log file fixes.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2009-03-24 18:56+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: agent/call-pinentry.c:225
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
20 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
21
22 #: agent/call-pinentry.c:596
23 msgid ""
24 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
25 "session"
26 msgstr ""
27
28 #: agent/call-pinentry.c:599
29 #, fuzzy
30 msgid ""
31 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
32 "this session"
33 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
34
35 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
36 #. label for the quality bar.
37 #: agent/call-pinentry.c:634
38 msgid "Quality:"
39 msgstr ""
40
41 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
42 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
43 #. appropriate string to describe what this is about.  The
44 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
45 #. If you do not translate this entry, a default english
46 #. text (see source) will be used.
47 #: agent/call-pinentry.c:657
48 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
49 msgstr ""
50
51 #: agent/call-pinentry.c:699
52 #, c-format
53 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
54 msgstr ""
55
56 #: agent/call-pinentry.c:719 agent/call-pinentry.c:731
57 #, fuzzy
58 msgid "PIN too long"
59 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
60
61 #: agent/call-pinentry.c:720
62 #, fuzzy
63 msgid "Passphrase too long"
64 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
65
66 #: agent/call-pinentry.c:728
67 #, fuzzy
68 msgid "Invalid characters in PIN"
69 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
70
71 #: agent/call-pinentry.c:733
72 msgid "PIN too short"
73 msgstr ""
74
75 #: agent/call-pinentry.c:745
76 #, fuzzy
77 msgid "Bad PIN"
78 msgstr "êáêü MPI"
79
80 #: agent/call-pinentry.c:746
81 #, fuzzy
82 msgid "Bad Passphrase"
83 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
84
85 #: agent/call-pinentry.c:782
86 #, fuzzy
87 msgid "Passphrase"
88 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
89
90 #: agent/command-ssh.c:529
91 #, fuzzy, c-format
92 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
93 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
94
95 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1079 g10/keygen.c:3258
96 #: g10/keygen.c:3291 g10/keyring.c:1206 g10/keyring.c:1510 g10/openfile.c:275
97 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:798 g10/sign.c:1107 g10/tdbio.c:547
98 #: jnlib/dotlock.c:311
99 #, c-format
100 msgid "can't create `%s': %s\n"
101 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
102
103 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:760
104 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
105 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1080 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2743
106 #: g10/keyring.c:1536 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
107 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:780 g10/sign.c:975 g10/sign.c:1091
108 #: g10/sign.c:1247 g10/tdbdump.c:142 g10/tdbdump.c:150 g10/tdbio.c:551
109 #: g10/tdbio.c:615 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1981
110 #: sm/gpgsm.c:2018 sm/gpgsm.c:2056 sm/qualified.c:66
111 #, c-format
112 msgid "can't open `%s': %s\n"
113 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
114
115 #: agent/command-ssh.c:1617 agent/command-ssh.c:1635
116 #, fuzzy, c-format
117 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
118 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
119
120 #: agent/command-ssh.c:1621
121 #, c-format
122 msgid "detected card with S/N: %s\n"
123 msgstr ""
124
125 #: agent/command-ssh.c:1626
126 #, fuzzy, c-format
127 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
128 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
129
130 #: agent/command-ssh.c:1646
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "no suitable card key found: %s\n"
133 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
134
135 #: agent/command-ssh.c:1696
136 #, fuzzy, c-format
137 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
138 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
139
140 #: agent/command-ssh.c:1711
141 #, fuzzy, c-format
142 msgid "error writing key: %s\n"
143 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
144
145 #: agent/command-ssh.c:2018
146 #, fuzzy, c-format
147 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
148 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
149
150 #: agent/command-ssh.c:2346 agent/genkey.c:310 agent/genkey.c:432
151 #: agent/protect-tool.c:1205
152 #, fuzzy
153 msgid "Please re-enter this passphrase"
154 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
155
156 #: agent/command-ssh.c:2367
157 #, c-format
158 msgid ""
159 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
160 "0Awithin gpg-agent's key storage"
161 msgstr ""
162
163 #: agent/command-ssh.c:2405 agent/genkey.c:340 agent/genkey.c:463
164 #: agent/protect-tool.c:1211 tools/symcryptrun.c:434
165 msgid "does not match - try again"
166 msgstr ""
167
168 #: agent/command-ssh.c:2900
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
171 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
172
173 #: agent/divert-scd.c:199
174 msgid "Admin PIN"
175 msgstr ""
176
177 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
178 #. used to unblock a PIN.
179 #: agent/divert-scd.c:204
180 msgid "PUK"
181 msgstr ""
182
183 #: agent/divert-scd.c:211
184 msgid "Reset Code"
185 msgstr ""
186
187 #: agent/divert-scd.c:237
188 #, c-format
189 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's keypad for input."
190 msgstr ""
191
192 #: agent/divert-scd.c:286
193 #, fuzzy
194 msgid "Repeat this Reset Code"
195 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
196
197 #: agent/divert-scd.c:288
198 #, fuzzy
199 msgid "Repeat this PUK"
200 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
201
202 #: agent/divert-scd.c:289
203 #, fuzzy
204 msgid "Repeat this PIN"
205 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
206
207 #: agent/divert-scd.c:294
208 #, fuzzy
209 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
210 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
211
212 #: agent/divert-scd.c:296
213 #, fuzzy
214 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
215 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
216
217 #: agent/divert-scd.c:297
218 #, fuzzy
219 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
220 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
221
222 #: agent/divert-scd.c:309
223 #, c-format
224 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
225 msgstr ""
226
227 #: agent/genkey.c:108 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:632 sm/export.c:648
228 #: sm/import.c:531 sm/import.c:556
229 #, fuzzy, c-format
230 msgid "error creating temporary file: %s\n"
231 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
232
233 #: agent/genkey.c:115 sm/export.c:639 sm/import.c:539
234 #, fuzzy, c-format
235 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
236 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
237
238 #: agent/genkey.c:153 agent/genkey.c:159
239 #, fuzzy
240 msgid "Enter new passphrase"
241 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
242
243 #: agent/genkey.c:167
244 #, fuzzy
245 msgid "Take this one anyway"
246 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
247
248 #: agent/genkey.c:193
249 #, c-format
250 msgid ""
251 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
252 "at least %u character long."
253 msgid_plural ""
254 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
255 "at least %u characters long."
256 msgstr[0] ""
257 msgstr[1] ""
258
259 #: agent/genkey.c:214
260 #, c-format
261 msgid ""
262 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
263 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
264 msgid_plural ""
265 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
266 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
267 msgstr[0] ""
268 msgstr[1] ""
269
270 #: agent/genkey.c:237
271 #, c-format
272 msgid ""
273 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
274 "a known term or match%%0Acertain pattern."
275 msgstr ""
276
277 #: agent/genkey.c:253
278 #, c-format
279 msgid ""
280 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
281 msgstr ""
282
283 #: agent/genkey.c:255
284 #, c-format
285 msgid ""
286 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
287 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
288 msgstr ""
289
290 #: agent/genkey.c:264
291 msgid "Yes, protection is not needed"
292 msgstr ""
293
294 #: agent/genkey.c:308
295 #, fuzzy, c-format
296 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
297 msgstr ""
298 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
299 "\n"
300
301 #: agent/genkey.c:431
302 #, fuzzy
303 msgid "Please enter the new passphrase"
304 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
305
306 #: agent/gpg-agent.c:118 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
307 #: scd/scdaemon.c:102 tools/gpg-check-pattern.c:70
308 #, fuzzy
309 msgid ""
310 "@Options:\n"
311 " "
312 msgstr ""
313 "@\n"
314 "ÅðéëïãÝò:\n"
315 " "
316
317 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:104
318 msgid "run in server mode (foreground)"
319 msgstr ""
320
321 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:107
322 msgid "run in daemon mode (background)"
323 msgstr ""
324
325 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpg.c:483 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:88
326 #: scd/scdaemon.c:108 sm/gpgsm.c:281 tools/gpg-connect-agent.c:69
327 #: tools/gpgconf.c:79 tools/symcryptrun.c:164
328 msgid "verbose"
329 msgstr "áíáëõôéêÜ"
330
331 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:109
332 #: sm/gpgsm.c:282
333 msgid "be somewhat more quiet"
334 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
335
336 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
337 msgid "sh-style command output"
338 msgstr ""
339
340 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:111
341 msgid "csh-style command output"
342 msgstr ""
343
344 #: agent/gpg-agent.c:126 scd/scdaemon.c:112 sm/gpgsm.c:311
345 #: tools/symcryptrun.c:167
346 #, fuzzy
347 msgid "|FILE|read options from FILE"
348 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
349
350 #: agent/gpg-agent.c:131 scd/scdaemon.c:122
351 msgid "do not detach from the console"
352 msgstr ""
353
354 #: agent/gpg-agent.c:132
355 msgid "do not grab keyboard and mouse"
356 msgstr ""
357
358 #: agent/gpg-agent.c:133 tools/symcryptrun.c:166
359 #, fuzzy
360 msgid "use a log file for the server"
361 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
362
363 #: agent/gpg-agent.c:135
364 #, fuzzy
365 msgid "use a standard location for the socket"
366 msgstr ""
367 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
368
369 #: agent/gpg-agent.c:138
370 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
371 msgstr ""
372
373 #: agent/gpg-agent.c:141
374 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
375 msgstr ""
376
377 #: agent/gpg-agent.c:142
378 #, fuzzy
379 msgid "do not use the SCdaemon"
380 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
381
382 #: agent/gpg-agent.c:154
383 msgid "ignore requests to change the TTY"
384 msgstr ""
385
386 #: agent/gpg-agent.c:156
387 msgid "ignore requests to change the X display"
388 msgstr ""
389
390 #: agent/gpg-agent.c:159
391 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
392 msgstr ""
393
394 #: agent/gpg-agent.c:172
395 msgid "do not use the PIN cache when signing"
396 msgstr ""
397
398 #: agent/gpg-agent.c:174
399 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
400 msgstr ""
401
402 #: agent/gpg-agent.c:176
403 #, fuzzy
404 msgid "allow presetting passphrase"
405 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
406
407 #: agent/gpg-agent.c:177
408 msgid "enable ssh-agent emulation"
409 msgstr ""
410
411 #: agent/gpg-agent.c:179
412 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
413 msgstr ""
414
415 #: agent/gpg-agent.c:328 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
416 #: scd/scdaemon.c:243 sm/gpgsm.c:513 tools/gpg-connect-agent.c:180
417 #: tools/gpgconf.c:101 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
418 #, fuzzy
419 msgid "Please report bugs to <"
420 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
421
422 #: agent/gpg-agent.c:337
423 #, fuzzy
424 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
425 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
426
427 #: agent/gpg-agent.c:339
428 msgid ""
429 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
430 "Secret key management for GnuPG\n"
431 msgstr ""
432
433 #: agent/gpg-agent.c:374 g10/gpg.c:980 scd/scdaemon.c:304 sm/gpgsm.c:640
434 #, c-format
435 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
436 msgstr ""
437
438 #: agent/gpg-agent.c:582 agent/protect-tool.c:1074 kbx/kbxutil.c:429
439 #: scd/scdaemon.c:398 sm/gpgsm.c:879 sm/gpgsm.c:882 tools/symcryptrun.c:996
440 #: tools/gpg-check-pattern.c:177
441 #, c-format
442 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
443 msgstr ""
444
445 #: agent/gpg-agent.c:681 g10/gpg.c:2086 scd/scdaemon.c:480 sm/gpgsm.c:971
446 #, c-format
447 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
448 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
449
450 #: agent/gpg-agent.c:686 agent/gpg-agent.c:1294 g10/gpg.c:2090
451 #: scd/scdaemon.c:485 sm/gpgsm.c:975 tools/symcryptrun.c:929
452 #, c-format
453 msgid "option file `%s': %s\n"
454 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
455
456 #: agent/gpg-agent.c:694 g10/gpg.c:2097 scd/scdaemon.c:493 sm/gpgsm.c:982
457 #, c-format
458 msgid "reading options from `%s'\n"
459 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
460
461 #: agent/gpg-agent.c:1044 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
462 #: g10/plaintext.c:162
463 #, c-format
464 msgid "error creating `%s': %s\n"
465 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
466
467 #: agent/gpg-agent.c:1407 agent/gpg-agent.c:1527 agent/gpg-agent.c:1531
468 #: agent/gpg-agent.c:1572 agent/gpg-agent.c:1576 g10/exec.c:172
469 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:989
470 #, c-format
471 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
472 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
473
474 #: agent/gpg-agent.c:1421 scd/scdaemon.c:1003
475 msgid "name of socket too long\n"
476 msgstr ""
477
478 #: agent/gpg-agent.c:1444 scd/scdaemon.c:1026
479 #, fuzzy, c-format
480 msgid "can't create socket: %s\n"
481 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
482
483 #: agent/gpg-agent.c:1453
484 #, c-format
485 msgid "socket name `%s' is too long\n"
486 msgstr ""
487
488 #: agent/gpg-agent.c:1473
489 #, fuzzy
490 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
491 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
492
493 #: agent/gpg-agent.c:1484 scd/scdaemon.c:1046
494 #, fuzzy
495 msgid "error getting nonce for the socket\n"
496 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
497
498 #: agent/gpg-agent.c:1489 scd/scdaemon.c:1049
499 #, fuzzy, c-format
500 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
501 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
502
503 #: agent/gpg-agent.c:1501 scd/scdaemon.c:1058
504 #, fuzzy, c-format
505 msgid "listen() failed: %s\n"
506 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
507
508 #: agent/gpg-agent.c:1507 scd/scdaemon.c:1065
509 #, fuzzy, c-format
510 msgid "listening on socket `%s'\n"
511 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
512
513 #: agent/gpg-agent.c:1535 agent/gpg-agent.c:1582 g10/openfile.c:432
514 #, fuzzy, c-format
515 msgid "directory `%s' created\n"
516 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
517
518 #: agent/gpg-agent.c:1588
519 #, fuzzy, c-format
520 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
521 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
522
523 #: agent/gpg-agent.c:1592
524 #, fuzzy, c-format
525 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
526 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
527
528 #: agent/gpg-agent.c:1722 scd/scdaemon.c:1081
529 #, fuzzy, c-format
530 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
531 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
532
533 #: agent/gpg-agent.c:1744
534 #, c-format
535 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
536 msgstr ""
537
538 #: agent/gpg-agent.c:1749
539 #, c-format
540 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
541 msgstr ""
542
543 #: agent/gpg-agent.c:1769
544 #, c-format
545 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
546 msgstr ""
547
548 #: agent/gpg-agent.c:1774
549 #, c-format
550 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
551 msgstr ""
552
553 #: agent/gpg-agent.c:1914 scd/scdaemon.c:1218
554 #, fuzzy, c-format
555 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
556 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
557
558 #: agent/gpg-agent.c:2023 scd/scdaemon.c:1285
559 #, fuzzy, c-format
560 msgid "%s %s stopped\n"
561 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
562
563 #: agent/gpg-agent.c:2151
564 #, fuzzy
565 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
566 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
567
568 #: agent/gpg-agent.c:2162 common/simple-pwquery.c:349 common/asshelp.c:326
569 #: tools/gpg-connect-agent.c:2133
570 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
571 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
572
573 #: agent/gpg-agent.c:2175 common/simple-pwquery.c:361 common/asshelp.c:338
574 #: tools/gpg-connect-agent.c:2144
575 #, c-format
576 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
577 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
578
579 #: agent/preset-passphrase.c:98
580 #, fuzzy
581 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
582 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
583
584 #: agent/preset-passphrase.c:101
585 msgid ""
586 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
587 "Password cache maintenance\n"
588 msgstr ""
589
590 #: agent/protect-tool.c:149
591 #, fuzzy
592 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
593 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
594
595 #: agent/protect-tool.c:151
596 msgid ""
597 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
598 "Secret key maintenance tool\n"
599 msgstr ""
600
601 #: agent/protect-tool.c:1196
602 #, fuzzy
603 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
604 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
605
606 #: agent/protect-tool.c:1199
607 #, fuzzy
608 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
609 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
610
611 #: agent/protect-tool.c:1202
612 msgid ""
613 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
614 "system."
615 msgstr ""
616
617 #: agent/protect-tool.c:1207
618 #, fuzzy
619 msgid ""
620 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
621 "needed to complete this operation."
622 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
623
624 #: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:435
625 #, fuzzy
626 msgid "Passphrase:"
627 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
628
629 #: agent/protect-tool.c:1220 tools/symcryptrun.c:442
630 #, fuzzy, c-format
631 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
632 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
633
634 #: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:446
635 #, fuzzy
636 msgid "cancelled\n"
637 msgstr "Áêýñùóç"
638
639 #: agent/trustlist.c:135 agent/trustlist.c:333
640 #, fuzzy, c-format
641 msgid "error opening `%s': %s\n"
642 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
643
644 #: agent/trustlist.c:150 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
645 #, fuzzy, c-format
646 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
647 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
648
649 #: agent/trustlist.c:170 agent/trustlist.c:178
650 #, c-format
651 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
652 msgstr ""
653
654 #: agent/trustlist.c:184
655 #, fuzzy, c-format
656 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
657 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
658
659 #: agent/trustlist.c:228
660 #, fuzzy, c-format
661 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
662 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
663
664 #: agent/trustlist.c:253 agent/trustlist.c:260
665 #, c-format
666 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
667 msgstr ""
668
669 #: agent/trustlist.c:294 common/helpfile.c:126
670 #, fuzzy, c-format
671 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
672 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
673
674 #: agent/trustlist.c:398 agent/trustlist.c:451
675 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
676 msgstr ""
677
678 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
679 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
680 #. Pinentry to insert a line break.  The double
681 #. percent sign is actually needed because it is also
682 #. a printf format string.  If you need to insert a
683 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
684 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
685 #. certificate.
686 #: agent/trustlist.c:572
687 #, c-format
688 msgid ""
689 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
690 "certificates?"
691 msgstr ""
692
693 #: agent/trustlist.c:578 common/audit.c:467
694 #, fuzzy
695 msgid "Yes"
696 msgstr "íáé|íáß"
697
698 #: agent/trustlist.c:578 common/audit.c:469
699 msgid "No"
700 msgstr ""
701
702 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
703 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
704 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
705 #. needed because it is also a printf format string.  If you
706 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
707 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
708 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
709 #. as stored in the certificate.
710 #: agent/trustlist.c:606
711 #, c-format
712 msgid ""
713 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
714 "fingerprint:%%0A  %s"
715 msgstr ""
716
717 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
718 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
719 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
720 #: agent/trustlist.c:619
721 msgid "Correct"
722 msgstr ""
723
724 #: agent/trustlist.c:619
725 msgid "Wrong"
726 msgstr ""
727
728 #: agent/findkey.c:156
729 #, c-format
730 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
731 msgstr ""
732
733 #: agent/findkey.c:172
734 #, c-format
735 msgid ""
736 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
737 "it now."
738 msgstr ""
739
740 #: agent/findkey.c:186 agent/findkey.c:193
741 #, fuzzy
742 msgid "Change passphrase"
743 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
744
745 #: agent/findkey.c:194
746 msgid "I'll change it later"
747 msgstr ""
748
749 #: common/exechelp.c:523 common/exechelp.c:614 tools/gpgconf-comp.c:1475
750 #: tools/gpgconf-comp.c:1814
751 #, fuzzy, c-format
752 msgid "error creating a pipe: %s\n"
753 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
754
755 #: common/exechelp.c:588 common/exechelp.c:647
756 #, fuzzy, c-format
757 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
758 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
759
760 #: common/exechelp.c:626 common/exechelp.c:754 common/exechelp.c:989
761 #, fuzzy, c-format
762 msgid "error forking process: %s\n"
763 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
764
765 #: common/exechelp.c:800 common/exechelp.c:853
766 #, c-format
767 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
768 msgstr ""
769
770 #: common/exechelp.c:808
771 #, fuzzy, c-format
772 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
773 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
774
775 #: common/exechelp.c:814 common/exechelp.c:864
776 #, fuzzy, c-format
777 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
778 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
779
780 #: common/exechelp.c:859
781 #, c-format
782 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
783 msgstr ""
784
785 #: common/exechelp.c:872
786 #, fuzzy, c-format
787 msgid "error running `%s': terminated\n"
788 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
789
790 #: common/http.c:1646
791 #, fuzzy, c-format
792 msgid "error creating socket: %s\n"
793 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
794
795 #: common/http.c:1690
796 #, fuzzy
797 msgid "host not found"
798 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
799
800 #: common/simple-pwquery.c:335
801 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
802 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
803
804 #: common/simple-pwquery.c:393
805 #, c-format
806 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
807 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
808
809 #: common/simple-pwquery.c:404
810 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
811 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
812
813 #: common/simple-pwquery.c:414
814 #, fuzzy
815 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
816 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
817
818 #: common/simple-pwquery.c:577 common/simple-pwquery.c:673
819 #, fuzzy
820 msgid "canceled by user\n"
821 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
822
823 #: common/simple-pwquery.c:592 common/simple-pwquery.c:679
824 #, fuzzy
825 msgid "problem with the agent\n"
826 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
827
828 #: common/sysutils.c:105
829 #, c-format
830 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
831 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
832
833 #: common/sysutils.c:200
834 #, fuzzy, c-format
835 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
836 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
837
838 #: common/sysutils.c:232
839 #, fuzzy, c-format
840 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
841 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
842
843 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
844 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
845 msgid "yes"
846 msgstr "íáé|íáß"
847
848 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
849 msgid "yY"
850 msgstr "yY"
851
852 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
853 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
854 msgid "no"
855 msgstr "ü÷é|ï÷é"
856
857 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
858 msgid "nN"
859 msgstr "nN"
860
861 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
862 #: common/yesno.c:72
863 msgid "quit"
864 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
865
866 #: common/yesno.c:75
867 msgid "qQ"
868 msgstr "qQ"
869
870 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
871 #: common/yesno.c:109
872 msgid "okay|okay"
873 msgstr ""
874
875 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
876 #: common/yesno.c:111
877 msgid "cancel|cancel"
878 msgstr ""
879
880 #: common/yesno.c:112
881 msgid "oO"
882 msgstr ""
883
884 #: common/yesno.c:113
885 #, fuzzy
886 msgid "cC"
887 msgstr "c"
888
889 #: common/miscellaneous.c:77
890 #, c-format
891 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
892 msgstr ""
893
894 #: common/miscellaneous.c:80
895 #, c-format
896 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
897 msgstr ""
898
899 #: common/asshelp.c:244 tools/gpg-connect-agent.c:2101
900 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
901 msgstr ""
902
903 #: common/asshelp.c:349
904 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
905 msgstr ""
906
907 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
908 #. verbatim.  It will not be printed.
909 #: common/audit.c:474
910 msgid "|audit-log-result|Good"
911 msgstr ""
912
913 #: common/audit.c:477
914 msgid "|audit-log-result|Bad"
915 msgstr ""
916
917 #: common/audit.c:479
918 msgid "|audit-log-result|Not supported"
919 msgstr ""
920
921 #: common/audit.c:481
922 #, fuzzy
923 msgid "|audit-log-result|No certificate"
924 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
925
926 #: common/audit.c:483
927 msgid "|audit-log-result|Error"
928 msgstr ""
929
930 #: common/audit.c:716
931 #, fuzzy
932 msgid "Certificate chain available"
933 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
934
935 #: common/audit.c:723
936 #, fuzzy
937 msgid "root certificate missing"
938 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
939
940 #: common/audit.c:749
941 msgid "Data encryption succeeded"
942 msgstr ""
943
944 #: common/audit.c:754 common/audit.c:815 common/audit.c:835 common/audit.c:859
945 #, fuzzy
946 msgid "Data available"
947 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
948
949 #: common/audit.c:757
950 #, fuzzy
951 msgid "Session key created"
952 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
953
954 #: common/audit.c:762
955 #, fuzzy, c-format
956 msgid "algorithm: %s"
957 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
958
959 #: common/audit.c:764 common/audit.c:766
960 #, fuzzy, c-format
961 msgid "unsupported algorithm: %s"
962 msgstr ""
963 "\n"
964 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
965
966 #: common/audit.c:768
967 #, fuzzy
968 msgid "seems to be not encrypted"
969 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
970
971 #: common/audit.c:774
972 msgid "Number of recipients"
973 msgstr ""
974
975 #: common/audit.c:782
976 #, c-format
977 msgid "Recipient %d"
978 msgstr ""
979
980 #: common/audit.c:810
981 msgid "Data signing succeeded"
982 msgstr ""
983
984 #: common/audit.c:830
985 msgid "Data decryption succeeded"
986 msgstr ""
987
988 #: common/audit.c:855
989 #, fuzzy
990 msgid "Data verification succeeded"
991 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
992
993 #: common/audit.c:864
994 #, fuzzy
995 msgid "Signature available"
996 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
997
998 #: common/audit.c:869
999 #, fuzzy
1000 msgid "Parsing signature succeeded"
1001 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
1002
1003 #: common/audit.c:874
1004 #, fuzzy, c-format
1005 msgid "Bad hash algorithm: %s"
1006 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1007
1008 #: common/audit.c:889
1009 #, fuzzy, c-format
1010 msgid "Signature %d"
1011 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1012
1013 #: common/audit.c:905
1014 #, fuzzy
1015 msgid "Certificate chain valid"
1016 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
1017
1018 #: common/audit.c:916
1019 #, fuzzy
1020 msgid "Root certificate trustworthy"
1021 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1022
1023 #: common/audit.c:926
1024 #, fuzzy
1025 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
1026 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1027
1028 #: common/audit.c:943
1029 #, fuzzy
1030 msgid "Included certificates"
1031 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
1032
1033 #: common/audit.c:1002
1034 msgid "No audit log entries."
1035 msgstr ""
1036
1037 #: common/audit.c:1051
1038 #, fuzzy
1039 msgid "Unknown operation"
1040 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
1041
1042 #: common/audit.c:1069
1043 msgid "Gpg-Agent usable"
1044 msgstr ""
1045
1046 #: common/audit.c:1079
1047 msgid "Dirmngr usable"
1048 msgstr ""
1049
1050 #: common/audit.c:1115
1051 #, fuzzy, c-format
1052 msgid "No help available for `%s'."
1053 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1054
1055 #: common/helpfile.c:80
1056 #, fuzzy
1057 msgid "ignoring garbage line"
1058 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1059
1060 #: g10/armor.c:379
1061 #, c-format
1062 msgid "armor: %s\n"
1063 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1064
1065 #: g10/armor.c:418
1066 msgid "invalid armor header: "
1067 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1068
1069 #: g10/armor.c:429
1070 msgid "armor header: "
1071 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1072
1073 #: g10/armor.c:442
1074 msgid "invalid clearsig header\n"
1075 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1076
1077 #: g10/armor.c:455
1078 #, fuzzy
1079 msgid "unknown armor header: "
1080 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1081
1082 #: g10/armor.c:508
1083 msgid "nested clear text signatures\n"
1084 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1085
1086 #: g10/armor.c:643
1087 #, fuzzy
1088 msgid "unexpected armor: "
1089 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1090
1091 #: g10/armor.c:655
1092 msgid "invalid dash escaped line: "
1093 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1094
1095 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1096 #, fuzzy, c-format
1097 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1098 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1099
1100 #: g10/armor.c:852
1101 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1102 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1103
1104 #: g10/armor.c:886
1105 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1106 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1107
1108 #: g10/armor.c:894
1109 msgid "malformed CRC\n"
1110 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1111
1112 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1113 #, fuzzy, c-format
1114 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1115 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1116
1117 #: g10/armor.c:918
1118 #, fuzzy
1119 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1120 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1121
1122 #: g10/armor.c:922
1123 msgid "error in trailer line\n"
1124 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1125
1126 #: g10/armor.c:1233
1127 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1128 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1129
1130 #: g10/armor.c:1238
1131 #, c-format
1132 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1133 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1134
1135 #: g10/armor.c:1242
1136 msgid ""
1137 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1138 msgstr ""
1139 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1140 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1141
1142 #: g10/build-packet.c:976
1143 msgid ""
1144 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1145 "an '='\n"
1146 msgstr ""
1147 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1148 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1149
1150 #: g10/build-packet.c:988
1151 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1152 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1153
1154 #: g10/build-packet.c:994
1155 #, fuzzy
1156 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1157 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1158
1159 #: g10/build-packet.c:1012
1160 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1161 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1162
1163 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1164 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1165 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1166
1167 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1168 msgid "not human readable"
1169 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1170
1171 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:358
1172 #, fuzzy, c-format
1173 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1174 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1175
1176 #: g10/card-util.c:67
1177 #, c-format
1178 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1179 msgstr ""
1180
1181 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1512 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1549
1182 #: g10/keygen.c:2934 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1183 #, fuzzy
1184 msgid "can't do this in batch mode\n"
1185 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1186
1187 #: g10/card-util.c:83
1188 #, fuzzy
1189 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1190 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1191
1192 #: g10/card-util.c:85 scd/app-openpgp.c:1875
1193 #, fuzzy
1194 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1195 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1196
1197 #: g10/card-util.c:122 g10/card-util.c:1242 g10/card-util.c:1321
1198 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1598
1199 #: g10/keygen.c:1665 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1200 msgid "Your selection? "
1201 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1202
1203 #: g10/card-util.c:256 g10/card-util.c:306
1204 msgid "[not set]"
1205 msgstr ""
1206
1207 #: g10/card-util.c:492
1208 #, fuzzy
1209 msgid "male"
1210 msgstr "enable"
1211
1212 #: g10/card-util.c:493
1213 #, fuzzy
1214 msgid "female"
1215 msgstr "enable"
1216
1217 #: g10/card-util.c:493
1218 #, fuzzy
1219 msgid "unspecified"
1220 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1221
1222 #: g10/card-util.c:520
1223 #, fuzzy
1224 msgid "not forced"
1225 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1226
1227 #: g10/card-util.c:520
1228 msgid "forced"
1229 msgstr ""
1230
1231 #: g10/card-util.c:601
1232 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1233 msgstr ""
1234
1235 #: g10/card-util.c:603
1236 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1237 msgstr ""
1238
1239 #: g10/card-util.c:605
1240 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1241 msgstr ""
1242
1243 #: g10/card-util.c:622
1244 msgid "Cardholder's surname: "
1245 msgstr ""
1246
1247 #: g10/card-util.c:624
1248 msgid "Cardholder's given name: "
1249 msgstr ""
1250
1251 #: g10/card-util.c:642
1252 #, c-format
1253 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1254 msgstr ""
1255
1256 #: g10/card-util.c:663
1257 #, fuzzy
1258 msgid "URL to retrieve public key: "
1259 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1260
1261 #: g10/card-util.c:671
1262 #, c-format
1263 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1264 msgstr ""
1265
1266 #: g10/card-util.c:767 tools/no-libgcrypt.c:30
1267 #, fuzzy, c-format
1268 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1269 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1270
1271 #: g10/card-util.c:779 g10/import.c:283
1272 #, c-format
1273 msgid "error reading `%s': %s\n"
1274 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1275
1276 #: g10/card-util.c:806
1277 msgid "Login data (account name): "
1278 msgstr ""
1279
1280 #: g10/card-util.c:816
1281 #, c-format
1282 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1283 msgstr ""
1284
1285 #: g10/card-util.c:851
1286 msgid "Private DO data: "
1287 msgstr ""
1288
1289 #: g10/card-util.c:861
1290 #, c-format
1291 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1292 msgstr ""
1293
1294 #: g10/card-util.c:911
1295 #, fuzzy
1296 msgid "Language preferences: "
1297 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1298
1299 #: g10/card-util.c:919
1300 #, fuzzy
1301 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1302 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1303
1304 #: g10/card-util.c:928
1305 #, fuzzy
1306 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1307 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1308
1309 #: g10/card-util.c:949
1310 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1311 msgstr ""
1312
1313 #: g10/card-util.c:963
1314 #, fuzzy
1315 msgid "Error: invalid response.\n"
1316 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1317
1318 #: g10/card-util.c:984
1319 #, fuzzy
1320 msgid "CA fingerprint: "
1321 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1322
1323 #: g10/card-util.c:1007
1324 #, fuzzy
1325 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1326 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1327
1328 #: g10/card-util.c:1055
1329 #, fuzzy, c-format
1330 msgid "key operation not possible: %s\n"
1331 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1332
1333 #: g10/card-util.c:1056
1334 #, fuzzy
1335 msgid "not an OpenPGP card"
1336 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1337
1338 #: g10/card-util.c:1065
1339 #, fuzzy, c-format
1340 msgid "error getting current key info: %s\n"
1341 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1342
1343 #: g10/card-util.c:1149
1344 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1345 msgstr ""
1346
1347 #: g10/card-util.c:1169 g10/card-util.c:1178
1348 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1349 msgstr ""
1350
1351 #: g10/card-util.c:1190
1352 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1353 msgstr ""
1354
1355 #: g10/card-util.c:1199
1356 #, c-format
1357 msgid ""
1358 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1359 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1360 "You should change them using the command --change-pin\n"
1361 msgstr ""
1362
1363 #: g10/card-util.c:1233
1364 #, fuzzy
1365 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1366 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1367
1368 #: g10/card-util.c:1235 g10/card-util.c:1312
1369 #, fuzzy
1370 msgid "   (1) Signature key\n"
1371 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1372
1373 #: g10/card-util.c:1236 g10/card-util.c:1314
1374 #, fuzzy
1375 msgid "   (2) Encryption key\n"
1376 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1377
1378 #: g10/card-util.c:1237 g10/card-util.c:1316
1379 msgid "   (3) Authentication key\n"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: g10/card-util.c:1253 g10/card-util.c:1332 g10/keyedit.c:945
1383 #: g10/keygen.c:1602 g10/keygen.c:1630 g10/keygen.c:1704 g10/revoke.c:685
1384 msgid "Invalid selection.\n"
1385 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1386
1387 #: g10/card-util.c:1309
1388 #, fuzzy
1389 msgid "Please select where to store the key:\n"
1390 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1391
1392 #: g10/card-util.c:1344
1393 #, fuzzy
1394 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1395 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
1396
1397 #: g10/card-util.c:1349
1398 #, fuzzy
1399 msgid "secret parts of key are not available\n"
1400 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
1401
1402 #: g10/card-util.c:1354
1403 #, fuzzy
1404 msgid "secret key already stored on a card\n"
1405 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1406
1407 #: g10/card-util.c:1423 g10/keyedit.c:1380
1408 msgid "quit this menu"
1409 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1410
1411 #: g10/card-util.c:1425
1412 #, fuzzy
1413 msgid "show admin commands"
1414 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1415
1416 #: g10/card-util.c:1426 g10/keyedit.c:1383
1417 msgid "show this help"
1418 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1419
1420 #: g10/card-util.c:1428
1421 #, fuzzy
1422 msgid "list all available data"
1423 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1424
1425 #: g10/card-util.c:1431
1426 msgid "change card holder's name"
1427 msgstr ""
1428
1429 #: g10/card-util.c:1432
1430 msgid "change URL to retrieve key"
1431 msgstr ""
1432
1433 #: g10/card-util.c:1433
1434 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1435 msgstr ""
1436
1437 #: g10/card-util.c:1434
1438 #, fuzzy
1439 msgid "change the login name"
1440 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1441
1442 #: g10/card-util.c:1435
1443 #, fuzzy
1444 msgid "change the language preferences"
1445 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1446
1447 #: g10/card-util.c:1436
1448 msgid "change card holder's sex"
1449 msgstr ""
1450
1451 #: g10/card-util.c:1437
1452 #, fuzzy
1453 msgid "change a CA fingerprint"
1454 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1455
1456 #: g10/card-util.c:1438
1457 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1458 msgstr ""
1459
1460 #: g10/card-util.c:1439
1461 #, fuzzy
1462 msgid "generate new keys"
1463 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1464
1465 #: g10/card-util.c:1440
1466 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1467 msgstr ""
1468
1469 #: g10/card-util.c:1441
1470 msgid "verify the PIN and list all data"
1471 msgstr ""
1472
1473 #: g10/card-util.c:1442
1474 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1475 msgstr ""
1476
1477 #: g10/card-util.c:1564 g10/keyedit.c:1654
1478 msgid "Command> "
1479 msgstr "ÅíôïëÞ> "
1480
1481 #: g10/card-util.c:1607
1482 #, fuzzy
1483 msgid "Admin-only command\n"
1484 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1485
1486 #: g10/card-util.c:1638
1487 #, fuzzy
1488 msgid "Admin commands are allowed\n"
1489 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1490
1491 #: g10/card-util.c:1640
1492 #, fuzzy
1493 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1494 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1495
1496 #: g10/card-util.c:1726 g10/keyedit.c:2277
1497 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1498 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1499
1500 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1501 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1502 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1503
1504 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3969 g10/keyring.c:380 g10/keyring.c:667
1505 #, c-format
1506 msgid "can't open `%s'\n"
1507 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1508
1509 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3435 g10/keyserver.c:1729
1510 #: g10/revoke.c:226
1511 #, fuzzy, c-format
1512 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1513 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1514
1515 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2417 g10/keyserver.c:1743
1516 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1517 #, c-format
1518 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1519 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1520
1521 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1522 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1523 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1524
1525 #: g10/delkey.c:133
1526 #, fuzzy
1527 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1528 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1529
1530 #: g10/delkey.c:145
1531 #, fuzzy
1532 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1533 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1534
1535 #: g10/delkey.c:153
1536 #, fuzzy
1537 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1538 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1539
1540 #: g10/delkey.c:163
1541 #, c-format
1542 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1543 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1544
1545 #: g10/delkey.c:173
1546 msgid "ownertrust information cleared\n"
1547 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1548
1549 #: g10/delkey.c:204
1550 #, c-format
1551 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1552 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1553
1554 #: g10/delkey.c:206
1555 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1556 msgstr ""
1557 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1558
1559 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1266
1560 #, c-format
1561 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1562 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1563
1564 #: g10/encode.c:232
1565 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1566 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1567
1568 #: g10/encode.c:246
1569 #, c-format
1570 msgid "using cipher %s\n"
1571 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1572
1573 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1574 #, c-format
1575 msgid "`%s' already compressed\n"
1576 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1577
1578 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:561
1579 #, c-format
1580 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1581 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1582
1583 #: g10/encode.c:485
1584 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1585 msgstr ""
1586 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
1587 "pgp2\n"
1588
1589 #: g10/encode.c:510
1590 #, c-format
1591 msgid "reading from `%s'\n"
1592 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1593
1594 #: g10/encode.c:541
1595 msgid ""
1596 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1597 msgstr ""
1598 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
1599 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
1600
1601 #: g10/encode.c:559
1602 #, fuzzy, c-format
1603 msgid ""
1604 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1605 msgstr ""
1606 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1607 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1608
1609 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:936
1610 #, fuzzy, c-format
1611 msgid ""
1612 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1613 "preferences\n"
1614 msgstr ""
1615 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1616 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1617
1618 #: g10/encode.c:751
1619 #, c-format
1620 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1621 msgstr ""
1622 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1623 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1624
1625 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:862
1626 #, c-format
1627 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1628 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1629
1630 #: g10/encode.c:848
1631 #, c-format
1632 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1633 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1634
1635 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1636 #, c-format
1637 msgid "%s encrypted data\n"
1638 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1639
1640 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1641 #, c-format
1642 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1643 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1644
1645 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1646 msgid ""
1647 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1648 msgstr ""
1649 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1650 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1651
1652 #: g10/encr-data.c:145
1653 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1654 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1655
1656 #: g10/exec.c:49
1657 msgid "no remote program execution supported\n"
1658 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1659
1660 #: g10/exec.c:313
1661 msgid ""
1662 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1663 msgstr ""
1664 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1665 "áñ÷åßïõ\n"
1666
1667 #: g10/exec.c:343
1668 #, fuzzy
1669 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1670 msgstr ""
1671 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1672
1673 #: g10/exec.c:421
1674 #, fuzzy, c-format
1675 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1676 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1677
1678 #: g10/exec.c:424
1679 #, fuzzy, c-format
1680 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1681 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1682
1683 #: g10/exec.c:509
1684 #, c-format
1685 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1686 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1687
1688 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1689 msgid "unnatural exit of external program\n"
1690 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1691
1692 #: g10/exec.c:535
1693 msgid "unable to execute external program\n"
1694 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1695
1696 #: g10/exec.c:552
1697 #, c-format
1698 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1699 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1700
1701 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1702 #, c-format
1703 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1704 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1705
1706 #: g10/exec.c:609
1707 #, c-format
1708 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1709 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1710
1711 #: g10/export.c:61
1712 #, fuzzy
1713 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1714 msgstr ""
1715 "\n"
1716 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1717 "\n"
1718
1719 #: g10/export.c:63
1720 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1721 msgstr ""
1722
1723 #: g10/export.c:65
1724 #, fuzzy
1725 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1726 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1727
1728 #: g10/export.c:67
1729 #, fuzzy
1730 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1731 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
1732
1733 #: g10/export.c:69
1734 #, fuzzy
1735 msgid "remove unusable parts from key during export"
1736 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1737
1738 #: g10/export.c:71
1739 msgid "remove as much as possible from key during export"
1740 msgstr ""
1741
1742 #: g10/export.c:73
1743 msgid "export keys in an S-expression based format"
1744 msgstr ""
1745
1746 #: g10/export.c:338
1747 #, fuzzy
1748 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1749 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1750
1751 #: g10/export.c:367
1752 #, fuzzy, c-format
1753 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1754 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1755
1756 #: g10/export.c:375
1757 #, fuzzy, c-format
1758 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1759 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1760
1761 #: g10/export.c:386
1762 #, fuzzy, c-format
1763 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1764 msgstr ""
1765 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1766
1767 #: g10/export.c:537
1768 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1769 msgstr ""
1770
1771 #: g10/export.c:560
1772 #, fuzzy, c-format
1773 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1774 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1775
1776 #: g10/export.c:584
1777 #, fuzzy, c-format
1778 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1779 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1780
1781 #: g10/export.c:633
1782 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1783 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1784
1785 #: g10/getkey.c:152
1786 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1787 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1788
1789 #: g10/getkey.c:175
1790 #, fuzzy
1791 msgid "[User ID not found]"
1792 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1793
1794 #: g10/getkey.c:1113
1795 #, c-format
1796 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1797 msgstr ""
1798
1799 #: g10/getkey.c:1118
1800 #, fuzzy, c-format
1801 msgid "error retrieving `%s' via %s: %s\n"
1802 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1803
1804 #: g10/getkey.c:1120
1805 #, fuzzy
1806 msgid "No fingerprint"
1807 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1808
1809 #: g10/getkey.c:1930
1810 #, fuzzy, c-format
1811 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1812 msgstr ""
1813 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1814
1815 #: g10/getkey.c:2533 g10/keyedit.c:3760
1816 #, fuzzy, c-format
1817 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1818 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1819
1820 #: g10/getkey.c:2769
1821 #, fuzzy, c-format
1822 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1823 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1824
1825 #: g10/getkey.c:2816
1826 #, fuzzy, c-format
1827 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1828 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1829
1830 #: g10/gpg.c:370 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:185 tools/gpgconf.c:59
1831 msgid ""
1832 "@Commands:\n"
1833 " "
1834 msgstr ""
1835 "@ÅíôïëÝò:\n"
1836 " "
1837
1838 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:187
1839 #, fuzzy
1840 msgid "make a signature"
1841 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1842
1843 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:188
1844 #, fuzzy
1845 msgid "make a clear text signature"
1846 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1847
1848 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:189
1849 msgid "make a detached signature"
1850 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1851
1852 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:190
1853 msgid "encrypt data"
1854 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1855
1856 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:191
1857 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1858 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1859
1860 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:192
1861 msgid "decrypt data (default)"
1862 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1863
1864 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:193
1865 msgid "verify a signature"
1866 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1867
1868 #: g10/gpg.c:383 sm/gpgsm.c:195
1869 msgid "list keys"
1870 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1871
1872 #: g10/gpg.c:385
1873 msgid "list keys and signatures"
1874 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1875
1876 #: g10/gpg.c:386
1877 #, fuzzy
1878 msgid "list and check key signatures"
1879 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1880
1881 #: g10/gpg.c:387 sm/gpgsm.c:200
1882 msgid "list keys and fingerprints"
1883 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1884
1885 #: g10/gpg.c:388 sm/gpgsm.c:198
1886 msgid "list secret keys"
1887 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1888
1889 #: g10/gpg.c:389
1890 msgid "generate a new key pair"
1891 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1892
1893 #: g10/gpg.c:391 sm/gpgsm.c:203
1894 msgid "remove keys from the public keyring"
1895 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1896
1897 #: g10/gpg.c:393
1898 msgid "remove keys from the secret keyring"
1899 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1900
1901 #: g10/gpg.c:394
1902 msgid "sign a key"
1903 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1904
1905 #: g10/gpg.c:395
1906 msgid "sign a key locally"
1907 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1908
1909 #: g10/gpg.c:396
1910 msgid "sign or edit a key"
1911 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1912
1913 #: g10/gpg.c:397
1914 msgid "generate a revocation certificate"
1915 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1916
1917 #: g10/gpg.c:399
1918 msgid "export keys"
1919 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1920
1921 #: g10/gpg.c:400 sm/gpgsm.c:204
1922 msgid "export keys to a key server"
1923 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1924
1925 #: g10/gpg.c:401 sm/gpgsm.c:205
1926 msgid "import keys from a key server"
1927 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1928
1929 #: g10/gpg.c:403
1930 msgid "search for keys on a key server"
1931 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1932
1933 #: g10/gpg.c:405
1934 msgid "update all keys from a keyserver"
1935 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1936
1937 #: g10/gpg.c:410
1938 msgid "import/merge keys"
1939 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1940
1941 #: g10/gpg.c:413
1942 msgid "print the card status"
1943 msgstr ""
1944
1945 #: g10/gpg.c:414
1946 msgid "change data on a card"
1947 msgstr ""
1948
1949 #: g10/gpg.c:415
1950 msgid "change a card's PIN"
1951 msgstr ""
1952
1953 #: g10/gpg.c:424
1954 msgid "update the trust database"
1955 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1956
1957 #: g10/gpg.c:431
1958 #, fuzzy
1959 msgid "print message digests"
1960 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1961
1962 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:210
1963 msgid "run in server mode"
1964 msgstr ""
1965
1966 #: g10/gpg.c:436 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:226
1967 #: tools/gpg-connect-agent.c:67 tools/gpgconf.c:76 tools/symcryptrun.c:157
1968 msgid ""
1969 "@\n"
1970 "Options:\n"
1971 " "
1972 msgstr ""
1973 "@\n"
1974 "ÅðéëïãÝò:\n"
1975 " "
1976
1977 #: g10/gpg.c:438 sm/gpgsm.c:228
1978 msgid "create ascii armored output"
1979 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1980
1981 #: g10/gpg.c:441 sm/gpgsm.c:241
1982 #, fuzzy
1983 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1984 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1985
1986 #: g10/gpg.c:454 sm/gpgsm.c:278
1987 #, fuzzy
1988 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1989 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1990
1991 #: g10/gpg.c:457
1992 #, fuzzy
1993 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1994 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1995
1996 #: g10/gpg.c:463
1997 msgid "use canonical text mode"
1998 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1999
2000 #: g10/gpg.c:480 sm/gpgsm.c:280
2001 #, fuzzy
2002 msgid "|FILE|write output to FILE"
2003 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
2004
2005 #: g10/gpg.c:496 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:291 tools/gpgconf.c:81
2006 msgid "do not make any changes"
2007 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
2008
2009 #: g10/gpg.c:497
2010 msgid "prompt before overwriting"
2011 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
2012
2013 #: g10/gpg.c:549
2014 msgid "use strict OpenPGP behavior"
2015 msgstr ""
2016
2017 #: g10/gpg.c:580 sm/gpgsm.c:335
2018 msgid ""
2019 "@\n"
2020 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
2021 msgstr ""
2022 "@\n"
2023 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
2024
2025 #: g10/gpg.c:583 sm/gpgsm.c:338
2026 msgid ""
2027 "@\n"
2028 "Examples:\n"
2029 "\n"
2030 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
2031 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
2032 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
2033 " --list-keys [names]        show keys\n"
2034 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
2035 msgstr ""
2036 "@\n"
2037 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
2038 "\n"
2039 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
2040 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2041 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
2042 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
2043 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
2044
2045 #: g10/gpg.c:808 g10/gpgv.c:114
2046 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
2047 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
2048
2049 #: g10/gpg.c:831
2050 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
2051 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2052
2053 #: g10/gpg.c:834
2054 msgid ""
2055 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2056 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
2057 "default operation depends on the input data\n"
2058 msgstr ""
2059 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2060 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
2061 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
2062
2063 #: g10/gpg.c:845 sm/gpgsm.c:537
2064 msgid ""
2065 "\n"
2066 "Supported algorithms:\n"
2067 msgstr ""
2068 "\n"
2069 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
2070
2071 #: g10/gpg.c:848
2072 msgid "Pubkey: "
2073 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
2074
2075 #: g10/gpg.c:855 g10/keyedit.c:2343
2076 msgid "Cipher: "
2077 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
2078
2079 #: g10/gpg.c:862
2080 msgid "Hash: "
2081 msgstr "Hash: "
2082
2083 #: g10/gpg.c:869 g10/keyedit.c:2388
2084 msgid "Compression: "
2085 msgstr "Óõìðßåóç: "
2086
2087 #: g10/gpg.c:939
2088 msgid "usage: gpg [options] "
2089 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
2090
2091 #: g10/gpg.c:1115 sm/gpgsm.c:676
2092 msgid "conflicting commands\n"
2093 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
2094
2095 #: g10/gpg.c:1133
2096 #, fuzzy, c-format
2097 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
2098 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2099
2100 #: g10/gpg.c:1330
2101 #, fuzzy, c-format
2102 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
2103 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2104
2105 #: g10/gpg.c:1333
2106 #, fuzzy, c-format
2107 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
2108 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2109
2110 #: g10/gpg.c:1336
2111 #, fuzzy, c-format
2112 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
2113 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2114
2115 #: g10/gpg.c:1342
2116 #, fuzzy, c-format
2117 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
2118 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2119
2120 #: g10/gpg.c:1345
2121 #, fuzzy, c-format
2122 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
2123 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2124
2125 #: g10/gpg.c:1348
2126 #, fuzzy, c-format
2127 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
2128 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2129
2130 #: g10/gpg.c:1354
2131 #, fuzzy, c-format
2132 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
2133 msgstr ""
2134 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2135
2136 #: g10/gpg.c:1357
2137 #, fuzzy, c-format
2138 msgid ""
2139 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2140 msgstr ""
2141 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2142
2143 #: g10/gpg.c:1360
2144 #, fuzzy, c-format
2145 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2146 msgstr ""
2147 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2148
2149 #: g10/gpg.c:1366
2150 #, fuzzy, c-format
2151 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2152 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2153
2154 #: g10/gpg.c:1369
2155 #, fuzzy, c-format
2156 msgid ""
2157 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2158 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2159
2160 #: g10/gpg.c:1372
2161 #, fuzzy, c-format
2162 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2163 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2164
2165 #: g10/gpg.c:1551
2166 #, fuzzy, c-format
2167 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2168 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2169
2170 #: g10/gpg.c:1651
2171 msgid "display photo IDs during key listings"
2172 msgstr ""
2173
2174 #: g10/gpg.c:1653
2175 msgid "show policy URLs during signature listings"
2176 msgstr ""
2177
2178 #: g10/gpg.c:1655
2179 #, fuzzy
2180 msgid "show all notations during signature listings"
2181 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2182
2183 #: g10/gpg.c:1657
2184 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2185 msgstr ""
2186
2187 #: g10/gpg.c:1661
2188 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2189 msgstr ""
2190
2191 #: g10/gpg.c:1663
2192 #, fuzzy
2193 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2194 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2195
2196 #: g10/gpg.c:1665
2197 msgid "show user ID validity during key listings"
2198 msgstr ""
2199
2200 #: g10/gpg.c:1667
2201 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2202 msgstr ""
2203
2204 #: g10/gpg.c:1669
2205 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2206 msgstr ""
2207
2208 #: g10/gpg.c:1671
2209 #, fuzzy
2210 msgid "show the keyring name in key listings"
2211 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2212
2213 #: g10/gpg.c:1673
2214 #, fuzzy
2215 msgid "show expiration dates during signature listings"
2216 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2217
2218 #: g10/gpg.c:1834
2219 #, c-format
2220 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2221 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2222
2223 #: g10/gpg.c:1926
2224 #, c-format
2225 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2226 msgstr ""
2227
2228 #: g10/gpg.c:2309 g10/gpg.c:2995 g10/gpg.c:3007
2229 #, c-format
2230 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2231 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2232
2233 #: g10/gpg.c:2490 g10/gpg.c:2502
2234 #, fuzzy, c-format
2235 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2236 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2237
2238 #: g10/gpg.c:2584
2239 #, fuzzy, c-format
2240 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2241 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2242
2243 #: g10/gpg.c:2607 g10/gpg.c:2802 g10/keyedit.c:4118
2244 #, fuzzy
2245 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2246 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2247
2248 #: g10/gpg.c:2619
2249 #, fuzzy, c-format
2250 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2251 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2252
2253 #: g10/gpg.c:2622
2254 #, fuzzy
2255 msgid "invalid keyserver options\n"
2256 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2257
2258 #: g10/gpg.c:2629
2259 #, c-format
2260 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2261 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2262
2263 #: g10/gpg.c:2632
2264 msgid "invalid import options\n"
2265 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2266
2267 #: g10/gpg.c:2639
2268 #, c-format
2269 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2270 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2271
2272 #: g10/gpg.c:2642
2273 msgid "invalid export options\n"
2274 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2275
2276 #: g10/gpg.c:2649
2277 #, fuzzy, c-format
2278 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2279 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2280
2281 #: g10/gpg.c:2652
2282 #, fuzzy
2283 msgid "invalid list options\n"
2284 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2285
2286 #: g10/gpg.c:2660
2287 msgid "display photo IDs during signature verification"
2288 msgstr ""
2289
2290 #: g10/gpg.c:2662
2291 msgid "show policy URLs during signature verification"
2292 msgstr ""
2293
2294 #: g10/gpg.c:2664
2295 #, fuzzy
2296 msgid "show all notations during signature verification"
2297 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2298
2299 #: g10/gpg.c:2666
2300 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2301 msgstr ""
2302
2303 #: g10/gpg.c:2670
2304 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2305 msgstr ""
2306
2307 #: g10/gpg.c:2672
2308 #, fuzzy
2309 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2310 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2311
2312 #: g10/gpg.c:2674
2313 #, fuzzy
2314 msgid "show user ID validity during signature verification"
2315 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2316
2317 #: g10/gpg.c:2676
2318 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2319 msgstr ""
2320
2321 #: g10/gpg.c:2678
2322 #, fuzzy
2323 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2324 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2325
2326 #: g10/gpg.c:2680
2327 msgid "validate signatures with PKA data"
2328 msgstr ""
2329
2330 #: g10/gpg.c:2682
2331 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2332 msgstr ""
2333
2334 #: g10/gpg.c:2689
2335 #, fuzzy, c-format
2336 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2337 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2338
2339 #: g10/gpg.c:2692
2340 #, fuzzy
2341 msgid "invalid verify options\n"
2342 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2343
2344 #: g10/gpg.c:2699
2345 #, c-format
2346 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2347 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2348
2349 #: g10/gpg.c:2874
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2352 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2353
2354 #: g10/gpg.c:2877
2355 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: g10/gpg.c:2984 sm/gpgsm.c:1389
2359 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2360 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2361
2362 #: g10/gpg.c:2988
2363 #, c-format
2364 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2365 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2366
2367 #: g10/gpg.c:2997
2368 #, c-format
2369 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2370 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2371
2372 #: g10/gpg.c:3000
2373 #, c-format
2374 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2375 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2376
2377 #: g10/gpg.c:3015
2378 #, fuzzy, c-format
2379 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2380 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2381
2382 #: g10/gpg.c:3029
2383 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2384 msgstr ""
2385 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
2386
2387 #: g10/gpg.c:3035
2388 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2389 msgstr ""
2390 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
2391 "êáôÜóôáóç\n"
2392
2393 #: g10/gpg.c:3041
2394 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2395 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
2396
2397 #: g10/gpg.c:3054
2398 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2399 msgstr ""
2400 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
2401
2402 #: g10/gpg.c:3120 g10/gpg.c:3144 sm/gpgsm.c:1461
2403 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2404 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2405
2406 #: g10/gpg.c:3126 g10/gpg.c:3150 sm/gpgsm.c:1469 sm/gpgsm.c:1475
2407 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2408 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2409
2410 #: g10/gpg.c:3132
2411 #, fuzzy
2412 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2413 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2414
2415 #: g10/gpg.c:3138
2416 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2417 msgstr ""
2418 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2419 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2420
2421 #: g10/gpg.c:3153
2422 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2423 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2424
2425 #: g10/gpg.c:3155
2426 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2427 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2428
2429 #: g10/gpg.c:3157
2430 #, fuzzy
2431 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2432 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2433
2434 #: g10/gpg.c:3159
2435 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2436 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2437
2438 #: g10/gpg.c:3161
2439 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2440 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2441
2442 #: g10/gpg.c:3164
2443 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2444 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2445
2446 #: g10/gpg.c:3168
2447 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2448 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2449
2450 #: g10/gpg.c:3175
2451 msgid "invalid default preferences\n"
2452 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2453
2454 #: g10/gpg.c:3184
2455 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2456 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2457
2458 #: g10/gpg.c:3188
2459 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2460 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2461
2462 #: g10/gpg.c:3192
2463 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2464 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2465
2466 #: g10/gpg.c:3225
2467 #, c-format
2468 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2469 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2470
2471 #: g10/gpg.c:3272
2472 #, fuzzy, c-format
2473 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2474 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2475
2476 #: g10/gpg.c:3277
2477 #, fuzzy, c-format
2478 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2479 msgstr ""
2480 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2481
2482 #: g10/gpg.c:3282
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2485 msgstr ""
2486 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2487
2488 #: g10/gpg.c:3365
2489 #, c-format
2490 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2491 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2492
2493 #: g10/gpg.c:3376
2494 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2495 msgstr ""
2496 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2497 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2498
2499 #: g10/gpg.c:3397
2500 msgid "--store [filename]"
2501 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2502
2503 #: g10/gpg.c:3404
2504 msgid "--symmetric [filename]"
2505 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2506
2507 #: g10/gpg.c:3406
2508 #, fuzzy, c-format
2509 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2510 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2511
2512 #: g10/gpg.c:3416
2513 msgid "--encrypt [filename]"
2514 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2515
2516 #: g10/gpg.c:3429
2517 #, fuzzy
2518 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2519 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2520
2521 #: g10/gpg.c:3431
2522 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2523 msgstr ""
2524
2525 #: g10/gpg.c:3434
2526 #, fuzzy, c-format
2527 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2528 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2529
2530 #: g10/gpg.c:3452
2531 msgid "--sign [filename]"
2532 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2533
2534 #: g10/gpg.c:3465
2535 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2536 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2537
2538 #: g10/gpg.c:3480
2539 #, fuzzy
2540 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2541 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2542
2543 #: g10/gpg.c:3482
2544 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2545 msgstr ""
2546
2547 #: g10/gpg.c:3485
2548 #, fuzzy, c-format
2549 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2550 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2551
2552 #: g10/gpg.c:3505
2553 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2554 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2555
2556 #: g10/gpg.c:3514
2557 msgid "--clearsign [filename]"
2558 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2559
2560 #: g10/gpg.c:3539
2561 msgid "--decrypt [filename]"
2562 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2563
2564 #: g10/gpg.c:3547
2565 msgid "--sign-key user-id"
2566 msgstr "--sign-key user-id"
2567
2568 #: g10/gpg.c:3551
2569 msgid "--lsign-key user-id"
2570 msgstr "--lsign-key user-id"
2571
2572 #: g10/gpg.c:3572
2573 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2574 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2575
2576 #: g10/gpg.c:3664
2577 #, c-format
2578 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2579 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2580
2581 #: g10/gpg.c:3666
2582 #, c-format
2583 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2584 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2585
2586 #: g10/gpg.c:3668
2587 #, c-format
2588 msgid "key export failed: %s\n"
2589 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2590
2591 #: g10/gpg.c:3679
2592 #, c-format
2593 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2594 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2595
2596 #: g10/gpg.c:3689
2597 #, c-format
2598 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2599 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2600
2601 #: g10/gpg.c:3740
2602 #, c-format
2603 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2604 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2605
2606 #: g10/gpg.c:3748
2607 #, c-format
2608 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2609 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2610
2611 #: g10/gpg.c:3838
2612 #, c-format
2613 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2614 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2615
2616 #: g10/gpg.c:3955
2617 msgid "[filename]"
2618 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2619
2620 #: g10/gpg.c:3959
2621 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2622 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2623
2624 #: g10/gpg.c:4273
2625 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2626 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2627
2628 #: g10/gpg.c:4275
2629 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2630 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2631
2632 #: g10/gpg.c:4308
2633 #, fuzzy
2634 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2635 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2636
2637 #: g10/gpgv.c:74
2638 #, fuzzy
2639 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2640 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2641
2642 #: g10/gpgv.c:76
2643 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2644 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2645
2646 #: g10/gpgv.c:78 sm/gpgsm.c:325
2647 msgid "|FD|write status info to this FD"
2648 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2649
2650 #: g10/gpgv.c:117
2651 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2652 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2653
2654 #: g10/gpgv.c:119
2655 #, fuzzy
2656 msgid ""
2657 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2658 "Check signatures against known trusted keys\n"
2659 msgstr ""
2660 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2661 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2662
2663 #: g10/helptext.c:72
2664 msgid "No help available"
2665 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2666
2667 #: g10/helptext.c:82
2668 #, c-format
2669 msgid "No help available for `%s'"
2670 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2671
2672 #: g10/import.c:94
2673 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2674 msgstr ""
2675
2676 #: g10/import.c:96
2677 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2678 msgstr ""
2679
2680 #: g10/import.c:98
2681 #, fuzzy
2682 msgid "do not update the trustdb after import"
2683 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2684
2685 #: g10/import.c:100
2686 #, fuzzy
2687 msgid "create a public key when importing a secret key"
2688 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2689
2690 #: g10/import.c:102
2691 msgid "only accept updates to existing keys"
2692 msgstr ""
2693
2694 #: g10/import.c:104
2695 #, fuzzy
2696 msgid "remove unusable parts from key after import"
2697 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2698
2699 #: g10/import.c:106
2700 msgid "remove as much as possible from key after import"
2701 msgstr ""
2702
2703 #: g10/import.c:269
2704 #, c-format
2705 msgid "skipping block of type %d\n"
2706 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2707
2708 #: g10/import.c:278
2709 #, fuzzy, c-format
2710 msgid "%lu keys processed so far\n"
2711 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2712
2713 #: g10/import.c:295
2714 #, c-format
2715 msgid "Total number processed: %lu\n"
2716 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2717
2718 #: g10/import.c:297
2719 #, c-format
2720 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2721 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2722
2723 #: g10/import.c:300
2724 #, c-format
2725 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2726 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2727
2728 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2729 #, c-format
2730 msgid "              imported: %lu"
2731 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2732
2733 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2734 #, c-format
2735 msgid "             unchanged: %lu\n"
2736 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2737
2738 #: g10/import.c:310
2739 #, c-format
2740 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2741 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2742
2743 #: g10/import.c:312
2744 #, c-format
2745 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2746 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2747
2748 #: g10/import.c:314
2749 #, c-format
2750 msgid "        new signatures: %lu\n"
2751 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2752
2753 #: g10/import.c:316
2754 #, c-format
2755 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2756 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2757
2758 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2759 #, c-format
2760 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2761 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2762
2763 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2764 #, c-format
2765 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2766 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2767
2768 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2769 #, c-format
2770 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2771 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2772
2773 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2774 #, c-format
2775 msgid "          not imported: %lu\n"
2776 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2777
2778 #: g10/import.c:326
2779 #, fuzzy, c-format
2780 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2781 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2782
2783 #: g10/import.c:328
2784 #, fuzzy, c-format
2785 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2786 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2787
2788 #: g10/import.c:569
2789 #, c-format
2790 msgid ""
2791 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2792 "algorithms on these user IDs:\n"
2793 msgstr ""
2794
2795 #: g10/import.c:610
2796 #, c-format
2797 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2798 msgstr ""
2799
2800 #: g10/import.c:625
2801 #, fuzzy, c-format
2802 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2803 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2804
2805 #: g10/import.c:637
2806 #, c-format
2807 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2808 msgstr ""
2809
2810 #: g10/import.c:650
2811 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2812 msgstr ""
2813
2814 #: g10/import.c:652
2815 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2816 msgstr ""
2817
2818 #: g10/import.c:676
2819 #, c-format
2820 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2821 msgstr ""
2822
2823 #: g10/import.c:729 g10/import.c:1137
2824 #, fuzzy, c-format
2825 msgid "key %s: no user ID\n"
2826 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2827
2828 #: g10/import.c:758
2829 #, fuzzy, c-format
2830 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2831 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2832
2833 #: g10/import.c:773
2834 #, fuzzy, c-format
2835 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2836 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2837
2838 #: g10/import.c:779
2839 #, fuzzy, c-format
2840 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2841 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2842
2843 #: g10/import.c:781
2844 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2845 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2846
2847 #: g10/import.c:791 g10/import.c:1261
2848 #, fuzzy, c-format
2849 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2850 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2851
2852 #: g10/import.c:797
2853 #, fuzzy, c-format
2854 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2855 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2856
2857 #: g10/import.c:806
2858 #, c-format
2859 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2860 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2861
2862 #: g10/import.c:811 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:802 g10/sign.c:1111
2863 #, c-format
2864 msgid "writing to `%s'\n"
2865 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2866
2867 #: g10/import.c:815 g10/import.c:910 g10/import.c:1177 g10/import.c:1322
2868 #: g10/import.c:2431 g10/import.c:2453
2869 #, c-format
2870 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2871 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2872
2873 #: g10/import.c:834
2874 #, fuzzy, c-format
2875 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2876 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2877
2878 #: g10/import.c:858
2879 #, fuzzy, c-format
2880 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2881 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2882
2883 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1279
2884 #, fuzzy, c-format
2885 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2886 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2887
2888 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1286
2889 #, fuzzy, c-format
2890 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2891 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2892
2893 #: g10/import.c:920
2894 #, fuzzy, c-format
2895 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2896 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2897
2898 #: g10/import.c:923
2899 #, fuzzy, c-format
2900 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2901 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2902
2903 #: g10/import.c:926
2904 #, fuzzy, c-format
2905 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2906 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2907
2908 #: g10/import.c:929
2909 #, fuzzy, c-format
2910 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2911 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2912
2913 #: g10/import.c:932
2914 #, fuzzy, c-format
2915 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2916 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2917
2918 #: g10/import.c:935
2919 #, fuzzy, c-format
2920 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2921 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2922
2923 #: g10/import.c:938
2924 #, fuzzy, c-format
2925 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2926 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2927
2928 #: g10/import.c:941
2929 #, fuzzy, c-format
2930 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2931 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2932
2933 #: g10/import.c:944
2934 #, fuzzy, c-format
2935 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2936 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2937
2938 #: g10/import.c:947
2939 #, fuzzy, c-format
2940 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2941 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2942
2943 #: g10/import.c:971
2944 #, fuzzy, c-format
2945 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2946 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2947
2948 #: g10/import.c:1143
2949 #, fuzzy, c-format
2950 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2951 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2952
2953 #: g10/import.c:1154
2954 #, fuzzy
2955 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2956 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2957
2958 #: g10/import.c:1171 g10/import.c:2446
2959 #, c-format
2960 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2961 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2962
2963 #: g10/import.c:1182
2964 #, fuzzy, c-format
2965 msgid "key %s: secret key imported\n"
2966 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2967
2968 #: g10/import.c:1212
2969 #, fuzzy, c-format
2970 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2971 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2972
2973 #: g10/import.c:1222
2974 #, fuzzy, c-format
2975 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2976 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2977
2978 #: g10/import.c:1254
2979 #, fuzzy, c-format
2980 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2981 msgstr ""
2982 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2983 "áíÜêëçóçò\n"
2984
2985 #: g10/import.c:1297
2986 #, fuzzy, c-format
2987 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2988 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2989
2990 #: g10/import.c:1329
2991 #, fuzzy, c-format
2992 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2993 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2994
2995 #: g10/import.c:1398
2996 #, fuzzy, c-format
2997 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2998 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2999
3000 #: g10/import.c:1413
3001 #, fuzzy, c-format
3002 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
3003 msgstr ""
3004 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
3005 "s\"\n"
3006
3007 #: g10/import.c:1415
3008 #, fuzzy, c-format
3009 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
3010 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3011
3012 #: g10/import.c:1433
3013 #, fuzzy, c-format
3014 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
3015 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
3016
3017 #: g10/import.c:1444 g10/import.c:1494
3018 #, fuzzy, c-format
3019 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
3020 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
3021
3022 #: g10/import.c:1446
3023 #, fuzzy, c-format
3024 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
3025 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
3026
3027 #: g10/import.c:1461
3028 #, fuzzy, c-format
3029 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3030 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3031
3032 #: g10/import.c:1483
3033 #, fuzzy, c-format
3034 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3035 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
3036
3037 #: g10/import.c:1496
3038 #, fuzzy, c-format
3039 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3040 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
3041
3042 #: g10/import.c:1511
3043 #, fuzzy, c-format
3044 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3045 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
3046
3047 #: g10/import.c:1555
3048 #, fuzzy, c-format
3049 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3050 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
3051
3052 #: g10/import.c:1576
3053 #, fuzzy, c-format
3054 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3055 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
3056
3057 #: g10/import.c:1603
3058 #, fuzzy, c-format
3059 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3060 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3061
3062 #: g10/import.c:1613
3063 #, fuzzy, c-format
3064 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3065 msgstr ""
3066 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3067
3068 #: g10/import.c:1630
3069 #, fuzzy, c-format
3070 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3071 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
3072
3073 #: g10/import.c:1644
3074 #, fuzzy, c-format
3075 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3076 msgstr ""
3077 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
3078
3079 #: g10/import.c:1652
3080 #, fuzzy, c-format
3081 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3082 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
3083
3084 #: g10/import.c:1781
3085 #, fuzzy, c-format
3086 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3087 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
3088
3089 #: g10/import.c:1843
3090 #, fuzzy, c-format
3091 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3092 msgstr ""
3093 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
3094 "08lX\n"
3095
3096 #: g10/import.c:1857
3097 #, fuzzy, c-format
3098 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3099 msgstr ""
3100 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
3101 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
3102
3103 #: g10/import.c:1916
3104 #, fuzzy, c-format
3105 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3106 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
3107
3108 #: g10/import.c:1950
3109 #, fuzzy, c-format
3110 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3111 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
3112
3113 #: g10/import.c:2351
3114 #, fuzzy
3115 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3116 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
3117
3118 #: g10/import.c:2359
3119 #, fuzzy
3120 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3121 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3122
3123 #: g10/import.c:2361
3124 #, fuzzy
3125 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3126 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
3127
3128 #: g10/keydb.c:181
3129 #, c-format
3130 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3131 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3132
3133 #: g10/keydb.c:187
3134 #, c-format
3135 msgid "keyring `%s' created\n"
3136 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
3137
3138 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
3139 #, fuzzy, c-format
3140 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3141 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
3142
3143 #: g10/keydb.c:712
3144 #, c-format
3145 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3146 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:265
3149 msgid "[revocation]"
3150 msgstr "[áíÜêëçóç]"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:266
3153 msgid "[self-signature]"
3154 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:396
3157 msgid "1 bad signature\n"
3158 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:398
3161 #, c-format
3162 msgid "%d bad signatures\n"
3163 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:400
3166 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3167 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:402
3170 #, c-format
3171 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3172 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
3173
3174 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:404
3175 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3176 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
3177
3178 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:406
3179 #, c-format
3180 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3181 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
3182
3183 #: g10/keyedit.c:356
3184 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3185 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
3186
3187 #: g10/keyedit.c:358
3188 #, c-format
3189 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3190 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:262
3193 #, fuzzy
3194 msgid ""
3195 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3196 "keys\n"
3197 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3198 "etc.)\n"
3199 msgstr ""
3200 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
3201 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
3202 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
3203 "\n"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:274
3206 #, fuzzy, c-format
3207 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3208 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
3209
3210 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:276
3211 #, fuzzy, c-format
3212 msgid "  %d = I trust fully\n"
3213 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
3214
3215 #: g10/keyedit.c:438
3216 msgid ""
3217 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3218 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3219 "trust signatures on your behalf.\n"
3220 msgstr ""
3221
3222 #: g10/keyedit.c:454
3223 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3224 msgstr ""
3225
3226 #: g10/keyedit.c:598
3227 #, c-format
3228 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3229 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3230
3231 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3232 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1773
3233 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3234 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
3235
3236 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3237 #: g10/keyedit.c:1779
3238 msgid "  Unable to sign.\n"
3239 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
3240
3241 #: g10/keyedit.c:626
3242 #, c-format
3243 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3244 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
3245
3246 #: g10/keyedit.c:654
3247 #, c-format
3248 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3249 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3250
3251 #: g10/keyedit.c:682
3252 #, fuzzy, c-format
3253 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3254 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
3255
3256 #: g10/keyedit.c:684
3257 #, fuzzy
3258 msgid "Sign it? (y/N) "
3259 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3260
3261 #: g10/keyedit.c:706
3262 #, c-format
3263 msgid ""
3264 "The self-signature on \"%s\"\n"
3265 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3266 msgstr ""
3267 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
3268 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:715
3271 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3272 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
3273
3274 #: g10/keyedit.c:729
3275 #, c-format
3276 msgid ""
3277 "Your current signature on \"%s\"\n"
3278 "has expired.\n"
3279 msgstr ""
3280 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3281 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:733
3284 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3285 msgstr ""
3286 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
3287
3288 #: g10/keyedit.c:754
3289 #, c-format
3290 msgid ""
3291 "Your current signature on \"%s\"\n"
3292 "is a local signature.\n"
3293 msgstr ""
3294 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
3295 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:758
3298 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3299 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
3300
3301 #: g10/keyedit.c:779
3302 #, fuzzy, c-format
3303 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3304 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:782
3307 #, fuzzy, c-format
3308 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3309 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:787
3312 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3313 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
3314
3315 #: g10/keyedit.c:809
3316 #, fuzzy, c-format
3317 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3318 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:824
3321 msgid "This key has expired!"
3322 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:842
3325 #, c-format
3326 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3327 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:848
3330 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3331 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3332
3333 #: g10/keyedit.c:888
3334 msgid ""
3335 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3336 "mode.\n"
3337 msgstr ""
3338 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
3339 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:890
3342 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3343 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:915
3346 msgid ""
3347 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3348 "belongs\n"
3349 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3350 msgstr ""
3351 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3352 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3353 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:920
3356 #, c-format
3357 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3358 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3359
3360 #: g10/keyedit.c:922
3361 #, c-format
3362 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3363 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:924
3366 #, c-format
3367 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3368 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3369
3370 #: g10/keyedit.c:926
3371 #, c-format
3372 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3373 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:932
3376 #, fuzzy
3377 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3378 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3379
3380 #: g10/keyedit.c:956
3381 #, fuzzy, c-format
3382 msgid ""
3383 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3384 "key \"%s\" (%s)\n"
3385 msgstr ""
3386 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3387 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3388
3389 #: g10/keyedit.c:963
3390 #, fuzzy
3391 msgid "This will be a self-signature.\n"
3392 msgstr ""
3393 "\n"
3394 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:969
3397 #, fuzzy
3398 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3399 msgstr ""
3400 "\n"
3401 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:977
3404 #, fuzzy
3405 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3406 msgstr ""
3407 "\n"
3408 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3409 "\n"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:987
3412 #, fuzzy
3413 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3414 msgstr ""
3415 "\n"
3416 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:994
3419 #, fuzzy
3420 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3421 msgstr ""
3422 "\n"
3423 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3424 "\n"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:1001
3427 #, fuzzy
3428 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3429 msgstr ""
3430 "\n"
3431 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:1006
3434 #, fuzzy
3435 msgid "I have checked this key casually.\n"
3436 msgstr ""
3437 "\n"
3438 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:1011
3441 #, fuzzy
3442 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3443 msgstr ""
3444 "\n"
3445 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:1021
3448 #, fuzzy
3449 msgid "Really sign? (y/N) "
3450 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3451
3452 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4837 g10/keyedit.c:4928 g10/keyedit.c:4992
3453 #: g10/keyedit.c:5053 g10/sign.c:316
3454 #, c-format
3455 msgid "signing failed: %s\n"
3456 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:1131
3459 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3460 msgstr ""
3461
3462 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3633
3463 msgid "This key is not protected.\n"
3464 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3620 g10/revoke.c:538
3467 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3468 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3469
3470 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3636
3471 #, fuzzy
3472 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3473 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3640
3476 msgid "Key is protected.\n"
3477 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3478
3479 #: g10/keyedit.c:1186
3480 #, c-format
3481 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3482 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:1192
3485 msgid ""
3486 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3487 "\n"
3488 msgstr ""
3489 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3490 "\n"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1207 g10/keygen.c:2173
3493 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3494 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1212
3497 msgid ""
3498 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3499 "\n"
3500 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:1215
3503 #, fuzzy
3504 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3505 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3506
3507 #: g10/keyedit.c:1296
3508 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3509 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3510
3511 #: g10/keyedit.c:1382
3512 msgid "save and quit"
3513 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:1385
3516 #, fuzzy
3517 msgid "show key fingerprint"
3518 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1386
3521 msgid "list key and user IDs"
3522 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:1388
3525 msgid "select user ID N"
3526 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:1389
3529 #, fuzzy
3530 msgid "select subkey N"
3531 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:1390
3534 #, fuzzy
3535 msgid "check signatures"
3536 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1395
3539 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3540 msgstr ""
3541
3542 #: g10/keyedit.c:1400
3543 #, fuzzy
3544 msgid "sign selected user IDs locally"
3545 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3546
3547 #: g10/keyedit.c:1402
3548 #, fuzzy
3549 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3550 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:1404
3553 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3554 msgstr ""
3555
3556 #: g10/keyedit.c:1408
3557 msgid "add a user ID"
3558 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:1410
3561 msgid "add a photo ID"
3562 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:1412
3565 #, fuzzy
3566 msgid "delete selected user IDs"
3567 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:1417
3570 #, fuzzy
3571 msgid "add a subkey"
3572 msgstr "addkey"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:1421
3575 msgid "add a key to a smartcard"
3576 msgstr ""
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1423
3579 msgid "move a key to a smartcard"
3580 msgstr ""
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1425
3583 msgid "move a backup key to a smartcard"
3584 msgstr ""
3585
3586 #: g10/keyedit.c:1429
3587 #, fuzzy
3588 msgid "delete selected subkeys"
3589 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3590
3591 #: g10/keyedit.c:1431
3592 msgid "add a revocation key"
3593 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:1433
3596 #, fuzzy
3597 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3598 msgstr ""
3599 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3600
3601 #: g10/keyedit.c:1435
3602 #, fuzzy
3603 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3604 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3605
3606 #: g10/keyedit.c:1437
3607 #, fuzzy
3608 msgid "flag the selected user ID as primary"
3609 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3610
3611 #: g10/keyedit.c:1439
3612 #, fuzzy
3613 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3614 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3615
3616 #: g10/keyedit.c:1442
3617 msgid "list preferences (expert)"
3618 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3619
3620 #: g10/keyedit.c:1444
3621 msgid "list preferences (verbose)"
3622 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:1446
3625 #, fuzzy
3626 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3627 msgstr ""
3628 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3629
3630 #: g10/keyedit.c:1451
3631 #, fuzzy
3632 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3633 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3634
3635 #: g10/keyedit.c:1453
3636 #, fuzzy
3637 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3638 msgstr ""
3639 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3640
3641 #: g10/keyedit.c:1455
3642 msgid "change the passphrase"
3643 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:1459
3646 msgid "change the ownertrust"
3647 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:1461
3650 #, fuzzy
3651 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3652 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3653
3654 #: g10/keyedit.c:1463
3655 #, fuzzy
3656 msgid "revoke selected user IDs"
3657 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3658
3659 #: g10/keyedit.c:1468
3660 #, fuzzy
3661 msgid "revoke key or selected subkeys"
3662 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3663
3664 #: g10/keyedit.c:1469
3665 #, fuzzy
3666 msgid "enable key"
3667 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3668
3669 #: g10/keyedit.c:1470
3670 #, fuzzy
3671 msgid "disable key"
3672 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3673
3674 #: g10/keyedit.c:1471
3675 #, fuzzy
3676 msgid "show selected photo IDs"
3677 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3678
3679 #: g10/keyedit.c:1473
3680 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3681 msgstr ""
3682
3683 #: g10/keyedit.c:1475
3684 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3685 msgstr ""
3686
3687 #: g10/keyedit.c:1599
3688 #, fuzzy, c-format
3689 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3690 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:1617
3693 msgid "Secret key is available.\n"
3694 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:1700
3697 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3698 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:1708
3701 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3702 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3703
3704 #: g10/keyedit.c:1727
3705 msgid ""
3706 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3707 "(lsign),\n"
3708 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3709 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3710 msgstr ""
3711
3712 #: g10/keyedit.c:1767
3713 msgid "Key is revoked."
3714 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3715
3716 #: g10/keyedit.c:1786
3717 #, fuzzy
3718 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3719 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3720
3721 #: g10/keyedit.c:1793
3722 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3723 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3724
3725 #: g10/keyedit.c:1802
3726 #, fuzzy, c-format
3727 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3728 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3729
3730 #: g10/keyedit.c:1825
3731 #, c-format
3732 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3733 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3734
3735 #: g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:1867 g10/keyedit.c:2033
3736 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3737 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3738
3739 #: g10/keyedit.c:1849
3740 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3741 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3742
3743 #: g10/keyedit.c:1851
3744 #, fuzzy
3745 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3746 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3747
3748 #: g10/keyedit.c:1852
3749 #, fuzzy
3750 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3751 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3752
3753 #: g10/keyedit.c:1902
3754 #, fuzzy
3755 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3756 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3757
3758 #: g10/keyedit.c:1914
3759 #, fuzzy
3760 msgid "You must select exactly one key.\n"
3761 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3762
3763 #: g10/keyedit.c:1942
3764 msgid "Command expects a filename argument\n"
3765 msgstr ""
3766
3767 #: g10/keyedit.c:1956
3768 #, fuzzy, c-format
3769 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3770 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3771
3772 #: g10/keyedit.c:1973
3773 #, fuzzy, c-format
3774 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3775 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3776
3777 #: g10/keyedit.c:1997
3778 msgid "You must select at least one key.\n"
3779 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3780
3781 #: g10/keyedit.c:2000
3782 #, fuzzy
3783 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3784 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3785
3786 #: g10/keyedit.c:2001
3787 #, fuzzy
3788 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3789 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3790
3791 #: g10/keyedit.c:2036
3792 #, fuzzy
3793 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3794 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3795
3796 #: g10/keyedit.c:2037
3797 #, fuzzy
3798 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3799 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3800
3801 #: g10/keyedit.c:2055
3802 #, fuzzy
3803 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3804 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3805
3806 #: g10/keyedit.c:2066
3807 #, fuzzy
3808 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3809 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3810
3811 #: g10/keyedit.c:2068
3812 #, fuzzy
3813 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3814 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3815
3816 #: g10/keyedit.c:2118
3817 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3818 msgstr ""
3819
3820 #: g10/keyedit.c:2160
3821 #, fuzzy
3822 msgid "Set preference list to:\n"
3823 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3824
3825 #: g10/keyedit.c:2166
3826 #, fuzzy
3827 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3828 msgstr ""
3829 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3830
3831 #: g10/keyedit.c:2168
3832 #, fuzzy
3833 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3834 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3835
3836 #: g10/keyedit.c:2238
3837 #, fuzzy
3838 msgid "Save changes? (y/N) "
3839 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3840
3841 #: g10/keyedit.c:2241
3842 #, fuzzy
3843 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3844 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3845
3846 #: g10/keyedit.c:2251
3847 #, c-format
3848 msgid "update failed: %s\n"
3849 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3850
3851 #: g10/keyedit.c:2258
3852 #, c-format
3853 msgid "update secret failed: %s\n"
3854 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3855
3856 #: g10/keyedit.c:2265
3857 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3858 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3859
3860 #: g10/keyedit.c:2366
3861 msgid "Digest: "
3862 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3863
3864 #: g10/keyedit.c:2417
3865 msgid "Features: "
3866 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3867
3868 #: g10/keyedit.c:2428
3869 msgid "Keyserver no-modify"
3870 msgstr ""
3871
3872 #: g10/keyedit.c:2443 g10/keylist.c:314
3873 msgid "Preferred keyserver: "
3874 msgstr ""
3875
3876 #: g10/keyedit.c:2451 g10/keyedit.c:2452
3877 #, fuzzy
3878 msgid "Notations: "
3879 msgstr "Óçìåßùóç: "
3880
3881 #: g10/keyedit.c:2673
3882 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3883 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3884
3885 #: g10/keyedit.c:2732
3886 #, fuzzy, c-format
3887 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3888 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3889
3890 #: g10/keyedit.c:2753
3891 #, fuzzy, c-format
3892 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3893 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3894
3895 #: g10/keyedit.c:2759
3896 #, fuzzy
3897 msgid "(sensitive)"
3898 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3899
3900 #: g10/keyedit.c:2775 g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:2907
3901 #: g10/keylist.c:200 g10/keyserver.c:529
3902 #, fuzzy, c-format
3903 msgid "created: %s"
3904 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3905
3906 #: g10/keyedit.c:2778 g10/keylist.c:832 g10/keylist.c:926 g10/mainproc.c:989
3907 #, fuzzy, c-format
3908 msgid "revoked: %s"
3909 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3910
3911 #: g10/keyedit.c:2780 g10/keylist.c:803 g10/keylist.c:838 g10/keylist.c:932
3912 #, fuzzy, c-format
3913 msgid "expired: %s"
3914 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3915
3916 #: g10/keyedit.c:2782 g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:2909
3917 #: g10/keylist.c:202 g10/keylist.c:809 g10/keylist.c:844 g10/keylist.c:938
3918 #: g10/keylist.c:959 g10/keyserver.c:535 g10/mainproc.c:995
3919 #, fuzzy, c-format
3920 msgid "expires: %s"
3921 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3922
3923 #: g10/keyedit.c:2784
3924 #, fuzzy, c-format
3925 msgid "usage: %s"
3926 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3927
3928 #: g10/keyedit.c:2799
3929 #, fuzzy, c-format
3930 msgid "trust: %s"
3931 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3932
3933 #: g10/keyedit.c:2803
3934 #, c-format
3935 msgid "validity: %s"
3936 msgstr ""
3937
3938 #: g10/keyedit.c:2810
3939 msgid "This key has been disabled"
3940 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3941
3942 #: g10/keyedit.c:2838 g10/keylist.c:206
3943 msgid "card-no: "
3944 msgstr ""
3945
3946 #: g10/keyedit.c:2862
3947 msgid ""
3948 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3949 "unless you restart the program.\n"
3950 msgstr ""
3951 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3952 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3953
3954 #: g10/keyedit.c:2926 g10/keyedit.c:3272 g10/keyserver.c:539
3955 #: g10/mainproc.c:1842 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1701
3956 #, fuzzy
3957 msgid "revoked"
3958 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3959
3960 #: g10/keyedit.c:2928 g10/keyedit.c:3274 g10/keyserver.c:543
3961 #: g10/mainproc.c:1844 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1703
3962 #, fuzzy
3963 msgid "expired"
3964 msgstr "expire"
3965
3966 #: g10/keyedit.c:2993
3967 msgid ""
3968 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3969 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3970 msgstr ""
3971 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3972 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3973
3974 #: g10/keyedit.c:3054
3975 msgid ""
3976 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3977 "versions\n"
3978 "         of PGP to reject this key.\n"
3979 msgstr ""
3980 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3981 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3982
3983 #: g10/keyedit.c:3059 g10/keyedit.c:3394
3984 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3985 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3986
3987 #: g10/keyedit.c:3065
3988 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3989 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3990
3991 #: g10/keyedit.c:3205
3992 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3993 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3994
3995 #: g10/keyedit.c:3215
3996 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3997 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3998
3999 #: g10/keyedit.c:3219
4000 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
4001 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
4002
4003 #: g10/keyedit.c:3225
4004 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
4005 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
4006
4007 #: g10/keyedit.c:3239
4008 #, c-format
4009 msgid "Deleted %d signature.\n"
4010 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
4011
4012 #: g10/keyedit.c:3240
4013 #, c-format
4014 msgid "Deleted %d signatures.\n"
4015 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
4016
4017 #: g10/keyedit.c:3243
4018 msgid "Nothing deleted.\n"
4019 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
4020
4021 #: g10/keyedit.c:3276 g10/trustdb.c:1705
4022 #, fuzzy
4023 msgid "invalid"
4024 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
4025
4026 #: g10/keyedit.c:3278
4027 #, fuzzy, c-format
4028 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
4029 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4030
4031 #: g10/keyedit.c:3285
4032 #, fuzzy, c-format
4033 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
4034 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4035
4036 #: g10/keyedit.c:3286
4037 #, fuzzy, c-format
4038 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
4039 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
4040
4041 #: g10/keyedit.c:3294
4042 #, fuzzy, c-format
4043 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
4044 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4045
4046 #: g10/keyedit.c:3295
4047 #, fuzzy, c-format
4048 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
4049 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4050
4051 #: g10/keyedit.c:3389
4052 msgid ""
4053 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
4054 "cause\n"
4055 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
4056 msgstr ""
4057 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
4058 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
4059 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
4060
4061 #: g10/keyedit.c:3400
4062 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
4063 msgstr ""
4064 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
4065
4066 #: g10/keyedit.c:3420
4067 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
4068 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
4069
4070 #: g10/keyedit.c:3445
4071 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
4072 msgstr ""
4073 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
4074
4075 #: g10/keyedit.c:3460
4076 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
4077 msgstr ""
4078 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
4079
4080 #: g10/keyedit.c:3482
4081 #, fuzzy
4082 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4083 msgstr ""
4084 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
4085
4086 #: g10/keyedit.c:3501
4087 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4088 msgstr ""
4089 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
4090 "åðáíÝëèåé!\n"
4091
4092 #: g10/keyedit.c:3507
4093 #, fuzzy
4094 msgid ""
4095 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4096 msgstr ""
4097 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
4098 "N): "
4099
4100 #: g10/keyedit.c:3568
4101 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4102 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
4103
4104 #: g10/keyedit.c:3574
4105 #, fuzzy
4106 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4107 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4108
4109 #: g10/keyedit.c:3578
4110 #, fuzzy
4111 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4112 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
4113
4114 #: g10/keyedit.c:3581
4115 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4116 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
4117
4118 #: g10/keyedit.c:3627
4119 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4120 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
4121
4122 #: g10/keyedit.c:3643
4123 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4124 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
4125
4126 #: g10/keyedit.c:3721
4127 #, fuzzy, c-format
4128 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4129 msgstr ""
4130 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
4131 "ðéóôïðïéçèåß\n"
4132
4133 #: g10/keyedit.c:3727
4134 #, c-format
4135 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4136 msgstr ""
4137
4138 #: g10/keyedit.c:3890
4139 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4140 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
4141
4142 #: g10/keyedit.c:3929 g10/keyedit.c:4039 g10/keyedit.c:4159 g10/keyedit.c:4300
4143 #, fuzzy, c-format
4144 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4145 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
4146
4147 #: g10/keyedit.c:4100
4148 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4149 msgstr ""
4150
4151 #: g10/keyedit.c:4180
4152 #, fuzzy
4153 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4154 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4155
4156 #: g10/keyedit.c:4181
4157 #, fuzzy
4158 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4159 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
4160
4161 #: g10/keyedit.c:4243
4162 #, fuzzy
4163 msgid "Enter the notation: "
4164 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4165
4166 #: g10/keyedit.c:4392
4167 #, fuzzy
4168 msgid "Proceed? (y/N) "
4169 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4170
4171 #: g10/keyedit.c:4456
4172 #, c-format
4173 msgid "No user ID with index %d\n"
4174 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4175
4176 #: g10/keyedit.c:4514
4177 #, fuzzy, c-format
4178 msgid "No user ID with hash %s\n"
4179 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4180
4181 #: g10/keyedit.c:4541
4182 #, fuzzy, c-format
4183 msgid "No subkey with index %d\n"
4184 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
4185
4186 #: g10/keyedit.c:4676
4187 #, fuzzy, c-format
4188 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4189 msgstr "user ID: \""
4190
4191 #: g10/keyedit.c:4679 g10/keyedit.c:4743 g10/keyedit.c:4786
4192 #, fuzzy, c-format
4193 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4194 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
4195
4196 #: g10/keyedit.c:4681 g10/keyedit.c:4745 g10/keyedit.c:4788
4197 msgid " (non-exportable)"
4198 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4199
4200 #: g10/keyedit.c:4685
4201 #, c-format
4202 msgid "This signature expired on %s.\n"
4203 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4204
4205 #: g10/keyedit.c:4689
4206 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4207 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
4208
4209 #: g10/keyedit.c:4693
4210 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4211 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
4212
4213 #: g10/keyedit.c:4720
4214 #, fuzzy, c-format
4215 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4216 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
4217
4218 #: g10/keyedit.c:4746
4219 #, fuzzy
4220 msgid " (non-revocable)"
4221 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
4222
4223 #: g10/keyedit.c:4753
4224 #, fuzzy, c-format
4225 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4226 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
4227
4228 #: g10/keyedit.c:4775
4229 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4230 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
4231
4232 #: g10/keyedit.c:4795
4233 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4234 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
4235
4236 #: g10/keyedit.c:4825
4237 msgid "no secret key\n"
4238 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
4239
4240 #: g10/keyedit.c:4895
4241 #, c-format
4242 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4243 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4244
4245 #: g10/keyedit.c:4912
4246 #, c-format
4247 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4248 msgstr ""
4249 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
4250
4251 #: g10/keyedit.c:4976
4252 #, fuzzy, c-format
4253 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4254 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4255
4256 #: g10/keyedit.c:5038
4257 #, fuzzy, c-format
4258 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4259 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
4260
4261 #: g10/keyedit.c:5133
4262 #, fuzzy, c-format
4263 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4264 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
4265
4266 #: g10/keygen.c:269
4267 #, fuzzy, c-format
4268 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4269 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
4270
4271 #: g10/keygen.c:276
4272 #, fuzzy
4273 msgid "too many cipher preferences\n"
4274 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4275
4276 #: g10/keygen.c:278
4277 #, fuzzy
4278 msgid "too many digest preferences\n"
4279 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4280
4281 #: g10/keygen.c:280
4282 #, fuzzy
4283 msgid "too many compression preferences\n"
4284 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
4285
4286 #: g10/keygen.c:406
4287 #, fuzzy, c-format
4288 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4289 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
4290
4291 #: g10/keygen.c:889
4292 msgid "writing direct signature\n"
4293 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
4294
4295 #: g10/keygen.c:931
4296 msgid "writing self signature\n"
4297 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
4298
4299 #: g10/keygen.c:988
4300 msgid "writing key binding signature\n"
4301 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
4302
4303 #: g10/keygen.c:1158 g10/keygen.c:1269 g10/keygen.c:1274 g10/keygen.c:1409
4304 #: g10/keygen.c:3133
4305 #, c-format
4306 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4307 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
4308
4309 #: g10/keygen.c:1164 g10/keygen.c:1280 g10/keygen.c:1415 g10/keygen.c:3139
4310 #, c-format
4311 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4312 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
4313
4314 #: g10/keygen.c:1306
4315 msgid ""
4316 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4317 msgstr ""
4318
4319 #: g10/keygen.c:1526
4320 #, fuzzy
4321 msgid "Sign"
4322 msgstr "sign"
4323
4324 #: g10/keygen.c:1529
4325 msgid "Certify"
4326 msgstr ""
4327
4328 #: g10/keygen.c:1532
4329 #, fuzzy
4330 msgid "Encrypt"
4331 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
4332
4333 #: g10/keygen.c:1535
4334 msgid "Authenticate"
4335 msgstr ""
4336
4337 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4338 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4339 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4340 #. functions:
4341 #.
4342 #. s = Toggle signing capability
4343 #. e = Toggle encryption capability
4344 #. a = Toggle authentication capability
4345 #. q = Finish
4346 #.
4347 #: g10/keygen.c:1553
4348 msgid "SsEeAaQq"
4349 msgstr ""
4350
4351 #: g10/keygen.c:1576
4352 #, c-format
4353 msgid "Possible actions for a %s key: "
4354 msgstr ""
4355
4356 #: g10/keygen.c:1580
4357 msgid "Current allowed actions: "
4358 msgstr ""
4359
4360 #: g10/keygen.c:1585
4361 #, c-format
4362 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4363 msgstr ""
4364
4365 #: g10/keygen.c:1588
4366 #, fuzzy, c-format
4367 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4368 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4369
4370 #: g10/keygen.c:1591
4371 #, c-format
4372 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4373 msgstr ""
4374
4375 #: g10/keygen.c:1594
4376 #, c-format
4377 msgid "   (%c) Finished\n"
4378 msgstr ""
4379
4380 #: g10/keygen.c:1650 sm/certreqgen-ui.c:121
4381 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4382 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
4383
4384 #: g10/keygen.c:1652
4385 #, fuzzy, c-format
4386 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4387 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
4388
4389 #: g10/keygen.c:1653
4390 #, c-format
4391 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4392 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4393
4394 #: g10/keygen.c:1655
4395 #, fuzzy, c-format
4396 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4397 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4398
4399 #: g10/keygen.c:1657
4400 #, fuzzy, c-format
4401 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4402 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4403
4404 #: g10/keygen.c:1658
4405 #, c-format
4406 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4407 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
4408
4409 #: g10/keygen.c:1660
4410 #, c-format
4411 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4412 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4413
4414 #: g10/keygen.c:1662
4415 #, fuzzy, c-format
4416 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4417 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
4418
4419 #: g10/keygen.c:1731
4420 #, fuzzy, c-format
4421 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4422 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
4423
4424 #: g10/keygen.c:1741
4425 #, c-format
4426 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4427 msgstr ""
4428
4429 #: g10/keygen.c:1748 sm/certreqgen-ui.c:142
4430 #, fuzzy, c-format
4431 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4432 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
4433
4434 #: g10/keygen.c:1762 sm/certreqgen-ui.c:147
4435 #, c-format
4436 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4437 msgstr ""
4438
4439 #: g10/keygen.c:1768 sm/certreqgen-ui.c:152
4440 #, c-format
4441 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4442 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
4443
4444 #: g10/keygen.c:1773 g10/keygen.c:1778 sm/certreqgen-ui.c:157
4445 #, c-format
4446 msgid "rounded up to %u bits\n"
4447 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
4448
4449 #: g10/keygen.c:1849
4450 msgid ""
4451 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4452 "         0 = key does not expire\n"
4453 "      <n>  = key expires in n days\n"
4454 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4455 "      <n>m = key expires in n months\n"
4456 "      <n>y = key expires in n years\n"
4457 msgstr ""
4458 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4459 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4460 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4461 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4462 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4463 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4464
4465 #: g10/keygen.c:1860
4466 msgid ""
4467 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4468 "         0 = signature does not expire\n"
4469 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4470 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4471 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4472 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4473 msgstr ""
4474 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4475 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4476 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4477 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4478 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4479 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4480
4481 #: g10/keygen.c:1883
4482 msgid "Key is valid for? (0) "
4483 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4484
4485 #: g10/keygen.c:1888
4486 #, fuzzy, c-format
4487 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4488 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4489
4490 #: g10/keygen.c:1906 g10/keygen.c:1931
4491 msgid "invalid value\n"
4492 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4493
4494 #: g10/keygen.c:1913
4495 #, fuzzy
4496 msgid "Key does not expire at all\n"
4497 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4498
4499 #: g10/keygen.c:1914
4500 #, fuzzy
4501 msgid "Signature does not expire at all\n"
4502 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4503
4504 #: g10/keygen.c:1919
4505 #, fuzzy, c-format
4506 msgid "Key expires at %s\n"
4507 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4508
4509 #: g10/keygen.c:1920
4510 #, fuzzy, c-format
4511 msgid "Signature expires at %s\n"
4512 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4513
4514 #: g10/keygen.c:1924
4515 msgid ""
4516 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4517 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4518 msgstr ""
4519 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4520 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4521
4522 #: g10/keygen.c:1937
4523 #, fuzzy
4524 msgid "Is this correct? (y/N) "
4525 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4526
4527 #: g10/keygen.c:1967
4528 msgid ""
4529 "\n"
4530 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
4531 "\n"
4532 msgstr ""
4533
4534 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
4535 #. but you should keep your existing translation.  In case
4536 #. the new string is not translated this old string will
4537 #. be used.
4538 #: g10/keygen.c:1982
4539 #, fuzzy
4540 msgid ""
4541 "\n"
4542 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4543 "ID\n"
4544 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4545 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4546 "\n"
4547 msgstr ""
4548 "\n"
4549 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4550 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4551 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4552 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4553 "\n"
4554
4555 #: g10/keygen.c:2001
4556 msgid "Real name: "
4557 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4558
4559 #: g10/keygen.c:2009
4560 msgid "Invalid character in name\n"
4561 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4562
4563 #: g10/keygen.c:2011
4564 msgid "Name may not start with a digit\n"
4565 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4566
4567 #: g10/keygen.c:2013
4568 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4569 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4570
4571 #: g10/keygen.c:2021
4572 msgid "Email address: "
4573 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4574
4575 #: g10/keygen.c:2027
4576 msgid "Not a valid email address\n"
4577 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4578
4579 #: g10/keygen.c:2035
4580 msgid "Comment: "
4581 msgstr "Ó÷üëéï: "
4582
4583 #: g10/keygen.c:2041
4584 msgid "Invalid character in comment\n"
4585 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4586
4587 #: g10/keygen.c:2063
4588 #, c-format
4589 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4590 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4591
4592 #: g10/keygen.c:2069
4593 #, c-format
4594 msgid ""
4595 "You selected this USER-ID:\n"
4596 "    \"%s\"\n"
4597 "\n"
4598 msgstr ""
4599 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4600 "    \"%s\"\n"
4601 "\n"
4602
4603 #: g10/keygen.c:2074
4604 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4605 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4606
4607 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4608 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4609 #. string which should be translated accordingly and the
4610 #. letter changed to match the one in the answer string.
4611 #.
4612 #. n = Change name
4613 #. c = Change comment
4614 #. e = Change email
4615 #. o = Okay (ready, continue)
4616 #. q = Quit
4617 #.
4618 #: g10/keygen.c:2090
4619 msgid "NnCcEeOoQq"
4620 msgstr "NnCcEeOoQq"
4621
4622 #: g10/keygen.c:2100
4623 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4624 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4625
4626 #: g10/keygen.c:2101
4627 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4628 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4629
4630 #: g10/keygen.c:2120
4631 msgid "Please correct the error first\n"
4632 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4633
4634 #: g10/keygen.c:2159
4635 msgid ""
4636 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4637 "\n"
4638 msgstr ""
4639 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4640 "\n"
4641
4642 #: g10/keygen.c:2174
4643 #, c-format
4644 msgid "%s.\n"
4645 msgstr "%s.\n"
4646
4647 #: g10/keygen.c:2180
4648 msgid ""
4649 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4650 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4651 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4652 "\n"
4653 msgstr ""
4654 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4655 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4656 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4657 "\n"
4658
4659 #: g10/keygen.c:2204
4660 msgid ""
4661 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4662 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4663 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4664 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4665 msgstr ""
4666 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4667 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4668 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4669 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4670
4671 #: g10/keygen.c:3073 g10/keygen.c:3100
4672 msgid "Key generation canceled.\n"
4673 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4674
4675 #: g10/keygen.c:3305 g10/keygen.c:3472
4676 #, c-format
4677 msgid "writing public key to `%s'\n"
4678 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4679
4680 #: g10/keygen.c:3307 g10/keygen.c:3475
4681 #, fuzzy, c-format
4682 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4683 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4684
4685 #: g10/keygen.c:3310 g10/keygen.c:3478
4686 #, c-format
4687 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4688 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4689
4690 #: g10/keygen.c:3459
4691 #, c-format
4692 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4693 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4694
4695 #: g10/keygen.c:3466
4696 #, c-format
4697 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4698 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4699
4700 #: g10/keygen.c:3486
4701 #, c-format
4702 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4703 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4704
4705 #: g10/keygen.c:3494
4706 #, c-format
4707 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4708 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4709
4710 #: g10/keygen.c:3521
4711 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4712 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4713
4714 #: g10/keygen.c:3532
4715 #, fuzzy
4716 msgid ""
4717 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4718 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4719 msgstr ""
4720 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4721 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4722 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4723 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4724
4725 #: g10/keygen.c:3545 g10/keygen.c:3690 g10/keygen.c:3811
4726 #, c-format
4727 msgid "Key generation failed: %s\n"
4728 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4729
4730 #: g10/keygen.c:3600 g10/keygen.c:3741 g10/sign.c:241
4731 #, c-format
4732 msgid ""
4733 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4734 msgstr ""
4735 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4736 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4737
4738 #: g10/keygen.c:3602 g10/keygen.c:3743 g10/sign.c:243
4739 #, c-format
4740 msgid ""
4741 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4742 msgstr ""
4743 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4744 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4745
4746 #: g10/keygen.c:3613 g10/keygen.c:3754
4747 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4748 msgstr ""
4749 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4750 "ìå ôï OpenPGP\n"
4751
4752 #: g10/keygen.c:3654 g10/keygen.c:3787
4753 #, fuzzy
4754 msgid "Really create? (y/N) "
4755 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4756
4757 #: g10/keygen.c:3960
4758 #, fuzzy, c-format
4759 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4760 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4761
4762 #: g10/keygen.c:4008
4763 #, fuzzy, c-format
4764 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4765 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4766
4767 #: g10/keygen.c:4034
<