Fix German translation and msgmerge other po files
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
5 # Designated-Translator: none
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
12 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
13 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
23 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
24 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
25 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
26 #. the second vertical bar.
27 msgid "|pinentry-label|_OK"
28 msgstr ""
29
30 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
31 msgstr ""
32
33 msgid "|pinentry-label|PIN:"
34 msgstr ""
35
36 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
37 #. for the quality bar.
38 msgid "Quality:"
39 msgstr ""
40
41 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
42 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
43 #. string to describe what this is about.  The length of the
44 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
45 #. translate this entry, a default english text (see source)
46 #. will be used.
47 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
48 msgstr ""
49
50 msgid ""
51 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
52 "session"
53 msgstr ""
54
55 #, fuzzy
56 msgid ""
57 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
58 "this session"
59 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
60
61 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
62 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
63 #. two %d give the current and maximum number of tries.
64 #, c-format
65 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
66 msgstr ""
67
68 #, fuzzy
69 msgid "PIN too long"
70 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
71
72 #, fuzzy
73 msgid "Passphrase too long"
74 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
75
76 #, fuzzy
77 msgid "Invalid characters in PIN"
78 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
79
80 msgid "PIN too short"
81 msgstr ""
82
83 #, fuzzy
84 msgid "Bad PIN"
85 msgstr "êáêü MPI"
86
87 #, fuzzy
88 msgid "Bad Passphrase"
89 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
90
91 #, fuzzy
92 msgid "Passphrase"
93 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
94
95 #, fuzzy, c-format
96 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
97 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
98
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
102
103 #, c-format
104 msgid "can't open `%s': %s\n"
105 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
106
107 #, fuzzy, c-format
108 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
109 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
110
111 #, c-format
112 msgid "detected card with S/N: %s\n"
113 msgstr ""
114
115 #, fuzzy, c-format
116 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
117 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
118
119 #, fuzzy, c-format
120 msgid "no suitable card key found: %s\n"
121 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
122
123 #, fuzzy, c-format
124 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
125 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
126
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "error writing key: %s\n"
129 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
130
131 #, c-format
132 msgid ""
133 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
134 "allow this?"
135 msgstr ""
136
137 msgid "Allow"
138 msgstr ""
139
140 msgid "Deny"
141 msgstr ""
142
143 #, fuzzy, c-format
144 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
145 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
146
147 #, fuzzy
148 msgid "Please re-enter this passphrase"
149 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
150
151 #, fuzzy, c-format
152 msgid ""
153 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   %"
154 "s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
155 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
156
157 msgid "does not match - try again"
158 msgstr ""
159
160 #, fuzzy, c-format
161 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
162 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
163
164 msgid "Please insert the card with serial number"
165 msgstr ""
166
167 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
168 msgstr ""
169
170 msgid "Admin PIN"
171 msgstr ""
172
173 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
174 #. used to unblock a PIN.
175 msgid "PUK"
176 msgstr ""
177
178 msgid "Reset Code"
179 msgstr ""
180
181 #, c-format
182 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
183 msgstr ""
184
185 #, fuzzy
186 msgid "Repeat this Reset Code"
187 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
188
189 #, fuzzy
190 msgid "Repeat this PUK"
191 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
192
193 #, fuzzy
194 msgid "Repeat this PIN"
195 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
196
197 #, fuzzy
198 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
199 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
200
201 #, fuzzy
202 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
203 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
204
205 #, fuzzy
206 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
207 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
208
209 #, c-format
210 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
211 msgstr ""
212
213 #, fuzzy, c-format
214 msgid "error creating temporary file: %s\n"
215 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
216
217 #, fuzzy, c-format
218 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
219 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
220
221 #, fuzzy
222 msgid "Enter new passphrase"
223 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
224
225 #, fuzzy
226 msgid "Take this one anyway"
227 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
228
229 #, c-format
230 msgid ""
231 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
232 "at least %u character long."
233 msgid_plural ""
234 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
235 "at least %u characters long."
236 msgstr[0] ""
237 msgstr[1] ""
238
239 #, c-format
240 msgid ""
241 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
242 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
243 msgid_plural ""
244 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
245 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
246 msgstr[0] ""
247 msgstr[1] ""
248
249 #, c-format
250 msgid ""
251 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
252 "a known term or match%%0Acertain pattern."
253 msgstr ""
254
255 #, c-format
256 msgid ""
257 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
258 msgstr ""
259
260 #, c-format
261 msgid ""
262 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
263 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
264 msgstr ""
265
266 msgid "Yes, protection is not needed"
267 msgstr ""
268
269 #, fuzzy, c-format
270 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
271 msgstr ""
272 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
273 "\n"
274
275 #, fuzzy
276 msgid "Please enter the new passphrase"
277 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
278
279 #, fuzzy
280 msgid ""
281 "@Options:\n"
282 " "
283 msgstr ""
284 "@\n"
285 "ÅðéëïãÝò:\n"
286 " "
287
288 msgid "run in server mode (foreground)"
289 msgstr ""
290
291 msgid "run in daemon mode (background)"
292 msgstr ""
293
294 msgid "verbose"
295 msgstr "áíáëõôéêÜ"
296
297 msgid "be somewhat more quiet"
298 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
299
300 msgid "sh-style command output"
301 msgstr ""
302
303 msgid "csh-style command output"
304 msgstr ""
305
306 #, fuzzy
307 msgid "|FILE|read options from FILE"
308 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
309
310 msgid "do not detach from the console"
311 msgstr ""
312
313 msgid "do not grab keyboard and mouse"
314 msgstr ""
315
316 #, fuzzy
317 msgid "use a log file for the server"
318 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
319
320 #, fuzzy
321 msgid "use a standard location for the socket"
322 msgstr ""
323 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
324
325 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
326 msgstr ""
327
328 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
329 msgstr ""
330
331 #, fuzzy
332 msgid "do not use the SCdaemon"
333 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
334
335 msgid "ignore requests to change the TTY"
336 msgstr ""
337
338 msgid "ignore requests to change the X display"
339 msgstr ""
340
341 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
342 msgstr ""
343
344 msgid "do not use the PIN cache when signing"
345 msgstr ""
346
347 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
348 msgstr ""
349
350 #, fuzzy
351 msgid "allow presetting passphrase"
352 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
353
354 msgid "enable ssh-agent emulation"
355 msgstr ""
356
357 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
358 msgstr ""
359
360 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
361 #. reporting address.  This is so that we can change the
362 #. reporting address without breaking the translations.
363 #, fuzzy
364 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
365 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
366
367 #, fuzzy
368 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
369 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
370
371 msgid ""
372 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
373 "Secret key management for GnuPG\n"
374 msgstr ""
375
376 #, c-format
377 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
378 msgstr ""
379
380 #, c-format
381 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
382 msgstr ""
383
384 #, c-format
385 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
386 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
387
388 #, c-format
389 msgid "option file `%s': %s\n"
390 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
391
392 #, c-format
393 msgid "reading options from `%s'\n"
394 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
395
396 #, c-format
397 msgid "error creating `%s': %s\n"
398 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
399
400 #, c-format
401 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
402 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
403
404 msgid "name of socket too long\n"
405 msgstr ""
406
407 #, fuzzy, c-format
408 msgid "can't create socket: %s\n"
409 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
410
411 #, c-format
412 msgid "socket name `%s' is too long\n"
413 msgstr ""
414
415 #, fuzzy
416 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
417 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
418
419 #, fuzzy
420 msgid "error getting nonce for the socket\n"
421 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
422
423 #, fuzzy, c-format
424 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
425 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
426
427 #, fuzzy, c-format
428 msgid "listen() failed: %s\n"
429 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
430
431 #, fuzzy, c-format
432 msgid "listening on socket `%s'\n"
433 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
434
435 #, fuzzy, c-format
436 msgid "directory `%s' created\n"
437 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
438
439 #, fuzzy, c-format
440 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
441 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
442
443 #, fuzzy, c-format
444 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
445 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
446
447 #, fuzzy, c-format
448 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
449 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
450
451 #, c-format
452 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
453 msgstr ""
454
455 #, c-format
456 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
457 msgstr ""
458
459 #, c-format
460 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
461 msgstr ""
462
463 #, c-format
464 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
465 msgstr ""
466
467 #, fuzzy, c-format
468 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
469 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
470
471 #, fuzzy, c-format
472 msgid "%s %s stopped\n"
473 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
474
475 #, fuzzy
476 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
477 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
478
479 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
480 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
481
482 #, c-format
483 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
484 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
485
486 #, fuzzy
487 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
488 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
489
490 msgid ""
491 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
492 "Password cache maintenance\n"
493 msgstr ""
494
495 msgid ""
496 "@Commands:\n"
497 " "
498 msgstr ""
499 "@ÅíôïëÝò:\n"
500 " "
501
502 msgid ""
503 "@\n"
504 "Options:\n"
505 " "
506 msgstr ""
507 "@\n"
508 "ÅðéëïãÝò:\n"
509 " "
510
511 #, fuzzy
512 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
513 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
514
515 msgid ""
516 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
517 "Secret key maintenance tool\n"
518 msgstr ""
519
520 #, fuzzy
521 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
522 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
523
524 #, fuzzy
525 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
526 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
527
528 msgid ""
529 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
530 "system."
531 msgstr ""
532
533 #, fuzzy
534 msgid ""
535 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
536 "needed to complete this operation."
537 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
538
539 #, fuzzy
540 msgid "Passphrase:"
541 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
542
543 #, fuzzy
544 msgid "cancelled\n"
545 msgstr "Áêýñùóç"
546
547 #, fuzzy, c-format
548 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
549 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
550
551 #, fuzzy, c-format
552 msgid "error opening `%s': %s\n"
553 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
554
555 #, fuzzy, c-format
556 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
557 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
558
559 #, c-format
560 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
561 msgstr ""
562
563 #, fuzzy, c-format
564 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
565 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
566
567 #, fuzzy, c-format
568 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
569 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
570
571 #, c-format
572 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
573 msgstr ""
574
575 #, fuzzy, c-format
576 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
577 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
578
579 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
580 msgstr ""
581
582 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
583 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
584 #. Pinentry to insert a line break.  The double
585 #. percent sign is actually needed because it is also
586 #. a printf format string.  If you need to insert a
587 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
588 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
589 #. certificate.
590 #, c-format
591 msgid ""
592 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
593 "certificates?"
594 msgstr ""
595
596 #, fuzzy
597 msgid "Yes"
598 msgstr "íáé|íáß"
599
600 msgid "No"
601 msgstr ""
602
603 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
604 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
605 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
606 #. needed because it is also a printf format string.  If you
607 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
608 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
609 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
610 #. as stored in the certificate.
611 #, c-format
612 msgid ""
613 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
614 "fingerprint:%%0A  %s"
615 msgstr ""
616
617 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
618 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
619 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
620 msgid "Correct"
621 msgstr ""
622
623 msgid "Wrong"
624 msgstr ""
625
626 #, c-format
627 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
628 msgstr ""
629
630 #, c-format
631 msgid ""
632 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
633 "it now."
634 msgstr ""
635
636 #, fuzzy
637 msgid "Change passphrase"
638 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
639
640 msgid "I'll change it later"
641 msgstr ""
642
643 #, fuzzy, c-format
644 msgid "error creating a pipe: %s\n"
645 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
646
647 #, fuzzy, c-format
648 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
649 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
650
651 #, fuzzy, c-format
652 msgid "error forking process: %s\n"
653 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
654
655 #, c-format
656 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
657 msgstr ""
658
659 #, fuzzy, c-format
660 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
661 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
662
663 #, fuzzy, c-format
664 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
665 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
666
667 #, c-format
668 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
669 msgstr ""
670
671 #, fuzzy, c-format
672 msgid "error running `%s': terminated\n"
673 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
674
675 #, fuzzy, c-format
676 msgid "error creating socket: %s\n"
677 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
678
679 #, fuzzy
680 msgid "host not found"
681 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
682
683 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
684 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
685
686 #, c-format
687 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
688 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
689
690 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
691 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
692
693 #, fuzzy
694 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
695 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
696
697 #, fuzzy
698 msgid "canceled by user\n"
699 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
700
701 #, fuzzy
702 msgid "problem with the agent\n"
703 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
704
705 #, c-format
706 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
707 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
708
709 #, fuzzy, c-format
710 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
711 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
712
713 #, fuzzy, c-format
714 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
715 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
716
717 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
718 msgid "yes"
719 msgstr "íáé|íáß"
720
721 msgid "yY"
722 msgstr "yY"
723
724 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
725 msgid "no"
726 msgstr "ü÷é|ï÷é"
727
728 msgid "nN"
729 msgstr "nN"
730
731 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
732 msgid "quit"
733 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
734
735 msgid "qQ"
736 msgstr "qQ"
737
738 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
739 msgid "okay|okay"
740 msgstr ""
741
742 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
743 msgid "cancel|cancel"
744 msgstr ""
745
746 msgid "oO"
747 msgstr ""
748
749 #, fuzzy
750 msgid "cC"
751 msgstr "c"
752
753 #, c-format
754 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
755 msgstr ""
756
757 #, c-format
758 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
759 msgstr ""
760
761 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
762 msgstr ""
763
764 #, c-format
765 msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
766 msgstr ""
767
768 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
769 msgstr ""
770
771 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
772 #. verbatim.  It will not be printed.
773 msgid "|audit-log-result|Good"
774 msgstr ""
775
776 msgid "|audit-log-result|Bad"
777 msgstr ""
778
779 msgid "|audit-log-result|Not supported"
780 msgstr ""
781
782 #, fuzzy
783 msgid "|audit-log-result|No certificate"
784 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
785
786 #, fuzzy
787 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
788 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
789
790 msgid "|audit-log-result|Error"
791 msgstr ""
792
793 #, fuzzy
794 msgid "|audit-log-result|Not used"
795 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
796
797 #, fuzzy
798 msgid "|audit-log-result|Okay"
799 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
800
801 #, fuzzy
802 msgid "|audit-log-result|Skipped"
803 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
804
805 #, fuzzy
806 msgid "|audit-log-result|Some"
807 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
808
809 #, fuzzy
810 msgid "Certificate chain available"
811 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
812
813 #, fuzzy
814 msgid "root certificate missing"
815 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
816
817 msgid "Data encryption succeeded"
818 msgstr ""
819
820 #, fuzzy
821 msgid "Data available"
822 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
823
824 #, fuzzy
825 msgid "Session key created"
826 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
827
828 #, fuzzy, c-format
829 msgid "algorithm: %s"
830 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
831
832 #, fuzzy, c-format
833 msgid "unsupported algorithm: %s"
834 msgstr ""
835 "\n"
836 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
837
838 #, fuzzy
839 msgid "seems to be not encrypted"
840 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
841
842 msgid "Number of recipients"
843 msgstr ""
844
845 #, c-format
846 msgid "Recipient %d"
847 msgstr ""
848
849 msgid "Data signing succeeded"
850 msgstr ""
851
852 #, fuzzy, c-format
853 msgid "data hash algorithm: %s"
854 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
855
856 #, fuzzy, c-format
857 msgid "Signer %d"
858 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
859
860 #, fuzzy, c-format
861 msgid "attr hash algorithm: %s"
862 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
863
864 msgid "Data decryption succeeded"
865 msgstr ""
866
867 #, fuzzy
868 msgid "Encryption algorithm supported"
869 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
870
871 #, fuzzy
872 msgid "Data verification succeeded"
873 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
874
875 #, fuzzy
876 msgid "Signature available"
877 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
878
879 #, fuzzy
880 msgid "Parsing data succeeded"
881 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
882
883 #, fuzzy, c-format
884 msgid "bad data hash algorithm: %s"
885 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
886
887 #, fuzzy, c-format
888 msgid "Signature %d"
889 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
890
891 #, fuzzy
892 msgid "Certificate chain valid"
893 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
894
895 #, fuzzy
896 msgid "Root certificate trustworthy"
897 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
898
899 #, fuzzy
900 msgid "no CRL found for certificate"
901 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
902
903 #, fuzzy
904 msgid "the available CRL is too old"
905 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
906
907 #, fuzzy
908 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
909 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
910
911 #, fuzzy
912 msgid "Included certificates"
913 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
914
915 msgid "No audit log entries."
916 msgstr ""
917
918 #, fuzzy
919 msgid "Unknown operation"
920 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
921
922 msgid "Gpg-Agent usable"
923 msgstr ""
924
925 msgid "Dirmngr usable"
926 msgstr ""
927
928 #, fuzzy, c-format
929 msgid "No help available for `%s'."
930 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
931
932 #, fuzzy
933 msgid "ignoring garbage line"
934 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
935
936 #, fuzzy
937 msgid "[none]"
938 msgstr "Üãíùóôï"
939
940 #, c-format
941 msgid "armor: %s\n"
942 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
943
944 msgid "invalid armor header: "
945 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
946
947 msgid "armor header: "
948 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
949
950 msgid "invalid clearsig header\n"
951 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
952
953 #, fuzzy
954 msgid "unknown armor header: "
955 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
956
957 msgid "nested clear text signatures\n"
958 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
959
960 #, fuzzy
961 msgid "unexpected armor: "
962 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
963
964 msgid "invalid dash escaped line: "
965 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
966
967 #, fuzzy, c-format
968 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
969 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
970
971 msgid "premature eof (no CRC)\n"
972 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
973
974 msgid "premature eof (in CRC)\n"
975 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
976
977 msgid "malformed CRC\n"
978 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
979
980 #, fuzzy, c-format
981 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
982 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
983
984 #, fuzzy
985 msgid "premature eof (in trailer)\n"
986 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
987
988 msgid "error in trailer line\n"
989 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
990
991 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
992 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
993
994 #, c-format
995 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
996 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
997
998 msgid ""
999 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1000 msgstr ""
1001 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1002 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1003
1004 msgid ""
1005 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1006 "an '='\n"
1007 msgstr ""
1008 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1009 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1010
1011 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1012 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1013
1014 #, fuzzy
1015 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1016 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1017
1018 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1019 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1020
1021 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1022 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1023
1024 msgid "not human readable"
1025 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1026
1027 #, fuzzy, c-format
1028 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1029 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1030
1031 #, c-format
1032 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1033 msgstr ""
1034
1035 #, fuzzy
1036 msgid "can't do this in batch mode\n"
1037 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1038
1039 #, fuzzy
1040 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1041 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1042
1043 #, fuzzy
1044 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1045 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1046
1047 msgid "Your selection? "
1048 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1049
1050 msgid "[not set]"
1051 msgstr ""
1052
1053 #, fuzzy
1054 msgid "male"
1055 msgstr "enable"
1056
1057 #, fuzzy
1058 msgid "female"
1059 msgstr "enable"
1060
1061 #, fuzzy
1062 msgid "unspecified"
1063 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1064
1065 #, fuzzy
1066 msgid "not forced"
1067 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1068
1069 msgid "forced"
1070 msgstr ""
1071
1072 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1073 msgstr ""
1074
1075 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1076 msgstr ""
1077
1078 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1079 msgstr ""
1080
1081 msgid "Cardholder's surname: "
1082 msgstr ""
1083
1084 msgid "Cardholder's given name: "
1085 msgstr ""
1086
1087 #, c-format
1088 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1089 msgstr ""
1090
1091 #, fuzzy
1092 msgid "URL to retrieve public key: "
1093 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1094
1095 #, c-format
1096 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1097 msgstr ""
1098
1099 #, fuzzy, c-format
1100 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1101 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1102
1103 #, c-format
1104 msgid "error reading `%s': %s\n"
1105 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1106
1107 #, fuzzy, c-format
1108 msgid "error writing `%s': %s\n"
1109 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1110
1111 msgid "Login data (account name): "
1112 msgstr ""
1113
1114 #, c-format
1115 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1116 msgstr ""
1117
1118 msgid "Private DO data: "
1119 msgstr ""
1120
1121 #, c-format
1122 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1123 msgstr ""
1124
1125 #, fuzzy
1126 msgid "Language preferences: "
1127 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1128
1129 #, fuzzy
1130 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1131 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1132
1133 #, fuzzy
1134 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1135 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1136
1137 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1138 msgstr ""
1139
1140 #, fuzzy
1141 msgid "Error: invalid response.\n"
1142 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1143
1144 #, fuzzy
1145 msgid "CA fingerprint: "
1146 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1147
1148 #, fuzzy
1149 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1150 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1151
1152 #, fuzzy, c-format
1153 msgid "key operation not possible: %s\n"
1154 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1155
1156 #, fuzzy
1157 msgid "not an OpenPGP card"
1158 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1159
1160 #, fuzzy, c-format
1161 msgid "error getting current key info: %s\n"
1162 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1163
1164 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1165 msgstr ""
1166
1167 msgid ""
1168 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1169 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1170 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1171 msgstr ""
1172
1173 #, fuzzy, c-format
1174 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1175 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1176
1177 #, fuzzy, c-format
1178 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1179 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1180
1181 #, fuzzy, c-format
1182 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1183 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1184
1185 #, c-format
1186 msgid "rounded up to %u bits\n"
1187 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1188
1189 #, c-format
1190 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1191 msgstr ""
1192
1193 #, c-format
1194 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1195 msgstr ""
1196
1197 #, fuzzy, c-format
1198 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1199 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1200
1201 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1202 msgstr ""
1203
1204 #, fuzzy
1205 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1206 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1207
1208 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1209 msgstr ""
1210
1211 #, c-format
1212 msgid ""
1213 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1214 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1215 "You should change them using the command --change-pin\n"
1216 msgstr ""
1217
1218 #, fuzzy
1219 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1220 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1221
1222 #, fuzzy
1223 msgid "   (1) Signature key\n"
1224 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1225
1226 #, fuzzy
1227 msgid "   (2) Encryption key\n"
1228 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1229
1230 msgid "   (3) Authentication key\n"
1231 msgstr ""
1232
1233 msgid "Invalid selection.\n"
1234 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1235
1236 #, fuzzy
1237 msgid "Please select where to store the key:\n"
1238 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1239
1240 #, fuzzy
1241 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1242 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1243
1244 #, fuzzy
1245 msgid "secret parts of key are not available\n"
1246 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1247
1248 #, fuzzy
1249 msgid "secret key already stored on a card\n"
1250 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1251
1252 #, fuzzy, c-format
1253 msgid "error writing key to card: %s\n"
1254 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1255
1256 msgid "quit this menu"
1257 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1258
1259 #, fuzzy
1260 msgid "show admin commands"
1261 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1262
1263 msgid "show this help"
1264 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1265
1266 #, fuzzy
1267 msgid "list all available data"
1268 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1269
1270 msgid "change card holder's name"
1271 msgstr ""
1272
1273 msgid "change URL to retrieve key"
1274 msgstr ""
1275
1276 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1277 msgstr ""
1278
1279 #, fuzzy
1280 msgid "change the login name"
1281 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1282
1283 #, fuzzy
1284 msgid "change the language preferences"
1285 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1286
1287 msgid "change card holder's sex"
1288 msgstr ""
1289
1290 #, fuzzy
1291 msgid "change a CA fingerprint"
1292 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1293
1294 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1295 msgstr ""
1296
1297 #, fuzzy
1298 msgid "generate new keys"
1299 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1300
1301 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1302 msgstr ""
1303
1304 msgid "verify the PIN and list all data"
1305 msgstr ""
1306
1307 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1308 msgstr ""
1309
1310 msgid "gpg/card> "
1311 msgstr ""
1312
1313 #, fuzzy
1314 msgid "Admin-only command\n"
1315 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1316
1317 #, fuzzy
1318 msgid "Admin commands are allowed\n"
1319 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1320
1321 #, fuzzy
1322 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1323 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1324
1325 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1326 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1327
1328 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1329 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1330
1331 #, c-format
1332 msgid "can't open `%s'\n"
1333 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1334
1335 #, fuzzy, c-format
1336 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1337 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1338
1339 #, c-format
1340 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1341 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1342
1343 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1344 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1345
1346 #, fuzzy
1347 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1348 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1349
1350 #, fuzzy
1351 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1352 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1353
1354 #, fuzzy
1355 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1356 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1357
1358 #, c-format
1359 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1360 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1361
1362 msgid "ownertrust information cleared\n"
1363 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1364
1365 #, c-format
1366 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1367 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1368
1369 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1370 msgstr ""
1371 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1372
1373 #, c-format
1374 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1375 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1376
1377 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1378 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1379
1380 #, c-format
1381 msgid "using cipher %s\n"
1382 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1383
1384 #, c-format
1385 msgid "`%s' already compressed\n"
1386 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1387
1388 #, c-format
1389 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1390 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1391
1392 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1393 msgstr ""
1394 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1395 "pgp2\n"
1396
1397 #, c-format
1398 msgid "reading from `%s'\n"
1399 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1400
1401 msgid ""
1402 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1403 msgstr ""
1404 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1405 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1406
1407 #, fuzzy, c-format
1408 msgid ""
1409 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1410 msgstr ""
1411 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1412 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1413
1414 #, fuzzy, c-format
1415 msgid ""
1416 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1417 "preferences\n"
1418 msgstr ""
1419 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1420 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1421
1422 #, c-format
1423 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1424 msgstr ""
1425 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1426 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1427
1428 #, c-format
1429 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1430 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1431
1432 #, c-format
1433 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1434 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1435
1436 #, c-format
1437 msgid "%s encrypted data\n"
1438 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1439
1440 #, c-format
1441 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1442 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1443
1444 msgid ""
1445 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1446 msgstr ""
1447 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1448 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1449
1450 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1451 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1452
1453 msgid "no remote program execution supported\n"
1454 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1455
1456 msgid ""
1457 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1458 msgstr ""
1459 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1460 "áñ÷åßïõ\n"
1461
1462 #, fuzzy
1463 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1464 msgstr ""
1465 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1466
1467 #, fuzzy, c-format
1468 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1469 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1470
1471 #, fuzzy, c-format
1472 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1473 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1474
1475 #, c-format
1476 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1477 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1478
1479 msgid "unnatural exit of external program\n"
1480 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1481
1482 msgid "unable to execute external program\n"
1483 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1484
1485 #, c-format
1486 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1487 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1488
1489 #, c-format
1490 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1491 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1492
1493 #, c-format
1494 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1495 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1496
1497 #, fuzzy
1498 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1499 msgstr ""
1500 "\n"
1501 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1502 "\n"
1503
1504 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1505 msgstr ""
1506
1507 #, fuzzy
1508 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1509 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1510
1511 #, fuzzy
1512 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1513 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1514
1515 #, fuzzy
1516 msgid "remove unusable parts from key during export"
1517 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1518
1519 msgid "remove as much as possible from key during export"
1520 msgstr ""
1521
1522 msgid "export keys in an S-expression based format"
1523 msgstr ""
1524
1525 #, fuzzy
1526 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1527 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1528
1529 #, fuzzy, c-format
1530 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1531 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1532
1533 #, fuzzy, c-format
1534 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1535 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1536
1537 #, fuzzy, c-format
1538 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1539 msgstr ""
1540 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1541
1542 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1543 msgstr ""
1544
1545 #, fuzzy, c-format
1546 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1547 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1548
1549 #, fuzzy, c-format
1550 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1551 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1552
1553 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1554 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1555
1556 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1557 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1558
1559 #, fuzzy
1560 msgid "[User ID not found]"
1561 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1562
1563 #, c-format
1564 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1565 msgstr ""
1566
1567 #, fuzzy, c-format
1568 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1569 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1570
1571 #, fuzzy
1572 msgid "No fingerprint"
1573 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1574
1575 #, fuzzy, c-format
1576 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1577 msgstr ""
1578 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1579
1580 #, fuzzy, c-format
1581 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1582 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1583
1584 #, fuzzy, c-format
1585 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1586 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1587
1588 #, fuzzy, c-format
1589 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1590 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1591
1592 #, fuzzy
1593 msgid "make a signature"
1594 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1595
1596 #, fuzzy
1597 msgid "make a clear text signature"
1598 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1599
1600 msgid "make a detached signature"
1601 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1602
1603 msgid "encrypt data"
1604 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1605
1606 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1607 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1608
1609 msgid "decrypt data (default)"
1610 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1611
1612 msgid "verify a signature"
1613 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1614
1615 msgid "list keys"
1616 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1617
1618 msgid "list keys and signatures"
1619 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1620
1621 #, fuzzy
1622 msgid "list and check key signatures"
1623 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1624
1625 msgid "list keys and fingerprints"
1626 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1627
1628 msgid "list secret keys"
1629 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1630
1631 msgid "generate a new key pair"
1632 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1633
1634 msgid "generate a revocation certificate"
1635 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1636
1637 msgid "remove keys from the public keyring"
1638 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1639
1640 msgid "remove keys from the secret keyring"
1641 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1642
1643 msgid "sign a key"
1644 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1645
1646 msgid "sign a key locally"
1647 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1648
1649 msgid "sign or edit a key"
1650 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1651
1652 #, fuzzy
1653 msgid "change a passphrase"
1654 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
1655
1656 msgid "export keys"
1657 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1658
1659 msgid "export keys to a key server"
1660 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1661
1662 msgid "import keys from a key server"
1663 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1664
1665 msgid "search for keys on a key server"
1666 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1667
1668 msgid "update all keys from a keyserver"
1669 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1670
1671 msgid "import/merge keys"
1672 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1673
1674 msgid "print the card status"
1675 msgstr ""
1676
1677 msgid "change data on a card"
1678 msgstr ""
1679
1680 msgid "change a card's PIN"
1681 msgstr ""
1682
1683 msgid "update the trust database"
1684 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1685
1686 #, fuzzy
1687 msgid "print message digests"
1688 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1689
1690 msgid "run in server mode"
1691 msgstr ""
1692
1693 msgid "create ascii armored output"
1694 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1695
1696 #, fuzzy
1697 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1698 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1699
1700 #, fuzzy
1701 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1702 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1703
1704 #, fuzzy
1705 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1706 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1707
1708 msgid "use canonical text mode"
1709 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1710
1711 #, fuzzy
1712 msgid "|FILE|write output to FILE"
1713 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1714
1715 msgid "do not make any changes"
1716 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1717
1718 msgid "prompt before overwriting"
1719 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1720
1721 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1722 msgstr ""
1723
1724 msgid ""
1725 "@\n"
1726 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1727 msgstr ""
1728 "@\n"
1729 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1730
1731 msgid ""
1732 "@\n"
1733 "Examples:\n"
1734 "\n"
1735 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1736 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1737 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1738 " --list-keys [names]        show keys\n"
1739 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1740 msgstr ""
1741 "@\n"
1742 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1743 "\n"
1744 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1745 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1746 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1747 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1748 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1749
1750 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1751 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1752
1753 #, fuzzy
1754 #| msgid ""
1755 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1756 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1757 #| "default operation depends on the input data\n"
1758 msgid ""
1759 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1760 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1761 "Default operation depends on the input data\n"
1762 msgstr ""
1763 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1764 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1765 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1766
1767 msgid ""
1768 "\n"
1769 "Supported algorithms:\n"
1770 msgstr ""
1771 "\n"
1772 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1773
1774 msgid "Pubkey: "
1775 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1776
1777 msgid "Cipher: "
1778 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1779
1780 msgid "Hash: "
1781 msgstr "Hash: "
1782
1783 msgid "Compression: "
1784 msgstr "Óõìðßåóç: "
1785
1786 msgid "usage: gpg [options] "
1787 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1788
1789 msgid "conflicting commands\n"
1790 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1791
1792 #, fuzzy, c-format
1793 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1794 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1795
1796 #, fuzzy, c-format
1797 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1798 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1799
1800 #, fuzzy, c-format
1801 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1802 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1803
1804 #, fuzzy, c-format
1805 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1806 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1807
1808 #, fuzzy, c-format
1809 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1810 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1811
1812 #, fuzzy, c-format
1813 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1814 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1815
1816 #, fuzzy, c-format
1817 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1818 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1819
1820 #, fuzzy, c-format
1821 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1822 msgstr ""
1823 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1824
1825 #, fuzzy, c-format
1826 msgid ""
1827 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1828 msgstr ""
1829 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1830
1831 #, fuzzy, c-format
1832 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1833 msgstr ""
1834 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1835
1836 #, fuzzy, c-format
1837 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1838 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1839
1840 #, fuzzy, c-format
1841 msgid ""
1842 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1843 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1844
1845 #, fuzzy, c-format
1846 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1847 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1848
1849 #, fuzzy, c-format
1850 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1851 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1852
1853 msgid "display photo IDs during key listings"
1854 msgstr ""
1855
1856 msgid "show policy URLs during signature listings"
1857 msgstr ""
1858
1859 #, fuzzy
1860 msgid "show all notations during signature listings"
1861 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1862
1863 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1864 msgstr ""
1865
1866 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1867 msgstr ""
1868
1869 #, fuzzy
1870 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1871 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1872
1873 msgid "show user ID validity during key listings"
1874 msgstr ""
1875
1876 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1877 msgstr ""
1878
1879 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1880 msgstr ""
1881
1882 #, fuzzy
1883 msgid "show the keyring name in key listings"
1884 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1885
1886 #, fuzzy
1887 msgid "show expiration dates during signature listings"
1888 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1889
1890 #, c-format
1891 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1892 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1893
1894 #, c-format
1895 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1896 msgstr ""
1897
1898 #, c-format
1899 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1900 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1901
1902 #, fuzzy, c-format
1903 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1904 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1905
1906 #, fuzzy, c-format
1907 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1908 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1909
1910 #, fuzzy
1911 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1912 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1913
1914 #, fuzzy, c-format
1915 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1916 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1917
1918 #, fuzzy
1919 msgid "invalid keyserver options\n"
1920 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1921
1922 #, c-format
1923 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1924 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1925
1926 msgid "invalid import options\n"
1927 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1928
1929 #, c-format
1930 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1931 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1932
1933 msgid "invalid export options\n"
1934 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1935
1936 #, fuzzy, c-format
1937 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1938 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1939
1940 #, fuzzy
1941 msgid "invalid list options\n"
1942 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1943
1944 msgid "display photo IDs during signature verification"
1945 msgstr ""
1946
1947 msgid "show policy URLs during signature verification"
1948 msgstr ""
1949
1950 #, fuzzy
1951 msgid "show all notations during signature verification"
1952 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1953
1954 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1955 msgstr ""
1956
1957 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1958 msgstr ""
1959
1960 #, fuzzy
1961 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1962 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1963
1964 #, fuzzy
1965 msgid "show user ID validity during signature verification"
1966 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1967
1968 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1969 msgstr ""
1970
1971 #, fuzzy
1972 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1973 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1974
1975 msgid "validate signatures with PKA data"
1976 msgstr ""
1977
1978 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1979 msgstr ""
1980
1981 #, fuzzy, c-format
1982 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1983 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1984
1985 #, fuzzy
1986 msgid "invalid verify options\n"
1987 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1988
1989 #, c-format
1990 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1991 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1992
1993 #, fuzzy, c-format
1994 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1995 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1996
1997 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1998 msgstr ""
1999
2000 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2001 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2002
2003 #, c-format
2004 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2005 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2006
2007 #, c-format
2008 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2009 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2010
2011 #, c-format
2012 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2013 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2014
2015 #, fuzzy, c-format
2016 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2017 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2018
2019 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2020 msgstr ""
2021 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2022
2023 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2024 msgstr ""
2025 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2026 "êáôÜóôáóç\n"
2027
2028 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2029 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2030
2031 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2032 msgstr ""
2033 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2034
2035 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2036 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2037
2038 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2039 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2040
2041 #, fuzzy
2042 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2043 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2044
2045 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2046 msgstr ""
2047 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2048 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2049
2050 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2051 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2052
2053 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2054 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2055
2056 #, fuzzy
2057 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2058 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2059
2060 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2061 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2062
2063 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2064 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2065
2066 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2067 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2068
2069 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2070 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2071
2072 msgid "invalid default preferences\n"
2073 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2074
2075 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2076 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2077
2078 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2079 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2080
2081 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2082 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2083
2084 #, c-format
2085 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2086 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2087
2088 #, fuzzy, c-format
2089 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2090 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2091
2092 #, fuzzy, c-format
2093 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2094 msgstr ""
2095 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2096
2097 #, fuzzy, c-format
2098 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2099 msgstr ""
2100 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2101
2102 #, c-format
2103 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2104 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2105
2106 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2107 msgstr ""
2108 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2109 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2110
2111 msgid "--store [filename]"
2112 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2113
2114 msgid "--symmetric [filename]"
2115 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2116
2117 #, fuzzy, c-format
2118 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2119 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2120
2121 msgid "--encrypt [filename]"
2122 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2123
2124 #, fuzzy
2125 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2126 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2127
2128 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2129 msgstr ""
2130
2131 #, fuzzy, c-format
2132 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2133 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2134
2135 msgid "--sign [filename]"
2136 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2137
2138 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2139 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2140
2141 #, fuzzy
2142 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2143 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2144
2145 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2146 msgstr ""
2147
2148 #, fuzzy, c-format
2149 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2150 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2151
2152 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2153 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2154
2155 msgid "--clearsign [filename]"
2156 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2157
2158 msgid "--decrypt [filename]"
2159 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2160
2161 msgid "--sign-key user-id"
2162 msgstr "--sign-key user-id"
2163
2164 msgid "--lsign-key user-id"
2165 msgstr "--lsign-key user-id"
2166
2167 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2168 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2169
2170 #, fuzzy
2171 msgid "--passwd <user-id>"
2172 msgstr "--sign-key user-id"
2173
2174 #, c-format
2175 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2176 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2177
2178 #, c-format
2179 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2180 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2181
2182 #, c-format
2183 msgid "key export failed: %s\n"
2184 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2185
2186 #, c-format
2187 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2188 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2189
2190 #, c-format
2191 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2192 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2193
2194 #, c-format
2195 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2196 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2197
2198 #, c-format
2199 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2200 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2201
2202 #, c-format
2203 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2204 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2205
2206 msgid "[filename]"
2207 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2208
2209 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2210 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2211
2212 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2213 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2214
2215 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2216 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2217
2218 #, fuzzy
2219 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2220 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2221
2222 #, fuzzy
2223 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2224 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2225
2226 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2227 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2228
2229 msgid "|FD|write status info to this FD"
2230 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2231
2232 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2233 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2234
2235 #, fuzzy
2236 msgid ""
2237 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2238 "Check signatures against known trusted keys\n"
2239 msgstr ""
2240 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2241 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2242
2243 msgid "No help available"
2244 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2245
2246 #, c-format
2247 msgid "No help available for `%s'"
2248 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2249
2250 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2251 msgstr ""
2252
2253 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2254 msgstr ""
2255
2256 #, fuzzy
2257 msgid "do not update the trustdb after import"
2258 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2259
2260 #, fuzzy
2261 msgid "create a public key when importing a secret key"
2262 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2263
2264 msgid "only accept updates to existing keys"
2265 msgstr ""
2266
2267 #, fuzzy
2268 msgid "remove unusable parts from key after import"
2269 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2270
2271 msgid "remove as much as possible from key after import"
2272 msgstr ""
2273
2274 #, c-format
2275 msgid "skipping block of type %d\n"
2276 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2277
2278 #, fuzzy, c-format
2279 msgid "%lu keys processed so far\n"
2280 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2281
2282 #, c-format
2283 msgid "Total number processed: %lu\n"
2284 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2285
2286 #, c-format
2287 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2288 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2289
2290 #, c-format
2291 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2292 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2293
2294 #, c-format
2295 msgid "              imported: %lu"
2296 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2297
2298 #, c-format
2299 msgid "             unchanged: %lu\n"
2300 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2301
2302 #, c-format
2303 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2304 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2305
2306 #, c-format
2307 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2308 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2309
2310 #, c-format
2311 msgid "        new signatures: %lu\n"
2312 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2313
2314 #, c-format
2315 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2316 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2317
2318 #, c-format
2319 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2320 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2321
2322 #, c-format
2323 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2324 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2325
2326 #, c-format
2327 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2328 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2329
2330 #, c-format
2331 msgid "          not imported: %lu\n"
2332 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2333
2334 #, fuzzy, c-format
2335 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2336 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2337
2338 #, fuzzy, c-format
2339 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2340 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2341
2342 #, c-format
2343 msgid ""
2344 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2345 "algorithms on these user IDs:\n"
2346 msgstr ""
2347
2348 #, c-format
2349 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2350 msgstr ""
2351
2352 #, fuzzy, c-format
2353 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2354 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2355
2356 #, c-format
2357 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2358 msgstr ""
2359
2360 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2361 msgstr ""
2362
2363 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2364 msgstr ""
2365
2366 #, c-format
2367 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2368 msgstr ""
2369
2370 #, fuzzy, c-format
2371 msgid "key %s: no user ID\n"
2372 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2373
2374 #, fuzzy, c-format
2375 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2376 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2377
2378 #, fuzzy, c-format
2379 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2380 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2381
2382 #, fuzzy, c-format
2383 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2384 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2385
2386 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2387 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2388
2389 #, fuzzy, c-format
2390 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2391 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2392
2393 #, fuzzy, c-format
2394 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2395 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2396
2397 #, c-format
2398 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2399 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2400
2401 #, c-format
2402 msgid "writing to `%s'\n"
2403 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2404
2405 #, c-format
2406 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2407 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2408
2409 #, fuzzy, c-format
2410 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2411 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2412
2413 #, fuzzy, c-format
2414 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2415 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2416
2417 #, fuzzy, c-format
2418 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2419 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2420
2421 #, fuzzy, c-format
2422 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2423 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2424
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2427 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2428
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2431 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2432
2433 #, fuzzy, c-format
2434 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2435 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2436
2437 #, fuzzy, c-format
2438 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2439 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2440
2441 #, fuzzy, c-format
2442 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2443 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2444
2445 #, fuzzy, c-format
2446 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2447 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2448
2449 #, fuzzy, c-format
2450 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2451 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2452
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2455 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2456
2457 #, fuzzy, c-format
2458 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2459 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2460
2461 #, fuzzy, c-format
2462 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2463 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2464
2465 #, fuzzy, c-format
2466 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2467 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2468
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2471 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2472
2473 #, fuzzy
2474 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2475 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2476
2477 #, c-format
2478 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2479 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2480
2481 #, fuzzy, c-format
2482 msgid "key %s: secret key imported\n"
2483 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2484
2485 #, fuzzy, c-format
2486 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2487 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2488
2489 #, fuzzy, c-format
2490 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2491 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2492
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2495 msgstr ""
2496 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2497 "áíÜêëçóçò\n"
2498
2499 #, fuzzy, c-format
2500 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2501 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2502
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2505 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2506
2507 #, fuzzy, c-format
2508 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2509 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2510
2511 #, fuzzy, c-format
2512 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2513 msgstr ""
2514 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2515 "s\"\n"
2516
2517 #, fuzzy, c-format
2518 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2519 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2520
2521 #, fuzzy, c-format
2522 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2523 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2524
2525 #, fuzzy, c-format
2526 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2527 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2528
2529 #, fuzzy, c-format
2530 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2531 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2532
2533 #, fuzzy, c-format
2534 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2535 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2536
2537 #, fuzzy, c-format
2538 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2539 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2540
2541 #, fuzzy, c-format
2542 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2543 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2544
2545 #, fuzzy, c-format
2546 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2547 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2548
2549 #, fuzzy, c-format
2550 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2551 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2552
2553 #, fuzzy, c-format
2554 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2555 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2556
2557 #, fuzzy, c-format
2558 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2559 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2560
2561 #, fuzzy, c-format
2562 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2563 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2564
2565 #, fuzzy, c-format
2566 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2567 msgstr ""
2568 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2569
2570 #, fuzzy, c-format
2571 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2572 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2573
2574 #, fuzzy, c-format
2575 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2576 msgstr ""
2577 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2578
2579 #, fuzzy, c-format
2580 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2581 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2582
2583 #, fuzzy, c-format
2584 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2585 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2586
2587 #, fuzzy, c-format
2588 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2589 msgstr ""
2590 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2591 "08lX\n"
2592
2593 #, fuzzy, c-format
2594 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2595 msgstr ""
2596 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2597 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2598
2599 #, fuzzy, c-format
2600 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2601 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2602
2603 #, fuzzy, c-format
2604 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2605 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2606
2607 #, fuzzy
2608 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2609 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2610
2611 #, fuzzy
2612 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2613 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2614
2615 #, fuzzy
2616 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2617 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2618
2619 #, c-format
2620 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2621 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2622
2623 #, c-format
2624 msgid "keyring `%s' created\n"
2625 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2626
2627 #, fuzzy, c-format
2628 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2629 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2630
2631 #, c-format
2632 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2633 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2634
2635 msgid "[revocation]"
2636 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2637
2638 msgid "[self-signature]"
2639 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2640
2641 msgid "1 bad signature\n"
2642 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2643
2644 #, c-format
2645 msgid "%d bad signatures\n"
2646 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2647
2648 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2649 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2650
2651 #, c-format
2652 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2653 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2654
2655 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2656 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2657
2658 #, c-format
2659 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2660 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2661
2662 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2663 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2664
2665 #, c-format
2666 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2667 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2668
2669 #, fuzzy
2670 msgid ""
2671 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2672 "keys\n"
2673 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2674 "etc.)\n"
2675 msgstr ""
2676 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2677 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2678 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2679 "\n"
2680
2681 #, fuzzy, c-format
2682 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2683 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2684
2685 #, fuzzy, c-format
2686 msgid "  %d = I trust fully\n"
2687 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2688
2689 msgid ""
2690 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2691 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2692 "trust signatures on your behalf.\n"
2693 msgstr ""
2694
2695 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2696 msgstr ""
2697
2698 #, c-format
2699 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2700 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2701
2702 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2703 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2704
2705 msgid "  Unable to sign.\n"
2706 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2707
2708 #, c-format
2709 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2710 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2711
2712 #, c-format
2713 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2714 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2715
2716 #, fuzzy, c-format
2717 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2718 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2719
2720 #, fuzzy
2721 msgid "Sign it? (y/N) "
2722 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2723
2724 #, c-format
2725 msgid ""
2726 "The self-signature on \"%s\"\n"
2727 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2728 msgstr ""
2729 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2730 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2731
2732 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2733 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2734
2735 #, c-format
2736 msgid ""
2737 "Your current signature on \"%s\"\n"
2738 "has expired.\n"
2739 msgstr ""
2740 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2741 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2742
2743 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2744 msgstr ""
2745 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2746
2747 #, c-format
2748 msgid ""
2749 "Your current signature on \"%s\"\n"
2750 "is a local signature.\n"
2751 msgstr ""
2752 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2753 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2754
2755 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2756 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2757
2758 #, fuzzy, c-format
2759 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2760 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2761
2762 #, fuzzy, c-format
2763 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2764 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2765
2766 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2767 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2768
2769 #, fuzzy, c-format
2770 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2771 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2772
2773 msgid "This key has expired!"
2774 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2775
2776 #, c-format
2777 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2778 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2779
2780 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2781 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2782
2783 msgid ""
2784 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2785 "mode.\n"
2786 msgstr ""
2787 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2788 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2789
2790 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2791 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2792
2793 msgid ""
2794 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2795 "belongs\n"
2796 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2797 msgstr ""
2798 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2799 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2800 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2801
2802 #, c-format
2803 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2804 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2805
2806 #, c-format
2807 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2808 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2809
2810 #, c-format
2811 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2812 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2813
2814 #, c-format
2815 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2816 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2817
2818 #, fuzzy
2819 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2820 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2821
2822 #, fuzzy, c-format
2823 msgid ""
2824 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2825 "key \"%s\" (%s)\n"
2826 msgstr ""
2827 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2828 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2829
2830 #, fuzzy
2831 msgid "This will be a self-signature.\n"
2832 msgstr ""
2833 "\n"
2834 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2835
2836 #, fuzzy
2837 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2838 msgstr ""
2839 "\n"
2840 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2841
2842 #, fuzzy
2843 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2844 msgstr ""
2845 "\n"
2846 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2847 "\n"
2848
2849 #, fuzzy
2850 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2851 msgstr ""
2852 "\n"
2853 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2854
2855 #, fuzzy
2856 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2857 msgstr ""
2858 "\n"
2859 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2860 "\n"
2861
2862 #, fuzzy
2863 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2864 msgstr ""
2865 "\n"
2866 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2867
2868 #, fuzzy
2869 msgid "I have checked this key casually.\n"
2870 msgstr ""
2871 "\n"
2872 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2873
2874 #, fuzzy
2875 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2876 msgstr ""
2877 "\n"
2878 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2879
2880 #, fuzzy
2881 msgid "Really sign? (y/N) "
2882 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2883
2884 #, c-format
2885 msgid "signing failed: %s\n"
2886 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2887
2888 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2889 msgstr ""
2890
2891 msgid "This key is not protected.\n"
2892 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2893
2894 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2895 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2896
2897 #, fuzzy
2898 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2899 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2900
2901 msgid "Key is protected.\n"
2902 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2903
2904 #, c-format
2905 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2906 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2907
2908 msgid ""
2909 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2910 "\n"
2911 msgstr ""
2912 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2913 "\n"
2914
2915 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2916 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
2917
2918 msgid ""
2919 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2920 "\n"
2921 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2922
2923 #, fuzzy
2924 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2925 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2926
2927 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2928 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2929
2930 msgid "save and quit"
2931 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2932
2933 #, fuzzy
2934 msgid "show key fingerprint"
2935 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2936
2937 msgid "list key and user IDs"
2938 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2939
2940 msgid "select user ID N"
2941 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2942
2943 #, fuzzy
2944 msgid "select subkey N"
2945 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2946
2947 #, fuzzy
2948 msgid "check signatures"
2949 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
2950
2951 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2952 msgstr ""
2953
2954 #, fuzzy
2955 msgid "sign selected user IDs locally"
2956 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2957
2958 #, fuzzy
2959 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2960 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
2961
2962 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2963 msgstr ""
2964
2965 msgid "add a user ID"
2966 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
2967
2968 msgid "add a photo ID"
2969 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
2970
2971 #, fuzzy
2972 msgid "delete selected user IDs"
2973 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
2974
2975 #, fuzzy
2976 msgid "add a subkey"
2977 msgstr "addkey"
2978
2979 msgid "add a key to a smartcard"
2980 msgstr ""
2981
2982 msgid "move a key to a smartcard"
2983 msgstr ""
2984
2985 msgid "move a backup key to a smartcard"
2986 msgstr ""
2987
2988 #, fuzzy
2989 msgid "delete selected subkeys"
2990 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2991
2992 msgid "add a revocation key"
2993 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
2994
2995 #, fuzzy
2996 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2997 msgstr ""
2998 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
2999
3000 #, fuzzy
3001 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3002 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3003
3004 #, fuzzy
3005 msgid "flag the selected user ID as primary"
3006 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3007
3008 #, fuzzy
3009 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3010 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3011
3012 msgid "list preferences (expert)"
3013 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3014
3015 msgid "list preferences (verbose)"
3016 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3017
3018 #, fuzzy
3019 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3020 msgstr ""
3021 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3022
3023 #, fuzzy
3024 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3025 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3026
3027 #, fuzzy
3028 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3029 msgstr ""
3030 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3031
3032 msgid "change the passphrase"
3033 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3034
3035 msgid "change the ownertrust"
3036 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3037
3038 #, fuzzy
3039 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3040 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3041
3042 #, fuzzy
3043 msgid "revoke selected user IDs"
3044 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3045
3046 #, fuzzy
3047 msgid "revoke key or selected subkeys"
3048 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3049
3050 #, fuzzy
3051 msgid "enable key"
3052 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3053
3054 #, fuzzy
3055 msgid "disable key"
3056 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3057
3058 #, fuzzy
3059 msgid "show selected photo IDs"
3060 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3061
3062 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3063 msgstr ""
3064
3065 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3066 msgstr ""
3067
3068 #, fuzzy, c-format
3069 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3070 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3071
3072 msgid "Secret key is available.\n"
3073 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3074
3075 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3076 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3077
3078 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3079 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3080
3081 msgid ""
3082 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3083 "(lsign),\n"
3084 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3085 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3086 msgstr ""
3087
3088 msgid "Key is revoked."
3089 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3090
3091 #, fuzzy
3092 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3093 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3094
3095 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3096 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3097
3098 #, fuzzy, c-format
3099 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3100 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3101
3102 #, c-format
3103 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3104 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3105
3106 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3107 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3108
3109 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3110 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3111
3112 #, fuzzy
3113 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3114 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3115
3116 #, fuzzy
3117 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3118 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3119
3120 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3121 #. moving the key and not about removing it.
3122 #, fuzzy
3123 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3124 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3125
3126 #, fuzzy
3127 msgid "You must select exactly one key.\n"
3128 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3129
3130 msgid "Command expects a filename argument\n"
3131 msgstr ""
3132
3133 #, fuzzy, c-format
3134 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3135 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3136
3137 #, fuzzy, c-format
3138 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3139 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3140
3141 msgid "You must select at least one key.\n"
3142 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3143
3144 #, fuzzy
3145 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3146 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3147
3148 #, fuzzy
3149 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3150 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3151
3152 #, fuzzy
3153 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3154 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3155
3156 #, fuzzy
3157 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3158 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3159
3160 #, fuzzy
3161 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3162 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3163
3164 #, fuzzy
3165 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3166 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3167
3168 #, fuzzy
3169 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3170 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3171
3172 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3173 msgstr ""
3174
3175 #, fuzzy
3176 msgid "Set preference list to:\n"
3177 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3178
3179 #, fuzzy
3180 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3181 msgstr ""
3182 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3183
3184 #, fuzzy
3185 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3186 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3187
3188 #, fuzzy
3189 msgid "Save changes? (y/N) "
3190 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3191
3192 #, fuzzy
3193 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3194 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3195
3196 #, c-format
3197 msgid "update failed: %s\n"
3198 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3199
3200 #, c-format
3201 msgid "update secret failed: %s\n"
3202 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3203
3204 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3205 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3206
3207 msgid "Digest: "
3208 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3209
3210 msgid "Features: "
3211 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3212
3213 msgid "Keyserver no-modify"
3214 msgstr ""
3215
3216 msgid "Preferred keyserver: "
3217 msgstr ""
3218
3219 #, fuzzy
3220 msgid "Notations: "
3221 msgstr "Óçìåßùóç: "
3222
3223 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3224 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3225
3226 #, fuzzy, c-format
3227 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3228 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3229
3230 #, fuzzy, c-format
3231 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3232 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3233
3234 #, fuzzy
3235 msgid "(sensitive)"
3236 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3237
3238 #, fuzzy, c-format
3239 msgid "created: %s"
3240 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3241
3242 #, fuzzy, c-format
3243 msgid "revoked: %s"
3244 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3245
3246 #, fuzzy, c-format
3247 msgid "expired: %s"
3248 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3249
3250 #, fuzzy, c-format
3251 msgid "expires: %s"
3252 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3253
3254 #, fuzzy, c-format
3255 msgid "usage: %s"
3256 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3257
3258 #, fuzzy, c-format
3259 msgid "trust: %s"
3260 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3261
3262 #, c-format
3263 msgid "validity: %s"
3264 msgstr ""
3265
3266 msgid "This key has been disabled"
3267 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3268
3269 msgid "card-no: "
3270 msgstr ""
3271
3272 msgid ""
3273 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3274 "unless you restart the program.\n"
3275 msgstr ""
3276 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3277 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3278
3279 #, fuzzy
3280 msgid "revoked"
3281 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3282
3283 #, fuzzy
3284 msgid "expired"
3285 msgstr "expire"
3286
3287 msgid ""
3288 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3289 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3290 msgstr ""
3291 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3292 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3293
3294 msgid ""
3295 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3296 "versions\n"
3297 "         of PGP to reject this key.\n"
3298 msgstr ""
3299 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3300 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3301
3302 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3303 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3304
3305 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3306 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3307
3308 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3309 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3310
3311 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3312 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3313
3314 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3315 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3316
3317 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3318 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3319
3320 #, c-format
3321 msgid "Deleted %d signature.\n"
3322 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3323
3324 #, c-format
3325 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3326 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3327
3328 msgid "Nothing deleted.\n"
3329 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3330
3331 #, fuzzy
3332 msgid "invalid"
3333 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3334
3335 #, fuzzy, c-format
3336 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3337 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3338
3339 #, fuzzy, c-format
3340 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3341 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3342
3343 #, fuzzy, c-format
3344 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3345 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3346
3347 #, fuzzy, c-format
3348 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3349 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3350
3351 #, fuzzy, c-format
3352 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3353 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3354
3355 msgid ""
3356 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3357 "cause\n"
3358 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3359 msgstr ""
3360 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3361 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3362 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3363
3364 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3365 msgstr ""
3366 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3367
3368 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3369 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3370
3371 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3372 msgstr ""
3373 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3374
3375 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3376 msgstr ""
3377 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3378
3379 #, fuzzy
3380 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3381 msgstr ""
3382 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3383
3384 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3385 msgstr ""
3386 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3387 "åðáíÝëèåé!\n"
3388
3389 #, fuzzy
3390 msgid ""
3391 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3392 msgstr ""
3393 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3394 "N): "
3395
3396 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3397 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3398
3399 #, fuzzy
3400 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3401 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3402
3403 #, fuzzy
3404 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3405 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3406
3407 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3408 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3409
3410 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3411 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3412
3413 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3414 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3415
3416 #, fuzzy, c-format
3417 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3418 msgstr ""
3419 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3420 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3421
3422 #, c-format
3423 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3424 msgstr ""
3425
3426 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3427 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3428
3429 #, fuzzy, c-format
3430 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3431 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3432
3433 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3434 msgstr ""
3435
3436 #, fuzzy
3437 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3438 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3439
3440 #, fuzzy
3441 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3442 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3443
3444 #, fuzzy
3445 msgid "Enter the notation: "
3446 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3447
3448 #, fuzzy
3449 msgid "Proceed? (y/N) "
3450 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3451
3452 #, c-format
3453 msgid "No user ID with index %d\n"
3454 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3455
3456 #, fuzzy, c-format
3457 msgid "No user ID with hash %s\n"
3458 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3459
3460 #, fuzzy, c-format
3461 msgid "No subkey with index %d\n"
3462 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3463
3464 #, fuzzy, c-format
3465 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3466 msgstr "user ID: \""
3467
3468 #, fuzzy, c-format
3469 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3470 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3471
3472 msgid " (non-exportable)"
3473 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3474
3475 #, c-format
3476 msgid "This signature expired on %s.\n"
3477 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3478
3479 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3480 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3481
3482 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3483 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3484
3485 #, fuzzy
3486 msgid "Not signed by you.\n"
3487 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3488
3489 #, fuzzy, c-format
3490 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3491 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3492
3493 #, fuzzy
3494 msgid " (non-revocable)"
3495 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3496
3497 #, fuzzy, c-format
3498 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3499 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3500
3501 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3502 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3503
3504 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3505 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3506
3507 msgid "no secret key\n"
3508 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3509
3510 #, c-format
3511 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3512 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3513
3514 #, c-format
3515 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3516 msgstr ""
3517 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3518
3519 #, fuzzy, c-format
3520 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3521 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3522
3523 #, fuzzy, c-format
3524 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3525 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3526
3527 #, fuzzy, c-format
3528 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3529 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3530
3531 #, fuzzy, c-format
3532 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3533 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3534
3535 #, fuzzy
3536 msgid "too many cipher preferences\n"
3537 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3538
3539 #, fuzzy
3540 msgid "too many digest preferences\n"
3541 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3542
3543 #, fuzzy
3544 msgid "too many compression preferences\n"
3545 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3546
3547 #, fuzzy, c-format
3548 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3549 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3550
3551 msgid "writing direct signature\n"
3552 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3553
3554 msgid "writing self signature\n"
3555 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3556
3557 msgid "writing key binding signature\n"
3558 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3559
3560 #, c-format
3561 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3562 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3563
3564 #, c-format
3565 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3566 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3567
3568 msgid ""
3569 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3570 msgstr ""
3571
3572 #, fuzzy
3573 msgid "Sign"
3574 msgstr "sign"
3575
3576 msgid "Certify"
3577 msgstr ""
3578
3579 #, fuzzy
3580 msgid "Encrypt"
3581 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3582
3583 msgid "Authenticate"
3584 msgstr ""
3585
3586 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3587 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3588 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3589 #. functions:
3590 #.
3591 #. s = Toggle signing capability
3592 #. e = Toggle encryption capability
3593 #. a = Toggle authentication capability
3594 #. q = Finish
3595 #.
3596 msgid "SsEeAaQq"
3597 msgstr ""
3598
3599 #, c-format
3600 msgid "Possible actions for a %s key: "
3601 msgstr ""
3602
3603 msgid "Current allowed actions: "
3604 msgstr ""
3605
3606 #, c-format
3607 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3608 msgstr ""
3609
3610 #, fuzzy, c-format
3611 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3612 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3613
3614 #, c-format
3615 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3616 msgstr ""
3617
3618 #, c-format
3619 msgid "   (%c) Finished\n"
3620 msgstr ""
3621
3622 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3623 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3624
3625 #, fuzzy, c-format
3626 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3627 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3628
3629 #, fuzzy, c-format
3630 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3631 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3632
3633 #, c-format
3634 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3635 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3636
3637 #, c-format
3638 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3639 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3640
3641 #, fuzzy, c-format
3642 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3643 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3644
3645 #, c-format
3646 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3647 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3648
3649 #, fuzzy, c-format
3650 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3651 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3652
3653 #, fuzzy, c-format
3654 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3655 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3656
3657 #, c-format
3658 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3659 msgstr ""
3660
3661 #, fuzzy, c-format
3662 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3663 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3664
3665 #, fuzzy, c-format
3666 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3667 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3668
3669 #, c-format
3670 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3671 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3672
3673 msgid ""
3674 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3675 "         0 = key does not expire\n"
3676 "      <n>  = key expires in n days\n"
3677 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3678 "      <n>m = key expires in n months\n"
3679 "      <n>y = key expires in n years\n"
3680 msgstr ""
3681 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3682 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3683 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3684 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3685 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3686 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3687
3688 msgid ""
3689 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3690 "         0 = signature does not expire\n"
3691 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3692 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3693 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3694 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3695 msgstr ""
3696 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3697 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3698 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3699 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3700 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3701 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3702
3703 msgid "Key is valid for? (0) "
3704 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3705
3706 #, fuzzy, c-format
3707 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3708 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3709
3710 msgid "invalid value\n"
3711 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3712
3713 #, fuzzy
3714 msgid "Key does not expire at all\n"
3715 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3716
3717 #, fuzzy
3718 msgid "Signature does not expire at all\n"
3719 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3720
3721 #, fuzzy, c-format
3722 msgid "Key expires at %s\n"
3723 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3724
3725 #, fuzzy, c-format
3726 msgid "Signature expires at %s\n"
3727 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
3728
3729 msgid ""
3730 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3731 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3732 msgstr ""
3733 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3734 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3735
3736 #, fuzzy
3737 msgid "Is this correct? (y/N) "
3738 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
3739
3740 msgid ""
3741 "\n"
3742 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3743 "\n"
3744 msgstr ""
3745
3746 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3747 #. but you should keep your existing translation.  In case
3748 #. the new string is not translated this old string will
3749 #. be used.
3750 #, fuzzy
3751 msgid ""
3752 "\n"
3753 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3754 "ID\n"
3755 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3756 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3757 "\n"
3758 msgstr ""
3759 "\n"
3760 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
3761 "êáôáóêåõÜæåé\n"
3762 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
3763 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
3764 "\n"
3765
3766 msgid "Real name: "
3767 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
3768
3769 msgid "Invalid character in name\n"
3770 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
3771
3772 msgid "Name may not start with a digit\n"
3773 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
3774
3775 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3776 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
3777
3778 msgid "Email address: "
3779 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
3780
3781 msgid "Not a valid email address\n"
3782 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
3783
3784 msgid "Comment: "
3785 msgstr "Ó÷üëéï: "
3786
3787 msgid "Invalid character in comment\n"
3788 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
3789
3790 #, c-format
3791 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3792 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
3793
3794 #, c-format
3795 msgid ""
3796 "You selected this USER-ID:\n"
3797 "    \"%s\"\n"
3798 "\n"
3799 msgstr ""
3800 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
3801 "    \"%s\"\n"
3802 "\n"
3803
3804 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3805 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
3806
3807 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3808 msgstr ""
3809
3810 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3811 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3812 #. string which should be translated accordingly and the
3813 #. letter changed to match the one in the answer string.
3814 #.
3815 #. n = Change name
3816 #. c = Change comment
3817 #. e = Change email
3818 #. o = Okay (ready, continue)
3819 #. q = Quit
3820 #.
3821 msgid "NnCcEeOoQq"
3822 msgstr "NnCcEeOoQq"
3823
3824 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3825 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
3826
3827 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3828 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
3829
3830 msgid "Please correct the error first\n"
3831 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
3832
3833 msgid ""
3834 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3835 "\n"
3836 msgstr ""
3837 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3838 "\n"
3839
3840 #, fuzzy
3841 msgid ""
3842 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3843 "encryption key."
3844 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
3845
3846 #, c-format
3847 msgid "%s.\n"
3848 msgstr "%s.\n"
3849
3850 msgid ""
3851 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3852 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3853 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3854 "\n"
3855 msgstr ""
3856 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
3857 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
3858 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
3859 "\n"
3860
3861 msgid ""
3862 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3863 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3864 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3865 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3866 msgstr ""
3867 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
3868 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
3869 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
3870 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
3871
3872 msgid "Key generation canceled.\n"
3873 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
3874
3875 #, c-format
3876 msgid "writing public key to `%s'\n"
3877 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3878
3879 #, fuzzy, c-format
3880 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3881 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3882
3883 #, c-format
3884 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3885 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3886
3887 #, c-format
3888 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3889 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
3890
3891 #, c-format
3892 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3893 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
3894
3895 #, c-format
3896 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3897 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3898
3899 #, c-format
3900 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3901 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3902
3903 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3904 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
3905
3906 #, fuzzy
3907 msgid ""
3908 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3909 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3910 msgstr ""
3911 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
3912 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
3913 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
3914 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
3915
3916 #, c-format
3917 msgid "Key generation failed: %s\n"
3918 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3919
3920 #, c-format
3921 msgid ""
3922 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3923 msgstr ""
3924 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
3925