* mk-w32-dist: Updated from stable branch.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2004-10-01 10:36+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: util/secmem.c:90
18 msgid "WARNING: using insecure memory!\n"
19 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ìíÞìçò!\n"
20
21 #: util/secmem.c:91
22 msgid "please see http://www.gnupg.org/faq.html for more information\n"
23 msgstr "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/faq.html ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò\n"
24
25 #: util/secmem.c:340
26 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
27 msgstr "ç ëåéôïõñãßá äåí åßíáé äõíáôÞ ÷ùñßò áñ÷éêïðïéçìÝíç áóöáëÞ ìíÞìç\n"
28
29 #: util/secmem.c:341
30 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
31 msgstr "(ßóùò ÷ñçóéìïðïéÞóáôå ëÜèïò ðñüãñáììá ãéá áõôÞ ôçí åñãáóßá)\n"
32
33 #: util/miscutil.c:307 util/miscutil.c:344
34 msgid "yes"
35 msgstr "íáé|íáß"
36
37 #: util/miscutil.c:308 util/miscutil.c:349
38 msgid "yY"
39 msgstr "yY"
40
41 #: util/miscutil.c:310 util/miscutil.c:346
42 msgid "no"
43 msgstr "ü÷é|ï÷é"
44
45 #: util/miscutil.c:311 util/miscutil.c:350
46 msgid "nN"
47 msgstr "nN"
48
49 #: util/miscutil.c:348 g10/keyedit.c:1232
50 msgid "quit"
51 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
52
53 #: util/miscutil.c:351
54 msgid "qQ"
55 msgstr "qQ"
56
57 #: util/miscutil.c:384
58 msgid "okay|okay"
59 msgstr ""
60
61 #: util/miscutil.c:386
62 msgid "cancel|cancel"
63 msgstr ""
64
65 #: util/miscutil.c:387
66 msgid "oO"
67 msgstr ""
68
69 #: util/miscutil.c:388
70 #, fuzzy
71 msgid "cC"
72 msgstr "c"
73
74 #: util/errors.c:54
75 msgid "general error"
76 msgstr "ãåíéêü óöÜëìá"
77
78 #: util/errors.c:55
79 msgid "unknown packet type"
80 msgstr "Üãíùóôïò ôýðïò ðáêÝôïõ"
81
82 #: util/errors.c:56
83 msgid "unknown version"
84 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
85
86 #: util/errors.c:57
87 msgid "unknown pubkey algorithm"
88 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
89
90 #: util/errors.c:58
91 msgid "unknown digest algorithm"
92 msgstr "Üãíùóôïò áëãïñéèìïò ðåñßëçøçò"
93
94 #: util/errors.c:59
95 msgid "bad public key"
96 msgstr "êáêü äçìüóéï êëåéäß"
97
98 #: util/errors.c:60
99 msgid "bad secret key"
100 msgstr "êáêü ìõóôéêü êëåéäß"
101
102 #: util/errors.c:61
103 msgid "bad signature"
104 msgstr "êáêÞ õðïãñáöÞ"
105
106 #: util/errors.c:62
107 msgid "checksum error"
108 msgstr "óöÜëìá checksum"
109
110 #: util/errors.c:63
111 msgid "bad passphrase"
112 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
113
114 #: util/errors.c:64
115 msgid "public key not found"
116 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï äçìüóéï êëåéäß"
117
118 #: util/errors.c:65
119 msgid "unknown cipher algorithm"
120 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
121
122 #: util/errors.c:66
123 msgid "can't open the keyring"
124 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôç êëåéäïèÞêç"
125
126 #: util/errors.c:67
127 msgid "invalid packet"
128 msgstr "ìç Ýãêõñï ðáêÝôï"
129
130 #: util/errors.c:68
131 msgid "invalid armor"
132 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
133
134 #: util/errors.c:69
135 msgid "no such user id"
136 msgstr "Üãíùóôç ôáõôüôçôá ÷ñÞóôç (user id)"
137
138 #: util/errors.c:70
139 msgid "secret key not available"
140 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
141
142 #: util/errors.c:71
143 msgid "wrong secret key used"
144 msgstr "÷ñÞóç ëÜèïò ìõóôéêïý êëåéäéïý"
145
146 #: util/errors.c:72
147 msgid "not supported"
148 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
149
150 #: util/errors.c:73
151 msgid "bad key"
152 msgstr "êáêü êëåéäß"
153
154 #: util/errors.c:74
155 msgid "file read error"
156 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
157
158 #: util/errors.c:75
159 msgid "file write error"
160 msgstr "óöÜëìá åããñáöÞò áñ÷åßïõ"
161
162 #: util/errors.c:76
163 msgid "unknown compress algorithm"
164 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò óõìðßåóçò"
165
166 #: util/errors.c:77
167 msgid "file open error"
168 msgstr "óöÜëìá ðñüóâáóçò áñ÷åßïõ"
169
170 #: util/errors.c:78
171 msgid "file create error"
172 msgstr "óöÜëìá äçìéïõñãßáò áñ÷åßïõ"
173
174 #: util/errors.c:79
175 msgid "invalid passphrase"
176 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
177
178 #: util/errors.c:80
179 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
180 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
181
182 #: util/errors.c:81
183 msgid "unimplemented cipher algorithm"
184 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
185
186 #: util/errors.c:82
187 msgid "unknown signature class"
188 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
189
190 #: util/errors.c:83
191 msgid "trust database error"
192 msgstr "óöÜëìá ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
193
194 #: util/errors.c:84
195 msgid "bad MPI"
196 msgstr "êáêü MPI"
197
198 #: util/errors.c:85
199 msgid "resource limit"
200 msgstr "üñéï ðüñïõ"
201
202 #: util/errors.c:86
203 msgid "invalid keyring"
204 msgstr "ìç Ýãêõñç êëåéäïèÞêç"
205
206 #: util/errors.c:87
207 msgid "bad certificate"
208 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
209
210 #: util/errors.c:88
211 msgid "malformed user id"
212 msgstr "êáêïäéáôõðùìÝíç ôáõôüôçôá ÷ñÞóôç (user id)"
213
214 #: util/errors.c:89
215 msgid "file close error"
216 msgstr "óöÜëìá êëåéóßìáôïò áñ÷åßïõ"
217
218 #: util/errors.c:90
219 msgid "file rename error"
220 msgstr "óöÜëìá ìåôïíïìáóßáò áñ÷åßïõ"
221
222 #: util/errors.c:91
223 msgid "file delete error"
224 msgstr "óöÜëìá äéáãñáöÞò áñ÷åßïõ"
225
226 #: util/errors.c:92
227 msgid "unexpected data"
228 msgstr "ìç áíáìåíüìåíá äåäïìÝíá"
229
230 #: util/errors.c:93
231 msgid "timestamp conflict"
232 msgstr "óýãêñïõóç þñáò (timestamp)"
233
234 #: util/errors.c:94
235 msgid "unusable pubkey algorithm"
236 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
237
238 #: util/errors.c:95
239 msgid "file exists"
240 msgstr "ôï áñ÷åßï õðÜñ÷åé"
241
242 #: util/errors.c:96
243 msgid "weak key"
244 msgstr "áäýíáìï êëåéäß"
245
246 #: util/errors.c:97
247 msgid "invalid argument"
248 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
249
250 #: util/errors.c:98
251 msgid "bad URI"
252 msgstr "êáêü URI"
253
254 #: util/errors.c:99
255 msgid "unsupported URI"
256 msgstr "ìç õðïóôçñéæüìåíï URI"
257
258 #: util/errors.c:100
259 msgid "network error"
260 msgstr "óöÜëìá äéêôýïõ"
261
262 #: util/errors.c:102
263 msgid "not encrypted"
264 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
265
266 #: util/errors.c:103
267 msgid "not processed"
268 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
269
270 #: util/errors.c:105
271 msgid "unusable public key"
272 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï äçìüóéï êëåéäß"
273
274 #: util/errors.c:106
275 msgid "unusable secret key"
276 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
277
278 #: util/errors.c:107
279 msgid "keyserver error"
280 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
281
282 #: util/errors.c:108
283 #, fuzzy
284 msgid "canceled"
285 msgstr "Áêýñùóç"
286
287 #: util/errors.c:109
288 #, fuzzy
289 msgid "no card"
290 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
291
292 #: util/logger.c:183
293 msgid "ERROR: "
294 msgstr ""
295
296 #: util/logger.c:186
297 msgid "WARNING: "
298 msgstr ""
299
300 #: util/logger.c:279
301 #, c-format
302 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
303 msgstr "... áõôü åßíáé bug (%s:%d:%s)\n"
304
305 #: util/logger.c:285
306 #, c-format
307 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
308 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
309
310 #: cipher/random.c:163
311 msgid "no entropy gathering module detected\n"
312 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
313
314 #: cipher/random.c:387 g10/g10.c:3159 g10/keygen.c:2106 g10/import.c:169
315 #, c-format
316 msgid "can't open `%s': %s\n"
317 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
318
319 #: cipher/random.c:391
320 #, c-format
321 msgid "can't stat `%s': %s\n"
322 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
323
324 #: cipher/random.c:396
325 #, c-format
326 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
327 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
328
329 #: cipher/random.c:401
330 msgid "note: random_seed file is empty\n"
331 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
332
333 #: cipher/random.c:407
334 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
335 msgstr ""
336 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
337 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
338
339 #: cipher/random.c:415
340 #, c-format
341 msgid "can't read `%s': %s\n"
342 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
343
344 #: cipher/random.c:453
345 msgid "note: random_seed file not updated\n"
346 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
347
348 #: cipher/random.c:473
349 #, c-format
350 msgid "can't create `%s': %s\n"
351 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
352
353 #: cipher/random.c:480
354 #, c-format
355 msgid "can't write `%s': %s\n"
356 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
357
358 #: cipher/random.c:483
359 #, c-format
360 msgid "can't close `%s': %s\n"
361 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
362
363 #: cipher/random.c:728
364 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
365 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
366
367 #: cipher/random.c:729
368 msgid ""
369 "The random number generator is only a kludge to let\n"
370 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
371 "\n"
372 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
373 "\n"
374 msgstr ""
375 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
376 "\n"
377 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
378 "\n"
379
380 #: cipher/rndlinux.c:134
381 #, c-format
382 msgid ""
383 "\n"
384 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
385 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
386 msgstr ""
387 "\n"
388 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
389 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
390 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
391
392 #: cipher/md.c:137
393 #, c-format
394 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
395 msgstr ""
396 "ï áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò `%s' åßíáé óå áõôÞ ôçí Ýêäïóç ãéá áíÜãíùóç ìüíï\n"
397
398 #: cipher/rndegd.c:204
399 msgid ""
400 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
401 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
402 "of the entropy.\n"
403 msgstr ""
404 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
405 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
406
407 #: cipher/primegen.c:120
408 #, fuzzy, c-format
409 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
410 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
411
412 #: cipher/primegen.c:311
413 #, c-format
414 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
415 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
416
417 #: g10/g10.c:358
418 msgid ""
419 "@Commands:\n"
420 " "
421 msgstr ""
422 "@ÅíôïëÝò:\n"
423 " "
424
425 #: g10/g10.c:360
426 msgid "|[file]|make a signature"
427 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
428
429 #: g10/g10.c:361
430 msgid "|[file]|make a clear text signature"
431 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
432
433 #: g10/g10.c:362
434 msgid "make a detached signature"
435 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
436
437 #: g10/g10.c:363
438 msgid "encrypt data"
439 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
440
441 #: g10/g10.c:365
442 msgid "encryption only with symmetric cipher"
443 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
444
445 #: g10/g10.c:367
446 msgid "decrypt data (default)"
447 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
448
449 #: g10/g10.c:369
450 msgid "verify a signature"
451 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
452
453 #: g10/g10.c:371
454 msgid "list keys"
455 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
456
457 #: g10/g10.c:373
458 msgid "list keys and signatures"
459 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
460
461 #: g10/g10.c:374
462 #, fuzzy
463 msgid "list and check key signatures"
464 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
465
466 #: g10/g10.c:375
467 msgid "list keys and fingerprints"
468 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
469
470 #: g10/g10.c:376
471 msgid "list secret keys"
472 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
473
474 #: g10/g10.c:377
475 msgid "generate a new key pair"
476 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
477
478 #: g10/g10.c:378
479 msgid "remove keys from the public keyring"
480 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
481
482 #: g10/g10.c:380
483 msgid "remove keys from the secret keyring"
484 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
485
486 #: g10/g10.c:381
487 msgid "sign a key"
488 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
489
490 #: g10/g10.c:382
491 msgid "sign a key locally"
492 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
493
494 #: g10/g10.c:385
495 msgid "sign or edit a key"
496 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
497
498 #: g10/g10.c:386
499 msgid "generate a revocation certificate"
500 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
501
502 #: g10/g10.c:388
503 msgid "export keys"
504 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
505
506 #: g10/g10.c:389
507 msgid "export keys to a key server"
508 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
509
510 #: g10/g10.c:390
511 msgid "import keys from a key server"
512 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
513
514 #: g10/g10.c:392
515 msgid "search for keys on a key server"
516 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
517
518 #: g10/g10.c:394
519 msgid "update all keys from a keyserver"
520 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
521
522 #: g10/g10.c:397
523 msgid "import/merge keys"
524 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
525
526 #: g10/g10.c:400
527 msgid "print the card status"
528 msgstr ""
529
530 #: g10/g10.c:401
531 msgid "change data on a card"
532 msgstr ""
533
534 #: g10/g10.c:402
535 msgid "change a card's PIN"
536 msgstr ""
537
538 #: g10/g10.c:410
539 msgid "update the trust database"
540 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
541
542 #: g10/g10.c:417
543 msgid "|algo [files]|print message digests"
544 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
545
546 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
547 msgid ""
548 "@\n"
549 "Options:\n"
550 " "
551 msgstr ""
552 "@\n"
553 "ÅðéëïãÝò:\n"
554 " "
555
556 #: g10/g10.c:423
557 msgid "create ascii armored output"
558 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
559
560 #: g10/g10.c:425
561 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
562 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
563
564 #: g10/g10.c:436
565 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
566 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
567
568 #: g10/g10.c:437
569 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
570 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
571
572 #: g10/g10.c:442
573 msgid "use canonical text mode"
574 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
575
576 #: g10/g10.c:452
577 msgid "use as output file"
578 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
579
580 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
581 msgid "verbose"
582 msgstr "áíáëõôéêÜ"
583
584 #: g10/g10.c:465
585 msgid "do not make any changes"
586 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
587
588 #: g10/g10.c:466
589 msgid "prompt before overwriting"
590 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
591
592 #: g10/g10.c:511
593 msgid "use strict OpenPGP behavior"
594 msgstr ""
595
596 #: g10/g10.c:512
597 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
598 msgstr ""
599
600 #: g10/g10.c:537
601 msgid ""
602 "@\n"
603 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
604 msgstr ""
605 "@\n"
606 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
607
608 #: g10/g10.c:540
609 msgid ""
610 "@\n"
611 "Examples:\n"
612 "\n"
613 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
614 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
615 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
616 " --list-keys [names]        show keys\n"
617 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
618 msgstr ""
619 "@\n"
620 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
621 "\n"
622 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
623 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
624 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
625 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
626 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
627
628 #: g10/g10.c:718 g10/gpgv.c:92
629 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
630 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
631
632 #: g10/g10.c:735
633 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
634 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
635
636 #: g10/g10.c:738
637 msgid ""
638 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
639 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
640 "default operation depends on the input data\n"
641 msgstr ""
642 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
643 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
644 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
645
646 #: g10/g10.c:749
647 msgid ""
648 "\n"
649 "Supported algorithms:\n"
650 msgstr ""
651 "\n"
652 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
653
654 #: g10/g10.c:752
655 msgid "Pubkey: "
656 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
657
658 #: g10/g10.c:758 g10/keyedit.c:1883
659 msgid "Cipher: "
660 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
661
662 #: g10/g10.c:764
663 msgid "Hash: "
664 msgstr "Hash: "
665
666 #: g10/g10.c:770 g10/keyedit.c:1929
667 msgid "Compression: "
668 msgstr "Óõìðßåóç: "
669
670 #: g10/g10.c:853
671 msgid "usage: gpg [options] "
672 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
673
674 #: g10/g10.c:956
675 msgid "conflicting commands\n"
676 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
677
678 #: g10/g10.c:974
679 #, c-format
680 msgid "no = sign found in group definition \"%s\"\n"
681 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
682
683 #: g10/g10.c:1171
684 #, fuzzy, c-format
685 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
686 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
687
688 #: g10/g10.c:1174
689 #, fuzzy, c-format
690 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
691 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
692
693 #: g10/g10.c:1177
694 #, fuzzy, c-format
695 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
696 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
697
698 #: g10/g10.c:1183
699 #, fuzzy, c-format
700 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
701 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
702
703 #: g10/g10.c:1186
704 #, fuzzy, c-format
705 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
706 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
707
708 #: g10/g10.c:1189
709 #, fuzzy, c-format
710 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
711 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
712
713 #: g10/g10.c:1195
714 #, fuzzy, c-format
715 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
716 msgstr ""
717 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
718
719 #: g10/g10.c:1198
720 #, fuzzy, c-format
721 msgid ""
722 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
723 msgstr ""
724 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
725
726 #: g10/g10.c:1201
727 #, fuzzy, c-format
728 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
729 msgstr ""
730 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
731
732 #: g10/g10.c:1207
733 #, fuzzy, c-format
734 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
735 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
736
737 #: g10/g10.c:1210
738 #, fuzzy, c-format
739 msgid ""
740 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
741 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
742
743 #: g10/g10.c:1213
744 #, fuzzy, c-format
745 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
746 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
747
748 #: g10/g10.c:1354
749 #, fuzzy, c-format
750 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
751 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
752
753 #: g10/g10.c:1732
754 #, c-format
755 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
756 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
757
758 #: g10/g10.c:1768
759 #, c-format
760 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
761 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
762
763 #: g10/g10.c:1772
764 #, c-format
765 msgid "option file `%s': %s\n"
766 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
767
768 #: g10/g10.c:1779
769 #, c-format
770 msgid "reading options from `%s'\n"
771 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
772
773 #: g10/g10.c:2008 g10/g10.c:2524 g10/g10.c:2535
774 #, c-format
775 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
776 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
777
778 #: g10/g10.c:2021
779 #, fuzzy, c-format
780 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
781 msgstr ""
782 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
783 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
784
785 #: g10/g10.c:2233
786 #, fuzzy, c-format
787 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
788 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
789
790 #: g10/g10.c:2252 g10/keyedit.c:3418
791 #, fuzzy
792 msgid "could not parse keyserver URL\n"
793 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
794
795 #: g10/g10.c:2258
796 #, fuzzy, c-format
797 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
798 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
799
800 #: g10/g10.c:2261
801 #, fuzzy
802 msgid "invalid keyserver options\n"
803 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
804
805 #: g10/g10.c:2268
806 #, c-format
807 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
808 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
809
810 #: g10/g10.c:2271
811 msgid "invalid import options\n"
812 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
813
814 #: g10/g10.c:2278
815 #, c-format
816 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
817 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
818
819 #: g10/g10.c:2281
820 msgid "invalid export options\n"
821 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
822
823 #: g10/g10.c:2288
824 #, fuzzy, c-format
825 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
826 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
827
828 #: g10/g10.c:2291
829 #, fuzzy
830 msgid "invalid list options\n"
831 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
832
833 #: g10/g10.c:2313
834 #, fuzzy, c-format
835 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
836 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
837
838 #: g10/g10.c:2316
839 #, fuzzy
840 msgid "invalid verify options\n"
841 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
842
843 #: g10/g10.c:2323
844 #, c-format
845 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
846 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
847
848 #: g10/g10.c:2513
849 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
850 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
851
852 #: g10/g10.c:2517
853 #, c-format
854 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
855 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
856
857 #: g10/g10.c:2526
858 #, c-format
859 msgid "%s not allowed with %s!\n"
860 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
861
862 #: g10/g10.c:2529
863 #, c-format
864 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
865 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
866
867 #: g10/g10.c:2550
868 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
869 msgstr ""
870 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
871
872 #: g10/g10.c:2556
873 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
874 msgstr ""
875 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
876 "êáôÜóôáóç\n"
877
878 #: g10/g10.c:2562
879 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
880 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
881
882 #: g10/g10.c:2575
883 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
884 msgstr ""
885 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
886
887 #: g10/g10.c:2645 g10/g10.c:2669
888 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
889 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
890
891 #: g10/g10.c:2651 g10/g10.c:2675
892 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
893 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
894
895 #: g10/g10.c:2657
896 #, fuzzy
897 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
898 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
899
900 #: g10/g10.c:2663
901 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
902 msgstr ""
903 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
904 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
905
906 #: g10/g10.c:2678
907 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
908 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
909
910 #: g10/g10.c:2680
911 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
912 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
913
914 #: g10/g10.c:2682
915 #, fuzzy
916 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
917 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
918
919 #: g10/g10.c:2684
920 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
921 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
922
923 #: g10/g10.c:2686
924 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
925 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
926
927 #: g10/g10.c:2689
928 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
929 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
930
931 #: g10/g10.c:2693
932 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
933 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
934
935 #: g10/g10.c:2700
936 msgid "invalid default preferences\n"
937 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
938
939 #: g10/g10.c:2709
940 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
941 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
942
943 #: g10/g10.c:2713
944 msgid "invalid personal digest preferences\n"
945 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
946
947 #: g10/g10.c:2717
948 msgid "invalid personal compress preferences\n"
949 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
950
951 #: g10/g10.c:2750
952 #, c-format
953 msgid "%s does not yet work with %s\n"
954 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
955
956 #: g10/g10.c:2797
957 #, fuzzy, c-format
958 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
959 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
960
961 #: g10/g10.c:2802
962 #, fuzzy, c-format
963 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
964 msgstr ""
965 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
966
967 #: g10/g10.c:2807
968 #, fuzzy, c-format
969 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
970 msgstr ""
971 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
972
973 #: g10/g10.c:2895
974 #, c-format
975 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
976 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
977
978 #: g10/g10.c:2906
979 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
980 msgstr ""
981 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
982 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
983
984 #: g10/g10.c:2917
985 msgid "--store [filename]"
986 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
987
988 #: g10/g10.c:2924
989 msgid "--symmetric [filename]"
990 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
991
992 #: g10/g10.c:2936
993 msgid "--encrypt [filename]"
994 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
995
996 #: g10/g10.c:2949
997 #, fuzzy
998 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
999 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1000
1001 #: g10/g10.c:2951
1002 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1003 msgstr ""
1004
1005 #: g10/g10.c:2954
1006 #, fuzzy, c-format
1007 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1008 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1009
1010 #: g10/g10.c:2972
1011 msgid "--sign [filename]"
1012 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1013
1014 #: g10/g10.c:2985
1015 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1016 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1017
1018 #: g10/g10.c:3000
1019 #, fuzzy
1020 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1021 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1022
1023 #: g10/g10.c:3002
1024 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1025 msgstr ""
1026
1027 #: g10/g10.c:3005
1028 #, fuzzy, c-format
1029 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1030 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1031
1032 #: g10/g10.c:3025
1033 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1034 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1035
1036 #: g10/g10.c:3034
1037 msgid "--clearsign [filename]"
1038 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1039
1040 #: g10/g10.c:3059
1041 msgid "--decrypt [filename]"
1042 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1043
1044 #: g10/g10.c:3067
1045 msgid "--sign-key user-id"
1046 msgstr "--sign-key user-id"
1047
1048 #: g10/g10.c:3071
1049 msgid "--lsign-key user-id"
1050 msgstr "--lsign-key user-id"
1051
1052 #: g10/g10.c:3075
1053 msgid "--nrsign-key user-id"
1054 msgstr "--nrsign-key user-id"
1055
1056 #: g10/g10.c:3079
1057 msgid "--nrlsign-key user-id"
1058 msgstr "--nrlsign-key user-id"
1059
1060 #: g10/g10.c:3103
1061 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1062 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1063
1064 #: g10/g10.c:3174
1065 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1066 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1067
1068 #: g10/g10.c:3211
1069 #, c-format
1070 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1071 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1072
1073 #: g10/g10.c:3213
1074 #, c-format
1075 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1076 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1077
1078 #: g10/g10.c:3215
1079 #, c-format
1080 msgid "key export failed: %s\n"
1081 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1082
1083 #: g10/g10.c:3226
1084 #, c-format
1085 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1086 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1087
1088 #: g10/g10.c:3236
1089 #, c-format
1090 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1091 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1092
1093 #: g10/g10.c:3277
1094 #, c-format
1095 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1096 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1097
1098 #: g10/g10.c:3285
1099 #, c-format
1100 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1101 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1102
1103 #: g10/g10.c:3372
1104 #, c-format
1105 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1106 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1107
1108 #: g10/g10.c:3495
1109 msgid "[filename]"
1110 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1111
1112 #: g10/g10.c:3499
1113 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1114 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1115
1116 #: g10/g10.c:3502 g10/decrypt.c:62 g10/decrypt.c:145 g10/verify.c:95
1117 #: g10/verify.c:142
1118 #, c-format
1119 msgid "can't open `%s'\n"
1120 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1121
1122 #: g10/g10.c:3776
1123 msgid ""
1124 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1125 "an '='\n"
1126 msgstr ""
1127 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1128 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1129
1130 #: g10/g10.c:3784
1131 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1132 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1133
1134 #: g10/g10.c:3794
1135 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1136 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1137
1138 #: g10/g10.c:3828
1139 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1140 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1141
1142 #: g10/g10.c:3830
1143 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1144 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1145
1146 #: g10/g10.c:3863
1147 #, fuzzy
1148 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1149 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1150
1151 #: g10/gpgv.c:68
1152 msgid "be somewhat more quiet"
1153 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1154
1155 #: g10/gpgv.c:69
1156 msgid "take the keys from this keyring"
1157 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1158
1159 #: g10/gpgv.c:71
1160 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1161 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1162
1163 #: g10/gpgv.c:72
1164 msgid "|FD|write status info to this FD"
1165 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1166
1167 #: g10/gpgv.c:96
1168 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1169 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1170
1171 #: g10/gpgv.c:99
1172 msgid ""
1173 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1174 "Check signatures against known trusted keys\n"
1175 msgstr ""
1176 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1177 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1178
1179 #: g10/armor.c:317
1180 #, c-format
1181 msgid "armor: %s\n"
1182 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1183
1184 #: g10/armor.c:346
1185 msgid "invalid armor header: "
1186 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1187
1188 #: g10/armor.c:353
1189 msgid "armor header: "
1190 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1191
1192 #: g10/armor.c:364
1193 msgid "invalid clearsig header\n"
1194 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1195
1196 #: g10/armor.c:416
1197 msgid "nested clear text signatures\n"
1198 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1199
1200 #: g10/armor.c:553
1201 msgid "invalid dash escaped line: "
1202 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1203
1204 #: g10/armor.c:565
1205 #, fuzzy
1206 msgid "unexpected armor: "
1207 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1208
1209 #: g10/armor.c:695 g10/armor.c:1280
1210 #, fuzzy, c-format
1211 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1212 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1213
1214 #: g10/armor.c:738
1215 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1216 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1217
1218 #: g10/armor.c:772
1219 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1220 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1221
1222 #: g10/armor.c:780
1223 msgid "malformed CRC\n"
1224 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1225
1226 #: g10/armor.c:784 g10/armor.c:1317
1227 #, fuzzy, c-format
1228 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1229 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1230
1231 #: g10/armor.c:804
1232 #, fuzzy
1233 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1234 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1235
1236 #: g10/armor.c:808
1237 msgid "error in trailer line\n"
1238 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1239
1240 #: g10/armor.c:1095
1241 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1242 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1243
1244 #: g10/armor.c:1100
1245 #, c-format
1246 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1247 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1248
1249 #: g10/armor.c:1104
1250 msgid ""
1251 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1252 msgstr ""
1253 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1254 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1255
1256 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:576
1257 msgid "No reason specified"
1258 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1259
1260 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:578
1261 msgid "Key is superseded"
1262 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
1263
1264 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:577
1265 msgid "Key has been compromised"
1266 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
1267
1268 #: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:579
1269 msgid "Key is no longer used"
1270 msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
1271
1272 #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:580
1273 msgid "User ID is no longer valid"
1274 msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
1275
1276 #: g10/pkclist.c:73
1277 msgid "reason for revocation: "
1278 msgstr "áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
1279
1280 #: g10/pkclist.c:90
1281 msgid "revocation comment: "
1282 msgstr "ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
1283
1284 #: g10/pkclist.c:195
1285 msgid "iImMqQsS"
1286 msgstr "iImMqQsS"
1287
1288 #: g10/pkclist.c:203
1289 #, fuzzy
1290 msgid "No trust value assigned to:\n"
1291 msgstr ""
1292 "Äåí äüèçêå áîßá åìðéóôïóýíçò óôï:\n"
1293 "%4u%c/%08lX %s \""
1294
1295 #: g10/pkclist.c:207
1296 #, fuzzy
1297 msgid "          \""
1298 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
1299
1300 #: g10/pkclist.c:234
1301 #, fuzzy
1302 msgid "      aka \""
1303 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
1304
1305 #: g10/pkclist.c:246 g10/keyedit.c:404
1306 msgid ""
1307 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1308 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1309 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1310 "\n"
1311 msgstr ""
1312 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
1313 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
1314 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
1315 "\n"
1316
1317 #: g10/pkclist.c:250
1318 #, fuzzy, c-format
1319 msgid " %d = I don't know or won't say\n"
1320 msgstr " %d = Äåí îÝñù\n"
1321
1322 #: g10/pkclist.c:252
1323 #, c-format
1324 msgid " %d = I do NOT trust\n"
1325 msgstr " %d =  ÄÅÍ Ý÷ù åìðéóôïóýíç\n"
1326
1327 #: g10/pkclist.c:254
1328 #, c-format
1329 msgid " %d = I trust marginally\n"
1330 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
1331
1332 #: g10/pkclist.c:256
1333 #, c-format
1334 msgid " %d = I trust fully\n"
1335 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1336
1337 #: g10/pkclist.c:258
1338 #, c-format
1339 msgid " %d = I trust ultimately\n"
1340 msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
1341
1342 #: g10/pkclist.c:261
1343 msgid " i = please show me more information\n"
1344 msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
1345
1346 #: g10/pkclist.c:264
1347 msgid " m = back to the main menu\n"
1348 msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
1349
1350 #: g10/pkclist.c:267
1351 msgid " s = skip this key\n"
1352 msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
1353
1354 #: g10/pkclist.c:268
1355 msgid " q = quit\n"
1356 msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
1357
1358 #: g10/pkclist.c:272
1359 #, c-format
1360 msgid ""
1361 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
1362 "\n"
1363 msgstr ""
1364
1365 #: g10/pkclist.c:278 g10/revoke.c:605
1366 msgid "Your decision? "
1367 msgstr "Ç áðüöáóç óáò; "
1368
1369 #: g10/pkclist.c:299
1370 msgid "Do you really want to set this key to ultimate trust? "
1371 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï êëåéäß íá ïñéóôåß óáí áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò; "
1372
1373 #: g10/pkclist.c:313
1374 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1375 msgstr "ÐéóôïðïéçôéêÜ ðïõ ïäçãïýí óå Ýíá êëåéäß áðüëõôçò åìðéóôïóýíçò:\n"
1376
1377 #: g10/pkclist.c:387
1378 #, c-format
1379 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1380 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
1381
1382 #: g10/pkclist.c:394 g10/pkclist.c:406 g10/pkclist.c:505
1383 msgid "Use this key anyway? "
1384 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
1385
1386 #: g10/pkclist.c:399
1387 #, c-format
1388 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1389 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß!\n"
1390
1391 #: g10/pkclist.c:420
1392 #, c-format
1393 msgid "%08lX: key has expired\n"
1394 msgstr "%08lX: ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé\n"
1395
1396 #: g10/pkclist.c:430
1397 #, fuzzy, c-format
1398 msgid "%08lX: There is no assurance this key belongs to the named user\n"
1399 msgstr ""
1400 "%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1401
1402 #: g10/pkclist.c:436
1403 #, c-format
1404 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1405 msgstr "%08lX: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß\n"
1406
1407 #: g10/pkclist.c:441
1408 #, fuzzy, c-format
1409 msgid "%08lX: There is limited assurance this key belongs to the named user\n"
1410 msgstr ""
1411 "%08lX: Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áõôÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1412
1413 #: g10/pkclist.c:447
1414 #, fuzzy
1415 msgid "This key probably belongs to the named user\n"
1416 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
1417
1418 #: g10/pkclist.c:452
1419 msgid "This key belongs to us\n"
1420 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óå åìÜò\n"
1421
1422 #: g10/pkclist.c:500
1423 msgid ""
1424 "It is NOT certain that the key belongs to the person named\n"
1425 "in the user ID.  If you *really* know what you are doing,\n"
1426 "you may answer the next question with yes\n"
1427 "\n"
1428 msgstr ""
1429 "ÄÅÍ åßíáé âÝâáéï üôé áõôü ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ôï ïðïßï\n"
1430 "áíáöÝñåôå ôï user ID. ÅÜí *ðñáãìáôéêÜ* îÝñåôå ôé êÜíåôå, ìðïñåßôå\n"
1431 "íá áðáíôÞóåôå óôçí åðüìåíç åñþôçóç êáôáöáôéêÜ\n"
1432 "\n"
1433
1434 #: g10/pkclist.c:514 g10/pkclist.c:544
1435 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1436 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ×ñÞóç êëåéäéïý ÷ùñßò åìðéóôïóýíç!\n"
1437
1438 #: g10/pkclist.c:551
1439 msgid "WARNING: this key might be revoked (revocation key not present)\n"
1440 msgstr ""
1441 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß (ëåßðåé ôï êëåéäß "
1442 "áíÜêëçóçò)\n"
1443
1444 #: g10/pkclist.c:560
1445 msgid "WARNING: This key has been revoked by its designated revoker!\n"
1446 msgstr ""
1447 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
1448
1449 #: g10/pkclist.c:563
1450 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1451 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
1452
1453 #: g10/pkclist.c:564
1454 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1455 msgstr "         Áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ç õðïãñáöÞ åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
1456
1457 #: g10/pkclist.c:570
1458 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1459 msgstr ""
1460 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï õðïêëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí éäéïêôÞôç ôïõ!\n"
1461
1462 #: g10/pkclist.c:575
1463 msgid "Note: This key has been disabled.\n"
1464 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1465
1466 #: g10/pkclist.c:580
1467 msgid "Note: This key has expired!\n"
1468 msgstr "Óçìåßùóç: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!\n"
1469
1470 #: g10/pkclist.c:591
1471 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1472 msgstr ""
1473 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå åìðéóôåýóéìç "
1474 "õðïãñáöÞ!\n"
1475
1476 #: g10/pkclist.c:593
1477 msgid ""
1478 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1479 msgstr "         Äåí õðÜñ÷åé Ýíäåéîç üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1480
1481 #: g10/pkclist.c:601
1482 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1483 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÄÅÍ åìðéóôåõüìáóôå áõôü ôï êëåéäß!\n"
1484
1485 #: g10/pkclist.c:602
1486 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1487 msgstr "         Ç õðïãñáöÞ ìÜëëïí åßíáé ðëáóôïãñáößá.\n"
1488
1489 #: g10/pkclist.c:610
1490 msgid ""
1491 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1492 msgstr ""
1493 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß äåí Ý÷åé ðéóôïðïéçèåß ìå õðïãñáöÝò\n"
1494 "áñêåôÞò åìðéóôïóýíçò!\n"
1495
1496 #: g10/pkclist.c:612
1497 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1498 msgstr "         Äåí åßíáé âÝâáéï üôé ç õðïãñáöÞ áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç.\n"
1499
1500 #: g10/pkclist.c:764 g10/pkclist.c:800 g10/encode.c:791
1501 #, c-format
1502 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1503 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1504
1505 #: g10/pkclist.c:777 g10/pkclist.c:810 g10/pkclist.c:979 g10/pkclist.c:1039
1506 #, c-format
1507 msgid "%s: skipped: %s\n"
1508 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1509
1510 #: g10/pkclist.c:787 g10/pkclist.c:1011
1511 #, c-format
1512 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1513 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß åßíáé Þäç ðáñüí\n"
1514
1515 #: g10/pkclist.c:829
1516 msgid "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1517 msgstr "Äåí ïñßóôçêå Ýíá user ID. (÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï \"-r\")\n"
1518
1519 #: g10/pkclist.c:845
1520 msgid "Current recipients:\n"
1521 msgstr ""
1522
1523 #: g10/pkclist.c:871
1524 msgid ""
1525 "\n"
1526 "Enter the user ID.  End with an empty line: "
1527 msgstr ""
1528 "\n"
1529 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID. ÔÝëïò ìå ìéá Üäåéá ãñáììÞ: "
1530
1531 #: g10/pkclist.c:887
1532 msgid "No such user ID.\n"
1533 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
1534
1535 #: g10/pkclist.c:892 g10/pkclist.c:954
1536 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1537 msgstr ""
1538 "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß óáí åî ïñéóìïý ðáñáëÞðôçò\n"
1539
1540 #: g10/pkclist.c:910
1541 msgid "Public key is disabled.\n"
1542 msgstr "Ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1543
1544 #: g10/pkclist.c:917
1545 msgid "skipped: public key already set\n"
1546 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé Þäç ïñéóôåß\n"
1547
1548 #: g10/pkclist.c:946
1549 #, c-format
1550 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1551 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
1552
1553 #: g10/pkclist.c:991
1554 #, c-format
1555 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1556 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: ôï äçìüóéï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß.\n"
1557
1558 #: g10/pkclist.c:1046
1559 msgid "no valid addressees\n"
1560 msgstr "êáììßá Ýãêõñç äéåýèõíóç\n"
1561
1562 #: g10/keygen.c:249
1563 #, fuzzy, c-format
1564 msgid "preference `%s' duplicated\n"
1565 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
1566
1567 #: g10/keygen.c:256
1568 #, fuzzy
1569 msgid "too many cipher preferences\n"
1570 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
1571
1572 #: g10/keygen.c:258
1573 #, fuzzy
1574 msgid "too many digest preferences\n"
1575 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
1576
1577 #: g10/keygen.c:260
1578 #, fuzzy
1579 msgid "too many compression preferences\n"
1580 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
1581
1582 #: g10/keygen.c:357
1583 #, fuzzy, c-format
1584 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
1585 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1586
1587 #: g10/keygen.c:783
1588 msgid "writing direct signature\n"
1589 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
1590
1591 #: g10/keygen.c:822
1592 msgid "writing self signature\n"
1593 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
1594
1595 #: g10/keygen.c:868
1596 msgid "writing key binding signature\n"
1597 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
1598
1599 #: g10/keygen.c:930 g10/keygen.c:1014 g10/keygen.c:1105 g10/keygen.c:2476
1600 #, c-format
1601 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1602 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
1603
1604 #: g10/keygen.c:935 g10/keygen.c:1019 g10/keygen.c:1110 g10/keygen.c:2482
1605 #, c-format
1606 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1607 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
1608
1609 #: g10/keygen.c:1210
1610 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1611 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1612
1613 #: g10/keygen.c:1212
1614 #, fuzzy, c-format
1615 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
1616 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
1617
1618 #: g10/keygen.c:1213
1619 #, c-format
1620 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1621 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
1622
1623 #: g10/keygen.c:1215
1624 #, fuzzy, c-format
1625 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
1626 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1627
1628 #: g10/keygen.c:1216
1629 #, c-format
1630 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
1631 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
1632
1633 #: g10/keygen.c:1218
1634 #, c-format
1635 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
1636 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1637
1638 #: g10/keygen.c:1220
1639 #, c-format
1640 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1641 msgstr "   (%d) RSA (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
1642
1643 #: g10/keygen.c:1222
1644 #, fuzzy, c-format
1645 msgid "   (%d) RSA (auth only)\n"
1646 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
1647
1648 #: g10/keygen.c:1224
1649 #, fuzzy, c-format
1650 msgid "   (%d) RSA (sign and auth)\n"
1651 msgstr "   (%d) RSA (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
1652
1653 #: g10/keygen.c:1226
1654 #, fuzzy, c-format
1655 msgid "   (%d) RSA (encrypt and auth)\n"
1656 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1657
1658 #: g10/keygen.c:1228
1659 #, fuzzy, c-format
1660 msgid "  (%d) RSA (sign, encrypt and auth)\n"
1661 msgstr "   (%d) RSA (õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç)\n"
1662
1663 #: g10/keygen.c:1231 g10/keyedit.c:413 g10/keyedit.c:434 g10/keyedit.c:448
1664 msgid "Your selection? "
1665 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1666
1667 #: g10/keygen.c:1285 g10/keyedit.c:909 g10/revoke.c:638
1668 msgid "Invalid selection.\n"
1669 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1670
1671 #: g10/keygen.c:1298
1672 #, c-format
1673 msgid ""
1674 "About to generate a new %s keypair.\n"
1675 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1676 "              default keysize is 1024 bits\n"
1677 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1678 msgstr ""
1679 "Óå äéáäéêáóßá äçìéïõñãßáò åíüò íÝïõ %s keypair.\n"
1680 "              åëÜ÷éóôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé  768 bits\n"
1681 "              ðñïêáèïñéóìÝíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 1024 bits\n"
1682 "    ìÝãéóôï ðñïôåéíüìåíï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé 2048 bits\n"
1683
1684 #: g10/keygen.c:1307
1685 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1686 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1687
1688 #: g10/keygen.c:1312
1689 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1690 msgstr "Ï DSA åðéôñÝðåé ìüíï ìÝãåèïò êëåéäéïý áðü 512 Ýùò 1024\n"
1691
1692 #: g10/keygen.c:1314
1693 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1694 msgstr ""
1695 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 1024 åßíáé ç åëÜ÷éóôç ôéìÞ ãéá RSA.\n"
1696
1697 #: g10/keygen.c:1317
1698 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1699 msgstr ""
1700 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìéêñü, 768 åßíáé ç åëÜ÷éóôç åðéôñåðüìåíç "
1701 "ôéìÞ.\n"
1702
1703 #: g10/keygen.c:1328
1704 #, c-format
1705 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1706 msgstr ""
1707 "ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý åßíáé ðïëý ìåãÜëï, %d åßíáé ç ìÝãéóôç ôéìÞ ðïõ "
1708 "åðéôñÝðåôáé.\n"
1709
1710 #: g10/keygen.c:1333
1711 msgid ""
1712 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1713 "computations take REALLY long!\n"
1714 msgstr ""
1715 "ÌåãÝèç êëåéäéþí ìåãáëýôåñá ôïõ 2048 äåí óõíéóôþíôáé ãéáôß\n"
1716 "ïé õðïëïãéóìïß åßíáé ÷ñïíïâüñïé!\n"
1717
1718 #: g10/keygen.c:1336
1719 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1720 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áõôü ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý; "
1721
1722 #: g10/keygen.c:1337
1723 msgid ""
1724 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1725 "vulnerable to attacks!\n"
1726 msgstr ""
1727 "ÅíôÜîåé, áëëÜ íá Ý÷åôå õð'üøç üôé ç ïèüíç êáé ôï ðëçêôñïëüãéï åßíáé\n"
1728 "åðßóçò ðïëý ôñùôÜ óå åðéèÝóåéò!\n"
1729
1730 #: g10/keygen.c:1346
1731 #, c-format
1732 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1733 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
1734
1735 #: g10/keygen.c:1349 g10/keygen.c:1353
1736 #, c-format
1737 msgid "rounded up to %u bits\n"
1738 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1739
1740 #: g10/keygen.c:1404
1741 msgid ""
1742 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1743 "         0 = key does not expire\n"
1744 "      <n>  = key expires in n days\n"
1745 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1746 "      <n>m = key expires in n months\n"
1747 "      <n>y = key expires in n years\n"
1748 msgstr ""
1749 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
1750 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1751 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
1752 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
1753 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
1754 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
1755
1756 #: g10/keygen.c:1413
1757 msgid ""
1758 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
1759 "         0 = signature does not expire\n"
1760 "      <n>  = signature expires in n days\n"
1761 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
1762 "      <n>m = signature expires in n months\n"
1763 "      <n>y = signature expires in n years\n"
1764 msgstr ""
1765 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
1766 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1767 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
1768 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
1769 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
1770 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
1771
1772 #: g10/keygen.c:1435
1773 msgid "Key is valid for? (0) "
1774 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
1775
1776 #: g10/keygen.c:1437
1777 msgid "Signature is valid for? (0) "
1778 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
1779
1780 #: g10/keygen.c:1442
1781 msgid "invalid value\n"
1782 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
1783
1784 #: g10/keygen.c:1447
1785 #, c-format
1786 msgid "%s does not expire at all\n"
1787 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
1788
1789 #: g10/keygen.c:1454
1790 #, c-format
1791 msgid "%s expires at %s\n"
1792 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
1793
1794 #: g10/keygen.c:1460
1795 msgid ""
1796 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1797 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1798 msgstr ""
1799 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
1800 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
1801
1802 #: g10/keygen.c:1465
1803 msgid "Is this correct (y/n)? "
1804 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
1805
1806 #: g10/keygen.c:1508
1807 #, fuzzy
1808 msgid ""
1809 "\n"
1810 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
1811 "ID\n"
1812 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1813 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1814 "\n"
1815 msgstr ""
1816 "\n"
1817 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
1818 "êáôáóêåõÜæåé\n"
1819 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
1820 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
1821 "\n"
1822
1823 #: g10/keygen.c:1520
1824 msgid "Real name: "
1825 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
1826
1827 #: g10/keygen.c:1528
1828 msgid "Invalid character in name\n"
1829 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
1830
1831 #: g10/keygen.c:1530
1832 msgid "Name may not start with a digit\n"
1833 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
1834
1835 #: g10/keygen.c:1532
1836 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1837 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
1838
1839 #: g10/keygen.c:1540
1840 msgid "Email address: "
1841 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
1842
1843 #: g10/keygen.c:1551
1844 msgid "Not a valid email address\n"
1845 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
1846
1847 #: g10/keygen.c:1559
1848 msgid "Comment: "
1849 msgstr "Ó÷üëéï: "
1850
1851 #: g10/keygen.c:1565
1852 msgid "Invalid character in comment\n"
1853 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
1854
1855 #: g10/keygen.c:1588
1856 #, c-format
1857 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1858 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
1859
1860 #: g10/keygen.c:1594
1861 #, c-format
1862 msgid ""
1863 "You selected this USER-ID:\n"
1864 "    \"%s\"\n"
1865 "\n"
1866 msgstr ""
1867 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
1868 "    \"%s\"\n"
1869 "\n"
1870
1871 #: g10/keygen.c:1599
1872 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1873 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
1874
1875 #: g10/keygen.c:1604
1876 msgid "NnCcEeOoQq"
1877 msgstr "NnCcEeOoQq"
1878
1879 #: g10/keygen.c:1614
1880 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1881 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
1882
1883 #: g10/keygen.c:1615
1884 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1885 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
1886
1887 #: g10/keygen.c:1634
1888 msgid "Please correct the error first\n"
1889 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
1890
1891 #: g10/keygen.c:1674
1892 msgid ""
1893 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1894 "\n"
1895 msgstr ""
1896 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
1897 "\n"
1898
1899 #: g10/keygen.c:1683 g10/keyedit.c:1114
1900 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
1901 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
1902
1903 #: g10/keygen.c:1684
1904 #, c-format
1905 msgid "%s.\n"
1906 msgstr "%s.\n"
1907
1908 #: g10/keygen.c:1690
1909 msgid ""
1910 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1911 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1912 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1913 "\n"
1914 msgstr ""
1915 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
1916 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
1917 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
1918 "\n"
1919
1920 #: g10/keygen.c:1712
1921 msgid ""
1922 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1923 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1924 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1925 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1926 msgstr ""
1927 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
1928 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
1929 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
1930 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
1931
1932 #: g10/keygen.c:2284 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
1933 msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
1934 msgstr "óõãíþìç, äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1935
1936 #: g10/keygen.c:2354
1937 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1938 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
1939
1940 #: g10/keygen.c:2422
1941 msgid "Key generation canceled.\n"
1942 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
1943
1944 #: g10/keygen.c:2618 g10/keygen.c:2755
1945 #, c-format
1946 msgid "writing public key to `%s'\n"
1947 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1948
1949 #: g10/keygen.c:2620 g10/keygen.c:2758
1950 #, fuzzy, c-format
1951 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
1952 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1953
1954 #: g10/keygen.c:2623 g10/keygen.c:2761
1955 #, c-format
1956 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1957 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1958
1959 #: g10/keygen.c:2744
1960 #, c-format
1961 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
1962 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
1963
1964 #: g10/keygen.c:2750
1965 #, c-format
1966 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
1967 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
1968
1969 #: g10/keygen.c:2768
1970 #, c-format
1971 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
1972 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1973
1974 #: g10/keygen.c:2775
1975 #, c-format
1976 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
1977 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1978
1979 #: g10/keygen.c:2798
1980 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1981 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
1982
1983 #: g10/keygen.c:2809
1984 msgid ""
1985 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1986 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1987 msgstr ""
1988 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
1989 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
1990 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
1991 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
1992
1993 #: g10/keygen.c:2821 g10/keygen.c:2934 g10/keygen.c:3049
1994 #, c-format
1995 msgid "Key generation failed: %s\n"
1996 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1997
1998 #: g10/keygen.c:2870 g10/keygen.c:2985 g10/sign.c:290
1999 #, c-format
2000 msgid ""
2001 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
2002 msgstr ""
2003 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
2004 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
2005
2006 #: g10/keygen.c:2872 g10/keygen.c:2987 g10/sign.c:292
2007 #, c-format
2008 msgid ""
2009 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
2010 msgstr ""
2011 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
2012 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
2013
2014 #: g10/keygen.c:2881 g10/keygen.c:2998
2015 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
2016 msgstr ""
2017 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
2018 "ìå ôï OpenPGP\n"
2019
2020 #: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3031
2021 msgid "Really create? "
2022 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
2023
2024 #: g10/keygen.c:3184
2025 #, fuzzy, c-format
2026 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
2027 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
2028
2029 #: g10/keygen.c:3225
2030 #, fuzzy, c-format
2031 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
2032 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
2033
2034 #: g10/keygen.c:3248
2035 #, fuzzy, c-format
2036 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
2037 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
2038
2039 #: g10/keygen.c:3315
2040 #, c-format
2041 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
2042 msgstr ""
2043
2044 #: g10/keygen.c:3321
2045 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
2046 msgstr ""
2047
2048 #: g10/keygen.c:3327 g10/keygen.c:3333
2049 #, c-format
2050 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: g10/decrypt.c:98 g10/encode.c:845
2054 msgid "--output doesn't work for this command\n"
2055 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
2056
2057 #: g10/encode.c:174 g10/tdbio.c:534 g10/tdbio.c:595 g10/openfile.c:179
2058 #: g10/openfile.c:313
2059 #, c-format
2060 msgid "%s: can't open: %s\n"
2061 msgstr "%s: áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ: %s\n"
2062
2063 #: g10/encode.c:203 g10/sign.c:1146
2064 #, c-format
2065 msgid "error creating passphrase: %s\n"
2066 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
2067
2068 #: g10/encode.c:208
2069 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
2070 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
2071
2072 #: g10/encode.c:221
2073 #, c-format
2074 msgid "using cipher %s\n"
2075 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
2076
2077 #: g10/encode.c:231 g10/encode.c:544
2078 #, c-format
2079 msgid "`%s' already compressed\n"
2080 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
2081
2082 #: g10/encode.c:301 g10/encode.c:590
2083 #, c-format
2084 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
2085 msgstr "%s: ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Üäåéï áñ÷åßï\n"
2086
2087 #: g10/encode.c:465
2088 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
2089 msgstr ""
2090 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
2091 "pgp2\n"
2092
2093 #: g10/encode.c:474
2094 #, c-format
2095 msgid "can't open %s: %s\n"
2096 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ %s: %s\n"
2097
2098 #: g10/encode.c:480
2099 #, c-format
2100 msgid "reading from `%s'\n"
2101 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
2102
2103 #: g10/encode.c:516
2104 msgid ""
2105 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
2106 msgstr ""
2107 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
2108 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
2109
2110 #: g10/encode.c:526
2111 #, fuzzy, c-format
2112 msgid ""
2113 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
2114 msgstr ""
2115 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
2116 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
2117
2118 #: g10/encode.c:634 g10/sign.c:864
2119 #, fuzzy, c-format
2120 msgid ""
2121 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
2122 "preferences\n"
2123 msgstr ""
2124 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
2125 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
2126
2127 #: g10/encode.c:721
2128 #, c-format
2129 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
2130 msgstr ""
2131 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
2132 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
2133
2134 #: g10/encode.c:818
2135 #, c-format
2136 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
2137 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
2138
2139 #: g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2902 g10/delkey.c:74 g10/revoke.c:225
2140 #, c-format
2141 msgid "key `%s' not found: %s\n"
2142 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2143
2144 #: g10/export.c:184 g10/delkey.c:82 g10/revoke.c:231 g10/revoke.c:436
2145 #, c-format
2146 msgid "error reading keyblock: %s\n"
2147 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
2148
2149 #: g10/export.c:198
2150 #, fuzzy, c-format
2151 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
2152 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2153
2154 #: g10/export.c:206
2155 #, fuzzy, c-format
2156 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
2157 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
2158
2159 #: g10/export.c:353
2160 #, fuzzy, c-format
2161 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
2162 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
2163
2164 #: g10/export.c:385
2165 msgid "WARNING: nothing exported\n"
2166 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
2167
2168 #: g10/getkey.c:150
2169 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
2170 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
2171
2172 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
2173 #, fuzzy
2174 msgid "[User ID not found]"
2175 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
2176
2177 #: g10/getkey.c:1614
2178 #, fuzzy, c-format
2179 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
2180 msgstr ""
2181 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
2182
2183 #: g10/getkey.c:2169
2184 #, fuzzy, c-format
2185 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
2186 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
2187
2188 #: g10/getkey.c:2400
2189 #, fuzzy, c-format
2190 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
2191 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
2192
2193 #: g10/getkey.c:2447
2194 #, fuzzy, c-format
2195 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
2196 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2197
2198 #: g10/import.c:241
2199 #, c-format
2200 msgid "skipping block of type %d\n"
2201 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2202
2203 #: g10/import.c:250
2204 #, fuzzy, c-format
2205 msgid "%lu keys processed so far\n"
2206 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2207
2208 #: g10/import.c:255
2209 #, c-format
2210 msgid "error reading `%s': %s\n"
2211 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
2212
2213 #: g10/import.c:267
2214 #, c-format
2215 msgid "Total number processed: %lu\n"
2216 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2217
2218 #: g10/import.c:269
2219 #, c-format
2220 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2221 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2222
2223 #: g10/import.c:272
2224 #, c-format
2225 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2226 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2227
2228 #: g10/import.c:274
2229 #, c-format
2230 msgid "              imported: %lu"
2231 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2232
2233 #: g10/import.c:280
2234 #, c-format
2235 msgid "             unchanged: %lu\n"
2236 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2237
2238 #: g10/import.c:282
2239 #, c-format
2240 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2241 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2242
2243 #: g10/import.c:284
2244 #, c-format
2245 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2246 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2247
2248 #: g10/import.c:286
2249 #, c-format
2250 msgid "        new signatures: %lu\n"
2251 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2252
2253 #: g10/import.c:288
2254 #, c-format
2255 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2256 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2257
2258 #: g10/import.c:290
2259 #, c-format
2260 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2261 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2262
2263 #: g10/import.c:292
2264 #, c-format
2265 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2266 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2267
2268 #: g10/import.c:294
2269 #, c-format
2270 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2271 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2272
2273 #: g10/import.c:296
2274 #, c-format
2275 msgid "          not imported: %lu\n"
2276 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2277
2278 #: g10/import.c:537
2279 #, c-format
2280 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2281 msgstr ""
2282
2283 #: g10/import.c:539
2284 #, fuzzy
2285 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2286 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
2287
2288 #: g10/import.c:576
2289 #, c-format
2290 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2291 msgstr ""
2292
2293 #: g10/import.c:588
2294 #, fuzzy, c-format
2295 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2296 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2297
2298 #: g10/import.c:600
2299 #, c-format
2300 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2301 msgstr ""
2302
2303 #: g10/import.c:613
2304 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2305 msgstr ""
2306
2307 #: g10/import.c:615
2308 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2309 msgstr ""
2310
2311 #: g10/import.c:639
2312 #, c-format
2313 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2314 msgstr ""
2315
2316 #: g10/import.c:687 g10/import.c:1041
2317 #, fuzzy, c-format
2318 msgid "key %s: no user ID\n"
2319 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2320
2321 #: g10/import.c:707
2322 #, fuzzy, c-format
2323 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2324 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2325
2326 #: g10/import.c:722
2327 #, fuzzy, c-format
2328 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2329 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2330
2331 #: g10/import.c:728
2332 #, fuzzy, c-format
2333 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2334 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2335
2336 #: g10/import.c:730
2337 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2338 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2339
2340 #: g10/import.c:740 g10/import.c:1151
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2343 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2344
2345 #: g10/import.c:746
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2348 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2349
2350 #: g10/import.c:755
2351 #, c-format
2352 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2353 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2354
2355 #: g10/import.c:760 g10/openfile.c:253
2356 #, c-format
2357 msgid "writing to `%s'\n"
2358 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2359
2360 #: g10/import.c:766 g10/import.c:856 g10/import.c:1070 g10/import.c:1212
2361 #, c-format
2362 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2363 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2364
2365 #: g10/import.c:785
2366 #, fuzzy, c-format
2367 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2368 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2369
2370 #: g10/import.c:809
2371 #, fuzzy, c-format
2372 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2373 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2374
2375 #: g10/import.c:826 g10/import.c:1169
2376 #, fuzzy, c-format
2377 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2378 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2379
2380 #: g10/import.c:834 g10/import.c:1176
2381 #, fuzzy, c-format
2382 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2383 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2384
2385 #: g10/import.c:866
2386 #, fuzzy, c-format
2387 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2388 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2389
2390 #: g10/import.c:869
2391 #, fuzzy, c-format
2392 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2393 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2394
2395 #: g10/import.c:872
2396 #, fuzzy, c-format
2397 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2398 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2399
2400 #: g10/import.c:875
2401 #, fuzzy, c-format
2402 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2403 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2404
2405 #: g10/import.c:878
2406 #, fuzzy, c-format
2407 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2408 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2409
2410 #: g10/import.c:881
2411 #, fuzzy, c-format
2412 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2413 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2414
2415 #: g10/import.c:902
2416 #, fuzzy, c-format
2417 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2418 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2419
2420 #: g10/import.c:1047
2421 #, fuzzy, c-format
2422 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2423 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2424
2425 #: g10/import.c:1064
2426 #, c-format
2427 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2428 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2429
2430 #: g10/import.c:1075
2431 #, fuzzy, c-format
2432 msgid "key %s: secret key imported\n"
2433 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2434
2435 #: g10/import.c:1104
2436 #, fuzzy, c-format
2437 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2438 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2439
2440 #: g10/import.c:1114
2441 #, fuzzy, c-format
2442 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2443 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2444
2445 #: g10/import.c:1144
2446 #, fuzzy, c-format
2447 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2448 msgstr ""
2449 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2450 "áíÜêëçóçò\n"
2451
2452 #: g10/import.c:1187
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2455 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2456
2457 #: g10/import.c:1219
2458 #, fuzzy, c-format
2459 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2460 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2461
2462 #: g10/import.c:1284
2463 #, fuzzy, c-format
2464 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2465 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2466
2467 #: g10/import.c:1299
2468 #, fuzzy, c-format
2469 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2470 msgstr ""
2471 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2472 "s\"\n"
2473
2474 #: g10/import.c:1301
2475 #, fuzzy, c-format
2476 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2477 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2478
2479 #: g10/import.c:1319
2480 #, fuzzy, c-format
2481 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2482 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2483
2484 #: g10/import.c:1330 g10/import.c:1380
2485 #, fuzzy, c-format
2486 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2487 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2488
2489 #: g10/import.c:1332
2490 #, fuzzy, c-format
2491 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2492 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2493
2494 #: g10/import.c:1347
2495 #, fuzzy, c-format
2496 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2497 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2498
2499 #: g10/import.c:1369
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2502 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2503
2504 #: g10/import.c:1382
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2507 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2508
2509 #: g10/import.c:1397
2510 #, fuzzy, c-format
2511 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2512 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2513
2514 #: g10/import.c:1439
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2517 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2518
2519 #: g10/import.c:1460
2520 #, fuzzy, c-format
2521 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2522 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2523
2524 #: g10/import.c:1487
2525 #, fuzzy, c-format
2526 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2527 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2528
2529 #: g10/import.c:1497
2530 #, fuzzy, c-format
2531 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2532 msgstr ""
2533 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2534
2535 #: g10/import.c:1514
2536 #, fuzzy, c-format
2537 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2538 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2539
2540 #: g10/import.c:1528
2541 #, fuzzy, c-format
2542 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2543 msgstr ""
2544 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2545
2546 #: g10/import.c:1536
2547 #, fuzzy, c-format
2548 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2549 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2550
2551 #: g10/import.c:1636
2552 #, fuzzy, c-format
2553 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2554 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2555
2556 #: g10/import.c:1698
2557 #, fuzzy, c-format
2558 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2559 msgstr ""
2560 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2561 "08lX\n"
2562
2563 #: g10/import.c:1712
2564 #, fuzzy, c-format
2565 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2566 msgstr ""
2567 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2568 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2569
2570 #: g10/import.c:1771
2571 #, fuzzy, c-format
2572 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2573 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2574
2575 #: g10/import.c:1805
2576 #, fuzzy, c-format
2577 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2578 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2579
2580 #: g10/keyedit.c:253
2581 msgid "[revocation]"
2582 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2583
2584 #: g10/keyedit.c:254
2585 msgid "[self-signature]"
2586 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2587
2588 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:320
2589 msgid "1 bad signature\n"
2590 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2591
2592 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:322
2593 #, c-format
2594 msgid "%d bad signatures\n"
2595 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2596
2597 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:324
2598 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2599 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2600
2601 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:326
2602 #, c-format
2603 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2604 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2605
2606 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:328
2607 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2608 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2609
2610 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:330
2611 #, c-format
2612 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2613 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2614
2615 #: g10/keyedit.c:344
2616 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2617 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2618
2619 #: g10/keyedit.c:346
2620 #, c-format
2621 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2622 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2623
2624 #: g10/keyedit.c:407
2625 #, fuzzy, c-format
2626 msgid "   (%d) I trust marginally\n"
2627 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2628
2629 #: g10/keyedit.c:408
2630 #, fuzzy, c-format
2631 msgid "   (%d) I trust fully\n"
2632 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2633
2634 #: g10/keyedit.c:427
2635 msgid ""
2636 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2637 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2638 "trust signatures on your behalf.\n"
2639 msgstr ""
2640
2641 #: g10/keyedit.c:443
2642 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2643 msgstr ""
2644
2645 #: g10/keyedit.c:586
2646 #, c-format
2647 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2648 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2649
2650 #: g10/keyedit.c:595 g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:646 g10/keyedit.c:801
2651 #: g10/keyedit.c:859 g10/keyedit.c:1469
2652 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2653 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2654
2655 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:633 g10/keyedit.c:658 g10/keyedit.c:807
2656 #: g10/keyedit.c:1475
2657 msgid "  Unable to sign.\n"
2658 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2659
2660 #: g10/keyedit.c:612
2661 #, c-format
2662 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2663 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2664
2665 #: g10/keyedit.c:638
2666 #, c-format
2667 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2668 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2669
2670 #: g10/keyedit.c:677
2671 #, c-format
2672 msgid ""
2673 "The self-signature on \"%s\"\n"
2674 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2675 msgstr ""
2676 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2677 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2678
2679 #: g10/keyedit.c:686
2680 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2681 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2682
2683 #: g10/keyedit.c:700
2684 #, c-format
2685 msgid ""
2686 "Your current signature on \"%s\"\n"
2687 "has expired.\n"
2688 msgstr ""
2689 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2690 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2691
2692 #: g10/keyedit.c:704
2693 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2694 msgstr ""
2695 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2696
2697 #: g10/keyedit.c:725
2698 #, c-format
2699 msgid ""
2700 "Your current signature on \"%s\"\n"
2701 "is a local signature.\n"
2702 msgstr ""
2703 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2704 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2705
2706 #: g10/keyedit.c:729
2707 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2708 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2709
2710 #: g10/keyedit.c:750
2711 #, fuzzy, c-format
2712 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2713 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2714
2715 #: g10/keyedit.c:753
2716 #, fuzzy, c-format
2717 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2718 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2719
2720 #: g10/keyedit.c:758
2721 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2722 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2723
2724 #: g10/keyedit.c:780
2725 #, fuzzy, c-format
2726 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2727 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2728
2729 #: g10/keyedit.c:795
2730 msgid "This key has expired!"
2731 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2732
2733 #: g10/keyedit.c:815
2734 #, c-format
2735 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2736 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2737
2738 #: g10/keyedit.c:819
2739 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2740 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2741
2742 #: g10/keyedit.c:852
2743 msgid ""
2744 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2745 "mode.\n"
2746 msgstr ""
2747 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2748 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2749
2750 #: g10/keyedit.c:854
2751 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2752 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2753
2754 #: g10/keyedit.c:879
2755 msgid ""
2756 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2757 "belongs\n"
2758 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2759 msgstr ""
2760 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2761 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2762 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2763
2764 #: g10/keyedit.c:884
2765 #, c-format
2766 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2767 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2768
2769 #: g10/keyedit.c:886
2770 #, c-format
2771 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2772 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2773
2774 #: g10/keyedit.c:888
2775 #, c-format
2776 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2777 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:890
2780 #, c-format
2781 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2782 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2783
2784 #: g10/keyedit.c:896
2785 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2786 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2787
2788 #: g10/keyedit.c:919
2789 msgid ""
2790 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2791 "with your key: \""
2792 msgstr ""
2793 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2794 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2795
2796 #: g10/keyedit.c:928
2797 msgid ""
2798 "\n"
2799 "This will be a self-signature.\n"
2800 msgstr ""
2801 "\n"
2802 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2803
2804 #: g10/keyedit.c:932
2805 msgid ""
2806 "\n"
2807 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2808 msgstr ""
2809 "\n"
2810 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:937
2813 msgid ""
2814 "\n"
2815 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2816 msgstr ""
2817 "\n"
2818 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2819 "\n"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:944
2822 msgid ""
2823 "\n"
2824 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2825 msgstr ""
2826 "\n"
2827 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2828
2829 #: g10/keyedit.c:948
2830 msgid ""
2831 "\n"
2832 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2833 msgstr ""
2834 "\n"
2835 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2836 "\n"
2837
2838 #: g10/keyedit.c:953
2839 msgid ""
2840 "\n"
2841 "I have not checked this key at all.\n"
2842 msgstr ""
2843 "\n"
2844 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2845
2846 #: g10/keyedit.c:957
2847 msgid ""
2848 "\n"
2849 "I have checked this key casually.\n"
2850 msgstr ""
2851 "\n"
2852 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2853
2854 #: g10/keyedit.c:961
2855 msgid ""
2856 "\n"
2857 "I have checked this key very carefully.\n"
2858 msgstr ""
2859 "\n"
2860 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2861
2862 #: g10/keyedit.c:970
2863 msgid "Really sign? "
2864 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2865
2866 #: g10/keyedit.c:1015 g10/keyedit.c:3859 g10/keyedit.c:3950 g10/keyedit.c:4023
2867 #: g10/sign.c:369
2868 #, c-format
2869 msgid "signing failed: %s\n"
2870 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2871
2872 #: g10/keyedit.c:1071
2873 msgid "This key is not protected.\n"
2874 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:1075
2877 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2878 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:1079
2881 msgid "Key is protected.\n"
2882 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:1099
2885 #, c-format
2886 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2887 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2888
2889 #: g10/keyedit.c:1105
2890 msgid ""
2891 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2892 "\n"
2893 msgstr ""
2894 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2895 "\n"
2896
2897 #: g10/keyedit.c:1119
2898 msgid ""
2899 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2900 "\n"
2901 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2902
2903 #: g10/keyedit.c:1122
2904 msgid "Do you really want to do this? "
2905 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2906
2907 #: g10/keyedit.c:1188
2908 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2909 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:1232
2912 msgid "quit this menu"
2913 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
2914
2915 #: g10/keyedit.c:1233
2916 msgid "q"
2917 msgstr "q"
2918
2919 #: g10/keyedit.c:1234
2920 msgid "save"
2921 msgstr "save"
2922
2923 #: g10/keyedit.c:1234
2924 msgid "save and quit"
2925 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2926
2927 #: g10/keyedit.c:1235
2928 msgid "help"
2929 msgstr "help"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:1235
2932 msgid "show this help"
2933 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
2934
2935 #: g10/keyedit.c:1237
2936 msgid "fpr"
2937 msgstr "fpr"
2938
2939 #: g10/keyedit.c:1237
2940 msgid "show fingerprint"
2941 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2942
2943 #: g10/keyedit.c:1238
2944 msgid "list"
2945 msgstr "list"
2946
2947 #: g10/keyedit.c:1238
2948 msgid "list key and user IDs"
2949 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2950
2951 #: g10/keyedit.c:1239
2952 msgid "l"
2953 msgstr "l"
2954
2955 #: g10/keyedit.c:1240
2956 msgid "uid"
2957 msgstr "uid"
2958
2959 #: g10/keyedit.c:1240
2960 msgid "select user ID N"
2961 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2962
2963 #: g10/keyedit.c:1241
2964 msgid "key"
2965 msgstr "key"
2966
2967 #: g10/keyedit.c:1241
2968 msgid "select secondary key N"
2969 msgstr "åðéëïãÞ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý N"
2970
2971 #: g10/keyedit.c:1242
2972 msgid "check"
2973 msgstr "check"
2974
2975 #: g10/keyedit.c:1242
2976 msgid "list signatures"
2977 msgstr "áðåéêüíéóç õðïãñáöþí"
2978
2979 #: g10/keyedit.c:1243
2980 msgid "c"
2981 msgstr "c"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:1244
2984 msgid "sign"
2985 msgstr "sign"
2986
2987 #: g10/keyedit.c:1244
2988 msgid "sign the key"
2989 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý"
2990
2991 #: g10/keyedit.c:1245
2992 msgid "s"
2993 msgstr "s"
2994
2995 #: g10/keyedit.c:1246
2996 #, fuzzy
2997 msgid "tsign"
2998 msgstr "sign"
2999
3000 #: g10/keyedit.c:1246
3001 #, fuzzy
3002 msgid "make a trust signature"
3003 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
3004
3005 #: g10/keyedit.c:1247
3006 msgid "lsign"
3007 msgstr "lsign"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1247
3010 msgid "sign the key locally"
3011 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3012
3013 #: g10/keyedit.c:1248
3014 msgid "nrsign"
3015 msgstr "nrsign"
3016
3017 #: g10/keyedit.c:1248
3018 msgid "sign the key non-revocably"
3019 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ìç-áíáêáëÝóéìá"
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1249
3022 msgid "nrlsign"
3023 msgstr "nrlsign"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1249
3026 msgid "sign the key locally and non-revocably"
3027 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ êáé ìç-áíáêáëÝóéìá"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1250
3030 msgid "debug"
3031 msgstr "debug"
3032
3033 #: g10/keyedit.c:1251
3034 msgid "adduid"
3035 msgstr "adduid"
3036
3037 #: g10/keyedit.c:1251
3038 msgid "add a user ID"
3039 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3040
3041 #: g10/keyedit.c:1252
3042 msgid "addphoto"
3043 msgstr "addphoto"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:1252
3046 msgid "add a photo ID"
3047 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1253
3050 msgid "deluid"
3051 msgstr "deluid"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:1253
3054 msgid "delete user ID"
3055 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:1255
3058 msgid "delphoto"
3059 msgstr "delphoto"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1256
3062 msgid "addkey"
3063 msgstr "addkey"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:1256
3066 msgid "add a secondary key"
3067 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:1258
3070 #, fuzzy
3071 msgid "addcardkey"
3072 msgstr "addkey"
3073
3074 #: g10/keyedit.c:1258
3075 msgid "add a key to a smartcard"
3076 msgstr ""
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1259
3079 msgid "keytocard"
3080 msgstr ""
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1259
3083 msgid "move a key to a smartcard"
3084 msgstr ""
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1261
3087 msgid "delkey"
3088 msgstr "delkey"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:1261
3091 msgid "delete a secondary key"
3092 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3093
3094 #: g10/keyedit.c:1262
3095 msgid "addrevoker"
3096 msgstr "addrevoker"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1262
3099 msgid "add a revocation key"
3100 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1263
3103 msgid "delsig"
3104 msgstr "delsig"
3105
3106 #: g10/keyedit.c:1263
3107 msgid "delete signatures"
3108 msgstr "äéáãñáöÞ õðïãñáöþí"
3109
3110 #: g10/keyedit.c:1264
3111 msgid "expire"
3112 msgstr "expire"
3113
3114 #: g10/keyedit.c:1264
3115 msgid "change the expire date"
3116 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1265
3119 msgid "primary"
3120 msgstr "ðñùôåýùí"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:1265
3123 msgid "flag user ID as primary"
3124 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3125
3126 #: g10/keyedit.c:1266
3127 msgid "toggle"
3128 msgstr "toggle"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:1266
3131 msgid "toggle between secret and public key listing"
3132 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:1268
3135 msgid "t"
3136 msgstr "t"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:1269
3139 msgid "pref"
3140 msgstr "pref"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:1269
3143 msgid "list preferences (expert)"
3144 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:1270
3147 msgid "showpref"
3148 msgstr "showpref"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:1270
3151 msgid "list preferences (verbose)"
3152 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3153
3154 #: g10/keyedit.c:1271
3155 msgid "setpref"
3156 msgstr "setpref"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:1271
3159 msgid "set preference list"
3160 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:1272
3163 msgid "updpref"
3164 msgstr "updpref"
3165
3166 #: g10/keyedit.c:1272
3167 msgid "updated preferences"
3168 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
3169
3170 #: g10/keyedit.c:1273
3171 #, fuzzy
3172 msgid "keyserver"
3173 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:1273
3176 #, fuzzy
3177 msgid "set preferred keyserver URL"
3178 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1274
3181 msgid "passwd"
3182 msgstr "passwd"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1274
3185 msgid "change the passphrase"
3186 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:1275
3189 msgid "trust"
3190 msgstr "trust"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:1275
3193 msgid "change the ownertrust"
3194 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:1276
3197 msgid "revsig"
3198 msgstr "revsig"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:1276
3201 msgid "revoke signatures"
3202 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:1277
3205 msgid "revuid"
3206 msgstr "revuid"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1277
3209 msgid "revoke a user ID"
3210 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3211
3212 #: g10/keyedit.c:1278
3213 msgid "revkey"
3214 msgstr "revkey"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1278
3217 msgid "revoke a secondary key"
3218 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:1279
3221 msgid "disable"
3222 msgstr "disable"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:1279
3225 msgid "disable a key"
3226 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1280
3229 msgid "enable"
3230 msgstr "enable"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1280
3233 msgid "enable a key"
3234 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1281
3237 msgid "showphoto"
3238 msgstr "showphoto"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1281
3241 msgid "show photo ID"
3242 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3243
3244 #: g10/keyedit.c:1300 g10/delkey.c:120
3245 msgid "can't do that in batchmode\n"
3246 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:1331
3249 #, c-format
3250 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
3251 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:1348
3254 msgid "Secret key is available.\n"
3255 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:1380
3258 msgid "Command> "
3259 msgstr "ÅíôïëÞ> "
3260
3261 #: g10/keyedit.c:1410
3262 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3263 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:1415
3266 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3267 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:1463
3270 msgid "Key is revoked."
3271 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3272
3273 #: g10/keyedit.c:1482
3274 msgid "Really sign all user IDs? "
3275 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1483
3278 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3279 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:1508
3282 #, c-format
3283 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3284 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1530 g10/keyedit.c:1551 g10/keyedit.c:1654
3287 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3288 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:1532
3291 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3292 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:1535
3295 msgid "Really remove all selected user IDs? "
3296 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3297
3298 #: g10/keyedit.c:1536
3299 msgid "Really remove this user ID? "
3300 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3301
3302 #: g10/keyedit.c:1586
3303 #, fuzzy
3304 msgid "Really move the primary key? "
3305 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3306
3307 #: g10/keyedit.c:1598
3308 #, fuzzy
3309 msgid "You must select exactly one key.\n"
3310 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:1618 g10/keyedit.c:1673
3313 msgid "You must select at least one key.\n"
3314 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:1621
3317 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
3318 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3319
3320 #: g10/keyedit.c:1622
3321 msgid "Do you really want to delete this key? "
3322 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3323
3324 #: g10/keyedit.c:1657
3325 msgid "Really revoke all selected user IDs? "
3326 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3327
3328 #: g10/keyedit.c:1658
3329 msgid "Really revoke this user ID? "
3330 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3331
3332 #: g10/keyedit.c:1677
3333 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
3334 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3335
3336 #: g10/keyedit.c:1678
3337 msgid "Do you really want to revoke this key? "
3338 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3339
3340 #: g10/keyedit.c:1717
3341 msgid ""
3342 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3343 msgstr ""
3344
3345 #: g10/keyedit.c:1749
3346 #, fuzzy
3347 msgid "Set preference list to:\n"
3348 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:1755
3351 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? "
3352 msgstr ""
3353 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3354
3355 #: g10/keyedit.c:1757
3356 msgid "Really update the preferences? "
3357 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:1805
3360 msgid "Save changes? "
3361 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3362
3363 #: g10/keyedit.c:1808
3364 msgid "Quit without saving? "
3365 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3366
3367 #: g10/keyedit.c:1818
3368 #, c-format
3369 msgid "update failed: %s\n"
3370 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3371
3372 #: g10/keyedit.c:1825
3373 #, c-format
3374 msgid "update secret failed: %s\n"
3375 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3376
3377 #: g10/keyedit.c:1832
3378 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3379 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:1844
3382 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
3383 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:1906
3386 msgid "Digest: "
3387 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3388
3389 #: g10/keyedit.c:1958
3390 msgid "Features: "
3391 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3392
3393 #: g10/keyedit.c:1969
3394 msgid "Keyserver no-modify"
3395 msgstr ""
3396
3397 #: g10/keyedit.c:1979 g10/keylist.c:223
3398 msgid "Preferred keyserver: "
3399 msgstr ""
3400
3401 #: g10/keyedit.c:2219
3402 #, c-format
3403 msgid "This key may be revoked by %s key "
3404 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3405
3406 #: g10/keyedit.c:2223
3407 msgid " (sensitive)"
3408 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:2237 g10/keyedit.c:2293 g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2434
3411 #, fuzzy, c-format
3412 msgid "created: %s"
3413 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:2240 g10/keyedit.c:2341 g10/keyedit.c:2453 g10/keylist.c:692
3416 #: g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:790 g10/mainproc.c:930 g10/mainproc.c:1551
3417 #: g10/trustdb.c:1124
3418 #, fuzzy
3419 msgid "revoked"
3420 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:2242 g10/keyedit.c:2343 g10/keyedit.c:2455 g10/keylist.c:671
3423 #: g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:737 g10/keylist.c:792 g10/mainproc.c:1553
3424 #: g10/trustdb.c:499
3425 #, fuzzy
3426 msgid "expired"
3427 msgstr "expire"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:2244 g10/keyedit.c:2295 g10/keyedit.c:2421 g10/keyedit.c:2436
3430 #: g10/keylist.c:673 g10/keylist.c:696 g10/keylist.c:794 g10/keylist.c:820
3431 #: g10/mainproc.c:932
3432 #, fuzzy
3433 msgid "expires"
3434 msgstr "expire"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:2246
3437 #, fuzzy, c-format
3438 msgid "usage: %s"
3439 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3440
3441 #: g10/keyedit.c:2261
3442 #, fuzzy, c-format
3443 msgid "trust: %s"
3444 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:2265
3447 #, c-format
3448 msgid "validity: %s"
3449 msgstr ""
3450
3451 #: g10/keyedit.c:2272
3452 msgid "This key has been disabled"
3453 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3454
3455 #: g10/keyedit.c:2300
3456 msgid "card-no: "
3457 msgstr ""
3458
3459 #: g10/keyedit.c:2381
3460 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3461 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:2389
3464 msgid ""
3465 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3466 "unless you restart the program.\n"
3467 msgstr ""
3468 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3469 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3470
3471 #: g10/keyedit.c:2520
3472 msgid ""
3473 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3474 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3475 msgstr ""
3476 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3477 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3478
3479 #: g10/keyedit.c:2580
3480 msgid ""
3481 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3482 "versions\n"
3483 "         of PGP to reject this key.\n"
3484 msgstr ""
3485 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3486 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:2585 g10/keyedit.c:2863
3489 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3490 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3491
3492 #: g10/keyedit.c:2591
3493 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3494 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:2731
3497 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3498 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:2741
3501 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3502 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:2745
3505 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3506 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:2751
3509 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3510 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:2765
3513 #, c-format
3514 msgid "Deleted %d signature.\n"
3515 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:2766
3518 #, c-format
3519 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3520 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:2769
3523 msgid "Nothing deleted.\n"
3524 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:2858
3527 msgid ""
3528 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3529 "cause\n"
3530 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3531 msgstr ""
3532 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3533 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3534 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:2869
3537 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3538 msgstr ""
3539 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:2889
3542 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3543 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3544
3545 #: g10/keyedit.c:2912
3546 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3547 msgstr ""
3548 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:2927
3551 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3552 msgstr ""
3553 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3554
3555 #: g10/keyedit.c:2949
3556 #, fuzzy
3557 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3558 msgstr ""
3559 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:2968
3562 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3563 msgstr ""
3564 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3565 "åðáíÝëèåé!\n"
3566
3567 #: g10/keyedit.c:2974
3568 msgid ""
3569 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N): "
3570 msgstr ""
3571 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3572 "N): "
3573
3574 #: g10/keyedit.c:3035
3575 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3576 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:3041
3579 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3580 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:3045
3583 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3584 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3585
3586 #: g10/keyedit.c:3048
3587 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3588 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3589
3590 #: g10/keyedit.c:3094
3591 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3592 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:3110
3595 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3596 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:3190
3599 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3600 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:3229 g10/keyedit.c:3339 g10/keyedit.c:3458
3603 #, fuzzy, c-format
3604 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3605 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:3400
3608 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3609 msgstr ""
3610
3611 #: g10/keyedit.c:3479
3612 #, fuzzy
3613 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3614 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3615
3616 #: g10/keyedit.c:3480
3617 #, fuzzy
3618 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3619 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3620
3621 #: g10/keyedit.c:3542
3622 #, c-format
3623 msgid "No user ID with index %d\n"
3624 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:3588
3627 #, c-format
3628 msgid "No secondary key with index %d\n"
3629 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äåõôåñåýïí êëåéäß ìå äåßêôç %d\n"
3630
3631 #: g10/keyedit.c:3702
3632 msgid "user ID: \""
3633 msgstr "user ID: \""
3634
3635 #: g10/keyedit.c:3707
3636 #, fuzzy, c-format
3637 msgid ""
3638 "\"\n"
3639 "signed with your key %s at %s\n"
3640 msgstr ""
3641 "\"\n"
3642 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:3710
3645 #, fuzzy, c-format
3646 msgid ""
3647 "\"\n"
3648 "locally signed with your key %s at %s\n"
3649 msgstr ""
3650 "\"\n"
3651 "õðïãñÜöèçêå ôïðéêÜ ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:3715
3654 #, c-format
3655 msgid "This signature expired on %s.\n"
3656 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3657
3658 #: g10/keyedit.c:3719
3659 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3660 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3661
3662 #: g10/keyedit.c:3723
3663 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3664 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:3748
3667 msgid "You have signed these user IDs:\n"
3668 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:3769
3671 #, fuzzy, c-format
3672 msgid "   signed by %s on %s%s%s\n"
3673 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3674
3675 #: g10/keyedit.c:3778
3676 #, fuzzy, c-format
3677 msgid "   revoked by %s on %s\n"
3678 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:3798
3681 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3682 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3683
3684 #: g10/keyedit.c:3808
3685 #, fuzzy, c-format
3686 msgid "   signed by %s on %s%s\n"
3687 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3688
3689 #: g10/keyedit.c:3810
3690 msgid " (non-exportable)"
3691 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3692
3693 #: g10/keyedit.c:3817
3694 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3695 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3696
3697 #: g10/keyedit.c:3847
3698 msgid "no secret key\n"
3699 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3700
3701 #: g10/keyedit.c:3917
3702 #, c-format
3703 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3704 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:3934
3707 #, c-format
3708 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3709 msgstr ""
3710 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3711
3712 #: g10/keyedit.c:4103
3713 #, fuzzy, c-format
3714 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3715 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3716
3717 #: g10/keylist.c:180
3718 msgid "Critical signature policy: "
3719 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
3720
3721 #: g10/keylist.c:182
3722 msgid "Signature policy: "
3723 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
3724
3725 #: g10/keylist.c:221
3726 msgid "Critical preferred keyserver: "
3727 msgstr ""
3728
3729 #: g10/keylist.c:269 g10/keylist.c:313
3730 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
3731 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
3732
3733 #: g10/keylist.c:287
3734 msgid "Critical signature notation: "
3735 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
3736
3737 #: g10/keylist.c:289
3738 msgid "Signature notation: "
3739 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3740
3741 #: g10/keylist.c:300
3742 msgid "not human readable"
3743 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
3744
3745 #: g10/keylist.c:401
3746 msgid "Keyring"
3747 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
3748
3749 #: g10/keylist.c:1412
3750 msgid "Primary key fingerprint:"
3751 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
3752
3753 #: g10/keylist.c:1414
3754 msgid "     Subkey fingerprint:"
3755 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
3756
3757 #: g10/keylist.c:1421
3758 msgid " Primary key fingerprint:"
3759 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
3760
3761 #: g10/keylist.c:1423
3762 msgid "      Subkey fingerprint:"
3763 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
3764
3765 #: g10/keylist.c:1427 g10/keylist.c:1431
3766 #, fuzzy
3767 msgid "      Key fingerprint ="
3768 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
3769
3770 #: g10/keylist.c:1498
3771 msgid "      Card serial no. ="
3772 msgstr ""
3773
3774 #: g10/mainproc.c:248
3775 #, c-format
3776 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3777 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
3778
3779 #: g10/mainproc.c:262
3780 #, c-format
3781 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
3782 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß Üãíùóôïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò (%d)\n"
3783
3784 #: g10/mainproc.c:299
3785 #, c-format
3786 msgid "%s encrypted session key\n"
3787 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
3788
3789 #: g10/mainproc.c:301 g10/encr-data.c:66
3790 #, c-format
3791 msgid "%s encrypted data\n"
3792 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
3793
3794 #: g10/mainproc.c:305 g10/encr-data.c:68
3795 #, c-format
3796 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3797 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
3798
3799 #: g10/mainproc.c:309
3800 #, fuzzy, c-format
3801 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3802 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
3803
3804 #: g10/mainproc.c:373
3805 #, fuzzy, c-format
3806 msgid "public key is %s\n"
3807 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
3808
3809 #: g10/mainproc.c:428
3810 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3811 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
3812
3813 #: g10/mainproc.c:462
3814 #, fuzzy, c-format
3815 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3816 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
3817
3818 #: g10/mainproc.c:472
3819 #, fuzzy, c-format
3820 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3821 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
3822
3823 #: g10/mainproc.c:486
3824 #, c-format
3825 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3826 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
3827
3828 #: g10/mainproc.c:500
3829 #, c-format
3830 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3831 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
3832
3833 #: g10/mainproc.c:502
3834 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3835 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
3836
3837 #: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
3838 #, c-format
3839 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3840 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
3841
3842 #: g10/mainproc.c:538
3843 #, c-format
3844 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3845 msgstr ""
3846 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
3847 "%s áíôßèåôá\n"
3848
3849 #: g10/mainproc.c:570
3850 msgid "decryption okay\n"
3851 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
3852
3853 #: g10/mainproc.c:574
3854 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3855 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
3856
3857 #: g10/mainproc.c:587
3858 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3859 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
3860
3861 #: g10/mainproc.c:593
3862 #, c-format
3863 msgid "decryption failed: %s\n"
3864 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3865
3866 #: g10/mainproc.c:613
3867 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3868 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
3869
3870 #: g10/mainproc.c:615
3871 #, c-format
3872 msgid "original file name='%.*s'\n"
3873 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
3874
3875 #: g10/mainproc.c:787
3876 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3877 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
3878
3879 #: g10/mainproc.c:1283
3880 msgid "signature verification suppressed\n"
3881 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
3882
3883 #: g10/mainproc.c:1325 g10/mainproc.c:1335
3884 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
3885 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
3886
3887 #: g10/mainproc.c:1345
3888 #, fuzzy, c-format
3889 msgid "Signature made %s\n"
3890 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3891
3892 #: g10/mainproc.c:1346
3893 #, fuzzy, c-format
3894 msgid "               using %s key %s\n"
3895 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
3896
3897 #: g10/mainproc.c:1350
3898 #, fuzzy, c-format
3899 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
3900 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
3901
3902 #: g10/mainproc.c:1370
3903 msgid "Key available at: "
3904 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
3905
3906 #: g10/mainproc.c:1470 g10/mainproc.c:1506
3907 msgid "BAD signature from \""
3908 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
3909
3910 #: g10/mainproc.c:1471 g10/mainproc.c:1507
3911 msgid "Expired signature from \""
3912 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
3913
3914 #: g10/mainproc.c:1472 g10/mainproc.c:1508
3915 msgid "Good signature from \""
3916 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3917
3918 #: g10/mainproc.c:1510
3919 msgid "[uncertain]"
3920 msgstr "[áâÝâáéï]"
3921
3922 #: g10/mainproc.c:1543
3923 msgid "                aka \""
3924 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
3925
3926 #: g10/mainproc.c:1638
3927 #, c-format
3928 msgid "Signature expired %s\n"
3929 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3930
3931 #: g10/mainproc.c:1643
3932 #, c-format
3933 msgid "Signature expires %s\n"
3934 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
3935
3936 #: g10/mainproc.c:1646
3937 #, c-format
3938 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
3939 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
3940
3941 #: g10/mainproc.c:1647
3942 msgid "binary"
3943 msgstr "äõáäéêü"
3944
3945 #: g10/mainproc.c:1648
3946 msgid "textmode"
3947 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
3948
3949 #: g10/mainproc.c:1648 g10/trustdb.c:498
3950 msgid "unknown"
3951 msgstr "Üãíùóôï"
3952
3953 #: g10/mainproc.c:1668
3954 #, c-format
3955 msgid "Can't check signature: %s\n"
3956 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
3957
3958 #: g10/mainproc.c:1736 g10/mainproc.c:1752 g10/mainproc.c:1838
3959 msgid "not a detached signature\n"
3960 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
3961
3962 #: g10/mainproc.c:1779
3963 msgid ""
3964 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
3965 msgstr ""
3966 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
3967
3968 #: g10/mainproc.c:1787
3969 #, c-format
3970 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3971 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
3972
3973