Ready for a release
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2006-06-25 13:35+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: cipher/primegen.c:121
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
20 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
21
22 #: cipher/primegen.c:312
23 #, c-format
24 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
25 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
26
27 #: cipher/random.c:173
28 msgid "no entropy gathering module detected\n"
29 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
30
31 #: cipher/random.c:403
32 #, fuzzy, c-format
33 msgid "can't lock `%s': %s\n"
34 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
35
36 #: cipher/random.c:408
37 #, fuzzy, c-format
38 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
39 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
40
41 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
42 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
43 #: g10/gpg.c:1003 g10/gpg.c:3461 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
44 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:342
45 #: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1118
46 #: g10/sign.c:1268 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
47 #: g10/tdbio.c:605
48 #, c-format
49 msgid "can't open `%s': %s\n"
50 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
51
52 #: cipher/random.c:458
53 #, c-format
54 msgid "can't stat `%s': %s\n"
55 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
56
57 #: cipher/random.c:463
58 #, c-format
59 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
60 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
61
62 #: cipher/random.c:468
63 msgid "note: random_seed file is empty\n"
64 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
65
66 #: cipher/random.c:474
67 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
68 msgstr ""
69 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
70 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
71
72 #: cipher/random.c:482
73 #, c-format
74 msgid "can't read `%s': %s\n"
75 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
76
77 #: cipher/random.c:520
78 msgid "note: random_seed file not updated\n"
79 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
80
81 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1002 g10/keygen.c:2864
82 #: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:263
83 #: g10/openfile.c:357 g10/sign.c:848 g10/sign.c:1134 g10/tdbio.c:536
84 #, c-format
85 msgid "can't create `%s': %s\n"
86 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
89 #, c-format
90 msgid "can't write `%s': %s\n"
91 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:569
94 #, c-format
95 msgid "can't close `%s': %s\n"
96 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:814
99 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
100 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
101
102 #: cipher/random.c:815
103 msgid ""
104 "The random number generator is only a kludge to let\n"
105 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
106 "\n"
107 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
108 "\n"
109 msgstr ""
110 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
111 "\n"
112 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
113 "\n"
114
115 #: cipher/rndegd.c:202
116 msgid ""
117 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
118 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
119 "of the entropy.\n"
120 msgstr ""
121 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
122 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
123
124 #: cipher/rndlinux.c:132
125 #, c-format
126 msgid ""
127 "\n"
128 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
129 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
133 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
134 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
135
136 #: g10/app-openpgp.c:596
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
139 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
140
141 #: g10/app-openpgp.c:609
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
144 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
145
146 #: g10/app-openpgp.c:977
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "reading public key failed: %s\n"
149 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
150
151 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
152 msgid "response does not contain the public key data\n"
153 msgstr ""
154
155 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
156 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
157 msgstr ""
158
159 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
160 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
161 msgstr ""
162
163 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
164 #, c-format
165 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
166 msgstr ""
167
168 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
169 #, c-format
170 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
171 msgstr ""
172
173 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
174 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
175 #, fuzzy, c-format
176 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
177 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1310
180 msgid "access to admin commands is not configured\n"
181 msgstr ""
182
183 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
184 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
185 msgstr ""
186
187 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
188 msgid "card is permanently locked!\n"
189 msgstr ""
190
191 #: g10/app-openpgp.c:1336
192 #, c-format
193 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
194 msgstr ""
195
196 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
197 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
198 #. to get some infos on the string.
199 #: g10/app-openpgp.c:1343
200 msgid "|A|Admin PIN"
201 msgstr ""
202
203 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
204 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
205 #. to get some infos on the string.
206 #: g10/app-openpgp.c:1492
207 msgid "|AN|New Admin PIN"
208 msgstr ""
209
210 #: g10/app-openpgp.c:1492
211 msgid "|N|New PIN"
212 msgstr ""
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1496
215 #, fuzzy, c-format
216 msgid "error getting new PIN: %s\n"
217 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
220 #, fuzzy
221 msgid "error reading application data\n"
222 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
225 #, fuzzy
226 msgid "error reading fingerprint DO\n"
227 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
228
229 #: g10/app-openpgp.c:1562
230 #, fuzzy
231 msgid "key already exists\n"
232 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
233
234 #: g10/app-openpgp.c:1566
235 msgid "existing key will be replaced\n"
236 msgstr ""
237
238 #: g10/app-openpgp.c:1568
239 #, fuzzy
240 msgid "generating new key\n"
241 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
242
243 #: g10/app-openpgp.c:1735
244 msgid "creation timestamp missing\n"
245 msgstr ""
246
247 #: g10/app-openpgp.c:1742
248 #, c-format
249 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
250 msgstr ""
251
252 #: g10/app-openpgp.c:1749
253 #, c-format
254 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
255 msgstr ""
256
257 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
258 #, c-format
259 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
260 msgstr ""
261
262 #: g10/app-openpgp.c:1827
263 #, fuzzy, c-format
264 msgid "failed to store the key: %s\n"
265 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
266
267 #: g10/app-openpgp.c:1886
268 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
269 msgstr ""
270
271 #: g10/app-openpgp.c:1901
272 #, fuzzy
273 msgid "generating key failed\n"
274 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
275
276 #: g10/app-openpgp.c:1904
277 #, fuzzy, c-format
278 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
279 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
280
281 #: g10/app-openpgp.c:1961
282 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
283 msgstr ""
284
285 #: g10/app-openpgp.c:2087
286 #, fuzzy, c-format
287 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
288 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
289
290 #: g10/app-openpgp.c:2134
291 #, c-format
292 msgid "signatures created so far: %lu\n"
293 msgstr ""
294
295 #: g10/app-openpgp.c:2142
296 #, c-format
297 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
298 msgstr ""
299
300 #: g10/app-openpgp.c:2403
301 msgid ""
302 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
303 msgstr ""
304
305 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
306 #, fuzzy, c-format
307 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
308 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
309
310 #: g10/armor.c:320
311 #, c-format
312 msgid "armor: %s\n"
313 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
314
315 #: g10/armor.c:359
316 msgid "invalid armor header: "
317 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
318
319 #: g10/armor.c:370
320 msgid "armor header: "
321 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
322
323 #: g10/armor.c:381
324 msgid "invalid clearsig header\n"
325 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
326
327 #: g10/armor.c:433
328 msgid "nested clear text signatures\n"
329 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
330
331 #: g10/armor.c:568
332 #, fuzzy
333 msgid "unexpected armor: "
334 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
335
336 #: g10/armor.c:580
337 msgid "invalid dash escaped line: "
338 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
339
340 #: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
341 #, fuzzy, c-format
342 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
343 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
344
345 #: g10/armor.c:777
346 msgid "premature eof (no CRC)\n"
347 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
348
349 #: g10/armor.c:811
350 msgid "premature eof (in CRC)\n"
351 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
352
353 #: g10/armor.c:819
354 msgid "malformed CRC\n"
355 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
356
357 #: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
358 #, fuzzy, c-format
359 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
360 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
361
362 #: g10/armor.c:843
363 #, fuzzy
364 msgid "premature eof (in trailer)\n"
365 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
366
367 #: g10/armor.c:847
368 msgid "error in trailer line\n"
369 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
370
371 #: g10/armor.c:1158
372 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
373 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
374
375 #: g10/armor.c:1163
376 #, c-format
377 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
378 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
379
380 #: g10/armor.c:1167
381 msgid ""
382 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
383 msgstr ""
384 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
385 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
386
387 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
388 #, fuzzy, c-format
389 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
390 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
391
392 #: g10/card-util.c:68
393 #, c-format
394 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
395 msgstr ""
396
397 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
398 #: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
399 #, fuzzy
400 msgid "can't do this in batch mode\n"
401 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
402
403 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
404 #: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
405 #: g10/keygen.c:1448
406 msgid "Your selection? "
407 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
408
409 #: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
410 msgid "[not set]"
411 msgstr ""
412
413 #: g10/card-util.c:413
414 #, fuzzy
415 msgid "male"
416 msgstr "enable"
417
418 #: g10/card-util.c:414
419 #, fuzzy
420 msgid "female"
421 msgstr "enable"
422
423 #: g10/card-util.c:414
424 #, fuzzy
425 msgid "unspecified"
426 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
427
428 #: g10/card-util.c:441
429 #, fuzzy
430 msgid "not forced"
431 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
432
433 #: g10/card-util.c:441
434 msgid "forced"
435 msgstr ""
436
437 #: g10/card-util.c:519
438 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
439 msgstr ""
440
441 #: g10/card-util.c:521
442 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
443 msgstr ""
444
445 #: g10/card-util.c:523
446 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
447 msgstr ""
448
449 #: g10/card-util.c:540
450 msgid "Cardholder's surname: "
451 msgstr ""
452
453 #: g10/card-util.c:542
454 msgid "Cardholder's given name: "
455 msgstr ""
456
457 #: g10/card-util.c:560
458 #, c-format
459 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
460 msgstr ""
461
462 #: g10/card-util.c:581
463 #, fuzzy
464 msgid "URL to retrieve public key: "
465 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
466
467 #: g10/card-util.c:589
468 #, c-format
469 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
470 msgstr ""
471
472 #: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
473 #, c-format
474 msgid "error reading `%s': %s\n"
475 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
476
477 #: g10/card-util.c:695
478 msgid "Login data (account name): "
479 msgstr ""
480
481 #: g10/card-util.c:705
482 #, c-format
483 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
484 msgstr ""
485
486 #: g10/card-util.c:764
487 msgid "Private DO data: "
488 msgstr ""
489
490 #: g10/card-util.c:774
491 #, c-format
492 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
493 msgstr ""
494
495 #: g10/card-util.c:794
496 #, fuzzy
497 msgid "Language preferences: "
498 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
499
500 #: g10/card-util.c:802
501 #, fuzzy
502 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
503 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
504
505 #: g10/card-util.c:811
506 #, fuzzy
507 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
508 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
509
510 #: g10/card-util.c:832
511 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
512 msgstr ""
513
514 #: g10/card-util.c:846
515 #, fuzzy
516 msgid "Error: invalid response.\n"
517 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
518
519 #: g10/card-util.c:867
520 #, fuzzy
521 msgid "CA fingerprint: "
522 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
523
524 #: g10/card-util.c:890
525 #, fuzzy
526 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
527 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
528
529 #: g10/card-util.c:938
530 #, fuzzy, c-format
531 msgid "key operation not possible: %s\n"
532 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
533
534 #: g10/card-util.c:939
535 #, fuzzy
536 msgid "not an OpenPGP card"
537 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
538
539 #: g10/card-util.c:948
540 #, fuzzy, c-format
541 msgid "error getting current key info: %s\n"
542 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
543
544 #: g10/card-util.c:1033
545 msgid "Replace existing key? (y/N) "
546 msgstr ""
547
548 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
549 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
550 msgstr ""
551
552 #: g10/card-util.c:1075
553 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
554 msgstr ""
555
556 #: g10/card-util.c:1084
557 #, c-format
558 msgid ""
559 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
560 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
561 "You should change them using the command --change-pin\n"
562 msgstr ""
563
564 #: g10/card-util.c:1123
565 #, fuzzy
566 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
567 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
568
569 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
570 #, fuzzy
571 msgid "   (1) Signature key\n"
572 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
573
574 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
575 #, fuzzy
576 msgid "   (2) Encryption key\n"
577 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
578
579 #: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
580 msgid "   (3) Authentication key\n"
581 msgstr ""
582
583 #: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
584 #: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
585 msgid "Invalid selection.\n"
586 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
587
588 #: g10/card-util.c:1203
589 #, fuzzy
590 msgid "Please select where to store the key:\n"
591 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
592
593 #: g10/card-util.c:1238
594 #, fuzzy
595 msgid "unknown key protection algorithm\n"
596 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
597
598 #: g10/card-util.c:1243
599 #, fuzzy
600 msgid "secret parts of key are not available\n"
601 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
602
603 #: g10/card-util.c:1248
604 #, fuzzy
605 msgid "secret key already stored on a card\n"
606 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
607
608 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
609 msgid "quit this menu"
610 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
611
612 #: g10/card-util.c:1321
613 #, fuzzy
614 msgid "show admin commands"
615 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
616
617 #: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
618 msgid "show this help"
619 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
620
621 #: g10/card-util.c:1324
622 #, fuzzy
623 msgid "list all available data"
624 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
625
626 #: g10/card-util.c:1327
627 msgid "change card holder's name"
628 msgstr ""
629
630 #: g10/card-util.c:1328
631 msgid "change URL to retrieve key"
632 msgstr ""
633
634 #: g10/card-util.c:1329
635 msgid "fetch the key specified in the card URL"
636 msgstr ""
637
638 #: g10/card-util.c:1330
639 #, fuzzy
640 msgid "change the login name"
641 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
642
643 #: g10/card-util.c:1331
644 #, fuzzy
645 msgid "change the language preferences"
646 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
647
648 #: g10/card-util.c:1332
649 msgid "change card holder's sex"
650 msgstr ""
651
652 #: g10/card-util.c:1333
653 #, fuzzy
654 msgid "change a CA fingerprint"
655 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
656
657 #: g10/card-util.c:1334
658 msgid "toggle the signature force PIN flag"
659 msgstr ""
660
661 #: g10/card-util.c:1335
662 #, fuzzy
663 msgid "generate new keys"
664 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
665
666 #: g10/card-util.c:1336
667 msgid "menu to change or unblock the PIN"
668 msgstr ""
669
670 #: g10/card-util.c:1337
671 msgid "verify the PIN and list all data"
672 msgstr ""
673
674 #: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
675 msgid "Command> "
676 msgstr "ÅíôïëÞ> "
677
678 #: g10/card-util.c:1495
679 #, fuzzy
680 msgid "Admin-only command\n"
681 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
682
683 #: g10/card-util.c:1526
684 #, fuzzy
685 msgid "Admin commands are allowed\n"
686 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
687
688 #: g10/card-util.c:1528
689 #, fuzzy
690 msgid "Admin commands are not allowed\n"
691 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
692
693 #: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
694 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
695 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
696
697 #: g10/cardglue.c:434
698 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
699 msgstr ""
700
701 #: g10/cardglue.c:573
702 #, c-format
703 msgid ""
704 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
705 "   %.*s\n"
706 msgstr ""
707
708 #: g10/cardglue.c:582
709 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
710 msgstr ""
711
712 #: g10/cardglue.c:917
713 msgid "Enter New Admin PIN: "
714 msgstr ""
715
716 #: g10/cardglue.c:918
717 msgid "Enter New PIN: "
718 msgstr ""
719
720 #: g10/cardglue.c:919
721 msgid "Enter Admin PIN: "
722 msgstr ""
723
724 #: g10/cardglue.c:920
725 msgid "Enter PIN: "
726 msgstr ""
727
728 #: g10/cardglue.c:937
729 #, fuzzy
730 msgid "Repeat this PIN: "
731 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
732
733 #: g10/cardglue.c:952
734 #, fuzzy
735 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
736 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
737
738 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3826 g10/keyring.c:377
739 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
740 #, c-format
741 msgid "can't open `%s'\n"
742 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
743
744 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
745 msgid "--output doesn't work for this command\n"
746 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
747
748 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1700
749 #: g10/revoke.c:228
750 #, fuzzy, c-format
751 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
752 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
753
754 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2346 g10/keyserver.c:1714
755 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
756 #, c-format
757 msgid "error reading keyblock: %s\n"
758 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
759
760 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
761 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
762 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
763
764 #: g10/delkey.c:135
765 #, fuzzy
766 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
767 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
768
769 #: g10/delkey.c:147
770 #, fuzzy
771 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
772 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
773
774 #: g10/delkey.c:155
775 #, fuzzy
776 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
777 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
778
779 #: g10/delkey.c:165
780 #, c-format
781 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
782 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
783
784 #: g10/delkey.c:175
785 msgid "ownertrust information cleared\n"
786 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
787
788 #: g10/delkey.c:206
789 #, c-format
790 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
791 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
792
793 #: g10/delkey.c:208
794 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
795 msgstr ""
796 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
797
798 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1288
799 #, c-format
800 msgid "error creating passphrase: %s\n"
801 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
802
803 #: g10/encode.c:218
804 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
805 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
806
807 #: g10/encode.c:231
808 #, c-format
809 msgid "using cipher %s\n"
810 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
811
812 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
813 #, c-format
814 msgid "`%s' already compressed\n"
815 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
816
817 #: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:615
818 #, c-format
819 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
820 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
821
822 #: g10/encode.c:456
823 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
824 msgstr ""
825 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
826 "pgp2\n"
827
828 #: g10/encode.c:480
829 #, c-format
830 msgid "reading from `%s'\n"
831 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
832
833 #: g10/encode.c:508
834 msgid ""
835 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
836 msgstr ""
837 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
838 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
839
840 #: g10/encode.c:518
841 #, fuzzy, c-format
842 msgid ""
843 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
844 msgstr ""
845 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
846 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
847
848 #: g10/encode.c:628 g10/sign.c:967
849 #, fuzzy, c-format
850 msgid ""
851 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
852 "preferences\n"
853 msgstr ""
854 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
855 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
856
857 #: g10/encode.c:715
858 #, c-format
859 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
860 msgstr ""
861 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
862 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
863
864 #: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
865 #, c-format
866 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
867 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
868
869 #: g10/encode.c:812
870 #, c-format
871 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
872 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
873
874 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
875 #, c-format
876 msgid "%s encrypted data\n"
877 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
878
879 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
880 #, c-format
881 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
882 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
883
884 #: g10/encr-data.c:93
885 msgid ""
886 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
887 msgstr ""
888 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
889 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
890
891 #: g10/encr-data.c:104
892 msgid "problem handling encrypted packet\n"
893 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
894
895 #: g10/exec.c:49
896 msgid "no remote program execution supported\n"
897 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
898
899 #: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:415
900 #, c-format
901 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
902 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
903
904 #: g10/exec.c:317
905 msgid ""
906 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
907 msgstr ""
908 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
909 "áñ÷åßïõ\n"
910
911 #: g10/exec.c:347
912 #, fuzzy
913 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
914 msgstr ""
915 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
916
917 #: g10/exec.c:425
918 #, fuzzy, c-format
919 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
920 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
921
922 #: g10/exec.c:428
923 #, fuzzy, c-format
924 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
925 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
926
927 #: g10/exec.c:513
928 #, c-format
929 msgid "system error while calling external program: %s\n"
930 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
931
932 #: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
933 msgid "unnatural exit of external program\n"
934 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
935
936 #: g10/exec.c:539
937 msgid "unable to execute external program\n"
938 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
939
940 #: g10/exec.c:555
941 #, c-format
942 msgid "unable to read external program response: %s\n"
943 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
944
945 #: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
946 #, c-format
947 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
948 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
949
950 #: g10/exec.c:613
951 #, c-format
952 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
953 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
954
955 #: g10/export.c:61
956 #, fuzzy
957 msgid "export signatures that are marked as local-only"
958 msgstr ""
959 "\n"
960 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
961 "\n"
962
963 #: g10/export.c:63
964 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
965 msgstr ""
966
967 #: g10/export.c:65
968 #, fuzzy
969 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
970 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
971
972 #: g10/export.c:67
973 #, fuzzy
974 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
975 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
976
977 #: g10/export.c:69
978 #, fuzzy
979 msgid "remove unusable parts from key during export"
980 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
981
982 #: g10/export.c:71
983 msgid "remove as much as possible from key during export"
984 msgstr ""
985
986 #: g10/export.c:325
987 #, fuzzy
988 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
989 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
990
991 #: g10/export.c:354
992 #, fuzzy, c-format
993 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
994 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
995
996 #: g10/export.c:362
997 #, fuzzy, c-format
998 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
999 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1000
1001 #: g10/export.c:373
1002 #, fuzzy, c-format
1003 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1004 msgstr ""
1005 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1006
1007 #: g10/export.c:521
1008 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: g10/export.c:544
1012 #, fuzzy, c-format
1013 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1014 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1015
1016 #: g10/export.c:565
1017 #, fuzzy, c-format
1018 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1019 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1020
1021 #: g10/export.c:598
1022 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1023 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1024
1025 #: g10/gpg.c:375
1026 msgid ""
1027 "@Commands:\n"
1028 " "
1029 msgstr ""
1030 "@ÅíôïëÝò:\n"
1031 " "
1032
1033 #: g10/gpg.c:377
1034 msgid "|[file]|make a signature"
1035 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1036
1037 #: g10/gpg.c:378
1038 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1039 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1040
1041 #: g10/gpg.c:379
1042 msgid "make a detached signature"
1043 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1044
1045 #: g10/gpg.c:380
1046 msgid "encrypt data"
1047 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1048
1049 #: g10/gpg.c:382
1050 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1051 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1052
1053 #: g10/gpg.c:384
1054 msgid "decrypt data (default)"
1055 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1056
1057 #: g10/gpg.c:386
1058 msgid "verify a signature"
1059 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1060
1061 #: g10/gpg.c:388
1062 msgid "list keys"
1063 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1064
1065 #: g10/gpg.c:390
1066 msgid "list keys and signatures"
1067 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1068
1069 #: g10/gpg.c:391
1070 #, fuzzy
1071 msgid "list and check key signatures"
1072 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1073
1074 #: g10/gpg.c:392
1075 msgid "list keys and fingerprints"
1076 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1077
1078 #: g10/gpg.c:393
1079 msgid "list secret keys"
1080 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1081
1082 #: g10/gpg.c:394
1083 msgid "generate a new key pair"
1084 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1085
1086 #: g10/gpg.c:395
1087 msgid "remove keys from the public keyring"
1088 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1089
1090 #: g10/gpg.c:397
1091 msgid "remove keys from the secret keyring"
1092 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1093
1094 #: g10/gpg.c:398
1095 msgid "sign a key"
1096 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1097
1098 #: g10/gpg.c:399
1099 msgid "sign a key locally"
1100 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1101
1102 #: g10/gpg.c:400
1103 msgid "sign or edit a key"
1104 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1105
1106 #: g10/gpg.c:401
1107 msgid "generate a revocation certificate"
1108 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1109
1110 #: g10/gpg.c:403
1111 msgid "export keys"
1112 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1113
1114 #: g10/gpg.c:404
1115 msgid "export keys to a key server"
1116 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1117
1118 #: g10/gpg.c:405
1119 msgid "import keys from a key server"
1120 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1121
1122 #: g10/gpg.c:407
1123 msgid "search for keys on a key server"
1124 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1125
1126 #: g10/gpg.c:409
1127 msgid "update all keys from a keyserver"
1128 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1129
1130 #: g10/gpg.c:413
1131 msgid "import/merge keys"
1132 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1133
1134 #: g10/gpg.c:416
1135 msgid "print the card status"
1136 msgstr ""
1137
1138 #: g10/gpg.c:417
1139 msgid "change data on a card"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: g10/gpg.c:418
1143 msgid "change a card's PIN"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/gpg.c:426
1147 msgid "update the trust database"
1148 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1149
1150 #: g10/gpg.c:433
1151 msgid "|algo [files]|print message digests"
1152 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1153
1154 #: g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:71
1155 msgid ""
1156 "@\n"
1157 "Options:\n"
1158 " "
1159 msgstr ""
1160 "@\n"
1161 "ÅðéëïãÝò:\n"
1162 " "
1163
1164 #: g10/gpg.c:439
1165 msgid "create ascii armored output"
1166 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1167
1168 #: g10/gpg.c:441
1169 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1170 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1171
1172 #: g10/gpg.c:452
1173 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1174 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1175
1176 #: g10/gpg.c:453
1177 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1178 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1179
1180 #: g10/gpg.c:458
1181 msgid "use canonical text mode"
1182 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1183
1184 #: g10/gpg.c:472
1185 msgid "use as output file"
1186 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1187
1188 #: g10/gpg.c:474 g10/gpgv.c:73
1189 msgid "verbose"
1190 msgstr "áíáëõôéêÜ"
1191
1192 #: g10/gpg.c:485
1193 msgid "do not make any changes"
1194 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1195
1196 #: g10/gpg.c:486
1197 msgid "prompt before overwriting"
1198 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1199
1200 #: g10/gpg.c:527
1201 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: g10/gpg.c:528
1205 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: g10/gpg.c:556
1209 msgid ""
1210 "@\n"
1211 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1212 msgstr ""
1213 "@\n"
1214 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1215
1216 #: g10/gpg.c:559
1217 msgid ""
1218 "@\n"
1219 "Examples:\n"
1220 "\n"
1221 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1222 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1223 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1224 " --list-keys [names]        show keys\n"
1225 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1226 msgstr ""
1227 "@\n"
1228 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1229 "\n"
1230 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1231 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1232 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1233 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1234 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1235
1236 #: g10/gpg.c:757 g10/gpgv.c:98
1237 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1238 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1239
1240 #: g10/gpg.c:774
1241 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1242 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1243
1244 #: g10/gpg.c:777
1245 msgid ""
1246 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1247 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1248 "default operation depends on the input data\n"
1249 msgstr ""
1250 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1251 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1252 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1253
1254 #: g10/gpg.c:788
1255 msgid ""
1256 "\n"
1257 "Supported algorithms:\n"
1258 msgstr ""
1259 "\n"
1260 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1261
1262 #: g10/gpg.c:791
1263 msgid "Pubkey: "
1264 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1265
1266 #: g10/gpg.c:797 g10/keyedit.c:2310
1267 msgid "Cipher: "
1268 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1269
1270 #: g10/gpg.c:803
1271 msgid "Hash: "
1272 msgstr "Hash: "
1273
1274 #: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2356
1275 msgid "Compression: "
1276 msgstr "Óõìðßåóç: "
1277
1278 #: g10/gpg.c:892
1279 msgid "usage: gpg [options] "
1280 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1281
1282 #: g10/gpg.c:1040
1283 msgid "conflicting commands\n"
1284 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1285
1286 #: g10/gpg.c:1058
1287 #, fuzzy, c-format
1288 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1289 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1290
1291 #: g10/gpg.c:1255
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1294 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1295
1296 #: g10/gpg.c:1258
1297 #, fuzzy, c-format
1298 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1299 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1300
1301 #: g10/gpg.c:1261
1302 #, fuzzy, c-format
1303 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1304 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1305
1306 #: g10/gpg.c:1267
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1309 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1310
1311 #: g10/gpg.c:1270
1312 #, fuzzy, c-format
1313 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1314 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1315
1316 #: g10/gpg.c:1273
1317 #, fuzzy, c-format
1318 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1319 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1320
1321 #: g10/gpg.c:1279
1322 #, fuzzy, c-format
1323 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1324 msgstr ""
1325 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1326
1327 #: g10/gpg.c:1282
1328 #, fuzzy, c-format
1329 msgid ""
1330 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1331 msgstr ""
1332 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1333
1334 #: g10/gpg.c:1285
1335 #, fuzzy, c-format
1336 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1337 msgstr ""
1338 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1339
1340 #: g10/gpg.c:1291
1341 #, fuzzy, c-format
1342 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1343 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1344
1345 #: g10/gpg.c:1294
1346 #, fuzzy, c-format
1347 msgid ""
1348 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1349 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1350
1351 #: g10/gpg.c:1297
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1354 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1355
1356 #: g10/gpg.c:1438
1357 #, fuzzy, c-format
1358 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1359 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1360
1361 #: g10/gpg.c:1531
1362 msgid "display photo IDs during key listings"
1363 msgstr ""
1364
1365 #: g10/gpg.c:1533
1366 msgid "show policy URLs during signature listings"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: g10/gpg.c:1535
1370 #, fuzzy
1371 msgid "show all notations during signature listings"
1372 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1373
1374 #: g10/gpg.c:1537
1375 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1376 msgstr ""
1377
1378 #: g10/gpg.c:1541
1379 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: g10/gpg.c:1543
1383 #, fuzzy
1384 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1385 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1386
1387 #: g10/gpg.c:1545
1388 msgid "show user ID validity during key listings"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: g10/gpg.c:1547
1392 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1393 msgstr ""
1394
1395 #: g10/gpg.c:1549
1396 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1397 msgstr ""
1398
1399 #: g10/gpg.c:1551
1400 #, fuzzy
1401 msgid "show the keyring name in key listings"
1402 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1403
1404 #: g10/gpg.c:1553
1405 #, fuzzy
1406 msgid "show expiration dates during signature listings"
1407 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1408
1409 #: g10/gpg.c:1920
1410 #, c-format
1411 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1412 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1413
1414 #: g10/gpg.c:1962
1415 #, c-format
1416 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1417 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
1418
1419 #: g10/gpg.c:1966
1420 #, c-format
1421 msgid "option file `%s': %s\n"
1422 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
1423
1424 #: g10/gpg.c:1973
1425 #, c-format
1426 msgid "reading options from `%s'\n"
1427 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
1428
1429 #: g10/gpg.c:2188 g10/gpg.c:2814 g10/gpg.c:2833
1430 #, c-format
1431 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1432 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1433
1434 #: g10/gpg.c:2201
1435 #, fuzzy, c-format
1436 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1437 msgstr ""
1438 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1439 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1440
1441 #: g10/gpg.c:2364 g10/gpg.c:2376
1442 #, fuzzy, c-format
1443 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1444 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1445
1446 #: g10/gpg.c:2452
1447 #, fuzzy, c-format
1448 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1449 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1450
1451 #: g10/gpg.c:2476 g10/gpg.c:2663 g10/keyedit.c:4064
1452 #, fuzzy
1453 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1454 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1455
1456 #: g10/gpg.c:2488
1457 #, fuzzy, c-format
1458 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1459 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1460
1461 #: g10/gpg.c:2491
1462 #, fuzzy
1463 msgid "invalid keyserver options\n"
1464 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1465
1466 #: g10/gpg.c:2498
1467 #, c-format
1468 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1469 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1470
1471 #: g10/gpg.c:2501
1472 msgid "invalid import options\n"
1473 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2508
1476 #, c-format
1477 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1478 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1479
1480 #: g10/gpg.c:2511
1481 msgid "invalid export options\n"
1482 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1483
1484 #: g10/gpg.c:2518
1485 #, fuzzy, c-format
1486 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1487 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1488
1489 #: g10/gpg.c:2521
1490 #, fuzzy
1491 msgid "invalid list options\n"
1492 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1493
1494 #: g10/gpg.c:2529
1495 msgid "display photo IDs during signature verification"
1496 msgstr ""
1497
1498 #: g10/gpg.c:2531
1499 msgid "show policy URLs during signature verification"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: g10/gpg.c:2533
1503 #, fuzzy
1504 msgid "show all notations during signature verification"
1505 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1506
1507 #: g10/gpg.c:2535
1508 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1509 msgstr ""
1510
1511 #: g10/gpg.c:2539
1512 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: g10/gpg.c:2541
1516 #, fuzzy
1517 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1518 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1519
1520 #: g10/gpg.c:2543
1521 #, fuzzy
1522 msgid "show user ID validity during signature verification"
1523 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1524
1525 #: g10/gpg.c:2545
1526 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1527 msgstr ""
1528
1529 #: g10/gpg.c:2547
1530 msgid "validate signatures with PKA data"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: g10/gpg.c:2549
1534 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1535 msgstr ""
1536
1537 #: g10/gpg.c:2556
1538 #, fuzzy, c-format
1539 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1540 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1541
1542 #: g10/gpg.c:2559
1543 #, fuzzy
1544 msgid "invalid verify options\n"
1545 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1546
1547 #: g10/gpg.c:2566
1548 #, c-format
1549 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1550 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1551
1552 #: g10/gpg.c:2729
1553 #, fuzzy, c-format
1554 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1555 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1556
1557 #: g10/gpg.c:2732
1558 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1559 msgstr ""
1560
1561 #: g10/gpg.c:2803
1562 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1563 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1564
1565 #: g10/gpg.c:2807
1566 #, c-format
1567 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1568 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1569
1570 #: g10/gpg.c:2816
1571 #, c-format
1572 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1573 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1574
1575 #: g10/gpg.c:2819
1576 #, c-format
1577 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1578 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1579
1580 #: g10/gpg.c:2826
1581 #, fuzzy, c-format
1582 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1583 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
1584
1585 #: g10/gpg.c:2841
1586 #, fuzzy, c-format
1587 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1588 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1589
1590 #: g10/gpg.c:2855
1591 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1592 msgstr ""
1593 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1594
1595 #: g10/gpg.c:2861
1596 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1597 msgstr ""
1598 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1599 "êáôÜóôáóç\n"
1600
1601 #: g10/gpg.c:2867
1602 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1603 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1604
1605 #: g10/gpg.c:2880
1606 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1607 msgstr ""
1608 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1609
1610 #: g10/gpg.c:2947 g10/gpg.c:2971
1611 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1612 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1613
1614 #: g10/gpg.c:2953 g10/gpg.c:2977
1615 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1616 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1617
1618 #: g10/gpg.c:2959
1619 #, fuzzy
1620 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1621 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1622
1623 #: g10/gpg.c:2965
1624 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1625 msgstr ""
1626 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1627 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1628
1629 #: g10/gpg.c:2980
1630 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1631 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1632
1633 #: g10/gpg.c:2982
1634 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1635 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1636
1637 #: g10/gpg.c:2984
1638 #, fuzzy
1639 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1640 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1641
1642 #: g10/gpg.c:2986
1643 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1644 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1645
1646 #: g10/gpg.c:2988
1647 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1648 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1649
1650 #: g10/gpg.c:2991
1651 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1652 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1653
1654 #: g10/gpg.c:2995
1655 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1656 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1657
1658 #: g10/gpg.c:3002
1659 msgid "invalid default preferences\n"
1660 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1661
1662 #: g10/gpg.c:3011
1663 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1664 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
1665
1666 #: g10/gpg.c:3015
1667 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1668 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
1669
1670 #: g10/gpg.c:3019
1671 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1672 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
1673
1674 #: g10/gpg.c:3052
1675 #, c-format
1676 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1677 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
1678
1679 #: g10/gpg.c:3099
1680 #, fuzzy, c-format
1681 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1682 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1683
1684 #: g10/gpg.c:3104
1685 #, fuzzy, c-format
1686 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1687 msgstr ""
1688 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1689
1690 #: g10/gpg.c:3109
1691 #, fuzzy, c-format
1692 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1693 msgstr ""
1694 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1695
1696 #: g10/gpg.c:3208
1697 #, c-format
1698 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1699 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1700
1701 #: g10/gpg.c:3219
1702 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1703 msgstr ""
1704 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
1705 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
1706
1707 #: g10/gpg.c:3230
1708 msgid "--store [filename]"
1709 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1710
1711 #: g10/gpg.c:3237
1712 msgid "--symmetric [filename]"
1713 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1714
1715 #: g10/gpg.c:3239
1716 #, fuzzy, c-format
1717 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1718 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1719
1720 #: g10/gpg.c:3249
1721 msgid "--encrypt [filename]"
1722 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1723
1724 #: g10/gpg.c:3262
1725 #, fuzzy
1726 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1727 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1728
1729 #: g10/gpg.c:3264
1730 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1731 msgstr ""
1732
1733 #: g10/gpg.c:3267
1734 #, fuzzy, c-format
1735 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1736 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1737
1738 #: g10/gpg.c:3285
1739 msgid "--sign [filename]"
1740 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1741
1742 #: g10/gpg.c:3298
1743 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1744 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1745
1746 #: g10/gpg.c:3313
1747 #, fuzzy
1748 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1749 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1750
1751 #: g10/gpg.c:3315
1752 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1753 msgstr ""
1754
1755 #: g10/gpg.c:3318
1756 #, fuzzy, c-format
1757 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1758 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1759
1760 #: g10/gpg.c:3338
1761 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1762 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1763
1764 #: g10/gpg.c:3347
1765 msgid "--clearsign [filename]"
1766 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1767
1768 #: g10/gpg.c:3372
1769 msgid "--decrypt [filename]"
1770 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1771
1772 #: g10/gpg.c:3380
1773 msgid "--sign-key user-id"
1774 msgstr "--sign-key user-id"
1775
1776 #: g10/gpg.c:3384
1777 msgid "--lsign-key user-id"
1778 msgstr "--lsign-key user-id"
1779
1780 #: g10/gpg.c:3405
1781 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1782 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1783
1784 #: g10/gpg.c:3476
1785 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1786 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1787
1788 #: g10/gpg.c:3518
1789 #, c-format
1790 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1791 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1792
1793 #: g10/gpg.c:3520
1794 #, c-format
1795 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1796 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1797
1798 #: g10/gpg.c:3522
1799 #, c-format
1800 msgid "key export failed: %s\n"
1801 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1802
1803 #: g10/gpg.c:3533
1804 #, c-format
1805 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1806 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1807
1808 #: g10/gpg.c:3543
1809 #, c-format
1810 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1811 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1812
1813 #: g10/gpg.c:3594
1814 #, c-format
1815 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1816 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1817
1818 #: g10/gpg.c:3602
1819 #, c-format
1820 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1821 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1822
1823 #: g10/gpg.c:3689
1824 #, c-format
1825 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1826 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1827
1828 #: g10/gpg.c:3812
1829 msgid "[filename]"
1830 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1831
1832 #: g10/gpg.c:3816
1833 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1834 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1835
1836 #: g10/gpg.c:4120
1837 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1838 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1839
1840 #: g10/gpg.c:4122
1841 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1842 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1843
1844 #: g10/gpg.c:4155
1845 #, fuzzy
1846 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1847 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1848
1849 #: g10/getkey.c:152
1850 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1851 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1852
1853 #: g10/getkey.c:175
1854 #, fuzzy
1855 msgid "[User ID not found]"
1856 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1857
1858 #: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
1859 #: g10/getkey.c:999
1860 #, c-format
1861 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1862 msgstr ""
1863
1864 #: g10/getkey.c:1826
1865 #, fuzzy, c-format
1866 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1867 msgstr ""
1868 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1869
1870 #: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3707
1871 #, fuzzy, c-format
1872 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1873 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1874
1875 #: g10/getkey.c:2611
1876 #, fuzzy, c-format
1877 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1878 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1879
1880 #: g10/getkey.c:2658
1881 #, fuzzy, c-format
1882 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1883 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1884
1885 #: g10/gpgv.c:74
1886 msgid "be somewhat more quiet"
1887 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1888
1889 #: g10/gpgv.c:75
1890 msgid "take the keys from this keyring"
1891 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1892
1893 #: g10/gpgv.c:77
1894 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1895 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1896
1897 #: g10/gpgv.c:78
1898 msgid "|FD|write status info to this FD"
1899 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1900
1901 #: g10/gpgv.c:102
1902 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1903 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1904
1905 #: g10/gpgv.c:105
1906 msgid ""
1907 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1908 "Check signatures against known trusted keys\n"
1909 msgstr ""
1910 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1911 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1912
1913 #: g10/helptext.c:49
1914 msgid ""
1915 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1916 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1917 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1918 msgstr ""
1919 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
1920 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
1921 "åìðéóôïóýíçò,\n"
1922 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
1923
1924 #: g10/helptext.c:55
1925 msgid ""
1926 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1927 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1928 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1929 "ultimately trusted\n"
1930 msgstr ""
1931 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
1932 "êëåéäéÜ\n"
1933 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
1934 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
1935 "êëåéäß\n"
1936 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1937
1938 #: g10/helptext.c:62
1939 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1940 msgstr ""
1941 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
1942 "\"."
1943
1944 #: g10/helptext.c:66
1945 msgid ""
1946 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1947 msgstr ""
1948 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
1949
1950 #: g10/helptext.c:70
1951 msgid ""
1952 "Select the algorithm to use.\n"
1953 "\n"
1954 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1955 "for signatures.\n"
1956 "\n"
1957 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1958 "\n"
1959 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1960 "\n"
1961 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1962 msgstr ""
1963
1964 #: g10/helptext.c:84
1965 msgid ""
1966 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1967 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1968 "Please consult your security expert first."
1969 msgstr ""
1970 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
1971 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
1972 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
1973
1974 #: g10/helptext.c:91
1975 msgid "Enter the size of the key"
1976 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
1977
1978 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1979 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1980 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1981 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
1982
1983 #: g10/helptext.c:105
1984 msgid ""
1985 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1986 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1987 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1988 "the given value as an interval."
1989 msgstr ""
1990 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
1991 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
1992 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
1993 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
1994
1995 #: g10/helptext.c:117
1996 msgid "Enter the name of the key holder"
1997 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
1998
1999 #: g10/helptext.c:122
2000 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2001 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
2002
2003 #: g10/helptext.c:126
2004 msgid "Please enter an optional comment"
2005 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
2006
2007 #: g10/helptext.c:131
2008 msgid ""
2009 "N  to change the name.\n"
2010 "C  to change the comment.\n"
2011 "E  to change the email address.\n"
2012 "O  to continue with key generation.\n"
2013 "Q  to to quit the key generation."
2014 msgstr ""
2015 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
2016 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
2017 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
2018 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
2019 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
2020
2021 #: g10/helptext.c:140
2022 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2023 msgstr ""
2024 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
2025 "õðïêëåéäß."
2026
2027 #: g10/helptext.c:148
2028 msgid ""
2029 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2030 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2031 "know how carefully you verified this.\n"
2032 "\n"
2033 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2034 "the\n"
2035 "    key.\n"
2036 "\n"
2037 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2038 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2039 "for\n"
2040 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2041 "user.\n"
2042 "\n"
2043 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2044 "could\n"
2045 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2046 "the\n"
2047 "    key against a photo ID.\n"
2048 "\n"
2049 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2050 "could\n"
2051 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2052 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2053 "a\n"
2054 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2055 "the\n"
2056 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2057 "exchange\n"
2058 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2059 "\n"
2060 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2061 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2062 "\"\n"
2063 "mean to you when you sign other keys.\n"
2064 "\n"
2065 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2066 msgstr ""
2067 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
2068 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
2069 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
2070 "\n"
2071 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
2072 "êëåéäß.\n"
2073 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
2074 "ôïõ\n"
2075 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
2076 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
2077 "\n"
2078 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
2079 "ðáñÜäåéãìá\n"
2080 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
2081 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
2082 "\n"
2083 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
2084 "áõôü\n"
2085 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
2086 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
2087 "ôïõ\n"
2088 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
2089 "÷.\n"
2090 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
2091 "\n"
2092 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
2093 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
2094 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
2095 "êëåéäéÜ.\n"
2096 "\n"
2097 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
2098
2099 #: g10/helptext.c:186
2100 #, fuzzy
2101 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2102 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
2103
2104 #: g10/helptext.c:190
2105 msgid ""
2106 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2107 "All certificates are then also lost!"
2108 msgstr ""
2109 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
2110 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
2111
2112 #: g10/helptext.c:195
2113 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2114 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
2115
2116 #: g10/helptext.c:200
2117 msgid ""
2118 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2119 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2120 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2121 msgstr ""
2122 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
2123 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
2124 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
2125 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
2126
2127 #: g10/helptext.c:205
2128 msgid ""
2129 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2130 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2131 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2132 "a trust connection through another already certified key."
2133 msgstr ""
2134 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
2135 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
2136 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
2137 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
2138
2139 #: g10/helptext.c:211
2140 msgid ""
2141 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2142 "your keyring."
2143 msgstr ""
2144 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
2145 "êëåéäïèÞêç óáò."
2146
2147 #: g10/helptext.c:215
2148 msgid ""
2149 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2150 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2151 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2152 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2153 "a second one is available."
2154 msgstr ""
2155 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2156 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2157 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2158 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2159 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2160
2161 #: g10/helptext.c:223
2162 msgid ""
2163 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2164 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2165 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2166 msgstr ""
2167 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2168 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2169 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2170
2171 #: g10/helptext.c:230
2172 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2173 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2174
2175 #: g10/helptext.c:236
2176 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2177 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2178
2179 #: g10/helptext.c:240
2180 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2181 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2182
2183 #: g10/helptext.c:245
2184 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2185 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2186
2187 #: g10/helptext.c:250
2188 msgid ""
2189 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2190 "file (which is shown in brackets) will be used."
2191 msgstr ""
2192 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2193 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2194
2195 #: g10/helptext.c:256
2196 msgid ""
2197 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2198 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2199 "  \"Key has been compromised\"\n"
2200 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2201 "      got access to your secret key.\n"
2202 "  \"Key is superseded\"\n"
2203 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2204 "  \"Key is no longer used\"\n"
2205 "      Use this if you have retired this key.\n"
2206 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2207 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2208 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2209 msgstr ""
2210 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2211 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2212 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2213 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2214 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2215 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2216 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2217 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2218 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2219 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2220 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2221 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2222
2223 #: g10/helptext.c:272
2224 msgid ""
2225 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2226 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2227 "An empty line ends the text.\n"
2228 msgstr ""
2229 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2230 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2231 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2232 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2233
2234 #: g10/helptext.c:287
2235 msgid "No help available"
2236 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2237
2238 #: g10/helptext.c:295
2239 #, c-format
2240 msgid "No help available for `%s'"
2241 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2242
2243 #: g10/import.c:96
2244 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2245 msgstr ""
2246
2247 #: g10/import.c:98
2248 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: g10/import.c:100
2252 #, fuzzy
2253 msgid "do not update the trustdb after import"
2254 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2255
2256 #: g10/import.c:102
2257 #, fuzzy
2258 msgid "create a public key when importing a secret key"
2259 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2260
2261 #: g10/import.c:104
2262 msgid "only accept updates to existing keys"
2263 msgstr ""
2264
2265 #: g10/import.c:106
2266 #, fuzzy
2267 msgid "remove unusable parts from key after import"
2268 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2269
2270 #: g10/import.c:108
2271 msgid "remove as much as possible from key after import"
2272 msgstr ""
2273
2274 #: g10/import.c:266
2275 #, c-format
2276 msgid "skipping block of type %d\n"
2277 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2278
2279 #: g10/import.c:275
2280 #, fuzzy, c-format
2281 msgid "%lu keys processed so far\n"
2282 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2283
2284 #: g10/import.c:292
2285 #, c-format
2286 msgid "Total number processed: %lu\n"
2287 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2288
2289 #: g10/import.c:294
2290 #, c-format
2291 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2292 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2293
2294 #: g10/import.c:297
2295 #, c-format
2296 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2297 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2298
2299 #: g10/import.c:299
2300 #, c-format
2301 msgid "              imported: %lu"
2302 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2303
2304 #: g10/import.c:305
2305 #, c-format
2306 msgid "             unchanged: %lu\n"
2307 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2308
2309 #: g10/import.c:307
2310 #, c-format
2311 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2312 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2313
2314 #: g10/import.c:309
2315 #, c-format
2316 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2317 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2318
2319 #: g10/import.c:311
2320 #, c-format
2321 msgid "        new signatures: %lu\n"
2322 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2323
2324 #: g10/import.c:313
2325 #, c-format
2326 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2327 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2328
2329 #: g10/import.c:315
2330 #, c-format
2331 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2332 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2333
2334 #: g10/import.c:317
2335 #, c-format
2336 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2337 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2338
2339 #: g10/import.c:319
2340 #, c-format
2341 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2342 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2343
2344 #: g10/import.c:321
2345 #, c-format
2346 msgid "          not imported: %lu\n"
2347 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2348
2349 #: g10/import.c:323
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2352 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2353
2354 #: g10/import.c:325
2355 #, fuzzy, c-format
2356 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2357 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2358
2359 #: g10/import.c:566
2360 #, c-format
2361 msgid ""
2362 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2363 "algorithms on these user IDs:\n"
2364 msgstr ""
2365
2366 #: g10/import.c:604
2367 #, c-format
2368 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2369 msgstr ""
2370
2371 #: g10/import.c:616
2372 #, fuzzy, c-format
2373 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2374 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2375
2376 #: g10/import.c:628
2377 #, c-format
2378 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2379 msgstr ""
2380
2381 #: g10/import.c:641
2382 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2383 msgstr ""
2384
2385 #: g10/import.c:643
2386 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2387 msgstr ""
2388
2389 #: g10/import.c:667
2390 #, c-format
2391 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2392 msgstr ""
2393
2394 #: g10/import.c:717 g10/import.c:1115
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "key %s: no user ID\n"
2397 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2398
2399 #: g10/import.c:746
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2402 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2403
2404 #: g10/import.c:761
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2407 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2408
2409 #: g10/import.c:767
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2412 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2413
2414 #: g10/import.c:769
2415 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2416 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2417
2418 #: g10/import.c:779 g10/import.c:1237
2419 #, fuzzy, c-format
2420 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2421 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2422
2423 #: g10/import.c:785
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2426 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2427
2428 #: g10/import.c:794
2429 #, c-format
2430 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2431 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2432
2433 #: g10/import.c:799 g10/openfile.c:267 g10/sign.c:853 g10/sign.c:1139
2434 #, c-format
2435 msgid "writing to `%s'\n"
2436 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2437
2438 #: g10/import.c:803 g10/import.c:898 g10/import.c:1155 g10/import.c:1298
2439 #: g10/import.c:2360 g10/import.c:2382
2440 #, c-format
2441 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2442 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2443
2444 #: g10/import.c:822
2445 #, fuzzy, c-format
2446 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2447 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2448
2449 #: g10/import.c:846
2450 #, fuzzy, c-format
2451 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2452 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2453
2454 #: g10/import.c:863 g10/import.c:1255
2455 #, fuzzy, c-format
2456 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2457 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2458
2459 #: g10/import.c:871 g10/import.c:1262
2460 #, fuzzy, c-format
2461 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2462 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2463
2464 #: g10/import.c:908
2465 #, fuzzy, c-format
2466 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2467 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2468
2469 #: g10/import.c:911
2470 #, fuzzy, c-format
2471 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2472 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2473
2474 #: g10/import.c:914
2475 #, fuzzy, c-format
2476 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2477 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2478
2479 #: g10/import.c:917
2480 #, fuzzy, c-format
2481 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2482 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2483
2484 #: g10/import.c:920
2485 #, fuzzy, c-format
2486 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2487 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2488
2489 #: g10/import.c:923
2490 #, fuzzy, c-format
2491 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2492 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2493
2494 #: g10/import.c:926
2495 #, fuzzy, c-format
2496 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2497 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2498
2499 #: g10/import.c:929
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2502 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2503
2504 #: g10/import.c:932
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2507 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2508
2509 #: g10/import.c:935
2510 #, fuzzy, c-format
2511 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2512 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2513
2514 #: g10/import.c:958
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2517 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2518
2519 #: g10/import.c:1121
2520 #, fuzzy, c-format
2521 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2522 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2523
2524 #: g10/import.c:1132
2525 #, fuzzy
2526 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2527 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2528
2529 #: g10/import.c:1149 g10/import.c:2375
2530 #, c-format
2531 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2532 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2533
2534 #: g10/import.c:1160
2535 #, fuzzy, c-format
2536 msgid "key %s: secret key imported\n"
2537 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2538
2539 #: g10/import.c:1190
2540 #, fuzzy, c-format
2541 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2542 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2543
2544 #: g10/import.c:1200
2545 #, fuzzy, c-format
2546 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2547 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2548
2549 #: g10/import.c:1230
2550 #, fuzzy, c-format
2551 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2552 msgstr ""
2553 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2554 "áíÜêëçóçò\n"
2555
2556 #: g10/import.c:1273
2557 #, fuzzy, c-format
2558 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2559 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2560
2561 #: g10/import.c:1305
2562 #, fuzzy, c-format
2563 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2564 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2565
2566 #: g10/import.c:1371
2567 #, fuzzy, c-format
2568 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2569 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2570
2571 #: g10/import.c:1386
2572 #, fuzzy, c-format
2573 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2574 msgstr ""
2575 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2576 "s\"\n"
2577
2578 #: g10/import.c:1388
2579 #, fuzzy, c-format
2580 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2581 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2582
2583 #: g10/import.c:1406
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2586 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2587
2588 #: g10/import.c:1417 g10/import.c:1467
2589 #, fuzzy, c-format
2590 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2591 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2592
2593 #: g10/import.c:1419
2594 #, fuzzy, c-format
2595 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2596 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2597
2598 #: g10/import.c:1434
2599 #, fuzzy, c-format
2600 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2601 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2602
2603 #: g10/import.c:1456
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2606 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2607
2608 #: g10/import.c:1469
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2611 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2612
2613 #: g10/import.c:1484
2614 #, fuzzy, c-format
2615 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2616 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2617
2618 #: g10/import.c:1526
2619 #, fuzzy, c-format
2620 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2621 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2622
2623 #: g10/import.c:1547
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2626 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2627
2628 #: g10/import.c:1574
2629 #, fuzzy, c-format
2630 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2631 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2632
2633 #: g10/import.c:1584
2634 #, fuzzy, c-format
2635 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2636 msgstr ""
2637 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2638
2639 #: g10/import.c:1601
2640 #, fuzzy, c-format
2641 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2642 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2643
2644 #: g10/import.c:1615
2645 #, fuzzy, c-format
2646 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2647 msgstr ""
2648 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2649
2650 #: g10/import.c:1623
2651 #, fuzzy, c-format
2652 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2653 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2654
2655 #: g10/import.c:1723
2656 #, fuzzy, c-format
2657 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2658 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2659
2660 #: g10/import.c:1785
2661 #, fuzzy, c-format
2662 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2663 msgstr ""
2664 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2665 "08lX\n"
2666
2667 #: g10/import.c:1799
2668 #, fuzzy, c-format
2669 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2670 msgstr ""
2671 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2672 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2673
2674 #: g10/import.c:1858
2675 #, fuzzy, c-format
2676 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2677 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2678
2679 #: g10/import.c:1892
2680 #, fuzzy, c-format
2681 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2682 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2683
2684 #: g10/import.c:2281
2685 #, fuzzy
2686 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2687 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2688
2689 #: g10/import.c:2289
2690 #, fuzzy
2691 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2692 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2693
2694 #: g10/import.c:2291
2695 #, fuzzy
2696 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2697 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2698
2699 #: g10/keydb.c:168
2700 #, c-format
2701 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2702 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2703
2704 #: g10/keydb.c:175
2705 #, c-format
2706 msgid "keyring `%s' created\n"
2707 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2708
2709 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2710 #, fuzzy, c-format
2711 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2712 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2713
2714 #: g10/keydb.c:698
2715 #, c-format
2716 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2717 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2718
2719 #: g10/keyedit.c:266
2720 msgid "[revocation]"
2721 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:267
2724 msgid "[self-signature]"
2725 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2728 msgid "1 bad signature\n"
2729 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2730
2731 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2732 #, c-format
2733 msgid "%d bad signatures\n"
2734 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2735
2736 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2737 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2738 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2739
2740 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2741 #, c-format
2742 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2743 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2746 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2747 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
2750 #, c-format
2751 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2752 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2753
2754 #: g10/keyedit.c:357
2755 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2756 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2757
2758 #: g10/keyedit.c:359
2759 #, c-format
2760 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2761 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2762
2763 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
2764 #, fuzzy
2765 msgid ""
2766 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2767 "keys\n"
2768 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2769 "etc.)\n"
2770 msgstr ""
2771 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2772 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2773 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2774 "\n"
2775
2776 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
2777 #, fuzzy, c-format
2778 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2779 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2780
2781 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
2782 #, fuzzy, c-format
2783 msgid "  %d = I trust fully\n"
2784 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:439
2787 msgid ""
2788 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2789 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2790 "trust signatures on your behalf.\n"
2791 msgstr ""
2792
2793 #: g10/keyedit.c:455
2794 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2795 msgstr ""
2796
2797 #: g10/keyedit.c:599
2798 #, c-format
2799 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2800 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2801
2802 #: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
2803 #: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
2804 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2805 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2806
2807 #: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
2808 #: g10/keyedit.c:1748
2809 msgid "  Unable to sign.\n"
2810 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:627
2813 #, c-format
2814 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2815 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2816
2817 #: g10/keyedit.c:655
2818 #, c-format
2819 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2820 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2821
2822 #: g10/keyedit.c:683
2823 #, fuzzy, c-format
2824 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2825 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2826
2827 #: g10/keyedit.c:685
2828 #, fuzzy
2829 msgid "Sign it? (y/N) "
2830 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2831
2832 #: g10/keyedit.c:707
2833 #, c-format
2834 msgid ""
2835 "The self-signature on \"%s\"\n"
2836 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2837 msgstr ""
2838 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2839 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2840
2841 #: g10/keyedit.c:716
2842 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2843 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2844
2845 #: g10/keyedit.c:730
2846 #, c-format
2847 msgid ""
2848 "Your current signature on \"%s\"\n"
2849 "has expired.\n"
2850 msgstr ""
2851 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2852 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2853
2854 #: g10/keyedit.c:734
2855 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2856 msgstr ""
2857 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2858
2859 #: g10/keyedit.c:755
2860 #, c-format
2861 msgid ""
2862 "Your current signature on \"%s\"\n"
2863 "is a local signature.\n"
2864 msgstr ""
2865 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2866 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:759
2869 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2870 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2871
2872 #: g10/keyedit.c:780
2873 #, fuzzy, c-format
2874 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2875 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2876
2877 #: g10/keyedit.c:783
2878 #, fuzzy, c-format
2879 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2880 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2881
2882 #: g10/keyedit.c:788
2883 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2884 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2885
2886 #: g10/keyedit.c:810
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2889 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:825
2892 msgid "This key has expired!"
2893 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2894
2895 #: g10/keyedit.c:843
2896 #, c-format
2897 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2898 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:849
2901 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2902 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2903
2904 #: g10/keyedit.c:889
2905 msgid ""
2906 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2907 "mode.\n"
2908 msgstr ""
2909 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2910 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2911
2912 #: g10/keyedit.c:891
2913 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2914 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:916
2917 msgid ""
2918 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2919 "belongs\n"
2920 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2921 msgstr ""
2922 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2923 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2924 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2925
2926 #: g10/keyedit.c:921
2927 #, c-format
2928 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2929 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:923
2932 #, c-format
2933 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2934 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:925
2937 #, c-format
2938 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2939 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:927
2942 #, c-format
2943 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2944 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:933
2947 #, fuzzy
2948 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2949 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2950
2951 #: g10/keyedit.c:957
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid ""
2954 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2955 "key \"%s\" (%s)\n"
2956 msgstr ""
2957 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2958 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2959
2960 #: g10/keyedit.c:964
2961 #, fuzzy
2962 msgid "This will be a self-signature.\n"
2963 msgstr ""
2964 "\n"
2965 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2966
2967 #: g10/keyedit.c:970
2968 #, fuzzy
2969 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2970 msgstr ""
2971 "\n"
2972 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2973
2974 #: g10/keyedit.c:978
2975 #, fuzzy
2976 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2977 msgstr ""
2978 "\n"
2979 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2980 "\n"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:988
2983 #, fuzzy
2984 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2985 msgstr ""
2986 "\n"
2987 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:995
2990 #, fuzzy
2991 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2992 msgstr ""
2993 "\n"
2994 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2995 "\n"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:1002
2998 #, fuzzy
2999 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3000 msgstr ""
3001 "\n"
3002 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3003
3004 #: g10/keyedit.c:1007
3005 #, fuzzy
3006 msgid "I have checked this key casually.\n"
3007 msgstr ""
3008 "\n"
3009 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1012
3012 #, fuzzy
3013 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3014 msgstr ""
3015 "\n"
3016 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1022
3019 #, fuzzy
3020 msgid "Really sign? (y/N) "
3021 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3022
3023 #: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4783 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4938
3024 #: g10/keyedit.c:4999 g10/sign.c:374
3025 #, c-format
3026 msgid "signing failed: %s\n"
3027 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1132
3030 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3031 msgstr ""
3032
3033 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
3034 msgid "This key is not protected.\n"
3035 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3036
3037 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
3038 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3039 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3040
3041 #: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
3042 #, fuzzy
3043 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3044 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3045
3046 #: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
3047 msgid "Key is protected.\n"
3048 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3049
3050 #: g10/keyedit.c:1179
3051 #, c-format
3052 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3053 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1185
3056 msgid ""
3057 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3058 "\n"
3059 msgstr ""
3060 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3061 "\n"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
3064 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3065 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:1199
3068 msgid ""
3069 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3070 "\n"
3071 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:1202
3074 #, fuzzy
3075 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3076 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1273
3079 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3080 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1359
3083 msgid "save and quit"
3084 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1362
3087 #, fuzzy
3088 msgid "show key fingerprint"
3089 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3090
3091 #: g10/keyedit.c:1363
3092 msgid "list key and user IDs"
3093 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1365
3096 msgid "select user ID N"
3097 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3098
3099 #: g10/keyedit.c:1366
3100 #, fuzzy
3101 msgid "select subkey N"
3102 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3103
3104 #: g10/keyedit.c:1367
3105 #, fuzzy
3106 msgid "check signatures"
3107 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1372
3110 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3111 msgstr ""
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1377
3114 #, fuzzy
3115 msgid "sign selected user IDs locally"
3116 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1379
3119 #, fuzzy
3120 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3121 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:1381
3124 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3125 msgstr ""
3126
3127 #: g10/keyedit.c:1385
3128 msgid "add a user ID"
3129 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:1387
3132 msgid "add a photo ID"
3133 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:1389
3136 #, fuzzy
3137 msgid "delete selected user IDs"
3138 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1394
3141 #, fuzzy
3142 msgid "add a subkey"
3143 msgstr "addkey"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1398
3146 msgid "add a key to a smartcard"
3147 msgstr ""
3148
3149 #: g10/keyedit.c:1400
3150 msgid "move a key to a smartcard"
3151 msgstr ""
3152
3153 #: g10/keyedit.c:1402
3154 msgid "move a backup key to a smartcard"
3155 msgstr ""
3156
3157 #: g10/keyedit.c:1406
3158 #, fuzzy
3159 msgid "delete selected subkeys"
3160 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:1408
3163 msgid "add a revocation key"
3164 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3165
3166 #: g10/keyedit.c:1410
3167 #, fuzzy
3168 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3169 msgstr ""
3170 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3171
3172 #: g10/keyedit.c:1412
3173 #, fuzzy
3174 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3175 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3176
3177 #: g10/keyedit.c:1414
3178 #, fuzzy
3179 msgid "flag the selected user ID as primary"
3180 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3181
3182 #: g10/keyedit.c:1416
3183 #, fuzzy
3184 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3185 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3186
3187 #: g10/keyedit.c:1419
3188 msgid "list preferences (expert)"
3189 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:1421
3192 msgid "list preferences (verbose)"
3193 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:1423
3196 #, fuzzy
3197 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3198 msgstr ""
3199 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3200
3201 #: g10/keyedit.c:1428
3202 #, fuzzy
3203 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3204 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:1430
3207 #, fuzzy
3208 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3209 msgstr ""
3210 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3211
3212 #: g10/keyedit.c:1432
3213 msgid "change the passphrase"
3214 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1436
3217 msgid "change the ownertrust"
3218 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:1438
3221 #, fuzzy
3222 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3223 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3224
3225 #: g10/keyedit.c:1440
3226 #, fuzzy
3227 msgid "revoke selected user IDs"
3228 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3229
3230 #: g10/keyedit.c:1445
3231 #, fuzzy
3232 msgid "revoke key or selected subkeys"
3233 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:1446
3236 #, fuzzy
3237 msgid "enable key"
3238 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1447
3241 #, fuzzy
3242 msgid "disable key"
3243 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1448
3246 #, fuzzy
3247 msgid "show selected photo IDs"
3248 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:1450
3251 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3252 msgstr ""
3253
3254 #: g10/keyedit.c:1452
3255 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: g10/keyedit.c:1570
3259 #, fuzzy, c-format
3260 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3261 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:1588
3264 msgid "Secret key is available.\n"
3265 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:1669
3268 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3269 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:1677
3272 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3273 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:1696
3276 msgid ""
3277 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3278 "(lsign),\n"
3279 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3280 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3281 msgstr ""
3282
3283 #: g10/keyedit.c:1736
3284 msgid "Key is revoked."
3285 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3286
3287 #: g10/keyedit.c:1755
3288 #, fuzzy
3289 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3290 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3291
3292 #: g10/keyedit.c:1762
3293 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3294 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:1771
3297 #, fuzzy, c-format
3298 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3299 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:1794
3302 #, c-format
3303 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3304 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
3307 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3308 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:1818
3311 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3312 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:1820
3315 #, fuzzy
3316 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3317 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3318
3319 #: g10/keyedit.c:1821
3320 #, fuzzy
3321 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3322 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3323
3324 #: g10/keyedit.c:1871
3325 #, fuzzy
3326 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3327 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1883
3330 #, fuzzy
3331 msgid "You must select exactly one key.\n"
3332 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1911
3335 msgid "Command expects a filename argument\n"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: g10/keyedit.c:1925
3339 #, fuzzy, c-format
3340 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3341 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:1942
3344 #, fuzzy, c-format
3345 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3346 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1966
3349 msgid "You must select at least one key.\n"
3350 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:1969
3353 #, fuzzy
3354 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3355 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3356
3357 #: g10/keyedit.c:1970
3358 #, fuzzy
3359 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3360 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3361
3362 #: g10/keyedit.c:2005
3363 #, fuzzy
3364 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3365 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3366
3367 #: g10/keyedit.c:2006
3368 #, fuzzy
3369 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3370 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3371
3372 #: g10/keyedit.c:2024
3373 #, fuzzy
3374 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3375 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3376
3377 #: g10/keyedit.c:2035
3378 #, fuzzy
3379 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3380 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3381
3382 #: g10/keyedit.c:2037
3383 #, fuzzy
3384 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3385 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3386
3387 #: g10/keyedit.c:2087
3388 msgid ""
3389 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3390 msgstr ""
3391
3392 #: g10/keyedit.c:2129
3393 #, fuzzy
3394 msgid "Set preference list to:\n"
3395 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:2135
3398 #, fuzzy
3399 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3400 msgstr ""
3401 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3402
3403 #: g10/keyedit.c:2137
3404 #, fuzzy
3405 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3406 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:2205
3409 #, fuzzy
3410 msgid "Save changes? (y/N) "
3411 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3412
3413 #: g10/keyedit.c:2208
3414 #, fuzzy
3415 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3416 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3417
3418 #: g10/keyedit.c:2218
3419 #, c-format
3420 msgid "update failed: %s\n"
3421 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:2225
3424 #, c-format
3425 msgid "update secret failed: %s\n"
3426 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:2232
3429 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3430 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:2333
3433 msgid "Digest: "
3434 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3435
3436 #: g10/keyedit.c:2385
3437 msgid "Features: "
3438 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3439
3440 #: g10/keyedit.c:2396
3441 msgid "Keyserver no-modify"
3442 msgstr ""
3443
3444 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
3445 msgid "Preferred keyserver: "
3446 msgstr ""
3447
3448 #: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
3449 #, fuzzy
3450 msgid "Notations: "
3451 msgstr "Óçìåßùóç: "
3452
3453 #: g10/keyedit.c:2630
3454 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3455 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:2689
3458 #, fuzzy, c-format
3459 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3460 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3461
3462 #: g10/keyedit.c:2710
3463 #, fuzzy, c-format
3464 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3465 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3466
3467 #: g10/keyedit.c:2716
3468 #, fuzzy
3469 msgid "(sensitive)"
3470 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
3473 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
3474 #, fuzzy, c-format
3475 msgid "created: %s"
3476 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
3479 #, fuzzy, c-format
3480 msgid "revoked: %s"
3481 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3484 #, fuzzy, c-format
3485 msgid "expired: %s"
3486 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
3489 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3490 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
3491 #, fuzzy, c-format
3492 msgid "expires: %s"
3493 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:2741
3496 #, fuzzy, c-format
3497 msgid "usage: %s"
3498 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:2756
3501 #, fuzzy, c-format
3502 msgid "trust: %s"
3503 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:2760
3506 #, c-format
3507 msgid "validity: %s"
3508 msgstr ""
3509
3510 #: g10/keyedit.c:2767
3511 msgid "This key has been disabled"
3512 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
3515 msgid "card-no: "
3516 msgstr ""
3517
3518 #: g10/keyedit.c:2819
3519 msgid ""
3520 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3521 "unless you restart the program.\n"
3522 msgstr ""
3523 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3524 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
3527 #: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3528 #, fuzzy
3529 msgid "revoked"
3530 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
3533 #: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3534 #, fuzzy
3535 msgid "expired"
3536 msgstr "expire"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:2950
3539 msgid ""
3540 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3541 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3542 msgstr ""
3543 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3544 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:3011
3547 msgid ""
3548 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3549 "versions\n"
3550 "         of PGP to reject this key.\n"
3551 msgstr ""
3552 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3553 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3554
3555 #: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
3556 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3557 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3558
3559 #: g10/keyedit.c:3022
3560 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3561 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3562
3563 #: g10/keyedit.c:3162
3564 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3565 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3566
3567 #: g10/keyedit.c:3172
3568 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3569 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:3176
3572 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3573 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:3182
3576 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3577 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:3196
3580 #, c-format
3581 msgid "Deleted %d signature.\n"
3582 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:3197
3585 #, c-format
3586 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3587 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3588
3589 #: g10/keyedit.c:3200
3590 msgid "Nothing deleted.\n"
3591 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
3594 #, fuzzy
3595 msgid "invalid"
3596 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:3249
3599 #, fuzzy, c-format
3600 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3601 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:3341
3604 msgid ""
3605 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3606 "cause\n"
3607 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3608 msgstr ""
3609 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3610 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3611 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:3352
3614 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3615 msgstr ""
3616 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:3372
3619 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3620 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3621
3622 #: g10/keyedit.c:3397
3623 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3624 msgstr ""
3625 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:3412
3628 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3629 msgstr ""
3630 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:3434
3633 #, fuzzy
3634 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3635 msgstr ""
3636 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:3453
3639 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3640 msgstr ""
3641 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3642 "åðáíÝëèåé!\n"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:3459
3645 #, fuzzy
3646 msgid ""
3647 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3648 msgstr ""
3649 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3650 "N): "
3651
3652 #: g10/keyedit.c:3520
3653 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3654 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:3526
3657 #, fuzzy
3658 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3659 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:3530
3662 #, fuzzy
3663 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3664 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3665
3666 #: g10/keyedit.c:3533
3667 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3668 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:3579
3671 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3672 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3673
3674 #: g10/keyedit.c:3595
3675 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3676 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3677
3678 #: g10/keyedit.c:3668
3679 #, fuzzy, c-format
3680 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3681 msgstr ""
3682 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3683 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:3674
3686 #, c-format
3687 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3688 msgstr ""
3689
3690 #: g10/keyedit.c:3836
3691 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3692 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3693
3694 #: g10/keyedit.c:3875 g10/keyedit.c:3985 g10/keyedit.c:4105 g10/keyedit.c:4246
3695 #, fuzzy, c-format
3696 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3697 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3698
3699 #: g10/keyedit.c:4046
3700 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3701 msgstr ""
3702
3703 #: g10/keyedit.c:4126
3704 #, fuzzy
3705 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3706 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3707
3708 #: g10/keyedit.c:4127
3709 #, fuzzy
3710 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3711 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3712
3713 #: g10/keyedit.c:4189
3714 #, fuzzy
3715 msgid "Enter the notation: "
3716 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3717
3718 #: g10/keyedit.c:4338
3719 #, fuzzy
3720 msgid "Proceed? (y/N) "
3721 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3722
3723 #: g10/keyedit.c:4402
3724 #, c-format
3725 msgid "No user ID with index %d\n"
3726 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3727
3728 #: g10/keyedit.c:4460
3729 #, fuzzy, c-format
3730 msgid "No user ID with hash %s\n"
3731 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:4487
3734 #, fuzzy, c-format
3735 msgid "No subkey with index %d\n"
3736 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3737
3738 #: g10/keyedit.c:4622
3739 #, fuzzy, c-format
3740 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3741 msgstr "user ID: \""
3742
3743 #: g10/keyedit.c:4625 g10/keyedit.c:4689 g10/keyedit.c:4732
3744 #, fuzzy, c-format
3745 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3746 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3747
3748 #: g10/keyedit.c:4627 g10/keyedit.c:4691 g10/keyedit.c:4734
3749 msgid " (non-exportable)"
3750 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3751
3752 #: g10/keyedit.c:4631
3753 #, c-format
3754 msgid "This signature expired on %s.\n"
3755 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3756
3757 #: g10/keyedit.c:4635
3758 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3759 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3760
3761 #: g10/keyedit.c:4639
3762 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3763 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3764
3765 #: g10/keyedit.c:4666
3766 #, fuzzy, c-format
3767 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3768 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3769
3770 #: g10/keyedit.c:4692
3771 #, fuzzy
3772 msgid " (non-revocable)"
3773 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3774
3775 #: g10/keyedit.c:4699
3776 #, fuzzy, c-format
3777 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3778 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:4721
3781 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3782 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3783
3784 #: g10/keyedit.c:4741
3785 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3786 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:4771
3789 msgid "no secret key\n"
3790 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3791
3792 #: g10/keyedit.c:4841
3793 #, c-format
3794 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3795 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3796
3797 #: g10/keyedit.c:4858
3798 #, c-format
3799 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3800 msgstr ""
3801 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3802
3803 #: g10/keyedit.c:4922
3804 #, fuzzy, c-format
3805 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3806 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3807
3808 #: g10/keyedit.c:4984
3809 #, fuzzy, c-format
3810 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3811 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3812
3813 #: g10/keyedit.c:5079
3814 #, fuzzy, c-format
3815 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3816 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3817
3818 #: g10/keygen.c:262
3819 #, fuzzy, c-format
3820 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3821 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3822
3823 #: g10/keygen.c:269
3824 #, fuzzy
3825 msgid "too many cipher preferences\n"
3826 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3827
3828 #: g10/keygen.c:271
3829 #, fuzzy
3830 msgid "too many digest preferences\n"
3831 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3832
3833 #: g10/keygen.c:273
3834 #, fuzzy
3835 msgid "too many compression preferences\n"
3836 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3837
3838 #: g10/keygen.c:398
3839 #, fuzzy, c-format
3840 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3841 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3842
3843 #: g10/keygen.c:872
3844 msgid "writing direct signature\n"
3845 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3846
3847 #: g10/keygen.c:911
3848 msgid "writing self signature\n"
3849 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3850
3851 #: g10/keygen.c:961
3852 msgid "writing key binding signature\n"
3853 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3854
3855 #: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
3856 #: g10/keygen.c:2762
3857 #, c-format
3858 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3859 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3860
3861 #: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
3862 #, c-format
3863 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3864 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3865
3866 #: g10/keygen.c:1323
3867 #, fuzzy
3868 msgid "Sign"
3869 msgstr "sign"
3870
3871 #: g10/keygen.c:1326
3872 msgid "Certify"
3873 msgstr ""
3874
3875 #: g10/keygen.c:1329
3876 #, fuzzy
3877 msgid "Encrypt"
3878 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3879
3880 #: g10/keygen.c:1332
3881 msgid "Authenticate"
3882 msgstr ""
3883
3884 #: g10/keygen.c:1340
3885 msgid "SsEeAaQq"
3886 msgstr ""
3887
3888 #: g10/keygen.c:1359
3889 #, c-format
3890 msgid "Possible actions for a %s key: "
3891 msgstr ""
3892
3893 #: g10/keygen.c:1363
3894 msgid "Current allowed actions: "
3895 msgstr ""
3896
3897 #: g10/keygen.c:1368
3898 #, c-format
3899 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3900 msgstr ""
3901
3902 #: g10/keygen.c:1371
3903 #, fuzzy, c-format
3904 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3905 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3906
3907 #: g10/keygen.c:1374
3908 #, c-format
3909 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3910 msgstr ""
3911
3912 #: g10/keygen.c:1377
3913 #, c-format
3914 msgid "   (%c) Finished\n"
3915 msgstr ""
3916
3917 #: g10/keygen.c:1433
3918 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3919 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3920
3921 #: g10/keygen.c:1435
3922 #, fuzzy, c-format
3923 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3924 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3925
3926 #: g10/keygen.c:1436
3927 #, c-format
3928 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3929 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3930
3931 #: g10/keygen.c:1438
3932 #, fuzzy, c-format
3933 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3934 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3935
3936 #: g10/keygen.c:1440
3937 #, fuzzy, c-format
3938 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3939 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3940
3941 #: g10/keygen.c:1441
3942 #, c-format
3943 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3944 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3945
3946 #: g10/keygen.c:1443
3947 #, c-format
3948 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3949 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3950
3951 #: g10/keygen.c:1445
3952 #, fuzzy, c-format
3953 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3954 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3955
3956 #: g10/keygen.c:1514
3957 #, fuzzy, c-format
3958 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3959 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
3960
3961 #: g10/keygen.c:1524
3962 #, c-format
3963 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3964 msgstr ""
3965
3966 #: g10/keygen.c:1531
3967 #, fuzzy, c-format
3968 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3969 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3970
3971 #: g10/keygen.c:1545
3972 #, c-format
3973 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3974 msgstr ""
3975
3976 #: g10/keygen.c:1551
3977 #, c-format
3978 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3979 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3980
3981 #: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
3982 #, c-format
3983 msgid "rounded up to %u bits\n"
3984 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3985
3986 #: g10/keygen.c:1610
3987 msgid ""
3988 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3989 "         0 = key does not expire\n"
3990 "      <n>  = key expires in n days\n"
3991 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3992 "      <n>m = key expires in n months\n"
3993 "      <n>y = key expires in n years\n"
3994 msgstr ""
3995 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3996 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3997 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3998 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3999 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4000 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4001
4002 #: g10/keygen.c:1621
4003 msgid ""
4004 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4005 "         0 = signature does not expire\n"
4006 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4007 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4008 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4009 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4010 msgstr ""
4011 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4012 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4013 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4014 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4015 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4016 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4017
4018 #: g10/keygen.c:1644
4019 msgid "Key is valid for? (0) "
4020 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4021
4022 #: g10/keygen.c:1649
4023 #, fuzzy, c-format
4024 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4025 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4026
4027 #: g10/keygen.c:1667
4028 msgid "invalid value\n"
4029 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4030
4031 #: g10/keygen.c:1674
4032 #, fuzzy
4033 msgid "Key does not expire at all\n"
4034 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4035
4036 #: g10/keygen.c:1675
4037 #, fuzzy
4038 msgid "Signature does not expire at all\n"
4039 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4040
4041 #: g10/keygen.c:1680
4042 #, fuzzy, c-format
4043 msgid "Key expires at %s\n"
4044 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4045
4046 #: g10/keygen.c:1681
4047 #, fuzzy, c-format
4048 msgid "Signature expires at %s\n"
4049 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4050
4051 #: g10/keygen.c:1687
4052 msgid ""
4053 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4054 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4055 msgstr ""
4056 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4057 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4058
4059 #: g10/keygen.c:1692
4060 #, fuzzy
4061 msgid "Is this correct? (y/N) "
4062 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4063
4064 #: g10/keygen.c:1715
4065 #, fuzzy
4066 msgid ""
4067 "\n"
4068 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4069 "ID\n"
4070 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4071 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4072 "\n"
4073 msgstr ""
4074 "\n"
4075 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4076 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4077 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4078 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4079 "\n"
4080
4081 #: g10/keygen.c:1728
4082 msgid "Real name: "
4083 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4084
4085 #: g10/keygen.c:1736
4086 msgid "Invalid character in name\n"
4087 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4088
4089 #: g10/keygen.c:1738
4090 msgid "Name may not start with a digit\n"
4091 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4092
4093 #: g10/keygen.c:1740
4094 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4095 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4096
4097 #: g10/keygen.c:1748
4098 msgid "Email address: "
4099 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4100
4101 #: g10/keygen.c:1754
4102 msgid "Not a valid email address\n"
4103 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4104
4105 #: g10/keygen.c:1762
4106 msgid "Comment: "
4107 msgstr "Ó÷üëéï: "
4108
4109 #: g10/keygen.c:1768
4110 msgid "Invalid character in comment\n"
4111 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4112
4113 #: g10/keygen.c:1791
4114 #, c-format
4115 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4116 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4117
4118 #: g10/keygen.c:1797
4119 #, c-format
4120 msgid ""
4121 "You selected this USER-ID:\n"
4122 "    \"%s\"\n"
4123 "\n"
4124 msgstr ""
4125 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4126 "    \"%s\"\n"
4127 "\n"
4128
4129 #: g10/keygen.c:1802
4130 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4131 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4132
4133 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4134 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4135 #. string which should be translated accordingly and the
4136 #. letter changed to match the one in the answer string.
4137 #.
4138 #. n = Change name
4139 #. c = Change comment
4140 #. e = Change email
4141 #. o = Okay (ready, continue)
4142 #. q = Quit
4143 #.
4144 #: g10/keygen.c:1818
4145 msgid "NnCcEeOoQq"
4146 msgstr "NnCcEeOoQq"
4147
4148 #: g10/keygen.c:1828
4149 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4150 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4151
4152 #: g10/keygen.c:1829
4153 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4154 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4155
4156 #: g10/keygen.c:1848
4157 msgid "Please correct the error first\n"
4158 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4159
4160 #: g10/keygen.c:1888
4161 msgid ""
4162 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4163 "\n"
4164 msgstr ""
4165 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4166 "\n"
4167
4168 #: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
4169 #, c-format
4170 msgid "%s.\n"
4171 msgstr "%s.\n"
4172
4173 #: g10/keygen.c:1904
4174 msgid ""
4175 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4176 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4177 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4178 "\n"
4179 msgstr ""
4180 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4181 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4182 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4183 "\n"
4184
4185 #: g10/keygen.c:1926
4186 msgid ""
4187 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4188 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4189 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4190 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4191 msgstr ""
4192 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4193 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4194 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4195 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4196
4197 #: g10/keygen.c:2708
4198 msgid "Key generation canceled.\n"
4199 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4200
4201 #: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
4202 #, c-format
4203 msgid "writing public key to `%s'\n"
4204 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4205
4206 #: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
4207 #, fuzzy, c-format
4208 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4209 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4210
4211 #: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
4212 #, c-format
4213 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4214 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4215
4216 #: g10/keygen.c:3041
4217 #, c-format
4218 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4219 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4220
4221 #: g10/keygen.c:3047
4222 #, c-format
4223 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4224 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4225
4226 #: g10/keygen.c:3065
4227 #, c-format
4228 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4229 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4230
4231 #: g10/keygen.c:3072
4232 #, c-format
4233 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4234 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4235
4236 #: g10/keygen.c:3095
4237 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4238 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4239
4240 #: g10/keygen.c:3106
4241 #, fuzzy
4242 msgid ""
4243 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4244 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4245 msgstr ""
4246 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4247 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4248 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4249 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4250
4251 #: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
4252 #, c-format
4253 msgid "Key generation failed: %s\n"
4254 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4255
4256 #: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
4257 #, c-format
4258 msgid ""
4259 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4260 msgstr ""
4261 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4262 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4263
4264 #: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
4265 #, c-format
4266 msgid ""
4267 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4268 msgstr ""
4269 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4270 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4271
4272 #: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
4273 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4274 msgstr ""
4275 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4276 "ìå ôï OpenPGP\n"
4277
4278 #: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
4279 #, fuzzy
4280 msgid "Really create? (y/N) "
4281 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4282
4283 #: g10/keygen.c:3507
4284 #, fuzzy, c-format
4285 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4286 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4287
4288 #: g10/keygen.c:3554
4289 #, fuzzy, c-format
4290 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4291 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4292
4293 #: g10/keygen.c:3580
4294 #, fuzzy, c-format
4295 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4296 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4297
4298 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4299 msgid "never     "
4300 msgstr "ðïôÝ     "
4301
4302 #: g10/keylist.c:265
4303 msgid "Critical signature policy: "
4304 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4305
4306 #: g10/keylist.c:267
4307 msgid "Signature policy: "
4308 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4309
4310 #: g10/keylist.c:306
4311 msgid "Critical preferred keyserver: "
4312 msgstr ""
4313
4314 #: g10/keylist.c:359
4315 msgid "Critical signature notation: "
4316 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4317
4318 #: g10/keylist.c:361
4319 msgid "Signature notation: "
4320 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4321
4322 #: g10/keylist.c:471
4323 msgid "Keyring"
4324 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4325
4326 #: g10/keylist.c:1505
4327 msgid "Primary key fingerprint:"
4328 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4329
4330 #: g10/keylist.c:1507
4331 msgid "     Subkey fingerprint:"
4332 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4333
4334 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4335 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4336 #: g10/keylist.c:1514
4337 msgid " Primary key fingerprint:"
4338 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4339
4340 #: g10/keylist.c:1516
4341 msgid "      Subkey fingerprint:"
4342 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4343
4344 #: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
4345 #, fuzzy
4346 msgid "      Key fingerprint ="
4347 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4348
4349 #: g10/keylist.c:1591
4350 msgid "      Card serial no. ="
4351 msgstr ""
4352
4353 #: g10/keyring.c:1246
4354 #, fuzzy, c-format
4355 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4356 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4357
4358 #: g10/keyring.c:1252
4359 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4360 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4361
4362 #: g10/keyring.c:1254
4363 #, c-format
4364 msgid "%s is the unchanged one\n"
4365 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4366
4367 #: g10/keyring.c:1255
4368 #, c-format
4369 msgid "%s is the new one\n"
4370 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4371
4372 #: g10/keyring.c:1256
4373 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4374 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4375
4376 #: g10/keyring.c:1376
4377 #, fuzzy, c-format
4378 msgid "caching keyring `%s'\n"
4379 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4380
4381 #: g10/keyring.c:1422
4382 #, fuzzy, c-format
4383 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4384 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4385
4386 #: g10/keyring.c:1434
4387 #, fuzzy, c-format
4388 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4389 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4390
4391 #: g10/keyring.c:1505
4392 #, c-format
4393 msgid "%s: keyring created\n"
4394 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4395
4396 #: g10/keyserver.c:61
4397 msgid "include revoked keys in search results"
4398 msgstr ""
4399
4400 #: g10/keyserver.c:62
4401 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4402 msgstr ""
4403
4404 #: g10/keyserver.c:64
4405 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4406 msgstr ""
4407
4408 #: g10/keyserver.c:66
4409 msgid "do not delete temporary files after using them"
4410 msgstr ""
4411
4412 #: g10/keyserver.c:70
4413 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4414 msgstr ""
4415
4416 #: g10/keyserver.c:72
4417 #, fuzzy
4418 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4419 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
4420
4421 #: g10/keyserver.c:74
4422 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4423 msgstr ""
4424
4425 #: g10/keyserver.c:140
4426 #, fuzzy, c-format
4427 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4428 msgstr ""
4429 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4430
4431 #: g10/keyserver.c:523
4432 #, fuzzy
4433 msgid "disabled"
4434 msgstr "disable"
4435
4436 #: g10/keyserver.c:724
4437 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4438 msgstr ""
4439
4440 #: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1421
4441 #, fuzzy, c-format
4442 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4443 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4444
4445 #: g10/keyserver.c:906
4446 #, fuzzy, c-format
4447 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4448 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4449
4450 #: g10/keyserver.c:908
4451 #, fuzzy
4452 msgid "key not found on keyserver\n"
4453 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4454
4455 #: g10/keyserver.c:1145
4456 #, fuzzy, c-format
4457 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4458 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4459
4460 #: g10/keyserver.c:1149
4461 #, fuzzy, c-format
4462 msgid "requesting key %s from %s\n"
4463 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4464
4465 #: g10/keyserver.c:1173
4466 #, fuzzy, c-format
4467 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4468 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4469
4470 #: g10/keyserver.c:1176
4471 #, fuzzy, c-format
4472 msgid "searching for names from %s\n"
4473 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4474
4475 #: g10/keyserver.c:1324
4476 #, fuzzy, c-format
4477 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4478 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4479
4480 #: g10/keyserver.c:1328
4481 #, fuzzy, c-format
4482 msgid "sending key %s to %s\n"
4483 msgstr ""
4484 "\"\n"
4485 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4486
4487 #: g10/keyserver.c:1371
4488 #, fuzzy, c-format
4489 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4490 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4491
4492 #: g10/keyserver.c:1374
4493 #, fuzzy, c-format
4494 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4495 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4496
4497 #: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1477
4498 #, fuzzy
4499 msgid "no keyserver action!\n"
4500 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4501
4502 #: g10/keyserver.c:1429
4503 #, c-format
4504 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4505 msgstr ""
4506
4507 #: g10/keyserver.c:1438
4508 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4509 msgstr ""
4510
4511 #: g10/keyserver.c:1500 g10/keyserver.c:2028
4512 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4513 msgstr ""
4514
4515 #: g10/keyserver.c:1506
4516 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4517 msgstr ""
4518
4519 #: g10/keyserver.c:1518
4520 #, c-format
4521 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4522 msgstr ""
4523
4524 #: g10/keyserver.c:1523
4525 #, c-format
4526 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4527 msgstr ""
4528
4529 #: g10/keyserver.c:1531
4530 #, c-format
4531 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4532 msgstr ""
4533
4534 #: g10/keyserver.c:1538
4535 #, fuzzy
4536 msgid "keyserver timed out\n"
4537 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4538
4539 #: g10/keyserver.c:1543
4540 #, fuzzy
4541 msgid "keyserver internal error\n"
4542 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4543
4544 #: g10/keyserver.c:1552
4545 #, fuzzy, c-format
4546 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4547 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
4548
4549 #: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
4550 #, c-format
4551 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4552 msgstr ""
4553
4554 #: g10/keyserver.c:1870
4555 #, fuzzy, c-format
4556 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4557 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4558
4559 #: g10/keyserver.c:1892
4560 #, fuzzy, c-format
4561 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4562 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4563
4564 #: g10/keyserver.c:1894
4565 #, fuzzy, c-format
4566 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4567 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4568
4569 #: g10/keyserver.c:1950
4570 #, fuzzy, c-format
4571 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4572 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4573
4574 #: g10/keyserver.c:1956
4575 #, fuzzy, c-format
4576 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4577 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4578
4579 #: g10/mainproc.c:240
4580 #, c-format
4581 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4582 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4583
4584 #: g10/mainproc.c:291
4585 #, c-format
4586 msgid "%s encrypted session key\n"
4587 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4588
4589 #: g10/mainproc.c:301
4590 #, fuzzy, c-format
4591 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4592 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4593
4594 #: g10/mainproc.c:382
4595 #, fuzzy, c-format
4596 msgid "public key is %s\n"
4597 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4598
4599 #: g10/mainproc.c:439
4600 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4601 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4602
4603 #: g10/mainproc.c:472
4604 #, fuzzy, c-format
4605 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4606 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4607
4608 #: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
4609 #, fuzzy, c-format
4610 msgid "      \"%s\"\n"
4611 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4612
4613 #: g10/mainproc.c:480
4614 #, fuzzy, c-format
4615 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4616 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4617
4618 #: g10/mainproc.c:494
4619 #, c-format
4620 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4621 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4622
4623 #: g10/mainproc.c:508
4624 #, c-format
4625 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4626 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4627
4628 #: g10/mainproc.c:510
4629 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4630 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4631
4632 #: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
4633 #, c-format
4634 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4635 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4636
4637 #: g10/mainproc.c:549
4638 #, c-format
4639 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4640 msgstr ""
4641 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4642 "%s áíôßèåôá\n"
4643
4644 #: g10/mainproc.c:581
4645 msgid "decryption okay\n"
4646 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4647
4648 #: g10/mainproc.c:585
4649 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4650 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4651
4652 #: g10/mainproc.c:598
4653 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4654 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4655
4656 #: g10/mainproc.c:604
4657 #, c-format
4658 msgid "decryption failed: %s\n"
4659 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4660
4661 #: g10/mainproc.c:623
4662 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4663 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4664
4665 #: g10/mainproc.c:625
4666 #, c-format
4667 msgid "original file name='%.*s'\n"
4668 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4669
4670 #: g10/mainproc.c:817
4671 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4672 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4673
4674 #: g10/mainproc.c:1165
4675 #, fuzzy
4676 msgid "no signature found\n"
4677 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4678
4679 #: g10/mainproc.c:1408
4680 msgid "signature verification suppressed\n"
4681 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4682
4683 #: g10/mainproc.c:1508
4684 #, fuzzy
4685 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4686 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4687
4688 #: g10/mainproc.c:1519
4689 #, fuzzy, c-format
4690 msgid "Signature made %s\n"
4691 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4692
4693 #: g10/mainproc.c:1520
4694 #, fuzzy, c-format
4695 msgid "         &n