about to release 1.4.3rc1
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2006-02-14 15:28+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: cipher/primegen.c:121
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
20 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
21
22 #: cipher/primegen.c:312
23 #, c-format
24 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
25 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
26
27 #: cipher/random.c:173
28 msgid "no entropy gathering module detected\n"
29 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
30
31 #: cipher/random.c:403
32 #, fuzzy, c-format
33 msgid "can't lock `%s': %s\n"
34 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
35
36 #: cipher/random.c:408
37 #, fuzzy, c-format
38 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
39 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
40
41 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
42 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
43 #: g10/gpg.c:992 g10/gpg.c:3360 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2274
44 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
45 #: g10/plaintext.c:476 g10/sign.c:787 g10/sign.c:947 g10/sign.c:1060
46 #: g10/sign.c:1210 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
47 #: g10/tdbio.c:605
48 #, c-format
49 msgid "can't open `%s': %s\n"
50 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
51
52 #: cipher/random.c:458
53 #, c-format
54 msgid "can't stat `%s': %s\n"
55 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
56
57 #: cipher/random.c:463
58 #, c-format
59 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
60 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
61
62 #: cipher/random.c:468
63 msgid "note: random_seed file is empty\n"
64 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
65
66 #: cipher/random.c:474
67 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
68 msgstr ""
69 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
70 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
71
72 #: cipher/random.c:482
73 #, c-format
74 msgid "can't read `%s': %s\n"
75 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
76
77 #: cipher/random.c:520
78 msgid "note: random_seed file not updated\n"
79 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
80
81 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:991 g10/keygen.c:2753
82 #: g10/keygen.c:2783 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
83 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:805 g10/sign.c:1076 g10/tdbio.c:536
84 #, c-format
85 msgid "can't create `%s': %s\n"
86 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
89 #, c-format
90 msgid "can't write `%s': %s\n"
91 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
92
93 #: cipher/random.c:569
94 #, c-format
95 msgid "can't close `%s': %s\n"
96 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
97
98 #: cipher/random.c:814
99 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
100 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
101
102 #: cipher/random.c:815
103 msgid ""
104 "The random number generator is only a kludge to let\n"
105 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
106 "\n"
107 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
108 "\n"
109 msgstr ""
110 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
111 "\n"
112 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
113 "\n"
114
115 #: cipher/rndegd.c:202
116 msgid ""
117 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
118 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
119 "of the entropy.\n"
120 msgstr ""
121 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
122 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
123
124 #: cipher/rndlinux.c:132
125 #, c-format
126 msgid ""
127 "\n"
128 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
129 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
130 msgstr ""
131 "\n"
132 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
133 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
134 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
135
136 #: g10/app-openpgp.c:596
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
139 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
140
141 #: g10/app-openpgp.c:609
142 #, fuzzy, c-format
143 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
144 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
145
146 #: g10/app-openpgp.c:977
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "reading public key failed: %s\n"
149 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
150
151 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
152 msgid "response does not contain the public key data\n"
153 msgstr ""
154
155 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
156 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
157 msgstr ""
158
159 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
160 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
161 msgstr ""
162
163 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
164 #, c-format
165 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
166 msgstr ""
167
168 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
169 #, c-format
170 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
171 msgstr ""
172
173 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
174 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
175 #, fuzzy, c-format
176 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
177 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1310
180 msgid "access to admin commands is not configured\n"
181 msgstr ""
182
183 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
184 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
185 msgstr ""
186
187 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
188 msgid "card is permanently locked!\n"
189 msgstr ""
190
191 #: g10/app-openpgp.c:1336
192 #, c-format
193 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
194 msgstr ""
195
196 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
197 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
198 #. to get some infos on the string.
199 #: g10/app-openpgp.c:1343
200 msgid "|A|Admin PIN"
201 msgstr ""
202
203 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
204 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
205 #. to get some infos on the string.
206 #: g10/app-openpgp.c:1492
207 msgid "|AN|New Admin PIN"
208 msgstr ""
209
210 #: g10/app-openpgp.c:1492
211 msgid "|N|New PIN"
212 msgstr ""
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1496
215 #, fuzzy, c-format
216 msgid "error getting new PIN: %s\n"
217 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
220 #, fuzzy
221 msgid "error reading application data\n"
222 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
225 #, fuzzy
226 msgid "error reading fingerprint DO\n"
227 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
228
229 #: g10/app-openpgp.c:1562
230 #, fuzzy
231 msgid "key already exists\n"
232 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
233
234 #: g10/app-openpgp.c:1566
235 msgid "existing key will be replaced\n"
236 msgstr ""
237
238 #: g10/app-openpgp.c:1568
239 #, fuzzy
240 msgid "generating new key\n"
241 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
242
243 #: g10/app-openpgp.c:1735
244 msgid "creation timestamp missing\n"
245 msgstr ""
246
247 #: g10/app-openpgp.c:1742
248 #, c-format
249 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
250 msgstr ""
251
252 #: g10/app-openpgp.c:1749
253 #, c-format
254 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
255 msgstr ""
256
257 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
258 #, c-format
259 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
260 msgstr ""
261
262 #: g10/app-openpgp.c:1827
263 #, fuzzy, c-format
264 msgid "failed to store the key: %s\n"
265 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
266
267 #: g10/app-openpgp.c:1886
268 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
269 msgstr ""
270
271 #: g10/app-openpgp.c:1901
272 #, fuzzy
273 msgid "generating key failed\n"
274 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
275
276 #: g10/app-openpgp.c:1904
277 #, fuzzy, c-format
278 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
279 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
280
281 #: g10/app-openpgp.c:1961
282 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
283 msgstr ""
284
285 #: g10/app-openpgp.c:2087
286 #, fuzzy, c-format
287 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
288 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
289
290 #: g10/app-openpgp.c:2134
291 #, c-format
292 msgid "signatures created so far: %lu\n"
293 msgstr ""
294
295 #: g10/app-openpgp.c:2142
296 #, c-format
297 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
298 msgstr ""
299
300 #: g10/app-openpgp.c:2403
301 msgid ""
302 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
303 msgstr ""
304
305 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
306 #, fuzzy, c-format
307 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
308 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
309
310 #: g10/armor.c:318
311 #, c-format
312 msgid "armor: %s\n"
313 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
314
315 #: g10/armor.c:357
316 msgid "invalid armor header: "
317 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
318
319 #: g10/armor.c:368
320 msgid "armor header: "
321 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
322
323 #: g10/armor.c:379
324 msgid "invalid clearsig header\n"
325 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
326
327 #: g10/armor.c:431
328 msgid "nested clear text signatures\n"
329 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
330
331 #: g10/armor.c:566
332 #, fuzzy
333 msgid "unexpected armor: "
334 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
335
336 #: g10/armor.c:578
337 msgid "invalid dash escaped line: "
338 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
339
340 #: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
341 #, fuzzy, c-format
342 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
343 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
344
345 #: g10/armor.c:773
346 msgid "premature eof (no CRC)\n"
347 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
348
349 #: g10/armor.c:807
350 msgid "premature eof (in CRC)\n"
351 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
352
353 #: g10/armor.c:815
354 msgid "malformed CRC\n"
355 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
356
357 #: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
358 #, fuzzy, c-format
359 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
360 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
361
362 #: g10/armor.c:839
363 #, fuzzy
364 msgid "premature eof (in trailer)\n"
365 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
366
367 #: g10/armor.c:843
368 msgid "error in trailer line\n"
369 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
370
371 #: g10/armor.c:1152
372 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
373 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
374
375 #: g10/armor.c:1157
376 #, c-format
377 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
378 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
379
380 #: g10/armor.c:1161
381 msgid ""
382 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
383 msgstr ""
384 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
385 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
386
387 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
388 #, fuzzy, c-format
389 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
390 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
391
392 #: g10/card-util.c:68
393 #, c-format
394 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
395 msgstr ""
396
397 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1518
398 #: g10/keygen.c:2458 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
399 #, fuzzy
400 msgid "can't do this in batch mode\n"
401 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
402
403 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
404 #: g10/keyedit.c:423 g10/keyedit.c:444 g10/keyedit.c:458 g10/keygen.c:1290
405 #: g10/keygen.c:1357
406 msgid "Your selection? "
407 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
408
409 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
410 msgid "[not set]"
411 msgstr ""
412
413 #: g10/card-util.c:412
414 #, fuzzy
415 msgid "male"
416 msgstr "enable"
417
418 #: g10/card-util.c:413
419 #, fuzzy
420 msgid "female"
421 msgstr "enable"
422
423 #: g10/card-util.c:413
424 #, fuzzy
425 msgid "unspecified"
426 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
427
428 #: g10/card-util.c:440
429 #, fuzzy
430 msgid "not forced"
431 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
432
433 #: g10/card-util.c:440
434 msgid "forced"
435 msgstr ""
436
437 #: g10/card-util.c:518
438 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
439 msgstr ""
440
441 #: g10/card-util.c:520
442 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
443 msgstr ""
444
445 #: g10/card-util.c:522
446 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
447 msgstr ""
448
449 #: g10/card-util.c:539
450 msgid "Cardholder's surname: "
451 msgstr ""
452
453 #: g10/card-util.c:541
454 msgid "Cardholder's given name: "
455 msgstr ""
456
457 #: g10/card-util.c:559
458 #, c-format
459 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
460 msgstr ""
461
462 #: g10/card-util.c:580
463 #, fuzzy
464 msgid "URL to retrieve public key: "
465 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
466
467 #: g10/card-util.c:588
468 #, c-format
469 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
470 msgstr ""
471
472 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
473 #, c-format
474 msgid "error reading `%s': %s\n"
475 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
476
477 #: g10/card-util.c:694
478 msgid "Login data (account name): "
479 msgstr ""
480
481 #: g10/card-util.c:704
482 #, c-format
483 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
484 msgstr ""
485
486 #: g10/card-util.c:763
487 msgid "Private DO data: "
488 msgstr ""
489
490 #: g10/card-util.c:773
491 #, c-format
492 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
493 msgstr ""
494
495 #: g10/card-util.c:793
496 #, fuzzy
497 msgid "Language preferences: "
498 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
499
500 #: g10/card-util.c:801
501 #, fuzzy
502 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
503 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
504
505 #: g10/card-util.c:810
506 #, fuzzy
507 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
508 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
509
510 #: g10/card-util.c:831
511 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
512 msgstr ""
513
514 #: g10/card-util.c:845
515 #, fuzzy
516 msgid "Error: invalid response.\n"
517 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
518
519 #: g10/card-util.c:866
520 #, fuzzy
521 msgid "CA fingerprint: "
522 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
523
524 #: g10/card-util.c:889
525 #, fuzzy
526 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
527 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
528
529 #: g10/card-util.c:937
530 #, fuzzy, c-format
531 msgid "key operation not possible: %s\n"
532 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
533
534 #: g10/card-util.c:938
535 #, fuzzy
536 msgid "not an OpenPGP card"
537 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
538
539 #: g10/card-util.c:947
540 #, fuzzy, c-format
541 msgid "error getting current key info: %s\n"
542 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
543
544 #: g10/card-util.c:1032
545 msgid "Replace existing key? (y/N) "
546 msgstr ""
547
548 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
549 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
550 msgstr ""
551
552 #: g10/card-util.c:1074
553 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
554 msgstr ""
555
556 #: g10/card-util.c:1083
557 #, c-format
558 msgid ""
559 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
560 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
561 "You should change them using the command --change-pin\n"
562 msgstr ""
563
564 #: g10/card-util.c:1122
565 #, fuzzy
566 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
567 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
568
569 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
570 #, fuzzy
571 msgid "   (1) Signature key\n"
572 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
573
574 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
575 #, fuzzy
576 msgid "   (2) Encryption key\n"
577 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
578
579 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
580 msgid "   (3) Authentication key\n"
581 msgstr ""
582
583 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:944
584 #: g10/keygen.c:1294 g10/keygen.c:1322 g10/keygen.c:1396 g10/revoke.c:685
585 msgid "Invalid selection.\n"
586 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
587
588 #: g10/card-util.c:1202
589 #, fuzzy
590 msgid "Please select where to store the key:\n"
591 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
592
593 #: g10/card-util.c:1237
594 #, fuzzy
595 msgid "unknown key protection algorithm\n"
596 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
597
598 #: g10/card-util.c:1242
599 #, fuzzy
600 msgid "secret parts of key are not available\n"
601 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
602
603 #: g10/card-util.c:1247
604 #, fuzzy
605 msgid "secret key already stored on a card\n"
606 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
607
608 #: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1354
609 msgid "quit this menu"
610 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
611
612 #: g10/card-util.c:1320
613 #, fuzzy
614 msgid "show admin commands"
615 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
616
617 #: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1357
618 msgid "show this help"
619 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
620
621 #: g10/card-util.c:1323
622 #, fuzzy
623 msgid "list all available data"
624 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
625
626 #: g10/card-util.c:1326
627 msgid "change card holder's name"
628 msgstr ""
629
630 #: g10/card-util.c:1327
631 msgid "change URL to retrieve key"
632 msgstr ""
633
634 #: g10/card-util.c:1328
635 msgid "fetch the key specified in the card URL"
636 msgstr ""
637
638 #: g10/card-util.c:1329
639 #, fuzzy
640 msgid "change the login name"
641 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
642
643 #: g10/card-util.c:1330
644 #, fuzzy
645 msgid "change the language preferences"
646 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
647
648 #: g10/card-util.c:1331
649 msgid "change card holder's sex"
650 msgstr ""
651
652 #: g10/card-util.c:1332
653 #, fuzzy
654 msgid "change a CA fingerprint"
655 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
656
657 #: g10/card-util.c:1333
658 msgid "toggle the signature force PIN flag"
659 msgstr ""
660
661 #: g10/card-util.c:1334
662 #, fuzzy
663 msgid "generate new keys"
664 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
665
666 #: g10/card-util.c:1335
667 msgid "menu to change or unblock the PIN"
668 msgstr ""
669
670 #: g10/card-util.c:1336
671 msgid "verify the PIN and list all data"
672 msgstr ""
673
674 #: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1617
675 msgid "Command> "
676 msgstr "ÅíôïëÞ> "
677
678 #: g10/card-util.c:1494
679 #, fuzzy
680 msgid "Admin-only command\n"
681 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
682
683 #: g10/card-util.c:1525
684 #, fuzzy
685 msgid "Admin commands are allowed\n"
686 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
687
688 #: g10/card-util.c:1527
689 #, fuzzy
690 msgid "Admin commands are not allowed\n"
691 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
692
693 #: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2228
694 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
695 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
696
697 #: g10/cardglue.c:435
698 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
699 msgstr ""
700
701 #: g10/cardglue.c:572
702 #, c-format
703 msgid ""
704 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
705 "   %.*s\n"
706 msgstr ""
707
708 #: g10/cardglue.c:580
709 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
710 msgstr ""
711
712 #: g10/cardglue.c:915
713 msgid "Enter New Admin PIN: "
714 msgstr ""
715
716 #: g10/cardglue.c:916
717 msgid "Enter New PIN: "
718 msgstr ""
719
720 #: g10/cardglue.c:917
721 msgid "Enter Admin PIN: "
722 msgstr ""
723
724 #: g10/cardglue.c:918
725 msgid "Enter PIN: "
726 msgstr ""
727
728 #: g10/cardglue.c:935
729 #, fuzzy
730 msgid "Repeat this PIN: "
731 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
732
733 #: g10/cardglue.c:950
734 #, fuzzy
735 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
736 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
737
738 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3720 g10/keyring.c:377
739 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
740 #, c-format
741 msgid "can't open `%s'\n"
742 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
743
744 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
745 msgid "--output doesn't work for this command\n"
746 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
747
748 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3336 g10/keyserver.c:1644
749 #: g10/revoke.c:228
750 #, fuzzy, c-format
751 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
752 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
753
754 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2322 g10/keyserver.c:1658
755 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
756 #, c-format
757 msgid "error reading keyblock: %s\n"
758 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
759
760 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
761 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
762 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
763
764 #: g10/delkey.c:135
765 #, fuzzy
766 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
767 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
768
769 #: g10/delkey.c:147
770 #, fuzzy
771 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
772 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
773
774 #: g10/delkey.c:155
775 #, fuzzy
776 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
777 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
778
779 #: g10/delkey.c:165
780 #, c-format
781 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
782 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
783
784 #: g10/delkey.c:175
785 msgid "ownertrust information cleared\n"
786 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
787
788 #: g10/delkey.c:206
789 #, c-format
790 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
791 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
792
793 #: g10/delkey.c:208
794 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
795 msgstr ""
796 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
797
798 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1230
799 #, c-format
800 msgid "error creating passphrase: %s\n"
801 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
802
803 #: g10/encode.c:218
804 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
805 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
806
807 #: g10/encode.c:231
808 #, c-format
809 msgid "using cipher %s\n"
810 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
811
812 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
813 #, c-format
814 msgid "`%s' already compressed\n"
815 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
816
817 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:572
818 #, c-format
819 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
820 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
821
822 #: g10/encode.c:470
823 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
824 msgstr ""
825 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
826 "pgp2\n"
827
828 #: g10/encode.c:494
829 #, c-format
830 msgid "reading from `%s'\n"
831 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
832
833 #: g10/encode.c:522
834 msgid ""
835 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
836 msgstr ""
837 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
838 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
839
840 #: g10/encode.c:532
841 #, fuzzy, c-format
842 msgid ""
843 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
844 msgstr ""
845 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
846 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
847
848 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:911
849 #, fuzzy, c-format
850 msgid ""
851 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
852 "preferences\n"
853 msgstr ""
854 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
855 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
856
857 #: g10/encode.c:729
858 #, c-format
859 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
860 msgstr ""
861 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
862 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
863
864 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
865 #, c-format
866 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
867 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
868
869 #: g10/encode.c:826
870 #, c-format
871 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
872 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
873
874 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:306
875 #, c-format
876 msgid "%s encrypted data\n"
877 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
878
879 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:310
880 #, c-format
881 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
882 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
883
884 #: g10/encr-data.c:93
885 msgid ""
886 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
887 msgstr ""
888 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
889 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
890
891 #: g10/encr-data.c:104
892 msgid "problem handling encrypted packet\n"
893 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
894
895 #: g10/exec.c:49
896 msgid "no remote program execution supported\n"
897 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
898
899 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
900 #, c-format
901 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
902 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
903
904 #: g10/exec.c:314
905 msgid ""
906 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
907 msgstr ""
908 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
909 "áñ÷åßïõ\n"
910
911 #: g10/exec.c:344
912 #, fuzzy
913 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
914 msgstr ""
915 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
916
917 #: g10/exec.c:422
918 #, fuzzy, c-format
919 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
920 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
921
922 #: g10/exec.c:425
923 #, fuzzy, c-format
924 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
925 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
926
927 #: g10/exec.c:510
928 #, c-format
929 msgid "system error while calling external program: %s\n"
930 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
931
932 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
933 msgid "unnatural exit of external program\n"
934 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
935
936 #: g10/exec.c:536
937 msgid "unable to execute external program\n"
938 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
939
940 #: g10/exec.c:552
941 #, c-format
942 msgid "unable to read external program response: %s\n"
943 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
944
945 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
946 #, c-format
947 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
948 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
949
950 #: g10/exec.c:610
951 #, c-format
952 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
953 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
954
955 #: g10/export.c:61
956 #, fuzzy
957 msgid "export signatures that are marked as local-only"
958 msgstr ""
959 "\n"
960 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
961 "\n"
962
963 #: g10/export.c:63
964 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
965 msgstr ""
966
967 #: g10/export.c:65
968 #, fuzzy
969 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
970 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
971
972 #: g10/export.c:67
973 #, fuzzy
974 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
975 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
976
977 #: g10/export.c:69
978 #, fuzzy
979 msgid "remove unusable parts from key during export"
980 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
981
982 #: g10/export.c:71
983 msgid "remove as much as possible from key during export"
984 msgstr ""
985
986 #: g10/export.c:325
987 #, fuzzy
988 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
989 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
990
991 #: g10/export.c:354
992 #, fuzzy, c-format
993 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
994 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
995
996 #: g10/export.c:362
997 #, fuzzy, c-format
998 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
999 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1000
1001 #: g10/export.c:373
1002 #, fuzzy, c-format
1003 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1004 msgstr ""
1005 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1006
1007 #: g10/export.c:521
1008 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: g10/export.c:544
1012 #, fuzzy, c-format
1013 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1014 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1015
1016 #: g10/export.c:565
1017 #, fuzzy, c-format
1018 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1019 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1020
1021 #: g10/export.c:598
1022 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1023 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1024
1025 #: g10/gpg.c:372
1026 msgid ""
1027 "@Commands:\n"
1028 " "
1029 msgstr ""
1030 "@ÅíôïëÝò:\n"
1031 " "
1032
1033 #: g10/gpg.c:374
1034 msgid "|[file]|make a signature"
1035 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1036
1037 #: g10/gpg.c:375
1038 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1039 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1040
1041 #: g10/gpg.c:376
1042 msgid "make a detached signature"
1043 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1044
1045 #: g10/gpg.c:377
1046 msgid "encrypt data"
1047 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1048
1049 #: g10/gpg.c:379
1050 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1051 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1052
1053 #: g10/gpg.c:381
1054 msgid "decrypt data (default)"
1055 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1056
1057 #: g10/gpg.c:383
1058 msgid "verify a signature"
1059 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1060
1061 #: g10/gpg.c:385
1062 msgid "list keys"
1063 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1064
1065 #: g10/gpg.c:387
1066 msgid "list keys and signatures"
1067 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1068
1069 #: g10/gpg.c:388
1070 #, fuzzy
1071 msgid "list and check key signatures"
1072 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1073
1074 #: g10/gpg.c:389
1075 msgid "list keys and fingerprints"
1076 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1077
1078 #: g10/gpg.c:390
1079 msgid "list secret keys"
1080 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1081
1082 #: g10/gpg.c:391
1083 msgid "generate a new key pair"
1084 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1085
1086 #: g10/gpg.c:392
1087 msgid "remove keys from the public keyring"
1088 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1089
1090 #: g10/gpg.c:394
1091 msgid "remove keys from the secret keyring"
1092 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1093
1094 #: g10/gpg.c:395
1095 msgid "sign a key"
1096 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1097
1098 #: g10/gpg.c:396
1099 msgid "sign a key locally"
1100 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1101
1102 #: g10/gpg.c:397
1103 msgid "sign or edit a key"
1104 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1105
1106 #: g10/gpg.c:398
1107 msgid "generate a revocation certificate"
1108 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1109
1110 #: g10/gpg.c:400
1111 msgid "export keys"
1112 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1113
1114 #: g10/gpg.c:401
1115 msgid "export keys to a key server"
1116 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1117
1118 #: g10/gpg.c:402
1119 msgid "import keys from a key server"
1120 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1121
1122 #: g10/gpg.c:404
1123 msgid "search for keys on a key server"
1124 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1125
1126 #: g10/gpg.c:406
1127 msgid "update all keys from a keyserver"
1128 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1129
1130 #: g10/gpg.c:410
1131 msgid "import/merge keys"
1132 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1133
1134 #: g10/gpg.c:413
1135 msgid "print the card status"
1136 msgstr ""
1137
1138 #: g10/gpg.c:414
1139 msgid "change data on a card"
1140 msgstr ""
1141
1142 #: g10/gpg.c:415
1143 msgid "change a card's PIN"
1144 msgstr ""
1145
1146 #: g10/gpg.c:423
1147 msgid "update the trust database"
1148 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1149
1150 #: g10/gpg.c:430
1151 msgid "|algo [files]|print message digests"
1152 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1153
1154 #: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
1155 msgid ""
1156 "@\n"
1157 "Options:\n"
1158 " "
1159 msgstr ""
1160 "@\n"
1161 "ÅðéëïãÝò:\n"
1162 " "
1163
1164 #: g10/gpg.c:436
1165 msgid "create ascii armored output"
1166 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1167
1168 #: g10/gpg.c:438
1169 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1170 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1171
1172 #: g10/gpg.c:449
1173 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1174 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1175
1176 #: g10/gpg.c:450
1177 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1178 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1179
1180 #: g10/gpg.c:455
1181 msgid "use canonical text mode"
1182 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1183
1184 #: g10/gpg.c:469
1185 msgid "use as output file"
1186 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1187
1188 #: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
1189 msgid "verbose"
1190 msgstr "áíáëõôéêÜ"
1191
1192 #: g10/gpg.c:482
1193 msgid "do not make any changes"
1194 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1195
1196 #: g10/gpg.c:483
1197 msgid "prompt before overwriting"
1198 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1199
1200 #: g10/gpg.c:524
1201 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1202 msgstr ""
1203
1204 #: g10/gpg.c:525
1205 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1206 msgstr ""
1207
1208 #: g10/gpg.c:553
1209 msgid ""
1210 "@\n"
1211 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1212 msgstr ""
1213 "@\n"
1214 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1215
1216 #: g10/gpg.c:556
1217 msgid ""
1218 "@\n"
1219 "Examples:\n"
1220 "\n"
1221 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1222 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1223 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1224 " --list-keys [names]        show keys\n"
1225 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1226 msgstr ""
1227 "@\n"
1228 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1229 "\n"
1230 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1231 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1232 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1233 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1234 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1235
1236 #: g10/gpg.c:746 g10/gpgv.c:98
1237 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1238 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1239
1240 #: g10/gpg.c:763
1241 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1242 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1243
1244 #: g10/gpg.c:766
1245 msgid ""
1246 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1247 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1248 "default operation depends on the input data\n"
1249 msgstr ""
1250 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1251 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1252 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1253
1254 #: g10/gpg.c:777
1255 msgid ""
1256 "\n"
1257 "Supported algorithms:\n"
1258 msgstr ""
1259 "\n"
1260 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1261
1262 #: g10/gpg.c:780
1263 msgid "Pubkey: "
1264 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1265
1266 #: g10/gpg.c:786 g10/keyedit.c:2266
1267 msgid "Cipher: "
1268 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1269
1270 #: g10/gpg.c:792
1271 msgid "Hash: "
1272 msgstr "Hash: "
1273
1274 #: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2312
1275 msgid "Compression: "
1276 msgstr "Óõìðßåóç: "
1277
1278 #: g10/gpg.c:881
1279 msgid "usage: gpg [options] "
1280 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1281
1282 #: g10/gpg.c:1029
1283 msgid "conflicting commands\n"
1284 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1285
1286 #: g10/gpg.c:1047
1287 #, fuzzy, c-format
1288 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1289 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1290
1291 #: g10/gpg.c:1244
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1294 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1295
1296 #: g10/gpg.c:1247
1297 #, fuzzy, c-format
1298 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1299 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1300
1301 #: g10/gpg.c:1250
1302 #, fuzzy, c-format
1303 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1304 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1305
1306 #: g10/gpg.c:1256
1307 #, fuzzy, c-format
1308 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1309 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1310
1311 #: g10/gpg.c:1259
1312 #, fuzzy, c-format
1313 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1314 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1315
1316 #: g10/gpg.c:1262
1317 #, fuzzy, c-format
1318 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1319 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1320
1321 #: g10/gpg.c:1268
1322 #, fuzzy, c-format
1323 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1324 msgstr ""
1325 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1326
1327 #: g10/gpg.c:1271
1328 #, fuzzy, c-format
1329 msgid ""
1330 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1331 msgstr ""
1332 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1333
1334 #: g10/gpg.c:1274
1335 #, fuzzy, c-format
1336 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1337 msgstr ""
1338 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1339
1340 #: g10/gpg.c:1280
1341 #, fuzzy, c-format
1342 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1343 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1344
1345 #: g10/gpg.c:1283
1346 #, fuzzy, c-format
1347 msgid ""
1348 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1349 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1350
1351 #: g10/gpg.c:1286
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1354 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1355
1356 #: g10/gpg.c:1427
1357 #, fuzzy, c-format
1358 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1359 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1360
1361 #: g10/gpg.c:1521
1362 msgid "display photo IDs during key listings"
1363 msgstr ""
1364
1365 #: g10/gpg.c:1523
1366 msgid "show policy URLs during signature listings"
1367 msgstr ""
1368
1369 #: g10/gpg.c:1525
1370 #, fuzzy
1371 msgid "show all notations during signature listings"
1372 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1373
1374 #: g10/gpg.c:1527
1375 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1376 msgstr ""
1377
1378 #: g10/gpg.c:1531
1379 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1380 msgstr ""
1381
1382 #: g10/gpg.c:1533
1383 #, fuzzy
1384 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1385 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1386
1387 #: g10/gpg.c:1535
1388 msgid "show user ID validity during key listings"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: g10/gpg.c:1537
1392 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1393 msgstr ""
1394
1395 #: g10/gpg.c:1539
1396 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1397 msgstr ""
1398
1399 #: g10/gpg.c:1541
1400 #, fuzzy
1401 msgid "show the keyring name in key listings"
1402 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1403
1404 #: g10/gpg.c:1543
1405 #, fuzzy
1406 msgid "show expiration dates during signature listings"
1407 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1408
1409 #: g10/gpg.c:1874
1410 #, c-format
1411 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1412 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1413
1414 #: g10/gpg.c:1916
1415 #, c-format
1416 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1417 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
1418
1419 #: g10/gpg.c:1920
1420 #, c-format
1421 msgid "option file `%s': %s\n"
1422 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
1423
1424 #: g10/gpg.c:1927
1425 #, c-format
1426 msgid "reading options from `%s'\n"
1427 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
1428
1429 #: g10/gpg.c:2142 g10/gpg.c:2716 g10/gpg.c:2735
1430 #, c-format
1431 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1432 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1433
1434 #: g10/gpg.c:2158
1435 #, fuzzy, c-format
1436 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1437 msgstr ""
1438 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1439 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1440
1441 #: g10/gpg.c:2312 g10/gpg.c:2324
1442 #, fuzzy, c-format
1443 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1444 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1445
1446 #: g10/gpg.c:2400
1447 #, fuzzy, c-format
1448 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1449 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1450
1451 #: g10/gpg.c:2422 g10/keyedit.c:3997
1452 #, fuzzy
1453 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1454 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1455
1456 #: g10/gpg.c:2428
1457 #, fuzzy, c-format
1458 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1459 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1460
1461 #: g10/gpg.c:2431
1462 #, fuzzy
1463 msgid "invalid keyserver options\n"
1464 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1465
1466 #: g10/gpg.c:2438
1467 #, c-format
1468 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1469 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1470
1471 #: g10/gpg.c:2441
1472 msgid "invalid import options\n"
1473 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1474
1475 #: g10/gpg.c:2448
1476 #, c-format
1477 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1478 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1479
1480 #: g10/gpg.c:2451
1481 msgid "invalid export options\n"
1482 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1483
1484 #: g10/gpg.c:2458
1485 #, fuzzy, c-format
1486 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1487 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1488
1489 #: g10/gpg.c:2461
1490 #, fuzzy
1491 msgid "invalid list options\n"
1492 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1493
1494 #: g10/gpg.c:2469
1495 msgid "display photo IDs during signature verification"
1496 msgstr ""
1497
1498 #: g10/gpg.c:2471
1499 msgid "show policy URLs during signature verification"
1500 msgstr ""
1501
1502 #: g10/gpg.c:2473
1503 #, fuzzy
1504 msgid "show all notations during signature verification"
1505 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1506
1507 #: g10/gpg.c:2475
1508 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1509 msgstr ""
1510
1511 #: g10/gpg.c:2479
1512 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1513 msgstr ""
1514
1515 #: g10/gpg.c:2481
1516 #, fuzzy
1517 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1518 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1519
1520 #: g10/gpg.c:2483
1521 #, fuzzy
1522 msgid "show user ID validity during signature verification"
1523 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1524
1525 #: g10/gpg.c:2485
1526 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1527 msgstr ""
1528
1529 #: g10/gpg.c:2492
1530 #, fuzzy, c-format
1531 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1532 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1533
1534 #: g10/gpg.c:2495
1535 #, fuzzy
1536 msgid "invalid verify options\n"
1537 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1538
1539 #: g10/gpg.c:2502
1540 #, c-format
1541 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1542 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1543
1544 #: g10/gpg.c:2705
1545 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1546 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1547
1548 #: g10/gpg.c:2709
1549 #, c-format
1550 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1551 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1552
1553 #: g10/gpg.c:2718
1554 #, c-format
1555 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1556 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1557
1558 #: g10/gpg.c:2721
1559 #, c-format
1560 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1561 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1562
1563 #: g10/gpg.c:2728
1564 #, fuzzy, c-format
1565 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1566 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
1567
1568 #: g10/gpg.c:2743
1569 #, fuzzy, c-format
1570 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1571 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1572
1573 #: g10/gpg.c:2757
1574 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1575 msgstr ""
1576 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1577
1578 #: g10/gpg.c:2763
1579 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1580 msgstr ""
1581 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1582 "êáôÜóôáóç\n"
1583
1584 #: g10/gpg.c:2769
1585 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1586 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1587
1588 #: g10/gpg.c:2782
1589 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1590 msgstr ""
1591 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1592
1593 #: g10/gpg.c:2849 g10/gpg.c:2873
1594 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1595 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1596
1597 #: g10/gpg.c:2855 g10/gpg.c:2879
1598 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1599 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1600
1601 #: g10/gpg.c:2861
1602 #, fuzzy
1603 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1604 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1605
1606 #: g10/gpg.c:2867
1607 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1608 msgstr ""
1609 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1610 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1611
1612 #: g10/gpg.c:2882
1613 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1614 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1615
1616 #: g10/gpg.c:2884
1617 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1618 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1619
1620 #: g10/gpg.c:2886
1621 #, fuzzy
1622 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1623 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1624
1625 #: g10/gpg.c:2888
1626 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1627 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1628
1629 #: g10/gpg.c:2890
1630 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1631 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1632
1633 #: g10/gpg.c:2893
1634 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1635 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1636
1637 #: g10/gpg.c:2897
1638 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1639 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1640
1641 #: g10/gpg.c:2904
1642 msgid "invalid default preferences\n"
1643 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1644
1645 #: g10/gpg.c:2913
1646 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1647 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
1648
1649 #: g10/gpg.c:2917
1650 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1651 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
1652
1653 #: g10/gpg.c:2921
1654 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1655 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
1656
1657 #: g10/gpg.c:2954
1658 #, c-format
1659 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1660 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
1661
1662 #: g10/gpg.c:3001
1663 #, fuzzy, c-format
1664 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1665 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1666
1667 #: g10/gpg.c:3006
1668 #, fuzzy, c-format
1669 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1670 msgstr ""
1671 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1672
1673 #: g10/gpg.c:3011
1674 #, fuzzy, c-format
1675 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1676 msgstr ""
1677 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1678
1679 #: g10/gpg.c:3107
1680 #, c-format
1681 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1682 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1683
1684 #: g10/gpg.c:3118
1685 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1686 msgstr ""
1687 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
1688 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
1689
1690 #: g10/gpg.c:3129
1691 msgid "--store [filename]"
1692 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1693
1694 #: g10/gpg.c:3136
1695 msgid "--symmetric [filename]"
1696 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1697
1698 #: g10/gpg.c:3138
1699 #, fuzzy, c-format
1700 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1701 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1702
1703 #: g10/gpg.c:3148
1704 msgid "--encrypt [filename]"
1705 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1706
1707 #: g10/gpg.c:3161
1708 #, fuzzy
1709 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1710 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1711
1712 #: g10/gpg.c:3163
1713 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1714 msgstr ""
1715
1716 #: g10/gpg.c:3166
1717 #, fuzzy, c-format
1718 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1719 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1720
1721 #: g10/gpg.c:3184
1722 msgid "--sign [filename]"
1723 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1724
1725 #: g10/gpg.c:3197
1726 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1727 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1728
1729 #: g10/gpg.c:3212
1730 #, fuzzy
1731 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1732 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1733
1734 #: g10/gpg.c:3214
1735 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1736 msgstr ""
1737
1738 #: g10/gpg.c:3217
1739 #, fuzzy, c-format
1740 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1741 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1742
1743 #: g10/gpg.c:3237
1744 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1745 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1746
1747 #: g10/gpg.c:3246
1748 msgid "--clearsign [filename]"
1749 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1750
1751 #: g10/gpg.c:3271
1752 msgid "--decrypt [filename]"
1753 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1754
1755 #: g10/gpg.c:3279
1756 msgid "--sign-key user-id"
1757 msgstr "--sign-key user-id"
1758
1759 #: g10/gpg.c:3283
1760 msgid "--lsign-key user-id"
1761 msgstr "--lsign-key user-id"
1762
1763 #: g10/gpg.c:3304
1764 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1765 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1766
1767 #: g10/gpg.c:3375
1768 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1769 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1770
1771 #: g10/gpg.c:3412
1772 #, c-format
1773 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1774 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1775
1776 #: g10/gpg.c:3414
1777 #, c-format
1778 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1779 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1780
1781 #: g10/gpg.c:3416
1782 #, c-format
1783 msgid "key export failed: %s\n"
1784 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1785
1786 #: g10/gpg.c:3427
1787 #, c-format
1788 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1789 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1790
1791 #: g10/gpg.c:3437
1792 #, c-format
1793 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1794 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1795
1796 #: g10/gpg.c:3488
1797 #, c-format
1798 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1799 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1800
1801 #: g10/gpg.c:3496
1802 #, c-format
1803 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1804 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1805
1806 #: g10/gpg.c:3583
1807 #, c-format
1808 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1809 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1810
1811 #: g10/gpg.c:3706
1812 msgid "[filename]"
1813 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1814
1815 #: g10/gpg.c:3710
1816 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1817 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1818
1819 #: g10/gpg.c:4000
1820 msgid ""
1821 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1822 "an '='\n"
1823 msgstr ""
1824 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1825 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1826
1827 #: g10/gpg.c:4008
1828 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1829 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1830
1831 #: g10/gpg.c:4013
1832 #, fuzzy
1833 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1834 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1835
1836 #: g10/gpg.c:4024
1837 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1838 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1839
1840 #: g10/gpg.c:4058
1841 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1842 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1843
1844 #: g10/gpg.c:4060
1845 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1846 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1847
1848 #: g10/gpg.c:4093
1849 #, fuzzy
1850 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1851 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1852
1853 #: g10/getkey.c:152
1854 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1855 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1856
1857 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2845
1858 #, fuzzy
1859 msgid "[User ID not found]"
1860 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1861
1862 #: g10/getkey.c:931 g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:976
1863 #, c-format
1864 msgid "Automatically retrieved `%s' via %s\n"
1865 msgstr ""
1866
1867 #: g10/getkey.c:1769
1868 #, fuzzy, c-format
1869 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1870 msgstr ""
1871 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1872
1873 #: g10/getkey.c:2323
1874 #, fuzzy, c-format
1875 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1876 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1877
1878 #: g10/getkey.c:2554
1879 #, fuzzy, c-format
1880 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1881 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1882
1883 #: g10/getkey.c:2601
1884 #, fuzzy, c-format
1885 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1886 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1887
1888 #: g10/gpgv.c:74
1889 msgid "be somewhat more quiet"
1890 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1891
1892 #: g10/gpgv.c:75
1893 msgid "take the keys from this keyring"
1894 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1895
1896 #: g10/gpgv.c:77
1897 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1898 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1899
1900 #: g10/gpgv.c:78
1901 msgid "|FD|write status info to this FD"
1902 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1903
1904 #: g10/gpgv.c:102
1905 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1906 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1907
1908 #: g10/gpgv.c:105
1909 msgid ""
1910 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1911 "Check signatures against known trusted keys\n"
1912 msgstr ""
1913 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1914 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1915
1916 #: g10/helptext.c:49
1917 msgid ""
1918 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1919 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1920 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1921 msgstr ""
1922 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
1923 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
1924 "åìðéóôïóýíçò,\n"
1925 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
1926
1927 #: g10/helptext.c:55
1928 msgid ""
1929 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1930 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1931 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1932 "ultimately trusted\n"
1933 msgstr ""
1934 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
1935 "êëåéäéÜ\n"
1936 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
1937 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
1938 "êëåéäß\n"
1939 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1940
1941 #: g10/helptext.c:62
1942 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1943 msgstr ""
1944 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
1945 "\"."
1946
1947 #: g10/helptext.c:66
1948 msgid ""
1949 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1950 msgstr ""
1951 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
1952
1953 #: g10/helptext.c:70
1954 msgid ""
1955 "Select the algorithm to use.\n"
1956 "\n"
1957 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1958 "for signatures.\n"
1959 "\n"
1960 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1961 "\n"
1962 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1963 "\n"
1964 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1965 msgstr ""
1966
1967 #: g10/helptext.c:84
1968 msgid ""
1969 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1970 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1971 "Please consult your security expert first."
1972 msgstr ""
1973 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
1974 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
1975 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
1976
1977 #: g10/helptext.c:91
1978 msgid "Enter the size of the key"
1979 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
1980
1981 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1982 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1983 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1984 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
1985
1986 #: g10/helptext.c:105
1987 msgid ""
1988 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1989 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1990 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1991 "the given value as an interval."
1992 msgstr ""
1993 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
1994 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
1995 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
1996 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
1997
1998 #: g10/helptext.c:117
1999 msgid "Enter the name of the key holder"
2000 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
2001
2002 #: g10/helptext.c:122
2003 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2004 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
2005
2006 #: g10/helptext.c:126
2007 msgid "Please enter an optional comment"
2008 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
2009
2010 #: g10/helptext.c:131
2011 msgid ""
2012 "N  to change the name.\n"
2013 "C  to change the comment.\n"
2014 "E  to change the email address.\n"
2015 "O  to continue with key generation.\n"
2016 "Q  to to quit the key generation."
2017 msgstr ""
2018 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
2019 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
2020 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
2021 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
2022 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
2023
2024 #: g10/helptext.c:140
2025 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2026 msgstr ""
2027 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
2028 "õðïêëåéäß."
2029
2030 #: g10/helptext.c:148
2031 msgid ""
2032 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2033 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2034 "know how carefully you verified this.\n"
2035 "\n"
2036 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2037 "the\n"
2038 "    key.\n"
2039 "\n"
2040 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2041 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2042 "for\n"
2043 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2044 "user.\n"
2045 "\n"
2046 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2047 "could\n"
2048 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2049 "the\n"
2050 "    key against a photo ID.\n"
2051 "\n"
2052 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2053 "could\n"
2054 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2055 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2056 "a\n"
2057 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2058 "the\n"
2059 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2060 "exchange\n"
2061 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2062 "\n"
2063 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2064 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2065 "\"\n"
2066 "mean to you when you sign other keys.\n"
2067 "\n"
2068 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2069 msgstr ""
2070 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
2071 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
2072 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
2073 "\n"
2074 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
2075 "êëåéäß.\n"
2076 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
2077 "ôïõ\n"
2078 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
2079 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
2080 "\n"
2081 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
2082 "ðáñÜäåéãìá\n"
2083 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
2084 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
2085 "\n"
2086 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
2087 "áõôü\n"
2088 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
2089 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
2090 "ôïõ\n"
2091 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
2092 "÷.\n"
2093 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
2094 "\n"
2095 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
2096 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
2097 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
2098 "êëåéäéÜ.\n"
2099 "\n"
2100 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
2101
2102 #: g10/helptext.c:186
2103 #, fuzzy
2104 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2105 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
2106
2107 #: g10/helptext.c:190
2108 msgid ""
2109 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2110 "All certificates are then also lost!"
2111 msgstr ""
2112 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
2113 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
2114
2115 #: g10/helptext.c:195
2116 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2117 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
2118
2119 #: g10/helptext.c:200
2120 msgid ""
2121 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2122 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2123 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2124 msgstr ""
2125 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
2126 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
2127 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
2128 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
2129
2130 #: g10/helptext.c:205
2131 msgid ""
2132 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2133 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2134 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2135 "a trust connection through another already certified key."
2136 msgstr ""
2137 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
2138 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
2139 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
2140 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
2141
2142 #: g10/helptext.c:211
2143 msgid ""
2144 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2145 "your keyring."
2146 msgstr ""
2147 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
2148 "êëåéäïèÞêç óáò."
2149
2150 #: g10/helptext.c:215
2151 msgid ""
2152 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2153 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2154 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2155 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2156 "a second one is available."
2157 msgstr ""
2158 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2159 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2160 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2161 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2162 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2163
2164 #: g10/helptext.c:223
2165 msgid ""
2166 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2167 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2168 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2169 msgstr ""
2170 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2171 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2172 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2173
2174 #: g10/helptext.c:230
2175 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2176 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2177
2178 #: g10/helptext.c:236
2179 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2180 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2181
2182 #: g10/helptext.c:240
2183 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2184 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2185
2186 #: g10/helptext.c:245
2187 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2188 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2189
2190 #: g10/helptext.c:250
2191 msgid ""
2192 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2193 "file (which is shown in brackets) will be used."
2194 msgstr ""
2195 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2196 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2197
2198 #: g10/helptext.c:256
2199 msgid ""
2200 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2201 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2202 "  \"Key has been compromised\"\n"
2203 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2204 "      got access to your secret key.\n"
2205 "  \"Key is superseded\"\n"
2206 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2207 "  \"Key is no longer used\"\n"
2208 "      Use this if you have retired this key.\n"
2209 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2210 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2211 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2212 msgstr ""
2213 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2214 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2215 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2216 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2217 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2218 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2219 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2220 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2221 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2222 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2223 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2224 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2225
2226 #: g10/helptext.c:272
2227 msgid ""
2228 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2229 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2230 "An empty line ends the text.\n"
2231 msgstr ""
2232 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2233 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2234 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2235 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2236
2237 #: g10/helptext.c:287
2238 msgid "No help available"
2239 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2240
2241 #: g10/helptext.c:295
2242 #, c-format
2243 msgid "No help available for `%s'"
2244 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2245
2246 #: g10/import.c:95
2247 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2248 msgstr ""
2249
2250 #: g10/import.c:97
2251 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2252 msgstr ""
2253
2254 #: g10/import.c:99
2255 #, fuzzy
2256 msgid "do not update the trustdb after import"
2257 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2258
2259 #: g10/import.c:101
2260 #, fuzzy
2261 msgid "create a public key when importing a secret key"
2262 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2263
2264 #: g10/import.c:103
2265 msgid "only accept updates to existing keys"
2266 msgstr ""
2267
2268 #: g10/import.c:105
2269 #, fuzzy
2270 msgid "remove unusable parts from key after import"
2271 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2272
2273 #: g10/import.c:107
2274 msgid "remove as much as possible from key after import"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: g10/import.c:262
2278 #, c-format
2279 msgid "skipping block of type %d\n"
2280 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2281
2282 #: g10/import.c:271
2283 #, fuzzy, c-format
2284 msgid "%lu keys processed so far\n"
2285 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2286
2287 #: g10/import.c:288
2288 #, c-format
2289 msgid "Total number processed: %lu\n"
2290 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2291
2292 #: g10/import.c:290
2293 #, c-format
2294 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2295 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2296
2297 #: g10/import.c:293
2298 #, c-format
2299 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2300 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2301
2302 #: g10/import.c:295
2303 #, c-format
2304 msgid "              imported: %lu"
2305 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2306
2307 #: g10/import.c:301
2308 #, c-format
2309 msgid "             unchanged: %lu\n"
2310 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2311
2312 #: g10/import.c:303
2313 #, c-format
2314 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2315 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2316
2317 #: g10/import.c:305
2318 #, c-format
2319 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2320 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2321
2322 #: g10/import.c:307
2323 #, c-format
2324 msgid "        new signatures: %lu\n"
2325 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2326
2327 #: g10/import.c:309
2328 #, c-format
2329 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2330 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2331
2332 #: g10/import.c:311
2333 #, c-format
2334 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2335 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2336
2337 #: g10/import.c:313
2338 #, c-format
2339 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2340 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2341
2342 #: g10/import.c:315
2343 #, c-format
2344 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2345 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2346
2347 #: g10/import.c:317
2348 #, c-format
2349 msgid "          not imported: %lu\n"
2350 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2351
2352 #: g10/import.c:319
2353 #, fuzzy, c-format
2354 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2355 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2356
2357 #: g10/import.c:321
2358 #, fuzzy, c-format
2359 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2360 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2361
2362 #: g10/import.c:562
2363 #, c-format
2364 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2365 msgstr ""
2366
2367 #: g10/import.c:564
2368 #, fuzzy
2369 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2370 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
2371
2372 #: g10/import.c:601
2373 #, c-format
2374 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2375 msgstr ""
2376
2377 #: g10/import.c:613
2378 #, fuzzy, c-format
2379 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2380 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2381
2382 #: g10/import.c:625
2383 #, c-format
2384 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2385 msgstr ""
2386
2387 #: g10/import.c:638
2388 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: g10/import.c:640
2392 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2393 msgstr ""
2394
2395 #: g10/import.c:664
2396 #, c-format
2397 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2398 msgstr ""
2399
2400 #: g10/import.c:712 g10/import.c:1092
2401 #, fuzzy, c-format
2402 msgid "key %s: no user ID\n"
2403 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2404
2405 #: g10/import.c:741
2406 #, fuzzy, c-format
2407 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2408 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2409
2410 #: g10/import.c:756
2411 #, fuzzy, c-format
2412 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2413 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2414
2415 #: g10/import.c:762
2416 #, fuzzy, c-format
2417 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2418 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2419
2420 #: g10/import.c:764
2421 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2422 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2423
2424 #: g10/import.c:774 g10/import.c:1213
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2427 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2428
2429 #: g10/import.c:780
2430 #, fuzzy, c-format
2431 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2432 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2433
2434 #: g10/import.c:789
2435 #, c-format
2436 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2437 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2438
2439 #: g10/import.c:794 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1081
2440 #, c-format
2441 msgid "writing to `%s'\n"
2442 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2443
2444 #: g10/import.c:798 g10/import.c:893 g10/import.c:1132 g10/import.c:1274
2445 #: g10/import.c:2336 g10/import.c:2358
2446 #, c-format
2447 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2448 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2449
2450 #: g10/import.c:817
2451 #, fuzzy, c-format
2452 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2453 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2454
2455 #: g10/import.c:841
2456 #, fuzzy, c-format
2457 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2458 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2459
2460 #: g10/import.c:858 g10/import.c:1231
2461 #, fuzzy, c-format
2462 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2463 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2464
2465 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1238
2466 #, fuzzy, c-format
2467 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2468 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2469
2470 #: g10/import.c:903
2471 #, fuzzy, c-format
2472 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2473 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2474
2475 #: g10/import.c:906
2476 #, fuzzy, c-format
2477 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2478 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2479
2480 #: g10/import.c:909
2481 #, fuzzy, c-format
2482 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2483 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2484
2485 #: g10/import.c:912
2486 #, fuzzy, c-format
2487 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2488 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2489
2490 #: g10/import.c:915
2491 #, fuzzy, c-format
2492 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2493 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2494
2495 #: g10/import.c:918
2496 #, fuzzy, c-format
2497 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2498 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2499
2500 #: g10/import.c:921
2501 #, fuzzy, c-format
2502 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2503 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2504
2505 #: g10/import.c:924
2506 #, fuzzy, c-format
2507 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2508 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2509
2510 #: g10/import.c:927
2511 #, fuzzy, c-format
2512 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2513 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2514
2515 #: g10/import.c:930
2516 #, fuzzy, c-format
2517 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2518 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2519
2520 #: g10/import.c:953
2521 #, fuzzy, c-format
2522 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2523 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2524
2525 #: g10/import.c:1098
2526 #, fuzzy, c-format
2527 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2528 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2529
2530 #: g10/import.c:1109
2531 #, fuzzy
2532 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2533 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2534
2535 #: g10/import.c:1126 g10/import.c:2351
2536 #, c-format
2537 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2538 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2539
2540 #: g10/import.c:1137
2541 #, fuzzy, c-format
2542 msgid "key %s: secret key imported\n"
2543 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2544
2545 #: g10/import.c:1166
2546 #, fuzzy, c-format
2547 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2548 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2549
2550 #: g10/import.c:1176
2551 #, fuzzy, c-format
2552 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2553 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2554
2555 #: g10/import.c:1206
2556 #, fuzzy, c-format
2557 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2558 msgstr ""
2559 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2560 "áíÜêëçóçò\n"
2561
2562 #: g10/import.c:1249
2563 #, fuzzy, c-format
2564 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2565 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2566
2567 #: g10/import.c:1281
2568 #, fuzzy, c-format
2569 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2570 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2571
2572 #: g10/import.c:1347
2573 #, fuzzy, c-format
2574 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2575 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2576
2577 #: g10/import.c:1362
2578 #, fuzzy, c-format
2579 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2580 msgstr ""
2581 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2582 "s\"\n"
2583
2584 #: g10/import.c:1364
2585 #, fuzzy, c-format
2586 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2587 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2588
2589 #: g10/import.c:1382
2590 #, fuzzy, c-format
2591 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2592 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2593
2594 #: g10/import.c:1393 g10/import.c:1443
2595 #, fuzzy, c-format
2596 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2597 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2598
2599 #: g10/import.c:1395
2600 #, fuzzy, c-format
2601 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2602 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2603
2604 #: g10/import.c:1410
2605 #, fuzzy, c-format
2606 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2607 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2608
2609 #: g10/import.c:1432
2610 #, fuzzy, c-format
2611 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2612 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2613
2614 #: g10/import.c:1445
2615 #, fuzzy, c-format
2616 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2617 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2618
2619 #: g10/import.c:1460
2620 #, fuzzy, c-format
2621 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2622 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2623
2624 #: g10/import.c:1502
2625 #, fuzzy, c-format
2626 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2627 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2628
2629 #: g10/import.c:1523
2630 #, fuzzy, c-format
2631 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2632 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2633
2634 #: g10/import.c:1550
2635 #, fuzzy, c-format
2636 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2637 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2638
2639 #: g10/import.c:1560
2640 #, fuzzy, c-format
2641 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2642 msgstr ""
2643 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2644
2645 #: g10/import.c:1577
2646 #, fuzzy, c-format
2647 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2648 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2649
2650 #: g10/import.c:1591
2651 #, fuzzy, c-format
2652 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2653 msgstr ""
2654 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2655
2656 #: g10/import.c:1599
2657 #, fuzzy, c-format
2658 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2659 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2660
2661 #: g10/import.c:1699
2662 #, fuzzy, c-format
2663 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2664 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2665
2666 #: g10/import.c:1761
2667 #, fuzzy, c-format
2668 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2669 msgstr ""
2670 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2671 "08lX\n"
2672
2673 #: g10/import.c:1775
2674 #, fuzzy, c-format
2675 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2676 msgstr ""
2677 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2678 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2679
2680 #: g10/import.c:1834
2681 #, fuzzy, c-format
2682 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2683 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2684
2685 #: g10/import.c:1868
2686 #, fuzzy, c-format
2687 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2688 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2689
2690 #: g10/import.c:2257
2691 #, fuzzy
2692 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2693 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2694
2695 #: g10/import.c:2265
2696 #, fuzzy
2697 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2698 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2699
2700 #: g10/import.c:2267
2701 #, fuzzy
2702 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2703 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2704
2705 #: g10/keydb.c:168
2706 #, c-format
2707 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2708 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2709
2710 #: g10/keydb.c:175
2711 #, c-format
2712 msgid "keyring `%s' created\n"
2713 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2714
2715 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2716 #, fuzzy, c-format
2717 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2718 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2719
2720 #: g10/keydb.c:698
2721 #, c-format
2722 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2723 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2724
2725 #: g10/keyedit.c:264
2726 msgid "[revocation]"
2727 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2728
2729 #: g10/keyedit.c:265
2730 msgid "[self-signature]"
2731 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2732
2733 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:406
2734 msgid "1 bad signature\n"
2735 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2736
2737 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:408
2738 #, c-format
2739 msgid "%d bad signatures\n"
2740 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:410
2743 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2744 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2745
2746 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:412
2747 #, c-format
2748 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2749 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2750
2751 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:414
2752 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2753 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2754
2755 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:416
2756 #, c-format
2757 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2758 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2759
2760 #: g10/keyedit.c:355
2761 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2762 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2763
2764 #: g10/keyedit.c:357
2765 #, c-format
2766 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2767 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2768
2769 #: g10/keyedit.c:413 g10/pkclist.c:263
2770 #, fuzzy
2771 msgid ""
2772 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2773 "keys\n"
2774 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2775 "etc.)\n"
2776 msgstr ""
2777 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2778 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2779 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2780 "\n"
2781
2782 #: g10/keyedit.c:417 g10/pkclist.c:275
2783 #, fuzzy, c-format
2784 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2785 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2786
2787 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:277
2788 #, fuzzy, c-format
2789 msgid "  %d = I trust fully\n"
2790 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2791
2792 #: g10/keyedit.c:437
2793 msgid ""
2794 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2795 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2796 "trust signatures on your behalf.\n"
2797 msgstr ""
2798
2799 #: g10/keyedit.c:453
2800 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2801 msgstr ""
2802
2803 #: g10/keyedit.c:597
2804 #, c-format
2805 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2806 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2807
2808 #: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:634 g10/keyedit.c:661 g10/keyedit.c:829
2809 #: g10/keyedit.c:894 g10/keyedit.c:1736
2810 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2811 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2812
2813 #: g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:648 g10/keyedit.c:675 g10/keyedit.c:835
2814 #: g10/keyedit.c:1742
2815 msgid "  Unable to sign.\n"
2816 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2817
2818 #: g10/keyedit.c:625
2819 #, c-format
2820 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2821 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2822
2823 #: g10/keyedit.c:653
2824 #, c-format
2825 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2826 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2827
2828 #: g10/keyedit.c:681
2829 #, fuzzy, c-format
2830 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2831 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2832
2833 #: g10/keyedit.c:683
2834 #, fuzzy
2835 msgid "Sign it? (y/N) "
2836 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2837
2838 #: g10/keyedit.c:705
2839 #, c-format
2840 msgid ""
2841 "The self-signature on \"%s\"\n"
2842 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2843 msgstr ""
2844 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2845 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2846
2847 #: g10/keyedit.c:714
2848 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2849 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2850
2851 #: g10/keyedit.c:728
2852 #, c-format
2853 msgid ""
2854 "Your current signature on \"%s\"\n"
2855 "has expired.\n"
2856 msgstr ""
2857 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2858 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2859
2860 #: g10/keyedit.c:732
2861 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2862 msgstr ""
2863 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2864
2865 #: g10/keyedit.c:753
2866 #, c-format
2867 msgid ""
2868 "Your current signature on \"%s\"\n"
2869 "is a local signature.\n"
2870 msgstr ""
2871 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2872 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:757
2875 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2876 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2877
2878 #: g10/keyedit.c:778
2879 #, fuzzy, c-format
2880 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2881 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2882
2883 #: g10/keyedit.c:781
2884 #, fuzzy, c-format
2885 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2886 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2887
2888 #: g10/keyedit.c:786
2889 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2890 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2891
2892 #: g10/keyedit.c:808
2893 #, fuzzy, c-format
2894 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2895 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2896
2897 #: g10/keyedit.c:823
2898 msgid "This key has expired!"
2899 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2900
2901 #: g10/keyedit.c:841
2902 #, c-format
2903 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2904 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2905
2906 #: g10/keyedit.c:847
2907 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2908 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2909
2910 #: g10/keyedit.c:887
2911 msgid ""
2912 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2913 "mode.\n"
2914 msgstr ""
2915 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2916 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2917
2918 #: g10/keyedit.c:889
2919 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2920 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2921
2922 #: g10/keyedit.c:914
2923 msgid ""
2924 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2925 "belongs\n"
2926 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2927 msgstr ""
2928 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2929 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2930 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2931
2932 #: g10/keyedit.c:919
2933 #, c-format
2934 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2935 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2936
2937 #: g10/keyedit.c:921
2938 #, c-format
2939 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2940 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:923
2943 #, c-format
2944 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2945 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2946
2947 #: g10/keyedit.c:925
2948 #, c-format
2949 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2950 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:931
2953 #, fuzzy
2954 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2955 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2956
2957 #: g10/keyedit.c:955
2958 #, fuzzy, c-format
2959 msgid ""
2960 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2961 "key \"%s\" (%s)\n"
2962 msgstr ""
2963 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2964 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2965
2966 #: g10/keyedit.c:962
2967 #, fuzzy
2968 msgid "This will be a self-signature.\n"
2969 msgstr ""
2970 "\n"
2971 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2972
2973 #: g10/keyedit.c:968
2974 #, fuzzy
2975 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2976 msgstr ""
2977 "\n"
2978 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:976
2981 #, fuzzy
2982 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2983 msgstr ""
2984 "\n"
2985 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2986 "\n"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:986
2989 #, fuzzy
2990 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2991 msgstr ""
2992 "\n"
2993 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2994
2995 #: g10/keyedit.c:993
2996 #, fuzzy
2997 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2998 msgstr ""
2999 "\n"
3000 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3001 "\n"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:1000
3004 #, fuzzy
3005 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3006 msgstr ""
3007 "\n"
3008 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1005
3011 #, fuzzy
3012 msgid "I have checked this key casually.\n"
3013 msgstr ""
3014 "\n"
3015 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3016
3017 #: g10/keyedit.c:1010
3018 #, fuzzy
3019 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3020 msgstr ""
3021 "\n"
3022 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1020
3025 #, fuzzy
3026 msgid "Really sign? (y/N) "
3027 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1065 g10/keyedit.c:4503 g10/keyedit.c:4594 g10/keyedit.c:4658
3030 #: g10/keyedit.c:4719 g10/sign.c:370
3031 #, c-format
3032 msgid "signing failed: %s\n"
3033 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1130
3036 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3037 msgstr ""
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1141 g10/keygen.c:3087
3040 msgid "This key is not protected.\n"
3041 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1145 g10/keygen.c:3075 g10/revoke.c:539
3044 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3045 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1149 g10/keygen.c:3090
3048 #, fuzzy
3049 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3050 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1153 g10/keygen.c:3094
3053 msgid "Key is protected.\n"
3054 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3055
3056 #: g10/keyedit.c:1177
3057 #, c-format
3058 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3059 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1183
3062 msgid ""
3063 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3064 "\n"
3065 msgstr ""
3066 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3067 "\n"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:1192 g10/keygen.c:1806
3070 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3071 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:1197
3074 msgid ""
3075 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3076 "\n"
3077 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1200
3080 #, fuzzy
3081 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3082 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1271
3085 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3086 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1356
3089 msgid "save and quit"
3090 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1359
3093 #, fuzzy
3094 msgid "show key fingerprint"
3095 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3096
3097 #: g10/keyedit.c:1360
3098 msgid "list key and user IDs"
3099 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:1362
3102 msgid "select user ID N"
3103 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:1363
3106 #, fuzzy
3107 msgid "select subkey N"
3108 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3109
3110 #: g10/keyedit.c:1364
3111 #, fuzzy
3112 msgid "check signatures"
3113 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:1368
3116 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3117 msgstr ""
3118
3119 #: g10/keyedit.c:1373
3120 #, fuzzy
3121 msgid "sign selected user IDs locally"
3122 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3123
3124 #: g10/keyedit.c:1375
3125 #, fuzzy
3126 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3127 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:1377
3130 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3131 msgstr ""
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1381
3134 msgid "add a user ID"
3135 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:1383
3138 msgid "add a photo ID"
3139 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3140
3141 #: g10/keyedit.c:1385
3142 #, fuzzy
3143 msgid "delete selected user IDs"
3144 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3145
3146 #: g10/keyedit.c:1390
3147 #, fuzzy
3148 msgid "add a subkey"
3149 msgstr "addkey"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:1394
3152 msgid "add a key to a smartcard"
3153 msgstr ""
3154
3155 #: g10/keyedit.c:1396
3156 msgid "move a key to a smartcard"
3157 msgstr ""
3158
3159 #: g10/keyedit.c:1398
3160 msgid "move a backup key to a smartcard"
3161 msgstr ""
3162
3163 #: g10/keyedit.c:1402
3164 #, fuzzy
3165 msgid "delete selected subkeys"
3166 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:1404
3169 msgid "add a revocation key"
3170 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3171
3172 #: g10/keyedit.c:1406
3173 #, fuzzy
3174 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3175 msgstr ""
3176 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3177
3178 #: g10/keyedit.c:1408
3179 #, fuzzy
3180 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3181 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3182
3183 #: g10/keyedit.c:1410
3184 #, fuzzy
3185 msgid "flag the selected user ID as primary"
3186 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:1412
3189 #, fuzzy
3190 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3191 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:1415
3194 msgid "list preferences (expert)"
3195 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3196
3197 #: g10/keyedit.c:1417
3198 msgid "list preferences (verbose)"
3199 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3200
3201 #: g10/keyedit.c:1419
3202 #, fuzzy
3203 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3204 msgstr ""
3205 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3206
3207 #: g10/keyedit.c:1424
3208 #, fuzzy
3209 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3210 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3211
3212 #: g10/keyedit.c:1426
3213 msgid "change the passphrase"
3214 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1430
3217 msgid "change the ownertrust"
3218 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:1432
3221 #, fuzzy
3222 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3223 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3224
3225 #: g10/keyedit.c:1434
3226 #, fuzzy
3227 msgid "revoke selected user IDs"
3228 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3229
3230 #: g10/keyedit.c:1439
3231 #, fuzzy
3232 msgid "revoke key or selected subkeys"
3233 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:1440
3236 #, fuzzy
3237 msgid "enable key"
3238 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1441
3241 #, fuzzy
3242 msgid "disable key"
3243 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3244
3245 #: g10/keyedit.c:1442
3246 #, fuzzy
3247 msgid "show selected photo IDs"
3248 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:1444
3251 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3252 msgstr ""
3253
3254 #: g10/keyedit.c:1446
3255 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3256 msgstr ""
3257
3258 #: g10/keyedit.c:1564
3259 #, fuzzy, c-format
3260 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3261 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:1582
3264 msgid "Secret key is available.\n"
3265 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:1663
3268 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3269 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:1671
3272 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3273 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:1690
3276 msgid ""
3277 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3278 "(lsign),\n"
3279 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3280 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3281 msgstr ""
3282
3283 #: g10/keyedit.c:1730
3284 msgid "Key is revoked."
3285 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3286
3287 #: g10/keyedit.c:1749
3288 #, fuzzy
3289 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3290 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3291
3292 #: g10/keyedit.c:1756
3293 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3294 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:1765
3297 #, fuzzy, c-format
3298 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3299 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3300
3301 #: g10/keyedit.c:1788
3302 #, c-format
3303 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3304 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:1810 g10/keyedit.c:1830 g10/keyedit.c:1996
3307 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3308 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:1812
3311 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3312 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:1814
3315 #, fuzzy
3316 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3317 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3318
3319 #: g10/keyedit.c:1815
3320 #, fuzzy
3321 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3322 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3323
3324 #: g10/keyedit.c:1865
3325 #, fuzzy
3326 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3327 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1877
3330 #, fuzzy
3331 msgid "You must select exactly one key.\n"
3332 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1905
3335 msgid "Command expects a filename argument\n"
3336 msgstr ""
3337
3338 #: g10/keyedit.c:1919
3339 #, fuzzy, c-format
3340 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3341 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:1936
3344 #, fuzzy, c-format
3345 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3346 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1960
3349 msgid "You must select at least one key.\n"
3350 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:1963
3353 #, fuzzy
3354 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3355 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3356
3357 #: g10/keyedit.c:1964
3358 #, fuzzy
3359 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3360 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3361
3362 #: g10/keyedit.c:1999
3363 #, fuzzy
3364 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3365 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3366
3367 #: g10/keyedit.c:2000
3368 #, fuzzy
3369 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3370 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3371
3372 #: g10/keyedit.c:2018
3373 #, fuzzy
3374 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3375 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3376
3377 #: g10/keyedit.c:2029
3378 #, fuzzy
3379 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3380 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3381
3382 #: g10/keyedit.c:2031
3383 #, fuzzy
3384 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3385 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3386
3387 #: g10/keyedit.c:2081
3388 msgid ""
3389 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3390 msgstr ""
3391
3392 #: g10/keyedit.c:2123
3393 #, fuzzy
3394 msgid "Set preference list to:\n"
3395 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3396
3397 #: g10/keyedit.c:2129
3398 #, fuzzy
3399 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3400 msgstr ""
3401 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3402
3403 #: g10/keyedit.c:2131
3404 #, fuzzy
3405 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3406 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:2189
3409 #, fuzzy
3410 msgid "Save changes? (y/N) "
3411 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3412
3413 #: g10/keyedit.c:2192
3414 #, fuzzy
3415 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3416 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3417
3418 #: g10/keyedit.c:2202
3419 #, c-format
3420 msgid "update failed: %s\n"
3421 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3422
3423 #: g10/keyedit.c:2209
3424 #, c-format
3425 msgid "update secret failed: %s\n"
3426 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:2216
3429 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3430 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:2289
3433 msgid "Digest: "
3434 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3435
3436 #: g10/keyedit.c:2341
3437 msgid "Features: "
3438 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3439
3440 #: g10/keyedit.c:2352
3441 msgid "Keyserver no-modify"
3442 msgstr ""
3443
3444 #: g10/keyedit.c:2367 g10/keylist.c:308
3445 msgid "Preferred keyserver: "
3446 msgstr ""
3447
3448 #: g10/keyedit.c:2579
3449 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3450 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:2638
3453 #, fuzzy, c-format
3454 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3455 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3456
3457 #: g10/keyedit.c:2659
3458 #, fuzzy, c-format
3459 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3460 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3461
3462 #: g10/keyedit.c:2665
3463 #, fuzzy
3464 msgid "(sensitive)"
3465 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3466
3467 #: g10/keyedit.c:2681 g10/keyedit.c:2737 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2813
3468 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:471
3469 #, fuzzy, c-format
3470 msgid "created: %s"
3471 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:2684 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:967
3474 #, fuzzy, c-format
3475 msgid "revoked: %s"
3476 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:2686 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3479 #, fuzzy, c-format
3480 msgid "expired: %s"
3481 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:2688 g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2815
3484 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3485 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:477 g10/mainproc.c:973
3486 #, fuzzy, c-format
3487 msgid "expires: %s"
3488 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:2690
3491 #, fuzzy, c-format
3492 msgid "usage: %s"
3493 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:2705
3496 #, fuzzy, c-format
3497 msgid "trust: %s"
3498 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:2709
3501 #, c-format
3502 msgid "validity: %s"
3503 msgstr ""
3504
3505 #: g10/keyedit.c:2716
3506 msgid "This key has been disabled"
3507 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:200
3510 msgid "card-no: "
3511 msgstr ""
3512
3513 #: g10/keyedit.c:2768
3514 msgid ""
3515 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3516 "unless you restart the program.\n"
3517 msgstr ""
3518 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3519 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:2832 g10/keyedit.c:3178 g10/keyserver.c:481
3522 #: g10/mainproc.c:1734 g10/trustdb.c:1184 g10/trustdb.c:1704
3523 #, fuzzy
3524 msgid "revoked"
3525 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3526
3527 #: g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:3180 g10/keyserver.c:485
3528 #: g10/mainproc.c:1736 g10/trustdb.c:537 g10/trustdb.c:1706
3529 #, fuzzy
3530 msgid "expired"
3531 msgstr "expire"
3532
3533 #: g10/keyedit.c:2899
3534 msgid ""
3535 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3536 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3537 msgstr ""
3538 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3539 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:2960
3542 msgid ""
3543 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3544 "versions\n"
3545 "         of PGP to reject this key.\n"
3546 msgstr ""
3547 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3548 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:2965 g10/keyedit.c:3295
3551 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3552 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3553
3554 #: g10/keyedit.c:2971
3555 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3556 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:3111
3559 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3560 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:3121
3563 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3564 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:3125
3567 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3568 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:3131
3571 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3572 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:3145
3575 #, c-format
3576 msgid "Deleted %d signature.\n"
3577 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:3146
3580 #, c-format
3581 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3582 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:3149
3585 msgid "Nothing deleted.\n"
3586 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:3182 g10/trustdb.c:1708
3589 #, fuzzy
3590 msgid "invalid"
3591 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:3198
3594 #, fuzzy, c-format
3595 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3596 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:3290
3599 msgid ""
3600 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3601 "cause\n"
3602 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3603 msgstr ""
3604 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3605 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3606 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:3301
3609 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3610 msgstr ""
3611 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:3321
3614 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3615 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3616
3617 #: g10/keyedit.c:3346
3618 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3619 msgstr ""
3620 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:3361
3623 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3624 msgstr ""
3625 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:3383
3628 #, fuzzy
3629 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3630 msgstr ""
3631 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3632
3633 #: g10/keyedit.c:3402
3634 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3635 msgstr ""
3636 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3637 "åðáíÝëèåé!\n"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:3408
3640 #, fuzzy
3641 msgid ""
3642 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3643 msgstr ""
3644 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3645 "N): "
3646
3647 #: g10/keyedit.c:3469
3648 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3649 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3650
3651 #: g10/keyedit.c:3475
3652 #, fuzzy
3653 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3654 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:3479
3657 #, fuzzy
3658 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3659 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:3482
3662 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3663 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3664
3665 #: g10/keyedit.c:3528
3666 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3667 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3668
3669 #: g10/keyedit.c:3544
3670 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3671 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3672
3673 #: g10/keyedit.c:3769
3674 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3675 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3676
3677 #: g10/keyedit.c:3808 g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4038
3678 #, fuzzy, c-format
3679 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3680 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:3979
3683 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3684 msgstr ""
3685
3686 #: g10/keyedit.c:4059
3687 #, fuzzy
3688 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3689 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3690
3691 #: g10/keyedit.c:4060
3692 #, fuzzy
3693 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3694 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3695
3696 #: g10/keyedit.c:4122
3697 #, c-format
3698 msgid "No user ID with index %d\n"
3699 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3700
3701 #: g10/keyedit.c:4180
3702 #, fuzzy, c-format
3703 msgid "No user ID with hash %s\n"
3704 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:4207
3707 #, fuzzy, c-format
3708 msgid "No subkey with index %d\n"
3709 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3710
3711 #: g10/keyedit.c:4342
3712 #, fuzzy, c-format
3713 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3714 msgstr "user ID: \""
3715
3716 #: g10/keyedit.c:4345 g10/keyedit.c:4409 g10/keyedit.c:4452
3717 #, fuzzy, c-format
3718 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3719 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3720
3721 #: g10/keyedit.c:4347 g10/keyedit.c:4411 g10/keyedit.c:4454
3722 msgid " (non-exportable)"
3723 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3724
3725 #: g10/keyedit.c:4351
3726 #, c-format
3727 msgid "This signature expired on %s.\n"
3728 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3729
3730 #: g10/keyedit.c:4355
3731 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3732 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3733
3734 #: g10/keyedit.c:4359
3735 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3736 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3737
3738 #: g10/keyedit.c:4386
3739 #, fuzzy, c-format
3740 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3741 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3742
3743 #: g10/keyedit.c:4412
3744 #, fuzzy
3745 msgid " (non-revocable)"
3746 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3747
3748 #: g10/keyedit.c:4419
3749 #, fuzzy, c-format
3750 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3751 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3752
3753 #: g10/keyedit.c:4441
3754 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3755 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3756
3757 #: g10/keyedit.c:4461
3758 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3759 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3760
3761 #: g10/keyedit.c:4491
3762 msgid "no secret key\n"
3763 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3764
3765 #: g10/keyedit.c:4561
3766 #, c-format
3767 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3768 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3769
3770 #: g10/keyedit.c:4578
3771 #, c-format
3772 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3773 msgstr ""
3774 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3775
3776 #: g10/keyedit.c:4642
3777 #, fuzzy, c-format
3778 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3779 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3780
3781 #: g10/keyedit.c:4704
3782 #, fuzzy, c-format
3783 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3784 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3785
3786 #: g10/keyedit.c:4799
3787 #, fuzzy, c-format
3788 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3789 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3790
3791 #: g10/keygen.c:259
3792 #, fuzzy, c-format
3793 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3794 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3795
3796 #: g10/keygen.c:266
3797 #, fuzzy
3798 msgid "too many cipher preferences\n"
3799 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3800
3801 #: g10/keygen.c:268
3802 #, fuzzy
3803 msgid "too many digest preferences\n"
3804 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3805
3806 #: g10/keygen.c:270
3807 #, fuzzy
3808 msgid "too many compression preferences\n"
3809 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3810
3811 #: g10/keygen.c:395
3812 #, fuzzy, c-format
3813 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3814 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3815
3816 #: g10/keygen.c:815
3817 msgid "writing direct signature\n"
3818 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3819
3820 #: g10/keygen.c:854
3821 msgid "writing self signature\n"
3822 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3823
3824 #: g10/keygen.c:905
3825 msgid "writing key binding signature\n"
3826 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3827
3828 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:1046 g10/keygen.c:1134 g10/keygen.c:2651
3829 #, c-format
3830 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3831 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3832
3833 #: g10/keygen.c:971 g10/keygen.c:1051 g10/keygen.c:1139 g10/keygen.c:2657
3834 #, c-format
3835 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3836 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3837
3838 #: g10/keygen.c:1232
3839 #, fuzzy
3840 msgid "Sign"
3841 msgstr "sign"
3842
3843 #: g10/keygen.c:1235
3844 msgid "Certify"
3845 msgstr ""
3846
3847 #: g10/keygen.c:1238
3848 #, fuzzy
3849 msgid "Encrypt"
3850 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3851
3852 #: g10/keygen.c:1241
3853 msgid "Authenticate"
3854 msgstr ""
3855
3856 #: g10/keygen.c:1249
3857 msgid "SsEeAaQq"
3858 msgstr ""
3859
3860 #: g10/keygen.c:1268
3861 #, c-format
3862 msgid "Possible actions for a %s key: "
3863 msgstr ""
3864
3865 #: g10/keygen.c:1272
3866 msgid "Current allowed actions: "
3867 msgstr ""
3868
3869 #: g10/keygen.c:1277
3870 #, c-format
3871 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3872 msgstr ""
3873
3874 #: g10/keygen.c:1280
3875 #, fuzzy, c-format
3876 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3877 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3878
3879 #: g10/keygen.c:1283
3880 #, c-format
3881 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3882 msgstr ""
3883
3884 #: g10/keygen.c:1286
3885 #, c-format
3886 msgid "   (%c) Finished\n"
3887 msgstr ""
3888
3889 #: g10/keygen.c:1342
3890 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3891 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3892
3893 #: g10/keygen.c:1344
3894 #, fuzzy, c-format
3895 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3896 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3897
3898 #: g10/keygen.c:1345
3899 #, c-format
3900 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3901 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3902
3903 #: g10/keygen.c:1347
3904 #, fuzzy, c-format
3905 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3906 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3907
3908 #: g10/keygen.c:1349
3909 #, fuzzy, c-format
3910 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3911 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3912
3913 #: g10/keygen.c:1350
3914 #, c-format
3915 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3916 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3917
3918 #: g10/keygen.c:1352
3919 #, c-format
3920 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3921 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3922
3923 #: g10/keygen.c:1354
3924 #, fuzzy, c-format
3925 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3926 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3927
3928 #: g10/keygen.c:1423 g10/keygen.c:2528
3929 #, fuzzy, c-format
3930 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3931 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
3932
3933 #: g10/keygen.c:1433
3934 #, c-format
3935 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3936 msgstr ""
3937
3938 #: g10/keygen.c:1440
3939 #, fuzzy, c-format
3940 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3941 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3942
3943 #: g10/keygen.c:1454
3944 #, c-format
3945 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3946 msgstr ""
3947
3948 #: g10/keygen.c:1460
3949 #, c-format
3950 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3951 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3952
3953 #: g10/keygen.c:1465 g10/keygen.c:1470
3954 #, c-format
3955 msgid "rounded up to %u bits\n"
3956 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3957
3958 #: g10/keygen.c:1519
3959 msgid ""
3960 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3961 "         0 = key does not expire\n"
3962 "      <n>  = key expires in n days\n"
3963 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3964 "      <n>m = key expires in n months\n"
3965 "      <n>y = key expires in n years\n"
3966 msgstr ""
3967 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3968 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3969 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3970 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3971 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3972 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3973
3974 #: g10/keygen.c:1530
3975 msgid ""
3976 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3977 "         0 = signature does not expire\n"
3978 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3979 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3980 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3981 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3982 msgstr ""
3983 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3984 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3985 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3986 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3987 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3988 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3989
3990 #: g10/keygen.c:1553
3991 msgid "Key is valid for? (0) "
3992 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3993
3994 #: g10/keygen.c:1558
3995 #, fuzzy, c-format
3996 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3997 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3998
3999 #: g10/keygen.c:1576
4000 msgid "invalid value\n"
4001 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
4002
4003 #: g10/keygen.c:1583
4004 #, fuzzy
4005 msgid "Key does not expire at all\n"
4006 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4007
4008 #: g10/keygen.c:1584
4009 #, fuzzy
4010 msgid "Signature does not expire at all\n"
4011 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4012
4013 #: g10/keygen.c:1589
4014 #, fuzzy, c-format
4015 msgid "Key expires at %s\n"
4016 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4017
4018 #: g10/keygen.c:1590
4019 #, fuzzy, c-format
4020 msgid "Signature expires at %s\n"
4021 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4022
4023 #: g10/keygen.c:1596
4024 msgid ""
4025 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4026 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4027 msgstr ""
4028 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4029 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4030
4031 #: g10/keygen.c:1601
4032 #, fuzzy
4033 msgid "Is this correct? (y/N) "
4034 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4035
4036 #: g10/keygen.c:1624
4037 #, fuzzy
4038 msgid ""
4039 "\n"
4040 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4041 "ID\n"
4042 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4043 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4044 "\n"
4045 msgstr ""
4046 "\n"
4047 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4048 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4049 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4050 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4051 "\n"
4052
4053 #: g10/keygen.c:1637
4054 msgid "Real name: "
4055 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4056
4057 #: g10/keygen.c:1645
4058 msgid "Invalid character in name\n"
4059 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4060
4061 #: g10/keygen.c:1647
4062 msgid "Name may not start with a digit\n"
4063 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4064
4065 #: g10/keygen.c:1649
4066 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4067 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4068
4069 #: g10/keygen.c:1657
4070 msgid "Email address: "
4071 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4072
4073 #: g10/keygen.c:1663
4074 msgid "Not a valid email address\n"
4075 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4076
4077 #: g10/keygen.c:1671
4078 msgid "Comment: "
4079 msgstr "Ó÷üëéï: "
4080
4081 #: g10/keygen.c:1677
4082 msgid "Invalid character in comment\n"
4083 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4084
4085 #: g10/keygen.c:1700
4086 #, c-format
4087 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4088 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4089
4090 #: g10/keygen.c:1706
4091 #, c-format
4092 msgid ""
4093 "You selected this USER-ID:\n"
4094 "    \"%s\"\n"
4095 "\n"
4096 msgstr ""
4097 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4098 "    \"%s\"\n"
4099 "\n"
4100
4101 #: g10/keygen.c:1711
4102 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4103 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4104
4105 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4106 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4107 #. string which should be translated accordingly and the
4108 #. letter changed to match the one in the answer string.
4109 #.
4110 #. n = Change name
4111 #. c = Change comment
4112 #. e = Change email
4113 #. o = Okay (ready, continue)
4114 #. q = Quit
4115 #.
4116 #: g10/keygen.c:1727
4117 msgid "NnCcEeOoQq"
4118 msgstr "NnCcEeOoQq"
4119
4120 #: g10/keygen.c:1737
4121 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4122 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4123
4124 #: g10/keygen.c:1738
4125 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4126 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4127
4128 #: g10/keygen.c:1757
4129 msgid "Please correct the error first\n"
4130 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4131
4132 #: g10/keygen.c:1797
4133 msgid ""
4134 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4135 "\n"
4136 msgstr ""
4137 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4138 "\n"
4139
4140 #: g10/keygen.c:1807 g10/passphrase.c:810
4141 #, c-format
4142 msgid "%s.\n"
4143 msgstr "%s.\n"
4144
4145 #: g10/keygen.c:1813
4146 msgid ""
4147 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4148 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4149 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4150 "\n"
4151 msgstr ""
4152 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4153 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4154 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4155 "\n"
4156
4157 #: g10/keygen.c:1835
4158 msgid ""
4159 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4160 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4161 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4162 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4163 msgstr ""
4164 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4165 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4166 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4167 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4168
4169 #: g10/keygen.c:2597
4170 msgid "Key generation canceled.\n"
4171 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4172
4173 #: g10/keygen.c:2796 g10/keygen.c:2940
4174 #, c-format
4175 msgid "writing public key to `%s'\n"
4176 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4177
4178 #: g10/keygen.c:2798 g10/keygen.c:2943
4179 #, fuzzy, c-format
4180 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4181 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4182
4183 #: g10/keygen.c:2801 g10/keygen.c:2946
4184 #, c-format
4185 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4186 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4187
4188 #: g10/keygen.c:2929
4189 #, c-format
4190 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4191 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4192
4193 #: g10/keygen.c:2935
4194 #, c-format
4195 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4196 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4197
4198 #: g10/keygen.c:2953
4199 #, c-format
4200 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4201 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4202
4203 #: g10/keygen.c:2960
4204 #, c-format
4205 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4206 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4207
4208 #: g10/keygen.c:2983
4209 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4210 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4211
4212 #: g10/keygen.c:2994
4213 #, fuzzy
4214 msgid ""
4215 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4216 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4217 msgstr ""
4218 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4219 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4220 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4221 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4222
4223 #: g10/keygen.c:3006 g10/keygen.c:3135 g10/keygen.c:3250
4224 #, c-format
4225 msgid "Key generation failed: %s\n"
4226 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4227
4228 #: g10/keygen.c:3058 g10/keygen.c:3186 g10/sign.c:291
4229 #, c-format
4230 msgid ""
4231 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4232 msgstr ""
4233 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4234 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4235
4236 #: g10/keygen.c:3060 g10/keygen.c:3188 g10/sign.c:293
4237 #, c-format
4238 msgid ""
4239 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4240 msgstr ""
4241 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4242 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4243
4244 #: g10/keygen.c:3069 g10/keygen.c:3199
4245 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4246 msgstr ""
4247 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4248 "ìå ôï OpenPGP\n"
4249
4250 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3232
4251 #, fuzzy
4252 msgid "Really create? (y/N) "
4253 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4254
4255 #: g10/keygen.c:3391
4256 #, fuzzy, c-format
4257 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4258 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4259
4260 #: g10/keygen.c:3438
4261 #, fuzzy, c-format
4262 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4263 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4264
4265 #: g10/keygen.c:3464
4266 #, fuzzy, c-format
4267 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4268 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4269
4270 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4271 msgid "never     "
4272 msgstr "ðïôÝ     "
4273
4274 #: g10/keylist.c:265
4275 msgid "Critical signature policy: "
4276 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4277
4278 #: g10/keylist.c:267
4279 msgid "Signature policy: "
4280 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4281
4282 #: g10/keylist.c:306
4283 msgid "Critical preferred keyserver: "
4284 msgstr ""
4285
4286 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4287 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4288 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
4289
4290 #: g10/keylist.c:373
4291 msgid "Critical signature notation: "
4292 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4293
4294 #: g10/keylist.c:375
4295 msgid "Signature notation: "
4296 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4297
4298 #: g10/keylist.c:386
4299 msgid "not human readable"
4300 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
4301
4302 #: g10/keylist.c:487
4303 msgid "Keyring"
4304 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4305
4306 #: g10/keylist.c:1521
4307 msgid "Primary key fingerprint:"
4308 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4309
4310 #: g10/keylist.c:1523
4311 msgid "     Subkey fingerprint:"
4312 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4313
4314 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4315 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4316 #: g10/keylist.c:1530
4317 msgid " Primary key fingerprint:"
4318 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4319
4320 #: g10/keylist.c:1532
4321 msgid "      Subkey fingerprint:"
4322 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4323
4324 #: g10/keylist.c:1536 g10/keylist.c:1540
4325 #, fuzzy
4326 msgid "      Key fingerprint ="
4327 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4328
4329 #: g10/keylist.c:1607
4330 msgid "      Card serial no. ="
4331 msgstr ""
4332
4333 #: g10/keyring.c:1246
4334 #, fuzzy, c-format
4335 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4336 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4337
4338 #: g10/keyring.c:1252
4339 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4340 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4341
4342 #: g10/keyring.c:1254
4343 #, c-format
4344 msgid "%s is the unchanged one\n"
4345 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4346
4347 #: g10/keyring.c:1255
4348 #, c-format
4349 msgid "%s is the new one\n"
4350 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4351
4352 #: g10/keyring.c:1256
4353 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4354 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4355
4356 #: g10/keyring.c:1376
4357 #, fuzzy, c-format
4358 msgid "caching keyring `%s'\n"
4359 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4360
4361 #: g10/keyring.c:1422
4362 #, fuzzy, c-format
4363 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4364 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4365
4366 #: g10/keyring.c:1434
4367 #, fuzzy, c-format
4368 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4369 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4370
4371 #: g10/keyring.c:1505
4372 #, c-format
4373 msgid "%s: keyring created\n"
4374 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4375
4376 #: g10/keyserver.c:76
4377 msgid "include revoked keys in search results"
4378 msgstr ""
4379
4380 #: g10/keyserver.c:78
4381 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4382 msgstr ""
4383
4384 #: g10/keyserver.c:81
4385 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4386 msgstr ""
4387
4388 #: g10/keyserver.c:83
4389 msgid "do not delete temporary files after using them"
4390 msgstr ""
4391
4392 #: g10/keyserver.c:87
4393 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4394 msgstr ""
4395
4396 #: g10/keyserver.c:89
4397 msgid "automatically retrieve keys from PKA records"
4398 msgstr ""
4399
4400 #: g10/keyserver.c:91
4401 msgid "automatically retrieve keys from DNS"
4402 msgstr ""
4403
4404 #: g10/keyserver.c:95
4405 #, fuzzy
4406 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4407 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
4408
4409 #: g10/keyserver.c:139
4410 #, fuzzy, c-format
4411 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4412 msgstr ""
4413 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4414
4415 #: g10/keyserver.c:483
4416 #, fuzzy
4417 msgid "disabled"
4418 msgstr "disable"
4419
4420 #: g10/keyserver.c:684
4421 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4422 msgstr ""
4423
4424 #: g10/keyserver.c:767 g10/keyserver.c:1368
4425 #, fuzzy, c-format
4426 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4427 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4428
4429 #: g10/keyserver.c:865
4430 #, fuzzy, c-format
4431 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4432 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4433
4434 #: g10/keyserver.c:867
4435 #, fuzzy
4436 msgid "key not found on keyserver\n"
4437 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4438
4439 #: g10/keyserver.c:1092
4440 #, fuzzy, c-format
4441 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4442 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4443
4444 #: g10/keyserver.c:1096
4445 #, fuzzy, c-format
4446 msgid "requesting key %s from %s\n"
4447 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4448
4449 #: g10/keyserver.c:1120
4450 #, fuzzy, c-format
4451 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4452 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4453
4454 #: g10/keyserver.c:1123
4455 #, fuzzy, c-format
4456 msgid "searching for names from %s\n"
4457 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4458
4459 #: g10/keyserver.c:1271
4460 #, fuzzy, c-format
4461 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4462 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4463
4464 #: g10/keyserver.c:1275
4465 #, fuzzy, c-format
4466 msgid "sending key %s to %s\n"
4467 msgstr ""
4468 "\"\n"
4469 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4470
4471 #: g10/keyserver.c:1318
4472 #, fuzzy, c-format
4473 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4474 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4475
4476 #: g10/keyserver.c:1321
4477 #, fuzzy, c-format
4478 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4479 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4480
4481 #: g10/keyserver.c:1328 g10/keyserver.c:1424
4482 #, fuzzy
4483 msgid "no keyserver action!\n"
4484 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4485
4486 #: g10/keyserver.c:1376
4487 #, c-format
4488 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4489 msgstr ""
4490
4491 #: g10/keyserver.c:1385
4492 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4493 msgstr ""
4494
4495 #: g10/keyserver.c:1446
4496 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4497 msgstr ""
4498
4499 #: g10/keyserver.c:1452
4500 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4501 msgstr ""
4502
4503 #: g10/keyserver.c:1464
4504 #, c-format
4505 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4506 msgstr ""
4507
4508 #: g10/keyserver.c:1469
4509 #, c-format
4510 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4511 msgstr ""
4512
4513 #: g10/keyserver.c:1477
4514 #, c-format
4515 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4516 msgstr ""
4517
4518 #: g10/keyserver.c:1484
4519 #, fuzzy
4520 msgid "keyserver timed out\n"
4521 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4522
4523 #: g10/keyserver.c:1489
4524 #, fuzzy
4525 msgid "keyserver internal error\n"
4526 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4527
4528 #: g10/keyserver.c:1498
4529 #, fuzzy, c-format
4530 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4531 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
4532
4533 #: g10/keyserver.c:1523 g10/keyserver.c:1557
4534 #, c-format
4535 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4536 msgstr ""
4537
4538 #: g10/keyserver.c:1814
4539 #, fuzzy, c-format
4540 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4541 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4542
4543 #: g10/keyserver.c:1836
4544 #, fuzzy, c-format
4545 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4546 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4547
4548 #: g10/keyserver.c:1838
4549 #, fuzzy, c-format
4550 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4551 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4552
4553 #: g10/keyserver.c:1903
4554 #, fuzzy, c-format
4555 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4556 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4557
4558 #: g10/keyserver.c:1909
4559 #, fuzzy, c-format
4560 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4561 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4562
4563 #: g10/mainproc.c:253
4564 #, c-format
4565 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4566 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4567
4568 #: g10/mainproc.c:304
4569 #, c-format
4570 msgid "%s encrypted session key\n"
4571 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4572
4573 #: g10/mainproc.c:314
4574 #, fuzzy, c-format
4575 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4576 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4577
4578 #: g10/mainproc.c:395
4579 #, fuzzy, c-format
4580 msgid "public key is %s\n"
4581 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4582
4583 #: g10/mainproc.c:450
4584 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4585 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4586
4587 #: g10/mainproc.c:483
4588 #, fuzzy, c-format
4589 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4590 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4591
4592 #: g10/mainproc.c:487 g10/pkclist.c:219
4593 #, fuzzy, c-format
4594 msgid "      \"%s\"\n"
4595 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4596
4597 #: g10/mainproc.c:491
4598 #, fuzzy, c-format
4599 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4600 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4601
4602 #: g10/mainproc.c:505
4603 #, c-format
4604 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4605 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4606
4607 #: g10/mainproc.c:519
4608 #, c-format
4609 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4610 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4611
4612 #: g10/mainproc.c:521
4613 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4614 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4615
4616 #: g10/mainproc.c:549 g10/mainproc.c:571
4617 #, c-format
4618 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4619 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4620
4621 #: g10/mainproc.c:557
4622 #, c-format
4623 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4624 msgstr ""
4625 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4626 "%s áíôßèåôá\n"
4627
4628 #: g10/mainproc.c:589
4629 msgid "decryption okay\n"
4630 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4631
4632 #: g10/mainproc.c:593
4633 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4634 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4635
4636 #: g10/mainproc.c:606
4637 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4638 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4639
4640 #: g10/mainproc.c:612
4641 #, c-format
4642 msgid "decryption failed: %s\n"
4643 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4644
4645 #: g10/mainproc.c:631
4646 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4647 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4648
4649 #: g10/mainproc.c:633
4650 #, c-format
4651 msgid "original file name='%.*s'\n"
4652 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4653
4654 #: g10/mainproc.c:822
4655 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4656 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4657
4658 #: g10/mainproc.c:1168
4659 #, fuzzy
4660 msgid "no signature found\n"
4661 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4662
4663 #: g10/mainproc.c:1418
4664 msgid "signature verification suppressed\n"
4665 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4666
4667 #: g10/mainproc.c:1460 g10/mainproc.c:1470
4668 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4669 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4670
4671 #: g10/mainproc.c:1480
4672 #, fuzzy, c-format
4673 msgid "Signature made %s\n"
4674 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4675
4676 #: g10/mainproc.c:1481
4677 #, fuzzy, c-format
4678 msgid "               using %s key %s\n"
4679 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4680
4681 #: g10/mainproc.c:1485
4682 #, fuzzy, c-format
4683 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4684 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
4685
4686 #: g10/mainproc.c:1505
4687 msgid "Key available at: "
4688 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
4689
4690 #: g10/mainproc.c:1639 g10/mainproc.c:1687