Obsolete option --no-sig-create-check.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "PO-Revision-Date: 2012-08-24 17:21+0200\n"
10 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
11 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
12 "Language: el\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #, fuzzy, c-format
18 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
19 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
20
21 #, c-format
22 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
23 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
24
25 msgid "no entropy gathering module detected\n"
26 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
27
28 #, fuzzy, c-format
29 msgid "can't lock `%s': %s\n"
30 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
31
32 #, fuzzy, c-format
33 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
34 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
35
36 #, c-format
37 msgid "can't open `%s': %s\n"
38 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
39
40 #, c-format
41 msgid "can't stat `%s': %s\n"
42 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
43
44 #, c-format
45 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
46 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
47
48 msgid "note: random_seed file is empty\n"
49 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
50
51 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
52 msgstr ""
53 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
54 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
55
56 #, c-format
57 msgid "can't read `%s': %s\n"
58 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
59
60 msgid "note: random_seed file not updated\n"
61 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
62
63 #, c-format
64 msgid "can't create `%s': %s\n"
65 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
66
67 #, c-format
68 msgid "can't write `%s': %s\n"
69 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
70
71 #, c-format
72 msgid "can't close `%s': %s\n"
73 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
74
75 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
76 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
77
78 msgid ""
79 "The random number generator is only a kludge to let\n"
80 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
81 "\n"
82 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
83 "\n"
84 msgstr ""
85 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
86 "\n"
87 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
88 "\n"
89
90 msgid ""
91 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
92 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
93 "of the entropy.\n"
94 msgstr ""
95 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
96 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
97
98 #, c-format
99 msgid ""
100 "\n"
101 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
102 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
103 msgstr ""
104 "\n"
105 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
106 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
107 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
108
109 #, fuzzy, c-format
110 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
111 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
112
113 #, fuzzy, c-format
114 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
115 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
116
117 #, fuzzy, c-format
118 msgid "reading public key failed: %s\n"
119 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
120
121 msgid "response does not contain the public key data\n"
122 msgstr ""
123
124 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
125 msgstr ""
126
127 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
128 msgstr ""
129
130 #, c-format
131 msgid "using default PIN as %s\n"
132 msgstr ""
133
134 #, c-format
135 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
136 msgstr ""
137
138 #, c-format
139 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
140 msgstr ""
141
142 msgid "||Please enter the PIN"
143 msgstr ""
144
145 #, c-format
146 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
147 msgstr ""
148
149 #, c-format
150 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
151 msgstr ""
152
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
155 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
156
157 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
158 msgstr ""
159
160 msgid "card is permanently locked!\n"
161 msgstr ""
162
163 #, c-format
164 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
165 msgstr ""
166
167 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
168 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
169 #, c-format
170 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
171 msgstr ""
172
173 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
174 msgstr ""
175
176 msgid "access to admin commands is not configured\n"
177 msgstr ""
178
179 #, fuzzy
180 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
181 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
182
183 #, fuzzy
184 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
185 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
186
187 #, c-format
188 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
189 msgstr ""
190
191 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
192 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
193 #. to get some infos on the string.
194 msgid "|RN|New Reset Code"
195 msgstr ""
196
197 msgid "|AN|New Admin PIN"
198 msgstr ""
199
200 msgid "|N|New PIN"
201 msgstr ""
202
203 #, fuzzy, c-format
204 msgid "error getting new PIN: %s\n"
205 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
206
207 #, fuzzy
208 msgid "error reading application data\n"
209 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
210
211 #, fuzzy
212 msgid "error reading fingerprint DO\n"
213 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
214
215 #, fuzzy
216 msgid "key already exists\n"
217 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
218
219 msgid "existing key will be replaced\n"
220 msgstr ""
221
222 #, fuzzy
223 msgid "generating new key\n"
224 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
225
226 #, fuzzy
227 msgid "writing new key\n"
228 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
229
230 msgid "creation timestamp missing\n"
231 msgstr ""
232
233 #, c-format
234 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
235 msgstr ""
236
237 #, c-format
238 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
239 msgstr ""
240
241 #, c-format
242 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
243 msgstr ""
244
245 #, fuzzy, c-format
246 msgid "failed to store the key: %s\n"
247 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
248
249 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
250 msgstr ""
251
252 #, fuzzy
253 msgid "generating key failed\n"
254 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
255
256 #, fuzzy, c-format
257 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
258 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
259
260 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
261 msgstr ""
262
263 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
264 msgstr ""
265
266 #, fuzzy, c-format
267 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
268 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
269
270 #, c-format
271 msgid "signatures created so far: %lu\n"
272 msgstr ""
273
274 msgid ""
275 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
276 msgstr ""
277
278 #, fuzzy, c-format
279 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
280 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
281
282 #, c-format
283 msgid "armor: %s\n"
284 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
285
286 msgid "invalid armor header: "
287 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
288
289 msgid "armor header: "
290 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
291
292 msgid "invalid clearsig header\n"
293 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
294
295 #, fuzzy
296 msgid "unknown armor header: "
297 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
298
299 msgid "nested clear text signatures\n"
300 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
301
302 #, fuzzy
303 msgid "unexpected armor: "
304 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
305
306 msgid "invalid dash escaped line: "
307 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
308
309 #, fuzzy, c-format
310 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
311 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
312
313 msgid "premature eof (no CRC)\n"
314 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
315
316 msgid "premature eof (in CRC)\n"
317 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
318
319 msgid "malformed CRC\n"
320 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
321
322 #, fuzzy, c-format
323 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
324 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
325
326 #, fuzzy
327 msgid "premature eof (in trailer)\n"
328 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
329
330 msgid "error in trailer line\n"
331 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
332
333 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
334 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
335
336 #, c-format
337 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
338 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
339
340 msgid ""
341 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
342 msgstr ""
343 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
344 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
345
346 #, fuzzy, c-format
347 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
348 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
349
350 #, c-format
351 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
352 msgstr ""
353
354 #, fuzzy
355 msgid "can't do this in batch mode\n"
356 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
357
358 #, fuzzy
359 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
360 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
361
362 msgid "Your selection? "
363 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
364
365 msgid "[not set]"
366 msgstr ""
367
368 #, fuzzy
369 msgid "male"
370 msgstr "enable"
371
372 #, fuzzy
373 msgid "female"
374 msgstr "enable"
375
376 #, fuzzy
377 msgid "unspecified"
378 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
379
380 #, fuzzy
381 msgid "not forced"
382 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
383
384 msgid "forced"
385 msgstr ""
386
387 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
388 msgstr ""
389
390 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
391 msgstr ""
392
393 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
394 msgstr ""
395
396 msgid "Cardholder's surname: "
397 msgstr ""
398
399 msgid "Cardholder's given name: "
400 msgstr ""
401
402 #, c-format
403 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
404 msgstr ""
405
406 #, fuzzy
407 msgid "URL to retrieve public key: "
408 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
409
410 #, c-format
411 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
412 msgstr ""
413
414 #, fuzzy, c-format
415 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
416 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
417
418 #, c-format
419 msgid "error reading `%s': %s\n"
420 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
421
422 #, fuzzy, c-format
423 msgid "error writing `%s': %s\n"
424 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
425
426 msgid "Login data (account name): "
427 msgstr ""
428
429 #, c-format
430 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
431 msgstr ""
432
433 msgid "Private DO data: "
434 msgstr ""
435
436 #, c-format
437 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
438 msgstr ""
439
440 #, fuzzy
441 msgid "Language preferences: "
442 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
443
444 #, fuzzy
445 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
446 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
447
448 #, fuzzy
449 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
450 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
451
452 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
453 msgstr ""
454
455 #, fuzzy
456 msgid "Error: invalid response.\n"
457 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
458
459 #, fuzzy
460 msgid "CA fingerprint: "
461 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
462
463 #, fuzzy
464 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
465 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
466
467 #, fuzzy, c-format
468 msgid "key operation not possible: %s\n"
469 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
470
471 #, fuzzy
472 msgid "not an OpenPGP card"
473 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
474
475 #, fuzzy, c-format
476 msgid "error getting current key info: %s\n"
477 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
478
479 msgid "Replace existing key? (y/N) "
480 msgstr ""
481
482 msgid ""
483 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
484 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
485 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
486 msgstr ""
487
488 #, fuzzy, c-format
489 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
490 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
491
492 #, fuzzy, c-format
493 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
494 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
495
496 #, fuzzy, c-format
497 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
498 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
499
500 #, c-format
501 msgid "rounded up to %u bits\n"
502 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
503
504 #, c-format
505 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
506 msgstr ""
507
508 #, c-format
509 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
510 msgstr ""
511
512 #, fuzzy, c-format
513 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
514 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
515
516 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
517 msgstr ""
518
519 #, fuzzy
520 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
521 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
522
523 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
524 msgstr ""
525
526 #, c-format
527 msgid ""
528 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
529 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
530 "You should change them using the command --change-pin\n"
531 msgstr ""
532
533 #, fuzzy
534 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
535 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
536
537 #, fuzzy
538 msgid "   (1) Signature key\n"
539 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
540
541 #, fuzzy
542 msgid "   (2) Encryption key\n"
543 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
544
545 msgid "   (3) Authentication key\n"
546 msgstr ""
547
548 msgid "Invalid selection.\n"
549 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
550
551 #, fuzzy
552 msgid "Please select where to store the key:\n"
553 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
554
555 #, fuzzy
556 msgid "unknown key protection algorithm\n"
557 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
558
559 #, fuzzy
560 msgid "secret parts of key are not available\n"
561 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
562
563 #, fuzzy
564 msgid "secret key already stored on a card\n"
565 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
566
567 #, fuzzy, c-format
568 msgid "error writing key to card: %s\n"
569 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
570
571 msgid "quit this menu"
572 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
573
574 #, fuzzy
575 msgid "show admin commands"
576 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
577
578 msgid "show this help"
579 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
580
581 #, fuzzy
582 msgid "list all available data"
583 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
584
585 msgid "change card holder's name"
586 msgstr ""
587
588 msgid "change URL to retrieve key"
589 msgstr ""
590
591 msgid "fetch the key specified in the card URL"
592 msgstr ""
593
594 #, fuzzy
595 msgid "change the login name"
596 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
597
598 #, fuzzy
599 msgid "change the language preferences"
600 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
601
602 msgid "change card holder's sex"
603 msgstr ""
604
605 #, fuzzy
606 msgid "change a CA fingerprint"
607 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
608
609 msgid "toggle the signature force PIN flag"
610 msgstr ""
611
612 #, fuzzy
613 msgid "generate new keys"
614 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
615
616 msgid "menu to change or unblock the PIN"
617 msgstr ""
618
619 msgid "verify the PIN and list all data"
620 msgstr ""
621
622 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
623 msgstr ""
624
625 msgid "gpg/card> "
626 msgstr ""
627
628 #, fuzzy
629 msgid "Admin-only command\n"
630 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
631
632 #, fuzzy
633 msgid "Admin commands are allowed\n"
634 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
635
636 #, fuzzy
637 msgid "Admin commands are not allowed\n"
638 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
639
640 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
641 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
642
643 #, fuzzy
644 msgid "card reader not available\n"
645 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
646
647 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
648 msgstr ""
649
650 #, fuzzy, c-format
651 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
652 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
653
654 #, c-format
655 msgid ""
656 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
657 "   %.*s\n"
658 msgstr ""
659
660 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
661 msgstr ""
662
663 msgid "Enter New Admin PIN: "
664 msgstr ""
665
666 msgid "Enter New PIN: "
667 msgstr ""
668
669 msgid "Enter Admin PIN: "
670 msgstr ""
671
672 msgid "Enter PIN: "
673 msgstr ""
674
675 #, fuzzy
676 msgid "Repeat this PIN: "
677 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
678
679 #, fuzzy
680 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
681 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
682
683 #, c-format
684 msgid "can't open `%s'\n"
685 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
686
687 msgid "--output doesn't work for this command\n"
688 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
689
690 #, fuzzy, c-format
691 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
692 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
693
694 #, c-format
695 msgid "error reading keyblock: %s\n"
696 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
697
698 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
699 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
700
701 #, fuzzy
702 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
703 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
704
705 #, fuzzy
706 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
707 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
708
709 #, fuzzy
710 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
711 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
712
713 #, c-format
714 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
715 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
716
717 msgid "ownertrust information cleared\n"
718 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
719
720 #, c-format
721 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
722 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
723
724 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
725 msgstr ""
726 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
727
728 #, c-format
729 msgid "error creating passphrase: %s\n"
730 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
731
732 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
733 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
734
735 #, c-format
736 msgid "using cipher %s\n"
737 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
738
739 #, c-format
740 msgid "`%s' already compressed\n"
741 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
742
743 #, c-format
744 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
745 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
746
747 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
748 msgstr ""
749 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
750 "pgp2\n"
751
752 #, c-format
753 msgid "reading from `%s'\n"
754 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
755
756 msgid ""
757 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
758 msgstr ""
759 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
760 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
761
762 #, fuzzy, c-format
763 msgid ""
764 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
765 msgstr ""
766 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
767 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
768
769 #, fuzzy, c-format
770 msgid ""
771 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
772 "preferences\n"
773 msgstr ""
774 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
775 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
776
777 #, c-format
778 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
779 msgstr ""
780 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
781 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
782
783 #, c-format
784 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
785 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
786
787 #, c-format
788 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
789 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
790
791 #, c-format
792 msgid "%s encrypted data\n"
793 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
794
795 #, c-format
796 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
797 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
798
799 msgid ""
800 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
801 msgstr ""
802 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
803 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
804
805 msgid "problem handling encrypted packet\n"
806 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
807
808 msgid "no remote program execution supported\n"
809 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
810
811 #, c-format
812 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
813 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
814
815 msgid ""
816 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
817 msgstr ""
818 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
819 "áñ÷åßïõ\n"
820
821 #, fuzzy
822 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
823 msgstr ""
824 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
825
826 #, fuzzy, c-format
827 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
828 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
829
830 #, fuzzy, c-format
831 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
832 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
833
834 #, c-format
835 msgid "system error while calling external program: %s\n"
836 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
837
838 msgid "unnatural exit of external program\n"
839 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
840
841 msgid "unable to execute external program\n"
842 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
843
844 #, c-format
845 msgid "unable to read external program response: %s\n"
846 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
847
848 #, c-format
849 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
850 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
851
852 #, c-format
853 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
854 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
855
856 #, fuzzy
857 msgid "export signatures that are marked as local-only"
858 msgstr ""
859 "\n"
860 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
861 "\n"
862
863 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
864 msgstr ""
865
866 #, fuzzy
867 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
868 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
869
870 #, fuzzy
871 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
872 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
873
874 #, fuzzy
875 msgid "remove unusable parts from key during export"
876 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
877
878 msgid "remove as much as possible from key during export"
879 msgstr ""
880
881 #, fuzzy
882 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
883 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
884
885 #, fuzzy, c-format
886 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
887 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
888
889 #, fuzzy, c-format
890 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
891 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
892
893 #, fuzzy, c-format
894 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
895 msgstr ""
896 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
897
898 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
899 msgstr ""
900
901 #, fuzzy, c-format
902 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
903 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
904
905 #, fuzzy, c-format
906 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
907 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
908
909 msgid "WARNING: nothing exported\n"
910 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
911
912 msgid ""
913 "@Commands:\n"
914 " "
915 msgstr ""
916 "@ÅíôïëÝò:\n"
917 " "
918
919 msgid "|[file]|make a signature"
920 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
921
922 msgid "|[file]|make a clear text signature"
923 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
924
925 msgid "make a detached signature"
926 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
927
928 msgid "encrypt data"
929 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
930
931 msgid "encryption only with symmetric cipher"
932 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
933
934 msgid "decrypt data (default)"
935 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
936
937 msgid "verify a signature"
938 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
939
940 msgid "list keys"
941 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
942
943 msgid "list keys and signatures"
944 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
945
946 #, fuzzy
947 msgid "list and check key signatures"
948 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
949
950 msgid "list keys and fingerprints"
951 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
952
953 msgid "list secret keys"
954 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
955
956 msgid "generate a new key pair"
957 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
958
959 msgid "remove keys from the public keyring"
960 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
961
962 msgid "remove keys from the secret keyring"
963 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
964
965 msgid "sign a key"
966 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
967
968 msgid "sign a key locally"
969 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
970
971 msgid "sign or edit a key"
972 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
973
974 msgid "generate a revocation certificate"
975 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
976
977 msgid "export keys"
978 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
979
980 msgid "export keys to a key server"
981 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
982
983 msgid "import keys from a key server"
984 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
985
986 msgid "search for keys on a key server"
987 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
988
989 msgid "update all keys from a keyserver"
990 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
991
992 msgid "import/merge keys"
993 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
994
995 msgid "print the card status"
996 msgstr ""
997
998 msgid "change data on a card"
999 msgstr ""
1000
1001 msgid "change a card's PIN"
1002 msgstr ""
1003
1004 msgid "update the trust database"
1005 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1006
1007 msgid "|algo [files]|print message digests"
1008 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1009
1010 msgid ""
1011 "@\n"
1012 "Options:\n"
1013 " "
1014 msgstr ""
1015 "@\n"
1016 "ÅðéëïãÝò:\n"
1017 " "
1018
1019 msgid "create ascii armored output"
1020 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1021
1022 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1023 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1024
1025 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1026 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1027
1028 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1029 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1030
1031 msgid "use canonical text mode"
1032 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1033
1034 msgid "use as output file"
1035 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1036
1037 msgid "verbose"
1038 msgstr "áíáëõôéêÜ"
1039
1040 msgid "do not make any changes"
1041 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1042
1043 msgid "prompt before overwriting"
1044 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1045
1046 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1047 msgstr ""
1048
1049 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1050 msgstr ""
1051
1052 msgid ""
1053 "@\n"
1054 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1055 msgstr ""
1056 "@\n"
1057 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1058
1059 msgid ""
1060 "@\n"
1061 "Examples:\n"
1062 "\n"
1063 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1064 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1065 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1066 " --list-keys [names]        show keys\n"
1067 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1068 msgstr ""
1069 "@\n"
1070 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1071 "\n"
1072 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1073 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1074 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1075 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1076 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1077
1078 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1079 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1080
1081 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1082 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1083
1084 msgid ""
1085 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1086 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1087 "Default operation depends on the input data\n"
1088 msgstr ""
1089 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1090 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1091 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1092
1093 msgid ""
1094 "\n"
1095 "Supported algorithms:\n"
1096 msgstr ""
1097 "\n"
1098 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1099
1100 msgid "Pubkey: "
1101 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1102
1103 msgid "Cipher: "
1104 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1105
1106 msgid "Hash: "
1107 msgstr "Hash: "
1108
1109 msgid "Compression: "
1110 msgstr "Óõìðßåóç: "
1111
1112 msgid "usage: gpg [options] "
1113 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1114
1115 msgid "conflicting commands\n"
1116 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1117
1118 #, fuzzy, c-format
1119 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1120 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1121
1122 #, fuzzy, c-format
1123 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1124 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1125
1126 #, fuzzy, c-format
1127 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1128 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1129
1130 #, fuzzy, c-format
1131 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1132 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1133
1134 #, fuzzy, c-format
1135 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1136 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1137
1138 #, fuzzy, c-format
1139 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1140 msgstr ""
1141 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1142
1143 #, fuzzy, c-format
1144 msgid ""
1145 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1146 msgstr ""
1147 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1148
1149 #, fuzzy, c-format
1150 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1151 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1152
1153 #, fuzzy, c-format
1154 msgid ""
1155 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1156 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1157
1158 #, fuzzy, c-format
1159 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1160 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1161
1162 msgid "display photo IDs during key listings"
1163 msgstr ""
1164
1165 msgid "show policy URLs during signature listings"
1166 msgstr ""
1167
1168 #, fuzzy
1169 msgid "show all notations during signature listings"
1170 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1171
1172 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1173 msgstr ""
1174
1175 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1176 msgstr ""
1177
1178 #, fuzzy
1179 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1180 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1181
1182 msgid "show user ID validity during key listings"
1183 msgstr ""
1184
1185 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1186 msgstr ""
1187
1188 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1189 msgstr ""
1190
1191 #, fuzzy
1192 msgid "show the keyring name in key listings"
1193 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1194
1195 #, fuzzy
1196 msgid "show expiration dates during signature listings"
1197 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1198
1199 #, c-format
1200 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1201 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1202
1203 #, c-format
1204 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1205 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
1206
1207 #, c-format
1208 msgid "option file `%s': %s\n"
1209 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
1210
1211 #, c-format
1212 msgid "reading options from `%s'\n"
1213 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
1214
1215 #, c-format
1216 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1217 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1218
1219 #, fuzzy, c-format
1220 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1221 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1222
1223 #, fuzzy, c-format
1224 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1225 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1226
1227 #, fuzzy
1228 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1229 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1230
1231 #, fuzzy, c-format
1232 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1233 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1234
1235 #, fuzzy
1236 msgid "invalid keyserver options\n"
1237 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1238
1239 #, c-format
1240 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1241 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1242
1243 msgid "invalid import options\n"
1244 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1245
1246 #, c-format
1247 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1248 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1249
1250 msgid "invalid export options\n"
1251 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1252
1253 #, fuzzy, c-format
1254 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1255 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1256
1257 #, fuzzy
1258 msgid "invalid list options\n"
1259 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1260
1261 msgid "display photo IDs during signature verification"
1262 msgstr ""
1263
1264 msgid "show policy URLs during signature verification"
1265 msgstr ""
1266
1267 #, fuzzy
1268 msgid "show all notations during signature verification"
1269 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1270
1271 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1272 msgstr ""
1273
1274 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1275 msgstr ""
1276
1277 #, fuzzy
1278 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1279 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1280
1281 #, fuzzy
1282 msgid "show user ID validity during signature verification"
1283 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1284
1285 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1286 msgstr ""
1287
1288 #, fuzzy
1289 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1290 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1291
1292 msgid "validate signatures with PKA data"
1293 msgstr ""
1294
1295 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1296 msgstr ""
1297
1298 #, fuzzy, c-format
1299 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1300 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1301
1302 #, fuzzy
1303 msgid "invalid verify options\n"
1304 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1305
1306 #, c-format
1307 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1308 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1309
1310 #, fuzzy, c-format
1311 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1312 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1313
1314 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1315 msgstr ""
1316
1317 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1318 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1319
1320 #, c-format
1321 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1322 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1323
1324 #, c-format
1325 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1326 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1327
1328 #, c-format
1329 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1330 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1331
1332 #, fuzzy, c-format
1333 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1334 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
1335
1336 #, fuzzy, c-format
1337 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1338 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1339
1340 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1341 msgstr ""
1342 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1343
1344 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1345 msgstr ""
1346 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1347 "êáôÜóôáóç\n"
1348
1349 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1350 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1351
1352 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1353 msgstr ""
1354 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1355
1356 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1357 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1358
1359 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1360 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1361
1362 #, fuzzy
1363 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1364 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1365
1366 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1367 msgstr ""
1368 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1369 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1370
1371 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1372 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1373
1374 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1375 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1376
1377 #, fuzzy
1378 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1379 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1380
1381 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1382 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1383
1384 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1385 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1386
1387 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1388 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1389
1390 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1391 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1392
1393 msgid "invalid default preferences\n"
1394 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1395
1396 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1397 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
1398
1399 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1400 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
1401
1402 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1403 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
1404
1405 #, c-format
1406 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1407 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
1408
1409 #, fuzzy, c-format
1410 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1411 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1412
1413 #, fuzzy, c-format
1414 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1415 msgstr ""
1416 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1417
1418 #, fuzzy, c-format
1419 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1420 msgstr ""
1421 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1422
1423 #, c-format
1424 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1425 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1426
1427 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1428 msgstr ""
1429 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
1430 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
1431
1432 msgid "--store [filename]"
1433 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1434
1435 msgid "--symmetric [filename]"
1436 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1437
1438 #, fuzzy, c-format
1439 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1440 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1441
1442 msgid "--encrypt [filename]"
1443 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1444
1445 #, fuzzy
1446 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1447 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1448
1449 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1450 msgstr ""
1451
1452 #, fuzzy, c-format
1453 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1454 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1455
1456 msgid "--sign [filename]"
1457 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1458
1459 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1460 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1461
1462 #, fuzzy
1463 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1464 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1465
1466 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1467 msgstr ""
1468
1469 #, fuzzy, c-format
1470 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1471 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1472
1473 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1474 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1475
1476 msgid "--clearsign [filename]"
1477 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1478
1479 msgid "--decrypt [filename]"
1480 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1481
1482 msgid "--sign-key user-id"
1483 msgstr "--sign-key user-id"
1484
1485 msgid "--lsign-key user-id"
1486 msgstr "--lsign-key user-id"
1487
1488 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1489 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1490
1491 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1492 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1493
1494 #, c-format
1495 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1496 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1497
1498 #, c-format
1499 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1500 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1501
1502 #, c-format
1503 msgid "key export failed: %s\n"
1504 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1505
1506 #, c-format
1507 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1508 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1509
1510 #, c-format
1511 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1512 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1513
1514 #, c-format
1515 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1516 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1517
1518 #, c-format
1519 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1520 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1521
1522 #, c-format
1523 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1524 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1525
1526 msgid "[filename]"
1527 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1528
1529 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1530 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1531
1532 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1533 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1534
1535 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1536 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1537
1538 #, fuzzy
1539 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1540 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1541
1542 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1543 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1544
1545 #, fuzzy
1546 msgid "[User ID not found]"
1547 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1548
1549 #, c-format
1550 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1551 msgstr ""
1552
1553 #, fuzzy, c-format
1554 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1555 msgstr ""
1556 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1557
1558 #, fuzzy, c-format
1559 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1560 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1561
1562 #, fuzzy, c-format
1563 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1564 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1565
1566 #, fuzzy, c-format
1567 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1568 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1569
1570 msgid "be somewhat more quiet"
1571 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1572
1573 msgid "take the keys from this keyring"
1574 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1575
1576 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1577 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1578
1579 msgid "|FD|write status info to this FD"
1580 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1581
1582 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1583 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1584
1585 #, fuzzy
1586 msgid ""
1587 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
1588 "Check signatures against known trusted keys\n"
1589 msgstr ""
1590 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1591 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1592
1593 msgid ""
1594 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1595 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1596 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1597 msgstr ""
1598 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
1599 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
1600 "åìðéóôïóýíçò,\n"
1601 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
1602
1603 msgid ""
1604 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1605 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1606 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1607 "ultimately trusted\n"
1608 msgstr ""
1609 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
1610 "êëåéäéÜ\n"
1611 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
1612 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
1613 "êëåéäß\n"
1614 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1615
1616 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1617 msgstr ""
1618 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
1619 "\"."
1620
1621 msgid ""
1622 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1623 msgstr ""
1624 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
1625
1626 msgid ""
1627 "Select the algorithm to use.\n"
1628 "\n"
1629 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1630 "for signatures.\n"
1631 "\n"
1632 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1633 "\n"
1634 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1635 "\n"
1636 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1637 msgstr ""
1638
1639 msgid ""
1640 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1641 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1642 "Please consult your security expert first."
1643 msgstr ""
1644 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
1645 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
1646 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
1647
1648 msgid "Enter the size of the key"
1649 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
1650
1651 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1652 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
1653
1654 msgid ""
1655 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1656 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1657 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1658 "the given value as an interval."
1659 msgstr ""
1660 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
1661 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
1662 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
1663 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
1664
1665 msgid "Enter the name of the key holder"
1666 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
1667
1668 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1669 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
1670
1671 msgid "Please enter an optional comment"
1672 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
1673
1674 msgid ""
1675 "N  to change the name.\n"
1676 "C  to change the comment.\n"
1677 "E  to change the email address.\n"
1678 "O  to continue with key generation.\n"
1679 "Q  to quit the key generation."
1680 msgstr ""
1681 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
1682 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
1683 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
1684 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
1685 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
1686
1687 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1688 msgstr ""
1689 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
1690 "õðïêëåéäß."
1691
1692 msgid ""
1693 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1694 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1695 "know how carefully you verified this.\n"
1696 "\n"
1697 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1698 "the\n"
1699 "    key.\n"
1700 "\n"
1701 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1702 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1703 "for\n"
1704 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1705 "user.\n"
1706 "\n"
1707 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1708 "could\n"
1709 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1710 "the\n"
1711 "    key against a photo ID.\n"
1712 "\n"
1713 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1714 "could\n"
1715 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1716 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1717 "a\n"
1718 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1719 "the\n"
1720 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1721 "exchange\n"
1722 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1723 "\n"
1724 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1725 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1726 "\"\n"
1727 "mean to you when you sign other keys.\n"
1728 "\n"
1729 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1730 msgstr ""
1731 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
1732 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
1733 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
1734 "\n"
1735 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
1736 "êëåéäß.\n"
1737 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
1738 "ôïõ\n"
1739 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
1740 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
1741 "\n"
1742 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
1743 "ðáñÜäåéãìá\n"
1744 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
1745 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
1746 "\n"
1747 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
1748 "áõôü\n"
1749 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
1750 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
1751 "ôïõ\n"
1752 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
1753 "÷.\n"
1754 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
1755 "\n"
1756 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
1757 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
1758 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
1759 "êëåéäéÜ.\n"
1760 "\n"
1761 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
1762
1763 #, fuzzy
1764 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1765 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
1766
1767 msgid ""
1768 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1769 "All certificates are then also lost!"
1770 msgstr ""
1771 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
1772 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
1773
1774 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1775 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
1776
1777 msgid ""
1778 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1779 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1780 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1781 msgstr ""
1782 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
1783 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
1784 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
1785 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
1786
1787 msgid ""
1788 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1789 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1790 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1791 "a trust connection through another already certified key."
1792 msgstr ""
1793 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
1794 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
1795 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
1796 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
1797
1798 msgid ""
1799 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1800 "your keyring."
1801 msgstr ""
1802 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
1803 "êëåéäïèÞêç óáò."
1804
1805 msgid ""
1806 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1807 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1808 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1809 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1810 "a second one is available."
1811 msgstr ""
1812 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
1813 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
1814 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
1815 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
1816 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
1817
1818 msgid ""
1819 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1820 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1821 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1822 msgstr ""
1823 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
1824 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
1825 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
1826
1827 msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
1828 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
1829
1830 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1831 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
1832
1833 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1834 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
1835
1836 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1837 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
1838
1839 msgid ""
1840 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1841 "file (which is shown in brackets) will be used."
1842 msgstr ""
1843 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
1844 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
1845
1846 msgid ""
1847 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1848 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1849 "  \"Key has been compromised\"\n"
1850 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1851 "      got access to your secret key.\n"
1852 "  \"Key is superseded\"\n"
1853 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1854 "  \"Key is no longer used\"\n"
1855 "      Use this if you have retired this key.\n"
1856 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1857 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
1858 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
1859 msgstr ""
1860 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
1861 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
1862 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
1863 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
1864 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
1865 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
1866 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
1867 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
1868 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
1869 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
1870 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
1871 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
1872
1873 msgid ""
1874 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
1875 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
1876 "An empty line ends the text.\n"
1877 msgstr ""
1878 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
1879 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
1880 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
1881 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
1882
1883 msgid "No help available"
1884 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
1885
1886 #, c-format
1887 msgid "No help available for `%s'"
1888 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1889
1890 msgid "import signatures that are marked as local-only"
1891 msgstr ""
1892
1893 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
1894 msgstr ""
1895
1896 #, fuzzy
1897 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
1898 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1899
1900 #, fuzzy
1901 msgid "do not update the trustdb after import"
1902 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1903
1904 #, fuzzy
1905 msgid "create a public key when importing a secret key"
1906 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
1907
1908 msgid "only accept updates to existing keys"
1909 msgstr ""
1910
1911 #, fuzzy
1912 msgid "remove unusable parts from key after import"
1913 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1914
1915 msgid "remove as much as possible from key after import"
1916 msgstr ""
1917
1918 #, c-format
1919 msgid "skipping block of type %d\n"
1920 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
1921
1922 #, fuzzy, c-format
1923 msgid "%lu keys processed so far\n"
1924 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
1925
1926 #, c-format
1927 msgid "Total number processed: %lu\n"
1928 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
1929
1930 #, c-format
1931 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1932 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
1933
1934 #, c-format
1935 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1936 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
1937
1938 #, c-format
1939 msgid "              imported: %lu"
1940 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
1941
1942 #, c-format
1943 msgid "             unchanged: %lu\n"
1944 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
1945
1946 #, c-format
1947 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1948 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
1949
1950 #, c-format
1951 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1952 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
1953
1954 #, c-format
1955 msgid "        new signatures: %lu\n"
1956 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
1957
1958 #, c-format
1959 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1960 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
1961
1962 #, c-format
1963 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1964 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
1965
1966 #, c-format
1967 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1968 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
1969
1970 #, c-format
1971 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1972 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
1973
1974 #, c-format
1975 msgid "          not imported: %lu\n"
1976 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
1977
1978 #, fuzzy, c-format
1979 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
1980 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
1981
1982 #, fuzzy, c-format
1983 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
1984 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
1985
1986 #, c-format
1987 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
1988 msgstr ""
1989
1990 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
1991 #. only split up to allow printing of a common prefix.
1992 #, fuzzy
1993 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
1994 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
1995
1996 #, c-format
1997 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
1998 msgstr ""
1999
2000 #, fuzzy, c-format
2001 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2002 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2003
2004 #, c-format
2005 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2006 msgstr ""
2007
2008 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2009 msgstr ""
2010
2011 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2012 msgstr ""
2013
2014 #, c-format
2015 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2016 msgstr ""
2017
2018 #, fuzzy, c-format
2019 msgid "key %s: no user ID\n"
2020 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2021
2022 #, fuzzy, c-format
2023 msgid "key %s: %s\n"
2024 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
2025
2026 msgid "rejected by import filter"
2027 msgstr ""
2028
2029 #, fuzzy, c-format
2030 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2031 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2032
2033 #, fuzzy, c-format
2034 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2035 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2036
2037 #, fuzzy, c-format
2038 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2039 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2040
2041 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2042 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2043
2044 #, fuzzy, c-format
2045 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2046 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2047
2048 #, fuzzy, c-format
2049 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2050 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2051
2052 #, c-format
2053 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2054 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2055
2056 #, c-format
2057 msgid "writing to `%s'\n"
2058 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2059
2060 #, c-format
2061 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2062 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2063
2064 #, fuzzy, c-format
2065 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2066 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2067
2068 #, fuzzy, c-format
2069 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2070 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2071
2072 #, fuzzy, c-format
2073 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2074 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2075
2076 #, fuzzy, c-format
2077 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2078 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2079
2080 #, fuzzy, c-format
2081 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2082 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2083
2084 #, fuzzy, c-format
2085 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2086 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2087
2088 #, fuzzy, c-format
2089 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2090 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2091
2092 #, fuzzy, c-format
2093 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2094 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2095
2096 #, fuzzy, c-format
2097 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2098 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2099
2100 #, fuzzy, c-format
2101 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2102 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2103
2104 #, fuzzy, c-format
2105 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2106 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2107
2108 #, fuzzy, c-format
2109 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2110 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2111
2112 #, fuzzy, c-format
2113 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2114 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2115
2116 #, fuzzy, c-format
2117 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2118 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2119
2120 #, fuzzy, c-format
2121 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2122 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2123
2124 #, fuzzy, c-format
2125 msgid "secret key %s: %s\n"
2126 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2127
2128 #, fuzzy
2129 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2130 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2131
2132 #, fuzzy, c-format
2133 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2134 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2135
2136 #, c-format
2137 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2138 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2139
2140 #, fuzzy, c-format
2141 msgid "key %s: secret key imported\n"
2142 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2143
2144 #, fuzzy, c-format
2145 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2146 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2147
2148 #, fuzzy, c-format
2149 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2150 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2151
2152 #, fuzzy, c-format
2153 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2154 msgstr ""
2155 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2156 "áíÜêëçóçò\n"
2157
2158 #, fuzzy, c-format
2159 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2160 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2161
2162 #, fuzzy, c-format
2163 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2164 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2165
2166 #, fuzzy, c-format
2167 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2168 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2169
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2172 msgstr ""
2173 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
2174 "\"%s\"\n"
2175
2176 #, fuzzy, c-format
2177 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2178 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2179
2180 #, fuzzy, c-format
2181 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2182 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2183
2184 #, fuzzy, c-format
2185 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2186 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2187
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2190 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2191
2192 #, fuzzy, c-format
2193 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2194 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2195
2196 #, fuzzy, c-format
2197 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2198 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2199
2200 #, fuzzy, c-format
2201 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2202 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2203
2204 #, fuzzy, c-format
2205 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2206 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2207
2208 #, fuzzy, c-format
2209 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2210 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2211
2212 #, fuzzy, c-format
2213 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2214 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2215
2216 #, fuzzy, c-format
2217 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2218 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2219
2220 #, fuzzy, c-format
2221 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2222 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2223
2224 #, fuzzy, c-format
2225 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2226 msgstr ""
2227 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2228
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2231 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2232
2233 #, fuzzy, c-format
2234 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2235 msgstr ""
2236 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2237
2238 #, fuzzy, c-format
2239 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2240 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2241
2242 #, fuzzy, c-format
2243 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2244 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2245
2246 #, fuzzy, c-format
2247 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2248 msgstr ""
2249 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
2250 "%08lX\n"
2251
2252 #, fuzzy, c-format
2253 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2254 msgstr ""
2255 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2256 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2257
2258 #, fuzzy, c-format
2259 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2260 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2261
2262 #, fuzzy, c-format
2263 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2264 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2265
2266 #, fuzzy
2267 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2268 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2269
2270 #, fuzzy
2271 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2272 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2273
2274 #, fuzzy
2275 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2276 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2277
2278 #, c-format
2279 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2280 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2281
2282 #, c-format
2283 msgid "keyring `%s' created\n"
2284 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2285
2286 #, fuzzy, c-format
2287 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2288 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2289
2290 #, c-format
2291 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2292 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2293
2294 msgid "[revocation]"
2295 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2296
2297 msgid "[self-signature]"
2298 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2299
2300 msgid "1 bad signature\n"
2301 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2302
2303 #, c-format
2304 msgid "%d bad signatures\n"
2305 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2306
2307 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2308 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2309
2310 #, c-format
2311 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2312 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2313
2314 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2315 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2316
2317 #, c-format
2318 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2319 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2320
2321 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2322 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2323
2324 #, c-format
2325 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2326 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2327
2328 #, fuzzy
2329 msgid ""
2330 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2331 "keys\n"
2332 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2333 "etc.)\n"
2334 msgstr ""
2335 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2336 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2337 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2338 "\n"
2339
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2342 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2343
2344 #, fuzzy, c-format
2345 msgid "  %d = I trust fully\n"
2346 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2347
2348 msgid ""
2349 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2350 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2351 "trust signatures on your behalf.\n"
2352 msgstr ""
2353
2354 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2355 msgstr ""
2356
2357 #, c-format
2358 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2359 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2360
2361 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2362 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2363
2364 msgid "  Unable to sign.\n"
2365 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2366
2367 #, c-format
2368 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2369 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2370
2371 #, c-format
2372 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2373 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2374
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2377 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2378
2379 #, fuzzy
2380 msgid "Sign it? (y/N) "
2381 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2382
2383 #, c-format
2384 msgid ""
2385 "The self-signature on \"%s\"\n"
2386 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2387 msgstr ""
2388 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2389 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2390
2391 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2392 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2393
2394 #, c-format
2395 msgid ""
2396 "Your current signature on \"%s\"\n"
2397 "has expired.\n"
2398 msgstr ""
2399 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2400 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2401
2402 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2403 msgstr ""
2404 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2405
2406 #, c-format
2407 msgid ""
2408 "Your current signature on \"%s\"\n"
2409 "is a local signature.\n"
2410 msgstr ""
2411 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2412 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2413
2414 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2415 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2416
2417 #, fuzzy, c-format
2418 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2419 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2420
2421 #, fuzzy, c-format
2422 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2423 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2424
2425 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2426 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2427
2428 #, fuzzy, c-format
2429 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2430 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2431
2432 msgid "This key has expired!"
2433 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2434
2435 #, c-format
2436 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2437 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2438
2439 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2440 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2441
2442 msgid ""
2443 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2444 "mode.\n"
2445 msgstr ""
2446 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2447 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2448
2449 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2450 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2451
2452 msgid ""
2453 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2454 "belongs\n"
2455 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2456 msgstr ""
2457 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2458 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2459 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2460
2461 #, c-format
2462 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2463 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2464
2465 #, c-format
2466 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2467 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2468
2469 #, c-format
2470 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2471 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2472
2473 #, c-format
2474 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2475 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2476
2477 #, fuzzy
2478 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2479 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2480
2481 #, fuzzy, c-format
2482 msgid ""
2483 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2484 "key \"%s\" (%s)\n"
2485 msgstr ""
2486 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2487 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2488
2489 #, fuzzy
2490 msgid "This will be a self-signature.\n"
2491 msgstr ""
2492 "\n"
2493 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2494
2495 #, fuzzy
2496 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2497 msgstr ""
2498 "\n"
2499 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2500
2501 #, fuzzy
2502 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2503 msgstr ""
2504 "\n"
2505 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2506 "\n"
2507
2508 #, fuzzy
2509 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2510 msgstr ""
2511 "\n"
2512 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2513
2514 #, fuzzy
2515 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2516 msgstr ""
2517 "\n"
2518 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2519 "\n"
2520
2521 #, fuzzy
2522 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2523 msgstr ""
2524 "\n"
2525 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2526
2527 #, fuzzy
2528 msgid "I have checked this key casually.\n"
2529 msgstr ""
2530 "\n"
2531 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2532
2533 #, fuzzy
2534 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2535 msgstr ""
2536 "\n"
2537 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2538
2539 #, fuzzy
2540 msgid "Really sign? (y/N) "
2541 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2542
2543 #, c-format
2544 msgid "signing failed: %s\n"
2545 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2546
2547 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2548 msgstr ""
2549
2550 msgid "This key is not protected.\n"
2551 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2552
2553 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2554 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2555
2556 #, fuzzy
2557 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2558 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2559
2560 msgid "Key is protected.\n"
2561 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2562
2563 #, c-format
2564 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2565 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2566
2567 msgid ""
2568 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2569 "\n"
2570 msgstr ""
2571 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2572 "\n"
2573
2574 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2575 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
2576
2577 msgid ""
2578 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2579 "\n"
2580 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2581
2582 #, fuzzy
2583 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2584 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2585
2586 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2587 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2588
2589 msgid "save and quit"
2590 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2591
2592 #, fuzzy
2593 msgid "show key fingerprint"
2594 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2595
2596 msgid "list key and user IDs"
2597 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2598
2599 msgid "select user ID N"
2600 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2601
2602 #, fuzzy
2603 msgid "select subkey N"
2604 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2605
2606 #, fuzzy
2607 msgid "check signatures"
2608 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
2609
2610 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2611 msgstr ""
2612
2613 #, fuzzy
2614 msgid "sign selected user IDs locally"
2615 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2616
2617 #, fuzzy
2618 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2619 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
2620
2621 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2622 msgstr ""
2623
2624 msgid "add a user ID"
2625 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
2626
2627 msgid "add a photo ID"
2628 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
2629
2630 #, fuzzy
2631 msgid "delete selected user IDs"
2632 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
2633
2634 #, fuzzy
2635 msgid "add a subkey"
2636 msgstr "addkey"
2637
2638 msgid "add a key to a smartcard"
2639 msgstr ""
2640
2641 msgid "move a key to a smartcard"
2642 msgstr ""
2643
2644 msgid "move a backup key to a smartcard"
2645 msgstr ""
2646
2647 #, fuzzy
2648 msgid "delete selected subkeys"
2649 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2650
2651 msgid "add a revocation key"
2652 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
2653
2654 #, fuzzy
2655 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2656 msgstr ""
2657 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
2658
2659 #, fuzzy
2660 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2661 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
2662
2663 #, fuzzy
2664 msgid "flag the selected user ID as primary"
2665 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
2666
2667 #, fuzzy
2668 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2669 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
2670
2671 msgid "list preferences (expert)"
2672 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
2673
2674 msgid "list preferences (verbose)"
2675 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
2676
2677 #, fuzzy
2678 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2679 msgstr ""
2680 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
2681
2682 #, fuzzy
2683 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2684 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2685
2686 #, fuzzy
2687 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2688 msgstr ""
2689 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
2690
2691 msgid "change the passphrase"
2692 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
2693
2694 msgid "change the ownertrust"
2695 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
2696
2697 #, fuzzy
2698 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2699 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
2700
2701 #, fuzzy
2702 msgid "revoke selected user IDs"
2703 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
2704
2705 #, fuzzy
2706 msgid "revoke key or selected subkeys"
2707 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2708
2709 #, fuzzy
2710 msgid "enable key"
2711 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2712
2713 #, fuzzy
2714 msgid "disable key"
2715 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2716
2717 #, fuzzy
2718 msgid "show selected photo IDs"
2719 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
2720
2721 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2722 msgstr ""
2723
2724 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2725 msgstr ""
2726
2727 #, fuzzy, c-format
2728 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2729 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
2730
2731 msgid "Secret key is available.\n"
2732 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
2733
2734 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2735 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
2736
2737 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2738 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
2739
2740 msgid ""
2741 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2742 "(lsign),\n"
2743 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2744 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2745 msgstr ""
2746
2747 msgid "Key is revoked."
2748 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
2749
2750 #, fuzzy
2751 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2752 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
2753
2754 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2755 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
2756
2757 #, fuzzy, c-format
2758 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2759 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
2760
2761 #, c-format
2762 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2763 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2764
2765 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2766 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
2767
2768 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2769 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
2770
2771 #, fuzzy
2772 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2773 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
2774
2775 #, fuzzy
2776 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2777 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
2778
2779 #, fuzzy
2780 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2781 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
2782
2783 #, fuzzy
2784 msgid "You must select exactly one key.\n"
2785 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
2786
2787 msgid "Command expects a filename argument\n"
2788 msgstr ""
2789
2790 #, fuzzy, c-format
2791 msgid "Can't open `%s': %s\n"
2792 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
2793
2794 #, fuzzy, c-format
2795 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
2796 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2797
2798 msgid "You must select at least one key.\n"
2799 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
2800
2801 #, fuzzy
2802 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2803 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
2804
2805 #, fuzzy
2806 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
2807 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
2808
2809 #, fuzzy
2810 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
2811 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
2812
2813 #, fuzzy
2814 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
2815 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
2816
2817 #, fuzzy
2818 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
2819 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
2820
2821 #, fuzzy
2822 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
2823 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
2824
2825 #, fuzzy
2826 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
2827 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
2828
2829 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
2830 msgstr ""
2831
2832 #, fuzzy
2833 msgid "Set preference list to:\n"
2834 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
2835
2836 #, fuzzy
2837 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
2838 msgstr ""
2839 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
2840
2841 #, fuzzy
2842 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
2843 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
2844
2845 #, fuzzy
2846 msgid "Save changes? (y/N) "
2847 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
2848
2849 #, fuzzy
2850 msgid "Quit without saving? (y/N) "
2851 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
2852
2853 #, c-format
2854 msgid "update failed: %s\n"
2855 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2856
2857 #, c-format
2858 msgid "update secret failed: %s\n"
2859 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2860
2861 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2862 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
2863
2864 msgid "Digest: "
2865 msgstr "Ðåñßëçøç: "
2866
2867 msgid "Features: "
2868 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
2869
2870 msgid "Keyserver no-modify"
2871 msgstr ""
2872
2873 msgid "Preferred keyserver: "
2874 msgstr ""
2875
2876 #, fuzzy
2877 msgid "Notations: "
2878 msgstr "Óçìåßùóç: "
2879
2880 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
2881 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2882
2883 #, fuzzy, c-format
2884 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
2885 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
2886
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
2889 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
2890
2891 #, fuzzy
2892 msgid "(sensitive)"
2893 msgstr " (åõáßóèçôï)"
2894
2895 #, fuzzy, c-format
2896 msgid "created: %s"
2897 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
2898
2899 #, fuzzy, c-format
2900 msgid "revoked: %s"
2901 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
2902
2903 #, fuzzy, c-format
2904 msgid "expired: %s"
2905 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
2906
2907 #, fuzzy, c-format
2908 msgid "expires: %s"
2909 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
2910
2911 #, fuzzy, c-format
2912 msgid "usage: %s"
2913 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
2914
2915 #, fuzzy, c-format
2916 msgid "trust: %s"
2917 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
2918
2919 #, c-format
2920 msgid "validity: %s"
2921 msgstr ""
2922
2923 msgid "This key has been disabled"
2924 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
2925
2926 msgid "card-no: "
2927 msgstr ""
2928
2929 msgid ""
2930 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
2931 "unless you restart the program.\n"
2932 msgstr ""
2933 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
2934 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
2935
2936 #, fuzzy
2937 msgid "revoked"
2938 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
2939
2940 #, fuzzy
2941 msgid "expired"
2942 msgstr "expire"
2943
2944 msgid ""
2945 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
2946 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
2947 msgstr ""
2948 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
2949 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
2950
2951 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
2952 msgstr ""
2953
2954 #, fuzzy
2955 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2956 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
2957 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
2958
2959 msgid ""
2960 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
2961 "versions\n"
2962 "         of PGP to reject this key.\n"
2963 msgstr ""
2964 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
2965 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
2966
2967 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
2968 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
2969
2970 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
2971 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
2972
2973 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2974 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
2975
2976 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2977 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
2978
2979 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2980 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
2981
2982 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2983 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
2984
2985 #, c-format
2986 msgid "Deleted %d signature.\n"
2987 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
2988
2989 #, c-format
2990 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2991 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
2992
2993 msgid "Nothing deleted.\n"
2994 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
2995
2996 #, fuzzy
2997 msgid "invalid"
2998 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
2999
3000 #, fuzzy, c-format
3001 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3002 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3003
3004 #, fuzzy, c-format
3005 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3006 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3007
3008 #, fuzzy, c-format
3009 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3010 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3011
3012 #, fuzzy, c-format
3013 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3014 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3015
3016 #, fuzzy, c-format
3017 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3018 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3019
3020 msgid ""
3021 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3022 "cause\n"
3023 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3024 msgstr ""
3025 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3026 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3027 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3028
3029 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3030 msgstr ""
3031 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3032
3033 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3034 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3035
3036 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3037 msgstr ""
3038 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3039
3040 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3041 msgstr ""
3042 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3043
3044 #, fuzzy
3045 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3046 msgstr ""
3047 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3048
3049 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3050 msgstr ""
3051 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3052 "åðáíÝëèåé!\n"
3053
3054 #, fuzzy
3055 msgid ""
3056 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3057 msgstr ""
3058 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3059 "N): "
3060
3061 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3062 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3063
3064 #, fuzzy
3065 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3066 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3067
3068 #, fuzzy
3069 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3070 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3071
3072 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3073 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3074
3075 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3076 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3077
3078 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3079 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3080
3081 #, fuzzy, c-format
3082 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3083 msgstr ""
3084 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3085 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3086
3087 #, c-format
3088 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3089 msgstr ""
3090
3091 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3092 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3093
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3096 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3097
3098 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3099 msgstr ""
3100
3101 #, fuzzy
3102 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3103 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3104
3105 #, fuzzy
3106 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3107 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3108
3109 #, fuzzy
3110 msgid "Enter the notation: "
3111 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3112
3113 #, fuzzy
3114 msgid "Proceed? (y/N) "
3115 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3116
3117 #, c-format
3118 msgid "No user ID with index %d\n"
3119 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3120
3121 #, fuzzy, c-format
3122 msgid "No user ID with hash %s\n"
3123 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3124
3125 #, fuzzy, c-format
3126 msgid "No subkey with index %d\n"
3127 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3128
3129 #, fuzzy, c-format
3130 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3131 msgstr "user ID: \""
3132
3133 #, fuzzy, c-format
3134 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3135 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3136
3137 msgid " (non-exportable)"
3138 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3139
3140 #, c-format
3141 msgid "This signature expired on %s.\n"
3142 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3143
3144 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3145 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3146
3147 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3148 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3149
3150 #, fuzzy
3151 msgid "Not signed by you.\n"
3152 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3153
3154 #, fuzzy, c-format
3155 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3156 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3157
3158 #, fuzzy
3159 msgid " (non-revocable)"
3160 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3161
3162 #, fuzzy, c-format
3163 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3164 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3165
3166 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3167 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3168
3169 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3170 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3171
3172 msgid "no secret key\n"
3173 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3174
3175 #, c-format
3176 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3177 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3178
3179 #, c-format
3180 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3181 msgstr ""
3182 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3183
3184 #, fuzzy, c-format
3185 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3186 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3187
3188 #, fuzzy, c-format
3189 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3190 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3191
3192 #, fuzzy, c-format
3193 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3194 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3195
3196 #, fuzzy, c-format
3197 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3198 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3199
3200 #, fuzzy
3201 msgid "too many cipher preferences\n"
3202 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3203
3204 #, fuzzy
3205 msgid "too many digest preferences\n"
3206 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3207
3208 #, fuzzy
3209 msgid "too many compression preferences\n"
3210 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3211
3212 #, fuzzy, c-format
3213 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3214 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3215
3216 msgid "writing direct signature\n"
3217 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3218
3219 msgid "writing self signature\n"
3220 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3221
3222 msgid "writing key binding signature\n"
3223 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3224
3225 #, c-format
3226 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3227 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3228
3229 #, c-format
3230 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3231 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3232
3233 #, fuzzy
3234 msgid "Sign"
3235 msgstr "sign"
3236
3237 msgid "Certify"
3238 msgstr ""
3239
3240 #, fuzzy
3241 msgid "Encrypt"
3242 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3243
3244 msgid "Authenticate"
3245 msgstr ""
3246
3247 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3248 #. translation.  If this is not possible use single digits.  Here is
3249 #. a description of the fucntions:
3250 #.
3251 #. s = Toggle signing capability
3252 #. e = Toggle encryption capability
3253 #. a = Toggle authentication capability
3254 #. q = Finish
3255 #.
3256 msgid "SsEeAaQq"
3257 msgstr ""
3258
3259 #, c-format
3260 msgid "Possible actions for a %s key: "
3261 msgstr ""
3262
3263 msgid "Current allowed actions: "
3264 msgstr ""
3265
3266 #, c-format
3267 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3268 msgstr ""
3269
3270 #, fuzzy, c-format
3271 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3272 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3273
3274 #, c-format
3275 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3276 msgstr ""
3277
3278 #, c-format
3279 msgid "   (%c) Finished\n"
3280 msgstr ""
3281
3282 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3283 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3284
3285 #, fuzzy, c-format
3286 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3287 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3288
3289 #, fuzzy, c-format
3290 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3291 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3292
3293 #, c-format
3294 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3295 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3296
3297 #, c-format
3298 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3299 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3300
3301 #, fuzzy, c-format
3302 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3303 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3304
3305 #, c-format
3306 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3307 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3308
3309 #, fuzzy, c-format
3310 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3311 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3312
3313 #, fuzzy, c-format
3314 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3315 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3316
3317 #, c-format
3318 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3319 msgstr ""
3320
3321 #, fuzzy, c-format
3322 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3323 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3324
3325 #, fuzzy, c-format
3326 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3327 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3328
3329 #, c-format
3330 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3331 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3332
3333 msgid ""
3334 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3335 "         0 = key does not expire\n"
3336 "      <n>  = key expires in n days\n"
3337 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3338 "      <n>m = key expires in n months\n"
3339 "      <n>y = key expires in n years\n"
3340 msgstr ""
3341 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3342 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3343 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3344 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3345 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3346 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3347
3348 msgid ""
3349 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3350 "         0 = signature does not expire\n"
3351 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3352 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3353 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3354 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3355 msgstr ""
3356 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3357 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3358 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3359 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3360 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3361 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3362
3363 msgid "Key is valid for? (0) "
3364 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3365
3366 #, fuzzy, c-format
3367 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3368 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3369
3370 msgid "invalid value\n"
3371 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3372
3373 #, fuzzy
3374 msgid "Key does not expire at all\n"
3375 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3376
3377 #, fuzzy
3378 msgid "Signature does not expire at all\n"
3379 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3380
3381 #, fuzzy, c-format
3382 msgid "Key expires at %s\n"
3383 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3384
3385 #, fuzzy, c-format
3386 msgid "Signature expires at %s\n"
3387 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
3388
3389 msgid ""
3390 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3391 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3392 msgstr ""
3393 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3394 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3395
3396 #, fuzzy
3397 msgid "Is this correct? (y/N) "
3398 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
3399
3400 #, fuzzy
3401 msgid ""
3402 "\n"
3403 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3404 "ID\n"
3405 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3406 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3407 "\n"
3408 msgstr ""
3409 "\n"
3410 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
3411 "êáôáóêåõÜæåé\n"
3412 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
3413 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
3414 "\n"
3415
3416 msgid "Real name: "
3417 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
3418
3419 msgid "Invalid character in name\n"
3420 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
3421
3422 msgid "Name may not start with a digit\n"
3423 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
3424
3425 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3426 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
3427
3428 msgid "Email address: "
3429 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
3430
3431 msgid "Not a valid email address\n"
3432 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
3433
3434 msgid "Comment: "
3435 msgstr "Ó÷üëéï: "
3436
3437 msgid "Invalid character in comment\n"
3438 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
3439
3440 #, c-format
3441 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3442 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
3443
3444 #, c-format
3445 msgid ""
3446 "You selected this USER-ID:\n"
3447 "    \"%s\"\n"
3448 "\n"
3449 msgstr ""
3450 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
3451 "    \"%s\"\n"
3452 "\n"
3453
3454 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3455 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
3456
3457 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3458 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3459 #. string which should be translated accordingly and the
3460 #. letter changed to match the one in the answer string.
3461 #.
3462 #. n = Change name
3463 #. c = Change comment
3464 #. e = Change email
3465 #. o = Okay (ready, continue)
3466 #. q = Quit
3467 #.
3468 msgid "NnCcEeOoQq"
3469 msgstr "NnCcEeOoQq"
3470
3471 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3472 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
3473
3474 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3475 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
3476
3477 msgid "Please correct the error first\n"
3478 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
3479
3480 msgid ""
3481 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3482 "\n"
3483 msgstr ""
3484 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3485 "\n"
3486
3487 #, c-format
3488 msgid "%s.\n"
3489 msgstr "%s.\n"
3490
3491 msgid ""
3492 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3493 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3494 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3495 "\n"
3496 msgstr ""
3497 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
3498 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
3499 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
3500 "\n"
3501
3502 msgid ""
3503 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3504 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3505 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3506 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3507 msgstr ""
3508 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
3509 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
3510 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
3511 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
3512
3513 msgid "Key generation canceled.\n"
3514 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
3515
3516 #, c-format
3517 msgid "writing public key to `%s'\n"
3518 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3519
3520 #, fuzzy, c-format
3521 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3522 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3523
3524 #, c-format
3525 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3526 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3527
3528 #, c-format
3529 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3530 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
3531
3532 #, c-format
3533 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3534 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
3535
3536 #, c-format
3537 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3538 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3539
3540 #, c-format
3541 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3542 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3543
3544 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3545 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
3546
3547 #, fuzzy
3548 msgid ""
3549 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3550 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3551 msgstr ""
3552 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
3553 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
3554 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
3555 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
3556
3557 #, c-format
3558 msgid "Key generation failed: %s\n"
3559 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3560
3561 #, c-format
3562 msgid ""
3563 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3564 msgstr ""
3565 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
3566 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
3567
3568 #, c-format
3569 msgid ""
3570 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3571 msgstr ""
3572 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
3573 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
3574
3575 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3576 msgstr ""
3577 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
3578 "ìå ôï OpenPGP\n"
3579
3580 #, fuzzy
3581 msgid "Really create? (y/N) "
3582 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
3583
3584 #, fuzzy, c-format
3585 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3586 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
3587
3588 #, fuzzy, c-format
3589 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3590 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
3591
3592 #, fuzzy, c-format
3593 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3594 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
3595
3596 msgid "never     "
3597 msgstr "ðïôÝ     "
3598
3599 msgid "Critical signature policy: "
3600 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
3601
3602 msgid "Signature policy: "
3603 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
3604
3605 msgid "Critical preferred keyserver: "
3606 msgstr ""
3607
3608 msgid "Critical signature notation: "
3609 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
3610
3611 msgid "Signature notation: "
3612 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3613
3614 msgid "Keyring"
3615 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
3616
3617 msgid "Primary key fingerprint:"
3618 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
3619
3620 msgid "     Subkey fingerprint:"
3621 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
3622
3623 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3624 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3625 msgid " Primary key fingerprint:"
3626 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
3627
3628 msgid "      Subkey fingerprint:"
3629 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
3630
3631 #, fuzzy
3632 msgid "      Key fingerprint ="
3633 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
3634
3635 msgid "      Card serial no. ="
3636 msgstr ""
3637
3638 #, fuzzy, c-format
3639 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3640 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3641
3642 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3643 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
3644
3645 #, c-format
3646 msgid "%s is the unchanged one\n"
3647 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
3648
3649 #, c-format
3650 msgid "%s is the new one\n"
3651 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
3652
3653 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3654 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
3655
3656 #, fuzzy, c-format
3657 msgid "caching keyring `%s'\n"
3658 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
3659
3660 #, fuzzy, c-format
3661 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3662 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
3663
3664 #, fuzzy, c-format
3665 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3666 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
3667
3668 #, c-format
3669 msgid "%s: keyring created\n"
3670 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
3671
3672 msgid "include revoked keys in search results"
3673 msgstr ""
3674
3675 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3676 msgstr ""
3677
3678 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3679 msgstr ""
3680
3681 msgid "do not delete temporary files after using them"
3682 msgstr ""
3683
3684 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3685 msgstr ""
3686
3687 #, fuzzy
3688 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3689 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
3690
3691 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3692 msgstr ""
3693
3694 #, fuzzy, c-format
3695 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3696 msgstr ""
3697 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
3698
3699 #, fuzzy
3700 msgid "disabled"
3701 msgstr "disable"
3702
3703 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3704 msgstr ""
3705
3706 #, fuzzy, c-format
3707 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3708 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
3709
3710 #, fuzzy, c-format
3711 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3712 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
3713
3714 #, fuzzy
3715 msgid "key not found on keyserver\n"
3716 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
3717
3718 #, fuzzy, c-format
3719 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3720 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
3721
3722 #, fuzzy, c-format
3723 msgid "requesting key %s from %s\n"
3724 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
3725
3726 #, fuzzy, c-format
3727 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3728 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
3729
3730 #, fuzzy, c-format
3731 msgid "searching for names from %s\n"
3732 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
3733
3734 #, fuzzy, c-format
3735 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3736 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
3737
3738 #, fuzzy, c-format
3739 msgid "sending key %s to %s\n"
3740 msgstr ""
3741 "\"\n"
3742 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
3743
3744 #, fuzzy, c-format
3745 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3746 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
3747
3748 #, fuzzy, c-format
3749 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3750 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
3751
3752 #, fuzzy
3753 msgid "no keyserver action!\n"
3754 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
3755
3756 #, c-format
3757 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3758 msgstr ""
3759
3760 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3761 msgstr ""
3762
3763 #, fuzzy, c-format
3764 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3765 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
3766
3767 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3768 msgstr ""
3769
3770 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3771 msgstr ""
3772
3773 #, c-format
3774 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3775 msgstr ""
3776
3777 #, c-format
3778 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3779 msgstr ""
3780
3781 #, c-format
3782 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3783 msgstr ""
3784
3785 #, fuzzy
3786 msgid "keyserver timed out\n"
3787 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
3788
3789 #, fuzzy
3790 msgid "keyserver internal error\n"
3791 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
3792
3793 #, c-format
3794 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3795 msgstr ""
3796
3797 #, fuzzy, c-format
3798 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3799 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
3800
3801 #, fuzzy, c-format
3802 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3803 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
3804
3805 #, fuzzy, c-format
3806 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3807 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
3808
3809 #, fuzzy, c-format
3810 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3811 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
3812
3813 #, fuzzy, c-format
3814 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3815 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
3816
3817 #, c-format
3818 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3819 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
3820
3821 #, c-format
3822 msgid "%s encrypted session key\n"
3823 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
3824
3825 #, fuzzy, c-format
3826 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3827 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
3828
3829 #, fuzzy, c-format
3830 msgid "public key is %s\n"
3831 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
3832
3833 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3834 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
3835
3836 #, fuzzy, c-format
3837 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3838 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
3839
3840 #, fuzzy, c-format
3841 msgid "      \"%s\"\n"
3842 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
3843
3844 #, fuzzy, c-format
3845 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3846 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
3847
3848 #, c-format
3849 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3850 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
3851
3852 #, c-format
3853 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3854 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
3855