* keydb.h [!ENABLE_AGENT_SUPPORT]: Define dummy types.
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-05-31 11:45+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: cipher/primegen.c:121
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
20 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
21
22 #: cipher/primegen.c:312
23 #, c-format
24 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
25 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
26
27 #: cipher/random.c:164
28 msgid "no entropy gathering module detected\n"
29 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
30
31 #: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:675 g10/card-util.c:744
32 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:182 g10/encode.c:482
33 #: g10/g10.c:970 g10/g10.c:3257 g10/import.c:179 g10/keygen.c:2252
34 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:337
35 #: g10/plaintext.c:472 g10/sign.c:781 g10/sign.c:935 g10/sign.c:1048
36 #: g10/sign.c:1198 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
37 #: g10/tdbio.c:601
38 #, c-format
39 msgid "can't open `%s': %s\n"
40 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
41
42 #: cipher/random.c:392
43 #, c-format
44 msgid "can't stat `%s': %s\n"
45 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
46
47 #: cipher/random.c:397
48 #, c-format
49 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
50 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
51
52 #: cipher/random.c:402
53 msgid "note: random_seed file is empty\n"
54 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
55
56 #: cipher/random.c:408
57 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
58 msgstr ""
59 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
60 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
61
62 #: cipher/random.c:416
63 #, c-format
64 msgid "can't read `%s': %s\n"
65 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
66
67 #: cipher/random.c:454
68 msgid "note: random_seed file not updated\n"
69 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
70
71 #: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/g10.c:969 g10/keygen.c:2731
72 #: g10/keygen.c:2761 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
73 #: g10/openfile.c:352 g10/sign.c:799 g10/sign.c:1064 g10/tdbio.c:536
74 #, c-format
75 msgid "can't create `%s': %s\n"
76 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
77
78 #: cipher/random.c:481
79 #, c-format
80 msgid "can't write `%s': %s\n"
81 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
82
83 #: cipher/random.c:484
84 #, c-format
85 msgid "can't close `%s': %s\n"
86 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:729
89 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
90 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
91
92 #: cipher/random.c:730
93 msgid ""
94 "The random number generator is only a kludge to let\n"
95 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
96 "\n"
97 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
98 "\n"
99 msgstr ""
100 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
101 "\n"
102 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
103 "\n"
104
105 #: cipher/rndegd.c:205
106 msgid ""
107 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
108 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
109 "of the entropy.\n"
110 msgstr ""
111 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
112 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
113
114 #: cipher/rndlinux.c:135
115 #, c-format
116 msgid ""
117 "\n"
118 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
119 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
120 msgstr ""
121 "\n"
122 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
123 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
124 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
125
126 #: g10/app-openpgp.c:596
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
129 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
130
131 #: g10/app-openpgp.c:609
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
134 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
135
136 #: g10/app-openpgp.c:977
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "reading public key failed: %s\n"
139 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
140
141 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
142 msgid "response does not contain the public key data\n"
143 msgstr ""
144
145 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
146 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
147 msgstr ""
148
149 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
150 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
151 msgstr ""
152
153 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
154 #, c-format
155 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
156 msgstr ""
157
158 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
159 #, c-format
160 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
161 msgstr ""
162
163 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
164 #: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
165 #, fuzzy, c-format
166 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
167 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
168
169 #: g10/app-openpgp.c:1310
170 msgid "access to admin commands is not configured\n"
171 msgstr ""
172
173 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
174 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
175 msgstr ""
176
177 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
178 msgid "card is permanently locked!\n"
179 msgstr ""
180
181 #: g10/app-openpgp.c:1336
182 #, c-format
183 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
184 msgstr ""
185
186 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
187 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
188 #. to get some infos on the string.
189 #: g10/app-openpgp.c:1343
190 msgid "|A|Admin PIN"
191 msgstr ""
192
193 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
194 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
195 #. to get some infos on the string.
196 #: g10/app-openpgp.c:1492
197 msgid "|AN|New Admin PIN"
198 msgstr ""
199
200 #: g10/app-openpgp.c:1492
201 msgid "|N|New PIN"
202 msgstr ""
203
204 #: g10/app-openpgp.c:1496
205 #, fuzzy, c-format
206 msgid "error getting new PIN: %s\n"
207 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
208
209 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
210 #, fuzzy
211 msgid "error reading application data\n"
212 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
215 #, fuzzy
216 msgid "error reading fingerprint DO\n"
217 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1562
220 #, fuzzy
221 msgid "key already exists\n"
222 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1566
225 msgid "existing key will be replaced\n"
226 msgstr ""
227
228 #: g10/app-openpgp.c:1568
229 #, fuzzy
230 msgid "generating new key\n"
231 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
232
233 #: g10/app-openpgp.c:1735
234 msgid "creation timestamp missing\n"
235 msgstr ""
236
237 #: g10/app-openpgp.c:1742
238 #, c-format
239 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
240 msgstr ""
241
242 #: g10/app-openpgp.c:1749
243 #, c-format
244 msgid "RSA public exponent missing or largerr than %d bits\n"
245 msgstr ""
246
247 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
248 #, c-format
249 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
250 msgstr ""
251
252 #: g10/app-openpgp.c:1827
253 #, fuzzy, c-format
254 msgid "failed to store the key: %s\n"
255 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
256
257 #: g10/app-openpgp.c:1886
258 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
259 msgstr ""
260
261 #: g10/app-openpgp.c:1901
262 #, fuzzy
263 msgid "generating key failed\n"
264 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
265
266 #: g10/app-openpgp.c:1904
267 #, fuzzy, c-format
268 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
269 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
270
271 #: g10/app-openpgp.c:1961
272 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
273 msgstr ""
274
275 #: g10/app-openpgp.c:2130
276 #, c-format
277 msgid "signatures created so far: %lu\n"
278 msgstr ""
279
280 #: g10/app-openpgp.c:2138
281 #, c-format
282 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
283 msgstr ""
284
285 #: g10/app-openpgp.c:2399
286 msgid ""
287 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
288 msgstr ""
289
290 #: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
291 #, fuzzy, c-format
292 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
293 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
294
295 #: g10/armor.c:318
296 #, c-format
297 msgid "armor: %s\n"
298 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
299
300 #: g10/armor.c:347
301 msgid "invalid armor header: "
302 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
303
304 #: g10/armor.c:354
305 msgid "armor header: "
306 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
307
308 #: g10/armor.c:365
309 msgid "invalid clearsig header\n"
310 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
311
312 #: g10/armor.c:417
313 msgid "nested clear text signatures\n"
314 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
315
316 #: g10/armor.c:552
317 #, fuzzy
318 msgid "unexpected armor: "
319 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
320
321 #: g10/armor.c:564
322 msgid "invalid dash escaped line: "
323 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
324
325 #: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
326 #, fuzzy, c-format
327 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
328 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
329
330 #: g10/armor.c:759
331 msgid "premature eof (no CRC)\n"
332 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
333
334 #: g10/armor.c:793
335 msgid "premature eof (in CRC)\n"
336 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
337
338 #: g10/armor.c:801
339 msgid "malformed CRC\n"
340 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
341
342 #: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
343 #, fuzzy, c-format
344 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
345 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
346
347 #: g10/armor.c:825
348 #, fuzzy
349 msgid "premature eof (in trailer)\n"
350 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
351
352 #: g10/armor.c:829
353 msgid "error in trailer line\n"
354 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
355
356 #: g10/armor.c:1138
357 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
358 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
359
360 #: g10/armor.c:1143
361 #, c-format
362 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
363 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
364
365 #: g10/armor.c:1147
366 msgid ""
367 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
368 msgstr ""
369 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
370 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
371
372 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:303
373 #, fuzzy, c-format
374 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
375 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
376
377 #: g10/card-util.c:68
378 #, c-format
379 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
380 msgstr ""
381
382 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1511
383 #: g10/keygen.c:2436 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
384 #, fuzzy
385 msgid "can't do this in batch mode\n"
386 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
387
388 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
389 #: g10/keyedit.c:421 g10/keyedit.c:442 g10/keyedit.c:456 g10/keygen.c:1290
390 #: g10/keygen.c:1355
391 msgid "Your selection? "
392 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
393
394 #: g10/card-util.c:213 g10/card-util.c:263
395 msgid "[not set]"
396 msgstr ""
397
398 #: g10/card-util.c:410
399 #, fuzzy
400 msgid "male"
401 msgstr "enable"
402
403 #: g10/card-util.c:411
404 #, fuzzy
405 msgid "female"
406 msgstr "enable"
407
408 #: g10/card-util.c:411
409 #, fuzzy
410 msgid "unspecified"
411 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
412
413 #: g10/card-util.c:438
414 #, fuzzy
415 msgid "not forced"
416 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
417
418 #: g10/card-util.c:438
419 msgid "forced"
420 msgstr ""
421
422 #: g10/card-util.c:516
423 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
424 msgstr ""
425
426 #: g10/card-util.c:518
427 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
428 msgstr ""
429
430 #: g10/card-util.c:520
431 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
432 msgstr ""
433
434 #: g10/card-util.c:537
435 msgid "Cardholder's surname: "
436 msgstr ""
437
438 #: g10/card-util.c:539
439 msgid "Cardholder's given name: "
440 msgstr ""
441
442 #: g10/card-util.c:557
443 #, c-format
444 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
445 msgstr ""
446
447 #: g10/card-util.c:578
448 #, fuzzy
449 msgid "URL to retrieve public key: "
450 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
451
452 #: g10/card-util.c:586
453 #, c-format
454 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
455 msgstr ""
456
457 #: g10/card-util.c:684 g10/card-util.c:753 g10/import.c:262
458 #, c-format
459 msgid "error reading `%s': %s\n"
460 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
461
462 #: g10/card-util.c:692
463 msgid "Login data (account name): "
464 msgstr ""
465
466 #: g10/card-util.c:702
467 #, c-format
468 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:761
472 msgid "Private DO data: "
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:771
476 #, c-format
477 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
478 msgstr ""
479
480 #: g10/card-util.c:791
481 #, fuzzy
482 msgid "Language preferences: "
483 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
484
485 #: g10/card-util.c:799
486 #, fuzzy
487 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
488 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
489
490 #: g10/card-util.c:808
491 #, fuzzy
492 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
493 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
494
495 #: g10/card-util.c:829
496 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
497 msgstr ""
498
499 #: g10/card-util.c:843
500 #, fuzzy
501 msgid "Error: invalid response.\n"
502 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
503
504 #: g10/card-util.c:864
505 #, fuzzy
506 msgid "CA fingerprint: "
507 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
508
509 #: g10/card-util.c:887
510 #, fuzzy
511 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
512 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
513
514 #: g10/card-util.c:935
515 #, fuzzy, c-format
516 msgid "key operation not possible: %s\n"
517 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
518
519 #: g10/card-util.c:936
520 #, fuzzy
521 msgid "not an OpenPGP card"
522 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
523
524 #: g10/card-util.c:945
525 #, fuzzy, c-format
526 msgid "error getting current key info: %s\n"
527 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
528
529 #: g10/card-util.c:1030
530 msgid "Replace existing key? (y/N) "
531 msgstr ""
532
533 #: g10/card-util.c:1051 g10/card-util.c:1060
534 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
535 msgstr ""
536
537 #: g10/card-util.c:1072
538 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
539 msgstr ""
540
541 #: g10/card-util.c:1081
542 #, c-format
543 msgid ""
544 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
545 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
546 "You should change them using the command --change-pin\n"
547 msgstr ""
548
549 #: g10/card-util.c:1120
550 #, fuzzy
551 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
552 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
553
554 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
555 #, fuzzy
556 msgid "   (1) Signature key\n"
557 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
558
559 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
560 #, fuzzy
561 msgid "   (2) Encryption key\n"
562 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
563
564 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
565 msgid "   (3) Authentication key\n"
566 msgstr ""
567
568 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:940
569 #: g10/keygen.c:1394 g10/revoke.c:643
570 msgid "Invalid selection.\n"
571 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
572
573 #: g10/card-util.c:1200
574 #, fuzzy
575 msgid "Please select where to store the key:\n"
576 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
577
578 #: g10/card-util.c:1235
579 #, fuzzy
580 msgid "unknown key protection algorithm\n"
581 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
582
583 #: g10/card-util.c:1240
584 #, fuzzy
585 msgid "secret parts of key are not available\n"
586 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
587
588 #: g10/card-util.c:1245
589 #, fuzzy
590 msgid "secret key already stored on a card\n"
591 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
592
593 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1350
594 msgid "quit this menu"
595 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
596
597 #: g10/card-util.c:1318
598 #, fuzzy
599 msgid "show admin commands"
600 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
601
602 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1353
603 msgid "show this help"
604 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
605
606 #: g10/card-util.c:1321
607 #, fuzzy
608 msgid "list all available data"
609 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
610
611 #: g10/card-util.c:1324
612 msgid "change card holder's name"
613 msgstr ""
614
615 #: g10/card-util.c:1325
616 msgid "change URL to retrieve key"
617 msgstr ""
618
619 #: g10/card-util.c:1326
620 msgid "fetch the key specified in the card URL"
621 msgstr ""
622
623 #: g10/card-util.c:1327
624 #, fuzzy
625 msgid "change the login name"
626 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
627
628 #: g10/card-util.c:1328
629 #, fuzzy
630 msgid "change the language preferences"
631 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
632
633 #: g10/card-util.c:1329
634 msgid "change card holder's sex"
635 msgstr ""
636
637 #: g10/card-util.c:1330
638 #, fuzzy
639 msgid "change a CA fingerprint"
640 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
641
642 #: g10/card-util.c:1331
643 msgid "toggle the signature force PIN flag"
644 msgstr ""
645
646 #: g10/card-util.c:1332
647 #, fuzzy
648 msgid "generate new keys"
649 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
650
651 #: g10/card-util.c:1333
652 msgid "menu to change or unblock the PIN"
653 msgstr ""
654
655 #: g10/card-util.c:1334
656 msgid "verify the PIN and list all data"
657 msgstr ""
658
659 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1610
660 msgid "Command> "
661 msgstr "ÅíôïëÞ> "
662
663 #: g10/card-util.c:1492
664 #, fuzzy
665 msgid "Admin-only command\n"
666 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
667
668 #: g10/card-util.c:1523
669 #, fuzzy
670 msgid "Admin commands are allowed\n"
671 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
672
673 #: g10/card-util.c:1525
674 #, fuzzy
675 msgid "Admin commands are not allowed\n"
676 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
677
678 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2214
679 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
680 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
681
682 #: g10/cardglue.c:430
683 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
684 msgstr ""
685
686 #: g10/cardglue.c:553
687 #, c-format
688 msgid ""
689 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
690 "   %.*s\n"
691 msgstr ""
692
693 #: g10/cardglue.c:561
694 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
695 msgstr ""
696
697 #: g10/cardglue.c:886
698 msgid "Enter New Admin PIN: "
699 msgstr ""
700
701 #: g10/cardglue.c:887
702 msgid "Enter New PIN: "
703 msgstr ""
704
705 #: g10/cardglue.c:888
706 msgid "Enter Admin PIN: "
707 msgstr ""
708
709 #: g10/cardglue.c:889
710 msgid "Enter PIN: "
711 msgstr ""
712
713 #: g10/cardglue.c:906
714 #, fuzzy
715 msgid "Repeat this PIN: "
716 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
717
718 #: g10/cardglue.c:920
719 #, fuzzy
720 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
721 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
722
723 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:158 g10/g10.c:3607 g10/keyring.c:377
724 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:155
725 #, c-format
726 msgid "can't open `%s'\n"
727 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
728
729 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:846
730 msgid "--output doesn't work for this command\n"
731 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
732
733 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:170 g10/keyedit.c:3381 g10/keyserver.c:1541
734 #: g10/revoke.c:227
735 #, fuzzy, c-format
736 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
737 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
738
739 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:200 g10/import.c:2301 g10/keyserver.c:1555
740 #: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
741 #, c-format
742 msgid "error reading keyblock: %s\n"
743 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
744
745 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
746 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
747 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
748
749 #: g10/delkey.c:135
750 #, fuzzy
751 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
752 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
753
754 #: g10/delkey.c:147
755 #, fuzzy
756 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
757 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
758
759 #: g10/delkey.c:155
760 #, fuzzy
761 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
762 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
763
764 #: g10/delkey.c:165
765 #, c-format
766 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
767 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
768
769 #: g10/delkey.c:175
770 msgid "ownertrust information cleared\n"
771 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
772
773 #: g10/delkey.c:206
774 #, c-format
775 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
776 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
777
778 #: g10/delkey.c:208
779 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
780 msgstr ""
781 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
782
783 #: g10/encode.c:211 g10/sign.c:1218
784 #, c-format
785 msgid "error creating passphrase: %s\n"
786 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
787
788 #: g10/encode.c:216
789 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
790 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
791
792 #: g10/encode.c:229
793 #, c-format
794 msgid "using cipher %s\n"
795 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
796
797 #: g10/encode.c:239 g10/encode.c:545
798 #, c-format
799 msgid "`%s' already compressed\n"
800 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
801
802 #: g10/encode.c:302 g10/encode.c:591 g10/sign.c:566
803 #, c-format
804 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
805 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
806
807 #: g10/encode.c:466
808 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
809 msgstr ""
810 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
811 "pgp2\n"
812
813 #: g10/encode.c:488
814 #, c-format
815 msgid "reading from `%s'\n"
816 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
817
818 #: g10/encode.c:517
819 msgid ""
820 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
821 msgstr ""
822 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
823 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
824
825 #: g10/encode.c:527
826 #, fuzzy, c-format
827 msgid ""
828 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
829 msgstr ""
830 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
831 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
832
833 #: g10/encode.c:635 g10/sign.c:899
834 #, fuzzy, c-format
835 msgid ""
836 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
837 "preferences\n"
838 msgstr ""
839 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
840 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
841
842 #: g10/encode.c:722
843 #, c-format
844 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
845 msgstr ""
846 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
847 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
848
849 #: g10/encode.c:792 g10/pkclist.c:722 g10/pkclist.c:758
850 #, c-format
851 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
852 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
853
854 #: g10/encode.c:819
855 #, c-format
856 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
857 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
858
859 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
860 #, c-format
861 msgid "%s encrypted data\n"
862 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
863
864 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
865 #, c-format
866 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
867 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
868
869 #: g10/encr-data.c:93
870 msgid ""
871 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
872 msgstr ""
873 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
874 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
875
876 #: g10/encr-data.c:104
877 msgid "problem handling encrypted packet\n"
878 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
879
880 #: g10/exec.c:49
881 msgid "no remote program execution supported\n"
882 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
883
884 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:410
885 #, c-format
886 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
887 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
888
889 #: g10/exec.c:314
890 msgid ""
891 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
892 msgstr ""
893 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
894 "áñ÷åßïõ\n"
895
896 #: g10/exec.c:344
897 #, fuzzy
898 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
899 msgstr ""
900 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
901
902 #: g10/exec.c:422
903 #, fuzzy, c-format
904 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
905 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
906
907 #: g10/exec.c:425
908 #, fuzzy, c-format
909 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
910 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
911
912 #: g10/exec.c:510
913 #, c-format
914 msgid "system error while calling external program: %s\n"
915 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
916
917 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
918 msgid "unnatural exit of external program\n"
919 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
920
921 #: g10/exec.c:536
922 msgid "unable to execute external program\n"
923 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
924
925 #: g10/exec.c:552
926 #, c-format
927 msgid "unable to read external program response: %s\n"
928 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
929
930 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
931 #, c-format
932 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
933 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
934
935 #: g10/exec.c:610
936 #, c-format
937 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
938 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
939
940 #: g10/export.c:184
941 #, fuzzy
942 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
943 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
944
945 #: g10/export.c:213
946 #, fuzzy, c-format
947 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
948 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
949
950 #: g10/export.c:221
951 #, fuzzy, c-format
952 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
953 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
954
955 #: g10/export.c:398
956 #, fuzzy, c-format
957 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
958 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
959
960 #: g10/export.c:430
961 msgid "WARNING: nothing exported\n"
962 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
963
964 #: g10/g10.c:362
965 msgid ""
966 "@Commands:\n"
967 " "
968 msgstr ""
969 "@ÅíôïëÝò:\n"
970 " "
971
972 #: g10/g10.c:364
973 msgid "|[file]|make a signature"
974 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
975
976 #: g10/g10.c:365
977 msgid "|[file]|make a clear text signature"
978 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
979
980 #: g10/g10.c:366
981 msgid "make a detached signature"
982 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
983
984 #: g10/g10.c:367
985 msgid "encrypt data"
986 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
987
988 #: g10/g10.c:369
989 msgid "encryption only with symmetric cipher"
990 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
991
992 #: g10/g10.c:371
993 msgid "decrypt data (default)"
994 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
995
996 #: g10/g10.c:373
997 msgid "verify a signature"
998 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
999
1000 #: g10/g10.c:375
1001 msgid "list keys"
1002 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1003
1004 #: g10/g10.c:377
1005 msgid "list keys and signatures"
1006 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1007
1008 #: g10/g10.c:378
1009 #, fuzzy
1010 msgid "list and check key signatures"
1011 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1012
1013 #: g10/g10.c:379
1014 msgid "list keys and fingerprints"
1015 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1016
1017 #: g10/g10.c:380
1018 msgid "list secret keys"
1019 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1020
1021 #: g10/g10.c:381
1022 msgid "generate a new key pair"
1023 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1024
1025 #: g10/g10.c:382
1026 msgid "remove keys from the public keyring"
1027 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1028
1029 #: g10/g10.c:384
1030 msgid "remove keys from the secret keyring"
1031 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1032
1033 #: g10/g10.c:385
1034 msgid "sign a key"
1035 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1036
1037 #: g10/g10.c:386
1038 msgid "sign a key locally"
1039 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1040
1041 #: g10/g10.c:387
1042 msgid "sign or edit a key"
1043 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1044
1045 #: g10/g10.c:388
1046 msgid "generate a revocation certificate"
1047 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1048
1049 #: g10/g10.c:390
1050 msgid "export keys"
1051 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1052
1053 #: g10/g10.c:391
1054 msgid "export keys to a key server"
1055 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1056
1057 #: g10/g10.c:392
1058 msgid "import keys from a key server"
1059 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1060
1061 #: g10/g10.c:394
1062 msgid "search for keys on a key server"
1063 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1064
1065 #: g10/g10.c:396
1066 msgid "update all keys from a keyserver"
1067 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1068
1069 #: g10/g10.c:399
1070 msgid "import/merge keys"
1071 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1072
1073 #: g10/g10.c:402
1074 msgid "print the card status"
1075 msgstr ""
1076
1077 #: g10/g10.c:403
1078 msgid "change data on a card"
1079 msgstr ""
1080
1081 #: g10/g10.c:404
1082 msgid "change a card's PIN"
1083 msgstr ""
1084
1085 #: g10/g10.c:412
1086 msgid "update the trust database"
1087 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1088
1089 #: g10/g10.c:419
1090 msgid "|algo [files]|print message digests"
1091 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1092
1093 #: g10/g10.c:423 g10/gpgv.c:71
1094 msgid ""
1095 "@\n"
1096 "Options:\n"
1097 " "
1098 msgstr ""
1099 "@\n"
1100 "ÅðéëïãÝò:\n"
1101 " "
1102
1103 #: g10/g10.c:425
1104 msgid "create ascii armored output"
1105 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1106
1107 #: g10/g10.c:427
1108 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1109 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1110
1111 #: g10/g10.c:438
1112 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1113 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1114
1115 #: g10/g10.c:439
1116 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1117 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1118
1119 #: g10/g10.c:444
1120 msgid "use canonical text mode"
1121 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1122
1123 #: g10/g10.c:458
1124 msgid "use as output file"
1125 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1126
1127 #: g10/g10.c:460 g10/gpgv.c:73
1128 msgid "verbose"
1129 msgstr "áíáëõôéêÜ"
1130
1131 #: g10/g10.c:471
1132 msgid "do not make any changes"
1133 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1134
1135 #: g10/g10.c:472
1136 msgid "prompt before overwriting"
1137 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1138
1139 #: g10/g10.c:513
1140 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1141 msgstr ""
1142
1143 #: g10/g10.c:514
1144 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1145 msgstr ""
1146
1147 #: g10/g10.c:542
1148 msgid ""
1149 "@\n"
1150 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1151 msgstr ""
1152 "@\n"
1153 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1154
1155 #: g10/g10.c:545
1156 msgid ""
1157 "@\n"
1158 "Examples:\n"
1159 "\n"
1160 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1161 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1162 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1163 " --list-keys [names]        show keys\n"
1164 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1165 msgstr ""
1166 "@\n"
1167 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1168 "\n"
1169 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1170 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1171 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1172 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1173 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1174
1175 #: g10/g10.c:724 g10/gpgv.c:98
1176 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1177 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1178
1179 #: g10/g10.c:741
1180 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1181 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1182
1183 #: g10/g10.c:744
1184 msgid ""
1185 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1186 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1187 "default operation depends on the input data\n"
1188 msgstr ""
1189 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1190 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1191 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1192
1193 #: g10/g10.c:755
1194 msgid ""
1195 "\n"
1196 "Supported algorithms:\n"
1197 msgstr ""
1198 "\n"
1199 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1200
1201 #: g10/g10.c:758
1202 msgid "Pubkey: "
1203 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1204
1205 #: g10/g10.c:764 g10/keyedit.c:2252
1206 msgid "Cipher: "
1207 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1208
1209 #: g10/g10.c:770
1210 msgid "Hash: "
1211 msgstr "Hash: "
1212
1213 #: g10/g10.c:776 g10/keyedit.c:2298
1214 msgid "Compression: "
1215 msgstr "Óõìðßåóç: "
1216
1217 #: g10/g10.c:859
1218 msgid "usage: gpg [options] "
1219 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1220
1221 #: g10/g10.c:1007
1222 msgid "conflicting commands\n"
1223 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1224
1225 #: g10/g10.c:1025
1226 #, fuzzy, c-format
1227 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1228 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1229
1230 #: g10/g10.c:1222
1231 #, fuzzy, c-format
1232 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1233 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1234
1235 #: g10/g10.c:1225
1236 #, fuzzy, c-format
1237 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1238 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1239
1240 #: g10/g10.c:1228
1241 #, fuzzy, c-format
1242 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1243 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1244
1245 #: g10/g10.c:1234
1246 #, fuzzy, c-format
1247 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1248 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1249
1250 #: g10/g10.c:1237
1251 #, fuzzy, c-format
1252 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1253 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1254
1255 #: g10/g10.c:1240
1256 #, fuzzy, c-format
1257 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1258 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1259
1260 #: g10/g10.c:1246
1261 #, fuzzy, c-format
1262 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1263 msgstr ""
1264 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1265
1266 #: g10/g10.c:1249
1267 #, fuzzy, c-format
1268 msgid ""
1269 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1270 msgstr ""
1271 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1272
1273 #: g10/g10.c:1252
1274 #, fuzzy, c-format
1275 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1276 msgstr ""
1277 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1278
1279 #: g10/g10.c:1258
1280 #, fuzzy, c-format
1281 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1282 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1283
1284 #: g10/g10.c:1261
1285 #, fuzzy, c-format
1286 msgid ""
1287 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1288 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1289
1290 #: g10/g10.c:1264
1291 #, fuzzy, c-format
1292 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1293 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1294
1295 #: g10/g10.c:1405
1296 #, fuzzy, c-format
1297 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1298 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1299
1300 #: g10/g10.c:1802
1301 #, c-format
1302 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1303 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1304
1305 #: g10/g10.c:1844
1306 #, c-format
1307 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1308 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
1309
1310 #: g10/g10.c:1848
1311 #, c-format
1312 msgid "option file `%s': %s\n"
1313 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
1314
1315 #: g10/g10.c:1855
1316 #, c-format
1317 msgid "reading options from `%s'\n"
1318 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
1319
1320 #: g10/g10.c:2069 g10/g10.c:2613 g10/g10.c:2632
1321 #, c-format
1322 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1323 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1324
1325 #: g10/g10.c:2082
1326 #, fuzzy, c-format
1327 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1328 msgstr ""
1329 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1330 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1331
1332 #: g10/g10.c:2236 g10/g10.c:2248
1333 #, fuzzy, c-format
1334 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1335 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1336
1337 #: g10/g10.c:2321
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1340 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1341
1342 #: g10/g10.c:2340 g10/keyedit.c:3897
1343 #, fuzzy
1344 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1345 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1346
1347 #: g10/g10.c:2346
1348 #, fuzzy, c-format
1349 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1350 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1351
1352 #: g10/g10.c:2349
1353 #, fuzzy
1354 msgid "invalid keyserver options\n"
1355 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1356
1357 #: g10/g10.c:2356
1358 #, c-format
1359 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1360 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1361
1362 #: g10/g10.c:2359
1363 msgid "invalid import options\n"
1364 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1365
1366 #: g10/g10.c:2366
1367 #, c-format
1368 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1369 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1370
1371 #: g10/g10.c:2369
1372 msgid "invalid export options\n"
1373 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1374
1375 #: g10/g10.c:2376
1376 #, fuzzy, c-format
1377 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1378 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1379
1380 #: g10/g10.c:2379
1381 #, fuzzy
1382 msgid "invalid list options\n"
1383 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1384
1385 #: g10/g10.c:2401
1386 #, fuzzy, c-format
1387 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1388 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1389
1390 #: g10/g10.c:2404
1391 #, fuzzy
1392 msgid "invalid verify options\n"
1393 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1394
1395 #: g10/g10.c:2411
1396 #, c-format
1397 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1398 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1399
1400 #: g10/g10.c:2602
1401 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1402 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1403
1404 #: g10/g10.c:2606
1405 #, c-format
1406 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1407 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1408
1409 #: g10/g10.c:2615
1410 #, c-format
1411 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1412 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1413
1414 #: g10/g10.c:2618
1415 #, c-format
1416 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1417 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1418
1419 #: g10/g10.c:2625
1420 #, fuzzy, c-format
1421 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1422 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
1423
1424 #: g10/g10.c:2640
1425 #, fuzzy, c-format
1426 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1427 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1428
1429 #: g10/g10.c:2654
1430 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1431 msgstr ""
1432 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1433
1434 #: g10/g10.c:2660
1435 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1436 msgstr ""
1437 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1438 "êáôÜóôáóç\n"
1439
1440 #: g10/g10.c:2666
1441 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1442 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1443
1444 #: g10/g10.c:2679
1445 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1446 msgstr ""
1447 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1448
1449 #: g10/g10.c:2746 g10/g10.c:2770
1450 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1451 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1452
1453 #: g10/g10.c:2752 g10/g10.c:2776
1454 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1455 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1456
1457 #: g10/g10.c:2758
1458 #, fuzzy
1459 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1460 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1461
1462 #: g10/g10.c:2764
1463 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1464 msgstr ""
1465 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1466 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1467
1468 #: g10/g10.c:2779
1469 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1470 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1471
1472 #: g10/g10.c:2781
1473 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1474 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1475
1476 #: g10/g10.c:2783
1477 #, fuzzy
1478 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1479 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1480
1481 #: g10/g10.c:2785
1482 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1483 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1484
1485 #: g10/g10.c:2787
1486 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1487 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1488
1489 #: g10/g10.c:2790
1490 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1491 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1492
1493 #: g10/g10.c:2794
1494 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1495 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1496
1497 #: g10/g10.c:2801
1498 msgid "invalid default preferences\n"
1499 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1500
1501 #: g10/g10.c:2810
1502 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1503 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
1504
1505 #: g10/g10.c:2814
1506 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1507 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
1508
1509 #: g10/g10.c:2818
1510 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1511 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
1512
1513 #: g10/g10.c:2851
1514 #, c-format
1515 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1516 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
1517
1518 #: g10/g10.c:2898
1519 #, fuzzy, c-format
1520 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1521 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1522
1523 #: g10/g10.c:2903
1524 #, fuzzy, c-format
1525 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1526 msgstr ""
1527 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1528
1529 #: g10/g10.c:2908
1530 #, fuzzy, c-format
1531 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1532 msgstr ""
1533 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1534
1535 #: g10/g10.c:3004
1536 #, c-format
1537 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1538 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1539
1540 #: g10/g10.c:3015
1541 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1542 msgstr ""
1543 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
1544 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
1545
1546 #: g10/g10.c:3026
1547 msgid "--store [filename]"
1548 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1549
1550 #: g10/g10.c:3033
1551 msgid "--symmetric [filename]"
1552 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1553
1554 #: g10/g10.c:3035
1555 #, fuzzy, c-format
1556 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1557 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1558
1559 #: g10/g10.c:3045
1560 msgid "--encrypt [filename]"
1561 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1562
1563 #: g10/g10.c:3058
1564 #, fuzzy
1565 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1566 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1567
1568 #: g10/g10.c:3060
1569 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1570 msgstr ""
1571
1572 #: g10/g10.c:3063
1573 #, fuzzy, c-format
1574 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1575 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1576
1577 #: g10/g10.c:3081
1578 msgid "--sign [filename]"
1579 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1580
1581 #: g10/g10.c:3094
1582 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1583 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1584
1585 #: g10/g10.c:3109
1586 #, fuzzy
1587 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1588 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1589
1590 #: g10/g10.c:3111
1591 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1592 msgstr ""
1593
1594 #: g10/g10.c:3114
1595 #, fuzzy, c-format
1596 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1597 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1598
1599 #: g10/g10.c:3134
1600 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1601 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1602
1603 #: g10/g10.c:3143
1604 msgid "--clearsign [filename]"
1605 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1606
1607 #: g10/g10.c:3168
1608 msgid "--decrypt [filename]"
1609 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1610
1611 #: g10/g10.c:3176
1612 msgid "--sign-key user-id"
1613 msgstr "--sign-key user-id"
1614
1615 #: g10/g10.c:3180
1616 msgid "--lsign-key user-id"
1617 msgstr "--lsign-key user-id"
1618
1619 #: g10/g10.c:3201
1620 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1621 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1622
1623 #: g10/g10.c:3272
1624 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1625 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1626
1627 #: g10/g10.c:3309
1628 #, c-format
1629 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1630 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1631
1632 #: g10/g10.c:3311
1633 #, c-format
1634 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1635 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1636
1637 #: g10/g10.c:3313
1638 #, c-format
1639 msgid "key export failed: %s\n"
1640 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1641
1642 #: g10/g10.c:3324
1643 #, c-format
1644 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1645 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1646
1647 #: g10/g10.c:3334
1648 #, c-format
1649 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1650 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1651
1652 #: g10/g10.c:3375
1653 #, c-format
1654 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1655 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1656
1657 #: g10/g10.c:3383
1658 #, c-format
1659 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1660 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1661
1662 #: g10/g10.c:3470
1663 #, c-format
1664 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1665 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1666
1667 #: g10/g10.c:3593
1668 msgid "[filename]"
1669 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1670
1671 #: g10/g10.c:3597
1672 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1673 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1674
1675 #: g10/g10.c:3887
1676 msgid ""
1677 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1678 "an '='\n"
1679 msgstr ""
1680 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1681 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1682
1683 #: g10/g10.c:3895
1684 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1685 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1686
1687 #: g10/g10.c:3900
1688 #, fuzzy
1689 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1690 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1691
1692 #: g10/g10.c:3911
1693 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1694 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1695
1696 #: g10/g10.c:3945
1697 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1698 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1699
1700 #: g10/g10.c:3947
1701 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1702 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1703
1704 #: g10/g10.c:3980
1705 #, fuzzy
1706 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1707 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1708
1709 #: g10/getkey.c:151
1710 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1711 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1712
1713 #: g10/getkey.c:187 g10/getkey.c:2757
1714 #, fuzzy
1715 msgid "[User ID not found]"
1716 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1717
1718 #: g10/getkey.c:1684
1719 #, fuzzy, c-format
1720 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1721 msgstr ""
1722 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1723
1724 #: g10/getkey.c:2235
1725 #, fuzzy, c-format
1726 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1727 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1728
1729 #: g10/getkey.c:2466
1730 #, fuzzy, c-format
1731 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1732 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1733
1734 #: g10/getkey.c:2513
1735 #, fuzzy, c-format
1736 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1737 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1738
1739 #: g10/gpgv.c:74
1740 msgid "be somewhat more quiet"
1741 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1742
1743 #: g10/gpgv.c:75
1744 msgid "take the keys from this keyring"
1745 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1746
1747 #: g10/gpgv.c:77
1748 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1749 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1750
1751 #: g10/gpgv.c:78
1752 msgid "|FD|write status info to this FD"
1753 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1754
1755 #: g10/gpgv.c:102
1756 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1757 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1758
1759 #: g10/gpgv.c:105
1760 msgid ""
1761 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1762 "Check signatures against known trusted keys\n"
1763 msgstr ""
1764 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1765 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1766
1767 #: g10/helptext.c:49
1768 msgid ""
1769 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1770 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1771 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1772 msgstr ""
1773 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
1774 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
1775 "åìðéóôïóýíçò,\n"
1776 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
1777
1778 #: g10/helptext.c:55
1779 msgid ""
1780 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1781 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1782 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1783 "ultimately trusted\n"
1784 msgstr ""
1785 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
1786 "êëåéäéÜ\n"
1787 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
1788 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
1789 "êëåéäß\n"
1790 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1791
1792 #: g10/helptext.c:62
1793 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1794 msgstr ""
1795 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
1796 "\"."
1797
1798 #: g10/helptext.c:66
1799 msgid ""
1800 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1801 msgstr ""
1802 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
1803
1804 #: g10/helptext.c:70
1805 msgid ""
1806 "Select the algorithm to use.\n"
1807 "\n"
1808 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1809 "for signatures.\n"
1810 "\n"
1811 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1812 "\n"
1813 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1814 "\n"
1815 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1816 msgstr ""
1817
1818 #: g10/helptext.c:84
1819 msgid ""
1820 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1821 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1822 "Please consult your security expert first."
1823 msgstr ""
1824 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
1825 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
1826 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
1827
1828 #: g10/helptext.c:91
1829 msgid "Enter the size of the key"
1830 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
1831
1832 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1833 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1834 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1835 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
1836
1837 #: g10/helptext.c:105
1838 msgid ""
1839 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1840 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1841 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1842 "the given value as an interval."
1843 msgstr ""
1844 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
1845 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
1846 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
1847 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
1848
1849 #: g10/helptext.c:117
1850 msgid "Enter the name of the key holder"
1851 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
1852
1853 #: g10/helptext.c:122
1854 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1855 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
1856
1857 #: g10/helptext.c:126
1858 msgid "Please enter an optional comment"
1859 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
1860
1861 #: g10/helptext.c:131
1862 msgid ""
1863 "N  to change the name.\n"
1864 "C  to change the comment.\n"
1865 "E  to change the email address.\n"
1866 "O  to continue with key generation.\n"
1867 "Q  to to quit the key generation."
1868 msgstr ""
1869 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
1870 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
1871 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
1872 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
1873 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
1874
1875 #: g10/helptext.c:140
1876 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1877 msgstr ""
1878 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
1879 "õðïêëåéäß."
1880
1881 #: g10/helptext.c:148
1882 msgid ""
1883 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1884 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1885 "know how carefully you verified this.\n"
1886 "\n"
1887 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1888 "the\n"
1889 "    key.\n"
1890 "\n"
1891 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1892 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1893 "for\n"
1894 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1895 "user.\n"
1896 "\n"
1897 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1898 "could\n"
1899 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1900 "the\n"
1901 "    key against a photo ID.\n"
1902 "\n"
1903 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1904 "could\n"
1905 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1906 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1907 "a\n"
1908 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1909 "the\n"
1910 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1911 "exchange\n"
1912 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1913 "\n"
1914 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1915 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1916 "\"\n"
1917 "mean to you when you sign other keys.\n"
1918 "\n"
1919 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1920 msgstr ""
1921 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
1922 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
1923 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
1924 "\n"
1925 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
1926 "êëåéäß.\n"
1927 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
1928 "ôïõ\n"
1929 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
1930 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
1931 "\n"
1932 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
1933 "ðáñÜäåéãìá\n"
1934 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
1935 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
1936 "\n"
1937 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
1938 "áõôü\n"
1939 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
1940 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
1941 "ôïõ\n"
1942 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
1943 "÷.\n"
1944 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
1945 "\n"
1946 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
1947 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
1948 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
1949 "êëåéäéÜ.\n"
1950 "\n"
1951 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
1952
1953 #: g10/helptext.c:186
1954 #, fuzzy
1955 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1956 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
1957
1958 #: g10/helptext.c:190
1959 msgid ""
1960 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1961 "All certificates are then also lost!"
1962 msgstr ""
1963 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
1964 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
1965
1966 #: g10/helptext.c:195
1967 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1968 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
1969
1970 #: g10/helptext.c:200
1971 msgid ""
1972 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1973 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1974 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1975 msgstr ""
1976 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
1977 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
1978 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
1979 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
1980
1981 #: g10/helptext.c:205
1982 msgid ""
1983 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1984 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1985 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1986 "a trust connection through another already certified key."
1987 msgstr ""
1988 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
1989 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
1990 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
1991 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
1992
1993 #: g10/helptext.c:211
1994 msgid ""
1995 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1996 "your keyring."
1997 msgstr ""
1998 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
1999 "êëåéäïèÞêç óáò."
2000
2001 #: g10/helptext.c:215
2002 msgid ""
2003 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2004 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2005 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2006 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2007 "a second one is available."
2008 msgstr ""
2009 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2010 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2011 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2012 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2013 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2014
2015 #: g10/helptext.c:223
2016 msgid ""
2017 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2018 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2019 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2020 msgstr ""
2021 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2022 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2023 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2024
2025 #: g10/helptext.c:230
2026 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2027 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2028
2029 #: g10/helptext.c:236
2030 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2031 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2032
2033 #: g10/helptext.c:240
2034 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2035 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2036
2037 #: g10/helptext.c:245
2038 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2039 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2040
2041 #: g10/helptext.c:250
2042 msgid ""
2043 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2044 "file (which is shown in brackets) will be used."
2045 msgstr ""
2046 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2047 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2048
2049 #: g10/helptext.c:256
2050 msgid ""
2051 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2052 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2053 "  \"Key has been compromised\"\n"
2054 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2055 "      got access to your secret key.\n"
2056 "  \"Key is superseded\"\n"
2057 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2058 "  \"Key is no longer used\"\n"
2059 "      Use this if you have retired this key.\n"
2060 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2061 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2062 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2063 msgstr ""
2064 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2065 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2066 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2067 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2068 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2069 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2070 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2071 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2072 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2073 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2074 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2075 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2076
2077 #: g10/helptext.c:272
2078 msgid ""
2079 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2080 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2081 "An empty line ends the text.\n"
2082 msgstr ""
2083 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2084 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2085 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2086 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2087
2088 #: g10/helptext.c:287
2089 msgid "No help available"
2090 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2091
2092 #: g10/helptext.c:295
2093 #, c-format
2094 msgid "No help available for `%s'"
2095 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2096
2097 #: g10/import.c:248
2098 #, c-format
2099 msgid "skipping block of type %d\n"
2100 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2101
2102 #: g10/import.c:257
2103 #, fuzzy, c-format
2104 msgid "%lu keys processed so far\n"
2105 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2106
2107 #: g10/import.c:274
2108 #, c-format
2109 msgid "Total number processed: %lu\n"
2110 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2111
2112 #: g10/import.c:276
2113 #, c-format
2114 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2115 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2116
2117 #: g10/import.c:279
2118 #, c-format
2119 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2120 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2121
2122 #: g10/import.c:281
2123 #, c-format
2124 msgid "              imported: %lu"
2125 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2126
2127 #: g10/import.c:287
2128 #, c-format
2129 msgid "             unchanged: %lu\n"
2130 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2131
2132 #: g10/import.c:289
2133 #, c-format
2134 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2135 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2136
2137 #: g10/import.c:291
2138 #, c-format
2139 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2140 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2141
2142 #: g10/import.c:293
2143 #, c-format
2144 msgid "        new signatures: %lu\n"
2145 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2146
2147 #: g10/import.c:295
2148 #, c-format
2149 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2150 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2151
2152 #: g10/import.c:297
2153 #, c-format
2154 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2155 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2156
2157 #: g10/import.c:299
2158 #, c-format
2159 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2160 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2161
2162 #: g10/import.c:301
2163 #, c-format
2164 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2165 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2166
2167 #: g10/import.c:303
2168 #, c-format
2169 msgid "          not imported: %lu\n"
2170 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2171
2172 #: g10/import.c:544
2173 #, c-format
2174 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2175 msgstr ""
2176
2177 #: g10/import.c:546
2178 #, fuzzy
2179 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2180 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
2181
2182 #: g10/import.c:583
2183 #, c-format
2184 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2185 msgstr ""
2186
2187 #: g10/import.c:595
2188 #, fuzzy, c-format
2189 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2190 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2191
2192 #: g10/import.c:607
2193 #, c-format
2194 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2195 msgstr ""
2196
2197 #: g10/import.c:620
2198 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2199 msgstr ""
2200
2201 #: g10/import.c:622
2202 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2203 msgstr ""
2204
2205 #: g10/import.c:646
2206 #, c-format
2207 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2208 msgstr ""
2209
2210 #: g10/import.c:694 g10/import.c:1048
2211 #, fuzzy, c-format
2212 msgid "key %s: no user ID\n"
2213 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2214
2215 #: g10/import.c:714
2216 #, fuzzy, c-format
2217 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2218 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2219
2220 #: g10/import.c:729
2221 #, fuzzy, c-format
2222 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2223 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2224
2225 #: g10/import.c:735
2226 #, fuzzy, c-format
2227 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2228 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2229
2230 #: g10/import.c:737
2231 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2232 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2233
2234 #: g10/import.c:747 g10/import.c:1169
2235 #, fuzzy, c-format
2236 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2237 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2238
2239 #: g10/import.c:753
2240 #, fuzzy, c-format
2241 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2242 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2243
2244 #: g10/import.c:762
2245 #, c-format
2246 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2247 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2248
2249 #: g10/import.c:767 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1069
2250 #, c-format
2251 msgid "writing to `%s'\n"
2252 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2253
2254 #: g10/import.c:773 g10/import.c:863 g10/import.c:1088 g10/import.c:1230
2255 #: g10/import.c:2315 g10/import.c:2337
2256 #, c-format
2257 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2258 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2259
2260 #: g10/import.c:792
2261 #, fuzzy, c-format
2262 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2263 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2264
2265 #: g10/import.c:816
2266 #, fuzzy, c-format
2267 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2268 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2269
2270 #: g10/import.c:833 g10/import.c:1187
2271 #, fuzzy, c-format
2272 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2273 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2274
2275 #: g10/import.c:841 g10/import.c:1194
2276 #, fuzzy, c-format
2277 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2278 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2279
2280 #: g10/import.c:873
2281 #, fuzzy, c-format
2282 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2283 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2284
2285 #: g10/import.c:876
2286 #, fuzzy, c-format
2287 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2288 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2289
2290 #: g10/import.c:879
2291 #, fuzzy, c-format
2292 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2293 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2294
2295 #: g10/import.c:882
2296 #, fuzzy, c-format
2297 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2298 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2299
2300 #: g10/import.c:885
2301 #, fuzzy, c-format
2302 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2303 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2304
2305 #: g10/import.c:888
2306 #, fuzzy, c-format
2307 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2308 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2309
2310 #: g10/import.c:909
2311 #, fuzzy, c-format
2312 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2313 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2314
2315 #: g10/import.c:1054
2316 #, fuzzy, c-format
2317 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2318 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2319
2320 #: g10/import.c:1065
2321 #, fuzzy
2322 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2323 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2324
2325 #: g10/import.c:1082 g10/import.c:2330
2326 #, c-format
2327 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2328 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2329
2330 #: g10/import.c:1093
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "key %s: secret key imported\n"
2333 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2334
2335 #: g10/import.c:1122
2336 #, fuzzy, c-format
2337 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2338 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2339
2340 #: g10/import.c:1132
2341 #, fuzzy, c-format
2342 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2343 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2344
2345 #: g10/import.c:1162
2346 #, fuzzy, c-format
2347 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2348 msgstr ""
2349 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2350 "áíÜêëçóçò\n"
2351
2352 #: g10/import.c:1205
2353 #, fuzzy, c-format
2354 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2355 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2356
2357 #: g10/import.c:1237
2358 #, fuzzy, c-format
2359 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2360 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2361
2362 #: g10/import.c:1302
2363 #, fuzzy, c-format
2364 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2365 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2366
2367 #: g10/import.c:1317
2368 #, fuzzy, c-format
2369 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2370 msgstr ""
2371 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2372 "s\"\n"
2373
2374 #: g10/import.c:1319
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2377 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2378
2379 #: g10/import.c:1337
2380 #, fuzzy, c-format
2381 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2382 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2383
2384 #: g10/import.c:1348 g10/import.c:1398
2385 #, fuzzy, c-format
2386 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2387 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2388
2389 #: g10/import.c:1350
2390 #, fuzzy, c-format
2391 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2392 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2393
2394 #: g10/import.c:1365
2395 #, fuzzy, c-format
2396 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2397 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2398
2399 #: g10/import.c:1387
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2402 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2403
2404 #: g10/import.c:1400
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2407 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2408
2409 #: g10/import.c:1415
2410 #, fuzzy, c-format
2411 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2412 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2413
2414 #: g10/import.c:1457
2415 #, fuzzy, c-format
2416 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2417 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2418
2419 #: g10/import.c:1478
2420 #, fuzzy, c-format
2421 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2422 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2423
2424 #: g10/import.c:1505
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2427 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2428
2429 #: g10/import.c:1515
2430 #, fuzzy, c-format
2431 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2432 msgstr ""
2433 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2434
2435 #: g10/import.c:1532
2436 #, fuzzy, c-format
2437 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2438 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2439
2440 #: g10/import.c:1546
2441 #, fuzzy, c-format
2442 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2443 msgstr ""
2444 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2445
2446 #: g10/import.c:1554
2447 #, fuzzy, c-format
2448 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2449 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2450
2451 #: g10/import.c:1575
2452 #, fuzzy, c-format
2453 msgid "key %s: expired signature from key %s - skipped\n"
2454 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2455
2456 #: g10/import.c:1678
2457 #, fuzzy, c-format
2458 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2459 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2460
2461 #: g10/import.c:1740
2462 #, fuzzy, c-format
2463 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2464 msgstr ""
2465 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2466 "08lX\n"
2467
2468 #: g10/import.c:1754
2469 #, fuzzy, c-format
2470 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2471 msgstr ""
2472 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2473 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2474
2475 #: g10/import.c:1813
2476 #, fuzzy, c-format
2477 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2478 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2479
2480 #: g10/import.c:1847
2481 #, fuzzy, c-format
2482 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2483 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2484
2485 #: g10/import.c:2236
2486 #, fuzzy
2487 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2488 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2489
2490 #: g10/import.c:2244
2491 #, fuzzy
2492 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2493 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2494
2495 #: g10/import.c:2246
2496 #, fuzzy
2497 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2498 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2499
2500 #: g10/keydb.c:168
2501 #, c-format
2502 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2503 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2504
2505 #: g10/keydb.c:175
2506 #, c-format
2507 msgid "keyring `%s' created\n"
2508 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2509
2510 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2511 #, fuzzy, c-format
2512 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2513 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2514
2515 #: g10/keydb.c:698
2516 #, c-format
2517 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2518 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2519
2520 #: g10/keyedit.c:262
2521 msgid "[revocation]"
2522 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2523
2524 #: g10/keyedit.c:263
2525 msgid "[self-signature]"
2526 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2527
2528 #: g10/keyedit.c:341 g10/keylist.c:406
2529 msgid "1 bad signature\n"
2530 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2531
2532 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:408
2533 #, c-format
2534 msgid "%d bad signatures\n"
2535 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2536
2537 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:410
2538 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2539 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2540
2541 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:412
2542 #, c-format
2543 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2544 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2545
2546 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:414
2547 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2548 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2549
2550 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:416
2551 #, c-format
2552 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2553 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2554
2555 #: g10/keyedit.c:353
2556 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2557 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2558
2559 #: g10/keyedit.c:355
2560 #, c-format
2561 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2562 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2563
2564 #: g10/keyedit.c:411 g10/pkclist.c:263
2565 #, fuzzy
2566 msgid ""
2567 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2568 "keys\n"
2569 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2570 "etc.)\n"
2571 msgstr ""
2572 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2573 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2574 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2575 "\n"
2576
2577 #: g10/keyedit.c:415 g10/pkclist.c:275
2578 #, fuzzy, c-format
2579 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2580 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2581
2582 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:277
2583 #, fuzzy, c-format
2584 msgid "  %d = I trust fully\n"
2585 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2586
2587 #: g10/keyedit.c:435
2588 msgid ""
2589 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2590 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2591 "trust signatures on your behalf.\n"
2592 msgstr ""
2593
2594 #: g10/keyedit.c:451
2595 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2596 msgstr ""
2597
2598 #: g10/keyedit.c:595
2599 #, c-format
2600 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2601 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2602
2603 #: g10/keyedit.c:604 g10/keyedit.c:632 g10/keyedit.c:659 g10/keyedit.c:827
2604 #: g10/keyedit.c:890 g10/keyedit.c:1729
2605 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2606 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2607
2608 #: g10/keyedit.c:618 g10/keyedit.c:646 g10/keyedit.c:673 g10/keyedit.c:833
2609 #: g10/keyedit.c:1735
2610 msgid "  Unable to sign.\n"
2611 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2612
2613 #: g10/keyedit.c:623
2614 #, c-format
2615 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2616 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2617
2618 #: g10/keyedit.c:651
2619 #, c-format
2620 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2621 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2622
2623 #: g10/keyedit.c:679
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2626 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2627
2628 #: g10/keyedit.c:681
2629 #, fuzzy
2630 msgid "Sign it? (y/N) "
2631 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2632
2633 #: g10/keyedit.c:703
2634 #, c-format
2635 msgid ""
2636 "The self-signature on \"%s\"\n"
2637 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2638 msgstr ""
2639 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2640 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2641
2642 #: g10/keyedit.c:712
2643 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2644 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2645
2646 #: g10/keyedit.c:726
2647 #, c-format
2648 msgid ""
2649 "Your current signature on \"%s\"\n"
2650 "has expired.\n"
2651 msgstr ""
2652 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2653 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2654
2655 #: g10/keyedit.c:730
2656 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2657 msgstr ""
2658 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2659
2660 #: g10/keyedit.c:751
2661 #, c-format
2662 msgid ""
2663 "Your current signature on \"%s\"\n"
2664 "is a local signature.\n"
2665 msgstr ""
2666 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2667 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2668
2669 #: g10/keyedit.c:755
2670 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2671 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2672
2673 #: g10/keyedit.c:776
2674 #, fuzzy, c-format
2675 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2676 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2677
2678 #: g10/keyedit.c:779
2679 #, fuzzy, c-format
2680 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2681 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2682
2683 #: g10/keyedit.c:784
2684 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2685 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2686
2687 #: g10/keyedit.c:806
2688 #, fuzzy, c-format
2689 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2690 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2691
2692 #: g10/keyedit.c:821
2693 msgid "This key has expired!"
2694 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2695
2696 #: g10/keyedit.c:841
2697 #, c-format
2698 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2699 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2700
2701 #: g10/keyedit.c:845
2702 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2703 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2704
2705 #: g10/keyedit.c:883
2706 msgid ""
2707 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2708 "mode.\n"
2709 msgstr ""
2710 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2711 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2712
2713 #: g10/keyedit.c:885
2714 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2715 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2716
2717 #: g10/keyedit.c:910
2718 msgid ""
2719 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2720 "belongs\n"
2721 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2722 msgstr ""
2723 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2724 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2725 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:915
2728 #, c-format
2729 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2730 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2731
2732 #: g10/keyedit.c:917
2733 #, c-format
2734 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2735 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2736
2737 #: g10/keyedit.c:919
2738 #, c-format
2739 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2740 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:921
2743 #, c-format
2744 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2745 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:927
2748 #, fuzzy
2749 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2750 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2751
2752 #: g10/keyedit.c:951
2753 #, fuzzy, c-format
2754 msgid ""
2755 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2756 "key \"%s\" (%s)\n"
2757 msgstr ""
2758 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2759 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2760
2761 #: g10/keyedit.c:958
2762 #, fuzzy
2763 msgid "This will be a self-signature.\n"
2764 msgstr ""
2765 "\n"
2766 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2767
2768 #: g10/keyedit.c:964
2769 #, fuzzy
2770 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2771 msgstr ""
2772 "\n"
2773 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2774
2775 #: g10/keyedit.c:972
2776 #, fuzzy
2777 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2778 msgstr ""
2779 "\n"
2780 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2781 "\n"
2782
2783 #: g10/keyedit.c:982
2784 #, fuzzy
2785 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2786 msgstr ""
2787 "\n"
2788 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2789
2790 #: g10/keyedit.c:989
2791 #, fuzzy
2792 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2793 msgstr ""
2794 "\n"
2795 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2796 "\n"
2797
2798 #: g10/keyedit.c:996
2799 #, fuzzy
2800 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2801 msgstr ""
2802 "\n"
2803 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2804
2805 #: g10/keyedit.c:1001
2806 #, fuzzy
2807 msgid "I have checked this key casually.\n"
2808 msgstr ""
2809 "\n"
2810 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:1006
2813 #, fuzzy
2814 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2815 msgstr ""
2816 "\n"
2817 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
2818
2819 #: g10/keyedit.c:1016
2820 #, fuzzy
2821 msgid "Really sign? (y/N) "
2822 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2823
2824 #: g10/keyedit.c:1061 g10/keyedit.c:4385 g10/keyedit.c:4476 g10/keyedit.c:4540
2825 #: g10/keyedit.c:4601 g10/sign.c:370
2826 #, c-format
2827 msgid "signing failed: %s\n"
2828 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2829
2830 #: g10/keyedit.c:1126
2831 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2832 msgstr ""
2833
2834 #: g10/keyedit.c:1137 g10/keygen.c:3065
2835 msgid "This key is not protected.\n"
2836 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2837
2838 #: g10/keyedit.c:1141 g10/keygen.c:3053
2839 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2840 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:1145 g10/keygen.c:3068
2843 #, fuzzy
2844 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2845 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
2846
2847 #: g10/keyedit.c:1149 g10/keygen.c:3072
2848 msgid "Key is protected.\n"
2849 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
2850
2851 #: g10/keyedit.c:1173
2852 #, c-format
2853 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2854 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
2855
2856 #: g10/keyedit.c:1179
2857 msgid ""
2858 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2859 "\n"
2860 msgstr ""
2861 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
2862 "\n"
2863
2864 #: g10/keyedit.c:1188 g10/keygen.c:1828
2865 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2866 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:1193
2869 msgid ""
2870 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2871 "\n"
2872 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:1196
2875 #, fuzzy
2876 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2877 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
2878
2879 #: g10/keyedit.c:1267
2880 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2881 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
2882
2883 #: g10/keyedit.c:1352
2884 msgid "save and quit"
2885 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
2886
2887 #: g10/keyedit.c:1355
2888 #, fuzzy
2889 msgid "show key fingerprint"
2890 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:1356
2893 msgid "list key and user IDs"
2894 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:1358
2897 msgid "select user ID N"
2898 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:1359
2901 #, fuzzy
2902 msgid "select subkey N"
2903 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
2904
2905 #: g10/keyedit.c:1360
2906 #, fuzzy
2907 msgid "check signatures"
2908 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
2909
2910 #: g10/keyedit.c:1363
2911 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2912 msgstr ""
2913
2914 #: g10/keyedit.c:1368
2915 #, fuzzy
2916 msgid "sign selected user IDs locally"
2917 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
2918
2919 #: g10/keyedit.c:1370
2920 #, fuzzy
2921 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2922 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
2923
2924 #: g10/keyedit.c:1372
2925 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2926 msgstr ""
2927
2928 #: g10/keyedit.c:1376
2929 msgid "add a user ID"
2930 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
2931
2932 #: g10/keyedit.c:1378
2933 msgid "add a photo ID"
2934 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:1380
2937 #, fuzzy
2938 msgid "delete selected user IDs"
2939 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:1385
2942 #, fuzzy
2943 msgid "add a subkey"
2944 msgstr "addkey"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:1389
2947 msgid "add a key to a smartcard"
2948 msgstr ""
2949
2950 #: g10/keyedit.c:1391
2951 msgid "move a key to a smartcard"
2952 msgstr ""
2953
2954 #: g10/keyedit.c:1393
2955 msgid "move a backup key to a smartcard"
2956 msgstr ""
2957
2958 #: g10/keyedit.c:1397
2959 #, fuzzy
2960 msgid "delete selected subkeys"
2961 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
2962
2963 #: g10/keyedit.c:1399
2964 msgid "add a revocation key"
2965 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
2966
2967 #: g10/keyedit.c:1401
2968 #, fuzzy
2969 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2970 msgstr ""
2971 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
2972
2973 #: g10/keyedit.c:1403
2974 #, fuzzy
2975 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2976 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1405
2979 #, fuzzy
2980 msgid "flag the selected user ID as primary"
2981 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:1407
2984 #, fuzzy
2985 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2986 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:1410
2989 msgid "list preferences (expert)"
2990 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:1412
2993 msgid "list preferences (verbose)"
2994 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
2995
2996 #: g10/keyedit.c:1414
2997 #, fuzzy
2998 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2999 msgstr ""
3000 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1419
3003 #, fuzzy
3004 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3005 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1421
3008 msgid "change the passphrase"
3009 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1425
3012 msgid "change the ownertrust"
3013 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1427
3016 #, fuzzy
3017 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3018 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1429
3021 #, fuzzy
3022 msgid "revoke selected user IDs"
3023 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1434
3026 #, fuzzy
3027 msgid "revoke key or selected subkeys"
3028 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1435
3031 #, fuzzy
3032 msgid "enable key"
3033 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1436
3036 #, fuzzy
3037 msgid "disable key"
3038 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3039
3040 #: g10/keyedit.c:1437
3041 #, fuzzy
3042 msgid "show selected photo IDs"
3043 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:1557
3046 #, fuzzy, c-format
3047 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3048 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3049
3050 #: g10/keyedit.c:1575
3051 msgid "Secret key is available.\n"
3052 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:1656
3055 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3056 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3057
3058 #: g10/keyedit.c:1664
3059 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3060 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:1683
3063 msgid ""
3064 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3065 "(lsign),\n"
3066 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3067 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3068 msgstr ""
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1723
3071 msgid "Key is revoked."
3072 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3073
3074 #: g10/keyedit.c:1742
3075 #, fuzzy
3076 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3077 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1749
3080 #, fuzzy, c-format
3081 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3082 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1772
3085 #, c-format
3086 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3087 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1794 g10/keyedit.c:1814 g10/keyedit.c:1980
3090 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3091 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1796
3094 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3095 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3096
3097 #: g10/keyedit.c:1798
3098 #, fuzzy
3099 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3100 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3101
3102 #: g10/keyedit.c:1799
3103 #, fuzzy
3104 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3105 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1849
3108 #, fuzzy
3109 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3110 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1861
3113 #, fuzzy
3114 msgid "You must select exactly one key.\n"
3115 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:1889
3118 msgid "Command expects a filename argument\n"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: g10/keyedit.c:1903
3122 #, fuzzy, c-format
3123 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3124 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3125
3126 #: g10/keyedit.c:1920
3127 #, fuzzy, c-format
3128 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3129 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:1944
3132 msgid "You must select at least one key.\n"
3133 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3134
3135 #: g10/keyedit.c:1947
3136 #, fuzzy
3137 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3138 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1948
3141 #, fuzzy
3142 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3143 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1983
3146 #, fuzzy
3147 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3148 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3149
3150 #: g10/keyedit.c:1984
3151 #, fuzzy
3152 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3153 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3154
3155 #: g10/keyedit.c:2002
3156 #, fuzzy
3157 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3158 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3159
3160 #: g10/keyedit.c:2013
3161 #, fuzzy
3162 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3163 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3164
3165 #: g10/keyedit.c:2015
3166 #, fuzzy
3167 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3168 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3169
3170 #: g10/keyedit.c:2056
3171 msgid ""
3172 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3173 msgstr ""
3174
3175 #: g10/keyedit.c:2088
3176 #, fuzzy
3177 msgid "Set preference list to:\n"
3178 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:2094
3181 #, fuzzy
3182 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3183 msgstr ""
3184 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3185
3186 #: g10/keyedit.c:2096
3187 #, fuzzy
3188 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3189 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:2175
3192 #, fuzzy
3193 msgid "Save changes? (y/N) "
3194 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3195
3196 #: g10/keyedit.c:2178
3197 #, fuzzy
3198 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3199 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3200
3201 #: g10/keyedit.c:2188
3202 #, c-format
3203 msgid "update failed: %s\n"
3204 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:2195
3207 #, c-format
3208 msgid "update secret failed: %s\n"
3209 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:2202
3212 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3213 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3214
3215 #: g10/keyedit.c:2275
3216 msgid "Digest: "
3217 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3218
3219 #: g10/keyedit.c:2327
3220 msgid "Features: "
3221 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3222
3223 #: g10/keyedit.c:2338
3224 msgid "Keyserver no-modify"
3225 msgstr ""
3226
3227 #: g10/keyedit.c:2353 g10/keylist.c:308
3228 msgid "Preferred keyserver: "
3229 msgstr ""
3230
3231 #: g10/keyedit.c:2585
3232 #, fuzzy, c-format
3233 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3234 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3235
3236 #: g10/keyedit.c:2606
3237 #, fuzzy, c-format
3238 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3239 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3240
3241 #: g10/keyedit.c:2612
3242 #, fuzzy
3243 msgid "(sensitive)"
3244 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3245
3246 #: g10/keyedit.c:2628 g10/keyedit.c:2684 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2812
3247 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:421
3248 #, fuzzy, c-format
3249 msgid "created: %s"
3250 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:2631 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:948
3253 #, fuzzy, c-format
3254 msgid "revoked: %s"
3255 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:2633 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:887
3258 #, fuzzy, c-format
3259 msgid "expired: %s"
3260 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:2635 g10/keyedit.c:2686 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2814
3263 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3264 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:427 g10/mainproc.c:954
3265 #, fuzzy, c-format
3266 msgid "expires: %s"
3267 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:2637
3270 #, fuzzy, c-format
3271 msgid "usage: %s"
3272 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:2652
3275 #, fuzzy, c-format
3276 msgid "trust: %s"
3277 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3278
3279 #: g10/keyedit.c:2656
3280 #, c-format
3281 msgid "validity: %s"
3282 msgstr ""
3283
3284 #: g10/keyedit.c:2663
3285 msgid "This key has been disabled"
3286 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3287
3288 #: g10/keyedit.c:2691 g10/keylist.c:200
3289 msgid "card-no: "
3290 msgstr ""
3291
3292 #: g10/keyedit.c:2759
3293 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3294 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:2767
3297 msgid ""
3298 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3299 "unless you restart the program.\n"
3300 msgstr ""
3301 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3302 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:2831 g10/keyedit.c:3204 g10/keyedit.c:3237
3305 #: g10/keyserver.c:431 g10/mainproc.c:1594 g10/trustdb.c:1179
3306 #: g10/trustdb.c:1690 g10/trustdb.c:1751
3307 #, fuzzy
3308 msgid "revoked"
3309 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:2833 g10/keyedit.c:3206 g10/keyedit.c:3239
3312 #: g10/keyserver.c:435 g10/mainproc.c:1596 g10/trustdb.c:532
3313 #: g10/trustdb.c:1692 g10/trustdb.c:1753
3314 #, fuzzy
3315 msgid "expired"
3316 msgstr "expire"
3317
3318 #: g10/keyedit.c:2898
3319 msgid ""
3320 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3321 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3322 msgstr ""
3323 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3324 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:2958
3327 msgid ""
3328 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3329 "versions\n"
3330 "         of PGP to reject this key.\n"
3331 msgstr ""
3332 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3333 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3334
3335 #: g10/keyedit.c:2963 g10/keyedit.c:3342
3336 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3337 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3338
3339 #: g10/keyedit.c:2969
3340 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3341 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:3109
3344 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3345 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:3119
3348 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3349 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:3123
3352 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3353 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:3129
3356 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3357 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:3143
3360 #, c-format
3361 msgid "Deleted %d signature.\n"
3362 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:3144
3365 #, c-format
3366 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3367 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:3147
3370 msgid "Nothing deleted.\n"
3371 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:3178
3374 #, fuzzy, c-format
3375 msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
3376 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:3208 g10/keyedit.c:3241 g10/trustdb.c:1694 g10/trustdb.c:1755
3379 #, fuzzy
3380 msgid "invalid"
3381 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3382
3383 #: g10/keyedit.c:3337
3384 msgid ""
3385 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3386 "cause\n"
3387 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3388 msgstr ""
3389 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3390 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3391 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:3348
3394 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3395 msgstr ""
3396 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:3368
3399 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3400 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3401
3402 #: g10/keyedit.c:3391
3403 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3404 msgstr ""
3405 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:3406
3408 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3409 msgstr ""
3410 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:3428
3413 #, fuzzy
3414 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3415 msgstr ""
3416 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:3447
3419 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3420 msgstr ""
3421 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3422 "åðáíÝëèåé!\n"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:3453
3425 #, fuzzy
3426 msgid ""
3427 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3428 msgstr ""
3429 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3430 "N): "
3431
3432 #: g10/keyedit.c:3514
3433 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3434 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:3520
3437 #, fuzzy
3438 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3439 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3440
3441 #: g10/keyedit.c:3524
3442 #, fuzzy
3443 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3444 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:3527
3447 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3448 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:3573
3451 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3452 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:3589
3455 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3456 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:3669
3459 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3460 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3461
3462 #: g10/keyedit.c:3708 g10/keyedit.c:3818 g10/keyedit.c:3938
3463 #, fuzzy, c-format
3464 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3465 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:3879
3468 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3469 msgstr ""
3470
3471 #: g10/keyedit.c:3959
3472 #, fuzzy
3473 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3474 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3475
3476 #: g10/keyedit.c:3960
3477 #, fuzzy
3478 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3479 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3480
3481 #: g10/keyedit.c:4022
3482 #, c-format
3483 msgid "No user ID with index %d\n"
3484 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3485
3486 #: g10/keyedit.c:4080
3487 #, fuzzy, c-format
3488 msgid "No user ID with hash %s\n"
3489 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:4107
3492 #, fuzzy, c-format
3493 msgid "No subkey with index %d\n"
3494 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:4224
3497 #, fuzzy, c-format
3498 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3499 msgstr "user ID: \""
3500
3501 #: g10/keyedit.c:4227 g10/keyedit.c:4291 g10/keyedit.c:4334
3502 #, fuzzy, c-format
3503 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3504 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:4229 g10/keyedit.c:4293 g10/keyedit.c:4336
3507 msgid " (non-exportable)"
3508 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:4233
3511 #, c-format
3512 msgid "This signature expired on %s.\n"
3513 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:4237
3516 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3517 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3518
3519 #: g10/keyedit.c:4241
3520 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3521 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:4268
3524 #, fuzzy, c-format
3525 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3526 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:4294
3529 #, fuzzy
3530 msgid " (non-revocable)"
3531 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:4301
3534 #, fuzzy, c-format
3535 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3536 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:4323
3539 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3540 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3541
3542 #: g10/keyedit.c:4343
3543 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3544 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:4373
3547 msgid "no secret key\n"
3548 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:4443
3551 #, c-format
3552 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3553 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3554
3555 #: g10/keyedit.c:4460
3556 #, c-format
3557 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3558 msgstr ""
3559 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3560
3561 #: g10/keyedit.c:4524
3562 #, fuzzy, c-format
3563 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3564 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:4586
3567 #, fuzzy, c-format
3568 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3569 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3570
3571 #: g10/keyedit.c:4681
3572 #, fuzzy, c-format
3573 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3574 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3575
3576 #: g10/keygen.c:258
3577 #, fuzzy, c-format
3578 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3579 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3580
3581 #: g10/keygen.c:265
3582 #, fuzzy
3583 msgid "too many cipher preferences\n"
3584 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3585
3586 #: g10/keygen.c:267
3587 #, fuzzy
3588 msgid "too many digest preferences\n"
3589 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3590
3591 #: g10/keygen.c:269
3592 #, fuzzy
3593 msgid "too many compression preferences\n"
3594 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3595
3596 #: g10/keygen.c:394
3597 #, fuzzy, c-format
3598 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3599 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3600
3601 #: g10/keygen.c:822
3602 msgid "writing direct signature\n"
3603 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3604
3605 #: g10/keygen.c:861
3606 msgid "writing self signature\n"
3607 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3608
3609 #: g10/keygen.c:912
3610 msgid "writing key binding signature\n"
3611 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3612
3613 #: g10/keygen.c:973 g10/keygen.c:1053 g10/keygen.c:1141 g10/keygen.c:2629
3614 #, c-format
3615 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3616 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3617
3618 #: g10/keygen.c:978 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1146 g10/keygen.c:2635
3619 #, c-format
3620 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3621 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3622
3623 #: g10/keygen.c:1239
3624 #, fuzzy
3625 msgid "Sign"
3626 msgstr "sign"
3627
3628 #: g10/keygen.c:1242
3629 #, fuzzy
3630 msgid "Encrypt"
3631 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3632
3633 #: g10/keygen.c:1245
3634 msgid "Authenticate"
3635 msgstr ""
3636
3637 #: g10/keygen.c:1253
3638 msgid "SsEeAaQq"
3639 msgstr ""
3640
3641 #: g10/keygen.c:1268
3642 #, c-format
3643 msgid "Possible actions for a %s key: "
3644 msgstr ""
3645
3646 #: g10/keygen.c:1272
3647 msgid "Current allowed actions: "
3648 msgstr ""
3649
3650 #: g10/keygen.c:1277
3651 #, c-format
3652 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3653 msgstr ""
3654
3655 #: g10/keygen.c:1280
3656 #, fuzzy, c-format
3657 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3658 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3659
3660 #: g10/keygen.c:1283
3661 #, c-format
3662 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3663 msgstr ""
3664
3665 #: g10/keygen.c:1286
3666 #, c-format
3667 msgid "   (%c) Finished\n"
3668 msgstr ""
3669
3670 #: g10/keygen.c:1340
3671 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3672 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3673
3674 #: g10/keygen.c:1342
3675 #, fuzzy, c-format
3676 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3677 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3678
3679 #: g10/keygen.c:1343
3680 #, c-format
3681 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3682 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3683
3684 #: g10/keygen.c:1345
3685 #, fuzzy, c-format
3686 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3687 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3688
3689 #: g10/keygen.c:1347
3690 #, fuzzy, c-format
3691 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3692 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3693
3694 #: g10/keygen.c:1348
3695 #, c-format
3696 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3697 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3698
3699 #: g10/keygen.c:1350
3700 #, c-format
3701 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3702 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3703
3704 #: g10/keygen.c:1352
3705 #, fuzzy, c-format
3706 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3707 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3708
3709 #: g10/keygen.c:1421 g10/keygen.c:2506
3710 #, fuzzy, c-format
3711 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3712 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
3713
3714 #: g10/keygen.c:1431
3715 #, c-format
3716 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3717 msgstr ""
3718
3719 #: g10/keygen.c:1438
3720 #, fuzzy, c-format
3721 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3722 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3723
3724 #: g10/keygen.c:1452
3725 #, c-format
3726 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3727 msgstr ""
3728
3729 #: g10/keygen.c:1458
3730 #, c-format
3731 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3732 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3733
3734 #: g10/keygen.c:1463 g10/keygen.c:1468
3735 #, c-format
3736 msgid "rounded up to %u bits\n"
3737 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3738
3739 #: g10/keygen.c:1515
3740 msgid ""
3741 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3742 "         0 = key does not expire\n"
3743 "      <n>  = key expires in n days\n"
3744 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3745 "      <n>m = key expires in n months\n"
3746 "      <n>y = key expires in n years\n"
3747 msgstr ""
3748 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3749 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3750 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3751 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3752 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3753 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3754
3755 #: g10/keygen.c:1526
3756 msgid ""
3757 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3758 "         0 = signature does not expire\n"
3759 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3760 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3761 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3762 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3763 msgstr ""
3764 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3765 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3766 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3767 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3768 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3769 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3770
3771 #: g10/keygen.c:1549
3772 msgid "Key is valid for? (0) "
3773 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3774
3775 #: g10/keygen.c:1554
3776 #, fuzzy, c-format
3777 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3778 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3779
3780 #: g10/keygen.c:1572
3781 msgid "invalid value\n"
3782 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3783
3784 #: g10/keygen.c:1579
3785 #, fuzzy
3786 msgid "Key does not expire at all\n"
3787 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3788
3789 #: g10/keygen.c:1580
3790 #, fuzzy
3791 msgid "Signature does not expire at all\n"
3792 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3793
3794 #: g10/keygen.c:1585
3795 #, fuzzy, c-format
3796 msgid "Key expires at %s\n"
3797 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3798
3799 #: g10/keygen.c:1586
3800 #, fuzzy, c-format
3801 msgid "Signature expires at %s\n"
3802 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
3803
3804 #: g10/keygen.c:1592
3805 msgid ""
3806 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3807 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3808 msgstr ""
3809 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3810 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3811
3812 #: g10/keygen.c:1597
3813 #, fuzzy
3814 msgid "Is this correct? (y/N) "
3815 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
3816
3817 #: g10/keygen.c:1641
3818 #, fuzzy
3819 msgid ""
3820 "\n"
3821 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3822 "ID\n"
3823 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3824 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3825 "\n"
3826 msgstr ""
3827 "\n"
3828 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
3829 "êáôáóêåõÜæåé\n"
3830 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
3831 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
3832 "\n"
3833
3834 #: g10/keygen.c:1654
3835 msgid "Real name: "
3836 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
3837
3838 #: g10/keygen.c:1662
3839 msgid "Invalid character in name\n"
3840 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
3841
3842 #: g10/keygen.c:1664
3843 msgid "Name may not start with a digit\n"
3844 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
3845
3846 #: g10/keygen.c:1666
3847 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3848 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
3849
3850 #: g10/keygen.c:1674
3851 msgid "Email address: "
3852 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
3853
3854 #: g10/keygen.c:1685
3855 msgid "Not a valid email address\n"
3856 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
3857
3858 #: g10/keygen.c:1693
3859 msgid "Comment: "
3860 msgstr "Ó÷üëéï: "
3861
3862 #: g10/keygen.c:1699
3863 msgid "Invalid character in comment\n"
3864 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
3865
3866 #: g10/keygen.c:1722
3867 #, c-format
3868 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3869 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
3870
3871 #: g10/keygen.c:1728
3872 #, c-format
3873 msgid ""
3874 "You selected this USER-ID:\n"
3875 "    \"%s\"\n"
3876 "\n"
3877 msgstr ""
3878 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
3879 "    \"%s\"\n"
3880 "\n"
3881
3882 #: g10/keygen.c:1733
3883 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3884 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
3885
3886 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3887 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3888 #. string which should be translated accordingly and the
3889 #. letter changed to match the one in the answer string.
3890 #.
3891 #. n = Change name
3892 #. c = Change comment
3893 #. e = Change email
3894 #. o = Okay (ready, continue)
3895 #. q = Quit
3896 #.
3897 #: g10/keygen.c:1749
3898 msgid "NnCcEeOoQq"
3899 msgstr "NnCcEeOoQq"
3900
3901 #: g10/keygen.c:1759
3902 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3903 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
3904
3905 #: g10/keygen.c:1760
3906 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3907 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
3908
3909 #: g10/keygen.c:1779
3910 msgid "Please correct the error first\n"
3911 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
3912
3913 #: g10/keygen.c:1819
3914 msgid ""
3915 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3916 "\n"
3917 msgstr ""
3918 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3919 "\n"
3920
3921 #: g10/keygen.c:1829 g10/passphrase.c:786
3922 #, c-format
3923 msgid "%s.\n"
3924 msgstr "%s.\n"
3925
3926 #: g10/keygen.c:1835
3927 msgid ""
3928 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3929 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3930 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3931 "\n"
3932 msgstr ""
3933 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
3934 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
3935 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
3936 "\n"
3937
3938 #: g10/keygen.c:1857
3939 msgid ""
3940 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3941 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3942 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3943 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3944 msgstr ""
3945 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
3946 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
3947 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
3948 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
3949
3950 #: g10/keygen.c:2575
3951 msgid "Key generation canceled.\n"
3952 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
3953
3954 #: g10/keygen.c:2774 g10/keygen.c:2918
3955 #, c-format
3956 msgid "writing public key to `%s'\n"
3957 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3958
3959 #: g10/keygen.c:2776 g10/keygen.c:2921
3960 #, fuzzy, c-format
3961 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3962 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3963
3964 #: g10/keygen.c:2779 g10/keygen.c:2924
3965 #, c-format
3966 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3967 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
3968
3969 #: g10/keygen.c:2907
3970 #, c-format
3971 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3972 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
3973
3974 #: g10/keygen.c:2913
3975 #, c-format
3976 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3977 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
3978
3979 #: g10/keygen.c:2931
3980 #, c-format
3981 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3982 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3983
3984 #: g10/keygen.c:2938
3985 #, c-format
3986 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3987 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3988
3989 #: g10/keygen.c:2961
3990 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3991 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
3992
3993 #: g10/keygen.c:2972
3994 #, fuzzy
3995 msgid ""
3996 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3997 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3998 msgstr ""
3999 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4000 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4001 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4002 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4003
4004 #: g10/keygen.c:2984 g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3228
4005 #, c-format
4006 msgid "Key generation failed: %s\n"
4007 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4008
4009 #: g10/keygen.c:3036 g10/keygen.c:3164 g10/sign.c:291
4010 #, c-format
4011 msgid ""
4012 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4013 msgstr ""
4014 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4015 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4016
4017 #: g10/keygen.c:3038 g10/keygen.c:3166 g10/sign.c:293
4018 #, c-format
4019 msgid ""
4020 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4021 msgstr ""
4022 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4023 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4024
4025 #: g10/keygen.c:3047 g10/keygen.c:3177
4026 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4027 msgstr ""
4028 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4029 "ìå ôï OpenPGP\n"
4030
4031 #: g10/keygen.c:3086 g10/keygen.c:3210
4032 #, fuzzy
4033 msgid "Really create? (y/N) "
4034 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4035
4036 #: g10/keygen.c:3363
4037 #, fuzzy, c-format
4038 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4039 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4040
4041 #: g10/keygen.c:3410
4042 #, fuzzy, c-format
4043 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4044 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4045
4046 #: g10/keygen.c:3436
4047 #, fuzzy, c-format
4048 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4049 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4050
4051 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4052 msgid "never     "
4053 msgstr "ðïôÝ     "
4054
4055 #: g10/keylist.c:265
4056 msgid "Critical signature policy: "
4057 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4058
4059 #: g10/keylist.c:267
4060 msgid "Signature policy: "
4061 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4062
4063 #: g10/keylist.c:306
4064 msgid "Critical preferred keyserver: "
4065 msgstr ""
4066
4067 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4068 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4069 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
4070
4071 #: g10/keylist.c:373
4072 msgid "Critical signature notation: "
4073 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4074
4075 #: g10/keylist.c:375
4076 msgid "Signature notation: "
4077 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4078
4079 #: g10/keylist.c:386
4080 msgid "not human readable"
4081 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
4082
4083 #: g10/keylist.c:487
4084 msgid "Keyring"
4085 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4086
4087 #: g10/keylist.c:793
4088 #, fuzzy, c-format
4089 msgid "expired: %s)"
4090 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
4091
4092 #: g10/keylist.c:1489
4093 msgid "Primary key fingerprint:"
4094 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4095
4096 #: g10/keylist.c:1491
4097 msgid "     Subkey fingerprint:"
4098 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4099
4100 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4101 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4102 #: g10/keylist.c:1498
4103 msgid " Primary key fingerprint:"
4104 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4105
4106 #: g10/keylist.c:1500
4107 msgid "      Subkey fingerprint:"
4108 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4109
4110 #: g10/keylist.c:1504 g10/keylist.c:1508
4111 #, fuzzy
4112 msgid "      Key fingerprint ="
4113 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4114
4115 #: g10/keylist.c:1575
4116 msgid "      Card serial no. ="
4117 msgstr ""
4118
4119 #: g10/keyring.c:1246
4120 #, fuzzy, c-format
4121 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4122 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4123
4124 #: g10/keyring.c:1252
4125 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4126 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4127
4128 #: g10/keyring.c:1254
4129 #, c-format
4130 msgid "%s is the unchanged one\n"
4131 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4132
4133 #: g10/keyring.c:1255
4134 #, c-format
4135 msgid "%s is the new one\n"
4136 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4137
4138 #: g10/keyring.c:1256
4139 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4140 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4141
4142 #: g10/keyring.c:1376
4143 #, fuzzy, c-format
4144 msgid "caching keyring `%s'\n"
4145 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4146
4147 #: g10/keyring.c:1422
4148 #, fuzzy, c-format
4149 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4150 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4151
4152 #: g10/keyring.c:1434
4153 #, fuzzy, c-format
4154 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4155 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4156
4157 #: g10/keyring.c:1505
4158 #, c-format
4159 msgid "%s: keyring created\n"
4160 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4161
4162 #: g10/keyserver.c:105
4163 #, fuzzy, c-format
4164 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4165 msgstr ""
4166 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4167
4168 #: g10/keyserver.c:433
4169 #, fuzzy
4170 msgid "disabled"
4171 msgstr "disable"
4172
4173 #: g10/keyserver.c:634
4174 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4175 msgstr ""
4176
4177 #: g10/keyserver.c:717 g10/keyserver.c:1267
4178 #, fuzzy, c-format
4179 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4180 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4181
4182 #: g10/keyserver.c:815
4183 #, fuzzy, c-format
4184 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4185 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4186
4187 #: g10/keyserver.c:817
4188 #, fuzzy
4189 msgid "key not found on keyserver\n"
4190 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4191
4192 #: g10/keyserver.c:1014
4193 #, fuzzy, c-format
4194 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4195 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4196
4197 #: g10/keyserver.c:1018
4198 #, fuzzy, c-format
4199 msgid "requesting key %s from %s\n"
4200 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4201
4202 #: g10/keyserver.c:1170
4203 #, fuzzy, c-format
4204 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4205 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4206
4207 #: g10/keyserver.c:1174
4208 #, fuzzy, c-format
4209 msgid "sending key %s to %s\n"
4210 msgstr ""
4211 "\"\n"
4212 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4213
4214 #: g10/keyserver.c:1217
4215 #, fuzzy, c-format
4216 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4217 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4218
4219 #: g10/keyserver.c:1220
4220 #, fuzzy, c-format
4221 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4222 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4223
4224 #: g10/keyserver.c:1227 g10/keyserver.c:1322
4225 #, fuzzy
4226 msgid "no keyserver action!\n"
4227 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4228
4229 #: g10/keyserver.c:1275
4230 #, c-format
4231 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4232 msgstr ""
4233
4234 #: g10/keyserver.c:1284
4235 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4236 msgstr ""
4237
4238 #: g10/keyserver.c:1343
4239 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4240 msgstr ""
4241
4242 #: g10/keyserver.c:1349
4243 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4244 msgstr ""
4245
4246 #: g10/keyserver.c:1361
4247 #, c-format
4248 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4249 msgstr ""
4250
4251 #: g10/keyserver.c:1366
4252 #, c-format
4253 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4254 msgstr ""
4255
4256 #: g10/keyserver.c:1374
4257 #, c-format
4258 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4259 msgstr ""
4260
4261 #: g10/keyserver.c:1381
4262 #, fuzzy
4263 msgid "keyserver timed out\n"
4264 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4265
4266 #: g10/keyserver.c:1386
4267 #, fuzzy
4268 msgid "keyserver internal error\n"
4269 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4270
4271 #: g10/keyserver.c:1395
4272 #, fuzzy, c-format
4273 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4274 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
4275
4276 #: g10/keyserver.c:1420 g10/keyserver.c:1454
4277 #, c-format
4278 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4279 msgstr ""
4280
4281 #: g10/keyserver.c:1711
4282 #, fuzzy, c-format
4283 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4284 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4285
4286 #: g10/keyserver.c:1733
4287 #, fuzzy, c-format
4288 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4289 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4290
4291 #: g10/keyserver.c:1735
4292 #, fuzzy, c-format
4293 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4294 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4295
4296 #: g10/mainproc.c:249
4297 #, c-format
4298 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4299 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4300
4301 #: g10/mainproc.c:300
4302 #, c-format
4303 msgid "%s encrypted session key\n"
4304 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4305
4306 #: g10/mainproc.c:310
4307 #, fuzzy, c-format
4308 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4309 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4310
4311 #: g10/mainproc.c:376
4312 #, fuzzy, c-format
4313 msgid "public key is %s\n"
4314 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4315
4316 #: g10/mainproc.c:431
4317 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4318 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4319
4320 #: g10/mainproc.c:464
4321 #, fuzzy, c-format
4322 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4323 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4324
4325 #: g10/mainproc.c:468 g10/pkclist.c:219
4326 #, fuzzy, c-format
4327 msgid "      \"%s\"\n"
4328 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4329
4330 #: g10/mainproc.c:472
4331 #, fuzzy, c-format
4332 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4333 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4334
4335 #: g10/mainproc.c:486
4336 #, c-format
4337 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4338 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4339
4340 #: g10/mainproc.c:500
4341 #, c-format
4342 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4343 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4344
4345 #: g10/mainproc.c:502
4346 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4347 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4348
4349 #: g10/mainproc.c:530 g10/mainproc.c:552
4350 #, c-format
4351 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4352 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4353
4354 #: g10/mainproc.c:538
4355 #, c-format
4356 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4357 msgstr ""
4358 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4359 "%s áíôßèåôá\n"
4360
4361 #: g10/mainproc.c:570
4362 msgid "decryption okay\n"
4363 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4364
4365 #: g10/mainproc.c:574
4366 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4367 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4368
4369 #: g10/mainproc.c:587
4370 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4371 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4372
4373 #: g10/mainproc.c:593
4374 #, c-format
4375 msgid "decryption failed: %s\n"
4376 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4377
4378 #: g10/mainproc.c:612
4379 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4380 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4381
4382 #: g10/mainproc.c:614
4383 #, c-format
4384 msgid "original file name='%.*s'\n"
4385 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4386
4387 #: g10/mainproc.c:803
4388 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4389 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4390
4391 #: g10/mainproc.c:1307
4392 msgid "signature verification suppressed\n"
4393 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4394
4395 #: g10/mainproc.c:1349 g10/mainproc.c:1359
4396 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4397 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4398
4399 #: g10/mainproc.c:1369
4400 #, fuzzy, c-format
4401 msgid "Signature made %s\n"
4402 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4403
4404 #: g10/mainproc.c:1370
4405 #, fuzzy, c-format
4406 msgid "               using %s key %s\n"
4407 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4408
4409 #: g10/mainproc.c:1374
4410 #, fuzzy, c-format
4411 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4412 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
4413
4414 #: g10/mainproc.c:1394
4415 msgid "Key available at: "
4416 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
4417
4418 #: g10/mainproc.c:1499 g10/mainproc.c:1547
4419 #, fuzzy, c-format
4420 msgid "BAD signature from \"%s\""
4421 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
4422
4423 #: g10/mainproc.c:1501 g10/mainproc.c:1549
4424 #, fuzzy, c-format
4425 msgid "Expired signature from \"%s\""
4426 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
4427
4428 #: g10/mainproc.c:1503 g10/mainproc.c:1551
4429 #, fuzzy, c-format
4430 msgid "Good signature from \"%s\""
4431 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4432
4433 #: g10/mainproc.c:1555
4434 msgid "[uncertain]"
4435 msgstr "[áâÝâáéï]"
4436
4437 #: g10/mainproc.c:1587
4438 #, fuzzy, c-format
4439 msgid "                aka \"%s\""
4440 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4441
4442 #: g10/mainproc.c:1681
4443 #, c-format
4444 msgid "Signature expired %s\n"
4445 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4446
4447 #: g10/mainproc.c:1686
4448 #, c-format
4449 msgid "Signature expires %s\n"
4450 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4451
4452 #: g10/mainproc.c:1689
4453 #, c-format
4454 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4455 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4456
4457 #: g10/mainproc.c:1690
4458 msgid "binary"
4459 msgstr "äõáäéêü"
4460
4461 #: g10/mainproc.c:1691
4462 msgid "textmode"
4463 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
4464
4465 #: g10/mainproc.c:1691 g10/trustdb.c:531
4466 msgid "unknown"
4467 msgstr "Üãíùóôï"
4468
4469 #: g10/mainproc.c:1711
4470 #, c-format
4471 msgid "Can't check signature: %s\n"
4472 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
4473
4474 #: g10/mainproc.c:1779 g10/mainproc.c:1795 g10/mainproc.c:1881
4475 msgid "not a detached signature\n"
4476 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
4477
4478 #: g10/mainproc.c:1822
4479 msgid ""
4480 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4481 msgstr ""
4482 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
4483
4484 #: g10/mainproc.c:1830
4485 #, c-format
4486 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4487 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
4488
4489 #: g10/mainproc.c:1887
4490 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4491 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
4492
4493 #: g10/mainproc.c:1897
4494 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4495 msgstr "ìç Ýãêõñï ñéæéêü(root) ðáêÝôï áíé÷íåýôçêå óôï proc_tree()\n"
4496
4497 #: g10/misc.c:122
4498 #, c-format
4499 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4500 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
4501
4502 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4503 #, fuzzy, c-format
4504 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4505 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
4506
4507 #: g10/misc.c:207
4508 #, fuzzy, c-format
4509 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4510 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
4511
4512 #: g10/misc.c:316
4513 #, fuzzy, c-format
4514 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4515 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4516
4517 #: g10/misc.c:331
4518 #, fuzzy, c-format
4519 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4520 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
4521
4522 #: g10/misc.c:346
4523 #, fuzzy, c-format
4524 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4525 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4526
4527 #: g10/misc.c:351
4528 #, fuzzy, c-format
4529 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4530 msgstr ""
4531 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
4532 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
4533
4534 #: g10/misc.c:447
4535 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4536 msgstr "ôï âýóìá ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA äåí õðÜñ÷åé\n"
4537
4538 #: g10/misc.c:448
4539 msgid ""
4540 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4541 msgstr ""
4542 "äåßôå ôï http://www.gnupg.org/why-not-idea.html ãéá ðåñéóóüôåñåò "
4543 "ðëçñïöïñßåò\n"
4544
4545 #: g10/misc.c:681
4546 #, c-format
4547 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4548 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
4549
4550 #: g10/misc.c:685
4551 #, c-format
4552 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4553 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4554
4555 #: g10/misc.c:687
4556 #, c-format
4557 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4558 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
4559
4560 #: g10/misc.c:694
4561 #, fuzzy, c-format
4562 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4563 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4564
4565 #: g10/misc.c:707
4566 msgid "Uncompressed"
4567 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4568
4569 #: g10/misc.c:732
4570 #, fuzzy
4571 msgid "uncompressed|none"
4572 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4573
4574 #: g10/misc.c:842
4575 #, c-format
4576 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4577 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
4578
4579 #: g10/misc.c:999
4580 #, fuzzy, c-format
4581 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4582 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
4583
4584 #: g10/misc.c:1024
4585 #, fuzzy, c-format
4586 msgid "unknown option `%s'\n"
4587 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
4588
4589 #: g10/openfile.c:86
4590 #, c-format
4591 msgid "File `%s' exists. "
4592 msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
4593
4594 #: g10/openfile.c:88
4595 #, fuzzy
4596 msgid "Overwrite? (y/N) "
4597 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4598
4599 #: g10/openfile.c:121
4600 #, c-format
4601 msgid "%s: unknown suffix\n"
4602 msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
4603
4604 #: g10/openfile.c:143
4605 msgid "Enter new filename"
4606 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
4607
4608 #: g10/openfile.c:188
4609 msgid "writing to stdout\n"
4610 msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
4611
4612 #: g10/openfile.c:300
4613 #, c-format
4614 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4615 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
4616
4617 #: g10/openfile.c:379
4618 #, c-format
4619 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4620 msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
4621
4622 #: g10/openfile.c:381
4623 #, c-format
4624 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4625 msgstr ""
4626 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4627
4628 #: g10/openfile.c:413
4629 #, fuzzy, c-format
4630 msgid "directory `%s' created\n"
4631 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
4632
4633 #: g10/parse-packet.c:138
4634 #, c-format
4635 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4636 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4637
4638 #: g10/parse-packet.c:708
4639 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4640 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ðéèáíüí ìç áóöáëÝò êñõðôïãñáöçìÝíï óõììåôñéêÜ êëåéäß\n"
4641
4642 #: g10/parse-packet.c:1145
4643 #, c-format
4644 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4645 msgstr "õðïðáêÝôï ôýðïõ %d Ý÷åé ïñéóìÝíï ôï êñéôéêü bit\n"
4646
4647 #: g10/passphrase.c:305
4648 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4649 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
4650
4651 #: g10/passphrase.c:317
4652 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4653 msgstr "êáêïäéáôõðïìÝíç ìåôáâëçôÞ ðåñéâÜëëïíôïò GPG_AGENT_INFO\n"
4654
4655 #: g10/passphrase.c:332
4656 #, c-format
4657 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4658 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ç Ýêäïóç ðñùôïêüëëïõ %d ôïõ gpg-agent\n"
4659
4660 #: g10/passphrase.c:345
4661 #, c-format
4662 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4663 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
4664
4665 #: g10/passphrase.c:358 g10/passphrase.c:634 g10/passphrase.c:721
4666 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4667 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent - áðåíåñãïðïéÞóç ôçò ÷ñÞóçò ôïõ agent\n"
4668
4669 #: g10/passphrase.c:511 g10/passphrase.c:890
4670 #, fuzzy, c-format
4671 msgid " (main key ID %s)"
4672 msgstr " (êýñéï êëåéäß, ID %08lX)"
4673
4674 #: g10/passphrase.c:525
4675 #, fuzzy, c-format
4676 msgid ""
4677 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4678 "\"%.*s\"\n"
4679 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4680 msgstr ""
4681 "×ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß ãéá íá îåêëåéäþóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï "
4682 "÷ñÞóôç:\n"
4683 "\"%.*s\"\n"
4684 "%u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãßá %s%s\n"
4685