About to release 1.4.3
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2006-04-03 11:40+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: cipher/primegen.c:121
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
20 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
21
22 #: cipher/primegen.c:312
23 #, c-format
24 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
25 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
26
27 #: cipher/random.c:173
28 msgid "no entropy gathering module detected\n"
29 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
30
31 #: cipher/random.c:403
32 #, fuzzy, c-format
33 msgid "can't lock `%s': %s\n"
34 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
35
36 #: cipher/random.c:408
37 #, fuzzy, c-format
38 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
39 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
40
41 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
42 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
43 #: g10/gpg.c:997 g10/gpg.c:3365 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2323
44 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
45 #: g10/plaintext.c:482 g10/sign.c:779 g10/sign.c:941 g10/sign.c:1054
46 #: g10/sign.c:1204 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
47 #: g10/tdbio.c:605
48 #, c-format
49 msgid "can't open `%s': %s\n"
50 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
51
52 #: cipher/random.c:458
53 #, c-format
54 msgid "can't stat `%s': %s\n"
55 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
56
57 #: cipher/random.c:463
58 #, c-format
59 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
60 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
61
62 #: cipher/random.c:468
63 msgid "note: random_seed file is empty\n"
64 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
65
66 #: cipher/random.c:474
67 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
68 msgstr ""
69 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
70 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
71
72 #: cipher/random.c:482
73 #, c-format
74 msgid "can't read `%s': %s\n"
75 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
76
77 #: cipher/random.c:520
78 msgid "note: random_seed file not updated\n"
79 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
80
81 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:996 g10/keygen.c:2802
82 #: g10/keygen.c:2832 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
83 #: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:797 g10/sign.c:1070 g10/tdbio.c:536
84 #, c-format
85 msgid "can't create `%s': %s\n"
86 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
89 #, c-format
90 msgid "can't write `%s': %s\n"
91 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:569
94 #, c-format
95 msgid "can't close `%s': %s\n"
96 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:814
99 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
100 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
101
102 #: cipher/random.c:815
103 msgid ""
104 "The random number generator is only a kludge to let\n"
105 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
106 "\n"
107 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
108 "\n"
109 msgstr ""
110 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
111 "\n"
112 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
113 "\n"
114
115 #: cipher/rndegd.c:202
116 msgid ""
117 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
118 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
119 "of the entropy.\n"
120 msgstr ""
121 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
122 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
123
124 #: cipher/rndlinux.c:132
125 #, c-format
126 msgid ""
127 "\n"
128 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
129 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
133 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
134 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
135
136 #: g10/app-openpgp.c:596
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
139 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
140
141 #: g10/app-openpgp.c:609
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
144 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
145
146 #: g10/app-openpgp.c:977
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "reading public key failed: %s\n"
149 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
150
151 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
152 msgid "response does not contain the public key data\n"
153 msgstr ""
154
155 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
156 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
157 msgstr ""
158
159 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
160 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
161 msgstr ""
162
163 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
164 #, c-format
165 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
166 msgstr ""
167
168 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
169 #, c-format
170 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
171 msgstr ""
172
173 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
174 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
175 #, fuzzy, c-format
176 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
177 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1310
180 msgid "access to admin commands is not configured\n"
181 msgstr ""
182
183 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
184 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
185 msgstr ""
186
187 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
188 msgid "card is permanently locked!\n"
189 msgstr ""
190
191 #: g10/app-openpgp.c:1336
192 #, c-format
193 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
194 msgstr ""
195
196 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
197 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
198 #. to get some infos on the string.
199 #: g10/app-openpgp.c:1343
200 msgid "|A|Admin PIN"
201 msgstr ""
202
203 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
204 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
205 #. to get some infos on the string.
206 #: g10/app-openpgp.c:1492
207 msgid "|AN|New Admin PIN"
208 msgstr ""
209
210 #: g10/app-openpgp.c:1492
211 msgid "|N|New PIN"
212 msgstr ""
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1496
215 #, fuzzy, c-format
216 msgid "error getting new PIN: %s\n"
217 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
220 #, fuzzy
221 msgid "error reading application data\n"
222 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
225 #, fuzzy
226 msgid "error reading fingerprint DO\n"
227 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
228
229 #: g10/app-openpgp.c:1562
230 #, fuzzy
231 msgid "key already exists\n"
232 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
233
234 #: g10/app-openpgp.c:1566
235 msgid "existing key will be replaced\n"
236 msgstr ""
237
238 #: g10/app-openpgp.c:1568
239 #, fuzzy
240 msgid "generating new key\n"
241 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
242
243 #: g10/app-openpgp.c:1735
244 msgid "creation timestamp missing\n"
245 msgstr ""
246
247 #: g10/app-openpgp.c:1742
248 #, c-format
249 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
250 msgstr ""
251
252 #: g10/app-openpgp.c:1749
253 #, c-format
254 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
255 msgstr ""
256
257 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
258 #, c-format
259 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
260 msgstr ""
261
262 #: g10/app-openpgp.c:1827
263 #, fuzzy, c-format
264 msgid "failed to store the key: %s\n"
265 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
266
267 #: g10/app-openpgp.c:1886
268 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
269 msgstr ""
270
271 #: g10/app-openpgp.c:1901
272 #, fuzzy
273 msgid "generating key failed\n"
274 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
275
276 #: g10/app-openpgp.c:1904
277 #, fuzzy, c-format
278 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
279 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
280
281 #: g10/app-openpgp.c:1961
282 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
283 msgstr ""
284
285 #: g10/app-openpgp.c:2087
286 #, fuzzy, c-format
287 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
288 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
289
290 #: g10/app-openpgp.c:2134
291 #, c-format
292 msgid "signatures created so far: %lu\n"
293 msgstr ""
294
295 #: g10/app-openpgp.c:2142
296 #, c-format
297 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
298 msgstr ""
299
300 #: g10/app-openpgp.c:2403
301 msgid ""
302 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
303 msgstr ""
304
305 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
306 #, fuzzy, c-format
307 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
308 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
309
310 #: g10/armor.c:318
311 #, c-format
312 msgid "armor: %s\n"
313 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
314
315 #: g10/armor.c:357
316 msgid "invalid armor header: "
317 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
318
319 #: g10/armor.c:368
320 msgid "armor header: "
321 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
322
323 #: g10/armor.c:379
324 msgid "invalid clearsig header\n"
325 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
326
327 #: g10/armor.c:431
328 msgid "nested clear text signatures\n"
329 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
330
331 #: g10/armor.c:566
332 #, fuzzy
333 msgid "unexpected armor: "
334 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
335
336 #: g10/armor.c:578
337 msgid "invalid dash escaped line: "
338 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
339
340 #: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
341 #, fuzzy, c-format
342 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
343 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
344
345 #: g10/armor.c:773
346 msgid "premature eof (no CRC)\n"
347 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
348
349 #: g10/armor.c:807
350 msgid "premature eof (in CRC)\n"
351 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
352
353 #: g10/armor.c:815
354 msgid "malformed CRC\n"
355 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
356
357 #: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
358 #, fuzzy, c-format
359 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
360 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
361
362 #: g10/armor.c:839
363 #, fuzzy
364 msgid "premature eof (in trailer)\n"
365 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
366
367 #: g10/armor.c:843
368 msgid "error in trailer line\n"
369 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
370
371 #: g10/armor.c:1152
372 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
373 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
374
375 #: g10/armor.c:1157
376 #, c-format
377 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
378 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
379
380 #: g10/armor.c:1161
381 msgid ""
382 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
383 msgstr ""
384 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
385 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
386
387 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
388 #, fuzzy, c-format
389 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
390 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
391
392 #: g10/card-util.c:68
393 #, c-format
394 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
395 msgstr ""
396
397 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
398 #: g10/keygen.c:2507 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
399 #, fuzzy
400 msgid "can't do this in batch mode\n"
401 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
402
403 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
404 #: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1339
405 #: g10/keygen.c:1406
406 msgid "Your selection? "
407 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
408
409 #: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
410 msgid "[not set]"
411 msgstr ""
412
413 #: g10/card-util.c:413
414 #, fuzzy
415 msgid "male"
416 msgstr "enable"
417
418 #: g10/card-util.c:414
419 #, fuzzy
420 msgid "female"
421 msgstr "enable"
422
423 #: g10/card-util.c:414
424 #, fuzzy
425 msgid "unspecified"
426 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
427
428 #: g10/card-util.c:441
429 #, fuzzy
430 msgid "not forced"
431 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
432
433 #: g10/card-util.c:441
434 msgid "forced"
435 msgstr ""
436
437 #: g10/card-util.c:519
438 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
439 msgstr ""
440
441 #: g10/card-util.c:521
442 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
443 msgstr ""
444
445 #: g10/card-util.c:523
446 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
447 msgstr ""
448
449 #: g10/card-util.c:540
450 msgid "Cardholder's surname: "
451 msgstr ""
452
453 #: g10/card-util.c:542
454 msgid "Cardholder's given name: "
455 msgstr ""
456
457 #: g10/card-util.c:560
458 #, c-format
459 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
460 msgstr ""
461
462 #: g10/card-util.c:581
463 #, fuzzy
464 msgid "URL to retrieve public key: "
465 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
466
467 #: g10/card-util.c:589
468 #, c-format
469 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
470 msgstr ""
471
472 #: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
473 #, c-format
474 msgid "error reading `%s': %s\n"
475 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
476
477 #: g10/card-util.c:695
478 msgid "Login data (account name): "
479 msgstr ""
480
481 #: g10/card-util.c:705
482 #, c-format
483 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
484 msgstr ""
485
486 #: g10/card-util.c:764
487 msgid "Private DO data: "
488 msgstr ""
489
490 #: g10/card-util.c:774
491 #, c-format
492 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
493 msgstr ""
494
495 #: g10/card-util.c:794
496 #, fuzzy
497 msgid "Language preferences: "
498 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
499
500 #: g10/card-util.c:802
501 #, fuzzy
502 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
503 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
504
505 #: g10/card-util.c:811
506 #, fuzzy
507 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
508 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
509
510 #: g10/card-util.c:832
511 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
512 msgstr ""
513
514 #: g10/card-util.c:846
515 #, fuzzy
516 msgid "Error: invalid response.\n"
517 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
518
519 #: g10/card-util.c:867
520 #, fuzzy
521 msgid "CA fingerprint: "
522 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
523
524 #: g10/card-util.c:890
525 #, fuzzy
526 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
527 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
528
529 #: g10/card-util.c:938
530 #, fuzzy, c-format
531 msgid "key operation not possible: %s\n"
532 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
533
534 #: g10/card-util.c:939
535 #, fuzzy
536 msgid "not an OpenPGP card"
537 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
538
539 #: g10/card-util.c:948
540 #, fuzzy, c-format
541 msgid "error getting current key info: %s\n"
542 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
543
544 #: g10/card-util.c:1033
545 msgid "Replace existing key? (y/N) "
546 msgstr ""
547
548 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
549 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
550 msgstr ""
551
552 #: g10/card-util.c:1075
553 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
554 msgstr ""
555
556 #: g10/card-util.c:1084
557 #, c-format
558 msgid ""
559 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
560 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
561 "You should change them using the command --change-pin\n"
562 msgstr ""
563
564 #: g10/card-util.c:1123
565 #, fuzzy
566 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
567 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
568
569 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
570 #, fuzzy
571 msgid "   (1) Signature key\n"
572 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
573
574 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
575 #, fuzzy
576 msgid "   (2) Encryption key\n"
577 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
578
579 #: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
580 msgid "   (3) Authentication key\n"
581 msgstr ""
582
583 #: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
584 #: g10/keygen.c:1343 g10/keygen.c:1371 g10/keygen.c:1445 g10/revoke.c:685
585 msgid "Invalid selection.\n"
586 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
587
588 #: g10/card-util.c:1203
589 #, fuzzy
590 msgid "Please select where to store the key:\n"
591 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
592
593 #: g10/card-util.c:1238
594 #, fuzzy
595 msgid "unknown key protection algorithm\n"
596 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
597
598 #: g10/card-util.c:1243
599 #, fuzzy
600 msgid "secret parts of key are not available\n"
601 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
602
603 #: g10/card-util.c:1248
604 #, fuzzy
605 msgid "secret key already stored on a card\n"
606 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
607
608 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
609 msgid "quit this menu"
610 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
611
612 #: g10/card-util.c:1321
613 #, fuzzy
614 msgid "show admin commands"
615 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
616
617 #: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
618 msgid "show this help"
619 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
620
621 #: g10/card-util.c:1324
622 #, fuzzy
623 msgid "list all available data"
624 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
625
626 #: g10/card-util.c:1327
627 msgid "change card holder's name"
628 msgstr ""
629
630 #: g10/card-util.c:1328
631 msgid "change URL to retrieve key"
632 msgstr ""
633
634 #: g10/card-util.c:1329
635 msgid "fetch the key specified in the card URL"
636 msgstr ""
637
638 #: g10/card-util.c:1330
639 #, fuzzy
640 msgid "change the login name"
641 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
642
643 #: g10/card-util.c:1331
644 #, fuzzy
645 msgid "change the language preferences"
646 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
647
648 #: g10/card-util.c:1332
649 msgid "change card holder's sex"
650 msgstr ""
651
652 #: g10/card-util.c:1333
653 #, fuzzy
654 msgid "change a CA fingerprint"
655 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
656
657 #: g10/card-util.c:1334
658 msgid "toggle the signature force PIN flag"
659 msgstr ""
660
661 #: g10/card-util.c:1335
662 #, fuzzy
663 msgid "generate new keys"
664 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
665
666 #: g10/card-util.c:1336
667 msgid "menu to change or unblock the PIN"
668 msgstr ""
669
670 #: g10/card-util.c:1337
671 msgid "verify the PIN and list all data"
672 msgstr ""
673
674 #: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
675 msgid "Command> "
676 msgstr "ÅíôïëÞ> "
677
678 #: g10/card-util.c:1495
679 #, fuzzy
680 msgid "Admin-only command\n"
681 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
682
683 #: g10/card-util.c:1526
684 #, fuzzy
685 msgid "Admin commands are allowed\n"
686 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
687
688 #: g10/card-util.c:1528
689 #, fuzzy
690 msgid "Admin commands are not allowed\n"
691 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
692
693 #: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
694 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
695 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
696
697 #: g10/cardglue.c:434
698 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
699 msgstr ""
700
701 #: g10/cardglue.c:573
702 #, c-format
703 msgid ""
704 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
705 "   %.*s\n"
706 msgstr ""
707
708 #: g10/cardglue.c:582
709 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
710 msgstr ""
711
712 #: g10/cardglue.c:917
713 msgid "Enter New Admin PIN: "
714 msgstr ""
715
716 #: g10/cardglue.c:918
717 msgid "Enter New PIN: "
718 msgstr ""
719
720 #: g10/cardglue.c:919
721 msgid "Enter Admin PIN: "
722 msgstr ""
723
724 #: g10/cardglue.c:920
725 msgid "Enter PIN: "
726 msgstr ""
727
728 #: g10/cardglue.c:937
729 #, fuzzy
730 msgid "Repeat this PIN: "
731 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
732
733 #: g10/cardglue.c:952
734 #, fuzzy
735 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
736 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
737
738 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3725 g10/keyring.c:377
739 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
740 #, c-format
741 msgid "can't open `%s'\n"
742 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
743
744 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
745 msgid "--output doesn't work for this command\n"
746 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
747
748 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1704
749 #: g10/revoke.c:228
750 #, fuzzy, c-format
751 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
752 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
753
754 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2330 g10/keyserver.c:1718
755 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
756 #, c-format
757 msgid "error reading keyblock: %s\n"
758 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
759
760 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
761 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
762 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
763
764 #: g10/delkey.c:135
765 #, fuzzy
766 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
767 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
768
769 #: g10/delkey.c:147
770 #, fuzzy
771 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
772 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
773
774 #: g10/delkey.c:155
775 #, fuzzy
776 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
777 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
778
779 #: g10/delkey.c:165
780 #, c-format
781 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
782 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
783
784 #: g10/delkey.c:175
785 msgid "ownertrust information cleared\n"
786 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
787
788 #: g10/delkey.c:206
789 #, c-format
790 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
791 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
792
793 #: g10/delkey.c:208
794 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
795 msgstr ""
796 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
797
798 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1224
799 #, c-format
800 msgid "error creating passphrase: %s\n"
801 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
802
803 #: g10/encode.c:218
804 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
805 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
806
807 #: g10/encode.c:231
808 #, c-format
809 msgid "using cipher %s\n"
810 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
811
812 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
813 #, c-format
814 msgid "`%s' already compressed\n"
815 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
816
817 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:564
818 #, c-format
819 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
820 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
821
822 #: g10/encode.c:470
823 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
824 msgstr ""
825 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
826 "pgp2\n"
827
828 #: g10/encode.c:494
829 #, c-format
830 msgid "reading from `%s'\n"
831 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
832
833 #: g10/encode.c:522
834 msgid ""
835 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
836 msgstr ""
837 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
838 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
839
840 #: g10/encode.c:532
841 #, fuzzy, c-format
842 msgid ""
843 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
844 msgstr ""
845 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
846 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
847
848 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:903
849 #, fuzzy, c-format
850 msgid ""
851 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
852 "preferences\n"
853 msgstr ""
854 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
855 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
856
857 #: g10/encode.c:729
858 #, c-format
859 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
860 msgstr ""
861 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
862 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
863
864 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
865 #, c-format
866 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
867 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
868
869 #: g10/encode.c:826
870 #, c-format
871 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
872 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
873
874 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
875 #, c-format
876 msgid "%s encrypted data\n"
877 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
878
879 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
880 #, c-format
881 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
882 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
883
884 #: g10/encr-data.c:93
885 msgid ""
886 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
887 msgstr ""
888 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
889 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
890
891 #: g10/encr-data.c:104
892 msgid "problem handling encrypted packet\n"
893 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
894
895 #: g10/exec.c:49
896 msgid "no remote program execution supported\n"
897 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
898
899 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:415
900 #, c-format
901 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
902 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
903
904 #: g10/exec.c:314
905 msgid ""
906 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
907 msgstr ""
908 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
909 "áñ÷åßïõ\n"
910
911 #: g10/exec.c:344
912 #, fuzzy
913 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
914 msgstr ""
915 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
916
917 #: g10/exec.c:422
918 #, fuzzy, c-format
919 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
920 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
921
922 #: g10/exec.c:425
923 #, fuzzy, c-format
924 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
925 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
926
927 #: g10/exec.c:510
928 #, c-format
929 msgid "system error while calling external program: %s\n"
930 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
931
932 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
933 msgid "unnatural exit of external program\n"
934 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
935
936 #: g10/exec.c:536
937 msgid "unable to execute external program\n"
938 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
939
940 #: g10/exec.c:552
941 #, c-format
942 msgid "unable to read external program response: %s\n"
943 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
944
945 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
946 #, c-format
947 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
948 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
949
950 #: g10/exec.c:610
951 #, c-format
952 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
953 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
954
955 #: g10/export.c:61
956 #, fuzzy
957 msgid "export signatures that are marked as local-only"
958 msgstr ""
959 "\n"
960 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
961 "\n"
962
963 #: g10/export.c:63
964 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
965 msgstr ""
966
967 #: g10/export.c:65
968 #, fuzzy
969 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
970 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
971
972 #: g10/export.c:67
973 #, fuzzy
974 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
975 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
976
977 #: g10/export.c:69
978 #, fuzzy
979 msgid "remove unusable parts from key during export"
980 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
981
982 #: g10/export.c:71
983 msgid "remove as much as possible from key during export"
984 msgstr ""
985
986 #: g10/export.c:325
987 #, fuzzy
988 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
989 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
990
991 #: g10/export.c:354
992 #, fuzzy, c-format
993 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
994 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
995
996 #: g10/export.c:362
997 #, fuzzy, c-format
998 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
999 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1000
1001 #: g10/export.c:373
1002 #, fuzzy, c-format
1003 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1004 msgstr ""
1005 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1006
1007 #: g10/export.c:521
1008 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: g10/export.c:544
1012 #, fuzzy, c-format
1013 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1014 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1015
1016 #: g10/export.c:565
1017 #, fuzzy, c-format
1018 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1019 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1020
1021 #: g10/export.c:598
1022 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1023 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1024
1025 #: g10/gpg.c:372
1026 msgid ""
1027 "@Commands:\n"
1028 " "
1029 msgstr ""
1030 "@ÅíôïëÝò:\n"
1031 " "
1032
1033 #: g10/gpg.c:374
1034 msgid "|[file]|make a signature"
1035 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1036
1037 #: g10/gpg.c:375
1038 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1039 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1040
1041 #: g10/gpg.c:376
1042 msgid "make a detached signature"
1043 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1044
1045 #: g10/gpg.c:377
1046 msgid "encrypt data"
1047 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1048
1049 #: g10/gpg.c:379
1050 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1051 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1052
1053 #: g10/gpg.c:381
1054 msgid "decrypt data (default)"
1055 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1056
1057 #: g10/gpg.c:383
1058 msgid "verify a signature"
1059 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1060
1061 #: g10/gpg.c:385
1062 msgid "list keys"
1063 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1064
1065 #: g10/gpg.c:387
1066 msgid "list keys and signatures"
1067 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1068
1069 #: g10/gpg.c:388
1070 #, fuzzy
1071 msgid "list and check key signatures"
1072 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1073
1074 #: g10/gpg.c:389
1075 msgid "list keys and fingerprints"
1076 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1077
1078 #: g10/gpg.c:390
1079 msgid "list secret keys"
1080 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1081
1082 #: g10/gpg.c:391
1083 msgid "generate a new key pair"
1084 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1085
1086 #: g10/gpg.c:392
1087 msgid "remove keys from the public keyring"
1088 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1089
1090 #: g10/gpg.c:394
1091 msgid "remove keys from the secret keyring"
1092 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1093
1094 #: g10/gpg.c:395
1095 msgid "sign a key"
1096 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1097
1098 #: g10/gpg.c:396
1099 msgid "sign a key locally"
1100 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1101
1102 #: g10/gpg.c:397
1103 msgid "sign or edit a key"
1104 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1105
1106 #: g10/gpg.c:398
1107 msgid "generate a revocation certificate"
1108 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1109
1110 #: g10/gpg.c:400
1111 msgid "export keys"
1112 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1113
1114 #: g10/gpg.c:401
1115 msgid "export keys to a key server"
1116 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1117
1118 #: g10/gpg.c:402
1119 msgid "import keys from a key server"
1120 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1121
1122 #: g10/gpg.c:404
1123 msgid "search for keys on a key server"
1124 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1125
1126 #: g10/gpg.c:406
1127 msgid "update all keys from a keyserver"
1128 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1129
1130 #: g10/gpg.c:410
1131 msgid "import/merge keys"
1132 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1133
1134 #: g10/gpg.c:413
1135 msgid "print the card status"
1136 msgstr ""
1137
1138 #: g10/gpg.c:414
1139 msgid "change data on a card"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: g10/gpg.c:415
1143 msgid "change a card's PIN"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/gpg.c:423
1147 msgid "update the trust database"
1148 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1149
1150 #: g10/gpg.c:430
1151 msgid "|algo [files]|print message digests"
1152 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1153
1154 #: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
1155 msgid ""
1156 "@\n"
1157 "Options:\n"
1158 " "
1159 msgstr ""
1160 "@\n"
1161 "ÅðéëïãÝò:\n"
1162 " "
1163
1164 #: g10/gpg.c:436
1165 msgid "create ascii armored output"
1166 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1167
1168 #: g10/gpg.c:438
1169 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1170 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1171
1172 #: g10/gpg.c:449
1173 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1174 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1175
1176 #: g10/gpg.c:450
1177 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1178 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1179
1180 #: g10/gpg.c:455
1181 msgid "use canonical text mode"
1182 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1183
1184 #: g10/gpg.c:469
1185 msgid "use as output file"
1186 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1187
1188 #: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
1189 msgid "verbose"
1190 msgstr "áíáëõôéêÜ"
1191
1192 #: g10/gpg.c:482
1193 msgid "do not make any changes"
1194 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1195
1196 #: g10/gpg.c:483
1197 msgid "prompt before overwriting"
1198 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1199
1200 #: g10/gpg.c:524
1201 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: g10/gpg.c:525
1205 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: g10/gpg.c:553
1209 msgid ""
1210 "@\n"
1211 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1212 msgstr ""
1213 "@\n"
1214 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1215
1216 #: g10/gpg.c:556
1217 msgid ""
1218 "@\n"
1219 "Examples:\n"
1220 "\n"
1221 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1222 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1223 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1224 " --list-keys [names]        show keys\n"
1225 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1226 msgstr ""
1227 "@\n"
1228 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1229 "\n"
1230 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1231 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1232 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1233 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1234 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1235
1236 #: g10/gpg.c:751 g10/gpgv.c:98
1237 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1238 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1239
1240 #: g10/gpg.c:768
1241 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1242 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1243
1244 #: g10/gpg.c:771
1245 msgid ""
1246 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1247 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1248 "default operation depends on the input data\n"
1249 msgstr ""
1250 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1251 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1252 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1253
1254 #: g10/gpg.c:782
1255 msgid ""
1256 "\n"
1257 "Supported algorithms:\n"
1258 msgstr ""
1259 "\n"
1260 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1261
1262 #: g10/gpg.c:785
1263 msgid "Pubkey: "
1264 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1265
1266 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2310
1267 msgid "Cipher: "
1268 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1269
1270 #: g10/gpg.c:797
1271 msgid "Hash: "
1272 msgstr "Hash: "
1273
1274 #: g10/gpg.c:803 g10/keyedit.c:2356
1275 msgid "Compression: "
1276 msgstr "Óõìðßåóç: "
1277
1278 #: g10/gpg.c:886
1279 msgid "usage: gpg [options] "
1280 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1281
1282 #: g10/gpg.c:1034
1283 msgid "conflicting commands\n"
1284 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1285
1286 #: g10/gpg.c:1052
1287 #, fuzzy, c-format
1288 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1289 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1290
1291 #: g10/gpg.c:1249
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1294 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1295
1296 #: g10/gpg.c:1252
1297 #, fuzzy, c-format
1298 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1299 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1300
1301 #: g10/gpg.c:1255
1302 #, fuzzy, c-format
1303 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1304 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1305
1306 #: g10/gpg.c:1261
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1309 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1310
1311 #: g10/gpg.c:1264
1312 #, fuzzy, c-format
1313 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1314 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1315
1316 #: g10/gpg.c:1267
1317 #, fuzzy, c-format
1318 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1319 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1320
1321 #: g10/gpg.c:1273
1322 #, fuzzy, c-format
1323 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1324 msgstr ""
1325 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1326
1327 #: g10/gpg.c:1276
1328 #, fuzzy, c-format
1329 msgid ""
1330 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1331 msgstr ""
1332 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1333
1334 #: g10/gpg.c:1279
1335 #, fuzzy, c-format
1336 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1337 msgstr ""
1338 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1339
1340 #: g10/gpg.c:1285
1341 #, fuzzy, c-format
1342 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1343 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1344
1345 #: g10/gpg.c:1288
1346 #, fuzzy, c-format
1347 msgid ""
1348 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1349 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1350
1351 #: g10/gpg.c:1291
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1354 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1355
1356 #: g10/gpg.c:1432
1357 #, fuzzy, c-format
1358 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1359 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1360
1361 #: g10/gpg.c:1525
1362 msgid "display photo IDs during key listings"
1363 msgstr ""
1364
1365 #: g10/gpg.c:1527
1366 msgid "show policy URLs during signature listings"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: g10/gpg.c:1529
1370 #, fuzzy
1371 msgid "show all notations during signature listings"
1372 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1373
1374 #: g10/gpg.c:1531
1375 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1376 msgstr ""
1377
1378 #: g10/gpg.c:1535
1379 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: g10/gpg.c:1537
1383 #, fuzzy
1384 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1385 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1386
1387 #: g10/gpg.c:1539
1388 msgid "show user ID validity during key listings"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: g10/gpg.c:1541
1392 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1393 msgstr ""
1394
1395 #: g10/gpg.c:1543
1396 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1397 msgstr ""
1398
1399 #: g10/gpg.c:1545
1400 #, fuzzy
1401 msgid "show the keyring name in key listings"
1402 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1403
1404 #: g10/gpg.c:1547
1405 #, fuzzy
1406 msgid "show expiration dates during signature listings"
1407 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1408
1409 #: g10/gpg.c:1852
1410 #, c-format
1411 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1412 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1413
1414 #: g10/gpg.c:1894
1415 #, c-format
1416 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1417 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
1418
1419 #: g10/gpg.c:1898
1420 #, c-format
1421 msgid "option file `%s': %s\n"
1422 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
1423
1424 #: g10/gpg.c:1905
1425 #, c-format
1426 msgid "reading options from `%s'\n"
1427 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
1428
1429 #: g10/gpg.c:2120 g10/gpg.c:2721 g10/gpg.c:2740
1430 #, c-format
1431 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1432 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1433
1434 #: g10/gpg.c:2133
1435 #, fuzzy, c-format
1436 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1437 msgstr ""
1438 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1439 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1440
1441 #: g10/gpg.c:2287 g10/gpg.c:2299
1442 #, fuzzy, c-format
1443 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1444 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1445
1446 #: g10/gpg.c:2375
1447 #, fuzzy, c-format
1448 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1449 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1450
1451 #: g10/gpg.c:2399 g10/keyedit.c:4049
1452 #, fuzzy
1453 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1454 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1455
1456 #: g10/gpg.c:2411
1457 #, fuzzy, c-format
1458 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1459 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1460
1461 #: g10/gpg.c:2414
1462 #, fuzzy
1463 msgid "invalid keyserver options\n"
1464 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1465
1466 #: g10/gpg.c:2421
1467 #, c-format
1468 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1469 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1470
1471 #: g10/gpg.c:2424
1472 msgid "invalid import options\n"
1473 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2431
1476 #, c-format
1477 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1478 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1479
1480 #: g10/gpg.c:2434
1481 msgid "invalid export options\n"
1482 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1483
1484 #: g10/gpg.c:2441
1485 #, fuzzy, c-format
1486 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1487 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1488
1489 #: g10/gpg.c:2444
1490 #, fuzzy
1491 msgid "invalid list options\n"
1492 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1493
1494 #: g10/gpg.c:2452
1495 msgid "display photo IDs during signature verification"
1496 msgstr ""
1497
1498 #: g10/gpg.c:2454
1499 msgid "show policy URLs during signature verification"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: g10/gpg.c:2456
1503 #, fuzzy
1504 msgid "show all notations during signature verification"
1505 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1506
1507 #: g10/gpg.c:2458
1508 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1509 msgstr ""
1510
1511 #: g10/gpg.c:2462
1512 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: g10/gpg.c:2464
1516 #, fuzzy
1517 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1518 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1519
1520 #: g10/gpg.c:2466
1521 #, fuzzy
1522 msgid "show user ID validity during signature verification"
1523 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1524
1525 #: g10/gpg.c:2468
1526 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1527 msgstr ""
1528
1529 #: g10/gpg.c:2470
1530 msgid "validate signatures with PKA data"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: g10/gpg.c:2472
1534 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1535 msgstr ""
1536
1537 #: g10/gpg.c:2479
1538 #, fuzzy, c-format
1539 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1540 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1541
1542 #: g10/gpg.c:2482
1543 #, fuzzy
1544 msgid "invalid verify options\n"
1545 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1546
1547 #: g10/gpg.c:2489
1548 #, c-format
1549 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1550 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1551
1552 #: g10/gpg.c:2639
1553 #, fuzzy, c-format
1554 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1555 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1556
1557 #: g10/gpg.c:2642
1558 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1559 msgstr ""
1560
1561 #: g10/gpg.c:2710
1562 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1563 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1564
1565 #: g10/gpg.c:2714
1566 #, c-format
1567 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1568 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1569
1570 #: g10/gpg.c:2723
1571 #, c-format
1572 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1573 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1574
1575 #: g10/gpg.c:2726
1576 #, c-format
1577 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1578 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1579
1580 #: g10/gpg.c:2733
1581 #, fuzzy, c-format
1582 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1583 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
1584
1585 #: g10/gpg.c:2748
1586 #, fuzzy, c-format
1587 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1588 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1589
1590 #: g10/gpg.c:2762
1591 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1592 msgstr ""
1593 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1594
1595 #: g10/gpg.c:2768
1596 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1597 msgstr ""
1598 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1599 "êáôÜóôáóç\n"
1600
1601 #: g10/gpg.c:2774
1602 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1603 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1604
1605 #: g10/gpg.c:2787
1606 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1607 msgstr ""
1608 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1609
1610 #: g10/gpg.c:2854 g10/gpg.c:2878
1611 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1612 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1613
1614 #: g10/gpg.c:2860 g10/gpg.c:2884
1615 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1616 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1617
1618 #: g10/gpg.c:2866
1619 #, fuzzy
1620 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1621 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1622
1623 #: g10/gpg.c:2872
1624 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1625 msgstr ""
1626 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1627 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1628
1629 #: g10/gpg.c:2887
1630 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1631 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1632
1633 #: g10/gpg.c:2889
1634 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1635 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1636
1637 #: g10/gpg.c:2891
1638 #, fuzzy
1639 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1640 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1641
1642 #: g10/gpg.c:2893
1643 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1644 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1645
1646 #: g10/gpg.c:2895
1647 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1648 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1649
1650 #: g10/gpg.c:2898
1651 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1652 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1653
1654 #: g10/gpg.c:2902
1655 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1656 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1657
1658 #: g10/gpg.c:2909
1659 msgid "invalid default preferences\n"
1660 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1661
1662 #: g10/gpg.c:2918
1663 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1664 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
1665
1666 #: g10/gpg.c:2922
1667 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1668 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
1669
1670 #: g10/gpg.c:2926
1671 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1672 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
1673
1674 #: g10/gpg.c:2959
1675 #, c-format
1676 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1677 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
1678
1679 #: g10/gpg.c:3006
1680 #, fuzzy, c-format
1681 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1682 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1683
1684 #: g10/gpg.c:3011
1685 #, fuzzy, c-format
1686 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1687 msgstr ""
1688 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1689
1690 #: g10/gpg.c:3016
1691 #, fuzzy, c-format
1692 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1693 msgstr ""
1694 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1695
1696 #: g10/gpg.c:3112
1697 #, c-format
1698 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1699 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1700
1701 #: g10/gpg.c:3123
1702 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1703 msgstr ""
1704 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
1705 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
1706
1707 #: g10/gpg.c:3134
1708 msgid "--store [filename]"
1709 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1710
1711 #: g10/gpg.c:3141
1712 msgid "--symmetric [filename]"
1713 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1714
1715 #: g10/gpg.c:3143
1716 #, fuzzy, c-format
1717 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1718 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1719
1720 #: g10/gpg.c:3153
1721 msgid "--encrypt [filename]"
1722 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1723
1724 #: g10/gpg.c:3166
1725 #, fuzzy
1726 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1727 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1728
1729 #: g10/gpg.c:3168
1730 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1731 msgstr ""
1732
1733 #: g10/gpg.c:3171
1734 #, fuzzy, c-format
1735 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1736 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1737
1738 #: g10/gpg.c:3189
1739 msgid "--sign [filename]"
1740 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1741
1742 #: g10/gpg.c:3202
1743 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1744 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1745
1746 #: g10/gpg.c:3217
1747 #, fuzzy
1748 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1749 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1750
1751 #: g10/gpg.c:3219
1752 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1753 msgstr ""
1754
1755 #: g10/gpg.c:3222
1756 #, fuzzy, c-format
1757 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1758 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1759
1760 #: g10/gpg.c:3242
1761 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1762 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1763
1764 #: g10/gpg.c:3251
1765 msgid "--clearsign [filename]"
1766 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1767
1768 #: g10/gpg.c:3276
1769 msgid "--decrypt [filename]"
1770 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1771
1772 #: g10/gpg.c:3284
1773 msgid "--sign-key user-id"
1774 msgstr "--sign-key user-id"
1775
1776 #: g10/gpg.c:3288
1777 msgid "--lsign-key user-id"
1778 msgstr "--lsign-key user-id"
1779
1780 #: g10/gpg.c:3309
1781 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1782 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1783
1784 #: g10/gpg.c:3380
1785 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1786 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1787
1788 #: g10/gpg.c:3417
1789 #, c-format
1790 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1791 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1792
1793 #: g10/gpg.c:3419
1794 #, c-format
1795 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1796 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1797
1798 #: g10/gpg.c:3421
1799 #, c-format
1800 msgid "key export failed: %s\n"
1801 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1802
1803 #: g10/gpg.c:3432
1804 #, c-format
1805 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1806 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1807
1808 #: g10/gpg.c:3442
1809 #, c-format
1810 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1811 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1812
1813 #: g10/gpg.c:3493
1814 #, c-format
1815 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1816 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1817
1818 #: g10/gpg.c:3501
1819 #, c-format
1820 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1821 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1822
1823 #: g10/gpg.c:3588
1824 #, c-format
1825 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1826 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1827
1828 #: g10/gpg.c:3711
1829 msgid "[filename]"
1830 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1831
1832 #: g10/gpg.c:3715
1833 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1834 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1835
1836 #: g10/gpg.c:4016
1837 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1838 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1839
1840 #: g10/gpg.c:4018
1841 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1842 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1843
1844 #: g10/gpg.c:4051
1845 #, fuzzy
1846 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1847 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1848
1849 #: g10/getkey.c:152
1850 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1851 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1852
1853 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2889
1854 #, fuzzy
1855 msgid "[User ID not found]"
1856 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1857
1858 #: g10/getkey.c:935 g10/getkey.c:945 g10/getkey.c:955 g10/getkey.c:971
1859 #: g10/getkey.c:986
1860 #, c-format
1861 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: g10/getkey.c:1813
1865 #, fuzzy, c-format
1866 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1867 msgstr ""
1868 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1869
1870 #: g10/getkey.c:2367
1871 #, fuzzy, c-format
1872 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1873 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1874
1875 #: g10/getkey.c:2598
1876 #, fuzzy, c-format
1877 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1878 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1879
1880 #: g10/getkey.c:2645
1881 #, fuzzy, c-format
1882 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1883 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1884
1885 #: g10/gpgv.c:74
1886 msgid "be somewhat more quiet"
1887 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1888
1889 #: g10/gpgv.c:75
1890 msgid "take the keys from this keyring"
1891 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1892
1893 #: g10/gpgv.c:77
1894 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1895 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1896
1897 #: g10/gpgv.c:78
1898 msgid "|FD|write status info to this FD"
1899 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1900
1901 #: g10/gpgv.c:102
1902 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1903 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1904
1905 #: g10/gpgv.c:105
1906 msgid ""
1907 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1908 "Check signatures against known trusted keys\n"
1909 msgstr ""
1910 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1911 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1912
1913 #: g10/helptext.c:49
1914 msgid ""
1915 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1916 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1917 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1918 msgstr ""
1919 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
1920 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
1921 "åìðéóôïóýíçò,\n"
1922 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
1923
1924 #: g10/helptext.c:55
1925 msgid ""
1926 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1927 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1928 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1929 "ultimately trusted\n"
1930 msgstr ""
1931 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
1932 "êëåéäéÜ\n"
1933 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
1934 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
1935 "êëåéäß\n"
1936 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1937
1938 #: g10/helptext.c:62
1939 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1940 msgstr ""
1941 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
1942 "\"."
1943
1944 #: g10/helptext.c:66
1945 msgid ""
1946 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1947 msgstr ""
1948 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
1949
1950 #: g10/helptext.c:70
1951 msgid ""
1952 "Select the algorithm to use.\n"
1953 "\n"
1954 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1955 "for signatures.\n"
1956 "\n"
1957 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1958 "\n"
1959 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1960 "\n"
1961 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1962 msgstr ""
1963
1964 #: g10/helptext.c:84
1965 msgid ""
1966 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1967 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1968 "Please consult your security expert first."
1969 msgstr ""
1970 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
1971 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
1972 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
1973
1974 #: g10/helptext.c:91
1975 msgid "Enter the size of the key"
1976 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
1977
1978 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1979 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1980 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1981 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
1982
1983 #: g10/helptext.c:105
1984 msgid ""
1985 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1986 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1987 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1988 "the given value as an interval."
1989 msgstr ""
1990 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
1991 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
1992 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
1993 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
1994
1995 #: g10/helptext.c:117
1996 msgid "Enter the name of the key holder"
1997 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
1998
1999 #: g10/helptext.c:122
2000 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2001 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
2002
2003 #: g10/helptext.c:126
2004 msgid "Please enter an optional comment"
2005 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
2006
2007 #: g10/helptext.c:131
2008 msgid ""
2009 "N  to change the name.\n"
2010 "C  to change the comment.\n"
2011 "E  to change the email address.\n"
2012 "O  to continue with key generation.\n"
2013 "Q  to to quit the key generation."
2014 msgstr ""
2015 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
2016 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
2017 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
2018 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
2019 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
2020
2021 #: g10/helptext.c:140
2022 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2023 msgstr ""
2024 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
2025 "õðïêëåéäß."
2026
2027 #: g10/helptext.c:148
2028 msgid ""
2029 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2030 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2031 "know how carefully you verified this.\n"
2032 "\n"
2033 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2034 "the\n"
2035 "    key.\n"
2036 "\n"
2037 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2038 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2039 "for\n"
2040 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2041 "user.\n"
2042 "\n"
2043 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2044 "could\n"
2045 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2046 "the\n"
2047 "    key against a photo ID.\n"
2048 "\n"
2049 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2050 "could\n"
2051 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2052 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2053 "a\n"
2054 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2055 "the\n"
2056 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2057 "exchange\n"
2058 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2059 "\n"
2060 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2061 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2062 "\"\n"
2063 "mean to you when you sign other keys.\n"
2064 "\n"
2065 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2066 msgstr ""
2067 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
2068 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
2069 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
2070 "\n"
2071 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
2072 "êëåéäß.\n"
2073 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
2074 "ôïõ\n"
2075 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
2076 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
2077 "\n"
2078 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
2079 "ðáñÜäåéãìá\n"
2080 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
2081 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
2082 "\n"
2083 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
2084 "áõôü\n"
2085 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
2086 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
2087 "ôïõ\n"
2088 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
2089 "÷.\n"
2090 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
2091 "\n"
2092 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
2093 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
2094 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
2095 "êëåéäéÜ.\n"
2096 "\n"
2097 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
2098
2099 #: g10/helptext.c:186
2100 #, fuzzy
2101 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2102 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
2103
2104 #: g10/helptext.c:190
2105 msgid ""
2106 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2107 "All certificates are then also lost!"
2108 msgstr ""
2109 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
2110 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
2111
2112 #: g10/helptext.c:195
2113 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2114 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
2115
2116 #: g10/helptext.c:200
2117 msgid ""
2118 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2119 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2120 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2121 msgstr ""
2122 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
2123 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
2124 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
2125 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
2126
2127 #: g10/helptext.c:205
2128 msgid ""
2129 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2130 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2131 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2132 "a trust connection through another already certified key."
2133 msgstr ""
2134 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
2135 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
2136 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
2137 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
2138
2139 #: g10/helptext.c:211
2140 msgid ""
2141 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2142 "your keyring."
2143 msgstr ""
2144 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
2145 "êëåéäïèÞêç óáò."
2146
2147 #: g10/helptext.c:215
2148 msgid ""
2149 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2150 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2151 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2152 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2153 "a second one is available."
2154 msgstr ""
2155 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2156 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2157 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2158 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2159 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2160
2161 #: g10/helptext.c:223
2162 msgid ""
2163 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2164 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2165 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2166 msgstr ""
2167 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2168 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2169 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2170
2171 #: g10/helptext.c:230
2172 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2173 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2174
2175 #: g10/helptext.c:236
2176 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2177 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2178
2179 #: g10/helptext.c:240
2180 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2181 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2182
2183 #: g10/helptext.c:245
2184 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2185 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2186
2187 #: g10/helptext.c:250
2188 msgid ""
2189 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2190 "file (which is shown in brackets) will be used."
2191 msgstr ""
2192 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2193 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2194
2195 #: g10/helptext.c:256
2196 msgid ""
2197 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2198 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2199 "  \"Key has been compromised\"\n"
2200 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2201 "      got access to your secret key.\n"
2202 "  \"Key is superseded\"\n"
2203 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2204 "  \"Key is no longer used\"\n"
2205 "      Use this if you have retired this key.\n"
2206 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2207 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2208 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2209 msgstr ""
2210 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2211 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2212 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2213 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2214 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2215 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2216 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2217 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2218 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2219 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2220 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2221 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2222
2223 #: g10/helptext.c:272
2224 msgid ""
2225 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2226 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2227 "An empty line ends the text.\n"
2228 msgstr ""
2229 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2230 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2231 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2232 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2233
2234 #: g10/helptext.c:287
2235 msgid "No help available"
2236 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2237
2238 #: g10/helptext.c:295
2239 #, c-format
2240 msgid "No help available for `%s'"
2241 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2242
2243 #: g10/import.c:96
2244 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: g10/import.c:98
2248 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: g10/import.c:100
2252 #, fuzzy
2253 msgid "do not update the trustdb after import"
2254 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2255
2256 #: g10/import.c:102
2257 #, fuzzy
2258 msgid "create a public key when importing a secret key"
2259 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2260
2261 #: g10/import.c:104
2262 msgid "only accept updates to existing keys"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: g10/import.c:106
2266 #, fuzzy
2267 msgid "remove unusable parts from key after import"
2268 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2269
2270 #: g10/import.c:108
2271 msgid "remove as much as possible from key after import"
2272 msgstr ""
2273
2274 #: g10/import.c:266
2275 #, c-format
2276 msgid "skipping block of type %d\n"
2277 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2278
2279 #: g10/import.c:275
2280 #, fuzzy, c-format
2281 msgid "%lu keys processed so far\n"
2282 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2283
2284 #: g10/import.c:292
2285 #, c-format
2286 msgid "Total number processed: %lu\n"
2287 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2288
2289 #: g10/import.c:294
2290 #, c-format
2291 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2292 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2293
2294 #: g10/import.c:297
2295 #, c-format
2296 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2297 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2298
2299 #: g10/import.c:299
2300 #, c-format
2301 msgid "              imported: %lu"
2302 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2303
2304 #: g10/import.c:305
2305 #, c-format
2306 msgid "             unchanged: %lu\n"
2307 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2308
2309 #: g10/import.c:307
2310 #, c-format
2311 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2312 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2313
2314 #: g10/import.c:309
2315 #, c-format
2316 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2317 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2318
2319 #: g10/import.c:311
2320 #, c-format
2321 msgid "        new signatures: %lu\n"
2322 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2323
2324 #: g10/import.c:313
2325 #, c-format
2326 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2327 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2328
2329 #: g10/import.c:315
2330 #, c-format
2331 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2332 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2333
2334 #: g10/import.c:317
2335 #, c-format
2336 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2337 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2338
2339 #: g10/import.c:319
2340 #, c-format
2341 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2342 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2343
2344 #: g10/import.c:321
2345 #, c-format
2346 msgid "          not imported: %lu\n"
2347 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2348
2349 #: g10/import.c:323
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2352 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2353
2354 #: g10/import.c:325
2355 #, fuzzy, c-format
2356 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2357 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2358
2359 #: g10/import.c:566
2360 #, c-format
2361 msgid ""
2362 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2363 "algorithms on these user IDs:\n"
2364 msgstr ""
2365
2366 #: g10/import.c:604
2367 #, c-format
2368 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2369 msgstr ""
2370
2371 #: g10/import.c:616
2372 #, fuzzy, c-format
2373 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2374 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2375
2376 #: g10/import.c:628
2377 #, c-format
2378 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2379 msgstr ""
2380
2381 #: g10/import.c:641
2382 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2383 msgstr ""
2384
2385 #: g10/import.c:643
2386 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2387 msgstr ""
2388
2389 #: g10/import.c:667
2390 #, c-format
2391 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: g10/import.c:719 g10/import.c:1099
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "key %s: no user ID\n"
2397 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2398
2399 #: g10/import.c:748
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2402 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2403
2404 #: g10/import.c:763
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2407 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2408
2409 #: g10/import.c:769
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2412 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2413
2414 #: g10/import.c:771
2415 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2416 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2417
2418 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1221
2419 #, fuzzy, c-format
2420 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2421 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2422
2423 #: g10/import.c:787
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2426 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2427
2428 #: g10/import.c:796
2429 #, c-format
2430 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2431 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2432
2433 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1075
2434 #, c-format
2435 msgid "writing to `%s'\n"
2436 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2437
2438 #: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1139 g10/import.c:1282
2439 #: g10/import.c:2344 g10/import.c:2366
2440 #, c-format
2441 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2442 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2443
2444 #: g10/import.c:824
2445 #, fuzzy, c-format
2446 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2447 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2448
2449 #: g10/import.c:848
2450 #, fuzzy, c-format
2451 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2452 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2453
2454 #: g10/import.c:865 g10/import.c:1239
2455 #, fuzzy, c-format
2456 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2457 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2458
2459 #: g10/import.c:873 g10/import.c:1246
2460 #, fuzzy, c-format
2461 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2462 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2463
2464 #: g10/import.c:910
2465 #, fuzzy, c-format
2466 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2467 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2468
2469 #: g10/import.c:913
2470 #, fuzzy, c-format
2471 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2472 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2473
2474 #: g10/import.c:916
2475 #, fuzzy, c-format
2476 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2477 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2478
2479 #: g10/import.c:919
2480 #, fuzzy, c-format
2481 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2482 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2483
2484 #: g10/import.c:922
2485 #, fuzzy, c-format
2486 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2487 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2488
2489 #: g10/import.c:925
2490 #, fuzzy, c-format
2491 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2492 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2493
2494 #: g10/import.c:928
2495 #, fuzzy, c-format
2496 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2497 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2498
2499 #: g10/import.c:931
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2502 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2503
2504 #: g10/import.c:934
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2507 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2508
2509 #: g10/import.c:937
2510 #, fuzzy, c-format
2511 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2512 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2513
2514 #: g10/import.c:960
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2517 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2518
2519 #: g10/import.c:1105
2520 #, fuzzy, c-format
2521 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2522 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2523
2524 #: g10/import.c:1116
2525 #, fuzzy
2526 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2527 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2528
2529 #: g10/import.c:1133 g10/import.c:2359
2530 #, c-format
2531 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2532 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2533
2534 #: g10/import.c:1144
2535 #, fuzzy, c-format
2536 msgid "key %s: secret key imported\n"
2537 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2538
2539 #: g10/import.c:1174
2540 #, fuzzy, c-format
2541 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2542 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2543
2544 #: g10/import.c:1184
2545 #, fuzzy, c-format
2546 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2547 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2548
2549 #: g10/import.c:1214
2550 #, fuzzy, c-format
2551 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2552 msgstr ""
2553 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2554 "áíÜêëçóçò\n"
2555
2556 #: g10/import.c:1257
2557 #, fuzzy, c-format
2558 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2559 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2560
2561 #: g10/import.c:1289
2562 #, fuzzy, c-format
2563 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2564 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2565
2566 #: g10/import.c:1355
2567 #, fuzzy, c-format
2568 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2569 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2570
2571 #: g10/import.c:1370
2572 #, fuzzy, c-format
2573 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2574 msgstr ""
2575 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2576 "s\"\n"
2577
2578 #: g10/import.c:1372
2579 #, fuzzy, c-format
2580 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2581 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2582
2583 #: g10/import.c:1390
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2586 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2587
2588 #: g10/import.c:1401 g10/import.c:1451
2589 #, fuzzy, c-format
2590 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2591 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2592
2593 #: g10/import.c:1403
2594 #, fuzzy, c-format
2595 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2596 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2597
2598 #: g10/import.c:1418
2599 #, fuzzy, c-format
2600 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2601 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2602
2603 #: g10/import.c:1440
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2606 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2607
2608 #: g10/import.c:1453
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2611 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2612
2613 #: g10/import.c:1468
2614 #, fuzzy, c-format
2615 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2616 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2617
2618 #: g10/import.c:1510
2619 #, fuzzy, c-format
2620 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2621 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2622
2623 #: g10/import.c:1531
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2626 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2627
2628 #: g10/import.c:1558
2629 #, fuzzy, c-format
2630 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2631 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2632
2633 #: g10/import.c:1568
2634 #, fuzzy, c-format
2635 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2636 msgstr ""
2637 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2638
2639 #: g10/import.c:1585
2640 #, fuzzy, c-format
2641 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2642 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2643
2644 #: g10/import.c:1599
2645 #, fuzzy, c-format
2646 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2647 msgstr ""
2648 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2649
2650 #: g10/import.c:1607
2651 #, fuzzy, c-format
2652 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2653 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2654
2655 #: g10/import.c:1707
2656 #, fuzzy, c-format
2657 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2658 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2659
2660 #: g10/import.c:1769
2661 #, fuzzy, c-format
2662 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2663 msgstr ""
2664 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2665 "08lX\n"
2666
2667 #: g10/import.c:1783
2668 #, fuzzy, c-format
2669 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2670 msgstr ""
2671 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2672 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2673
2674 #: g10/import.c:1842
2675 #, fuzzy, c-format
2676 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2677 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2678
2679 #: g10/import.c:1876
2680 #, fuzzy, c-format
2681 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2682 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2683
2684 #: g10/import.c:2265
2685 #, fuzzy
2686 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2687 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2688
2689 #: g10/import.c:2273
2690 #, fuzzy
2691 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2692 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2693
2694 #: g10/import.c:2275
2695 #, fuzzy
2696 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2697 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2698
2699 #: g10/keydb.c:168
2700 #, c-format
2701 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2702 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2703
2704 #: g10/keydb.c:175
2705 #, c-format
2706 msgid "keyring `%s' created\n"
2707 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2708
2709 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2710 #, fuzzy, c-format
2711 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2712 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2713
2714 #: g10/keydb.c:698
2715 #, c-format
2716 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2717 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2718
2719 #: g10/keyedit.c:266
2720 msgid "[revocation]"
2721 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:267
2724 msgid "[self-signature]"
2725 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2728 msgid "1 bad signature\n"
2729 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2730
2731 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2732 #, c-format
2733 msgid "%d bad signatures\n"
2734 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2735
2736 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2737 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2738 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2739
2740 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2741 #, c-format
2742 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2743 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2746 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2747 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
2750 #, c-format
2751 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2752 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2753
2754 #: g10/keyedit.c:357
2755 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2756 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2757
2758 #: g10/keyedit.c:359
2759 #, c-format
2760 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2761 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2762
2763 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
2764 #, fuzzy
2765 msgid ""
2766 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2767 "keys\n"
2768 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2769 "etc.)\n"
2770 msgstr ""
2771 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2772 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2773 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2774 "\n"
2775
2776 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
2777 #, fuzzy, c-format
2778 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2779 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2780
2781 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
2782 #, fuzzy, c-format
2783 msgid "  %d = I trust fully\n"
2784 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:439
2787 msgid ""
2788 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2789 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2790 "trust signatures on your behalf.\n"
2791 msgstr ""
2792
2793 #: g10/keyedit.c:455
2794 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2795 msgstr ""
2796
2797 #: g10/keyedit.c:599
2798 #, c-format
2799 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2800 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2801
2802 #: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
2803 #: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
2804 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2805 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2806
2807 #: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
2808 #: g10/keyedit.c:1748
2809 msgid "  Unable to sign.\n"
2810 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:627
2813 #, c-format
2814 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2815 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2816
2817 #: g10/keyedit.c:655
2818 #, c-format
2819 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2820 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2821
2822 #: g10/keyedit.c:683
2823 #, fuzzy, c-format
2824 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2825 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2826
2827 #: g10/keyedit.c:685
2828 #, fuzzy
2829 msgid "Sign it? (y/N) "
2830 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2831
2832 #: g10/keyedit.c:707
2833 #, c-format
2834 msgid ""
2835 "The self-signature on \"%s\"\n"
2836 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2837 msgstr ""
2838 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2839 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2840
2841 #: g10/keyedit.c:716
2842 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2843 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2844
2845 #: g10/keyedit.c:730
2846 #, c-format
2847 msgid ""
2848 "Your current signature on \"%s\"\n"
2849 "has expired.\n"
2850 msgstr ""
2851 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2852 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2853
2854 #: g10/keyedit.c:734
2855 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2856 msgstr ""
2857 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2858
2859 #: g10/keyedit.c:755
2860 #, c-format
2861 msgid ""
2862 "Your current signature on \"%s\"\n"
2863 "is a local signature.\n"
2864 msgstr ""
2865 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2866 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:759
2869 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2870 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2871
2872 #: g10/keyedit.c:780
2873 #, fuzzy, c-format
2874 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2875 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2876
2877 #: g10/keyedit.c:783
2878 #, fuzzy, c-format
2879 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2880 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2881
2882 #: g10/keyedit.c:788
2883 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2884 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2885
2886 #: g10/keyedit.c:810
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2889 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:825
2892 msgid "This key has expired!"
2893 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2894
2895 #: g10/keyedit.c:843
2896 #, c-format
2897 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2898 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:849
2901 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2902 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2903
2904 #: g10/keyedit.c:889
2905 msgid ""
2906 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2907 "mode.\n"
2908 msgstr ""
2909 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2910 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2911
2912 #: g10/keyedit.c:891
2913 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2914 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:916
2917 msgid ""
2918 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2919 "belongs\n"
2920 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2921 msgstr ""
2922 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2923 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2924 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2925
2926 #: g10/keyedit.c:921
2927 #, c-format
2928 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2929 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:923
2932 #, c-format
2933 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2934 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:925
2937 #, c-format
2938 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2939 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:927
2942 #, c-format
2943 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2944 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:933
2947 #, fuzzy
2948 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2949 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2950
2951 #: g10/keyedit.c:957
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid ""
2954 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2955 "key \"%s\" (%s)\n"
2956 msgstr ""
2957 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2958 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2959
2960 #: g10/keyedit.c:964
2961 #, fuzzy
2962 msgid "This will be a self-signature.\n"
2963 msgstr ""
2964 "\n"
2965 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2966
2967 #: g10/keyedit.c:970
2968 #, fuzzy
2969 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2970 msgstr ""
2971 "\n"
2972 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2973
2974 #: g10/keyedit.c:978
2975 #, fuzzy
2976 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2977 msgstr ""
2978 "\n"
2979 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2980 "\n"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:988
2983 #, fuzzy
2984 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2985 msgstr ""
2986 "\n"
2987 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:995
2990 #, fuzzy
2991 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2992 msgstr ""
2993 "\n"
2994 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2995 "\n"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:1002
2998 #, fuzzy
2999 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3000 msgstr ""
3001 "\n"
3002 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3003
3004 #: g10/keyedit.c:1007
3005 #, fuzzy
3006 msgid "I have checked this key casually.\n"
3007 msgstr ""
3008 "\n"
3009 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1012
3012 #, fuzzy
3013 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3014 msgstr ""
3015 "\n"
3016 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1022
3019 #, fuzzy
3020 msgid "Really sign? (y/N) "
3021 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3022
3023 #: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4768 g10/keyedit.c:4859 g10/keyedit.c:4923
3024 #: g10/keyedit.c:4984 g10/sign.c:362
3025 #, c-format
3026 msgid "signing failed: %s\n"
3027 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1132
3030 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3031 msgstr ""
3032
3033 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3136
3034 msgid "This key is not protected.\n"
3035 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3036
3037 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3124 g10/revoke.c:539
3038 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3039 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3040
3041 #: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3139
3042 #, fuzzy
3043 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3044 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3045
3046 #: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3143
3047 msgid "Key is protected.\n"
3048 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3049
3050 #: g10/keyedit.c:1179
3051 #, c-format
3052 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3053 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1185
3056 msgid ""
3057 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3058 "\n"
3059 msgstr ""
3060 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3061 "\n"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1855
3064 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3065 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:1199
3068 msgid ""
3069 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3070 "\n"
3071 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:1202
3074 #, fuzzy
3075 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3076 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1273
3079 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3080 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1359
3083 msgid "save and quit"
3084 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1362
3087 #, fuzzy
3088 msgid "show key fingerprint"
3089 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3090
3091 #: g10/keyedit.c:1363
3092 msgid "list key and user IDs"
3093 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1365
3096 msgid "select user ID N"
3097 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3098
3099 #: g10/keyedit.c:1366
3100 #, fuzzy
3101 msgid "select subkey N"
3102 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1367
3105 #, fuzzy
3106 msgid "check signatures"
3107 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1372
3110 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3111 msgstr ""
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1377
3114 #, fuzzy
3115 msgid "sign selected user IDs locally"
3116 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1379
3119 #, fuzzy
3120 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3121 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:1381
3124 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3125 msgstr ""
3126
3127 #: g10/keyedit.c:1385
3128 msgid "add a user ID"
3129 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:1387
3132 msgid "add a photo ID"
3133 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:1389
3136 #, fuzzy
3137 msgid "delete selected user IDs"
3138 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1394
3141 #, fuzzy
3142 msgid "add a subkey"
3143 msgstr "addkey"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1398
3146 msgid "add a key to a smartcard"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: g10/keyedit.c:1400
3150 msgid "move a key to a smartcard"
3151 msgstr ""
3152
3153 #: g10/keyedit.c:1402
3154 msgid "move a backup key to a smartcard"
3155 msgstr ""
3156
3157 #: g10/keyedit.c:1406
3158 #, fuzzy
3159 msgid "delete selected subkeys"
3160 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:1408
3163 msgid "add a revocation key"
3164 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3165
3166 #: g10/keyedit.c:1410
3167 #, fuzzy
3168 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3169 msgstr ""
3170 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3171
3172 #: g10/keyedit.c:1412
3173 #, fuzzy
3174 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3175 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3176
3177 #: g10/keyedit.c:1414
3178 #, fuzzy
3179 msgid "flag the selected user ID as primary"
3180 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3181
3182 #: g10/keyedit.c:1416
3183 #, fuzzy
3184 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3185 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3186
3187 #: g10/keyedit.c:1419
3188 msgid "list preferences (expert)"
3189 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:1421
3192 msgid "list preferences (verbose)"
3193 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:1423
3196 #, fuzzy
3197 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3198 msgstr ""
3199 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3200
3201 #: g10/keyedit.c:1428
3202 #, fuzzy
3203 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3204 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:1430
3207 #, fuzzy
3208 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3209 msgstr ""
3210 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3211
3212 #: g10/keyedit.c:1432
3213 msgid "change the passphrase"
3214 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1436
3217 msgid "change the ownertrust"
3218 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:1438
3221 #, fuzzy
3222 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3223 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3224
3225 #: g10/keyedit.c:1440
3226 #, fuzzy
3227 msgid "revoke selected user IDs"
3228 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3229
3230 #: g10/keyedit.c:1445
3231 #, fuzzy
3232 msgid "revoke key or selected subkeys"
3233 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:1446
3236 #, fuzzy
3237 msgid "enable key"
3238 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1447
3241 #, fuzzy
3242 msgid "disable key"
3243 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1448
3246 #, fuzzy
3247 msgid "show selected photo IDs"
3248 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:1450
3251 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3252 msgstr ""
3253
3254 #: g10/keyedit.c:1452
3255 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: g10/keyedit.c:1570
3259 #, fuzzy, c-format
3260 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3261 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:1588
3264 msgid "Secret key is available.\n"
3265 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:1669
3268 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3269 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:1677
3272 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3273 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:1696
3276 msgid ""
3277 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3278 "(lsign),\n"
3279 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3280 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3281 msgstr ""
3282
3283 #: g10/keyedit.c:1736
3284 msgid "Key is revoked."
3285 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3286
3287 #: g10/keyedit.c:1755
3288 #, fuzzy
3289 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3290 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3291
3292 #: g10/keyedit.c:1762
3293 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3294 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:1771
3297 #, fuzzy, c-format
3298 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3299 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:1794
3302 #, c-format
3303 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3304 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
3307 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3308 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:1818
3311 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3312 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:1820
3315 #, fuzzy
3316 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3317 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3318
3319 #: g10/keyedit.c:1821
3320 #, fuzzy
3321 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3322 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3323
3324 #: g10/keyedit.c:1871
3325 #, fuzzy
3326 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3327 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1883
3330 #, fuzzy
3331 msgid "You must select exactly one key.\n"
3332 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1911
3335 msgid "Command expects a filename argument\n"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: g10/keyedit.c:1925
3339 #, fuzzy, c-format
3340 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3341 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:1942
3344 #, fuzzy, c-format
3345 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3346 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1966
3349 msgid "You must select at least one key.\n"
3350 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:1969
3353 #, fuzzy
3354 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3355 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3356
3357 #: g10/keyedit.c:1970
3358 #, fuzzy
3359 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3360 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3361
3362 #: g10/keyedit.c:2005
3363 #, fuzzy
3364 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3365 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3366
3367 #: g10/keyedit.c:2006
3368 #, fuzzy
3369 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3370 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3371
3372 #: g10/keyedit.c:2024
3373 #, fuzzy
3374 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3375 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3376
3377 #: g10/keyedit.c:2035
3378 #, fuzzy
3379 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3380 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3381
3382 #: g10/keyedit.c:2037
3383 #, fuzzy
3384 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3385 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3386
3387 #: g10/keyedit.c:2087
3388 msgid ""
3389 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3390 msgstr ""
3391
3392 #: g10/keyedit.c:2129
3393 #, fuzzy
3394 msgid "Set preference list to:\n"
3395 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:2135
3398 #, fuzzy
3399 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3400 msgstr ""
3401 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3402
3403 #: g10/keyedit.c:2137
3404 #, fuzzy
3405 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3406 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:2205
3409 #, fuzzy
3410 msgid "Save changes? (y/N) "
3411 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3412
3413 #: g10/keyedit.c:2208
3414 #, fuzzy
3415 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3416 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3417
3418 #: g10/keyedit.c:2218
3419 #, c-format
3420 msgid "update failed: %s\n"
3421 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:2225
3424 #, c-format
3425 msgid "update secret failed: %s\n"
3426 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:2232
3429 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3430 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:2333
3433 msgid "Digest: "
3434 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3435
3436 #: g10/keyedit.c:2385
3437 msgid "Features: "
3438 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3439
3440 #: g10/keyedit.c:2396
3441 msgid "Keyserver no-modify"
3442 msgstr ""
3443
3444 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
3445 msgid "Preferred keyserver: "
3446 msgstr ""
3447
3448 #: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
3449 #, fuzzy
3450 msgid "Notations: "
3451 msgstr "Óçìåßùóç: "
3452
3453 #: g10/keyedit.c:2630
3454 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3455 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:2689
3458 #, fuzzy, c-format
3459 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3460 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3461
3462 #: g10/keyedit.c:2710
3463 #, fuzzy, c-format
3464 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3465 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3466
3467 #: g10/keyedit.c:2716
3468 #, fuzzy
3469 msgid "(sensitive)"
3470 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
3473 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:526
3474 #, fuzzy, c-format
3475 msgid "created: %s"
3476 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:962
3479 #, fuzzy, c-format
3480 msgid "revoked: %s"
3481 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3484 #, fuzzy, c-format
3485 msgid "expired: %s"
3486 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
3489 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3490 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:532 g10/mainproc.c:968
3491 #, fuzzy, c-format
3492 msgid "expires: %s"
3493 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:2741
3496 #, fuzzy, c-format
3497 msgid "usage: %s"
3498 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:2756
3501 #, fuzzy, c-format
3502 msgid "trust: %s"
3503 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:2760
3506 #, c-format
3507 msgid "validity: %s"
3508 msgstr ""
3509
3510 #: g10/keyedit.c:2767
3511 msgid "This key has been disabled"
3512 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
3515 msgid "card-no: "
3516 msgstr ""
3517
3518 #: g10/keyedit.c:2819
3519 msgid ""
3520 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3521 "unless you restart the program.\n"
3522 msgstr ""
3523 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3524 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:536
3527 #: g10/mainproc.c:1770 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3528 #, fuzzy
3529 msgid "revoked"
3530 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:540
3533 #: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3534 #, fuzzy
3535 msgid "expired"
3536 msgstr "expire"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:2950
3539 msgid ""
3540 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3541 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3542 msgstr ""
3543 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3544 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:3011
3547 msgid ""
3548 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3549 "versions\n"
3550 "         of PGP to reject this key.\n"
3551 msgstr ""
3552 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3553 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3554
3555 #: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
3556 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3557 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3558
3559 #: g10/keyedit.c:3022
3560 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3561 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:3162
3564 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3565 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3566
3567 #: g10/keyedit.c:3172
3568 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3569 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:3176
3572 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3573 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:3182
3576 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3577 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:3196
3580 #, c-format
3581 msgid "Deleted %d signature.\n"
3582 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:3197
3585 #, c-format
3586 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3587 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3588
3589 #: g10/keyedit.c:3200
3590 msgid "Nothing deleted.\n"
3591 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
3594 #, fuzzy
3595 msgid "invalid"
3596 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:3249
3599 #, fuzzy, c-format
3600 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3601 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:3341
3604 msgid ""
3605 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3606 "cause\n"
3607 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3608 msgstr ""
3609 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3610 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3611 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:3352
3614 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3615 msgstr ""
3616 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:3372
3619 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3620 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3621
3622 #: g10/keyedit.c:3397
3623 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3624 msgstr ""
3625 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:3412
3628 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3629 msgstr ""
3630 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:3434
3633 #, fuzzy
3634 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3635 msgstr ""
3636 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:3453
3639 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3640 msgstr ""
3641 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3642 "åðáíÝëèåé!\n"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:3459
3645 #, fuzzy
3646 msgid ""
3647 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3648 msgstr ""
3649 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3650 "N): "
3651
3652 #: g10/keyedit.c:3520
3653 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3654 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:3526
3657 #, fuzzy
3658 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3659 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:3530
3662 #, fuzzy
3663 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3664 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:3533
3667 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3668 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:3579
3671 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3672 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3673
3674 #: g10/keyedit.c:3595
3675 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3676 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3677
3678 #: g10/keyedit.c:3821
3679 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3680 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:3860 g10/keyedit.c:3970 g10/keyedit.c:4090 g10/keyedit.c:4231
3683 #, fuzzy, c-format
3684 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3685 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3686
3687 #: g10/keyedit.c:4031
3688 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3689 msgstr ""
3690
3691 #: g10/keyedit.c:4111
3692 #, fuzzy
3693 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3694 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3695
3696 #: g10/keyedit.c:4112
3697 #, fuzzy
3698 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3699 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3700
3701 #: g10/keyedit.c:4174
3702 #, fuzzy
3703 msgid "Enter the notation: "
3704 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3705
3706 #: g10/keyedit.c:4323
3707 #, fuzzy
3708 msgid "Proceed? (y/N) "
3709 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3710
3711 #: g10/keyedit.c:4387
3712 #, c-format
3713 msgid "No user ID with index %d\n"
3714 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3715
3716 #: g10/keyedit.c:4445
3717 #, fuzzy, c-format
3718 msgid "No user ID with hash %s\n"
3719 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3720
3721 #: g10/keyedit.c:4472
3722 #, fuzzy, c-format
3723 msgid "No subkey with index %d\n"
3724 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:4607
3727 #, fuzzy, c-format
3728 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3729 msgstr "user ID: \""
3730
3731 #: g10/keyedit.c:4610 g10/keyedit.c:4674 g10/keyedit.c:4717
3732 #, fuzzy, c-format
3733 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3734 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:4612 g10/keyedit.c:4676 g10/keyedit.c:4719
3737 msgid " (non-exportable)"
3738 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3739
3740 #: g10/keyedit.c:4616
3741 #, c-format
3742 msgid "This signature expired on %s.\n"
3743 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3744
3745 #: g10/keyedit.c:4620
3746 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3747 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3748
3749 #: g10/keyedit.c:4624
3750 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3751 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3752
3753 #: g10/keyedit.c:4651
3754 #, fuzzy, c-format
3755 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3756 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:4677
3759 #, fuzzy
3760 msgid " (non-revocable)"
3761 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3762
3763 #: g10/keyedit.c:4684
3764 #, fuzzy, c-format
3765 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3766 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3767
3768 #: g10/keyedit.c:4706
3769 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3770 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3771
3772 #: g10/keyedit.c:4726
3773 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3774 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3775
3776 #: g10/keyedit.c:4756
3777 msgid "no secret key\n"
3778 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:4826
3781 #, c-format
3782 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3783 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3784
3785 #: g10/keyedit.c:4843
3786 #, c-format
3787 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3788 msgstr ""
3789 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3790
3791 #: g10/keyedit.c:4907
3792 #, fuzzy, c-format
3793 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3794 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3795
3796 #: g10/keyedit.c:4969
3797 #, fuzzy, c-format
3798 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3799 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3800
3801 #: g10/keyedit.c:5064
3802 #, fuzzy, c-format
3803 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3804 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3805
3806 #: g10/keygen.c:259
3807 #, fuzzy, c-format
3808 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3809 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3810
3811 #: g10/keygen.c:266
3812 #, fuzzy
3813 msgid "too many cipher preferences\n"
3814 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3815
3816 #: g10/keygen.c:268
3817 #, fuzzy
3818 msgid "too many digest preferences\n"
3819 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3820
3821 #: g10/keygen.c:270
3822 #, fuzzy
3823 msgid "too many compression preferences\n"
3824 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3825
3826 #: g10/keygen.c:395
3827 #, fuzzy, c-format
3828 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3829 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3830
3831 #: g10/keygen.c:864
3832 msgid "writing direct signature\n"
3833 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3834
3835 #: g10/keygen.c:903
3836 msgid "writing self signature\n"
3837 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3838
3839 #: g10/keygen.c:954
3840 msgid "writing key binding signature\n"
3841 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3842
3843 #: g10/keygen.c:1015 g10/keygen.c:1095 g10/keygen.c:1183 g10/keygen.c:2700
3844 #, c-format
3845 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3846 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3847
3848 #: g10/keygen.c:1020 g10/keygen.c:1100 g10/keygen.c:1188 g10/keygen.c:2706
3849 #, c-format
3850 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3851 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3852
3853 #: g10/keygen.c:1281
3854 #, fuzzy
3855 msgid "Sign"
3856 msgstr "sign"
3857
3858 #: g10/keygen.c:1284
3859 msgid "Certify"
3860 msgstr ""
3861
3862 #: g10/keygen.c:1287
3863 #, fuzzy
3864 msgid "Encrypt"
3865 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3866
3867 #: g10/keygen.c:1290
3868 msgid "Authenticate"
3869 msgstr ""
3870
3871 #: g10/keygen.c:1298
3872 msgid "SsEeAaQq"
3873 msgstr ""
3874
3875 #: g10/keygen.c:1317
3876 #, c-format
3877 msgid "Possible actions for a %s key: "
3878 msgstr ""
3879
3880 #: g10/keygen.c:1321
3881 msgid "Current allowed actions: "
3882 msgstr ""
3883
3884 #: g10/keygen.c:1326
3885 #, c-format
3886 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3887 msgstr ""
3888
3889 #: g10/keygen.c:1329
3890 #, fuzzy, c-format
3891 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3892 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3893
3894 #: g10/keygen.c:1332
3895 #, c-format
3896 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3897 msgstr ""
3898
3899 #: g10/keygen.c:1335
3900 #, c-format
3901 msgid "   (%c) Finished\n"
3902 msgstr ""
3903
3904 #: g10/keygen.c:1391
3905 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3906 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3907
3908 #: g10/keygen.c:1393
3909 #, fuzzy, c-format
3910 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3911 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3912
3913 #: g10/keygen.c:1394
3914 #, c-format
3915 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3916 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3917
3918 #: g10/keygen.c:1396
3919 #, fuzzy, c-format
3920 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3921 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3922
3923 #: g10/keygen.c:1398
3924 #, fuzzy, c-format
3925 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3926 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3927
3928 #: g10/keygen.c:1399
3929 #, c-format
3930 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3931 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3932
3933 #: g10/keygen.c:1401
3934 #, c-format
3935 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3936 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3937
3938 #: g10/keygen.c:1403
3939 #, fuzzy, c-format
3940 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3941 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3942
3943 #: g10/keygen.c:1472 g10/keygen.c:2577
3944 #, fuzzy, c-format
3945 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3946 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
3947
3948 #: g10/keygen.c:1482
3949 #, c-format
3950 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3951 msgstr ""
3952
3953 #: g10/keygen.c:1489
3954 #, fuzzy, c-format
3955 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3956 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3957
3958 #: g10/keygen.c:1503
3959 #, c-format
3960 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3961 msgstr ""
3962
3963 #: g10/keygen.c:1509
3964 #, c-format
3965 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3966 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3967
3968 #: g10/keygen.c:1514 g10/keygen.c:1519
3969 #, c-format
3970 msgid "rounded up to %u bits\n"
3971 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3972
3973 #: g10/keygen.c:1568
3974 msgid ""
3975 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3976 "         0 = key does not expire\n"
3977 "      <n>  = key expires in n days\n"
3978 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3979 "      <n>m = key expires in n months\n"
3980 "      <n>y = key expires in n years\n"
3981 msgstr ""
3982 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3983 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3984 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3985 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3986 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3987 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3988
3989 #: g10/keygen.c:1579
3990 msgid ""
3991 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3992 "         0 = signature does not expire\n"
3993 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3994 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3995 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3996 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3997 msgstr ""
3998 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3999 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4000 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4001 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4002 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4003 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4004
4005 #: g10/keygen.c:1602
4006 msgid "Key is valid for? (0) "
4007 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4008
4009 #: g10/keygen.c:1607
4010 #, fuzzy, c-format
4011 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4012 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4013
4014 #: g10/keygen.c:1625
4015 msgid "invalid value\n"
4016 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4017
4018 #: g10/keygen.c:1632
4019 #, fuzzy
4020 msgid "Key does not expire at all\n"
4021 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4022
4023 #: g10/keygen.c:1633
4024 #, fuzzy
4025 msgid "Signature does not expire at all\n"
4026 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4027
4028 #: g10/keygen.c:1638
4029 #, fuzzy, c-format
4030 msgid "Key expires at %s\n"
4031 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4032
4033 #: g10/keygen.c:1639
4034 #, fuzzy, c-format
4035 msgid "Signature expires at %s\n"
4036 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4037
4038 #: g10/keygen.c:1645
4039 msgid ""
4040 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4041 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4042 msgstr ""
4043 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4044 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4045
4046 #: g10/keygen.c:1650
4047 #, fuzzy
4048 msgid "Is this correct? (y/N) "
4049 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4050
4051 #: g10/keygen.c:1673
4052 #, fuzzy
4053 msgid ""
4054 "\n"
4055 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4056 "ID\n"
4057 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4058 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4059 "\n"
4060 msgstr ""
4061 "\n"
4062 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4063 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4064 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4065 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4066 "\n"
4067
4068 #: g10/keygen.c:1686
4069 msgid "Real name: "
4070 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4071
4072 #: g10/keygen.c:1694
4073 msgid "Invalid character in name\n"
4074 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4075
4076 #: g10/keygen.c:1696
4077 msgid "Name may not start with a digit\n"
4078 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4079
4080 #: g10/keygen.c:1698
4081 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4082 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4083
4084 #: g10/keygen.c:1706
4085 msgid "Email address: "
4086 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4087
4088 #: g10/keygen.c:1712
4089 msgid "Not a valid email address\n"
4090 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4091
4092 #: g10/keygen.c:1720
4093 msgid "Comment: "
4094 msgstr "Ó÷üëéï: "
4095
4096 #: g10/keygen.c:1726
4097 msgid "Invalid character in comment\n"
4098 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4099
4100 #: g10/keygen.c:1749
4101 #, c-format
4102 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4103 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4104
4105 #: g10/keygen.c:1755
4106 #, c-format
4107 msgid ""
4108 "You selected this USER-ID:\n"
4109 "    \"%s\"\n"
4110 "\n"
4111 msgstr ""
4112 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4113 "    \"%s\"\n"
4114 "\n"
4115
4116 #: g10/keygen.c:1760
4117 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4118 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4119
4120 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4121 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4122 #. string which should be translated accordingly and the
4123 #. letter changed to match the one in the answer string.
4124 #.
4125 #. n = Change name
4126 #. c = Change comment
4127 #. e = Change email
4128 #. o = Okay (ready, continue)
4129 #. q = Quit
4130 #.
4131 #: g10/keygen.c:1776
4132 msgid "NnCcEeOoQq"
4133 msgstr "NnCcEeOoQq"
4134
4135 #: g10/keygen.c:1786
4136 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4137 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4138
4139 #: g10/keygen.c:1787
4140 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4141 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4142
4143 #: g10/keygen.c:1806
4144 msgid "Please correct the error first\n"
4145 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4146
4147 #: g10/keygen.c:1846
4148 msgid ""
4149 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4150 "\n"
4151 msgstr ""
4152 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4153 "\n"
4154
4155 #: g10/keygen.c:1856 g10/passphrase.c:810
4156 #, c-format
4157 msgid "%s.\n"
4158 msgstr "%s.\n"
4159
4160 #: g10/keygen.c:1862
4161 msgid ""
4162 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4163 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4164 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4165 "\n"
4166 msgstr ""
4167 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4168 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4169 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4170 "\n"
4171
4172 #: g10/keygen.c:1884
4173 msgid ""
4174 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4175 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4176 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4177 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4178 msgstr ""
4179 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4180 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4181 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4182 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4183
4184 #: g10/keygen.c:2646
4185 msgid "Key generation canceled.\n"
4186 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4187
4188 #: g10/keygen.c:2845 g10/keygen.c:2989
4189 #, c-format
4190 msgid "writing public key to `%s'\n"
4191 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4192
4193 #: g10/keygen.c:2847 g10/keygen.c:2992
4194 #, fuzzy, c-format
4195 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4196 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4197
4198 #: g10/keygen.c:2850 g10/keygen.c:2995
4199 #, c-format
4200 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4201 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4202
4203 #: g10/keygen.c:2978
4204 #, c-format
4205 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4206 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4207
4208 #: g10/keygen.c:2984
4209 #, c-format
4210 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4211 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4212
4213 #: g10/keygen.c:3002
4214 #, c-format
4215 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4216 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4217
4218 #: g10/keygen.c:3009
4219 #, c-format
4220 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4221 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4222
4223 #: g10/keygen.c:3032
4224 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4225 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4226
4227 #: g10/keygen.c:3043
4228 #, fuzzy
4229 msgid ""
4230 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4231 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4232 msgstr ""
4233 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4234 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4235 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4236 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4237
4238 #: g10/keygen.c:3055 g10/keygen.c:3184 g10/keygen.c:3299
4239 #, c-format
4240 msgid "Key generation failed: %s\n"
4241 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4242
4243 #: g10/keygen.c:3107 g10/keygen.c:3235 g10/sign.c:276
4244 #, c-format
4245 msgid ""
4246 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4247 msgstr ""
4248 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4249 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4250
4251 #: g10/keygen.c:3109 g10/keygen.c:3237 g10/sign.c:278
4252 #, c-format
4253 msgid ""
4254 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4255 msgstr ""
4256 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4257 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4258
4259 #: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3248
4260 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4261 msgstr ""
4262 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4263 "ìå ôï OpenPGP\n"
4264
4265 #: g10/keygen.c:3157 g10/keygen.c:3281
4266 #, fuzzy
4267 msgid "Really create? (y/N) "
4268 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4269
4270 #: g10/keygen.c:3440
4271 #, fuzzy, c-format
4272 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4273 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4274
4275 #: g10/keygen.c:3487
4276 #, fuzzy, c-format
4277 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4278 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4279
4280 #: g10/keygen.c:3513
4281 #, fuzzy, c-format
4282 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4283 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4284
4285 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4286 msgid "never     "
4287 msgstr "ðïôÝ     "
4288
4289 #: g10/keylist.c:265
4290 msgid "Critical signature policy: "
4291 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4292
4293 #: g10/keylist.c:267
4294 msgid "Signature policy: "
4295 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4296
4297 #: g10/keylist.c:306
4298 msgid "Critical preferred keyserver: "
4299 msgstr ""
4300
4301 #: g10/keylist.c:359
4302 msgid "Critical signature notation: "
4303 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4304
4305 #: g10/keylist.c:361
4306 msgid "Signature notation: "
4307 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4308
4309 #: g10/keylist.c:471
4310 msgid "Keyring"
4311 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4312
4313 #: g10/keylist.c:1505
4314 msgid "Primary key fingerprint:"
4315 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4316
4317 #: g10/keylist.c:1507
4318 msgid "     Subkey fingerprint:"
4319 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4320
4321 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4322 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4323 #: g10/keylist.c:1514
4324 msgid " Primary key fingerprint:"
4325 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4326
4327 #: g10/keylist.c:1516
4328 msgid "      Subkey fingerprint:"
4329 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4330
4331 #: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
4332 #, fuzzy
4333 msgid "      Key fingerprint ="
4334 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4335
4336 #: g10/keylist.c:1591
4337 msgid "      Card serial no. ="
4338 msgstr ""
4339
4340 #: g10/keyring.c:1246
4341 #, fuzzy, c-format
4342 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4343 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4344
4345 #: g10/keyring.c:1252
4346 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4347 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4348
4349 #: g10/keyring.c:1254
4350 #, c-format
4351 msgid "%s is the unchanged one\n"
4352 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4353
4354 #: g10/keyring.c:1255
4355 #, c-format
4356 msgid "%s is the new one\n"
4357 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4358
4359 #: g10/keyring.c:1256
4360 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4361 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4362
4363 #: g10/keyring.c:1376
4364 #, fuzzy, c-format
4365 msgid "caching keyring `%s'\n"
4366 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4367
4368 #: g10/keyring.c:1422
4369 #, fuzzy, c-format
4370 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4371 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4372
4373 #: g10/keyring.c:1434
4374 #, fuzzy, c-format
4375 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4376 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4377
4378 #: g10/keyring.c:1505
4379 #, c-format
4380 msgid "%s: keyring created\n"
4381 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4382
4383 #: g10/keyserver.c:76
4384 msgid "include revoked keys in search results"
4385 msgstr ""
4386
4387 #: g10/keyserver.c:77
4388 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4389 msgstr ""
4390
4391 #: g10/keyserver.c:79
4392 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4393 msgstr ""
4394
4395 #: g10/keyserver.c:81
4396 msgid "do not delete temporary files after using them"
4397 msgstr ""
4398
4399 #: g10/keyserver.c:85
4400 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4401 msgstr ""
4402
4403 #: g10/keyserver.c:87
4404 #, fuzzy
4405 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4406 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
4407
4408 #: g10/keyserver.c:89
4409 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4410 msgstr ""
4411
4412 #: g10/keyserver.c:155
4413 #, fuzzy, c-format
4414 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4415 msgstr ""
4416 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4417
4418 #: g10/keyserver.c:538
4419 #, fuzzy
4420 msgid "disabled"
4421 msgstr "disable"
4422
4423 #: g10/keyserver.c:739
4424 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4425 msgstr ""
4426
4427 #: g10/keyserver.c:823 g10/keyserver.c:1425
4428 #, fuzzy, c-format
4429 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4430 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4431
4432 #: g10/keyserver.c:921
4433 #, fuzzy, c-format
4434 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4435 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4436
4437 #: g10/keyserver.c:923
4438 #, fuzzy
4439 msgid "key not found on keyserver\n"
4440 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4441
4442 #: g10/keyserver.c:1149
4443 #, fuzzy, c-format
4444 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4445 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4446
4447 #: g10/keyserver.c:1153
4448 #, fuzzy, c-format
4449 msgid "requesting key %s from %s\n"
4450 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4451
4452 #: g10/keyserver.c:1177
4453 #, fuzzy, c-format
4454 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4455 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4456
4457 #: g10/keyserver.c:1180
4458 #, fuzzy, c-format
4459 msgid "searching for names from %s\n"
4460 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4461
4462 #: g10/keyserver.c:1328
4463 #, fuzzy, c-format
4464 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4465 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4466
4467 #: g10/keyserver.c:1332
4468 #, fuzzy, c-format
4469 msgid "sending key %s to %s\n"
4470 msgstr ""
4471 "\"\n"
4472 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4473
4474 #: g10/keyserver.c:1375
4475 #, fuzzy, c-format
4476 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4477 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4478
4479 #: g10/keyserver.c:1378
4480 #, fuzzy, c-format
4481 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4482 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4483
4484 #: g10/keyserver.c:1385 g10/keyserver.c:1481
4485 #, fuzzy
4486 msgid "no keyserver action!\n"
4487 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4488
4489 #: g10/keyserver.c:1433
4490 #, c-format
4491 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4492 msgstr ""
4493
4494 #: g10/keyserver.c:1442
4495 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4496 msgstr ""
4497
4498 #: g10/keyserver.c:1504
4499 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4500 msgstr ""
4501
4502 #: g10/keyserver.c:1510
4503 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4504 msgstr ""
4505
4506 #: g10/keyserver.c:1522
4507 #, c-format
4508 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4509 msgstr ""
4510
4511 #: g10/keyserver.c:1527
4512 #, c-format
4513 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4514 msgstr ""
4515
4516 #: g10/keyserver.c:1535
4517 #, c-format
4518 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4519 msgstr ""
4520
4521 #: g10/keyserver.c:1542
4522 #, fuzzy
4523 msgid "keyserver timed out\n"
4524 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4525
4526 #: g10/keyserver.c:1547
4527 #, fuzzy
4528 msgid "keyserver internal error\n"
4529 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4530
4531 #: g10/keyserver.c:1556
4532 #, fuzzy, c-format
4533 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4534 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
4535
4536 #: g10/keyserver.c:1581 g10/keyserver.c:1615
4537 #, c-format
4538 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4539 msgstr ""
4540
4541 #: g10/keyserver.c:1874
4542 #, fuzzy, c-format
4543 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4544 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4545
4546 #: g10/keyserver.c:1896
4547 #, fuzzy, c-format
4548 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4549 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4550
4551 #: g10/keyserver.c:1898
4552 #, fuzzy, c-format
4553 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4554 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4555
4556 #: g10/keyserver.c:1963
4557 #, fuzzy, c-format
4558 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4559 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4560
4561 #: g10/keyserver.c:1969
4562 #, fuzzy, c-format
4563 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4564 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4565
4566 #: g10/mainproc.c:240
4567 #, c-format
4568 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4569 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4570
4571 #: g10/mainproc.c:291
4572 #, c-format
4573 msgid "%s encrypted session key\n"
4574 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4575
4576 #: g10/mainproc.c:301
4577 #, fuzzy, c-format
4578 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4579 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4580
4581 #: g10/mainproc.c:382
4582 #, fuzzy, c-format
4583 msgid "public key is %s\n"
4584 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4585
4586 #: g10/mainproc.c:439
4587 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4588 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4589
4590 #: g10/mainproc.c:472
4591 #, fuzzy, c-format
4592 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4593 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4594
4595 #: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
4596 #, fuzzy, c-format
4597 msgid "      \"%s\"\n"
4598 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4599
4600 #: g10/mainproc.c:480
4601 #, fuzzy, c-format
4602 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4603 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4604
4605 #: g10/mainproc.c:494
4606 #, c-format
4607 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4608 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4609
4610 #: g10/mainproc.c:508
4611 #, c-format
4612 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4613 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4614
4615 #: g10/mainproc.c:510
4616 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4617 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4618
4619 #: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
4620 #, c-format
4621 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4622 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4623
4624 #: g10/mainproc.c:549
4625 #, c-format
4626 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4627 msgstr ""
4628 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4629 "%s áíôßèåôá\n"
4630
4631 #: g10/mainproc.c:581
4632 msgid "decryption okay\n"
4633 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4634
4635 #: g10/mainproc.c:585
4636 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4637 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4638
4639 #: g10/mainproc.c:598
4640 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4641 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4642
4643 #: g10/mainproc.c:604
4644 #, c-format
4645 msgid "decryption failed: %s\n"
4646 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4647
4648 #: g10/mainproc.c:623
4649 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4650 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4651
4652 #: g10/mainproc.c:625
4653 #, c-format
4654 msgid "original file name='%.*s'\n"
4655 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4656
4657 #: g10/mainproc.c:817
4658 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4659 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4660
4661 #: g10/mainproc.c:1163
4662 #, fuzzy
4663 msgid "no signature found\n"
4664 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4665
4666 #: g10/mainproc.c:1406
4667 msgid "signature verification suppressed\n"
4668 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4669
4670 #: g10/mainproc.c:1506
4671 #, fuzzy
4672 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4673 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4674
4675 #: g10/mainproc.c:1517
4676 #, fuzzy, c-format
4677 msgid "Signature made %s\n"
4678 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4679
4680 #: g10/mainproc.c:1518
4681 #, fuzzy, c-format
4682 msgid "               using %s key %s\n"
4683 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4684
4685 #: g10/mainproc.c:1522
4686 #, fuzzy, c-format
4687 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4688 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
4689
4690 #: g10/mainproc.c:1542
4691 msgid "Key available at: "
4692 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
4693
4694 #: g10/mainproc.c:1675 g10/mainproc.c:1723