po: Auto-update
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #                      !-- psbl.surriel.com rejected (2011-01-11)
5 # Designated-Translator: none
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
11 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
12 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
13 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
14 "Language: el\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #, fuzzy, c-format
20 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
21 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
22
23 #. TRANSLATORS: These are labels for buttons etc used in
24 #. Pinentries.  An underscore indicates that the next letter
25 #. should be used as an accelerator.  Double the underscore for
26 #. a literal one.  The actual to be translated text starts after
27 #. the second vertical bar.
28 msgid "|pinentry-label|_OK"
29 msgstr ""
30
31 msgid "|pinentry-label|_Cancel"
32 msgstr ""
33
34 msgid "|pinentry-label|_Yes"
35 msgstr ""
36
37 msgid "|pinentry-label|_No"
38 msgstr ""
39
40 msgid "|pinentry-label|PIN:"
41 msgstr ""
42
43 msgid "|pinentry-label|_Save in password manager"
44 msgstr ""
45
46 #, fuzzy
47 msgid "Do you really want to make your passphrase visible on the screen?"
48 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
49
50 msgid "|pinentry-tt|Make passphrase visible"
51 msgstr ""
52
53 #, fuzzy
54 #| msgid "invalid passphrase"
55 msgid "|pinentry-tt|Hide passphrase"
56 msgstr "ìç Ýãêõñç öñÜóç êëåéäß"
57
58 #. TRANSLATORS: This string is displayed by Pinentry as the label
59 #. for the quality bar.
60 msgid "Quality:"
61 msgstr ""
62
63 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry when
64 #. hovering over the quality bar.  Please use an appropriate
65 #. string to describe what this is about.  The length of the
66 #. tooltip is limited to about 900 characters.  If you do not
67 #. translate this entry, a default english text (see source)
68 #. will be used.
69 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
70 msgstr ""
71
72 msgid ""
73 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
74 "session"
75 msgstr ""
76
77 #, fuzzy
78 msgid ""
79 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
80 "this session"
81 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
82
83 msgid "does not match - try again"
84 msgstr ""
85
86 #. TRANSLATORS: The string is appended to an error message in
87 #. the pinentry.  The %s is the actual error message, the
88 #. two %d give the current and maximum number of tries.
89 #, c-format
90 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
91 msgstr ""
92
93 msgid "Repeat:"
94 msgstr ""
95
96 #, fuzzy
97 msgid "PIN too long"
98 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
99
100 #, fuzzy
101 msgid "Passphrase too long"
102 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
103
104 #, fuzzy
105 msgid "Invalid characters in PIN"
106 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
107
108 msgid "PIN too short"
109 msgstr ""
110
111 #, fuzzy
112 msgid "Bad PIN"
113 msgstr "êáêü MPI"
114
115 #, fuzzy
116 msgid "Bad Passphrase"
117 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
118
119 #, fuzzy
120 msgid "Passphrase"
121 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
122
123 #, fuzzy, c-format
124 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
125 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
126
127 #, fuzzy, c-format
128 #| msgid "can't create `%s': %s\n"
129 msgid "can't create '%s': %s\n"
130 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
131
132 #, fuzzy, c-format
133 #| msgid "can't open `%s': %s\n"
134 msgid "can't open '%s': %s\n"
135 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
136
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
139 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
140
141 #, c-format
142 msgid "detected card with S/N: %s\n"
143 msgstr ""
144
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "no authentication key for ssh on card: %s\n"
147 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
148
149 #, fuzzy, c-format
150 msgid "no suitable card key found: %s\n"
151 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
152
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
155 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
156
157 #, fuzzy, c-format
158 msgid "error writing key: %s\n"
159 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
160
161 #, c-format
162 msgid ""
163 "An ssh process requested the use of key%%0A  %s%%0A  (%s)%%0ADo you want to "
164 "allow this?"
165 msgstr ""
166
167 msgid "Allow"
168 msgstr ""
169
170 msgid "Deny"
171 msgstr ""
172
173 #, fuzzy, c-format
174 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%%0A  %F%%0A  (%c)"
175 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
176
177 #, fuzzy
178 msgid "Please re-enter this passphrase"
179 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
180
181 #, fuzzy, c-format
182 msgid ""
183 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%0A   "
184 "%s%%0Awithin gpg-agent's key storage"
185 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
186
187 #, fuzzy, c-format
188 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
189 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò hashtable: %s\n"
190
191 msgid "Please insert the card with serial number"
192 msgstr ""
193
194 msgid "Please remove the current card and insert the one with serial number"
195 msgstr ""
196
197 msgid "Admin PIN"
198 msgstr ""
199
200 #. TRANSLATORS: A PUK is the Personal Unblocking Code
201 #. used to unblock a PIN.
202 msgid "PUK"
203 msgstr ""
204
205 msgid "Reset Code"
206 msgstr ""
207
208 #, c-format
209 msgid "%s%%0A%%0AUse the reader's pinpad for input."
210 msgstr ""
211
212 #, fuzzy
213 msgid "Repeat this Reset Code"
214 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
215
216 #, fuzzy
217 msgid "Repeat this PUK"
218 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
219
220 #, fuzzy
221 msgid "Repeat this PIN"
222 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
223
224 #, fuzzy
225 msgid "Reset Code not correctly repeated; try again"
226 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
227
228 #, fuzzy
229 msgid "PUK not correctly repeated; try again"
230 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
231
232 #, fuzzy
233 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
234 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
235
236 #, c-format
237 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
238 msgstr ""
239
240 #, fuzzy, c-format
241 msgid "error creating temporary file: %s\n"
242 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
243
244 #, fuzzy, c-format
245 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
246 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
247
248 #, fuzzy
249 msgid "Enter new passphrase"
250 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß\n"
251
252 #, fuzzy
253 msgid "Take this one anyway"
254 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
255
256 #, c-format
257 msgid ""
258 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
259 msgstr ""
260
261 #, c-format
262 msgid ""
263 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
264 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
265 msgstr ""
266
267 msgid "Yes, protection is not needed"
268 msgstr ""
269
270 #, fuzzy, c-format
271 #| msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
272 msgid "A passphrase should be at least %u character long."
273 msgid_plural "A passphrase should be at least %u characters long."
274 msgstr[0] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
275 msgstr[1] "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
276
277 #, c-format
278 msgid "A passphrase should contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
279 msgid_plural ""
280 "A passphrase should contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
281 msgstr[0] ""
282 msgstr[1] ""
283
284 #, c-format
285 msgid "A passphrase may not be a known term or match%%0Acertain pattern."
286 msgstr ""
287
288 msgid "Warning: You have entered an insecure passphrase."
289 msgstr ""
290
291 #, fuzzy, c-format
292 msgid "Please enter the passphrase to%0Aprotect your new key"
293 msgstr ""
294 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
295 "\n"
296
297 #, fuzzy
298 msgid "Please enter the new passphrase"
299 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
300
301 #, fuzzy
302 msgid ""
303 "@Options:\n"
304 " "
305 msgstr ""
306 "@\n"
307 "ÅðéëïãÝò:\n"
308 " "
309
310 msgid "run in daemon mode (background)"
311 msgstr ""
312
313 msgid "run in server mode (foreground)"
314 msgstr ""
315
316 msgid "verbose"
317 msgstr "áíáëõôéêÜ"
318
319 msgid "be somewhat more quiet"
320 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
321
322 msgid "sh-style command output"
323 msgstr ""
324
325 msgid "csh-style command output"
326 msgstr ""
327
328 #, fuzzy
329 msgid "|FILE|read options from FILE"
330 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
331
332 msgid "do not detach from the console"
333 msgstr ""
334
335 msgid "do not grab keyboard and mouse"
336 msgstr ""
337
338 #, fuzzy
339 msgid "use a log file for the server"
340 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
341
342 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
343 msgstr ""
344
345 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
346 msgstr ""
347
348 #, fuzzy
349 msgid "do not use the SCdaemon"
350 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
351
352 #, fuzzy
353 #| msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
354 msgid "|NAME|accept some commands via NAME"
355 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êáèïñéóìüò ôïõ óåô ÷áñáêôÞñùí ôåñìáôéêïý óå ÏÍÏÌÁ"
356
357 msgid "ignore requests to change the TTY"
358 msgstr ""
359
360 msgid "ignore requests to change the X display"
361 msgstr ""
362
363 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
364 msgstr ""
365
366 msgid "do not use the PIN cache when signing"
367 msgstr ""
368
369 #, fuzzy
370 msgid "disallow the use of an external password cache"
371 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
372
373 msgid "disallow clients to mark keys as \"trusted\""
374 msgstr ""
375
376 #, fuzzy
377 msgid "allow presetting passphrase"
378 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
379
380 msgid "allow caller to override the pinentry"
381 msgstr ""
382
383 #, fuzzy
384 #| msgid "not supported"
385 msgid "enable ssh support"
386 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
387
388 #, fuzzy
389 #| msgid "not supported"
390 msgid "enable putty support"
391 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé"
392
393 #. TRANSLATORS: @EMAIL@ will get replaced by the actual bug
394 #. reporting address.  This is so that we can change the
395 #. reporting address without breaking the translations.
396 #, fuzzy
397 msgid "Please report bugs to <@EMAIL@>.\n"
398 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
399
400 #, fuzzy
401 msgid "Usage: @GPG_AGENT@ [options] (-h for help)"
402 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
403
404 msgid ""
405 "Syntax: @GPG_AGENT@ [options] [command [args]]\n"
406 "Secret key management for @GNUPG@\n"
407 msgstr ""
408
409 #, c-format
410 msgid "invalid debug-level '%s' given\n"
411 msgstr ""
412
413 #, c-format
414 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
415 msgstr ""
416
417 #, fuzzy, c-format
418 #| msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
419 msgid "Note: no default option file '%s'\n"
420 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
421
422 #, fuzzy, c-format
423 #| msgid "option file `%s': %s\n"
424 msgid "option file '%s': %s\n"
425 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
426
427 #, fuzzy, c-format
428 #| msgid "reading options from `%s'\n"
429 msgid "reading options from '%s'\n"
430 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
431
432 #, fuzzy, c-format
433 #| msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
434 msgid "Note: '%s' is not considered an option\n"
435 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
436
437 #, fuzzy, c-format
438 msgid "can't create socket: %s\n"
439 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
440
441 #, c-format
442 msgid "socket name '%s' is too long\n"
443 msgstr ""
444
445 #, fuzzy
446 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
447 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
448
449 #, fuzzy
450 msgid "error getting nonce for the socket\n"
451 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
452
453 #, fuzzy, c-format
454 msgid "error binding socket to '%s': %s\n"
455 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
456
457 #, fuzzy, c-format
458 msgid "listen() failed: %s\n"
459 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
460
461 #, fuzzy, c-format
462 msgid "listening on socket '%s'\n"
463 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
464
465 #, fuzzy, c-format
466 #| msgid "can't create directory `%s': %s\n"
467 msgid "can't create directory '%s': %s\n"
468 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
469
470 #, fuzzy, c-format
471 msgid "directory '%s' created\n"
472 msgstr "%s: êáôÜëïãïò äçìéïõñãÞèçêå\n"
473
474 #, fuzzy, c-format
475 msgid "stat() failed for '%s': %s\n"
476 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
477
478 #, fuzzy, c-format
479 msgid "can't use '%s' as home directory\n"
480 msgstr "%s: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ: %s\n"
481
482 #, fuzzy, c-format
483 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
484 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
485
486 #, c-format
487 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
488 msgstr ""
489
490 #, c-format
491 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
492 msgstr ""
493
494 #, c-format
495 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
496 msgstr ""
497
498 #, c-format
499 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
500 msgstr ""
501
502 #, fuzzy, c-format
503 msgid "npth_pselect failed: %s - waiting 1s\n"
504 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
505
506 #, fuzzy, c-format
507 msgid "%s %s stopped\n"
508 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
509
510 #, fuzzy
511 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
512 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
513
514 #, fuzzy
515 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
516 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
517
518 msgid ""
519 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
520 "Password cache maintenance\n"
521 msgstr ""
522
523 msgid ""
524 "@Commands:\n"
525 " "
526 msgstr ""
527 "@ÅíôïëÝò:\n"
528 " "
529
530 msgid ""
531 "@\n"
532 "Options:\n"
533 " "
534 msgstr ""
535 "@\n"
536 "ÅðéëïãÝò:\n"
537 " "
538
539 #, fuzzy
540 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
541 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
542
543 msgid ""
544 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
545 "Secret key maintenance tool\n"
546 msgstr ""
547
548 #, fuzzy
549 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
550 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
551
552 #, fuzzy
553 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
554 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
555
556 msgid ""
557 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
558 "system."
559 msgstr ""
560
561 #, fuzzy
562 msgid ""
563 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
564 "needed to complete this operation."
565 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
566
567 #, fuzzy
568 msgid "Passphrase:"
569 msgstr "êáêÞ öñÜóç êëåéäß"
570
571 #, fuzzy
572 msgid "cancelled\n"
573 msgstr "Áêýñùóç"
574
575 #, fuzzy, c-format
576 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
577 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
578
579 #, fuzzy, c-format
580 msgid "error opening '%s': %s\n"
581 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
582
583 #, fuzzy, c-format
584 msgid "file '%s', line %d: %s\n"
585 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
586
587 #, fuzzy, c-format
588 msgid "statement \"%s\" ignored in '%s', line %d\n"
589 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
590
591 #, fuzzy, c-format
592 msgid "system trustlist '%s' not available\n"
593 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
594
595 #, fuzzy, c-format
596 msgid "bad fingerprint in '%s', line %d\n"
597 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò: %s\n"
598
599 #, fuzzy, c-format
600 msgid "invalid keyflag in '%s', line %d\n"
601 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
602
603 #, fuzzy, c-format
604 msgid "error reading '%s', line %d: %s\n"
605 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
606
607 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
608 msgstr ""
609
610 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
611 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
612 #. Pinentry to insert a line break.  The double
613 #. percent sign is actually needed because it is also
614 #. a printf format string.  If you need to insert a
615 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
616 #. "%s" gets replaced by the name as stored in the
617 #. certificate.
618 #, c-format
619 msgid ""
620 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
621 "certificates?"
622 msgstr ""
623
624 #, fuzzy
625 msgid "Yes"
626 msgstr "íáé|íáß"
627
628 msgid "No"
629 msgstr ""
630
631 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry and has
632 #. one special property: A "%%0A" is used by Pinentry to
633 #. insert a line break.  The double percent sign is actually
634 #. needed because it is also a printf format string.  If you
635 #. need to insert a plain % sign, you need to encode it as
636 #. "%%25".  The second "%s" gets replaced by a hexdecimal
637 #. fingerprint string whereas the first one receives the name
638 #. as stored in the certificate.
639 #, c-format
640 msgid ""
641 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
642 "fingerprint:%%0A  %s"
643 msgstr ""
644
645 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended
646 #. to be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The
647 #. other button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
648 msgid "Correct"
649 msgstr ""
650
651 msgid "Wrong"
652 msgstr ""
653
654 #, c-format
655 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
656 msgstr ""
657
658 #, c-format
659 msgid ""
660 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
661 "it now."
662 msgstr ""
663
664 #, fuzzy
665 msgid "Change passphrase"
666 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
667
668 msgid "I'll change it later"
669 msgstr ""
670
671 #, fuzzy
672 msgid "Delete key"
673 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
674
675 msgid ""
676 "Warning: This key is also listed for use with SSH!\n"
677 "Deleting the key might remove your ability to access remote machines."
678 msgstr ""
679
680 msgid "DSA requires the hash length to be a multiple of 8 bits\n"
681 msgstr ""
682
683 #, c-format
684 msgid "%s key uses an unsafe (%u bit) hash\n"
685 msgstr ""
686
687 #, c-format
688 msgid "a %zu bit hash is not valid for a %u bit %s key\n"
689 msgstr ""
690
691 msgid "secret key parts are not available\n"
692 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
693
694 #, fuzzy, c-format
695 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
696 msgid "public key algorithm %d (%s) is not supported\n"
697 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
698
699 #, fuzzy, c-format
700 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
701 msgid "protection algorithm %d (%s) is not supported\n"
702 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
703
704 #, fuzzy, c-format
705 #| msgid "protection algorithm %d%s is not supported\n"
706 msgid "protection hash algorithm %d (%s) is not supported\n"
707 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
708
709 #, fuzzy, c-format
710 msgid "error creating a pipe: %s\n"
711 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
712
713 #, fuzzy, c-format
714 msgid "error creating a stream for a pipe: %s\n"
715 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
716
717 #, fuzzy, c-format
718 msgid "error forking process: %s\n"
719 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
720
721 #, c-format
722 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
723 msgstr ""
724
725 #, fuzzy, c-format
726 msgid "error running '%s': probably not installed\n"
727 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
728
729 #, fuzzy, c-format
730 msgid "error running '%s': exit status %d\n"
731 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
732
733 #, fuzzy, c-format
734 msgid "error running '%s': terminated\n"
735 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
736
737 #, fuzzy, c-format
738 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
739 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
740
741 #, fuzzy, c-format
742 #| msgid "can't connect to `%s': %s\n"
743 msgid "can't connect to '%s': %s\n"
744 msgstr "áäõíáìßá óýíäåóçò óôï `%s': %s\n"
745
746 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
747 msgstr "ðñüâëçìá åðéêïéíùíßáò ìå ôï gpg-agent\n"
748
749 #, fuzzy
750 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
751 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
752
753 #, fuzzy
754 msgid "canceled by user\n"
755 msgstr "áêõñþèçêå áðü ôï ÷ñÞóôç\n"
756
757 #, fuzzy
758 msgid "problem with the agent\n"
759 msgstr "ðñüâëçìá ìå ôïí agent: agent åðéóôñÝöåé 0x%lx\n"
760
761 #, c-format
762 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
763 msgstr "áäõíáìßá áðåíåñãïðïßçóçò ôùí core dump: %s\n"
764
765 #, fuzzy, c-format
766 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
767 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
768
769 #, fuzzy, c-format
770 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
771 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
772
773 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
774 msgid "yes"
775 msgstr "íáé|íáß"
776
777 msgid "yY"
778 msgstr "yY"
779
780 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
781 msgid "no"
782 msgstr "ü÷é|ï÷é"
783
784 msgid "nN"
785 msgstr "nN"
786
787 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
788 msgid "quit"
789 msgstr "ôåñìáôéóìüò"
790
791 msgid "qQ"
792 msgstr "qQ"
793
794 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
795 msgid "okay|okay"
796 msgstr ""
797
798 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
799 msgid "cancel|cancel"
800 msgstr ""
801
802 msgid "oO"
803 msgstr ""
804
805 #, fuzzy
806 msgid "cC"
807 msgstr "c"
808
809 #, c-format
810 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
811 msgstr ""
812
813 #, c-format
814 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
815 msgstr ""
816
817 #, c-format
818 msgid "no running gpg-agent - starting '%s'\n"
819 msgstr ""
820
821 #, c-format
822 msgid "waiting for the agent to come up ... (%ds)\n"
823 msgstr ""
824
825 msgid "connection to agent established\n"
826 msgstr ""
827
828 #, fuzzy
829 msgid "connection to agent is in restricted mode\n"
830 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
831
832 #, c-format
833 msgid "no running Dirmngr - starting '%s'\n"
834 msgstr ""
835
836 #, c-format
837 msgid "waiting for the dirmngr to come up ... (%ds)\n"
838 msgstr ""
839
840 msgid "connection to the dirmngr established\n"
841 msgstr ""
842
843 #. TRANSLATORS: Copy the prefix between the vertical bars
844 #. verbatim.  It will not be printed.
845 msgid "|audit-log-result|Good"
846 msgstr ""
847
848 msgid "|audit-log-result|Bad"
849 msgstr ""
850
851 msgid "|audit-log-result|Not supported"
852 msgstr ""
853
854 #, fuzzy
855 msgid "|audit-log-result|No certificate"
856 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
857
858 #, fuzzy
859 msgid "|audit-log-result|Not enabled"
860 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
861
862 msgid "|audit-log-result|Error"
863 msgstr ""
864
865 #, fuzzy
866 msgid "|audit-log-result|Not used"
867 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
868
869 #, fuzzy
870 msgid "|audit-log-result|Okay"
871 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
872
873 #, fuzzy
874 msgid "|audit-log-result|Skipped"
875 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
876
877 #, fuzzy
878 msgid "|audit-log-result|Some"
879 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
880
881 #, fuzzy
882 msgid "Certificate chain available"
883 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
884
885 #, fuzzy
886 msgid "root certificate missing"
887 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
888
889 msgid "Data encryption succeeded"
890 msgstr ""
891
892 #, fuzzy
893 msgid "Data available"
894 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
895
896 #, fuzzy
897 msgid "Session key created"
898 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
899
900 #, fuzzy, c-format
901 msgid "algorithm: %s"
902 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
903
904 #, fuzzy, c-format
905 msgid "unsupported algorithm: %s"
906 msgstr ""
907 "\n"
908 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
909
910 #, fuzzy
911 msgid "seems to be not encrypted"
912 msgstr "ìç êñõðôïãñáöçìÝíï"
913
914 msgid "Number of recipients"
915 msgstr ""
916
917 #, c-format
918 msgid "Recipient %d"
919 msgstr ""
920
921 msgid "Data signing succeeded"
922 msgstr ""
923
924 #, fuzzy, c-format
925 msgid "data hash algorithm: %s"
926 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
927
928 #, fuzzy, c-format
929 msgid "Signer %d"
930 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
931
932 #, fuzzy, c-format
933 msgid "attr hash algorithm: %s"
934 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
935
936 msgid "Data decryption succeeded"
937 msgstr ""
938
939 #, fuzzy
940 msgid "Encryption algorithm supported"
941 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôáé ï áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò %d%s\n"
942
943 #, fuzzy
944 msgid "Data verification succeeded"
945 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
946
947 #, fuzzy
948 msgid "Signature available"
949 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
950
951 #, fuzzy
952 msgid "Parsing data succeeded"
953 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
954
955 #, fuzzy, c-format
956 msgid "bad data hash algorithm: %s"
957 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
958
959 #, fuzzy, c-format
960 msgid "Signature %d"
961 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
962
963 #, fuzzy
964 msgid "Certificate chain valid"
965 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
966
967 #, fuzzy
968 msgid "Root certificate trustworthy"
969 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
970
971 #, fuzzy
972 msgid "no CRL found for certificate"
973 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
974
975 #, fuzzy
976 msgid "the available CRL is too old"
977 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
978
979 #, fuzzy
980 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
981 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
982
983 #, fuzzy
984 msgid "Included certificates"
985 msgstr "êáêü ðéóôïðïéçôéêü"
986
987 msgid "No audit log entries."
988 msgstr ""
989
990 #, fuzzy
991 msgid "Unknown operation"
992 msgstr "Üãíùóôç Ýêäïóç"
993
994 msgid "Gpg-Agent usable"
995 msgstr ""
996
997 msgid "Dirmngr usable"
998 msgstr ""
999
1000 #, fuzzy, c-format
1001 msgid "No help available for '%s'."
1002 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
1003
1004 #, fuzzy
1005 msgid "ignoring garbage line"
1006 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1007
1008 #, fuzzy
1009 msgid "[none]"
1010 msgstr "Üãíùóôï"
1011
1012 #, fuzzy
1013 msgid "argument not expected"
1014 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1015
1016 #, fuzzy
1017 msgid "read error"
1018 msgstr "óöÜëìá áíÜãíùóçò áñ÷åßïõ"
1019
1020 #, fuzzy
1021 msgid "keyword too long"
1022 msgstr "ç ãñáììÞ åßíáé ðïëý ìåãÜëç\n"
1023
1024 #, fuzzy
1025 msgid "missing argument"
1026 msgstr "ìç Ýãêõñï üñéóìá"
1027
1028 #, fuzzy
1029 #| msgid "invalid armor"
1030 msgid "invalid argument"
1031 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
1032
1033 #, fuzzy
1034 msgid "invalid command"
1035 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1036
1037 #, fuzzy
1038 msgid "invalid alias definition"
1039 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1040
1041 #, fuzzy
1042 msgid "out of core"
1043 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1044
1045 #, fuzzy
1046 msgid "invalid option"
1047 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1048
1049 #, c-format
1050 msgid "missing argument for option \"%.50s\"\n"
1051 msgstr ""
1052
1053 #, fuzzy, c-format
1054 msgid "invalid argument for option \"%.50s\"\n"
1055 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1056
1057 #, c-format
1058 msgid "option \"%.50s\" does not expect an argument\n"
1059 msgstr ""
1060
1061 #, fuzzy, c-format
1062 msgid "invalid command \"%.50s\"\n"
1063 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1064
1065 #, c-format
1066 msgid "option \"%.50s\" is ambiguous\n"
1067 msgstr ""
1068
1069 #, c-format
1070 msgid "command \"%.50s\" is ambiguous\n"
1071 msgstr ""
1072
1073 #, fuzzy
1074 msgid "out of core\n"
1075 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1076
1077 #, fuzzy, c-format
1078 msgid "invalid option \"%.50s\"\n"
1079 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1080
1081 #, c-format
1082 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
1083 msgstr "âñÞêáôå Ýíá bug ... (%s:%d)\n"
1084
1085 #, fuzzy, c-format
1086 msgid "conversion from '%s' to '%s' not available\n"
1087 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1088
1089 #, fuzzy, c-format
1090 msgid "iconv_open failed: %s\n"
1091 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
1092
1093 #, fuzzy, c-format
1094 msgid "conversion from '%s' to '%s' failed: %s\n"
1095 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1096
1097 #, fuzzy, c-format
1098 msgid "failed to create temporary file '%s': %s\n"
1099 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
1100
1101 #, fuzzy, c-format
1102 msgid "error writing to '%s': %s\n"
1103 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1104
1105 #, c-format
1106 msgid "removing stale lockfile (created by %d)\n"
1107 msgstr ""
1108
1109 #, fuzzy, c-format
1110 msgid "waiting for lock (held by %d%s) %s...\n"
1111 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1112
1113 msgid "(deadlock?) "
1114 msgstr ""
1115
1116 #, fuzzy, c-format
1117 msgid "lock '%s' not made: %s\n"
1118 msgstr "ôï äçìüóéï êëåéäß %08lX äåí âñÝèçêå: %s\n"
1119
1120 #, fuzzy, c-format
1121 msgid "waiting for lock %s...\n"
1122 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1123
1124 #, c-format
1125 msgid "armor: %s\n"
1126 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
1127
1128 msgid "invalid armor header: "
1129 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1130
1131 msgid "armor header: "
1132 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1133
1134 msgid "invalid clearsig header\n"
1135 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
1136
1137 #, fuzzy
1138 msgid "unknown armor header: "
1139 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
1140
1141 msgid "nested clear text signatures\n"
1142 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
1143
1144 #, fuzzy
1145 msgid "unexpected armor: "
1146 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
1147
1148 msgid "invalid dash escaped line: "
1149 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
1150
1151 #, fuzzy, c-format
1152 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1153 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
1154
1155 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1156 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
1157
1158 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1159 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
1160
1161 msgid "malformed CRC\n"
1162 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
1163
1164 #, fuzzy, c-format
1165 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1166 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
1167
1168 #, fuzzy
1169 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1170 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
1171
1172 msgid "error in trailer line\n"
1173 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
1174
1175 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1176 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1177
1178 #, c-format
1179 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1180 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
1181
1182 msgid ""
1183 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1184 msgstr ""
1185 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
1186 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
1187
1188 msgid ""
1189 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1190 "an '='\n"
1191 msgstr ""
1192 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1193 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1194
1195 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1196 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1197
1198 #, fuzzy
1199 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1200 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1201
1202 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1203 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1204
1205 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1206 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
1207
1208 msgid "not human readable"
1209 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
1210
1211 #, c-format
1212 msgid "failed to proxy %s inquiry to client\n"
1213 msgstr ""
1214
1215 msgid "Enter passphrase: "
1216 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
1217
1218 #, fuzzy, c-format
1219 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1220 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
1221
1222 #, c-format
1223 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1224 msgstr ""
1225
1226 #, fuzzy
1227 msgid "can't do this in batch mode\n"
1228 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
1229
1230 #, fuzzy
1231 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
1232 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1233
1234 #, fuzzy
1235 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
1236 msgstr "ôìÞìáôá ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá\n"
1237
1238 msgid "Your selection? "
1239 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
1240
1241 msgid "[not set]"
1242 msgstr ""
1243
1244 #, fuzzy
1245 msgid "male"
1246 msgstr "enable"
1247
1248 #, fuzzy
1249 msgid "female"
1250 msgstr "enable"
1251
1252 #, fuzzy
1253 msgid "unspecified"
1254 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
1255
1256 #, fuzzy
1257 msgid "not forced"
1258 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
1259
1260 msgid "forced"
1261 msgstr ""
1262
1263 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1264 msgstr ""
1265
1266 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1267 msgstr ""
1268
1269 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1270 msgstr ""
1271
1272 msgid "Cardholder's surname: "
1273 msgstr ""
1274
1275 msgid "Cardholder's given name: "
1276 msgstr ""
1277
1278 #, c-format
1279 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1280 msgstr ""
1281
1282 #, fuzzy
1283 msgid "URL to retrieve public key: "
1284 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
1285
1286 #, c-format
1287 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1288 msgstr ""
1289
1290 #, fuzzy, c-format
1291 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
1292 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1293
1294 #, fuzzy, c-format
1295 #| msgid "error reading `%s': %s\n"
1296 msgid "error reading '%s': %s\n"
1297 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
1298
1299 #, fuzzy, c-format
1300 msgid "error writing '%s': %s\n"
1301 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1302
1303 msgid "Login data (account name): "
1304 msgstr ""
1305
1306 #, c-format
1307 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1308 msgstr ""
1309
1310 msgid "Private DO data: "
1311 msgstr ""
1312
1313 #, c-format
1314 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1315 msgstr ""
1316
1317 #, fuzzy
1318 msgid "Language preferences: "
1319 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
1320
1321 #, fuzzy
1322 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1323 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1324
1325 #, fuzzy
1326 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1327 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
1328
1329 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1330 msgstr ""
1331
1332 #, fuzzy
1333 msgid "Error: invalid response.\n"
1334 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1335
1336 #, fuzzy
1337 msgid "CA fingerprint: "
1338 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1339
1340 #, fuzzy
1341 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1342 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
1343
1344 #, fuzzy, c-format
1345 msgid "key operation not possible: %s\n"
1346 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1347
1348 #, fuzzy
1349 msgid "not an OpenPGP card"
1350 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
1351
1352 #, fuzzy, c-format
1353 msgid "error getting current key info: %s\n"
1354 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
1355
1356 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1357 msgstr ""
1358
1359 msgid ""
1360 "Note: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
1361 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
1362 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
1363 msgstr ""
1364
1365 #, fuzzy, c-format
1366 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
1367 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1368
1369 #, fuzzy, c-format
1370 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
1371 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1372
1373 #, fuzzy, c-format
1374 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
1375 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
1376
1377 #, c-format
1378 msgid "rounded up to %u bits\n"
1379 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
1380
1381 #, c-format
1382 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
1383 msgstr ""
1384
1385 #, c-format
1386 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
1387 msgstr ""
1388
1389 #, fuzzy, c-format
1390 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
1391 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
1392
1393 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1394 msgstr ""
1395
1396 #, fuzzy
1397 msgid "Note: keys are already stored on the card!\n"
1398 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1399
1400 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1401 msgstr ""
1402
1403 #, c-format
1404 msgid ""
1405 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1406 "   PIN = '%s'     Admin PIN = '%s'\n"
1407 "You should change them using the command --change-pin\n"
1408 msgstr ""
1409
1410 #, fuzzy
1411 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1412 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
1413
1414 #, fuzzy
1415 msgid "   (1) Signature key\n"
1416 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
1417
1418 #, fuzzy
1419 msgid "   (2) Encryption key\n"
1420 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
1421
1422 msgid "   (3) Authentication key\n"
1423 msgstr ""
1424
1425 msgid "Invalid selection.\n"
1426 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
1427
1428 #, fuzzy
1429 msgid "Please select where to store the key:\n"
1430 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
1431
1432 #, fuzzy, c-format
1433 msgid "KEYTOCARD failed: %s\n"
1434 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1435
1436 #, fuzzy
1437 #| msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
1438 msgid "This command is not supported by this card\n"
1439 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1440
1441 #, fuzzy
1442 msgid "Note: This command destroys all keys stored on the card!\n"
1443 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
1444
1445 #, fuzzy
1446 msgid "Continue? (y/N) "
1447 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
1448
1449 msgid "Really do a factory reset? (enter \"yes\") "
1450 msgstr ""
1451
1452 msgid "quit this menu"
1453 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
1454
1455 #, fuzzy
1456 msgid "show admin commands"
1457 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1458
1459 msgid "show this help"
1460 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
1461
1462 #, fuzzy
1463 msgid "list all available data"
1464 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
1465
1466 msgid "change card holder's name"
1467 msgstr ""
1468
1469 msgid "change URL to retrieve key"
1470 msgstr ""
1471
1472 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1473 msgstr ""
1474
1475 #, fuzzy
1476 msgid "change the login name"
1477 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
1478
1479 #, fuzzy
1480 msgid "change the language preferences"
1481 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
1482
1483 msgid "change card holder's sex"
1484 msgstr ""
1485
1486 #, fuzzy
1487 msgid "change a CA fingerprint"
1488 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1489
1490 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1491 msgstr ""
1492
1493 #, fuzzy
1494 msgid "generate new keys"
1495 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1496
1497 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1498 msgstr ""
1499
1500 msgid "verify the PIN and list all data"
1501 msgstr ""
1502
1503 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
1504 msgstr ""
1505
1506 msgid "destroy all keys and data"
1507 msgstr ""
1508
1509 msgid "gpg/card> "
1510 msgstr ""
1511
1512 #, fuzzy
1513 msgid "Admin-only command\n"
1514 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1515
1516 #, fuzzy
1517 msgid "Admin commands are allowed\n"
1518 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1519
1520 #, fuzzy
1521 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1522 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1523
1524 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1525 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
1526
1527 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1528 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
1529
1530 #, fuzzy, c-format
1531 #| msgid "can't open `%s'\n"
1532 msgid "can't open '%s'\n"
1533 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
1534
1535 #, fuzzy, c-format
1536 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1537 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
1538
1539 #, c-format
1540 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1541 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
1542
1543 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1544 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
1545
1546 #, fuzzy
1547 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1548 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
1549
1550 #, fuzzy
1551 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1552 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
1553
1554 #, fuzzy
1555 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1556 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
1557
1558 #, fuzzy, c-format
1559 msgid "deleting secret %s failed: %s\n"
1560 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1561
1562 msgid "key"
1563 msgstr "key"
1564
1565 #, fuzzy
1566 #| msgid "Pubkey: "
1567 msgid "subkey"
1568 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1569
1570 #, c-format
1571 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1572 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
1573
1574 msgid "ownertrust information cleared\n"
1575 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
1576
1577 #, c-format
1578 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1579 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
1580
1581 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1582 msgstr ""
1583 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
1584
1585 #, c-format
1586 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1587 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
1588
1589 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1590 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
1591
1592 #, c-format
1593 msgid "using cipher %s\n"
1594 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
1595
1596 #, fuzzy, c-format
1597 #| msgid "`%s' already compressed\n"
1598 msgid "'%s' already compressed\n"
1599 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
1600
1601 #, fuzzy, c-format
1602 #| msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1603 msgid "WARNING: '%s' is an empty file\n"
1604 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
1605
1606 #, fuzzy, c-format
1607 #| msgid "reading from `%s'\n"
1608 msgid "reading from '%s'\n"
1609 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
1610
1611 #, fuzzy, c-format
1612 msgid ""
1613 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1614 msgstr ""
1615 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1616 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1617
1618 #, fuzzy, c-format
1619 msgid ""
1620 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1621 "preferences\n"
1622 msgstr ""
1623 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1624 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1625
1626 #, c-format
1627 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1628 msgstr ""
1629 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
1630 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
1631
1632 #, c-format
1633 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1634 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1635
1636 #, c-format
1637 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1638 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
1639
1640 #, c-format
1641 msgid "%s encrypted data\n"
1642 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
1643
1644 #, c-format
1645 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1646 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
1647
1648 msgid ""
1649 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1650 msgstr ""
1651 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
1652 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
1653
1654 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1655 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
1656
1657 msgid "no remote program execution supported\n"
1658 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
1659
1660 msgid ""
1661 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1662 msgstr ""
1663 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
1664 "áñ÷åßïõ\n"
1665
1666 #, fuzzy
1667 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1668 msgstr ""
1669 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
1670
1671 #, fuzzy, c-format
1672 msgid "unable to execute program '%s': %s\n"
1673 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1674
1675 #, fuzzy, c-format
1676 msgid "unable to execute shell '%s': %s\n"
1677 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
1678
1679 #, c-format
1680 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1681 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1682
1683 msgid "unnatural exit of external program\n"
1684 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1685
1686 msgid "unable to execute external program\n"
1687 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
1688
1689 #, c-format
1690 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1691 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
1692
1693 #, fuzzy, c-format
1694 #| msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1695 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) '%s': %s\n"
1696 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
1697
1698 #, fuzzy, c-format
1699 #| msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1700 msgid "WARNING: unable to remove temp directory '%s': %s\n"
1701 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
1702
1703 #, fuzzy
1704 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1705 msgstr ""
1706 "\n"
1707 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
1708 "\n"
1709
1710 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1711 msgstr ""
1712
1713 #, fuzzy
1714 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1715 msgstr "äå âñÝèçêáí êëåéäéÜ áíÜêëçóçò ãéá ôï `%s'\n"
1716
1717 #, fuzzy
1718 msgid "remove unusable parts from key during export"
1719 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
1720
1721 msgid "remove as much as possible from key during export"
1722 msgstr ""
1723
1724 msgid "export keys in an S-expression based format"
1725 msgstr ""
1726
1727 #, fuzzy
1728 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1729 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1730
1731 #, fuzzy, c-format
1732 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1733 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
1734
1735 #, fuzzy, c-format
1736 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1737 msgstr ""
1738 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1739
1740 #, fuzzy
1741 #| msgid "%s: skipped: %s\n"
1742 msgid " - skipped"
1743 msgstr "%s: ðáñáëåßöèçêå: %s\n"
1744
1745 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1746 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1747
1748 #, fuzzy
1749 msgid "[User ID not found]"
1750 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1751
1752 #, fuzzy, c-format
1753 msgid "automatically retrieved '%s' via %s\n"
1754 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1755
1756 #, fuzzy, c-format
1757 msgid "error retrieving '%s' via %s: %s\n"
1758 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
1759
1760 #, fuzzy
1761 msgid "No fingerprint"
1762 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
1763
1764 #, fuzzy, c-format
1765 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1766 msgstr ""
1767 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1768
1769 #, fuzzy, c-format
1770 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1771 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1772
1773 #, fuzzy
1774 msgid "make a signature"
1775 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1776
1777 #, fuzzy
1778 msgid "make a clear text signature"
1779 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1780
1781 msgid "make a detached signature"
1782 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1783
1784 msgid "encrypt data"
1785 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1786
1787 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1788 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1789
1790 msgid "decrypt data (default)"
1791 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1792
1793 msgid "verify a signature"
1794 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1795
1796 msgid "list keys"
1797 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1798
1799 msgid "list keys and signatures"
1800 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1801
1802 #, fuzzy
1803 msgid "list and check key signatures"
1804 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1805
1806 msgid "list keys and fingerprints"
1807 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1808
1809 msgid "list secret keys"
1810 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1811
1812 msgid "generate a new key pair"
1813 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1814
1815 #, fuzzy
1816 #| msgid "generate a new key pair"
1817 msgid "quickly generate a new key pair"
1818 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1819
1820 #, fuzzy
1821 #| msgid "generate a new key pair"
1822 msgid "quickly add a new user-id"
1823 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1824
1825 msgid "full featured key pair generation"
1826 msgstr ""
1827
1828 msgid "generate a revocation certificate"
1829 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1830
1831 msgid "remove keys from the public keyring"
1832 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1833
1834 msgid "remove keys from the secret keyring"
1835 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1836
1837 #, fuzzy
1838 #| msgid "sign a key"
1839 msgid "quickly sign a key"
1840 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1841
1842 #, fuzzy
1843 #| msgid "sign a key locally"
1844 msgid "quickly sign a key locally"
1845 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1846
1847 msgid "sign a key"
1848 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1849
1850 msgid "sign a key locally"
1851 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1852
1853 msgid "sign or edit a key"
1854 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1855
1856 #, fuzzy
1857 msgid "change a passphrase"
1858 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
1859
1860 msgid "export keys"
1861 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1862
1863 msgid "export keys to a key server"
1864 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1865
1866 msgid "import keys from a key server"
1867 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1868
1869 msgid "search for keys on a key server"
1870 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1871
1872 msgid "update all keys from a keyserver"
1873 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1874
1875 msgid "import/merge keys"
1876 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1877
1878 msgid "print the card status"
1879 msgstr ""
1880
1881 msgid "change data on a card"
1882 msgstr ""
1883
1884 msgid "change a card's PIN"
1885 msgstr ""
1886
1887 msgid "update the trust database"
1888 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1889
1890 #, fuzzy
1891 msgid "print message digests"
1892 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1893
1894 msgid "run in server mode"
1895 msgstr ""
1896
1897 msgid "create ascii armored output"
1898 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1899
1900 #, fuzzy
1901 msgid "|USER-ID|encrypt for USER-ID"
1902 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1903
1904 #, fuzzy
1905 msgid "|USER-ID|use USER-ID to sign or decrypt"
1906 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1907
1908 #, fuzzy
1909 msgid "|N|set compress level to N (0 disables)"
1910 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1911
1912 msgid "use canonical text mode"
1913 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1914
1915 #, fuzzy
1916 msgid "|FILE|write output to FILE"
1917 msgstr "|ÁÑ×ÅÉÏ|öüñôùìá ôïõ áñèñþìáôïò åðÝêôáóçò ÁÑ×ÅÉÏ"
1918
1919 msgid "do not make any changes"
1920 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1921
1922 msgid "prompt before overwriting"
1923 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1924
1925 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1926 msgstr ""
1927
1928 msgid ""
1929 "@\n"
1930 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1931 msgstr ""
1932 "@\n"
1933 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1934
1935 msgid ""
1936 "@\n"
1937 "Examples:\n"
1938 "\n"
1939 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1940 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1941 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1942 " --list-keys [names]        show keys\n"
1943 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1944 msgstr ""
1945 "@\n"
1946 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1947 "\n"
1948 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1949 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1950 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1951 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1952 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1953
1954 #, fuzzy
1955 #| msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1956 msgid "Usage: @GPG@ [options] [files] (-h for help)"
1957 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1958
1959 #, fuzzy
1960 #| msgid ""
1961 #| "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1962 #| "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1963 #| "default operation depends on the input data\n"
1964 msgid ""
1965 "Syntax: @GPG@ [options] [files]\n"
1966 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1967 "Default operation depends on the input data\n"
1968 msgstr ""
1969 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1970 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1971 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1972
1973 msgid ""
1974 "\n"
1975 "Supported algorithms:\n"
1976 msgstr ""
1977 "\n"
1978 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1979
1980 msgid "Pubkey: "
1981 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1982
1983 msgid "Cipher: "
1984 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1985
1986 msgid "Hash: "
1987 msgstr "Hash: "
1988
1989 msgid "Compression: "
1990 msgstr "Óõìðßåóç: "
1991
1992 #, fuzzy, c-format
1993 msgid "usage: %s [options] %s\n"
1994 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1995
1996 msgid "conflicting commands\n"
1997 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1998
1999 #, fuzzy, c-format
2000 msgid "no = sign found in group definition '%s'\n"
2001 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
2002
2003 #, fuzzy, c-format
2004 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir '%s'\n"
2005 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2006
2007 #, fuzzy, c-format
2008 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file '%s'\n"
2009 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2010
2011 #, fuzzy, c-format
2012 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension '%s'\n"
2013 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
2014
2015 #, fuzzy, c-format
2016 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir '%s'\n"
2017 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2018
2019 #, fuzzy, c-format
2020 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file '%s'\n"
2021 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2022
2023 #, fuzzy, c-format
2024 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension '%s'\n"
2025 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
2026
2027 #, fuzzy, c-format
2028 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir '%s'\n"
2029 msgstr ""
2030 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2031
2032 #, fuzzy, c-format
2033 msgid ""
2034 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file '%s'\n"
2035 msgstr ""
2036 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2037
2038 #, fuzzy, c-format
2039 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension '%s'\n"
2040 msgstr ""
2041 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2042
2043 #, fuzzy, c-format
2044 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir '%s'\n"
2045 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2046
2047 #, fuzzy, c-format
2048 msgid ""
2049 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file '%s'\n"
2050 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2051
2052 #, fuzzy, c-format
2053 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension '%s'\n"
2054 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
2055
2056 #, fuzzy, c-format
2057 msgid "unknown configuration item '%s'\n"
2058 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
2059
2060 msgid "display photo IDs during key listings"
2061 msgstr ""
2062
2063 #, fuzzy
2064 msgid "show key usage information during key listings"
2065 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2066
2067 msgid "show policy URLs during signature listings"
2068 msgstr ""
2069
2070 #, fuzzy
2071 msgid "show all notations during signature listings"
2072 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2073
2074 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2075 msgstr ""
2076
2077 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2078 msgstr ""
2079
2080 #, fuzzy
2081 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2082 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2083
2084 msgid "show user ID validity during key listings"
2085 msgstr ""
2086
2087 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2088 msgstr ""
2089
2090 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2091 msgstr ""
2092
2093 #, fuzzy
2094 msgid "show the keyring name in key listings"
2095 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
2096
2097 #, fuzzy
2098 msgid "show expiration dates during signature listings"
2099 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2100
2101 #, fuzzy, c-format
2102 #| msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2103 msgid "Note: old default options file '%s' ignored\n"
2104 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
2105
2106 #, c-format
2107 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2108 msgstr ""
2109
2110 #, fuzzy, c-format
2111 #| msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2112 msgid "Note: %s is not for normal use!\n"
2113 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
2114
2115 #, fuzzy, c-format
2116 msgid "'%s' is not a valid signature expiration\n"
2117 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2118
2119 #, fuzzy, c-format
2120 msgid "invalid pinentry mode '%s'\n"
2121 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2122
2123 #, fuzzy, c-format
2124 msgid "'%s' is not a valid character set\n"
2125 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2126
2127 #, fuzzy
2128 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2129 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
2130
2131 #, fuzzy, c-format
2132 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2133 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2134
2135 #, fuzzy
2136 msgid "invalid keyserver options\n"
2137 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2138
2139 #, c-format
2140 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2141 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2142
2143 msgid "invalid import options\n"
2144 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2145
2146 #, c-format
2147 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2148 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2149
2150 msgid "invalid export options\n"
2151 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2152
2153 #, fuzzy, c-format
2154 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2155 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2156
2157 #, fuzzy
2158 msgid "invalid list options\n"
2159 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
2160
2161 msgid "display photo IDs during signature verification"
2162 msgstr ""
2163
2164 msgid "show policy URLs during signature verification"
2165 msgstr ""
2166
2167 #, fuzzy
2168 msgid "show all notations during signature verification"
2169 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2170
2171 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2172 msgstr ""
2173
2174 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2175 msgstr ""
2176
2177 #, fuzzy
2178 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2179 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2180
2181 #, fuzzy
2182 msgid "show user ID validity during signature verification"
2183 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2184
2185 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2186 msgstr ""
2187
2188 #, fuzzy
2189 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2190 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
2191
2192 msgid "validate signatures with PKA data"
2193 msgstr ""
2194
2195 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2196 msgstr ""
2197
2198 #, fuzzy, c-format
2199 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2200 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2201
2202 #, fuzzy
2203 msgid "invalid verify options\n"
2204 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2205
2206 #, c-format
2207 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2208 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
2209
2210 #, fuzzy, c-format
2211 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2212 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
2213
2214 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2215 msgstr ""
2216
2217 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2218 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
2219
2220 #, c-format
2221 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2222 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
2223
2224 #, c-format
2225 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2226 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
2227
2228 #, c-format
2229 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2230 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
2231
2232 msgid "WARNING: running with faked system time: "
2233 msgstr ""
2234
2235 #, fuzzy, c-format
2236 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2237 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2238
2239 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2240 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2241
2242 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2243 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2244
2245 #, fuzzy
2246 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2247 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2248
2249 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2250 msgstr ""
2251 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
2252 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
2253
2254 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2255 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
2256
2257 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2258 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
2259
2260 #, fuzzy
2261 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2262 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
2263
2264 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2265 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2266
2267 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2268 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
2269
2270 #, fuzzy
2271 #| msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2272 msgid "Note: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2273 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
2274
2275 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2276 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
2277
2278 msgid "invalid default preferences\n"
2279 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
2280
2281 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2282 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
2283
2284 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2285 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
2286
2287 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2288 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
2289
2290 #, c-format
2291 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2292 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
2293
2294 #, fuzzy, c-format
2295 msgid "you may not use cipher algorithm '%s' while in %s mode\n"
2296 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2297
2298 #, fuzzy, c-format
2299 msgid "you may not use digest algorithm '%s' while in %s mode\n"
2300 msgstr ""
2301 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2302
2303 #, fuzzy, c-format
2304 msgid "you may not use compression algorithm '%s' while in %s mode\n"
2305 msgstr ""
2306 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
2307
2308 #, c-format
2309 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2310 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
2311
2312 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2313 msgstr ""
2314 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
2315 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2316
2317 msgid "--store [filename]"
2318 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2319
2320 msgid "--symmetric [filename]"
2321 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2322
2323 #, fuzzy, c-format
2324 msgid "symmetric encryption of '%s' failed: %s\n"
2325 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2326
2327 msgid "--encrypt [filename]"
2328 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2329
2330 #, fuzzy
2331 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2332 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2333
2334 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2335 msgstr ""
2336
2337 #, fuzzy, c-format
2338 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2339 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2340
2341 msgid "--sign [filename]"
2342 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2343
2344 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2345 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2346
2347 #, fuzzy
2348 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2349 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2350
2351 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2352 msgstr ""
2353
2354 #, fuzzy, c-format
2355 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2356 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
2357
2358 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2359 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2360
2361 msgid "--clearsign [filename]"
2362 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2363
2364 msgid "--decrypt [filename]"
2365 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
2366
2367 msgid "--sign-key user-id"
2368 msgstr "--sign-key user-id"
2369
2370 msgid "--lsign-key user-id"
2371 msgstr "--lsign-key user-id"
2372
2373 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2374 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
2375
2376 #, fuzzy
2377 msgid "--passwd <user-id>"
2378 msgstr "--sign-key user-id"
2379
2380 #, c-format
2381 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2382 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
2383
2384 #, c-format
2385 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2386 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
2387
2388 #, c-format
2389 msgid "key export failed: %s\n"
2390 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
2391
2392 #, c-format
2393 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2394 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2395
2396 #, c-format
2397 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2398 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2399
2400 #, c-format
2401 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2402 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2403
2404 #, c-format
2405 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2406 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
2407
2408 #, fuzzy, c-format
2409 #| msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2410 msgid "invalid hash algorithm '%s'\n"
2411 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
2412
2413 msgid "[filename]"
2414 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
2415
2416 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2417 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
2418
2419 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2420 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2421
2422 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2423 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2424
2425 #, fuzzy
2426 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2427 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
2428
2429 #, fuzzy
2430 msgid "|FILE|take the keys from the keyring FILE"
2431 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
2432
2433 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2434 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
2435
2436 msgid "|FD|write status info to this FD"
2437 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
2438
2439 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2440 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
2441
2442 #, fuzzy
2443 msgid ""
2444 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
2445 "Check signatures against known trusted keys\n"
2446 msgstr ""
2447 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
2448 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
2449
2450 msgid "No help available"
2451 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2452
2453 #, fuzzy, c-format
2454 #| msgid "No help available for `%s'"
2455 msgid "No help available for '%s'"
2456 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2457
2458 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2459 msgstr ""
2460
2461 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2462 msgstr ""
2463
2464 #, fuzzy
2465 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
2466 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2467
2468 #, fuzzy
2469 msgid "do not update the trustdb after import"
2470 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2471
2472 msgid "only accept updates to existing keys"
2473 msgstr ""
2474
2475 #, fuzzy
2476 msgid "remove unusable parts from key after import"
2477 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
2478
2479 msgid "remove as much as possible from key after import"
2480 msgstr ""
2481
2482 #, c-format
2483 msgid "skipping block of type %d\n"
2484 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2485
2486 #, fuzzy, c-format
2487 msgid "%lu keys processed so far\n"
2488 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2489
2490 #, c-format
2491 msgid "Total number processed: %lu\n"
2492 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2493
2494 #, fuzzy, c-format
2495 #| msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2496 msgid "    skipped PGP-2 keys: %lu\n"
2497 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2498
2499 #, c-format
2500 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2501 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2502
2503 #, c-format
2504 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2505 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2506
2507 #, c-format
2508 msgid "              imported: %lu"
2509 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2510
2511 #, c-format
2512 msgid "             unchanged: %lu\n"
2513 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2514
2515 #, c-format
2516 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2517 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2518
2519 #, c-format
2520 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2521 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2522
2523 #, c-format
2524 msgid "        new signatures: %lu\n"
2525 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2526
2527 #, c-format
2528 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2529 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2530
2531 #, c-format
2532 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2533 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2534
2535 #, c-format
2536 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2537 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2538
2539 #, c-format
2540 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2541 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2542
2543 #, c-format
2544 msgid "          not imported: %lu\n"
2545 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2546
2547 #, fuzzy, c-format
2548 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2549 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2550
2551 #, fuzzy, c-format
2552 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2553 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2554
2555 #, c-format
2556 msgid ""
2557 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2558 "algorithms on these user IDs:\n"
2559 msgstr ""
2560
2561 #, c-format
2562 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2563 msgstr ""
2564
2565 #, fuzzy, c-format
2566 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2567 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2568
2569 #, c-format
2570 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2571 msgstr ""
2572
2573 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2574 msgstr ""
2575
2576 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2577 msgstr ""
2578
2579 #, c-format
2580 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2581 msgstr ""
2582
2583 #, fuzzy, c-format
2584 msgid "key %s: no user ID\n"
2585 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2586
2587 #, fuzzy, c-format
2588 msgid "key %s: %s\n"
2589 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
2590
2591 msgid "rejected by import screener"
2592 msgstr ""
2593
2594 #, fuzzy, c-format
2595 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2596 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2597
2598 #, fuzzy, c-format
2599 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2600 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2601
2602 #, fuzzy, c-format
2603 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2604 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2605
2606 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2607 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2608
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2611 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2612
2613 #, fuzzy, c-format
2614 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2615 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2616
2617 #, c-format
2618 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2619 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2620
2621 #, fuzzy, c-format
2622 #| msgid "writing to `%s'\n"
2623 msgid "writing to '%s'\n"
2624 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2625
2626 #, fuzzy, c-format
2627 #| msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2628 msgid "error writing keyring '%s': %s\n"
2629 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2630
2631 #, fuzzy, c-format
2632 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2633 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2634
2635 #, fuzzy, c-format
2636 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2637 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2638
2639 #, fuzzy, c-format
2640 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2641 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2642
2643 #, fuzzy, c-format
2644 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2645 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2646
2647 #, fuzzy, c-format
2648 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2649 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2650
2651 #, fuzzy, c-format
2652 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2653 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2654
2655 #, fuzzy, c-format
2656 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2657 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2658
2659 #, fuzzy, c-format
2660 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2661 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2662
2663 #, fuzzy, c-format
2664 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2665 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2666
2667 #, fuzzy, c-format
2668 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2669 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2670
2671 #, fuzzy, c-format
2672 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2673 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2674
2675 #, fuzzy, c-format
2676 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2677 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2678
2679 #, fuzzy, c-format
2680 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2681 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2682
2683 #, fuzzy, c-format
2684 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2685 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2686
2687 #, fuzzy, c-format
2688 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2689 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2690
2691 #, fuzzy, c-format
2692 msgid "key %s: secret key imported\n"
2693 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2694
2695 #, fuzzy, c-format
2696 #| msgid "skipped: secret key already present\n"
2697 msgid "key %s: secret key already exists\n"
2698 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2699
2700 #, fuzzy, c-format
2701 msgid "key %s: error sending to agent: %s\n"
2702 msgstr "óöÜëìá óôç áðïóôïëÞ ðñïò ôï `%s': %s\n"
2703
2704 #, fuzzy, c-format
2705 msgid "secret key %s: %s\n"
2706 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
2707
2708 #, fuzzy
2709 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2710 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2711
2712 #, fuzzy, c-format
2713 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2714 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2715
2716 #, fuzzy, c-format
2717 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2718 msgstr ""
2719 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2720 "áíÜêëçóçò\n"
2721
2722 #, fuzzy, c-format
2723 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2724 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2725
2726 #, fuzzy, c-format
2727 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2728 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2729
2730 #, fuzzy, c-format
2731 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2732 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2733
2734 #, fuzzy, c-format
2735 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2736 msgstr ""
2737 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id "
2738 "\"%s\"\n"
2739
2740 #, fuzzy, c-format
2741 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2742 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2743
2744 #, fuzzy, c-format
2745 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2746 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2747
2748 #, fuzzy, c-format
2749 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2750 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2751
2752 #, fuzzy, c-format
2753 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2754 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2755
2756 #, fuzzy, c-format
2757 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2758 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2759
2760 #, fuzzy, c-format
2761 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2762 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2763
2764 #, fuzzy, c-format
2765 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2766 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2767
2768 #, fuzzy, c-format
2769 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2770 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2771
2772 #, fuzzy, c-format
2773 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2774 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2775
2776 #, fuzzy, c-format
2777 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2778 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2779
2780 #, fuzzy, c-format
2781 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2782 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2783
2784 #, fuzzy, c-format
2785 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2786 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2787
2788 #, fuzzy, c-format
2789 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2790 msgstr ""
2791 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2792
2793 #, fuzzy, c-format
2794 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2795 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2796
2797 #, fuzzy, c-format
2798 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2799 msgstr ""
2800 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2801
2802 #, fuzzy, c-format
2803 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2804 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2805
2806 #, fuzzy, c-format
2807 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2808 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2809
2810 #, fuzzy, c-format
2811 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2812 msgstr ""
2813 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò "
2814 "%08lX\n"
2815
2816 #, fuzzy, c-format
2817 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2818 msgstr ""
2819 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2820 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2821
2822 #, fuzzy, c-format
2823 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2824 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2825
2826 #, fuzzy, c-format
2827 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2828 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2829
2830 #, fuzzy, c-format
2831 msgid "error creating keybox '%s': %s\n"
2832 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2833
2834 #, fuzzy, c-format
2835 #| msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2836 msgid "error creating keyring '%s': %s\n"
2837 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2838
2839 #, fuzzy, c-format
2840 msgid "keybox '%s' created\n"
2841 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2842
2843 #, fuzzy, c-format
2844 #| msgid "keyring `%s' created\n"
2845 msgid "keyring '%s' created\n"
2846 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2847
2848 #, fuzzy, c-format
2849 msgid "keyblock resource '%s': %s\n"
2850 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2851
2852 #, c-format
2853 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2854 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2855
2856 msgid "[revocation]"
2857 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2858
2859 msgid "[self-signature]"
2860 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2861
2862 msgid "1 bad signature\n"
2863 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2864
2865 #, c-format
2866 msgid "%d bad signatures\n"
2867 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2868
2869 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2870 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2871
2872 #, c-format
2873 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2874 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2875
2876 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2877 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2878
2879 #, c-format
2880 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2881 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2882
2883 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2884 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2885
2886 #, c-format
2887 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2888 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2889
2890 #, fuzzy
2891 msgid ""
2892 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2893 "keys\n"
2894 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2895 "etc.)\n"
2896 msgstr ""
2897 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2898 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2899 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2900 "\n"
2901
2902 #, fuzzy, c-format
2903 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2904 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2905
2906 #, fuzzy, c-format
2907 msgid "  %d = I trust fully\n"
2908 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2909
2910 msgid ""
2911 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2912 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2913 "trust signatures on your behalf.\n"
2914 msgstr ""
2915
2916 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2917 msgstr ""
2918
2919 #, c-format
2920 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2921 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2922
2923 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2924 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2925
2926 msgid "  Unable to sign.\n"
2927 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2928
2929 #, c-format
2930 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2931 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2932
2933 #, c-format
2934 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2935 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2936
2937 #, fuzzy, c-format
2938 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2939 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2940
2941 #, fuzzy
2942 msgid "Sign it? (y/N) "
2943 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2944
2945 #, c-format
2946 msgid ""
2947 "The self-signature on \"%s\"\n"
2948 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2949 msgstr ""
2950 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2951 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2952
2953 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2954 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2955
2956 #, c-format
2957 msgid ""
2958 "Your current signature on \"%s\"\n"
2959 "has expired.\n"
2960 msgstr ""
2961 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2962 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2963
2964 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2965 msgstr ""
2966 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2967
2968 #, c-format
2969 msgid ""
2970 "Your current signature on \"%s\"\n"
2971 "is a local signature.\n"
2972 msgstr ""
2973 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2974 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2975
2976 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2977 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2978
2979 #, fuzzy, c-format
2980 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2981 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2982
2983 #, fuzzy, c-format
2984 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2985 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2986
2987 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2988 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2989
2990 #, fuzzy, c-format
2991 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2992 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2993
2994 msgid "This key has expired!"
2995 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2996
2997 #, c-format
2998 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2999 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
3000
3001 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3002 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
3003
3004 msgid ""
3005 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3006 "belongs\n"
3007 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3008 msgstr ""
3009 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
3010 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
3011 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
3012
3013 #, c-format
3014 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3015 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
3016
3017 #, c-format
3018 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3019 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
3020
3021 #, c-format
3022 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3023 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
3024
3025 #, c-format
3026 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3027 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
3028
3029 #, fuzzy
3030 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
3031 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
3032
3033 #, fuzzy, c-format
3034 msgid ""
3035 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3036 "key \"%s\" (%s)\n"
3037 msgstr ""
3038 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
3039 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
3040
3041 #, fuzzy
3042 msgid "This will be a self-signature.\n"
3043 msgstr ""
3044 "\n"
3045 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
3046
3047 #, fuzzy
3048 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3049 msgstr ""
3050 "\n"
3051 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3052
3053 #, fuzzy
3054 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3055 msgstr ""
3056 "\n"
3057 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3058 "\n"
3059
3060 #, fuzzy
3061 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3062 msgstr ""
3063 "\n"
3064 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
3065
3066 #, fuzzy
3067 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3068 msgstr ""
3069 "\n"
3070 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
3071 "\n"
3072
3073 #, fuzzy
3074 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3075 msgstr ""
3076 "\n"
3077 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3078
3079 #, fuzzy
3080 msgid "I have checked this key casually.\n"
3081 msgstr ""
3082 "\n"
3083 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3084
3085 #, fuzzy
3086 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3087 msgstr ""
3088 "\n"
3089 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3090
3091 #, fuzzy
3092 msgid "Really sign? (y/N) "
3093 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3094
3095 #, c-format
3096 msgid "signing failed: %s\n"
3097 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3098
3099 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3100 msgstr ""
3101
3102 #, fuzzy, c-format
3103 #| msgid "error creating passphrase: %s\n"
3104 msgid "key %s: error changing passphrase: %s\n"
3105 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
3106
3107 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3108 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3109
3110 msgid "save and quit"
3111 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3112
3113 #, fuzzy
3114 msgid "show key fingerprint"
3115 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3116
3117 msgid "list key and user IDs"
3118 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3119
3120 msgid "select user ID N"
3121 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3122
3123 #, fuzzy
3124 msgid "select subkey N"
3125 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3126
3127 #, fuzzy
3128 msgid "check signatures"
3129 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3130
3131 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3132 msgstr ""
3133
3134 #, fuzzy
3135 msgid "sign selected user IDs locally"
3136 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3137
3138 #, fuzzy
3139 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3140 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3141
3142 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3143 msgstr ""
3144
3145 msgid "add a user ID"
3146 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3147
3148 msgid "add a photo ID"
3149 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3150
3151 #, fuzzy
3152 msgid "delete selected user IDs"
3153 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3154
3155 #, fuzzy
3156 msgid "add a subkey"
3157 msgstr "addkey"
3158
3159 msgid "add a key to a smartcard"
3160 msgstr ""
3161
3162 msgid "move a key to a smartcard"
3163 msgstr ""
3164
3165 msgid "move a backup key to a smartcard"
3166 msgstr ""
3167
3168 #, fuzzy
3169 msgid "delete selected subkeys"
3170 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3171
3172 msgid "add a revocation key"
3173 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3174
3175 #, fuzzy
3176 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3177 msgstr ""
3178 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3179
3180 #, fuzzy
3181 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3182 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3183
3184 #, fuzzy
3185 msgid "flag the selected user ID as primary"
3186 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3187
3188 #, fuzzy
3189 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3190 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3191
3192 msgid "list preferences (expert)"
3193 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3194
3195 msgid "list preferences (verbose)"
3196 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3197
3198 #, fuzzy
3199 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3200 msgstr ""
3201 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3202
3203 #, fuzzy
3204 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3205 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3206
3207 #, fuzzy
3208 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3209 msgstr ""
3210 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3211
3212 msgid "change the passphrase"
3213 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3214
3215 msgid "change the ownertrust"
3216 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3217
3218 #, fuzzy
3219 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3220 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3221
3222 #, fuzzy
3223 msgid "revoke selected user IDs"
3224 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3225
3226 #, fuzzy
3227 msgid "revoke key or selected subkeys"
3228 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3229
3230 #, fuzzy
3231 msgid "enable key"
3232 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3233
3234 #, fuzzy
3235 msgid "disable key"
3236 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3237
3238 #, fuzzy
3239 msgid "show selected photo IDs"
3240 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3241
3242 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3243 msgstr ""
3244
3245 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3246 msgstr ""
3247
3248 msgid "Secret key is available.\n"
3249 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3250
3251 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3252 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3253
3254 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3255 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3256
3257 msgid ""
3258 "* The 'sign' command may be prefixed with an 'l' for local signatures "
3259 "(lsign),\n"
3260 "  a 't' for trust signatures (tsign), an 'nr' for non-revocable signatures\n"
3261 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3262 msgstr ""
3263
3264 msgid "Key is revoked."
3265 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3266
3267 #, fuzzy
3268 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3269 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3270
3271 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3272 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3273
3274 #, fuzzy, c-format
3275 msgid "Unknown signature type '%s'\n"
3276 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3277
3278 #, c-format
3279 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3280 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3281
3282 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3283 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3284
3285 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3286 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3287
3288 #, fuzzy
3289 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3290 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3291
3292 #, fuzzy
3293 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3294 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3295
3296 #. TRANSLATORS: Please take care: This is about
3297 #. moving the key and not about removing it.
3298 #, fuzzy
3299 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3300 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3301
3302 #, fuzzy
3303 msgid "You must select exactly one key.\n"
3304 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3305
3306 msgid "Command expects a filename argument\n"
3307 msgstr ""
3308
3309 #, fuzzy, c-format
3310 msgid "Can't open '%s': %s\n"
3311 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3312
3313 #, fuzzy, c-format
3314 msgid "Error reading backup key from '%s': %s\n"
3315 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3316
3317 msgid "You must select at least one key.\n"
3318 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3319
3320 #, fuzzy
3321 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3322 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3323
3324 #, fuzzy
3325 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3326 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3327
3328 #, fuzzy
3329 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3330 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3331
3332 #, fuzzy
3333 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3334 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3335
3336 #, fuzzy
3337 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3338 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3339
3340 #, fuzzy
3341 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3342 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3343
3344 #, fuzzy
3345 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3346 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3347
3348 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3349 msgstr ""
3350
3351 #, fuzzy
3352 msgid "Set preference list to:\n"
3353 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3354
3355 #, fuzzy
3356 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3357 msgstr ""
3358 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3359
3360 #, fuzzy
3361 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3362 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3363
3364 #, fuzzy
3365 msgid "Save changes? (y/N) "
3366 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3367
3368 #, fuzzy
3369 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3370 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3371
3372 #, c-format
3373 msgid "update failed: %s\n"
3374 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3375
3376 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3377 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3378
3379 #, fuzzy, c-format
3380 msgid "secret key \"%s\" not found: %s\n"
3381 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß `%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
3382
3383 #, fuzzy, c-format
3384 msgid "\"%s\" is not a fingerprint\n"
3385 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
3386
3387 #, fuzzy, c-format
3388 msgid "\"%s\" is not the primary fingerprint\n"
3389 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
3390
3391 #, fuzzy
3392 #| msgid "No such user ID.\n"
3393 msgid "No matching user IDs."
3394 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID.\n"
3395
3396 #, fuzzy
3397 msgid "Nothing to sign.\n"
3398 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
3399
3400 msgid "Digest: "
3401 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3402
3403 msgid "Features: "
3404 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3405
3406 msgid "Keyserver no-modify"
3407 msgstr ""
3408
3409 msgid "Preferred keyserver: "
3410 msgstr ""
3411
3412 #, fuzzy
3413 msgid "Notations: "
3414 msgstr "Óçìåßùóç: "
3415
3416 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3417 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3418
3419 #, fuzzy, c-format
3420 msgid "The following key was revoked on %s by %s key %s\n"
3421 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3422
3423 #, fuzzy, c-format
3424 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3425 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3426
3427 #, fuzzy
3428 msgid "(sensitive)"
3429 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3430
3431 #, fuzzy, c-format
3432 msgid "created: %s"
3433 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3434
3435 #, fuzzy, c-format
3436 msgid "revoked: %s"
3437 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3438
3439 #, fuzzy, c-format
3440 msgid "expired: %s"
3441 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3442
3443 #, fuzzy, c-format
3444 msgid "expires: %s"
3445 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3446
3447 #, fuzzy, c-format
3448 msgid "usage: %s"
3449 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3450
3451 msgid "card-no: "
3452 msgstr ""
3453
3454 #, fuzzy, c-format
3455 msgid "trust: %s"
3456 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3457
3458 #, c-format
3459 msgid "validity: %s"
3460 msgstr ""
3461
3462 msgid "This key has been disabled"
3463 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3464
3465 msgid ""
3466 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3467 "unless you restart the program.\n"
3468 msgstr ""
3469 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3470 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3471
3472 #, fuzzy
3473 msgid "revoked"
3474 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3475
3476 #, fuzzy
3477 msgid "expired"
3478 msgstr "expire"
3479
3480 msgid ""
3481 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3482 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3483 msgstr ""
3484 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3485 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3486
3487 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
3488 msgstr ""
3489
3490 #, fuzzy
3491 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3492 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
3493 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3494
3495 msgid ""
3496 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3497 "versions\n"
3498 "         of PGP to reject this key.\n"
3499 msgstr ""
3500 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3501 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3502
3503 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3504 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3505
3506 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3507 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3508
3509 msgid "Such a user ID already exists on this key!\n"
3510 msgstr ""
3511
3512 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3513 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3514
3515 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3516 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3517
3518 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3519 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3520
3521 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3522 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3523
3524 #, c-format
3525 msgid "Deleted %d signature.\n"
3526 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3527
3528 #, c-format
3529 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3530 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3531
3532 msgid "Nothing deleted.\n"
3533 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3534
3535 #, fuzzy
3536 msgid "invalid"
3537 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3538
3539 #, fuzzy, c-format
3540 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3541 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3542
3543 #, fuzzy, c-format
3544 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3545 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3546
3547 #, fuzzy, c-format
3548 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3549 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
3550
3551 #, fuzzy, c-format
3552 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3553 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3554
3555 #, fuzzy, c-format
3556 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3557 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3558
3559 msgid ""
3560 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3561 "cause\n"
3562 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3563 msgstr ""
3564 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3565 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3566 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3567
3568 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3569 msgstr ""
3570 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3571
3572 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3573 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3574
3575 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3576 msgstr ""
3577 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3578
3579 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3580 msgstr ""
3581 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3582
3583 #, fuzzy
3584 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3585 msgstr ""
3586 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3587
3588 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3589 msgstr ""
3590 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3591 "åðáíÝëèåé!\n"
3592
3593 #, fuzzy
3594 msgid ""
3595 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3596 msgstr ""
3597 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3598 "N): "
3599
3600 #, fuzzy
3601 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3602 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3603
3604 #, fuzzy
3605 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3606 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3607
3608 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3609 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3610
3611 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3612 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3613
3614 #, fuzzy, c-format
3615 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3616 msgstr ""
3617 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï õðïãñÜöùí õðïêëåéäß %08lX äåí Ý÷åé êáô' áíôéðáñÜóôáóç "
3618 "ðéóôïðïéçèåß\n"
3619
3620 #, c-format
3621 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3622 msgstr ""
3623
3624 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3625 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3626
3627 #, fuzzy, c-format
3628 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3629 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3630
3631 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3632 msgstr ""
3633
3634 #, fuzzy
3635 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3636 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3637
3638 #, fuzzy
3639 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3640 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3641
3642 #, fuzzy
3643 msgid "Enter the notation: "
3644 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3645
3646 #, fuzzy
3647 msgid "Proceed? (y/N) "
3648 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
3649
3650 #, c-format
3651 msgid "No user ID with index %d\n"
3652 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3653
3654 #, fuzzy, c-format
3655 msgid "No user ID with hash %s\n"
3656 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3657
3658 #, fuzzy, c-format
3659 msgid "No subkey with index %d\n"
3660 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3661
3662 #, fuzzy, c-format
3663 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3664 msgstr "user ID: \""
3665
3666 #, fuzzy, c-format
3667 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3668 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3669
3670 msgid " (non-exportable)"
3671 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3672
3673 #, c-format
3674 msgid "This signature expired on %s.\n"
3675 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3676
3677 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3678 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3679
3680 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3681 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3682
3683 #, fuzzy
3684 msgid "Not signed by you.\n"
3685 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s\n"
3686
3687 #, fuzzy, c-format
3688 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3689 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3690
3691 #, fuzzy
3692 msgid " (non-revocable)"
3693 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3694
3695 #, fuzzy, c-format
3696 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3697 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3698
3699 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3700 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3701
3702 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3703 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3704
3705 msgid "no secret key\n"
3706 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3707
3708 #, c-format
3709 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3710 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3711
3712 #, c-format
3713 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3714 msgstr ""
3715 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3716
3717 #, fuzzy, c-format
3718 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3719 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3720
3721 #, fuzzy, c-format
3722 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3723 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3724
3725 #, fuzzy, c-format
3726 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3727 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3728
3729 #, fuzzy, c-format
3730 msgid "preference '%s' duplicated\n"
3731 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3732
3733 #, fuzzy
3734 msgid "too many cipher preferences\n"
3735 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3736
3737 #, fuzzy
3738 msgid "too many digest preferences\n"
3739 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3740
3741 #, fuzzy
3742 msgid "too many compression preferences\n"
3743 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3744
3745 #, fuzzy, c-format
3746 msgid "invalid item '%s' in preference string\n"
3747 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3748
3749 msgid "writing direct signature\n"
3750 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3751
3752 msgid "writing self signature\n"
3753 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3754
3755 msgid "writing key binding signature\n"
3756 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3757
3758 #, c-format
3759 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3760 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3761
3762 #, c-format
3763 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3764 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3765
3766 msgid ""
3767 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
3768 msgstr ""
3769
3770 #, fuzzy
3771 msgid "Sign"
3772 msgstr "sign"
3773
3774 msgid "Certify"
3775 msgstr ""
3776
3777 #, fuzzy
3778 msgid "Encrypt"
3779 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3780
3781 msgid "Authenticate"
3782 msgstr ""
3783
3784 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3785 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
3786 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
3787 #. functions:
3788 #.
3789 #. s = Toggle signing capability
3790 #. e = Toggle encryption capability
3791 #. a = Toggle authentication capability
3792 #. q = Finish
3793 #.
3794 msgid "SsEeAaQq"
3795 msgstr ""
3796
3797 #, c-format
3798 msgid "Possible actions for a %s key: "
3799 msgstr ""
3800
3801 msgid "Current allowed actions: "
3802 msgstr ""
3803
3804 #, c-format
3805 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3806 msgstr ""
3807
3808 #, fuzzy, c-format
3809 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3810 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3811
3812 #, c-format
3813 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3814 msgstr ""
3815
3816 #, c-format
3817 msgid "   (%c) Finished\n"
3818 msgstr ""
3819
3820 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3821 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3822
3823 #, fuzzy, c-format
3824 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3825 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3826
3827 #, fuzzy, c-format
3828 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3829 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3830
3831 #, c-format
3832 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3833 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3834
3835 #, c-format
3836 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3837 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3838
3839 #, fuzzy, c-format
3840 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3841 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3842
3843 #, c-format
3844 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3845 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3846
3847 #, fuzzy, c-format
3848 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3849 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3850
3851 #, fuzzy, c-format
3852 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3853 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3854
3855 #, fuzzy, c-format
3856 msgid "   (%d) ECC and ECC\n"
3857 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3858
3859 #, fuzzy, c-format
3860 #| msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3861 msgid "  (%d) ECC (sign only)\n"
3862 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3863
3864 #, fuzzy, c-format
3865 msgid "  (%d) ECC (set your own capabilities)\n"
3866 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3867
3868 #, fuzzy, c-format
3869 #| msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3870 msgid "  (%d) ECC (encrypt only)\n"
3871 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3872
3873 #, fuzzy, c-format
3874 msgid "  (%d) Existing key\n"
3875 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3876
3877 #, fuzzy
3878 msgid "Enter the keygrip: "
3879 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
3880
3881 msgid "Not a valid keygrip (expecting 40 hex digits)\n"
3882 msgstr ""
3883
3884 #, fuzzy
3885 msgid "No key with this keygrip\n"
3886 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3887
3888 #, c-format
3889 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3890 msgstr ""
3891
3892 #, fuzzy, c-format
3893 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3894 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3895
3896 #, fuzzy, c-format
3897 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3898 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3899
3900 #, c-format
3901 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3902 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3903
3904 #, fuzzy, c-format
3905 #| msgid "rounded up to %u bits\n"
3906 msgid "rounded to %u bits\n"
3907 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3908
3909 #, fuzzy
3910 #| msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3911 msgid "Please select which elliptic curve you want:\n"
3912 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3913
3914 msgid ""
3915 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3916 "         0 = key does not expire\n"
3917 "      <n>  = key expires in n days\n"
3918 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3919 "      <n>m = key expires in n months\n"
3920 "      <n>y = key expires in n years\n"
3921 msgstr ""
3922 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3923 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3924 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3925 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3926 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3927 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3928
3929 msgid ""
3930 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3931 "         0 = signature does not expire\n"
3932 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3933 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3934 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3935 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3936 msgstr ""
3937 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3938 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3939 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3940 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3941 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3942 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3943
3944 msgid "Key is valid for? (0) "
3945 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3946
3947 #, fuzzy, c-format
3948 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3949 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3950
3951 msgid "invalid value\n"
3952 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3953
3954 #, fuzzy
3955 msgid "Key does not expire at all\n"
3956 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3957
3958 #, fuzzy
3959 msgid "Signature does not expire at all\n"
3960 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3961
3962 #, fuzzy, c-format
3963 msgid "Key expires at %s\n"
3964 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
3965
3966 #, fuzzy, c-format
3967 msgid "Signature expires at %s\n"
3968 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
3969
3970 msgid ""
3971 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3972 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3973 msgstr ""
3974 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
3975 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
3976
3977 #, fuzzy
3978 msgid "Is this correct? (y/N) "
3979 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
3980
3981 msgid ""
3982 "\n"
3983 "GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.\n"
3984 "\n"
3985 msgstr ""
3986
3987 #. TRANSLATORS: This string is in general not anymore used
3988 #. but you should keep your existing translation.  In case
3989 #. the new string is not translated this old string will
3990 #. be used.
3991 #, fuzzy
3992 msgid ""
3993 "\n"
3994 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3995 "ID\n"
3996 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3997 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3998 "\n"
3999 msgstr ""
4000 "\n"
4001 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4002 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4003 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4004 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4005 "\n"
4006
4007 msgid "Real name: "
4008 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4009
4010 msgid "Invalid character in name\n"
4011 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4012
4013 msgid "Name may not start with a digit\n"
4014 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4015
4016 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4017 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4018
4019 msgid "Email address: "
4020 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4021
4022 msgid "Not a valid email address\n"
4023 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4024
4025 msgid "Comment: "
4026 msgstr "Ó÷üëéï: "
4027
4028 msgid "Invalid character in comment\n"
4029 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4030
4031 #, fuzzy, c-format
4032 #| msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4033 msgid "You are using the '%s' character set.\n"
4034 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4035
4036 #, c-format
4037 msgid ""
4038 "You selected this USER-ID:\n"
4039 "    \"%s\"\n"
4040 "\n"
4041 msgstr ""
4042 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4043 "    \"%s\"\n"
4044 "\n"
4045
4046 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4047 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4048
4049 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4050 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4051 #. string which should be translated accordingly and the
4052 #. letter changed to match the one in the answer string.
4053 #.
4054 #. n = Change name
4055 #. c = Change comment
4056 #. e = Change email
4057 #. o = Okay (ready, continue)
4058 #. q = Quit
4059 #.
4060 msgid "NnCcEeOoQq"
4061 msgstr "NnCcEeOoQq"
4062
4063 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4064 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4065
4066 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4067 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4068
4069 #, fuzzy
4070 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4071 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (Q)uit? "
4072 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4073
4074 #, fuzzy
4075 #| msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4076 msgid "Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? "
4077 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4078
4079 msgid "Please correct the error first\n"
4080 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4081
4082 msgid ""
4083 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4084 "\n"
4085 msgstr ""
4086 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4087 "\n"
4088
4089 #, fuzzy
4090 msgid ""
4091 "Please enter a passphrase to protect the off-card backup of the new "
4092 "encryption key."
4093 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
4094
4095 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
4096 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
4097
4098 #, c-format
4099 msgid "%s.\n"
4100 msgstr "%s.\n"
4101
4102 msgid ""
4103 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4104 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4105 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4106 "\n"
4107 msgstr ""
4108 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4109 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4110 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4111 "\n"
4112
4113 msgid ""
4114 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4115 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4116 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4117 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4118 msgstr ""
4119 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4120 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4121 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4122 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4123
4124 #, c-format
4125 msgid "Key generation failed: %s\n"
4126 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4127
4128 #, c-format
4129 msgid ""
4130 "About to create a key for:\n"
4131 "    \"%s\"\n"
4132 "\n"
4133 msgstr ""
4134
4135 msgid "Continue? (Y/n) "
4136 msgstr ""
4137
4138 #, fuzzy, c-format
4139 msgid "A key for \"%s\" already exists\n"
4140 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
4141
4142 #, fuzzy
4143 msgid "Create anyway? (y/N) "
4144 msgstr "×ñÞóç ïðùóäÞðïôå áõôïý ôïõ êëåéäéïý; "
4145
4146 #, fuzzy
4147 msgid "creating anyway\n"
4148 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
4149
4150 #, c-format
4151 msgid "Note: Use \"%s %s\" for a full featured key generation dialog.\n"
4152 msgstr ""
4153
4154 msgid "Key generation canceled.\n"
4155 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4156
4157 #, fuzzy, c-format
4158 #| msgid "writing public key to `%s'\n"
4159 msgid "writing public key to '%s'\n"
4160 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4161
4162 #, c-format
4163 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4164 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4165
4166 #, fuzzy, c-format
4167 #| msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4168 msgid "error writing public keyring '%s': %s\n"
4169 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4170
4171 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4172 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4173
4174 #, fuzzy
4175 msgid ""
4176 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4177 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4178 msgstr ""
4179 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4180 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4181 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4182 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4183
4184 #, c-format
4185 msgid ""
4186 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4187 msgstr ""
4188 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4189 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4190
4191 #, c-format
4192 msgid ""
4193 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4194 msgstr ""
4195 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4196 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4197
4198 #, fuzzy
4199 #| msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4200 msgid "Note: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4201 msgstr ""
4202 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4203 "ìå ôï OpenPGP\n"
4204
4205 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
4206 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
4207
4208 #, fuzzy
4209 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
4210 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
4211
4212 #, fuzzy
4213 msgid "Really create? (y/N) "
4214 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4215
4216 #, fuzzy, c-format
4217 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4218 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4219
4220 #, fuzzy, c-format
4221 msgid "can't create backup file '%s': %s\n"
4222 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4223
4224 #, fuzzy, c-format
4225 msgid "Note: backup of card key saved to '%s'\n"
4226 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4227
4228 msgid "never     "
4229 msgstr "ðïôÝ     "
4230
4231 msgid "Critical signature policy: "
4232 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4233
4234 msgid "Signature policy: "
4235 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4236
4237 msgid "Critical preferred keyserver: "
4238 msgstr ""
4239
4240 msgid "Critical signature notation: "
4241 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4242
4243 msgid "Signature notation: "
4244 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4245
4246 #, c-format
4247 msgid "Warning: %lu key(s) skipped due to their large size\n"
4248 msgstr ""
4249
4250 msgid "Keyring"
4251 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4252
4253 msgid "Primary key fingerprint:"
4254 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4255
4256 msgid "     Subkey fingerprint:"
4257 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4258
4259 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4260 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4261 msgid " Primary key fingerprint:"
4262 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4263
4264 msgid "      Subkey fingerprint:"
4265 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4266
4267 #, fuzzy
4268 msgid "      Key fingerprint ="
4269 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4270
4271 msgid "      Card serial no. ="
4272 msgstr ""
4273
4274 #, fuzzy, c-format
4275 msgid "renaming '%s' to '%s' failed: %s\n"
4276 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4277
4278 #, fuzzy, c-format
4279 msgid "caching keyring '%s'\n"
4280 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4281
4282 #, fuzzy, c-format
4283 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4284 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4285
4286 #, fuzzy, c-format
4287 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4288 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4289
4290 #, c-format
4291 msgid "%s: keyring created\n"
4292 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4293
4294 msgid "override proxy options set for dirmngr"
4295 msgstr ""
4296
4297 msgid "include revoked keys in search results"
4298 msgstr ""
4299
4300 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4301 msgstr ""
4302
4303 msgid "override timeout options set for dirmngr"
4304 msgstr ""
4305
4306 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4307 msgstr ""
4308
4309 #, fuzzy
4310 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4311 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
4312
4313 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4314 msgstr ""
4315
4316 #, fuzzy
4317 msgid "disabled"
4318 msgstr "disable"
4319
4320 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4321 msgstr ""
4322
4323 #, fuzzy, c-format
4324 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4325 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4326
4327 #, c-format
4328 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4329 msgstr ""
4330
4331 #, fuzzy, c-format
4332 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4333 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4334
4335 #, fuzzy, c-format
4336 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4337 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4338
4339 #, fuzzy, c-format
4340 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4341 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4342
4343 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4344 msgstr ""
4345
4346 #, fuzzy, c-format
4347 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4348 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4349
4350 #, fuzzy
4351 msgid "key not found on keyserver\n"
4352 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4353
4354 #, fuzzy, c-format
4355 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4356 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4357
4358 #, fuzzy, c-format
4359 msgid "requesting key %s from %s\n"
4360 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4361
4362 #, fuzzy, c-format
4363 msgid "skipped \"%s\": %s\n"
4364 msgstr "ðáñáëåßöèçêå `%s': %s\n"
4365
4366 #, fuzzy, c-format
4367 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4368 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4369
4370 #, fuzzy, c-format
4371 msgid "sending key %s to %s\n"
4372 msgstr ""
4373 "\"\n"
4374 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4375
4376 #, fuzzy, c-format
4377 msgid "requesting key from '%s'\n"
4378 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4379
4380 #, fuzzy, c-format
4381 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4382 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4383
4384 #, c-format
4385 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4386 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4387
4388 #, c-format
4389 msgid "%s encrypted session key\n"
4390 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4391
4392 #, fuzzy, c-format
4393 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4394 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4395
4396 #, fuzzy, c-format
4397 msgid "public key is %s\n"
4398 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4399
4400 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4401 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4402
4403 #, fuzzy, c-format
4404 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4405 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4406
4407 #, fuzzy, c-format
4408 msgid "      \"%s\"\n"
4409 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4410
4411 #, fuzzy, c-format
4412 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4413 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4414
4415 #, c-format
4416 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4417 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4418
4419 #, c-format
4420 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4421 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4422
4423 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4424 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4425
4426 #, c-format
4427 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4428 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4429
4430 #, c-format
4431 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4432 msgstr ""
4433 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4434 "%s áíôßèåôá\n"
4435
4436 msgid "decryption okay\n"
4437 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4438
4439 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4440 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4441
4442 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4443 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4444
4445 #, c-format
4446 msgid "cleared passphrase cached with ID: %s\n"
4447 msgstr ""
4448
4449 #, c-format
4450 msgid "decryption failed: %s\n"
4451 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4452
4453 #, fuzzy
4454 #| msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4455 msgid "Note: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4456 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4457
4458 #, c-format
4459 msgid "original file name='%.*s'\n"
4460 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4461
4462 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
4463 msgstr ""
4464
4465 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4466 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4467
4468 #, fuzzy
4469 msgid "no signature found\n"
4470 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4471
4472 #, fuzzy, c-format
4473 msgid "BAD signature from \"%s\""
4474 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
4475
4476 #, fuzzy, c-format
4477 msgid "Expired signature from \"%s\""
4478 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
4479
4480 #, fuzzy, c-format
4481 msgid "Good signature from \"%s\""
4482 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4483
4484 msgid "signature verification suppressed\n"
4485 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4486
4487 #, fuzzy
4488 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
4489 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4490
4491 #, fuzzy, c-format
4492 msgid "Signature made %s\n"
4493 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4494
4495 #, fuzzy, c-format
4496 msgid "               using %s key %s\n"
4497 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4498
4499 #, fuzzy, c-format
4500 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4501 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
4502
4503 msgid "Key available at: "
4504 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
4505
4506 msgid "[uncertain]"
4507 msgstr "[áâÝâáéï]"
4508
4509 #, fuzzy, c-format
4510 msgid "                aka \"%s\""
4511 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4512
4513 #, c-format
4514 msgid "Signature expired %s\n"
4515 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4516
4517 #, c-format
4518 msgid "Signature expires %s\n"
4519 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4520
4521 #, fuzzy, c-format
4522 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4523 msgid "%s signature, digest algorithm %s%s%s\n"
4524 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4525
4526 msgid "binary"
4527 msgstr "äõáäéêü"
4528
4529 msgid "textmode"
4530 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
4531
4532 msgid "unknown"
4533 msgstr "Üãíùóôï"
4534
4535 #, fuzzy
4536 #| msgid "unknown pubkey algorithm"
4537 msgid ", key algorithm "
4538 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý"
4539
4540 #, c-format
4541 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
4542 msgstr ""
4543
4544 #, c-format
4545 msgid "Can't check signature: %s\n"
4546 msgstr "Áäõíáìßá åëÝã÷ïõ ôçò õðïãñáöÞò: %s\n"
4547
4548 msgid "not a detached signature\n"
4549 msgstr "äåí åßíáé áðïêïììÝíç õðïãñáöÞ\n"
4550
4551 msgid ""
4552 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4553 msgstr ""
4554 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åíôïðéóìüò ðïëëáðëþí õðïãñáöþí. Ìüíï ç ðñþôç èá åëåã÷èåß.\n"
4555
4556 #, c-format
4557 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4558 msgstr "áíåîÜñôçôç õðïãñáöÞ êëÜóçò 0x%02x\n"
4559
4560 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4561 msgstr "õðïãñáöÞ ðáëéïý óôõë (PGP 2.x)\n"
4562
4563 #, fuzzy, c-format
4564 msgid "fstat of '%s' failed in %s: %s\n"
4565 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ áñ÷åßïõ: %s\n"
4566
4567 #, fuzzy, c-format
4568 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4569 msgstr "trustdb: read áðÝôõ÷å (n=%d): %s\n"
4570
4571 #, fuzzy, c-format
4572 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4573 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý ôïõ áëãüñéèìïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý %d\n"
4574
4575 #, fuzzy
4576 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
4577 msgstr ""
4578 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
4579 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
4580
4581 #, fuzzy, c-format
4582 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4583 msgstr "ìç õëïðïéçìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò"
4584
4585 #, fuzzy, c-format
4586 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4587 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4588
4589 #, fuzzy, c-format
4590 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4591 msgstr ""
4592 "ï åîáíáãêáóìüò ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
4593 "ðñïåðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
4594
4595 #, fuzzy, c-format
4596 #| msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4597 msgid "Note: signatures using the %s algorithm are rejected\n"
4598 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4599
4600 #, c-format
4601 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4602 msgstr "%s:%d: ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ \"%s\"\n"
4603
4604 #, c-format
4605 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4606 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4607
4608 #, c-format
4609 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4610 msgstr "ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï \"%s%s\" êáëýôåñá\n"
4611
4612 #, fuzzy, c-format
4613 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4614 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4615
4616 #, c-format
4617 msgid "%s:%u: obsolete option \"%s\" - it has no effect\n"
4618 msgstr ""
4619
4620 #, fuzzy, c-format
4621 msgid "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect\n"
4622 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4623
4624 #, fuzzy, c-format
4625 msgid "%s:%u: \"%s\" is obsolete in this file - it only has effect in %s\n"
4626 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4627
4628 #, fuzzy, c-format
4629 msgid ""
4630 "WARNING: \"%s%s\" is an obsolete option - it has no effect except on %s\n"
4631 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: \"%s\" åßíáé ìéá ìç óõíåéóôþìåíç åðéëïãÞ\n"
4632
4633 msgid "Uncompressed"
4634 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4635
4636 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
4637 #, fuzzy
4638 msgid "uncompressed|none"
4639 msgstr "Áóõìðßåóôï"
4640
4641 #, c-format
4642 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4643 msgstr "áõôü ôï ìÞíõìá ßóùò äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß áðü %s\n"
4644
4645 #, fuzzy, c-format
4646 msgid "ambiguous option '%s'\n"
4647 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
4648
4649 #, fuzzy, c-format
4650 msgid "unknown option '%s'\n"
4651 msgstr "Üãíùóôïò ðñïêáèïñéóìÝíïò ðáñáëÞðôçò `%s'\n"
4652
4653 msgid "ECDSA public key is expected to be in SEC encoding multiple of 8 bits\n"
4654 msgstr ""
4655
4656 #, fuzzy, c-format
4657 #| msgid "File `%s' exists. "
4658 msgid "File '%s' exists. "
4659 msgstr "Ôï áñ÷åßï `%s' õðÜñ÷åé Þäç. "
4660
4661 #, fuzzy
4662 msgid "Overwrite? (y/N) "
4663 msgstr "ÅðéêÜëõøç (y/N); "
4664
4665 #, c-format
4666 msgid "%s: unknown suffix\n"
4667 msgstr "%s: Üãíùóôç êáôÜëçîç\n"
4668
4669 msgid "Enter new filename"
4670 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ"
4671
4672 msgid "writing to stdout\n"
4673 msgstr "åããñáöÞ óôçí stdout\n"
4674
4675 #, fuzzy, c-format
4676 #| msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4677 msgid "assuming signed data in '%s'\n"
4678 msgstr "õðüèåóç õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí óôï `%s'\n"
4679
4680 #, fuzzy, c-format
4681 #| msgid "new configuration file `%s' created\n"
4682 msgid "new configuration file '%s' created\n"
4683 msgstr "äçìéïõñãÞèçêå íÝï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
4684
4685 #, fuzzy, c-format
4686 #| msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4687 msgid "WARNING: options in '%s' are not yet active during this run\n"
4688 msgstr ""
4689 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4690
4691 #, c-format
4692 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"