About to do a release
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
3 #               2005 Free Software Foundation, Inc.
4 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz> 2001,
5 # Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: gnupg-1.3.92\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-08-16 11:04+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2004-11-26 09:12+0200\n"
12 "Last-Translator: Roman Pavlik <rp@tns.cz>\n"
13 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: agent/call-pinentry.c:196
19 #, fuzzy, c-format
20 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
21 msgstr "ulo¾ení fingerprintu se nezdaøilo: %s\n"
22
23 #: agent/call-pinentry.c:436
24 msgid ""
25 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
26 "session"
27 msgstr ""
28
29 #: agent/call-pinentry.c:439
30 #, fuzzy
31 msgid ""
32 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
33 "this session"
34 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
35
36 #: agent/call-pinentry.c:486
37 #, c-format
38 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
39 msgstr ""
40
41 #: agent/call-pinentry.c:506 agent/call-pinentry.c:518
42 #, fuzzy
43 msgid "PIN too long"
44 msgstr "øádek je pøíli¹ dlouhý"
45
46 #: agent/call-pinentry.c:507
47 #, fuzzy
48 msgid "Passphrase too long"
49 msgstr "øádek je pøíli¹ dlouhý"
50
51 #: agent/call-pinentry.c:515
52 #, fuzzy
53 msgid "Invalid characters in PIN"
54 msgstr "Neplatný znak ve jménì\n"
55
56 #: agent/call-pinentry.c:520
57 msgid "PIN too short"
58 msgstr ""
59
60 #: agent/call-pinentry.c:532
61 #, fuzzy
62 msgid "Bad PIN"
63 msgstr "¹patné MPI"
64
65 #: agent/call-pinentry.c:533
66 #, fuzzy
67 msgid "Bad Passphrase"
68 msgstr "¹patné heslo"
69
70 #: agent/call-pinentry.c:569
71 #, fuzzy
72 msgid "Passphrase"
73 msgstr "¹patné heslo"
74
75 #: agent/command-ssh.c:529
76 #, fuzzy, c-format
77 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
78 msgstr "ochranný algoritmus %d není podporován\n"
79
80 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3141
81 #: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
82 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
83 #, c-format
84 msgid "can't create `%s': %s\n"
85 msgstr "nemohu vytvoøit `%s': %s\n"
86
87 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
88 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
89 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
90 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
91 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
92 #: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
93 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1865
94 #: sm/gpgsm.c:1902 sm/gpgsm.c:1940 sm/qualified.c:72
95 #, c-format
96 msgid "can't open `%s': %s\n"
97 msgstr "nemohu otevøít `%s': %s\n"
98
99 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
100 #, fuzzy, c-format
101 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
102 msgstr "chyba pøi získání nového PINu: %s\n"
103
104 #: agent/command-ssh.c:1619
105 #, c-format
106 msgid "detected card with S/N: %s\n"
107 msgstr ""
108
109 #: agent/command-ssh.c:1624
110 #, fuzzy, c-format
111 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
112 msgstr "chyba pøi získání informací o aktuálním klíèi: %s\n"
113
114 #: agent/command-ssh.c:1644
115 #, fuzzy, c-format
116 msgid "no suitable card key found: %s\n"
117 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíèù (secring): %s\n"
118
119 #: agent/command-ssh.c:1694
120 #, fuzzy, c-format
121 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
122 msgstr "ètení veøejného klíèe se nezdaøilo: %s\n"
123
124 #: agent/command-ssh.c:1709
125 #, fuzzy, c-format
126 msgid "error writing key: %s\n"
127 msgstr "chyba pøi zápisu souboru klíèù (keyring)  `%s': %s\n"
128
129 #: agent/command-ssh.c:2014
130 #, fuzzy, c-format
131 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
132 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
133
134 #: agent/command-ssh.c:2349
135 #, c-format
136 msgid ""
137 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
138 "0Awithin gpg-agent's key storage"
139 msgstr ""
140
141 #: agent/command-ssh.c:2850
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
144 msgstr "%s: nepodaøilo se vytvoøit hashovací tabulku: %s\n"
145
146 #: agent/divert-scd.c:217
147 #, fuzzy
148 msgid "Admin PIN"
149 msgstr "|A|PIN administrátora"
150
151 #: agent/divert-scd.c:275
152 #, fuzzy
153 msgid "Repeat this PIN"
154 msgstr "Opakujte tento PIN: "
155
156 #: agent/divert-scd.c:278
157 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
158 msgstr "PIN není zopakován správnì; zkuste to znovu"
159
160 #: agent/divert-scd.c:290
161 #, fuzzy, c-format
162 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
163 msgstr "||Prosím vlo¾te PIN%%0A[podpis hotov: %lu]"
164
165 #: agent/genkey.c:88
166 #, c-format
167 msgid ""
168 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
169 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
170 msgid_plural ""
171 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
172 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
173 msgstr[0] ""
174 msgstr[1] ""
175
176 #: agent/genkey.c:98
177 #, fuzzy
178 msgid "Take this one anyway"
179 msgstr "Pou¾ít pøesto tento klíè? (a/N) "
180
181 #: agent/genkey.c:99 agent/genkey.c:114
182 #, fuzzy
183 msgid "Enter new passphrase"
184 msgstr "Vlo¾it heslo\n"
185
186 #: agent/genkey.c:107
187 #, c-format
188 msgid ""
189 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
190 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
191 msgstr ""
192
193 #: agent/genkey.c:113
194 msgid "Yes, protection is not needed"
195 msgstr ""
196
197 #: agent/genkey.c:158
198 #, fuzzy, c-format
199 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
200 msgstr ""
201 "Pro ochranu Va¹eho tajného klíèe musíte zadat heslo.\n"
202 "\n"
203
204 #: agent/genkey.c:160 agent/genkey.c:281 agent/protect-tool.c:1196
205 #, fuzzy
206 msgid "Please re-enter this passphrase"
207 msgstr "zmìnit heslo"
208
209 #: agent/genkey.c:189 agent/genkey.c:311 agent/protect-tool.c:1202
210 #: tools/symcryptrun.c:456
211 msgid "does not match - try again"
212 msgstr ""
213
214 #: agent/genkey.c:280
215 #, fuzzy
216 msgid "Please enter the new passphrase"
217 msgstr "zmìnit heslo"
218
219 #: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
220 #: scd/scdaemon.c:104
221 #, fuzzy
222 msgid ""
223 "@Options:\n"
224 " "
225 msgstr ""
226 "@\n"
227 "Mo¾nosti:\n"
228 " "
229
230 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:106
231 msgid "run in server mode (foreground)"
232 msgstr ""
233
234 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:109
235 msgid "run in daemon mode (background)"
236 msgstr ""
237
238 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:80
239 #: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:340 tools/gpg-connect-agent.c:58
240 #: tools/gpgconf.c:67 tools/symcryptrun.c:164
241 msgid "verbose"
242 msgstr "s dodateènými informacemi"
243
244 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:81 scd/scdaemon.c:111
245 #: sm/gpgsm.c:341
246 msgid "be somewhat more quiet"
247 msgstr "být o trochu víc tichý"
248
249 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
250 msgid "sh-style command output"
251 msgstr ""
252
253 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:113
254 msgid "csh-style command output"
255 msgstr ""
256
257 #: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:167
258 #, fuzzy
259 msgid "|FILE|read options from FILE"
260 msgstr "ètu mo¾nosti z `%s'\n"
261
262 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:122
263 msgid "do not detach from the console"
264 msgstr ""
265
266 #: agent/gpg-agent.c:126
267 msgid "do not grab keyboard and mouse"
268 msgstr ""
269
270 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:123 sm/gpgsm.c:343
271 #: tools/symcryptrun.c:166
272 #, fuzzy
273 msgid "use a log file for the server"
274 msgstr "vyhledat klíèe na serveru klíèù"
275
276 #: agent/gpg-agent.c:129
277 #, fuzzy
278 msgid "use a standard location for the socket"
279 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané u¾ivatelské ID"
280
281 #: agent/gpg-agent.c:132
282 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
283 msgstr ""
284
285 #: agent/gpg-agent.c:135
286 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
287 msgstr ""
288
289 #: agent/gpg-agent.c:136
290 #, fuzzy
291 msgid "do not use the SCdaemon"
292 msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
293
294 #: agent/gpg-agent.c:143
295 msgid "ignore requests to change the TTY"
296 msgstr ""
297
298 #: agent/gpg-agent.c:145
299 msgid "ignore requests to change the X display"
300 msgstr ""
301
302 #: agent/gpg-agent.c:148
303 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
304 msgstr ""
305
306 #: agent/gpg-agent.c:154
307 msgid "do not use the PIN cache when signing"
308 msgstr ""
309
310 #: agent/gpg-agent.c:156
311 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
312 msgstr ""
313
314 #: agent/gpg-agent.c:158
315 #, fuzzy
316 msgid "allow presetting passphrase"
317 msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
318
319 #: agent/gpg-agent.c:159
320 msgid "enable ssh-agent emulation"
321 msgstr ""
322
323 #: agent/gpg-agent.c:161
324 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
325 msgstr ""
326
327 #: agent/gpg-agent.c:257 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
328 #: scd/scdaemon.c:206 sm/gpgsm.c:565 tools/gpg-connect-agent.c:124
329 #: tools/gpgconf.c:89 tools/symcryptrun.c:204
330 #, fuzzy
331 msgid "Please report bugs to <"
332 msgstr ""
333 "Chyby oznamte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
334 "Pøipomínky k pøekladu <rp@tns.cz>.\n"
335
336 #: agent/gpg-agent.c:260
337 #, fuzzy
338 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
339 msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
340
341 #: agent/gpg-agent.c:262
342 msgid ""
343 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
344 "Secret key management for GnuPG\n"
345 msgstr ""
346
347 #: agent/gpg-agent.c:297 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:246 sm/gpgsm.c:679
348 #, c-format
349 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
350 msgstr ""
351
352 #: agent/gpg-agent.c:476 agent/protect-tool.c:1043 kbx/kbxutil.c:419
353 #: scd/scdaemon.c:340 sm/gpgsm.c:819 sm/gpgsm.c:822 tools/symcryptrun.c:1026
354 #, c-format
355 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
356 msgstr ""
357
358 #: agent/gpg-agent.c:569 g10/gpg.c:2023 scd/scdaemon.c:416 sm/gpgsm.c:910
359 #, c-format
360 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
361 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s mo¾nostmi `%s'\n"
362
363 #: agent/gpg-agent.c:574 agent/gpg-agent.c:1120 g10/gpg.c:2027
364 #: scd/scdaemon.c:421 sm/gpgsm.c:914 tools/symcryptrun.c:959
365 #, c-format
366 msgid "option file `%s': %s\n"
367 msgstr "soubor s mo¾nostmi `%s': %s\n"
368
369 #: agent/gpg-agent.c:582 g10/gpg.c:2034 scd/scdaemon.c:429 sm/gpgsm.c:921
370 #, c-format
371 msgid "reading options from `%s'\n"
372 msgstr "ètu mo¾nosti z `%s'\n"
373
374 #: agent/gpg-agent.c:890 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
375 #: g10/plaintext.c:162
376 #, c-format
377 msgid "error creating `%s': %s\n"
378 msgstr "chyba pøi vytváøení `%s': %s\n"
379
380 #: agent/gpg-agent.c:1190 agent/gpg-agent.c:1316 agent/gpg-agent.c:1320
381 #: agent/gpg-agent.c:1361 agent/gpg-agent.c:1365 g10/exec.c:172
382 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:908
383 #, c-format
384 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
385 msgstr "nemohu vytvoøit adresáø `%s': %s\n"
386
387 #: agent/gpg-agent.c:1204 scd/scdaemon.c:922
388 msgid "name of socket too long\n"
389 msgstr ""
390
391 #: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:948
392 #, fuzzy, c-format
393 msgid "can't create socket: %s\n"
394 msgstr "nemohu vytvoøit `%s': %s\n"
395
396 #: agent/gpg-agent.c:1248 agent/gpg-agent.c:1264
397 #, fuzzy
398 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
399 msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
400
401 #: agent/gpg-agent.c:1278 scd/scdaemon.c:977
402 #, fuzzy, c-format
403 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
404 msgstr "chyba pøi hledání záznamu dùvìryhodnosti v `%s': %s\n"
405
406 #: agent/gpg-agent.c:1290 scd/scdaemon.c:985
407 #, fuzzy, c-format
408 msgid "listen() failed: %s\n"
409 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
410
411 #: agent/gpg-agent.c:1296 scd/scdaemon.c:991
412 #, fuzzy, c-format
413 msgid "listening on socket `%s'\n"
414 msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
415
416 #: agent/gpg-agent.c:1324 agent/gpg-agent.c:1371 g10/openfile.c:432
417 #, c-format
418 msgid "directory `%s' created\n"
419 msgstr "adresáø `%s' vytvoøen\n"
420
421 #: agent/gpg-agent.c:1377
422 #, fuzzy, c-format
423 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
424 msgstr "fstat(%d) selhal v %s: %s\n"
425
426 #: agent/gpg-agent.c:1381
427 #, fuzzy, c-format
428 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
429 msgstr "nemohu vytvoøit adresáø `%s': %s\n"
430
431 #: agent/gpg-agent.c:1492
432 #, c-format
433 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
434 msgstr ""
435
436 #: agent/gpg-agent.c:1497
437 #, c-format
438 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
439 msgstr ""
440
441 #: agent/gpg-agent.c:1514
442 #, c-format
443 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
444 msgstr ""
445
446 #: agent/gpg-agent.c:1519
447 #, c-format
448 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
449 msgstr ""
450
451 #: agent/gpg-agent.c:1623 scd/scdaemon.c:1117
452 #, fuzzy, c-format
453 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
454 msgstr "aktualizace tajného klíèe selhala: %s\n"
455
456 #: agent/gpg-agent.c:1729 scd/scdaemon.c:1184
457 #, fuzzy, c-format
458 msgid "%s %s stopped\n"
459 msgstr "%s: pøeskoèeno: %s\n"
460
461 #: agent/gpg-agent.c:1752
462 #, fuzzy
463 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
464 msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
465
466 #: agent/gpg-agent.c:1763 common/simple-pwquery.c:329
467 #: tools/gpg-connect-agent.c:756
468 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
469 msgstr "¹patný formát promìnné prostøedí GPG_AGENT_INFO\n"
470
471 #: agent/gpg-agent.c:1776 common/simple-pwquery.c:341
472 #: tools/gpg-connect-agent.c:767
473 #, c-format
474 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
475 msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
476
477 #: agent/preset-passphrase.c:98
478 #, fuzzy
479 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
480 msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
481
482 #: agent/preset-passphrase.c:101
483 msgid ""
484 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
485 "Password cache maintenance\n"
486 msgstr ""
487
488 #: agent/protect-tool.c:149
489 #, fuzzy
490 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
491 msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
492
493 #: agent/protect-tool.c:151
494 msgid ""
495 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
496 "Secret key maintenance tool\n"
497 msgstr ""
498
499 #: agent/protect-tool.c:1187
500 #, fuzzy
501 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
502 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
503
504 #: agent/protect-tool.c:1190
505 #, fuzzy
506 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
507 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
508
509 #: agent/protect-tool.c:1193
510 msgid ""
511 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
512 "system."
513 msgstr ""
514
515 #: agent/protect-tool.c:1198
516 #, fuzzy
517 msgid ""
518 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
519 "needed to complete this operation."
520 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
521
522 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:457
523 #, fuzzy
524 msgid "Passphrase:"
525 msgstr "¹patné heslo"
526
527 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:471
528 #, fuzzy, c-format
529 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
530 msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
531
532 #: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:475
533 #, fuzzy
534 msgid "cancelled\n"
535 msgstr "zru¹eno"
536
537 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
538 #, fuzzy, c-format
539 msgid "error opening `%s': %s\n"
540 msgstr "chyba v `%s': %s\n"
541
542 #: agent/trustlist.c:147
543 #, fuzzy, c-format
544 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
545 msgstr "soubor s mo¾nostmi `%s': %s\n"
546
547 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
548 #, c-format
549 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
550 msgstr ""
551
552 #: agent/trustlist.c:181
553 #, fuzzy, c-format
554 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
555 msgstr "tajné èásti klíèe nejsou dostupné\n"
556
557 #: agent/trustlist.c:216
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
560 msgstr "chyba pøi ètení v `%s': %s\n"
561
562 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
563 #, c-format
564 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
565 msgstr ""
566
567 #: agent/trustlist.c:283
568 #, fuzzy, c-format
569 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
570 msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
571
572 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
573 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
574 msgstr ""
575
576 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
577 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
578 #. Pinentry to insert a line break.  The double
579 #. percent sign is actually needed because it is also
580 #. a printf format string.  If you need to insert a
581 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
582 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
583 #. fingerprint string whereas the first one receives
584 #. the name as store in the certificate.
585 #: agent/trustlist.c:507
586 #, c-format
587 msgid ""
588 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
589 "fingerprint:%%0A  %s"
590 msgstr ""
591
592 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
593 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
594 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
595 #: agent/trustlist.c:516
596 msgid "Correct"
597 msgstr ""
598
599 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
600 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
601 #. Pinentry to insert a line break.  The double
602 #. percent sign is actually needed because it is also
603 #. a printf format string.  If you need to insert a
604 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
605 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
606 #. certificate.
607 #: agent/trustlist.c:536
608 #, c-format
609 msgid ""
610 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
611 "certificates?"
612 msgstr ""
613
614 #: agent/trustlist.c:542
615 #, fuzzy
616 msgid "Yes"
617 msgstr "ano"
618
619 #: agent/trustlist.c:542
620 msgid "No"
621 msgstr ""
622
623 #: common/exechelp.c:302 common/exechelp.c:390
624 #, fuzzy, c-format
625 msgid "error creating a pipe: %s\n"
626 msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
627
628 #: common/exechelp.c:366 common/exechelp.c:423
629 #, fuzzy, c-format
630 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
631 msgstr "nemohu otevøít podepsaná data '%s'\n"
632
633 #: common/exechelp.c:402 common/exechelp.c:632
634 #, fuzzy, c-format
635 msgid "error forking process: %s\n"
636 msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
637
638 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:501
639 #, c-format
640 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
641 msgstr ""
642
643 #: common/exechelp.c:466
644 #, fuzzy, c-format
645 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
646 msgstr "chyba pøi získání informací o aktuálním klíèi: %s\n"
647
648 #: common/exechelp.c:472 common/exechelp.c:512
649 #, fuzzy, c-format
650 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
651 msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
652
653 #: common/exechelp.c:507
654 #, c-format
655 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
656 msgstr ""
657
658 #: common/exechelp.c:518
659 #, fuzzy, c-format
660 msgid "error running `%s': terminated\n"
661 msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
662
663 #: common/http.c:1625
664 #, fuzzy, c-format
665 msgid "error creating socket: %s\n"
666 msgstr "chyba pøi vytváøení `%s': %s\n"
667
668 #: common/http.c:1669
669 #, fuzzy
670 msgid "host not found"
671 msgstr "[ID u¾ivatele nenalezeno]"
672
673 #: common/simple-pwquery.c:315
674 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
675 msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
676
677 #: common/simple-pwquery.c:373
678 #, c-format
679 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
680 msgstr "nemohu se pøipojit k `%s': %s\n"
681
682 #: common/simple-pwquery.c:384
683 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
684 msgstr ""
685
686 #: common/simple-pwquery.c:394
687 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
688 msgstr ""
689
690 #: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
691 #, fuzzy
692 msgid "canceled by user\n"
693 msgstr "zru¹eno u¾ivatelem\n"
694
695 #: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
696 #, fuzzy
697 msgid "problem with the agent\n"
698 msgstr "problém s agentem - pou¾ívání agenta vypnuto\n"
699
700 #: common/sysutils.c:99
701 #, c-format
702 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
703 msgstr "nemohu vypnout vytváøení core souborù: %s\n"
704
705 #: common/sysutils.c:194
706 #, fuzzy, c-format
707 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
708 msgstr ""
709 "VAROVÁNÍ: vlastnictví roz¹iøujícího modulu není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
710
711 #: common/sysutils.c:226
712 #, fuzzy, c-format
713 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
714 msgstr "VAROVÁNÍ: pøístupová práva roz¹iøujícímu modulu nejsou bezpeèná `%s'\n"
715
716 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
717 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
718 msgid "yes"
719 msgstr "ano"
720
721 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
722 msgid "yY"
723 msgstr "aAyY"
724
725 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
726 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
727 msgid "no"
728 msgstr "ne"
729
730 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
731 msgid "nN"
732 msgstr "nN"
733
734 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
735 #: common/yesno.c:72
736 msgid "quit"
737 msgstr "ukonèit"
738
739 #: common/yesno.c:75
740 msgid "qQ"
741 msgstr "uUqQ"
742
743 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
744 #: common/yesno.c:109
745 msgid "okay|okay"
746 msgstr "okey|okey"
747
748 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
749 #: common/yesno.c:111
750 msgid "cancel|cancel"
751 msgstr "zru¹it|zru¹it"
752
753 #: common/yesno.c:112
754 msgid "oO"
755 msgstr "oO"
756
757 #: common/yesno.c:113
758 msgid "cC"
759 msgstr "zZ"
760
761 #: common/miscellaneous.c:71
762 #, c-format
763 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
764 msgstr ""
765
766 #: common/miscellaneous.c:74
767 #, c-format
768 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
769 msgstr ""
770
771 #: g10/armor.c:366
772 #, c-format
773 msgid "armor: %s\n"
774 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
775
776 #: g10/armor.c:405
777 msgid "invalid armor header: "
778 msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódování: "
779
780 #: g10/armor.c:416
781 msgid "armor header: "
782 msgstr "ASCII hlavièka: "
783
784 #: g10/armor.c:427
785 msgid "invalid clearsig header\n"
786 msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitelném formátu\n"
787
788 #: g10/armor.c:479
789 msgid "nested clear text signatures\n"
790 msgstr "vnoøené podpisy v èitelném formátu\n"
791
792 #: g10/armor.c:614
793 msgid "unexpected armor: "
794 msgstr "neoèekávaný ASCII armor: "
795
796 #: g10/armor.c:626
797 msgid "invalid dash escaped line: "
798 msgstr "nesprávné oznaèení øádku mínusy: "
799
800 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
801 #, c-format
802 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
803 msgstr "neplatný radix64 znak %02X byl pøeskoèen\n"
804
805 #: g10/armor.c:823
806 msgid "premature eof (no CRC)\n"
807 msgstr "pøedèasný konec souboru (¾ádné CRC)\n"
808
809 #: g10/armor.c:857
810 msgid "premature eof (in CRC)\n"
811 msgstr "pøedèasný konec souboru (¾ádné CRC)\n"
812
813 #: g10/armor.c:865
814 msgid "malformed CRC\n"
815 msgstr "¹patný formát CRC\n"
816
817 #: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
818 #, c-format
819 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
820 msgstr "Chyba CRC; %06lX - %06lX\n"
821
822 #: g10/armor.c:889
823 msgid "premature eof (in trailer)\n"
824 msgstr "pøedèasný konec souboru (v patièce)\n"
825
826 #: g10/armor.c:893
827 msgid "error in trailer line\n"
828 msgstr "chyba v patièce\n"
829
830 #: g10/armor.c:1204
831 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
832 msgstr "nenalezena ¾ádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
833
834 #: g10/armor.c:1209
835 #, c-format
836 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
837 msgstr "neplatné kódování ASCII: øádek je del¹í ne¾ %d znakù\n"
838
839 #: g10/armor.c:1213
840 msgid ""
841 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
842 msgstr ""
843 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování - pravdìpodobnì byl pou¾it "
844 "¹patný MTA\n"
845
846 #: g10/build-packet.c:976
847 msgid ""
848 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
849 "an '='\n"
850 msgstr ""
851 "symbolické jméno smí obsahovat pouze písmena, èíslice, teèky nebo podtr¾ítka "
852 "a musí konèit znakem '='\n"
853
854 #: g10/build-packet.c:988
855 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
856 msgstr "jméno u¾ivatele musí obsahovat znakt '@' \n"
857
858 #: g10/build-packet.c:994
859 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
860 msgstr "jméno u¾ivatele nesmí obsahovat více ne¾ jeden znak '@' \n"
861
862 #: g10/build-packet.c:1012
863 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
864 msgstr "hodnota nemù¾e obsahovat ¾ádné kontrolní znaky\n"
865
866 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
867 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
868 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu data\n"
869
870 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
871 msgid "not human readable"
872 msgstr "není v pøímo èitelném formátu"
873
874 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
875 #, c-format
876 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
877 msgstr "OpenPGp karta není dostupná: %s\n"
878
879 #: g10/card-util.c:67
880 #, c-format
881 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
882 msgstr "Nalezena OpenPGP karta èíslo %s\n"
883
884 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
885 #: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
886 msgid "can't do this in batch mode\n"
887 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
888
889 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
890 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
891 #: g10/keygen.c:1644
892 msgid "Your selection? "
893 msgstr "Vá¹ výbìr? "
894
895 #: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
896 msgid "[not set]"
897 msgstr "[není nastaven]"
898
899 #: g10/card-util.c:415
900 msgid "male"
901 msgstr "mu¾"
902
903 #: g10/card-util.c:416
904 msgid "female"
905 msgstr "¾ena"
906
907 #: g10/card-util.c:416
908 msgid "unspecified"
909 msgstr "neuvedeno"
910
911 #: g10/card-util.c:443
912 msgid "not forced"
913 msgstr "není vy¾adováno"
914
915 #: g10/card-util.c:443
916 msgid "forced"
917 msgstr "vy¾adováno"
918
919 #: g10/card-util.c:521
920 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
921 msgstr "Chyba: V souèasné verzi je povolenou pouze plain ASCII.\n"
922
923 #: g10/card-util.c:523
924 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
925 msgstr "Chyba: Znak \"<\" nelze pou¾ít.\n"
926
927 #: g10/card-util.c:525
928 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
929 msgstr "Chyba: Více mezer není povoleno.\n"
930
931 #: g10/card-util.c:542
932 msgid "Cardholder's surname: "
933 msgstr "Pøíjmení dr¾itele karty: "
934
935 #: g10/card-util.c:544
936 msgid "Cardholder's given name: "
937 msgstr "Jméno (køestní) dr¾itele karty: "
938
939 #: g10/card-util.c:562
940 #, c-format
941 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
942 msgstr "Chyba: jméno a pøíjmení je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
943
944 #: g10/card-util.c:583
945 msgid "URL to retrieve public key: "
946 msgstr "URL pro získání veøejného klíèe: "
947
948 #: g10/card-util.c:591
949 #, c-format
950 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
951 msgstr "Chyba: URL je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
952
953 #: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
954 #, c-format
955 msgid "error reading `%s': %s\n"
956 msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
957
958 #: g10/card-util.c:697
959 msgid "Login data (account name): "
960 msgstr "Login (jménu úètu): "
961
962 #: g10/card-util.c:707
963 #, c-format
964 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
965 msgstr "Chyba: Login je pøíli¹ dlouhý (limit je %d znakù).\n"
966
967 #: g10/card-util.c:766
968 msgid "Private DO data: "
969 msgstr "Privátní DO data: "
970
971 #: g10/card-util.c:776
972 #, c-format
973 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
974 msgstr "Chyba: Privátní DO je pøíli¹ dlouhé (limit je %d znakù).\n"
975
976 #: g10/card-util.c:796
977 msgid "Language preferences: "
978 msgstr "Jazykové pøedvolby: "
979
980 #: g10/card-util.c:804
981 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
982 msgstr "Chyba: neplatná délka øetezce s pøedvolbami.\n"
983
984 #: g10/card-util.c:813
985 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
986 msgstr "Chyba: neplatný znak v øetìzci s pøedvolbami\n"
987
988 #: g10/card-util.c:834
989 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
990 msgstr "Zadejte pohlaví: M - mu¾ské, F - ¾enské nebo stisnìte mezerník: "
991
992 #: g10/card-util.c:848
993 msgid "Error: invalid response.\n"
994 msgstr "Chyba: neplatná odpovìï.\n"
995
996 #: g10/card-util.c:869
997 msgid "CA fingerprint: "
998 msgstr "CA fingerprint: "
999
1000 #: g10/card-util.c:892
1001 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1002 msgstr "Chyba: nesprávnì naformátovaný fingerprint.\n"
1003
1004 #: g10/card-util.c:940
1005 #, c-format
1006 msgid "key operation not possible: %s\n"
1007 msgstr "operace s klíèem není mo¾ná: %s\n"
1008
1009 #: g10/card-util.c:941
1010 msgid "not an OpenPGP card"
1011 msgstr "toto není OpenPGP karta"
1012
1013 #: g10/card-util.c:950
1014 #, c-format
1015 msgid "error getting current key info: %s\n"
1016 msgstr "chyba pøi získání informací o aktuálním klíèi: %s\n"
1017
1018 #: g10/card-util.c:1034
1019 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1020 msgstr "Pøepsat existující klíè? (a/N) "
1021
1022 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
1023 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1024 msgstr "Vytvoøit zálohu ¹ifrovacího klíèe mimo kartu? (A/n) "
1025
1026 #: g10/card-util.c:1075
1027 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1028 msgstr "Pøepsat existující klíèe? (a/N) "
1029
1030 #: g10/card-util.c:1084
1031 #, c-format
1032 msgid ""
1033 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1034 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1035 "You should change them using the command --change-pin\n"
1036 msgstr ""
1037 "Prosím nezapomeòte, ¾e tovární nastavení PINu je\n"
1038 "   PIN = `%s'     PIN administrátora = `%s'\n"
1039 "Toto nastavení mù¾ete zmìnit pøíkazem --change-pin\n"
1040
1041 #: g10/card-util.c:1118
1042 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1043 msgstr "Prosím, vyberte druh klíèe, který chcete generovat:\n"
1044
1045 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
1046 msgid "   (1) Signature key\n"
1047 msgstr "   (1) Podepisovací klíè\n"
1048
1049 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
1050 msgid "   (2) Encryption key\n"
1051 msgstr "   (2) ©ifrovací klíè\n"
1052
1053 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
1054 msgid "   (3) Authentication key\n"
1055 msgstr "   (3) Autentizaèní klíè\n"
1056
1057 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
1058 #: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
1059 msgid "Invalid selection.\n"
1060 msgstr "Neplatný výbìr.\n"
1061
1062 #: g10/card-util.c:1194
1063 msgid "Please select where to store the key:\n"
1064 msgstr "Prosím vyberte místo pro uchování klíèe:\n"
1065
1066 #: g10/card-util.c:1229
1067 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1068 msgstr "neznámý algoritmus pro ochranu klíèe\n"
1069
1070 #: g10/card-util.c:1234
1071 msgid "secret parts of key are not available\n"
1072 msgstr "tajné èásti klèe nejsou dostupné\n"
1073
1074 #: g10/card-util.c:1239
1075 msgid "secret key already stored on a card\n"
1076 msgstr "tajný klíè je na kartì ulo¾en\n"
1077
1078 #: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
1079 msgid "quit this menu"
1080 msgstr "ukonèit toto menu"
1081
1082 #: g10/card-util.c:1309
1083 msgid "show admin commands"
1084 msgstr "zobraz administrátorské pøíkazy"
1085
1086 #: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
1087 msgid "show this help"
1088 msgstr "ukázat tuto pomoc"
1089
1090 #: g10/card-util.c:1312
1091 msgid "list all available data"
1092 msgstr "vypi¹ v¹echna dostupná data"
1093
1094 #: g10/card-util.c:1315
1095 msgid "change card holder's name"
1096 msgstr "zmìní jméno majitele karty"
1097
1098 #: g10/card-util.c:1316
1099 msgid "change URL to retrieve key"
1100 msgstr "zmìní URL pro záskání klíèe"
1101
1102 #: g10/card-util.c:1317
1103 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1104 msgstr "získá klíè specifikovaný v URL karty"
1105
1106 #: g10/card-util.c:1318
1107 msgid "change the login name"
1108 msgstr "zmìnit login name"
1109
1110 #: g10/card-util.c:1319
1111 msgid "change the language preferences"
1112 msgstr "zmìnit jazykové pøedvolby"
1113
1114 #: g10/card-util.c:1320
1115 msgid "change card holder's sex"
1116 msgstr "zmìní pohlaví dr¾itele karty"
1117
1118 #: g10/card-util.c:1321
1119 msgid "change a CA fingerprint"
1120 msgstr "vypsat fingerprint certifikaèní autority"
1121
1122 #: g10/card-util.c:1322
1123 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1124 msgstr "zapnout/vypnout po¾adování PINu pøi ka¾dé self-sign operaci"
1125
1126 #: g10/card-util.c:1323
1127 msgid "generate new keys"
1128 msgstr "vytvoøit nový pár klíèù"
1129
1130 #: g10/card-util.c:1324
1131 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1132 msgstr "nabídka pro zmìnu anebo odblokování PINu"
1133
1134 #: g10/card-util.c:1325
1135 msgid "verify the PIN and list all data"
1136 msgstr "ovìø PIN a vypi¹ v¹echna data"
1137
1138 #: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
1139 msgid "Command> "
1140 msgstr "Pøíkaz> "
1141
1142 #: g10/card-util.c:1483
1143 msgid "Admin-only command\n"
1144 msgstr "pouze administrátorské pøíkazy\n"
1145
1146 #: g10/card-util.c:1514
1147 msgid "Admin commands are allowed\n"
1148 msgstr "administrátorské pøíkazy jsou povoleny\n"
1149
1150 #: g10/card-util.c:1516
1151 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1152 msgstr "administrátorské pøíkazy nejsou povoleny\n"
1153
1154 #: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
1155 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1156 msgstr "Neplatný pøíkaz (zkuste \"help\")\n"
1157
1158 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
1159 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1160 msgstr "--output pro tento pøíkaz není platný\n"
1161
1162 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1163 #, c-format
1164 msgid "can't open `%s'\n"
1165 msgstr "nelze otevøít `%s'\n"
1166
1167 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1168 #: g10/revoke.c:226
1169 #, c-format
1170 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1171 msgstr "klíè \"%s\" nenalezen: %s\n"
1172
1173 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
1174 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1175 #, c-format
1176 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1177 msgstr "chyba pøi ètení bloku klíèe: %s\n"
1178
1179 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1180 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1181 msgstr "(dokud neurèíte klíè jeho fingerprintem)\n"
1182
1183 #: g10/delkey.c:133
1184 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1185 msgstr "bez parametru \"--yes\" to nemohu v dávkovém módu provést\n"
1186
1187 #: g10/delkey.c:145
1188 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1189 msgstr "Smazat tento klíè ze souboru klíèù? (a/N) "
1190
1191 #: g10/delkey.c:153
1192 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1193 msgstr "Toto je tajný klíè! - opravdu smazat? (a/N) "
1194
1195 #: g10/delkey.c:163
1196 #, c-format
1197 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1198 msgstr "smazání bloku klíèe se nezdaøilo:  %s\n"
1199
1200 #: g10/delkey.c:173
1201 msgid "ownertrust information cleared\n"
1202 msgstr "informace o dùvìryhodnosti vlastníka klíèe vymazány\n"
1203
1204 #: g10/delkey.c:204
1205 #, c-format
1206 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1207 msgstr "existuje tajný klíè pro tento veøejný klíè \"%s\"!\n"
1208
1209 #: g10/delkey.c:206
1210 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1211 msgstr ""
1212 "abyste ho smazal(a), pou¾ijte nejprve parametr \"--delete-secret-key\".\n"
1213
1214 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
1215 #, c-format
1216 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1217 msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
1218
1219 #: g10/encode.c:232
1220 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1221 msgstr "v módu S2K nelze pou¾ít symetrický ESK paket\n"
1222
1223 #: g10/encode.c:246
1224 #, c-format
1225 msgid "using cipher %s\n"
1226 msgstr "pou¾ití ¹ifry: %s\n"
1227
1228 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1229 #, c-format
1230 msgid "`%s' already compressed\n"
1231 msgstr "`%s' je ji¾ zkomprimován\n"
1232
1233 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
1234 #, c-format
1235 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1236 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor `%s' je prázdný\n"
1237
1238 #: g10/encode.c:485
1239 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1240 msgstr ""
1241 "v módu --pgp2 mù¾ete ¹ifrovat pouze RSA klíèem o délce 2048 bitù a ménì\n"
1242
1243 #: g10/encode.c:510
1244 #, c-format
1245 msgid "reading from `%s'\n"
1246 msgstr "ètu z `%s'\n"
1247
1248 #: g10/encode.c:541
1249 msgid ""
1250 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1251 msgstr "algoritmus IDEA nelze pou¾ít pro v¹echny klíèe, pro které ¹ifrujete.\n"
1252
1253 #: g10/encode.c:559
1254 #, c-format
1255 msgid ""
1256 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1257 msgstr ""
1258 "VAROVÁNÍ: vy¾ádaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám pøíjemce\n"
1259
1260 #: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
1261 #, c-format
1262 msgid ""
1263 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1264 "preferences\n"
1265 msgstr ""
1266 "VAROVÁNÍ: vy¾ádaný komprimaèní algoritmus %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám "
1267 "pøíjemce\n"
1268
1269 #: g10/encode.c:765
1270 #, c-format
1271 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1272 msgstr "vy¾ádaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje pøedvolbám pøíjemce\n"
1273
1274 #: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1275 #, c-format
1276 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1277 msgstr "pou¾ití %s není v módu %s dovoleno\n"
1278
1279 #: g10/encode.c:862
1280 #, c-format
1281 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1282 msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pro: %s\n"
1283
1284 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1285 #, c-format
1286 msgid "%s encrypted data\n"
1287 msgstr "%s za¹ifrovaná data\n"
1288
1289 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1290 #, c-format
1291 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1292 msgstr "za¹ifrováno neznámým algoritmem %d\n"
1293
1294 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1295 msgid ""
1296 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1297 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla za¹ifrována slabým klíèem v symetrické ¹iføe.\n"
1298
1299 #: g10/encr-data.c:144
1300 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1301 msgstr "problém se za¹ifrovaným paketem\n"
1302
1303 #: g10/exec.c:49
1304 msgid "no remote program execution supported\n"
1305 msgstr "spu¹tìní externího programu není podporováno\n"
1306
1307 #: g10/exec.c:313
1308 msgid ""
1309 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1310 msgstr ""
1311 "volání externích programù je zakázáno, proto¾e file permissions nejsou\n"
1312 "nastaveny nebezpeènì\n"
1313
1314 #: g10/exec.c:343
1315 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1316 msgstr ""
1317 "na této platformì jsou pøi volání externích programù vy¾adovány\n"
1318 "doèasné soubory (temp files)\n"
1319
1320 #: g10/exec.c:421
1321 #, c-format
1322 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1323 msgstr "nelze spustit program `%s': %s\n"
1324
1325 #: g10/exec.c:424
1326 #, c-format
1327 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1328 msgstr "nelze spustit shell `%s': %s\n"
1329
1330 #: g10/exec.c:509
1331 #, c-format
1332 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1333 msgstr "systémová chyba pøi volání externího programu: %s\n"
1334
1335 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1336 msgid "unnatural exit of external program\n"
1337 msgstr "neoèekávaný konec externího programu\n"
1338
1339 #: g10/exec.c:535
1340 msgid "unable to execute external program\n"
1341 msgstr "nelze spustit externí program\n"
1342
1343 #: g10/exec.c:552
1344 #, c-format
1345 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1346 msgstr "nelze pøeèíst odpovìï externího programu: %s\n"
1347
1348 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1349 #, c-format
1350 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1351 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat doèasný soubor (%s) `%s': %s\n"
1352
1353 #: g10/exec.c:609
1354 #, c-format
1355 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1356 msgstr "VAROVÁNÍ: nelze smazat doèasný adresáø `%s': %s\n"
1357
1358 #: g10/export.c:61
1359 #, fuzzy
1360 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1361 msgstr "Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
1362
1363 #: g10/export.c:63
1364 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1365 msgstr ""
1366
1367 #: g10/export.c:65
1368 #, fuzzy
1369 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1370 msgstr "pro \"%s\" nebyl nalezen ¾ádný revokaèní klíè\n"
1371
1372 #: g10/export.c:67
1373 #, fuzzy
1374 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1375 msgstr "revokovat klíè nebo vybrané podklíèe"
1376
1377 #: g10/export.c:69
1378 #, fuzzy
1379 msgid "remove unusable parts from key during export"
1380 msgstr "odstranit nepou¾itelné èásti z klíèe"
1381
1382 #: g10/export.c:71
1383 msgid "remove as much as possible from key during export"
1384 msgstr ""
1385
1386 #: g10/export.c:73
1387 msgid "export keys in an S-expression based format"
1388 msgstr ""
1389
1390 #: g10/export.c:338
1391 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1392 msgstr "exportování tajného klíèe není povoleno\n"
1393
1394 #: g10/export.c:367
1395 #, c-format
1396 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1397 msgstr "klíè %s: není chránìný - pøeskoèeno\n"
1398
1399 #: g10/export.c:375
1400 #, c-format
1401 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1402 msgstr "klíè %s: PGP 2.x klíè - pøeskoèeno\n"
1403
1404 #: g10/export.c:386
1405 #, fuzzy, c-format
1406 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1407 msgstr "klíè %s: podpis podklíèe na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
1408
1409 #: g10/export.c:537
1410 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1411 msgstr ""
1412
1413 #: g10/export.c:560
1414 #, fuzzy, c-format
1415 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1416 msgstr "nelze ulo¾it klíè: %s\n"
1417
1418 #: g10/export.c:584
1419 #, c-format
1420 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1421 msgstr "VAROVÁNÍ: tajný klíè %s není chránìn pomocí simple SK checksum\n"
1422
1423 #: g10/export.c:633
1424 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1425 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1426
1427 #: g10/getkey.c:151
1428 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1429 msgstr "pøíli¹ mnoho polo¾ek v bufferu veøejných klíèù - vypnuto\n"
1430
1431 #: g10/getkey.c:174
1432 msgid "[User ID not found]"
1433 msgstr "[ID u¾ivatele nenalezeno]"
1434
1435 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1436 #: g10/getkey.c:1002
1437 #, c-format
1438 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1439 msgstr ""
1440
1441 # c-format
1442 #: g10/getkey.c:1834
1443 #, c-format
1444 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1445 msgstr "Neplatný klíè %s zmìnìn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1446
1447 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
1448 #, c-format
1449 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1450 msgstr "neexistuje tajný podklíè pro veøejný klíè %s - ignorováno\n"
1451
1452 #: g10/getkey.c:2622
1453 #, c-format
1454 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1455 msgstr "pou¾ívám podklíè %s místo primárního klíèe %s\n"
1456
1457 #: g10/getkey.c:2669
1458 #, c-format
1459 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1460 msgstr "klíè %s: tajný klíè bez klíèe veøejného - pøeskoèeno\n"
1461
1462 #: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:67 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
1463 msgid ""
1464 "@Commands:\n"
1465 " "
1466 msgstr ""
1467 "@Pøíkazy:\n"
1468 " "
1469
1470 #: g10/gpg.c:370
1471 msgid "|[file]|make a signature"
1472 msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis"
1473
1474 #: g10/gpg.c:371
1475 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1476 msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis v èitelném dokumentu"
1477
1478 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
1479 msgid "make a detached signature"
1480 msgstr "vytvoøit podpis oddìlený od dokumentu"
1481
1482 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
1483 msgid "encrypt data"
1484 msgstr "¹ifrovat data"
1485
1486 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:248
1487 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1488 msgstr "¹ifrování pouze se symetrickou ¹ifrou"
1489
1490 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:249
1491 msgid "decrypt data (default)"
1492 msgstr "de¹ifrovat data (implicitnì)"
1493
1494 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:250
1495 msgid "verify a signature"
1496 msgstr "verifikovat podpis"
1497
1498 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
1499 msgid "list keys"
1500 msgstr "vypsat seznam klíèù"
1501
1502 #: g10/gpg.c:383
1503 msgid "list keys and signatures"
1504 msgstr "vypsat seznam klíèù a podpisù"
1505
1506 #: g10/gpg.c:384
1507 msgid "list and check key signatures"
1508 msgstr "vypsat a zkontrolovat podpisy klíèù"
1509
1510 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
1511 msgid "list keys and fingerprints"
1512 msgstr "vypsat seznam klíèù a fingerprintù"
1513
1514 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:254
1515 msgid "list secret keys"
1516 msgstr "vypsat seznam tajných klíèù"
1517
1518 #: g10/gpg.c:387
1519 msgid "generate a new key pair"
1520 msgstr "vytvoøit nový pár klíèù"
1521
1522 #: g10/gpg.c:388
1523 msgid "remove keys from the public keyring"
1524 msgstr "odstranit klíè ze souboru veøejných klíèù"
1525
1526 #: g10/gpg.c:390
1527 msgid "remove keys from the secret keyring"
1528 msgstr "odstranit klíè ze souboru tajných klíèù"
1529
1530 #: g10/gpg.c:391
1531 msgid "sign a key"
1532 msgstr "podepsat klíè"
1533
1534 #: g10/gpg.c:392
1535 msgid "sign a key locally"
1536 msgstr "podepsat klíè lokálnì"
1537
1538 #: g10/gpg.c:393
1539 msgid "sign or edit a key"
1540 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíè"
1541
1542 #: g10/gpg.c:394
1543 msgid "generate a revocation certificate"
1544 msgstr "vytvoøit revokaèní certifikát"
1545
1546 #: g10/gpg.c:396
1547 msgid "export keys"
1548 msgstr "exportovat klíèe"
1549
1550 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
1551 msgid "export keys to a key server"
1552 msgstr "exportovat klíèe na server klíèù"
1553
1554 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
1555 msgid "import keys from a key server"
1556 msgstr "importovat klíèe ze serveru klíèù"
1557
1558 #: g10/gpg.c:400
1559 msgid "search for keys on a key server"
1560 msgstr "vyhledat klíèe na serveru klíèù"
1561
1562 #: g10/gpg.c:402
1563 msgid "update all keys from a keyserver"
1564 msgstr "aktualizovat v¹echny klíèe ze serveru klíèù"
1565
1566 #: g10/gpg.c:406
1567 msgid "import/merge keys"
1568 msgstr "importovat/slouèit klíèe"
1569
1570 #: g10/gpg.c:409
1571 msgid "print the card status"
1572 msgstr "vytisknout stav karty"
1573
1574 #: g10/gpg.c:410
1575 msgid "change data on a card"
1576 msgstr "zmìnit data na kartì"
1577
1578 #: g10/gpg.c:411
1579 msgid "change a card's PIN"
1580 msgstr "zmìnit PIN karty"
1581
1582 #: g10/gpg.c:420
1583 msgid "update the trust database"
1584 msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
1585
1586 #: g10/gpg.c:427
1587 msgid "|algo [files]|print message digests"
1588 msgstr "|algo [soubory]  vypi¹ hash"
1589
1590 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:264
1591 msgid "run in server mode"
1592 msgstr ""
1593
1594 #: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:75 sm/gpgsm.c:279
1595 #: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:157
1596 msgid ""
1597 "@\n"
1598 "Options:\n"
1599 " "
1600 msgstr ""
1601 "@\n"
1602 "Mo¾nosti:\n"
1603 " "
1604
1605 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:281
1606 msgid "create ascii armored output"
1607 msgstr "vytvoø výstup zakódovaný pomocí ASCII"
1608
1609 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:293
1610 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1611 msgstr "|JMÉNO|¹ifrovat pro JMÉNO"
1612
1613 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
1614 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1615 msgstr ""
1616 "pou¾ít tento id u¾ivatele pro podepsání\n"
1617 " nebo de¹ifrování"
1618
1619 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:334
1620 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1621 msgstr ""
1622 "|N|nastavit úrovìò komprimace N (0 - ¾ádná\n"
1623 " komprimace)"
1624
1625 #: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:336
1626 msgid "use canonical text mode"
1627 msgstr "pou¾ít kanonický textový mód"
1628
1629 #: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:339 tools/gpgconf.c:66
1630 msgid "use as output file"
1631 msgstr "pou¾ít jako výstupní soubor"
1632
1633 #: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:82 sm/gpgsm.c:349 tools/gpgconf.c:69
1634 msgid "do not make any changes"
1635 msgstr "neprovádìt ¾ádné zmìny"
1636
1637 #: g10/gpg.c:481
1638 msgid "prompt before overwriting"
1639 msgstr "vy¾ádat potvrzení pøed pøepsáním"
1640
1641 #: g10/gpg.c:523
1642 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1643 msgstr "pou¾ít chování striktnì podle OpenPGP"
1644
1645 #: g10/gpg.c:524
1646 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1647 msgstr "generovat zprávu komplatibilní s PGP 2.x"
1648
1649 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:397
1650 msgid ""
1651 "@\n"
1652 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1653 msgstr ""
1654 "@\n"
1655 "(Pou¾ijte manuálové stránky pro kompletní seznam v¹ech pøíkazù a mo¾ností)\n"
1656
1657 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:400
1658 msgid ""
1659 "@\n"
1660 "Examples:\n"
1661 "\n"
1662 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1663 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1664 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1665 " --list-keys [names]        show keys\n"
1666 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1667 msgstr ""
1668 "@\n"
1669 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a za¹ifrovat pro u¾ivatele Bob\n"
1670 " --clearsign [soubor]       vytvoøit podpis èitelného dokumentu\n"
1671 " --detach-sign [soubor]     vytvoøit podpis oddìlený od dokumentu\n"
1672 " --list-keys [jména]        vypsat klíèe\n"
1673 " --fingerprint [jména]      vypsat fingerprinty \n"
1674
1675 #: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
1676 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1677 msgstr ""
1678 "Chyby oznamte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1679 "Pøipomínky k pøekladu <rp@tns.cz>.\n"
1680
1681 #: g10/gpg.c:767
1682 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1683 msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
1684
1685 #: g10/gpg.c:770
1686 msgid ""
1687 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1688 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1689 "default operation depends on the input data\n"
1690 msgstr ""
1691 "Syntaxe: gpg [mo¾nosti] [soubory]\n"
1692 "podepsat, ovìøit, ¹ifrovat nebo de¹ifrovat\n"
1693 "implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
1694
1695 #: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:578
1696 msgid ""
1697 "\n"
1698 "Supported algorithms:\n"
1699 msgstr ""
1700 "\n"
1701 "Podporované algoritmy:\n"
1702
1703 #: g10/gpg.c:784
1704 msgid "Pubkey: "
1705 msgstr "Veøejný klíè: "
1706
1707 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
1708 msgid "Cipher: "
1709 msgstr "©ifra: "
1710
1711 #: g10/gpg.c:798
1712 msgid "Hash: "
1713 msgstr "Hash: "
1714
1715 #: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
1716 msgid "Compression: "
1717 msgstr "Komprese: "
1718
1719 #: g10/gpg.c:875
1720 msgid "usage: gpg [options] "
1721 msgstr "u¾ití: gpg [mo¾nosti]"
1722
1723 #: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:715
1724 msgid "conflicting commands\n"
1725 msgstr "konfliktní pøíkazy\n"
1726
1727 #: g10/gpg.c:1063
1728 #, c-format
1729 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1730 msgstr "no = podpis nalezen v definici skupiny `%s'\n"
1731
1732 # g10/g10.c:1179#, c-format
1733 #: g10/gpg.c:1260
1734 #, c-format
1735 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1736 msgstr ""
1737 "VAROVÁNÍ: vlastnictví domovského adresáøe není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
1738
1739 #: g10/gpg.c:1263
1740 #, c-format
1741 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1742 msgstr ""
1743 "VAROVÁNÍ: vlastnictví konfiguraèního souboru není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
1744
1745 #: g10/gpg.c:1266
1746 #, c-format
1747 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1748 msgstr ""
1749 "VAROVÁNÍ: vlastnictví roz¹iøujícího modulu není nastaveno bezpeènì `%s'\n"
1750
1751 #: g10/gpg.c:1272
1752 #, c-format
1753 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1754 msgstr ""
1755 "VAROVÁNÍ: pøístupová práva pro domovský adresáøe nejsou bezpeèná `%s'\n"
1756
1757 #: g10/gpg.c:1275
1758 #, c-format
1759 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1760 msgstr ""
1761 "VAROVÁNÍ: pøístupová práva pro konfiguraèní soubor nejsou bezpeèná `%s'\n"
1762
1763 #: g10/gpg.c:1278
1764 #, c-format
1765 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1766 msgstr "VAROVÁNÍ: pøístupová práva roz¹iøujícímu modulu nejsou bezpeèná `%s'\n"
1767
1768 #: g10/gpg.c:1284
1769 #, c-format
1770 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1771 msgstr ""
1772 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s domovkým adresáøem není nastaveno "
1773 "nebezpeènì `%s'\n"
1774
1775 #: g10/gpg.c:1287
1776 #, c-format
1777 msgid ""
1778 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1779 msgstr ""
1780 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s konfiguraèním souborem není nastaveno "
1781 "nebezpeènì `%s'\n"
1782
1783 #: g10/gpg.c:1290
1784 #, c-format
1785 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1786 msgstr ""
1787 "VAROVÁNÍ: vlastnictví adresáøe s roz¹iøujícím modulem není nastaveno "
1788 "nebezpeènì `%s'\n"
1789
1790 #: g10/gpg.c:1296
1791 #, c-format
1792 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1793 msgstr ""
1794 "VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adresáøi s domovským adresáøem nejsou nastavena "
1795 "bezpeènì `%s'\n"
1796
1797 #: g10/gpg.c:1299
1798 #, c-format
1799 msgid ""
1800 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1801 msgstr ""
1802 "VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adersáøi s konfiguraèním souborem nejsou "
1803 "nastavena bezpeènì `%s'\n"
1804
1805 #: g10/gpg.c:1302
1806 #, c-format
1807 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1808 msgstr ""
1809 "VAROVÁNÍ: pøístupová práva k adresáøi s roz¹iøujícím modulem nejsou "
1810 "nastavena bezpeènì `%s'\n"
1811
1812 # c-format
1813 #: g10/gpg.c:1445
1814 #, c-format
1815 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1816 msgstr "neznámá konfiguraèní polo¾ka \"%s\"\n"
1817
1818 #: g10/gpg.c:1540
1819 msgid "display photo IDs during key listings"
1820 msgstr ""
1821
1822 #: g10/gpg.c:1542
1823 msgid "show policy URLs during signature listings"
1824 msgstr ""
1825
1826 #: g10/gpg.c:1544
1827 #, fuzzy
1828 msgid "show all notations during signature listings"
1829 msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
1830
1831 #: g10/gpg.c:1546
1832 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1833 msgstr ""
1834
1835 #: g10/gpg.c:1550
1836 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1837 msgstr ""
1838
1839 #: g10/gpg.c:1552
1840 #, fuzzy
1841 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1842 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
1843
1844 #: g10/gpg.c:1554
1845 msgid "show user ID validity during key listings"
1846 msgstr ""
1847
1848 #: g10/gpg.c:1556
1849 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1850 msgstr ""
1851
1852 #: g10/gpg.c:1558
1853 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1854 msgstr ""
1855
1856 #: g10/gpg.c:1560
1857 #, fuzzy
1858 msgid "show the keyring name in key listings"
1859 msgstr "pøepnout mezi vypisem seznamu tajných a veøejných klíèù"
1860
1861 #: g10/gpg.c:1562
1862 #, fuzzy
1863 msgid "show expiration dates during signature listings"
1864 msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
1865
1866 #: g10/gpg.c:1825
1867 #, c-format
1868 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1869 msgstr ""
1870
1871 #: g10/gpg.c:1981
1872 #, c-format
1873 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1874 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitní soubor s mo¾nostmi `%s ignorován'\n"
1875
1876 #: g10/gpg.c:2241 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
1877 #, c-format
1878 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1879 msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální pou¾ití!\n"
1880
1881 #: g10/gpg.c:2399 g10/gpg.c:2411
1882 #, c-format
1883 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1884 msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
1885
1886 #: g10/gpg.c:2493
1887 #, c-format
1888 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1889 msgstr "`%s' není platná znaková sada\n"
1890
1891 #: g10/gpg.c:2516 g10/gpg.c:2711 g10/keyedit.c:4084
1892 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1893 msgstr "nelze zpracovat URL serveru klíèù\n"
1894
1895 #: g10/gpg.c:2528
1896 #, c-format
1897 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1898 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro server klíèù\n"
1899
1900 #: g10/gpg.c:2531
1901 msgid "invalid keyserver options\n"
1902 msgstr "neplatný parametr pro server klíèù\n"
1903
1904 #: g10/gpg.c:2538
1905 #, c-format
1906 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1907 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro import\n"
1908
1909 #: g10/gpg.c:2541
1910 msgid "invalid import options\n"
1911 msgstr "neplatný parametr pro import\n"
1912
1913 #: g10/gpg.c:2548
1914 #, c-format
1915 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1916 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro export\n"
1917
1918 #: g10/gpg.c:2551
1919 msgid "invalid export options\n"
1920 msgstr "neplatný parametr pro export\n"
1921
1922 #: g10/gpg.c:2558
1923 #, c-format
1924 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1925 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro výpis\n"
1926
1927 #: g10/gpg.c:2561
1928 msgid "invalid list options\n"
1929 msgstr "neplatný parametr pro výpis\n"
1930
1931 #: g10/gpg.c:2569
1932 msgid "display photo IDs during signature verification"
1933 msgstr ""
1934
1935 #: g10/gpg.c:2571
1936 msgid "show policy URLs during signature verification"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: g10/gpg.c:2573
1940 #, fuzzy
1941 msgid "show all notations during signature verification"
1942 msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
1943
1944 #: g10/gpg.c:2575
1945 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1946 msgstr ""
1947
1948 #: g10/gpg.c:2579
1949 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1950 msgstr ""
1951
1952 #: g10/gpg.c:2581
1953 #, fuzzy
1954 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1955 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
1956
1957 #: g10/gpg.c:2583
1958 #, fuzzy
1959 msgid "show user ID validity during signature verification"
1960 msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
1961
1962 #: g10/gpg.c:2585
1963 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1964 msgstr ""
1965
1966 #: g10/gpg.c:2587
1967 #, fuzzy
1968 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1969 msgstr "`%s' není platná doba expirace podpisu\n"
1970
1971 #: g10/gpg.c:2589
1972 msgid "validate signatures with PKA data"
1973 msgstr ""
1974
1975 #: g10/gpg.c:2591
1976 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1977 msgstr ""
1978
1979 #: g10/gpg.c:2598
1980 #, c-format
1981 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1982 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ovìøení\n"
1983
1984 #: g10/gpg.c:2601
1985 msgid "invalid verify options\n"
1986 msgstr "neplatný parametr pro ovìøení\n"
1987
1988 #: g10/gpg.c:2608
1989 #, c-format
1990 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1991 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
1992
1993 #: g10/gpg.c:2782
1994 #, fuzzy, c-format
1995 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1996 msgstr "%s:%d: neplatný parametr pro ovìøení\n"
1997
1998 #: g10/gpg.c:2785
1999 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2000 msgstr ""
2001
2002 #: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1298
2003 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2004 msgstr "VAROVÁNÍ: program mù¾e vytvoøit soubor core!\n"
2005
2006 #: g10/gpg.c:2875
2007 #, c-format
2008 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2009 msgstr "VAROVÁNÍ: %s pøepí¹e %s\n"
2010
2011 #: g10/gpg.c:2884
2012 #, c-format
2013 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2014 msgstr "Není dovoleno pou¾ívat %s s %s!\n"
2015
2016 #: g10/gpg.c:2887
2017 #, c-format
2018 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2019 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
2020
2021 #: g10/gpg.c:2902
2022 #, c-format
2023 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2024 msgstr "nelze spustit s nebezpeènou pamìtí vzhledem k %s\n"
2025
2026 #: g10/gpg.c:2916
2027 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2028 msgstr ""
2029 "v módu --pgp2 mù¾ete vytváøet pouze oddìlené podpisy nebo podpisy èitelné "
2030 "jako text\n"
2031
2032 #: g10/gpg.c:2922
2033 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2034 msgstr "v módu --pgp2 nelze souèasnì ¹ifrovat a podepisovat\n"
2035
2036 #: g10/gpg.c:2928
2037 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2038 msgstr "v módu --pgp2 musíte pou¾ít soubor (ne rouru).\n"
2039
2040 #: g10/gpg.c:2941
2041 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2042 msgstr "¹ifrování zpráv v módu --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
2043
2044 #: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1370
2045 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2046 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
2047
2048 #: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1378
2049 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2050 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2051
2052 #: g10/gpg.c:3019
2053 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2054 msgstr "vybraný komprimovací algoritmus je neplatný\n"
2055
2056 #: g10/gpg.c:3025
2057 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2058 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
2059
2060 #: g10/gpg.c:3040
2061 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2062 msgstr "polo¾ka completes-needed musí být vìt¹í ne¾ 0\n"
2063
2064 #: g10/gpg.c:3042
2065 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2066 msgstr "polo¾ka marginals-needed musí být vìt¹í ne¾ 1\n"
2067
2068 #: g10/gpg.c:3044
2069 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2070 msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
2071
2072 #: g10/gpg.c:3046
2073 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2074 msgstr ""
2075 "neplatná implicitní úroveò certifikace (default-cert-level); musí být 0, 1, "
2076 "2 nebo 3\n"
2077
2078 #: g10/gpg.c:3048
2079 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2080 msgstr ""
2081 "neplatná minimální úroveò certifikace (min-cert-level); musí být 0, 1, 2 "
2082 "nebo 3\n"
2083
2084 #: g10/gpg.c:3051
2085 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2086 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dùraznì nedoporuèován\n"
2087
2088 #: g10/gpg.c:3055
2089 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2090 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
2091
2092 #: g10/gpg.c:3062
2093 msgid "invalid default preferences\n"
2094 msgstr "neplatné defaultní pøedvolby\n"
2095
2096 #: g10/gpg.c:3071
2097 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2098 msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro ¹ifrování\n"
2099
2100 #: g10/gpg.c:3075
2101 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2102 msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro hashování\n"
2103
2104 #: g10/gpg.c:3079
2105 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2106 msgstr "neplatné u¾ivatelské pøedvolby pro komprimaci\n"
2107
2108 #: g10/gpg.c:3112
2109 #, c-format
2110 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2111 msgstr "%s dosud není funkèní s %s\n"
2112
2113 #: g10/gpg.c:3159
2114 #, c-format
2115 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2116 msgstr "pou¾ití ¹ifrovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
2117
2118 #: g10/gpg.c:3164
2119 #, c-format
2120 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2121 msgstr "pou¾ití hashovacího algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
2122
2123 #: g10/gpg.c:3169
2124 #, c-format
2125 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2126 msgstr "pou¾ití komprimaèního algoritmu `%s' v módu %s dovoleno\n"
2127
2128 #: g10/gpg.c:3261
2129 #, c-format
2130 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2131 msgstr "nemohu inicializovat databázi dùvìry: %s\n"
2132
2133 #: g10/gpg.c:3272
2134 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2135 msgstr ""
2136 "VAROVÁNÍ: specifikován adresát (-r) bez pou¾ití ¹ifrování s veøejným klíèem\n"
2137
2138 #: g10/gpg.c:3293
2139 msgid "--store [filename]"
2140 msgstr "--store [jméno souboru]"
2141
2142 #: g10/gpg.c:3300
2143 msgid "--symmetric [filename]"
2144 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
2145
2146 #: g10/gpg.c:3302
2147 #, c-format
2148 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2149 msgstr "symetrické ¹ifrování `%s' se nepovedlo: %s\n"
2150
2151 #: g10/gpg.c:3312
2152 msgid "--encrypt [filename]"
2153 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
2154
2155 #: g10/gpg.c:3325
2156 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2157 msgstr "--symmetric --encrypt [jméno souboru]"
2158
2159 #: g10/gpg.c:3327
2160 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2161 msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --encrypt s pøíkazem --s2k-mode 0\n"
2162
2163 #: g10/gpg.c:3330
2164 #, c-format
2165 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2166 msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --encrypt v módu %s\n"
2167
2168 #: g10/gpg.c:3348
2169 msgid "--sign [filename]"
2170 msgstr "--sign [jméno souboru]"
2171
2172 #: g10/gpg.c:3361
2173 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2174 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
2175
2176 #: g10/gpg.c:3376
2177 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2178 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [jméno souboru]"
2179
2180 #: g10/gpg.c:3378
2181 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2182 msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --sign --encrypt s pøíkazem --s2k-mode 0\n"
2183
2184 #: g10/gpg.c:3381
2185 #, c-format
2186 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2187 msgstr "nelze pou¾ít --symmetric --sign --encrypt v módu %s\n"
2188
2189 #: g10/gpg.c:3401
2190 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2191 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
2192
2193 #: g10/gpg.c:3410
2194 msgid "--clearsign [filename]"
2195 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
2196
2197 #: g10/gpg.c:3435
2198 msgid "--decrypt [filename]"
2199 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
2200
2201 #: g10/gpg.c:3443
2202 msgid "--sign-key user-id"
2203 msgstr "--sign-key id u¾ivatele"
2204
2205 #: g10/gpg.c:3447
2206 msgid "--lsign-key user-id"
2207 msgstr "--lsign-key id u¾ivatele"
2208
2209 #: g10/gpg.c:3468
2210 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2211 msgstr "--edit-key id u¾ivatele [pøíkazy]"
2212
2213 #: g10/gpg.c:3553
2214 #, c-format
2215 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2216 msgstr "odeslání na keyserver se nezdaøilo: %s\n"
2217
2218 #: g10/gpg.c:3555
2219 #, c-format
2220 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2221 msgstr "získání dat z keyserveru se nezdaøilo: %s\n"
2222
2223 #: g10/gpg.c:3557
2224 #, c-format
2225 msgid "key export failed: %s\n"
2226 msgstr "export klíèe se nepodaøil: %s\n"
2227
2228 #: g10/gpg.c:3568
2229 #, c-format
2230 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2231 msgstr "hledání na keyserveru se nezdaøilo: %s\n"
2232
2233 #: g10/gpg.c:3578
2234 #, c-format
2235 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2236 msgstr "refresh dat na keyserveru se nezdaøil: %s\n"
2237
2238 #: g10/gpg.c:3629
2239 #, c-format
2240 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2241 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
2242
2243 #: g10/gpg.c:3637
2244 #, c-format
2245 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2246 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
2247
2248 #: g10/gpg.c:3727
2249 #, c-format
2250 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2251 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
2252
2253 #: g10/gpg.c:3844
2254 msgid "[filename]"
2255 msgstr "[jméno souboru]"
2256
2257 #: g10/gpg.c:3848
2258 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2259 msgstr "Zaènìte psát svou zprávu ...\n"
2260
2261 #: g10/gpg.c:4160
2262 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2263 msgstr "zadané URL pro certifikaèní politiku je neplatné\n"
2264
2265 #: g10/gpg.c:4162
2266 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2267 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
2268
2269 #: g10/gpg.c:4195
2270 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2271 msgstr "zadané URL preferovaného serveru klíèù je neplaté\n"
2272
2273 #: g10/gpgv.c:72
2274 msgid "take the keys from this keyring"
2275 msgstr "ber klíèe z této klíèenky (keyringu)"
2276
2277 #: g10/gpgv.c:74
2278 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2279 msgstr "pouze varování pøi konfliktu èasového razítka"
2280
2281 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:372
2282 msgid "|FD|write status info to this FD"
2283 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
2284
2285 #: g10/gpgv.c:99
2286 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2287 msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
2288
2289 #: g10/gpgv.c:102
2290 msgid ""
2291 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2292 "Check signatures against known trusted keys\n"
2293 msgstr ""
2294 "Syntaxe: gpg [volby] [souboru]\n"
2295 "Ovìøí podpisy proti známým, dùvìryhodným klíèùm\n"
2296
2297 #: g10/helptext.c:49
2298 msgid ""
2299 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2300 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2301 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2302 msgstr ""
2303 "Je na Vás, abyste zde pøiøadil(a) hodnotu; tato hodnota nebude nikdy\n"
2304 "exportována tøetí stranì. Potøebujeme ji k implementaci \"pavuèiny\n"
2305 "dùvìry\"; nemá to nic spoleèného s (implicitnì vytvoøenou) \"pavuèinou\n"
2306 "certifikátù\"."
2307
2308 #: g10/helptext.c:55
2309 msgid ""
2310 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2311 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2312 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2313 "ultimately trusted\n"
2314 msgstr ""
2315 "Aby bylo mo¾né vybudovat pavuèinu dùvìry, musí GnuPG vìdìt, kterým klíèùm\n"
2316 "dùvìøujete absolutnì - obvykle to jsou ty klíèe, pro nì¾ máte pøístup\n"
2317 "k tajným klíèùm. Odpovìzte \"ano\", abyste nastavili tyto klíèe\n"
2318 "jako absolutnì dùvìryhodné\n"
2319
2320 #: g10/helptext.c:62
2321 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2322 msgstr ""
2323 "Pokud pøesto chcete pou¾ít tento nedùvìryhodný klíè, odpovìzte \"ano\"."
2324
2325 #: g10/helptext.c:66
2326 msgid ""
2327 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2328 msgstr "Vlo¾te identifikátor adresáta, kterému chcete poslat zprávu."
2329
2330 #: g10/helptext.c:70
2331 msgid ""
2332 "Select the algorithm to use.\n"
2333 "\n"
2334 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2335 "for signatures.\n"
2336 "\n"
2337 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2338 "\n"
2339 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2340 "\n"
2341 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2342 msgstr ""
2343 "Vyberte algoritmus, který chcete pou¾ít.\n"
2344 "\n"
2345 "DSA (alias DSS) je Digital Signature Algorithm a mù¾e být pou¾it pouze pro\n"
2346 "podepisování.\n"
2347 "\n"
2348 "Elgamal je pouze ¹ifrovací algoritmus.\n"
2349 "\n"
2350 "RSA mù¾e být pou¾it pro ¹ifrování anebo podepisování.\n"
2351 "\n"
2352 "První (primární) klíè musí být v¾dy klíè, pomocí kterého lze podepisovat."
2353
2354 #: g10/helptext.c:84
2355 msgid ""
2356 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2357 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2358 "Please consult your security expert first."
2359 msgstr ""
2360 "Obecnì nelze doporuèit pou¾ívat stejný klíè pro ¹ifrování a podepisování\n"
2361 "Tento algoritmus je vhodné pou¾ít jen za jistých podmínek.\n"
2362 "Kontaktujte prosím nejprve bezpeènostního specialistu."
2363
2364 #: g10/helptext.c:91
2365 msgid "Enter the size of the key"
2366 msgstr "Vlo¾te délku klíèe"
2367
2368 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2369 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2370 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2371 msgstr "Odpovìzte \"ano\" nebo \"ne\""
2372
2373 #: g10/helptext.c:105
2374 msgid ""
2375 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2376 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2377 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2378 "the given value as an interval."
2379 msgstr ""
2380 "Vlo¾te po¾adovanou hodnotu tak, jak je uvedeno v pøíkazovém øádku.\n"
2381 "Je mo¾né vlo¾it datum ve formátu ISO (RRRR-MM-DD), ale nedostanete\n"
2382 "správnou chybovou hlá¹ku - místo toho systém zkusí interpretovat\n"
2383 "zadanou hodnotu jako interval."
2384
2385 #: g10/helptext.c:117
2386 msgid "Enter the name of the key holder"
2387 msgstr "Vlo¾te jméno dr¾itele klíèe"
2388
2389 #: g10/helptext.c:122
2390 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2391 msgstr "prosím, vlo¾te e-mailovou adresu (nepovinné, ale velmi doporuèované)"
2392
2393 #: g10/helptext.c:126
2394 msgid "Please enter an optional comment"
2395 msgstr "Prosím, vlo¾te nepovinný komentáø"
2396
2397 #: g10/helptext.c:131
2398 msgid ""
2399 "N  to change the name.\n"
2400 "C  to change the comment.\n"
2401 "E  to change the email address.\n"
2402 "O  to continue with key generation.\n"
2403 "Q  to to quit the key generation."
2404 msgstr ""
2405 "N  pro zmìnu názvu.\n"
2406 "C  pro zmìnu komentáøe.\n"
2407 "E  pro zmìnu e-mailové adresy.\n"
2408 "O  pro pokraèování generování klíèe.\n"
2409 "Q  pro ukonèení generování klíèe."
2410
2411 #: g10/helptext.c:140
2412 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2413 msgstr "Jestli¾e chcete generovat podklíè, odpovìzte \"ano\" (nebo jen \"a\")."
2414
2415 #: g10/helptext.c:148
2416 msgid ""
2417 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2418 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2419 "know how carefully you verified this.\n"
2420 "\n"
2421 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2422 "the\n"
2423 "    key.\n"
2424 "\n"
2425 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2426 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2427 "for\n"
2428 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2429 "user.\n"
2430 "\n"
2431 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2432 "could\n"
2433 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2434 "the\n"
2435 "    key against a photo ID.\n"
2436 "\n"
2437 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2438 "could\n"
2439 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2440 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2441 "a\n"
2442 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2443 "the\n"
2444 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2445 "exchange\n"
2446 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2447 "\n"
2448 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2449 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2450 "\"\n"
2451 "mean to you when you sign other keys.\n"
2452 "\n"
2453 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2454 msgstr ""
2455 "Ne¾ podepí¹ete id u¾ivatele, mìli byste nejprve ovìøit, zda klíè\n"
2456 "patøí osobì, její¾ jméno je uvedeno v identifikátoru u¾ivatele.\n"
2457 "Je velmi u¾iteèné, kdy¾ ostatní vìdí, jak dùslednì jste provedl(a)\n"
2458 "takové ovìøení.\n"
2459 "\n"
2460 "\"0\" znamená, ¾e neuvádíte, jak dùslednì jste pravost klíèe ovìøil(a) \n"
2461 "\n"
2462 "\"1\" znamená, ¾e vìøíte tomu, ¾e klíè patøí osobì, která je uvedena,\n"
2463 "    v u¾ivatelském ID, ale nemohl jste nebo jste neprovìøil tuto "
2464 "skuteènost.\n"
2465 "    To je u¾iteèné pro \"osobní\" verifikaci, kdy¾ podepisujete klíèe, "
2466 "které\n"
2467 "    pou¾ívají pseudonym u¾ivatele.\n"
2468 "\n"
2469 "\"2\" znamená, ¾e jste èásteènì ovìøil pravost klíèe. Napø. jste ovìøil\n"
2470 "    fingerprint klíèe a zkontroloval identifikátor u¾ivatele\n"
2471 "    uvedený na klíèi s fotografickým id.\n"
2472 "\n"
2473 "\"3\" Znamená, ¾e jste provedl velmi peèlivì ovìøení pravosti klíèe.\n"
2474 "    To mù¾e napøíklad znamenat, ¾e jste ovìøil fingerprint klíèe \n"
2475 "    jeho vlastníka osobnì a dále jste pomocí obtí¾nì padìlatelného \n"
2476 "    dokumentu s fotografií (napøíklad pasu) ovìøil, ¾e jméno majitele\n"
2477 "    klíèe se shoduje se jménem uvedeným v u¾ivatelském ID a dále jste \n"
2478 "    ovìøil (výmìnou elektronických dopisù), ¾e elektronické adresa uvedená \n"
2479 "    v ID u¾ivatele patøí majiteli klíèe.\n"
2480 "\n"
2481 "Prosím nezapomeòte, ¾e pøíklady uvedené pro úroveò 2 a 3 jsou *pouze*\n"
2482 "pøíklady.\n"
2483 "Je jen na Va¹em rozhodnutí co \"èásteèné\" a \"peèlivé\" ovìøení znamená\n"
2484 "kdy¾ budete podepisovat klíèe jiným u¾ivatelùm.\n"
2485 "\n"
2486 "Pokud nevíte, jaká je správná odpovìï, odpovìzte \"0\"."
2487
2488 #: g10/helptext.c:186
2489 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2490 msgstr ""
2491 "Pokud chcete podepsat V©ECHNY identifikátory u¾ivatelù, odpovìzte \"ano\""
2492
2493 #: g10/helptext.c:190
2494 msgid ""
2495 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2496 "All certificates are then also lost!"
2497 msgstr ""
2498 "Pokud opravdu chcete smazat tento identifikátor u¾ivatele, odpovìzte \"ano"
2499 "\".\n"
2500 "V¹echny certifikáty budou také ztraceny!"
2501
2502 #: g10/helptext.c:195
2503 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2504 msgstr "Odpovìzte \"ano\", pokud chcete smazat podklíè"
2505
2506 #: g10/helptext.c:200
2507 msgid ""
2508 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2509 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2510 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2511 msgstr ""
2512 "Toto je platný podpis klíèe; normálnì nechcete tento podpis smazat,\n"
2513 "proto¾e mù¾e být dùle¾itý pøi vytváøení dùvìry klíèe nebo jiného klíèe\n"
2514 "ceritifikovaného tímto klíèem."
2515
2516 #: g10/helptext.c:205
2517 msgid ""
2518 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2519 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2520 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2521 "a trust connection through another already certified key."
2522 msgstr ""
2523 "Tento podpis nemù¾e být ovìøen, proto¾e nemáte odpovídající veøejný klíè.\n"
2524 "Jeho smazání byste mìl(a) odlo¾it do doby, ne¾ budete znát, který klíè\n"
2525 "byl pou¾it, proto¾e tento podpisovací klíè mù¾e vytvoøit dùvìru\n"
2526 "prostøednictvím jiného ji¾ certifikovaného klíèe."
2527
2528 #: g10/helptext.c:211
2529 msgid ""
2530 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2531 "your keyring."
2532 msgstr "Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstranit z Va¹eho souboru klíèù."
2533
2534 #: g10/helptext.c:215
2535 msgid ""
2536 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2537 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2538 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2539 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2540 "a second one is available."
2541 msgstr ""
2542 "Toto je podpis, který vá¾e identifikátor u¾ivatele ke klíèi. Obvykle\n"
2543 "není dobré takový podpis odstranit. GnuPG nemù¾e tento klíè nadále\n"
2544 "pou¾ívat. Udìlejte to jenom v pøípadì, kdy je tento podpis klíèe\n"
2545 "jím samým z nìjakého dùvodu neplatný a kdy je k dipozici klíè jiný."
2546
2547 #: g10/helptext.c:223
2548 msgid ""
2549 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2550 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2551 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2552 msgstr ""
2553 "Zmìnit pøedvolby pro v¹echny u¾ivatelské ID (nebo pouze pro oznaèené)\n"
2554 "na aktuální seznam pøedvoleb. Èasová razítka v¹ech dotèených podpisù\n"
2555 "klíèù jimi samotnými budou posunuty o jednu vteøinu dopøedu.\n"
2556
2557 #: g10/helptext.c:230
2558 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2559 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
2560
2561 #: g10/helptext.c:236
2562 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2563 msgstr ""
2564 "Prosím, zopakujte poslední heslo, abyste si byl(a) jistý(á), co jste \n"
2565 " napsal(a)."
2566
2567 #: g10/helptext.c:240
2568 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2569 msgstr "Zadejte název souboru, ke kterému se podpis vztahuje"
2570
2571 #: g10/helptext.c:245
2572 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2573 msgstr "Pokud si pøejete pøepsání souboru, odpovìzte \"ano\""
2574
2575 #: g10/helptext.c:250
2576 msgid ""
2577 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2578 "file (which is shown in brackets) will be used."
2579 msgstr ""
2580 "Prosím, vlo¾te nový název souboru. Pokud pouze stisknete RETURN, bude\n"
2581 "pou¾it implicitní soubor (který je ukázán v závorkách)."
2582
2583 #: g10/helptext.c:256
2584 msgid ""
2585 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2586 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2587 "  \"Key has been compromised\"\n"
2588 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2589 "      got access to your secret key.\n"
2590 "  \"Key is superseded\"\n"
2591 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2592 "  \"Key is no longer used\"\n"
2593 "      Use this if you have retired this key.\n"
2594 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2595 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2596 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2597 msgstr ""
2598 "Mìl(a) byste specifikovat dùvod certifikace. V závislosti na kontextu\n"
2599 "máte mo¾nost si vybrat ze seznamu:\n"
2600 "  \"Klíè byl kompromitován\"\n"
2601 "      Toto pou¾ijte, pokud si myslíte, ¾e k Va¹emu tajnému klíèi získaly\n"
2602 "       pøístup neoprávnìné osoby.\n"
2603 "  \"Klíè je nahrazen\"\n"
2604 "      Toto pou¾ijte, pokud jste tento klíè nahradil(a) novìj¹ím klíèem.\n"
2605 "  \"Klíè se ji¾ nepou¾ívá\"\n"
2606 "      Toto pou¾ijte, pokud tento klíè ji¾ nepou¾íváte.\n"
2607 "  \"Identifikátor u¾ivatele u¾ není platný\"\n"
2608 "      Toto pou¾ijte, pokud by se identifikátor u¾ivatele u¾ nemìl pou¾ívat;\n"
2609 "      normálnì se pou¾ívá k oznaèení neplatné e-mailové adresy.\n"
2610
2611 #: g10/helptext.c:272
2612 msgid ""
2613 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2614 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2615 "An empty line ends the text.\n"
2616 msgstr ""
2617 "Pokud chcete, mù¾ete vlo¾it text popisující pùvod vzniku tohoto revokaèního\n"
2618 "ceritifikátu. Prosím, struènì. \n"
2619 "Text konèí prázdným øádkem.\n"
2620
2621 #: g10/helptext.c:287
2622 msgid "No help available"
2623 msgstr "Pomoc není k dispozici"
2624
2625 #: g10/helptext.c:295
2626 #, c-format
2627 msgid "No help available for `%s'"
2628 msgstr "Pomoc není dostupná pro '%s'"
2629
2630 #: g10/import.c:94
2631 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2632 msgstr ""
2633
2634 #: g10/import.c:96
2635 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2636 msgstr ""
2637
2638 #: g10/import.c:98
2639 #, fuzzy
2640 msgid "do not update the trustdb after import"
2641 msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
2642
2643 #: g10/import.c:100
2644 #, fuzzy
2645 msgid "create a public key when importing a secret key"
2646 msgstr "veøejný klíè neodpovídá tajnému klíèi!\n"
2647
2648 #: g10/import.c:102
2649 msgid "only accept updates to existing keys"
2650 msgstr ""
2651
2652 #: g10/import.c:104
2653 #, fuzzy
2654 msgid "remove unusable parts from key after import"
2655 msgstr "odstranit nepou¾itelné èásti z klíèe"
2656
2657 #: g10/import.c:106
2658 msgid "remove as much as possible from key after import"
2659 msgstr ""
2660
2661 #: g10/import.c:269
2662 #, c-format
2663 msgid "skipping block of type %d\n"
2664 msgstr "blok typu %d byl pøeskoèen\n"
2665
2666 #: g10/import.c:278
2667 #, c-format
2668 msgid "%lu keys processed so far\n"
2669 msgstr "%lu klíèe byly doposud zpracovány\n"
2670
2671 #: g10/import.c:295
2672 #, c-format
2673 msgid "Total number processed: %lu\n"
2674 msgstr "Celkový poèet zpracovaných klíèù: %lu\n"
2675
2676 #: g10/import.c:297
2677 #, c-format
2678 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2679 msgstr "     pøeskoèeny nové klíèe: %lu\n"
2680
2681 #: g10/import.c:300
2682 #, c-format
2683 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2684 msgstr "          bez ID u¾ivatele: %lu\n"
2685
2686 #: g10/import.c:302 sm/import.c:111
2687 #, c-format
2688 msgid "              imported: %lu"
2689 msgstr "                 importováno: %lu"
2690
2691 #: g10/import.c:308 sm/import.c:115
2692 #, c-format
2693 msgid "             unchanged: %lu\n"
2694 msgstr "                 beze zmìn: %lu\n"
2695
2696 #: g10/import.c:310
2697 #, c-format
2698 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2699 msgstr "         nové ID u¾ivatelù: %lu\n"
2700
2701 #: g10/import.c:312
2702 #, c-format
2703 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2704 msgstr "             nové podklíèe: %lu\n"
2705
2706 #: g10/import.c:314
2707 #, c-format
2708 msgid "        new signatures: %lu\n"
2709 msgstr "              nové podpisy: %lu\n"
2710
2711 #: g10/import.c:316
2712 #, c-format
2713 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2714 msgstr "       nové revokace klíèù: %lu\n"
2715
2716 #: g10/import.c:318 sm/import.c:117
2717 #, c-format
2718 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2719 msgstr "      pøeètené tajné klíèe: %lu\n"
2720
2721 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2722 #, c-format
2723 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2724 msgstr "   importované tajné klíèe: %lu\n"
2725
2726 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2727 #, c-format
2728 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2729 msgstr "     tajné klíèe nezmìnìny: %lu\n"
2730
2731 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2732 #, c-format
2733 msgid "          not imported: %lu\n"
2734 msgstr "             neimportováno: %lu\n"
2735
2736 #: g10/import.c:326
2737 #, c-format
2738 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2739 msgstr "         odstranìné podpisy: %lu\n"
2740
2741 #: g10/import.c:328
2742 #, c-format
2743 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2744 msgstr " odstranìné u¾ivatelské ID: %lu\n"
2745
2746 #: g10/import.c:569
2747 #, fuzzy, c-format
2748 msgid ""
2749 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2750 "algorithms on these user IDs:\n"
2751 msgstr "VAROVÁNÍ: klíè %s obsahuje preference pro algoritmy,\n"
2752
2753 #: g10/import.c:610
2754 #, c-format
2755 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2756 msgstr "         \"%s\": preference pro ¹ifrovací algortimus %s\n"
2757
2758 #: g10/import.c:625
2759 #, c-format
2760 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2761 msgstr "         \"%s\": preference pro podepisovací algoritmus %s\n"
2762
2763 #: g10/import.c:637
2764 #, c-format
2765 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2766 msgstr "         \"%s\": preference pro komprimaèní algoritmus %s\n"
2767
2768 #: g10/import.c:650
2769 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2770 msgstr "velmi doporuèujeme aktualiaci nastavení va¹ich preferencí a\n"
2771
2772 #: g10/import.c:652
2773 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2774 msgstr ""
2775 "distribuci tohoto klíèe aby jste pøede¹el problémùm s neshodou algoritmù\n"
2776
2777 #: g10/import.c:676
2778 #, c-format
2779 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2780 msgstr "nelze aktualizovat preference s: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2781
2782 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2783 #, c-format
2784 msgid "key %s: no user ID\n"
2785 msgstr "klíè %s: chybí identifikátor u¾ivatele\n"
2786
2787 #: g10/import.c:755
2788 #, c-format
2789 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2790 msgstr "klíè %s: PKS po¹kození podklíèe opraveno\n"
2791
2792 # c-format
2793 #: g10/import.c:770
2794 #, c-format
2795 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2796 msgstr "klíè %s: pøijat id u¾ivatele \"%s\",který není podepsán jím samým\n"
2797
2798 #: g10/import.c:776
2799 #, c-format
2800 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2801 msgstr "klíè %s: chybí platný identifikátor u¾ivatele\n"
2802
2803 #: g10/import.c:778
2804 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2805 msgstr "mù¾e to být zpùsobeno chybìjícím podpisem klíèe jím samým\n"
2806
2807 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2808 #, c-format
2809 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2810 msgstr "klíè %s: veøejný klíè nenalezen: %s\n"
2811
2812 #: g10/import.c:794
2813 #, c-format
2814 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2815 msgstr "klíè %s: nový klíè - pøeskoèen\n"
2816
2817 #: g10/import.c:803
2818 #, c-format
2819 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2820 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíèù (keyring): %s\n"
2821
2822 # g10/import.c:766 g10/openfile.c:261#, c-format
2823 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
2824 #, c-format
2825 msgid "writing to `%s'\n"
2826 msgstr "zapisuji do '%s'\n"
2827
2828 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2829 #: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
2830 #, c-format
2831 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2832 msgstr "chyba pøi zápisu souboru klíèù (keyring)  `%s': %s\n"
2833
2834 #: g10/import.c:831
2835 #, c-format
2836 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2837 msgstr "klíè %s: veøejný klíè \"%s\" importován\n"
2838
2839 #: g10/import.c:855
2840 #, c-format
2841 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2842 msgstr "klíè %s: neodpovídá na¹í kopii\n"
2843
2844 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2845 #, c-format
2846 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2847 msgstr "klíè %s: nemohu najít originální blok klíèe: %s\n"
2848
2849 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2850 #, c-format
2851 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2852 msgstr "klíè %s: nemohu èíst originální blok klíèe: %s\n"
2853
2854 #: g10/import.c:917
2855 #, c-format
2856 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2857 msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový identifikátor u¾ivatele\n"
2858
2859 #: g10/import.c:920
2860 #, c-format
2861 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2862 msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových identifikátorù u¾ivatele\n"
2863
2864 #: g10/import.c:923
2865 #, c-format
2866 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2867 msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový podpis\n"
2868
2869 #: g10/import.c:926
2870 #, c-format
2871 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2872 msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových podpisù\n"
2873
2874 #: g10/import.c:929
2875 #, c-format
2876 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2877 msgstr "klíè %s: \"%s\" 1 nový podklíè\n"
2878
2879 #: g10/import.c:932
2880 #, c-format
2881 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2882 msgstr "klíè %s: \"%s\" %d nových podklíèù\n"
2883
2884 #: g10/import.c:935
2885 #, c-format
2886 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2887 msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
2888
2889 #: g10/import.c:938
2890 #, c-format
2891 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2892 msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
2893
2894 #: g10/import.c:941
2895 #, c-format
2896 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2897 msgstr "klíè %s: \"%s\" %d ID u¾ivatele odstranìno\n"
2898
2899 #: g10/import.c:944
2900 #, c-format
2901 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2902 msgstr "klíè %s: \"%s\" %d ID u¾ivatele odstranìno\n"
2903
2904 #: g10/import.c:967
2905 #, c-format
2906 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2907 msgstr "klíè %s: \"%s\" beze zmìn\n"
2908
2909 #: g10/import.c:1130
2910 #, c-format
2911 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2912 msgstr "klíè %s: tajný klíè s neplatnou ¹ifrou %d - pøeskoèeno\n"
2913
2914 #: g10/import.c:1141
2915 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2916 msgstr "import tajných klíèù není povolen\n"
2917
2918 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
2919 #, c-format
2920 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2921 msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíèù %s\n"
2922
2923 #: g10/import.c:1169
2924 #, c-format
2925 msgid "key %s: secret key imported\n"
2926 msgstr "klíè %s: tajný klíè importován\n"
2927
2928 #: g10/import.c:1199
2929 #, c-format
2930 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2931 msgstr "klíè %s: je ji¾ v souboru tajných klíèù\n"
2932
2933 #: g10/import.c:1209
2934 #, c-format
2935 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2936 msgstr "klíè %s: nenalezen tajný klíè: %s\n"
2937
2938 #: g10/import.c:1239
2939 #, c-format
2940 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2941 msgstr "klíè %s: chybí veøejný klíè - nemohu aplikovat revokaèní certifikát\n"
2942
2943 #: g10/import.c:1282
2944 #, c-format
2945 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2946 msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní certifikát: %s - zamítnuto\n"
2947
2948 #: g10/import.c:1314
2949 #, c-format
2950 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2951 msgstr "klíè %s: \"%s\" revokaèní certifikát importován\n"
2952
2953 #: g10/import.c:1380
2954 #, c-format
2955 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2956 msgstr "klíè %s: neexistuje id u¾ivatele pro podpis\n"
2957
2958 #: g10/import.c:1395
2959 #, c-format
2960 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2961 msgstr ""
2962 "klíè %s: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe u u¾ivatelského id  \"%s"
2963 "\"\n"
2964
2965 #: g10/import.c:1397
2966 #, c-format
2967 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2968 msgstr "klíè %s neplatný podpis klíèe jím samým u u¾ivatelského id \"%s\"\n"
2969
2970 #: g10/import.c:1415
2971 #, c-format
2972 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2973 msgstr "klíè %s: neexistuje podklíè pro vázání klíèù\n"
2974
2975 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
2976 #, c-format
2977 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2978 msgstr "klíè %s: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe\n"
2979
2980 #: g10/import.c:1428
2981 #, c-format
2982 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2983 msgstr "klíè %s: neplatná vazba podklíèe\n"
2984
2985 #: g10/import.c:1443
2986 #, c-format
2987 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2988 msgstr "klíè %s: smazána vícenásobná vazba podklíèe\n"
2989
2990 #: g10/import.c:1465
2991 #, c-format
2992 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2993 msgstr "klíè %s: neexistuje podklíè pro revokaci klíèe\n"
2994
2995 #: g10/import.c:1478
2996 #, c-format
2997 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2998 msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní podklíè\n"
2999
3000 #: g10/import.c:1493
3001 #, c-format
3002 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3003 msgstr "klíè %s: smazána vícenásobná revokace podklíèe\n"
3004
3005 #: g10/import.c:1535
3006 #, c-format
3007 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3008 msgstr "klíè %s: pøeskoèen identifikátor u¾ivatele \"%s\"\n"
3009
3010 #: g10/import.c:1556
3011 #, c-format
3012 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3013 msgstr "klíè %s: podklíè pøeskoèen\n"
3014
3015 #: g10/import.c:1583
3016 #, c-format
3017 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3018 msgstr "klíè %s: podpis není exportovatelný (tøída %02X) - pøeskoèeno\n"
3019
3020 #: g10/import.c:1593
3021 #, c-format
3022 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3023 msgstr "klíè %s: revokaèní certifikát na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
3024
3025 #: g10/import.c:1610
3026 #, c-format
3027 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3028 msgstr "klíè %s: neplatný revokaèní certifikát: %s - pøeskoèen\n"
3029
3030 #: g10/import.c:1624
3031 #, c-format
3032 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3033 msgstr "klíè %s: podpis podklíèe na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
3034
3035 #: g10/import.c:1632
3036 #, c-format
3037 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3038 msgstr "klíè %s: neoèekávaná podpisová tøída (0x%02X) - pøeskoèeno\n"
3039
3040 #: g10/import.c:1732
3041 #, c-format
3042 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3043 msgstr "klíè %s: objeven duplikovaný identifikátor u¾ivatele - slouèen\n"
3044
3045 #: g10/import.c:1794
3046 #, c-format
3047 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3048 msgstr ""
3049 "VAROVÁNÍ: klíè %s mù¾e být revokován: zkou¹ím získat revokaèní klíè %s\n"
3050
3051 #: g10/import.c:1808
3052 #, c-format
3053 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3054 msgstr "VAROVÁNÍ: klíè %s mù¾e být revokován: revokaèní klíè %s nenalezen.\n"
3055
3056 #: g10/import.c:1867
3057 #, c-format
3058 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3059 msgstr "klíè %s: \"%s\" pøidán revokaèní certifikát\n"
3060
3061 #: g10/import.c:1901
3062 #, c-format
3063 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3064 msgstr "klíè %s: podpis klíèe jím samým (direct key signature) pøidán\n"
3065
3066 #: g10/import.c:2290
3067 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3068 msgstr "POZNÁMKA: S/N klíèe neodpovídá S/N karty\n"
3069
3070 #: g10/import.c:2298
3071 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3072 msgstr "POZNÁMKA: primární klíè je online a je ulo¾en na kartì\n"
3073
3074 #: g10/import.c:2300
3075 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3076 msgstr "POZNÁMKA: sekundární klíè je online a je ulo¾en na kartì\n"
3077
3078 #: g10/keydb.c:168
3079 #, c-format
3080 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3081 msgstr "chyba pøi vytváøení souboru klíèù (keyring)`%s': %s\n"
3082
3083 #: g10/keydb.c:174
3084 #, c-format
3085 msgid "keyring `%s' created\n"
3086 msgstr "soubor klíèù (keyring) `%s' vytvoøen\n"
3087
3088 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3089 #, c-format
3090 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3091 msgstr "zdroj bloku klíèe `%s': %s\n"
3092
3093 #: g10/keydb.c:697
3094 #, c-format
3095 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3096 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací pamìti klíèù: %s\n"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:265
3099 msgid "[revocation]"
3100 msgstr "[revokace]"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:266
3103 msgid "[self-signature]"
3104 msgstr "[podpis klíèe jím samým]"
3105
3106 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3107 msgid "1 bad signature\n"
3108 msgstr "1 ¹patný podpis\n"
3109
3110 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3111 #, c-format
3112 msgid "%d bad signatures\n"
3113 msgstr "%d ¹patných podpisù\n"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3116 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3117 msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e chybí klíè\n"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3120 #, c-format
3121 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3122 msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e chybí klíè\n"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3125 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3126 msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e vznikla chyba\n"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3129 #, c-format
3130 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3131 msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e vznikly chyby\n"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:356
3134 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3135 msgstr "objeven 1 identifikátor u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:358
3138 #, c-format
3139 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3140 msgstr "objeveno %d identifikátorù u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3143 msgid ""
3144 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3145 "keys\n"
3146 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3147 "etc.)\n"
3148 msgstr ""
3149 "Prosím rozhodnìte, nakolik dùvìøete tomuto u¾ivateli, ¾e správnì\n"
3150 "verifikuje klíèe jiných u¾ivatelù (prohlédnutím cestovních pasù,\n"
3151 "kontrolou fingerprintù z rùzných zdrojù...)?\n"
3152 "\n"
3153
3154 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3155 #, c-format
3156 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3157 msgstr " %d = Dùvìøuji èásteènì\n"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3160 #, c-format
3161 msgid "  %d = I trust fully\n"
3162 msgstr " %d = Dùvìøuji úplnì\n"
3163
3164 #: g10/keyedit.c:438
3165 msgid ""
3166 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3167 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3168 "trust signatures on your behalf.\n"
3169 msgstr ""
3170 "Prosím vlo¾te hloubku dùvìry (depth trust) k tomuto podpisu.\n"
3171 "Hloubka vìt¹í ne¾ 1 umo¾òuje klíèùm, které jste podepsal\n"
3172 "podepsat jiný klíè, který bude pro Vás dùvìryhodný.\n"
3173
3174 #: g10/keyedit.c:454
3175 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3176 msgstr ""
3177 "Prosím vlo¾te doménu, pro kterou je podpis omezen nebo stisknìte enter pro "
3178 "podpis bez omezení na doménu.\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:598
3181 #, c-format
3182 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3183 msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\" je revokováno."
3184
3185 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3186 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3187 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3188 msgstr "Jste si jistý(á), ¾e stále chcete podepsat tento klíè? (a/N) "
3189
3190 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3191 #: g10/keyedit.c:1759
3192 msgid "  Unable to sign.\n"
3193 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:626
3196 #, c-format
3197 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3198 msgstr "Vypr¹ela platnost u¾ivatelského ID \"%s\"."
3199
3200 #: g10/keyedit.c:654
3201 #, c-format
3202 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3203 msgstr "ID u¾ivatele \"%s\" není podepsáno jím samým."
3204
3205 #: g10/keyedit.c:682
3206 #, c-format
3207 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3208 msgstr "ID u¾ivatele \"%s\" je pøipraveno k podpisu."
3209
3210 #: g10/keyedit.c:684
3211 msgid "Sign it? (y/N) "
3212 msgstr "Podepsat? (a/N) "
3213
3214 #: g10/keyedit.c:706
3215 #, c-format
3216 msgid ""
3217 "The self-signature on \"%s\"\n"
3218 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3219 msgstr ""
3220 "Podpis klíèe \"%s\" jím samým je\n"
3221 "podpis formátu PGP 2.x.\n"
3222
3223 #: g10/keyedit.c:715
3224 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3225 msgstr "Pøejete si jej zmìnit na formát OpenPGP? (a/N) "
3226
3227 #: g10/keyedit.c:729
3228 #, c-format
3229 msgid ""
3230 "Your current signature on \"%s\"\n"
3231 "has expired.\n"
3232 msgstr ""
3233 "Platnost Va¹eho podpisu na \"%s\"\n"
3234 "vypr¹ela.\n"
3235 "\n"
3236
3237 #: g10/keyedit.c:733
3238 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3239 msgstr ""
3240 "Chcete vytvoøit nový podpis a nahradit jím ten, jeho¾ platnost vypr¹ela? (a/"
3241 "N) "
3242
3243 #: g10/keyedit.c:754
3244 #, c-format
3245 msgid ""
3246 "Your current signature on \"%s\"\n"
3247 "is a local signature.\n"
3248 msgstr ""
3249 "Va¹ souèasný podpis na \"%s\"\n"
3250 "je pouze lokální.\n"
3251 "\n"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:758
3254 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3255 msgstr "Pøejete si jej zmìnit na plnì exportovatelný podpise? (a/N) "
3256
3257 #: g10/keyedit.c:779
3258 #, c-format
3259 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3260 msgstr "\"%s\" je ji¾ lokálnì podepsán klíèem %s\n"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:782
3263 #, c-format
3264 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3265 msgstr "\"%s\" je ji¾ podepsán klíèem %s\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:787
3268 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3269 msgstr "Chcete klíè pøesto znova podepsat? (a/N) "
3270
3271 #: g10/keyedit.c:809
3272 #, c-format
3273 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3274 msgstr "Nic k podepsání klíèem %s\n"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:824
3277 msgid "This key has expired!"
3278 msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela!"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:842
3281 #, c-format
3282 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3283 msgstr "Platnost klíèe vypr¹í %s.\n"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:848
3286 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3287 msgstr "Chcete, aby platnost Va¹eho podpisu vypr¹ela ve stejnou dobu? (A/n) "
3288
3289 #: g10/keyedit.c:888
3290 msgid ""
3291 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3292 "mode.\n"
3293 msgstr ""
3294 "Nemù¾ete udìlat OpenPGP podpis klíèe typu PGP 2.x, kdy¾ jste v --pgp2 módu.\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:890
3297 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3298 msgstr "To by zpùsobilo nepou¾itelnost klíèe v PGP 2.x.\n"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:915
3301 msgid ""
3302 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3303 "belongs\n"
3304 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3305 msgstr ""
3306 "S jakou jistotou jste provìøili, ¾e klíè, který chcete podepsat\n"
3307 "patøí vý¹e uvedené osobì.\n"
3308 "Pokud neznáte odpovìï, zadejte \"0\".\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:920
3311 #, c-format
3312 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3313 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:922
3316 #, c-format
3317 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3318 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:924
3321 #, c-format
3322 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3323 msgstr "   (2) Èásteènì jsem to ovìøil(a).%s\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:926
3326 #, c-format
3327 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3328 msgstr "   (3) Velmi peèlivì jsem to ovìøil(a).%s\n"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:932
3331 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3332 msgstr "Va¹ výbìr? (pro více informací vlo¾te '?'): "
3333
3334 #: g10/keyedit.c:956
3335 #, c-format
3336 msgid ""
3337 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3338 "key \"%s\" (%s)\n"
3339 msgstr ""
3340 "Jste si jistý(á), ¾e chcete podepsat tento klíè\n"
3341 "svým klíèem \"%s\" (%s)\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:963
3344 msgid "This will be a self-signature.\n"
3345 msgstr "Jedná se o podpis klíèe jím samým.\n"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:969
3348 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3349 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:977
3352 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3353 msgstr "VAROVÁNÍ: podpis nebude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:987
3356 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3357 msgstr "Podpis bude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:994
3360 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3361 msgstr "Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:1001
3364 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3365 msgstr "Nijak jsem tento klíè neovìøil.\n"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:1006
3368 msgid "I have checked this key casually.\n"
3369 msgstr "Èásteènì jsem ovìøil tento klíè.\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:1011
3372 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3373 msgstr "Velmi peèlivì jsem ovìøil tento klíè.\n"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:1021
3376 msgid "Really sign? (y/N) "
3377 msgstr "Skuteènì podepsat? (a/N) "
3378
3379 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
3380 #: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:348
3381 #, c-format
3382 msgid "signing failed: %s\n"
3383 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:1131
3386 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3387 msgstr ""
3388 "K dispozici je jen kontrolní souèet klíèe nebo je klíè na kartì - passphrase "
3389 "nelze zmìnit.\n"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
3392 msgid "This key is not protected.\n"
3393 msgstr "Tento klíè není chránìný.\n"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
3396 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3397 msgstr "Tajné èásti primárního klíèe nejsou dostupné.\n"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
3400 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3401 msgstr "Tajná èást primárního klíèe jsou ulo¾eny na kartì.\n"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
3404 msgid "Key is protected.\n"
3405 msgstr "Klíè je chránìný.\n"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:1178
3408 #, c-format
3409 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3410 msgstr "Není mo¾né editovat tento klíè: %s\n"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:1184
3413 msgid ""
3414 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3415 "\n"
3416 msgstr ""
3417 "Vlo¾te nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíè.\n"
3418 "\n"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
3421 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3422 msgstr "heslo není zopakováno správnì; zkuste to znovu"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:1204
3425 msgid ""
3426 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3427 "\n"
3428 msgstr ""
3429 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
3430 "\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:1207
3433 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3434 msgstr "Opravdu to chcete udìlat? (a/N) "
3435
3436 #: g10/keyedit.c:1278
3437 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3438 msgstr "pøesunuji podpis klíèe na správné místo\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:1364
3441 msgid "save and quit"
3442 msgstr "ulo¾it a ukonèit"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1367
3445 msgid "show key fingerprint"
3446 msgstr "vypsat fingerprint klíèe"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:1368
3449 msgid "list key and user IDs"
3450 msgstr "vypsat seznam klíèù a id u¾ivatelù"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:1370
3453 msgid "select user ID N"
3454 msgstr "vyberte identifikátor u¾ivatele N"
3455
3456 #: g10/keyedit.c:1371
3457 msgid "select subkey N"
3458 msgstr "vyberte podklíè N"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:1372
3461 msgid "check signatures"
3462 msgstr "kontrolovat podpisy"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:1377
3465 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3466 msgstr "podepsat vybrané ID u¾ivatele [* ní¾e jsou uvedeny relevantní pøíkazy]"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:1382
3469 msgid "sign selected user IDs locally"
3470 msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID lokálnì"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1384
3473 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3474 msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID dùvìryhodným podpisem"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1386
3477 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3478 msgstr "podepsat vybrané u¾ivatelské ID nerevokovatelným podpisem"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:1390
3481 msgid "add a user ID"
3482 msgstr "pøidat identifikátor u¾ivatele"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:1392
3485 msgid "add a photo ID"
3486 msgstr "pøidat fotografický ID"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1394
3489 msgid "delete selected user IDs"
3490 msgstr "smazat vybrané ID u¾ivatele"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1399
3493 msgid "add a subkey"
3494 msgstr "pøidat podklíèy"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1403
3497 msgid "add a key to a smartcard"
3498 msgstr "pøidat klíè na kartu"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:1405
3501 msgid "move a key to a smartcard"
3502 msgstr "pøesunout klíè na kartu"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:1407
3505 msgid "move a backup key to a smartcard"
3506 msgstr "pøesunout zálo¾ní klíè na kartu"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:1411
3509 msgid "delete selected subkeys"
3510 msgstr "smazat vybrané podklíèe"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:1413
3513 msgid "add a revocation key"
3514 msgstr "pøidat revokaèní klíè"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:1415
3517 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3518 msgstr "smazat podpisy z vybraných u¾ivatelských ID"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1417
3521 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3522 msgstr "zmìnit datum expirace pro klíè nebo vybrané podklíèe"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1419
3525 msgid "flag the selected user ID as primary"
3526 msgstr "oznaèit vybrané u¾ivatelské ID jako primární"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:1421
3529 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3530 msgstr "pøepnout mezi vypisem seznamu tajných a veøejných klíèù"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:1424
3533 msgid "list preferences (expert)"
3534 msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (pro experty)"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:1426
3537 msgid "list preferences (verbose)"
3538 msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (podrobnì)"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:1428
3541 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3542 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané u¾ivatelské ID"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:1433
3545 #, fuzzy
3546 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3547 msgstr "nastavit URL preferovaného server klíèù pro vybrané u¾ivatelské ID"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1435
3550 #, fuzzy
3551 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3552 msgstr "nastavit sadu preferencí pro vybrané u¾ivatelské ID"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:1437
3555 msgid "change the passphrase"
3556 msgstr "zmìnit heslo"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1441
3559 msgid "change the ownertrust"
3560 msgstr "zmìnit dùvìryhodnost vlastníka klíèe"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1443
3563 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3564 msgstr "revokovat podpisu na vybraných u¾ivatelských ID"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1445
3567 msgid "revoke selected user IDs"
3568 msgstr "revokovat vybrané u¾ivatelské ID"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1450
3571 msgid "revoke key or selected subkeys"
3572 msgstr "revokovat klíè nebo vybrané podklíèe"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:1451
3575 msgid "enable key"
3576 msgstr "nastavit klíè jako platný (enable)"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1452
3579 msgid "disable key"
3580 msgstr "nastavit klíè jako neplatný (disable)"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1453
3583 msgid "show selected photo IDs"
3584 msgstr "ukázat vybrané fotografické ID"
3585
3586 #: g10/keyedit.c:1455
3587 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3588 msgstr ""
3589
3590 #: g10/keyedit.c:1457
3591 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3592 msgstr ""
3593
3594 #: g10/keyedit.c:1579
3595 #, c-format
3596 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3597 msgstr "chyba pøi ètení bloku tajného klíèe \"%s\": %s\n"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:1597
3600 msgid "Secret key is available.\n"
3601 msgstr "Tajný klíè je dostupný.\n"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:1680
3604 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3605 msgstr "Pro provedení této operace je potøeba tajný klíè.\n"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:1688
3608 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3609 msgstr "Prosím, nejdøíve pou¾ijte pøíkaz \"toggle\" (pøepnout).\n"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:1707
3612 msgid ""
3613 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3614 "(lsign),\n"
3615 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3616 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3617 msgstr ""
3618 "* Pøíkaz `sign' mù¾e být pou¾it s prefixem `l' pro lokální podpis (lsign),\n"
3619 "  s prefixem `t' pro dùvìryhodný podpis (tsign) nebo `nr' pro neodvolatený "
3620 "podpis\n"
3621 "  (nrsign) nebo libovolnou jejich kombinací  (ltsign, tnrsign, atd.).\n"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:1747
3624 msgid "Key is revoked."
3625 msgstr "Klíè revokován."
3626
3627 #: g10/keyedit.c:1766
3628 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3629 msgstr "Opravdu podepsat v¹echny id u¾ivatele? (a/N) "
3630
3631 #: g10/keyedit.c:1773
3632 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3633 msgstr "Nápovìda: Vyberte id u¾ivatele k podepsání\n"
3634
3635 #: g10/keyedit.c:1782
3636 #, c-format
3637 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3638 msgstr "Neznámý typ podpisu `%s'\n"
3639
3640 #: g10/keyedit.c:1805
3641 #, c-format
3642 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3643 msgstr "Tento pøíkaz není v módù %s dovolený.\n"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3646 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3647 msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden id u¾ivatele.\n"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:1829
3650 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3651 msgstr "Nemù¾ete smazat poslední id u¾ivatele!\n"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:1831
3654 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3655 msgstr "Opravdu odstranit v¹echny vybrané id u¾ivatele? (a/N) "
3656
3657 #: g10/keyedit.c:1832
3658 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3659 msgstr "Opravdu odstranit tento id u¾ivatele? (a/N) "
3660
3661 #: g10/keyedit.c:1882
3662 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3663 msgstr "Opravdu pøesunout primární klíè? (a/N) "
3664
3665 #: g10/keyedit.c:1894
3666 msgid "You must select exactly one key.\n"
3667 msgstr "Musíte vybrat právì jeden klíè.\n"
3668
3669 #: g10/keyedit.c:1922
3670 msgid "Command expects a filename argument\n"
3671 msgstr "Pøíkaz oèekává jméno souboru jako argument\n"
3672
3673 #: g10/keyedit.c:1936
3674 #, c-format
3675 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3676 msgstr "Nemohu otevøít `%s': %s\n"
3677
3678 #: g10/keyedit.c:1953
3679 #, c-format
3680 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3681 msgstr "Chyba pøi ètení zálo¾ního klíèe z `%s': %s\n"
3682
3683 #: g10/keyedit.c:1977
3684 msgid "You must select at least one key.\n"
3685 msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden klíè.\n"
3686
3687 #: g10/keyedit.c:1980
3688 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3689 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíèe? (a/N) "
3690
3691 #: g10/keyedit.c:1981
3692 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3693 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíè? (a/N) "
3694
3695 #: g10/keyedit.c:2016
3696 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3697 msgstr "Opravdu revokovat v¹echny vybrané id u¾ivatele? (a/N) "
3698
3699 #: g10/keyedit.c:2017
3700 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3701 msgstr "Opravdu revokovat tento id u¾ivatele? (a/N) "
3702
3703 #: g10/keyedit.c:2035
3704 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3705 msgstr "Opravdu chcete revokovat celý klíè? (a/N) "
3706
3707 #: g10/keyedit.c:2046
3708 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3709 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané podklíèe? (a/N) "
3710
3711 #: g10/keyedit.c:2048
3712 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3713 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento podklíè? (a/N) "
3714
3715 #: g10/keyedit.c:2098
3716 msgid ""
3717 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3718 msgstr ""
3719 "Dùvìryhodnost vlastníka nelze mìnit je-li pou¾ívána databáze dùvìry "
3720 "poskytnutá u¾ivatelem\n"
3721
3722 #: g10/keyedit.c:2140
3723 msgid "Set preference list to:\n"
3724 msgstr "Nastavit seznam pøedvoleb:\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:2146
3727 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3728 msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvolby pro vybraný id u¾ivatele? (a/N) "
3729
3730 #: g10/keyedit.c:2148
3731 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3732 msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvolby? (a/N) "
3733
3734 #: g10/keyedit.c:2216
3735 msgid "Save changes? (y/N) "
3736 msgstr "Ulo¾it zmìny? (a/N) "
3737
3738 #: g10/keyedit.c:2219
3739 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3740 msgstr "Ukonèit bez ulo¾ení? (a/N) "
3741
3742 #: g10/keyedit.c:2229
3743 #, c-format
3744 msgid "update failed: %s\n"
3745 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3746
3747 #: g10/keyedit.c:2236
3748 #, c-format
3749 msgid "update secret failed: %s\n"
3750 msgstr "aktualizace tajného klíèe selhala: %s\n"
3751
3752 #: g10/keyedit.c:2243
3753 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3754 msgstr "Klíè nebyl zmìnìn, tak¾e není potøeba jej aktualizovat.\n"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:2343
3757 msgid "Digest: "
3758 msgstr "Hash: "
3759
3760 #: g10/keyedit.c:2394
3761 msgid "Features: "
3762 msgstr "Vlastnosti: "
3763
3764 #: g10/keyedit.c:2405
3765 msgid "Keyserver no-modify"
3766 msgstr "Keyserver bez modifikace"
3767
3768 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3769 msgid "Preferred keyserver: "
3770 msgstr "Preferovaný keyserver: "
3771
3772 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3773 #, fuzzy
3774 msgid "Notations: "
3775 msgstr ""
3776 "@\n"
3777 "Mo¾nosti:\n"
3778 " "
3779
3780 #: g10/keyedit.c:2639
3781 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3782 msgstr "U¾ivatelský ID formátu PGP 2.x nemá ¾ádné pøedvolby\n"
3783
3784 #: g10/keyedit.c:2698
3785 #, c-format
3786 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3787 msgstr "V %s tento klíè revokoval %s klíèem %s\n"
3788
3789 #: g10/keyedit.c:2719
3790 #, c-format
3791 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3792 msgstr "Tento klíè mù¾e být revokován %s klíèem %s "
3793
3794 #: g10/keyedit.c:2725
3795 msgid "(sensitive)"
3796 msgstr "(citlivá informace)"
3797
3798 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3799 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3800 #, c-format
3801 msgid "created: %s"
3802 msgstr "vytvoøen: %s"
3803
3804 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3805 #, c-format
3806 msgid "revoked: %s"
3807 msgstr "revokován: %s"
3808
3809 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3810 #, c-format
3811 msgid "expired: %s"
3812 msgstr "platnost skonèila: %s"
3813
3814 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3815 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3816 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
3817 #, c-format
3818 msgid "expires: %s"
3819 msgstr "platnost skonèí: %s"
3820
3821 #: g10/keyedit.c:2750
3822 #, c-format
3823 msgid "usage: %s"
3824 msgstr "pou¾ití: %s"
3825
3826 #: g10/keyedit.c:2765
3827 #, c-format
3828 msgid "trust: %s"
3829 msgstr "dùvìra: %s"
3830
3831 #: g10/keyedit.c:2769
3832 #, c-format
3833 msgid "validity: %s"
3834 msgstr "platnost: %s"
3835
3836 #: g10/keyedit.c:2776
3837 msgid "This key has been disabled"
3838 msgstr "Tento klíè byl oznaèen za neplatný (disabled)"
3839
3840 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
3841 msgid "card-no: "
3842 msgstr "èíslo karty: "
3843
3844 #: g10/keyedit.c:2828
3845 msgid ""
3846 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3847 "unless you restart the program.\n"
3848 msgstr ""
3849 "Prosím nezapomeòte, ¾e zobrazované údaje o platnosti klíèù nemusí\n"
3850 "být nutnì správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3851
3852 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
3853 #: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1177 g10/trustdb.c:1697
3854 msgid "revoked"
3855 msgstr "revokován"
3856
3857 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
3858 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:530 g10/trustdb.c:1699
3859 msgid "expired"
3860 msgstr "platnost skonèila"
3861
3862 #: g10/keyedit.c:2959
3863 msgid ""
3864 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3865 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3866 msgstr ""
3867 "VAROVÁNÍ: ¾ádné u¾ivatelské ID nebylo oznaèeno jako primární.  Tento pøíkaz\n"
3868 "              mù¾e zpùsobit, ¾e za primární bude pova¾ováno jiné user ID.\n"
3869
3870 #: g10/keyedit.c:3020
3871 msgid ""
3872 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3873 "versions\n"
3874 "         of PGP to reject this key.\n"
3875 msgstr ""
3876 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíè. Pøidání fotografického ID mù¾e v nìkterých\n"
3877 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíèe.\n"
3878
3879 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
3880 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3881 msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále pøidat? (a/N) "
3882
3883 #: g10/keyedit.c:3031
3884 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3885 msgstr "Nemìli by jste pøidávat fotografický ID k PGP2 klíèi.\n"
3886
3887 #: g10/keyedit.c:3171
3888 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3889 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3890
3891 #: g10/keyedit.c:3181
3892 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3893 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3894
3895 #: g10/keyedit.c:3185
3896 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3897 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3898
3899 #: g10/keyedit.c:3191
3900 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3901 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3902
3903 #: g10/keyedit.c:3205
3904 #, c-format
3905 msgid "Deleted %d signature.\n"
3906 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3907
3908 #: g10/keyedit.c:3206
3909 #, c-format
3910 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3911 msgstr "Smazáno %d podpisù.\n"
3912
3913 #: g10/keyedit.c:3209
3914 msgid "Nothing deleted.\n"
3915 msgstr "Nic nebylo smazáno.\n"
3916
3917 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1701
3918 msgid "invalid"
3919 msgstr "neplatný"
3920
3921 #: g10/keyedit.c:3244
3922 #, fuzzy, c-format
3923 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3924 msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\": je ji¾ odstranìno.\n"
3925
3926 #: g10/keyedit.c:3251
3927 #, fuzzy, c-format
3928 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3929 msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
3930
3931 #: g10/keyedit.c:3252
3932 #, fuzzy, c-format
3933 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3934 msgstr "klíè %s: \"%s\" %d podpisù odstranìno\n"
3935
3936 #: g10/keyedit.c:3260
3937 #, fuzzy, c-format
3938 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3939 msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\": je ji¾ odstranìno.\n"
3940
3941 #: g10/keyedit.c:3261
3942 #, fuzzy, c-format
3943 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3944 msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\": je ji¾ odstranìno.\n"
3945
3946 #: g10/keyedit.c:3355
3947 msgid ""
3948 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3949 "cause\n"
3950 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3951 msgstr ""
3952 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíè. Pøidání 'povìøení revokace' mù¾e v nìkterých\n"
3953 "          verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíèe.\n"
3954
3955 #: g10/keyedit.c:3366
3956 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3957 msgstr "Nemìli by jste pøidávat 'povìøení revokace' k PGP2 klíèi.\n"
3958
3959 #: g10/keyedit.c:3386
3960 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3961 msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ivatele povìøeného revokací: "
3962
3963 #: g10/keyedit.c:3411
3964 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3965 msgstr "klíè formátu PGP 2.x nelze povìøit revokací\n"
3966
3967 #: g10/keyedit.c:3426
3968 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3969 msgstr "klíè nelze povìøit revokací jím samým\n"
3970
3971 #: g10/keyedit.c:3448
3972 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3973 msgstr "tento klíè ji¾ bykl povìøen revokací\n"
3974
3975 #: g10/keyedit.c:3467
3976 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3977 msgstr ""
3978 "VAROVÁNÍ: ustanovení klíèe 'povøeným revokátorem' je nevratná operace!\n"
3979
3980 #: g10/keyedit.c:3473
3981 msgid ""
3982 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3983 msgstr "Jste si jistí, ¾e tento klíè chcete povìøit revokací? (a/N) "
3984
3985 #: g10/keyedit.c:3534
3986 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3987 msgstr "Prosím, odstraòte výbìr z tajných klíèù.\n"
3988
3989 #: g10/keyedit.c:3540
3990 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3991 msgstr "Prosím, vyberte nejvý¹e jeden podklíè.\n"
3992
3993 #: g10/keyedit.c:3544
3994 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3995 msgstr "Mìním dobu expirace podklíèe.\n"
3996