Add question "What are DH/DSS keys?"
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
10 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
11 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #, fuzzy, c-format
17 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
18 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
19
20 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
21 #. for the quality bar.
22 msgid "Quality:"
23 msgstr ""
24
25 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
26 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
27 #. string to describe what this is about.  The length of the
28 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
29 #. translate this entry, a default english text (see source)
30 #. will be used.
31 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
32 msgstr ""
33
34 msgid ""
35 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
36 "session"
37 msgstr ""
38
39 #, fuzzy
40 msgid ""
41 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
42 "this session"
43 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
44
45 #, c-format
46 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
47 msgstr ""
48
49 #, fuzzy
50 msgid "PIN too long"
51 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
52
53 #, fuzzy
54 msgid "Passphrase too long"
55 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
56
57 #, fuzzy
58 msgid "Invalid characters in PIN"
59 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
60
61 msgid "PIN too short"
62 msgstr ""
63
64 #, fuzzy
65 msgid "Bad PIN"
66 msgstr "êáêü MPI"
67
68 #, fuzzy
69 msgid "Bad Passphrase"
70 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
71
72 #, fuzzy
73 msgid "Passphrase"
74 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
75
76 #, fuzzy, c-format
77 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
78 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
79
80 #, c-format
81 msgid "can't create `%s': %s\n"
82 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
83
84 #, c-format
85 msgid "can't open `%s': %s\n"
86 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
87
88 #, fuzzy, c-format
89 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
90 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
91
92 #, c-format
93 msgid "detected card with S/N: %s\n"
94 msgstr ""
95
96 #, fuzzy, c-format
97 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
98 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
99
100 #, fuzzy, c-format
101 msgid "no suitable card key found: %s\n"
102 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
103
104 #, fuzzy, c-format
105 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
106 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
107
108 #, fuzzy, c-format
109 msgid "error writing key: %s\n"
110 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
111
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
114 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
115
116 #, fuzzy
117 msgid "Please re-enter this passphrase"
118 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
119
120 #, c-format
121 msgid ""
122 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
123 "0Awithin gpg-agent's key storage"
124 msgstr ""
125
126 msgid "does not match - try again"
127 msgstr ""
128
129 #, fuzzy, c-format
130 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
131 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
132
133 msgid "Please insert the card with serial number"
134 msgstr ""
135
136 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
137 msgstr ""
138
139 msgid "Admin PIN"
140 msgstr ""
141
142 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
143 #. used to unblock a PIN.
144 msgid "PUK"
145 msgstr ""
146
147 msgid "Reset Code"
148 msgstr ""
149
150 #, c-format
151 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
152 msgstr ""
153
154 #, fuzzy
155 msgid "Repeat this Reset Code"
156 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
157
158 #, fuzzy
159 msgid "Repeat this PUK"
160 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
161
162 #, fuzzy
163 msgid "Repeat this PIN"
164 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
165
166 #, fuzzy
167 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
168 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
169
170 #, fuzzy
171 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
172 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
173
174 #, fuzzy
175 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
176 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
177
178 #, c-format
179 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
180 msgstr ""
181
182 #, fuzzy, c-format
183 msgid "error creating temporary file: %s\n"
184 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
185
186 #, fuzzy, c-format
187 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
188 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
189
190 #, fuzzy
191 msgid "Enter new passphrase"
192 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
193
194 #, fuzzy
195 msgid "Take this one anyway"
196 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
197
198 #, c-format
199 msgid ""
200 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
201 "at least %u character long."
202 msgid_plural ""
203 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
204 "at least %u characters long."
205 msgstr[0] ""
206 msgstr[1] ""
207
208 #, c-format
209 msgid ""
210 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
211 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
212 msgid_plural ""
213 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
214 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
215 msgstr[0] ""
216 msgstr[1] ""
217
218 #, c-format
219 msgid ""
220 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
221 "a known term or match%%0Acertain pattern."
222 msgstr ""
223
224 #, c-format
225 msgid ""
226 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
227 msgstr ""
228
229 #, c-format
230 msgid ""
231 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
232 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
233 msgstr ""
234
235 msgid "Yes, protection is not needed"
236 msgstr ""
237
238 #, fuzzy, c-format
239 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
240 msgstr ""
241 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
242 "\n"
243
244 #, fuzzy
245 msgid "Please enter the new passphrase"
246 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
247
248 #, fuzzy
249 msgid ""
250 "@Options:\n"
251 " "
252 msgstr ""
253 "@\n"
254 "ÅðéëïãÝò:\n"
255 " "
256
257 msgid "run in server mode (foreground)"
258 msgstr ""
259
260 msgid "run in daemon mode (background)"
261 msgstr ""
262
263 msgid "verbose"
264 msgstr "áíáëõôéêÜ"
265
266 msgid "be somewhat more quiet"
267 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
268
269 msgid "sh-style command output"
270 msgstr ""
271
272 msgid "csh-style command output"
273 msgstr ""
274
275 #, fuzzy
276 msgid "|FILE|read options from FILE"
277 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
278
279 msgid "do not detach from the console"
280 msgstr ""
281
282 msgid "do not grab keyboard and mouse"
283 msgstr ""
284
285 #, fuzzy
286 msgid "use a log file for the server"
287 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
288
289 #, fuzzy
290 msgid "use a standard location for the socket"
291 msgstr ""
292 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
293
294 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
295 msgstr ""
296
297 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
298 msgstr ""
299
300 #, fuzzy
301 msgid "do not use the SCdaemon"
302 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
303
304 msgid "ignore requests to change the TTY"
305 msgstr ""
306
307 msgid "ignore requests to change the X display"
308 msgstr ""
309
310 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
311 msgstr ""
312
313 msgid "do not use the PIN cache when signing"
314 msgstr ""
315
316 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
317 msgstr ""
318
319 #, fuzzy
320 msgid "allow presetting passphrase"
321 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
322
323 msgid "enable ssh-agent emulation"
324 msgstr ""
325
326 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
327 msgstr ""
328
329 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
330 #. reporting address.  This is so that we can change the
331 #. reporting address without breaking the translations.
332 #, fuzzy
333 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
334 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
335
336 #, fuzzy
337 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
338 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
339
340 msgid ""
341 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
342 "Secret key management for GnuPG\n"
343 msgstr ""
344
345 #, c-format
346 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
347 msgstr ""
348
349 #, c-format
350 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
351 msgstr ""
352
353 #, c-format
354 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
355 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
356
357 #, c-format
358 msgid "option file `%s': %s\n"
359 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
360
361 #, c-format
362 msgid "reading options from `%s'\n"
363 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
364
365 #, c-format
366 msgid "error creating `%s': %s\n"
367 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
368
369 #, c-format
370 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
371 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
372
373 msgid "name of socket too long\n"
374 msgstr ""
375
376 #, fuzzy, c-format
377 msgid "can't create socket: %s\n"
378 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
379
380 #, c-format
381 msgid "socket name `%s' is too long\n"
382 msgstr ""
383
384 #, fuzzy
385 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
386 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
387
388 #, fuzzy
389 msgid "error getting nonce for the socket\n"
390 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
391
392 #, fuzzy, c-format
393 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
394 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
395
396 #, fuzzy, c-format
397 msgid "listen() failed: %s\n"
398 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
399
400 #, fuzzy, c-format
401 msgid "listening on socket `%s'\n"
402 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
403
404 #, fuzzy, c-format
405 msgid "directory `%s' created\n"
406 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
407
408 #, fuzzy, c-format
409 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
410 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
411
412 #, fuzzy, c-format
413 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
414 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
415
416 #, fuzzy, c-format
417 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
418 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
419
420 #, c-format
421 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
422 msgstr ""
423
424 #, c-format
425 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
426 msgstr ""
427
428 #, c-format
429 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
430 msgstr ""
431
432 #, c-format
433 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
434 msgstr ""
435
436 #, fuzzy, c-format
437 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
438 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
439
440 #, fuzzy, c-format
441 msgid "%s %s stopped\n"
442 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
443
444 #, fuzzy
445 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
446 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
447
448 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
449 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
450
451 #, c-format
452 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
453 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
454
455 #, fuzzy
456 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
457 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
458
459 msgid ""
460 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
461 "Password cache maintenance\n"
462 msgstr ""
463
464 msgid ""
465 "@Commands:\n"
466 " "
467 msgstr ""
468 "@ÅíôïëÝò:\n"
469 " "
470
471 msgid ""
472 "@\n"
473 "Options:\n"
474 " "
475 msgstr ""
476 "@\n"
477 "ÅðéëïãÝò:\n"
478 " "
479
480 #, fuzzy
481 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
482 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
483
484 msgid ""
485 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
486 "Secret key maintenance tool\n"
487 msgstr ""
488
489 #, fuzzy
490 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
491 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
492
493 #, fuzzy
494 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
495 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
496
497 msgid ""
498 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
499 "system."
500 msgstr ""
501
502 #, fuzzy
503 msgid ""
504 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
505 "needed to complete this operation."
506 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
507
508 #, fuzzy
509 msgid "Passphrase:"
510 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
511
512 #, fuzzy
513 msgid "cancelled\n"
514 msgstr "Áêýñùóç"
515
516 #, fuzzy, c-format
517 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
518 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
519
520 #, fuzzy, c-format
521 msgid "error opening `%s': %s\n"
522 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
523
524 #, fuzzy, c-format
525 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
526 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
527
528 #, c-format
529 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
530 msgstr ""
531
532 #, fuzzy, c-format
533 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
534 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
535
536 #, fuzzy, c-format
537 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
538 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
539
540 #, c-format
541 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
542 msgstr ""
543
544 #, fuzzy, c-format
545 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
546 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
547
548 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
549 msgstr ""
550
551 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
552 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
553 #. Pinentry to insert a line break.  The double
554 #. percent sign is actually needed because it is also
555 #. a printf format string.  If you need to insert a
556 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
557 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
558 #. certificate.
559 #, c-format
560 msgid ""
561 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
562 "certificates?"
563 msgstr ""
564
565 #, fuzzy
566 msgid "Yes"
567 msgstr "íáé|íáß"
568
569 msgid "No"
570 msgstr ""
571
572 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
573 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
574 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
575 #. needed because it is also a printf format string.  If you
576 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
577 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
578 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
579 #. as stored in the certificate.
580 #, c-format
581 msgid ""
582 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
583 "fingerprint:%%0A  %s"
584 msgstr ""
585
586 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
587 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
588 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
589 msgid "Correct"
590 msgstr ""
591
592 msgid "Wrong"
593 msgstr ""
594
595 #, c-format
596 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
597 msgstr ""
598
599 #, c-format
600 msgid ""
601 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
602 "it now."
603 msgstr ""
604
605 #, fuzzy
606 msgid "Change passphrase"
607 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
608
609 msgid "I'll change it later"
610 msgstr ""
611
612 #, fuzzy, c-format
613 msgid "error creating a pipe: %s\n"
614 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
615
616 #, fuzzy, c-format
617 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
618 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
619
620 #, fuzzy, c-format
621 msgid "error forking process: %s\n"
622 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
623
624 #, c-format
625 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
626 msgstr ""
627
628 #, fuzzy, c-format
629 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
630 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
631
632 #, fuzzy, c-format
633 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
634 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
635
636 #, c-format
637 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
638 msgstr ""
639
640 #, fuzzy, c-format
641 msgid "error running `%s': terminated\n"
642 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
643
644 #, fuzzy, c-format
645 msgid "error creating socket: %s\n"
646 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
647
648 #, fuzzy
649 msgid "host not found"
650 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
651
652 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
653 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
654
655 #, c-format
656 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
657 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
658
659 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
660 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
661
662 #, fuzzy
663 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
664 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
665
666 #, fuzzy
667 msgid "canceled by user\n"
668 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
669
670 #, fuzzy
671 msgid "problem with the agent\n"
672 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
673
674 #, c-format
675 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
676 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
677
678 #, fuzzy, c-format
679 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
680 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
681
682 #, fuzzy, c-format
683 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
684 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
685
686 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
687 msgid "yes"
688 msgstr "íáé|íáß"
689
690 msgid "yY"
691 msgstr "yY"
692
693 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
694 msgid "no"
695 msgstr "ü÷é|ï÷é"
696
697 msgid "nN"
698 msgstr "nN"
699
700 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
701 msgid "quit"
702 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
703
704 msgid "qQ"
705 msgstr "qQ"
706
707 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
708 msgid "okay|okay"
709 msgstr ""
710
711 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
712 msgid "cancel|cancel"
713 msgstr ""
714
715 msgid "oO"
716 msgstr ""
717
718 #, fuzzy
719 msgid "cC"
720 msgstr "c"
721
722 #, c-format
723 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
724 msgstr ""
725
726 #, c-format
727 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
728 msgstr ""
729
730 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
731 msgstr ""
732
733 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
734 msgstr ""
735
736 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
737 #. verbatim.  It will not be printed.
738 msgid "|audit-log-result|Good"
739 msgstr ""
740
741 msgid "|audit-log-result|Bad"
742 msgstr ""
743
744 msgid "|audit-log-result|Not supported"
745 msgstr ""
746
747 #, fuzzy
748 msgid "|audit-log-result|No certificate"
749 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
750
751 #, fuzzy
752 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
753 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
754
755 msgid "|audit-log-result|Error"
756 msgstr ""
757
758 #, fuzzy
759 msgid "Certificate chain available"
760 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
761
762 #, fuzzy
763 msgid "root certificate missing"
764 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
765
766 msgid "Data encryption succeeded"
767 msgstr ""
768
769 #, fuzzy
770 msgid "Data available"
771 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
772
773 #, fuzzy
774 msgid "Session key created"
775 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
776
777 #, fuzzy, c-format
778 msgid "algorithm: %s"
779 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
780
781 #, fuzzy, c-format
782 msgid "unsupported algorithm: %s"
783 msgstr ""
784 "\n"
785 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
786
787 #, fuzzy
788 msgid "seems to be not encrypted"
789 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
790
791 msgid "Number of recipients"
792 msgstr ""
793
794 #, c-format
795 msgid "Recipient %d"
796 msgstr ""
797
798 msgid "Data signing succeeded"
799 msgstr ""
800
801 msgid "Data decryption succeeded"
802 msgstr ""
803
804 #, fuzzy
805 msgid "Data verification succeeded"
806 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
807
808 #, fuzzy
809 msgid "Signature available"
810 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
811
812 #, fuzzy
813 msgid "Parsing signature succeeded"
814 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
815
816 #, fuzzy, c-format
817 msgid "Bad hash algorithm: %s"
818 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
819
820 #, fuzzy, c-format
821 msgid "Signature %d"
822 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
823
824 #, fuzzy
825 msgid "Certificate chain valid"
826 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
827
828 #, fuzzy
829 msgid "Root certificate trustworthy"
830 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
831
832 #, fuzzy
833 msgid "no CRL found for certificate"
834 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
835
836 #, fuzzy
837 msgid "the available CRL is too old"
838 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
839
840 #, fuzzy
841 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
842 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
843
844 #, fuzzy
845 msgid "Included certificates"
846 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
847
848 msgid "No audit log entries."
849 msgstr ""
850
851 #, fuzzy
852 msgid "Unknown operation"
853 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
854
855 msgid "Gpg-Agent usable"
856 msgstr ""
857
858 msgid "Dirmngr usable"
859 msgstr ""
860
861 #, fuzzy, c-format
862 msgid "No help available for `%s'."
863 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
864
865 #, fuzzy
866 msgid "ignoring garbage line"
867 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
868
869 #, fuzzy
870 msgid "[none]"
871 msgstr "Üãíùóôï"
872
873 #, c-format
874 msgid "armor: %s\n"
875 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
876
877 msgid "invalid armor header: "
878 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
879
880 msgid "armor header: "
881 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
882
883 msgid "invalid clearsig header\n"
884 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
885
886 #, fuzzy
887 msgid "unknown armor header: "
888 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
889
890 msgid "nested clear text signatures\n"
891 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
892
893 #, fuzzy
894 msgid "unexpected armor: "
895 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
896
897 msgid "invalid dash escaped line: "
898 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
899
900 #, fuzzy, c-format
901 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
902 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
903
904 msgid "premature eof (no CRC)\n"
905 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
906
907 msgid "premature eof (in CRC)\n"
908 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
909
910 msgid "malformed CRC\n"
911 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
912
913 #, fuzzy, c-format
914 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
915 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
916
917 #, fuzzy
918 msgid "premature eof (in trailer)\n"
919 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
920
921 msgid "error in trailer line\n"
922 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
923
924 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
925 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
926
927 #, c-format
928 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
929 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
930
931 msgid ""
932 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
933 msgstr ""
934 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
935 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
936
937 msgid ""
938 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
939 "an '='\n"
940 msgstr ""
941 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
942 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
943
944 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
945 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
946
947 #, fuzzy
948 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
949 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
950
951 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
952 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
953
954 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
955 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
956
957 msgid "not human readable"
958 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
959
960 #, fuzzy, c-format
961 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
962 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
963
964 #, c-format
965 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
966 msgstr ""
967
968 #, fuzzy
969 msgid "can't do this in batch mode\n"
970 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
971
972 #, fuzzy
973 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
974 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
975
976 #, fuzzy
977 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
978 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
979
980 msgid "Your selection? "
981 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
982
983 msgid "[not set]"
984 msgstr ""
985
986 #, fuzzy
987 msgid "male"
988 msgstr "enable"
989
990 #, fuzzy
991 msgid "female"
992 msgstr "enable"
993
994 #, fuzzy
995 msgid "unspecified"
996 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
997
998 #, fuzzy
999 msgid "not forced"
1000 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1001
1002 msgid "forced"
1003 msgstr ""
1004
1005 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1006 msgstr ""
1007
1008 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1009 msgstr ""
1010
1011 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1012 msgstr ""
1013
1014 msgid "Cardholder's surname: "
1015 msgstr ""
1016
1017 msgid "Cardholder's given name: "
1018 msgstr ""
1019
1020 #, c-format
1021 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1022 msgstr ""
1023
1024 #, fuzzy
1025 msgid "URL to retrieve public key: "
1026 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1027
1028 #, c-format
1029 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1030 msgstr ""
1031
1032 #, fuzzy, c-format
1033 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1034 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1035
1036 #, c-format
1037 msgid "error reading `%s': %s\n"
1038 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1039
1040 #, fuzzy, c-format
1041 msgid "error writing `%s': %s\n"
1042 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1043
1044 msgid "Login data (account name): "
1045 msgstr ""
1046
1047 #, c-format
1048 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1049 msgstr ""
1050
1051 msgid "Private DO data: "
1052 msgstr ""
1053
1054 #, c-format
1055 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1056 msgstr ""
1057
1058 #, fuzzy
1059 msgid "Language preferences: "
1060 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1061
1062 #, fuzzy
1063 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1064 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1065
1066 #, fuzzy
1067 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1068 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1069
1070 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1071 msgstr ""
1072
1073 #, fuzzy
1074 msgid "Error: invalid response.\n"
1075 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1076
1077 #, fuzzy
1078 msgid "CA fingerprint: "
1079 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1080
1081 #, fuzzy
1082 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1083 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1084
1085 #, fuzzy, c-format
1086 msgid "key operation not possible: %s\n"
1087 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1088
1089 #, fuzzy
1090 msgid "not an OpenPGP card"
1091 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1092
1093 #, fuzzy, c-format
1094 msgid "error getting current key info: %s\n"
1095 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1096
1097 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1098 msgstr ""
1099
1100 msgid ""
1101 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1102 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1103 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1104 msgstr ""
1105
1106 #, fuzzy, c-format
1107 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1108 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1109
1110 #, fuzzy, c-format
1111 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1112 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1113
1114 #, fuzzy, c-format
1115 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1116 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1117
1118 #, c-format
1119 msgid "rounded up to %u bits\n"
1120 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1121
1122 #, c-format
1123 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1124 msgstr ""
1125
1126 #, c-format
1127 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1128 msgstr ""
1129
1130 #, fuzzy, c-format
1131 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1132 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1133
1134 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1135 msgstr ""
1136
1137 #, fuzzy
1138 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1139 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1140
1141 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1142 msgstr ""
1143
1144 #, c-format
1145 msgid ""
1146 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1147 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1148 "You should change them using the command --change-pin\n"
1149 msgstr ""
1150
1151 #, fuzzy
1152 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1153 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1154
1155 #, fuzzy
1156 msgid "   (1) Signature key\n"
1157 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1158
1159 #, fuzzy
1160 msgid "   (2) Encryption key\n"
1161 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1162
1163 msgid "   (3) Authentication key\n"
1164 msgstr ""
1165
1166 msgid "Invalid selection.\n"
1167 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1168
1169 #, fuzzy
1170 msgid "Please select where to store the key:\n"
1171 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1172
1173 #, fuzzy
1174 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1175 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1176
1177 #, fuzzy
1178 msgid "secret parts of key are not available\n"
1179 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1180
1181 #, fuzzy
1182 msgid "secret key already stored on a card\n"
1183 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1184
1185 #, fuzzy, c-format
1186 msgid "error writing key to card: %s\n"
1187 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1188
1189 msgid "quit this menu"
1190 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1191
1192 #, fuzzy
1193 msgid "show admin commands"
1194 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1195
1196 msgid "show this help"
1197 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1198
1199 #, fuzzy
1200 msgid "list all available data"
1201 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1202
1203 msgid "change card holder's name"
1204 msgstr ""
1205
1206 msgid "change URL to retrieve key"
1207 msgstr ""
1208
1209 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1210 msgstr ""
1211
1212 #, fuzzy
1213 msgid "change the login name"
1214 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1215
1216 #, fuzzy
1217 msgid "change the language preferences"
1218 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1219
1220 msgid "change card holder's sex"
1221 msgstr ""
1222
1223 #, fuzzy
1224 msgid "change a CA fingerprint"
1225 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1226
1227 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1228 msgstr ""
1229
1230 #, fuzzy
1231 msgid "generate new keys"
1232 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1233
1234 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1235 msgstr ""
1236
1237 msgid "verify the PIN and list all data"
1238 msgstr ""
1239
1240 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1241 msgstr ""
1242
1243 msgid "Command> "
1244 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1245
1246 #, fuzzy
1247 msgid "Admin-only command\n"
1248 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1249
1250 #, fuzzy
1251 msgid "Admin commands are allowed\n"
1252 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1253
1254 #, fuzzy
1255 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1256 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1257
1258 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1259 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1260
1261 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1262 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1263
1264 #, c-format
1265 msgid "can't open `%s'\n"
1266 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1267
1268 #, fuzzy, c-format
1269 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1270 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1271
1272 #, c-format
1273 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1274 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1275
1276 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1277 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1278
1279 #, fuzzy
1280 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1281 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1282
1283 #, fuzzy
1284 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1285 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1286
1287 #, fuzzy
1288 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1289 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1290
1291 #, c-format
1292 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1293 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1294
1295 msgid "ownertrust information cleared\n"
1296 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1297
1298 #, c-format
1299 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1300 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1301
1302 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1303 msgstr ""
1304 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1305
1306 #, c-format
1307 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1308 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1309
1310 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1311 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1312
1313 #, c-format
1314 msgid "using cipher %s\n"
1315 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1316
1317 #, c-format
1318 msgid "`%s' already compressed\n"
1319 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1320
1321 #, c-format
1322 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1323 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1324
1325 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1326 msgstr ""
1327 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1328 "pgp2\n"
1329
1330 #, c-format
1331 msgid "reading from `%s'\n"
1332 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1333
1334 msgid ""
1335 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1336 msgstr ""
1337 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1338 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1339
1340 #, fuzzy, c-format
1341 msgid ""
1342 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1343 msgstr ""
1344 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1345 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1346
1347 #, fuzzy, c-format
1348 msgid ""
1349 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1350 "preferences\n"
1351 msgstr ""
1352 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1353 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1354
1355 #, c-format
1356 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1357 msgstr ""
1358 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1359 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1360
1361 #, c-format
1362 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1363 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1364
1365 #, c-format
1366 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1367 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1368
1369 #, c-format
1370 msgid "%s encrypted data\n"
1371 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1372
1373 #, c-format
1374 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1375 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1376
1377 msgid ""
1378 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1379 msgstr ""
1380 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1381 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1382
1383 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1384 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1385
1386 msgid "no remote program execution supported\n"
1387 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1388
1389 msgid ""
1390 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1391 msgstr ""
1392 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1393 "áñ÷åßïõ\n"
1394
1395 #, fuzzy
1396 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1397 msgstr ""
1398 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1399
1400 #, fuzzy, c-format
1401 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1402 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1403
1404 #, fuzzy, c-format
1405 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1406 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1407
1408 #, c-format
1409 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1410 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1411
1412 msgid "unnatural exit of external program\n"
1413 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1414
1415 msgid "unable to execute external program\n"
1416 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1417
1418 #, c-format
1419 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1420 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1421
1422 #, c-format
1423 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1424 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1425
1426 #, c-format
1427 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1428 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1429
1430 #, fuzzy
1431 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1432 msgstr ""
1433 "\n"
1434 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1435 "\n"
1436
1437 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1438 msgstr ""
1439
1440 #, fuzzy
1441 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1442 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1443
1444 #, fuzzy
1445 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1446 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1447
1448 #, fuzzy
1449 msgid "remove unusable parts from key during export"
1450 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1451
1452 msgid "remove as much as possible from key during export"
1453 msgstr ""
1454
1455 msgid "export keys in an S-expression based format"
1456 msgstr ""
1457
1458 #, fuzzy
1459 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1460 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1461
1462 #, fuzzy, c-format
1463 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1464 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1465
1466 #, fuzzy, c-format
1467 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1468 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1469
1470 #, fuzzy, c-format
1471 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1472 msgstr ""
1473 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1474
1475 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1476 msgstr ""
1477
1478 #, fuzzy, c-format
1479 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1480 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1481
1482 #, fuzzy, c-format
1483 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1484 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1485
1486 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1487 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1488
1489 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1490 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1491
1492 #, fuzzy
1493 msgid "[User ID not found]"
1494 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1495
1496 #, c-format
1497 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1498 msgstr ""
1499
1500 #, fuzzy, c-format
1501 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1502 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1503
1504 #, fuzzy
1505 msgid "No fingerprint"
1506 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1507
1508 #, fuzzy, c-format
1509 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1510 msgstr ""
1511 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1512
1513 #, fuzzy, c-format
1514 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1515 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1516
1517 #, fuzzy, c-format
1518 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1519 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1520
1521 #, fuzzy, c-format
1522 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1523 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1524
1525 #, fuzzy
1526 msgid "make a signature"
1527 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1528
1529 #, fuzzy
1530 msgid "make a clear text signature"
1531 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1532
1533 msgid "make a detached signature"
1534 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1535
1536 msgid "encrypt data"
1537 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1538
1539 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1540 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1541
1542 msgid "decrypt data (default)"
1543 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1544
1545 msgid "verify a signature"
1546 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1547
1548 msgid "list keys"
1549 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1550
1551 msgid "list keys and signatures"
1552 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1553
1554 #, fuzzy
1555 msgid "list and check key signatures"
1556 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1557
1558 msgid "list keys and fingerprints"
1559 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1560
1561 msgid "list secret keys"
1562 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1563
1564 msgid "generate a new key pair"
1565 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1566
1567 msgid "remove keys from the public keyring"
1568 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1569
1570 msgid "remove keys from the secret keyring"
1571 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1572
1573 msgid "sign a key"
1574 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1575
1576 msgid "sign a key locally"
1577 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1578
1579 msgid "sign or edit a key"
1580 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1581
1582 msgid "generate a revocation certificate"
1583 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1584
1585 msgid "export keys"
1586 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1587
1588 msgid "export keys to a key server"
1589 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1590
1591 msgid "import keys from a key server"
1592 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1593
1594 msgid "search for keys on a key server"
1595 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1596
1597 msgid "update all keys from a keyserver"
1598 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1599
1600 msgid "import/merge keys"
1601 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1602
1603 msgid "print the card status"
1604 msgstr ""
1605
1606 msgid "change data on a card"
1607 msgstr ""
1608
1609 msgid "change a card's PIN"
1610 msgstr ""
1611
1612 msgid "update the trust database"
1613 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1614
1615 #, fuzzy
1616 msgid "print message digests"
1617 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1618
1619 msgid "run in server mode"
1620 msgstr ""
1621
1622 msgid "create ascii armored output"
1623 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1624
1625 #, fuzzy
1626 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1627 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1628
1629 #, fuzzy
1630 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1631 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1632
1633 #, fuzzy
1634 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1635 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1636
1637 msgid "use canonical text mode"
1638 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1639
1640 #, fuzzy
1641 msgid "|FILE|write output to FILE"
1642 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1643
1644 msgid "do not make any changes"
1645 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1646
1647 msgid "prompt before overwriting"
1648 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1649
1650 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1651 msgstr ""
1652
1653 msgid ""
1654 "@\n"
1655 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1656 msgstr ""
1657 "@\n"
1658 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1659
1660 msgid ""
1661 "@\n"
1662 "Examples:\n"
1663 "\n"
1664 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1665 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1666 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1667 " --list-keys [names]        show keys\n"
1668 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1669 msgstr ""
1670 "@\n"
1671 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1672 "\n"
1673 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1674 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1675 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1676 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1677 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1678
1679 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1680 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1681
1682 msgid ""
1683 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1684 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1685 "default operation depends on the input data\n"
1686 msgstr ""
1687 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1688 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1689 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1690
1691 msgid ""
1692 "\n"
1693 "Supported algorithms:\n"
1694 msgstr ""
1695 "\n"
1696 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1697
1698 msgid "Pubkey: "
1699 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1700
1701 msgid "Cipher: "
1702 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1703
1704 msgid "Hash: "
1705 msgstr "Hash: "
1706
1707 msgid "Compression: "
1708 msgstr "Óõìðßåóç: "
1709
1710 msgid "usage: gpg [options] "
1711 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1712
1713 msgid "conflicting commands\n"
1714 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1715
1716 #, fuzzy, c-format
1717 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1718 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1719
1720 #, fuzzy, c-format
1721 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1722 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1723
1724 #, fuzzy, c-format
1725 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1726 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1727
1728 #, fuzzy, c-format
1729 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1730 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1731
1732 #, fuzzy, c-format
1733 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1734 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1735
1736 #, fuzzy, c-format
1737 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1738 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1739
1740 #, fuzzy, c-format
1741 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1742 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1743
1744 #, fuzzy, c-format
1745 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1746 msgstr ""
1747 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1748
1749 #, fuzzy, c-format
1750 msgid ""
1751 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1752 msgstr ""
1753 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1754
1755 #, fuzzy, c-format
1756 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1757 msgstr ""
1758 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1759
1760 #, fuzzy, c-format
1761 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1762 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1763
1764 #, fuzzy, c-format
1765 msgid ""
1766 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1767 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1768
1769 #, fuzzy, c-format
1770 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1771 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1772
1773 #, fuzzy, c-format
1774 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1775 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1776
1777 msgid "display photo IDs during key listings"
1778 msgstr ""
1779
1780 msgid "show policy URLs during signature listings"
1781 msgstr ""
1782
1783 #, fuzzy
1784 msgid "show all notations during signature listings"
1785 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1786
1787 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1788 msgstr ""
1789
1790 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1791 msgstr ""
1792
1793 #, fuzzy
1794 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1795 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1796
1797 msgid "show user ID validity during key listings"
1798 msgstr ""
1799
1800 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1801 msgstr ""
1802
1803 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1804 msgstr ""
1805
1806 #, fuzzy
1807 msgid "show the keyring name in key listings"
1808 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1809
1810 #, fuzzy
1811 msgid "show expiration dates during signature listings"
1812 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1813
1814 #, c-format
1815 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1816 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1817
1818 #, c-format
1819 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1820 msgstr ""
1821
1822 #, c-format
1823 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1824 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1825
1826 #, fuzzy, c-format
1827 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1828 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1829
1830 #, fuzzy, c-format
1831 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1832 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1833
1834 #, fuzzy
1835 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1836 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1837
1838 #, fuzzy, c-format
1839 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1840 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1841
1842 #, fuzzy
1843 msgid "invalid keyserver options\n"
1844 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1845
1846 #, c-format
1847 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1848 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1849
1850 msgid "invalid import options\n"
1851 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1852
1853 #, c-format
1854 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1855 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1856
1857 msgid "invalid export options\n"
1858 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1859
1860 #, fuzzy, c-format
1861 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1862 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1863
1864 #, fuzzy
1865 msgid "invalid list options\n"
1866 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1867
1868 msgid "display photo IDs during signature verification"
1869 msgstr ""
1870
1871 msgid "show policy URLs during signature verification"
1872 msgstr ""
1873
1874 #, fuzzy
1875 msgid "show all notations during signature verification"
1876 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1877
1878 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1879 msgstr ""
1880
1881 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1882 msgstr ""
1883
1884 #, fuzzy
1885 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1886 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1887
1888 #, fuzzy
1889 msgid "show user ID validity during signature verification"
1890 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1891
1892 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1893 msgstr ""
1894
1895 #, fuzzy
1896 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1897 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1898
1899 msgid "validate signatures with PKA data"
1900 msgstr ""
1901
1902 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1903 msgstr ""
1904
1905 #, fuzzy, c-format
1906 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1907 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1908
1909 #, fuzzy
1910 msgid "invalid verify options\n"
1911 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1912
1913 #, c-format
1914 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1915 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1916
1917 #, fuzzy, c-format
1918 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1919 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1920
1921 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1922 msgstr ""
1923
1924 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1925 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1926
1927 #, c-format
1928 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1929 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1930
1931 #, c-format
1932 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1933 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1934
1935 #, c-format
1936 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1937 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1938
1939 #, fuzzy, c-format
1940 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1941 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1942
1943 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1944 msgstr ""
1945 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1946
1947 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1948 msgstr ""
1949 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1950 "êáôÜóôáóç\n"
1951
1952 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1953 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1954
1955 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1956 msgstr ""
1957 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1958
1959 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1960 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1961
1962 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1963 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1964
1965 #, fuzzy
1966 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1967 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1968
1969 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1970 msgstr ""
1971 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1972 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1973
1974 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1975 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1976
1977 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1978 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1979
1980 #, fuzzy
1981 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1982 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1983
1984 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1985 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1986
1987 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1988 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1989
1990 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1991 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1992
1993 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1994 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1995
1996 msgid "invalid default preferences\n"
1997 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1998
1999 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2000 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2001
2002 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2003 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2004
2005 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2006 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2007
2008 #, c-format
2009 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2010 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2011
2012 #, fuzzy, c-format
2013 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2014 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2015
2016 #, fuzzy, c-format
2017 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2018 msgstr ""
2019 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2020
2021 #, fuzzy, c-format
2022 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2023 msgstr ""
2024 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2025
2026 #, c-format
2027 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2028 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2029
2030 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2031 msgstr ""
2032 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2033 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2034
2035 msgid "--store [filename]"
2036 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2037
2038 msgid "--symmetric [filename]"
2039 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2040
2041 #, fuzzy, c-format
2042 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2043 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2044
2045 msgid "--encrypt [filename]"
2046 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2047
2048 #, fuzzy
2049 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2050 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2051
2052 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2053 msgstr ""
2054
2055 #, fuzzy, c-format
2056 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2057 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2058
2059 msgid "--sign [filename]"
2060 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2061
2062 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2063 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2064
2065 #, fuzzy
2066 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2067 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2068
2069 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2070 msgstr ""
2071
2072 #, fuzzy, c-format
2073 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2074 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2075
2076 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2077 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2078
2079 msgid "--clearsign [filename]"
2080 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2081
2082 msgid "--decrypt [filename]"
2083 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2084
2085 msgid "--sign-key user-id"
2086 msgstr "--sign-key user-id"
2087
2088 msgid "--lsign-key user-id"
2089 msgstr "--lsign-key user-id"
2090
2091 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2092 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2093
2094 #, c-format
2095 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2096 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2097
2098 #, c-format
2099 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2100 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2101
2102 #, c-format
2103 msgid "key export failed: %s\n"
2104 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2105
2106 #, c-format
2107 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2108 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2109
2110 #, c-format
2111 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2112 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2113
2114 #, c-format
2115 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2116 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2117
2118 #, c-format
2119 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2120 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2121
2122 #, c-format
2123 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2124 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2125
2126 msgid "[filename]"
2127 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2128
2129 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2130 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2131
2132 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2133 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2134
2135 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2136 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2137
2138 #, fuzzy
2139 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2140 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2141
2142 #, fuzzy
2143 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2144 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2145
2146 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2147 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2148
2149 msgid "|FD|write status info to this FD"
2150 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2151
2152 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2153 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2154
2155 #, fuzzy
2156 msgid ""
2157 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2158 "Check signatures against known trusted keys\n"
2159 msgstr ""
2160 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2161 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2162
2163 msgid "No help available"
2164 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2165
2166 #, c-format
2167 msgid "No help available for `%s'"
2168 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2169
2170 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2171 msgstr ""
2172
2173 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2174 msgstr ""
2175
2176 #, fuzzy
2177 msgid "do not update the trustdb after import"
2178 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2179
2180 #, fuzzy
2181 msgid "create a public key when importing a secret key"
2182 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2183
2184 msgid "only accept updates to existing keys"
2185 msgstr ""
2186
2187 #, fuzzy
2188 msgid "remove unusable parts from key after import"
2189 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2190
2191 msgid "remove as much as possible from key after import"
2192 msgstr ""
2193
2194 #, c-format
2195 msgid "skipping block of type %d\n"
2196 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2197
2198 #, fuzzy, c-format
2199 msgid "%lu keys processed so far\n"
2200 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2201
2202 #, c-format
2203 msgid "Total number processed: %lu\n"
2204 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2205
2206 #, c-format
2207 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2208 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2209
2210 #, c-format
2211 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2212 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2213
2214 #, c-format
2215 msgid "              imported: %lu"
2216 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2217
2218 #, c-format
2219 msgid "             unchanged: %lu\n"
2220 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2221
2222 #, c-format
2223 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2224 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2225
2226 #, c-format
2227 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2228 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2229
2230 #, c-format
2231 msgid "        new signatures: %lu\n"
2232 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2233
2234 #, c-format
2235 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2236 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2237
2238 #, c-format
2239 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2240 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2241
2242 #, c-format
2243 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2244 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2245
2246 #, c-format
2247 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2248 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2249
2250 #, c-format
2251 msgid "          not imported: %lu\n"
2252 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2253
2254 #, fuzzy, c-format
2255 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2256 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2257
2258 #, fuzzy, c-format
2259 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2260 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2261
2262 #, c-format
2263 msgid ""
2264 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2265 "algorithms on these user IDs:\n"
2266 msgstr ""
2267
2268 #, c-format
2269 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2270 msgstr ""
2271
2272 #, fuzzy, c-format
2273 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2274 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2275
2276 #, c-format
2277 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2278 msgstr ""
2279
2280 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2281 msgstr ""
2282
2283 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2284 msgstr ""
2285
2286 #, c-format
2287 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2288 msgstr ""
2289
2290 #, fuzzy, c-format
2291 msgid "key %s: no user ID\n"
2292 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2293
2294 #, fuzzy, c-format
2295 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2296 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2297
2298 #, fuzzy, c-format
2299 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2300 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2301
2302 #, fuzzy, c-format
2303 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2304 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2305
2306 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2307 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2308
2309 #, fuzzy, c-format
2310 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2311 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2312
2313 #, fuzzy, c-format
2314 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2315 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2316
2317 #, c-format
2318 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2319 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2320
2321 #, c-format
2322 msgid "writing to `%s'\n"
2323 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2324
2325 #, c-format
2326 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2327 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2328
2329 #, fuzzy, c-format
2330 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2331 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2332
2333 #, fuzzy, c-format
2334 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2335 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2336
2337 #, fuzzy, c-format
2338 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2339 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2340
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2343 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2344
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2347 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2348
2349 #, fuzzy, c-format
2350 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2351 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2352
2353 #, fuzzy, c-format
2354 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2355 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2356
2357 #, fuzzy, c-format
2358 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2359 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2360
2361 #, fuzzy, c-format
2362 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2363 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2364
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2367 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2368
2369 #, fuzzy, c-format
2370 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2371 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2372
2373 #, fuzzy, c-format
2374 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2375 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2376
2377 #, fuzzy, c-format
2378 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2379 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2380
2381 #, fuzzy, c-format
2382 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2383 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2384
2385 #, fuzzy, c-format
2386 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2387 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2388
2389 #, fuzzy, c-format
2390 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2391 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2392
2393 #, fuzzy
2394 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2395 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2396
2397 #, c-format
2398 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2399 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2400
2401 #, fuzzy, c-format
2402 msgid "key %s: secret key imported\n"
2403 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2404
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2407 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2408
2409 #, fuzzy, c-format
2410 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2411 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2412
2413 #, fuzzy, c-format
2414 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2415 msgstr ""
2416 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2417 "áíÜêëçóçò\n"
2418
2419 #, fuzzy, c-format
2420 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2421 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2422
2423 #, fuzzy, c-format
2424 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2425 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2426
2427 #, fuzzy, c-format
2428 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2429 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2430
2431 #, fuzzy, c-format
2432 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2433 msgstr ""
2434 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2435 "s\"\n"
2436
2437 #, fuzzy, c-format
2438 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2439 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2440
2441 #, fuzzy, c-format
2442 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2443 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2444
2445 #, fuzzy, c-format
2446 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2447 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2448
2449 #, fuzzy, c-format
2450 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2451 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2452
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2455 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2456
2457 #, fuzzy, c-format
2458 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2459 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2460
2461 #, fuzzy, c-format
2462 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2463 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2464
2465 #, fuzzy, c-format
2466 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2467 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2468
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2471 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2472
2473 #, fuzzy, c-format
2474 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2475 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2476
2477 #, fuzzy, c-format
2478 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2479 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2480
2481 #, fuzzy, c-format
2482 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2483 msgstr ""
2484 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2485
2486 #, fuzzy, c-format
2487 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2488 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2489
2490 #, fuzzy, c-format
2491 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2492 msgstr ""
2493 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2494
2495 #, fuzzy, c-format
2496 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2497 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2498
2499 #, fuzzy, c-format
2500 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2501 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2502
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2505 msgstr ""
2506 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2507 "08lX\n"
2508
2509 #, fuzzy, c-format
2510 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2511 msgstr ""
2512 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2513 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2514
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2517 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2518
2519 #, fuzzy, c-format
2520 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2521 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2522
2523 #, fuzzy
2524 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2525 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2526
2527 #, fuzzy
2528 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2529 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2530
2531 #, fuzzy
2532 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2533 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2534
2535 #, c-format
2536 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2537 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2538
2539 #, c-format
2540 msgid "keyring `%s' created\n"
2541 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2542
2543 #, fuzzy, c-format
2544 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2545 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2546
2547 #, c-format
2548 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2549 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2550
2551 msgid "[revocation]"
2552 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2553
2554 msgid "[self-signature]"
2555 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2556
2557 msgid "1 bad signature\n"
2558 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2559
2560 #, c-format
2561 msgid "%d bad signatures\n"
2562 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2563
2564 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2565 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2566
2567 #, c-format
2568 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2569 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2570
2571 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2572 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2573
2574 #, c-format
2575 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2576 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2577
2578 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2579 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2580
2581 #, c-format
2582 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2583 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2584
2585 #, fuzzy
2586 msgid ""
2587 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2588 "keys\n"
2589 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2590 "etc.)\n"
2591 msgstr ""
2592 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2593 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2594 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2595 "\n"
2596
2597 #, fuzzy, c-format
2598 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2599 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2600
2601 #, fuzzy, c-format
2602 msgid "  %d = I trust fully\n"
2603 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2604
2605 msgid ""
2606 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2607 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2608 "trust signatures on your behalf.\n"
2609 msgstr ""
2610
2611 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2612 msgstr ""
2613
2614 #, c-format
2615 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2616 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2617
2618 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2619 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2620
2621 msgid "  Unable to sign.\n"
2622 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2623
2624 #, c-format
2625 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2626 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2627
2628 #, c-format
2629 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2630 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2631
2632 #, fuzzy, c-format
2633 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2634 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2635
2636 #, fuzzy
2637 msgid "Sign it? (y/N) "
2638 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2639
2640 #, c-format
2641 msgid ""
2642 "The self-signature on \"%s\"\n"
2643 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2644 msgstr ""
2645 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2646 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2647
2648 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2649 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2650
2651 #, c-format
2652 msgid ""
2653 "Your current signature on \"%s\"\n"
2654 "has expired.\n"
2655 msgstr ""
2656 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2657 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2658
2659 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2660 msgstr ""
2661 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2662
2663 #, c-format
2664 msgid ""
2665 "Your current signature on \"%s\"\n"
2666 "is a local signature.\n"
2667 msgstr ""
2668 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2669 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2670
2671 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2672 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2673
2674 #, fuzzy, c-format
2675 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2676 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2677
2678 #, fuzzy, c-format
2679 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2680 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2681
2682 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2683 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2684
2685 #, fuzzy, c-format
2686 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2687 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2688
2689 msgid "This key has expired!"
2690 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2691
2692 #, c-format
2693 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2694 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2695
2696 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2697 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2698
2699 msgid ""
2700 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2701 "mode.\n"
2702 msgstr ""
2703 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2704 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2705
2706 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2707 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2708
2709 msgid ""
2710 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2711 "belongs\n"
2712 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2713 msgstr ""
2714 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2715 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2716 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2717
2718 #, c-format
2719 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2720 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2721
2722 #, c-format
2723 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2724 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2725
2726 #, c-format
2727 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2728 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2729
2730 #, c-format
2731 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2732 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2733
2734 #, fuzzy
2735 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2736 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2737
2738 #, fuzzy, c-format
2739 msgid ""
2740 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2741 "key \"%s\" (%s)\n"
2742 msgstr ""
2743 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2744 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2745
2746 #, fuzzy
2747 msgid "This will be a self-signature.\n"
2748 msgstr ""
2749 "\n"
2750 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2751
2752 #, fuzzy
2753 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2754 msgstr ""
2755 "\n"
2756 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2757
2758 #, fuzzy
2759 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2760 msgstr ""
2761 "\n"
2762 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2763 "\n"
2764
2765 #, fuzzy
2766 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2767 msgstr ""
2768 "\n"
2769 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2770
2771 #, fuzzy
2772 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2773 msgstr ""
2774 "\n"
2775 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2776 "\n"
2777
2778 #, fuzzy
2779 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2780 msgstr ""
2781 "\n"
2782 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2783
2784 #, fuzzy
2785 msgid "I have checked this key casually.\n"
2786 msgstr ""
2787 "\n"
2788 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2789
2790 #, fuzzy
2791 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2792 msgstr ""
2793 "\n"
2794 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2795
2796 #, fuzzy
2797 msgid "Really sign? (y/N) "
2798 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2799
2800 #, c-format
2801 msgid "signing failed: %s\n"
2802 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2803
2804 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2805 msgstr ""
2806
2807 msgid "This key is not protected.\n"
2808 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2809
2810 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2811 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2812
2813 #, fuzzy
2814 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2815 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2816
2817 msgid "Key is protected.\n"
2818 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2819
2820 #, c-format
2821 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2822 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2823
2824 msgid ""
2825 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2826 "\n"
2827 msgstr ""
2828 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2829 "\n"
2830
2831 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2832 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
2833
2834 msgid ""
2835 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2836 "\n"
2837 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2838
2839 #, fuzzy
2840 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2841 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2842
2843 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2844 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2845
2846 msgid "save and quit"
2847 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2848
2849 #, fuzzy
2850 msgid "show key fingerprint"
2851 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2852
2853 msgid "list key and user IDs"
2854 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2855
2856 msgid "select user ID N"
2857 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2858
2859 #, fuzzy
2860 msgid "select subkey N"
2861 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2862
2863 #, fuzzy
2864 msgid "check signatures"
2865 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
2866
2867 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2868 msgstr ""
2869
2870 #, fuzzy
2871 msgid "sign selected user IDs locally"
2872 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2873
2874 #, fuzzy
2875 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2876 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
2877
2878 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2879 msgstr ""
2880
2881 msgid "add a user ID"
2882 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
2883
2884 msgid "add a photo ID"
2885 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
2886
2887 #, fuzzy
2888 msgid "delete selected user IDs"
2889 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
2890
2891 #, fuzzy
2892 msgid "add a subkey"
2893 msgstr "addkey"
2894
2895 msgid "add a key to a smartcard"
2896 msgstr ""
2897
2898 msgid "move a key to a smartcard"
2899 msgstr ""
2900
2901 msgid "move a backup key to a smartcard"
2902 msgstr ""
2903
2904 #, fuzzy
2905 msgid "delete selected subkeys"
2906 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2907
2908 msgid "add a revocation key"
2909 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
2910
2911 #, fuzzy
2912 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2913 msgstr ""
2914 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
2915
2916 #, fuzzy
2917 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2918 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
2919
2920 #, fuzzy
2921 msgid "flag the selected user ID as primary"
2922 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
2923
2924 #, fuzzy
2925 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2926 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
2927
2928 msgid "list preferences (expert)"
2929 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
2930
2931 msgid "list preferences (verbose)"
2932 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
2933
2934 #, fuzzy
2935 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2936 msgstr ""
2937 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
2938
2939 #, fuzzy
2940 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2941 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2942
2943 #, fuzzy
2944 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2945 msgstr ""
2946 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
2947
2948 msgid "change the passphrase"
2949 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
2950
2951 msgid "change the ownertrust"
2952 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
2953
2954 #, fuzzy
2955 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2956 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
2957
2958 #, fuzzy
2959 msgid "revoke selected user IDs"
2960 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
2961
2962 #, fuzzy
2963 msgid "revoke key or selected subkeys"
2964 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2965
2966 #, fuzzy
2967 msgid "enable key"
2968 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2969
2970 #, fuzzy
2971 msgid "disable key"
2972 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2973
2974 #, fuzzy
2975 msgid "show selected photo IDs"
2976 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
2977
2978 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2979 msgstr ""
2980
2981 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2982 msgstr ""
2983
2984 #, fuzzy, c-format
2985 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2986 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
2987
2988 msgid "Secret key is available.\n"
2989 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
2990
2991 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2992 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
2993
2994 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2995 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
2996
2997 msgid ""
2998 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2999 "(lsign),\n"
3000 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3001 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3002 msgstr ""
3003
3004 msgid "Key is revoked."
3005 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3006
3007 #, fuzzy
3008 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3009 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3010
3011 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3012 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3013
3014 #, fuzzy, c-format
3015 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3016 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3017
3018 #, c-format
3019 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3020 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3021
3022 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3023 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3024
3025 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3026 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3027
3028 #, fuzzy
3029 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3030 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3031
3032 #, fuzzy
3033 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3034 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3035
3036 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3037 #. moving the key and not about removing it.
3038 #, fuzzy
3039 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3040 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3041
3042 #, fuzzy
3043 msgid "You must select exactly one key.\n"
3044 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3045
3046 msgid "Command expects a filename argument\n"
3047 msgstr ""
3048
3049 #, fuzzy, c-format
3050 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3051 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3052
3053 #, fuzzy, c-format
3054 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3055 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3056
3057 msgid "You must select at least one key.\n"
3058 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3059
3060 #, fuzzy
3061 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3062 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3063
3064 #, fuzzy
3065 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3066 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3067
3068 #, fuzzy
3069 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3070 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3071
3072 #, fuzzy
3073 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3074 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3075
3076 #, fuzzy
3077 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3078 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3079
3080 #, fuzzy
3081 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3082 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3083
3084 #, fuzzy
3085 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3086 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3087
3088 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3089 msgstr ""
3090
3091 #, fuzzy
3092 msgid "Set preference list to:\n"
3093 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3094
3095 #, fuzzy
3096 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3097 msgstr ""
3098 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3099
3100 #, fuzzy
3101 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3102 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3103
3104 #, fuzzy
3105 msgid "Save changes? (y/N) "
3106 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3107
3108 #, fuzzy
3109 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3110 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3111
3112 #, c-format
3113 msgid "update failed: %s\n"
3114 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3115
3116 #, c-format
3117 msgid "update secret failed: %s\n"
3118 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3119
3120 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3121 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3122
3123 msgid "Digest: "
3124 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3125
3126 msgid "Features: "
3127 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3128
3129 msgid "Keyserver no-modify"
3130 msgstr ""
3131
3132 msgid "Preferred keyserver: "
3133 msgstr ""
3134
3135 #, fuzzy
3136 msgid "Notations: "
3137 msgstr "Óçìåßùóç: "
3138
3139 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3140 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3141
3142 #, fuzzy, c-format
3143 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3144 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3145
3146 #, fuzzy, c-format
3147 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3148 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3149
3150 #, fuzzy
3151 msgid "(sensitive)"
3152 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3153
3154 #, fuzzy, c-format
3155 msgid "created: %s"
3156 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3157
3158 #, fuzzy, c-format
3159 msgid "revoked: %s"
3160 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3161
3162 #, fuzzy, c-format
3163 msgid "expired: %s"
3164 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3165
3166 #, fuzzy, c-format
3167 msgid "expires: %s"
3168 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3169
3170 #, fuzzy, c-format
3171 msgid "usage: %s"
3172 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3173
3174 #, fuzzy, c-format
3175 msgid "trust: %s"
3176 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3177
3178 #, c-format
3179 msgid "validity: %s"
3180 msgstr ""
3181
3182 msgid "This key has been disabled"
3183 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3184
3185 msgid "card-no: "
3186 msgstr ""
3187
3188 msgid ""
3189 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3190 "unless you restart the program.\n"
3191 msgstr ""
3192 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3193 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3194
3195 #, fuzzy
3196 msgid "revoked"
3197 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3198
3199 #, fuzzy
3200 msgid "expired"
3201 msgstr "expire"
3202
3203 msgid ""
3204 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3205 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3206 msgstr ""
3207 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3208 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3209
3210 msgid ""
3211 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3212 "versions\n"
3213 "         of PGP to reject this key.\n"
3214 msgstr ""
3215 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3216 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3217
3218 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3219 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3220
3221 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3222 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3223
3224 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3225 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3226
3227 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3228 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3229
3230 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3231 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3232
3233 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3234 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3235
3236 #, c-format
3237 msgid "Deleted %d signature.\n"
3238 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3239
3240 #, c-format
3241 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3242 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3243
3244 msgid "Nothing deleted.\n"
3245 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3246
3247 #, fuzzy
3248 msgid "invalid"
3249 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3250
3251 #, fuzzy, c-format
3252 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3253 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3254
3255 #, fuzzy, c-format
3256 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3257 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3258
3259 #, fuzzy, c-format
3260 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3261 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3262
3263 #, fuzzy, c-format
3264 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3265 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3266
3267 #, fuzzy, c-format
3268 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3269 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3270
3271 msgid ""
3272 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3273 "cause\n"
3274 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3275 msgstr ""
3276 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3277 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3278 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3279
3280 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3281 msgstr ""
3282 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3283
3284 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3285 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3286
3287 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3288 msgstr ""
3289 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3290
3291 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3292 msgstr ""
3293 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3294
3295 #, fuzzy
3296 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3297 msgstr ""
3298 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3299
3300 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3301 msgstr ""
3302 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3303 "åðáíÝëèåé!\n"
3304
3305 #, fuzzy
3306 msgid ""
3307 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3308 msgstr ""
3309 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3310 "N): "
3311
3312 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3313 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3314
3315 #, fuzzy
3316 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3317 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3318
3319 #, fuzzy
3320 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3321 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3322
3323 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3324 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3325
3326 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3327 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3328
3329 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3330 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3331
3332 #, fuzzy, c-format
3333 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3334 msgstr ""
3335 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3336 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3337
3338 #, c-format
3339 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3340 msgstr ""
3341
3342 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3343 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3344
3345 #, fuzzy, c-format
3346 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3347 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3348
3349 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3350 msgstr ""
3351
3352 #, fuzzy
3353 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3354 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3355
3356 #, fuzzy
3357 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3358 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3359
3360 #, fuzzy
3361 msgid "Enter the notation: "
3362 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3363
3364 #, fuzzy
3365 msgid "Proceed? (y/N) "
3366 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3367
3368 #, c-format
3369 msgid "No user ID with index %d\n"
3370 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3371
3372 #, fuzzy, c-format
3373 msgid "No user ID with hash %s\n"
3374 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3375
3376 #, fuzzy, c-format
3377 msgid "No subkey with index %d\n"
3378 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3379
3380 #, fuzzy, c-format
3381 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3382 msgstr "user ID: \""
3383
3384 #, fuzzy, c-format
3385 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3386 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3387
3388 msgid " (non-exportable)"
3389 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3390
3391 #, c-format
3392 msgid "This signature expired on %s.\n"
3393 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3394
3395 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3396 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3397
3398 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3399 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3400
3401 #, fuzzy
3402 msgid "Not signed by you.\n"
3403 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3404
3405 #, fuzzy, c-format
3406 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3407 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3408
3409 #, fuzzy
3410 msgid " (non-revocable)"
3411 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3412
3413 #, fuzzy, c-format
3414 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3415 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3416
3417 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3418 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3419
3420 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3421 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3422
3423 msgid "no secret key\n"
3424 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3425
3426 #, c-format
3427 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3428 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3429
3430 #, c-format
3431 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3432 msgstr ""
3433 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3434
3435 #, fuzzy, c-format
3436 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3437 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3438
3439 #, fuzzy, c-format
3440 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3441 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3442
3443 #, fuzzy, c-format
3444 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3445 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3446
3447 #, fuzzy, c-format
3448 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3449 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3450
3451 #, fuzzy
3452 msgid "too many cipher preferences\n"
3453 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3454
3455 #, fuzzy
3456 msgid "too many digest preferences\n"
3457 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3458
3459 #, fuzzy
3460 msgid "too many compression preferences\n"
3461 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3462
3463 #, fuzzy, c-format
3464 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3465 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3466
3467 msgid "writing direct signature\n"
3468 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3469
3470 msgid "writing self signature\n"
3471 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3472
3473 msgid "writing key binding signature\n"
3474 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3475
3476 #, c-format
3477 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3478 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3479
3480 #, c-format
3481 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3482 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3483
3484 msgid ""
3485 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3486 msgstr ""
3487
3488 #, fuzzy
3489 msgid "Sign"
3490 msgstr "sign"
3491
3492 msgid "Certify"
3493 msgstr ""
3494
3495 #, fuzzy
3496 msgid "Encrypt"
3497 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3498
3499 msgid "Authenticate"
3500 msgstr ""
3501
3502 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3503 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3504 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3505 #. functions:
3506 #.
3507 #. s = Toggle signing capability
3508 #. e = Toggle encryption capability
3509 #. a = Toggle authentication capability
3510 #. q = Finish
3511 #.
3512 msgid "SsEeAaQq"
3513 msgstr ""
3514
3515 #, c-format
3516 msgid "Possible actions for a %s key: "
3517 msgstr ""
3518
3519 msgid "Current allowed actions: "
3520 msgstr ""
3521
3522 #, c-format
3523 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3524 msgstr ""
3525
3526 #, fuzzy, c-format
3527 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3528 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3529
3530 #, c-format
3531 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3532 msgstr ""
3533
3534 #, c-format
3535 msgid "   (%c) Finished\n"
3536 msgstr ""
3537
3538 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3539 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3540
3541 #, fuzzy, c-format
3542 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3543 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3544
3545 #, fuzzy, c-format
3546 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3547 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3548
3549 #, c-format
3550 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3551 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3552
3553 #, c-format
3554 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3555 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3556
3557 #, fuzzy, c-format
3558 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3559 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3560
3561 #, c-format
3562 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3563 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3564
3565 #, fuzzy, c-format
3566 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3567 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3568
3569 #, fuzzy, c-format
3570 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3571 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3572
3573 #, c-format
3574 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3575 msgstr ""
3576
3577 #, fuzzy, c-format
3578 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3579 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3580
3581 #, fuzzy, c-format
3582 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3583 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3584
3585 #, c-format
3586 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3587 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3588
3589 msgid ""
3590 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3591 "         0 = key does not expire\n"
3592 "      <n>  = key expires in n days\n"
3593 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3594 "      <n>m = key expires in n months\n"
3595 "      <n>y = key expires in n years\n"
3596 msgstr ""
3597 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3598 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3599 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3600 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3601 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3602 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3603
3604 msgid ""
3605 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3606 "         0 = signature does not expire\n"
3607 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3608 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3609 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3610 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3611 msgstr ""
3612 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3613 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3614 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3615 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3616 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3617 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3618
3619 msgid "Key is valid for? (0) "
3620 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3621
3622 #, fuzzy, c-format
3623 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3624 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3625
3626 msgid "invalid value\n"
3627 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3628
3629 #, fuzzy
3630 msgid "Key does not expire at all\n"
3631 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3632
3633 #, fuzzy
3634 msgid "Signature does not expire at all\n"
3635 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3636
3637 #, fuzzy, c-format
3638 msgid "Key expires at %s\n"
3639 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3640
3641 #, fuzzy, c-format
3642 msgid "Signature expires at %s\n"
3643 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
3644
3645 msgid ""
3646 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3647 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3648 msgstr ""
3649 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3650 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3651
3652 #, fuzzy
3653 msgid "Is this correct? (y/N) "
3654 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
3655
3656 msgid ""
3657 "\n"
3658 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3659 "\n"
3660 msgstr ""
3661
3662 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3663 #. but you should keep your existing translation.  In case
3664 #. the new string is not translated this old string will
3665 #. be used.
3666 #, fuzzy
3667 msgid ""
3668 "\n"
3669 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3670 "ID\n"
3671 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3672 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3673 "\n"
3674 msgstr ""
3675 "\n"
3676 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
3677 "êáôáóêåõÜæåé\n"
3678 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
3679 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
3680 "\n"
3681
3682 msgid "Real name: "
3683 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
3684
3685 msgid "Invalid character in name\n"
3686 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
3687
3688 msgid "Name may not start with a digit\n"
3689 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
3690
3691 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3692 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
3693
3694 msgid "Email address: "
3695 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
3696
3697 msgid "Not a valid email address\n"
3698 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
3699
3700 msgid "Comment: "
3701 msgstr "Ó÷üëéï: "
3702
3703 msgid "Invalid character in comment\n"
3704 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
3705
3706 #, c-format
3707 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3708 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
3709
3710 #, c-format
3711 msgid ""
3712 "You selected this USER-ID:\n"
3713 "    \"%s\"\n"
3714 "\n"
3715 msgstr ""
3716 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
3717 "    \"%s\"\n"
3718 "\n"
3719
3720 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3721 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
3722
3723 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3724 msgstr ""
3725
3726 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3727 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3728 #. string which should be translated accordingly and the
3729 #. letter changed to match the one in the answer string.
3730 #.
3731 #. n = Change name
3732 #. c = Change comment
3733 #. e = Change email
3734 #. o = Okay (ready, continue)
3735 #. q = Quit
3736 #.
3737 msgid "NnCcEeOoQq"
3738 msgstr "NnCcEeOoQq"
3739
3740 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3741 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
3742
3743 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3744 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
3745
3746 msgid "Please correct the error first\n"
3747 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
3748
3749 msgid ""
3750 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3751 "\n"
3752 msgstr ""
3753 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3754 "\n"
3755
3756 #, fuzzy
3757 msgid ""
3758 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3759 "encryption key."
3760 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
3761
3762 #, c-format
3763 msgid "%s.\n"
3764 msgstr "%s.\n"
3765
3766 msgid ""
3767 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3768 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3769 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3770 "\n"
3771 msgstr ""
3772 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
3773 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
3774 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
3775 "\n"
3776
3777 msgid ""
3778 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3779 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3780 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3781 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3782 msgstr ""
3783 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
3784 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
3785 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
3786 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
3787
3788 msgid "Key generation canceled.\n"
3789 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
3790
3791 #, c-format
3792 msgid "writing public key to `%s'\n"
3793 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3794
3795 #, fuzzy, c-format
3796 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3797 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3798
3799 #, c-format
3800 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3801 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3802
3803 #, c-format
3804 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3805 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
3806
3807 #, c-format
3808 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3809 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
3810
3811 #, c-format
3812 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3813 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3814
3815 #, c-format
3816 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3817 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3818
3819 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3820 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
3821
3822 #, fuzzy
3823 msgid ""
3824 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3825 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3826 msgstr ""
3827 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
3828 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
3829 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
3830 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
3831
3832 #, c-format
3833 msgid "Key generation failed: %s\n"
3834 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3835
3836 #, c-format
3837 msgid ""
3838 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3839 msgstr ""
3840 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
3841 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
3842
3843 #, c-format
3844 msgid ""
3845 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3846 msgstr ""
3847 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
3848 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
3849
3850 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3851 msgstr ""
3852 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
3853 "ìå ôï OpenPGP\n"
3854
3855 #, fuzzy
3856 msgid "Really create? (y/N) "
3857 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
3858
3859 #, fuzzy, c-format
3860 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3861 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
3862
3863 #, fuzzy, c-format
3864 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3865 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
3866
3867 #, fuzzy, c-format
3868 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3869 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
3870
3871 msgid "never     "
3872 msgstr "ðïôÝ     "
3873
3874 msgid "Critical signature policy: "
3875 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
3876
3877 msgid "Signature policy: "
3878 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
3879
3880 msgid "Critical preferred keyserver: "
3881 msgstr ""
3882
3883 msgid "Critical signature notation: "
3884 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
3885
3886 msgid "Signature notation: "
3887 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3888
3889 msgid "Keyring"
3890 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
3891
3892 msgid "Primary key fingerprint:"
3893 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
3894
3895 msgid "     Subkey fingerprint:"
3896 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
3897
3898 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3899 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3900 msgid " Primary key fingerprint:"
3901 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
3902
3903 msgid "      Subkey fingerprint:"
3904 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
3905
3906 #, fuzzy
3907 msgid "      Key fingerprint ="
3908 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
3909
3910 msgid "      Card serial no. ="
3911 msgstr ""
3912
3913 #, fuzzy, c-format
3914 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3915 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3916
3917 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3918 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
3919
3920 #, c-format
3921 msgid "%s is the unchanged one\n"
3922 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"