po: Auto-update
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
5 # Designated-Translator: none
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
12 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
13 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
14 "Language: el\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #, fuzzy, c-format
20 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
21 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
22
23 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
24 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
25 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
26 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
27 #. the second vertical bar.  Note that gpg-agent has been set to
28 #. utf-8 so that the strings are in the expected encoding.
29 msgid "|pinentry-label|_OK"
30 msgstr ""
31
32 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
33 msgstr ""
34
35 msgid "|pinentry-label|_Yes"
36 msgstr ""
37
38 msgid "|pinentry-label|_No"
39 msgstr ""
40
41 msgid "|pinentry-label|PIN:"
42 msgstr ""
43
44 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
45 msgstr ""
46
47 #, fuzzy
48 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
49 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
50
51 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
52 msgstr ""
53
54 #, fuzzy
55 #| msgid "invalid passphrase"
56 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
57 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
58
59 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
60 #. for the quality bar.
61 msgid "Quality:"
62 msgstr ""
63
64 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
65 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
66 #. string to describe what this is about.  The length of the
67 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
68 #. translate this entry, a default english text (see source)
69 #. will be used.
70 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
71 msgstr ""
72
73 msgid ""
74 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
75 "session"
76 msgstr ""
77
78 #, fuzzy
79 msgid ""
80 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
81 "this session"
82 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
83
84 msgid "PIN:"
85 msgstr ""
86
87 #, fuzzy
88 msgid "Passphrase:"
89 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
90
91 msgid "does not match - try again"
92 msgstr ""
93
94 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
95 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
96 #. two %d give the current and maximum number of tries.
97 #, c-format
98 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
99 msgstr ""
100
101 msgid "Repeat:"
102 msgstr ""
103
104 #, fuzzy
105 msgid "PIN too long"
106 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
107
108 #, fuzzy
109 msgid "Passphrase too long"
110 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
111
112 #, fuzzy
113 msgid "Invalid characters in PIN"
114 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
115
116 msgid "PIN too short"
117 msgstr ""
118
119 #, fuzzy
120 msgid "Bad PIN"
121 msgstr "êáêü MPI"
122
123 #, fuzzy
124 msgid "Bad Passphrase"
125 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
126
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
129 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
130
131 #, fuzzy, c-format
132 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
133 msgid "can't create '%s': %s\n"
134 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
135
136 #, fuzzy, c-format
137 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
138 msgid "can't open '%s': %s\n"
139 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
140
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
143 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
144
145 #, c-format
146 msgid "detected card with S/N: %s\n"
147 msgstr ""
148
149 #, fuzzy, c-format
150 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
151 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
152
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "no suitable card key found: %s\n"
155 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
156
157 #, fuzzy, c-format
158 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
159 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
160
161 #, fuzzy, c-format
162 msgid "error writing key: %s\n"
163 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
164
165 #, c-format
166 msgid ""
167 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
168 "allow this?"
169 msgstr ""
170
171 msgid "Allow"
172 msgstr ""
173
174 msgid "Deny"
175 msgstr ""
176
177 #, fuzzy, c-format
178 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
179 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
180
181 #, fuzzy
182 msgid "Please re-enter this passphrase"
183 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
184
185 #, fuzzy, c-format
186 msgid ""
187 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
188 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
189 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
190
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
193 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
194
195 msgid "Please insert the card with serial number"
196 msgstr ""
197
198 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
199 msgstr ""
200
201 msgid "Admin PIN"
202 msgstr ""
203
204 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
205 #. used to unblock a PIN.
206 msgid "PUK"
207 msgstr ""
208
209 msgid "Reset Code"
210 msgstr ""
211
212 #, c-format
213 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
214 msgstr ""
215
216 #, fuzzy
217 msgid "Repeat this Reset Code"
218 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
219
220 #, fuzzy
221 msgid "Repeat this PUK"
222 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
223
224 #, fuzzy
225 msgid "Repeat this PIN"
226 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
227
228 #, fuzzy
229 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
230 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
231
232 #, fuzzy
233 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
234 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
235
236 #, fuzzy
237 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
238 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
239
240 #, c-format
241 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
242 msgstr ""
243
244 #, fuzzy, c-format
245 msgid "error creating temporary file: %s\n"
246 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
247
248 #, fuzzy, c-format
249 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
250 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
251
252 #, fuzzy
253 msgid "Enter new passphrase"
254 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
255
256 #, fuzzy
257 msgid "Take this one anyway"
258 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
259
260 #, c-format
261 msgid ""
262 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
263 msgstr ""
264
265 #, c-format
266 msgid ""
267 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
268 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
269 msgstr ""
270
271 msgid "Yes, protection is not needed"
272 msgstr ""
273
274 #, fuzzy, c-format
275 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
276 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
277 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
278 msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
279 msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
280
281 #, c-format
282 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
283 msgid_plural ""
284 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
285 msgstr[0] ""
286 msgstr[1] ""
287
288 #, c-format
289 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
290 msgstr ""
291
292 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
293 msgstr ""
294
295 #, fuzzy, c-format
296 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
297 msgstr ""
298 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
299 "\n"
300
301 #, fuzzy
302 msgid "Please enter the new passphrase"
303 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
304
305 #, fuzzy
306 msgid ""
307 "@Options:\n"
308 " "
309 msgstr ""
310 "@\n"
311 "ÅðéëïãÝò:\n"
312 " "
313
314 msgid "run in daemon mode (background)"
315 msgstr ""
316
317 msgid "run in server mode (foreground)"
318 msgstr ""
319
320 msgid "verbose"
321 msgstr "áíáëõôéêÜ"
322
323 msgid "be somewhat more quiet"
324 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
325
326 msgid "sh-style command output"
327 msgstr ""
328
329 msgid "csh-style command output"
330 msgstr ""
331
332 #, fuzzy
333 msgid "|FILE|read options from FILE"
334 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
335
336 msgid "do not detach from the console"
337 msgstr ""
338
339 msgid "do not grab keyboard and mouse"
340 msgstr ""
341
342 #, fuzzy
343 msgid "use a log file for the server"
344 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
345
346 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
347 msgstr ""
348
349 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
350 msgstr ""
351
352 #, fuzzy
353 msgid "do not use the SCdaemon"
354 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
355
356 #, fuzzy
357 #| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
358 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
359 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
360
361 msgid "ignore requests to change the TTY"
362 msgstr ""
363
364 msgid "ignore requests to change the X display"
365 msgstr ""
366
367 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
368 msgstr ""
369
370 msgid "do not use the PIN cache when signing"
371 msgstr ""
372
373 #, fuzzy
374 msgid "disallow the use of an external password cache"
375 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
376
377 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
378 msgstr ""
379
380 #, fuzzy
381 msgid "allow presetting passphrase"
382 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
383
384 msgid "allow caller to override the pinentry"
385 msgstr ""
386
387 msgid "allow passphrase to be prompted through Emacs"
388 msgstr ""
389
390 #, fuzzy
391 #| msgid "not supported"
392 msgid "enable ssh support"
393 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
394
395 #, fuzzy
396 #| msgid "not supported"
397 msgid "enable putty support"
398 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
399
400 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
401 #. reporting address.  This is so that we can change the
402 #. reporting address without breaking the translations.
403 #, fuzzy
404 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
405 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
406
407 #, fuzzy
408 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
409 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
410
411 msgid ""
412 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
413 "Secret key management for @GNUPG@\n"
414 msgstr ""
415
416 #, c-format
417 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
418 msgstr ""
419
420 #, c-format
421 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
422 msgstr ""
423
424 #, fuzzy, c-format
425 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
426 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
427 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
428
429 #, fuzzy, c-format
430 #| msgid "option file `%s': %s\n"
431 msgid "option file '%s': %s\n"
432 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
433
434 #, fuzzy, c-format
435 #| msgid "reading options from `%s'\n"
436 msgid "reading options from '%s'\n"
437 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
438
439 #, fuzzy, c-format
440 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
441 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
442 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
443
444 #, fuzzy, c-format
445 msgid "can't create socket: %s\n"
446 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
447
448 #, c-format
449 msgid "socket name '%s' is too long\n"
450 msgstr ""
451
452 #, fuzzy
453 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
454 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
455
456 #, fuzzy
457 msgid "error getting nonce for the socket\n"
458 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
459
460 #, fuzzy, c-format
461 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
462 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
463
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "listen() failed: %s\n"
466 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
467
468 #, fuzzy, c-format
469 msgid "listening on socket '%s'\n"
470 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
471
472 #, fuzzy, c-format
473 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
474 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
475 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
476
477 #, fuzzy, c-format
478 msgid "directory '%s' created\n"
479 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
480
481 #, fuzzy, c-format
482 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
483 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
484
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
487 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
488
489 #, fuzzy, c-format
490 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
491 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
492
493 #, c-format
494 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
495 msgstr ""
496
497 #, c-format
498 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
499 msgstr ""
500
501 #, c-format
502 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
503 msgstr ""
504
505 #, c-format
506 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
507 msgstr ""
508
509 #, fuzzy, c-format
510 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
511 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
512
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "%s %s stopped\n"
515 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
516
517 #, fuzzy
518 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
519 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
520
521 #, fuzzy
522 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
523 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
524
525 msgid ""
526 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
527 "Password cache maintenance\n"
528 msgstr ""
529
530 msgid ""
531 "@Commands:\n"
532 " "
533 msgstr ""
534 "@ÅíôïëÝò:\n"
535 " "
536
537 msgid ""
538 "@\n"
539 "Options:\n"
540 " "
541 msgstr ""
542 "@\n"
543 "ÅðéëïãÝò:\n"
544 " "
545
546 #, fuzzy
547 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
548 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
549
550 msgid ""
551 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
552 "Secret key maintenance tool\n"
553 msgstr ""
554
555 #, fuzzy
556 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
557 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
558
559 #, fuzzy
560 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
561 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
562
563 msgid ""
564 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
565 "system."
566 msgstr ""
567
568 #, fuzzy
569 msgid ""
570 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
571 "needed to complete this operation."
572 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
573
574 #, fuzzy
575 msgid "cancelled\n"
576 msgstr "Áêýñùóç"
577
578 #, fuzzy, c-format
579 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
580 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
581
582 #, fuzzy, c-format
583 msgid "error opening '%s': %s\n"
584 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
585
586 #, fuzzy, c-format
587 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
588 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
589
590 #, fuzzy, c-format
591 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
592 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
593
594 #, fuzzy, c-format
595 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
596 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
597
598 #, fuzzy, c-format
599 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
600 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
601
602 #, fuzzy, c-format
603 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
604 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
605
606 #, fuzzy, c-format
607 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
608 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
609
610 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
611 msgstr ""
612
613 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
614 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
615 #. Pinentry to insert a line break.  The double
616 #. percent sign is actually needed because it is also
617 #. a printf format string.  If you need to insert a
618 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
619 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
620 #. certificate.
621 #, c-format
622 msgid ""
623 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
624 "certificates?"
625 msgstr ""
626
627 #, fuzzy
628 msgid "Yes"
629 msgstr "íáé|íáß"
630
631 msgid "No"
632 msgstr ""
633
634 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
635 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
636 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
637 #. needed because it is also a printf format string.  If you
638 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
639 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
640 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
641 #. as stored in the certificate.
642 #, c-format
643 msgid ""
644 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
645 "fingerprint:%%0A  %s"
646 msgstr ""
647
648 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
649 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
650 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
651 msgid "Correct"
652 msgstr ""
653
654 msgid "Wrong"
655 msgstr ""
656
657 #, c-format
658 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
659 msgstr ""
660
661 #, c-format
662 msgid ""
663 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
664 "it now."
665 msgstr ""
666
667 #, fuzzy
668 msgid "Change passphrase"
669 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
670
671 msgid "I'll change it later"
672 msgstr ""
673
674 #, fuzzy, c-format
675 msgid ""
676 "Do you really want to delete the key identified by keygrip%%0A  %s%%0A  %%C"
677 "%%0A?"
678 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
679
680 #, fuzzy
681 msgid "Delete key"
682 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
683
684 msgid ""
685 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
686 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
687 msgstr ""
688
689 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
690 msgstr ""
691
692 #, c-format
693 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
694 msgstr ""
695
696 #, c-format
697 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
698 msgstr ""
699
700 msgid "secret key parts are not available\n"
701 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
702
703 #, fuzzy, c-format
704 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
705 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
706 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
707
708 #, fuzzy, c-format
709 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
710 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
711 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
712
713 #, fuzzy, c-format
714 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
715 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
716 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
717
718 #, fuzzy, c-format
719 msgid "error creating a pipe: %s\n"
720 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
721
722 #, fuzzy, c-format
723 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
724 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
725
726 #, fuzzy, c-format
727 msgid "error forking process: %s\n"
728 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
729
730 #, c-format
731 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
732 msgstr ""
733
734 #, fuzzy, c-format
735 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
736 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
737
738 #, fuzzy, c-format
739 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
740 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
741
742 #, fuzzy, c-format
743 msgid "error running '%s': terminated\n"
744 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
745
746 #, fuzzy, c-format
747 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
748 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
749
750 #, fuzzy, c-format
751 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
752 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
753 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
754
755 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
756 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
757
758 #, fuzzy
759 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
760 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
761
762 #, fuzzy
763 msgid "canceled by user\n"
764 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
765
766 #, fuzzy
767 msgid "problem with the agent\n"
768 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
769
770 #, c-format
771 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
772 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
773
774 #, fuzzy, c-format
775 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
776 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
777
778 #, fuzzy, c-format
779 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
780 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
781
782 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
783 msgid "yes"
784 msgstr "íáé|íáß"
785
786 msgid "yY"
787 msgstr "yY"
788
789 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
790 msgid "no"
791 msgstr "ü÷é|ï÷é"
792
793 msgid "nN"
794 msgstr "nN"
795
796 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
797 msgid "quit"
798 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
799
800 msgid "qQ"
801 msgstr "qQ"
802
803 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
804 msgid "okay|okay"
805 msgstr ""
806
807 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
808 msgid "cancel|cancel"
809 msgstr ""
810
811 msgid "oO"
812 msgstr ""
813
814 #, fuzzy
815 msgid "cC"
816 msgstr "c"
817
818 #, c-format
819 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
820 msgstr ""
821
822 #, c-format
823 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
824 msgstr ""
825
826 #, c-format
827 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
828 msgstr ""
829
830 #, fuzzy, c-format
831 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
832 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
833
834 #, c-format
835 msgid "unknown debug flag '%s' ignored\n"
836 msgstr ""
837
838 #, c-format
839 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
840 msgstr ""
841
842 #, c-format
843 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
844 msgstr ""
845
846 msgid "connection to agent established\n"
847 msgstr ""
848
849 #, fuzzy
850 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
851 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
852
853 #, c-format
854 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
855 msgstr ""
856
857 #, c-format
858 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
859 msgstr ""
860
861 msgid "connection to the dirmngr established\n"
862 msgstr ""
863
864 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
865 #. verbatim.  It will not be printed.
866 msgid "|audit-log-result|Good"
867 msgstr ""
868
869 msgid "|audit-log-result|Bad"
870 msgstr ""
871
872 msgid "|audit-log-result|Not supported"
873 msgstr ""
874
875 #, fuzzy
876 msgid "|audit-log-result|No certificate"
877 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
878
879 #, fuzzy
880 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
881 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
882
883 msgid "|audit-log-result|Error"
884 msgstr ""
885
886 #, fuzzy
887 msgid "|audit-log-result|Not used"
888 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
889
890 #, fuzzy
891 msgid "|audit-log-result|Okay"
892 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
893
894 #, fuzzy
895 msgid "|audit-log-result|Skipped"
896 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
897
898 #, fuzzy
899 msgid "|audit-log-result|Some"
900 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
901
902 #, fuzzy
903 msgid "Certificate chain available"
904 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
905
906 #, fuzzy
907 msgid "root certificate missing"
908 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
909
910 msgid "Data encryption succeeded"
911 msgstr ""
912
913 #, fuzzy
914 msgid "Data available"
915 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
916
917 #, fuzzy
918 msgid "Session key created"
919 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
920
921 #, fuzzy, c-format
922 msgid "algorithm: %s"
923 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
924
925 #, fuzzy, c-format
926 msgid "unsupported algorithm: %s"
927 msgstr ""
928 "\n"
929 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
930
931 #, fuzzy
932 msgid "seems to be not encrypted"
933 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
934
935 msgid "Number of recipients"
936 msgstr ""
937
938 #, c-format
939 msgid "Recipient %d"
940 msgstr ""
941
942 msgid "Data signing succeeded"
943 msgstr ""
944
945 #, fuzzy, c-format
946 msgid "data hash algorithm: %s"
947 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
948
949 #, fuzzy, c-format
950 msgid "Signer %d"
951 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
952
953 #, fuzzy, c-format
954 msgid "attr hash algorithm: %s"
955 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
956
957 msgid "Data decryption succeeded"
958 msgstr ""
959
960 #, fuzzy
961 msgid "Encryption algorithm supported"
962 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
963
964 #, fuzzy
965 msgid "Data verification succeeded"
966 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
967
968 #, fuzzy
969 msgid "Signature available"
970 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
971
972 #, fuzzy
973 msgid "Parsing data succeeded"
974 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
975
976 #, fuzzy, c-format
977 msgid "bad data hash algorithm: %s"
978 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
979
980 #, fuzzy, c-format
981 msgid "Signature %d"
982 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
983
984 #, fuzzy
985 msgid "Certificate chain valid"
986 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
987
988 #, fuzzy
989 msgid "Root certificate trustworthy"
990 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
991
992 #, fuzzy
993 msgid "no CRL found for certificate"
994 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
995
996 #, fuzzy
997 msgid "the available CRL is too old"
998 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
999
1000 #, fuzzy
1001 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1002 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1003
1004 #, fuzzy
1005 msgid "Included certificates"
1006 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1007
1008 msgid "No audit log entries."
1009 msgstr ""
1010
1011 #, fuzzy
1012 msgid "Unknown operation"
1013 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
1014
1015 msgid "Gpg-Agent usable"
1016 msgstr ""
1017
1018 msgid "Dirmngr usable"
1019 msgstr ""
1020
1021 #, fuzzy, c-format
1022 msgid "No help available for '%s'."
1023 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1024
1025 #, fuzzy
1026 msgid "ignoring garbage line"
1027 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1028
1029 #, fuzzy
1030 msgid "[none]"
1031 msgstr "Üãíùóôï"
1032
1033 #, fuzzy
1034 msgid "argument not expected"
1035 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1036
1037 #, fuzzy
1038 msgid "read error"
1039 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
1040
1041 #, fuzzy
1042 msgid "keyword too long"
1043 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
1044
1045 #, fuzzy
1046 msgid "missing argument"
1047 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
1048
1049 #, fuzzy
1050 #| msgid "invalid armor"
1051 msgid "invalid argument"
1052 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
1053
1054 #, fuzzy
1055 msgid "invalid command"
1056 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1057
1058 #, fuzzy
1059 msgid "invalid alias definition"
1060 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1061
1062 #, fuzzy
1063 msgid "out of core"
1064 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1065
1066 #, fuzzy
1067 msgid "invalid option"
1068 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1069
1070 #, c-format
1071 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1072 msgstr ""
1073
1074 #, fuzzy, c-format
1075 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1076 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1077
1078 #, c-format
1079 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1080 msgstr ""
1081
1082 #, fuzzy, c-format
1083 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1084 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1085
1086 #, c-format
1087 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1088 msgstr ""
1089
1090 #, c-format
1091 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1092 msgstr ""
1093
1094 #, fuzzy
1095 msgid "out of core\n"
1096 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1097
1098 #, fuzzy, c-format
1099 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1100 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1101
1102 #, c-format
1103 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1104 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
1105
1106 #, fuzzy, c-format
1107 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1108 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1109
1110 #, fuzzy, c-format
1111 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1112 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
1113
1114 #, fuzzy, c-format
1115 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1116 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1117
1118 #, fuzzy, c-format
1119 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1120 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
1121
1122 #, fuzzy, c-format
1123 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1124 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1125
1126 #, c-format
1127 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1128 msgstr ""
1129
1130 #, fuzzy, c-format
1131 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1132 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1133
1134 msgid "(deadlock?) "
1135 msgstr ""
1136
1137 #, fuzzy, c-format
1138 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1139 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
1140
1141 #, fuzzy, c-format
1142 msgid "waiting for lock %s...\n"
1143 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1144
1145 #, c-format
1146 msgid "armor: %s\n"
1147 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1148
1149 msgid "invalid armor header: "
1150 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1151
1152 msgid "armor header: "
1153 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1154
1155 msgid "invalid clearsig header\n"
1156 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1157
1158 #, fuzzy
1159 msgid "unknown armor header: "
1160 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1161
1162 msgid "nested clear text signatures\n"
1163 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1164
1165 #, fuzzy
1166 msgid "unexpected armor: "
1167 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1168
1169 msgid "invalid dash escaped line: "
1170 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1171
1172 #, fuzzy, c-format
1173 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1174 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1175
1176 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1177 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1178
1179 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1180 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1181
1182 msgid "malformed CRC\n"
1183 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1184
1185 #, fuzzy, c-format
1186 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1187 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1188
1189 #, fuzzy
1190 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1191 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1192
1193 msgid "error in trailer line\n"
1194 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1195
1196 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1197 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1198
1199 #, c-format
1200 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1201 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1202
1203 msgid ""
1204 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1205 msgstr ""
1206 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1207 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1208
1209 msgid ""
1210 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1211 "an '='\n"
1212 msgstr ""
1213 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1214 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1215
1216 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1217 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1218
1219 #, fuzzy
1220 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1221 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1222
1223 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1224 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1225
1226 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1227 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1228
1229 msgid "not human readable"
1230 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1231
1232 #, c-format
1233 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1234 msgstr ""
1235
1236 msgid "Enter passphrase: "
1237 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
1238
1239 #, fuzzy, c-format
1240 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1241 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1242
1243 #, c-format
1244 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1245 msgstr ""
1246
1247 #, fuzzy
1248 msgid "can't do this in batch mode\n"
1249 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1250
1251 #, fuzzy
1252 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1253 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1254
1255 #, fuzzy
1256 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1257 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1258
1259 msgid "Your selection? "
1260 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1261
1262 msgid "[not set]"
1263 msgstr ""
1264
1265 #, fuzzy
1266 msgid "male"
1267 msgstr "enable"
1268
1269 #, fuzzy
1270 msgid "female"
1271 msgstr "enable"
1272
1273 #, fuzzy
1274 msgid "unspecified"
1275 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1276
1277 #, fuzzy
1278 msgid "not forced"
1279 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1280
1281 msgid "forced"
1282 msgstr ""
1283
1284 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1285 msgstr ""
1286
1287 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1288 msgstr ""
1289
1290 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1291 msgstr ""
1292
1293 msgid "Cardholder's surname: "
1294 msgstr ""
1295
1296 msgid "Cardholder's given name: "
1297 msgstr ""
1298
1299 #, c-format
1300 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1301 msgstr ""
1302
1303 #, fuzzy
1304 msgid "URL to retrieve public key: "
1305 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1306
1307 #, c-format
1308 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1309 msgstr ""
1310
1311 #, fuzzy, c-format
1312 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1313 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1314
1315 #, fuzzy, c-format
1316 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1317 msgid "error reading '%s': %s\n"
1318 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1319
1320 #, fuzzy, c-format
1321 msgid "error writing '%s': %s\n"
1322 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1323
1324 msgid "Login data (account name): "
1325 msgstr ""
1326
1327 #, c-format
1328 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1329 msgstr ""
1330
1331 msgid "Private DO data: "
1332 msgstr ""
1333
1334 #, c-format
1335 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1336 msgstr ""
1337
1338 #, fuzzy
1339 msgid "Language preferences: "
1340 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1341
1342 #, fuzzy
1343 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1344 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1345
1346 #, fuzzy
1347 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1348 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1349
1350 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1351 msgstr ""
1352
1353 #, fuzzy
1354 msgid "Error: invalid response.\n"
1355 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1356
1357 #, fuzzy
1358 msgid "CA fingerprint: "
1359 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1360
1361 #, fuzzy
1362 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1363 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1364
1365 #, fuzzy, c-format
1366 msgid "key operation not possible: %s\n"
1367 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1368
1369 #, fuzzy
1370 msgid "not an OpenPGP card"
1371 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1372
1373 #, fuzzy, c-format
1374 msgid "error getting current key info: %s\n"
1375 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1376
1377 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1378 msgstr ""
1379
1380 msgid ""
1381 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1382 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1383 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1384 msgstr ""
1385
1386 #, fuzzy, c-format
1387 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1388 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1389
1390 #, fuzzy, c-format
1391 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1392 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1393
1394 #, fuzzy, c-format
1395 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1396 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1397
1398 #, c-format
1399 msgid "rounded up to %u bits\n"
1400 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1401
1402 #, c-format
1403 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1404 msgstr ""
1405
1406 #, c-format
1407 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1408 msgstr ""
1409
1410 #, fuzzy, c-format
1411 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1412 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1413
1414 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1415 msgstr ""
1416
1417 #, fuzzy
1418 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1419 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1420
1421 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1422 msgstr ""
1423
1424 #, c-format
1425 msgid ""
1426 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1427 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1428 "You should change them using the command --change-pin\n"
1429 msgstr ""
1430
1431 #, fuzzy
1432 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1433 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1434
1435 #, fuzzy
1436 msgid "   (1) Signature key\n"
1437 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1438
1439 #, fuzzy
1440 msgid "   (2) Encryption key\n"
1441 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1442
1443 msgid "   (3) Authentication key\n"
1444 msgstr ""
1445
1446 msgid "Invalid selection.\n"
1447 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1448
1449 #, fuzzy
1450 msgid "Please select where to store the key:\n"
1451 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1452
1453 #, fuzzy, c-format
1454 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1455 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1456
1457 #, fuzzy
1458 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1459 msgid "This command is not supported by this card\n"
1460 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1461
1462 #, fuzzy
1463 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1464 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1465
1466 #, fuzzy
1467 msgid "Continue? (y/N) "
1468 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
1469
1470 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1471 msgstr ""
1472
1473 msgid "quit this menu"
1474 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1475
1476 #, fuzzy
1477 msgid "show admin commands"
1478 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1479
1480 msgid "show this help"
1481 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1482
1483 #, fuzzy
1484 msgid "list all available data"
1485 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1486
1487 msgid "change card holder's name"
1488 msgstr ""
1489
1490 msgid "change URL to retrieve key"
1491 msgstr ""
1492
1493 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1494 msgstr ""
1495
1496 #, fuzzy
1497 msgid "change the login name"
1498 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1499
1500 #, fuzzy
1501 msgid "change the language preferences"
1502 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1503
1504 msgid "change card holder's sex"
1505 msgstr ""
1506
1507 #, fuzzy
1508 msgid "change a CA fingerprint"
1509 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1510
1511 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1512 msgstr ""
1513
1514 #, fuzzy
1515 msgid "generate new keys"
1516 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1517
1518 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1519 msgstr ""
1520
1521 msgid "verify the PIN and list all data"
1522 msgstr ""
1523
1524 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1525 msgstr ""
1526
1527 msgid "destroy all keys and data"
1528 msgstr ""
1529
1530 msgid "gpg/card> "
1531 msgstr ""
1532
1533 #, fuzzy
1534 msgid "Admin-only command\n"
1535 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1536
1537 #, fuzzy
1538 msgid "Admin commands are allowed\n"
1539 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1540
1541 #, fuzzy
1542 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1543 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1544
1545 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1546 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1547
1548 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1549 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1550
1551 #, fuzzy, c-format
1552 #| msgid "can't open `%s'\n"
1553 msgid "can't open '%s'\n"
1554 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1555
1556 #, fuzzy, c-format
1557 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1558 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1559
1560 #, c-format
1561 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1562 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1563
1564 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1565 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1566
1567 #, fuzzy
1568 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1569 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1570
1571 #, fuzzy
1572 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1573 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1574
1575 #, fuzzy
1576 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1577 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1578
1579 #, fuzzy, c-format
1580 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1581 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1582
1583 msgid "key"
1584 msgstr "key"
1585
1586 #, fuzzy
1587 #| msgid "Pubkey: "
1588 msgid "subkey"
1589 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1590
1591 #, c-format
1592 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1593 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1594
1595 msgid "ownertrust information cleared\n"
1596 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1597
1598 #, c-format
1599 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1600 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1601
1602 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1603 msgstr ""
1604 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1605
1606 #, c-format
1607 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1608 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1609
1610 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1611 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1612
1613 #, c-format
1614 msgid "using cipher %s\n"
1615 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1616
1617 #, fuzzy, c-format
1618 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1619 msgid "'%s' already compressed\n"
1620 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1621
1622 #, fuzzy, c-format
1623 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1624 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1625 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1626
1627 #, fuzzy, c-format
1628 #| msgid "reading from `%s'\n"
1629 msgid "reading from '%s'\n"
1630 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1631
1632 #, fuzzy, c-format
1633 msgid ""
1634 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1635 msgstr ""
1636 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1637 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1638
1639 #, fuzzy, c-format
1640 msgid ""
1641 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1642 "preferences\n"
1643 msgstr ""
1644 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1645 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1646
1647 #, c-format
1648 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1649 msgstr ""
1650 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1651 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1652
1653 #, c-format
1654 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1655 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1656
1657 #, c-format
1658 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1659 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1660
1661 #, c-format
1662 msgid "%s encrypted data\n"
1663 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1664
1665 #, c-format
1666 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1667 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1668
1669 msgid ""
1670 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1671 msgstr ""
1672 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1673 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1674
1675 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1676 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1677
1678 msgid "no remote program execution supported\n"
1679 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1680
1681 msgid ""
1682 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1683 msgstr ""
1684 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1685 "áñ÷åßïõ\n"
1686
1687 #, fuzzy
1688 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1689 msgstr ""
1690 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1691
1692 #, fuzzy, c-format
1693 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1694 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1695
1696 #, fuzzy, c-format
1697 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1698 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1699
1700 #, c-format
1701 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1702 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1703
1704 msgid "unnatural exit of external program\n"
1705 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1706
1707 msgid "unable to execute external program\n"
1708 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1709
1710 #, c-format
1711 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1712 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1713
1714 #, fuzzy, c-format
1715 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1716 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1717 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1718
1719 #, fuzzy, c-format
1720 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1721 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1722 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1723
1724 #, fuzzy
1725 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1726 msgstr ""
1727 "\n"
1728 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1729 "\n"
1730
1731 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1732 msgstr ""
1733
1734 #, fuzzy
1735 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1736 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1737
1738 #, fuzzy
1739 msgid "remove unusable parts from key during export"
1740 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1741
1742 msgid "remove as much as possible from key during export"
1743 msgstr ""
1744
1745 msgid "export keys in an S-expression based format"
1746 msgstr ""
1747
1748 #, fuzzy
1749 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1750 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1751
1752 #, fuzzy, c-format
1753 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1754 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1755
1756 #, fuzzy, c-format
1757 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1758 msgstr ""
1759 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1760
1761 #, fuzzy
1762 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1763 msgid " - skipped"
1764 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1765
1766 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1767 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1768
1769 #, fuzzy
1770 msgid "[User ID not found]"
1771 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1772
1773 #, fuzzy, c-format
1774 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1775 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1776
1777 #, fuzzy, c-format
1778 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1779 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1780
1781 #, fuzzy
1782 msgid "No fingerprint"
1783 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1784
1785 #, fuzzy, c-format
1786 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1787 msgstr ""
1788 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1789
1790 #, fuzzy, c-format
1791 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1792 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1793
1794 #, fuzzy
1795 msgid "make a signature"
1796 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1797
1798 #, fuzzy
1799 msgid "make a clear text signature"
1800 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1801
1802 msgid "make a detached signature"
1803 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1804
1805 msgid "encrypt data"
1806 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1807
1808 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1809 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1810
1811 msgid "decrypt data (default)"
1812 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1813
1814 msgid "verify a signature"
1815 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1816
1817 msgid "list keys"
1818 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1819
1820 msgid "list keys and signatures"
1821 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1822
1823 #, fuzzy
1824 msgid "list and check key signatures"
1825 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1826
1827 msgid "list keys and fingerprints"
1828 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1829
1830 msgid "list secret keys"
1831 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1832
1833 msgid "generate a new key pair"
1834 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1835
1836 #, fuzzy
1837 #| msgid "generate a new key pair"
1838 msgid "quickly generate a new key pair"
1839 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1840
1841 #, fuzzy
1842 #| msgid "generate a new key pair"
1843 msgid "quickly add a new user-id"
1844 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1845
1846 msgid "full featured key pair generation"
1847 msgstr ""
1848
1849 msgid "generate a revocation certificate"
1850 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1851
1852 msgid "remove keys from the public keyring"
1853 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1854
1855 msgid "remove keys from the secret keyring"
1856 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1857
1858 #, fuzzy
1859 #| msgid "sign a key"
1860 msgid "quickly sign a key"
1861 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1862
1863 #, fuzzy
1864 #| msgid "sign a key locally"
1865 msgid "quickly sign a key locally"
1866 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1867
1868 msgid "sign a key"
1869 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1870
1871 msgid "sign a key locally"
1872 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1873
1874 msgid "sign or edit a key"
1875 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1876
1877 #, fuzzy
1878 msgid "change a passphrase"
1879 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
1880
1881 msgid "export keys"
1882 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1883
1884 msgid "export keys to a key server"
1885 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1886
1887 msgid "import keys from a key server"
1888 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1889
1890 msgid "search for keys on a key server"
1891 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1892
1893 msgid "update all keys from a keyserver"
1894 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1895
1896 msgid "import/merge keys"
1897 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1898
1899 msgid "print the card status"
1900 msgstr ""
1901
1902 msgid "change data on a card"
1903 msgstr ""
1904
1905 msgid "change a card's PIN"
1906 msgstr ""
1907
1908 msgid "update the trust database"
1909 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1910
1911 #, fuzzy
1912 msgid "print message digests"
1913 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1914
1915 msgid "run in server mode"
1916 msgstr ""
1917
1918 msgid "create ascii armored output"
1919 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1920
1921 #, fuzzy
1922 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1923 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1924
1925 #, fuzzy
1926 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1927 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1928
1929 #, fuzzy
1930 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1931 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1932
1933 msgid "use canonical text mode"
1934 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1935
1936 #, fuzzy
1937 msgid "|FILE|write output to FILE"
1938 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1939
1940 msgid "do not make any changes"
1941 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1942
1943 msgid "prompt before overwriting"
1944 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1945
1946 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1947 msgstr ""
1948
1949 msgid ""
1950 "@\n"
1951 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1952 msgstr ""
1953 "@\n"
1954 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1955
1956 msgid ""
1957 "@\n"
1958 "Examples:\n"
1959 "\n"
1960 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1961 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1962 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1963 " --list-keys [names]        show keys\n"
1964 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1965 msgstr ""
1966 "@\n"
1967 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1968 "\n"
1969 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1970 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1971 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1972 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1973 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1974
1975 #, fuzzy
1976 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1977 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1978 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1979
1980 #, fuzzy
1981 #| msgid ""
1982 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1983 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1984 #| "default operation depends on the input data\n"
1985 msgid ""
1986 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1987 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1988 "Default operation depends on the input data\n"
1989 msgstr ""
1990 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1991 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1992 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1993
1994 msgid ""
1995 "\n"
1996 "Supported algorithms:\n"
1997 msgstr ""
1998 "\n"
1999 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2000
2001 msgid "Pubkey: "
2002 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2003
2004 msgid "Cipher: "
2005 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2006
2007 msgid "Hash: "
2008 msgstr "Hash: "
2009
2010 msgid "Compression: "
2011 msgstr "Óõìðßåóç: "
2012
2013 #, fuzzy, c-format
2014 msgid "usage: %s [options] %s\n"
2015 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2016
2017 msgid "conflicting commands\n"
2018 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2019
2020 #, fuzzy, c-format
2021 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2022 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2023
2024 #, fuzzy, c-format
2025 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2026 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2027
2028 #, fuzzy, c-format
2029 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2030 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2031
2032 #, fuzzy, c-format
2033 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2034 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2035
2036 #, fuzzy, c-format
2037 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2038 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2039
2040 #, fuzzy, c-format
2041 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2042 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2043
2044 #, fuzzy, c-format
2045 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2046 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2047
2048 #, fuzzy, c-format
2049 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2050 msgstr ""
2051 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2052
2053 #, fuzzy, c-format
2054 msgid ""
2055 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2056 msgstr ""
2057 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2058
2059 #, fuzzy, c-format
2060 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2061 msgstr ""
2062 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2063
2064 #, fuzzy, c-format
2065 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2066 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2067
2068 #, fuzzy, c-format
2069 msgid ""
2070 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2071 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2072
2073 #, fuzzy, c-format
2074 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2075 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2076
2077 #, fuzzy, c-format
2078 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2079 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2080
2081 msgid "display photo IDs during key listings"
2082 msgstr ""
2083
2084 #, fuzzy
2085 msgid "show key usage information during key listings"
2086 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2087
2088 msgid "show policy URLs during signature listings"
2089 msgstr ""
2090
2091 #, fuzzy
2092 msgid "show all notations during signature listings"
2093 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2094
2095 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2096 msgstr ""
2097
2098 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2099 msgstr ""
2100
2101 #, fuzzy
2102 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2103 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2104
2105 msgid "show user ID validity during key listings"
2106 msgstr ""
2107
2108 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2109 msgstr ""
2110
2111 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2112 msgstr ""
2113
2114 #, fuzzy
2115 msgid "show the keyring name in key listings"
2116 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2117
2118 #, fuzzy
2119 msgid "show expiration dates during signature listings"
2120 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2121
2122 #, fuzzy, c-format
2123 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2124 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2125 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2126
2127 #, c-format
2128 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2129 msgstr ""
2130
2131 #, fuzzy, c-format
2132 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2133 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2134 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2135
2136 #, fuzzy, c-format
2137 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2138 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2139
2140 #, fuzzy, c-format
2141 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2142 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2143
2144 #, fuzzy, c-format
2145 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2146 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2147
2148 #, fuzzy
2149 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2150 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2151
2152 #, fuzzy, c-format
2153 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2154 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2155
2156 #, fuzzy
2157 msgid "invalid keyserver options\n"
2158 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2159
2160 #, c-format
2161 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2162 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2163
2164 msgid "invalid import options\n"
2165 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2166
2167 #, c-format
2168 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2169 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2170
2171 msgid "invalid export options\n"
2172 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2173
2174 #, fuzzy, c-format
2175 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2176 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2177
2178 #, fuzzy
2179 msgid "invalid list options\n"
2180 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2181
2182 msgid "display photo IDs during signature verification"
2183 msgstr ""
2184
2185 msgid "show policy URLs during signature verification"
2186 msgstr ""
2187
2188 #, fuzzy
2189 msgid "show all notations during signature verification"
2190 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2191
2192 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2193 msgstr ""
2194
2195 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2196 msgstr ""
2197
2198 #, fuzzy
2199 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2200 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2201
2202 #, fuzzy
2203 msgid "show user ID validity during signature verification"
2204 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2205
2206 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2207 msgstr ""
2208
2209 #, fuzzy
2210 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2211 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2212
2213 msgid "validate signatures with PKA data"
2214 msgstr ""
2215
2216 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2217 msgstr ""
2218
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2221 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2222
2223 #, fuzzy
2224 msgid "invalid verify options\n"
2225 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2226
2227 #, c-format
2228 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2229 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2230
2231 #, fuzzy, c-format
2232 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2233 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2234
2235 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2236 msgstr ""
2237
2238 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2239 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2240
2241 #, c-format
2242 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2243 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2244
2245 #, c-format
2246 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2247 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2248
2249 #, c-format
2250 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2251 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2252
2253 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2254 msgstr ""
2255
2256 #, fuzzy, c-format
2257 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2258 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2259
2260 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2261 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2262
2263 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2264 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2265
2266 #, fuzzy
2267 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2268 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2269
2270 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2271 msgstr ""
2272 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2273 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2274
2275 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2276 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2277
2278 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2279 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2280
2281 #, fuzzy
2282 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2283 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2284
2285 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2286 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2287
2288 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2289 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2290
2291 #, fuzzy
2292 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2293 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2294 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2295
2296 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2297 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2298
2299 msgid "invalid default preferences\n"
2300 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2301
2302 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2303 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2304
2305 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2306 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2307
2308 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2309 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2310
2311 #, c-format
2312 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2313 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2314
2315 #, fuzzy, c-format
2316 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2317 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2318
2319 #, fuzzy, c-format
2320 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2321 msgstr ""
2322 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2323
2324 #, fuzzy, c-format
2325 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2326 msgstr ""
2327 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2328
2329 #, c-format
2330 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2331 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2332
2333 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2334 msgstr ""
2335 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2336 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2337
2338 msgid "--store [filename]"
2339 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2340
2341 msgid "--symmetric [filename]"
2342 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2343
2344 #, fuzzy, c-format
2345 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2346 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2347
2348 msgid "--encrypt [filename]"
2349 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2350
2351 #, fuzzy
2352 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2353 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2354
2355 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2356 msgstr ""
2357
2358 #, fuzzy, c-format
2359 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2360 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2361
2362 msgid "--sign [filename]"
2363 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2364
2365 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2366 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2367
2368 #, fuzzy
2369 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2370 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2371
2372 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2373 msgstr ""
2374
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2377 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2378
2379 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2380 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2381
2382 msgid "--clearsign [filename]"
2383 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2384
2385 msgid "--decrypt [filename]"
2386 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2387
2388 msgid "--sign-key user-id"
2389 msgstr "--sign-key user-id"
2390
2391 msgid "--lsign-key user-id"
2392 msgstr "--lsign-key user-id"
2393
2394 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2395 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2396
2397 #, fuzzy
2398 msgid "--passwd <user-id>"
2399 msgstr "--sign-key user-id"
2400
2401 #, c-format
2402 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2403 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2404
2405 #, c-format
2406 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2407 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2408
2409 #, c-format
2410 msgid "key export failed: %s\n"
2411 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2412
2413 #, c-format
2414 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2415 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2416
2417 #, c-format
2418 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2419 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2420
2421 #, c-format
2422 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2423 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2424
2425 #, c-format
2426 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2427 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2428
2429 #, fuzzy, c-format
2430 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2431 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2432 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2433
2434 msgid "[filename]"
2435 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2436
2437 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2438 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2439
2440 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2441 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2442
2443 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2444 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2445
2446 #, fuzzy
2447 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2448 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2449
2450 #, fuzzy
2451 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2452 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2453
2454 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2455 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2456
2457 msgid "|FD|write status info to this FD"
2458 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2459
2460 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2461 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2462
2463 #, fuzzy
2464 msgid ""
2465 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2466 "Check signatures against known trusted keys\n"
2467 msgstr ""
2468 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2469 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2470
2471 msgid "No help available"
2472 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2473
2474 #, fuzzy, c-format
2475 #| msgid "No help available for `%s'"
2476 msgid "No help available for '%s'"
2477 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2478
2479 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2480 msgstr ""
2481
2482 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2483 msgstr ""
2484
2485 #, fuzzy
2486 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2487 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2488
2489 #, fuzzy
2490 msgid "do not update the trustdb after import"
2491 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2492
2493 msgid "only accept updates to existing keys"
2494 msgstr ""
2495
2496 #, fuzzy
2497 msgid "remove unusable parts from key after import"
2498 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2499
2500 msgid "remove as much as possible from key after import"
2501 msgstr ""
2502
2503 #, c-format
2504 msgid "skipping block of type %d\n"
2505 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2506
2507 #, fuzzy, c-format
2508 msgid "%lu keys processed so far\n"
2509 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2510
2511 #, c-format
2512 msgid "Total number processed: %lu\n"
2513 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2514
2515 #, fuzzy, c-format
2516 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2517 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2518 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2519
2520 #, c-format
2521 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2522 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2523
2524 #, c-format
2525 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2526 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2527
2528 #, c-format
2529 msgid "              imported: %lu"
2530 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2531
2532 #, c-format
2533 msgid "             unchanged: %lu\n"
2534 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2535
2536 #, c-format
2537 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2538 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2539
2540 #, c-format
2541 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2542 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2543
2544 #, c-format
2545 msgid "        new signatures: %lu\n"
2546 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2547
2548 #, c-format
2549 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2550 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2551
2552 #, c-format
2553 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2554 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2555
2556 #, c-format
2557 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2558 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2559
2560 #, c-format
2561 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2562 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2563
2564 #, c-format
2565 msgid "          not imported: %lu\n"
2566 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2567
2568 #, fuzzy, c-format
2569 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2570 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2571
2572 #, fuzzy, c-format
2573 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2574 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2575
2576 #, c-format
2577 msgid ""
2578 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2579 "algorithms on these user IDs:\n"
2580 msgstr ""
2581
2582 #, c-format
2583 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2584 msgstr ""
2585
2586 #, fuzzy, c-format
2587 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2588 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2589
2590 #, c-format
2591 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2592 msgstr ""
2593
2594 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2595 msgstr ""
2596
2597 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2598 msgstr ""
2599
2600 #, c-format
2601 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2602 msgstr ""
2603
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "key %s: no user ID\n"
2606 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2607
2608 #, fuzzy, c-format
2609 msgid "key %s: %s\n"
2610 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
2611
2612 msgid "rejected by import screener"
2613 msgstr ""
2614
2615 #, fuzzy, c-format
2616 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2617 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2618
2619 #, fuzzy, c-format
2620 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2621 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2622
2623 #, fuzzy, c-format
2624 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2625 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2626
2627 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2628 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2629
2630 #, fuzzy, c-format
2631 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2632 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2633
2634 #, fuzzy, c-format
2635 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2636 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2637
2638 #, c-format
2639 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2640 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2641
2642 #, fuzzy, c-format
2643 #| msgid "writing to `%s'\n"
2644 msgid "writing to '%s'\n"
2645 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2646
2647 #, fuzzy, c-format
2648 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2649 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2650 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2651
2652 #, fuzzy, c-format
2653 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2654 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2655
2656 #, fuzzy, c-format
2657 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2658 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2659
2660 #, fuzzy, c-format
2661 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2662 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2663
2664 #, fuzzy, c-format
2665 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2666 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2667
2668 #, fuzzy, c-format
2669 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2670 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2671
2672 #, fuzzy, c-format
2673 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2674 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2675
2676 #, fuzzy, c-format
2677 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2678 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2679
2680 #, fuzzy, c-format
2681 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2682 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2683
2684 #, fuzzy, c-format
2685 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2686 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2687
2688 #, fuzzy, c-format
2689 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2690 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2691
2692 #, fuzzy, c-format
2693 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2694 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2695
2696 #, fuzzy, c-format
2697 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2698 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2699
2700 #, fuzzy, c-format
2701 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2702 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2703
2704 #, fuzzy, c-format
2705 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2706 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2707
2708 #, fuzzy, c-format
2709 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2710 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2711
2712 #, fuzzy, c-format
2713 msgid "key %s: secret key imported\n"
2714 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2715
2716 #, fuzzy, c-format
2717 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2718 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2719 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2720
2721 #, fuzzy, c-format
2722 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2723 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
2724
2725 #, fuzzy, c-format
2726 msgid "secret key %s: %s\n"
2727 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2728
2729 #, fuzzy
2730 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2731 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2732
2733 #, fuzzy, c-format
2734 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2735 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2736
2737 #, fuzzy, c-format
2738 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2739 msgstr ""
2740 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2741 "áíÜêëçóçò\n"
2742
2743 #, fuzzy, c-format
2744 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2745 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2746
2747 #, fuzzy, c-format
2748 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2749 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2750
2751 #, fuzzy, c-format
2752 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2753 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2754
2755 #, fuzzy, c-format
2756 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2757 msgstr ""
2758 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
2759 "\"%s\"\n"
2760
2761 #, fuzzy, c-format
2762 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2763 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2764
2765 #, fuzzy, c-format
2766 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2767 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2768
2769 #, fuzzy, c-format
2770 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2771 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2772
2773 #, fuzzy, c-format
2774 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2775 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2776
2777 #, fuzzy, c-format
2778 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2779 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2780
2781 #, fuzzy, c-format
2782 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2783 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2784
2785 #, fuzzy, c-format
2786 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2787 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2788
2789 #, fuzzy, c-format
2790 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2791 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2792
2793 #, fuzzy, c-format
2794 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2795 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2796
2797 #, fuzzy, c-format
2798 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2799 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2800
2801 #, fuzzy, c-format
2802 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2803 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2804
2805 #, fuzzy, c-format
2806 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2807 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2808
2809 #, fuzzy, c-format
2810 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2811 msgstr ""
2812 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2813
2814 #, fuzzy, c-format
2815 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2816 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2817
2818 #, fuzzy, c-format
2819 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2820 msgstr ""
2821 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2822
2823 #, fuzzy, c-format
2824 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2825 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2826
2827 #, fuzzy, c-format
2828 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2829 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2830
2831 #, fuzzy, c-format
2832 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2833 msgstr ""
2834 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
2835 "%08lX\n"
2836
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2839 msgstr ""
2840 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2841 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2842
2843 #, fuzzy, c-format
2844 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2845 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2846
2847 #, fuzzy, c-format
2848 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2849 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2850
2851 #, fuzzy, c-format
2852 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2853 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2854
2855 #, fuzzy, c-format
2856 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2857 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2858 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2859
2860 #, fuzzy, c-format
2861 msgid "keybox '%s' created\n"
2862 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2863
2864 #, fuzzy, c-format
2865 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2866 msgid "keyring '%s' created\n"
2867 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2868
2869 #, fuzzy, c-format
2870 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2871 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2872
2873 #, c-format
2874 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2875 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2876
2877 msgid "[revocation]"
2878 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2879
2880 msgid "[self-signature]"
2881 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2882
2883 msgid "1 bad signature\n"
2884 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2885
2886 #, c-format
2887 msgid "%d bad signatures\n"
2888 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2889
2890 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2891 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2892
2893 #, c-format
2894 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2895 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2896
2897 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2898 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2899
2900 #, c-format
2901 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2902 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2903
2904 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2905 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2906
2907 #, c-format
2908 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2909 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2910
2911 #, fuzzy
2912 msgid ""
2913 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2914 "keys\n"
2915 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2916 "etc.)\n"
2917 msgstr ""
2918 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2919 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2920 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2921 "\n"
2922
2923 #, fuzzy, c-format
2924 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2925 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2926
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "  %d = I trust fully\n"
2929 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2930
2931 msgid ""
2932 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2933 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2934 "trust signatures on your behalf.\n"
2935 msgstr ""
2936
2937 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2938 msgstr ""
2939
2940 #, c-format
2941 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2942 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2943
2944 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2945 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2946
2947 msgid "  Unable to sign.\n"
2948 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2949
2950 #, c-format
2951 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2952 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2953
2954 #, c-format
2955 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2956 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2957
2958 #, fuzzy, c-format
2959 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2960 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2961
2962 #, fuzzy
2963 msgid "Sign it? (y/N) "
2964 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2965
2966 #, c-format
2967 msgid ""
2968 "The self-signature on \"%s\"\n"
2969 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2970 msgstr ""
2971 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2972 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2973
2974 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2975 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2976
2977 #, c-format
2978 msgid ""
2979 "Your current signature on \"%s\"\n"
2980 "has expired.\n"
2981 msgstr ""
2982 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2983 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2984
2985 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2986 msgstr ""
2987 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2988
2989 #, c-format
2990 msgid ""
2991 "Your current signature on \"%s\"\n"
2992 "is a local signature.\n"
2993 msgstr ""
2994 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2995 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2996
2997 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2998 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2999
3000 #, fuzzy, c-format
3001 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3002 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3003
3004 #, fuzzy, c-format
3005 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3006 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3007
3008 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3009 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3010
3011 #, fuzzy, c-format
3012 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3013 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3014
3015 msgid "This key has expired!"
3016 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3017
3018 #, c-format
3019 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3020 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3021
3022 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3023 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3024
3025 msgid ""
3026 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3027 "belongs\n"
3028 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3029 msgstr ""
3030 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3031 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3032 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3033
3034 #, c-format
3035 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3036 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3037
3038 #, c-format
3039 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3040 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3041
3042 #, c-format
3043 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3044 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3045
3046 #, c-format
3047 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3048 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3049
3050 #, fuzzy
3051 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3052 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3053
3054 #, fuzzy, c-format
3055 msgid ""
3056 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3057 "key \"%s\" (%s)\n"
3058 msgstr ""
3059 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3060 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3061
3062 #, fuzzy
3063 msgid "This will be a self-signature.\n"
3064 msgstr ""
3065 "\n"
3066 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3067
3068 #, fuzzy
3069 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3070 msgstr ""
3071 "\n"
3072 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3073
3074 #, fuzzy
3075 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3076 msgstr ""
3077 "\n"
3078 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3079 "\n"
3080
3081 #, fuzzy
3082 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3083 msgstr ""
3084 "\n"
3085 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3086
3087 #, fuzzy
3088 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3089 msgstr ""
3090 "\n"
3091 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3092 "\n"
3093
3094 #, fuzzy
3095 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3096 msgstr ""
3097 "\n"
3098 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3099
3100 #, fuzzy
3101 msgid "I have checked this key casually.\n"
3102 msgstr ""
3103 "\n"
3104 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3105
3106 #, fuzzy
3107 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3108 msgstr ""
3109 "\n"
3110 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3111
3112 #, fuzzy
3113 msgid "Really sign? (y/N) "
3114 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3115
3116 #, c-format
3117 msgid "signing failed: %s\n"
3118 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3119
3120 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3121 msgstr ""
3122
3123 #, fuzzy, c-format
3124 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3125 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3126 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
3127
3128 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3129 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3130
3131 msgid "save and quit"
3132 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3133
3134 #, fuzzy
3135 msgid "show key fingerprint"
3136 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3137
3138 msgid "list key and user IDs"
3139 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3140
3141 msgid "select user ID N"
3142 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3143
3144 #, fuzzy
3145 msgid "select subkey N"
3146 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3147
3148 #, fuzzy
3149 msgid "check signatures"
3150 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3151
3152 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3153 msgstr ""
3154
3155 #, fuzzy
3156 msgid "sign selected user IDs locally"
3157 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3158
3159 #, fuzzy
3160 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3161 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3162
3163 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3164 msgstr ""
3165
3166 msgid "add a user ID"
3167 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3168
3169 msgid "add a photo ID"
3170 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3171
3172 #, fuzzy
3173 msgid "delete selected user IDs"
3174 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3175
3176 #, fuzzy
3177 msgid "add a subkey"
3178 msgstr "addkey"
3179
3180 msgid "add a key to a smartcard"
3181 msgstr ""
3182
3183 msgid "move a key to a smartcard"
3184 msgstr ""
3185
3186 msgid "move a backup key to a smartcard"
3187 msgstr ""
3188
3189 #, fuzzy
3190 msgid "delete selected subkeys"
3191 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3192
3193 msgid "add a revocation key"
3194 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3195
3196 #, fuzzy
3197 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3198 msgstr ""
3199 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3200
3201 #, fuzzy
3202 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3203 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3204
3205 #, fuzzy
3206 msgid "flag the selected user ID as primary"
3207 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3208
3209 #, fuzzy
3210 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3211 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3212
3213 msgid "list preferences (expert)"
3214 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3215
3216 msgid "list preferences (verbose)"
3217 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3218
3219 #, fuzzy
3220 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3221 msgstr ""
3222 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3223
3224 #, fuzzy
3225 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3226 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3227
3228 #, fuzzy
3229 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3230 msgstr ""
3231 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3232
3233 msgid "change the passphrase"
3234 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3235
3236 msgid "change the ownertrust"
3237 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3238
3239 #, fuzzy
3240 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3241 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3242
3243 #, fuzzy
3244 msgid "revoke selected user IDs"
3245 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3246
3247 #, fuzzy
3248 msgid "revoke key or selected subkeys"
3249 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3250
3251 #, fuzzy
3252 msgid "enable key"
3253 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3254
3255 #, fuzzy
3256 msgid "disable key"
3257 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3258
3259 #, fuzzy
3260 msgid "show selected photo IDs"
3261 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3262
3263 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3264 msgstr ""
3265
3266 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3267 msgstr ""
3268
3269 msgid "Secret key is available.\n"
3270 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3271
3272 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3273 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3274
3275 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3276 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3277
3278 msgid ""
3279 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3280 "(lsign),\n"
3281 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3282 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3283 msgstr ""
3284
3285 msgid "Key is revoked."
3286 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3287
3288 #, fuzzy
3289 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3290 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3291
3292 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3293 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3294
3295 #, fuzzy, c-format
3296 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3297 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3298
3299 #, c-format
3300 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3301 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3302
3303 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3304 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3305
3306 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3307 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3308
3309 #, fuzzy
3310 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3311 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3312
3313 #, fuzzy
3314 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3315 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3316
3317 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3318 #. moving the key and not about removing it.
3319 #, fuzzy
3320 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3321 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3322
3323 #, fuzzy
3324 msgid "You must select exactly one key.\n"
3325 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3326
3327 msgid "Command expects a filename argument\n"
3328 msgstr ""
3329
3330 #, fuzzy, c-format
3331 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3332 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3333
3334 #, fuzzy, c-format
3335 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3336 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3337
3338 msgid "You must select at least one key.\n"
3339 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3340
3341 #, fuzzy
3342 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3343 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3344
3345 #, fuzzy
3346 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3347 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3348
3349 #, fuzzy
3350 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3351 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3352
3353 #, fuzzy
3354 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3355 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3356
3357 #, fuzzy
3358 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3359 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3360
3361 #, fuzzy
3362 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3363 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3364
3365 #, fuzzy
3366 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3367 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3368
3369 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3370 msgstr ""
3371
3372 #, fuzzy
3373 msgid "Set preference list to:\n"
3374 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3375
3376 #, fuzzy
3377 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3378 msgstr ""
3379 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3380
3381 #, fuzzy
3382 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3383 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3384
3385 #, fuzzy
3386 msgid "Save changes? (y/N) "
3387 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3388
3389 #, fuzzy
3390 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3391 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3392
3393 #, c-format
3394 msgid "update failed: %s\n"
3395 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3396
3397 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3398 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3399
3400 #, fuzzy, c-format
3401 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
3402 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
3403
3404 #, fuzzy, c-format
3405 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3406 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
3407
3408 #, fuzzy, c-format
3409 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3410 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
3411
3412 #, fuzzy
3413 #| msgid "No such user ID.\n"
3414 msgid "No matching user IDs."
3415 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
3416
3417 #, fuzzy
3418 msgid "Nothing to sign.\n"
3419 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3420
3421 msgid "Digest: "
3422 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3423
3424 msgid "Features: "
3425 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3426
3427 msgid "Keyserver no-modify"
3428 msgstr ""
3429
3430 msgid "Preferred keyserver: "
3431 msgstr ""
3432
3433 #, fuzzy
3434 msgid "Notations: "
3435 msgstr "Óçìåßùóç: "
3436
3437 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3438 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3439
3440 #, fuzzy, c-format
3441 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3442 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3443
3444 #, fuzzy, c-format
3445 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3446 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3447
3448 #, fuzzy
3449 msgid "(sensitive)"
3450 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3451
3452 #, fuzzy, c-format
3453 msgid "created: %s"
3454 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3455
3456 #, fuzzy, c-format
3457 msgid "revoked: %s"
3458 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3459
3460 #, fuzzy, c-format
3461 msgid "expired: %s"
3462 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3463
3464 #, fuzzy, c-format
3465 msgid "expires: %s"
3466 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3467
3468 #, fuzzy, c-format
3469 msgid "usage: %s"
3470 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3471
3472 msgid "card-no: "
3473 msgstr ""
3474
3475 #, fuzzy, c-format
3476 msgid "trust: %s"
3477 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3478
3479 #, c-format
3480 msgid "validity: %s"
3481 msgstr ""
3482
3483 msgid "This key has been disabled"
3484 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3485
3486 msgid ""
3487 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3488 "unless you restart the program.\n"
3489 msgstr ""
3490 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3491 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3492
3493 #, fuzzy
3494 msgid "revoked"
3495 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3496
3497 #, fuzzy
3498 msgid "expired"
3499 msgstr "expire"
3500
3501 msgid ""
3502 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3503 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3504 msgstr ""
3505 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3506 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3507
3508 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3509 msgstr ""
3510
3511 #, fuzzy
3512 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3513 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3514 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3515
3516 msgid ""
3517 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3518 "versions\n"
3519 "         of PGP to reject this key.\n"
3520 msgstr ""
3521 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3522 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3523
3524 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3525 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3526
3527 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3528 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3529
3530 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3531 msgstr ""
3532
3533 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3534 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3535
3536 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3537 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3538
3539 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3540 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3541
3542 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3543 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3544
3545 #, c-format
3546 msgid "Deleted %d signature.\n"
3547 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3548
3549 #, c-format
3550 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3551 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3552
3553 msgid "Nothing deleted.\n"
3554 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3555
3556 #, fuzzy
3557 msgid "invalid"
3558 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3559
3560 #, fuzzy, c-format
3561 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3562 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3563
3564 #, fuzzy, c-format
3565 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3566 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3567
3568 #, fuzzy, c-format
3569 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3570 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3571
3572 #, fuzzy, c-format
3573 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3574 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3575
3576 #, fuzzy, c-format
3577 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3578 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3579
3580 msgid ""
3581 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3582 "cause\n"
3583 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3584 msgstr ""
3585 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3586 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3587 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3588
3589 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3590 msgstr ""
3591 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3592
3593 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3594 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3595
3596 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3597 msgstr ""
3598 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3599
3600 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3601 msgstr ""
3602 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3603
3604 #, fuzzy
3605 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3606 msgstr ""
3607 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3608
3609 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3610 msgstr ""
3611 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3612 "åðáíÝëèåé!\n"
3613
3614 #, fuzzy
3615 msgid ""
3616 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3617 msgstr ""
3618 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3619 "N): "
3620
3621 #, fuzzy
3622 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3623 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3624
3625 #, fuzzy
3626 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3627 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3628
3629 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3630 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3631
3632 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3633 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3634
3635 #, fuzzy, c-format
3636 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3637 msgstr ""
3638 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3639 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3640
3641 #, c-format
3642 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3643 msgstr ""
3644
3645 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3646 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3647
3648 #, fuzzy, c-format
3649 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3650 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3651
3652 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3653 msgstr ""
3654
3655 #, fuzzy
3656 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3657 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3658
3659 #, fuzzy
3660 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3661 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3662
3663 #, fuzzy
3664 msgid "Enter the notation: "
3665 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3666
3667 #, fuzzy
3668 msgid "Proceed? (y/N) "
3669 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3670
3671 #, c-format
3672 msgid "No user ID with index %d\n"
3673 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3674
3675 #, fuzzy, c-format
3676 msgid "No user ID with hash %s\n"
3677 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3678
3679 #, fuzzy, c-format
3680 msgid "No subkey with index %d\n"
3681 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3682
3683 #, fuzzy, c-format
3684 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3685 msgstr "user ID: \""
3686
3687 #, fuzzy, c-format
3688 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3689 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3690
3691 msgid " (non-exportable)"
3692 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3693
3694 #, c-format
3695 msgid "This signature expired on %s.\n"
3696 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3697
3698 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3699 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3700
3701 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3702 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3703
3704 #, fuzzy
3705 msgid "Not signed by you.\n"
3706 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3707
3708 #, fuzzy, c-format
3709 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3710 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3711
3712 #, fuzzy
3713 msgid " (non-revocable)"
3714 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3715
3716 #, fuzzy, c-format
3717 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3718 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3719
3720 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3721 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3722
3723 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3724 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3725
3726 msgid "no secret key\n"
3727 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3728
3729 #, c-format
3730 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3731 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3732
3733 #, c-format
3734 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3735 msgstr ""
3736 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3737
3738 #, fuzzy, c-format
3739 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3740 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3741
3742 #, fuzzy, c-format
3743 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3744 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3745
3746 #, fuzzy, c-format
3747 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3748 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3749
3750 #, fuzzy, c-format
3751 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3752 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3753
3754 #, fuzzy
3755 msgid "too many cipher preferences\n"
3756 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3757
3758 #, fuzzy
3759 msgid "too many digest preferences\n"
3760 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3761
3762 #, fuzzy
3763 msgid "too many compression preferences\n"
3764 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3765
3766 #, fuzzy, c-format
3767 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3768 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3769
3770 msgid "writing direct signature\n"
3771 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3772
3773 msgid "writing self signature\n"
3774 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3775
3776 msgid "writing key binding signature\n"
3777 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3778
3779 #, c-format
3780 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3781 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3782
3783 #, c-format
3784 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3785 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3786
3787 msgid ""
3788 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3789 msgstr ""
3790
3791 #, fuzzy
3792 msgid "Sign"
3793 msgstr "sign"
3794
3795 msgid "Certify"
3796 msgstr ""
3797
3798 #, fuzzy
3799 msgid "Encrypt"
3800 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3801
3802 msgid "Authenticate"
3803 msgstr ""
3804
3805 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3806 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3807 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3808 #. functions:
3809 #.
3810 #. s = Toggle signing capability
3811 #. e = Toggle encryption capability
3812 #. a = Toggle authentication capability
3813 #. q = Finish
3814 #.
3815 msgid "SsEeAaQq"
3816 msgstr ""
3817
3818 #, c-format
3819 msgid "Possible actions for a %s key: "
3820 msgstr ""
3821
3822 msgid "Current allowed actions: "
3823 msgstr ""
3824
3825 #, c-format
3826 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3827 msgstr ""
3828
3829 #, fuzzy, c-format
3830 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3831 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3832
3833 #, c-format
3834 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3835 msgstr ""
3836
3837 #, c-format
3838 msgid "   (%c) Finished\n"
3839 msgstr ""
3840
3841 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3842 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3843
3844 #, fuzzy, c-format
3845 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3846 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3847
3848 #, fuzzy, c-format
3849 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3850 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3851
3852 #, c-format
3853 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3854 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3855
3856 #, c-format
3857 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3858 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3859
3860 #, fuzzy, c-format
3861 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3862 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3863
3864 #, c-format
3865 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3866 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3867
3868 #, fuzzy, c-format
3869 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3870 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3871
3872 #, fuzzy, c-format
3873 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3874 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3875
3876 #, fuzzy, c-format
3877 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3878 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3879
3880 #, fuzzy, c-format
3881 #| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3882 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3883 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3884
3885 #, fuzzy, c-format
3886 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3887 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3888
3889 #, fuzzy, c-format
3890 #| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3891 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3892 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3893
3894 #, fuzzy, c-format
3895 msgid "  (%d) Existing key\n"
3896 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3897
3898 #, fuzzy
3899 msgid "Enter the keygrip: "
3900 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3901
3902 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3903 msgstr ""
3904
3905 #, fuzzy
3906 msgid "No key with this keygrip\n"
3907 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3908
3909 #, c-format
3910 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3911 msgstr ""
3912
3913 #, fuzzy, c-format
3914 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3915 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3916
3917 #, fuzzy, c-format
3918 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3919 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3920
3921 #, c-format
3922 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3923 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3924
3925 #, fuzzy, c-format
3926 #| msgid "rounded up to %u bits\n"
3927 msgid "rounded to %u bits\n"
3928 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3929
3930 #, fuzzy
3931 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3932 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3933 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3934
3935 msgid ""
3936 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3937 "         0 = key does not expire\n"
3938 "      <n>  = key expires in n days\n"
3939 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3940 "      <n>m = key expires in n months\n"
3941 "      <n>y = key expires in n years\n"
3942 msgstr ""
3943 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3944 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3945 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3946 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3947 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3948 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3949
3950 msgid ""
3951 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3952 "         0 = signature does not expire\n"
3953 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3954 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3955 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3956 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3957 msgstr ""
3958 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3959 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3960 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3961 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3962 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3963 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3964
3965 msgid "Key is valid for? (0) "
3966 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3967
3968 #, fuzzy, c-format
3969 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3970 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3971
3972 msgid "invalid value\n"
3973 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3974
3975 #, fuzzy
3976 msgid "Key does not expire at all\n"
3977 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3978
3979 #, fuzzy
3980 msgid "Signature does not expire at all\n"
3981 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3982
3983 #, fuzzy, c-format
3984 msgid "Key expires at %s\n"
3985 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3986
3987 #, fuzzy, c-format
3988 msgid "Signature expires at %s\n"
3989 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
3990
3991 msgid ""
3992 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3993 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3994 msgstr ""
3995 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3996 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3997
3998 #, fuzzy
3999 msgid "Is this correct? (y/N) "
4000 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4001
4002 msgid ""
4003 "\n"
4004 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4005 "\n"
4006 msgstr ""
4007
4008 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
4009 #. but you should keep your existing translation.  In case
4010 #. the new string is not translated this old string will
4011 #. be used.
4012 #, fuzzy
4013 msgid ""
4014 "\n"
4015 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4016 "ID\n"
4017 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4018 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4019 "\n"
4020 msgstr ""
4021 "\n"
4022 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4023 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4024 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4025 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4026 "\n"
4027
4028 msgid "Real name: "
4029 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4030
4031 msgid "Invalid character in name\n"
4032 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4033
4034 msgid "Name may not start with a digit\n"
4035 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4036
4037 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4038 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4039
4040 msgid "Email address: "
4041 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4042
4043 msgid "Not a valid email address\n"
4044 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4045
4046 msgid "Comment: "
4047 msgstr "Ó÷üëéï: "
4048
4049 msgid "Invalid character in comment\n"
4050 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4051
4052 #, fuzzy, c-format
4053 #| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4054 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
4055 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4056
4057 #, c-format
4058 msgid ""
4059 "You selected this USER-ID:\n"
4060 "    \"%s\"\n"
4061 "\n"
4062 msgstr ""
4063 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4064 "    \"%s\"\n"
4065 "\n"
4066
4067 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4068 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4069
4070 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4071 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4072 #. string which should be translated accordingly and the
4073 #. letter changed to match the one in the answer string.
4074 #.
4075 #. n = Change name
4076 #. c = Change comment
4077 #. e = Change email
4078 #. o = Okay (ready, continue)
4079 #. q = Quit
4080 #.
4081 msgid "NnCcEeOoQq"
4082 msgstr "NnCcEeOoQq"
4083
4084 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4085 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4086
4087 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4088 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4089
4090 #, fuzzy
4091 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4092 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
4093 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4094
4095 #, fuzzy
4096 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4097 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
4098 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4099
4100 msgid "Please correct the error first\n"
4101 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4102
4103 msgid ""
4104 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4105 "\n"
4106 msgstr ""
4107 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4108 "\n"
4109
4110 #, fuzzy
4111 msgid ""
4112 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
4113 "encryption key."
4114 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
4115
4116 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
4117 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
4118
4119 #, c-format
4120 msgid "%s.\n"
4121 msgstr "%s.\n"
4122
4123 msgid ""
4124 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4125 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4126 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4127 "\n"
4128 msgstr ""
4129 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4130 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4131 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4132 "\n"
4133
4134 msgid ""
4135 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4136 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4137 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4138 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4139 msgstr ""
4140 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4141 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4142 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4143 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4144
4145 #, c-format
4146 msgid "Key generation failed: %s\n"
4147 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4148
4149 #, c-format
4150 msgid ""
4151 "About to create a key for:\n"
4152 "    \"%s\"\n"
4153 "\n"
4154 msgstr ""
4155
4156 msgid "Continue? (Y/n) "
4157 msgstr ""
4158
4159 #, fuzzy, c-format
4160 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
4161 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
4162
4163 #, fuzzy
4164 msgid "Create anyway? (y/N) "
4165 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
4166
4167 #, fuzzy
4168 msgid "creating anyway\n"
4169 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
4170
4171 #, c-format
4172 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
4173 msgstr ""
4174
4175 msgid "Key generation canceled.\n"
4176 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4177
4178 #, fuzzy, c-format
4179 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
4180 msgid "writing public key to '%s'\n"
4181 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4182
4183 #, c-format
4184 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4185 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4186
4187 #, fuzzy, c-format
4188 #| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4189 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
4190 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4191
4192 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4193 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4194
4195 #, fuzzy
4196 msgid ""
4197 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4198 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4199 msgstr ""
4200 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4201 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4202 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4203 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4204
4205 #, c-format
4206 msgid ""
4207 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4208 msgstr ""
4209 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4210 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4211
4212 #, c-format
4213 msgid ""
4214 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4215 msgstr ""
4216 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4217 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4218
4219 #, fuzzy
4220 #| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4221 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4222 msgstr ""
4223 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4224 "ìå ôï OpenPGP\n"
4225
4226 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
4227 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
4228
4229 #, fuzzy
4230 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
4231 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
4232
4233 #, fuzzy
4234 msgid "Really create? (y/N) "
4235 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4236
4237 #, fuzzy, c-format
4238 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4239 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4240
4241 #, fuzzy, c-format
4242 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
4243 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4244
4245 #, fuzzy, c-format
4246 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
4247 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4248
4249 msgid "never     "
4250 msgstr "ðïôÝ     "
4251
4252 msgid "Critical signature policy: "
4253 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4254
4255 msgid "Signature policy: "
4256 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4257
4258 msgid "Critical preferred keyserver: "
4259 msgstr ""
4260
4261 msgid "Critical signature notation: "
4262 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4263
4264 msgid "Signature notation: "
4265 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4266
4267 #, fuzzy
4268 #| msgid "1 bad signature\n"
4269 msgid "1 good signature\n"
4270 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
4271
4272 #, fuzzy, c-format
4273 #| msgid "%d bad signatures\n"
4274 msgid "%d good signatures\n"
4275 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
4276
4277 #, c-format
4278 msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
4279 msgstr ""
4280
4281 msgid "Keyring"
4282 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4283
4284 msgid "Primary key fingerprint:"
4285 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4286
4287 msgid "     Subkey fingerprint:"
4288 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4289
4290 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4291 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4292 msgid " Primary key fingerprint:"
4293 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4294
4295 msgid "      Subkey fingerprint:"
4296 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4297
4298 #, fuzzy
4299 msgid "      Key fingerprint ="
4300 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4301
4302 msgid "      Card serial no. ="
4303 msgstr ""
4304
4305 #, fuzzy, c-format
4306 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
4307 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4308
4309 #, fuzzy, c-format
4310 msgid "caching keyring '%s'\n"
4311 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4312
4313 #, fuzzy, c-format
4314 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4315 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4316
4317 #, fuzzy, c-format
4318 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4319 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4320
4321 #, c-format
4322 msgid "%s: keyring created\n"
4323 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4324
4325 msgid "override proxy options set for dirmngr"
4326 msgstr ""
4327
4328 msgid "include revoked keys in search results"
4329 msgstr ""
4330
4331 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4332 msgstr ""
4333
4334 msgid "override timeout options set for dirmngr"
4335 msgstr ""
4336
4337 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4338 msgstr ""
4339
4340 #, fuzzy
4341 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4342 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
4343
4344 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4345 msgstr ""
4346
4347 #, fuzzy
4348 msgid "disabled"
4349 msgstr "disable"
4350
4351 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4352 msgstr ""
4353
4354 #, fuzzy, c-format
4355 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4356 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4357
4358 #, c-format
4359 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4360 msgstr ""
4361
4362 #, fuzzy, c-format
4363 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4364 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4365
4366 #, fuzzy, c-format
4367 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4368 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4369
4370 #, fuzzy, c-format
4371 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4372 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4373
4374 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4375 msgstr ""
4376
4377 #, fuzzy, c-format
4378 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4379 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4380
4381 #, fuzzy
4382 msgid "key not found on keyserver\n"
4383 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4384
4385 #, fuzzy, c-format
4386 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4387 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4388
4389 #, fuzzy, c-format
4390 msgid "requesting key %s from %s\n"
4391 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4392
4393 #, fuzzy, c-format
4394 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4395 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
4396
4397 #, fuzzy, c-format
4398 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4399 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4400
4401 #, fuzzy, c-format
4402 msgid "sending key %s to %s\n"
4403 msgstr ""
4404 "\"\n"
4405 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4406
4407 #, fuzzy, c-format
4408 msgid "requesting key from '%s'\n"
4409 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4410
4411 #, fuzzy, c-format
4412 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4413 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4414
4415 #, c-format
4416 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4417 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4418
4419 #, c-format
4420 msgid "%s encrypted session key\n"
4421 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4422
4423 #, fuzzy, c-format
4424 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4425 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4426
4427 #, fuzzy, c-format
4428 msgid "public key is %s\n"
4429 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4430
4431 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4432 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4433
4434 #, fuzzy, c-format
4435 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4436 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4437
4438 #, fuzzy, c-format
4439 msgid "      \"%s\"\n"
4440 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4441
4442 #, fuzzy, c-format
4443 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4444 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4445
4446 #, c-format
4447 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4448 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4449
4450 #, c-format
4451 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4452 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4453
4454 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4455 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4456
4457 #, c-format
4458 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4459 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4460
4461 #, c-format
4462 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4463 msgstr ""
4464 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4465 "%s áíôßèåôá\n"
4466
4467 msgid "decryption okay\n"
4468 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4469
4470 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4471 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4472
4473 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4474 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4475
4476 #, c-format
4477 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4478 msgstr ""
4479
4480 #, c-format
4481 msgid "decryption failed: %s\n"
4482 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4483
4484 #, fuzzy
4485 #| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4486 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4487 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4488
4489 #, c-format
4490 msgid "original file name='%.*s'\n"
4491 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4492
4493 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4494 msgstr ""
4495
4496 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4497 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4498
4499 #, fuzzy
4500 msgid "no signature found\n"
4501 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4502
4503 #, fuzzy, c-format
4504 msgid "BAD signature from \"%s\""
4505 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
4506
4507 #, fuzzy, c-format
4508 msgid "Expired signature from \"%s\""
4509 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
4510
4511 #, fuzzy, c-format
4512 msgid "Good signature from \"%s\""
4513 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4514
4515 msgid "signature verification suppressed\n"
4516 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4517
4518 #, fuzzy
4519 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4520 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4521
4522 #, fuzzy, c-format
4523 msgid "Signature made %s\n"
4524 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4525
4526 #, fuzzy, c-format
4527 msgid "               using %s key %s\n"
4528 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4529
4530 #, fuzzy, c-format
4531 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4532 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
4533
4534 msgid "Key available at: "
4535 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
4536
4537 msgid "[uncertain]"
4538 msgstr "[áâÝâáéï]"
4539
4540 #, fuzzy, c-format
4541 msgid "                aka \"%s\""
4542 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4543
4544 #, c-format
4545 msgid "Signature expired %s\n"
4546 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4547
4548 #, c-format
4549 msgid "Signature expires %s\n"
4550 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4551
4552 #, fuzzy, c-format
4553 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4554 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
4555 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4556
4557 msgid "binary"
4558 msgstr "äõáäéêü"
4559
4560 msgid "textmode"
4561 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
4562
4563 msgid "unknown"
4564 msgstr "Üãíùóôï"
4565
4566 #, fuzzy
4567 #| msgid "unknown pubkey algorithm"
4568 msgid ", key algorithm "
4569 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
4570
4571 #, c-format
4572 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
4573 msgstr ""
4574
4575 #, c-format
4576 msgid "Can't check signature: %s\n"
4577 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
4578
4579 msgid "not a detached signature\n"
4580 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
4581
4582 msgid ""
4583 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4584 msgstr ""
4585 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
4586
4587 #, c-format
4588 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4589 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
4590
4591 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4592 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
4593
4594 #, fuzzy, c-format
4595 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
4596 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
4597
4598 #, fuzzy, c-format
4599 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4600 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
4601
4602 #, fuzzy, c-format
4603 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4604 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4605
4606 #, fuzzy
4607 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4608 msgstr ""
4609 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
4610 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
4611
4612 #, fuzzy, c-format
4613 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4614 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
4615
4616 #, fuzzy, c-format
4617 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4618 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4619
4620 #, fuzzy, c-format
4621 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4622 msgstr ""
4623 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
4624 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
4625
4626 #, fuzzy, c-format
4627 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4628 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4629 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4630
4631 #, c-format
4632 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4633 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
4634
4635 #, c-format
4636 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4637 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4638
4639 #, c-format
4640 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4641 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
4642
4643 #, fuzzy, c-format
4644 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4645 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4646
4647 #, fuzzy, c-format
4648 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
4649 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4650
4651 #, fuzzy, c-format
4652 msgid ""
4653 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
4654 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4655
4656 msgid "Uncompressed"
4657 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4658
4659 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4660 #, fuzzy
4661 msgid "uncompressed|none"
4662 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4663
4664 #, c-format
4665 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4666 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
4667
4668 #, fuzzy, c-format
4669 msgid "ambiguous option '%s'\n"
4670 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
4671
4672 #, fuzzy, c-format
4673 msgid "unknown option '%s'\n"
4674 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
4675
4676 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
4677 msgstr ""
4678
4679 #, fuzzy, c-format
4680 #| msgid "File `%s' exists. "
4681 msgid "File '%s' exists. "
4682 msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
4683
4684 #, fuzzy
4685 msgid "Overwrite? (y/N) "
4686 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4687
4688 #, c-format
4689 msgid "%s: unknown suffix\n"
4690 msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
4691
4692 msgid "Enter new filename"
4693 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
4694