Release 2.1.12
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
5 # Designated-Translator: none
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
12 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
13 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
14 "Language: el\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #, fuzzy, c-format
20 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
21 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
22
23 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
24 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
25 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
26 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
27 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
28 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
29 msgid "|pinentry-label|_OK"
30 msgstr ""
31
32 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
33 msgstr ""
34
35 msgid "|pinentry-label|_Yes"
36 msgstr ""
37
38 msgid "|pinentry-label|_No"
39 msgstr ""
40
41 msgid "|pinentry-label|PIN:"
42 msgstr ""
43
44 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
45 msgstr ""
46
47 #, fuzzy
48 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
49 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
50
51 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
52 msgstr ""
53
54 #, fuzzy
55 #| msgid "invalid passphrase"
56 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
57 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
58
59 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
60 #. for the quality bar.
61 msgid "Quality:"
62 msgstr ""
63
64 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
65 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
66 #. string to describe what this is about.  The length of the
67 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
68 #. translate this entry, a default english text (see source)
69 #. will be used.
70 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
71 msgstr ""
72
73 msgid ""
74 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
75 "session"
76 msgstr ""
77
78 #, fuzzy
79 msgid ""
80 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
81 "this session"
82 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
83
84 msgid "PIN:"
85 msgstr ""
86
87 #, fuzzy
88 msgid "Passphrase:"
89 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
90
91 msgid "does not match - try again"
92 msgstr ""
93
94 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
95 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
96 #. two %d give the current and maximum number of tries.
97 #, c-format
98 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
99 msgstr ""
100
101 msgid "Repeat:"
102 msgstr ""
103
104 #, fuzzy
105 msgid "PIN too long"
106 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
107
108 #, fuzzy
109 msgid "Passphrase too long"
110 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
111
112 #, fuzzy
113 msgid "Invalid characters in PIN"
114 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
115
116 msgid "PIN too short"
117 msgstr ""
118
119 #, fuzzy
120 msgid "Bad PIN"
121 msgstr "êáêü MPI"
122
123 #, fuzzy
124 msgid "Bad Passphrase"
125 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
126
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
129 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
130
131 #, fuzzy, c-format
132 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
133 msgid "can't create '%s': %s\n"
134 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
135
136 #, fuzzy, c-format
137 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
138 msgid "can't open '%s': %s\n"
139 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
140
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
143 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
144
145 #, c-format
146 msgid "detected card with S/N: %s\n"
147 msgstr ""
148
149 #, fuzzy, c-format
150 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
151 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
152
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "no suitable card key found: %s\n"
155 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
156
157 #, fuzzy, c-format
158 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
159 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
160
161 #, fuzzy, c-format
162 msgid "error writing key: %s\n"
163 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
168 "allow this?"
169 msgstr ""
170
171 msgid "Allow"
172 msgstr ""
173
174 msgid "Deny"
175 msgstr ""
176
177 #, fuzzy, c-format
178 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
179 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
180
181 #, fuzzy
182 msgid "Please re-enter this passphrase"
183 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
184
185 #, fuzzy, c-format
186 msgid ""
187 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
188 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
189 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
190
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
193 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
194
195 msgid "Please insert the card with serial number"
196 msgstr ""
197
198 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
199 msgstr ""
200
201 msgid "Admin PIN"
202 msgstr ""
203
204 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
205 #. used to unblock a PIN.
206 msgid "PUK"
207 msgstr ""
208
209 msgid "Reset Code"
210 msgstr ""
211
212 #, c-format
213 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
214 msgstr ""
215
216 #, fuzzy
217 msgid "Repeat this Reset Code"
218 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
219
220 #, fuzzy
221 msgid "Repeat this PUK"
222 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
223
224 #, fuzzy
225 msgid "Repeat this PIN"
226 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
227
228 #, fuzzy
229 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
230 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
231
232 #, fuzzy
233 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
234 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
235
236 #, fuzzy
237 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
238 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
239
240 #, c-format
241 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
242 msgstr ""
243
244 #, fuzzy, c-format
245 msgid "error creating temporary file: %s\n"
246 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
247
248 #, fuzzy, c-format
249 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
250 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
251
252 #, fuzzy
253 msgid "Enter new passphrase"
254 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
255
256 #, fuzzy
257 msgid "Take this one anyway"
258 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
259
260 #, c-format
261 msgid ""
262 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
263 msgstr ""
264
265 #, c-format
266 msgid ""
267 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
268 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
269 msgstr ""
270
271 msgid "Yes, protection is not needed"
272 msgstr ""
273
274 #, fuzzy, c-format
275 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
276 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
277 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
278 msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
279 msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
280
281 #, c-format
282 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
283 msgid_plural ""
284 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
285 msgstr[0] ""
286 msgstr[1] ""
287
288 #, c-format
289 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
290 msgstr ""
291
292 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
293 msgstr ""
294
295 #, fuzzy, c-format
296 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
297 msgstr ""
298 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
299 "\n"
300
301 #, fuzzy
302 msgid "Please enter the new passphrase"
303 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
304
305 #, fuzzy
306 msgid ""
307 "@Options:\n"
308 " "
309 msgstr ""
310 "@\n"
311 "ÅðéëïãÝò:\n"
312 " "
313
314 msgid "run in daemon mode (background)"
315 msgstr ""
316
317 msgid "run in server mode (foreground)"
318 msgstr ""
319
320 msgid "verbose"
321 msgstr "áíáëõôéêÜ"
322
323 msgid "be somewhat more quiet"
324 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
325
326 msgid "sh-style command output"
327 msgstr ""
328
329 msgid "csh-style command output"
330 msgstr ""
331
332 #, fuzzy
333 msgid "|FILE|read options from FILE"
334 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
335
336 msgid "do not detach from the console"
337 msgstr ""
338
339 msgid "do not grab keyboard and mouse"
340 msgstr ""
341
342 #, fuzzy
343 msgid "use a log file for the server"
344 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
345
346 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
347 msgstr ""
348
349 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
350 msgstr ""
351
352 #, fuzzy
353 msgid "do not use the SCdaemon"
354 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
355
356 #, fuzzy
357 #| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
358 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
359 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
360
361 msgid "ignore requests to change the TTY"
362 msgstr ""
363
364 msgid "ignore requests to change the X display"
365 msgstr ""
366
367 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
368 msgstr ""
369
370 msgid "do not use the PIN cache when signing"
371 msgstr ""
372
373 #, fuzzy
374 msgid "disallow the use of an external password cache"
375 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
376
377 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
378 msgstr ""
379
380 #, fuzzy
381 msgid "allow presetting passphrase"
382 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
383
384 msgid "disallow caller to override the pinentry"
385 msgstr ""
386
387 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
388 msgstr ""
389
390 #, fuzzy
391 #| msgid "not supported"
392 msgid "enable ssh support"
393 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
394
395 #, fuzzy
396 #| msgid "not supported"
397 msgid "enable putty support"
398 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
399
400 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
401 #. reporting address.  This is so that we can change the
402 #. reporting address without breaking the translations.
403 #, fuzzy
404 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
405 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
406
407 #, fuzzy
408 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
409 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
410
411 msgid ""
412 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
413 "Secret key management for @GNUPG@\n"
414 msgstr ""
415
416 #, c-format
417 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
418 msgstr ""
419
420 #, c-format
421 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
422 msgstr ""
423
424 #, fuzzy, c-format
425 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
426 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
427 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
428
429 #, fuzzy, c-format
430 #| msgid "option file `%s': %s\n"
431 msgid "option file '%s': %s\n"
432 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
433
434 #, fuzzy, c-format
435 #| msgid "reading options from `%s'\n"
436 msgid "reading options from '%s'\n"
437 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
438
439 #, fuzzy, c-format
440 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
441 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
442 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
443
444 #, fuzzy, c-format
445 msgid "can't create socket: %s\n"
446 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
447
448 #, c-format
449 msgid "socket name '%s' is too long\n"
450 msgstr ""
451
452 #, fuzzy
453 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
454 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
455
456 #, fuzzy
457 msgid "error getting nonce for the socket\n"
458 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
459
460 #, fuzzy, c-format
461 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
462 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
463
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "listen() failed: %s\n"
466 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
467
468 #, fuzzy, c-format
469 msgid "listening on socket '%s'\n"
470 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
471
472 #, fuzzy, c-format
473 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
474 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
475 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
476
477 #, fuzzy, c-format
478 msgid "directory '%s' created\n"
479 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
480
481 #, fuzzy, c-format
482 msgid "can't set permissions of '%s': %s\n"
483 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
484
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
487 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
488
489 #, fuzzy, c-format
490 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
491 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
492
493 #, fuzzy, c-format
494 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
495 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
496
497 #, c-format
498 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
499 msgstr ""
500
501 #, c-format
502 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
503 msgstr ""
504
505 #, c-format
506 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
507 msgstr ""
508
509 #, c-format
510 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
511 msgstr ""
512
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
515 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
516
517 #, fuzzy, c-format
518 msgid "%s %s stopped\n"
519 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
520
521 #, fuzzy
522 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
523 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
524
525 #, fuzzy
526 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
527 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
528
529 msgid ""
530 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
531 "Password cache maintenance\n"
532 msgstr ""
533
534 msgid ""
535 "@Commands:\n"
536 " "
537 msgstr ""
538 "@ÅíôïëÝò:\n"
539 " "
540
541 msgid ""
542 "@\n"
543 "Options:\n"
544 " "
545 msgstr ""
546 "@\n"
547 "ÅðéëïãÝò:\n"
548 " "
549
550 #, fuzzy
551 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
552 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
553
554 msgid ""
555 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
556 "Secret key maintenance tool\n"
557 msgstr ""
558
559 #, fuzzy
560 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
561 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
562
563 #, fuzzy
564 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
565 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
566
567 msgid ""
568 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
569 "system."
570 msgstr ""
571
572 #, fuzzy
573 msgid ""
574 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
575 "needed to complete this operation."
576 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
577
578 #, fuzzy
579 msgid "cancelled\n"
580 msgstr "Áêýñùóç"
581
582 #, fuzzy, c-format
583 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
584 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
585
586 #, fuzzy, c-format
587 msgid "error opening '%s': %s\n"
588 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
589
590 #, fuzzy, c-format
591 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
592 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
593
594 #, fuzzy, c-format
595 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
596 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
597
598 #, fuzzy, c-format
599 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
600 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
601
602 #, fuzzy, c-format
603 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
604 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
605
606 #, fuzzy, c-format
607 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
608 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
609
610 #, fuzzy, c-format
611 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
612 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
613
614 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
615 msgstr ""
616
617 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
618 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
619 #. Pinentry to insert a line break.  The double
620 #. percent sign is actually needed because it is also
621 #. a printf format string.  If you need to insert a
622 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
623 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
624 #. certificate.
625 #, c-format
626 msgid ""
627 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
628 "certificates?"
629 msgstr ""
630
631 #, fuzzy
632 msgid "Yes"
633 msgstr "íáé|íáß"
634
635 msgid "No"
636 msgstr ""
637
638 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
639 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
640 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
641 #. needed because it is also a printf format string.  If you
642 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
643 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
644 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
645 #. as stored in the certificate.
646 #, c-format
647 msgid ""
648 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
649 "fingerprint:%%0A  %s"
650 msgstr ""
651
652 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
653 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
654 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
655 msgid "Correct"
656 msgstr ""
657
658 msgid "Wrong"
659 msgstr ""
660
661 #, c-format
662 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
663 msgstr ""
664
665 #, c-format
666 msgid ""
667 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
668 "it now."
669 msgstr ""
670
671 #, fuzzy
672 msgid "Change passphrase"
673 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
674
675 msgid "I'll change it later"
676 msgstr ""
677
678 #, fuzzy, c-format
679 msgid ""
680 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
681 "%%0A?"
682 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
683
684 #, fuzzy
685 msgid "Delete key"
686 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
687
688 msgid ""
689 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
690 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
691 msgstr ""
692
693 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
694 msgstr ""
695
696 #, c-format
697 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
698 msgstr ""
699
700 #, c-format
701 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
702 msgstr ""
703
704 #, c-format
705 msgid "checking created signature failed: %s\n"
706 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
707
708 msgid "secret key parts are not available\n"
709 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
710
711 #, fuzzy, c-format
712 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
713 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
714 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
715
716 #, fuzzy, c-format
717 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
718 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
719 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
720
721 #, fuzzy, c-format
722 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
723 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
724 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
725
726 #, fuzzy, c-format
727 msgid "error creating a pipe: %s\n"
728 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
729
730 #, fuzzy, c-format
731 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
732 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
733
734 #, fuzzy, c-format
735 msgid "error forking process: %s\n"
736 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
737
738 #, fuzzy, c-format
739 msgid "waiting for processes to terminate failed: %s\n"
740 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
741
742 #, fuzzy, c-format
743 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
744 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
745
746 #, fuzzy, c-format
747 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
748 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
749
750 #, fuzzy, c-format
751 msgid "error running '%s': terminated\n"
752 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
753
754 #, fuzzy, c-format
755 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
756 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
757
758 #, c-format
759 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
760 msgstr ""
761
762 #, fuzzy, c-format
763 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
764 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
765 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
766
767 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
768 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
769
770 #, fuzzy
771 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
772 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
773
774 #, fuzzy
775 msgid "canceled by user\n"
776 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
777
778 #, fuzzy
779 msgid "problem with the agent\n"
780 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
781
782 #, fuzzy, c-format
783 msgid "problem with the agent (unexpected response \"%s\")\n"
784 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
785
786 #, c-format
787 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
788 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
789
790 #, fuzzy, c-format
791 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
792 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
793
794 #, fuzzy, c-format
795 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
796 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
797
798 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
799 msgid "yes"
800 msgstr "íáé|íáß"
801
802 msgid "yY"
803 msgstr "yY"
804
805 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
806 msgid "no"
807 msgstr "ü÷é|ï÷é"
808
809 msgid "nN"
810 msgstr "nN"
811
812 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
813 msgid "quit"
814 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
815
816 msgid "qQ"
817 msgstr "qQ"
818
819 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
820 msgid "okay|okay"
821 msgstr ""
822
823 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
824 msgid "cancel|cancel"
825 msgstr ""
826
827 msgid "oO"
828 msgstr ""
829
830 #, fuzzy
831 msgid "cC"
832 msgstr "c"
833
834 #, c-format
835 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
836 msgstr ""
837
838 #, c-format
839 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
840 msgstr ""
841
842 #, fuzzy, c-format
843 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
844 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
845
846 #, c-format
847 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
848 msgstr ""
849
850 #, fuzzy, c-format
851 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
852 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
853
854 #, c-format
855 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
856 msgstr ""
857
858 #, c-format
859 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
860 msgstr ""
861
862 #, c-format
863 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
864 msgstr ""
865
866 msgid "connection to agent established\n"
867 msgstr ""
868
869 #, fuzzy
870 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
871 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
872
873 #, c-format
874 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
875 msgstr ""
876
877 #, c-format
878 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
879 msgstr ""
880
881 msgid "connection to the dirmngr established\n"
882 msgstr ""
883
884 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
885 #. verbatim.  It will not be printed.
886 msgid "|audit-log-result|Good"
887 msgstr ""
888
889 msgid "|audit-log-result|Bad"
890 msgstr ""
891
892 msgid "|audit-log-result|Not supported"
893 msgstr ""
894
895 #, fuzzy
896 msgid "|audit-log-result|No certificate"
897 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
898
899 #, fuzzy
900 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
901 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
902
903 msgid "|audit-log-result|Error"
904 msgstr ""
905
906 #, fuzzy
907 msgid "|audit-log-result|Not used"
908 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
909
910 #, fuzzy
911 msgid "|audit-log-result|Okay"
912 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
913
914 #, fuzzy
915 msgid "|audit-log-result|Skipped"
916 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
917
918 #, fuzzy
919 msgid "|audit-log-result|Some"
920 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
921
922 #, fuzzy
923 msgid "Certificate chain available"
924 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
925
926 #, fuzzy
927 msgid "root certificate missing"
928 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
929
930 msgid "Data encryption succeeded"
931 msgstr ""
932
933 #, fuzzy
934 msgid "Data available"
935 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
936
937 #, fuzzy
938 msgid "Session key created"
939 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
940
941 #, fuzzy, c-format
942 msgid "algorithm: %s"
943 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
944
945 #, fuzzy, c-format
946 msgid "unsupported algorithm: %s"
947 msgstr ""
948 "\n"
949 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
950
951 #, fuzzy
952 msgid "seems to be not encrypted"
953 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
954
955 msgid "Number of recipients"
956 msgstr ""
957
958 #, c-format
959 msgid "Recipient %d"
960 msgstr ""
961
962 msgid "Data signing succeeded"
963 msgstr ""
964
965 #, fuzzy, c-format
966 msgid "data hash algorithm: %s"
967 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
968
969 #, fuzzy, c-format
970 msgid "Signer %d"
971 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
972
973 #, fuzzy, c-format
974 msgid "attr hash algorithm: %s"
975 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
976
977 msgid "Data decryption succeeded"
978 msgstr ""
979
980 #, fuzzy
981 msgid "Encryption algorithm supported"
982 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
983
984 #, fuzzy
985 msgid "Data verification succeeded"
986 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
987
988 #, fuzzy
989 msgid "Signature available"
990 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
991
992 #, fuzzy
993 msgid "Parsing data succeeded"
994 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
995
996 #, fuzzy, c-format
997 msgid "bad data hash algorithm: %s"
998 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
999
1000 #, fuzzy, c-format
1001 msgid "Signature %d"
1002 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1003
1004 #, fuzzy
1005 msgid "Certificate chain valid"
1006 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
1007
1008 #, fuzzy
1009 msgid "Root certificate trustworthy"
1010 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1011
1012 #, fuzzy
1013 msgid "no CRL found for certificate"
1014 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1015
1016 #, fuzzy
1017 msgid "the available CRL is too old"
1018 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1019
1020 #, fuzzy
1021 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1022 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1023
1024 #, fuzzy
1025 msgid "Included certificates"
1026 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1027
1028 msgid "No audit log entries."
1029 msgstr ""
1030
1031 #, fuzzy
1032 msgid "Unknown operation"
1033 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
1034
1035 msgid "Gpg-Agent usable"
1036 msgstr ""
1037
1038 msgid "Dirmngr usable"
1039 msgstr ""
1040
1041 #, fuzzy, c-format
1042 msgid "No help available for '%s'."
1043 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1044
1045 #, fuzzy
1046 msgid "ignoring garbage line"
1047 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1048
1049 #, fuzzy
1050 msgid "[none]"
1051 msgstr "Üãíùóôï"
1052
1053 #, fuzzy
1054 msgid "argument not expected"
1055 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1056
1057 #, fuzzy
1058 msgid "read error"
1059 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
1060
1061 #, fuzzy
1062 msgid "keyword too long"
1063 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
1064
1065 #, fuzzy
1066 msgid "missing argument"
1067 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
1068
1069 #, fuzzy
1070 #| msgid "invalid armor"
1071 msgid "invalid argument"
1072 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
1073
1074 #, fuzzy
1075 msgid "invalid command"
1076 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1077
1078 #, fuzzy
1079 msgid "invalid alias definition"
1080 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1081
1082 #, fuzzy
1083 msgid "out of core"
1084 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1085
1086 #, fuzzy
1087 msgid "invalid option"
1088 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1089
1090 #, c-format
1091 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1092 msgstr ""
1093
1094 #, fuzzy, c-format
1095 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1096 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1097
1098 #, c-format
1099 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1100 msgstr ""
1101
1102 #, fuzzy, c-format
1103 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1104 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1105
1106 #, c-format
1107 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1108 msgstr ""
1109
1110 #, c-format
1111 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1112 msgstr ""
1113
1114 #, fuzzy
1115 msgid "out of core\n"
1116 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1117
1118 #, fuzzy, c-format
1119 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1120 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1121
1122 #, fuzzy, c-format
1123 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1124 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1125
1126 #, fuzzy, c-format
1127 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1128 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
1129
1130 #, fuzzy, c-format
1131 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1132 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1133
1134 #, fuzzy, c-format
1135 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1136 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
1137
1138 #, fuzzy, c-format
1139 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1140 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1141
1142 #, c-format
1143 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1144 msgstr ""
1145
1146 #, fuzzy, c-format
1147 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1148 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1149
1150 msgid "(deadlock?) "
1151 msgstr ""
1152
1153 #, fuzzy, c-format
1154 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1155 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
1156
1157 #, fuzzy, c-format
1158 msgid "waiting for lock %s...\n"
1159 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1160
1161 #, c-format
1162 msgid "armor: %s\n"
1163 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1164
1165 msgid "invalid armor header: "
1166 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1167
1168 msgid "armor header: "
1169 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1170
1171 msgid "invalid clearsig header\n"
1172 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1173
1174 #, fuzzy
1175 msgid "unknown armor header: "
1176 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1177
1178 msgid "nested clear text signatures\n"
1179 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1180
1181 #, fuzzy
1182 msgid "unexpected armor: "
1183 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1184
1185 msgid "invalid dash escaped line: "
1186 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1187
1188 #, fuzzy, c-format
1189 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1190 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1191
1192 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1193 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1194
1195 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1196 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1197
1198 msgid "malformed CRC\n"
1199 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1200
1201 #, fuzzy, c-format
1202 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1203 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1204
1205 #, fuzzy
1206 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1207 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1208
1209 msgid "error in trailer line\n"
1210 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1211
1212 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1213 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1214
1215 #, c-format
1216 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1217 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1218
1219 msgid ""
1220 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1221 msgstr ""
1222 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1223 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1224
1225 #, fuzzy, c-format
1226 #| msgid "not human readable"
1227 msgid "[ not human readable (%zu bytes: %s%s) ]"
1228 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1229
1230 msgid ""
1231 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1232 "an '='\n"
1233 msgstr ""
1234 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1235 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1236
1237 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1238 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1239
1240 #, fuzzy
1241 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1242 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1243
1244 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1245 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1246
1247 #, fuzzy
1248 msgid "a notation name may not contain an '=' character\n"
1249 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1250
1251 #, fuzzy
1252 #| msgid ""
1253 #| "a notation name must have only printable characters or spaces, and end "
1254 #| "with an '='\n"
1255 msgid "a notation name must have only printable characters or spaces\n"
1256 msgstr ""
1257 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1258 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1259
1260 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1261 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1262
1263 #, c-format
1264 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1265 msgstr ""
1266
1267 msgid "Enter passphrase: "
1268 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
1269
1270 #, fuzzy, c-format
1271 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1272 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1273 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1274
1275 #, c-format
1276 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1277 msgstr ""
1278
1279 #, fuzzy, c-format
1280 #| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1281 msgid "WARNING: %s\n"
1282 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1283
1284 #, fuzzy, c-format
1285 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1286 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1287
1288 #, c-format
1289 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1290 msgstr ""
1291
1292 #, fuzzy
1293 msgid "can't do this in batch mode\n"
1294 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1295
1296 #, fuzzy
1297 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1298 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1299
1300 #, fuzzy
1301 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1302 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1303
1304 msgid "Your selection? "
1305 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1306
1307 msgid "[not set]"
1308 msgstr ""
1309
1310 #, fuzzy
1311 msgid "male"
1312 msgstr "enable"
1313
1314 #, fuzzy
1315 msgid "female"
1316 msgstr "enable"
1317
1318 #, fuzzy
1319 msgid "unspecified"
1320 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1321
1322 #, fuzzy
1323 msgid "not forced"
1324 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1325
1326 msgid "forced"
1327 msgstr ""
1328
1329 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1330 msgstr ""
1331
1332 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1333 msgstr ""
1334
1335 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1336 msgstr ""
1337
1338 msgid "Cardholder's surname: "
1339 msgstr ""
1340
1341 msgid "Cardholder's given name: "
1342 msgstr ""
1343
1344 #, c-format
1345 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1346 msgstr ""
1347
1348 #, fuzzy
1349 msgid "URL to retrieve public key: "
1350 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1351
1352 #, c-format
1353 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1354 msgstr ""
1355
1356 #, fuzzy, c-format
1357 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1358 msgid "error reading '%s': %s\n"
1359 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1360
1361 #, fuzzy, c-format
1362 msgid "error writing '%s': %s\n"
1363 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1364
1365 msgid "Login data (account name): "
1366 msgstr ""
1367
1368 #, c-format
1369 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1370 msgstr ""
1371
1372 msgid "Private DO data: "
1373 msgstr ""
1374
1375 #, c-format
1376 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1377 msgstr ""
1378
1379 #, fuzzy
1380 msgid "Language preferences: "
1381 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1382
1383 #, fuzzy
1384 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1385 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1386
1387 #, fuzzy
1388 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1389 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1390
1391 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1392 msgstr ""
1393
1394 #, fuzzy
1395 msgid "Error: invalid response.\n"
1396 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1397
1398 #, fuzzy
1399 msgid "CA fingerprint: "
1400 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1401
1402 #, fuzzy
1403 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1404 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1405
1406 #, fuzzy, c-format
1407 msgid "key operation not possible: %s\n"
1408 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1409
1410 #, fuzzy
1411 msgid "not an OpenPGP card"
1412 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1413
1414 #, fuzzy, c-format
1415 msgid "error getting current key info: %s\n"
1416 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1417
1418 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1419 msgstr ""
1420
1421 msgid ""
1422 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1423 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1424 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1425 msgstr ""
1426
1427 #, fuzzy, c-format
1428 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1429 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1430
1431 #, fuzzy, c-format
1432 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1433 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1434
1435 #, fuzzy, c-format
1436 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1437 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1438
1439 #, c-format
1440 msgid "rounded up to %u bits\n"
1441 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1442
1443 #, c-format
1444 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1445 msgstr ""
1446
1447 #, c-format
1448 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1449 msgstr ""
1450
1451 #, fuzzy, c-format
1452 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1453 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1454
1455 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1456 msgstr ""
1457
1458 #, fuzzy
1459 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1460 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1461
1462 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1463 msgstr ""
1464
1465 #, c-format
1466 msgid ""
1467 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1468 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1469 "You should change them using the command --change-pin\n"
1470 msgstr ""
1471
1472 #, fuzzy
1473 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1474 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1475
1476 #, fuzzy
1477 msgid "   (1) Signature key\n"
1478 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1479
1480 #, fuzzy
1481 msgid "   (2) Encryption key\n"
1482 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1483
1484 msgid "   (3) Authentication key\n"
1485 msgstr ""
1486
1487 msgid "Invalid selection.\n"
1488 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1489
1490 #, fuzzy
1491 msgid "Please select where to store the key:\n"
1492 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1493
1494 #, fuzzy, c-format
1495 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1496 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1497
1498 #, fuzzy
1499 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1500 msgid "This command is not supported by this card\n"
1501 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1502
1503 #, fuzzy
1504 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1505 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1506
1507 #, fuzzy
1508 msgid "Continue? (y/N) "
1509 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
1510
1511 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1512 msgstr ""
1513
1514 msgid "quit this menu"
1515 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1516
1517 #, fuzzy
1518 msgid "show admin commands"
1519 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1520
1521 msgid "show this help"
1522 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1523
1524 #, fuzzy
1525 msgid "list all available data"
1526 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1527
1528 msgid "change card holder's name"
1529 msgstr ""
1530
1531 msgid "change URL to retrieve key"
1532 msgstr ""
1533
1534 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1535 msgstr ""
1536
1537 #, fuzzy
1538 msgid "change the login name"
1539 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1540
1541 #, fuzzy
1542 msgid "change the language preferences"
1543 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1544
1545 msgid "change card holder's sex"
1546 msgstr ""
1547
1548 #, fuzzy
1549 msgid "change a CA fingerprint"
1550 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1551
1552 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1553 msgstr ""
1554
1555 #, fuzzy
1556 msgid "generate new keys"
1557 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1558
1559 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1560 msgstr ""
1561
1562 msgid "verify the PIN and list all data"
1563 msgstr ""
1564
1565 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1566 msgstr ""
1567
1568 msgid "destroy all keys and data"
1569 msgstr ""
1570
1571 msgid "gpg/card> "
1572 msgstr ""
1573
1574 #, fuzzy
1575 msgid "Admin-only command\n"
1576 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1577
1578 #, fuzzy
1579 msgid "Admin commands are allowed\n"
1580 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1581
1582 #, fuzzy
1583 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1584 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1585
1586 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1587 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1588
1589 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1590 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1591
1592 #, fuzzy, c-format
1593 #| msgid "can't open `%s'\n"
1594 msgid "can't open '%s'\n"
1595 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1596
1597 #, fuzzy, c-format
1598 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1599 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1600
1601 #, c-format
1602 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1603 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1604
1605 #, fuzzy, c-format
1606 msgid "key \"%s\" not found\n"
1607 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1608
1609 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1610 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1611
1612 #, fuzzy
1613 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1614 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1615
1616 #, fuzzy
1617 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1618 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1619
1620 #, fuzzy
1621 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1622 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1623
1624 #, fuzzy, c-format
1625 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1626 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1627
1628 msgid "key"
1629 msgstr "key"
1630
1631 #, fuzzy
1632 #| msgid "Pubkey: "
1633 msgid "subkey"
1634 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1635
1636 #, c-format
1637 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1638 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1639
1640 msgid "ownertrust information cleared\n"
1641 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1642
1643 #, c-format
1644 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1645 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1646
1647 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1648 msgstr ""
1649 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1650
1651 #, c-format
1652 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1653 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1654
1655 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1656 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1657
1658 #, c-format
1659 msgid "using cipher %s\n"
1660 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1661
1662 #, fuzzy, c-format
1663 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1664 msgid "'%s' already compressed\n"
1665 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1666
1667 #, fuzzy, c-format
1668 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1669 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1670 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1671
1672 #, fuzzy, c-format
1673 #| msgid "reading from `%s'\n"
1674 msgid "reading from '%s'\n"
1675 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1676
1677 #, fuzzy, c-format
1678 msgid ""
1679 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1680 msgstr ""
1681 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1682 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1683
1684 #, fuzzy, c-format
1685 msgid ""
1686 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1687 "preferences\n"
1688 msgstr ""
1689 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1690 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1691
1692 #, c-format
1693 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1694 msgstr ""
1695 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1696 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1697
1698 #, c-format
1699 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1700 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1701
1702 #, c-format
1703 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1704 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1705
1706 #, c-format
1707 msgid "%s encrypted data\n"
1708 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1709
1710 #, c-format
1711 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1712 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1713
1714 msgid ""
1715 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1716 msgstr ""
1717 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1718 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1719
1720 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1721 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1722
1723 msgid "no remote program execution supported\n"
1724 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1725
1726 msgid ""
1727 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1728 msgstr ""
1729 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1730 "áñ÷åßïõ\n"
1731
1732 #, fuzzy
1733 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1734 msgstr ""
1735 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1736
1737 #, fuzzy, c-format
1738 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1739 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1740
1741 #, fuzzy, c-format
1742 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1743 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1744
1745 #, c-format
1746 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1747 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1748
1749 msgid "unnatural exit of external program\n"
1750 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1751
1752 msgid "unable to execute external program\n"
1753 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1754
1755 #, c-format
1756 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1757 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1758
1759 #, fuzzy, c-format
1760 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1761 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1762 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1763
1764 #, fuzzy, c-format
1765 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1766 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1767 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1768
1769 #, fuzzy
1770 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1771 msgstr ""
1772 "\n"
1773 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1774 "\n"
1775
1776 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1777 msgstr ""
1778
1779 #, fuzzy
1780 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1781 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1782
1783 #, fuzzy
1784 msgid "remove unusable parts from key during export"
1785 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1786
1787 msgid "remove as much as possible from key during export"
1788 msgstr ""
1789
1790 #, fuzzy
1791 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1792 msgid " - skipped"
1793 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1794
1795 #, fuzzy
1796 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1797 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1798
1799 #, fuzzy, c-format
1800 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1801 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1802
1803 #, fuzzy, c-format
1804 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1805 msgstr ""
1806 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1807
1808 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1809 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1810
1811 #, fuzzy, c-format
1812 #| msgid "error creating `%s': %s\n"
1813 msgid "error creating '%s': %s\n"
1814 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1815
1816 #, fuzzy
1817 msgid "[User ID not found]"
1818 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1819
1820 #, fuzzy, c-format
1821 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1822 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1823
1824 #, c-format
1825 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1826 msgstr ""
1827
1828 #, fuzzy, c-format
1829 msgid "error looking up: %s\n"
1830 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1831
1832 #, fuzzy, c-format
1833 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1834 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1835 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1836
1837 #, fuzzy, c-format
1838 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1839 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1840
1841 #, fuzzy, c-format
1842 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1843 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1844
1845 #, fuzzy
1846 msgid "No fingerprint"
1847 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1848
1849 #, fuzzy, c-format
1850 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1851 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1852
1853 #, fuzzy, c-format
1854 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1855 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1856 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
1857
1858 #, fuzzy, c-format
1859 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1860 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1861 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
1862
1863 #, c-format
1864 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1865 msgstr ""
1866
1867 #, fuzzy, c-format
1868 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1869 msgstr ""
1870 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1871
1872 #, fuzzy, c-format
1873 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1874 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1875
1876 #, fuzzy
1877 msgid "make a signature"
1878 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1879
1880 #, fuzzy
1881 msgid "make a clear text signature"
1882 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1883
1884 msgid "make a detached signature"
1885 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1886
1887 msgid "encrypt data"
1888 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1889
1890 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1891 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1892
1893 msgid "decrypt data (default)"
1894 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1895
1896 msgid "verify a signature"
1897 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1898
1899 msgid "list keys"
1900 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1901
1902 msgid "list keys and signatures"
1903 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1904
1905 #, fuzzy
1906 msgid "list and check key signatures"
1907 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1908
1909 msgid "list keys and fingerprints"
1910 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1911
1912 msgid "list secret keys"
1913 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1914
1915 msgid "generate a new key pair"
1916 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1917
1918 #, fuzzy
1919 #| msgid "generate a new key pair"
1920 msgid "quickly generate a new key pair"
1921 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1922
1923 #, fuzzy
1924 #| msgid "generate a new key pair"
1925 msgid "quickly add a new user-id"
1926 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1927
1928 msgid "full featured key pair generation"
1929 msgstr ""
1930
1931 msgid "generate a revocation certificate"
1932 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1933
1934 msgid "remove keys from the public keyring"
1935 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1936
1937 msgid "remove keys from the secret keyring"
1938 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1939
1940 #, fuzzy
1941 #| msgid "sign a key"
1942 msgid "quickly sign a key"
1943 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1944
1945 #, fuzzy
1946 #| msgid "sign a key locally"
1947 msgid "quickly sign a key locally"
1948 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1949
1950 msgid "sign a key"
1951 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1952
1953 msgid "sign a key locally"
1954 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1955
1956 msgid "sign or edit a key"
1957 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1958
1959 #, fuzzy
1960 msgid "change a passphrase"
1961 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
1962
1963 msgid "export keys"
1964 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1965
1966 msgid "export keys to a key server"
1967 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1968
1969 msgid "import keys from a key server"
1970 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1971
1972 msgid "search for keys on a key server"
1973 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1974
1975 msgid "update all keys from a keyserver"
1976 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1977
1978 msgid "import/merge keys"
1979 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1980
1981 msgid "print the card status"
1982 msgstr ""
1983
1984 msgid "change data on a card"
1985 msgstr ""
1986
1987 msgid "change a card's PIN"
1988 msgstr ""
1989
1990 msgid "update the trust database"
1991 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1992
1993 #, fuzzy
1994 msgid "print message digests"
1995 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1996
1997 msgid "run in server mode"
1998 msgstr ""
1999
2000 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key"
2001 msgstr ""
2002
2003 msgid "create ascii armored output"
2004 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
2005
2006 #, fuzzy
2007 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
2008 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
2009
2010 #, fuzzy
2011 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
2012 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
2013
2014 #, fuzzy
2015 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
2016 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
2017
2018 msgid "use canonical text mode"
2019 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
2020
2021 #, fuzzy
2022 msgid "|FILE|write output to FILE"
2023 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
2024
2025 msgid "do not make any changes"
2026 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
2027
2028 msgid "prompt before overwriting"
2029 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
2030
2031 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2032 msgstr ""
2033
2034 msgid ""
2035 "@\n"
2036 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2037 msgstr ""
2038 "@\n"
2039 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
2040
2041 msgid ""
2042 "@\n"
2043 "Examples:\n"
2044 "\n"
2045 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2046 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2047 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2048 " --list-keys [names]        show keys\n"
2049 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2050 msgstr ""
2051 "@\n"
2052 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
2053 "\n"
2054 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
2055 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2056 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2057 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
2058 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
2059
2060 #, fuzzy
2061 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2062 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
2063 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2064
2065 #, fuzzy
2066 #| msgid ""
2067 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2068 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2069 #| "default operation depends on the input data\n"
2070 msgid ""
2071 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
2072 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2073 "Default operation depends on the input data\n"
2074 msgstr ""
2075 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2076 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
2077 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
2078
2079 msgid ""
2080 "\n"
2081 "Supported algorithms:\n"
2082 msgstr ""
2083 "\n"
2084 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2085
2086 msgid "Pubkey: "
2087 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2088
2089 msgid "Cipher: "
2090 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2091
2092 msgid "Hash: "
2093 msgstr "Hash: "
2094
2095 msgid "Compression: "
2096 msgstr "Óõìðßåóç: "
2097
2098 #, fuzzy, c-format
2099 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2100 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2101
2102 msgid "conflicting commands\n"
2103 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2104
2105 #, fuzzy, c-format
2106 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2107 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2108
2109 #, fuzzy, c-format
2110 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2111 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2112
2113 #, fuzzy, c-format
2114 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2115 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2116
2117 #, fuzzy, c-format
2118 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2119 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2120
2121 #, fuzzy, c-format
2122 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2123 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2124
2125 #, fuzzy, c-format
2126 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2127 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2128
2129 #, fuzzy, c-format
2130 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2131 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2132
2133 #, fuzzy, c-format
2134 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2135 msgstr ""
2136 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2137
2138 #, fuzzy, c-format
2139 msgid ""
2140 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2141 msgstr ""
2142 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2143
2144 #, fuzzy, c-format
2145 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2146 msgstr ""
2147 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2148
2149 #, fuzzy, c-format
2150 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2151 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2152
2153 #, fuzzy, c-format
2154 msgid ""
2155 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2156 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2157
2158 #, fuzzy, c-format
2159 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2160 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2161
2162 #, fuzzy, c-format
2163 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2164 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2165
2166 msgid "display photo IDs during key listings"
2167 msgstr ""
2168
2169 #, fuzzy
2170 msgid "show key usage information during key listings"
2171 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2172
2173 msgid "show policy URLs during signature listings"
2174 msgstr ""
2175
2176 #, fuzzy
2177 msgid "show all notations during signature listings"
2178 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2179
2180 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2181 msgstr ""
2182
2183 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2184 msgstr ""
2185
2186 #, fuzzy
2187 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2188 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2189
2190 msgid "show user ID validity during key listings"
2191 msgstr ""
2192
2193 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2194 msgstr ""
2195
2196 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2197 msgstr ""
2198
2199 #, fuzzy
2200 msgid "show the keyring name in key listings"
2201 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2202
2203 #, fuzzy
2204 msgid "show expiration dates during signature listings"
2205 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2206
2207 #, fuzzy
2208 msgid "available TOFU policies:\n"
2209 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2210
2211 #, fuzzy, c-format
2212 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2213 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
2214
2215 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2216 msgstr ""
2217
2218 #, fuzzy, c-format
2219 msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
2220 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
2221
2222 #, fuzzy, c-format
2223 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2224 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2225 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2226
2227 #, c-format
2228 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2229 msgstr ""
2230
2231 #, fuzzy, c-format
2232 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2233 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2234 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2235
2236 #, fuzzy, c-format
2237 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2238 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2239
2240 #, fuzzy, c-format
2241 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2242 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2243
2244 #, fuzzy, c-format
2245 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2246 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2247
2248 #, fuzzy
2249 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2250 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2251
2252 #, fuzzy, c-format
2253 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2254 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2255
2256 #, fuzzy
2257 msgid "invalid keyserver options\n"
2258 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2259
2260 #, c-format
2261 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2262 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2263
2264 msgid "invalid import options\n"
2265 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2266
2267 #, c-format
2268 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2269 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2270
2271 msgid "invalid export options\n"
2272 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2273
2274 #, fuzzy, c-format
2275 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2276 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2277
2278 #, fuzzy
2279 msgid "invalid list options\n"
2280 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2281
2282 msgid "display photo IDs during signature verification"
2283 msgstr ""
2284
2285 msgid "show policy URLs during signature verification"
2286 msgstr ""
2287
2288 #, fuzzy
2289 msgid "show all notations during signature verification"
2290 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2291
2292 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2293 msgstr ""
2294
2295 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2296 msgstr ""
2297
2298 #, fuzzy
2299 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2300 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2301
2302 #, fuzzy
2303 msgid "show user ID validity during signature verification"
2304 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2305
2306 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2307 msgstr ""
2308
2309 #, fuzzy
2310 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2311 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2312
2313 msgid "validate signatures with PKA data"
2314 msgstr ""
2315
2316 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2317 msgstr ""
2318
2319 #, fuzzy, c-format
2320 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2321 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2322
2323 #, fuzzy
2324 msgid "invalid verify options\n"
2325 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2326
2327 #, c-format
2328 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2329 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2330
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2333 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2334
2335 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2336 msgstr ""
2337
2338 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2339 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2340
2341 #, c-format
2342 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2343 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2344
2345 #, c-format
2346 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2347 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2348
2349 #, c-format
2350 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2351 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2352
2353 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2354 msgstr ""
2355
2356 #, fuzzy, c-format
2357 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2358 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2359
2360 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2361 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2362
2363 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2364 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2365
2366 #, fuzzy
2367 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2368 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2369
2370 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2371 msgstr ""
2372 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2373 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2374
2375 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2376 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2377
2378 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2379 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2380
2381 #, fuzzy
2382 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2383 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2384
2385 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2386 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2387
2388 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2389 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2390
2391 #, fuzzy
2392 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2393 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2394 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2395
2396 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2397 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2398
2399 msgid "invalid default preferences\n"
2400 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2401
2402 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2403 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2404
2405 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2406 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2407
2408 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2409 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2410
2411 #, c-format
2412 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2413 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2414
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2417 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2418
2419 #, fuzzy, c-format
2420 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2421 msgstr ""
2422 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2423
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2426 msgstr ""
2427 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2428
2429 #, c-format
2430 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2431 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2432
2433 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2434 msgstr ""
2435 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2436 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2437
2438 msgid "--store [filename]"
2439 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2440
2441 msgid "--symmetric [filename]"
2442 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2443
2444 #, fuzzy, c-format
2445 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2446 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2447
2448 msgid "--encrypt [filename]"
2449 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2450
2451 #, fuzzy
2452 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2453 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2454
2455 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2456 msgstr ""
2457
2458 #, fuzzy, c-format
2459 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2460 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2461
2462 msgid "--sign [filename]"
2463 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2464
2465 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2466 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2467
2468 #, fuzzy
2469 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2470 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2471
2472 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2473 msgstr ""
2474
2475 #, fuzzy, c-format
2476 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2477 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2478
2479 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2480 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2481
2482 msgid "--clearsign [filename]"
2483 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2484
2485 msgid "--decrypt [filename]"
2486 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2487
2488 msgid "--sign-key user-id"
2489 msgstr "--sign-key user-id"
2490
2491 msgid "--lsign-key user-id"
2492 msgstr "--lsign-key user-id"
2493
2494 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2495 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2496
2497 #, fuzzy
2498 msgid "--passwd <user-id>"
2499 msgstr "--sign-key user-id"
2500
2501 #, c-format
2502 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2503 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2504
2505 #, c-format
2506 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2507 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2508
2509 #, c-format
2510 msgid "key export failed: %s\n"
2511 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2512
2513 #, fuzzy, c-format
2514 #| msgid "key export failed: %s\n"
2515 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2516 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2517
2518 #, c-format
2519 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2520 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2521
2522 #, c-format
2523 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2524 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2525
2526 #, c-format
2527 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2528 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2529
2530 #, c-format
2531 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2532 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2533
2534 #, fuzzy, c-format
2535 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2536 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2537 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2538
2539 #, fuzzy, c-format
2540 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2541 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
2542
2543 #, c-format
2544 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2545 msgstr ""
2546
2547 msgid "[filename]"
2548 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2549
2550 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2551 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2552
2553 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2554 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2555
2556 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2557 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2558
2559 #, fuzzy
2560 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2561 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2562
2563 #, fuzzy
2564 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2565 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2566
2567 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2568 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2569
2570 msgid "|FD|write status info to this FD"
2571 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2572
2573 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2574 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2575
2576 #, fuzzy
2577 msgid ""
2578 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2579 "Check signatures against known trusted keys\n"
2580 msgstr ""
2581 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2582 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2583
2584 msgid "No help available"
2585 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2586
2587 #, fuzzy, c-format
2588 #| msgid "No help available for `%s'"
2589 msgid "No help available for '%s'"
2590 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2591
2592 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2593 msgstr ""
2594
2595 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2596 msgstr ""
2597
2598 #, fuzzy
2599 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2600 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2601
2602 #, fuzzy
2603 msgid "do not update the trustdb after import"
2604 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2605
2606 msgid "only accept updates to existing keys"
2607 msgstr ""
2608
2609 #, fuzzy
2610 msgid "remove unusable parts from key after import"
2611 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2612
2613 msgid "remove as much as possible from key after import"
2614 msgstr ""
2615
2616 #, c-format
2617 msgid "skipping block of type %d\n"
2618 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2619
2620 #, fuzzy, c-format
2621 msgid "%lu keys processed so far\n"
2622 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2623
2624 #, c-format
2625 msgid "Total number processed: %lu\n"
2626 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2627
2628 #, fuzzy, c-format
2629 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2630 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2631 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2632
2633 #, c-format
2634 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2635 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2636
2637 #, c-format
2638 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2639 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2640
2641 #, c-format
2642 msgid "              imported: %lu"
2643 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2644
2645 #, c-format
2646 msgid "             unchanged: %lu\n"
2647 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2648
2649 #, c-format
2650 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2651 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2652
2653 #, c-format
2654 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2655 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2656
2657 #, c-format
2658 msgid "        new signatures: %lu\n"
2659 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2660
2661 #, c-format
2662 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2663 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2664
2665 #, c-format
2666 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2667 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2668
2669 #, c-format
2670 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2671 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2672
2673 #, c-format
2674 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2675 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2676
2677 #, c-format
2678 msgid "          not imported: %lu\n"
2679 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2680
2681 #, fuzzy, c-format
2682 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2683 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2684
2685 #, fuzzy, c-format
2686 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2687 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2688
2689 #, c-format
2690 msgid ""
2691 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2692 "algorithms on these user IDs:\n"
2693 msgstr ""
2694
2695 #, c-format
2696 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2697 msgstr ""
2698
2699 #, fuzzy, c-format
2700 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2701 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2702
2703 #, c-format
2704 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2705 msgstr ""
2706
2707 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2708 msgstr ""
2709
2710 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2711 msgstr ""
2712
2713 #, c-format
2714 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2715 msgstr ""
2716
2717 #, fuzzy, c-format
2718 msgid "key %s: no user ID\n"
2719 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2720
2721 #, fuzzy, c-format
2722 msgid "key %s: %s\n"
2723 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
2724
2725 msgid "rejected by import screener"
2726 msgstr ""
2727
2728 #, fuzzy, c-format
2729 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2730 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2731
2732 #, fuzzy, c-format
2733 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2734 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2735
2736 #, fuzzy, c-format
2737 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2738 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2739
2740 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2741 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2742
2743 #, fuzzy, c-format
2744 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2745 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2746
2747 #, fuzzy, c-format
2748 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2749 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2750
2751 #, c-format
2752 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2753 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2754
2755 #, fuzzy, c-format
2756 #| msgid "writing to `%s'\n"
2757 msgid "writing to '%s'\n"
2758 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2759
2760 #, fuzzy, c-format
2761 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2762 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2763 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2764
2765 #, fuzzy, c-format
2766 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2767 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2768
2769 #, fuzzy, c-format
2770 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2771 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2772
2773 #, fuzzy, c-format
2774 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2775 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2776
2777 #, fuzzy, c-format
2778 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2779 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2780
2781 #, fuzzy, c-format
2782 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2783 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2784
2785 #, fuzzy, c-format
2786 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2787 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2788
2789 #, fuzzy, c-format
2790 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2791 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2792
2793 #, fuzzy, c-format
2794 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2795 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2796
2797 #, fuzzy, c-format
2798 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2799 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2800
2801 #, fuzzy, c-format
2802 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2803 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2804
2805 #, fuzzy, c-format
2806 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2807 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2808
2809 #, fuzzy, c-format
2810 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2811 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2812
2813 #, fuzzy, c-format
2814 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2815 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2816
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2819 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2820
2821 #, fuzzy, c-format
2822 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2823 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2824
2825 #, fuzzy, c-format
2826 msgid "key %s: secret key imported\n"
2827 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2828
2829 #, fuzzy, c-format
2830 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2831 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2832 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2833
2834 #, fuzzy, c-format
2835 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2836 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
2837
2838 #, fuzzy, c-format
2839 msgid "secret key %s: %s\n"
2840 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2841
2842 #, fuzzy
2843 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2844 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2845
2846 #, fuzzy, c-format
2847 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2848 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2849
2850 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2851 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2852 #. actual private key data is stored on the card.  A
2853 #. single smartcard can have up to three private key
2854 #. data.  Importing private key stub is always
2855 #. skipped in 2.1, and it returns
2856 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2857 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2858 #. references to a card will be automatically
2859 #. created again.
2860 #, c-format
2861 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2862 msgstr ""
2863
2864 #, fuzzy, c-format
2865 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2866 msgstr ""
2867 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2868 "áíÜêëçóçò\n"
2869
2870 #, fuzzy, c-format
2871 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2872 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2873
2874 #, fuzzy, c-format
2875 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2876 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2877
2878 #, fuzzy, c-format
2879 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2880 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2881
2882 #, fuzzy, c-format
2883 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2884 msgstr ""
2885 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
2886 "\"%s\"\n"
2887
2888 #, fuzzy, c-format
2889 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2890 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2891
2892 #, fuzzy, c-format
2893 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2894 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2895
2896 #, fuzzy, c-format
2897 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2898 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2899
2900 #, fuzzy, c-format
2901 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2902 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2903
2904 #, fuzzy, c-format
2905 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2906 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2907
2908 #, fuzzy, c-format
2909 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2910 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2911
2912 #, fuzzy, c-format
2913 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2914 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2915
2916 #, fuzzy, c-format
2917 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2918 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2919
2920 #, fuzzy, c-format
2921 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2922 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2923
2924 #, fuzzy, c-format
2925 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2926 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2927
2928 #, fuzzy, c-format
2929 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2930 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2931
2932 #, fuzzy, c-format
2933 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2934 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2935
2936 #, fuzzy, c-format
2937 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2938 msgstr ""
2939 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2940
2941 #, fuzzy, c-format
2942 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2943 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2944
2945 #, fuzzy, c-format
2946 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2947 msgstr ""
2948 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2949
2950 #, fuzzy, c-format
2951 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2952 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2953
2954 #, fuzzy, c-format
2955 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2956 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2957
2958 #, fuzzy, c-format
2959 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2960 msgstr ""
2961 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
2962 "%08lX\n"
2963
2964 #, fuzzy, c-format
2965 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2966 msgstr ""
2967 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2968 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2969
2970 #, fuzzy, c-format
2971 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2972 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2973
2974 #, fuzzy, c-format
2975 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2976 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2977
2978 #, fuzzy, c-format
2979 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2980 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2981
2982 #, fuzzy, c-format
2983 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2984 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2985 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2986
2987 #, fuzzy, c-format
2988 msgid "keybox '%s' created\n"
2989 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2990
2991 #, fuzzy, c-format
2992 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2993 msgid "keyring '%s' created\n"
2994 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2995
2996 #, fuzzy, c-format
2997 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2998 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2999
3000 #, fuzzy, c-format
3001 msgid "error opening key DB: %s\n"
3002 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
3003
3004 #, c-format
3005 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3006 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3007
3008 msgid "[revocation]"
3009 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3010
3011 msgid "[self-signature]"
3012 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3013
3014 #, fuzzy, c-format
3015 msgid "can't check signature with unsupported public-key algorithm (%d): %s.\n"
3016 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
3017
3018 #, fuzzy, c-format
3019 msgid ""
3020 "can't check signature with unsupported message-digest algorithm %d: %s.\n"
3021 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
3022
3023 #, fuzzy
3024 msgid " (reordered signatures follow)"
3025 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3026
3027 #, fuzzy, c-format
3028 msgid "key %s:\n"
3029 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
3030
3031 #, fuzzy, c-format
3032 msgid "%d duplicate signature removed\n"
3033 msgid_plural "%d duplicate signatures removed\n"
3034 msgstr[0] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3035 msgstr[1] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3036
3037 #, fuzzy, c-format
3038 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3039 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
3040 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3041 msgstr[0] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3042 msgstr[1] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3043
3044 #, fuzzy, c-format
3045 #| msgid "%d bad signatures\n"
3046 msgid "%d bad signature\n"
3047 msgid_plural "%d bad signatures\n"
3048 msgstr[0] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3049 msgstr[1] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3050
3051 #, fuzzy, c-format
3052 msgid "%d signature reordered\n"
3053 msgid_plural "%d signatures reordered\n"
3054 msgstr[0] "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3055 msgstr[1] "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
3056
3057 #, c-format
3058 msgid ""
3059 "Warning: errors found and only checked self-signatures, run '%s' to check "
3060 "all signatures.\n"
3061 msgstr ""
3062
3063 #, fuzzy
3064 msgid ""
3065 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3066 "keys\n"
3067 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3068 "etc.)\n"
3069 msgstr ""
3070 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3071 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3072 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3073 "\n"
3074
3075 #, fuzzy, c-format
3076 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3077 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3078
3079 #, fuzzy, c-format
3080 msgid "  %d = I trust fully\n"
3081 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3082
3083 msgid ""
3084 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3085 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3086 "trust signatures on your behalf.\n"
3087 msgstr ""
3088
3089 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3090 msgstr ""
3091
3092 #, c-format
3093 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
3094 msgstr ""
3095
3096 #, c-format
3097 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3098 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3099
3100 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3101 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3102
3103 msgid "  Unable to sign.\n"
3104 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3105
3106 #, c-format
3107 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3108 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3109
3110 #, c-format
3111 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3112 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3113
3114 #, fuzzy, c-format
3115 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3116 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3117
3118 #, fuzzy
3119 msgid "Sign it? (y/N) "
3120 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3121
3122 #, c-format
3123 msgid ""
3124 "The self-signature on \"%s\"\n"
3125 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3126 msgstr ""
3127 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3128 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3129
3130 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3131 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3132
3133 #, c-format
3134 msgid ""
3135 "Your current signature on \"%s\"\n"
3136 "has expired.\n"
3137 msgstr ""
3138 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3139 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3140
3141 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3142 msgstr ""
3143 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3144
3145 #, c-format
3146 msgid ""
3147 "Your current signature on \"%s\"\n"
3148 "is a local signature.\n"
3149 msgstr ""
3150 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3151 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3152
3153 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3154 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3155
3156 #, fuzzy, c-format
3157 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3158 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3159
3160 #, fuzzy, c-format
3161 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3162 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3163
3164 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3165 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3166
3167 #, fuzzy, c-format
3168 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3169 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3170
3171 msgid "This key has expired!"
3172 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3173
3174 #, c-format
3175 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3176 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3177
3178 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3179 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3180
3181 msgid ""
3182 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3183 "belongs\n"
3184 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3185 msgstr ""
3186 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3187 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3188 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3189
3190 #, c-format
3191 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3192 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3193
3194 #, c-format
3195 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3196 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3197
3198 #, c-format
3199 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3200 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3201
3202 #, c-format
3203 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3204 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3205
3206 #, fuzzy
3207 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3208 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3209
3210 #, fuzzy, c-format
3211 msgid ""
3212 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3213 "key \"%s\" (%s)\n"
3214 msgstr ""
3215 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3216 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3217
3218 #, fuzzy
3219 msgid "This will be a self-signature.\n"
3220 msgstr ""
3221 "\n"
3222 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3223
3224 #, fuzzy
3225 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3226 msgstr ""
3227 "\n"
3228 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3229
3230 #, fuzzy
3231 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3232 msgstr ""
3233 "\n"
3234 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3235 "\n"
3236
3237 #, fuzzy
3238 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3239 msgstr ""
3240 "\n"
3241 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3242
3243 #, fuzzy
3244 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3245 msgstr ""
3246 "\n"
3247 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3248 "\n"
3249
3250 #, fuzzy
3251 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3252 msgstr ""
3253 "\n"
3254 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3255
3256 #, fuzzy
3257 msgid "I have checked this key casually.\n"
3258 msgstr ""
3259 "\n"
3260 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3261
3262 #, fuzzy
3263 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3264 msgstr ""
3265 "\n"
3266 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3267
3268 #, fuzzy
3269 msgid "Really sign? (y/N) "
3270 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3271
3272 #, c-format
3273 msgid "signing failed: %s\n"
3274 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3275
3276 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3277 msgstr ""
3278
3279 #, fuzzy, c-format
3280 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3281 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3282 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
3283
3284 msgid "save and quit"
3285 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3286
3287 #, fuzzy
3288 msgid "show key fingerprint"
3289 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3290
3291 #, fuzzy
3292 msgid "show the keygrip"
3293 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3294
3295 msgid "list key and user IDs"
3296 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3297
3298 msgid "select user ID N"
3299 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3300
3301 #, fuzzy
3302 msgid "select subkey N"
3303 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3304
3305 #, fuzzy
3306 msgid "check signatures"
3307 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3308
3309 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3310 msgstr ""
3311
3312 #, fuzzy
3313 msgid "sign selected user IDs locally"
3314 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3315
3316 #, fuzzy
3317 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3318 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3319
3320 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3321 msgstr ""
3322
3323 msgid "add a user ID"
3324 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3325
3326 msgid "add a photo ID"
3327 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3328
3329 #, fuzzy
3330 msgid "delete selected user IDs"
3331 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3332
3333 #, fuzzy
3334 msgid "add a subkey"
3335 msgstr "addkey"
3336
3337 msgid "add a key to a smartcard"
3338 msgstr ""
3339
3340 msgid "move a key to a smartcard"
3341 msgstr ""
3342
3343 msgid "move a backup key to a smartcard"
3344 msgstr ""
3345
3346 #, fuzzy
3347 msgid "delete selected subkeys"
3348 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3349
3350 msgid "add a revocation key"
3351 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3352
3353 #, fuzzy
3354 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3355 msgstr ""
3356 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3357
3358 #, fuzzy
3359 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3360 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3361
3362 #, fuzzy
3363 msgid "flag the selected user ID as primary"
3364 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3365
3366 msgid "list preferences (expert)"
3367 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3368
3369 msgid "list preferences (verbose)"
3370 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3371
3372 #, fuzzy
3373 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3374 msgstr ""
3375 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3376
3377 #, fuzzy
3378 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3379 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3380
3381 #, fuzzy
3382 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3383 msgstr ""
3384 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3385
3386 msgid "change the passphrase"
3387 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3388
3389 msgid "change the ownertrust"
3390 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3391
3392 #, fuzzy
3393 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3394 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3395
3396 #, fuzzy
3397 msgid "revoke selected user IDs"
3398 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3399
3400 #, fuzzy
3401 msgid "revoke key or selected subkeys"
3402 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3403
3404 #, fuzzy
3405 msgid "enable key"
3406 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3407
3408 #, fuzzy
3409 msgid "disable key"
3410 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3411
3412 #, fuzzy
3413 msgid "show selected photo IDs"
3414 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3415
3416 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3417 msgstr ""
3418
3419 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3420 msgstr ""
3421
3422 msgid "Secret key is available.\n"
3423 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3424
3425 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3426 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3427
3428 msgid ""
3429 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3430 "(lsign),\n"
3431 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3432 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3433 msgstr ""
3434
3435 msgid "Key is revoked."
3436 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3437
3438 #, fuzzy
3439 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3440 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3441
3442 #, fuzzy
3443 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3444 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3445
3446 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3447 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3448
3449 #, fuzzy, c-format
3450 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3451 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3452
3453 #, c-format
3454 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3455 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3456
3457 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3458 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3459
3460 #, c-format
3461 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3462 msgstr ""
3463
3464 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3465 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3466
3467 #, fuzzy
3468 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3469 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3470
3471 #, fuzzy
3472 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3473 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3474
3475 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3476 #. moving the key and not about removing it.
3477 #, fuzzy
3478 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3479 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3480
3481 #, fuzzy
3482 msgid "You must select exactly one key.\n"
3483 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3484
3485 msgid "Command expects a filename argument\n"
3486 msgstr ""
3487
3488 #, fuzzy, c-format
3489 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3490 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3491
3492 #, fuzzy, c-format
3493 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3494 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3495
3496 msgid "You must select at least one key.\n"
3497 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3498
3499 #, fuzzy
3500 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3501 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3502
3503 #, fuzzy
3504 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3505 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3506
3507 #, fuzzy
3508 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3509 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3510
3511 #, fuzzy
3512 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3513 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3514
3515 #, fuzzy
3516 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3517 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3518
3519 #, fuzzy
3520 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3521 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3522
3523 #, fuzzy
3524 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3525 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3526
3527 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3528 msgstr ""
3529
3530 #, fuzzy
3531 msgid "Set preference list to:\n"
3532 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3533
3534 #, fuzzy
3535 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3536 msgstr ""
3537 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3538
3539 #, fuzzy
3540 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3541 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3542
3543 #, fuzzy
3544 msgid "Save changes? (y/N) "
3545 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3546
3547 #, fuzzy
3548 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3549 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3550
3551 #, c-format
3552 msgid "update failed: %s\n"
3553 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3554
3555 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3556 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3557
3558 #, fuzzy, c-format
3559 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3560 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
3561
3562 #, fuzzy, c-format
3563 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3564 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
3565
3566 #, fuzzy, c-format
3567 #| msgid "invalid value\n"
3568 msgid "Invalid user ID '%s': %s\n"
3569 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3570
3571 #, fuzzy
3572 #| msgid "No such user ID.\n"
3573 msgid "No matching user IDs."
3574 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
3575
3576 #, fuzzy
3577 msgid "Nothing to sign.\n"
3578 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3579
3580 msgid "Digest: "
3581 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3582
3583 msgid "Features: "
3584 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3585
3586 msgid "Keyserver no-modify"
3587 msgstr ""
3588
3589 msgid "Preferred keyserver: "
3590 msgstr ""
3591
3592 #, fuzzy
3593 msgid "Notations: "
3594 msgstr "Óçìåßùóç: "
3595
3596 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3597 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3598
3599 #, fuzzy, c-format
3600 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3601 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3602
3603 #, fuzzy, c-format
3604 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3605 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3606
3607 #, fuzzy
3608 msgid "(sensitive)"
3609 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3610
3611 #, fuzzy, c-format
3612 msgid "created: %s"
3613 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3614
3615 #, fuzzy, c-format
3616 msgid "revoked: %s"
3617 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3618
3619 #, fuzzy, c-format
3620 msgid "expired: %s"
3621 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3622
3623 #, fuzzy, c-format
3624 msgid "expires: %s"
3625 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3626
3627 #, fuzzy, c-format
3628 msgid "usage: %s"
3629 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3630
3631 msgid "card-no: "
3632 msgstr ""
3633
3634 #, fuzzy, c-format
3635 msgid "trust: %s"
3636 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3637
3638 #, c-format
3639 msgid "validity: %s"
3640 msgstr ""
3641
3642 msgid "This key has been disabled"
3643 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3644
3645 msgid ""
3646 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3647 "unless you restart the program.\n"
3648 msgstr ""
3649 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3650 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3651
3652 #, fuzzy
3653 msgid "revoked"
3654 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3655
3656 #, fuzzy
3657 msgid "expired"
3658 msgstr "expire"
3659
3660 msgid ""
3661 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3662 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3663 msgstr ""
3664 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3665 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3666
3667 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3668 msgstr ""
3669
3670 #, fuzzy
3671 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3672 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3673 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3674
3675 msgid ""
3676 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3677 "versions\n"
3678 "         of PGP to reject this key.\n"
3679 msgstr ""
3680 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3681 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3682
3683 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3684 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3685
3686 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3687 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3688
3689 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3690 msgstr ""
3691
3692 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3693 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3694
3695 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3696 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3697
3698 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3699 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3700
3701 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3702 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3703
3704 #, fuzzy, c-format
3705 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3706 msgid "Deleted %d signature.\n"
3707 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3708 msgstr[0] "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3709 msgstr[1] "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3710
3711 msgid "Nothing deleted.\n"
3712 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3713
3714 #, fuzzy
3715 msgid "invalid"
3716 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3717
3718 #, fuzzy, c-format
3719 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3720 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3721
3722 #, fuzzy, c-format
3723 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3724 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3725 msgstr[0] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3726 msgstr[1] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3727
3728 #, fuzzy, c-format
3729 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3730 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3731
3732 #, fuzzy, c-format
3733 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3734 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3735
3736 msgid ""
3737 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3738 "cause\n"
3739 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3740 msgstr ""
3741 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3742 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3743 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3744
3745 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3746 msgstr ""
3747 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3748
3749 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3750 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3751
3752 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3753 msgstr ""
3754 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3755
3756 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3757 msgstr ""
3758 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3759
3760 #, fuzzy
3761 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3762 msgstr ""
3763 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3764
3765 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3766 msgstr ""
3767 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3768 "åðáíÝëèåé!\n"
3769
3770 #, fuzzy
3771 msgid ""
3772 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3773 msgstr ""
3774 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3775 "N): "
3776
3777 #, fuzzy
3778 msgid ""
3779 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3780 "N) "
3781 msgstr ""
3782 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3783 "N): "
3784
3785 #, fuzzy
3786 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3787 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3788
3789 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3790 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3791
3792 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3793 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3794
3795 #, fuzzy, c-format
3796 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3797 msgstr ""
3798 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3799 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3800
3801 #, c-format
3802 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3803 msgstr ""
3804
3805 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3806 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3807
3808 #, fuzzy, c-format
3809 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3810 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3811
3812 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3813 msgstr ""
3814
3815 #, fuzzy
3816 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3817 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3818
3819 #, fuzzy
3820 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3821 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3822
3823 #, fuzzy
3824 msgid "Enter the notation: "
3825 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3826
3827 #, fuzzy
3828 msgid "Proceed? (y/N) "
3829 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3830
3831 #, c-format
3832 msgid "No user ID with index %d\n"
3833 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3834
3835 #, fuzzy, c-format
3836 msgid "No user ID with hash %s\n"
3837 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3838
3839 #, fuzzy, c-format
3840 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3841 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3842
3843 #, fuzzy, c-format
3844 msgid "No subkey with index %d\n"
3845 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3846
3847 #, fuzzy, c-format
3848 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3849 msgstr "user ID: \""
3850
3851 #, fuzzy, c-format
3852 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3853 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3854
3855 msgid " (non-exportable)"
3856 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3857
3858 #, c-format
3859 msgid "This signature expired on %s.\n"
3860 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3861
3862 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3863 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3864
3865 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3866 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3867
3868 #, fuzzy
3869 msgid "Not signed by you.\n"
3870 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3871
3872 #, fuzzy, c-format
3873 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3874 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3875
3876 #, fuzzy
3877 msgid " (non-revocable)"
3878 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3879
3880 #, fuzzy, c-format
3881 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3882 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3883
3884 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3885 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3886
3887 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3888 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3889
3890 msgid "no secret key\n"
3891 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3892
3893 #, c-format
3894 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3895 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3896
3897 #, c-format
3898 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3899 msgstr ""
3900 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3901
3902 #, fuzzy, c-format
3903 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3904 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3905
3906 #, fuzzy, c-format
3907 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3908 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3909
3910 #, fuzzy, c-format
3911 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3912 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3913
3914 #, fuzzy, c-format
3915 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3916 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3917
3918 #, fuzzy
3919 msgid "too many cipher preferences\n"
3920 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3921
3922 #, fuzzy
3923 msgid "too many digest preferences\n"
3924 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3925
3926 #, fuzzy
3927 msgid "too many compression preferences\n"
3928 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3929
3930 #, fuzzy, c-format
3931 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3932 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3933
3934 msgid "writing direct signature\n"
3935 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3936
3937 msgid "writing self signature\n"
3938 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3939
3940 msgid "writing key binding signature\n"
3941 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3942