po: Update German translation.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
5 # Designated-Translator: none
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
12 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
13 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
14 "Language: el\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #, fuzzy, c-format
20 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
21 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
22
23 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
24 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
25 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
26 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
27 #. the second vertical bar.
28 msgid "|pinentry-label|_OK"
29 msgstr ""
30
31 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
32 msgstr ""
33
34 msgid "|pinentry-label|PIN:"
35 msgstr ""
36
37 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
38 #. for the quality bar.
39 msgid "Quality:"
40 msgstr ""
41
42 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
43 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
44 #. string to describe what this is about.  The length of the
45 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
46 #. translate this entry, a default english text (see source)
47 #. will be used.
48 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
49 msgstr ""
50
51 msgid ""
52 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
53 "session"
54 msgstr ""
55
56 #, fuzzy
57 msgid ""
58 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
59 "this session"
60 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
61
62 msgid "does not match - try again"
63 msgstr ""
64
65 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
66 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
67 #. two %d give the current and maximum number of tries.
68 #, c-format
69 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
70 msgstr ""
71
72 msgid "Repeat:"
73 msgstr ""
74
75 #, fuzzy
76 msgid "PIN too long"
77 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
78
79 #, fuzzy
80 msgid "Passphrase too long"
81 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
82
83 #, fuzzy
84 msgid "Invalid characters in PIN"
85 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
86
87 msgid "PIN too short"
88 msgstr ""
89
90 #, fuzzy
91 msgid "Bad PIN"
92 msgstr "êáêü MPI"
93
94 #, fuzzy
95 msgid "Bad Passphrase"
96 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
97
98 #, fuzzy
99 msgid "Passphrase"
100 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
101
102 #, fuzzy, c-format
103 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
104 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
105
106 #, fuzzy, c-format
107 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
108 msgid "can't create '%s': %s\n"
109 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
110
111 #, fuzzy, c-format
112 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
113 msgid "can't open '%s': %s\n"
114 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
115
116 #, fuzzy, c-format
117 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
118 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
119
120 #, c-format
121 msgid "detected card with S/N: %s\n"
122 msgstr ""
123
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
126 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
127
128 #, fuzzy, c-format
129 msgid "no suitable card key found: %s\n"
130 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
131
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
134 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
135
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "error writing key: %s\n"
138 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
139
140 #, c-format
141 msgid ""
142 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
143 "allow this?"
144 msgstr ""
145
146 msgid "Allow"
147 msgstr ""
148
149 msgid "Deny"
150 msgstr ""
151
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
154 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
155
156 #, fuzzy
157 msgid "Please re-enter this passphrase"
158 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
159
160 #, fuzzy, c-format
161 msgid ""
162 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
163 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
164 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
165
166 #, fuzzy, c-format
167 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
168 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
169
170 msgid "Please insert the card with serial number"
171 msgstr ""
172
173 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
174 msgstr ""
175
176 msgid "Admin PIN"
177 msgstr ""
178
179 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
180 #. used to unblock a PIN.
181 msgid "PUK"
182 msgstr ""
183
184 msgid "Reset Code"
185 msgstr ""
186
187 #, c-format
188 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
189 msgstr ""
190
191 #, fuzzy
192 msgid "Repeat this Reset Code"
193 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
194
195 #, fuzzy
196 msgid "Repeat this PUK"
197 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
198
199 #, fuzzy
200 msgid "Repeat this PIN"
201 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
202
203 #, fuzzy
204 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
205 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
206
207 #, fuzzy
208 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
209 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
210
211 #, fuzzy
212 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
213 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
214
215 #, c-format
216 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
217 msgstr ""
218
219 #, fuzzy, c-format
220 msgid "error creating temporary file: %s\n"
221 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
222
223 #, fuzzy, c-format
224 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
225 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
226
227 #, fuzzy
228 msgid "Enter new passphrase"
229 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
230
231 #, fuzzy
232 msgid "Take this one anyway"
233 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
234
235 #, c-format
236 msgid ""
237 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
238 msgstr ""
239
240 #, c-format
241 msgid ""
242 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
243 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
244 msgstr ""
245
246 msgid "Yes, protection is not needed"
247 msgstr ""
248
249 #, fuzzy, c-format
250 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
251 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
252 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
253 msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
254 msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
255
256 #, c-format
257 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
258 msgid_plural ""
259 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
260 msgstr[0] ""
261 msgstr[1] ""
262
263 #, c-format
264 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
265 msgstr ""
266
267 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
268 msgstr ""
269
270 #, fuzzy, c-format
271 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
272 msgstr ""
273 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
274 "\n"
275
276 #, fuzzy
277 msgid "Please enter the new passphrase"
278 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
279
280 #, fuzzy
281 msgid ""
282 "@Options:\n"
283 " "
284 msgstr ""
285 "@\n"
286 "ÅðéëïãÝò:\n"
287 " "
288
289 msgid "run in daemon mode (background)"
290 msgstr ""
291
292 msgid "run in server mode (foreground)"
293 msgstr ""
294
295 msgid "verbose"
296 msgstr "áíáëõôéêÜ"
297
298 msgid "be somewhat more quiet"
299 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
300
301 msgid "sh-style command output"
302 msgstr ""
303
304 msgid "csh-style command output"
305 msgstr ""
306
307 #, fuzzy
308 msgid "|FILE|read options from FILE"
309 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
310
311 msgid "do not detach from the console"
312 msgstr ""
313
314 msgid "do not grab keyboard and mouse"
315 msgstr ""
316
317 #, fuzzy
318 msgid "use a log file for the server"
319 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
320
321 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
322 msgstr ""
323
324 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
325 msgstr ""
326
327 #, fuzzy
328 msgid "do not use the SCdaemon"
329 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
330
331 msgid "ignore requests to change the TTY"
332 msgstr ""
333
334 msgid "ignore requests to change the X display"
335 msgstr ""
336
337 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
338 msgstr ""
339
340 msgid "do not use the PIN cache when signing"
341 msgstr ""
342
343 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
344 msgstr ""
345
346 #, fuzzy
347 msgid "allow presetting passphrase"
348 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
349
350 #, fuzzy
351 #| msgid "not supported"
352 msgid "enable ssh support"
353 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
354
355 #, fuzzy
356 #| msgid "not supported"
357 msgid "enable putty support"
358 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
359
360 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
361 #. reporting address.  This is so that we can change the
362 #. reporting address without breaking the translations.
363 #, fuzzy
364 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
365 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
366
367 #, fuzzy
368 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
369 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
370
371 msgid ""
372 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
373 "Secret key management for @GNUPG@\n"
374 msgstr ""
375
376 #, c-format
377 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
378 msgstr ""
379
380 #, c-format
381 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
382 msgstr ""
383
384 #, fuzzy, c-format
385 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
386 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
387 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
388
389 #, fuzzy, c-format
390 #| msgid "option file `%s': %s\n"
391 msgid "option file '%s': %s\n"
392 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
393
394 #, fuzzy, c-format
395 #| msgid "reading options from `%s'\n"
396 msgid "reading options from '%s'\n"
397 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
398
399 #, fuzzy, c-format
400 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
401 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
402 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
403
404 msgid "name of socket too long\n"
405 msgstr ""
406
407 #, fuzzy, c-format
408 msgid "can't create socket: %s\n"
409 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
410
411 #, c-format
412 msgid "socket name '%s' is too long\n"
413 msgstr ""
414
415 #, fuzzy
416 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
417 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
418
419 #, fuzzy
420 msgid "error getting nonce for the socket\n"
421 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
422
423 #, fuzzy, c-format
424 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
425 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
426
427 #, fuzzy, c-format
428 msgid "listen() failed: %s\n"
429 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
430
431 #, fuzzy, c-format
432 msgid "listening on socket '%s'\n"
433 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
434
435 #, fuzzy, c-format
436 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
437 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
438 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
439
440 #, fuzzy, c-format
441 msgid "directory '%s' created\n"
442 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
443
444 #, fuzzy, c-format
445 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
446 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
447
448 #, fuzzy, c-format
449 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
450 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
451
452 #, fuzzy, c-format
453 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
454 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
455
456 #, c-format
457 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
458 msgstr ""
459
460 #, c-format
461 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
462 msgstr ""
463
464 #, c-format
465 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
466 msgstr ""
467
468 #, c-format
469 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
470 msgstr ""
471
472 #, fuzzy, c-format
473 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
474 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
475
476 #, fuzzy, c-format
477 msgid "%s %s stopped\n"
478 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
479
480 #, fuzzy
481 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
482 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
483
484 #, fuzzy
485 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
486 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
487
488 msgid ""
489 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
490 "Password cache maintenance\n"
491 msgstr ""
492
493 msgid ""
494 "@Commands:\n"
495 " "
496 msgstr ""
497 "@ÅíôïëÝò:\n"
498 " "
499
500 msgid ""
501 "@\n"
502 "Options:\n"
503 " "
504 msgstr ""
505 "@\n"
506 "ÅðéëïãÝò:\n"
507 " "
508
509 #, fuzzy
510 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
511 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
512
513 msgid ""
514 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
515 "Secret key maintenance tool\n"
516 msgstr ""
517
518 #, fuzzy
519 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
520 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
521
522 #, fuzzy
523 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
524 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
525
526 msgid ""
527 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
528 "system."
529 msgstr ""
530
531 #, fuzzy
532 msgid ""
533 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
534 "needed to complete this operation."
535 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
536
537 #, fuzzy
538 msgid "Passphrase:"
539 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
540
541 #, fuzzy
542 msgid "cancelled\n"
543 msgstr "Áêýñùóç"
544
545 #, fuzzy, c-format
546 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
547 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
548
549 #, fuzzy, c-format
550 msgid "error opening '%s': %s\n"
551 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
552
553 #, fuzzy, c-format
554 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
555 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
556
557 #, fuzzy, c-format
558 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
559 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
560
561 #, fuzzy, c-format
562 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
563 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
564
565 #, fuzzy, c-format
566 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
567 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
568
569 #, fuzzy, c-format
570 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
571 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
572
573 #, fuzzy, c-format
574 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
575 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
576
577 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
578 msgstr ""
579
580 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
581 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
582 #. Pinentry to insert a line break.  The double
583 #. percent sign is actually needed because it is also
584 #. a printf format string.  If you need to insert a
585 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
586 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
587 #. certificate.
588 #, c-format
589 msgid ""
590 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
591 "certificates?"
592 msgstr ""
593
594 #, fuzzy
595 msgid "Yes"
596 msgstr "íáé|íáß"
597
598 msgid "No"
599 msgstr ""
600
601 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
602 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
603 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
604 #. needed because it is also a printf format string.  If you
605 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
606 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
607 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
608 #. as stored in the certificate.
609 #, c-format
610 msgid ""
611 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
612 "fingerprint:%%0A  %s"
613 msgstr ""
614
615 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
616 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
617 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
618 msgid "Correct"
619 msgstr ""
620
621 msgid "Wrong"
622 msgstr ""
623
624 #, c-format
625 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
626 msgstr ""
627
628 #, c-format
629 msgid ""
630 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
631 "it now."
632 msgstr ""
633
634 #, fuzzy
635 msgid "Change passphrase"
636 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
637
638 msgid "I'll change it later"
639 msgstr ""
640
641 #, fuzzy
642 msgid "Delete key"
643 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
644
645 msgid ""
646 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
647 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
648 msgstr ""
649
650 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
651 msgstr ""
652
653 #, c-format
654 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
655 msgstr ""
656
657 #, c-format
658 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
659 msgstr ""
660
661 msgid "secret key parts are not available\n"
662 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
663
664 #, fuzzy, c-format
665 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
666 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
667 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
668
669 #, fuzzy, c-format
670 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
671 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
672 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
673
674 #, fuzzy, c-format
675 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
676 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
677 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
678
679 #, fuzzy, c-format
680 msgid "error creating a pipe: %s\n"
681 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
682
683 #, fuzzy, c-format
684 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
685 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
686
687 #, fuzzy, c-format
688 msgid "error forking process: %s\n"
689 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
690
691 #, c-format
692 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
693 msgstr ""
694
695 #, fuzzy, c-format
696 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
697 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
698
699 #, fuzzy, c-format
700 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
701 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
702
703 #, fuzzy, c-format
704 msgid "error running '%s': terminated\n"
705 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
706
707 #, fuzzy, c-format
708 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
709 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
710
711 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
712 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
713
714 #, fuzzy, c-format
715 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
716 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
717 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
718
719 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
720 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
721
722 #, fuzzy
723 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
724 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
725
726 #, fuzzy
727 msgid "canceled by user\n"
728 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
729
730 #, fuzzy
731 msgid "problem with the agent\n"
732 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
733
734 #, c-format
735 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
736 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
737
738 #, fuzzy, c-format
739 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
740 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
741
742 #, fuzzy, c-format
743 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
744 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
745
746 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
747 msgid "yes"
748 msgstr "íáé|íáß"
749
750 msgid "yY"
751 msgstr "yY"
752
753 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
754 msgid "no"
755 msgstr "ü÷é|ï÷é"
756
757 msgid "nN"
758 msgstr "nN"
759
760 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
761 msgid "quit"
762 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
763
764 msgid "qQ"
765 msgstr "qQ"
766
767 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
768 msgid "okay|okay"
769 msgstr ""
770
771 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
772 msgid "cancel|cancel"
773 msgstr ""
774
775 msgid "oO"
776 msgstr ""
777
778 #, fuzzy
779 msgid "cC"
780 msgstr "c"
781
782 #, c-format
783 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
784 msgstr ""
785
786 #, c-format
787 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
788 msgstr ""
789
790 #, c-format
791 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
792 msgstr ""
793
794 #, c-format
795 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
796 msgstr ""
797
798 msgid "connection to agent established\n"
799 msgstr ""
800
801 #, c-format
802 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
803 msgstr ""
804
805 #, c-format
806 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
807 msgstr ""
808
809 msgid "connection to the dirmngr established\n"
810 msgstr ""
811
812 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
813 #. verbatim.  It will not be printed.
814 msgid "|audit-log-result|Good"
815 msgstr ""
816
817 msgid "|audit-log-result|Bad"
818 msgstr ""
819
820 msgid "|audit-log-result|Not supported"
821 msgstr ""
822
823 #, fuzzy
824 msgid "|audit-log-result|No certificate"
825 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
826
827 #, fuzzy
828 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
829 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
830
831 msgid "|audit-log-result|Error"
832 msgstr ""
833
834 #, fuzzy
835 msgid "|audit-log-result|Not used"
836 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
837
838 #, fuzzy
839 msgid "|audit-log-result|Okay"
840 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
841
842 #, fuzzy
843 msgid "|audit-log-result|Skipped"
844 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
845
846 #, fuzzy
847 msgid "|audit-log-result|Some"
848 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
849
850 #, fuzzy
851 msgid "Certificate chain available"
852 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
853
854 #, fuzzy
855 msgid "root certificate missing"
856 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
857
858 msgid "Data encryption succeeded"
859 msgstr ""
860
861 #, fuzzy
862 msgid "Data available"
863 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
864
865 #, fuzzy
866 msgid "Session key created"
867 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
868
869 #, fuzzy, c-format
870 msgid "algorithm: %s"
871 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
872
873 #, fuzzy, c-format
874 msgid "unsupported algorithm: %s"
875 msgstr ""
876 "\n"
877 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
878
879 #, fuzzy
880 msgid "seems to be not encrypted"
881 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
882
883 msgid "Number of recipients"
884 msgstr ""
885
886 #, c-format
887 msgid "Recipient %d"
888 msgstr ""
889
890 msgid "Data signing succeeded"
891 msgstr ""
892
893 #, fuzzy, c-format
894 msgid "data hash algorithm: %s"
895 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
896
897 #, fuzzy, c-format
898 msgid "Signer %d"
899 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
900
901 #, fuzzy, c-format
902 msgid "attr hash algorithm: %s"
903 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
904
905 msgid "Data decryption succeeded"
906 msgstr ""
907
908 #, fuzzy
909 msgid "Encryption algorithm supported"
910 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
911
912 #, fuzzy
913 msgid "Data verification succeeded"
914 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
915
916 #, fuzzy
917 msgid "Signature available"
918 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
919
920 #, fuzzy
921 msgid "Parsing data succeeded"
922 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
923
924 #, fuzzy, c-format
925 msgid "bad data hash algorithm: %s"
926 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
927
928 #, fuzzy, c-format
929 msgid "Signature %d"
930 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
931
932 #, fuzzy
933 msgid "Certificate chain valid"
934 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
935
936 #, fuzzy
937 msgid "Root certificate trustworthy"
938 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
939
940 #, fuzzy
941 msgid "no CRL found for certificate"
942 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
943
944 #, fuzzy
945 msgid "the available CRL is too old"
946 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
947
948 #, fuzzy
949 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
950 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
951
952 #, fuzzy
953 msgid "Included certificates"
954 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
955
956 msgid "No audit log entries."
957 msgstr ""
958
959 #, fuzzy
960 msgid "Unknown operation"
961 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
962
963 msgid "Gpg-Agent usable"
964 msgstr ""
965
966 msgid "Dirmngr usable"
967 msgstr ""
968
969 #, fuzzy, c-format
970 msgid "No help available for '%s'."
971 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
972
973 #, fuzzy
974 msgid "ignoring garbage line"
975 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
976
977 #, fuzzy
978 msgid "[none]"
979 msgstr "Üãíùóôï"
980
981 #, fuzzy
982 msgid "argument not expected"
983 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
984
985 #, fuzzy
986 msgid "read error"
987 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
988
989 #, fuzzy
990 msgid "keyword too long"
991 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
992
993 #, fuzzy
994 msgid "missing argument"
995 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
996
997 #, fuzzy
998 #| msgid "invalid armor"
999 msgid "invalid argument"
1000 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
1001
1002 #, fuzzy
1003 msgid "invalid command"
1004 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1005
1006 #, fuzzy
1007 msgid "invalid alias definition"
1008 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1009
1010 #, fuzzy
1011 msgid "out of core"
1012 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1013
1014 #, fuzzy
1015 msgid "invalid option"
1016 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1017
1018 #, c-format
1019 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1020 msgstr ""
1021
1022 #, fuzzy, c-format
1023 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1024 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1025
1026 #, c-format
1027 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1028 msgstr ""
1029
1030 #, fuzzy, c-format
1031 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1032 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1033
1034 #, c-format
1035 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1036 msgstr ""
1037
1038 #, c-format
1039 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1040 msgstr ""
1041
1042 #, fuzzy
1043 msgid "out of core\n"
1044 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1045
1046 #, fuzzy, c-format
1047 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1048 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1049
1050 #, c-format
1051 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1052 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
1053
1054 #, fuzzy, c-format
1055 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1056 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1057
1058 #, fuzzy, c-format
1059 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1060 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
1061
1062 #, fuzzy, c-format
1063 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1064 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1065
1066 #, fuzzy, c-format
1067 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1068 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
1069
1070 #, fuzzy, c-format
1071 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1072 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1073
1074 #, c-format
1075 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1076 msgstr ""
1077
1078 #, fuzzy, c-format
1079 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1080 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1081
1082 msgid "(deadlock?) "
1083 msgstr ""
1084
1085 #, fuzzy, c-format
1086 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1087 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
1088
1089 #, fuzzy, c-format
1090 msgid "waiting for lock %s...\n"
1091 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1092
1093 #, c-format
1094 msgid "armor: %s\n"
1095 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1096
1097 msgid "invalid armor header: "
1098 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1099
1100 msgid "armor header: "
1101 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1102
1103 msgid "invalid clearsig header\n"
1104 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1105
1106 #, fuzzy
1107 msgid "unknown armor header: "
1108 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1109
1110 msgid "nested clear text signatures\n"
1111 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1112
1113 #, fuzzy
1114 msgid "unexpected armor: "
1115 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1116
1117 msgid "invalid dash escaped line: "
1118 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1119
1120 #, fuzzy, c-format
1121 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1122 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1123
1124 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1125 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1126
1127 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1128 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1129
1130 msgid "malformed CRC\n"
1131 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1132
1133 #, fuzzy, c-format
1134 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1135 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1136
1137 #, fuzzy
1138 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1139 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1140
1141 msgid "error in trailer line\n"
1142 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1143
1144 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1145 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1146
1147 #, c-format
1148 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1149 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1150
1151 msgid ""
1152 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1153 msgstr ""
1154 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1155 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1156
1157 msgid ""
1158 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1159 "an '='\n"
1160 msgstr ""
1161 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1162 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1163
1164 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1165 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1166
1167 #, fuzzy
1168 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1169 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1170
1171 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1172 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1173
1174 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1175 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1176
1177 msgid "not human readable"
1178 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1179
1180 #, c-format
1181 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1182 msgstr ""
1183
1184 msgid "Enter passphrase: "
1185 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
1186
1187 #, fuzzy, c-format
1188 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1189 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1190
1191 #, c-format
1192 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1193 msgstr ""
1194
1195 #, fuzzy
1196 msgid "can't do this in batch mode\n"
1197 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1198
1199 #, fuzzy
1200 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1201 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1202
1203 #, fuzzy
1204 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1205 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1206
1207 msgid "Your selection? "
1208 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1209
1210 msgid "[not set]"
1211 msgstr ""
1212
1213 #, fuzzy
1214 msgid "male"
1215 msgstr "enable"
1216
1217 #, fuzzy
1218 msgid "female"
1219 msgstr "enable"
1220
1221 #, fuzzy
1222 msgid "unspecified"
1223 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1224
1225 #, fuzzy
1226 msgid "not forced"
1227 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1228
1229 msgid "forced"
1230 msgstr ""
1231
1232 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1233 msgstr ""
1234
1235 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1236 msgstr ""
1237
1238 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1239 msgstr ""
1240
1241 msgid "Cardholder's surname: "
1242 msgstr ""
1243
1244 msgid "Cardholder's given name: "
1245 msgstr ""
1246
1247 #, c-format
1248 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1249 msgstr ""
1250
1251 #, fuzzy
1252 msgid "URL to retrieve public key: "
1253 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1254
1255 #, c-format
1256 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1257 msgstr ""
1258
1259 #, fuzzy, c-format
1260 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1261 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1262
1263 #, fuzzy, c-format
1264 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1265 msgid "error reading '%s': %s\n"
1266 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1267
1268 #, fuzzy, c-format
1269 msgid "error writing '%s': %s\n"
1270 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1271
1272 msgid "Login data (account name): "
1273 msgstr ""
1274
1275 #, c-format
1276 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1277 msgstr ""
1278
1279 msgid "Private DO data: "
1280 msgstr ""
1281
1282 #, c-format
1283 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1284 msgstr ""
1285
1286 #, fuzzy
1287 msgid "Language preferences: "
1288 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1289
1290 #, fuzzy
1291 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1292 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1293
1294 #, fuzzy
1295 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1296 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1297
1298 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1299 msgstr ""
1300
1301 #, fuzzy
1302 msgid "Error: invalid response.\n"
1303 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1304
1305 #, fuzzy
1306 msgid "CA fingerprint: "
1307 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1308
1309 #, fuzzy
1310 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1311 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1312
1313 #, fuzzy, c-format
1314 msgid "key operation not possible: %s\n"
1315 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1316
1317 #, fuzzy
1318 msgid "not an OpenPGP card"
1319 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1320
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid "error getting current key info: %s\n"
1323 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1324
1325 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1326 msgstr ""
1327
1328 msgid ""
1329 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1330 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1331 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1332 msgstr ""
1333
1334 #, fuzzy, c-format
1335 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1336 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1337
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1340 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1341
1342 #, fuzzy, c-format
1343 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1344 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1345
1346 #, c-format
1347 msgid "rounded up to %u bits\n"
1348 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1349
1350 #, c-format
1351 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1352 msgstr ""
1353
1354 #, c-format
1355 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1356 msgstr ""
1357
1358 #, fuzzy, c-format
1359 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1360 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1361
1362 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1363 msgstr ""
1364
1365 #, fuzzy
1366 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1367 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1368
1369 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1370 msgstr ""
1371
1372 #, c-format
1373 msgid ""
1374 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1375 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1376 "You should change them using the command --change-pin\n"
1377 msgstr ""
1378
1379 #, fuzzy
1380 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1381 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1382
1383 #, fuzzy
1384 msgid "   (1) Signature key\n"
1385 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1386
1387 #, fuzzy
1388 msgid "   (2) Encryption key\n"
1389 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1390
1391 msgid "   (3) Authentication key\n"
1392 msgstr ""
1393
1394 msgid "Invalid selection.\n"
1395 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1396
1397 #, fuzzy
1398 msgid "Please select where to store the key:\n"
1399 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1400
1401 #, fuzzy, c-format
1402 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1403 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1404
1405 msgid "quit this menu"
1406 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1407
1408 #, fuzzy
1409 msgid "show admin commands"
1410 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1411
1412 msgid "show this help"
1413 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1414
1415 #, fuzzy
1416 msgid "list all available data"
1417 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1418
1419 msgid "change card holder's name"
1420 msgstr ""
1421
1422 msgid "change URL to retrieve key"
1423 msgstr ""
1424
1425 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1426 msgstr ""
1427
1428 #, fuzzy
1429 msgid "change the login name"
1430 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1431
1432 #, fuzzy
1433 msgid "change the language preferences"
1434 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1435
1436 msgid "change card holder's sex"
1437 msgstr ""
1438
1439 #, fuzzy
1440 msgid "change a CA fingerprint"
1441 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1442
1443 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1444 msgstr ""
1445
1446 #, fuzzy
1447 msgid "generate new keys"
1448 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1449
1450 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1451 msgstr ""
1452
1453 msgid "verify the PIN and list all data"
1454 msgstr ""
1455
1456 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1457 msgstr ""
1458
1459 msgid "gpg/card> "
1460 msgstr ""
1461
1462 #, fuzzy
1463 msgid "Admin-only command\n"
1464 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1465
1466 #, fuzzy
1467 msgid "Admin commands are allowed\n"
1468 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1469
1470 #, fuzzy
1471 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1472 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1473
1474 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1475 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1476
1477 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1478 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1479
1480 #, fuzzy, c-format
1481 #| msgid "can't open `%s'\n"
1482 msgid "can't open '%s'\n"
1483 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1484
1485 #, fuzzy, c-format
1486 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1487 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1488
1489 #, c-format
1490 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1491 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1492
1493 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1494 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1495
1496 #, fuzzy
1497 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1498 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1499
1500 #, fuzzy
1501 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1502 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1503
1504 #, fuzzy
1505 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1506 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1507
1508 #, fuzzy, c-format
1509 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1510 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1511
1512 msgid "key"
1513 msgstr "key"
1514
1515 #, fuzzy
1516 #| msgid "Pubkey: "
1517 msgid "subkey"
1518 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1519
1520 #, c-format
1521 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1522 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1523
1524 msgid "ownertrust information cleared\n"
1525 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1526
1527 #, c-format
1528 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1529 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1530
1531 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1532 msgstr ""
1533 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1534
1535 #, c-format
1536 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1537 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1538
1539 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1540 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1541
1542 #, c-format
1543 msgid "using cipher %s\n"
1544 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1545
1546 #, fuzzy, c-format
1547 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1548 msgid "'%s' already compressed\n"
1549 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1550
1551 #, fuzzy, c-format
1552 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1553 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1554 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1555
1556 #, fuzzy, c-format
1557 #| msgid "reading from `%s'\n"
1558 msgid "reading from '%s'\n"
1559 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1560
1561 #, fuzzy, c-format
1562 msgid ""
1563 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1564 msgstr ""
1565 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1566 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1567
1568 #, fuzzy, c-format
1569 msgid ""
1570 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1571 "preferences\n"
1572 msgstr ""
1573 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1574 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1575
1576 #, c-format
1577 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1578 msgstr ""
1579 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1580 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1581
1582 #, c-format
1583 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1584 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1585
1586 #, c-format
1587 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1588 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1589
1590 #, c-format
1591 msgid "%s encrypted data\n"
1592 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1593
1594 #, c-format
1595 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1596 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1597
1598 msgid ""
1599 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1600 msgstr ""
1601 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1602 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1603
1604 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1605 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1606
1607 msgid "no remote program execution supported\n"
1608 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1609
1610 msgid ""
1611 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1612 msgstr ""
1613 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1614 "áñ÷åßïõ\n"
1615
1616 #, fuzzy
1617 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1618 msgstr ""
1619 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1620
1621 #, fuzzy, c-format
1622 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1623 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1624
1625 #, fuzzy, c-format
1626 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1627 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1628
1629 #, c-format
1630 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1631 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1632
1633 msgid "unnatural exit of external program\n"
1634 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1635
1636 msgid "unable to execute external program\n"
1637 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1638
1639 #, c-format
1640 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1641 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1642
1643 #, fuzzy, c-format
1644 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1645 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1646 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1647
1648 #, fuzzy, c-format
1649 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1650 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1651 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1652
1653 #, fuzzy
1654 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1655 msgstr ""
1656 "\n"
1657 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1658 "\n"
1659
1660 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1661 msgstr ""
1662
1663 #, fuzzy
1664 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1665 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1666
1667 #, fuzzy
1668 msgid "remove unusable parts from key during export"
1669 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1670
1671 msgid "remove as much as possible from key during export"
1672 msgstr ""
1673
1674 msgid "export keys in an S-expression based format"
1675 msgstr ""
1676
1677 #, fuzzy
1678 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1679 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1680
1681 #, fuzzy, c-format
1682 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1683 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1684
1685 #, fuzzy, c-format
1686 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1687 msgstr ""
1688 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1689
1690 #, fuzzy
1691 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1692 msgid " - skipped"
1693 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1694
1695 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1696 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1697
1698 #, fuzzy
1699 msgid "[User ID not found]"
1700 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1701
1702 #, fuzzy, c-format
1703 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1704 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1705
1706 #, fuzzy, c-format
1707 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1708 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1709
1710 #, fuzzy
1711 msgid "No fingerprint"
1712 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1713
1714 #, fuzzy, c-format
1715 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1716 msgstr ""
1717 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1718
1719 #, fuzzy, c-format
1720 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1721 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1722
1723 #, fuzzy
1724 msgid "make a signature"
1725 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1726
1727 #, fuzzy
1728 msgid "make a clear text signature"
1729 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1730
1731 msgid "make a detached signature"
1732 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1733
1734 msgid "encrypt data"
1735 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1736
1737 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1738 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1739
1740 msgid "decrypt data (default)"
1741 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1742
1743 msgid "verify a signature"
1744 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1745
1746 msgid "list keys"
1747 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1748
1749 msgid "list keys and signatures"
1750 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1751
1752 #, fuzzy
1753 msgid "list and check key signatures"
1754 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1755
1756 msgid "list keys and fingerprints"
1757 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1758
1759 msgid "list secret keys"
1760 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1761
1762 msgid "generate a new key pair"
1763 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1764
1765 #, fuzzy
1766 #| msgid "generate a new key pair"
1767 msgid "quickly generate a new key pair"
1768 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1769
1770 msgid "full featured key pair generation"
1771 msgstr ""
1772
1773 msgid "generate a revocation certificate"
1774 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1775
1776 msgid "remove keys from the public keyring"
1777 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1778
1779 msgid "remove keys from the secret keyring"
1780 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1781
1782 #, fuzzy
1783 #| msgid "sign a key"
1784 msgid "quickly sign a key"
1785 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1786
1787 #, fuzzy
1788 #| msgid "sign a key locally"
1789 msgid "quickly sign a key locally"
1790 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1791
1792 msgid "sign a key"
1793 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1794
1795 msgid "sign a key locally"
1796 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1797
1798 msgid "sign or edit a key"
1799 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1800
1801 #, fuzzy
1802 msgid "change a passphrase"
1803 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
1804
1805 msgid "export keys"
1806 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1807
1808 msgid "export keys to a key server"
1809 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1810
1811 msgid "import keys from a key server"
1812 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1813
1814 msgid "search for keys on a key server"
1815 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1816
1817 msgid "update all keys from a keyserver"
1818 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1819
1820 msgid "import/merge keys"
1821 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1822
1823 msgid "print the card status"
1824 msgstr ""
1825
1826 msgid "change data on a card"
1827 msgstr ""
1828
1829 msgid "change a card's PIN"
1830 msgstr ""
1831
1832 msgid "update the trust database"
1833 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1834
1835 #, fuzzy
1836 msgid "print message digests"
1837 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1838
1839 msgid "run in server mode"
1840 msgstr ""
1841
1842 msgid "create ascii armored output"
1843 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1844
1845 #, fuzzy
1846 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1847 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1848
1849 #, fuzzy
1850 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1851 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1852
1853 #, fuzzy
1854 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1855 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1856
1857 msgid "use canonical text mode"
1858 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1859
1860 #, fuzzy
1861 msgid "|FILE|write output to FILE"
1862 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1863
1864 msgid "do not make any changes"
1865 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1866
1867 msgid "prompt before overwriting"
1868 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1869
1870 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1871 msgstr ""
1872
1873 msgid ""
1874 "@\n"
1875 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1876 msgstr ""
1877 "@\n"
1878 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1879
1880 msgid ""
1881 "@\n"
1882 "Examples:\n"
1883 "\n"
1884 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1885 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1886 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1887 " --list-keys [names]        show keys\n"
1888 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1889 msgstr ""
1890 "@\n"
1891 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1892 "\n"
1893 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1894 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1895 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1896 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1897 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1898
1899 #, fuzzy
1900 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1901 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1902 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1903
1904 #, fuzzy
1905 #| msgid ""
1906 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1907 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1908 #| "default operation depends on the input data\n"
1909 msgid ""
1910 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1911 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1912 "Default operation depends on the input data\n"
1913 msgstr ""
1914 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1915 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1916 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1917
1918 msgid ""
1919 "\n"
1920 "Supported algorithms:\n"
1921 msgstr ""
1922 "\n"
1923 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1924
1925 msgid "Pubkey: "
1926 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1927
1928 msgid "Cipher: "
1929 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1930
1931 msgid "Hash: "
1932 msgstr "Hash: "
1933
1934 msgid "Compression: "
1935 msgstr "Óõìðßåóç: "
1936
1937 #, fuzzy, c-format
1938 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1939 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1940
1941 msgid "conflicting commands\n"
1942 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1943
1944 #, fuzzy, c-format
1945 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1946 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1947
1948 #, fuzzy, c-format
1949 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1950 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1951
1952 #, fuzzy, c-format
1953 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1954 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1955
1956 #, fuzzy, c-format
1957 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
1958 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1959
1960 #, fuzzy, c-format
1961 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1962 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1963
1964 #, fuzzy, c-format
1965 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1966 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1967
1968 #, fuzzy, c-format
1969 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
1970 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1971
1972 #, fuzzy, c-format
1973 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
1974 msgstr ""
1975 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1976
1977 #, fuzzy, c-format
1978 msgid ""
1979 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
1980 msgstr ""
1981 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1982
1983 #, fuzzy, c-format
1984 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
1985 msgstr ""
1986 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1987
1988 #, fuzzy, c-format
1989 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
1990 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1991
1992 #, fuzzy, c-format
1993 msgid ""
1994 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
1995 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1996
1997 #, fuzzy, c-format
1998 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
1999 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2000
2001 #, fuzzy, c-format
2002 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2003 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2004
2005 msgid "display photo IDs during key listings"
2006 msgstr ""
2007
2008 #, fuzzy
2009 msgid "show key usage information during key listings"
2010 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2011
2012 msgid "show policy URLs during signature listings"
2013 msgstr ""
2014
2015 #, fuzzy
2016 msgid "show all notations during signature listings"
2017 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2018
2019 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2020 msgstr ""
2021
2022 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2023 msgstr ""
2024
2025 #, fuzzy
2026 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2027 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2028
2029 msgid "show user ID validity during key listings"
2030 msgstr ""
2031
2032 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2033 msgstr ""
2034
2035 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2036 msgstr ""
2037
2038 #, fuzzy
2039 msgid "show the keyring name in key listings"
2040 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2041
2042 #, fuzzy
2043 msgid "show expiration dates during signature listings"
2044 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2045
2046 #, fuzzy, c-format
2047 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2048 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2049 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2050
2051 #, c-format
2052 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2053 msgstr ""
2054
2055 #, fuzzy, c-format
2056 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2057 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2058 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2059
2060 #, fuzzy, c-format
2061 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2062 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2063
2064 #, fuzzy, c-format
2065 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2066 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2067
2068 #, fuzzy, c-format
2069 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2070 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2071
2072 #, fuzzy
2073 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2074 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2075
2076 #, fuzzy, c-format
2077 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2078 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2079
2080 #, fuzzy
2081 msgid "invalid keyserver options\n"
2082 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2083
2084 #, c-format
2085 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2086 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2087
2088 msgid "invalid import options\n"
2089 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2090
2091 #, c-format
2092 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2093 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2094
2095 msgid "invalid export options\n"
2096 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2097
2098 #, fuzzy, c-format
2099 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2100 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2101
2102 #, fuzzy
2103 msgid "invalid list options\n"
2104 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2105
2106 msgid "display photo IDs during signature verification"
2107 msgstr ""
2108
2109 msgid "show policy URLs during signature verification"
2110 msgstr ""
2111
2112 #, fuzzy
2113 msgid "show all notations during signature verification"
2114 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2115
2116 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2117 msgstr ""
2118
2119 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2120 msgstr ""
2121
2122 #, fuzzy
2123 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2124 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2125
2126 #, fuzzy
2127 msgid "show user ID validity during signature verification"
2128 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2129
2130 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2131 msgstr ""
2132
2133 #, fuzzy
2134 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2135 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2136
2137 msgid "validate signatures with PKA data"
2138 msgstr ""
2139
2140 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2141 msgstr ""
2142
2143 #, fuzzy, c-format
2144 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2145 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2146
2147 #, fuzzy
2148 msgid "invalid verify options\n"
2149 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2150
2151 #, c-format
2152 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2153 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2154
2155 #, fuzzy, c-format
2156 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2157 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2158
2159 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2160 msgstr ""
2161
2162 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2163 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2164
2165 #, c-format
2166 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2167 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2168
2169 #, c-format
2170 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2171 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2172
2173 #, c-format
2174 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2175 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2176
2177 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2178 msgstr ""
2179
2180 #, fuzzy, c-format
2181 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2182 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2183
2184 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2185 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2186
2187 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2188 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2189
2190 #, fuzzy
2191 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2192 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2193
2194 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2195 msgstr ""
2196 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2197 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2198
2199 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2200 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2201
2202 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2203 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2204
2205 #, fuzzy
2206 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2207 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2208
2209 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2210 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2211
2212 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2213 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2214
2215 #, fuzzy
2216 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2217 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2218 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2219
2220 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2221 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2222
2223 msgid "invalid default preferences\n"
2224 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2225
2226 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2227 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2228
2229 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2230 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2231
2232 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2233 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2234
2235 #, c-format
2236 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2237 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2238
2239 #, fuzzy, c-format
2240 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2241 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2242
2243 #, fuzzy, c-format
2244 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2245 msgstr ""
2246 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2247
2248 #, fuzzy, c-format
2249 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2250 msgstr ""
2251 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2252
2253 #, c-format
2254 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2255 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2256
2257 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2258 msgstr ""
2259 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2260 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2261
2262 msgid "--store [filename]"
2263 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2264
2265 msgid "--symmetric [filename]"
2266 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2267
2268 #, fuzzy, c-format
2269 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2270 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2271
2272 msgid "--encrypt [filename]"
2273 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2274
2275 #, fuzzy
2276 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2277 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2278
2279 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2280 msgstr ""
2281
2282 #, fuzzy, c-format
2283 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2284 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2285
2286 msgid "--sign [filename]"
2287 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2288
2289 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2290 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2291
2292 #, fuzzy
2293 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2294 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2295
2296 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2297 msgstr ""
2298
2299 #, fuzzy, c-format
2300 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2301 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2302
2303 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2304 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2305
2306 msgid "--clearsign [filename]"
2307 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2308
2309 msgid "--decrypt [filename]"
2310 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2311
2312 msgid "--sign-key user-id"
2313 msgstr "--sign-key user-id"
2314
2315 msgid "--lsign-key user-id"
2316 msgstr "--lsign-key user-id"
2317
2318 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2319 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2320
2321 #, fuzzy
2322 msgid "--passwd <user-id>"
2323 msgstr "--sign-key user-id"
2324
2325 #, c-format
2326 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2327 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2328
2329 #, c-format
2330 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2331 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2332
2333 #, c-format
2334 msgid "key export failed: %s\n"
2335 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2336
2337 #, c-format
2338 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2339 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2340
2341 #, c-format
2342 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2343 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2344
2345 #, c-format
2346 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2347 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2348
2349 #, c-format
2350 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2351 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2352
2353 #, fuzzy, c-format
2354 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2355 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2356 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2357
2358 msgid "[filename]"
2359 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2360
2361 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2362 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2363
2364 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2365 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2366
2367 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2368 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2369
2370 #, fuzzy
2371 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2372 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2373
2374 #, fuzzy
2375 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2376 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2377
2378 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2379 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2380
2381 msgid "|FD|write status info to this FD"
2382 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2383
2384 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2385 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2386
2387 #, fuzzy
2388 msgid ""
2389 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2390 "Check signatures against known trusted keys\n"
2391 msgstr ""
2392 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2393 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2394
2395 msgid "No help available"
2396 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2397
2398 #, fuzzy, c-format
2399 #| msgid "No help available for `%s'"
2400 msgid "No help available for '%s'"
2401 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2402
2403 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2404 msgstr ""
2405
2406 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2407 msgstr ""
2408
2409 #, fuzzy
2410 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2411 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2412
2413 #, fuzzy
2414 msgid "do not update the trustdb after import"
2415 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2416
2417 msgid "only accept updates to existing keys"
2418 msgstr ""
2419
2420 #, fuzzy
2421 msgid "remove unusable parts from key after import"
2422 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2423
2424 msgid "remove as much as possible from key after import"
2425 msgstr ""
2426
2427 #, c-format
2428 msgid "skipping block of type %d\n"
2429 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2430
2431 #, fuzzy, c-format
2432 msgid "%lu keys processed so far\n"
2433 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2434
2435 #, c-format
2436 msgid "Total number processed: %lu\n"
2437 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2438
2439 #, c-format
2440 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2441 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2442
2443 #, c-format
2444 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2445 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2446
2447 #, c-format
2448 msgid "              imported: %lu"
2449 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2450
2451 #, c-format
2452 msgid "             unchanged: %lu\n"
2453 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2454
2455 #, c-format
2456 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2457 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2458
2459 #, c-format
2460 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2461 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2462
2463 #, c-format
2464 msgid "        new signatures: %lu\n"
2465 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2466
2467 #, c-format
2468 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2469 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2470
2471 #, c-format
2472 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2473 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2474
2475 #, c-format
2476 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2477 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2478
2479 #, c-format
2480 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2481 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2482
2483 #, c-format
2484 msgid "          not imported: %lu\n"
2485 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2486
2487 #, fuzzy, c-format
2488 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2489 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2490
2491 #, fuzzy, c-format
2492 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2493 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2494
2495 #, c-format
2496 msgid ""
2497 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2498 "algorithms on these user IDs:\n"
2499 msgstr ""
2500
2501 #, c-format
2502 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2503 msgstr ""
2504
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2507 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2508
2509 #, c-format
2510 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2511 msgstr ""
2512
2513 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2514 msgstr ""
2515
2516 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2517 msgstr ""
2518
2519 #, c-format
2520 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2521 msgstr ""
2522
2523 #, fuzzy, c-format
2524 msgid "key %s: no user ID\n"
2525 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2526
2527 #, fuzzy, c-format
2528 msgid "key %s: %s\n"
2529 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
2530
2531 msgid "rejected by import screener"
2532 msgstr ""
2533
2534 #, fuzzy, c-format
2535 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2536 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2537
2538 #, fuzzy, c-format
2539 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2540 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2541
2542 #, fuzzy, c-format
2543 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2544 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2545
2546 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2547 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2548
2549 #, fuzzy, c-format
2550 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2551 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2552
2553 #, fuzzy, c-format
2554 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2555 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2556
2557 #, c-format
2558 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2559 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2560
2561 #, fuzzy, c-format
2562 #| msgid "writing to `%s'\n"
2563 msgid "writing to '%s'\n"
2564 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2565
2566 #, fuzzy, c-format
2567 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2568 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2569 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2570
2571 #, fuzzy, c-format
2572 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2573 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2574
2575 #, fuzzy, c-format
2576 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2577 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2578
2579 #, fuzzy, c-format
2580 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2581 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2582
2583 #, fuzzy, c-format
2584 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2585 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2586
2587 #, fuzzy, c-format
2588 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2589 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2590
2591 #, fuzzy, c-format
2592 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2593 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2594
2595 #, fuzzy, c-format
2596 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2597 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2598
2599 #, fuzzy, c-format
2600 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2601 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2602
2603 #, fuzzy, c-format
2604 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2605 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2606
2607 #, fuzzy, c-format
2608 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2609 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2610
2611 #, fuzzy, c-format
2612 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2613 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2614
2615 #, fuzzy, c-format
2616 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2617 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2618
2619 #, fuzzy, c-format
2620 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2621 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2622
2623 #, fuzzy, c-format
2624 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2625 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2626
2627 #, fuzzy, c-format
2628 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2629 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2630
2631 #, fuzzy, c-format
2632 msgid "key %s: secret key imported\n"
2633 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2634
2635 #, fuzzy, c-format
2636 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2637 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2638 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2639
2640 #, fuzzy, c-format
2641 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2642 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
2643
2644 #, fuzzy, c-format
2645 msgid "secret key %s: %s\n"
2646 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2647
2648 #, fuzzy
2649 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2650 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2651
2652 #, fuzzy, c-format
2653 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2654 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2655
2656 #, fuzzy, c-format
2657 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2658 msgstr ""
2659 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2660 "áíÜêëçóçò\n"
2661
2662 #, fuzzy, c-format
2663 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2664 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2665
2666 #, fuzzy, c-format
2667 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2668 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2669
2670 #, fuzzy, c-format
2671 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2672 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2673
2674 #, fuzzy, c-format
2675 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2676 msgstr ""
2677 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
2678 "\"%s\"\n"
2679
2680 #, fuzzy, c-format
2681 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2682 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2683
2684 #, fuzzy, c-format
2685 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2686 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2687
2688 #, fuzzy, c-format
2689 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2690 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2691
2692 #, fuzzy, c-format
2693 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2694 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2695
2696 #, fuzzy, c-format
2697 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2698 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2699
2700 #, fuzzy, c-format
2701 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2702 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2703
2704 #, fuzzy, c-format
2705 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2706 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2707
2708 #, fuzzy, c-format
2709 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2710 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2711
2712 #, fuzzy, c-format
2713 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2714 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2715
2716 #, fuzzy, c-format
2717 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2718 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2719
2720 #, fuzzy, c-format
2721 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2722 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2723
2724 #, fuzzy, c-format
2725 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2726 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2727
2728 #, fuzzy, c-format
2729 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2730 msgstr ""
2731 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2732
2733 #, fuzzy, c-format
2734 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2735 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2736
2737 #, fuzzy, c-format
2738 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2739 msgstr ""
2740 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2741
2742 #, fuzzy, c-format
2743 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2744 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2745
2746 #, fuzzy, c-format
2747 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2748 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2749
2750 #, fuzzy, c-format
2751 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2752 msgstr ""
2753 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
2754 "%08lX\n"
2755
2756 #, fuzzy, c-format
2757 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2758 msgstr ""
2759 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2760 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2761
2762 #, fuzzy, c-format
2763 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2764 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2765
2766 #, fuzzy, c-format
2767 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2768 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2769
2770 #, fuzzy, c-format
2771 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2772 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2773
2774 #, fuzzy, c-format
2775 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2776 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2777 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2778
2779 #, fuzzy, c-format
2780 msgid "keybox '%s' created\n"
2781 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2782
2783 #, fuzzy, c-format
2784 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2785 msgid "keyring '%s' created\n"
2786 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2787
2788 #, fuzzy, c-format
2789 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2790 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2791
2792 #, c-format
2793 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2794 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2795
2796 msgid "[revocation]"
2797 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2798
2799 msgid "[self-signature]"
2800 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2801
2802 msgid "1 bad signature\n"
2803 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2804
2805 #, c-format
2806 msgid "%d bad signatures\n"
2807 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2808
2809 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2810 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2811
2812 #, c-format
2813 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2814 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2815
2816 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2817 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2818
2819 #, c-format
2820 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2821 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2822
2823 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2824 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2825
2826 #, c-format
2827 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2828 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2829
2830 #, fuzzy
2831 msgid ""
2832 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2833 "keys\n"
2834 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2835 "etc.)\n"
2836 msgstr ""
2837 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2838 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2839 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2840 "\n"
2841
2842 #, fuzzy, c-format
2843 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2844 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2845
2846 #, fuzzy, c-format
2847 msgid "  %d = I trust fully\n"
2848 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2849
2850 msgid ""
2851 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2852 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2853 "trust signatures on your behalf.\n"
2854 msgstr ""
2855
2856 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2857 msgstr ""
2858
2859 #, c-format
2860 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2861 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2862
2863 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2864 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2865
2866 msgid "  Unable to sign.\n"
2867 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2868
2869 #, c-format
2870 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2871 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2872
2873 #, c-format
2874 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2875 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2876
2877 #, fuzzy, c-format
2878 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2879 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2880
2881 #, fuzzy
2882 msgid "Sign it? (y/N) "
2883 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2884
2885 #, c-format
2886 msgid ""
2887 "The self-signature on \"%s\"\n"
2888 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2889 msgstr ""
2890 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2891 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2892
2893 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2894 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2895
2896 #, c-format
2897 msgid ""
2898 "Your current signature on \"%s\"\n"
2899 "has expired.\n"
2900 msgstr ""
2901 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2902 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2903
2904 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2905 msgstr ""
2906 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2907
2908 #, c-format
2909 msgid ""
2910 "Your current signature on \"%s\"\n"
2911 "is a local signature.\n"
2912 msgstr ""
2913 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2914 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2915
2916 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2917 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2918
2919 #, fuzzy, c-format
2920 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2921 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2922
2923 #, fuzzy, c-format
2924 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2925 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2926
2927 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2928 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2929
2930 #, fuzzy, c-format
2931 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2932 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2933
2934 msgid "This key has expired!"
2935 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2936
2937 #, c-format
2938 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2939 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2940
2941 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2942 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2943
2944 msgid ""
2945 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2946 "belongs\n"
2947 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2948 msgstr ""
2949 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2950 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2951 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2952
2953 #, c-format
2954 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2955 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2956
2957 #, c-format
2958 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2959 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2960
2961 #, c-format
2962 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2963 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2964
2965 #, c-format
2966 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2967 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2968
2969 #, fuzzy
2970 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2971 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2972
2973 #, fuzzy, c-format
2974 msgid ""
2975 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2976 "key \"%s\" (%s)\n"
2977 msgstr ""
2978 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2979 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2980
2981 #, fuzzy
2982 msgid "This will be a self-signature.\n"
2983 msgstr ""
2984 "\n"
2985 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2986
2987 #, fuzzy
2988 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2989 msgstr ""
2990 "\n"
2991 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2992
2993 #, fuzzy
2994 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2995 msgstr ""
2996 "\n"
2997 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2998 "\n"
2999
3000 #, fuzzy
3001 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3002 msgstr ""
3003 "\n"
3004 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3005
3006 #, fuzzy
3007 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3008 msgstr ""
3009 "\n"
3010 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3011 "\n"
3012
3013 #, fuzzy
3014 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3015 msgstr ""
3016 "\n"
3017 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3018
3019 #, fuzzy
3020 msgid "I have checked this key casually.\n"
3021 msgstr ""
3022 "\n"
3023 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3024
3025 #, fuzzy
3026 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3027 msgstr ""
3028 "\n"
3029 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3030
3031 #, fuzzy
3032 msgid "Really sign? (y/N) "
3033 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3034
3035 #, c-format
3036 msgid "signing failed: %s\n"
3037 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3038
3039 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3040 msgstr ""
3041
3042 #, fuzzy, c-format
3043 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3044 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3045 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
3046
3047 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3048 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3049
3050 msgid "save and quit"
3051 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3052
3053 #, fuzzy
3054 msgid "show key fingerprint"
3055 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3056
3057 msgid "list key and user IDs"
3058 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3059
3060 msgid "select user ID N"
3061 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3062
3063 #, fuzzy
3064 msgid "select subkey N"
3065 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3066
3067 #, fuzzy
3068 msgid "check signatures"
3069 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3070
3071 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3072 msgstr ""
3073
3074 #, fuzzy
3075 msgid "sign selected user IDs locally"
3076 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3077
3078 #, fuzzy
3079 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3080 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3081
3082 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3083 msgstr ""
3084
3085 msgid "add a user ID"
3086 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3087
3088 msgid "add a photo ID"
3089 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3090
3091 #, fuzzy
3092 msgid "delete selected user IDs"
3093 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3094
3095 #, fuzzy
3096 msgid "add a subkey"
3097 msgstr "addkey"
3098
3099 msgid "add a key to a smartcard"
3100 msgstr ""
3101
3102 msgid "move a key to a smartcard"
3103 msgstr ""
3104
3105 msgid "move a backup key to a smartcard"
3106 msgstr ""
3107
3108 #, fuzzy
3109 msgid "delete selected subkeys"
3110 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3111
3112 msgid "add a revocation key"
3113 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3114
3115 #, fuzzy
3116 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3117 msgstr ""
3118 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3119
3120 #, fuzzy
3121 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3122 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3123
3124 #, fuzzy
3125 msgid "flag the selected user ID as primary"
3126 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3127
3128 #, fuzzy
3129 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3130 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3131
3132 msgid "list preferences (expert)"
3133 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3134
3135 msgid "list preferences (verbose)"
3136 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3137
3138 #, fuzzy
3139 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3140 msgstr ""
3141 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3142
3143 #, fuzzy
3144 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3145 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3146
3147 #, fuzzy
3148 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3149 msgstr ""
3150 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3151
3152 msgid "change the passphrase"
3153 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3154
3155 msgid "change the ownertrust"
3156 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3157
3158 #, fuzzy
3159 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3160 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3161
3162 #, fuzzy
3163 msgid "revoke selected user IDs"
3164 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3165
3166 #, fuzzy
3167 msgid "revoke key or selected subkeys"
3168 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3169
3170 #, fuzzy
3171 msgid "enable key"
3172 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3173
3174 #, fuzzy
3175 msgid "disable key"
3176 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3177
3178 #, fuzzy
3179 msgid "show selected photo IDs"
3180 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3181
3182 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3183 msgstr ""
3184
3185 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3186 msgstr ""
3187
3188 msgid "Secret key is available.\n"
3189 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3190
3191 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3192 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3193
3194 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3195 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3196
3197 msgid ""
3198 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3199 "(lsign),\n"
3200 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3201 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3202 msgstr ""
3203
3204 msgid "Key is revoked."
3205 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3206
3207 #, fuzzy
3208 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3209 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3210
3211 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3212 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3213
3214 #, fuzzy, c-format
3215 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3216 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3217
3218 #, c-format
3219 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3220 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3221
3222 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3223 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3224
3225 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3226 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3227
3228 #, fuzzy
3229 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3230 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3231
3232 #, fuzzy
3233 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3234 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3235
3236 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3237 #. moving the key and not about removing it.
3238 #, fuzzy
3239 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3240 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3241
3242 #, fuzzy
3243 msgid "You must select exactly one key.\n"
3244 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3245
3246 msgid "Command expects a filename argument\n"
3247 msgstr ""
3248
3249 #, fuzzy, c-format
3250 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3251 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3252
3253 #, fuzzy, c-format
3254 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3255 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3256
3257 msgid "You must select at least one key.\n"
3258 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3259
3260 #, fuzzy
3261 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3262 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3263
3264 #, fuzzy
3265 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3266 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3267
3268 #, fuzzy
3269 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3270 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3271
3272 #, fuzzy
3273 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3274 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3275
3276 #, fuzzy
3277 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3278 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3279
3280 #, fuzzy
3281 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3282 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3283
3284 #, fuzzy
3285 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3286 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3287
3288 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3289 msgstr ""
3290
3291 #, fuzzy
3292 msgid "Set preference list to:\n"
3293 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3294
3295 #, fuzzy
3296 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3297 msgstr ""
3298 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3299
3300 #, fuzzy
3301 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3302 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3303
3304 #, fuzzy
3305 msgid "Save changes? (y/N) "
3306 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3307
3308 #, fuzzy
3309 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3310 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3311
3312 #, c-format
3313 msgid "update failed: %s\n"
3314 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3315
3316 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3317 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3318
3319 #, fuzzy, c-format
3320 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3321 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
3322
3323 #, fuzzy, c-format
3324 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3325 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
3326
3327 #, fuzzy
3328 #| msgid "No such user ID.\n"
3329 msgid "No matching user IDs."
3330 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
3331
3332 #, fuzzy
3333 msgid "Nothing to sign.\n"
3334 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3335
3336 msgid "Digest: "
3337 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3338
3339 msgid "Features: "
3340 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3341
3342 msgid "Keyserver no-modify"
3343 msgstr ""
3344
3345 msgid "Preferred keyserver: "
3346 msgstr ""
3347
3348 #, fuzzy
3349 msgid "Notations: "
3350 msgstr "Óçìåßùóç: "
3351
3352 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3353 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3354
3355 #, fuzzy, c-format
3356 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3357 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3358
3359 #, fuzzy, c-format
3360 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3361 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3362
3363 #, fuzzy
3364 msgid "(sensitive)"
3365 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3366
3367 #, fuzzy, c-format
3368 msgid "created: %s"
3369 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3370
3371 #, fuzzy, c-format
3372 msgid "revoked: %s"
3373 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3374
3375 #, fuzzy, c-format
3376 msgid "expired: %s"
3377 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3378
3379 #, fuzzy, c-format
3380 msgid "expires: %s"
3381 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3382
3383 #, fuzzy, c-format
3384 msgid "usage: %s"
3385 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3386
3387 msgid "card-no: "
3388 msgstr ""
3389
3390 #, fuzzy, c-format
3391 msgid "trust: %s"
3392 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3393
3394 #, c-format
3395 msgid "validity: %s"
3396 msgstr ""
3397
3398 msgid "This key has been disabled"
3399 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3400
3401 msgid ""
3402 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3403 "unless you restart the program.\n"
3404 msgstr ""
3405 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3406 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3407
3408 #, fuzzy
3409 msgid "revoked"
3410 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3411
3412 #, fuzzy
3413 msgid "expired"
3414 msgstr "expire"
3415
3416 msgid ""
3417 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3418 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3419 msgstr ""
3420 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3421 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3422
3423 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3424 msgstr ""
3425
3426 #, fuzzy
3427 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3428 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3429 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3430
3431 msgid ""
3432 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3433 "versions\n"
3434 "         of PGP to reject this key.\n"
3435 msgstr ""
3436 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3437 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3438
3439 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3440 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3441
3442 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3443 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3444
3445 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3446 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3447
3448 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3449 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3450
3451 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3452 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3453
3454 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3455 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3456
3457 #, c-format
3458 msgid "Deleted %d signature.\n"
3459 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3460
3461 #, c-format
3462 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3463 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3464
3465 msgid "Nothing deleted.\n"
3466 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3467
3468 #, fuzzy
3469 msgid "invalid"
3470 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3471
3472 #, fuzzy, c-format
3473 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3474 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3475
3476 #, fuzzy, c-format
3477 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3478 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3479
3480 #, fuzzy, c-format
3481 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3482 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3483
3484 #, fuzzy, c-format
3485 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3486 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3487
3488 #, fuzzy, c-format
3489 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3490 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3491
3492 msgid ""
3493 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3494 "cause\n"
3495 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3496 msgstr ""
3497 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3498 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3499 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3500
3501 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3502 msgstr ""
3503 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3504
3505 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3506 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3507
3508 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3509 msgstr ""
3510 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3511
3512 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3513 msgstr ""
3514 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3515
3516 #, fuzzy
3517 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3518 msgstr ""
3519 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3520
3521 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3522 msgstr ""
3523 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3524 "åðáíÝëèåé!\n"
3525
3526 #, fuzzy
3527 msgid ""
3528 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3529 msgstr ""
3530 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3531 "N): "
3532
3533 #, fuzzy
3534 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3535 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3536
3537 #, fuzzy
3538 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3539 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3540
3541 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3542 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3543
3544 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3545 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3546
3547 #, fuzzy, c-format
3548 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3549 msgstr ""
3550 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3551 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3552
3553 #, c-format
3554 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3555 msgstr ""
3556
3557 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3558 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3559
3560 #, fuzzy, c-format
3561 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3562 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3563
3564 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3565 msgstr ""
3566
3567 #, fuzzy
3568 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3569 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3570
3571 #, fuzzy
3572 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3573 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3574
3575 #, fuzzy
3576 msgid "Enter the notation: "
3577 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3578
3579 #, fuzzy
3580 msgid "Proceed? (y/N) "
3581 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3582
3583 #, c-format
3584 msgid "No user ID with index %d\n"
3585 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3586
3587 #, fuzzy, c-format
3588 msgid "No user ID with hash %s\n"
3589 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3590
3591 #, fuzzy, c-format
3592 msgid "No subkey with index %d\n"
3593 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3594
3595 #, fuzzy, c-format
3596 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3597 msgstr "user ID: \""
3598
3599 #, fuzzy, c-format
3600 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3601 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3602
3603 msgid " (non-exportable)"
3604 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3605
3606 #, c-format
3607 msgid "This signature expired on %s.\n"
3608 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3609
3610 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3611 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3612
3613 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3614 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3615
3616 #, fuzzy
3617 msgid "Not signed by you.\n"
3618 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3619
3620 #, fuzzy, c-format
3621 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3622 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3623
3624 #, fuzzy
3625 msgid " (non-revocable)"
3626 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3627
3628 #, fuzzy, c-format
3629 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3630 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3631
3632 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3633 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3634
3635 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3636 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3637
3638 msgid "no secret key\n"
3639 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3640
3641 #, c-format
3642 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3643 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3644
3645 #, c-format
3646 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3647 msgstr ""
3648 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3649
3650 #, fuzzy, c-format
3651 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3652 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3653
3654 #, fuzzy, c-format
3655 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3656 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3657
3658 #, fuzzy, c-format
3659 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3660 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3661
3662 #, fuzzy, c-format
3663 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3664 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3665
3666 #, fuzzy
3667 msgid "too many cipher preferences\n"
3668 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3669
3670 #, fuzzy
3671 msgid "too many digest preferences\n"
3672 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3673
3674 #, fuzzy
3675 msgid "too many compression preferences\n"
3676 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3677
3678 #, fuzzy, c-format
3679 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3680 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3681
3682 msgid "writing direct signature\n"
3683 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3684
3685 msgid "writing self signature\n"
3686 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3687
3688 msgid "writing key binding signature\n"
3689 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3690
3691 #, c-format
3692 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3693 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3694
3695 #, c-format
3696 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3697 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3698
3699 msgid ""
3700 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3701 msgstr ""
3702
3703 #, fuzzy
3704 msgid "Sign"
3705 msgstr "sign"
3706
3707 msgid "Certify"
3708 msgstr ""
3709
3710 #, fuzzy
3711 msgid "Encrypt"
3712 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3713
3714 msgid "Authenticate"
3715 msgstr ""
3716
3717 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3718 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3719 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3720 #. functions:
3721 #.
3722 #. s = Toggle signing capability
3723 #. e = Toggle encryption capability
3724 #. a = Toggle authentication capability
3725 #. q = Finish
3726 #.
3727 msgid "SsEeAaQq"
3728 msgstr ""
3729
3730 #, c-format
3731 msgid "Possible actions for a %s key: "
3732 msgstr ""
3733
3734 msgid "Current allowed actions: "
3735 msgstr ""
3736
3737 #, c-format
3738 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3739 msgstr ""
3740
3741 #, fuzzy, c-format
3742 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3743 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3744
3745 #, c-format
3746 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3747 msgstr ""
3748
3749 #, c-format
3750 msgid "   (%c) Finished\n"
3751 msgstr ""
3752
3753 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3754 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3755
3756 #, fuzzy, c-format
3757 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3758 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3759
3760 #, fuzzy, c-format
3761 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3762 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3763
3764 #, c-format
3765 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3766 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3767
3768 #, c-format
3769 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3770 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3771
3772 #, fuzzy, c-format
3773 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3774 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3775
3776 #, c-format
3777 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3778 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3779
3780 #, fuzzy, c-format
3781 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3782 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3783
3784 #, fuzzy, c-format
3785 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3786 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3787
3788 #, fuzzy, c-format
3789 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3790 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3791
3792 #, fuzzy, c-format
3793 #| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3794 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3795 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3796
3797 #, fuzzy, c-format
3798 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3799 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3800
3801 #, fuzzy, c-format
3802 #| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3803 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3804 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3805
3806 #, fuzzy, c-format
3807 msgid "  (%d) Existing key\n"
3808 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3809
3810 #, fuzzy
3811 msgid "Enter the keygrip: "
3812 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3813
3814 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3815 msgstr ""
3816
3817 #, fuzzy
3818 msgid "No key with this keygrip\n"
3819 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3820
3821 #, c-format
3822 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3823 msgstr ""
3824
3825 #, fuzzy, c-format
3826 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3827 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3828
3829 #, fuzzy, c-format
3830 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3831 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3832
3833 #, c-format
3834 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3835 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3836
3837 #, fuzzy, c-format
3838 #| msgid "rounded up to %u bits\n"
3839 msgid "rounded to %u bits\n"
3840 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3841
3842 #, fuzzy
3843 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3844 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3845 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3846
3847 msgid ""
3848 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3849 "         0 = key does not expire\n"
3850 "      <n>  = key expires in n days\n"
3851 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3852 "      <n>m = key expires in n months\n"
3853 "      <n>y = key expires in n years\n"
3854 msgstr ""
3855 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3856 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3857 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3858 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3859 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3860 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3861
3862 msgid ""
3863 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3864 "         0 = signature does not expire\n"
3865 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3866 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3867 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3868 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3869 msgstr ""
3870 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3871 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3872 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3873 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3874 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3875 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3876
3877 msgid "Key is valid for? (0) "
3878 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3879
3880 #, fuzzy, c-format
3881 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3882 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3883
3884 msgid "invalid value\n"
3885 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3886
3887 #, fuzzy
3888 msgid "Key does not expire at all\n"
3889 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3890
3891 #, fuzzy
3892 msgid "Signature does not expire at all\n"
3893 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3894
3895 #, fuzzy, c-format
3896 msgid "Key expires at %s\n"
3897 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3898
3899 #, fuzzy, c-format
3900 msgid "Signature expires at %s\n"
3901 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
3902
3903 msgid ""
3904 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3905 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3906 msgstr ""
3907 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3908 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3909
3910 #, fuzzy
3911 msgid "Is this correct? (y/N) "
3912 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
3913
3914 msgid ""
3915 "\n"
3916 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3917 "\n"
3918 msgstr ""
3919
3920 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3921 #. but you should keep your existing translation.  In case
3922 #. the new string is not translated this old string will
3923 #. be used.
3924 #, fuzzy
3925 msgid ""
3926 "\n"
3927 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3928 "ID\n"
3929 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3930 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3931 "\n"
3932 msgstr ""
3933 "\n"
3934 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
3935 "êáôáóêåõÜæåé\n"
3936 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
3937 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
3938 "\n"
3939
3940 msgid "Real name: "