po: Auto update
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
5 # Designated-Translator: none
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
12 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
13 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
14 "Language: el\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #, fuzzy, c-format
20 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
21 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
22
23 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
24 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
25 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
26 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
27 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
28 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
29 msgid "|pinentry-label|_OK"
30 msgstr ""
31
32 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
33 msgstr ""
34
35 msgid "|pinentry-label|_Yes"
36 msgstr ""
37
38 msgid "|pinentry-label|_No"
39 msgstr ""
40
41 msgid "|pinentry-label|PIN:"
42 msgstr ""
43
44 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
45 msgstr ""
46
47 #, fuzzy
48 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
49 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
50
51 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
52 msgstr ""
53
54 #, fuzzy
55 #| msgid "invalid passphrase"
56 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
57 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
58
59 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
60 #. for the quality bar.
61 msgid "Quality:"
62 msgstr ""
63
64 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
65 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
66 #. string to describe what this is about.  The length of the
67 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
68 #. translate this entry, a default english text (see source)
69 #. will be used.
70 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
71 msgstr ""
72
73 msgid ""
74 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
75 "session"
76 msgstr ""
77
78 #, fuzzy
79 msgid ""
80 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
81 "this session"
82 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
83
84 msgid "PIN:"
85 msgstr ""
86
87 #, fuzzy
88 msgid "Passphrase:"
89 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
90
91 msgid "does not match - try again"
92 msgstr ""
93
94 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
95 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
96 #. two %d give the current and maximum number of tries.
97 #, c-format
98 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
99 msgstr ""
100
101 msgid "Repeat:"
102 msgstr ""
103
104 #, fuzzy
105 msgid "PIN too long"
106 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
107
108 #, fuzzy
109 msgid "Passphrase too long"
110 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
111
112 #, fuzzy
113 msgid "Invalid characters in PIN"
114 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
115
116 msgid "PIN too short"
117 msgstr ""
118
119 #, fuzzy
120 msgid "Bad PIN"
121 msgstr "êáêü MPI"
122
123 #, fuzzy
124 msgid "Bad Passphrase"
125 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
126
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
129 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
130
131 #, fuzzy, c-format
132 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
133 msgid "can't create '%s': %s\n"
134 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
135
136 #, fuzzy, c-format
137 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
138 msgid "can't open '%s': %s\n"
139 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
140
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
143 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
144
145 #, c-format
146 msgid "detected card with S/N: %s\n"
147 msgstr ""
148
149 #, fuzzy, c-format
150 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
151 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
152
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "no suitable card key found: %s\n"
155 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
156
157 #, fuzzy, c-format
158 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
159 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
160
161 #, fuzzy, c-format
162 msgid "error writing key: %s\n"
163 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
168 "allow this?"
169 msgstr ""
170
171 msgid "Allow"
172 msgstr ""
173
174 msgid "Deny"
175 msgstr ""
176
177 #, fuzzy, c-format
178 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
179 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
180
181 #, fuzzy
182 msgid "Please re-enter this passphrase"
183 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
184
185 #, fuzzy, c-format
186 msgid ""
187 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
188 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
189 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
190
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
193 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
194
195 msgid "Please insert the card with serial number"
196 msgstr ""
197
198 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
199 msgstr ""
200
201 msgid "Admin PIN"
202 msgstr ""
203
204 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
205 #. used to unblock a PIN.
206 msgid "PUK"
207 msgstr ""
208
209 msgid "Reset Code"
210 msgstr ""
211
212 #, c-format
213 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
214 msgstr ""
215
216 #, fuzzy
217 msgid "Repeat this Reset Code"
218 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
219
220 #, fuzzy
221 msgid "Repeat this PUK"
222 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
223
224 #, fuzzy
225 msgid "Repeat this PIN"
226 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
227
228 #, fuzzy
229 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
230 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
231
232 #, fuzzy
233 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
234 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
235
236 #, fuzzy
237 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
238 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
239
240 #, c-format
241 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
242 msgstr ""
243
244 #, fuzzy, c-format
245 msgid "error creating temporary file: %s\n"
246 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
247
248 #, fuzzy, c-format
249 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
250 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
251
252 #, fuzzy
253 msgid "Enter new passphrase"
254 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
255
256 #, fuzzy
257 msgid "Take this one anyway"
258 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
259
260 #, c-format
261 msgid ""
262 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
263 msgstr ""
264
265 #, c-format
266 msgid ""
267 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
268 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
269 msgstr ""
270
271 msgid "Yes, protection is not needed"
272 msgstr ""
273
274 #, fuzzy, c-format
275 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
276 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
277 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
278 msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
279 msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
280
281 #, c-format
282 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
283 msgid_plural ""
284 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
285 msgstr[0] ""
286 msgstr[1] ""
287
288 #, c-format
289 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
290 msgstr ""
291
292 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
293 msgstr ""
294
295 #, fuzzy, c-format
296 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
297 msgstr ""
298 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
299 "\n"
300
301 #, fuzzy
302 msgid "Please enter the new passphrase"
303 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
304
305 #, fuzzy
306 msgid ""
307 "@Options:\n"
308 " "
309 msgstr ""
310 "@\n"
311 "ÅðéëïãÝò:\n"
312 " "
313
314 msgid "run in daemon mode (background)"
315 msgstr ""
316
317 msgid "run in server mode (foreground)"
318 msgstr ""
319
320 msgid "verbose"
321 msgstr "áíáëõôéêÜ"
322
323 msgid "be somewhat more quiet"
324 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
325
326 msgid "sh-style command output"
327 msgstr ""
328
329 msgid "csh-style command output"
330 msgstr ""
331
332 #, fuzzy
333 msgid "|FILE|read options from FILE"
334 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
335
336 msgid "do not detach from the console"
337 msgstr ""
338
339 msgid "do not grab keyboard and mouse"
340 msgstr ""
341
342 #, fuzzy
343 msgid "use a log file for the server"
344 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
345
346 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
347 msgstr ""
348
349 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
350 msgstr ""
351
352 #, fuzzy
353 msgid "do not use the SCdaemon"
354 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
355
356 #, fuzzy
357 #| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
358 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
359 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
360
361 msgid "ignore requests to change the TTY"
362 msgstr ""
363
364 msgid "ignore requests to change the X display"
365 msgstr ""
366
367 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
368 msgstr ""
369
370 msgid "do not use the PIN cache when signing"
371 msgstr ""
372
373 #, fuzzy
374 msgid "disallow the use of an external password cache"
375 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
376
377 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
378 msgstr ""
379
380 #, fuzzy
381 msgid "allow presetting passphrase"
382 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
383
384 msgid "disallow caller to override the pinentry"
385 msgstr ""
386
387 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
388 msgstr ""
389
390 #, fuzzy
391 #| msgid "not supported"
392 msgid "enable ssh support"
393 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
394
395 #, fuzzy
396 #| msgid "not supported"
397 msgid "enable putty support"
398 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
399
400 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
401 #. reporting address.  This is so that we can change the
402 #. reporting address without breaking the translations.
403 #, fuzzy
404 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
405 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
406
407 #, fuzzy
408 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
409 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
410
411 msgid ""
412 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
413 "Secret key management for @GNUPG@\n"
414 msgstr ""
415
416 #, c-format
417 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
418 msgstr ""
419
420 #, fuzzy, c-format
421 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
422 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
423 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
424
425 #, fuzzy, c-format
426 #| msgid "option file `%s': %s\n"
427 msgid "option file '%s': %s\n"
428 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
429
430 #, fuzzy, c-format
431 #| msgid "reading options from `%s'\n"
432 msgid "reading options from '%s'\n"
433 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
434
435 #, fuzzy, c-format
436 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
437 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
438 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
439
440 #, fuzzy, c-format
441 msgid "can't create socket: %s\n"
442 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
443
444 #, c-format
445 msgid "socket name '%s' is too long\n"
446 msgstr ""
447
448 #, fuzzy
449 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
450 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
451
452 #, fuzzy
453 msgid "error getting nonce for the socket\n"
454 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
455
456 #, fuzzy, c-format
457 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
458 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
459
460 #, fuzzy, c-format
461 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
462 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
463
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "listen() failed: %s\n"
466 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
467
468 #, fuzzy, c-format
469 msgid "listening on socket '%s'\n"
470 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
471
472 #, fuzzy, c-format
473 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
474 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
475 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
476
477 #, fuzzy, c-format
478 msgid "directory '%s' created\n"
479 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
480
481 #, fuzzy, c-format
482 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
483 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
484
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
487 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
488
489 #, fuzzy, c-format
490 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
491 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
492
493 #, c-format
494 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
495 msgstr ""
496
497 #, c-format
498 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
499 msgstr ""
500
501 #, c-format
502 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
503 msgstr ""
504
505 #, c-format
506 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
507 msgstr ""
508
509 #, fuzzy, c-format
510 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
511 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
512
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "%s %s stopped\n"
515 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
516
517 #, fuzzy
518 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
519 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
520
521 #, fuzzy
522 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
523 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
524
525 msgid ""
526 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
527 "Password cache maintenance\n"
528 msgstr ""
529
530 msgid ""
531 "@Commands:\n"
532 " "
533 msgstr ""
534 "@ÅíôïëÝò:\n"
535 " "
536
537 msgid ""
538 "@\n"
539 "Options:\n"
540 " "
541 msgstr ""
542 "@\n"
543 "ÅðéëïãÝò:\n"
544 " "
545
546 #, fuzzy
547 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
548 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
549
550 msgid ""
551 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
552 "Secret key maintenance tool\n"
553 msgstr ""
554
555 #, fuzzy
556 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
557 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
558
559 #, fuzzy
560 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
561 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
562
563 msgid ""
564 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
565 "system."
566 msgstr ""
567
568 #, fuzzy
569 msgid ""
570 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
571 "needed to complete this operation."
572 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
573
574 #, fuzzy
575 msgid "cancelled\n"
576 msgstr "Áêýñùóç"
577
578 #, fuzzy, c-format
579 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
580 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
581
582 #, fuzzy, c-format
583 msgid "error opening '%s': %s\n"
584 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
585
586 #, fuzzy, c-format
587 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
588 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
589
590 #, fuzzy, c-format
591 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
592 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
593
594 #, fuzzy, c-format
595 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
596 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
597
598 #, fuzzy, c-format
599 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
600 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
601
602 #, fuzzy, c-format
603 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
604 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
605
606 #, fuzzy, c-format
607 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
608 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
609
610 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
611 msgstr ""
612
613 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
614 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
615 #. Pinentry to insert a line break.  The double
616 #. percent sign is actually needed because it is also
617 #. a printf format string.  If you need to insert a
618 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
619 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
620 #. certificate.
621 #, c-format
622 msgid ""
623 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
624 "certificates?"
625 msgstr ""
626
627 #, fuzzy
628 msgid "Yes"
629 msgstr "íáé|íáß"
630
631 msgid "No"
632 msgstr ""
633
634 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
635 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
636 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
637 #. needed because it is also a printf format string.  If you
638 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
639 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
640 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
641 #. as stored in the certificate.
642 #, c-format
643 msgid ""
644 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
645 "fingerprint:%%0A  %s"
646 msgstr ""
647
648 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
649 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
650 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
651 msgid "Correct"
652 msgstr ""
653
654 msgid "Wrong"
655 msgstr ""
656
657 #, c-format
658 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
659 msgstr ""
660
661 #, c-format
662 msgid ""
663 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
664 "it now."
665 msgstr ""
666
667 #, fuzzy
668 msgid "Change passphrase"
669 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
670
671 msgid "I'll change it later"
672 msgstr ""
673
674 #, fuzzy, c-format
675 msgid ""
676 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
677 "%%0A?"
678 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
679
680 #, fuzzy
681 msgid "Delete key"
682 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
683
684 msgid ""
685 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
686 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
687 msgstr ""
688
689 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
690 msgstr ""
691
692 #, c-format
693 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
694 msgstr ""
695
696 #, c-format
697 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
698 msgstr ""
699
700 #, c-format
701 msgid "checking created signature failed: %s\n"
702 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
703
704 msgid "secret key parts are not available\n"
705 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
706
707 #, fuzzy, c-format
708 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
709 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
710 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
711
712 #, fuzzy, c-format
713 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
714 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
715 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
716
717 #, fuzzy, c-format
718 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
719 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
720 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
721
722 #, fuzzy, c-format
723 msgid "error creating a pipe: %s\n"
724 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
725
726 #, fuzzy, c-format
727 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
728 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
729
730 #, fuzzy, c-format
731 msgid "error forking process: %s\n"
732 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
733
734 #, fuzzy, c-format
735 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
736 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
737
738 #, fuzzy, c-format
739 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
740 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
741
742 #, fuzzy, c-format
743 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
744 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
745
746 #, fuzzy, c-format
747 msgid "error running '%s': terminated\n"
748 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
749
750 #, fuzzy, c-format
751 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
752 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
753
754 #, c-format
755 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
756 msgstr ""
757
758 #, fuzzy, c-format
759 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
760 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
761 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
762
763 #, fuzzy
764 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
765 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
766
767 #, c-format
768 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
769 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
770
771 #, fuzzy, c-format
772 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
773 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
774
775 #, fuzzy, c-format
776 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
777 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
778
779 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
780 msgid "yes"
781 msgstr "íáé|íáß"
782
783 msgid "yY"
784 msgstr "yY"
785
786 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
787 msgid "no"
788 msgstr "ü÷é|ï÷é"
789
790 msgid "nN"
791 msgstr "nN"
792
793 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
794 msgid "quit"
795 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
796
797 msgid "qQ"
798 msgstr "qQ"
799
800 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
801 msgid "okay|okay"
802 msgstr ""
803
804 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
805 msgid "cancel|cancel"
806 msgstr ""
807
808 msgid "oO"
809 msgstr ""
810
811 #, fuzzy
812 msgid "cC"
813 msgstr "c"
814
815 #, c-format
816 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
817 msgstr ""
818
819 #, c-format
820 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
821 msgstr ""
822
823 #, fuzzy, c-format
824 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
825 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
826
827 #, c-format
828 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
829 msgstr ""
830
831 #, fuzzy, c-format
832 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
833 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
834
835 #, c-format
836 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
837 msgstr ""
838
839 #, c-format
840 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
841 msgstr ""
842
843 #, c-format
844 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
845 msgstr ""
846
847 msgid "connection to agent established\n"
848 msgstr ""
849
850 #, fuzzy
851 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
852 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
853
854 #, c-format
855 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
856 msgstr ""
857
858 #, c-format
859 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
860 msgstr ""
861
862 msgid "connection to the dirmngr established\n"
863 msgstr ""
864
865 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
866 #. verbatim.  It will not be printed.
867 msgid "|audit-log-result|Good"
868 msgstr ""
869
870 msgid "|audit-log-result|Bad"
871 msgstr ""
872
873 msgid "|audit-log-result|Not supported"
874 msgstr ""
875
876 #, fuzzy
877 msgid "|audit-log-result|No certificate"
878 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
879
880 #, fuzzy
881 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
882 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
883
884 msgid "|audit-log-result|Error"
885 msgstr ""
886
887 #, fuzzy
888 msgid "|audit-log-result|Not used"
889 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
890
891 #, fuzzy
892 msgid "|audit-log-result|Okay"
893 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
894
895 #, fuzzy
896 msgid "|audit-log-result|Skipped"
897 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
898
899 #, fuzzy
900 msgid "|audit-log-result|Some"
901 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
902
903 #, fuzzy
904 msgid "Certificate chain available"
905 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
906
907 #, fuzzy
908 msgid "root certificate missing"
909 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
910
911 msgid "Data encryption succeeded"
912 msgstr ""
913
914 #, fuzzy
915 msgid "Data available"
916 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
917
918 #, fuzzy
919 msgid "Session key created"
920 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
921
922 #, fuzzy, c-format
923 msgid "algorithm: %s"
924 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
925
926 #, fuzzy, c-format
927 msgid "unsupported algorithm: %s"
928 msgstr ""
929 "\n"
930 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
931
932 #, fuzzy
933 msgid "seems to be not encrypted"
934 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
935
936 msgid "Number of recipients"
937 msgstr ""
938
939 #, c-format
940 msgid "Recipient %d"
941 msgstr ""
942
943 msgid "Data signing succeeded"
944 msgstr ""
945
946 #, fuzzy, c-format
947 msgid "data hash algorithm: %s"
948 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
949
950 #, fuzzy, c-format
951 msgid "Signer %d"
952 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
953
954 #, fuzzy, c-format
955 msgid "attr hash algorithm: %s"
956 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
957
958 msgid "Data decryption succeeded"
959 msgstr ""
960
961 #, fuzzy
962 msgid "Encryption algorithm supported"
963 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
964
965 #, fuzzy
966 msgid "Data verification succeeded"
967 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
968
969 #, fuzzy
970 msgid "Signature available"
971 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
972
973 #, fuzzy
974 msgid "Parsing data succeeded"
975 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
976
977 #, fuzzy, c-format
978 msgid "bad data hash algorithm: %s"
979 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
980
981 #, fuzzy, c-format
982 msgid "Signature %d"
983 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
984
985 #, fuzzy
986 msgid "Certificate chain valid"
987 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
988
989 #, fuzzy
990 msgid "Root certificate trustworthy"
991 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
992
993 #, fuzzy
994 msgid "no CRL found for certificate"
995 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
996
997 #, fuzzy
998 msgid "the available CRL is too old"
999 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1000
1001 #, fuzzy
1002 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1003 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1004
1005 #, fuzzy
1006 msgid "Included certificates"
1007 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1008
1009 msgid "No audit log entries."
1010 msgstr ""
1011
1012 #, fuzzy
1013 msgid "Unknown operation"
1014 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
1015
1016 msgid "Gpg-Agent usable"
1017 msgstr ""
1018
1019 msgid "Dirmngr usable"
1020 msgstr ""
1021
1022 #, fuzzy, c-format
1023 msgid "No help available for '%s'."
1024 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1025
1026 #, fuzzy
1027 msgid "ignoring garbage line"
1028 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1029
1030 #, fuzzy
1031 msgid "[none]"
1032 msgstr "Üãíùóôï"
1033
1034 #, fuzzy
1035 msgid "argument not expected"
1036 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1037
1038 #, fuzzy
1039 msgid "read error"
1040 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
1041
1042 #, fuzzy
1043 msgid "keyword too long"
1044 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
1045
1046 #, fuzzy
1047 msgid "missing argument"
1048 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
1049
1050 #, fuzzy
1051 #| msgid "invalid armor"
1052 msgid "invalid argument"
1053 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
1054
1055 #, fuzzy
1056 msgid "invalid command"
1057 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1058
1059 #, fuzzy
1060 msgid "invalid alias definition"
1061 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1062
1063 #, fuzzy
1064 msgid "out of core"
1065 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1066
1067 #, fuzzy
1068 msgid "invalid option"
1069 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1070
1071 #, c-format
1072 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1073 msgstr ""
1074
1075 #, fuzzy, c-format
1076 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1077 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1078
1079 #, c-format
1080 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1081 msgstr ""
1082
1083 #, fuzzy, c-format
1084 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1085 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1086
1087 #, c-format
1088 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1089 msgstr ""
1090
1091 #, c-format
1092 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1093 msgstr ""
1094
1095 #, fuzzy
1096 msgid "out of core\n"
1097 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1098
1099 #, fuzzy, c-format
1100 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1101 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1102
1103 #, fuzzy, c-format
1104 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1105 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1106
1107 #, fuzzy, c-format
1108 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1109 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
1110
1111 #, fuzzy, c-format
1112 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1113 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1114
1115 #, fuzzy, c-format
1116 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1117 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
1118
1119 #, fuzzy, c-format
1120 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1121 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1122
1123 #, c-format
1124 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1125 msgstr ""
1126
1127 #, fuzzy, c-format
1128 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1129 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1130
1131 msgid "(deadlock?) "
1132 msgstr ""
1133
1134 #, fuzzy, c-format
1135 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1136 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
1137
1138 #, fuzzy, c-format
1139 msgid "waiting for lock %s...\n"
1140 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1141
1142 #, c-format
1143 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
1144 msgstr ""
1145
1146 #, c-format
1147 msgid "armor: %s\n"
1148 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1149
1150 msgid "invalid armor header: "
1151 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1152
1153 msgid "armor header: "
1154 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1155
1156 msgid "invalid clearsig header\n"
1157 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1158
1159 #, fuzzy
1160 msgid "unknown armor header: "
1161 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1162
1163 msgid "nested clear text signatures\n"
1164 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1165
1166 #, fuzzy
1167 msgid "unexpected armor: "
1168 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1169
1170 msgid "invalid dash escaped line: "
1171 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1172
1173 #, fuzzy, c-format
1174 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1175 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1176
1177 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1178 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1179
1180 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1181 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1182
1183 msgid "malformed CRC\n"
1184 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1185
1186 #, fuzzy, c-format
1187 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1188 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1189
1190 #, fuzzy
1191 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1192 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1193
1194 msgid "error in trailer line\n"
1195 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1196
1197 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1198 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1199
1200 #, c-format
1201 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1202 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1203
1204 msgid ""
1205 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1206 msgstr ""
1207 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1208 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1209
1210 #, fuzzy, c-format
1211 #| msgid "not human readable"
1212 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1213 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1214
1215 msgid ""
1216 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1217 "an '='\n"
1218 msgstr ""
1219 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1220 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1221
1222 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1223 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1224
1225 #, fuzzy
1226 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1227 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1228
1229 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1230 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1231
1232 #, fuzzy
1233 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1234 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1235
1236 #, fuzzy
1237 #| msgid ""
1238 #| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
1239 #| "with an '='\n"
1240 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1241 msgstr ""
1242 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1243 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1244
1245 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1246 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1247
1248 #, c-format
1249 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1250 msgstr ""
1251
1252 msgid "Enter passphrase: "
1253 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
1254
1255 #, fuzzy, c-format
1256 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1257 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1258 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1259
1260 #, c-format
1261 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1262 msgstr ""
1263
1264 #, fuzzy, c-format
1265 #| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1266 msgid "WARNING: %s\n"
1267 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1268
1269 #, fuzzy, c-format
1270 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1271 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1272
1273 #, c-format
1274 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1275 msgstr ""
1276
1277 #, fuzzy
1278 msgid "can't do this in batch mode\n"
1279 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1280
1281 #, fuzzy
1282 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1283 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1284
1285 #, fuzzy
1286 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1287 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1288
1289 msgid "Your selection? "
1290 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1291
1292 msgid "[not set]"
1293 msgstr ""
1294
1295 #, fuzzy
1296 msgid "male"
1297 msgstr "enable"
1298
1299 #, fuzzy
1300 msgid "female"
1301 msgstr "enable"
1302
1303 #, fuzzy
1304 msgid "unspecified"
1305 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1306
1307 #, fuzzy
1308 msgid "not forced"
1309 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1310
1311 msgid "forced"
1312 msgstr ""
1313
1314 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1315 msgstr ""
1316
1317 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1318 msgstr ""
1319
1320 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1321 msgstr ""
1322
1323 msgid "Cardholder's surname: "
1324 msgstr ""
1325
1326 msgid "Cardholder's given name: "
1327 msgstr ""
1328
1329 #, c-format
1330 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1331 msgstr ""
1332
1333 #, fuzzy
1334 msgid "URL to retrieve public key: "
1335 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1336
1337 #, c-format
1338 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1339 msgstr ""
1340
1341 #, fuzzy, c-format
1342 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1343 msgid "error reading '%s': %s\n"
1344 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1345
1346 #, fuzzy, c-format
1347 msgid "error writing '%s': %s\n"
1348 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1349
1350 msgid "Login data (account name): "
1351 msgstr ""
1352
1353 #, c-format
1354 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1355 msgstr ""
1356
1357 msgid "Private DO data: "
1358 msgstr ""
1359
1360 #, c-format
1361 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1362 msgstr ""
1363
1364 #, fuzzy
1365 msgid "Language preferences: "
1366 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1367
1368 #, fuzzy
1369 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1370 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1371
1372 #, fuzzy
1373 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1374 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1375
1376 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1377 msgstr ""
1378
1379 #, fuzzy
1380 msgid "Error: invalid response.\n"
1381 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1382
1383 #, fuzzy
1384 msgid "CA fingerprint: "
1385 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1386
1387 #, fuzzy
1388 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1389 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1390
1391 #, fuzzy, c-format
1392 msgid "key operation not possible: %s\n"
1393 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1394
1395 #, fuzzy
1396 msgid "not an OpenPGP card"
1397 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1398
1399 #, fuzzy, c-format
1400 msgid "error getting current key info: %s\n"
1401 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1402
1403 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1404 msgstr ""
1405
1406 msgid ""
1407 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1408 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1409 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1410 msgstr ""
1411
1412 #, fuzzy, c-format
1413 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1414 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1415
1416 #, fuzzy, c-format
1417 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1418 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1419
1420 #, fuzzy, c-format
1421 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1422 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1423
1424 #, c-format
1425 msgid "rounded up to %u bits\n"
1426 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1427
1428 #, c-format
1429 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1430 msgstr ""
1431
1432 #, c-format
1433 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1434 msgstr ""
1435
1436 #, fuzzy, c-format
1437 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1438 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1439
1440 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1441 msgstr ""
1442
1443 #, fuzzy
1444 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1445 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1446
1447 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1448 msgstr ""
1449
1450 #, c-format
1451 msgid ""
1452 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1453 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1454 "You should change them using the command --change-pin\n"
1455 msgstr ""
1456
1457 #, fuzzy
1458 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1459 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1460
1461 #, fuzzy
1462 msgid "   (1) Signature key\n"
1463 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1464
1465 #, fuzzy
1466 msgid "   (2) Encryption key\n"
1467 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1468
1469 msgid "   (3) Authentication key\n"
1470 msgstr ""
1471
1472 msgid "Invalid selection.\n"
1473 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1474
1475 #, fuzzy
1476 msgid "Please select where to store the key:\n"
1477 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1478
1479 #, fuzzy, c-format
1480 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1481 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1482
1483 #, fuzzy
1484 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1485 msgid "This command is not supported by this card\n"
1486 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1487
1488 #, fuzzy
1489 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1490 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1491
1492 #, fuzzy
1493 msgid "Continue? (y/N) "
1494 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
1495
1496 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1497 msgstr ""
1498
1499 msgid "quit this menu"
1500 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1501
1502 #, fuzzy
1503 msgid "show admin commands"
1504 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1505
1506 msgid "show this help"
1507 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1508
1509 #, fuzzy
1510 msgid "list all available data"
1511 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1512
1513 msgid "change card holder's name"
1514 msgstr ""
1515
1516 msgid "change URL to retrieve key"
1517 msgstr ""
1518
1519 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1520 msgstr ""
1521
1522 #, fuzzy
1523 msgid "change the login name"
1524 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1525
1526 #, fuzzy
1527 msgid "change the language preferences"
1528 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1529
1530 msgid "change card holder's sex"
1531 msgstr ""
1532
1533 #, fuzzy
1534 msgid "change a CA fingerprint"
1535 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1536
1537 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1538 msgstr ""
1539
1540 #, fuzzy
1541 msgid "generate new keys"
1542 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1543
1544 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1545 msgstr ""
1546
1547 msgid "verify the PIN and list all data"
1548 msgstr ""
1549
1550 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1551 msgstr ""
1552
1553 msgid "destroy all keys and data"
1554 msgstr ""
1555
1556 msgid "gpg/card> "
1557 msgstr ""
1558
1559 #, fuzzy
1560 msgid "Admin-only command\n"
1561 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1562
1563 #, fuzzy
1564 msgid "Admin commands are allowed\n"
1565 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1566
1567 #, fuzzy
1568 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1569 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1570
1571 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1572 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1573
1574 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1575 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1576
1577 #, fuzzy, c-format
1578 #| msgid "can't open `%s'\n"
1579 msgid "can't open '%s'\n"
1580 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1581
1582 #, fuzzy, c-format
1583 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1584 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1585
1586 #, c-format
1587 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1588 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1589
1590 #, fuzzy, c-format
1591 msgid "key \"%s\" not found\n"
1592 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1593
1594 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1595 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1596
1597 #, fuzzy
1598 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1599 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1600
1601 #, fuzzy
1602 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1603 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1604
1605 #, fuzzy
1606 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1607 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1608
1609 #, fuzzy, c-format
1610 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1611 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1612
1613 msgid "key"
1614 msgstr "key"
1615
1616 #, fuzzy
1617 #| msgid "Pubkey: "
1618 msgid "subkey"
1619 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1620
1621 #, c-format
1622 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1623 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1624
1625 msgid "ownertrust information cleared\n"
1626 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1627
1628 #, c-format
1629 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1630 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1631
1632 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1633 msgstr ""
1634 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1635
1636 #, c-format
1637 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1638 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1639
1640 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1641 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1642
1643 #, c-format
1644 msgid "using cipher %s\n"
1645 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1646
1647 #, fuzzy, c-format
1648 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1649 msgid "'%s' already compressed\n"
1650 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1651
1652 #, fuzzy, c-format
1653 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1654 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1655 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1656
1657 #, fuzzy, c-format
1658 #| msgid "reading from `%s'\n"
1659 msgid "reading from '%s'\n"
1660 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1661
1662 #, fuzzy, c-format
1663 msgid ""
1664 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1665 msgstr ""
1666 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1667 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1668
1669 #, fuzzy, c-format
1670 msgid ""
1671 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1672 "preferences\n"
1673 msgstr ""
1674 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1675 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1676
1677 #, c-format
1678 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1679 msgstr ""
1680 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1681 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1682
1683 #, c-format
1684 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1685 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1686
1687 #, c-format
1688 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1689 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1690
1691 #, c-format
1692 msgid "%s encrypted data\n"
1693 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1694
1695 #, c-format
1696 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1697 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1698
1699 msgid ""
1700 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1701 msgstr ""
1702 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1703 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1704
1705 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1706 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1707
1708 msgid "no remote program execution supported\n"
1709 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1710
1711 msgid ""
1712 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1713 msgstr ""
1714 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1715 "áñ÷åßïõ\n"
1716
1717 #, fuzzy
1718 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1719 msgstr ""
1720 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1721
1722 #, fuzzy, c-format
1723 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1724 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1725
1726 #, fuzzy, c-format
1727 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1728 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1729
1730 #, c-format
1731 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1732 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1733
1734 msgid "unnatural exit of external program\n"
1735 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1736
1737 msgid "unable to execute external program\n"
1738 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1739
1740 #, c-format
1741 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1742 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1743
1744 #, fuzzy, c-format
1745 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1746 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1747 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1748
1749 #, fuzzy, c-format
1750 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1751 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1752 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1753
1754 #, fuzzy
1755 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1756 msgstr ""
1757 "\n"
1758 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1759 "\n"
1760
1761 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1762 msgstr ""
1763
1764 #, fuzzy
1765 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1766 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1767
1768 #, fuzzy
1769 msgid "remove unusable parts from key during export"
1770 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1771
1772 msgid "remove as much as possible from key during export"
1773 msgstr ""
1774
1775 #, fuzzy
1776 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1777 msgid " - skipped"
1778 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1779
1780 #, fuzzy, c-format
1781 #| msgid "writing to `%s'\n"
1782 msgid "writing to '%s'\n"
1783 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
1784
1785 #, fuzzy, c-format
1786 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1787 msgstr ""
1788 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1789
1790 #, fuzzy
1791 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1792 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1793
1794 #, fuzzy, c-format
1795 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1796 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1797
1798 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1799 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1800
1801 #, fuzzy, c-format
1802 #| msgid "error creating `%s': %s\n"
1803 msgid "error creating '%s': %s\n"
1804 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1805
1806 #, fuzzy
1807 msgid "[User ID not found]"
1808 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1809
1810 #, fuzzy, c-format
1811 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1812 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1813
1814 #, c-format
1815 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1816 msgstr ""
1817
1818 #, fuzzy, c-format
1819 msgid "error looking up: %s\n"
1820 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1821
1822 #, fuzzy, c-format
1823 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1824 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1825 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1826
1827 #, fuzzy, c-format
1828 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1829 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1830
1831 #, fuzzy, c-format
1832 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1833 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1834
1835 #, fuzzy
1836 msgid "No fingerprint"
1837 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1838
1839 #, fuzzy, c-format
1840 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1841 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1842
1843 #, fuzzy, c-format
1844 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1845 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1846 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
1847
1848 #, fuzzy, c-format
1849 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1850 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1851 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
1852
1853 #, c-format
1854 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1855 msgstr ""
1856
1857 #, fuzzy, c-format
1858 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1859 msgstr ""
1860 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1861
1862 #, fuzzy, c-format
1863 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1864 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1865
1866 #, fuzzy
1867 msgid "make a signature"
1868 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1869
1870 #, fuzzy
1871 msgid "make a clear text signature"
1872 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1873
1874 msgid "make a detached signature"
1875 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1876
1877 msgid "encrypt data"
1878 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1879
1880 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1881 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1882
1883 msgid "decrypt data (default)"
1884 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1885
1886 msgid "verify a signature"
1887 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1888
1889 msgid "list keys"
1890 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1891
1892 msgid "list keys and signatures"
1893 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1894
1895 #, fuzzy
1896 msgid "list and check key signatures"
1897 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1898
1899 msgid "list keys and fingerprints"
1900 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1901
1902 msgid "list secret keys"
1903 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1904
1905 msgid "generate a new key pair"
1906 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1907
1908 #, fuzzy
1909 #| msgid "generate a new key pair"
1910 msgid "quickly generate a new key pair"
1911 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1912
1913 #, fuzzy
1914 #| msgid "generate a new key pair"
1915 msgid "quickly add a new user-id"
1916 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1917
1918 #, fuzzy
1919 #| msgid "generate a new key pair"
1920 msgid "quickly revoke a user-id"
1921 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1922
1923 msgid "full featured key pair generation"
1924 msgstr ""
1925
1926 msgid "generate a revocation certificate"
1927 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1928
1929 msgid "remove keys from the public keyring"
1930 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1931
1932 msgid "remove keys from the secret keyring"
1933 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1934
1935 #, fuzzy
1936 #| msgid "sign a key"
1937 msgid "quickly sign a key"
1938 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1939
1940 #, fuzzy
1941 #| msgid "sign a key locally"
1942 msgid "quickly sign a key locally"
1943 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1944
1945 msgid "sign a key"
1946 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1947
1948 msgid "sign a key locally"
1949 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1950
1951 msgid "sign or edit a key"
1952 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1953
1954 #, fuzzy
1955 msgid "change a passphrase"
1956 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
1957
1958 msgid "export keys"
1959 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1960
1961 msgid "export keys to a keyserver"
1962 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1963
1964 msgid "import keys from a keyserver"
1965 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1966
1967 msgid "search for keys on a keyserver"
1968 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1969
1970 msgid "update all keys from a keyserver"
1971 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1972
1973 msgid "import/merge keys"
1974 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1975
1976 msgid "print the card status"
1977 msgstr ""
1978
1979 msgid "change data on a card"
1980 msgstr ""
1981
1982 msgid "change a card's PIN"
1983 msgstr ""
1984
1985 msgid "update the trust database"
1986 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1987
1988 #, fuzzy
1989 msgid "print message digests"
1990 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1991
1992 msgid "run in server mode"
1993 msgstr ""
1994
1995 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
1996 msgstr ""
1997
1998 msgid "create ascii armored output"
1999 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
2000
2001 #, fuzzy
2002 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2003 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
2004
2005 #, fuzzy
2006 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2007 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
2008
2009 #, fuzzy
2010 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2011 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
2012
2013 msgid "use canonical text mode"
2014 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
2015
2016 #, fuzzy
2017 msgid "|FILE|write output to FILE"
2018 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
2019
2020 msgid "do not make any changes"
2021 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
2022
2023 msgid "prompt before overwriting"
2024 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
2025
2026 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2027 msgstr ""
2028
2029 msgid ""
2030 "@\n"
2031 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2032 msgstr ""
2033 "@\n"
2034 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
2035
2036 msgid ""
2037 "@\n"
2038 "Examples:\n"
2039 "\n"
2040 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2041 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2042 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2043 " --list-keys [names]        show keys\n"
2044 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2045 msgstr ""
2046 "@\n"
2047 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
2048 "\n"
2049 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
2050 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2051 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2052 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
2053 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
2054
2055 #, fuzzy
2056 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2057 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
2058 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2059
2060 #, fuzzy
2061 #| msgid ""
2062 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2063 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2064 #| "default operation depends on the input data\n"
2065 msgid ""
2066 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
2067 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2068 "Default operation depends on the input data\n"
2069 msgstr ""
2070 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2071 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
2072 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
2073
2074 msgid ""
2075 "\n"
2076 "Supported algorithms:\n"
2077 msgstr ""
2078 "\n"
2079 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2080
2081 msgid "Pubkey: "
2082 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2083
2084 msgid "Cipher: "
2085 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2086
2087 msgid "Hash: "
2088 msgstr "Hash: "
2089
2090 msgid "Compression: "
2091 msgstr "Óõìðßåóç: "
2092
2093 #, fuzzy, c-format
2094 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2095 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2096
2097 msgid "conflicting commands\n"
2098 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2099
2100 #, fuzzy, c-format
2101 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2102 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2103
2104 #, fuzzy, c-format
2105 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2106 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2107
2108 #, fuzzy, c-format
2109 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2110 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2111
2112 #, fuzzy, c-format
2113 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2114 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2115
2116 #, fuzzy, c-format
2117 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2118 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2119
2120 #, fuzzy, c-format
2121 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2122 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2123
2124 #, fuzzy, c-format
2125 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2126 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2127
2128 #, fuzzy, c-format
2129 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2130 msgstr ""
2131 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2132
2133 #, fuzzy, c-format
2134 msgid ""
2135 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2136 msgstr ""
2137 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2138
2139 #, fuzzy, c-format
2140 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2141 msgstr ""
2142 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2143
2144 #, fuzzy, c-format
2145 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2146 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2147
2148 #, fuzzy, c-format
2149 msgid ""
2150 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2151 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2152
2153 #, fuzzy, c-format
2154 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2155 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2156
2157 #, fuzzy, c-format
2158 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2159 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2160
2161 msgid "display photo IDs during key listings"
2162 msgstr ""
2163
2164 #, fuzzy
2165 msgid "show key usage information during key listings"
2166 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2167
2168 msgid "show policy URLs during signature listings"
2169 msgstr ""
2170
2171 #, fuzzy
2172 msgid "show all notations during signature listings"
2173 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2174
2175 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2176 msgstr ""
2177
2178 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2179 msgstr ""
2180
2181 #, fuzzy
2182 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2183 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2184
2185 msgid "show user ID validity during key listings"
2186 msgstr ""
2187
2188 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2189 msgstr ""
2190
2191 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2192 msgstr ""
2193
2194 #, fuzzy
2195 msgid "show the keyring name in key listings"
2196 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2197
2198 #, fuzzy
2199 msgid "show expiration dates during signature listings"
2200 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2201
2202 #, fuzzy
2203 msgid "available TOFU policies:\n"
2204 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2205
2206 #, fuzzy, c-format
2207 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2208 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
2209
2210 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2211 msgstr ""
2212
2213 #, fuzzy, c-format
2214 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2215 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2216 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2217
2218 #, fuzzy, c-format
2219 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2220 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2221 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2222
2223 #, fuzzy, c-format
2224 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2225 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2226
2227 #, fuzzy, c-format
2228 msgid "\"%s\" is not a proper mail address\n"
2229 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
2230
2231 #, fuzzy, c-format
2232 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2233 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2234
2235 #, fuzzy, c-format
2236 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2237 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2238
2239 #, fuzzy
2240 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2241 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2242
2243 #, fuzzy, c-format
2244 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2245 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2246
2247 #, fuzzy
2248 msgid "invalid keyserver options\n"
2249 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2250
2251 #, c-format
2252 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2253 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2254
2255 msgid "invalid import options\n"
2256 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2257
2258 #, fuzzy, c-format
2259 msgid "invalid filter option: %s\n"
2260 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2261
2262 #, c-format
2263 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2264 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2265
2266 msgid "invalid export options\n"
2267 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2268
2269 #, fuzzy, c-format
2270 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2271 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2272
2273 #, fuzzy
2274 msgid "invalid list options\n"
2275 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2276
2277 msgid "display photo IDs during signature verification"
2278 msgstr ""
2279
2280 msgid "show policy URLs during signature verification"
2281 msgstr ""
2282
2283 #, fuzzy
2284 msgid "show all notations during signature verification"
2285 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2286
2287 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2288 msgstr ""
2289
2290 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2291 msgstr ""
2292
2293 #, fuzzy
2294 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2295 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2296
2297 #, fuzzy
2298 msgid "show user ID validity during signature verification"
2299 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2300
2301 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2302 msgstr ""
2303
2304 #, fuzzy
2305 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2306 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2307
2308 msgid "validate signatures with PKA data"
2309 msgstr ""
2310
2311 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2312 msgstr ""
2313
2314 #, fuzzy, c-format
2315 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2316 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2317
2318 #, fuzzy
2319 msgid "invalid verify options\n"
2320 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2321
2322 #, c-format
2323 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2324 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2325
2326 #, fuzzy, c-format
2327 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2328 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2329
2330 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2331 msgstr ""
2332
2333 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2334 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2335
2336 #, c-format
2337 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2338 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2339
2340 #, c-format
2341 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2342 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2343
2344 #, c-format
2345 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2346 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2347
2348 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2349 msgstr ""
2350
2351 #, fuzzy, c-format
2352 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2353 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2354
2355 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2356 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2357
2358 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2359 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2360
2361 #, fuzzy
2362 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2363 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2364
2365 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2366 msgstr ""
2367 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2368 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2369
2370 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2371 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2372
2373 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2374 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2375
2376 #, fuzzy
2377 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2378 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2379
2380 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2381 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2382
2383 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2384 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2385
2386 #, fuzzy
2387 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2388 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2389 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2390
2391 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2392 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2393
2394 msgid "invalid default preferences\n"
2395 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2396
2397 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2398 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2399
2400 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2401 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2402
2403 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2404 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2405
2406 #, c-format
2407 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2408 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2409
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2412 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2413
2414 #, fuzzy, c-format
2415 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2416 msgstr ""
2417 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2418
2419 #, fuzzy, c-format
2420 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2421 msgstr ""
2422 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2423
2424 #, c-format
2425 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2426 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2427
2428 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2429 msgstr ""
2430 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2431 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2432
2433 msgid "--store [filename]"
2434 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2435
2436 msgid "--symmetric [filename]"
2437 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2438
2439 #, fuzzy, c-format
2440 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2441 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2442
2443 msgid "--encrypt [filename]"
2444 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2445
2446 #, fuzzy
2447 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2448 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2449
2450 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2451 msgstr ""
2452
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2455 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2456
2457 msgid "--sign [filename]"
2458 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2459
2460 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2461 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2462
2463 #, fuzzy
2464 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2465 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2466
2467 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2468 msgstr ""
2469
2470 #, fuzzy, c-format
2471 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2472 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2473
2474 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2475 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2476
2477 msgid "--clearsign [filename]"
2478 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2479
2480 msgid "--decrypt [filename]"
2481 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2482
2483 msgid "--sign-key user-id"
2484 msgstr "--sign-key user-id"
2485
2486 msgid "--lsign-key user-id"
2487 msgstr "--lsign-key user-id"
2488
2489 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2490 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2491
2492 #, fuzzy
2493 msgid "--passwd <user-id>"
2494 msgstr "--sign-key user-id"
2495
2496 #, c-format
2497 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2498 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2499
2500 #, c-format
2501 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2502 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2503
2504 #, c-format
2505 msgid "key export failed: %s\n"
2506 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2507
2508 #, fuzzy, c-format
2509 #| msgid "key export failed: %s\n"
2510 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2511 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2512
2513 #, c-format
2514 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2515 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2516
2517 #, c-format
2518 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2519 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2520
2521 #, c-format
2522 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2523 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2524
2525 #, c-format
2526 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2527 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2528
2529 #, fuzzy, c-format
2530 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2531 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2532 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2533
2534 #, fuzzy, c-format
2535 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2536 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
2537
2538 #, c-format
2539 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2540 msgstr ""
2541
2542 msgid "[filename]"
2543 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2544
2545 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2546 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2547
2548 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2549 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2550
2551 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2552 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2553
2554 #, fuzzy
2555 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2556 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2557
2558 #, fuzzy
2559 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2560 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2561
2562 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2563 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2564
2565 msgid "|FD|write status info to this FD"
2566 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2567
2568 msgid "|ALGO|reject signatures made with ALGO"
2569 msgstr ""
2570
2571 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2572 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2573
2574 #, fuzzy
2575 msgid ""
2576 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2577 "Check signatures against known trusted keys\n"
2578 msgstr ""
2579 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2580 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2581
2582 msgid "No help available"
2583 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2584
2585 #, fuzzy, c-format
2586 #| msgid "No help available for `%s'"
2587 msgid "No help available for '%s'"
2588 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2589
2590 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2591 msgstr ""
2592
2593 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2594 msgstr ""
2595
2596 #, fuzzy
2597 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2598 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2599
2600 #, fuzzy
2601 msgid "do not update the trustdb after import"
2602 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2603
2604 #, fuzzy
2605 msgid "show key during import"
2606 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2607
2608 msgid "only accept updates to existing keys"
2609 msgstr ""
2610
2611 #, fuzzy
2612 msgid "remove unusable parts from key after import"
2613 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2614
2615 msgid "remove as much as possible from key after import"
2616 msgstr ""
2617
2618 msgid "run import filters and export key immediately"
2619 msgstr ""
2620
2621 #, c-format
2622 msgid "skipping block of type %d\n"
2623 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2624
2625 #, fuzzy, c-format
2626 msgid "%lu keys processed so far\n"
2627 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2628
2629 #, c-format
2630 msgid "Total number processed: %lu\n"
2631 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2632
2633 #, fuzzy, c-format
2634 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2635 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2636 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2637
2638 #, c-format
2639 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2640 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2641
2642 #, c-format
2643 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2644 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2645
2646 #, c-format
2647 msgid "              imported: %lu"
2648 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2649
2650 #, c-format
2651 msgid "             unchanged: %lu\n"
2652 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2653
2654 #, c-format
2655 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2656 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2657
2658 #, c-format
2659 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2660 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2661
2662 #, c-format
2663 msgid "        new signatures: %lu\n"
2664 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2665
2666 #, c-format
2667 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2668 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2669
2670 #, c-format
2671 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2672 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2673
2674 #, c-format
2675 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2676 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2677
2678 #, c-format
2679 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2680 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2681
2682 #, c-format
2683 msgid "          not imported: %lu\n"
2684 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2685
2686 #, fuzzy, c-format
2687 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2688 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2689
2690 #, fuzzy, c-format
2691 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2692 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2693
2694 #, c-format
2695 msgid ""
2696 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2697 "algorithms on these user IDs:\n"
2698 msgstr ""
2699
2700 #, c-format
2701 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2702 msgstr ""
2703
2704 #, fuzzy, c-format
2705 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2706 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2707
2708 #, c-format
2709 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2710 msgstr ""
2711
2712 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2713 msgstr ""
2714
2715 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2716 msgstr ""
2717
2718 #, c-format
2719 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2720 msgstr ""
2721
2722 #, fuzzy, c-format
2723 msgid "key %s: no user ID\n"
2724 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2725
2726 #, fuzzy, c-format
2727 msgid "key %s: %s\n"
2728 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
2729
2730 msgid "rejected by import screener"
2731 msgstr ""
2732
2733 #, fuzzy, c-format
2734 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2735 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2736
2737 #, fuzzy, c-format
2738 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2739 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2740
2741 #, fuzzy, c-format
2742 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2743 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2744
2745 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2746 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2747
2748 #, fuzzy, c-format
2749 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2750 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2751
2752 #, fuzzy, c-format
2753 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2754 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2755
2756 #, c-format
2757 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2758 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2759
2760 #, fuzzy, c-format
2761 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2762 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2763 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2764
2765 #, fuzzy, c-format
2766 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2767 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2768
2769 #, fuzzy, c-format
2770 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2771 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2772
2773 #, fuzzy, c-format
2774 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2775 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2776
2777 #, fuzzy, c-format
2778 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2779 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2780
2781 #, fuzzy, c-format
2782 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2783 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2784
2785 #, fuzzy, c-format
2786 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2787 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2788
2789 #, fuzzy, c-format
2790 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2791 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2792
2793 #, fuzzy, c-format
2794 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2795 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2796
2797 #, fuzzy, c-format
2798 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2799 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2800
2801 #, fuzzy, c-format
2802 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2803 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2804
2805 #, fuzzy, c-format
2806 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2807 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2808
2809 #, fuzzy, c-format
2810 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2811 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2812
2813 #, fuzzy, c-format
2814 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2815 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2816
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2819 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2820
2821 #, fuzzy, c-format
2822 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2823 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2824
2825 #, fuzzy, c-format
2826 msgid "key %s: secret key imported\n"
2827 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2828
2829 #, fuzzy, c-format
2830 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2831 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2832 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2833
2834 #, fuzzy, c-format
2835 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2836 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
2837
2838 #, fuzzy, c-format
2839 msgid "secret key %s: %s\n"
2840 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2841
2842 #, fuzzy
2843 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2844 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2845
2846 #, fuzzy, c-format
2847 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2848 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2849
2850 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2851 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2852 #. actual private key data is stored on the card.  A
2853 #. single smartcard can have up to three private key
2854 #. data.  Importing private key stub is always
2855 #. skipped in 2.1, and it returns
2856 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2857 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2858 #. references to a card will be automatically
2859 #. created again.
2860 #, c-format
2861 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2862 msgstr ""
2863
2864 #, fuzzy, c-format
2865 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2866 msgstr ""
2867 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2868 "áíÜêëçóçò\n"
2869
2870 #, fuzzy, c-format
2871 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2872 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2873
2874 #, fuzzy, c-format
2875 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2876 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2877
2878 #, fuzzy, c-format
2879 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2880 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2881
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2884 msgstr ""
2885 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
2886 "\"%s\"\n"
2887
2888 #, fuzzy, c-format
2889 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2890 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2891
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2894 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2895
2896 #, fuzzy, c-format
2897 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2898 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2899
2900 #, fuzzy, c-format
2901 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2902 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2903
2904 #, fuzzy, c-format
2905 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2906 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2907
2908 #, fuzzy, c-format
2909 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2910 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2911
2912 #, fuzzy, c-format
2913 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2914 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2915
2916 #, fuzzy, c-format
2917 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2918 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2919
2920 #, fuzzy, c-format
2921 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2922 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2923
2924 #, fuzzy, c-format
2925 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2926 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2927
2928 #, fuzzy, c-format
2929 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2930 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2931
2932 #, fuzzy, c-format
2933 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2934 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2935
2936 #, fuzzy, c-format
2937 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2938 msgstr ""
2939 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2940
2941 #, fuzzy, c-format
2942 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2943 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2944
2945 #, fuzzy, c-format
2946 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2947 msgstr ""
2948 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2949
2950 #, fuzzy, c-format
2951 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2952 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2953
2954 #, fuzzy, c-format
2955 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2956 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2957
2958 #, fuzzy, c-format
2959 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2960 msgstr ""
2961 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
2962 "%08lX\n"
2963
2964 #, fuzzy, c-format
2965 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2966 msgstr ""
2967 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2968 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2969
2970 #, fuzzy, c-format
2971 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2972 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2973
2974 #, fuzzy, c-format
2975 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2976 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2977
2978 #, fuzzy, c-format
2979 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2980 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2981
2982 #, fuzzy, c-format
2983 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2984 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2985 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2986
2987 #, fuzzy, c-format
2988 msgid "keybox '%s' created\n"
2989 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2990
2991 #, fuzzy, c-format
2992 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2993 msgid "keyring '%s' created\n"
2994 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2995
2996 #, fuzzy, c-format
2997 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2998 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2999
3000 #, fuzzy, c-format
3001 msgid "error opening key DB: %s\n"
3002 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
3003
3004 #, c-format
3005 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3006 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3007
3008 msgid "[revocation]"
3009 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3010
3011 msgid "[self-signature]"
3012 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3013
3014 #, fuzzy, c-format
3015 msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
3016 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
3017
3018 #, fuzzy, c-format
3019 msgid ""
3020 "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
3021 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
3022
3023 #, fuzzy
3024 msgid " (reordered signatures follow)"
3025 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3026
3027 #, fuzzy, c-format
3028 msgid "key %s:\n"
3029 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
3030
3031 #, fuzzy, c-format
3032 msgid "%d duplicate signature removed\n"
3033 msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
3034 msgstr[0] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3035 msgstr[1] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3036
3037 #, fuzzy, c-format
3038 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3039 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
3040 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3041 msgstr[0] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3042 msgstr[1] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3043
3044 #, fuzzy, c-format
3045 #| msgid "%d bad signatures\n"
3046 msgid "%d bad signature\n"
3047 msgid_plural "%d bad signatures\n"
3048 msgstr[0] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3049 msgstr[1] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3050
3051 #, fuzzy, c-format
3052 msgid "%d signature reordered\n"
3053 msgid_plural "%d signatures reordered\n"
3054 msgstr[0] "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3055 msgstr[1] "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3056
3057 #, c-format
3058 msgid ""
3059 "Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
3060 "all signatures.\n"
3061 msgstr ""
3062
3063 #, fuzzy
3064 msgid ""
3065 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3066 "keys\n"
3067 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3068 "etc.)\n"
3069 msgstr ""
3070 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3071 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3072 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3073 "\n"
3074
3075 #, fuzzy, c-format
3076 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3077 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3078
3079 #, fuzzy, c-format
3080 msgid "  %d = I trust fully\n"
3081 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3082
3083 msgid ""
3084 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3085 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3086 "trust signatures on your behalf.\n"
3087 msgstr ""
3088
3089 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3090 msgstr ""
3091
3092 #, c-format
3093 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
3094 msgstr ""
3095
3096 #, c-format
3097 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3098 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3099
3100 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3101 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3102
3103 msgid "  Unable to sign.\n"
3104 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3105
3106 #, c-format
3107 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3108 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3109
3110 #, c-format
3111 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3112 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3113
3114 #, fuzzy, c-format
3115 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3116 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3117
3118 #, fuzzy
3119 msgid "Sign it? (y/N) "
3120 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3121
3122 #, c-format
3123 msgid ""
3124 "The self-signature on \"%s\"\n"
3125 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3126 msgstr ""
3127 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3128 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3129
3130 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3131 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3132
3133 #, c-format
3134 msgid ""
3135 "Your current signature on \"%s\"\n"
3136 "has expired.\n"
3137 msgstr ""
3138 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3139 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3140
3141 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3142 msgstr ""
3143 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3144
3145 #, c-format
3146 msgid ""
3147 "Your current signature on \"%s\"\n"
3148 "is a local signature.\n"
3149 msgstr ""
3150 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3151 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3152
3153 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3154 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3155
3156 #, fuzzy, c-format
3157 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3158 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3159
3160 #, fuzzy, c-format
3161 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3162 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3163
3164 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3165 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3166
3167 #, fuzzy, c-format
3168 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3169 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3170
3171 msgid "This key has expired!"
3172 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3173
3174 #, c-format
3175 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3176 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3177
3178 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3179 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3180
3181 msgid ""
3182 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3183 "belongs\n"
3184 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3185 msgstr ""
3186 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3187 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3188 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3189
3190 #, c-format
3191 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3192 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3193
3194 #, c-format
3195 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3196 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3197
3198 #, c-format
3199 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3200 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3201
3202 #, c-format
3203 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3204 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3205
3206 #, fuzzy
3207 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3208 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3209
3210 #, fuzzy, c-format
3211 msgid ""
3212 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3213 "key \"%s\" (%s)\n"
3214 msgstr ""
3215 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3216 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3217
3218 #, fuzzy
3219 msgid "This will be a self-signature.\n"
3220 msgstr ""
3221 "\n"
3222 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3223
3224 #, fuzzy
3225 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3226 msgstr ""
3227 "\n"
3228 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3229
3230 #, fuzzy
3231 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3232 msgstr ""
3233 "\n"
3234 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3235 "\n"
3236
3237 #, fuzzy
3238 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3239 msgstr ""
3240 "\n"
3241 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3242
3243 #, fuzzy
3244 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3245 msgstr ""
3246 "\n"
3247 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3248 "\n"
3249
3250 #, fuzzy
3251 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3252 msgstr ""
3253 "\n"
3254 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3255
3256 #, fuzzy
3257 msgid "I have checked this key casually.\n"
3258 msgstr ""
3259 "\n"
3260 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3261
3262 #, fuzzy
3263 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3264 msgstr ""
3265 "\n"
3266 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3267
3268 #, fuzzy
3269 msgid "Really sign? (y/N) "
3270 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3271
3272 #, c-format
3273 msgid "signing failed: %s\n"
3274 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3275
3276 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3277 msgstr ""
3278
3279 #, fuzzy, c-format
3280 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3281 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3282 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
3283
3284 msgid "save and quit"
3285 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3286
3287 #, fuzzy
3288 msgid "show key fingerprint"
3289 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3290
3291 #, fuzzy
3292 msgid "show the keygrip"
3293 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3294
3295 msgid "list key and user IDs"
3296 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3297
3298 msgid "select user ID N"
3299 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3300
3301 #, fuzzy
3302 msgid "select subkey N"
3303 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3304
3305 #, fuzzy
3306 msgid "check signatures"
3307 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3308
3309 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3310 msgstr ""
3311
3312 #, fuzzy
3313 msgid "sign selected user IDs locally"
3314 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3315
3316 #, fuzzy
3317 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3318 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3319
3320 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3321 msgstr ""
3322
3323 msgid "add a user ID"
3324 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3325
3326 msgid "add a photo ID"
3327 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3328
3329 #, fuzzy
3330 msgid "delete selected user IDs"
3331 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3332
3333 #, fuzzy
3334 msgid "add a subkey"
3335 msgstr "addkey"
3336
3337 msgid "add a key to a smartcard"
3338 msgstr ""
3339
3340 msgid "move a key to a smartcard"
3341 msgstr ""
3342
3343 msgid "move a backup key to a smartcard"
3344 msgstr ""
3345
3346 #, fuzzy
3347 msgid "delete selected subkeys"
3348 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3349
3350 msgid "add a revocation key"
3351 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3352
3353 #, fuzzy
3354 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3355 msgstr ""
3356 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3357
3358 #, fuzzy
3359 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3360 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3361
3362 #, fuzzy
3363 msgid "flag the selected user ID as primary"
3364 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3365
3366 msgid "list preferences (expert)"
3367 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3368
3369 msgid "list preferences (verbose)"
3370 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3371
3372 #, fuzzy
3373 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3374 msgstr ""
3375 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3376
3377 #, fuzzy
3378 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3379 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3380
3381 #, fuzzy
3382 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3383 msgstr ""
3384 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3385
3386 msgid "change the passphrase"
3387 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3388
3389 msgid "change the ownertrust"
3390 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3391
3392 #, fuzzy
3393 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3394 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3395
3396 #, fuzzy
3397 msgid "revoke selected user IDs"
3398 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3399
3400 #, fuzzy
3401 msgid "revoke key or selected subkeys"
3402 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3403
3404 #, fuzzy
3405 msgid "enable key"
3406 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3407
3408 #, fuzzy
3409 msgid "disable key"
3410 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3411
3412 #, fuzzy
3413 msgid "show selected photo IDs"
3414 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3415
3416 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3417 msgstr ""
3418
3419 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3420 msgstr ""
3421
3422 msgid "Secret key is available.\n"
3423 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3424
3425 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3426 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3427
3428 msgid ""
3429 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3430 "(lsign),\n"
3431 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3432 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3433 msgstr ""
3434
3435 msgid "Key is revoked."
3436 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3437
3438 #, fuzzy
3439 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3440 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3441
3442 #, fuzzy
3443 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3444 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3445
3446 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3447 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3448
3449 #, fuzzy, c-format
3450 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3451 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3452
3453 #, c-format
3454 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3455 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3456
3457 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3458 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3459
3460 #, c-format
3461 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3462 msgstr ""
3463
3464 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3465 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3466
3467 #, fuzzy
3468 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3469 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3470
3471 #, fuzzy
3472 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3473 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3474
3475 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3476 #. moving the key and not about removing it.
3477 #, fuzzy
3478 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3479 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3480
3481 #, fuzzy
3482 msgid "You must select exactly one key.\n"
3483 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3484
3485 msgid "Command expects a filename argument\n"
3486 msgstr ""
3487
3488 #, fuzzy, c-format
3489 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3490 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3491
3492 #, fuzzy, c-format
3493 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3494 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3495
3496 msgid "You must select at least one key.\n"
3497 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3498
3499 #, fuzzy
3500 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3501 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3502
3503 #, fuzzy
3504 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3505 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3506
3507 #, fuzzy
3508 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3509 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3510
3511 #, fuzzy
3512 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3513 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3514
3515 #, fuzzy
3516 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3517 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3518
3519 #, fuzzy
3520 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3521 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3522
3523 #, fuzzy
3524 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3525 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3526
3527 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3528 msgstr ""
3529
3530 #, fuzzy
3531 msgid "Set preference list to:\n"
3532 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3533
3534 #, fuzzy
3535 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3536 msgstr ""
3537 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3538
3539 #, fuzzy
3540 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3541 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3542
3543 #, fuzzy
3544 msgid "Save changes? (y/N) "
3545 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3546
3547 #, fuzzy
3548 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3549 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3550
3551 #, c-format
3552 msgid "update failed: %s\n"
3553 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3554
3555 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3556 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3557
3558 #, fuzzy, c-format
3559 #| msgid "Key generation failed: %s\n"
3560 msgid "User ID revocation failed: %s\n"
3561 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3562
3563 #, fuzzy, c-format
3564 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3565 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
3566
3567 #, fuzzy, c-format
3568 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3569 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
3570
3571 #, fuzzy, c-format
3572 #| msgid "invalid value\n"
3573 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3574 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3575
3576 #, fuzzy
3577 #| msgid "No such user ID.\n"
3578 msgid "No matching user IDs."
3579 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
3580
3581 #, fuzzy
3582 msgid "Nothing to sign.\n"
3583 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3584
3585 msgid "Digest: "
3586 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3587
3588 msgid "Features: "
3589 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3590
3591 msgid "Keyserver no-modify"
3592 msgstr ""
3593
3594 msgid "Preferred keyserver: "
3595 msgstr ""
3596
3597 #, fuzzy
3598 msgid "Notations: "
3599 msgstr "Óçìåßùóç: "
3600
3601 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3602 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3603
3604 #, fuzzy, c-format
3605 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3606 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3607
3608 #, fuzzy, c-format
3609 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3610 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3611
3612 #, fuzzy
3613 msgid "(sensitive)"
3614 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3615
3616 #, fuzzy, c-format
3617 msgid "created: %s"
3618 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3619
3620 #, fuzzy, c-format
3621 msgid "revoked: %s"
3622 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3623
3624 #, fuzzy, c-format
3625 msgid "expired: %s"
3626 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3627
3628 #, fuzzy, c-format
3629 msgid "expires: %s"
3630 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3631
3632 #, fuzzy, c-format
3633 msgid "usage: %s"
3634 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3635
3636 msgid "card-no: "
3637 msgstr ""
3638
3639 #, fuzzy, c-format
3640 msgid "trust: %s"
3641 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3642
3643 #, c-format
3644 msgid "validity: %s"
3645 msgstr ""
3646
3647 msgid "This key has been disabled"
3648 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3649
3650 msgid ""
3651 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3652 "unless you restart the program.\n"
3653 msgstr ""
3654 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3655 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3656
3657 #, fuzzy
3658 msgid "revoked"
3659 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3660
3661 #, fuzzy
3662 msgid "expired"
3663 msgstr "expire"
3664
3665 msgid ""
3666 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3667 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3668 msgstr ""
3669 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3670 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3671
3672 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3673 msgstr ""
3674
3675 #, fuzzy
3676 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3677 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3678 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3679
3680 msgid ""
3681 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3682 "versions\n"
3683 "         of PGP to reject this key.\n"
3684 msgstr ""
3685 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3686 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3687
3688 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3689 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3690
3691 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3692 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3693
3694 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3695 msgstr ""
3696
3697 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3698 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3699
3700 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3701 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3702
3703 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3704 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3705
3706 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3707 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3708
3709 #, fuzzy, c-format
3710 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3711 msgid "Deleted %d signature.\n"
3712 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3713 msgstr[0] "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3714 msgstr[1] "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3715
3716 msgid "Nothing deleted.\n"
3717 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3718
3719 #, fuzzy
3720 msgid "invalid"
3721 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3722
3723 #, fuzzy, c-format
3724 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3725 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3726
3727 #, fuzzy, c-format
3728 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3729 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3730 msgstr[0] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3731 msgstr[1] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3732
3733 #, fuzzy, c-format
3734 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3735 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3736
3737 #, fuzzy, c-format
3738 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3739 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3740
3741 msgid ""
3742 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3743 "cause\n"
3744 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3745 msgstr ""
3746 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3747 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3748 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3749
3750 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3751 msgstr ""
3752 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3753
3754 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3755 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3756
3757 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3758 msgstr ""
3759 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3760
3761 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3762 msgstr ""
3763 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3764
3765 #, fuzzy
3766 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3767 msgstr ""
3768 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3769
3770 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3771 msgstr ""
3772 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3773 "åðáíÝëèåé!\n"
3774
3775 #, fuzzy
3776 msgid ""
3777 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3778 msgstr ""
3779 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3780 "N): "
3781
3782 #, fuzzy
3783 msgid ""
3784 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3785 "N) "
3786 msgstr ""
3787 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3788 "N): "
3789
3790 #, fuzzy
3791 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3792 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3793
3794 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3795 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3796
3797 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3798 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3799
3800 #, fuzzy, c-format
3801 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3802 msgstr ""
3803 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3804 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3805
3806 #, c-format
3807 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3808 msgstr ""
3809
3810 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3811 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3812
3813 #, fuzzy, c-format
3814 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3815 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3816
3817 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3818 msgstr ""
3819
3820 #, fuzzy
3821 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3822 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3823
3824 #, fuzzy
3825 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3826 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3827
3828 #, fuzzy
3829 msgid "Enter the notation: "
3830 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3831
3832 #, fuzzy
3833 msgid "Proceed? (y/N) "
3834 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3835
3836 #, c-format
3837 msgid "No user ID with index %d\n"
3838 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3839
3840 #, fuzzy, c-format
3841 msgid "No user ID with hash %s\n"
3842 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3843
3844 #, fuzzy, c-format
3845 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3846 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3847
3848 #, fuzzy, c-format
3849 msgid "No subkey with index %d\n"
3850 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3851
3852 #, fuzzy, c-format
3853 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3854 msgstr "user ID: \""
3855
3856 #, fuzzy, c-format
3857 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3858 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3859
3860 msgid " (non-exportable)"
3861 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3862
3863 #, c-format
3864 msgid "This signature expired on %s.\n"
3865 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3866
3867 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3868 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3869
3870 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3871 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3872
3873 #, fuzzy
3874 msgid "Not signed by you.\n"
3875 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3876
3877 #, fuzzy, c-format
3878 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3879 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3880
3881 #, fuzzy
3882 msgid " (non-revocable)"
3883 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3884
3885 #, fuzzy, c-format
3886 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3887 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3888
3889 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3890 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3891
3892 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3893 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3894
3895 msgid "no secret key\n"
3896 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3897
3898 #, c-format
3899 msgid "tried to revoke a non-user ID: %s\n"
3900 msgstr ""
3901
3902 #, c-format
3903 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3904 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3905
3906 #, c-format
3907 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3908 msgstr ""
3909 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3910
3911 #, fuzzy, c-format
3912 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3913 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3914
3915 #, fuzzy, c-format
3916 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3917 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3918
3919 #, fuzzy, c-format
3920 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3921 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3922
3923 #, fuzzy, c-format
3924 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3925 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3926
3927 #, fuzzy
3928 msgid "too many cipher preferences\n"
3929 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3930
3931 #, fuzzy
3932 msgid "too many digest preferences\n"
3933 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3934
3935 #, fuzzy
3936 msgid "too many compression preferences\n"
3937 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3938
3939 #, fuzzy, c-format
3940 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3941 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3942
3943 msgid "writing direct&n