Added translations from gnupg 1.4.5
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2006-08-01 13:07+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: cipher/primegen.c:121
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
20 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
21
22 #: cipher/primegen.c:312
23 #, c-format
24 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
25 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
26
27 #: cipher/random.c:173
28 msgid "no entropy gathering module detected\n"
29 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
30
31 #: cipher/random.c:403
32 #, fuzzy, c-format
33 msgid "can't lock `%s': %s\n"
34 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
35
36 #: cipher/random.c:408
37 #, fuzzy, c-format
38 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
39 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
40
41 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:678 g10/card-util.c:747
42 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:474
43 #: g10/gpg.c:1003 g10/gpg.c:3461 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2385
44 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:186 g10/openfile.c:348
45 #: g10/plaintext.c:481 g10/sign.c:808 g10/sign.c:1001 g10/sign.c:1114
46 #: g10/sign.c:1264 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
47 #: g10/tdbio.c:605
48 #, c-format
49 msgid "can't open `%s': %s\n"
50 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
51
52 #: cipher/random.c:458
53 #, c-format
54 msgid "can't stat `%s': %s\n"
55 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
56
57 #: cipher/random.c:463
58 #, c-format
59 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
60 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
61
62 #: cipher/random.c:468
63 msgid "note: random_seed file is empty\n"
64 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
65
66 #: cipher/random.c:474
67 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
68 msgstr ""
69 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
70 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
71
72 #: cipher/random.c:482
73 #, c-format
74 msgid "can't read `%s': %s\n"
75 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
76
77 #: cipher/random.c:520
78 msgid "note: random_seed file not updated\n"
79 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
80
81 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:481 g10/gpg.c:1002 g10/keygen.c:2864
82 #: g10/keygen.c:2894 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:269
83 #: g10/openfile.c:363 g10/sign.c:826 g10/sign.c:1130 g10/tdbio.c:536
84 #, c-format
85 msgid "can't create `%s': %s\n"
86 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
89 #, c-format
90 msgid "can't write `%s': %s\n"
91 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:569
94 #, c-format
95 msgid "can't close `%s': %s\n"
96 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:814
99 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
100 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
101
102 #: cipher/random.c:815
103 msgid ""
104 "The random number generator is only a kludge to let\n"
105 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
106 "\n"
107 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
108 "\n"
109 msgstr ""
110 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
111 "\n"
112 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
113 "\n"
114
115 #: cipher/rndegd.c:202
116 msgid ""
117 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
118 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
119 "of the entropy.\n"
120 msgstr ""
121 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
122 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
123
124 #: cipher/rndlinux.c:132
125 #, c-format
126 msgid ""
127 "\n"
128 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
129 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
133 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
134 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
135
136 #: g10/app-openpgp.c:596
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
139 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
140
141 #: g10/app-openpgp.c:609
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
144 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
145
146 #: g10/app-openpgp.c:977
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "reading public key failed: %s\n"
149 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
150
151 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
152 msgid "response does not contain the public key data\n"
153 msgstr ""
154
155 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
156 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
157 msgstr ""
158
159 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
160 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
161 msgstr ""
162
163 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
164 #, c-format
165 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
166 msgstr ""
167
168 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
169 #, c-format
170 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
171 msgstr ""
172
173 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
174 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
175 #, fuzzy, c-format
176 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
177 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1310
180 msgid "access to admin commands is not configured\n"
181 msgstr ""
182
183 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
184 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
185 msgstr ""
186
187 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
188 msgid "card is permanently locked!\n"
189 msgstr ""
190
191 #: g10/app-openpgp.c:1336
192 #, c-format
193 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
194 msgstr ""
195
196 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
197 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
198 #. to get some infos on the string.
199 #: g10/app-openpgp.c:1343
200 msgid "|A|Admin PIN"
201 msgstr ""
202
203 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
204 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
205 #. to get some infos on the string.
206 #: g10/app-openpgp.c:1492
207 msgid "|AN|New Admin PIN"
208 msgstr ""
209
210 #: g10/app-openpgp.c:1492
211 msgid "|N|New PIN"
212 msgstr ""
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1496
215 #, fuzzy, c-format
216 msgid "error getting new PIN: %s\n"
217 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
220 #, fuzzy
221 msgid "error reading application data\n"
222 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
225 #, fuzzy
226 msgid "error reading fingerprint DO\n"
227 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
228
229 #: g10/app-openpgp.c:1562
230 #, fuzzy
231 msgid "key already exists\n"
232 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
233
234 #: g10/app-openpgp.c:1566
235 msgid "existing key will be replaced\n"
236 msgstr ""
237
238 #: g10/app-openpgp.c:1568
239 #, fuzzy
240 msgid "generating new key\n"
241 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
242
243 #: g10/app-openpgp.c:1735
244 msgid "creation timestamp missing\n"
245 msgstr ""
246
247 #: g10/app-openpgp.c:1742
248 #, c-format
249 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
250 msgstr ""
251
252 #: g10/app-openpgp.c:1749
253 #, c-format
254 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
255 msgstr ""
256
257 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
258 #, c-format
259 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
260 msgstr ""
261
262 #: g10/app-openpgp.c:1827
263 #, fuzzy, c-format
264 msgid "failed to store the key: %s\n"
265 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
266
267 #: g10/app-openpgp.c:1886
268 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
269 msgstr ""
270
271 #: g10/app-openpgp.c:1901
272 #, fuzzy
273 msgid "generating key failed\n"
274 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
275
276 #: g10/app-openpgp.c:1904
277 #, fuzzy, c-format
278 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
279 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
280
281 #: g10/app-openpgp.c:1961
282 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
283 msgstr ""
284
285 #: g10/app-openpgp.c:2087
286 #, fuzzy, c-format
287 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
288 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
289
290 #: g10/app-openpgp.c:2134
291 #, c-format
292 msgid "signatures created so far: %lu\n"
293 msgstr ""
294
295 #: g10/app-openpgp.c:2142
296 #, c-format
297 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
298 msgstr ""
299
300 #: g10/app-openpgp.c:2403
301 msgid ""
302 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
303 msgstr ""
304
305 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
306 #, fuzzy, c-format
307 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
308 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
309
310 #: g10/armor.c:320
311 #, c-format
312 msgid "armor: %s\n"
313 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
314
315 #: g10/armor.c:359
316 msgid "invalid armor header: "
317 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
318
319 #: g10/armor.c:370
320 msgid "armor header: "
321 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
322
323 #: g10/armor.c:381
324 msgid "invalid clearsig header\n"
325 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
326
327 #: g10/armor.c:433
328 msgid "nested clear text signatures\n"
329 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
330
331 #: g10/armor.c:568
332 #, fuzzy
333 msgid "unexpected armor: "
334 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
335
336 #: g10/armor.c:580
337 msgid "invalid dash escaped line: "
338 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
339
340 #: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
341 #, fuzzy, c-format
342 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
343 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
344
345 #: g10/armor.c:777
346 msgid "premature eof (no CRC)\n"
347 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
348
349 #: g10/armor.c:811
350 msgid "premature eof (in CRC)\n"
351 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
352
353 #: g10/armor.c:819
354 msgid "malformed CRC\n"
355 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
356
357 #: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
358 #, fuzzy, c-format
359 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
360 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
361
362 #: g10/armor.c:843
363 #, fuzzy
364 msgid "premature eof (in trailer)\n"
365 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
366
367 #: g10/armor.c:847
368 msgid "error in trailer line\n"
369 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
370
371 #: g10/armor.c:1158
372 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
373 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
374
375 #: g10/armor.c:1163
376 #, c-format
377 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
378 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
379
380 #: g10/armor.c:1167
381 msgid ""
382 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
383 msgstr ""
384 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
385 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
386
387 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:306
388 #, fuzzy, c-format
389 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
390 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
391
392 #: g10/card-util.c:68
393 #, c-format
394 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
395 msgstr ""
396
397 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1406 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1524
398 #: g10/keygen.c:2569 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
399 #, fuzzy
400 msgid "can't do this in batch mode\n"
401 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
402
403 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1132 g10/card-util.c:1215
404 #: g10/keyedit.c:425 g10/keyedit.c:446 g10/keyedit.c:460 g10/keygen.c:1381
405 #: g10/keygen.c:1448
406 msgid "Your selection? "
407 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
408
409 #: g10/card-util.c:216 g10/card-util.c:266
410 msgid "[not set]"
411 msgstr ""
412
413 #: g10/card-util.c:413
414 #, fuzzy
415 msgid "male"
416 msgstr "enable"
417
418 #: g10/card-util.c:414
419 #, fuzzy
420 msgid "female"
421 msgstr "enable"
422
423 #: g10/card-util.c:414
424 #, fuzzy
425 msgid "unspecified"
426 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
427
428 #: g10/card-util.c:441
429 #, fuzzy
430 msgid "not forced"
431 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
432
433 #: g10/card-util.c:441
434 msgid "forced"
435 msgstr ""
436
437 #: g10/card-util.c:519
438 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
439 msgstr ""
440
441 #: g10/card-util.c:521
442 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
443 msgstr ""
444
445 #: g10/card-util.c:523
446 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
447 msgstr ""
448
449 #: g10/card-util.c:540
450 msgid "Cardholder's surname: "
451 msgstr ""
452
453 #: g10/card-util.c:542
454 msgid "Cardholder's given name: "
455 msgstr ""
456
457 #: g10/card-util.c:560
458 #, c-format
459 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
460 msgstr ""
461
462 #: g10/card-util.c:581
463 #, fuzzy
464 msgid "URL to retrieve public key: "
465 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
466
467 #: g10/card-util.c:589
468 #, c-format
469 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
470 msgstr ""
471
472 #: g10/card-util.c:687 g10/card-util.c:756 g10/import.c:280
473 #, c-format
474 msgid "error reading `%s': %s\n"
475 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
476
477 #: g10/card-util.c:695
478 msgid "Login data (account name): "
479 msgstr ""
480
481 #: g10/card-util.c:705
482 #, c-format
483 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
484 msgstr ""
485
486 #: g10/card-util.c:764
487 msgid "Private DO data: "
488 msgstr ""
489
490 #: g10/card-util.c:774
491 #, c-format
492 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
493 msgstr ""
494
495 #: g10/card-util.c:794
496 #, fuzzy
497 msgid "Language preferences: "
498 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
499
500 #: g10/card-util.c:802
501 #, fuzzy
502 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
503 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
504
505 #: g10/card-util.c:811
506 #, fuzzy
507 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
508 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
509
510 #: g10/card-util.c:832
511 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
512 msgstr ""
513
514 #: g10/card-util.c:846
515 #, fuzzy
516 msgid "Error: invalid response.\n"
517 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
518
519 #: g10/card-util.c:867
520 #, fuzzy
521 msgid "CA fingerprint: "
522 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
523
524 #: g10/card-util.c:890
525 #, fuzzy
526 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
527 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
528
529 #: g10/card-util.c:938
530 #, fuzzy, c-format
531 msgid "key operation not possible: %s\n"
532 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
533
534 #: g10/card-util.c:939
535 #, fuzzy
536 msgid "not an OpenPGP card"
537 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
538
539 #: g10/card-util.c:948
540 #, fuzzy, c-format
541 msgid "error getting current key info: %s\n"
542 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
543
544 #: g10/card-util.c:1033
545 msgid "Replace existing key? (y/N) "
546 msgstr ""
547
548 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
549 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
550 msgstr ""
551
552 #: g10/card-util.c:1075
553 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
554 msgstr ""
555
556 #: g10/card-util.c:1084
557 #, c-format
558 msgid ""
559 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
560 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
561 "You should change them using the command --change-pin\n"
562 msgstr ""
563
564 #: g10/card-util.c:1123
565 #, fuzzy
566 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
567 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
568
569 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1206
570 #, fuzzy
571 msgid "   (1) Signature key\n"
572 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
573
574 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1208
575 #, fuzzy
576 msgid "   (2) Encryption key\n"
577 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
578
579 #: g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1210
580 msgid "   (3) Authentication key\n"
581 msgstr ""
582
583 #: g10/card-util.c:1143 g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:946
584 #: g10/keygen.c:1385 g10/keygen.c:1413 g10/keygen.c:1487 g10/revoke.c:685
585 msgid "Invalid selection.\n"
586 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
587
588 #: g10/card-util.c:1203
589 #, fuzzy
590 msgid "Please select where to store the key:\n"
591 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
592
593 #: g10/card-util.c:1238
594 #, fuzzy
595 msgid "unknown key protection algorithm\n"
596 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
597
598 #: g10/card-util.c:1243
599 #, fuzzy
600 msgid "secret parts of key are not available\n"
601 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
602
603 #: g10/card-util.c:1248
604 #, fuzzy
605 msgid "secret key already stored on a card\n"
606 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
607
608 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1357
609 msgid "quit this menu"
610 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
611
612 #: g10/card-util.c:1321
613 #, fuzzy
614 msgid "show admin commands"
615 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
616
617 #: g10/card-util.c:1322 g10/keyedit.c:1360
618 msgid "show this help"
619 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
620
621 #: g10/card-util.c:1324
622 #, fuzzy
623 msgid "list all available data"
624 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
625
626 #: g10/card-util.c:1327
627 msgid "change card holder's name"
628 msgstr ""
629
630 #: g10/card-util.c:1328
631 msgid "change URL to retrieve key"
632 msgstr ""
633
634 #: g10/card-util.c:1329
635 msgid "fetch the key specified in the card URL"
636 msgstr ""
637
638 #: g10/card-util.c:1330
639 #, fuzzy
640 msgid "change the login name"
641 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
642
643 #: g10/card-util.c:1331
644 #, fuzzy
645 msgid "change the language preferences"
646 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
647
648 #: g10/card-util.c:1332
649 msgid "change card holder's sex"
650 msgstr ""
651
652 #: g10/card-util.c:1333
653 #, fuzzy
654 msgid "change a CA fingerprint"
655 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
656
657 #: g10/card-util.c:1334
658 msgid "toggle the signature force PIN flag"
659 msgstr ""
660
661 #: g10/card-util.c:1335
662 #, fuzzy
663 msgid "generate new keys"
664 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
665
666 #: g10/card-util.c:1336
667 msgid "menu to change or unblock the PIN"
668 msgstr ""
669
670 #: g10/card-util.c:1337
671 msgid "verify the PIN and list all data"
672 msgstr ""
673
674 #: g10/card-util.c:1457 g10/keyedit.c:1623
675 msgid "Command> "
676 msgstr "ÅíôïëÞ> "
677
678 #: g10/card-util.c:1495
679 #, fuzzy
680 msgid "Admin-only command\n"
681 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
682
683 #: g10/card-util.c:1526
684 #, fuzzy
685 msgid "Admin commands are allowed\n"
686 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
687
688 #: g10/card-util.c:1528
689 #, fuzzy
690 msgid "Admin commands are not allowed\n"
691 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
692
693 #: g10/card-util.c:1602 g10/keyedit.c:2244
694 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
695 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
696
697 #: g10/cardglue.c:416
698 #, fuzzy
699 msgid "card reader not available\n"
700 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
701
702 #: g10/cardglue.c:434
703 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
704 msgstr ""
705
706 #: g10/cardglue.c:446
707 #, fuzzy, c-format
708 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
709 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
710
711 #: g10/cardglue.c:573
712 #, c-format
713 msgid ""
714 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
715 "   %.*s\n"
716 msgstr ""
717
718 #: g10/cardglue.c:582
719 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
720 msgstr ""
721
722 #: g10/cardglue.c:917
723 msgid "Enter New Admin PIN: "
724 msgstr ""
725
726 #: g10/cardglue.c:918
727 msgid "Enter New PIN: "
728 msgstr ""
729
730 #: g10/cardglue.c:919
731 msgid "Enter Admin PIN: "
732 msgstr ""
733
734 #: g10/cardglue.c:920
735 msgid "Enter PIN: "
736 msgstr ""
737
738 #: g10/cardglue.c:937
739 #, fuzzy
740 msgid "Repeat this PIN: "
741 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
742
743 #: g10/cardglue.c:952
744 #, fuzzy
745 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
746 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
747
748 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3826 g10/keyring.c:377
749 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
750 #, c-format
751 msgid "can't open `%s'\n"
752 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
753
754 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:839
755 msgid "--output doesn't work for this command\n"
756 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
757
758 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3387 g10/keyserver.c:1700
759 #: g10/revoke.c:228
760 #, fuzzy, c-format
761 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
762 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
763
764 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2349 g10/keyserver.c:1714
765 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
766 #, c-format
767 msgid "error reading keyblock: %s\n"
768 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
769
770 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
771 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
772 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
773
774 #: g10/delkey.c:135
775 #, fuzzy
776 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
777 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
778
779 #: g10/delkey.c:147
780 #, fuzzy
781 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
782 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
783
784 #: g10/delkey.c:155
785 #, fuzzy
786 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
787 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
788
789 #: g10/delkey.c:165
790 #, c-format
791 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
792 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
793
794 #: g10/delkey.c:175
795 msgid "ownertrust information cleared\n"
796 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
797
798 #: g10/delkey.c:206
799 #, c-format
800 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
801 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
802
803 #: g10/delkey.c:208
804 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
805 msgstr ""
806 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
807
808 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1284
809 #, c-format
810 msgid "error creating passphrase: %s\n"
811 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
812
813 #: g10/encode.c:218
814 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
815 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
816
817 #: g10/encode.c:231
818 #, c-format
819 msgid "using cipher %s\n"
820 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
821
822 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:536
823 #, c-format
824 msgid "`%s' already compressed\n"
825 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
826
827 #: g10/encode.c:292 g10/encode.c:584 g10/sign.c:593
828 #, c-format
829 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
830 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
831
832 #: g10/encode.c:456
833 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
834 msgstr ""
835 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
836 "pgp2\n"
837
838 #: g10/encode.c:480
839 #, c-format
840 msgid "reading from `%s'\n"
841 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
842
843 #: g10/encode.c:508
844 msgid ""
845 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
846 msgstr ""
847 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
848 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
849
850 #: g10/encode.c:518
851 #, fuzzy, c-format
852 msgid ""
853 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
854 msgstr ""
855 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
856 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
857
858 #: g10/encode.c:628 g10/sign.c:963
859 #, fuzzy, c-format
860 msgid ""
861 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
862 "preferences\n"
863 msgstr ""
864 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
865 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
866
867 #: g10/encode.c:715
868 #, c-format
869 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
870 msgstr ""
871 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
872 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
873
874 #: g10/encode.c:785 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
875 #, c-format
876 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
877 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
878
879 #: g10/encode.c:812
880 #, c-format
881 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
882 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
883
884 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:293
885 #, c-format
886 msgid "%s encrypted data\n"
887 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
888
889 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:297
890 #, c-format
891 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
892 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
893
894 #: g10/encr-data.c:93
895 msgid ""
896 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
897 msgstr ""
898 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
899 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
900
901 #: g10/encr-data.c:104
902 msgid "problem handling encrypted packet\n"
903 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
904
905 #: g10/exec.c:49
906 msgid "no remote program execution supported\n"
907 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
908
909 #: g10/exec.c:176 g10/openfile.c:421
910 #, c-format
911 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
912 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
913
914 #: g10/exec.c:317
915 msgid ""
916 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
917 msgstr ""
918 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
919 "áñ÷åßïõ\n"
920
921 #: g10/exec.c:347
922 #, fuzzy
923 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
924 msgstr ""
925 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
926
927 #: g10/exec.c:425
928 #, fuzzy, c-format
929 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
930 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
931
932 #: g10/exec.c:428
933 #, fuzzy, c-format
934 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
935 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
936
937 #: g10/exec.c:513
938 #, c-format
939 msgid "system error while calling external program: %s\n"
940 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
941
942 #: g10/exec.c:524 g10/exec.c:590
943 msgid "unnatural exit of external program\n"
944 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
945
946 #: g10/exec.c:539
947 msgid "unable to execute external program\n"
948 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
949
950 #: g10/exec.c:555
951 #, c-format
952 msgid "unable to read external program response: %s\n"
953 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
954
955 #: g10/exec.c:601 g10/exec.c:608
956 #, c-format
957 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
958 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
959
960 #: g10/exec.c:613
961 #, c-format
962 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
963 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
964
965 #: g10/export.c:61
966 #, fuzzy
967 msgid "export signatures that are marked as local-only"
968 msgstr ""
969 "\n"
970 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
971 "\n"
972
973 #: g10/export.c:63
974 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
975 msgstr ""
976
977 #: g10/export.c:65
978 #, fuzzy
979 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
980 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
981
982 #: g10/export.c:67
983 #, fuzzy
984 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
985 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
986
987 #: g10/export.c:69
988 #, fuzzy
989 msgid "remove unusable parts from key during export"
990 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
991
992 #: g10/export.c:71
993 msgid "remove as much as possible from key during export"
994 msgstr ""
995
996 #: g10/export.c:325
997 #, fuzzy
998 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
999 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1000
1001 #: g10/export.c:354
1002 #, fuzzy, c-format
1003 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1004 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1005
1006 #: g10/export.c:362
1007 #, fuzzy, c-format
1008 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1009 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1010
1011 #: g10/export.c:373
1012 #, fuzzy, c-format
1013 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1014 msgstr ""
1015 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1016
1017 #: g10/export.c:521
1018 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1019 msgstr ""
1020
1021 #: g10/export.c:544
1022 #, fuzzy, c-format
1023 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1024 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1025
1026 #: g10/export.c:565
1027 #, fuzzy, c-format
1028 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1029 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1030
1031 #: g10/export.c:598
1032 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1033 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1034
1035 #: g10/gpg.c:375
1036 msgid ""
1037 "@Commands:\n"
1038 " "
1039 msgstr ""
1040 "@ÅíôïëÝò:\n"
1041 " "
1042
1043 #: g10/gpg.c:377
1044 msgid "|[file]|make a signature"
1045 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1046
1047 #: g10/gpg.c:378
1048 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1049 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1050
1051 #: g10/gpg.c:379
1052 msgid "make a detached signature"
1053 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1054
1055 #: g10/gpg.c:380
1056 msgid "encrypt data"
1057 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1058
1059 #: g10/gpg.c:382
1060 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1061 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1062
1063 #: g10/gpg.c:384
1064 msgid "decrypt data (default)"
1065 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1066
1067 #: g10/gpg.c:386
1068 msgid "verify a signature"
1069 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1070
1071 #: g10/gpg.c:388
1072 msgid "list keys"
1073 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1074
1075 #: g10/gpg.c:390
1076 msgid "list keys and signatures"
1077 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1078
1079 #: g10/gpg.c:391
1080 #, fuzzy
1081 msgid "list and check key signatures"
1082 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1083
1084 #: g10/gpg.c:392
1085 msgid "list keys and fingerprints"
1086 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1087
1088 #: g10/gpg.c:393
1089 msgid "list secret keys"
1090 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1091
1092 #: g10/gpg.c:394
1093 msgid "generate a new key pair"
1094 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1095
1096 #: g10/gpg.c:395
1097 msgid "remove keys from the public keyring"
1098 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1099
1100 #: g10/gpg.c:397
1101 msgid "remove keys from the secret keyring"
1102 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1103
1104 #: g10/gpg.c:398
1105 msgid "sign a key"
1106 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1107
1108 #: g10/gpg.c:399
1109 msgid "sign a key locally"
1110 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1111
1112 #: g10/gpg.c:400
1113 msgid "sign or edit a key"
1114 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1115
1116 #: g10/gpg.c:401
1117 msgid "generate a revocation certificate"
1118 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1119
1120 #: g10/gpg.c:403
1121 msgid "export keys"
1122 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1123
1124 #: g10/gpg.c:404
1125 msgid "export keys to a key server"
1126 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1127
1128 #: g10/gpg.c:405
1129 msgid "import keys from a key server"
1130 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1131
1132 #: g10/gpg.c:407
1133 msgid "search for keys on a key server"
1134 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1135
1136 #: g10/gpg.c:409
1137 msgid "update all keys from a keyserver"
1138 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1139
1140 #: g10/gpg.c:413
1141 msgid "import/merge keys"
1142 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1143
1144 #: g10/gpg.c:416
1145 msgid "print the card status"
1146 msgstr ""
1147
1148 #: g10/gpg.c:417
1149 msgid "change data on a card"
1150 msgstr ""
1151
1152 #: g10/gpg.c:418
1153 msgid "change a card's PIN"
1154 msgstr ""
1155
1156 #: g10/gpg.c:426
1157 msgid "update the trust database"
1158 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1159
1160 #: g10/gpg.c:433
1161 msgid "|algo [files]|print message digests"
1162 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1163
1164 #: g10/gpg.c:437 g10/gpgv.c:71
1165 msgid ""
1166 "@\n"
1167 "Options:\n"
1168 " "
1169 msgstr ""
1170 "@\n"
1171 "ÅðéëïãÝò:\n"
1172 " "
1173
1174 #: g10/gpg.c:439
1175 msgid "create ascii armored output"
1176 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1177
1178 #: g10/gpg.c:441
1179 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1180 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1181
1182 #: g10/gpg.c:452
1183 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1184 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1185
1186 #: g10/gpg.c:453
1187 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1188 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1189
1190 #: g10/gpg.c:458
1191 msgid "use canonical text mode"
1192 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1193
1194 #: g10/gpg.c:472
1195 msgid "use as output file"
1196 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1197
1198 #: g10/gpg.c:474 g10/gpgv.c:73
1199 msgid "verbose"
1200 msgstr "áíáëõôéêÜ"
1201
1202 #: g10/gpg.c:485
1203 msgid "do not make any changes"
1204 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1205
1206 #: g10/gpg.c:486
1207 msgid "prompt before overwriting"
1208 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1209
1210 #: g10/gpg.c:527
1211 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1212 msgstr ""
1213
1214 #: g10/gpg.c:528
1215 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1216 msgstr ""
1217
1218 #: g10/gpg.c:556
1219 msgid ""
1220 "@\n"
1221 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1222 msgstr ""
1223 "@\n"
1224 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1225
1226 #: g10/gpg.c:559
1227 msgid ""
1228 "@\n"
1229 "Examples:\n"
1230 "\n"
1231 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1232 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1233 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1234 " --list-keys [names]        show keys\n"
1235 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1236 msgstr ""
1237 "@\n"
1238 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1239 "\n"
1240 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1241 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1242 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1243 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1244 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1245
1246 #: g10/gpg.c:757 g10/gpgv.c:98
1247 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1248 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1249
1250 #: g10/gpg.c:774
1251 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1252 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1253
1254 #: g10/gpg.c:777
1255 msgid ""
1256 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1257 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1258 "default operation depends on the input data\n"
1259 msgstr ""
1260 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1261 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1262 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1263
1264 #: g10/gpg.c:788
1265 msgid ""
1266 "\n"
1267 "Supported algorithms:\n"
1268 msgstr ""
1269 "\n"
1270 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1271
1272 #: g10/gpg.c:791
1273 msgid "Pubkey: "
1274 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1275
1276 #: g10/gpg.c:797 g10/keyedit.c:2310
1277 msgid "Cipher: "
1278 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1279
1280 #: g10/gpg.c:803
1281 msgid "Hash: "
1282 msgstr "Hash: "
1283
1284 #: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2356
1285 msgid "Compression: "
1286 msgstr "Óõìðßåóç: "
1287
1288 #: g10/gpg.c:892
1289 msgid "usage: gpg [options] "
1290 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1291
1292 #: g10/gpg.c:1040
1293 msgid "conflicting commands\n"
1294 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1295
1296 #: g10/gpg.c:1058
1297 #, fuzzy, c-format
1298 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1299 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1300
1301 #: g10/gpg.c:1255
1302 #, fuzzy, c-format
1303 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1304 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1305
1306 #: g10/gpg.c:1258
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1309 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1310
1311 #: g10/gpg.c:1261
1312 #, fuzzy, c-format
1313 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1314 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1315
1316 #: g10/gpg.c:1267
1317 #, fuzzy, c-format
1318 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1319 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1320
1321 #: g10/gpg.c:1270
1322 #, fuzzy, c-format
1323 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1324 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1325
1326 #: g10/gpg.c:1273
1327 #, fuzzy, c-format
1328 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1329 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1330
1331 #: g10/gpg.c:1279
1332 #, fuzzy, c-format
1333 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1334 msgstr ""
1335 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1336
1337 #: g10/gpg.c:1282
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid ""
1340 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1341 msgstr ""
1342 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1343
1344 #: g10/gpg.c:1285
1345 #, fuzzy, c-format
1346 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1347 msgstr ""
1348 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1349
1350 #: g10/gpg.c:1291
1351 #, fuzzy, c-format
1352 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1353 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1354
1355 #: g10/gpg.c:1294
1356 #, fuzzy, c-format
1357 msgid ""
1358 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1359 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1360
1361 #: g10/gpg.c:1297
1362 #, fuzzy, c-format
1363 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1364 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1365
1366 #: g10/gpg.c:1438
1367 #, fuzzy, c-format
1368 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1369 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1370
1371 #: g10/gpg.c:1531
1372 msgid "display photo IDs during key listings"
1373 msgstr ""
1374
1375 #: g10/gpg.c:1533
1376 msgid "show policy URLs during signature listings"
1377 msgstr ""
1378
1379 #: g10/gpg.c:1535
1380 #, fuzzy
1381 msgid "show all notations during signature listings"
1382 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1383
1384 #: g10/gpg.c:1537
1385 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1386 msgstr ""
1387
1388 #: g10/gpg.c:1541
1389 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1390 msgstr ""
1391
1392 #: g10/gpg.c:1543
1393 #, fuzzy
1394 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1395 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1396
1397 #: g10/gpg.c:1545
1398 msgid "show user ID validity during key listings"
1399 msgstr ""
1400
1401 #: g10/gpg.c:1547
1402 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1403 msgstr ""
1404
1405 #: g10/gpg.c:1549
1406 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1407 msgstr ""
1408
1409 #: g10/gpg.c:1551
1410 #, fuzzy
1411 msgid "show the keyring name in key listings"
1412 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1413
1414 #: g10/gpg.c:1553
1415 #, fuzzy
1416 msgid "show expiration dates during signature listings"
1417 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1418
1419 #: g10/gpg.c:1920
1420 #, c-format
1421 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1422 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1423
1424 #: g10/gpg.c:1962
1425 #, c-format
1426 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1427 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
1428
1429 #: g10/gpg.c:1966
1430 #, c-format
1431 msgid "option file `%s': %s\n"
1432 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
1433
1434 #: g10/gpg.c:1973
1435 #, c-format
1436 msgid "reading options from `%s'\n"
1437 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
1438
1439 #: g10/gpg.c:2188 g10/gpg.c:2814 g10/gpg.c:2833
1440 #, c-format
1441 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1442 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1443
1444 #: g10/gpg.c:2201
1445 #, fuzzy, c-format
1446 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1447 msgstr ""
1448 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1449 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1450
1451 #: g10/gpg.c:2364 g10/gpg.c:2376
1452 #, fuzzy, c-format
1453 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1454 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1455
1456 #: g10/gpg.c:2452
1457 #, fuzzy, c-format
1458 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1459 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1460
1461 #: g10/gpg.c:2476 g10/gpg.c:2663 g10/keyedit.c:4064
1462 #, fuzzy
1463 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1464 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1465
1466 #: g10/gpg.c:2488
1467 #, fuzzy, c-format
1468 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1469 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1470
1471 #: g10/gpg.c:2491
1472 #, fuzzy
1473 msgid "invalid keyserver options\n"
1474 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1475
1476 #: g10/gpg.c:2498
1477 #, c-format
1478 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1479 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1480
1481 #: g10/gpg.c:2501
1482 msgid "invalid import options\n"
1483 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1484
1485 #: g10/gpg.c:2508
1486 #, c-format
1487 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1488 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1489
1490 #: g10/gpg.c:2511
1491 msgid "invalid export options\n"
1492 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1493
1494 #: g10/gpg.c:2518
1495 #, fuzzy, c-format
1496 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1497 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1498
1499 #: g10/gpg.c:2521
1500 #, fuzzy
1501 msgid "invalid list options\n"
1502 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1503
1504 #: g10/gpg.c:2529
1505 msgid "display photo IDs during signature verification"
1506 msgstr ""
1507
1508 #: g10/gpg.c:2531
1509 msgid "show policy URLs during signature verification"
1510 msgstr ""
1511
1512 #: g10/gpg.c:2533
1513 #, fuzzy
1514 msgid "show all notations during signature verification"
1515 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1516
1517 #: g10/gpg.c:2535
1518 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1519 msgstr ""
1520
1521 #: g10/gpg.c:2539
1522 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1523 msgstr ""
1524
1525 #: g10/gpg.c:2541
1526 #, fuzzy
1527 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1528 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1529
1530 #: g10/gpg.c:2543
1531 #, fuzzy
1532 msgid "show user ID validity during signature verification"
1533 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1534
1535 #: g10/gpg.c:2545
1536 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1537 msgstr ""
1538
1539 #: g10/gpg.c:2547
1540 msgid "validate signatures with PKA data"
1541 msgstr ""
1542
1543 #: g10/gpg.c:2549
1544 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1545 msgstr ""
1546
1547 #: g10/gpg.c:2556
1548 #, fuzzy, c-format
1549 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1550 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1551
1552 #: g10/gpg.c:2559
1553 #, fuzzy
1554 msgid "invalid verify options\n"
1555 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1556
1557 #: g10/gpg.c:2566
1558 #, c-format
1559 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1560 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1561
1562 #: g10/gpg.c:2729
1563 #, fuzzy, c-format
1564 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1565 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1566
1567 #: g10/gpg.c:2732
1568 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1569 msgstr ""
1570
1571 #: g10/gpg.c:2803
1572 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1573 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1574
1575 #: g10/gpg.c:2807
1576 #, c-format
1577 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1578 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1579
1580 #: g10/gpg.c:2816
1581 #, c-format
1582 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1583 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1584
1585 #: g10/gpg.c:2819
1586 #, c-format
1587 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1588 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1589
1590 #: g10/gpg.c:2826
1591 #, fuzzy, c-format
1592 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1593 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
1594
1595 #: g10/gpg.c:2841
1596 #, fuzzy, c-format
1597 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1598 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1599
1600 #: g10/gpg.c:2855
1601 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1602 msgstr ""
1603 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1604
1605 #: g10/gpg.c:2861
1606 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1607 msgstr ""
1608 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1609 "êáôÜóôáóç\n"
1610
1611 #: g10/gpg.c:2867
1612 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1613 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1614
1615 #: g10/gpg.c:2880
1616 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1617 msgstr ""
1618 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1619
1620 #: g10/gpg.c:2947 g10/gpg.c:2971
1621 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1622 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1623
1624 #: g10/gpg.c:2953 g10/gpg.c:2977
1625 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1626 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1627
1628 #: g10/gpg.c:2959
1629 #, fuzzy
1630 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1631 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1632
1633 #: g10/gpg.c:2965
1634 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1635 msgstr ""
1636 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1637 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1638
1639 #: g10/gpg.c:2980
1640 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1641 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1642
1643 #: g10/gpg.c:2982
1644 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1645 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1646
1647 #: g10/gpg.c:2984
1648 #, fuzzy
1649 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1650 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1651
1652 #: g10/gpg.c:2986
1653 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1654 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1655
1656 #: g10/gpg.c:2988
1657 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1658 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1659
1660 #: g10/gpg.c:2991
1661 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1662 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1663
1664 #: g10/gpg.c:2995
1665 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1666 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1667
1668 #: g10/gpg.c:3002
1669 msgid "invalid default preferences\n"
1670 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1671
1672 #: g10/gpg.c:3011
1673 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1674 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
1675
1676 #: g10/gpg.c:3015
1677 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1678 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
1679
1680 #: g10/gpg.c:3019
1681 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1682 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
1683
1684 #: g10/gpg.c:3052
1685 #, c-format
1686 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1687 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
1688
1689 #: g10/gpg.c:3099
1690 #, fuzzy, c-format
1691 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1692 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1693
1694 #: g10/gpg.c:3104
1695 #, fuzzy, c-format
1696 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1697 msgstr ""
1698 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1699
1700 #: g10/gpg.c:3109
1701 #, fuzzy, c-format
1702 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1703 msgstr ""
1704 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1705
1706 #: g10/gpg.c:3208
1707 #, c-format
1708 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1709 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1710
1711 #: g10/gpg.c:3219
1712 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1713 msgstr ""
1714 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
1715 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
1716
1717 #: g10/gpg.c:3230
1718 msgid "--store [filename]"
1719 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1720
1721 #: g10/gpg.c:3237
1722 msgid "--symmetric [filename]"
1723 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1724
1725 #: g10/gpg.c:3239
1726 #, fuzzy, c-format
1727 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1728 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1729
1730 #: g10/gpg.c:3249
1731 msgid "--encrypt [filename]"
1732 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1733
1734 #: g10/gpg.c:3262
1735 #, fuzzy
1736 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1737 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1738
1739 #: g10/gpg.c:3264
1740 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1741 msgstr ""
1742
1743 #: g10/gpg.c:3267
1744 #, fuzzy, c-format
1745 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1746 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1747
1748 #: g10/gpg.c:3285
1749 msgid "--sign [filename]"
1750 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1751
1752 #: g10/gpg.c:3298
1753 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1754 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1755
1756 #: g10/gpg.c:3313
1757 #, fuzzy
1758 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1759 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1760
1761 #: g10/gpg.c:3315
1762 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1763 msgstr ""
1764
1765 #: g10/gpg.c:3318
1766 #, fuzzy, c-format
1767 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1768 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1769
1770 #: g10/gpg.c:3338
1771 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1772 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1773
1774 #: g10/gpg.c:3347
1775 msgid "--clearsign [filename]"
1776 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1777
1778 #: g10/gpg.c:3372
1779 msgid "--decrypt [filename]"
1780 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1781
1782 #: g10/gpg.c:3380
1783 msgid "--sign-key user-id"
1784 msgstr "--sign-key user-id"
1785
1786 #: g10/gpg.c:3384
1787 msgid "--lsign-key user-id"
1788 msgstr "--lsign-key user-id"
1789
1790 #: g10/gpg.c:3405
1791 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1792 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1793
1794 #: g10/gpg.c:3476
1795 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1796 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1797
1798 #: g10/gpg.c:3518
1799 #, c-format
1800 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1801 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1802
1803 #: g10/gpg.c:3520
1804 #, c-format
1805 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1806 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1807
1808 #: g10/gpg.c:3522
1809 #, c-format
1810 msgid "key export failed: %s\n"
1811 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1812
1813 #: g10/gpg.c:3533
1814 #, c-format
1815 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1816 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1817
1818 #: g10/gpg.c:3543
1819 #, c-format
1820 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1821 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1822
1823 #: g10/gpg.c:3594
1824 #, c-format
1825 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1826 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1827
1828 #: g10/gpg.c:3602
1829 #, c-format
1830 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1831 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1832
1833 #: g10/gpg.c:3689
1834 #, c-format
1835 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1836 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1837
1838 #: g10/gpg.c:3812
1839 msgid "[filename]"
1840 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1841
1842 #: g10/gpg.c:3816
1843 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1844 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1845
1846 #: g10/gpg.c:4120
1847 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1848 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1849
1850 #: g10/gpg.c:4122
1851 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1852 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1853
1854 #: g10/gpg.c:4155
1855 #, fuzzy
1856 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1857 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1858
1859 #: g10/getkey.c:152
1860 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1861 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1862
1863 #: g10/getkey.c:175
1864 #, fuzzy
1865 msgid "[User ID not found]"
1866 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1867
1868 #: g10/getkey.c:948 g10/getkey.c:958 g10/getkey.c:968 g10/getkey.c:984
1869 #: g10/getkey.c:999
1870 #, c-format
1871 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1872 msgstr ""
1873
1874 #: g10/getkey.c:1826
1875 #, fuzzy, c-format
1876 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1877 msgstr ""
1878 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1879
1880 #: g10/getkey.c:2380 g10/keyedit.c:3707
1881 #, fuzzy, c-format
1882 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1883 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1884
1885 #: g10/getkey.c:2611
1886 #, fuzzy, c-format
1887 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1888 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1889
1890 #: g10/getkey.c:2658
1891 #, fuzzy, c-format
1892 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1893 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1894
1895 #: g10/gpgv.c:74
1896 msgid "be somewhat more quiet"
1897 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1898
1899 #: g10/gpgv.c:75
1900 msgid "take the keys from this keyring"
1901 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1902
1903 #: g10/gpgv.c:77
1904 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1905 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1906
1907 #: g10/gpgv.c:78
1908 msgid "|FD|write status info to this FD"
1909 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1910
1911 #: g10/gpgv.c:102
1912 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1913 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1914
1915 #: g10/gpgv.c:105
1916 msgid ""
1917 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1918 "Check signatures against known trusted keys\n"
1919 msgstr ""
1920 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1921 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1922
1923 #: g10/helptext.c:49
1924 msgid ""
1925 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1926 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1927 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1928 msgstr ""
1929 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
1930 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
1931 "åìðéóôïóýíçò,\n"
1932 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
1933
1934 #: g10/helptext.c:55
1935 msgid ""
1936 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1937 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1938 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1939 "ultimately trusted\n"
1940 msgstr ""
1941 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
1942 "êëåéäéÜ\n"
1943 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
1944 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
1945 "êëåéäß\n"
1946 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1947
1948 #: g10/helptext.c:62
1949 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1950 msgstr ""
1951 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
1952 "\"."
1953
1954 #: g10/helptext.c:66
1955 msgid ""
1956 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1957 msgstr ""
1958 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
1959
1960 #: g10/helptext.c:70
1961 msgid ""
1962 "Select the algorithm to use.\n"
1963 "\n"
1964 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1965 "for signatures.\n"
1966 "\n"
1967 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1968 "\n"
1969 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1970 "\n"
1971 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1972 msgstr ""
1973
1974 #: g10/helptext.c:84
1975 msgid ""
1976 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1977 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1978 "Please consult your security expert first."
1979 msgstr ""
1980 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
1981 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
1982 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
1983
1984 #: g10/helptext.c:91
1985 msgid "Enter the size of the key"
1986 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
1987
1988 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1989 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1990 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1991 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
1992
1993 #: g10/helptext.c:105
1994 msgid ""
1995 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1996 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1997 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1998 "the given value as an interval."
1999 msgstr ""
2000 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
2001 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
2002 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
2003 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
2004
2005 #: g10/helptext.c:117
2006 msgid "Enter the name of the key holder"
2007 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
2008
2009 #: g10/helptext.c:122
2010 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2011 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
2012
2013 #: g10/helptext.c:126
2014 msgid "Please enter an optional comment"
2015 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
2016
2017 #: g10/helptext.c:131
2018 msgid ""
2019 "N  to change the name.\n"
2020 "C  to change the comment.\n"
2021 "E  to change the email address.\n"
2022 "O  to continue with key generation.\n"
2023 "Q  to to quit the key generation."
2024 msgstr ""
2025 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
2026 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
2027 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
2028 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
2029 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
2030
2031 #: g10/helptext.c:140
2032 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2033 msgstr ""
2034 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
2035 "õðïêëåéäß."
2036
2037 #: g10/helptext.c:148
2038 msgid ""
2039 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2040 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2041 "know how carefully you verified this.\n"
2042 "\n"
2043 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2044 "the\n"
2045 "    key.\n"
2046 "\n"
2047 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2048 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2049 "for\n"
2050 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2051 "user.\n"
2052 "\n"
2053 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2054 "could\n"
2055 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2056 "the\n"
2057 "    key against a photo ID.\n"
2058 "\n"
2059 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2060 "could\n"
2061 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2062 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2063 "a\n"
2064 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2065 "the\n"
2066 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2067 "exchange\n"
2068 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2069 "\n"
2070 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2071 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2072 "\"\n"
2073 "mean to you when you sign other keys.\n"
2074 "\n"
2075 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2076 msgstr ""
2077 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
2078 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
2079 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
2080 "\n"
2081 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
2082 "êëåéäß.\n"
2083 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
2084 "ôïõ\n"
2085 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
2086 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
2087 "\n"
2088 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
2089 "ðáñÜäåéãìá\n"
2090 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
2091 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
2092 "\n"
2093 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
2094 "áõôü\n"
2095 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
2096 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
2097 "ôïõ\n"
2098 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
2099 "÷.\n"
2100 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
2101 "\n"
2102 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
2103 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
2104 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
2105 "êëåéäéÜ.\n"
2106 "\n"
2107 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
2108
2109 #: g10/helptext.c:186
2110 #, fuzzy
2111 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2112 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
2113
2114 #: g10/helptext.c:190
2115 msgid ""
2116 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2117 "All certificates are then also lost!"
2118 msgstr ""
2119 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
2120 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
2121
2122 #: g10/helptext.c:195
2123 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2124 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
2125
2126 #: g10/helptext.c:200
2127 msgid ""
2128 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2129 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2130 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2131 msgstr ""
2132 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
2133 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
2134 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
2135 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
2136
2137 #: g10/helptext.c:205
2138 msgid ""
2139 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2140 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2141 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2142 "a trust connection through another already certified key."
2143 msgstr ""
2144 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
2145 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
2146 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
2147 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
2148
2149 #: g10/helptext.c:211
2150 msgid ""
2151 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2152 "your keyring."
2153 msgstr ""
2154 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
2155 "êëåéäïèÞêç óáò."
2156
2157 #: g10/helptext.c:215
2158 msgid ""
2159 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2160 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2161 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2162 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2163 "a second one is available."
2164 msgstr ""
2165 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2166 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2167 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2168 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2169 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2170
2171 #: g10/helptext.c:223
2172 msgid ""
2173 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2174 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2175 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2176 msgstr ""
2177 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2178 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2179 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2180
2181 #: g10/helptext.c:230
2182 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2183 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2184
2185 #: g10/helptext.c:236
2186 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2187 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2188
2189 #: g10/helptext.c:240
2190 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2191 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2192
2193 #: g10/helptext.c:245
2194 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2195 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2196
2197 #: g10/helptext.c:250
2198 msgid ""
2199 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2200 "file (which is shown in brackets) will be used."
2201 msgstr ""
2202 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2203 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2204
2205 #: g10/helptext.c:256
2206 msgid ""
2207 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2208 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2209 "  \"Key has been compromised\"\n"
2210 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2211 "      got access to your secret key.\n"
2212 "  \"Key is superseded\"\n"
2213 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2214 "  \"Key is no longer used\"\n"
2215 "      Use this if you have retired this key.\n"
2216 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2217 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2218 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2219 msgstr ""
2220 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2221 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2222 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2223 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2224 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2225 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2226 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2227 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2228 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2229 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2230 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2231 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2232
2233 #: g10/helptext.c:272
2234 msgid ""
2235 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2236 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2237 "An empty line ends the text.\n"
2238 msgstr ""
2239 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2240 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2241 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2242 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2243
2244 #: g10/helptext.c:287
2245 msgid "No help available"
2246 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2247
2248 #: g10/helptext.c:295
2249 #, c-format
2250 msgid "No help available for `%s'"
2251 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2252
2253 #: g10/import.c:96
2254 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2255 msgstr ""
2256
2257 #: g10/import.c:98
2258 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2259 msgstr ""
2260
2261 #: g10/import.c:100
2262 #, fuzzy
2263 msgid "do not update the trustdb after import"
2264 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2265
2266 #: g10/import.c:102
2267 #, fuzzy
2268 msgid "create a public key when importing a secret key"
2269 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2270
2271 #: g10/import.c:104
2272 msgid "only accept updates to existing keys"
2273 msgstr ""
2274
2275 #: g10/import.c:106
2276 #, fuzzy
2277 msgid "remove unusable parts from key after import"
2278 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2279
2280 #: g10/import.c:108
2281 msgid "remove as much as possible from key after import"
2282 msgstr ""
2283
2284 #: g10/import.c:266
2285 #, c-format
2286 msgid "skipping block of type %d\n"
2287 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2288
2289 #: g10/import.c:275
2290 #, fuzzy, c-format
2291 msgid "%lu keys processed so far\n"
2292 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2293
2294 #: g10/import.c:292
2295 #, c-format
2296 msgid "Total number processed: %lu\n"
2297 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2298
2299 #: g10/import.c:294
2300 #, c-format
2301 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2302 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2303
2304 #: g10/import.c:297
2305 #, c-format
2306 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2307 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2308
2309 #: g10/import.c:299
2310 #, c-format
2311 msgid "              imported: %lu"
2312 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2313
2314 #: g10/import.c:305
2315 #, c-format
2316 msgid "             unchanged: %lu\n"
2317 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2318
2319 #: g10/import.c:307
2320 #, c-format
2321 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2322 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2323
2324 #: g10/import.c:309
2325 #, c-format
2326 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2327 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2328
2329 #: g10/import.c:311
2330 #, c-format
2331 msgid "        new signatures: %lu\n"
2332 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2333
2334 #: g10/import.c:313
2335 #, c-format
2336 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2337 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2338
2339 #: g10/import.c:315
2340 #, c-format
2341 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2342 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2343
2344 #: g10/import.c:317
2345 #, c-format
2346 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2347 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2348
2349 #: g10/import.c:319
2350 #, c-format
2351 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2352 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2353
2354 #: g10/import.c:321
2355 #, c-format
2356 msgid "          not imported: %lu\n"
2357 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2358
2359 #: g10/import.c:323
2360 #, fuzzy, c-format
2361 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2362 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2363
2364 #: g10/import.c:325
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2367 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2368
2369 #: g10/import.c:566
2370 #, c-format
2371 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2372 msgstr ""
2373
2374 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
2375 #. only split up to allow printing of a common prefix.
2376 #: g10/import.c:570
2377 #, fuzzy
2378 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
2379 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
2380
2381 #: g10/import.c:607
2382 #, c-format
2383 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2384 msgstr ""
2385
2386 #: g10/import.c:619
2387 #, fuzzy, c-format
2388 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2389 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2390
2391 #: g10/import.c:631
2392 #, c-format
2393 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2394 msgstr ""
2395
2396 #: g10/import.c:644
2397 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2398 msgstr ""
2399
2400 #: g10/import.c:646
2401 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2402 msgstr ""
2403
2404 #: g10/import.c:670
2405 #, c-format
2406 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2407 msgstr ""
2408
2409 #: g10/import.c:720 g10/import.c:1118
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "key %s: no user ID\n"
2412 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2413
2414 #: g10/import.c:749
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2417 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2418
2419 #: g10/import.c:764
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2422 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2423
2424 #: g10/import.c:770
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2427 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2428
2429 #: g10/import.c:772
2430 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2431 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2432
2433 #: g10/import.c:782 g10/import.c:1240
2434 #, fuzzy, c-format
2435 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2436 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2437
2438 #: g10/import.c:788
2439 #, fuzzy, c-format
2440 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2441 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2442
2443 #: g10/import.c:797
2444 #, c-format
2445 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2446 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2447
2448 #: g10/import.c:802 g10/openfile.c:273 g10/sign.c:831 g10/sign.c:1135
2449 #, c-format
2450 msgid "writing to `%s'\n"
2451 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2452
2453 #: g10/import.c:806 g10/import.c:901 g10/import.c:1158 g10/import.c:1301
2454 #: g10/import.c:2363 g10/import.c:2385
2455 #, c-format
2456 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2457 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2458
2459 #: g10/import.c:825
2460 #, fuzzy, c-format
2461 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2462 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2463
2464 #: g10/import.c:849
2465 #, fuzzy, c-format
2466 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2467 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2468
2469 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1258
2470 #, fuzzy, c-format
2471 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2472 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2473
2474 #: g10/import.c:874 g10/import.c:1265
2475 #, fuzzy, c-format
2476 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2477 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2478
2479 #: g10/import.c:911
2480 #, fuzzy, c-format
2481 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2482 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2483
2484 #: g10/import.c:914
2485 #, fuzzy, c-format
2486 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2487 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2488
2489 #: g10/import.c:917
2490 #, fuzzy, c-format
2491 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2492 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2493
2494 #: g10/import.c:920
2495 #, fuzzy, c-format
2496 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2497 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2498
2499 #: g10/import.c:923
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2502 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2503
2504 #: g10/import.c:926
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2507 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2508
2509 #: g10/import.c:929
2510 #, fuzzy, c-format
2511 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2512 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2513
2514 #: g10/import.c:932
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2517 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2518
2519 #: g10/import.c:935
2520 #, fuzzy, c-format
2521 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2522 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2523
2524 #: g10/import.c:938
2525 #, fuzzy, c-format
2526 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2527 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2528
2529 #: g10/import.c:961
2530 #, fuzzy, c-format
2531 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2532 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2533
2534 #: g10/import.c:1124
2535 #, fuzzy, c-format
2536 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2537 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2538
2539 #: g10/import.c:1135
2540 #, fuzzy
2541 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2542 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2543
2544 #: g10/import.c:1152 g10/import.c:2378
2545 #, c-format
2546 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2547 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2548
2549 #: g10/import.c:1163
2550 #, fuzzy, c-format
2551 msgid "key %s: secret key imported\n"
2552 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2553
2554 #: g10/import.c:1193
2555 #, fuzzy, c-format
2556 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2557 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2558
2559 #: g10/import.c:1203
2560 #, fuzzy, c-format
2561 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2562 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2563
2564 #: g10/import.c:1233
2565 #, fuzzy, c-format
2566 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2567 msgstr ""
2568 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2569 "áíÜêëçóçò\n"
2570
2571 #: g10/import.c:1276
2572 #, fuzzy, c-format
2573 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2574 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2575
2576 #: g10/import.c:1308
2577 #, fuzzy, c-format
2578 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2579 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2580
2581 #: g10/import.c:1374
2582 #, fuzzy, c-format
2583 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2584 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2585
2586 #: g10/import.c:1389
2587 #, fuzzy, c-format
2588 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2589 msgstr ""
2590 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2591 "s\"\n"
2592
2593 #: g10/import.c:1391
2594 #, fuzzy, c-format
2595 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2596 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2597
2598 #: g10/import.c:1409
2599 #, fuzzy, c-format
2600 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2601 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2602
2603 #: g10/import.c:1420 g10/import.c:1470
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2606 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2607
2608 #: g10/import.c:1422
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2611 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2612
2613 #: g10/import.c:1437
2614 #, fuzzy, c-format
2615 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2616 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2617
2618 #: g10/import.c:1459
2619 #, fuzzy, c-format
2620 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2621 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2622
2623 #: g10/import.c:1472
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2626 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2627
2628 #: g10/import.c:1487
2629 #, fuzzy, c-format
2630 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2631 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2632
2633 #: g10/import.c:1529
2634 #, fuzzy, c-format
2635 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2636 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2637
2638 #: g10/import.c:1550
2639 #, fuzzy, c-format
2640 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2641 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2642
2643 #: g10/import.c:1577
2644 #, fuzzy, c-format
2645 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2646 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2647
2648 #: g10/import.c:1587
2649 #, fuzzy, c-format
2650 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2651 msgstr ""
2652 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2653
2654 #: g10/import.c:1604
2655 #, fuzzy, c-format
2656 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2657 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2658
2659 #: g10/import.c:1618
2660 #, fuzzy, c-format
2661 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2662 msgstr ""
2663 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2664
2665 #: g10/import.c:1626
2666 #, fuzzy, c-format
2667 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2668 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2669
2670 #: g10/import.c:1726
2671 #, fuzzy, c-format
2672 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2673 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2674
2675 #: g10/import.c:1788
2676 #, fuzzy, c-format
2677 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2678 msgstr ""
2679 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2680 "08lX\n"
2681
2682 #: g10/import.c:1802
2683 #, fuzzy, c-format
2684 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2685 msgstr ""
2686 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2687 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2688
2689 #: g10/import.c:1861
2690 #, fuzzy, c-format
2691 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2692 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2693
2694 #: g10/import.c:1895
2695 #, fuzzy, c-format
2696 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2697 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2698
2699 #: g10/import.c:2284
2700 #, fuzzy
2701 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2702 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2703
2704 #: g10/import.c:2292
2705 #, fuzzy
2706 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2707 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2708
2709 #: g10/import.c:2294
2710 #, fuzzy
2711 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2712 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2713
2714 #: g10/keydb.c:168
2715 #, c-format
2716 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2717 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2718
2719 #: g10/keydb.c:175
2720 #, c-format
2721 msgid "keyring `%s' created\n"
2722 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2723
2724 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2725 #, fuzzy, c-format
2726 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2727 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2728
2729 #: g10/keydb.c:698
2730 #, c-format
2731 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2732 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2733
2734 #: g10/keyedit.c:266
2735 msgid "[revocation]"
2736 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2737
2738 #: g10/keyedit.c:267
2739 msgid "[self-signature]"
2740 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2743 msgid "1 bad signature\n"
2744 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2745
2746 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2747 #, c-format
2748 msgid "%d bad signatures\n"
2749 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2750
2751 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2752 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2753 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2754
2755 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2756 #, c-format
2757 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2758 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2759
2760 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2761 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2762 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2763
2764 #: g10/keyedit.c:355 g10/keylist.c:400
2765 #, c-format
2766 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2767 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2768
2769 #: g10/keyedit.c:357
2770 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2771 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2772
2773 #: g10/keyedit.c:359
2774 #, c-format
2775 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2776 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2777
2778 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:263
2779 #, fuzzy
2780 msgid ""
2781 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2782 "keys\n"
2783 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2784 "etc.)\n"
2785 msgstr ""
2786 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2787 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2788 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2789 "\n"
2790
2791 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
2792 #, fuzzy, c-format
2793 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2794 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2795
2796 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:277
2797 #, fuzzy, c-format
2798 msgid "  %d = I trust fully\n"
2799 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2800
2801 #: g10/keyedit.c:439
2802 msgid ""
2803 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2804 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2805 "trust signatures on your behalf.\n"
2806 msgstr ""
2807
2808 #: g10/keyedit.c:455
2809 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2810 msgstr ""
2811
2812 #: g10/keyedit.c:599
2813 #, c-format
2814 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2815 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2816
2817 #: g10/keyedit.c:608 g10/keyedit.c:636 g10/keyedit.c:663 g10/keyedit.c:831
2818 #: g10/keyedit.c:896 g10/keyedit.c:1742
2819 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2820 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2821
2822 #: g10/keyedit.c:622 g10/keyedit.c:650 g10/keyedit.c:677 g10/keyedit.c:837
2823 #: g10/keyedit.c:1748
2824 msgid "  Unable to sign.\n"
2825 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2826
2827 #: g10/keyedit.c:627
2828 #, c-format
2829 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2830 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2831
2832 #: g10/keyedit.c:655
2833 #, c-format
2834 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2835 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2836
2837 #: g10/keyedit.c:683
2838 #, fuzzy, c-format
2839 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2840 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2841
2842 #: g10/keyedit.c:685
2843 #, fuzzy
2844 msgid "Sign it? (y/N) "
2845 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2846
2847 #: g10/keyedit.c:707
2848 #, c-format
2849 msgid ""
2850 "The self-signature on \"%s\"\n"
2851 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2852 msgstr ""
2853 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2854 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2855
2856 #: g10/keyedit.c:716
2857 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2858 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2859
2860 #: g10/keyedit.c:730
2861 #, c-format
2862 msgid ""
2863 "Your current signature on \"%s\"\n"
2864 "has expired.\n"
2865 msgstr ""
2866 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2867 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2868
2869 #: g10/keyedit.c:734
2870 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2871 msgstr ""
2872 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2873
2874 #: g10/keyedit.c:755
2875 #, c-format
2876 msgid ""
2877 "Your current signature on \"%s\"\n"
2878 "is a local signature.\n"
2879 msgstr ""
2880 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2881 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2882
2883 #: g10/keyedit.c:759
2884 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2885 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2886
2887 #: g10/keyedit.c:780
2888 #, fuzzy, c-format
2889 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2890 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:783
2893 #, fuzzy, c-format
2894 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2895 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2896
2897 #: g10/keyedit.c:788
2898 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2899 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2900
2901 #: g10/keyedit.c:810
2902 #, fuzzy, c-format
2903 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2904 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2905
2906 #: g10/keyedit.c:825
2907 msgid "This key has expired!"
2908 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2909
2910 #: g10/keyedit.c:843
2911 #, c-format
2912 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2913 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2914
2915 #: g10/keyedit.c:849
2916 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2917 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2918
2919 #: g10/keyedit.c:889
2920 msgid ""
2921 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2922 "mode.\n"
2923 msgstr ""
2924 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2925 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2926
2927 #: g10/keyedit.c:891
2928 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2929 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:916
2932 msgid ""
2933 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2934 "belongs\n"
2935 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2936 msgstr ""
2937 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2938 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2939 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:921
2942 #, c-format
2943 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2944 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:923
2947 #, c-format
2948 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2949 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2950
2951 #: g10/keyedit.c:925
2952 #, c-format
2953 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2954 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2955
2956 #: g10/keyedit.c:927
2957 #, c-format
2958 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2959 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2960
2961 #: g10/keyedit.c:933
2962 #, fuzzy
2963 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2964 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2965
2966 #: g10/keyedit.c:957
2967 #, fuzzy, c-format
2968 msgid ""
2969 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2970 "key \"%s\" (%s)\n"
2971 msgstr ""
2972 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2973 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2974
2975 #: g10/keyedit.c:964
2976 #, fuzzy
2977 msgid "This will be a self-signature.\n"
2978 msgstr ""
2979 "\n"
2980 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:970
2983 #, fuzzy
2984 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2985 msgstr ""
2986 "\n"
2987 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:978
2990 #, fuzzy
2991 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2992 msgstr ""
2993 "\n"
2994 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2995 "\n"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:988
2998 #, fuzzy
2999 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3000 msgstr ""
3001 "\n"
3002 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3003
3004 #: g10/keyedit.c:995
3005 #, fuzzy
3006 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3007 msgstr ""
3008 "\n"
3009 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3010 "\n"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:1002
3013 #, fuzzy
3014 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3015 msgstr ""
3016 "\n"
3017 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3018
3019 #: g10/keyedit.c:1007
3020 #, fuzzy
3021 msgid "I have checked this key casually.\n"
3022 msgstr ""
3023 "\n"
3024 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3025
3026 #: g10/keyedit.c:1012
3027 #, fuzzy
3028 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3029 msgstr ""
3030 "\n"
3031 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3032
3033 #: g10/keyedit.c:1022
3034 #, fuzzy
3035 msgid "Really sign? (y/N) "
3036 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1067 g10/keyedit.c:4783 g10/keyedit.c:4874 g10/keyedit.c:4938
3039 #: g10/keyedit.c:4999 g10/sign.c:352
3040 #, c-format
3041 msgid "signing failed: %s\n"
3042 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1132
3045 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3046 msgstr ""
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3199
3049 msgid "This key is not protected.\n"
3050 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3187 g10/revoke.c:539
3053 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3054 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3055
3056 #: g10/keyedit.c:1151 g10/keygen.c:3202
3057 #, fuzzy
3058 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3059 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1155 g10/keygen.c:3206
3062 msgid "Key is protected.\n"
3063 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:1179
3066 #, c-format
3067 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3068 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1185
3071 msgid ""
3072 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3073 "\n"
3074 msgstr ""
3075 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3076 "\n"
3077
3078 #: g10/keyedit.c:1194 g10/keygen.c:1897
3079 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3080 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1199
3083 msgid ""
3084 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3085 "\n"
3086 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1202
3089 #, fuzzy
3090 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3091 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1273
3094 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3095 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3096
3097 #: g10/keyedit.c:1359
3098 msgid "save and quit"
3099 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:1362
3102 #, fuzzy
3103 msgid "show key fingerprint"
3104 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3105
3106 #: g10/keyedit.c:1363
3107 msgid "list key and user IDs"
3108 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3109
3110 #: g10/keyedit.c:1365
3111 msgid "select user ID N"
3112 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3113
3114 #: g10/keyedit.c:1366
3115 #, fuzzy
3116 msgid "select subkey N"
3117 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:1367
3120 #, fuzzy
3121 msgid "check signatures"
3122 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:1372
3125 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3126 msgstr ""
3127
3128 #: g10/keyedit.c:1377
3129 #, fuzzy
3130 msgid "sign selected user IDs locally"
3131 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1379
3134 #, fuzzy
3135 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3136 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:1381
3139 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3140 msgstr ""
3141
3142 #: g10/keyedit.c:1385
3143 msgid "add a user ID"
3144 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:1387
3147 msgid "add a photo ID"
3148 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:1389
3151 #, fuzzy
3152 msgid "delete selected user IDs"
3153 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3154
3155 #: g10/keyedit.c:1394
3156 #, fuzzy
3157 msgid "add a subkey"
3158 msgstr "addkey"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:1398
3161 msgid "add a key to a smartcard"
3162 msgstr ""
3163
3164 #: g10/keyedit.c:1400
3165 msgid "move a key to a smartcard"
3166 msgstr ""
3167
3168 #: g10/keyedit.c:1402
3169 msgid "move a backup key to a smartcard"
3170 msgstr ""
3171
3172 #: g10/keyedit.c:1406
3173 #, fuzzy
3174 msgid "delete selected subkeys"
3175 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3176
3177 #: g10/keyedit.c:1408
3178 msgid "add a revocation key"
3179 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3180
3181 #: g10/keyedit.c:1410
3182 #, fuzzy
3183 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3184 msgstr ""
3185 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3186
3187 #: g10/keyedit.c:1412
3188 #, fuzzy
3189 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3190 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:1414
3193 #, fuzzy
3194 msgid "flag the selected user ID as primary"
3195 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3196
3197 #: g10/keyedit.c:1416
3198 #, fuzzy
3199 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3200 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:1419
3203 msgid "list preferences (expert)"
3204 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:1421
3207 msgid "list preferences (verbose)"
3208 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3209
3210 #: g10/keyedit.c:1423
3211 #, fuzzy
3212 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3213 msgstr ""
3214 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1428
3217 #, fuzzy
3218 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3219 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:1430
3222 #, fuzzy
3223 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3224 msgstr ""
3225 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3226
3227 #: g10/keyedit.c:1432
3228 msgid "change the passphrase"
3229 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3230
3231 #: g10/keyedit.c:1436
3232 msgid "change the ownertrust"
3233 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:1438
3236 #, fuzzy
3237 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3238 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1440
3241 #, fuzzy
3242 msgid "revoke selected user IDs"
3243 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1445
3246 #, fuzzy
3247 msgid "revoke key or selected subkeys"
3248 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:1446
3251 #, fuzzy
3252 msgid "enable key"
3253 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:1447
3256 #, fuzzy
3257 msgid "disable key"
3258 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3259
3260 #: g10/keyedit.c:1448
3261 #, fuzzy
3262 msgid "show selected photo IDs"
3263 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:1450
3266 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3267 msgstr ""
3268
3269 #: g10/keyedit.c:1452
3270 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3271 msgstr ""
3272
3273 #: g10/keyedit.c:1570
3274 #, fuzzy, c-format
3275 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3276 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:1588
3279 msgid "Secret key is available.\n"
3280 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:1669
3283 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3284 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1677
3287 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3288 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:1696
3291 msgid ""
3292 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3293 "(lsign),\n"
3294 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3295 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3296 msgstr ""
3297
3298 #: g10/keyedit.c:1736
3299 msgid "Key is revoked."
3300 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3301
3302 #: g10/keyedit.c:1755
3303 #, fuzzy
3304 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3305 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3306
3307 #: g10/keyedit.c:1762
3308 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3309 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:1771
3312 #, fuzzy, c-format
3313 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3314 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:1794
3317 #, c-format
3318 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3319 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:1816 g10/keyedit.c:1836 g10/keyedit.c:2002
3322 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3323 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:1818
3326 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3327 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1820
3330 #, fuzzy
3331 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3332 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1821
3335 #, fuzzy
3336 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3337 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3338
3339 #: g10/keyedit.c:1871
3340 #, fuzzy
3341 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3342 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3343
3344 #: g10/keyedit.c:1883
3345 #, fuzzy
3346 msgid "You must select exactly one key.\n"
3347 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3348
3349 #: g10/keyedit.c:1911
3350 msgid "Command expects a filename argument\n"
3351 msgstr ""
3352
3353 #: g10/keyedit.c:1925
3354 #, fuzzy, c-format
3355 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3356 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:1942
3359 #, fuzzy, c-format
3360 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3361 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:1966
3364 msgid "You must select at least one key.\n"
3365 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:1969
3368 #, fuzzy
3369 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3370 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3371
3372 #: g10/keyedit.c:1970
3373 #, fuzzy
3374 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3375 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3376
3377 #: g10/keyedit.c:2005
3378 #, fuzzy
3379 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3380 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3381
3382 #: g10/keyedit.c:2006
3383 #, fuzzy
3384 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3385 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3386
3387 #: g10/keyedit.c:2024
3388 #, fuzzy
3389 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3390 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3391
3392 #: g10/keyedit.c:2035
3393 #, fuzzy
3394 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3395 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3396
3397 #: g10/keyedit.c:2037
3398 #, fuzzy
3399 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3400 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3401
3402 #: g10/keyedit.c:2087
3403 msgid ""
3404 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3405 msgstr ""
3406
3407 #: g10/keyedit.c:2129
3408 #, fuzzy
3409 msgid "Set preference list to:\n"
3410 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:2135
3413 #, fuzzy
3414 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3415 msgstr ""
3416 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3417
3418 #: g10/keyedit.c:2137
3419 #, fuzzy
3420 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3421 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:2205
3424 #, fuzzy
3425 msgid "Save changes? (y/N) "
3426 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3427
3428 #: g10/keyedit.c:2208
3429 #, fuzzy
3430 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3431 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3432
3433 #: g10/keyedit.c:2218
3434 #, c-format
3435 msgid "update failed: %s\n"
3436 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:2225
3439 #, c-format
3440 msgid "update secret failed: %s\n"
3441 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:2232
3444 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3445 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:2333
3448 msgid "Digest: "
3449 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3450
3451 #: g10/keyedit.c:2385
3452 msgid "Features: "
3453 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3454
3455 #: g10/keyedit.c:2396
3456 msgid "Keyserver no-modify"
3457 msgstr ""
3458
3459 #: g10/keyedit.c:2411 g10/keylist.c:308
3460 msgid "Preferred keyserver: "
3461 msgstr ""
3462
3463 #: g10/keyedit.c:2419 g10/keyedit.c:2420
3464 #, fuzzy
3465 msgid "Notations: "
3466 msgstr "Óçìåßùóç: "
3467
3468 #: g10/keyedit.c:2630
3469 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3470 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:2689
3473 #, fuzzy, c-format
3474 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3475 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3476
3477 #: g10/keyedit.c:2710
3478 #, fuzzy, c-format
3479 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3480 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3481
3482 #: g10/keyedit.c:2716
3483 #, fuzzy
3484 msgid "(sensitive)"
3485 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:2732 g10/keyedit.c:2788 g10/keyedit.c:2849 g10/keyedit.c:2864
3488 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:511
3489 #, fuzzy, c-format
3490 msgid "created: %s"
3491 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3492
3493 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:964
3494 #, fuzzy, c-format
3495 msgid "revoked: %s"
3496 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3497
3498 #: g10/keyedit.c:2737 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3499 #, fuzzy, c-format
3500 msgid "expired: %s"
3501 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2790 g10/keyedit.c:2851 g10/keyedit.c:2866
3504 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3505 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:517 g10/mainproc.c:970
3506 #, fuzzy, c-format
3507 msgid "expires: %s"
3508 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:2741
3511 #, fuzzy, c-format
3512 msgid "usage: %s"
3513 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:2756
3516 #, fuzzy, c-format
3517 msgid "trust: %s"
3518 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:2760
3521 #, c-format
3522 msgid "validity: %s"
3523 msgstr ""
3524
3525 #: g10/keyedit.c:2767
3526 msgid "This key has been disabled"
3527 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:2795 g10/keylist.c:200
3530 msgid "card-no: "
3531 msgstr ""
3532
3533 #: g10/keyedit.c:2819
3534 msgid ""
3535 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3536 "unless you restart the program.\n"
3537 msgstr ""
3538 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3539 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:2883 g10/keyedit.c:3229 g10/keyserver.c:521
3542 #: g10/mainproc.c:1772 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3543 #, fuzzy
3544 msgid "revoked"
3545 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3546
3547 #: g10/keyedit.c:2885 g10/keyedit.c:3231 g10/keyserver.c:525
3548 #: g10/mainproc.c:1774 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3549 #, fuzzy
3550 msgid "expired"
3551 msgstr "expire"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:2950
3554 msgid ""
3555 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3556 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3557 msgstr ""
3558 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3559 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:3011
3562 msgid ""
3563 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3564 "versions\n"
3565 "         of PGP to reject this key.\n"
3566 msgstr ""
3567 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3568 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:3016 g10/keyedit.c:3346
3571 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3572 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3573
3574 #: g10/keyedit.c:3022
3575 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3576 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:3162
3579 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3580 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:3172
3583 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3584 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3585
3586 #: g10/keyedit.c:3176
3587 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3588 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3589
3590 #: g10/keyedit.c:3182
3591 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3592 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3593
3594 #: g10/keyedit.c:3196
3595 #, c-format
3596 msgid "Deleted %d signature.\n"
3597 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3598
3599 #: g10/keyedit.c:3197
3600 #, c-format
3601 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3602 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:3200
3605 msgid "Nothing deleted.\n"
3606 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:3233 g10/trustdb.c:1703
3609 #, fuzzy
3610 msgid "invalid"
3611 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:3249
3614 #, fuzzy, c-format
3615 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3616 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:3341
3619 msgid ""
3620 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3621 "cause\n"
3622 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3623 msgstr ""
3624 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3625 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3626 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3627
3628 #: g10/keyedit.c:3352
3629 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3630 msgstr ""
3631 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3632
3633 #: g10/keyedit.c:3372
3634 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3635 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3636
3637 #: g10/keyedit.c:3397
3638 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3639 msgstr ""
3640 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:3412
3643 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3644 msgstr ""
3645 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3646
3647 #: g10/keyedit.c:3434
3648 #, fuzzy
3649 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3650 msgstr ""
3651 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:3453
3654 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3655 msgstr ""
3656 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3657 "åðáíÝëèåé!\n"
3658
3659 #: g10/keyedit.c:3459
3660 #, fuzzy
3661 msgid ""
3662 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3663 msgstr ""
3664 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3665 "N): "
3666
3667 #: g10/keyedit.c:3520
3668 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3669 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3670
3671 #: g10/keyedit.c:3526
3672 #, fuzzy
3673 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3674 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:3530
3677 #, fuzzy
3678 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3679 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3680
3681 #: g10/keyedit.c:3533
3682 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3683 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:3579
3686 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3687 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3688
3689 #: g10/keyedit.c:3595
3690 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3691 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3692
3693 #: g10/keyedit.c:3668
3694 #, fuzzy, c-format
3695 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3696 msgstr ""
3697 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3698 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3699
3700 #: g10/keyedit.c:3674
3701 #, c-format
3702 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3703 msgstr ""
3704
3705 #: g10/keyedit.c:3836
3706 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3707 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3708
3709 #: g10/keyedit.c:3875 g10/keyedit.c:3985 g10/keyedit.c:4105 g10/keyedit.c:4246
3710 #, fuzzy, c-format
3711 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3712 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3713
3714 #: g10/keyedit.c:4046
3715 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3716 msgstr ""
3717
3718 #: g10/keyedit.c:4126
3719 #, fuzzy
3720 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3721 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3722
3723 #: g10/keyedit.c:4127
3724 #, fuzzy
3725 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3726 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3727
3728 #: g10/keyedit.c:4189
3729 #, fuzzy
3730 msgid "Enter the notation: "
3731 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3732
3733 #: g10/keyedit.c:4338
3734 #, fuzzy
3735 msgid "Proceed? (y/N) "
3736 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3737
3738 #: g10/keyedit.c:4402
3739 #, c-format
3740 msgid "No user ID with index %d\n"
3741 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3742
3743 #: g10/keyedit.c:4460
3744 #, fuzzy, c-format
3745 msgid "No user ID with hash %s\n"
3746 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3747
3748 #: g10/keyedit.c:4487
3749 #, fuzzy, c-format
3750 msgid "No subkey with index %d\n"
3751 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3752
3753 #: g10/keyedit.c:4622
3754 #, fuzzy, c-format
3755 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3756 msgstr "user ID: \""
3757
3758 #: g10/keyedit.c:4625 g10/keyedit.c:4689 g10/keyedit.c:4732
3759 #, fuzzy, c-format
3760 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3761 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3762
3763 #: g10/keyedit.c:4627 g10/keyedit.c:4691 g10/keyedit.c:4734
3764 msgid " (non-exportable)"
3765 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3766
3767 #: g10/keyedit.c:4631
3768 #, c-format
3769 msgid "This signature expired on %s.\n"
3770 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3771
3772 #: g10/keyedit.c:4635
3773 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3774 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3775
3776 #: g10/keyedit.c:4639
3777 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3778 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:4666
3781 #, fuzzy, c-format
3782 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3783 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3784
3785 #: g10/keyedit.c:4692
3786 #, fuzzy
3787 msgid " (non-revocable)"
3788 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3789
3790 #: g10/keyedit.c:4699
3791 #, fuzzy, c-format
3792 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3793 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3794
3795 #: g10/keyedit.c:4721
3796 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3797 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3798
3799 #: g10/keyedit.c:4741
3800 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3801 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3802
3803 #: g10/keyedit.c:4771
3804 msgid "no secret key\n"
3805 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3806
3807 #: g10/keyedit.c:4841
3808 #, c-format
3809 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3810 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3811
3812 #: g10/keyedit.c:4858
3813 #, c-format
3814 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3815 msgstr ""
3816 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3817
3818 #: g10/keyedit.c:4922
3819 #, fuzzy, c-format
3820 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3821 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3822
3823 #: g10/keyedit.c:4984
3824 #, fuzzy, c-format
3825 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3826 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3827
3828 #: g10/keyedit.c:5079
3829 #, fuzzy, c-format
3830 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3831 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3832
3833 #: g10/keygen.c:262
3834 #, fuzzy, c-format
3835 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3836 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3837
3838 #: g10/keygen.c:269
3839 #, fuzzy
3840 msgid "too many cipher preferences\n"
3841 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3842
3843 #: g10/keygen.c:271
3844 #, fuzzy
3845 msgid "too many digest preferences\n"
3846 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3847
3848 #: g10/keygen.c:273
3849 #, fuzzy
3850 msgid "too many compression preferences\n"
3851 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3852
3853 #: g10/keygen.c:398
3854 #, fuzzy, c-format
3855 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3856 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3857
3858 #: g10/keygen.c:872
3859 msgid "writing direct signature\n"
3860 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3861
3862 #: g10/keygen.c:911
3863 msgid "writing self signature\n"
3864 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3865
3866 #: g10/keygen.c:961
3867 msgid "writing key binding signature\n"
3868 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3869
3870 #: g10/keygen.c:1022 g10/keygen.c:1104 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1225
3871 #: g10/keygen.c:2762
3872 #, c-format
3873 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3874 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3875
3876 #: g10/keygen.c:1027 g10/keygen.c:1115 g10/keygen.c:1230 g10/keygen.c:2768
3877 #, c-format
3878 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3879 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3880
3881 #: g10/keygen.c:1323
3882 #, fuzzy
3883 msgid "Sign"
3884 msgstr "sign"
3885
3886 #: g10/keygen.c:1326
3887 msgid "Certify"
3888 msgstr ""
3889
3890 #: g10/keygen.c:1329
3891 #, fuzzy
3892 msgid "Encrypt"
3893 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3894
3895 #: g10/keygen.c:1332
3896 msgid "Authenticate"
3897 msgstr ""
3898
3899 #: g10/keygen.c:1340
3900 msgid "SsEeAaQq"
3901 msgstr ""
3902
3903 #: g10/keygen.c:1359
3904 #, c-format
3905 msgid "Possible actions for a %s key: "
3906 msgstr ""
3907
3908 #: g10/keygen.c:1363
3909 msgid "Current allowed actions: "
3910 msgstr ""
3911
3912 #: g10/keygen.c:1368
3913 #, c-format
3914 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3915 msgstr ""
3916
3917 #: g10/keygen.c:1371
3918 #, fuzzy, c-format
3919 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3920 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3921
3922 #: g10/keygen.c:1374
3923 #, c-format
3924 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3925 msgstr ""
3926
3927 #: g10/keygen.c:1377
3928 #, c-format
3929 msgid "   (%c) Finished\n"
3930 msgstr ""
3931
3932 #: g10/keygen.c:1433
3933 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3934 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3935
3936 #: g10/keygen.c:1435
3937 #, fuzzy, c-format
3938 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3939 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3940
3941 #: g10/keygen.c:1436
3942 #, c-format
3943 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3944 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3945
3946 #: g10/keygen.c:1438
3947 #, fuzzy, c-format
3948 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3949 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3950
3951 #: g10/keygen.c:1440
3952 #, fuzzy, c-format
3953 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3954 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3955
3956 #: g10/keygen.c:1441
3957 #, c-format
3958 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3959 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3960
3961 #: g10/keygen.c:1443
3962 #, c-format
3963 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3964 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3965
3966 #: g10/keygen.c:1445
3967 #, fuzzy, c-format
3968 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3969 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3970
3971 #: g10/keygen.c:1514
3972 #, fuzzy, c-format
3973 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3974 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
3975
3976 #: g10/keygen.c:1524
3977 #, c-format
3978 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3979 msgstr ""
3980
3981 #: g10/keygen.c:1531
3982 #, fuzzy, c-format
3983 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3984 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3985
3986 #: g10/keygen.c:1545
3987 #, c-format
3988 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3989 msgstr ""
3990
3991 #: g10/keygen.c:1551
3992 #, c-format
3993 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3994 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3995
3996 #: g10/keygen.c:1556 g10/keygen.c:1561
3997 #, c-format
3998 msgid "rounded up to %u bits\n"
3999 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
4000
4001 #: g10/keygen.c:1610
4002 msgid ""
4003 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4004 "         0 = key does not expire\n"
4005 "      <n>  = key expires in n days\n"
4006 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4007 "      <n>m = key expires in n months\n"
4008 "      <n>y = key expires in n years\n"
4009 msgstr ""
4010 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4011 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4012 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4013 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4014 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4015 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4016
4017 #: g10/keygen.c:1621
4018 msgid ""
4019 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4020 "         0 = signature does not expire\n"
4021 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4022 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4023 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4024 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4025 msgstr ""
4026 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
4027 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4028 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
4029 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
4030 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
4031 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
4032
4033 #: g10/keygen.c:1644
4034 msgid "Key is valid for? (0) "
4035 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
4036
4037 #: g10/keygen.c:1649
4038 #, fuzzy, c-format
4039 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4040 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
4041
4042 #: g10/keygen.c:1667
4043 msgid "invalid value\n"
4044 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4045
4046 #: g10/keygen.c:1674
4047 #, fuzzy
4048 msgid "Key does not expire at all\n"
4049 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4050
4051 #: g10/keygen.c:1675
4052 #, fuzzy
4053 msgid "Signature does not expire at all\n"
4054 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4055
4056 #: g10/keygen.c:1680
4057 #, fuzzy, c-format
4058 msgid "Key expires at %s\n"
4059 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4060
4061 #: g10/keygen.c:1681
4062 #, fuzzy, c-format
4063 msgid "Signature expires at %s\n"
4064 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4065
4066 #: g10/keygen.c:1687
4067 msgid ""
4068 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4069 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4070 msgstr ""
4071 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4072 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4073
4074 #: g10/keygen.c:1692
4075 #, fuzzy
4076 msgid "Is this correct? (y/N) "
4077 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4078
4079 #: g10/keygen.c:1715
4080 #, fuzzy
4081 msgid ""
4082 "\n"
4083 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4084 "ID\n"
4085 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4086 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4087 "\n"
4088 msgstr ""
4089 "\n"
4090 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4091 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4092 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4093 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4094 "\n"
4095
4096 #: g10/keygen.c:1728
4097 msgid "Real name: "
4098 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4099
4100 #: g10/keygen.c:1736
4101 msgid "Invalid character in name\n"
4102 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4103
4104 #: g10/keygen.c:1738
4105 msgid "Name may not start with a digit\n"
4106 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4107
4108 #: g10/keygen.c:1740
4109 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4110 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4111
4112 #: g10/keygen.c:1748
4113 msgid "Email address: "
4114 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4115
4116 #: g10/keygen.c:1754
4117 msgid "Not a valid email address\n"
4118 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4119
4120 #: g10/keygen.c:1762
4121 msgid "Comment: "
4122 msgstr "Ó÷üëéï: "
4123
4124 #: g10/keygen.c:1768
4125 msgid "Invalid character in comment\n"
4126 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4127
4128 #: g10/keygen.c:1791
4129 #, c-format
4130 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4131 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4132
4133 #: g10/keygen.c:1797
4134 #, c-format
4135 msgid ""
4136 "You selected this USER-ID:\n"
4137 "    \"%s\"\n"
4138 "\n"
4139 msgstr ""
4140 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4141 "    \"%s\"\n"
4142 "\n"
4143
4144 #: g10/keygen.c:1802
4145 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4146 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4147
4148 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4149 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4150 #. string which should be translated accordingly and the
4151 #. letter changed to match the one in the answer string.
4152 #.
4153 #. n = Change name
4154 #. c = Change comment
4155 #. e = Change email
4156 #. o = Okay (ready, continue)
4157 #. q = Quit
4158 #.
4159 #: g10/keygen.c:1818
4160 msgid "NnCcEeOoQq"
4161 msgstr "NnCcEeOoQq"
4162
4163 #: g10/keygen.c:1828
4164 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4165 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4166
4167 #: g10/keygen.c:1829
4168 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4169 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4170
4171 #: g10/keygen.c:1848
4172 msgid "Please correct the error first\n"
4173 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4174
4175 #: g10/keygen.c:1888
4176 msgid ""
4177 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4178 "\n"
4179 msgstr ""
4180 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4181 "\n"
4182
4183 #: g10/keygen.c:1898 g10/passphrase.c:810
4184 #, c-format
4185 msgid "%s.\n"
4186 msgstr "%s.\n"
4187
4188 #: g10/keygen.c:1904
4189 msgid ""
4190 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4191 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4192 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4193 "\n"
4194 msgstr ""
4195 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4196 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4197 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4198 "\n"
4199
4200 #: g10/keygen.c:1926
4201 msgid ""
4202 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4203 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4204 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4205 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4206 msgstr ""
4207 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4208 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4209 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4210 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4211
4212 #: g10/keygen.c:2708
4213 msgid "Key generation canceled.\n"
4214 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4215
4216 #: g10/keygen.c:2907 g10/keygen.c:3052
4217 #, c-format
4218 msgid "writing public key to `%s'\n"
4219 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4220
4221 #: g10/keygen.c:2909 g10/keygen.c:3055
4222 #, fuzzy, c-format
4223 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4224 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4225
4226 #: g10/keygen.c:2912 g10/keygen.c:3058
4227 #, c-format
4228 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4229 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4230
4231 #: g10/keygen.c:3041
4232 #, c-format
4233 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4234 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4235
4236 #: g10/keygen.c:3047
4237 #, c-format
4238 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4239 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4240
4241 #: g10/keygen.c:3065
4242 #, c-format
4243 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4244 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4245
4246 #: g10/keygen.c:3072
4247 #, c-format
4248 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4249 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4250
4251 #: g10/keygen.c:3095
4252 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4253 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4254
4255 #: g10/keygen.c:3106
4256 #, fuzzy
4257 msgid ""
4258 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4259 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4260 msgstr ""
4261 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4262 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4263 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4264 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4265
4266 #: g10/keygen.c:3118 g10/keygen.c:3247 g10/keygen.c:3363
4267 #, c-format
4268 msgid "Key generation failed: %s\n"
4269 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4270
4271 #: g10/keygen.c:3170 g10/keygen.c:3298 g10/sign.c:276
4272 #, c-format
4273 msgid ""
4274 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4275 msgstr ""
4276 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4277 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4278
4279 #: g10/keygen.c:3172 g10/keygen.c:3300 g10/sign.c:278
4280 #, c-format
4281 msgid ""
4282 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4283 msgstr ""
4284 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4285 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4286
4287 #: g10/keygen.c:3181 g10/keygen.c:3311
4288 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4289 msgstr ""
4290 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4291 "ìå ôï OpenPGP\n"
4292
4293 #: g10/keygen.c:3220 g10/keygen.c:3344
4294 #, fuzzy
4295 msgid "Really create? (y/N) "
4296 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4297
4298 #: g10/keygen.c:3509
4299 #, fuzzy, c-format
4300 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4301 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4302
4303 #: g10/keygen.c:3556
4304 #, fuzzy, c-format
4305 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4306 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4307
4308 #: g10/keygen.c:3582
4309 #, fuzzy, c-format
4310 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4311 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4312
4313 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4314 msgid "never     "
4315 msgstr "ðïôÝ     "
4316
4317 #: g10/keylist.c:265
4318 msgid "Critical signature policy: "
4319 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4320
4321 #: g10/keylist.c:267
4322 msgid "Signature policy: "
4323 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4324
4325 #: g10/keylist.c:306
4326 msgid "Critical preferred keyserver: "
4327 msgstr ""
4328
4329 #: g10/keylist.c:359
4330 msgid "Critical signature notation: "
4331 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4332
4333 #: g10/keylist.c:361
4334 msgid "Signature notation: "
4335 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4336
4337 #: g10/keylist.c:471
4338 msgid "Keyring"
4339 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4340
4341 #: g10/keylist.c:1505
4342 msgid "Primary key fingerprint:"
4343 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4344
4345 #: g10/keylist.c:1507
4346 msgid "     Subkey fingerprint:"
4347 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4348
4349 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4350 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4351 #: g10/keylist.c:1514
4352 msgid " Primary key fingerprint:"
4353 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4354
4355 #: g10/keylist.c:1516
4356 msgid "      Subkey fingerprint:"
4357 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4358
4359 #: g10/keylist.c:1520 g10/keylist.c:1524
4360 #, fuzzy
4361 msgid "      Key fingerprint ="
4362 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4363
4364 #: g10/keylist.c:1591
4365 msgid "      Card serial no. ="
4366 msgstr ""
4367
4368 #: g10/keyring.c:1246
4369 #, fuzzy, c-format
4370 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4371 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4372
4373 #: g10/keyring.c:1252
4374 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4375 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4376
4377 #: g10/keyring.c:1254
4378 #, c-format
4379 msgid "%s is the unchanged one\n"
4380 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4381
4382 #: g10/keyring.c:1255
4383 #, c-format
4384 msgid "%s is the new one\n"
4385 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4386
4387 #: g10/keyring.c:1256
4388 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4389 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4390
4391 #: g10/keyring.c:1376
4392 #, fuzzy, c-format
4393 msgid "caching keyring `%s'\n"
4394 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4395
4396 #: g10/keyring.c:1422
4397 #, fuzzy, c-format
4398 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4399 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4400
4401 #: g10/keyring.c:1434
4402 #, fuzzy, c-format
4403 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4404 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4405
4406 #: g10/keyring.c:1505
4407 #, c-format
4408 msgid "%s: keyring created\n"
4409 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4410
4411 #: g10/keyserver.c:61
4412 msgid "include revoked keys in search results"
4413 msgstr ""
4414
4415 #: g10/keyserver.c:62
4416 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4417 msgstr ""
4418
4419 #: g10/keyserver.c:64
4420 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4421 msgstr ""
4422
4423 #: g10/keyserver.c:66
4424 msgid "do not delete temporary files after using them"
4425 msgstr ""
4426
4427 #: g10/keyserver.c:70
4428 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4429 msgstr ""
4430
4431 #: g10/keyserver.c:72
4432 #, fuzzy
4433 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4434 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
4435
4436 #: g10/keyserver.c:74
4437 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4438 msgstr ""
4439
4440 #: g10/keyserver.c:140
4441 #, fuzzy, c-format
4442 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4443 msgstr ""
4444 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4445
4446 #: g10/keyserver.c:523
4447 #, fuzzy
4448 msgid "disabled"
4449 msgstr "disable"
4450
4451 #: g10/keyserver.c:724
4452 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4453 msgstr ""
4454
4455 #: g10/keyserver.c:808 g10/keyserver.c:1421
4456 #, fuzzy, c-format
4457 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4458 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4459
4460 #: g10/keyserver.c:906
4461 #, fuzzy, c-format
4462 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4463 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4464
4465 #: g10/keyserver.c:908
4466 #, fuzzy
4467 msgid "key not found on keyserver\n"
4468 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4469
4470 #: g10/keyserver.c:1145
4471 #, fuzzy, c-format
4472 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4473 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4474
4475 #: g10/keyserver.c:1149
4476 #, fuzzy, c-format
4477 msgid "requesting key %s from %s\n"
4478 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4479
4480 #: g10/keyserver.c:1173
4481 #, fuzzy, c-format
4482 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4483 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4484
4485 #: g10/keyserver.c:1176
4486 #, fuzzy, c-format
4487 msgid "searching for names from %s\n"
4488 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4489
4490 #: g10/keyserver.c:1324
4491 #, fuzzy, c-format
4492 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4493 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4494
4495 #: g10/keyserver.c:1328
4496 #, fuzzy, c-format
4497 msgid "sending key %s to %s\n"
4498 msgstr ""
4499 "\"\n"
4500 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4501
4502 #: g10/keyserver.c:1371
4503 #, fuzzy, c-format
4504 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4505 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4506
4507 #: g10/keyserver.c:1374
4508 #, fuzzy, c-format
4509 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4510 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4511
4512 #: g10/keyserver.c:1381 g10/keyserver.c:1477
4513 #, fuzzy
4514 msgid "no keyserver action!\n"
4515 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4516
4517 #: g10/keyserver.c:1429
4518 #, c-format
4519 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4520 msgstr ""
4521
4522 #: g10/keyserver.c:1438
4523 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4524 msgstr ""
4525
4526 #: g10/keyserver.c:1500 g10/keyserver.c:2028
4527 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4528 msgstr ""
4529
4530 #: g10/keyserver.c:1506
4531 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4532 msgstr ""
4533
4534 #: g10/keyserver.c:1518
4535 #, c-format
4536 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4537 msgstr ""
4538
4539 #: g10/keyserver.c:1523
4540 #, c-format
4541 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4542 msgstr ""
4543
4544 #: g10/keyserver.c:1531
4545 #, c-format
4546 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4547 msgstr ""
4548
4549 #: g10/keyserver.c:1538
4550 #, fuzzy
4551 msgid "keyserver timed out\n"
4552 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4553
4554 #: g10/keyserver.c:1543
4555 #, fuzzy
4556 msgid "keyserver internal error\n"
4557 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4558
4559 #: g10/keyserver.c:1552
4560 #, fuzzy, c-format
4561 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4562 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
4563
4564 #: g10/keyserver.c:1577 g10/keyserver.c:1611
4565 #, c-format
4566 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4567 msgstr ""
4568
4569 #: g10/keyserver.c:1870
4570 #, fuzzy, c-format
4571 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4572 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4573
4574 #: g10/keyserver.c:1892
4575 #, fuzzy, c-format
4576 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4577 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4578
4579 #: g10/keyserver.c:1894
4580 #, fuzzy, c-format
4581 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4582 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4583
4584 #: g10/keyserver.c:1950
4585 #, fuzzy, c-format
4586 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4587 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4588
4589 #: g10/keyserver.c:1956
4590 #, fuzzy, c-format
4591 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4592 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4593
4594 #: g10/mainproc.c:240
4595 #, c-format
4596 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4597 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4598
4599 #: g10/mainproc.c:291
4600 #, c-format
4601 msgid "%s encrypted session key\n"
4602 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4603
4604 #: g10/mainproc.c:301
4605 #, fuzzy, c-format
4606 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4607 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4608
4609 #: g10/mainproc.c:382
4610 #, fuzzy, c-format
4611 msgid "public key is %s\n"
4612 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4613
4614 #: g10/mainproc.c:439
4615 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4616 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4617
4618 #: g10/mainproc.c:472
4619 #, fuzzy, c-format
4620 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4621 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4622
4623 #: g10/mainproc.c:476 g10/pkclist.c:219
4624 #, fuzzy, c-format
4625 msgid "      \"%s\"\n"
4626 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4627
4628 #: g10/mainproc.c:480
4629 #, fuzzy, c-format
4630 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4631 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4632
4633 #: g10/mainproc.c:494
4634 #, c-format
4635 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4636 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4637
4638 #: g10/mainproc.c:508
4639 #, c-format
4640 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4641 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4642
4643 #: g10/mainproc.c:510
4644 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4645 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4646
4647 #: g10/mainproc.c:541 g10/mainproc.c:563
4648 #, c-format
4649 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4650 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4651
4652 #: g10/mainproc.c:549
4653 #, c-format
4654 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4655 msgstr ""
4656 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4657 "%s áíôßèåôá\n"
4658
4659 #: g10/mainproc.c:581
4660 msgid "decryption okay\n"
4661 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4662
4663 #: g10/mainproc.c:585
4664 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4665 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4666
4667 #: g10/mainproc.c:598
4668 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4669 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4670
4671 #: g10/mainproc.c:604
4672 #, c-format
4673 msgid "decryption failed: %s\n"
4674 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4675
4676 #: g10/mainproc.c:623
4677 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4678 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4679
4680 #: g10/mainproc.c:625
4681 #, c-format
4682 msgid "original file name='%.*s'\n"
4683 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4684
4685 #: g10/mainproc.c:817
4686 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4687 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4688
4689 #: g10/mainproc.c:1165
4690 #, fuzzy
4691 msgid "no signature found\n"
4692 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4693
4694 #: g10/mainproc.c:1408