Finished PKA feature
[gnupg.git] / po / el.po
1 # Greek Translation of GnuPG.
2 # Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>, 2002.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: gnupg-1.1.92\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2005-11-20 17:57+0100\n"
10 "PO-Revision-Date: 2003-06-27 12:00+0200\n"
11 "Last-Translator: Dokianakis Theofanis <madf@hellug.gr>\n"
12 "Language-Team: Greek <nls@tux.hellug.gr>\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16
17 #: cipher/primegen.c:121
18 #, fuzzy, c-format
19 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
20 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
21
22 #: cipher/primegen.c:312
23 #, c-format
24 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
25 msgstr "áäõíáìßá ðáñáãùãÞò ðñþôïõ áñéèìïý ìå ëéãüôåñá áðü %d bits\n"
26
27 #: cipher/random.c:164
28 msgid "no entropy gathering module detected\n"
29 msgstr "äåí åíôïðßóôçêå Üñèñùìá óõëëïãÞò åíôñïðßáò\n"
30
31 #: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
32 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
33 #: g10/gpg.c:985 g10/gpg.c:3309 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2274
34 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
35 #: g10/plaintext.c:476 g10/sign.c:783 g10/sign.c:937 g10/sign.c:1050
36 #: g10/sign.c:1200 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
37 #: g10/tdbio.c:605
38 #, c-format
39 msgid "can't open `%s': %s\n"
40 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
41
42 #: cipher/random.c:392
43 #, c-format
44 msgid "can't stat `%s': %s\n"
45 msgstr "áäõíáìßá ëÞøçò ðëçñïöïñéþí ãéá ôï `%s': %s\n"
46
47 #: cipher/random.c:397
48 #, c-format
49 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
50 msgstr "`%s' äåí åßíáé êáíïíéêü áñ÷åßï - áãíïÞèçêå\n"
51
52 #: cipher/random.c:402
53 msgid "note: random_seed file is empty\n"
54 msgstr "óçìåßùóç: ôï áñ÷åßï random_seed åßíáé Üäåéï\n"
55
56 #: cipher/random.c:408
57 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
58 msgstr ""
59 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò áñ÷åßïõ random_seed - äåí\n"
60 "÷ñçóéìïðïéåßôå\n"
61
62 #: cipher/random.c:416
63 #, c-format
64 msgid "can't read `%s': %s\n"
65 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ `%s': %s\n"
66
67 #: cipher/random.c:454
68 msgid "note: random_seed file not updated\n"
69 msgstr "óçìåßùóç: äåí Ý÷åé áíáíåùèåß ôï áñ÷åßï random_seed\n"
70
71 #: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:984 g10/keygen.c:2753
72 #: g10/keygen.c:2783 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
73 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:801 g10/sign.c:1066 g10/tdbio.c:536
74 #, c-format
75 msgid "can't create `%s': %s\n"
76 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
77
78 #: cipher/random.c:481
79 #, c-format
80 msgid "can't write `%s': %s\n"
81 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ `%s': %s\n"
82
83 #: cipher/random.c:484
84 #, c-format
85 msgid "can't close `%s': %s\n"
86 msgstr "áäõíáìßá êëåéóßìáôïò ôïõ `%s': %s\n"
87
88 #: cipher/random.c:729
89 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
90 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ÷ñÞóç ìç áóöáëïýò ãåííÞôñéáò ôõ÷áßùí áñéèìþí!!\n"
91
92 #: cipher/random.c:730
93 msgid ""
94 "The random number generator is only a kludge to let\n"
95 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
96 "\n"
97 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
98 "\n"
99 msgstr ""
100 "Ç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí åßíáé ðïëý áäýíáìç ãéá áõôÞ ôç ÷ñÞóç\n"
101 "\n"
102 "ÌÇ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÅÔÅ ÄÅÄÏÌÅÍÁ ÐÏÕ Å×ÏÕÍ ÐÁÑÁ×ÈÅÉ ÁÐÏ ÁÕÔÏ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ!!\n"
103 "\n"
104
105 #: cipher/rndegd.c:205
106 msgid ""
107 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
108 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
109 "of the entropy.\n"
110 msgstr ""
111 "Ðñáêáë ðåñéìÝíåôå, ç åíôñïðßá óõãêåíôñþíåôáé. ÊÜíôå ìéá Üëëç åñãáóßá\n"
112 "ãéá íá ìçí âáñåèåßôå, ãéáôß áõôü èá âåëôéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôçò åíôñïðßá.\n"
113
114 #: cipher/rndlinux.c:135
115 #, c-format
116 msgid ""
117 "\n"
118 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
119 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
120 msgstr ""
121 "\n"
122 "Äåí õðÜñ÷ïõí áñêåôÜ äéáèÝóéìá ôõ÷áßá bytes.  Ðñïôåßíåôáé íá áíáìåßíåôå Þ\n"
123 "íá áðáó÷ïëåßôå ôï ëåéôïõñãéêü óýóôçìá ìÝ÷ñé áõôü íá óõãêåíôñþóåé\n"
124 "ðåñéóóüôåñç åíôñïðßá! (×ñåéÜæïíôáé %d ðåñéóóüôåñá bytes)\n"
125
126 #: g10/app-openpgp.c:596
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
129 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
130
131 #: g10/app-openpgp.c:609
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
134 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
135
136 #: g10/app-openpgp.c:977
137 #, fuzzy, c-format
138 msgid "reading public key failed: %s\n"
139 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
140
141 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
142 msgid "response does not contain the public key data\n"
143 msgstr ""
144
145 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
146 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
147 msgstr ""
148
149 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
150 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
151 msgstr ""
152
153 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
154 #, c-format
155 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
156 msgstr ""
157
158 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
159 #, c-format
160 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
161 msgstr ""
162
163 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
164 #: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
165 #, fuzzy, c-format
166 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
167 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
168
169 #: g10/app-openpgp.c:1310
170 msgid "access to admin commands is not configured\n"
171 msgstr ""
172
173 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
174 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
175 msgstr ""
176
177 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
178 msgid "card is permanently locked!\n"
179 msgstr ""
180
181 #: g10/app-openpgp.c:1336
182 #, c-format
183 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
184 msgstr ""
185
186 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
187 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
188 #. to get some infos on the string.
189 #: g10/app-openpgp.c:1343
190 msgid "|A|Admin PIN"
191 msgstr ""
192
193 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
194 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
195 #. to get some infos on the string.
196 #: g10/app-openpgp.c:1492
197 msgid "|AN|New Admin PIN"
198 msgstr ""
199
200 #: g10/app-openpgp.c:1492
201 msgid "|N|New PIN"
202 msgstr ""
203
204 #: g10/app-openpgp.c:1496
205 #, fuzzy, c-format
206 msgid "error getting new PIN: %s\n"
207 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
208
209 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
210 #, fuzzy
211 msgid "error reading application data\n"
212 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
213
214 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
215 #, fuzzy
216 msgid "error reading fingerprint DO\n"
217 msgstr "%s: óöÜëìá óôçí áíÜãíùóç ôçò åããñáöÞò free : %s\n"
218
219 #: g10/app-openpgp.c:1562
220 #, fuzzy
221 msgid "key already exists\n"
222 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
223
224 #: g10/app-openpgp.c:1566
225 msgid "existing key will be replaced\n"
226 msgstr ""
227
228 #: g10/app-openpgp.c:1568
229 #, fuzzy
230 msgid "generating new key\n"
231 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
232
233 #: g10/app-openpgp.c:1735
234 msgid "creation timestamp missing\n"
235 msgstr ""
236
237 #: g10/app-openpgp.c:1742
238 #, c-format
239 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
240 msgstr ""
241
242 #: g10/app-openpgp.c:1749
243 #, c-format
244 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
245 msgstr ""
246
247 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
248 #, c-format
249 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
250 msgstr ""
251
252 #: g10/app-openpgp.c:1827
253 #, fuzzy, c-format
254 msgid "failed to store the key: %s\n"
255 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
256
257 #: g10/app-openpgp.c:1886
258 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
259 msgstr ""
260
261 #: g10/app-openpgp.c:1901
262 #, fuzzy
263 msgid "generating key failed\n"
264 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
265
266 #: g10/app-openpgp.c:1904
267 #, fuzzy, c-format
268 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
269 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
270
271 #: g10/app-openpgp.c:1961
272 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
273 msgstr ""
274
275 #: g10/app-openpgp.c:2130
276 #, c-format
277 msgid "signatures created so far: %lu\n"
278 msgstr ""
279
280 #: g10/app-openpgp.c:2138
281 #, c-format
282 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
283 msgstr ""
284
285 #: g10/app-openpgp.c:2399
286 msgid ""
287 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
288 msgstr ""
289
290 #: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
291 #, fuzzy, c-format
292 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
293 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
294
295 #: g10/armor.c:318
296 #, c-format
297 msgid "armor: %s\n"
298 msgstr "èùñÜêéóç: %s\n"
299
300 #: g10/armor.c:347
301 msgid "invalid armor header: "
302 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
303
304 #: g10/armor.c:354
305 msgid "armor header: "
306 msgstr "åðéêåöáëßäá èùñÜêéóçò: "
307
308 #: g10/armor.c:365
309 msgid "invalid clearsig header\n"
310 msgstr "ìç Ýãêõñç åðéêåöáëßäá clearsig\n"
311
312 #: g10/armor.c:417
313 msgid "nested clear text signatures\n"
314 msgstr "öùëéáóìÝíåò ìç êñõðôïãñáöçìÝíåò õðïãñáöÝò\n"
315
316 #: g10/armor.c:552
317 #, fuzzy
318 msgid "unexpected armor: "
319 msgstr "ìç áíáìåíüìåíç èùñÜêéóç:"
320
321 #: g10/armor.c:564
322 msgid "invalid dash escaped line: "
323 msgstr "ìç Ýãêõñç dash escaped ãñáììÞ: "
324
325 #: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
326 #, fuzzy, c-format
327 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
328 msgstr "ìç Ýãêõñïò radix64 ÷áñáêôÞñáò %02x ðáñÜâëåøç\n"
329
330 #: g10/armor.c:759
331 msgid "premature eof (no CRC)\n"
332 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (áðïõóßá CRC)\n"
333
334 #: g10/armor.c:793
335 msgid "premature eof (in CRC)\n"
336 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (åíôüò CRC)\n"
337
338 #: g10/armor.c:801
339 msgid "malformed CRC\n"
340 msgstr "ëÜèïò ìïñöÞ CRC\n"
341
342 #: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
343 #, fuzzy, c-format
344 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
345 msgstr "óöÜëìá CRC: %06lx - %06lx\n"
346
347 #: g10/armor.c:825
348 #, fuzzy
349 msgid "premature eof (in trailer)\n"
350 msgstr "ðñüùñï ôÝëïò áñ÷åßïõ (óôï Ôrailer)\n"
351
352 #: g10/armor.c:829
353 msgid "error in trailer line\n"
354 msgstr "óöÜëìá óôç ãñáììÞ trailer\n"
355
356 #: g10/armor.c:1138
357 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
358 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
359
360 #: g10/armor.c:1143
361 #, c-format
362 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
363 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç: ç ãñáììÞ åßíáé ðÜíù áðü %d ÷áñáêôÞñåò\n"
364
365 #: g10/armor.c:1147
366 msgid ""
367 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
368 msgstr ""
369 "åêôõðþóéìïò, óå åéóáãùãéêÜ, ÷áñáêôÞñáò óôç èùñÜêéóç - ßóùò Ýãéíå ÷ñÞóç "
370 "ðñïâëçìáôéêïý MTA\n"
371
372 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
373 #, fuzzy, c-format
374 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
375 msgstr "ôï ìõóôéêü êëåéäß äåí åßíáé äéáèÝóéìï"
376
377 #: g10/card-util.c:68
378 #, c-format
379 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
380 msgstr ""
381
382 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1518
383 #: g10/keygen.c:2458 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
384 #, fuzzy
385 msgid "can't do this in batch mode\n"
386 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò (batchmode)\n"
387
388 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
389 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1290
390 #: g10/keygen.c:1357
391 msgid "Your selection? "
392 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; "
393
394 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
395 msgid "[not set]"
396 msgstr ""
397
398 #: g10/card-util.c:412
399 #, fuzzy
400 msgid "male"
401 msgstr "enable"
402
403 #: g10/card-util.c:413
404 #, fuzzy
405 msgid "female"
406 msgstr "enable"
407
408 #: g10/card-util.c:413
409 #, fuzzy
410 msgid "unspecified"
411 msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß áéôßá"
412
413 #: g10/card-util.c:440
414 #, fuzzy
415 msgid "not forced"
416 msgstr "ìç åðåîåñãáóìÝíï"
417
418 #: g10/card-util.c:440
419 msgid "forced"
420 msgstr ""
421
422 #: g10/card-util.c:518
423 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
424 msgstr ""
425
426 #: g10/card-util.c:520
427 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
428 msgstr ""
429
430 #: g10/card-util.c:522
431 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
432 msgstr ""
433
434 #: g10/card-util.c:539
435 msgid "Cardholder's surname: "
436 msgstr ""
437
438 #: g10/card-util.c:541
439 msgid "Cardholder's given name: "
440 msgstr ""
441
442 #: g10/card-util.c:559
443 #, c-format
444 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
445 msgstr ""
446
447 #: g10/card-util.c:580
448 #, fuzzy
449 msgid "URL to retrieve public key: "
450 msgstr "êáíÝíá áíôßóôé÷ï äçìüóéï êëåéäß: %s\n"
451
452 #: g10/card-util.c:588
453 #, c-format
454 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
455 msgstr ""
456
457 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
458 #, c-format
459 msgid "error reading `%s': %s\n"
460 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ `%s': %s\n"
461
462 #: g10/card-util.c:694
463 msgid "Login data (account name): "
464 msgstr ""
465
466 #: g10/card-util.c:704
467 #, c-format
468 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:763
472 msgid "Private DO data: "
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:773
476 #, c-format
477 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
478 msgstr ""
479
480 #: g10/card-util.c:793
481 #, fuzzy
482 msgid "Language preferences: "
483 msgstr "áíáùåùìÝíåò åðéëïãÝò"
484
485 #: g10/card-util.c:801
486 #, fuzzy
487 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
488 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
489
490 #: g10/card-util.c:810
491 #, fuzzy
492 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
493 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
494
495 #: g10/card-util.c:831
496 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
497 msgstr ""
498
499 #: g10/card-util.c:845
500 #, fuzzy
501 msgid "Error: invalid response.\n"
502 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
503
504 #: g10/card-util.c:866
505 #, fuzzy
506 msgid "CA fingerprint: "
507 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
508
509 #: g10/card-util.c:889
510 #, fuzzy
511 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
512 msgstr "óöÜëìá: ìç Ýãêõñï áðïôýðùìá\n"
513
514 #: g10/card-util.c:937
515 #, fuzzy, c-format
516 msgid "key operation not possible: %s\n"
517 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
518
519 #: g10/card-util.c:938
520 #, fuzzy
521 msgid "not an OpenPGP card"
522 msgstr "äå âñÝèçêáí Ýãêõñá OpenPGP äåäïìÝíá.\n"
523
524 #: g10/card-util.c:947
525 #, fuzzy, c-format
526 msgid "error getting current key info: %s\n"
527 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
528
529 #: g10/card-util.c:1032
530 msgid "Replace existing key? (y/N) "
531 msgstr ""
532
533 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
534 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
535 msgstr ""
536
537 #: g10/card-util.c:1074
538 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
539 msgstr ""
540
541 #: g10/card-util.c:1083
542 #, c-format
543 msgid ""
544 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
545 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
546 "You should change them using the command --change-pin\n"
547 msgstr ""
548
549 #: g10/card-util.c:1122
550 #, fuzzy
551 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
552 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
553
554 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
555 #, fuzzy
556 msgid "   (1) Signature key\n"
557 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
558
559 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
560 #, fuzzy
561 msgid "   (2) Encryption key\n"
562 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
563
564 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
565 msgid "   (3) Authentication key\n"
566 msgstr ""
567
568 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:945
569 #: g10/keygen.c:1294 g10/keygen.c:1322 g10/keygen.c:1396 g10/revoke.c:647
570 msgid "Invalid selection.\n"
571 msgstr "Ìç Ýãêõñç åðéëïãÞ.\n"
572
573 #: g10/card-util.c:1202
574 #, fuzzy
575 msgid "Please select where to store the key:\n"
576 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôçí áéôßá ãéá ôçí áíÜêëçóç:\n"
577
578 #: g10/card-util.c:1237
579 #, fuzzy
580 msgid "unknown key protection algorithm\n"
581 msgstr "Üãíùóôïò áëãüñéèìïò ðñïóôáóßáò\n"
582
583 #: g10/card-util.c:1242
584 #, fuzzy
585 msgid "secret parts of key are not available\n"
586 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
587
588 #: g10/card-util.c:1247
589 #, fuzzy
590 msgid "secret key already stored on a card\n"
591 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
592
593 #: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1355
594 msgid "quit this menu"
595 msgstr "ôåñìáôéóìüò áõôïý ôïõ ìåíïý"
596
597 #: g10/card-util.c:1320
598 #, fuzzy
599 msgid "show admin commands"
600 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
601
602 #: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1358
603 msgid "show this help"
604 msgstr "áðåéêüíéóç áõôÞò ôçò âïÞèåéáò"
605
606 #: g10/card-util.c:1323
607 #, fuzzy
608 msgid "list all available data"
609 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
610
611 #: g10/card-util.c:1326
612 msgid "change card holder's name"
613 msgstr ""
614
615 #: g10/card-util.c:1327
616 msgid "change URL to retrieve key"
617 msgstr ""
618
619 #: g10/card-util.c:1328
620 msgid "fetch the key specified in the card URL"
621 msgstr ""
622
623 #: g10/card-util.c:1329
624 #, fuzzy
625 msgid "change the login name"
626 msgstr "áëëáãÞ ôçò çìåñïìçíßáò ëÞîçò"
627
628 #: g10/card-util.c:1330
629 #, fuzzy
630 msgid "change the language preferences"
631 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
632
633 #: g10/card-util.c:1331
634 msgid "change card holder's sex"
635 msgstr ""
636
637 #: g10/card-util.c:1332
638 #, fuzzy
639 msgid "change a CA fingerprint"
640 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
641
642 #: g10/card-util.c:1333
643 msgid "toggle the signature force PIN flag"
644 msgstr ""
645
646 #: g10/card-util.c:1334
647 #, fuzzy
648 msgid "generate new keys"
649 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
650
651 #: g10/card-util.c:1335
652 msgid "menu to change or unblock the PIN"
653 msgstr ""
654
655 #: g10/card-util.c:1336
656 msgid "verify the PIN and list all data"
657 msgstr ""
658
659 #: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1617
660 msgid "Command> "
661 msgstr "ÅíôïëÞ> "
662
663 #: g10/card-util.c:1494
664 #, fuzzy
665 msgid "Admin-only command\n"
666 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
667
668 #: g10/card-util.c:1525
669 #, fuzzy
670 msgid "Admin commands are allowed\n"
671 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
672
673 #: g10/card-util.c:1527
674 #, fuzzy
675 msgid "Admin commands are not allowed\n"
676 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
677
678 #: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2243
679 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
680 msgstr "Ìç Ýãêõñç åíôïëÞ  (äïêéìÜóôå \"help\")\n"
681
682 #: g10/cardglue.c:435
683 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
684 msgstr ""
685
686 #: g10/cardglue.c:572
687 #, c-format
688 msgid ""
689 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
690 "   %.*s\n"
691 msgstr ""
692
693 #: g10/cardglue.c:580
694 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
695 msgstr ""
696
697 #: g10/cardglue.c:915
698 msgid "Enter New Admin PIN: "
699 msgstr ""
700
701 #: g10/cardglue.c:916
702 msgid "Enter New PIN: "
703 msgstr ""
704
705 #: g10/cardglue.c:917
706 msgid "Enter Admin PIN: "
707 msgstr ""
708
709 #: g10/cardglue.c:918
710 msgid "Enter PIN: "
711 msgstr ""
712
713 #: g10/cardglue.c:935
714 #, fuzzy
715 msgid "Repeat this PIN: "
716 msgstr "ÅðáíáëÜâåôå ôç öñÜóç êëåéäß: "
717
718 #: g10/cardglue.c:950
719 #, fuzzy
720 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
721 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
722
723 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3659 g10/keyring.c:377
724 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
725 #, c-format
726 msgid "can't open `%s'\n"
727 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò ôïõ `%s'\n"
728
729 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
730 msgid "--output doesn't work for this command\n"
731 msgstr "--output äåí ëåéôïõñãåß ãéá áõôÞ ôçí åíôïëÞ\n"
732
733 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:316 g10/keyedit.c:3389 g10/keyserver.c:1584
734 #: g10/revoke.c:227
735 #, fuzzy, c-format
736 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
737 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
738
739 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:346 g10/import.c:2342 g10/keyserver.c:1598
740 #: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
741 #, c-format
742 msgid "error reading keyblock: %s\n"
743 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ôïõ ìðëïê êëåéäéþí: %s\n"
744
745 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
746 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
747 msgstr "(åêôüò åÜí ðñïóäéïñßóåôå Ýíá êëåéäß áðü áðïôýðùìá)\n"
748
749 #: g10/delkey.c:135
750 #, fuzzy
751 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
752 msgstr "äåí ìðïñåß íá ãßíåé áõôü óå êáôÜóôáóç äÝóìçò ÷ùñßò ôï \"--yes\"\n"
753
754 #: g10/delkey.c:147
755 #, fuzzy
756 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
757 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôïý ôïõ êëåéäéïý áðü ôç êëåéäïèÞêç; "
758
759 #: g10/delkey.c:155
760 #, fuzzy
761 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
762 msgstr "Áõôü åßíáé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß! - Óßãïõñá íá äéáãñáöåß; "
763
764 #: g10/delkey.c:165
765 #, c-format
766 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
767 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
768
769 #: g10/delkey.c:175
770 msgid "ownertrust information cleared\n"
771 msgstr "êáèáñéóìüò ðëçñïöïñéþí åìðéóôïóýíçò-éäéïêôÞôç\n"
772
773 #: g10/delkey.c:206
774 #, c-format
775 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
776 msgstr "õðÜñ÷åé Ýíá ìõóôéêü êëåéäß ãéá ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\"!\n"
777
778 #: g10/delkey.c:208
779 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
780 msgstr ""
781 "÷ñçóéìïðïéåßóôå ðñþôá ôçí åðéëïãÞ \"--delete-secret-key\" ãéá äéáãñáöÞ ôïõ.\n"
782
783 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1220
784 #, c-format
785 msgid "error creating passphrase: %s\n"
786 msgstr "óöÜëìá óôç äçìéïõñãßá ôçò öñÜóçò êëåéäß: %s\n"
787
788 #: g10/encode.c:218
789 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
790 msgstr "áäõíáìßá ÷ñÞóçò åíüò óõììåôñéêïý ðáêÝôïõ ESK ëüãù ôçò êáôÜóôáóçò S2K\n"
791
792 #: g10/encode.c:231
793 #, c-format
794 msgid "using cipher %s\n"
795 msgstr "÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ: %s\n"
796
797 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
798 #, c-format
799 msgid "`%s' already compressed\n"
800 msgstr "`%s' Þäç óõìðéÝóôçêå\n"
801
802 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:568
803 #, c-format
804 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
805 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: `%s' åßíáé Ýíá Üäåéï áñ÷åßï\n"
806
807 #: g10/encode.c:470
808 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
809 msgstr ""
810 "êñõðôïãñÜöçóç ìå êëåéäßá RSA áðü 2048 bit Þ ðéï ëßãï ìüíï óå êáôÜóôáóç --"
811 "pgp2\n"
812
813 #: g10/encode.c:494
814 #, c-format
815 msgid "reading from `%s'\n"
816 msgstr "áíÜãíùóç áðü `%s'\n"
817
818 #: g10/encode.c:522
819 msgid ""
820 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
821 msgstr ""
822 "áäõíáìßá ÷ñÞóçò ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ IDEA ãéá üëá ôá êëåéäßá ìå ôá "
823 "ïðïßáêñõðôïãñáöåßôå.\n"
824
825 #: g10/encode.c:532
826 #, fuzzy, c-format
827 msgid ""
828 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
829 msgstr ""
830 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
831 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
832
833 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:901
834 #, fuzzy, c-format
835 msgid ""
836 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
837 "preferences\n"
838 msgstr ""
839 "ï åîáíáãêáóìüò ÷ñÞóçò ôïõ áëãïñßèìïõ óõìðßåóçò %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
840 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
841
842 #: g10/encode.c:729
843 #, c-format
844 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
845 msgstr ""
846 "ï åîáíáãêáóìüò óõììåôñéêïý áëãüñéèìïõ %s (%d) ðáñáâéÜæåé ôéò\n"
847 "åðéëïãÝò ôïõ ðáñáëÞðôç\n"
848
849 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:799 g10/pkclist.c:847
850 #, c-format
851 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
852 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
853
854 #: g10/encode.c:826
855 #, c-format
856 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
857 msgstr "%s/%s êñõðôïãñáöÞèçêå ãéá: \"%s\"\n"
858
859 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
860 #, c-format
861 msgid "%s encrypted data\n"
862 msgstr "%s êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá\n"
863
864 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
865 #, c-format
866 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
867 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
868
869 #: g10/encr-data.c:93
870 msgid ""
871 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
872 msgstr ""
873 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìÞíõìá êñõðôïãñáöÞèçêå ìå áäýíáìï êëåéäß óôï\n"
874 "óõììåôñéêü êñõðôáëãüñéèìï.\n"
875
876 #: g10/encr-data.c:104
877 msgid "problem handling encrypted packet\n"
878 msgstr "ðñüâëçìá óôï ÷åéñéóìü êñõðôïãñáöçìÝíïõ ðáêÝôïõ\n"
879
880 #: g10/exec.c:49
881 msgid "no remote program execution supported\n"
882 msgstr "äåí õðïóôçñßæåôå ç áðïìáêñõóìÝíç åêôÝëåóç ðñïãñÜììáôïò\n"
883
884 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
885 #, c-format
886 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
887 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò êáôáëüãïõ `%s': %s\n"
888
889 #: g10/exec.c:314
890 msgid ""
891 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
892 msgstr ""
893 "ïé êëÞóåéò åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí áðåíåñãïðïéÞèçêáí ëüãù áíáóöáëþí áäåéþí\n"
894 "áñ÷åßïõ\n"
895
896 #: g10/exec.c:344
897 #, fuzzy
898 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
899 msgstr ""
900 "áõôÞ ç ðëáôöüñìá áðáéôåß ðñïóùñ. áñ÷åßá óôçí êëÞóç åîùôåñéêþí ðñïãñáììÜôùí\n"
901
902 #: g10/exec.c:422
903 #, fuzzy, c-format
904 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
905 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
906
907 #: g10/exec.c:425
908 #, fuzzy, c-format
909 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
910 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ %s \"%s\": %s\n"
911
912 #: g10/exec.c:510
913 #, c-format
914 msgid "system error while calling external program: %s\n"
915 msgstr "óöÜëìá óõóôÞìáôïò êáôÜ ôçí êëÞóç åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
916
917 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
918 msgid "unnatural exit of external program\n"
919 msgstr "áöýóéêç Ýîïäïò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
920
921 #: g10/exec.c:536
922 msgid "unable to execute external program\n"
923 msgstr "áäõíáìßá åêôÝëåóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò\n"
924
925 #: g10/exec.c:552
926 #, c-format
927 msgid "unable to read external program response: %s\n"
928 msgstr "áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôçò áðÜíôçóçò ôïõ åîùôåñéêïý ðñïãñÜììáôïò: %s\n"
929
930 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
931 #, c-format
932 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
933 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
934
935 #: g10/exec.c:610
936 #, c-format
937 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
938 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ `%s': %s\n"
939
940 #: g10/export.c:62
941 #, fuzzy
942 msgid "export signatures that are marked as local-only"
943 msgstr ""
944 "\n"
945 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
946 "\n"
947
948 #: g10/export.c:64
949 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
950 msgstr ""
951
952 #: g10/export.c:66
953 msgid "export revocation keys that are marked as \"sensitive\""
954 msgstr ""
955
956 #: g10/export.c:68
957 msgid "remove unusable signatures during export"
958 msgstr ""
959
960 #: g10/export.c:70
961 msgid "remove unusable user IDs during export"
962 msgstr ""
963
964 #: g10/export.c:72
965 #, fuzzy
966 msgid "all export-clean-* options from above"
967 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü áñ÷åßï"
968
969 #: g10/export.c:75
970 msgid "export the smallest key possible"
971 msgstr ""
972
973 #: g10/export.c:77
974 #, fuzzy
975 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
976 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
977
978 #: g10/export.c:330
979 #, fuzzy
980 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
981 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
982
983 #: g10/export.c:359
984 #, fuzzy, c-format
985 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
986 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí åßíáé ðñïóôáôåõìÝíï - ðáñáëåßöèçêå\n"
987
988 #: g10/export.c:367
989 #, fuzzy, c-format
990 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
991 msgstr "êëåéäß %08lX:  êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x - ðáñáëåßöèçêå\n"
992
993 #: g10/export.c:378
994 #, fuzzy, c-format
995 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
996 msgstr ""
997 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
998
999 #: g10/export.c:543
1000 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1001 msgstr ""
1002
1003 #: g10/export.c:566
1004 #, fuzzy, c-format
1005 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1006 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1007
1008 #: g10/export.c:587
1009 #, fuzzy, c-format
1010 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1011 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX äåí Ý÷åé áðëü SK checksum\n"
1012
1013 #: g10/export.c:620
1014 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1015 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ýãéíå êáììßá åîáãùãÞ\n"
1016
1017 #: g10/gpg.c:367
1018 msgid ""
1019 "@Commands:\n"
1020 " "
1021 msgstr ""
1022 "@ÅíôïëÝò:\n"
1023 " "
1024
1025 #: g10/gpg.c:369
1026 msgid "|[file]|make a signature"
1027 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò õðïãñáöÞò"
1028
1029 #: g10/gpg.c:370
1030 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1031 msgstr "|[áñ÷åßï]|äçìéïõñãßá ìéáò ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1032
1033 #: g10/gpg.c:371
1034 msgid "make a detached signature"
1035 msgstr "äçìéïõñãßá ìéáò ìç ðñïóáñôçìÝíçò õðïãñáöÞò"
1036
1037 #: g10/gpg.c:372
1038 msgid "encrypt data"
1039 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
1040
1041 #: g10/gpg.c:374
1042 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1043 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå ÷ñÞóç ìüíï óõììåôñéêþí áëãïñßèìùí"
1044
1045 #: g10/gpg.c:376
1046 msgid "decrypt data (default)"
1047 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí (ðñïêáèïñéóìÝíï)"
1048
1049 #: g10/gpg.c:378
1050 msgid "verify a signature"
1051 msgstr "åðáëÞèåõóç ìéáò õðïãñáöÞò"
1052
1053 #: g10/gpg.c:380
1054 msgid "list keys"
1055 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí"
1056
1057 #: g10/gpg.c:382
1058 msgid "list keys and signatures"
1059 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé õðïãñáöþí"
1060
1061 #: g10/gpg.c:383
1062 #, fuzzy
1063 msgid "list and check key signatures"
1064 msgstr "Ýëåã÷ïò õðïãñáöÞò êëåéäéïý"
1065
1066 #: g10/gpg.c:384
1067 msgid "list keys and fingerprints"
1068 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò êëåéäéþí êáé áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)"
1069
1070 #: g10/gpg.c:385
1071 msgid "list secret keys"
1072 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò ëßóôáò ìõóôéêþí êëåéäéþí"
1073
1074 #: g10/gpg.c:386
1075 msgid "generate a new key pair"
1076 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò íÝïõ æåýãïõò êëåéäéþí"
1077
1078 #: g10/gpg.c:387
1079 msgid "remove keys from the public keyring"
1080 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç äçìüóéá êëåéäïèÞêç"
1081
1082 #: g10/gpg.c:389
1083 msgid "remove keys from the secret keyring"
1084 msgstr "áöáßñåóç ôùí êëåéäéþí áðü ôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç"
1085
1086 #: g10/gpg.c:390
1087 msgid "sign a key"
1088 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý"
1089
1090 #: g10/gpg.c:391
1091 msgid "sign a key locally"
1092 msgstr "õðïãñáöÞ åíüò êëåéäéïý ôïðéêÜ"
1093
1094 #: g10/gpg.c:392
1095 msgid "sign or edit a key"
1096 msgstr "õðïãñáöÞ Þ åðåîåñãáóßá åíüò êëåéäéïý"
1097
1098 #: g10/gpg.c:393
1099 msgid "generate a revocation certificate"
1100 msgstr "äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò"
1101
1102 #: g10/gpg.c:395
1103 msgid "export keys"
1104 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí"
1105
1106 #: g10/gpg.c:396
1107 msgid "export keys to a key server"
1108 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1109
1110 #: g10/gpg.c:397
1111 msgid "import keys from a key server"
1112 msgstr "åéóáãùãÞ êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1113
1114 #: g10/gpg.c:399
1115 msgid "search for keys on a key server"
1116 msgstr "áíáæÞôçóç êëåéäéþí óå Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1117
1118 #: g10/gpg.c:401
1119 msgid "update all keys from a keyserver"
1120 msgstr "áíáíÝùóç üëùí ôùí êëåéäéþí áðü Ýíá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
1121
1122 #: g10/gpg.c:404
1123 msgid "import/merge keys"
1124 msgstr "åéóáãùãÞ/óõã÷þíåõóç êëåéäéþí"
1125
1126 #: g10/gpg.c:407
1127 msgid "print the card status"
1128 msgstr ""
1129
1130 #: g10/gpg.c:408
1131 msgid "change data on a card"
1132 msgstr ""
1133
1134 #: g10/gpg.c:409
1135 msgid "change a card's PIN"
1136 msgstr ""
1137
1138 #: g10/gpg.c:417
1139 msgid "update the trust database"
1140 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
1141
1142 #: g10/gpg.c:424
1143 msgid "|algo [files]|print message digests"
1144 msgstr "|áëãüñ [áñ÷åßá]| áðåéêüíéóç ðåñéëÞøåùí ôùí ìçíõìÜôùí"
1145
1146 #: g10/gpg.c:428 g10/gpgv.c:71
1147 msgid ""
1148 "@\n"
1149 "Options:\n"
1150 " "
1151 msgstr ""
1152 "@\n"
1153 "ÅðéëïãÝò:\n"
1154 " "
1155
1156 #: g10/gpg.c:430
1157 msgid "create ascii armored output"
1158 msgstr "äçìéïõñãßá ascii èùñáêéóìÝíçò åîüäïõ"
1159
1160 #: g10/gpg.c:432
1161 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1162 msgstr "|ÏÍÏÌÁ|êñõðôïãñÜöçóç ãéá ÏÍÏÌÁ"
1163
1164 #: g10/gpg.c:443
1165 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1166 msgstr "÷ñÞóç áõôÞò ôçò ôáõôüôçôáò (user id) ãéá õðïãñáöÞ Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç"
1167
1168 #: g10/gpg.c:444
1169 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1170 msgstr "|N|êáèïñéóìüò åðéðÝäïõ óõìðßåóçò N (0 áðåíåñãïðïéåß)"
1171
1172 #: g10/gpg.c:449
1173 msgid "use canonical text mode"
1174 msgstr "÷ñÞóç êáíïíéêÞò êáôÜóôáóçò êåéìÝíïõ"
1175
1176 #: g10/gpg.c:463
1177 msgid "use as output file"
1178 msgstr "÷ñÞóç ùò áñ÷åßïõ åîüäïõ"
1179
1180 #: g10/gpg.c:465 g10/gpgv.c:73
1181 msgid "verbose"
1182 msgstr "áíáëõôéêÜ"
1183
1184 #: g10/gpg.c:476
1185 msgid "do not make any changes"
1186 msgstr "íá ìç ãßíåé êáììßá áëëáãÞ"
1187
1188 #: g10/gpg.c:477
1189 msgid "prompt before overwriting"
1190 msgstr "åñþôçóç ðñéí ôçí åðéêÜëõøç"
1191
1192 #: g10/gpg.c:518
1193 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1194 msgstr ""
1195
1196 #: g10/gpg.c:519
1197 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1198 msgstr ""
1199
1200 #: g10/gpg.c:547
1201 msgid ""
1202 "@\n"
1203 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1204 msgstr ""
1205 "@\n"
1206 "(äåßôå ôç óåëßäá man ãéá ìéá ðëÞñç ëßóôá åíôïëþí êáé åðéëïãþí)\n"
1207
1208 #: g10/gpg.c:550
1209 msgid ""
1210 "@\n"
1211 "Examples:\n"
1212 "\n"
1213 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1214 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1215 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1216 " --list-keys [names]        show keys\n"
1217 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1218 msgstr ""
1219 "@\n"
1220 "Ðáñáäåßãìáôá:\n"
1221 "\n"
1222 " -se -r Bob [áñ÷åßï]          õðïãñáöÞ êáé êñõðôïãñÜöçóç ãéá ôï Bob\n"
1223 " --clearsign [áñ÷åßï]         äçìéïõñãßá ìç êñõðôïãñáöçìÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1224 " --detach-sign [áñ÷åßï]       äçìéïõñãßá áðïêïììÝíçò õðïãñáöÞò\n"
1225 " --list-keys [ïíüìáôá]        áðåéêüíéóç êëåéäéþí\n"
1226 " --fingerprint [ïíüìáôá]      áðåéêüíéóç áðïôõðùìÜôùí (fingerprints)\n"
1227
1228 #: g10/gpg.c:739 g10/gpgv.c:98
1229 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1230 msgstr "ÁíáöÝñåôå ôá ðñïâëÞìáôá óôï <gnupg-bugs@gnu.org>\n"
1231
1232 #: g10/gpg.c:756
1233 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1234 msgstr "×ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1235
1236 #: g10/gpg.c:759
1237 msgid ""
1238 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1239 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1240 "default operation depends on the input data\n"
1241 msgstr ""
1242 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1243 "õðïãñáöÞ, Ýëåã÷ïò, êñõðôïãñÜöçóç Þ áðïêñõðôïãñÜöçóç\n"
1244 "ç ðñïêáèïñéóìÝíç ëåéôïõñãßá åîáñôÜôáé áðü ôá äåäïìÝíá åéóüäïõ\n"
1245
1246 #: g10/gpg.c:770
1247 msgid ""
1248 "\n"
1249 "Supported algorithms:\n"
1250 msgstr ""
1251 "\n"
1252 "Õðïóôçñéæüìåíïé áëãüñéèìïé:\n"
1253
1254 #: g10/gpg.c:773
1255 msgid "Pubkey: "
1256 msgstr "ÄçìïóÊëåéäß:"
1257
1258 #: g10/gpg.c:779 g10/keyedit.c:2281
1259 msgid "Cipher: "
1260 msgstr "Êñõðôáëãüñéèìïò: "
1261
1262 #: g10/gpg.c:785
1263 msgid "Hash: "
1264 msgstr "Hash: "
1265
1266 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2327
1267 msgid "Compression: "
1268 msgstr "Óõìðßåóç: "
1269
1270 #: g10/gpg.c:874
1271 msgid "usage: gpg [options] "
1272 msgstr "÷ñÞóç: gpg [åðéëïãÝò] "
1273
1274 #: g10/gpg.c:1022
1275 msgid "conflicting commands\n"
1276 msgstr "óõãêñïõüìåíåò åíôïëÝò\n"
1277
1278 #: g10/gpg.c:1040
1279 #, fuzzy, c-format
1280 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1281 msgstr "äåí âñÝèçêå ôï óýìâïëï = óôïí ïñéóìü ôçò ïìÜäáò \"%s\"\n"
1282
1283 #: g10/gpg.c:1237
1284 #, fuzzy, c-format
1285 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1286 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1287
1288 #: g10/gpg.c:1240
1289 #, fuzzy, c-format
1290 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1291 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1292
1293 #: g10/gpg.c:1243
1294 #, fuzzy, c-format
1295 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1296 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßá óôï %s \"%s\"\n"
1297
1298 #: g10/gpg.c:1249
1299 #, fuzzy, c-format
1300 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1301 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1302
1303 #: g10/gpg.c:1252
1304 #, fuzzy, c-format
1305 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1306 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1307
1308 #: g10/gpg.c:1255
1309 #, fuzzy, c-format
1310 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1311 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò óôï %s \"%s\"\n"
1312
1313 #: g10/gpg.c:1261
1314 #, fuzzy, c-format
1315 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1316 msgstr ""
1317 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1318
1319 #: g10/gpg.c:1264
1320 #, fuzzy, c-format
1321 msgid ""
1322 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1323 msgstr ""
1324 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1325
1326 #: g10/gpg.c:1267
1327 #, fuzzy, c-format
1328 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1329 msgstr ""
1330 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëÞò éäéïêôçóßáåóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1331
1332 #: g10/gpg.c:1273
1333 #, fuzzy, c-format
1334 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1335 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1336
1337 #: g10/gpg.c:1276
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid ""
1340 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1341 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1342
1343 #: g10/gpg.c:1279
1344 #, fuzzy, c-format
1345 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1346 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìç áóöáëåßò Üäåéåò åóþêëåéóôïõ öáêÝëïõ óôï %s \"%s\"\n"
1347
1348 #: g10/gpg.c:1420
1349 #, fuzzy, c-format
1350 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1351 msgstr "Üãíùóôï áíôéêåßìåíï ñõèìßóåùò \"%s\"\n"
1352
1353 #: g10/gpg.c:1513
1354 msgid "display photo IDs during key listings"
1355 msgstr ""
1356
1357 #: g10/gpg.c:1515
1358 msgid "show policy URLs during signature listings"
1359 msgstr ""
1360
1361 #: g10/gpg.c:1517
1362 #, fuzzy
1363 msgid "show all notations during signature listings"
1364 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1365
1366 #: g10/gpg.c:1519
1367 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1368 msgstr ""
1369
1370 #: g10/gpg.c:1523
1371 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1372 msgstr ""
1373
1374 #: g10/gpg.c:1525
1375 #, fuzzy
1376 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1377 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1378
1379 #: g10/gpg.c:1527
1380 msgid "show user ID validity during key listings"
1381 msgstr ""
1382
1383 #: g10/gpg.c:1529
1384 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1385 msgstr ""
1386
1387 #: g10/gpg.c:1531
1388 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1389 msgstr ""
1390
1391 #: g10/gpg.c:1533
1392 #, fuzzy
1393 msgid "show the keyring name in key listings"
1394 msgstr "áðåéêüíéóç ôçò êëåéäïèÞêçò óôçí ïðïßá áíáöÝñåôå ôï êëåéäß"
1395
1396 #: g10/gpg.c:1535
1397 #, fuzzy
1398 msgid "show expiration dates during signature listings"
1399 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
1400
1401 #: g10/gpg.c:1830
1402 #, c-format
1403 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1404 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: áãíïÞèçêå ôï ðáëéü áñ÷åßï ðñïêáèïñéóìÝíùí åðéëïãþí `%s'\n"
1405
1406 #: g10/gpg.c:1872
1407 #, c-format
1408 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1409 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ìç ðñïêáèïñéóìÝíï áñ÷åßï åðéëïãþí `%s'\n"
1410
1411 #: g10/gpg.c:1876
1412 #, c-format
1413 msgid "option file `%s': %s\n"
1414 msgstr "áñ÷åßï åðéëïãþí `%s': %s\n"
1415
1416 #: g10/gpg.c:1883
1417 #, c-format
1418 msgid "reading options from `%s'\n"
1419 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü `%s'\n"
1420
1421 #: g10/gpg.c:2097 g10/gpg.c:2665 g10/gpg.c:2684
1422 #, c-format
1423 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1424 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï %s äåí åßíáé ãéá êáíïíéêÞ ÷ñÞóç!\n"
1425
1426 #: g10/gpg.c:2110
1427 #, fuzzy, c-format
1428 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1429 msgstr ""
1430 "ç åðÝêôáóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" äåí öïñôþèçêå åðåéäÞ õðÜñ÷ïõí\n"
1431 "áíáóöáëåßò Üäåéåò\n"
1432
1433 #: g10/gpg.c:2264 g10/gpg.c:2276
1434 #, fuzzy, c-format
1435 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1436 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1437
1438 #: g10/gpg.c:2352
1439 #, fuzzy, c-format
1440 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1441 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1442
1443 #: g10/gpg.c:2371 g10/keyedit.c:4050
1444 #, fuzzy
1445 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1446 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
1447
1448 #: g10/gpg.c:2377
1449 #, fuzzy, c-format
1450 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1451 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1452
1453 #: g10/gpg.c:2380
1454 #, fuzzy
1455 msgid "invalid keyserver options\n"
1456 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1457
1458 #: g10/gpg.c:2387
1459 #, c-format
1460 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1461 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1462
1463 #: g10/gpg.c:2390
1464 msgid "invalid import options\n"
1465 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1466
1467 #: g10/gpg.c:2397
1468 #, c-format
1469 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1470 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1471
1472 #: g10/gpg.c:2400
1473 msgid "invalid export options\n"
1474 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1475
1476 #: g10/gpg.c:2407
1477 #, fuzzy, c-format
1478 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1479 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1480
1481 #: g10/gpg.c:2410
1482 #, fuzzy
1483 msgid "invalid list options\n"
1484 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åéãáãùãÞò\n"
1485
1486 #: g10/gpg.c:2418
1487 msgid "display photo IDs during signature verification"
1488 msgstr ""
1489
1490 #: g10/gpg.c:2420
1491 msgid "show policy URLs during signature verification"
1492 msgstr ""
1493
1494 #: g10/gpg.c:2422
1495 #, fuzzy
1496 msgid "show all notations during signature verification"
1497 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1498
1499 #: g10/gpg.c:2424
1500 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1501 msgstr ""
1502
1503 #: g10/gpg.c:2428
1504 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1505 msgstr ""
1506
1507 #: g10/gpg.c:2430
1508 #, fuzzy
1509 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1510 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1511
1512 #: g10/gpg.c:2432
1513 #, fuzzy
1514 msgid "show user ID validity during signature verification"
1515 msgstr "ôï %s äåí åßíáé Ýãêõñï óåô ÷áñáêôÞñùí\n"
1516
1517 #: g10/gpg.c:2434
1518 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1519 msgstr ""
1520
1521 #: g10/gpg.c:2441
1522 #, fuzzy, c-format
1523 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1524 msgstr "%s:%d: ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1525
1526 #: g10/gpg.c:2444
1527 #, fuzzy
1528 msgid "invalid verify options\n"
1529 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
1530
1531 #: g10/gpg.c:2451
1532 #, c-format
1533 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1534 msgstr "áäõíáìßá ïñéóìïý ôïõ exec-path óå %s\n"
1535
1536 #: g10/gpg.c:2654
1537 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1538 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï ðñüãñáììá ßóùò äçìéïõñãÞóåé áñ÷åßï core!\n"
1539
1540 #: g10/gpg.c:2658
1541 #, c-format
1542 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1543 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï %s ðáñáêÜìðôåé ôï %s\n"
1544
1545 #: g10/gpg.c:2667
1546 #, c-format
1547 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1548 msgstr "ôï %s äåí åðéôñÝðåôáé ìå ôï %s!\n"
1549
1550 #: g10/gpg.c:2670
1551 #, c-format
1552 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1553 msgstr "ôï %s äåí Ý÷åé êáììßá Ýííïéá ìáæß ìå ôï %s!\n"
1554
1555 #: g10/gpg.c:2677
1556 #, fuzzy, c-format
1557 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1558 msgstr "ï gpg-agent äåí åßíáé äéáèÝóéìïò óå áõôÞ ôç óõíåäñßá\n"
1559
1560 #: g10/gpg.c:2692
1561 #, fuzzy, c-format
1562 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1563 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
1564
1565 #: g10/gpg.c:2706
1566 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1567 msgstr ""
1568 "ìðïñåßôå íá êÜíåôå áðïêïììÝíåò Þ êáèáñÝò õðïãñáöÝò ìüíï óå --pgp2 êáôÜóôáóç\n"
1569
1570 #: g10/gpg.c:2712
1571 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1572 msgstr ""
1573 "äåí ìðïñåßôå íá õðïãñÜöåôå êáé íá êñõðôïãñáöåßôå ôáõôü÷ñïíá óå --pgp2 "
1574 "êáôÜóôáóç\n"
1575
1576 #: g10/gpg.c:2718
1577 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1578 msgstr "ìüíï áñ÷åßá åðéôñÝðïíôáé (êáé ü÷é pipes) êáôá ôçí êáôáóôáóç --pgp2.\n"
1579
1580 #: g10/gpg.c:2731
1581 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1582 msgstr ""
1583 "ç êñõðôïãñÜöçóç åíüò ìçíýìáôïò óå --pgp2 êáôÜóôáóç áðáéôåß ôïí áëãïñ. IDEA\n"
1584
1585 #: g10/gpg.c:2798 g10/gpg.c:2822
1586 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1587 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1588
1589 #: g10/gpg.c:2804 g10/gpg.c:2828
1590 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1591 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1592
1593 #: g10/gpg.c:2810
1594 #, fuzzy
1595 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1596 msgstr "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò êñõðôïãñÜöçóçò äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1597
1598 #: g10/gpg.c:2816
1599 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1600 msgstr ""
1601 "ï åðéëåãìÝíïò áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò ãéá ðéóôïðïßçóç\n"
1602 "äåí åßíáé Ýãêõñïò\n"
1603
1604 #: g10/gpg.c:2831
1605 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1606 msgstr "completes-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 0\n"
1607
1608 #: g10/gpg.c:2833
1609 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1610 msgstr "marginals-needed ðñÝðåé íá åßíáé ìåãáëýôåñá áðü 1\n"
1611
1612 #: g10/gpg.c:2835
1613 #, fuzzy
1614 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1615 msgstr "max-cert-depth ðñÝðåé íá åßíáé ìåôáîý 1 êáé 255\n"
1616
1617 #: g10/gpg.c:2837
1618 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1619 msgstr "ìç Ýãêõñï default-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1620
1621 #: g10/gpg.c:2839
1622 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1623 msgstr "ìç Ýãêõñï min-cert-level· ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1, 2, Þ 3\n"
1624
1625 #: g10/gpg.c:2842
1626 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1627 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç áðëÞ S2K êáôÜóôáóç (0) ðñÝðåé íá áðïöåýãåôáé\n"
1628
1629 #: g10/gpg.c:2846
1630 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1631 msgstr "ìç Ýãêõñç êáôÜóôáóç S2K; ðñÝðåé íá åßíáé 0, 1 Þ 3\n"
1632
1633 #: g10/gpg.c:2853
1634 msgid "invalid default preferences\n"
1635 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò\n"
1636
1637 #: g10/gpg.c:2862
1638 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1639 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý êñõðôáëãüñéèìïõ\n"
1640
1641 #: g10/gpg.c:2866
1642 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1643 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò\n"
1644
1645 #: g10/gpg.c:2870
1646 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1647 msgstr "ìç Ýãêõñåò ðñïåðéëïãÝò ðñïóùðéêïý áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò\n"
1648
1649 #: g10/gpg.c:2903
1650 #, c-format
1651 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1652 msgstr "ôï %s áêüìá äå ëåéôïõñãåß ìáæß ìå ôï %s\n"
1653
1654 #: g10/gpg.c:2950
1655 #, fuzzy, c-format
1656 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1657 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ êñõðôáëãüñéèìïõ \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1658
1659 #: g10/gpg.c:2955
1660 #, fuzzy, c-format
1661 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1662 msgstr ""
1663 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ ðåñßëçøçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1664
1665 #: g10/gpg.c:2960
1666 #, fuzzy, c-format
1667 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1668 msgstr ""
1669 "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ áëãüñéèìïõ óõìðßåóçò \"%s\" óôçí êáôÜóôáóç %s\n"
1670
1671 #: g10/gpg.c:3056
1672 #, c-format
1673 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1674 msgstr "áðïôõ÷ßá áñ÷éêïðïßçóçò ôçò TrustDB: %s\n"
1675
1676 #: g10/gpg.c:3067
1677 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1678 msgstr ""
1679 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äþèçêáí ðáñáëÞðôåò (-r) ÷þñéò ÷ñÞóç êñõðôïãñÜöçóçò\n"
1680 "äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
1681
1682 #: g10/gpg.c:3078
1683 msgid "--store [filename]"
1684 msgstr "--store [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1685
1686 #: g10/gpg.c:3085
1687 msgid "--symmetric [filename]"
1688 msgstr "--symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1689
1690 #: g10/gpg.c:3087
1691 #, fuzzy, c-format
1692 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1693 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1694
1695 #: g10/gpg.c:3097
1696 msgid "--encrypt [filename]"
1697 msgstr "--encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1698
1699 #: g10/gpg.c:3110
1700 #, fuzzy
1701 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1702 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1703
1704 #: g10/gpg.c:3112
1705 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1706 msgstr ""
1707
1708 #: g10/gpg.c:3115
1709 #, fuzzy, c-format
1710 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1711 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1712
1713 #: g10/gpg.c:3133
1714 msgid "--sign [filename]"
1715 msgstr "--sign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1716
1717 #: g10/gpg.c:3146
1718 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1719 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1720
1721 #: g10/gpg.c:3161
1722 #, fuzzy
1723 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1724 msgstr "--sign --encrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1725
1726 #: g10/gpg.c:3163
1727 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1728 msgstr ""
1729
1730 #: g10/gpg.c:3166
1731 #, fuzzy, c-format
1732 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1733 msgstr "áðáãïñåýåôå ç ÷ñÞóç ôïõ %s óôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
1734
1735 #: g10/gpg.c:3186
1736 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1737 msgstr "--sign --symmetric [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1738
1739 #: g10/gpg.c:3195
1740 msgid "--clearsign [filename]"
1741 msgstr "--clearsign [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1742
1743 #: g10/gpg.c:3220
1744 msgid "--decrypt [filename]"
1745 msgstr "--decrypt [üíïìá áñ÷åßïõ]"
1746
1747 #: g10/gpg.c:3228
1748 msgid "--sign-key user-id"
1749 msgstr "--sign-key user-id"
1750
1751 #: g10/gpg.c:3232
1752 msgid "--lsign-key user-id"
1753 msgstr "--lsign-key user-id"
1754
1755 #: g10/gpg.c:3253
1756 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1757 msgstr "--edit-key user-id [åíôïëÝò]"
1758
1759 #: g10/gpg.c:3324
1760 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1761 msgstr "-k[v][v][v][c] [user-id] [êëåéäïèÞêç]"
1762
1763 #: g10/gpg.c:3361
1764 #, c-format
1765 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1766 msgstr "keyserver áðïóôïëÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
1767
1768 #: g10/gpg.c:3363
1769 #, c-format
1770 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1771 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
1772
1773 #: g10/gpg.c:3365
1774 #, c-format
1775 msgid "key export failed: %s\n"
1776 msgstr "åîáãùãÞ êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
1777
1778 #: g10/gpg.c:3376
1779 #, c-format
1780 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1781 msgstr "keyserver áíáæÞôçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1782
1783 #: g10/gpg.c:3386
1784 #, c-format
1785 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1786 msgstr "keyserver áíáíÝùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1787
1788 #: g10/gpg.c:3427
1789 #, c-format
1790 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1791 msgstr "áðïèùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1792
1793 #: g10/gpg.c:3435
1794 #, c-format
1795 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1796 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
1797
1798 #: g10/gpg.c:3522
1799 #, c-format
1800 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1801 msgstr "ìç Ýãêõñïò áëãüñéèìïò  hash `%s'\n"
1802
1803 #: g10/gpg.c:3645
1804 msgid "[filename]"
1805 msgstr "[üíïìá áñ÷åßïõ]"
1806
1807 #: g10/gpg.c:3649
1808 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1809 msgstr "Ìðïñåßôå ôþñá íá åéóáãÜãåôå ôï ìÞíõìá óáò ...\n"
1810
1811 #: g10/gpg.c:3939
1812 msgid ""
1813 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1814 "an '='\n"
1815 msgstr ""
1816 "Ýíá üíïìá óçìåßùóçò ìðïñåß íá ðåñéÝ÷åé ìüíï åêôõðþóéìïõò ÷áñáêôÞñåò êáé êåíÜ "
1817 "êáé íá ëÞãåé ìå Ýíá '='\n"
1818
1819 #: g10/gpg.c:3947
1820 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1821 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1822
1823 #: g10/gpg.c:3952
1824 #, fuzzy
1825 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1826 msgstr "ôï üíïìá óçìåßùóçò ÷ñÞóôç ðñÝðåé íá ðåñéÝ÷åé ôï '@' ÷áñáêôÞñá\n"
1827
1828 #: g10/gpg.c:3963
1829 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1830 msgstr "ç ôéìÞ óçìåßùóçò ðñÝðåé íá ìç ÷ñçóéìïðïéåß ÷áñáêôÞñåò control\n"
1831
1832 #: g10/gpg.c:3997
1833 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1834 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1835
1836 #: g10/gpg.c:3999
1837 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1838 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1839
1840 #: g10/gpg.c:4032
1841 #, fuzzy
1842 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1843 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
1844
1845 #: g10/getkey.c:152
1846 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1847 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò êáôá÷ùñÞóåéò óôç pk cache - áðåíåñãïðïéÞèçêå\n"
1848
1849 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2805
1850 #, fuzzy
1851 msgid "[User ID not found]"
1852 msgstr "[User id äåí âñÝèçêå]"
1853
1854 #: g10/getkey.c:1731
1855 #, fuzzy, c-format
1856 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1857 msgstr ""
1858 "Ìç Ýãêõñï êëåéäß %08lX Ýãéíå Ýãêõñï áðü ôï --allow-non-selfsigned-uid\n"
1859
1860 #: g10/getkey.c:2283
1861 #, fuzzy, c-format
1862 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1863 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü õðïêëåéäß ãéá ôï äçìüóéï õðïêëåéäß %08lX - áãíüçóç\n"
1864
1865 #: g10/getkey.c:2514
1866 #, fuzzy, c-format
1867 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1868 msgstr "÷ñÞóç ôïõ äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý %08lX áíôß ôïõ ðñùôåýïíôïò %08lX\n"
1869
1870 #: g10/getkey.c:2561
1871 #, fuzzy, c-format
1872 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1873 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ÷ùñßò äçìüóéï - ðáñáëåßöèçêå\n"
1874
1875 #: g10/gpgv.c:74
1876 msgid "be somewhat more quiet"
1877 msgstr "Þóõ÷ç Ýîïäïò"
1878
1879 #: g10/gpgv.c:75
1880 msgid "take the keys from this keyring"
1881 msgstr "åîáãùãÞ ôùí êëåéäéþí áðü áõôÞ ôç êëåéäïèÞêç"
1882
1883 #: g10/gpgv.c:77
1884 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1885 msgstr "ïñéóìüò ôùí óõãêñïýóåùí þñáò (timestamp) ìüíï óáí ðñïåéäïðïßçóç"
1886
1887 #: g10/gpgv.c:78
1888 msgid "|FD|write status info to this FD"
1889 msgstr "|FD|åããñáöÞ ôùí ðëçñïöïñéþí êáôÜóôáóçò óôï FD"
1890
1891 #: g10/gpgv.c:102
1892 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1893 msgstr "×ñÞóç: gpgv [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá] (-h ãéá âïÞèåéá)"
1894
1895 #: g10/gpgv.c:105
1896 msgid ""
1897 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1898 "Check signatures against known trusted keys\n"
1899 msgstr ""
1900 "Óýíôáîç: gpg [åðéëïãÝò] [áñ÷åßá]\n"
1901 "¸ëåã÷ïò õðïãñáöþí óå óýãêñéóç ìå ãíùóôÜ åìðéóôåõìÝíá êëåéäéÜ\n"
1902
1903 #: g10/helptext.c:49
1904 msgid ""
1905 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1906 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1907 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1908 msgstr ""
1909 "Åßíáé áðüöáóç óáò íá ïñßóåôå ôéìÞ åäþ. ÁõôÞ ç ôéìÞ äåí èá åîá÷èåß\n"
1910 "ðïôÝ óå ôñßôï ðñüóùðï.  Ôç ÷ñåéáæüìáóôå ãéá åöáñìïãÞ ôïõ éóôïý-"
1911 "åìðéóôïóýíçò,\n"
1912 "äåí Ý÷åé ôßðïôá íá êÜíåé ìå ôïí (óéùðçëÜ äçìéïõñãçìÝíï) éóôü-ðéóôïðïéçôéêþí."
1913
1914 #: g10/helptext.c:55
1915 msgid ""
1916 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1917 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1918 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1919 "ultimately trusted\n"
1920 msgstr ""
1921 "Ãéá ôç äüìçóç åíüò Éóôïý-Åìðéóôïóýíçò, ôï GnuPG ðñÝðåé íá îÝñåé ðïéÜ "
1922 "êëåéäéÜ\n"
1923 "åßíáé ðëÞñçò åìðéóôïóýíçò - áõôÜ åßíáé óõíÞèùò êëåéäéÜ óôá ïðïßá Ý÷åôå\n"
1924 "ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß. ÁðáíôÞóôå \"yes\" (íáé) ãéá íá äïèåß óôï "
1925 "êëåéäß\n"
1926 "áõôü ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
1927
1928 #: g10/helptext.c:62
1929 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1930 msgstr ""
1931 "ÅÜí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå áõôü ôï ìç åìðéóôåõìÝíï êëåéäß, áðáíôÞóôå \"yes"
1932 "\"."
1933
1934 #: g10/helptext.c:66
1935 msgid ""
1936 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1937 msgstr ""
1938 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ áðïäÝêôç áõôïý ðïõ èÝëåôå íá óôåßëåôå ìÞíõìá."
1939
1940 #: g10/helptext.c:70
1941 msgid ""
1942 "Select the algorithm to use.\n"
1943 "\n"
1944 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1945 "for signatures.\n"
1946 "\n"
1947 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1948 "\n"
1949 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1950 "\n"
1951 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1952 msgstr ""
1953
1954 #: g10/helptext.c:84
1955 msgid ""
1956 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1957 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1958 "Please consult your security expert first."
1959 msgstr ""
1960 "ÃåíéêÜ, äåí åßíáé êáëÞ éäÝá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï ßäéï êëåéäß ãéá õðïãñáöÞ\n"
1961 "êáé êñõðôïãñÜöçóç. Áõôüò ï áëãüñéèìïò ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï óå\n"
1962 "ïñéóìÝíïõò ôüðïõò. Ç óõìâïõëÞ åíüò åéäéêïý óå èÝìáôá áóöÜëåéáò óõíåßóôáôå."
1963
1964 #: g10/helptext.c:91
1965 msgid "Enter the size of the key"
1966 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï ìÝãåèïò ôïõ êëåéäéïý"
1967
1968 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1969 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1970 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1971 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\"(íáé) Þ \"no\"(ü÷é)"
1972
1973 #: g10/helptext.c:105
1974 msgid ""
1975 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1976 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1977 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1978 "the given value as an interval."
1979 msgstr ""
1980 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí áðáéôïýìåíç ôéìÞ üðùò áðåéêïíßæåôå.\n"
1981 "Ìðïñåßôå íá åéóÜãåôå ìéá çìåñïìçíßá ISO (YYYY-MM-DD) áëëÜ\n"
1982 "äåí èá ëÜâåôå ìéá êáëÞ áðÜíôçóç óöÜëìáôïò - áíôßèåôá ôï óýóôçìá\n"
1983 "ðñïóðáèåß íá åñìçíåýóåé ôçí ôéìÞ óáí äéÜóôçìá."
1984
1985 #: g10/helptext.c:117
1986 msgid "Enter the name of the key holder"
1987 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï üíïìá ôïõ êëåéäïêñÜôïñá"
1988
1989 #: g10/helptext.c:122
1990 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1991 msgstr "ðëçêôñïëïãÞóôå ðñïáéñåôéêÜ ìéá äéåýèõíóç email (óõíéóôÜôáé)"
1992
1993 #: g10/helptext.c:126
1994 msgid "Please enter an optional comment"
1995 msgstr "Ðáñáêáëþ ðñïáéñåôéêÜ ðëçêôñïëïãÞóôå Ýíá ó÷üëéï"
1996
1997 #: g10/helptext.c:131
1998 msgid ""
1999 "N  to change the name.\n"
2000 "C  to change the comment.\n"
2001 "E  to change the email address.\n"
2002 "O  to continue with key generation.\n"
2003 "Q  to to quit the key generation."
2004 msgstr ""
2005 "N  ãéá áëëáãÞ ôïõ ïíüìáôïò.\n"
2006 "C  ãéá áëëáãÞ ôïõ ó÷ïëßïõ.\n"
2007 "E  ãéá áëëáãÞ ôçò äéåýèõíóçò email.\n"
2008 "O  ãéá óõíÝ÷åéá ôçò äçìéïõñãßáò êëåéäéïý.\n"
2009 "Q  ãéá íá ôåñìáôßóåôå ôç äçìéïõñãßá êëåéäéïý."
2010
2011 #: g10/helptext.c:140
2012 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2013 msgstr ""
2014 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" (Þ áðëÜ \"y\") åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äçìéïõñãçèåß ôï "
2015 "õðïêëåéäß."
2016
2017 #: g10/helptext.c:148
2018 msgid ""
2019 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2020 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2021 "know how carefully you verified this.\n"
2022 "\n"
2023 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2024 "the\n"
2025 "    key.\n"
2026 "\n"
2027 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2028 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2029 "for\n"
2030 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2031 "user.\n"
2032 "\n"
2033 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2034 "could\n"
2035 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2036 "the\n"
2037 "    key against a photo ID.\n"
2038 "\n"
2039 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2040 "could\n"
2041 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2042 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2043 "a\n"
2044 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2045 "the\n"
2046 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2047 "exchange\n"
2048 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2049 "\n"
2050 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2051 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2052 "\"\n"
2053 "mean to you when you sign other keys.\n"
2054 "\n"
2055 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2056 msgstr ""
2057 "¼ôáí õðïãñÜöåôå Ýíá user ID óå Ýíá êëåéäß, ðñÝðåé ðñþôá íá âåâáéùèåßôå üôé\n"
2058 "ôï êëåéäß áíÞêåé óôï ðñüóùðï ðïõ áíáöÝñåôå óôï user ID. Åßíáé ÷ñÞóéìï "
2059 "ãéáôïõò Üëëïõò, íá îÝñïõí ðüóï ðñïóåêôéêÜ êÜíáôå áõôÞ ôç ðéóôïðïßçóç.\n"
2060 "\n"
2061 "\"0\" óçìáßíåé ïôé äåí áðáíôÜôå êáôá ðüóï ðñïóåêôéêÜ ðéóôïðïéÞóáôå ôï "
2062 "êëåéäß.\n"
2063 "\"1\" óçìáßíåé üôé ðéóôåýåôå ïôé ôï êëåéäß áíÞêåé óôï Üôïìï ðïõ ëÝåé üôé "
2064 "ôïõ\n"
2065 "    áíÞêåé, áëëÜ äåí ìðïñåßôå Þ äåí åðéâåâáéþóáôå êáèüëïõ ôï êëåéäß. Áõôü\n"
2066 "    åßíáé ÷ñÞóéìï üôáí õðïãñÜöåôå ôï êëåéäß åíüò \"øåõäþíõìïõ\" ÷ñÞóôç.\n"
2067 "\n"
2068 "\"2\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå ôçí óõíÞèç ðéóôïðïßçóç ôïõ êëåéäéïý. Ãéá "
2069 "ðáñÜäåéãìá\n"
2070 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé ðéóôïðïéÞóáôå ôï êëåéäß êáé åëÝãîáôå ôï\n"
2071 "    user ID óôï êëåéäß ìå ìéá photo ID.\n"
2072 "\n"
2073 "\"3\" óçìáßíåé üôé êÜíáôå åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï óôï êëåéäß. Ãéá ðáñÜäåéãìá, "
2074 "áõôü\n"
2075 "    áõôü ìðïñåß íá óçìáßíåé üôé åëÝãîáôå ôï áðïôýðùìá ôïõ êëåéäéïý ìå ôïí\n"
2076 "    éäéïêôÞôç ôïõ êëåéäéïý \"öõóéêÜ\" ðáñþí êáé åëÝãîáôå üôé ôï photo ID "
2077 "ôïõ\n"
2078 "    êëåéäéïý åßíáé üìïéï ìå áõôü óå Ýíá äýóêïëá íá ðáñá÷áñá÷èåß Ýããñáöï ð."
2079 "÷.\n"
2080 "    ôáõôüôçôá, äéáâáôÞñéï, äßðëùìá ïäÞãçóçò.\n"
2081 "\n"
2082 "¸÷åôå õðüøç üôé ôá ðáñáäåßãìáôá ðïõ äþèçêáí óôá \"åðßðåäá\" 2 êáé 3 åßíáé\n"
2083 "*ìüíï* ðáñáäåßãìáôá. Óôï ôÝëïò åîáñôÜôå ìüíï áðü åóÜò íá áðïöáóßóåôå ôé\n"
2084 "óçìáßíåé \"óõíÞèåò\" êáé ôé \"åêôåôôáìÝíï\" óå åóÜò üôáí õðïãñÜöåôå "
2085 "êëåéäéÜ.\n"
2086 "\n"
2087 "ÅÜí äåí îÝñåôå ðïéÜ åßíáé ç óùóôÞ áðÜíôçóç, äþóôå \"0\"."
2088
2089 #: g10/helptext.c:186
2090 #, fuzzy
2091 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2092 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå ÏËÁ ôá user ID"
2093
2094 #: g10/helptext.c:190
2095 msgid ""
2096 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2097 "All certificates are then also lost!"
2098 msgstr ""
2099 "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí ðñáãìáôéêÜ èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü\n"
2100 "ôï user ID.  ¼ëá ôá ðéóôïðïéçôéêÜ èá ÷áèïýí ôüôå!"
2101
2102 #: g10/helptext.c:195
2103 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2104 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá äéáãñáöåß ôï õðïêëåéäß"
2105
2106 #: g10/helptext.c:200
2107 msgid ""
2108 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2109 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2110 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2111 msgstr ""
2112 "ÁõôÞ åßíáé ìéá Ýãêõñç õðïãñáöÞ óôï êëåéäß. ÊáíïíéêÜ äåí èá èÝëáôå\n"
2113 "íá äéáãñáöåß áõôÞ ç õðïãñáöÞ åðåéäÞ ìðïñåß íá åßíáé áðáñáßôçôç ãéá\n"
2114 "êáèéÝñùóç ìéá óýíäåóçò åìðéóôïóýíçò óôï êëåéäß Þ óå Ýíá Üëëï êëåéäß\n"
2115 "ðéóôïðïéçìÝíï áðü áõôü."
2116
2117 #: g10/helptext.c:205
2118 msgid ""
2119 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2120 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2121 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2122 "a trust connection through another already certified key."
2123 msgstr ""
2124 "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ äåí ìðïñåß íá åëåã÷èåß åðåéäÞ äåí Ý÷åôå ôï áíôßóôïé÷ï\n"
2125 "êëåéäß.  ÐñÝðåé íá áíáâÜëëåôå ôç äéáãñáöÞ ôïõ, ìÝ÷ñé íá ìÜèåôå ðéï êëåéäß\n"
2126 "÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéáôß áõôü ôï êëåéäß õðïãñáöÞò ìðïñåß íá êáèéåñþóåé\n"
2127 "ìéá óýíäåóç åìðéóôïóýíçò ìÝóù åíüò Üëëïõ Þäç ðéóôïðïéçìÝíïõ êëåéäéïý."
2128
2129 #: g10/helptext.c:211
2130 msgid ""
2131 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2132 "your keyring."
2133 msgstr ""
2134 "Ç õðïãñáöÞ äåí åßíáé Ýãêõñç.  Åßíáé óõíåôü íá äéáãñáöåß áðü ôç\n"
2135 "êëåéäïèÞêç óáò."
2136
2137 #: g10/helptext.c:215
2138 msgid ""
2139 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2140 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2141 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2142 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2143 "a second one is available."
2144 msgstr ""
2145 "ÁõôÞ åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ðïõ óõíäÝåé ôï user ID óôï êëåéäß. Äåí\n"
2146 "åßíáé óõíÞèùò êáëÞ éäÝá íá äéáãñáöåß ìéá ôÝôïéá õðïãñáöÞ.  Óôçí\n"
2147 "ðñáãìáôéêüôçôá ôï GnuPG ßóùò íá ìç ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé áõôü\n"
2148 "ôï êëåéäß ðéá.  Ïðüôå íá óõíå÷ßóåôå ìüíï åÜí áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ ãéá\n"
2149 "êÜðïéï ëüãï äåí åßíáé Ýãêõñç Þ õðÜñ÷åé ìéá äåýôåñç."
2150
2151 #: g10/helptext.c:223
2152 msgid ""
2153 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2154 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2155 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2156 msgstr ""
2157 "ÁëëÜîôå ôéò ðñïåðéëïãÝò üëùí ôùí user ID (Þ ìüíï ôùí åðéëåãìÝíùí)\n"
2158 "óôçí ðñïõðÜñ÷ïõóá ëßóôá ðñïåðéëïãþí.  Ç çìåñïìçíßá üëùí ôùí åðçñåáóìÝíùí\n"
2159 "éäéï-õðïãñáöþí èá áõîçèåß êáôÜ 1 äåõôåñüëåðôï.\n"
2160
2161 #: g10/helptext.c:230
2162 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2163 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôç öñÜóç êëåéäß· áõôÞ åßíáé ìéá ìõóôéêÞ ðñüôáóç \n"
2164
2165 #: g10/helptext.c:236
2166 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2167 msgstr "Ðáñáêáëþ åðáíáëÜâåôå ôç ôåëåõôáßá öñÜóç êëåéäß, ãéá óéãïõñéÜ."
2168
2169 #: g10/helptext.c:240
2170 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2171 msgstr "Äþóôå ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ óôï ïðïßï åöáñìüæåôáé ç õðïãñáöÞ"
2172
2173 #: g10/helptext.c:245
2174 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2175 msgstr "ÁðáíôÞóôå \"yes\" åÜí åßíáé åíôÜîåé íá åðéêáëõöèåß ôï áñ÷åßï"
2176
2177 #: g10/helptext.c:250
2178 msgid ""
2179 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2180 "file (which is shown in brackets) will be used."
2181 msgstr ""
2182 "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá íÝï üíïìá áñ÷åßïõ. ÅÜí áðëÜ ðáôÞóåôå RETURN\n"
2183 "ôï åî'ïñéóìïý áñ÷åßï (áðåéêïíßæåôáé óôéò áãêýëåò) èá ÷ñçóéìïðïéçèåß."
2184
2185 #: g10/helptext.c:256
2186 msgid ""
2187 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2188 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2189 "  \"Key has been compromised\"\n"
2190 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2191 "      got access to your secret key.\n"
2192 "  \"Key is superseded\"\n"
2193 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2194 "  \"Key is no longer used\"\n"
2195 "      Use this if you have retired this key.\n"
2196 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2197 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2198 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2199 msgstr ""
2200 "ÐñÝðåé íá ïñßóåôå Ýíá ëüãï ãéá ôçí ðéóôïðïßçóç.  ÁíÜëïãá ìå ôá\n"
2201 "óõìöñáæüìåíá, Ý÷åôå ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝîåôå áðü ôç ëßóôá:\n"
2202 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé åêôåèåß\"\n"
2203 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí ðéóôåýåôå üôé ìç åîïõóéïäïôçìÝíá ðñüóùðá\n"
2204 "      Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôï ìõóôéêü êëåéäß óáò.\n"
2205 "  \"Ôï êëåéäß Ý÷åé ðáñáêáìèåß\"\n"
2206 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áíôéêáôáóôÞóåé ôï êëåéäß ìå Ýíá Üëëï.\n"
2207 "  \"Ôï êëåéäß äåí ÷ñçóéìïðïéåßôå ðëÝïí\"\n"
2208 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå åÜí Ý÷åôå áðïóýñåé áõôü ôï êëåéäß.\n"
2209 "  \"Ôï user ID äåí åßíáé ðëÝïí Ýãêõñï\"\n"
2210 "      ×ñçóéìïðïéåßóôå áõôü ãéá íá äçëþóåôå üôé ôï user ID äåí ðñÝðåé\n"
2211 "      íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ðéá. Ãéá íá ïñßóåôå Üêõñç ìéá äéåýèõíóç email.\n"
2212
2213 #: g10/helptext.c:272
2214 msgid ""
2215 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2216 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2217 "An empty line ends the text.\n"
2218 msgstr ""
2219 "ÅÜí åðéèõìåßôå, ìðïñåßôå íá ðëçêôñïëïãÞóåôå Ýíá êåßìåíï ðïõ\n"
2220 "ðåñéãñÜöåé ôïí ëüãï ðïõ åêäßäåôáé áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò.\n"
2221 "Ðáñáêáëþ êñáôÞóôå áõôü ôï êåßìåíï óõíïðôéêü. Ìéá Üäåéá ãñáììÞ\n"
2222 "ëÞãåé ôï êåßìåíï.\n"
2223
2224 #: g10/helptext.c:287
2225 msgid "No help available"
2226 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá"
2227
2228 #: g10/helptext.c:295
2229 #, c-format
2230 msgid "No help available for `%s'"
2231 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç âïÞèåéá ãéá `%s'"
2232
2233 #: g10/import.c:95
2234 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2235 msgstr ""
2236
2237 #: g10/import.c:97
2238 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: g10/import.c:99
2242 #, fuzzy
2243 msgid "do not update the trustdb after import"
2244 msgstr "áíáíÝùóç ôçò âÜóçò äåäïìÝíùí åìðéóôïóýíçò"
2245
2246 #: g10/import.c:101
2247 #, fuzzy
2248 msgid "create a public key when importing a secret key"
2249 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2250
2251 #: g10/import.c:103
2252 msgid "only accept updates to existing keys"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: g10/import.c:105
2256 msgid "remove unusable signatures after import"
2257 msgstr ""
2258
2259 #: g10/import.c:107
2260 msgid "remove unusable user IDs after import"
2261 msgstr ""
2262
2263 #: g10/import.c:109
2264 #, fuzzy
2265 msgid "all import-clean-* options from above"
2266 msgstr "áíÜãíùóç åðéëïãþí áðü áñ÷åßï"
2267
2268 #: g10/import.c:262
2269 #, c-format
2270 msgid "skipping block of type %d\n"
2271 msgstr "ðáñÜëåéøç ôìÞìáôïò ôïõ ôýðïõ %d\n"
2272
2273 #: g10/import.c:271
2274 #, fuzzy, c-format
2275 msgid "%lu keys processed so far\n"
2276 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí ìÝ÷ñé ôþñá åðåîåñãáóôåß\n"
2277
2278 #: g10/import.c:288
2279 #, c-format
2280 msgid "Total number processed: %lu\n"
2281 msgstr "Óõíïëéêüò áñéèìüò ðïõ åðåîåñãÜóôçêáí: %lu\n"
2282
2283 #: g10/import.c:290
2284 #, c-format
2285 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2286 msgstr "      íÝá êëåéäéÜ ðïõ ðáñáëåßöèçêáí: %lu\n"
2287
2288 #: g10/import.c:293
2289 #, c-format
2290 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2291 msgstr "          ÷ùñßò user ID: %lu\n"
2292
2293 #: g10/import.c:295
2294 #, c-format
2295 msgid "              imported: %lu"
2296 msgstr "              åéóá÷èÝíôá: %lu"
2297
2298 #: g10/import.c:301
2299 #, c-format
2300 msgid "             unchanged: %lu\n"
2301 msgstr "             áìåôÜâëçôá: %lu\n"
2302
2303 #: g10/import.c:303
2304 #, c-format
2305 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2306 msgstr "          íÝá user ID: %lu\n"
2307
2308 #: g10/import.c:305
2309 #, c-format
2310 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2311 msgstr "           íÝá õðïêëåéäéÜ: %lu\n"
2312
2313 #: g10/import.c:307
2314 #, c-format
2315 msgid "        new signatures: %lu\n"
2316 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2317
2318 #: g10/import.c:309
2319 #, c-format
2320 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2321 msgstr "   íÝåò áíáêëÞóåéò êëåéäéþí: %lu\n"
2322
2323 #: g10/import.c:311
2324 #, c-format
2325 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2326 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2327
2328 #: g10/import.c:313
2329 #, c-format
2330 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2331 msgstr "  åéóá÷èÝíôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2332
2333 #: g10/import.c:315
2334 #, c-format
2335 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2336 msgstr " áìåôÜâëçôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2337
2338 #: g10/import.c:317
2339 #, c-format
2340 msgid "          not imported: %lu\n"
2341 msgstr "          ìç  åéóá÷èÝíôá: %lu\n"
2342
2343 #: g10/import.c:319
2344 #, fuzzy, c-format
2345 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2346 msgstr "        íÝåò õðïãñáöÝò: %lu\n"
2347
2348 #: g10/import.c:321
2349 #, fuzzy, c-format
2350 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2351 msgstr "      áíáãíùóìÝíá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ: %lu\n"
2352
2353 #: g10/import.c:562
2354 #, c-format
2355 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2356 msgstr ""
2357
2358 #: g10/import.c:564
2359 #, fuzzy
2360 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2361 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
2362
2363 #: g10/import.c:601
2364 #, c-format
2365 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2366 msgstr ""
2367
2368 #: g10/import.c:613
2369 #, fuzzy, c-format
2370 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2371 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
2372
2373 #: g10/import.c:625
2374 #, c-format
2375 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2376 msgstr ""
2377
2378 #: g10/import.c:638
2379 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: g10/import.c:640
2383 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2384 msgstr ""
2385
2386 #: g10/import.c:664
2387 #, c-format
2388 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1112
2392 #, fuzzy, c-format
2393 msgid "key %s: no user ID\n"
2394 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé áõôü ôï user ID\n"
2395
2396 #: g10/import.c:756
2397 #, fuzzy, c-format
2398 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2399 msgstr "êëåéäß %08lX: åðéäéüñèùóç öèáñìÝíïõ õðïêëåéäéïý HKP\n"
2400
2401 #: g10/import.c:771
2402 #, fuzzy, c-format
2403 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2404 msgstr "êëåéäß %08lX: äåêôü ìç éäéï-õðïãåãñáììÝíï user ID '%s'\n"
2405
2406 #: g10/import.c:777
2407 #, fuzzy, c-format
2408 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2409 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí Ý÷åé Ýãêõñá user ID\n"
2410
2411 #: g10/import.c:779
2412 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2413 msgstr "áõôü ìðïñåß íá óõíÝâåé áðü ìéá áðïýóá éäéïûðïãñáöÞ\n"
2414
2415 #: g10/import.c:789 g10/import.c:1233
2416 #, fuzzy, c-format
2417 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2418 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ðïõ äå âñÝèçêå: %s\n"
2419
2420 #: g10/import.c:795
2421 #, fuzzy, c-format
2422 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2423 msgstr "êëåéäß %08lX:  íÝï êëåéäß - ðáñáëåßöèçêå\n"
2424
2425 #: g10/import.c:804
2426 #, c-format
2427 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2428 msgstr "äåí âñåèçêå åããñÜøéìç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2429
2430 #: g10/import.c:809 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:806 g10/sign.c:1071
2431 #, c-format
2432 msgid "writing to `%s'\n"
2433 msgstr "åããñáöÞ óôï  `%s'\n"
2434
2435 #: g10/import.c:815 g10/import.c:913 g10/import.c:1152 g10/import.c:1294
2436 #: g10/import.c:2356 g10/import.c:2378
2437 #, c-format
2438 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2439 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2440
2441 #: g10/import.c:834
2442 #, fuzzy, c-format
2443 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2444 msgstr "êëåéäß %08lX: ôï äçìüóéï êëåéäß \"%s\" Ý÷åé åéóá÷èåß\n"
2445
2446 #: g10/import.c:858
2447 #, fuzzy, c-format
2448 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2449 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï áíôßãñáöï ìáò\n"
2450
2451 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1251
2452 #, fuzzy, c-format
2453 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2454 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá åíôïðéóìïý ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2455
2456 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1258
2457 #, fuzzy, c-format
2458 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2459 msgstr "êëåéäß %08lX: áäõíáìßá áíÜãíùóçò ôïõ áñ÷éêïý ôìÞìáôïò êëåéäéïý: %s\n"
2460
2461 #: g10/import.c:923
2462 #, fuzzy, c-format
2463 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2464 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï user ID\n"
2465
2466 #: g10/import.c:926
2467 #, fuzzy, c-format
2468 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2469 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2470
2471 #: g10/import.c:929
2472 #, fuzzy, c-format
2473 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2474 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝá õðïãñáöÞ\n"
2475
2476 #: g10/import.c:932
2477 #, fuzzy, c-format
2478 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2479 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2480
2481 #: g10/import.c:935
2482 #, fuzzy, c-format
2483 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2484 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" 1 íÝï õðïêëåéäß\n"
2485
2486 #: g10/import.c:938
2487 #, fuzzy, c-format
2488 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2489 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá õðïêëåéäéÜ\n"
2490
2491 #: g10/import.c:941
2492 #, fuzzy, c-format
2493 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2494 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2495
2496 #: g10/import.c:944
2497 #, fuzzy, c-format
2498 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2499 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝåò õðïãñáöÝò\n"
2500
2501 #: g10/import.c:947
2502 #, fuzzy, c-format
2503 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2504 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2505
2506 #: g10/import.c:950
2507 #, fuzzy, c-format
2508 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2509 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" %d íÝá user ID\n"
2510
2511 #: g10/import.c:973
2512 #, fuzzy, c-format
2513 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2514 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" áìåôÜâëçôï\n"
2515
2516 #: g10/import.c:1118
2517 #, fuzzy, c-format
2518 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2519 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß ìå Üêõñï êñõðôáëã. %d - ðáñáëåßöèçêå\n"
2520
2521 #: g10/import.c:1129
2522 #, fuzzy
2523 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2524 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
2525
2526 #: g10/import.c:1146 g10/import.c:2371
2527 #, c-format
2528 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2529 msgstr "äåí õðÜñ÷åé ðñïêáèïñéóìÝíç êëåéäïèÞêç: %s\n"
2530
2531 #: g10/import.c:1157
2532 #, fuzzy, c-format
2533 msgid "key %s: secret key imported\n"
2534 msgstr "êëåéäß %08lX: ìõóôéêü êëåéäß åéóÞ÷èçêå\n"
2535
2536 #: g10/import.c:1186
2537 #, fuzzy, c-format
2538 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2539 msgstr "êëåéäß %08lX: Þäç óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
2540
2541 #: g10/import.c:1196
2542 #, fuzzy, c-format
2543 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2544 msgstr "êëåéäß %08lX: äå âñÝèçêå ôï ìõóôéêü êëåéäß: %s\n"
2545
2546 #: g10/import.c:1226
2547 #, fuzzy, c-format
2548 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2549 msgstr ""
2550 "êëåéäß %08lX: ü÷é äçìüóéï êëåéäß - áäõíáìßá åöáñìïãÞò ðéóôïðïéçôéêïý "
2551 "áíÜêëçóçò\n"
2552
2553 #: g10/import.c:1269
2554 #, fuzzy, c-format
2555 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2556 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - áðüññéøç\n"
2557
2558 #: g10/import.c:1301
2559 #, fuzzy, c-format
2560 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2561 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò åéóÞ÷èçêå\n"
2562
2563 #: g10/import.c:1367
2564 #, fuzzy, c-format
2565 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2566 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé user ID ãéá ôçí õðïãñáöÞ\n"
2567
2568 #: g10/import.c:1382
2569 #, fuzzy, c-format
2570 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2571 msgstr ""
2572 "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï user id \"%"
2573 "s\"\n"
2574
2575 #: g10/import.c:1384
2576 #, fuzzy, c-format
2577 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2578 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
2579
2580 #: g10/import.c:1402
2581 #, fuzzy, c-format
2582 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2583 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôç äÝóìåõóç êëåéäéïý\n"
2584
2585 #: g10/import.c:1413 g10/import.c:1463
2586 #, fuzzy, c-format
2587 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2588 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç õðïóôçñéæüìåíïò áëãüñéèìïò äçìïóßïõ êëåéäéïý\n"
2589
2590 #: g10/import.c:1415
2591 #, fuzzy, c-format
2592 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2593 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç äÝóìåõóç õðïêëåéäéïý\n"
2594
2595 #: g10/import.c:1430
2596 #, fuzzy, c-format
2597 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2598 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç äÝóìåõóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2599
2600 #: g10/import.c:1452
2601 #, fuzzy, c-format
2602 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2603 msgstr "êëåéäß %08lX: äåí õðÜñ÷åé õðïêëåéäß ãéá ôçí áíÜêëçóç êëåéäéïý\n"
2604
2605 #: g10/import.c:1465
2606 #, fuzzy, c-format
2607 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2608 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñç áíÜêëçóç õðïêëåéäéïý\n"
2609
2610 #: g10/import.c:1480
2611 #, fuzzy, c-format
2612 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2613 msgstr "êëåéäß %08lX: áöáéñÝèçêå ç áíÜêëçóç ðïëëáðëïý õðïêëåéäéïý\n"
2614
2615 #: g10/import.c:1522
2616 #, fuzzy, c-format
2617 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2618 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå user ID '"
2619
2620 #: g10/import.c:1543
2621 #, fuzzy, c-format
2622 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2623 msgstr "êëåéäß %08lX: ðáñáëåßöèçêå õðïêëåéäß\n"
2624
2625 #: g10/import.c:1570
2626 #, fuzzy, c-format
2627 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2628 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç åîáãüìåíç õðïãñáöÞ (êëÜóç %02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2629
2630 #: g10/import.c:1580
2631 #, fuzzy, c-format
2632 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2633 msgstr ""
2634 "êëåéäß %08lX: ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2635
2636 #: g10/import.c:1597
2637 #, fuzzy, c-format
2638 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2639 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç Ýãêõñï ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò: %s - ðáñáëåßöèçêå\n"
2640
2641 #: g10/import.c:1611
2642 #, fuzzy, c-format
2643 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2644 msgstr ""
2645 "êëåéäß %08lX: ç õðïãñáöÞ ôïõ õðïêëåéäéïý óå ëÜèïò óçìåßï - ðáñáëåßöèçêå\n"
2646
2647 #: g10/import.c:1619
2648 #, fuzzy, c-format
2649 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2650 msgstr "êëåéäß %08lX: ìç áíáìåíþìåíç êëÜóç õðïãñáöÞò (0x%02x) - ðáñáëåßöèçêå\n"
2651
2652 #: g10/import.c:1719
2653 #, fuzzy, c-format
2654 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2655 msgstr "êëåéäß %08lX: åíôïðßóôçêå äéðëü user ID - åíþèçêáí\n"
2656
2657 #: g10/import.c:1781
2658 #, fuzzy, c-format
2659 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2660 msgstr ""
2661 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ëÞøç êëåéäéïý áíÜêëçóçò %"
2662 "08lX\n"
2663
2664 #: g10/import.c:1795
2665 #, fuzzy, c-format
2666 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2667 msgstr ""
2668 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: êëåéäß %08lX ìðïñåß íá áíáêëçèåß: ôï êëåéäß áíÜêëçóçò %08lX\n"
2669 "äåí åßíáé ðáñþí.\n"
2670
2671 #: g10/import.c:1854
2672 #, fuzzy, c-format
2673 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2674 msgstr "êëåéäß %08lX: \"%s\" ðéóôïðïéçôéêü áíÜêëçóçò ðñïóôÝèçêå\n"
2675
2676 #: g10/import.c:1888
2677 #, fuzzy, c-format
2678 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2679 msgstr "êëåéäß %08lX: Üìåóç õðïãñáöÞ êëåéäéïý ðñïóôÝèçêå\n"
2680
2681 #: g10/import.c:2277
2682 #, fuzzy
2683 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2684 msgstr "ôï äçìïóßï êëåéäß äåí ôáéñéÜæåé ìå ôï ìõóôéêü!\n"
2685
2686 #: g10/import.c:2285
2687 #, fuzzy
2688 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2689 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2690
2691 #: g10/import.c:2287
2692 #, fuzzy
2693 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2694 msgstr "ðáñáëåßöèçêå: ìõóôéêü êëåéäß Þäç ðáñþí\n"
2695
2696 #: g10/keydb.c:168
2697 #, c-format
2698 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2699 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
2700
2701 #: g10/keydb.c:175
2702 #, c-format
2703 msgid "keyring `%s' created\n"
2704 msgstr "êëåéäïèÞêç `%s' äçìéïõñãÞèçêå\n"
2705
2706 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2707 #, fuzzy, c-format
2708 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2709 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôç äçìéïõñãßá ôïõ `%s': %s\n"
2710
2711 #: g10/keydb.c:698
2712 #, c-format
2713 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2714 msgstr "áðïôõ÷ßá åðáíáäüìçóçò ôçò cache êëåéäïèÞêçò: %s\n"
2715
2716 #: g10/keyedit.c:265
2717 msgid "[revocation]"
2718 msgstr "[áíÜêëçóç]"
2719
2720 #: g10/keyedit.c:266
2721 msgid "[self-signature]"
2722 msgstr "[éäéï-õðïãñáöÞ]"
2723
2724 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:406
2725 msgid "1 bad signature\n"
2726 msgstr "1 êáêÞ õðïãñáöÞ\n"
2727
2728 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:408
2729 #, c-format
2730 msgid "%d bad signatures\n"
2731 msgstr "%d êáêÝò õðïãñáöÝò\n"
2732
2733 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:410
2734 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2735 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãù ÷áìÝíïõ êëåéäéïý\n"
2736
2737 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:412
2738 #, c-format
2739 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2740 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù ÷áìÝíùí êëåéäéþí\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:414
2743 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2744 msgstr "1 õðïãñáöÞ äåí åëÝã÷èçêå ëüãï åíüò óöÜëìáôïò\n"
2745
2746 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:416
2747 #, c-format
2748 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2749 msgstr "%d õðïãñáöÝò äåí åëÝã÷èçêáí ëüãù óöáëìÜôùí\n"
2750
2751 #: g10/keyedit.c:356
2752 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2753 msgstr "1 user ID áíé÷íåýôçêå ÷ùñßò Ýãêõñç éäéï-õðïãñáöÞ\n"
2754
2755 #: g10/keyedit.c:358
2756 #, c-format
2757 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2758 msgstr "%d user ID áíé÷íåýèçêáí ÷ùñßò Ýãêõñåò éäéï-õðïãñáöÝò\n"
2759
2760 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:263
2761 #, fuzzy
2762 msgid ""
2763 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2764 "keys\n"
2765 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2766 "etc.)\n"
2767 msgstr ""
2768 "Ðáñáêáëþ áðïöáóßóôå ðüóï êáëÜ åìðéóôåýåóôå áõôü ôï\n"
2769 "÷ñÞóôç, þóôå íá ìðïñåß íá åðáëçèåýåé êëåéäéÜ Üëëùí (ìå ôï\n"
2770 "íá êïéôÜæåé passports êáé fingerprints áðü äéÜöïñåò ðçãÝò...);\n"
2771 "\n"
2772
2773 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:275
2774 #, fuzzy, c-format
2775 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2776 msgstr " %d = ¸÷ù ìåñéêÞ åìðéóôïóýíç\n"
2777
2778 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:277
2779 #, fuzzy, c-format
2780 msgid "  %d = I trust fully\n"
2781 msgstr " %d = ¸÷ù ðëÞñç åìðéóôïóýíç\n"
2782
2783 #: g10/keyedit.c:438
2784 msgid ""
2785 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2786 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2787 "trust signatures on your behalf.\n"
2788 msgstr ""
2789
2790 #: g10/keyedit.c:454
2791 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2792 msgstr ""
2793
2794 #: g10/keyedit.c:598
2795 #, c-format
2796 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2797 msgstr "Ôï user ID \"%s\" áíáêáëåßôå."
2798
2799 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
2800 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1736
2801 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2802 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï õðïãñÜøåôå; (y/N) "
2803
2804 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
2805 #: g10/keyedit.c:1742
2806 msgid "  Unable to sign.\n"
2807 msgstr "  Áäõíáìßá õðïãñáöÞò.\n"
2808
2809 #: g10/keyedit.c:626
2810 #, c-format
2811 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2812 msgstr "Ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Ýëçîå."
2813
2814 #: g10/keyedit.c:654
2815 #, c-format
2816 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2817 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2818
2819 #: g10/keyedit.c:682
2820 #, fuzzy, c-format
2821 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2822 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï user ID \"%s\" äåí Ý÷åé éäéï-õðïãñáöåß."
2823
2824 #: g10/keyedit.c:684
2825 #, fuzzy
2826 msgid "Sign it? (y/N) "
2827 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
2828
2829 #: g10/keyedit.c:706
2830 #, c-format
2831 msgid ""
2832 "The self-signature on \"%s\"\n"
2833 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2834 msgstr ""
2835 "Ç éäéï-õðïãñáöÞ óôï \"%s\"\n"
2836 "åßíáé ìéá õðïãñáöÞ ôýðïõ PGP 2.x.\n"
2837
2838 #: g10/keyedit.c:715
2839 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2840 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá OpenPGP éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N) "
2841
2842 #: g10/keyedit.c:729
2843 #, c-format
2844 msgid ""
2845 "Your current signature on \"%s\"\n"
2846 "has expired.\n"
2847 msgstr ""
2848 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2849 "Ý÷åé ëÞîåé.\n"
2850
2851 #: g10/keyedit.c:733
2852 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2853 msgstr ""
2854 "ÈÝëåôå íá ïñßóåôå ìéá íÝá õðïãñáöÞ ðñïò áíôéêáôÜóôáóç ôçò ëçãìÝíçò; (y/N) "
2855
2856 #: g10/keyedit.c:754
2857 #, c-format
2858 msgid ""
2859 "Your current signature on \"%s\"\n"
2860 "is a local signature.\n"
2861 msgstr ""
2862 "Ç ðñïõðÜñ÷ïõóá õðïãñáöÞ óáò óôï \"%s\"\n"
2863 "åßíáé ìéá ôïðéêÞ õðïãñáöÞ.\n"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:758
2866 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2867 msgstr "ÈÝëåôå íá ôç ðñïÜãåôå óå ìéá ðëÞñç åîáãþãéìç õðïãñáöÞ; (y/N) "
2868
2869 #: g10/keyedit.c:779
2870 #, fuzzy, c-format
2871 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2872 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:782
2875 #, fuzzy, c-format
2876 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2877 msgstr "\"%s\" Þäç õðïãñÜöèçêå áðü ôï êëåéäß %08lX\n"
2878
2879 #: g10/keyedit.c:787
2880 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2881 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï îáíáõðïãñÜøåôå; (y/N) "
2882
2883 #: g10/keyedit.c:809
2884 #, fuzzy, c-format
2885 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2886 msgstr "Ôßðïôá ãéá íá õðïãñáöåß ìå ôï êëåéäß  %08lX\n"
2887
2888 #: g10/keyedit.c:824
2889 msgid "This key has expired!"
2890 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé ëÞîåé!"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:842
2893 #, c-format
2894 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2895 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ðñüêåéôå íá ëÞîåé óôéò %s.\n"
2896
2897 #: g10/keyedit.c:848
2898 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2899 msgstr "ÈÝëåôå ç õðïãáöÞóáò íá ëÞîåé ôáõôü÷ñïíá;  (Y/n) "
2900
2901 #: g10/keyedit.c:888
2902 msgid ""
2903 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2904 "mode.\n"
2905 msgstr ""
2906 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìüðïéÞóåôå ìéá OpenPGP õðïãñáöÞ óå Ýíá PGP 2.x ìüíï óå "
2907 "êáôÜóôáóç --pgp2.\n"
2908
2909 #: g10/keyedit.c:890
2910 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2911 msgstr "Áõôü èá êÜíåé ôï êëåéäß Ü÷ñçóôï ìå ôï PGP 2.x.\n"
2912
2913 #: g10/keyedit.c:915
2914 msgid ""
2915 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2916 "belongs\n"
2917 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2918 msgstr ""
2919 "Åßóôå óßãïõñïé üôé åëÝãîáôå ðñïóåêôéêÜ üôé ôï êëåéäß ðïõ åßóôå Ýôïéìïé íá\n"
2920 "áíÞêåé ðñÜãìáôé óôï ðñïáíöåñèÝí Üôïìï; ÅÜí äåí îÝñåôå ôé íá áðáíôÞóåôå "
2921 "ðáôÞóôå\"0\".\n"
2922
2923 #: g10/keyedit.c:920
2924 #, c-format
2925 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2926 msgstr "   (0) Äåí áðáíôþ.%s\n"
2927
2928 #: g10/keyedit.c:922
2929 #, c-format
2930 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2931 msgstr "   (1) Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ.%s\n"
2932
2933 #: g10/keyedit.c:924
2934 #, c-format
2935 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2936 msgstr "   (2) ¸÷ù êÜíåé ôïí óõíÞèç Ýëåã÷ï.%s\n"
2937
2938 #: g10/keyedit.c:926
2939 #, c-format
2940 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2941 msgstr "   (3) ¸÷ù êÜíåé åêôåôáìÝíï Ýëåã÷ï.%s\n"
2942
2943 #: g10/keyedit.c:932
2944 #, fuzzy
2945 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2946 msgstr "Ç åðéëïãÞ óáò; (ðëçêôñïëïãÞóôå ? ãéá ðëçñïöïñßåò): "
2947
2948 #: g10/keyedit.c:956
2949 #, fuzzy, c-format
2950 msgid ""
2951 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2952 "key \"%s\" (%s)\n"
2953 msgstr ""
2954 "Óßãïõñá èÝëåôå íá õðïãñÜøåôå áõôü ôï êëåéäß\n"
2955 "ìå ôï êëåéäß óáò: \""
2956
2957 #: g10/keyedit.c:963
2958 #, fuzzy
2959 msgid "This will be a self-signature.\n"
2960 msgstr ""
2961 "\n"
2962 "ÁõôÞ èá åßíáé ìéá éäéï-õðïãñáöÞ.\n"
2963
2964 #: g10/keyedit.c:969
2965 #, fuzzy
2966 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2967 msgstr ""
2968 "\n"
2969 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2970
2971 #: g10/keyedit.c:977
2972 #, fuzzy
2973 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2974 msgstr ""
2975 "\n"
2976 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ç õðïãñáöÞ äå èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2977 "\n"
2978
2979 #: g10/keyedit.c:987
2980 #, fuzzy
2981 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2982 msgstr ""
2983 "\n"
2984 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-åîáãþãéìç.\n"
2985
2986 #: g10/keyedit.c:994
2987 #, fuzzy
2988 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2989 msgstr ""
2990 "\n"
2991 "Ç õðïãñáöÞ èá óçìåéùèåß óáí ìç-áíáêáëÝóéìç.\n"
2992 "\n"
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1001
2995 #, fuzzy
2996 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2997 msgstr ""
2998 "\n"
2999 "Äåí Ý÷ù åëÝãîåé êáèüëïõ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3000
3001 #: g10/keyedit.c:1006
3002 #, fuzzy
3003 msgid "I have checked this key casually.\n"
3004 msgstr ""
3005 "\n"
3006 "¸÷ù êÜíåé óõíçèéóìÝíï Ýëåã÷ï óå áõôü ôï êëåéäß.\n"
3007
3008 #: g10/keyedit.c:1011
3009 #, fuzzy
3010 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3011 msgstr ""
3012 "\n"
3013 "¸÷ù åëÝãîåé ðïëý ðñïóåêôéêÜ áõôü ôï êëåéäß.\n"
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1021
3016 #, fuzzy
3017 msgid "Really sign? (y/N) "
3018 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöåß; "
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4556 g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711
3021 #: g10/keyedit.c:4772 g10/sign.c:370
3022 #, c-format
3023 msgid "signing failed: %s\n"
3024 msgstr "ç õðïãñáöÞ áðÝôõ÷å: %s\n"
3025
3026 #: g10/keyedit.c:1131
3027 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3087
3031 msgid "This key is not protected.\n"
3032 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß äåí ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3075 g10/revoke.c:501
3035 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3036 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3090
3039 #, fuzzy
3040 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3041 msgstr "ÌõóôéêÜ ôìÞìáôá ôïõ êýñéïõ êëåéäéïý äåí åßíáé äéáèÝóéìá.\n"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3094
3044 msgid "Key is protected.\n"
3045 msgstr "Ôï êëåéäß ðñïóôáôåýåôáé.\n"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1178
3048 #, c-format
3049 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3050 msgstr "Áäýíáôç ç åðåîåñãáóßá áõôïý ôïõ êëåéäéïý:%s\n"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1184
3053 msgid ""
3054 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3055 "\n"
3056 msgstr ""
3057 "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôçí íÝá öñÜóç êëåéäß ãéá áõôü ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
3058 "\n"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1193 g10/keygen.c:1806
3061 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3062 msgstr "ç öñÜóç êëåéäß äåí åðáíáëÞöèçêå óùóôÜ. ÄïêéìÜóôå îáíÜ"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:1198
3065 msgid ""
3066 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3067 "\n"
3068 msgstr "Äåí èÝëåôå öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí *êáêÞ* éäÝá!\n"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1201
3071 #, fuzzy
3072 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3073 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá êÜíåôå áõôü; "
3074
3075 #: g10/keyedit.c:1272
3076 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3077 msgstr "ìåôáêßíçóç õðïãñáöÞò êëåéäéïý óôç óùóôÞ èÝóç\n"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1357
3080 msgid "save and quit"
3081 msgstr "áðïèÞêåõóç êáé Ýîïäïò"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:1360
3084 #, fuzzy
3085 msgid "show key fingerprint"
3086 msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ fingerprint"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1361
3089 msgid "list key and user IDs"
3090 msgstr "áðåéêüíéóç ôùí êëåéäéþí êáé ôùí user ID"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1363
3093 msgid "select user ID N"
3094 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1364
3097 #, fuzzy
3098 msgid "select subkey N"
3099 msgstr "åðéëïãÞ user ID N"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:1365
3102 #, fuzzy
3103 msgid "check signatures"
3104 msgstr "áíÜêëçóç õðïãñáöþí"
3105
3106 #: g10/keyedit.c:1369
3107 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3108 msgstr ""
3109
3110 #: g10/keyedit.c:1374
3111 #, fuzzy
3112 msgid "sign selected user IDs locally"
3113 msgstr "õðïãñáöÞ ôïõ êëåéäéïý ôïðéêÜ"
3114
3115 #: g10/keyedit.c:1376
3116 #, fuzzy
3117 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3118 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3119
3120 #: g10/keyedit.c:1378
3121 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3122 msgstr ""
3123
3124 #: g10/keyedit.c:1382
3125 msgid "add a user ID"
3126 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò user ID"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:1384
3129 msgid "add a photo ID"
3130 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò photo ID"
3131
3132 #: g10/keyedit.c:1386
3133 #, fuzzy
3134 msgid "delete selected user IDs"
3135 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò user ID"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:1391
3138 #, fuzzy
3139 msgid "add a subkey"
3140 msgstr "addkey"
3141
3142 #: g10/keyedit.c:1395
3143 msgid "add a key to a smartcard"
3144 msgstr ""
3145
3146 #: g10/keyedit.c:1397
3147 msgid "move a key to a smartcard"
3148 msgstr ""
3149
3150 #: g10/keyedit.c:1399
3151 msgid "move a backup key to a smartcard"
3152 msgstr ""
3153
3154 #: g10/keyedit.c:1403
3155 #, fuzzy
3156 msgid "delete selected subkeys"
3157 msgstr "äéáãñáöÞ åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3158
3159 #: g10/keyedit.c:1405
3160 msgid "add a revocation key"
3161 msgstr "ðñïóèÞêç åíüò êëåéäéïý áíÜêëçóçò"
3162
3163 #: g10/keyedit.c:1407
3164 #, fuzzy
3165 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3166 msgstr ""
3167 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3168
3169 #: g10/keyedit.c:1409
3170 #, fuzzy
3171 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3172 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3173
3174 #: g10/keyedit.c:1411
3175 #, fuzzy
3176 msgid "flag the selected user ID as primary"
3177 msgstr "óçìåßùóç ôïõ user ID óáí ðñùôåýùí"
3178
3179 #: g10/keyedit.c:1413
3180 #, fuzzy
3181 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3182 msgstr "áëëáãÞ ìåôáîý ôçò áðåéêüíéóçò ìõóôéêïý êáé äçìüóéïõ êëåéäéïý"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1416
3185 msgid "list preferences (expert)"
3186 msgstr "áðåéêüíéóç ðñïåðéëïãþí (åéäéêÝò)"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:1418
3189 msgid "list preferences (verbose)"
3190 msgstr "áðåéêüíéóç åðéëïãþí (áíáëõôéêÜ)"
3191
3192 #: g10/keyedit.c:1420
3193 #, fuzzy
3194 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3195 msgstr ""
3196 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3197
3198 #: g10/keyedit.c:1425
3199 #, fuzzy
3200 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3201 msgstr "áäõíáìßá åðåîåñãáóßáò ôïõ URI ôïõ äéáêïìéóç êëåéäéþí\n"
3202
3203 #: g10/keyedit.c:1427
3204 msgid "change the passphrase"
3205 msgstr "áëëáãÞ ôçò öñÜóçò êëåéäß"
3206
3207 #: g10/keyedit.c:1431
3208 msgid "change the ownertrust"
3209 msgstr "áëëáãÞ ôçò åìðéóôïóýíçò éäéïêôÞôç"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:1433
3212 #, fuzzy
3213 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3214 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1435
3217 #, fuzzy
3218 msgid "revoke selected user IDs"
3219 msgstr "áíÜêëçóç åíüò user ID"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:1440
3222 #, fuzzy
3223 msgid "revoke key or selected subkeys"
3224 msgstr "áíÜêëçóç åíüò äåõôåñåýïíôïò êëåéäéïý"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:1441
3227 #, fuzzy
3228 msgid "enable key"
3229 msgstr "åíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3230
3231 #: g10/keyedit.c:1442
3232 #, fuzzy
3233 msgid "disable key"
3234 msgstr "áðåíåñãïðïéåß Ýíá êëåéäß"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1443
3237 #, fuzzy
3238 msgid "show selected photo IDs"
3239 msgstr "áðåéêüíéóç photo ID"
3240
3241 #: g10/keyedit.c:1445
3242 #, fuzzy
3243 msgid "clean unusable parts from key"
3244 msgstr "ìç ÷ñçóéìïðïéÞóéìï ìõóôéêü êëåéäß"
3245
3246 #: g10/keyedit.c:1564
3247 #, fuzzy, c-format
3248 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3249 msgstr "óöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜãíùóç ìõóôéêïý ìðëïê êëåéäéïý `%s': %s\n"
3250
3251 #: g10/keyedit.c:1582
3252 msgid "Secret key is available.\n"
3253 msgstr "Ôï ìõóôéêü êëåéäß åßíáé äéáèÝóéìï.\n"
3254
3255 #: g10/keyedit.c:1663
3256 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3257 msgstr "Áðáéôåßôáé ôï ìõóôéêü êëåéäß ãéá íá ãßíåé áõôü.\n"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:1671
3260 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3261 msgstr "Ðáñáêáëþ ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôçí åíôïëÞ \"toggle\" ðñþôá.\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:1690
3264 msgid ""
3265 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3266 "(lsign),\n"
3267 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3268 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3269 msgstr ""
3270
3271 #: g10/keyedit.c:1730
3272 msgid "Key is revoked."
3273 msgstr "Ôï êëåéäß áíáêëÞèçêå."
3274
3275 #: g10/keyedit.c:1749
3276 #, fuzzy
3277 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3278 msgstr "Óßãïõñá íá õðïãñáöïýí üëá ôá user ID; "
3279
3280 #: g10/keyedit.c:1756
3281 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3282 msgstr "ÓõìâïõëÞ: ÅðéëÝîôå ôï user ID ãéá õðïãñáöÞ\n"
3283
3284 #: g10/keyedit.c:1765
3285 #, fuzzy, c-format
3286 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3287 msgstr "Üãíùóôç êëÜóç õðïãñáöÞò"
3288
3289 #: g10/keyedit.c:1788
3290 #, c-format
3291 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3292 msgstr "ÁõôÞ ç åíôïëÞ áðáãïñåýåôå óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç %s.\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:1810 g10/keyedit.c:1830 g10/keyedit.c:1996
3295 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3296 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôï ëéãüôåñï Ýíá user ID.\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:1812
3299 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3300 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôï ôåëåõôáßï user ID!\n"
3301
3302 #: g10/keyedit.c:1814
3303 #, fuzzy
3304 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3305 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3306
3307 #: g10/keyedit.c:1815
3308 #, fuzzy
3309 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3310 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3311
3312 #: g10/keyedit.c:1865
3313 #, fuzzy
3314 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3315 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï user ID; "
3316
3317 #: g10/keyedit.c:1877
3318 #, fuzzy
3319 msgid "You must select exactly one key.\n"
3320 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3321
3322 #: g10/keyedit.c:1905
3323 msgid "Command expects a filename argument\n"
3324 msgstr ""
3325
3326 #: g10/keyedit.c:1919
3327 #, fuzzy, c-format
3328 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3329 msgstr "áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï `%s': %s\n"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:1936
3332 #, fuzzy, c-format
3333 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3334 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôçò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
3335
3336 #: g10/keyedit.c:1960
3337 msgid "You must select at least one key.\n"
3338 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå ôïõëÜ÷éóôïí Ýíá êëåéäß.\n"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:1963
3341 #, fuzzy
3342 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3343 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3344
3345 #: g10/keyedit.c:1964
3346 #, fuzzy
3347 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3348 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá äéáãñáöåß áõôü ôï êëåéäß; "
3349
3350 #: g10/keyedit.c:1999
3351 #, fuzzy
3352 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3353 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí üëá ôá åðéëåãìÝíá user ID; "
3354
3355 #: g10/keyedit.c:2000
3356 #, fuzzy
3357 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3358 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï user ID; "
3359
3360 #: g10/keyedit.c:2018
3361 #, fuzzy
3362 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3363 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3364
3365 #: g10/keyedit.c:2029
3366 #, fuzzy
3367 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3368 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèïýí ôá åðéëåãìÝíá êëåéäéÜ; "
3369
3370 #: g10/keyedit.c:2031
3371 #, fuzzy
3372 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3373 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3374
3375 #: g10/keyedit.c:2081
3376 msgid ""
3377 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3378 msgstr ""
3379
3380 #: g10/keyedit.c:2123
3381 #, fuzzy
3382 msgid "Set preference list to:\n"
3383 msgstr "ïñéóìüò áðåéêüíéóçò åðéëïãþí"
3384
3385 #: g10/keyedit.c:2129
3386 #, fuzzy
3387 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3388 msgstr ""
3389 "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò ãéá ôï åðéëåãìÝíï user ID; "
3390
3391 #: g10/keyedit.c:2131
3392 #, fuzzy
3393 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3394 msgstr "Óßãïõñá íá áíáíåùèïýí ïé ðñïåðéëïãÝò;"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:2204
3397 #, fuzzy
3398 msgid "Save changes? (y/N) "
3399 msgstr "ÁðïèÞêåõóç ôùí áëëáãþí; "
3400
3401 #: g10/keyedit.c:2207
3402 #, fuzzy
3403 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3404 msgstr "Ôåñìáôéóìüò ÷ùñßò áðïèÞêåõóç; "
3405
3406 #: g10/keyedit.c:2217
3407 #, c-format
3408 msgid "update failed: %s\n"
3409 msgstr "ç åíçìÝñùóç áðÝôõ÷å: %s\n"
3410
3411 #: g10/keyedit.c:2224
3412 #, c-format
3413 msgid "update secret failed: %s\n"
3414 msgstr "ç åíçìÝñùóç ìõóôéêïý áðÝôõ÷å: %s\n"
3415
3416 #: g10/keyedit.c:2231
3417 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3418 msgstr "Ôï êëåéäß äåí Üëëáîå ïðüôå äåí ÷ñåéÜæåôáé åíçìÝñùóç.\n"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:2304
3421 msgid "Digest: "
3422 msgstr "Ðåñßëçøç: "
3423
3424 #: g10/keyedit.c:2356
3425 msgid "Features: "
3426 msgstr "Äõíáôüôçôå: "
3427
3428 #: g10/keyedit.c:2367
3429 msgid "Keyserver no-modify"
3430 msgstr ""
3431
3432 #: g10/keyedit.c:2382 g10/keylist.c:308
3433 msgid "Preferred keyserver: "
3434 msgstr ""
3435
3436 #: g10/keyedit.c:2611
3437 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3438 msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïåðéëïãÝò óå Ýíá user ID ôýðïõ PGP 2.x.\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:2670
3441 #, fuzzy, c-format
3442 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3443 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3444
3445 #: g10/keyedit.c:2691
3446 #, fuzzy, c-format
3447 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3448 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß ìðïñåß íá áíáêëçèåß áðü %s êëåéäß "
3449
3450 #: g10/keyedit.c:2697
3451 #, fuzzy
3452 msgid "(sensitive)"
3453 msgstr " (åõáßóèçôï)"
3454
3455 #: g10/keyedit.c:2713 g10/keyedit.c:2769 g10/keyedit.c:2830 g10/keyedit.c:2845
3456 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:450
3457 #, fuzzy, c-format
3458 msgid "created: %s"
3459 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s\n"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:2716 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:963
3462 #, fuzzy, c-format
3463 msgid "revoked: %s"
3464 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:2718 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3467 #, fuzzy, c-format
3468 msgid "expired: %s"
3469 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3470
3471 #: g10/keyedit.c:2720 g10/keyedit.c:2771 g10/keyedit.c:2832 g10/keyedit.c:2847
3472 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3473 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:456 g10/mainproc.c:969
3474 #, fuzzy, c-format
3475 msgid "expires: %s"
3476 msgstr " [ëÞãåé: %s]"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:2722
3479 #, fuzzy, c-format
3480 msgid "usage: %s"
3481 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:2737
3484 #, fuzzy, c-format
3485 msgid "trust: %s"
3486 msgstr " åìðéóôïóýíç: %c/%c"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:2741
3489 #, c-format
3490 msgid "validity: %s"
3491 msgstr ""
3492
3493 #: g10/keyedit.c:2748
3494 msgid "This key has been disabled"
3495 msgstr "Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áðåíåñãïðïéçèåß"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:2776 g10/keylist.c:200
3498 msgid "card-no: "
3499 msgstr ""
3500
3501 #: g10/keyedit.c:2800
3502 msgid ""
3503 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3504 "unless you restart the program.\n"
3505 msgstr ""
3506 "Ç åããõñüôçôá ôïõ áðåéêïíéæüìåíïõ êëåéäéïý äåí åßíáé áðáñáßôçôá óùóôÞ\n"
3507 "åêôüò êáé åÜí åðáíáêêéíÞóåôå ôï ðñüãñáììá.\n"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:2864 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:460
3510 #: g10/mainproc.c:1718 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1694
3511 #, fuzzy
3512 msgid "revoked"
3513 msgstr "[áíáêëçìÝíï]"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:2866 g10/keyedit.c:3244 g10/keyserver.c:464
3516 #: g10/mainproc.c:1720 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1696
3517 #, fuzzy
3518 msgid "expired"
3519 msgstr "expire"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:2931
3522 msgid ""
3523 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3524 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3525 msgstr ""
3526 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí Ý÷åé óçìåéùèåß ID ÷ñÞóôç óáí ðñùôåýùí.  ÁõôÞ ç åíôïëÞ\n"
3527 "              ìðïñåß íá êÜíåé Ýíá Üëëï ID ÷ñÞóôç íá ãßíåé ôï ðñùôåýùí.\n"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:2992
3530 msgid ""
3531 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3532 "versions\n"
3533 "         of PGP to reject this key.\n"
3534 msgstr ""
3535 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2. Ç ðñïóèÞêç åíüò photo ID\n"
3536 "               ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:2997 g10/keyedit.c:3350
3539 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3540 msgstr "Óßãïõñá áêüìá èÝëåôå íá ôï ðñïóèÝóåôå; (y/N) "
3541
3542 #: g10/keyedit.c:3003
3543 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3544 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå ìéá photo ID óå Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP2.\n"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:3143
3547 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3548 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò êáëÞò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:3153
3551 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3552 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò ìç Ýãêõñçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:3157
3555 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3556 msgstr "ÄéáãñáöÞ áõôÞò ôçò Üãíùóôçò õðïãñáöÞò; (y/N/q)"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:3163
3559 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3560 msgstr "Óßãïõñá íá äéáãñáöåß áõôÞ ç éäéï-õðïãñáöÞ; (y/N)"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:3177
3563 #, c-format
3564 msgid "Deleted %d signature.\n"
3565 msgstr "ÄéáãñÜöôçêå %d õðïãñáöÞ.\n"
3566
3567 #: g10/keyedit.c:3178
3568 #, c-format
3569 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3570 msgstr "ÄéáãñÜöçêáí %d õðïãñáöÝò.\n"
3571
3572 #: g10/keyedit.c:3181
3573 msgid "Nothing deleted.\n"
3574 msgstr "Ôßðïôá äåí äéáãñÜöôçêå.\n"
3575
3576 #: g10/keyedit.c:3212
3577 #, fuzzy, c-format
3578 msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
3579 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3580
3581 #: g10/keyedit.c:3246 g10/trustdb.c:1698
3582 #, fuzzy
3583 msgid "invalid"
3584 msgstr "ìç Ýãêõñç èùñÜêéóç"
3585
3586 #: g10/keyedit.c:3345
3587 msgid ""
3588 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3589 "cause\n"
3590 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3591 msgstr ""
3592 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü Ýéíáé Ýíá êëåéäß ôýðïõ PGP 2.x. Ç ðñïóèÞêç åíüò\n"
3593 "               êáèïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ ìðïñåß íá êÜíåé ìåñéêÝò åêäüóåéò PGP\n"
3594 "               íá ôï áðïññßøïõí.\n"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:3356
3597 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3598 msgstr ""
3599 "Äåí ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå Ýíá êáèïñéóìÝíï áíáêëçôÞ óå êëåéäß ôýðïõ PGP2.x.\n"
3600
3601 #: g10/keyedit.c:3376
3602 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3603 msgstr "ÐëçêôñïëïãÞóôå ôï user ID ôïõ äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ: "
3604
3605 #: g10/keyedit.c:3399
3606 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3607 msgstr ""
3608 "áäõíáìßá ïñéóìïý åíüò êëåéäéïý ôýðïõ PGP 2.x, óáí äéïñéóìÝíïõ áíáêëçôÞ\n"
3609
3610 #: g10/keyedit.c:3414
3611 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3612 msgstr ""
3613 "äå ìðïñåßôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí ôï äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ ôïõ åáõôïý ôïõ\n"
3614
3615 #: g10/keyedit.c:3436
3616 #, fuzzy
3617 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3618 msgstr ""
3619 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Áõôü ôï êëåéäß Ý÷åé áíáêëçèåß áðü ôïí ïñéóìÝíï áíáêëçôÞ!\n"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:3455
3622 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3623 msgstr ""
3624 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: åÜí ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ äåí ìðïñåß íá "
3625 "åðáíÝëèåé!\n"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:3461
3628 #, fuzzy
3629 msgid ""
3630 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3631 msgstr ""
3632 "Åßóôå óßãïõñïé üôé èÝëåôå íá ïñßóåôå Ýíá êëåéäß óáí äéïñéóìÝíï áíáêëçôÞ; (y/"
3633 "N): "
3634
3635 #: g10/keyedit.c:3522
3636 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3637 msgstr "Ðáñáêáëþ áöáéñÝóôå ôéò åðéëïãÝò áðü ôá ìõóôéêÜ êëåéäéÜ.\n"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:3528
3640 #, fuzzy
3641 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3642 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôï ðïëý Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:3532
3645 #, fuzzy
3646 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3647 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß.\n"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:3535
3650 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3651 msgstr "ÁëëáãÞ çìåñïìçíßáò ëÞîçò ãéá Ýíá ðñùôåýïí êëåéäß.\n"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:3581
3654 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3655 msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôçí çìåñïìçíßá ëÞîçò óå Ýíá v3 êëåéäß\n"
3656
3657 #: g10/keyedit.c:3597
3658 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3659 msgstr "Äåí âñÝèçêå áíôßóôïé÷ç õðïãñáöÞ óôç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç\n"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:3822
3662 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3663 msgstr "ÐñÝðåé íá åðéëÝîåôå áêñéâþò Ýíá user ID.\n"
3664
3665 #: g10/keyedit.c:3861 g10/keyedit.c:3971 g10/keyedit.c:4091
3666 #, fuzzy, c-format
3667 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3668 msgstr "ðáñáëåßöèçêå ç v3 éäéï-õðïãñáöÞ óôï user id \"%s\"\n"
3669
3670 #: g10/keyedit.c:4032
3671 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3672 msgstr ""
3673
3674 #: g10/keyedit.c:4112
3675 #, fuzzy
3676 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3677 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3678
3679 #: g10/keyedit.c:4113
3680 #, fuzzy
3681 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3682 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå áêüìá íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå; (y/N) "
3683
3684 #: g10/keyedit.c:4175
3685 #, c-format
3686 msgid "No user ID with index %d\n"
3687 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3688
3689 #: g10/keyedit.c:4233
3690 #, fuzzy, c-format
3691 msgid "No user ID with hash %s\n"
3692 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3693
3694 #: g10/keyedit.c:4260
3695 #, fuzzy, c-format
3696 msgid "No subkey with index %d\n"
3697 msgstr "Äåí õðÜñ÷åé user ID ìå äåßêôç %d\n"
3698
3699 #: g10/keyedit.c:4395
3700 #, fuzzy, c-format
3701 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3702 msgstr "user ID: \""
3703
3704 #: g10/keyedit.c:4398 g10/keyedit.c:4462 g10/keyedit.c:4505
3705 #, fuzzy, c-format
3706 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3707 msgstr "   õðïãñÜöèçêå áðü %08lX óôéò %s%s%s\n"
3708
3709 #: g10/keyedit.c:4400 g10/keyedit.c:4464 g10/keyedit.c:4507
3710 msgid " (non-exportable)"
3711 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3712
3713 #: g10/keyedit.c:4404
3714 #, c-format
3715 msgid "This signature expired on %s.\n"
3716 msgstr "ÁõôÞ ç õðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
3717
3718 #: g10/keyedit.c:4408
3719 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3720 msgstr "Óßãïõñá èÝëåôå íá áíáêëçèåß áõôü ôï êëåéäß; "
3721
3722 #: g10/keyedit.c:4412
3723 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3724 msgstr "Äçìéïõñãßá åíüò ðéóôïðïéçôéêïý áíÜêëçóçò ãéá áõôÞ ôçí õðïãñáöÞ; (y/N)"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:4439
3727 #, fuzzy, c-format
3728 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3729 msgstr "¸÷åôå õðïãñÜøåé áõôÜ ôá user ID:\n"
3730
3731 #: g10/keyedit.c:4465
3732 #, fuzzy
3733 msgid " (non-revocable)"
3734 msgstr " (ìç-åîáãþãéìï)"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:4472
3737 #, fuzzy, c-format
3738 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3739 msgstr "   áíáêëÞèçêå áðü %08lX óôéò %s\n"
3740
3741 #: g10/keyedit.c:4494
3742 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3743 msgstr "Óêïðåýåôå íá áíáêáëÝóåôå áõôÝò ôéò õðïãñáöÝò:\n"
3744
3745 #: g10/keyedit.c:4514
3746 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3747 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèïýí ôá ðéóôïðïéçôéêÜ áíÜêëçóçò; (y/N)"
3748
3749 #: g10/keyedit.c:4544
3750 msgid "no secret key\n"
3751 msgstr "êáíÝíá ìõóôéêü êëåéäß\n"
3752
3753 #: g10/keyedit.c:4614
3754 #, c-format
3755 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3756 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3757
3758 #: g10/keyedit.c:4631
3759 #, c-format
3760 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3761 msgstr ""
3762 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ìéá õðïãñáöÞ user ID Ý÷åé çìåñïìçíßá %d äåýôåñá óôï ìÝëëïí\n"
3763
3764 #: g10/keyedit.c:4695
3765 #, fuzzy, c-format
3766 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3767 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3768
3769 #: g10/keyedit.c:4757
3770 #, fuzzy, c-format
3771 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3772 msgstr "ôï user ID \"%s\" Ý÷åé Þäç áíáêëçèåß\n"
3773
3774 #: g10/keyedit.c:4852
3775 #, fuzzy, c-format
3776 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3777 msgstr "Áðåéêüíéóç %s photo ID ìåãÝèïõò %ld ãéá ôï êëåéäß 0x%08lX (uid %d)\n"
3778
3779 #: g10/keygen.c:259
3780 #, fuzzy, c-format
3781 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3782 msgstr "ç ðñïåðéëïãÞ %c%lu áíôéãñÜöôçêå\n"
3783
3784 #: g10/keygen.c:266
3785 #, fuzzy
3786 msgid "too many cipher preferences\n"
3787 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3788
3789 #: g10/keygen.c:268
3790 #, fuzzy
3791 msgid "too many digest preferences\n"
3792 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3793
3794 #: g10/keygen.c:270
3795 #, fuzzy
3796 msgid "too many compression preferences\n"
3797 msgstr "ðÜñá ðïëëÝò `%c' ðñïåðéëïãÝò\n"
3798
3799 #: g10/keygen.c:395
3800 #, fuzzy, c-format
3801 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3802 msgstr "ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï \"êïñäüíé\" ôçò åðéëïãÞò\n"
3803
3804 #: g10/keygen.c:815
3805 msgid "writing direct signature\n"
3806 msgstr "åããñáöÞ Üìåóçò õðïãñáöÞò\n"
3807
3808 #: g10/keygen.c:854
3809 msgid "writing self signature\n"
3810 msgstr "åããñáöÞ éäéï-õðïãñáöÞò\n"
3811
3812 #: g10/keygen.c:905
3813 msgid "writing key binding signature\n"
3814 msgstr "åããñáöÞ õðïãñáöÞò \"äÝóéìïõ\" êëåéäéïý\n"
3815
3816 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:1046 g10/keygen.c:1134 g10/keygen.c:2651
3817 #, c-format
3818 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3819 msgstr "ìç Ýãêõñï ìÝãåèïò êëåéäéïý, ÷ñÞóç %u bits\n"
3820
3821 #: g10/keygen.c:971 g10/keygen.c:1051 g10/keygen.c:1139 g10/keygen.c:2657
3822 #, c-format
3823 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3824 msgstr "óôñïããõëïðïßçóç ôïõ ìÝãåèïò êëåéäéïý Ýùò %u bits\n"
3825
3826 #: g10/keygen.c:1232
3827 #, fuzzy
3828 msgid "Sign"
3829 msgstr "sign"
3830
3831 #: g10/keygen.c:1235
3832 msgid "Certify"
3833 msgstr ""
3834
3835 #: g10/keygen.c:1238
3836 #, fuzzy
3837 msgid "Encrypt"
3838 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç äåäïìÝíùí"
3839
3840 #: g10/keygen.c:1241
3841 msgid "Authenticate"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: g10/keygen.c:1249
3845 msgid "SsEeAaQq"
3846 msgstr ""
3847
3848 #: g10/keygen.c:1268
3849 #, c-format
3850 msgid "Possible actions for a %s key: "
3851 msgstr ""
3852
3853 #: g10/keygen.c:1272
3854 msgid "Current allowed actions: "
3855 msgstr ""
3856
3857 #: g10/keygen.c:1277
3858 #, c-format
3859 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3860 msgstr ""
3861
3862 #: g10/keygen.c:1280
3863 #, fuzzy, c-format
3864 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3865 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3866
3867 #: g10/keygen.c:1283
3868 #, c-format
3869 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3870 msgstr ""
3871
3872 #: g10/keygen.c:1286
3873 #, c-format
3874 msgid "   (%c) Finished\n"
3875 msgstr ""
3876
3877 #: g10/keygen.c:1342
3878 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3879 msgstr "Ðáñáêáëþ åðéëÝîôå ôïí ôýðï ôïõ êëåéäéïý ðïõ èÝëåôå:\n"
3880
3881 #: g10/keygen.c:1344
3882 #, fuzzy, c-format
3883 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3884 msgstr "   (%d) DSA êáé ElGamal (ðñïêáèïñéóìÝíï)\n"
3885
3886 #: g10/keygen.c:1345
3887 #, c-format
3888 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3889 msgstr "   (%d) DSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3890
3891 #: g10/keygen.c:1347
3892 #, fuzzy, c-format
3893 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3894 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3895
3896 #: g10/keygen.c:1349
3897 #, fuzzy, c-format
3898 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3899 msgstr "   (%d) ElGamal (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3900
3901 #: g10/keygen.c:1350
3902 #, c-format
3903 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3904 msgstr "   (%d) RSA (ãéá õðïãñáöÞ ìüíï)\n"
3905
3906 #: g10/keygen.c:1352
3907 #, c-format
3908 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3909 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3910
3911 #: g10/keygen.c:1354
3912 #, fuzzy, c-format
3913 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3914 msgstr "   (%d) RSA (ãéá êñõðôïãñÜöçóç ìüíï)\n"
3915
3916 #: g10/keygen.c:1423 g10/keygen.c:2528
3917 #, fuzzy, c-format
3918 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3919 msgstr "Ôï æåýãïò êëåéäéþí DSA èá åßíáé 1024 bits.\n"
3920
3921 #: g10/keygen.c:1433
3922 #, c-format
3923 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3924 msgstr ""
3925
3926 #: g10/keygen.c:1440
3927 #, fuzzy, c-format
3928 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3929 msgstr "Ôé ìÝãåèïò êëåéäéïý èá èÝëáôå; (1024) "
3930
3931 #: g10/keygen.c:1454
3932 #, c-format
3933 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3934 msgstr ""
3935
3936 #: g10/keygen.c:1460
3937 #, c-format
3938 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3939 msgstr "Ôï ìÝãåèïò êëåéäéïý ðïõ æçôÞèçêå åßíáé %u bits\n"
3940
3941 #: g10/keygen.c:1465 g10/keygen.c:1470
3942 #, c-format
3943 msgid "rounded up to %u bits\n"
3944 msgstr "óôñïããõëïðïéÞèçêå Ýùò ôá %u bits\n"
3945
3946 #: g10/keygen.c:1519
3947 msgid ""
3948 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3949 "         0 = key does not expire\n"
3950 "      <n>  = key expires in n days\n"
3951 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3952 "      <n>m = key expires in n months\n"
3953 "      <n>y = key expires in n years\n"
3954 msgstr ""
3955 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3956 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3957 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3958 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3959 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3960 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3961
3962 #: g10/keygen.c:1530
3963 msgid ""
3964 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3965 "         0 = signature does not expire\n"
3966 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3967 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3968 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3969 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3970 msgstr ""
3971 "Ðáñáêáëþ ïñßóôå ãéá ðüóï êáéñü ôï êëåéäß èá åßíáé Ýãêõñï.\n"
3972 "         0 = ôï êëåéäß äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3973 "      <n>  = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÝñåò\n"
3974 "      <n>w = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n åâäïìÜäåò\n"
3975 "      <n>m = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n ìÞíåò\n"
3976 "      <n>y = ôï êëåéäß ëÞãåé óå n Ýôç\n"
3977
3978 #: g10/keygen.c:1553
3979 msgid "Key is valid for? (0) "
3980 msgstr "Ôï êëåéäß åßíáé Ýãêõñï ãéá; (0) "
3981
3982 #: g10/keygen.c:1558
3983 #, fuzzy, c-format
3984 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3985 msgstr "Ç õðïãñáöÞ Ýéíáé Ýãêõñç ãéá; (0) "
3986
3987 #: g10/keygen.c:1576
3988 msgid "invalid value\n"
3989 msgstr "ìç Ýãêõñç ôéìÞ\n"
3990
3991 #: g10/keygen.c:1583
3992 #, fuzzy
3993 msgid "Key does not expire at all\n"
3994 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
3995
3996 #: g10/keygen.c:1584
3997 #, fuzzy
3998 msgid "Signature does not expire at all\n"
3999 msgstr "ôï %s äåí ëÞãåé ðïôÝ\n"
4000
4001 #: g10/keygen.c:1589
4002 #, fuzzy, c-format
4003 msgid "Key expires at %s\n"
4004 msgstr "ôï %s ëÞãåé óôéò %s\n"
4005
4006 #: g10/keygen.c:1590
4007 #, fuzzy, c-format
4008 msgid "Signature expires at %s\n"
4009 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4010
4011 #: g10/keygen.c:1596
4012 msgid ""
4013 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4014 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4015 msgstr ""
4016 "Ôï óýóôçìá óáò äåí ìðïñåß íá áðåéêïíßóåé çìåñïìçíßåò ðÝñá ôïõ 2038.\n"
4017 "¼ìùò, èá ÷åéñßæïíôáé óùóôÜ Ýùò ôï 2106.\n"
4018
4019 #: g10/keygen.c:1601
4020 #, fuzzy
4021 msgid "Is this correct? (y/N) "
4022 msgstr "Åßíáé áõôü óùóôü (y/n); "
4023
4024 #: g10/keygen.c:1624
4025 #, fuzzy
4026 msgid ""
4027 "\n"
4028 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4029 "ID\n"
4030 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4031 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4032 "\n"
4033 msgstr ""
4034 "\n"
4035 "×ñåéÜæåóôå Ýíá User-ID ãéá íá áíáãíùñßóåôå Ýíá êëåéäß. Ôï ëïãéóìéêü "
4036 "êáôáóêåõÜæåé\n"
4037 "ôï user-id áðü ôï Áëçèéíü ¼íïìá, Ó÷üëéï êáé Äéåýèõíóç Email êÜðùò Ýôóé:\n"
4038 "    \"Nikolaoy Nikos (toy Ioanni) <nikoln@athens.gr>\"\n"
4039 "\n"
4040
4041 #: g10/keygen.c:1637
4042 msgid "Real name: "
4043 msgstr "Áëçèéíü ¼íïìá: "
4044
4045 #: g10/keygen.c:1645
4046 msgid "Invalid character in name\n"
4047 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï üíïìá\n"
4048
4049 #: g10/keygen.c:1647
4050 msgid "Name may not start with a digit\n"
4051 msgstr "Ôï üíïìá äåí åðéôñÝðåôáé íá îåêéíÜ ìå áñéèìçôéêü øçößï\n"
4052
4053 #: g10/keygen.c:1649
4054 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4055 msgstr "Ôï üíïìá ðñÝðåé íá Ý÷åé ôïõëÜ÷éóôïí 5 ÷áñáêôÞñåò\n"
4056
4057 #: g10/keygen.c:1657
4058 msgid "Email address: "
4059 msgstr "Äéåýèõíóç Email: "
4060
4061 #: g10/keygen.c:1663
4062 msgid "Not a valid email address\n"
4063 msgstr "Ìç Ýãêõñç äéåýèõíóç Email\n"
4064
4065 #: g10/keygen.c:1671
4066 msgid "Comment: "
4067 msgstr "Ó÷üëéï: "
4068
4069 #: g10/keygen.c:1677
4070 msgid "Invalid character in comment\n"
4071 msgstr "Ìç Ýãêõñïò ÷áñáêôÞñáò óôï ó÷üëéï\n"
4072
4073 #: g10/keygen.c:1700
4074 #, c-format
4075 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4076 msgstr "×ñçóéìïðïéåßôå ôï `%s' óåô ÷áñáêôÞñùí.\n"
4077
4078 #: g10/keygen.c:1706
4079 #, c-format
4080 msgid ""
4081 "You selected this USER-ID:\n"
4082 "    \"%s\"\n"
4083 "\n"
4084 msgstr ""
4085 "ÅðéëÝîáôå ôï USER-ID:\n"
4086 "    \"%s\"\n"
4087 "\n"
4088
4089 #: g10/keygen.c:1711
4090 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4091 msgstr "Ðáñáêáëþ ìçí ôïðïèåôåßôå ôçí äéåýèõíóç email óôï üíïìá Þ óôï ó÷üëéï\n"
4092
4093 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4094 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4095 #. string which should be translated accordingly and the
4096 #. letter changed to match the one in the answer string.
4097 #.
4098 #. n = Change name
4099 #. c = Change comment
4100 #. e = Change email
4101 #. o = Okay (ready, continue)
4102 #. q = Quit
4103 #.
4104 #: g10/keygen.c:1727
4105 msgid "NnCcEeOoQq"
4106 msgstr "NnCcEeOoQq"
4107
4108 #: g10/keygen.c:1737
4109 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4110 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (Q)ôåñìáôéóìüò; "
4111
4112 #: g10/keygen.c:1738
4113 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4114 msgstr "ÁëëáãÞ (N)üíïìá, (C)ó÷üëéï, (E)mail Þ (O)åíôÜîåé/(Q)ôåñìáôéóìüò; "
4115
4116 #: g10/keygen.c:1757
4117 msgid "Please correct the error first\n"
4118 msgstr "Ðáñáêáëþ, äéïñèþóôå ðñþôá ôï óöÜëìá\n"
4119
4120 #: g10/keygen.c:1797
4121 msgid ""
4122 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4123 "\n"
4124 msgstr ""
4125 "×ñåéÜæåóôå ìéá ÖñÜóç êëåéäß ãéá íá ðñïóôáôåýóåôå ôï ìõóôéêü êëåéäß.\n"
4126 "\n"
4127
4128 #: g10/keygen.c:1807 g10/passphrase.c:817
4129 #, c-format
4130 msgid "%s.\n"
4131 msgstr "%s.\n"
4132
4133 #: g10/keygen.c:1813
4134 msgid ""
4135 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4136 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4137 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4138 "\n"
4139 msgstr ""
4140 "Äåí ÷ñåéÜæåóôå ìéá öñÜóç êëåéäß - áõôü åßíáé ìÜëëïí ìéá *êáêÞ* éäÝá!\n"
4141 "Èá óõíå÷ßóù üðùò êáé íá Ý÷åé. Ìðïñåßôå íá áëëÜîåôå ôç öñÜóç óáò\n"
4142 "üðïôå èÝëåôå, ìå ôçí åðéëïãÞ \"--edit-key\".\n"
4143 "\n"
4144
4145 #: g10/keygen.c:1835
4146 msgid ""
4147 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4148 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4149 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4150 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4151 msgstr ""
4152 "ÐñÝðåé íá äçìéïõñãçèïýí ðïëëÜ ôõ÷áßá bytes. Åßíáé êáëÞ éäÝá íá êÜíåôå\n"
4153 "êÜðïéá åñãáóßá (ðëçêôñïëïãÞóôå, ìåôáêéíÞóôå ôï ðïíôßêé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå\n"
4154 "ôïõò äßóêïõò) êáôá ôç äéÜñêåéá õðïëïãéóìïý ðñþôùí áñéèìþí. Áõôü äßíåé\n"
4155 "óôç ãåííÞôñéá ôõ÷áßùí áñéèìþí ìéá åõêáéñßá íá ìáæÝøåé áñêåôÞ åíôñïðßá.\n"
4156
4157 #: g10/keygen.c:2597
4158 msgid "Key generation canceled.\n"
4159 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áíáâëÞèçêå.\n"
4160
4161 #: g10/keygen.c:2796 g10/keygen.c:2940
4162 #, c-format
4163 msgid "writing public key to `%s'\n"
4164 msgstr "åããñáöÞ ôïõ äçìïóßïõ êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4165
4166 #: g10/keygen.c:2798 g10/keygen.c:2943
4167 #, fuzzy, c-format
4168 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4169 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4170
4171 #: g10/keygen.c:2801 g10/keygen.c:2946
4172 #, c-format
4173 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4174 msgstr "åããñáöÞ ôïõ ìõóôéêïý êëåéäéïý óôï `%s'\n"
4175
4176 #: g10/keygen.c:2929
4177 #, c-format
4178 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4179 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç äçìüóéá êëåéäïèÞêç: %s\n"
4180
4181 #: g10/keygen.c:2935
4182 #, c-format
4183 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4184 msgstr "äå âñÝèçêå åããñÜøéìç ìõóôéêÞ êëåéäïèÞêç: %s\n"
4185
4186 #: g10/keygen.c:2953
4187 #, c-format
4188 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4189 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò äçìüóéáò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4190
4191 #: g10/keygen.c:2960
4192 #, c-format
4193 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4194 msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ìõóôéêÞò êëåéäïèÞêçò `%s': %s\n"
4195
4196 #: g10/keygen.c:2983
4197 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4198 msgstr "ôï äçìüóéï êáé ôï ìõóôéêü êëåéäß äçìéïõñãÞèçêáí êáé õðïãñÜöçêáí.\n"
4199
4200 #: g10/keygen.c:2994
4201 #, fuzzy
4202 msgid ""
4203 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4204 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4205 msgstr ""
4206 "Óçìåéþóôå üôé áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá "
4207 "êñõðôïãñÜöçóç.\n"
4208 "Ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôçí åíôïëÞ \"--edit-key\" ãéá íá äçìéïõñãçèåß\n"
4209 "Ýíá äåõôåñåýïí êëåéäß ãéá áõôü ôï ëüãï.\n"
4210
4211 #: g10/keygen.c:3006 g10/keygen.c:3135 g10/keygen.c:3250
4212 #, c-format
4213 msgid "Key generation failed: %s\n"
4214 msgstr "Ç äçìéïõñãßá êëåéäéïý áðÝôõ÷å: %s\n"
4215
4216 #: g10/keygen.c:3058 g10/keygen.c:3186 g10/sign.c:291
4217 #, c-format
4218 msgid ""
4219 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4220 msgstr ""
4221 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôï óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4222 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4223
4224 #: g10/keygen.c:3060 g10/keygen.c:3188 g10/sign.c:293
4225 #, c-format
4226 msgid ""
4227 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4228 msgstr ""
4229 "ôï êëåéäß äçìéïõñãÞèçêå %lu äåõôåñüëåðôá óôï ìÝëëïí (÷ñïíïäßíç Þ\n"
4230 "áðëþò ðñüâëçìá óôï ñïëüé)\n"
4231
4232 #: g10/keygen.c:3069 g10/keygen.c:3199
4233 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4234 msgstr ""
4235 "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ç äçìéïõñãßá õðïêëåéäéþí ãéá êëåéäéÜ v3 äåí åßíáé óýìöùíï\n"
4236 "ìå ôï OpenPGP\n"
4237
4238 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3232
4239 #, fuzzy
4240 msgid "Really create? (y/N) "
4241 msgstr "Óßãïõñá íá äçìéïõñãçèåß; "
4242
4243 #: g10/keygen.c:3391
4244 #, fuzzy, c-format
4245 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4246 msgstr "äéáãñáöÞ block êëåéäéþí áðÝôõ÷å: %s\n"
4247
4248 #: g10/keygen.c:3438
4249 #, fuzzy, c-format
4250 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4251 msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ `%s': %s\n"
4252
4253 #: g10/keygen.c:3464
4254 #, fuzzy, c-format
4255 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4256 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ôï ìõóôéêü êëåéäß %08lX Ýëçîå óôéò %s\n"
4257
4258 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4259 msgid "never     "
4260 msgstr "ðïôÝ     "
4261
4262 #: g10/keylist.c:265
4263 msgid "Critical signature policy: "
4264 msgstr "ÐïëéôéêÞ êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4265
4266 #: g10/keylist.c:267
4267 msgid "Signature policy: "
4268 msgstr "ÐïëéôéêÞ õðïãñáöÞò: "
4269
4270 #: g10/keylist.c:306
4271 msgid "Critical preferred keyserver: "
4272 msgstr ""
4273
4274 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4275 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4276 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: âñÝèçêáí ìç Ýãêõñá äåäïìÝíá óçìåßùóçò\n"
4277
4278 #: g10/keylist.c:373
4279 msgid "Critical signature notation: "
4280 msgstr "Óçìåßùóç êñßóéìçò õðïãñáöÞò: "
4281
4282 #: g10/keylist.c:375
4283 msgid "Signature notation: "
4284 msgstr "Óçìåßùóç õðïãñáöÞò: "
4285
4286 #: g10/keylist.c:386
4287 msgid "not human readable"
4288 msgstr "ìç áíáãíþóéìï"
4289
4290 #: g10/keylist.c:487
4291 msgid "Keyring"
4292 msgstr "ÊëåéäïèÞêç"
4293
4294 #: g10/keylist.c:1497
4295 msgid "Primary key fingerprint:"
4296 msgstr "Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4297
4298 #: g10/keylist.c:1499
4299 msgid "     Subkey fingerprint:"
4300 msgstr "     Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4301
4302 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4303 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4304 #: g10/keylist.c:1506
4305 msgid " Primary key fingerprint:"
4306 msgstr " Áðïôýðùìá ðñùôåýùí êëåéäéïý:"
4307
4308 #: g10/keylist.c:1508
4309 msgid "      Subkey fingerprint:"
4310 msgstr "      Áðïôýðùìá õðïêëåéäéïý:"
4311
4312 #: g10/keylist.c:1512 g10/keylist.c:1516
4313 #, fuzzy
4314 msgid "      Key fingerprint ="
4315 msgstr "     Áðïôýðùìá êëåéäéïý ="
4316
4317 #: g10/keylist.c:1583
4318 msgid "      Card serial no. ="
4319 msgstr ""
4320
4321 #: g10/keyring.c:1246
4322 #, fuzzy, c-format
4323 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4324 msgstr "èùñÜêéóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4325
4326 #: g10/keyring.c:1252
4327 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4328 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: 2 áñ÷åßá ìå åìðéóôåõôéêÝò ðëçñïöïñßåò õðÜñ÷ïõí.\n"
4329
4330 #: g10/keyring.c:1254
4331 #, c-format
4332 msgid "%s is the unchanged one\n"
4333 msgstr "%s åßíáé ôï áìåôÜâëçôï\n"
4334
4335 #: g10/keyring.c:1255
4336 #, c-format
4337 msgid "%s is the new one\n"
4338 msgstr "%s åßíáé ôï íÝï\n"
4339
4340 #: g10/keyring.c:1256
4341 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4342 msgstr "Ðáñáêáëþ äéïñèþóôå áõôÞ ôçí ðéèáíÞ \"ôñýðá\" áóöáëåßáò\n"
4343
4344 #: g10/keyring.c:1376
4345 #, fuzzy, c-format
4346 msgid "caching keyring `%s'\n"
4347 msgstr "Ýëåã÷ïò êëåéäïèÞêçò `%s'\n"
4348
4349 #: g10/keyring.c:1422
4350 #, fuzzy, c-format
4351 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4352 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4353
4354 #: g10/keyring.c:1434
4355 #, fuzzy, c-format
4356 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4357 msgstr "%lu êëåéäéÜ Ý÷ïõí åëåã÷èåß (%lu õðïãñáöÝò)\n"
4358
4359 #: g10/keyring.c:1505
4360 #, c-format
4361 msgid "%s: keyring created\n"
4362 msgstr "%s: êëåéäïèÞêç äçìéïõñãÞèçêå\n"
4363
4364 #: g10/keyserver.c:78
4365 msgid "include revoked keys in search results"
4366 msgstr ""
4367
4368 #: g10/keyserver.c:80
4369 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4370 msgstr ""
4371
4372 #: g10/keyserver.c:83
4373 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4374 msgstr ""
4375
4376 #: g10/keyserver.c:85
4377 msgid "do not delete temporary files after using them"
4378 msgstr ""
4379
4380 #: g10/keyserver.c:89
4381 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4382 msgstr ""
4383
4384 #: g10/keyserver.c:95
4385 #, fuzzy
4386 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4387 msgstr "ôï URL ðïëéôéêÞò õðïãñáöÞò ðïõ äüèçêå äåí åßíáé Ýãêõñï\n"
4388
4389 #: g10/keyserver.c:130
4390 #, fuzzy, c-format
4391 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4392 msgstr ""
4393 "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ïé åðéëïãåò óôï `%s' äåí åßíáé åíåñãÝò óå áõôÞ ôçí åêôÝëåóç\n"
4394
4395 #: g10/keyserver.c:462
4396 #, fuzzy
4397 msgid "disabled"
4398 msgstr "disable"
4399
4400 #: g10/keyserver.c:663
4401 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4402 msgstr ""
4403
4404 #: g10/keyserver.c:746 g10/keyserver.c:1309
4405 #, fuzzy, c-format
4406 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4407 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4408
4409 #: g10/keyserver.c:844
4410 #, fuzzy, c-format
4411 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4412 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4413
4414 #: g10/keyserver.c:846
4415 #, fuzzy
4416 msgid "key not found on keyserver\n"
4417 msgstr "ôï êëåéäß '%s' äå âñÝèçêå: %s\n"
4418
4419 #: g10/keyserver.c:1056
4420 #, fuzzy, c-format
4421 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4422 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4423
4424 #: g10/keyserver.c:1060
4425 #, fuzzy, c-format
4426 msgid "requesting key %s from %s\n"
4427 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4428
4429 #: g10/keyserver.c:1212
4430 #, fuzzy, c-format
4431 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4432 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4433
4434 #: g10/keyserver.c:1216
4435 #, fuzzy, c-format
4436 msgid "sending key %s to %s\n"
4437 msgstr ""
4438 "\"\n"
4439 "õðïãñÜöèçêå ìå ôï êëåéäß óáò %08lX óôéò %s\n"
4440
4441 #: g10/keyserver.c:1259
4442 #, fuzzy, c-format
4443 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4444 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4445
4446 #: g10/keyserver.c:1262
4447 #, fuzzy, c-format
4448 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4449 msgstr "áíáæÞôçóç ôïõ \"%s\" áðü ôï HKP äéáêïìéóôÞ %s\n"
4450
4451 #: g10/keyserver.c:1269 g10/keyserver.c:1364
4452 #, fuzzy
4453 msgid "no keyserver action!\n"
4454 msgstr "ìç Ýãêõñåò åðéëïãÝò åîáãùãÞò\n"
4455
4456 #: g10/keyserver.c:1317
4457 #, c-format
4458 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4459 msgstr ""
4460
4461 #: g10/keyserver.c:1326
4462 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4463 msgstr ""
4464
4465 #: g10/keyserver.c:1386
4466 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4467 msgstr ""
4468
4469 #: g10/keyserver.c:1392
4470 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4471 msgstr ""
4472
4473 #: g10/keyserver.c:1404
4474 #, c-format
4475 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4476 msgstr ""
4477
4478 #: g10/keyserver.c:1409
4479 #, c-format
4480 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4481 msgstr ""
4482
4483 #: g10/keyserver.c:1417
4484 #, c-format
4485 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4486 msgstr ""
4487
4488 #: g10/keyserver.c:1424
4489 #, fuzzy
4490 msgid "keyserver timed out\n"
4491 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4492
4493 #: g10/keyserver.c:1429
4494 #, fuzzy
4495 msgid "keyserver internal error\n"
4496 msgstr "óöÜëìá äéáêïìéóôÞ êëåéäéþí"
4497
4498 #: g10/keyserver.c:1438
4499 #, fuzzy, c-format
4500 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4501 msgstr "keyserver ëÞøç áðÝôõ÷å: %s\n"
4502
4503 #: g10/keyserver.c:1463 g10/keyserver.c:1497
4504 #, c-format
4505 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4506 msgstr ""
4507
4508 #: g10/keyserver.c:1754
4509 #, fuzzy, c-format
4510 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4511 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áäõíáìßá äéáãñáöÞò tempfile (%s) `%s': %s\n"
4512
4513 #: g10/keyserver.c:1776
4514 #, fuzzy, c-format
4515 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4516 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4517
4518 #: g10/keyserver.c:1778
4519 #, fuzzy, c-format
4520 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4521 msgstr "áßôçóç êëåéäéïý %08lX áðü ôï %s\n"
4522
4523 #: g10/mainproc.c:249
4524 #, c-format
4525 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4526 msgstr "ðáñÜîåíï ìÝãåèïò ãéá Ýíá êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßáò (%d)\n"
4527
4528 #: g10/mainproc.c:300
4529 #, c-format
4530 msgid "%s encrypted session key\n"
4531 msgstr "%s êëåéäß êñõðôïãñáöçìÝíçò óõíåäñßá\n"
4532
4533 #: g10/mainproc.c:310
4534 #, fuzzy, c-format
4535 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4536 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå Üãíùóôï áëãüñéèìï %d\n"
4537
4538 #: g10/mainproc.c:391
4539 #, fuzzy, c-format
4540 msgid "public key is %s\n"
4541 msgstr "äçìüóéï êëåéäß åßíáé %08lX\n"
4542
4543 #: g10/mainproc.c:446
4544 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4545 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíá äåäïìÝíá ìå äçìüóéï êëåéäß: êáëü DEK\n"
4546
4547 #: g10/mainproc.c:479
4548 #, fuzzy, c-format
4549 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4550 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %u-bit %s êëåéäß, ID %08lX, äçìéïõñãÞèçêå %s\n"
4551
4552 #: g10/mainproc.c:483 g10/pkclist.c:219
4553 #, fuzzy, c-format
4554 msgid "      \"%s\"\n"
4555 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4556
4557 #: g10/mainproc.c:487
4558 #, fuzzy, c-format
4559 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4560 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %s key, ID %08lX\n"
4561
4562 #: g10/mainproc.c:501
4563 #, c-format
4564 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4565 msgstr "êñõðôïãñÜöçóç ìå äçìüóéï êëåéäß áðÝôõ÷å: %s\n"
4566
4567 #: g10/mainproc.c:515
4568 #, c-format
4569 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4570 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå %lu öñÜóåéò êëåéäéÜ\n"
4571
4572 #: g10/mainproc.c:517
4573 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4574 msgstr "êñõðôïãñáöçìÝíï ìå 1 öñÜóç êëåéäß\n"
4575
4576 #: g10/mainproc.c:545 g10/mainproc.c:567
4577 #, c-format
4578 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4579 msgstr "õðüèåóç %s êñõðôïãñáöçìÝíùí äåäïìÝíùí\n"
4580
4581 #: g10/mainproc.c:553
4582 #, c-format
4583 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4584 msgstr ""
4585 "Êñõðôáëãüñéèìïò IDEA ìç äéáèÝóéìïò, áéóéüäïîç ðñïóðÜèåéá ÷ñÞóçò ôïõ\n"
4586 "%s áíôßèåôá\n"
4587
4588 #: g10/mainproc.c:585
4589 msgid "decryption okay\n"
4590 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç OK\n"
4591
4592 #: g10/mainproc.c:589
4593 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4594 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: äåí ðñïóôáôåýôçêå ç áêåñáéüôçôá ôïõ ìçýìáôïò\n"
4595
4596 #: g10/mainproc.c:602
4597 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4598 msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: ôï êñõðôïãñáöçìÝíï ìÞíõìá Ý÷åé ðåéñá÷èåß!\n"
4599
4600 #: g10/mainproc.c:608
4601 #, c-format
4602 msgid "decryption failed: %s\n"
4603 msgstr "áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å: %s\n"
4604
4605 #: g10/mainproc.c:627
4606 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4607 msgstr "ÓÇÌÅÉÙÓÇ: ï áðïóôïëÝáò æÞôçóå \"ãéá-ôá-ìÜôéá-óáò-ìüíï\"\n"
4608
4609 #: g10/mainproc.c:629
4610 #, c-format
4611 msgid "original file name='%.*s'\n"
4612 msgstr "áñ÷éêü üíïìá áñ÷åßïõ='%.*s'\n"
4613
4614 #: g10/mainproc.c:818
4615 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4616 msgstr "áíåîÜñôçôç áíÜêëçóç - ÷ñçóéìïðïéåßóôå \"gpg --import\" ãéá åöáñìïãÞ\n"
4617
4618 #: g10/mainproc.c:1402
4619 msgid "signature verification suppressed\n"
4620 msgstr "êáôáóôïëÞ áíÜêëçóçò õðïãñáöÞò\n"
4621
4622 #: g10/mainproc.c:1444 g10/mainproc.c:1454
4623 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4624 msgstr "áäõíáìßá ÷åéñéóìïý áõôþí ôùí ðïëëáðëþí õðïãñáöþí\n"
4625
4626 #: g10/mainproc.c:1464
4627 #, fuzzy, c-format
4628 msgid "Signature made %s\n"
4629 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4630
4631 #: g10/mainproc.c:1465
4632 #, fuzzy, c-format
4633 msgid "               using %s key %s\n"
4634 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4635
4636 #: g10/mainproc.c:1469
4637 #, fuzzy, c-format
4638 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4639 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýãéíå óôï %.*s ìå ÷ñÞóç ôïõ êëåéäéïý%s ID %08lX\n"
4640
4641 #: g10/mainproc.c:1489
4642 msgid "Key available at: "
4643 msgstr "Êëåéäß äéáèÝóéìï óôï: "
4644
4645 #: g10/mainproc.c:1623 g10/mainproc.c:1671
4646 #, fuzzy, c-format
4647 msgid "BAD signature from \"%s\""
4648 msgstr "ÊÁÊÇ õðïãñáöÞ áðü \""
4649
4650 #: g10/mainproc.c:1625 g10/mainproc.c:1673
4651 #, fuzzy, c-format
4652 msgid "Expired signature from \"%s\""
4653 msgstr "ËçãìÝíç õðïãñáöÞ áðü \""
4654
4655 #: g10/mainproc.c:1627 g10/mainproc.c:1675
4656 #, fuzzy, c-format
4657 msgid "Good signature from \"%s\""
4658 msgstr "ÊáëÞ õðïãñáöÞ áðü \""
4659
4660 #: g10/mainproc.c:1679
4661 msgid "[uncertain]"
4662 msgstr "[áâÝâáéï]"
4663
4664 #: g10/mainproc.c:1711
4665 #, fuzzy, c-format
4666 msgid "                aka \"%s\""
4667 msgstr "                ãíùóôü óáí \""
4668
4669 #: g10/mainproc.c:1808
4670 #, c-format
4671 msgid "Signature expired %s\n"
4672 msgstr "ÕðïãñáöÞ Ýëçîå óôéò %s.\n"
4673
4674 #: g10/mainproc.c:1813
4675 #, c-format
4676 msgid "Signature expires %s\n"
4677 msgstr "ÕðïãñáöÞ ëÞãåé óôéò %s.\n"
4678
4679 #: g10/mainproc.c:1816
4680 #, c-format
4681 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4682 msgstr "%s õðïãñáöÞ, áëãüñéèìïò ðåñßëçøçò %s\n"
4683
4684 #: g10/mainproc.c:1817
4685 msgid "binary"
4686 msgstr "äõáäéêü"
4687
4688 #: g10/mainproc.c:1818
4689 msgid "textmode"
4690 msgstr "êáôÜóôáóç-êåéìÝíïõ"
4691
4692 #: g10/mainproc.c:1818 g10/trustdb.c:531
4693 msgid "unknown"