* de.po: Fixed fuzzys and translated new strings.
[gnupg.git] / po / cs.po
1 # GnuPG Czech translation
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Magda Procházková <magda@math.muni.cz>, Roman Pavlik <rp@tns.cz> 2001, 2002.
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: gnupg-1.0.7\n"
7 "POT-Creation-Date: 2002-08-03 13:02+0200\n"
8 "PO-Revision-Date: 2002-04-20 10:20+0200\n"
9 "Last-Translator: Roman Pavlik <rp@tns.cz>\n"
10 "Language-Team: Czech <translations.cs@gnupg.cz>\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14
15 #: util/secmem.c:88
16 #, fuzzy
17 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
18 msgstr "VAROVÁNÍ: Pou¾ívaná pamì» není bezpeèná!\n"
19
20 #: util/secmem.c:89
21 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
22 msgstr "Více informací naleznete na adrese http://www.gnupg.cz/faq.html\n"
23
24 #: util/secmem.c:326
25 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
26 msgstr "provést operaci není mo¾né bez inicializované bezpeèné pamìti\n"
27
28 #: util/secmem.c:327
29 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
30 msgstr "(pravdìpodobnì jste pro tento úkol pou¾ili nesprávný program)\n"
31
32 #: util/miscutil.c:296 util/miscutil.c:331
33 msgid "yes"
34 msgstr "ano"
35
36 #: util/miscutil.c:297 util/miscutil.c:334
37 msgid "yY"
38 msgstr "aAyY"
39
40 #: util/miscutil.c:298 util/miscutil.c:332
41 msgid "no"
42 msgstr "ne"
43
44 #: util/miscutil.c:299 util/miscutil.c:335
45 msgid "nN"
46 msgstr "nN"
47
48 #: g10/keyedit.c:898 util/miscutil.c:333
49 msgid "quit"
50 msgstr "ukonèit"
51
52 #: util/miscutil.c:336
53 msgid "qQ"
54 msgstr "uUqQ"
55
56 #: util/errors.c:54
57 msgid "general error"
58 msgstr "obecná chyba"
59
60 #: util/errors.c:55
61 msgid "unknown packet type"
62 msgstr "neznámý typ paketu"
63
64 #: util/errors.c:56
65 msgid "unknown version"
66 msgstr "neznámá verze"
67
68 #: util/errors.c:57
69 msgid "unknown pubkey algorithm"
70 msgstr "neznámý algoritmus veøejného klíèe"
71
72 #: util/errors.c:58
73 msgid "unknown digest algorithm"
74 msgstr "neznámý hashovací algoritmus"
75
76 #: util/errors.c:59
77 msgid "bad public key"
78 msgstr "¹patný veøejný klíè"
79
80 #: util/errors.c:60
81 msgid "bad secret key"
82 msgstr "¹patný tajný klíè"
83
84 #: util/errors.c:61
85 msgid "bad signature"
86 msgstr "¹patný podpis"
87
88 #: util/errors.c:62
89 msgid "checksum error"
90 msgstr "chyba kontrolního souètu"
91
92 #: util/errors.c:63
93 msgid "bad passphrase"
94 msgstr "¹patné heslo"
95
96 #: util/errors.c:64
97 msgid "public key not found"
98 msgstr "veøejný klíè nenalezen"
99
100 #: util/errors.c:65
101 msgid "unknown cipher algorithm"
102 msgstr "neznámý ¹ifrovací algoritmus"
103
104 #: util/errors.c:66
105 msgid "can't open the keyring"
106 msgstr "nemohu otevøít soubor klíèù"
107
108 #: util/errors.c:67
109 msgid "invalid packet"
110 msgstr "neplatný paket"
111
112 #: util/errors.c:68
113 msgid "invalid armor"
114 msgstr "neplatný zpùsob reprezentace v ASCII"
115
116 #: util/errors.c:69
117 msgid "no such user id"
118 msgstr "neexistuje u¾ivatel s tímto id"
119
120 #: util/errors.c:70
121 msgid "secret key not available"
122 msgstr "tajný klíè není dostupný"
123
124 #: util/errors.c:71
125 msgid "wrong secret key used"
126 msgstr "je pou¾it ¹patný tajný klíè"
127
128 #: util/errors.c:72
129 msgid "not supported"
130 msgstr "nepodporováno"
131
132 #: util/errors.c:73
133 msgid "bad key"
134 msgstr "¹patný klíè"
135
136 #: util/errors.c:74
137 msgid "file read error"
138 msgstr "chyba pøi ètení souboru"
139
140 #: util/errors.c:75
141 msgid "file write error"
142 msgstr "chyba pøi zápisu souboru"
143
144 #: util/errors.c:76
145 msgid "unknown compress algorithm"
146 msgstr "neznámý kompresní algoritmus"
147
148 #: util/errors.c:77
149 msgid "file open error"
150 msgstr "chyba pøi otvírání souboru"
151
152 #: util/errors.c:78
153 msgid "file create error"
154 msgstr "chyba pøi vytváøení souboru"
155
156 #: util/errors.c:79
157 msgid "invalid passphrase"
158 msgstr "nesprávné heslo"
159
160 #: util/errors.c:80
161 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
162 msgstr "algoritmus veøejného klíèe není implementován"
163
164 #: util/errors.c:81
165 msgid "unimplemented cipher algorithm"
166 msgstr "¹ifrovací algoritmus není implementován"
167
168 #: util/errors.c:82
169 msgid "unknown signature class"
170 msgstr "neznámá tøída podpisu"
171
172 #: util/errors.c:83
173 msgid "trust database error"
174 msgstr "chyba v databázi dùvìry"
175
176 #: util/errors.c:84
177 msgid "bad MPI"
178 msgstr "¹patné MPI"
179
180 #: util/errors.c:85
181 msgid "resource limit"
182 msgstr "omezení zdrojù"
183
184 #: util/errors.c:86
185 msgid "invalid keyring"
186 msgstr "neplatný soubor klíèù"
187
188 #: util/errors.c:87
189 msgid "bad certificate"
190 msgstr "¹patný certifikát"
191
192 #: util/errors.c:88
193 msgid "malformed user id"
194 msgstr "¹patný formát id u¾ivatele"
195
196 #: util/errors.c:89
197 msgid "file close error"
198 msgstr "chyba pøi zavírání souboru"
199
200 #: util/errors.c:90
201 msgid "file rename error"
202 msgstr "chyba pøi pøejmenování souboru"
203
204 #: util/errors.c:91
205 msgid "file delete error"
206 msgstr "chyba pøi mazání souboru"
207
208 #: util/errors.c:92
209 msgid "unexpected data"
210 msgstr "neoèekávaná data"
211
212 #: util/errors.c:93
213 msgid "timestamp conflict"
214 msgstr "konflikt èasového razítka"
215
216 #: util/errors.c:94
217 msgid "unusable pubkey algorithm"
218 msgstr "nepou¾itelný algoritmus s veøejným klíèem"
219
220 #: util/errors.c:95
221 msgid "file exists"
222 msgstr "soubor existuje"
223
224 #: util/errors.c:96
225 msgid "weak key"
226 msgstr "slabý klíè"
227
228 #: util/errors.c:97
229 msgid "invalid argument"
230 msgstr "neplatný argument"
231
232 #: util/errors.c:98
233 msgid "bad URI"
234 msgstr "¹patné URI"
235
236 #: util/errors.c:99
237 msgid "unsupported URI"
238 msgstr "toto URI není podporováno"
239
240 #: util/errors.c:100
241 msgid "network error"
242 msgstr "chyba sítì"
243
244 #: util/errors.c:102
245 msgid "not encrypted"
246 msgstr "neza¹ifrováno"
247
248 #: util/errors.c:103
249 msgid "not processed"
250 msgstr "nezpracováno"
251
252 #. the key cannot be used for a specific usage
253 #: util/errors.c:105
254 msgid "unusable public key"
255 msgstr "nepou¾itelný veøejný klíè"
256
257 #: util/errors.c:106
258 msgid "unusable secret key"
259 msgstr "nepou¾itelný tajný klíè"
260
261 #: util/errors.c:107
262 msgid "keyserver error"
263 msgstr "chyba serveru klíèù"
264
265 #: util/logger.c:249
266 #, c-format
267 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
268 msgstr "... toto je chyba v programu (%s:%d:%s)\n"
269
270 #: util/logger.c:255
271 #, c-format
272 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
273 msgstr "nalezena chyba v programu ... (%s:%d)\n"
274
275 #: cipher/random.c:349 g10/import.c:193 g10/keygen.c:1809
276 #, c-format
277 msgid "can't open `%s': %s\n"
278 msgstr "nemohu otevøít `%s': %s\n"
279
280 #: cipher/random.c:353
281 #, c-format
282 msgid "can't stat `%s': %s\n"
283 msgstr "nemohu pou¾ít pøíkaz stat na `%s': %s\n"
284
285 #: cipher/random.c:358
286 #, c-format
287 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
288 msgstr "`%s' není normální soubor - ignoruji\n"
289
290 #: cipher/random.c:363
291 msgid "note: random_seed file is empty\n"
292 msgstr "poznámka: soubor random_seed je prázdný\n"
293
294 #: cipher/random.c:369
295 #, fuzzy
296 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
297 msgstr "varování: neplatná velikost random_seed - soubor nepou¾it\n"
298
299 #: cipher/random.c:377
300 #, c-format
301 msgid "can't read `%s': %s\n"
302 msgstr "nemohu èíst `%s': %s\n"
303
304 #: cipher/random.c:415
305 msgid "note: random_seed file not updated\n"
306 msgstr "poznámka: soubor random_seed není aktualizován\n"
307
308 #: cipher/random.c:435
309 #, c-format
310 msgid "can't create `%s': %s\n"
311 msgstr "nemohu vytvoøit `%s': %s\n"
312
313 #: cipher/random.c:442
314 #, c-format
315 msgid "can't write `%s': %s\n"
316 msgstr "nemohu zapisovat do `%s': %s\n"
317
318 #: cipher/random.c:445
319 #, c-format
320 msgid "can't close `%s': %s\n"
321 msgstr "nemohu zavøít `%s': %s\n"
322
323 #: cipher/random.c:691
324 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
325 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾itý generátor náhodných èísel není bezpeèný!!\n"
326
327 #: cipher/random.c:692
328 msgid ""
329 "The random number generator is only a kludge to let\n"
330 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
331 "\n"
332 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
333 "\n"
334 msgstr ""
335 "Generátor náhodných èísel je pouze atrapa, aby program mohl bì¾et,\n"
336 "v ¾ádném pøípadì není kryptograficky bezpeèný!\n"
337 "\n"
338 "NEPOU®ÍVEJTE JAKÁKOLIV DATA VYTVOØENÁ TÍMTO PROGRAMEM!!\n"
339 "\n"
340
341 #: cipher/rndlinux.c:134
342 #, c-format
343 msgid ""
344 "\n"
345 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
346 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
347 msgstr ""
348 "\n"
349 "Nedostatek náhodných bajtù. Prosím, pracujte s operaèním systémem, abyste\n"
350 "mu umo¾nili získat více entropie (je potøeba %d bajtù).\n"
351
352 #: g10/g10.c:304
353 msgid ""
354 "@Commands:\n"
355 " "
356 msgstr ""
357 "@Pøíkazy:\n"
358 " "
359
360 #: g10/g10.c:306
361 msgid "|[file]|make a signature"
362 msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis"
363
364 #: g10/g10.c:307
365 msgid "|[file]|make a clear text signature"
366 msgstr "|[soubor]|vytvoøit podpis v èitelném dokumentu"
367
368 #: g10/g10.c:308
369 msgid "make a detached signature"
370 msgstr "vytvoøit podpis oddìlený od dokumentu"
371
372 #: g10/g10.c:309
373 msgid "encrypt data"
374 msgstr "¹ifrovat data"
375
376 #: g10/g10.c:310
377 msgid "|[files]|encrypt files"
378 msgstr "|[soubor]|¹ifrovat soubor"
379
380 #: g10/g10.c:311
381 msgid "encryption only with symmetric cipher"
382 msgstr "¹ifrování pouze se symetrickou ¹ifrou"
383
384 #: g10/g10.c:312
385 msgid "store only"
386 msgstr "pouze ulo¾ení"
387
388 #: g10/g10.c:313
389 msgid "decrypt data (default)"
390 msgstr "de¹ifrovat data (implicitnì)"
391
392 #: g10/g10.c:314
393 msgid "|[files]|decrypt files"
394 msgstr "|[soubor]|de¹ifrovat soubor"
395
396 #: g10/g10.c:315
397 msgid "verify a signature"
398 msgstr "verifikovat podpis"
399
400 #: g10/g10.c:317
401 msgid "list keys"
402 msgstr "vypsat seznam klíèù"
403
404 #: g10/g10.c:319
405 msgid "list keys and signatures"
406 msgstr "vypsat seznam klíèù a podpisù"
407
408 #: g10/g10.c:320
409 msgid "check key signatures"
410 msgstr "zkontrolovat podpisy klíèù"
411
412 #: g10/g10.c:321
413 msgid "list keys and fingerprints"
414 msgstr "vypsat seznam klíèù a fingerprintù"
415
416 #: g10/g10.c:322
417 msgid "list secret keys"
418 msgstr "vypsat seznam tajných klíèù"
419
420 #: g10/g10.c:323
421 msgid "generate a new key pair"
422 msgstr "vytvoøit nový pár klíèù"
423
424 #: g10/g10.c:324
425 msgid "remove keys from the public keyring"
426 msgstr "odstranit klíè ze souboru veøejných klíèù"
427
428 #: g10/g10.c:326
429 msgid "remove keys from the secret keyring"
430 msgstr "odstranit klíè ze souboru tajných klíèù"
431
432 #: g10/g10.c:327
433 msgid "sign a key"
434 msgstr "podepsat klíè"
435
436 #: g10/g10.c:328
437 msgid "sign a key locally"
438 msgstr "podepsat klíè lokálnì"
439
440 #: g10/g10.c:329
441 msgid "sign a key non-revocably"
442 msgstr "podepsat klíè bez mo¾nosti revokace podpisu"
443
444 #: g10/g10.c:330
445 msgid "sign a key locally and non-revocably"
446 msgstr ""
447 "podepsat klíè lokálnì a bez mo¾nosti\n"
448 " revokace podpisu"
449
450 #: g10/g10.c:331
451 msgid "sign or edit a key"
452 msgstr "podepsat nebo modifikovat klíè"
453
454 #: g10/g10.c:332
455 msgid "generate a revocation certificate"
456 msgstr "vytvoøit revokaèní certifikát"
457
458 #: g10/g10.c:334
459 msgid "export keys"
460 msgstr "exportovat klíèe"
461
462 #: g10/g10.c:335
463 msgid "export keys to a key server"
464 msgstr "exportovat klíèe na server klíèù"
465
466 #: g10/g10.c:336
467 msgid "import keys from a key server"
468 msgstr "importovat klíèe ze serveru klíèù"
469
470 #: g10/g10.c:338
471 msgid "search for keys on a key server"
472 msgstr "vyhledat klíèe na serveru klíèù"
473
474 #: g10/g10.c:340
475 msgid "update all keys from a keyserver"
476 msgstr "aktualizovat v¹echny klíèe ze serveru klíèù"
477
478 #: g10/g10.c:344
479 msgid "import/merge keys"
480 msgstr "importovat/slouèit klíèe"
481
482 #: g10/g10.c:346
483 msgid "list only the sequence of packets"
484 msgstr "vypsat pouze poøadí paketù"
485
486 #: g10/g10.c:348
487 msgid "export the ownertrust values"
488 msgstr ""
489 "exportovat hodnoty dùvìryhodnosti\n"
490 " vlastníka klíèe"
491
492 #: g10/g10.c:350
493 msgid "import ownertrust values"
494 msgstr ""
495 "importovat hodnoty dùvìryhodnosti\n"
496 " vlastníka klíèe"
497
498 #: g10/g10.c:352
499 msgid "update the trust database"
500 msgstr "aktualizovat databázi dùvìry"
501
502 #: g10/g10.c:354
503 msgid "unattended trust database update"
504 msgstr "neinteraktivní aktualizace databáze dùvìry"
505
506 #: g10/g10.c:355
507 msgid "fix a corrupted trust database"
508 msgstr "opravit naru¹enou databázi dùvìry"
509
510 #: g10/g10.c:356
511 msgid "De-Armor a file or stdin"
512 msgstr "Dekódovat ASCII soubor nebo std. vstup"
513
514 #: g10/g10.c:358
515 msgid "En-Armor a file or stdin"
516 msgstr "Zakódovat soubor nebo std. vstup do ASCII"
517
518 #: g10/g10.c:360
519 msgid "|algo [files]|print message digests"
520 msgstr "|algo [soubory]|vypi¹ hash"
521
522 #: g10/g10.c:364
523 msgid ""
524 "@\n"
525 "Options:\n"
526 " "
527 msgstr ""
528 "@\n"
529 "Mo¾nosti:\n"
530 " "
531
532 #: g10/g10.c:366
533 msgid "create ascii armored output"
534 msgstr "vytvoø výstup zakódovaný pomocí ASCII"
535
536 #: g10/g10.c:368
537 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
538 msgstr "|JMÉNO|¹ifrovat pro JMÉNO"
539
540 #: g10/g10.c:371
541 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
542 msgstr "|JMÉNO|pou¾ít JMÉNO jako implicitního adresáta"
543
544 #: g10/g10.c:373
545 msgid "use the default key as default recipient"
546 msgstr ""
547 "pou¾ít implicitní klíè jako implicitního\n"
548 " adresáta"
549
550 #: g10/g10.c:379
551 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
552 msgstr ""
553 "pou¾ít tento id u¾ivatele pro podepsání\n"
554 " nebo de¹ifrování"
555
556 #: g10/g10.c:380
557 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
558 msgstr ""
559 "|N|nastavit úrovìò komprimace N (0 - ¾ádná\n"
560 " komprimace)"
561
562 #: g10/g10.c:382
563 msgid "use canonical text mode"
564 msgstr "pou¾ít kanonický textový mód"
565
566 #: g10/g10.c:389
567 msgid "use as output file"
568 msgstr "pou¾ít jako výstupní soubor"
569
570 #: g10/g10.c:390
571 msgid "verbose"
572 msgstr "s dodateènými informacemi"
573
574 #: g10/g10.c:391
575 msgid "be somewhat more quiet"
576 msgstr "být o trochu víc tichý"
577
578 #: g10/g10.c:392
579 msgid "don't use the terminal at all"
580 msgstr "vùbec nepou¾ívat terminál"
581
582 #: g10/g10.c:393
583 msgid "force v3 signatures"
584 msgstr "vynutit podpisy verze 3"
585
586 #: g10/g10.c:394
587 msgid "do not force v3 signatures"
588 msgstr "nevynucovat podpisy verze 3"
589
590 #: g10/g10.c:395
591 msgid "force v4 key signatures"
592 msgstr "vynutit podpisy verze 4"
593
594 #: g10/g10.c:396
595 msgid "do not force v4 key signatures"
596 msgstr "nevynucovat podpisy verze 4"
597
598 #: g10/g10.c:397
599 msgid "always use a MDC for encryption"
600 msgstr "pro ¹ifrování v¾dy pou¾ít MDC"
601
602 #: g10/g10.c:399
603 msgid "never use a MDC for encryption"
604 msgstr "pro ¹ifrování nikdy nepou¾ít MDC"
605
606 #: g10/g10.c:401
607 msgid "do not make any changes"
608 msgstr "neprovádìt ¾ádné zmìny"
609
610 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
611 #: g10/g10.c:403
612 msgid "use the gpg-agent"
613 msgstr "pou¾ijte gpg-agenta"
614
615 #: g10/g10.c:406
616 msgid "batch mode: never ask"
617 msgstr "dávkový re¾im: nikdy se na nic neptat"
618
619 #: g10/g10.c:407
620 msgid "assume yes on most questions"
621 msgstr "automaticky odpovìdìt ANO na vìt¹inu otázek"
622
623 #: g10/g10.c:408
624 msgid "assume no on most questions"
625 msgstr "automaticky odpovìdìt NE na vìt¹inu otázek"
626
627 #: g10/g10.c:409
628 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
629 msgstr ""
630 "pøidat tento soubor klíèù do seznamu\n"
631 " pou¾ívaných souborù klíèù"
632
633 #: g10/g10.c:410
634 msgid "add this secret keyring to the list"
635 msgstr "pøidat tento soubor tajných klíèù do seznamu"
636
637 #: g10/g10.c:411
638 msgid "show which keyring a listed key is on"
639 msgstr "uka¾ ve kterém souboru klíèù je vypsaný klíè"
640
641 #: g10/g10.c:412
642 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
643 msgstr "|JMÉNO|pou¾ij JMÉNO jako implicitní tajný klíè"
644
645 #: g10/g10.c:413
646 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
647 msgstr ""
648 "|POÈÍTAÈ|pou¾ij tento server klíèù pro vyhledávání\n"
649 " klíèù"
650
651 #: g10/g10.c:417
652 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
653 msgstr "|JMÉNO|nastav znakovou sadu terminálu na JMÉNO"
654
655 #: g10/g10.c:418
656 msgid "read options from file"
657 msgstr "èíst nastavení ze souboru"
658
659 #: g10/g10.c:422
660 msgid "|FD|write status info to this FD"
661 msgstr "|FD|zapsat informace o stavu do tohoto FD"
662
663 #: g10/g10.c:424
664 msgid "|[file]|write status info to file"
665 msgstr "|[SOUBOR]|zapi¹ informaci o stavu do SOUBORu"
666
667 #: g10/g10.c:436
668 msgid "|KEYID|ultimately trust this key"
669 msgstr "|KLÍÈ|úplnì dùvìøovat tomuto klíèi"
670
671 #: g10/g10.c:437
672 msgid "|FILE|load extension module FILE"
673 msgstr "|SOUBOR|nahrát roz¹iøující modul SOUBOR"
674
675 #: g10/g10.c:438
676 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
677 msgstr "emulovat mód popsaný v RFC1991"
678
679 #: g10/g10.c:439
680 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
681 msgstr ""
682 "nastav v¹echny vlastnosti paketù, ¹ifer\n"
683 " a hashù jako v OpenPGP"
684
685 #: g10/g10.c:440
686 msgid "set all packet, cipher and digest options to PGP 2.x behavior"
687 msgstr ""
688 "nastav v¹echny vlastnosti paketù, ¹ifer\n"
689 " a hashù jako v PGP 2.x"
690
691 #: g10/g10.c:446
692 msgid "|N|use passphrase mode N"
693 msgstr "|N|pou¾ít mód hesla N"
694
695 #: g10/g10.c:448
696 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
697 msgstr "|ALG|pou¾ít hashovací algoritmus ALG pro hesla"
698
699 #: g10/g10.c:450
700 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
701 msgstr "|ALG|pou¾ít ¹ifrovací algoritmus ALG pro hesla"
702
703 #: g10/g10.c:452
704 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
705 msgstr "|ALG|pou¾ít ¹ifrovací algoritmus ALG"
706
707 #: g10/g10.c:453
708 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
709 msgstr "|ALG|pou¾ít hashovací algoritmus ALG"
710
711 #: g10/g10.c:455
712 msgid "|N|use compress algorithm N"
713 msgstr "|N|pou¾ít kompresní algoritmus N"
714
715 #: g10/g10.c:456
716 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
717 msgstr ""
718 "zahodit identifikátor klíèe z ¹ifrovaných\n"
719 " paketù"
720
721 #: g10/g10.c:457
722 msgid "Show Photo IDs"
723 msgstr "Zobrazit fotografický ID"
724
725 #: g10/g10.c:458
726 msgid "Don't show Photo IDs"
727 msgstr "Nezobrazovat fotografický ID"
728
729 #: g10/g10.c:459
730 msgid "Set command line to view Photo IDs"
731 msgstr ""
732 "Nastavit pøíkazový øádek k prohlí¾ení\n"
733 " fotografického ID"
734
735 #: g10/g10.c:465
736 msgid ""
737 "@\n"
738 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
739 msgstr ""
740 "@\n"
741 "(Pou¾ijte manuálové stránky pro kompletní seznam v¹ech pøíkazù a mo¾ností)\n"
742
743 #: g10/g10.c:468
744 msgid ""
745 "@\n"
746 "Examples:\n"
747 "\n"
748 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
749 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
750 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
751 " --list-keys [names]        show keys\n"
752 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
753 msgstr ""
754 "@\n"
755 " -se -r Bob [soubor]        podepsat a za¹ifrovat pro u¾ivatele Bob\n"
756 " --clearsign [soubor]       vytvoøit podpis èitelného dokumentu\n"
757 " --detach-sign [soubor]     vytvoøit podpis oddìlený od dokumentu\n"
758 " --list-keys [jména]        vypsat klíèe\n"
759 " --fingerprint [jména]      vypsat fingerprinty \n"
760
761 #: g10/g10.c:620
762 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
763 msgstr ""
764 "Chyby oznamte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
765 "Pøipomínky k pøekladu <translations.cs@gnupg.cz>.\n"
766
767 #: g10/g10.c:624
768 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
769 msgstr "Pou¾ití: gpg [mo¾nosti] [soubory] (-h pro pomoc)"
770
771 #: g10/g10.c:627
772 msgid ""
773 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
774 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
775 "default operation depends on the input data\n"
776 msgstr ""
777 "Syntaxe: gpg [mo¾nosti] [soubory]\n"
778 "podepsat, ovìøit, ¹ifrovat nebo de¹ifrovat\n"
779 "implicitní operace závisí na vstupních datech\n"
780
781 #: g10/g10.c:638
782 msgid ""
783 "\n"
784 "Supported algorithms:\n"
785 msgstr ""
786 "\n"
787 "Podporované algoritmy:\n"
788
789 #: g10/g10.c:742
790 msgid "usage: gpg [options] "
791 msgstr "u¾ití: gpg [mo¾nosti]"
792
793 #: g10/g10.c:799
794 msgid "conflicting commands\n"
795 msgstr "konfliktní pøíkazy\n"
796
797 #: g10/g10.c:817
798 #, c-format
799 msgid "no values for group \"%s\"\n"
800 msgstr ""
801
802 #: g10/g10.c:1010
803 #, c-format
804 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
805 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitní soubor s mo¾nostmi `%s'\n"
806
807 #: g10/g10.c:1014
808 #, c-format
809 msgid "option file `%s': %s\n"
810 msgstr "soubor s mo¾nostmi `%s': %s\n"
811
812 #: g10/g10.c:1021
813 #, c-format
814 msgid "reading options from `%s'\n"
815 msgstr "ètu mo¾nosti z `%s'\n"
816
817 #: g10/g10.c:1323
818 #, c-format
819 msgid "%s is not a valid character set\n"
820 msgstr "%s není platná znaková sada\n"
821
822 #: g10/g10.c:1341
823 msgid "could not parse keyserver URI\n"
824 msgstr "nelze pou¾ít URI serveru klíèù - chyba analýzy URI\n"
825
826 #: g10/g10.c:1350
827 #, fuzzy, c-format
828 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
829 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání paralteru %s se nedoporuèuje.\n"
830
831 #: g10/g10.c:1353
832 #, fuzzy
833 msgid "invalid import options\n"
834 msgstr "neplatný zpùsob reprezentace v ASCII"
835
836 #: g10/g10.c:1360
837 #, fuzzy, c-format
838 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
839 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání paralteru %s se nedoporuèuje.\n"
840
841 #: g10/g10.c:1363
842 #, fuzzy
843 msgid "invalid export options\n"
844 msgstr "neplatný soubor klíèù"
845
846 #: g10/g10.c:1369
847 #, c-format
848 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
849 msgstr "nelze nastavit exec-path na %s\n"
850
851 #: g10/g10.c:1506
852 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
853 msgstr "VAROVÁNÍ: program mù¾e vytvoøit soubor core!\n"
854
855 #: g10/g10.c:1510
856 #, c-format
857 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
858 msgstr "VAROVÁNÍ: %s pøepí¹e %s\n"
859
860 #: g10/g10.c:1517 g10/g10.c:1528
861 #, c-format
862 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
863 msgstr "POZNÁMKA: %s není pro normální pou¾ití!\n"
864
865 #: g10/g10.c:1519 g10/g10.c:1539
866 #, c-format
867 msgid "%s not allowed with %s!\n"
868 msgstr "Není dovoleno pou¾ívat %s s %s!\n"
869
870 #: g10/g10.c:1522
871 #, c-format
872 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
873 msgstr "%s nedává s %s smysl!\n"
874
875 #: g10/g10.c:1549
876 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
877 msgstr ""
878 "v módu --pgp2 mù¾ete vytváøet pouze oddìlené podpisy nebo podpisy èitelné "
879 "jako text\n"
880
881 #: g10/g10.c:1555
882 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
883 msgstr "v módu --pgp2 nelze souèasnì ¹ifrovat a podepisovat\n"
884
885 #: g10/g10.c:1561
886 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
887 msgstr "v módu --pgp2 musíte pou¾ít soubor (ne rouru).\n"
888
889 #: g10/g10.c:1574
890 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
891 msgstr "¹ifrování zpráv v módu --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
892
893 #: g10/encode.c:348 g10/encode.c:410 g10/g10.c:1588 g10/sign.c:646
894 #: g10/sign.c:878
895 msgid "this message may not be usable by PGP 2.x\n"
896 msgstr "tato zpráva není pro PGP 2.x pou¾itelná\n"
897
898 #: g10/g10.c:1635 g10/g10.c:1653
899 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
900 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
901
902 #: g10/g10.c:1641 g10/g10.c:1659
903 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
904 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
905
906 #: g10/g10.c:1647
907 #, fuzzy
908 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
909 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
910
911 #: g10/g10.c:1662
912 #, c-format
913 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
914 msgstr "kompresní algoritmus musí být v rozmezí %d..%d\n"
915
916 #: g10/g10.c:1664
917 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
918 msgstr "polo¾ka completes-needed musí být vìt¹í ne¾ 0\n"
919
920 #: g10/g10.c:1666
921 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
922 msgstr "polo¾ka marginals-needed musí být vìt¹í ne¾ 1\n"
923
924 #: g10/g10.c:1668
925 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
926 msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí být v rozmezí od 1 do 255\n"
927
928 #: g10/g10.c:1671
929 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
930 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dùraznì nedoporuèován\n"
931
932 #: g10/g10.c:1675
933 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
934 msgstr "neplatný mód S2K; musí být 0, 1 nebo 3\n"
935
936 #: g10/g10.c:1679
937 msgid "invalid default-check-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
938 msgstr "neplatná implicitní úroveò kontroly; musí být 0, 1, 2 nebo 3\n"
939
940 #: g10/g10.c:1685
941 #, fuzzy
942 msgid "invalid default preferences\n"
943 msgstr "neplatné pøedvolby \n"
944
945 #: g10/g10.c:1693
946 #, fuzzy
947 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
948 msgstr "neplatné pøedvolby \n"
949
950 #: g10/g10.c:1697
951 #, fuzzy
952 msgid "invalid personal digest preferences\n"
953 msgstr "neplatné pøedvolby \n"
954
955 #: g10/g10.c:1701
956 #, fuzzy
957 msgid "invalid personal compress preferences\n"
958 msgstr "neplatné pøedvolby \n"
959
960 #: g10/g10.c:1795
961 #, c-format
962 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
963 msgstr "nemohu inicializovat databázi dùvìry: %s\n"
964
965 #: g10/g10.c:1805
966 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
967 msgstr ""
968
969 #: g10/g10.c:1815
970 msgid "--store [filename]"
971 msgstr "--store [jméno souboru]"
972
973 #: g10/g10.c:1822
974 msgid "--symmetric [filename]"
975 msgstr "--symmetric [jméno souboru]"
976
977 #: g10/g10.c:1830
978 msgid "--encrypt [filename]"
979 msgstr "--encrypt [jméno souboru]"
980
981 #: g10/g10.c:1847
982 msgid "--sign [filename]"
983 msgstr "--sign [jméno souboru]"
984
985 #: g10/g10.c:1860
986 msgid "--sign --encrypt [filename]"
987 msgstr "--sign --encrypt [jméno souboru]"
988
989 #: g10/g10.c:1874
990 msgid "--sign --symmetric [filename]"
991 msgstr "--sign --symmetric [jméno souboru]"
992
993 #: g10/g10.c:1883
994 msgid "--clearsign [filename]"
995 msgstr "--clearsign [jméno souboru]"
996
997 #: g10/g10.c:1901
998 msgid "--decrypt [filename]"
999 msgstr "--decrypt [jméno souboru]"
1000
1001 #: g10/g10.c:1912
1002 msgid "--sign-key user-id"
1003 msgstr "--sign-key id u¾ivatele"
1004
1005 #: g10/g10.c:1920
1006 msgid "--lsign-key user-id"
1007 msgstr "--lsign-key id u¾ivatele"
1008
1009 #: g10/g10.c:1928
1010 msgid "--nrsign-key user-id"
1011 msgstr "--nrsign-key id u¾ivatele"
1012
1013 #: g10/g10.c:1936
1014 msgid "--nrlsign-key user-id"
1015 msgstr "--nrlsign-key id u¾ivatele"
1016
1017 #: g10/g10.c:1944
1018 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1019 msgstr "--edit-key id u¾ivatele [pøíkazy]"
1020
1021 #: g10/encode.c:368 g10/g10.c:2000 g10/sign.c:789
1022 #, c-format
1023 msgid "can't open %s: %s\n"
1024 msgstr "nelze otevøít %s: %s\n"
1025
1026 #: g10/g10.c:2015
1027 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1028 msgstr "-k[v][v][v][c] [id u¾ivatele] [soubor s klíèi (keyring)]"
1029
1030 #: g10/g10.c:2107
1031 #, c-format
1032 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1033 msgstr "dekódování z ASCII formátu selhalo: %s\n"
1034
1035 #: g10/g10.c:2115
1036 #, c-format
1037 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1038 msgstr "kódování do ASCII formátu selhalo: %s\n"
1039
1040 #: g10/g10.c:2202
1041 #, c-format
1042 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1043 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
1044
1045 #: g10/g10.c:2288
1046 msgid "[filename]"
1047 msgstr "[jméno souboru]"
1048
1049 #: g10/g10.c:2292
1050 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1051 msgstr "Zaènìte psát svou zprávu ...\n"
1052
1053 #: g10/decrypt.c:60 g10/decrypt.c:106 g10/g10.c:2295 g10/verify.c:94
1054 #: g10/verify.c:139
1055 #, c-format
1056 msgid "can't open `%s'\n"
1057 msgstr "nelze otevøít `%s'\n"
1058
1059 #: g10/g10.c:2509
1060 #, fuzzy
1061 msgid ""
1062 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1063 "an '='\n"
1064 msgstr ""
1065 "jméno mù¾e obsahovat pouze písmena, èíslice, teèky nebo podtr¾ítka a konèit "
1066 "s '='\n"
1067
1068 #: g10/g10.c:2518
1069 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1070 msgstr "hodnota nemù¾e obsahovat ¾ádné kontrolní znaky\n"
1071
1072 #: g10/g10.c:2555
1073 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1074 msgstr "zadané URL pro certifikaèní politiku je neplatné\n"
1075
1076 #: g10/g10.c:2557
1077 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1078 msgstr "zadané URL pro podepisovací politiku je neplatné\n"
1079
1080 #: g10/armor.c:314
1081 #, c-format
1082 msgid "armor: %s\n"
1083 msgstr "ASCII kódování: %s\n"
1084
1085 #: g10/armor.c:343
1086 msgid "invalid armor header: "
1087 msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódování: "
1088
1089 #: g10/armor.c:350
1090 msgid "armor header: "
1091 msgstr "ASCII hlavièka: "
1092
1093 #: g10/armor.c:361
1094 msgid "invalid clearsig header\n"
1095 msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitelném formátu\n"
1096
1097 #: g10/armor.c:413
1098 msgid "nested clear text signatures\n"
1099 msgstr "vnoøené podpisy v èitelném formátu\n"
1100
1101 #: g10/armor.c:537
1102 msgid "invalid dash escaped line: "
1103 msgstr "nesprávné oznaèení øádku mínusy: "
1104
1105 #: g10/armor.c:549
1106 msgid "unexpected armor:"
1107 msgstr "neoèekávané kódování ASCII:"
1108
1109 #: g10/armor.c:675 g10/armor.c:1242
1110 #, c-format
1111 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
1112 msgstr "neplatný znak formátu radix64 %02x byl pøeskoèen\n"
1113
1114 #: g10/armor.c:718
1115 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1116 msgstr "pøedèasný konec souboru (¾ádné CRC)\n"
1117
1118 #: g10/armor.c:752
1119 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1120 msgstr "pøedèasný konec souboru (¾ádné CRC)\n"
1121
1122 #: g10/armor.c:756
1123 msgid "malformed CRC\n"
1124 msgstr "¹patný formát CRC\n"
1125
1126 #: g10/armor.c:760 g10/armor.c:1279
1127 #, c-format
1128 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
1129 msgstr "Chyba CRC; %06lx - %06lx\n"
1130
1131 #: g10/armor.c:780
1132 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
1133 msgstr "pøedèasný konec souboru (v patièce)\n"
1134
1135 #: g10/armor.c:784
1136 msgid "error in trailer line\n"
1137 msgstr "chyba v patièce\n"
1138
1139 #: g10/armor.c:1057
1140 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1141 msgstr "nenalezena ¾ádná platná data ve formátu OpenPGP.\n"
1142
1143 #: g10/armor.c:1062
1144 #, c-format
1145 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1146 msgstr "neplatné kódování ASCII: øádek je del¹í ne¾ %d znakù\n"
1147
1148 #: g10/armor.c:1066
1149 msgid ""
1150 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1151 msgstr ""
1152 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódování - pravdìpodobnì byl pou¾it "
1153 "¹patný MTA\n"
1154
1155 #: g10/pkclist.c:61
1156 msgid "No reason specified"
1157 msgstr "Dùvod nebyl specifikován"
1158
1159 #: g10/pkclist.c:63
1160 msgid "Key is superseded"
1161 msgstr "Klíè je nahrazen"
1162
1163 #: g10/pkclist.c:65
1164 msgid "Key has been compromised"
1165 msgstr "Klíè byl zkompromitován"
1166
1167 #: g10/pkclist.c:67
1168 msgid "Key is no longer used"
1169 msgstr "Klíè se ji¾ nepou¾ívá"
1170
1171 #: g10/pkclist.c:69
1172 msgid "User ID is no longer valid"
1173 msgstr "Identifikátor u¾ivatele ji¾ neplatí"
1174
1175 #: g10/pkclist.c:73
1176 #, fuzzy
1177 msgid "reason for revocation: "
1178 msgstr "Dùvod pro revokaci: "
1179
1180 #: g10/pkclist.c:90
1181 #, fuzzy
1182 msgid "revocation comment: "
1183 msgstr "Revokaèní poznámka: "
1184
1185 #. a string with valid answers
1186 #: g10/pkclist.c:252
1187 msgid "iImMqQsS"
1188 msgstr "iImMuUqQsS"
1189
1190 #: g10/pkclist.c:258
1191 #, c-format
1192 msgid ""
1193 "No trust value assigned to:\n"
1194 "%4u%c/%08lX %s \""
1195 msgstr ""
1196 "K není pøiøazena ¾ádná hodnota dùvìry:\n"
1197 "%4u%c/%08lX %s \""
1198
1199 #: g10/pkclist.c:270
1200 msgid ""
1201 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1202 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1203 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1204 "\n"
1205 msgstr ""
1206 "Prosím rozhodnìte, nakolik dùvìøete tomuto u¾ivateli, ¾e správnì\n"
1207 "verifikuje klíèe jiných u¾ivatelù (prohlédnutím cestovních pasù,\n"
1208 "kontrolou fingerprintù z rùzných zdrojù...)?\n"
1209 "\n"
1210
1211 #: g10/pkclist.c:273
1212 #, c-format
1213 msgid " %d = Don't know\n"
1214 msgstr " %d = Nevím\n"
1215
1216 #: g10/pkclist.c:274
1217 #, c-format
1218 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1219 msgstr " %d = Nedùvìøuji\n"
1220
1221 #: g10/pkclist.c:275
1222 #, c-format
1223 msgid " %d = I trust marginally\n"
1224 msgstr " %d = Dùvìøuji èásteènì\n"
1225
1226 #: g10/pkclist.c:276
1227 #, c-format
1228 msgid " %d = I trust fully\n"
1229 msgstr " %d = Dùvìøuji úplnì\n"
1230
1231 #: g10/pkclist.c:278
1232 #, c-format
1233 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1234 msgstr " %d = Dùvìøuji absolutnì\n"
1235
1236 #: g10/pkclist.c:279
1237 msgid " i = please show me more information\n"
1238 msgstr " i = prosím o více informací\n"
1239
1240 #: g10/pkclist.c:281
1241 msgid " m = back to the main menu\n"
1242 msgstr " m = zpìt do hlavního menu\n"
1243
1244 #: g10/pkclist.c:284
1245 msgid " s = skip this key\n"
1246 msgstr " s = pøeskoèit tento klíè\n"
1247
1248 #: g10/pkclist.c:285
1249 msgid " q = quit\n"
1250 msgstr " u = ukonèit\n"
1251
1252 #: g10/pkclist.c:292
1253 msgid "Your decision? "
1254 msgstr "Va¹e rozhodnutí? "
1255
1256 #: g10/pkclist.c:313
1257 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1258 msgstr "Opravdu chcete nastavit pro tento klíè absolutní dùvìru? "
1259
1260 #: g10/pkclist.c:325
1261 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1262 msgstr "Certifikáty vedoucí k finálnímu dùvìryhodnému klíèi:\n"
1263
1264 #: g10/pkclist.c:399
1265 #, c-format
1266 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1267 msgstr "klíè %08lX: klíè byl revokován\n"
1268
1269 #: g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:418 g10/pkclist.c:512
1270 msgid "Use this key anyway? "
1271 msgstr "Pou¾ít pøesto tento klíè? "
1272
1273 #: g10/pkclist.c:411
1274 #, c-format
1275 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1276 msgstr "klíè %08lX: podklíè byl revokován!\n"
1277
1278 #: g10/pkclist.c:432
1279 #, c-format
1280 msgid "%08lX: key has expired\n"
1281 msgstr "%08lX: skonèila platnost klíèe\n"
1282
1283 #: g10/pkclist.c:442
1284 #, c-format
1285 msgid ""
1286 "%08lX: There is no indication that this key really belongs to the owner\n"
1287 msgstr ""
1288 "%08lX: Nic nenaznaèuje tomu, ¾e tento podpis patøí vlastníkovi klíèe.\n"
1289
1290 #: g10/pkclist.c:448
1291 #, c-format
1292 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1293 msgstr "%08lX: NEdùvìøujeme tomuto klíèi!\n"
1294
1295 #: g10/pkclist.c:454
1296 #, c-format
1297 msgid ""
1298 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1299 "but it is accepted anyway\n"
1300 msgstr ""
1301 "%08lX: Není jisté, zda tento podpis patøí vlastníkovi, pøesto je akceptován\n"
1302
1303 #: g10/pkclist.c:460
1304 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1305 msgstr "Tento klíè pravdìpodobnì nále¾í jeho majiteli\n"
1306
1307 #: g10/pkclist.c:465
1308 msgid "This key belongs to us\n"
1309 msgstr "Tento klíè nále¾í nám (máme odpovídající tajný klíè)\n"
1310
1311 #: g10/pkclist.c:507
1312 msgid ""
1313 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1314 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1315 "the next question with yes\n"
1316 "\n"
1317 msgstr ""
1318 "NENÍ jisté, zda tento klíè patøí osobì, která se vydává za jeho\n"
1319 "vlastníka. Pokud *skuteènì* víte, co dìláte, mù¾ete na otázku\n"
1320 "odpovìdìt ano\n"
1321 "\n"
1322
1323 #: g10/pkclist.c:521 g10/pkclist.c:543
1324 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1325 msgstr "VAROVÁNÍ: Je pou¾it nedùvìryhodný klíè!\n"
1326
1327 #: g10/pkclist.c:562
1328 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1329 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíè byl revokován svým vlastníkem!\n"
1330
1331 #: g10/pkclist.c:563
1332 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1333 msgstr "         To mù¾e znamenat, ¾e podpis je padìlaný.\n"
1334
1335 #: g10/pkclist.c:569
1336 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1337 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento podklíè byl revokován svým vlastníkem!\n"
1338
1339 #: g10/pkclist.c:574
1340 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1341 msgstr "Poznámka: Tento klíè byl oznaèen jako neplatný (disabled).\n"
1342
1343 #: g10/pkclist.c:579
1344 msgid "Note: This key has expired!\n"
1345 msgstr "Poznámka: Skonèila platnost tohoto klíèe!\n"
1346
1347 #: g10/pkclist.c:590
1348 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1349 msgstr "VAROVÁNÍ: Tento klíè není certifikován dùvìryhodným podpisem!\n"
1350
1351 #: g10/pkclist.c:592
1352 msgid ""
1353 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1354 msgstr ""
1355 "         Nic nenaznaèuje tomu, ¾e tento podpis patøí vlastníkovi klíèe.\n"
1356
1357 #: g10/pkclist.c:600
1358 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1359 msgstr "VAROVÁNÍ: NEdùvìøujeme tomuto klíèi!\n"
1360
1361 #: g10/pkclist.c:601
1362 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1363 msgstr "         Tento podpis je pravdìpodobnì PADÌLANÝ.\n"
1364
1365 #: g10/pkclist.c:609
1366 msgid ""
1367 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1368 msgstr ""
1369 "VAROVÁNÍ: Tento klíè není certifikován dostateènì dùvìryhodnými podpisy!\n"
1370
1371 #: g10/pkclist.c:611
1372 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1373 msgstr "         Není jisté, zda tento podpis patøí vlastníkovi.\n"
1374
1375 #: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:938 g10/pkclist.c:993
1376 #, c-format
1377 msgid "%s: skipped: %s\n"
1378 msgstr "%s: pøeskoèeno: %s\n"
1379
1380 #: g10/pkclist.c:773 g10/pkclist.c:967
1381 #, c-format
1382 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1383 msgstr "%s: pøeskoèeno: veøejný klíè je ji¾ obsa¾en v databázi\n"
1384
1385 #: g10/pkclist.c:803
1386 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1387 msgstr ""
1388 "Nespecifikoval jste identifikátor u¾ivatele (user ID). Mù¾ete pou¾ít \"-r\"\n"
1389
1390 #: g10/pkclist.c:816
1391 msgid ""
1392 "\n"
1393 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1394 msgstr ""
1395 "\n"
1396 "Napi¹te identifikátor u¾ivatele (user ID). Ukonèete prázdným øádkem: "
1397
1398 #: g10/pkclist.c:832
1399 msgid "No such user ID.\n"
1400 msgstr "Takový identifikátor u¾ivatele neexistuje.\n"
1401
1402 #: g10/pkclist.c:837 g10/pkclist.c:913
1403 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1404 msgstr "pøeskoèeno: veøejný klíè je u¾ nastaven podle implicitního adresáta\n"
1405
1406 #: g10/pkclist.c:855
1407 msgid "Public key is disabled.\n"
1408 msgstr "Veøejný klíè je neplatný (disabled).\n"
1409
1410 #: g10/pkclist.c:862
1411 msgid "skipped: public key already set\n"
1412 msgstr "pøeskoèeno: veøejný klíè je ji¾ nastaven\n"
1413
1414 #: g10/pkclist.c:905
1415 #, c-format
1416 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1417 msgstr "neznámý implicitní adresát `%s'\n"
1418
1419 #: g10/pkclist.c:949
1420 #, c-format
1421 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1422 msgstr "%s: pøeskoèeno: veøejný klíè je neplatný (disabled)\n"
1423
1424 #: g10/pkclist.c:999
1425 msgid "no valid addressees\n"
1426 msgstr "¾ádné platné adresy\n"
1427
1428 #: g10/keygen.c:182
1429 #, c-format
1430 msgid "preference %c%lu is not valid\n"
1431 msgstr "pøedvolba %c%lu není platná\n"
1432
1433 #: g10/keygen.c:189
1434 #, c-format
1435 msgid "preference %c%lu duplicated\n"
1436 msgstr "duplicita pøedvolby %c%lu\n"
1437
1438 #: g10/keygen.c:194
1439 #, c-format
1440 msgid "too many `%c' preferences\n"
1441 msgstr "pøíli¹ mnoho `%c' pøedvoleb\n"
1442
1443 #: g10/keygen.c:264
1444 msgid "invalid character in preference string\n"
1445 msgstr "neplatný znak v øetìzci s pøedvolbami\n"
1446
1447 #: g10/keygen.c:524
1448 #, fuzzy
1449 msgid "writing direct signature\n"
1450 msgstr "zapisuji podpis klíèe sebou samým\n"
1451
1452 #: g10/keygen.c:563
1453 msgid "writing self signature\n"
1454 msgstr "zapisuji podpis klíèe sebou samým\n"
1455
1456 #: g10/keygen.c:607
1457 msgid "writing key binding signature\n"
1458 msgstr "zapisuji \"key-binding\" podpis\n"
1459
1460 #: g10/keygen.c:661 g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:836
1461 #, c-format
1462 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1463 msgstr "neplatná délka klíèe; pou¾iji %u bitù\n"
1464
1465 #: g10/keygen.c:666 g10/keygen.c:750 g10/keygen.c:841
1466 #, c-format
1467 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1468 msgstr "délka klíèe zaokrouhlena na %u bitù\n"
1469
1470 #: g10/keygen.c:941
1471 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1472 msgstr "Prosím, vyberte druh klíèe, který chcete:\n"
1473
1474 #: g10/keygen.c:943
1475 #, c-format
1476 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1477 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitní)\n"
1478
1479 #: g10/keygen.c:944
1480 #, c-format
1481 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1482 msgstr "   (%d) DSA (pouze pro podpis)\n"
1483
1484 #: g10/keygen.c:946
1485 #, c-format
1486 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1487 msgstr "   (%d) ElGamal (pouze pro ¹ifrování)\n"
1488
1489 #: g10/keygen.c:948
1490 #, c-format
1491 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1492 msgstr "   (%d) ElGamal (pro ¹ifrování a podpis)\n"
1493
1494 #: g10/keygen.c:949
1495 #, c-format
1496 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1497 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro podpis)\n"
1498
1499 #: g10/keygen.c:951
1500 #, c-format
1501 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1502 msgstr "   (%d) RSA (pouze pro ¹ifrování)\n"
1503
1504 #: g10/keygen.c:953
1505 #, fuzzy, c-format
1506 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1507 msgstr "   (%d) ElGamal (pro ¹ifrování a podpis)\n"
1508
1509 #: g10/keyedit.c:573 g10/keygen.c:956
1510 msgid "Your selection? "
1511 msgstr "Vá¹ výbìr? "
1512
1513 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:984
1514 msgid "The use of this algorithm is deprecated - create anyway? "
1515 msgstr ""
1516 "Pou¾ití tohoto algoritmu se ji¾ nedoporuèuje - chcete ho pøesto vytvoøit? "
1517
1518 #: g10/keyedit.c:586 g10/keygen.c:998
1519 msgid "Invalid selection.\n"
1520 msgstr "Neplatný výbìr.\n"
1521
1522 #: g10/keygen.c:1011
1523 #, c-format
1524 msgid ""
1525 "About to generate a new %s keypair.\n"
1526 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1527 "              default keysize is 1024 bits\n"
1528 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1529 msgstr ""
1530 "Chystám se vytvoøit nový pár klíèù %s.\n"
1531 "                       minimální velikost klíèe je  768 bitù\n"
1532 "                      implicitní velikost klíèe je 1024 bitù\n"
1533 "             nejvy¹¹í navrhovaná velikost klíèe je 2048 bitù\n"
1534
1535 #: g10/keygen.c:1020
1536 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1537 msgstr "Jakou velikost klíèe si pøejete? (1024) "
1538
1539 #: g10/keygen.c:1025
1540 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1541 msgstr "Klíè DSA musí mít velikost od 512 do 1024 bitù.\n"
1542
1543 #: g10/keygen.c:1027
1544 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1545 msgstr ""
1546 "velikost klíèe je pøíli¹ malá; minimální dovolená velikost pro RSA je 1024 "
1547 "bitù.\n"
1548
1549 #: g10/keygen.c:1030
1550 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1551 msgstr ""
1552 "velikost klíèe je pøíli¹ malá; minimální dovolená velikost je 768 bitù.\n"
1553
1554 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1555 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1556 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1557 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1558 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1559 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1560 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1561 #. * do whatever you want.
1562 #: g10/keygen.c:1041
1563 #, c-format
1564 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1565 msgstr "velikost klíèe je pøíli¹ velká; maximální dovolená hodnota je %d.\n"
1566
1567 #: g10/keygen.c:1046
1568 msgid ""
1569 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1570 "computations take REALLY long!\n"
1571 msgstr ""
1572 "Velikosti klíèe vìt¹í jak 2048 bitù se nedoporuèují, proto¾e\n"
1573 "výpoèty pak trvají VELMI dlouho!\n"
1574
1575 #: g10/keygen.c:1049
1576 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1577 msgstr "Opravdu chcete vytvoøit klíè této délky? "
1578
1579 #: g10/keygen.c:1050
1580 msgid ""
1581 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1582 "vulnerable to attacks!\n"
1583 msgstr ""
1584 "Dobøe, ale nezapomeòte, ¾e informace mohou být vyzrazeny z poèítaèe také "
1585 "elektromagnetickým vyzaøováním monitoru nebo klávesnice!\n"
1586
1587 #: g10/keygen.c:1059
1588 #, c-format
1589 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1590 msgstr "Po¾adovaná délka klíèe je %u bitù.\n"
1591
1592 #: g10/keygen.c:1062 g10/keygen.c:1066
1593 #, c-format
1594 msgid "rounded up to %u bits\n"
1595 msgstr "zaokrouhleno na %u bitù\n"
1596
1597 #: g10/keygen.c:1117
1598 msgid ""
1599 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1600 "         0 = key does not expire\n"
1601 "      <n>  = key expires in n days\n"
1602 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1603 "      <n>m = key expires in n months\n"
1604 "      <n>y = key expires in n years\n"
1605 msgstr ""
1606 "Prosím urèete, jak dlouho by klíè mìl platit.\n"
1607 "         0 = doba platnosti klíèe není omezena\n"
1608 "      <n>  = doba platnosti klíèe skonèí za n dní\n"
1609 "      <n>w = doba platnosti klíèe skonèí za n týdnù\n"
1610 "      <n>m = doba platnosti klíèe skonèí za n mìsícù\n"
1611 "      <n>y = doba platnosti klíèe skonèí za n let\n"
1612
1613 #: g10/keygen.c:1126
1614 msgid ""
1615 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1616 "         0 = signature does not expire\n"
1617 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1618 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1619 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1620 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1621 msgstr ""
1622 "Prosím urèete, jak dlouho by mìl podpis platit.\n"
1623 "         0 = doba platnosti podpisu není omezena\n"
1624 "      <n>  = doba platnosti podpisu skonèí za n dní\n"
1625 "      <n>w = doba platnosti podpisu skonèí za n týdnù\n"
1626 "      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mìsícù\n"
1627 "      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n let\n"
1628
1629 #: g10/keygen.c:1148
1630 msgid "Key is valid for? (0) "
1631 msgstr "Klíè je platný pro? (0) "
1632
1633 #: g10/keygen.c:1150
1634 msgid "Signature is valid for? (0) "
1635 msgstr "Podpis je platný pro? (0) "
1636
1637 #: g10/keygen.c:1155
1638 msgid "invalid value\n"
1639 msgstr "neplatná hodnota\n"
1640
1641 #: g10/keygen.c:1160
1642 #, c-format
1643 msgid "%s does not expire at all\n"
1644 msgstr "platnost %s neskonèí\n"
1645
1646 #. print the date when the key expires
1647 #: g10/keygen.c:1167
1648 #, c-format
1649 msgid "%s expires at %s\n"
1650 msgstr "platnost %s skonèí %s\n"
1651
1652 #: g10/keygen.c:1173
1653 msgid ""
1654 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1655 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1656 msgstr ""
1657 "Vá¹ systém neumí zobrazit data po roce 2038.\n"
1658 "V ka¾dém pøípadì budou data korektnì zpracovávána do roku 2106.\n"
1659
1660 #: g10/keygen.c:1178
1661 msgid "Is this correct (y/n)? "
1662 msgstr "Je to správnì (a/n)? "
1663
1664 #: g10/keygen.c:1221
1665 msgid ""
1666 "\n"
1667 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1668 "id\n"
1669 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1670 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1671 "\n"
1672 msgstr ""
1673 "\n"
1674 "Aby bylo mo¾né rozpoznat Vá¹ klíè, musíte znát identifikátor u¾ivatele;\n"
1675 "program jej slo¾í z Va¹eho jména a pøíjmení, komentáøe a e-mailu\n"
1676 "v tomto tvaru:\n"
1677 "    \"Magda Prochazkova (student) <magda@domena.cz>\"\n"
1678 "\n"
1679
1680 #: g10/keygen.c:1233
1681 msgid "Real name: "
1682 msgstr "Jméno a pøíjmení: "
1683
1684 #: g10/keygen.c:1241
1685 msgid "Invalid character in name\n"
1686 msgstr "Neplatný znak ve jménì\n"
1687
1688 #: g10/keygen.c:1243
1689 msgid "Name may not start with a digit\n"
1690 msgstr "Jméno nemù¾e zaèínat èíslicí\n"
1691
1692 #: g10/keygen.c:1245
1693 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1694 msgstr "Jméno musí být dlouhé alespoò 5 znakù\n"
1695
1696 #: g10/keygen.c:1253
1697 msgid "Email address: "
1698 msgstr "E-mailová adresa: "
1699
1700 #: g10/keygen.c:1264
1701 msgid "Not a valid email address\n"
1702 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
1703
1704 #: g10/keygen.c:1272
1705 msgid "Comment: "
1706 msgstr "Komentáø: "
1707
1708 #: g10/keygen.c:1278
1709 msgid "Invalid character in comment\n"
1710 msgstr "Neplatný znak v komentáøi\n"
1711
1712 #: g10/keygen.c:1301
1713 #, c-format
1714 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1715 msgstr "Pou¾íváte znakovou sadu `%s'.\n"
1716
1717 #: g10/keygen.c:1307
1718 #, c-format
1719 msgid ""
1720 "You selected this USER-ID:\n"
1721 "    \"%s\"\n"
1722 "\n"
1723 msgstr ""
1724 "Zvolil(a) jste tento identifikátor u¾ivatele:\n"
1725 "    \"%s\"\n"
1726 "\n"
1727
1728 #: g10/keygen.c:1311
1729 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1730 msgstr "Do pole jméno nebo komentáø nepi¹te, prosím, e-mailovou adresu.\n"
1731
1732 #: g10/keygen.c:1316
1733 msgid "NnCcEeOoQq"
1734 msgstr "jJkKeEPpUu"
1735
1736 #: g10/keygen.c:1326
1737 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1738 msgstr "Zmìnit (J)méno, (K)omentáø, (E)-mail nebo (U)konèit? "
1739
1740 #: g10/keygen.c:1327
1741 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1742 msgstr ""
1743 "Zmìnit (J)méno, (K)omentáø, (E)-mail, (P)okraèovat dál nebo (U)konèit "
1744 "program? "
1745
1746 #: g10/keygen.c:1346
1747 msgid "Please correct the error first\n"
1748 msgstr "Nejdøív, prosím, opravte chybu\n"
1749
1750 #: g10/keygen.c:1385
1751 msgid ""
1752 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1753 "\n"
1754 msgstr ""
1755 "Pro ochranu Va¹eho tajného klíèe musíte zadat heslo.\n"
1756 "\n"
1757
1758 #: g10/keyedit.c:784 g10/keygen.c:1393
1759 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1760 msgstr "heslo není zopakováno správnì; zkuste to znovu"
1761
1762 #: g10/keygen.c:1394
1763 #, c-format
1764 msgid "%s.\n"
1765 msgstr "%s.\n"
1766
1767 #: g10/keygen.c:1400
1768 msgid ""
1769 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1770 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1771 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1772 "\n"
1773 msgstr ""
1774 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
1775 "Dobøe, budu pokraèovat bez hesla. Kdykoliv mù¾ete heslo zmìnit pou¾itím\n"
1776 "tohoto programu s parametrem \"--edit-key\".\n"
1777 "\n"
1778
1779 #: g10/keygen.c:1421
1780 msgid ""
1781 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1782 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1783 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1784 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1785 msgstr ""
1786 "Musíme vytvoøit mnoho náhodných bajtù. Bìhem vytváøení mù¾ete\n"
1787 "provádìt nìjakou jinou práci na poèítaèi (psát na klávesnici, pohybovat "
1788 "my¹í,\n"
1789 "pou¾ívat disky); díky tomu má generátor lep¹í ¹anci získat dostatek "
1790 "entropie.\n"
1791
1792 #: g10/keygen.c:1985
1793 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1794 msgstr "Pár klíèù DSA bude dlouhý 1024 bitù.\n"
1795
1796 #: g10/keygen.c:2039
1797 msgid "Key generation canceled.\n"
1798 msgstr "Vytváøení klíèe bylo zru¹eno.\n"
1799
1800 #: g10/keygen.c:2128 g10/keygen.c:2216
1801 #, c-format
1802 msgid "writing public key to `%s'\n"
1803 msgstr "zapisuji veøejný klíè do `%s'\n"
1804
1805 #: g10/keygen.c:2129 g10/keygen.c:2218
1806 #, c-format
1807 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1808 msgstr "zapisuji tajný klíè do `%s'\n"
1809
1810 #: g10/keygen.c:2205
1811 #, c-format
1812 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1813 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor veøejných klíèù (pubring): %s\n"
1814
1815 #: g10/keygen.c:2211
1816 #, c-format
1817 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1818 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor tajných klíèù (secring): %s\n"
1819
1820 #: g10/keygen.c:2225
1821 #, c-format
1822 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1823 msgstr "chyba pøi zápisu do souboru veøejných klíèù `%s': %s\n"
1824
1825 #: g10/keygen.c:2232
1826 #, c-format
1827 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1828 msgstr "chyba pøi zápisu do souboru tajných klíèù `%s': %s\n"
1829
1830 #: g10/keygen.c:2252
1831 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1832 msgstr "veøejný a tajný klíè byly vytvoøeny a podepsány.\n"
1833
1834 #: g10/keygen.c:2253
1835 msgid "key marked as ultimately trusted.\n"
1836 msgstr "klíè oznaèen jako absolutnì dùvìryhodný.\n"
1837
1838 #: g10/keygen.c:2264
1839 msgid ""
1840 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1841 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1842 msgstr ""
1843 "Tento klíè nemù¾e být pou¾itý pro ¹ifrování. K vytvoøení\n"
1844 "sekundárního klíèe pro tento úèel mù¾ete pou¾ít pøíkaz \"--edit-key\".\n"
1845
1846 #: g10/keygen.c:2276 g10/keygen.c:2384
1847 #, c-format
1848 msgid "Key generation failed: %s\n"
1849 msgstr "Vytvoøení klíèe se nepodaøilo: %s\n"
1850
1851 #: g10/keygen.c:2320 g10/sig-check.c:228 g10/sign.c:257
1852 #, c-format
1853 msgid ""
1854 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1855 msgstr ""
1856 "klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
1857 "je problém se systémovým èasem)\n"
1858
1859 #: g10/keygen.c:2322 g10/sig-check.c:230 g10/sign.c:259
1860 #, c-format
1861 msgid ""
1862 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1863 msgstr ""
1864 "klíè byl vytvoøen %lu sekund v budoucnosti (do¹lo ke zmìnì èasu nebo\n"
1865 "je problém se systémovým èasem)\n"
1866
1867 #: g10/keygen.c:2331
1868 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
1869 msgstr "POZNÁMKA: vytvoøení podklíèe pro klíèe v3 není v souladu s OpenPGP\n"
1870
1871 #: g10/keygen.c:2360
1872 msgid "Really create? "
1873 msgstr "Opravdu vytvoøit? "
1874
1875 #: g10/decrypt.c:92 g10/encode.c:679
1876 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1877 msgstr "--output pro tento pøíkaz není platný\n"
1878
1879 #: g10/encode.c:132 g10/encode.c:357
1880 #, c-format
1881 msgid "`%s' already compressed\n"
1882 msgstr "`%s' je ji¾ zakomprimován\n"
1883
1884 #: g10/encode.c:140 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:300 g10/tdbio.c:492
1885 #: g10/tdbio.c:552
1886 #, c-format
1887 msgid "%s: can't open: %s\n"
1888 msgstr "%s: nemohu otevøít: %s\n"
1889
1890 #: g10/encode.c:168 g10/sign.c:1035
1891 #, c-format
1892 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1893 msgstr "chyba pøi vytváøení hesla: %s\n"
1894
1895 #: g10/encode.c:242 g10/encode.c:453
1896 #, c-format
1897 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1898 msgstr "%s: VAROVÁNÍ: soubor je prázdný\n"
1899
1900 #: g10/encode.c:346
1901 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1902 msgstr ""
1903 "v módu --pgp2 mù¾ete ¹ifrovat pouze RSA klíèem o délce 2048 bitù a ménì\n"
1904
1905 #: g10/encode.c:374
1906 #, c-format
1907 msgid "reading from `%s'\n"
1908 msgstr "ètu z `%s'\n"
1909
1910 #: g10/encode.c:408
1911 msgid ""
1912 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1913 msgstr "algoritmus IDEA nelze pou¾ít pro v¹echny klíèe, pro které ¹ifrujete.\n"
1914
1915 #: g10/encode.c:419 g10/encode.c:573
1916 #, c-format
1917 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1918 msgstr ""
1919
1920 #: g10/encode.c:491 g10/sign.c:758
1921 #, fuzzy, c-format
1922 msgid "forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
1923 msgstr "POZNÁMKA: v pøedvolbách nenalezen ¹ifrovací algoritmus %d\n"
1924
1925 #: g10/encode.c:652
1926 #, c-format
1927 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1928 msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pro: %s\n"
1929
1930 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:190 g10/keyedit.c:2218
1931 #, c-format
1932 msgid "key `%s' not found: %s\n"
1933 msgstr "klíè `%s' nenalezen: %s\n"
1934
1935 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:213
1936 #, c-format
1937 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1938 msgstr "chyba pøi ètení bloku klíèe: %s\n"
1939
1940 #: g10/export.c:222
1941 #, c-format
1942 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1943 msgstr "klíè %08lX: není ve formátu RFC 2440 - pøeskoèeno\n"
1944
1945 #: g10/export.c:238
1946 #, c-format
1947 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1948 msgstr "klíè %08lX: není chránìný - pøeskoèeno\n"
1949
1950 #: g10/export.c:246
1951 #, c-format
1952 msgid "key %08lX: PGP 2.x style key - skipped\n"
1953 msgstr "klíè %08lX: PGP 2.x klíè - pøeskoèeno\n"
1954
1955 #: g10/export.c:344
1956 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1957 msgstr "VAROVÁNÍ: nebylo nic vyexportováno\n"
1958
1959 #: g10/getkey.c:151
1960 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1961 msgstr "pøíli¹ mnoho polo¾ek v bufferu veøejých klíèù - vypnuto\n"
1962
1963 #. fixme: returning translatable constants instead of a user ID is
1964 #. * not good because they are probably not utf-8 encoded.
1965 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2383
1966 msgid "[User id not found]"
1967 msgstr "[User ID not found]"
1968
1969 # c-format
1970 #: g10/getkey.c:1438
1971 #, c-format
1972 msgid "Invalid key %08lX made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1973 msgstr ""
1974 "Neplatný klíè %08lX zmìnìn na platný pomocí --always-non-selfsigned-uid\n"
1975
1976 #: g10/getkey.c:2100
1977 #, c-format
1978 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1979 msgstr "pou¾ívám sekundární klíè %08lX místo primárního klíèe %08lX\n"
1980
1981 #: g10/getkey.c:2147
1982 #, c-format
1983 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
1984 msgstr "klíè %08lX: tajný klíè bez klíèe veøejného - pøeskoèeno\n"
1985
1986 #: g10/import.c:256
1987 #, c-format
1988 msgid "skipping block of type %d\n"
1989 msgstr "blok typu %d byl pøeskoèen\n"
1990
1991 #: g10/import.c:263
1992 #, c-format
1993 msgid "%lu keys so far processed\n"
1994 msgstr "%lu klíèe byly doposud zpracovány\n"
1995
1996 #: g10/import.c:268
1997 #, c-format
1998 msgid "error reading `%s': %s\n"
1999 msgstr "chyba pøi ètení `%s': %s\n"
2000
2001 #: g10/import.c:280
2002 #, c-format
2003 msgid "Total number processed: %lu\n"
2004 msgstr "Celkový poèet zpracovaných klíèù: %lu\n"
2005
2006 #: g10/import.c:282
2007 #, c-format
2008 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2009 msgstr "      pøeskoèeny nové klíèe: %lu\n"
2010
2011 #: g10/import.c:285
2012 #, c-format
2013 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2014 msgstr "          bez identifikátorù (user ID): %lu\n"
2015
2016 #: g10/import.c:287
2017 #, c-format
2018 msgid "              imported: %lu"
2019 msgstr "              importováno: %lu"
2020
2021 #: g10/import.c:293
2022 #, c-format
2023 msgid "             unchanged: %lu\n"
2024 msgstr "             beze zmìn: %lu\n"
2025
2026 #: g10/import.c:295
2027 #, c-format
2028 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2029 msgstr "          nové id u¾ivatelù (user ID): %lu\n"
2030
2031 #: g10/import.c:297
2032 #, c-format
2033 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2034 msgstr "           nové podklíèe: %lu\n"
2035
2036 #: g10/import.c:299
2037 #, c-format
2038 msgid "        new signatures: %lu\n"
2039 msgstr "        nové podpisy: %lu\n"
2040
2041 #: g10/import.c:301
2042 #, c-format
2043 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2044 msgstr "   nové revokace klíèù: %lu\n"
2045
2046 #: g10/import.c:303
2047 #, c-format
2048 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2049 msgstr "      pøeètené tajné klíèe: %lu\n"
2050
2051 #: g10/import.c:305
2052 #, c-format
2053 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2054 msgstr "  importované tajné klíèe: %lu\n"
2055
2056 #: g10/import.c:307
2057 #, c-format
2058 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2059 msgstr "tajné klíèe nezmìnìny: %lu\n"
2060
2061 #: g10/import.c:593
2062 #, fuzzy, c-format
2063 msgid "key %08lX: removed multiple subkey binding\n"
2064 msgstr "klíè %08lX: neplatná vazba podklíèe\n"
2065
2066 #: g10/import.c:641 g10/import.c:875
2067 #, c-format
2068 msgid "key %08lX: no user ID\n"
2069 msgstr "klíè %08lX: chybí identifikátor u¾ivatele\n"
2070
2071 #: g10/import.c:648
2072 #, fuzzy, c-format
2073 msgid "key %08lX: HKP subkey corruption repaired\n"
2074 msgstr "klíè %08lX: neexistuje podklíè pro vázání klíèù\n"
2075
2076 # c-format
2077 #: g10/import.c:663
2078 #, c-format
2079 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '%s'\n"
2080 msgstr "klíè %08lX: pøijat id u¾ivatele '%s',který není podepsán jím samým\n"
2081
2082 #: g10/import.c:670
2083 #, c-format
2084 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
2085 msgstr "klíè %08lX: chybí platný identifikátor u¾ivatele\n"
2086
2087 #: g10/import.c:672
2088 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2089 msgstr "mù¾e to být zpùsobeno chybìjícím podpisem klíèe jím samým\n"
2090
2091 #: g10/import.c:682 g10/import.c:944
2092 #, c-format
2093 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
2094 msgstr "klíè %08lX: veøejný klíè nenalezen: %s\n"
2095
2096 #: g10/import.c:687
2097 #, c-format
2098 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
2099 msgstr "klíè %08lX: nový klíè - pøeskoèen\n"
2100
2101 #: g10/import.c:697
2102 #, c-format
2103 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2104 msgstr "nenalezen zapisovatelný soubor klíèù (keyring): %s\n"
2105
2106 #: g10/import.c:702 g10/openfile.c:244 g10/sign.c:670 g10/sign.c:897
2107 #, c-format
2108 msgid "writing to `%s'\n"
2109 msgstr "zapisuji do '%s'\n"
2110
2111 #: g10/import.c:706 g10/import.c:783 g10/import.c:895 g10/import.c:1004
2112 #, c-format
2113 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2114 msgstr "chyba pøi zápisu souboru klíèù (keyring)  `%s': %s\n"
2115
2116 #: g10/import.c:715
2117 #, fuzzy, c-format
2118 msgid "key %08lX: public key \"%s\" imported\n"
2119 msgstr "klíè %08lX: veøejný klíè importován\n"
2120
2121 #: g10/import.c:736
2122 #, c-format
2123 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
2124 msgstr "klíè %08lX: neodpovídá na¹í kopii\n"
2125
2126 #: g10/import.c:753 g10/import.c:961
2127 #, c-format
2128 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
2129 msgstr "klíè %08lX: nemohu najít originální blok klíèe: %s\n"
2130
2131 #: g10/import.c:760 g10/import.c:967
2132 #, c-format
2133 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
2134 msgstr "klíè %08lX: nemohu èíst originální blok klíèe: %s\n"
2135
2136 #: g10/import.c:792
2137 #, fuzzy, c-format
2138 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new user ID\n"
2139 msgstr "klíè %08lX: 1 nový identifikátor u¾ivatele\n"
2140
2141 #: g10/import.c:795
2142 #, fuzzy, c-format
2143 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new user IDs\n"
2144 msgstr "klíè %08lX: %d nových identifikátorù u¾ivatele\n"
2145
2146 #: g10/import.c:798
2147 #, fuzzy, c-format
2148 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new signature\n"
2149 msgstr "klíè %08lX: 1 nový podpis\n"
2150
2151 #: g10/import.c:801
2152 #, fuzzy, c-format
2153 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new signatures\n"
2154 msgstr "klíè %08lX: %d nových podpisù\n"
2155
2156 #: g10/import.c:804
2157 #, fuzzy, c-format
2158 msgid "key %08lX: \"%s\" 1 new subkey\n"
2159 msgstr "klíè %08lX: 1 nový podklíè\n"
2160
2161 #: g10/import.c:807
2162 #, fuzzy, c-format
2163 msgid "key %08lX: \"%s\" %d new subkeys\n"
2164 msgstr "klíè %08lX: %d nových podklíèù\n"
2165
2166 #: g10/import.c:819
2167 #, fuzzy, c-format
2168 msgid "key %08lX: \"%s\" not changed\n"
2169 msgstr "klíè %08lX: beze zmìn\n"
2170
2171 #: g10/import.c:889
2172 #, c-format
2173 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2174 msgstr "není nastaven implicitní soubor tajných klíèù %s\n"
2175
2176 #: g10/import.c:900
2177 #, c-format
2178 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
2179 msgstr "klíè %08lX: tajný klíè importován\n"
2180
2181 #. we can't merge secret keys
2182 #: g10/import.c:904
2183 #, c-format
2184 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
2185 msgstr "klíè %08lX: je ji¾ v souboru tajných klíèù\n"
2186
2187 #: g10/import.c:909
2188 #, c-format
2189 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
2190 msgstr "klíè %08lX: nenalezen tajný klíè: %s\n"
2191
2192 #: g10/import.c:938
2193 #, c-format
2194 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2195 msgstr ""
2196 "klíè %08lX: chybí veøejný klíè - nemohu aplikovat revokaèní certifikát\n"
2197
2198 #: g10/import.c:978
2199 #, c-format
2200 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2201 msgstr "klíè %08lX: neplatný revokaèní certifikát: %s - zamítnuto\n"
2202
2203 #: g10/import.c:1010
2204 #, fuzzy, c-format
2205 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2206 msgstr "klíè %08lX: revokaèní certifikát importován\n"
2207
2208 #: g10/import.c:1047
2209 #, c-format
2210 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
2211 msgstr "klíè %08lX: neexistuje id u¾ivatele pro podpis\n"
2212
2213 #: g10/import.c:1060
2214 #, c-format
2215 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm on user id \"%s\"\n"
2216 msgstr ""
2217 "klíè %08lX: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe u u¾ivatelského id \"%s"
2218 "\"\n"
2219
2220 #: g10/import.c:1062
2221 #, c-format
2222 msgid "key %08lX: invalid self-signature on user id \"%s\"\n"
2223 msgstr ""
2224 "klíè %08lX: neplatný podpis klíèe jím samým u u¾ivatelského id \"%s\"\n"
2225
2226 #: g10/import.c:1079
2227 #, c-format
2228 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
2229 msgstr "klíè %08lX: neexistuje podklíè pro vázání klíèù\n"
2230
2231 #: g10/import.c:1089
2232 #, c-format
2233 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
2234 msgstr "klíè %08lX: nepodporovaný algoritmus veøejného klíèe\n"
2235
2236 #: g10/import.c:1090
2237 #, c-format
2238 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
2239 msgstr "klíè %08lX: neplatná vazba podklíèe\n"
2240
2241 #: g10/import.c:1121
2242 #, c-format
2243 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
2244 msgstr "klíè %08lX: identifikátor u¾ivatele pøeskoèen '"
2245
2246 #: g10/import.c:1144
2247 #, c-format
2248 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
2249 msgstr "klíè %08lX: podklíè pøeskoèen\n"
2250
2251 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
2252 #. * to import non-exportable signature when we have the
2253 #. * the secret key used to create this signature - it
2254 #. * seems that this makes sense
2255 #: g10/import.c:1170
2256 #, c-format
2257 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
2258 msgstr "klíè %08lX: podpis není exportovatelný (tøída %02x) - pøeskoèeno\n"
2259
2260 #: g10/import.c:1179
2261 #, c-format
2262 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2263 msgstr "klíè %08lX: revokaèní certifikát na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
2264
2265 #: g10/import.c:1196
2266 #, c-format
2267 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2268 msgstr "klíè %08lX: neplatný revokaèní certifikát: %s - pøeskoèen\n"
2269
2270 #: g10/import.c:1208
2271 #, fuzzy, c-format
2272 msgid "key %08lX: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2273 msgstr "klíè %08lX: revokaèní certifikát na ¹patném místì - pøeskoèeno \n"
2274
2275 #: g10/import.c:1306
2276 #, c-format
2277 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
2278 msgstr "klíè %08lX: objeven duplikovaný identifikátor u¾ivatele - slouèen\n"
2279
2280 #: g10/import.c:1365
2281 #, fuzzy, c-format
2282 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: fetching revocation key %08lX\n"
2283 msgstr ""
2284 "VAROVÁNÍ: klíè %08lX mù¾e být revokován: zkou¹ím získat revokaèní klíè %"
2285 "08lX\n"
2286
2287 #: g10/import.c:1379
2288 #, fuzzy, c-format
2289 msgid "WARNING: key %08lX may be revoked: revocation key %08lX not present.\n"
2290 msgstr ""
2291 "VAROVÁNÍ: klíè %08lX mù¾e být revokován: revokaèní klíè %08lX nenalezen.\n"
2292
2293 #: g10/import.c:1436
2294 #, fuzzy, c-format
2295 msgid "key %08lX: \"%s\" revocation certificate added\n"
2296 msgstr "klíè %08lX: pøidán revokaèní certifikát\n"
2297
2298 #: g10/import.c:1467
2299 #, c-format
2300 msgid "key %08lX: direct key signature added\n"
2301 msgstr "klíè %08lX: podpis klíèe jím samým (direct key signature)\n"
2302
2303 #: g10/keyedit.c:144
2304 msgid "[revocation]"
2305 msgstr "[revokace]"
2306
2307 #: g10/keyedit.c:145
2308 msgid "[self-signature]"
2309 msgstr "[podpis klíèe jím samým]"
2310
2311 #: g10/keyedit.c:216 g10/keylist.c:148
2312 msgid "1 bad signature\n"
2313 msgstr "1 ¹patný podpis\n"
2314
2315 #: g10/keyedit.c:218 g10/keylist.c:150
2316 #, c-format
2317 msgid "%d bad signatures\n"
2318 msgstr "%d ¹patných podpisù\n"
2319
2320 #: g10/keyedit.c:220 g10/keylist.c:152
2321 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2322 msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e chybí klíè\n"
2323
2324 #: g10/keyedit.c:222 g10/keylist.c:154
2325 #, c-format
2326 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2327 msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e chybí klíè\n"
2328
2329 #: g10/keyedit.c:224 g10/keylist.c:156
2330 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2331 msgstr "1 podpis neovìøen, proto¾e vznikla chyba\n"
2332
2333 #: g10/keyedit.c:226 g10/keylist.c:158
2334 #, c-format
2335 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2336 msgstr "%d podpisù neovìøených, proto¾e vznikly chyby\n"
2337
2338 #: g10/keyedit.c:228
2339 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2340 msgstr "objeven 1 identifikátor u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
2341
2342 #: g10/keyedit.c:230
2343 #, c-format
2344 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2345 msgstr "objeveno %d identifikátorù u¾ivatele bez platného podpisu jím samým\n"
2346
2347 #: g10/keyedit.c:357
2348 #, c-format
2349 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2350 msgstr "U¾ivatelské ID \"%s\" je revokováno."
2351
2352 #: g10/keyedit.c:364 g10/keyedit.c:481 g10/keyedit.c:539 g10/keyedit.c:1137
2353 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2354 msgstr "Jste si jistý(á), ¾e stále chcete podpsat tento klíè? (a/N) "
2355
2356 #: g10/keyedit.c:372 g10/keyedit.c:487 g10/keyedit.c:1143
2357 msgid "  Unable to sign.\n"
2358 msgstr "  Nelze podepsat.\n"
2359
2360 #: g10/keyedit.c:377
2361 #, fuzzy, c-format
2362 msgid "WARNING: user ID \"%s\" is not self-signed.\n"
2363 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor `%s' je prázdný\n"
2364
2365 #: g10/keyedit.c:396
2366 #, fuzzy, c-format
2367 msgid ""
2368 "The self-signature on \"%s\"\n"
2369 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2370 msgstr ""
2371 "Va¹ souèasný podpis na \"%s\"\n"
2372 "je pouze lokální.\n"
2373 "\n"
2374
2375 #: g10/keyedit.c:405
2376 #, fuzzy
2377 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2378 msgstr "Pøejete si jej zmìnit na plnì exportovatelný podpise? (a/N) "
2379
2380 #. It's a local sig, and we want to make a
2381 #. exportable sig.
2382 #: g10/keyedit.c:419
2383 #, c-format
2384 msgid ""
2385 "Your current signature on \"%s\"\n"
2386 "is a local signature.\n"
2387 msgstr ""
2388 "Va¹ souèasný podpis na \"%s\"\n"
2389 "je pouze lokální.\n"
2390 "\n"
2391
2392 #: g10/keyedit.c:423
2393 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2394 msgstr "Pøejete si jej zmìnit na plnì exportovatelný podpise? (a/N) "
2395
2396 #: g10/keyedit.c:443
2397 #, c-format
2398 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %08lX\n"
2399 msgstr "\"%s\" je ji¾ lokálnì podepsán klíèem %08lX\n"
2400
2401 #: g10/keyedit.c:447
2402 #, c-format
2403 msgid "\"%s\" was already signed by key %08lX\n"
2404 msgstr "\"%s\" je ji¾ podepsán klíèem %08lX\n"
2405
2406 #: g10/keyedit.c:460
2407 #, c-format
2408 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2409 msgstr "Nic k podepsání klíèem %08lX\n"
2410
2411 #: g10/keyedit.c:475
2412 msgid "This key has expired!"
2413 msgstr "Platnost klíèe vypr¹ela!"
2414
2415 #: g10/keyedit.c:495
2416 #, c-format
2417 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2418 msgstr "Platnost klíèe vypr¹í %s.\n"
2419
2420 #: g10/keyedit.c:499
2421 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2422 msgstr "Chcete, aby platnost Va¹eho podpisu vypr¹ela ve stejnou dobu? (A/n) "
2423
2424 #: g10/keyedit.c:532
2425 msgid ""
2426 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2427 "mode.\n"
2428 msgstr ""
2429 "Nemù¾ete udìlat OpenPGP podpis klíèe typu PGP 2.x, kdy¾ jste v --pgp2 módu.\n"
2430
2431 #: g10/keyedit.c:534
2432 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2433 msgstr "To by zpùsobilo nepou¾itelnost klíèe v PGP 2.x.\n"
2434
2435 #: g10/keyedit.c:557
2436 msgid ""
2437 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2438 "belongs\n"
2439 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2440 msgstr ""
2441 "S jakou jistotou jste provìøili, ¾e klíè, který chcete podepsat\n"
2442 "patøí vý¹e uvedené osobì.\n"
2443 "Pokud neznáte odpovìï, zadejte \"0\".\n"
2444
2445 #: g10/keyedit.c:561
2446 #, c-format
2447 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2448 msgstr "   (0) Neodpovím.%s\n"
2449
2450 #: g10/keyedit.c:563
2451 #, c-format
2452 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2453 msgstr "   (1) Nijak jsem to nekontroloval(a).%s\n"
2454
2455 #: g10/keyedit.c:565
2456 #, c-format
2457 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2458 msgstr "   (2) Èáseènì jsem to ovìøil(a).%s\n"
2459
2460 #: g10/keyedit.c:567
2461 #, c-format
2462 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2463 msgstr "   (3) Velmi peèlivì jsem to ovìøil(a).%s\n"
2464
2465 #: g10/keyedit.c:592
2466 msgid ""
2467 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2468 "with your key: \""
2469 msgstr ""
2470 "Jste si jistý(á), ¾e chcete podepsat tento klíè\n"
2471 "svým klíèem: \""
2472
2473 #: g10/keyedit.c:601
2474 #, fuzzy
2475 msgid ""
2476 "\n"
2477 "This will be a self-signature.\n"
2478 msgstr "mù¾e to být zpùsobeno chybìjícím podpisem klíèe jím samým\n"
2479
2480 #: g10/keyedit.c:605
2481 #, fuzzy
2482 msgid ""
2483 "\n"
2484 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2485 msgstr ""
2486 "\n"
2487 "Podpis bude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
2488 "\n"
2489
2490 #: g10/keyedit.c:610
2491 #, fuzzy
2492 msgid ""
2493 "\n"
2494 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2495 msgstr ""
2496 "\n"
2497 "Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2498
2499 #: g10/keyedit.c:617
2500 msgid ""
2501 "\n"
2502 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2503 msgstr ""
2504 "\n"
2505 "Podpis bude oznaèen jako neexportovatelný.\n"
2506 "\n"
2507
2508 #: g10/keyedit.c:621
2509 msgid ""
2510 "\n"
2511 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2512 msgstr ""
2513 "\n"
2514 "Podpis bude oznaèen jako neodvolatelný (non-revocable).\n"
2515
2516 #: g10/keyedit.c:626
2517 msgid ""
2518 "\n"
2519 "I have not checked this key at all.\n"
2520 msgstr ""
2521 "\n"
2522 "Nijak jsem tento klíè neovìøil.\n"
2523
2524 #: g10/keyedit.c:630
2525 msgid ""
2526 "\n"
2527 "I have checked this key casually.\n"
2528 msgstr ""
2529 "\n"
2530 "Èásteènì jsem ovìøil tento klíè.\n"
2531
2532 #: g10/keyedit.c:634
2533 msgid ""
2534 "\n"
2535 "I have checked this key very carefully.\n"
2536 msgstr ""
2537 "\n"
2538 "Velmi peèlivì jsem ovìøil tento klíè.\n"
2539
2540 #: g10/keyedit.c:643
2541 msgid "Really sign? "
2542 msgstr "Skuteènì podepsat? "
2543
2544 #: g10/keyedit.c:685 g10/keyedit.c:2993 g10/keyedit.c:3052 g10/sign.c:308
2545 #, c-format
2546 msgid "signing failed: %s\n"
2547 msgstr "podepsání selhalo: %s\n"
2548
2549 #: g10/keyedit.c:741
2550 msgid "This key is not protected.\n"
2551 msgstr "Tento klíè není chránìný.\n"
2552
2553 #: g10/keyedit.c:745
2554 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2555 msgstr "Tajné èásti primárního klíèe nejsou dostupné.\n"
2556
2557 #: g10/keyedit.c:749
2558 msgid "Key is protected.\n"
2559 msgstr "Klíè je chránìný.\n"
2560
2561 #: g10/keyedit.c:769
2562 #, c-format
2563 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2564 msgstr "Není mo¾né editovat tento klíè: %s\n"
2565
2566 #: g10/keyedit.c:775
2567 msgid ""
2568 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2569 "\n"
2570 msgstr ""
2571 "Vlo¾te nové heslo (passphrase) pro tento tajný klíè.\n"
2572 "\n"
2573
2574 #: g10/keyedit.c:789
2575 msgid ""
2576 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2577 "\n"
2578 msgstr ""
2579 "Nechcete heslo - to *není* dobrý nápad!\n"
2580 "\n"
2581
2582 #: g10/keyedit.c:792
2583 msgid "Do you really want to do this? "
2584 msgstr "Opravdu to chcete udìlat? "
2585
2586 #: g10/keyedit.c:856
2587 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2588 msgstr "pøesunuji podpis klíèe na správné místo\n"
2589
2590 #: g10/keyedit.c:898
2591 msgid "quit this menu"
2592 msgstr "ukonèit toto menu"
2593
2594 #: g10/keyedit.c:899
2595 msgid "q"
2596 msgstr "u"
2597
2598 #: g10/keyedit.c:900
2599 msgid "save"
2600 msgstr "ulo¾it"
2601
2602 #: g10/keyedit.c:900
2603 msgid "save and quit"
2604 msgstr "ulo¾it a ukonèit"
2605
2606 #: g10/keyedit.c:901
2607 msgid "help"
2608 msgstr "help"
2609
2610 #: g10/keyedit.c:901
2611 msgid "show this help"
2612 msgstr "ukázat tuto pomoc"
2613
2614 #: g10/keyedit.c:903
2615 msgid "fpr"
2616 msgstr "fpr"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:903
2619 msgid "show fingerprint"
2620 msgstr "vypsat fingerprint"
2621
2622 #: g10/keyedit.c:904
2623 msgid "list"
2624 msgstr "list"
2625
2626 #: g10/keyedit.c:904
2627 msgid "list key and user IDs"
2628 msgstr "vypsat seznam klíèù a id u¾ivatelù"
2629
2630 #: g10/keyedit.c:905
2631 msgid "l"
2632 msgstr "l"
2633
2634 #: g10/keyedit.c:906
2635 msgid "uid"
2636 msgstr "uid"
2637
2638 #: g10/keyedit.c:906
2639 msgid "select user ID N"
2640 msgstr "vyberte identifikátor u¾ivatele N"
2641
2642 #: g10/keyedit.c:907
2643 msgid "key"
2644 msgstr "key"
2645
2646 #: g10/keyedit.c:907
2647 msgid "select secondary key N"
2648 msgstr "vyberte sekundární klíè N"
2649
2650 #: g10/keyedit.c:908
2651 msgid "check"
2652 msgstr "check"
2653
2654 #: g10/keyedit.c:908
2655 msgid "list signatures"
2656 msgstr "vypsat seznam podpisù"
2657
2658 #: g10/keyedit.c:909
2659 msgid "c"
2660 msgstr "c"
2661
2662 #: g10/keyedit.c:910
2663 msgid "sign"
2664 msgstr "sign"
2665
2666 #: g10/keyedit.c:910
2667 msgid "sign the key"
2668 msgstr "podepsat klíè"
2669
2670 #: g10/keyedit.c:911
2671 msgid "s"
2672 msgstr "s"
2673
2674 #: g10/keyedit.c:912
2675 msgid "lsign"
2676 msgstr "lsign"
2677
2678 #: g10/keyedit.c:912
2679 msgid "sign the key locally"
2680 msgstr "podepsat klíè lokálnì"
2681
2682 #: g10/keyedit.c:913
2683 msgid "nrsign"
2684 msgstr "nrsign"
2685
2686 #: g10/keyedit.c:913
2687 msgid "sign the key non-revocably"
2688 msgstr "podepsat klíè bez mo¾nosti odvolat podpis (non-revocably)"
2689
2690 #: g10/keyedit.c:914
2691 msgid "nrlsign"
2692 msgstr "nrlsign"
2693
2694 #: g10/keyedit.c:914
2695 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2696 msgstr "podepsat klíè lokálnì a  bez mo¾nosti odvolat podpis (non-revocably)"
2697
2698 #: g10/keyedit.c:915
2699 msgid "debug"
2700 msgstr "debug"
2701
2702 #: g10/keyedit.c:916
2703 msgid "adduid"
2704 msgstr "adduid"
2705
2706 #: g10/keyedit.c:916
2707 msgid "add a user ID"
2708 msgstr "pøidat identifikátor u¾ivatele"
2709
2710 #: g10/keyedit.c:917
2711 msgid "addphoto"
2712 msgstr "addphoto"
2713
2714 #: g10/keyedit.c:917
2715 msgid "add a photo ID"
2716 msgstr "pøidat fotografický ID"
2717
2718 #: g10/keyedit.c:918
2719 msgid "deluid"
2720 msgstr "deluid"
2721
2722 #: g10/keyedit.c:918
2723 msgid "delete user ID"
2724 msgstr "smazat identifikátor u¾ivatele"
2725
2726 #. delphoto is really deluid in disguise
2727 #: g10/keyedit.c:920
2728 msgid "delphoto"
2729 msgstr "delphoto"
2730
2731 #: g10/keyedit.c:921
2732 msgid "addkey"
2733 msgstr "addkey"
2734
2735 #: g10/keyedit.c:921
2736 msgid "add a secondary key"
2737 msgstr "pøidat sekundární klíè"
2738
2739 #: g10/keyedit.c:922
2740 msgid "delkey"
2741 msgstr "delkey"
2742
2743 #: g10/keyedit.c:922
2744 msgid "delete a secondary key"
2745 msgstr "smazat sekundární klíè"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:923
2748 #, fuzzy
2749 msgid "addrevoker"
2750 msgstr "addkey"
2751
2752 #: g10/keyedit.c:923
2753 #, fuzzy
2754 msgid "add a revocation key"
2755 msgstr "pøidat sekundární klíè"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:924
2758 msgid "delsig"
2759 msgstr "delsig"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:924
2762 msgid "delete signatures"
2763 msgstr "smazat podpisy"
2764
2765 #: g10/keyedit.c:925
2766 msgid "expire"
2767 msgstr "expire"
2768
2769 #: g10/keyedit.c:925
2770 msgid "change the expire date"
2771 msgstr "zmìnit dobu platnosti"
2772
2773 #: g10/keyedit.c:926
2774 msgid "primary"
2775 msgstr "primary"
2776
2777 #: g10/keyedit.c:926
2778 msgid "flag user ID as primary"
2779 msgstr "oznaèit u¾ivatelské ID jako primární"
2780
2781 #: g10/keyedit.c:927
2782 msgid "toggle"
2783 msgstr "toggle"
2784
2785 #: g10/keyedit.c:927
2786 msgid "toggle between secret and public key listing"
2787 msgstr "pøepnout mezi vypsáním seznamu tajných a veøejných klíèù"
2788
2789 #: g10/keyedit.c:929
2790 msgid "t"
2791 msgstr "t"
2792
2793 #: g10/keyedit.c:930
2794 msgid "pref"
2795 msgstr "pref"
2796
2797 #: g10/keyedit.c:930
2798 msgid "list preferences (expert)"
2799 msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (pro experty)"
2800
2801 #: g10/keyedit.c:931
2802 msgid "showpref"
2803 msgstr "showpref"
2804
2805 #: g10/keyedit.c:931
2806 msgid "list preferences (verbose)"
2807 msgstr "vypsat seznam pøedvoleb (podrobnì)"
2808
2809 #: g10/keyedit.c:932
2810 msgid "setpref"
2811 msgstr "setpref"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:932
2814 msgid "set preference list"
2815 msgstr "nastavit seznam pøedvoleb"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:933
2818 msgid "updpref"
2819 msgstr "updpref"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:933
2822 msgid "updated preferences"
2823 msgstr "aktualizovat pøedvolby"
2824
2825 #: g10/keyedit.c:934
2826 msgid "passwd"
2827 msgstr "passwd"
2828
2829 #: g10/keyedit.c:934
2830 msgid "change the passphrase"
2831 msgstr "zmìnit heslo"
2832
2833 #: g10/keyedit.c:935
2834 msgid "trust"
2835 msgstr "trust"
2836
2837 #: g10/keyedit.c:935
2838 msgid "change the ownertrust"
2839 msgstr "zmìnit dùvìryhodnost vlastníka klíèe"
2840
2841 #: g10/keyedit.c:936
2842 msgid "revsig"
2843 msgstr "revsig"
2844
2845 #: g10/keyedit.c:936
2846 msgid "revoke signatures"
2847 msgstr "revokovat podpisy"
2848
2849 #: g10/keyedit.c:937
2850 msgid "revkey"
2851 msgstr "revkey"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:937
2854 msgid "revoke a secondary key"
2855 msgstr "revokovat sekundární klíè"
2856
2857 #: g10/keyedit.c:938
2858 msgid "disable"
2859 msgstr "disable"
2860
2861 #: g10/keyedit.c:938
2862 msgid "disable a key"
2863 msgstr "nastavit klíè jako neplatný (disable)"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:939
2866 msgid "enable"
2867 msgstr "enable"
2868
2869 #: g10/keyedit.c:939
2870 msgid "enable a key"
2871 msgstr "nastavit klíè jako platný (enable)"
2872
2873 #: g10/keyedit.c:940
2874 msgid "showphoto"
2875 msgstr "showphoto"
2876
2877 #: g10/keyedit.c:940
2878 msgid "show photo ID"
2879 msgstr "ukázat fotografický ID"
2880
2881 #: g10/delkey.c:119 g10/keyedit.c:960
2882 msgid "can't do that in batchmode\n"
2883 msgstr "nelze provést v dávkovém módu\n"
2884
2885 #: g10/keyedit.c:997
2886 #, c-format
2887 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
2888 msgstr "chyba pøi ètení bloku tajného klíèe `%s': %s\n"
2889
2890 #: g10/keyedit.c:1015
2891 msgid "Secret key is available.\n"
2892 msgstr "Tajný klíè je dostupný.\n"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:1046
2895 msgid "Command> "
2896 msgstr "Pøíkaz> "
2897
2898 #: g10/keyedit.c:1078
2899 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2900 msgstr "Pro provedení této operace je potøeba tajný klíè.\n"
2901
2902 #: g10/keyedit.c:1082
2903 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2904 msgstr "Prosím, nejdøíve pou¾ijte pøíkaz \"toggle\" (pøepnout).\n"
2905
2906 #: g10/keyedit.c:1131
2907 msgid "Key is revoked."
2908 msgstr "Klíè revokován."
2909
2910 #: g10/keyedit.c:1150
2911 msgid "Really sign all user IDs? "
2912 msgstr "Opravdu podepsat v¹echny id u¾ivatele? "
2913
2914 #: g10/keyedit.c:1151
2915 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2916 msgstr "Nápovìda: Vyberte id u¾ivatele k podepsání\n"
2917
2918 #: g10/keyedit.c:1176
2919 #, c-format
2920 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2921 msgstr "Tento pøíkaz není v módù %s dovolený.\n"
2922
2923 #: g10/keyedit.c:1196 g10/keyedit.c:1217
2924 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2925 msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden id u¾ivatele.\n"
2926
2927 #: g10/keyedit.c:1198
2928 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2929 msgstr "Nemù¾ete smazat poslední id u¾ivatele!\n"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:1201
2932 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2933 msgstr "Opravdu odstranit v¹echny vybrané id u¾ivatele? "
2934
2935 #: g10/keyedit.c:1202
2936 msgid "Really remove this user ID? "
2937 msgstr "Opravdu odstranit tento id u¾ivatele? "
2938
2939 #: g10/keyedit.c:1240 g10/keyedit.c:1277
2940 msgid "You must select at least one key.\n"
2941 msgstr "Musíte vybrat alespoò jeden klíè.\n"
2942
2943 #: g10/keyedit.c:1244
2944 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2945 msgstr "Opravdu chcete smazat vybrané klíèe? "
2946
2947 #: g10/keyedit.c:1245
2948 msgid "Do you really want to delete this key? "
2949 msgstr "Opravdu chcete smazat tento klíè? "
2950
2951 #: g10/keyedit.c:1281
2952 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2953 msgstr "Opravdu chcete revokovat vybrané klíèe? "
2954
2955 #: g10/keyedit.c:1282
2956 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2957 msgstr "Opravdu chcete revokovat tento klíè? "
2958
2959 #: g10/keyedit.c:1351
2960 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
2961 msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvoleby pro vybraný id u¾ivatele? "
2962
2963 #: g10/keyedit.c:1353
2964 msgid "Really update the preferences? "
2965 msgstr "Opravdu aktualizovat pøedvolby? "
2966
2967 #: g10/keyedit.c:1391
2968 msgid "Save changes? "
2969 msgstr "Ulo¾it zmìny? "
2970
2971 #: g10/keyedit.c:1394
2972 msgid "Quit without saving? "
2973 msgstr "Ukonèit bez ulo¾ení? "
2974
2975 #: g10/keyedit.c:1405
2976 #, c-format
2977 msgid "update failed: %s\n"
2978 msgstr "aktualizace selhala: %s\n"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:1412
2981 #, c-format
2982 msgid "update secret failed: %s\n"
2983 msgstr "aktualizace tajného klíèe selhala: %s\n"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:1419
2986 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2987 msgstr "Klíè nebyl zmìnìn, tak¾e není potøeba jej aktualizovat.\n"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1431
2990 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2991 msgstr "Neplatný pøíkaz (zkuste \"help\")\n"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:1747
2994 #, fuzzy, c-format
2995 msgid "This key may be revoked by %s key "
2996 msgstr "Tento klíè mù¾e být revokován %s klíèem %s%s\n"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:1751
2999 msgid " (sensitive)"
3000 msgstr "(citlivá informace)"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1757 g10/keyedit.c:1783
3003 #, c-format
3004 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
3005 msgstr "%s%c %4u%c/%08lX  vytvoøen: %s platnost skonèí: %s"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1766
3008 #, c-format
3009 msgid " trust: %c/%c"
3010 msgstr "dùvìra: %c/%c"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:1770
3013 msgid "This key has been disabled"
3014 msgstr "Tento klíè byl oznaèen za neplatný (disabled)"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:1799
3017 #, c-format
3018 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
3019 msgstr "rev! podklíè byl revokován: %s\n"
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1802
3022 msgid "rev- faked revocation found\n"
3023 msgstr "rev- nalezena padìlaná revokace\n"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1804
3026 #, c-format
3027 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
3028 msgstr "rev? problém ovìøení revokace: %s\n"
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1834
3031 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style key.\n"
3032 msgstr ""
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1842
3035 #, fuzzy
3036 msgid ""
3037 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3038 "unless you restart the program.\n"
3039 msgstr ""
3040 "Prosím nezapomeòte, ¾e zobrazované údaje o platnosti klíèù nemusí\n"
3041 "být správné, dokud znova nespustíte program.\n"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1930
3044 msgid ""
3045 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3046 "versions\n"
3047 "         of PGP to reject this key.\n"
3048 msgstr ""
3049 "VAROVÁNÍ: Toto je PGP2 klíè. Pøidání fotografického ID mù¾e v nìkterých\n"
3050 "         verzích PGP vést k odmítnutí tohoto klíèe.\n"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1935
3053 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3054 msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále pøidat? (a/N) "
3055
3056 #: g10/keyedit.c:1941
3057 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3058 msgstr "Nemìli by jste pøidávat fotografický ID k PGP2 klíèi.\n"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:2076
3061 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3062 msgstr "Smazat tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:2086
3065 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3066 msgstr "Smazat tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:2090
3069 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3070 msgstr "Smazat tento neznámý podpis? (a/N/u)"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:2096
3073 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3074 msgstr "Opravdu smazat tento podpis podepsaný sebou samým? (a/N)"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:2110
3077 #, c-format
3078 msgid "Deleted %d signature.\n"
3079 msgstr "Smazán %d podpis.\n"
3080
3081 #: g10/keyedit.c:2111
3082 #, c-format
3083 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3084 msgstr "Smazáno %d podpisù.\n"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:2114
3087 msgid "Nothing deleted.\n"
3088 msgstr "Nic nebylo smaznáno.\n"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:2210
3091 #, fuzzy
3092 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3093 msgstr "Vlo¾te délku klíèe"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:2225
3096 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3097 msgstr ""
3098
3099 #. This actually causes no harm (after all, a key that
3100 #. designates itself as a revoker is the same as a
3101 #. regular key), but it's easy enough to check.
3102 #: g10/keyedit.c:2235
3103 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3104 msgstr ""
3105
3106 #: g10/keyedit.c:2322
3107 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3108 msgstr "Prosím, odstraòte výbìr z tajných klíèù.\n"
3109
3110 #: g10/keyedit.c:2328
3111 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3112 msgstr "Prosím, vyberte nejvý¹e jeden sekundární klíè.\n"
3113
3114 #: g10/keyedit.c:2332
3115 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3116 msgstr "Mìním dobu platnosti sekundárního klíèe.\n"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:2334
3119 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3120 msgstr "Mìním dobu platnosti primárního klíèe.\n"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:2376
3123 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3124 msgstr "Nemù¾ete zmìnit dobu platnosti klíèe verze 3\n"
3125
3126 #: g10/keyedit.c:2392
3127 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3128 msgstr "V souboru tajných klíèù chybí odpovídající podpis\n"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:2475
3131 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3132 msgstr "Prosím, vyberte právì jeden id u¾ivatele .\n"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:2512 g10/keyedit.c:2619
3135 #, fuzzy, c-format
3136 msgid "skipping v3 self-signature on user id \"%s\"\n"
3137 msgstr ""
3138 "klíè %08lX: neplatný podpis klíèe jím samým u u¾ivatelského id \"%s\"\n"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:2679
3141 #, c-format
3142 msgid "No user ID with index %d\n"
3143 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ivatele s indexem %d\n"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:2725
3146 #, c-format
3147 msgid "No secondary key with index %d\n"
3148 msgstr "Neexistuje sekundární klíè s indexem %d\n"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:2839
3151 msgid "user ID: \""
3152 msgstr "id u¾ivatele: \""
3153
3154 #: g10/keyedit.c:2844
3155 #, c-format
3156 msgid ""
3157 "\"\n"
3158 "signed with your key %08lX at %s\n"
3159 msgstr ""
3160 "\"\n"
3161 "podepsáno Va¹ím klíèem %08lX v %s\n"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:2847
3164 #, c-format
3165 msgid ""
3166 "\"\n"
3167 "locally signed with your key %08lX at %s\n"
3168 msgstr ""
3169 "\"\n"
3170 "lokálnì podepsáno Va¹ím klíèem %08lX v %s\n"
3171
3172 #: g10/keyedit.c:2852
3173 #, c-format
3174 msgid "This signature expired on %s.\n"
3175 msgstr "Platnost podpisu vypr¹í %s.\n"
3176
3177 #: g10/keyedit.c:2856
3178 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3179 msgstr "Jste si jistý, ¾e jej chcete stále revokovat? (a/N) "
3180
3181 #: g10/keyedit.c:2860
3182 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3183 msgstr "Vytvoøit pro tento podpis revokaèní certifikát? (a/N)"
3184
3185 #. FIXME: detect duplicates here
3186 #: g10/keyedit.c:2885
3187 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3188 msgstr "Podepsal(a) jste následující identifikátory u¾ivatele:\n"
3189
3190 #: g10/keyedit.c:2904
3191 #, c-format
3192 msgid "   signed by %08lX at %s%s%s\n"
3193 msgstr "   podepsáno %08lX v %s%s%s\n"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:2912
3196 #, c-format
3197 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
3198 msgstr "   revokováno %08lX v %s\n"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:2932
3201 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3202 msgstr "Chystáte se revokovat tyto podpisy:\n"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:2942
3205 #, c-format
3206 msgid "   signed by %08lX at %s%s\n"
3207 msgstr "   podepsáno %08lX v %s%s\n"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:2944
3210 msgid " (non-exportable)"
3211 msgstr " (nexeportovatelné)"
3212
3213 #: g10/keyedit.c:2951
3214 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3215 msgstr "Opravdu vytvoøit revokaèní certifikáty? (a/N) "
3216
3217 #: g10/keyedit.c:2981
3218 msgid "no secret key\n"
3219 msgstr "neexistuje tajný klíè\n"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:3133
3222 #, c-format
3223 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key 0x%08lX (uid %d)\n"
3224 msgstr ""
3225 "Zobrazuji %s fotografický ID o velikosti %ld pro klíè 0x%08lX (uid %d)\n"
3226
3227 #: g10/keylist.c:91
3228 #, fuzzy
3229 msgid "Critical signature policy: "
3230 msgstr "Podepisovací politika: "
3231
3232 #: g10/keylist.c:93
3233 msgid "Signature policy: "
3234 msgstr "Podepisovací politika: "
3235
3236 #: g10/keylist.c:118 g10/keylist.c:141 g10/mainproc.c:763 g10/mainproc.c:772
3237 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3238 msgstr "VAROVÁNÍ: nalezen neplatný formát zápisu datumu\n"
3239
3240 #: g10/keylist.c:127
3241 #, fuzzy
3242 msgid "Critical signature notation: "
3243 msgstr "Podepisovací notace: "
3244
3245 #: g10/keylist.c:129
3246 msgid "Signature notation: "
3247 msgstr "Podepisovací notace: "
3248
3249 #: g10/keylist.c:136
3250 msgid "not human readable"
3251 msgstr "není v pøímo èitelném formátu"
3252
3253 #: g10/keylist.c:225
3254 msgid "Keyring"
3255 msgstr "soubor klíèù (keyring)"
3256
3257 #. of subkey
3258 #: g10/keylist.c:478 g10/mainproc.c:899
3259 #, c-format
3260 msgid " [expires: %s]"
3261 msgstr " [platnost skonèí: %s]"
3262
3263 #: g10/keylist.c:995
3264 #, fuzzy
3265 msgid "Primary key fingerprint:"
3266 msgstr "vypsat seznam klíèù a fingerprintù"
3267
3268 #: g10/keylist.c:997
3269 #, fuzzy
3270 msgid "     Subkey fingerprint:"
3271 msgstr "   Fingerprint klíèe ="
3272
3273 #: g10/keylist.c:1004
3274 #, fuzzy
3275 msgid " Primary key fingerprint:"
3276 msgstr "   Fingerprint klíèe ="
3277
3278 #: g10/keylist.c:1006
3279 #, fuzzy
3280 msgid "      Subkey fingerprint:"
3281 msgstr "   Fingerprint klíèe ="
3282
3283 #: g10/keylist.c:1010
3284 msgid "     Key fingerprint ="
3285 msgstr "   Fingerprint klíèe ="
3286
3287 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:282
3288 #, c-format
3289 msgid "%s encrypted data\n"
3290 msgstr "%s za¹ifrovaná data\n"
3291
3292 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:284
3293 #, c-format
3294 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3295 msgstr "za¹ifrováno neznámým algoritmem %d\n"
3296
3297 #: g10/mainproc.c:312
3298 #, c-format
3299 msgid "public key is %08lX\n"
3300 msgstr "veøejný klíè je %08lX\n"
3301
3302 #: g10/mainproc.c:358
3303 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3304 msgstr "data za¹ifrována veøejným klíèem: správný DEK\n"
3305
3306 #: g10/mainproc.c:410
3307 #, c-format
3308 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
3309 msgstr "za¹ifrována %u-bitovým %s klíèem, ID %08lX, vytvoøeným %s\n"
3310
3311 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
3312 # [kw]
3313 #: g10/mainproc.c:420
3314 #, c-format
3315 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
3316 msgstr "za¹ifrováno %s klíèem, ID %08lX\n"
3317
3318 #: g10/mainproc.c:434
3319 #, c-format
3320 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3321 msgstr "de¹ifrování veøeným klíèem selhalo: %s\n"
3322
3323 #: g10/mainproc.c:461 g10/mainproc.c:480
3324 #, c-format
3325 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3326 msgstr "pøedpokládám %s ¹ifrovaných dat\n"
3327
3328 #: g10/mainproc.c:468
3329 #, c-format
3330 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3331 msgstr ""
3332 "algoritmus IDEA není dostupný; optimisticky se jej pokusíme nahradit "
3333 "algoritmem %s\n"
3334
3335 #: g10/mainproc.c:498
3336 msgid "decryption okay\n"
3337 msgstr "de¹ifrování o.k.\n"
3338
3339 #: g10/mainproc.c:505
3340 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3341 msgstr "VAROVÁNÍ: se za¹ifrovanou zprávou bylo manipulováno!\n"
3342
3343 #: g10/mainproc.c:511
3344 #, c-format
3345 msgid "decryption failed: %s\n"
3346 msgstr "de¹ifrování selhalo: %s\n"
3347
3348 #: g10/mainproc.c:530
3349 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3350 msgstr "POZNÁMKA: odesílatel po¾adoval (\"for-your-eyes-only\")\n"
3351
3352 #: g10/mainproc.c:532
3353 #, c-format
3354 msgid "original file name='%.*s'\n"
3355 msgstr "pùvodní jméno souboru='%.*s'\n"
3356
3357 #: g10/mainproc.c:707
3358 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3359 msgstr ""
3360 "samostatný revokaèní certifikát -  pou¾ijte \"gpg --import\", chcete-li jej "
3361 "u¾ít\n"
3362
3363 #: g10/mainproc.c:775
3364 msgid "Notation: "
3365 msgstr "Notace: "
3366
3367 #: g10/mainproc.c:787
3368 msgid "Policy: "
3369 msgstr "Politika: "
3370
3371 #: g10/mainproc.c:1242
3372 msgid "signature verification suppressed\n"
3373 msgstr "verifikace podpisu potlaèena\n"
3374
3375 #. plaintext before signatures but no one-pass packets
3376 #: g10/mainproc.c:1284 g10/mainproc.c:1294
3377 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3378 msgstr "neumím pracovat s tìmito násobnými podpisy\n"
3379
3380 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
3381 #: g10/mainproc.c:1305
3382 #, c-format
3383 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
3384 msgstr ""
3385 "Podpis vytvoøen %.*s pomocí %s klíèe s identifikátorem u¾ivatele %08lX\n"
3386
3387 #: g10/mainproc.c:1354 g10/mainproc.c:1387
3388 msgid "BAD signature from \""
3389 msgstr "©PATNÝ podpis od \""
3390
3391 #: g10/mainproc.c:1355 g10/mainproc.c:1388
3392 msgid "Expired signature from \""
3393 msgstr "Podpis s vypr¹enou platností od \""
3394
3395 #: g10/mainproc.c:1356 g10/mainproc.c:1389
3396 msgid "Good signature from \""
3397 msgstr "Dobrý podpis od \""
3398
3399 #: g10/mainproc.c:1391
3400 msgid "[uncertain]"
3401 msgstr "[nejistý]  "
3402
3403 #: g10/mainproc.c:1422
3404 msgid "                aka \""
3405 msgstr "                alias \""
3406
3407 #: g10/mainproc.c:1483
3408 #, c-format
3409 msgid "Can't check signature: %s\n"
3410 msgstr "Nemohu ovìøit podpis: %s\n"
3411
3412 #: g10/mainproc.c:1552 g10/mainproc.c:1568 g10/mainproc.c:1630
3413 msgid "not a detached signature\n"
3414 msgstr "toto není podpis oddìlený od dokumentu\n"
3415
3416 #: g10/mainproc.c:1579
3417 #, c-format
3418 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3419 msgstr "samostatný podpis tøídy 0x%02x\n"
3420
3421 #: g10/mainproc.c:1636
3422 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3423 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
3424
3425 #: g10/mainproc.c:1643
3426 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3427 msgstr "nalezen neplatný koøenový paket v proc_tree()\n"
3428
3429 #: g10/misc.c:101
3430 #, c-format
3431 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3432 msgstr "nemohu vypnout vytváøení core souborù: %s\n"
3433
3434 #: g10/misc.c:211
3435 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
3436 msgstr "Experimentální algoritmy by se nemìly pou¾ívat!\n"
3437
3438 #: g10/misc.c:241
3439 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
3440 msgstr ""
3441 "tento ¹ifrovací algoritmus se nedoporuèuje; prosím, pou¾ijte nìjaký "
3442 "standardnìj¹í!\n"
3443
3444 #: g10/misc.c:386
3445 #, fuzzy, c-format
3446 msgid "WARNING: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
3447 msgstr "VAROVÁNÍ: vlastnictví pro %s nastaveno nebezpeènì \"%s\"\n"
3448
3449 #: g10/misc.c:418
3450 #, fuzzy, c-format
3451 msgid "WARNING: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
3452 msgstr "VAROVÁNÍ: pøístupová práva pro %s nejsou nastavena bezpeènì \"%s\"\n"
3453
3454 #: g10/misc.c:443
3455 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
3456 msgstr "IDEA modul pro GnuPG nenalezen\n"
3457
3458 #: g10/misc.c:444
3459 msgid ""
3460 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
3461 msgstr ""
3462 "více informací naleznete v dokumentu http://www.gnupg.cz/why-not-idea.html\n"
3463
3464 #: g10/misc.c:652
3465 #, fuzzy, c-format
3466 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
3467 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání paralteru %s se nedoporuèuje.\n"
3468
3469 #: g10/misc.c:656
3470 #, fuzzy, c-format
3471 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
3472 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾ívání paralteru %s se nedoporuèuje.\n"
3473
3474 #: g10/misc.c:658
3475 #, fuzzy, c-format
3476 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
3477 msgstr "pu¾íjte místo nìj \"--keyserver-options %s\" \n"
3478
3479 #: g10/parse-packet.c:120
3480 #, c-format
3481 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
3482 msgstr "nemohu pracovat s algoritmem veøejného klíèe %d\n"
3483
3484 #: g10/parse-packet.c:1057
3485 #, c-format
3486 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
3487 msgstr "podpaket typu %d má nastavený kritický bit\n"
3488
3489 #: g10/passphrase.c:442 g10/passphrase.c:489
3490 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
3491 msgstr "gpg-agent není v tomto sezení dostupný\n"
3492
3493 #: g10/passphrase.c:450
3494 msgid "can't set client pid for the agent\n"
3495 msgstr "nemohu nastavit PID clienta pro gpg-agenta\n"
3496
3497 #: g10/passphrase.c:458
3498 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
3499 msgstr "nelze získat server read file descriptor pro agenta r\n"
3500
3501 #: g10/passphrase.c:465
3502 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
3503 msgstr "nezle získat server write file descriptor pro agenta\n"
3504
3505 #: g10/passphrase.c:498
3506 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
3507 msgstr "¹patný formát promìnné prostøedí GPG_AGENT_INFO\n"
3508
3509 #: g10/passphrase.c:511
3510 #, c-format
3511 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
3512 msgstr "gpg-agent protokol verze %d není podporován\n"
3513
3514 #: g10/hkp.c:151 g10/passphrase.c:532
3515 #, c-format
3516 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
3517 msgstr "nemohu se pøipojit k `%s': %s\n"
3518
3519 #: g10/passphrase.c:554
3520 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
3521 msgstr "problém v komunikaci s gpg-agentem\n"
3522
3523 #: g10/passphrase.c:561 g10/passphrase.c:811 g10/passphrase.c:919
3524 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
3525 msgstr "problém s agentem - pou¾ívání agenta vypnuto\n"
3526
3527 #: g10/passphrase.c:631 g10/passphrase.c:1017
3528 #, c-format
3529 msgid " (main key ID %08lX)"
3530 msgstr " (hlavní ID klíèe %08lX)"
3531
3532 #: g10/passphrase.c:641
3533 #, c-format
3534 msgid ""
3535 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
3536 "\"%.*s\"\n"
3537 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
3538 msgstr ""
3539 "Potøebujete heslo, abyste odemknul(a) tajný klíè pro u¾ivatele:\n"
3540 "\"%.*s\"\n"
3541 "Klíè o délce %u bitù, typ %s, ID %08lX, vytvoøený %s%s\n"
3542
3543 #: g10/passphrase.c:662
3544 msgid "Enter passphrase\n"
3545 msgstr "Vlo¾it heslo\n"
3546
3547 #: g10/passphrase.c:664
3548 msgid "Repeat passphrase\n"
3549 msgstr "Opakovat heslo\n"
3550
3551 #: g10/passphrase.c:705
3552 msgid "passphrase too long\n"
3553 msgstr "heslo je pøíli¹ dlouhé\n"
3554
3555 #: g10/passphrase.c:718
3556 msgid "invalid response from agent\n"
3557 msgstr "neplatná reakce od agenta\n"
3558
3559 #: g10/passphrase.c:727 g10/passphrase.c:808
3560 msgid "cancelled by user\n"
3561 msgstr "zru¹eno u¾ivatelem\n"
3562
3563 #: g10/passphrase.c:729 g10/passphrase.c:890
3564 #, c-format
3565 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
3566 msgstr "problém s agentem: agent vrací 0x%lx\n"
3567
3568 #: g10/passphrase.c:1003
3569 msgid ""
3570 "\n"
3571 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
3572 "user: \""
3573 msgstr ""
3574 "\n"
3575 "Musíte znát heslo, abyste odemknul(a) tajný klíè pro\n"
3576 "u¾ivatele: \""
3577
3578 #: g10/passphrase.c:1012
3579 #, c-format
3580 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
3581 msgstr "délka %u bitù, typ %s, klíè %08lX, vytvoøený %s"
3582
3583 #: g10/passphrase.c:1063
3584 msgid "can't query password in batchmode\n"
3585 msgstr "v dávkovém re¾imu se nemohu ptát na heslo\n"
3586
3587 #: g10/passphrase.c:1067
3588 msgid "Enter passphrase: "
3589 msgstr "Vlo¾te heslo: "
3590
3591 #: g10/passphrase.c:1071
3592 msgid "Repeat passphrase: "
3593 msgstr "Opakujte heslo: "
3594
3595 #: g10/plaintext.c:67
3596 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
3597 msgstr ""
3598 "data nebyla ulo¾ena; k jejich ulo¾ení pou¾ijte parametr pøíkazu \"--output"
3599 "\"\n"
3600
3601 #: g10/plaintext.c:108
3602 #, c-format
3603 msgid "error creating `%s': %s\n"
3604 msgstr "chyba pøi vytváøení `%s': %s\n"
3605
3606 #: g10/plaintext.c:337
3607 msgid "Detached signature.\n"
3608 msgstr "Podpis oddìlený od dokumentu.\n"
3609
3610 #: g10/plaintext.c:341
3611 msgid "Please enter name of data file: "
3612 msgstr "Prosím, vlo¾te název datového souboru: "
3613
3614 #: g10/plaintext.c:362
3615 msgid "reading stdin ...\n"
3616 msgstr "ètu standardní vstup ...\n"
3617
3618 #: g10/plaintext.c:396
3619 msgid "no signed data\n"
3620 msgstr "chybí podepsaná data\n"
3621
3622 #: g10/plaintext.c:404
3623 #, c-format
3624 msgid "can't open signed data `%s'\n"
3625 msgstr "nemohu otevøít podepsaná data '%s'\n"
3626
3627 #: g10/pubkey-enc.c:101
3628 #, c-format
3629 msgid "anonymous recipient; trying secret key %08lX ...\n"
3630 msgstr "anonymní adresát; zkou¹ím tajný klíè %08lX ...\n"
3631
3632 #: g10/pubkey-enc.c:107
3633 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
3634 msgstr "o.k., my jsme anonymní adresát.\n"
3635
3636 #: g10/pubkey-enc.c:159
3637 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
3638 msgstr "staré kódování DEK není podporováno\n"
3639
3640 #: g10/pubkey-enc.c:178
3641 #, c-format
3642 msgid "cipher algorithm %d%s is unknown or disabled\n"
3643 msgstr "¹ifrovací algoritmus %d%s je neznámý nebo je zneplatnìn\n"
3644
3645 #: g10/pubkey-enc.c:221
3646 #, c-format
3647 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
3648 msgstr "POZNÁMKA: v pøedvolbách nenalezen ¹ifrovací algoritmus %d\n"
3649
3650 #: g10/pubkey-enc.c:243
3651 #, c-format
3652 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
3653 msgstr "POZNÁMKA: platnost tajného klíèe %08lX skonèila %s\n"
3654
3655 #: g10/pubkey-enc.c:249
3656 #, fuzzy
3657 msgid "NOTE: key has been revoked"
3658 msgstr "klíè %08lX: klíè byl revokován\n"
3659
3660 #: g10/hkp.c:71
3661 #, fuzzy, c-format
3662 msgid "requesting key %08lX from %s\n"
3663 msgstr "po¾aduji klíè %08lX z HKP serveru klíèù %s\n"
3664
3665 #: g10/hkp.c:96
3666 #, c-format
3667 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
3668 msgstr "nemohu dostat klíè ze serveru klíèù: %s\n"
3669
3670 #: g10/hkp.c:175
3671 #, c-format
3672 msgid "error sending to `%s': %s\n"
3673 msgstr "chyba pøi posílání na `%s': %s\n"
3674
3675 #: g10/hkp.c:190
3676 #, c-format
3677 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
3678 msgstr "úspì¹né odeslání na `%s' (status=%u)\n"
3679
3680 #: g10/hkp.c:193
3681 #, c-format
3682 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
3683 msgstr "chyba odeslání na `%s': (status=%u)\n"
3684
3685 #: g10/hkp.c:287
3686 msgid "this keyserver is not fully HKP compatible\n"
3687 msgstr ""
3688
3689 #: g10/hkp.c:497
3690 #, c-format
3691 msgid "searching for \"%s\" from HKP server %s\n"
3692 msgstr "vyhledávám \"%s\" na HKP serveru %s\n"
3693
3694 #: g10/hkp.c:547
3695 #, c-format
3696 msgid "can't search keyserver: %s\n"
3697 msgstr "nemohu prohledávat server klíèù: %s\n"
3698
3699 #: g10/seckey-cert.c:53
3700 msgid "secret key parts are not available\n"
3701 msgstr "tajné èásti klíèe nejsou dostupné\n"
3702
3703 #: g10/seckey-cert.c:59
3704 #, c-format
3705 msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
3706 msgstr "ochranný algoritmus %d%s není podporován\n"
3707
3708 #: g10/seckey-cert.c:215
3709 msgid "Invalid passphrase; please try again"
3710 msgstr "Neplatné heslo; prosím, zkuste to znovu"
3711
3712 #: g10/seckey-cert.c:216
3713 #, c-format
3714 msgid "%s ...\n"
3715 msgstr "%s ...\n"
3716
3717 #: g10/seckey-cert.c:273
3718 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
3719 msgstr "VAROVÁNÍ: Objeven slabý klíè - zmìòte, prosím, znovu heslo.\n"
3720
3721 #: g10/seckey-cert.c:311
3722 msgid "generating the deprecated 16-bit checksum for secret key protection\n"
3723 msgstr ""
3724 "generuji _nevhodný_ 16-ti bitový kontrolní souèet pro ochranu soukromého "
3725 "klíèe\n"
3726
3727 #: g10/sig-check.c:210
3728 msgid ""
3729 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
3730 msgstr ""
3731 "toto je klíè algoritmu ElGamal vygenerovaný v PGP - podpisy jím vytvoøené "
3732 "NEJSOU bezpeèné!\n"
3733
3734 #: g10/sig-check.c:218
3735 #, c-format
3736 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
3737 msgstr "veøejný klíè je o %lu sekund novìj¹í ne¾ podpis\n"
3738
3739 #: g10/sig-check.c:219
3740 #, c-format
3741 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
3742 msgstr "veøejný klíè je o %lu sekund novìj¹í ne¾ podpis\n"
3743
3744 #: g10/sig-check.c:242
3745 #, c-format
3746 msgid "NOTE: signature key %08lX expired %s\n"
3747 msgstr "POZNÁMKA: podpisovému klíèi %08lX skonèila platnost %s\n"
3748
3749 #: g10/sig-check.c:328
3750 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
3751 msgstr "pøedpokládám ¹patný podpis, proto¾e je nastaven neznámý kritický bit\n"
3752
3753 #: g10/sign.c:103
3754 #, fuzzy, c-format
3755 msgid "WARNING: unable to %%-expand notation (too large).  Using unexpanded.\n"
3756 msgstr ""
3757 "VAROVÁNÍ: nemohu %%-expandovat URL politiky (pøíli¹ dlouhé). Pou¾ity "
3758 "neexpandované.\n"
3759
3760 #: g10/sign.c:151
3761 #, c-format
3762 msgid ""
3763 "WARNING: unable to %%-expand policy url (too large).  Using unexpanded.\n"
3764 msgstr ""
3765 "VAROVÁNÍ: nemohu %%-expandovat URL politiky (pøíli¹ dlouhé). Pou¾ity "
3766 "neexpandované.\n"
3767
3768 #: g10/sign.c:303
3769 #, c-format
3770 msgid "checking created signature failed: %s\n"
3771 msgstr "kontrola vytvoøeného podpisu se nepodaøila: %s\n"
3772
3773 #: g10/sign.c:312
3774 #, c-format
3775 msgid "%s signature from: %s\n"
3776 msgstr "%s podpis od: %s\n"
3777
3778 #: g10/sign.c:461
3779 #, c-format
3780 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
3781 msgstr "VAROVÁNÍ: soubor `%s' je prázdný\n"
3782
3783 #: g10/sign.c:644
3784 #, fuzzy
3785 msgid "you can only detach-sign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3786 msgstr "v módu --pgp2 mù¾ete pouze podepisovat s klíèi formátu PGP-2.x\n"
3787
3788 #: g10/sign.c:665 g10/sign.c:892
3789 #, c-format
3790 msgid "can't create %s: %s\n"
3791 msgstr "%s: nemohu vytvoøit: %s\n"
3792
3793 #: g10/sign.c:690
3794 #, fuzzy, c-format
3795 msgid "forcing digest algorithm %s (%d) violates recipient preferences\n"
3796 msgstr "POZNÁMKA: v pøedvolbách nenalezen ¹ifrovací algoritmus %d\n"
3797
3798 #: g10/sign.c:784
3799 msgid "signing:"
3800 msgstr "podepisuji:"
3801
3802 #: g10/sign.c:876
3803 msgid "you can only clearsign with PGP 2.x style keys while in --pgp2 mode\n"
3804 msgstr ""
3805 "v módu --pgp2 mù¾ete vytváøet jen èitelné podpisy s klíèi formátu PGP-2.x\n"
3806
3807 #: g10/sign.c:1029
3808 #, c-format
3809 msgid "%s encryption will be used\n"
3810 msgstr "bude pou¾ito ¹ifrování %s\n"
3811
3812 #: g10/textfilter.c:134
3813 #, c-format
3814 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
3815 msgstr "nemohu pracovat s øádky del¹ími ne¾ %d znakù\n"
3816
3817 #: g10/textfilter.c:231
3818 #, c-format
3819 msgid "input line longer than %d characters\n"
3820 msgstr "vstupní øádek je del¹í ne¾ %d znakù\n"
3821
3822 #: g10/tdbio.c:121 g10/tdbio.c:1382
3823 #, c-format
3824 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
3825 msgstr "záznam v databázi dùvìry %lu: lseek() se nepodaøil: %s\n"
3826
3827 #: g10/tdbio.c:127 g10/tdbio.c:1389
3828 #, c-format
3829 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
3830 msgstr "záznam v databázi dùvìry %lu: zápis se nepodaøil (n=%d): %s\n"
3831
3832 #: g10/tdbio.c:237
3833 msgid "trustdb transaction too large\n"
3834 msgstr "transakce s databází dùvìry je pøíli¹ dlouhá\n"
3835
3836 #: g10/tdbio.c:454
3837 #, c-format
3838 msgid "%s: can't access: %s\n"
3839 msgstr "%s: nemohu pøistoupit k: %s\n"
3840
3841 #: g10/tdbio.c:468
3842 #, c-format
3843 msgid "%s: directory does not exist!\n"
3844 msgstr "%s: adresáø neexistuje!\n"
3845
3846 #: g10/tdbio.c:478 g10/tdbio.c:498 g10/tdbio.c:541
3847 #, c-format
3848 msgid "%s: can't create lock\n"
3849 msgstr "%s: nemohu vytvoøit zámek\n"
3850
3851 #: g10/tdbio.c:480 g10/tdbio.c:544
3852 #, c-format
3853 msgid "%s: can't make lock\n"
3854 msgstr "%s: nemohu zamknout\n"
3855
3856 #: g10/keyring.c:1436 g10/openfile.c:240 g10/openfile.c:307 g10/tdbio.c:484
3857 #, c-format
3858 msgid "%s: can't create: %s\n"
3859 msgstr "%s: nemohu vytvoøit: %s\n"
3860
3861 #: g10/tdbio.c:503
3862 #, c-format
3863 msgid "%s: failed to create version record: %s"
3864 msgstr "%s: nepodaøilo se vytvoøit záznam verze: %s"
3865
3866 #: g10/tdbio.c:507
3867 #, c-format
3868 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
3869 msgstr "%s: vytvoøena neplatná databáze dùvìry\n"
3870
3871 #: g10/tdbio.c:510
3872 #, c-format
3873 msgid "%s: trustdb created\n"
3874 msgstr "%s: databáze dùvìry vytvoøena\n"
3875
3876 #: g10/tdbio.c:565
3877 #, c-format
3878 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3879 msgstr "%s: neplatná databáze dùvìry\n"
3880
3881 #: g10/tdbio.c:597
3882 #, c-format
3883 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3884 msgstr "%s: nepodaøilo se vytvoøit hashovací tabulku: %s\n"
3885
3886 #: g10/tdbio.c:605
3887 #, c-format
3888 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3889 msgstr "%s: chyba pøi aktualizaci záznamu verze: %s\n"
3890
3891 #: g10/tdbio.c:621 g10/tdbio.c:657 g10/tdbio.c:671 g10/tdbio.c:701
3892 #: g10/tdbio.c:1315 g10/tdbio.c:1342
3893 #, c-format
3894 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3895 msgstr "%s: chyba pøi ètení záznamu verze: %s\n"
3896
3897 #: g10/tdbio.c:634 g10/tdbio.c:680
3898 #, c-format
3899 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3900 msgstr "%s: chyba pøi zápisu záznamu verze: %s\n"
3901
3902 #: g10/tdbio.c:1119
3903 #, c-format
3904 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3905 msgstr "databáze dùvìry: procedura lseek() selhala: %s\n"
3906
3907 #: g10/tdbio.c:1127
3908 #, c-format
3909 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3910 msgstr "databáze dùvìry: procedura read() (n=%d) selhala: %s\n"
3911
3912 #: g10/tdbio.c:1148
3913 #, c-format
3914 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3915 msgstr "%s: není soubor databáze dùvìry\n"
3916
3917 #: g10/tdbio.c:1165
3918 #, c-format
3919 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3920 msgstr "%s: záznam verze s èíslem %lu\n"
3921
3922 #: g10/tdbio.c:1170
3923 #, c-format
3924 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3925 msgstr "%s: neplatná verze souboru %d\n"
3926
3927 #: g10/tdbio.c:1348
3928 #, c-format
3929 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3930 msgstr "%s: chyba pri ètení volného záznamu: %s\n"
3931
3932 #: g10/tdbio.c:1356
3933 #, c-format
3934 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3935 msgstr "%s: chyba pøi zápisu adresáøového záznamu: %s\n"
3936
3937 #: g10/tdbio.c:1366
3938 #, c-format
3939 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3940 msgstr "%s: vynulování záznamu selhalo: %s\n"
3941
3942 #: g10/tdbio.c:1396
3943 #, c-format
3944 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3945 msgstr "%s: pøidání záznamu selhalo: %s\n"
3946
3947 #: g10/tdbio.c:1441
3948 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3949 msgstr "databáze dùvìry je po¹kozena; prosím spus»te \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3950
3951 #: g10/trustdb.c:200
3952 #, c-format
3953 msgid "`%s' is not a valid long keyID\n"
3954 msgstr "`%s' není platný dlouhý keyID\n"
3955
3956 #: g10/trustdb.c:235
3957 #, c-format
3958 msgid "key %08lX: accepted as trusted key\n"
3959 msgstr "klíè %08lX: akceptován jako dùvìryhodný klíè\n"
3960
3961 #: g10/trustdb.c:274
3962 #, c-format
3963 msgid "key %08lX occurs more than once in the trustdb\n"
3964 msgstr "klíè %08lX se v databázi dùvìry vyskytuje více ne¾ jednou\n"
3965
3966 #: g10/trustdb.c:290
3967 #, c-format
3968 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3969 msgstr ""
3970 "klíè %08lX: nenalezen veøejný klíè k dùvìryhodnému klíèi - pøeskoèeno\n"
3971
3972 #: g10/trustdb.c:332
3973 #, c-format
3974 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3975 msgstr "záznam dùvìry %lu, typ po¾. %d: ètení selhalo: %s\n"
3976
3977 #: g10/trustdb.c:338
3978 #, c-format
3979 msgid "trust record %lu is not of requested type %d\n"
3980 msgstr "záznam dùvìry %lu není po¾adovaného typu %d\n"
3981
3982 #: g10/trustdb.c:353
3983 #, c-format
3984 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3985 msgstr "záznam dùvìry %lu, typ %d: zápis selhal: %s\n"
3986
3987 #: g10/trustdb.c:368
3988 #, c-format
3989 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3990 msgstr "databáze dùvìry: synchronizace selhala %s\n"
3991
3992 #: g10/trustdb.c:468
3993 msgid "no need for a trustdb check\n"
3994 msgstr "není nutné kontrolovat databázi dùvìry\n"
3995
3996 #: g10/trustdb.c:474 g10/trustdb.c:1641
3997 #, c-format
3998 msgid "next trustdb check due at %s\n"
3999 msgstr "dal¹í kontrolova databáze dùvìry v %s\n"
4000
4001 #: g10/trustdb.c:779
4002 msgid "checking the trustdb\n"
4003 msgstr "kontroluji databázi dùvìry\n"
4004
4005 #: g10/trustdb.c:933
4006 #, c-format
4007 msgid "public key %08lX not found: %s\n"
4008 msgstr "veøejný klíè %08lX nebyl nalezen: %s\n"
4009
4010 #: g10/trustdb.c:1515
4011 #, c-format
4012 msgid "public key of ultimately trusted key %08lX not found\n"
4013 msgstr "veøejný klíè k absolutnì dùvìryhodnému klíèi  %08lX nebyl nalezen\n"
4014
4015 #: g10/trustdb.c:1593
4016 #, c-format
4017 msgid "checking at depth %d signed=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
4018 msgstr "kontrola v hloubce %d podepsáno=%d ot(-/q/n/m/f/u)=%d/%d/%d/%d/%d/%d\n"
4019
4020 #: g10/verify.c:108
4021 msgid ""
4022 "the signature could not be verified.\n"
4023 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
4024 "should be the first file given on the command line.\n"
4025 msgstr ""
4026 "podpis nebylo mo¾né ovìøit.\n"
4027 "Prosím, nezapomeòte, ¾e soubor s podpisem (.sig nebo .asc)\n"
4028 "by mìl být prvním souborem zadaným na pøíkazové øádce.\n"
4029
4030 #: g10/verify.c:173
4031 #, c-format
4032 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
4033 msgstr "vstupní øádek %u je pøíli¹ dlouhý nebo na konci chybí znak LF\n"
4034
4035 #: g10/skclist.c:129 g10/skclist.c:185
4036 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
4037 msgstr ""
4038 "klíè není oznaèen jako nedostateènì bezpeèný - nemohu jej pou¾ít s padìlaným "
4039 "RNG!\n"
4040
4041 #: g10/skclist.c:157
4042 #, c-format
4043 msgid "skipped `%s': duplicated\n"
4044 msgstr "pøeskoèen `%s': duplikován\n"
4045
4046 #: g10/skclist.c:164 g10/skclist.c:172
4047 #, c-format
4048 msgid "skipped `%s': %s\n"
4049 msgstr "pøeskoèen `%s': %s\n"
4050
4051 #: g10/skclist.c:168
4052 msgid "skipped: secret key already present\n"
4053 msgstr "pøeskoèeno: tajný klíè je u¾ v databázi\n"
4054
4055 #: g10/skclist.c:179
4056 #, c-format
4057 msgid ""
4058 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
4059 "signatures!\n"
4060 msgstr ""
4061 "pøeskoèen `%s': toto je vygenerovaný PGP klíè podle algoritmu ElGamal,\n"
4062 "podpisy vytvoøené tímto klíèem nejsou bezpeèné!\n"
4063
4064 #. do not overwrite
4065 #: g10/openfile.c:84
4066 #, c-format
4067 msgid "File `%s' exists. "
4068 msgstr "Soubor `%s' existuje. "
4069
4070 #: g10/openfile.c:86
4071 msgid "Overwrite (y/N)? "
4072 msgstr "Pøepsat (a/N)? "
4073
4074 #: g10/openfile.c:119
4075 #, c-format
4076 msgid "%s: unknown suffix\n"
4077 msgstr "%s: neznámá pøípona\n"
4078
4079 #: g10/openfile.c:141
4080 msgid "Enter new filename"
4081 msgstr "Vlo¾te nový název souboru"
4082
4083 #: g10/openfile.c:184
4084 msgid "writing to stdout\n"
4085 msgstr "zapisuji do standardního výstupu\n"
4086
4087 #: g10/openfile.c:273
4088 #, c-format
4089 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4090 msgstr "pøedpokládám podepsaná data v `%s'\n"
4091
4092 #: g10/openfile.c:323
4093 #, c-format
4094 msgid "%s: new options file created\n"
4095 msgstr "%s: vytvoøen nový soubor s pøedvolbami\n"
4096
4097 #: g10/openfile.c:350
4098 #, c-format
4099 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
4100 msgstr "%s: nemohu vytvoøit adresáø: %s\n"
4101
4102 #: g10/openfile.c:353
4103 #, c-format
4104 msgid "%s: directory created\n"
4105 msgstr "%s: adresáø vytvoøen\n"
4106
4107 #: g10/openfile.c:355
4108 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
4109 msgstr "musíte znovu spustit GnuPG pro opìtovné naètení souboru pøedvoleb\n"
4110
4111 #: g10/encr-data.c:91
4112 msgid ""
4113 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
4114 msgstr "VAROVÁNÍ: zpráva byla za¹ifrována slabým klíèem v symetrické ¹iføe.\n"
4115
4116 #: g10/encr-data.c:98
4117 msgid "problem handling encrypted packet\n"
4118 msgstr "problém se za¹ifrovaným paketem\n"
4119
4120 #: g10/seskey.c:52
4121 msgid "weak key created - retrying\n"
4122 msgstr "vytvoøen slabý klíè - zkou¹ím znovu\n"
4123
4124 #: g10/seskey.c:57
4125 #, c-format
4126 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
4127 msgstr ""
4128 "nemohu se vyvarovat slabého klíèe pro symetrickou ¹ifru; operaci jsem zkusil "
4129 "%d krát!\n"
4130
4131 #: g10/seskey.c:200
4132 msgid "DSA requires the use of a 160 bit hash algorithm\n"
4133 msgstr "DSA po¾aduje pou¾ití 160-ti bitového hashovacího algoritmu\n"
4134
4135 #: g10/delkey.c:120 g10/delkey.c:127
4136 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
4137 msgstr ""
4138
4139 #: g10/delkey.c:126
4140 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
4141 msgstr "bez parametru \"--yes\" to nemohu v dávkovém módu provést\n"
4142
4143 #: g10/delkey.c:150
4144 msgid "Delete this key from the keyring? "
4145 msgstr "Smazat tento klíè ze souboru klíèù? "
4146
4147 #: g10/delkey.c:158
4148 msgid "This is a secret key! - really delete? "
4149 msgstr "Toto je tajný klíè! - opravdu smazat? "
4150
4151 #: g10/delkey.c:168
4152 #, c-format
4153 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
4154 msgstr "smazání bloku klíèe se nezdaøilo:  %s\n"
4155
4156 #: g10/delkey.c:178
4157 msgid "ownertrust information cleared\n"
4158 msgstr "informace o dùvìryhodnosti vlastníka klíèe vymazány\n"
4159
4160 #: g10/delkey.c:206
4161 #, c-format
4162 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
4163 msgstr "existuje tajný klíè pro tento veøejný klíè \"%s\"!\n"
4164
4165 #: g10/delkey.c:208
4166 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
4167 msgstr ""
4168 "abyste ho smazal(a), pou¾ijte nejprve parametr \"--delete-secret-key\".\n"
4169
4170 #: g10/helptext.c:47
4171 msgid ""
4172 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
4173 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
4174 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
4175 msgstr ""
4176 "Je na Vás, abyste zde pøiøadil(a) hodnotu; tato hodnota nebude nikdy\n"
4177 "exportována tøetí stranì. Potøebujeme ji k implementaci \"pavuèiny\n"
4178 "dùvìry\"; nemá to nic spoleèného s (implicitnì vytvoøenou) \"pavuèinou\n"
4179 "certifikátù\"."
4180
4181 #: g10/helptext.c:53
4182 msgid ""
4183 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
4184 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
4185 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
4186 "ultimately trusted\n"
4187 msgstr ""
4188 "Aby bylo mo¾né vybudovat pavuèinu dùvìry, musí GnuPG vìdìt, kterým klíèùm\n"
4189 "dùvìøujete absolutnì - obvykle to jsou ty klíèe, pro nì¾ máte pøístup\n"
4190 "k tajným klíèùm. Odpovìzte \"ano\", abyste nastavili tyto klíèe\n"
4191 "jako absolutnì dùvìryhodné\n"
4192
4193 #: g10/helptext.c:60
4194 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
4195 msgstr "Pokud pøesto chcete pou¾ít tento revokovaný klíè, odpovìzte \"ano\"."
4196
4197 #: g10/helptext.c:64
4198 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
4199 msgstr ""
4200 "Pokud pøesto chcete pou¾ít tento nedùvìryhodný klíè, odpovìzte \"ano\"."
4201
4202 #: g10/helptext.c:68
4203 msgid ""
4204 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
4205 msgstr "Vlo¾te identifikátor adresáta, kterému chcete poslat zprávu."
4206
4207 #: g10/helptext.c:72
4208 msgid ""
4209 "Select the algorithm to use.\n"
4210 "\n"
4211 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
4212 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
4213 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
4214 "\n"
4215 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
4216 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
4217 "only\n"
4218 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
4219 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
4220 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
4221 "the signature+encryption flavor.\n"
4222 "\n"
4223 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
4224 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
4225 "this menu."
4226 msgstr ""
4227 "Vyberte algoritmus.\n"
4228 "\n"
4229 "DSA (nazývaný také DSS) je algoritmus digitálního podpisu, který mù¾e být\n"
4230 "pou¾itý pouze pro podpisy. Je to doporuèovaný algoritmus, proto¾e ovìøení\n"
4231 "DSA podpisù je mnohem rychlej¹í ne¾ v algoritmu ElGamal.\n"
4232 "\n"
4233 "Algoritmus ElGamal mù¾e být pou¾íván jak pro podpisy tak pro ¹ifrování.\n"
4234 "Standard OpenPGP rozli¹uje mezi dvìma re¾imy tohoto algoritmu:\n"
4235 "pouze ¹ifrování a ¹ifrování+podpis; v podstatì je to stejné, ale nìkolik\n"
4236 "parametrù musí být vybráno speciálním zpùsobem pro vytvoøení bezpeèného "
4237 "klíèe\n"
4238 "pro podpisy: tento program to umí, ale není vy¾adováno, aby i jiné\n"
4239 "implementace OpenPGP pracovaly v re¾imu podpis+¹ifrování.\n"
4240 "\n"
4241 "První (primární) klíè musí být v¾dy klíè, který je schopný podepisovat;\n"
4242 "to je dùvod, proè v tomto menu není k dispozi klíè algoritmu ElGamal\n"
4243 "urèný pouze pro ¹ifrování."
4244
4245 #: g10/helptext.c:92
4246 msgid ""
4247 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
4248 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
4249 "with them are quite large and very slow to verify."
4250 msgstr ""
4251 "Aèkoli jsou tyto klíèe definovány v RFC2440, nejsou doporuèovány,\n"
4252 "proto¾e nejsou podporovány v¹emi programy a podpisy jimi vytvoøené\n"
4253 "jsou znaènì velké a pro ovìøení velmi pomalé."
4254
4255 #: g10/helptext.c:98
4256 msgid ""
4257 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
4258 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
4259 "Please consult your security expert first."
4260 msgstr ""
4261
4262 #: g10/helptext.c:105
4263 msgid "Enter the size of the key"
4264 msgstr "Vlo¾te délku klíèe"
4265
4266 #: g10/helptext.c:109 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:126 g10/helptext.c:158
4267 #: g10/helptext.c:186 g10/helptext.c:191 g10/helptext.c:196
4268 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
4269 msgstr "Odpovìzte \"ano\" nebo \"ne\""
4270
4271 #: g10/helptext.c:119
4272 msgid ""
4273 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
4274 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
4275 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
4276 "the given value as an interval."
4277 msgstr ""
4278 "Vlo¾te po¾adovanou hodnotu tak, jak je uvedeno v pøíkazovém øádku.\n"
4279 "Je mo¾né vlo¾it datum ve formátu ISO (RRRR-MM-DD), ale nedostanete\n"
4280 "správnou chybovou hlá¹ku - místo toho systém zkusí interpretovat\n"
4281 "zadanou hodnotu jako interval."
4282
4283 #: g10/helptext.c:131
4284 msgid "Enter the name of the key holder"
4285 msgstr "Vlo¾te jméno dr¾itele klíèe"
4286
4287 #: g10/helptext.c:136
4288 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
4289 msgstr "prosím, vlo¾te e-mailovou adresu (nepovinné, ale velmi doporuèované)"
4290
4291 #: g10/helptext.c:140
4292 msgid "Please enter an optional comment"
4293 msgstr "Prosím, vlo¾te nepovinný komentáø"
4294
4295 #: g10/helptext.c:145
4296 msgid ""
4297 "N  to change the name.\n"
4298 "C  to change the comment.\n"
4299 "E  to change the email address.\n"
4300 "O  to continue with key generation.\n"
4301 "Q  to to quit the key generation."
4302 msgstr ""
4303 "N  pro zmìnu názvu.\n"
4304 "C  pro zmìnu komentáøe.\n"
4305 "E  pro zmìnu e-mailové adresy.\n"
4306 "O  pro pokraèování generování klíèe.\n"
4307 "Q  pro ukonèení generování klíèe."
4308
4309 #: g10/helptext.c:154
4310 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
4311 msgstr "Jestli¾e chcete generovat podklíè, odpovìzte \"ano\" (nebo jen \"a\")."
4312
4313 #: g10/helptext.c:162
4314 msgid ""
4315 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
4316 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
4317 "know how carefully you verified this.\n"
4318 "\n"
4319 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
4320 "the\n"
4321 "    key.\n"
4322 "\n"
4323 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
4324 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
4325 "for\n"
4326 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
4327 "user.\n"
4328 "\n"
4329 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
4330 "could\n"
4331 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
4332 "the\n"
4333 "    key against a photo ID.\n"
4334 "\n"
4335 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
4336 "could\n"
4337 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
4338 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
4339 "a\n"
4340 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
4341 "the\n"
4342 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
4343 "exchange\n"
4344 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
4345 "\n"
4346 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
4347 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
4348 "\"\n"
4349 "mean to you when you sign other keys.\n"
4350 "\n"
4351 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
4352 msgstr ""
4353 "Ne¾ podepí¹ete id u¾ivatele, mìli byste nejprve ovìøit, zda klíè\n"
4354 "patøí osobì, její¾ jméno je uvedeno v identifikátoru u¾ivatele.\n"
4355 "Je velmi u¾iteèné, kdy¾ ostatní vìdí, jak dùslednì jste provedl(a)\n"
4356 "takové ovìøení.\n"
4357 "\n"
4358 "\"0\" znamená, ¾e neuvádíte, jak dùslednì jste pravost klíèe ovìøil(a) \n"
4359 "\n"
4360 "\"1\" znamená, ¾e vìøíte tomu, ¾e klíè patøí osobì, která je uvedena,\n"
4361 "    v u¾ivatelském ID, ale nemohl jste nebo jste neprovìøil tuto "
4362 "skuteènost.\n"
4363 "    To je u¾iteèné pro \"osobní\" verifikaci, kdy¾ podepisujete klíèe, "
4364 "které\n"
4365 "    pou¾ívají pseudonym u¾ivatele.\n"
4366 "\n"
4367 "\"2\" znamená, ¾e jste èásteènì ovìøil pravost klíèe. Napø. jste ovìøil\n"
4368 "    fingerprint klíèe a zkontroloval identifikátor u¾ivatele\n"
4369 "    uvedený na klíèi s fotografickým id.\n"
4370 "\n"
4371 "\"3\" Znamená, ¾e jste provedl velmi peèlivì ovìøení pravosti klíèe.\n"
4372 "    To mù¾e napøíklad znamenat, ¾e jste ovìøil fingerprint klíèe \n"
4373 "    jeho vlastníka osobnì a dále jste pomocí obtí¾nì padìlatelného \n"
4374 "    dokumentu s fotografií (napøíklad pasu) ovìøil, ¾e jméno majitele\n"
4375 "    klíèe se shoduje se jménem uvedeným v u¾ivatelském ID a dále jste \n"
4376 "    ovìøil (výmìnou elektronických dopisù), ¾e elektronické adresa uvedená \n"
4377 "    v ID u¾ivatele patøí majiteli klíèe.\n"
4378 "\n"
4379 "Prosím nezapomeòte, ¾e pøíklady uvedené pro úroveò 2 a 3 jsou *pouze*\n"
4380 "pøíklady.\n"
4381 "Je jen na Va¹em rozhodnutí co \"èásteèné\" a \"peèlivé\" ovìøení znamená\n"
4382 "kdy¾ budete podepisovat klíèe jiným u¾ivatelùm.\n"
4383 "\n"
4384 "Pokud nevíte, jaká je správná odpovìï, odpovìzte \"0\"."
4385
4386 #: g10/helptext.c:200
4387 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
4388 msgstr ""
4389 "Pokud chcete podepsat V©ECHNY identifikátory u¾ivatelù, odpovìzte \"ano\""
4390
4391 #: g10/helptext.c:204
4392 msgid ""
4393 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
4394 "All certificates are then also lost!"
4395 msgstr ""
4396 "Pokud opravdu chcete smazat tento identifikátor u¾ivatele, odpovìzte \"ano"
4397 "\".\n"
4398 "V¹echny certifikáty budou také ztraceny!"
4399
4400 #: g10/helptext.c:209
4401 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
4402 msgstr "Odpovìzte \"ano\", pokud chcete smazat podklíè"
4403
4404 #: g10/helptext.c:214
4405 msgid ""
4406 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
4407 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
4408 "trust connection to the key or another key certified by this key."
4409 msgstr ""
4410 "Toto je platný podpis klíèe; normálnì nechcete tento podpis smazat,\n"
4411 "proto¾e mù¾e být dùle¾itý pøi vytváøení dùvìry klíèe nebo jiného klíèe\n"
4412 "ceritifikovaného tímto klíèem."
4413
4414 #: g10/helptext.c:219
4415 msgid ""
4416 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
4417 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
4418 "know which key was used because this signing key might establish\n"
4419 "a trust connection through another already certified key."
4420 msgstr ""
4421 "Tento podpis nemù¾e být ovìøen, proto¾e nemáte odpovídající veøejný klíè.\n"
4422 "Jeho smazání byste mìl(a) odlo¾it do doby, ne¾ budete znát, který klíè\n"
4423 "byl pou¾it, proto¾e tento podpisovací klíè mù¾e vytvoøit dùvìru\n"
4424 "prostøednictvím jiného ji¾ certifikovaného klíèe."
4425
4426 #: g10/helptext.c:225
4427 msgid ""
4428 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
4429 "your keyring."
4430 msgstr "Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstranit z Va¹eho souboru klíèù."
4431
4432 #: g10/helptext.c:229
4433 msgid ""
4434 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
4435 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
4436 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
4437 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
4438 "a second one is available."
4439 msgstr ""
4440 "Toto je podpis, který vá¾e identifikátor u¾ivatele ke klíèi. Obvykle\n"
4441 "není dobré takový podpis odstranit. GnuPG nemù¾e tento klíè nadále\n"
4442 "pou¾ívat. Udìlejte to jenom v pøípadì, kdy je tento podpis klíèe\n"
4443 "jím samým z nìjakého dùvodu neplatný a kdy je k dipozici klíè jiný."
4444
4445 #: g10/helptext.c:237
4446 msgid ""
4447 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
4448 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
4449 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
4450 msgstr ""
4451 "Zmìnit pøedvolby pro v¹echny u¾ivatelské ID (nebo pouze pro oznaèené)\n"
4452 "na aktuální seznam pøedvoleb. Èasová razítka v¹ech dotèených podpisù\n"
4453 "klíèù jimi samotnými budou posunuty o jednu vteøinu dopøedu.\n"
4454
4455 #: g10/helptext.c:244
4456 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
4457 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná vìta \n"
4458
4459 #: g10/helptext.c:250
4460 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
4461 msgstr ""
4462 "Prosím, zopakujte poslední heslo, abyste si byl(a) jistý(á), co jste napsal"
4463 "(a)."
4464
4465 #: g10/helptext.c:254
4466 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
4467 msgstr "Zadejte název souboru, ke kterému se podpis vztahuje"
4468
4469 #: g10/helptext.c:259
4470 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
4471 msgstr "Pokud si pøejete pøepsání souboru, odpovìzte \"ano\""
4472
4473 #: g10/helptext.c:264
4474 msgid ""
4475 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
4476 "file (which is shown in brackets) will be used."
4477 msgstr ""
4478 "Prosím, vlo¾te nový název souboru. Pokud pouze stisknete RETURN, bude\n"
4479 "pou¾it implicitní soubor (který je ukázán v závorkách)."
4480
4481 #: g10/helptext.c:270
4482 msgid ""
4483 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
4484 "context you have the ability to choose from this list:\n"
4485 "  \"Key has been compromised\"\n"
4486 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
4487 "      got access to your secret key.\n"
4488 "  \"Key is superseded\"\n"
4489 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
4490 "  \"Key is no longer used\"\n"
4491 "      Use this if you have retired this key.\n"
4492 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
4493 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
4494 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
4495 msgstr ""
4496 "Mìl(a) byste specifikovat dùvod certifikace. V závislosti na kontextu\n"
4497 "máte mo¾nost si vybrat ze seznamu:\n"
4498 "  \"Klíè byl kompromitován\"\n"
4499 "      Toto pou¾ijte, pokud si myslíte, ¾e k Va¹emu tajnému klíèi získaly\n"
4500 "       pøístup neoprávnìné osoby.\n"
4501 "  \"Klíè je nahrazen\"\n"
4502 "      Toto pou¾ijte, pokud jste tento klíè nahradil(a) novìj¹ím klíèem.\n"
4503 "  \"Klíè se ji¾ nepou¾ívá\"\n"
4504 "      Toto pou¾ijte, pokud tento klíè ji¾ nepou¾íváte.\n"
4505 "  \"Identifikátor u¾ivatele u¾ není platný\"\n"
4506 "      Toto pou¾ijte, pokud by se identifikátor u¾ivatele u¾ nemìl pou¾ívat;\n"
4507 "      normálnì se pou¾ívá k oznaèení neplatné e-mailové adresy.\n"
4508
4509 #: g10/helptext.c:286
4510 msgid ""
4511 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
4512 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
4513 "An empty line ends the text.\n"
4514 msgstr ""
4515 "Pokud chcete, mù¾ete vlo¾it text popisující pùvod vzniku tohoto revokaèního\n"
4516 "ceritifikátu. Prosím, struènì. \n"
4517 "Text konèí prázdným øádkem.\n"
4518
4519 #: g10/helptext.c:301
4520 msgid "No help available"
4521 msgstr "Pomoc není k dispozici"
4522
4523 #: g10/helptext.c:309
4524 #, c-format
4525 msgid "No help available for `%s'"
4526 msgstr "Pomoc není dostupná pro '%s'"
4527
4528 #: g10/keydb.c:177
4529 #, c-format
4530 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
4531 msgstr "chyba pøi vytváøení souboru klíèù (keyring)`%s': %s\n"
4532
4533 #: g10/keydb.c:188
4534 #, c-format
4535 msgid "changing permission of  `%s' failed: %s\n"
4536 msgstr "zmìna u¾ivatelských oprávnìní `%s' selhala: %s\n"
4537
4538 #: g10/keydb.c:197
4539 #, c-format
4540 msgid "keyring `%s' created\n"
4541 msgstr "soubor klíèù (keyring) `%s' vytvoøen\n"
4542
4543 #: g10/keydb.c:587
4544 #, c-format
4545 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
4546 msgstr "selhalo obnovení vyrovnávací pamìti klíèù: %s\n"
4547
4548 #: g10/keyring.c:1235
4549 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4550 msgstr "VAROVÁNÍ: Existují dva soubory s tajnými informacemi.\n"
4551
4552 #: g10/keyring.c:1237
4553 #, c-format
4554 msgid "%s is the unchanged one\n"
4555 msgstr "%s je beze zmìny\n"
4556
4557 #: g10/keyring.c:1238
4558 #, c-format
4559 msgid "%s is the new one\n"
4560 msgstr "%s je nový\n"
4561
4562 #: g10/keyring.c:1239
4563 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4564 msgstr "Prosím, opravte tento mo¾ný bezpeènostní problém\n"
4565
4566 #: g10/keyring.c:1337
4567 #, c-format
4568 msgid "checking keyring `%s'\n"
4569 msgstr "kontroluji soubor klíèù (keyring) `%s'\n"
4570
4571 #: g10/keyring.c:1368
4572 #, c-format
4573 msgid "%lu keys so far checked (%lu signatures)\n"
4574 msgstr "%lu klíèù ji¾ zkontrolováno (%lu podpisù)\n"
4575
4576 #: g10/keyring.c:1379
4577 #, c-format
4578 msgid "%lu keys checked (%lu signatures)\n"
4579 msgstr "%lu klíèù zkontrolován (%lu podpisù)\n"
4580
4581 #: g10/keyring.c:1441
4582 #, c-format
4583 msgid "%s: keyring created\n"
4584 msgstr "%s: soubor klíèù (keyring) vytvoøen\n"
4585
4586 #~ msgid "Fingerprint:"
4587 #~ msgstr "Miniatura (fingerprint):"
4588
4589 #~ msgid "             Fingerprint:"
4590 #~ msgstr "             Fingerprint:"
4591
4592 #~ msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
4593 #~ msgstr "|JMÉNO=HODNOTA|pou¾ít tento zápis dat"
4594
4595 #~ msgid ""
4596 #~ "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
4597 #~ msgstr "první znak jména musí být písmeno nebo podtr¾ítko\n"
4598
4599 #~ msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
4600 #~ msgstr "teèky ve jménì musí být obklopeny jinými znaky\n"
4601
4602 #~ msgid ""
4603 #~ "WARNING: This key already has a photo ID.\n"
4604 #~ "         Adding another photo ID may confuse some versions of PGP.\n"
4605 #~ msgstr ""
4606 #~ "VAROVÁNÍ: Tento klíè ji¾ obsahuje fotografický ID.\n"
4607 #~ "         Pøidání dal¹í fotografie mù¾e zmást nìkteré verze PGP.\n"
4608
4609 #~ msgid "You may only have one photo ID on a key.\n"
4610 #~ msgstr "Mìli byste mít jen jeden fotografický ID na klíèi.\n"