gpg: Refactor the printing of binary notations.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
5 # Designated-Translator: none
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
12 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
13 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
14 "Language: el\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #, fuzzy, c-format
20 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
21 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
22
23 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
24 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
25 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
26 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
27 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
28 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
29 msgid "|pinentry-label|_OK"
30 msgstr ""
31
32 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
33 msgstr ""
34
35 msgid "|pinentry-label|_Yes"
36 msgstr ""
37
38 msgid "|pinentry-label|_No"
39 msgstr ""
40
41 msgid "|pinentry-label|PIN:"
42 msgstr ""
43
44 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
45 msgstr ""
46
47 #, fuzzy
48 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
49 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
50
51 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
52 msgstr ""
53
54 #, fuzzy
55 #| msgid "invalid passphrase"
56 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
57 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
58
59 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
60 #. for the quality bar.
61 msgid "Quality:"
62 msgstr ""
63
64 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
65 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
66 #. string to describe what this is about.  The length of the
67 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
68 #. translate this entry, a default english text (see source)
69 #. will be used.
70 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
71 msgstr ""
72
73 msgid ""
74 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
75 "session"
76 msgstr ""
77
78 #, fuzzy
79 msgid ""
80 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
81 "this session"
82 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
83
84 msgid "PIN:"
85 msgstr ""
86
87 #, fuzzy
88 msgid "Passphrase:"
89 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
90
91 msgid "does not match - try again"
92 msgstr ""
93
94 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
95 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
96 #. two %d give the current and maximum number of tries.
97 #, c-format
98 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
99 msgstr ""
100
101 msgid "Repeat:"
102 msgstr ""
103
104 #, fuzzy
105 msgid "PIN too long"
106 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
107
108 #, fuzzy
109 msgid "Passphrase too long"
110 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
111
112 #, fuzzy
113 msgid "Invalid characters in PIN"
114 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
115
116 msgid "PIN too short"
117 msgstr ""
118
119 #, fuzzy
120 msgid "Bad PIN"
121 msgstr "êáêü MPI"
122
123 #, fuzzy
124 msgid "Bad Passphrase"
125 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
126
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
129 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
130
131 #, fuzzy, c-format
132 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
133 msgid "can't create '%s': %s\n"
134 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
135
136 #, fuzzy, c-format
137 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
138 msgid "can't open '%s': %s\n"
139 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
140
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
143 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
144
145 #, c-format
146 msgid "detected card with S/N: %s\n"
147 msgstr ""
148
149 #, fuzzy, c-format
150 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
151 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
152
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "no suitable card key found: %s\n"
155 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
156
157 #, fuzzy, c-format
158 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
159 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
160
161 #, fuzzy, c-format
162 msgid "error writing key: %s\n"
163 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
168 "allow this?"
169 msgstr ""
170
171 msgid "Allow"
172 msgstr ""
173
174 msgid "Deny"
175 msgstr ""
176
177 #, fuzzy, c-format
178 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
179 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
180
181 #, fuzzy
182 msgid "Please re-enter this passphrase"
183 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
184
185 #, fuzzy, c-format
186 msgid ""
187 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
188 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
189 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
190
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
193 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
194
195 msgid "Please insert the card with serial number"
196 msgstr ""
197
198 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
199 msgstr ""
200
201 msgid "Admin PIN"
202 msgstr ""
203
204 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
205 #. used to unblock a PIN.
206 msgid "PUK"
207 msgstr ""
208
209 msgid "Reset Code"
210 msgstr ""
211
212 #, c-format
213 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
214 msgstr ""
215
216 #, fuzzy
217 msgid "Repeat this Reset Code"
218 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
219
220 #, fuzzy
221 msgid "Repeat this PUK"
222 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
223
224 #, fuzzy
225 msgid "Repeat this PIN"
226 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
227
228 #, fuzzy
229 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
230 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
231
232 #, fuzzy
233 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
234 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
235
236 #, fuzzy
237 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
238 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
239
240 #, c-format
241 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
242 msgstr ""
243
244 #, fuzzy, c-format
245 msgid "error creating temporary file: %s\n"
246 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
247
248 #, fuzzy, c-format
249 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
250 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
251
252 #, fuzzy
253 msgid "Enter new passphrase"
254 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
255
256 #, fuzzy
257 msgid "Take this one anyway"
258 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
259
260 #, c-format
261 msgid ""
262 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
263 msgstr ""
264
265 #, c-format
266 msgid ""
267 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
268 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
269 msgstr ""
270
271 msgid "Yes, protection is not needed"
272 msgstr ""
273
274 #, fuzzy, c-format
275 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
276 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
277 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
278 msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
279 msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
280
281 #, c-format
282 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
283 msgid_plural ""
284 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
285 msgstr[0] ""
286 msgstr[1] ""
287
288 #, c-format
289 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
290 msgstr ""
291
292 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
293 msgstr ""
294
295 #, fuzzy, c-format
296 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
297 msgstr ""
298 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
299 "\n"
300
301 #, fuzzy
302 msgid "Please enter the new passphrase"
303 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
304
305 #, fuzzy
306 msgid ""
307 "@Options:\n"
308 " "
309 msgstr ""
310 "@\n"
311 "ÅðéëïãÝò:\n"
312 " "
313
314 msgid "run in daemon mode (background)"
315 msgstr ""
316
317 msgid "run in server mode (foreground)"
318 msgstr ""
319
320 msgid "verbose"
321 msgstr "áíáëõôéêÜ"
322
323 msgid "be somewhat more quiet"
324 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
325
326 msgid "sh-style command output"
327 msgstr ""
328
329 msgid "csh-style command output"
330 msgstr ""
331
332 #, fuzzy
333 msgid "|FILE|read options from FILE"
334 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
335
336 msgid "do not detach from the console"
337 msgstr ""
338
339 msgid "do not grab keyboard and mouse"
340 msgstr ""
341
342 #, fuzzy
343 msgid "use a log file for the server"
344 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
345
346 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
347 msgstr ""
348
349 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
350 msgstr ""
351
352 #, fuzzy
353 msgid "do not use the SCdaemon"
354 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
355
356 #, fuzzy
357 #| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
358 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
359 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
360
361 msgid "ignore requests to change the TTY"
362 msgstr ""
363
364 msgid "ignore requests to change the X display"
365 msgstr ""
366
367 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
368 msgstr ""
369
370 msgid "do not use the PIN cache when signing"
371 msgstr ""
372
373 #, fuzzy
374 msgid "disallow the use of an external password cache"
375 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
376
377 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
378 msgstr ""
379
380 #, fuzzy
381 msgid "allow presetting passphrase"
382 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
383
384 msgid "allow caller to override the pinentry"
385 msgstr ""
386
387 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
388 msgstr ""
389
390 #, fuzzy
391 #| msgid "not supported"
392 msgid "enable ssh support"
393 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
394
395 #, fuzzy
396 #| msgid "not supported"
397 msgid "enable putty support"
398 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
399
400 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
401 #. reporting address.  This is so that we can change the
402 #. reporting address without breaking the translations.
403 #, fuzzy
404 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
405 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
406
407 #, fuzzy
408 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
409 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
410
411 msgid ""
412 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
413 "Secret key management for @GNUPG@\n"
414 msgstr ""
415
416 #, c-format
417 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
418 msgstr ""
419
420 #, c-format
421 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
422 msgstr ""
423
424 #, fuzzy, c-format
425 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
426 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
427 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
428
429 #, fuzzy, c-format
430 #| msgid "option file `%s': %s\n"
431 msgid "option file '%s': %s\n"
432 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
433
434 #, fuzzy, c-format
435 #| msgid "reading options from `%s'\n"
436 msgid "reading options from '%s'\n"
437 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
438
439 #, fuzzy, c-format
440 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
441 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
442 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
443
444 #, fuzzy, c-format
445 msgid "can't create socket: %s\n"
446 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
447
448 #, c-format
449 msgid "socket name '%s' is too long\n"
450 msgstr ""
451
452 #, fuzzy
453 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
454 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
455
456 #, fuzzy
457 msgid "error getting nonce for the socket\n"
458 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
459
460 #, fuzzy, c-format
461 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
462 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
463
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "listen() failed: %s\n"
466 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
467
468 #, fuzzy, c-format
469 msgid "listening on socket '%s'\n"
470 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
471
472 #, fuzzy, c-format
473 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
474 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
475 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
476
477 #, fuzzy, c-format
478 msgid "directory '%s' created\n"
479 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
480
481 #, fuzzy, c-format
482 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
483 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
484
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
487 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
488
489 #, fuzzy, c-format
490 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
491 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
492
493 #, c-format
494 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
495 msgstr ""
496
497 #, c-format
498 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
499 msgstr ""
500
501 #, c-format
502 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
503 msgstr ""
504
505 #, c-format
506 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
507 msgstr ""
508
509 #, fuzzy, c-format
510 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
511 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
512
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "%s %s stopped\n"
515 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
516
517 #, fuzzy
518 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
519 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
520
521 #, fuzzy
522 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
523 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
524
525 msgid ""
526 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
527 "Password cache maintenance\n"
528 msgstr ""
529
530 msgid ""
531 "@Commands:\n"
532 " "
533 msgstr ""
534 "@ÅíôïëÝò:\n"
535 " "
536
537 msgid ""
538 "@\n"
539 "Options:\n"
540 " "
541 msgstr ""
542 "@\n"
543 "ÅðéëïãÝò:\n"
544 " "
545
546 #, fuzzy
547 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
548 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
549
550 msgid ""
551 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
552 "Secret key maintenance tool\n"
553 msgstr ""
554
555 #, fuzzy
556 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
557 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
558
559 #, fuzzy
560 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
561 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
562
563 msgid ""
564 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
565 "system."
566 msgstr ""
567
568 #, fuzzy
569 msgid ""
570 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
571 "needed to complete this operation."
572 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
573
574 #, fuzzy
575 msgid "cancelled\n"
576 msgstr "Áêýñùóç"
577
578 #, fuzzy, c-format
579 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
580 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
581
582 #, fuzzy, c-format
583 msgid "error opening '%s': %s\n"
584 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
585
586 #, fuzzy, c-format
587 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
588 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
589
590 #, fuzzy, c-format
591 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
592 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
593
594 #, fuzzy, c-format
595 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
596 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
597
598 #, fuzzy, c-format
599 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
600 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
601
602 #, fuzzy, c-format
603 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
604 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
605
606 #, fuzzy, c-format
607 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
608 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
609
610 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
611 msgstr ""
612
613 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
614 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
615 #. Pinentry to insert a line break.  The double
616 #. percent sign is actually needed because it is also
617 #. a printf format string.  If you need to insert a
618 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
619 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
620 #. certificate.
621 #, c-format
622 msgid ""
623 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
624 "certificates?"
625 msgstr ""
626
627 #, fuzzy
628 msgid "Yes"
629 msgstr "íáé|íáß"
630
631 msgid "No"
632 msgstr ""
633
634 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
635 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
636 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
637 #. needed because it is also a printf format string.  If you
638 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
639 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
640 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
641 #. as stored in the certificate.
642 #, c-format
643 msgid ""
644 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
645 "fingerprint:%%0A  %s"
646 msgstr ""
647
648 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
649 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
650 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
651 msgid "Correct"
652 msgstr ""
653
654 msgid "Wrong"
655 msgstr ""
656
657 #, c-format
658 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
659 msgstr ""
660
661 #, c-format
662 msgid ""
663 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
664 "it now."
665 msgstr ""
666
667 #, fuzzy
668 msgid "Change passphrase"
669 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
670
671 msgid "I'll change it later"
672 msgstr ""
673
674 #, fuzzy, c-format
675 msgid ""
676 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
677 "%%0A?"
678 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
679
680 #, fuzzy
681 msgid "Delete key"
682 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
683
684 msgid ""
685 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
686 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
687 msgstr ""
688
689 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
690 msgstr ""
691
692 #, c-format
693 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
694 msgstr ""
695
696 #, c-format
697 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
698 msgstr ""
699
700 #, c-format
701 msgid "checking created signature failed: %s\n"
702 msgstr "áðÝôõ÷å ï Ýëåã÷ïò ôçò õðïãñáöÞò ðïõ äçìéïõñãÞèçêå: %s\n"
703
704 msgid "secret key parts are not available\n"
705 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
706
707 #, fuzzy, c-format
708 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
709 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
710 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
711
712 #, fuzzy, c-format
713 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
714 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
715 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
716
717 #, fuzzy, c-format
718 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
719 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
720 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
721
722 #, fuzzy, c-format
723 msgid "error creating a pipe: %s\n"
724 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
725
726 #, fuzzy, c-format
727 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
728 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
729
730 #, fuzzy, c-format
731 msgid "error forking process: %s\n"
732 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
733
734 #, c-format
735 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
736 msgstr ""
737
738 #, fuzzy, c-format
739 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
740 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
741
742 #, fuzzy, c-format
743 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
744 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
745
746 #, fuzzy, c-format
747 msgid "error running '%s': terminated\n"
748 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
749
750 #, fuzzy, c-format
751 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
752 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
753
754 #, fuzzy, c-format
755 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
756 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
757 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
758
759 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
760 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
761
762 #, fuzzy
763 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
764 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
765
766 #, fuzzy
767 msgid "canceled by user\n"
768 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
769
770 #, fuzzy
771 msgid "problem with the agent\n"
772 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
773
774 #, c-format
775 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
776 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
777
778 #, fuzzy, c-format
779 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
780 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
781
782 #, fuzzy, c-format
783 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
784 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
785
786 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
787 msgid "yes"
788 msgstr "íáé|íáß"
789
790 msgid "yY"
791 msgstr "yY"
792
793 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
794 msgid "no"
795 msgstr "ü÷é|ï÷é"
796
797 msgid "nN"
798 msgstr "nN"
799
800 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
801 msgid "quit"
802 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
803
804 msgid "qQ"
805 msgstr "qQ"
806
807 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
808 msgid "okay|okay"
809 msgstr ""
810
811 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
812 msgid "cancel|cancel"
813 msgstr ""
814
815 msgid "oO"
816 msgstr ""
817
818 #, fuzzy
819 msgid "cC"
820 msgstr "c"
821
822 #, c-format
823 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
824 msgstr ""
825
826 #, c-format
827 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
828 msgstr ""
829
830 #, c-format
831 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
832 msgstr ""
833
834 #, fuzzy, c-format
835 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
836 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
837
838 #, c-format
839 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
840 msgstr ""
841
842 #, c-format
843 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
844 msgstr ""
845
846 #, c-format
847 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
848 msgstr ""
849
850 msgid "connection to agent established\n"
851 msgstr ""
852
853 #, fuzzy
854 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
855 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
856
857 #, c-format
858 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
859 msgstr ""
860
861 #, c-format
862 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
863 msgstr ""
864
865 msgid "connection to the dirmngr established\n"
866 msgstr ""
867
868 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
869 #. verbatim.  It will not be printed.
870 msgid "|audit-log-result|Good"
871 msgstr ""
872
873 msgid "|audit-log-result|Bad"
874 msgstr ""
875
876 msgid "|audit-log-result|Not supported"
877 msgstr ""
878
879 #, fuzzy
880 msgid "|audit-log-result|No certificate"
881 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
882
883 #, fuzzy
884 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
885 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
886
887 msgid "|audit-log-result|Error"
888 msgstr ""
889
890 #, fuzzy
891 msgid "|audit-log-result|Not used"
892 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
893
894 #, fuzzy
895 msgid "|audit-log-result|Okay"
896 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
897
898 #, fuzzy
899 msgid "|audit-log-result|Skipped"
900 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
901
902 #, fuzzy
903 msgid "|audit-log-result|Some"
904 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
905
906 #, fuzzy
907 msgid "Certificate chain available"
908 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
909
910 #, fuzzy
911 msgid "root certificate missing"
912 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
913
914 msgid "Data encryption succeeded"
915 msgstr ""
916
917 #, fuzzy
918 msgid "Data available"
919 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
920
921 #, fuzzy
922 msgid "Session key created"
923 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
924
925 #, fuzzy, c-format
926 msgid "algorithm: %s"
927 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
928
929 #, fuzzy, c-format
930 msgid "unsupported algorithm: %s"
931 msgstr ""
932 "\n"
933 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
934
935 #, fuzzy
936 msgid "seems to be not encrypted"
937 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
938
939 msgid "Number of recipients"
940 msgstr ""
941
942 #, c-format
943 msgid "Recipient %d"
944 msgstr ""
945
946 msgid "Data signing succeeded"
947 msgstr ""
948
949 #, fuzzy, c-format
950 msgid "data hash algorithm: %s"
951 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
952
953 #, fuzzy, c-format
954 msgid "Signer %d"
955 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
956
957 #, fuzzy, c-format
958 msgid "attr hash algorithm: %s"
959 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
960
961 msgid "Data decryption succeeded"
962 msgstr ""
963
964 #, fuzzy
965 msgid "Encryption algorithm supported"
966 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
967
968 #, fuzzy
969 msgid "Data verification succeeded"
970 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
971
972 #, fuzzy
973 msgid "Signature available"
974 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
975
976 #, fuzzy
977 msgid "Parsing data succeeded"
978 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
979
980 #, fuzzy, c-format
981 msgid "bad data hash algorithm: %s"
982 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
983
984 #, fuzzy, c-format
985 msgid "Signature %d"
986 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
987
988 #, fuzzy
989 msgid "Certificate chain valid"
990 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
991
992 #, fuzzy
993 msgid "Root certificate trustworthy"
994 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
995
996 #, fuzzy
997 msgid "no CRL found for certificate"
998 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
999
1000 #, fuzzy
1001 msgid "the available CRL is too old"
1002 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1003
1004 #, fuzzy
1005 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1006 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1007
1008 #, fuzzy
1009 msgid "Included certificates"
1010 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1011
1012 msgid "No audit log entries."
1013 msgstr ""
1014
1015 #, fuzzy
1016 msgid "Unknown operation"
1017 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
1018
1019 msgid "Gpg-Agent usable"
1020 msgstr ""
1021
1022 msgid "Dirmngr usable"
1023 msgstr ""
1024
1025 #, fuzzy, c-format
1026 msgid "No help available for '%s'."
1027 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1028
1029 #, fuzzy
1030 msgid "ignoring garbage line"
1031 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1032
1033 #, fuzzy
1034 msgid "[none]"
1035 msgstr "Üãíùóôï"
1036
1037 #, fuzzy
1038 msgid "argument not expected"
1039 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1040
1041 #, fuzzy
1042 msgid "read error"
1043 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
1044
1045 #, fuzzy
1046 msgid "keyword too long"
1047 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
1048
1049 #, fuzzy
1050 msgid "missing argument"
1051 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
1052
1053 #, fuzzy
1054 #| msgid "invalid armor"
1055 msgid "invalid argument"
1056 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
1057
1058 #, fuzzy
1059 msgid "invalid command"
1060 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1061
1062 #, fuzzy
1063 msgid "invalid alias definition"
1064 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1065
1066 #, fuzzy
1067 msgid "out of core"
1068 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1069
1070 #, fuzzy
1071 msgid "invalid option"
1072 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1073
1074 #, c-format
1075 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1076 msgstr ""
1077
1078 #, fuzzy, c-format
1079 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1080 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1081
1082 #, c-format
1083 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1084 msgstr ""
1085
1086 #, fuzzy, c-format
1087 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1088 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1089
1090 #, c-format
1091 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1092 msgstr ""
1093
1094 #, c-format
1095 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1096 msgstr ""
1097
1098 #, fuzzy
1099 msgid "out of core\n"
1100 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1101
1102 #, fuzzy, c-format
1103 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1104 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1105
1106 #, c-format
1107 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1108 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
1109
1110 #, fuzzy, c-format
1111 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1112 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1113
1114 #, fuzzy, c-format
1115 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1116 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
1117
1118 #, fuzzy, c-format
1119 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1120 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1121
1122 #, fuzzy, c-format
1123 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1124 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
1125
1126 #, fuzzy, c-format
1127 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1128 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1129
1130 #, c-format
1131 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1132 msgstr ""
1133
1134 #, fuzzy, c-format
1135 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1136 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1137
1138 msgid "(deadlock?) "
1139 msgstr ""
1140
1141 #, fuzzy, c-format
1142 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1143 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
1144
1145 #, fuzzy, c-format
1146 msgid "waiting for lock %s...\n"
1147 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1148
1149 #, c-format
1150 msgid "armor: %s\n"
1151 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1152
1153 msgid "invalid armor header: "
1154 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1155
1156 msgid "armor header: "
1157 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1158
1159 msgid "invalid clearsig header\n"
1160 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1161
1162 #, fuzzy
1163 msgid "unknown armor header: "
1164 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1165
1166 msgid "nested clear text signatures\n"
1167 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1168
1169 #, fuzzy
1170 msgid "unexpected armor: "
1171 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1172
1173 msgid "invalid dash escaped line: "
1174 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1175
1176 #, fuzzy, c-format
1177 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1178 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1179
1180 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1181 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1182
1183 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1184 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1185
1186 msgid "malformed CRC\n"
1187 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1188
1189 #, fuzzy, c-format
1190 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1191 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1192
1193 #, fuzzy
1194 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1195 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1196
1197 msgid "error in trailer line\n"
1198 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1199
1200 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1201 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1202
1203 #, c-format
1204 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1205 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1206
1207 msgid ""
1208 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1209 msgstr ""
1210 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1211 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1212
1213 msgid ""
1214 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1215 "an '='\n"
1216 msgstr ""
1217 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1218 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1219
1220 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1221 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1222
1223 #, fuzzy
1224 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1225 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1226
1227 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1228 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1229
1230 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1231 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1232
1233 msgid "not human readable"
1234 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1235
1236 #, c-format
1237 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1238 msgstr ""
1239
1240 msgid "Enter passphrase: "
1241 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
1242
1243 #, fuzzy, c-format
1244 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1245 msgid "error getting version from '%s': %s\n"
1246 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1247
1248 #, c-format
1249 msgid "server '%s' is older than us (%s < %s)"
1250 msgstr ""
1251
1252 #, fuzzy, c-format
1253 #| msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1254 msgid "WARNING: %s\n"
1255 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1256
1257 #, fuzzy, c-format
1258 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1259 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1260
1261 #, c-format
1262 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1263 msgstr ""
1264
1265 #, fuzzy
1266 msgid "can't do this in batch mode\n"
1267 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1268
1269 #, fuzzy
1270 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1271 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1272
1273 #, fuzzy
1274 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1275 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1276
1277 msgid "Your selection? "
1278 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1279
1280 msgid "[not set]"
1281 msgstr ""
1282
1283 #, fuzzy
1284 msgid "male"
1285 msgstr "enable"
1286
1287 #, fuzzy
1288 msgid "female"
1289 msgstr "enable"
1290
1291 #, fuzzy
1292 msgid "unspecified"
1293 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1294
1295 #, fuzzy
1296 msgid "not forced"
1297 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1298
1299 msgid "forced"
1300 msgstr ""
1301
1302 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1303 msgstr ""
1304
1305 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1306 msgstr ""
1307
1308 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1309 msgstr ""
1310
1311 msgid "Cardholder's surname: "
1312 msgstr ""
1313
1314 msgid "Cardholder's given name: "
1315 msgstr ""
1316
1317 #, c-format
1318 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1319 msgstr ""
1320
1321 #, fuzzy
1322 msgid "URL to retrieve public key: "
1323 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1324
1325 #, c-format
1326 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1327 msgstr ""
1328
1329 #, fuzzy, c-format
1330 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1331 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1332
1333 #, fuzzy, c-format
1334 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1335 msgid "error reading '%s': %s\n"
1336 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1337
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid "error writing '%s': %s\n"
1340 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1341
1342 msgid "Login data (account name): "
1343 msgstr ""
1344
1345 #, c-format
1346 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1347 msgstr ""
1348
1349 msgid "Private DO data: "
1350 msgstr ""
1351
1352 #, c-format
1353 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1354 msgstr ""
1355
1356 #, fuzzy
1357 msgid "Language preferences: "
1358 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1359
1360 #, fuzzy
1361 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1362 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1363
1364 #, fuzzy
1365 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1366 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1367
1368 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1369 msgstr ""
1370
1371 #, fuzzy
1372 msgid "Error: invalid response.\n"
1373 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1374
1375 #, fuzzy
1376 msgid "CA fingerprint: "
1377 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1378
1379 #, fuzzy
1380 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1381 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1382
1383 #, fuzzy, c-format
1384 msgid "key operation not possible: %s\n"
1385 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1386
1387 #, fuzzy
1388 msgid "not an OpenPGP card"
1389 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1390
1391 #, fuzzy, c-format
1392 msgid "error getting current key info: %s\n"
1393 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1394
1395 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1396 msgstr ""
1397
1398 msgid ""
1399 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1400 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1401 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1402 msgstr ""
1403
1404 #, fuzzy, c-format
1405 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1406 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1407
1408 #, fuzzy, c-format
1409 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1410 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1411
1412 #, fuzzy, c-format
1413 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1414 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1415
1416 #, c-format
1417 msgid "rounded up to %u bits\n"
1418 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1419
1420 #, c-format
1421 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1422 msgstr ""
1423
1424 #, c-format
1425 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1426 msgstr ""
1427
1428 #, fuzzy, c-format
1429 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1430 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1431
1432 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1433 msgstr ""
1434
1435 #, fuzzy
1436 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1437 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1438
1439 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1440 msgstr ""
1441
1442 #, c-format
1443 msgid ""
1444 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1445 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1446 "You should change them using the command --change-pin\n"
1447 msgstr ""
1448
1449 #, fuzzy
1450 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1451 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1452
1453 #, fuzzy
1454 msgid "   (1) Signature key\n"
1455 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1456
1457 #, fuzzy
1458 msgid "   (2) Encryption key\n"
1459 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1460
1461 msgid "   (3) Authentication key\n"
1462 msgstr ""
1463
1464 msgid "Invalid selection.\n"
1465 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1466
1467 #, fuzzy
1468 msgid "Please select where to store the key:\n"
1469 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1470
1471 #, fuzzy, c-format
1472 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1473 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1474
1475 #, fuzzy
1476 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1477 msgid "This command is not supported by this card\n"
1478 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1479
1480 #, fuzzy
1481 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1482 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1483
1484 #, fuzzy
1485 msgid "Continue? (y/N) "
1486 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
1487
1488 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1489 msgstr ""
1490
1491 msgid "quit this menu"
1492 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1493
1494 #, fuzzy
1495 msgid "show admin commands"
1496 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1497
1498 msgid "show this help"
1499 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1500
1501 #, fuzzy
1502 msgid "list all available data"
1503 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1504
1505 msgid "change card holder's name"
1506 msgstr ""
1507
1508 msgid "change URL to retrieve key"
1509 msgstr ""
1510
1511 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1512 msgstr ""
1513
1514 #, fuzzy
1515 msgid "change the login name"
1516 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1517
1518 #, fuzzy
1519 msgid "change the language preferences"
1520 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1521
1522 msgid "change card holder's sex"
1523 msgstr ""
1524
1525 #, fuzzy
1526 msgid "change a CA fingerprint"
1527 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1528
1529 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1530 msgstr ""
1531
1532 #, fuzzy
1533 msgid "generate new keys"
1534 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1535
1536 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1537 msgstr ""
1538
1539 msgid "verify the PIN and list all data"
1540 msgstr ""
1541
1542 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1543 msgstr ""
1544
1545 msgid "destroy all keys and data"
1546 msgstr ""
1547
1548 msgid "gpg/card> "
1549 msgstr ""
1550
1551 #, fuzzy
1552 msgid "Admin-only command\n"
1553 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1554
1555 #, fuzzy
1556 msgid "Admin commands are allowed\n"
1557 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1558
1559 #, fuzzy
1560 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1561 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1562
1563 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1564 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1565
1566 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1567 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1568
1569 #, fuzzy, c-format
1570 #| msgid "can't open `%s'\n"
1571 msgid "can't open '%s'\n"
1572 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1573
1574 #, fuzzy, c-format
1575 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1576 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1577
1578 #, c-format
1579 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1580 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1581
1582 #, fuzzy, c-format
1583 msgid "key \"%s\" not found\n"
1584 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1585
1586 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1587 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1588
1589 #, fuzzy
1590 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1591 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1592
1593 #, fuzzy
1594 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1595 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1596
1597 #, fuzzy
1598 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1599 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1600
1601 #, fuzzy, c-format
1602 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1603 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1604
1605 msgid "key"
1606 msgstr "key"
1607
1608 #, fuzzy
1609 #| msgid "Pubkey: "
1610 msgid "subkey"
1611 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1612
1613 #, c-format
1614 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1615 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1616
1617 msgid "ownertrust information cleared\n"
1618 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1619
1620 #, c-format
1621 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1622 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1623
1624 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1625 msgstr ""
1626 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1627
1628 #, c-format
1629 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1630 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1631
1632 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1633 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1634
1635 #, c-format
1636 msgid "using cipher %s\n"
1637 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1638
1639 #, fuzzy, c-format
1640 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1641 msgid "'%s' already compressed\n"
1642 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1643
1644 #, fuzzy, c-format
1645 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1646 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1647 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1648
1649 #, fuzzy, c-format
1650 #| msgid "reading from `%s'\n"
1651 msgid "reading from '%s'\n"
1652 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1653
1654 #, fuzzy, c-format
1655 msgid ""
1656 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1657 msgstr ""
1658 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1659 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1660
1661 #, fuzzy, c-format
1662 msgid ""
1663 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1664 "preferences\n"
1665 msgstr ""
1666 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1667 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1668
1669 #, c-format
1670 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1671 msgstr ""
1672 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1673 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1674
1675 #, c-format
1676 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1677 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1678
1679 #, c-format
1680 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1681 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1682
1683 #, c-format
1684 msgid "%s encrypted data\n"
1685 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1686
1687 #, c-format
1688 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1689 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1690
1691 msgid ""
1692 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1693 msgstr ""
1694 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1695 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1696
1697 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1698 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1699
1700 msgid "no remote program execution supported\n"
1701 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1702
1703 msgid ""
1704 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1705 msgstr ""
1706 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1707 "áñ÷åßïõ\n"
1708
1709 #, fuzzy
1710 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1711 msgstr ""
1712 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1713
1714 #, fuzzy, c-format
1715 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1716 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1717
1718 #, fuzzy, c-format
1719 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1720 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1721
1722 #, c-format
1723 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1724 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1725
1726 msgid "unnatural exit of external program\n"
1727 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1728
1729 msgid "unable to execute external program\n"
1730 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1731
1732 #, c-format
1733 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1734 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1735
1736 #, fuzzy, c-format
1737 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1738 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1739 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1740
1741 #, fuzzy, c-format
1742 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1743 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1744 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1745
1746 #, fuzzy
1747 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1748 msgstr ""
1749 "\n"
1750 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1751 "\n"
1752
1753 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1754 msgstr ""
1755
1756 #, fuzzy
1757 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1758 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1759
1760 #, fuzzy
1761 msgid "remove unusable parts from key during export"
1762 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1763
1764 msgid "remove as much as possible from key during export"
1765 msgstr ""
1766
1767 #, fuzzy
1768 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1769 msgid " - skipped"
1770 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1771
1772 #, fuzzy
1773 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1774 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1775
1776 #, fuzzy, c-format
1777 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1778 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1779
1780 #, fuzzy, c-format
1781 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1782 msgstr ""
1783 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1784
1785 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1786 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1787
1788 #, fuzzy, c-format
1789 #| msgid "error creating `%s': %s\n"
1790 msgid "error creating '%s': %s\n"
1791 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1792
1793 #, fuzzy
1794 msgid "[User ID not found]"
1795 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1796
1797 #, fuzzy, c-format
1798 msgid "(check argument of option '%s')\n"
1799 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1800
1801 #, c-format
1802 msgid "Warning: '%s' should be a long key ID or a fingerprint\n"
1803 msgstr ""
1804
1805 #, fuzzy, c-format
1806 msgid "error looking up: %s\n"
1807 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1808
1809 #, fuzzy, c-format
1810 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
1811 msgid "Warning: %s appears in the keyring %d times\n"
1812 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1813
1814 #, fuzzy, c-format
1815 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1816 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1817
1818 #, fuzzy, c-format
1819 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1820 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1821
1822 #, fuzzy
1823 msgid "No fingerprint"
1824 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1825
1826 #, fuzzy, c-format
1827 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
1828 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1829
1830 #, fuzzy, c-format
1831 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1832 msgid "Warning: not using '%s' as default key: %s\n"
1833 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
1834
1835 #, fuzzy, c-format
1836 #| msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
1837 msgid "using \"%s\" as default secret key for signing\n"
1838 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|÷ñÞóç ÏÍÏÌÁôïò óáí ðñïêáèïñéóìÝíï ìõóôéêü êëåéäß"
1839
1840 #, c-format
1841 msgid "all values passed to '%s' ignored\n"
1842 msgstr ""
1843
1844 #, fuzzy, c-format
1845 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1846 msgstr ""
1847 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1848
1849 #, fuzzy, c-format
1850 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1851 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1852
1853 #, fuzzy
1854 msgid "make a signature"
1855 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1856
1857 #, fuzzy
1858 msgid "make a clear text signature"
1859 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1860
1861 msgid "make a detached signature"
1862 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1863
1864 msgid "encrypt data"
1865 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1866
1867 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1868 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1869
1870 msgid "decrypt data (default)"
1871 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1872
1873 msgid "verify a signature"
1874 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1875
1876 msgid "list keys"
1877 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1878
1879 msgid "list keys and signatures"
1880 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1881
1882 #, fuzzy
1883 msgid "list and check key signatures"
1884 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1885
1886 msgid "list keys and fingerprints"
1887 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1888
1889 msgid "list secret keys"
1890 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1891
1892 msgid "generate a new key pair"
1893 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1894
1895 #, fuzzy
1896 #| msgid "generate a new key pair"
1897 msgid "quickly generate a new key pair"
1898 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1899
1900 #, fuzzy
1901 #| msgid "generate a new key pair"
1902 msgid "quickly add a new user-id"
1903 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1904
1905 msgid "full featured key pair generation"
1906 msgstr ""
1907
1908 msgid "generate a revocation certificate"
1909 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1910
1911 msgid "remove keys from the public keyring"
1912 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1913
1914 msgid "remove keys from the secret keyring"
1915 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1916
1917 #, fuzzy
1918 #| msgid "sign a key"
1919 msgid "quickly sign a key"
1920 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1921
1922 #, fuzzy
1923 #| msgid "sign a key locally"
1924 msgid "quickly sign a key locally"
1925 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1926
1927 msgid "sign a key"
1928 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1929
1930 msgid "sign a key locally"
1931 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1932
1933 msgid "sign or edit a key"
1934 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1935
1936 #, fuzzy
1937 msgid "change a passphrase"
1938 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
1939
1940 msgid "export keys"
1941 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1942
1943 msgid "export keys to a key server"
1944 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1945
1946 msgid "import keys from a key server"
1947 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1948
1949 msgid "search for keys on a key server"
1950 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1951
1952 msgid "update all keys from a keyserver"
1953 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1954
1955 msgid "import/merge keys"
1956 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1957
1958 msgid "print the card status"
1959 msgstr ""
1960
1961 msgid "change data on a card"
1962 msgstr ""
1963
1964 msgid "change a card's PIN"
1965 msgstr ""
1966
1967 msgid "update the trust database"
1968 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1969
1970 #, fuzzy
1971 msgid "print message digests"
1972 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1973
1974 msgid "run in server mode"
1975 msgstr ""
1976
1977 msgid "|VALUE|set the TOFU policy for a key (good, unknown, bad, ask, auto)"
1978 msgstr ""
1979
1980 msgid "create ascii armored output"
1981 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1982
1983 #, fuzzy
1984 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1985 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1986
1987 #, fuzzy
1988 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1989 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1990
1991 #, fuzzy
1992 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1993 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1994
1995 msgid "use canonical text mode"
1996 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1997
1998 #, fuzzy
1999 msgid "|FILE|write output to FILE"
2000 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
2001
2002 msgid "do not make any changes"
2003 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
2004
2005 msgid "prompt before overwriting"
2006 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
2007
2008 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2009 msgstr ""
2010
2011 msgid ""
2012 "@\n"
2013 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2014 msgstr ""
2015 "@\n"
2016 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
2017
2018 msgid ""
2019 "@\n"
2020 "Examples:\n"
2021 "\n"
2022 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2023 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2024 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2025 " --list-keys [names]        show keys\n"
2026 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2027 msgstr ""
2028 "@\n"
2029 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
2030 "\n"
2031 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
2032 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2033 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2034 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
2035 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
2036
2037 #, fuzzy
2038 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2039 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
2040 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2041
2042 #, fuzzy
2043 #| msgid ""
2044 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2045 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2046 #| "default operation depends on the input data\n"
2047 msgid ""
2048 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
2049 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
2050 "Default operation depends on the input data\n"
2051 msgstr ""
2052 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2053 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
2054 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
2055
2056 msgid ""
2057 "\n"
2058 "Supported algorithms:\n"
2059 msgstr ""
2060 "\n"
2061 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2062
2063 msgid "Pubkey: "
2064 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2065
2066 msgid "Cipher: "
2067 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2068
2069 msgid "Hash: "
2070 msgstr "Hash: "
2071
2072 msgid "Compression: "
2073 msgstr "Óõìðßåóç: "
2074
2075 #, fuzzy, c-format
2076 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2077 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2078
2079 msgid "conflicting commands\n"
2080 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2081
2082 #, fuzzy, c-format
2083 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2084 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2085
2086 #, fuzzy, c-format
2087 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2088 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2089
2090 #, fuzzy, c-format
2091 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2092 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2093
2094 #, fuzzy, c-format
2095 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2096 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2097
2098 #, fuzzy, c-format
2099 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2100 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2101
2102 #, fuzzy, c-format
2103 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2104 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2105
2106 #, fuzzy, c-format
2107 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2108 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2109
2110 #, fuzzy, c-format
2111 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2112 msgstr ""
2113 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2114
2115 #, fuzzy, c-format
2116 msgid ""
2117 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2118 msgstr ""
2119 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2120
2121 #, fuzzy, c-format
2122 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2123 msgstr ""
2124 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2125
2126 #, fuzzy, c-format
2127 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2128 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2129
2130 #, fuzzy, c-format
2131 msgid ""
2132 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2133 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2134
2135 #, fuzzy, c-format
2136 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2137 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2138
2139 #, fuzzy, c-format
2140 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2141 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2142
2143 msgid "display photo IDs during key listings"
2144 msgstr ""
2145
2146 #, fuzzy
2147 msgid "show key usage information during key listings"
2148 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2149
2150 msgid "show policy URLs during signature listings"
2151 msgstr ""
2152
2153 #, fuzzy
2154 msgid "show all notations during signature listings"
2155 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2156
2157 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2158 msgstr ""
2159
2160 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2161 msgstr ""
2162
2163 #, fuzzy
2164 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2165 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2166
2167 msgid "show user ID validity during key listings"
2168 msgstr ""
2169
2170 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2171 msgstr ""
2172
2173 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2174 msgstr ""
2175
2176 #, fuzzy
2177 msgid "show the keyring name in key listings"
2178 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2179
2180 #, fuzzy
2181 msgid "show expiration dates during signature listings"
2182 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2183
2184 #, fuzzy
2185 msgid "available TOFU policies:\n"
2186 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
2187
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid "unknown TOFU policy '%s'\n"
2190 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
2191
2192 msgid "(use \"help\" to list choices)\n"
2193 msgstr ""
2194
2195 #, fuzzy, c-format
2196 msgid "unknown TOFU DB format '%s'\n"
2197 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
2198
2199 #, fuzzy, c-format
2200 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2201 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2202 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2203
2204 #, c-format
2205 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2206 msgstr ""
2207
2208 #, fuzzy, c-format
2209 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2210 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2211 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2212
2213 #, fuzzy, c-format
2214 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2215 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2216
2217 #, fuzzy, c-format
2218 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2219 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2220
2221 #, fuzzy, c-format
2222 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2223 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2224
2225 #, fuzzy
2226 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2227 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2228
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2231 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2232
2233 #, fuzzy
2234 msgid "invalid keyserver options\n"
2235 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2236
2237 #, c-format
2238 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2239 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2240
2241 msgid "invalid import options\n"
2242 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2243
2244 #, c-format
2245 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2246 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2247
2248 msgid "invalid export options\n"
2249 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2250
2251 #, fuzzy, c-format
2252 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2253 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2254
2255 #, fuzzy
2256 msgid "invalid list options\n"
2257 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2258
2259 msgid "display photo IDs during signature verification"
2260 msgstr ""
2261
2262 msgid "show policy URLs during signature verification"
2263 msgstr ""
2264
2265 #, fuzzy
2266 msgid "show all notations during signature verification"
2267 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2268
2269 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2270 msgstr ""
2271
2272 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2273 msgstr ""
2274
2275 #, fuzzy
2276 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2277 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2278
2279 #, fuzzy
2280 msgid "show user ID validity during signature verification"
2281 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2282
2283 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2284 msgstr ""
2285
2286 #, fuzzy
2287 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2288 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2289
2290 msgid "validate signatures with PKA data"
2291 msgstr ""
2292
2293 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2294 msgstr ""
2295
2296 #, fuzzy, c-format
2297 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2298 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2299
2300 #, fuzzy
2301 msgid "invalid verify options\n"
2302 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2303
2304 #, c-format
2305 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2306 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2307
2308 #, fuzzy, c-format
2309 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2310 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2311
2312 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2313 msgstr ""
2314
2315 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2316 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2317
2318 #, c-format
2319 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2320 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2321
2322 #, c-format
2323 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2324 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2325
2326 #, c-format
2327 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2328 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2329
2330 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2331 msgstr ""
2332
2333 #, fuzzy, c-format
2334 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2335 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2336
2337 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2338 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2339
2340 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2341 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2342
2343 #, fuzzy
2344 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2345 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2346
2347 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2348 msgstr ""
2349 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2350 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2351
2352 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2353 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2354
2355 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2356 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2357
2358 #, fuzzy
2359 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2360 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2361
2362 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2363 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2364
2365 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2366 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2367
2368 #, fuzzy
2369 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2370 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2371 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2372
2373 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2374 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2375
2376 msgid "invalid default preferences\n"
2377 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2378
2379 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2380 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2381
2382 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2383 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2384
2385 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2386 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2387
2388 #, c-format
2389 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2390 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2391
2392 #, fuzzy, c-format
2393 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2394 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2395
2396 #, fuzzy, c-format
2397 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2398 msgstr ""
2399 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2400
2401 #, fuzzy, c-format
2402 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2403 msgstr ""
2404 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2405
2406 #, c-format
2407 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2408 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2409
2410 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2411 msgstr ""
2412 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2413 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2414
2415 msgid "--store [filename]"
2416 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2417
2418 msgid "--symmetric [filename]"
2419 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2420
2421 #, fuzzy, c-format
2422 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2423 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2424
2425 msgid "--encrypt [filename]"
2426 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2427
2428 #, fuzzy
2429 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2430 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2431
2432 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2433 msgstr ""
2434
2435 #, fuzzy, c-format
2436 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2437 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2438
2439 msgid "--sign [filename]"
2440 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2441
2442 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2443 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2444
2445 #, fuzzy
2446 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2447 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2448
2449 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2450 msgstr ""
2451
2452 #, fuzzy, c-format
2453 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2454 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2455
2456 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2457 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2458
2459 msgid "--clearsign [filename]"
2460 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2461
2462 msgid "--decrypt [filename]"
2463 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2464
2465 msgid "--sign-key user-id"
2466 msgstr "--sign-key user-id"
2467
2468 msgid "--lsign-key user-id"
2469 msgstr "--lsign-key user-id"
2470
2471 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2472 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2473
2474 #, fuzzy
2475 msgid "--passwd <user-id>"
2476 msgstr "--sign-key user-id"
2477
2478 #, c-format
2479 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2480 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2481
2482 #, c-format
2483 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2484 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2485
2486 #, c-format
2487 msgid "key export failed: %s\n"
2488 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2489
2490 #, fuzzy, c-format
2491 #| msgid "key export failed: %s\n"
2492 msgid "export as ssh key failed: %s\n"
2493 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2494
2495 #, c-format
2496 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2497 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2498
2499 #, c-format
2500 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2501 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2502
2503 #, c-format
2504 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2505 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2506
2507 #, c-format
2508 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2509 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2510
2511 #, fuzzy, c-format
2512 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2513 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2514 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2515
2516 #, fuzzy, c-format
2517 msgid "error parsing key specification '%s': %s\n"
2518 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
2519
2520 #, c-format
2521 msgid "'%s' does not appear to be a valid key ID, fingerprint or keygrip\n"
2522 msgstr ""
2523
2524 msgid "[filename]"
2525 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2526
2527 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2528 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2529
2530 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2531 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2532
2533 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2534 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2535
2536 #, fuzzy
2537 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2538 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2539
2540 #, fuzzy
2541 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2542 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2543
2544 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2545 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2546
2547 msgid "|FD|write status info to this FD"
2548 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2549
2550 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2551 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2552
2553 #, fuzzy
2554 msgid ""
2555 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2556 "Check signatures against known trusted keys\n"
2557 msgstr ""
2558 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2559 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2560
2561 msgid "No help available"
2562 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2563
2564 #, fuzzy, c-format
2565 #| msgid "No help available for `%s'"
2566 msgid "No help available for '%s'"
2567 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2568
2569 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2570 msgstr ""
2571
2572 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2573 msgstr ""
2574
2575 #, fuzzy
2576 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2577 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2578
2579 #, fuzzy
2580 msgid "do not update the trustdb after import"
2581 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2582
2583 msgid "only accept updates to existing keys"
2584 msgstr ""
2585
2586 #, fuzzy
2587 msgid "remove unusable parts from key after import"
2588 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2589
2590 msgid "remove as much as possible from key after import"
2591 msgstr ""
2592
2593 #, c-format
2594 msgid "skipping block of type %d\n"
2595 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2596
2597 #, fuzzy, c-format
2598 msgid "%lu keys processed so far\n"
2599 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2600
2601 #, c-format
2602 msgid "Total number processed: %lu\n"
2603 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2604
2605 #, fuzzy, c-format
2606 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2607 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2608 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2609
2610 #, c-format
2611 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2612 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2613
2614 #, c-format
2615 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2616 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2617
2618 #, c-format
2619 msgid "              imported: %lu"
2620 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2621
2622 #, c-format
2623 msgid "             unchanged: %lu\n"
2624 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2625
2626 #, c-format
2627 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2628 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2629
2630 #, c-format
2631 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2632 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2633
2634 #, c-format
2635 msgid "        new signatures: %lu\n"
2636 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2637
2638 #, c-format
2639 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2640 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2641
2642 #, c-format
2643 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2644 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2645
2646 #, c-format
2647 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2648 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2649
2650 #, c-format
2651 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2652 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2653
2654 #, c-format
2655 msgid "          not imported: %lu\n"
2656 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2657
2658 #, fuzzy, c-format
2659 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2660 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2661
2662 #, fuzzy, c-format
2663 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2664 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2665
2666 #, c-format
2667 msgid ""
2668 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2669 "algorithms on these user IDs:\n"
2670 msgstr ""
2671
2672 #, c-format
2673 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2674 msgstr ""
2675
2676 #, fuzzy, c-format
2677 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2678 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2679
2680 #, c-format
2681 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2682 msgstr ""
2683
2684 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2685 msgstr ""
2686
2687 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2688 msgstr ""
2689
2690 #, c-format
2691 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2692 msgstr ""
2693
2694 #, fuzzy, c-format
2695 msgid "key %s: no user ID\n"
2696 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2697
2698 #, fuzzy, c-format
2699 msgid "key %s: %s\n"
2700 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
2701
2702 msgid "rejected by import screener"
2703 msgstr ""
2704
2705 #, fuzzy, c-format
2706 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2707 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2708
2709 #, fuzzy, c-format
2710 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2711 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2712
2713 #, fuzzy, c-format
2714 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2715 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2716
2717 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2718 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2719
2720 #, fuzzy, c-format
2721 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2722 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2723
2724 #, fuzzy, c-format
2725 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2726 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2727
2728 #, c-format
2729 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2730 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2731
2732 #, fuzzy, c-format
2733 #| msgid "writing to `%s'\n"
2734 msgid "writing to '%s'\n"
2735 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2736
2737 #, fuzzy, c-format
2738 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2739 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2740 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2741
2742 #, fuzzy, c-format
2743 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2744 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2745
2746 #, fuzzy, c-format
2747 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2748 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2749
2750 #, fuzzy, c-format
2751 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2752 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2753
2754 #, fuzzy, c-format
2755 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2756 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2757
2758 #, fuzzy, c-format
2759 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2760 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2761
2762 #, fuzzy, c-format
2763 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2764 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2765
2766 #, fuzzy, c-format
2767 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2768 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2769
2770 #, fuzzy, c-format
2771 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2772 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2773
2774 #, fuzzy, c-format
2775 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2776 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2777
2778 #, fuzzy, c-format
2779 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2780 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2781
2782 #, fuzzy, c-format
2783 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2784 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2785
2786 #, fuzzy, c-format
2787 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2788 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2789
2790 #, fuzzy, c-format
2791 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2792 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2793
2794 #, fuzzy, c-format
2795 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2796 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2797
2798 #, fuzzy, c-format
2799 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2800 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2801
2802 #, fuzzy, c-format
2803 msgid "key %s: secret key imported\n"
2804 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2805
2806 #, fuzzy, c-format
2807 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2808 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2809 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2810
2811 #, fuzzy, c-format
2812 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2813 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
2814
2815 #, fuzzy, c-format
2816 msgid "secret key %s: %s\n"
2817 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2818
2819 #, fuzzy
2820 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2821 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2822
2823 #, fuzzy, c-format
2824 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2825 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2826
2827 #. TRANSLATORS: For smartcard, each private key on
2828 #. host has a reference (stub) to a smartcard and
2829 #. actual private key data is stored on the card.  A
2830 #. single smartcard can have up to three private key
2831 #. data.  Importing private key stub is always
2832 #. skipped in 2.1, and it returns
2833 #. GPG_ERR_NOT_PROCESSED.  Instead, user should be
2834 #. suggested to run 'gpg --card-status', then,
2835 #. references to a card will be automatically
2836 #. created again.
2837 #, c-format
2838 msgid "To migrate '%s', with each smartcard, run: %s\n"
2839 msgstr ""
2840
2841 #, fuzzy, c-format
2842 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2843 msgstr ""
2844 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2845 "áíÜêëçóçò\n"
2846
2847 #, fuzzy, c-format
2848 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2849 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2850
2851 #, fuzzy, c-format
2852 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2853 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2854
2855 #, fuzzy, c-format
2856 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2857 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2858
2859 #, fuzzy, c-format
2860 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2861 msgstr ""
2862 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
2863 "\"%s\"\n"
2864
2865 #, fuzzy, c-format
2866 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2867 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2868
2869 #, fuzzy, c-format
2870 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2871 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2872
2873 #, fuzzy, c-format
2874 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2875 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2876
2877 #, fuzzy, c-format
2878 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2879 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2880
2881 #, fuzzy, c-format
2882 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2883 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2884
2885 #, fuzzy, c-format
2886 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2887 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2888
2889 #, fuzzy, c-format
2890 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2891 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2892
2893 #, fuzzy, c-format
2894 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2895 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2896
2897 #, fuzzy, c-format
2898 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2899 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2900
2901 #, fuzzy, c-format
2902 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2903 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2904
2905 #, fuzzy, c-format
2906 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2907 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2908
2909 #, fuzzy, c-format
2910 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2911 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2912
2913 #, fuzzy, c-format
2914 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2915 msgstr ""
2916 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2917
2918 #, fuzzy, c-format
2919 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2920 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2921
2922 #, fuzzy, c-format
2923 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2924 msgstr ""
2925 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2926
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2929 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2930
2931 #, fuzzy, c-format
2932 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2933 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2934
2935 #, fuzzy, c-format
2936 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2937 msgstr ""
2938 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
2939 "%08lX\n"
2940
2941 #, fuzzy, c-format
2942 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2943 msgstr ""
2944 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2945 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2946
2947 #, fuzzy, c-format
2948 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2949 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2950
2951 #, fuzzy, c-format
2952 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2953 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2954
2955 #, fuzzy, c-format
2956 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2957 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2958
2959 #, fuzzy, c-format
2960 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2961 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2962 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2963
2964 #, fuzzy, c-format
2965 msgid "keybox '%s' created\n"
2966 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2967
2968 #, fuzzy, c-format
2969 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2970 msgid "keyring '%s' created\n"
2971 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2972
2973 #, fuzzy, c-format
2974 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2975 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2976
2977 #, fuzzy, c-format
2978 msgid "error opening key DB: %s\n"
2979 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
2980
2981 #, c-format
2982 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2983 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2984
2985 msgid "[revocation]"
2986 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2987
2988 msgid "[self-signature]"
2989 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2990
2991 #, fuzzy, c-format
2992 #| msgid "%d bad signatures\n"
2993 msgid "%d bad signature\n"
2994 msgid_plural "%d bad signatures\n"
2995 msgstr[0] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2996 msgstr[1] "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2997
2998 #, fuzzy, c-format
2999 #| msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3000 msgid "%d signature not checked due to a missing key\n"
3001 msgid_plural "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3002 msgstr[0] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3003 msgstr[1] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3004
3005 #, fuzzy, c-format
3006 #| msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3007 msgid "%d signature not checked due to an error\n"
3008 msgid_plural "%d signatures not checked due to errors\n"
3009 msgstr[0] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3010 msgstr[1] "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3011
3012 #, fuzzy, c-format
3013 #| msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3014 msgid "%d user ID without valid self-signature detected\n"
3015 msgid_plural "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3016 msgstr[0] "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3017 msgstr[1] "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3018
3019 #, fuzzy
3020 msgid ""
3021 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3022 "keys\n"
3023 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3024 "etc.)\n"
3025 msgstr ""
3026 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3027 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3028 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3029 "\n"
3030
3031 #, fuzzy, c-format
3032 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3033 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3034
3035 #, fuzzy, c-format
3036 msgid "  %d = I trust fully\n"
3037 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3038
3039 msgid ""
3040 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3041 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3042 "trust signatures on your behalf.\n"
3043 msgstr ""
3044
3045 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3046 msgstr ""
3047
3048 #, c-format
3049 msgid "Skipping user ID \"%s\", which is not a text ID.\n"
3050 msgstr ""
3051
3052 #, c-format
3053 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3054 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3055
3056 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3057 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3058
3059 msgid "  Unable to sign.\n"
3060 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3061
3062 #, c-format
3063 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3064 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3065
3066 #, c-format
3067 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3068 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3069
3070 #, fuzzy, c-format
3071 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3072 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3073
3074 #, fuzzy
3075 msgid "Sign it? (y/N) "
3076 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3077
3078 #, c-format
3079 msgid ""
3080 "The self-signature on \"%s\"\n"
3081 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3082 msgstr ""
3083 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3084 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3085
3086 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3087 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3088
3089 #, c-format
3090 msgid ""
3091 "Your current signature on \"%s\"\n"
3092 "has expired.\n"
3093 msgstr ""
3094 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3095 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3096
3097 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3098 msgstr ""
3099 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3100
3101 #, c-format
3102 msgid ""
3103 "Your current signature on \"%s\"\n"
3104 "is a local signature.\n"
3105 msgstr ""
3106 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3107 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3108
3109 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3110 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3111
3112 #, fuzzy, c-format
3113 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3114 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3115
3116 #, fuzzy, c-format
3117 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3118 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3119
3120 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3121 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3122
3123 #, fuzzy, c-format
3124 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3125 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3126
3127 msgid "This key has expired!"
3128 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3129
3130 #, c-format
3131 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3132 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3133
3134 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3135 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3136
3137 msgid ""
3138 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3139 "belongs\n"
3140 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3141 msgstr ""
3142 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3143 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3144 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3145
3146 #, c-format
3147 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3148 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3149
3150 #, c-format
3151 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3152 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3153
3154 #, c-format
3155 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3156 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3157
3158 #, c-format
3159 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3160 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3161
3162 #, fuzzy
3163 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3164 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3165
3166 #, fuzzy, c-format
3167 msgid ""
3168 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3169 "key \"%s\" (%s)\n"
3170 msgstr ""
3171 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3172 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3173
3174 #, fuzzy
3175 msgid "This will be a self-signature.\n"
3176 msgstr ""
3177 "\n"
3178 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3179
3180 #, fuzzy
3181 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3182 msgstr ""
3183 "\n"
3184 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3185
3186 #, fuzzy
3187 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3188 msgstr ""
3189 "\n"
3190 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3191 "\n"
3192
3193 #, fuzzy
3194 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3195 msgstr ""
3196 "\n"
3197 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3198
3199 #, fuzzy
3200 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3201 msgstr ""
3202 "\n"
3203 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3204 "\n"
3205
3206 #, fuzzy
3207 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3208 msgstr ""
3209 "\n"
3210 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3211
3212 #, fuzzy
3213 msgid "I have checked this key casually.\n"
3214 msgstr ""
3215 "\n"
3216 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3217
3218 #, fuzzy
3219 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3220 msgstr ""
3221 "\n"
3222 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3223
3224 #, fuzzy
3225 msgid "Really sign? (y/N) "
3226 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3227
3228 #, c-format
3229 msgid "signing failed: %s\n"
3230 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3231
3232 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3233 msgstr ""
3234
3235 #, fuzzy, c-format
3236 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3237 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3238 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
3239
3240 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3241 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3242
3243 msgid "save and quit"
3244 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3245
3246 #, fuzzy
3247 msgid "show key fingerprint"
3248 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3249
3250 #, fuzzy
3251 msgid "show the keygrip"
3252 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3253
3254 msgid "list key and user IDs"
3255 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3256
3257 msgid "select user ID N"
3258 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3259
3260 #, fuzzy
3261 msgid "select subkey N"
3262 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3263
3264 #, fuzzy
3265 msgid "check signatures"
3266 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3267
3268 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3269 msgstr ""
3270
3271 #, fuzzy
3272 msgid "sign selected user IDs locally"
3273 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3274
3275 #, fuzzy
3276 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3277 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3278
3279 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3280 msgstr ""
3281
3282 msgid "add a user ID"
3283 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3284
3285 msgid "add a photo ID"
3286 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3287
3288 #, fuzzy
3289 msgid "delete selected user IDs"
3290 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3291
3292 #, fuzzy
3293 msgid "add a subkey"
3294 msgstr "addkey"
3295
3296 msgid "add a key to a smartcard"
3297 msgstr ""
3298
3299 msgid "move a key to a smartcard"
3300 msgstr ""
3301
3302 msgid "move a backup key to a smartcard"
3303 msgstr ""
3304
3305 #, fuzzy
3306 msgid "delete selected subkeys"
3307 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3308
3309 msgid "add a revocation key"
3310 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3311
3312 #, fuzzy
3313 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3314 msgstr ""
3315 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3316
3317 #, fuzzy
3318 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3319 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3320
3321 #, fuzzy
3322 msgid "flag the selected user ID as primary"
3323 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3324
3325 msgid "list preferences (expert)"
3326 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3327
3328 msgid "list preferences (verbose)"
3329 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3330
3331 #, fuzzy
3332 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3333 msgstr ""
3334 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3335
3336 #, fuzzy
3337 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3338 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3339
3340 #, fuzzy
3341 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3342 msgstr ""
3343 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3344
3345 msgid "change the passphrase"
3346 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3347
3348 msgid "change the ownertrust"
3349 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3350
3351 #, fuzzy
3352 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3353 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3354
3355 #, fuzzy
3356 msgid "revoke selected user IDs"
3357 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3358
3359 #, fuzzy
3360 msgid "revoke key or selected subkeys"
3361 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3362
3363 #, fuzzy
3364 msgid "enable key"
3365 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3366
3367 #, fuzzy
3368 msgid "disable key"
3369 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3370
3371 #, fuzzy
3372 msgid "show selected photo IDs"
3373 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3374
3375 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3376 msgstr ""
3377
3378 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3379 msgstr ""
3380
3381 msgid "Secret key is available.\n"
3382 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3383
3384 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3385 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3386
3387 msgid ""
3388 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3389 "(lsign),\n"
3390 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3391 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3392 msgstr ""
3393
3394 msgid "Key is revoked."
3395 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3396
3397 #, fuzzy
3398 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3399 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3400
3401 #, fuzzy
3402 msgid "Really sign all text user IDs? (y/N) "
3403 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3404
3405 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3406 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3407
3408 #, fuzzy, c-format
3409 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3410 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3411
3412 #, c-format
3413 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3414 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3415
3416 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3417 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3418
3419 #, c-format
3420 msgid "(Use the '%s' command.)\n"
3421 msgstr ""
3422
3423 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3424 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3425
3426 #, fuzzy
3427 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3428 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3429
3430 #, fuzzy
3431 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3432 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3433
3434 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3435 #. moving the key and not about removing it.
3436 #, fuzzy
3437 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3438 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3439
3440 #, fuzzy
3441 msgid "You must select exactly one key.\n"
3442 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3443
3444 msgid "Command expects a filename argument\n"
3445 msgstr ""
3446
3447 #, fuzzy, c-format
3448 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3449 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3450
3451 #, fuzzy, c-format
3452 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3453 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3454
3455 msgid "You must select at least one key.\n"
3456 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3457
3458 #, fuzzy
3459 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3460 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3461
3462 #, fuzzy
3463 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3464 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3465
3466 #, fuzzy
3467 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3468 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3469
3470 #, fuzzy
3471 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3472 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3473
3474 #, fuzzy
3475 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3476 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3477
3478 #, fuzzy
3479 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3480 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3481
3482 #, fuzzy
3483 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3484 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3485
3486 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3487 msgstr ""
3488
3489 #, fuzzy
3490 msgid "Set preference list to:\n"
3491 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3492
3493 #, fuzzy
3494 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3495 msgstr ""
3496 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3497
3498 #, fuzzy
3499 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3500 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3501
3502 #, fuzzy
3503 msgid "Save changes? (y/N) "
3504 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3505
3506 #, fuzzy
3507 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3508 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3509
3510 #, c-format
3511 msgid "update failed: %s\n"
3512 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3513
3514 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3515 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3516
3517 #, fuzzy, c-format
3518 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3519 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
3520
3521 #, fuzzy, c-format
3522 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3523 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
3524
3525 #, fuzzy
3526 #| msgid "No such user ID.\n"
3527 msgid "No matching user IDs."
3528 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
3529
3530 #, fuzzy
3531 msgid "Nothing to sign.\n"
3532 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3533
3534 msgid "Digest: "
3535 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3536
3537 msgid "Features: "
3538 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3539
3540 msgid "Keyserver no-modify"
3541 msgstr ""
3542
3543 msgid "Preferred keyserver: "
3544 msgstr ""
3545
3546 #, fuzzy
3547 msgid "Notations: "
3548 msgstr "Óçìåßùóç: "
3549
3550 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3551 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3552
3553 #, fuzzy, c-format
3554 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3555 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3556
3557 #, fuzzy, c-format
3558 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3559 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3560
3561 #, fuzzy
3562 msgid "(sensitive)"
3563 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3564
3565 #, fuzzy, c-format
3566 msgid "created: %s"
3567 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3568
3569 #, fuzzy, c-format
3570 msgid "revoked: %s"
3571 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3572
3573 #, fuzzy, c-format
3574 msgid "expired: %s"
3575 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3576
3577 #, fuzzy, c-format
3578 msgid "expires: %s"
3579 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3580
3581 #, fuzzy, c-format
3582 msgid "usage: %s"
3583 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3584
3585 msgid "card-no: "
3586 msgstr ""
3587
3588 #, fuzzy, c-format
3589 msgid "trust: %s"
3590 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3591
3592 #, c-format
3593 msgid "validity: %s"
3594 msgstr ""
3595
3596 msgid "This key has been disabled"
3597 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3598
3599 msgid ""
3600 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3601 "unless you restart the program.\n"
3602 msgstr ""
3603 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3604 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3605
3606 #, fuzzy
3607 msgid "revoked"
3608 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3609
3610 #, fuzzy
3611 msgid "expired"
3612 msgstr "expire"
3613
3614 msgid ""
3615 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3616 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3617 msgstr ""
3618 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3619 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3620
3621 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3622 msgstr ""
3623
3624 #, fuzzy
3625 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3626 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3627 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3628
3629 msgid ""
3630 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3631 "versions\n"
3632 "         of PGP to reject this key.\n"
3633 msgstr ""
3634 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3635 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3636
3637 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3638 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3639
3640 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3641 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3642
3643 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3644 msgstr ""
3645
3646 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3647 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3648
3649 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3650 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3651
3652 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3653 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3654
3655 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3656 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3657
3658 #, fuzzy, c-format
3659 #| msgid "Deleted %d signature.\n"
3660 msgid "Deleted %d signature.\n"
3661 msgid_plural "Deleted %d signatures.\n"
3662 msgstr[0] "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3663 msgstr[1] "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3664
3665 msgid "Nothing deleted.\n"
3666 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3667
3668 #, fuzzy
3669 msgid "invalid"
3670 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3671
3672 #, fuzzy, c-format
3673 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3674 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3675
3676 #, fuzzy, c-format
3677 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3678 msgid_plural "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3679 msgstr[0] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3680 msgstr[1] "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3681
3682 #, fuzzy, c-format
3683 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3684 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3685
3686 #, fuzzy, c-format
3687 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3688 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3689
3690 msgid ""
3691 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3692 "cause\n"
3693 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3694 msgstr ""
3695 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3696 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3697 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3698
3699 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3700 msgstr ""
3701 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3702
3703 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3704 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3705
3706 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3707 msgstr ""
3708 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3709
3710 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3711 msgstr ""
3712 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3713
3714 #, fuzzy
3715 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3716 msgstr ""
3717 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3718
3719 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3720 msgstr ""
3721 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3722 "åðáíÝëèåé!\n"
3723
3724 #, fuzzy
3725 msgid ""
3726 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3727 msgstr ""
3728 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3729 "N): "
3730
3731 #, fuzzy
3732 msgid ""
3733 "Are you sure you want to change the expiration time for multiple subkeys? (y/"
3734 "N) "
3735 msgstr ""
3736 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3737 "N): "
3738
3739 #, fuzzy
3740 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3741 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3742
3743 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3744 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3745
3746 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3747 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3748
3749 #, fuzzy, c-format
3750 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3751 msgstr ""
3752 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3753 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3754
3755 #, c-format
3756 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3757 msgstr ""
3758
3759 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3760 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3761
3762 #, fuzzy, c-format
3763 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3764 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3765
3766 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3767 msgstr ""
3768
3769 #, fuzzy
3770 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3771 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3772
3773 #, fuzzy
3774 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3775 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3776
3777 #, fuzzy
3778 msgid "Enter the notation: "
3779 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3780
3781 #, fuzzy
3782 msgid "Proceed? (y/N) "
3783 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3784
3785 #, c-format
3786 msgid "No user ID with index %d\n"
3787 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3788
3789 #, fuzzy, c-format
3790 msgid "No user ID with hash %s\n"
3791 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3792
3793 #, fuzzy, c-format
3794 msgid "No subkey with key ID '%s'.\n"
3795 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3796
3797 #, fuzzy, c-format
3798 msgid "No subkey with index %d\n"
3799 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3800
3801 #, fuzzy, c-format
3802 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3803 msgstr "user ID: \""
3804
3805 #, fuzzy, c-format
3806 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3807 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3808
3809 msgid " (non-exportable)"
3810 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3811
3812 #, c-format
3813 msgid "This signature expired on %s.\n"
3814 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3815
3816 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3817 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3818
3819 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3820 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3821
3822 #, fuzzy
3823 msgid "Not signed by you.\n"
3824 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3825
3826 #, fuzzy, c-format
3827 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3828 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3829
3830 #, fuzzy
3831 msgid " (non-revocable)"
3832 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3833
3834 #, fuzzy, c-format
3835 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3836 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3837
3838 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3839 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3840
3841 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3842 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3843
3844 msgid "no secret key\n"
3845 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3846
3847 #, c-format
3848 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3849 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3850
3851 #, c-format
3852 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3853 msgstr ""
3854 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3855
3856 #, fuzzy, c-format
3857 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3858 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3859
3860 #, fuzzy, c-format
3861 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3862 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3863
3864 #, fuzzy, c-format
3865 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3866 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3867
3868 #, fuzzy, c-format
3869 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3870 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3871
3872 #, fuzzy
3873 msgid "too many cipher preferences\n"
3874 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3875
3876 #, fuzzy
3877 msgid "too many digest preferences\n"
3878 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3879
3880 #, fuzzy
3881 msgid "too many compression preferences\n"
3882 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3883
3884 #, fuzzy, c-format
3885 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3886 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3887
3888 msgid "writing direct signature\n"
3889 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3890
3891 msgid "writing self signature\n"
3892 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3893
3894 msgid "writing key binding signature\n"
3895 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3896
3897 #, c-format
3898 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3899 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3900
3901 #, c-format
3902 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3903 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3904
3905 msgid ""
3906 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3907 msgstr ""
3908
3909 #, fuzzy
3910 msgid "Sign"
3911 msgstr "sign"
3912
3913 msgid "Certify"
3914 msgstr ""
3915
3916 #, fuzzy
3917 msgid "Encrypt"
3918 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3919
3920 msgid "Authenticate"
3921 msgstr ""
3922
3923 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3924 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3925 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3926 #. functions:
3927 #.
3928 #. s = Toggle signing capability
3929 #. e = Toggle encryption capability
3930 #. a = Toggle authentication capability
3931 #. q = Finish
3932 #.
3933 msgid "SsEeAaQq"
3934 msgstr ""
3935
3936 #, c-format
3937 msgid "Possible actions for a %s key: "
3938 msgstr ""
3939
3940 msgid "Current allowed actions: "
3941 msgstr ""
3942
3943 #, c-format
3944 msgid &quo