c81e0a333893fe294f305c574dc9015495e94f94
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2008-09-01 08:59+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:225
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #: agent/call-pinentry.c:594
23 msgid ""
24 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
25 "session"
26 msgstr ""
27
28 #: agent/call-pinentry.c:597
29 #, fuzzy
30 msgid ""
31 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
32 "this session"
33 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
34
35 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
36 #. label for the quality bar.
37 #: agent/call-pinentry.c:632
38 msgid "Quality:"
39 msgstr ""
40
41 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
42 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
43 #. appropriate string to describe what this is about.  The
44 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
45 #. If you do not translate this entry, a default english
46 #. text (see source) will be used.
47 #: agent/call-pinentry.c:655
48 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
49 msgstr ""
50
51 #: agent/call-pinentry.c:697
52 #, c-format
53 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
54 msgstr ""
55
56 #: agent/call-pinentry.c:717 agent/call-pinentry.c:729
57 #, fuzzy
58 msgid "PIN too long"
59 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:718
62 #, fuzzy
63 msgid "Passphrase too long"
64 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:726
67 #, fuzzy
68 msgid "Invalid characters in PIN"
69 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:731
72 msgid "PIN too short"
73 msgstr ""
74
75 #: agent/call-pinentry.c:743
76 #, fuzzy
77 msgid "Bad PIN"
78 msgstr "êáêü MPI"
79
80 #: agent/call-pinentry.c:744
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad Passphrase"
83 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:780
86 #, fuzzy
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
89
90 #: agent/command-ssh.c:529
91 #, fuzzy, c-format
92 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
93 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
94
95 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1064 g10/keygen.c:3221
96 #: g10/keygen.c:3254 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
97 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:800 g10/sign.c:1109 g10/tdbio.c:547
98 #: jnlib/dotlock.c:311
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:682
104 #: g10/card-util.c:751 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70
105 #: g10/encode.c:194 g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1065 g10/import.c:193
106 #: g10/keygen.c:2706 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
107 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
108 #: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
109 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:2077
110 #: sm/gpgsm.c:2114 sm/gpgsm.c:2152 sm/qualified.c:66
111 #, c-format
112 msgid "can't open `%s': %s\n"
113 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
114
115 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
116 #, fuzzy, c-format
117 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
118 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
119
120 #: agent/command-ssh.c:1619
121 #, c-format
122 msgid "detected card with S/N: %s\n"
123 msgstr ""
124
125 #: agent/command-ssh.c:1624
126 #, fuzzy, c-format
127 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
128 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
129
130 #: agent/command-ssh.c:1644
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "no suitable card key found: %s\n"
133 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
134
135 #: agent/command-ssh.c:1694
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
138 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
139
140 #: agent/command-ssh.c:1709
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error writing key: %s\n"
143 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
144
145 #: agent/command-ssh.c:2014
146 #, fuzzy, c-format
147 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
148 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
149
150 #: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
151 #: agent/protect-tool.c:1197
152 #, fuzzy
153 msgid "Please re-enter this passphrase"
154 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
155
156 #: agent/command-ssh.c:2363
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
160 "0Awithin gpg-agent's key storage"
161 msgstr ""
162
163 #: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
164 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
165 msgid "does not match - try again"
166 msgstr ""
167
168 #: agent/command-ssh.c:2885
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
171 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
172
173 #: agent/divert-scd.c:217
174 msgid "Admin PIN"
175 msgstr ""
176
177 #: agent/divert-scd.c:275
178 #, fuzzy
179 msgid "Repeat this PIN"
180 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
181
182 #: agent/divert-scd.c:278
183 #, fuzzy
184 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
185 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
186
187 #: agent/divert-scd.c:290
188 #, c-format
189 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
190 msgstr ""
191
192 #: agent/genkey.c:106 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:628 sm/export.c:644
193 #: sm/import.c:525 sm/import.c:550
194 #, fuzzy, c-format
195 msgid "error creating temporary file: %s\n"
196 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
197
198 #: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
199 #, fuzzy, c-format
200 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
201 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
202
203 #: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
204 #, fuzzy
205 msgid "Enter new passphrase"
206 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
207
208 #: agent/genkey.c:165
209 #, fuzzy
210 msgid "Take this one anyway"
211 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
212
213 #: agent/genkey.c:191
214 #, c-format
215 msgid ""
216 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
217 "at least %u character long."
218 msgid_plural ""
219 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
220 "at least %u characters long."
221 msgstr[0] ""
222 msgstr[1] ""
223
224 #: agent/genkey.c:212
225 #, c-format
226 msgid ""
227 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
228 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
229 msgid_plural ""
230 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
231 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
232 msgstr[0] ""
233 msgstr[1] ""
234
235 #: agent/genkey.c:235
236 #, c-format
237 msgid ""
238 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
239 "a known term or match%%0Acertain pattern."
240 msgstr ""
241
242 #: agent/genkey.c:251
243 #, c-format
244 msgid ""
245 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
246 msgstr ""
247
248 #: agent/genkey.c:253
249 #, c-format
250 msgid ""
251 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
252 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
253 msgstr ""
254
255 #: agent/genkey.c:262
256 msgid "Yes, protection is not needed"
257 msgstr ""
258
259 #: agent/genkey.c:306
260 #, fuzzy, c-format
261 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
262 msgstr ""
263 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
264 "\n"
265
266 #: agent/genkey.c:429
267 #, fuzzy
268 msgid "Please enter the new passphrase"
269 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
270
271 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
272 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
273 #, fuzzy
274 msgid ""
275 "@Options:\n"
276 " "
277 msgstr ""
278 "@\n"
279 "ÅðéëïãÝò:\n"
280 " "
281
282 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
283 msgid "run in server mode (foreground)"
284 msgstr ""
285
286 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
287 msgid "run in daemon mode (background)"
288 msgstr ""
289
290 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:472 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
291 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
292 #: tools/gpgconf.c:77 tools/symcryptrun.c:164
293 msgid "verbose"
294 msgstr "áíáëõôéêÜ"
295
296 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
297 #: sm/gpgsm.c:345
298 msgid "be somewhat more quiet"
299 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
300
301 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
302 msgid "sh-style command output"
303 msgstr ""
304
305 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
306 msgid "csh-style command output"
307 msgstr ""
308
309 #: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
310 #, fuzzy
311 msgid "|FILE|read options from FILE"
312 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
313
314 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
315 msgid "do not detach from the console"
316 msgstr ""
317
318 #: agent/gpg-agent.c:131
319 msgid "do not grab keyboard and mouse"
320 msgstr ""
321
322 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
323 #, fuzzy
324 msgid "use a log file for the server"
325 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
326
327 #: agent/gpg-agent.c:134
328 #, fuzzy
329 msgid "use a standard location for the socket"
330 msgstr ""
331 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
332
333 #: agent/gpg-agent.c:137
334 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
335 msgstr ""
336
337 #: agent/gpg-agent.c:140
338 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
339 msgstr ""
340
341 #: agent/gpg-agent.c:141
342 #, fuzzy
343 msgid "do not use the SCdaemon"
344 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
345
346 #: agent/gpg-agent.c:150
347 msgid "ignore requests to change the TTY"
348 msgstr ""
349
350 #: agent/gpg-agent.c:152
351 msgid "ignore requests to change the X display"
352 msgstr ""
353
354 #: agent/gpg-agent.c:155
355 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
356 msgstr ""
357
358 #: agent/gpg-agent.c:168
359 msgid "do not use the PIN cache when signing"
360 msgstr ""
361
362 #: agent/gpg-agent.c:170
363 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
364 msgstr ""
365
366 #: agent/gpg-agent.c:172
367 #, fuzzy
368 msgid "allow presetting passphrase"
369 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
370
371 #: agent/gpg-agent.c:173
372 msgid "enable ssh-agent emulation"
373 msgstr ""
374
375 #: agent/gpg-agent.c:175
376 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
377 msgstr ""
378
379 #: agent/gpg-agent.c:290 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
380 #: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:574 tools/gpg-connect-agent.c:171
381 #: tools/gpgconf.c:99 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
382 #, fuzzy
383 msgid "Please report bugs to <"
384 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
385
386 #: agent/gpg-agent.c:293
387 #, fuzzy
388 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
389 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
390
391 #: agent/gpg-agent.c:295
392 msgid ""
393 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
394 "Secret key management for GnuPG\n"
395 msgstr ""
396
397 #: agent/gpg-agent.c:330 g10/gpg.c:971 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:736
398 #, c-format
399 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
400 msgstr ""
401
402 #: agent/gpg-agent.c:529 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
403 #: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:974 sm/gpgsm.c:977 tools/symcryptrun.c:997
404 #: tools/gpg-check-pattern.c:178
405 #, c-format
406 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
407 msgstr ""
408
409 #: agent/gpg-agent.c:628 g10/gpg.c:2069 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:1065
410 #, c-format
411 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
412 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
413
414 #: agent/gpg-agent.c:633 agent/gpg-agent.c:1216 g10/gpg.c:2073
415 #: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:1069 tools/symcryptrun.c:930
416 #, c-format
417 msgid "option file `%s': %s\n"
418 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
419
420 #: agent/gpg-agent.c:641 g10/gpg.c:2080 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:1076
421 #, c-format
422 msgid "reading options from `%s'\n"
423 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
424
425 #: agent/gpg-agent.c:974 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
426 #: g10/plaintext.c:162
427 #, c-format
428 msgid "error creating `%s': %s\n"
429 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
430
431 #: agent/gpg-agent.c:1308 agent/gpg-agent.c:1430 agent/gpg-agent.c:1434
432 #: agent/gpg-agent.c:1475 agent/gpg-agent.c:1479 g10/exec.c:172
433 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:923
434 #, c-format
435 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
436 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
437
438 #: agent/gpg-agent.c:1322 scd/scdaemon.c:937
439 msgid "name of socket too long\n"
440 msgstr ""
441
442 #: agent/gpg-agent.c:1347 scd/scdaemon.c:960
443 #, fuzzy, c-format
444 msgid "can't create socket: %s\n"
445 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
446
447 #: agent/gpg-agent.c:1356
448 #, c-format
449 msgid "socket name `%s' is too long\n"
450 msgstr ""
451
452 #: agent/gpg-agent.c:1376
453 #, fuzzy
454 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
455 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
456
457 #: agent/gpg-agent.c:1387 scd/scdaemon.c:980
458 #, fuzzy
459 msgid "error getting nonce for the socket\n"
460 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
461
462 #: agent/gpg-agent.c:1392 scd/scdaemon.c:983
463 #, fuzzy, c-format
464 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
465 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
466
467 #: agent/gpg-agent.c:1404 scd/scdaemon.c:992
468 #, fuzzy, c-format
469 msgid "listen() failed: %s\n"
470 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
471
472 #: agent/gpg-agent.c:1410 scd/scdaemon.c:999
473 #, fuzzy, c-format
474 msgid "listening on socket `%s'\n"
475 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
476
477 #: agent/gpg-agent.c:1438 agent/gpg-agent.c:1485 g10/openfile.c:432
478 #, fuzzy, c-format
479 msgid "directory `%s' created\n"
480 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
481
482 #: agent/gpg-agent.c:1491
483 #, fuzzy, c-format
484 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
485 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
486
487 #: agent/gpg-agent.c:1495
488 #, fuzzy, c-format
489 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
490 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
491
492 #: agent/gpg-agent.c:1612 scd/scdaemon.c:1015
493 #, fuzzy, c-format
494 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
495 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
496
497 #: agent/gpg-agent.c:1634
498 #, c-format
499 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
500 msgstr ""
501
502 #: agent/gpg-agent.c:1639
503 #, c-format
504 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
505 msgstr ""
506
507 #: agent/gpg-agent.c:1659
508 #, c-format
509 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
510 msgstr ""
511
512 #: agent/gpg-agent.c:1664
513 #, c-format
514 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
515 msgstr ""
516
517 #: agent/gpg-agent.c:1781 scd/scdaemon.c:1137
518 #, fuzzy, c-format
519 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
520 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
521
522 #: agent/gpg-agent.c:1894 scd/scdaemon.c:1204
523 #, fuzzy, c-format
524 msgid "%s %s stopped\n"
525 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
526
527 #: agent/gpg-agent.c:1917
528 #, fuzzy
529 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
530 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
531
532 #: agent/gpg-agent.c:1928 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:324
533 #: tools/gpg-connect-agent.c:2032
534 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
535 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
536
537 #: agent/gpg-agent.c:1941 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:336
538 #: tools/gpg-connect-agent.c:2043
539 #, c-format
540 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
541 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
542
543 #: agent/preset-passphrase.c:98
544 #, fuzzy
545 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
546 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
547
548 #: agent/preset-passphrase.c:101
549 msgid ""
550 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
551 "Password cache maintenance\n"
552 msgstr ""
553
554 #: agent/protect-tool.c:149
555 #, fuzzy
556 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
557 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
558
559 #: agent/protect-tool.c:151
560 msgid ""
561 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
562 "Secret key maintenance tool\n"
563 msgstr ""
564
565 #: agent/protect-tool.c:1188
566 #, fuzzy
567 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
568 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
569
570 #: agent/protect-tool.c:1191
571 #, fuzzy
572 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
573 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
574
575 #: agent/protect-tool.c:1194
576 msgid ""
577 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
578 "system."
579 msgstr ""
580
581 #: agent/protect-tool.c:1199
582 #, fuzzy
583 msgid ""
584 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
585 "needed to complete this operation."
586 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
587
588 #: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
589 #, fuzzy
590 msgid "Passphrase:"
591 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
592
593 #: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
594 #, fuzzy, c-format
595 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
596 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
597
598 #: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
599 #, fuzzy
600 msgid "cancelled\n"
601 msgstr "Áêýñùóç"
602
603 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
604 #, fuzzy, c-format
605 msgid "error opening `%s': %s\n"
606 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
607
608 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
609 #, fuzzy, c-format
610 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
611 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
612
613 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
614 #, c-format
615 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
616 msgstr ""
617
618 #: agent/trustlist.c:181
619 #, fuzzy, c-format
620 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
621 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
622
623 #: agent/trustlist.c:216
624 #, fuzzy, c-format
625 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
626 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
627
628 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
629 #, c-format
630 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
631 msgstr ""
632
633 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
634 #, fuzzy, c-format
635 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
636 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
637
638 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
639 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
640 msgstr ""
641
642 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
643 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
644 #. Pinentry to insert a line break.  The double
645 #. percent sign is actually needed because it is also
646 #. a printf format string.  If you need to insert a
647 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
648 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
649 #. fingerprint string whereas the first one receives
650 #. the name as stored in the certificate.
651 #: agent/trustlist.c:541
652 #, c-format
653 msgid ""
654 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
655 "fingerprint:%%0A  %s"
656 msgstr ""
657
658 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
659 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
660 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
661 #: agent/trustlist.c:554
662 msgid "Correct"
663 msgstr ""
664
665 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
666 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
667 #. Pinentry to insert a line break.  The double
668 #. percent sign is actually needed because it is also
669 #. a printf format string.  If you need to insert a
670 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
671 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
672 #. certificate.
673 #: agent/trustlist.c:577
674 #, c-format
675 msgid ""
676 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
677 "certificates?"
678 msgstr ""
679
680 #: agent/trustlist.c:587
681 #, fuzzy
682 msgid "Yes"
683 msgstr "íáé|íáß"
684
685 #: agent/trustlist.c:587
686 msgid "No"
687 msgstr ""
688
689 #: agent/findkey.c:158
690 #, c-format
691 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
692 msgstr ""
693
694 #: agent/findkey.c:174
695 #, c-format
696 msgid ""
697 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
698 "it now."
699 msgstr ""
700
701 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
702 #, fuzzy
703 msgid "Change passphrase"
704 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
705
706 #: agent/findkey.c:196
707 msgid "I'll change it later"
708 msgstr ""
709
710 #: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1406
711 #: tools/gpgconf-comp.c:1745
712 #, fuzzy, c-format
713 msgid "error creating a pipe: %s\n"
714 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
715
716 #: common/exechelp.c:443 common/exechelp.c:500
717 #, fuzzy, c-format
718 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
719 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
720
721 #: common/exechelp.c:479 common/exechelp.c:607 common/exechelp.c:842
722 #, fuzzy, c-format
723 msgid "error forking process: %s\n"
724 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
725
726 #: common/exechelp.c:653 common/exechelp.c:706
727 #, c-format
728 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
729 msgstr ""
730
731 #: common/exechelp.c:661
732 #, fuzzy, c-format
733 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
734 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
735
736 #: common/exechelp.c:667 common/exechelp.c:717
737 #, fuzzy, c-format
738 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
739 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
740
741 #: common/exechelp.c:712
742 #, c-format
743 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
744 msgstr ""
745
746 #: common/exechelp.c:725
747 #, fuzzy, c-format
748 msgid "error running `%s': terminated\n"
749 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
750
751 #: common/http.c:1634
752 #, fuzzy, c-format
753 msgid "error creating socket: %s\n"
754 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
755
756 #: common/http.c:1678
757 #, fuzzy
758 msgid "host not found"
759 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
760
761 #: common/simple-pwquery.c:335
762 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
763 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
764
765 #: common/simple-pwquery.c:393
766 #, c-format
767 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
768 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
769
770 #: common/simple-pwquery.c:404
771 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
772 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
773
774 #: common/simple-pwquery.c:414
775 #, fuzzy
776 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
777 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
778
779 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
780 #, fuzzy
781 msgid "canceled by user\n"
782 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
783
784 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
785 #, fuzzy
786 msgid "problem with the agent\n"
787 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
788
789 #: common/sysutils.c:105
790 #, c-format
791 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
792 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
793
794 #: common/sysutils.c:200
795 #, fuzzy, c-format
796 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
797 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
798
799 #: common/sysutils.c:232
800 #, fuzzy, c-format
801 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
802 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
803
804 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
805 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
806 msgid "yes"
807 msgstr "íáé|íáß"
808
809 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
810 msgid "yY"
811 msgstr "yY"
812
813 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
814 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
815 msgid "no"
816 msgstr "ü÷é|ï÷é"
817
818 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
819 msgid "nN"
820 msgstr "nN"
821
822 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
823 #: common/yesno.c:72
824 msgid "quit"
825 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
826
827 #: common/yesno.c:75
828 msgid "qQ"
829 msgstr "qQ"
830
831 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
832 #: common/yesno.c:109
833 msgid "okay|okay"
834 msgstr ""
835
836 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
837 #: common/yesno.c:111
838 msgid "cancel|cancel"
839 msgstr ""
840
841 #: common/yesno.c:112
842 msgid "oO"
843 msgstr ""
844
845 #: common/yesno.c:113
846 #, fuzzy
847 msgid "cC"
848 msgstr "c"
849
850 #: common/miscellaneous.c:71
851 #, c-format
852 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
853 msgstr ""
854
855 #: common/miscellaneous.c:74
856 #, c-format
857 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
858 msgstr ""
859
860 #: common/asshelp.c:242
861 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
862 msgstr ""
863
864 #: common/asshelp.c:347
865 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
866 msgstr ""
867
868 #: common/audit.c:682
869 #, fuzzy
870 msgid "Certificate chain available"
871 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
872
873 #: common/audit.c:689
874 #, fuzzy
875 msgid "root certificate missing"
876 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
877
878 #: common/audit.c:715
879 msgid "Data encryption succeeded"
880 msgstr ""
881
882 #: common/audit.c:720 common/audit.c:781 common/audit.c:801 common/audit.c:825
883 #, fuzzy
884 msgid "Data available"
885 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
886
887 #: common/audit.c:723
888 #, fuzzy
889 msgid "Session key created"
890 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
891
892 #: common/audit.c:728
893 #, fuzzy, c-format
894 msgid "algorithm: %s"
895 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
896
897 #: common/audit.c:730 common/audit.c:732
898 #, fuzzy, c-format
899 msgid "unsupported algorithm: %s"
900 msgstr ""
901 "\n"
902 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
903
904 #: common/audit.c:734
905 #, fuzzy
906 msgid "seems to be not encrypted"
907 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
908
909 #: common/audit.c:740
910 msgid "Number of recipients"
911 msgstr ""
912
913 #: common/audit.c:748
914 #, c-format
915 msgid "Recipient %d"
916 msgstr ""
917
918 #: common/audit.c:776
919 msgid "Data signing succeeded"
920 msgstr ""
921
922 #: common/audit.c:796
923 msgid "Data decryption succeeded"
924 msgstr ""
925
926 #: common/audit.c:821
927 #, fuzzy
928 msgid "Data verification succeeded"
929 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
930
931 #: common/audit.c:830
932 #, fuzzy
933 msgid "Signature available"
934 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
935
936 #: common/audit.c:835
937 #, fuzzy
938 msgid "Parsing signature succeeded"
939 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
940
941 #: common/audit.c:840
942 #, fuzzy, c-format
943 msgid "Bad hash algorithm: %s"
944 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
945
946 #: common/audit.c:855
947 #, fuzzy, c-format
948 msgid "Signature %d"
949 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
950
951 #: common/audit.c:871
952 #, fuzzy
953 msgid "Certificate chain valid"
954 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
955
956 #: common/audit.c:882
957 #, fuzzy
958 msgid "Root certificate trustworthy"
959 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
960
961 #: common/audit.c:892
962 #, fuzzy
963 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
964 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
965
966 #: common/audit.c:909
967 #, fuzzy
968 msgid "Included certificates"
969 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
970
971 #: common/audit.c:968
972 msgid "No audit log entries."
973 msgstr ""
974
975 #: common/audit.c:1017
976 #, fuzzy
977 msgid "Unknown operation"
978 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
979
980 #: common/audit.c:1035
981 msgid "Gpg-Agent usable"
982 msgstr ""
983
984 #: common/audit.c:1045
985 msgid "Dirmngr usable"
986 msgstr ""
987
988 #: common/audit.c:1081
989 #, fuzzy, c-format
990 msgid "No help available for `%s'."
991 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
992
993 #: common/helpfile.c:80
994 #, fuzzy
995 msgid "ignoring garbage line"
996 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
997
998 #: g10/armor.c:379
999 #, c-format
1000 msgid "armor: %s\n"
1001 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1002
1003 #: g10/armor.c:418
1004 msgid "invalid armor header: "
1005 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1006
1007 #: g10/armor.c:429
1008 msgid "armor header: "
1009 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1010
1011 #: g10/armor.c:442
1012 msgid "invalid clearsig header\n"
1013 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1014
1015 #: g10/armor.c:455
1016 #, fuzzy
1017 msgid "unknown armor header: "
1018 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1019
1020 #: g10/armor.c:508
1021 msgid "nested clear text signatures\n"
1022 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1023
1024 #: g10/armor.c:643
1025 #, fuzzy
1026 msgid "unexpected armor: "
1027 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1028
1029 #: g10/armor.c:655
1030 msgid "invalid dash escaped line: "
1031 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1032
1033 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1034 #, fuzzy, c-format
1035 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1036 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1037
1038 #: g10/armor.c:852
1039 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1040 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1041
1042 #: g10/armor.c:886
1043 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1044 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1045
1046 #: g10/armor.c:894
1047 msgid "malformed CRC\n"
1048 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1049
1050 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1051 #, fuzzy, c-format
1052 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1053 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1054
1055 #: g10/armor.c:918
1056 #, fuzzy
1057 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1058 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1059
1060 #: g10/armor.c:922
1061 msgid "error in trailer line\n"
1062 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1063
1064 #: g10/armor.c:1233
1065 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1066 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1067
1068 #: g10/armor.c:1238
1069 #, c-format
1070 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1071 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1072
1073 #: g10/armor.c:1242
1074 msgid ""
1075 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1076 msgstr ""
1077 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1078 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1079
1080 #: g10/build-packet.c:976
1081 msgid ""
1082 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1083 "an '='\n"
1084 msgstr ""
1085 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1086 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1087
1088 #: g10/build-packet.c:988
1089 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1090 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1091
1092 #: g10/build-packet.c:994
1093 #, fuzzy
1094 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1095 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1096
1097 #: g10/build-packet.c:1012
1098 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1099 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1100
1101 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1102 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1103 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1104
1105 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1106 msgid "not human readable"
1107 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1108
1109 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:310
1110 #, fuzzy, c-format
1111 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1112 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1113
1114 #: g10/card-util.c:67
1115 #, c-format
1116 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1117 msgstr ""
1118
1119 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1396 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
1120 #: g10/keygen.c:2897 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1121 #, fuzzy
1122 msgid "can't do this in batch mode\n"
1123 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1124
1125 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1208
1126 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1592
1127 #: g10/keygen.c:1659 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1128 msgid "Your selection? "
1129 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1130
1131 #: g10/card-util.c:220 g10/card-util.c:270
1132 msgid "[not set]"
1133 msgstr ""
1134
1135 #: g10/card-util.c:417
1136 #, fuzzy
1137 msgid "male"
1138 msgstr "enable"
1139
1140 #: g10/card-util.c:418
1141 #, fuzzy
1142 msgid "female"
1143 msgstr "enable"
1144
1145 #: g10/card-util.c:418
1146 #, fuzzy
1147 msgid "unspecified"
1148 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1149
1150 #: g10/card-util.c:445
1151 #, fuzzy
1152 msgid "not forced"
1153 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1154
1155 #: g10/card-util.c:445
1156 msgid "forced"
1157 msgstr ""
1158
1159 #: g10/card-util.c:523
1160 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1161 msgstr ""
1162
1163 #: g10/card-util.c:525
1164 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1165 msgstr ""
1166
1167 #: g10/card-util.c:527
1168 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1169 msgstr ""
1170
1171 #: g10/card-util.c:544
1172 msgid "Cardholder's surname: "
1173 msgstr ""
1174
1175 #: g10/card-util.c:546
1176 msgid "Cardholder's given name: "
1177 msgstr ""
1178
1179 #: g10/card-util.c:564
1180 #, c-format
1181 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1182 msgstr ""
1183
1184 #: g10/card-util.c:585
1185 #, fuzzy
1186 msgid "URL to retrieve public key: "
1187 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1188
1189 #: g10/card-util.c:593
1190 #, c-format
1191 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: g10/card-util.c:691 g10/card-util.c:760 g10/import.c:283
1195 #, c-format
1196 msgid "error reading `%s': %s\n"
1197 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1198
1199 #: g10/card-util.c:699
1200 msgid "Login data (account name): "
1201 msgstr ""
1202
1203 #: g10/card-util.c:709
1204 #, c-format
1205 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: g10/card-util.c:768
1209 msgid "Private DO data: "
1210 msgstr ""
1211
1212 #: g10/card-util.c:778
1213 #, c-format
1214 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1215 msgstr ""
1216
1217 #: g10/card-util.c:798
1218 #, fuzzy
1219 msgid "Language preferences: "
1220 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1221
1222 #: g10/card-util.c:806
1223 #, fuzzy
1224 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1225 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1226
1227 #: g10/card-util.c:815
1228 #, fuzzy
1229 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1230 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1231
1232 #: g10/card-util.c:836
1233 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1234 msgstr ""
1235
1236 #: g10/card-util.c:850
1237 #, fuzzy
1238 msgid "Error: invalid response.\n"
1239 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1240
1241 #: g10/card-util.c:871
1242 #, fuzzy
1243 msgid "CA fingerprint: "
1244 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1245
1246 #: g10/card-util.c:894
1247 #, fuzzy
1248 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1249 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1250
1251 #: g10/card-util.c:942
1252 #, fuzzy, c-format
1253 msgid "key operation not possible: %s\n"
1254 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1255
1256 #: g10/card-util.c:943
1257 #, fuzzy
1258 msgid "not an OpenPGP card"
1259 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1260
1261 #: g10/card-util.c:952
1262 #, fuzzy, c-format
1263 msgid "error getting current key info: %s\n"
1264 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1265
1266 #: g10/card-util.c:1036
1267 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1268 msgstr ""
1269
1270 #: g10/card-util.c:1056 g10/card-util.c:1065
1271 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1272 msgstr ""
1273
1274 #: g10/card-util.c:1077
1275 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1276 msgstr ""
1277
1278 #: g10/card-util.c:1086
1279 #, c-format
1280 msgid ""
1281 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1282 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1283 "You should change them using the command --change-pin\n"
1284 msgstr ""
1285
1286 #: g10/card-util.c:1120
1287 #, fuzzy
1288 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1289 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1290
1291 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1199
1292 #, fuzzy
1293 msgid "   (1) Signature key\n"
1294 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1295
1296 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1201
1297 #, fuzzy
1298 msgid "   (2) Encryption key\n"
1299 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1300
1301 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1203
1302 msgid "   (3) Authentication key\n"
1303 msgstr ""
1304
1305 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1219 g10/keyedit.c:945
1306 #: g10/keygen.c:1596 g10/keygen.c:1624 g10/keygen.c:1698 g10/revoke.c:685
1307 msgid "Invalid selection.\n"
1308 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1309
1310 #: g10/card-util.c:1196
1311 #, fuzzy
1312 msgid "Please select where to store the key:\n"
1313 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1314
1315 #: g10/card-util.c:1231
1316 #, fuzzy
1317 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1318 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1319
1320 #: g10/card-util.c:1236
1321 #, fuzzy
1322 msgid "secret parts of key are not available\n"
1323 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1324
1325 #: g10/card-util.c:1241
1326 #, fuzzy
1327 msgid "secret key already stored on a card\n"
1328 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1329
1330 #: g10/card-util.c:1309 g10/keyedit.c:1362
1331 msgid "quit this menu"
1332 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1333
1334 #: g10/card-util.c:1311
1335 #, fuzzy
1336 msgid "show admin commands"
1337 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1338
1339 #: g10/card-util.c:1312 g10/keyedit.c:1365
1340 msgid "show this help"
1341 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1342
1343 #: g10/card-util.c:1314
1344 #, fuzzy
1345 msgid "list all available data"
1346 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1347
1348 #: g10/card-util.c:1317
1349 msgid "change card holder's name"
1350 msgstr ""
1351
1352 #: g10/card-util.c:1318
1353 msgid "change URL to retrieve key"
1354 msgstr ""
1355
1356 #: g10/card-util.c:1319
1357 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1358 msgstr ""
1359
1360 #: g10/card-util.c:1320
1361 #, fuzzy
1362 msgid "change the login name"
1363 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1364
1365 #: g10/card-util.c:1321
1366 #, fuzzy
1367 msgid "change the language preferences"
1368 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1369
1370 #: g10/card-util.c:1322
1371 msgid "change card holder's sex"
1372 msgstr ""
1373
1374 #: g10/card-util.c:1323
1375 #, fuzzy
1376 msgid "change a CA fingerprint"
1377 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1378
1379 #: g10/card-util.c:1324
1380 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1381 msgstr ""
1382
1383 #: g10/card-util.c:1325
1384 #, fuzzy
1385 msgid "generate new keys"
1386 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1387
1388 #: g10/card-util.c:1326
1389 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1390 msgstr ""
1391
1392 #: g10/card-util.c:1327
1393 msgid "verify the PIN and list all data"
1394 msgstr ""
1395
1396 #: g10/card-util.c:1447 g10/keyedit.c:1634
1397 msgid "Command> "
1398 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1399
1400 #: g10/card-util.c:1485
1401 #, fuzzy
1402 msgid "Admin-only command\n"
1403 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1404
1405 #: g10/card-util.c:1516
1406 #, fuzzy
1407 msgid "Admin commands are allowed\n"
1408 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1409
1410 #: g10/card-util.c:1518
1411 #, fuzzy
1412 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1413 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1414
1415 #: g10/card-util.c:1592 g10/keyedit.c:2255
1416 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1417 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1418
1419 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1420 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1421 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1422
1423 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3959 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1424 #, c-format
1425 msgid "can't open `%s'\n"
1426 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1427
1428 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3402 g10/keyserver.c:1727
1429 #: g10/revoke.c:226
1430 #, fuzzy, c-format
1431 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1432 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1433
1434 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2398 g10/keyserver.c:1741
1435 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1436 #, c-format
1437 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1438 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1439
1440 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1441 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1442 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1443
1444 #: g10/delkey.c:133
1445 #, fuzzy
1446 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1447 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1448
1449 #: g10/delkey.c:145
1450 #, fuzzy
1451 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1452 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1453
1454 #: g10/delkey.c:153
1455 #, fuzzy
1456 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1457 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1458
1459 #: g10/delkey.c:163
1460 #, c-format
1461 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1462 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1463
1464 #: g10/delkey.c:173
1465 msgid "ownertrust information cleared\n"
1466 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1467
1468 #: g10/delkey.c:204
1469 #, c-format
1470 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1471 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1472
1473 #: g10/delkey.c:206
1474 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1475 msgstr ""
1476 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1477
1478 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1268
1479 #, c-format
1480 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1481 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1482
1483 #: g10/encode.c:232
1484 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1485 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1486
1487 #: g10/encode.c:246
1488 #, c-format
1489 msgid "using cipher %s\n"
1490 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1491
1492 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1493 #, c-format
1494 msgid "`%s' already compressed\n"
1495 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1496
1497 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:563
1498 #, c-format
1499 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1500 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1501
1502 #: g10/encode.c:485
1503 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1504 msgstr ""
1505 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1506 "pgp2\n"
1507
1508 #: g10/encode.c:510
1509 #, c-format
1510 msgid "reading from `%s'\n"
1511 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1512
1513 #: g10/encode.c:541
1514 msgid ""
1515 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1516 msgstr ""
1517 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1518 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1519
1520 #: g10/encode.c:559
1521 #, fuzzy, c-format
1522 msgid ""
1523 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1524 msgstr ""
1525 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1526 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1527
1528 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:938
1529 #, fuzzy, c-format
1530 msgid ""
1531 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1532 "preferences\n"
1533 msgstr ""
1534 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1535 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1536
1537 #: g10/encode.c:751
1538 #, c-format
1539 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1540 msgstr ""
1541 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1542 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1543
1544 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:812 g10/pkclist.c:861
1545 #, c-format
1546 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1547 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1548
1549 #: g10/encode.c:848
1550 #, c-format
1551 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1552 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1553
1554 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1555 #, c-format
1556 msgid "%s encrypted data\n"
1557 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1558
1559 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1560 #, c-format
1561 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1562 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1563
1564 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1565 msgid ""
1566 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1567 msgstr ""
1568 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1569 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1570
1571 #: g10/encr-data.c:145
1572 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1573 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1574
1575 #: g10/exec.c:49
1576 msgid "no remote program execution supported\n"
1577 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1578
1579 #: g10/exec.c:313
1580 msgid ""
1581 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1582 msgstr ""
1583 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1584 "áñ÷åßïõ\n"
1585
1586 #: g10/exec.c:343
1587 #, fuzzy
1588 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1589 msgstr ""
1590 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1591
1592 #: g10/exec.c:421
1593 #, fuzzy, c-format
1594 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1595 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1596
1597 #: g10/exec.c:424
1598 #, fuzzy, c-format
1599 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1600 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1601
1602 #: g10/exec.c:509
1603 #, c-format
1604 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1605 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1606
1607 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1608 msgid "unnatural exit of external program\n"
1609 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1610
1611 #: g10/exec.c:535
1612 msgid "unable to execute external program\n"
1613 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1614
1615 #: g10/exec.c:552
1616 #, c-format
1617 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1618 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1619
1620 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1621 #, c-format
1622 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1623 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1624
1625 #: g10/exec.c:609
1626 #, c-format
1627 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1628 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1629
1630 #: g10/export.c:61
1631 #, fuzzy
1632 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1633 msgstr ""
1634 "\n"
1635 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1636 "\n"
1637
1638 #: g10/export.c:63
1639 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1640 msgstr ""
1641
1642 #: g10/export.c:65
1643 #, fuzzy
1644 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1645 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1646
1647 #: g10/export.c:67
1648 #, fuzzy
1649 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1650 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1651
1652 #: g10/export.c:69
1653 #, fuzzy
1654 msgid "remove unusable parts from key during export"
1655 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1656
1657 #: g10/export.c:71
1658 msgid "remove as much as possible from key during export"
1659 msgstr ""
1660
1661 #: g10/export.c:73
1662 msgid "export keys in an S-expression based format"
1663 msgstr ""
1664
1665 #: g10/export.c:338
1666 #, fuzzy
1667 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1668 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1669
1670 #: g10/export.c:367
1671 #, fuzzy, c-format
1672 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1673 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1674
1675 #: g10/export.c:375
1676 #, fuzzy, c-format
1677 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1678 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1679
1680 #: g10/export.c:386
1681 #, fuzzy, c-format
1682 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1683 msgstr ""
1684 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1685
1686 #: g10/export.c:537
1687 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1688 msgstr ""
1689
1690 #: g10/export.c:560
1691 #, fuzzy, c-format
1692 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1693 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1694
1695 #: g10/export.c:584
1696 #, fuzzy, c-format
1697 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1698 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1699
1700 #: g10/export.c:633
1701 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1702 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1703
1704 #: g10/getkey.c:152
1705 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1706 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1707
1708 #: g10/getkey.c:175
1709 #, fuzzy
1710 msgid "[User ID not found]"
1711 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1712
1713 #: g10/getkey.c:1111
1714 #, c-format
1715 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: g10/getkey.c:1116
1719 #, fuzzy, c-format
1720 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1721 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1722
1723 #: g10/getkey.c:1118
1724 #, fuzzy
1725 msgid "No fingerprint"
1726 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1727
1728 #: g10/getkey.c:1928
1729 #, fuzzy, c-format
1730 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1731 msgstr ""
1732 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1733
1734 #: g10/getkey.c:2531 g10/keyedit.c:3727
1735 #, fuzzy, c-format
1736 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1737 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1738
1739 #: g10/getkey.c:2762
1740 #, fuzzy, c-format
1741 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1742 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1743
1744 #: g10/getkey.c:2809
1745 #, fuzzy, c-format
1746 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1747 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1748
1749 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:58
1750 msgid ""
1751 "@Commands:\n"
1752 " "
1753 msgstr ""
1754 "@ÅíôïëÝò:\n"
1755 " "
1756
1757 #: g10/gpg.c:372
1758 msgid "|[file]|make a signature"
1759 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1760
1761 #: g10/gpg.c:373
1762 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1763 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1764
1765 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:250
1766 msgid "make a detached signature"
1767 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1768
1769 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:251
1770 msgid "encrypt data"
1771 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1772
1773 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:252
1774 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1775 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1776
1777 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:253
1778 msgid "decrypt data (default)"
1779 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1780
1781 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:254
1782 msgid "verify a signature"
1783 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1784
1785 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:256
1786 msgid "list keys"
1787 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1788
1789 #: g10/gpg.c:385
1790 msgid "list keys and signatures"
1791 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1792
1793 #: g10/gpg.c:386
1794 #, fuzzy
1795 msgid "list and check key signatures"
1796 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1797
1798 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:260
1799 msgid "list keys and fingerprints"
1800 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1801
1802 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:258
1803 msgid "list secret keys"
1804 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1805
1806 #: g10/gpg.c:389
1807 msgid "generate a new key pair"
1808 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1809
1810 #: g10/gpg.c:390
1811 msgid "remove keys from the public keyring"
1812 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1813
1814 #: g10/gpg.c:392
1815 msgid "remove keys from the secret keyring"
1816 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1817
1818 #: g10/gpg.c:393
1819 msgid "sign a key"
1820 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1821
1822 #: g10/gpg.c:394
1823 msgid "sign a key locally"
1824 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1825
1826 #: g10/gpg.c:395
1827 msgid "sign or edit a key"
1828 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1829
1830 #: g10/gpg.c:396
1831 msgid "generate a revocation certificate"
1832 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1833
1834 #: g10/gpg.c:398
1835 msgid "export keys"
1836 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1837
1838 #: g10/gpg.c:399 sm/gpgsm.c:263
1839 msgid "export keys to a key server"
1840 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1841
1842 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:264
1843 msgid "import keys from a key server"
1844 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1845
1846 #: g10/gpg.c:402
1847 msgid "search for keys on a key server"
1848 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1849
1850 #: g10/gpg.c:404
1851 msgid "update all keys from a keyserver"
1852 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1853
1854 #: g10/gpg.c:409
1855 msgid "import/merge keys"
1856 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1857
1858 #: g10/gpg.c:412
1859 msgid "print the card status"
1860 msgstr ""
1861
1862 #: g10/gpg.c:413
1863 msgid "change data on a card"
1864 msgstr ""
1865
1866 #: g10/gpg.c:414
1867 msgid "change a card's PIN"
1868 msgstr ""
1869
1870 #: g10/gpg.c:423
1871 msgid "update the trust database"
1872 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1873
1874 #: g10/gpg.c:430
1875 msgid "|algo [files]|print message digests"
1876 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1877
1878 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:268
1879 msgid "run in server mode"
1880 msgstr ""
1881
1882 #: g10/gpg.c:435 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
1883 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:74 tools/symcryptrun.c:157
1884 msgid ""
1885 "@\n"
1886 "Options:\n"
1887 " "
1888 msgstr ""
1889 "@\n"
1890 "ÅðéëïãÝò:\n"
1891 " "
1892
1893 #: g10/gpg.c:437 sm/gpgsm.c:285
1894 msgid "create ascii armored output"
1895 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1896
1897 #: g10/gpg.c:439 sm/gpgsm.c:297
1898 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1899 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1900
1901 #: g10/gpg.c:450 sm/gpgsm.c:335
1902 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1903 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1904
1905 #: g10/gpg.c:451 sm/gpgsm.c:338
1906 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1907 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1908
1909 #: g10/gpg.c:456 sm/gpgsm.c:340
1910 msgid "use canonical text mode"
1911 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1912
1913 #: g10/gpg.c:470 sm/gpgsm.c:343
1914 #, fuzzy
1915 msgid "|FILE|write output to FILE"
1916 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1917
1918 #: g10/gpg.c:483 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:79
1919 msgid "do not make any changes"
1920 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1921
1922 #: g10/gpg.c:484
1923 msgid "prompt before overwriting"
1924 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1925
1926 #: g10/gpg.c:527
1927 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1928 msgstr ""
1929
1930 #: g10/gpg.c:528
1931 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1932 msgstr ""
1933
1934 #: g10/gpg.c:557 sm/gpgsm.c:403
1935 msgid ""
1936 "@\n"
1937 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1938 msgstr ""
1939 "@\n"
1940 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1941
1942 #: g10/gpg.c:560 sm/gpgsm.c:406
1943 msgid ""
1944 "@\n"
1945 "Examples:\n"
1946 "\n"
1947 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1948 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1949 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1950 " --list-keys [names]        show keys\n"
1951 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1952 msgstr ""
1953 "@\n"
1954 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1955 "\n"
1956 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1957 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1958 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1959 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1960 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1961
1962 #: g10/gpg.c:760 g10/gpgv.c:95
1963 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1964 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1965
1966 #: g10/gpg.c:777
1967 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1968 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1969
1970 #: g10/gpg.c:780
1971 msgid ""
1972 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1973 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1974 "default operation depends on the input data\n"
1975 msgstr ""
1976 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1977 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1978 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1979
1980 #: g10/gpg.c:791 sm/gpgsm.c:587
1981 msgid ""
1982 "\n"
1983 "Supported algorithms:\n"
1984 msgstr ""
1985 "\n"
1986 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1987
1988 #: g10/gpg.c:794
1989 msgid "Pubkey: "
1990 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1991
1992 #: g10/gpg.c:801 g10/keyedit.c:2321
1993 msgid "Cipher: "
1994 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1995
1996 #: g10/gpg.c:808
1997 msgid "Hash: "
1998 msgstr "Hash: "
1999
2000 #: g10/gpg.c:815 g10/keyedit.c:2366
2001 msgid "Compression: "
2002 msgstr "Óõìðßåóç: "
2003
2004 #: g10/gpg.c:822 sm/gpgsm.c:607
2005 msgid "Used libraries:"
2006 msgstr ""
2007
2008 #: g10/gpg.c:930
2009 msgid "usage: gpg [options] "
2010 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2011
2012 #: g10/gpg.c:1100 sm/gpgsm.c:772
2013 msgid "conflicting commands\n"
2014 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2015
2016 #: g10/gpg.c:1118
2017 #, fuzzy, c-format
2018 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2019 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2020
2021 #: g10/gpg.c:1315
2022 #, fuzzy, c-format
2023 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2024 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2025
2026 #: g10/gpg.c:1318
2027 #, fuzzy, c-format
2028 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2029 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2030
2031 #: g10/gpg.c:1321
2032 #, fuzzy, c-format
2033 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2034 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2035
2036 #: g10/gpg.c:1327
2037 #, fuzzy, c-format
2038 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2039 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2040
2041 #: g10/gpg.c:1330
2042 #, fuzzy, c-format
2043 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2044 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2045
2046 #: g10/gpg.c:1333
2047 #, fuzzy, c-format
2048 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2049 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2050
2051 #: g10/gpg.c:1339
2052 #, fuzzy, c-format
2053 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2054 msgstr ""
2055 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2056
2057 #: g10/gpg.c:1342
2058 #, fuzzy, c-format
2059 msgid ""
2060 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2061 msgstr ""
2062 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2063
2064 #: g10/gpg.c:1345
2065 #, fuzzy, c-format
2066 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2067 msgstr ""
2068 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2069
2070 #: g10/gpg.c:1351
2071 #, fuzzy, c-format
2072 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2073 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2074
2075 #: g10/gpg.c:1354
2076 #, fuzzy, c-format
2077 msgid ""
2078 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2079 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2080
2081 #: g10/gpg.c:1357
2082 #, fuzzy, c-format
2083 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2084 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2085
2086 #: g10/gpg.c:1536
2087 #, fuzzy, c-format
2088 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2089 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2090
2091 #: g10/gpg.c:1636
2092 msgid "display photo IDs during key listings"
2093 msgstr ""
2094
2095 #: g10/gpg.c:1638
2096 msgid "show policy URLs during signature listings"
2097 msgstr ""
2098
2099 #: g10/gpg.c:1640
2100 #, fuzzy
2101 msgid "show all notations during signature listings"
2102 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2103
2104 #: g10/gpg.c:1642
2105 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2106 msgstr ""
2107
2108 #: g10/gpg.c:1646
2109 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2110 msgstr ""
2111
2112 #: g10/gpg.c:1648
2113 #, fuzzy
2114 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2115 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2116
2117 #: g10/gpg.c:1650
2118 msgid "show user ID validity during key listings"
2119 msgstr ""
2120
2121 #: g10/gpg.c:1652
2122 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2123 msgstr ""
2124
2125 #: g10/gpg.c:1654
2126 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2127 msgstr ""
2128
2129 #: g10/gpg.c:1656
2130 #, fuzzy
2131 msgid "show the keyring name in key listings"
2132 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2133
2134 #: g10/gpg.c:1658
2135 #, fuzzy
2136 msgid "show expiration dates during signature listings"
2137 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2138
2139 #: g10/gpg.c:1817
2140 #, c-format
2141 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2142 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2143
2144 #: g10/gpg.c:1908
2145 #, c-format
2146 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2147 msgstr ""
2148
2149 #: g10/gpg.c:2292 g10/gpg.c:2976 g10/gpg.c:2988
2150 #, c-format
2151 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2152 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2153
2154 #: g10/gpg.c:2473 g10/gpg.c:2485
2155 #, fuzzy, c-format
2156 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2157 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2158
2159 #: g10/gpg.c:2567
2160 #, fuzzy, c-format
2161 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2162 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2163
2164 #: g10/gpg.c:2590 g10/gpg.c:2785 g10/keyedit.c:4085
2165 #, fuzzy
2166 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2167 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2168
2169 #: g10/gpg.c:2602
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2172 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2173
2174 #: g10/gpg.c:2605
2175 #, fuzzy
2176 msgid "invalid keyserver options\n"
2177 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2178
2179 #: g10/gpg.c:2612
2180 #, c-format
2181 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2182 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2183
2184 #: g10/gpg.c:2615
2185 msgid "invalid import options\n"
2186 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2187
2188 #: g10/gpg.c:2622
2189 #, c-format
2190 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2191 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2192
2193 #: g10/gpg.c:2625
2194 msgid "invalid export options\n"
2195 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2196
2197 #: g10/gpg.c:2632
2198 #, fuzzy, c-format
2199 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2200 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2201
2202 #: g10/gpg.c:2635
2203 #, fuzzy
2204 msgid "invalid list options\n"
2205 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2206
2207 #: g10/gpg.c:2643
2208 msgid "display photo IDs during signature verification"
2209 msgstr ""
2210
2211 #: g10/gpg.c:2645
2212 msgid "show policy URLs during signature verification"
2213 msgstr ""
2214
2215 #: g10/gpg.c:2647
2216 #, fuzzy
2217 msgid "show all notations during signature verification"
2218 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2219
2220 #: g10/gpg.c:2649
2221 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2222 msgstr ""
2223
2224 #: g10/gpg.c:2653
2225 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: g10/gpg.c:2655
2229 #, fuzzy
2230 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2231 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2232
2233 #: g10/gpg.c:2657
2234 #, fuzzy
2235 msgid "show user ID validity during signature verification"
2236 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2237
2238 #: g10/gpg.c:2659
2239 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2240 msgstr ""
2241
2242 #: g10/gpg.c:2661
2243 #, fuzzy
2244 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2245 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2246
2247 #: g10/gpg.c:2663
2248 msgid "validate signatures with PKA data"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: g10/gpg.c:2665
2252 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: g10/gpg.c:2672
2256 #, fuzzy, c-format
2257 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2258 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2259
2260 #: g10/gpg.c:2675
2261 #, fuzzy
2262 msgid "invalid verify options\n"
2263 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2264
2265 #: g10/gpg.c:2682
2266 #, c-format
2267 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2268 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2269
2270 #: g10/gpg.c:2857
2271 #, fuzzy, c-format
2272 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2273 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2274
2275 #: g10/gpg.c:2860
2276 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2277 msgstr ""
2278
2279 #: g10/gpg.c:2965 sm/gpgsm.c:1485
2280 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2281 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2282
2283 #: g10/gpg.c:2969
2284 #, c-format
2285 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2286 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2287
2288 #: g10/gpg.c:2978
2289 #, c-format
2290 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2291 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2292
2293 #: g10/gpg.c:2981
2294 #, c-format
2295 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2296 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2297
2298 #: g10/gpg.c:2996
2299 #, fuzzy, c-format
2300 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2301 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2302
2303 #: g10/gpg.c:3010
2304 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2305 msgstr ""
2306 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2307
2308 #: g10/gpg.c:3016
2309 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2310 msgstr ""
2311 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2312 "êáôÜóôáóç\n"
2313
2314 #: g10/gpg.c:3022
2315 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2316 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2317
2318 #: g10/gpg.c:3035
2319 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2320 msgstr ""
2321 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2322
2323 #: g10/gpg.c:3101 g10/gpg.c:3125 sm/gpgsm.c:1557
2324 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2325 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2326
2327 #: g10/gpg.c:3107 g10/gpg.c:3131 sm/gpgsm.c:1565 sm/gpgsm.c:1571
2328 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2329 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2330
2331 #: g10/gpg.c:3113
2332 #, fuzzy
2333 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2334 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2335
2336 #: g10/gpg.c:3119
2337 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2338 msgstr ""
2339 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2340 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2341
2342 #: g10/gpg.c:3134
2343 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2344 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2345
2346 #: g10/gpg.c:3136
2347 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2348 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2349
2350 #: g10/gpg.c:3138
2351 #, fuzzy
2352 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2353 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2354
2355 #: g10/gpg.c:3140
2356 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2357 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2358
2359 #: g10/gpg.c:3142
2360 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2361 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2362
2363 #: g10/gpg.c:3145
2364 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2365 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2366
2367 #: g10/gpg.c:3149
2368 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2369 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2370
2371 #: g10/gpg.c:3156
2372 msgid "invalid default preferences\n"
2373 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2374
2375 #: g10/gpg.c:3165
2376 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2377 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2378
2379 #: g10/gpg.c:3169
2380 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2381 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2382
2383 #: g10/gpg.c:3173
2384 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2385 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2386
2387 #: g10/gpg.c:3206
2388 #, c-format
2389 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2390 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2391
2392 #: g10/gpg.c:3253
2393 #, fuzzy, c-format
2394 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2395 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2396
2397 #: g10/gpg.c:3258
2398 #, fuzzy, c-format
2399 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2400 msgstr ""
2401 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2402
2403 #: g10/gpg.c:3263
2404 #, fuzzy, c-format
2405 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2406 msgstr ""
2407 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2408
2409 #: g10/gpg.c:3355
2410 #, c-format
2411 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2412 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2413
2414 #: g10/gpg.c:3366
2415 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2416 msgstr ""
2417 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2418 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2419
2420 #: g10/gpg.c:3387
2421 msgid "--store [filename]"
2422 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2423
2424 #: g10/gpg.c:3394
2425 msgid "--symmetric [filename]"
2426 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2427
2428 #: g10/gpg.c:3396
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2431 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2432
2433 #: g10/gpg.c:3406
2434 msgid "--encrypt [filename]"
2435 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2436
2437 #: g10/gpg.c:3419
2438 #, fuzzy
2439 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2440 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2441
2442 #: g10/gpg.c:3421
2443 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2444 msgstr ""
2445
2446 #: g10/gpg.c:3424
2447 #, fuzzy, c-format
2448 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2449 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2450
2451 #: g10/gpg.c:3442
2452 msgid "--sign [filename]"
2453 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2454
2455 #: g10/gpg.c:3455
2456 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2457 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2458
2459 #: g10/gpg.c:3470
2460 #, fuzzy
2461 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2462 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2463
2464 #: g10/gpg.c:3472
2465 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2466 msgstr ""
2467
2468 #: g10/gpg.c:3475
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2471 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2472
2473 #: g10/gpg.c:3495
2474 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2475 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2476
2477 #: g10/gpg.c:3504
2478 msgid "--clearsign [filename]"
2479 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2480
2481 #: g10/gpg.c:3529
2482 msgid "--decrypt [filename]"
2483 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2484
2485 #: g10/gpg.c:3537
2486 msgid "--sign-key user-id"
2487 msgstr "--sign-key user-id"
2488
2489 #: g10/gpg.c:3541
2490 msgid "--lsign-key user-id"
2491 msgstr "--lsign-key user-id"
2492
2493 #: g10/gpg.c:3562
2494 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2495 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2496
2497 #: g10/gpg.c:3654
2498 #, c-format
2499 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2500 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2501
2502 #: g10/gpg.c:3656
2503 #, c-format
2504 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2505 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2506
2507 #: g10/gpg.c:3658
2508 #, c-format
2509 msgid "key export failed: %s\n"
2510 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2511
2512 #: g10/gpg.c:3669
2513 #, c-format
2514 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2515 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2516
2517 #: g10/gpg.c:3679
2518 #, c-format
2519 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2520 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2521
2522 #: g10/gpg.c:3730
2523 #, c-format
2524 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2525 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2526
2527 #: g10/gpg.c:3738
2528 #, c-format
2529 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2530 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2531
2532 #: g10/gpg.c:3828
2533 #, c-format
2534 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2535 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2536
2537 #: g10/gpg.c:3945
2538 msgid "[filename]"
2539 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2540
2541 #: g10/gpg.c:3949
2542 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2543 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2544
2545 #: g10/gpg.c:4261
2546 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2547 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2548
2549 #: g10/gpg.c:4263
2550 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2551 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2552
2553 #: g10/gpg.c:4296
2554 #, fuzzy
2555 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2556 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2557
2558 #: g10/gpgv.c:72
2559 msgid "take the keys from this keyring"
2560 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2561
2562 #: g10/gpgv.c:74
2563 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2564 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2565
2566 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:377
2567 msgid "|FD|write status info to this FD"
2568 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2569
2570 #: g10/gpgv.c:99
2571 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2572 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2573
2574 #: g10/gpgv.c:102
2575 msgid ""
2576 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2577 "Check signatures against known trusted keys\n"
2578 msgstr ""
2579 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2580 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2581
2582 #: g10/helptext.c:72
2583 msgid "No help available"
2584 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2585
2586 #: g10/helptext.c:82
2587 #, c-format
2588 msgid "No help available for `%s'"
2589 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2590
2591 #: g10/import.c:94
2592 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2593 msgstr ""
2594
2595 #: g10/import.c:96
2596 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2597 msgstr ""
2598
2599 #: g10/import.c:98
2600 #, fuzzy
2601 msgid "do not update the trustdb after import"
2602 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2603
2604 #: g10/import.c:100
2605 #, fuzzy
2606 msgid "create a public key when importing a secret key"
2607 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2608
2609 #: g10/import.c:102
2610 msgid "only accept updates to existing keys"
2611 msgstr ""
2612
2613 #: g10/import.c:104
2614 #, fuzzy
2615 msgid "remove unusable parts from key after import"
2616 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2617
2618 #: g10/import.c:106
2619 msgid "remove as much as possible from key after import"
2620 msgstr ""
2621
2622 #: g10/import.c:269
2623 #, c-format
2624 msgid "skipping block of type %d\n"
2625 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2626
2627 #: g10/import.c:278
2628 #, fuzzy, c-format
2629 msgid "%lu keys processed so far\n"
2630 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2631
2632 #: g10/import.c:295
2633 #, c-format
2634 msgid "Total number processed: %lu\n"
2635 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2636
2637 #: g10/import.c:297
2638 #, c-format
2639 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2640 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2641
2642 #: g10/import.c:300
2643 #, c-format
2644 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2645 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2646
2647 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2648 #, c-format
2649 msgid "              imported: %lu"
2650 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2651
2652 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2653 #, c-format
2654 msgid "             unchanged: %lu\n"
2655 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2656
2657 #: g10/import.c:310
2658 #, c-format
2659 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2660 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2661
2662 #: g10/import.c:312
2663 #, c-format
2664 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2665 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2666
2667 #: g10/import.c:314
2668 #, c-format
2669 msgid "        new signatures: %lu\n"
2670 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2671
2672 #: g10/import.c:316
2673 #, c-format
2674 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2675 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2676
2677 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2678 #, c-format
2679 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2680 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2681
2682 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2683 #, c-format
2684 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2685 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2686
2687 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2688 #, c-format
2689 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2690 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2691
2692 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2693 #, c-format
2694 msgid "          not imported: %lu\n"
2695 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2696
2697 #: g10/import.c:326
2698 #, fuzzy, c-format
2699 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2700 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2701
2702 #: g10/import.c:328
2703 #, fuzzy, c-format
2704 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2705 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2706
2707 #: g10/import.c:569
2708 #, c-format
2709 msgid ""
2710 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2711 "algorithms on these user IDs:\n"
2712 msgstr ""
2713
2714 #: g10/import.c:610
2715 #, c-format
2716 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2717 msgstr ""
2718
2719 #: g10/import.c:625
2720 #, fuzzy, c-format
2721 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2722 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2723
2724 #: g10/import.c:637
2725 #, c-format
2726 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2727 msgstr ""
2728
2729 #: g10/import.c:650
2730 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2731 msgstr ""
2732
2733 #: g10/import.c:652
2734 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2735 msgstr ""
2736
2737 #: g10/import.c:676
2738 #, c-format
2739 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2740 msgstr ""
2741
2742 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2743 #, fuzzy, c-format
2744 msgid "key %s: no user ID\n"
2745 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2746
2747 #: g10/import.c:758
2748 #, fuzzy, c-format
2749 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2750 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2751
2752 #: g10/import.c:773
2753 #, fuzzy, c-format
2754 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2755 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2756
2757 #: g10/import.c:779
2758 #, fuzzy, c-format
2759 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2760 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2761
2762 #: g10/import.c:781
2763 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2764 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2765
2766 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1259
2767 #, fuzzy, c-format
2768 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2769 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2770
2771 #: g10/import.c:797
2772 #, fuzzy, c-format
2773 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2774 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2775
2776 #: g10/import.c:806
2777 #, c-format
2778 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2779 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2780
2781 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1113
2782 #, c-format
2783 msgid "writing to `%s'\n"
2784 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2785
2786 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1320
2787 #: g10/import.c:2412 g10/import.c:2434
2788 #, c-format
2789 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2790 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2791
2792 #: g10/import.c:834
2793 #, fuzzy, c-format
2794 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2795 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2796
2797 #: g10/import.c:858
2798 #, fuzzy, c-format
2799 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2800 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2801
2802 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1277
2803 #, fuzzy, c-format
2804 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2805 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2806
2807 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1284
2808 #, fuzzy, c-format
2809 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2810 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2811
2812 #: g10/import.c:920
2813 #, fuzzy, c-format
2814 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2815 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2816
2817 #: g10/import.c:923
2818 #, fuzzy, c-format
2819 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2820 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2821
2822 #: g10/import.c:926
2823 #, fuzzy, c-format
2824 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2825 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2826
2827 #: g10/import.c:929
2828 #, fuzzy, c-format
2829 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2830 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2831
2832 #: g10/import.c:932
2833 #, fuzzy, c-format
2834 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2835 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2836
2837 #: g10/import.c:935
2838 #, fuzzy, c-format
2839 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2840 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2841
2842 #: g10/import.c:938
2843 #, fuzzy, c-format
2844 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2845 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2846
2847 #: g10/import.c:941
2848 #, fuzzy, c-format
2849 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2850 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2851
2852 #: g10/import.c:944
2853 #, fuzzy, c-format
2854 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2855 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2856
2857 #: g10/import.c:947
2858 #, fuzzy, c-format
2859 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2860 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2861
2862 #: g10/import.c:971
2863 #, fuzzy, c-format
2864 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2865 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2866
2867 #: g10/import.c:1143
2868 #, fuzzy, c-format
2869 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2870 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2871
2872 #: g10/import.c:1154
2873 #, fuzzy
2874 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2875 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2876
2877 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2427
2878 #, c-format
2879 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2880 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2881
2882 #: g10/import.c:1182
2883 #, fuzzy, c-format
2884 msgid "key %s: secret key imported\n"
2885 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2886
2887 #: g10/import.c:1212
2888 #, fuzzy, c-format
2889 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2890 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2891
2892 #: g10/import.c:1222
2893 #, fuzzy, c-format
2894 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2895 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2896
2897 #: g10/import.c:1252
2898 #, fuzzy, c-format
2899 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2900 msgstr ""
2901 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2902 "áíÜêëçóçò\n"
2903
2904 #: g10/import.c:1295
2905 #, fuzzy, c-format
2906 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2907 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2908
2909 #: g10/import.c:1327
2910 #, fuzzy, c-format
2911 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2912 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2913
2914 #: g10/import.c:1393
2915 #, fuzzy, c-format
2916 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2917 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2918
2919 #: g10/import.c:1408
2920 #, fuzzy, c-format
2921 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2922 msgstr ""
2923 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2924 "s\"\n"
2925
2926 #: g10/import.c:1410
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2929 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2930
2931 #: g10/import.c:1428
2932 #, fuzzy, c-format
2933 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2934 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2935
2936 #: g10/import.c:1439 g10/import.c:1489
2937 #, fuzzy, c-format
2938 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2939 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2940
2941 #: g10/import.c:1441
2942 #, fuzzy, c-format
2943 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2944 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2945
2946 #: g10/import.c:1456
2947 #, fuzzy, c-format
2948 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2949 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2950
2951 #: g10/import.c:1478
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2954 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2955
2956 #: g10/import.c:1491
2957 #, fuzzy, c-format
2958 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2959 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2960
2961 #: g10/import.c:1506
2962 #, fuzzy, c-format
2963 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2964 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2965
2966 #: g10/import.c:1548
2967 #, fuzzy, c-format
2968 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2969 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2970
2971 #: g10/import.c:1569
2972 #, fuzzy, c-format
2973 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2974 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2975
2976 #: g10/import.c:1596
2977 #, fuzzy, c-format
2978 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2979 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2980
2981 #: g10/import.c:1606
2982 #, fuzzy, c-format
2983 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2984 msgstr ""
2985 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2986
2987 #: g10/import.c:1623
2988 #, fuzzy, c-format
2989 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2990 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2991
2992 #: g10/import.c:1637
2993 #, fuzzy, c-format
2994 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2995 msgstr ""
2996 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2997
2998 #: g10/import.c:1645
2999 #, fuzzy, c-format
3000 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3001 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3002
3003 #: g10/import.c:1774
3004 #, fuzzy, c-format
3005 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3006 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3007
3008 #: g10/import.c:1836
3009 #, fuzzy, c-format
3010 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3011 msgstr ""
3012 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3013 "08lX\n"
3014
3015 #: g10/import.c:1850
3016 #, fuzzy, c-format
3017 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3018 msgstr ""
3019 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3020 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3021
3022 #: g10/import.c:1909
3023 #, fuzzy, c-format
3024 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3025 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3026
3027 #: g10/import.c:1943
3028 #, fuzzy, c-format
3029 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3030 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3031
3032 #: g10/import.c:2332
3033 #, fuzzy
3034 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3035 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3036
3037 #: g10/import.c:2340
3038 #, fuzzy
3039 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3040 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3041
3042 #: g10/import.c:2342
3043 #, fuzzy
3044 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3045 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3046
3047 #: g10/keydb.c:181
3048 #, c-format
3049 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3050 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3051
3052 #: g10/keydb.c:187
3053 #, c-format
3054 msgid "keyring `%s' created\n"
3055 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3056
3057 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3058 #, fuzzy, c-format
3059 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3060 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3061
3062 #: g10/keydb.c:710
3063 #, c-format
3064 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3065 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:265
3068 msgid "[revocation]"
3069 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3070
3071 #: g10/keyedit.c:266
3072 msgid "[self-signature]"
3073 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3074
3075 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:392
3076 msgid "1 bad signature\n"
3077 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:394
3080 #, c-format
3081 msgid "%d bad signatures\n"
3082 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:396
3085 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3086 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:398
3089 #, c-format
3090 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3091 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:400
3094 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3095 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3096
3097 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:402
3098 #, c-format
3099 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3100 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3101
3102 #: g10/keyedit.c:356
3103 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3104 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3105
3106 #: g10/keyedit.c:358
3107 #, c-format
3108 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3109 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3110
3111 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3112 #, fuzzy
3113 msgid ""
3114 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3115 "keys\n"
3116 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3117 "etc.)\n"
3118 msgstr ""
3119 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3120 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3121 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3122 "\n"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3125 #, fuzzy, c-format
3126 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3127 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3130 #, fuzzy, c-format
3131 msgid "  %d = I trust fully\n"
3132 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:438
3135 msgid ""
3136 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3137 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3138 "trust signatures on your behalf.\n"
3139 msgstr ""
3140
3141 #: g10/keyedit.c:454
3142 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3143 msgstr ""
3144
3145 #: g10/keyedit.c:598
3146 #, c-format
3147 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3148 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3149
3150 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3151 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3152 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3153 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3154
3155 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3156 #: g10/keyedit.c:1759
3157 msgid "  Unable to sign.\n"
3158 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:626
3161 #, c-format
3162 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3163 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3164
3165 #: g10/keyedit.c:654
3166 #, c-format
3167 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3168 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3169
3170 #: g10/keyedit.c:682
3171 #, fuzzy, c-format
3172 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3173 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3174
3175 #: g10/keyedit.c:684
3176 #, fuzzy
3177 msgid "Sign it? (y/N) "
3178 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3179
3180 #: g10/keyedit.c:706
3181 #, c-format
3182 msgid ""
3183 "The self-signature on \"%s\"\n"
3184 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3185 msgstr ""
3186 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3187 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:715
3190 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3191 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3192
3193 #: g10/keyedit.c:729
3194 #, c-format
3195 msgid ""
3196 "Your current signature on \"%s\"\n"
3197 "has expired.\n"
3198 msgstr ""
3199 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3200 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:733
3203 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3204 msgstr ""
3205 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3206
3207 #: g10/keyedit.c:754
3208 #, c-format
3209 msgid ""
3210 "Your current signature on \"%s\"\n"
3211 "is a local signature.\n"
3212 msgstr ""
3213 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3214 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:758
3217 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3218 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3219
3220 #: g10/keyedit.c:779
3221 #, fuzzy, c-format
3222 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3223 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:782
3226 #, fuzzy, c-format
3227 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3228 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3229
3230 #: g10/keyedit.c:787
3231 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3232 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3233
3234 #: g10/keyedit.c:809
3235 #, fuzzy, c-format
3236 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3237 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3238
3239 #: g10/keyedit.c:824
3240 msgid "This key has expired!"
3241 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:842
3244 #, c-format
3245 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3246 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:848
3249 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3250 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3251
3252 #: g10/keyedit.c:888
3253 msgid ""
3254 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3255 "mode.\n"
3256 msgstr ""
3257 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3258 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3259
3260 #: g10/keyedit.c:890
3261 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3262 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3263
3264 #: g10/keyedit.c:915
3265 msgid ""
3266 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3267 "belongs\n"
3268 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3269 msgstr ""
3270 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3271 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3272 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:920
3275 #, c-format
3276 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3277 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3278
3279 #: g10/keyedit.c:922
3280 #, c-format
3281 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3282 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3283
3284 #: g10/keyedit.c:924
3285 #, c-format
3286 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3287 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:926
3290 #, c-format
3291 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3292 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:932
3295 #, fuzzy
3296 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3297 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3298
3299 #: g10/keyedit.c:956
3300 #, fuzzy, c-format
3301 msgid ""
3302 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3303 "key \"%s\" (%s)\n"
3304 msgstr ""
3305 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3306 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3307
3308 #: g10/keyedit.c:963
3309 #, fuzzy
3310 msgid "This will be a self-signature.\n"
3311 msgstr ""
3312 "\n"
3313 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:969
3316 #, fuzzy
3317 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3318 msgstr ""
3319 "\n"
3320 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:977
3323 #, fuzzy
3324 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3325 msgstr ""
3326 "\n"
3327 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3328 "\n"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:987
3331 #, fuzzy
3332 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3333 msgstr ""
3334 "\n"
3335 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:994
3338 #, fuzzy
3339 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3340 msgstr ""
3341 "\n"
3342 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3343 "\n"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:1001
3346 #, fuzzy
3347 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3348 msgstr ""
3349 "\n"
3350 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:1006
3353 #, fuzzy
3354 msgid "I have checked this key casually.\n"
3355 msgstr ""
3356 "\n"
3357 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:1011
3360 #, fuzzy
3361 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3362 msgstr ""
3363 "\n"
3364 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:1021
3367 #, fuzzy
3368 msgid "Really sign? (y/N) "
3369 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3370
3371 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4804 g10/keyedit.c:4895 g10/keyedit.c:4959
3372 #: g10/keyedit.c:5020 g10/sign.c:316
3373 #, c-format
3374 msgid "signing failed: %s\n"
3375 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3376
3377 #: g10/keyedit.c:1131
3378 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3379 msgstr ""
3380
3381 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3596
3382 msgid "This key is not protected.\n"
3383 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3583 g10/revoke.c:538
3386 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3387 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3599
3390 #, fuzzy
3391 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3392 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3603
3395 msgid "Key is protected.\n"
3396 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:1178
3399 #, c-format
3400 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3401 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:1184
3404 msgid ""
3405 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3406 "\n"
3407 msgstr ""
3408 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3409 "\n"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2158
3412 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3413 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1204
3416 msgid ""
3417 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3418 "\n"
3419 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:1207
3422 #, fuzzy
3423 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3424 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3425
3426 #: g10/keyedit.c:1278
3427 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3428 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:1364
3431 msgid "save and quit"
3432 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:1367
3435 #, fuzzy
3436 msgid "show key fingerprint"
3437 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:1368
3440 msgid "list key and user IDs"
3441 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:1370
3444 msgid "select user ID N"
3445 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:1371
3448 #, fuzzy
3449 msgid "select subkey N"
3450 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:1372
3453 #, fuzzy
3454 msgid "check signatures"
3455 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:1377
3458 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3459 msgstr ""
3460
3461 #: g10/keyedit.c:1382
3462 #, fuzzy
3463 msgid "sign selected user IDs locally"
3464 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:1384
3467 #, fuzzy
3468 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3469 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3470
3471 #: g10/keyedit.c:1386
3472 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3473 msgstr ""
3474
3475 #: g10/keyedit.c:1390
3476 msgid "add a user ID"
3477 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3478
3479 #: g10/keyedit.c:1392
3480 msgid "add a photo ID"
3481 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:1394
3484 #, fuzzy
3485 msgid "delete selected user IDs"
3486 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1399
3489 #, fuzzy
3490 msgid "add a subkey"
3491 msgstr "addkey"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:1403
3494 msgid "add a key to a smartcard"
3495 msgstr ""
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1405
3498 msgid "move a key to a smartcard"
3499 msgstr ""
3500
3501 #: g10/keyedit.c:1407
3502 msgid "move a backup key to a smartcard"
3503 msgstr ""
3504
3505 #: g10/keyedit.c:1411
3506 #, fuzzy
3507 msgid "delete selected subkeys"
3508 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:1413
3511 msgid "add a revocation key"
3512 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:1415
3515 #, fuzzy
3516 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3517 msgstr ""
3518 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1417
3521 #, fuzzy
3522 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3523 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3524
3525 #: g10/keyedit.c:1419
3526 #, fuzzy
3527 msgid "flag the selected user ID as primary"
3528 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3529
3530 #: g10/keyedit.c:1421
3531 #, fuzzy
3532 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3533 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:1424
3536 msgid "list preferences (expert)"
3537 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3538
3539 #: g10/keyedit.c:1426
3540 msgid "list preferences (verbose)"
3541 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:1428
3544 #, fuzzy
3545 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3546 msgstr ""
3547 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1433
3550 #, fuzzy
3551 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3552 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:1435
3555 #, fuzzy
3556 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3557 msgstr ""
3558 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3559
3560 #: g10/keyedit.c:1437
3561 msgid "change the passphrase"
3562 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:1441
3565 msgid "change the ownertrust"
3566 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:1443
3569 #, fuzzy
3570 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3571 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3572
3573 #: g10/keyedit.c:1445
3574 #, fuzzy
3575 msgid "revoke selected user IDs"
3576 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1450
3579 #, fuzzy
3580 msgid "revoke key or selected subkeys"
3581 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:1451
3584 #, fuzzy
3585 msgid "enable key"
3586 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1452
3589 #, fuzzy
3590 msgid "disable key"
3591 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:1453
3594 #, fuzzy
3595 msgid "show selected photo IDs"
3596 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:1455
3599 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3600 msgstr ""
3601
3602 #: g10/keyedit.c:1457
3603 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3604 msgstr ""
3605
3606 #: g10/keyedit.c:1579
3607 #, fuzzy, c-format
3608 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3609 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:1597
3612 msgid "Secret key is available.\n"
3613 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3614
3615 #: g10/keyedit.c:1680
3616 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3617 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:1688
3620 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3621 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3622
3623 #: g10/keyedit.c:1707
3624 msgid ""
3625 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3626 "(lsign),\n"
3627 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3628 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3629 msgstr ""
3630
3631 #: g10/keyedit.c:1747
3632 msgid "Key is revoked."
3633 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3634
3635 #: g10/keyedit.c:1766
3636 #, fuzzy
3637 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3638 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3639
3640 #: g10/keyedit.c:1773
3641 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3642 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:1782
3645 #, fuzzy, c-format
3646 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3647 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:1805
3650 #, c-format
3651 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3652 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3653
3654 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3655 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3656 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3657
3658 #: g10/keyedit.c:1829
3659 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3660 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3661
3662 #: g10/keyedit.c:1831
3663 #, fuzzy
3664 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3665 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3666
3667 #: g10/keyedit.c:1832
3668 #, fuzzy
3669 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3670 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3671
3672 #: g10/keyedit.c:1882
3673 #, fuzzy
3674 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3675 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3676
3677 #: g10/keyedit.c:1894
3678 #, fuzzy
3679 msgid "You must select exactly one key.\n"
3680 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:1922
3683 msgid "Command expects a filename argument\n"
3684 msgstr ""
3685
3686 #: g10/keyedit.c:1936
3687 #, fuzzy, c-format
3688 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3689 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3690
3691 #: g10/keyedit.c:1953
3692 #, fuzzy, c-format
3693 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3694 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:1977
3697 msgid "You must select at least one key.\n"
3698 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:1980
3701 #, fuzzy
3702 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3703 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3704
3705 #: g10/keyedit.c:1981
3706 #, fuzzy
3707 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3708 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3709
3710 #: g10/keyedit.c:2016
3711 #, fuzzy
3712 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3713 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3714
3715 #: g10/keyedit.c:2017
3716 #, fuzzy
3717 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3718 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3719
3720 #: g10/keyedit.c:2035
3721 #, fuzzy
3722 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3723 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3724
3725 #: g10/keyedit.c:2046
3726 #, fuzzy
3727 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3728 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3729
3730 #: g10/keyedit.c:2048
3731 #, fuzzy
3732 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3733 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3734
3735 #: g10/keyedit.c:2098
3736 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3737 msgstr ""
3738
3739 #: g10/keyedit.c:2140
3740 #, fuzzy
3741 msgid "Set preference list to:\n"
3742 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3743
3744 #: g10/keyedit.c:2146
3745 #, fuzzy
3746 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3747 msgstr ""
3748 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3749
3750 #: g10/keyedit.c:2148
3751 #, fuzzy
3752 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3753 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3754
3755 #: g10/keyedit.c:2216
3756 #, fuzzy
3757 msgid "Save changes? (y/N) "
3758 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3759
3760 #: g10/keyedit.c:2219
3761 #, fuzzy
3762 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3763 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3764
3765 #: g10/keyedit.c:2229
3766 #, c-format
3767 msgid "update failed: %s\n"
3768 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3769
3770 #: g10/keyedit.c:2236
3771 #, c-format
3772 msgid "update secret failed: %s\n"
3773 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3774
3775 #: g10/keyedit.c:2243
3776 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3777 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3778
3779 #: g10/keyedit.c:2344
3780 msgid "Digest: "
3781 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3782
3783 #: g10/keyedit.c:2395
3784 msgid "Features: "
3785 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3786
3787 #: g10/keyedit.c:2406
3788 msgid "Keyserver no-modify"
3789 msgstr ""
3790
3791 #: g10/keyedit.c:2421 g10/keylist.c:310
3792 msgid "Preferred keyserver: "
3793 msgstr ""
3794
3795 #: g10/keyedit.c:2429 g10/keyedit.c:2430
3796 #, fuzzy
3797 msgid "Notations: "
3798 msgstr "Óçìåßùóç: "
3799
3800 #: g10/keyedit.c:2640
3801 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3802 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3803
3804 #: g10/keyedit.c:2699
3805 #, fuzzy, c-format
3806 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3807 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3808
3809 #: g10/keyedit.c:2720
3810 #, fuzzy, c-format
3811 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3812 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3813
3814 #: g10/keyedit.c:2726
3815 #, fuzzy
3816 msgid "(sensitive)"
3817 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3818
3819 #: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2859 g10/keyedit.c:2874
3820 #: g10/keylist.c:196 g10/keyserver.c:529
3821 #, fuzzy, c-format
3822 msgid "created: %s"
3823 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3824
3825 #: g10/keyedit.c:2745 g10/keylist.c:812 g10/keylist.c:906 g10/mainproc.c:989
3826 #, fuzzy, c-format
3827 msgid "revoked: %s"
3828 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3829
3830 #: g10/keyedit.c:2747 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:818 g10/keylist.c:912
3831 #, fuzzy, c-format
3832 msgid "expired: %s"
3833 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3834
3835 #: g10/keyedit.c:2749 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2861 g10/keyedit.c:2876
3836 #: g10/keylist.c:198 g10/keylist.c:789 g10/keylist.c:824 g10/keylist.c:918
3837 #: g10/keylist.c:939 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3838 #, fuzzy, c-format
3839 msgid "expires: %s"
3840 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3841
3842 #: g10/keyedit.c:2751
3843 #, fuzzy, c-format
3844 msgid "usage: %s"
3845 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3846
3847 #: g10/keyedit.c:2766
3848 #, fuzzy, c-format
3849 msgid "trust: %s"
3850 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3851
3852 #: g10/keyedit.c:2770
3853 #, c-format
3854 msgid "validity: %s"
3855 msgstr ""
3856
3857 #: g10/keyedit.c:2777
3858 msgid "This key has been disabled"
3859 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3860
3861 #: g10/keyedit.c:2805 g10/keylist.c:202
3862 msgid "card-no: "
3863 msgstr ""
3864
3865 #: g10/keyedit.c:2829
3866 msgid ""
3867 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3868 "unless you restart the program.\n"
3869 msgstr ""
3870 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3871 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3872
3873 #: g10/keyedit.c:2893 g10/keyedit.c:3239 g10/keyserver.c:539
3874 #: g10/mainproc.c:1841 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
3875 #, fuzzy
3876 msgid "revoked"
3877 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3878
3879 #: g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:3241 g10/keyserver.c:543
3880 #: g10/mainproc.c:1843 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
3881 #, fuzzy
3882 msgid "expired"
3883 msgstr "expire"
3884
3885 #: g10/keyedit.c:2960
3886 msgid ""
3887 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3888 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3889 msgstr ""
3890 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3891 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3892
3893 #: g10/keyedit.c:3021
3894 msgid ""
3895 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3896 "versions\n"
3897 "         of PGP to reject this key.\n"
3898 msgstr ""
3899 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3900 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3901
3902 #: g10/keyedit.c:3026 g10/keyedit.c:3361
3903 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3904 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3905
3906 #: g10/keyedit.c:3032
3907 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3908 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3909
3910 #: g10/keyedit.c:3172
3911 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3912 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3913
3914 #: g10/keyedit.c:3182
3915 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3916 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3917
3918 #: g10/keyedit.c:3186
3919 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3920 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3921
3922 #: g10/keyedit.c:3192
3923 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3924 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3925
3926 #: g10/keyedit.c:3206
3927 #, c-format
3928 msgid "Deleted %d signature.\n"
3929 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3930
3931 #: g10/keyedit.c:3207
3932 #, c-format
3933 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3934 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3935
3936 #: g10/keyedit.c:3210
3937 msgid "Nothing deleted.\n"
3938 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3939
3940 #: g10/keyedit.c:3243 g10/trustdb.c:1697
3941 #, fuzzy
3942 msgid "invalid"
3943 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3944
3945 #: g10/keyedit.c:3245
3946 #, fuzzy, c-format
3947 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3948 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3949
3950 #: g10/keyedit.c:3252
3951 #, fuzzy, c-format
3952 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3953 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3954
3955 #: g10/keyedit.c:3253
3956 #, fuzzy, c-format
3957 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3958 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3959
3960 #: g10/keyedit.c:3261
3961 #, fuzzy, c-format
3962 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3963 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3964
3965 #: g10/keyedit.c:3262
3966 #, fuzzy, c-format
3967 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3968 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3969
3970 #: g10/keyedit.c:3356
3971 msgid ""
3972 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3973 "cause\n"
3974 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3975 msgstr ""
3976 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3977 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3978 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3979
3980 #: g10/keyedit.c:3367
3981 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3982 msgstr ""
3983 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3984
3985 #: g10/keyedit.c:3387
3986 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3987 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3988
3989 #: g10/keyedit.c:3412
3990 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3991 msgstr ""
3992 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3993
3994 #: g10/keyedit.c:3427
3995 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3996 msgstr ""
3997 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3998