Prepare a release
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2010-03-09 09:35+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:244
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
23 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
24 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
25 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
26 #. the second vertical bar.
27 #: agent/call-pinentry.c:401
28 msgid "|pinentry-label|_OK"
29 msgstr ""
30
31 #: agent/call-pinentry.c:402
32 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
33 msgstr ""
34
35 #: agent/call-pinentry.c:403
36 msgid "|pinentry-label|PIN:"
37 msgstr ""
38
39 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
40 #. for the quality bar.
41 #: agent/call-pinentry.c:649
42 msgid "Quality:"
43 msgstr ""
44
45 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
46 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
47 #. string to describe what this is about.  The length of the
48 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
49 #. translate this entry, a default english text (see source)
50 #. will be used.
51 #: agent/call-pinentry.c:671
52 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
53 msgstr ""
54
55 #: agent/call-pinentry.c:715
56 msgid ""
57 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
58 "session"
59 msgstr ""
60
61 #: agent/call-pinentry.c:718
62 #, fuzzy
63 msgid ""
64 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
65 "this session"
66 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
67
68 #: agent/call-pinentry.c:775
69 #, c-format
70 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
71 msgstr ""
72
73 #: agent/call-pinentry.c:795 agent/call-pinentry.c:807
74 #, fuzzy
75 msgid "PIN too long"
76 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
77
78 #: agent/call-pinentry.c:796
79 #, fuzzy
80 msgid "Passphrase too long"
81 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
82
83 #: agent/call-pinentry.c:804
84 #, fuzzy
85 msgid "Invalid characters in PIN"
86 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
87
88 #: agent/call-pinentry.c:809
89 msgid "PIN too short"
90 msgstr ""
91
92 #: agent/call-pinentry.c:821
93 #, fuzzy
94 msgid "Bad PIN"
95 msgstr "êáêü MPI"
96
97 #: agent/call-pinentry.c:822
98 #, fuzzy
99 msgid "Bad Passphrase"
100 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
101
102 #: agent/call-pinentry.c:858
103 #, fuzzy
104 msgid "Passphrase"
105 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
106
107 #: agent/command-ssh.c:529
108 #, fuzzy, c-format
109 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
110 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
111
112 #: agent/command-ssh.c:688 g10/card-util.c:830 g10/exec.c:473 g10/gpg.c:1122
113 #: g10/keygen.c:3394 g10/keygen.c:3427 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1569
114 #: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:801 g10/sign.c:1110
115 #: g10/tdbio.c:548 jnlib/dotlock.c:310
116 #, c-format
117 msgid "can't create `%s': %s\n"
118 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
119
120 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:784
121 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
122 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1123 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2877
123 #: g10/keyring.c:1595 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
124 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:783 g10/sign.c:978 g10/sign.c:1094
125 #: g10/sign.c:1250 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:552
126 #: g10/tdbio.c:616 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2047
127 #: sm/gpgsm.c:2077 sm/gpgsm.c:2115 sm/gpgsm.c:2153 sm/qualified.c:66
128 #, c-format
129 msgid "can't open `%s': %s\n"
130 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
131
132 #: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
133 #, fuzzy, c-format
134 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
135 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
136
137 #: agent/command-ssh.c:1657
138 #, c-format
139 msgid "detected card with S/N: %s\n"
140 msgstr ""
141
142 #: agent/command-ssh.c:1662
143 #, fuzzy, c-format
144 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
145 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
146
147 #: agent/command-ssh.c:1682
148 #, fuzzy, c-format
149 msgid "no suitable card key found: %s\n"
150 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
151
152 #: agent/command-ssh.c:1732
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
155 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
156
157 #: agent/command-ssh.c:1747
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "error writing key: %s\n"
160 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
161
162 #: agent/command-ssh.c:2055
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
165 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
166
167 #: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
168 #, fuzzy
169 msgid "Please re-enter this passphrase"
170 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
171
172 #: agent/command-ssh.c:2404
173 #, c-format
174 msgid ""
175 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
176 "0Awithin gpg-agent's key storage"
177 msgstr ""
178
179 #: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
180 #: tools/symcryptrun.c:433
181 msgid "does not match - try again"
182 msgstr ""
183
184 #: agent/command-ssh.c:2949
185 #, fuzzy, c-format
186 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
187 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
188
189 #: agent/divert-scd.c:92 g10/call-agent.c:863
190 msgid "Please insert the card with serial number"
191 msgstr ""
192
193 #: agent/divert-scd.c:93 g10/call-agent.c:864
194 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
195 msgstr ""
196
197 #: agent/divert-scd.c:200
198 msgid "Admin PIN"
199 msgstr ""
200
201 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
202 #. used to unblock a PIN.
203 #: agent/divert-scd.c:205
204 msgid "PUK"
205 msgstr ""
206
207 #: agent/divert-scd.c:212
208 msgid "Reset Code"
209 msgstr ""
210
211 #: agent/divert-scd.c:238
212 #, c-format
213 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
214 msgstr ""
215
216 #: agent/divert-scd.c:287
217 #, fuzzy
218 msgid "Repeat this Reset Code"
219 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
220
221 #: agent/divert-scd.c:289
222 #, fuzzy
223 msgid "Repeat this PUK"
224 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
225
226 #: agent/divert-scd.c:290
227 #, fuzzy
228 msgid "Repeat this PIN"
229 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
230
231 #: agent/divert-scd.c:295
232 #, fuzzy
233 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
234 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
235
236 #: agent/divert-scd.c:297
237 #, fuzzy
238 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
239 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
240
241 #: agent/divert-scd.c:298
242 #, fuzzy
243 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
244 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
245
246 #: agent/divert-scd.c:310
247 #, c-format
248 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
249 msgstr ""
250
251 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:384 sm/export.c:638 sm/export.c:654
252 #: sm/import.c:661 sm/import.c:686
253 #, fuzzy, c-format
254 msgid "error creating temporary file: %s\n"
255 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
256
257 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:669
258 #, fuzzy, c-format
259 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
260 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
261
262 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
263 #, fuzzy
264 msgid "Enter new passphrase"
265 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
266
267 #: agent/genkey.c:167
268 #, fuzzy
269 msgid "Take this one anyway"
270 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
271
272 #: agent/genkey.c:193
273 #, c-format
274 msgid ""
275 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
276 "at least %u character long."
277 msgid_plural ""
278 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
279 "at least %u characters long."
280 msgstr[0] ""
281 msgstr[1] ""
282
283 #: agent/genkey.c:214
284 #, c-format
285 msgid ""
286 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
287 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
288 msgid_plural ""
289 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
290 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
291 msgstr[0] ""
292 msgstr[1] ""
293
294 #: agent/genkey.c:237
295 #, c-format
296 msgid ""
297 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
298 "a known term or match%%0Acertain pattern."
299 msgstr ""
300
301 #: agent/genkey.c:253
302 #, c-format
303 msgid ""
304 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
305 msgstr ""
306
307 #: agent/genkey.c:255
308 #, c-format
309 msgid ""
310 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
311 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
312 msgstr ""
313
314 #: agent/genkey.c:264
315 msgid "Yes, protection is not needed"
316 msgstr ""
317
318 #: agent/genkey.c:308
319 #, fuzzy, c-format
320 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
321 msgstr ""
322 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
323 "\n"
324
325 #: agent/genkey.c:431
326 #, fuzzy
327 msgid "Please enter the new passphrase"
328 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
329
330 #: agent/gpg-agent.c:118 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:103
331 #: tools/gpg-check-pattern.c:70
332 #, fuzzy
333 msgid ""
334 "@Options:\n"
335 " "
336 msgstr ""
337 "@\n"
338 "ÅðéëïãÝò:\n"
339 " "
340
341 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:105
342 msgid "run in server mode (foreground)"
343 msgstr ""
344
345 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:108
346 msgid "run in daemon mode (background)"
347 msgstr ""
348
349 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpg.c:488 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
350 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:69
351 #: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:163
352 msgid "verbose"
353 msgstr "áíáëõôéêÜ"
354
355 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:110
356 #: sm/gpgsm.c:282
357 msgid "be somewhat more quiet"
358 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
359
360 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:111
361 msgid "sh-style command output"
362 msgstr ""
363
364 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:112
365 msgid "csh-style command output"
366 msgstr ""
367
368 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:113 sm/gpgsm.c:312
369 #: tools/symcryptrun.c:166
370 #, fuzzy
371 msgid "|FILE|read options from FILE"
372 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
373
374 #: agent/gpg-agent.c:131 scd/scdaemon.c:123
375 msgid "do not detach from the console"
376 msgstr ""
377
378 #: agent/gpg-agent.c:132
379 msgid "do not grab keyboard and mouse"
380 msgstr ""
381
382 #: agent/gpg-agent.c:133 tools/symcryptrun.c:165
383 #, fuzzy
384 msgid "use a log file for the server"
385 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
386
387 #: agent/gpg-agent.c:135
388 #, fuzzy
389 msgid "use a standard location for the socket"
390 msgstr ""
391 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
392
393 #: agent/gpg-agent.c:138
394 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
395 msgstr ""
396
397 #: agent/gpg-agent.c:141
398 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
399 msgstr ""
400
401 #: agent/gpg-agent.c:142
402 #, fuzzy
403 msgid "do not use the SCdaemon"
404 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
405
406 #: agent/gpg-agent.c:154
407 msgid "ignore requests to change the TTY"
408 msgstr ""
409
410 #: agent/gpg-agent.c:156
411 msgid "ignore requests to change the X display"
412 msgstr ""
413
414 #: agent/gpg-agent.c:159
415 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
416 msgstr ""
417
418 #: agent/gpg-agent.c:172
419 msgid "do not use the PIN cache when signing"
420 msgstr ""
421
422 #: agent/gpg-agent.c:174
423 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
424 msgstr ""
425
426 #: agent/gpg-agent.c:176
427 #, fuzzy
428 msgid "allow presetting passphrase"
429 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
430
431 #: agent/gpg-agent.c:177
432 msgid "enable ssh-agent emulation"
433 msgstr ""
434
435 #: agent/gpg-agent.c:179
436 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
437 msgstr ""
438
439 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
440 #. reporting address.  This is so that we can change the
441 #. reporting address without breaking the translations.
442 #: agent/gpg-agent.c:333 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:163
443 #: g10/gpg.c:814 g10/gpgv.c:114 kbx/kbxutil.c:113 scd/scdaemon.c:246
444 #: sm/gpgsm.c:519 tools/gpg-connect-agent.c:181 tools/gpgconf.c:102
445 #: tools/symcryptrun.c:203 tools/gpg-check-pattern.c:141
446 #, fuzzy
447 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
448 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
449
450 #: agent/gpg-agent.c:342
451 #, fuzzy
452 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
453 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
454
455 #: agent/gpg-agent.c:344
456 msgid ""
457 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
458 "Secret key management for GnuPG\n"
459 msgstr ""
460
461 #: agent/gpg-agent.c:390 g10/gpg.c:1007 scd/scdaemon.c:318 sm/gpgsm.c:669
462 #, c-format
463 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
464 msgstr ""
465
466 #: agent/gpg-agent.c:611 agent/protect-tool.c:1033 kbx/kbxutil.c:428
467 #: scd/scdaemon.c:425 sm/gpgsm.c:912 sm/gpgsm.c:915 tools/symcryptrun.c:995
468 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
469 #, c-format
470 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
471 msgstr ""
472
473 #: agent/gpg-agent.c:726 g10/gpg.c:2115 scd/scdaemon.c:511 sm/gpgsm.c:1011
474 #, c-format
475 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
476 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
477
478 #: agent/gpg-agent.c:731 agent/gpg-agent.c:1333 g10/gpg.c:2119
479 #: scd/scdaemon.c:516 sm/gpgsm.c:1015 tools/symcryptrun.c:928
480 #, c-format
481 msgid "option file `%s': %s\n"
482 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
483
484 #: agent/gpg-agent.c:739 g10/gpg.c:2126 scd/scdaemon.c:524 sm/gpgsm.c:1022
485 #, c-format
486 msgid "reading options from `%s'\n"
487 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
488
489 #: agent/gpg-agent.c:1102 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
490 #: g10/plaintext.c:162
491 #, c-format
492 msgid "error creating `%s': %s\n"
493 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
494
495 #: agent/gpg-agent.c:1446 agent/gpg-agent.c:1564 agent/gpg-agent.c:1568
496 #: agent/gpg-agent.c:1609 agent/gpg-agent.c:1613 g10/exec.c:188
497 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:1021
498 #, c-format
499 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
500 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
501
502 #: agent/gpg-agent.c:1460 scd/scdaemon.c:1035
503 msgid "name of socket too long\n"
504 msgstr ""
505
506 #: agent/gpg-agent.c:1483 scd/scdaemon.c:1058
507 #, fuzzy, c-format
508 msgid "can't create socket: %s\n"
509 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
510
511 #: agent/gpg-agent.c:1492
512 #, c-format
513 msgid "socket name `%s' is too long\n"
514 msgstr ""
515
516 #: agent/gpg-agent.c:1510
517 #, fuzzy
518 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
519 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
520
521 #: agent/gpg-agent.c:1521 scd/scdaemon.c:1077
522 #, fuzzy
523 msgid "error getting nonce for the socket\n"
524 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
525
526 #: agent/gpg-agent.c:1526 scd/scdaemon.c:1080
527 #, fuzzy, c-format
528 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
529 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
530
531 #: agent/gpg-agent.c:1538 scd/scdaemon.c:1089
532 #, fuzzy, c-format
533 msgid "listen() failed: %s\n"
534 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
535
536 #: agent/gpg-agent.c:1544 scd/scdaemon.c:1096
537 #, fuzzy, c-format
538 msgid "listening on socket `%s'\n"
539 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
540
541 #: agent/gpg-agent.c:1572 agent/gpg-agent.c:1619 g10/openfile.c:432
542 #, fuzzy, c-format
543 msgid "directory `%s' created\n"
544 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
545
546 #: agent/gpg-agent.c:1625
547 #, fuzzy, c-format
548 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
549 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
550
551 #: agent/gpg-agent.c:1629
552 #, fuzzy, c-format
553 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
554 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
555
556 #: agent/gpg-agent.c:1759 scd/scdaemon.c:1112
557 #, fuzzy, c-format
558 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
559 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
560
561 #: agent/gpg-agent.c:1781
562 #, c-format
563 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
564 msgstr ""
565
566 #: agent/gpg-agent.c:1786
567 #, c-format
568 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
569 msgstr ""
570
571 #: agent/gpg-agent.c:1806
572 #, c-format
573 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
574 msgstr ""
575
576 #: agent/gpg-agent.c:1811
577 #, c-format
578 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
579 msgstr ""
580
581 #: agent/gpg-agent.c:1951 scd/scdaemon.c:1249
582 #, fuzzy, c-format
583 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
584 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
585
586 #: agent/gpg-agent.c:2074 scd/scdaemon.c:1316
587 #, fuzzy, c-format
588 msgid "%s %s stopped\n"
589 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
590
591 #: agent/gpg-agent.c:2210
592 #, fuzzy
593 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
594 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
595
596 #: agent/gpg-agent.c:2221 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:291
597 #: tools/gpg-connect-agent.c:2168
598 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
599 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
600
601 #: agent/gpg-agent.c:2234 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:303
602 #: tools/gpg-connect-agent.c:2179
603 #, c-format
604 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
605 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
606
607 #: agent/preset-passphrase.c:98
608 #, fuzzy
609 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
610 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
611
612 #: agent/preset-passphrase.c:101
613 msgid ""
614 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
615 "Password cache maintenance\n"
616 msgstr ""
617
618 #: agent/protect-tool.c:113 g10/gpg.c:373 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:186
619 #: tools/gpgconf.c:60
620 msgid ""
621 "@Commands:\n"
622 " "
623 msgstr ""
624 "@ÅíôïëÝò:\n"
625 " "
626
627 #: agent/protect-tool.c:127 g10/gpg.c:441 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
628 #: sm/gpgsm.c:226 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
629 #: tools/symcryptrun.c:156
630 msgid ""
631 "@\n"
632 "Options:\n"
633 " "
634 msgstr ""
635 "@\n"
636 "ÅðéëïãÝò:\n"
637 " "
638
639 #: agent/protect-tool.c:166
640 #, fuzzy
641 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
642 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
643
644 #: agent/protect-tool.c:168
645 msgid ""
646 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
647 "Secret key maintenance tool\n"
648 msgstr ""
649
650 #: agent/protect-tool.c:1162
651 #, fuzzy
652 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
653 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
654
655 #: agent/protect-tool.c:1167
656 #, fuzzy
657 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
658 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
659
660 #: agent/protect-tool.c:1173
661 msgid ""
662 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
663 "system."
664 msgstr ""
665
666 #: agent/protect-tool.c:1178
667 #, fuzzy
668 msgid ""
669 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
670 "needed to complete this operation."
671 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
672
673 #: agent/protect-tool.c:1183 tools/symcryptrun.c:434
674 #, fuzzy
675 msgid "Passphrase:"
676 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
677
678 #: agent/protect-tool.c:1188 tools/symcryptrun.c:445
679 #, fuzzy
680 msgid "cancelled\n"
681 msgstr "Áêýñùóç"
682
683 #: agent/protect-tool.c:1190 tools/symcryptrun.c:441
684 #, fuzzy, c-format
685 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
686 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
687
688 #: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
689 #, fuzzy, c-format
690 msgid "error opening `%s': %s\n"
691 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
692
693 #: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
694 #, fuzzy, c-format
695 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
696 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
697
698 #: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
699 #, c-format
700 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
701 msgstr ""
702
703 #: agent/trustlist.c:185
704 #, fuzzy, c-format
705 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
706 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
707
708 #: agent/trustlist.c:229
709 #, fuzzy, c-format
710 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
711 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
712
713 #: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
714 #, c-format
715 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
716 msgstr ""
717
718 #: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
719 #, fuzzy, c-format
720 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
721 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
722
723 #: agent/trustlist.c:400 agent/trustlist.c:450
724 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
725 msgstr ""
726
727 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
728 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
729 #. Pinentry to insert a line break.  The double
730 #. percent sign is actually needed because it is also
731 #. a printf format string.  If you need to insert a
732 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
733 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
734 #. certificate.
735 #: agent/trustlist.c:611
736 #, c-format
737 msgid ""
738 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
739 "certificates?"
740 msgstr ""
741
742 #: agent/trustlist.c:620 common/audit.c:467
743 #, fuzzy
744 msgid "Yes"
745 msgstr "íáé|íáß"
746
747 #: agent/trustlist.c:620 common/audit.c:469
748 msgid "No"
749 msgstr ""
750
751 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
752 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
753 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
754 #. needed because it is also a printf format string.  If you
755 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
756 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
757 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
758 #. as stored in the certificate.
759 #: agent/trustlist.c:654
760 #, c-format
761 msgid ""
762 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
763 "fingerprint:%%0A  %s"
764 msgstr ""
765
766 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
767 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
768 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
769 #: agent/trustlist.c:668
770 msgid "Correct"
771 msgstr ""
772
773 #: agent/trustlist.c:668
774 msgid "Wrong"
775 msgstr ""
776
777 #: agent/findkey.c:156
778 #, c-format
779 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
780 msgstr ""
781
782 #: agent/findkey.c:172
783 #, c-format
784 msgid ""
785 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
786 "it now."
787 msgstr ""
788
789 #: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
790 #, fuzzy
791 msgid "Change passphrase"
792 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
793
794 #: agent/findkey.c:194
795 msgid "I'll change it later"
796 msgstr ""
797
798 #: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
799 #: tools/gpgconf-comp.c:1814
800 #, fuzzy, c-format
801 msgid "error creating a pipe: %s\n"
802 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
803
804 #: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
805 #, fuzzy, c-format
806 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
807 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
808
809 #: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
810 #, fuzzy, c-format
811 msgid "error forking process: %s\n"
812 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
813
814 #: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
815 #, c-format
816 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
817 msgstr ""
818
819 #: common/exechelp.c:819
820 #, fuzzy, c-format
821 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
822 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
823
824 #: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
825 #, fuzzy, c-format
826 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
827 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
828
829 #: common/exechelp.c:870
830 #, c-format
831 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
832 msgstr ""
833
834 #: common/exechelp.c:883
835 #, fuzzy, c-format
836 msgid "error running `%s': terminated\n"
837 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
838
839 #: common/http.c:1674
840 #, fuzzy, c-format
841 msgid "error creating socket: %s\n"
842 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
843
844 #: common/http.c:1718
845 #, fuzzy
846 msgid "host not found"
847 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
848
849 #: common/simple-pwquery.c:338
850 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
851 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
852
853 #: common/simple-pwquery.c:395
854 #, c-format
855 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
856 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
857
858 #: common/simple-pwquery.c:406
859 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
860 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
861
862 #: common/simple-pwquery.c:416
863 #, fuzzy
864 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
865 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
866
867 #: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
868 #, fuzzy
869 msgid "canceled by user\n"
870 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
871
872 #: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
873 #, fuzzy
874 msgid "problem with the agent\n"
875 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
876
877 #: common/sysutils.c:105
878 #, c-format
879 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
880 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
881
882 #: common/sysutils.c:200
883 #, fuzzy, c-format
884 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
885 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
886
887 #: common/sysutils.c:232
888 #, fuzzy, c-format
889 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
890 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
891
892 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
893 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:72
894 msgid "yes"
895 msgstr "íáé|íáß"
896
897 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:77
898 msgid "yY"
899 msgstr "yY"
900
901 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
902 #: common/yesno.c:38 common/yesno.c:74
903 msgid "no"
904 msgstr "ü÷é|ï÷é"
905
906 #: common/yesno.c:39 common/yesno.c:78
907 msgid "nN"
908 msgstr "nN"
909
910 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
911 #: common/yesno.c:76
912 msgid "quit"
913 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
914
915 #: common/yesno.c:79
916 msgid "qQ"
917 msgstr "qQ"
918
919 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
920 #: common/yesno.c:113
921 msgid "okay|okay"
922 msgstr ""
923
924 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
925 #: common/yesno.c:115
926 msgid "cancel|cancel"
927 msgstr ""
928
929 #: common/yesno.c:116
930 msgid "oO"
931 msgstr ""
932
933 #: common/yesno.c:117
934 #, fuzzy
935 msgid "cC"
936 msgstr "c"
937
938 #: common/miscellaneous.c:77
939 #, c-format
940 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
941 msgstr ""
942
943 #: common/miscellaneous.c:80
944 #, c-format
945 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
946 msgstr ""
947
948 #: common/asshelp.c:208 tools/gpg-connect-agent.c:2129
949 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
950 msgstr ""
951
952 #: common/asshelp.c:314
953 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
954 msgstr ""
955
956 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
957 #. verbatim.  It will not be printed.
958 #: common/audit.c:474
959 msgid "|audit-log-result|Good"
960 msgstr ""
961
962 #: common/audit.c:477
963 msgid "|audit-log-result|Bad"
964 msgstr ""
965
966 #: common/audit.c:479
967 msgid "|audit-log-result|Not supported"
968 msgstr ""
969
970 #: common/audit.c:481
971 #, fuzzy
972 msgid "|audit-log-result|No certificate"
973 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
974
975 #: common/audit.c:483
976 #, fuzzy
977 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
978 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
979
980 #: common/audit.c:485
981 msgid "|audit-log-result|Error"
982 msgstr ""
983
984 #: common/audit.c:487
985 #, fuzzy
986 msgid "|audit-log-result|Not used"
987 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
988
989 #: common/audit.c:489
990 #, fuzzy
991 msgid "|audit-log-result|Okay"
992 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
993
994 #: common/audit.c:491
995 #, fuzzy
996 msgid "|audit-log-result|Skipped"
997 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
998
999 #: common/audit.c:493
1000 #, fuzzy
1001 msgid "|audit-log-result|Some"
1002 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1003
1004 #: common/audit.c:726
1005 #, fuzzy
1006 msgid "Certificate chain available"
1007 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1008
1009 #: common/audit.c:733
1010 #, fuzzy
1011 msgid "root certificate missing"
1012 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1013
1014 #: common/audit.c:759
1015 msgid "Data encryption succeeded"
1016 msgstr ""
1017
1018 #: common/audit.c:764 common/audit.c:830 common/audit.c:906 common/audit.c:997
1019 #, fuzzy
1020 msgid "Data available"
1021 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1022
1023 #: common/audit.c:767
1024 #, fuzzy
1025 msgid "Session key created"
1026 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
1027
1028 #: common/audit.c:772 common/audit.c:912 common/audit.c:919
1029 #, fuzzy, c-format
1030 msgid "algorithm: %s"
1031 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1032
1033 #: common/audit.c:774 common/audit.c:776 common/audit.c:921 common/audit.c:923
1034 #, fuzzy, c-format
1035 msgid "unsupported algorithm: %s"
1036 msgstr ""
1037 "\n"
1038 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1039
1040 #: common/audit.c:778 common/audit.c:925
1041 #, fuzzy
1042 msgid "seems to be not encrypted"
1043 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
1044
1045 #: common/audit.c:784 common/audit.c:933
1046 msgid "Number of recipients"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: common/audit.c:792 common/audit.c:956
1050 #, c-format
1051 msgid "Recipient %d"
1052 msgstr ""
1053
1054 #: common/audit.c:825
1055 msgid "Data signing succeeded"
1056 msgstr ""
1057
1058 #: common/audit.c:839 common/audit.c:1033 common/audit.c:1060
1059 #, fuzzy, c-format
1060 msgid "data hash algorithm: %s"
1061 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1062
1063 #: common/audit.c:862
1064 #, fuzzy, c-format
1065 msgid "Signer %d"
1066 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1067
1068 #: common/audit.c:866 common/audit.c:1065
1069 #, fuzzy, c-format
1070 msgid "attr hash algorithm: %s"
1071 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1072
1073 #: common/audit.c:901
1074 msgid "Data decryption succeeded"
1075 msgstr ""
1076
1077 #: common/audit.c:910
1078 #, fuzzy
1079 msgid "Encryption algorithm supported"
1080 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
1081
1082 #: common/audit.c:993
1083 #, fuzzy
1084 msgid "Data verification succeeded"
1085 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
1086
1087 #: common/audit.c:1002
1088 #, fuzzy
1089 msgid "Signature available"
1090 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1091
1092 #: common/audit.c:1024
1093 #, fuzzy
1094 msgid "Parsing data succeeded"
1095 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
1096
1097 #: common/audit.c:1036
1098 #, fuzzy, c-format
1099 msgid "bad data hash algorithm: %s"
1100 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1101
1102 #: common/audit.c:1051
1103 #, fuzzy, c-format
1104 msgid "Signature %d"
1105 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1106
1107 #: common/audit.c:1079
1108 #, fuzzy
1109 msgid "Certificate chain valid"
1110 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
1111
1112 #: common/audit.c:1090
1113 #, fuzzy
1114 msgid "Root certificate trustworthy"
1115 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1116
1117 #: common/audit.c:1111 sm/certchain.c:935
1118 #, fuzzy
1119 msgid "no CRL found for certificate"
1120 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1121
1122 #: common/audit.c:1114 sm/certchain.c:945
1123 #, fuzzy
1124 msgid "the available CRL is too old"
1125 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1126
1127 #: common/audit.c:1119
1128 #, fuzzy
1129 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1130 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1131
1132 #: common/audit.c:1139
1133 #, fuzzy
1134 msgid "Included certificates"
1135 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1136
1137 #: common/audit.c:1194
1138 msgid "No audit log entries."
1139 msgstr ""
1140
1141 #: common/audit.c:1243
1142 #, fuzzy
1143 msgid "Unknown operation"
1144 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
1145
1146 #: common/audit.c:1261
1147 msgid "Gpg-Agent usable"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: common/audit.c:1271
1151 msgid "Dirmngr usable"
1152 msgstr ""
1153
1154 #: common/audit.c:1307
1155 #, fuzzy, c-format
1156 msgid "No help available for `%s'."
1157 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1158
1159 #: common/helpfile.c:80
1160 #, fuzzy
1161 msgid "ignoring garbage line"
1162 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1163
1164 #: common/gettime.c:503
1165 #, fuzzy
1166 msgid "[none]"
1167 msgstr "Üãíùóôï"
1168
1169 #: g10/armor.c:379
1170 #, c-format
1171 msgid "armor: %s\n"
1172 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1173
1174 #: g10/armor.c:418
1175 msgid "invalid armor header: "
1176 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1177
1178 #: g10/armor.c:429
1179 msgid "armor header: "
1180 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1181
1182 #: g10/armor.c:442
1183 msgid "invalid clearsig header\n"
1184 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1185
1186 #: g10/armor.c:455
1187 #, fuzzy
1188 msgid "unknown armor header: "
1189 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1190
1191 #: g10/armor.c:508
1192 msgid "nested clear text signatures\n"
1193 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1194
1195 #: g10/armor.c:643
1196 #, fuzzy
1197 msgid "unexpected armor: "
1198 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1199
1200 #: g10/armor.c:655
1201 msgid "invalid dash escaped line: "
1202 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1203
1204 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1205 #, fuzzy, c-format
1206 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1207 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1208
1209 #: g10/armor.c:852
1210 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1211 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1212
1213 #: g10/armor.c:886
1214 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1215 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1216
1217 #: g10/armor.c:894
1218 msgid "malformed CRC\n"
1219 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1220
1221 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1222 #, fuzzy, c-format
1223 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1224 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1225
1226 #: g10/armor.c:918
1227 #, fuzzy
1228 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1229 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1230
1231 #: g10/armor.c:922
1232 msgid "error in trailer line\n"
1233 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1234
1235 #: g10/armor.c:1233
1236 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1237 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1238
1239 #: g10/armor.c:1238
1240 #, c-format
1241 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1242 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1243
1244 #: g10/armor.c:1242
1245 msgid ""
1246 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1247 msgstr ""
1248 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1249 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1250
1251 #: g10/build-packet.c:976
1252 msgid ""
1253 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1254 "an '='\n"
1255 msgstr ""
1256 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1257 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1258
1259 #: g10/build-packet.c:988
1260 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1261 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1262
1263 #: g10/build-packet.c:994
1264 #, fuzzy
1265 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1266 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1267
1268 #: g10/build-packet.c:1012
1269 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1270 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1271
1272 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1273 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1274 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1275
1276 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1277 msgid "not human readable"
1278 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1279
1280 #: g10/card-util.c:85 g10/card-util.c:371
1281 #, fuzzy, c-format
1282 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1283 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1284
1285 #: g10/card-util.c:90
1286 #, c-format
1287 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1288 msgstr ""
1289
1290 #: g10/card-util.c:98 g10/card-util.c:1770 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1291 #: g10/keygen.c:3068 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1292 #, fuzzy
1293 msgid "can't do this in batch mode\n"
1294 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1295
1296 #: g10/card-util.c:106
1297 #, fuzzy
1298 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1299 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1300
1301 #: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2020
1302 #, fuzzy
1303 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1304 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1305
1306 #: g10/card-util.c:141 g10/card-util.c:1455 g10/card-util.c:1565
1307 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1630
1308 #: g10/keygen.c:1711 sm/certreqgen-ui.c:165 sm/certreqgen-ui.c:249
1309 #: sm/certreqgen-ui.c:283
1310 msgid "Your selection? "
1311 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1312
1313 #: g10/card-util.c:269 g10/card-util.c:319
1314 msgid "[not set]"
1315 msgstr ""
1316
1317 #: g10/card-util.c:509
1318 #, fuzzy
1319 msgid "male"
1320 msgstr "enable"
1321
1322 #: g10/card-util.c:510
1323 #, fuzzy
1324 msgid "female"
1325 msgstr "enable"
1326
1327 #: g10/card-util.c:510
1328 #, fuzzy
1329 msgid "unspecified"
1330 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1331
1332 #: g10/card-util.c:537
1333 #, fuzzy
1334 msgid "not forced"
1335 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1336
1337 #: g10/card-util.c:537
1338 msgid "forced"
1339 msgstr ""
1340
1341 #: g10/card-util.c:628
1342 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1343 msgstr ""
1344
1345 #: g10/card-util.c:630
1346 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1347 msgstr ""
1348
1349 #: g10/card-util.c:632
1350 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1351 msgstr ""
1352
1353 #: g10/card-util.c:649
1354 msgid "Cardholder's surname: "
1355 msgstr ""
1356
1357 #: g10/card-util.c:651
1358 msgid "Cardholder's given name: "
1359 msgstr ""
1360
1361 #: g10/card-util.c:669
1362 #, c-format
1363 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1364 msgstr ""
1365
1366 #: g10/card-util.c:690
1367 #, fuzzy
1368 msgid "URL to retrieve public key: "
1369 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1370
1371 #: g10/card-util.c:698
1372 #, c-format
1373 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: g10/card-util.c:791 tools/no-libgcrypt.c:30
1377 #, fuzzy, c-format
1378 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1379 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1380
1381 #: g10/card-util.c:803 g10/import.c:283
1382 #, c-format
1383 msgid "error reading `%s': %s\n"
1384 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1385
1386 #: g10/card-util.c:836
1387 #, fuzzy, c-format
1388 msgid "error writing `%s': %s\n"
1389 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1390
1391 #: g10/card-util.c:863
1392 msgid "Login data (account name): "
1393 msgstr ""
1394
1395 #: g10/card-util.c:873
1396 #, c-format
1397 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1398 msgstr ""
1399
1400 #: g10/card-util.c:909
1401 msgid "Private DO data: "
1402 msgstr ""
1403
1404 #: g10/card-util.c:919
1405 #, c-format
1406 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1407 msgstr ""
1408
1409 #: g10/card-util.c:1002
1410 #, fuzzy
1411 msgid "Language preferences: "
1412 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1413
1414 #: g10/card-util.c:1010
1415 #, fuzzy
1416 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1417 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1418
1419 #: g10/card-util.c:1019
1420 #, fuzzy
1421 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1422 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1423
1424 #: g10/card-util.c:1041
1425 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1426 msgstr ""
1427
1428 #: g10/card-util.c:1055
1429 #, fuzzy
1430 msgid "Error: invalid response.\n"
1431 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1432
1433 #: g10/card-util.c:1077
1434 #, fuzzy
1435 msgid "CA fingerprint: "
1436 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1437
1438 #: g10/card-util.c:1100
1439 #, fuzzy
1440 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1441 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1442
1443 #: g10/card-util.c:1150
1444 #, fuzzy, c-format
1445 msgid "key operation not possible: %s\n"
1446 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1447
1448 #: g10/card-util.c:1151
1449 #, fuzzy
1450 msgid "not an OpenPGP card"
1451 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1452
1453 #: g10/card-util.c:1164
1454 #, fuzzy, c-format
1455 msgid "error getting current key info: %s\n"
1456 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1457
1458 #: g10/card-util.c:1251
1459 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1460 msgstr ""
1461
1462 #: g10/card-util.c:1267
1463 msgid ""
1464 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1465 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1466 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1467 msgstr ""
1468
1469 #: g10/card-util.c:1292
1470 #, fuzzy, c-format
1471 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1472 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1473
1474 #: g10/card-util.c:1294
1475 #, fuzzy, c-format
1476 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1477 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1478
1479 #: g10/card-util.c:1295
1480 #, fuzzy, c-format
1481 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1482 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1483
1484 #: g10/card-util.c:1306 g10/keygen.c:1844 g10/keygen.c:1850
1485 #: sm/certreqgen-ui.c:194
1486 #, c-format
1487 msgid "rounded up to %u bits\n"
1488 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1489
1490 #: g10/card-util.c:1314 g10/keygen.c:1831 sm/certreqgen-ui.c:184
1491 #, c-format
1492 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1493 msgstr ""
1494
1495 #: g10/card-util.c:1319
1496 #, c-format
1497 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1498 msgstr ""
1499
1500 #: g10/card-util.c:1339
1501 #, fuzzy, c-format
1502 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1503 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1504
1505 #: g10/card-util.c:1361
1506 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1507 msgstr ""
1508
1509 #: g10/card-util.c:1375
1510 #, fuzzy
1511 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1512 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1513
1514 #: g10/card-util.c:1378
1515 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1516 msgstr ""
1517
1518 #: g10/card-util.c:1390
1519 #, c-format
1520 msgid ""
1521 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1522 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1523 "You should change them using the command --change-pin\n"
1524 msgstr ""
1525
1526 #: g10/card-util.c:1446
1527 #, fuzzy
1528 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1529 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1530
1531 #: g10/card-util.c:1448 g10/card-util.c:1556
1532 #, fuzzy
1533 msgid "   (1) Signature key\n"
1534 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1535
1536 #: g10/card-util.c:1449 g10/card-util.c:1558
1537 #, fuzzy
1538 msgid "   (2) Encryption key\n"
1539 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1540
1541 #: g10/card-util.c:1450 g10/card-util.c:1560
1542 msgid "   (3) Authentication key\n"
1543 msgstr ""
1544
1545 #: g10/card-util.c:1466 g10/card-util.c:1585 g10/keyedit.c:945
1546 #: g10/keygen.c:1634 g10/keygen.c:1662 g10/keygen.c:1764 g10/revoke.c:683
1547 msgid "Invalid selection.\n"
1548 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1549
1550 #: g10/card-util.c:1553
1551 #, fuzzy
1552 msgid "Please select where to store the key:\n"
1553 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1554
1555 #: g10/card-util.c:1597
1556 #, fuzzy
1557 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1558 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1559
1560 #: g10/card-util.c:1602
1561 #, fuzzy
1562 msgid "secret parts of key are not available\n"
1563 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1564
1565 #: g10/card-util.c:1607
1566 #, fuzzy
1567 msgid "secret key already stored on a card\n"
1568 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1569
1570 #: g10/card-util.c:1620
1571 #, fuzzy, c-format
1572 msgid "error writing key to card: %s\n"
1573 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1574
1575 #: g10/card-util.c:1679 g10/keyedit.c:1380
1576 msgid "quit this menu"
1577 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1578
1579 #: g10/card-util.c:1681
1580 #, fuzzy
1581 msgid "show admin commands"
1582 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1583
1584 #: g10/card-util.c:1682 g10/keyedit.c:1383
1585 msgid "show this help"
1586 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1587
1588 #: g10/card-util.c:1684
1589 #, fuzzy
1590 msgid "list all available data"
1591 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1592
1593 #: g10/card-util.c:1687
1594 msgid "change card holder's name"
1595 msgstr ""
1596
1597 #: g10/card-util.c:1688
1598 msgid "change URL to retrieve key"
1599 msgstr ""
1600
1601 #: g10/card-util.c:1689
1602 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1603 msgstr ""
1604
1605 #: g10/card-util.c:1690
1606 #, fuzzy
1607 msgid "change the login name"
1608 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1609
1610 #: g10/card-util.c:1691
1611 #, fuzzy
1612 msgid "change the language preferences"
1613 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1614
1615 #: g10/card-util.c:1692
1616 msgid "change card holder's sex"
1617 msgstr ""
1618
1619 #: g10/card-util.c:1693
1620 #, fuzzy
1621 msgid "change a CA fingerprint"
1622 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1623
1624 #: g10/card-util.c:1694
1625 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1626 msgstr ""
1627
1628 #: g10/card-util.c:1695
1629 #, fuzzy
1630 msgid "generate new keys"
1631 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1632
1633 #: g10/card-util.c:1696
1634 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1635 msgstr ""
1636
1637 #: g10/card-util.c:1697
1638 msgid "verify the PIN and list all data"
1639 msgstr ""
1640
1641 #: g10/card-util.c:1698
1642 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1643 msgstr ""
1644
1645 #: g10/card-util.c:1820
1646 msgid "gpg/card> "
1647 msgstr ""
1648
1649 #: g10/card-util.c:1861
1650 #, fuzzy
1651 msgid "Admin-only command\n"
1652 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1653
1654 #: g10/card-util.c:1892
1655 #, fuzzy
1656 msgid "Admin commands are allowed\n"
1657 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1658
1659 #: g10/card-util.c:1894
1660 #, fuzzy
1661 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1662 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1663
1664 #: g10/card-util.c:1985 g10/keyedit.c:2290
1665 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1666 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1667
1668 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1669 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1670 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1671
1672 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:4023 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
1673 #, c-format
1674 msgid "can't open `%s'\n"
1675 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1676
1677 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3514 g10/keyserver.c:1737
1678 #: g10/revoke.c:226
1679 #, fuzzy, c-format
1680 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1681 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1682
1683 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1751
1684 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1685 #, c-format
1686 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1687 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1688
1689 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1690 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1691 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1692
1693 #: g10/delkey.c:133
1694 #, fuzzy
1695 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1696 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1697
1698 #: g10/delkey.c:145
1699 #, fuzzy
1700 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1701 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1702
1703 #: g10/delkey.c:153
1704 #, fuzzy
1705 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1706 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1707
1708 #: g10/delkey.c:163
1709 #, c-format
1710 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1711 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1712
1713 #: g10/delkey.c:173
1714 msgid "ownertrust information cleared\n"
1715 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1716
1717 #: g10/delkey.c:204
1718 #, c-format
1719 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1720 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1721
1722 #: g10/delkey.c:206
1723 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1724 msgstr ""
1725 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1726
1727 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1269
1728 #, c-format
1729 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1730 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1731
1732 #: g10/encode.c:232
1733 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1734 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1735
1736 #: g10/encode.c:246
1737 #, c-format
1738 msgid "using cipher %s\n"
1739 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1740
1741 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1742 #, c-format
1743 msgid "`%s' already compressed\n"
1744 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1745
1746 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:564
1747 #, c-format
1748 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1749 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1750
1751 #: g10/encode.c:485
1752 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1753 msgstr ""
1754 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1755 "pgp2\n"
1756
1757 #: g10/encode.c:510
1758 #, c-format
1759 msgid "reading from `%s'\n"
1760 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1761
1762 #: g10/encode.c:541
1763 msgid ""
1764 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1765 msgstr ""
1766 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1767 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1768
1769 #: g10/encode.c:559
1770 #, fuzzy, c-format
1771 msgid ""
1772 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1773 msgstr ""
1774 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1775 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1776
1777 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:939
1778 #, fuzzy, c-format
1779 msgid ""
1780 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1781 "preferences\n"
1782 msgstr ""
1783 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1784 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1785
1786 #: g10/encode.c:751
1787 #, c-format
1788 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1789 msgstr ""
1790 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1791 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1792
1793 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1794 #, c-format
1795 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1796 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1797
1798 #: g10/encode.c:848
1799 #, c-format
1800 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1801 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1802
1803 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1804 #, c-format
1805 msgid "%s encrypted data\n"
1806 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1807
1808 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1809 #, c-format
1810 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1811 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1812
1813 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1814 msgid ""
1815 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1816 msgstr ""
1817 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1818 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1819
1820 #: g10/encr-data.c:145
1821 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1822 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1823
1824 #: g10/exec.c:57
1825 msgid "no remote program execution supported\n"
1826 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1827
1828 #: g10/exec.c:308
1829 msgid ""
1830 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1831 msgstr ""
1832 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1833 "áñ÷åßïõ\n"
1834
1835 #: g10/exec.c:338
1836 #, fuzzy
1837 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1838 msgstr ""
1839 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1840
1841 #: g10/exec.c:416
1842 #, fuzzy, c-format
1843 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1844 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1845
1846 #: g10/exec.c:419
1847 #, fuzzy, c-format
1848 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1849 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1850
1851 #: g10/exec.c:510
1852 #, c-format
1853 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1854 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1855
1856 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:588
1857 msgid "unnatural exit of external program\n"
1858 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1859
1860 #: g10/exec.c:536
1861 msgid "unable to execute external program\n"
1862 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1863
1864 #: g10/exec.c:553
1865 #, c-format
1866 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1867 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1868
1869 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1870 #, c-format
1871 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1872 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1873
1874 #: g10/exec.c:611
1875 #, c-format
1876 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1877 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1878
1879 #: g10/export.c:61
1880 #, fuzzy
1881 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1882 msgstr ""
1883 "\n"
1884 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1885 "\n"
1886
1887 #: g10/export.c:63
1888 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1889 msgstr ""
1890
1891 #: g10/export.c:65
1892 #, fuzzy
1893 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1894 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1895
1896 #: g10/export.c:67
1897 #, fuzzy
1898 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1899 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1900
1901 #: g10/export.c:69
1902 #, fuzzy
1903 msgid "remove unusable parts from key during export"
1904 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1905
1906 #: g10/export.c:71
1907 msgid "remove as much as possible from key during export"
1908 msgstr ""
1909
1910 #: g10/export.c:73
1911 msgid "export keys in an S-expression based format"
1912 msgstr ""
1913
1914 #: g10/export.c:338
1915 #, fuzzy
1916 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1917 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1918
1919 #: g10/export.c:367
1920 #, fuzzy, c-format
1921 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1922 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1923
1924 #: g10/export.c:375
1925 #, fuzzy, c-format
1926 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1927 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1928
1929 #: g10/export.c:386
1930 #, fuzzy, c-format
1931 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1932 msgstr ""
1933 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1934
1935 #: g10/export.c:537
1936 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: g10/export.c:560
1940 #, fuzzy, c-format
1941 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1942 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1943
1944 #: g10/export.c:584
1945 #, fuzzy, c-format
1946 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1947 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1948
1949 #: g10/export.c:633
1950 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1951 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1952
1953 #: g10/getkey.c:152
1954 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1955 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1956
1957 #: g10/getkey.c:175
1958 #, fuzzy
1959 msgid "[User ID not found]"
1960 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1961
1962 #: g10/getkey.c:1113
1963 #, c-format
1964 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: g10/getkey.c:1118
1968 #, fuzzy, c-format
1969 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1970 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1971
1972 #: g10/getkey.c:1120
1973 #, fuzzy
1974 msgid "No fingerprint"
1975 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1976
1977 #: g10/getkey.c:1930
1978 #, fuzzy, c-format
1979 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1980 msgstr ""
1981 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1982
1983 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3839
1984 #, fuzzy, c-format
1985 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1986 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1987
1988 #: g10/getkey.c:2759
1989 #, fuzzy, c-format
1990 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1991 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1992
1993 #: g10/getkey.c:2806
1994 #, fuzzy, c-format
1995 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1996 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1997
1998 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:188
1999 #, fuzzy
2000 msgid "make a signature"
2001 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
2002
2003 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:189
2004 #, fuzzy
2005 msgid "make a clear text signature"
2006 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
2007
2008 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:190
2009 msgid "make a detached signature"
2010 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
2011
2012 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:191
2013 msgid "encrypt data"
2014 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
2015
2016 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:192
2017 msgid "encryption only with symmetric cipher"
2018 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
2019
2020 #: g10/gpg.c:382 sm/gpgsm.c:193
2021 msgid "decrypt data (default)"
2022 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
2023
2024 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:194
2025 msgid "verify a signature"
2026 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
2027
2028 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:195
2029 msgid "list keys"
2030 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
2031
2032 #: g10/gpg.c:388
2033 msgid "list keys and signatures"
2034 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
2035
2036 #: g10/gpg.c:389
2037 #, fuzzy
2038 msgid "list and check key signatures"
2039 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
2040
2041 #: g10/gpg.c:390 sm/gpgsm.c:200
2042 msgid "list keys and fingerprints"
2043 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
2044
2045 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:198
2046 msgid "list secret keys"
2047 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
2048
2049 #: g10/gpg.c:392 sm/gpgsm.c:201
2050 msgid "generate a new key pair"
2051 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
2052
2053 #: g10/gpg.c:393
2054 msgid "generate a revocation certificate"
2055 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
2056
2057 #: g10/gpg.c:395 sm/gpgsm.c:203
2058 msgid "remove keys from the public keyring"
2059 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
2060
2061 #: g10/gpg.c:397
2062 msgid "remove keys from the secret keyring"
2063 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
2064
2065 #: g10/gpg.c:398
2066 msgid "sign a key"
2067 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
2068
2069 #: g10/gpg.c:399
2070 msgid "sign a key locally"
2071 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2072
2073 #: g10/gpg.c:400
2074 msgid "sign or edit a key"
2075 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
2076
2077 #: g10/gpg.c:402 sm/gpgsm.c:215
2078 #, fuzzy
2079 msgid "change a passphrase"
2080 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
2081
2082 #: g10/gpg.c:404
2083 msgid "export keys"
2084 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
2085
2086 #: g10/gpg.c:405 sm/gpgsm.c:204
2087 msgid "export keys to a key server"
2088 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
2089
2090 #: g10/gpg.c:406 sm/gpgsm.c:205
2091 msgid "import keys from a key server"
2092 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
2093
2094 #: g10/gpg.c:408
2095 msgid "search for keys on a key server"
2096 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
2097
2098 #: g10/gpg.c:410
2099 msgid "update all keys from a keyserver"
2100 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
2101
2102 #: g10/gpg.c:415
2103 msgid "import/merge keys"
2104 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
2105
2106 #: g10/gpg.c:418
2107 msgid "print the card status"
2108 msgstr ""
2109
2110 #: g10/gpg.c:419
2111 msgid "change data on a card"
2112 msgstr ""
2113
2114 #: g10/gpg.c:420
2115 msgid "change a card's PIN"
2116 msgstr ""
2117
2118 #: g10/gpg.c:429
2119 msgid "update the trust database"
2120 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2121
2122 #: g10/gpg.c:436
2123 #, fuzzy
2124 msgid "print message digests"
2125 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
2126
2127 #: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:210
2128 msgid "run in server mode"
2129 msgstr ""
2130
2131 #: g10/gpg.c:443 sm/gpgsm.c:228
2132 msgid "create ascii armored output"
2133 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
2134
2135 #: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:241
2136 #, fuzzy
2137 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2138 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
2139
2140 #: g10/gpg.c:459 sm/gpgsm.c:278
2141 #, fuzzy
2142 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2143 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
2144
2145 #: g10/gpg.c:462
2146 #, fuzzy
2147 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2148 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
2149
2150 #: g10/gpg.c:468
2151 msgid "use canonical text mode"
2152 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
2153
2154 #: g10/gpg.c:485 sm/gpgsm.c:280
2155 #, fuzzy
2156 msgid "|FILE|write output to FILE"
2157 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
2158
2159 #: g10/gpg.c:501 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:292 tools/gpgconf.c:82
2160 msgid "do not make any changes"
2161 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
2162
2163 #: g10/gpg.c:502
2164 msgid "prompt before overwriting"
2165 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
2166
2167 #: g10/gpg.c:554
2168 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2169 msgstr ""
2170
2171 #: g10/gpg.c:585 sm/gpgsm.c:336
2172 msgid ""
2173 "@\n"
2174 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2175 msgstr ""
2176 "@\n"
2177 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
2178
2179 #: g10/gpg.c:588 sm/gpgsm.c:339
2180 msgid ""
2181 "@\n"
2182 "Examples:\n"
2183 "\n"
2184 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2185 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2186 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2187 " --list-keys [names]        show keys\n"
2188 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2189 msgstr ""
2190 "@\n"
2191 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
2192 "\n"
2193 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
2194 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2195 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2196 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
2197 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
2198
2199 #: g10/gpg.c:836
2200 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2201 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2202
2203 #: g10/gpg.c:839
2204 msgid ""
2205 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2206 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2207 "default operation depends on the input data\n"
2208 msgstr ""
2209 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2210 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
2211 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
2212
2213 #: g10/gpg.c:850 sm/gpgsm.c:543
2214 msgid ""
2215 "\n"
2216 "Supported algorithms:\n"
2217 msgstr ""
2218 "\n"
2219 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2220
2221 #: g10/gpg.c:853
2222 msgid "Pubkey: "
2223 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2224
2225 #: g10/gpg.c:860 g10/keyedit.c:2422
2226 msgid "Cipher: "
2227 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2228
2229 #: g10/gpg.c:867
2230 msgid "Hash: "
2231 msgstr "Hash: "
2232
2233 #: g10/gpg.c:874 g10/keyedit.c:2467
2234 msgid "Compression: "
2235 msgstr "Óõìðßåóç: "
2236
2237 #: g10/gpg.c:944
2238 msgid "usage: gpg [options] "
2239 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2240
2241 #: g10/gpg.c:1158 sm/gpgsm.c:716
2242 msgid "conflicting commands\n"
2243 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2244
2245 #: g10/gpg.c:1176
2246 #, fuzzy, c-format
2247 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2248 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2249
2250 #: g10/gpg.c:1373
2251 #, fuzzy, c-format
2252 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2253 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2254
2255 #: g10/gpg.c:1376
2256 #, fuzzy, c-format
2257 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2258 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2259
2260 #: g10/gpg.c:1379
2261 #, fuzzy, c-format
2262 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2263 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2264
2265 #: g10/gpg.c:1385
2266 #, fuzzy, c-format
2267 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2268 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2269
2270 #: g10/gpg.c:1388
2271 #, fuzzy, c-format
2272 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2273 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2274
2275 #: g10/gpg.c:1391
2276 #, fuzzy, c-format
2277 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2278 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2279
2280 #: g10/gpg.c:1397
2281 #, fuzzy, c-format
2282 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2283 msgstr ""
2284 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2285
2286 #: g10/gpg.c:1400
2287 #, fuzzy, c-format
2288 msgid ""
2289 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2290 msgstr ""
2291 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2292
2293 #: g10/gpg.c:1403
2294 #, fuzzy, c-format
2295 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2296 msgstr ""
2297 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2298
2299 #: g10/gpg.c:1409
2300 #, fuzzy, c-format
2301 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2302 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2303
2304 #: g10/gpg.c:1412
2305 #, fuzzy, c-format
2306 msgid ""
2307 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2308 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2309
2310 #: g10/gpg.c:1415
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2313 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2314
2315 #: g10/gpg.c:1595
2316 #, fuzzy, c-format
2317 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2318 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2319
2320 #: g10/gpg.c:1699
2321 msgid "display photo IDs during key listings"
2322 msgstr ""
2323
2324 #: g10/gpg.c:1701
2325 msgid "show policy URLs during signature listings"
2326 msgstr ""
2327
2328 #: g10/gpg.c:1703
2329 #, fuzzy
2330 msgid "show all notations during signature listings"
2331 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2332
2333 #: g10/gpg.c:1705
2334 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2335 msgstr ""
2336
2337 #: g10/gpg.c:1709
2338 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2339 msgstr ""
2340
2341 #: g10/gpg.c:1711
2342 #, fuzzy
2343 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2344 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2345
2346 #: g10/gpg.c:1713
2347 msgid "show user ID validity during key listings"
2348 msgstr ""
2349
2350 #: g10/gpg.c:1715
2351 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2352 msgstr ""
2353
2354 #: g10/gpg.c:1717
2355 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: g10/gpg.c:1719
2359 #, fuzzy
2360 msgid "show the keyring name in key listings"
2361 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2362
2363 #: g10/gpg.c:1721
2364 #, fuzzy
2365 msgid "show expiration dates during signature listings"
2366 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2367
2368 #: g10/gpg.c:1855
2369 #, c-format
2370 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2371 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2372
2373 #: g10/gpg.c:1948
2374 #, c-format
2375 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2376 msgstr ""
2377
2378 #: g10/gpg.c:2350 g10/gpg.c:3041 g10/gpg.c:3053
2379 #, c-format
2380 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2381 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2382
2383 #: g10/gpg.c:2534 g10/gpg.c:2546
2384 #, fuzzy, c-format
2385 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2386 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2387
2388 #: g10/gpg.c:2628
2389 #, fuzzy, c-format
2390 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2391 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2392
2393 #: g10/gpg.c:2651 g10/gpg.c:2846 g10/keyedit.c:4197
2394 #, fuzzy
2395 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2396 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2397
2398 #: g10/gpg.c:2663
2399 #, fuzzy, c-format
2400 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2401 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2402
2403 #: g10/gpg.c:2666
2404 #, fuzzy
2405 msgid "invalid keyserver options\n"
2406 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2407
2408 #: g10/gpg.c:2673
2409 #, c-format
2410 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2411 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2412
2413 #: g10/gpg.c:2676
2414 msgid "invalid import options\n"
2415 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2416
2417 #: g10/gpg.c:2683
2418 #, c-format
2419 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2420 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2421
2422 #: g10/gpg.c:2686
2423 msgid "invalid export options\n"
2424 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2425
2426 #: g10/gpg.c:2693
2427 #, fuzzy, c-format
2428 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2429 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2430
2431 #: g10/gpg.c:2696
2432 #, fuzzy
2433 msgid "invalid list options\n"
2434 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2435
2436 #: g10/gpg.c:2704
2437 msgid "display photo IDs during signature verification"
2438 msgstr ""
2439
2440 #: g10/gpg.c:2706
2441 msgid "show policy URLs during signature verification"
2442 msgstr ""
2443
2444 #: g10/gpg.c:2708
2445 #, fuzzy
2446 msgid "show all notations during signature verification"
2447 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2448
2449 #: g10/gpg.c:2710
2450 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2451 msgstr ""
2452
2453 #: g10/gpg.c:2714
2454 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2455 msgstr ""
2456
2457 #: g10/gpg.c:2716
2458 #, fuzzy
2459 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2460 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2461
2462 #: g10/gpg.c:2718
2463 #, fuzzy
2464 msgid "show user ID validity during signature verification"
2465 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2466
2467 #: g10/gpg.c:2720
2468 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2469 msgstr ""
2470
2471 #: g10/gpg.c:2722
2472 #, fuzzy
2473 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2474 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2475
2476 #: g10/gpg.c:2724
2477 msgid "validate signatures with PKA data"
2478 msgstr ""
2479
2480 #: g10/gpg.c:2726
2481 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2482 msgstr ""
2483
2484 #: g10/gpg.c:2733
2485 #, fuzzy, c-format
2486 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2487 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2488
2489 #: g10/gpg.c:2736
2490 #, fuzzy
2491 msgid "invalid verify options\n"
2492 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2493
2494 #: g10/gpg.c:2743
2495 #, c-format
2496 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2497 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2498
2499 #: g10/gpg.c:2929
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2502 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2503
2504 #: g10/gpg.c:2932
2505 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2506 msgstr ""
2507
2508 #: g10/gpg.c:3030 sm/gpgsm.c:1440
2509 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2510 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2511
2512 #: g10/gpg.c:3034
2513 #, c-format
2514 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2515 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2516
2517 #: g10/gpg.c:3043
2518 #, c-format
2519 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2520 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2521
2522 #: g10/gpg.c:3046
2523 #, c-format
2524 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2525 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2526
2527 #: g10/gpg.c:3061
2528 #, fuzzy, c-format
2529 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2530 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2531
2532 #: g10/gpg.c:3075
2533 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2534 msgstr ""
2535 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2536
2537 #: g10/gpg.c:3081
2538 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2539 msgstr ""
2540 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2541 "êáôÜóôáóç\n"
2542
2543 #: g10/gpg.c:3087
2544 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2545 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2546
2547 #: g10/gpg.c:3100
2548 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2549 msgstr ""
2550 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2551
2552 #: g10/gpg.c:3167 g10/gpg.c:3191 sm/gpgsm.c:1512
2553 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2554 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2555
2556 #: g10/gpg.c:3173 g10/gpg.c:3197 sm/gpgsm.c:1518 sm/gpgsm.c:1524
2557 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2558 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2559
2560 #: g10/gpg.c:3179
2561 #, fuzzy
2562 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2563 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2564
2565 #: g10/gpg.c:3185
2566 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2567 msgstr ""
2568 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2569 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2570
2571 #: g10/gpg.c:3200
2572 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2573 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2574
2575 #: g10/gpg.c:3202
2576 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2577 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2578
2579 #: g10/gpg.c:3204
2580 #, fuzzy
2581 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2582 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2583
2584 #: g10/gpg.c:3206
2585 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2586 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2587
2588 #: g10/gpg.c:3208
2589 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2590 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2591
2592 #: g10/gpg.c:3211
2593 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2594 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2595
2596 #: g10/gpg.c:3215
2597 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2598 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2599
2600 #: g10/gpg.c:3222
2601 msgid "invalid default preferences\n"
2602 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2603
2604 #: g10/gpg.c:3226
2605 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2606 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2607
2608 #: g10/gpg.c:3230
2609 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2610 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2611
2612 #: g10/gpg.c:3234
2613 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2614 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2615
2616 #: g10/gpg.c:3267
2617 #, c-format
2618 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2619 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2620
2621 #: g10/gpg.c:3314
2622 #, fuzzy, c-format
2623 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2624 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2625
2626 #: g10/gpg.c:3319
2627 #, fuzzy, c-format
2628 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2629 msgstr ""
2630 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2631
2632 #: g10/gpg.c:3324
2633 #, fuzzy, c-format
2634 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2635 msgstr ""
2636 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2637
2638 #: g10/gpg.c:3410
2639 #, c-format
2640 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2641 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2642
2643 #: g10/gpg.c:3421
2644 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2645 msgstr ""
2646 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2647 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2648
2649 #: g10/gpg.c:3442
2650 msgid "--store [filename]"
2651 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2652
2653 #: g10/gpg.c:3449
2654 msgid "--symmetric [filename]"
2655 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2656
2657 #: g10/gpg.c:3451
2658 #, fuzzy, c-format
2659 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2660 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2661
2662 #: g10/gpg.c:3461
2663 msgid "--encrypt [filename]"
2664 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2665
2666 #: g10/gpg.c:3474
2667 #, fuzzy
2668 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2669 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2670
2671 #: g10/gpg.c:3476
2672 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2673 msgstr ""
2674
2675 #: g10/gpg.c:3479
2676 #, fuzzy, c-format
2677 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2678 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2679
2680 #: g10/gpg.c:3497
2681 msgid "--sign [filename]"
2682 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2683
2684 #: g10/gpg.c:3510
2685 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2686 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2687
2688 #: g10/gpg.c:3525
2689 #, fuzzy
2690 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2691 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2692
2693 #: g10/gpg.c:3527
2694 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2695 msgstr ""
2696
2697 #: g10/gpg.c:3530
2698 #, fuzzy, c-format
2699 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2700 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2701
2702 #: g10/gpg.c:3550
2703 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2704 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2705
2706 #: g10/gpg.c:3559
2707 msgid "--clearsign [filename]"
2708 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2709
2710 #: g10/gpg.c:3584
2711 msgid "--decrypt [filename]"
2712 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2713
2714 #: g10/gpg.c:3592
2715 msgid "--sign-key user-id"
2716 msgstr "--sign-key user-id"
2717
2718 #: g10/gpg.c:3596
2719 msgid "--lsign-key user-id"
2720 msgstr "--lsign-key user-id"
2721
2722 #: g10/gpg.c:3617
2723 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2724 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2725
2726 #: g10/gpg.c:3633
2727 #, fuzzy
2728 msgid "--passwd <user-id>"
2729 msgstr "--sign-key user-id"
2730
2731 #: g10/gpg.c:3720
2732 #, c-format
2733 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2734 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2735
2736 #: g10/gpg.c:3722
2737 #, c-format
2738 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2739 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2740
2741 #: g10/gpg.c:3724
2742 #, c-format
2743 msgid "key export failed: %s\n"
2744 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2745
2746 #: g10/gpg.c:3735
2747 #, c-format
2748 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2749 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2750
2751 #: g10/gpg.c:3745
2752 #, c-format
2753 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2754 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2755
2756 #: g10/gpg.c:3796
2757 #, c-format
2758 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2759 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2760
2761 #: g10/gpg.c:3804
2762 #, c-format
2763 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2764 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2765
2766 #: g10/gpg.c:3894
2767 #, c-format
2768 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2769 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2770
2771 #: g10/gpg.c:4009
2772 msgid "[filename]"
2773 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2774
2775 #: g10/gpg.c:4013
2776 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2777 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2778
2779 #: g10/gpg.c:4327
2780 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2781 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2782
2783 #: g10/gpg.c:4329
2784 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2785 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2786
2787 #: g10/gpg.c:4362
2788 #, fuzzy
2789 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2790 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2791
2792 #: g10/gpgv.c:74
2793 #, fuzzy
2794 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2795 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2796
2797 #: g10/gpgv.c:76
2798 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2799 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2800
2801 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:326
2802 msgid "|FD|write status info to this FD"
2803 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2804
2805 #: g10/gpgv.c:117
2806 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2807 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2808
2809 #: g10/gpgv.c:119
2810 #, fuzzy
2811 msgid ""
2812 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2813 "Check signatures against known trusted keys\n"
2814 msgstr ""
2815 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2816 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2817
2818 #: g10/helptext.c:72
2819 msgid "No help available"
2820 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2821
2822 #: g10/helptext.c:82
2823 #, c-format
2824 msgid "No help available for `%s'"
2825 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2826
2827 #: g10/import.c:94
2828 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2829 msgstr ""
2830
2831 #: g10/import.c:96
2832 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2833 msgstr ""
2834
2835 #: g10/import.c:98
2836 #, fuzzy
2837 msgid "do not update the trustdb after import"
2838 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2839
2840 #: g10/import.c:100
2841 #, fuzzy
2842 msgid "create a public key when importing a secret key"
2843 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2844
2845 #: g10/import.c:102
2846 msgid "only accept updates to existing keys"
2847 msgstr ""
2848
2849 #: g10/import.c:104
2850 #, fuzzy
2851 msgid "remove unusable parts from key after import"
2852 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2853
2854 #: g10/import.c:106
2855 msgid "remove as much as possible from key after import"
2856 msgstr ""
2857
2858 #: g10/import.c:269
2859 #, c-format
2860 msgid "skipping block of type %d\n"
2861 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2862
2863 #: g10/import.c:278
2864 #, fuzzy, c-format
2865 msgid "%lu keys processed so far\n"
2866 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2867
2868 #: g10/import.c:295
2869 #, c-format
2870 msgid "Total number processed: %lu\n"
2871 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2872
2873 #: g10/import.c:297
2874 #, c-format
2875 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2876 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2877
2878 #: g10/import.c:300
2879 #, c-format
2880 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2881 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2882
2883 #: g10/import.c:302 sm/import.c:114
2884 #, c-format
2885 msgid "              imported: %lu"
2886 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2887
2888 #: g10/import.c:308 sm/import.c:118
2889 #, c-format
2890 msgid "             unchanged: %lu\n"
2891 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2892
2893 #: g10/import.c:310
2894 #, c-format
2895 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2896 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2897
2898 #: g10/import.c:312
2899 #, c-format
2900 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2901 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2902
2903 #: g10/import.c:314
2904 #, c-format
2905 msgid "        new signatures: %lu\n"
2906 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2907
2908 #: g10/import.c:316
2909 #, c-format
2910 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2911 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2912
2913 #: g10/import.c:318 sm/import.c:120
2914 #, c-format
2915 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2916 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2917
2918 #: g10/import.c:320 sm/import.c:122
2919 #, c-format
2920 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2921 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2922
2923 #: g10/import.c:322 sm/import.c:124
2924 #, c-format
2925 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2926 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2927
2928 #: g10/import.c:324 sm/import.c:126
2929 #, c-format
2930 msgid "          not imported: %lu\n"
2931 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2932
2933 #: g10/import.c:326
2934 #, fuzzy, c-format
2935 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2936 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2937
2938 #: g10/import.c:328
2939 #, fuzzy, c-format
2940 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2941 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2942
2943 #: g10/import.c:569
2944 #, c-format
2945 msgid ""
2946 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2947 "algorithms on these user IDs:\n"
2948 msgstr ""
2949
2950 #: g10/import.c:610
2951 #, c-format
2952 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2953 msgstr ""
2954
2955 #: g10/import.c:625
2956 #, fuzzy, c-format
2957 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2958 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2959
2960 #: g10/import.c:637
2961 #, c-format
2962 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2963 msgstr ""
2964
2965 #: g10/import.c:650
2966 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2967 msgstr ""
2968
2969 #: g10/import.c:652
2970 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2971 msgstr ""
2972
2973 #: g10/import.c:676
2974 #, c-format
2975 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2976 msgstr ""
2977
2978 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2979 #, fuzzy, c-format
2980 msgid "key %s: no user ID\n"
2981 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2982
2983 #: g10/import.c:758
2984 #, fuzzy, c-format
2985 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2986 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2987
2988 #: g10/import.c:773
2989 #, fuzzy, c-format
2990 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2991 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2992
2993 #: g10/import.c:779
2994 #, fuzzy, c-format
2995 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2996 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2997
2998 #: g10/import.c:781
2999 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
3000 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
3001
3002 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
3003 #, fuzzy, c-format
3004 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
3005 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
3006
3007 #: g10/import.c:797
3008 #, fuzzy, c-format
3009 msgid "key %s: new key - skipped\n"
3010 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
3011
3012 #: g10/import.c:806
3013 #, c-format
3014 msgid "no writable keyring found: %s\n"
3015 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
3016
3017 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:805 g10/sign.c:1114
3018 #, c-format
3019 msgid "writing to `%s'\n"
3020 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
3021
3022 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
3023 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
3024 #, c-format
3025 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
3026 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3027
3028 #: g10/import.c:834
3029 #, fuzzy, c-format
3030 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
3031 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
3032
3033 #: g10/import.c:858
3034 #, fuzzy, c-format
3035 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
3036 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
3037
3038 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
3039 #, fuzzy, c-format
3040 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
3041 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
3042
3043 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
3044 #, fuzzy, c-format
3045 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
3046 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
3047
3048 #: g10/import.c:920
3049 #, fuzzy, c-format
3050 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
3051 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
3052
3053 #: g10/import.c:923
3054 #, fuzzy, c-format
3055 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
3056 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
3057
3058 #: g10/import.c:926
3059 #, fuzzy, c-format
3060 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
3061 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
3062
3063 #: g10/import.c:929
3064 #, fuzzy, c-format
3065 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
3066 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
3067
3068 #: g10/import.c:932
3069 #, fuzzy, c-format
3070 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
3071 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
3072
3073 #: g10/import.c:935
3074 #, fuzzy, c-format
3075 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
3076 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
3077
3078 #: g10/import.c:938
3079 #, fuzzy, c-format
3080 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
3081 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
3082
3083 #: g10/import.c:941
3084 #, fuzzy, c-format
3085 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
3086 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
3087
3088 #: g10/import.c:944
3089 #, fuzzy, c-format
3090 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
3091 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
3092
3093 #: g10/import.c:947
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
3096 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
3097
3098 #: g10/import.c:971
3099 #, fuzzy, c-format
3100 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
3101 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
3102
3103 #: g10/import.c:1143
3104 #, fuzzy, c-format
3105 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
3106 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
3107
3108 #: g10/import.c:1154
3109 #, fuzzy
3110 msgid "importing secret keys not allowed\n"
3111 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3112
3113 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
3114 #, c-format
3115 msgid "no default secret keyring: %s\n"
3116 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
3117
3118 #: g10/import.c:1182
3119 #, fuzzy, c-format
3120 msgid "key %s: secret key imported\n"
3121 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
3122
3123 #: g10/import.c:1212
3124 #, fuzzy, c-format
3125 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3126 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3127
3128 #: g10/import.c:1222
3129 #, fuzzy, c-format
3130 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3131 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
3132
3133 #: g10/import.c:1254
3134 #, fuzzy, c-format
3135 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3136 msgstr ""
3137 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
3138 "áíÜêëçóçò\n"
3139
3140 #: g10/import.c:1297
3141 #, fuzzy, c-format
3142 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3143 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
3144
3145 #: g10/import.c:1329
3146 #, fuzzy, c-format
3147 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3148 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
3149
3150 #: g10/import.c:1398
3151 #, fuzzy, c-format
3152 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3153 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
3154
3155 #: g10/import.c:1413
3156 #, fuzzy, c-format
3157 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3158 msgstr ""
3159 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
3160 "s\"\n"
3161
3162 #: g10/import.c:1415
3163 #, fuzzy, c-format
3164 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3165 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3166
3167 #: g10/import.c:1433
3168 #, fuzzy, c-format
3169 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3170 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
3171
3172 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
3173 #, fuzzy, c-format
3174 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3175 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
3176
3177 #: g10/import.c:1446
3178 #, fuzzy, c-format
3179 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3180 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
3181
3182 #: g10/import.c:1461
3183 #, fuzzy, c-format
3184 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3185 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3186
3187 #: g10/import.c:1483
3188 #, fuzzy, c-format
3189 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3190 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
3191
3192 #: g10/import.c:1496
3193 #, fuzzy, c-format
3194 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3195 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
3196
3197 #: g10/import.c:1511
3198 #, fuzzy, c-format
3199 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3200 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3201
3202 #: g10/import.c:1555
3203 #, fuzzy, c-format
3204 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3205 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3206
3207 #: g10/import.c:1576
3208 #, fuzzy, c-format
3209 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3210 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3211
3212 #: g10/import.c:1603
3213 #, fuzzy, c-format
3214 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3215 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3216
3217 #: g10/import.c:1613
3218 #, fuzzy, c-format
3219 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3220 msgstr ""
3221 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3222
3223 #: g10/import.c:1630
3224 #, fuzzy, c-format
3225 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3226 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3227
3228 #: g10/import.c:1644
3229 #, fuzzy, c-format
3230 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3231 msgstr ""
3232 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3233
3234 #: g10/import.c:1652
3235 #, fuzzy, c-format
3236 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3237 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3238
3239 #: g10/import.c:1781
3240 #, fuzzy, c-format
3241 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3242 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3243
3244 #: g10/import.c:1843
3245 #, fuzzy, c-format
3246 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3247 msgstr ""
3248 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3249 "08lX\n"
3250
3251 #: g10/import.c:1857
3252 #, fuzzy, c-format
3253 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3254 msgstr ""
3255 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3256 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3257
3258 #: g10/import.c:1916
3259 #, fuzzy, c-format
3260 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3261 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3262
3263 #: g10/import.c:1950
3264 #, fuzzy, c-format
3265 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3266 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3267
3268 #: g10/import.c:2351
3269 #, fuzzy
3270 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3271 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3272
3273 #: g10/import.c:2359
3274 #, fuzzy
3275 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3276 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3277
3278 #: g10/import.c:2361
3279 #, fuzzy
3280 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3281 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3282
3283 #: g10/keydb.c:181
3284 #, c-format
3285 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3286 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3287
3288 #: g10/keydb.c:187
3289 #, c-format
3290 msgid "keyring `%s' created\n"
3291 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3292
3293 #: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
3294 #, fuzzy, c-format
3295 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3296 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3297
3298 #: g10/keydb.c:719
3299 #, c-format
3300 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3301 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:265
3304 msgid "[revocation]"
3305 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:266
3308 msgid "[self-signature]"
3309 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3312 msgid "1 bad signature\n"
3313 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3316 #, c-format
3317 msgid "%d bad signatures\n"
3318 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3321 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3322 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3325 #, c-format
3326 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3327 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3330 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3331 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3332
3333 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3334 #, c-format
3335 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3336 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3337
3338 #: g10/keyedit.c:356
3339 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3340 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3341
3342 #: g10/keyedit.c:358
3343 #, c-format
3344 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3345 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3348 #, fuzzy
3349 msgid ""
3350 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3351 "keys\n"
3352 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3353 "etc.)\n"
3354 msgstr ""
3355 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3356 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3357 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3358 "\n"
3359
3360 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3361 #, fuzzy, c-format
3362 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3363 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3366 #, fuzzy, c-format
3367 msgid "  %d = I trust fully\n"
3368 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3369
3370 #: g10/keyedit.c:438
3371 msgid ""
3372 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3373 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3374 "trust signatures on your behalf.\n"
3375 msgstr ""
3376
3377 #: g10/keyedit.c:454
3378 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3379 msgstr ""
3380
3381 #: g10/keyedit.c:598
3382 #, c-format
3383 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3384 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3385
3386 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3387 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1783
3388 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3389 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3390
3391 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3392 #: g10/keyedit.c:1789
3393 msgid "  Unable to sign.\n"
3394 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:626
3397 #, c-format
3398 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3399 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3400
3401 #: g10/keyedit.c:654
3402 #, c-format
3403 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3404 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3405
3406 #: g10/keyedit.c:682
3407 #, fuzzy, c-format
3408 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3409 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3410
3411 #: g10/keyedit.c:684
3412 #, fuzzy
3413 msgid "Sign it? (y/N) "
3414 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3415
3416 #: g10/keyedit.c:706
3417 #, c-format
3418 msgid ""
3419 "The self-signature on \"%s\"\n"
3420 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3421 msgstr ""
3422 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3423 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:715
3426 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3427 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3428
3429 #: g10/keyedit.c:729
3430 #, c-format
3431 msgid ""
3432 "Your current signature on \"%s\"\n"
3433 "has expired.\n"
3434 msgstr ""
3435 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3436 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:733
3439 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3440 msgstr ""
3441 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3442
3443 #: g10/keyedit.c:754
3444 #, c-format
3445 msgid ""
3446 "Your current signature on \"%s\"\n"
3447 "is a local signature.\n"
3448 msgstr ""
3449 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3450 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:758
3453 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3454 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3455
3456 #: g10/keyedit.c:779
3457 #, fuzzy, c-format
3458 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3459 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:782
3462 #, fuzzy, c-format
3463 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3464 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:787
3467 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3468 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3469
3470 #: g10/keyedit.c:809
3471 #, fuzzy, c-format
3472 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3473 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:824
3476 msgid "This key has expired!"
3477 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3478
3479 #: g10/keyedit.c:842
3480 #, c-format
3481 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3482 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:848
3485 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3486 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3487
3488 #: g10/keyedit.c:888
3489 msgid ""
3490 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3491 "mode.\n"
3492 msgstr ""
3493 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3494 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:890
3497 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3498 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:915
3501 msgid ""
3502 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3503 "belongs\n"
3504 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3505 msgstr ""
3506 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3507 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3508 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:920
3511 #, c-format
3512 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3513 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:922
3516 #, c-format
3517 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3518 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:924
3521 #, c-format
3522 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3523 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3524
3525 #: g10/keyedit.c:926
3526 #, c-format
3527 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3528 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3529
3530 #: g10/keyedit.c:932
3531 #, fuzzy
3532 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3533 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3534
3535 #: g10/keyedit.c:956
3536 #, fuzzy, c-format
3537 msgid ""
3538 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3539 "key \"%s\" (%s)\n"
3540 msgstr ""
3541 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3542 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3543
3544 #: g10/keyedit.c:963
3545 #, fuzzy
3546 msgid "This will be a self-signature.\n"
3547 msgstr ""
3548 "\n"
3549 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3550
3551 #: g10/keyedit.c:969
3552 #, fuzzy
3553 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3554 msgstr ""
3555 "\n"
3556 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:977
3559 #, fuzzy
3560 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3561 msgstr ""
3562 "\n"
3563 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3564 "\n"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:987
3567 #, fuzzy
3568 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3569 msgstr ""
3570 "\n"
3571 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:994
3574 #, fuzzy
3575 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3576 msgstr ""
3577 "\n"
3578 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3579 "\n"
3580
3581 #: g10/keyedit.c:1001
3582 #, fuzzy
3583 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3584 msgstr ""
3585 "\n"
3586 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1006
3589 #, fuzzy
3590 msgid "I have checked this key casually.\n"
3591 msgstr ""
3592 "\n"
3593 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:1011
3596 #, fuzzy
3597 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3598 msgstr ""
3599 "\n"
3600 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:1021
3603 #, fuzzy
3604 msgid "Really sign? (y/N) "
3605 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3606
3607 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4965 g10/keyedit.c:5056 g10/keyedit.c:5120
3608 #: g10/keyedit.c:5181 g10/sign.c:316
3609 #, c-format
3610 msgid "signing failed: %s\n"
3611 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:1131
3614 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3615 msgstr ""
3616
3617 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3774
3618 msgid "This key is not protected.\n"
3619 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3761 g10/revoke.c:536
3622 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3623 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3624
3625 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3777
3626 #, fuzzy
3627 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3628 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3629
3630 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3781
3631 msgid "Key is protected.\n"
3632 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:1186
3635 #, c-format
3636 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3637 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:1192
3640 msgid ""
3641 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3642 "\n"
3643 msgstr ""
3644 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3645 "\n"
3646
3647 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2291
3648 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3649 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:1212
3652 msgid ""
3653 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3654 "\n"
3655 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:1215
3658 #, fuzzy
3659 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3660 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3661
3662 #: g10/keyedit.c:1296
3663 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3664 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:1382
3667 msgid "save and quit"
3668 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:1385
3671 #, fuzzy
3672 msgid "show key fingerprint"
3673 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3674
3675 #: g10/keyedit.c:1386
3676 msgid "list key and user IDs"
3677 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3678
3679 #: g10/keyedit.c:1388
3680 msgid "select user ID N"
3681 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3682
3683 #: g10/keyedit.c:1389
3684 #, fuzzy
3685 msgid "select subkey N"
3686 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:1390
3689 #, fuzzy
3690 msgid "check signatures"
3691 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3692
3693 #: g10/keyedit.c:1395
3694 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3695 msgstr ""
3696
3697 #: g10/keyedit.c:1400
3698 #, fuzzy
3699 msgid "sign selected user IDs locally"
3700 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3701
3702 #: g10/keyedit.c:1402
3703 #, fuzzy
3704 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3705 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3706
3707 #: g10/keyedit.c:1404
3708 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3709 msgstr ""
3710
3711 #: g10/keyedit.c:1408
3712 msgid "add a user ID"
3713 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3714
3715 #: g10/keyedit.c:1410
3716 msgid "add a photo ID"
3717 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3718
3719 #: g10/keyedit.c:1412
3720 #, fuzzy
3721 msgid "delete selected user IDs"
3722 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3723
3724 #: g10/keyedit.c:1417
3725 #, fuzzy
3726 msgid "add a subkey"
3727 msgstr "addkey"
3728
3729 #: g10/keyedit.c:1421
3730 msgid "add a key to a smartcard"
3731 msgstr ""
3732
3733 #: g10/keyedit.c:1423
3734 msgid "move a key to a smartcard"
3735 msgstr ""
3736
3737 #: g10/keyedit.c:1425
3738 msgid "move a backup key to a smartcard"
3739 msgstr ""
3740
3741 #: g10/keyedit.c:1429
3742 #, fuzzy
3743 msgid "delete selected subkeys"
3744 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3745
3746 #: g10/keyedit.c:1431
3747 msgid "add a revocation key"
3748 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3749
3750 #: g10/keyedit.c:1433
3751 #, fuzzy
3752 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3753 msgstr ""
3754 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3755
3756 #: g10/keyedit.c:1435
3757 #, fuzzy
3758 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3759 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3760
3761 #: g10/keyedit.c:1437
3762 #, fuzzy
3763 msgid "flag the selected user ID as primary"
3764 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3765
3766 #: g10/keyedit.c:1439
3767 #, fuzzy
3768 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3769 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3770
3771 #: g10/keyedit.c:1442
3772 msgid "list preferences (expert)"
3773 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3774
3775 #: g10/keyedit.c:1444
3776 msgid "list preferences (verbose)"
3777 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3778
3779 #: g10/keyedit.c:1446
3780 #, fuzzy
3781 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3782 msgstr ""
3783 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3784
3785 #: g10/keyedit.c:1451
3786 #, fuzzy
3787 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3788 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3789
3790 #: g10/keyedit.c:1453
3791 #, fuzzy
3792 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3793 msgstr ""
3794 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3795
3796 #: g10/keyedit.c:1455
3797 msgid "change the passphrase"
3798 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3799
3800 #: g10/keyedit.c:1459
3801 msgid "change the ownertrust"
3802 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3803
3804 #: g10/keyedit.c:1461
3805 #, fuzzy
3806 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3807 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3808
3809 #: g10/keyedit.c:1463
3810 #, fuzzy
3811 msgid "revoke selected user IDs"
3812 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3813
3814 #: g10/keyedit.c:1468
3815 #, fuzzy
3816 msgid "revoke key or selected subkeys"
3817 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3818
3819 #: g10/keyedit.c:1469
3820 #, fuzzy
3821 msgid "enable key"
3822 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3823
3824 #: g10/keyedit.c:1470
3825 #, fuzzy
3826 msgid "disable key"
3827 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3828
3829 #: g10/keyedit.c:1471
3830 #, fuzzy
3831 msgid "show selected photo IDs"
3832 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3833
3834 #: g10/keyedit.c:1473
3835 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3836 msgstr ""
3837
3838 #: g10/keyedit.c:1475
3839 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3840 msgstr ""
3841
3842 #: g10/keyedit.c:1599
3843 #, fuzzy, c-format
3844 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3845 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3846
3847 #: g10/keyedit.c:1617
3848 msgid "Secret key is available.\n"
3849 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3850
3851 #: g10/keyedit.c:1700
3852 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3853 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3854
3855 #: g10/keyedit.c:1708
3856 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3857 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3858
3859 #: g10/keyedit.c:1727
3860 msgid ""
3861 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3862 "(lsign),\n"
3863 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3864 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3865 msgstr ""
3866
3867 #: g10/keyedit.c:1777
3868 msgid "Key is revoked."
3869 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3870
3871 #: g10/keyedit.c:1796
3872 #, fuzzy
3873 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3874 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3875
3876 #: g10/keyedit.c:1803
3877 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3878 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3879
3880 #: g10/keyedit.c:1812
3881 #, fuzzy, c-format
3882 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3883 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3884
3885 #: g10/keyedit.c:1835
3886 #, c-format
3887 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3888 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3889
3890 #: g10/keyedit.c:1857 g10/keyedit.c:1877 g10/keyedit.c:2046
3891 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3892 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3893
3894 #: g10/keyedit.c:1859
3895 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3896 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3897
3898 #: g10/keyedit.c:1861
3899 #, fuzzy
3900 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3901 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3902
3903 #: g10/keyedit.c:1862
3904 #, fuzzy
3905 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3906 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3907
3908 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3909 #. moving the key and not about removing it.
3910 #: g10/keyedit.c:1915
3911 #, fuzzy
3912 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3913 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3914
3915 #: g10/keyedit.c:1927
3916 #, fuzzy
3917 msgid "You must select exactly one key.\n"
3918 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3919
3920 #: g10/keyedit.c:1955
3921 msgid "Command expects a filename argument\n"
3922 msgstr ""
3923
3924 #: g10/keyedit.c:1969
3925 #, fuzzy, c-format
3926 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3927 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3928
3929 #: g10/keyedit.c:1986
3930 #, fuzzy, c-format
3931 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3932 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3933
3934 #: g10/keyedit.c:2010
3935 msgid "You must select at least one key.\n"
3936 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3937
3938 #: g10/keyedit.c:2013
3939 #, fuzzy
3940 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3941 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3942
3943 #: g10/keyedit.c:2014
3944 #, fuzzy
3945 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3946 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3947
3948 #: g10/keyedit.c:2049
3949 #, fuzzy
3950 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3951 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3952
3953 #: g10/keyedit.c:2050
3954 #, fuzzy
3955 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3956 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3957
3958 #: g10/keyedit.c:2068
3959 #, fuzzy
3960 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3961 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3962
3963 #: g10/keyedit.c:2079
3964 #, fuzzy
3965 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3966 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3967
3968 #: g10/keyedit.c:2081
3969 #, fuzzy
3970 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3971 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3972
3973 #: g10/keyedit.c:2131
3974 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3975 msgstr ""
3976
3977 #: g10/keyedit.c:2173
3978 #, fuzzy
3979 msgid "Set preference list to:\n"
3980 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3981
3982 #: g10/keyedit.c:2179
3983 #, fuzzy
3984 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3985 msgstr ""
3986 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3987
3988 #: g10/keyedit.c:2181
3989 #, fuzzy
3990 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3991 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3992
3993 #: g10/keyedit.c:2251
3994 #, fuzzy
3995 msgid "Save changes? (y/N) "
3996 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3997
3998 #: g10/keyedit.c:2254
3999 #, fuzzy
4000 msgid "Quit without saving? (y/N) "
4001 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
4002
4003 #: g10/keyedit.c:2264