wks: Publish as binary file.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
5 # Designated-Translator: none
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
12 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
13 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
14 "Language: el\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #, fuzzy, c-format
20 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
21 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
22
23 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
24 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
25 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
26 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
27 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
28 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
29 msgid "|pinentry-label|_OK"
30 msgstr ""
31
32 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
33 msgstr ""
34
35 msgid "|pinentry-label|_Yes"
36 msgstr ""
37
38 msgid "|pinentry-label|_No"
39 msgstr ""
40
41 msgid "|pinentry-label|PIN:"
42 msgstr ""
43
44 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
45 msgstr ""
46
47 #, fuzzy
48 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
49 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
50
51 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
52 msgstr ""
53
54 #, fuzzy
55 #| msgid "invalid passphrase"
56 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
57 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
58
59 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
60 #. for the quality bar.
61 msgid "Quality:"
62 msgstr ""
63
64 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
65 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
66 #. string to describe what this is about.  The length of the
67 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
68 #. translate this entry, a default english text (see source)
69 #. will be used.
70 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
71 msgstr ""
72
73 msgid ""
74 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
75 "session"
76 msgstr ""
77
78 #, fuzzy
79 msgid ""
80 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
81 "this session"
82 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
83
84 msgid "PIN:"
85 msgstr ""
86
87 #, fuzzy
88 msgid "Passphrase:"
89 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
90
91 msgid "does not match - try again"
92 msgstr ""
93
94 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
95 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
96 #. two %d give the current and maximum number of tries.
97 #, c-format
98 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
99 msgstr ""
100
101 msgid "Repeat:"
102 msgstr ""
103
104 #, fuzzy
105 msgid "PIN too long"
106 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
107
108 #, fuzzy
109 msgid "Passphrase too long"
110 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
111
112 #, fuzzy
113 msgid "Invalid characters in PIN"
114 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
115
116 msgid "PIN too short"
117 msgstr ""
118
119 #, fuzzy
120 msgid "Bad PIN"
121 msgstr "êáêü MPI"
122
123 #, fuzzy
124 msgid "Bad Passphrase"
125 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
126
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
129 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
130
131 #, fuzzy, c-format
132 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
133 msgid "can't create '%s': %s\n"
134 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
135
136 #, fuzzy, c-format
137 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
138 msgid "can't open '%s': %s\n"
139 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
140
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
143 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
144
145 #, c-format
146 msgid "detected card with S/N: %s\n"
147 msgstr ""
148
149 #, fuzzy, c-format
150 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
151 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
152
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "no suitable card key found: %s\n"
155 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
156
157 #, fuzzy, c-format
158 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
159 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
160
161 #, fuzzy, c-format
162 msgid "error writing key: %s\n"
163 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
168 "allow this?"
169 msgstr ""
170
171 msgid "Allow"
172 msgstr ""
173
174 msgid "Deny"
175 msgstr ""
176
177 #, fuzzy, c-format
178 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
179 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
180
181 #, fuzzy
182 msgid "Please re-enter this passphrase"
183 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
184
185 #, fuzzy, c-format
186 msgid ""
187 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
188 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
189 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
190
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
193 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
194
195 msgid "Please insert the card with serial number"
196 msgstr ""
197
198 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
199 msgstr ""
200
201 msgid "Admin PIN"
202 msgstr ""
203
204 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
205 #. used to unblock a PIN.
206 msgid "PUK"
207 msgstr ""
208
209 msgid "Reset Code"
210 msgstr ""
211
212 #, c-format
213 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
214 msgstr ""
215
216 #, fuzzy
217 msgid "Repeat this Reset Code"
218 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
219
220 #, fuzzy
221 msgid "Repeat this PUK"
222 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
223
224 #, fuzzy
225 msgid "Repeat this PIN"
226 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
227
228 #, fuzzy
229 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
230 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
231
232 #, fuzzy
233 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
234 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
235
236 #, fuzzy
237 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
238 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
239
240 #, c-format
241 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
242 msgstr ""
243
244 #, fuzzy, c-format
245 msgid "error creating temporary file: %s\n"
246 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
247
248 #, fuzzy, c-format
249 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
250 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
251
252 #, fuzzy
253 msgid "Enter new passphrase"
254 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
255
256 #, fuzzy
257 msgid "Take this one anyway"
258 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
259
260 #, c-format
261 msgid ""
262 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
263 msgstr ""
264
265 #, c-format
266 msgid ""
267 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
268 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
269 msgstr ""
270
271 msgid "Yes, protection is not needed"
272 msgstr ""
273
274 #, fuzzy, c-format
275 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
276 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
277 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
278 msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
279 msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
280
281 #, c-format
282 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
283 msgid_plural ""
284 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
285 msgstr[0] ""
286 msgstr[1] ""
287
288 #, c-format
289 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
290 msgstr ""
291
292 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
293 msgstr ""
294
295 #, fuzzy, c-format
296 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
297 msgstr ""
298 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
299 "\n"
300
301 #, fuzzy
302 msgid "Please enter the new passphrase"
303 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
304
305 #, fuzzy
306 msgid ""
307 "@Options:\n"
308 " "
309 msgstr ""
310 "@\n"
311 "ÅðéëïãÝò:\n"
312 " "
313
314 msgid "run in daemon mode (background)"
315 msgstr ""
316
317 msgid "run in server mode (foreground)"
318 msgstr ""
319
320 msgid "verbose"
321 msgstr "áíáëõôéêÜ"
322
323 msgid "be somewhat more quiet"
324 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
325
326 msgid "sh-style command output"
327 msgstr ""
328
329 msgid "csh-style command output"
330 msgstr ""
331
332 #, fuzzy
333 msgid "|FILE|read options from FILE"
334 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
335
336 msgid "do not detach from the console"
337 msgstr ""
338
339 msgid "do not grab keyboard and mouse"
340 msgstr ""
341
342 #, fuzzy
343 msgid "use a log file for the server"
344 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
345
346 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
347 msgstr ""
348
349 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
350 msgstr ""
351
352 #, fuzzy
353 msgid "do not use the SCdaemon"
354 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
355
356 #, fuzzy
357 #| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
358 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
359 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
360
361 msgid "ignore requests to change the TTY"
362 msgstr ""
363
364 msgid "ignore requests to change the X display"
365 msgstr ""
366
367 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
368 msgstr ""
369
370 msgid "do not use the PIN cache when signing"
371 msgstr ""
372
373 #, fuzzy
374 msgid "disallow the use of an external password cache"
375 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
376
377 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
378 msgstr ""
379
380 #, fuzzy
381 msgid "allow presetting passphrase"
382 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
383
384 msgid "disallow caller to override the pinentry"
385 msgstr ""
386
387 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
388 msgstr ""
389
390 #, fuzzy
391 #| msgid "not supported"
392 msgid "enable ssh support"
393 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
394
395 #, fuzzy
396 #| msgid "not supported"
397 msgid "enable putty support"
398 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
399
400 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
401 #. reporting address.  This is so that we can change the
402 #. reporting address without breaking the translations.
403 #, fuzzy
404 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
405 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
406
407 #, fuzzy
408 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
409 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
410
411 msgid ""
412 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
413 "Secret key management for @GNUPG@\n"
414 msgstr ""
415
416 #, c-format
417 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
418 msgstr ""
419
420 #, c-format
421 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
422 msgstr ""
423
424 #, fuzzy, c-format
425 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
426 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
427 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
428
429 #, fuzzy, c-format
430 #| msgid "option file `%s': %s\n"
431 msgid "option file '%s': %s\n"
432 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
433
434 #, fuzzy, c-format
435 #| msgid "reading options from `%s'\n"
436 msgid "reading options from '%s'\n"
437 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
438
439 #, fuzzy, c-format
440 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
441 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
442 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
443
444 #, fuzzy, c-format
445 msgid "can't create socket: %s\n"
446 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
447
448 #, c-format
449 msgid "socket name '%s' is too long\n"
450 msgstr ""
451
452 #, fuzzy
453 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
454 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
455
456 #, fuzzy
457 msgid "error getting nonce for the socket\n"
458 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
459
460 #, fuzzy, c-format
461 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
462 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
463
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
466 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
467
468 #, fuzzy, c-format
469 msgid "listen() failed: %s\n"
470 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
471
472 #, fuzzy, c-format
473 msgid "listening on socket '%s'\n"
474 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
475
476 #, fuzzy, c-format
477 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
478 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
479 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
480
481 #, fuzzy, c-format
482 msgid "directory '%s' created\n"
483 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
484
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
487 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
488
489 #, fuzzy, c-format
490 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
491 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
492
493 #, fuzzy, c-format
494 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
495 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
496
497 #, c-format
498 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
499 msgstr ""
500
501 #, c-format
502 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
503 msgstr ""
504
505 #, c-format
506 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
507 msgstr ""
508
509 #, c-format
510 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
511 msgstr ""
512
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
515 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
516
517 #, fuzzy, c-format
518 msgid "%s %s stopped\n"
519 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
520
521 #, fuzzy
522 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
523 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
524
525 #, fuzzy
526 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
527 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
528
529 msgid ""
530 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
531 "Password cache maintenance\n"
532 msgstr ""
533
534 msgid ""
535 "@Commands:\n"
536 " "
537 msgstr ""
538 "@ÅíôïëÝò:\n"
539 " "
540
541 msgid ""
542 "@\n"
543 "Options:\n"
544 " "
545 msgstr ""
546 "@\n"
547 "ÅðéëïãÝò:\n"
548 " "
549
550 #, fuzzy
551 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
552 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
553
554 msgid ""
555 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
556 "Secret key maintenance tool\n"
557 msgstr ""
558
559 #, fuzzy
560 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
561 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
562
563 #, fuzzy
564 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
565 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
566
567 msgid ""
568 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
569 "system."
570 msgstr ""
571
572 #, fuzzy
573 msgid ""
574 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
575 "needed to complete this operation."
576 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
577
578 #, fuzzy
579 msgid "cancelled\n"
580 msgstr "Áêýñùóç"
581
582 #, fuzzy, c-format
583 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
584 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
585
586 #, fuzzy, c-format
587 msgid "error opening '%s': %s\n"
588 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
589
590 #, fuzzy, c-format
591 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
592 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
593
594 #, fuzzy, c-format
595 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
596 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
597
598 #, fuzzy, c-format
599 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
600 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
601
602 #, fuzzy, c-format
603 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
604 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
605
606 #, fuzzy, c-format
607 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
608 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
609
610 #, fuzzy, c-format
611 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
612 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
613
614 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
615 msgstr ""
616
617 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
618 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
619 #. Pinentry to insert a line break.  The double
620 #. percent sign is actually needed because it is also
621 #. a printf format string.  If you need to insert a
622 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
623 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
624 #. certificate.
625 #, c-format
626 msgid ""
627 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
628 "certificates?"
629 msgstr ""
630
631 #, fuzzy
632 msgid "Yes"
633 msgstr "íáé|íáß"
634
635 msgid "No"
636 msgstr ""
637
638 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
639 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
640 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
641 #. needed because it is also a printf format string.  If you
642 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
643 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
644 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
645 #. as stored in the certificate.
646 #, c-format
647 msgid ""
648 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
649 "fingerprint:%%0A  %s"
650 msgstr ""
651
652 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
653 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
654 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
655 msgid "Correct"
656 msgstr ""
657
658 msgid "Wrong"
659 msgstr ""
660
661 #, c-format
662 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
663 msgstr ""
664
665 #, c-format
666 msgid ""
667 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
668 "it now."
669 msgstr ""
670
671 #, fuzzy
672 msgid "Change passphrase"
673 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
674
675 msgid "I'll change it later"
676 msgstr ""
677
678 #, fuzzy, c-format
679 msgid ""
680 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
681 "%%0A?"
682 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
683
684 #, fuzzy
685 msgid "Delete key"
686 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
687
688 msgid ""
689 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
690 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
691 msgstr ""
692
693 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
694 msgstr ""
695
696 #, c-format
697 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
698 msgstr ""
699
700 #, c-format
701 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
702 msgstr ""
703
704 #, c-format
705 msgid "checking created signature failed: %s\n"
706 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
707
708 msgid "secret key parts are not available\n"
709 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
710
711 #, fuzzy, c-format
712 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
713 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
714 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
715
716 #, fuzzy, c-format
717 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
718 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
719 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
720
721 #, fuzzy, c-format
722 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
723 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
724 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
725
726 #, fuzzy, c-format
727 msgid "error creating a pipe: %s\n"
728 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
729
730 #, fuzzy, c-format
731 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
732 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
733
734 #, fuzzy, c-format
735 msgid "error forking process: %s\n"
736 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
737
738 #, fuzzy, c-format
739 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
740 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
741
742 #, fuzzy, c-format
743 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
744 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
745
746 #, fuzzy, c-format
747 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
748 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
749
750 #, fuzzy, c-format
751 msgid "error running '%s': terminated\n"
752 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
753
754 #, fuzzy, c-format
755 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
756 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
757
758 #, c-format
759 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
760 msgstr ""
761
762 #, fuzzy, c-format
763 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
764 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
765 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
766
767 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
768 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
769
770 #, fuzzy
771 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
772 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
773
774 #, fuzzy
775 msgid "canceled by user\n"
776 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
777
778 #, fuzzy
779 msgid "problem with the agent\n"
780 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
781
782 #, fuzzy, c-format
783 msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
784 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
785
786 #, c-format
787 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
788 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
789
790 #, fuzzy, c-format
791 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
792 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
793
794 #, fuzzy, c-format
795 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
796 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
797
798 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
799 msgid "yes"
800 msgstr "íáé|íáß"
801
802 msgid "yY"
803 msgstr "yY"
804
805 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
806 msgid "no"
807 msgstr "ü÷é|ï÷é"
808
809 msgid "nN"
810 msgstr "nN"
811
812 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
813 msgid "quit"
814 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
815
816 msgid "qQ"
817 msgstr "qQ"
818
819 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
820 msgid "okay|okay"
821 msgstr ""
822
823 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
824 msgid "cancel|cancel"
825 msgstr ""
826
827 msgid "oO"
828 msgstr ""
829
830 #, fuzzy
831 msgid "cC"
832 msgstr "c"
833
834 #, c-format
835 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
836 msgstr ""
837
838 #, c-format
839 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
840 msgstr ""
841
842 #, fuzzy, c-format
843 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
844 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
845
846 #, c-format
847 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
848 msgstr ""
849
850 #, fuzzy, c-format
851 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
852 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
853
854 #, c-format
855 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
856 msgstr ""
857
858 #, c-format
859 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
860 msgstr ""
861
862 #, c-format
863 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
864 msgstr ""
865
866 msgid "connection to agent established\n"
867 msgstr ""
868
869 #, fuzzy
870 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
871 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
872
873 #, c-format
874 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
875 msgstr ""
876
877 #, c-format
878 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
879 msgstr ""
880
881 msgid "connection to the dirmngr established\n"
882 msgstr ""
883
884 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
885 #. verbatim.  It will not be printed.
886 msgid "|audit-log-result|Good"
887 msgstr ""
888
889 msgid "|audit-log-result|Bad"
890 msgstr ""
891
892 msgid "|audit-log-result|Not supported"
893 msgstr ""
894
895 #, fuzzy
896 msgid "|audit-log-result|No certificate"
897 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
898
899 #, fuzzy
900 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
901 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
902
903 msgid "|audit-log-result|Error"
904 msgstr ""
905
906 #, fuzzy
907 msgid "|audit-log-result|Not used"
908 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
909
910 #, fuzzy
911 msgid "|audit-log-result|Okay"
912 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
913
914 #, fuzzy
915 msgid "|audit-log-result|Skipped"
916 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
917
918 #, fuzzy
919 msgid "|audit-log-result|Some"
920 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
921
922 #, fuzzy
923 msgid "Certificate chain available"
924 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
925
926 #, fuzzy
927 msgid "root certificate missing"
928 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
929
930 msgid "Data encryption succeeded"
931 msgstr ""
932
933 #, fuzzy
934 msgid "Data available"
935 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
936
937 #, fuzzy
938 msgid "Session key created"
939 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
940
941 #, fuzzy, c-format
942 msgid "algorithm: %s"
943 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
944
945 #, fuzzy, c-format
946 msgid "unsupported algorithm: %s"
947 msgstr ""
948 "\n"
949 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
950
951 #, fuzzy
952 msgid "seems to be not encrypted"
953 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
954
955 msgid "Number of recipients"
956 msgstr ""
957
958 #, c-format
959 msgid "Recipient %d"
960 msgstr ""
961
962 msgid "Data signing succeeded"
963 msgstr ""
964
965 #, fuzzy, c-format
966 msgid "data hash algorithm: %s"
967 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
968
969 #, fuzzy, c-format
970 msgid "Signer %d"
971 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
972
973 #, fuzzy, c-format
974 msgid "attr hash algorithm: %s"
975 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
976
977 msgid "Data decryption succeeded"
978 msgstr ""
979
980 #, fuzzy
981 msgid "Encryption algorithm supported"
982 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
983
984 #, fuzzy
985 msgid "Data verification succeeded"
986 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
987
988 #, fuzzy
989 msgid "Signature available"
990 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
991
992 #, fuzzy
993 msgid "Parsing data succeeded"
994 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
995
996 #, fuzzy, c-format
997 msgid "bad data hash algorithm: %s"
998 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
999
1000 #, fuzzy, c-format
1001 msgid "Signature %d"
1002 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1003
1004 #, fuzzy
1005 msgid "Certificate chain valid"
1006 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
1007
1008 #, fuzzy
1009 msgid "Root certificate trustworthy"
1010 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1011
1012 #, fuzzy
1013 msgid "no CRL found for certificate"
1014 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1015
1016 #, fuzzy
1017 msgid "the available CRL is too old"
1018 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1019
1020 #, fuzzy
1021 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1022 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1023
1024 #, fuzzy
1025 msgid "Included certificates"
1026 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1027
1028 msgid "No audit log entries."
1029 msgstr ""
1030
1031 #, fuzzy
1032 msgid "Unknown operation"
1033 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
1034
1035 msgid "Gpg-Agent usable"
1036 msgstr ""
1037
1038 msgid "Dirmngr usable"
1039 msgstr ""
1040
1041 #, fuzzy, c-format
1042 msgid "No help available for '%s'."
1043 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1044
1045 #, fuzzy
1046 msgid "ignoring garbage line"
1047 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1048
1049 #, fuzzy
1050 msgid "[none]"
1051 msgstr "Üãíùóôï"
1052
1053 #, fuzzy
1054 msgid "argument not expected"
1055 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1056
1057 #, fuzzy
1058 msgid "read error"
1059 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
1060
1061 #, fuzzy
1062 msgid "keyword too long"
1063 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
1064
1065 #, fuzzy
1066 msgid "missing argument"
1067 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
1068
1069 #, fuzzy
1070 #| msgid "invalid armor"
1071 msgid "invalid argument"
1072 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
1073
1074 #, fuzzy
1075 msgid "invalid command"
1076 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1077
1078 #, fuzzy
1079 msgid "invalid alias definition"
1080 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1081
1082 #, fuzzy
1083 msgid "out of core"
1084 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1085
1086 #, fuzzy
1087 msgid "invalid option"
1088 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1089
1090 #, c-format
1091 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1092 msgstr ""
1093
1094 #, fuzzy, c-format
1095 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1096 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1097
1098 #, c-format
1099 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1100 msgstr ""
1101
1102 #, fuzzy, c-format
1103 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1104 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1105
1106 #, c-format
1107 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1108 msgstr ""
1109
1110 #, c-format
1111 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1112 msgstr ""
1113
1114 #, fuzzy
1115 msgid "out of core\n"
1116 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1117
1118 #, fuzzy, c-format
1119 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1120 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1121
1122 #, fuzzy, c-format
1123 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1124 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1125
1126 #, fuzzy, c-format
1127 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1128 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
1129
1130 #, fuzzy, c-format
1131 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1132 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1133
1134 #, fuzzy, c-format
1135 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1136 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
1137
1138 #, fuzzy, c-format
1139 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1140 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1141
1142 #, c-format
1143 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1144 msgstr ""
1145
1146 #, fuzzy, c-format
1147 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1148 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1149
1150 msgid "(deadlock?) "
1151 msgstr ""
1152
1153 #, fuzzy, c-format
1154 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1155 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
1156
1157 #, fuzzy, c-format
1158 msgid "waiting for lock %s...\n"
1159 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1160
1161 #, c-format
1162 msgid "armor: %s\n"
1163 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1164
1165 msgid "invalid armor header: "
1166 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1167
1168 msgid "armor header: "
1169 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1170
1171 msgid "invalid clearsig header\n"
1172 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1173
1174 #, fuzzy
1175 msgid "unknown armor header: "
1176 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1177
1178 msgid "nested clear text signatures\n"
1179 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1180
1181 #, fuzzy
1182 msgid "unexpected armor: "
1183 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1184
1185 msgid "invalid dash escaped line: "
1186 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1187
1188 #, fuzzy, c-format
1189 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1190 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1191
1192 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1193 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1194
1195 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1196 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1197
1198 msgid "malformed CRC\n"
1199 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1200
1201 #, fuzzy, c-format
1202 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1203 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1204
1205 #, fuzzy
1206 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1207 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1208
1209 msgid "error in trailer line\n"
1210 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1211
1212 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1213 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1214
1215 #, c-format
1216 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1217 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1218
1219 msgid ""
1220 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1221 msgstr ""
1222 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1223 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1224
1225 #, fuzzy, c-format
1226 #| msgid "not human readable"
1227 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1228 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1229
1230 msgid ""
1231 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1232 "an '='\n"
1233 msgstr ""
1234 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1235 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1236
1237 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1238 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1239
1240 #, fuzzy
1241 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1242 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1243
1244 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1245 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1246
1247 #, fuzzy
1248 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1249 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1250
1251 #, fuzzy
1252 #| msgid ""
1253 #| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
1254 #| "with an '='\n"
1255 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1256 msgstr ""
1257 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1258 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1259
1260 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1261 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1262
1263 #, c-format
1264 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1265 msgstr ""
1266
1267 msgid "Enter passphrase: "
1268 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
1269
1270 #, fuzzy, c-format
1271 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1272 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1273 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1274
1275 #, c-format
1276 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1277 msgstr ""
1278
1279 #, fuzzy, c-format
1280 #| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1281 msgid "WARNING: %s\n"
1282 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1283
1284 #, fuzzy, c-format
1285 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1286 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1287
1288 #, c-format
1289 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1290 msgstr ""
1291
1292 #, fuzzy
1293 msgid "can't do this in batch mode\n"
1294 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1295
1296 #, fuzzy
1297 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1298 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1299
1300 #, fuzzy
1301 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1302 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1303
1304 msgid "Your selection? "
1305 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1306
1307 msgid "[not set]"
1308 msgstr ""
1309
1310 #, fuzzy
1311 msgid "male"
1312 msgstr "enable"
1313
1314 #, fuzzy
1315 msgid "female"
1316 msgstr "enable"
1317
1318 #, fuzzy
1319 msgid "unspecified"
1320 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1321
1322 #, fuzzy
1323 msgid "not forced"
1324 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1325
1326 msgid "forced"
1327 msgstr ""
1328
1329 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1330 msgstr ""
1331
1332 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1333 msgstr ""
1334
1335 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1336 msgstr ""
1337
1338 msgid "Cardholder's surname: "
1339 msgstr ""
1340
1341 msgid "Cardholder's given name: "
1342 msgstr ""
1343
1344 #, c-format
1345 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1346 msgstr ""
1347
1348 #, fuzzy
1349 msgid "URL to retrieve public key: "
1350 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1351
1352 #, c-format
1353 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1354 msgstr ""
1355
1356 #, fuzzy, c-format
1357 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1358 msgid "error reading '%s': %s\n"
1359 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1360
1361 #, fuzzy, c-format
1362 msgid "error writing '%s': %s\n"
1363 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1364
1365 msgid "Login data (account name): "
1366 msgstr ""
1367
1368 #, c-format
1369 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1370 msgstr ""
1371
1372 msgid "Private DO data: "
1373 msgstr ""
1374
1375 #, c-format
1376 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1377 msgstr ""
1378
1379 #, fuzzy
1380 msgid "Language preferences: "
1381 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1382
1383 #, fuzzy
1384 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1385 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1386
1387 #, fuzzy
1388 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1389 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1390
1391 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1392 msgstr ""
1393
1394 #, fuzzy
1395 msgid "Error: invalid response.\n"
1396 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1397
1398 #, fuzzy
1399 msgid "CA fingerprint: "
1400 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1401
1402 #, fuzzy
1403 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1404 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1405
1406 #, fuzzy, c-format
1407 msgid "key operation not possible: %s\n"
1408 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1409
1410 #, fuzzy
1411 msgid "not an OpenPGP card"
1412 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1413
1414 #, fuzzy, c-format
1415 msgid "error getting current key info: %s\n"
1416 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1417
1418 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1419 msgstr ""
1420
1421 msgid ""
1422 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1423 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1424 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1425 msgstr ""
1426
1427 #, fuzzy, c-format
1428 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1429 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1430
1431 #, fuzzy, c-format
1432 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1433 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1434
1435 #, fuzzy, c-format
1436 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1437 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1438
1439 #, c-format
1440 msgid "rounded up to %u bits\n"
1441 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1442
1443 #, c-format
1444 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1445 msgstr ""
1446
1447 #, c-format
1448 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1449 msgstr ""
1450
1451 #, fuzzy, c-format
1452 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1453 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1454
1455 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1456 msgstr ""
1457
1458 #, fuzzy
1459 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1460 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1461
1462 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1463 msgstr ""
1464
1465 #, c-format
1466 msgid ""
1467 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1468 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1469 "You should change them using the command --change-pin\n"
1470 msgstr ""
1471
1472 #, fuzzy
1473 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1474 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1475
1476 #, fuzzy
1477 msgid "   (1) Signature key\n"
1478 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1479
1480 #, fuzzy
1481 msgid "   (2) Encryption key\n"
1482 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1483
1484 msgid "   (3) Authentication key\n"
1485 msgstr ""
1486
1487 msgid "Invalid selection.\n"
1488 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1489
1490 #, fuzzy
1491 msgid "Please select where to store the key:\n"
1492 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1493
1494 #, fuzzy, c-format
1495 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1496 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1497
1498 #, fuzzy
1499 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1500 msgid "This command is not supported by this card\n"
1501 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1502
1503 #, fuzzy
1504 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1505 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1506
1507 #, fuzzy
1508 msgid "Continue? (y/N) "
1509 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
1510
1511 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1512 msgstr ""
1513
1514 msgid "quit this menu"
1515 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1516
1517 #, fuzzy
1518 msgid "show admin commands"
1519 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1520
1521 msgid "show this help"
1522 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1523
1524 #, fuzzy
1525 msgid "list all available data"
1526 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1527
1528 msgid "change card holder's name"
1529 msgstr ""
1530
1531 msgid "change URL to retrieve key"
1532 msgstr ""
1533
1534 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1535 msgstr ""
1536
1537 #, fuzzy
1538 msgid "change the login name"
1539 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1540
1541 #, fuzzy
1542 msgid "change the language preferences"
1543 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1544
1545 msgid "change card holder's sex"
1546 msgstr ""
1547
1548 #, fuzzy
1549 msgid "change a CA fingerprint"
1550 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1551
1552 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1553 msgstr ""
1554
1555 #, fuzzy
1556 msgid "generate new keys"
1557 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1558
1559 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1560 msgstr ""
1561
1562 msgid "verify the PIN and list all data"
1563 msgstr ""
1564
1565 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1566 msgstr ""
1567
1568 msgid "destroy all keys and data"
1569 msgstr ""
1570
1571 msgid "gpg/card> "
1572 msgstr ""
1573
1574 #, fuzzy
1575 msgid "Admin-only command\n"
1576 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1577
1578 #, fuzzy
1579 msgid "Admin commands are allowed\n"
1580 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1581
1582 #, fuzzy
1583 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1584 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1585
1586 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1587 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1588
1589 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1590 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1591
1592 #, fuzzy, c-format
1593 #| msgid "can't open `%s'\n"
1594 msgid "can't open '%s'\n"
1595 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1596
1597 #, fuzzy, c-format
1598 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1599 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1600
1601 #, c-format
1602 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1603 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1604
1605 #, fuzzy, c-format
1606 msgid "key \"%s\" not found\n"
1607 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1608
1609 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1610 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1611
1612 #, fuzzy
1613 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1614 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1615
1616 #, fuzzy
1617 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1618 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1619
1620 #, fuzzy
1621 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1622 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1623
1624 #, fuzzy, c-format
1625 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1626 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1627
1628 msgid "key"
1629 msgstr "key"
1630
1631 #, fuzzy
1632 #| msgid "Pubkey: "
1633 msgid "subkey"
1634 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1635
1636 #, c-format
1637 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1638 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1639
1640 msgid "ownertrust information cleared\n"
1641 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1642
1643 #, c-format
1644 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1645 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1646
1647 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1648 msgstr ""
1649 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1650
1651 #, c-format
1652 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1653 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1654
1655 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1656 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1657
1658 #, c-format
1659 msgid "using cipher %s\n"
1660 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1661
1662 #, fuzzy, c-format
1663 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1664 msgid "'%s' already compressed\n"
1665 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1666
1667 #, fuzzy, c-format
1668 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1669 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1670 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1671
1672 #, fuzzy, c-format
1673 #| msgid "reading from `%s'\n"
1674 msgid "reading from '%s'\n"
1675 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1676
1677 #, fuzzy, c-format
1678 msgid ""
1679 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1680 msgstr ""
1681 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1682 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1683
1684 #, fuzzy, c-format
1685 msgid ""
1686 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1687 "preferences\n"
1688 msgstr ""
1689 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1690 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1691
1692 #, c-format
1693 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1694 msgstr ""
1695 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1696 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1697
1698 #, c-format
1699 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1700 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1701
1702 #, c-format
1703 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1704 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1705
1706 #, c-format
1707 msgid "%s encrypted data\n"
1708 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1709
1710 #, c-format
1711 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1712 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1713
1714 msgid ""
1715 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1716 msgstr ""
1717 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1718 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1719
1720 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1721 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1722
1723 msgid "no remote program execution supported\n"
1724 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1725
1726 msgid ""
1727 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1728 msgstr ""
1729 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1730 "áñ÷åßïõ\n"
1731
1732 #, fuzzy
1733 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1734 msgstr ""
1735 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1736
1737 #, fuzzy, c-format
1738 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1739 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1740
1741 #, fuzzy, c-format
1742 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1743 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1744
1745 #, c-format
1746 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1747 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1748
1749 msgid "unnatural exit of external program\n"
1750 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1751
1752 msgid "unable to execute external program\n"
1753 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1754
1755 #, c-format
1756 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1757 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1758
1759 #, fuzzy, c-format
1760 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1761 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1762 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1763
1764 #, fuzzy, c-format
1765 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1766 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1767 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1768
1769 #, fuzzy
1770 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1771 msgstr ""
1772 "\n"
1773 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1774 "\n"
1775
1776 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1777 msgstr ""
1778
1779 #, fuzzy
1780 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1781 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1782
1783 #, fuzzy
1784 msgid "remove unusable parts from key during export"
1785 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1786
1787 msgid "remove as much as possible from key during export"
1788 msgstr ""
1789
1790 #, fuzzy
1791 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1792 msgid " - skipped"
1793 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1794
1795 #, fuzzy, c-format
1796 #| msgid "writing to `%s'\n"
1797 msgid "writing to '%s'\n"
1798 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
1799
1800 #, fuzzy, c-format
1801 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1802 msgstr ""
1803 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1804
1805 #, fuzzy
1806 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1807 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1808
1809 #, fuzzy, c-format
1810 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1811 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1812
1813 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1814 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1815
1816 #, fuzzy, c-format
1817 #| msgid "error creating `%s': %s\n"
1818 msgid "error creating '%s': %s\n"
1819 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1820
1821 #, fuzzy
1822 msgid "[User ID not found]"
1823 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1824
1825 #, fuzzy, c-format
1826 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1827 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1828
1829 #, c-format
1830 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1831 msgstr ""
1832
1833 #, fuzzy, c-format
1834 msgid "error looking up: %s\n"
1835 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1836
1837 #, fuzzy, c-format
1838 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1839 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1840 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1841
1842 #, fuzzy, c-format
1843 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1844 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1845
1846 #, fuzzy, c-format
1847 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1848 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1849
1850 #, fuzzy
1851 msgid "No fingerprint"
1852 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1853
1854 #, fuzzy, c-format
1855 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1856 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1857
1858 #, fuzzy, c-format
1859 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1860 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1861 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
1862
1863 #, fuzzy, c-format
1864 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1865 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1866 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
1867
1868 #, c-format
1869 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1870 msgstr ""
1871
1872 #, fuzzy, c-format
1873 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1874 msgstr ""
1875 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1876
1877 #, fuzzy, c-format
1878 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1879 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1880
1881 #, fuzzy
1882 msgid "make a signature"
1883 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1884
1885 #, fuzzy
1886 msgid "make a clear text signature"
1887 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1888
1889 msgid "make a detached signature"
1890 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1891
1892 msgid "encrypt data"
1893 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1894
1895 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1896 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1897
1898 msgid "decrypt data (default)"
1899 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1900
1901 msgid "verify a signature"
1902 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1903
1904 msgid "list keys"
1905 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1906
1907 msgid "list keys and signatures"
1908 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1909
1910 #, fuzzy
1911 msgid "list and check key signatures"
1912 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1913
1914 msgid "list keys and fingerprints"
1915 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1916
1917 msgid "list secret keys"
1918 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1919
1920 msgid "generate a new key pair"
1921 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1922
1923 #, fuzzy
1924 #| msgid "generate a new key pair"
1925 msgid "quickly generate a new key pair"
1926 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1927
1928 #, fuzzy
1929 #| msgid "generate a new key pair"
1930 msgid "quickly add a new user-id"
1931 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1932
1933 #, fuzzy
1934 #| msgid "generate a new key pair"
1935 msgid "quickly revoke a user-id"
1936 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1937
1938 msgid "full featured key pair generation"
1939 msgstr ""
1940
1941 msgid "generate a revocation certificate"
1942 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1943
1944 msgid "remove keys from the public keyring"
1945 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1946
1947 msgid "remove keys from the secret keyring"
1948 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1949
1950 #, fuzzy
1951 #| msgid "sign a key"
1952 msgid "quickly sign a key"
1953 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1954
1955 #, fuzzy
1956 #| msgid "sign a key locally"
1957 msgid "quickly sign a key locally"
1958 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1959
1960 msgid "sign a key"
1961 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1962
1963 msgid "sign a key locally"
1964 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1965
1966 msgid "sign or edit a key"
1967 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1968
1969 #, fuzzy
1970 msgid "change a passphrase"
1971 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
1972
1973 msgid "export keys"
1974 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1975
1976 msgid "export keys to a keyserver"
1977 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1978
1979 msgid "import keys from a keyserver"
1980 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1981
1982 msgid "search for keys on a keyserver"
1983 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1984
1985 msgid "update all keys from a keyserver"
1986 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1987
1988 msgid "import/merge keys"
1989 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1990
1991 msgid "print the card status"
1992 msgstr ""
1993
1994 msgid "change data on a card"
1995 msgstr ""
1996
1997 msgid "change a card's PIN"
1998 msgstr ""
1999
2000 msgid "update the trust database"
2001 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2002
2003 #, fuzzy
2004 msgid "print message digests"
2005 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
2006
2007 msgid "run in server mode"
2008 msgstr ""
2009
2010 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
2011 msgstr ""
2012
2013 msgid "create ascii armored output"
2014 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
2015
2016 #, fuzzy
2017 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2018 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
2019
2020 #, fuzzy
2021 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2022 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
2023
2024 #, fuzzy
2025 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2026 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
2027
2028 msgid "use canonical text mode"
2029 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
2030
2031 #, fuzzy
2032 msgid "|FILE|write output to FILE"
2033 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
2034
2035 msgid "do not make any changes"
2036 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
2037
2038 msgid "prompt before overwriting"
2039 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
2040
2041 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2042 msgstr ""
2043
2044 msgid ""
2045 "@\n"
2046 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2047 msgstr ""
2048 "@\n"
2049 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
2050
2051 msgid ""
2052 "@\n"
2053 "Examples:\n"
2054 "\n"
2055 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2056 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2057 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2058 " --list-keys [names]        show keys\n"
2059 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2060 msgstr ""
2061 "@\n"
2062 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
2063 "\n"
2064 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
2065 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2066 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2067 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
2068 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
2069
2070 #, fuzzy
2071 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2072 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
2073 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2074
2075 #, fuzzy
2076 #| msgid ""
2077 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2078 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2079 #| "default operation depends on the input data\n"
2080 msgid ""
2081 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
2082 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2083 "Default operation depends on the input data\n"
2084 msgstr ""
2085 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2086 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
2087 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
2088
2089 msgid ""
2090 "\n"
2091 "Supported algorithms:\n"
2092 msgstr ""
2093 "\n"
2094 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2095
2096 msgid "Pubkey: "
2097 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2098
2099 msgid "Cipher: "
2100 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2101
2102 msgid "Hash: "
2103 msgstr "Hash: "
2104
2105 msgid "Compression: "
2106 msgstr "Óõìðßåóç: "
2107
2108 #, fuzzy, c-format
2109 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2110 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2111
2112 msgid "conflicting commands\n"
2113 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2114
2115 #, fuzzy, c-format
2116 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2117 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2118
2119 #, fuzzy, c-format
2120 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2121 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2122
2123 #, fuzzy, c-format
2124 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2125 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2126
2127 #, fuzzy, c-format
2128 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2129 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2130
2131 #, fuzzy, c-format
2132 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2133 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2134
2135 #, fuzzy, c-format
2136 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2137 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2138
2139 #, fuzzy, c-format
2140 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2141 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2142
2143 #, fuzzy, c-format
2144 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2145 msgstr ""
2146 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2147
2148 #, fuzzy, c-format
2149 msgid ""
2150 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2151 msgstr ""
2152 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2153
2154 #, fuzzy, c-format
2155 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2156 msgstr ""
2157 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2158
2159 #, fuzzy, c-format
2160 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2161 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2162
2163 #, fuzzy, c-format
2164 msgid ""
2165 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2166 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2167
2168 #, fuzzy, c-format
2169 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2170 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2171
2172 #, fuzzy, c-format
2173 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2174 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2175
2176 msgid "display photo IDs during key listings"
2177 msgstr ""
2178
2179 #, fuzzy
2180 msgid "show key usage information during key listings"
2181 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2182
2183 msgid "show policy URLs during signature listings"
2184 msgstr ""
2185
2186 #, fuzzy
2187 msgid "show all notations during signature listings"
2188 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2189
2190 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2191 msgstr ""
2192
2193 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2194 msgstr ""
2195
2196 #, fuzzy
2197 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2198 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2199
2200 msgid "show user ID validity during key listings"
2201 msgstr ""
2202
2203 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2204 msgstr ""
2205
2206 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2207 msgstr ""
2208
2209 #, fuzzy
2210 msgid "show the keyring name in key listings"
2211 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2212
2213 #, fuzzy
2214 msgid "show expiration dates during signature listings"
2215 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2216
2217 #, fuzzy
2218 msgid "available TOFU policies:\n"
2219 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2220
2221 #, fuzzy, c-format
2222 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2223 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
2224
2225 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2226 msgstr ""
2227
2228 #, fuzzy, c-format
2229 msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
2230 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
2231
2232 #, fuzzy, c-format
2233 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2234 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2235 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2236
2237 #, c-format
2238 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2239 msgstr ""
2240
2241 #, fuzzy, c-format
2242 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2243 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2244 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2245
2246 #, fuzzy, c-format
2247 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2248 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2249
2250 #, fuzzy, c-format
2251 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2252 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2253
2254 #, fuzzy, c-format
2255 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2256 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2257
2258 #, fuzzy
2259 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2260 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2261
2262 #, fuzzy, c-format
2263 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2264 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2265
2266 #, fuzzy
2267 msgid "invalid keyserver options\n"
2268 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2269
2270 #, c-format
2271 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2272 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2273
2274 msgid "invalid import options\n"
2275 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2276
2277 #, fuzzy, c-format
2278 msgid "invalid filter option: %s\n"
2279 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2280
2281 #, c-format
2282 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2283 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2284
2285 msgid "invalid export options\n"
2286 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2287
2288 #, fuzzy, c-format
2289 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2290 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2291
2292 #, fuzzy
2293 msgid "invalid list options\n"
2294 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2295
2296 msgid "display photo IDs during signature verification"
2297 msgstr ""
2298
2299 msgid "show policy URLs during signature verification"
2300 msgstr ""
2301
2302 #, fuzzy
2303 msgid "show all notations during signature verification"
2304 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2305
2306 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2307 msgstr ""
2308
2309 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2310 msgstr ""
2311
2312 #, fuzzy
2313 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2314 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2315
2316 #, fuzzy
2317 msgid "show user ID validity during signature verification"
2318 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2319
2320 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2321 msgstr ""
2322
2323 #, fuzzy
2324 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2325 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2326
2327 msgid "validate signatures with PKA data"
2328 msgstr ""
2329
2330 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2331 msgstr ""
2332
2333 #, fuzzy, c-format
2334 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2335 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2336
2337 #, fuzzy
2338 msgid "invalid verify options\n"
2339 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2340
2341 #, c-format
2342 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2343 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2344
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2347 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2348
2349 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2350 msgstr ""
2351
2352 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2353 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2354
2355 #, c-format
2356 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2357 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2358
2359 #, c-format
2360 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2361 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2362
2363 #, c-format
2364 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2365 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2366
2367 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2368 msgstr ""
2369
2370 #, fuzzy, c-format
2371 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2372 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2373
2374 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2375 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2376
2377 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2378 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2379
2380 #, fuzzy
2381 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2382 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2383
2384 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2385 msgstr ""
2386 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2387 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2388
2389 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2390 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2391
2392 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2393 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2394
2395 #, fuzzy
2396 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2397 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2398
2399 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2400 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2401
2402 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2403 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2404
2405 #, fuzzy
2406 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2407 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2408 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2409
2410 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2411 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2412
2413 msgid "invalid default preferences\n"
2414 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2415
2416 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2417 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2418
2419 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2420 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2421
2422 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2423 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2424
2425 #, c-format
2426 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2427 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2428
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2431 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2432
2433 #, fuzzy, c-format
2434 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2435 msgstr ""
2436 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2437
2438 #, fuzzy, c-format
2439 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2440 msgstr ""
2441 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2442
2443 #, c-format
2444 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2445 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2446
2447 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2448 msgstr ""
2449 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2450 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2451
2452 msgid "--store [filename]"
2453 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2454
2455 msgid "--symmetric [filename]"
2456 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2457
2458 #, fuzzy, c-format
2459 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2460 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2461
2462 msgid "--encrypt [filename]"
2463 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2464
2465 #, fuzzy
2466 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2467 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2468
2469 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2470 msgstr ""
2471
2472 #, fuzzy, c-format
2473 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2474 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2475
2476 msgid "--sign [filename]"
2477 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2478
2479 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2480 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2481
2482 #, fuzzy
2483 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2484 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2485
2486 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2487 msgstr ""
2488
2489 #, fuzzy, c-format
2490 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2491 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2492
2493 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2494 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2495
2496 msgid "--clearsign [filename]"
2497 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2498
2499 msgid "--decrypt [filename]"
2500 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2501
2502 msgid "--sign-key user-id"
2503 msgstr "--sign-key user-id"
2504
2505 msgid "--lsign-key user-id"
2506 msgstr "--lsign-key user-id"
2507
2508 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2509 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2510
2511 #, fuzzy
2512 msgid "--passwd <user-id>"
2513 msgstr "--sign-key user-id"
2514
2515 #, c-format
2516 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2517 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2518
2519 #, c-format
2520 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2521 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2522
2523 #, c-format
2524 msgid "key export failed: %s\n"
2525 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2526
2527 #, fuzzy, c-format
2528 #| msgid "key export failed: %s\n"
2529 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2530 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2531
2532 #, c-format
2533 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2534 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2535
2536 #, c-format
2537 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2538 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2539
2540 #, c-format
2541 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2542 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2543
2544 #, c-format
2545 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2546 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2547
2548 #, fuzzy, c-format
2549 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2550 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2551 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2552
2553 #, fuzzy, c-format
2554 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2555 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
2556
2557 #, c-format
2558 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2559 msgstr ""
2560
2561 msgid "[filename]"
2562 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2563
2564 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2565 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2566
2567 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2568 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2569
2570 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2571 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2572
2573 #, fuzzy
2574 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2575 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2576
2577 #, fuzzy
2578 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2579 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2580
2581 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2582 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2583
2584 msgid "|FD|write status info to this FD"
2585 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2586
2587 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2588 msgstr ""
2589
2590 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2591 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2592
2593 #, fuzzy
2594 msgid ""
2595 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2596 "Check signatures against known trusted keys\n"
2597 msgstr ""
2598 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2599 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2600
2601 msgid "No help available"
2602 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2603
2604 #, fuzzy, c-format
2605 #| msgid "No help available for `%s'"
2606 msgid "No help available for '%s'"
2607 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2608
2609 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2610 msgstr ""
2611
2612 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2613 msgstr ""
2614
2615 #, fuzzy
2616 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2617 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2618
2619 #, fuzzy
2620 msgid "do not update the trustdb after import"
2621 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2622
2623 #, fuzzy
2624 msgid "show key during import"
2625 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2626
2627 msgid "only accept updates to existing keys"
2628 msgstr ""
2629
2630 #, fuzzy
2631 msgid "remove unusable parts from key after import"
2632 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2633
2634 msgid "remove as much as possible from key after import"
2635 msgstr ""
2636
2637 msgid "run import filters and export key immediately"
2638 msgstr ""
2639
2640 #, c-format
2641 msgid "skipping block of type %d\n"
2642 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2643
2644 #, fuzzy, c-format
2645 msgid "%lu keys processed so far\n"
2646 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2647
2648 #, c-format
2649 msgid "Total number processed: %lu\n"
2650 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2651
2652 #, fuzzy, c-format
2653 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2654 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2655 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2656
2657 #, c-format
2658 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2659 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2660
2661 #, c-format
2662 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2663 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2664
2665 #, c-format
2666 msgid "              imported: %lu"
2667 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2668
2669 #, c-format
2670 msgid "             unchanged: %lu\n"
2671 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2672
2673 #, c-format
2674 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2675 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2676
2677 #, c-format
2678 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2679 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2680
2681 #, c-format
2682 msgid "        new signatures: %lu\n"
2683 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2684
2685 #, c-format
2686 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2687 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2688
2689 #, c-format
2690 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2691 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2692
2693 #, c-format
2694 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2695 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2696
2697 #, c-format
2698 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2699 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2700
2701 #, c-format
2702 msgid "          not imported: %lu\n"
2703 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2704
2705 #, fuzzy, c-format
2706 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2707 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2708
2709 #, fuzzy, c-format
2710 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2711 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2712
2713 #, c-format
2714 msgid ""
2715 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2716 "algorithms on these user IDs:\n"
2717 msgstr ""
2718
2719 #, c-format
2720 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2721 msgstr ""
2722
2723 #, fuzzy, c-format
2724 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2725 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2726
2727 #, c-format
2728 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2729 msgstr ""
2730
2731 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2732 msgstr ""
2733
2734 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2735 msgstr ""
2736
2737 #, c-format
2738 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2739 msgstr ""
2740
2741 #, fuzzy, c-format
2742 msgid "key %s: no user ID\n"
2743 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2744
2745 #, fuzzy, c-format
2746 msgid "key %s: %s\n"
2747 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
2748
2749 msgid "rejected by import screener"
2750 msgstr ""
2751
2752 #, fuzzy, c-format
2753 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2754 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2755
2756 #, fuzzy, c-format
2757 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2758 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2759
2760 #, fuzzy, c-format
2761 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2762 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2763
2764 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2765 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2766
2767 #, fuzzy, c-format
2768 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2769 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2770
2771 #, fuzzy, c-format
2772 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2773 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2774
2775 #, c-format
2776 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2777 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2778
2779 #, fuzzy, c-format
2780 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2781 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2782 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2783
2784 #, fuzzy, c-format
2785 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2786 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2787
2788 #, fuzzy, c-format
2789 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2790 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2791
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2794 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2795
2796 #, fuzzy, c-format
2797 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2798 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2799
2800 #, fuzzy, c-format
2801 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2802 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2803
2804 #, fuzzy, c-format
2805 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2806 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2807
2808 #, fuzzy, c-format
2809 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2810 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2811
2812 #, fuzzy, c-format
2813 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2814 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2815
2816 #, fuzzy, c-format
2817 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2818 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2819
2820 #, fuzzy, c-format
2821 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2822 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2823
2824 #, fuzzy, c-format
2825 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2826 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2827
2828 #, fuzzy, c-format
2829 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2830 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2831
2832 #, fuzzy, c-format
2833 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2834 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2835
2836 #, fuzzy, c-format
2837 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2838 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2839
2840 #, fuzzy, c-format
2841 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2842 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2843
2844 #, fuzzy, c-format
2845 msgid "key %s: secret key imported\n"
2846 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2847
2848 #, fuzzy, c-format
2849 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2850 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2851 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2852
2853 #, fuzzy, c-format
2854 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2855 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
2856
2857 #, fuzzy, c-format
2858 msgid "secret key %s: %s\n"
2859 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2860
2861 #, fuzzy
2862 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2863 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2864
2865 #, fuzzy, c-format
2866 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2867 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2868
2869 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2870 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2871 #. actual private key data is stored on the card.  A
2872 #. single smartcard can have up to three private key
2873 #. data.  Importing private key stub is always
2874 #. skipped in 2.1, and it returns
2875 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2876 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2877 #. references to a card will be automatically
2878 #. created again.
2879 #, c-format
2880 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2881 msgstr ""
2882
2883 #, fuzzy, c-format
2884 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2885 msgstr ""
2886 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2887 "áíÜêëçóçò\n"
2888
2889 #, fuzzy, c-format
2890 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2891 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2892
2893 #, fuzzy, c-format
2894 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2895 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2896
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2899 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2900
2901 #, fuzzy, c-format
2902 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2903 msgstr ""
2904 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
2905 "\"%s\"\n"
2906
2907 #, fuzzy, c-format
2908 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2909 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2910
2911 #, fuzzy, c-format
2912 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2913 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2914
2915 #, fuzzy, c-format
2916 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2917 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2918
2919 #, fuzzy, c-format
2920 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2921 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2922
2923 #, fuzzy, c-format
2924 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2925 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2926
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2929 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2930
2931 #, fuzzy, c-format
2932 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2933 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2934
2935 #, fuzzy, c-format
2936 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2937 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2938
2939 #, fuzzy, c-format
2940 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2941 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2942
2943 #, fuzzy, c-format
2944 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2945 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2946
2947 #, fuzzy, c-format
2948 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2949 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2950
2951 #, fuzzy, c-format
2952 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2953 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2954
2955 #, fuzzy, c-format
2956 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2957 msgstr ""
2958 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2959
2960 #, fuzzy, c-format
2961 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2962 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2963
2964 #, fuzzy, c-format
2965 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2966 msgstr ""
2967 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2968
2969 #, fuzzy, c-format
2970 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2971 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2972
2973 #, fuzzy, c-format
2974 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2975 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2976
2977 #, fuzzy, c-format
2978 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2979 msgstr ""
2980 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
2981 "%08lX\n"
2982
2983 #, fuzzy, c-format
2984 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2985 msgstr ""
2986 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2987 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2988
2989 #, fuzzy, c-format
2990 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2991 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2992
2993 #, fuzzy, c-format
2994 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2995 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2996
2997 #, fuzzy, c-format
2998 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2999 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3000
3001 #, fuzzy, c-format
3002 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3003 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
3004 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3005
3006 #, fuzzy, c-format
3007 msgid "keybox '%s' created\n"
3008 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3009
3010 #, fuzzy, c-format
3011 #| msgid "keyring `%s' created\n"
3012 msgid "keyring '%s' created\n"
3013 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3014
3015 #, fuzzy, c-format
3016 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
3017 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3018
3019 #, fuzzy, c-format
3020 msgid "error opening key DB: %s\n"
3021 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
3022
3023 #, c-format
3024 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3025 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3026
3027 msgid "[revocation]"
3028 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3029
3030 msgid "[self-signature]"
3031 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3032
3033 #, fuzzy, c-format
3034 msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
3035 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
3036
3037 #, fuzzy, c-format
3038 msgid ""
3039 "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
3040 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
3041
3042 #, fuzzy
3043 msgid " (reordered signatures follow)"
3044 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3045
3046 #, fuzzy, c-format
3047 msgid "key %s:\n"
3048 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
3049
3050 #, fuzzy, c-format
3051 msgid "%d duplicate signature removed\n"
3052 msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
3053 msgstr[0] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3054 msgstr[1] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3055
3056 #, fuzzy, c-format
3057 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3058 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
3059 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3060 msgstr[0] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3061 msgstr[1] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3062
3063 #, fuzzy, c-format
3064 #| msgid "%d bad signatures\n"
3065 msgid "%d bad signature\n"
3066 msgid_plural "%d bad signatures\n"
3067 msgstr[0] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3068 msgstr[1] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3069
3070 #, fuzzy, c-format
3071 msgid "%d signature reordered\n"
3072 msgid_plural "%d signatures reordered\n"
3073 msgstr[0] "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3074 msgstr[1] "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3075
3076 #, c-format
3077 msgid ""
3078 "Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
3079 "all signatures.\n"
3080 msgstr ""
3081
3082 #, fuzzy
3083 msgid ""
3084 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3085 "keys\n"
3086 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3087 "etc.)\n"
3088 msgstr ""
3089 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3090 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3091 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3092 "\n"
3093
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3096 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3097
3098 #, fuzzy, c-format
3099 msgid "  %d = I trust fully\n"
3100 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3101
3102 msgid ""
3103 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3104 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3105 "trust signatures on your behalf.\n"
3106 msgstr ""
3107
3108 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3109 msgstr ""
3110
3111 #, c-format
3112 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
3113 msgstr ""
3114
3115 #, c-format
3116 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3117 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3118
3119 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3120 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3121
3122 msgid "  Unable to sign.\n"
3123 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3124
3125 #, c-format
3126 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3127 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3128
3129 #, c-format
3130 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3131 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3132
3133 #, fuzzy, c-format
3134 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3135 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3136
3137 #, fuzzy
3138 msgid "Sign it? (y/N) "
3139 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3140
3141 #, c-format
3142 msgid ""
3143 "The self-signature on \"%s\"\n"
3144 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3145 msgstr ""
3146 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3147 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3148
3149 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3150 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3151
3152 #, c-format
3153 msgid ""
3154 "Your current signature on \"%s\"\n"
3155 "has expired.\n"
3156 msgstr ""
3157 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3158 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3159
3160 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3161 msgstr ""
3162 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3163
3164 #, c-format
3165 msgid ""
3166 "Your current signature on \"%s\"\n"
3167 "is a local signature.\n"
3168 msgstr ""
3169 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3170 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3171
3172 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3173 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3174
3175 #, fuzzy, c-format
3176 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3177 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3178
3179 #, fuzzy, c-format
3180 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3181 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3182
3183 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3184 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3185
3186 #, fuzzy, c-format
3187 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3188 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3189
3190 msgid "This key has expired!"
3191 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3192
3193 #, c-format
3194 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3195 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3196
3197 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3198 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3199
3200 msgid ""
3201 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3202 "belongs\n"
3203 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3204 msgstr ""
3205 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3206 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3207 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3208
3209 #, c-format
3210 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3211 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3212
3213 #, c-format
3214 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3215 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3216
3217 #, c-format
3218 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3219 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3220
3221 #, c-format
3222 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3223 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3224
3225 #, fuzzy
3226 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3227 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3228
3229 #, fuzzy, c-format
3230 msgid ""
3231 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3232 "key \"%s\" (%s)\n"
3233 msgstr ""
3234 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3235 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3236
3237 #, fuzzy
3238 msgid "This will be a self-signature.\n"
3239 msgstr ""
3240 "\n"
3241 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3242
3243 #, fuzzy
3244 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3245 msgstr ""
3246 "\n"
3247 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3248
3249 #, fuzzy
3250 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3251 msgstr ""
3252 "\n"
3253 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3254 "\n"
3255
3256 #, fuzzy
3257 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3258 msgstr ""
3259 "\n"
3260 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3261
3262 #, fuzzy
3263 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3264 msgstr ""
3265 "\n"
3266 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3267 "\n"
3268
3269 #, fuzzy
3270 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3271 msgstr ""
3272 "\n"
3273 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3274
3275 #, fuzzy
3276 msgid "I have checked this key casually.\n"
3277 msgstr ""
3278 "\n"
3279 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3280
3281 #, fuzzy
3282 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3283 msgstr ""
3284 "\n"
3285 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3286
3287 #, fuzzy
3288 msgid "Really sign? (y/N) "
3289 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3290
3291 #, c-format
3292 msgid "signing failed: %s\n"
3293 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3294
3295 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3296 msgstr ""
3297
3298 #, fuzzy, c-format
3299 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3300 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3301 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
3302
3303 msgid "save and quit"
3304 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3305
3306 #, fuzzy
3307 msgid "show key fingerprint"
3308 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3309
3310 #, fuzzy
3311 msgid "show the keygrip"
3312 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3313
3314 msgid "list key and user IDs"
3315 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3316
3317 msgid "select user ID N"
3318 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3319
3320 #, fuzzy
3321 msgid "select subkey N"
3322 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3323
3324 #, fuzzy
3325 msgid "check signatures"
3326 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3327
3328 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3329 msgstr ""
3330
3331 #, fuzzy
3332 msgid "sign selected user IDs locally"
3333 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3334
3335 #, fuzzy
3336 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3337 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3338
3339 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3340 msgstr ""
3341
3342 msgid "add a user ID"
3343 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3344
3345 msgid "add a photo ID"
3346 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3347
3348 #, fuzzy
3349 msgid "delete selected user IDs"
3350 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3351
3352 #, fuzzy
3353 msgid "add a subkey"
3354 msgstr "addkey"
3355
3356 msgid "add a key to a smartcard"
3357 msgstr ""
3358
3359 msgid "move a key to a smartcard"
3360 msgstr ""
3361
3362 msgid "move a backup key to a smartcard"
3363 msgstr ""
3364
3365 #, fuzzy
3366 msgid "delete selected subkeys"
3367 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3368
3369 msgid "add a revocation key"
3370 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3371
3372 #, fuzzy
3373 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3374 msgstr ""
3375 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3376
3377 #, fuzzy
3378 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3379 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3380
3381 #, fuzzy
3382 msgid "flag the selected user ID as primary"
3383 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3384
3385 msgid "list preferences (expert)"
3386 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3387
3388 msgid "list preferences (verbose)"
3389 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3390
3391 #, fuzzy
3392 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3393 msgstr ""
3394 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3395
3396 #, fuzzy
3397 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3398 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3399
3400 #, fuzzy
3401 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3402 msgstr ""
3403 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3404
3405 msgid "change the passphrase"
3406 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3407
3408 msgid "change the ownertrust"
3409 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3410
3411 #, fuzzy
3412 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3413 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3414
3415 #, fuzzy
3416 msgid "revoke selected user IDs"
3417 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3418
3419 #, fuzzy
3420 msgid "revoke key or selected subkeys"
3421 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3422
3423 #, fuzzy
3424 msgid "enable key"
3425 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3426
3427 #, fuzzy
3428 msgid "disable key"
3429 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3430
3431 #, fuzzy
3432 msgid "show selected photo IDs"
3433 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3434
3435 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3436 msgstr ""
3437
3438 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3439 msgstr ""
3440
3441 msgid "Secret key is available.\n"
3442 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3443
3444 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3445 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3446
3447 msgid ""
3448 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3449 "(lsign),\n"
3450 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3451 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3452 msgstr ""
3453
3454 msgid "Key is revoked."
3455 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3456
3457 #, fuzzy
3458 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3459 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3460
3461 #, fuzzy
3462 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3463 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3464
3465 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3466 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3467
3468 #, fuzzy, c-format
3469 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3470 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3471
3472 #, c-format
3473 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3474 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3475
3476 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3477 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3478
3479 #, c-format
3480 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3481 msgstr ""
3482
3483 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3484 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3485
3486 #, fuzzy
3487 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3488 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3489
3490 #, fuzzy
3491 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3492 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3493
3494 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3495 #. moving the key and not about removing it.
3496 #, fuzzy
3497 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3498 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3499
3500 #, fuzzy
3501 msgid "You must select exactly one key.\n"
3502 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3503
3504 msgid "Command expects a filename argument\n"
3505 msgstr ""
3506
3507 #, fuzzy, c-format
3508 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3509 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3510
3511 #, fuzzy, c-format
3512 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3513 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3514
3515 msgid "You must select at least one key.\n"
3516 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3517
3518 #, fuzzy
3519 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3520 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3521
3522 #, fuzzy
3523 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3524 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3525
3526 #, fuzzy
3527 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3528 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3529
3530 #, fuzzy
3531 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3532 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3533
3534 #, fuzzy
3535 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3536 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3537
3538 #, fuzzy
3539 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3540 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3541
3542 #, fuzzy
3543 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3544 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3545
3546 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3547 msgstr ""
3548
3549 #, fuzzy
3550 msgid "Set preference list to:\n"
3551 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3552
3553 #, fuzzy
3554 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3555 msgstr ""
3556 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3557
3558 #, fuzzy
3559 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3560 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3561
3562 #, fuzzy
3563 msgid "Save changes? (y/N) "
3564 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3565
3566 #, fuzzy
3567 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3568 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3569
3570 #, c-format
3571 msgid "update failed: %s\n"
3572 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3573
3574 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3575 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3576
3577 #, fuzzy, c-format
3578 #| msgid "Key generation failed: %s\n"
3579 msgid "User ID revocation failed: %s\n"
3580 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3581
3582 #, fuzzy, c-format
3583 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3584 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
3585
3586 #, fuzzy, c-format
3587 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3588 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
3589
3590 #, fuzzy, c-format
3591 #| msgid "invalid value\n"
3592 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3593 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3594
3595 #, fuzzy
3596 #| msgid "No such user ID.\n"
3597 msgid "No matching user IDs."
3598 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
3599
3600 #, fuzzy
3601 msgid "Nothing to sign.\n"
3602 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3603
3604 msgid "Digest: "
3605 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3606
3607 msgid "Features: "
3608 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3609
3610 msgid "Keyserver no-modify"
3611 msgstr ""
3612
3613 msgid "Preferred keyserver: "
3614 msgstr ""
3615
3616 #, fuzzy
3617 msgid "Notations: "
3618 msgstr "Óçìåßùóç: "
3619
3620 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3621 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3622
3623 #, fuzzy, c-format
3624 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3625 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3626
3627 #, fuzzy, c-format
3628 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3629 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3630
3631 #, fuzzy
3632 msgid "(sensitive)"
3633 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3634
3635 #, fuzzy, c-format
3636 msgid "created: %s"
3637 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3638
3639 #, fuzzy, c-format
3640 msgid "revoked: %s"
3641 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3642
3643 #, fuzzy, c-format
3644 msgid "expired: %s"
3645 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3646
3647 #, fuzzy, c-format
3648 msgid "expires: %s"
3649 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3650
3651 #, fuzzy, c-format
3652 msgid "usage: %s"
3653 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3654
3655 msgid "card-no: "
3656 msgstr ""
3657
3658 #, fuzzy, c-format
3659 msgid "trust: %s"
3660 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3661
3662 #, c-format
3663 msgid "validity: %s"
3664 msgstr ""
3665
3666 msgid "This key has been disabled"
3667 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3668
3669 msgid ""
3670 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3671 "unless you restart the program.\n"
3672 msgstr ""
3673 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3674 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3675
3676 #, fuzzy
3677 msgid "revoked"
3678 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3679
3680 #, fuzzy
3681 msgid "expired"
3682 msgstr "expire"
3683
3684 msgid ""
3685 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3686 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3687 msgstr ""
3688 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3689 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3690
3691 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3692 msgstr ""
3693
3694 #, fuzzy
3695 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3696 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3697 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3698
3699 msgid ""
3700 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3701 "versions\n"
3702 "         of PGP to reject this key.\n"
3703 msgstr ""
3704 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3705 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3706
3707 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3708 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3709
3710 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3711 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3712
3713 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3714 msgstr ""
3715
3716 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3717 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3718
3719 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3720 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3721
3722 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3723 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3724
3725 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3726 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3727
3728 #, fuzzy, c-format
3729 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3730 msgid "Deleted %d signature.\n"
3731 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3732 msgstr[0] "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3733 msgstr[1] "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3734
3735 msgid "Nothing deleted.\n"
3736 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3737
3738 #, fuzzy
3739 msgid "invalid"
3740 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3741
3742 #, fuzzy, c-format
3743 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3744 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3745
3746 #, fuzzy, c-format
3747 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3748 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3749 msgstr[0] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3750 msgstr[1] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3751
3752 #, fuzzy, c-format
3753 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3754 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3755
3756 #, fuzzy, c-format
3757 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3758 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3759
3760 msgid ""
3761 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3762 "cause\n"
3763 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3764 msgstr ""
3765 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3766 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3767 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3768
3769 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3770 msgstr ""
3771 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3772
3773 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3774 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3775
3776 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3777 msgstr ""
3778 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3779
3780 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3781 msgstr ""
3782 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3783
3784 #, fuzzy
3785 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3786 msgstr ""
3787 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3788
3789 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3790 msgstr ""
3791 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3792 "åðáíÝëèåé!\n"
3793
3794 #, fuzzy
3795 msgid ""
3796 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3797 msgstr ""
3798 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3799 "N): "
3800
3801 #, fuzzy
3802 msgid ""
3803 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3804 "N) "
3805 msgstr ""
3806 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3807 "N): "
3808
3809 #, fuzzy
3810 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3811 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3812
3813 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3814 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3815
3816 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3817 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3818
3819 #, fuzzy, c-format
3820 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3821 msgstr ""
3822 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3823 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3824
3825 #, c-format
3826 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3827 msgstr ""
3828
3829 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3830 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3831
3832 #, fuzzy, c-format
3833 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3834 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3835
3836 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3837 msgstr ""
3838
3839 #, fuzzy
3840 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3841 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3842
3843 #, fuzzy
3844 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3845 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3846
3847 #, fuzzy
3848 msgid "Enter the notation: "
3849 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3850
3851 #, fuzzy
3852 msgid "Proceed? (y/N) "
3853 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3854
3855 #, c-format
3856 msgid "No user ID with index %d\n"
3857 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3858
3859 #, fuzzy, c-format
3860 msgid "No user ID with hash %s\n"
3861 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3862
3863 #, fuzzy, c-format
3864 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3865 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3866
3867 #, fuzzy, c-format
3868 msgid "No subkey with index %d\n"
3869 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3870
3871 #, fuzzy, c-format
3872 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3873 msgstr "user ID: \""
3874
3875 #, fuzzy, c-format
3876 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3877 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3878
3879 msgid " (non-exportable)"
3880 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3881
3882 #, c-format
3883 msgid "This signature expired on %s.\n"
3884 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3885
3886 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3887 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3888
3889 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3890 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3891
3892 #, fuzzy
3893 msgid "Not signed by you.\n"
3894 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3895
3896 #, fuzzy, c-format
3897 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3898 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3899
3900 #, fuzzy
3901 msgid " (non-revocable)"
3902 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3903
3904 #, fuzzy, c-format
3905 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3906 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3907
3908 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3909 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3910
3911 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3912 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3913
3914 msgid "no secret key\n"
3915 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3916
3917 #, c-format
3918 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
3919 msgstr ""
3920
3921 #, c-format
3922 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3923 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3924
3925 #, c-format
3926 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3927 msgstr ""
3928 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3929
3930 #, fuzzy, c-format
3931 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3932 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3933
3934 #, fuzzy, c-format
3935 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3936 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3937
3938 #, fuzzy, c-format
3939 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3940 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3941
3942 #, fuzzy, c-format
3943 msgid "preference '%s'