e094b0741c7bc30bcc74b5569393d1c501eae265
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
5 # Designated-Translator: none
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
12 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
13 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
14 "Language: el\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #, fuzzy, c-format
20 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
21 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
22
23 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
24 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
25 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
26 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
27 #. the second vertical bar.
28 msgid "|pinentry-label|_OK"
29 msgstr ""
30
31 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
32 msgstr ""
33
34 msgid "|pinentry-label|_Yes"
35 msgstr ""
36
37 msgid "|pinentry-label|_No"
38 msgstr ""
39
40 msgid "|pinentry-label|PIN:"
41 msgstr ""
42
43 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
44 msgstr ""
45
46 #, fuzzy
47 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
48 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
49
50 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
51 msgstr ""
52
53 #, fuzzy
54 #| msgid "invalid passphrase"
55 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
56 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
57
58 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
59 #. for the quality bar.
60 msgid "Quality:"
61 msgstr ""
62
63 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
64 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
65 #. string to describe what this is about.  The length of the
66 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
67 #. translate this entry, a default english text (see source)
68 #. will be used.
69 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
70 msgstr ""
71
72 msgid ""
73 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
74 "session"
75 msgstr ""
76
77 #, fuzzy
78 msgid ""
79 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
80 "this session"
81 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
82
83 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
84 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
85 #. two %d give the current and maximum number of tries.
86 #, c-format
87 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
88 msgstr ""
89
90 #, fuzzy
91 msgid "PIN too long"
92 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
93
94 #, fuzzy
95 msgid "Passphrase too long"
96 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
97
98 #, fuzzy
99 msgid "Invalid characters in PIN"
100 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
101
102 msgid "PIN too short"
103 msgstr ""
104
105 #, fuzzy
106 msgid "Bad PIN"
107 msgstr "êáêü MPI"
108
109 #, fuzzy
110 msgid "Bad Passphrase"
111 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
112
113 #, fuzzy
114 msgid "Passphrase"
115 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
116
117 #, fuzzy, c-format
118 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
119 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
120
121 #, c-format
122 msgid "can't create `%s': %s\n"
123 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
124
125 #, c-format
126 msgid "can't open `%s': %s\n"
127 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
128
129 #, fuzzy, c-format
130 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
131 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
132
133 #, c-format
134 msgid "detected card with S/N: %s\n"
135 msgstr ""
136
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
139 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
140
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "no suitable card key found: %s\n"
143 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
144
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
147 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
148
149 #, fuzzy, c-format
150 msgid "error writing key: %s\n"
151 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
152
153 #, c-format
154 msgid ""
155 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
156 "allow this?"
157 msgstr ""
158
159 msgid "Allow"
160 msgstr ""
161
162 msgid "Deny"
163 msgstr ""
164
165 #, fuzzy, c-format
166 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
167 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
168
169 #, fuzzy
170 msgid "Please re-enter this passphrase"
171 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
172
173 #, fuzzy, c-format
174 msgid ""
175 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
176 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
177 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
178
179 msgid "does not match - try again"
180 msgstr ""
181
182 #, fuzzy, c-format
183 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
184 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
185
186 msgid "Please insert the card with serial number"
187 msgstr ""
188
189 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
190 msgstr ""
191
192 msgid "Admin PIN"
193 msgstr ""
194
195 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
196 #. used to unblock a PIN.
197 msgid "PUK"
198 msgstr ""
199
200 msgid "Reset Code"
201 msgstr ""
202
203 #, c-format
204 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
205 msgstr ""
206
207 #, fuzzy
208 msgid "Repeat this Reset Code"
209 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
210
211 #, fuzzy
212 msgid "Repeat this PUK"
213 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
214
215 #, fuzzy
216 msgid "Repeat this PIN"
217 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
218
219 #, fuzzy
220 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
221 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
222
223 #, fuzzy
224 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
225 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
226
227 #, fuzzy
228 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
229 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
230
231 #, c-format
232 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
233 msgstr ""
234
235 #, fuzzy, c-format
236 msgid "error creating temporary file: %s\n"
237 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
238
239 #, fuzzy, c-format
240 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
241 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
242
243 #, fuzzy
244 msgid "Enter new passphrase"
245 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
246
247 #, fuzzy
248 msgid "Take this one anyway"
249 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
250
251 #, c-format
252 msgid ""
253 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
254 "at least %u character long."
255 msgid_plural ""
256 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
257 "at least %u characters long."
258 msgstr[0] ""
259 msgstr[1] ""
260
261 #, c-format
262 msgid ""
263 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
264 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
265 msgid_plural ""
266 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
267 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
268 msgstr[0] ""
269 msgstr[1] ""
270
271 #, c-format
272 msgid ""
273 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
274 "a known term or match%%0Acertain pattern."
275 msgstr ""
276
277 #, c-format
278 msgid ""
279 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
280 msgstr ""
281
282 #, c-format
283 msgid ""
284 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
285 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
286 msgstr ""
287
288 msgid "Yes, protection is not needed"
289 msgstr ""
290
291 #, fuzzy, c-format
292 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
293 msgstr ""
294 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
295 "\n"
296
297 #, fuzzy
298 msgid "Please enter the new passphrase"
299 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
300
301 #, fuzzy
302 msgid ""
303 "@Options:\n"
304 " "
305 msgstr ""
306 "@\n"
307 "ÅðéëïãÝò:\n"
308 " "
309
310 msgid "run in daemon mode (background)"
311 msgstr ""
312
313 msgid "run in server mode (foreground)"
314 msgstr ""
315
316 msgid "verbose"
317 msgstr "áíáëõôéêÜ"
318
319 msgid "be somewhat more quiet"
320 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
321
322 msgid "sh-style command output"
323 msgstr ""
324
325 msgid "csh-style command output"
326 msgstr ""
327
328 #, fuzzy
329 msgid "|FILE|read options from FILE"
330 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
331
332 msgid "do not detach from the console"
333 msgstr ""
334
335 msgid "do not grab keyboard and mouse"
336 msgstr ""
337
338 #, fuzzy
339 msgid "use a log file for the server"
340 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
341
342 #, fuzzy
343 msgid "use a standard location for the socket"
344 msgstr ""
345 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
346
347 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
348 msgstr ""
349
350 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
351 msgstr ""
352
353 #, fuzzy
354 msgid "do not use the SCdaemon"
355 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
356
357 msgid "ignore requests to change the TTY"
358 msgstr ""
359
360 msgid "ignore requests to change the X display"
361 msgstr ""
362
363 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
364 msgstr ""
365
366 msgid "do not use the PIN cache when signing"
367 msgstr ""
368
369 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
370 msgstr ""
371
372 #, fuzzy
373 msgid "allow presetting passphrase"
374 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
375
376 #, fuzzy
377 #| msgid "not supported"
378 msgid "enable ssh support"
379 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
380
381 #, fuzzy
382 #| msgid "not supported"
383 msgid "enable putty support"
384 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
385
386 #, fuzzy
387 msgid "disallow the use of an external password cache"
388 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
389
390 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
391 msgstr ""
392
393 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
394 #. reporting address.  This is so that we can change the
395 #. reporting address without breaking the translations.
396 #, fuzzy
397 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
398 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
399
400 #, fuzzy
401 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
402 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
403
404 msgid ""
405 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
406 "Secret key management for GnuPG\n"
407 msgstr ""
408
409 #, c-format
410 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
411 msgstr ""
412
413 #, c-format
414 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
415 msgstr ""
416
417 #, c-format
418 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
419 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
420
421 #, c-format
422 msgid "option file `%s': %s\n"
423 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
424
425 #, c-format
426 msgid "reading options from `%s'\n"
427 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
428
429 #, c-format
430 msgid "error creating `%s': %s\n"
431 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
432
433 #, c-format
434 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
435 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
436
437 msgid "name of socket too long\n"
438 msgstr ""
439
440 #, fuzzy, c-format
441 msgid "can't create socket: %s\n"
442 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
443
444 #, c-format
445 msgid "socket name `%s' is too long\n"
446 msgstr ""
447
448 #, fuzzy
449 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
450 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
451
452 #, fuzzy
453 msgid "error getting nonce for the socket\n"
454 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
455
456 #, fuzzy, c-format
457 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
458 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
459
460 #, fuzzy, c-format
461 msgid "listen() failed: %s\n"
462 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
463
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "listening on socket `%s'\n"
466 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
467
468 #, fuzzy, c-format
469 msgid "directory `%s' created\n"
470 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
471
472 #, fuzzy, c-format
473 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
474 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
475
476 #, fuzzy, c-format
477 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
478 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
479
480 #, fuzzy, c-format
481 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
482 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
483
484 #, c-format
485 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
486 msgstr ""
487
488 #, c-format
489 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
490 msgstr ""
491
492 #, c-format
493 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
494 msgstr ""
495
496 #, c-format
497 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
498 msgstr ""
499
500 #, fuzzy, c-format
501 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
502 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
503
504 #, fuzzy, c-format
505 msgid "%s %s stopped\n"
506 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
507
508 #, fuzzy
509 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
510 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
511
512 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
513 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
514
515 #, c-format
516 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
517 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
518
519 #, fuzzy
520 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
521 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
522
523 msgid ""
524 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
525 "Password cache maintenance\n"
526 msgstr ""
527
528 msgid ""
529 "@Commands:\n"
530 " "
531 msgstr ""
532 "@ÅíôïëÝò:\n"
533 " "
534
535 msgid ""
536 "@\n"
537 "Options:\n"
538 " "
539 msgstr ""
540 "@\n"
541 "ÅðéëïãÝò:\n"
542 " "
543
544 #, fuzzy
545 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
546 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
547
548 msgid ""
549 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
550 "Secret key maintenance tool\n"
551 msgstr ""
552
553 #, fuzzy
554 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
555 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
556
557 #, fuzzy
558 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
559 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
560
561 msgid ""
562 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
563 "system."
564 msgstr ""
565
566 #, fuzzy
567 msgid ""
568 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
569 "needed to complete this operation."
570 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
571
572 #, fuzzy
573 msgid "Passphrase:"
574 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
575
576 #, fuzzy
577 msgid "cancelled\n"
578 msgstr "Áêýñùóç"
579
580 #, fuzzy, c-format
581 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
582 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
583
584 #, fuzzy, c-format
585 msgid "error opening `%s': %s\n"
586 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
587
588 #, fuzzy, c-format
589 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
590 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
591
592 #, c-format
593 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
594 msgstr ""
595
596 #, fuzzy, c-format
597 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
598 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
599
600 #, fuzzy, c-format
601 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
602 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
603
604 #, c-format
605 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
606 msgstr ""
607
608 #, fuzzy, c-format
609 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
610 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
611
612 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
613 msgstr ""
614
615 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
616 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
617 #. Pinentry to insert a line break.  The double
618 #. percent sign is actually needed because it is also
619 #. a printf format string.  If you need to insert a
620 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
621 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
622 #. certificate.
623 #, c-format
624 msgid ""
625 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
626 "certificates?"
627 msgstr ""
628
629 #, fuzzy
630 msgid "Yes"
631 msgstr "íáé|íáß"
632
633 msgid "No"
634 msgstr ""
635
636 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
637 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
638 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
639 #. needed because it is also a printf format string.  If you
640 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
641 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
642 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
643 #. as stored in the certificate.
644 #, c-format
645 msgid ""
646 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
647 "fingerprint:%%0A  %s"
648 msgstr ""
649
650 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
651 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
652 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
653 msgid "Correct"
654 msgstr ""
655
656 msgid "Wrong"
657 msgstr ""
658
659 #, c-format
660 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
661 msgstr ""
662
663 #, c-format
664 msgid ""
665 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
666 "it now."
667 msgstr ""
668
669 #, fuzzy
670 msgid "Change passphrase"
671 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
672
673 msgid "I'll change it later"
674 msgstr ""
675
676 #, fuzzy, c-format
677 msgid "error creating a pipe: %s\n"
678 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
679
680 #, fuzzy, c-format
681 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
682 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
683
684 #, fuzzy, c-format
685 msgid "error forking process: %s\n"
686 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
687
688 #, c-format
689 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
690 msgstr ""
691
692 #, fuzzy, c-format
693 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
694 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
695
696 #, fuzzy, c-format
697 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
698 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
699
700 #, c-format
701 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
702 msgstr ""
703
704 #, fuzzy, c-format
705 msgid "error running `%s': terminated\n"
706 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
707
708 #, fuzzy, c-format
709 msgid "error creating socket: %s\n"
710 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
711
712 #, fuzzy
713 msgid "host not found"
714 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
715
716 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
717 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
718
719 #, c-format
720 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
721 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
722
723 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
724 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
725
726 #, fuzzy
727 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
728 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
729
730 #, fuzzy
731 msgid "canceled by user\n"
732 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
733
734 #, fuzzy
735 msgid "problem with the agent\n"
736 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
737
738 #, c-format
739 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
740 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
741
742 #, fuzzy, c-format
743 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
744 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
745
746 #, fuzzy, c-format
747 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
748 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
749
750 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
751 msgid "yes"
752 msgstr "íáé|íáß"
753
754 msgid "yY"
755 msgstr "yY"
756
757 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
758 msgid "no"
759 msgstr "ü÷é|ï÷é"
760
761 msgid "nN"
762 msgstr "nN"
763
764 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
765 msgid "quit"
766 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
767
768 msgid "qQ"
769 msgstr "qQ"
770
771 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
772 msgid "okay|okay"
773 msgstr ""
774
775 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
776 msgid "cancel|cancel"
777 msgstr ""
778
779 msgid "oO"
780 msgstr ""
781
782 #, fuzzy
783 msgid "cC"
784 msgstr "c"
785
786 #, c-format
787 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
788 msgstr ""
789
790 #, c-format
791 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
792 msgstr ""
793
794 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
795 msgstr ""
796
797 #, c-format
798 msgid "waiting %d seconds for the agent to come up\n"
799 msgstr ""
800
801 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
802 msgstr ""
803
804 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
805 #. verbatim.  It will not be printed.
806 msgid "|audit-log-result|Good"
807 msgstr ""
808
809 msgid "|audit-log-result|Bad"
810 msgstr ""
811
812 msgid "|audit-log-result|Not supported"
813 msgstr ""
814
815 #, fuzzy
816 msgid "|audit-log-result|No certificate"
817 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
818
819 #, fuzzy
820 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
821 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
822
823 msgid "|audit-log-result|Error"
824 msgstr ""
825
826 #, fuzzy
827 msgid "|audit-log-result|Not used"
828 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
829
830 #, fuzzy
831 msgid "|audit-log-result|Okay"
832 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
833
834 #, fuzzy
835 msgid "|audit-log-result|Skipped"
836 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
837
838 #, fuzzy
839 msgid "|audit-log-result|Some"
840 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
841
842 #, fuzzy
843 msgid "Certificate chain available"
844 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
845
846 #, fuzzy
847 msgid "root certificate missing"
848 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
849
850 msgid "Data encryption succeeded"
851 msgstr ""
852
853 #, fuzzy
854 msgid "Data available"
855 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
856
857 #, fuzzy
858 msgid "Session key created"
859 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
860
861 #, fuzzy, c-format
862 msgid "algorithm: %s"
863 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
864
865 #, fuzzy, c-format
866 msgid "unsupported algorithm: %s"
867 msgstr ""
868 "\n"
869 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
870
871 #, fuzzy
872 msgid "seems to be not encrypted"
873 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
874
875 msgid "Number of recipients"
876 msgstr ""
877
878 #, c-format
879 msgid "Recipient %d"
880 msgstr ""
881
882 msgid "Data signing succeeded"
883 msgstr ""
884
885 #, fuzzy, c-format
886 msgid "data hash algorithm: %s"
887 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
888
889 #, fuzzy, c-format
890 msgid "Signer %d"
891 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
892
893 #, fuzzy, c-format
894 msgid "attr hash algorithm: %s"
895 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
896
897 msgid "Data decryption succeeded"
898 msgstr ""
899
900 #, fuzzy
901 msgid "Encryption algorithm supported"
902 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
903
904 #, fuzzy
905 msgid "Data verification succeeded"
906 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
907
908 #, fuzzy
909 msgid "Signature available"
910 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
911
912 #, fuzzy
913 msgid "Parsing data succeeded"
914 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
915
916 #, fuzzy, c-format
917 msgid "bad data hash algorithm: %s"
918 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
919
920 #, fuzzy, c-format
921 msgid "Signature %d"
922 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
923
924 #, fuzzy
925 msgid "Certificate chain valid"
926 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
927
928 #, fuzzy
929 msgid "Root certificate trustworthy"
930 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
931
932 #, fuzzy
933 msgid "no CRL found for certificate"
934 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
935
936 #, fuzzy
937 msgid "the available CRL is too old"
938 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
939
940 #, fuzzy
941 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
942 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
943
944 #, fuzzy
945 msgid "Included certificates"
946 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
947
948 msgid "No audit log entries."
949 msgstr ""
950
951 #, fuzzy
952 msgid "Unknown operation"
953 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
954
955 msgid "Gpg-Agent usable"
956 msgstr ""
957
958 msgid "Dirmngr usable"
959 msgstr ""
960
961 #, fuzzy, c-format
962 msgid "No help available for `%s'."
963 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
964
965 #, fuzzy
966 msgid "ignoring garbage line"
967 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
968
969 #, fuzzy
970 msgid "[none]"
971 msgstr "Üãíùóôï"
972
973 #, c-format
974 msgid "armor: %s\n"
975 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
976
977 msgid "invalid armor header: "
978 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
979
980 msgid "armor header: "
981 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
982
983 msgid "invalid clearsig header\n"
984 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
985
986 #, fuzzy
987 msgid "unknown armor header: "
988 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
989
990 msgid "nested clear text signatures\n"
991 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
992
993 #, fuzzy
994 msgid "unexpected armor: "
995 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
996
997 msgid "invalid dash escaped line: "
998 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
999
1000 #, fuzzy, c-format
1001 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1002 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1003
1004 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1005 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1006
1007 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1008 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1009
1010 msgid "malformed CRC\n"
1011 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1012
1013 #, fuzzy, c-format
1014 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1015 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1016
1017 #, fuzzy
1018 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1019 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1020
1021 msgid "error in trailer line\n"
1022 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1023
1024 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1025 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1026
1027 #, c-format
1028 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1029 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1030
1031 msgid ""
1032 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1033 msgstr ""
1034 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1035 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1036
1037 msgid ""
1038 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1039 "an '='\n"
1040 msgstr ""
1041 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1042 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1043
1044 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1045 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1046
1047 #, fuzzy
1048 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1049 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1050
1051 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1052 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1053
1054 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1055 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1056
1057 msgid "not human readable"
1058 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1059
1060 #, fuzzy, c-format
1061 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1062 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1063
1064 #, c-format
1065 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1066 msgstr ""
1067
1068 #, fuzzy
1069 msgid "can't do this in batch mode\n"
1070 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1071
1072 #, fuzzy
1073 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1074 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1075
1076 #, fuzzy
1077 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1078 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1079
1080 msgid "Your selection? "
1081 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1082
1083 msgid "[not set]"
1084 msgstr ""
1085
1086 #, fuzzy
1087 msgid "male"
1088 msgstr "enable"
1089
1090 #, fuzzy
1091 msgid "female"
1092 msgstr "enable"
1093
1094 #, fuzzy
1095 msgid "unspecified"
1096 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1097
1098 #, fuzzy
1099 msgid "not forced"
1100 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1101
1102 msgid "forced"
1103 msgstr ""
1104
1105 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1106 msgstr ""
1107
1108 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1109 msgstr ""
1110
1111 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1112 msgstr ""
1113
1114 msgid "Cardholder's surname: "
1115 msgstr ""
1116
1117 msgid "Cardholder's given name: "
1118 msgstr ""
1119
1120 #, c-format
1121 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1122 msgstr ""
1123
1124 #, fuzzy
1125 msgid "URL to retrieve public key: "
1126 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1127
1128 #, c-format
1129 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1130 msgstr ""
1131
1132 #, fuzzy, c-format
1133 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1134 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1135
1136 #, c-format
1137 msgid "error reading `%s': %s\n"
1138 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1139
1140 #, fuzzy, c-format
1141 msgid "error writing `%s': %s\n"
1142 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1143
1144 msgid "Login data (account name): "
1145 msgstr ""
1146
1147 #, c-format
1148 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1149 msgstr ""
1150
1151 msgid "Private DO data: "
1152 msgstr ""
1153
1154 #, c-format
1155 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1156 msgstr ""
1157
1158 #, fuzzy
1159 msgid "Language preferences: "
1160 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1161
1162 #, fuzzy
1163 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1164 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1165
1166 #, fuzzy
1167 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1168 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1169
1170 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1171 msgstr ""
1172
1173 #, fuzzy
1174 msgid "Error: invalid response.\n"
1175 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1176
1177 #, fuzzy
1178 msgid "CA fingerprint: "
1179 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1180
1181 #, fuzzy
1182 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1183 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1184
1185 #, fuzzy, c-format
1186 msgid "key operation not possible: %s\n"
1187 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1188
1189 #, fuzzy
1190 msgid "not an OpenPGP card"
1191 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1192
1193 #, fuzzy, c-format
1194 msgid "error getting current key info: %s\n"
1195 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1196
1197 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1198 msgstr ""
1199
1200 msgid ""
1201 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1202 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1203 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1204 msgstr ""
1205
1206 #, fuzzy, c-format
1207 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1208 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1209
1210 #, fuzzy, c-format
1211 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1212 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1213
1214 #, fuzzy, c-format
1215 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1216 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1217
1218 #, c-format
1219 msgid "rounded up to %u bits\n"
1220 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1221
1222 #, c-format
1223 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1224 msgstr ""
1225
1226 #, c-format
1227 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1228 msgstr ""
1229
1230 #, fuzzy, c-format
1231 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1232 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1233
1234 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1235 msgstr ""
1236
1237 #, fuzzy
1238 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
1239 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1240
1241 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1242 msgstr ""
1243
1244 #, c-format
1245 msgid ""
1246 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1247 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1248 "You should change them using the command --change-pin\n"
1249 msgstr ""
1250
1251 #, fuzzy
1252 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1253 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1254
1255 #, fuzzy
1256 msgid "   (1) Signature key\n"
1257 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1258
1259 #, fuzzy
1260 msgid "   (2) Encryption key\n"
1261 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1262
1263 msgid "   (3) Authentication key\n"
1264 msgstr ""
1265
1266 msgid "Invalid selection.\n"
1267 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1268
1269 #, fuzzy
1270 msgid "Please select where to store the key:\n"
1271 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1272
1273 #, fuzzy
1274 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1275 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1276
1277 #, fuzzy
1278 msgid "secret parts of key are not available\n"
1279 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1280
1281 #, fuzzy
1282 msgid "secret key already stored on a card\n"
1283 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1284
1285 #, fuzzy, c-format
1286 msgid "error writing key to card: %s\n"
1287 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1288
1289 msgid "quit this menu"
1290 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1291
1292 #, fuzzy
1293 msgid "show admin commands"
1294 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1295
1296 msgid "show this help"
1297 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1298
1299 #, fuzzy
1300 msgid "list all available data"
1301 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1302
1303 msgid "change card holder's name"
1304 msgstr ""
1305
1306 msgid "change URL to retrieve key"
1307 msgstr ""
1308
1309 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1310 msgstr ""
1311
1312 #, fuzzy
1313 msgid "change the login name"
1314 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1315
1316 #, fuzzy
1317 msgid "change the language preferences"
1318 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1319
1320 msgid "change card holder's sex"
1321 msgstr ""
1322
1323 #, fuzzy
1324 msgid "change a CA fingerprint"
1325 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1326
1327 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1328 msgstr ""
1329
1330 #, fuzzy
1331 msgid "generate new keys"
1332 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1333
1334 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1335 msgstr ""
1336
1337 msgid "verify the PIN and list all data"
1338 msgstr ""
1339
1340 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1341 msgstr ""
1342
1343 msgid "gpg/card> "
1344 msgstr ""
1345
1346 #, fuzzy
1347 msgid "Admin-only command\n"
1348 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1349
1350 #, fuzzy
1351 msgid "Admin commands are allowed\n"
1352 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1353
1354 #, fuzzy
1355 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1356 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1357
1358 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1359 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1360
1361 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1362 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1363
1364 #, c-format
1365 msgid "can't open `%s'\n"
1366 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1367
1368 #, fuzzy, c-format
1369 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1370 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1371
1372 #, c-format
1373 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1374 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1375
1376 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1377 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1378
1379 #, fuzzy
1380 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1381 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1382
1383 #, fuzzy
1384 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1385 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1386
1387 #, fuzzy
1388 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1389 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1390
1391 #, c-format
1392 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1393 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1394
1395 msgid "ownertrust information cleared\n"
1396 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1397
1398 #, c-format
1399 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1400 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1401
1402 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1403 msgstr ""
1404 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1405
1406 #, c-format
1407 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1408 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1409
1410 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1411 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1412
1413 #, c-format
1414 msgid "using cipher %s\n"
1415 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1416
1417 #, c-format
1418 msgid "`%s' already compressed\n"
1419 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1420
1421 #, c-format
1422 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1423 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1424
1425 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1426 msgstr ""
1427 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1428 "pgp2\n"
1429
1430 #, c-format
1431 msgid "reading from `%s'\n"
1432 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1433
1434 msgid ""
1435 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1436 msgstr ""
1437 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1438 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1439
1440 #, fuzzy, c-format
1441 msgid ""
1442 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1443 msgstr ""
1444 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1445 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1446
1447 #, fuzzy, c-format
1448 msgid ""
1449 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1450 "preferences\n"
1451 msgstr ""
1452 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1453 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1454
1455 #, c-format
1456 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1457 msgstr ""
1458 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1459 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1460
1461 #, c-format
1462 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1463 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1464
1465 #, c-format
1466 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1467 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1468
1469 #, c-format
1470 msgid "%s encrypted data\n"
1471 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1472
1473 #, c-format
1474 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1475 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1476
1477 msgid ""
1478 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1479 msgstr ""
1480 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1481 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1482
1483 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1484 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1485
1486 msgid "no remote program execution supported\n"
1487 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1488
1489 msgid ""
1490 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1491 msgstr ""
1492 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1493 "áñ÷åßïõ\n"
1494
1495 #, fuzzy
1496 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1497 msgstr ""
1498 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1499
1500 #, fuzzy, c-format
1501 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1502 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1503
1504 #, fuzzy, c-format
1505 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1506 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1507
1508 #, c-format
1509 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1510 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1511
1512 msgid "unnatural exit of external program\n"
1513 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1514
1515 msgid "unable to execute external program\n"
1516 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1517
1518 #, c-format
1519 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1520 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1521
1522 #, c-format
1523 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1524 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1525
1526 #, c-format
1527 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1528 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1529
1530 #, fuzzy
1531 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1532 msgstr ""
1533 "\n"
1534 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1535 "\n"
1536
1537 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1538 msgstr ""
1539
1540 #, fuzzy
1541 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1542 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1543
1544 #, fuzzy
1545 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1546 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1547
1548 #, fuzzy
1549 msgid "remove unusable parts from key during export"
1550 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1551
1552 msgid "remove as much as possible from key during export"
1553 msgstr ""
1554
1555 msgid "export keys in an S-expression based format"
1556 msgstr ""
1557
1558 #, fuzzy
1559 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1560 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1561
1562 #, fuzzy, c-format
1563 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1564 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1565
1566 #, fuzzy, c-format
1567 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1568 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1569
1570 #, fuzzy, c-format
1571 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1572 msgstr ""
1573 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1574
1575 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1576 msgstr ""
1577
1578 #, fuzzy, c-format
1579 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1580 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1581
1582 #, fuzzy, c-format
1583 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1584 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1585
1586 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1587 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1588
1589 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1590 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1591
1592 #, fuzzy
1593 msgid "[User ID not found]"
1594 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1595
1596 #, fuzzy, c-format
1597 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1598 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1599
1600 #, c-format
1601 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1602 msgstr ""
1603
1604 #, fuzzy, c-format
1605 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1606 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1607
1608 #, fuzzy
1609 msgid "No fingerprint"
1610 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1611
1612 #, fuzzy, c-format
1613 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1614 msgstr ""
1615 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1616
1617 #, fuzzy, c-format
1618 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1619 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1620
1621 #, fuzzy, c-format
1622 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1623 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1624
1625 #, fuzzy
1626 msgid "make a signature"
1627 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1628
1629 #, fuzzy
1630 msgid "make a clear text signature"
1631 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1632
1633 msgid "make a detached signature"
1634 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1635
1636 msgid "encrypt data"
1637 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1638
1639 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1640 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1641
1642 msgid "decrypt data (default)"
1643 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1644
1645 msgid "verify a signature"
1646 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1647
1648 msgid "list keys"
1649 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1650
1651 msgid "list keys and signatures"
1652 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1653
1654 #, fuzzy
1655 msgid "list and check key signatures"
1656 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1657
1658 msgid "list keys and fingerprints"
1659 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1660
1661 msgid "list secret keys"
1662 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1663
1664 msgid "generate a new key pair"
1665 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1666
1667 msgid "generate a revocation certificate"
1668 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1669
1670 msgid "remove keys from the public keyring"
1671 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1672
1673 msgid "remove keys from the secret keyring"
1674 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1675
1676 msgid "sign a key"
1677 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1678
1679 msgid "sign a key locally"
1680 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1681
1682 msgid "sign or edit a key"
1683 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1684
1685 #, fuzzy
1686 msgid "change a passphrase"
1687 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
1688
1689 msgid "export keys"
1690 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1691
1692 msgid "export keys to a key server"
1693 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1694
1695 msgid "import keys from a key server"
1696 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1697
1698 msgid "search for keys on a key server"
1699 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1700
1701 msgid "update all keys from a keyserver"
1702 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1703
1704 msgid "import/merge keys"
1705 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1706
1707 msgid "print the card status"
1708 msgstr ""
1709
1710 msgid "change data on a card"
1711 msgstr ""
1712
1713 msgid "change a card's PIN"
1714 msgstr ""
1715
1716 msgid "update the trust database"
1717 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1718
1719 #, fuzzy
1720 msgid "print message digests"
1721 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1722
1723 msgid "run in server mode"
1724 msgstr ""
1725
1726 msgid "create ascii armored output"
1727 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1728
1729 #, fuzzy
1730 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1731 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1732
1733 #, fuzzy
1734 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1735 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1736
1737 #, fuzzy
1738 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1739 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1740
1741 msgid "use canonical text mode"
1742 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1743
1744 #, fuzzy
1745 msgid "|FILE|write output to FILE"
1746 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1747
1748 msgid "do not make any changes"
1749 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1750
1751 msgid "prompt before overwriting"
1752 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1753
1754 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1755 msgstr ""
1756
1757 msgid ""
1758 "@\n"
1759 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1760 msgstr ""
1761 "@\n"
1762 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1763
1764 msgid ""
1765 "@\n"
1766 "Examples:\n"
1767 "\n"
1768 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1769 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1770 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1771 " --list-keys [names]        show keys\n"
1772 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1773 msgstr ""
1774 "@\n"
1775 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1776 "\n"
1777 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1778 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1779 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1780 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1781 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1782
1783 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1784 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1785
1786 #, fuzzy
1787 #| msgid ""
1788 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1789 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1790 #| "default operation depends on the input data\n"
1791 msgid ""
1792 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1793 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1794 "Default operation depends on the input data\n"
1795 msgstr ""
1796 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1797 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1798 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1799
1800 msgid ""
1801 "\n"
1802 "Supported algorithms:\n"
1803 msgstr ""
1804 "\n"
1805 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1806
1807 msgid "Pubkey: "
1808 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1809
1810 msgid "Cipher: "
1811 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1812
1813 msgid "Hash: "
1814 msgstr "Hash: "
1815
1816 msgid "Compression: "
1817 msgstr "Óõìðßåóç: "
1818
1819 msgid "usage: gpg [options] "
1820 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1821
1822 msgid "conflicting commands\n"
1823 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1824
1825 #, fuzzy, c-format
1826 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1827 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1828
1829 #, fuzzy, c-format
1830 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1831 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1832
1833 #, fuzzy, c-format
1834 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1835 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1836
1837 #, fuzzy, c-format
1838 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1839 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1840
1841 #, fuzzy, c-format
1842 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1843 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1844
1845 #, fuzzy, c-format
1846 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1847 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1848
1849 #, fuzzy, c-format
1850 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1851 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1852
1853 #, fuzzy, c-format
1854 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1855 msgstr ""
1856 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1857
1858 #, fuzzy, c-format
1859 msgid ""
1860 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1861 msgstr ""
1862 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1863
1864 #, fuzzy, c-format
1865 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1866 msgstr ""
1867 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1868
1869 #, fuzzy, c-format
1870 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1871 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1872
1873 #, fuzzy, c-format
1874 msgid ""
1875 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1876 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1877
1878 #, fuzzy, c-format
1879 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1880 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1881
1882 #, fuzzy, c-format
1883 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1884 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1885
1886 msgid "display photo IDs during key listings"
1887 msgstr ""
1888
1889 msgid "show policy URLs during signature listings"
1890 msgstr ""
1891
1892 #, fuzzy
1893 msgid "show all notations during signature listings"
1894 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1895
1896 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1897 msgstr ""
1898
1899 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1900 msgstr ""
1901
1902 #, fuzzy
1903 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1904 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1905
1906 msgid "show user ID validity during key listings"
1907 msgstr ""
1908
1909 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1910 msgstr ""
1911
1912 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1913 msgstr ""
1914
1915 #, fuzzy
1916 msgid "show the keyring name in key listings"
1917 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1918
1919 #, fuzzy
1920 msgid "show expiration dates during signature listings"
1921 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1922
1923 #, c-format
1924 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1925 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1926
1927 #, c-format
1928 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1929 msgstr ""
1930
1931 #, c-format
1932 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1933 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1934
1935 #, fuzzy, c-format
1936 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1937 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1938
1939 #, fuzzy, c-format
1940 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1941 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1942
1943 #, fuzzy
1944 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1945 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1946
1947 #, fuzzy, c-format
1948 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1949 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1950
1951 #, fuzzy
1952 msgid "invalid keyserver options\n"
1953 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1954
1955 #, c-format
1956 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1957 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1958
1959 msgid "invalid import options\n"
1960 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1961
1962 #, c-format
1963 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1964 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1965
1966 msgid "invalid export options\n"
1967 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1968
1969 #, fuzzy, c-format
1970 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1971 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1972
1973 #, fuzzy
1974 msgid "invalid list options\n"
1975 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1976
1977 msgid "display photo IDs during signature verification"
1978 msgstr ""
1979
1980 msgid "show policy URLs during signature verification"
1981 msgstr ""
1982
1983 #, fuzzy
1984 msgid "show all notations during signature verification"
1985 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1986
1987 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1988 msgstr ""
1989
1990 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1991 msgstr ""
1992
1993 #, fuzzy
1994 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1995 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1996
1997 #, fuzzy
1998 msgid "show user ID validity during signature verification"
1999 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2000
2001 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2002 msgstr ""
2003
2004 #, fuzzy
2005 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2006 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2007
2008 msgid "validate signatures with PKA data"
2009 msgstr ""
2010
2011 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2012 msgstr ""
2013
2014 #, fuzzy, c-format
2015 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2016 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2017
2018 #, fuzzy
2019 msgid "invalid verify options\n"
2020 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2021
2022 #, c-format
2023 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2024 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2025
2026 #, fuzzy, c-format
2027 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2028 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2029
2030 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2031 msgstr ""
2032
2033 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2034 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2035
2036 #, c-format
2037 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2038 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2039
2040 #, c-format
2041 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2042 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2043
2044 #, c-format
2045 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2046 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2047
2048 #, fuzzy, c-format
2049 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2050 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2051
2052 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2053 msgstr ""
2054 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2055
2056 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2057 msgstr ""
2058 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2059 "êáôÜóôáóç\n"
2060
2061 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2062 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2063
2064 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2065 msgstr ""
2066 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2067
2068 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2069 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2070
2071 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2072 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2073
2074 #, fuzzy
2075 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2076 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2077
2078 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2079 msgstr ""
2080 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2081 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2082
2083 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2084 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2085
2086 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2087 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2088
2089 #, fuzzy
2090 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2091 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2092
2093 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2094 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2095
2096 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2097 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2098
2099 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2100 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2101
2102 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2103 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2104
2105 msgid "invalid default preferences\n"
2106 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2107
2108 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2109 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2110
2111 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2112 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2113
2114 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2115 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2116
2117 #, c-format
2118 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2119 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2120
2121 #, fuzzy, c-format
2122 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2123 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2124
2125 #, fuzzy, c-format
2126 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2127 msgstr ""
2128 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2129
2130 #, fuzzy, c-format
2131 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2132 msgstr ""
2133 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2134
2135 #, c-format
2136 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2137 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2138
2139 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2140 msgstr ""
2141 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2142 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2143
2144 msgid "--store [filename]"
2145 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2146
2147 msgid "--symmetric [filename]"
2148 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2149
2150 #, fuzzy, c-format
2151 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2152 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2153
2154 msgid "--encrypt [filename]"
2155 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2156
2157 #, fuzzy
2158 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2159 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2160
2161 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2162 msgstr ""
2163
2164 #, fuzzy, c-format
2165 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2166 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2167
2168 msgid "--sign [filename]"
2169 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2170
2171 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2172 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2173
2174 #, fuzzy
2175 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2176 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2177
2178 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2179 msgstr ""
2180
2181 #, fuzzy, c-format
2182 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2183 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2184
2185 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2186 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2187
2188 msgid "--clearsign [filename]"
2189 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2190
2191 msgid "--decrypt [filename]"
2192 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2193
2194 msgid "--sign-key user-id"
2195 msgstr "--sign-key user-id"
2196
2197 msgid "--lsign-key user-id"
2198 msgstr "--lsign-key user-id"
2199
2200 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2201 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2202
2203 #, fuzzy
2204 msgid "--passwd <user-id>"
2205 msgstr "--sign-key user-id"
2206
2207 #, c-format
2208 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2209 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2210
2211 #, c-format
2212 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2213 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2214
2215 #, c-format
2216 msgid "key export failed: %s\n"
2217 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2218
2219 #, c-format
2220 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2221 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2222
2223 #, c-format
2224 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2225 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2226
2227 #, c-format
2228 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2229 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2230
2231 #, c-format
2232 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2233 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2234
2235 #, c-format
2236 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2237 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2238
2239 msgid "[filename]"
2240 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2241
2242 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2243 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2244
2245 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2246 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2247
2248 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2249 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2250
2251 #, fuzzy
2252 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2253 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2254
2255 #, fuzzy
2256 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2257 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2258
2259 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2260 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2261
2262 msgid "|FD|write status info to this FD"
2263 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2264
2265 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2266 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2267
2268 #, fuzzy
2269 msgid ""
2270 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2271 "Check signatures against known trusted keys\n"
2272 msgstr ""
2273 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2274 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2275
2276 msgid "No help available"
2277 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2278
2279 #, c-format
2280 msgid "No help available for `%s'"
2281 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2282
2283 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2284 msgstr ""
2285
2286 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2287 msgstr ""
2288
2289 #, fuzzy
2290 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2291 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2292
2293 #, fuzzy
2294 msgid "do not update the trustdb after import"
2295 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2296
2297 #, fuzzy
2298 msgid "create a public key when importing a secret key"
2299 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2300
2301 msgid "only accept updates to existing keys"
2302 msgstr ""
2303
2304 #, fuzzy
2305 msgid "remove unusable parts from key after import"
2306 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2307
2308 msgid "remove as much as possible from key after import"
2309 msgstr ""
2310
2311 #, c-format
2312 msgid "skipping block of type %d\n"
2313 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2314
2315 #, fuzzy, c-format
2316 msgid "%lu keys processed so far\n"
2317 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2318
2319 #, c-format
2320 msgid "Total number processed: %lu\n"
2321 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2322
2323 #, c-format
2324 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2325 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2326
2327 #, c-format
2328 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2329 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2330
2331 #, c-format
2332 msgid "              imported: %lu"
2333 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2334
2335 #, c-format
2336 msgid "             unchanged: %lu\n"
2337 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2338
2339 #, c-format
2340 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2341 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2342
2343 #, c-format
2344 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2345 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2346
2347 #, c-format
2348 msgid "        new signatures: %lu\n"
2349 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2350
2351 #, c-format
2352 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2353 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2354
2355 #, c-format
2356 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2357 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2358
2359 #, c-format
2360 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2361 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2362
2363 #, c-format
2364 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2365 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2366
2367 #, c-format
2368 msgid "          not imported: %lu\n"
2369 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2370
2371 #, fuzzy, c-format
2372 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2373 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2374
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2377 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2378
2379 #, c-format
2380 msgid ""
2381 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2382 "algorithms on these user IDs:\n"
2383 msgstr ""
2384
2385 #, c-format
2386 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2387 msgstr ""
2388
2389 #, fuzzy, c-format
2390 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2391 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2392
2393 #, c-format
2394 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2395 msgstr ""
2396
2397 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2398 msgstr ""
2399
2400 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2401 msgstr ""
2402
2403 #, c-format
2404 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2405 msgstr ""
2406
2407 #, fuzzy, c-format
2408 msgid "key %s: no user ID\n"
2409 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2410
2411 #, fuzzy, c-format
2412 msgid "key %s: %s\n"
2413 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
2414
2415 msgid "rejected by import filter"
2416 msgstr ""
2417
2418 #, fuzzy, c-format
2419 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2420 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2421
2422 #, fuzzy, c-format
2423 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2424 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2425
2426 #, fuzzy, c-format
2427 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2428 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2429
2430 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2431 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2432
2433 #, fuzzy, c-format
2434 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2435 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2436
2437 #, fuzzy, c-format
2438 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2439 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2440
2441 #, c-format
2442 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2443 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2444
2445 #, c-format
2446 msgid "writing to `%s'\n"
2447 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2448
2449 #, c-format
2450 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2451 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2452
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2455 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2456
2457 #, fuzzy, c-format
2458 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2459 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2460
2461 #, fuzzy, c-format
2462 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2463 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2464
2465 #, fuzzy, c-format
2466 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2467 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2468
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2471 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2472
2473 #, fuzzy, c-format
2474 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2475 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2476
2477 #, fuzzy, c-format
2478 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2479 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2480
2481 #, fuzzy, c-format
2482 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2483 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2484
2485 #, fuzzy, c-format
2486 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2487 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2488
2489 #, fuzzy, c-format
2490 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2491 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2492
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2495 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2496
2497 #, fuzzy, c-format
2498 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2499 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2500
2501 #, fuzzy, c-format
2502 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2503 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2504
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2507 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2508
2509 #, fuzzy, c-format
2510 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2511 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2512
2513 #, fuzzy, c-format
2514 msgid "secret key %s: %s\n"
2515 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2516
2517 #, fuzzy
2518 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2519 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2520
2521 #, fuzzy, c-format
2522 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2523 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2524
2525 #, c-format
2526 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2527 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2528
2529 #, fuzzy, c-format
2530 msgid "key %s: secret key imported\n"
2531 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2532
2533 #, fuzzy, c-format
2534 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2535 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2536
2537 #, fuzzy, c-format
2538 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2539 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2540
2541 #, fuzzy, c-format
2542 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2543 msgstr ""
2544 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2545 "áíÜêëçóçò\n"
2546
2547 #, fuzzy, c-format
2548 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2549 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2550
2551 #, fuzzy, c-format
2552 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2553 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2554
2555 #, fuzzy, c-format
2556 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2557 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2558
2559 #, fuzzy, c-format
2560 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2561 msgstr ""
2562 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
2563 "\"%s\"\n"
2564
2565 #, fuzzy, c-format
2566 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2567 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2568
2569 #, fuzzy, c-format
2570 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2571 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2572
2573 #, fuzzy, c-format
2574 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2575 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2576
2577 #, fuzzy, c-format
2578 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2579 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2580
2581 #, fuzzy, c-format
2582 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2583 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2584
2585 #, fuzzy, c-format
2586 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2587 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2588
2589 #, fuzzy, c-format
2590 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2591 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2592
2593 #, fuzzy, c-format
2594 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2595 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2596
2597 #, fuzzy, c-format
2598 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2599 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2600
2601 #, fuzzy, c-format
2602 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2603 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2604
2605 #, fuzzy, c-format
2606 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2607 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2608
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2611 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2612
2613 #, fuzzy, c-format
2614 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2615 msgstr ""
2616 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2617
2618 #, fuzzy, c-format
2619 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2620 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2621
2622 #, fuzzy, c-format
2623 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2624 msgstr ""
2625 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2626
2627 #, fuzzy, c-format
2628 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2629 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2630
2631 #, fuzzy, c-format
2632 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2633 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2634
2635 #, fuzzy, c-format
2636 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2637 msgstr ""
2638 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
2639 "%08lX\n"
2640
2641 #, fuzzy, c-format
2642 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2643 msgstr ""
2644 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2645 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2646
2647 #, fuzzy, c-format
2648 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2649 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2650
2651 #, fuzzy, c-format
2652 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2653 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2654
2655 #, fuzzy
2656 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2657 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2658
2659 #, fuzzy
2660 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2661 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2662
2663 #, fuzzy
2664 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2665 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2666
2667 #, c-format
2668 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2669 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2670
2671 #, c-format
2672 msgid "keyring `%s' created\n"
2673 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2674
2675 #, fuzzy, c-format
2676 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2677 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2678
2679 #, c-format
2680 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2681 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2682
2683 msgid "[revocation]"
2684 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2685
2686 msgid "[self-signature]"
2687 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2688
2689 msgid "1 bad signature\n"
2690 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2691
2692 #, c-format
2693 msgid "%d bad signatures\n"
2694 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2695
2696 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2697 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2698
2699 #, c-format
2700 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2701 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2702
2703 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2704 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2705
2706 #, c-format
2707 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2708 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2709
2710 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2711 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2712
2713 #, c-format
2714 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2715 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2716
2717 #, fuzzy
2718 msgid ""
2719 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2720 "keys\n"
2721 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2722 "etc.)\n"
2723 msgstr ""
2724 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2725 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2726 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2727 "\n"
2728
2729 #, fuzzy, c-format
2730 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2731 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2732
2733 #, fuzzy, c-format
2734 msgid "  %d = I trust fully\n"
2735 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2736
2737 msgid ""
2738 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2739 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2740 "trust signatures on your behalf.\n"
2741 msgstr ""
2742
2743 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2744 msgstr ""
2745
2746 #, c-format
2747 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2748 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2749
2750 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2751 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2752
2753 msgid "  Unable to sign.\n"
2754 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2755
2756 #, c-format
2757 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2758 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2759
2760 #, c-format
2761 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2762 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2763
2764 #, fuzzy, c-format
2765 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2766 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2767
2768 #, fuzzy
2769 msgid "Sign it? (y/N) "
2770 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2771
2772 #, c-format
2773 msgid ""
2774 "The self-signature on \"%s\"\n"
2775 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2776 msgstr ""
2777 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2778 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2779
2780 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2781 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2782
2783 #, c-format
2784 msgid ""
2785 "Your current signature on \"%s\"\n"
2786 "has expired.\n"
2787 msgstr ""
2788 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2789 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2790
2791 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2792 msgstr ""
2793 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2794
2795 #, c-format
2796 msgid ""
2797 "Your current signature on \"%s\"\n"
2798 "is a local signature.\n"
2799 msgstr ""
2800 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2801 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2802
2803 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2804 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2805
2806 #, fuzzy, c-format
2807 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2808 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2809
2810 #, fuzzy, c-format
2811 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2812 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2813
2814 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2815 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2816
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2819 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2820
2821 msgid "This key has expired!"
2822 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2823
2824 #, c-format
2825 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2826 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2827
2828 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2829 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2830
2831 msgid ""
2832 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2833 "mode.\n"
2834 msgstr ""
2835 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2836 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2837
2838 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2839 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2840
2841 msgid ""
2842 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2843 "belongs\n"
2844 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2845 msgstr ""
2846 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2847 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2848 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2849
2850 #, c-format
2851 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2852 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2853
2854 #, c-format
2855 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2856 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2857
2858 #, c-format
2859 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2860 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2861
2862 #, c-format
2863 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2864 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2865
2866 #, fuzzy
2867 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2868 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2869
2870 #, fuzzy, c-format
2871 msgid ""
2872 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2873 "key \"%s\" (%s)\n"
2874 msgstr ""
2875 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2876 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2877
2878 #, fuzzy
2879 msgid "This will be a self-signature.\n"
2880 msgstr ""
2881 "\n"
2882 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2883
2884 #, fuzzy
2885 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2886 msgstr ""
2887 "\n"
2888 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2889
2890 #, fuzzy
2891 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2892 msgstr ""
2893 "\n"
2894 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2895 "\n"
2896
2897 #, fuzzy
2898 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2899 msgstr ""
2900 "\n"
2901 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2902
2903 #, fuzzy
2904 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2905 msgstr ""
2906 "\n"
2907 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2908 "\n"
2909
2910 #, fuzzy
2911 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2912 msgstr ""
2913 "\n"
2914 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2915
2916 #, fuzzy
2917 msgid "I have checked this key casually.\n"
2918 msgstr ""
2919 "\n"
2920 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2921
2922 #, fuzzy
2923 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2924 msgstr ""
2925 "\n"
2926 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2927
2928 #, fuzzy
2929 msgid "Really sign? (y/N) "
2930 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2931
2932 #, c-format
2933 msgid "signing failed: %s\n"
2934 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2935
2936 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2937 msgstr ""
2938
2939 msgid "This key is not protected.\n"
2940 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2941
2942 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2943 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2944
2945 #, fuzzy
2946 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2947 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2948
2949 msgid "Key is protected.\n"
2950 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2951
2952 #, c-format
2953 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2954 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2955
2956 msgid ""
2957 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2958 "\n"
2959 msgstr ""
2960 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2961 "\n"
2962
2963 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2964 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
2965
2966 msgid ""
2967 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2968 "\n"
2969 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2970
2971 #, fuzzy
2972 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2973 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2974
2975 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2976 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2977
2978 msgid "save and quit"
2979 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2980
2981 #, fuzzy
2982 msgid "show key fingerprint"
2983 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2984
2985 msgid "list key and user IDs"
2986 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2987
2988 msgid "select user ID N"
2989 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2990
2991 #, fuzzy
2992 msgid "select subkey N"
2993 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2994
2995 #, fuzzy
2996 msgid "check signatures"
2997 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
2998
2999 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3000 msgstr ""
3001
3002 #, fuzzy
3003 msgid "sign selected user IDs locally"
3004 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3005
3006 #, fuzzy
3007 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3008 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3009
3010 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3011 msgstr ""
3012
3013 msgid "add a user ID"
3014 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3015
3016 msgid "add a photo ID"
3017 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3018
3019 #, fuzzy
3020 msgid "delete selected user IDs"
3021 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3022
3023 #, fuzzy
3024 msgid "add a subkey"
3025 msgstr "addkey"
3026
3027 msgid "add a key to a smartcard"
3028 msgstr ""
3029
3030 msgid "move a key to a smartcard"
3031 msgstr ""
3032
3033 msgid "move a backup key to a smartcard"
3034 msgstr ""
3035
3036 #, fuzzy
3037 msgid "delete selected subkeys"
3038 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3039
3040 msgid "add a revocation key"
3041 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3042
3043 #, fuzzy
3044 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3045 msgstr ""
3046 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3047
3048 #, fuzzy
3049 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3050 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3051
3052 #, fuzzy
3053 msgid "flag the selected user ID as primary"
3054 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3055
3056 #, fuzzy
3057 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3058 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3059
3060 msgid "list preferences (expert)"
3061 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3062
3063 msgid "list preferences (verbose)"
3064 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3065
3066 #, fuzzy
3067 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3068 msgstr ""
3069 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3070
3071 #, fuzzy
3072 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3073 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3074
3075 #, fuzzy
3076 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3077 msgstr ""
3078 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3079
3080 msgid "change the passphrase"
3081 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3082
3083 msgid "change the ownertrust"
3084 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3085
3086 #, fuzzy
3087 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3088 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3089
3090 #, fuzzy
3091 msgid "revoke selected user IDs"
3092 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3093
3094 #, fuzzy
3095 msgid "revoke key or selected subkeys"
3096 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3097
3098 #, fuzzy
3099 msgid "enable key"
3100 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3101
3102 #, fuzzy
3103 msgid "disable key"
3104 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3105
3106 #, fuzzy
3107 msgid "show selected photo IDs"
3108 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3109
3110 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3111 msgstr ""
3112
3113 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3114 msgstr ""
3115
3116 #, fuzzy, c-format
3117 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3118 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3119
3120 msgid "Secret key is available.\n"
3121 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3122
3123 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3124 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3125
3126 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3127 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3128
3129 msgid ""
3130 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3131 "(lsign),\n"
3132 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3133 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3134 msgstr ""
3135
3136 msgid "Key is revoked."
3137 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3138
3139 #, fuzzy
3140 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3141 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3142
3143 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3144 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3145
3146 #, fuzzy, c-format
3147 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3148 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3149
3150 #, c-format
3151 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3152 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3153
3154 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3155 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3156
3157 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3158 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3159
3160 #, fuzzy
3161 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3162 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3163
3164 #, fuzzy
3165 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3166 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3167
3168 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3169 #. moving the key and not about removing it.
3170 #, fuzzy
3171 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3172 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3173
3174 #, fuzzy
3175 msgid "You must select exactly one key.\n"
3176 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3177
3178 msgid "Command expects a filename argument\n"
3179 msgstr ""
3180
3181 #, fuzzy, c-format
3182 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3183 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3184
3185 #, fuzzy, c-format
3186 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3187 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3188
3189 msgid "You must select at least one key.\n"
3190 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3191
3192 #, fuzzy
3193 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3194 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3195
3196 #, fuzzy
3197 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3198 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3199
3200 #, fuzzy
3201 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3202 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3203
3204 #, fuzzy
3205 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3206 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3207
3208 #, fuzzy
3209 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3210 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3211
3212 #, fuzzy
3213 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3214 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3215
3216 #, fuzzy
3217 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3218 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3219
3220 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3221 msgstr ""
3222
3223 #, fuzzy
3224 msgid "Set preference list to:\n"
3225 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3226
3227 #, fuzzy
3228 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3229 msgstr ""
3230 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3231
3232 #, fuzzy
3233 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3234 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3235
3236 #, fuzzy
3237 msgid "Save changes? (y/N) "
3238 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3239
3240 #, fuzzy
3241 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3242 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3243
3244 #, c-format
3245 msgid "update failed: %s\n"
3246 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3247
3248 #, c-format
3249 msgid "update secret failed: %s\n"
3250 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3251
3252 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3253 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3254
3255 msgid "Digest: "
3256 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3257
3258 msgid "Features: "
3259 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3260
3261 msgid "Keyserver no-modify"
3262 msgstr ""
3263
3264 msgid "Preferred keyserver: "
3265 msgstr ""
3266
3267 #, fuzzy
3268 msgid "Notations: "
3269 msgstr "Óçìåßùóç: "
3270
3271 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3272 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3273
3274 #, fuzzy, c-format
3275 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3276 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3277
3278 #, fuzzy, c-format
3279 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3280 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3281
3282 #, fuzzy
3283 msgid "(sensitive)"
3284 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3285
3286 #, fuzzy, c-format
3287 msgid "created: %s"
3288 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3289
3290 #, fuzzy, c-format
3291 msgid "revoked: %s"
3292 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3293
3294 #, fuzzy, c-format
3295 msgid "expired: %s"
3296 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3297
3298 #, fuzzy, c-format
3299 msgid "expires: %s"
3300 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3301
3302 #, fuzzy, c-format
3303 msgid "usage: %s"
3304 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3305
3306 #, fuzzy, c-format
3307 msgid "trust: %s"
3308 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3309
3310 #, c-format
3311 msgid "validity: %s"
3312 msgstr ""
3313
3314 msgid "This key has been disabled"
3315 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3316
3317 msgid "card-no: "
3318 msgstr ""
3319
3320 msgid ""
3321 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3322 "unless you restart the program.\n"
3323 msgstr ""
3324 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3325 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3326
3327 #, fuzzy
3328 msgid "revoked"
3329 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3330
3331 #, fuzzy
3332 msgid "expired"
3333 msgstr "expire"
3334
3335 msgid ""
3336 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3337 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3338 msgstr ""
3339 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3340 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3341
3342 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3343 msgstr ""
3344
3345 #, fuzzy
3346 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3347 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3348 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3349
3350 msgid ""
3351 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3352 "versions\n"
3353 "         of PGP to reject this key.\n"
3354 msgstr ""
3355 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3356 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3357
3358 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3359 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3360
3361 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3362 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3363
3364 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3365 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3366
3367 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3368 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3369
3370 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3371 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3372
3373 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3374 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3375
3376 #, c-format
3377 msgid "Deleted %d signature.\n"
3378 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3379
3380 #, c-format
3381 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3382 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3383
3384 msgid "Nothing deleted.\n"
3385 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3386
3387 #, fuzzy
3388 msgid "invalid"
3389 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3390
3391 #, fuzzy, c-format
3392 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3393 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3394
3395 #, fuzzy, c-format
3396 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3397 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3398
3399 #, fuzzy, c-format
3400 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3401 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3402
3403 #, fuzzy, c-format
3404 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3405 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3406
3407 #, fuzzy, c-format
3408 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3409 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3410
3411 msgid ""
3412 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3413 "cause\n"
3414 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3415 msgstr ""
3416 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3417 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3418 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3419
3420 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3421 msgstr ""
3422 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3423
3424 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3425 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3426
3427 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3428 msgstr ""
3429 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3430
3431 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3432 msgstr ""
3433 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3434
3435 #, fuzzy
3436 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3437 msgstr ""
3438 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3439
3440 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3441 msgstr ""
3442 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3443 "åðáíÝëèåé!\n"
3444
3445 #, fuzzy
3446 msgid ""
3447 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3448 msgstr ""
3449 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3450 "N): "
3451
3452 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3453 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3454
3455 #, fuzzy
3456 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3457 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3458
3459 #, fuzzy
3460 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3461 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3462
3463 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3464 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3465
3466 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3467 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3468
3469 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3470 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3471
3472 #, fuzzy, c-format
3473 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3474 msgstr ""
3475 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3476 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3477
3478 #, c-format
3479 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3480 msgstr ""
3481
3482 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3483 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3484
3485 #, fuzzy, c-format
3486 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3487 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3488
3489 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3490 msgstr ""
3491
3492 #, fuzzy
3493 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3494 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3495
3496 #, fuzzy
3497 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3498 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3499
3500 #, fuzzy
3501 msgid "Enter the notation: "
3502 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3503
3504 #, fuzzy
3505 msgid "Proceed? (y/N) "
3506 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3507
3508 #, c-format
3509 msgid "No user ID with index %d\n"
3510 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3511
3512 #, fuzzy, c-format
3513 msgid "No user ID with hash %s\n"
3514 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3515
3516 #, fuzzy, c-format
3517 msgid "No subkey with index %d\n"
3518 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3519
3520 #, fuzzy, c-format
3521 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3522 msgstr "user ID: \""
3523
3524 #, fuzzy, c-format
3525 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3526 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3527
3528 msgid " (non-exportable)"
3529 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3530
3531 #, c-format
3532 msgid "This signature expired on %s.\n"
3533 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3534
3535 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3536 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3537
3538 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3539 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3540
3541 #, fuzzy
3542 msgid "Not signed by you.\n"
3543 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3544
3545 #, fuzzy, c-format
3546 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3547 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3548
3549 #, fuzzy
3550 msgid " (non-revocable)"
3551 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3552
3553 #, fuzzy, c-format
3554 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3555 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3556
3557 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3558 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3559
3560 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3561 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3562
3563 msgid "no secret key\n"
3564 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3565
3566 #, c-format
3567 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3568 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3569
3570 #, c-format
3571 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3572 msgstr ""
3573 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3574
3575 #, fuzzy, c-format
3576 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3577 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3578
3579 #, fuzzy, c-format
3580 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3581 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3582
3583 #, fuzzy, c-format
3584 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3585 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3586
3587 #, fuzzy, c-format
3588 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3589 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3590
3591 #, fuzzy
3592 msgid "too many cipher preferences\n"
3593 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3594
3595 #, fuzzy
3596 msgid "too many digest preferences\n"
3597 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3598
3599 #, fuzzy
3600 msgid "too many compression preferences\n"
3601 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3602
3603 #, fuzzy, c-format
3604 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3605 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3606
3607 msgid "writing direct signature\n"
3608 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3609
3610 msgid "writing self signature\n"
3611 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3612
3613 msgid "writing key binding signature\n"
3614 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3615
3616 #, c-format
3617 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3618 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3619
3620 #, c-format
3621 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3622 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3623
3624 msgid ""
3625 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3626 msgstr ""
3627
3628 #, fuzzy
3629 msgid "Sign"
3630 msgstr "sign"
3631
3632 msgid "Certify"
3633 msgstr ""
3634
3635 #, fuzzy
3636 msgid "Encrypt"
3637 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3638
3639 msgid "Authenticate"
3640 msgstr ""
3641
3642 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3643 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3644 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3645 #. functions:
3646 #.
3647 #. s = Toggle signing capability
3648 #. e = Toggle encryption capability
3649 #. a = Toggle authentication capability
3650 #. q = Finish
3651 #.
3652 msgid "SsEeAaQq"
3653 msgstr ""
3654
3655 #, c-format
3656 msgid "Possible actions for a %s key: "
3657 msgstr ""
3658
3659 msgid "Current allowed actions: "
3660 msgstr ""
3661
3662 #, c-format
3663 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3664 msgstr ""
3665
3666 #, fuzzy, c-format
3667 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3668 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3669
3670 #, c-format
3671 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3672 msgstr ""
3673
3674 #, c-format
3675 msgid "   (%c) Finished\n"
3676 msgstr ""
3677
3678 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3679 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3680
3681 #, fuzzy, c-format
3682 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3683 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3684
3685 #, fuzzy, c-format
3686 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3687 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3688
3689 #, c-format
3690 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3691 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3692
3693 #, c-format
3694 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3695 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3696
3697 #, fuzzy, c-format
3698 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3699 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3700
3701 #, c-format
3702 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3703 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3704
3705 #, fuzzy, c-format
3706 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3707 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3708
3709 #, fuzzy, c-format
3710 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3711 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3712
3713 #, c-format
3714 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3715 msgstr ""
3716
3717 #, fuzzy, c-format
3718 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3719 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3720
3721 #, fuzzy, c-format
3722 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3723 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3724
3725 #, c-format
3726 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3727 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3728
3729 msgid ""
3730 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3731 "         0 = key does not expire\n"
3732 "      <n>  = key expires in n days\n"
3733 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3734 "      <n>m = key expires in n months\n"
3735 "      <n>y = key expires in n years\n"
3736 msgstr ""
3737 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3738 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3739 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3740 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3741 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3742 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3743
3744 msgid ""
3745 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3746 "         0 = signature does not expire\n"
3747 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3748 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3749 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3750 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3751 msgstr ""
3752 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3753 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3754 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3755 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3756 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3757 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3758
3759 msgid "Key is valid for? (0) "
3760 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3761
3762 #, fuzzy, c-format
3763 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3764 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3765
3766 msgid "invalid value\n"
3767 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3768
3769 #, fuzzy
3770 msgid "Key does not expire at all\n"
3771 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3772
3773 #, fuzzy
3774 msgid "Signature does not expire at all\n"
3775 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3776
3777 #, fuzzy, c-format
3778 msgid "Key expires at %s\n"
3779 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3780
3781 #, fuzzy, c-format
3782 msgid "Signature expires at %s\n"
3783 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
3784
3785 msgid ""
3786 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3787 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3788 msgstr ""
3789 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3790 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3791
3792 #, fuzzy
3793 msgid "Is this correct? (y/N) "
3794 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
3795
3796 msgid ""
3797 "\n"
3798 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3799 "\n"
3800 msgstr ""
3801
3802 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3803 #. but you should keep your existing translation.  In case
3804 #. the new string is not translated this old string will
3805 #. be used.
3806 #, fuzzy
3807 msgid ""
3808 "\n"
3809 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3810 "ID\n"
3811 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3812 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3813 "\n"
3814 msgstr ""
3815 "\n"
3816 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
3817 "êáôáóêåõÜæåé\n"
3818 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
3819 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
3820 "\n"
3821
3822 msgid "Real name: "
3823 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
3824
3825 msgid "Invalid character in name\n"
3826 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
3827
3828 msgid "Name may not start with a digit\n"
3829 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
3830
3831 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3832 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
3833
3834 msgid "Email address: "
3835 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
3836
3837 msgid "Not a valid email address\n"
3838 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
3839
3840 msgid "Comment: "
3841 msgstr "Ó÷üëéï: "
3842
3843 msgid "Invalid character in comment\n"
3844 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
3845
3846 #, c-format
3847 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3848 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
3849
3850 #, c-format
3851 msgid ""
3852 "You selected this USER-ID:\n"
3853 "    \"%s\"\n"
3854 "\n"
3855 msgstr ""
3856 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
3857 "    \"%s\"\n"
3858 "\n"
3859
3860 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3861 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
3862
3863 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3864 msgstr ""
3865
3866 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3867 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3868 #. string which should be translated accordingly and the
3869 #. letter changed to match the one in the answer string.
3870 #.
3871 #. n = Change name
3872 #. c = Change comment
3873 #. e = Change email
3874 #. o = Okay (ready, continue)
3875 #. q = Quit
3876 #.
3877 msgid "NnCcEeOoQq"
3878 msgstr "NnCcEeOoQq"
3879
3880 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3881 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
3882
3883 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3884 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
3885
3886 msgid "Please correct the error first\n"
3887 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
3888
3889 msgid ""
3890 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3891 "\n"
3892 msgstr ""
3893 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3894 "\n"
3895
3896 #, fuzzy
3897 msgid ""
3898 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
3899 "encryption key."
3900 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
3901
3902 #, c-format
3903 msgid "%s.\n"
3904 msgstr "%s.\n"
3905
3906 msgid ""
3907 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3908 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3909 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3910 "\n"
3911 msgstr ""
3912 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
3913 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
3914 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
3915 "\n"
3916
3917 msgid ""
3918 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3919 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3920 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3921 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3922 msgstr ""
3923 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
3924 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
3925 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
3926 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
3927
3928 msgid "Key generation canceled.\n"
3929 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
3930
3931 #, c-format
3932 msgid "writing public key to `%s'\n"
3933 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3934
3935 #, fuzzy, c-format
3936 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3937 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3938
3939 #, c-format
3940 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3941 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3942
3943 #, c-format
3944 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3945 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
3946
3947 #, c-format
3948 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3949 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
3950
3951 #, c-format
3952 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3953 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3954
3955 #, c-format
3956 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3957 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3958
3959 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3960 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
3961
3962 #, fuzzy
3963 msgid ""
3964 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3965 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3966 msgstr ""
3967 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
3968 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
3969 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
3970 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
3971
3972 #, c-format
3973 msgid "Key generation failed: %s\n"
3974 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3975
3976 #, c-format
3977 msgid ""
3978 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3979 msgstr ""
3980 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
3981 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
3982
3983 #, c-format
3984 msgid ""
3985 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3986 msgstr ""
3987 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
3988 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
3989
3990 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3991 msgstr ""
3992 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
3993 "ìå ôï OpenPGP\n"
3994
3995 #, fuzzy
3996 msgid "Really create? (y/N) "
3997 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
3998
3999 #, fuzzy, c-format
4000 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4001 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4002
4003 #, fuzzy, c-format
4004 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4005 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4006
4007 #, fuzzy, c-format
4008 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4009 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4010
4011 msgid "never     "
4012 msgstr "ðïôÝ     "
4013
4014 msgid "Critical signature policy: "
4015 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4016
4017 msgid "Signature policy: "
4018 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4019
4020 msgid "Critical preferred keyserver: "
4021 msgstr ""
4022
4023 msgid "Critical signature notation: "
4024 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4025
4026 msgid "Signature notation: "
4027 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4028
4029 msgid "Keyring"
4030 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4031
4032 msgid "Primary key fingerprint:"
4033 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4034
4035 msgid "     Subkey fingerprint:"
4036 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4037
4038 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4039 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4040 msgid " Primary key fingerprint:"
4041 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4042
4043 msgid "      Subkey fingerprint:"
4044 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4045
4046 #, fuzzy
4047 msgid "      Key fingerprint ="
4048 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4049
4050 msgid "      Card serial no. ="
4051 msgstr ""
4052
4053 #, fuzzy, c-format
4054 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4055 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4056
4057 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4058 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4059
4060 #, c-format
4061 msgid "%s is the unchanged one\n"
4062 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4063
4064 #, c-format
4065 msgid "%s is the new one\n"
4066 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4067
4068 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4069 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4070
4071 #, fuzzy, c-format
4072 msgid "caching keyring `%s'\n"
4073 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4074
4075 #, fuzzy, c-format
4076 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4077 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4078
4079 #, fuzzy, c-format
4080 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4081 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4082
4083 #, c-format
4084 msgid "%s: keyring created\n"
4085 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4086
4087 msgid "include revoked keys in search results"
4088 msgstr ""
4089
4090 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4091 msgstr ""
4092
4093 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4094 msgstr ""
4095
4096 msgid "do not delete temporary files after using them"
4097 msgstr ""
4098
4099 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4100 msgstr ""
4101
4102 #, fuzzy
4103 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4104 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
4105
4106 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4107 msgstr ""
4108
4109 #, fuzzy, c-format
4110 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4111 msgstr ""
4112 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4113
4114 #, fuzzy
4115 msgid "disabled"
4116 msgstr "disable"
4117
4118 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4119 msgstr ""
4120
4121 #, fuzzy, c-format
4122 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4123 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4124
4125 #, fuzzy, c-format
4126 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4127 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4128
4129 #, fuzzy
4130 msgid "key not found on keyserver\n"
4131 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4132
4133 #, fuzzy, c-format
4134 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4135 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4136
4137 #, fuzzy, c-format
4138 msgid "requesting key %s from %s\n"
4139 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4140
4141 #, fuzzy, c-format
4142 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4143 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4144
4145 #, fuzzy, c-format
4146 msgid "searching for names from %s\n"
4147 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4148
4149 #, fuzzy, c-format
4150 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4151 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4152
4153 #, fuzzy, c-format
4154 msgid "sending key %s to %s\n"
4155 msgstr ""
4156 "\"\n"
4157 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4158
4159 #, fuzzy, c-format
4160 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4161 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4162
4163 #, fuzzy, c-format
4164 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4165 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4166
4167 #, fuzzy
4168 msgid "no keyserver action!\n"
4169 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4170
4171 #, c-format
4172 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4173 msgstr ""
4174
4175 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4176 msgstr ""
4177
4178 #, fuzzy, c-format
4179 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4180 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
4181
4182 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4183 msgstr ""
4184
4185 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4186 msgstr ""
4187
4188 #, c-format
4189 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4190 msgstr ""
4191
4192 #, c-format
4193 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4194 msgstr ""
4195
4196 #, c-format
4197 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4198 msgstr ""
4199
4200 #, fuzzy
4201 msgid "keyserver timed out\n"
4202 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4203
4204 #, fuzzy
4205 msgid "keyserver internal error\n"
4206 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4207
4208 #, c-format
4209 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4210 msgstr ""
4211
4212 #, fuzzy, c-format
4213 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4214 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4215
4216 #, fuzzy, c-format
4217 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4218 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4219
4220 #, fuzzy, c-format
4221 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4222 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4223
4224 #, fuzzy, c-format
4225 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4226 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4227
4228 #, fuzzy, c-format
4229 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4230 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4231
4232 #, c-format
4233 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4234 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4235
4236 #, c-format
4237 msgid "%s encrypted session key\n"
4238 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4239
4240 #, fuzzy, c-format
4241 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4242 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4243
4244 #, fuzzy, c-format
4245 msgid "public key is %s\n"
4246 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4247
4248 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4249 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4250
4251 #, fuzzy, c-format
4252 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4253 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4254
4255 #, fuzzy, c-format
4256 msgid "      \"%s\"\n"
4257 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4258
4259 #, fuzzy, c-format
4260 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4261 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4262
4263 #, c-format
4264 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4265 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4266
4267 #, c-format
4268 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4269 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4270
4271 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4272 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4273
4274 #, c-format
4275 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4276 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4277
4278 #, c-format
4279 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4280 msgstr ""
4281 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4282 "%s áíôßèåôá\n"
4283
4284 msgid "decryption okay\n"
4285 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4286
4287 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4288 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4289
4290 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4291 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4292
4293 #, c-format
4294 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4295 msgstr ""
4296
4297 #, c-format
4298 msgid "decryption failed: %s\n"
4299 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4300
4301 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4302 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4303
4304 #, c-format
4305 msgid "original file name='%.*s'\n"
4306 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4307
4308 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4309 msgstr ""
4310
4311 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4312 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4313
4314 #, fuzzy
4315 msgid "no signature found\n"
4316 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4317
4318 msgid "signature verification suppressed\n"
4319 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4320
4321 #, fuzzy
4322 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4323 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4324
4325 #, fuzzy, c-format
4326 msgid "Signature made %s\n"
4327 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4328
4329 #, fuzzy, c-format
4330 msgid "               using %s key %s\n"
4331 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4332
4333 #, fuzzy, c-format
4334 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4335 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
4336
4337 msgid "Key available at: "
4338 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
4339
4340 #, fuzzy, c-format
4341 msgid "BAD signature from \"%s\""
4342 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
4343
4344 #, fuzzy, c-format
4345 msgid "Expired signature from \"%s\""
4346 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
4347
4348 #, fuzzy, c-format
4349 msgid "Good signature from \"%s\""
4350 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4351
4352 msgid "[uncertain]"
4353 msgstr "[áâÝâáéï]"
4354
4355 #, fuzzy, c-format
4356 msgid "                aka \"%s\""
4357 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4358
4359 #, c-format
4360 msgid "Signature expired %s\n"
4361 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4362
4363 #, c-format
4364 msgid "Signature expires %s\n"
4365 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4366
4367 #, c-format
4368 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4369 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4370
4371 msgid "binary"
4372 msgstr "äõáäéêü"
4373
4374 msgid "textmode"
4375 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
4376
4377 msgid "unknown"
4378 msgstr "Üãíùóôï"
4379
4380 #, c-format
4381 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
4382 msgstr ""
4383
4384 #, c-format
4385 msgid "Can't check signature: %s\n"
4386 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
4387
4388 msgid "not a detached signature\n"
4389 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
4390
4391 msgid ""
4392 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4393 msgstr ""
4394 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
4395
4396 #, c-format
4397 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4398 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
4399
4400 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4401 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
4402
4403 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4404 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
4405
4406 #, fuzzy, c-format
4407 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4408 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
4409
4410 #, fuzzy, c-format
4411 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4412 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
4413
4414 #, fuzzy, c-format
4415 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4416 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4417
4418 #, fuzzy
4419 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4420 msgstr ""
4421 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
4422 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
4423
4424 #, fuzzy, c-format
4425 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4426 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
4427
4428 #, fuzzy, c-format
4429 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4430 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4431
4432 #, fuzzy, c-format
4433 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4434 msgstr ""
4435 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
4436 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
4437
4438 #, fuzzy, c-format
4439 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4440 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4441 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4442
4443 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4444 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
4445
4446 #, fuzzy, c-format
4447 msgid "please see %s for more information\n"
4448 msgstr " i = áðåéêüíéóç ðåñéóóüôåñùí ðëçñïöïñéþí\n"
4449
4450 #, c-format
4451 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4452 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
4453
4454 #, c-format
4455 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4456 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4457
4458 #, c-format
4459 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4460 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
4461
4462 #, fuzzy, c-format
4463 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4464 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4465
4466 #, c-format
4467 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4468 msgstr ""
4469
4470 #, fuzzy, c-format
4471 msgid "WARNING: \"%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4472 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4473
4474 #, fuzzy, c-format
4475 msgid "%s:%u: \"%s%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
4476 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4477
4478 #, fuzzy, c-format
4479 msgid ""
4480 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
4481 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4482
4483 msgid "Uncompressed"
4484 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4485
4486 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4487 #, fuzzy
4488 msgid "uncompressed|none"
4489 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4490
4491 #, c-format
4492 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4493 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
4494
4495 #, fuzzy, c-format
4496 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4497 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
4498
4499 #, fuzzy, c-format
4500 msgid "unknown option `%s'\n"
4501 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
4502
4503 #, c-format
4504 msgid "File `%s' exists. "
4505 msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
4506
4507 #, fuzzy
4508 msgid "Overwrite? (y/N) "
4509 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4510
4511 #, c-format
4512 msgid "%s: unknown suffix\n"
4513 msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
4514
4515 msgid "Enter new filename"
4516 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
4517
4518 msgid "writing to stdout\n"
4519 msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
4520
4521 #, fuzzy, c-format
4522 #| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4523 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
4524 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
4525
4526 #, c-format
4527 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4528 msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
4529
4530 #, c-format
4531 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4532 msgstr ""
4533 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4534
4535 #, c-format
4536 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4537 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4538
4539 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4540 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
4541
4542 #, c-format
4543 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4544 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
4545
4546 #, fuzzy, c-format
4547 msgid "problem with the agent: %s\n"
4548 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
4549
4550 #, fuzzy, c-format
4551 msgid " (main key ID %s)"
4552 msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
4553
4554 #, fuzzy, c-format
4555 msgid ""
4556 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
4557 "certificate:\n"
4558 "\"%.*s\"\n"
4559 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4560 "created %s%s.\n"
4561 msgstr ""
4562 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
4563 "÷ñÞóôç:\n"
4564 "\"%.*s\"\n"
4565 "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
4566
4567 msgid "Enter passphrase\n"
4568 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
4569
4570 msgid "cancelled by user\n"
4571 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
4572
4573 #, fuzzy, c-format
4574 msgid ""
4575 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4576 "user: \"%s\"\n"
4577 msgstr ""
4578 "\n"
4579 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß\n"
4580 "ãéá ôï ÷ñÞóôç: \""
4581
4582 #, fuzzy, c-format
4583 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4584 msgstr "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s"
4585
4586 #, c-format
4587 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4588 msgstr ""
4589
4590 msgid ""
4591 "\n"
4592 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4593 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4594 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4595 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4596 msgstr ""
4597 "\n"
4598 "ÄéáëÝîôå ìéá åéêüíá óáí ôï photo ID.  Ç åéêüíá áõôÞ ðñÝðåé íá åßíáé áñ÷åßï\n"
4599 "JPEG. Èõìçèåßôå üôé ç åéêüíá áðïèçêåýåôáé ìÝóá óôï äçìüóéï êëåéäß óáò.  ÅÜí\n"
4600 "÷ñçóéìïðïéåßôå ìéá ìåãÜëç åéêüíá ôï êëåéäß óáò áíôßóôïé÷á èá ãßíåé ìåãÜëï!\n"
4601 "Éäáíßêü ìÝãåèïò ãéá ìéá åéêüíá åßíáé áõôü êïíôÜ óôï 240x288.\n"
4602
4603 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4604 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá üíïìá áñ÷åßïõ ãéá ôï photo ID: "
4605
4606 #, fuzzy, c-format
4607 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4608 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
4609
4610 #, c-format
4611 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4612 msgstr ""
4613
4614 #, fuzzy
4615 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4616 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4617
4618 #, fuzzy, c-format
4619 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4620 msgstr "\"%s\" äåí åßíáé JPEG áñ÷åßï\n"
4621
4622 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4623 msgstr "Åßíáé áõôÞ ç öùôïãñáößá óùóôÞ (y/N/q); "
4624
4625 msgid "unable to display photo ID!\n"
4626 msgstr "áäõíáìßá áðåéêüíéóçò ôïõ photo ID!\n"
4627
4628 msgid "No reason specified"
4629 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
4630
4631 msgid "Key is superseded"
4632 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß"
4633
4634 msgid "Key has been compromised"
4635 msgstr "Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß"
4636
4637 msgid "Key is no longer used"
4638 msgstr "Ôï êëåéäß äå ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðëÝïí"
4639
4640 msgid "User ID is no longer valid"
4641 msgstr "Ôï User ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï"
4642
4643 msgid "reason for revocation: "
4644 msgstr "áéôßá ãéá áíÜêëçóç:"
4645
4646 msgid "revocation comment: "
4647 msgstr "ó÷üëéï áíÜêëçóçò:"
4648
4649 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in lower and
4650 #. uppercase.  Below you will find the matching strings which
4651 #. should be translated accordingly and the letter changed to
4652 #. match the one in the answer string.
4653 #.
4654 #. i = please show me more information
4655 #. m = back to the main menu
4656 #. s = skip this key
4657 #. q = quit
4658 #.
4659 msgid "iImMqQsS"
4660 msgstr "iImMqQsS"
4661
4662 #, fuzzy
4663 msgid "No trust value assigned to:\n"
4664 msgstr ""
4665 "Äåí äüèçêå áîßá åìðéóôïóýíçò óôï:\n"
4666 "%4u%c/%08lX %s \""
4667
4668 #, fuzzy, c-format
4669 msgid "  aka \"%s\"\n"
4670 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4671
4672 #, fuzzy
4673 msgid ""
4674 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"
4675 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðéèáíþò áíÞêåé óôïí éäéïêôÞôç\n"
4676
4677 #, fuzzy, c-format
4678 msgid "  %d = I don't know or won't say\n"
4679 msgstr " %d = Äåí îÝñù\n"
4680
4681 #, fuzzy, c-format
4682 msgid "  %d = I do NOT trust\n"
4683 msgstr " %d =  ÄÅÍ Ý÷ù åìðéóôïóýíç\n"
4684
4685 #, fuzzy, c-format
4686 msgid "  %d = I trust ultimately\n"
4687 msgstr " %d = Åìðéóôåýïìáé áðüëõôá\n"
4688
4689 #, fuzzy
4690 msgid "  m = back to the main menu\n"
4691 msgstr " m = ðßóù óôï êõñßùò ìåíïý\n"
4692
4693 #, fuzzy
4694 msgid "  s = skip this key\n"
4695 msgstr " s = ðáñÜëåéøç áõôïý ôïõ êëåéäéïý\n"
4696
4697 #, fuzzy
4698 msgid "  q = quit\n"
4699 msgstr " q = ôåñìáôéóìüò\n"
4700
4701 #, c-format
4702 msgid ""
4703 "The minimum trust level for this key is: %s\n"
4704 "\n"
4705 msgstr ""
4706
4707 msgid "Your decision? "
4708 msgstr "Ç áðüöáóç óáò;&nb