po: auto update
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
5 # Designated-Translator: none
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
12 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
13 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
14 "Language: el\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #, fuzzy, c-format
20 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
21 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
22
23 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
24 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
25 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
26 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
27 #. the second vertical bar.
28 msgid "|pinentry-label|_OK"
29 msgstr ""
30
31 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
32 msgstr ""
33
34 msgid "|pinentry-label|PIN:"
35 msgstr ""
36
37 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
38 #. for the quality bar.
39 msgid "Quality:"
40 msgstr ""
41
42 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
43 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
44 #. string to describe what this is about.  The length of the
45 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
46 #. translate this entry, a default english text (see source)
47 #. will be used.
48 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
49 msgstr ""
50
51 msgid ""
52 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
53 "session"
54 msgstr ""
55
56 #, fuzzy
57 msgid ""
58 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
59 "this session"
60 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
61
62 msgid "does not match - try again"
63 msgstr ""
64
65 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
66 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
67 #. two %d give the current and maximum number of tries.
68 #, c-format
69 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
70 msgstr ""
71
72 msgid "Repeat:"
73 msgstr ""
74
75 #, fuzzy
76 msgid "PIN too long"
77 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
78
79 #, fuzzy
80 msgid "Passphrase too long"
81 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
82
83 #, fuzzy
84 msgid "Invalid characters in PIN"
85 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
86
87 msgid "PIN too short"
88 msgstr ""
89
90 #, fuzzy
91 msgid "Bad PIN"
92 msgstr "êáêü MPI"
93
94 #, fuzzy
95 msgid "Bad Passphrase"
96 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
97
98 #, fuzzy
99 msgid "Passphrase"
100 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
101
102 #, fuzzy, c-format
103 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
104 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
105
106 #, fuzzy, c-format
107 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
108 msgid "can't create '%s': %s\n"
109 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
110
111 #, fuzzy, c-format
112 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
113 msgid "can't open '%s': %s\n"
114 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
115
116 #, fuzzy, c-format
117 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
118 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
119
120 #, c-format
121 msgid "detected card with S/N: %s\n"
122 msgstr ""
123
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
126 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
127
128 #, fuzzy, c-format
129 msgid "no suitable card key found: %s\n"
130 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
131
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
134 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
135
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "error writing key: %s\n"
138 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
139
140 #, c-format
141 msgid ""
142 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
143 "allow this?"
144 msgstr ""
145
146 msgid "Allow"
147 msgstr ""
148
149 msgid "Deny"
150 msgstr ""
151
152 #, fuzzy, c-format
153 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
154 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
155
156 #, fuzzy
157 msgid "Please re-enter this passphrase"
158 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
159
160 #, fuzzy, c-format
161 msgid ""
162 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
163 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
164 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
165
166 #, fuzzy, c-format
167 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
168 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
169
170 msgid "Please insert the card with serial number"
171 msgstr ""
172
173 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
174 msgstr ""
175
176 msgid "Admin PIN"
177 msgstr ""
178
179 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
180 #. used to unblock a PIN.
181 msgid "PUK"
182 msgstr ""
183
184 msgid "Reset Code"
185 msgstr ""
186
187 #, c-format
188 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
189 msgstr ""
190
191 #, fuzzy
192 msgid "Repeat this Reset Code"
193 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
194
195 #, fuzzy
196 msgid "Repeat this PUK"
197 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
198
199 #, fuzzy
200 msgid "Repeat this PIN"
201 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
202
203 #, fuzzy
204 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
205 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
206
207 #, fuzzy
208 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
209 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
210
211 #, fuzzy
212 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
213 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
214
215 #, c-format
216 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
217 msgstr ""
218
219 #, fuzzy, c-format
220 msgid "error creating temporary file: %s\n"
221 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
222
223 #, fuzzy, c-format
224 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
225 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
226
227 #, fuzzy
228 msgid "Enter new passphrase"
229 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
230
231 #, fuzzy
232 msgid "Take this one anyway"
233 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
234
235 #, c-format
236 msgid ""
237 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
238 msgstr ""
239
240 #, c-format
241 msgid ""
242 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
243 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
244 msgstr ""
245
246 msgid "Yes, protection is not needed"
247 msgstr ""
248
249 #, fuzzy, c-format
250 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
251 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
252 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
253 msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
254 msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
255
256 #, c-format
257 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
258 msgid_plural ""
259 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
260 msgstr[0] ""
261 msgstr[1] ""
262
263 #, c-format
264 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
265 msgstr ""
266
267 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
268 msgstr ""
269
270 #, fuzzy, c-format
271 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
272 msgstr ""
273 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
274 "\n"
275
276 #, fuzzy
277 msgid "Please enter the new passphrase"
278 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
279
280 #, fuzzy
281 msgid ""
282 "@Options:\n"
283 " "
284 msgstr ""
285 "@\n"
286 "ÅðéëïãÝò:\n"
287 " "
288
289 msgid "run in daemon mode (background)"
290 msgstr ""
291
292 msgid "run in server mode (foreground)"
293 msgstr ""
294
295 msgid "verbose"
296 msgstr "áíáëõôéêÜ"
297
298 msgid "be somewhat more quiet"
299 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
300
301 msgid "sh-style command output"
302 msgstr ""
303
304 msgid "csh-style command output"
305 msgstr ""
306
307 #, fuzzy
308 msgid "|FILE|read options from FILE"
309 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
310
311 msgid "do not detach from the console"
312 msgstr ""
313
314 msgid "do not grab keyboard and mouse"
315 msgstr ""
316
317 #, fuzzy
318 msgid "use a log file for the server"
319 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
320
321 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
322 msgstr ""
323
324 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
325 msgstr ""
326
327 #, fuzzy
328 msgid "do not use the SCdaemon"
329 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
330
331 msgid "ignore requests to change the TTY"
332 msgstr ""
333
334 msgid "ignore requests to change the X display"
335 msgstr ""
336
337 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
338 msgstr ""
339
340 msgid "do not use the PIN cache when signing"
341 msgstr ""
342
343 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
344 msgstr ""
345
346 #, fuzzy
347 msgid "allow presetting passphrase"
348 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
349
350 #, fuzzy
351 #| msgid "not supported"
352 msgid "enable ssh support"
353 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
354
355 #, fuzzy
356 #| msgid "not supported"
357 msgid "enable putty support"
358 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
359
360 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
361 #. reporting address.  This is so that we can change the
362 #. reporting address without breaking the translations.
363 #, fuzzy
364 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
365 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
366
367 #, fuzzy
368 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
369 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
370
371 msgid ""
372 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
373 "Secret key management for @GNUPG@\n"
374 msgstr ""
375
376 #, c-format
377 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
378 msgstr ""
379
380 #, c-format
381 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
382 msgstr ""
383
384 #, fuzzy, c-format
385 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
386 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
387 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
388
389 #, fuzzy, c-format
390 #| msgid "option file `%s': %s\n"
391 msgid "option file '%s': %s\n"
392 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
393
394 #, fuzzy, c-format
395 #| msgid "reading options from `%s'\n"
396 msgid "reading options from '%s'\n"
397 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
398
399 #, fuzzy, c-format
400 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
401 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
402 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
403
404 #, fuzzy, c-format
405 msgid "can't create socket: %s\n"
406 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
407
408 #, c-format
409 msgid "socket name '%s' is too long\n"
410 msgstr ""
411
412 #, fuzzy
413 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
414 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
415
416 #, fuzzy
417 msgid "error getting nonce for the socket\n"
418 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
419
420 #, fuzzy, c-format
421 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
422 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
423
424 #, fuzzy, c-format
425 msgid "listen() failed: %s\n"
426 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
427
428 #, fuzzy, c-format
429 msgid "listening on socket '%s'\n"
430 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
431
432 #, fuzzy, c-format
433 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
434 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
435 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
436
437 #, fuzzy, c-format
438 msgid "directory '%s' created\n"
439 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
440
441 #, fuzzy, c-format
442 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
443 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
444
445 #, fuzzy, c-format
446 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
447 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
448
449 #, fuzzy, c-format
450 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
451 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
452
453 #, c-format
454 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
455 msgstr ""
456
457 #, c-format
458 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
459 msgstr ""
460
461 #, c-format
462 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
463 msgstr ""
464
465 #, c-format
466 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
467 msgstr ""
468
469 #, fuzzy, c-format
470 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
471 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
472
473 #, fuzzy, c-format
474 msgid "%s %s stopped\n"
475 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
476
477 #, fuzzy
478 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
479 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
480
481 #, fuzzy
482 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
483 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
484
485 msgid ""
486 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
487 "Password cache maintenance\n"
488 msgstr ""
489
490 msgid ""
491 "@Commands:\n"
492 " "
493 msgstr ""
494 "@ÅíôïëÝò:\n"
495 " "
496
497 msgid ""
498 "@\n"
499 "Options:\n"
500 " "
501 msgstr ""
502 "@\n"
503 "ÅðéëïãÝò:\n"
504 " "
505
506 #, fuzzy
507 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
508 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
509
510 msgid ""
511 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
512 "Secret key maintenance tool\n"
513 msgstr ""
514
515 #, fuzzy
516 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
517 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
518
519 #, fuzzy
520 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
521 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
522
523 msgid ""
524 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
525 "system."
526 msgstr ""
527
528 #, fuzzy
529 msgid ""
530 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
531 "needed to complete this operation."
532 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
533
534 #, fuzzy
535 msgid "Passphrase:"
536 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
537
538 #, fuzzy
539 msgid "cancelled\n"
540 msgstr "Áêýñùóç"
541
542 #, fuzzy, c-format
543 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
544 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
545
546 #, fuzzy, c-format
547 msgid "error opening '%s': %s\n"
548 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
549
550 #, fuzzy, c-format
551 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
552 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
553
554 #, fuzzy, c-format
555 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
556 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
557
558 #, fuzzy, c-format
559 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
560 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
561
562 #, fuzzy, c-format
563 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
564 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
565
566 #, fuzzy, c-format
567 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
568 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
569
570 #, fuzzy, c-format
571 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
572 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
573
574 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
575 msgstr ""
576
577 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
578 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
579 #. Pinentry to insert a line break.  The double
580 #. percent sign is actually needed because it is also
581 #. a printf format string.  If you need to insert a
582 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
583 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
584 #. certificate.
585 #, c-format
586 msgid ""
587 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
588 "certificates?"
589 msgstr ""
590
591 #, fuzzy
592 msgid "Yes"
593 msgstr "íáé|íáß"
594
595 msgid "No"
596 msgstr ""
597
598 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
599 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
600 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
601 #. needed because it is also a printf format string.  If you
602 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
603 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
604 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
605 #. as stored in the certificate.
606 #, c-format
607 msgid ""
608 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
609 "fingerprint:%%0A  %s"
610 msgstr ""
611
612 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
613 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
614 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
615 msgid "Correct"
616 msgstr ""
617
618 msgid "Wrong"
619 msgstr ""
620
621 #, c-format
622 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
623 msgstr ""
624
625 #, c-format
626 msgid ""
627 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
628 "it now."
629 msgstr ""
630
631 #, fuzzy
632 msgid "Change passphrase"
633 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
634
635 msgid "I'll change it later"
636 msgstr ""
637
638 #, fuzzy
639 msgid "Delete key"
640 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
641
642 msgid ""
643 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
644 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
645 msgstr ""
646
647 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
648 msgstr ""
649
650 #, c-format
651 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
652 msgstr ""
653
654 #, c-format
655 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
656 msgstr ""
657
658 msgid "secret key parts are not available\n"
659 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
660
661 #, fuzzy, c-format
662 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
663 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
664 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
665
666 #, fuzzy, c-format
667 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
668 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
669 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
670
671 #, fuzzy, c-format
672 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
673 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
674 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
675
676 #, fuzzy, c-format
677 msgid "error creating a pipe: %s\n"
678 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
679
680 #, fuzzy, c-format
681 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
682 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
683
684 #, fuzzy, c-format
685 msgid "error forking process: %s\n"
686 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
687
688 #, c-format
689 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
690 msgstr ""
691
692 #, fuzzy, c-format
693 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
694 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
695
696 #, fuzzy, c-format
697 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
698 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
699
700 #, fuzzy, c-format
701 msgid "error running '%s': terminated\n"
702 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
703
704 #, fuzzy, c-format
705 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
706 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
707
708 #, fuzzy, c-format
709 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
710 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
711 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
712
713 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
714 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
715
716 #, fuzzy
717 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
718 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
719
720 #, fuzzy
721 msgid "canceled by user\n"
722 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
723
724 #, fuzzy
725 msgid "problem with the agent\n"
726 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
727
728 #, c-format
729 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
730 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
731
732 #, fuzzy, c-format
733 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
734 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
735
736 #, fuzzy, c-format
737 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
738 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
739
740 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
741 msgid "yes"
742 msgstr "íáé|íáß"
743
744 msgid "yY"
745 msgstr "yY"
746
747 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
748 msgid "no"
749 msgstr "ü÷é|ï÷é"
750
751 msgid "nN"
752 msgstr "nN"
753
754 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
755 msgid "quit"
756 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
757
758 msgid "qQ"
759 msgstr "qQ"
760
761 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
762 msgid "okay|okay"
763 msgstr ""
764
765 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
766 msgid "cancel|cancel"
767 msgstr ""
768
769 msgid "oO"
770 msgstr ""
771
772 #, fuzzy
773 msgid "cC"
774 msgstr "c"
775
776 #, c-format
777 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
778 msgstr ""
779
780 #, c-format
781 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
782 msgstr ""
783
784 #, c-format
785 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
786 msgstr ""
787
788 #, c-format
789 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
790 msgstr ""
791
792 msgid "connection to agent established\n"
793 msgstr ""
794
795 #, fuzzy
796 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
797 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
798
799 #, c-format
800 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
801 msgstr ""
802
803 #, c-format
804 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
805 msgstr ""
806
807 msgid "connection to the dirmngr established\n"
808 msgstr ""
809
810 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
811 #. verbatim.  It will not be printed.
812 msgid "|audit-log-result|Good"
813 msgstr ""
814
815 msgid "|audit-log-result|Bad"
816 msgstr ""
817
818 msgid "|audit-log-result|Not supported"
819 msgstr ""
820
821 #, fuzzy
822 msgid "|audit-log-result|No certificate"
823 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
824
825 #, fuzzy
826 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
827 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
828
829 msgid "|audit-log-result|Error"
830 msgstr ""
831
832 #, fuzzy
833 msgid "|audit-log-result|Not used"
834 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
835
836 #, fuzzy
837 msgid "|audit-log-result|Okay"
838 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
839
840 #, fuzzy
841 msgid "|audit-log-result|Skipped"
842 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
843
844 #, fuzzy
845 msgid "|audit-log-result|Some"
846 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
847
848 #, fuzzy
849 msgid "Certificate chain available"
850 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
851
852 #, fuzzy
853 msgid "root certificate missing"
854 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
855
856 msgid "Data encryption succeeded"
857 msgstr ""
858
859 #, fuzzy
860 msgid "Data available"
861 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
862
863 #, fuzzy
864 msgid "Session key created"
865 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
866
867 #, fuzzy, c-format
868 msgid "algorithm: %s"
869 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
870
871 #, fuzzy, c-format
872 msgid "unsupported algorithm: %s"
873 msgstr ""
874 "\n"
875 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
876
877 #, fuzzy
878 msgid "seems to be not encrypted"
879 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
880
881 msgid "Number of recipients"
882 msgstr ""
883
884 #, c-format
885 msgid "Recipient %d"
886 msgstr ""
887
888 msgid "Data signing succeeded"
889 msgstr ""
890
891 #, fuzzy, c-format
892 msgid "data hash algorithm: %s"
893 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
894
895 #, fuzzy, c-format
896 msgid "Signer %d"
897 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
898
899 #, fuzzy, c-format
900 msgid "attr hash algorithm: %s"
901 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
902
903 msgid "Data decryption succeeded"
904 msgstr ""
905
906 #, fuzzy
907 msgid "Encryption algorithm supported"
908 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
909
910 #, fuzzy
911 msgid "Data verification succeeded"
912 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
913
914 #, fuzzy
915 msgid "Signature available"
916 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
917
918 #, fuzzy
919 msgid "Parsing data succeeded"
920 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
921
922 #, fuzzy, c-format
923 msgid "bad data hash algorithm: %s"
924 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
925
926 #, fuzzy, c-format
927 msgid "Signature %d"
928 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
929
930 #, fuzzy
931 msgid "Certificate chain valid"
932 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
933
934 #, fuzzy
935 msgid "Root certificate trustworthy"
936 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
937
938 #, fuzzy
939 msgid "no CRL found for certificate"
940 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
941
942 #, fuzzy
943 msgid "the available CRL is too old"
944 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
945
946 #, fuzzy
947 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
948 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
949
950 #, fuzzy
951 msgid "Included certificates"
952 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
953
954 msgid "No audit log entries."
955 msgstr ""
956
957 #, fuzzy
958 msgid "Unknown operation"
959 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
960
961 msgid "Gpg-Agent usable"
962 msgstr ""
963
964 msgid "Dirmngr usable"
965 msgstr ""
966
967 #, fuzzy, c-format
968 msgid "No help available for '%s'."
969 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
970
971 #, fuzzy
972 msgid "ignoring garbage line"
973 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
974
975 #, fuzzy
976 msgid "[none]"
977 msgstr "Üãíùóôï"
978
979 #, fuzzy
980 msgid "argument not expected"
981 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
982
983 #, fuzzy
984 msgid "read error"
985 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
986
987 #, fuzzy
988 msgid "keyword too long"
989 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
990
991 #, fuzzy
992 msgid "missing argument"
993 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
994
995 #, fuzzy
996 #| msgid "invalid armor"
997 msgid "invalid argument"
998 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
999
1000 #, fuzzy
1001 msgid "invalid command"
1002 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1003
1004 #, fuzzy
1005 msgid "invalid alias definition"
1006 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1007
1008 #, fuzzy
1009 msgid "out of core"
1010 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1011
1012 #, fuzzy
1013 msgid "invalid option"
1014 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1015
1016 #, c-format
1017 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1018 msgstr ""
1019
1020 #, fuzzy, c-format
1021 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1022 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1023
1024 #, c-format
1025 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1026 msgstr ""
1027
1028 #, fuzzy, c-format
1029 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1030 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1031
1032 #, c-format
1033 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1034 msgstr ""
1035
1036 #, c-format
1037 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1038 msgstr ""
1039
1040 #, fuzzy
1041 msgid "out of core\n"
1042 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1043
1044 #, fuzzy, c-format
1045 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1046 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1047
1048 #, c-format
1049 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1050 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
1051
1052 #, fuzzy, c-format
1053 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1054 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1055
1056 #, fuzzy, c-format
1057 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1058 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
1059
1060 #, fuzzy, c-format
1061 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1062 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1063
1064 #, fuzzy, c-format
1065 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1066 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
1067
1068 #, fuzzy, c-format
1069 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1070 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1071
1072 #, c-format
1073 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1074 msgstr ""
1075
1076 #, fuzzy, c-format
1077 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1078 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1079
1080 msgid "(deadlock?) "
1081 msgstr ""
1082
1083 #, fuzzy, c-format
1084 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1085 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
1086
1087 #, fuzzy, c-format
1088 msgid "waiting for lock %s...\n"
1089 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1090
1091 #, c-format
1092 msgid "armor: %s\n"
1093 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1094
1095 msgid "invalid armor header: "
1096 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1097
1098 msgid "armor header: "
1099 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1100
1101 msgid "invalid clearsig header\n"
1102 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1103
1104 #, fuzzy
1105 msgid "unknown armor header: "
1106 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1107
1108 msgid "nested clear text signatures\n"
1109 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1110
1111 #, fuzzy
1112 msgid "unexpected armor: "
1113 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1114
1115 msgid "invalid dash escaped line: "
1116 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1117
1118 #, fuzzy, c-format
1119 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1120 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1121
1122 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1123 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1124
1125 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1126 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1127
1128 msgid "malformed CRC\n"
1129 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1130
1131 #, fuzzy, c-format
1132 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1133 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1134
1135 #, fuzzy
1136 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1137 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1138
1139 msgid "error in trailer line\n"
1140 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1141
1142 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1143 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1144
1145 #, c-format
1146 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1147 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1148
1149 msgid ""
1150 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1151 msgstr ""
1152 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1153 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1154
1155 msgid ""
1156 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1157 "an '='\n"
1158 msgstr ""
1159 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1160 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1161
1162 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1163 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1164
1165 #, fuzzy
1166 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1167 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1168
1169 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1170 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1171
1172 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1173 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1174
1175 msgid "not human readable"
1176 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1177
1178 #, c-format
1179 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1180 msgstr ""
1181
1182 msgid "Enter passphrase: "
1183 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
1184
1185 #, fuzzy, c-format
1186 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1187 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1188
1189 #, c-format
1190 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1191 msgstr ""
1192
1193 #, fuzzy
1194 msgid "can't do this in batch mode\n"
1195 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1196
1197 #, fuzzy
1198 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1199 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1200
1201 #, fuzzy
1202 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1203 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1204
1205 msgid "Your selection? "
1206 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1207
1208 msgid "[not set]"
1209 msgstr ""
1210
1211 #, fuzzy
1212 msgid "male"
1213 msgstr "enable"
1214
1215 #, fuzzy
1216 msgid "female"
1217 msgstr "enable"
1218
1219 #, fuzzy
1220 msgid "unspecified"
1221 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1222
1223 #, fuzzy
1224 msgid "not forced"
1225 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1226
1227 msgid "forced"
1228 msgstr ""
1229
1230 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1231 msgstr ""
1232
1233 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1234 msgstr ""
1235
1236 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1237 msgstr ""
1238
1239 msgid "Cardholder's surname: "
1240 msgstr ""
1241
1242 msgid "Cardholder's given name: "
1243 msgstr ""
1244
1245 #, c-format
1246 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1247 msgstr ""
1248
1249 #, fuzzy
1250 msgid "URL to retrieve public key: "
1251 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1252
1253 #, c-format
1254 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1255 msgstr ""
1256
1257 #, fuzzy, c-format
1258 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1259 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1260
1261 #, fuzzy, c-format
1262 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1263 msgid "error reading '%s': %s\n"
1264 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1265
1266 #, fuzzy, c-format
1267 msgid "error writing '%s': %s\n"
1268 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1269
1270 msgid "Login data (account name): "
1271 msgstr ""
1272
1273 #, c-format
1274 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1275 msgstr ""
1276
1277 msgid "Private DO data: "
1278 msgstr ""
1279
1280 #, c-format
1281 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1282 msgstr ""
1283
1284 #, fuzzy
1285 msgid "Language preferences: "
1286 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1287
1288 #, fuzzy
1289 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1290 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1291
1292 #, fuzzy
1293 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1294 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1295
1296 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1297 msgstr ""
1298
1299 #, fuzzy
1300 msgid "Error: invalid response.\n"
1301 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1302
1303 #, fuzzy
1304 msgid "CA fingerprint: "
1305 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1306
1307 #, fuzzy
1308 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1309 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1310
1311 #, fuzzy, c-format
1312 msgid "key operation not possible: %s\n"
1313 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1314
1315 #, fuzzy
1316 msgid "not an OpenPGP card"
1317 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1318
1319 #, fuzzy, c-format
1320 msgid "error getting current key info: %s\n"
1321 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1322
1323 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1324 msgstr ""
1325
1326 msgid ""
1327 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1328 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1329 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1330 msgstr ""
1331
1332 #, fuzzy, c-format
1333 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1334 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1335
1336 #, fuzzy, c-format
1337 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1338 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1339
1340 #, fuzzy, c-format
1341 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1342 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1343
1344 #, c-format
1345 msgid "rounded up to %u bits\n"
1346 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1347
1348 #, c-format
1349 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1350 msgstr ""
1351
1352 #, c-format
1353 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1354 msgstr ""
1355
1356 #, fuzzy, c-format
1357 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1358 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1359
1360 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1361 msgstr ""
1362
1363 #, fuzzy
1364 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1365 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1366
1367 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1368 msgstr ""
1369
1370 #, c-format
1371 msgid ""
1372 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1373 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1374 "You should change them using the command --change-pin\n"
1375 msgstr ""
1376
1377 #, fuzzy
1378 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1379 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1380
1381 #, fuzzy
1382 msgid "   (1) Signature key\n"
1383 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1384
1385 #, fuzzy
1386 msgid "   (2) Encryption key\n"
1387 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1388
1389 msgid "   (3) Authentication key\n"
1390 msgstr ""
1391
1392 msgid "Invalid selection.\n"
1393 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1394
1395 #, fuzzy
1396 msgid "Please select where to store the key:\n"
1397 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1398
1399 #, fuzzy, c-format
1400 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1401 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1402
1403 #, fuzzy
1404 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1405 msgid "This command is not supported by this card\n"
1406 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1407
1408 #, fuzzy
1409 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1410 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1411
1412 #, fuzzy
1413 msgid "Continue? (y/N) "
1414 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
1415
1416 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1417 msgstr ""
1418
1419 msgid "quit this menu"
1420 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1421
1422 #, fuzzy
1423 msgid "show admin commands"
1424 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1425
1426 msgid "show this help"
1427 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1428
1429 #, fuzzy
1430 msgid "list all available data"
1431 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1432
1433 msgid "change card holder's name"
1434 msgstr ""
1435
1436 msgid "change URL to retrieve key"
1437 msgstr ""
1438
1439 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1440 msgstr ""
1441
1442 #, fuzzy
1443 msgid "change the login name"
1444 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1445
1446 #, fuzzy
1447 msgid "change the language preferences"
1448 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1449
1450 msgid "change card holder's sex"
1451 msgstr ""
1452
1453 #, fuzzy
1454 msgid "change a CA fingerprint"
1455 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1456
1457 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1458 msgstr ""
1459
1460 #, fuzzy
1461 msgid "generate new keys"
1462 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1463
1464 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1465 msgstr ""
1466
1467 msgid "verify the PIN and list all data"
1468 msgstr ""
1469
1470 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1471 msgstr ""
1472
1473 msgid "destroy all keys and data"
1474 msgstr ""
1475
1476 msgid "gpg/card> "
1477 msgstr ""
1478
1479 #, fuzzy
1480 msgid "Admin-only command\n"
1481 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1482
1483 #, fuzzy
1484 msgid "Admin commands are allowed\n"
1485 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1486
1487 #, fuzzy
1488 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1489 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1490
1491 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1492 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1493
1494 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1495 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1496
1497 #, fuzzy, c-format
1498 #| msgid "can't open `%s'\n"
1499 msgid "can't open '%s'\n"
1500 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1501
1502 #, fuzzy, c-format
1503 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1504 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1505
1506 #, c-format
1507 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1508 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1509
1510 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1511 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1512
1513 #, fuzzy
1514 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1515 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1516
1517 #, fuzzy
1518 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1519 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1520
1521 #, fuzzy
1522 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1523 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1524
1525 #, fuzzy, c-format
1526 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1527 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1528
1529 msgid "key"
1530 msgstr "key"
1531
1532 #, fuzzy
1533 #| msgid "Pubkey: "
1534 msgid "subkey"
1535 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1536
1537 #, c-format
1538 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1539 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1540
1541 msgid "ownertrust information cleared\n"
1542 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1543
1544 #, c-format
1545 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1546 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1547
1548 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1549 msgstr ""
1550 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1551
1552 #, c-format
1553 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1554 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1555
1556 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1557 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1558
1559 #, c-format
1560 msgid "using cipher %s\n"
1561 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1562
1563 #, fuzzy, c-format
1564 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1565 msgid "'%s' already compressed\n"
1566 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1567
1568 #, fuzzy, c-format
1569 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1570 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1571 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1572
1573 #, fuzzy, c-format
1574 #| msgid "reading from `%s'\n"
1575 msgid "reading from '%s'\n"
1576 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1577
1578 #, fuzzy, c-format
1579 msgid ""
1580 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1581 msgstr ""
1582 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1583 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1584
1585 #, fuzzy, c-format
1586 msgid ""
1587 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1588 "preferences\n"
1589 msgstr ""
1590 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1591 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1592
1593 #, c-format
1594 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1595 msgstr ""
1596 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1597 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1598
1599 #, c-format
1600 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1601 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1602
1603 #, c-format
1604 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1605 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1606
1607 #, c-format
1608 msgid "%s encrypted data\n"
1609 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1610
1611 #, c-format
1612 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1613 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1614
1615 msgid ""
1616 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1617 msgstr ""
1618 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1619 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1620
1621 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1622 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1623
1624 msgid "no remote program execution supported\n"
1625 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1626
1627 msgid ""
1628 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1629 msgstr ""
1630 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1631 "áñ÷åßïõ\n"
1632
1633 #, fuzzy
1634 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1635 msgstr ""
1636 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1637
1638 #, fuzzy, c-format
1639 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1640 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1641
1642 #, fuzzy, c-format
1643 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1644 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1645
1646 #, c-format
1647 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1648 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1649
1650 msgid "unnatural exit of external program\n"
1651 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1652
1653 msgid "unable to execute external program\n"
1654 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1655
1656 #, c-format
1657 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1658 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1659
1660 #, fuzzy, c-format
1661 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1662 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1663 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1664
1665 #, fuzzy, c-format
1666 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1667 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1668 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1669
1670 #, fuzzy
1671 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1672 msgstr ""
1673 "\n"
1674 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1675 "\n"
1676
1677 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1678 msgstr ""
1679
1680 #, fuzzy
1681 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1682 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1683
1684 #, fuzzy
1685 msgid "remove unusable parts from key during export"
1686 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1687
1688 msgid "remove as much as possible from key during export"
1689 msgstr ""
1690
1691 msgid "export keys in an S-expression based format"
1692 msgstr ""
1693
1694 #, fuzzy
1695 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1696 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1697
1698 #, fuzzy, c-format
1699 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1700 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1701
1702 #, fuzzy, c-format
1703 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1704 msgstr ""
1705 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1706
1707 #, fuzzy
1708 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1709 msgid " - skipped"
1710 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1711
1712 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1713 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1714
1715 #, fuzzy
1716 msgid "[User ID not found]"
1717 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1718
1719 #, fuzzy, c-format
1720 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1721 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1722
1723 #, fuzzy, c-format
1724 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1725 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1726
1727 #, fuzzy
1728 msgid "No fingerprint"
1729 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1730
1731 #, fuzzy, c-format
1732 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1733 msgstr ""
1734 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1735
1736 #, fuzzy, c-format
1737 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1738 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1739
1740 #, fuzzy
1741 msgid "make a signature"
1742 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1743
1744 #, fuzzy
1745 msgid "make a clear text signature"
1746 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1747
1748 msgid "make a detached signature"
1749 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1750
1751 msgid "encrypt data"
1752 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1753
1754 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1755 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1756
1757 msgid "decrypt data (default)"
1758 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1759
1760 msgid "verify a signature"
1761 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1762
1763 msgid "list keys"
1764 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1765
1766 msgid "list keys and signatures"
1767 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1768
1769 #, fuzzy
1770 msgid "list and check key signatures"
1771 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1772
1773 msgid "list keys and fingerprints"
1774 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1775
1776 msgid "list secret keys"
1777 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1778
1779 msgid "generate a new key pair"
1780 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1781
1782 #, fuzzy
1783 #| msgid "generate a new key pair"
1784 msgid "quickly generate a new key pair"
1785 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1786
1787 msgid "full featured key pair generation"
1788 msgstr ""
1789
1790 msgid "generate a revocation certificate"
1791 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1792
1793 msgid "remove keys from the public keyring"
1794 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1795
1796 msgid "remove keys from the secret keyring"
1797 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1798
1799 #, fuzzy
1800 #| msgid "sign a key"
1801 msgid "quickly sign a key"
1802 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1803
1804 #, fuzzy
1805 #| msgid "sign a key locally"
1806 msgid "quickly sign a key locally"
1807 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1808
1809 msgid "sign a key"
1810 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1811
1812 msgid "sign a key locally"
1813 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1814
1815 msgid "sign or edit a key"
1816 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1817
1818 #, fuzzy
1819 msgid "change a passphrase"
1820 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
1821
1822 msgid "export keys"
1823 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1824
1825 msgid "export keys to a key server"
1826 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1827
1828 msgid "import keys from a key server"
1829 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1830
1831 msgid "search for keys on a key server"
1832 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1833
1834 msgid "update all keys from a keyserver"
1835 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1836
1837 msgid "import/merge keys"
1838 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1839
1840 msgid "print the card status"
1841 msgstr ""
1842
1843 msgid "change data on a card"
1844 msgstr ""
1845
1846 msgid "change a card's PIN"
1847 msgstr ""
1848
1849 msgid "update the trust database"
1850 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1851
1852 #, fuzzy
1853 msgid "print message digests"
1854 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1855
1856 msgid "run in server mode"
1857 msgstr ""
1858
1859 msgid "create ascii armored output"
1860 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1861
1862 #, fuzzy
1863 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1864 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1865
1866 #, fuzzy
1867 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1868 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1869
1870 #, fuzzy
1871 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1872 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1873
1874 msgid "use canonical text mode"
1875 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1876
1877 #, fuzzy
1878 msgid "|FILE|write output to FILE"
1879 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1880
1881 msgid "do not make any changes"
1882 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1883
1884 msgid "prompt before overwriting"
1885 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1886
1887 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1888 msgstr ""
1889
1890 msgid ""
1891 "@\n"
1892 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1893 msgstr ""
1894 "@\n"
1895 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1896
1897 msgid ""
1898 "@\n"
1899 "Examples:\n"
1900 "\n"
1901 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1902 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1903 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1904 " --list-keys [names]        show keys\n"
1905 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1906 msgstr ""
1907 "@\n"
1908 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1909 "\n"
1910 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1911 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1912 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1913 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1914 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1915
1916 #, fuzzy
1917 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1918 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1919 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1920
1921 #, fuzzy
1922 #| msgid ""
1923 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1924 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1925 #| "default operation depends on the input data\n"
1926 msgid ""
1927 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1928 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1929 "Default operation depends on the input data\n"
1930 msgstr ""
1931 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1932 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1933 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1934
1935 msgid ""
1936 "\n"
1937 "Supported algorithms:\n"
1938 msgstr ""
1939 "\n"
1940 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1941
1942 msgid "Pubkey: "
1943 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1944
1945 msgid "Cipher: "
1946 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1947
1948 msgid "Hash: "
1949 msgstr "Hash: "
1950
1951 msgid "Compression: "
1952 msgstr "Óõìðßåóç: "
1953
1954 #, fuzzy, c-format
1955 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1956 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1957
1958 msgid "conflicting commands\n"
1959 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1960
1961 #, fuzzy, c-format
1962 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
1963 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1964
1965 #, fuzzy, c-format
1966 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
1967 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1968
1969 #, fuzzy, c-format
1970 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
1971 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1972
1973 #, fuzzy, c-format
1974 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
1975 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1976
1977 #, fuzzy, c-format
1978 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
1979 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1980
1981 #, fuzzy, c-format
1982 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
1983 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1984
1985 #, fuzzy, c-format
1986 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
1987 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1988
1989 #, fuzzy, c-format
1990 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
1991 msgstr ""
1992 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1993
1994 #, fuzzy, c-format
1995 msgid ""
1996 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
1997 msgstr ""
1998 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1999
2000 #, fuzzy, c-format
2001 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2002 msgstr ""
2003 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2004
2005 #, fuzzy, c-format
2006 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2007 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2008
2009 #, fuzzy, c-format
2010 msgid ""
2011 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2012 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2013
2014 #, fuzzy, c-format
2015 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2016 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2017
2018 #, fuzzy, c-format
2019 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2020 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2021
2022 msgid "display photo IDs during key listings"
2023 msgstr ""
2024
2025 #, fuzzy
2026 msgid "show key usage information during key listings"
2027 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2028
2029 msgid "show policy URLs during signature listings"
2030 msgstr ""
2031
2032 #, fuzzy
2033 msgid "show all notations during signature listings"
2034 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2035
2036 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2037 msgstr ""
2038
2039 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2040 msgstr ""
2041
2042 #, fuzzy
2043 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2044 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2045
2046 msgid "show user ID validity during key listings"
2047 msgstr ""
2048
2049 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2050 msgstr ""
2051
2052 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2053 msgstr ""
2054
2055 #, fuzzy
2056 msgid "show the keyring name in key listings"
2057 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2058
2059 #, fuzzy
2060 msgid "show expiration dates during signature listings"
2061 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2062
2063 #, fuzzy, c-format
2064 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2065 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2066 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2067
2068 #, c-format
2069 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2070 msgstr ""
2071
2072 #, fuzzy, c-format
2073 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2074 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2075 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2076
2077 #, fuzzy, c-format
2078 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2079 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2080
2081 #, fuzzy, c-format
2082 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2083 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2084
2085 #, fuzzy, c-format
2086 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2087 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2088
2089 #, fuzzy
2090 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2091 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2092
2093 #, fuzzy, c-format
2094 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2095 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2096
2097 #, fuzzy
2098 msgid "invalid keyserver options\n"
2099 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2100
2101 #, c-format
2102 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2103 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2104
2105 msgid "invalid import options\n"
2106 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2107
2108 #, c-format
2109 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2110 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2111
2112 msgid "invalid export options\n"
2113 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2114
2115 #, fuzzy, c-format
2116 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2117 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2118
2119 #, fuzzy
2120 msgid "invalid list options\n"
2121 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2122
2123 msgid "display photo IDs during signature verification"
2124 msgstr ""
2125
2126 msgid "show policy URLs during signature verification"
2127 msgstr ""
2128
2129 #, fuzzy
2130 msgid "show all notations during signature verification"
2131 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2132
2133 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2134 msgstr ""
2135
2136 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2137 msgstr ""
2138
2139 #, fuzzy
2140 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2141 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2142
2143 #, fuzzy
2144 msgid "show user ID validity during signature verification"
2145 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2146
2147 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2148 msgstr ""
2149
2150 #, fuzzy
2151 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2152 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2153
2154 msgid "validate signatures with PKA data"
2155 msgstr ""
2156
2157 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2158 msgstr ""
2159
2160 #, fuzzy, c-format
2161 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2162 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2163
2164 #, fuzzy
2165 msgid "invalid verify options\n"
2166 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2167
2168 #, c-format
2169 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2170 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2171
2172 #, fuzzy, c-format
2173 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2174 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2175
2176 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2177 msgstr ""
2178
2179 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2180 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2181
2182 #, c-format
2183 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2184 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2185
2186 #, c-format
2187 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2188 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2189
2190 #, c-format
2191 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2192 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2193
2194 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2195 msgstr ""
2196
2197 #, fuzzy, c-format
2198 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2199 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2200
2201 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2202 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2203
2204 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2205 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2206
2207 #, fuzzy
2208 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2209 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2210
2211 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2212 msgstr ""
2213 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2214 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2215
2216 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2217 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2218
2219 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2220 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2221
2222 #, fuzzy
2223 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2224 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2225
2226 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2227 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2228
2229 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2230 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2231
2232 #, fuzzy
2233 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2234 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2235 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2236
2237 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2238 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2239
2240 msgid "invalid default preferences\n"
2241 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2242
2243 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2244 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2245
2246 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2247 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2248
2249 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2250 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2251
2252 #, c-format
2253 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2254 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2255
2256 #, fuzzy, c-format
2257 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2258 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2259
2260 #, fuzzy, c-format
2261 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2262 msgstr ""
2263 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2264
2265 #, fuzzy, c-format
2266 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2267 msgstr ""
2268 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2269
2270 #, c-format
2271 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2272 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2273
2274 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2275 msgstr ""
2276 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2277 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2278
2279 msgid "--store [filename]"
2280 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2281
2282 msgid "--symmetric [filename]"
2283 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2284
2285 #, fuzzy, c-format
2286 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2287 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2288
2289 msgid "--encrypt [filename]"
2290 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2291
2292 #, fuzzy
2293 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2294 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2295
2296 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2297 msgstr ""
2298
2299 #, fuzzy, c-format
2300 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2301 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2302
2303 msgid "--sign [filename]"
2304 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2305
2306 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2307 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2308
2309 #, fuzzy
2310 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2311 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2312
2313 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2314 msgstr ""
2315
2316 #, fuzzy, c-format
2317 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2318 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2319
2320 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2321 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2322
2323 msgid "--clearsign [filename]"
2324 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2325
2326 msgid "--decrypt [filename]"
2327 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2328
2329 msgid "--sign-key user-id"
2330 msgstr "--sign-key user-id"
2331
2332 msgid "--lsign-key user-id"
2333 msgstr "--lsign-key user-id"
2334
2335 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2336 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2337
2338 #, fuzzy
2339 msgid "--passwd <user-id>"
2340 msgstr "--sign-key user-id"
2341
2342 #, c-format
2343 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2344 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2345
2346 #, c-format
2347 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2348 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2349
2350 #, c-format
2351 msgid "key export failed: %s\n"
2352 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2353
2354 #, c-format
2355 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2356 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2357
2358 #, c-format
2359 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2360 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2361
2362 #, c-format
2363 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2364 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2365
2366 #, c-format
2367 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2368 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2369
2370 #, fuzzy, c-format
2371 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2372 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2373 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2374
2375 msgid "[filename]"
2376 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2377
2378 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2379 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2380
2381 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2382 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2383
2384 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2385 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2386
2387 #, fuzzy
2388 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2389 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2390
2391 #, fuzzy
2392 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2393 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2394
2395 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2396 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2397
2398 msgid "|FD|write status info to this FD"
2399 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2400
2401 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2402 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2403
2404 #, fuzzy
2405 msgid ""
2406 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2407 "Check signatures against known trusted keys\n"
2408 msgstr ""
2409 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2410 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2411
2412 msgid "No help available"
2413 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2414
2415 #, fuzzy, c-format
2416 #| msgid "No help available for `%s'"
2417 msgid "No help available for '%s'"
2418 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2419
2420 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2421 msgstr ""
2422
2423 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2424 msgstr ""
2425
2426 #, fuzzy
2427 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2428 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2429
2430 #, fuzzy
2431 msgid "do not update the trustdb after import"
2432 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2433
2434 msgid "only accept updates to existing keys"
2435 msgstr ""
2436
2437 #, fuzzy
2438 msgid "remove unusable parts from key after import"
2439 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2440
2441 msgid "remove as much as possible from key after import"
2442 msgstr ""
2443
2444 #, c-format
2445 msgid "skipping block of type %d\n"
2446 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2447
2448 #, fuzzy, c-format
2449 msgid "%lu keys processed so far\n"
2450 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2451
2452 #, c-format
2453 msgid "Total number processed: %lu\n"
2454 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2455
2456 #, fuzzy, c-format
2457 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2458 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2459 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2460
2461 #, c-format
2462 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2463 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2464
2465 #, c-format
2466 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2467 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2468
2469 #, c-format
2470 msgid "              imported: %lu"
2471 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2472
2473 #, c-format
2474 msgid "             unchanged: %lu\n"
2475 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2476
2477 #, c-format
2478 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2479 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2480
2481 #, c-format
2482 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2483 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2484
2485 #, c-format
2486 msgid "        new signatures: %lu\n"
2487 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2488
2489 #, c-format
2490 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2491 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2492
2493 #, c-format
2494 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2495 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2496
2497 #, c-format
2498 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2499 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2500
2501 #, c-format
2502 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2503 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2504
2505 #, c-format
2506 msgid "          not imported: %lu\n"
2507 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2508
2509 #, fuzzy, c-format
2510 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2511 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2512
2513 #, fuzzy, c-format
2514 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2515 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2516
2517 #, c-format
2518 msgid ""
2519 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2520 "algorithms on these user IDs:\n"
2521 msgstr ""
2522
2523 #, c-format
2524 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2525 msgstr ""
2526
2527 #, fuzzy, c-format
2528 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2529 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2530
2531 #, c-format
2532 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2533 msgstr ""
2534
2535 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2536 msgstr ""
2537
2538 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2539 msgstr ""
2540
2541 #, c-format
2542 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2543 msgstr ""
2544
2545 #, fuzzy, c-format
2546 msgid "key %s: no user ID\n"
2547 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2548
2549 #, fuzzy, c-format
2550 msgid "key %s: %s\n"
2551 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
2552
2553 msgid "rejected by import screener"
2554 msgstr ""
2555
2556 #, fuzzy, c-format
2557 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2558 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2559
2560 #, fuzzy, c-format
2561 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2562 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2563
2564 #, fuzzy, c-format
2565 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2566 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2567
2568 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2569 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2570
2571 #, fuzzy, c-format
2572 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2573 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2574
2575 #, fuzzy, c-format
2576 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2577 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2578
2579 #, c-format
2580 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2581 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2582
2583 #, fuzzy, c-format
2584 #| msgid "writing to `%s'\n"
2585 msgid "writing to '%s'\n"
2586 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2587
2588 #, fuzzy, c-format
2589 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2590 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2591 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2592
2593 #, fuzzy, c-format
2594 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2595 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2596
2597 #, fuzzy, c-format
2598 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2599 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2600
2601 #, fuzzy, c-format
2602 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2603 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2604
2605 #, fuzzy, c-format
2606 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2607 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2608
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2611 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2612
2613 #, fuzzy, c-format
2614 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2615 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2616
2617 #, fuzzy, c-format
2618 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2619 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2620
2621 #, fuzzy, c-format
2622 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2623 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2624
2625 #, fuzzy, c-format
2626 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2627 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2628
2629 #, fuzzy, c-format
2630 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2631 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2632
2633 #, fuzzy, c-format
2634 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2635 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2636
2637 #, fuzzy, c-format
2638 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2639 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2640
2641 #, fuzzy, c-format
2642 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2643 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2644
2645 #, fuzzy, c-format
2646 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2647 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2648
2649 #, fuzzy, c-format
2650 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2651 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2652
2653 #, fuzzy, c-format
2654 msgid "key %s: secret key imported\n"
2655 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2656
2657 #, fuzzy, c-format
2658 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2659 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2660 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2661
2662 #, fuzzy, c-format
2663 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2664 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
2665
2666 #, fuzzy, c-format
2667 msgid "secret key %s: %s\n"
2668 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2669
2670 #, fuzzy
2671 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2672 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2673
2674 #, fuzzy, c-format
2675 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2676 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2677
2678 #, fuzzy, c-format
2679 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2680 msgstr ""
2681 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2682 "áíÜêëçóçò\n"
2683
2684 #, fuzzy, c-format
2685 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2686 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2687
2688 #, fuzzy, c-format
2689 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2690 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2691
2692 #, fuzzy, c-format
2693 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2694 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2695
2696 #, fuzzy, c-format
2697 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2698 msgstr ""
2699 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
2700 "\"%s\"\n"
2701
2702 #, fuzzy, c-format
2703 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2704 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2705
2706 #, fuzzy, c-format
2707 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2708 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2709
2710 #, fuzzy, c-format
2711 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2712 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2713
2714 #, fuzzy, c-format
2715 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2716 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2717
2718 #, fuzzy, c-format
2719 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2720 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2721
2722 #, fuzzy, c-format
2723 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2724 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2725
2726 #, fuzzy, c-format
2727 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2728 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2729
2730 #, fuzzy, c-format
2731 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2732 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2733
2734 #, fuzzy, c-format
2735 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2736 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2737
2738 #, fuzzy, c-format
2739 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2740 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2741
2742 #, fuzzy, c-format
2743 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2744 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2745
2746 #, fuzzy, c-format
2747 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2748 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2749
2750 #, fuzzy, c-format
2751 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2752 msgstr ""
2753 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2754
2755 #, fuzzy, c-format
2756 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2757 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2758
2759 #, fuzzy, c-format
2760 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2761 msgstr ""
2762 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2763
2764 #, fuzzy, c-format
2765 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2766 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2767
2768 #, fuzzy, c-format
2769 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2770 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2771
2772 #, fuzzy, c-format
2773 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2774 msgstr ""
2775 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
2776 "%08lX\n"
2777
2778 #, fuzzy, c-format
2779 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2780 msgstr ""
2781 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2782 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2783
2784 #, fuzzy, c-format
2785 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2786 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2787
2788 #, fuzzy, c-format
2789 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2790 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2791
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2794 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2795
2796 #, fuzzy, c-format
2797 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2798 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2799 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2800
2801 #, fuzzy, c-format
2802 msgid "keybox '%s' created\n"
2803 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2804
2805 #, fuzzy, c-format
2806 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2807 msgid "keyring '%s' created\n"
2808 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2809
2810 #, fuzzy, c-format
2811 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2812 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2813
2814 #, c-format
2815 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2816 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2817
2818 msgid "[revocation]"
2819 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2820
2821 msgid "[self-signature]"
2822 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2823
2824 msgid "1 bad signature\n"
2825 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2826
2827 #, c-format
2828 msgid "%d bad signatures\n"
2829 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2830
2831 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2832 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2833
2834 #, c-format
2835 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2836 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2837
2838 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2839 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2840
2841 #, c-format
2842 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2843 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2844
2845 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2846 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2847
2848 #, c-format
2849 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2850 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2851
2852 #, fuzzy
2853 msgid ""
2854 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2855 "keys\n"
2856 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2857 "etc.)\n"
2858 msgstr ""
2859 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2860 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2861 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2862 "\n"
2863
2864 #, fuzzy, c-format
2865 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2866 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2867
2868 #, fuzzy, c-format
2869 msgid "  %d = I trust fully\n"
2870 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2871
2872 msgid ""
2873 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2874 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2875 "trust signatures on your behalf.\n"
2876 msgstr ""
2877
2878 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2879 msgstr ""
2880
2881 #, c-format
2882 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2883 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2884
2885 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2886 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2887
2888 msgid "  Unable to sign.\n"
2889 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2890
2891 #, c-format
2892 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2893 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2894
2895 #, c-format
2896 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2897 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2898
2899 #, fuzzy, c-format
2900 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2901 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2902
2903 #, fuzzy
2904 msgid "Sign it? (y/N) "
2905 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2906
2907 #, c-format
2908 msgid ""
2909 "The self-signature on \"%s\"\n"
2910 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2911 msgstr ""
2912 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2913 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2914
2915 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2916 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2917
2918 #, c-format
2919 msgid ""
2920 "Your current signature on \"%s\"\n"
2921 "has expired.\n"
2922 msgstr ""
2923 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2924 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2925
2926 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2927 msgstr ""
2928 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2929
2930 #, c-format
2931 msgid ""
2932 "Your current signature on \"%s\"\n"
2933 "is a local signature.\n"
2934 msgstr ""
2935 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2936 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2937
2938 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2939 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2940
2941 #, fuzzy, c-format
2942 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2943 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2944
2945 #, fuzzy, c-format
2946 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2947 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2948
2949 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2950 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2951
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2954 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2955
2956 msgid "This key has expired!"
2957 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2958
2959 #, c-format
2960 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2961 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2962
2963 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2964 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2965
2966 msgid ""
2967 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2968 "belongs\n"
2969 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2970 msgstr ""
2971 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2972 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2973 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2974
2975 #, c-format
2976 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2977 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2978
2979 #, c-format
2980 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2981 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2982
2983 #, c-format
2984 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2985 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2986
2987 #, c-format
2988 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2989 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2990
2991 #, fuzzy
2992 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2993 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2994
2995 #, fuzzy, c-format
2996 msgid ""
2997 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2998 "key \"%s\" (%s)\n"
2999 msgstr ""
3000 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3001 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3002
3003 #, fuzzy
3004 msgid "This will be a self-signature.\n"
3005 msgstr ""
3006 "\n"
3007 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3008
3009 #, fuzzy
3010 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3011 msgstr ""
3012 "\n"
3013 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3014
3015 #, fuzzy
3016 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3017 msgstr ""
3018 "\n"
3019 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3020 "\n"
3021
3022 #, fuzzy
3023 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3024 msgstr ""
3025 "\n"
3026 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3027
3028 #, fuzzy
3029 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3030 msgstr ""
3031 "\n"
3032 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3033 "\n"
3034
3035 #, fuzzy
3036 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3037 msgstr ""
3038 "\n"
3039 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3040
3041 #, fuzzy
3042 msgid "I have checked this key casually.\n"
3043 msgstr ""
3044 "\n"
3045 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3046
3047 #, fuzzy
3048 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3049 msgstr ""
3050 "\n"
3051 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3052
3053 #, fuzzy
3054 msgid "Really sign? (y/N) "
3055 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3056
3057 #, c-format
3058 msgid "signing failed: %s\n"
3059 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3060
3061 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3062 msgstr ""
3063
3064 #, fuzzy, c-format
3065 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3066 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3067 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
3068
3069 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3070 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3071
3072 msgid "save and quit"
3073 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3074
3075 #, fuzzy
3076 msgid "show key fingerprint"
3077 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3078
3079 msgid "list key and user IDs"
3080 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3081
3082 msgid "select user ID N"
3083 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3084
3085 #, fuzzy
3086 msgid "select subkey N"
3087 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3088
3089 #, fuzzy
3090 msgid "check signatures"
3091 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3092
3093 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3094 msgstr ""
3095
3096 #, fuzzy
3097 msgid "sign selected user IDs locally"
3098 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3099
3100 #, fuzzy
3101 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3102 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3103
3104 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3105 msgstr ""
3106
3107 msgid "add a user ID"
3108 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3109
3110 msgid "add a photo ID"
3111 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3112
3113 #, fuzzy
3114 msgid "delete selected user IDs"
3115 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3116
3117 #, fuzzy
3118 msgid "add a subkey"
3119 msgstr "addkey"
3120
3121 msgid "add a key to a smartcard"
3122 msgstr ""
3123
3124 msgid "move a key to a smartcard"
3125 msgstr ""
3126
3127 msgid "move a backup key to a smartcard"
3128 msgstr ""
3129
3130 #, fuzzy
3131 msgid "delete selected subkeys"
3132 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3133
3134 msgid "add a revocation key"
3135 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3136
3137 #, fuzzy
3138 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3139 msgstr ""
3140 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3141
3142 #, fuzzy
3143 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3144 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3145
3146 #, fuzzy
3147 msgid "flag the selected user ID as primary"
3148 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3149
3150 #, fuzzy
3151 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3152 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3153
3154 msgid "list preferences (expert)"
3155 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3156
3157 msgid "list preferences (verbose)"
3158 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3159
3160 #, fuzzy
3161 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3162 msgstr ""
3163 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3164
3165 #, fuzzy
3166 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3167 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3168
3169 #, fuzzy
3170 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3171 msgstr ""
3172 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3173
3174 msgid "change the passphrase"
3175 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3176
3177 msgid "change the ownertrust"
3178 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3179
3180 #, fuzzy
3181 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3182 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3183
3184 #, fuzzy
3185 msgid "revoke selected user IDs"
3186 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3187
3188 #, fuzzy
3189 msgid "revoke key or selected subkeys"
3190 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3191
3192 #, fuzzy
3193 msgid "enable key"
3194 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3195
3196 #, fuzzy
3197 msgid "disable key"
3198 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3199
3200 #, fuzzy
3201 msgid "show selected photo IDs"
3202 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3203
3204 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3205 msgstr ""
3206
3207 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3208 msgstr ""
3209
3210 msgid "Secret key is available.\n"
3211 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3212
3213 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3214 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3215
3216 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3217 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3218
3219 msgid ""
3220 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3221 "(lsign),\n"
3222 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3223 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3224 msgstr ""
3225
3226 msgid "Key is revoked."
3227 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3228
3229 #, fuzzy
3230 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3231 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3232
3233 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3234 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3235
3236 #, fuzzy, c-format
3237 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3238 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3239
3240 #, c-format
3241 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3242 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3243
3244 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3245 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3246
3247 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3248 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3249
3250 #, fuzzy
3251 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3252 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3253
3254 #, fuzzy
3255 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3256 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3257
3258 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3259 #. moving the key and not about removing it.
3260 #, fuzzy
3261 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3262 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3263
3264 #, fuzzy
3265 msgid "You must select exactly one key.\n"
3266 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3267
3268 msgid "Command expects a filename argument\n"
3269 msgstr ""
3270
3271 #, fuzzy, c-format
3272 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3273 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3274
3275 #, fuzzy, c-format
3276 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3277 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3278
3279 msgid "You must select at least one key.\n"
3280 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3281
3282 #, fuzzy
3283 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3284 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3285
3286 #, fuzzy
3287 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3288 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3289
3290 #, fuzzy
3291 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3292 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3293
3294 #, fuzzy
3295 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3296 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3297
3298 #, fuzzy
3299 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3300 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3301
3302 #, fuzzy
3303 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3304 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3305
3306 #, fuzzy
3307 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3308 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3309
3310 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3311 msgstr ""
3312
3313 #, fuzzy
3314 msgid "Set preference list to:\n"
3315 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3316
3317 #, fuzzy
3318 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3319 msgstr ""
3320 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3321
3322 #, fuzzy
3323 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3324 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3325
3326 #, fuzzy
3327 msgid "Save changes? (y/N) "
3328 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3329
3330 #, fuzzy
3331 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3332 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3333
3334 #, c-format
3335 msgid "update failed: %s\n"
3336 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3337
3338 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3339 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3340
3341 #, fuzzy, c-format
3342 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3343 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
3344
3345 #, fuzzy, c-format
3346 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3347 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
3348
3349 #, fuzzy
3350 #| msgid "No such user ID.\n"
3351 msgid "No matching user IDs."
3352 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
3353
3354 #, fuzzy
3355 msgid "Nothing to sign.\n"
3356 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3357
3358 msgid "Digest: "
3359 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3360
3361 msgid "Features: "
3362 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3363
3364 msgid "Keyserver no-modify"
3365 msgstr ""
3366
3367 msgid "Preferred keyserver: "
3368 msgstr ""
3369
3370 #, fuzzy
3371 msgid "Notations: "
3372 msgstr "Óçìåßùóç: "
3373
3374 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3375 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3376
3377 #, fuzzy, c-format
3378 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3379 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3380
3381 #, fuzzy, c-format
3382 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3383 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3384
3385 #, fuzzy
3386 msgid "(sensitive)"
3387 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3388
3389 #, fuzzy, c-format
3390 msgid "created: %s"
3391 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3392
3393 #, fuzzy, c-format
3394 msgid "revoked: %s"
3395 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3396
3397 #, fuzzy, c-format
3398 msgid "expired: %s"
3399 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3400
3401 #, fuzzy, c-format
3402 msgid "expires: %s"
3403 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3404
3405 #, fuzzy, c-format
3406 msgid "usage: %s"
3407 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3408
3409 msgid "card-no: "
3410 msgstr ""
3411
3412 #, fuzzy, c-format
3413 msgid "trust: %s"
3414 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3415
3416 #, c-format
3417 msgid "validity: %s"
3418 msgstr ""
3419
3420 msgid "This key has been disabled"
3421 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3422
3423 msgid ""
3424 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3425 "unless you restart the program.\n"
3426 msgstr ""
3427 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3428 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3429
3430 #, fuzzy
3431 msgid "revoked"
3432 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3433
3434 #, fuzzy
3435 msgid "expired"
3436 msgstr "expire"
3437
3438 msgid ""
3439 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3440 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3441 msgstr ""
3442 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3443 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3444
3445 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3446 msgstr ""
3447
3448 #, fuzzy
3449 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3450 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3451 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3452
3453 msgid ""
3454 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3455 "versions\n"
3456 "         of PGP to reject this key.\n"
3457 msgstr ""
3458 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3459 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3460
3461 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3462 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3463
3464 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3465 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3466
3467 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3468 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3469
3470 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3471 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3472
3473 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3474 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3475
3476 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3477 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3478
3479 #, c-format
3480 msgid "Deleted %d signature.\n"
3481 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3482
3483 #, c-format
3484 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3485 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3486
3487 msgid "Nothing deleted.\n"
3488 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3489
3490 #, fuzzy
3491 msgid "invalid"
3492 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3493
3494 #, fuzzy, c-format
3495 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3496 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3497
3498 #, fuzzy, c-format
3499 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3500 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3501
3502 #, fuzzy, c-format
3503 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3504 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3505
3506 #, fuzzy, c-format
3507 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3508 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3509
3510 #, fuzzy, c-format
3511 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3512 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3513
3514 msgid ""
3515 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3516 "cause\n"
3517 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3518 msgstr ""
3519 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3520 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3521 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3522
3523 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3524 msgstr ""
3525 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3526
3527 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3528 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3529
3530 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3531 msgstr ""
3532 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3533
3534 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3535 msgstr ""
3536 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3537
3538 #, fuzzy
3539 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3540 msgstr ""
3541 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3542
3543 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3544 msgstr ""
3545 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3546 "åðáíÝëèåé!\n"
3547
3548 #, fuzzy
3549 msgid ""
3550 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3551 msgstr ""
3552 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3553 "N): "
3554
3555 #, fuzzy
3556 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3557 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3558
3559 #, fuzzy
3560 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3561 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3562
3563 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3564 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3565
3566 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3567 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3568
3569 #, fuzzy, c-format
3570 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3571 msgstr ""
3572 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3573 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3574
3575 #, c-format
3576 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3577 msgstr ""
3578
3579 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3580 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3581
3582 #, fuzzy, c-format
3583 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3584 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3585
3586 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3587 msgstr ""
3588
3589 #, fuzzy
3590 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3591 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3592
3593 #, fuzzy
3594 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3595 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3596
3597 #, fuzzy
3598 msgid "Enter the notation: "
3599 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3600
3601 #, fuzzy
3602 msgid "Proceed? (y/N) "
3603 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3604
3605 #, c-format
3606 msgid "No user ID with index %d\n"
3607 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3608
3609 #, fuzzy, c-format
3610 msgid "No user ID with hash %s\n"
3611 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3612
3613 #, fuzzy, c-format
3614 msgid "No subkey with index %d\n"
3615 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3616
3617 #, fuzzy, c-format
3618 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3619 msgstr "user ID: \""
3620
3621 #, fuzzy, c-format
3622 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3623 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3624
3625 msgid " (non-exportable)"
3626 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3627
3628 #, c-format
3629 msgid "This signature expired on %s.\n"
3630 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3631
3632 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3633 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3634
3635 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3636 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3637
3638 #, fuzzy
3639 msgid "Not signed by you.\n"
3640 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3641
3642 #, fuzzy, c-format
3643 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3644 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3645
3646 #, fuzzy
3647 msgid " (non-revocable)"
3648 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3649
3650 #, fuzzy, c-format
3651 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3652 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3653
3654 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3655 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3656
3657 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3658 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3659
3660 msgid "no secret key\n"
3661 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3662
3663 #, c-format
3664 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3665 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3666
3667 #, c-format
3668 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3669 msgstr ""
3670 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3671
3672 #, fuzzy, c-format
3673 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3674 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3675
3676 #, fuzzy, c-format
3677 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3678 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3679
3680 #, fuzzy, c-format
3681 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3682 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3683
3684 #, fuzzy, c-format
3685 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3686 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3687
3688 #, fuzzy
3689 msgid "too many cipher preferences\n"
3690 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3691
3692 #, fuzzy
3693 msgid "too many digest preferences\n"
3694 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3695
3696 #, fuzzy
3697 msgid "too many compression preferences\n"
3698 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3699
3700 #, fuzzy, c-format
3701 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3702 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3703
3704 msgid "writing direct signature\n"
3705 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3706
3707 msgid "writing self signature\n"
3708 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3709
3710 msgid "writing key binding signature\n"
3711 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3712
3713 #, c-format
3714 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3715 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3716
3717 #, c-format
3718 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3719 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3720
3721 msgid ""
3722 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3723 msgstr ""
3724
3725 #, fuzzy
3726 msgid "Sign"
3727 msgstr "sign"
3728
3729 msgid "Certify"
3730 msgstr ""
3731
3732 #, fuzzy
3733 msgid "Encrypt"
3734 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3735
3736 msgid "Authenticate"
3737 msgstr ""
3738
3739 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3740 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3741 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3742 #. functions:
3743 #.
3744 #. s = Toggle signing capability
3745 #. e = Toggle encryption capability
3746 #. a = Toggle authentication capability
3747 #. q = Finish
3748 #.
3749 msgid "SsEeAaQq"
3750 msgstr ""
3751
3752 #, c-format
3753 msgid "Possible actions for a %s key: "
3754 msgstr ""
3755
3756 msgid "Current allowed actions: "
3757 msgstr ""
3758
3759 #, c-format
3760 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3761 msgstr ""
3762
3763 #, fuzzy, c-format
3764 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3765 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3766
3767 #, c-format
3768 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3769 msgstr ""
3770
3771 #, c-format
3772 msgid "   (%c) Finished\n"
3773 msgstr ""
3774
3775 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3776 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3777
3778 #, fuzzy, c-format
3779 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3780 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3781
3782 #, fuzzy, c-format
3783 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3784 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3785
3786 #, c-format
3787 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3788 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3789
3790 #, c-format
3791 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3792 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3793
3794 #, fuzzy, c-format
3795 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3796 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3797
3798 #, c-format
3799 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3800 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3801
3802 #, fuzzy, c-format
3803 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3804 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3805
3806 #, fuzzy, c-format
3807 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3808 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3809
3810 #, fuzzy, c-format
3811 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3812 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3813
3814 #, fuzzy, c-format
3815 #| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3816 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3817 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3818
3819 #, fuzzy, c-format
3820 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3821 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3822
3823 #, fuzzy, c-format
3824 #| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3825 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3826 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3827
3828 #, fuzzy, c-format
3829 msgid "  (%d) Existing key\n"
3830 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3831
3832 #, fuzzy
3833 msgid "Enter the keygrip: "
3834 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3835
3836 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3837 msgstr ""
3838
3839 #, fuzzy
3840 msgid "No key with this keygrip\n"
3841 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3842
3843 #, c-format
3844 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3845 msgstr ""
3846
3847 #, fuzzy, c-format
3848 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3849 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3850
3851 #, fuzzy, c-format
3852 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3853 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3854
3855 #, c-format
3856 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3857 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3858
3859 #, fuzzy, c-format
3860 #| msgid "rounded up to %u bits\n"
3861 msgid "rounded to %u bits\n"
3862 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3863
3864 #, fuzzy
3865 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3866 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3867 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3868
3869 msgid ""
3870 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3871 "         0 = key does not expire\n"
3872 "      <n>  = key expires in n days\n"
3873 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3874 "      <n>m = key expires in n months\n"
3875 "      <n>y = key expires in n years\n"
3876 msgstr ""
3877 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3878 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3879 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3880 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3881 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3882 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3883
3884 msgid ""
3885 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3886 "         0 = signature does not expire\n"
3887 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3888 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3889 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3890 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3891 msgstr ""
3892 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3893 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3894 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3895 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3896 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3897 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3898
3899 msgid "Key is valid for? (0) "
3900 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3901
3902 #, fuzzy, c-format
3903 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3904 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3905
3906 msgid "invalid value\n"
3907 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3908
3909 #, fuzzy
3910 msgid "Key does not expire at all\n"
3911 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3912
3913 #, fuzzy
3914 msgid "Signature does not expire at all\n"
3915 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3916
3917 #, fuzzy, c-format
3918 msgid "Key expires at %s\n"
3919 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3920
3921 #, fuzzy, c-format
3922 msgid "Signature expires at %s\n"
3923 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
3924
3925 msgid ""
3926 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3927 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3928 msgstr ""
3929 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3930 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3931
3932 #, fuzzy
3933 msgid "Is this correct? (y/N) "
3934 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
3935
3936 msgid ""
3937 "\n"
3938 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3939 "\n"
3940 msgstr ""
3941
3942 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3943 #. but you should keep your existing translation.  In case
3944 #. the new string is not translated this old string will
3945 #. be used.
3946 #, fuzzy
3947 msgid ""
3948 "\n"
3949 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3950 "ID\n"
3951 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3952 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3953 "\n"
3954 msgstr ""
3955 "\n"
3956 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
3957 "êáôáóêåõÜæåé\n"
3958 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
3959 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
3960 "\n"
3961
3962 msgid "Real name: "
3963 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
3964
3965 msgid "Invalid character in name\n"
3966 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
3967
3968 msgid "Name may not start with a digit\n"
3969 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
3970
3971 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3972 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
3973
3974 msgid "Email address: "
3975 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
3976
3977 msgid "Not a valid email address\n"
3978 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
3979
3980 msgid "Comment: "
3981 msgstr "Ó÷üëéï: "
3982
3983 msgid "Invalid character in comment\n"
3984 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
3985
3986 #, fuzzy, c-format
3987 #| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3988 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
3989 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
3990
3991 #, c-format
3992 msgid ""
3993 "You selected this USER-ID:\n"
3994 "    \"%s\"\n"
3995 "\n"
3996 msgstr ""
3997 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
3998 "    \"%s\"\n"
3999 "\n"
4000
4001 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4002 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4003
4004 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
4005 msgstr ""
4006
4007 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4008 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4009 #. string which should be translated accordingly and the
4010 #. letter changed to match the one in the answer string.
4011 #.
4012 #. n = Change name
4013 #. c = Change comment
4014 #. e = Change email
4015 #. o = Okay (ready, continue)
4016 #. q = Quit
4017 #.
4018 msgid "NnCcEeOoQq"
4019 msgstr "NnCcEeOoQq"
4020
4021 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4022 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4023
4024 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4025 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4026
4027 #, fuzzy
4028 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4029 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
4030 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4031
4032 #, fuzzy
4033 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4034 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
4035 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4036
4037 msgid "Please correct the error first\n"
4038 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4039
4040 msgid ""
4041 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4042 "\n"
4043 msgstr ""
4044 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4045 "\n"
4046
4047 #, fuzzy
4048 msgid ""
4049 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
4050 "encryption key."
4051 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
4052
4053 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
4054 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
4055
4056 #, c-format
4057 msgid "%s.\n"
4058 msgstr "%s.\n"
4059
4060 msgid ""
4061 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4062 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4063 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4064 "\n"
4065 msgstr ""
4066 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4067 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4068 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4069 "\n"
4070
4071 msgid ""
4072 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4073 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4074 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4075 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4076 msgstr ""
4077 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4078 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4079 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4080 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4081
4082 #, c-format
4083 msgid "Key generation failed: %s\n"
4084 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4085
4086 #, c-format
4087 msgid ""
4088 "About to create a key for:\n"
4089 "    \"%s\"\n"
4090 "\n"
4091 msgstr ""
4092
4093 msgid "Continue? (Y/n) "
4094 msgstr ""
4095
4096 #, fuzzy, c-format
4097 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
4098 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
4099
4100 #, fuzzy
4101 msgid "Create anyway? (y/N) "
4102 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
4103
4104 #, fuzzy
4105 msgid "creating anyway\n"
4106 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
4107
4108 #, c-format
4109 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
4110 msgstr ""
4111
4112 msgid "Key generation canceled.\n"
4113 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4114
4115 #, fuzzy, c-format
4116 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
4117 msgid "writing public key to '%s'\n"
4118 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4119
4120 #, c-format
4121 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4122 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4123
4124 #, fuzzy, c-format
4125 #| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4126 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
4127 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4128
4129 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4130 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4131
4132 #, fuzzy
4133 msgid ""
4134 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4135 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4136 msgstr ""
4137 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4138 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4139 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4140 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4141
4142 #, c-format
4143 msgid ""
4144 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4145 msgstr ""
4146 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4147 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4148
4149 #, c-format
4150 msgid ""
4151 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4152 msgstr ""
4153 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4154 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4155
4156 #, fuzzy
4157 #| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4158 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4159 msgstr ""
4160 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4161 "ìå ôï OpenPGP\n"
4162
4163 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
4164 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
4165
4166 #, fuzzy
4167 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
4168 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
4169
4170 #, fuzzy
4171 msgid "Really create? (y/N) "
4172 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4173
4174 #, fuzzy, c-format
4175 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4176 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4177
4178 #, fuzzy, c-format
4179 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
4180 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4181
4182 #, fuzzy, c-format
4183 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
4184 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4185
4186 msgid "never     "
4187 msgstr "ðïôÝ     "
4188
4189 msgid "Critical signature policy: "
4190 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4191
4192 msgid "Signature policy: "
4193 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4194
4195 msgid "Critical preferred keyserver: "
4196 msgstr ""
4197
4198 msgid "Critical signature notation: "
4199 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4200
4201 msgid "Signature notation: "
4202 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4203
4204 #, c-format
4205 msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
4206 msgstr ""
4207
4208 msgid "Keyring"
4209 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4210
4211 msgid "Primary key fingerprint:"
4212 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4213
4214 msgid "     Subkey fingerprint:"
4215 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4216
4217 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4218 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4219 msgid " Primary key fingerprint:"
4220 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4221
4222 msgid "      Subkey fingerprint:"
4223 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4224
4225 #, fuzzy
4226 msgid "      Key fingerprint ="
4227 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4228
4229 msgid "      Card serial no. ="
4230 msgstr ""
4231
4232 #, fuzzy, c-format
4233 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
4234 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4235
4236 #, fuzzy, c-format
4237 msgid "caching keyring '%s'\n"
4238 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4239
4240 #, fuzzy, c-format
4241 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4242 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4243
4244 #, fuzzy, c-format
4245 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4246 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4247
4248 #, c-format
4249 msgid "%s: keyring created\n"
4250 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4251
4252 msgid "include revoked keys in search results"
4253 msgstr ""
4254
4255 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4256 msgstr ""
4257
4258 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4259 msgstr ""
4260
4261 msgid "do not delete temporary files after using them"
4262 msgstr ""
4263
4264 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4265 msgstr ""
4266
4267 #, fuzzy
4268 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4269 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
4270
4271 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4272 msgstr ""
4273
4274 #, fuzzy, c-format
4275 msgid "WARNING: keyserver option '%s' is not used on this platform\n"
4276 msgstr ""
4277 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4278
4279 #, fuzzy
4280 msgid "disabled"
4281 msgstr "disable"
4282
4283 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4284 msgstr ""
4285
4286 #, fuzzy, c-format
4287 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4288 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4289
4290 #, c-format
4291 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4292 msgstr ""
4293
4294 #, fuzzy, c-format
4295 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4296 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4297
4298 #, fuzzy, c-format
4299 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4300 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4301
4302 #, fuzzy, c-format
4303 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4304 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4305
4306 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4307 msgstr ""
4308
4309 #, fuzzy, c-format
4310 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4311 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4312
4313 #, fuzzy
4314 msgid "key not found on keyserver\n"
4315 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4316
4317 #, fuzzy, c-format
4318 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4319 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4320
4321 #, fuzzy, c-format
4322 msgid "requesting key %s from %s\n"
4323 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4324
4325 #, fuzzy, c-format
4326 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4327 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
4328
4329 #, fuzzy, c-format
4330 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4331 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4332
4333 #, fuzzy, c-format
4334 msgid "sending key %s to %s\n"
4335 msgstr ""
4336 "\"\n"
4337 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4338
4339 #, fuzzy, c-format
4340 msgid "requesting key from '%s'\n"
4341 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4342
4343 #, fuzzy, c-format
4344 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4345 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4346
4347 #, c-format
4348 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4349 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4350
4351 #, c-format
4352 msgid "%s encrypted session key\n"
4353 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4354
4355 #, fuzzy, c-format
4356 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4357 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4358
4359 #, fuzzy, c-format
4360 msgid "public key is %s\n"
4361 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4362
4363 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4364 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4365
4366 #, fuzzy, c-format
4367 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4368 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4369
4370 #, fuzzy, c-format
4371 msgid "      \"%s\"\n"
4372 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4373
4374 #, fuzzy, c-format
4375 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4376 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4377
4378 #, c-format
4379 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4380 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4381
4382 #, c-format
4383 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4384 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4385
4386 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4387 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4388
4389 #, c-format
4390 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4391 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4392
4393 #, c-format
4394 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4395 msgstr ""
4396 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4397 "%s áíôßèåôá\n"
4398
4399 msgid "decryption okay\n"
4400 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4401
4402 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4403 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4404
4405 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4406 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4407
4408 #, c-format
4409 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4410 msgstr ""
4411
4412 #, c-format
4413 msgid "decryption failed: %s\n"
4414 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4415
4416 #, fuzzy
4417 #| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4418 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4419 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4420
4421 #, c-format
4422 msgid "original file name='%.*s'\n"
4423 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4424
4425 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4426 msgstr ""
4427
4428 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4429 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4430
4431 #, fuzzy
4432 msgid "no signature found\n"
4433 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4434
4435 #, fuzzy, c-format
4436 msgid "BAD signature from \"%s\""
4437 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
4438
4439 #, fuzzy, c-format
4440 msgid "Expired signature from \"%s\""
4441 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
4442
4443 #, fuzzy, c-format
4444 msgid "Good signature from \"%s\""
4445 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4446
4447 msgid "signature verification suppressed\n"
4448 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4449
4450 #, fuzzy
4451 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4452 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4453
4454 #, fuzzy, c-format
4455 msgid "Signature made %s\n"
4456 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4457
4458 #, fuzzy, c-format
4459 msgid "               using %s key %s\n"
4460 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4461
4462 #, fuzzy, c-format
4463 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4464 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
4465
4466 msgid "Key available at: "
4467 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
4468
4469 msgid "[uncertain]"
4470 msgstr "[áâÝâáéï]"
4471
4472 #, fuzzy, c-format
4473 msgid "                aka \"%s\""
4474 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4475
4476 #, c-format
4477 msgid "Signature expired %s\n"
4478 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4479
4480 #, c-format
4481 msgid "Signature expires %s\n"
4482 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4483
4484 #, fuzzy, c-format
4485 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4486 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
4487 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4488
4489 msgid "binary"
4490 msgstr "äõáäéêü"
4491
4492 msgid "textmode"
4493 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
4494
4495 msgid "unknown"
4496 msgstr "Üãíùóôï"
4497
4498 #, fuzzy
4499 #| msgid "unknown pubkey algorithm"
4500 msgid ", key algorithm "
4501 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
4502
4503 #, c-format
4504 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
4505 msgstr ""
4506
4507 #, c-format
4508 msgid "Can't check signature: %s\n"
4509 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
4510
4511 msgid "not a detached signature\n"
4512 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
4513
4514 msgid ""
4515 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4516 msgstr ""
4517 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
4518
4519 #, c-format
4520 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4521 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
4522
4523 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4524 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
4525
4526 #, fuzzy, c-format
4527 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
4528 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
4529
4530 #, fuzzy, c-format
4531 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4532 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
4533
4534 #, fuzzy, c-format
4535 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4536 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4537
4538 #, fuzzy
4539 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4540 msgstr ""
4541 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
4542 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
4543
4544 #, fuzzy, c-format
4545 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4546 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
4547
4548 #, fuzzy, c-format
4549 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4550 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4551
4552 #, fuzzy, c-format
4553 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4554 msgstr ""
4555 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
4556 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
4557
4558 #, fuzzy, c-format
4559 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4560 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4561 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4562
4563 #, c-format
4564 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4565 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
4566
4567 #, c-format
4568 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4569 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4570
4571 #, c-format
4572 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4573 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
4574
4575 #, fuzzy, c-format
4576 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4577 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4578
4579 #, c-format
4580 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4581 msgstr ""
4582
4583 #, fuzzy, c-format
4584 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4585 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4586
4587 #, fuzzy, c-format
4588 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
4589 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4590
4591 #, fuzzy, c-format
4592 msgid ""
4593 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
4594 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4595
4596 msgid "Uncompressed"
4597 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4598
4599 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4600 #, fuzzy
4601 msgid "uncompressed|none"
4602 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4603
4604 #, c-format
4605 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4606 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
4607
4608 #, fuzzy, c-format
4609 msgid "ambiguous option '%s'\n"
4610 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
4611
4612 #, fuzzy, c-format
4613 msgid "unknown option '%s'\n"
4614 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
4615
4616 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
4617 msgstr ""
4618
4619 #, fuzzy, c-format
4620 #| msgid "File `%s' exists. "
4621 msgid "File '%s' exists. "
4622 msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
4623
4624 #, fuzzy
4625 msgid "Overwrite? (y/N) "
4626 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4627
4628 #, c-format
4629 msgid "%s: unknown suffix\n"
4630 msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
4631
4632 msgid "Enter new filename"
4633 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
4634
4635 msgid "writing to stdout\n"
4636 msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
4637
4638 #, fuzzy, c-format
4639 #| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4640 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
4641 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
4642
4643 #, fuzzy, c-format
4644 #| msgid "new configuration file `%s' created\n"
4645 msgid "new configuration file '%s' created\n"
4646 msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
4647
4648 #, fuzzy, c-format
4649 #| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4650 msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
4651 msgstr ""
4652 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4653
4654 #, c-format
4655 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4656 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4657
4658 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4659 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
4660
4661 #, c-format
4662 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4663 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
4664
4665 #, fuzzy, c-format
4666 msgid "problem with the agent: %s\n"
4667 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
4668
4669 #, fuzzy, c-format
4670 msgid " (main key ID %s)"
4671 msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
4672
4673 #, fuzzy, c-format
4674 msgid ""
4675 "Please enter the passphrase to unlock the secret key for the OpenPGP "
4676 "certificate:\n"
4677 "\"%.*s\"\n"
4678 "%u-bit %s key, ID %s,\n"
4679 "created %s%s.\n"
4680 msgstr ""
4681 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
4682 "÷ñÞóôç:\n"
4683 "\"%.*s\"\n"
4684 "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
4685
4686 msgid "Enter passphrase\n"
4687 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
4688
4689 msgid "cancelled by user\n"
4690