Updated FSF street address and preparations for a release candidate.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 10:05+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: cipher/primegen.c:121
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
20 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
21
22 #: cipher/primegen.c:312
23 #, c-format
24 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
25 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
26
27 #: cipher/random.c:164
28 msgid "no entropy gathering module detected\n"
29 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
30
31 #: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:675 g10/card-util.c:744
32 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:182 g10/encode.c:482
33 #: g10/g10.c:970 g10/g10.c:3257 g10/import.c:179 g10/keygen.c:2252
34 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:337
35 #: g10/plaintext.c:472 g10/sign.c:781 g10/sign.c:935 g10/sign.c:1048
36 #: g10/sign.c:1198 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
37 #: g10/tdbio.c:601
38 #, c-format
39 msgid "can't open `%s': %s\n"
40 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
41
42 #: cipher/random.c:392
43 #, c-format
44 msgid "can't stat `%s': %s\n"
45 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
46
47 #: cipher/random.c:397
48 #, c-format
49 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
50 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
51
52 #: cipher/random.c:402
53 msgid "note: random_seed file is empty\n"
54 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
55
56 #: cipher/random.c:408
57 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
58 msgstr ""
59 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
60 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
61
62 #: cipher/random.c:416
63 #, c-format
64 msgid "can't read `%s': %s\n"
65 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
66
67 #: cipher/random.c:454
68 msgid "note: random_seed file not updated\n"
69 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
70
71 #: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/g10.c:969 g10/keygen.c:2731
72 #: g10/keygen.c:2761 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
73 #: g10/openfile.c:352 g10/sign.c:799 g10/sign.c:1064 g10/tdbio.c:536
74 #, c-format
75 msgid "can't create `%s': %s\n"
76 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
77
78 #: cipher/random.c:481
79 #, c-format
80 msgid "can't write `%s': %s\n"
81 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
82
83 #: cipher/random.c:484
84 #, c-format
85 msgid "can't close `%s': %s\n"
86 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:729
89 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
90 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
91
92 #: cipher/random.c:730
93 msgid ""
94 "The random number generator is only a kludge to let\n"
95 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
96 "\n"
97 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
98 "\n"
99 msgstr ""
100 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
101 "\n"
102 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
103 "\n"
104
105 #: cipher/rndegd.c:205
106 msgid ""
107 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
108 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
109 "of the entropy.\n"
110 msgstr ""
111 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
112 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
113
114 #: cipher/rndlinux.c:135
115 #, c-format
116 msgid ""
117 "\n"
118 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
119 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
120 msgstr ""
121 "\n"
122 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
123 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
124 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
125
126 #: g10/app-openpgp.c:596
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
129 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
130
131 #: g10/app-openpgp.c:609
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
134 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
135
136 #: g10/app-openpgp.c:977
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "reading public key failed: %s\n"
139 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
140
141 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
142 msgid "response does not contain the public key data\n"
143 msgstr ""
144
145 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
146 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
147 msgstr ""
148
149 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
150 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
151 msgstr ""
152
153 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
154 #, c-format
155 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
156 msgstr ""
157
158 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
159 #, c-format
160 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
161 msgstr ""
162
163 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
164 #: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
165 #, fuzzy, c-format
166 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
167 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
168
169 #: g10/app-openpgp.c:1310
170 msgid "access to admin commands is not configured\n"
171 msgstr ""
172
173 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
174 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
175 msgstr ""
176
177 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
178 msgid "card is permanently locked!\n"
179 msgstr ""
180
181 #: g10/app-openpgp.c:1336
182 #, c-format
183 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
184 msgstr ""
185
186 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
187 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
188 #. to get some infos on the string.
189 #: g10/app-openpgp.c:1343
190 msgid "|A|Admin PIN"
191 msgstr ""
192
193 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
194 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
195 #. to get some infos on the string.
196 #: g10/app-openpgp.c:1492
197 msgid "|AN|New Admin PIN"
198 msgstr ""
199
200 #: g10/app-openpgp.c:1492
201 msgid "|N|New PIN"
202 msgstr ""
203
204 #: g10/app-openpgp.c:1496
205 #, fuzzy, c-format
206 msgid "error getting new PIN: %s\n"
207 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
208
209 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
210 #, fuzzy
211 msgid "error reading application data\n"
212 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
215 #, fuzzy
216 msgid "error reading fingerprint DO\n"
217 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1562
220 #, fuzzy
221 msgid "key already exists\n"
222 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1566
225 msgid "existing key will be replaced\n"
226 msgstr ""
227
228 #: g10/app-openpgp.c:1568
229 #, fuzzy
230 msgid "generating new key\n"
231 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
232
233 #: g10/app-openpgp.c:1735
234 msgid "creation timestamp missing\n"
235 msgstr ""
236
237 #: g10/app-openpgp.c:1742
238 #, c-format
239 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
240 msgstr ""
241
242 #: g10/app-openpgp.c:1749
243 #, c-format
244 msgid "RSA public exponent missing or largerr than %d bits\n"
245 msgstr ""
246
247 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
248 #, c-format
249 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
250 msgstr ""
251
252 #: g10/app-openpgp.c:1827
253 #, fuzzy, c-format
254 msgid "failed to store the key: %s\n"
255 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
256
257 #: g10/app-openpgp.c:1886
258 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
259 msgstr ""
260
261 #: g10/app-openpgp.c:1901
262 #, fuzzy
263 msgid "generating key failed\n"
264 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
265
266 #: g10/app-openpgp.c:1904
267 #, fuzzy, c-format
268 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
269 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
270
271 #: g10/app-openpgp.c:1961
272 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
273 msgstr ""
274
275 #: g10/app-openpgp.c:2130
276 #, c-format
277 msgid "signatures created so far: %lu\n"
278 msgstr ""
279
280 #: g10/app-openpgp.c:2138
281 #, c-format
282 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
283 msgstr ""
284
285 #: g10/app-openpgp.c:2399
286 msgid ""
287 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
288 msgstr ""
289
290 #: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
291 #, fuzzy, c-format
292 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
293 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
294
295 #: g10/armor.c:318
296 #, c-format
297 msgid "armor: %s\n"
298 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
299
300 #: g10/armor.c:347
301 msgid "invalid armor header: "
302 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
303
304 #: g10/armor.c:354
305 msgid "armor header: "
306 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
307
308 #: g10/armor.c:365
309 msgid "invalid clearsig header\n"
310 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
311
312 #: g10/armor.c:417
313 msgid "nested clear text signatures\n"
314 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
315
316 #: g10/armor.c:552
317 #, fuzzy
318 msgid "unexpected armor: "
319 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
320
321 #: g10/armor.c:564
322 msgid "invalid dash escaped line: "
323 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
324
325 #: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
326 #, fuzzy, c-format
327 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
328 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
329
330 #: g10/armor.c:759
331 msgid "premature eof (no CRC)\n"
332 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
333
334 #: g10/armor.c:793
335 msgid "premature eof (in CRC)\n"
336 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
337
338 #: g10/armor.c:801
339 msgid "malformed CRC\n"
340 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
341
342 #: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
343 #, fuzzy, c-format
344 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
345 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
346
347 #: g10/armor.c:825
348 #, fuzzy
349 msgid "premature eof (in trailer)\n"
350 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
351
352 #: g10/armor.c:829
353 msgid "error in trailer line\n"
354 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
355
356 #: g10/armor.c:1138
357 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
358 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
359
360 #: g10/armor.c:1143
361 #, c-format
362 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
363 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
364
365 #: g10/armor.c:1147
366 msgid ""
367 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
368 msgstr ""
369 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
370 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
371
372 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:303
373 #, fuzzy, c-format
374 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
375 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
376
377 #: g10/card-util.c:68
378 #, c-format
379 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
380 msgstr ""
381
382 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1510
383 #: g10/keygen.c:2436 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
384 #, fuzzy
385 msgid "can't do this in batch mode\n"
386 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
387
388 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
389 #: g10/keyedit.c:420 g10/keyedit.c:441 g10/keyedit.c:455 g10/keygen.c:1290
390 #: g10/keygen.c:1355
391 msgid "Your selection? "
392 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
393
394 #: g10/card-util.c:213 g10/card-util.c:263
395 msgid "[not set]"
396 msgstr ""
397
398 #: g10/card-util.c:410
399 #, fuzzy
400 msgid "male"
401 msgstr "enable"
402
403 #: g10/card-util.c:411
404 #, fuzzy
405 msgid "female"
406 msgstr "enable"
407
408 #: g10/card-util.c:411
409 #, fuzzy
410 msgid "unspecified"
411 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
412
413 #: g10/card-util.c:438
414 #, fuzzy
415 msgid "not forced"
416 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
417
418 #: g10/card-util.c:438
419 msgid "forced"
420 msgstr ""
421
422 #: g10/card-util.c:516
423 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
424 msgstr ""
425
426 #: g10/card-util.c:518
427 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
428 msgstr ""
429
430 #: g10/card-util.c:520
431 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
432 msgstr ""
433
434 #: g10/card-util.c:537
435 msgid "Cardholder's surname: "
436 msgstr ""
437
438 #: g10/card-util.c:539
439 msgid "Cardholder's given name: "
440 msgstr ""
441
442 #: g10/card-util.c:557
443 #, c-format
444 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
445 msgstr ""
446
447 #: g10/card-util.c:578
448 #, fuzzy
449 msgid "URL to retrieve public key: "
450 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
451
452 #: g10/card-util.c:586
453 #, c-format
454 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
455 msgstr ""
456
457 #: g10/card-util.c:684 g10/card-util.c:753 g10/import.c:262
458 #, c-format
459 msgid "error reading `%s': %s\n"
460 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
461
462 #: g10/card-util.c:692
463 msgid "Login data (account name): "
464 msgstr ""
465
466 #: g10/card-util.c:702
467 #, c-format
468 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:761
472 msgid "Private DO data: "
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:771
476 #, c-format
477 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
478 msgstr ""
479
480 #: g10/card-util.c:791
481 #, fuzzy
482 msgid "Language preferences: "
483 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
484
485 #: g10/card-util.c:799
486 #, fuzzy
487 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
488 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
489
490 #: g10/card-util.c:808
491 #, fuzzy
492 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
493 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
494
495 #: g10/card-util.c:829
496 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
497 msgstr ""
498
499 #: g10/card-util.c:843
500 #, fuzzy
501 msgid "Error: invalid response.\n"
502 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
503
504 #: g10/card-util.c:864
505 #, fuzzy
506 msgid "CA fingerprint: "
507 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
508
509 #: g10/card-util.c:887
510 #, fuzzy
511 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
512 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
513
514 #: g10/card-util.c:935
515 #, fuzzy, c-format
516 msgid "key operation not possible: %s\n"
517 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
518
519 #: g10/card-util.c:936
520 #, fuzzy
521 msgid "not an OpenPGP card"
522 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
523
524 #: g10/card-util.c:945
525 #, fuzzy, c-format
526 msgid "error getting current key info: %s\n"
527 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
528
529 #: g10/card-util.c:1030
530 msgid "Replace existing key? (y/N) "
531 msgstr ""
532
533 #: g10/card-util.c:1051 g10/card-util.c:1060
534 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
535 msgstr ""
536
537 #: g10/card-util.c:1072
538 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
539 msgstr ""
540
541 #: g10/card-util.c:1081
542 #, c-format
543 msgid ""
544 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
545 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
546 "You should change them using the command --change-pin\n"
547 msgstr ""
548
549 #: g10/card-util.c:1120
550 #, fuzzy
551 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
552 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
553
554 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
555 #, fuzzy
556 msgid "   (1) Signature key\n"
557 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
558
559 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
560 #, fuzzy
561 msgid "   (2) Encryption key\n"
562 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
563
564 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
565 msgid "   (3) Authentication key\n"
566 msgstr ""
567
568 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:939
569 #: g10/keygen.c:1394 g10/revoke.c:643
570 msgid "Invalid selection.\n"
571 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
572
573 #: g10/card-util.c:1200
574 #, fuzzy
575 msgid "Please select where to store the key:\n"
576 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
577
578 #: g10/card-util.c:1235
579 #, fuzzy
580 msgid "unknown key protection algorithm\n"
581 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
582
583 #: g10/card-util.c:1240
584 #, fuzzy
585 msgid "secret parts of key are not available\n"
586 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
587
588 #: g10/card-util.c:1245
589 #, fuzzy
590 msgid "secret key already stored on a card\n"
591 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
592
593 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1349
594 msgid "quit this menu"
595 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
596
597 #: g10/card-util.c:1318
598 #, fuzzy
599 msgid "show admin commands"
600 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
601
602 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1352
603 msgid "show this help"
604 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
605
606 #: g10/card-util.c:1321
607 #, fuzzy
608 msgid "list all available data"
609 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
610
611 #: g10/card-util.c:1324
612 msgid "change card holder's name"
613 msgstr ""
614
615 #: g10/card-util.c:1325
616 msgid "change URL to retrieve key"
617 msgstr ""
618
619 #: g10/card-util.c:1326
620 msgid "fetch the key specified in the card URL"
621 msgstr ""
622
623 #: g10/card-util.c:1327
624 #, fuzzy
625 msgid "change the login name"
626 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
627
628 #: g10/card-util.c:1328
629 #, fuzzy
630 msgid "change the language preferences"
631 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
632
633 #: g10/card-util.c:1329
634 msgid "change card holder's sex"
635 msgstr ""
636
637 #: g10/card-util.c:1330
638 #, fuzzy
639 msgid "change a CA fingerprint"
640 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
641
642 #: g10/card-util.c:1331
643 msgid "toggle the signature force PIN flag"
644 msgstr ""
645
646 #: g10/card-util.c:1332
647 #, fuzzy
648 msgid "generate new keys"
649 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
650
651 #: g10/card-util.c:1333
652 msgid "menu to change or unblock the PIN"
653 msgstr ""
654
655 #: g10/card-util.c:1334
656 msgid "verify the PIN and list all data"
657 msgstr ""
658
659 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1609
660 msgid "Command> "
661 msgstr "ÅíôïëÞ> "
662
663 #: g10/card-util.c:1492
664 #, fuzzy
665 msgid "Admin-only command\n"
666 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
667
668 #: g10/card-util.c:1523
669 #, fuzzy
670 msgid "Admin commands are allowed\n"
671 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
672
673 #: g10/card-util.c:1525
674 #, fuzzy
675 msgid "Admin commands are not allowed\n"
676 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
677
678 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2210
679 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
680 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
681
682 #: g10/cardglue.c:396
683 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
684 msgstr ""
685
686 #: g10/cardglue.c:519
687 #, c-format
688 msgid ""
689 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
690 "   %.*s\n"
691 msgstr ""
692
693 #: g10/cardglue.c:527
694 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
695 msgstr ""
696
697 #: g10/cardglue.c:852
698 msgid "Enter New Admin PIN: "
699 msgstr ""
700
701 #: g10/cardglue.c:853
702 msgid "Enter New PIN: "
703 msgstr ""
704
705 #: g10/cardglue.c:854
706 msgid "Enter Admin PIN: "
707 msgstr ""
708
709 #: g10/cardglue.c:855
710 msgid "Enter PIN: "
711 msgstr ""
712
713 #: g10/cardglue.c:872
714 #, fuzzy
715 msgid "Repeat this PIN: "
716 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
717
718 #: g10/cardglue.c:886
719 #, fuzzy
720 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
721 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
722
723 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:158 g10/g10.c:3607 g10/keyring.c:377
724 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:155
725 #, c-format
726 msgid "can't open `%s'\n"
727 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
728
729 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:846
730 msgid "--output doesn't work for this command\n"
731 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
732
733 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:170 g10/keyedit.c:3346 g10/keyserver.c:1541
734 #: g10/revoke.c:227
735 #, fuzzy, c-format
736 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
737 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
738
739 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:200 g10/import.c:2301 g10/keyserver.c:1555
740 #: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
741 #, c-format
742 msgid "error reading keyblock: %s\n"
743 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
744
745 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
746 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
747 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
748
749 #: g10/delkey.c:135
750 #, fuzzy
751 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
752 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
753
754 #: g10/delkey.c:147
755 #, fuzzy
756 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
757 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
758
759 #: g10/delkey.c:155
760 #, fuzzy
761 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
762 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
763
764 #: g10/delkey.c:165
765 #, c-format
766 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
767 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
768
769 #: g10/delkey.c:175
770 msgid "ownertrust information cleared\n"
771 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
772
773 #: g10/delkey.c:206
774 #, c-format
775 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
776 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
777
778 #: g10/delkey.c:208
779 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
780 msgstr ""
781 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
782
783 #: g10/encode.c:211 g10/sign.c:1218
784 #, c-format
785 msgid "error creating passphrase: %s\n"
786 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
787
788 #: g10/encode.c:216
789 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
790 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
791
792 #: g10/encode.c:229
793 #, c-format
794 msgid "using cipher %s\n"
795 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
796
797 #: g10/encode.c:239 g10/encode.c:545
798 #, c-format
799 msgid "`%s' already compressed\n"
800 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
801
802 #: g10/encode.c:302 g10/encode.c:591 g10/sign.c:566
803 #, c-format
804 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
805 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
806
807 #: g10/encode.c:466
808 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
809 msgstr ""
810 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
811 "pgp2\n"
812
813 #: g10/encode.c:488
814 #, c-format
815 msgid "reading from `%s'\n"
816 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
817
818 #: g10/encode.c:517
819 msgid ""
820 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
821 msgstr ""
822 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
823 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
824
825 #: g10/encode.c:527
826 #, fuzzy, c-format
827 msgid ""
828 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
829 msgstr ""
830 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
831 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
832
833 #: g10/encode.c:635 g10/sign.c:899
834 #, fuzzy, c-format
835 msgid ""
836 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
837 "preferences\n"
838 msgstr ""
839 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
840 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
841
842 #: g10/encode.c:722
843 #, c-format
844 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
845 msgstr ""
846 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
847 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
848
849 #: g10/encode.c:792 g10/pkclist.c:722 g10/pkclist.c:758
850 #, c-format
851 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
852 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
853
854 #: g10/encode.c:819
855 #, c-format
856 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
857 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
858
859 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
860 #, c-format
861 msgid "%s encrypted data\n"
862 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
863
864 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
865 #, c-format
866 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
867 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
868
869 #: g10/encr-data.c:93
870 msgid ""
871 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
872 msgstr ""
873 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
874 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
875
876 #: g10/encr-data.c:104
877 msgid "problem handling encrypted packet\n"
878 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
879
880 #: g10/exec.c:49
881 msgid "no remote program execution supported\n"
882 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
883
884 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:410
885 #, c-format
886 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
887 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
888
889 #: g10/exec.c:314
890 msgid ""
891 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
892 msgstr ""
893 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
894 "áñ÷åßïõ\n"
895
896 #: g10/exec.c:344
897 #, fuzzy
898 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
899 msgstr ""
900 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
901
902 #: g10/exec.c:422
903 #, fuzzy, c-format
904 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
905 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
906
907 #: g10/exec.c:425
908 #, fuzzy, c-format
909 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
910 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
911
912 #: g10/exec.c:510
913 #, c-format
914 msgid "system error while calling external program: %s\n"
915 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
916
917 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
918 msgid "unnatural exit of external program\n"
919 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
920
921 #: g10/exec.c:536
922 msgid "unable to execute external program\n"
923 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
924
925 #: g10/exec.c:552
926 #, c-format
927 msgid "unable to read external program response: %s\n"
928 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
929
930 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
931 #, c-format
932 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
933 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
934
935 #: g10/exec.c:610
936 #, c-format
937 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
938 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
939
940 #: g10/export.c:184
941 #, fuzzy
942 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
943 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
944
945 #: g10/export.c:213
946 #, fuzzy, c-format
947 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
948 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
949
950 #: g10/export.c:221
951 #, fuzzy, c-format
952 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
953 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
954
955 #: g10/export.c:398
956 #, fuzzy, c-format
957 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
958 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
959
960 #: g10/export.c:430
961 msgid "WARNING: nothing exported\n"
962 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
963
964 #: g10/g10.c:362
965 msgid ""
966 "@Commands:\n"
967 " "
968 msgstr ""
969 "@ÅíôïëÝò:\n"
970 " "
971
972 #: g10/g10.c:364
973 msgid "|[file]|make a signature"
974 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
975
976 #: g10/g10.c:365
977 msgid "|[file]|make a clear text signature"
978 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
979
980 #: g10/g10.c:366
981 msgid "make a detached signature"
982 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
983
984 #: g10/g10.c:367
985 msgid "encrypt data"
986 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
987
988 #: g10/g10.c:369
989 msgid "encryption only with symmetric cipher"
990 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
991
992 #: g10/g10.c:371
993 msgid "decrypt data (default)"
994 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
995
996 #: g10/g10.c:373
997 msgid "verify a signature"
998 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
999
1000 #: g10/g10.c:375
1001 msgid "list keys"
1002 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1003
1004 #: g10/g10.c:377
1005 msgid "list keys and signatures"
1006 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1007
1008 #: g10/g10.c:378
1009 #, fuzzy
1010 msgid "list and check key signatures"
1011 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1012
1013 #: g10/g10.c:379
1014 msgid "list keys and fingerprints"
1015 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1016
1017 #: g10/g10.c:380
1018 msgid "list secret keys"
1019 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1020
1021 #: g10/g10.c:381
1022 msgid "generate a new key pair"
1023 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1024
1025 #: g10/g10.c:382
1026 msgid "remove keys from the public keyring"
1027 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1028
1029 #: g10/g10.c:384
1030 msgid "remove keys from the secret keyring"
1031 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1032
1033 #: g10/g10.c:385
1034 msgid "sign a key"
1035 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1036
1037 #: g10/g10.c:386
1038 msgid "sign a key locally"
1039 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1040
1041 #: g10/g10.c:387
1042 msgid "sign or edit a key"
1043 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1044
1045 #: g10/g10.c:388
1046 msgid "generate a revocation certificate"
1047 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1048
1049 #: g10/g10.c:390
1050 msgid "export keys"
1051 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1052
1053 #: g10/g10.c:391
1054 msgid "export keys to a key server"
1055 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1056
1057 #: g10/g10.c:392
1058 msgid "import keys from a key server"
1059 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1060
1061 #: g10/g10.c:394
1062 msgid "search for keys on a key server"
1063 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1064
1065 #: g10/g10.c:396
1066 msgid "update all keys from a keyserver"
1067 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1068
1069 #: g10/g10.c:399
1070 msgid "import/merge keys"
1071 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1072
1073 #: g10/g10.c:402
1074 msgid "print the card status"
1075 msgstr ""
1076
1077 #: g10/g10.c:403
1078 msgid "change data on a card"
1079 msgstr ""
1080
1081 #: g10/g10.c:404
1082 msgid "change a card's PIN"
1083 msgstr ""
1084
1085 #: g10/g10.c:412
1086 msgid "update the trust database"
1087 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1088
1089 #: g10/g10.c:419
1090 msgid "|algo [files]|print message digests"
1091 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1092
1093 #: g10/g10.c:423 g10/gpgv.c:71
1094 msgid ""
1095 "@\n"
1096 "Options:\n"
1097 " "
1098 msgstr ""
1099 "@\n"
1100 "ÅðéëïãÝò:\n"
1101 " "
1102
1103 #: g10/g10.c:425
1104 msgid "create ascii armored output"
1105 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1106
1107 #: g10/g10.c:427
1108 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1109 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1110
1111 #: g10/g10.c:438
1112 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1113 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1114
1115 #: g10/g10.c:439
1116 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1117 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1118
1119 #: g10/g10.c:444
1120 msgid "use canonical text mode"
1121 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1122
1123 #: g10/g10.c:458
1124 msgid "use as output file"
1125 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1126
1127 #: g10/g10.c:460 g10/gpgv.c:73
1128 msgid "verbose"
1129 msgstr "áíáëõôéêÜ"
1130
1131 #: g10/g10.c:471
1132 msgid "do not make any changes"
1133 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1134
1135 #: g10/g10.c:472
1136 msgid "prompt before overwriting"
1137 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1138
1139 #: g10/g10.c:513
1140 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1141 msgstr ""
1142
1143 #: g10/g10.c:514
1144 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: g10/g10.c:542
1148 msgid ""
1149 "@\n"
1150 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1151 msgstr ""
1152 "@\n"
1153 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1154
1155 #: g10/g10.c:545
1156 msgid ""
1157 "@\n"
1158 "Examples:\n"
1159 "\n"
1160 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1161 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1162 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1163 " --list-keys [names]        show keys\n"
1164 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1165 msgstr ""
1166 "@\n"
1167 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1168 "\n"
1169 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1170 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1171 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1172 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1173 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1174
1175 #: g10/g10.c:724 g10/gpgv.c:98
1176 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1177 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1178
1179 #: g10/g10.c:741
1180 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1181 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1182
1183 #: g10/g10.c:744
1184 msgid ""
1185 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1186 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1187 "default operation depends on the input data\n"
1188 msgstr ""
1189 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1190 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1191 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1192
1193 #: g10/g10.c:755
1194 msgid ""
1195 "\n"
1196 "Supported algorithms:\n"
1197 msgstr ""
1198 "\n"
1199 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1200
1201 #: g10/g10.c:758
1202 msgid "Pubkey: "
1203 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1204
1205 #: g10/g10.c:764 g10/keyedit.c:2248
1206 msgid "Cipher: "
1207 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1208
1209 #: g10/g10.c:770
1210 msgid "Hash: "
1211 msgstr "Hash: "
1212
1213 #: g10/g10.c:776 g10/keyedit.c:2294
1214 msgid "Compression: "
1215 msgstr "Óõìðßåóç: "
1216
1217 #: g10/g10.c:859
1218 msgid "usage: gpg [options] "
1219 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1220
1221 #: g10/g10.c:1007
1222 msgid "conflicting commands\n"
1223 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1224
1225 #: g10/g10.c:1025
1226 #, fuzzy, c-format
1227 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1228 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1229
1230 #: g10/g10.c:1222
1231 #, fuzzy, c-format
1232 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1233 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1234
1235 #: g10/g10.c:1225
1236 #, fuzzy, c-format
1237 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1238 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1239
1240 #: g10/g10.c:1228
1241 #, fuzzy, c-format
1242 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1243 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1244
1245 #: g10/g10.c:1234
1246 #, fuzzy, c-format
1247 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1248 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1249
1250 #: g10/g10.c:1237
1251 #, fuzzy, c-format
1252 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1253 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1254
1255 #: g10/g10.c:1240
1256 #, fuzzy, c-format
1257 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1258 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1259
1260 #: g10/g10.c:1246
1261 #, fuzzy, c-format
1262 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1263 msgstr ""
1264 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1265
1266 #: g10/g10.c:1249
1267 #, fuzzy, c-format
1268 msgid ""
1269 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1270 msgstr ""
1271 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1272
1273 #: g10/g10.c:1252
1274 #, fuzzy, c-format
1275 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1276 msgstr ""
1277 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1278
1279 #: g10/g10.c:1258
1280 #, fuzzy, c-format
1281 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1282 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1283
1284 #: g10/g10.c:1261
1285 #, fuzzy, c-format
1286 msgid ""
1287 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1288 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1289
1290 #: g10/g10.c:1264
1291 #, fuzzy, c-format
1292 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1293 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1294
1295 #: g10/g10.c:1405
1296 #, fuzzy, c-format
1297 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1298 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1299
1300 #: g10/g10.c:1802
1301 #, c-format
1302 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1303 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1304
1305 #: g10/g10.c:1844
1306 #, c-format
1307 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1308 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
1309
1310 #: g10/g10.c:1848
1311 #, c-format
1312 msgid "option file `%s': %s\n"
1313 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
1314
1315 #: g10/g10.c:1855
1316 #, c-format
1317 msgid "reading options from `%s'\n"
1318 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
1319
1320 #: g10/g10.c:2069 g10/g10.c:2613 g10/g10.c:2632
1321 #, c-format
1322 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1323 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1324
1325 #: g10/g10.c:2082
1326 #, fuzzy, c-format
1327 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1328 msgstr ""
1329 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1330 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1331
1332 #: g10/g10.c:2236 g10/g10.c:2248
1333 #, fuzzy, c-format
1334 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1335 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1336
1337 #: g10/g10.c:2321
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1340 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1341
1342 #: g10/g10.c:2340 g10/keyedit.c:3862
1343 #, fuzzy
1344 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1345 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1346
1347 #: g10/g10.c:2346
1348 #, fuzzy, c-format
1349 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1350 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1351
1352 #: g10/g10.c:2349
1353 #, fuzzy
1354 msgid "invalid keyserver options\n"
1355 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1356
1357 #: g10/g10.c:2356
1358 #, c-format
1359 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1360 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1361
1362 #: g10/g10.c:2359
1363 msgid "invalid import options\n"
1364 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1365
1366 #: g10/g10.c:2366
1367 #, c-format
1368 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1369 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1370
1371 #: g10/g10.c:2369
1372 msgid "invalid export options\n"
1373 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1374
1375 #: g10/g10.c:2376
1376 #, fuzzy, c-format
1377 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1378 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1379
1380 #: g10/g10.c:2379
1381 #, fuzzy
1382 msgid "invalid list options\n"
1383 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1384
1385 #: g10/g10.c:2401
1386 #, fuzzy, c-format
1387 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1388 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1389
1390 #: g10/g10.c:2404
1391 #, fuzzy
1392 msgid "invalid verify options\n"
1393 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1394
1395 #: g10/g10.c:2411
1396 #, c-format
1397 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1398 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1399
1400 #: g10/g10.c:2602
1401 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1402 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1403
1404 #: g10/g10.c:2606
1405 #, c-format
1406 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1407 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1408
1409 #: g10/g10.c:2615
1410 #, c-format
1411 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1412 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1413
1414 #: g10/g10.c:2618
1415 #, c-format
1416 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1417 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1418
1419 #: g10/g10.c:2625
1420 #, fuzzy, c-format
1421 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1422 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
1423
1424 #: g10/g10.c:2640
1425 #, fuzzy, c-format
1426 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1427 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1428
1429 #: g10/g10.c:2654
1430 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1431 msgstr ""
1432 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1433
1434 #: g10/g10.c:2660
1435 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1436 msgstr ""
1437 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1438 "êáôÜóôáóç\n"
1439
1440 #: g10/g10.c:2666
1441 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1442 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1443
1444 #: g10/g10.c:2679
1445 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1446 msgstr ""
1447 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1448
1449 #: g10/g10.c:2746 g10/g10.c:2770
1450 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1451 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1452
1453 #: g10/g10.c:2752 g10/g10.c:2776
1454 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1455 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1456
1457 #: g10/g10.c:2758
1458 #, fuzzy
1459 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1460 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1461
1462 #: g10/g10.c:2764
1463 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1464 msgstr ""
1465 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1466 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1467
1468 #: g10/g10.c:2779
1469 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1470 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1471
1472 #: g10/g10.c:2781
1473 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1474 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1475
1476 #: g10/g10.c:2783
1477 #, fuzzy
1478 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1479 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1480
1481 #: g10/g10.c:2785
1482 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1483 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1484
1485 #: g10/g10.c:2787
1486 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1487 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1488
1489 #: g10/g10.c:2790
1490 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1491 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1492
1493 #: g10/g10.c:2794
1494 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1495 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1496
1497 #: g10/g10.c:2801
1498 msgid "invalid default preferences\n"
1499 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1500
1501 #: g10/g10.c:2810
1502 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1503 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
1504
1505 #: g10/g10.c:2814
1506 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1507 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
1508
1509 #: g10/g10.c:2818
1510 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1511 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
1512
1513 #: g10/g10.c:2851
1514 #, c-format
1515 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1516 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
1517
1518 #: g10/g10.c:2898
1519 #, fuzzy, c-format
1520 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1521 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1522
1523 #: g10/g10.c:2903
1524 #, fuzzy, c-format
1525 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1526 msgstr ""
1527 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1528
1529 #: g10/g10.c:2908
1530 #, fuzzy, c-format
1531 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1532 msgstr ""
1533 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1534
1535 #: g10/g10.c:3004
1536 #, c-format
1537 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1538 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1539
1540 #: g10/g10.c:3015
1541 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1542 msgstr ""
1543 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
1544 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
1545
1546 #: g10/g10.c:3026
1547 msgid "--store [filename]"
1548 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1549
1550 #: g10/g10.c:3033
1551 msgid "--symmetric [filename]"
1552 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1553
1554 #: g10/g10.c:3035
1555 #, fuzzy, c-format
1556 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1557 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1558
1559 #: g10/g10.c:3045
1560 msgid "--encrypt [filename]"
1561 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1562
1563 #: g10/g10.c:3058
1564 #, fuzzy
1565 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1566 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1567
1568 #: g10/g10.c:3060
1569 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1570 msgstr ""
1571
1572 #: g10/g10.c:3063
1573 #, fuzzy, c-format
1574 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1575 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1576
1577 #: g10/g10.c:3081
1578 msgid "--sign [filename]"
1579 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1580
1581 #: g10/g10.c:3094
1582 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1583 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1584
1585 #: g10/g10.c:3109
1586 #, fuzzy
1587 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1588 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1589
1590 #: g10/g10.c:3111
1591 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1592 msgstr ""
1593
1594 #: g10/g10.c:3114
1595 #, fuzzy, c-format
1596 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1597 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1598
1599 #: g10/g10.c:3134
1600 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1601 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1602
1603 #: g10/g10.c:3143
1604 msgid "--clearsign [filename]"
1605 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1606
1607 #: g10/g10.c:3168
1608 msgid "--decrypt [filename]"
1609 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1610
1611 #: g10/g10.c:3176
1612 msgid "--sign-key user-id"
1613 msgstr "--sign-key user-id"
1614
1615 #: g10/g10.c:3180
1616 msgid "--lsign-key user-id"
1617 msgstr "--lsign-key user-id"
1618
1619 #: g10/g10.c:3201
1620 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1621 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1622
1623 #: g10/g10.c:3272
1624 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1625 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1626
1627 #: g10/g10.c:3309
1628 #, c-format
1629 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1630 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1631
1632 #: g10/g10.c:3311
1633 #, c-format
1634 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1635 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1636
1637 #: g10/g10.c:3313
1638 #, c-format
1639 msgid "key export failed: %s\n"
1640 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1641
1642 #: g10/g10.c:3324
1643 #, c-format
1644 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1645 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1646
1647 #: g10/g10.c:3334
1648 #, c-format
1649 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1650 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1651
1652 #: g10/g10.c:3375
1653 #, c-format
1654 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1655 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1656
1657 #: g10/g10.c:3383
1658 #, c-format
1659 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1660 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1661
1662 #: g10/g10.c:3470
1663 #, c-format
1664 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1665 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1666
1667 #: g10/g10.c:3593
1668 msgid "[filename]"
1669 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1670
1671 #: g10/g10.c:3597
1672 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1673 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1674
1675 #: g10/g10.c:3887
1676 msgid ""
1677 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1678 "an '='\n"
1679 msgstr ""
1680 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1681 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1682
1683 #: g10/g10.c:3895
1684 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1685 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1686
1687 #: g10/g10.c:3900
1688 #, fuzzy
1689 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1690 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1691
1692 #: g10/g10.c:3911
1693 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1694 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1695
1696 #: g10/g10.c:3945
1697 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1698 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1699
1700 #: g10/g10.c:3947
1701 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1702 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1703
1704 #: g10/g10.c:3980
1705 #, fuzzy
1706 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1707 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1708
1709 #: g10/getkey.c:151
1710 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1711 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1712
1713 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2757
1714 #, fuzzy
1715 msgid "[User ID not found]"
1716 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1717
1718 #: g10/getkey.c:1684
1719 #, fuzzy, c-format
1720 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1721 msgstr ""
1722 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1723
1724 #: g10/getkey.c:2235
1725 #, fuzzy, c-format
1726 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1727 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1728
1729 #: g10/getkey.c:2466
1730 #, fuzzy, c-format
1731 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1732 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1733
1734 #: g10/getkey.c:2513
1735 #, fuzzy, c-format
1736 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1737 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1738
1739 #: g10/gpgv.c:74
1740 msgid "be somewhat more quiet"
1741 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1742
1743 #: g10/gpgv.c:75
1744 msgid "take the keys from this keyring"
1745 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1746
1747 #: g10/gpgv.c:77
1748 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1749 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1750
1751 #: g10/gpgv.c:78
1752 msgid "|FD|write status info to this FD"
1753 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1754
1755 #: g10/gpgv.c:102
1756 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1757 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1758
1759 #: g10/gpgv.c:105
1760 msgid ""
1761 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1762 "Check signatures against known trusted keys\n"
1763 msgstr ""
1764 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1765 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1766
1767 #: g10/helptext.c:49
1768 msgid ""
1769 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1770 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1771 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1772 msgstr ""
1773 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
1774 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
1775 "åìðéóôïóýíçò,\n"
1776 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
1777
1778 #: g10/helptext.c:55
1779 msgid ""
1780 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1781 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1782 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1783 "ultimately trusted\n"
1784 msgstr ""
1785 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
1786 "êëåéäéÜ\n"
1787 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
1788 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
1789 "êëåéäß\n"
1790 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1791
1792 #: g10/helptext.c:62
1793 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1794 msgstr ""
1795 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
1796 "\"."
1797
1798 #: g10/helptext.c:66
1799 msgid ""
1800 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1801 msgstr ""
1802 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
1803
1804 #: g10/helptext.c:70
1805 msgid ""
1806 "Select the algorithm to use.\n"
1807 "\n"
1808 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1809 "for signatures.\n"
1810 "\n"
1811 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1812 "\n"
1813 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1814 "\n"
1815 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1816 msgstr ""
1817
1818 #: g10/helptext.c:84
1819 msgid ""
1820 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1821 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1822 "Please consult your security expert first."
1823 msgstr ""
1824 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
1825 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
1826 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
1827
1828 #: g10/helptext.c:91
1829 msgid "Enter the size of the key"
1830 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
1831
1832 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1833 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1834 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1835 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
1836
1837 #: g10/helptext.c:105
1838 msgid ""
1839 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1840 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1841 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1842 "the given value as an interval."
1843 msgstr ""
1844 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
1845 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
1846 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
1847 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
1848
1849 #: g10/helptext.c:117
1850 msgid "Enter the name of the key holder"
1851 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
1852
1853 #: g10/helptext.c:122
1854 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1855 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
1856
1857 #: g10/helptext.c:126
1858 msgid "Please enter an optional comment"
1859 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
1860
1861 #: g10/helptext.c:131
1862 msgid ""
1863 "N  to change the name.\n"
1864 "C  to change the comment.\n"
1865 "E  to change the email address.\n"
1866 "O  to continue with key generation.\n"
1867 "Q  to to quit the key generation."
1868 msgstr ""
1869 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
1870 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
1871 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
1872 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
1873 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
1874
1875 #: g10/helptext.c:140
1876 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1877 msgstr ""
1878 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
1879 "õðïêëåéäß."
1880
1881 #: g10/helptext.c:148
1882 msgid ""
1883 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1884 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1885 "know how carefully you verified this.\n"
1886 "\n"
1887 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1888 "the\n"
1889 "    key.\n"
1890 "\n"
1891 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1892 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1893 "for\n"
1894 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1895 "user.\n"
1896 "\n"
1897 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1898 "could\n"
1899 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1900 "the\n"
1901 "    key against a photo ID.\n"
1902 "\n"
1903 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1904 "could\n"
1905 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1906 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1907 "a\n"
1908 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1909 "the\n"
1910 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1911 "exchange\n"
1912 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1913 "\n"
1914 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1915 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1916 "\"\n"
1917 "mean to you when you sign other keys.\n"
1918 "\n"
1919 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1920 msgstr ""
1921 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
1922 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
1923 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
1924 "\n"
1925 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
1926 "êëåéäß.\n"
1927 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
1928 "ôïõ\n"
1929 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
1930 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
1931 "\n"
1932 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
1933 "ðáñÜäåéãìá\n"
1934 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
1935 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
1936 "\n"
1937 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
1938 "áõôü\n"
1939 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
1940 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
1941 "ôïõ\n"
1942 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
1943 "÷.\n"
1944 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
1945 "\n"
1946 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
1947 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
1948 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
1949 "êëåéäéÜ.\n"
1950 "\n"
1951 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
1952
1953 #: g10/helptext.c:186
1954 #, fuzzy
1955 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1956 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
1957
1958 #: g10/helptext.c:190
1959 msgid ""
1960 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1961 "All certificates are then also lost!"
1962 msgstr ""
1963 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
1964 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
1965
1966 #: g10/helptext.c:195
1967 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1968 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
1969
1970 #: g10/helptext.c:200
1971 msgid ""
1972 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1973 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1974 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1975 msgstr ""
1976 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
1977 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
1978 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
1979 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
1980
1981 #: g10/helptext.c:205
1982 msgid ""
1983 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1984 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1985 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1986 "a trust connection through another already certified key."
1987 msgstr ""
1988 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
1989 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
1990 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
1991 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
1992
1993 #: g10/helptext.c:211
1994 msgid ""
1995 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1996 "your keyring."
1997 msgstr ""
1998 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
1999 "êëåéäïèÞêç óáò."
2000
2001 #: g10/helptext.c:215
2002 msgid ""
2003 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2004 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2005 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2006 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2007 "a second one is available."
2008 msgstr ""
2009 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2010 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2011 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2012 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2013 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2014
2015 #: g10/helptext.c:223
2016 msgid ""
2017 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2018 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2019 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2020 msgstr ""
2021 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2022 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2023 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2024
2025 #: g10/helptext.c:230
2026 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2027 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2028
2029 #: g10/helptext.c:236
2030 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2031 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2032
2033 #: g10/helptext.c:240
2034 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2035 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2036
2037 #: g10/helptext.c:245
2038 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2039 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2040
2041 #: g10/helptext.c:250
2042 msgid ""
2043 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2044 "file (which is shown in brackets) will be used."
2045 msgstr ""
2046 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2047 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2048
2049 #: g10/helptext.c:256
2050 msgid ""
2051 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2052 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2053 "  \"Key has been compromised\"\n"
2054 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2055 "      got access to your secret key.\n"
2056 "  \"Key is superseded\"\n"
2057 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2058 "  \"Key is no longer used\"\n"
2059 "      Use this if you have retired this key.\n"
2060 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2061 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2062 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2063 msgstr ""
2064 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2065 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2066 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2067 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2068 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2069 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2070 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2071 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2072 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2073 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2074 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2075 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2076
2077 #: g10/helptext.c:272
2078 msgid ""
2079 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2080 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2081 "An empty line ends the text.\n"
2082 msgstr ""
2083 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2084 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2085 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2086 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2087
2088 #: g10/helptext.c:287
2089 msgid "No help available"
2090 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2091
2092 #: g10/helptext.c:295
2093 #, c-format
2094 msgid "No help available for `%s'"
2095 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2096
2097 #: g10/import.c:248
2098 #, c-format
2099 msgid "skipping block of type %d\n"
2100 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2101
2102 #: g10/import.c:257
2103 #, fuzzy, c-format
2104 msgid "%lu keys processed so far\n"
2105 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2106
2107 #: g10/import.c:274
2108 #, c-format
2109 msgid "Total number processed: %lu\n"
2110 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2111
2112 #: g10/import.c:276
2113 #, c-format
2114 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2115 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2116
2117 #: g10/import.c:279
2118 #, c-format
2119 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2120 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2121
2122 #: g10/import.c:281
2123 #, c-format
2124 msgid "              imported: %lu"
2125 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2126
2127 #: g10/import.c:287
2128 #, c-format
2129 msgid "             unchanged: %lu\n"
2130 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2131
2132 #: g10/import.c:289
2133 #, c-format
2134 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2135 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2136
2137 #: g10/import.c:291
2138 #, c-format
2139 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2140 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2141
2142 #: g10/import.c:293
2143 #, c-format
2144 msgid "        new signatures: %lu\n"
2145 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2146
2147 #: g10/import.c:295
2148 #, c-format
2149 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2150 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2151
2152 #: g10/import.c:297
2153 #, c-format
2154 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2155 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2156
2157 #: g10/import.c:299
2158 #, c-format
2159 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2160 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2161
2162 #: g10/import.c:301
2163 #, c-format
2164 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2165 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2166
2167 #: g10/import.c:303
2168 #, c-format
2169 msgid "          not imported: %lu\n"
2170 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2171
2172 #: g10/import.c:544
2173 #, c-format
2174 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: g10/import.c:546
2178 #, fuzzy
2179 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2180 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
2181
2182 #: g10/import.c:583
2183 #, c-format
2184 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2185 msgstr ""
2186
2187 #: g10/import.c:595
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2190 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2191
2192 #: g10/import.c:607
2193 #, c-format
2194 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2195 msgstr ""
2196
2197 #: g10/import.c:620
2198 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2199 msgstr ""
2200
2201 #: g10/import.c:622
2202 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: g10/import.c:646
2206 #, c-format
2207 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2208 msgstr ""
2209
2210 #: g10/import.c:694 g10/import.c:1048
2211 #, fuzzy, c-format
2212 msgid "key %s: no user ID\n"
2213 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2214
2215 #: g10/import.c:714
2216 #, fuzzy, c-format
2217 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2218 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2219
2220 #: g10/import.c:729
2221 #, fuzzy, c-format
2222 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2223 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2224
2225 #: g10/import.c:735
2226 #, fuzzy, c-format
2227 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2228 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2229
2230 #: g10/import.c:737
2231 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2232 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2233
2234 #: g10/import.c:747 g10/import.c:1169
2235 #, fuzzy, c-format
2236 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2237 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2238
2239 #: g10/import.c:753
2240 #, fuzzy, c-format
2241 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2242 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2243
2244 #: g10/import.c:762
2245 #, c-format
2246 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2247 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2248
2249 #: g10/import.c:767 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1069
2250 #, c-format
2251 msgid "writing to `%s'\n"
2252 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2253
2254 #: g10/import.c:773 g10/import.c:863 g10/import.c:1088 g10/import.c:1230
2255 #: g10/import.c:2315 g10/import.c:2337
2256 #, c-format
2257 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2258 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2259
2260 #: g10/import.c:792
2261 #, fuzzy, c-format
2262 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2263 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2264
2265 #: g10/import.c:816
2266 #, fuzzy, c-format
2267 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2268 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2269
2270 #: g10/import.c:833 g10/import.c:1187
2271 #, fuzzy, c-format
2272 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2273 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2274
2275 #: g10/import.c:841 g10/import.c:1194
2276 #, fuzzy, c-format
2277 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2278 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2279
2280 #: g10/import.c:873
2281 #, fuzzy, c-format
2282 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2283 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2284
2285 #: g10/import.c:876
2286 #, fuzzy, c-format
2287 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2288 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2289
2290 #: g10/import.c:879
2291 #, fuzzy, c-format
2292 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2293 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2294
2295 #: g10/import.c:882
2296 #, fuzzy, c-format
2297 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2298 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2299
2300 #: g10/import.c:885
2301 #, fuzzy, c-format
2302 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2303 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2304
2305 #: g10/import.c:888
2306 #, fuzzy, c-format
2307 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2308 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2309
2310 #: g10/import.c:909
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2313 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2314
2315 #: g10/import.c:1054
2316 #, fuzzy, c-format
2317 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2318 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2319
2320 #: g10/import.c:1065
2321 #, fuzzy
2322 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2323 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2324
2325 #: g10/import.c:1082 g10/import.c:2330
2326 #, c-format
2327 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2328 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2329
2330 #: g10/import.c:1093
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "key %s: secret key imported\n"
2333 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2334
2335 #: g10/import.c:1122
2336 #, fuzzy, c-format
2337 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2338 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2339
2340 #: g10/import.c:1132
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2343 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2344
2345 #: g10/import.c:1162
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2348 msgstr ""
2349 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2350 "áíÜêëçóçò\n"
2351
2352 #: g10/import.c:1205
2353 #, fuzzy, c-format
2354 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2355 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2356
2357 #: g10/import.c:1237
2358 #, fuzzy, c-format
2359 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2360 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2361
2362 #: g10/import.c:1302
2363 #, fuzzy, c-format
2364 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2365 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2366
2367 #: g10/import.c:1317
2368 #, fuzzy, c-format
2369 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2370 msgstr ""
2371 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2372 "s\"\n"
2373
2374 #: g10/import.c:1319
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2377 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2378
2379 #: g10/import.c:1337
2380 #, fuzzy, c-format
2381 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2382 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2383
2384 #: g10/import.c:1348 g10/import.c:1398
2385 #, fuzzy, c-format
2386 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2387 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2388
2389 #: g10/import.c:1350
2390 #, fuzzy, c-format
2391 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2392 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2393
2394 #: g10/import.c:1365
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2397 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2398
2399 #: g10/import.c:1387
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2402 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2403
2404 #: g10/import.c:1400
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2407 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2408
2409 #: g10/import.c:1415
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2412 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2413
2414 #: g10/import.c:1457
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2417 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2418
2419 #: g10/import.c:1478
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2422 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2423
2424 #: g10/import.c:1505
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2427 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2428
2429 #: g10/import.c:1515
2430 #, fuzzy, c-format
2431 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2432 msgstr ""
2433 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2434
2435 #: g10/import.c:1532
2436 #, fuzzy, c-format
2437 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2438 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2439
2440 #: g10/import.c:1546
2441 #, fuzzy, c-format
2442 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2443 msgstr ""
2444 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2445
2446 #: g10/import.c:1554
2447 #, fuzzy, c-format
2448 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2449 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2450
2451 #: g10/import.c:1575
2452 #, fuzzy, c-format
2453 msgid "key %s: expired signature from key %s - skipped\n"
2454 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2455
2456 #: g10/import.c:1678
2457 #, fuzzy, c-format
2458 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2459 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2460
2461 #: g10/import.c:1740
2462 #, fuzzy, c-format
2463 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2464 msgstr ""
2465 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2466 "08lX\n"
2467
2468 #: g10/import.c:1754
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2471 msgstr ""
2472 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2473 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2474
2475 #: g10/import.c:1813
2476 #, fuzzy, c-format
2477 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2478 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2479
2480 #: g10/import.c:1847
2481 #, fuzzy, c-format
2482 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2483 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2484
2485 #: g10/import.c:2236
2486 #, fuzzy
2487 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2488 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2489
2490 #: g10/import.c:2244
2491 #, fuzzy
2492 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2493 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2494
2495 #: g10/import.c:2246
2496 #, fuzzy
2497 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2498 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2499
2500 #: g10/keydb.c:168
2501 #, c-format
2502 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2503 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2504
2505 #: g10/keydb.c:175
2506 #, c-format
2507 msgid "keyring `%s' created\n"
2508 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2509
2510 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2511 #, fuzzy, c-format
2512 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2513 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2514
2515 #: g10/keydb.c:698
2516 #, c-format
2517 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2518 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2519
2520 #: g10/keyedit.c:261
2521 msgid "[revocation]"
2522 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2523
2524 #: g10/keyedit.c:262
2525 msgid "[self-signature]"
2526 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2527
2528 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:406
2529 msgid "1 bad signature\n"
2530 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2531
2532 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:408
2533 #, c-format
2534 msgid "%d bad signatures\n"
2535 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2536
2537 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:410
2538 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2539 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2540
2541 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:412
2542 #, c-format
2543 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2544 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2545
2546 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:414
2547 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2548 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2549
2550 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:416
2551 #, c-format
2552 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2553 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2554
2555 #: g10/keyedit.c:352
2556 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2557 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2558
2559 #: g10/keyedit.c:354
2560 #, c-format
2561 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2562 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2563
2564 #: g10/keyedit.c:410 g10/pkclist.c:263
2565 #, fuzzy
2566 msgid ""
2567 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2568 "keys\n"
2569 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2570 "etc.)\n"
2571 msgstr ""
2572 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2573 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2574 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2575 "\n"
2576
2577 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:275
2578 #, fuzzy, c-format
2579 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2580 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2581
2582 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:277
2583 #, fuzzy, c-format
2584 msgid "  %d = I trust fully\n"
2585 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2586
2587 #: g10/keyedit.c:434
2588 msgid ""
2589 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2590 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2591 "trust signatures on your behalf.\n"
2592 msgstr ""
2593
2594 #: g10/keyedit.c:450
2595 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2596 msgstr ""
2597
2598 #: g10/keyedit.c:594
2599 #, c-format
2600 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2601 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2602
2603 #: g10/keyedit.c:603 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:658 g10/keyedit.c:826
2604 #: g10/keyedit.c:889 g10/keyedit.c:1728
2605 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2606 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2607
2608 #: g10/keyedit.c:617 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:672 g10/keyedit.c:832
2609 #: g10/keyedit.c:1734
2610 msgid "  Unable to sign.\n"
2611 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2612
2613 #: g10/keyedit.c:622
2614 #, c-format
2615 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2616 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2617
2618 #: g10/keyedit.c:650
2619 #, c-format
2620 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2621 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2622
2623 #: g10/keyedit.c:678
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2626 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2627
2628 #: g10/keyedit.c:680
2629 #, fuzzy
2630 msgid "Sign it? (y/N) "
2631 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2632
2633 #: g10/keyedit.c:702
2634 #, c-format
2635 msgid ""
2636 "The self-signature on \"%s\"\n"
2637 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2638 msgstr ""
2639 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2640 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2641
2642 #: g10/keyedit.c:711
2643 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2644 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2645
2646 #: g10/keyedit.c:725
2647 #, c-format
2648 msgid ""
2649 "Your current signature on \"%s\"\n"
2650 "has expired.\n"
2651 msgstr ""
2652 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2653 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2654
2655 #: g10/keyedit.c:729
2656 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2657 msgstr ""
2658 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2659
2660 #: g10/keyedit.c:750
2661 #, c-format
2662 msgid ""
2663 "Your current signature on \"%s\"\n"
2664 "is a local signature.\n"
2665 msgstr ""
2666 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2667 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2668
2669 #: g10/keyedit.c:754
2670 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2671 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2672
2673 #: g10/keyedit.c:775
2674 #, fuzzy, c-format
2675 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2676 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2677
2678 #: g10/keyedit.c:778
2679 #, fuzzy, c-format
2680 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2681 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2682
2683 #: g10/keyedit.c:783
2684 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2685 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2686
2687 #: g10/keyedit.c:805
2688 #, fuzzy, c-format
2689 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2690 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2691
2692 #: g10/keyedit.c:820
2693 msgid "This key has expired!"
2694 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2695
2696 #: g10/keyedit.c:840
2697 #, c-format
2698 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2699 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2700
2701 #: g10/keyedit.c:844
2702 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2703 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2704
2705 #: g10/keyedit.c:882
2706 msgid ""
2707 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2708 "mode.\n"
2709 msgstr ""
2710 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2711 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2712
2713 #: g10/keyedit.c:884
2714 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2715 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2716
2717 #: g10/keyedit.c:909
2718 msgid ""
2719 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2720 "belongs\n"
2721 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2722 msgstr ""
2723 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2724 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2725 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:914
2728 #, c-format
2729 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2730 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2731
2732 #: g10/keyedit.c:916
2733 #, c-format
2734 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2735 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2736
2737 #: g10/keyedit.c:918
2738 #, c-format
2739 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2740 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:920
2743 #, c-format
2744 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2745 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:926
2748 #, fuzzy
2749 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2750 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2751
2752 #: g10/keyedit.c:950
2753 #, fuzzy, c-format
2754 msgid ""
2755 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2756 "key \"%s\" (%s)\n"
2757 msgstr ""
2758 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2759 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2760
2761 #: g10/keyedit.c:957
2762 #, fuzzy
2763 msgid "This will be a self-signature.\n"
2764 msgstr ""
2765 "\n"
2766 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2767
2768 #: g10/keyedit.c:963
2769 #, fuzzy
2770 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2771 msgstr ""
2772 "\n"
2773 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2774
2775 #: g10/keyedit.c:971
2776 #, fuzzy
2777 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2778 msgstr ""
2779 "\n"
2780 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2781 "\n"
2782
2783 #: g10/keyedit.c:981
2784 #, fuzzy
2785 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2786 msgstr ""
2787 "\n"
2788 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2789
2790 #: g10/keyedit.c:988
2791 #, fuzzy
2792 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2793 msgstr ""
2794 "\n"
2795 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2796 "\n"
2797
2798 #: g10/keyedit.c:995
2799 #, fuzzy
2800 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2801 msgstr ""
2802 "\n"
2803 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2804
2805 #: g10/keyedit.c:1000
2806 #, fuzzy
2807 msgid "I have checked this key casually.\n"
2808 msgstr ""
2809 "\n"
2810 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:1005
2813 #, fuzzy
2814 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2815 msgstr ""
2816 "\n"
2817 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2818
2819 #: g10/keyedit.c:1015
2820 #, fuzzy
2821 msgid "Really sign? (y/N) "
2822 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2823
2824 #: g10/keyedit.c:1060 g10/keyedit.c:4350 g10/keyedit.c:4441 g10/keyedit.c:4505
2825 #: g10/keyedit.c:4566 g10/sign.c:370
2826 #, c-format
2827 msgid "signing failed: %s\n"
2828 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2829
2830 #: g10/keyedit.c:1125
2831 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2832 msgstr ""
2833
2834 #: g10/keyedit.c:1136 g10/keygen.c:3065
2835 msgid "This key is not protected.\n"
2836 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2837
2838 #: g10/keyedit.c:1140 g10/keygen.c:3053
2839 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2840 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3068
2843 #, fuzzy
2844 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2845 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2846
2847 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3072
2848 msgid "Key is protected.\n"
2849 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2850
2851 #: g10/keyedit.c:1172
2852 #, c-format
2853 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2854 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2855
2856 #: g10/keyedit.c:1178
2857 msgid ""
2858 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2859 "\n"
2860 msgstr ""
2861 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2862 "\n"
2863
2864 #: g10/keyedit.c:1187 g10/keygen.c:1828
2865 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2866 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:1192
2869 msgid ""
2870 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2871 "\n"
2872 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:1195
2875 #, fuzzy
2876 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2877 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2878
2879 #: g10/keyedit.c:1266
2880 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2881 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2882
2883 #: g10/keyedit.c:1351
2884 msgid "save and quit"
2885 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2886
2887 #: g10/keyedit.c:1354
2888 #, fuzzy
2889 msgid "show key fingerprint"
2890 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:1355
2893 msgid "list key and user IDs"
2894 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:1357
2897 msgid "select user ID N"
2898 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:1358
2901 #, fuzzy
2902 msgid "select subkey N"
2903 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2904
2905 #: g10/keyedit.c:1359
2906 #, fuzzy
2907 msgid "check signatures"
2908 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
2909
2910 #: g10/keyedit.c:1362
2911 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: g10/keyedit.c:1367
2915 #, fuzzy
2916 msgid "sign selected user IDs locally"
2917 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2918
2919 #: g10/keyedit.c:1369
2920 #, fuzzy
2921 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2922 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
2923
2924 #: g10/keyedit.c:1371
2925 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2926 msgstr ""
2927
2928 #: g10/keyedit.c:1375
2929 msgid "add a user ID"
2930 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
2931
2932 #: g10/keyedit.c:1377
2933 msgid "add a photo ID"
2934 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:1379
2937 #, fuzzy
2938 msgid "delete selected user IDs"
2939 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:1384
2942 #, fuzzy
2943 msgid "add a subkey"
2944 msgstr "addkey"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:1388
2947 msgid "add a key to a smartcard"
2948 msgstr ""
2949
2950 #: g10/keyedit.c:1390
2951 msgid "move a key to a smartcard"
2952 msgstr ""
2953
2954 #: g10/keyedit.c:1392
2955 msgid "move a backup key to a smartcard"
2956 msgstr ""
2957
2958 #: g10/keyedit.c:1396
2959 #, fuzzy
2960 msgid "delete selected subkeys"
2961 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2962
2963 #: g10/keyedit.c:1398
2964 msgid "add a revocation key"
2965 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
2966
2967 #: g10/keyedit.c:1400
2968 #, fuzzy
2969 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2970 msgstr ""
2971 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1402
2974 #, fuzzy
2975 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2976 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1404
2979 #, fuzzy
2980 msgid "flag the selected user ID as primary"
2981 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:1406
2984 #, fuzzy
2985 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2986 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:1409
2989 msgid "list preferences (expert)"
2990 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:1411
2993 msgid "list preferences (verbose)"
2994 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
2995
2996 #: g10/keyedit.c:1413
2997 #, fuzzy
2998 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2999 msgstr ""
3000 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1418
3003 #, fuzzy
3004 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3005 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1420
3008 msgid "change the passphrase"
3009 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1424
3012 msgid "change the ownertrust"
3013 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1426
3016 #, fuzzy
3017 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3018 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1428
3021 #, fuzzy
3022 msgid "revoke selected user IDs"
3023 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1433
3026 #, fuzzy
3027 msgid "revoke key or selected subkeys"
3028 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1434
3031 #, fuzzy
3032 msgid "enable key"
3033 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1435
3036 #, fuzzy
3037 msgid "disable key"
3038 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3039
3040 #: g10/keyedit.c:1436
3041 #, fuzzy
3042 msgid "show selected photo IDs"
3043 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:1556
3046 #, fuzzy, c-format
3047 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3048 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3049
3050 #: g10/keyedit.c:1574
3051 msgid "Secret key is available.\n"
3052 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:1655
3055 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3056 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3057
3058 #: g10/keyedit.c:1663
3059 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3060 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:1682
3063 msgid ""
3064 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3065 "(lsign),\n"
3066 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3067 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3068 msgstr ""
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1722
3071 msgid "Key is revoked."
3072 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3073
3074 #: g10/keyedit.c:1741
3075 #, fuzzy
3076 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3077 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1748
3080 #, fuzzy, c-format
3081 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3082 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1771
3085 #, c-format
3086 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3087 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1793 g10/keyedit.c:1813 g10/keyedit.c:1979
3090 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3091 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1795
3094 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3095 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3096
3097 #: g10/keyedit.c:1797
3098 #, fuzzy
3099 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3100 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1798
3103 #, fuzzy
3104 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3105 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1848
3108 #, fuzzy
3109 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3110 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1860
3113 #, fuzzy
3114 msgid "You must select exactly one key.\n"
3115 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:1888
3118 msgid "Command expects a filename argument\n"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: g10/keyedit.c:1902
3122 #, fuzzy, c-format
3123 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3124 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3125
3126 #: g10/keyedit.c:1919
3127 #, fuzzy, c-format
3128 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3129 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:1943
3132 msgid "You must select at least one key.\n"
3133 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:1946
3136 #, fuzzy
3137 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3138 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1947
3141 #, fuzzy
3142 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3143 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1982
3146 #, fuzzy
3147 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3148 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3149
3150 #: g10/keyedit.c:1983
3151 #, fuzzy
3152 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3153 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3154
3155 #: g10/keyedit.c:2001
3156 #, fuzzy
3157 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3158 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3159
3160 #: g10/keyedit.c:2012
3161 #, fuzzy
3162 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3163 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3164
3165 #: g10/keyedit.c:2014
3166 #, fuzzy
3167 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3168 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3169
3170 #: g10/keyedit.c:2055
3171 msgid ""
3172 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3173 msgstr ""
3174
3175 #: g10/keyedit.c:2087
3176 #, fuzzy
3177 msgid "Set preference list to:\n"
3178 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:2093
3181 #, fuzzy
3182 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3183 msgstr ""
3184 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3185
3186 #: g10/keyedit.c:2095
3187 #, fuzzy
3188 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3189 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:2157
3192 #, fuzzy, c-format
3193 msgid "Unable to clean `%s'\n"
3194 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:2160
3197 msgid "Please specify item to clean: `sigs', `uids', or `all'\n"
3198 msgstr ""
3199
3200 #: g10/keyedit.c:2171
3201 #, fuzzy
3202 msgid "Save changes? (y/N) "
3203 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3204
3205 #: g10/keyedit.c:2174
3206 #, fuzzy
3207 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3208 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3209
3210 #: g10/keyedit.c:2184
3211 #, c-format
3212 msgid "update failed: %s\n"
3213 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3214
3215 #: g10/keyedit.c:2191
3216 #, c-format
3217 msgid "update secret failed: %s\n"
3218 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:2198
3221 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3222 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3223
3224 #: g10/keyedit.c:2271
3225 msgid "Digest: "
3226 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3227
3228 #: g10/keyedit.c:2323
3229 msgid "Features: "
3230 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3231
3232 #: g10/keyedit.c:2334
3233 msgid "Keyserver no-modify"
3234 msgstr ""
3235
3236 #: g10/keyedit.c:2349 g10/keylist.c:308
3237 msgid "Preferred keyserver: "
3238 msgstr ""
3239
3240 #: g10/keyedit.c:2580
3241 #, fuzzy, c-format
3242 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3243 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3244
3245 #: g10/keyedit.c:2601
3246 #, fuzzy, c-format
3247 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3248 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3249
3250 #: g10/keyedit.c:2607
3251 #, fuzzy
3252 msgid "(sensitive)"
3253 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:2623 g10/keyedit.c:2679 g10/keyedit.c:2792 g10/keyedit.c:2807
3256 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:421
3257 #, fuzzy, c-format
3258 msgid "created: %s"
3259 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:2626 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:948
3262 #, fuzzy, c-format
3263 msgid "revoked: %s"
3264 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:2628 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:887
3267 #, fuzzy, c-format
3268 msgid "expired: %s"
3269 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:2630 g10/keyedit.c:2681 g10/keyedit.c:2794 g10/keyedit.c:2809
3272 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3273 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:427 g10/mainproc.c:954
3274 #, fuzzy, c-format
3275 msgid "expires: %s"
3276 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:2632
3279 #, fuzzy, c-format
3280 msgid "usage: %s"
3281 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:2647
3284 #, fuzzy, c-format
3285 msgid "trust: %s"
3286 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3287
3288 #: g10/keyedit.c:2651
3289 #, c-format
3290 msgid "validity: %s"
3291 msgstr ""
3292
3293 #: g10/keyedit.c:2658
3294 msgid "This key has been disabled"
3295 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:2686 g10/keylist.c:200
3298 msgid "card-no: "
3299 msgstr ""
3300
3301 #: g10/keyedit.c:2754
3302 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3303 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:2762
3306 msgid ""
3307 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3308 "unless you restart the program.\n"
3309 msgstr ""
3310 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3311 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:2826 g10/keyedit.c:3201 g10/keyserver.c:431
3314 #: g10/mainproc.c:1594 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1690
3315 #, fuzzy
3316 msgid "revoked"
3317 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:2828 g10/keyedit.c:3203 g10/keyserver.c:435
3320 #: g10/mainproc.c:1596 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1692
3321 #, fuzzy
3322 msgid "expired"
3323 msgstr "expire"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:2893
3326 msgid ""
3327 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3328 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3329 msgstr ""
3330 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3331 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3332
3333 #: g10/keyedit.c:2953
3334 msgid ""
3335 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3336 "versions\n"
3337 "         of PGP to reject this key.\n"
3338 msgstr ""
3339 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3340 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3341
3342 #: g10/keyedit.c:2958 g10/keyedit.c:3307
3343 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3344 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3345
3346 #: g10/keyedit.c:2964
3347 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3348 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:3104
3351 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3352 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:3114
3355 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3356 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:3118
3359 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3360 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3361
3362 #: g10/keyedit.c:3124
3363 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3364 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:3138
3367 #, c-format
3368 msgid "Deleted %d signature.\n"
3369 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:3139
3372 #, c-format
3373 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3374 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:3142
3377 msgid "Nothing deleted.\n"
3378 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3379
3380 #: g10/keyedit.c:3167
3381 #, fuzzy, c-format
3382 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed.\n"
3383 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3384
3385 #: g10/keyedit.c:3168
3386 #, fuzzy, c-format
3387 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed.\n"
3388 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3389
3390 #: g10/keyedit.c:3173
3391 #, fuzzy, c-format
3392 msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
3393 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:3205 g10/trustdb.c:1694
3396 #, fuzzy
3397 msgid "invalid"
3398 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:3207
3401 #, fuzzy, c-format
3402 msgid "User ID \"%s\" removed: %s\n"
3403 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3404
3405 #: g10/keyedit.c:3214
3406 #, fuzzy
3407 msgid "No user IDs are removable.\n"
3408 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:3302
3411 msgid ""
3412 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3413 "cause\n"
3414 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3415 msgstr ""
3416 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3417 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3418 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:3313
3421 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3422 msgstr ""
3423 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:3333
3426 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3427 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3428
3429 #: g10/keyedit.c:3356
3430 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3431 msgstr ""
3432 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:3371
3435 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3436 msgstr ""
3437 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:3393
3440 #, fuzzy
3441 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3442 msgstr ""
3443 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3444
3445 #: g10/keyedit.c:3412
3446 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3447 msgstr ""
3448 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3449 "åðáíÝëèåé!\n"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:3418
3452 #, fuzzy
3453 msgid ""
3454 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3455 msgstr ""
3456 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3457 "N): "
3458
3459 #: g10/keyedit.c:3479
3460 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3461 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:3485
3464 #, fuzzy
3465 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3466 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:3489
3469 #, fuzzy
3470 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3471 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:3492
3474 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3475 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:3538
3478 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3479 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:3554
3482 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3483 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:3634
3486 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3487 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:3673 g10/keyedit.c:3783 g10/keyedit.c:3903
3490 #, fuzzy, c-format
3491 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3492 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3493
3494 #: g10/keyedit.c:3844
3495 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3496 msgstr ""
3497
3498 #: g10/keyedit.c:3924
3499 #, fuzzy
3500 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3501 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3502
3503 #: g10/keyedit.c:3925
3504 #, fuzzy
3505 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3506 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3507
3508 #: g10/keyedit.c:3987
3509 #, c-format
3510 msgid "No user ID with index %d\n"
3511 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:4045
3514 #, fuzzy, c-format
3515 msgid "No user ID with hash %s\n"
3516 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3517
3518 #: g10/keyedit.c:4072
3519 #, fuzzy, c-format
3520 msgid "No subkey with index %d\n"
3521 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:4189
3524 #, fuzzy, c-format
3525 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3526 msgstr "user ID: \""
3527
3528 #: g10/keyedit.c:4192 g10/keyedit.c:4256 g10/keyedit.c:4299
3529 #, fuzzy, c-format
3530 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3531 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:4194 g10/keyedit.c:4258 g10/keyedit.c:4301
3534 msgid " (non-exportable)"
3535 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:4198
3538 #, c-format
3539 msgid "This signature expired on %s.\n"
3540 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3541
3542 #: g10/keyedit.c:4202
3543 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3544 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3545
3546 #: g10/keyedit.c:4206
3547 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3548 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:4233
3551 #, fuzzy, c-format
3552 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3553 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3554
3555 #: g10/keyedit.c:4259
3556 #, fuzzy
3557 msgid " (non-revocable)"
3558 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:4266
3561 #, fuzzy, c-format
3562 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3563 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:4288
3566 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3567 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:4308
3570 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3571 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:4338
3574 msgid "no secret key\n"
3575 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3576
3577 #: g10/keyedit.c:4408
3578 #, c-format
3579 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3580 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:4425
3583 #, c-format
3584 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3585 msgstr ""
3586 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:4489
3589 #, fuzzy, c-format
3590 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3591 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:4551
3594 #, fuzzy, c-format
3595 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3596 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:4646
3599 #, fuzzy, c-format
3600 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3601 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3602
3603 #: g10/keygen.c:258
3604 #, fuzzy, c-format
3605 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3606 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3607
3608 #: g10/keygen.c:265
3609 #, fuzzy
3610 msgid "too many cipher preferences\n"
3611 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3612
3613 #: g10/keygen.c:267
3614 #, fuzzy
3615 msgid "too many digest preferences\n"
3616 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3617
3618 #: g10/keygen.c:269
3619 #, fuzzy
3620 msgid "too many compression preferences\n"
3621 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3622
3623 #: g10/keygen.c:394
3624 #, fuzzy, c-format
3625 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3626 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3627
3628 #: g10/keygen.c:822
3629 msgid "writing direct signature\n"
3630 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3631
3632 #: g10/keygen.c:861
3633 msgid "writing self signature\n"
3634 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3635
3636 #: g10/keygen.c:912
3637 msgid "writing key binding signature\n"
3638 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3639
3640 #: g10/keygen.c:973 g10/keygen.c:1053 g10/keygen.c:1141 g10/keygen.c:2629
3641 #, c-format
3642 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3643 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3644
3645 #: g10/keygen.c:978 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1146 g10/keygen.c:2635
3646 #, c-format
3647 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3648 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3649
3650 #: g10/keygen.c:1239
3651 #, fuzzy
3652 msgid "Sign"
3653 msgstr "sign"
3654
3655 #: g10/keygen.c:1242
3656 #, fuzzy
3657 msgid "Encrypt"
3658 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3659
3660 #: g10/keygen.c:1245
3661 msgid "Authenticate"
3662 msgstr ""
3663
3664 #: g10/keygen.c:1253
3665 msgid "SsEeAaQq"
3666 msgstr ""
3667
3668 #: g10/keygen.c:1268
3669 #, c-format
3670 msgid "Possible actions for a %s key: "
3671 msgstr ""
3672
3673 #: g10/keygen.c:1272
3674 msgid "Current allowed actions: "
3675 msgstr ""
3676
3677 #: g10/keygen.c:1277
3678 #, c-format
3679 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3680 msgstr ""
3681
3682 #: g10/keygen.c:1280
3683 #, fuzzy, c-format
3684 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3685 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3686
3687 #: g10/keygen.c:1283
3688 #, c-format
3689 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3690 msgstr ""
3691
3692 #: g10/keygen.c:1286
3693 #, c-format
3694 msgid "   (%c) Finished\n"
3695 msgstr ""
3696
3697 #: g10/keygen.c:1340
3698 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3699 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3700
3701 #: g10/keygen.c:1342
3702 #, fuzzy, c-format
3703 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3704 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3705
3706 #: g10/keygen.c:1343
3707 #, c-format
3708 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3709 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3710
3711 #: g10/keygen.c:1345
3712 #, fuzzy, c-format
3713 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3714 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3715
3716 #: g10/keygen.c:1347
3717 #, fuzzy, c-format
3718 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3719 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3720
3721 #: g10/keygen.c:1348
3722 #, c-format
3723 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3724 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3725
3726 #: g10/keygen.c:1350
3727 #, c-format
3728 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3729 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3730
3731 #: g10/keygen.c:1352
3732 #, fuzzy, c-format
3733 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3734 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3735
3736 #: g10/keygen.c:1421 g10/keygen.c:2506
3737 #, fuzzy, c-format
3738 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3739 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
3740
3741 #: g10/keygen.c:1431
3742 #, c-format
3743 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3744 msgstr ""
3745
3746 #: g10/keygen.c:1438
3747 #, fuzzy, c-format
3748 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3749 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3750
3751 #: g10/keygen.c:1452
3752 #, c-format
3753 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3754 msgstr ""
3755
3756 #: g10/keygen.c:1458
3757 #, c-format
3758 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3759 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3760
3761 #: g10/keygen.c:1463 g10/keygen.c:1468
3762 #, c-format
3763 msgid "rounded up to %u bits\n"
3764 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3765
3766 #: g10/keygen.c:1515
3767 msgid ""
3768 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3769 "         0 = key does not expire\n"
3770 "      <n>  = key expires in n days\n"
3771 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3772 "      <n>m = key expires in n months\n"
3773 "      <n>y = key expires in n years\n"
3774 msgstr ""
3775 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3776 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3777 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3778 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3779 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3780 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3781
3782 #: g10/keygen.c:1526
3783 msgid ""
3784 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3785 "         0 = signature does not expire\n"
3786 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3787 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3788 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3789 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3790 msgstr ""
3791 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3792 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3793 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3794 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3795 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3796 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3797
3798 #: g10/keygen.c:1549
3799 msgid "Key is valid for? (0) "
3800 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3801
3802 #: g10/keygen.c:1554
3803 #, fuzzy, c-format
3804 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3805 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3806
3807 #: g10/keygen.c:1572
3808 msgid "invalid value\n"
3809 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3810
3811 #: g10/keygen.c:1579
3812 #, fuzzy
3813 msgid "Key does not expire at all\n"
3814 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3815
3816 #: g10/keygen.c:1580
3817 #, fuzzy
3818 msgid "Signature does not expire at all\n"
3819 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3820
3821 #: g10/keygen.c:1585
3822 #, fuzzy, c-format
3823 msgid "Key expires at %s\n"
3824 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3825
3826 #: g10/keygen.c:1586
3827 #, fuzzy, c-format
3828 msgid "Signature expires at %s\n"
3829 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
3830
3831 #: g10/keygen.c:1592
3832 msgid ""
3833 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3834 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3835 msgstr ""
3836 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3837 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3838
3839 #: g10/keygen.c:1597
3840 #, fuzzy
3841 msgid "Is this correct? (y/N) "
3842 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
3843
3844 #: g10/keygen.c:1641
3845 #, fuzzy
3846 msgid ""
3847 "\n"
3848 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3849 "ID\n"
3850 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3851 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3852 "\n"
3853 msgstr ""
3854 "\n"
3855 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
3856 "êáôáóêåõÜæåé\n"
3857 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
3858 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
3859 "\n"
3860
3861 #: g10/keygen.c:1654
3862 msgid "Real name: "
3863 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
3864
3865 #: g10/keygen.c:1662
3866 msgid "Invalid character in name\n"
3867 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
3868
3869 #: g10/keygen.c:1664
3870 msgid "Name may not start with a digit\n"
3871 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
3872
3873 #: g10/keygen.c:1666
3874 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3875 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
3876
3877 #: g10/keygen.c:1674
3878 msgid "Email address: "
3879 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
3880
3881 #: g10/keygen.c:1685
3882 msgid "Not a valid email address\n"
3883 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
3884
3885 #: g10/keygen.c:1693
3886 msgid "Comment: "
3887 msgstr "Ó÷üëéï: "
3888
3889 #: g10/keygen.c:1699
3890 msgid "Invalid character in comment\n"
3891 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
3892
3893 #: g10/keygen.c:1722
3894 #, c-format
3895 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3896 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
3897
3898 #: g10/keygen.c:1728
3899 #, c-format
3900 msgid ""
3901 "You selected this USER-ID:\n"
3902 "    \"%s\"\n"
3903 "\n"
3904 msgstr ""
3905 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
3906 "    \"%s\"\n"
3907 "\n"
3908
3909 #: g10/keygen.c:1733
3910 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3911 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
3912
3913 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3914 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3915 #. string which should be translated accordingly and the
3916 #. letter changed to match the one in the answer string.
3917 #.
3918 #. n = Change name
3919 #. c = Change comment
3920 #. e = Change email
3921 #. o = Okay (ready, continue)
3922 #. q = Quit
3923 #.
3924 #: g10/keygen.c:1749
3925 msgid "NnCcEeOoQq"
3926 msgstr "NnCcEeOoQq"
3927
3928 #: g10/keygen.c:1759
3929 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3930 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
3931
3932 #: g10/keygen.c:1760
3933 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3934 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
3935
3936 #: g10/keygen.c:1779
3937 msgid "Please correct the error first\n"
3938 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
3939
3940 #: g10/keygen.c:1819
3941 msgid ""
3942 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3943 "\n"
3944 msgstr ""
3945 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3946 "\n"
3947
3948 #: g10/keygen.c:1829 g10/passphrase.c:786
3949 #, c-format
3950 msgid "%s.\n"
3951 msgstr "%s.\n"
3952
3953 #: g10/keygen.c:1835
3954 msgid ""
3955 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3956 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3957 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3958 "\n"
3959 msgstr ""
3960 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
3961 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
3962 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
3963 "\n"
3964
3965 #: g10/keygen.c:1857
3966 msgid ""
3967 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3968 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3969 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3970 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3971 msgstr ""
3972 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
3973 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
3974 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
3975 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
3976
3977 #: g10/keygen.c:2575
3978 msgid "Key generation canceled.\n"
3979 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
3980
3981 #: g10/keygen.c:2774 g10/keygen.c:2918
3982 #, c-format
3983 msgid "writing public key to `%s'\n"
3984 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3985
3986 #: g10/keygen.c:2776 g10/keygen.c:2921
3987 #, fuzzy, c-format
3988 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3989 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3990
3991 #: g10/keygen.c:2779 g10/keygen.c:2924
3992 #, c-format
3993 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3994 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3995
3996 #: g10/keygen.c:2907
3997 #, c-format
3998 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3999 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4000
4001 #: g10/keygen.c:2913
4002 #, c-format
4003 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4004 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4005
4006 #: g10/keygen.c:2931
4007 #, c-format
4008 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4009 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4010
4011 #: g10/keygen.c:2938
4012 #, c-format
4013 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4014 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4015
4016 #: g10/keygen.c:2961
4017 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4018 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4019
4020 #: g10/keygen.c:2972
4021 #, fuzzy
4022 msgid ""
4023 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4024 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4025 msgstr ""
4026 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4027 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4028 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4029 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4030
4031 #: g10/keygen.c:2984 g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3228
4032 #, c-format
4033 msgid "Key generation failed: %s\n"
4034 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4035
4036 #: g10/keygen.c:3036 g10/keygen.c:3164 g10/sign.c:291
4037 #, c-format
4038 msgid ""
4039 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4040 msgstr ""
4041 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4042 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4043
4044 #: g10/keygen.c:3038 g10/keygen.c:3166 g10/sign.c:293
4045 #, c-format
4046 msgid ""
4047 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4048 msgstr ""
4049 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4050 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4051
4052 #: g10/keygen.c:3047 g10/keygen.c:3177
4053 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4054 msgstr ""
4055 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4056 "ìå ôï OpenPGP\n"
4057
4058 #: g10/keygen.c:3086 g10/keygen.c:3210
4059 #, fuzzy
4060 msgid "Really create? (y/N) "
4061 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4062
4063 #: g10/keygen.c:3363
4064 #, fuzzy, c-format
4065 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4066 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4067
4068 #: g10/keygen.c:3410
4069 #, fuzzy, c-format
4070 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4071 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4072
4073 #: g10/keygen.c:3436
4074 #, fuzzy, c-format
4075 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4076 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4077
4078 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4079 msgid "never     "
4080 msgstr "ðïôÝ     "
4081
4082 #: g10/keylist.c:265
4083 msgid "Critical signature policy: "
4084 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4085
4086 #: g10/keylist.c:267
4087 msgid "Signature policy: "
4088 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4089
4090 #: g10/keylist.c:306
4091 msgid "Critical preferred keyserver: "
4092 msgstr ""
4093
4094 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4095 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4096 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
4097
4098 #: g10/keylist.c:373
4099 msgid "Critical signature notation: "
4100 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4101
4102 #: g10/keylist.c:375
4103 msgid "Signature notation: "
4104 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4105
4106 #: g10/keylist.c:386
4107 msgid "not human readable"
4108 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
4109
4110 #: g10/keylist.c:487
4111 msgid "Keyring"
4112 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4113
4114 #: g10/keylist.c:793
4115 #, fuzzy, c-format
4116 msgid "expired: %s)"
4117 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
4118
4119 #: g10/keylist.c:1489
4120 msgid "Primary key fingerprint:"
4121 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4122
4123 #: g10/keylist.c:1491
4124 msgid "     Subkey fingerprint:"
4125 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4126
4127 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4128 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4129 #: g10/keylist.c:1498
4130 msgid " Primary key fingerprint:"
4131 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4132
4133 #: g10/keylist.c:1500
4134 msgid "      Subkey fingerprint:"
4135 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4136
4137 #: g10/keylist.c:1504 g10/keylist.c:1508
4138 #, fuzzy
4139 msgid "      Key fingerprint ="
4140 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4141
4142 #: g10/keylist.c:1575
4143 msgid "      Card serial no. ="
4144 msgstr ""
4145
4146 #: g10/keyring.c:1246
4147 #, fuzzy, c-format
4148 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4149 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4150
4151 #: g10/keyring.c:1252
4152 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4153 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4154
4155 #: g10/keyring.c:1254
4156 #, c-format
4157 msgid "%s is the unchanged one\n"
4158 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4159
4160 #: g10/keyring.c:1255
4161 #, c-format
4162 msgid "%s is the new one\n"
4163 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4164
4165 #: g10/keyring.c:1256
4166 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4167 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4168
4169 #: g10/keyring.c:1376
4170 #, fuzzy, c-format
4171 msgid "caching keyring `%s'\n"
4172 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4173
4174 #: g10/keyring.c:1422
4175 #, fuzzy, c-format
4176 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4177 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4178
4179 #: g10/keyring.c:1434
4180 #, fuzzy, c-format
4181 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4182 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4183
4184 #: g10/keyring.c:1505
4185 #, c-format
4186 msgid "%s: keyring created\n"
4187 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4188
4189 #: g10/keyserver.c:105
4190 #, fuzzy, c-format
4191 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4192 msgstr ""
4193 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4194
4195 #: g10/keyserver.c:433
4196 #, fuzzy
4197 msgid "disabled"
4198 msgstr "disable"
4199
4200 #: g10/keyserver.c:634
4201 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4202 msgstr ""
4203
4204 #: g10/keyserver.c:717 g10/keyserver.c:1267
4205 #, fuzzy, c-format
4206 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4207 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4208
4209 #: g10/keyserver.c:815
4210 #, fuzzy, c-format
4211 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4212 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4213
4214 #: g10/keyserver.c:817
4215 #, fuzzy
4216 msgid "key not found on keyserver\n"
4217 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4218
4219 #: g10/keyserver.c:1014
4220 #, fuzzy, c-format
4221 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4222 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4223
4224 #: g10/keyserver.c:1018
4225 #, fuzzy, c-format
4226 msgid "requesting key %s from %s\n"
4227 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4228
4229 #: g10/keyserver.c:1170
4230 #, fuzzy, c-format
4231 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4232 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4233
4234 #: g10/keyserver.c:1174
4235 #, fuzzy, c-format
4236 msgid "sending key %s to %s\n"
4237 msgstr ""
4238 "\"\n"
4239 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4240
4241 #: g10/keyserver.c:1217
4242 #, fuzzy, c-format
4243 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4244 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4245
4246 #: g10/keyserver.c:1220
4247 #, fuzzy, c-format
4248 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4249 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4250
4251 #: g10/keyserver.c:1227 g10/keyserver.c:1322
4252 #, fuzzy
4253 msgid "no keyserver action!\n"
4254 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4255
4256 #: g10/keyserver.c:1275
4257 #, c-format
4258 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4259 msgstr ""
4260
4261 #: g10/keyserver.c:1284
4262 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4263 msgstr ""
4264
4265 #: g10/keyserver.c:1343
4266 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4267 msgstr ""
4268
4269 #: g10/keyserver.c:1349
4270 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4271 msgstr ""
4272
4273 #: g10/keyserver.c:1361
4274 #, c-format
4275 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4276 msgstr ""
4277
4278 #: g10/keyserver.c:1366
4279 #, c-format
4280 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4281 msgstr ""
4282
4283 #: g10/keyserver.c:1374
4284 #, c-format
4285 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4286 msgstr ""
4287
4288 #: g10/keyserver.c:1381
4289 #, fuzzy
4290 msgid "keyserver timed out\n"
4291 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4292
4293 #: g10/keyserver.c:1386
4294 #, fuzzy
4295 msgid "keyserver internal error\n"
4296 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4297
4298 #: g10/keyserver.c:1395
4299 #, fuzzy, c-format
4300 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4301 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
4302
4303 #: g10/keyserver.c:1420 g10/keyserver.c:1454
4304 #, c-format
4305 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4306 msgstr ""
4307
4308 #: g10/keyserver.c:1711
4309 #, fuzzy, c-format
4310 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4311 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4312
4313 #: g10/keyserver.c:1733
4314 #, fuzzy, c-format
4315 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4316 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4317
4318 #: g10/keyserver.c:1735
4319 #, fuzzy, c-format
4320 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4321 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4322
4323 #: g10/mainproc.c:249
4324 #, c-format
4325 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4326 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4327
4328 #: g10/mainproc.c:300
4329 #, c-format
4330 msgid "%s encrypted session key\n"
4331 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4332
4333 #: g10/mainproc.c:310
4334 #, fuzzy, c-format
4335 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4336 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4337
4338 #: g10/mainproc.c:376
4339 #, fuzzy, c-format
4340 msgid "public key is %s\n"
4341 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4342
4343 #: g10/mainproc.c:431
4344 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4345 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4346
4347 #: g10/mainproc.c:464
4348 #, fuzzy, c-format
4349 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4350 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4351
4352 #: g10/mainproc.c:468 g10/pkclist.c:219
4353 #, fuzzy, c-format
4354 msgid "      \"%s\"\n"
4355 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4356
4357 #: g10/mainproc.c:472
4358 #, fuzzy, c-format
4359 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4360 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4361
4362 #: g10/mainproc.c:486
4363 #, c-format
4364 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4365 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4366
4367 #: g10/mainproc.c:500
4368 #, c-format
4369 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4370 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4371
4372 #: g10/mainproc.c:502
4373 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4374 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4375
4376 #: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
4377 #, c-format
4378 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4379 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4380
4381 #: g10/mainproc.c:538
4382 #, c-format
4383 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4384 msgstr ""
4385 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4386 "%s áíôßèåôá\n"
4387
4388 #: g10/mainproc.c:570
4389 msgid "decryption okay\n"
4390 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4391
4392 #: g10/mainproc.c:574
4393 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4394 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4395
4396 #: g10/mainproc.c:587
4397 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4398 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4399
4400 #: g10/mainproc.c:593
4401 #, c-format
4402 msgid "decryption failed: %s\n"
4403 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4404
4405 #: g10/mainproc.c:612
4406 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4407 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4408
4409 #: g10/mainproc.c:614
4410 #, c-format
4411 msgid "original file name='%.*s'\n"
4412 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4413
4414 #: g10/mainproc.c:803
4415 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4416 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4417
4418 #: g10/mainproc.c:1307
4419 msgid "signature verification suppressed\n"
4420 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4421
4422 #: g10/mainproc.c:1349 g10/mainproc.c:1359
4423 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4424 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4425
4426 #: g10/mainproc.c:1369
4427 #, fuzzy, c-format
4428 msgid "Signature made %s\n"
4429 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4430
4431 #: g10/mainproc.c:1370
4432 #, fuzzy, c-format
4433 msgid "               using %s key %s\n"
4434 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4435
4436 #: g10/mainproc.c:1374
4437 #, fuzzy, c-format
4438 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4439 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
4440
4441 #: g10/mainproc.c:1394
4442 msgid "Key available at: "
4443 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
4444
4445 #: g10/mainproc.c:1499 g10/mainproc.c:1547
4446 #, fuzzy, c-format
4447 msgid "BAD signature from \"%s\""
4448 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
4449
4450 #: g10/mainproc.c:1501 g10/mainproc.c:1549
4451 #, fuzzy, c-format
4452 msgid "Expired signature from \"%s\""
4453 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
4454
4455 #: g10/mainproc.c:1503 g10/mainproc.c:1551
4456 #, fuzzy, c-format
4457 msgid "Good signature from \"%s\""
4458 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4459
4460 #: g10/mainproc.c:1555
4461 msgid "[uncertain]"
4462 msgstr "[áâÝâáéï]"
4463
4464 #: g10/mainproc.c:1587
4465 #, fuzzy, c-format
4466 msgid "                aka \"%s\""
4467 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4468
4469 #: g10/mainproc.c:1681
4470 #, c-format
4471 msgid "Signature expired %s\n"
4472 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4473
4474 #: g10/mainproc.c:1686
4475 #, c-format
4476 msgid "Signature expires %s\n"
4477 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4478
4479 #: g10/mainproc.c:1689
4480 #, c-format
4481 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4482 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4483
4484 #: g10/mainproc.c:1690
4485 msgid "binary"
4486 msgstr "äõáäéêü"
4487
4488 #: g10/mainproc.c:1691
4489 msgid "textmode"
4490 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
4491
4492 #: g10/mainproc.c:1691 g10/trustdb.c:531
4493 msgid "unknown"
4494 msgstr "Üãíùóôï"
4495
4496 #: g10/mainproc.c:1711
4497 #, c-format
4498 msgid "Can't check signature: %s\n"
4499 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
4500
4501 #: g10/mainproc.c:1779 g10/mainproc.c:1795 g10/mainproc.c:1881
4502 msgid "not a detached signature\n"
4503 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
4504
4505 #: g10/mainproc.c:1822
4506 msgid ""
4507 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4508 msgstr ""
4509 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
4510
4511 #: g10/mainproc.c:1830
4512 #, c-format
4513 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4514 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
4515
4516 #: g10/mainproc.c:1887
4517 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4518 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
4519
4520 #: g10/mainproc.c:1897
4521 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4522 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
4523
4524 #: g10/misc.c:122
4525 #, c-format
4526 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4527 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
4528
4529 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4530 #, fuzzy, c-format
4531 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4532 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
4533
4534 #: g10/misc.c:207
4535 #, fuzzy, c-format
4536 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4537 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
4538
4539 #: g10/misc.c:316
4540 #, fuzzy, c-format
4541 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4542 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4543
4544 #: g10/misc.c:331
4545 #, fuzzy, c-format
4546 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4547 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
4548
4549 #: g10/misc.c:346
4550 #, fuzzy, c-format
4551 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4552 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4553
4554 #: g10/misc.c:351
4555 #, fuzzy, c-format
4556 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4557 msgstr ""
4558 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
4559 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
4560
4561 #: g10/misc.c:447
4562 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4563 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
4564
4565 #: g10/misc.c:448
4566 msgid ""
4567 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4568 msgstr ""
4569 "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/why-not-idea.html ãéá ðåñéóóüôåñåò "
4570 "ðëçñïöïñßåò\n"
4571
4572 #: g10/misc.c:681
4573 #, c-format
4574 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4575 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
4576
4577 #: g10/misc.c:685
4578 #, c-format
4579 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4580 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4581
4582 #: g10/misc.c:687
4583 #, c-format
4584 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4585 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
4586
4587 #: g10/misc.c:694
4588 #, fuzzy, c-format
4589 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4590 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4591
4592 #: g10/misc.c:707
4593 msgid "Uncompressed"
4594 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4595
4596 #: g10/misc.c:732
4597 #, fuzzy
4598 msgid "uncompressed|none"
4599 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4600
4601 #: g10/misc.c:842
4602 #, c-format
4603 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4604 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
4605
4606 #: g10/misc.c:999
4607 #, fuzzy, c-format
4608 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4609 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
4610
4611 #: g10/misc.c:1024
4612 #, fuzzy, c-format
4613 msgid "unknown option `%s'\n"
4614 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
4615
4616 #: g10/openfile.c:86
4617 #, c-format
4618 msgid "File `%s' exists. "
4619 msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
4620
4621 #: g10/openfile.c:88
4622 #, fuzzy
4623 msgid "Overwrite? (y/N) "
4624 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4625
4626 #: g10/openfile.c:121
4627 #, c-format
4628 msgid "%s: unknown suffix\n"
4629 msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
4630
4631 #: g10/openfile.c:143
4632 msgid "Enter new filename"
4633 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
4634
4635 #: g10/openfile.c:188
4636 msgid "writing to stdout\n"
4637 msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
4638
4639 #: g10/openfile.c:300
4640 #, c-format
4641 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4642 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
4643
4644 #: g10/openfile.c:379
4645 #, c-format
4646 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4647 msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
4648
4649 #: g10/openfile.c:381
4650 #, c-format
4651 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4652 msgstr ""
4653 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4654
4655 #: g10/openfile.c:413
4656 #, fuzzy, c-format
4657 msgid "directory `%s' created\n"
4658 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
4659
4660 #: g10/parse-packet.c:138
4661 #, c-format
4662 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4663 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4664
4665 #: g10/parse-packet.c:708
4666 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4667 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
4668
4669 #: g10/parse-packet.c:1145
4670 #, c-format
4671 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4672 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
4673
4674 #: g10/passphrase.c:305
4675 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4676 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
4677
4678 #: g10/passphrase.c:317
4679 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4680 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
4681
4682 #: g10/passphrase.c:332
4683 #, c-format
4684 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4685 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
4686