4cab415e930895b261dd53094bc7904e635233fd
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2006-09-25 09:19+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:193
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #: agent/call-pinentry.c:356
23 msgid ""
24 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
25 "session"
26 msgstr ""
27
28 #: agent/call-pinentry.c:359
29 #, fuzzy
30 msgid ""
31 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
32 "this session"
33 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
34
35 #: agent/call-pinentry.c:417 agent/call-pinentry.c:429
36 #, fuzzy
37 msgid "PIN too long"
38 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
39
40 #: agent/call-pinentry.c:418
41 #, fuzzy
42 msgid "Passphrase too long"
43 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
44
45 #: agent/call-pinentry.c:426
46 #, fuzzy
47 msgid "Invalid characters in PIN"
48 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
49
50 #: agent/call-pinentry.c:431
51 msgid "PIN too short"
52 msgstr ""
53
54 #: agent/call-pinentry.c:443
55 #, fuzzy
56 msgid "Bad PIN"
57 msgstr "êáêü MPI"
58
59 #: agent/call-pinentry.c:444
60 #, fuzzy
61 msgid "Bad Passphrase"
62 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
63
64 #: agent/call-pinentry.c:484
65 #, fuzzy
66 msgid "Passphrase"
67 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
68
69 #: agent/command-ssh.c:533
70 #, fuzzy, c-format
71 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
72 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
73
74 #: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1018 g10/keygen.c:3045
75 #: g10/keygen.c:3075 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:265
76 #: g10/openfile.c:358 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
77 #, c-format
78 msgid "can't create `%s': %s\n"
79 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
80
81 #: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
82 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:193
83 #: g10/encode.c:485 g10/gpg.c:1019 g10/gpg.c:3484 g10/import.c:195
84 #: g10/keygen.c:2553 g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:343
85 #: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
86 #: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
87 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1755
88 #: sm/gpgsm.c:1792 sm/qualified.c:74
89 #, c-format
90 msgid "can't open `%s': %s\n"
91 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
92
93 #: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
94 #, fuzzy, c-format
95 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
96 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
97
98 #: agent/command-ssh.c:1623
99 #, c-format
100 msgid "detected card with S/N: %s\n"
101 msgstr ""
102
103 #: agent/command-ssh.c:1628
104 #, fuzzy, c-format
105 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
106 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
107
108 #: agent/command-ssh.c:1648
109 #, fuzzy, c-format
110 msgid "no suitable card key found: %s\n"
111 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
112
113 #: agent/command-ssh.c:1698
114 #, fuzzy, c-format
115 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
116 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
117
118 #: agent/command-ssh.c:1713
119 #, fuzzy, c-format
120 msgid "error writing key: %s\n"
121 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
122
123 #: agent/command-ssh.c:2018
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
126 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
127
128 #: agent/command-ssh.c:2353
129 #, c-format
130 msgid ""
131 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
132 "0Awithin gpg-agent's key storage"
133 msgstr ""
134
135 #: agent/command-ssh.c:2857
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
138 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
139
140 #: agent/divert-scd.c:217
141 msgid "Admin PIN"
142 msgstr ""
143
144 #: agent/divert-scd.c:275
145 #, fuzzy
146 msgid "Repeat this PIN"
147 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
148
149 #: agent/divert-scd.c:278
150 #, fuzzy
151 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
152 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
153
154 #: agent/divert-scd.c:290
155 #, c-format
156 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
157 msgstr ""
158
159 #: agent/genkey.c:109
160 #, fuzzy, c-format
161 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
162 msgstr ""
163 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
164 "\n"
165
166 #: agent/genkey.c:111 agent/genkey.c:219 agent/protect-tool.c:1215
167 #, fuzzy
168 msgid "Please re-enter this passphrase"
169 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
170
171 #: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
172 #: tools/symcryptrun.c:484
173 msgid "does not match - try again"
174 msgstr ""
175
176 #: agent/genkey.c:218
177 #, fuzzy
178 msgid "Please enter the new passphrase"
179 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
180
181 #: agent/gpg-agent.c:109 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
182 #: scd/scdaemon.c:101
183 #, fuzzy
184 msgid ""
185 "@Options:\n"
186 " "
187 msgstr ""
188 "@\n"
189 "ÅðéëïãÝò:\n"
190 " "
191
192 #: agent/gpg-agent.c:111 scd/scdaemon.c:103
193 msgid "run in server mode (foreground)"
194 msgstr ""
195
196 #: agent/gpg-agent.c:112 scd/scdaemon.c:106
197 msgid "run in daemon mode (background)"
198 msgstr ""
199
200 #: agent/gpg-agent.c:113 g10/gpg.c:466 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
201 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
202 #: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:182
203 msgid "verbose"
204 msgstr "áíáëõôéêÜ"
205
206 #: agent/gpg-agent.c:114 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:108
207 #: sm/gpgsm.c:336
208 msgid "be somewhat more quiet"
209 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
210
211 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:109
212 msgid "sh-style command output"
213 msgstr ""
214
215 #: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:110
216 msgid "csh-style command output"
217 msgstr ""
218
219 #: agent/gpg-agent.c:117 tools/symcryptrun.c:185
220 #, fuzzy
221 msgid "|FILE|read options from FILE"
222 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
223
224 #: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:119
225 msgid "do not detach from the console"
226 msgstr ""
227
228 #: agent/gpg-agent.c:123
229 msgid "do not grab keyboard and mouse"
230 msgstr ""
231
232 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:120 sm/gpgsm.c:338
233 #: tools/symcryptrun.c:184
234 #, fuzzy
235 msgid "use a log file for the server"
236 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
237
238 #: agent/gpg-agent.c:126
239 #, fuzzy
240 msgid "use a standard location for the socket"
241 msgstr ""
242 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
243
244 #: agent/gpg-agent.c:130
245 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
246 msgstr ""
247
248 #: agent/gpg-agent.c:132
249 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
250 msgstr ""
251
252 #: agent/gpg-agent.c:133
253 #, fuzzy
254 msgid "do not use the SCdaemon"
255 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
256
257 #: agent/gpg-agent.c:140
258 msgid "ignore requests to change the TTY"
259 msgstr ""
260
261 #: agent/gpg-agent.c:142
262 msgid "ignore requests to change the X display"
263 msgstr ""
264
265 #: agent/gpg-agent.c:145
266 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
267 msgstr ""
268
269 #: agent/gpg-agent.c:150
270 msgid "do not use the PIN cache when signing"
271 msgstr ""
272
273 #: agent/gpg-agent.c:152
274 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
275 msgstr ""
276
277 #: agent/gpg-agent.c:154
278 #, fuzzy
279 msgid "allow presetting passphrase"
280 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
281
282 #: agent/gpg-agent.c:155
283 msgid "enable ssh-agent emulation"
284 msgstr ""
285
286 #: agent/gpg-agent.c:157
287 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
288 msgstr ""
289
290 #: agent/gpg-agent.c:236 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
291 #: scd/scdaemon.c:188 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
292 #: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
293 #, fuzzy
294 msgid "Please report bugs to <"
295 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
296
297 #: agent/gpg-agent.c:236 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
298 #: scd/scdaemon.c:188 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
299 #: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
300 msgid ">.\n"
301 msgstr ""
302
303 #: agent/gpg-agent.c:239
304 #, fuzzy
305 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
306 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
307
308 #: agent/gpg-agent.c:241
309 msgid ""
310 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
311 "Secret key management for GnuPG\n"
312 msgstr ""
313
314 #: agent/gpg-agent.c:300
315 #, c-format
316 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
317 msgstr ""
318
319 #: agent/gpg-agent.c:303
320 #, c-format
321 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
322 msgstr ""
323
324 #: agent/gpg-agent.c:334 g10/gpg.c:925 scd/scdaemon.c:262 sm/gpgsm.c:646
325 #, c-format
326 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
327 msgstr ""
328
329 #: agent/gpg-agent.c:505 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1787
330 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:354 sm/gpgsm.c:767
331 #: tools/symcryptrun.c:1053
332 #, c-format
333 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
334 msgstr ""
335
336 #: agent/gpg-agent.c:599 g10/gpg.c:1986 scd/scdaemon.c:431 sm/gpgsm.c:869
337 #, c-format
338 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
339 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
340
341 #: agent/gpg-agent.c:604 agent/gpg-agent.c:1115 g10/gpg.c:1990
342 #: scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:873 tools/symcryptrun.c:986
343 #, c-format
344 msgid "option file `%s': %s\n"
345 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
346
347 #: agent/gpg-agent.c:612 g10/gpg.c:1997 scd/scdaemon.c:444 sm/gpgsm.c:880
348 #, c-format
349 msgid "reading options from `%s'\n"
350 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
351
352 #: agent/gpg-agent.c:909 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
353 #: g10/plaintext.c:158
354 #, c-format
355 msgid "error creating `%s': %s\n"
356 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
357
358 #: agent/gpg-agent.c:1165 agent/gpg-agent.c:1268 agent/gpg-agent.c:1272
359 #: agent/gpg-agent.c:1308 agent/gpg-agent.c:1312 g10/exec.c:174
360 #: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:911
361 #, c-format
362 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
363 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
364
365 #: agent/gpg-agent.c:1179 scd/scdaemon.c:925
366 msgid "name of socket too long\n"
367 msgstr ""
368
369 #: agent/gpg-agent.c:1205 scd/scdaemon.c:951
370 #, fuzzy, c-format
371 msgid "can't create socket: %s\n"
372 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
373
374 #: agent/gpg-agent.c:1234 scd/scdaemon.c:980
375 #, fuzzy, c-format
376 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
377 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
378
379 #: agent/gpg-agent.c:1242 scd/scdaemon.c:988
380 #, fuzzy, c-format
381 msgid "listen() failed: %s\n"
382 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
383
384 #: agent/gpg-agent.c:1248 scd/scdaemon.c:994
385 #, fuzzy, c-format
386 msgid "listening on socket `%s'\n"
387 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
388
389 #: agent/gpg-agent.c:1276 agent/gpg-agent.c:1318 g10/openfile.c:419
390 #, fuzzy, c-format
391 msgid "directory `%s' created\n"
392 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
393
394 #: agent/gpg-agent.c:1324
395 #, fuzzy, c-format
396 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
397 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
398
399 #: agent/gpg-agent.c:1328
400 #, fuzzy, c-format
401 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
402 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
403
404 #: agent/gpg-agent.c:1427
405 #, c-format
406 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
407 msgstr ""
408
409 #: agent/gpg-agent.c:1432
410 #, c-format
411 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
412 msgstr ""
413
414 #: agent/gpg-agent.c:1446
415 #, c-format
416 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
417 msgstr ""
418
419 #: agent/gpg-agent.c:1451
420 #, c-format
421 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
422 msgstr ""
423
424 #: agent/gpg-agent.c:1545 scd/scdaemon.c:1110
425 #, fuzzy, c-format
426 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
427 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
428
429 #: agent/gpg-agent.c:1629 scd/scdaemon.c:1167
430 #, fuzzy, c-format
431 msgid "%s %s stopped\n"
432 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
433
434 #: agent/gpg-agent.c:1650
435 #, fuzzy
436 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
437 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
438
439 #: agent/gpg-agent.c:1660 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
440 #: g10/passphrase.c:326 sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
441 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
442 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
443
444 #: agent/gpg-agent.c:1672 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
445 #: g10/passphrase.c:345 sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
446 #, c-format
447 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
448 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
449
450 #: agent/preset-passphrase.c:100
451 #, fuzzy
452 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
453 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
454
455 #: agent/preset-passphrase.c:103
456 msgid ""
457 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
458 "Password cache maintenance\n"
459 msgstr ""
460
461 #: agent/protect-tool.c:146
462 #, fuzzy
463 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
464 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
465
466 #: agent/protect-tool.c:148
467 msgid ""
468 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]]\n"
469 "Secret key maintenance tool\n"
470 msgstr ""
471
472 #: agent/protect-tool.c:1206
473 #, fuzzy
474 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
475 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
476
477 #: agent/protect-tool.c:1209
478 #, fuzzy
479 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
480 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
481
482 #: agent/protect-tool.c:1212
483 msgid ""
484 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
485 "system."
486 msgstr ""
487
488 #: agent/protect-tool.c:1217
489 #, fuzzy
490 msgid ""
491 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
492 "needed to complete this operation."
493 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
494
495 #: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:485
496 #, fuzzy
497 msgid "Passphrase:"
498 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
499
500 #: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:498
501 #, fuzzy, c-format
502 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
503 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
504
505 #: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:502
506 #, fuzzy
507 msgid "cancelled\n"
508 msgstr "Áêýñùóç"
509
510 #: agent/trustlist.c:109 agent/trustlist.c:267
511 #, fuzzy, c-format
512 msgid "error opening `%s': %s\n"
513 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
514
515 #: agent/trustlist.c:124
516 #, fuzzy, c-format
517 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
518 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
519
520 #: agent/trustlist.c:144 agent/trustlist.c:152
521 #, c-format
522 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
523 msgstr ""
524
525 #: agent/trustlist.c:158
526 #, fuzzy, c-format
527 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
528 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
529
530 #: agent/trustlist.c:193
531 #, fuzzy, c-format
532 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
533 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
534
535 #: agent/trustlist.c:211 agent/trustlist.c:218
536 #, c-format
537 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
538 msgstr ""
539
540 #: agent/trustlist.c:228
541 #, fuzzy, c-format
542 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
543 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
544
545 #: agent/trustlist.c:320 agent/trustlist.c:349
546 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
547 msgstr ""
548
549 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
550 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
551 #. Pinentry to insert a line break.  The double
552 #. percent sign is actually needed because it is also
553 #. a printf format string.  If you need to insert a
554 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
555 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
556 #. fingerprint string whereas the first one receives
557 #. the name as store in the certificate.
558 #: agent/trustlist.c:424
559 #, c-format
560 msgid ""
561 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
562 "fingerprint:%%0A  %s"
563 msgstr ""
564
565 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
566 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
567 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
568 #: agent/trustlist.c:433
569 msgid "Correct"
570 msgstr ""
571
572 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
573 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
574 #. Pinentry to insert a line break.  The double
575 #. percent sign is actually needed because it is also
576 #. a printf format string.  If you need to insert a
577 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
578 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
579 #. certificate.
580 #: agent/trustlist.c:447
581 #, c-format
582 msgid ""
583 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
584 "certificates?"
585 msgstr ""
586
587 #: agent/trustlist.c:453
588 #, fuzzy
589 msgid "Yes"
590 msgstr "íáé|íáß"
591
592 #: agent/trustlist.c:453
593 msgid "No"
594 msgstr ""
595
596 #: common/exechelp.c:279 common/exechelp.c:370
597 #, fuzzy, c-format
598 msgid "error creating a pipe: %s\n"
599 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
600
601 #: common/exechelp.c:346 common/exechelp.c:403
602 #, fuzzy, c-format
603 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
604 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
605
606 #: common/exechelp.c:382 common/exechelp.c:540
607 #, fuzzy, c-format
608 msgid "error forking process: %s\n"
609 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
610
611 #: common/exechelp.c:438 common/exechelp.c:481
612 #, c-format
613 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
614 msgstr ""
615
616 #: common/exechelp.c:446
617 #, fuzzy, c-format
618 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
619 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
620
621 #: common/exechelp.c:452 common/exechelp.c:492
622 #, fuzzy, c-format
623 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
624 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
625
626 #: common/exechelp.c:487
627 #, c-format
628 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
629 msgstr ""
630
631 #: common/exechelp.c:498
632 #, fuzzy, c-format
633 msgid "error running `%s': terminated\n"
634 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
635
636 #: common/http.c:1622
637 #, fuzzy, c-format
638 msgid "error creating socket: %s\n"
639 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
640
641 #: common/http.c:1666
642 #, fuzzy
643 msgid "host not found"
644 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
645
646 #: common/simple-pwquery.c:310 g10/passphrase.c:310
647 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
648 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
649
650 #: common/simple-pwquery.c:368 g10/passphrase.c:362
651 #, c-format
652 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
653 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
654
655 #: common/simple-pwquery.c:379
656 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
657 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
658
659 #: common/simple-pwquery.c:389
660 #, fuzzy
661 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
662 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
663
664 #: common/simple-pwquery.c:527 common/simple-pwquery.c:615
665 #, fuzzy
666 msgid "canceled by user\n"
667 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
668
669 #: common/simple-pwquery.c:534 common/simple-pwquery.c:621
670 #, fuzzy
671 msgid "problem with the agent\n"
672 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
673
674 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
675 #, c-format
676 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
677 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
678
679 #: common/sysutils.c:183
680 #, fuzzy, c-format
681 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
682 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
683
684 #: common/sysutils.c:215
685 #, fuzzy, c-format
686 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
687 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
688
689 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
690 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
691 msgid "yes"
692 msgstr "íáé|íáß"
693
694 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
695 msgid "yY"
696 msgstr "yY"
697
698 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
699 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
700 msgid "no"
701 msgstr "ü÷é|ï÷é"
702
703 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
704 msgid "nN"
705 msgstr "nN"
706
707 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
708 #: common/yesno.c:74
709 msgid "quit"
710 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
711
712 #: common/yesno.c:77
713 msgid "qQ"
714 msgstr "qQ"
715
716 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
717 #: common/yesno.c:111
718 msgid "okay|okay"
719 msgstr ""
720
721 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
722 #: common/yesno.c:113
723 msgid "cancel|cancel"
724 msgstr ""
725
726 #: common/yesno.c:114
727 msgid "oO"
728 msgstr ""
729
730 #: common/yesno.c:115
731 #, fuzzy
732 msgid "cC"
733 msgstr "c"
734
735 #: g10/armor.c:320
736 #, c-format
737 msgid "armor: %s\n"
738 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
739
740 #: g10/armor.c:359
741 msgid "invalid armor header: "
742 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
743
744 #: g10/armor.c:370
745 msgid "armor header: "
746 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
747
748 #: g10/armor.c:381
749 msgid "invalid clearsig header\n"
750 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
751
752 #: g10/armor.c:433
753 msgid "nested clear text signatures\n"
754 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
755
756 #: g10/armor.c:568
757 #, fuzzy
758 msgid "unexpected armor: "
759 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
760
761 #: g10/armor.c:580
762 msgid "invalid dash escaped line: "
763 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
764
765 #: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
766 #, fuzzy, c-format
767 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
768 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
769
770 #: g10/armor.c:777
771 msgid "premature eof (no CRC)\n"
772 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
773
774 #: g10/armor.c:811
775 msgid "premature eof (in CRC)\n"
776 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
777
778 #: g10/armor.c:819
779 msgid "malformed CRC\n"
780 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
781
782 #: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
783 #, fuzzy, c-format
784 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
785 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
786
787 #: g10/armor.c:843
788 #, fuzzy
789 msgid "premature eof (in trailer)\n"
790 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
791
792 #: g10/armor.c:847
793 msgid "error in trailer line\n"
794 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
795
796 #: g10/armor.c:1158
797 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
798 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
799
800 #: g10/armor.c:1163
801 #, c-format
802 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
803 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
804
805 #: g10/armor.c:1167
806 msgid ""
807 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
808 msgstr ""
809 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
810 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
811
812 #: g10/build-packet.c:944
813 msgid ""
814 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
815 "an '='\n"
816 msgstr ""
817 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
818 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
819
820 #: g10/build-packet.c:956
821 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
822 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
823
824 #: g10/build-packet.c:962
825 #, fuzzy
826 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
827 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
828
829 #: g10/build-packet.c:980
830 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
831 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
832
833 #: g10/build-packet.c:1014 g10/build-packet.c:1023
834 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
835 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
836
837 #: g10/build-packet.c:1045 g10/build-packet.c:1047
838 msgid "not human readable"
839 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
840
841 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
842 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
843 msgstr ""
844
845 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
846 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
847 msgstr ""
848
849 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
850 #, fuzzy, c-format
851 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
852 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
853
854 #: g10/card-util.c:69
855 #, c-format
856 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
857 msgstr ""
858
859 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1525
860 #: g10/keygen.c:2737 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
861 #, fuzzy
862 msgid "can't do this in batch mode\n"
863 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
864
865 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
866 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
867 #: g10/keygen.c:1617
868 msgid "Your selection? "
869 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
870
871 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
872 msgid "[not set]"
873 msgstr ""
874
875 #: g10/card-util.c:414
876 #, fuzzy
877 msgid "male"
878 msgstr "enable"
879
880 #: g10/card-util.c:415
881 #, fuzzy
882 msgid "female"
883 msgstr "enable"
884
885 #: g10/card-util.c:415
886 #, fuzzy
887 msgid "unspecified"
888 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
889
890 #: g10/card-util.c:442
891 #, fuzzy
892 msgid "not forced"
893 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
894
895 #: g10/card-util.c:442
896 msgid "forced"
897 msgstr ""
898
899 #: g10/card-util.c:520
900 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
901 msgstr ""
902
903 #: g10/card-util.c:522
904 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
905 msgstr ""
906
907 #: g10/card-util.c:524
908 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
909 msgstr ""
910
911 #: g10/card-util.c:541
912 msgid "Cardholder's surname: "
913 msgstr ""
914
915 #: g10/card-util.c:543
916 msgid "Cardholder's given name: "
917 msgstr ""
918
919 #: g10/card-util.c:561
920 #, c-format
921 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
922 msgstr ""
923
924 #: g10/card-util.c:582
925 #, fuzzy
926 msgid "URL to retrieve public key: "
927 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
928
929 #: g10/card-util.c:590
930 #, c-format
931 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
932 msgstr ""
933
934 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:282
935 #, c-format
936 msgid "error reading `%s': %s\n"
937 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
938
939 #: g10/card-util.c:696
940 msgid "Login data (account name): "
941 msgstr ""
942
943 #: g10/card-util.c:706
944 #, c-format
945 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
946 msgstr ""
947
948 #: g10/card-util.c:765
949 msgid "Private DO data: "
950 msgstr ""
951
952 #: g10/card-util.c:775
953 #, c-format
954 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
955 msgstr ""
956
957 #: g10/card-util.c:795
958 #, fuzzy
959 msgid "Language preferences: "
960 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
961
962 #: g10/card-util.c:803
963 #, fuzzy
964 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
965 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
966
967 #: g10/card-util.c:812
968 #, fuzzy
969 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
970 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
971
972 #: g10/card-util.c:833
973 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
974 msgstr ""
975
976 #: g10/card-util.c:847
977 #, fuzzy
978 msgid "Error: invalid response.\n"
979 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
980
981 #: g10/card-util.c:868
982 #, fuzzy
983 msgid "CA fingerprint: "
984 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
985
986 #: g10/card-util.c:891
987 #, fuzzy
988 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
989 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
990
991 #: g10/card-util.c:939
992 #, fuzzy, c-format
993 msgid "key operation not possible: %s\n"
994 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
995
996 #: g10/card-util.c:940
997 #, fuzzy
998 msgid "not an OpenPGP card"
999 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1000
1001 #: g10/card-util.c:949
1002 #, fuzzy, c-format
1003 msgid "error getting current key info: %s\n"
1004 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1005
1006 #: g10/card-util.c:1034
1007 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1008 msgstr ""
1009
1010 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1011 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1012 msgstr ""
1013
1014 #: g10/card-util.c:1076
1015 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1016 msgstr ""
1017
1018 #: g10/card-util.c:1085
1019 #, c-format
1020 msgid ""
1021 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1022 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1023 "You should change them using the command --change-pin\n"
1024 msgstr ""
1025
1026 #: g10/card-util.c:1120
1027 #, fuzzy
1028 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1029 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1030
1031 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1032 #, fuzzy
1033 msgid "   (1) Signature key\n"
1034 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1035
1036 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1037 #, fuzzy
1038 msgid "   (2) Encryption key\n"
1039 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1040
1041 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1042 msgid "   (3) Authentication key\n"
1043 msgstr ""
1044
1045 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1046 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:685
1047 msgid "Invalid selection.\n"
1048 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1049
1050 #: g10/card-util.c:1200
1051 #, fuzzy
1052 msgid "Please select where to store the key:\n"
1053 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1054
1055 #: g10/card-util.c:1235
1056 #, fuzzy
1057 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1058 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1059
1060 #: g10/card-util.c:1240
1061 #, fuzzy
1062 msgid "secret parts of key are not available\n"
1063 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1064
1065 #: g10/card-util.c:1245
1066 #, fuzzy
1067 msgid "secret key already stored on a card\n"
1068 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1069
1070 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1358
1071 msgid "quit this menu"
1072 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1073
1074 #: g10/card-util.c:1318
1075 #, fuzzy
1076 msgid "show admin commands"
1077 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1078
1079 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1361
1080 msgid "show this help"
1081 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1082
1083 #: g10/card-util.c:1321
1084 #, fuzzy
1085 msgid "list all available data"
1086 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1087
1088 #: g10/card-util.c:1324
1089 msgid "change card holder's name"
1090 msgstr ""
1091
1092 #: g10/card-util.c:1325
1093 msgid "change URL to retrieve key"
1094 msgstr ""
1095
1096 #: g10/card-util.c:1326
1097 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1098 msgstr ""
1099
1100 #: g10/card-util.c:1327
1101 #, fuzzy
1102 msgid "change the login name"
1103 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1104
1105 #: g10/card-util.c:1328
1106 #, fuzzy
1107 msgid "change the language preferences"
1108 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1109
1110 #: g10/card-util.c:1329
1111 msgid "change card holder's sex"
1112 msgstr ""
1113
1114 #: g10/card-util.c:1330
1115 #, fuzzy
1116 msgid "change a CA fingerprint"
1117 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1118
1119 #: g10/card-util.c:1331
1120 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1121 msgstr ""
1122
1123 #: g10/card-util.c:1332
1124 #, fuzzy
1125 msgid "generate new keys"
1126 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1127
1128 #: g10/card-util.c:1333
1129 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1130 msgstr ""
1131
1132 #: g10/card-util.c:1334
1133 msgid "verify the PIN and list all data"
1134 msgstr ""
1135
1136 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1624
1137 msgid "Command> "
1138 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1139
1140 #: g10/card-util.c:1492
1141 #, fuzzy
1142 msgid "Admin-only command\n"
1143 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1144
1145 #: g10/card-util.c:1523
1146 #, fuzzy
1147 msgid "Admin commands are allowed\n"
1148 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1149
1150 #: g10/card-util.c:1525
1151 #, fuzzy
1152 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1153 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1154
1155 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2245
1156 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1157 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1158
1159 #: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:850
1160 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1161 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1162
1163 #: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3846 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1164 #, c-format
1165 msgid "can't open `%s'\n"
1166 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1167
1168 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3388 g10/keyserver.c:1709
1169 #: g10/revoke.c:228
1170 #, fuzzy, c-format
1171 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1172 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1173
1174 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1723
1175 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
1176 #, c-format
1177 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1178 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1179
1180 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1181 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1182 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1183
1184 #: g10/delkey.c:135
1185 #, fuzzy
1186 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1187 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1188
1189 #: g10/delkey.c:147
1190 #, fuzzy
1191 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1192 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1193
1194 #: g10/delkey.c:155
1195 #, fuzzy
1196 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1197 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1198
1199 #: g10/delkey.c:165
1200 #, c-format
1201 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1202 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1203
1204 #: g10/delkey.c:175
1205 msgid "ownertrust information cleared\n"
1206 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1207
1208 #: g10/delkey.c:206
1209 #, c-format
1210 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1211 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1212
1213 #: g10/delkey.c:208
1214 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1215 msgstr ""
1216 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1217
1218 #: g10/encode.c:222 g10/sign.c:1291
1219 #, c-format
1220 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1221 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1222
1223 #: g10/encode.c:227
1224 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1225 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1226
1227 #: g10/encode.c:241
1228 #, c-format
1229 msgid "using cipher %s\n"
1230 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1231
1232 #: g10/encode.c:251 g10/encode.c:547
1233 #, c-format
1234 msgid "`%s' already compressed\n"
1235 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1236
1237 #: g10/encode.c:302 g10/encode.c:595 g10/sign.c:596
1238 #, c-format
1239 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1240 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1241
1242 #: g10/encode.c:466
1243 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1244 msgstr ""
1245 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1246 "pgp2\n"
1247
1248 #: g10/encode.c:491
1249 #, c-format
1250 msgid "reading from `%s'\n"
1251 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1252
1253 #: g10/encode.c:519
1254 msgid ""
1255 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1256 msgstr ""
1257 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1258 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1259
1260 #: g10/encode.c:529
1261 #, fuzzy, c-format
1262 msgid ""
1263 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1264 msgstr ""
1265 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1266 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1267
1268 #: g10/encode.c:639 g10/sign.c:968
1269 #, fuzzy, c-format
1270 msgid ""
1271 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1272 "preferences\n"
1273 msgstr ""
1274 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1275 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1276
1277 #: g10/encode.c:725
1278 #, c-format
1279 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1280 msgstr ""
1281 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1282 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1283
1284 #: g10/encode.c:795 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
1285 #, c-format
1286 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1287 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1288
1289 #: g10/encode.c:822
1290 #, c-format
1291 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1292 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1293
1294 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:265
1295 #, c-format
1296 msgid "%s encrypted data\n"
1297 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1298
1299 #: g10/encr-data.c:71 g10/mainproc.c:269
1300 #, c-format
1301 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1302 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1303
1304 #: g10/encr-data.c:108 sm/decrypt.c:128
1305 msgid ""
1306 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1307 msgstr ""
1308 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1309 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1310
1311 #: g10/encr-data.c:119
1312 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1313 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1314
1315 #: g10/exec.c:51
1316 msgid "no remote program execution supported\n"
1317 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1318
1319 #: g10/exec.c:315
1320 msgid ""
1321 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1322 msgstr ""
1323 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1324 "áñ÷åßïõ\n"
1325
1326 #: g10/exec.c:345
1327 #, fuzzy
1328 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1329 msgstr ""
1330 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1331
1332 #: g10/exec.c:423
1333 #, fuzzy, c-format
1334 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1335 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1336
1337 #: g10/exec.c:426
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1340 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1341
1342 #: g10/exec.c:511
1343 #, c-format
1344 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1345 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1346
1347 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1348 msgid "unnatural exit of external program\n"
1349 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1350
1351 #: g10/exec.c:537
1352 msgid "unable to execute external program\n"
1353 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1354
1355 #: g10/exec.c:554
1356 #, c-format
1357 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1358 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1359
1360 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1361 #, c-format
1362 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1363 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1364
1365 #: g10/exec.c:611
1366 #, c-format
1367 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1368 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1369
1370 #: g10/export.c:63
1371 #, fuzzy
1372 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1373 msgstr ""
1374 "\n"
1375 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1376 "\n"
1377
1378 #: g10/export.c:65
1379 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: g10/export.c:67
1383 #, fuzzy
1384 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1385 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1386
1387 #: g10/export.c:69
1388 #, fuzzy
1389 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1390 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1391
1392 #: g10/export.c:71
1393 #, fuzzy
1394 msgid "remove unusable parts from key during export"
1395 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1396
1397 #: g10/export.c:73
1398 msgid "remove as much as possible from key during export"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: g10/export.c:75
1402 msgid "export keys in an S-expression based format"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: g10/export.c:339
1406 #, fuzzy
1407 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1408 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1409
1410 #: g10/export.c:368
1411 #, fuzzy, c-format
1412 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1413 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1414
1415 #: g10/export.c:376
1416 #, fuzzy, c-format
1417 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1418 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1419
1420 #: g10/export.c:387
1421 #, fuzzy, c-format
1422 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1423 msgstr ""
1424 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1425
1426 #: g10/export.c:538
1427 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1428 msgstr ""
1429
1430 #: g10/export.c:561
1431 #, fuzzy, c-format
1432 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1433 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1434
1435 #: g10/export.c:582
1436 #, fuzzy, c-format
1437 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1438 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1439
1440 #: g10/export.c:631
1441 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1442 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1443
1444 #: g10/getkey.c:153
1445 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1446 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1447
1448 #: g10/getkey.c:176
1449 #, fuzzy
1450 msgid "[User ID not found]"
1451 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1452
1453 #: g10/getkey.c:949 g10/getkey.c:959 g10/getkey.c:969 g10/getkey.c:985
1454 #: g10/getkey.c:1000
1455 #, c-format
1456 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1457 msgstr ""
1458
1459 #: g10/getkey.c:1827
1460 #, fuzzy, c-format
1461 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1462 msgstr ""
1463 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1464
1465 #: g10/getkey.c:2381 g10/keyedit.c:3708
1466 #, fuzzy, c-format
1467 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1468 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1469
1470 #: g10/getkey.c:2612
1471 #, fuzzy, c-format
1472 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1473 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1474
1475 #: g10/getkey.c:2659
1476 #, fuzzy, c-format
1477 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1478 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1479
1480 #: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
1481 msgid ""
1482 "@Commands:\n"
1483 " "
1484 msgstr ""
1485 "@ÅíôïëÝò:\n"
1486 " "
1487
1488 #: g10/gpg.c:369
1489 msgid "|[file]|make a signature"
1490 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1491
1492 #: g10/gpg.c:370
1493 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1494 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1495
1496 #: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:246
1497 msgid "make a detached signature"
1498 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1499
1500 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:247
1501 msgid "encrypt data"
1502 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1503
1504 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:248
1505 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1506 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1507
1508 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:249
1509 msgid "decrypt data (default)"
1510 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1511
1512 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:250
1513 msgid "verify a signature"
1514 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1515
1516 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:252
1517 msgid "list keys"
1518 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1519
1520 #: g10/gpg.c:382
1521 msgid "list keys and signatures"
1522 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1523
1524 #: g10/gpg.c:383
1525 #, fuzzy
1526 msgid "list and check key signatures"
1527 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1528
1529 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:256
1530 msgid "list keys and fingerprints"
1531 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1532
1533 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:254
1534 msgid "list secret keys"
1535 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1536
1537 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:257
1538 msgid "generate a new key pair"
1539 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1540
1541 #: g10/gpg.c:387
1542 msgid "remove keys from the public keyring"
1543 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1544
1545 #: g10/gpg.c:389
1546 msgid "remove keys from the secret keyring"
1547 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1548
1549 #: g10/gpg.c:390
1550 msgid "sign a key"
1551 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1552
1553 #: g10/gpg.c:391
1554 msgid "sign a key locally"
1555 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1556
1557 #: g10/gpg.c:392
1558 msgid "sign or edit a key"
1559 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1560
1561 #: g10/gpg.c:393
1562 msgid "generate a revocation certificate"
1563 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1564
1565 #: g10/gpg.c:395
1566 msgid "export keys"
1567 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1568
1569 #: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:259
1570 msgid "export keys to a key server"
1571 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1572
1573 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:260
1574 msgid "import keys from a key server"
1575 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1576
1577 #: g10/gpg.c:399
1578 msgid "search for keys on a key server"
1579 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1580
1581 #: g10/gpg.c:401
1582 msgid "update all keys from a keyserver"
1583 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1584
1585 #: g10/gpg.c:405
1586 msgid "import/merge keys"
1587 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1588
1589 #: g10/gpg.c:408
1590 msgid "print the card status"
1591 msgstr ""
1592
1593 #: g10/gpg.c:409
1594 msgid "change data on a card"
1595 msgstr ""
1596
1597 #: g10/gpg.c:410
1598 msgid "change a card's PIN"
1599 msgstr ""
1600
1601 #: g10/gpg.c:418
1602 msgid "update the trust database"
1603 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1604
1605 #: g10/gpg.c:425
1606 msgid "|algo [files]|print message digests"
1607 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1608
1609 #: g10/gpg.c:429 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
1610 #: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:175
1611 msgid ""
1612 "@\n"
1613 "Options:\n"
1614 " "
1615 msgstr ""
1616 "@\n"
1617 "ÅðéëïãÝò:\n"
1618 " "
1619
1620 #: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:280
1621 msgid "create ascii armored output"
1622 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1623
1624 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:290
1625 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1626 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1627
1628 #: g10/gpg.c:444 sm/gpgsm.c:326
1629 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1630 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1631
1632 #: g10/gpg.c:445 sm/gpgsm.c:329
1633 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1634 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1635
1636 #: g10/gpg.c:450 sm/gpgsm.c:331
1637 msgid "use canonical text mode"
1638 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1639
1640 #: g10/gpg.c:464 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
1641 msgid "use as output file"
1642 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1643
1644 #: g10/gpg.c:477 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
1645 msgid "do not make any changes"
1646 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1647
1648 #: g10/gpg.c:478
1649 msgid "prompt before overwriting"
1650 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1651
1652 #: g10/gpg.c:520
1653 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1654 msgstr ""
1655
1656 #: g10/gpg.c:521
1657 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1658 msgstr ""
1659
1660 #: g10/gpg.c:549 sm/gpgsm.c:392
1661 msgid ""
1662 "@\n"
1663 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1664 msgstr ""
1665 "@\n"
1666 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1667
1668 #: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:395
1669 msgid ""
1670 "@\n"
1671 "Examples:\n"
1672 "\n"
1673 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1674 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1675 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1676 " --list-keys [names]        show keys\n"
1677 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1678 msgstr ""
1679 "@\n"
1680 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1681 "\n"
1682 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1683 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1684 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1685 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1686 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1687
1688 #: g10/gpg.c:745 g10/gpgv.c:96
1689 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1690 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1691
1692 #: g10/gpg.c:762
1693 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1694 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1695
1696 #: g10/gpg.c:765
1697 msgid ""
1698 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1699 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1700 "default operation depends on the input data\n"
1701 msgstr ""
1702 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1703 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1704 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1705
1706 #: g10/gpg.c:776 sm/gpgsm.c:530
1707 msgid ""
1708 "\n"
1709 "Supported algorithms:\n"
1710 msgstr ""
1711 "\n"
1712 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1713
1714 #: g10/gpg.c:779
1715 msgid "Pubkey: "
1716 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1717
1718 #: g10/gpg.c:786 g10/keyedit.c:2311
1719 msgid "Cipher: "
1720 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1721
1722 #: g10/gpg.c:793
1723 msgid "Hash: "
1724 msgstr "Hash: "
1725
1726 #: g10/gpg.c:800 g10/keyedit.c:2357
1727 msgid "Compression: "
1728 msgstr "Óõìðßåóç: "
1729
1730 #: g10/gpg.c:884
1731 msgid "usage: gpg [options] "
1732 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1733
1734 #: g10/gpg.c:1056 sm/gpgsm.c:682
1735 msgid "conflicting commands\n"
1736 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1737
1738 #: g10/gpg.c:1074
1739 #, fuzzy, c-format
1740 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1741 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1742
1743 #: g10/gpg.c:1271
1744 #, fuzzy, c-format
1745 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1746 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1747
1748 #: g10/gpg.c:1274
1749 #, fuzzy, c-format
1750 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1751 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1752
1753 #: g10/gpg.c:1277
1754 #, fuzzy, c-format
1755 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1756 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1757
1758 #: g10/gpg.c:1283
1759 #, fuzzy, c-format
1760 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1761 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1762
1763 #: g10/gpg.c:1286
1764 #, fuzzy, c-format
1765 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1766 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1767
1768 #: g10/gpg.c:1289
1769 #, fuzzy, c-format
1770 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1771 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1772
1773 #: g10/gpg.c:1295
1774 #, fuzzy, c-format
1775 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1776 msgstr ""
1777 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1778
1779 #: g10/gpg.c:1298
1780 #, fuzzy, c-format
1781 msgid ""
1782 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1783 msgstr ""
1784 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1785
1786 #: g10/gpg.c:1301
1787 #, fuzzy, c-format
1788 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1789 msgstr ""
1790 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1791
1792 #: g10/gpg.c:1307
1793 #, fuzzy, c-format
1794 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1795 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1796
1797 #: g10/gpg.c:1310
1798 #, fuzzy, c-format
1799 msgid ""
1800 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1801 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1802
1803 #: g10/gpg.c:1313
1804 #, fuzzy, c-format
1805 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1806 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1807
1808 #: g10/gpg.c:1456
1809 #, fuzzy, c-format
1810 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1811 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1812
1813 #: g10/gpg.c:1549
1814 msgid "display photo IDs during key listings"
1815 msgstr ""
1816
1817 #: g10/gpg.c:1551
1818 msgid "show policy URLs during signature listings"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: g10/gpg.c:1553
1822 #, fuzzy
1823 msgid "show all notations during signature listings"
1824 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1825
1826 #: g10/gpg.c:1555
1827 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1828 msgstr ""
1829
1830 #: g10/gpg.c:1559
1831 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1832 msgstr ""
1833
1834 #: g10/gpg.c:1561
1835 #, fuzzy
1836 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1837 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1838
1839 #: g10/gpg.c:1563
1840 msgid "show user ID validity during key listings"
1841 msgstr ""
1842
1843 #: g10/gpg.c:1565
1844 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1845 msgstr ""
1846
1847 #: g10/gpg.c:1567
1848 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1849 msgstr ""
1850
1851 #: g10/gpg.c:1569
1852 #, fuzzy
1853 msgid "show the keyring name in key listings"
1854 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1855
1856 #: g10/gpg.c:1571
1857 #, fuzzy
1858 msgid "show expiration dates during signature listings"
1859 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1860
1861 #: g10/gpg.c:1944
1862 #, c-format
1863 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1864 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1865
1866 #: g10/gpg.c:2203 g10/gpg.c:2846 g10/gpg.c:2858
1867 #, c-format
1868 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1869 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1870
1871 #: g10/gpg.c:2216
1872 #, fuzzy, c-format
1873 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1874 msgstr ""
1875 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1876 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1877
1878 #: g10/gpg.c:2368 g10/gpg.c:2380
1879 #, fuzzy, c-format
1880 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1881 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1882
1883 #: g10/gpg.c:2462
1884 #, fuzzy, c-format
1885 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1886 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1887
1888 #: g10/gpg.c:2485 g10/gpg.c:2678 g10/keyedit.c:4065
1889 #, fuzzy
1890 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1891 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1892
1893 #: g10/gpg.c:2497
1894 #, fuzzy, c-format
1895 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1896 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1897
1898 #: g10/gpg.c:2500
1899 #, fuzzy
1900 msgid "invalid keyserver options\n"
1901 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1902
1903 #: g10/gpg.c:2507
1904 #, c-format
1905 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1906 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1907
1908 #: g10/gpg.c:2510
1909 msgid "invalid import options\n"
1910 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1911
1912 #: g10/gpg.c:2517
1913 #, c-format
1914 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1915 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1916
1917 #: g10/gpg.c:2520
1918 msgid "invalid export options\n"
1919 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1920
1921 #: g10/gpg.c:2527
1922 #, fuzzy, c-format
1923 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1924 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1925
1926 #: g10/gpg.c:2530
1927 #, fuzzy
1928 msgid "invalid list options\n"
1929 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1930
1931 #: g10/gpg.c:2538
1932 msgid "display photo IDs during signature verification"
1933 msgstr ""
1934
1935 #: g10/gpg.c:2540
1936 msgid "show policy URLs during signature verification"
1937 msgstr ""
1938
1939 #: g10/gpg.c:2542
1940 #, fuzzy
1941 msgid "show all notations during signature verification"
1942 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1943
1944 #: g10/gpg.c:2544
1945 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1946 msgstr ""
1947
1948 #: g10/gpg.c:2548
1949 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1950 msgstr ""
1951
1952 #: g10/gpg.c:2550
1953 #, fuzzy
1954 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1955 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1956
1957 #: g10/gpg.c:2552
1958 #, fuzzy
1959 msgid "show user ID validity during signature verification"
1960 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1961
1962 #: g10/gpg.c:2554
1963 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1964 msgstr ""
1965
1966 #: g10/gpg.c:2556
1967 msgid "validate signatures with PKA data"
1968 msgstr ""
1969
1970 #: g10/gpg.c:2558
1971 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1972 msgstr ""
1973
1974 #: g10/gpg.c:2565
1975 #, fuzzy, c-format
1976 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1977 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1978
1979 #: g10/gpg.c:2568
1980 #, fuzzy
1981 msgid "invalid verify options\n"
1982 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1983
1984 #: g10/gpg.c:2575
1985 #, c-format
1986 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1987 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1988
1989 #: g10/gpg.c:2749
1990 #, fuzzy, c-format
1991 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1992 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1993
1994 #: g10/gpg.c:2752
1995 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1996 msgstr ""
1997
1998 #: g10/gpg.c:2835 sm/gpgsm.c:1235
1999 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2000 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2001
2002 #: g10/gpg.c:2839
2003 #, c-format
2004 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2005 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2006
2007 #: g10/gpg.c:2848
2008 #, c-format
2009 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2010 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2011
2012 #: g10/gpg.c:2851
2013 #, c-format
2014 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2015 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2016
2017 #: g10/gpg.c:2866
2018 #, fuzzy, c-format
2019 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2020 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2021
2022 #: g10/gpg.c:2880
2023 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2024 msgstr ""
2025 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2026
2027 #: g10/gpg.c:2886
2028 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2029 msgstr ""
2030 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2031 "êáôÜóôáóç\n"
2032
2033 #: g10/gpg.c:2892
2034 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2035 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2036
2037 #: g10/gpg.c:2905
2038 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2039 msgstr ""
2040 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2041
2042 #: g10/gpg.c:2971 g10/gpg.c:2995 sm/gpgsm.c:1278
2043 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2044 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2045
2046 #: g10/gpg.c:2977 g10/gpg.c:3001 sm/gpgsm.c:1286
2047 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2048 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2049
2050 #: g10/gpg.c:2983
2051 #, fuzzy
2052 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2053 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2054
2055 #: g10/gpg.c:2989
2056 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2057 msgstr ""
2058 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2059 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2060
2061 #: g10/gpg.c:3004
2062 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2063 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2064
2065 #: g10/gpg.c:3006
2066 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2067 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2068
2069 #: g10/gpg.c:3008
2070 #, fuzzy
2071 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2072 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2073
2074 #: g10/gpg.c:3010
2075 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2076 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2077
2078 #: g10/gpg.c:3012
2079 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2080 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2081
2082 #: g10/gpg.c:3015
2083 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2084 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2085
2086 #: g10/gpg.c:3019
2087 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2088 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2089
2090 #: g10/gpg.c:3026
2091 msgid "invalid default preferences\n"
2092 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2093
2094 #: g10/gpg.c:3035
2095 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2096 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2097
2098 #: g10/gpg.c:3039
2099 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2100 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2101
2102 #: g10/gpg.c:3043
2103 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2104 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2105
2106 #: g10/gpg.c:3076
2107 #, c-format
2108 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2109 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2110
2111 #: g10/gpg.c:3123
2112 #, fuzzy, c-format
2113 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2114 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2115
2116 #: g10/gpg.c:3128
2117 #, fuzzy, c-format
2118 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2119 msgstr ""
2120 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2121
2122 #: g10/gpg.c:3133
2123 #, fuzzy, c-format
2124 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2125 msgstr ""
2126 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2127
2128 #: g10/gpg.c:3231
2129 #, c-format
2130 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2131 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2132
2133 #: g10/gpg.c:3242
2134 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2135 msgstr ""
2136 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2137 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2138
2139 #: g10/gpg.c:3253
2140 msgid "--store [filename]"
2141 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2142
2143 #: g10/gpg.c:3260
2144 msgid "--symmetric [filename]"
2145 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2146
2147 #: g10/gpg.c:3262
2148 #, fuzzy, c-format
2149 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2150 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2151
2152 #: g10/gpg.c:3272
2153 msgid "--encrypt [filename]"
2154 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2155
2156 #: g10/gpg.c:3285
2157 #, fuzzy
2158 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2159 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2160
2161 #: g10/gpg.c:3287
2162 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2163 msgstr ""
2164
2165 #: g10/gpg.c:3290
2166 #, fuzzy, c-format
2167 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2168 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2169
2170 #: g10/gpg.c:3308
2171 msgid "--sign [filename]"
2172 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2173
2174 #: g10/gpg.c:3321
2175 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2176 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2177
2178 #: g10/gpg.c:3336
2179 #, fuzzy
2180 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2181 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2182
2183 #: g10/gpg.c:3338
2184 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2185 msgstr ""
2186
2187 #: g10/gpg.c:3341
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2190 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2191
2192 #: g10/gpg.c:3361
2193 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2194 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2195
2196 #: g10/gpg.c:3370
2197 msgid "--clearsign [filename]"
2198 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2199
2200 #: g10/gpg.c:3395
2201 msgid "--decrypt [filename]"
2202 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2203
2204 #: g10/gpg.c:3403
2205 msgid "--sign-key user-id"
2206 msgstr "--sign-key user-id"
2207
2208 #: g10/gpg.c:3407
2209 msgid "--lsign-key user-id"
2210 msgstr "--lsign-key user-id"
2211
2212 #: g10/gpg.c:3428
2213 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2214 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2215
2216 #: g10/gpg.c:3499
2217 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
2218 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
2219
2220 #: g10/gpg.c:3541
2221 #, c-format
2222 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2223 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2224
2225 #: g10/gpg.c:3543
2226 #, c-format
2227 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2228 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2229
2230 #: g10/gpg.c:3545
2231 #, c-format
2232 msgid "key export failed: %s\n"
2233 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2234
2235 #: g10/gpg.c:3556
2236 #, c-format
2237 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2238 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2239
2240 #: g10/gpg.c:3566
2241 #, c-format
2242 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2243 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2244
2245 #: g10/gpg.c:3617
2246 #, c-format
2247 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2248 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2249
2250 #: g10/gpg.c:3625
2251 #, c-format
2252 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2253 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2254
2255 #: g10/gpg.c:3715
2256 #, c-format
2257 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2258 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2259
2260 #: g10/gpg.c:3832
2261 msgid "[filename]"
2262 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2263
2264 #: g10/gpg.c:3836
2265 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2266 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2267
2268 #: g10/gpg.c:4147
2269 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2270 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2271
2272 #: g10/gpg.c:4149
2273 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2274 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2275
2276 #: g10/gpg.c:4182
2277 #, fuzzy
2278 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2279 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2280
2281 #: g10/gpgv.c:73
2282 msgid "take the keys from this keyring"
2283 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2284
2285 #: g10/gpgv.c:75
2286 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2287 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2288
2289 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
2290 msgid "|FD|write status info to this FD"
2291 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2292
2293 #: g10/gpgv.c:100
2294 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2295 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2296
2297 #: g10/gpgv.c:103
2298 msgid ""
2299 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2300 "Check signatures against known trusted keys\n"
2301 msgstr ""
2302 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2303 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2304
2305 #: g10/helptext.c:51
2306 msgid ""
2307 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2308 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2309 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2310 msgstr ""
2311 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
2312 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
2313 "åìðéóôïóýíçò,\n"
2314 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
2315
2316 #: g10/helptext.c:57
2317 msgid ""
2318 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2319 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2320 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2321 "ultimately trusted\n"
2322 msgstr ""
2323 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
2324 "êëåéäéÜ\n"
2325 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
2326 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
2327 "êëåéäß\n"
2328 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2329
2330 #: g10/helptext.c:64
2331 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2332 msgstr ""
2333 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
2334 "\"."
2335
2336 #: g10/helptext.c:68
2337 msgid ""
2338 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2339 msgstr ""
2340 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
2341
2342 #: g10/helptext.c:72
2343 msgid ""
2344 "Select the algorithm to use.\n"
2345 "\n"
2346 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2347 "for signatures.\n"
2348 "\n"
2349 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2350 "\n"
2351 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2352 "\n"
2353 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2354 msgstr ""
2355
2356 #: g10/helptext.c:86
2357 msgid ""
2358 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2359 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2360 "Please consult your security expert first."
2361 msgstr ""
2362 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
2363 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
2364 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
2365
2366 #: g10/helptext.c:93
2367 msgid "Enter the size of the key"
2368 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
2369
2370 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2371 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2372 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2373 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
2374
2375 #: g10/helptext.c:107
2376 msgid ""
2377 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2378 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2379 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2380 "the given value as an interval."
2381 msgstr ""
2382 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
2383 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
2384 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
2385 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
2386
2387 #: g10/helptext.c:119
2388 msgid "Enter the name of the key holder"
2389 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
2390
2391 #: g10/helptext.c:124
2392 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2393 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
2394
2395 #: g10/helptext.c:128
2396 msgid "Please enter an optional comment"
2397 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
2398
2399 #: g10/helptext.c:133
2400 msgid ""
2401 "N  to change the name.\n"
2402 "C  to change the comment.\n"
2403 "E  to change the email address.\n"
2404 "O  to continue with key generation.\n"
2405 "Q  to to quit the key generation."
2406 msgstr ""
2407 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
2408 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
2409 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
2410 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
2411 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
2412
2413 #: g10/helptext.c:142
2414 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2415 msgstr ""
2416 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
2417 "õðïêëåéäß."
2418
2419 #: g10/helptext.c:150
2420 msgid ""
2421 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2422 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2423 "know how carefully you verified this.\n"
2424 "\n"
2425 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2426 "the\n"
2427 "    key.\n"
2428 "\n"
2429 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2430 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2431 "for\n"
2432 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2433 "user.\n"
2434 "\n"
2435 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2436 "could\n"
2437 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2438 "the\n"
2439 "    key against a photo ID.\n"
2440 "\n"
2441 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2442 "could\n"
2443 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2444 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2445 "a\n"
2446 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2447 "the\n"
2448 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2449 "exchange\n"
2450 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2451 "\n"
2452 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2453 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2454 "\"\n"
2455 "mean to you when you sign other keys.\n"
2456 "\n"
2457 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2458 msgstr ""
2459 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
2460 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
2461 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
2462 "\n"
2463 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
2464 "êëåéäß.\n"
2465 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
2466 "ôïõ\n"
2467 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
2468 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
2469 "\n"
2470 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
2471 "ðáñÜäåéãìá\n"
2472 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
2473 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
2474 "\n"
2475 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
2476 "áõôü\n"
2477 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
2478 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
2479 "ôïõ\n"
2480 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
2481 "÷.\n"
2482 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
2483 "\n"
2484 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
2485 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
2486 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
2487 "êëåéäéÜ.\n"
2488 "\n"
2489 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
2490
2491 #: g10/helptext.c:188
2492 #, fuzzy
2493 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2494 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
2495
2496 #: g10/helptext.c:192
2497 msgid ""
2498 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2499 "All certificates are then also lost!"
2500 msgstr ""
2501 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
2502 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
2503
2504 #: g10/helptext.c:197
2505 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2506 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
2507
2508 #: g10/helptext.c:202
2509 msgid ""
2510 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2511 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2512 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2513 msgstr ""
2514 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
2515 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
2516 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
2517 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
2518
2519 #: g10/helptext.c:207
2520 msgid ""
2521 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2522 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2523 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2524 "a trust connection through another already certified key."
2525 msgstr ""
2526 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
2527 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
2528 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
2529 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
2530
2531 #: g10/helptext.c:213
2532 msgid ""
2533 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2534 "your keyring."
2535 msgstr ""
2536 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
2537 "êëåéäïèÞêç óáò."
2538
2539 #: g10/helptext.c:217
2540 msgid ""
2541 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2542 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2543 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2544 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2545 "a second one is available."
2546 msgstr ""
2547 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2548 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2549 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2550 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2551 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2552
2553 #: g10/helptext.c:225
2554 msgid ""
2555 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2556 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2557 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2558 msgstr ""
2559 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2560 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2561 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2562
2563 #: g10/helptext.c:232
2564 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2565 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2566
2567 #: g10/helptext.c:238
2568 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2569 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2570
2571 #: g10/helptext.c:242
2572 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2573 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2574
2575 #: g10/helptext.c:247
2576 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2577 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2578
2579 #: g10/helptext.c:252
2580 msgid ""
2581 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2582 "file (which is shown in brackets) will be used."
2583 msgstr ""
2584 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2585 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2586
2587 #: g10/helptext.c:258
2588 msgid ""
2589 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2590 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2591 "  \"Key has been compromised\"\n"
2592 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2593 "      got access to your secret key.\n"
2594 "  \"Key is superseded\"\n"
2595 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2596 "  \"Key is no longer used\"\n"
2597 "      Use this if you have retired this key.\n"
2598 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2599 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2600 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2601 msgstr ""
2602 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2603 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2604 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2605 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2606 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2607 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2608 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2609 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2610 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2611 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2612 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2613 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2614
2615 #: g10/helptext.c:274
2616 msgid ""
2617 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2618 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2619 "An empty line ends the text.\n"
2620 msgstr ""
2621 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2622 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2623 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2624 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2625
2626 #: g10/helptext.c:289
2627 msgid "No help available"
2628 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2629
2630 #: g10/helptext.c:297
2631 #, c-format
2632 msgid "No help available for `%s'"
2633 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2634
2635 #: g10/import.c:96
2636 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2637 msgstr ""
2638
2639 #: g10/import.c:98
2640 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2641 msgstr ""
2642
2643 #: g10/import.c:100
2644 #, fuzzy
2645 msgid "do not update the trustdb after import"
2646 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2647
2648 #: g10/import.c:102
2649 #, fuzzy
2650 msgid "create a public key when importing a secret key"
2651 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2652
2653 #: g10/import.c:104
2654 msgid "only accept updates to existing keys"
2655 msgstr ""
2656
2657 #: g10/import.c:106
2658 #, fuzzy
2659 msgid "remove unusable parts from key after import"
2660 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2661
2662 #: g10/import.c:108
2663 msgid "remove as much as possible from key after import"
2664 msgstr ""
2665
2666 #: g10/import.c:268
2667 #, c-format
2668 msgid "skipping block of type %d\n"
2669 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2670
2671 #: g10/import.c:277
2672 #, fuzzy, c-format
2673 msgid "%lu keys processed so far\n"
2674 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2675
2676 #: g10/import.c:294
2677 #, c-format
2678 msgid "Total number processed: %lu\n"
2679 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2680
2681 #: g10/import.c:296
2682 #, c-format
2683 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2684 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2685
2686 #: g10/import.c:299
2687 #, c-format
2688 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2689 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2690
2691 #: g10/import.c:301 sm/import.c:113
2692 #, c-format
2693 msgid "              imported: %lu"
2694 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2695
2696 #: g10/import.c:307 sm/import.c:117
2697 #, c-format
2698 msgid "             unchanged: %lu\n"
2699 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2700
2701 #: g10/import.c:309
2702 #, c-format
2703 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2704 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2705
2706 #: g10/import.c:311
2707 #, c-format
2708 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2709 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2710
2711 #: g10/import.c:313
2712 #, c-format
2713 msgid "        new signatures: %lu\n"
2714 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2715
2716 #: g10/import.c:315
2717 #, c-format
2718 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2719 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2720
2721 #: g10/import.c:317 sm/import.c:119
2722 #, c-format
2723 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2724 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2725
2726 #: g10/import.c:319 sm/import.c:121
2727 #, c-format
2728 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2729 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2730
2731 #: g10/import.c:321 sm/import.c:123
2732 #, c-format
2733 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2734 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2735
2736 #: g10/import.c:323 sm/import.c:125
2737 #, c-format
2738 msgid "          not imported: %lu\n"
2739 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2740
2741 #: g10/import.c:325
2742 #, fuzzy, c-format
2743 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2744 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2745
2746 #: g10/import.c:327
2747 #, fuzzy, c-format
2748 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2749 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2750
2751 #: g10/import.c:568
2752 #, c-format
2753 msgid ""
2754 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2755 "algorithms on these user IDs:\n"
2756 msgstr ""
2757
2758 #: g10/import.c:606
2759 #, c-format
2760 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2761 msgstr ""
2762
2763 #: g10/import.c:618
2764 #, fuzzy, c-format
2765 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2766 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2767
2768 #: g10/import.c:630
2769 #, c-format
2770 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2771 msgstr ""
2772
2773 #: g10/import.c:643
2774 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2775 msgstr ""
2776
2777 #: g10/import.c:645
2778 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2779 msgstr ""
2780
2781 #: g10/import.c:669
2782 #, c-format
2783 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2784 msgstr ""
2785
2786 #: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
2787 #, fuzzy, c-format
2788 msgid "key %s: no user ID\n"
2789 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2790
2791 #: g10/import.c:748
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2794 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2795
2796 #: g10/import.c:763
2797 #, fuzzy, c-format
2798 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2799 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2800
2801 #: g10/import.c:769
2802 #, fuzzy, c-format
2803 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2804 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2805
2806 #: g10/import.c:771
2807 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2808 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2809
2810 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
2811 #, fuzzy, c-format
2812 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2813 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2814
2815 #: g10/import.c:787
2816 #, fuzzy, c-format
2817 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2818 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2819
2820 #: g10/import.c:796
2821 #, c-format
2822 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2823 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2824
2825 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:268 g10/sign.c:834 g10/sign.c:1140
2826 #, c-format
2827 msgid "writing to `%s'\n"
2828 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2829
2830 #: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
2831 #: g10/import.c:2362 g10/import.c:2384
2832 #, c-format
2833 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2834 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2835
2836 #: g10/import.c:824
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2839 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2840
2841 #: g10/import.c:848
2842 #, fuzzy, c-format
2843 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2844 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2845
2846 #: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
2847 #, fuzzy, c-format
2848 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2849 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2850
2851 #: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
2852 #, fuzzy, c-format
2853 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2854 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2855
2856 #: g10/import.c:910
2857 #, fuzzy, c-format
2858 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2859 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2860
2861 #: g10/import.c:913
2862 #, fuzzy, c-format
2863 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2864 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2865
2866 #: g10/import.c:916
2867 #, fuzzy, c-format
2868 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2869 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2870
2871 #: g10/import.c:919
2872 #, fuzzy, c-format
2873 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2874 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2875
2876 #: g10/import.c:922
2877 #, fuzzy, c-format
2878 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2879 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2880
2881 #: g10/import.c:925
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2884 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2885
2886 #: g10/import.c:928
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2889 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2890
2891 #: g10/import.c:931
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2894 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2895
2896 #: g10/import.c:934
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2899 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2900
2901 #: g10/import.c:937
2902 #, fuzzy, c-format
2903 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2904 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2905
2906 #: g10/import.c:960
2907 #, fuzzy, c-format
2908 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2909 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2910
2911 #: g10/import.c:1123
2912 #, fuzzy, c-format
2913 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2914 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2915
2916 #: g10/import.c:1134
2917 #, fuzzy
2918 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2919 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2920
2921 #: g10/import.c:1151 g10/import.c:2377
2922 #, c-format
2923 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2924 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2925
2926 #: g10/import.c:1162
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: secret key imported\n"
2929 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2930
2931 #: g10/import.c:1192
2932 #, fuzzy, c-format
2933 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2934 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2935
2936 #: g10/import.c:1202
2937 #, fuzzy, c-format
2938 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2939 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2940
2941 #: g10/import.c:1232
2942 #, fuzzy, c-format
2943 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2944 msgstr ""
2945 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2946 "áíÜêëçóçò\n"
2947
2948 #: g10/import.c:1275
2949 #, fuzzy, c-format
2950 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2951 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2952
2953 #: g10/import.c:1307
2954 #, fuzzy, c-format
2955 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2956 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2957
2958 #: g10/import.c:1373
2959 #, fuzzy, c-format
2960 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2961 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2962
2963 #: g10/import.c:1388
2964 #, fuzzy, c-format
2965 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2966 msgstr ""
2967 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2968 "s\"\n"
2969
2970 #: g10/import.c:1390
2971 #, fuzzy, c-format
2972 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2973 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2974
2975 #: g10/import.c:1408
2976 #, fuzzy, c-format
2977 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2978 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2979
2980 #: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
2981 #, fuzzy, c-format
2982 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2983 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2984
2985 #: g10/import.c:1421
2986 #, fuzzy, c-format
2987 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2988 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2989
2990 #: g10/import.c:1436
2991 #, fuzzy, c-format
2992 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2993 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2994
2995 #: g10/import.c:1458
2996 #, fuzzy, c-format
2997 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2998 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2999
3000 #: g10/import.c:1471
3001 #, fuzzy, c-format
3002 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3003 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
3004
3005 #: g10/import.c:1486
3006 #, fuzzy, c-format
3007 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3008 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3009
3010 #: g10/import.c:1528
3011 #, fuzzy, c-format
3012 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3013 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3014
3015 #: g10/import.c:1549
3016 #, fuzzy, c-format
3017 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3018 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3019
3020 #: g10/import.c:1576
3021 #, fuzzy, c-format
3022 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3023 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3024
3025 #: g10/import.c:1586
3026 #, fuzzy, c-format
3027 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3028 msgstr ""
3029 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3030
3031 #: g10/import.c:1603
3032 #, fuzzy, c-format
3033 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3034 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3035
3036 #: g10/import.c:1617
3037 #, fuzzy, c-format
3038 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3039 msgstr ""
3040 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3041
3042 #: g10/import.c:1625
3043 #, fuzzy, c-format
3044 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3045 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3046
3047 #: g10/import.c:1725
3048 #, fuzzy, c-format
3049 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3050 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3051
3052 #: g10/import.c:1787
3053 #, fuzzy, c-format
3054 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3055 msgstr ""
3056 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3057 "08lX\n"
3058
3059 #: g10/import.c:1801
3060 #, fuzzy, c-format
3061 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3062 msgstr ""
3063 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3064 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3065
3066 #: g10/import.c:1860
3067 #, fuzzy, c-format
3068 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3069 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3070
3071 #: g10/import.c:1894
3072 #, fuzzy, c-format
3073 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3074 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3075
3076 #: g10/import.c:2283
3077 #, fuzzy
3078 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3079 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3080
3081 #: g10/import.c:2291
3082 #, fuzzy
3083 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3084 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3085
3086 #: g10/import.c:2293
3087 #, fuzzy
3088 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3089 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3090
3091 #: g10/keydb.c:170
3092 #, c-format
3093 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3094 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3095
3096 #: g10/keydb.c:176
3097 #, c-format
3098 msgid "keyring `%s' created\n"
3099 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3100
3101 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
3102 #, fuzzy, c-format
3103 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3104 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3105
3106 #: g10/keydb.c:699
3107 #, c-format
3108 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3109 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3110
3111 #: g10/keyedit.c:267
3112 msgid "[revocation]"
3113 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:268
3116 msgid "[self-signature]"
3117 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3120 msgid "1 bad signature\n"
3121 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3124 #, c-format
3125 msgid "%d bad signatures\n"
3126 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3129 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3130 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3131
3132 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3133 #, c-format
3134 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3135 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3138 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3139 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3140
3141 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3142 #, c-format
3143 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3144 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:358
3147 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3148 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:360
3151 #, c-format
3152 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3153 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3154
3155 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3156 #, fuzzy
3157 msgid ""
3158 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3159 "keys\n"
3160 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3161 "etc.)\n"
3162 msgstr ""
3163 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3164 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3165 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3166 "\n"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3169 #, fuzzy, c-format
3170 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3171 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3174 #, fuzzy, c-format
3175 msgid "  %d = I trust fully\n"
3176 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3177
3178 #: g10/keyedit.c:440
3179 msgid ""
3180 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3181 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3182 "trust signatures on your behalf.\n"
3183 msgstr ""
3184
3185 #: g10/keyedit.c:456
3186 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3187 msgstr ""
3188
3189 #: g10/keyedit.c:600
3190 #, c-format
3191 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3192 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3193
3194 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3195 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1743
3196 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3197 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3198
3199 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3200 #: g10/keyedit.c:1749
3201 msgid "  Unable to sign.\n"
3202 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:628
3205 #, c-format
3206 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3207 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3208
3209 #: g10/keyedit.c:656
3210 #, c-format
3211 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3212 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3213
3214 #: g10/keyedit.c:684
3215 #, fuzzy, c-format
3216 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3217 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3218
3219 #: g10/keyedit.c:686
3220 #, fuzzy
3221 msgid "Sign it? (y/N) "
3222 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3223
3224 #: g10/keyedit.c:708
3225 #, c-format
3226 msgid ""
3227 "The self-signature on \"%s\"\n"
3228 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3229 msgstr ""
3230 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3231 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:717
3234 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3235 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3236
3237 #: g10/keyedit.c:731
3238 #, c-format
3239 msgid ""
3240 "Your current signature on \"%s\"\n"
3241 "has expired.\n"
3242 msgstr ""
3243 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3244 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3245
3246 #: g10/keyedit.c:735
3247 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3248 msgstr ""
3249 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3250
3251 #: g10/keyedit.c:756
3252 #, c-format
3253 msgid ""
3254 "Your current signature on \"%s\"\n"
3255 "is a local signature.\n"
3256 msgstr ""
3257 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3258 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3259
3260 #: g10/keyedit.c:760
3261 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3262 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3263
3264 #: g10/keyedit.c:781
3265 #, fuzzy, c-format
3266 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3267 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:784
3270 #, fuzzy, c-format
3271 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3272 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:789
3275 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3276 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3277
3278 #: g10/keyedit.c:811
3279 #, fuzzy, c-format
3280 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3281 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:826
3284 msgid "This key has expired!"
3285 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:844
3288 #, c-format
3289 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3290 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:850
3293 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3294 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3295
3296 #: g10/keyedit.c:890
3297 msgid ""
3298 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3299 "mode.\n"
3300 msgstr ""
3301 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3302 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:892
3305 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3306 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3307
3308 #: g10/keyedit.c:917
3309 msgid ""
3310 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3311 "belongs\n"
3312 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3313 msgstr ""
3314 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3315 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3316 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3317
3318 #: g10/keyedit.c:922
3319 #, c-format
3320 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3321 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3322
3323 #: g10/keyedit.c:924
3324 #, c-format
3325 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3326 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3327
3328 #: g10/keyedit.c:926
3329 #, c-format
3330 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3331 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3332
3333 #: g10/keyedit.c:928
3334 #, c-format
3335 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3336 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3337
3338 #: g10/keyedit.c:934
3339 #, fuzzy
3340 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3341 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3342
3343 #: g10/keyedit.c:958
3344 #, fuzzy, c-format
3345 msgid ""
3346 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3347 "key \"%s\" (%s)\n"
3348 msgstr ""
3349 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3350 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3351
3352 #: g10/keyedit.c:965
3353 #, fuzzy
3354 msgid "This will be a self-signature.\n"
3355 msgstr ""
3356 "\n"
3357 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:971
3360 #, fuzzy
3361 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3362 msgstr ""
3363 "\n"
3364 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:979
3367 #, fuzzy
3368 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3369 msgstr ""
3370 "\n"
3371 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3372 "\n"
3373
3374 #: g10/keyedit.c:989
3375 #, fuzzy
3376 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3377 msgstr ""
3378 "\n"
3379 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:996
3382 #, fuzzy
3383 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3384 msgstr ""
3385 "\n"
3386 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3387 "\n"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:1003
3390 #, fuzzy
3391 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3392 msgstr ""
3393 "\n"
3394 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:1008
3397 #, fuzzy
3398 msgid "I have checked this key casually.\n"
3399 msgstr ""
3400 "\n"
3401 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:1013
3404 #, fuzzy
3405 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3406 msgstr ""
3407 "\n"
3408 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:1023
3411 #, fuzzy
3412 msgid "Really sign? (y/N) "
3413 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4784 g10/keyedit.c:4875 g10/keyedit.c:4939
3416 #: g10/keyedit.c:5000 g10/sign.c:352
3417 #, c-format
3418 msgid "signing failed: %s\n"
3419 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:1133
3422 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3423 msgstr ""
3424
3425 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3380
3426 msgid "This key is not protected.\n"
3427 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3368 g10/revoke.c:539
3430 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3431 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3383
3434 #, fuzzy
3435 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3436 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3387
3439 msgid "Key is protected.\n"
3440 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3441
3442 #: g10/keyedit.c:1180
3443 #, c-format
3444 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3445 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:1186
3448 msgid ""
3449 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3450 "\n"
3451 msgstr ""
3452 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3453 "\n"
3454
3455 #: g10/keyedit.c:1195 g10/keygen.c:2065
3456 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3457 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:1200
3460 msgid ""
3461 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3462 "\n"
3463 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:1203
3466 #, fuzzy
3467 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3468 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3469
3470 #: g10/keyedit.c:1274
3471 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3472 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:1360
3475 msgid "save and quit"
3476 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:1363
3479 #, fuzzy
3480 msgid "show key fingerprint"
3481 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:1364
3484 msgid "list key and user IDs"
3485 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:1366
3488 msgid "select user ID N"
3489 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:1367
3492 #, fuzzy
3493 msgid "select subkey N"
3494 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1368
3497 #, fuzzy
3498 msgid "check signatures"
3499 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3500
3501 #: g10/keyedit.c:1373
3502 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3503 msgstr ""
3504
3505 #: g10/keyedit.c:1378
3506 #, fuzzy
3507 msgid "sign selected user IDs locally"
3508 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:1380
3511 #, fuzzy
3512 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3513 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:1382
3516 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3517 msgstr ""
3518
3519 #: g10/keyedit.c:1386
3520 msgid "add a user ID"
3521 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:1388
3524 msgid "add a photo ID"
3525 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3526
3527 #: g10/keyedit.c:1390
3528 #, fuzzy
3529 msgid "delete selected user IDs"
3530 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:1395
3533 #, fuzzy
3534 msgid "add a subkey"
3535 msgstr "addkey"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:1399
3538 msgid "add a key to a smartcard"
3539 msgstr ""
3540
3541 #: g10/keyedit.c:1401
3542 msgid "move a key to a smartcard"
3543 msgstr ""
3544
3545 #: g10/keyedit.c:1403
3546 msgid "move a backup key to a smartcard"
3547 msgstr ""
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1407
3550 #, fuzzy
3551 msgid "delete selected subkeys"
3552 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:1409
3555 msgid "add a revocation key"
3556 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1411
3559 #, fuzzy
3560 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3561 msgstr ""
3562 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3563
3564 #: g10/keyedit.c:1413
3565 #, fuzzy
3566 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3567 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:1415
3570 #, fuzzy
3571 msgid "flag the selected user ID as primary"
3572 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:1417
3575 #, fuzzy
3576 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3577 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1420
3580 msgid "list preferences (expert)"
3581 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:1422
3584 msgid "list preferences (verbose)"
3585 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:1424
3588 #, fuzzy
3589 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3590 msgstr ""
3591 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3592
3593 #: g10/keyedit.c:1429
3594 #, fuzzy
3595 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3596 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:1431
3599 #, fuzzy
3600 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3601 msgstr ""
3602 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3603
3604 #: g10/keyedit.c:1433
3605 msgid "change the passphrase"
3606 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:1437
3609 msgid "change the ownertrust"
3610 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3611
3612 #: g10/keyedit.c:1439
3613 #, fuzzy
3614 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3615 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3616
3617 #: g10/keyedit.c:1441
3618 #, fuzzy
3619 msgid "revoke selected user IDs"
3620 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:1446
3623 #, fuzzy
3624 msgid "revoke key or selected subkeys"
3625 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:1447
3628 #, fuzzy
3629 msgid "enable key"
3630 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:1448
3633 #, fuzzy
3634 msgid "disable key"
3635 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:1449
3638 #, fuzzy
3639 msgid "show selected photo IDs"
3640 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:1451
3643 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3644 msgstr ""
3645
3646 #: g10/keyedit.c:1453
3647 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3648 msgstr ""
3649
3650 #: g10/keyedit.c:1571
3651 #, fuzzy, c-format
3652 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3653 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3654
3655 #: g10/keyedit.c:1589
3656 msgid "Secret key is available.\n"
3657 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3658
3659 #: g10/keyedit.c:1670
3660 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3661 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3662
3663 #: g10/keyedit.c:1678
3664 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3665 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3666
3667 #: g10/keyedit.c:1697
3668 msgid ""
3669 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3670 "(lsign),\n"
3671 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3672 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3673 msgstr ""
3674
3675 #: g10/keyedit.c:1737
3676 msgid "Key is revoked."
3677 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3678
3679 #: g10/keyedit.c:1756
3680 #, fuzzy
3681 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3682 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3683
3684 #: g10/keyedit.c:1763
3685 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3686 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3687
3688 #: g10/keyedit.c:1772
3689 #, fuzzy, c-format
3690 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3691 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3692
3693 #: g10/keyedit.c:1795
3694 #, c-format
3695 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3696 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3697
3698 #: g10/keyedit.c:1817 g10/keyedit.c:1837 g10/keyedit.c:2003
3699 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3700 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3701
3702 #: g10/keyedit.c:1819
3703 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3704 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:1821
3707 #, fuzzy
3708 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3709 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3710
3711 #: g10/keyedit.c:1822
3712 #, fuzzy
3713 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3714 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3715
3716 #: g10/keyedit.c:1872
3717 #, fuzzy
3718 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3719 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3720
3721 #: g10/keyedit.c:1884
3722 #, fuzzy
3723 msgid "You must select exactly one key.\n"
3724 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:1912
3727 msgid "Command expects a filename argument\n"
3728 msgstr ""
3729
3730 #: g10/keyedit.c:1926
3731 #, fuzzy, c-format
3732 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3733 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3734
3735 #: g10/keyedit.c:1943
3736 #, fuzzy, c-format
3737 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3738 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3739
3740 #: g10/keyedit.c:1967
3741 msgid "You must select at least one key.\n"
3742 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3743
3744 #: g10/keyedit.c:1970
3745 #, fuzzy
3746 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3747 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3748
3749 #: g10/keyedit.c:1971
3750 #, fuzzy
3751 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3752 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3753
3754 #: g10/keyedit.c:2006
3755 #, fuzzy
3756 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3757 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3758
3759 #: g10/keyedit.c:2007
3760 #, fuzzy
3761 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3762 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3763
3764 #: g10/keyedit.c:2025
3765 #, fuzzy
3766 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3767 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3768
3769 #: g10/keyedit.c:2036
3770 #, fuzzy
3771 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3772 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3773
3774 #: g10/keyedit.c:2038
3775 #, fuzzy
3776 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3777 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3778
3779 #: g10/keyedit.c:2088
3780 msgid ""
3781 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3782 msgstr ""
3783
3784 #: g10/keyedit.c:2130
3785 #, fuzzy
3786 msgid "Set preference list to:\n"
3787 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3788
3789 #: g10/keyedit.c:2136
3790 #, fuzzy
3791 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3792 msgstr ""
3793 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3794
3795 #: g10/keyedit.c:2138
3796 #, fuzzy
3797 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3798 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3799
3800 #: g10/keyedit.c:2206
3801 #, fuzzy
3802 msgid "Save changes? (y/N) "
3803 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3804
3805 #: g10/keyedit.c:2209
3806 #, fuzzy
3807 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3808 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3809
3810 #: g10/keyedit.c:2219
3811 #, c-format
3812 msgid "update failed: %s\n"
3813 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3814
3815 #: g10/keyedit.c:2226
3816 #, c-format
3817 msgid "update secret failed: %s\n"
3818 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3819
3820 #: g10/keyedit.c:2233
3821 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3822 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3823
3824 #: g10/keyedit.c:2334
3825 msgid "Digest: "
3826 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3827
3828 #: g10/keyedit.c:2386
3829 msgid "Features: "
3830 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3831
3832 #: g10/keyedit.c:2397
3833 msgid "Keyserver no-modify"
3834 msgstr ""
3835
3836 #: g10/keyedit.c:2412 g10/keylist.c:308
3837 msgid "Preferred keyserver: "
3838 msgstr ""
3839
3840 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keyedit.c:2421
3841 #, fuzzy
3842 msgid "Notations: "
3843 msgstr "Óçìåßùóç: "
3844
3845 #: g10/keyedit.c:2631
3846 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3847 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3848
3849 #: g10/keyedit.c:2690
3850 #, fuzzy, c-format
3851 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3852 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3853
3854 #: g10/keyedit.c:2711
3855 #, fuzzy, c-format
3856 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3857 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3858
3859 #: g10/keyedit.c:2717
3860 #, fuzzy
3861 msgid "(sensitive)"
3862 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3863
3864 #: g10/keyedit.c:2733 g10/keyedit.c:2789 g10/keyedit.c:2850 g10/keyedit.c:2865
3865 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
3866 #, fuzzy, c-format
3867 msgid "created: %s"
3868 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3869
3870 #: g10/keyedit.c:2736 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
3871 #, fuzzy, c-format
3872 msgid "revoked: %s"
3873 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3874
3875 #: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3876 #, fuzzy, c-format
3877 msgid "expired: %s"
3878 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3879
3880 #: g10/keyedit.c:2740 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
3881 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3882 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:958
3883 #, fuzzy, c-format
3884 msgid "expires: %s"
3885 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3886
3887 #: g10/keyedit.c:2742
3888 #, fuzzy, c-format
3889 msgid "usage: %s"
3890 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3891
3892 #: g10/keyedit.c:2757
3893 #, fuzzy, c-format
3894 msgid "trust: %s"
3895 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3896
3897 #: g10/keyedit.c:2761
3898 #, c-format
3899 msgid "validity: %s"
3900 msgstr ""
3901
3902 #: g10/keyedit.c:2768
3903 msgid "This key has been disabled"
3904 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3905
3906 #: g10/keyedit.c:2796 g10/keylist.c:200
3907 msgid "card-no: "
3908 msgstr ""
3909
3910 #: g10/keyedit.c:2820
3911 msgid ""
3912 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3913 "unless you restart the program.\n"
3914 msgstr ""
3915 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3916 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3917
3918 #: g10/keyedit.c:2884 g10/keyedit.c:3230 g10/keyserver.c:526
3919 #: g10/mainproc.c:1753 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3920 #, fuzzy
3921 msgid "revoked"
3922 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3923
3924 #: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:530
3925 #: g10/mainproc.c:1755 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3926 #, fuzzy
3927 msgid "expired"
3928 msgstr "expire"
3929
3930 #: g10/keyedit.c:2951
3931 msgid ""
3932 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3933 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3934 msgstr ""
3935 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3936 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3937
3938 #: g10/keyedit.c:3012
3939 msgid ""
3940 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3941 "versions\n"
3942 "         of PGP to reject this key.\n"
3943 msgstr ""