* gpgkeys_ldap.c (search_key, main): Make sure LDAP values are freed in
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz>, Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002.
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: gnupg-1.0.7\n"
7 "POT-Creation-Date: 2002-09-11 15:11+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2002-04-20 10:20+0200\n"
9 "Last-Translator: Roman Pavlik <rp@tns.cz>\n"
10 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14
15 #: util/secmem.c:88
16 #, fuzzy
17 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
18 msgstr "VAROVÁNÍ: Pou¾ívaná pamì» není bezpeèná!\n"
19
20 #: util/secmem.c:89
21 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
22 msgstr "Více informací naleznete na adrese http://www.gnupg.cz/faq.html\n"
23
24 #: util/secmem.c:326
25 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
26 msgstr "provést operaci není mo¾né bez inicializované bezpeèné pamìti\n"
27
28 #: util/secmem.c:327
29 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
30 msgstr "(pravdìpodobnì jste pro tento úkol pou¾ili nesprávný program)\n"
31
32 #: util/miscutil.c:296 util/miscutil.c:331
33 msgid "yes"
34 msgstr "ano"
35
36 #: util/miscutil.c:297 util/miscutil.c:334
37 msgid "yY"
38 msgstr "aAyY"
39
40 #: util/miscutil.c:298 util/miscutil.c:332
41 msgid "no"
42 msgstr "ne"
43
44 #: util/miscutil.c:299 util/miscutil.c:335
45 msgid "nN"
46 msgstr "nN"
47
48 #: g10/keyedit.c:901 util/miscutil.c:333
49 msgid "quit"
50 msgstr "ukonèit"
51
52 #: util/miscutil.c:336
53 msgid "qQ"
54 msgstr "uUqQ"
55
56 #: util/errors.c:54
57 msgid "general error"
58 msgstr "obecná chyba"
59
60 #: util/errors.c:55
61 msgid "unknown packet type"
62 msgstr "neznámý typ paketu"
63
64 #: util/errors.c:56
65 msgid "unknown version"
66 msgstr "neznámá verze"
67
68 #: util/errors.c:57
69 msgid "unknown pubkey algorithm"
70 msgstr "neznámý algoritmus veøejného klíèe"
71
72 #: util/errors.c:58
73 msgid "unknown digest algorithm"
74 msgstr "neznámý hashovací algoritmus"
75
76 #: util/errors.c:59
77 msgid "bad public key"
78 msgstr "¹patný veøejný klíè"
79
80 #: util/errors.c:60
81 msgid "bad secret key"
82 msgstr "¹patný tajný klíè"
83
84 #: util/errors.c:61
85 msgid "bad signature"
86 msgstr "¹patný podpis"
87
88 #: util/errors.c:62
89 msgid "checksum error"
90 msgstr "chyba kontrolního souètu"
91
92 #: util/errors.c:63
93 msgid "bad passphrase"
94 msgstr "¹patné heslo"
95
96 #: util/errors.c:64
97 msgid "public key not found"
98 msgstr "veøejný klíè nenalezen"
99
100 #: util/errors.c:65
101 msgid "unknown cipher algorithm"
102 msgstr "neznámý ¹ifrovací algoritmus"
103
104 #: util/errors.c:66
105 msgid "can't open the keyring"
106 msgstr "nemohu otevøít soubor klíèù"
107
108 #: util/errors.c:67
109 msgid "invalid packet"
110 msgstr "neplatný paket"
111
112 #: util/errors.c:68
113 msgid "invalid armor"
114 msgstr "neplatný zpùsob reprezentace v ASCII"
115
116 #: util/errors.c:69
117 msgid "no such user id"
118 msgstr "neexistuje u¾ivatel s tímto id"
119
120 #: util/errors.c:70
121 msgid "secret key not available"
122 msgstr "tajný klíè není dostupný"
123
124 #: util/errors.c:71
125 msgid "wrong secret key used"
126 msgstr "je pou¾it ¹patný tajný klíè"
127
128 #: util/errors.c:72
129 msgid "not supported"
130 msgstr "nepodporováno"
131
132 #: util/errors.c:73
133 msgid "bad key"
134 msgstr "¹patný klíè"
135
136 #: util/errors.c:74
137 msgid "file read error"
138 msgstr "chyba pøi ètení souboru"
139
140 #: util/errors.c:75
141 msgid "file write error"
142 msgstr "chyba pøi zápisu souboru"
143
144 #: util/errors.c:76
145 msgid "unknown compress algorithm"
146 msgstr "neznámý kompresní algoritmus"
147
148 #: util/errors.c:77
149 msgid "file open error"
150 msgstr "chyba pøi otvírání souboru"
151
152 #: util/errors.c:78
153 msgid "file create error"
154 msgstr "chyba pøi vytváøení souboru"
155
156 #: util/errors.c:79
157 msgid "invalid passphrase"
158 msgstr "nesprávné heslo"
159
160 #: util/errors.c:80
161 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
162 msgstr "algoritmus veøejného klíèe není implementován"
163
164 #: util/errors.c:81
165 msgid "unimplemented cipher algorithm"
166 msgstr "¹ifrovací algoritmus není implementován"
167
168 #: util/errors.c:82
169 msgid "unknown signature class"
170 msgstr "neznámá tøída podpisu"
171
172 #: util/errors.c:83
173 msgid "trust database error"
174 msgstr "chyba v databázi dùvìry"
175
176 #: util/errors.c:84
177 msgid "bad MPI"
178 msgstr "¹patné MPI"
179
180 #: util/errors.c:85
181 msgid "resource limit"
182 msgstr "omezení zdrojù"
183
184 #: util/errors.c:86
185 msgid "invalid keyring"
186 msgstr "neplatný soubor klíèù"
187
188 #: util/errors.c:87
189 msgid "bad certificate"
190 msgstr "¹patný certifikát"
191
192 #: util/errors.c:88
193 msgid "malformed user id"
194 msgstr "¹patný formát id u¾ivatele"
195
196 #: util/errors.c:89
197 msgid "file close error"
198 msgstr "chyba pøi zavírání souboru"
199
200 #: util/errors.c:90
201 msgid "file rename error"
202 msgstr "chyba pøi pøejmenování souboru"
203
204 #: util/errors.c:91
205 msgid "file delete error"
206 msgstr "chyba pøi mazání souboru"
207
208 #: util/errors.c:92
209 msgid "unexpected data"
210 msgstr "neoèekávaná data"
211
212 #: util/errors.c:93
213 msgid "timestamp conflict"
214 msgstr "konflikt èasového razítka"
215
216 #: util/errors.c:94
217 msgid "unusable pubkey algorithm"
218 msgstr "nepou¾itelný algoritmus s veøejným klíèem"
219
220 #: util/errors.c:95
221 msgid "file exists"
222 msgstr "soubor existuje"
223
224 #: util/errors.c:96
225 msgid "weak key"
226 msgstr "slabý klíè"
227
228 #: util/errors.c:97
229 msgid "invalid argument"
230 msgstr "neplatný argument"
231
232 #: util/errors.c:98
233 msgid "bad URI"
234 msgstr "¹patné URI"
235
236 #: util/errors.c:99
237 msgid "unsupported URI"
238 msgstr "toto URI není podporováno"
239
240 #: util/errors.c:100
241 msgid "network error"
242 msgstr "chyba sítì"
243
244 #: util/errors.c:102
245 msgid "not encrypted"
246 msgstr "neza¹ifrováno"
247
248 #: util/errors.c:103
249 msgid "not processed"
250 msgstr "nezpracováno"
251
252 #. the key cannot be used for a specific usage
253 #: util/errors.c:105
254 msgid "unusable public key"
255 msgstr "nepou¾itelný veøejný klíè"
256
257 #: util/errors.c:106
258 msgid "unusable secret key"
259 msgstr "nepou¾itelný tajný klíè"
260
261 #: util/errors.c:107
262 msgid "keyserver error"
263 msgstr "chyba serveru klíèù"
264
265 #: util/logger.c:249
266 #, c-format
267 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
268 msgstr "... toto je chyba v programu (%s:%d:%s)\n"
269
270 #: util/logger.c:255
271 #, c-format
272 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
273 msgstr "nalezena chyba v programu ... (%s:%d)\n"
274
275 #: cipher/random.c:157
276 msgid "no entropy gathering module detected\n"
277 msgstr ""
278
279 #: cipher/random.c:381 g10/import.c:195 g10/keygen.c:1809
280 #, c-format
281 msgid "can't open `%s': %s\n"
282 msgstr "nemohu otevøít `%s': %s\n"
283
284 #: cipher/random.c:385
285 #, c-format
286 msgid "can't stat `%s': %s\n"
287 msgstr "nemohu pou¾ít pøíkaz stat na `%s': %s\n"
288
289 #: cipher/random.c:390
290 #, c-format
291 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
292 msgstr "`%s' není normální soubor - ignoruji\n"
293
294 #: cipher/random.c:395
295 msgid "note: random_seed file is empty\n"
296 msgstr "poznámka: soubor random_seed je prázdný\n"
297
298 #: cipher/random.c:401
299 #, fuzzy
300 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
301 msgstr "varování: neplatná velikost random_seed - soubor nepou¾it\n"
302
303 #: cipher/random.c:409
304 #, c-format
305 msgid "can't read `%s': %s\n"
306 msgstr "nemohu èíst `%s': %s\n"
307
308 #: cipher/random.c:447
309 msgid "note: random_seed file not updated\n"
310 msgstr "poznámka: soubor random_seed není aktualizován\n"
311
312 #: cipher/random.c:467
313 #, c-format
314 msgid "can't create `%s': %s\n"
315 msgstr "nemohu vytvoøit `%s': %s\n"
316
317 #: cipher/random.c:474
318 #, c-format
319 msgid "can't write `%s': %s\n"
320 msgstr "nemohu zapisovat do `%s': %s\n"
321
322 #: cipher/random.c:477
323 #, c-format
324 msgid "can't close `%s': %s\n"
325 msgstr "nemohu zavøít `%s': %s\n"
326
327 #: cipher/random.c:723
328 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
329 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾itý generátor náhodných èísel není bezpeèný!!\n"
330
331 #: cipher/random.c:724
332 msgid ""
333 "The random number generator is only a kludge to let\n"
334 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
335 "\n"
336 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
337 "\n"
338 msgstr ""
339 "Generátor náhodných èísel je pouze atrapa, aby program mohl bì¾et,\n"
340 "v ¾ádném pøípadì není kryptograficky bezpeèný!\n"
341 "\n"
342 "NEPOU®ÍVEJTE JAKÁKOLIV DATA VYTVOØENÁ TÍMTO PROGRAMEM!!\n"
343 "\n"
344
345 #: cipher/rndlinux.c:134
346 #, c-format
347 msgid ""
348 "\n"
349 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
350 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
351 msgstr ""
352 "\n"
353 "Nedostatek náhodných bajtù. Prosím, pracujte s operaèním systémem, abyste\n"
354 "mu umo¾nili získat více entropie (je potøeba %d bajtù).\n"
355
356 #: g10/g10.c:307
357 msgid ""
358 "@Commands:\n"
359 " "
360 msgstr ""
361 "@Pøíkazy:\n"
362 " "
363
364 #: g10/g10.c:309
365 msgid "|[file]|make a signature"
366 msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis"
367
368 #: g10/g10.c:310
369 msgid "|[file]|make a clear text signature"
370 msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis v èitelném dokumentu"
371
372 #: g10/g10.c:311
373 msgid "make a detached signature"
374 msgstr "vytvoøit podpis oddìlený od dokumentu"
375
376 #: g10/g10.c:312
377 msgid "encrypt data"
378 msgstr "¹ifrovat data"
379
380 #: g10/g10.c:313
381 msgid "|[files]|encrypt files"
382 msgstr "|[soubor]|¹ifrovat soubor"
383
384 #: g10/g10.c:314
385 msgid "encryption only with symmetric cipher"
386 msgstr "¹ifrování pouze se symetrickou ¹ifrou"
387
388 #: g10/g10.c:315
389 msgid "store only"
390 msgstr "pouze ulo¾ení"
391
392 #: g10/g10.c:316
393 msgid "decrypt data (default)"
394 msgstr "de¹ifrovat data (implicitnì)"
395
396 #: g10/g10.c:317
397 msgid "|[files]|decrypt files"
398 msgstr "|[soubor]|de¹ifrovat soubor"
399
400 #: g10/g10.c:318
401 msgid "verify a signature"
402 msgstr "verifikovat podpis"
403
404 #: g10/g10.c:320
405 msgid "list keys"
406 msgstr "vypsat seznam klíèù"
407
408 #: g10/g10.c:322
409 msgid "list keys and signatures"
410 msgstr "vypsat seznam klíèù a podpisù"
411
412 #: g10/g10.c:323
413 msgid "check key signatures"
414 msgstr "zkontrolovat podpisy klíèù"
415
416 #: g10/g10.c:324
417 msgid "list keys and fingerprints"
418 msgstr "vypsat seznam klíèù a fingerprintù"
419
420 #: g10/g10.c:325
421 msgid "list secret keys"
422 msgstr "vypsat seznam tajných klíèù"
423
424 #: g10/g10.c:326
425 msgid "generate a new key pair"
426 msgstr "vytvoøit nový pár klíèù"
427
428 #: g10/g10.c:327
429 msgid "remove keys from the public keyring"
430 msgstr "odstranit klíè ze souboru veøejných klíèù"
431
432 #: g10/g10.c:329
433 msgid "remove keys from the secret keyring"
434 msgstr "odstranit klíè ze souboru tajných klíèù"
435
436 #: g10/g10.c:330
437 msgid "sign a key"
438 msgstr "podepsat klíè"
439
440 #: g10/g10.c:331
441 msgid "sign a key locally"
442 msgstr "podepsat klíè lokálnì"
443
444 #: g10/g10.c:332
445 msgid "sign a key non-revocably"
446 msgstr "podepsat klíè bez mo¾nosti revokace podpisu"
447
448 #: g10/g10.c:333
449 msgid "sign a key locally and non-revocably"
450 msgstr ""
451 "podepsat klíè lokálnì a bez mo¾nosti\n"
452 " revokace podpisu"
453
454 #: g10/g10.c:334
455 msgid "sign or edit a key"
456 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíè"
457
458 #: g10/g10.c:335
459 msgid "generate a revocation certificate"
460 msgstr "vytvoøit revokaèní certifikát"
461
462 #: g10/g10.c:337
463 msgid "export keys"
464 msgstr "exportovat klíèe"
465
466 #: g10/g10.c:338
467 msgid "export keys to a key server"
468 msgstr "exportovat klíèe na server klíèù"
469
470 #: g10/g10.c:339
471 msgid "import keys from a key server"
472 msgstr "importovat klíèe ze serveru klíèù"
473
474 #: g10/g10.c:341
475 msgid "search for keys on a key server"
476 msgstr "vyhledat klíèe na serveru klíèù"
477
478 #: g10/g10.c:343
479 msgid "update all keys from a keyserver"
480 msgstr "aktualizovat v¹echny klíèe ze serveru klíèù"
481
482 #: g10/g10.c:347
483 msgid "import/merge keys"
484 msgstr "importovat/slouèit klíèe"
485
486 #: g10/g10.c:349
487 msgid "list only the sequence of packets"
488 msgstr "vypsat pouze poøadí paketù"
489
490 #: g10/g10.c:351
491 msgid "export the ownertrust values"
492 msgstr ""
493 "exportovat hodnoty dùvìryhodnosti\n"
494 " vlastníka klíèe"
495
496 #: g10/g10.c:353
497 msgid "import ownertrust values"
498 msgstr ""
499 "importovat hodnoty dùvìryhodnosti\n"
500 " vlastníka klíèe"
501
502 #: g10/g10.c:355
503 msgid "update the trust database"
504 msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
505
506 #: g10/g10.c:357
507 msgid "unattended trust database update"
508 msgstr "neinteraktivní aktualizace databáze dùvìry"
509
510 #: g10/g10.c:358
511 msgid "fix a corrupted trust database"
512 msgstr "opravit naru¹enou databázi dùvìry"
513
514 #: g10/g10.c:359
515 msgid "De-Armor a file or stdin"
516 msgstr "Dekódovat ASCII soubor nebo std. vstup"
517
518 #: g10/g10.c:361
519 msgid "En-Armor a file or stdin"
520 msgstr "Zakódovat soubor nebo std. vstup do ASCII"
521
522 #: g10/g10.c:363
523 msgid "|algo [files]|print message digests"
524 msgstr "|algo [soubory]|vypi¹ hash"
525
526 #: g10/g10.c:367
527 msgid ""
528 "@\n"
529 "Options:\n"
530 " "
531 msgstr ""
532 "@\n"
533 "Mo¾nosti:\n"
534 " "
535
536 #: g10/g10.c:369
537 msgid "create ascii armored output"
538 msgstr "vytvoø výstup zakódovaný pomocí ASCII"
539
540 #: g10/g10.c:371
541 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
542 msgstr "|JMÉNO|¹ifrovat pro JMÉNO"
543
544 #: g10/g10.c:374
545 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
546 msgstr "|JMÉNO|pou¾ít JMÉNO jako implicitního adresáta"
547
548 #: g10/g10.c:376
549 msgid "use the default key as default recipient"
550 msgstr ""
551 "pou¾ít implicitní klíè jako implicitního\n"
552 " adresáta"
553
554 #: g10/g10.c:382
555 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
556 msgstr ""
557 "pou¾ít tento id u¾ivatele pro podepsání\n"
558 " nebo de¹ifrování"
559
560 #: g10/g10.c:383
561 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
562 msgstr ""
563 "|N|nastavit úrovìò komprimace N (0 - ¾ádná\n"
564 " komprimace)"
565
566 #: g10/g10.c:385
567 msgid "use canonical text mode"
568 msgstr "pou¾ít kanonický textový mód"
569
570 #: g10/g10.c:392
571 msgid "use as output file"
572 msgstr "pou¾ít jako výstupní soubor"
573
574 #: g10/g10.c:393
575 msgid "verbose"
576 msgstr "s dodateènými informacemi"
577
578 #: g10/g10.c:394
579 msgid "be somewhat more quiet"
580 msgstr "být o trochu víc tichý"
581
582 #: g10/g10.c:395
583 msgid "don't use the terminal at all"
584 msgstr "vùbec nepou¾ívat terminál"
585
586 #: g10/g10.c:396
587 msgid "force v3 signatures"
588 msgstr "vynutit podpisy verze 3"
589
590 #: g10/g10.c:397
591 msgid "do not force v3 signatures"
592 msgstr "nevynucovat podpisy verze 3"
593
594 #: g10/g10.c:398
595 msgid "force v4 key signatures"
596 msgstr "vynutit podpisy verze 4"
597
598 #: g10/g10.c:399
599 msgid "do not force v4 key signatures"
600 msgstr "nevynucovat podpisy verze 4"
601
602 #: g10/g10.c:400
603 msgid "always use a MDC for encryption"
604 msgstr "pro ¹ifrování v¾dy pou¾ít MDC"
605
606 #: g10/g10.c:402
607 msgid "never use a MDC for encryption"
608 msgstr "pro ¹ifrování nikdy nepou¾ít MDC"
609
610 #: g10/g10.c:404
611 msgid "do not make any changes"
612 msgstr "neprovádìt ¾ádné zmìny"
613
614 #: g10/g10.c:405
615 msgid "prompt before overwriting"
616 msgstr ""
617
618 #: g10/g10.c:406
619 msgid "use the gpg-agent"
620 msgstr "pou¾ijte gpg-agenta"
621
622 #: g10/g10.c:409
623 msgid "batch mode: never ask"
624 msgstr "dávkový re¾im: nikdy se na nic neptat"
625
626 #: g10/g10.c:410
627 msgid "assume yes on most questions"
628 msgstr "automaticky odpovìdìt ANO na vìt¹inu otázek"
629
630 #: g10/g10.c:411
631 msgid "assume no on most questions"
632 msgstr "automaticky odpovìdìt NE na vìt¹inu otázek"
633
634 #: g10/g10.c:412
635 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
636 msgstr ""
637 "pøidat tento soubor klíèù do seznamu\n"
638 " pou¾ívaných souborù klíèù"
639
640 #: g10/g10.c:413
641 msgid "add this secret keyring to the list"
642 msgstr "pøidat tento soubor tajných klíèù do seznamu"
643
644 #: g10/g10.c:414
645 msgid "show which keyring a listed key is on"
646 msgstr "uka¾ ve kterém souboru klíèù je vypsaný klíè"
647
648 #: g10/g10.c:415
649 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
650 msgstr "|JMÉNO|pou¾ij JMÉNO jako implicitní tajný klíè"
651
652 #: g10/g10.c:416
653 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
654 msgstr ""
655 "|POÈÍTAÈ|pou¾ij tento server klíèù pro vyhledávání\n"
656 " klíèù"
657
658 #: g10/g10.c:420
659 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
660 msgstr "|JMÉNO|nastav znakovou sadu terminálu na JMÉNO"
661
662 #: g10/g10.c:421
663 msgid "read options from file"
664 msgstr "èíst nastavení ze souboru"
665
666 #: g10/g10.c:425
667 msgid "|FD|write status info to this FD"
668 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
669
670 #: g10/g10.c:427
671 msgid "|[file]|write status info to file"
672 msgstr "|[SOUBOR]|zapi¹ informaci o stavu do SOUBORu"
673
674 #: g10/g10.c:439
675 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
676 msgstr "|KLÍÈ|úplnì dùvìøovat tomuto klíèi"
677
678 #: g10/g10.c:440
679 msgid "|FILE|load extension module FILE"
680 msgstr "|SOUBOR|nahrát roz¹iøující modul SOUBOR"
681
682 #: g10/g10.c:441
683 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
684 msgstr "emulovat mód popsaný v RFC1991"
685
686 #: g10/g10.c:442
687 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
688 msgstr ""
689 "nastav v¹echny vlastnosti paketù, ¹ifer\n"
690 " a hashù jako v OpenPGP"
691
692 #: g10/g10.c:443
693 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
694 msgstr ""
695 "nastav v¹echny vlastnosti paketù, ¹ifer\n"
696 " a hashù jako v PGP 2.x"
697
698 #: g10/g10.c:449
699 msgid "|N|use passphrase mode N"
700 msgstr "|N|pou¾ít mód hesla N"
701
702 #: g10/g10.c:451
703 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
704 msgstr "|ALG|pou¾ít hashovací algoritmus ALG pro hesla"
705
706 #: g10/g10.c:453
707 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
708 msgstr "|ALG|pou¾ít ¹ifrovací algoritmus ALG pro hesla"
709
710 #: g10/g10.c:455
711 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
712 msgstr "|ALG|pou¾ít ¹ifrovací algoritmus ALG"
713
714 #: g10/g10.c:456
715 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
716 msgstr "|ALG|pou¾ít hashovací algoritmus ALG"
717
718 #: g10/g10.c:458
719 msgid "|N|use compress algorithm N"
720 msgstr "|N|pou¾ít kompresní algoritmus N"
721
722 #: g10/g10.c:459
723 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
724 msgstr ""
725 "zahodit identifikátor klíèe z ¹ifrovaných\n"
726 " paketù"
727
728 #: g10/g10.c:460
729 msgid "Show Photo IDs"
730 msgstr "Zobrazit fotografický ID"
731
732 #: g10/g10.c:461
733 msgid "Don't show Photo IDs"
734 msgstr "Nezobrazovat fotografický ID"
735
736 #: g10/g10.c:462
737 msgid "Set command line to view Photo IDs"
738 msgstr ""
739 "Nastavit pøíkazový øádek k prohlí¾ení\n"
740 " fotografického ID"
741
742 #: g10/g10.c:468
743 msgid ""
744 "@\n"
745 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
746 msgstr ""
747 "@\n"
748 "(Pou¾ijte manuálové stránky pro kompletní seznam v¹ech pøíkazù a mo¾ností)\n"
749
750 #: g10/g10.c:471
751 msgid ""
752 "@\n"
753 "Examples:\n"
754 "\n"
755 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
756 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
757 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
758 " --list-keys [names]        show keys\n"
759 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
760 msgstr ""
761 "@\n"
762 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a za¹ifrovat pro u¾ivatele Bob\n"
763 " --clearsign [soubor]       vytvoøit podpis èitelného dokumentu\n"
764 " --detach-sign [soubor]     vytvoøit podpis oddìlený od dokumentu\n"
765 " --list-keys [jména]        vypsat klíèe\n"
766 " --fingerprint [jména]      vypsat fingerprinty \n"
767
768 #: g10/g10.c:623
769 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
770 msgstr ""
771 "Chyby oznamte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
772 "Pøipomínky k pøekladu <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
773
774 #: g10/g10.c:627
775 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
776 msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
777
778 #: g10/g10.c:630
779 msgid ""
780 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
781 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
782 "default operation depends on the input data\n"
783 msgstr ""
784 "Syntaxe: gpg [mo¾nosti] [soubory]\n"
785 "podepsat, ovìøit, ¹ifrovat nebo de¹ifrovat\n"
786 "implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
787
788 #: g10/g10.c:641
789 msgid ""
790 "\n"
791 "Supported algorithms:\n"
792 msgstr ""
793 "\n"
794 "Podporované algoritmy:\n"
795
796 #: g10/g10.c:745
797 msgid "usage: gpg [options] "
798 msgstr "u¾ití: gpg [mo¾nosti]"
799
800 #: g10/g10.c:802
801 msgid "conflicting commands\n"
802 msgstr "konfliktní pøíkazy\n"
803
804 #: g10/g10.c:820
805 #, c-format
806 msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
807 msgstr ""
808
809 #: g10/g10.c:983
810 #, fuzzy, c-format
811 msgid "WARNING: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
812 msgstr "VAROVÁNÍ: vlastnictví pro %s nastaveno nebezpeènì \"%s\"\n"
813
814 #: g10/g10.c:986
815 #, fuzzy, c-format
816 msgid "WARNING: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
817 msgstr "VAROVÁNÍ: pøístupová práva pro %s nejsou nastavena bezpeènì \"%s\"\n"
818
819 #: g10/g10.c:989
820 #, fuzzy, c-format
821 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on %s \"%s\"\n"
822 msgstr "VAROVÁNÍ: vlastnictví pro %s nastaveno nebezpeènì \"%s\"\n"
823
824 #: g10/g10.c:993
825 #, fuzzy, c-format
826 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on %s \"%s\"\n"
827 msgstr "VAROVÁNÍ: pøístupová práva pro %s nejsou nastavena bezpeènì \"%s\"\n"
828
829 #: g10/g10.c:1168
830 #, fuzzy, c-format
831 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
832 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s mo¾nostmi `%s'\n"
833
834 #: g10/g10.c:1204
835 #, c-format
836 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
837 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s mo¾nostmi `%s'\n"
838
839 #: g10/g10.c:1208
840 #, c-format
841 msgid "option file `%s': %s\n"
842 msgstr "soubor s mo¾nostmi `%s': %s\n"
843
844 #: g10/g10.c:1215
845 #, c-format
846 msgid "reading options from `%s'\n"
847 msgstr "ètu mo¾nosti z `%s'\n"
848
849 #: g10/g10.c:1390
850 #, c-format
851 msgid "cipher extension \"%s\" not loaded due to unsafe permissions\n"
852 msgstr ""
853
854 #: g10/g10.c:1523
855 #, c-format
856 msgid "%s is not a valid character set\n"
857 msgstr "%s není platná znaková sada\n"
858
859 #: g10/g10.c:1541
860 msgid "could not parse keyserver URI\n"
861 msgstr "nelze pou¾ít URI serveru klíèù - chyba analýzy URI\n"
862
863 #: g10/g10.c:1550
864 #, fuzzy, c-format
865 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
866 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání paralteru %s se nedoporuèuje.\n"
867
868 #: g10/g10.c:1553
869 #, fuzzy
870 msgid "invalid import options\n"
871 msgstr "neplatný zpùsob reprezentace v ASCII"
872
873 #: g10/g10.c:1560
874 #, fuzzy, c-format
875 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
876 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání paralteru %s se nedoporuèuje.\n"
877
878 #: g10/g10.c:1563
879 #, fuzzy
880 msgid "invalid export options\n"
881 msgstr "neplatný soubor klíèù"
882
883 #: g10/g10.c:1569
884 #, c-format
885 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
886 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
887
888 #: g10/g10.c:1688
889 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
890 msgstr "VAROVÁNÍ: program mù¾e vytvoøit soubor core!\n"
891
892 #: g10/g10.c:1692
893 #, c-format
894 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
895 msgstr "VAROVÁNÍ: %s pøepí¹e %s\n"
896
897 #: g10/g10.c:1699 g10/g10.c:1710
898 #, c-format
899 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
900 msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální pou¾ití!\n"
901
902 #: g10/g10.c:1701 g10/g10.c:1721
903 #, c-format
904 msgid "%s not allowed with %s!\n"
905 msgstr "Není dovoleno pou¾ívat %s s %s!\n"
906
907 #: g10/g10.c:1704
908 #, c-format
909 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
910 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
911
912 #: g10/g10.c:1731
913 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
914 msgstr ""
915 "v módu --pgp2 mù¾ete vytváøet pouze oddìlené podpisy nebo podpisy èitelné "
916 "jako text\n"
917
918 #: g10/g10.c:1737
919 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
920 msgstr "v módu --pgp2 nelze souèasnì ¹ifrovat a podepisovat\n"
921
922 #: g10/g10.c:1743
923 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
924 msgstr "v módu --pgp2 musíte pou¾ít soubor (ne rouru).\n"
925
926 #: g10/g10.c:1756
927 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
928 msgstr "¹ifrování zpráv v módu --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
929
930 #: g10/encode.c:408 g10/encode.c:458 g10/encode.c:707 g10/g10.c:1770
931 #: g10/sign.c:646 g10/sign.c:878
932 #, fuzzy, c-format
933 msgid "this message may not be usable by %s\n"
934 msgstr "tato zpráva není pro PGP 2.x pou¾itelná\n"
935
936 #: g10/g10.c:1818 g10/g10.c:1836
937 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
938 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
939
940 #: g10/g10.c:1824 g10/g10.c:1842
941 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
942 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
943
944 #: g10/g10.c:1830
945 #, fuzzy
946 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
947 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
948
949 #: g10/g10.c:1845
950 #, c-format
951 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
952 msgstr "kompresní algoritmus musí být v rozmezí %d..%d\n"
953
954 #: g10/g10.c:1847
955 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
956 msgstr "polo¾ka completes-needed musí být vìt¹í ne¾ 0\n"
957
958 #: g10/g10.c:1849
959 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
960 msgstr "polo¾ka marginals-needed musí být vìt¹í ne¾ 1\n"
961
962 #: g10/g10.c:1851
963 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
964 msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
965
966 #: g10/g10.c:1854
967 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
968 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dùraznì nedoporuèován\n"
969
970 #: g10/g10.c:1858
971 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
972 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
973
974 #: g10/g10.c:1862
975 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
976 msgstr "neplatná implicitní úroveò kontroly; musí být 0, 1, 2 nebo 3\n"
977
978 #: g10/g10.c:1868
979 #, fuzzy
980 msgid "invalid default preferences\n"
981 msgstr "neplatné pøedvolby \n"
982
983 #: g10/g10.c:1876
984 #, fuzzy
985 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
986 msgstr "neplatné pøedvolby \n"
987
988 #: g10/g10.c:1880
989 #, fuzzy
990 msgid "invalid personal digest preferences\n"
991 msgstr "neplatné pøedvolby \n"
992
993 #: g10/g10.c:1884
994 #, fuzzy
995 msgid "invalid personal compress preferences\n"
996 msgstr "neplatné pøedvolby \n"
997
998 #: g10/g10.c:1977
999 #, c-format
1000 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1001 msgstr "nemohu inicializovat databázi dùvìry: %s\n"
1002
1003 #: g10/g10.c:1987
1004 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: g10/g10.c:1997
1008 msgid "--store [filename]"
1009 msgstr "--store [jméno souboru]"
1010
1011 #: g10/g10.c:2004
1012 msgid "--symmetric [filename]"
1013 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
1014
1015 #: g10/g10.c:2012
1016 msgid "--encrypt [filename]"
1017 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
1018
1019 #: g10/g10.c:2029
1020 msgid "--sign [filename]"
1021 msgstr "--sign [jméno souboru]"
1022
1023 #: g10/g10.c:2042
1024 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1025 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
1026
1027 #: g10/g10.c:2056
1028 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1029 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
1030
1031 #: g10/g10.c:2065
1032 msgid "--clearsign [filename]"
1033 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
1034
1035 #: g10/g10.c:2083
1036 msgid "--decrypt [filename]"
1037 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
1038
1039 #: g10/g10.c:2094
1040 msgid "--sign-key user-id"
1041 msgstr "--sign-key id u¾ivatele"
1042
1043 #: g10/g10.c:2102
1044 msgid "--lsign-key user-id"
1045 msgstr "--lsign-key id u¾ivatele"
1046
1047 #: g10/g10.c:2110
1048 msgid "--nrsign-key user-id"
1049 msgstr "--nrsign-key id u¾ivatele"
1050
1051 #: g10/g10.c:2118
1052 msgid "--nrlsign-key user-id"
1053 msgstr "--nrlsign-key id u¾ivatele"
1054
1055 #: g10/g10.c:2126
1056 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1057 msgstr "--edit-key id u¾ivatele [pøíkazy]"
1058
1059 #: g10/encode.c:416 g10/g10.c:2182 g10/sign.c:789
1060 #, c-format
1061 msgid "can't open %s: %s\n"
1062 msgstr "nelze otevøít %s: %s\n"
1063
1064 #: g10/g10.c:2197
1065 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1066 msgstr "-k[v][v][v][c] [id u¾ivatele] [soubor s klíèi (keyring)]"
1067
1068 #: g10/g10.c:2289
1069 #, c-format
1070 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1071 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
1072
1073 #: g10/g10.c:2297
1074 #, c-format
1075 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1076 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
1077
1078 #: g10/g10.c:2384
1079 #, c-format
1080 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1081 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
1082
1083 #: g10/g10.c:2470
1084 msgid "[filename]"
1085 msgstr "[jméno souboru]"
1086
1087 #: g10/g10.c:2474
1088 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1089 msgstr "Zaènìte psát svou zprávu ...\n"
1090
1091 #: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2477 g10/verify.c:94
1092 #: g10/verify.c:139
1093 #, c-format
1094 msgid "can't open `%s'\n"
1095 msgstr "nelze otevøít `%s'\n"
1096
1097 #: g10/g10.c:2691
1098 #, fuzzy
1099 msgid ""
1100 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1101 "an '='\n"
1102 msgstr ""
1103 "jméno mù¾e obsahovat pouze písmena, èíslice, teèky nebo podtr¾ítka a konèit "
1104 "s '='\n"
1105
1106 #: g10/g10.c:2700
1107 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1108 msgstr "hodnota nemù¾e obsahovat ¾ádné kontrolní znaky\n"
1109
1110 #: g10/g10.c:2737
1111 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1112 msgstr "zadané URL pro certifikaèní politiku je neplatné\n"
1113
1114 #: g10/g10.c:2739
1115 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1116 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
1117
1118 #: g10/armor.c:314
1119 #, c-format
1120 msgid "armor: %s\n"
1121 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1122
1123 #: g10/armor.c:343
1124 msgid "invalid armor header: "
1125 msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódování: "
1126
1127 #: g10/armor.c:350
1128 msgid "armor header: "
1129 msgstr "ASCII hlavièka: "
1130
1131 #: g10/armor.c:361
1132 msgid "invalid clearsig header\n"
1133 msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitelném formátu\n"
1134
1135 #: g10/armor.c:413
1136 msgid "nested clear text signatures\n"
1137 msgstr "vnoøené podpisy v èitelném formátu\n"
1138
1139 #: g10/armor.c:537
1140 msgid "invalid dash escaped line: "
1141 msgstr "nesprávné oznaèení øádku mínusy: "
1142
1143 #: g10/armor.c:549
1144 msgid "unexpected armor:"
1145 msgstr "neoèekávané kódování ASCII:"
1146
1147 #: g10/armor.c:675 g10/armor.c:1242
1148 #, c-format
1149 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1150 msgstr "neplatný znak formátu radix64 %02x byl pøeskoèen\n"
1151
1152 #: g10/armor.c:718
1153 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1154 msgstr "pøedèasný konec souboru (¾ádné CRC)\n"
1155
1156 #: g10/armor.c:752
1157 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1158 msgstr "pøedèasný konec souboru (¾ádné CRC)\n"
1159
1160 #: g10/armor.c:756
1161 msgid "malformed CRC\n"
1162 msgstr "¹patný formát CRC\n"
1163
1164 #: g10/armor.c:760 g10/armor.c:1279
1165 #, c-format
1166 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1167 msgstr "Chyba CRC; %06lx - %06lx\n"
1168
1169 #: g10/armor.c:780
1170 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1171 msgstr "pøedèasný konec souboru (v patièce)\n"
1172
1173 #: g10/armor.c:784
1174 msgid "error in trailer line\n"
1175 msgstr "chyba v patièce\n"
1176
1177 #: g10/armor.c:1057
1178 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1179 msgstr "nenalezena ¾ádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1180
1181 #: g10/armor.c:1062
1182 #, c-format
1183 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1184 msgstr "neplatné kódování ASCII: øádek je del¹í ne¾ %d znakù\n"
1185
1186 #: g10/armor.c:1066
1187 msgid ""
1188 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1189 msgstr ""
1190 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování - pravdìpodobnì byl pou¾it "
1191 "¹patný MTA\n"
1192
1193 #: g10/pkclist.c:61
1194 msgid "No reason specified"
1195 msgstr "Dùvod nebyl specifikován"
1196
1197 #: g10/pkclist.c:63
1198 msgid "Key is superseded"
1199 msgstr "Klíè je nahrazen"
1200
1201 #: g10/pkclist.c:65
1202 msgid "Key has been compromised"
1203 msgstr "Klíè byl zkompromitován"
1204
1205 #: g10/pkclist.c:67
1206 msgid "Key is no longer used"
1207 msgstr "Klíè se ji¾ nepou¾ívá"
1208
1209 #: g10/pkclist.c:69
1210 msgid "User ID is no longer valid"
1211 msgstr "Identifikátor u¾ivatele ji¾ neplatí"
1212
1213 #: g10/pkclist.c:73
1214 #, fuzzy
1215 msgid "reason for revocation: "
1216 msgstr "Dùvod pro revokaci: "
1217
1218 #: g10/pkclist.c:90
1219 #, fuzzy
1220 msgid "revocation comment: "
1221 msgstr "Revokaèní poznámka: "
1222
1223 #. a string with valid answers
1224 #: g10/pkclist.c:252
1225 msgid "iImMqQsS"
1226 msgstr "iImMuUqQsS"
1227
1228 #: g10/pkclist.c:258
1229 #, c-format
1230 msgid ""
1231 "No trust value assigned to:\n"
1232 "%4u%c/%08lX %s \""
1233 msgstr ""
1234 "K není pøiøazena ¾ádná hodnota dùvìry:\n"
1235 "%4u%c/%08lX %s \""
1236
1237 #: g10/pkclist.c:270
1238 msgid ""
1239 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1240 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1241 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1242 "\n"
1243 msgstr ""
1244 "Prosím rozhodnìte, nakolik dùvìøete tomuto u¾ivateli, ¾e správnì\n"
1245 "verifikuje klíèe jiných u¾ivatelù (prohlédnutím cestovních pasù,\n"
1246 "kontrolou fingerprintù z rùzných zdrojù...)?\n"
1247 "\n"
1248
1249 #: g10/pkclist.c:273
1250 #, c-format
1251 msgid " %d = Don't know\n"
1252 msgstr " %d = Nevím\n"
1253
1254 #: g10/pkclist.c:274
1255 #, c-format
1256 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1257 msgstr " %d = Nedùvìøuji\n"
1258
1259 #: g10/pkclist.c:275
1260 #, c-format
1261 msgid " %d = I trust marginally\n"
1262 msgstr " %d = Dùvìøuji èásteènì\n"
1263
1264 #: g10/pkclist.c:276
1265 #, c-format
1266 msgid " %d = I trust fully\n"
1267 msgstr " %d = Dùvìøuji úplnì\n"
1268
1269 #: g10/pkclist.c:278
1270 #, c-format
1271 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1272 msgstr " %d = Dùvìøuji absolutnì\n"
1273
1274 #. not yet implemented
1275 #: g10/pkclist.c:281
1276 msgid " i = please show me more information\n"
1277 msgstr " i = prosím o více informací\n"
1278
1279 #: g10/pkclist.c:284
1280 msgid " m = back to the main menu\n"
1281 msgstr " m = zpìt do hlavního menu\n"
1282
1283 #: g10/pkclist.c:287
1284 msgid " s = skip this key\n"
1285 msgstr " s = pøeskoèit tento klíè\n"
1286
1287 #: g10/pkclist.c:288
1288 msgid " q = quit\n"
1289 msgstr " u = ukonèit\n"
1290
1291 #: g10/pkclist.c:295
1292 msgid "Your decision? "
1293 msgstr "Va¹e rozhodnutí? "
1294
1295 #: g10/pkclist.c:316
1296 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1297 msgstr "Opravdu chcete nastavit pro tento klíè absolutní dùvìru? "
1298
1299 #: g10/pkclist.c:330
1300 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1301 msgstr "Certifikáty vedoucí k finálnímu dùvìryhodnému klíèi:\n"
1302
1303 #: g10/pkclist.c:405
1304 #, c-format
1305 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1306 msgstr "klíè %08lX: klíè byl revokován\n"
1307
1308 #: g10/pkclist.c:412 g10/pkclist.c:424 g10/pkclist.c:518
1309 msgid "Use this key anyway? "
1310 msgstr "Pou¾ít pøesto tento klíè? "
1311
1312 #: g10/pkclist.c:417
1313 #, c-format
1314 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1315 msgstr "klíè %08lX: podklíè byl revokován!\n"
1316
1317 #: g10/pkclist.c:438
1318 #, c-format
1319 msgid "%08lX: key has expired\n"
1320 msgstr "%08lX: skonèila platnost klíèe\n"
1321
1322 #: g10/pkclist.c:448
1323 #, c-format
1324 msgid ""
1325 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
1326 msgstr ""
1327 "%08lX: Nic nenaznaèuje tomu, ¾e tento podpis patøí vlastníkovi klíèe.\n"
1328
1329 #: g10/pkclist.c:454
1330 #, c-format
1331 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1332 msgstr "%08lX: NEdùvìøujeme tomuto klíèi!\n"
1333
1334 #: g10/pkclist.c:460
1335 #, c-format
1336 msgid ""
1337 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1338 "but it is accepted anyway\n"
1339 msgstr ""
1340 "%08lX: Není jisté, zda tento podpis patøí vlastníkovi, pøesto je akceptován\n"
1341
1342 #: g10/pkclist.c:466
1343 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1344 msgstr "Tento klíè pravdìpodobnì nále¾í jeho majiteli\n"
1345
1346 #: g10/pkclist.c:471
1347 msgid "This key belongs to us\n"
1348 msgstr "Tento klíè nále¾í nám (máme odpovídající tajný klíè)\n"
1349
1350 #: g10/pkclist.c:513
1351 #, fuzzy
1352 msgid ""
1353 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
1354 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
1355 "you may answer the next question with yes\n"
1356 "\n"
1357 msgstr ""
1358 "NENÍ jisté, zda tento klíè patøí osobì, která se vydává za jeho\n"
1359 "vlastníka. Pokud *skuteènì* víte, co dìláte, mù¾ete na otázku\n"
1360 "odpovìdìt ano\n"
1361 "\n"
1362
1363 #: g10/pkclist.c:527 g10/pkclist.c:549
1364 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1365 msgstr "VAROVÁNÍ: Je pou¾it nedùvìryhodný klíè!\n"
1366
1367 #: g10/pkclist.c:568
1368 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1369 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíè byl revokován svým vlastníkem!\n"
1370
1371 #: g10/pkclist.c:569
1372 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1373 msgstr "         To mù¾e znamenat, ¾e podpis je padìlaný.\n"
1374
1375 #: g10/pkclist.c:575
1376 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1377 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíè byl revokován svým vlastníkem!\n"
1378
1379 #: g10/pkclist.c:580
1380 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1381 msgstr "Poznámka: Tento klíè byl oznaèen jako neplatný (disabled).\n"
1382
1383 #: g10/pkclist.c:585
1384 msgid "Note: This key has expired!\n"
1385 msgstr "Poznámka: Skonèila platnost tohoto klíèe!\n"
1386
1387 #: g10/pkclist.c:596
1388 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1389 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíè není certifikován dùvìryhodným podpisem!\n"
1390
1391 #: g10/pkclist.c:598
1392 msgid ""
1393 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1394 msgstr ""
1395 "         Nic nenaznaèuje tomu, ¾e tento podpis patøí vlastníkovi klíèe.\n"
1396
1397 #: g10/pkclist.c:606
1398 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1399 msgstr "VAROVÁNÍ: NEdùvìøujeme tomuto klíèi!\n"
1400
1401 #: g10/pkclist.c:607
1402 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1403 msgstr "         Tento podpis je pravdìpodobnì PADÌLANÝ.\n"
1404
1405 #: g10/pkclist.c:615
1406 msgid ""
1407 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1408 msgstr ""
1409 "VAROVÁNÍ: Tento klíè není certifikován dostateènì dùvìryhodnými podpisy!\n"
1410
1411 #: g10/pkclist.c:617
1412 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1413 msgstr "         Není jisté, zda tento podpis patøí vlastníkovi.\n"
1414
1415 #: g10/pkclist.c:770 g10/pkclist.c:794 g10/pkclist.c:946 g10/pkclist.c:1006
1416 #, c-format
1417 msgid "%s: skipped: %s\n"
1418 msgstr "%s: pøeskoèeno: %s\n"
1419
1420 #: g10/pkclist.c:780 g10/pkclist.c:978
1421 #, c-format
1422 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1423 msgstr "%s: pøeskoèeno: veøejný klíè je ji¾ obsa¾en v databázi\n"
1424
1425 #: g10/pkclist.c:811
1426 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1427 msgstr ""
1428 "Nespecifikoval jste identifikátor u¾ivatele (user ID). Mù¾ete pou¾ít \"-r\"\n"
1429
1430 #: g10/pkclist.c:824
1431 msgid ""
1432 "\n"
1433 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1434 msgstr ""
1435 "\n"
1436 "Napi¹te identifikátor u¾ivatele (user ID). Ukonèete prázdným øádkem: "
1437
1438 #: g10/pkclist.c:840
1439 msgid "No such user ID.\n"
1440 msgstr "Takový identifikátor u¾ivatele neexistuje.\n"
1441
1442 #: g10/pkclist.c:845 g10/pkclist.c:921
1443 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1444 msgstr "pøeskoèeno: veøejný klíè je u¾ nastaven podle implicitního adresáta\n"
1445
1446 #: g10/pkclist.c:863
1447 msgid "Public key is disabled.\n"
1448 msgstr "Veøejný klíè je neplatný (disabled).\n"
1449
1450 #: g10/pkclist.c:870
1451 msgid "skipped: public key already set\n"
1452 msgstr "pøeskoèeno: veøejný klíè je ji¾ nastaven\n"
1453
1454 #: g10/pkclist.c:913
1455 #, c-format
1456 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1457 msgstr "neznámý implicitní adresát `%s'\n"
1458
1459 #: g10/pkclist.c:958
1460 #, c-format
1461 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1462 msgstr "%s: pøeskoèeno: veøejný klíè je neplatný (disabled)\n"
1463
1464 #: g10/pkclist.c:1013
1465 msgid "no valid addressees\n"
1466 msgstr "¾ádné platné adresy\n"
1467
1468 #: g10/keygen.c:182
1469 #, c-format
1470 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
1471 msgstr "pøedvolba %c%lu není platná\n"
1472
1473 #: g10/keygen.c:189
1474 #, c-format
1475 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
1476 msgstr "duplicita pøedvolby %c%lu\n"
1477
1478 #: g10/keygen.c:194
1479 #, c-format
1480 msgid "too many `%c' preferences\n"
1481 msgstr "pøíli¹ mnoho `%c' pøedvoleb\n"
1482
1483 #: g10/keygen.c:264
1484 msgid "invalid character in preference string\n"
1485 msgstr "neplatný znak v øetìzci s pøedvolbami\n"
1486
1487 #: g10/keygen.c:524
1488 #, fuzzy
1489 msgid "writing direct signature\n"
1490 msgstr "zapisuji podpis klíèe sebou samým\n"
1491
1492 #: g10/keygen.c:563
1493 msgid "writing self signature\n"
1494 msgstr "zapisuji podpis klíèe sebou samým\n"
1495
1496 #: g10/keygen.c:607
1497 msgid "writing key binding signature\n"
1498 msgstr "zapisuji \"key-binding\" podpis\n"
1499
1500 #: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
1501 #, c-format
1502 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1503 msgstr "neplatná délka klíèe; pou¾iji %u bitù\n"
1504
1505 #: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
1506 #, c-format
1507 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1508 msgstr "délka klíèe zaokrouhlena na %u bitù\n"
1509
1510 #: g10/keygen.c:941
1511 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1512 msgstr "Prosím, vyberte druh klíèe, který chcete:\n"
1513
1514 #: g10/keygen.c:943
1515 #, c-format
1516 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1517 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitní)\n"
1518
1519 #: g10/keygen.c:944
1520 #, c-format
1521 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1522 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
1523
1524 #: g10/keygen.c:946
1525 #, c-format
1526 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1527 msgstr "   (%d) ElGamal (pouze pro ¹ifrování)\n"
1528
1529 #: g10/keygen.c:948
1530 #, c-format
1531 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1532 msgstr "   (%d) ElGamal (pro ¹ifrování a podpis)\n"
1533
1534 #: g10/keygen.c:949
1535 #, c-format
1536 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1537 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
1538
1539 #: g10/keygen.c:951
1540 #, c-format
1541 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1542 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro ¹ifrování)\n"
1543
1544 #: g10/keygen.c:953
1545 #, fuzzy, c-format
1546 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1547 msgstr "   (%d) ElGamal (pro ¹ifrování a podpis)\n"
1548
1549 #: g10/keyedit.c:576 g10/keygen.c:956
1550 msgid "Your selection? "
1551 msgstr "Vá¹ výbìr? "
1552
1553 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
1554 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
1555 msgstr ""
1556 "Pou¾ití tohoto algoritmu se ji¾ nedoporuèuje - chcete ho pøesto vytvoøit? "
1557
1558 #: g10/keyedit.c:589 g10/keygen.c:998
1559 msgid "Invalid selection.\n"
1560 msgstr "Neplatný výbìr.\n"
1561
1562 #: g10/keygen.c:1011
1563 #, c-format
1564 msgid ""
1565 "About to generate a new %s keypair.\n"
1566 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1567 "              default keysize is 1024 bits\n"
1568 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1569 msgstr ""
1570 "Chystám se vytvoøit nový pár klíèù %s.\n"
1571 "                       minimální velikost klíèe je  768 bitù\n"
1572 "                      implicitní velikost klíèe je 1024 bitù\n"
1573 "             nejvy¹¹í navrhovaná velikost klíèe je 2048 bitù\n"
1574
1575 #: g10/keygen.c:1020
1576 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1577 msgstr "Jakou velikost klíèe si pøejete? (1024) "
1578
1579 #: g10/keygen.c:1025
1580 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1581 msgstr "Klíè DSA musí mít velikost od 512 do 1024 bitù.\n"
1582
1583 #: g10/keygen.c:1027
1584 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1585 msgstr ""
1586 "velikost klíèe je pøíli¹ malá; minimální dovolená velikost pro RSA je 1024 "
1587 "bitù.\n"
1588
1589 #: g10/keygen.c:1030
1590 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1591 msgstr ""
1592 "velikost klíèe je pøíli¹ malá; minimální dovolená velikost je 768 bitù.\n"
1593
1594 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1595 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1596 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1597 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1598 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1599 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1600 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1601 #. * do whatever you want.
1602 #: g10/keygen.c:1041
1603 #, c-format
1604 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1605 msgstr "velikost klíèe je pøíli¹ velká; maximální dovolená hodnota je %d.\n"
1606
1607 #: g10/keygen.c:1046
1608 msgid ""
1609 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1610 "computations take REALLY long!\n"
1611 msgstr ""
1612 "Velikosti klíèe vìt¹í jak 2048 bitù se nedoporuèují, proto¾e\n"
1613 "výpoèty pak trvají VELMI dlouho!\n"
1614
1615 #: g10/keygen.c:1049
1616 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1617 msgstr "Opravdu chcete vytvoøit klíè této délky? "
1618
1619 #: g10/keygen.c:1050
1620 msgid ""
1621 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1622 "vulnerable to attacks!\n"
1623 msgstr ""
1624 "Dobøe, ale nezapomeòte, ¾e informace mohou být vyzrazeny z poèítaèe také "
1625 "elektromagnetickým vyzaøováním monitoru nebo klávesnice!\n"
1626
1627 #: g10/keygen.c:1059
1628 #, c-format
1629 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1630 msgstr "Po¾adovaná délka klíèe je %u bitù.\n"
1631
1632 #: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
1633 #, c-format
1634 msgid "rounded up to %u bits\n"
1635 msgstr "zaokrouhleno na %u bitù\n"
1636
1637 #: g10/keygen.c:1117
1638 msgid ""
1639 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1640 "         0 = key does not expire\n"
1641 "      <n>  = key expires in n days\n"
1642 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1643 "      <n>m = key expires in n months\n"
1644 "      <n>y = key expires in n years\n"
1645 msgstr ""
1646 "Prosím urèete, jak dlouho by klíè mìl platit.\n"
1647 "         0 = doba platnosti klíèe není omezena\n"
1648 "      <n>  = doba platnosti klíèe skonèí za n dní\n"
1649 "      <n>w = doba platnosti klíèe skonèí za n týdnù\n"
1650 "      <n>m = doba platnosti klíèe skonèí za n mìsícù\n"
1651 "      <n>y = doba platnosti klíèe skonèí za n let\n"
1652
1653 #: g10/keygen.c:1126
1654 msgid ""
1655 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1656 "         0 = signature does not expire\n"
1657 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1658 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1659 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1660 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1661 msgstr ""
1662 "Prosím urèete, jak dlouho by mìl podpis platit.\n"
1663 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
1664 "      <n>  = doba platnosti podpisu skonèí za n dní\n"
1665 "      <n>w = doba platnosti podpisu skonèí za n týdnù\n"
1666 "      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mìsícù\n"
1667 "      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n let\n"
1668
1669 #: g10/keygen.c:1148
1670 msgid "Key is valid for? (0) "
1671 msgstr "Klíè je platný pro? (0) "
1672
1673 #: g10/keygen.c:1150
1674 msgid "Signature is valid for? (0) "
1675 msgstr "Podpis je platný pro? (0) "
1676
1677 #: g10/keygen.c:1155
1678 msgid "invalid value\n"
1679 msgstr "neplatná hodnota\n"
1680
1681 #: g10/keygen.c:1160
1682 #, c-format
1683 msgid "%s does not expire at all\n"
1684 msgstr "platnost %s neskonèí\n"
1685
1686 #. print the date when the key expires
1687 #: g10/keygen.c:1167
1688 #, c-format
1689 msgid "%s expires at %s\n"
1690 msgstr "platnost %s skonèí %s\n"
1691
1692 #: g10/keygen.c:1173
1693 msgid ""
1694 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1695 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1696 msgstr ""
1697 "Vá¹ systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
1698 "V ka¾dém pøípadì budou data korektnì zpracovávána do roku 2106.\n"
1699
1700 #: g10/keygen.c:1178
1701 msgid "Is this correct (y/n)? "
1702 msgstr "Je to správnì (a/n)? "
1703
1704 #: g10/keygen.c:1221
1705 msgid ""
1706 "\n"
1707 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1708 "id\n"
1709 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1710 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1711 "\n"
1712 msgstr ""
1713 "\n"
1714 "Aby bylo mo¾né rozpoznat Vá¹ klíè, musíte znát identifikátor u¾ivatele;\n"
1715 "program jej slo¾í z Va¹eho jména a pøíjmení, komentáøe a e-mailu\n"
1716 "v tomto tvaru:\n"
1717 "    \"Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>\"\n"
1718 "\n"
1719
1720 #: g10/keygen.c:1233
1721 msgid "Real name: "
1722 msgstr "Jméno a pøíjmení: "
1723
1724 #: g10/keygen.c:1241
1725 msgid "Invalid character in name\n"
1726 msgstr "Neplatný znak ve jménì\n"
1727
1728 #: g10/keygen.c:1243
1729 msgid "Name may not start with a digit\n"
1730 msgstr "Jméno nemù¾e zaèínat èíslicí\n"
1731
1732 #: g10/keygen.c:1245
1733 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1734 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoò 5 znakù\n"
1735
1736 #: g10/keygen.c:1253
1737 msgid "Email address: "
1738 msgstr "E-mailová adresa: "
1739
1740 #: g10/keygen.c:1264
1741 msgid "Not a valid email address\n"
1742 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
1743
1744 #: g10/keygen.c:1272
1745 msgid "Comment: "
1746 msgstr "Komentáø: "
1747
1748 #: g10/keygen.c:1278
1749 msgid "Invalid character in comment\n"
1750 msgstr "Neplatný znak v komentáøi\n"
1751
1752 #: g10/keygen.c:1301
1753 #, c-format
1754 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1755 msgstr "Pou¾íváte znakovou sadu `%s'.\n"
1756
1757 #: g10/keygen.c:1307
1758 #, c-format
1759 msgid ""
1760 "You selected this USER-ID:\n"
1761 "    \"%s\"\n"
1762 "\n"
1763 msgstr ""
1764 "Zvolil(a) jste tento identifikátor u¾ivatele:\n"
1765 "    \"%s\"\n"
1766 "\n"
1767
1768 #: g10/keygen.c:1311
1769 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1770 msgstr "Do pole jméno nebo komentáø nepi¹te, prosím, e-mailovou adresu.\n"
1771
1772 #: g10/keygen.c:1316
1773 msgid "NnCcEeOoQq"
1774 msgstr "jJkKeEPpUu"
1775
1776 #: g10/keygen.c:1326
1777 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1778 msgstr "Zmìnit (J)méno, (K)omentáø, (E)-mail nebo (U)konèit? "
1779
1780 #: g10/keygen.c:1327
1781 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1782 msgstr ""
1783 "Zmìnit (J)méno, (K)omentáø, (E)-mail, (P)okraèovat dál nebo (U)konèit "
1784 "program? "
1785
1786 #: g10/keygen.c:1346
1787 msgid "Please correct the error first\n"
1788 msgstr "Nejdøív, prosím, opravte chybu\n"
1789
1790 #: g10/keygen.c:1385
1791 msgid ""
1792 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1793 "\n"
1794 msgstr ""
1795 "Pro ochranu Va¹eho tajného klíèe musíte zadat heslo.\n"
1796 "\n"
1797
1798 #: g10/keyedit.c:787 g10/keygen.c:1393
1799 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1800 msgstr "heslo není zopakováno správnì; zkuste to znovu"
1801
1802 #: g10/keygen.c:1394
1803 #, c-format
1804 msgid "%s.\n"
1805 msgstr "%s.\n"
1806
1807 #: g10/keygen.c:1400
1808 msgid ""
1809 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1810 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1811 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1812 "\n"
1813 msgstr ""
1814 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
1815 "Dobøe, budu pokraèovat bez hesla. Kdykoliv mù¾ete heslo zmìnit pou¾itím\n"
1816 "tohoto programu s parametrem \"--edit-key\".\n"
1817 "\n"
1818
1819 #: g10/keygen.c:1421
1820 msgid ""
1821 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1822 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1823 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1824 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1825 msgstr ""
1826 "Musíme vytvoøit mnoho náhodných bajtù. Bìhem vytváøení mù¾ete\n"
1827 "provádìt nìjakou jinou práci na poèítaèi (psát na klávesnici, pohybovat "
1828 "my¹í,\n"
1829 "pou¾ívat disky); díky tomu má generátor lep¹í ¹anci získat dostatek "
1830 "entropie.\n"
1831
1832 #: g10/keygen.c:1985
1833 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1834 msgstr "Pár klíèù DSA bude dlouhý 1024 bitù.\n"
1835
1836 #: g10/keygen.c:2039
1837 msgid "Key generation canceled.\n"
1838 msgstr "Vytváøení klíèe bylo zru¹eno.\n"
1839
1840 #: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
1841 #, c-format
1842 msgid "writing public key to `%s'\n"
1843 msgstr "zapisuji veøejný klíè do `%s'\n"
1844
1845 #: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
1846 #, c-format
1847 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1848 msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
1849
1850 #: g10/keygen.c:2205
1851 #, c-format
1852 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1853 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veøejných klíèù (pubring): %s\n"
1854
1855 #: g10/keygen.c:2211
1856 #, c-format
1857 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1858 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíèù (secring): %s\n"
1859
1860 #: g10/keygen.c:2225
1861 #, c-format
1862 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1863 msgstr "chyba pøi zápisu do souboru veøejných klíèù `%s': %s\n"
1864
1865 #: g10/keygen.c:2232
1866 #, c-format
1867 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1868 msgstr "chyba pøi zápisu do souboru tajných klíèù `%s': %s\n"
1869
1870 #: g10/keygen.c:2252
1871 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1872 msgstr "veøejný a tajný klíè byly vytvoøeny a podepsány.\n"
1873
1874 #: g10/keygen.c:2253
1875 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
1876 msgstr "klíè oznaèen jako absolutnì dùvìryhodný.\n"
1877
1878 #: g10/keygen.c:2264
1879 msgid ""
1880 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1881 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1882 msgstr ""
1883 "Tento klíè nemù¾e být pou¾itý pro ¹ifrování. K vytvoøení\n"
1884 "sekundárního klíèe pro tento úèel mù¾ete pou¾ít pøíkaz \"--edit-key\".\n"
1885
1886 #: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
1887 #, c-format
1888 msgid "Key generation failed: %s\n"
1889 msgstr "Vytvoøení klíèe se nepodaøilo: %s\n"
1890
1891 #: g10/keygen.c:2320 g10/sign.c:257
1892 #, c-format
1893 msgid ""
1894 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1895 msgstr ""
1896 "klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
1897 "je problém se systémovým èasem)\n"
1898
1899 #: g10/keygen.c:2322 g10/sign.c:259
1900 #, c-format
1901 msgid ""
1902 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1903 msgstr ""
1904 "klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
1905 "je problém se systémovým èasem)\n"
1906
1907 #: g10/keygen.c:2331
1908 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
1909 msgstr "POZNÁMKA: vytvoøení podklíèe pro klíèe v3 není v souladu s OpenPGP\n"
1910
1911 #: g10/keygen.c:2360
1912 msgid "Really create? "
1913 msgstr "Opravdu vytvoøit? "
1914
1915 #: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:762
1916 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1917 msgstr "--output pro tento pøíkaz není platný\n"
1918
1919 #: g10/encode.c:177 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:301 g10/tdbio.c:496
1920 #: g10/tdbio.c:557
1921 #, c-format
1922 msgid "%s: can't open: %s\n"
1923 msgstr "%s: nemohu otevøít: %s\n"
1924
1925 #: g10/encode.c:205 g10/sign.c:1035
1926 #, c-format
1927 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1928 msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
1929
1930 #: g10/encode.c:210
1931 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1932 msgstr ""
1933
1934 #: g10/encode.c:229 g10/encode.c:486
1935 #, c-format
1936 msgid "`%s' already compressed\n"
1937 msgstr "`%s' je ji¾ zakomprimován\n"
1938
1939 #: g10/encode.c:295 g10/encode.c:520
1940 #, c-format
1941 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1942 msgstr "%s: VAROVÁNÍ: soubor je prázdný\n"
1943
1944 #: g10/encode.c:406
1945 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1946 msgstr ""
1947 "v módu --pgp2 mù¾ete ¹ifrovat pouze RSA klíèem o délce 2048 bitù a ménì\n"
1948
1949 #: g10/encode.c:422
1950 #, c-format
1951 msgid "reading from `%s'\n"
1952 msgstr "ètu z `%s'\n"
1953
1954 #: g10/encode.c:456
1955 msgid ""
1956 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1957 msgstr "algoritmus IDEA nelze pou¾ít pro v¹echny klíèe, pro které ¹ifrujete.\n"
1958
1959 #: g10/encode.c:467 g10/encode.c:644
1960 #, c-format
1961 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: g10/encode.c:558 g10/sign.c:758
1965 #, fuzzy, c-format
1966 msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
1967 msgstr "POZNÁMKA: v pøedvolbách nenalezen ¹ifrovací algoritmus %d\n"
1968
1969 #: g10/encode.c:703
1970 #, fuzzy, c-format
1971 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1972 msgstr "Tento pøíkaz není v módù %s dovolený.\n"
1973
1974 #: g10/encode.c:735
1975 #, fuzzy, c-format
1976 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1977 msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pro: %s\n"
1978
1979 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:190 g10/keyedit.c:2289
1980 #, c-format
1981 msgid "key `%s' not found: %s\n"
1982 msgstr "klíè `%s' nenalezen: %s\n"
1983
1984 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:213
1985 #, c-format
1986 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1987 msgstr "chyba pøi ètení bloku klíèe: %s\n"
1988
1989 #: g10/export.c:222
1990 #, c-format
1991 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1992 msgstr "klíè %08lX: není ve formátu RFC 2440 - pøeskoèeno\n"
1993
1994 #: g10/export.c:238
1995 #, c-format
1996 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1997 msgstr "klíè %08lX: není chránìný - pøeskoèeno\n"
1998
1999 #: g10/export.c:246
2000 #, c-format
2001 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
2002 msgstr "klíè %08lX: PGP 2.x klíè - pøeskoèeno\n"
2003
2004 #: g10/export.c:347
2005 msgid "WARNING: nothing exported\n"
2006 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
2007
2008 #: g10/getkey.c:151
2009 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
2010 msgstr "pøíli¹ mnoho polo¾ek v bufferu veøejých klíèù - vypnuto\n"
2011
2012 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
2013 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
2014 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2393
2015 msgid "[User id not found]"
2016 msgstr "[User ID not found]"
2017
2018 # c-format
2019 #: g10/getkey.c:1438
2020 #, c-format
2021 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
2022 msgstr ""
2023 "Neplatný klíè %08lX zmìnìn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
2024
2025 #: g10/getkey.c:2109
2026 #, c-format
2027 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
2028 msgstr "pou¾ívám sekundární klíè %08lX místo primárního klíèe %08lX\n"
2029
2030 #: g10/getkey.c:2156
2031 #, c-format
2032 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
2033 msgstr "klíè %08lX: tajný klíè bez klíèe veøejného - pøeskoèeno\n"
2034
2035 #: g10/import.c:258
2036 #, c-format
2037 msgid "skipping block of type %d\n"
2038 msgstr "blok typu %d byl pøeskoèen\n"
2039
2040 #: g10/import.c:267
2041 #, c-format
2042 msgid "%lu keys so far processed\n"
2043 msgstr "%lu klíèe byly doposud zpracovány\n"
2044
2045 #: g10/import.c:272
2046 #, c-format
2047 msgid "error reading `%s': %s\n"
2048 msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
2049
2050 #: g10/import.c:284
2051 #, c-format
2052 msgid "Total number processed: %lu\n"
2053 msgstr "Celkový poèet zpracovaných klíèù: %lu\n"
2054
2055 #: g10/import.c:286
2056 #, c-format
2057 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2058 msgstr "      pøeskoèeny nové klíèe: %lu\n"
2059
2060 #: g10/import.c:289
2061 #, c-format
2062 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2063 msgstr "          bez identifikátorù (user ID): %lu\n"
2064
2065 #: g10/import.c:291
2066 #, c-format
2067 msgid "              imported: %lu"
2068 msgstr "              importováno: %lu"
2069
2070 #: g10/import.c:297
2071 #, c-format
2072 msgid "             unchanged: %lu\n"
2073 msgstr "             beze zmìn: %lu\n"
2074
2075 #: g10/import.c:299
2076 #, c-format
2077 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2078 msgstr "          nové id u¾ivatelù (user ID): %lu\n"
2079
2080 #: g10/import.c:301
2081 #, c-format
2082 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2083 msgstr "           nové podklíèe: %lu\n"
2084
2085 #: g10/import.c:303
2086 #, c-format
2087 msgid "        new signatures: %lu\n"
2088 msgstr "        nové podpisy: %lu\n"
2089
2090 #: g10/import.c:305
2091 #, c-format
2092 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2093 msgstr "   nové revokace klíèù: %lu\n"
2094
2095 #: g10/import.c:307
2096 #, c-format
2097 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2098 msgstr "      pøeètené tajné klíèe: %lu\n"
2099
2100 #: g10/import.c:309
2101 #, c-format
2102 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2103 msgstr "  importované tajné klíèe: %lu\n"
2104
2105 #: g10/import.c:311
2106 #, c-format
2107 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2108 msgstr "tajné klíèe nezmìnìny: %lu\n"
2109
2110 #: g10/import.c:313
2111 #, fuzzy, c-format
2112 msgid "          not imported: %lu\n"
2113 msgstr "              importováno: %lu"
2114
2115 #: g10/import.c:581 g10/import.c:830
2116 #, c-format
2117 msgid "key %08lX: no user ID\n"
2118 msgstr "klíè %08lX: chybí identifikátor u¾ivatele\n"
2119
2120 #: g10/import.c:597
2121 #, fuzzy, c-format
2122 msgid "key %08lX: HKP subkey corruption repaired\n"
2123 msgstr "klíè %08lX: neexistuje podklíè pro vázání klíèù\n"
2124
2125 # c-format
2126 #: g10/import.c:612
2127 #, c-format
2128 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
2129 msgstr "klíè %08lX: pøijat id u¾ivatele '%s',který není podepsán jím samým\n"
2130
2131 #: g10/import.c:619
2132 #, c-format
2133 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
2134 msgstr "klíè %08lX: chybí platný identifikátor u¾ivatele\n"
2135
2136 #: g10/import.c:621
2137 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2138 msgstr "mù¾e to být zpùsobeno chybìjícím podpisem klíèe jím samým\n"
2139
2140 #: g10/import.c:631 g10/import.c:903
2141 #, c-format
2142 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
2143 msgstr "klíè %08lX: veøejný klíè nenalezen: %s\n"
2144
2145 #: g10/import.c:636
2146 #, c-format
2147 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
2148 msgstr "klíè %08lX: nový klíè - pøeskoèen\n"
2149
2150 #: g10/import.c:646
2151 #, c-format
2152 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2153 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíèù (keyring): %s\n"
2154
2155 #: g10/import.c:651 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
2156 #, c-format
2157 msgid "writing to `%s'\n"
2158 msgstr "zapisuji do '%s'\n"
2159
2160 #: g10/import.c:654 g10/import.c:731 g10/import.c:850 g10/import.c:963
2161 #, c-format
2162 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2163 msgstr "chyba pøi zápisu souboru klíèù (keyring)  `%s': %s\n"
2164
2165 #: g10/import.c:663
2166 #, fuzzy, c-format
2167 msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
2168 msgstr "klíè %08lX: veøejný klíè importován\n"
2169
2170 #: g10/import.c:685
2171 #, c-format
2172 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
2173 msgstr "klíè %08lX: neodpovídá na¹í kopii\n"
2174
2175 #: g10/import.c:702 g10/import.c:920
2176 #, c-format
2177 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
2178 msgstr "klíè %08lX: nemohu najít originální blok klíèe: %s\n"
2179
2180 #: g10/import.c:709 g10/import.c:926
2181 #, c-format
2182 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
2183 msgstr "klíè %08lX: nemohu èíst originální blok klíèe: %s\n"
2184
2185 #: g10/import.c:740
2186 #, fuzzy, c-format
2187 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
2188 msgstr "klíè %08lX: 1 nový identifikátor u¾ivatele\n"
2189
2190 #: g10/import.c:743
2191 #, fuzzy, c-format
2192 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
2193 msgstr "klíè %08lX: %d nových identifikátorù u¾ivatele\n"
2194
2195 #: g10/import.c:746
2196 #, fuzzy, c-format
2197 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
2198 msgstr "klíè %08lX: 1 nový podpis\n"
2199
2200 #: g10/import.c:749
2201 #, fuzzy, c-format
2202 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
2203 msgstr "klíè %08lX: %d nových podpisù\n"
2204
2205 #: g10/import.c:752
2206 #, fuzzy, c-format
2207 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
2208 msgstr "klíè %08lX: 1 nový podklíè\n"
2209
2210 #: g10/import.c:755
2211 #, fuzzy, c-format
2212 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
2213 msgstr "klíè %08lX: %d nových podklíèù\n"
2214
2215 #: g10/import.c:774
2216 #, fuzzy, c-format
2217 msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
2218 msgstr "klíè %08lX: beze zmìn\n"
2219
2220 #: g10/import.c:844
2221 #, c-format
2222 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2223 msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíèù %s\n"
2224
2225 #: g10/import.c:855
2226 #, c-format
2227 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
2228 msgstr "klíè %08lX: tajný klíè importován\n"
2229
2230 #. we can't merge secret keys
2231 #: g10/import.c:861
2232 #, c-format
2233 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
2234 msgstr "klíè %08lX: je ji¾ v souboru tajných klíèù\n"
2235
2236 #: g10/import.c:868
2237 #, c-format
2238 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
2239 msgstr "klíè %08lX: nenalezen tajný klíè: %s\n"
2240
2241 #: g10/import.c:897
2242 #, c-format
2243 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2244 msgstr ""
2245 "klíè %08lX: chybí veøejný klíè - nemohu aplikovat revokaèní certifikát\n"
2246
2247 #: g10/import.c:937
2248 #, c-format
2249 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2250 msgstr "klíè %08lX: neplatný revokaèní certifikát: %s - zamítnuto\n"
2251
2252 #: g10/import.c:969
2253 #, fuzzy, c-format
2254 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2255 msgstr "klíè %08lX: revokaèní certifikát importován\n"
2256
2257 #: g10/import.c:1017
2258 #, c-format
2259 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
2260 msgstr "klíè %08lX: neexistuje id u¾ivatele pro podpis\n"
2261
2262 #: g10/import.c:1030
2263 #, c-format
2264 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2265 msgstr ""
2266 "klíè %08lX: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe u u¾ivatelského id \"%s"
2267 "\"\n"
2268
2269 #: g10/import.c:1032
2270 #, c-format
2271 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2272 msgstr ""
2273 "klíè %08lX: neplatný podpis klíèe jím samým u u¾ivatelského id \"%s\"\n"
2274
2275 #: g10/import.c:1047
2276 #, c-format
2277 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
2278 msgstr "klíè %08lX: neexistuje podklíè pro vázání klíèù\n"
2279
2280 #: g10/import.c:1055 g10/import.c:1096
2281 #, c-format
2282 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
2283 msgstr "klíè %08lX: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe\n"
2284
2285 #: g10/import.c:1056
2286 #, c-format
2287 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
2288 msgstr "klíè %08lX: neplatná vazba podklíèe\n"
2289
2290 #. Delete the last binding
2291 #. sig since this one is
2292 #. newer
2293 #: g10/import.c:1068
2294 #, fuzzy, c-format
2295 msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
2296 msgstr "klíè %08lX: neplatná vazba podklíèe\n"
2297
2298 #: g10/import.c:1088
2299 #, fuzzy, c-format
2300 msgid "key %08lX: no subkey for key revocation\n"
2301 msgstr "klíè %08lX: neexistuje podklíè pro vázání klíèù\n"
2302
2303 #: g10/import.c:1097
2304 #, fuzzy, c-format
2305 msgid "key %08lX: invalid subkey revocation\n"
2306 msgstr "klíè %08lX: neplatná vazba podklíèe\n"
2307
2308 #. Delete the last revocation
2309 #. sig since this one is
2310 #. newer
2311 #: g10/import.c:1108
2312 #, fuzzy, c-format
2313 msgid "key %08lX: removed multiple subkey revocation\n"
2314 msgstr "klíè %08lX: neplatná vazba podklíèe\n"
2315
2316 #: g10/import.c:1145
2317 #, c-format
2318 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
2319 msgstr "klíè %08lX: identifikátor u¾ivatele pøeskoèen '"
2320
2321 #: g10/import.c:1168
2322 #, c-format
2323 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2324 msgstr "klíè %08lX: podklíè pøeskoèen\n"
2325
2326 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2327 #. * to import non-exportable signature when we have the
2328 #. * the secret key used to create this signature - it
2329 #. * seems that this makes sense
2330 #: g10/import.c:1194
2331 #, c-format
2332 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2333 msgstr "klíè %08lX: podpis není exportovatelný (tøída %02x) - pøeskoèeno\n"
2334
2335 #: g10/import.c:1203
2336 #, c-format
2337 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2338 msgstr "klíè %08lX: revokaèní certifikát na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
2339
2340 #: g10/import.c:1220
2341 #, c-format
2342 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2343 msgstr "klíè %08lX: neplatný revokaèní certifikát: %s - pøeskoèen\n"
2344
2345 #: g10/import.c:1232
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "key %08lX: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2348 msgstr "klíè %08lX: revokaèní certifikát na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
2349
2350 #: g10/import.c:1330
2351 #, c-format
2352 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2353 msgstr "klíè %08lX: objeven duplikovaný identifikátor u¾ivatele - slouèen\n"
2354
2355 #: g10/import.c:1389
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
2358 msgstr ""
2359 "VAROVÁNÍ: klíè %08lX mù¾e být revokován: zkou¹ím získat revokaèní klíè %"
2360 "08lX\n"
2361
2362 #: g10/import.c:1403
2363 #, fuzzy, c-format
2364 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
2365 msgstr ""
2366 "VAROVÁNÍ: klíè %08lX mù¾e být revokován: revokaèní klíè %08lX nenalezen.\n"
2367
2368 #: g10/import.c:1460
2369 #, fuzzy, c-format
2370 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
2371 msgstr "klíè %08lX: pøidán revokaèní certifikát\n"
2372
2373 #: g10/import.c:1491
2374 #, c-format
2375 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
2376 msgstr "klíè %08lX: podpis klíèe jím samým (direct key signature)\n"
2377
2378 #: g10/keyedit.c:147
2379 msgid "[revocation]"
2380 msgstr "[revokace]"
2381
2382 #: g10/keyedit.c:148
2383 msgid "[self-signature]"
2384 msgstr "[podpis klíèe jím samým]"
2385
2386 #: g10/keyedit.c:219 g10/keylist.c:148
2387 msgid "1 bad signature\n"
2388 msgstr "1 ¹patný podpis\n"
2389
2390 #: g10/keyedit.c:221 g10/keylist.c:150
2391 #, c-format
2392 msgid "%d bad signatures\n"
2393 msgstr "%d ¹patných podpisù\n"
2394
2395 #: g10/keyedit.c:223 g10/keylist.c:152
2396 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2397 msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e chybí klíè\n"
2398
2399 #: g10/keyedit.c:225 g10/keylist.c:154
2400 #, c-format
2401 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2402 msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e chybí klíè\n"
2403
2404 #: g10/keyedit.c:227 g10/keylist.c:156
2405 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2406 msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e vznikla chyba\n"
2407
2408 #: g10/keyedit.c:229 g10/keylist.c:158
2409 #, c-format
2410 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2411 msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e vznikly chyby\n"
2412
2413 #: g10/keyedit.c:231
2414 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2415 msgstr "objeven 1 identifikátor u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
2416
2417 #: g10/keyedit.c:233
2418 #, c-format
2419 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2420 msgstr "objeveno %d identifikátorù u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
2421
2422 #: g10/keyedit.c:360
2423 #, c-format
2424 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2425 msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\" je revokováno."
2426
2427 #: g10/keyedit.c:367 g10/keyedit.c:484 g10/keyedit.c:542 g10/keyedit.c:1140
2428 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2429 msgstr "Jste si jistý(á), ¾e stále chcete podpsat tento klíè? (a/N) "
2430
2431 #: g10/keyedit.c:375 g10/keyedit.c:490 g10/keyedit.c:1146
2432 msgid "  Unable to sign.\n"
2433 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2434
2435 #: g10/keyedit.c:380
2436 #, fuzzy, c-format
2437 msgid "WARNING: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
2438 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor `%s' je prázdný\n"
2439
2440 #: g10/keyedit.c:399
2441 #, fuzzy, c-format
2442 msgid ""
2443 "The self-signature on \"%s\"\n"
2444 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2445 msgstr ""
2446 "Va¹ souèasný podpis na \"%s\"\n"
2447 "je pouze lokální.\n"
2448 "\n"
2449
2450 #: g10/keyedit.c:408
2451 #, fuzzy
2452 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2453 msgstr "Pøejete si jej zmìnit na plnì exportovatelný podpise? (a/N) "
2454
2455 #. It's a local sig, and we want to make a
2456 #. exportable sig.
2457 #: g10/keyedit.c:422
2458 #, c-format
2459 msgid ""
2460 "Your current signature on \"%s\"\n"
2461 "is a local signature.\n"
2462 msgstr ""
2463 "Va¹ souèasný podpis na \"%s\"\n"
2464 "je pouze lokální.\n"
2465 "\n"
2466
2467 #: g10/keyedit.c:426
2468 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2469 msgstr "Pøejete si jej zmìnit na plnì exportovatelný podpise? (a/N) "
2470
2471 #: g10/keyedit.c:446
2472 #, c-format
2473 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
2474 msgstr "\"%s\" je ji¾ lokálnì podepsán klíèem %08lX\n"
2475
2476 #: g10/keyedit.c:450
2477 #, c-format
2478 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
2479 msgstr "\"%s\" je ji¾ podepsán klíèem %08lX\n"
2480
2481 #: g10/keyedit.c:463
2482 #, c-format
2483 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2484 msgstr "Nic k podepsání klíèem %08lX\n"
2485
2486 #: g10/keyedit.c:478
2487 msgid "This key has expired!"
2488 msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela!"
2489
2490 #: g10/keyedit.c:498
2491 #, c-format
2492 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2493 msgstr "Platnost klíèe vypr¹í %s.\n"
2494
2495 #: g10/keyedit.c:502
2496 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2497 msgstr "Chcete, aby platnost Va¹eho podpisu vypr¹ela ve stejnou dobu? (A/n) "
2498
2499 #: g10/keyedit.c:535
2500 msgid ""
2501 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2502 "mode.\n"
2503 msgstr ""
2504 "Nemù¾ete udìlat OpenPGP podpis klíèe typu PGP 2.x, kdy¾ jste v --pgp2 módu.\n"
2505
2506 #: g10/keyedit.c:537
2507 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2508 msgstr "To by zpùsobilo nepou¾itelnost klíèe v PGP 2.x.\n"
2509
2510 #: g10/keyedit.c:560
2511 msgid ""
2512 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2513 "belongs\n"
2514 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2515 msgstr ""
2516 "S jakou jistotou jste provìøili, ¾e klíè, který chcete podepsat\n"
2517 "patøí vý¹e uvedené osobì.\n"
2518 "Pokud neznáte odpovìï, zadejte \"0\".\n"
2519
2520 #: g10/keyedit.c:564
2521 #, c-format
2522 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2523 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2524
2525 #: g10/keyedit.c:566
2526 #, c-format
2527 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2528 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2529
2530 #: g10/keyedit.c:568
2531 #, c-format
2532 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2533 msgstr "   (2) Èáseènì jsem to ovìøil(a).%s\n"
2534
2535 #: g10/keyedit.c:570
2536 #, c-format
2537 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2538 msgstr "   (3) Velmi peèlivì jsem to ovìøil(a).%s\n"
2539
2540 #: g10/keyedit.c:595
2541 msgid ""
2542 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2543 "with your key: \""
2544 msgstr ""
2545 "Jste si jistý(á), ¾e chcete podepsat tento klíè\n"
2546 "svým klíèem: \""
2547
2548 #: g10/keyedit.c:604
2549 #, fuzzy
2550 msgid ""
2551 "\n"
2552 "This will be a self-signature.\n"
2553 msgstr "mù¾e to být zpùsobeno chybìjícím podpisem klíèe jím samým\n"
2554
2555 #: g10/keyedit.c:608
2556 #, fuzzy
2557 msgid ""
2558 "\n"
2559 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2560 msgstr ""
2561 "\n"
2562 "Podpis bude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
2563 "\n"
2564
2565 #: g10/keyedit.c:613
2566 #, fuzzy
2567 msgid ""
2568 "\n"
2569 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2570 msgstr ""
2571 "\n"
2572 "Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2573
2574 #: g10/keyedit.c:620
2575 msgid ""
2576 "\n"
2577 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2578 msgstr ""
2579 "\n"
2580 "Podpis bude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
2581 "\n"
2582
2583 #: g10/keyedit.c:624
2584 msgid ""
2585 "\n"
2586 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2587 msgstr ""
2588 "\n"
2589 "Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2590
2591 #: g10/keyedit.c:629
2592 msgid ""
2593 "\n"
2594 "I have not checked this key at all.\n"
2595 msgstr ""
2596 "\n"
2597 "Nijak jsem tento klíè neovìøil.\n"
2598
2599 #: g10/keyedit.c:633
2600 msgid ""
2601 "\n"
2602 "I have checked this key casually.\n"
2603 msgstr ""
2604 "\n"
2605 "Èásteènì jsem ovìøil tento klíè.\n"
2606
2607 #: g10/keyedit.c:637
2608 msgid ""
2609 "\n"
2610 "I have checked this key very carefully.\n"
2611 msgstr ""
2612 "\n"
2613 "Velmi peèlivì jsem ovìøil tento klíè.\n"
2614
2615 #: g10/keyedit.c:646
2616 msgid "Really sign? "
2617 msgstr "Skuteènì podepsat? "
2618
2619 #: g10/keyedit.c:688 g10/keyedit.c:3064 g10/keyedit.c:3126 g10/sign.c:308
2620 #, c-format
2621 msgid "signing failed: %s\n"
2622 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
2623
2624 #: g10/keyedit.c:744
2625 msgid "This key is not protected.\n"
2626 msgstr "Tento klíè není chránìný.\n"
2627
2628 #: g10/keyedit.c:748
2629 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2630 msgstr "Tajné èásti primárního klíèe nejsou dostupné.\n"
2631
2632 #: g10/keyedit.c:752
2633 msgid "Key is protected.\n"
2634 msgstr "Klíè je chránìný.\n"
2635
2636 #: g10/keyedit.c:772
2637 #, c-format
2638 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2639 msgstr "Není mo¾né editovat tento klíè: %s\n"
2640
2641 #: g10/keyedit.c:778
2642 msgid ""
2643 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2644 "\n"
2645 msgstr ""
2646 "Vlo¾te nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíè.\n"
2647 "\n"
2648
2649 #: g10/keyedit.c:792
2650 msgid ""
2651 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2652 "\n"
2653 msgstr ""
2654 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
2655 "\n"
2656
2657 #: g10/keyedit.c:795
2658 msgid "Do you really want to do this? "
2659 msgstr "Opravdu to chcete udìlat? "
2660
2661 #: g10/keyedit.c:859
2662 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2663 msgstr "pøesunuji podpis klíèe na správné místo\n"
2664
2665 #: g10/keyedit.c:901
2666 msgid "quit this menu"
2667 msgstr "ukonèit toto menu"
2668
2669 #: g10/keyedit.c:902
2670 msgid "q"
2671 msgstr "u"
2672
2673 #: g10/keyedit.c:903
2674 msgid "save"
2675 msgstr "ulo¾it"
2676
2677 #: g10/keyedit.c:903
2678 msgid "save and quit"
2679 msgstr "ulo¾it a ukonèit"
2680
2681 #: g10/keyedit.c:904
2682 msgid "help"
2683 msgstr "help"
2684
2685 #: g10/keyedit.c:904
2686 msgid "show this help"
2687 msgstr "ukázat tuto pomoc"
2688
2689 #: g10/keyedit.c:906
2690 msgid "fpr"
2691 msgstr "fpr"
2692
2693 #: g10/keyedit.c:906
2694 msgid "show fingerprint"
2695 msgstr "vypsat fingerprint"
2696
2697 #: g10/keyedit.c:907
2698 msgid "list"
2699 msgstr "list"
2700
2701 #: g10/keyedit.c:907
2702 msgid "list key and user IDs"
2703 msgstr "vypsat seznam klíèù a id u¾ivatelù"
2704
2705 #: g10/keyedit.c:908
2706 msgid "l"
2707 msgstr "l"
2708
2709 #: g10/keyedit.c:909
2710 msgid "uid"
2711 msgstr "uid"
2712
2713 #: g10/keyedit.c:909
2714 msgid "select user ID N"
2715 msgstr "vyberte identifikátor u¾ivatele N"
2716
2717 #: g10/keyedit.c:910
2718 msgid "key"
2719 msgstr "key"
2720
2721 #: g10/keyedit.c:910
2722 msgid "select secondary key N"
2723 msgstr "vyberte sekundární klíè N"
2724
2725 #: g10/keyedit.c:911
2726 msgid "check"
2727 msgstr "check"
2728
2729 #: g10/keyedit.c:911
2730 msgid "list signatures"
2731 msgstr "vypsat seznam podpisù"
2732
2733 #: g10/keyedit.c:912
2734 msgid "c"
2735 msgstr "c"
2736
2737 #: g10/keyedit.c:913
2738 msgid "sign"
2739 msgstr "sign"
2740
2741 #: g10/keyedit.c:913
2742 msgid "sign the key"
2743 msgstr "podepsat klíè"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:914
2746 msgid "s"
2747 msgstr "s"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:915
2750 msgid "lsign"
2751 msgstr "lsign"
2752
2753 #: g10/keyedit.c:915
2754 msgid "sign the key locally"
2755 msgstr "podepsat klíè lokálnì"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:916
2758 msgid "nrsign"
2759 msgstr "nrsign"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:916
2762 msgid "sign the key non-revocably"
2763 msgstr "podepsat klíè bez mo¾nosti odvolat podpis (non-revocably)"
2764
2765 #: g10/keyedit.c:917
2766 msgid "nrlsign"
2767 msgstr "nrlsign"
2768
2769 #: g10/keyedit.c:917
2770 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2771 msgstr "podepsat klíè lokálnì a  bez mo¾nosti odvolat podpis (non-revocably)"
2772
2773 #: g10/keyedit.c:918
2774 msgid "debug"
2775 msgstr "debug"
2776
2777 #: g10/keyedit.c:919
2778 msgid "adduid"
2779 msgstr "adduid"
2780
2781 #: g10/keyedit.c:919
2782 msgid "add a user ID"
2783 msgstr "pøidat identifikátor u¾ivatele"
2784
2785 #: g10/keyedit.c:920
2786 msgid "addphoto"
2787 msgstr "addphoto"
2788
2789 #: g10/keyedit.c:920
2790 msgid "add a photo ID"
2791 msgstr "pøidat fotografický ID"
2792
2793 #: g10/keyedit.c:921
2794 msgid "deluid"
2795 msgstr "deluid"
2796
2797 #: g10/keyedit.c:921
2798 msgid "delete user ID"
2799 msgstr "smazat identifikátor u¾ivatele"
2800
2801 #. delphoto is really deluid in disguise
2802 #: g10/keyedit.c:923
2803 msgid "delphoto"
2804 msgstr "delphoto"
2805
2806 #: g10/keyedit.c:924
2807 msgid "addkey"
2808 msgstr "addkey"
2809
2810 #: g10/keyedit.c:924
2811 msgid "add a secondary key"
2812 msgstr "pøidat sekundární klíè"
2813
2814 #: g10/keyedit.c:925
2815 msgid "delkey"
2816 msgstr "delkey"
2817
2818 #: g10/keyedit.c:925
2819 msgid "delete a secondary key"
2820 msgstr "smazat sekundární klíè"
2821
2822 #: g10/keyedit.c:926
2823 #, fuzzy
2824 msgid "addrevoker"
2825 msgstr "addkey"
2826
2827 #: g10/keyedit.c:926
2828 #, fuzzy
2829 msgid "add a revocation key"
2830 msgstr "pøidat sekundární klíè"
2831
2832 #: g10/keyedit.c:927
2833 msgid "delsig"
2834 msgstr "delsig"
2835
2836 #: g10/keyedit.c:927
2837 msgid "delete signatures"
2838 msgstr "smazat podpisy"
2839
2840 #: g10/keyedit.c:928
2841 msgid "expire"
2842 msgstr "expire"
2843
2844 #: g10/keyedit.c:928
2845 msgid "change the expire date"
2846 msgstr "zmìnit dobu platnosti"
2847
2848 #: g10/keyedit.c:929
2849 msgid "primary"
2850 msgstr "primary"
2851
2852 #: g10/keyedit.c:929
2853 msgid "flag user ID as primary"
2854 msgstr "oznaèit u¾ivatelské ID jako primární"
2855
2856 #: g10/keyedit.c:930
2857 msgid "toggle"
2858 msgstr "toggle"
2859
2860 #: g10/keyedit.c:930
2861 msgid "toggle between secret and public key listing"
2862 msgstr "pøepnout mezi vypsáním seznamu tajných a veøejných klíèù"
2863
2864 #: g10/keyedit.c:932
2865 msgid "t"
2866 msgstr "t"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:933
2869 msgid "pref"
2870 msgstr "pref"
2871
2872 #: g10/keyedit.c:933
2873 msgid "list preferences (expert)"
2874 msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (pro experty)"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:934
2877 msgid "showpref"
2878 msgstr "showpref"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:934
2881 msgid "list preferences (verbose)"
2882 msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (podrobnì)"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:935
2885 msgid "setpref"
2886 msgstr "setpref"
2887
2888 #: g10/keyedit.c:935
2889 msgid "set preference list"
2890 msgstr "nastavit seznam pøedvoleb"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:936
2893 msgid "updpref"
2894 msgstr "updpref"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:936
2897 msgid "updated preferences"
2898 msgstr "aktualizovat pøedvolby"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:937
2901 msgid "passwd"
2902 msgstr "passwd"
2903
2904 #: g10/keyedit.c:937
2905 msgid "change the passphrase"
2906 msgstr "zmìnit heslo"
2907
2908 #: g10/keyedit.c:938
2909 msgid "trust"
2910 msgstr "trust"
2911
2912 #: g10/keyedit.c:938
2913 msgid "change the ownertrust"
2914 msgstr "zmìnit dùvìryhodnost vlastníka klíèe"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:939
2917 msgid "revsig"
2918 msgstr "revsig"
2919
2920 #: g10/keyedit.c:939
2921 msgid "revoke signatures"
2922 msgstr "revokovat podpisy"
2923
2924 #: g10/keyedit.c:940
2925 msgid "revkey"
2926 msgstr "revkey"
2927
2928 #: g10/keyedit.c:940
2929 msgid "revoke a secondary key"
2930 msgstr "revokovat sekundární klíè"
2931
2932 #: g10/keyedit.c:941
2933 msgid "disable"
2934 msgstr "disable"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:941
2937 msgid "disable a key"
2938 msgstr "nastavit klíè jako neplatný (disable)"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:942
2941 msgid "enable"
2942 msgstr "enable"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:942
2945 msgid "enable a key"
2946 msgstr "nastavit klíè jako platný (enable)"
2947
2948 #: g10/keyedit.c:943
2949 msgid "showphoto"
2950 msgstr "showphoto"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:943
2953 msgid "show photo ID"
2954 msgstr "ukázat fotografický ID"
2955
2956 #: g10/delkey.c:119 g10/keyedit.c:963
2957 msgid "can't do that in batchmode\n"
2958 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
2959
2960 #: g10/keyedit.c:1000
2961 #, c-format
2962 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
2963 msgstr "chyba pøi ètení bloku tajného klíèe `%s': %s\n"
2964
2965 #: g10/keyedit.c:1018
2966 msgid "Secret key is available.\n"
2967 msgstr "Tajný klíè je dostupný.\n"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:1049
2970 msgid "Command> "
2971 msgstr "Pøíkaz> "
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1081
2974 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2975 msgstr "Pro provedení této operace je potøeba tajný klíè.\n"
2976
2977 #: g10/keyedit.c:1085
2978 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2979 msgstr "Prosím, nejdøíve pou¾ijte pøíkaz \"toggle\" (pøepnout).\n"
2980
2981 #: g10/keyedit.c:1134
2982 msgid "Key is revoked."
2983 msgstr "Klíè revokován."
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1153
2986 msgid "Really sign all user IDs? "
2987 msgstr "Opravdu podepsat v¹echny id u¾ivatele? "
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1154
2990 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2991 msgstr "Nápovìda: Vyberte id u¾ivatele k podepsání\n"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1179
2994 #, c-format
2995 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2996 msgstr "Tento pøíkaz není v módù %s dovolený.\n"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keyedit.c:1220
2999 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3000 msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden id u¾ivatele.\n"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1201
3003 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3004 msgstr "Nemù¾ete smazat poslední id u¾ivatele!\n"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:1204
3007 msgid "Really remove all selected user IDs? "
3008 msgstr "Opravdu odstranit v¹echny vybrané id u¾ivatele? "
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1205
3011 msgid "Really remove this user ID? "
3012 msgstr "Opravdu odstranit tento id u¾ivatele? "
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1243 g10/keyedit.c:1280
3015 msgid "You must select at least one key.\n"
3016 msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden klíè.\n"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1247
3019 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
3020 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíèe? "
3021
3022 #: g10/keyedit.c:1248
3023 msgid "Do you really want to delete this key? "
3024 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíè? "
3025
3026 #: g10/keyedit.c:1284
3027 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
3028 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané klíèe? "
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1285
3031 msgid "Do you really want to revoke this key? "
3032 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento klíè? "
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1354
3035 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
3036 msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvoleby pro vybraný id u¾ivatele? "
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1356
3039 msgid "Really update the preferences? "
3040 msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvolby? "
3041
3042 #: g10/keyedit.c:1394
3043 msgid "Save changes? "
3044 msgstr "Ulo¾it zmìny? "
3045
3046 #: g10/keyedit.c:1397
3047 msgid "Quit without saving? "
3048 msgstr "Ukonèit bez ulo¾ení? "
3049
3050 #: g10/keyedit.c:1408
3051 #, c-format
3052 msgid "update failed: %s\n"
3053 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1415
3056 #, c-format
3057 msgid "update secret failed: %s\n"
3058 msgstr "aktualizace tajného klíèe selhala: %s\n"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1422
3061 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3062 msgstr "Klíè nebyl zmìnìn, tak¾e není potøeba jej aktualizovat.\n"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:1434
3065 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
3066 msgstr "Neplatný pøíkaz (zkuste \"help\")\n"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:1750
3069 #, fuzzy, c-format
3070 msgid "This key may be revoked by %s key "
3071 msgstr "Tento klíè mù¾e být revokován %s klíèem %s%s\n"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:1754
3074 msgid " (sensitive)"
3075 msgstr "(citlivá informace)"
3076
3077 #. Note, we use the same format string as in other show
3078 #. functions to make the translation job easier.
3079 #: g10/keyedit.c:1760 g10/keyedit.c:1786 g10/keyedit.c:1871 g10/keyedit.c:1886
3080 #, c-format
3081 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
3082 msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  vytvoøen: %s platnost skonèí: %s"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1769
3085 #, c-format
3086 msgid " trust: %c/%c"
3087 msgstr "dùvìra: %c/%c"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1773
3090 msgid "This key has been disabled"
3091 msgstr "Tento klíè byl oznaèen za neplatný (disabled)"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1802
3094 #, c-format
3095 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
3096 msgstr "rev! podklíè byl revokován: %s\n"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1805
3099 msgid "rev- faked revocation found\n"
3100 msgstr "rev- nalezena padìlaná revokace\n"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1807
3103 #, c-format
3104 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
3105 msgstr "rev? problém ovìøení revokace: %s\n"
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1837
3108 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3109 msgstr ""
3110
3111 #: g10/keyedit.c:1845
3112 #, fuzzy
3113 msgid ""
3114 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3115 "unless you restart the program.\n"
3116 msgstr ""
3117 "Prosím nezapomeòte, ¾e zobrazované údaje o platnosti klíèù nemusí\n"
3118 "být správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3119
3120 #: g10/keyedit.c:2001
3121 msgid ""
3122 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3123 "versions\n"
3124 "         of PGP to reject this key.\n"
3125 msgstr ""
3126 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíè. Pøidání fotografického ID mù¾e v nìkterých\n"
3127 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíèe.\n"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:2006
3130 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3131 msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále pøidat? (a/N) "
3132
3133 #: g10/keyedit.c:2012
3134 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3135 msgstr "Nemìli by jste pøidávat fotografický ID k PGP2 klíèi.\n"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:2147
3138 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3139 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3140
3141 #: g10/keyedit.c:2157
3142 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3143 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:2161
3146 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3147 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3148
3149 #: g10/keyedit.c:2167
3150 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3151 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:2181
3154 #, c-format
3155 msgid "Deleted %d signature.\n"
3156 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:2182
3159 #, c-format
3160 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3161 msgstr "Smazáno %d podpisù.\n"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:2185
3164 msgid "Nothing deleted.\n"
3165 msgstr "Nic nebylo smaznáno.\n"
3166
3167 #: g10/keyedit.c:2281
3168 #, fuzzy
3169 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3170 msgstr "Vlo¾te délku klíèe"
3171
3172 #: g10/keyedit.c:2296
3173 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3174 msgstr ""
3175
3176 #. This actually causes no harm (after all, a key that
3177 #. designates itself as a revoker is the same as a
3178 #. regular key), but it's easy enough to check.
3179 #: g10/keyedit.c:2306
3180 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3181 msgstr ""
3182
3183 #: g10/keyedit.c:2393
3184 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3185 msgstr "Prosím, odstraòte výbìr z tajných klíèù.\n"
3186
3187 #: g10/keyedit.c:2399
3188 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3189 msgstr "Prosím, vyberte nejvý¹e jeden sekundární klíè.\n"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:2403
3192 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3193 msgstr "Mìním dobu platnosti sekundárního klíèe.\n"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:2405
3196 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3197 msgstr "Mìním dobu platnosti primárního klíèe.\n"
3198
3199 #: g10/keyedit.c:2447
3200 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3201 msgstr "Nemù¾ete zmìnit dobu platnosti klíèe verze 3\n"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:2463
3204 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3205 msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
3206
3207 #: g10/keyedit.c:2546
3208 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3209 msgstr "Prosím, vyberte právì jeden id u¾ivatele .\n"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:2583 g10/keyedit.c:2690
3212 #, fuzzy, c-format
3213 msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
3214 msgstr ""
3215 "klíè %08lX: neplatný podpis klíèe jím samým u u¾ivatelského id \"%s\"\n"
3216
3217 #: g10/keyedit.c:2750
3218 #, c-format
3219 msgid "No user ID with index %d\n"
3220 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ivatele s indexem %d\n"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:2796
3223 #, c-format
3224 msgid "No secondary key with index %d\n"
3225 msgstr "Neexistuje sekundární klíè s indexem %d\n"
3226
3227 #: g10/keyedit.c:2910
3228 msgid "user ID: \""
3229 msgstr "id u¾ivatele: \""
3230
3231 #: g10/keyedit.c:2915
3232 #, c-format
3233 msgid ""
3234 "\"\n"
3235 "signed with your key %08lX at %s\n"
3236 msgstr ""
3237 "\"\n"
3238 "podepsáno Va¹ím klíèem %08lX v %s\n"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:2918
3241 #, c-format
3242 msgid ""
3243 "\"\n"
3244 "locally signed with your key %08lX at %s\n"
3245 msgstr ""
3246 "\"\n"
3247 "lokálnì podepsáno Va¹ím klíèem %08lX v %s\n"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:2923
3250 #, c-format
3251 msgid "This signature expired on %s.\n"
3252 msgstr "Platnost podpisu vypr¹í %s.\n"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:2927
3255 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3256 msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3257
3258 #: g10/keyedit.c:2931
3259 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3260 msgstr "Vytvoøit pro tento podpis revokaèní certifikát? (a/N)"
3261
3262 #. FIXME: detect duplicates here
3263 #: g10/keyedit.c:2956
3264 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3265 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory u¾ivatele:\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:2975
3268 #, c-format
3269 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
3270 msgstr "   podepsáno %08lX v %s%s%s\n"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:2983
3273 #, c-format
3274 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
3275 msgstr "   revokováno %08lX v %s\n"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:3003
3278 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3279 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:3013
3282 #, c-format
3283 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
3284 msgstr "   podepsáno %08lX v %s%s\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:3015
3287 msgid " (non-exportable)"
3288 msgstr " (nexeportovatelné)"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:3022
3291 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3292 msgstr "Opravdu vytvoøit revokaèní certifikáty? (a/N) "
3293
3294 #: g10/keyedit.c:3052
3295 msgid "no secret key\n"
3296 msgstr "neexistuje tajný klíè\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:3207
3299 #, c-format
3300 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
3301 msgstr ""
3302 "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíè 0x%08lX (uid %d)\n"
3303
3304 #: g10/keylist.c:91
3305 #, fuzzy
3306 msgid "Critical signature policy: "
3307 msgstr "Podepisovací politika: "
3308
3309 #: g10/keylist.c:93
3310 msgid "Signature policy: "
3311 msgstr "Podepisovací politika: "
3312
3313 #: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:768 g10/mainproc.c:777
3314 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3315 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu datumu\n"
3316
3317 #: g10/keylist.c:127
3318 #, fuzzy
3319 msgid "Critical signature notation: "
3320 msgstr "Podepisovací notace: "
3321
3322 #: g10/keylist.c:129
3323 msgid "Signature notation: "
3324 msgstr "Podepisovací notace: "
3325
3326 #: g10/keylist.c:136
3327 msgid "not human readable"
3328 msgstr "není v pøímo èitelném formátu"
3329
3330 #: g10/keylist.c:225
3331 msgid "Keyring"
3332 msgstr "soubor klíèù (keyring)"
3333
3334 #. of subkey
3335 #: g10/keylist.c:478 g10/mainproc.c:904
3336 #, c-format
3337 msgid " [expires: %s]"
3338 msgstr " [platnost skonèí: %s]"
3339
3340 #: g10/keylist.c:1001
3341 #, fuzzy
3342 msgid "Primary key fingerprint:"
3343 msgstr "vypsat seznam klíèù a fingerprintù"
3344
3345 #: g10/keylist.c:1003
3346 #, fuzzy
3347 msgid "     Subkey fingerprint:"
3348 msgstr "   Fingerprint klíèe ="
3349
3350 #: g10/keylist.c:1010
3351 #, fuzzy
3352 msgid " Primary key fingerprint:"
3353 msgstr "   Fingerprint klíèe ="
3354
3355 #: g10/keylist.c:1012
3356 #, fuzzy
3357 msgid "      Subkey fingerprint:"
3358 msgstr "   Fingerprint klíèe ="
3359
3360 #. use tty
3361 #: g10/keylist.c:1016 g10/keylist.c:1020
3362 msgid "     Key fingerprint ="
3363 msgstr "   Fingerprint klíèe ="
3364
3365 #: g10/mainproc.c:248
3366 #, c-format
3367 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3368 msgstr ""
3369
3370 #: g10/mainproc.c:258
3371 #, fuzzy, c-format
3372 msgid "invalid symkey algorithm detected (%d)\n"
3373 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
3374
3375 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:287
3376 #, c-format
3377 msgid "%s encrypted data\n"
3378 msgstr "%s za¹ifrovaná data\n"
3379
3380 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:289
3381 #, c-format
3382 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3383 msgstr "za¹ifrováno neznámým algoritmem %d\n"
3384
3385 #: g10/mainproc.c:317
3386 #, c-format
3387 msgid "public key is %08lX\n"
3388 msgstr "veøejný klíè je %08lX\n"
3389
3390 #: g10/mainproc.c:363
3391 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3392 msgstr "data za¹ifrována veøejným klíèem: správný DEK\n"
3393
3394 #: g10/mainproc.c:415
3395 #, c-format
3396 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
3397 msgstr "za¹ifrována %u-bitovým %s klíèem, ID %08lX, vytvoøeným %s\n"
3398
3399 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
3400 # [kw]
3401 #: g10/mainproc.c:425
3402 #, c-format
3403 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
3404 msgstr "za¹ifrováno %s klíèem, ID %08lX\n"
3405
3406 #: g10/mainproc.c:439
3407 #, c-format
3408 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3409 msgstr "de¹ifrování veøeným klíèem selhalo: %s\n"
3410
3411 #: g10/mainproc.c:466 g10/mainproc.c:485
3412 #, c-format
3413 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3414 msgstr "pøedpokládám %s ¹ifrovaných dat\n"
3415
3416 #: g10/mainproc.c:473
3417 #, c-format
3418 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3419 msgstr ""
3420 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
3421 "algoritmem %s\n"
3422
3423 #: g10/mainproc.c:503
3424 msgid "decryption okay\n"
3425 msgstr "de¹ifrování o.k.\n"
3426
3427 #: g10/mainproc.c:510
3428 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3429 msgstr "VAROVÁNÍ: se za¹ifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
3430
3431 #: g10/mainproc.c:516
3432 #, c-format
3433 msgid "decryption failed: %s\n"
3434 msgstr "de¹ifrování selhalo: %s\n"
3435
3436 #: g10/mainproc.c:535
3437 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3438 msgstr "POZNÁMKA: odesílatel po¾adoval (\"for-your-eyes-only\")\n"
3439
3440 #: g10/mainproc.c:537
3441 #, c-format
3442 msgid "original file name='%.*s'\n"
3443 msgstr "pùvodní jméno souboru='%.*s'\n"
3444
3445 #: g10/mainproc.c:712
3446 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3447 msgstr ""
3448 "samostatný revokaèní certifikát -  pou¾ijte \"gpg --import\", chcete-li jej "
3449 "u¾ít\n"
3450
3451 #: g10/mainproc.c:780
3452 msgid "Notation: "
3453 msgstr "Notace: "
3454
3455 #: g10/mainproc.c:792
3456 msgid "Policy: "
3457 msgstr "Politika: "
3458
3459 #: g10/mainproc.c:1247
3460 msgid "signature verification suppressed\n"
3461 msgstr "verifikace podpisu potlaèena\n"
3462
3463 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
3464 #: g10/mainproc.c:1289 g10/mainproc.c:1299
3465 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3466 msgstr "neumím pracovat s tìmito násobnými podpisy\n"
3467
3468 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
3469 #: g10/mainproc.c:1310
3470 #, c-format
3471 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
3472 msgstr ""
3473 "Podpis vytvoøen %.*s pomocí %s klíèe s identifikátorem u¾ivatele %08lX\n"
3474
3475 #: g10/mainproc.c:1359 g10/mainproc.c:1392
3476 msgid "BAD signature from \""
3477 msgstr "©PATNÝ podpis od \""
3478
3479 #: g10/mainproc.c:1360 g10/mainproc.c:1393
3480 msgid "Expired signature from \""
3481 msgstr "Podpis s vypr¹enou platností od \""
3482
3483 #: g10/mainproc.c:1361 g10/mainproc.c:1394
3484 msgid "Good signature from \""
3485 msgstr "Dobrý podpis od \""
3486
3487 #: g10/mainproc.c:1396
3488 msgid "[uncertain]"
3489 msgstr "[nejistý]  "
3490
3491 #: g10/mainproc.c:1427
3492 msgid "                aka \""
3493 msgstr "                alias \""
3494
3495 #: g10/mainproc.c:1488
3496 #, c-format
3497 msgid "Can't check signature: %s\n"
3498 msgstr "Nemohu ovìøit podpis: %s\n"
3499
3500 #: g10/mainproc.c:1557 g10/mainproc.c:1573 g10/mainproc.c:1635
3501 msgid "not a detached signature\n"
3502 msgstr "toto není podpis oddìlený od dokumentu\n"
3503
3504 #: g10/mainproc.c:1584
3505 #, c-format
3506 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3507 msgstr "samostatný podpis tøídy 0x%02x\n"
3508
3509 #: g10/mainproc.c:1641
3510 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3511 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
3512
3513 #: g10/mainproc.c:1648
3514 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3515 msgstr "nalezen neplatný koøenový paket v proc_tree()\n"
3516
3517 #: g10/misc.c:98
3518 #, c-format
3519 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3520 msgstr "nemohu vypnout vytváøení core souborù: %s\n"
3521
3522 #: g10/misc.c:162
3523 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
3524 msgstr "Experimentální algoritmy by se nemìly pou¾ívat!\n"
3525
3526 #: g10/misc.c:192
3527 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
3528 msgstr ""
3529 "tento ¹ifrovací algoritmus se nedoporuèuje; prosím, pou¾ijte nìjaký "
3530 "standardnìj¹í!\n"
3531
3532 #: g10/misc.c:300
3533 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
3534 msgstr "IDEA modul pro GnuPG nenalezen\n"
3535
3536 #: g10/misc.c:301
3537 msgid ""
3538 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
3539 msgstr ""
3540 "více informací naleznete v dokumentu http://www.gnupg.cz/why-not-idea.html\n"
3541
3542 #: g10/misc.c:509
3543 #, fuzzy, c-format
3544 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3545 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání paralteru %s se nedoporuèuje.\n"
3546
3547 #: g10/misc.c:513
3548 #, fuzzy, c-format
3549 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3550 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání paralteru %s se nedoporuèuje.\n"
3551
3552 #: g10/misc.c:515
3553 #, fuzzy, c-format
3554 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3555 msgstr "pu¾íjte místo nìj \"--keyserver-options %s\" \n"
3556
3557 #: g10/parse-packet.c:120
3558 #, c-format
3559 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3560 msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veøejného klíèe %d\n"
3561
3562 #: g10/parse-packet.c:1065
3563 #, c-format
3564 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3565 msgstr "podpaket typu %d má nastavený kritický bit\n"
3566
3567 #: g10/passphrase.c:442 g10/passphrase.c:489
3568 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3569 msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
3570
3571 #: g10/passphrase.c:450
3572 msgid "can't set client pid for the agent\n"
3573 msgstr "nemohu nastavit PID clienta pro gpg-agenta\n"
3574
3575 #: g10/passphrase.c:458
3576 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
3577 msgstr "nelze získat server read file descriptor pro agenta r\n"
3578
3579 #: g10/passphrase.c:465
3580 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
3581 msgstr "nezle získat server write file descriptor pro agenta\n"
3582
3583 #: g10/passphrase.c:498
3584 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3585 msgstr "¹patný formát promìnné prostøedí GPG_AGENT_INFO\n"
3586
3587 #: g10/passphrase.c:511
3588 #, c-format
3589 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3590 msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
3591
3592 #: g10/hkp.c:151 g10/passphrase.c:532
3593 #, c-format
3594 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3595 msgstr "nemohu se pøipojit k `%s': %s\n"
3596
3597 #: g10/passphrase.c:554
3598 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
3599 msgstr "problém v komunikaci s gpg-agentem\n"
3600
3601 #: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
3602 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3603 msgstr "problém s agentem - pou¾ívání agenta vypnuto\n"
3604
3605 #: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
3606 #, c-format
3607 msgid " (main key ID %08lX)"
3608 msgstr " (hlavní ID klíèe %08lX)"
3609
3610 #: g10/passphrase.c:641
3611 #, c-format
3612 msgid ""
3613 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3614 "\"%.*s\"\n"
3615 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
3616 msgstr ""
3617 "Potøebujete heslo, abyste odemknul(a) tajný klíè pro u¾ivatele:\n"
3618 "\"%.*s\"\n"
3619 "Klíè o délce %u bitù, typ %s, ID %08lX, vytvoøený %s%s\n"
3620
3621 #: g10/passphrase.c:662
3622 msgid "Enter passphrase\n"
3623 msgstr "Vlo¾it heslo\n"
3624
3625 #: g10/passphrase.c:664
3626 msgid "Repeat passphrase\n"
3627 msgstr "Opakovat heslo\n"
3628
3629 #: g10/passphrase.c:705
3630 msgid "passphrase too long\n"
3631 msgstr "heslo je pøíli¹ dlouhé\n"
3632
3633 #: g10/passphrase.c:718
3634 msgid "invalid response from agent\n"
3635 msgstr "neplatná reakce od agenta\n"
3636
3637 #: g10/passphrase.c:727 g10/passphrase.c:808
3638 msgid "cancelled by user\n"
3639 msgstr "zru¹eno u¾ivatelem\n"
3640
3641 #: g10/passphrase.c:729 g10/passphrase.c:890
3642 #, c-format
3643 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
3644 msgstr "problém s agentem: agent vrací 0x%lx\n"
3645
3646 #: g10/passphrase.c:1003
3647 msgid ""
3648 "\n"
3649 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3650 "user: \""
3651 msgstr ""
3652 "\n"
3653 "Musíte znát heslo, abyste odemknul(a) tajný klíè pro\n"
3654 "u¾ivatele: \""
3655
3656 #: g10/passphrase.c:1012
3657 #, c-format
3658 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
3659 msgstr "délka %u bitù, typ %s, klíè %08lX, vytvoøený %s"
3660
3661 #: g10/passphrase.c:1063
3662 msgid "can't query password in batchmode\n"
3663 msgstr "v dávkovém re¾imu se nemohu ptát na heslo\n"
3664
3665 #: g10/passphrase.c:1067
3666 msgid "Enter passphrase: "
3667 msgstr "Vlo¾te heslo: "
3668
3669 #: g10/passphrase.c:1071
3670 msgid "Repeat passphrase: "
3671 msgstr "Opakujte heslo: "
3672
3673 #: g10/plaintext.c:67
3674 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
3675 msgstr ""
3676 "data nebyla ulo¾ena; k jejich ulo¾ení pou¾ijte parametr pøíkazu \"--output"
3677 "\"\n"
3678
3679 #: g10/plaintext.c:108
3680 #, c-format
3681 msgid "error creating `%s': %s\n"
3682 msgstr "chyba pøi vytváøení `%s': %s\n"
3683
3684 #: g10/plaintext.c:337
3685 msgid "Detached signature.\n"
3686 msgstr "Podpis oddìlený od dokumentu.\n"
3687
3688 #: g10/plaintext.c:341
3689 msgid "Please enter name of data file: "
3690 msgstr "Prosím, vlo¾te název datového souboru: "
3691
3692 #: g10/plaintext.c:362
3693 msgid "reading stdin ...\n"
3694 msgstr "ètu standardní vstup ...\n"
3695
3696 #: g10/plaintext.c:396
3697 msgid "no signed data\n"
3698 msgstr "chybí podepsaná data\n"
3699
3700 #: g10/plaintext.c:404
3701 #, c-format
3702 msgid "can't open signed data `%s'\n"
3703 msgstr "nemohu otevøít podepsaná data '%s'\n"
3704
3705 #: g10/pubkey-enc.c:101
3706 #, c-format
3707 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
3708 msgstr "anonymní adresát; zkou¹ím tajný klíè %08lX ...\n"
3709
3710 #: g10/pubkey-enc.c:107
3711 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
3712 msgstr "o.k., my jsme anonymní adresát.\n"
3713
3714 #: g10/pubkey-enc.c:159
3715 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
3716 msgstr "staré kódování DEK není podporováno\n"
3717
3718 #: g10/pubkey-enc.c:178
3719 #, c-format
3720 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
3721 msgstr "¹ifrovací algoritmus %d%s je neznámý nebo je zneplatnìn\n"
3722
3723 #: g10/pubkey-enc.c:221
3724 #, c-format
3725 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
3726 msgstr "POZNÁMKA: v pøedvolbách nenalezen ¹ifrovací algoritmus %d\n"
3727
3728 #: g10/pubkey-enc.c:243
3729 #, c-format
3730 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
3731 msgstr "POZNÁMKA: platnost tajného klíèe %08lX skonèila %s\n"
3732
3733 #: g10/pubkey-enc.c:249
3734 #, fuzzy
3735 msgid "NOTE: key has been revoked"
3736 msgstr "klíè %08lX: klíè byl revokován\n"
3737
3738 #: g10/hkp.c:71
3739 #, fuzzy, c-format
3740 msgid "requesting key %08lX from %s\n"
3741 msgstr "po¾aduji klíè %08lX z HKP serveru klíèù %s\n"
3742
3743 #: g10/hkp.c:96
3744 #, c-format
3745 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
3746 msgstr "nemohu dostat klíè ze serveru klíèù: %s\n"
3747
3748 #: g10/hkp.c:175
3749 #, c-format
3750 msgid "error sending to `%s': %s\n"
3751 msgstr "chyba pøi posílání na `%s': %s\n"
3752
3753 #: g10/hkp.c:190
3754 #, c-format
3755 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
3756 msgstr "úspì¹né odeslání na `%s' (status=%u)\n"
3757
3758 #: g10/hkp.c:193
3759 #, c-format
3760 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
3761 msgstr "chyba odeslání na `%s': (status=%u)\n"
3762
3763 #: g10/hkp.c:363
3764 msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
3765 msgstr ""
3766
3767 #: g10/hkp.c:515
3768 #, c-format
3769 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
3770 msgstr "vyhledávám \"%s\" na HKP serveru %s\n"
3771
3772 #: g10/hkp.c:565
3773 #, c-format
3774 msgid "can't search keyserver: %s\n"
3775 msgstr "nemohu prohledávat server klíèù: %s\n"
3776
3777 #: g10/seckey-cert.c:53
3778 msgid "secret key parts are not available\n"
3779 msgstr "tajné èásti klíèe nejsou dostupné\n"
3780
3781 #: g10/seckey-cert.c:59
3782 #, c-format
3783 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
3784 msgstr "ochranný algoritmus %d%s není podporován\n"
3785
3786 #: g10/seckey-cert.c:224
3787 msgid "Invalid passphrase; please try again"
3788 msgstr "Neplatné heslo; prosím, zkuste to znovu"
3789
3790 #: g10/seckey-cert.c:225
3791 #, c-format
3792 msgid "%s ...\n"
3793 msgstr "%s ...\n"
3794
3795 #: g10/seckey-cert.c:282
3796 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
3797 msgstr "VAROVÁNÍ: Objeven slabý klíè - zmìòte, prosím, znovu heslo.\n"
3798
3799 #: g10/seckey-cert.c:320
3800 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
3801 msgstr ""
3802 "generuji _nevhodný_ 16-ti bitový kontrolní souèet pro ochranu soukromého "
3803 "klíèe\n"
3804
3805 #: g10/sig-check.c:73
3806 msgid "WARNING: signature digest conflict in message\n"
3807 msgstr ""
3808
3809 #: g10/sig-check.c:215
3810 #, fuzzy, c-format
3811 msgid ""
3812 "key %08lX: this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for "
3813 "signatures!\n"
3814 msgstr ""
3815 "toto je klíè algoritmu ElGamal vygenerovaný v PGP - podpisy jím vytvoøené "
3816 "NEJSOU bezpeèné!\n"
3817
3818 #: g10/sig-check.c:224
3819 #, fuzzy, c-format
3820 msgid "public key %08lX is %lu second newer than the signature\n"
3821 msgstr "veøejný klíè je o %lu sekund novìj¹í ne¾ podpis\n"
3822
3823 #: g10/sig-check.c:225
3824 #, fuzzy, c-format
3825 msgid "public key %08lX is %lu seconds newer than the signature\n"
3826 msgstr "veøejný klíè je o %lu sekund novìj¹í ne¾ podpis\n"
3827
3828 #: g10/sig-check.c:234
3829 #, fuzzy, c-format
3830 msgid ""
3831 "key %08lX has been created %lu second in future (time warp or clock "
3832 "problem)\n"
3833 msgstr ""
3834 "klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
3835 "je problém se systémovým èasem)\n"
3836
3837 #: g10/sig-check.c:236
3838 #, fuzzy, c-format
3839 msgid ""
3840 "key %08lX has been created %lu seconds in future (time warp or clock "
3841 "problem)\n"
3842 msgstr ""
3843 "klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
3844 "je problém se systémovým èasem)\n"
3845
3846 #: g10/sig-check.c:249
3847 #, c-format
3848 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
3849 msgstr "POZNÁMKA: podpisovému klíèi %08lX skonèila platnost %s\n"
3850
3851 #: g10/sig-check.c:348
3852 #, fuzzy, c-format
3853 msgid "assuming bad signature from key %08lX due to an unknown critical bit\n"
3854 msgstr "pøedpokládám ¹patný podpis, proto¾e je nastaven neznámý kritický bit\n"
3855
3856 #: g10/sign.c:103
3857 #, fuzzy, c-format
3858 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
3859 msgstr ""
3860 "VAROVÁNÍ: nemohu %%-expandovat URL politiky (pøíli¹ dlouhé). Pou¾ity "
3861 "neexpandované.\n"
3862
3863 #: g10/sign.c:151
3864 #, c-format
3865 msgid ""
3866 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
3867 msgstr ""
3868 "VAROVÁNÍ: nemohu %%-expandovat URL politiky (pøíli¹ dlouhé). Pou¾ity "
3869 "neexpandované.\n"
3870
3871 #: g10/sign.c:303
3872 #, c-format
3873 msgid "checking created signature failed: %s\n"
3874 msgstr "kontrola vytvoøeného podpisu se nepodaøila: %s\n"
3875
3876 #: g10/sign.c:312
3877 #, fuzzy, c-format
3878 msgid "%s signature from: \"%s\"\n"
3879 msgstr "%s podpis od: %s\n"
3880
3881 #: g10/sign.c:461
3882 #, c-format
3883 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3884 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor `%s' je prázdný\n"
3885
3886 #: g10/sign.c:644
3887 #, fuzzy
3888 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3889 msgstr "v módu --pgp2 mù¾ete pouze podepisovat s klíèi formátu PGP-2.x\n"
3890
3891 #: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
3892 #, c-format
3893 msgid "can't create %s: %s\n"
3894 msgstr "%s: nemohu vytvoøit: %s\n"
3895
3896 #: g10/sign.c:690
3897 #, fuzzy, c-format
3898 msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
3899 msgstr "POZNÁMKA: v pøedvolbách nenalezen ¹ifrovací algoritmus %d\n"
3900
3901 #: g10/sign.c:784
3902 msgid "signing:"
3903 msgstr "podepisuji:"
3904
3905 #: g10/sign.c:876
3906 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3907 msgstr ""
3908 "v módu --pgp2 mù¾ete vytváøet jen èitelné podpisy s klíèi formátu PGP-2.x\n"
3909
3910 #: g10/sign.c:1029
3911 #, c-format
3912 msgid "%s encryption will be used\n"
3913 msgstr "bude pou¾ito ¹ifrování %s\n"
3914
3915 #: g10/textfilter.c:134
3916 #, c-format
3917 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3918 msgstr "nemohu pracovat s øádky del¹ími ne¾ %d znakù\n"
3919
3920 #: g10/textfilter.c:231
3921 #, c-format
3922 msgid "input line longer than %d characters\n"
3923 msgstr "vstupní øádek je del¹í ne¾ %d znakù\n"
3924
3925 #: g10/tdbio.c:128 g10/tdbio.c:1387
3926 #, c-format
3927 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3928 msgstr "záznam v databázi dùvìry %lu: lseek() se nepodaøil: %s\n"
3929
3930 #: g10/tdbio.c:134 g10/tdbio.c:1394
3931 #, c-format
3932 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3933 msgstr "záznam v databázi dùvìry %lu: zápis se nepodaøil (n=%d): %s\n"
3934
3935 #: g10/tdbio.c:244
3936 msgid "trustdb transaction too large\n"
3937 msgstr "transakce s databází dùvìry je pøíli¹ dlouhá\n"
3938
3939 #: g10/tdbio.c:459
3940 #, c-format
3941 msgid "%s: can't access: %s\n"
3942 msgstr "%s: nemohu pøistoupit k: %s\n"
3943
3944 #: g10/tdbio.c:474
3945 #, c-format
3946 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3947 msgstr "%s: adresáø neexistuje!\n"
3948
3949 #: g10/tdbio.c:484 g10/tdbio.c:502 g10/tdbio.c:545
3950 #, c-format
3951 msgid "%s: can't create lock\n"
3952 msgstr "%s: nemohu vytvoøit zámek\n"
3953
3954 #: g10/tdbio.c:486 g10/tdbio.c:548
3955 #, c-format
3956 msgid "%s: can't make lock\n"
3957 msgstr "%s: nemohu zamknout\n"
3958
3959 #: g10/keyring.c:1448 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:310 g10/tdbio.c:492
3960 #, c-format
3961 msgid "%s: can't create: %s\n"
3962 msgstr "%s: nemohu vytvoøit: %s\n"
3963
3964 #: g10/tdbio.c:507
3965 #, c-format
3966 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3967 msgstr "%s: nepodaøilo se vytvoøit záznam verze: %s"
3968
3969 #: g10/tdbio.c:511
3970 #, c-format
3971 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3972 msgstr "%s: vytvoøena neplatná databáze dùvìry\n"
3973
3974 #: g10/tdbio.c:514
3975 #, c-format
3976 msgid "%s: trustdb created\n"
3977 msgstr "%s: databáze dùvìry vytvoøena\n"
3978
3979 #: g10/tdbio.c:554
3980 msgid "NOTE: trustdb not writable\n"
3981 msgstr ""
3982
3983 #: g10/tdbio.c:570
3984 #, c-format
3985 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3986 msgstr "%s: neplatná databáze dùvìry\n"
3987
3988 #: g10/tdbio.c:602
3989 #, c-format
3990 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3991 msgstr "%s: nepodaøilo se vytvoøit hashovací tabulku: %s\n"
3992
3993 #: g10/tdbio.c:610
3994 #, c-format
3995 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3996 msgstr "%s: chyba pøi aktualizaci záznamu verze: %s\n"
3997
3998 #: g10/tdbio.c:626 g10/tdbio.c:662 g10/tdbio.c:676 g10/tdbio.c:706
3999 #: g10/tdbio.c:1320 g10/tdbio.c:1347
4000 #, c-format
4001 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
4002 msgstr "%s: chyba pøi ètení záznamu verze: %s\n"
4003
4004 #: g10/tdbio.c:639 g10/tdbio.c:685
4005 #, c-format
4006 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
4007 msgstr "%s: chyba pøi zápisu záznamu verze: %s\n"
4008
4009 #: g10/tdbio.c:1124
4010 #, c-format
4011 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
4012 msgstr "databáze dùvìry: procedura lseek() selhala: %s\n"
4013
4014 #: g10/tdbio.c:1132
4015 #, c-format
4016 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
4017 msgstr "databáze dùvìry: procedura read() (n=%d) selhala: %s\n"
4018
4019 #: g10/tdbio.c:1153
4020 #, c-format
4021 msgid "%s: not a trustdb file\n"
4022 msgstr "%s: není soubor databáze dùvìry\n"
4023
4024 #: g10/tdbio.c:1170
4025 #, c-format
4026 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
4027 msgstr "%s: záznam verze s èíslem %lu\n"
4028
4029 #: g10/tdbio.c:1175
4030 #, c-format
4031 msgid "%s: invalid file version %d\n"
4032 msgstr "%s: neplatná verze souboru %d\n"
4033
4034 #: g10/tdbio.c:1353
4035 #, c-format
4036 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
4037 msgstr "%s: chyba pri ètení volného záznamu: %s\n"
4038
4039 #: g10/tdbio.c:1361
4040 #, c-format
4041 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
4042 msgstr "%s: chyba pøi zápisu adresáøového záznamu: %s\n"
4043
4044 #: g10/tdbio.c:1371
4045 #, c-format
4046 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
4047 msgstr "%s: vynulování záznamu selhalo: %s\n"
4048
4049 #: g10/tdbio.c:1401
4050 #, c-format
4051 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
4052 msgstr "%s: pøidání záznamu selhalo: %s\n"
4053
4054 #: g10/tdbio.c:1446
4055 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
4056 msgstr "databáze dùvìry je po¹kozena; prosím spus»te \"gpg --fix-trustdb\".\n"
4057
4058 #: g10/trustdb.c:200
4059 #, c-format
4060 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
4061 msgstr "`%s' není platný dlouhý keyID\n"
4062
4063 #: g10/trustdb.c:235
4064 #, c-format
4065 msgid "key %08lX: accepted as trusted key\n"
4066 msgstr "klíè %08lX: akceptován jako dùvìryhodný klíè\n"