About to do a release
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2007-08-16 11:04+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:196
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #: agent/call-pinentry.c:436
23 msgid ""
24 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
25 "session"
26 msgstr ""
27
28 #: agent/call-pinentry.c:439
29 #, fuzzy
30 msgid ""
31 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
32 "this session"
33 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
34
35 #: agent/call-pinentry.c:486
36 #, c-format
37 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
38 msgstr ""
39
40 #: agent/call-pinentry.c:506 agent/call-pinentry.c:518
41 #, fuzzy
42 msgid "PIN too long"
43 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
44
45 #: agent/call-pinentry.c:507
46 #, fuzzy
47 msgid "Passphrase too long"
48 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
49
50 #: agent/call-pinentry.c:515
51 #, fuzzy
52 msgid "Invalid characters in PIN"
53 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
54
55 #: agent/call-pinentry.c:520
56 msgid "PIN too short"
57 msgstr ""
58
59 #: agent/call-pinentry.c:532
60 #, fuzzy
61 msgid "Bad PIN"
62 msgstr "êáêü MPI"
63
64 #: agent/call-pinentry.c:533
65 #, fuzzy
66 msgid "Bad Passphrase"
67 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
68
69 #: agent/call-pinentry.c:569
70 #, fuzzy
71 msgid "Passphrase"
72 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
73
74 #: agent/command-ssh.c:529
75 #, fuzzy, c-format
76 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
77 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
78
79 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3141
80 #: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
81 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
82 #, c-format
83 msgid "can't create `%s': %s\n"
84 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
85
86 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
87 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
88 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
89 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
90 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
91 #: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
92 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1865
93 #: sm/gpgsm.c:1902 sm/gpgsm.c:1940 sm/qualified.c:72
94 #, c-format
95 msgid "can't open `%s': %s\n"
96 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
97
98 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
99 #, fuzzy, c-format
100 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
101 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:1619
104 #, c-format
105 msgid "detected card with S/N: %s\n"
106 msgstr ""
107
108 #: agent/command-ssh.c:1624
109 #, fuzzy, c-format
110 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
111 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
112
113 #: agent/command-ssh.c:1644
114 #, fuzzy, c-format
115 msgid "no suitable card key found: %s\n"
116 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
117
118 #: agent/command-ssh.c:1694
119 #, fuzzy, c-format
120 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
121 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
122
123 #: agent/command-ssh.c:1709
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "error writing key: %s\n"
126 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
127
128 #: agent/command-ssh.c:2014
129 #, fuzzy, c-format
130 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
131 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
132
133 #: agent/command-ssh.c:2349
134 #, c-format
135 msgid ""
136 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
137 "0Awithin gpg-agent's key storage"
138 msgstr ""
139
140 #: agent/command-ssh.c:2850
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
143 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
144
145 #: agent/divert-scd.c:217
146 msgid "Admin PIN"
147 msgstr ""
148
149 #: agent/divert-scd.c:275
150 #, fuzzy
151 msgid "Repeat this PIN"
152 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
153
154 #: agent/divert-scd.c:278
155 #, fuzzy
156 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
157 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
158
159 #: agent/divert-scd.c:290
160 #, c-format
161 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
162 msgstr ""
163
164 #: agent/genkey.c:88
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
168 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
169 msgid_plural ""
170 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
171 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
172 msgstr[0] ""
173 msgstr[1] ""
174
175 #: agent/genkey.c:98
176 #, fuzzy
177 msgid "Take this one anyway"
178 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
179
180 #: agent/genkey.c:99 agent/genkey.c:114
181 #, fuzzy
182 msgid "Enter new passphrase"
183 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
184
185 #: agent/genkey.c:107
186 #, c-format
187 msgid ""
188 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
189 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
190 msgstr ""
191
192 #: agent/genkey.c:113
193 msgid "Yes, protection is not needed"
194 msgstr ""
195
196 #: agent/genkey.c:158
197 #, fuzzy, c-format
198 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
199 msgstr ""
200 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
201 "\n"
202
203 #: agent/genkey.c:160 agent/genkey.c:281 agent/protect-tool.c:1196
204 #, fuzzy
205 msgid "Please re-enter this passphrase"
206 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
207
208 #: agent/genkey.c:189 agent/genkey.c:311 agent/protect-tool.c:1202
209 #: tools/symcryptrun.c:456
210 msgid "does not match - try again"
211 msgstr ""
212
213 #: agent/genkey.c:280
214 #, fuzzy
215 msgid "Please enter the new passphrase"
216 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
217
218 #: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
219 #: scd/scdaemon.c:104
220 #, fuzzy
221 msgid ""
222 "@Options:\n"
223 " "
224 msgstr ""
225 "@\n"
226 "ÅðéëïãÝò:\n"
227 " "
228
229 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:106
230 msgid "run in server mode (foreground)"
231 msgstr ""
232
233 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:109
234 msgid "run in daemon mode (background)"
235 msgstr ""
236
237 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:80
238 #: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:340 tools/gpg-connect-agent.c:58
239 #: tools/gpgconf.c:67 tools/symcryptrun.c:164
240 msgid "verbose"
241 msgstr "áíáëõôéêÜ"
242
243 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:81 scd/scdaemon.c:111
244 #: sm/gpgsm.c:341
245 msgid "be somewhat more quiet"
246 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
247
248 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:112
249 msgid "sh-style command output"
250 msgstr ""
251
252 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:113
253 msgid "csh-style command output"
254 msgstr ""
255
256 #: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:167
257 #, fuzzy
258 msgid "|FILE|read options from FILE"
259 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
260
261 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:122
262 msgid "do not detach from the console"
263 msgstr ""
264
265 #: agent/gpg-agent.c:126
266 msgid "do not grab keyboard and mouse"
267 msgstr ""
268
269 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:123 sm/gpgsm.c:343
270 #: tools/symcryptrun.c:166
271 #, fuzzy
272 msgid "use a log file for the server"
273 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
274
275 #: agent/gpg-agent.c:129
276 #, fuzzy
277 msgid "use a standard location for the socket"
278 msgstr ""
279 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
280
281 #: agent/gpg-agent.c:132
282 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
283 msgstr ""
284
285 #: agent/gpg-agent.c:135
286 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
287 msgstr ""
288
289 #: agent/gpg-agent.c:136
290 #, fuzzy
291 msgid "do not use the SCdaemon"
292 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
293
294 #: agent/gpg-agent.c:143
295 msgid "ignore requests to change the TTY"
296 msgstr ""
297
298 #: agent/gpg-agent.c:145
299 msgid "ignore requests to change the X display"
300 msgstr ""
301
302 #: agent/gpg-agent.c:148
303 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
304 msgstr ""
305
306 #: agent/gpg-agent.c:154
307 msgid "do not use the PIN cache when signing"
308 msgstr ""
309
310 #: agent/gpg-agent.c:156
311 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
312 msgstr ""
313
314 #: agent/gpg-agent.c:158
315 #, fuzzy
316 msgid "allow presetting passphrase"
317 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
318
319 #: agent/gpg-agent.c:159
320 msgid "enable ssh-agent emulation"
321 msgstr ""
322
323 #: agent/gpg-agent.c:161
324 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
325 msgstr ""
326
327 #: agent/gpg-agent.c:257 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
328 #: scd/scdaemon.c:206 sm/gpgsm.c:565 tools/gpg-connect-agent.c:124
329 #: tools/gpgconf.c:89 tools/symcryptrun.c:204
330 #, fuzzy
331 msgid "Please report bugs to <"
332 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
333
334 #: agent/gpg-agent.c:260
335 #, fuzzy
336 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
337 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
338
339 #: agent/gpg-agent.c:262
340 msgid ""
341 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
342 "Secret key management for GnuPG\n"
343 msgstr ""
344
345 #: agent/gpg-agent.c:297 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:246 sm/gpgsm.c:679
346 #, c-format
347 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
348 msgstr ""
349
350 #: agent/gpg-agent.c:476 agent/protect-tool.c:1043 kbx/kbxutil.c:419
351 #: scd/scdaemon.c:340 sm/gpgsm.c:819 sm/gpgsm.c:822 tools/symcryptrun.c:1026
352 #, c-format
353 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
354 msgstr ""
355
356 #: agent/gpg-agent.c:569 g10/gpg.c:2023 scd/scdaemon.c:416 sm/gpgsm.c:910
357 #, c-format
358 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
359 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
360
361 #: agent/gpg-agent.c:574 agent/gpg-agent.c:1120 g10/gpg.c:2027
362 #: scd/scdaemon.c:421 sm/gpgsm.c:914 tools/symcryptrun.c:959
363 #, c-format
364 msgid "option file `%s': %s\n"
365 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
366
367 #: agent/gpg-agent.c:582 g10/gpg.c:2034 scd/scdaemon.c:429 sm/gpgsm.c:921
368 #, c-format
369 msgid "reading options from `%s'\n"
370 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
371
372 #: agent/gpg-agent.c:890 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
373 #: g10/plaintext.c:162
374 #, c-format
375 msgid "error creating `%s': %s\n"
376 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
377
378 #: agent/gpg-agent.c:1190 agent/gpg-agent.c:1316 agent/gpg-agent.c:1320
379 #: agent/gpg-agent.c:1361 agent/gpg-agent.c:1365 g10/exec.c:172
380 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:908
381 #, c-format
382 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
383 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
384
385 #: agent/gpg-agent.c:1204 scd/scdaemon.c:922
386 msgid "name of socket too long\n"
387 msgstr ""
388
389 #: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:948
390 #, fuzzy, c-format
391 msgid "can't create socket: %s\n"
392 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
393
394 #: agent/gpg-agent.c:1248 agent/gpg-agent.c:1264
395 #, fuzzy
396 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
397 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
398
399 #: agent/gpg-agent.c:1278 scd/scdaemon.c:977
400 #, fuzzy, c-format
401 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
402 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
403
404 #: agent/gpg-agent.c:1290 scd/scdaemon.c:985
405 #, fuzzy, c-format
406 msgid "listen() failed: %s\n"
407 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
408
409 #: agent/gpg-agent.c:1296 scd/scdaemon.c:991
410 #, fuzzy, c-format
411 msgid "listening on socket `%s'\n"
412 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
413
414 #: agent/gpg-agent.c:1324 agent/gpg-agent.c:1371 g10/openfile.c:432
415 #, fuzzy, c-format
416 msgid "directory `%s' created\n"
417 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
418
419 #: agent/gpg-agent.c:1377
420 #, fuzzy, c-format
421 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
422 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
423
424 #: agent/gpg-agent.c:1381
425 #, fuzzy, c-format
426 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
427 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
428
429 #: agent/gpg-agent.c:1492
430 #, c-format
431 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
432 msgstr ""
433
434 #: agent/gpg-agent.c:1497
435 #, c-format
436 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
437 msgstr ""
438
439 #: agent/gpg-agent.c:1514
440 #, c-format
441 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
442 msgstr ""
443
444 #: agent/gpg-agent.c:1519
445 #, c-format
446 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
447 msgstr ""
448
449 #: agent/gpg-agent.c:1623 scd/scdaemon.c:1117
450 #, fuzzy, c-format
451 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
452 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
453
454 #: agent/gpg-agent.c:1729 scd/scdaemon.c:1184
455 #, fuzzy, c-format
456 msgid "%s %s stopped\n"
457 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
458
459 #: agent/gpg-agent.c:1752
460 #, fuzzy
461 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
462 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
463
464 #: agent/gpg-agent.c:1763 common/simple-pwquery.c:329
465 #: tools/gpg-connect-agent.c:756
466 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
467 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
468
469 #: agent/gpg-agent.c:1776 common/simple-pwquery.c:341
470 #: tools/gpg-connect-agent.c:767
471 #, c-format
472 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
473 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
474
475 #: agent/preset-passphrase.c:98
476 #, fuzzy
477 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
478 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
479
480 #: agent/preset-passphrase.c:101
481 msgid ""
482 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
483 "Password cache maintenance\n"
484 msgstr ""
485
486 #: agent/protect-tool.c:149
487 #, fuzzy
488 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
489 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
490
491 #: agent/protect-tool.c:151
492 msgid ""
493 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
494 "Secret key maintenance tool\n"
495 msgstr ""
496
497 #: agent/protect-tool.c:1187
498 #, fuzzy
499 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
500 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
501
502 #: agent/protect-tool.c:1190
503 #, fuzzy
504 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
505 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
506
507 #: agent/protect-tool.c:1193
508 msgid ""
509 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
510 "system."
511 msgstr ""
512
513 #: agent/protect-tool.c:1198
514 #, fuzzy
515 msgid ""
516 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
517 "needed to complete this operation."
518 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
519
520 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:457
521 #, fuzzy
522 msgid "Passphrase:"
523 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
524
525 #: agent/protect-tool.c:1217 tools/symcryptrun.c:471
526 #, fuzzy, c-format
527 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
528 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
529
530 #: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:475
531 #, fuzzy
532 msgid "cancelled\n"
533 msgstr "Áêýñùóç"
534
535 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
536 #, fuzzy, c-format
537 msgid "error opening `%s': %s\n"
538 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
539
540 #: agent/trustlist.c:147
541 #, fuzzy, c-format
542 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
543 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
544
545 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
546 #, c-format
547 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
548 msgstr ""
549
550 #: agent/trustlist.c:181
551 #, fuzzy, c-format
552 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
553 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
554
555 #: agent/trustlist.c:216
556 #, fuzzy, c-format
557 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
558 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
559
560 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
561 #, c-format
562 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
563 msgstr ""
564
565 #: agent/trustlist.c:283
566 #, fuzzy, c-format
567 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
568 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
569
570 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
571 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
572 msgstr ""
573
574 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
575 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
576 #. Pinentry to insert a line break.  The double
577 #. percent sign is actually needed because it is also
578 #. a printf format string.  If you need to insert a
579 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
580 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
581 #. fingerprint string whereas the first one receives
582 #. the name as store in the certificate.
583 #: agent/trustlist.c:507
584 #, c-format
585 msgid ""
586 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
587 "fingerprint:%%0A  %s"
588 msgstr ""
589
590 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
591 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
592 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
593 #: agent/trustlist.c:516
594 msgid "Correct"
595 msgstr ""
596
597 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
598 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
599 #. Pinentry to insert a line break.  The double
600 #. percent sign is actually needed because it is also
601 #. a printf format string.  If you need to insert a
602 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
603 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
604 #. certificate.
605 #: agent/trustlist.c:536
606 #, c-format
607 msgid ""
608 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
609 "certificates?"
610 msgstr ""
611
612 #: agent/trustlist.c:542
613 #, fuzzy
614 msgid "Yes"
615 msgstr "íáé|íáß"
616
617 #: agent/trustlist.c:542
618 msgid "No"
619 msgstr ""
620
621 #: common/exechelp.c:302 common/exechelp.c:390
622 #, fuzzy, c-format
623 msgid "error creating a pipe: %s\n"
624 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
625
626 #: common/exechelp.c:366 common/exechelp.c:423
627 #, fuzzy, c-format
628 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
629 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
630
631 #: common/exechelp.c:402 common/exechelp.c:632
632 #, fuzzy, c-format
633 msgid "error forking process: %s\n"
634 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
635
636 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:501
637 #, c-format
638 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
639 msgstr ""
640
641 #: common/exechelp.c:466
642 #, fuzzy, c-format
643 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
644 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
645
646 #: common/exechelp.c:472 common/exechelp.c:512
647 #, fuzzy, c-format
648 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
649 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
650
651 #: common/exechelp.c:507
652 #, c-format
653 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
654 msgstr ""
655
656 #: common/exechelp.c:518
657 #, fuzzy, c-format
658 msgid "error running `%s': terminated\n"
659 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
660
661 #: common/http.c:1625
662 #, fuzzy, c-format
663 msgid "error creating socket: %s\n"
664 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
665
666 #: common/http.c:1669
667 #, fuzzy
668 msgid "host not found"
669 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
670
671 #: common/simple-pwquery.c:315
672 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
673 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
674
675 #: common/simple-pwquery.c:373
676 #, c-format
677 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
678 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
679
680 #: common/simple-pwquery.c:384
681 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
682 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
683
684 #: common/simple-pwquery.c:394
685 #, fuzzy
686 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
687 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
688
689 #: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
690 #, fuzzy
691 msgid "canceled by user\n"
692 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
693
694 #: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
695 #, fuzzy
696 msgid "problem with the agent\n"
697 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
698
699 #: common/sysutils.c:99
700 #, c-format
701 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
702 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
703
704 #: common/sysutils.c:194
705 #, fuzzy, c-format
706 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
707 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
708
709 #: common/sysutils.c:226
710 #, fuzzy, c-format
711 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
712 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
713
714 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
715 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
716 msgid "yes"
717 msgstr "íáé|íáß"
718
719 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
720 msgid "yY"
721 msgstr "yY"
722
723 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
724 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
725 msgid "no"
726 msgstr "ü÷é|ï÷é"
727
728 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
729 msgid "nN"
730 msgstr "nN"
731
732 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
733 #: common/yesno.c:72
734 msgid "quit"
735 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
736
737 #: common/yesno.c:75
738 msgid "qQ"
739 msgstr "qQ"
740
741 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
742 #: common/yesno.c:109
743 msgid "okay|okay"
744 msgstr ""
745
746 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
747 #: common/yesno.c:111
748 msgid "cancel|cancel"
749 msgstr ""
750
751 #: common/yesno.c:112
752 msgid "oO"
753 msgstr ""
754
755 #: common/yesno.c:113
756 #, fuzzy
757 msgid "cC"
758 msgstr "c"
759
760 #: common/miscellaneous.c:71
761 #, c-format
762 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
763 msgstr ""
764
765 #: common/miscellaneous.c:74
766 #, c-format
767 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
768 msgstr ""
769
770 #: g10/armor.c:366
771 #, c-format
772 msgid "armor: %s\n"
773 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
774
775 #: g10/armor.c:405
776 msgid "invalid armor header: "
777 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
778
779 #: g10/armor.c:416
780 msgid "armor header: "
781 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
782
783 #: g10/armor.c:427
784 msgid "invalid clearsig header\n"
785 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
786
787 #: g10/armor.c:479
788 msgid "nested clear text signatures\n"
789 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
790
791 #: g10/armor.c:614
792 #, fuzzy
793 msgid "unexpected armor: "
794 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
795
796 #: g10/armor.c:626
797 msgid "invalid dash escaped line: "
798 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
799
800 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
801 #, fuzzy, c-format
802 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
803 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
804
805 #: g10/armor.c:823
806 msgid "premature eof (no CRC)\n"
807 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
808
809 #: g10/armor.c:857
810 msgid "premature eof (in CRC)\n"
811 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
812
813 #: g10/armor.c:865
814 msgid "malformed CRC\n"
815 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
816
817 #: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
818 #, fuzzy, c-format
819 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
820 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
821
822 #: g10/armor.c:889
823 #, fuzzy
824 msgid "premature eof (in trailer)\n"
825 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
826
827 #: g10/armor.c:893
828 msgid "error in trailer line\n"
829 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
830
831 #: g10/armor.c:1204
832 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
833 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
834
835 #: g10/armor.c:1209
836 #, c-format
837 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
838 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
839
840 #: g10/armor.c:1213
841 msgid ""
842 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
843 msgstr ""
844 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
845 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
846
847 #: g10/build-packet.c:976
848 msgid ""
849 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
850 "an '='\n"
851 msgstr ""
852 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
853 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
854
855 #: g10/build-packet.c:988
856 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
857 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
858
859 #: g10/build-packet.c:994
860 #, fuzzy
861 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
862 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
863
864 #: g10/build-packet.c:1012
865 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
866 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
867
868 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
869 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
870 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
871
872 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
873 msgid "not human readable"
874 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
875
876 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
877 #, fuzzy, c-format
878 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
879 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
880
881 #: g10/card-util.c:67
882 #, c-format
883 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
884 msgstr ""
885
886 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
887 #: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
888 #, fuzzy
889 msgid "can't do this in batch mode\n"
890 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
891
892 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
893 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
894 #: g10/keygen.c:1644
895 msgid "Your selection? "
896 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
897
898 #: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
899 msgid "[not set]"
900 msgstr ""
901
902 #: g10/card-util.c:415
903 #, fuzzy
904 msgid "male"
905 msgstr "enable"
906
907 #: g10/card-util.c:416
908 #, fuzzy
909 msgid "female"
910 msgstr "enable"
911
912 #: g10/card-util.c:416
913 #, fuzzy
914 msgid "unspecified"
915 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
916
917 #: g10/card-util.c:443
918 #, fuzzy
919 msgid "not forced"
920 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
921
922 #: g10/card-util.c:443
923 msgid "forced"
924 msgstr ""
925
926 #: g10/card-util.c:521
927 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
928 msgstr ""
929
930 #: g10/card-util.c:523
931 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
932 msgstr ""
933
934 #: g10/card-util.c:525
935 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
936 msgstr ""
937
938 #: g10/card-util.c:542
939 msgid "Cardholder's surname: "
940 msgstr ""
941
942 #: g10/card-util.c:544
943 msgid "Cardholder's given name: "
944 msgstr ""
945
946 #: g10/card-util.c:562
947 #, c-format
948 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
949 msgstr ""
950
951 #: g10/card-util.c:583
952 #, fuzzy
953 msgid "URL to retrieve public key: "
954 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
955
956 #: g10/card-util.c:591
957 #, c-format
958 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
959 msgstr ""
960
961 #: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
962 #, c-format
963 msgid "error reading `%s': %s\n"
964 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
965
966 #: g10/card-util.c:697
967 msgid "Login data (account name): "
968 msgstr ""
969
970 #: g10/card-util.c:707
971 #, c-format
972 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
973 msgstr ""
974
975 #: g10/card-util.c:766
976 msgid "Private DO data: "
977 msgstr ""
978
979 #: g10/card-util.c:776
980 #, c-format
981 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
982 msgstr ""
983
984 #: g10/card-util.c:796
985 #, fuzzy
986 msgid "Language preferences: "
987 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
988
989 #: g10/card-util.c:804
990 #, fuzzy
991 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
992 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
993
994 #: g10/card-util.c:813
995 #, fuzzy
996 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
997 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
998
999 #: g10/card-util.c:834
1000 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1001 msgstr ""
1002
1003 #: g10/card-util.c:848
1004 #, fuzzy
1005 msgid "Error: invalid response.\n"
1006 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1007
1008 #: g10/card-util.c:869
1009 #, fuzzy
1010 msgid "CA fingerprint: "
1011 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1012
1013 #: g10/card-util.c:892
1014 #, fuzzy
1015 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1016 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1017
1018 #: g10/card-util.c:940
1019 #, fuzzy, c-format
1020 msgid "key operation not possible: %s\n"
1021 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1022
1023 #: g10/card-util.c:941
1024 #, fuzzy
1025 msgid "not an OpenPGP card"
1026 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1027
1028 #: g10/card-util.c:950
1029 #, fuzzy, c-format
1030 msgid "error getting current key info: %s\n"
1031 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1032
1033 #: g10/card-util.c:1034
1034 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1035 msgstr ""
1036
1037 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
1038 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1039 msgstr ""
1040
1041 #: g10/card-util.c:1075
1042 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1043 msgstr ""
1044
1045 #: g10/card-util.c:1084
1046 #, c-format
1047 msgid ""
1048 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1049 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1050 "You should change them using the command --change-pin\n"
1051 msgstr ""
1052
1053 #: g10/card-util.c:1118
1054 #, fuzzy
1055 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1056 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1057
1058 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
1059 #, fuzzy
1060 msgid "   (1) Signature key\n"
1061 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1062
1063 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
1064 #, fuzzy
1065 msgid "   (2) Encryption key\n"
1066 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1067
1068 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
1069 msgid "   (3) Authentication key\n"
1070 msgstr ""
1071
1072 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
1073 #: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
1074 msgid "Invalid selection.\n"
1075 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1076
1077 #: g10/card-util.c:1194
1078 #, fuzzy
1079 msgid "Please select where to store the key:\n"
1080 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1081
1082 #: g10/card-util.c:1229
1083 #, fuzzy
1084 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1085 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1086
1087 #: g10/card-util.c:1234
1088 #, fuzzy
1089 msgid "secret parts of key are not available\n"
1090 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1091
1092 #: g10/card-util.c:1239
1093 #, fuzzy
1094 msgid "secret key already stored on a card\n"
1095 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1096
1097 #: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
1098 msgid "quit this menu"
1099 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1100
1101 #: g10/card-util.c:1309
1102 #, fuzzy
1103 msgid "show admin commands"
1104 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1105
1106 #: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
1107 msgid "show this help"
1108 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1109
1110 #: g10/card-util.c:1312
1111 #, fuzzy
1112 msgid "list all available data"
1113 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1114
1115 #: g10/card-util.c:1315
1116 msgid "change card holder's name"
1117 msgstr ""
1118
1119 #: g10/card-util.c:1316
1120 msgid "change URL to retrieve key"
1121 msgstr ""
1122
1123 #: g10/card-util.c:1317
1124 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1125 msgstr ""
1126
1127 #: g10/card-util.c:1318
1128 #, fuzzy
1129 msgid "change the login name"
1130 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1131
1132 #: g10/card-util.c:1319
1133 #, fuzzy
1134 msgid "change the language preferences"
1135 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1136
1137 #: g10/card-util.c:1320
1138 msgid "change card holder's sex"
1139 msgstr ""
1140
1141 #: g10/card-util.c:1321
1142 #, fuzzy
1143 msgid "change a CA fingerprint"
1144 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1145
1146 #: g10/card-util.c:1322
1147 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1148 msgstr ""
1149
1150 #: g10/card-util.c:1323
1151 #, fuzzy
1152 msgid "generate new keys"
1153 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1154
1155 #: g10/card-util.c:1324
1156 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: g10/card-util.c:1325
1160 msgid "verify the PIN and list all data"
1161 msgstr ""
1162
1163 #: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
1164 msgid "Command> "
1165 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1166
1167 #: g10/card-util.c:1483
1168 #, fuzzy
1169 msgid "Admin-only command\n"
1170 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1171
1172 #: g10/card-util.c:1514
1173 #, fuzzy
1174 msgid "Admin commands are allowed\n"
1175 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1176
1177 #: g10/card-util.c:1516
1178 #, fuzzy
1179 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1180 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1181
1182 #: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
1183 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1184 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1185
1186 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
1187 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1188 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1189
1190 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1191 #, c-format
1192 msgid "can't open `%s'\n"
1193 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1194
1195 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1196 #: g10/revoke.c:226
1197 #, fuzzy, c-format
1198 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1199 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1200
1201 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
1202 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1203 #, c-format
1204 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1205 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1206
1207 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1208 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1209 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1210
1211 #: g10/delkey.c:133
1212 #, fuzzy
1213 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1214 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1215
1216 #: g10/delkey.c:145
1217 #, fuzzy
1218 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1219 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1220
1221 #: g10/delkey.c:153
1222 #, fuzzy
1223 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1224 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1225
1226 #: g10/delkey.c:163
1227 #, c-format
1228 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1229 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1230
1231 #: g10/delkey.c:173
1232 msgid "ownertrust information cleared\n"
1233 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1234
1235 #: g10/delkey.c:204
1236 #, c-format
1237 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1238 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1239
1240 #: g10/delkey.c:206
1241 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1242 msgstr ""
1243 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1244
1245 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
1246 #, c-format
1247 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1248 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1249
1250 #: g10/encode.c:232
1251 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1252 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1253
1254 #: g10/encode.c:246
1255 #, c-format
1256 msgid "using cipher %s\n"
1257 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1258
1259 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1260 #, c-format
1261 msgid "`%s' already compressed\n"
1262 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1263
1264 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
1265 #, c-format
1266 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1267 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1268
1269 #: g10/encode.c:485
1270 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1271 msgstr ""
1272 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1273 "pgp2\n"
1274
1275 #: g10/encode.c:510
1276 #, c-format
1277 msgid "reading from `%s'\n"
1278 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1279
1280 #: g10/encode.c:541
1281 msgid ""
1282 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1283 msgstr ""
1284 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1285 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1286
1287 #: g10/encode.c:559
1288 #, fuzzy, c-format
1289 msgid ""
1290 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1291 msgstr ""
1292 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1293 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1294
1295 #: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
1296 #, fuzzy, c-format
1297 msgid ""
1298 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1299 "preferences\n"
1300 msgstr ""
1301 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1302 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1303
1304 #: g10/encode.c:765
1305 #, c-format
1306 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1307 msgstr ""
1308 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1309 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1310
1311 #: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1312 #, c-format
1313 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1314 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1315
1316 #: g10/encode.c:862
1317 #, c-format
1318 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1319 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1320
1321 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1322 #, c-format
1323 msgid "%s encrypted data\n"
1324 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1325
1326 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1327 #, c-format
1328 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1329 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1330
1331 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1332 msgid ""
1333 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1334 msgstr ""
1335 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1336 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1337
1338 #: g10/encr-data.c:144
1339 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1340 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1341
1342 #: g10/exec.c:49
1343 msgid "no remote program execution supported\n"
1344 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1345
1346 #: g10/exec.c:313
1347 msgid ""
1348 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1349 msgstr ""
1350 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1351 "áñ÷åßïõ\n"
1352
1353 #: g10/exec.c:343
1354 #, fuzzy
1355 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1356 msgstr ""
1357 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1358
1359 #: g10/exec.c:421
1360 #, fuzzy, c-format
1361 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1362 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1363
1364 #: g10/exec.c:424
1365 #, fuzzy, c-format
1366 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1367 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1368
1369 #: g10/exec.c:509
1370 #, c-format
1371 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1372 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1373
1374 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1375 msgid "unnatural exit of external program\n"
1376 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1377
1378 #: g10/exec.c:535
1379 msgid "unable to execute external program\n"
1380 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1381
1382 #: g10/exec.c:552
1383 #, c-format
1384 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1385 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1386
1387 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1388 #, c-format
1389 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1390 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1391
1392 #: g10/exec.c:609
1393 #, c-format
1394 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1395 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1396
1397 #: g10/export.c:61
1398 #, fuzzy
1399 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1400 msgstr ""
1401 "\n"
1402 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1403 "\n"
1404
1405 #: g10/export.c:63
1406 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1407 msgstr ""
1408
1409 #: g10/export.c:65
1410 #, fuzzy
1411 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1412 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1413
1414 #: g10/export.c:67
1415 #, fuzzy
1416 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1417 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1418
1419 #: g10/export.c:69
1420 #, fuzzy
1421 msgid "remove unusable parts from key during export"
1422 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1423
1424 #: g10/export.c:71
1425 msgid "remove as much as possible from key during export"
1426 msgstr ""
1427
1428 #: g10/export.c:73
1429 msgid "export keys in an S-expression based format"
1430 msgstr ""
1431
1432 #: g10/export.c:338
1433 #, fuzzy
1434 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1435 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1436
1437 #: g10/export.c:367
1438 #, fuzzy, c-format
1439 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1440 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1441
1442 #: g10/export.c:375
1443 #, fuzzy, c-format
1444 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1445 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1446
1447 #: g10/export.c:386
1448 #, fuzzy, c-format
1449 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1450 msgstr ""
1451 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1452
1453 #: g10/export.c:537
1454 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1455 msgstr ""
1456
1457 #: g10/export.c:560
1458 #, fuzzy, c-format
1459 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1460 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1461
1462 #: g10/export.c:584
1463 #, fuzzy, c-format
1464 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1465 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1466
1467 #: g10/export.c:633
1468 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1469 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1470
1471 #: g10/getkey.c:151
1472 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1473 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1474
1475 #: g10/getkey.c:174
1476 #, fuzzy
1477 msgid "[User ID not found]"
1478 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1479
1480 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1481 #: g10/getkey.c:1002
1482 #, c-format
1483 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1484 msgstr ""
1485
1486 #: g10/getkey.c:1834
1487 #, fuzzy, c-format
1488 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1489 msgstr ""
1490 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1491
1492 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
1493 #, fuzzy, c-format
1494 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1495 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1496
1497 #: g10/getkey.c:2622
1498 #, fuzzy, c-format
1499 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1500 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1501
1502 #: g10/getkey.c:2669
1503 #, fuzzy, c-format
1504 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1505 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1506
1507 #: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:67 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
1508 msgid ""
1509 "@Commands:\n"
1510 " "
1511 msgstr ""
1512 "@ÅíôïëÝò:\n"
1513 " "
1514
1515 #: g10/gpg.c:370
1516 msgid "|[file]|make a signature"
1517 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1518
1519 #: g10/gpg.c:371
1520 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1521 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1522
1523 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
1524 msgid "make a detached signature"
1525 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1526
1527 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
1528 msgid "encrypt data"
1529 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1530
1531 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:248
1532 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1533 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1534
1535 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:249
1536 msgid "decrypt data (default)"
1537 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1538
1539 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:250
1540 msgid "verify a signature"
1541 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1542
1543 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
1544 msgid "list keys"
1545 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1546
1547 #: g10/gpg.c:383
1548 msgid "list keys and signatures"
1549 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1550
1551 #: g10/gpg.c:384
1552 #, fuzzy
1553 msgid "list and check key signatures"
1554 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1555
1556 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
1557 msgid "list keys and fingerprints"
1558 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1559
1560 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:254
1561 msgid "list secret keys"
1562 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1563
1564 #: g10/gpg.c:387
1565 msgid "generate a new key pair"
1566 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1567
1568 #: g10/gpg.c:388
1569 msgid "remove keys from the public keyring"
1570 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1571
1572 #: g10/gpg.c:390
1573 msgid "remove keys from the secret keyring"
1574 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1575
1576 #: g10/gpg.c:391
1577 msgid "sign a key"
1578 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1579
1580 #: g10/gpg.c:392
1581 msgid "sign a key locally"
1582 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1583
1584 #: g10/gpg.c:393
1585 msgid "sign or edit a key"
1586 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1587
1588 #: g10/gpg.c:394
1589 msgid "generate a revocation certificate"
1590 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1591
1592 #: g10/gpg.c:396
1593 msgid "export keys"
1594 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1595
1596 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
1597 msgid "export keys to a key server"
1598 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1599
1600 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
1601 msgid "import keys from a key server"
1602 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1603
1604 #: g10/gpg.c:400
1605 msgid "search for keys on a key server"
1606 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1607
1608 #: g10/gpg.c:402
1609 msgid "update all keys from a keyserver"
1610 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1611
1612 #: g10/gpg.c:406
1613 msgid "import/merge keys"
1614 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1615
1616 #: g10/gpg.c:409
1617 msgid "print the card status"
1618 msgstr ""
1619
1620 #: g10/gpg.c:410
1621 msgid "change data on a card"
1622 msgstr ""
1623
1624 #: g10/gpg.c:411
1625 msgid "change a card's PIN"
1626 msgstr ""
1627
1628 #: g10/gpg.c:420
1629 msgid "update the trust database"
1630 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1631
1632 #: g10/gpg.c:427
1633 msgid "|algo [files]|print message digests"
1634 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1635
1636 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:264
1637 msgid "run in server mode"
1638 msgstr ""
1639
1640 #: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:75 sm/gpgsm.c:279
1641 #: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:64 tools/symcryptrun.c:157
1642 msgid ""
1643 "@\n"
1644 "Options:\n"
1645 " "
1646 msgstr ""
1647 "@\n"
1648 "ÅðéëïãÝò:\n"
1649 " "
1650
1651 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:281
1652 msgid "create ascii armored output"
1653 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1654
1655 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:293
1656 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1657 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1658
1659 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
1660 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1661 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1662
1663 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:334
1664 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1665 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1666
1667 #: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:336
1668 msgid "use canonical text mode"
1669 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1670
1671 #: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:339 tools/gpgconf.c:66
1672 msgid "use as output file"
1673 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1674
1675 #: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:82 sm/gpgsm.c:349 tools/gpgconf.c:69
1676 msgid "do not make any changes"
1677 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1678
1679 #: g10/gpg.c:481
1680 msgid "prompt before overwriting"
1681 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1682
1683 #: g10/gpg.c:523
1684 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1685 msgstr ""
1686
1687 #: g10/gpg.c:524
1688 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1689 msgstr ""
1690
1691 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:397
1692 msgid ""
1693 "@\n"
1694 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1695 msgstr ""
1696 "@\n"
1697 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1698
1699 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:400
1700 msgid ""
1701 "@\n"
1702 "Examples:\n"
1703 "\n"
1704 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1705 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1706 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1707 " --list-keys [names]        show keys\n"
1708 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1709 msgstr ""
1710 "@\n"
1711 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1712 "\n"
1713 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1714 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1715 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1716 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1717 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1718
1719 #: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
1720 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1721 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1722
1723 #: g10/gpg.c:767
1724 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1725 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1726
1727 #: g10/gpg.c:770
1728 msgid ""
1729 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1730 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1731 "default operation depends on the input data\n"
1732 msgstr ""
1733 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1734 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1735 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1736
1737 #: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:578
1738 msgid ""
1739 "\n"
1740 "Supported algorithms:\n"
1741 msgstr ""
1742 "\n"
1743 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1744
1745 #: g10/gpg.c:784
1746 msgid "Pubkey: "
1747 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1748
1749 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
1750 msgid "Cipher: "
1751 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1752
1753 #: g10/gpg.c:798
1754 msgid "Hash: "
1755 msgstr "Hash: "
1756
1757 #: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
1758 msgid "Compression: "
1759 msgstr "Óõìðßåóç: "
1760
1761 #: g10/gpg.c:875
1762 msgid "usage: gpg [options] "
1763 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1764
1765 #: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:715
1766 msgid "conflicting commands\n"
1767 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1768
1769 #: g10/gpg.c:1063
1770 #, fuzzy, c-format
1771 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1772 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1773
1774 #: g10/gpg.c:1260
1775 #, fuzzy, c-format
1776 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1777 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1778
1779 #: g10/gpg.c:1263
1780 #, fuzzy, c-format
1781 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1782 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1783
1784 #: g10/gpg.c:1266
1785 #, fuzzy, c-format
1786 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1787 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1788
1789 #: g10/gpg.c:1272
1790 #, fuzzy, c-format
1791 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1792 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1793
1794 #: g10/gpg.c:1275
1795 #, fuzzy, c-format
1796 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1797 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1798
1799 #: g10/gpg.c:1278
1800 #, fuzzy, c-format
1801 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1802 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1803
1804 #: g10/gpg.c:1284
1805 #, fuzzy, c-format
1806 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1807 msgstr ""
1808 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1809
1810 #: g10/gpg.c:1287
1811 #, fuzzy, c-format
1812 msgid ""
1813 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1814 msgstr ""
1815 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1816
1817 #: g10/gpg.c:1290
1818 #, fuzzy, c-format
1819 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1820 msgstr ""
1821 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1822
1823 #: g10/gpg.c:1296
1824 #, fuzzy, c-format
1825 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1826 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1827
1828 #: g10/gpg.c:1299
1829 #, fuzzy, c-format
1830 msgid ""
1831 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1832 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1833
1834 #: g10/gpg.c:1302
1835 #, fuzzy, c-format
1836 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1837 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1838
1839 #: g10/gpg.c:1445
1840 #, fuzzy, c-format
1841 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1842 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1843
1844 #: g10/gpg.c:1540
1845 msgid "display photo IDs during key listings"
1846 msgstr ""
1847
1848 #: g10/gpg.c:1542
1849 msgid "show policy URLs during signature listings"
1850 msgstr ""
1851
1852 #: g10/gpg.c:1544
1853 #, fuzzy
1854 msgid "show all notations during signature listings"
1855 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1856
1857 #: g10/gpg.c:1546
1858 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: g10/gpg.c:1550
1862 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1863 msgstr ""
1864
1865 #: g10/gpg.c:1552
1866 #, fuzzy
1867 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1868 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1869
1870 #: g10/gpg.c:1554
1871 msgid "show user ID validity during key listings"
1872 msgstr ""
1873
1874 #: g10/gpg.c:1556
1875 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1876 msgstr ""
1877
1878 #: g10/gpg.c:1558
1879 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1880 msgstr ""
1881
1882 #: g10/gpg.c:1560
1883 #, fuzzy
1884 msgid "show the keyring name in key listings"
1885 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1886
1887 #: g10/gpg.c:1562
1888 #, fuzzy
1889 msgid "show expiration dates during signature listings"
1890 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1891
1892 #: g10/gpg.c:1825
1893 #, c-format
1894 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1895 msgstr ""
1896
1897 #: g10/gpg.c:1981
1898 #, c-format
1899 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1900 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1901
1902 #: g10/gpg.c:2241 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
1903 #, c-format
1904 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1905 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1906
1907 #: g10/gpg.c:2399 g10/gpg.c:2411
1908 #, fuzzy, c-format
1909 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1910 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1911
1912 #: g10/gpg.c:2493
1913 #, fuzzy, c-format
1914 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1915 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1916
1917 #: g10/gpg.c:2516 g10/gpg.c:2711 g10/keyedit.c:4084
1918 #, fuzzy
1919 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1920 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1921
1922 #: g10/gpg.c:2528
1923 #, fuzzy, c-format
1924 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1925 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1926
1927 #: g10/gpg.c:2531
1928 #, fuzzy
1929 msgid "invalid keyserver options\n"
1930 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1931
1932 #: g10/gpg.c:2538
1933 #, c-format
1934 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1935 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1936
1937 #: g10/gpg.c:2541
1938 msgid "invalid import options\n"
1939 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1940
1941 #: g10/gpg.c:2548
1942 #, c-format
1943 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1944 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1945
1946 #: g10/gpg.c:2551
1947 msgid "invalid export options\n"
1948 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1949
1950 #: g10/gpg.c:2558
1951 #, fuzzy, c-format
1952 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1953 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1954
1955 #: g10/gpg.c:2561
1956 #, fuzzy
1957 msgid "invalid list options\n"
1958 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1959
1960 #: g10/gpg.c:2569
1961 msgid "display photo IDs during signature verification"
1962 msgstr ""
1963
1964 #: g10/gpg.c:2571
1965 msgid "show policy URLs during signature verification"
1966 msgstr ""
1967
1968 #: g10/gpg.c:2573
1969 #, fuzzy
1970 msgid "show all notations during signature verification"
1971 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1972
1973 #: g10/gpg.c:2575
1974 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1975 msgstr ""
1976
1977 #: g10/gpg.c:2579
1978 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1979 msgstr ""
1980
1981 #: g10/gpg.c:2581
1982 #, fuzzy
1983 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1984 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1985
1986 #: g10/gpg.c:2583
1987 #, fuzzy
1988 msgid "show user ID validity during signature verification"
1989 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1990
1991 #: g10/gpg.c:2585
1992 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1993 msgstr ""
1994
1995 #: g10/gpg.c:2587
1996 #, fuzzy
1997 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1998 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1999
2000 #: g10/gpg.c:2589
2001 msgid "validate signatures with PKA data"
2002 msgstr ""
2003
2004 #: g10/gpg.c:2591
2005 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2006 msgstr ""
2007
2008 #: g10/gpg.c:2598
2009 #, fuzzy, c-format
2010 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2011 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2012
2013 #: g10/gpg.c:2601
2014 #, fuzzy
2015 msgid "invalid verify options\n"
2016 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2017
2018 #: g10/gpg.c:2608
2019 #, c-format
2020 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2021 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2022
2023 #: g10/gpg.c:2782
2024 #, fuzzy, c-format
2025 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2026 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2027
2028 #: g10/gpg.c:2785
2029 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1298
2033 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2034 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2035
2036 #: g10/gpg.c:2875
2037 #, c-format
2038 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2039 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2040
2041 #: g10/gpg.c:2884
2042 #, c-format
2043 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2044 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2045
2046 #: g10/gpg.c:2887
2047 #, c-format
2048 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2049 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2050
2051 #: g10/gpg.c:2902
2052 #, fuzzy, c-format
2053 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2054 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2055
2056 #: g10/gpg.c:2916
2057 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2058 msgstr ""
2059 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2060
2061 #: g10/gpg.c:2922
2062 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2063 msgstr ""
2064 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2065 "êáôÜóôáóç\n"
2066
2067 #: g10/gpg.c:2928
2068 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2069 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2070
2071 #: g10/gpg.c:2941
2072 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2073 msgstr ""
2074 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2075
2076 #: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1370
2077 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2078 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2079
2080 #: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1378
2081 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2082 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2083
2084 #: g10/gpg.c:3019
2085 #, fuzzy
2086 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2087 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2088
2089 #: g10/gpg.c:3025
2090 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2091 msgstr ""
2092 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2093 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2094
2095 #: g10/gpg.c:3040
2096 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2097 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2098
2099 #: g10/gpg.c:3042
2100 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2101 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2102
2103 #: g10/gpg.c:3044
2104 #, fuzzy
2105 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2106 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2107
2108 #: g10/gpg.c:3046
2109 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2110 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2111
2112 #: g10/gpg.c:3048
2113 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2114 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2115
2116 #: g10/gpg.c:3051
2117 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2118 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2119
2120 #: g10/gpg.c:3055
2121 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2122 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2123
2124 #: g10/gpg.c:3062
2125 msgid "invalid default preferences\n"
2126 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2127
2128 #: g10/gpg.c:3071
2129 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2130 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2131
2132 #: g10/gpg.c:3075
2133 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2134 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2135
2136 #: g10/gpg.c:3079
2137 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2138 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2139
2140 #: g10/gpg.c:3112
2141 #, c-format
2142 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2143 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2144
2145 #: g10/gpg.c:3159
2146 #, fuzzy, c-format
2147 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2148 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2149
2150 #: g10/gpg.c:3164
2151 #, fuzzy, c-format
2152 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2153 msgstr ""
2154 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2155
2156 #: g10/gpg.c:3169
2157 #, fuzzy, c-format
2158 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2159 msgstr ""
2160 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2161
2162 #: g10/gpg.c:3261
2163 #, c-format
2164 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2165 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2166
2167 #: g10/gpg.c:3272
2168 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2169 msgstr ""
2170 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2171 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2172
2173 #: g10/gpg.c:3293
2174 msgid "--store [filename]"
2175 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2176
2177 #: g10/gpg.c:3300
2178 msgid "--symmetric [filename]"
2179 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2180
2181 #: g10/gpg.c:3302
2182 #, fuzzy, c-format
2183 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2184 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2185
2186 #: g10/gpg.c:3312
2187 msgid "--encrypt [filename]"
2188 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2189
2190 #: g10/gpg.c:3325
2191 #, fuzzy
2192 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2193 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2194
2195 #: g10/gpg.c:3327
2196 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2197 msgstr ""
2198
2199 #: g10/gpg.c:3330
2200 #, fuzzy, c-format
2201 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2202 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2203
2204 #: g10/gpg.c:3348
2205 msgid "--sign [filename]"
2206 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2207
2208 #: g10/gpg.c:3361
2209 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2210 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2211
2212 #: g10/gpg.c:3376
2213 #, fuzzy
2214 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2215 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2216
2217 #: g10/gpg.c:3378
2218 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2219 msgstr ""
2220
2221 #: g10/gpg.c:3381
2222 #, fuzzy, c-format
2223 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2224 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2225
2226 #: g10/gpg.c:3401
2227 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2228 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2229
2230 #: g10/gpg.c:3410
2231 msgid "--clearsign [filename]"
2232 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2233
2234 #: g10/gpg.c:3435
2235 msgid "--decrypt [filename]"
2236 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2237
2238 #: g10/gpg.c:3443
2239 msgid "--sign-key user-id"
2240 msgstr "--sign-key user-id"
2241
2242 #: g10/gpg.c:3447
2243 msgid "--lsign-key user-id"
2244 msgstr "--lsign-key user-id"
2245
2246 #: g10/gpg.c:3468
2247 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2248 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2249
2250 #: g10/gpg.c:3553
2251 #, c-format
2252 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2253 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2254
2255 #: g10/gpg.c:3555
2256 #, c-format
2257 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2258 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2259
2260 #: g10/gpg.c:3557
2261 #, c-format
2262 msgid "key export failed: %s\n"
2263 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2264
2265 #: g10/gpg.c:3568
2266 #, c-format
2267 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2268 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2269
2270 #: g10/gpg.c:3578
2271 #, c-format
2272 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2273 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2274
2275 #: g10/gpg.c:3629
2276 #, c-format
2277 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2278 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2279
2280 #: g10/gpg.c:3637
2281 #, c-format
2282 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2283 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2284
2285 #: g10/gpg.c:3727
2286 #, c-format
2287 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2288 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2289
2290 #: g10/gpg.c:3844
2291 msgid "[filename]"
2292 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2293
2294 #: g10/gpg.c:3848
2295 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2296 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2297
2298 #: g10/gpg.c:4160
2299 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2300 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2301
2302 #: g10/gpg.c:4162
2303 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2304 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2305
2306 #: g10/gpg.c:4195
2307 #, fuzzy
2308 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2309 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2310
2311 #: g10/gpgv.c:72
2312 msgid "take the keys from this keyring"
2313 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2314
2315 #: g10/gpgv.c:74
2316 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2317 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2318
2319 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:372
2320 msgid "|FD|write status info to this FD"
2321 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2322
2323 #: g10/gpgv.c:99
2324 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2325 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2326
2327 #: g10/gpgv.c:102
2328 msgid ""
2329 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2330 "Check signatures against known trusted keys\n"
2331 msgstr ""
2332 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2333 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2334
2335 #: g10/helptext.c:49
2336 msgid ""
2337 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2338 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2339 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2340 msgstr ""
2341 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
2342 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
2343 "åìðéóôïóýíçò,\n"
2344 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
2345
2346 #: g10/helptext.c:55
2347 msgid ""
2348 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2349 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2350 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2351 "ultimately trusted\n"
2352 msgstr ""
2353 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
2354 "êëåéäéÜ\n"
2355 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
2356 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
2357 "êëåéäß\n"
2358 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2359
2360 #: g10/helptext.c:62
2361 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2362 msgstr ""
2363 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
2364 "\"."
2365
2366 #: g10/helptext.c:66
2367 msgid ""
2368 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2369 msgstr ""
2370 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
2371
2372 #: g10/helptext.c:70
2373 msgid ""
2374 "Select the algorithm to use.\n"
2375 "\n"
2376 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2377 "for signatures.\n"
2378 "\n"
2379 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2380 "\n"
2381 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2382 "\n"
2383 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2384 msgstr ""
2385
2386 #: g10/helptext.c:84
2387 msgid ""
2388 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2389 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2390 "Please consult your security expert first."
2391 msgstr ""
2392 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
2393 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
2394 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
2395
2396 #: g10/helptext.c:91
2397 msgid "Enter the size of the key"
2398 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
2399
2400 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2401 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2402 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2403 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
2404
2405 #: g10/helptext.c:105
2406 msgid ""
2407 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2408 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2409 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2410 "the given value as an interval."
2411 msgstr ""
2412 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
2413 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
2414 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
2415 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
2416
2417 #: g10/helptext.c:117
2418 msgid "Enter the name of the key holder"
2419 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
2420
2421 #: g10/helptext.c:122
2422 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2423 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
2424
2425 #: g10/helptext.c:126
2426 msgid "Please enter an optional comment"
2427 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
2428
2429 #: g10/helptext.c:131
2430 msgid ""
2431 "N  to change the name.\n"
2432 "C  to change the comment.\n"
2433 "E  to change the email address.\n"
2434 "O  to continue with key generation.\n"
2435 "Q  to to quit the key generation."
2436 msgstr ""
2437 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
2438 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
2439 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
2440 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
2441 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
2442
2443 #: g10/helptext.c:140
2444 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2445 msgstr ""
2446 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
2447 "õðïêëåéäß."
2448
2449 #: g10/helptext.c:148
2450 msgid ""
2451 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2452 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2453 "know how carefully you verified this.\n"
2454 "\n"
2455 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2456 "the\n"
2457 "    key.\n"
2458 "\n"
2459 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2460 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2461 "for\n"
2462 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2463 "user.\n"
2464 "\n"
2465 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2466 "could\n"
2467 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2468 "the\n"
2469 "    key against a photo ID.\n"
2470 "\n"
2471 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2472 "could\n"
2473 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2474 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2475 "a\n"
2476 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2477 "the\n"
2478 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2479 "exchange\n"
2480 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2481 "\n"
2482 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2483 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2484 "\"\n"
2485 "mean to you when you sign other keys.\n"
2486 "\n"
2487 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2488 msgstr ""
2489 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
2490 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
2491 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
2492 "\n"
2493 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
2494 "êëåéäß.\n"
2495 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
2496 "ôïõ\n"
2497 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
2498 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
2499 "\n"
2500 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
2501 "ðáñÜäåéãìá\n"
2502 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
2503 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
2504 "\n"
2505 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
2506 "áõôü\n"
2507 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
2508 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
2509 "ôïõ\n"
2510 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
2511 "÷.\n"
2512 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
2513 "\n"
2514 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
2515 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
2516 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
2517 "êëåéäéÜ.\n"
2518 "\n"
2519 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
2520
2521 #: g10/helptext.c:186
2522 #, fuzzy
2523 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2524 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
2525
2526 #: g10/helptext.c:190
2527 msgid ""
2528 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2529 "All certificates are then also lost!"
2530 msgstr ""
2531 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
2532 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
2533
2534 #: g10/helptext.c:195
2535 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2536 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
2537
2538 #: g10/helptext.c:200
2539 msgid ""
2540 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2541 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2542 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2543 msgstr ""
2544 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
2545 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
2546 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
2547 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
2548
2549 #: g10/helptext.c:205
2550 msgid ""
2551 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2552 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2553 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2554 "a trust connection through another already certified key."
2555 msgstr ""
2556 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
2557 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
2558 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
2559 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
2560
2561 #: g10/helptext.c:211
2562 msgid ""
2563 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2564 "your keyring."
2565 msgstr ""
2566 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
2567 "êëåéäïèÞêç óáò."
2568
2569 #: g10/helptext.c:215
2570 msgid ""
2571 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2572 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2573 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2574 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2575 "a second one is available."
2576 msgstr ""
2577 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2578 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2579 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2580 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2581 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2582
2583 #: g10/helptext.c:223
2584 msgid ""
2585 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2586 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2587 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2588 msgstr ""
2589 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2590 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2591 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2592
2593 #: g10/helptext.c:230
2594 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2595 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2596
2597 #: g10/helptext.c:236
2598 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2599 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2600
2601 #: g10/helptext.c:240
2602 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2603 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2604
2605 #: g10/helptext.c:245
2606 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2607 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2608
2609 #: g10/helptext.c:250
2610 msgid ""
2611 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2612 "file (which is shown in brackets) will be used."
2613 msgstr ""
2614 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2615 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2616
2617 #: g10/helptext.c:256
2618 msgid ""
2619 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2620 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2621 "  \"Key has been compromised\"\n"
2622 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2623 "      got access to your secret key.\n"
2624 "  \"Key is superseded\"\n"
2625 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2626 "  \"Key is no longer used\"\n"
2627 "      Use this if you have retired this key.\n"
2628 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2629 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2630 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2631 msgstr ""
2632 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2633 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2634 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2635 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2636 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2637 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2638 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2639 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2640 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2641 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2642 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2643 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2644
2645 #: g10/helptext.c:272
2646 msgid ""
2647 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2648 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2649 "An empty line ends the text.\n"
2650 msgstr ""
2651 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2652 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2653 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2654 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2655
2656 #: g10/helptext.c:287
2657 msgid "No help available"
2658 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2659
2660 #: g10/helptext.c:295
2661 #, c-format
2662 msgid "No help available for `%s'"
2663 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2664
2665 #: g10/import.c:94
2666 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2667 msgstr ""
2668
2669 #: g10/import.c:96
2670 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2671 msgstr ""
2672
2673 #: g10/import.c:98
2674 #, fuzzy
2675 msgid "do not update the trustdb after import"
2676 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2677
2678 #: g10/import.c:100
2679 #, fuzzy
2680 msgid "create a public key when importing a secret key"
2681 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2682
2683 #: g10/import.c:102
2684 msgid "only accept updates to existing keys"
2685 msgstr ""
2686
2687 #: g10/import.c:104
2688 #, fuzzy
2689 msgid "remove unusable parts from key after import"
2690 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2691
2692 #: g10/import.c:106
2693 msgid "remove as much as possible from key after import"
2694 msgstr ""
2695
2696 #: g10/import.c:269
2697 #, c-format
2698 msgid "skipping block of type %d\n"
2699 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2700
2701 #: g10/import.c:278
2702 #, fuzzy, c-format
2703 msgid "%lu keys processed so far\n"
2704 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2705
2706 #: g10/import.c:295
2707 #, c-format
2708 msgid "Total number processed: %lu\n"
2709 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2710
2711 #: g10/import.c:297
2712 #, c-format
2713 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2714 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2715
2716 #: g10/import.c:300
2717 #, c-format
2718 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2719 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2720
2721 #: g10/import.c:302 sm/import.c:111
2722 #, c-format
2723 msgid "              imported: %lu"
2724 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2725
2726 #: g10/import.c:308 sm/import.c:115
2727 #, c-format
2728 msgid "             unchanged: %lu\n"
2729 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2730
2731 #: g10/import.c:310
2732 #, c-format
2733 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2734 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2735
2736 #: g10/import.c:312
2737 #, c-format
2738 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2739 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2740
2741 #: g10/import.c:314
2742 #, c-format
2743 msgid "        new signatures: %lu\n"
2744 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2745
2746 #: g10/import.c:316
2747 #, c-format
2748 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2749 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2750
2751 #: g10/import.c:318 sm/import.c:117
2752 #, c-format
2753 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2754 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2755
2756 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2757 #, c-format
2758 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2759 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2760
2761 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2762 #, c-format
2763 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2764 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2765
2766 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2767 #, c-format
2768 msgid "          not imported: %lu\n"
2769 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2770
2771 #: g10/import.c:326
2772 #, fuzzy, c-format
2773 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2774 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2775
2776 #: g10/import.c:328
2777 #, fuzzy, c-format
2778 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2779 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2780
2781 #: g10/import.c:569
2782 #, c-format
2783 msgid ""
2784 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2785 "algorithms on these user IDs:\n"
2786 msgstr ""
2787
2788 #: g10/import.c:610
2789 #, c-format
2790 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2791 msgstr ""
2792
2793 #: g10/import.c:625
2794 #, fuzzy, c-format
2795 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2796 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2797
2798 #: g10/import.c:637
2799 #, c-format
2800 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2801 msgstr ""
2802
2803 #: g10/import.c:650
2804 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2805 msgstr ""
2806
2807 #: g10/import.c:652
2808 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2809 msgstr ""
2810
2811 #: g10/import.c:676
2812 #, c-format
2813 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2814 msgstr ""
2815
2816 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "key %s: no user ID\n"
2819 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2820
2821 #: g10/import.c:755
2822 #, fuzzy, c-format
2823 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2824 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2825
2826 #: g10/import.c:770
2827 #, fuzzy, c-format
2828 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2829 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2830
2831 #: g10/import.c:776
2832 #, fuzzy, c-format
2833 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2834 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2835
2836 #: g10/import.c:778
2837 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2838 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2839
2840 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2841 #, fuzzy, c-format
2842 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2843 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2844
2845 #: g10/import.c:794
2846 #, fuzzy, c-format
2847 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2848 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2849
2850 #: g10/import.c:803
2851 #, c-format
2852 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2853 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2854
2855 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
2856 #, c-format
2857 msgid "writing to `%s'\n"
2858 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2859
2860 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2861 #: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
2862 #, c-format
2863 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2864 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2865
2866 #: g10/import.c:831
2867 #, fuzzy, c-format
2868 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2869 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2870
2871 #: g10/import.c:855
2872 #, fuzzy, c-format
2873 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2874 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2875
2876 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2877 #, fuzzy, c-format
2878 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2879 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2880
2881 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2884 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2885
2886 #: g10/import.c:917
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2889 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2890
2891 #: g10/import.c:920
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2894 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2895
2896 #: g10/import.c:923
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2899 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2900
2901 #: g10/import.c:926
2902 #, fuzzy, c-format
2903 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2904 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2905
2906 #: g10/import.c:929
2907 #, fuzzy, c-format
2908 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2909 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2910
2911 #: g10/import.c:932
2912 #, fuzzy, c-format
2913 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2914 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2915
2916 #: g10/import.c:935
2917 #, fuzzy, c-format
2918 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2919 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2920
2921 #: g10/import.c:938
2922 #, fuzzy, c-format
2923 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2924 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2925
2926 #: g10/import.c:941
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2929 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2930
2931 #: g10/import.c:944
2932 #, fuzzy, c-format
2933 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2934 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2935
2936 #: g10/import.c:967
2937 #, fuzzy, c-format
2938 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2939 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2940
2941 #: g10/import.c:1130
2942 #, fuzzy, c-format
2943 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2944 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2945
2946 #: g10/import.c:1141
2947 #, fuzzy
2948 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2949 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2950
2951 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
2952 #, c-format
2953 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2954 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2955
2956 #: g10/import.c:1169
2957 #, fuzzy, c-format
2958 msgid "key %s: secret key imported\n"
2959 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2960
2961 #: g10/import.c:1199
2962 #, fuzzy, c-format
2963 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2964 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2965
2966 #: g10/import.c:1209
2967 #, fuzzy, c-format
2968 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2969 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2970
2971 #: g10/import.c:1239
2972 #, fuzzy, c-format
2973 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2974 msgstr ""
2975 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2976 "áíÜêëçóçò\n"
2977
2978 #: g10/import.c:1282
2979 #, fuzzy, c-format
2980 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2981 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2982
2983 #: g10/import.c:1314
2984 #, fuzzy, c-format
2985 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2986 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2987
2988 #: g10/import.c:1380
2989 #, fuzzy, c-format
2990 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2991 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2992
2993 #: g10/import.c:1395
2994 #, fuzzy, c-format
2995 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2996 msgstr ""
2997 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2998 "s\"\n"
2999
3000 #: g10/import.c:1397
3001 #, fuzzy, c-format
3002 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3003 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3004
3005 #: g10/import.c:1415
3006 #, fuzzy, c-format
3007 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3008 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
3009
3010 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
3011 #, fuzzy, c-format
3012 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3013 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
3014
3015 #: g10/import.c:1428
3016 #, fuzzy, c-format
3017 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3018 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
3019
3020 #: g10/import.c:1443
3021 #, fuzzy, c-format
3022 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3023 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3024
3025 #: g10/import.c:1465
3026 #, fuzzy, c-format
3027 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3028 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
3029
3030 #: g10/import.c:1478
3031 #, fuzzy, c-format
3032 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3033 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
3034
3035 #: g10/import.c:1493
3036 #, fuzzy, c-format
3037 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3038 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3039
3040 #: g10/import.c:1535
3041 #, fuzzy, c-format
3042 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3043 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3044
3045 #: g10/import.c:1556
3046 #, fuzzy, c-format
3047 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3048 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3049
3050 #: g10/import.c:1583
3051 #, fuzzy, c-format
3052 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3053 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3054
3055 #: g10/import.c:1593
3056 #, fuzzy, c-format
3057 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3058 msgstr ""
3059 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3060
3061 #: g10/import.c:1610
3062 #, fuzzy, c-format
3063 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3064 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3065
3066 #: g10/import.c:1624
3067 #, fuzzy, c-format
3068 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3069 msgstr ""
3070 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3071
3072 #: g10/import.c:1632
3073 #, fuzzy, c-format
3074 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3075 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3076
3077 #: g10/import.c:1732
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3080 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3081
3082 #: g10/import.c:1794
3083 #, fuzzy, c-format
3084 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3085 msgstr ""
3086 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3087 "08lX\n"
3088
3089 #: g10/import.c:1808
3090 #, fuzzy, c-format
3091 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3092 msgstr ""
3093 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3094 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3095
3096 #: g10/import.c:1867
3097 #, fuzzy, c-format
3098 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3099 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3100
3101 #: g10/import.c:1901
3102 #, fuzzy, c-format
3103 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3104 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3105
3106 #: g10/import.c:2290
3107 #, fuzzy
3108 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3109 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3110
3111 #: g10/import.c:2298
3112 #, fuzzy
3113 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3114 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3115
3116 #: g10/import.c:2300
3117 #, fuzzy
3118 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3119 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3120
3121 #: g10/keydb.c:168
3122 #, c-format
3123 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3124 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3125
3126 #: g10/keydb.c:174
3127 #, c-format
3128 msgid "keyring `%s' created\n"
3129 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3130
3131 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3132 #, fuzzy, c-format
3133 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3134 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3135
3136 #: g10/keydb.c:697
3137 #, c-format
3138 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3139 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3140
3141 #: g10/keyedit.c:265
3142 msgid "[revocation]"
3143 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:266
3146 msgid "[self-signature]"
3147 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3148
3149 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3150 msgid "1 bad signature\n"
3151 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3154 #, c-format
3155 msgid "%d bad signatures\n"
3156 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3159 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3160 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3163 #, c-format
3164 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3165 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3166
3167 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3168 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3169 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3172 #, c-format
3173 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3174 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3175
3176 #: g10/keyedit.c:356
3177 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3178 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:358
3181 #, c-format
3182 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3183 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3184
3185 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3186 #, fuzzy
3187 msgid ""
3188 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3189 "keys\n"
3190 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3191 "etc.)\n"
3192 msgstr ""
3193 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3194 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3195 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3196 "\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3199 #, fuzzy, c-format
3200 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3201 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3204 #, fuzzy, c-format
3205 msgid "  %d = I trust fully\n"
3206 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:438
3209 msgid ""
3210 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3211 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3212 "trust signatures on your behalf.\n"
3213 msgstr ""
3214
3215 #: g10/keyedit.c:454
3216 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3217 msgstr ""
3218
3219 #: g10/keyedit.c:598
3220 #, c-format
3221 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3222 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3223
3224 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3225 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3226 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3227 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3228
3229 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3230 #: g10/keyedit.c:1759
3231 msgid "  Unable to sign.\n"
3232 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:626
3235 #, c-format
3236 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3237 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3238
3239 #: g10/keyedit.c:654
3240 #, c-format
3241 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3242 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3243
3244 #: g10/keyedit.c:682
3245 #, fuzzy, c-format
3246 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3247 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3248
3249 #: g10/keyedit.c:684
3250 #, fuzzy
3251 msgid "Sign it? (y/N) "
3252 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3253
3254 #: g10/keyedit.c:706
3255 #, c-format
3256 msgid ""
3257 "The self-signature on \"%s\"\n"
3258 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3259 msgstr ""
3260 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3261 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:715
3264 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3265 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3266
3267 #: g10/keyedit.c:729
3268 #, c-format
3269 msgid ""
3270 "Your current signature on \"%s\"\n"
3271 "has expired.\n"
3272 msgstr ""
3273 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3274 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:733
3277 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3278 msgstr ""
3279 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3280
3281 #: g10/keyedit.c:754
3282 #, c-format
3283 msgid ""
3284 "Your current signature on \"%s\"\n"
3285 "is a local signature.\n"
3286 msgstr ""
3287 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3288 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:758
3291 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3292 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3293
3294 #: g10/keyedit.c:779
3295 #, fuzzy, c-format
3296 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3297 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3298
3299 #: g10/keyedit.c:782
3300 #, fuzzy, c-format
3301 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3302 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:787
3305 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3306 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3307
3308 #: g10/keyedit.c:809
3309 #, fuzzy, c-format
3310 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3311 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:824
3314 msgid "This key has expired!"
3315 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:842
3318 #, c-format
3319 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3320 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:848
3323 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3324 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3325
3326 #: g10/keyedit.c:888
3327 msgid ""
3328 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3329 "mode.\n"
3330 msgstr ""
3331 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3332 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:890
3335 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3336 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3337
3338 #: g10/keyedit.c:915
3339 msgid ""
3340 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3341 "belongs\n"
3342 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3343 msgstr ""
3344 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3345 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3346 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:920
3349 #, c-format
3350 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3351 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:922
3354 #, c-format
3355 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3356 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:924
3359 #, c-format
3360 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3361 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:926
3364 #, c-format
3365 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3366 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3367
3368 #: g10/keyedit.c:932
3369 #, fuzzy
3370 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3371 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3372
3373 #: g10/keyedit.c:956
3374 #, fuzzy, c-format
3375 msgid ""
3376 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3377 "key \"%s\" (%s)\n"
3378 msgstr ""
3379 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3380 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3381
3382 #: g10/keyedit.c:963
3383 #, fuzzy
3384 msgid "This will be a self-signature.\n"
3385 msgstr ""
3386 "\n"
3387 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:969
3390 #, fuzzy
3391 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3392 msgstr ""
3393 "\n"
3394 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:977
3397 #, fuzzy
3398 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3399 msgstr ""
3400 "\n"
3401 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3402 "\n"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:987
3405 #, fuzzy
3406 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3407 msgstr ""
3408 "\n"
3409 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:994
3412 #, fuzzy
3413 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3414 msgstr ""
3415 "\n"
3416 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3417 "\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:1001
3420 #, fuzzy
3421 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3422 msgstr ""
3423 "\n"
3424 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:1006
3427 #, fuzzy
3428 msgid "I have checked this key casually.\n"
3429 msgstr ""
3430 "\n"
3431 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:1011
3434 #, fuzzy
3435 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3436 msgstr ""
3437 "\n"
3438 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:1021
3441 #, fuzzy
3442 msgid "Really sign? (y/N) "
3443 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3444
3445 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
3446 #: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:348
3447 #, c-format
3448 msgid "signing failed: %s\n"
3449 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:1131
3452 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3453 msgstr ""
3454
3455 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
3456 msgid "This key is not protected.\n"
3457 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
3460 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3461 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
3464 #, fuzzy
3465 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3466 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
3469 msgid "Key is protected.\n"
3470 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1178
3473 #, c-format
3474 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3475 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:1184
3478 msgid ""
3479 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3480 "\n"
3481 msgstr ""
3482 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3483 "\n"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
3486 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3487 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:1204
3490 msgid ""
3491 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3492 "\n"
3493 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:1207
3496 #, fuzzy
3497 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3498 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3499
3500 #: g10/keyedit.c:1278
3501 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3502 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:1364
3505 msgid "save and quit"
3506 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:1367
3509 #, fuzzy
3510 msgid "show key fingerprint"
3511 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:1368
3514 msgid "list key and user IDs"
3515 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:1370
3518 msgid "select user ID N"
3519 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:1371
3522 #, fuzzy
3523 msgid "select subkey N"
3524 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:1372
3527 #, fuzzy
3528 msgid "check signatures"
3529 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:1377
3532 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3533 msgstr ""
3534
3535 #: g10/keyedit.c:1382
3536 #, fuzzy
3537 msgid "sign selected user IDs locally"
3538 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:1384
3541 #, fuzzy
3542 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3543 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:1386
3546 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3547 msgstr ""
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1390
3550 msgid "add a user ID"
3551 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1392
3554 msgid "add a photo ID"
3555 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3556
3557 #: g10/keyedit.c:1394
3558 #, fuzzy
3559 msgid "delete selected user IDs"
3560 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1399
3563 #, fuzzy
3564 msgid "add a subkey"
3565 msgstr "addkey"
3566
3567 #: g10/keyedit.c:1403
3568 msgid "add a key to a smartcard"
3569 msgstr ""
3570
3571 #: g10/keyedit.c:1405
3572 msgid "move a key to a smartcard"
3573 msgstr ""
3574
3575 #: g10/keyedit.c:1407
3576 msgid "move a backup key to a smartcard"
3577 msgstr ""
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1411
3580 #, fuzzy
3581 msgid "delete selected subkeys"
3582 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:1413
3585 msgid "add a revocation key"
3586 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1415
3589 #, fuzzy
3590 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3591 msgstr ""
3592 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3593
3594 #: g10/keyedit.c:1417
3595 #, fuzzy
3596 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3597 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:1419
3600 #, fuzzy
3601 msgid "flag the selected user ID as primary"
3602 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:1421
3605 #, fuzzy
3606 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3607 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3608
3609 #: g10/keyedit.c:1424
3610 msgid "list preferences (expert)"
3611 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:1426
3614 msgid "list preferences (verbose)"
3615 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3616
3617 #: g10/keyedit.c:1428
3618 #, fuzzy
3619 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3620 msgstr ""
3621 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3622
3623 #: g10/keyedit.c:1433
3624 #, fuzzy
3625 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3626 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3627
3628 #: g10/keyedit.c:1435
3629 #, fuzzy
3630 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3631 msgstr ""
3632 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3633
3634 #: g10/keyedit.c:1437
3635 msgid "change the passphrase"
3636 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:1441
3639 msgid "change the ownertrust"
3640 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:1443
3643 #, fuzzy
3644 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3645 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3646
3647 #: g10/keyedit.c:1445
3648 #, fuzzy
3649 msgid "revoke selected user IDs"
3650 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3651
3652 #: g10/keyedit.c:1450
3653 #, fuzzy
3654 msgid "revoke key or selected subkeys"
3655 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:1451
3658 #, fuzzy
3659 msgid "enable key"
3660 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:1452
3663 #, fuzzy
3664 msgid "disable key"
3665 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3666
3667 #: g10/keyedit.c:1453
3668 #, fuzzy
3669 msgid "show selected photo IDs"
3670 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3671
3672 #: g10/keyedit.c:1455
3673 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3674 msgstr ""
3675
3676 #: g10/keyedit.c:1457
3677 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3678 msgstr ""
3679
3680 #: g10/keyedit.c:1579
3681 #, fuzzy, c-format
3682 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3683 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:1597
3686 msgid "Secret key is available.\n"
3687 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3688
3689 #: g10/keyedit.c:1680
3690 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3691 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3692
3693 #: g10/keyedit.c:1688
3694 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3695 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3696
3697 #: g10/keyedit.c:1707
3698 msgid ""
3699 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3700 "(lsign),\n"
3701 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3702 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3703 msgstr ""
3704
3705 #: g10/keyedit.c:1747
3706 msgid "Key is revoked."
3707 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3708
3709 #: g10/keyedit.c:1766
3710 #, fuzzy
3711 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3712 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3713
3714 #: g10/keyedit.c:1773
3715 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3716 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3717
3718 #: g10/keyedit.c:1782
3719 #, fuzzy, c-format
3720 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3721 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3722
3723 #: g10/keyedit.c:1805
3724 #, c-format
3725 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3726 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3729 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3730 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3731
3732 #: g10/keyedit.c:1829
3733 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3734 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:1831
3737 #, fuzzy
3738 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3739 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3740
3741 #: g10/keyedit.c:1832
3742 #, fuzzy
3743 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3744 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3745
3746 #: g10/keyedit.c:1882
3747 #, fuzzy
3748 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3749 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3750
3751 #: g10/keyedit.c:1894
3752 #, fuzzy
3753 msgid "You must select exactly one key.\n"
3754 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:1922
3757 msgid "Command expects a filename argument\n"
3758 msgstr ""
3759
3760 #: g10/keyedit.c:1936
3761 #, fuzzy, c-format
3762 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3763 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3764
3765 #: g10/keyedit.c:1953
3766 #, fuzzy, c-format
3767 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3768 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3769
3770 #: g10/keyedit.c:1977
3771 msgid "You must select at least one key.\n"
3772 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3773
3774 #: g10/keyedit.c:1980
3775 #, fuzzy
3776 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3777 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3778
3779 #: g10/keyedit.c:1981
3780 #, fuzzy
3781 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3782 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3783
3784 #: g10/keyedit.c:2016
3785 #, fuzzy
3786 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3787 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3788
3789 #: g10/keyedit.c:2017
3790 #, fuzzy
3791 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3792 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3793
3794 #: g10/keyedit.c:2035
3795 #, fuzzy
3796 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3797 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3798
3799 #: g10/keyedit.c:2046
3800 #, fuzzy
3801 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3802 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3803
3804 #: g10/keyedit.c:2048
3805 #, fuzzy
3806 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3807 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3808
3809 #: g10/keyedit.c:2098
3810 msgid ""
3811 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3812 msgstr ""
3813
3814 #: g10/keyedit.c:2140
3815 #, fuzzy
3816 msgid "Set preference list to:\n"
3817 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3818
3819 #: g10/keyedit.c:2146
3820 #, fuzzy
3821 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3822 msgstr ""
3823 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3824
3825 #: g10/keyedit.c:2148
3826 #, fuzzy
3827 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3828 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3829
3830 #: g10/keyedit.c:2216
3831 #, fuzzy
3832 msgid "Save changes? (y/N) "
3833 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3834
3835 #: g10/keyedit.c:2219
3836 #, fuzzy
3837 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3838 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3839
3840 #: g10/keyedit.c:2229
3841 #, c-format
3842 msgid "update failed: %s\n"
3843 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3844
3845 #: g10/keyedit.c:2236
3846 #, c-format
3847 msgid "update secret failed: %s\n"
3848 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3849
3850 #: g10/keyedit.c:2243
3851 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3852 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3853
3854 #: g10/keyedit.c:2343
3855 msgid "Digest: "
3856 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3857
3858 #: g10/keyedit.c:2394
3859 msgid "Features: "
3860 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3861
3862 #: g10/keyedit.c:2405
3863 msgid "Keyserver no-modify"
3864 msgstr ""
3865
3866 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3867 msgid "Preferred keyserver: "
3868 msgstr ""
3869
3870 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3871 #, fuzzy
3872 msgid "Notations: "
3873 msgstr "Óçìåßùóç: "
3874
3875 #: g10/keyedit.c:2639
3876 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3877 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3878
3879 #: g10/keyedit.c:2698
3880 #, fuzzy, c-format
3881 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3882 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3883
3884 #: g10/keyedit.c:2719
3885 #, fuzzy, c-format
3886 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3887 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3888
3889 #: g10/keyedit.c:2725
3890 #, fuzzy
3891 msgid "(sensitive)"
3892 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3893
3894 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3895 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3896 #, fuzzy, c-format
3897 msgid "created: %s"
3898 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3899
3900 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3901 #, fuzzy, c-format
3902 msgid "revoked: %s"
3903 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3904
3905 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3906 #, fuzzy, c-format
3907 msgid "expired: %s"
3908 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3909
3910 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3911 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3912 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
3913 #, fuzzy, c-format
3914 msgid "expires: %s"
3915 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3916
3917 #: g10/keyedit.c:2750
3918 #, fuzzy, c-format
3919 msgid "usage: %s"
3920 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3921
3922 #: g10/keyedit.c:2765
3923 #, fuzzy, c-format
3924 msgid "trust: %s"
3925 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3926
3927 #: g10/keyedit.c:2769
3928 #, c-format
3929 msgid "validity: %s"
3930 msgstr ""
3931
3932 #: g10/keyedit.c:2776
3933 msgid "This key has been disabled"
3934 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3935
3936 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
3937 msgid "card-no: "
3938 msgstr ""
3939
3940 #: g10/keyedit.c:2828
3941 msgid ""
3942 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"