Converted all m_free to xfree etc.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-07-27 19:41+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: cipher/primegen.c:121
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
20 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
21
22 #: cipher/primegen.c:312
23 #, c-format
24 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
25 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
26
27 #: cipher/random.c:164
28 msgid "no entropy gathering module detected\n"
29 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
30
31 #: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:675 g10/card-util.c:744
32 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:486
33 #: g10/g10.c:973 g10/g10.c:3270 g10/import.c:185 g10/keygen.c:2252
34 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
35 #: g10/plaintext.c:472 g10/sign.c:781 g10/sign.c:935 g10/sign.c:1048
36 #: g10/sign.c:1198 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
37 #: g10/tdbio.c:605
38 #, c-format
39 msgid "can't open `%s': %s\n"
40 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
41
42 #: cipher/random.c:392
43 #, c-format
44 msgid "can't stat `%s': %s\n"
45 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
46
47 #: cipher/random.c:397
48 #, c-format
49 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
50 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
51
52 #: cipher/random.c:402
53 msgid "note: random_seed file is empty\n"
54 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
55
56 #: cipher/random.c:408
57 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
58 msgstr ""
59 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
60 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
61
62 #: cipher/random.c:416
63 #, c-format
64 msgid "can't read `%s': %s\n"
65 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
66
67 #: cipher/random.c:454
68 msgid "note: random_seed file not updated\n"
69 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
70
71 #: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/g10.c:972 g10/keygen.c:2731
72 #: g10/keygen.c:2761 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
73 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:799 g10/sign.c:1064 g10/tdbio.c:536
74 #, c-format
75 msgid "can't create `%s': %s\n"
76 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
77
78 #: cipher/random.c:481
79 #, c-format
80 msgid "can't write `%s': %s\n"
81 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
82
83 #: cipher/random.c:484
84 #, c-format
85 msgid "can't close `%s': %s\n"
86 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:729
89 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
90 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
91
92 #: cipher/random.c:730
93 msgid ""
94 "The random number generator is only a kludge to let\n"
95 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
96 "\n"
97 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
98 "\n"
99 msgstr ""
100 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
101 "\n"
102 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
103 "\n"
104
105 #: cipher/rndegd.c:205
106 msgid ""
107 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
108 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
109 "of the entropy.\n"
110 msgstr ""
111 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
112 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
113
114 #: cipher/rndlinux.c:135
115 #, c-format
116 msgid ""
117 "\n"
118 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
119 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
120 msgstr ""
121 "\n"
122 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
123 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
124 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
125
126 #: g10/app-openpgp.c:596
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
129 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
130
131 #: g10/app-openpgp.c:609
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
134 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
135
136 #: g10/app-openpgp.c:977
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "reading public key failed: %s\n"
139 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
140
141 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
142 msgid "response does not contain the public key data\n"
143 msgstr ""
144
145 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
146 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
147 msgstr ""
148
149 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
150 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
151 msgstr ""
152
153 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
154 #, c-format
155 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
156 msgstr ""
157
158 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
159 #, c-format
160 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
161 msgstr ""
162
163 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
164 #: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
165 #, fuzzy, c-format
166 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
167 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
168
169 #: g10/app-openpgp.c:1310
170 msgid "access to admin commands is not configured\n"
171 msgstr ""
172
173 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
174 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
175 msgstr ""
176
177 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
178 msgid "card is permanently locked!\n"
179 msgstr ""
180
181 #: g10/app-openpgp.c:1336
182 #, c-format
183 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
184 msgstr ""
185
186 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
187 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
188 #. to get some infos on the string.
189 #: g10/app-openpgp.c:1343
190 msgid "|A|Admin PIN"
191 msgstr ""
192
193 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
194 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
195 #. to get some infos on the string.
196 #: g10/app-openpgp.c:1492
197 msgid "|AN|New Admin PIN"
198 msgstr ""
199
200 #: g10/app-openpgp.c:1492
201 msgid "|N|New PIN"
202 msgstr ""
203
204 #: g10/app-openpgp.c:1496
205 #, fuzzy, c-format
206 msgid "error getting new PIN: %s\n"
207 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
208
209 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
210 #, fuzzy
211 msgid "error reading application data\n"
212 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
215 #, fuzzy
216 msgid "error reading fingerprint DO\n"
217 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1562
220 #, fuzzy
221 msgid "key already exists\n"
222 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1566
225 msgid "existing key will be replaced\n"
226 msgstr ""
227
228 #: g10/app-openpgp.c:1568
229 #, fuzzy
230 msgid "generating new key\n"
231 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
232
233 #: g10/app-openpgp.c:1735
234 msgid "creation timestamp missing\n"
235 msgstr ""
236
237 #: g10/app-openpgp.c:1742
238 #, c-format
239 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
240 msgstr ""
241
242 #: g10/app-openpgp.c:1749
243 #, c-format
244 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
245 msgstr ""
246
247 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
248 #, c-format
249 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
250 msgstr ""
251
252 #: g10/app-openpgp.c:1827
253 #, fuzzy, c-format
254 msgid "failed to store the key: %s\n"
255 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
256
257 #: g10/app-openpgp.c:1886
258 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
259 msgstr ""
260
261 #: g10/app-openpgp.c:1901
262 #, fuzzy
263 msgid "generating key failed\n"
264 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
265
266 #: g10/app-openpgp.c:1904
267 #, fuzzy, c-format
268 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
269 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
270
271 #: g10/app-openpgp.c:1961
272 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
273 msgstr ""
274
275 #: g10/app-openpgp.c:2130
276 #, c-format
277 msgid "signatures created so far: %lu\n"
278 msgstr ""
279
280 #: g10/app-openpgp.c:2138
281 #, c-format
282 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
283 msgstr ""
284
285 #: g10/app-openpgp.c:2399
286 msgid ""
287 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
288 msgstr ""
289
290 #: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
291 #, fuzzy, c-format
292 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
293 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
294
295 #: g10/armor.c:318
296 #, c-format
297 msgid "armor: %s\n"
298 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
299
300 #: g10/armor.c:347
301 msgid "invalid armor header: "
302 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
303
304 #: g10/armor.c:354
305 msgid "armor header: "
306 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
307
308 #: g10/armor.c:365
309 msgid "invalid clearsig header\n"
310 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
311
312 #: g10/armor.c:417
313 msgid "nested clear text signatures\n"
314 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
315
316 #: g10/armor.c:552
317 #, fuzzy
318 msgid "unexpected armor: "
319 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
320
321 #: g10/armor.c:564
322 msgid "invalid dash escaped line: "
323 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
324
325 #: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
326 #, fuzzy, c-format
327 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
328 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
329
330 #: g10/armor.c:759
331 msgid "premature eof (no CRC)\n"
332 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
333
334 #: g10/armor.c:793
335 msgid "premature eof (in CRC)\n"
336 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
337
338 #: g10/armor.c:801
339 msgid "malformed CRC\n"
340 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
341
342 #: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
343 #, fuzzy, c-format
344 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
345 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
346
347 #: g10/armor.c:825
348 #, fuzzy
349 msgid "premature eof (in trailer)\n"
350 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
351
352 #: g10/armor.c:829
353 msgid "error in trailer line\n"
354 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
355
356 #: g10/armor.c:1138
357 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
358 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
359
360 #: g10/armor.c:1143
361 #, c-format
362 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
363 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
364
365 #: g10/armor.c:1147
366 msgid ""
367 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
368 msgstr ""
369 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
370 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
371
372 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:303
373 #, fuzzy, c-format
374 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
375 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
376
377 #: g10/card-util.c:68
378 #, c-format
379 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
380 msgstr ""
381
382 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1513
383 #: g10/keygen.c:2436 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
384 #, fuzzy
385 msgid "can't do this in batch mode\n"
386 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
387
388 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
389 #: g10/keyedit.c:420 g10/keyedit.c:441 g10/keyedit.c:455 g10/keygen.c:1290
390 #: g10/keygen.c:1355
391 msgid "Your selection? "
392 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
393
394 #: g10/card-util.c:213 g10/card-util.c:263
395 msgid "[not set]"
396 msgstr ""
397
398 #: g10/card-util.c:410
399 #, fuzzy
400 msgid "male"
401 msgstr "enable"
402
403 #: g10/card-util.c:411
404 #, fuzzy
405 msgid "female"
406 msgstr "enable"
407
408 #: g10/card-util.c:411
409 #, fuzzy
410 msgid "unspecified"
411 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
412
413 #: g10/card-util.c:438
414 #, fuzzy
415 msgid "not forced"
416 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
417
418 #: g10/card-util.c:438
419 msgid "forced"
420 msgstr ""
421
422 #: g10/card-util.c:516
423 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
424 msgstr ""
425
426 #: g10/card-util.c:518
427 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
428 msgstr ""
429
430 #: g10/card-util.c:520
431 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
432 msgstr ""
433
434 #: g10/card-util.c:537
435 msgid "Cardholder's surname: "
436 msgstr ""
437
438 #: g10/card-util.c:539
439 msgid "Cardholder's given name: "
440 msgstr ""
441
442 #: g10/card-util.c:557
443 #, c-format
444 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
445 msgstr ""
446
447 #: g10/card-util.c:578
448 #, fuzzy
449 msgid "URL to retrieve public key: "
450 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
451
452 #: g10/card-util.c:586
453 #, c-format
454 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
455 msgstr ""
456
457 #: g10/card-util.c:684 g10/card-util.c:753 g10/import.c:268
458 #, c-format
459 msgid "error reading `%s': %s\n"
460 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
461
462 #: g10/card-util.c:692
463 msgid "Login data (account name): "
464 msgstr ""
465
466 #: g10/card-util.c:702
467 #, c-format
468 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:761
472 msgid "Private DO data: "
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:771
476 #, c-format
477 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
478 msgstr ""
479
480 #: g10/card-util.c:791
481 #, fuzzy
482 msgid "Language preferences: "
483 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
484
485 #: g10/card-util.c:799
486 #, fuzzy
487 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
488 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
489
490 #: g10/card-util.c:808
491 #, fuzzy
492 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
493 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
494
495 #: g10/card-util.c:829
496 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
497 msgstr ""
498
499 #: g10/card-util.c:843
500 #, fuzzy
501 msgid "Error: invalid response.\n"
502 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
503
504 #: g10/card-util.c:864
505 #, fuzzy
506 msgid "CA fingerprint: "
507 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
508
509 #: g10/card-util.c:887
510 #, fuzzy
511 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
512 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
513
514 #: g10/card-util.c:935
515 #, fuzzy, c-format
516 msgid "key operation not possible: %s\n"
517 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
518
519 #: g10/card-util.c:936
520 #, fuzzy
521 msgid "not an OpenPGP card"
522 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
523
524 #: g10/card-util.c:945
525 #, fuzzy, c-format
526 msgid "error getting current key info: %s\n"
527 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
528
529 #: g10/card-util.c:1030
530 msgid "Replace existing key? (y/N) "
531 msgstr ""
532
533 #: g10/card-util.c:1051 g10/card-util.c:1060
534 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
535 msgstr ""
536
537 #: g10/card-util.c:1072
538 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
539 msgstr ""
540
541 #: g10/card-util.c:1081
542 #, c-format
543 msgid ""
544 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
545 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
546 "You should change them using the command --change-pin\n"
547 msgstr ""
548
549 #: g10/card-util.c:1120
550 #, fuzzy
551 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
552 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
553
554 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
555 #, fuzzy
556 msgid "   (1) Signature key\n"
557 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
558
559 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
560 #, fuzzy
561 msgid "   (2) Encryption key\n"
562 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
563
564 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
565 msgid "   (3) Authentication key\n"
566 msgstr ""
567
568 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:941
569 #: g10/keygen.c:1394 g10/revoke.c:643
570 msgid "Invalid selection.\n"
571 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
572
573 #: g10/card-util.c:1200
574 #, fuzzy
575 msgid "Please select where to store the key:\n"
576 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
577
578 #: g10/card-util.c:1235
579 #, fuzzy
580 msgid "unknown key protection algorithm\n"
581 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
582
583 #: g10/card-util.c:1240
584 #, fuzzy
585 msgid "secret parts of key are not available\n"
586 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
587
588 #: g10/card-util.c:1245
589 #, fuzzy
590 msgid "secret key already stored on a card\n"
591 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
592
593 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1351
594 msgid "quit this menu"
595 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
596
597 #: g10/card-util.c:1318
598 #, fuzzy
599 msgid "show admin commands"
600 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
601
602 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1354
603 msgid "show this help"
604 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
605
606 #: g10/card-util.c:1321
607 #, fuzzy
608 msgid "list all available data"
609 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
610
611 #: g10/card-util.c:1324
612 msgid "change card holder's name"
613 msgstr ""
614
615 #: g10/card-util.c:1325
616 msgid "change URL to retrieve key"
617 msgstr ""
618
619 #: g10/card-util.c:1326
620 msgid "fetch the key specified in the card URL"
621 msgstr ""
622
623 #: g10/card-util.c:1327
624 #, fuzzy
625 msgid "change the login name"
626 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
627
628 #: g10/card-util.c:1328
629 #, fuzzy
630 msgid "change the language preferences"
631 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
632
633 #: g10/card-util.c:1329
634 msgid "change card holder's sex"
635 msgstr ""
636
637 #: g10/card-util.c:1330
638 #, fuzzy
639 msgid "change a CA fingerprint"
640 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
641
642 #: g10/card-util.c:1331
643 msgid "toggle the signature force PIN flag"
644 msgstr ""
645
646 #: g10/card-util.c:1332
647 #, fuzzy
648 msgid "generate new keys"
649 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
650
651 #: g10/card-util.c:1333
652 msgid "menu to change or unblock the PIN"
653 msgstr ""
654
655 #: g10/card-util.c:1334
656 msgid "verify the PIN and list all data"
657 msgstr ""
658
659 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1612
660 msgid "Command> "
661 msgstr "ÅíôïëÞ> "
662
663 #: g10/card-util.c:1492
664 #, fuzzy
665 msgid "Admin-only command\n"
666 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
667
668 #: g10/card-util.c:1523
669 #, fuzzy
670 msgid "Admin commands are allowed\n"
671 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
672
673 #: g10/card-util.c:1525
674 #, fuzzy
675 msgid "Admin commands are not allowed\n"
676 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
677
678 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2219
679 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
680 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
681
682 #: g10/cardglue.c:435
683 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
684 msgstr ""
685
686 #: g10/cardglue.c:558
687 #, c-format
688 msgid ""
689 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
690 "   %.*s\n"
691 msgstr ""
692
693 #: g10/cardglue.c:566
694 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
695 msgstr ""
696
697 #: g10/cardglue.c:891
698 msgid "Enter New Admin PIN: "
699 msgstr ""
700
701 #: g10/cardglue.c:892
702 msgid "Enter New PIN: "
703 msgstr ""
704
705 #: g10/cardglue.c:893
706 msgid "Enter Admin PIN: "
707 msgstr ""
708
709 #: g10/cardglue.c:894
710 msgid "Enter PIN: "
711 msgstr ""
712
713 #: g10/cardglue.c:911
714 #, fuzzy
715 msgid "Repeat this PIN: "
716 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
717
718 #: g10/cardglue.c:925
719 #, fuzzy
720 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
721 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
722
723 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/g10.c:3620 g10/keyring.c:377
724 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
725 #, c-format
726 msgid "can't open `%s'\n"
727 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
728
729 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:849
730 msgid "--output doesn't work for this command\n"
731 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
732
733 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:178 g10/keyedit.c:3360 g10/keyserver.c:1571
734 #: g10/revoke.c:227
735 #, fuzzy, c-format
736 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
737 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
738
739 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:208 g10/import.c:2334 g10/keyserver.c:1585
740 #: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
741 #, c-format
742 msgid "error reading keyblock: %s\n"
743 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
744
745 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
746 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
747 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
748
749 #: g10/delkey.c:135
750 #, fuzzy
751 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
752 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
753
754 #: g10/delkey.c:147
755 #, fuzzy
756 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
757 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
758
759 #: g10/delkey.c:155
760 #, fuzzy
761 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
762 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
763
764 #: g10/delkey.c:165
765 #, c-format
766 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
767 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
768
769 #: g10/delkey.c:175
770 msgid "ownertrust information cleared\n"
771 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
772
773 #: g10/delkey.c:206
774 #, c-format
775 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
776 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
777
778 #: g10/delkey.c:208
779 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
780 msgstr ""
781 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
782
783 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1218
784 #, c-format
785 msgid "error creating passphrase: %s\n"
786 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
787
788 #: g10/encode.c:218
789 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
790 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
791
792 #: g10/encode.c:231
793 #, c-format
794 msgid "using cipher %s\n"
795 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
796
797 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:548
798 #, c-format
799 msgid "`%s' already compressed\n"
800 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
801
802 #: g10/encode.c:304 g10/encode.c:594 g10/sign.c:566
803 #, c-format
804 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
805 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
806
807 #: g10/encode.c:468
808 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
809 msgstr ""
810 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
811 "pgp2\n"
812
813 #: g10/encode.c:492
814 #, c-format
815 msgid "reading from `%s'\n"
816 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
817
818 #: g10/encode.c:520
819 msgid ""
820 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
821 msgstr ""
822 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
823 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
824
825 #: g10/encode.c:530
826 #, fuzzy, c-format
827 msgid ""
828 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
829 msgstr ""
830 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
831 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
832
833 #: g10/encode.c:638 g10/sign.c:899
834 #, fuzzy, c-format
835 msgid ""
836 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
837 "preferences\n"
838 msgstr ""
839 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
840 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
841
842 #: g10/encode.c:725
843 #, c-format
844 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
845 msgstr ""
846 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
847 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
848
849 #: g10/encode.c:795 g10/pkclist.c:722 g10/pkclist.c:758
850 #, c-format
851 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
852 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
853
854 #: g10/encode.c:822
855 #, c-format
856 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
857 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
858
859 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
860 #, c-format
861 msgid "%s encrypted data\n"
862 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
863
864 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
865 #, c-format
866 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
867 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
868
869 #: g10/encr-data.c:93
870 msgid ""
871 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
872 msgstr ""
873 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
874 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
875
876 #: g10/encr-data.c:104
877 msgid "problem handling encrypted packet\n"
878 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
879
880 #: g10/exec.c:49
881 msgid "no remote program execution supported\n"
882 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
883
884 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
885 #, c-format
886 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
887 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
888
889 #: g10/exec.c:314
890 msgid ""
891 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
892 msgstr ""
893 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
894 "áñ÷åßïõ\n"
895
896 #: g10/exec.c:344
897 #, fuzzy
898 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
899 msgstr ""
900 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
901
902 #: g10/exec.c:422
903 #, fuzzy, c-format
904 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
905 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
906
907 #: g10/exec.c:425
908 #, fuzzy, c-format
909 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
910 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
911
912 #: g10/exec.c:510
913 #, c-format
914 msgid "system error while calling external program: %s\n"
915 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
916
917 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
918 msgid "unnatural exit of external program\n"
919 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
920
921 #: g10/exec.c:536
922 msgid "unable to execute external program\n"
923 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
924
925 #: g10/exec.c:552
926 #, c-format
927 msgid "unable to read external program response: %s\n"
928 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
929
930 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
931 #, c-format
932 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
933 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
934
935 #: g10/exec.c:610
936 #, c-format
937 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
938 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
939
940 #: g10/export.c:192
941 #, fuzzy
942 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
943 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
944
945 #: g10/export.c:221
946 #, fuzzy, c-format
947 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
948 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
949
950 #: g10/export.c:229
951 #, fuzzy, c-format
952 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
953 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
954
955 #: g10/export.c:409
956 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
957 msgstr ""
958
959 #: g10/export.c:432
960 #, fuzzy, c-format
961 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
962 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
963
964 #: g10/export.c:453
965 #, fuzzy, c-format
966 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
967 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
968
969 #: g10/export.c:485
970 msgid "WARNING: nothing exported\n"
971 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
972
973 #: g10/g10.c:363
974 msgid ""
975 "@Commands:\n"
976 " "
977 msgstr ""
978 "@ÅíôïëÝò:\n"
979 " "
980
981 #: g10/g10.c:365
982 msgid "|[file]|make a signature"
983 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
984
985 #: g10/g10.c:366
986 msgid "|[file]|make a clear text signature"
987 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
988
989 #: g10/g10.c:367
990 msgid "make a detached signature"
991 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
992
993 #: g10/g10.c:368
994 msgid "encrypt data"
995 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
996
997 #: g10/g10.c:370
998 msgid "encryption only with symmetric cipher"
999 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1000
1001 #: g10/g10.c:372
1002 msgid "decrypt data (default)"
1003 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1004
1005 #: g10/g10.c:374
1006 msgid "verify a signature"
1007 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1008
1009 #: g10/g10.c:376
1010 msgid "list keys"
1011 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1012
1013 #: g10/g10.c:378
1014 msgid "list keys and signatures"
1015 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1016
1017 #: g10/g10.c:379
1018 #, fuzzy
1019 msgid "list and check key signatures"
1020 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1021
1022 #: g10/g10.c:380
1023 msgid "list keys and fingerprints"
1024 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1025
1026 #: g10/g10.c:381
1027 msgid "list secret keys"
1028 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1029
1030 #: g10/g10.c:382
1031 msgid "generate a new key pair"
1032 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1033
1034 #: g10/g10.c:383
1035 msgid "remove keys from the public keyring"
1036 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1037
1038 #: g10/g10.c:385
1039 msgid "remove keys from the secret keyring"
1040 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1041
1042 #: g10/g10.c:386
1043 msgid "sign a key"
1044 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1045
1046 #: g10/g10.c:387
1047 msgid "sign a key locally"
1048 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1049
1050 #: g10/g10.c:388
1051 msgid "sign or edit a key"
1052 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1053
1054 #: g10/g10.c:389
1055 msgid "generate a revocation certificate"
1056 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1057
1058 #: g10/g10.c:391
1059 msgid "export keys"
1060 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1061
1062 #: g10/g10.c:392
1063 msgid "export keys to a key server"
1064 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1065
1066 #: g10/g10.c:393
1067 msgid "import keys from a key server"
1068 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1069
1070 #: g10/g10.c:395
1071 msgid "search for keys on a key server"
1072 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1073
1074 #: g10/g10.c:397
1075 msgid "update all keys from a keyserver"
1076 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1077
1078 #: g10/g10.c:400
1079 msgid "import/merge keys"
1080 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1081
1082 #: g10/g10.c:403
1083 msgid "print the card status"
1084 msgstr ""
1085
1086 #: g10/g10.c:404
1087 msgid "change data on a card"
1088 msgstr ""
1089
1090 #: g10/g10.c:405
1091 msgid "change a card's PIN"
1092 msgstr ""
1093
1094 #: g10/g10.c:413
1095 msgid "update the trust database"
1096 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1097
1098 #: g10/g10.c:420
1099 msgid "|algo [files]|print message digests"
1100 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1101
1102 #: g10/g10.c:424 g10/gpgv.c:71
1103 msgid ""
1104 "@\n"
1105 "Options:\n"
1106 " "
1107 msgstr ""
1108 "@\n"
1109 "ÅðéëïãÝò:\n"
1110 " "
1111
1112 #: g10/g10.c:426
1113 msgid "create ascii armored output"
1114 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1115
1116 #: g10/g10.c:428
1117 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1118 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1119
1120 #: g10/g10.c:439
1121 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1122 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1123
1124 #: g10/g10.c:440
1125 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1126 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1127
1128 #: g10/g10.c:445
1129 msgid "use canonical text mode"
1130 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1131
1132 #: g10/g10.c:459
1133 msgid "use as output file"
1134 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1135
1136 #: g10/g10.c:461 g10/gpgv.c:73
1137 msgid "verbose"
1138 msgstr "áíáëõôéêÜ"
1139
1140 #: g10/g10.c:472
1141 msgid "do not make any changes"
1142 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1143
1144 #: g10/g10.c:473
1145 msgid "prompt before overwriting"
1146 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1147
1148 #: g10/g10.c:514
1149 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1150 msgstr ""
1151
1152 #: g10/g10.c:515
1153 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1154 msgstr ""
1155
1156 #: g10/g10.c:543
1157 msgid ""
1158 "@\n"
1159 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1160 msgstr ""
1161 "@\n"
1162 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1163
1164 #: g10/g10.c:546
1165 msgid ""
1166 "@\n"
1167 "Examples:\n"
1168 "\n"
1169 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1170 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1171 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1172 " --list-keys [names]        show keys\n"
1173 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1174 msgstr ""
1175 "@\n"
1176 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1177 "\n"
1178 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1179 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1180 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1181 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1182 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1183
1184 #: g10/g10.c:727 g10/gpgv.c:98
1185 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1186 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1187
1188 #: g10/g10.c:744
1189 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1190 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1191
1192 #: g10/g10.c:747
1193 msgid ""
1194 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1195 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1196 "default operation depends on the input data\n"
1197 msgstr ""
1198 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1199 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1200 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1201
1202 #: g10/g10.c:758
1203 msgid ""
1204 "\n"
1205 "Supported algorithms:\n"
1206 msgstr ""
1207 "\n"
1208 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1209
1210 #: g10/g10.c:761
1211 msgid "Pubkey: "
1212 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1213
1214 #: g10/g10.c:767 g10/keyedit.c:2257
1215 msgid "Cipher: "
1216 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1217
1218 #: g10/g10.c:773
1219 msgid "Hash: "
1220 msgstr "Hash: "
1221
1222 #: g10/g10.c:779 g10/keyedit.c:2303
1223 msgid "Compression: "
1224 msgstr "Óõìðßåóç: "
1225
1226 #: g10/g10.c:862
1227 msgid "usage: gpg [options] "
1228 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1229
1230 #: g10/g10.c:1010
1231 msgid "conflicting commands\n"
1232 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1233
1234 #: g10/g10.c:1028
1235 #, fuzzy, c-format
1236 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1237 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1238
1239 #: g10/g10.c:1225
1240 #, fuzzy, c-format
1241 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1242 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1243
1244 #: g10/g10.c:1228
1245 #, fuzzy, c-format
1246 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1247 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1248
1249 #: g10/g10.c:1231
1250 #, fuzzy, c-format
1251 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1252 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1253
1254 #: g10/g10.c:1237
1255 #, fuzzy, c-format
1256 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1257 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1258
1259 #: g10/g10.c:1240
1260 #, fuzzy, c-format
1261 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1262 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1263
1264 #: g10/g10.c:1243
1265 #, fuzzy, c-format
1266 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1267 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1268
1269 #: g10/g10.c:1249
1270 #, fuzzy, c-format
1271 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1272 msgstr ""
1273 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1274
1275 #: g10/g10.c:1252
1276 #, fuzzy, c-format
1277 msgid ""
1278 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1279 msgstr ""
1280 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1281
1282 #: g10/g10.c:1255
1283 #, fuzzy, c-format
1284 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1285 msgstr ""
1286 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1287
1288 #: g10/g10.c:1261
1289 #, fuzzy, c-format
1290 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1291 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1292
1293 #: g10/g10.c:1264
1294 #, fuzzy, c-format
1295 msgid ""
1296 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1297 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1298
1299 #: g10/g10.c:1267
1300 #, fuzzy, c-format
1301 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1302 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1303
1304 #: g10/g10.c:1408
1305 #, fuzzy, c-format
1306 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1307 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1308
1309 #: g10/g10.c:1805
1310 #, c-format
1311 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1312 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1313
1314 #: g10/g10.c:1847
1315 #, c-format
1316 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1317 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
1318
1319 #: g10/g10.c:1851
1320 #, c-format
1321 msgid "option file `%s': %s\n"
1322 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
1323
1324 #: g10/g10.c:1858
1325 #, c-format
1326 msgid "reading options from `%s'\n"
1327 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
1328
1329 #: g10/g10.c:2072 g10/g10.c:2626 g10/g10.c:2645
1330 #, c-format
1331 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1332 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1333
1334 #: g10/g10.c:2085
1335 #, fuzzy, c-format
1336 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1337 msgstr ""
1338 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1339 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1340
1341 #: g10/g10.c:2239 g10/g10.c:2251
1342 #, fuzzy, c-format
1343 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1344 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1345
1346 #: g10/g10.c:2324
1347 #, fuzzy, c-format
1348 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1349 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1350
1351 #: g10/g10.c:2343 g10/keyedit.c:3876
1352 #, fuzzy
1353 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1354 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1355
1356 #: g10/g10.c:2349
1357 #, fuzzy, c-format
1358 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1359 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1360
1361 #: g10/g10.c:2352
1362 #, fuzzy
1363 msgid "invalid keyserver options\n"
1364 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1365
1366 #: g10/g10.c:2359
1367 #, c-format
1368 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1369 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1370
1371 #: g10/g10.c:2362
1372 msgid "invalid import options\n"
1373 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1374
1375 #: g10/g10.c:2369
1376 #, c-format
1377 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1378 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1379
1380 #: g10/g10.c:2372
1381 msgid "invalid export options\n"
1382 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1383
1384 #: g10/g10.c:2379
1385 #, fuzzy, c-format
1386 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1387 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1388
1389 #: g10/g10.c:2382
1390 #, fuzzy
1391 msgid "invalid list options\n"
1392 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1393
1394 #: g10/g10.c:2404
1395 #, fuzzy, c-format
1396 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1397 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1398
1399 #: g10/g10.c:2407
1400 #, fuzzy
1401 msgid "invalid verify options\n"
1402 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1403
1404 #: g10/g10.c:2414
1405 #, c-format
1406 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1407 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1408
1409 #: g10/g10.c:2615
1410 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1411 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1412
1413 #: g10/g10.c:2619
1414 #, c-format
1415 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1416 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1417
1418 #: g10/g10.c:2628
1419 #, c-format
1420 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1421 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1422
1423 #: g10/g10.c:2631
1424 #, c-format
1425 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1426 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1427
1428 #: g10/g10.c:2638
1429 #, fuzzy, c-format
1430 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1431 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
1432
1433 #: g10/g10.c:2653
1434 #, fuzzy, c-format
1435 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1436 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1437
1438 #: g10/g10.c:2667
1439 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1440 msgstr ""
1441 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1442
1443 #: g10/g10.c:2673
1444 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1445 msgstr ""
1446 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1447 "êáôÜóôáóç\n"
1448
1449 #: g10/g10.c:2679
1450 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1451 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1452
1453 #: g10/g10.c:2692
1454 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1455 msgstr ""
1456 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1457
1458 #: g10/g10.c:2759 g10/g10.c:2783
1459 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1460 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1461
1462 #: g10/g10.c:2765 g10/g10.c:2789
1463 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1464 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1465
1466 #: g10/g10.c:2771
1467 #, fuzzy
1468 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1469 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1470
1471 #: g10/g10.c:2777
1472 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1473 msgstr ""
1474 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1475 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1476
1477 #: g10/g10.c:2792
1478 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1479 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1480
1481 #: g10/g10.c:2794
1482 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1483 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1484
1485 #: g10/g10.c:2796
1486 #, fuzzy
1487 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1488 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1489
1490 #: g10/g10.c:2798
1491 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1492 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1493
1494 #: g10/g10.c:2800
1495 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1496 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1497
1498 #: g10/g10.c:2803
1499 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1500 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1501
1502 #: g10/g10.c:2807
1503 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1504 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1505
1506 #: g10/g10.c:2814
1507 msgid "invalid default preferences\n"
1508 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1509
1510 #: g10/g10.c:2823
1511 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1512 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
1513
1514 #: g10/g10.c:2827
1515 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1516 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
1517
1518 #: g10/g10.c:2831
1519 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1520 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
1521
1522 #: g10/g10.c:2864
1523 #, c-format
1524 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1525 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
1526
1527 #: g10/g10.c:2911
1528 #, fuzzy, c-format
1529 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1530 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1531
1532 #: g10/g10.c:2916
1533 #, fuzzy, c-format
1534 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1535 msgstr ""
1536 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1537
1538 #: g10/g10.c:2921
1539 #, fuzzy, c-format
1540 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1541 msgstr ""
1542 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1543
1544 #: g10/g10.c:3017
1545 #, c-format
1546 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1547 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1548
1549 #: g10/g10.c:3028
1550 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1551 msgstr ""
1552 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
1553 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
1554
1555 #: g10/g10.c:3039
1556 msgid "--store [filename]"
1557 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1558
1559 #: g10/g10.c:3046
1560 msgid "--symmetric [filename]"
1561 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1562
1563 #: g10/g10.c:3048
1564 #, fuzzy, c-format
1565 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1566 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1567
1568 #: g10/g10.c:3058
1569 msgid "--encrypt [filename]"
1570 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1571
1572 #: g10/g10.c:3071
1573 #, fuzzy
1574 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1575 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1576
1577 #: g10/g10.c:3073
1578 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1579 msgstr ""
1580
1581 #: g10/g10.c:3076
1582 #, fuzzy, c-format
1583 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1584 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1585
1586 #: g10/g10.c:3094
1587 msgid "--sign [filename]"
1588 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1589
1590 #: g10/g10.c:3107
1591 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1592 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1593
1594 #: g10/g10.c:3122
1595 #, fuzzy
1596 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1597 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1598
1599 #: g10/g10.c:3124
1600 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1601 msgstr ""
1602
1603 #: g10/g10.c:3127
1604 #, fuzzy, c-format
1605 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1606 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1607
1608 #: g10/g10.c:3147
1609 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1610 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1611
1612 #: g10/g10.c:3156
1613 msgid "--clearsign [filename]"
1614 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1615
1616 #: g10/g10.c:3181
1617 msgid "--decrypt [filename]"
1618 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1619
1620 #: g10/g10.c:3189
1621 msgid "--sign-key user-id"
1622 msgstr "--sign-key user-id"
1623
1624 #: g10/g10.c:3193
1625 msgid "--lsign-key user-id"
1626 msgstr "--lsign-key user-id"
1627
1628 #: g10/g10.c:3214
1629 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1630 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1631
1632 #: g10/g10.c:3285
1633 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1634 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1635
1636 #: g10/g10.c:3322
1637 #, c-format
1638 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1639 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1640
1641 #: g10/g10.c:3324
1642 #, c-format
1643 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1644 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1645
1646 #: g10/g10.c:3326
1647 #, c-format
1648 msgid "key export failed: %s\n"
1649 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1650
1651 #: g10/g10.c:3337
1652 #, c-format
1653 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1654 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1655
1656 #: g10/g10.c:3347
1657 #, c-format
1658 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1659 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1660
1661 #: g10/g10.c:3388
1662 #, c-format
1663 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1664 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1665
1666 #: g10/g10.c:3396
1667 #, c-format
1668 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1669 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1670
1671 #: g10/g10.c:3483
1672 #, c-format
1673 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1674 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1675
1676 #: g10/g10.c:3606
1677 msgid "[filename]"
1678 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1679
1680 #: g10/g10.c:3610
1681 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1682 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1683
1684 #: g10/g10.c:3900
1685 msgid ""
1686 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1687 "an '='\n"
1688 msgstr ""
1689 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1690 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1691
1692 #: g10/g10.c:3908
1693 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1694 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1695
1696 #: g10/g10.c:3913
1697 #, fuzzy
1698 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1699 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1700
1701 #: g10/g10.c:3924
1702 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1703 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1704
1705 #: g10/g10.c:3958
1706 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1707 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1708
1709 #: g10/g10.c:3960
1710 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1711 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1712
1713 #: g10/g10.c:3993
1714 #, fuzzy
1715 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1716 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1717
1718 #: g10/getkey.c:151
1719 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1720 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1721
1722 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2759
1723 #, fuzzy
1724 msgid "[User ID not found]"
1725 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1726
1727 #: g10/getkey.c:1683
1728 #, fuzzy, c-format
1729 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1730 msgstr ""
1731 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1732
1733 #: g10/getkey.c:2237
1734 #, fuzzy, c-format
1735 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1736 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1737
1738 #: g10/getkey.c:2468
1739 #, fuzzy, c-format
1740 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1741 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1742
1743 #: g10/getkey.c:2515
1744 #, fuzzy, c-format
1745 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1746 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1747
1748 #: g10/gpgv.c:74
1749 msgid "be somewhat more quiet"
1750 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1751
1752 #: g10/gpgv.c:75
1753 msgid "take the keys from this keyring"
1754 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1755
1756 #: g10/gpgv.c:77
1757 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1758 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1759
1760 #: g10/gpgv.c:78
1761 msgid "|FD|write status info to this FD"
1762 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1763
1764 #: g10/gpgv.c:102
1765 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1766 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1767
1768 #: g10/gpgv.c:105
1769 msgid ""
1770 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1771 "Check signatures against known trusted keys\n"
1772 msgstr ""
1773 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1774 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1775
1776 #: g10/helptext.c:49
1777 msgid ""
1778 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1779 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1780 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1781 msgstr ""
1782 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
1783 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
1784 "åìðéóôïóýíçò,\n"
1785 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
1786
1787 #: g10/helptext.c:55
1788 msgid ""
1789 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1790 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1791 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1792 "ultimately trusted\n"
1793 msgstr ""
1794 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
1795 "êëåéäéÜ\n"
1796 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
1797 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
1798 "êëåéäß\n"
1799 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1800
1801 #: g10/helptext.c:62
1802 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1803 msgstr ""
1804 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
1805 "\"."
1806
1807 #: g10/helptext.c:66
1808 msgid ""
1809 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1810 msgstr ""
1811 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
1812
1813 #: g10/helptext.c:70
1814 msgid ""
1815 "Select the algorithm to use.\n"
1816 "\n"
1817 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1818 "for signatures.\n"
1819 "\n"
1820 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1821 "\n"
1822 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1823 "\n"
1824 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1825 msgstr ""
1826
1827 #: g10/helptext.c:84
1828 msgid ""
1829 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1830 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1831 "Please consult your security expert first."
1832 msgstr ""
1833 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
1834 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
1835 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
1836
1837 #: g10/helptext.c:91
1838 msgid "Enter the size of the key"
1839 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
1840
1841 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1842 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1843 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1844 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
1845
1846 #: g10/helptext.c:105
1847 msgid ""
1848 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1849 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1850 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1851 "the given value as an interval."
1852 msgstr ""
1853 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
1854 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
1855 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
1856 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
1857
1858 #: g10/helptext.c:117
1859 msgid "Enter the name of the key holder"
1860 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
1861
1862 #: g10/helptext.c:122
1863 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1864 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
1865
1866 #: g10/helptext.c:126
1867 msgid "Please enter an optional comment"
1868 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
1869
1870 #: g10/helptext.c:131
1871 msgid ""
1872 "N  to change the name.\n"
1873 "C  to change the comment.\n"
1874 "E  to change the email address.\n"
1875 "O  to continue with key generation.\n"
1876 "Q  to to quit the key generation."
1877 msgstr ""
1878 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
1879 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
1880 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
1881 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
1882 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
1883
1884 #: g10/helptext.c:140
1885 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1886 msgstr ""
1887 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
1888 "õðïêëåéäß."
1889
1890 #: g10/helptext.c:148
1891 msgid ""
1892 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1893 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1894 "know how carefully you verified this.\n"
1895 "\n"
1896 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1897 "the\n"
1898 "    key.\n"
1899 "\n"
1900 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1901 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1902 "for\n"
1903 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1904 "user.\n"
1905 "\n"
1906 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1907 "could\n"
1908 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1909 "the\n"
1910 "    key against a photo ID.\n"
1911 "\n"
1912 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1913 "could\n"
1914 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1915 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1916 "a\n"
1917 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1918 "the\n"
1919 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1920 "exchange\n"
1921 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1922 "\n"
1923 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1924 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1925 "\"\n"
1926 "mean to you when you sign other keys.\n"
1927 "\n"
1928 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1929 msgstr ""
1930 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
1931 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
1932 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
1933 "\n"
1934 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
1935 "êëåéäß.\n"
1936 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
1937 "ôïõ\n"
1938 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
1939 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
1940 "\n"
1941 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
1942 "ðáñÜäåéãìá\n"
1943 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
1944 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
1945 "\n"
1946 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
1947 "áõôü\n"
1948 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
1949 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
1950 "ôïõ\n"
1951 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
1952 "÷.\n"
1953 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
1954 "\n"
1955 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
1956 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
1957 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
1958 "êëåéäéÜ.\n"
1959 "\n"
1960 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
1961
1962 #: g10/helptext.c:186
1963 #, fuzzy
1964 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1965 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
1966
1967 #: g10/helptext.c:190
1968 msgid ""
1969 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1970 "All certificates are then also lost!"
1971 msgstr ""
1972 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
1973 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
1974
1975 #: g10/helptext.c:195
1976 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1977 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
1978
1979 #: g10/helptext.c:200
1980 msgid ""
1981 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1982 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1983 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1984 msgstr ""
1985 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
1986 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
1987 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
1988 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
1989
1990 #: g10/helptext.c:205
1991 msgid ""
1992 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1993 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1994 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1995 "a trust connection through another already certified key."
1996 msgstr ""
1997 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
1998 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
1999 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
2000 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
2001
2002 #: g10/helptext.c:211
2003 msgid ""
2004 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2005 "your keyring."
2006 msgstr ""
2007 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
2008 "êëåéäïèÞêç óáò."
2009
2010 #: g10/helptext.c:215
2011 msgid ""
2012 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2013 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2014 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2015 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2016 "a second one is available."
2017 msgstr ""
2018 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2019 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2020 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2021 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2022 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2023
2024 #: g10/helptext.c:223
2025 msgid ""
2026 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2027 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2028 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2029 msgstr ""
2030 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2031 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2032 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2033
2034 #: g10/helptext.c:230
2035 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2036 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2037
2038 #: g10/helptext.c:236
2039 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2040 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2041
2042 #: g10/helptext.c:240
2043 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2044 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2045
2046 #: g10/helptext.c:245
2047 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2048 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2049
2050 #: g10/helptext.c:250
2051 msgid ""
2052 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2053 "file (which is shown in brackets) will be used."
2054 msgstr ""
2055 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2056 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2057
2058 #: g10/helptext.c:256
2059 msgid ""
2060 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2061 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2062 "  \"Key has been compromised\"\n"
2063 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2064 "      got access to your secret key.\n"
2065 "  \"Key is superseded\"\n"
2066 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2067 "  \"Key is no longer used\"\n"
2068 "      Use this if you have retired this key.\n"
2069 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2070 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2071 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2072 msgstr ""
2073 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2074 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2075 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2076 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2077 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2078 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2079 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2080 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2081 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2082 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2083 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2084 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2085
2086 #: g10/helptext.c:272
2087 msgid ""
2088 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2089 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2090 "An empty line ends the text.\n"
2091 msgstr ""
2092 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2093 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2094 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2095 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2096
2097 #: g10/helptext.c:287
2098 msgid "No help available"
2099 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2100
2101 #: g10/helptext.c:295
2102 #, c-format
2103 msgid "No help available for `%s'"
2104 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2105
2106 #: g10/import.c:254
2107 #, c-format
2108 msgid "skipping block of type %d\n"
2109 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2110
2111 #: g10/import.c:263
2112 #, fuzzy, c-format
2113 msgid "%lu keys processed so far\n"
2114 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2115
2116 #: g10/import.c:280
2117 #, c-format
2118 msgid "Total number processed: %lu\n"
2119 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2120
2121 #: g10/import.c:282
2122 #, c-format
2123 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2124 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2125
2126 #: g10/import.c:285
2127 #, c-format
2128 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2129 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2130
2131 #: g10/import.c:287
2132 #, c-format
2133 msgid "              imported: %lu"
2134 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2135
2136 #: g10/import.c:293
2137 #, c-format
2138 msgid "             unchanged: %lu\n"
2139 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2140
2141 #: g10/import.c:295
2142 #, c-format
2143 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2144 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2145
2146 #: g10/import.c:297
2147 #, c-format
2148 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2149 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2150
2151 #: g10/import.c:299
2152 #, c-format
2153 msgid "        new signatures: %lu\n"
2154 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2155
2156 #: g10/import.c:301
2157 #, c-format
2158 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2159 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2160
2161 #: g10/import.c:303
2162 #, c-format
2163 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2164 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2165
2166 #: g10/import.c:305
2167 #, c-format
2168 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2169 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2170
2171 #: g10/import.c:307
2172 #, c-format
2173 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2174 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2175
2176 #: g10/import.c:309
2177 #, c-format
2178 msgid "          not imported: %lu\n"
2179 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2180
2181 #: g10/import.c:311
2182 #, fuzzy, c-format
2183 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2184 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2185
2186 #: g10/import.c:313
2187 #, fuzzy, c-format
2188 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2189 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2190
2191 #: g10/import.c:554
2192 #, c-format
2193 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2194 msgstr ""
2195
2196 #: g10/import.c:556
2197 #, fuzzy
2198 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2199 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
2200
2201 #: g10/import.c:593
2202 #, c-format
2203 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2204 msgstr ""
2205
2206 #: g10/import.c:605
2207 #, fuzzy, c-format
2208 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2209 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2210
2211 #: g10/import.c:617
2212 #, c-format
2213 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2214 msgstr ""
2215
2216 #: g10/import.c:630
2217 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2218 msgstr ""
2219
2220 #: g10/import.c:632
2221 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2222 msgstr ""
2223
2224 #: g10/import.c:656
2225 #, c-format
2226 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2227 msgstr ""
2228
2229 #: g10/import.c:718 g10/import.c:1104
2230 #, fuzzy, c-format
2231 msgid "key %s: no user ID\n"
2232 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2233
2234 #: g10/import.c:748
2235 #, fuzzy, c-format
2236 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2237 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2238
2239 #: g10/import.c:763
2240 #, fuzzy, c-format
2241 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2242 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2243
2244 #: g10/import.c:769
2245 #, fuzzy, c-format
2246 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2247 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2248
2249 #: g10/import.c:771
2250 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2251 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2252
2253 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1225
2254 #, fuzzy, c-format
2255 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2256 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2257
2258 #: g10/import.c:787
2259 #, fuzzy, c-format
2260 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2261 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2262
2263 #: g10/import.c:796
2264 #, c-format
2265 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2266 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2267
2268 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1069
2269 #, c-format
2270 msgid "writing to `%s'\n"
2271 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2272
2273 #: g10/import.c:807 g10/import.c:905 g10/import.c:1144 g10/import.c:1286
2274 #: g10/import.c:2348 g10/import.c:2370
2275 #, c-format
2276 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2277 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2278
2279 #: g10/import.c:826
2280 #, fuzzy, c-format
2281 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2282 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2283
2284 #: g10/import.c:850
2285 #, fuzzy, c-format
2286 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2287 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2288
2289 #: g10/import.c:867 g10/import.c:1243
2290 #, fuzzy, c-format
2291 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2292 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2293
2294 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1250
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2297 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2298
2299 #: g10/import.c:915
2300 #, fuzzy, c-format
2301 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2302 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2303
2304 #: g10/import.c:918
2305 #, fuzzy, c-format
2306 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2307 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2308
2309 #: g10/import.c:921
2310 #, fuzzy, c-format
2311 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2312 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2313
2314 #: g10/import.c:924
2315 #, fuzzy, c-format
2316 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2317 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2318
2319 #: g10/import.c:927
2320 #, fuzzy, c-format
2321 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2322 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2323
2324 #: g10/import.c:930
2325 #, fuzzy, c-format
2326 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2327 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2328
2329 #: g10/import.c:933
2330 #, fuzzy, c-format
2331 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2332 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2333
2334 #: g10/import.c:936
2335 #, fuzzy, c-format
2336 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2337 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2338
2339 #: g10/import.c:939
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2342 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2343
2344 #: g10/import.c:942
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2347 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2348
2349 #: g10/import.c:965
2350 #, fuzzy, c-format
2351 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2352 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2353
2354 #: g10/import.c:1110
2355 #, fuzzy, c-format
2356 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2357 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2358
2359 #: g10/import.c:1121
2360 #, fuzzy
2361 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2362 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2363
2364 #: g10/import.c:1138 g10/import.c:2363
2365 #, c-format
2366 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2367 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2368
2369 #: g10/import.c:1149
2370 #, fuzzy, c-format
2371 msgid "key %s: secret key imported\n"
2372 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2373
2374 #: g10/import.c:1178
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2377 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2378
2379 #: g10/import.c:1188
2380 #, fuzzy, c-format
2381 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2382 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2383
2384 #: g10/import.c:1218
2385 #, fuzzy, c-format
2386 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2387 msgstr ""
2388 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2389 "áíÜêëçóçò\n"
2390
2391 #: g10/import.c:1261
2392 #, fuzzy, c-format
2393 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2394 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2395
2396 #: g10/import.c:1293
2397 #, fuzzy, c-format
2398 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2399 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2400
2401 #: g10/import.c:1359
2402 #, fuzzy, c-format
2403 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2404 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2405
2406 #: g10/import.c:1374
2407 #, fuzzy, c-format
2408 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2409 msgstr ""
2410 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2411 "s\"\n"
2412
2413 #: g10/import.c:1376
2414 #, fuzzy, c-format
2415 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2416 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2417
2418 #: g10/import.c:1394
2419 #, fuzzy, c-format
2420 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2421 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2422
2423 #: g10/import.c:1405 g10/import.c:1455
2424 #, fuzzy, c-format
2425 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2426 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2427
2428 #: g10/import.c:1407
2429 #, fuzzy, c-format
2430 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2431 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2432
2433 #: g10/import.c:1422
2434 #, fuzzy, c-format
2435 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2436 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2437
2438 #: g10/import.c:1444
2439 #, fuzzy, c-format
2440 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2441 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2442
2443 #: g10/import.c:1457
2444 #, fuzzy, c-format
2445 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2446 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2447
2448 #: g10/import.c:1472
2449 #, fuzzy, c-format
2450 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2451 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2452
2453 #: g10/import.c:1514
2454 #, fuzzy, c-format
2455 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2456 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2457
2458 #: g10/import.c:1535
2459 #, fuzzy, c-format
2460 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2461 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2462
2463 #: g10/import.c:1562
2464 #, fuzzy, c-format
2465 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2466 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2467
2468 #: g10/import.c:1572
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2471 msgstr ""
2472 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2473
2474 #: g10/import.c:1589
2475 #, fuzzy, c-format
2476 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2477 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2478
2479 #: g10/import.c:1603
2480 #, fuzzy, c-format
2481 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2482 msgstr ""
2483 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2484
2485 #: g10/import.c:1611
2486 #, fuzzy, c-format
2487 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2488 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2489
2490 #: g10/import.c:1711
2491 #, fuzzy, c-format
2492 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2493 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2494
2495 #: g10/import.c:1773
2496 #, fuzzy, c-format
2497 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2498 msgstr ""
2499 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2500 "08lX\n"
2501
2502 #: g10/import.c:1787
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2505 msgstr ""
2506 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2507 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2508
2509 #: g10/import.c:1846
2510 #, fuzzy, c-format
2511 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2512 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2513
2514 #: g10/import.c:1880
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2517 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2518
2519 #: g10/import.c:2269
2520 #, fuzzy
2521 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2522 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2523
2524 #: g10/import.c:2277
2525 #, fuzzy
2526 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2527 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2528
2529 #: g10/import.c:2279
2530 #, fuzzy
2531 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2532 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2533
2534 #: g10/keydb.c:168
2535 #, c-format
2536 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2537 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2538
2539 #: g10/keydb.c:175
2540 #, c-format
2541 msgid "keyring `%s' created\n"
2542 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2543
2544 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2545 #, fuzzy, c-format
2546 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2547 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2548
2549 #: g10/keydb.c:698
2550 #, c-format
2551 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2552 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2553
2554 #: g10/keyedit.c:261
2555 msgid "[revocation]"
2556 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2557
2558 #: g10/keyedit.c:262
2559 msgid "[self-signature]"
2560 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2561
2562 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:406
2563 msgid "1 bad signature\n"
2564 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2565
2566 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:408
2567 #, c-format
2568 msgid "%d bad signatures\n"
2569 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2570
2571 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:410
2572 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2573 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2574
2575 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:412
2576 #, c-format
2577 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2578 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2579
2580 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:414
2581 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2582 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2583
2584 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:416
2585 #, c-format
2586 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2587 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2588
2589 #: g10/keyedit.c:352
2590 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2591 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2592
2593 #: g10/keyedit.c:354
2594 #, c-format
2595 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2596 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2597
2598 #: g10/keyedit.c:410 g10/pkclist.c:263
2599 #, fuzzy
2600 msgid ""
2601 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2602 "keys\n"
2603 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2604 "etc.)\n"
2605 msgstr ""
2606 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2607 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2608 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2609 "\n"
2610
2611 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:275
2612 #, fuzzy, c-format
2613 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2614 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2615
2616 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:277
2617 #, fuzzy, c-format
2618 msgid "  %d = I trust fully\n"
2619 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2620
2621 #: g10/keyedit.c:434
2622 msgid ""
2623 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2624 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2625 "trust signatures on your behalf.\n"
2626 msgstr ""
2627
2628 #: g10/keyedit.c:450
2629 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2630 msgstr ""
2631
2632 #: g10/keyedit.c:594
2633 #, c-format
2634 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2635 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2636
2637 #: g10/keyedit.c:603 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:658 g10/keyedit.c:826
2638 #: g10/keyedit.c:891 g10/keyedit.c:1731
2639 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2640 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2641
2642 #: g10/keyedit.c:617 g10/keyedit.c:645 g10/keyedit.c:672 g10/keyedit.c:832
2643 #: g10/keyedit.c:1737
2644 msgid "  Unable to sign.\n"
2645 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2646
2647 #: g10/keyedit.c:622
2648 #, c-format
2649 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2650 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2651
2652 #: g10/keyedit.c:650
2653 #, c-format
2654 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2655 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2656
2657 #: g10/keyedit.c:678
2658 #, fuzzy, c-format
2659 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2660 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2661
2662 #: g10/keyedit.c:680
2663 #, fuzzy
2664 msgid "Sign it? (y/N) "
2665 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2666
2667 #: g10/keyedit.c:702
2668 #, c-format
2669 msgid ""
2670 "The self-signature on \"%s\"\n"
2671 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2672 msgstr ""
2673 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2674 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2675
2676 #: g10/keyedit.c:711
2677 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2678 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2679
2680 #: g10/keyedit.c:725
2681 #, c-format
2682 msgid ""
2683 "Your current signature on \"%s\"\n"
2684 "has expired.\n"
2685 msgstr ""
2686 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2687 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2688
2689 #: g10/keyedit.c:729
2690 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2691 msgstr ""
2692 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2693
2694 #: g10/keyedit.c:750
2695 #, c-format
2696 msgid ""
2697 "Your current signature on \"%s\"\n"
2698 "is a local signature.\n"
2699 msgstr ""
2700 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2701 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2702
2703 #: g10/keyedit.c:754
2704 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2705 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2706
2707 #: g10/keyedit.c:775
2708 #, fuzzy, c-format
2709 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2710 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2711
2712 #: g10/keyedit.c:778
2713 #, fuzzy, c-format
2714 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2715 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2716
2717 #: g10/keyedit.c:783
2718 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2719 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2720
2721 #: g10/keyedit.c:805
2722 #, fuzzy, c-format
2723 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2724 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2725
2726 #: g10/keyedit.c:820
2727 msgid "This key has expired!"
2728 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2729
2730 #: g10/keyedit.c:838
2731 #, c-format
2732 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2733 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2734
2735 #: g10/keyedit.c:844
2736 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2737 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2738
2739 #: g10/keyedit.c:884
2740 msgid ""
2741 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2742 "mode.\n"
2743 msgstr ""
2744 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2745 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:886
2748 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2749 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2750
2751 #: g10/keyedit.c:911
2752 msgid ""
2753 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2754 "belongs\n"
2755 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2756 msgstr ""
2757 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2758 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2759 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2760
2761 #: g10/keyedit.c:916
2762 #, c-format
2763 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2764 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2765
2766 #: g10/keyedit.c:918
2767 #, c-format
2768 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2769 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2770
2771 #: g10/keyedit.c:920
2772 #, c-format
2773 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2774 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2775
2776 #: g10/keyedit.c:922
2777 #, c-format
2778 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2779 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2780
2781 #: g10/keyedit.c:928
2782 #, fuzzy
2783 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2784 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2785
2786 #: g10/keyedit.c:952
2787 #, fuzzy, c-format
2788 msgid ""
2789 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2790 "key \"%s\" (%s)\n"
2791 msgstr ""
2792 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2793 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2794
2795 #: g10/keyedit.c:959
2796 #, fuzzy
2797 msgid "This will be a self-signature.\n"
2798 msgstr ""
2799 "\n"
2800 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2801
2802 #: g10/keyedit.c:965
2803 #, fuzzy
2804 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2805 msgstr ""
2806 "\n"
2807 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2808
2809 #: g10/keyedit.c:973
2810 #, fuzzy
2811 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2812 msgstr ""
2813 "\n"
2814 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2815 "\n"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:983
2818 #, fuzzy
2819 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2820 msgstr ""
2821 "\n"
2822 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2823
2824 #: g10/keyedit.c:990
2825 #, fuzzy
2826 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2827 msgstr ""
2828 "\n"
2829 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2830 "\n"
2831
2832 #: g10/keyedit.c:997
2833 #, fuzzy
2834 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2835 msgstr ""
2836 "\n"
2837 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2838
2839 #: g10/keyedit.c:1002
2840 #, fuzzy
2841 msgid "I have checked this key casually.\n"
2842 msgstr ""
2843 "\n"
2844 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2845
2846 #: g10/keyedit.c:1007
2847 #, fuzzy
2848 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2849 msgstr ""
2850 "\n"
2851 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:1017
2854 #, fuzzy
2855 msgid "Really sign? (y/N) "
2856 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2857
2858 #: g10/keyedit.c:1062 g10/keyedit.c:4364 g10/keyedit.c:4455 g10/keyedit.c:4519
2859 #: g10/keyedit.c:4580 g10/sign.c:370
2860 #, c-format
2861 msgid "signing failed: %s\n"
2862 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2863
2864 #: g10/keyedit.c:1127
2865 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2866 msgstr ""
2867
2868 #: g10/keyedit.c:1138 g10/keygen.c:3065
2869 msgid "This key is not protected.\n"
2870 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2871
2872 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3053
2873 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2874 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3068
2877 #, fuzzy
2878 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2879 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2880
2881 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3072
2882 msgid "Key is protected.\n"
2883 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2884
2885 #: g10/keyedit.c:1174
2886 #, c-format
2887 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2888 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2889
2890 #: g10/keyedit.c:1180
2891 msgid ""
2892 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2893 "\n"
2894 msgstr ""
2895 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2896 "\n"
2897
2898 #: g10/keyedit.c:1189 g10/keygen.c:1828
2899 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2900 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
2901
2902 #: g10/keyedit.c:1194
2903 msgid ""
2904 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2905 "\n"
2906 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2907
2908 #: g10/keyedit.c:1197
2909 #, fuzzy
2910 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2911 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2912
2913 #: g10/keyedit.c:1268
2914 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2915 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2916
2917 #: g10/keyedit.c:1353
2918 msgid "save and quit"
2919 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2920
2921 #: g10/keyedit.c:1356
2922 #, fuzzy
2923 msgid "show key fingerprint"
2924 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2925
2926 #: g10/keyedit.c:1357
2927 msgid "list key and user IDs"
2928 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2929
2930 #: g10/keyedit.c:1359
2931 msgid "select user ID N"
2932 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2933
2934 #: g10/keyedit.c:1360
2935 #, fuzzy
2936 msgid "select subkey N"
2937 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2938
2939 #: g10/keyedit.c:1361
2940 #, fuzzy
2941 msgid "check signatures"
2942 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:1364
2945 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2946 msgstr ""
2947
2948 #: g10/keyedit.c:1369
2949 #, fuzzy
2950 msgid "sign selected user IDs locally"
2951 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2952
2953 #: g10/keyedit.c:1371
2954 #, fuzzy
2955 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2956 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
2957
2958 #: g10/keyedit.c:1373
2959 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2960 msgstr ""
2961
2962 #: g10/keyedit.c:1377
2963 msgid "add a user ID"
2964 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
2965
2966 #: g10/keyedit.c:1379
2967 msgid "add a photo ID"
2968 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
2969
2970 #: g10/keyedit.c:1381
2971 #, fuzzy
2972 msgid "delete selected user IDs"
2973 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
2974
2975 #: g10/keyedit.c:1386
2976 #, fuzzy
2977 msgid "add a subkey"
2978 msgstr "addkey"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:1390
2981 msgid "add a key to a smartcard"
2982 msgstr ""
2983
2984 #: g10/keyedit.c:1392
2985 msgid "move a key to a smartcard"
2986 msgstr ""
2987
2988 #: g10/keyedit.c:1394
2989 msgid "move a backup key to a smartcard"
2990 msgstr ""
2991
2992 #: g10/keyedit.c:1398
2993 #, fuzzy
2994 msgid "delete selected subkeys"
2995 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2996
2997 #: g10/keyedit.c:1400
2998 msgid "add a revocation key"
2999 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1402
3002 #, fuzzy
3003 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3004 msgstr ""
3005 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1404
3008 #, fuzzy
3009 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3010 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:1406
3013 #, fuzzy
3014 msgid "flag the selected user ID as primary"
3015 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3016
3017 #: g10/keyedit.c:1408
3018 #, fuzzy
3019 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3020 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3021
3022 #: g10/keyedit.c:1411
3023 msgid "list preferences (expert)"
3024 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3025
3026 #: g10/keyedit.c:1413
3027 msgid "list preferences (verbose)"
3028 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1415
3031 #, fuzzy
3032 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3033 msgstr ""
3034 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3035
3036 #: g10/keyedit.c:1420
3037 #, fuzzy
3038 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3039 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3040
3041 #: g10/keyedit.c:1422
3042 msgid "change the passphrase"
3043 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:1426
3046 msgid "change the ownertrust"
3047 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1428
3050 #, fuzzy
3051 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3052 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3053
3054 #: g10/keyedit.c:1430
3055 #, fuzzy
3056 msgid "revoke selected user IDs"
3057 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1435
3060 #, fuzzy
3061 msgid "revoke key or selected subkeys"
3062 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:1436
3065 #, fuzzy
3066 msgid "enable key"
3067 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:1437
3070 #, fuzzy
3071 msgid "disable key"
3072 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3073
3074 #: g10/keyedit.c:1438
3075 #, fuzzy
3076 msgid "show selected photo IDs"
3077 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1440
3080 #, fuzzy
3081 msgid "clean unusable parts from key"
3082 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1559
3085 #, fuzzy, c-format
3086 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3087 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1577
3090 msgid "Secret key is available.\n"
3091 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1658
3094 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3095 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3096
3097 #: g10/keyedit.c:1666
3098 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3099 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:1685
3102 msgid ""
3103 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3104 "(lsign),\n"
3105 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3106 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3107 msgstr ""
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1725
3110 msgid "Key is revoked."
3111 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1744
3114 #, fuzzy
3115 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3116 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1751
3119 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3120 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:1760
3123 #, fuzzy, c-format
3124 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3125 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:1783
3128 #, c-format
3129 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3130 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3131
3132 #: g10/keyedit.c:1805 g10/keyedit.c:1825 g10/keyedit.c:1991
3133 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3134 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3135
3136 #: g10/keyedit.c:1807
3137 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3138 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1809
3141 #, fuzzy
3142 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3143 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1810
3146 #, fuzzy
3147 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3148 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3149
3150 #: g10/keyedit.c:1860
3151 #, fuzzy
3152 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3153 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3154
3155 #: g10/keyedit.c:1872
3156 #, fuzzy
3157 msgid "You must select exactly one key.\n"
3158 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:1900
3161 msgid "Command expects a filename argument\n"
3162 msgstr ""
3163
3164 #: g10/keyedit.c:1914
3165 #, fuzzy, c-format
3166 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3167 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3168
3169 #: g10/keyedit.c:1931
3170 #, fuzzy, c-format
3171 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3172 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3173
3174 #: g10/keyedit.c:1955
3175 msgid "You must select at least one key.\n"
3176 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3177
3178 #: g10/keyedit.c:1958
3179 #, fuzzy
3180 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3181 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3182
3183 #: g10/keyedit.c:1959
3184 #, fuzzy
3185 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3186 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3187
3188 #: g10/keyedit.c:1994
3189 #, fuzzy
3190 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3191 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3192
3193 #: g10/keyedit.c:1995
3194 #, fuzzy
3195 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3196 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3197
3198 #: g10/keyedit.c:2013
3199 #, fuzzy
3200 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3201 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3202
3203 #: g10/keyedit.c:2024
3204 #, fuzzy
3205 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3206 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3207
3208 #: g10/keyedit.c:2026
3209 #, fuzzy
3210 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3211 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3212
3213 #: g10/keyedit.c:2067
3214 msgid ""
3215 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3216 msgstr ""
3217
3218 #: g10/keyedit.c:2099
3219 #, fuzzy
3220 msgid "Set preference list to:\n"
3221 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3222
3223 #: g10/keyedit.c:2105
3224 #, fuzzy
3225 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3226 msgstr ""
3227 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3228
3229 #: g10/keyedit.c:2107
3230 #, fuzzy
3231 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3232 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:2180
3235 #, fuzzy
3236 msgid "Save changes? (y/N) "
3237 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3238
3239 #: g10/keyedit.c:2183
3240 #, fuzzy
3241 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3242 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3243
3244 #: g10/keyedit.c:2193
3245 #, c-format
3246 msgid "update failed: %s\n"
3247 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:2200
3250 #, c-format
3251 msgid "update secret failed: %s\n"
3252 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:2207
3255 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3256 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:2280
3259 msgid "Digest: "
3260 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3261
3262 #: g10/keyedit.c:2332
3263 msgid "Features: "
3264 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3265
3266 #: g10/keyedit.c:2343
3267 msgid "Keyserver no-modify"
3268 msgstr ""
3269
3270 #: g10/keyedit.c:2358 g10/keylist.c:308
3271 msgid "Preferred keyserver: "
3272 msgstr ""
3273
3274 #: g10/keyedit.c:2590
3275 #, fuzzy, c-format
3276 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3277 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3278
3279 #: g10/keyedit.c:2611
3280 #, fuzzy, c-format
3281 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3282 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3283
3284 #: g10/keyedit.c:2617
3285 #, fuzzy
3286 msgid "(sensitive)"
3287 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:2633 g10/keyedit.c:2689 g10/keyedit.c:2802 g10/keyedit.c:2817
3290 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:428
3291 #, fuzzy, c-format
3292 msgid "created: %s"
3293 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3294
3295 #: g10/keyedit.c:2636 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:948
3296 #, fuzzy, c-format
3297 msgid "revoked: %s"
3298 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:2638 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3301 #, fuzzy, c-format
3302 msgid "expired: %s"
3303 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3304
3305 #: g10/keyedit.c:2640 g10/keyedit.c:2691 g10/keyedit.c:2804 g10/keyedit.c:2819
3306 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3307 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:434 g10/mainproc.c:954
3308 #, fuzzy, c-format
3309 msgid "expires: %s"
3310 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:2642
3313 #, fuzzy, c-format
3314 msgid "usage: %s"
3315 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:2657
3318 #, fuzzy, c-format
3319 msgid "trust: %s"
3320 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:2661
3323 #, c-format
3324 msgid "validity: %s"
3325 msgstr ""
3326
3327 #: g10/keyedit.c:2668
3328 msgid "This key has been disabled"
3329 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:2696 g10/keylist.c:200
3332 msgid "card-no: "
3333 msgstr ""
3334
3335 #: g10/keyedit.c:2764
3336 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3337 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3338
3339 #: g10/keyedit.c:2772
3340 msgid ""
3341 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3342 "unless you restart the program.\n"
3343 msgstr ""
3344 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3345 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:2836 g10/keyedit.c:3213 g10/keyserver.c:438
3348 #: g10/mainproc.c:1594 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1694
3349 #, fuzzy
3350 msgid "revoked"
3351 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3352
3353 #: g10/keyedit.c:2838 g10/keyedit.c:3215 g10/keyserver.c:442
3354 #: g10/mainproc.c:1596 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1696
3355 #, fuzzy
3356 msgid "expired"
3357 msgstr "expire"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:2903
3360 msgid ""
3361 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3362 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3363 msgstr ""
3364 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3365 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3366
3367 #: g10/keyedit.c:2963
3368 msgid ""
3369 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3370 "versions\n"
3371 "         of PGP to reject this key.\n"
3372 msgstr ""
3373 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3374 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:2968 g10/keyedit.c:3321
3377 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3378 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3379
3380 #: g10/keyedit.c:2974
3381 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3382 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3383
3384 #: g10/keyedit.c:3114
3385 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3386 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:3124
3389 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3390 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:3128
3393 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3394 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:3134
3397 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3398 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:3148
3401 #, c-format
3402 msgid "Deleted %d signature.\n"
3403 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:3149
3406 #, c-format
3407 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3408 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:3152
3411 msgid "Nothing deleted.\n"
3412 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:3183
3415 #, fuzzy, c-format
3416 msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
3417 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:3217 g10/trustdb.c:1698
3420 #, fuzzy
3421 msgid "invalid"
3422 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:3316
3425 msgid ""
3426 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3427 "cause\n"
3428 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3429 msgstr ""
3430 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3431 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3432 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:3327
3435 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3436 msgstr ""
3437 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:3347
3440 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3441 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3442
3443 #: g10/keyedit.c:3370
3444 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3445 msgstr ""
3446 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:3385
3449 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3450 msgstr ""
3451 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:3407
3454 #, fuzzy
3455 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3456 msgstr ""
3457 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:3426
3460 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3461 msgstr ""
3462 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3463 "åðáíÝëèåé!\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:3432
3466 #, fuzzy
3467 msgid ""
3468 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3469 msgstr ""
3470 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3471 "N): "
3472
3473 #: g10/keyedit.c:3493
3474 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3475 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:3499
3478 #, fuzzy
3479 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3480 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3481
3482 #: g10/keyedit.c:3503
3483 #, fuzzy
3484 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3485 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:3506
3488 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3489 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:3552
3492 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3493 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:3568
3496 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3497 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:3648
3500 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3501 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3502
3503 #: g10/keyedit.c:3687 g10/keyedit.c:3797 g10/keyedit.c:3917
3504 #, fuzzy, c-format
3505 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3506 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3507
3508 #: g10/keyedit.c:3858
3509 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3510 msgstr ""
3511
3512 #: g10/keyedit.c:3938
3513 #, fuzzy
3514 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3515 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3516
3517 #: g10/keyedit.c:3939
3518 #, fuzzy
3519 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3520 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3521
3522 #: g10/keyedit.c:4001
3523 #, c-format
3524 msgid "No user ID with index %d\n"
3525 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3526
3527 #: g10/keyedit.c:4059
3528 #, fuzzy, c-format
3529 msgid "No user ID with hash %s\n"
3530 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:4086
3533 #, fuzzy, c-format
3534 msgid "No subkey with index %d\n"
3535 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3536
3537 #: g10/keyedit.c:4203
3538 #, fuzzy, c-format
3539 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3540 msgstr "user ID: \""
3541
3542 #: g10/keyedit.c:4206 g10/keyedit.c:4270 g10/keyedit.c:4313
3543 #, fuzzy, c-format
3544 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3545 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3546
3547 #: g10/keyedit.c:4208 g10/keyedit.c:4272 g10/keyedit.c:4315
3548 msgid " (non-exportable)"
3549 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3550
3551 #: g10/keyedit.c:4212
3552 #, c-format
3553 msgid "This signature expired on %s.\n"
3554 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3555
3556 #: g10/keyedit.c:4216
3557 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3558 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3559
3560 #: g10/keyedit.c:4220
3561 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3562 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:4247
3565 #, fuzzy, c-format
3566 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3567 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:4273
3570 #, fuzzy
3571 msgid " (non-revocable)"
3572 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:4280
3575 #, fuzzy, c-format
3576 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3577 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:4302
3580 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3581 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:4322
3584 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3585 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3586
3587 #: g10/keyedit.c:4352
3588 msgid "no secret key\n"
3589 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3590
3591 #: g10/keyedit.c:4422
3592 #, c-format
3593 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3594 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:4439
3597 #, c-format
3598 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3599 msgstr ""
3600 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:4503
3603 #, fuzzy, c-format
3604 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3605 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3606
3607 #: g10/keyedit.c:4565
3608 #, fuzzy, c-format
3609 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3610 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3611
3612 #: g10/keyedit.c:4660
3613 #, fuzzy, c-format
3614 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3615 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3616
3617 #: g10/keygen.c:258
3618 #, fuzzy, c-format
3619 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3620 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3621
3622 #: g10/keygen.c:265
3623 #, fuzzy
3624 msgid "too many cipher preferences\n"
3625 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3626
3627 #: g10/keygen.c:267
3628 #, fuzzy
3629 msgid "too many digest preferences\n"
3630 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3631
3632 #: g10/keygen.c:269
3633 #, fuzzy
3634 msgid "too many compression preferences\n"
3635 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3636
3637 #: g10/keygen.c:394
3638 #, fuzzy, c-format
3639 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3640 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3641
3642 #: g10/keygen.c:822
3643 msgid "writing direct signature\n"
3644 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3645
3646 #: g10/keygen.c:861
3647 msgid "writing self signature\n"
3648 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3649
3650 #: g10/keygen.c:912
3651 msgid "writing key binding signature\n"
3652 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3653
3654 #: g10/keygen.c:973 g10/keygen.c:1053 g10/keygen.c:1141 g10/keygen.c:2629
3655 #, c-format
3656 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3657 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3658
3659 #: g10/keygen.c:978 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1146 g10/keygen.c:2635
3660 #, c-format
3661 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3662 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3663
3664 #: g10/keygen.c:1239
3665 #, fuzzy
3666 msgid "Sign"
3667 msgstr "sign"
3668
3669 #: g10/keygen.c:1242
3670 #, fuzzy
3671 msgid "Encrypt"
3672 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3673
3674 #: g10/keygen.c:1245
3675 msgid "Authenticate"
3676 msgstr ""
3677
3678 #: g10/keygen.c:1253
3679 msgid "SsEeAaQq"
3680 msgstr ""
3681
3682 #: g10/keygen.c:1268
3683 #, c-format
3684 msgid "Possible actions for a %s key: "
3685 msgstr ""
3686
3687 #: g10/keygen.c:1272
3688 msgid "Current allowed actions: "
3689 msgstr ""
3690
3691 #: g10/keygen.c:1277
3692 #, c-format
3693 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3694 msgstr ""
3695
3696 #: g10/keygen.c:1280
3697 #, fuzzy, c-format
3698 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3699 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3700
3701 #: g10/keygen.c:1283
3702 #, c-format
3703 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3704 msgstr ""
3705
3706 #: g10/keygen.c:1286
3707 #, c-format
3708 msgid "   (%c) Finished\n"
3709 msgstr ""
3710
3711 #: g10/keygen.c:1340
3712 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3713 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3714
3715 #: g10/keygen.c:1342
3716 #, fuzzy, c-format
3717 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3718 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3719
3720 #: g10/keygen.c:1343
3721 #, c-format
3722 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3723 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3724
3725 #: g10/keygen.c:1345
3726 #, fuzzy, c-format
3727 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3728 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3729
3730 #: g10/keygen.c:1347
3731 #, fuzzy, c-format
3732 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3733 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3734
3735 #: g10/keygen.c:1348
3736 #, c-format
3737 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3738 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3739
3740 #: g10/keygen.c:1350
3741 #, c-format
3742 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3743 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3744
3745 #: g10/keygen.c:1352
3746 #, fuzzy, c-format
3747 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3748 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3749
3750 #: g10/keygen.c:1421 g10/keygen.c:2506
3751 #, fuzzy, c-format
3752 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3753 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
3754
3755 #: g10/keygen.c:1431
3756 #, c-format
3757 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3758 msgstr ""
3759
3760 #: g10/keygen.c:1438
3761 #, fuzzy, c-format
3762 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3763 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3764
3765 #: g10/keygen.c:1452
3766 #, c-format
3767 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3768 msgstr ""
3769
3770 #: g10/keygen.c:1458
3771 #, c-format
3772 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3773 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3774
3775 #: g10/keygen.c:1463 g10/keygen.c:1468
3776 #, c-format
3777 msgid "rounded up to %u bits\n"
3778 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3779
3780 #: g10/keygen.c:1515
3781 msgid ""
3782 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3783 "         0 = key does not expire\n"
3784 "      <n>  = key expires in n days\n"
3785 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3786 "      <n>m = key expires in n months\n"
3787 "      <n>y = key expires in n years\n"
3788 msgstr ""
3789 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3790 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3791 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3792 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3793 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3794 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3795
3796 #: g10/keygen.c:1526
3797 msgid ""
3798 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3799 "         0 = signature does not expire\n"
3800 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3801 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3802 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3803 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3804 msgstr ""
3805 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3806 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3807 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3808 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3809 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3810 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3811
3812 #: g10/keygen.c:1549
3813 msgid "Key is valid for? (0) "
3814 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3815
3816 #: g10/keygen.c:1554
3817 #, fuzzy, c-format
3818 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3819 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3820
3821 #: g10/keygen.c:1572
3822 msgid "invalid value\n"
3823 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3824
3825 #: g10/keygen.c:1579
3826 #, fuzzy
3827 msgid "Key does not expire at all\n"
3828 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3829
3830 #: g10/keygen.c:1580
3831 #, fuzzy
3832 msgid "Signature does not expire at all\n"
3833 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3834
3835 #: g10/keygen.c:1585
3836 #, fuzzy, c-format
3837 msgid "Key expires at %s\n"
3838 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3839
3840 #: g10/keygen.c:1586
3841 #, fuzzy, c-format
3842 msgid "Signature expires at %s\n"
3843 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
3844
3845 #: g10/keygen.c:1592
3846 msgid ""
3847 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3848 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3849 msgstr ""
3850 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3851 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3852
3853 #: g10/keygen.c:1597
3854 #, fuzzy
3855 msgid "Is this correct? (y/N) "
3856 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
3857
3858 #: g10/keygen.c:1641
3859 #, fuzzy
3860 msgid ""
3861 "\n"
3862 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3863 "ID\n"
3864 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3865 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3866 "\n"
3867 msgstr ""
3868 "\n"
3869 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
3870 "êáôáóêåõÜæåé\n"
3871 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
3872 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
3873 "\n"
3874
3875 #: g10/keygen.c:1654
3876 msgid "Real name: "
3877 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
3878
3879 #: g10/keygen.c:1662
3880 msgid "Invalid character in name\n"
3881 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
3882
3883 #: g10/keygen.c:1664
3884 msgid "Name may not start with a digit\n"
3885 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
3886
3887 #: g10/keygen.c:1666
3888 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3889 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
3890
3891 #: g10/keygen.c:1674
3892 msgid "Email address: "
3893 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
3894
3895 #: g10/keygen.c:1685
3896 msgid "Not a valid email address\n"
3897 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
3898
3899 #: g10/keygen.c:1693
3900 msgid "Comment: "
3901 msgstr "Ó÷üëéï: "
3902
3903 #: g10/keygen.c:1699
3904 msgid "Invalid character in comment\n"
3905 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
3906
3907 #: g10/keygen.c:1722
3908 #, c-format
3909 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3910 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
3911
3912 #: g10/keygen.c:1728
3913 #, c-format
3914 msgid ""
3915 "You selected this USER-ID:\n"
3916 "    \"%s\"\n"
3917 "\n"
3918 msgstr ""
3919 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
3920 "    \"%s\"\n"
3921 "\n"
3922
3923 #: g10/keygen.c:1733
3924 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3925 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
3926
3927 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3928 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3929 #. string which should be translated accordingly and the
3930 #. letter changed to match the one in the answer string.
3931 #.
3932 #. n = Change name
3933 #. c = Change comment
3934 #. e = Change email
3935 #. o = Okay (ready, continue)
3936 #. q = Quit
3937 #.
3938 #: g10/keygen.c:1749
3939 msgid "NnCcEeOoQq"
3940 msgstr "NnCcEeOoQq"
3941
3942 #: g10/keygen.c:1759
3943 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3944 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
3945
3946 #: g10/keygen.c:1760
3947 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3948 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
3949
3950 #: g10/keygen.c:1779
3951 msgid "Please correct the error first\n"
3952 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
3953
3954 #: g10/keygen.c:1819
3955 msgid ""
3956 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3957 "\n"
3958 msgstr ""
3959 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3960 "\n"
3961
3962 #: g10/keygen.c:1829 g10/passphrase.c:804
3963 #, c-format
3964 msgid "%s.\n"
3965 msgstr "%s.\n"
3966
3967 #: g10/keygen.c:1835
3968 msgid ""
3969 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3970 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3971 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3972 "\n"
3973 msgstr ""
3974 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
3975 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
3976 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
3977 "\n"
3978
3979 #: g10/keygen.c:1857
3980 msgid ""
3981 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3982 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3983 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3984 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3985 msgstr ""
3986 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
3987 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
3988 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
3989 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
3990
3991 #: g10/keygen.c:2575
3992 msgid "Key generation canceled.\n"
3993 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
3994
3995 #: g10/keygen.c:2774 g10/keygen.c:2918
3996 #, c-format
3997 msgid "writing public key to `%s'\n"
3998 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3999
4000 #: g10/keygen.c:2776 g10/keygen.c:2921
4001 #, fuzzy, c-format
4002 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4003 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4004
4005 #: g10/keygen.c:2779 g10/keygen.c:2924
4006 #, c-format
4007 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4008 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4009
4010 #: g10/keygen.c:2907
4011 #, c-format
4012 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4013 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4014
4015 #: g10/keygen.c:2913
4016 #, c-format
4017 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4018 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4019
4020 #: g10/keygen.c:2931
4021 #, c-format
4022 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4023 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4024
4025 #: g10/keygen.c:2938
4026 #, c-format
4027 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4028 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4029
4030 #: g10/keygen.c:2961
4031 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4032 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4033
4034 #: g10/keygen.c:2972
4035 #, fuzzy
4036 msgid ""
4037 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4038 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4039 msgstr ""
4040 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4041 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4042 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4043 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4044
4045 #: g10/keygen.c:2984 g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3228
4046 #, c-format
4047 msgid "Key generation failed: %s\n"
4048 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4049
4050 #: g10/keygen.c:3036 g10/keygen.c:3164 g10/sign.c:291
4051 #, c-format
4052 msgid ""
4053 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4054 msgstr ""
4055 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4056 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4057
4058 #: g10/keygen.c:3038 g10/keygen.c:3166 g10/sign.c:293
4059 #, c-format
4060 msgid ""
4061 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4062 msgstr ""
4063 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4064 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4065
4066 #: g10/keygen.c:3047 g10/keygen.c:3177
4067 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4068 msgstr ""
4069 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4070 "ìå ôï OpenPGP\n"
4071
4072 #: g10/keygen.c:3086 g10/keygen.c:3210
4073 #, fuzzy
4074 msgid "Really create? (y/N) "
4075 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4076
4077 #: g10/keygen.c:3363
4078 #, fuzzy, c-format
4079 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4080 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4081
4082 #: g10/keygen.c:3410
4083 #, fuzzy, c-format
4084 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4085 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4086
4087 #: g10/keygen.c:3436
4088 #, fuzzy, c-format
4089 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4090 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4091
4092 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4093 msgid "never     "
4094 msgstr "ðïôÝ     "
4095
4096 #: g10/keylist.c:265
4097 msgid "Critical signature policy: "
4098 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4099
4100 #: g10/keylist.c:267
4101 msgid "Signature policy: "
4102 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4103
4104 #: g10/keylist.c:306
4105 msgid "Critical preferred keyserver: "
4106 msgstr ""
4107
4108 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4109 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4110 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
4111
4112 #: g10/keylist.c:373
4113 msgid "Critical signature notation: "
4114 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4115
4116 #: g10/keylist.c:375
4117 msgid "Signature notation: "
4118 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4119
4120 #: g10/keylist.c:386
4121 msgid "not human readable"
4122 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
4123
4124 #: g10/keylist.c:487
4125 msgid "Keyring"
4126 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4127
4128 #: g10/keylist.c:1489
4129 msgid "Primary key fingerprint:"
4130 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4131
4132 #: g10/keylist.c:1491
4133 msgid "     Subkey fingerprint:"
4134 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4135
4136 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4137 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4138 #: g10/keylist.c:1498
4139 msgid " Primary key fingerprint:"
4140 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4141
4142 #: g10/keylist.c:1500
4143 msgid "      Subkey fingerprint:"
4144 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4145
4146 #: g10/keylist.c:1504 g10/keylist.c:1508
4147 #, fuzzy
4148 msgid "      Key fingerprint ="
4149 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4150
4151 #: g10/keylist.c:1575
4152 msgid "      Card serial no. ="
4153 msgstr ""
4154
4155 #: g10/keyring.c:1246
4156 #, fuzzy, c-format
4157 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4158 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4159
4160 #: g10/keyring.c:1252
4161 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4162 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4163
4164 #: g10/keyring.c:1254
4165 #, c-format
4166 msgid "%s is the unchanged one\n"
4167 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4168
4169 #: g10/keyring.c:1255
4170 #, c-format
4171 msgid "%s is the new one\n"
4172 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4173
4174 #: g10/keyring.c:1256
4175 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4176 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4177
4178 #: g10/keyring.c:1376
4179 #, fuzzy, c-format
4180 msgid "caching keyring `%s'\n"
4181 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4182
4183 #: g10/keyring.c:1422
4184 #, fuzzy, c-format
4185 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4186 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4187
4188 #: g10/keyring.c:1434
4189 #, fuzzy, c-format
4190 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4191 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4192
4193 #: g10/keyring.c:1505
4194 #, c-format
4195 msgid "%s: keyring created\n"
4196 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4197
4198 #: g10/keyserver.c:108
4199 #, fuzzy, c-format
4200 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4201 msgstr ""
4202 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4203
4204 #: g10/keyserver.c:440
4205 #, fuzzy
4206 msgid "disabled"
4207 msgstr "disable"
4208
4209 #: g10/keyserver.c:641
4210 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4211 msgstr ""
4212
4213 #: g10/keyserver.c:724 g10/keyserver.c:1296
4214 #, fuzzy, c-format
4215 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4216 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4217
4218 #: g10/keyserver.c:822
4219 #, fuzzy, c-format
4220 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4221 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4222
4223 #: g10/keyserver.c:824
4224 #, fuzzy
4225 msgid "key not found on keyserver\n"
4226 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4227
4228 #: g10/keyserver.c:1043
4229 #, fuzzy, c-format
4230 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4231 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4232
4233 #: g10/keyserver.c:1047
4234 #, fuzzy, c-format
4235 msgid "requesting key %s from %s\n"
4236 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4237
4238 #: g10/keyserver.c:1199
4239 #, fuzzy, c-format
4240 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4241 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4242
4243 #: g10/keyserver.c:1203
4244 #, fuzzy, c-format
4245 msgid "sending key %s to %s\n"
4246 msgstr ""
4247 "\"\n"
4248 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4249
4250 #: g10/keyserver.c:1246
4251 #, fuzzy, c-format
4252 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4253 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4254
4255 #: g10/keyserver.c:1249
4256 #, fuzzy, c-format
4257 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4258 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4259
4260 #: g10/keyserver.c:1256 g10/keyserver.c:1351
4261 #, fuzzy
4262 msgid "no keyserver action!\n"
4263 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4264
4265 #: g10/keyserver.c:1304
4266 #, c-format
4267 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4268 msgstr ""
4269
4270 #: g10/keyserver.c:1313
4271 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4272 msgstr ""
4273
4274 #: g10/keyserver.c:1373
4275 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4276 msgstr ""
4277
4278 #: g10/keyserver.c:1379
4279 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4280 msgstr ""
4281
4282 #: g10/keyserver.c:1391
4283 #, c-format
4284 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4285 msgstr ""
4286
4287 #: g10/keyserver.c:1396
4288 #, c-format
4289 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4290 msgstr ""
4291
4292 #: g10/keyserver.c:1404
4293 #, c-format
4294 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4295 msgstr ""
4296
4297 #: g10/keyserver.c:1411
4298 #, fuzzy
4299 msgid "keyserver timed out\n"
4300 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4301
4302 #: g10/keyserver.c:1416
4303 #, fuzzy
4304 msgid "keyserver internal error\n"
4305 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4306
4307 #: g10/keyserver.c:1425
4308 #, fuzzy, c-format
4309 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4310 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
4311
4312 #: g10/keyserver.c:1450 g10/keyserver.c:1484
4313 #, c-format
4314 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4315 msgstr ""
4316
4317 #: g10/keyserver.c:1741
4318 #, fuzzy, c-format
4319 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4320 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4321
4322 #: g10/keyserver.c:1763
4323 #, fuzzy, c-format
4324 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4325 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4326
4327 #: g10/keyserver.c:1765
4328 #, fuzzy, c-format
4329 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4330 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4331
4332 #: g10/mainproc.c:249
4333 #, c-format
4334 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4335 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4336
4337 #: g10/mainproc.c:300
4338 #, c-format
4339 msgid "%s encrypted session key\n"
4340 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4341
4342 #: g10/mainproc.c:310
4343 #, fuzzy, c-format
4344 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4345 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4346
4347 #: g10/mainproc.c:376
4348 #, fuzzy, c-format
4349 msgid "public key is %s\n"
4350 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4351
4352 #: g10/mainproc.c:431
4353 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4354 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4355
4356 #: g10/mainproc.c:464
4357 #, fuzzy, c-format
4358 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4359 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4360
4361 #: g10/mainproc.c:468 g10/pkclist.c:219
4362 #, fuzzy, c-format
4363 msgid "      \"%s\"\n"
4364 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4365
4366 #: g10/mainproc.c:472
4367 #, fuzzy, c-format
4368 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4369 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4370
4371 #: g10/mainproc.c:486
4372 #, c-format
4373 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4374 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4375
4376 #: g10/mainproc.c:500
4377 #, c-format
4378 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4379 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4380
4381 #: g10/mainproc.c:502
4382 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4383 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4384
4385 #: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
4386 #, c-format
4387 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4388 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4389
4390 #: g10/mainproc.c:538
4391 #, c-format
4392 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4393 msgstr ""
4394 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4395 "%s áíôßèåôá\n"
4396
4397 #: g10/mainproc.c:570
4398 msgid "decryption okay\n"
4399 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4400
4401 #: g10/mainproc.c:574
4402 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4403 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4404
4405 #: g10/mainproc.c:587
4406 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4407 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4408
4409 #: g10/mainproc.c:593
4410 #, c-format
4411 msgid "decryption failed: %s\n"
4412 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4413
4414 #: g10/mainproc.c:612
4415 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4416 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4417
4418 #: g10/mainproc.c:614
4419 #, c-format
4420 msgid "original file name='%.*s'\n"
4421 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4422
4423 #: g10/mainproc.c:803
4424 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4425 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4426
4427 #: g10/mainproc.c:1307
4428 msgid "signature verification suppressed\n"
4429 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4430
4431 #: g10/mainproc.c:1349 g10/mainproc.c:1359
4432 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4433 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4434
4435 #: g10/mainproc.c:1369
4436 #, fuzzy, c-format
4437 msgid "Signature made %s\n"
4438 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4439
4440 #: g10/mainproc.c:1370
4441 #, fuzzy, c-format
4442 msgid "               using %s key %s\n"
4443 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4444
4445 #: g10/mainproc.c:1374
4446 #, fuzzy, c-format
4447 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4448 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
4449
4450 #: g10/mainproc.c:1394
4451 msgid "Key available at: "
4452 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
4453
4454 #: g10/mainproc.c:1499 g10/mainproc.c:1547
4455 #, fuzzy, c-format
4456 msgid "BAD signature from \"%s\""
4457 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
4458
4459 #: g10/mainproc.c:1501 g10/mainproc.c:1549
4460 #, fuzzy, c-format
4461 msgid "Expired signature from \"%s\""
4462 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
4463
4464 #: g10/mainproc.c:1503 g10/mainproc.c:1551
4465 #, fuzzy, c-format
4466 msgid "Good signature from \"%s\""
4467 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4468
4469 #: g10/mainproc.c:1555
4470 msgid "[uncertain]"
4471 msgstr "[áâÝâáéï]"
4472
4473 #: g10/mainproc.c:1587
4474 #, fuzzy, c-format
4475 msgid "                aka \"%s\""
4476 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4477
4478 #: g10/mainproc.c:1681
4479 #, c-format
4480 msgid "Signature expired %s\n"
4481 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4482
4483 #: g10/mainproc.c:1686
4484 #, c-format
4485 msgid "Signature expires %s\n"
4486 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4487
4488 #: g10/mainproc.c:1689
4489 #, c-format
4490 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4491 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4492
4493 #: g10/mainproc.c:1690
4494 msgid "binary"
4495 msgstr "äõáäéêü"
4496
4497 #: g10/mainproc.c:1691
4498 msgid "textmode"
4499 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
4500
4501 #: g10/mainproc.c:1691 g10/trustdb.c:531
4502 msgid "unknown"
4503 msgstr "Üãíùóôï"
4504
4505 #: g10/mainproc.c:1711
4506 #, c-format
4507 msgid "Can't check signature: %s\n"
4508 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
4509
4510 #: g10/mainproc.c:1779 g10/mainproc.c:1795 g10/mainproc.c:1881
4511 msgid "not a detached signature\n"
4512 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
4513
4514 #: g10/mainproc.c:1822
4515 msgid ""
4516 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4517 msgstr ""
4518 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
4519
4520 #: g10/mainproc.c:1830
4521 #, c-format
4522 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4523 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
4524
4525 #: g10/mainproc.c:1887
4526 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4527 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
4528
4529 #: g10/mainproc.c:1897
4530 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4531 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
4532
4533 #: g10/misc.c:122
4534 #, c-format
4535 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4536 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
4537
4538 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4539 #, fuzzy, c-format
4540 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4541 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
4542
4543 #: g10/misc.c:207
4544 #, fuzzy, c-format
4545 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4546 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
4547
4548 #: g10/misc.c:316
4549 #, fuzzy, c-format
4550 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4551 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4552
4553 #: g10/misc.c:331
4554 #, fuzzy, c-format
4555 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4556 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
4557
4558 #: g10/misc.c:346
4559 #, fuzzy, c-format
4560 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4561 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4562
4563 #: g10/misc.c:351
4564 #, fuzzy, c-format
4565 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4566 msgstr ""
4567 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
4568 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
4569
4570 #: g10/misc.c:447
4571 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4572 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
4573
4574 #: g10/misc.c:448
4575 msgid ""
4576 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4577 msgstr ""
4578 "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/why-not-idea.html ãéá ðåñéóóüôåñåò "
4579 "ðëçñïöïñßåò\n"
4580
4581 #: g10/misc.c:681
4582 #, c-format
4583 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4584 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
4585
4586 #: g10/misc.c:685
4587 #, c-format
4588 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4589 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4590
4591 #: g10/misc.c:687
4592 #, c-format
4593 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4594 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
4595
4596 #: g10/misc.c:694
4597 #, fuzzy, c-format
4598 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4599 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4600
4601 #: g10/misc.c:707
4602 msgid "Uncompressed"
4603 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4604
4605 #: g10/misc.c:732
4606 #, fuzzy
4607 msgid "uncompressed|none"
4608 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4609
4610 #: g10/misc.c:842
4611 #, c-format
4612 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4613 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
4614
4615 #: g10/misc.c:999
4616 #, fuzzy, c-format
4617 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4618 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
4619
4620 #: g10/misc.c:1024
4621 #, fuzzy, c-format
4622 msgid "unknown option `%s'\n"
4623 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
4624
4625 #: g10/openfile.c:86
4626 #, c-format
4627 msgid "File `%s' exists. "
4628 msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
4629
4630 #: g10/openfile.c:88
4631 #, fuzzy
4632 msgid "Overwrite? (y/N) "
4633 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4634
4635 #: g10/openfile.c:121
4636 #, c-format
4637 msgid "%s: unknown suffix\n"
4638 msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
4639
4640 #: g10/openfile.c:143
4641 msgid "Enter new filename"
4642 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
4643
4644 #: g10/openfile.c:188
4645 msgid "writing to stdout\n"
4646 msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
4647
4648 #: g10/openfile.c:303
4649 #, c-format
4650 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4651 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
4652
4653 #: g10/openfile.c:382
4654 #, c-format
4655 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4656 msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
4657
4658 #: g10/openfile.c:384
4659 #, c-format
4660 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4661 msgstr ""
4662 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4663
4664 #: g10/openfile.c:416
4665 #, fuzzy, c-format
4666 msgid "directory `%s' created\n"
4667 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
4668
4669 #: g10/parse-packet.c:138
4670 #, c-format
4671 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4672 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4673
4674 #: g10/parse-packet.c:708
4675 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4676 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
4677
4678 #: g10/parse-packet.c:1145
4679 #, c-format
4680 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4681 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
4682
4683 #: g10/passphrase.c:304
4684 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4685 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
4686