1452
1453 #: g10/g10.c:2603
1454 #, fuzzy, c-format
1455 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1456 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
1457
1458 # clares -> en clar?  ivb
1459 #: g10/g10.c:2617
1460 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1461 msgstr "nom�s podeu fer signatures separades o en clar en el mode --pgp2\n"
1462
1463 #: g10/g10.c:2623
1464 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1465 msgstr "no podeu signar i xifrar al mateix temps en el mode --pgp2\n"
1466
1467 #: g10/g10.c:2629
1468 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1469 msgstr ""
1470 "heu d'utilitzar fitxers (i no un conducte) mentre treballeu amb --pgp2 "
1471 "habilitat.\n"
1472
1473 #: g10/g10.c:2642
1474 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1475 msgstr "xifrar un missatge en mode --pgp2 requereix el xifratge IDEA\n"
1476
1477 #: g10/g10.c:2712 g10/g10.c:2736
1478 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1479 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
1480
1481 #: g10/g10.c:2718 g10/g10.c:2742
1482 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1483 msgstr "l'algorisme de resum seleccionat no �s v�lid\n"
1484
1485 #: g10/g10.c:2724
1486 #, fuzzy
1487 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1488 msgstr "l'algorisme de xifratge triat no �s v�lid\n"
1489
1490 #: g10/g10.c:2730
1491 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1492 msgstr "l'algorisme de resum de certificaci� seleccionat no �s v�lid\n"
1493
1494 #: g10/g10.c:2745
1495 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1496 msgstr "completes-needed ha de ser major que 0\n"
1497
1498 #: g10/g10.c:2747
1499 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1500 msgstr "marginals-needed ha de ser major que 1\n"
1501
1502 #: g10/g10.c:2749
1503 #, fuzzy
1504 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1505 msgstr "max-cert-depth ha d'estar en el rang 1 a 255\n"
1506
1507 #: g10/g10.c:2751
1508 #, fuzzy
1509 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1510 msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1511
1512 #: g10/g10.c:2753
1513 #, fuzzy
1514 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1515 msgstr "default-check-level �s inv�lid; ha de ser 0, 1, 2 o 3\n"
1516
1517 #: g10/g10.c:2756
1518 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1519 msgstr "NOTA: el mode S2K simple (0) no �s gens recomanable\n"
1520
1521 #: g10/g10.c:2760
1522 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1523 msgstr "el mode S2K �s inv�lid; ha de ser 0, 1 o 3\n"
1524
1525 #: g10/g10.c:2767
1526 msgid "invalid default preferences\n"
1527 msgstr "les prefer�ncies per defecte s�n inv�lides\n"
1528
1529 #: g10/g10.c:2776
1530 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1531 msgstr "les prefer�ncies personals de xifrat s�n inv�lides\n"
1532
1533 #: g10/g10.c:2780
1534 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1535 msgstr "les prefer�ncies personals de digest s�n inv�lides\n"
1536
1537 #: g10/g10.c:2784
1538 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1539 msgstr "les prefer�ncies personals de compressi� s�n inv�lides\n"
1540
1541 #: g10/g10.c:2817
1542 #, c-format
1543 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1544 msgstr "%s encara no funciona amb %s\n"
1545
1546 #: g10/g10.c:2864
1547 #, fuzzy, c-format
1548 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1549 msgstr ""
1550 "no podeu usar l'algorisme de xifratge �%s� mentre esteu en mode %s\n"
1551
1552 #: g10/g10.c:2869
1553 #, fuzzy, c-format
1554 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1555 msgstr "no podeu usar l'algorisme de resum %s mentre esteu en mode %s\n"
1556
1557 #: g10/g10.c:2874
1558 #, fuzzy, c-format
1559 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1560 msgstr "no podeu usar l'algorisme de compressi� %s mentre esteu en mode %s\n"
1561
1562 #: g10/g10.c:2970
1563 #, c-format
1564 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1565 msgstr "no s'ha pogut inicialitzar la base de dades de confian�a: %s\n"
1566
1567 #: g10/g10.c:2981
1568 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1569 msgstr ""
1570 "AV�S: s'han donat destinataris (-r) sense usar xifratge de clau p�blica\n"
1571
1572 #: g10/g10.c:2992
1573 msgid "--store [filename]"
1574 msgstr "--store [nom_del_fitxer]"
1575
1576 #: g10/g10.c:2999
1577 msgid "--symmetric [filename]"
1578 msgstr "--symmetric [nom_del_fitxer]"
1579
1580 #: g10/g10.c:3001
1581 #, fuzzy, c-format
1582 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1583 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
1584
1585 #: g10/g10.c:3011
1586 msgid "--encrypt [filename]"
1587 msgstr "--encrypt [nom_del_fitxer]"
1588
1589 #: g10/g10.c:3024
1590 #, fuzzy
1591 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1592 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1593
1594 #: g10/g10.c:3026
1595 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1596 msgstr ""
1597
1598 #: g10/g10.c:3029
1599 #, fuzzy, c-format
1600 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1601 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1602
1603 #: g10/g10.c:3047
1604 msgid "--sign [filename]"
1605 msgstr "--sign [nom_del_fitxer]"
1606
1607 #: g10/g10.c:3060
1608 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1609 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1610
1611 #: g10/g10.c:3075
1612 #, fuzzy
1613 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1614 msgstr "--sign --encrypt [nom_del_fitxer]"
1615
1616 #: g10/g10.c:3077
1617 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1618 msgstr ""
1619
1620 #: g10/g10.c:3080
1621 #, fuzzy, c-format
1622 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1623 msgstr "no podeu usar %s mentre esteu en mode %s\n"
1624
1625 #: g10/g10.c:3100
1626 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1627 msgstr "--sign --symmetric [nom_del_fitxer]"
1628
1629 #: g10/g10.c:3109
1630 msgid "--clearsign [filename]"
1631 msgstr "--clearsign [nom_del_fitxer]"
1632
1633 #: g10/g10.c:3134
1634 msgid "--decrypt [filename]"
1635 msgstr "--decrypt [nom_del_fitxer]"
1636
1637 #: g10/g10.c:3142
1638 msgid "--sign-key user-id"
1639 msgstr "--sign-key user-id"
1640
1641 #: g10/g10.c:3146
1642 msgid "--lsign-key user-id"
1643 msgstr "--lsign-key user-id"
1644
1645 #: g10/g10.c:3167
1646 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1647 msgstr "--edit-key user-id [ordres]"
1648
1649 #: g10/g10.c:3238
1650 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1651 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [anell]"
1652
1653 #: g10/g10.c:3275
1654 #, c-format
1655 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1656 msgstr "l'enviament al servidor de claus ha fallat: %s\n"
1657
1658 #: g10/g10.c:3277
1659 #, c-format
1660 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1661 msgstr "la recepci� des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
1662
1663 #: g10/g10.c:3279
1664 #, c-format
1665 msgid "key export failed: %s\n"
1666 msgstr "l'exportaci� de la clau ha fallat: %s\n"
1667
1668 #: g10/g10.c:3290
1669 #, c-format
1670 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1671 msgstr "ha fallat la cerca al servidor de claus: %s\n"
1672
1673 #: g10/g10.c:3300
1674 #, c-format
1675 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1676 msgstr "ha fallat el refresc des del servidor de claus: %s\n"
1677
1678 #: g10/g10.c:3341
1679 #, c-format
1680 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1681 msgstr "no s'ha pogut llevar l'armadura: %s\n"
1682
1683 #: g10/g10.c:3349
1684 #, c-format
1685 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1686 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
1687
1688 #: g10/g10.c:3436
1689 #, c-format
1690 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1691 msgstr "l'algoritme de dispersi� �s inv�lid �%s�\n"
1692
1693 #: g10/g10.c:3559
1694 msgid "[filename]"
1695 msgstr "[nom_del_fitxer]"
1696
1697 #: g10/g10.c:3563
1698 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1699 msgstr "Endavant, escriviu el missatge...\n"
1700
1701 #: g10/g10.c:3853
1702 msgid ""
1703 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1704 "an '='\n"
1705 msgstr ""
1706 "un nom de notaci� nom�s pot tenir car�cters imprimibles o espais i "
1707 "acabar amb el signe �=�\n"
1708
1709 #: g10/g10.c:3861
1710 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1711 msgstr "un nom de notaci� d'usuari no pot contenir el car�cter �@�\n"
1712
1713 #: g10/g10.c:3871
1714 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1715 msgstr "un valor de notaci� no pot utilitzar cap car�cter de control\n"
1716
1717 #: g10/g10.c:3905
1718 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1719 msgstr "la URL de pol�tica de certificaci� donada no �s v�lida\n"
1720
1721 #: g10/g10.c:3907
1722 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1723 msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
1724
1725 #: g10/g10.c:3940
1726 #, fuzzy
1727 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1728 msgstr "la URL de pol�tica de signatura donada no �s v�lida\n"
1729
1730 #: g10/getkey.c:150
1731 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1732 msgstr ""
1733 "hi ha massa entrades en la mem�ria cau de claus p�bliques - desactivada\n"
1734
1735 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2749
1736 #, fuzzy
1737 msgid "[User ID not found]"
1738 msgstr "[No s'ha trobat l'id d'usuari]"
1739
1740 #: g10/getkey.c:1677
1741 #, fuzzy, c-format
1742 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1743 msgstr ""
1744 "La clau inv�lida %08lX s'ha fet v�lida amb --allow-non-selfsigned-uid\n"
1745
1746 #: g10/getkey.c:2227
1747 #, fuzzy, c-format
1748 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1749 msgstr ""
1750 "no hi ha una clau secreta per a la subclau p�blica %08lX - es descarta\n"
1751
1752 #: g10/getkey.c:2458
1753 #, fuzzy, c-format
1754 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1755 msgstr "s'usar� la clau secund�ria %08lX en lloc de la prim�ria %08lX\n"
1756
1757 #: g10/getkey.c:2505
1758 #, fuzzy, c-format
1759 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1760 msgstr "clau %08lX: clau secreta sense clau p�blica - es descarta\n"
1761
1762 #: g10/gpgv.c:69
1763 msgid "be somewhat more quiet"
1764 msgstr "una mica m�s silenci�s"
1765
1766 #: g10/gpgv.c:70
1767 msgid "take the keys from this keyring"
1768 msgstr "pren les claus d'aquest anell"
1769
1770 #: g10/gpgv.c:72
1771 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1772 msgstr "fes els conflictes de marques de temps nom�s un av�s"
1773
1774 #: g10/gpgv.c:73
1775 msgid "|FD|write status info to this FD"
1776 msgstr "|FD|escriu informaci� d'estat en aquest FD"
1777
1778 #: g10/gpgv.c:97
1779 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1780 msgstr "Forma d'�s: gpgv [opcions] [fitxers] (-h per a veure l'ajuda)"
1781
1782 # Werner FIXME: should it use �Usage�?
1783 #: g10/gpgv.c:100
1784 msgid ""
1785 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1786 "Check signatures against known trusted keys\n"
1787 msgstr ""
1788 "Sintaxi: gpg [opcions] [fitxers]\n"
1789 "Comprova signatures amb claus conegudes amb confian�a\n"
1790
1791 #: g10/helptext.c:48
1792 msgid ""
1793 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1794 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1795 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1796 msgstr ""
1797 "L'assignaci� d'un valor ac� �s cosa vostra; aquest valor mai "
1798 "s'exportar�\n"
1799 "a cap tercer. Ho necessitem per a implementar la xarxa de confian�a; no "
1800 "t�\n"
1801 "res a veure amb la xarxa de certificats (creada impl�citament)."
1802
1803 #: g10/helptext.c:54
1804 msgid ""
1805 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1806 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1807 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1808 "ultimately trusted\n"
1809 msgstr ""
1810 "Per a construir la xarxa de confian�a, GnuPG necessita saber quines claus\n"
1811 "tenen confian�a absoluta - aquestes s�n normalment les claus per a les "
1812 "que\n"
1813 "teniu acc�s a la clau secreta.  Contesteu �s�� per a donar a aquesta "
1814 "clau\n"
1815 "confian�a absoluta\n"
1816
1817 # "clau no confiable"? jm
1818 # No fiable, no de confian�a, no de fiar...  ivb
1819 #: g10/helptext.c:61
1820 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1821 msgstr ""
1822 "Si voleu utilitzar aquesta clau no de confian�a de totes maneres, dieu "
1823 "�s��."
1824
1825 #: g10/helptext.c:65
1826 msgid ""
1827 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1828 msgstr ""
1829 "Introdu�u l'ID d'usuari de la persona a qui voleu enviar el missatge."
1830
1831 #: g10/helptext.c:69
1832 msgid ""
1833 "Select the algorithm to use.\n"
1834 "\n"
1835 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1836 "for signatures.\n"
1837 "\n"
1838 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1839 "\n"
1840 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1841 "\n"
1842 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1843 msgstr ""
1844
1845 #: g10/helptext.c:83
1846 msgid ""
1847 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1848 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1849 "Please consult your security expert first."
1850 msgstr ""
1851 "En general no �s bona idea utilitzar la mateixa clau per a signar i\n"
1852 "xifrar. Aquest algoritme nom�s s'hauria d'usar en tasques concretes.\n"
1853 "Si us plau, consulteu al vostre expert en seguretat primer."
1854
1855 #: g10/helptext.c:90
1856 msgid "Enter the size of the key"
1857 msgstr "Introdu�u la grand�ria de la clau"
1858
1859 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1860 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1861 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1862 msgstr "Contesteu �s�� o �no�"
1863
1864 #: g10/helptext.c:104
1865 msgid ""
1866 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1867 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1868 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1869 "the given value as an interval."
1870 msgstr ""
1871 "Introdu�u el valor requerit tal i com es mostra en l'indicatiu.\n"
1872 "�s possible introduir una data ISO (AAAA-MM-DD) per� no rebreu\n"
1873 "una bona resposta d'error - en canvi, el sistema tractar� d'interpretar\n"
1874 "el valor donat com un interval."
1875
1876 #: g10/helptext.c:116
1877 msgid "Enter the name of the key holder"
1878 msgstr "Introdu�u el nom del propietari de la clau"
1879
1880 #: g10/helptext.c:121
1881 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1882 msgstr "introdu�u una adre�a de correu (opcional per� molt recomanable)"
1883
1884 #: g10/helptext.c:125
1885 msgid "Please enter an optional comment"
1886 msgstr "Introdu�u un comentari opcional"
1887
1888 #: g10/helptext.c:130
1889 msgid ""
1890 "N  to change the name.\n"
1891 "C  to change the comment.\n"
1892 "E  to change the email address.\n"
1893 "O  to continue with key generation.\n"
1894 "Q  to to quit the key generation."
1895 msgstr ""
1896 "N  canvia el nom.\n"
1897 "C  canvia el comentari.\n"
1898 "E  canvia l'adre�a de correu electr�nic.\n"
1899 "O  continua la generaci� de les claus.\n"
1900 "Q  ix."
1901
1902 #: g10/helptext.c:139
1903 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1904 msgstr ""
1905 "Contesteu �s�� (o nom�s �s�) si �s correcte generar la subclau."
1906
1907 #: g10/helptext.c:147
1908 msgid ""
1909 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1910 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1911 "know how carefully you verified this.\n"
1912 "\n"
1913 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1914 "the\n"
1915 "    key.\n"
1916 "\n"
1917 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1918 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1919 "for\n"
1920 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1921 "user.\n"
1922 "\n"
1923 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1924 "could\n"
1925 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1926 "the\n"
1927 "    key against a photo ID.\n"
1928 "\n"
1929 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1930 "could\n"
1931 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1932 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1933 "a\n"
1934 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1935 "the\n"
1936 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1937 "exchange\n"
1938 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1939 "\n"
1940 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1941 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1942 "\"\n"
1943 "mean to you when you sign other keys.\n"
1944 "\n"
1945 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1946 msgstr ""
1947 "Quan signeu un ID d'usuari d'una clau, primer haur?eu de verificar que la "
1948 "clau\n"
1949 "pertany a la persona esmentada en l'ID d'usuari.  �s �til per a altres "
1950 "saber\n"
1951 "amb quanta cura heu verificat a��.\n"
1952 "\n"
1953 "�0� significa que no feu cap declaraci� de amb quanta cura heu "
1954 "verificat\n"
1955 "    la clau.\n"
1956 "\n"
1957 "�1� significa que creieu que la clau �s de la persona que diu que �s "
1958 "la\n"
1959 "    propiet�ria, per� no heu pogut, o no heu verificat la clau de cap "
1960 "manera.\n"
1961 "    A�� �s �til per a la verificaci� d'un �rol�, quan signeu "
1962 "la clau d'un\n"
1963 "    usuari amb pseud�nim.\n"
1964 "\n"
1965 "�2� significa que heu fet algunes comprovacions de la clau. Per exemple, "
1966 "a��\n"
1967 "    pot significar que heu verificat la emprenta digital de la clau i "
1968 "verificat\n"
1969 "    l'ID d'usuari en la clau amb el photo ID.\n"
1970 "\n"
1971 "�3� significa que heu fet una verificaci� exhaustiva de la clau. Per "
1972 "exemple,\n"
1973 "    a�� pot significar que heu verificat la emprenta digital amb el "
1974 "propietari\n"
1975 "    de la clau en persona, i que heu comprovat, mitjan�ant un document "
1976 "dif�cil\n"
1977 "    de falsificar amb photo ID (com un passaport) que el nom del propietari\n"
1978 "    coincideix amb el nom de l'ID d'usuari en la clau, i finalment que heu\n"
1979 "    verificat (per intercanvi de correu) que l'adre�a de correu en la "
1980 "clau\n"
1981 "    pertany al propietari de la clau.\n"
1982 "\n"
1983 "Teniu en compte que els exemples donats anteriorment per als nivels 2 i 3 "
1984 "s�n\n"
1985 "*nom�s* exemples. Al final, �s cosa vostra decidir qu� significa "
1986 "�alguna� i\n"
1987 "�exhaustiva� per a vosaltres quan voleu signar altres claus.\n"
1988 "\n"
1989 "Si no sabeu quina �s la resposta correcta, contesteu �0�."
1990
1991 #: g10/helptext.c:185
1992 #, fuzzy
1993 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1994 msgstr "Contesteu �s�� si voleu signar TOTS els ID d'usuari"
1995
1996 #: g10/helptext.c:189
1997 msgid ""
1998 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1999 "All certificates are then also lost!"
2000 msgstr ""
2001 "Contesteu �s�� si realment voleu eliminar aquest ID d'usuari.\n"
2002 "Tots els certificats tamb� es perdran!"
2003
2004 #: g10/helptext.c:194
2005 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2006 msgstr "Contesteu �s�� si �s correcte eliminar la subclau"
2007
2008 #: g10/helptext.c:199
2009 msgid ""
2010 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2011 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2012 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2013 msgstr ""
2014 "Aquesta �s una signatura v�lida en la clau; normalment no voldreu\n"
2015 "eliminar aquesta signatura perqu� pot ser important per a establir\n"
2016 "una connexi� de confian�a a la clau o a un altra clau certificada\n"
2017 "per aquesta clau."
2018
2019 #: g10/helptext.c:204
2020 msgid ""
2021 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2022 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2023 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2024 "a trust connection through another already certified key."
2025 msgstr ""
2026 "Aquesta signatura no es pot comprovar perqu� no teniu la clau\n"
2027 "corresponent. Haur�eu de posposar la seua eliminaci� fins que\n"
2028 "sapieu quina clau es va utilitzar ja que aquesta clau de signatura\n"
2029 "podria establir una connexi� de confian�a a trav�s d'una altra clau "
2030 "ja\n"
2031 "certificada."
2032
2033 #: g10/helptext.c:210
2034 msgid ""
2035 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2036 "your keyring."
2037 msgstr ""
2038 "La signatura no �s v�lida. T� sentit que l'elimineu de l'anell\n"
2039 "de claus."
2040
2041 #: g10/helptext.c:214
2042 msgid ""
2043 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2044 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2045 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2046 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2047 "a second one is available."
2048 msgstr ""
2049 "Aquesta �s una signatura que enlla�a l'ID de l'usuari amb la clau.\n"
2050 "Normalment no �s una bona idea eliminar una signatura com aquesta.\n"
2051 "Actualment, GnuPG podria no poder utilitzar aquesta clau de nou, aix�\n"
2052 "que feu a�� nom�s si l'autosignatura no �s v�lida per alguna ra� "
2053 "i\n"
2054 "hi ha una segona disponible."
2055
2056 #: g10/helptext.c:222
2057 msgid ""
2058 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2059 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2060 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2061 msgstr ""
2062 "Canvia les prefer�ncies de tots els ID d'usuari (o nom�s els dels "
2063 "seleccionats)\n"
2064 "a la llista actual de prefer�ncies. Les marques de temps de totes les\n"
2065 "autosignatures afectades s'avan�aran un segon.\n"
2066
2067 #: g10/helptext.c:229
2068 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2069 msgstr "Introdu�u la contrasenya; aquesta ha de ser una frase secreta \n"
2070
2071 #: g10/helptext.c:235
2072 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2073 msgstr "Per favor, repetiu l'�ltima contrasenya per confirmar-la."
2074
2075 #: g10/helptext.c:239
2076 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2077 msgstr "Doneu el nom del fitxer al qual s'aplica la signatura"
2078
2079 #: g10/helptext.c:244
2080 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2081 msgstr "Contesteu �s�� si �s correcte sobreescriure el fitxer"
2082
2083 #: g10/helptext.c:249
2084 msgid ""
2085 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2086 "file (which is shown in brackets) will be used."
2087 msgstr ""
2088 "Introdu�u un nom de fitxer. Si premeu RETORN s'hi usar� el fitxer\n"
2089 "predeterminat (apareix entre claud�tors)."
2090
2091 #: g10/helptext.c:255
2092 msgid ""
2093 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2094 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2095 "  \"Key has been compromised\"\n"
2096 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2097 "      got access to your secret key.\n"
2098 "  \"Key is superseded\"\n"
2099 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2100 "  \"Key is no longer used\"\n"
2101 "      Use this if you have retired this key.\n"
2102 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2103 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2104 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2105 msgstr ""
2106 "Haur�eu d'especificar una ra� per a la certificaci�. Depenent del\n"
2107 "context teniu l'habilitat de triar d'aquesta llista:\n"
2108 "  �La clau ha estat compromesa�\n"
2109 "      Utilitzeu a�� si teniu alguna ra� per creure que persones no\n"
2110 "      autoritzades han tingut acc�s a la vostra clau secreta.\n"
2111 "  �La clau ha estat reempla�ada�\n"
2112 "      Utilitzeu a�� si heu reempla�at aquesta clau amb una m�s "
2113 "nova.\n"
2114 "  �La clau ja no est� en �s�\n"
2115 "      Utilitzeu a�� si heu retirat aquesta clau.\n"
2116 "  �L'ID de l'usuari ja no �s v�lid�\n"
2117 "      Utilitzeu a�� per a constatar que l'ID de l'usuari no s'hauria\n"
2118 "      d'utilitzar m�s; a�� s'utilitza normalment per a marcar una "
2119 "adre�a\n"
2120 "      de correu com a inv�lida.\n"
2121
2122 #: g10/helptext.c:271
2123 msgid ""
2124 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2125 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2126 "An empty line ends the text.\n"
2127 msgstr ""
2128 "Si voleu podeu introduir un text que descriga per qu� expediu aquest\n"
2129 "certificat de revocaci�. Per favor, sigueu concisos.\n"
2130 "Una l�nia buida indica el final del text.\n"
2131
2132 #: g10/helptext.c:286
2133 msgid "No help available"
2134 msgstr "No hi ha ajuda disponible"
2135
2136 #: g10/helptext.c:294
2137 #, c-format
2138 msgid "No help available for `%s'"
2139 msgstr "No hi ha ajuda disponible per a `%s'"
2140
2141 #: g10/import.c:250
2142 #, c-format
2143 msgid "skipping block of type %d\n"
2144 msgstr "es descarta un bloc de tipus %d\n"
2145
2146 #: g10/import.c:259
2147 #, fuzzy, c-format
2148 msgid "%lu keys processed so far\n"
2149 msgstr "fins ara s'han processat %lu claus\n"
2150
2151 #: g10/import.c:276
2152 #, c-format
2153 msgid "Total number processed: %lu\n"
2154 msgstr "Nombre total processat: %lu\n"
2155
2156 #: g10/import.c:278
2157 #, c-format
2158 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2159 msgstr " claus noves descartades: %lu\n"
2160
2161 #: g10/import.c:281
2162 #, c-format
2163 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2164 msgstr "                sense ID: %lu\n"
2165
2166 #: g10/import.c:283
2167 #, c-format
2168 msgid "              imported: %lu"
2169 msgstr "              importades: %lu"
2170
2171 #: g10/import.c:289
2172 #, c-format
2173 msgid "             unchanged: %lu\n"
2174 msgstr "          no modificades: %lu\n"
2175
2176 #: g10/import.c:291
2177 #, c-format
2178 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2179 msgstr "       ID d'usuaris nous: %lu\n"
2180
2181 #: g10/import.c:293
2182 #, c-format
2183 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2184 msgstr "          subclaus noves: %lu\n"
2185
2186 #: g10/import.c:295
2187 #, c-format
2188 msgid "        new signatures: %lu\n"
2189 msgstr "        signatures noves: %lu\n"
2190
2191 #: g10/import.c:297
2192 #, c-format
2193 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2194 msgstr "       noves revocacions: %lu\n"
2195
2196 #: g10/import.c:299
2197 #, c-format
2198 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2199 msgstr " claus privades llegides: %lu\n"
2200
2201 #: g10/import.c:301
2202 #, c-format
2203 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2204 msgstr "claus privades importades: %lu\n"
2205
2206 #: g10/import.c:303
2207 #, c-format
2208 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2209 msgstr "claus privades no canviades: %lu\n"
2210
2211 #: g10/import.c:305
2212 #, c-format
2213 msgid "          not imported: %lu\n"
2214 msgstr "              importades: %lu\n"
2215
2216 #: g10/import.c:546
2217 #, c-format
2218 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2219 msgstr ""
2220
2221 #: g10/import.c:548
2222 #, fuzzy
2223 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2224 msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
2225
2226 #: g10/import.c:585
2227 #, c-format
2228 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2229 msgstr ""
2230
2231 #: g10/import.c:597
2232 #, fuzzy, c-format
2233 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2234 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
2235
2236 #: g10/import.c:609
2237 #, c-format
2238 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: g10/import.c:622
2242 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2243 msgstr ""
2244
2245 #: g10/import.c:624
2246 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2247 msgstr ""
2248
2249 #: g10/import.c:648
2250 #, c-format
2251 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: g10/import.c:696 g10/import.c:1050
2255 #, fuzzy, c-format
2256 msgid "key %s: no user ID\n"
2257 msgstr "clau %08lX: sense ID\n"
2258
2259 #: g10/import.c:716
2260 #, fuzzy, c-format
2261 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2262 msgstr "clau %08lX: corrupci� de la subclau HKP reparada\n"
2263
2264 #: g10/import.c:731
2265 #, fuzzy, c-format
2266 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2267 msgstr "clau %08lX: s'ha acceptat la ID d'usuari no autosignada �%s�\n"
2268
2269 #: g10/import.c:737
2270 #, fuzzy, c-format
2271 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2272 msgstr "clau %08lX: l'ID no �s v�lid\n"
2273
2274 #: g10/import.c:739
2275 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2276 msgstr "a�� pot ser causat per l'abs�ncia d'autosignatura\n"
2277
2278 #: g10/import.c:749 g10/import.c:1171
2279 #, fuzzy, c-format
2280 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2281 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau p�blica: %s\n"
2282
2283 #: g10/import.c:755
2284 #, fuzzy, c-format
2285 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2286 msgstr "clau %08lX: clau nova - es descarta \n"
2287
2288 #: g10/import.c:764
2289 #, c-format
2290 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2291 msgstr "no s'ha trobat cap anell escrivible: %s\n"
2292
2293 #: g10/import.c:769 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
2294 #, c-format
2295 msgid "writing to `%s'\n"
2296 msgstr "s'est� escrivint en �%s�\n"
2297
2298 #: g10/import.c:775 g10/import.c:865 g10/import.c:1090 g10/import.c:1232
2299 #: g10/import.c:2317 g10/import.c:2339
2300 #, c-format
2301 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2302 msgstr "error mentre s'escrivia l'anell �%s�: %s\n"
2303
2304 #: g10/import.c:794
2305 #, fuzzy, c-format
2306 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2307 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau p�blica �%s�\n"
2308
2309 #: g10/import.c:818
2310 #, fuzzy, c-format
2311 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2312 msgstr "clau %08lX: no correspon a la nostra c�pia\n"
2313
2314 #: g10/import.c:835 g10/import.c:1189
2315 #, fuzzy, c-format
2316 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2317 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat el bloc de claus original: %s\n"
2318
2319 #: g10/import.c:843 g10/import.c:1196
2320 #, fuzzy, c-format
2321 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2322 msgstr "clau %08lX: no s'ha pogut llegir el bloc de claus original: %s\n"
2323
2324 #: g10/import.c:875
2325 #, fuzzy, c-format
2326 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2327 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 ID d'usuari nou\n"
2328
2329 #: g10/import.c:878
2330 #, fuzzy, c-format
2331 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2332 msgstr "clau %08lX: �%s� %d ID d'usuari nous\n"
2333
2334 #: g10/import.c:881
2335 #, fuzzy, c-format
2336 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2337 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 signatura nova\n"
2338
2339 #: g10/import.c:884
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2342 msgstr "clau %08lX: �%s� %d signatures noves\n"
2343
2344 #: g10/import.c:887
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2347 msgstr "clau %08lX: �%s� 1 subclau nova\n"
2348
2349 #: g10/import.c:890
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2352 msgstr "clau %08lX: �%s� %d subclaus noves\n"
2353
2354 #: g10/import.c:911
2355 #, fuzzy, c-format
2356 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2357 msgstr "clau %08lX: �%s� no ha estat modificada\n"
2358
2359 #: g10/import.c:1056
2360 #, fuzzy, c-format
2361 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2362 msgstr "clau %08lX: clau secreta amb xifrat %d no v�lid - es descarta\n"
2363
2364 #: g10/import.c:1067
2365 #, fuzzy
2366 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2367 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
2368
2369 #: g10/import.c:1084 g10/import.c:2332
2370 #, c-format
2371 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2372 msgstr "no hi ha anell secret predeterminat: %s\n"
2373
2374 #: g10/import.c:1095
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "key %s: secret key imported\n"
2377 msgstr "clau %08lX: s'ha importat la clau secreta\n"
2378
2379 #: g10/import.c:1124
2380 #, fuzzy, c-format
2381 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2382 msgstr "clau %08lX: ja es troba en l'anell privat\n"
2383
2384 #: g10/import.c:1134
2385 #, fuzzy, c-format
2386 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2387 msgstr "clau %08lX: no s'ha trobat la clau secreta: %s\n"
2388
2389 #: g10/import.c:1164
2390 #, fuzzy, c-format
2391 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2392 msgstr ""
2393 "clau %08lX: falta la clau p�blica: no es pot aplicar el certificat\n"
2394 "de revocaci�\n"
2395
2396 # O �rebutjara�? ivb
2397 # Per tots els canvis d'anglicisme �ignorat� -> �es descarta�,
2398 # �es rebutja� est� b�. jm
2399 #: g10/import.c:1207
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2402 msgstr ""
2403 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s: es rebutja\n"
2404
2405 #: g10/import.c:1239
2406 #, fuzzy, c-format
2407 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2408 msgstr "clau %08lX: s'ha importat el certificat de revocaci� �%s�\n"
2409
2410 #: g10/import.c:1304
2411 #, fuzzy, c-format
2412 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2413 msgstr "clau %08lX: no hi ha ID per a la signatura\n"
2414
2415 #: g10/import.c:1319
2416 #, fuzzy, c-format
2417 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2418 msgstr ""
2419 "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no es suporta sobre l'id d'usuari "
2420 "�%s�\n"
2421 "\n"
2422
2423 #: g10/import.c:1321
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2426 msgstr ""
2427 "clau %08lX: l'autosignatura no �s v�lida en l'id d'usuari �%s�\n"
2428
2429 #: g10/import.c:1339
2430 #, fuzzy, c-format
2431 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2432 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a l'enlla� de la clau\n"
2433
2434 #: g10/import.c:1350 g10/import.c:1400
2435 #, fuzzy, c-format
2436 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2437 msgstr "clau %08lX: l'algoritme de clau p�blica no �s suportat\n"
2438
2439 #: g10/import.c:1352
2440 #, fuzzy, c-format
2441 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2442 msgstr "clau %08lX: l'enlla� de subclau �s inv�lid\n"
2443
2444 #: g10/import.c:1367
2445 #, fuzzy, c-format
2446 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2447 msgstr "clau %08lX: s'ha eliminat un enlla� de subclau m�ltiple\n"
2448
2449 #: g10/import.c:1389
2450 #, fuzzy, c-format
2451 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2452 msgstr "clau %08lX: no hi ha una subclau per a la clau de revocaci�\n"
2453
2454 #: g10/import.c:1402
2455 #, fuzzy, c-format
2456 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2457 msgstr "clau %08lX: Subclau de revocaci� no v�lida\n"
2458
2459 #: g10/import.c:1417
2460 #, fuzzy, c-format
2461 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2462 msgstr "clau %08lX: s'han eliminat subclaus de revocaci� m�ltiples\n"
2463
2464 #: g10/import.c:1459
2465 #, fuzzy, c-format
2466 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2467 msgstr "clau %08lX: es descarta l'ID d'usuari '"
2468
2469 #: g10/import.c:1480
2470 #, fuzzy, c-format
2471 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2472 msgstr "clau %08lX: es descarta la subclau\n"
2473
2474 #: g10/import.c:1507
2475 #, fuzzy, c-format
2476 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2477 msgstr ""
2478 "clau %08lX: la signatura �s inexportable (classe %02x) - es descarta\n"
2479
2480 #: g10/import.c:1517
2481 #, fuzzy, c-format
2482 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2483 msgstr ""
2484 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s en el lloc equivocat - es "
2485 "descarta\n"
2486
2487 #: g10/import.c:1534
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2490 msgstr ""
2491 "clau %08lX: el certificat de revocaci� �s inv�lid: %s - es descarta\n"
2492
2493 #: g10/import.c:1548
2494 #, fuzzy, c-format
2495 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2496 msgstr ""
2497 "clau %08lX: la signatura de la subclau �s en el lloc equivocat - es "
2498 "descarta\n"
2499
2500 #: g10/import.c:1556
2501 #, fuzzy, c-format
2502 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2503 msgstr ""
2504 "clau %08lX: la classe de signatura �s inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2505
2506 #: g10/import.c:1577
2507 #, fuzzy, c-format
2508 msgid "key %s: expired signature from key %s - skipped\n"
2509 msgstr ""
2510 "clau %08lX: la classe de signatura �s inesperada (0x%02x) - es descarta\n"
2511
2512 #: g10/import.c:1680
2513 #, fuzzy, c-format
2514 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2515 msgstr "clau %08lX: s'ha detectat un ID d'usuari duplicat - es fusiona\n"
2516
2517 #: g10/import.c:1742
2518 #, fuzzy, c-format
2519 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2520 msgstr ""
2521 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: s'adquireix la clau de revocaci� "
2522 "%08lX\n"
2523
2524 #: g10/import.c:1756
2525 #, fuzzy, c-format
2526 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2527 msgstr ""
2528 "AV�S: la clau %08lX pot estar revocada: la clau de revocaci� %08lX no "
2529 "est� present.\n"
2530
2531 #: g10/import.c:1815
2532 #, fuzzy, c-format
2533 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2534 msgstr "clau %08lX: s'hi ha afegit el certificat de revocaci� �%s�\n"
2535
2536 #: g10/import.c:1849
2537 #, fuzzy, c-format
2538 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2539 msgstr "clau %08lX: s'ha afegit la signatura de clau directa\n"
2540
2541 #: g10/import.c:2238
2542 #, fuzzy
2543 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2544 msgstr "la clau p�blica no coincideix amb la clau secreta!\n"
2545
2546 #: g10/import.c:2246
2547 #, fuzzy
2548 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2549 msgstr "es descarta: la clau secreta ja �s present\n"
2550
2551 #: g10/import.c:2248
2552 #, fuzzy
2553 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2554 msgstr "es descarta: la clau secreta ja �s present\n"
2555
2556 #: g10/keydb.c:167
2557 #, c-format
2558 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2559 msgstr "error en crear l'anell �%s�: %s\n"
2560
2561 #: g10/keydb.c:174
2562 #, c-format
2563 msgid "keyring `%s' created\n"
2564 msgstr "s'ha creat l'anell �%s?\n"
2565
2566 #: g10/keydb.c:685
2567 #, c-format
2568 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2569 msgstr "no s'ha pogut reconstruir la mem�ria cau de l'anell: %s\n"
2570
2571 #: g10/keyedit.c:254
2572 msgid "[revocation]"
2573 msgstr "[revocaci�]"
2574
2575 #: g10/keyedit.c:255
2576 msgid "[self-signature]"
2577 msgstr "[autosignatura]"
2578
2579 #: g10/keyedit.c:333 g10/keylist.c:405
2580 msgid "1 bad signature\n"
2581 msgstr "1 signatura err�nia\n"
2582
2583 #: g10/keyedit.c:335 g10/keylist.c:407
2584 #, c-format
2585 msgid "%d bad signatures\n"
2586 msgstr "%d signatures err�nies\n"
2587
2588 #: g10/keyedit.c:337 g10/keylist.c:409
2589 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2590 msgstr "1 signatura no comprovada per falta de clau\n"
2591
2592 #: g10/keyedit.c:339 g10/keylist.c:411
2593 #, c-format
2594 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2595 msgstr "%d signatures no comprovades per falta de clau\n"
2596
2597 #: g10/keyedit.c:341 g10/keylist.c:413
2598 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2599 msgstr "1 signatura no comprovada a causa d'un error\n"
2600
2601 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:415
2602 #, c-format
2603 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2604 msgstr "%d signatures no comprovades a causa d'errors\n"
2605
2606 #: g10/keyedit.c:345
2607 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2608 msgstr "Ha estat detectat 1 ID sense autosignatura v�lida\n"
2609
2610 #: g10/keyedit.c:347
2611 #, c-format
2612 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2613 msgstr "Han estat detectats %d IDs sense autosignatura v�lida\n"
2614
2615 #: g10/keyedit.c:403 g10/pkclist.c:262
2616 #, fuzzy
2617 msgid ""
2618 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2619 "keys\n"
2620 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2621 "etc.)\n"
2622 msgstr ""
2623 "Decidiu fins a quin punt confieu en aquest usuari per a\n"
2624 "verificar les claus d'altres usuaris (mirant passaports,\n"
2625 "comprovant empremtes de diferents fonts...)?\n"
2626
2627 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:274
2628 #, fuzzy, c-format
2629 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2630 msgstr " %d = Hi confie marginalment\n"
2631
2632 #: g10/keyedit.c:408 g10/pkclist.c:276
2633 #, fuzzy, c-format
2634 msgid "  %d = I trust fully\n"
2635 msgstr " %d = Hi confie plenament\n"
2636
2637 #: g10/keyedit.c:427
2638 msgid ""
2639 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2640 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2641 "trust signatures on your behalf.\n"
2642 msgstr ""
2643
2644 #: g10/keyedit.c:443
2645 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2646 msgstr ""
2647
2648 #: g10/keyedit.c:585
2649 #, c-format
2650 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2651 msgstr "L'ID d'usuari �%s� est� revocat."
2652
2653 #: g10/keyedit.c:594 g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:800
2654 #: g10/keyedit.c:858 g10/keyedit.c:1596
2655 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2656 msgstr "Segur que encara voleu signarla? (s/N) "
2657
2658 # O no s'ha pogut? ivb
2659 # FIXME: comprovar context. jm
2660 #: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:632 g10/keyedit.c:657 g10/keyedit.c:806
2661 #: g10/keyedit.c:1602
2662 msgid "  Unable to sign.\n"
2663 msgstr "  No es pot signar.\n"
2664
2665 #: g10/keyedit.c:611
2666 #, c-format
2667 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2668 msgstr "L'ID d'usuari �%s� ha caducat."
2669
2670 #: g10/keyedit.c:637
2671 #, c-format
2672 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2673 msgstr "L'ID d'usuari �%s� no est� autosignat."
2674
2675 #: g10/keyedit.c:676
2676 #, c-format
2677 msgid ""
2678 "The self-signature on \"%s\"\n"
2679 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2680 msgstr ""
2681 "La vostra signatura en �%s�\n"
2682 "�s una signatura d'estil PGP 2.x.\n"
2683
2684 #: g10/keyedit.c:685
2685 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2686 msgstr "Voleu ascendir-la a una autosignatura OpenPGP? (s/N) "
2687
2688 #: g10/keyedit.c:699
2689 #, c-format
2690 msgid ""
2691 "Your current signature on \"%s\"\n"
2692 "has expired.\n"
2693 msgstr ""
2694 "La vostra signatura actual en �%s�\n"
2695 "ha caducat.\n"
2696
2697 #: g10/keyedit.c:703
2698 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2699 msgstr "Voleu crear una nova signatura per a reempla�ar la caducada? (s/N) "
2700
2701 #: g10/keyedit.c:724
2702 #, c-format
2703 msgid ""
2704 "Your current signature on \"%s\"\n"
2705 "is a local signature.\n"
2706 msgstr ""
2707 "La vostra signatura en �%s�\n"
2708 "�s una signatura local.\n"
2709
2710 #: g10/keyedit.c:728
2711 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2712 msgstr "Voleu ascendir-la a una signatura completament exportable? (s/N) "
2713
2714 #: g10/keyedit.c:749
2715 #, fuzzy, c-format
2716 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2717 msgstr "�%s� ja estava signada localment amb la clau %08lX\n"
2718
2719 #: g10/keyedit.c:752
2720 #, fuzzy, c-format
2721 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2722 msgstr "�%s� ja estava signada amb la clau %08lX\n"
2723
2724 #: g10/keyedit.c:757
2725 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2726 msgstr "Voleu signarla un altre cop, de tota manera? (s/N) "
2727
2728 #: g10/keyedit.c:779
2729 #, fuzzy, c-format
2730 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2731 msgstr "No hi ha res que signar amb la clau %08lX\n"
2732
2733 #: g10/keyedit.c:794
2734 msgid "This key has expired!"
2735 msgstr "La clau ha caducat!"
2736
2737 #: g10/keyedit.c:814
2738 #, c-format
2739 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2740 msgstr "Aquesta clau caducar� el %s.\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:818
2743 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2744 msgstr "Voleu que la vostra signatura caduque alhora? (S/n) "
2745
2746 #: g10/keyedit.c:851
2747 msgid ""
2748 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2749 "mode.\n"
2750 msgstr ""
2751 "No podeu fer una signatura OpenPGP en una clau PGP 2.x en el mode --pgp2.\n"
2752
2753 #: g10/keyedit.c:853
2754 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2755 msgstr "A�� inutilitzaria la clau en PGP 2.x.\n"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:878
2758 msgid ""
2759 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2760 "belongs\n"
2761 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2762 msgstr ""
2763 "Amb quanta cura heu verificat que la clau que esteu a punt de signar \n"
2764 "pertany realment a la persona esmentada anteriorment? Si no sabeu qu� \n"
2765 "contestar, entreu �0�.\n"
2766
2767 #: g10/keyedit.c:883
2768 #, c-format
2769 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2770 msgstr "   (0) No vaig a contestar.%s\n"
2771
2772 #: g10/keyedit.c:885
2773 #, c-format
2774 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2775 msgstr "   (1) No ho he comprovat en absolut.%s\n"
2776
2777 #: g10/keyedit.c:887
2778 #, c-format
2779 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2780 msgstr "   (2) He fet algunes comprovacions.%s\n"
2781
2782 #: g10/keyedit.c:889
2783 #, c-format
2784 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2785 msgstr "   (3) He fet comprovacions molt acurades.%s\n"
2786
2787 #: g10/keyedit.c:895
2788 #, fuzzy
2789 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2790 msgstr ""
2791 "Seleccioneu una opci� (introdu�u �?� per obtindre m�s "
2792 "informaci�):"
2793
2794 #: g10/keyedit.c:919
2795 #, fuzzy, c-format
2796 msgid ""
2797 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2798 "key \"%s\" (%s)\n"
2799 msgstr ""
2800 "Esteu segur que voleu signar aquesta clau\n"
2801 "amb la vostra clau: \""
2802
2803 #: g10/keyedit.c:926
2804 #, fuzzy
2805 msgid "This will be a self-signature.\n"
2806 msgstr ""
2807 "\n"
2808 "A�� ser� una autosignatura.\n"
2809
2810 #: g10/keyedit.c:932
2811 #, fuzzy
2812 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2813 msgstr ""
2814 "\n"
2815 "AV�S: la signatura no es marcar� com a inexportable.\n"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:940
2818 #, fuzzy
2819 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2820 msgstr ""
2821 "\n"
2822 "AV�S: la signatura no es marcar� com a irrevocable.\n"
2823
2824 #: g10/keyedit.c:950
2825 #, fuzzy
2826 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2827 msgstr ""
2828 "\n"
2829 "La signatura es marcar� com a inexportable.\n"
2830
2831 #: g10/keyedit.c:957
2832 #, fuzzy
2833 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2834 msgstr ""
2835 "\n"
2836 "La signatura es marcar� com a irrevocable.\n"
2837
2838 #: g10/keyedit.c:964
2839 #, fuzzy
2840 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2841 msgstr ""
2842 "\n"
2843 "No he comprovat aquesta clau en absolut.\n"
2844
2845 #: g10/keyedit.c:969
2846 #, fuzzy
2847 msgid "I have checked this key casually.\n"
2848 msgstr ""
2849 "\n"
2850 "He fet algunes comprovacions a aquesta clau.\n"
2851
2852 #: g10/keyedit.c:974
2853 #, fuzzy
2854 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2855 msgstr ""
2856 "\n"
2857 "He comprovat aquesta clau amb molta cura.\n"
2858
2859 #: g10/keyedit.c:984
2860 #, fuzzy
2861 msgid "Really sign? (y/N) "
2862 msgstr "Signar realment? "
2863
2864 #: g10/keyedit.c:1029 g10/keyedit.c:4022 g10/keyedit.c:4113 g10/keyedit.c:4177
2865 #: g10/keyedit.c:4238 g10/sign.c:369
2866 #, c-format
2867 msgid "signing failed: %s\n"
2868 msgstr "Ha fallat el proc�s de signatura: %s\n"
2869
2870 #: g10/keyedit.c:1094
2871 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2872 msgstr ""
2873
2874 #: g10/keyedit.c:1105 g10/keygen.c:3056
2875 msgid "This key is not protected.\n"
2876 msgstr "Aquesta clau no est� protegida.\n"
2877
2878 #: g10/keyedit.c:1109 g10/keygen.c:3044
2879 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2880 msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
2881
2882 #: g10/keyedit.c:1113 g10/keygen.c:3059
2883 #, fuzzy
2884 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2885 msgstr "Les parts secretes de la clau prim�ria no estan disponibles.\n"
2886
2887 #: g10/keyedit.c:1117 g10/keygen.c:3063
2888 msgid "Key is protected.\n"
2889 msgstr "La clau est� protegida.\n"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:1141
2892 #, c-format
2893 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2894 msgstr "No es pot editar aquesta clau: %s\n"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:1147
2897 msgid ""
2898 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2899 "\n"
2900 msgstr ""
2901 "Introdu�u la nova contrasenya per a la clau secreta.\n"
2902 "\n"
2903
2904 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:1824
2905 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2906 msgstr "la contrasenya no s'ha repetit correctament; torneu a intentar-ho"
2907
2908 #: g10/keyedit.c:1161
2909 msgid ""
2910 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2911 "\n"
2912 msgstr ""
2913 "No voleu contrasenya: a�� �s probablement una *mala* idea!\n"
2914 "\n"
2915
2916 # No abusis dels pronoms!  (Rowan Atkinson @ Llei i Desordre)  ivb
2917 #: g10/keyedit.c:1164
2918 #, fuzzy
2919 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2920 msgstr "Esteu segur de voler fer a��? "
2921
2922 #: g10/keyedit.c:1235
2923 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2924 msgstr "s'est� posant la signatura al lloc correcte\n"
2925
2926 #: g10/keyedit.c:1319
2927 msgid "save and quit"
2928 msgstr "desa i ix"
2929
2930 #: g10/keyedit.c:1322
2931 #, fuzzy
2932 msgid "show key fingerprint"
2933 msgstr "mostra empremta"
2934
2935 #: g10/keyedit.c:1323
2936 msgid "list key and user IDs"
2937 msgstr "llista claus i ID"
2938
2939 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
2940 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcci�. jm
2941 #: g10/keyedit.c:1325
2942 msgid "select user ID N"
2943 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
2944
2945 # Per aquesta zona (keyedit) hi ha un cacau d'infinitius i presents...  ivb
2946 # Yeah, els vaig corregir abans de que enviares la teua correcci�. jm
2947 #: g10/keyedit.c:1326
2948 #, fuzzy
2949 msgid "select subkey N"
2950 msgstr "tria l'ID d'usuari N"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1327
2953 #, fuzzy
2954 msgid "check signatures"
2955 msgstr "revoca signatures"
2956
2957 #: g10/keyedit.c:1329
2958 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2959 msgstr ""
2960
2961 #: g10/keyedit.c:1334
2962 #, fuzzy
2963 msgid "sign selected user IDs locally"
2964 msgstr "signa la clau localment"
2965
2966 #: g10/keyedit.c:1335
2967 #, fuzzy
2968 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2969 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
2970
2971 #: g10/keyedit.c:1336
2972 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2973 msgstr ""
2974
2975 #: g10/keyedit.c:1338
2976 msgid "add a user ID"
2977 msgstr "afegeix un ID d'usuari"
2978
2979 # Com estava escrit abans.  ivb
2980 # Si et refereixes a Photo vs. photo, ho deixe en min�scules, que en tot
2981 # el men� est� tot en min�scules. Tb hi ha molts ID vs. id en els msgids
2982 # i no hem unificat en catal�. Potser li ho dir� a Werner. jm.
2983 #: g10/keyedit.c:1339
2984 msgid "add a photo ID"
2985 msgstr "afegeix un photo ID"
2986
2987 #: g10/keyedit.c:1340
2988 #, fuzzy
2989 msgid "delete selected user IDs"
2990 msgstr "esborra un ID d'usuari"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:1343
2993 #, fuzzy
2994 msgid "add a subkey"
2995 msgstr "addkey"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:1345
2998 msgid "add a key to a smartcard"
2999 msgstr ""
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1346
3002 msgid "move a key to a smartcard"
3003 msgstr ""
3004
3005 #: g10/keyedit.c:1348
3006 #, fuzzy
3007 msgid "delete selected subkeys"
3008 msgstr "esborra una clau secund�ria"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1349
3011 msgid "add a revocation key"
3012 msgstr "afegeix una clau de revocaci�"
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1350
3015 #, fuzzy
3016 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3017 msgstr ""
3018 "Voleu actualitzar les prefer�ncies per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1351
3021 #, fuzzy
3022 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3023 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1352
3026 #, fuzzy
3027 msgid "flag the selected user ID as primary"
3028 msgstr "marca l'ID d'usuari com a primari"
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1353
3031 #, fuzzy
3032 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3033 msgstr "canvia entre el llistat de claus secretes i p�bliques"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1355
3036 msgid "list preferences (expert)"
3037 msgstr "llista les prefer�ncies (expert)"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1356
3040 msgid "list preferences (verbose)"
3041 msgstr "llista les prefer�ncies (detallat)"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1357
3044 #, fuzzy
3045 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3046 msgstr ""
3047 "Voleu actualitzar les prefer�ncies per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1360
3050 #, fuzzy
3051 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3052 msgstr ""
3053 "no s'ha pogut analitzar sint�cticament la URI del servidor de claus\n"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1361
3056 msgid "change the passphrase"
3057 msgstr "canvia la contrasenya"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1364
3060 msgid "change the ownertrust"
3061 msgstr "canvia la confian�a"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1365
3064 #, fuzzy
3065 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3066 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3067
3068 #: g10/keyedit.c:1366
3069 #, fuzzy
3070 msgid "revoke selected user IDs"
3071 msgstr "revoca un ID d'usuari"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:1369
3074 #, fuzzy
3075 msgid "revoke key or selected subkeys"
3076 msgstr "revoca una clau secund�ria"
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1370
3079 #, fuzzy
3080 msgid "enable key"
3081 msgstr "activa una clau"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:1371
3084 #, fuzzy
3085 msgid "disable key"
3086 msgstr "desactiva una clau"
3087
3088 # Igual que dalt.  ivb
3089 # Idem :) jm
3090 #: g10/keyedit.c:1372
3091 #, fuzzy
3092 msgid "show selected photo IDs"
3093 msgstr "mostra el photo ID"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1431
3096 #, fuzzy, c-format
3097 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3098 msgstr "error en llegir el bloc de claus secretes �%s�: %s\n"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1449
3101 msgid "Secret key is available.\n"
3102 msgstr "La clau secreta est� disponible.\n"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1526
3105 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3106 msgstr "Cal la clau secreta per a fer a��.\n"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:1534
3109 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3110 msgstr "Useu l'ordre �toggle� abans.\n"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1553
3113 msgid ""
3114 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3115 "(lsign),\n"
3116 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3117 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3118 msgstr ""
3119
3120 #: g10/keyedit.c:1590
3121 msgid "Key is revoked."
3122 msgstr "La clau est� revocada."
3123
3124 #: g10/keyedit.c:1610
3125 #, fuzzy
3126 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3127 msgstr "Realment voleu signar tots els ID d'usuari? "
3128
3129 #: g10/keyedit.c:1613
3130 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3131 msgstr "Pista: Trieu els ID d'usuari que voleu signar\n"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1621
3134 #, fuzzy, c-format
3135 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3136 msgstr "la classe de signatura �s desconeguda"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:1644
3139 #, c-format
3140 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3141 msgstr "Aquesta ordre no est� permesa mentre s'est� en mode %s.\n"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1666 g10/keyedit.c:1686 g10/keyedit.c:1789
3144 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3145 msgstr "Heu de seleccionar al menys un ID d'usuari.\n"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:1668
3148 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3149 msgstr "No podeu esborrar l'�ltim ID d'usuari!\n"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:1670
3152 #, fuzzy
3153 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3154 msgstr "Realment voleu eliminar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1671
3157 #, fuzzy
3158 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3159 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3160
3161 #: g10/keyedit.c:1721
3162 #, fuzzy
3163 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3164 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3165
3166 #: g10/keyedit.c:1733
3167 #, fuzzy
3168 msgid "You must select exactly one key.\n"
3169 msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:1753
3172 msgid "You must select at least one key.\n"
3173 msgstr "Heu de seleccionar, si m�s no, una clau.\n"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:1756
3176 #, fuzzy
3177 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3178 msgstr "Realment voleu eliminar les claus seleccionades? "
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1757
3181 #, fuzzy
3182 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3183 msgstr "Realment voleu eliminar aquesta clau? "
3184
3185 #: g10/keyedit.c:1792
3186 #, fuzzy
3187 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3188 msgstr "Realment voleu revocar tots els ID d'usuari seleccionats? "
3189
3190 #: g10/keyedit.c:1793
3191 #, fuzzy
3192 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3193 msgstr "Realment voleu eliminar aquest ID d'usuari? "
3194
3195 #: g10/keyedit.c:1811
3196 #, fuzzy
3197 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3198 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3199
3200 #: g10/keyedit.c:1822
3201 #, fuzzy
3202 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3203 msgstr "Realment voleu revocar les claus seleccionades? "
3204
3205 #: g10/keyedit.c:1824
3206 #, fuzzy
3207 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3208 msgstr "Realment voleu revocar aquesta clau? "
3209
3210 #: g10/keyedit.c:1865
3211 msgid ""
3212 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3213 msgstr ""
3214
3215 #: g10/keyedit.c:1897
3216 #, fuzzy
3217 msgid "Set preference list to:\n"
3218 msgstr "estableix la llista de prefer�ncies"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:1903
3221 #, fuzzy
3222 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3223 msgstr ""
3224 "Voleu actualitzar les prefer�ncies per a les ID d'usuaris seleccionades?"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:1905
3227 #, fuzzy
3228 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3229 msgstr "Realment voleu actualitzar les prefer�ncies? "
3230
3231 #: g10/keyedit.c:1955
3232 #, fuzzy
3233 msgid "Save changes? (y/N) "
3234 msgstr "Voleu desar els canvis? "
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1958
3237 #, fuzzy
3238 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3239 msgstr "Voleu eixir sense desar? "
3240
3241 #: g10/keyedit.c:1968
3242 #, c-format
3243 msgid "update failed: %s\n"
3244 msgstr "ha fallat l'actualitzaci�: %s\n"
3245
3246 #: g10/keyedit.c:1975
3247 #, c-format
3248 msgid "update secret failed: %s\n"
3249 msgstr "ha fallat l'actualitzaci� de la clau secreta: %s\n"
3250
3251 #: g10/keyedit.c:1982
3252 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3253 msgstr "La clau no ha canviat, per tant no cal actualitzaci�.\n"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:2054
3256 msgid "Digest: "
3257 msgstr "Resum: "
3258
3259 #: g10/keyedit.c:2106
3260 msgid "Features: "
3261 msgstr "Funcionalitats: "
3262
3263 #: g10/keyedit.c:2117
3264 msgid "Keyserver no-modify"
3265 msgstr ""
3266
3267 #: g10/keyedit.c:2132 g10/keylist.c:307
3268 msgid "Preferred keyserver: "
3269 msgstr ""
3270
3271 # Potser %s haja d'anar darrere de �clau�.  ivb
3272 # �s cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3273 #: g10/keyedit.c:2363
3274 #, fuzzy, c-format
3275 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3276 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3277
3278 # Potser %s haja d'anar darrere de �clau�.  ivb
3279 # �s cert. Nova funcionalitat de 1.2.0, IIRC. jm
3280 #: g10/keyedit.c:2384
3281 #, fuzzy, c-format
3282 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3283 msgstr "Aquesta clau pot ser revocada per la clau %s "
3284
3285 #: g10/keyedit.c:2390
3286 #, fuzzy
3287 msgid "(sensitive)"
3288 msgstr " (sensible)"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:2406 g10/keyedit.c:2462 g10/keyedit.c:2574 g10/keyedit.c:2589
3291 #: g10/keylist.c:193 g10/keyserver.c:413
3292 #, fuzzy, c-format
3293 msgid "created: %s"
3294 msgstr "no s'ha pogut creat %s: %s\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:2409 g10/keylist.c:786 g10/keylist.c:880 g10/mainproc.c:929
3297 #, fuzzy, c-format
3298 msgid "revoked: %s"
3299 msgstr "[revocada]"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:757 g10/keylist.c:886
3302 #, fuzzy, c-format
3303 msgid "expired: %s"
3304 msgstr " [caduca: %s]"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:2413 g10/keyedit.c:2464 g10/keyedit.c:2576 g10/keyedit.c:2591
3307 #: g10/keylist.c:195 g10/keylist.c:763 g10/keylist.c:798 g10/keylist.c:892
3308 #: g10/keylist.c:913 g10/keyserver.c:419 g10/mainproc.c:935
3309 #, fuzzy, c-format
3310 msgid "expires: %s"
3311 msgstr " [caduca: %s]"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:2415
3314 #, fuzzy, c-format
3315 msgid "usage: %s"
3316 msgstr " confian�a: %c/%c"
3317
3318 #: g10/keyedit.c:2430
3319 #, fuzzy, c-format
3320 msgid "trust: %s"
3321 msgstr " confian�a: %c/%c"
3322
3323 #: g10/keyedit.c:2434
3324 #, c-format
3325 msgid "validity: %s"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: g10/keyedit.c:2441
3329 msgid "This key has been disabled"
3330 msgstr "Aquesta clau ha estat desactivada"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:2469 g10/keylist.c:199
3333 msgid "card-no: "
3334 msgstr ""
3335
3336 #: g10/keyedit.c:2536
3337 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3338 msgstr "No hi ha prefer�ncies en un ID d'usuari d'estil PGP 2.x.\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:2544
3341 msgid ""
3342 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3343 "unless you restart the program.\n"
3344 msgstr ""
3345 "Teniu en compte que la validesa de la clau mostrada no �s "
3346 "necess�riament\n"
3347 "correcta a no ser que torneu a executar el programa.\n"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:2608 g10/keyserver.c:423 g10/mainproc.c:1575
3350 #: g10/trustdb.c:1164
3351 #, fuzzy
3352 msgid "revoked"
3353 msgstr "[revocada]"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:2610 g10/keyserver.c:427 g10/mainproc.c:1577
3356 #: g10/trustdb.c:531
3357 #, fuzzy
3358 msgid "expired"
3359 msgstr "expire"
3360
3361 #: g10/keyedit.c:2675
3362 msgid ""
3363 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3364 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3365 msgstr ""
3366 "AV�S: no s'ha marcat cap ID d'usuari com prim�ria. Aquesta ordre pot\n"
3367 "      causar que una ID d'usuari diferent esdevinga en la prim�ria "
3368 "assumida.\n"
3369
3370 # Photo ID com abans.  ivb
3371 #: g10/keyedit.c:2735
3372 msgid ""
3373 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3374 "versions\n"
3375 "         of PGP to reject this key.\n"
3376 msgstr ""
3377 "AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP2. Afegir un photo ID pot fer que "
3378 "algunes versions de PGP rebutgen aquesta clau.\n"
3379
3380 #: g10/keyedit.c:2740 g10/keyedit.c:3018
3381 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3382 msgstr "Esteu segur que encara voleu afegir-lo? (s/N) "
3383
3384 #: g10/keyedit.c:2746
3385 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3386 msgstr "No podeu afegir un photo ID a una clau d'estil PGP2.\n"
3387
3388 # Aquesta i les seg�ents no haurien de portar (s/N/q) i no (y/N/q)?  ivb
3389 # Hmm. S�... (s/N/x) jm
3390 #: g10/keyedit.c:2886
3391 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3392 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura correcta? (s/N/x)"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:2896
3395 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3396 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura inv�lida? (s/N/x)"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:2900
3399 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3400 msgstr "Voleu esborrar aquesta signatura desconeguda? (s/N/x)"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:2906
3403 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3404 msgstr "Realment voleu esborrar aquesta autosignatura? (s/N)"
3405
3406 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3407 #: g10/keyedit.c:2920
3408 #, c-format
3409 msgid "Deleted %d signature.\n"
3410 msgstr "S'ha esborrat %d signatura.\n"
3411
3412 # Werner FIXME: use ngettext. jm
3413 #: g10/keyedit.c:2921
3414 #, c-format
3415 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3416 msgstr "S'han esborrat %d signatures.\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:2924
3419 msgid "Nothing deleted.\n"
3420 msgstr "No s'hi ha eliminat res.\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:3013
3423 msgid ""
3424 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3425 "cause\n"
3426 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3427 msgstr ""
3428 "AV�S: Aquesta �s una clau d'estil PGP 2.x. Afegir un revocador designat "
3429 "pot\n"
3430 "fer que algunes versions de PGP rebutjen aquesta clau.\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:3024
3433 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3434 msgstr "No podeu afegir un revocador designat a una clau d'estil PGP 2.x.\n"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:3044
3437 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3438 msgstr "Introdu�u l'ID d'usuari del revocador designat: "
3439
3440 #: g10/keyedit.c:3067
3441 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3442 msgstr ""
3443 "no es pot nominar a una clau d'estil PGP 2.x com a revocador designat\n"
3444
3445 #: g10/keyedit.c:3082
3446 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3447 msgstr "no podeu nominar una clau com el seu propi revocador designat\n"
3448
3449 #: g10/keyedit.c:3104
3450 #, fuzzy
3451 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3452 msgstr "AV�S: Aquesta clau ha estat revocada pel propietari!\n"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:3123
3455 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3456 msgstr ""
3457 "AV�S: no es pot desfer la nominaci� d'una clau com a revocador "
3458 "designat!\n"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:3129
3461 #, fuzzy
3462 msgid ""
3463 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3464 msgstr ""
3465 "Esteu segur que voleu nominar aquesta clau com a revocador designat? (s/N): "
3466
3467 #: g10/keyedit.c:3190
3468 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3469 msgstr "Per favor, elimineu les seleccions de les claus secretes.\n"
3470
3471 #: g10/keyedit.c:3196
3472 #, fuzzy
3473 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3474 msgstr "Per favor, seleccioneu com a molt una clau secund�ria.\n"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:3200
3477 #, fuzzy
3478 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3479 msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau secund�ria.\n"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:3203
3482 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3483 msgstr "S'est� canviant la data de caducitat per a una clau prim�ria.\n"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:3249
3486 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3487 msgstr "No podeu canviar la data de caducitat de les claus v3\n"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:3265
3490 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3491 msgstr "No hi ha cap signatura corresponent en l'anell secret\n"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:3345
3494 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3495 msgstr "Heu de seleccionar exactament un ID.\n"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:3384 g10/keyedit.c:3494 g10/keyedit.c:3614
3498 #, fuzzy, c-format
3499 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3500 msgstr "es descarta l'autosignatura v3 en l'id d'usuari �%s�\n"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:3555
3503 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3504 msgstr ""
3505
3506 #: g10/keyedit.c:3635
3507 #, fuzzy
3508 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3509 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3510
3511 #: g10/keyedit.c:3636
3512 #, fuzzy
3513 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3514 msgstr "Esteu segur que encara voleu utilitzarla (s/N)? "
3515
3516 #: g10/keyedit.c:3698
3517 #, c-format
3518 msgid "No user ID with index %d\n"
3519 msgstr "No hi ha cap ID amb l'�ndex %d\n"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:3744
3522 #, fuzzy, c-format
3523 msgid "No subkey with index %d\n"
3524 msgstr "No hi ha cap ID amb l'�ndex %d\n"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:3861
3527 #, fuzzy, c-format
3528 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3529 msgstr "ID d'usuari: �"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:3864 g10/keyedit.c:3928 g10/keyedit.c:3971
3532 #, fuzzy, c-format
3533 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3534 msgstr "   signat per %08lX el %s%s%s\n"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:3866 g10/keyedit.c:3930 g10/keyedit.c:3973
3537 msgid " (non-exportable)"
3538 msgstr " (no-exportable)"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:3870
3541 #, c-format
3542 msgid "This signature expired on %s.\n"
3543 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s.\n"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:3874
3546 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3547 msgstr "Esteu segur de que encara voleu revocarla? (s/N) "
3548
3549 # (s/N) ivb
3550 # S! jm
3551 #: g10/keyedit.c:3878
3552 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3553 msgstr ""
3554 "Voleu crear un certificat de revocaci� per a aquesta signatura? (s/N) "
3555
3556 #: g10/keyedit.c:3905
3557 #, fuzzy, c-format
3558 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3559 msgstr "Heu signat els seg�ents ID d'usuari:\n"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:3931
3562 #, fuzzy
3563 msgid " (non-revocable)"
3564 msgstr " (no-exportable)"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:3938
3567 #, fuzzy, c-format
3568 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3569 msgstr "   revocat per %08lX el %s\n"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:3960
3572 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3573 msgstr "Esteu a punt de revocar aquestes signatures:\n"
3574
3575 # (s/N)?  ivb
3576 #: g10/keyedit.c:3980
3577 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3578 msgstr "Realment voleu crear els certificats de revocaci�? (s/N) "
3579
3580 #: g10/keyedit.c:4010
3581 msgid "no secret key\n"
3582 msgstr "ho hi ha clau secreta\n"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:4080
3585 #, c-format
3586 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3587 msgstr "l'ID d'usuari �%s� ja est� revocat\n"
3588
3589 #: g10/keyedit.c:4097
3590 #, c-format
3591 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3592 msgstr ""
3593 "AV�S: una signatura d'ID d'usuari est� datada %d segons en el futur\n"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:4161
3596 #, fuzzy, c-format
3597 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3598 msgstr "l'ID d'usuari �%s� ja est� revocat\n"
3599
3600 #: g10/keyedit.c:4223
3601 #, fuzzy, c-format
3602 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3603 msgstr "l'ID d'usuari �%s� ja est� revocat\n"
3604
3605 #: g10/keyedit.c:4318
3606 #, fuzzy, c-format
3607 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3608 msgstr ""
3609 "S'est� mostrant el photo ID %s de mida %ld per a la clau 0x%08lX (uid %d)\n"
3610
3611 #: g10/keygen.c:293
3612 #, fuzzy, c-format
3613 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3614 msgstr "la prefer�ncia %c%lu �s duplicada\n"
3615
3616 #: g10/keygen.c:300
3617 #, fuzzy
3618 msgid "too many cipher preferences\n"
3619 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3620
3621 #: g10/keygen.c:302
3622 #, fuzzy
3623 msgid "too many digest preferences\n"
3624 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3625
3626 #: g10/keygen.c:304
3627 #, fuzzy
3628 msgid "too many compression preferences\n"
3629 msgstr "hi ha massa prefer�ncies �%c�\n"
3630
3631 #: g10/keygen.c:401
3632 #, fuzzy, c-format
3633 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3634 msgstr "hi ha un car�cter inv�lid en la cadena de prefer�ncia\n"
3635
3636 #: g10/keygen.c:829
3637 msgid "writing direct signature\n"
3638 msgstr "s'est� escrivint una signatura directa\n"
3639
3640 #: g10/keygen.c:868
3641 msgid "writing self signature\n"
3642 msgstr "s'est� escrivint l'autosignatura\n"
3643
3644 #: g10/keygen.c:914
3645 msgid "writing key binding signature\n"
3646 msgstr "s'est� escrivint la signatura de comprovaci� de la clau\n"
3647
3648 #: g10/keygen.c:976 g10/keygen.c:1060 g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:2631
3649 #, c-format
3650 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3651 msgstr "la mida de la clau �s inv�lida; s'hi usaran %u bits\n"
3652
3653 #: g10/keygen.c:981 g10/keygen.c:1065 g10/keygen.c:1156 g10/keygen.c:2637
3654 #, c-format
3655 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3656 msgstr "la mida de la clau ha estat arrodonida fins a %u bits\n"
3657
3658 #: g10/keygen.c:1249
3659 #, fuzzy
3660 msgid "Sign"
3661 msgstr "sign"
3662
3663 #: g10/keygen.c:1252
3664 #, fuzzy
3665 msgid "Encrypt"
3666 msgstr "xifra dades"
3667
3668 #: g10/keygen.c:1255
3669 msgid "Authenticate"
3670 msgstr ""
3671
3672 #: g10/keygen.c:1263
3673 msgid "SsEeAaQq"
3674 msgstr ""
3675
3676 #: g10/keygen.c:1278
3677 #, c-format
3678 msgid "Possible actions for a %s key: "
3679 msgstr ""
3680
3681 #: g10/keygen.c:1282
3682 msgid "Current allowed actions: "
3683 msgstr ""
3684
3685 #: g10/keygen.c:1287
3686 #, c-format
3687 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3688 msgstr ""
3689
3690 #: g10/keygen.c:1290
3691 #, fuzzy, c-format
3692 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3693 msgstr "   (%d) ElGamal (nom�s xifrar)\n"
3694
3695 #: g10/keygen.c:1293
3696 #, c-format
3697 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3698 msgstr ""
3699
3700 #: g10/keygen.c:1296
3701 #, c-format
3702 msgid "   (%c) Finished\n"
3703 msgstr ""
3704
3705 #: g10/keygen.c:1350
3706 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3707 msgstr "Seleccioneu quin tipus de clau voleu:\n"
3708
3709 #: g10/keygen.c:1352
3710 #, fuzzy, c-format
3711 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3712 msgstr "   (%d) DSA i ElGamal (predeterminat)\n"
3713
3714 #: g10/keygen.c:1353
3715 #, c-format
3716 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3717 msgstr "   (%d) DSA (nom�s signar)\n"
3718
3719 #: g10/keygen.c:1355
3720 #, fuzzy, c-format
3721 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3722 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
3723
3724 #: g10/keygen.c:1357
3725 #, fuzzy, c-format
3726 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3727 msgstr "   (%d) ElGamal (nom�s xifrar)\n"
3728
3729 #: g10/keygen.c:1358
3730 #, c-format
3731 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3732 msgstr "   (%d) RSA (nom�s signar)\n"
3733
3734 #: g10/keygen.c:1360
3735 #, c-format
3736 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3737 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
3738
3739 #: g10/keygen.c:1362
3740 #, fuzzy, c-format
3741 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3742 msgstr "   (%d) RSA (nom�s xifrar)\n"
3743
3744 #: g10/keygen.c:1431 g10/keygen.c:2508
3745 #, fuzzy, c-format
3746 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3747 msgstr "La parella de claus DSA ha de tenir 1024 bits.\n"
3748
3749 #: g10/keygen.c:1441
3750 #, c-format
3751 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3752 msgstr ""
3753
3754 #: g10/keygen.c:1448
3755 #, fuzzy, c-format
3756 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3757 msgstr "Quina grand�ria voleu? (1024) "
3758
3759 #: g10/keygen.c:1462
3760 #, c-format
3761 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3762 msgstr ""
3763
3764 #: g10/keygen.c:1468
3765 #, c-format
3766 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3767 msgstr "La grand�ria sol�licitada �s %u bits\n"
3768
3769 #: g10/keygen.c:1473 g10/keygen.c:1478
3770 #, c-format
3771 msgid "rounded up to %u bits\n"
3772 msgstr "arrodonida fins a %u bits\n"
3773
3774 #: g10/keygen.c:1530
3775 msgid ""
3776 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3777 "         0 = key does not expire\n"
3778 "      <n>  = key expires in n days\n"
3779 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3780 "      <n>m = key expires in n months\n"
3781 "      <n>y = key expires in n years\n"
3782 msgstr ""
3783 "Especifiqueu el temps de validesa de la clau.\n"
3784 "         0 = la clau no caduca\n"
3785 "      <n>  = la clau caduca als n dies\n"
3786 "      <n>w = la clau caduca a les n setmanes\n"
3787 "      <n>m = la clau caduca als n mesos\n"
3788 "      <n>y = la clau caduca als n anys\n"
3789
3790 #: g10/keygen.c:1539
3791 msgid ""
3792 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3793 "         0 = signature does not expire\n"
3794 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3795 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3796 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3797 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3798 msgstr ""
3799 "Especifiqueu el temps de validesa de la signatura.\n"
3800 "         0 = la signatura no caduca\n"
3801 "      <n>  = la signatura caduca als n dies\n"
3802 "      <n>w = la signatura caduca a les n setmanes\n"
3803 "      <n>m = la signatura caduca als n mesos\n"
3804 "      <n>y = la signatura caduca als n anys\n"
3805
3806 #: g10/keygen.c:1561
3807 msgid "Key is valid for? (0) "
3808 msgstr "Indiqueu la validesa de la clau (0) "
3809
3810 #: g10/keygen.c:1563
3811 msgid "Signature is valid for? (0) "
3812 msgstr "Indiqueu la validesa de la signatura (0) "
3813
3814 #: g10/keygen.c:1568
3815 msgid "invalid value\n"
3816 msgstr "el valor no �s v�lid\n"
3817
3818 #: g10/keygen.c:1575
3819 #, fuzzy
3820 msgid "Key does not expire at all\n"
3821 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
3822
3823 #: g10/keygen.c:1576
3824 #, fuzzy
3825 msgid "Signature does not expire at all\n"
3826 msgstr "%s no caduca en absolut\n"
3827
3828 #: g10/keygen.c:1583
3829 #, fuzzy, c-format
3830 msgid "Key expires at %s\n"
3831 msgstr "%s caduca el %s\n"
3832
3833 #: g10/keygen.c:1584
3834 #, fuzzy, c-format
3835 msgid "Signature expires at %s\n"
3836 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
3837
3838 # Amb �it� es refereix a les dates?  ivb
3839 # Aix� vaig entendre jo. jm
3840 #: g10/keygen.c:1590
3841 msgid ""
3842 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3843 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3844 msgstr ""
3845 "El vostre sistema no pot representar dates posteriors a l'any 2038.\n"
3846 "Tanmateix, les tractar� b� fins l'any 2106.\n"
3847
3848 #: g10/keygen.c:1595
3849 #, fuzzy
3850 msgid "Is this correct? (y/N) "
3851 msgstr "�s correcte? (s/n)"
3852
3853 #: g10/keygen.c:1638
3854 #, fuzzy
3855 msgid ""
3856 "\n"
3857 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3858 "ID\n"
3859 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3860 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3861 "\n"
3862 msgstr ""
3863 "\n"
3864 "Necessiteu un ID d'usuari per a identificar la vostra clau; el programa\n"
3865 "construeix l'id de l'usuari amb el Nom, Comentari i Adre�a electr�nica\n"
3866 "d'aquesta forma:\n"
3867 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3868 "\n"
3869
3870 #: g10/keygen.c:1650
3871 msgid "Real name: "
3872 msgstr "Nom i cognoms: "
3873
3874 #: g10/keygen.c:1658
3875 msgid "Invalid character in name\n"
3876 msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *nom*\n"
3877
3878 #: g10/keygen.c:1660
3879 msgid "Name may not start with a digit\n"
3880 msgstr "El nom no pot comen�ar amb un d�git\n"
3881
3882 #: g10/keygen.c:1662
3883 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3884 msgstr "El nom ha de tenir, si m�s no, 5 car�cters\n"
3885
3886 #: g10/keygen.c:1670
3887 msgid "Email address: "
3888 msgstr "Adre�a electr�nica: "
3889
3890 #: g10/keygen.c:1681
3891 msgid "Not a valid email address\n"
3892 msgstr "No �s una adre�a v�lida\n"
3893
3894 #: g10/keygen.c:1689
3895 msgid "Comment: "
3896 msgstr "Comentari: "
3897
3898 #: g10/keygen.c:1695
3899 msgid "Invalid character in comment\n"
3900 msgstr "Hi ha un car�cter inv�lid en el camp *comentari*\n"
3901
3902 #: g10/keygen.c:1718
3903 #, c-format
3904 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3905 msgstr "Esteu usant el joc de car�cters `%s'.\n"
3906
3907 #: g10/keygen.c:1724
3908 #, c-format
3909 msgid ""
3910 "You selected this USER-ID:\n"
3911 "    \"%s\"\n"
3912 "\n"
3913 msgstr ""
3914 "Heu triat l'identificador d'usuari:\n"
3915 "    \"%s\"\n"
3916 "\n"
3917
3918 #: g10/keygen.c:1729
3919 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3920 msgstr ""
3921 "No inclogueu l'adre�a ni en el camp *nom* ni en el camp *comentari*\n"
3922
3923 # xX? ivb
3924 # Hmm... s�. jm
3925 #: g10/keygen.c:1745
3926 msgid "NnCcEeOoQq"
3927 msgstr "NnCcEeOoXx"
3928
3929 #: g10/keygen.c:1755
3930 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3931 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (X) ix "
3932
3933 #: g10/keygen.c:1756
3934 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3935 msgstr "Canvia (N)om, (C)omentari, (E)mail o (O) d'acord / (X) ix"
3936
3937 #: g10/keygen.c:1775
3938 msgid "Please correct the error first\n"
3939 msgstr "Corregiu l'error primer\n"
3940
3941 #: g10/keygen.c:1815
3942 msgid ""
3943 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3944 "\n"
3945 msgstr ""
3946 "Cal una contrasenya per a protegir la clau secreta.\n"
3947 "\n"
3948
3949 #: g10/keygen.c:1825 g10/passphrase.c:1101
3950 #, c-format
3951 msgid "%s.\n"
3952 msgstr "%s.\n"
3953
3954 #: g10/keygen.c:1831
3955 msgid ""
3956 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3957 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3958 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3959 "\n"
3960 msgstr ""
3961 "No voleu contrasenya: �s una mala idea!\n"
3962 "B�. Si voleu canviar-la m�s endavant,\n"
3963 "useu aquest programa amb l'opci� \"--edit-key\".\n"
3964 "\n"
3965
3966 #: g10/keygen.c:1853
3967 msgid ""
3968 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3969 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3970 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3971 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3972 msgstr ""
3973 "Cal generar molts bits aleat?riament. �s bona idea fer alguna altra cosa\n"
3974 "(teclejar, moure el ratol�, usar els discos) durant la generaci� de\n"
3975 "nombres primers; a�� d�na oportunitat al generador de nombres "
3976 "aleatoris\n"
3977 "d'aconseguir prou entropia.\n"
3978
3979 #: g10/keygen.c:2577
3980 msgid "Key generation canceled.\n"
3981 msgstr "La generaci� de claus ha estat cancel�lada.\n"
3982
3983 #: g10/keygen.c:2765 g10/keygen.c:2909
3984 #, c-format
3985 msgid "writing public key to `%s'\n"
3986 msgstr "s'est� escrivint la clau p�blica a �%s�\n"
3987
3988 #: g10/keygen.c:2767 g10/keygen.c:2912
3989 #, fuzzy, c-format
3990 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3991 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
3992
3993 #: g10/keygen.c:2770 g10/keygen.c:2915
3994 #, c-format
3995 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3996 msgstr "s'est� escrivint la clau secreta a �%s�\n"
3997
3998 # Potser no hi haja cap anell! ivb
3999 #: g10/keygen.c:2898
4000 #, c-format
4001 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4002 msgstr "no s'ha trobat cap anell p�blic escrivible: %s\n"
4003
4004 #: g10/keygen.c:2904
4005 #, c-format
4006 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4007 msgstr ""
4008 "no s'ha trobat cap anell secret de escrivible: %s\n"
4009 "\n"
4010
4011 #: g10/keygen.c:2922
4012 #, c-format
4013 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4014 msgstr ""
4015 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell p�blic �%s�: %s\n"
4016
4017 #: g10/keygen.c:2929
4018 #, c-format
4019 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4020 msgstr ""
4021 "s'ha produ�t un error mentre s'escrivia l'anell secret �%s�: %s\n"
4022
4023 #: g10/keygen.c:2952
4024 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4025 msgstr "s'han creat i signat les claus p�blica i secreta.\n"
4026
4027 #: g10/keygen.c:2963
4028 #, fuzzy
4029 msgid ""
4030 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4031 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4032 msgstr ""
4033 "Noteu que aquesta clau no serveix per a xifrar. Potser vulgueu usar l'ordre\n"
4034 "\"--edit-key\" per a generar una clau secund�ria per a tal prop�sit.\n"
4035
4036 #: g10/keygen.c:2975 g10/keygen.c:3104 g10/keygen.c:3219
4037 #, c-format
4038 msgid "Key generation failed: %s\n"
4039 msgstr "La generaci� de claus ha fallat: %s\n"
4040
4041 # Werner FIXME: Use ngettext. jm
4042 #: g10/keygen.c:3027 g10/keygen.c:3155 g10/sign.c:290
4043 #, c-format
4044 msgid ""
4045 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4046 msgstr ""
4047 "la clau s'ha creat %lu segon en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4048 "amb el rellotge)\n"
4049
4050 # Werner FIXME: use ngettext. jm
4051 #: g10/keygen.c:3029 g10/keygen.c:3157 g10/sign.c:292
4052 #, c-format
4053 msgid ""
4054 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4055 msgstr ""
4056 "la clau s'ha creat %lu segons en el futur (salt en el temps o problemes\n"
4057 "amb el rellotge)\n"
4058
4059 #: g10/keygen.c:3038 g10/keygen.c:3168
4060 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4061 msgstr "NOTA: crear subclaus per a claus v3 no �s conforme amb OpenPGP\n"
4062
4063 #: g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3201
4064 #, fuzzy
4065 msgid "Really create? (y/N) "
4066 msgstr "Crear realment? "
4067
4068 #: g10/keygen.c:3354
4069 #, fuzzy, c-format
4070 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4071 msgstr "no s'ha pogut eliminar el bloc de claus: %s\n"
4072
4073 #: g10/keygen.c:3401
4074 #, fuzzy, c-format
4075 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4076 msgstr "no s'ha pogut crear �%s�: %s\n"
4077
4078 #: g10/keygen.c:3424
4079 #, fuzzy, c-format
4080 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4081 msgstr "NOTA: la clau secreta %08lX caduca el %s\n"
4082
4083 #: g10/keygen.c:3491
4084 #, c-format
4085 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
4086 msgstr ""
4087
4088 #: g10/keygen.c:3497
4089 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
4090 msgstr ""
4091
4092 #: g10/keygen.c:3503 g10/keygen.c:3509
4093 #, c-format
4094 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
4095 msgstr ""
4096
4097 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
4098 msgid "never     "
4099 msgstr "mai       "
4100
4101 #: g10/keylist.c:264
4102 msgid "Critical signature policy: "
4103 msgstr "Pol�tica de signatura cr�tica: "
4104
4105 #: g10/keylist.c:266
4106 msgid "Signature policy: "
4107 msgstr "Pol�tica de signatura: "
4108
4109 #: g10/keylist.c:305
4110 msgid "Critical preferred keyserver: "
4111 msgstr ""
4112
4113 #: g10/keylist.c:354 g10/keylist.c:398
4114 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4115 msgstr "AV�S: s'hi han trobat dades de notaci� inv�lides\n"
4116
4117 #: g10/keylist.c:372
4118 msgid "Critical signature notation: "
4119 msgstr "Notaci� de signatura cr�tica: "
4120
4121 #: g10/keylist.c:374
4122 msgid "Signature notation: "
4123 msgstr "Notaci� de signatura: "
4124
4125 #: g10/keylist.c:385
4126 msgid "not human readable"
4127 msgstr "no llegible per humans"
4128
4129 #: g10/keylist.c:486
4130 msgid "Keyring"
4131 msgstr "Anell"
4132
4133 #: g10/keylist.c:792
4134 #, fuzzy, c-format
4135 msgid "expired: %s)"
4136 msgstr " [caduca: %s]"
4137
4138 #: g10/keylist.c:1488
4139 msgid "Primary key fingerprint:"
4140 msgstr "Empremtes digital de la clau prim�ria:"
4141
4142 #: g10/keylist.c:1490
4143 msgid "     Subkey fingerprint:"
4144 msgstr "     Empremta digital de la subclau:"
4145
4146 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4147 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4148 #: g10/keylist.c:1497
4149 msgid " Primary key fingerprint:"
4150 msgstr " Empremta digital de la clau prim�ria:"
4151
4152 #: g10/keylist.c:1499
4153 msgid "      Subkey fingerprint:"
4154 msgstr "      Empremta digital de la subclau:"
4155
4156 #: g10/keylist.c:1503 g10/keylist.c:1507
4157 #, fuzzy
4158 msgid "      Key fingerprint ="
4159 msgstr "     Empremta digital ="
4160
4161 #: g10/keylist.c:1574
4162 msgid "      Card serial no. ="
4163 msgstr ""
4164
4165 #: g10/keyring.c:1245
4166 #, fuzzy, c-format
4167 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4168 msgstr "no s'ha pogut crear l'armadura: %s\n"
4169
4170 #: g10/keyring.c:1251
4171 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4172 msgstr "AV�S: hi ha 2 fitxers amb informaci� confidencial.\n"
4173
4174 #: g10/keyring.c:1253
4175 #, c-format
4176 msgid "%s is the unchanged one\n"
4177 msgstr "%s �s el que no ha canviat\n"
4178
4179 #: g10/keyring.c:1254
4180 #, c-format
4181 msgid "%s is the new one\n"
4182 msgstr "%s �s el nou\n"
4183
4184 #: g10/keyring.c:1255
4185 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4186 msgstr "Per favor, solucioneu aquest possible problema de seguretat\n"
4187
4188 #: g10/keyring.c:1375
4189 #, fuzzy, c-format
4190 msgid "caching keyring `%s'\n"
4191 msgstr "s'est� comprovant l'anell �%s�\n"
4192
4193 #: g10/keyring.c:1421
4194 #, fuzzy, c-format
4195 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4196 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4197
4198 #: g10/keyring.c:1433
4199 #, fuzzy, c-format
4200 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4201 msgstr "s'han comprovat %lu claus (%lu signatures)\n"
4202
4203 # Fitxer indi fins final.  Hau!  ivb
4204 # Grrr. Com em tracten els esclaus ja... jm
4205 #: g10/keyring.c:1504
4206 #, c-format
4207 msgid "%s: keyring created\n"
4208 msgstr "%s: s'ha creat l'anell\n"
4209
4210 #: g10/keyserver.c:98
4211 #, fuzzy, c-format
4212 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4213 msgstr ""
4214 "AV�S: les opcions en �%s� encara no estan actives durant aquesta "
4215 "execuci�\n"
4216
4217 #: g10/keyserver.c:425
4218 #, fuzzy
4219 msgid "disabled"
4220 msgstr "disable"
4221
4222 #: g10/keyserver.c:626
4223 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4224 msgstr ""
4225
4226 #: g10/keyserver.c:709 g10/keyserver.c:1229
4227 #, fuzzy, c-format
4228 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4229 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
4230
4231 #: g10/keyserver.c:799
4232 #, fuzzy, c-format
4233 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4234 msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
4235
4236 #: g10/keyserver.c:801
4237 #, fuzzy
4238 msgid "key not found on keyserver\n"
4239 msgstr "no s'ha trobat la clau �%s�: %s\n"
4240
4241 #: g10/keyserver.c:976
4242 #, fuzzy, c-format
4243 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4244 msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
4245
4246 #: g10/keyserver.c:980
4247 #, fuzzy, c-format
4248 msgid "requesting key %s from %s\n"
4249 msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
4250
4251 #: g10/keyserver.c:1132
4252 #, fuzzy, c-format
4253 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4254 msgstr "s'est� cercant �%s� al servidor HKP %s\n"
4255
4256 #: g10/keyserver.c:1136
4257 #, fuzzy, c-format
4258 msgid "sending key %s to %s\n"
4259 msgstr ""
4260 "�\n"
4261 "signat amb la vostra clau %08lX el %s\n"
4262
4263 #: g10/keyserver.c:1179
4264 #, fuzzy, c-format
4265 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4266 msgstr "s'est� cercant �%s� al servidor HKP %s\n"
4267
4268 #: g10/keyserver.c:1182
4269 #, fuzzy, c-format
4270 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4271 msgstr "s'est� cercant �%s� al servidor HKP %s\n"
4272
4273 #: g10/keyserver.c:1189 g10/keyserver.c:1284
4274 #, fuzzy
4275 msgid "no keyserver action!\n"
4276 msgstr "opcions d'exportaci� no v�lides\n"
4277
4278 #: g10/keyserver.c:1237
4279 #, c-format
4280 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4281 msgstr ""
4282
4283 #: g10/keyserver.c:1246
4284 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4285 msgstr ""
4286
4287 #: g10/keyserver.c:1305
4288 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4289 msgstr "no es coneix cap servidor de claus (useu l'opci� \"--keyserver\")\n"
4290
4291 #: g10/keyserver.c:1311
4292 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4293 msgstr ""
4294
4295 #: g10/keyserver.c:1323
4296 #, c-format
4297 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4298 msgstr ""
4299
4300 #: g10/keyserver.c:1328
4301 #, c-format
4302 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4303 msgstr ""
4304
4305 #: g10/keyserver.c:1336
4306 #, c-format
4307 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4308 msgstr ""
4309
4310 # �del servidor�, �en el servidor�?  ivb
4311 #: g10/keyserver.c:1342
4312 #, fuzzy
4313 msgid "keyserver timed out\n"
4314 msgstr "error de servidor de claus"
4315
4316 # �del servidor�, �en el servidor�?  ivb
4317 #: g10/keyserver.c:1347
4318 #, fuzzy
4319 msgid "keyserver internal error\n"
4320 msgstr "error de servidor de claus"
4321
4322 #: g10/keyserver.c:1356
4323 #, fuzzy, c-format
4324 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4325 msgstr "la recepci� des del servidor de claus ha fallat: %s\n"
4326
4327 #: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1415
4328 #, fuzzy, c-format
4329 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4330 msgstr "%s: no �s un ID v�lid\n"
4331
4332 #: g10/keyserver.c:1666
4333 #, fuzzy, c-format
4334 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4335 msgstr "AV�S: no s'ha pogut eliminar el fitxer temporal (%s) �%s�: %s\n"
4336
4337 #: g10/keyserver.c:1688
4338 #, fuzzy, c-format
4339 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4340 msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
4341
4342 #: g10/keyserver.c:1690
4343 #, fuzzy, c-format
4344 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4345 msgstr "s'est� sol�licitant la clau %08lX de %s\n"
4346
4347 #: g10/mainproc.c:248
4348 #, c-format
4349 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4350 msgstr "mida extranya per a una clau de sessi� xifrada (%d)\n"
4351
4352 #: g10/mainproc.c:262
4353 #, c-format
4354 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4355 msgstr ""
4356 "la contrasenya �s incorrecta o l'algoritme de xifratge (%d) �s "
4357 "desconegut\n"
4358
4359 #: g10/mainproc.c:299
4360 #, c-format
4361 msgid "%s encrypted session key\n"
4362 msgstr "clau de sessi� xifrada amb %s\n"
4363
4364 #: g10/mainproc.c:309
4365 #, fuzzy, c-format
4366 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4367 msgstr "xifrat amb l'algoritme %d (desconegut)\n"
4368
4369 #: g10/mainproc.c:373
4370 #, fuzzy, c-format
4371 msgid "public key is %s\n"
4372 msgstr "la clau p�blica �s %08lX\n"
4373
4374 #: g10/mainproc.c:428
4375 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4376 msgstr "dades xifrades amb clau p�blica: bona clau de xifratge (DEK)\n"
4377
4378 #: g10/mainproc.c:461
4379 #, fuzzy, c-format
4380 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4381 msgstr "xifrat amb una clau %2$s de %1$u bits, ID %3$08lX, creada en %4$s\n"
4382
4383 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4384 #, fuzzy, c-format
4385 msgid "      \"%s\"\n"
4386 msgstr "              alias \""
4387
4388 #: g10/mainproc.c:469
4389 #, fuzzy, c-format
4390 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4391 msgstr "xifrat amb una clau %s, ID %08lX\n"
4392
4393 #: g10/mainproc.c:483
4394 #, c-format
4395 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4396 msgstr "ha fallat el desxifratge amb la clau p�blica: %s\n"
4397
4398 #: g10/mainproc.c:497
4399 #, c-format
4400 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4401 msgstr "xifrat amb %lu contrasenyes\n"
4402
4403 # FIXME WK: Use ngettext
4404 #: g10/mainproc.c:499
4405 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4406 msgstr "xifrat amb 1 contrasenya\n"
4407
4408 # I no ser� �dades xifrades amb %s�?  ivb
4409 # Sembla que s�, ho marque per a mirar-ho m�s endavant. jm
4410 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4411 #, c-format
4412 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4413 msgstr "s'assumeixen dades xifrades amb %s\n"
4414
4415 # L'optim�stic �s aquell que t� una Fe Cega en que Tot Anir� B�!  ivb
4416 #: g10/mainproc.c:535
4417 #, c-format
4418 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4419 msgstr ""
4420 "El xifratge IDEA no est� disponible, s'intentar� utilitzar optimistament "
4421 "%s en el seu lloc\n"
4422
4423 #: g10/mainproc.c:567
4424 msgid "decryption okay\n"
4425 msgstr "desxifratge correcte\n"
4426
4427 #: g10/mainproc.c:571
4428 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4429 msgstr "AV�S: el missatge no tenia protecci� d'integritat\n"
4430
4431 #: g10/mainproc.c:584
4432 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4433 msgstr "AV�S: el missatge xifrat ha estat manipulat!\n"
4434
4435 #: g10/mainproc.c:590
4436 #, c-format
4437 msgid "decryption failed: %s\n"
4438 msgstr "ha fallat el desxifratge: %s\n"
4439
4440 #: g10/mainproc.c:610
4441 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4442 msgstr "NOTA: el remitent ha sol�licitat \"alt secret\"\n"
4443
4444 #: g10/mainproc.c:612
4445 #, c-format
4446 msgid "original file name='%.*s'\n"
4447 msgstr "nom del fitxer original='%.*s'\n"
4448
4449 #: g10/mainproc.c:784
4450 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4451 msgstr "revocaci� aut�noma: useu \"gpg --import\" per a aplicar-la\n"
4452
4453 #: g10/mainproc.c:1288
4454 msgid "signature verification suppressed\n"
4455 msgstr "s'ha eliminat la verificaci� de signatura\n"
4456
4457 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4458 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4459 msgstr "no es poden tractar aquestes signatures m�ltiples\n"
4460
4461 #: g10/mainproc.c:1350
4462 #, fuzzy, c-format
4463 msgid "Signature made %s\n"
4464 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4465
4466 #: g10/mainproc.c:1351
4467 #, fuzzy, c-format
4468 msgid "               using %s key %s\n"
4469 msgstr "              alias \""
4470
4471 # �%.*s� no ser� una data?  Caldr� �el� al davant.  ivb
4472 #: g10/mainproc.c:1355
4473 #, fuzzy, c-format
4474 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4475 msgstr "Signatura creada el %.*s usant una clau %s ID %08lX\n"
4476
4477 #: g10/mainproc.c:1375
4478 msgid "Key available at: "
4479 msgstr "La clau �s disponible en: "
4480
4481 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4482 #, fuzzy, c-format
4483 msgid "BAD signature from \"%s\""
4484 msgstr "Signatura INCORRECTA de \""
4485
4486 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4487 #, fuzzy, c-format
4488 msgid "Expired signature from \"%s\""
4489 msgstr "Signatura caducada de \""
4490
4491 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4492 #, fuzzy, c-format
4493 msgid "Good signature from \"%s\""
4494 msgstr "Signatura correcta de \""
4495
4496 #: g10/mainproc.c:1536
4497 msgid "[uncertain]"
4498 msgstr "[incert]"
4499
4500 #: g10/mainproc.c:1568
4501 #, fuzzy, c-format
4502 msgid "                aka \"%s\""
4503 msgstr "              alias \""
4504
4505 #: g10/mainproc.c:1662
4506 #, c-format
4507 msgid "Signature expired %s\n"
4508 msgstr "Aquesta signatura va caducar el %s\n"
4509
4510 #: g10/mainproc.c:1667
4511 #, c-format
4512 msgid "Signature expires %s\n"
4513 msgstr "Aquesta signatura caduca el %s\n"
4514
4515 #: g10/mainproc.c:1670
4516 #, c-format
4517 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4518 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
4519
4520 #: g10/mainproc.c:1671
4521 msgid "binary"
4522 msgstr "binari"
4523
4524 #: g10/mainproc.c:1672
4525 msgid "textmode"
4526 msgstr "mode text"
4527
4528 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:530
4529 msgid "unknown"
4530 msgstr "desconeguda"
4531
4532 #: g10/mainproc.c:1692
4533 #, c-format
4534 msgid "Can't check signature: %s\n"
4535 msgstr "No s'ha pogut comprovar la signatura: %s\n"
4536
4537 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4538 msgid "not a detached signature\n"
4539 msgstr "no �s una signatura separada\n"
4540
4541 #: g10/mainproc.c:1803
4542 msgid ""
4543 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4544 msgstr ""
4545 "AV�S: s'han detectat m�ltiples signatures. Nom�s es comprovar� la "
4546 "primera.\n"
4547
4548 #: g10/mainproc.c:1811
4549 #, c-format
4550 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4551 msgstr "signatura aut�noma de classe 0x%02x\n"
4552
4553 #: g10/mainproc.c:1868
4554 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4555 msgstr "signatura de l'estil antic (PGP 2.x)\n"
4556
4557 #: g10/mainproc.c:1878
4558 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4559 msgstr "s'ha detectat un paquet arrel inv�lid en proc_tree()\n"
4560
4561 # bolcats de mem�ria?  ivb
4562 #: g10/misc.c:119
4563 #, c-format
4564 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4565 msgstr "no s'han pogut desactivar els bolcats de mem�ria: %s\n"
4566
4567 #: g10/misc.c:139 g10/misc.c:167 g10/misc.c:239
4568 #, fuzzy, c-format
4569 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4570 msgstr "ha fallat l'actualitzaci� de la base de dades de confian�a: %s\n"
4571
4572 #: g10/misc.c:204
4573 #, fuzzy, c-format
4574 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4575 msgstr "base de dades de confian�a: ha fallat la lectura (n=%d): %s\n"
4576
4577 #: g10/misc.c:313
4578 #, fuzzy, c-format
4579 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4580 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau p�blica %d\n"
4581
4582 #: g10/misc.c:328
4583 #, fuzzy, c-format
4584 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4585 msgstr "l'algoritme de xifratge no �s implementat"
4586
4587 #: g10/misc.c:343
4588 #, fuzzy, c-format
4589 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4590 msgstr "signatura %s, algorisme de resum %s\n"
4591
4592 #: g10/misc.c:348
4593 #, fuzzy, c-format
4594 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4595 msgstr ""
4596 "for�ar l'algoritme de digest %s (%d) viola les prefer�ncies del "
4597 "destinatari\n"
4598
4599 #: g10/misc.c:444
4600 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4601 msgstr "el m�dul de xifratge IDEA no est� present\n"
4602
4603 #: g10/misc.c:445
4604 msgid ""
4605 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4606 msgstr ""
4607 "vegeu http://www.gnupg.org/why-not-idea.html per a m�s informaci�\n"
4608
4609 #: g10/misc.c:678
4610 #, c-format
4611 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4612 msgstr "%s:%d: l'opci� �%s� est� desaconsellada.\n"
4613
4614 #: g10/misc.c:682
4615 #, c-format
4616 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4617 msgstr "AV�S: %s �s una opci� desaconsellada.\n"
4618
4619 #: g10/misc.c:684
4620 #, c-format
4621 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4622 msgstr "si us plau, utilitzeu �%s%s� en el seu lloc\n"
4623
4624 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4625 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4626 # uncompressed so we know the gender. jm
4627 #: g10/misc.c:695
4628 msgid "Uncompressed"
4629 msgstr "No comprimit"
4630
4631 # G�nere?  Nombre?  Passat, futur?  ivb
4632 # Werner FIXME: please add translator comment saying *what* is
4633 # uncompressed so we know the gender. jm
4634 #: g10/misc.c:720
4635 #, fuzzy
4636 msgid "uncompressed|none"
4637 msgstr "No comprimit"
4638
4639 #: g10/misc.c:830
4640 #, c-format
4641 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4642 msgstr "aquest missatge pot no ser usable per %s\n"
4643
4644 #: g10/misc.c:987
4645 #, fuzzy, c-format
4646 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4647 msgstr "s'estan llegint opcions de �%s�\n"
4648
4649 #: g10/misc.c:1012
4650 #, fuzzy, c-format
4651 msgid "unknown option `%s'\n"
4652 msgstr "el destinatari predeterminat �s desconegut �%s�\n"
4653
4654 #: g10/openfile.c:84
4655 #, c-format
4656 msgid "File `%s' exists. "
4657 msgstr "El fitxer �%s� existeix. "
4658
4659 #: g10/openfile.c:86
4660 #, fuzzy
4661 msgid "Overwrite? (y/N) "
4662 msgstr "Voleu sobreescriure? (s/N) "
4663
4664 #: g10/openfile.c:119
4665 #, c-format
4666 msgid "%s: unknown suffix\n"
4667 msgstr "%s: el sufix �s desconegut\n"
4668
4669 #: g10/openfile.c:141
4670 msgid "Enter new filename"
4671 msgstr "Introdu�u el nou nom del fitxer"
4672
4673 # Indi?  ivb
4674 #: g10/openfile.c:184
4675 msgid "writing to stdout\n"
4676 msgstr "s'est� escrivint en stdout\n"
4677
4678 #: g10/openfile.c:296
4679 #, c-format
4680 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4681 msgstr "s'asumeix que hi ha dades signades en �%s�\n"
4682
4683 #: g10/openfile.c:375
4684 #, c-format
4685 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4686 msgstr "s'ha creat el nou fitxer d'opcions �%s�\n"
4687
4688 #: g10/openfile.c:377
4689 #, c-format
4690 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4691 msgstr ""
4692 "AV�S: les opcions en �%s� encara no estan actives durant aquesta "
4693 "execuci�\n"
4694
4695 #: g10/openfile.c:409
4696 #, fuzzy, c-format
4697 msgid "directory `%s' created\n"
4698 msgstr "%s: s'ha creat el directori\n"
4699
4700 #: g10/parse-packet.c:137
4701 #, c-format
4702 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4703 msgstr "no es pot treballar amb l'algoritme de clau p�blica %d\n"
4704
4705 #: g10/parse-packet.c:707
4706 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4707 msgstr ""
4708 "AV�S: la clau de sessi� pot estar xifrada sim�tricament de forma "
4709 "insegura\n"
4710
4711 #: g10/parse-packet.c:1132
4712 #, c-format
4713 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4714 msgstr "el subpaquet de tipus %d t� el bit cr�tic activat\n"
4715
4716 #: g10/passphrase.c:478 g10/passphrase.c:525
4717 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4718 msgstr "gpg-agent no est� disponible en aquesta sessi�\n"
4719
4720 #: g10/passphrase.c:486
4721 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4722 msgstr "no es pot establir el pid del client per l'agent\n"
4723
4724 # llija/llegisca/llegesca.  ivb
4725 #: g10/passphrase.c:494
4726 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4727 msgstr "no es pot fer que el servidor llegesca el DF per a l'agent\n"
4728
4729 #: g10/passphrase.c:501
4730 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4731 msgstr "no es pot fer que el servidor escriga el DF per a l'agent\n"
4732
4733 #: g10/passphrase.c:534
4734 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4735 msgstr "la variable d'entorn GPG_AGENT_INFO �s malformada\n"
4736
4737 #: g10/passphrase.c:547
4738 #, c-format
4739 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4740 msgstr "la versi� %d del protocol de gpg-agent no est� suportada\n"
4741
4742 #: g10/passphrase.c:568
4743 #, c-format
4744 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4745 msgstr "no s'ha pogut connectar amb �%s�: %s\n"
4746
4747 #: g10/passphrase.c:590
4748 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4749 msgstr "hi ha un problema de comunicaci� amb el gpg-agent\n"
4750
4751 #: g10/passphrase.c:597 g10/passphrase.c:934 g10/passphrase.c:1046
4752 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4753 msgstr "hi ha un problema amb l'agent: es deshabilitar� el seu �s\n"
4754
4755 #: g10/passphrase.c:699 g10/passphrase.c:1205
4756 #, fuzzy, c-format
4757 msgid " (main key ID %s)"
4758 msgstr " (ID de la clau principal %08lX)"
4759
4760 # Com es canvia l'ordre dels arguments? jm
4761 # Ah, bingo! jm
4762 # Uh, ara torna a donar error. FIXME
4763 # La idea �s ficar:
4764 # "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
4765 # "�%1$.*s�\n"
4766 # "clau %3$s de %2$u bits, ID %4$08lX, creada en %5$s%6$s\n"
4767 # jm
4768 # Se't passava l'argument �*�.  printf(3), hieroglyph(7).  ivb
4769 # Ah!  Prova-ho, no casque alguna cosa :P  ivb
4770 # Ah, ja veig! Moltes gr�cies! Aquest msgstr ha quedat curi�s :) jm
4771 #: g10/passphrase.c:713
4772 #, fuzzy, c-format
4773 msgid ""
4774 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4775 "\"%.*s\"\n"
4776 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4777 msgstr ""
4778 "Necessiteu la contrasenya per desblocar la clau secreta de l'usuari:\n"
4779 "�%2$.*1$s�\n"
4780 "clau %4$s de %3$u bits, ID %5$08lX, creada en %6$s%7$s\n"
4781
4782 #: g10/passphrase.c:738