Support X.509 certificate creation.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-09-04 17:59+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:243
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
23 #. for the quality bar.
24 #: agent/call-pinentry.c:605
25 msgid "Quality:"
26 msgstr ""
27
28 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
29 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
30 #. string to describe what this is about.  The length of the
31 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
32 #. translate this entry, a default english text (see source)
33 #. will be used.
34 #: agent/call-pinentry.c:627
35 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
36 msgstr ""
37
38 #: agent/call-pinentry.c:671
39 msgid ""
40 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
41 "session"
42 msgstr ""
43
44 #: agent/call-pinentry.c:674
45 #, fuzzy
46 msgid ""
47 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
48 "this session"
49 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
50
51 #: agent/call-pinentry.c:731
52 #, c-format
53 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
54 msgstr ""
55
56 #: agent/call-pinentry.c:751 agent/call-pinentry.c:763
57 #, fuzzy
58 msgid "PIN too long"
59 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:752
62 #, fuzzy
63 msgid "Passphrase too long"
64 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:760
67 #, fuzzy
68 msgid "Invalid characters in PIN"
69 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:765
72 msgid "PIN too short"
73 msgstr ""
74
75 #: agent/call-pinentry.c:777
76 #, fuzzy
77 msgid "Bad PIN"
78 msgstr "êáêü MPI"
79
80 #: agent/call-pinentry.c:778
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad Passphrase"
83 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:814
86 #, fuzzy
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
89
90 #: agent/command-ssh.c:529
91 #, fuzzy, c-format
92 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
93 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
94
95 #: agent/command-ssh.c:688 g10/card-util.c:830 g10/exec.c:473 g10/gpg.c:1089
96 #: g10/keygen.c:3362 g10/keygen.c:3395 g10/keyring.c:1237 g10/keyring.c:1569
97 #: g10/openfile.c:275 g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107
98 #: g10/tdbio.c:547 jnlib/dotlock.c:310
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:784
104 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
105 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1090 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2845
106 #: g10/keyring.c:1595 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
107 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
108 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
109 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2001
110 #: sm/gpgsm.c:2031 sm/gpgsm.c:2069 sm/gpgsm.c:2107 sm/qualified.c:66
111 #, c-format
112 msgid "can't open `%s': %s\n"
113 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
114
115 #: agent/command-ssh.c:1653 agent/command-ssh.c:1671
116 #, fuzzy, c-format
117 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
118 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
119
120 #: agent/command-ssh.c:1657
121 #, c-format
122 msgid "detected card with S/N: %s\n"
123 msgstr ""
124
125 #: agent/command-ssh.c:1662
126 #, fuzzy, c-format
127 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
128 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
129
130 #: agent/command-ssh.c:1682
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "no suitable card key found: %s\n"
133 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
134
135 #: agent/command-ssh.c:1732
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
138 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
139
140 #: agent/command-ssh.c:1747
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error writing key: %s\n"
143 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
144
145 #: agent/command-ssh.c:2055
146 #, fuzzy, c-format
147 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
148 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
149
150 #: agent/command-ssh.c:2383 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
151 #, fuzzy
152 msgid "Please re-enter this passphrase"
153 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
154
155 #: agent/command-ssh.c:2404
156 #, c-format
157 msgid ""
158 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
159 "0Awithin gpg-agent's key storage"
160 msgstr ""
161
162 #: agent/command-ssh.c:2442 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
163 #: tools/symcryptrun.c:434
164 msgid "does not match - try again"
165 msgstr ""
166
167 #: agent/command-ssh.c:2949
168 #, fuzzy, c-format
169 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
170 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
171
172 #: agent/divert-scd.c:92 g10/call-agent.c:863
173 msgid "Please insert the card with serial number"
174 msgstr ""
175
176 #: agent/divert-scd.c:93 g10/call-agent.c:864
177 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
178 msgstr ""
179
180 #: agent/divert-scd.c:200
181 msgid "Admin PIN"
182 msgstr ""
183
184 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
185 #. used to unblock a PIN.
186 #: agent/divert-scd.c:205
187 msgid "PUK"
188 msgstr ""
189
190 #: agent/divert-scd.c:212
191 msgid "Reset Code"
192 msgstr ""
193
194 #: agent/divert-scd.c:238
195 #, c-format
196 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
197 msgstr ""
198
199 #: agent/divert-scd.c:287
200 #, fuzzy
201 msgid "Repeat this Reset Code"
202 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
203
204 #: agent/divert-scd.c:289
205 #, fuzzy
206 msgid "Repeat this PUK"
207 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
208
209 #: agent/divert-scd.c:290
210 #, fuzzy
211 msgid "Repeat this PIN"
212 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
213
214 #: agent/divert-scd.c:295
215 #, fuzzy
216 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
217 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
218
219 #: agent/divert-scd.c:297
220 #, fuzzy
221 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
222 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
223
224 #: agent/divert-scd.c:298
225 #, fuzzy
226 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
227 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
228
229 #: agent/divert-scd.c:310
230 #, c-format
231 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
232 msgstr ""
233
234 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:384 sm/export.c:638 sm/export.c:654
235 #: sm/import.c:661 sm/import.c:686
236 #, fuzzy, c-format
237 msgid "error creating temporary file: %s\n"
238 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
239
240 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:645 sm/import.c:669
241 #, fuzzy, c-format
242 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
243 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
244
245 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
246 #, fuzzy
247 msgid "Enter new passphrase"
248 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
249
250 #: agent/genkey.c:167
251 #, fuzzy
252 msgid "Take this one anyway"
253 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
254
255 #: agent/genkey.c:193
256 #, c-format
257 msgid ""
258 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
259 "at least %u character long."
260 msgid_plural ""
261 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
262 "at least %u characters long."
263 msgstr[0] ""
264 msgstr[1] ""
265
266 #: agent/genkey.c:214
267 #, c-format
268 msgid ""
269 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
270 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
271 msgid_plural ""
272 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
273 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
274 msgstr[0] ""
275 msgstr[1] ""
276
277 #: agent/genkey.c:237
278 #, c-format
279 msgid ""
280 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
281 "a known term or match%%0Acertain pattern."
282 msgstr ""
283
284 #: agent/genkey.c:253
285 #, c-format
286 msgid ""
287 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
288 msgstr ""
289
290 #: agent/genkey.c:255
291 #, c-format
292 msgid ""
293 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
294 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
295 msgstr ""
296
297 #: agent/genkey.c:264
298 msgid "Yes, protection is not needed"
299 msgstr ""
300
301 #: agent/genkey.c:308
302 #, fuzzy, c-format
303 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
304 msgstr ""
305 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
306 "\n"
307
308 #: agent/genkey.c:431
309 #, fuzzy
310 msgid "Please enter the new passphrase"
311 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
312
313 #: agent/gpg-agent.c:119 agent/preset-passphrase.c:72 scd/scdaemon.c:104
314 #: tools/gpg-check-pattern.c:70
315 #, fuzzy
316 msgid ""
317 "@Options:\n"
318 " "
319 msgstr ""
320 "@\n"
321 "ÅðéëïãÝò:\n"
322 " "
323
324 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:106
325 msgid "run in server mode (foreground)"
326 msgstr ""
327
328 #: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:109
329 msgid "run in daemon mode (background)"
330 msgstr ""
331
332 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpg.c:484 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
333 #: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:279 tools/gpg-connect-agent.c:69
334 #: tools/gpgconf.c:80 tools/symcryptrun.c:164
335 msgid "verbose"
336 msgstr "áíáëõôéêÜ"
337
338 #: agent/gpg-agent.c:124 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:111
339 #: sm/gpgsm.c:280
340 msgid "be somewhat more quiet"
341 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
342
343 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:112
344 msgid "sh-style command output"
345 msgstr ""
346
347 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:113
348 msgid "csh-style command output"
349 msgstr ""
350
351 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:114 sm/gpgsm.c:309
352 #: tools/symcryptrun.c:167
353 #, fuzzy
354 msgid "|FILE|read options from FILE"
355 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
356
357 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:124
358 msgid "do not detach from the console"
359 msgstr ""
360
361 #: agent/gpg-agent.c:133
362 msgid "do not grab keyboard and mouse"
363 msgstr ""
364
365 #: agent/gpg-agent.c:134 tools/symcryptrun.c:166
366 #, fuzzy
367 msgid "use a log file for the server"
368 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
369
370 #: agent/gpg-agent.c:136
371 #, fuzzy
372 msgid "use a standard location for the socket"
373 msgstr ""
374 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
375
376 #: agent/gpg-agent.c:139
377 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
378 msgstr ""
379
380 #: agent/gpg-agent.c:142
381 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
382 msgstr ""
383
384 #: agent/gpg-agent.c:143
385 #, fuzzy
386 msgid "do not use the SCdaemon"
387 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
388
389 #: agent/gpg-agent.c:155
390 msgid "ignore requests to change the TTY"
391 msgstr ""
392
393 #: agent/gpg-agent.c:157
394 msgid "ignore requests to change the X display"
395 msgstr ""
396
397 #: agent/gpg-agent.c:160
398 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
399 msgstr ""
400
401 #: agent/gpg-agent.c:173
402 msgid "do not use the PIN cache when signing"
403 msgstr ""
404
405 #: agent/gpg-agent.c:175
406 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
407 msgstr ""
408
409 #: agent/gpg-agent.c:177
410 #, fuzzy
411 msgid "allow presetting passphrase"
412 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
413
414 #: agent/gpg-agent.c:178
415 msgid "enable ssh-agent emulation"
416 msgstr ""
417
418 #: agent/gpg-agent.c:180
419 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
420 msgstr ""
421
422 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
423 #. reporting address.  This is so that we can change the
424 #. reporting address without breaking the translations.
425 #: agent/gpg-agent.c:332 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:160
426 #: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114 kbx/kbxutil.c:113 scd/scdaemon.c:245
427 #: sm/gpgsm.c:512 tools/gpg-connect-agent.c:180 tools/gpgconf.c:102
428 #: tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
429 #, fuzzy
430 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
431 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
432
433 #: agent/gpg-agent.c:341
434 #, fuzzy
435 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
436 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
437
438 #: agent/gpg-agent.c:343
439 msgid ""
440 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
441 "Secret key management for GnuPG\n"
442 msgstr ""
443
444 #: agent/gpg-agent.c:378 g10/gpg.c:990 scd/scdaemon.c:306 sm/gpgsm.c:651
445 #, c-format
446 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
447 msgstr ""
448
449 #: agent/gpg-agent.c:587 agent/protect-tool.c:1030 kbx/kbxutil.c:428
450 #: scd/scdaemon.c:400 sm/gpgsm.c:880 sm/gpgsm.c:883 tools/symcryptrun.c:996
451 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
452 #, c-format
453 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
454 msgstr ""
455
456 #: agent/gpg-agent.c:698 g10/gpg.c:2099 scd/scdaemon.c:482 sm/gpgsm.c:977
457 #, c-format
458 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
459 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
460
461 #: agent/gpg-agent.c:703 agent/gpg-agent.c:1304 g10/gpg.c:2103
462 #: scd/scdaemon.c:487 sm/gpgsm.c:981 tools/symcryptrun.c:929
463 #, c-format
464 msgid "option file `%s': %s\n"
465 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
466
467 #: agent/gpg-agent.c:711 g10/gpg.c:2110 scd/scdaemon.c:495 sm/gpgsm.c:988
468 #, c-format
469 msgid "reading options from `%s'\n"
470 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
471
472 #: agent/gpg-agent.c:1073 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
473 #: g10/plaintext.c:162
474 #, c-format
475 msgid "error creating `%s': %s\n"
476 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
477
478 #: agent/gpg-agent.c:1417 agent/gpg-agent.c:1535 agent/gpg-agent.c:1539
479 #: agent/gpg-agent.c:1580 agent/gpg-agent.c:1584 g10/exec.c:188
480 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:992
481 #, c-format
482 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
483 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
484
485 #: agent/gpg-agent.c:1431 scd/scdaemon.c:1006
486 msgid "name of socket too long\n"
487 msgstr ""
488
489 #: agent/gpg-agent.c:1454 scd/scdaemon.c:1029
490 #, fuzzy, c-format
491 msgid "can't create socket: %s\n"
492 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
493
494 #: agent/gpg-agent.c:1463
495 #, c-format
496 msgid "socket name `%s' is too long\n"
497 msgstr ""
498
499 #: agent/gpg-agent.c:1481
500 #, fuzzy
501 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
502 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
503
504 #: agent/gpg-agent.c:1492 scd/scdaemon.c:1048
505 #, fuzzy
506 msgid "error getting nonce for the socket\n"
507 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
508
509 #: agent/gpg-agent.c:1497 scd/scdaemon.c:1051
510 #, fuzzy, c-format
511 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
512 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
513
514 #: agent/gpg-agent.c:1509 scd/scdaemon.c:1060
515 #, fuzzy, c-format
516 msgid "listen() failed: %s\n"
517 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
518
519 #: agent/gpg-agent.c:1515 scd/scdaemon.c:1067
520 #, fuzzy, c-format
521 msgid "listening on socket `%s'\n"
522 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
523
524 #: agent/gpg-agent.c:1543 agent/gpg-agent.c:1590 g10/openfile.c:432
525 #, fuzzy, c-format
526 msgid "directory `%s' created\n"
527 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
528
529 #: agent/gpg-agent.c:1596
530 #, fuzzy, c-format
531 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
532 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
533
534 #: agent/gpg-agent.c:1600
535 #, fuzzy, c-format
536 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
537 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
538
539 #: agent/gpg-agent.c:1730 scd/scdaemon.c:1083
540 #, fuzzy, c-format
541 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
542 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
543
544 #: agent/gpg-agent.c:1752
545 #, c-format
546 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
547 msgstr ""
548
549 #: agent/gpg-agent.c:1757
550 #, c-format
551 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
552 msgstr ""
553
554 #: agent/gpg-agent.c:1777
555 #, c-format
556 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
557 msgstr ""
558
559 #: agent/gpg-agent.c:1782
560 #, c-format
561 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
562 msgstr ""
563
564 #: agent/gpg-agent.c:1922 scd/scdaemon.c:1220
565 #, fuzzy, c-format
566 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
567 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
568
569 #: agent/gpg-agent.c:2045 scd/scdaemon.c:1287
570 #, fuzzy, c-format
571 msgid "%s %s stopped\n"
572 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
573
574 #: agent/gpg-agent.c:2173
575 #, fuzzy
576 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
577 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
578
579 #: agent/gpg-agent.c:2184 common/simple-pwquery.c:352 common/asshelp.c:283
580 #: tools/gpg-connect-agent.c:2134
581 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
582 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
583
584 #: agent/gpg-agent.c:2197 common/simple-pwquery.c:364 common/asshelp.c:295
585 #: tools/gpg-connect-agent.c:2145
586 #, c-format
587 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
588 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
589
590 #: agent/preset-passphrase.c:98
591 #, fuzzy
592 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
593 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
594
595 #: agent/preset-passphrase.c:101
596 msgid ""
597 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
598 "Password cache maintenance\n"
599 msgstr ""
600
601 #: agent/protect-tool.c:112 g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:184
602 #: tools/gpgconf.c:60
603 msgid ""
604 "@Commands:\n"
605 " "
606 msgstr ""
607 "@ÅíôïëÝò:\n"
608 " "
609
610 #: agent/protect-tool.c:124 g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81
611 #: sm/gpgsm.c:224 tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:77
612 #: tools/symcryptrun.c:157
613 msgid ""
614 "@\n"
615 "Options:\n"
616 " "
617 msgstr ""
618 "@\n"
619 "ÅðéëïãÝò:\n"
620 " "
621
622 #: agent/protect-tool.c:163
623 #, fuzzy
624 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
625 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
626
627 #: agent/protect-tool.c:165
628 msgid ""
629 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
630 "Secret key maintenance tool\n"
631 msgstr ""
632
633 #: agent/protect-tool.c:1151
634 #, fuzzy
635 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
636 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
637
638 #: agent/protect-tool.c:1156
639 #, fuzzy
640 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
641 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
642
643 #: agent/protect-tool.c:1162
644 msgid ""
645 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
646 "system."
647 msgstr ""
648
649 #: agent/protect-tool.c:1167
650 #, fuzzy
651 msgid ""
652 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
653 "needed to complete this operation."
654 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
655
656 #: agent/protect-tool.c:1172 tools/symcryptrun.c:435
657 #, fuzzy
658 msgid "Passphrase:"
659 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
660
661 #: agent/protect-tool.c:1177 tools/symcryptrun.c:446
662 #, fuzzy
663 msgid "cancelled\n"
664 msgstr "Áêýñùóç"
665
666 #: agent/protect-tool.c:1179 tools/symcryptrun.c:442
667 #, fuzzy, c-format
668 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
669 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
670
671 #: agent/trustlist.c:136 agent/trustlist.c:334
672 #, fuzzy, c-format
673 msgid "error opening `%s': %s\n"
674 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
675
676 #: agent/trustlist.c:151 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
677 #, fuzzy, c-format
678 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
679 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
680
681 #: agent/trustlist.c:171 agent/trustlist.c:179
682 #, c-format
683 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
684 msgstr ""
685
686 #: agent/trustlist.c:185
687 #, fuzzy, c-format
688 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
689 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
690
691 #: agent/trustlist.c:229
692 #, fuzzy, c-format
693 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
694 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
695
696 #: agent/trustlist.c:254 agent/trustlist.c:261
697 #, c-format
698 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
699 msgstr ""
700
701 #: agent/trustlist.c:295 common/helpfile.c:126
702 #, fuzzy, c-format
703 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
704 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
705
706 #: agent/trustlist.c:399 agent/trustlist.c:449
707 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
708 msgstr ""
709
710 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
711 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
712 #. Pinentry to insert a line break.  The double
713 #. percent sign is actually needed because it is also
714 #. a printf format string.  If you need to insert a
715 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
716 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
717 #. certificate.
718 #: agent/trustlist.c:610
719 #, c-format
720 msgid ""
721 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
722 "certificates?"
723 msgstr ""
724
725 #: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:467
726 #, fuzzy
727 msgid "Yes"
728 msgstr "íáé|íáß"
729
730 #: agent/trustlist.c:619 common/audit.c:469
731 msgid "No"
732 msgstr ""
733
734 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
735 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
736 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
737 #. needed because it is also a printf format string.  If you
738 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
739 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
740 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
741 #. as stored in the certificate.
742 #: agent/trustlist.c:653
743 #, c-format
744 msgid ""
745 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
746 "fingerprint:%%0A  %s"
747 msgstr ""
748
749 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
750 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
751 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
752 #: agent/trustlist.c:667
753 msgid "Correct"
754 msgstr ""
755
756 #: agent/trustlist.c:667
757 msgid "Wrong"
758 msgstr ""
759
760 #: agent/findkey.c:156
761 #, c-format
762 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
763 msgstr ""
764
765 #: agent/findkey.c:172
766 #, c-format
767 msgid ""
768 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
769 "it now."
770 msgstr ""
771
772 #: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
773 #, fuzzy
774 msgid "Change passphrase"
775 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
776
777 #: agent/findkey.c:194
778 msgid "I'll change it later"
779 msgstr ""
780
781 #: common/exechelp.c:528 common/exechelp.c:625 tools/gpgconf-comp.c:1475
782 #: tools/gpgconf-comp.c:1814
783 #, fuzzy, c-format
784 msgid "error creating a pipe: %s\n"
785 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
786
787 #: common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:658
788 #, fuzzy, c-format
789 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
790 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
791
792 #: common/exechelp.c:637 common/exechelp.c:765 common/exechelp.c:1000
793 #, fuzzy, c-format
794 msgid "error forking process: %s\n"
795 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
796
797 #: common/exechelp.c:811 common/exechelp.c:864
798 #, c-format
799 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
800 msgstr ""
801
802 #: common/exechelp.c:819
803 #, fuzzy, c-format
804 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
805 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
806
807 #: common/exechelp.c:825 common/exechelp.c:875
808 #, fuzzy, c-format
809 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
810 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
811
812 #: common/exechelp.c:870
813 #, c-format
814 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
815 msgstr ""
816
817 #: common/exechelp.c:883
818 #, fuzzy, c-format
819 msgid "error running `%s': terminated\n"
820 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
821
822 #: common/http.c:1674
823 #, fuzzy, c-format
824 msgid "error creating socket: %s\n"
825 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
826
827 #: common/http.c:1718
828 #, fuzzy
829 msgid "host not found"
830 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
831
832 #: common/simple-pwquery.c:338
833 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
834 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
835
836 #: common/simple-pwquery.c:395
837 #, c-format
838 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
839 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
840
841 #: common/simple-pwquery.c:406
842 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
843 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
844
845 #: common/simple-pwquery.c:416
846 #, fuzzy
847 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
848 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
849
850 #: common/simple-pwquery.c:579 common/simple-pwquery.c:675
851 #, fuzzy
852 msgid "canceled by user\n"
853 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
854
855 #: common/simple-pwquery.c:594 common/simple-pwquery.c:681
856 #, fuzzy
857 msgid "problem with the agent\n"
858 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
859
860 #: common/sysutils.c:105
861 #, c-format
862 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
863 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
864
865 #: common/sysutils.c:200
866 #, fuzzy, c-format
867 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
868 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
869
870 #: common/sysutils.c:232
871 #, fuzzy, c-format
872 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
873 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
874
875 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
876 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:72
877 msgid "yes"
878 msgstr "íáé|íáß"
879
880 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:77
881 msgid "yY"
882 msgstr "yY"
883
884 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
885 #: common/yesno.c:38 common/yesno.c:74
886 msgid "no"
887 msgstr "ü÷é|ï÷é"
888
889 #: common/yesno.c:39 common/yesno.c:78
890 msgid "nN"
891 msgstr "nN"
892
893 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
894 #: common/yesno.c:76
895 msgid "quit"
896 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
897
898 #: common/yesno.c:79
899 msgid "qQ"
900 msgstr "qQ"
901
902 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
903 #: common/yesno.c:113
904 msgid "okay|okay"
905 msgstr ""
906
907 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
908 #: common/yesno.c:115
909 msgid "cancel|cancel"
910 msgstr ""
911
912 #: common/yesno.c:116
913 msgid "oO"
914 msgstr ""
915
916 #: common/yesno.c:117
917 #, fuzzy
918 msgid "cC"
919 msgstr "c"
920
921 #: common/miscellaneous.c:77
922 #, c-format
923 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
924 msgstr ""
925
926 #: common/miscellaneous.c:80
927 #, c-format
928 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
929 msgstr ""
930
931 #: common/asshelp.c:201 tools/gpg-connect-agent.c:2102
932 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
933 msgstr ""
934
935 #: common/asshelp.c:306
936 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
937 msgstr ""
938
939 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
940 #. verbatim.  It will not be printed.
941 #: common/audit.c:474
942 msgid "|audit-log-result|Good"
943 msgstr ""
944
945 #: common/audit.c:477
946 msgid "|audit-log-result|Bad"
947 msgstr ""
948
949 #: common/audit.c:479
950 msgid "|audit-log-result|Not supported"
951 msgstr ""
952
953 #: common/audit.c:481
954 #, fuzzy
955 msgid "|audit-log-result|No certificate"
956 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
957
958 #: common/audit.c:483
959 #, fuzzy
960 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
961 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
962
963 #: common/audit.c:485
964 msgid "|audit-log-result|Error"
965 msgstr ""
966
967 #: common/audit.c:718
968 #, fuzzy
969 msgid "Certificate chain available"
970 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
971
972 #: common/audit.c:725
973 #, fuzzy
974 msgid "root certificate missing"
975 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
976
977 #: common/audit.c:751
978 msgid "Data encryption succeeded"
979 msgstr ""
980
981 #: common/audit.c:756 common/audit.c:817 common/audit.c:837 common/audit.c:861
982 #, fuzzy
983 msgid "Data available"
984 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
985
986 #: common/audit.c:759
987 #, fuzzy
988 msgid "Session key created"
989 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
990
991 #: common/audit.c:764
992 #, fuzzy, c-format
993 msgid "algorithm: %s"
994 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
995
996 #: common/audit.c:766 common/audit.c:768
997 #, fuzzy, c-format
998 msgid "unsupported algorithm: %s"
999 msgstr ""
1000 "\n"
1001 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1002
1003 #: common/audit.c:770
1004 #, fuzzy
1005 msgid "seems to be not encrypted"
1006 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
1007
1008 #: common/audit.c:776
1009 msgid "Number of recipients"
1010 msgstr ""
1011
1012 #: common/audit.c:784
1013 #, c-format
1014 msgid "Recipient %d"
1015 msgstr ""
1016
1017 #: common/audit.c:812
1018 msgid "Data signing succeeded"
1019 msgstr ""
1020
1021 #: common/audit.c:832
1022 msgid "Data decryption succeeded"
1023 msgstr ""
1024
1025 #: common/audit.c:857
1026 #, fuzzy
1027 msgid "Data verification succeeded"
1028 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
1029
1030 #: common/audit.c:866
1031 #, fuzzy
1032 msgid "Signature available"
1033 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1034
1035 #: common/audit.c:871
1036 #, fuzzy
1037 msgid "Parsing signature succeeded"
1038 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
1039
1040 #: common/audit.c:876
1041 #, fuzzy, c-format
1042 msgid "Bad hash algorithm: %s"
1043 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1044
1045 #: common/audit.c:891
1046 #, fuzzy, c-format
1047 msgid "Signature %d"
1048 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1049
1050 #: common/audit.c:907
1051 #, fuzzy
1052 msgid "Certificate chain valid"
1053 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
1054
1055 #: common/audit.c:918
1056 #, fuzzy
1057 msgid "Root certificate trustworthy"
1058 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1059
1060 #: common/audit.c:939 sm/certchain.c:920
1061 #, fuzzy
1062 msgid "no CRL found for certificate"
1063 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1064
1065 #: common/audit.c:942 sm/certchain.c:930
1066 #, fuzzy
1067 msgid "the available CRL is too old"
1068 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1069
1070 #: common/audit.c:947
1071 #, fuzzy
1072 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1073 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1074
1075 #: common/audit.c:967
1076 #, fuzzy
1077 msgid "Included certificates"
1078 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1079
1080 #: common/audit.c:1026
1081 msgid "No audit log entries."
1082 msgstr ""
1083
1084 #: common/audit.c:1075
1085 #, fuzzy
1086 msgid "Unknown operation"
1087 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
1088
1089 #: common/audit.c:1093
1090 msgid "Gpg-Agent usable"
1091 msgstr ""
1092
1093 #: common/audit.c:1103
1094 msgid "Dirmngr usable"
1095 msgstr ""
1096
1097 #: common/audit.c:1139
1098 #, fuzzy, c-format
1099 msgid "No help available for `%s'."
1100 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1101
1102 #: common/helpfile.c:80
1103 #, fuzzy
1104 msgid "ignoring garbage line"
1105 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1106
1107 #: common/gettime.c:503
1108 #, fuzzy
1109 msgid "[none]"
1110 msgstr "Üãíùóôï"
1111
1112 #: g10/armor.c:379
1113 #, c-format
1114 msgid "armor: %s\n"
1115 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1116
1117 #: g10/armor.c:418
1118 msgid "invalid armor header: "
1119 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1120
1121 #: g10/armor.c:429
1122 msgid "armor header: "
1123 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1124
1125 #: g10/armor.c:442
1126 msgid "invalid clearsig header\n"
1127 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1128
1129 #: g10/armor.c:455
1130 #, fuzzy
1131 msgid "unknown armor header: "
1132 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1133
1134 #: g10/armor.c:508
1135 msgid "nested clear text signatures\n"
1136 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1137
1138 #: g10/armor.c:643
1139 #, fuzzy
1140 msgid "unexpected armor: "
1141 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1142
1143 #: g10/armor.c:655
1144 msgid "invalid dash escaped line: "
1145 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1146
1147 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1148 #, fuzzy, c-format
1149 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1150 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1151
1152 #: g10/armor.c:852
1153 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1154 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1155
1156 #: g10/armor.c:886
1157 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1158 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1159
1160 #: g10/armor.c:894
1161 msgid "malformed CRC\n"
1162 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1163
1164 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1165 #, fuzzy, c-format
1166 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1167 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1168
1169 #: g10/armor.c:918
1170 #, fuzzy
1171 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1172 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1173
1174 #: g10/armor.c:922
1175 msgid "error in trailer line\n"
1176 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1177
1178 #: g10/armor.c:1233
1179 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1180 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1181
1182 #: g10/armor.c:1238
1183 #, c-format
1184 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1185 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1186
1187 #: g10/armor.c:1242
1188 msgid ""
1189 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1190 msgstr ""
1191 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1192 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1193
1194 #: g10/build-packet.c:976
1195 msgid ""
1196 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1197 "an '='\n"
1198 msgstr ""
1199 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1200 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1201
1202 #: g10/build-packet.c:988
1203 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1204 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1205
1206 #: g10/build-packet.c:994
1207 #, fuzzy
1208 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1209 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1210
1211 #: g10/build-packet.c:1012
1212 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1213 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1214
1215 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1216 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1217 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1218
1219 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1220 msgid "not human readable"
1221 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1222
1223 #: g10/card-util.c:85 g10/card-util.c:371
1224 #, fuzzy, c-format
1225 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1226 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1227
1228 #: g10/card-util.c:90
1229 #, c-format
1230 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1231 msgstr ""
1232
1233 #: g10/card-util.c:98 g10/card-util.c:1770 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1234 #: g10/keygen.c:3036 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1235 #, fuzzy
1236 msgid "can't do this in batch mode\n"
1237 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1238
1239 #: g10/card-util.c:106
1240 #, fuzzy
1241 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1242 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1243
1244 #: g10/card-util.c:108 scd/app-openpgp.c:2020
1245 #, fuzzy
1246 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1247 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1248
1249 #: g10/card-util.c:141 g10/card-util.c:1455 g10/card-util.c:1565
1250 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1621
1251 #: g10/keygen.c:1702 sm/certreqgen-ui.c:165 sm/certreqgen-ui.c:249
1252 #: sm/certreqgen-ui.c:283
1253 msgid "Your selection? "
1254 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1255
1256 #: g10/card-util.c:269 g10/card-util.c:319
1257 msgid "[not set]"
1258 msgstr ""
1259
1260 #: g10/card-util.c:509
1261 #, fuzzy
1262 msgid "male"
1263 msgstr "enable"
1264
1265 #: g10/card-util.c:510
1266 #, fuzzy
1267 msgid "female"
1268 msgstr "enable"
1269
1270 #: g10/card-util.c:510
1271 #, fuzzy
1272 msgid "unspecified"
1273 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1274
1275 #: g10/card-util.c:537
1276 #, fuzzy
1277 msgid "not forced"
1278 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1279
1280 #: g10/card-util.c:537
1281 msgid "forced"
1282 msgstr ""
1283
1284 #: g10/card-util.c:628
1285 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1286 msgstr ""
1287
1288 #: g10/card-util.c:630
1289 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1290 msgstr ""
1291
1292 #: g10/card-util.c:632
1293 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1294 msgstr ""
1295
1296 #: g10/card-util.c:649
1297 msgid "Cardholder's surname: "
1298 msgstr ""
1299
1300 #: g10/card-util.c:651
1301 msgid "Cardholder's given name: "
1302 msgstr ""
1303
1304 #: g10/card-util.c:669
1305 #, c-format
1306 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1307 msgstr ""
1308
1309 #: g10/card-util.c:690
1310 #, fuzzy
1311 msgid "URL to retrieve public key: "
1312 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1313
1314 #: g10/card-util.c:698
1315 #, c-format
1316 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1317 msgstr ""
1318
1319 #: g10/card-util.c:791 tools/no-libgcrypt.c:30
1320 #, fuzzy, c-format
1321 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1322 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1323
1324 #: g10/card-util.c:803 g10/import.c:283
1325 #, c-format
1326 msgid "error reading `%s': %s\n"
1327 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1328
1329 #: g10/card-util.c:836
1330 #, fuzzy, c-format
1331 msgid "error writing `%s': %s\n"
1332 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1333
1334 #: g10/card-util.c:863
1335 msgid "Login data (account name): "
1336 msgstr ""
1337
1338 #: g10/card-util.c:873
1339 #, c-format
1340 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1341 msgstr ""
1342
1343 #: g10/card-util.c:909
1344 msgid "Private DO data: "
1345 msgstr ""
1346
1347 #: g10/card-util.c:919
1348 #, c-format
1349 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1350 msgstr ""
1351
1352 #: g10/card-util.c:1002
1353 #, fuzzy
1354 msgid "Language preferences: "
1355 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1356
1357 #: g10/card-util.c:1010
1358 #, fuzzy
1359 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1360 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1361
1362 #: g10/card-util.c:1019
1363 #, fuzzy
1364 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1365 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1366
1367 #: g10/card-util.c:1041
1368 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1369 msgstr ""
1370
1371 #: g10/card-util.c:1055
1372 #, fuzzy
1373 msgid "Error: invalid response.\n"
1374 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1375
1376 #: g10/card-util.c:1077
1377 #, fuzzy
1378 msgid "CA fingerprint: "
1379 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1380
1381 #: g10/card-util.c:1100
1382 #, fuzzy
1383 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1384 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1385
1386 #: g10/card-util.c:1150
1387 #, fuzzy, c-format
1388 msgid "key operation not possible: %s\n"
1389 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1390
1391 #: g10/card-util.c:1151
1392 #, fuzzy
1393 msgid "not an OpenPGP card"
1394 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1395
1396 #: g10/card-util.c:1164
1397 #, fuzzy, c-format
1398 msgid "error getting current key info: %s\n"
1399 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1400
1401 #: g10/card-util.c:1251
1402 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1403 msgstr ""
1404
1405 #: g10/card-util.c:1267
1406 msgid ""
1407 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1408 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1409 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1410 msgstr ""
1411
1412 #: g10/card-util.c:1292
1413 #, fuzzy, c-format
1414 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1415 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1416
1417 #: g10/card-util.c:1294
1418 #, fuzzy, c-format
1419 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1420 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1421
1422 #: g10/card-util.c:1295
1423 #, fuzzy, c-format
1424 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1425 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1426
1427 #: g10/card-util.c:1306 g10/keygen.c:1835 g10/keygen.c:1841
1428 #: sm/certreqgen-ui.c:194
1429 #, c-format
1430 msgid "rounded up to %u bits\n"
1431 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1432
1433 #: g10/card-util.c:1314 g10/keygen.c:1822 sm/certreqgen-ui.c:184
1434 #, c-format
1435 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1436 msgstr ""
1437
1438 #: g10/card-util.c:1319
1439 #, c-format
1440 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1441 msgstr ""
1442
1443 #: g10/card-util.c:1339
1444 #, fuzzy, c-format
1445 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1446 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1447
1448 #: g10/card-util.c:1361
1449 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1450 msgstr ""
1451
1452 #: g10/card-util.c:1375
1453 #, fuzzy
1454 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1455 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1456
1457 #: g10/card-util.c:1378
1458 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1459 msgstr ""
1460
1461 #: g10/card-util.c:1390
1462 #, c-format
1463 msgid ""
1464 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1465 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1466 "You should change them using the command --change-pin\n"
1467 msgstr ""
1468
1469 #: g10/card-util.c:1446
1470 #, fuzzy
1471 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1472 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1473
1474 #: g10/card-util.c:1448 g10/card-util.c:1556
1475 #, fuzzy
1476 msgid "   (1) Signature key\n"
1477 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1478
1479 #: g10/card-util.c:1449 g10/card-util.c:1558
1480 #, fuzzy
1481 msgid "   (2) Encryption key\n"
1482 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1483
1484 #: g10/card-util.c:1450 g10/card-util.c:1560
1485 msgid "   (3) Authentication key\n"
1486 msgstr ""
1487
1488 #: g10/card-util.c:1466 g10/card-util.c:1585 g10/keyedit.c:945
1489 #: g10/keygen.c:1625 g10/keygen.c:1653 g10/keygen.c:1755 g10/revoke.c:683
1490 msgid "Invalid selection.\n"
1491 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1492
1493 #: g10/card-util.c:1553
1494 #, fuzzy
1495 msgid "Please select where to store the key:\n"
1496 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1497
1498 #: g10/card-util.c:1597
1499 #, fuzzy
1500 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1501 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1502
1503 #: g10/card-util.c:1602
1504 #, fuzzy
1505 msgid "secret parts of key are not available\n"
1506 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1507
1508 #: g10/card-util.c:1607
1509 #, fuzzy
1510 msgid "secret key already stored on a card\n"
1511 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1512
1513 #: g10/card-util.c:1620
1514 #, fuzzy, c-format
1515 msgid "error writing key to card: %s\n"
1516 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1517
1518 #: g10/card-util.c:1679 g10/keyedit.c:1380
1519 msgid "quit this menu"
1520 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1521
1522 #: g10/card-util.c:1681
1523 #, fuzzy
1524 msgid "show admin commands"
1525 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1526
1527 #: g10/card-util.c:1682 g10/keyedit.c:1383
1528 msgid "show this help"
1529 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1530
1531 #: g10/card-util.c:1684
1532 #, fuzzy
1533 msgid "list all available data"
1534 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1535
1536 #: g10/card-util.c:1687
1537 msgid "change card holder's name"
1538 msgstr ""
1539
1540 #: g10/card-util.c:1688
1541 msgid "change URL to retrieve key"
1542 msgstr ""
1543
1544 #: g10/card-util.c:1689
1545 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1546 msgstr ""
1547
1548 #: g10/card-util.c:1690
1549 #, fuzzy
1550 msgid "change the login name"
1551 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1552
1553 #: g10/card-util.c:1691
1554 #, fuzzy
1555 msgid "change the language preferences"
1556 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1557
1558 #: g10/card-util.c:1692
1559 msgid "change card holder's sex"
1560 msgstr ""
1561
1562 #: g10/card-util.c:1693
1563 #, fuzzy
1564 msgid "change a CA fingerprint"
1565 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1566
1567 #: g10/card-util.c:1694
1568 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1569 msgstr ""
1570
1571 #: g10/card-util.c:1695
1572 #, fuzzy
1573 msgid "generate new keys"
1574 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1575
1576 #: g10/card-util.c:1696
1577 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1578 msgstr ""
1579
1580 #: g10/card-util.c:1697
1581 msgid "verify the PIN and list all data"
1582 msgstr ""
1583
1584 #: g10/card-util.c:1698
1585 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1586 msgstr ""
1587
1588 #: g10/card-util.c:1820 g10/keyedit.c:1654
1589 msgid "Command> "
1590 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1591
1592 #: g10/card-util.c:1861
1593 #, fuzzy
1594 msgid "Admin-only command\n"
1595 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1596
1597 #: g10/card-util.c:1892
1598 #, fuzzy
1599 msgid "Admin commands are allowed\n"
1600 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1601
1602 #: g10/card-util.c:1894
1603 #, fuzzy
1604 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1605 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1606
1607 #: g10/card-util.c:1985 g10/keyedit.c:2290
1608 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1609 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1610
1611 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1612 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1613 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1614
1615 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3986 g10/keyring.c:387 g10/keyring.c:698
1616 #, c-format
1617 msgid "can't open `%s'\n"
1618 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1619
1620 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3448 g10/keyserver.c:1737
1621 #: g10/revoke.c:226
1622 #, fuzzy, c-format
1623 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1624 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1625
1626 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1751
1627 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1628 #, c-format
1629 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1630 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1631
1632 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1633 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1634 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1635
1636 #: g10/delkey.c:133
1637 #, fuzzy
1638 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1639 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1640
1641 #: g10/delkey.c:145
1642 #, fuzzy
1643 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1644 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1645
1646 #: g10/delkey.c:153
1647 #, fuzzy
1648 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1649 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1650
1651 #: g10/delkey.c:163
1652 #, c-format
1653 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1654 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1655
1656 #: g10/delkey.c:173
1657 msgid "ownertrust information cleared\n"
1658 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1659
1660 #: g10/delkey.c:204
1661 #, c-format
1662 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1663 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1664
1665 #: g10/delkey.c:206
1666 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1667 msgstr ""
1668 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1669
1670 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1671 #, c-format
1672 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1673 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1674
1675 #: g10/encode.c:232
1676 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1677 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1678
1679 #: g10/encode.c:246
1680 #, c-format
1681 msgid "using cipher %s\n"
1682 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1683
1684 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1685 #, c-format
1686 msgid "`%s' already compressed\n"
1687 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1688
1689 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1690 #, c-format
1691 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1692 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1693
1694 #: g10/encode.c:485
1695 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1696 msgstr ""
1697 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1698 "pgp2\n"
1699
1700 #: g10/encode.c:510
1701 #, c-format
1702 msgid "reading from `%s'\n"
1703 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1704
1705 #: g10/encode.c:541
1706 msgid ""
1707 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1708 msgstr ""
1709 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1710 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1711
1712 #: g10/encode.c:559
1713 #, fuzzy, c-format
1714 msgid ""
1715 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1716 msgstr ""
1717 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1718 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1719
1720 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1721 #, fuzzy, c-format
1722 msgid ""
1723 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1724 "preferences\n"
1725 msgstr ""
1726 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1727 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1728
1729 #: g10/encode.c:751
1730 #, c-format
1731 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1732 msgstr ""
1733 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1734 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1735
1736 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1737 #, c-format
1738 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1739 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1740
1741 #: g10/encode.c:848
1742 #, c-format
1743 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1744 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1745
1746 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1747 #, c-format
1748 msgid "%s encrypted data\n"
1749 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1750
1751 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1752 #, c-format
1753 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1754 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1755
1756 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1757 msgid ""
1758 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1759 msgstr ""
1760 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1761 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1762
1763 #: g10/encr-data.c:145
1764 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1765 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1766
1767 #: g10/exec.c:57
1768 msgid "no remote program execution supported\n"
1769 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1770
1771 #: g10/exec.c:308
1772 msgid ""
1773 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1774 msgstr ""
1775 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1776 "áñ÷åßïõ\n"
1777
1778 #: g10/exec.c:338
1779 #, fuzzy
1780 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1781 msgstr ""
1782 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1783
1784 #: g10/exec.c:416
1785 #, fuzzy, c-format
1786 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1787 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1788
1789 #: g10/exec.c:419
1790 #, fuzzy, c-format
1791 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1792 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1793
1794 #: g10/exec.c:510
1795 #, c-format
1796 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1797 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1798
1799 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:588
1800 msgid "unnatural exit of external program\n"
1801 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1802
1803 #: g10/exec.c:536
1804 msgid "unable to execute external program\n"
1805 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1806
1807 #: g10/exec.c:553
1808 #, c-format
1809 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1810 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1811
1812 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1813 #, c-format
1814 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1815 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1816
1817 #: g10/exec.c:611
1818 #, c-format
1819 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1820 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1821
1822 #: g10/export.c:61
1823 #, fuzzy
1824 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1825 msgstr ""
1826 "\n"
1827 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1828 "\n"
1829
1830 #: g10/export.c:63
1831 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1832 msgstr ""
1833
1834 #: g10/export.c:65
1835 #, fuzzy
1836 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1837 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1838
1839 #: g10/export.c:67
1840 #, fuzzy
1841 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1842 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1843
1844 #: g10/export.c:69
1845 #, fuzzy
1846 msgid "remove unusable parts from key during export"
1847 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1848
1849 #: g10/export.c:71
1850 msgid "remove as much as possible from key during export"
1851 msgstr ""
1852
1853 #: g10/export.c:73
1854 msgid "export keys in an S-expression based format"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: g10/export.c:338
1858 #, fuzzy
1859 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1860 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1861
1862 #: g10/export.c:367
1863 #, fuzzy, c-format
1864 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1865 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1866
1867 #: g10/export.c:375
1868 #, fuzzy, c-format
1869 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1870 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1871
1872 #: g10/export.c:386
1873 #, fuzzy, c-format
1874 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1875 msgstr ""
1876 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1877
1878 #: g10/export.c:537
1879 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1880 msgstr ""
1881
1882 #: g10/export.c:560
1883 #, fuzzy, c-format
1884 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1885 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1886
1887 #: g10/export.c:584
1888 #, fuzzy, c-format
1889 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1890 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1891
1892 #: g10/export.c:633
1893 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1894 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1895
1896 #: g10/getkey.c:152
1897 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1898 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1899
1900 #: g10/getkey.c:175
1901 #, fuzzy
1902 msgid "[User ID not found]"
1903 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1904
1905 #: g10/getkey.c:1113
1906 #, c-format
1907 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1908 msgstr ""
1909
1910 #: g10/getkey.c:1118
1911 #, fuzzy, c-format
1912 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1913 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1914
1915 #: g10/getkey.c:1120
1916 #, fuzzy
1917 msgid "No fingerprint"
1918 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1919
1920 #: g10/getkey.c:1930
1921 #, fuzzy, c-format
1922 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1923 msgstr ""
1924 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1925
1926 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3773
1927 #, fuzzy, c-format
1928 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1929 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1930
1931 #: g10/getkey.c:2759
1932 #, fuzzy, c-format
1933 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1934 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1935
1936 #: g10/getkey.c:2806
1937 #, fuzzy, c-format
1938 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1939 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1940
1941 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:186
1942 #, fuzzy
1943 msgid "make a signature"
1944 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1945
1946 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:187
1947 #, fuzzy
1948 msgid "make a clear text signature"
1949 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1950
1951 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:188
1952 msgid "make a detached signature"
1953 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1954
1955 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:189
1956 msgid "encrypt data"
1957 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1958
1959 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:190
1960 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1961 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1962
1963 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:191
1964 msgid "decrypt data (default)"
1965 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1966
1967 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:192
1968 msgid "verify a signature"
1969 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1970
1971 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:193
1972 msgid "list keys"
1973 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1974
1975 #: g10/gpg.c:385
1976 msgid "list keys and signatures"
1977 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1978
1979 #: g10/gpg.c:386
1980 #, fuzzy
1981 msgid "list and check key signatures"
1982 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1983
1984 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:198
1985 msgid "list keys and fingerprints"
1986 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1987
1988 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:196
1989 msgid "list secret keys"
1990 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1991
1992 #: g10/gpg.c:389 sm/gpgsm.c:199
1993 msgid "generate a new key pair"
1994 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1995
1996 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:201
1997 msgid "remove keys from the public keyring"
1998 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1999
2000 #: g10/gpg.c:393
2001 msgid "remove keys from the secret keyring"
2002 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
2003
2004 #: g10/gpg.c:394
2005 msgid "sign a key"
2006 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
2007
2008 #: g10/gpg.c:395
2009 msgid "sign a key locally"
2010 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2011
2012 #: g10/gpg.c:396
2013 msgid "sign or edit a key"
2014 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
2015
2016 #: g10/gpg.c:398
2017 msgid "generate a revocation certificate"
2018 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
2019
2020 #: g10/gpg.c:400
2021 msgid "export keys"
2022 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
2023
2024 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:202
2025 msgid "export keys to a key server"
2026 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
2027
2028 #: g10/gpg.c:402 sm/gpgsm.c:203
2029 msgid "import keys from a key server"
2030 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
2031
2032 #: g10/gpg.c:404
2033 msgid "search for keys on a key server"
2034 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
2035
2036 #: g10/gpg.c:406
2037 msgid "update all keys from a keyserver"
2038 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
2039
2040 #: g10/gpg.c:411
2041 msgid "import/merge keys"
2042 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
2043
2044 #: g10/gpg.c:414
2045 msgid "print the card status"
2046 msgstr ""
2047
2048 #: g10/gpg.c:415
2049 msgid "change data on a card"
2050 msgstr ""
2051
2052 #: g10/gpg.c:416
2053 msgid "change a card's PIN"
2054 msgstr ""
2055
2056 #: g10/gpg.c:425
2057 msgid "update the trust database"
2058 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2059
2060 #: g10/gpg.c:432
2061 #, fuzzy
2062 msgid "print message digests"
2063 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
2064
2065 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:208
2066 msgid "run in server mode"
2067 msgstr ""
2068
2069 #: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:226
2070 msgid "create ascii armored output"
2071 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
2072
2073 #: g10/gpg.c:442 sm/gpgsm.c:239
2074 #, fuzzy
2075 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2076 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
2077
2078 #: g10/gpg.c:455 sm/gpgsm.c:276
2079 #, fuzzy
2080 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2081 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
2082
2083 #: g10/gpg.c:458
2084 #, fuzzy
2085 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2086 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
2087
2088 #: g10/gpg.c:464
2089 msgid "use canonical text mode"
2090 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
2091
2092 #: g10/gpg.c:481 sm/gpgsm.c:278
2093 #, fuzzy
2094 msgid "|FILE|write output to FILE"
2095 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
2096
2097 #: g10/gpg.c:497 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:289 tools/gpgconf.c:82
2098 msgid "do not make any changes"
2099 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
2100
2101 #: g10/gpg.c:498
2102 msgid "prompt before overwriting"
2103 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
2104
2105 #: g10/gpg.c:550
2106 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2107 msgstr ""
2108
2109 #: g10/gpg.c:581 sm/gpgsm.c:333
2110 msgid ""
2111 "@\n"
2112 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2113 msgstr ""
2114 "@\n"
2115 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
2116
2117 #: g10/gpg.c:584 sm/gpgsm.c:336
2118 msgid ""
2119 "@\n"
2120 "Examples:\n"
2121 "\n"
2122 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2123 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2124 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2125 " --list-keys [names]        show keys\n"
2126 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2127 msgstr ""
2128 "@\n"
2129 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
2130 "\n"
2131 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
2132 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2133 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2134 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
2135 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
2136
2137 #: g10/gpg.c:830
2138 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2139 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2140
2141 #: g10/gpg.c:833
2142 msgid ""
2143 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2144 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2145 "default operation depends on the input data\n"
2146 msgstr ""
2147 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2148 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
2149 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
2150
2151 #: g10/gpg.c:844 sm/gpgsm.c:536
2152 msgid ""
2153 "\n"
2154 "Supported algorithms:\n"
2155 msgstr ""
2156 "\n"
2157 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2158
2159 #: g10/gpg.c:847
2160 msgid "Pubkey: "
2161 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2162
2163 #: g10/gpg.c:854 g10/keyedit.c:2356
2164 msgid "Cipher: "
2165 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2166
2167 #: g10/gpg.c:861
2168 msgid "Hash: "
2169 msgstr "Hash: "
2170
2171 #: g10/gpg.c:868 g10/keyedit.c:2401
2172 msgid "Compression: "
2173 msgstr "Óõìðßåóç: "
2174
2175 #: g10/gpg.c:938
2176 msgid "usage: gpg [options] "
2177 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2178
2179 #: g10/gpg.c:1125 sm/gpgsm.c:687
2180 msgid "conflicting commands\n"
2181 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2182
2183 #: g10/gpg.c:1143
2184 #, fuzzy, c-format
2185 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2186 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2187
2188 #: g10/gpg.c:1340
2189 #, fuzzy, c-format
2190 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2191 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2192
2193 #: g10/gpg.c:1343
2194 #, fuzzy, c-format
2195 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2196 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2197
2198 #: g10/gpg.c:1346
2199 #, fuzzy, c-format
2200 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2201 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2202
2203 #: g10/gpg.c:1352
2204 #, fuzzy, c-format
2205 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2206 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2207
2208 #: g10/gpg.c:1355
2209 #, fuzzy, c-format
2210 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2211 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2212
2213 #: g10/gpg.c:1358
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2216 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2217
2218 #: g10/gpg.c:1364
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2221 msgstr ""
2222 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2223
2224 #: g10/gpg.c:1367
2225 #, fuzzy, c-format
2226 msgid ""
2227 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2228 msgstr ""
2229 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2230
2231 #: g10/gpg.c:1370
2232 #, fuzzy, c-format
2233 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2234 msgstr ""
2235 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2236
2237 #: g10/gpg.c:1376
2238 #, fuzzy, c-format
2239 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2240 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2241
2242 #: g10/gpg.c:1379
2243 #, fuzzy, c-format
2244 msgid ""
2245 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2246 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2247
2248 #: g10/gpg.c:1382
2249 #, fuzzy, c-format
2250 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2251 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2252
2253 #: g10/gpg.c:1561
2254 #, fuzzy, c-format
2255 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2256 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2257
2258 #: g10/gpg.c:1660
2259 msgid "display photo IDs during key listings"
2260 msgstr ""
2261
2262 #: g10/gpg.c:1662
2263 msgid "show policy URLs during signature listings"
2264 msgstr ""
2265
2266 #: g10/gpg.c:1664
2267 #, fuzzy
2268 msgid "show all notations during signature listings"
2269 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2270
2271 #: g10/gpg.c:1666
2272 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2273 msgstr ""
2274
2275 #: g10/gpg.c:1670
2276 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2277 msgstr ""
2278
2279 #: g10/gpg.c:1672
2280 #, fuzzy
2281 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2282 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2283
2284 #: g10/gpg.c:1674
2285 msgid "show user ID validity during key listings"
2286 msgstr ""
2287
2288 #: g10/gpg.c:1676
2289 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2290 msgstr ""
2291
2292 #: g10/gpg.c:1678
2293 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2294 msgstr ""
2295
2296 #: g10/gpg.c:1680
2297 #, fuzzy
2298 msgid "show the keyring name in key listings"
2299 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2300
2301 #: g10/gpg.c:1682
2302 #, fuzzy
2303 msgid "show expiration dates during signature listings"
2304 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2305
2306 #: g10/gpg.c:1843
2307 #, c-format
2308 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2309 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2310
2311 #: g10/gpg.c:1935
2312 #, c-format
2313 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2314 msgstr ""
2315
2316 #: g10/gpg.c:2327 g10/gpg.c:3015 g10/gpg.c:3027
2317 #, c-format
2318 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2319 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2320
2321 #: g10/gpg.c:2508 g10/gpg.c:2520
2322 #, fuzzy, c-format
2323 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2324 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2325
2326 #: g10/gpg.c:2602
2327 #, fuzzy, c-format
2328 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2329 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2330
2331 #: g10/gpg.c:2625 g10/gpg.c:2820 g10/keyedit.c:4131
2332 #, fuzzy
2333 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2334 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2335
2336 #: g10/gpg.c:2637
2337 #, fuzzy, c-format
2338 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2339 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2340
2341 #: g10/gpg.c:2640
2342 #, fuzzy
2343 msgid "invalid keyserver options\n"
2344 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2345
2346 #: g10/gpg.c:2647
2347 #, c-format
2348 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2349 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2350
2351 #: g10/gpg.c:2650
2352 msgid "invalid import options\n"
2353 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2354
2355 #: g10/gpg.c:2657
2356 #, c-format
2357 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2358 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2359
2360 #: g10/gpg.c:2660
2361 msgid "invalid export options\n"
2362 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2363
2364 #: g10/gpg.c:2667
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2367 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2368
2369 #: g10/gpg.c:2670
2370 #, fuzzy
2371 msgid "invalid list options\n"
2372 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2373
2374 #: g10/gpg.c:2678
2375 msgid "display photo IDs during signature verification"
2376 msgstr ""
2377
2378 #: g10/gpg.c:2680
2379 msgid "show policy URLs during signature verification"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: g10/gpg.c:2682
2383 #, fuzzy
2384 msgid "show all notations during signature verification"
2385 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2386
2387 #: g10/gpg.c:2684
2388 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: g10/gpg.c:2688
2392 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2393 msgstr ""
2394
2395 #: g10/gpg.c:2690
2396 #, fuzzy
2397 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2398 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2399
2400 #: g10/gpg.c:2692
2401 #, fuzzy
2402 msgid "show user ID validity during signature verification"
2403 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2404
2405 #: g10/gpg.c:2694
2406 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2407 msgstr ""
2408
2409 #: g10/gpg.c:2696
2410 #, fuzzy
2411 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2412 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2413
2414 #: g10/gpg.c:2698
2415 msgid "validate signatures with PKA data"
2416 msgstr ""
2417
2418 #: g10/gpg.c:2700
2419 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2420 msgstr ""
2421
2422 #: g10/gpg.c:2707
2423 #, fuzzy, c-format
2424 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2425 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2426
2427 #: g10/gpg.c:2710
2428 #, fuzzy
2429 msgid "invalid verify options\n"
2430 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2431
2432 #: g10/gpg.c:2717
2433 #, c-format
2434 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2435 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2436
2437 #: g10/gpg.c:2903
2438 #, fuzzy, c-format
2439 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2440 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2441
2442 #: g10/gpg.c:2906
2443 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2444 msgstr ""
2445
2446 #: g10/gpg.c:3004 sm/gpgsm.c:1406
2447 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2448 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2449
2450 #: g10/gpg.c:3008
2451 #, c-format
2452 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2453 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2454
2455 #: g10/gpg.c:3017
2456 #, c-format
2457 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2458 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2459
2460 #: g10/gpg.c:3020
2461 #, c-format
2462 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2463 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2464
2465 #: g10/gpg.c:3035
2466 #, fuzzy, c-format
2467 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2468 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2469
2470 #: g10/gpg.c:3049
2471 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2472 msgstr ""
2473 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2474
2475 #: g10/gpg.c:3055
2476 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2477 msgstr ""
2478 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2479 "êáôÜóôáóç\n"
2480
2481 #: g10/gpg.c:3061
2482 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2483 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2484
2485 #: g10/gpg.c:3074
2486 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2487 msgstr ""
2488 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2489
2490 #: g10/gpg.c:3141 g10/gpg.c:3165 sm/gpgsm.c:1478
2491 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2492 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2493
2494 #: g10/gpg.c:3147 g10/gpg.c:3171 sm/gpgsm.c:1484 sm/gpgsm.c:1490
2495 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2496 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2497
2498 #: g10/gpg.c:3153
2499 #, fuzzy
2500 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2501 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2502
2503 #: g10/gpg.c:3159
2504 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2505 msgstr ""
2506 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2507 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2508
2509 #: g10/gpg.c:3174
2510 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2511 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2512
2513 #: g10/gpg.c:3176
2514 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2515 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2516
2517 #: g10/gpg.c:3178
2518 #, fuzzy
2519 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2520 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2521
2522 #: g10/gpg.c:3180
2523 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2524 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2525
2526 #: g10/gpg.c:3182
2527 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2528 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2529
2530 #: g10/gpg.c:3185
2531 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2532 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2533
2534 #: g10/gpg.c:3189
2535 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2536 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2537
2538 #: g10/gpg.c:3196
2539 msgid "invalid default preferences\n"
2540 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2541
2542 #: g10/gpg.c:3200
2543 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2544 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2545
2546 #: g10/gpg.c:3204
2547 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2548 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2549
2550 #: g10/gpg.c:3208
2551 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2552 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2553
2554 #: g10/gpg.c:3241
2555 #, c-format
2556 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2557 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2558
2559 #: g10/gpg.c:3288
2560 #, fuzzy, c-format
2561 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2562 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2563
2564 #: g10/gpg.c:3293
2565 #, fuzzy, c-format
2566 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2567 msgstr ""
2568 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2569
2570 #: g10/gpg.c:3298
2571 #, fuzzy, c-format
2572 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2573 msgstr ""
2574 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2575
2576 #: g10/gpg.c:3384
2577 #, c-format
2578 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2579 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2580
2581 #: g10/gpg.c:3395
2582 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2583 msgstr ""
2584 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2585 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2586
2587 #: g10/gpg.c:3416
2588 msgid "--store [filename]"
2589 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2590
2591 #: g10/gpg.c:3423
2592 msgid "--symmetric [filename]"
2593 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2594
2595 #: g10/gpg.c:3425
2596 #, fuzzy, c-format
2597 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2598 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2599
2600 #: g10/gpg.c:3435
2601 msgid "--encrypt [filename]"
2602 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2603
2604 #: g10/gpg.c:3448
2605 #, fuzzy
2606 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2607 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2608
2609 #: g10/gpg.c:3450
2610 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2611 msgstr ""
2612
2613 #: g10/gpg.c:3453
2614 #, fuzzy, c-format
2615 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2616 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2617
2618 #: g10/gpg.c:3471
2619 msgid "--sign [filename]"
2620 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2621
2622 #: g10/gpg.c:3484
2623 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2624 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2625
2626 #: g10/gpg.c:3499
2627 #, fuzzy
2628 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2629 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2630
2631 #: g10/gpg.c:3501
2632 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2633 msgstr ""
2634
2635 #: g10/gpg.c:3504
2636 #, fuzzy, c-format
2637 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2638 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2639
2640 #: g10/gpg.c:3524
2641 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2642 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2643
2644 #: g10/gpg.c:3533
2645 msgid "--clearsign [filename]"
2646 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2647
2648 #: g10/gpg.c:3558
2649 msgid "--decrypt [filename]"
2650 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2651
2652 #: g10/gpg.c:3566
2653 msgid "--sign-key user-id"
2654 msgstr "--sign-key user-id"
2655
2656 #: g10/gpg.c:3570
2657 msgid "--lsign-key user-id"
2658 msgstr "--lsign-key user-id"
2659
2660 #: g10/gpg.c:3591
2661 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2662 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2663
2664 #: g10/gpg.c:3683
2665 #, c-format
2666 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2667 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2668
2669 #: g10/gpg.c:3685
2670 #, c-format
2671 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2672 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2673
2674 #: g10/gpg.c:3687
2675 #, c-format
2676 msgid "key export failed: %s\n"
2677 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2678
2679 #: g10/gpg.c:3698
2680 #, c-format
2681 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2682 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2683
2684 #: g10/gpg.c:3708
2685 #, c-format
2686 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2687 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2688
2689 #: g10/gpg.c:3759
2690 #, c-format
2691 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2692 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2693
2694 #: g10/gpg.c:3767
2695 #, c-format
2696 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2697 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2698
2699 #: g10/gpg.c:3857
2700 #, c-format
2701 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2702 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2703
2704 #: g10/gpg.c:3972
2705 msgid "[filename]"
2706 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2707
2708 #: g10/gpg.c:3976
2709 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2710 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2711
2712 #: g10/gpg.c:4290
2713 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2714 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2715
2716 #: g10/gpg.c:4292
2717 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2718 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2719
2720 #: g10/gpg.c:4325
2721 #, fuzzy
2722 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2723 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2724
2725 #: g10/gpgv.c:74
2726 #, fuzzy
2727 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2728 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2729
2730 #: g10/gpgv.c:76
2731 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2732 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2733
2734 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:323
2735 msgid "|FD|write status info to this FD"
2736 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2737
2738 #: g10/gpgv.c:117
2739 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2740 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2741
2742 #: g10/gpgv.c:119
2743 #, fuzzy
2744 msgid ""
2745 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2746 "Check signatures against known trusted keys\n"
2747 msgstr ""
2748 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2749 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2750
2751 #: g10/helptext.c:72
2752 msgid "No help available"
2753 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2754
2755 #: g10/helptext.c:82
2756 #, c-format
2757 msgid "No help available for `%s'"
2758 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2759
2760 #: g10/import.c:94
2761 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2762 msgstr ""
2763
2764 #: g10/import.c:96
2765 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2766 msgstr ""
2767
2768 #: g10/import.c:98
2769 #, fuzzy
2770 msgid "do not update the trustdb after import"
2771 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2772
2773 #: g10/import.c:100
2774 #, fuzzy
2775 msgid "create a public key when importing a secret key"
2776 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2777
2778 #: g10/import.c:102
2779 msgid "only accept updates to existing keys"
2780 msgstr ""
2781
2782 #: g10/import.c:104
2783 #, fuzzy
2784 msgid "remove unusable parts from key after import"
2785 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2786
2787 #: g10/import.c:106
2788 msgid "remove as much as possible from key after import"
2789 msgstr ""
2790
2791 #: g10/import.c:269
2792 #, c-format
2793 msgid "skipping block of type %d\n"
2794 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2795
2796 #: g10/import.c:278
2797 #, fuzzy, c-format
2798 msgid "%lu keys processed so far\n"
2799 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2800
2801 #: g10/import.c:295
2802 #, c-format
2803 msgid "Total number processed: %lu\n"
2804 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2805
2806 #: g10/import.c:297
2807 #, c-format
2808 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2809 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2810
2811 #: g10/import.c:300
2812 #, c-format
2813 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2814 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2815
2816 #: g10/import.c:302 sm/import.c:114
2817 #, c-format
2818 msgid "              imported: %lu"
2819 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2820
2821 #: g10/import.c:308 sm/import.c:118
2822 #, c-format
2823 msgid "             unchanged: %lu\n"
2824 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2825
2826 #: g10/import.c:310
2827 #, c-format
2828 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2829 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2830
2831 #: g10/import.c:312
2832 #, c-format
2833 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2834 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2835
2836 #: g10/import.c:314
2837 #, c-format
2838 msgid "        new signatures: %lu\n"
2839 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2840
2841 #: g10/import.c:316
2842 #, c-format
2843 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2844 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2845
2846 #: g10/import.c:318 sm/import.c:120
2847 #, c-format
2848 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2849 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2850
2851 #: g10/import.c:320 sm/import.c:122
2852 #, c-format
2853 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2854 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2855
2856 #: g10/import.c:322 sm/import.c:124
2857 #, c-format
2858 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2859 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2860
2861 #: g10/import.c:324 sm/import.c:126
2862 #, c-format
2863 msgid "          not imported: %lu\n"
2864 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2865
2866 #: g10/import.c:326
2867 #, fuzzy, c-format
2868 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2869 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2870
2871 #: g10/import.c:328
2872 #, fuzzy, c-format
2873 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2874 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2875
2876 #: g10/import.c:569
2877 #, c-format
2878 msgid ""
2879 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2880 "algorithms on these user IDs:\n"
2881 msgstr ""
2882
2883 #: g10/import.c:610
2884 #, c-format
2885 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2886 msgstr ""
2887
2888 #: g10/import.c:625
2889 #, fuzzy, c-format
2890 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2891 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2892
2893 #: g10/import.c:637
2894 #, c-format
2895 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2896 msgstr ""
2897
2898 #: g10/import.c:650
2899 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2900 msgstr ""
2901
2902 #: g10/import.c:652
2903 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2904 msgstr ""
2905
2906 #: g10/import.c:676
2907 #, c-format
2908 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2909 msgstr ""
2910
2911 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2912 #, fuzzy, c-format
2913 msgid "key %s: no user ID\n"
2914 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2915
2916 #: g10/import.c:758
2917 #, fuzzy, c-format
2918 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2919 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2920
2921 #: g10/import.c:773
2922 #, fuzzy, c-format
2923 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2924 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2925
2926 #: g10/import.c:779
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2929 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2930
2931 #: g10/import.c:781
2932 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2933 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2934
2935 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2936 #, fuzzy, c-format
2937 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2938 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2939
2940 #: g10/import.c:797
2941 #, fuzzy, c-format
2942 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2943 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2944
2945 #: g10/import.c:806
2946 #, c-format
2947 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2948 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2949
2950 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2951 #, c-format
2952 msgid "writing to `%s'\n"
2953 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2954
2955 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2956 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2957 #, c-format
2958 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2959 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2960
2961 #: g10/import.c:834
2962 #, fuzzy, c-format
2963 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2964 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2965
2966 #: g10/import.c:858
2967 #, fuzzy, c-format
2968 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2969 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2970
2971 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2972 #, fuzzy, c-format
2973 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2974 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2975
2976 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2977 #, fuzzy, c-format
2978 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2979 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2980
2981 #: g10/import.c:920
2982 #, fuzzy, c-format
2983 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2984 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2985
2986 #: g10/import.c:923
2987 #, fuzzy, c-format
2988 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2989 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2990
2991 #: g10/import.c:926
2992 #, fuzzy, c-format
2993 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2994 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2995
2996 #: g10/import.c:929
2997 #, fuzzy, c-format
2998 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2999 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
3000
3001 #: g10/import.c:932
3002 #, fuzzy, c-format
3003 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
3004 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
3005
3006 #: g10/import.c:935
3007 #, fuzzy, c-format
3008 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
3009 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
3010
3011 #: g10/import.c:938
3012 #, fuzzy, c-format
3013 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
3014 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
3015
3016 #: g10/import.c:941
3017 #, fuzzy, c-format
3018 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
3019 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
3020
3021 #: g10/import.c:944
3022 #, fuzzy, c-format
3023 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
3024 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
3025
3026 #: g10/import.c:947
3027 #, fuzzy, c-format
3028 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
3029 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
3030
3031 #: g10/import.c:971
3032 #, fuzzy, c-format
3033 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
3034 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
3035
3036 #: g10/import.c:1143
3037 #, fuzzy, c-format
3038 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
3039 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
3040
3041 #: g10/import.c:1154
3042 #, fuzzy
3043 msgid "importing secret keys not allowed\n"
3044 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3045
3046 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
3047 #, c-format
3048 msgid "no default secret keyring: %s\n"
3049 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
3050
3051 #: g10/import.c:1182
3052 #, fuzzy, c-format
3053 msgid "key %s: secret key imported\n"
3054 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
3055
3056 #: g10/import.c:1212
3057 #, fuzzy, c-format
3058 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
3059 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3060
3061 #: g10/import.c:1222
3062 #, fuzzy, c-format
3063 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
3064 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
3065
3066 #: g10/import.c:1254
3067 #, fuzzy, c-format
3068 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
3069 msgstr ""
3070 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
3071 "áíÜêëçóçò\n"
3072
3073 #: g10/import.c:1297
3074 #, fuzzy, c-format
3075 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
3076 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
3077
3078 #: g10/import.c:1329
3079 #, fuzzy, c-format
3080 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
3081 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
3082
3083 #: g10/import.c:1398
3084 #, fuzzy, c-format
3085 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
3086 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
3087
3088 #: g10/import.c:1413
3089 #, fuzzy, c-format
3090 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3091 msgstr ""
3092 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
3093 "s\"\n"
3094
3095 #: g10/import.c:1415
3096 #, fuzzy, c-format
3097 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3098 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3099
3100 #: g10/import.c:1433
3101 #, fuzzy, c-format
3102 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3103 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
3104
3105 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
3106 #, fuzzy, c-format
3107 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3108 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
3109
3110 #: g10/import.c:1446
3111 #, fuzzy, c-format
3112 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3113 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
3114
3115 #: g10/import.c:1461
3116 #, fuzzy, c-format
3117 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3118 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3119
3120 #: g10/import.c:1483
3121 #, fuzzy, c-format
3122 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3123 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
3124
3125 #: g10/import.c:1496
3126 #, fuzzy, c-format
3127 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3128 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
3129
3130 #: g10/import.c:1511
3131 #, fuzzy, c-format
3132 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3133 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3134
3135 #: g10/import.c:1555
3136 #, fuzzy, c-format
3137 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3138 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3139
3140 #: g10/import.c:1576
3141 #, fuzzy, c-format
3142 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3143 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3144
3145 #: g10/import.c:1603
3146 #, fuzzy, c-format
3147 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3148 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3149
3150 #: g10/import.c:1613
3151 #, fuzzy, c-format
3152 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3153 msgstr ""
3154 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3155
3156 #: g10/import.c:1630
3157 #, fuzzy, c-format
3158 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3159 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3160
3161 #: g10/import.c:1644
3162 #, fuzzy, c-format
3163 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3164 msgstr ""
3165 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3166
3167 #: g10/import.c:1652
3168 #, fuzzy, c-format
3169 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3170 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3171
3172 #: g10/import.c:1781
3173 #, fuzzy, c-format
3174 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3175 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3176
3177 #: g10/import.c:1843
3178 #, fuzzy, c-format
3179 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3180 msgstr ""
3181 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3182 "08lX\n"
3183
3184 #: g10/import.c:1857
3185 #, fuzzy, c-format
3186 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3187 msgstr ""
3188 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3189 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3190
3191 #: g10/import.c:1916
3192 #, fuzzy, c-format
3193 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3194 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3195
3196 #: g10/import.c:1950
3197 #, fuzzy, c-format
3198 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3199 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3200
3201 #: g10/import.c:2351
3202 #, fuzzy
3203 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3204 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3205
3206 #: g10/import.c:2359
3207 #, fuzzy
3208 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3209 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3210
3211 #: g10/import.c:2361
3212 #, fuzzy
3213 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3214 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3215
3216 #: g10/keydb.c:181
3217 #, c-format
3218 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3219 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3220
3221 #: g10/keydb.c:187
3222 #, c-format
3223 msgid "keyring `%s' created\n"
3224 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3225
3226 #: g10/keydb.c:333 g10/keydb.c:336
3227 #, fuzzy, c-format
3228 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3229 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3230
3231 #: g10/keydb.c:719
3232 #, c-format
3233 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3234 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:265
3237 msgid "[revocation]"
3238 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:266
3241 msgid "[self-signature]"
3242 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3243
3244 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3245 msgid "1 bad signature\n"
3246 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3249 #, c-format
3250 msgid "%d bad signatures\n"
3251 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3254 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3255 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3258 #, c-format
3259 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3260 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3263 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3264 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3267 #, c-format
3268 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3269 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:356
3272 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3273 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:358
3276 #, c-format
3277 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3278 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3279
3280 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3281 #, fuzzy
3282 msgid ""
3283 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3284 "keys\n"
3285 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3286 "etc.)\n"
3287 msgstr ""
3288 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3289 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3290 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3291 "\n"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3294 #, fuzzy, c-format
3295 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3296 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3299 #, fuzzy, c-format
3300 msgid "  %d = I trust fully\n"
3301 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:438
3304 msgid ""
3305 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3306 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3307 "trust signatures on your behalf.\n"
3308 msgstr ""
3309
3310 #: g10/keyedit.c:454
3311 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3312 msgstr ""
3313
3314 #: g10/keyedit.c:598
3315 #, c-format
3316 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3317 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3318
3319 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3320 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1783
3321 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3322 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3323
3324 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3325 #: g10/keyedit.c:1789
3326 msgid "  Unable to sign.\n"
3327 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:626
3330 #, c-format
3331 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3332 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3333
3334 #: g10/keyedit.c:654
3335 #, c-format
3336 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3337 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3338
3339 #: g10/keyedit.c:682
3340 #, fuzzy, c-format
3341 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3342 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3343
3344 #: g10/keyedit.c:684
3345 #, fuzzy
3346 msgid "Sign it? (y/N) "
3347 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3348
3349 #: g10/keyedit.c:706
3350 #, c-format
3351 msgid ""
3352 "The self-signature on \"%s\"\n"
3353 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3354 msgstr ""
3355 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3356 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:715
3359 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3360 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3361
3362 #: g10/keyedit.c:729
3363 #, c-format
3364 msgid ""
3365 "Your current signature on \"%s\"\n"
3366 "has expired.\n"
3367 msgstr ""
3368 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3369 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:733
3372 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3373 msgstr ""
3374 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3375
3376 #: g10/keyedit.c:754
3377 #, c-format
3378 msgid ""
3379 "Your current signature on \"%s\"\n"
3380 "is a local signature.\n"
3381 msgstr ""
3382 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3383 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:758
3386 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3387 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3388
3389 #: g10/keyedit.c:779
3390 #, fuzzy, c-format
3391 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3392 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:782
3395 #, fuzzy, c-format
3396 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3397 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3398
3399 #: g10/keyedit.c:787
3400 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3401 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3402
3403 #: g10/keyedit.c:809
3404 #, fuzzy, c-format
3405 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3406 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:824
3409 msgid "This key has expired!"
3410 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:842
3413 #, c-format
3414 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3415 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:848
3418 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3419 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3420
3421 #: g10/keyedit.c:888
3422 msgid ""
3423 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3424 "mode.\n"
3425 msgstr ""
3426 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3427 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:890
3430 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3431 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:915
3434 msgid ""
3435 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3436 "belongs\n"
3437 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3438 msgstr ""
3439 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3440 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3441 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:920
3444 #, c-format
3445 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3446 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:922
3449 #, c-format
3450 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3451 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:924
3454 #, c-format
3455 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3456 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:926
3459 #, c-format
3460 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3461 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:932
3464 #, fuzzy
3465 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3466 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3467
3468 #: g10/keyedit.c:956
3469 #, fuzzy, c-format
3470 msgid ""
3471 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3472 "key \"%s\" (%s)\n"
3473 msgstr ""
3474 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3475 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3476
3477 #: g10/keyedit.c:963
3478 #, fuzzy
3479 msgid "This will be a self-signature.\n"
3480 msgstr ""
3481 "\n"
3482 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:969
3485 #, fuzzy
3486 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3487 msgstr ""
3488 "\n"
3489 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:977
3492 #, fuzzy
3493 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3494 msgstr ""
3495 "\n"
3496 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3497 "\n"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:987
3500 #, fuzzy
3501 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3502 msgstr ""
3503 "\n"
3504 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:994
3507 #, fuzzy
3508 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3509 msgstr ""
3510 "\n"
3511 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3512 "\n"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:1001
3515 #, fuzzy
3516 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3517 msgstr ""
3518 "\n"
3519 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:1006
3522 #, fuzzy
3523 msgid "I have checked this key casually.\n"
3524 msgstr ""
3525 "\n"
3526 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:1011
3529 #, fuzzy
3530 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3531 msgstr ""
3532 "\n"
3533 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:1021
3536 #, fuzzy
3537 msgid "Really sign? (y/N) "
3538 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3539
3540 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4899 g10/keyedit.c:4990 g10/keyedit.c:5054
3541 #: g10/keyedit.c:5115 g10/sign.c:316
3542 #, c-format
3543 msgid "signing failed: %s\n"
3544 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:1131
3547 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3548 msgstr ""
3549
3550 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3741
3551 msgid "This key is not protected.\n"
3552 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3728 g10/revoke.c:536
3555 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3556 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3744
3559 #, fuzzy
3560 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3561 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3748
3564 msgid "Key is protected.\n"
3565 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3566
3567 #: g10/keyedit.c:1186
3568 #, c-format
3569 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3570 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3571
3572 #: g10/keyedit.c:1192
3573 msgid ""
3574 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3575 "\n"
3576 msgstr ""
3577 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3578 "\n"
3579
3580 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2282
3581 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3582 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:1212
3585 msgid ""
3586 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3587 "\n"
3588 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3589
3590 #: g10/keyedit.c:1215
3591 #, fuzzy
3592 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3593 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3594
3595 #: g10/keyedit.c:1296
3596 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3597 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:1382
3600 msgid "save and quit"
3601 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:1385
3604 #, fuzzy
3605 msgid "show key fingerprint"
3606 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:1386
3609 msgid "list key and user IDs"
3610 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3611
3612 #: g10/keyedit.c:1388
3613 msgid "select user ID N"
3614 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3615
3616 #: g10/keyedit.c:1389
3617 #, fuzzy
3618 msgid "select subkey N"
3619 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:1390
3622 #, fuzzy
3623 msgid "check signatures"
3624 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:1395
3627 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3628 msgstr ""
3629
3630 #: g10/keyedit.c:1400
3631 #, fuzzy
3632 msgid "sign selected user IDs locally"
3633 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3634
3635 #: g10/keyedit.c:1402
3636 #, fuzzy
3637 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3638 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3639
3640 #: g10/keyedit.c:1404
3641 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3642 msgstr ""
3643
3644 #: g10/keyedit.c:1408
3645 msgid "add a user ID"
3646 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3647
3648 #: g10/keyedit.c:1410
3649 msgid "add a photo ID"
3650 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3651
3652 #: g10/keyedit.c:1412
3653 #, fuzzy
3654 msgid "delete selected user IDs"
3655 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:1417
3658 #, fuzzy
3659 msgid "add a subkey"
3660 msgstr "addkey"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:1421
3663 msgid "add a key to a smartcard"
3664 msgstr ""
3665
3666 #: g10/keyedit.c:1423
3667 msgid "move a key to a smartcard"
3668 msgstr ""
3669
3670 #: g10/keyedit.c:1425
3671 msgid "move a backup key to a smartcard"
3672 msgstr ""
3673
3674 #: g10/keyedit.c:1429
3675 #, fuzzy
3676 msgid "delete selected subkeys"
3677 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3678
3679 #: g10/keyedit.c:1431
3680 msgid "add a revocation key"
3681 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3682
3683 #: g10/keyedit.c:1433
3684 #, fuzzy
3685 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3686 msgstr ""
3687 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3688
3689 #: g10/keyedit.c:1435
3690 #, fuzzy
3691 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3692 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3693
3694 #: g10/keyedit.c:1437
3695 #, fuzzy
3696 msgid "flag the selected user ID as primary"
3697 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3698
3699 #: g10/keyedit.c:1439
3700 #, fuzzy
3701 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3702 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3703
3704 #: g10/keyedit.c:1442
3705 msgid "list preferences (expert)"
3706 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3707
3708 #: g10/keyedit.c:1444
3709 msgid "list preferences (verbose)"
3710 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3711
3712 #: g10/keyedit.c:1446
3713 #, fuzzy
3714 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3715 msgstr ""
3716 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3717
3718 #: g10/keyedit.c:1451
3719 #, fuzzy
3720 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3721 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3722
3723 #: g10/keyedit.c:1453
3724 #, fuzzy
3725 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3726 msgstr ""
3727 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3728
3729 #: g10/keyedit.c:1455
3730 msgid "change the passphrase"
3731 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:1459
3734 msgid "change the ownertrust"
3735 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3736
3737 #: g10/keyedit.c:1461
3738 #, fuzzy
3739 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3740 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3741
3742 #: g10/keyedit.c:1463
3743 #, fuzzy
3744 msgid "revoke selected user IDs"
3745 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3746
3747 #: g10/keyedit.c:1468
3748 #, fuzzy
3749 msgid "revoke key or selected subkeys"
3750 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3751
3752 #: g10/keyedit.c:1469
3753 #, fuzzy
3754 msgid "enable key"
3755 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3756
3757 #: g10/keyedit.c:1470
3758 #, fuzzy
3759 msgid "disable key"
3760 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3761
3762 #: g10/keyedit.c:1471
3763 #, fuzzy
3764 msgid "show selected photo IDs"
3765 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3766
3767 #: g10/keyedit.c:1473
3768 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3769 msgstr ""
3770
3771 #: g10/keyedit.c:1475
3772 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3773 msgstr ""
3774
3775 #: g10/keyedit.c:1599
3776 #, fuzzy, c-format
3777 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3778 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:1617
3781 msgid "Secret key is available.\n"
3782 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3783
3784 #: g10/keyedit.c:1700
3785 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3786 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:1708
3789 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3790 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3791
3792 #: g10/keyedit.c:1727
3793 msgid ""
3794 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3795 "(lsign),\n"
3796 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3797 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3798 msgstr ""
3799
3800 #: g10/keyedit.c:1777
3801 msgid "Key is revoked."
3802 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3803
3804 #: g10/keyedit.c:1796
3805 #, fuzzy
3806 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3807 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3808
3809 #: g10/keyedit.c:1803
3810 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3811 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3812
3813 #: g10/keyedit.c:1812
3814 #, fuzzy, c-format
3815 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3816 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3817
3818 #: g10/keyedit.c:1835
3819 #, c-format
3820 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3821 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3822
3823 #: g10/keyedit.c:1857 g10/keyedit.c:1877 g10/keyedit.c:2046
3824 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3825 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3826
3827 #: g10/keyedit.c:1859
3828 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3829 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3830
3831 #: g10/keyedit.c:1861
3832 #, fuzzy
3833 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3834 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3835
3836 #: g10/keyedit.c:1862
3837 #, fuzzy
3838 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3839 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3840
3841 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3842 #. moving the key and not about removing it.
3843 #: g10/keyedit.c:1915
3844 #, fuzzy
3845 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3846 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3847
3848 #: g10/keyedit.c:1927
3849 #, fuzzy
3850 msgid "You must select exactly one key.\n"
3851 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3852
3853 #: g10/keyedit.c:1955
3854 msgid "Command expects a filename argument\n"
3855 msgstr ""
3856
3857 #: g10/keyedit.c:1969
3858 #, fuzzy, c-format
3859 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3860 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3861
3862 #: g10/keyedit.c:1986
3863 #, fuzzy, c-format
3864 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3865 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3866
3867 #: g10/keyedit.c:2010
3868 msgid "You must select at least one key.\n"
3869 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3870
3871 #: g10/keyedit.c:2013
3872 #, fuzzy
3873 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3874 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3875
3876 #: g10/keyedit.c:2014
3877 #, fuzzy
3878 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3879 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3880
3881 #: g10/keyedit.c:2049
3882 #, fuzzy
3883 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3884 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3885
3886 #: g10/keyedit.c:2050
3887 #, fuzzy
3888 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3889 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3890
3891 #: g10/keyedit.c:2068
3892 #, fuzzy
3893 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3894 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3895
3896 #: g10/keyedit.c:2079
3897 #, fuzzy
3898 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3899 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3900
3901 #: g10/keyedit.c:2081
3902 #, fuzzy
3903 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3904 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3905
3906 #: g10/keyedit.c:2131
3907 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3908 msgstr ""
3909
3910 #: g10/keyedit.c:2173
3911 #, fuzzy
3912 msgid "Set preference list to:\n"
3913 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3914
3915 #: g10/keyedit.c:2179
3916 #, fuzzy
3917 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3918 msgstr ""
3919 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3920
3921 #: g10/keyedit.c:2181
3922 #, fuzzy
3923 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3924 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3925
3926 #: g10/keyedit.c:2251
3927 #, fuzzy
3928 msgid "Save changes? (y/N) "
3929 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3930
3931 #: g10/keyedit.c:2254
3932 #, fuzzy
3933 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3934 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3935
3936 #: g10/keyedit.c:2264
3937 #, c-format
3938 msgid "update failed: %s\n"
3939 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3940
3941 #: g10/keyedit.c:2271
3942 #, c-format
3943 msgid "update secret failed: %s\n"
3944 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3945
3946 #: g10/keyedit.c:2278
3947 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3948 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3949
3950 #: g10/keyedit.c:2379
3951 msgid "Digest: "
3952 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3953
3954 #: g10/keyedit.c:2430
3955 msgid "Features: "
3956 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3957
3958 #: g10/keyedit.c:2441
3959 msgid "Keyserver no-modify"
3960 msgstr ""
3961
3962 #: g10/keyedit.c:2456 g10/keylist.c:314
3963 msgid "Preferred keyserver: "
3964 msgstr ""
3965
3966 #: g10/keyedit.c:2464 g10/keyedit.c:2465
3967 #, fuzzy
3968 msgid "Notations: "
3969 msgstr "Óçìåßùóç: "
3970
3971 #: g10/keyedit.c:2686
3972 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3973 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3974
3975 #: g10/keyedit.c:2745
3976 #, fuzzy, c-format
3977 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3978 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3979
3980 #: g10/keyedit.c:2766
3981 #, fuzzy, c-format
3982 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3983 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3984
3985 #: g10/keyedit.c:2772
3986 #, fuzzy
3987 msgid "(sensitive)"
3988 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3989
3990 #: g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2844 g10/keyedit.c:2905 g10/keyedit.c:2920
3991 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:532
3992 #, fuzzy, c-format
3993 msgid "created: %s"
3994 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3995
3996 #: g10/keyedit.c:2791 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:996
3997 #, fuzzy, c-format
3998 msgid "revoked: %s"
3999 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
4000
4001 #: g10/keyedit.c:2793 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
4002 #, fuzzy, c-format