Use Assuan socket wrapper calls.
[gnupg.git] / po / ja.po
1 # Japanese messages for GnuPG
2 # Copyright (C) 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004.
4 # Yoshihiro Kajiki <kajiki@ylug.org>, 1999.
5 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
6 # Special thanks to "Takashi P.KATOH".
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2007-09-14 13:27+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
14 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
15 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: agent/call-pinentry.c:196
21 #, fuzzy, c-format
22 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
23 msgstr "»ØÌæ¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
24
25 #: agent/call-pinentry.c:438
26 msgid ""
27 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
28 "session"
29 msgstr ""
30
31 #: agent/call-pinentry.c:441
32 #, fuzzy
33 msgid ""
34 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
35 "this session"
36 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:489
39 #, c-format
40 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
41 msgstr ""
42
43 #: agent/call-pinentry.c:509 agent/call-pinentry.c:521
44 #, fuzzy
45 msgid "PIN too long"
46 msgstr "¹Ô¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
47
48 #: agent/call-pinentry.c:510
49 #, fuzzy
50 msgid "Passphrase too long"
51 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹\n"
52
53 #: agent/call-pinentry.c:518
54 #, fuzzy
55 msgid "Invalid characters in PIN"
56 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
57
58 #: agent/call-pinentry.c:523
59 msgid "PIN too short"
60 msgstr ""
61
62 #: agent/call-pinentry.c:535
63 #, fuzzy
64 msgid "Bad PIN"
65 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊMPI¤Ç¤¹"
66
67 #: agent/call-pinentry.c:536
68 #, fuzzy
69 msgid "Bad Passphrase"
70 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
71
72 #: agent/call-pinentry.c:572
73 #, fuzzy
74 msgid "Passphrase"
75 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
76
77 #: agent/command-ssh.c:529
78 #, fuzzy, c-format
79 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
80 msgstr "ÊݸîÍ×Ìó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
81
82 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1009 g10/keygen.c:3141
83 #: g10/keygen.c:3174 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
84 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:828 g10/sign.c:1137 g10/tdbio.c:536
85 #, c-format
86 msgid "can't create `%s': %s\n"
87 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
88
89 #: agent/command-ssh.c:700 g10/card-util.c:680 g10/card-util.c:749
90 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:194
91 #: g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1010 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2630
92 #: g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
93 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1005 g10/sign.c:1121
94 #: g10/sign.c:1277 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:540
95 #: g10/tdbio.c:603 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1865
96 #: sm/gpgsm.c:1902 sm/gpgsm.c:1940 sm/qualified.c:72
97 #, c-format
98 msgid "can't open `%s': %s\n"
99 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
100
101 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
102 #, fuzzy, c-format
103 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
104 msgstr "ÄÌÈ֤μèÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
105
106 #: agent/command-ssh.c:1619
107 #, c-format
108 msgid "detected card with S/N: %s\n"
109 msgstr ""
110
111 #: agent/command-ssh.c:1624
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
114 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1644
117 #, fuzzy, c-format
118 msgid "no suitable card key found: %s\n"
119 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1694
122 #, fuzzy, c-format
123 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
124 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:1709
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "error writing key: %s\n"
129 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:2014
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
134 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:2349
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
140 "0Awithin gpg-agent's key storage"
141 msgstr ""
142
143 #: agent/command-ssh.c:2850
144 #, fuzzy, c-format
145 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
146 msgstr "%s: ¥Ï¥Ã¥·¥åɽ¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
147
148 #: agent/divert-scd.c:217
149 #, fuzzy
150 msgid "Admin PIN"
151 msgstr "|A|Admin PIN"
152
153 #: agent/divert-scd.c:275
154 #, fuzzy
155 msgid "Repeat this PIN"
156 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
157
158 #: agent/divert-scd.c:278
159 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
160 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
161
162 #: agent/divert-scd.c:290
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
165 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
166
167 #: agent/genkey.c:106 sm/export.c:628 sm/export.c:644 sm/import.c:525
168 #: sm/import.c:550
169 #, fuzzy, c-format
170 msgid "error creating temporary file: %s\n"
171 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
172
173 #: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
174 #, fuzzy, c-format
175 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
176 msgstr "%s: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
177
178 #: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
179 #, fuzzy
180 msgid "Enter new passphrase"
181 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ\n"
182
183 #: agent/genkey.c:165
184 #, fuzzy
185 msgid "Take this one anyway"
186 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
187
188 #: agent/genkey.c:185
189 #, c-format
190 msgid ""
191 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
192 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
193 msgid_plural ""
194 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
195 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
196 msgstr[0] ""
197 msgstr[1] ""
198
199 #: agent/genkey.c:202
200 #, c-format
201 msgid ""
202 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
203 "passphrase should%%0Acontain at least %u digit or special character."
204 msgid_plural ""
205 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
206 "passphrase should%%0Acontain at least %u digits or special characters."
207 msgstr[0] ""
208 msgstr[1] ""
209
210 #: agent/genkey.c:225
211 #, c-format
212 msgid ""
213 "Warning:  You have entered a passphrase that%0Ais obviously not secure.  A "
214 "passphrase may not%0Abe a known term or match certain pattern."
215 msgstr ""
216
217 #: agent/genkey.c:238
218 #, c-format
219 msgid ""
220 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
221 msgstr ""
222
223 #: agent/genkey.c:240
224 #, c-format
225 msgid ""
226 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
227 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
228 msgstr ""
229
230 #: agent/genkey.c:246
231 msgid "Yes, protection is not needed"
232 msgstr ""
233
234 #: agent/genkey.c:290
235 #, fuzzy, c-format
236 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
237 msgstr ""
238 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
239 "\n"
240
241 #: agent/genkey.c:292 agent/genkey.c:413 agent/protect-tool.c:1219
242 #, fuzzy
243 msgid "Please re-enter this passphrase"
244 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
245
246 #: agent/genkey.c:321 agent/genkey.c:443 agent/protect-tool.c:1225
247 #: tools/symcryptrun.c:456
248 msgid "does not match - try again"
249 msgstr ""
250
251 #: agent/genkey.c:412
252 #, fuzzy
253 msgid "Please enter the new passphrase"
254 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
255
256 #: agent/gpg-agent.c:118 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
257 #: scd/scdaemon.c:104
258 #, fuzzy
259 msgid ""
260 "@Options:\n"
261 " "
262 msgstr ""
263 "@\n"
264 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
265 " "
266
267 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
268 msgid "run in server mode (foreground)"
269 msgstr ""
270
271 #: agent/gpg-agent.c:121 scd/scdaemon.c:109
272 msgid "run in daemon mode (background)"
273 msgstr ""
274
275 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpg.c:469 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
276 #: scd/scdaemon.c:110 sm/gpgsm.c:340 tools/gpg-connect-agent.c:58
277 #: tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:164
278 msgid "verbose"
279 msgstr "¾éĹ"
280
281 #: agent/gpg-agent.c:123 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:111
282 #: sm/gpgsm.c:341
283 msgid "be somewhat more quiet"
284 msgstr "¤ä¤äÀŤ«"
285
286 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:112
287 msgid "sh-style command output"
288 msgstr ""
289
290 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:113
291 msgid "csh-style command output"
292 msgstr ""
293
294 #: agent/gpg-agent.c:126 tools/symcryptrun.c:167
295 #, fuzzy
296 msgid "|FILE|read options from FILE"
297 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
298
299 #: agent/gpg-agent.c:131 scd/scdaemon.c:122
300 msgid "do not detach from the console"
301 msgstr ""
302
303 #: agent/gpg-agent.c:132
304 msgid "do not grab keyboard and mouse"
305 msgstr ""
306
307 #: agent/gpg-agent.c:133 scd/scdaemon.c:123 sm/gpgsm.c:343
308 #: tools/symcryptrun.c:166
309 #, fuzzy
310 msgid "use a log file for the server"
311 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
312
313 #: agent/gpg-agent.c:135
314 #, fuzzy
315 msgid "use a standard location for the socket"
316 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
317
318 #: agent/gpg-agent.c:138
319 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
320 msgstr ""
321
322 #: agent/gpg-agent.c:141
323 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
324 msgstr ""
325
326 #: agent/gpg-agent.c:142
327 #, fuzzy
328 msgid "do not use the SCdaemon"
329 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
330
331 #: agent/gpg-agent.c:150
332 msgid "ignore requests to change the TTY"
333 msgstr ""
334
335 #: agent/gpg-agent.c:152
336 msgid "ignore requests to change the X display"
337 msgstr ""
338
339 #: agent/gpg-agent.c:155
340 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
341 msgstr ""
342
343 #: agent/gpg-agent.c:168
344 msgid "do not use the PIN cache when signing"
345 msgstr ""
346
347 #: agent/gpg-agent.c:170
348 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
349 msgstr ""
350
351 #: agent/gpg-agent.c:172
352 #, fuzzy
353 msgid "allow presetting passphrase"
354 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
355
356 #: agent/gpg-agent.c:173
357 msgid "enable ssh-agent emulation"
358 msgstr ""
359
360 #: agent/gpg-agent.c:175
361 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
362 msgstr ""
363
364 #: agent/gpg-agent.c:273 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
365 #: scd/scdaemon.c:206 sm/gpgsm.c:565 tools/gpg-connect-agent.c:124
366 #: tools/gpgconf.c:91 tools/symcryptrun.c:204
367 #, fuzzy
368 msgid "Please report bugs to <"
369 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
370
371 #: agent/gpg-agent.c:276
372 #, fuzzy
373 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
374 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
375
376 #: agent/gpg-agent.c:278
377 msgid ""
378 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
379 "Secret key management for GnuPG\n"
380 msgstr ""
381
382 #: agent/gpg-agent.c:313 g10/gpg.c:916 scd/scdaemon.c:246 sm/gpgsm.c:679
383 #, c-format
384 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
385 msgstr ""
386
387 #: agent/gpg-agent.c:512 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
388 #: scd/scdaemon.c:340 sm/gpgsm.c:819 sm/gpgsm.c:822 tools/symcryptrun.c:1026
389 #, c-format
390 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
391 msgstr ""
392
393 #: agent/gpg-agent.c:605 g10/gpg.c:2023 scd/scdaemon.c:416 sm/gpgsm.c:910
394 #, c-format
395 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
396 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
397
398 #: agent/gpg-agent.c:610 agent/gpg-agent.c:1177 g10/gpg.c:2027
399 #: scd/scdaemon.c:421 sm/gpgsm.c:914 tools/symcryptrun.c:959
400 #, c-format
401 msgid "option file `%s': %s\n"
402 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
403
404 #: agent/gpg-agent.c:618 g10/gpg.c:2034 scd/scdaemon.c:429 sm/gpgsm.c:921
405 #, c-format
406 msgid "reading options from `%s'\n"
407 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
408
409 #: agent/gpg-agent.c:947 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
410 #: g10/plaintext.c:162
411 #, c-format
412 msgid "error creating `%s': %s\n"
413 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
414
415 #: agent/gpg-agent.c:1247 agent/gpg-agent.c:1373 agent/gpg-agent.c:1377
416 #: agent/gpg-agent.c:1418 agent/gpg-agent.c:1422 g10/exec.c:172
417 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:908
418 #, c-format
419 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
420 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
421
422 #: agent/gpg-agent.c:1261 scd/scdaemon.c:922
423 msgid "name of socket too long\n"
424 msgstr ""
425
426 #: agent/gpg-agent.c:1287 scd/scdaemon.c:948
427 #, fuzzy, c-format
428 msgid "can't create socket: %s\n"
429 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
430
431 #: agent/gpg-agent.c:1305 agent/gpg-agent.c:1321
432 #, fuzzy
433 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
434 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
435
436 #: agent/gpg-agent.c:1335 scd/scdaemon.c:977
437 #, fuzzy, c-format
438 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
439 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¿®Íѥ쥳¡¼¥É¤Î¸¡º÷¥¨¥é¡¼: %s\n"
440
441 #: agent/gpg-agent.c:1347 scd/scdaemon.c:985
442 #, fuzzy, c-format
443 msgid "listen() failed: %s\n"
444 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
445
446 #: agent/gpg-agent.c:1353 scd/scdaemon.c:991
447 #, fuzzy, c-format
448 msgid "listening on socket `%s'\n"
449 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
450
451 #: agent/gpg-agent.c:1381 agent/gpg-agent.c:1428 g10/openfile.c:432
452 #, c-format
453 msgid "directory `%s' created\n"
454 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
455
456 #: agent/gpg-agent.c:1434
457 #, fuzzy, c-format
458 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
459 msgstr "fstat(%d)¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
460
461 #: agent/gpg-agent.c:1438
462 #, fuzzy, c-format
463 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
464 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
465
466 #: agent/gpg-agent.c:1549
467 #, c-format
468 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
469 msgstr ""
470
471 #: agent/gpg-agent.c:1554
472 #, c-format
473 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
474 msgstr ""
475
476 #: agent/gpg-agent.c:1571
477 #, c-format
478 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
479 msgstr ""
480
481 #: agent/gpg-agent.c:1576
482 #, c-format
483 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
484 msgstr ""
485
486 #: agent/gpg-agent.c:1680 scd/scdaemon.c:1117
487 #, fuzzy, c-format
488 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
489 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
490
491 #: agent/gpg-agent.c:1786 scd/scdaemon.c:1184
492 #, fuzzy, c-format
493 msgid "%s %s stopped\n"
494 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: %s\n"
495
496 #: agent/gpg-agent.c:1809
497 #, fuzzy
498 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
499 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
500
501 #: agent/gpg-agent.c:1820 common/simple-pwquery.c:329
502 #: tools/gpg-connect-agent.c:756
503 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
504 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
505
506 #: agent/gpg-agent.c:1833 common/simple-pwquery.c:341
507 #: tools/gpg-connect-agent.c:767
508 #, c-format
509 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
510 msgstr "gpg-agent¥×¥í¥È¥³¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
511
512 #: agent/preset-passphrase.c:98
513 #, fuzzy
514 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
515 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
516
517 #: agent/preset-passphrase.c:101
518 msgid ""
519 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
520 "Password cache maintenance\n"
521 msgstr ""
522
523 #: agent/protect-tool.c:149
524 #, fuzzy
525 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
526 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
527
528 #: agent/protect-tool.c:151
529 msgid ""
530 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
531 "Secret key maintenance tool\n"
532 msgstr ""
533
534 #: agent/protect-tool.c:1210
535 #, fuzzy
536 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
537 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
538
539 #: agent/protect-tool.c:1213
540 #, fuzzy
541 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
542 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
543
544 #: agent/protect-tool.c:1216
545 msgid ""
546 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
547 "system."
548 msgstr ""
549
550 #: agent/protect-tool.c:1221
551 #, fuzzy
552 msgid ""
553 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
554 "needed to complete this operation."
555 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
556
557 #: agent/protect-tool.c:1226 tools/symcryptrun.c:457
558 #, fuzzy
559 msgid "Passphrase:"
560 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
561
562 #: agent/protect-tool.c:1240 tools/symcryptrun.c:471
563 #, fuzzy, c-format
564 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
565 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
566
567 #: agent/protect-tool.c:1243 tools/symcryptrun.c:475
568 #, fuzzy
569 msgid "cancelled\n"
570 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
571
572 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
573 #, fuzzy, c-format
574 msgid "error opening `%s': %s\n"
575 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¥¨¥é¡¼: %s\n"
576
577 #: agent/trustlist.c:147
578 #, fuzzy, c-format
579 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
580 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
581
582 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
583 #, c-format
584 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
585 msgstr ""
586
587 #: agent/trustlist.c:181
588 #, fuzzy, c-format
589 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
590 msgstr "ÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
591
592 #: agent/trustlist.c:216
593 #, fuzzy, c-format
594 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
595 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÇÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
596
597 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
598 #, c-format
599 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
600 msgstr ""
601
602 #: agent/trustlist.c:283
603 #, fuzzy, c-format
604 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
605 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
606
607 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
608 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
609 msgstr ""
610
611 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
612 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
613 #. Pinentry to insert a line break.  The double
614 #. percent sign is actually needed because it is also
615 #. a printf format string.  If you need to insert a
616 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
617 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
618 #. fingerprint string whereas the first one receives
619 #. the name as stored in the certificate.
620 #: agent/trustlist.c:539
621 #, c-format
622 msgid ""
623 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
624 "fingerprint:%%0A  %s"
625 msgstr ""
626
627 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
628 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
629 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
630 #: agent/trustlist.c:551
631 msgid "Correct"
632 msgstr ""
633
634 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
635 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
636 #. Pinentry to insert a line break.  The double
637 #. percent sign is actually needed because it is also
638 #. a printf format string.  If you need to insert a
639 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
640 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
641 #. certificate.
642 #: agent/trustlist.c:574
643 #, c-format
644 msgid ""
645 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
646 "certificates?"
647 msgstr ""
648
649 #: agent/trustlist.c:583
650 #, fuzzy
651 msgid "Yes"
652 msgstr "yes"
653
654 #: agent/trustlist.c:583
655 msgid "No"
656 msgstr ""
657
658 #: agent/findkey.c:158
659 #, c-format
660 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
661 msgstr ""
662
663 #: agent/findkey.c:174
664 #, c-format
665 msgid ""
666 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
667 "it now."
668 msgstr ""
669
670 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
671 #, fuzzy
672 msgid "Change passphrase"
673 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
674
675 #: agent/findkey.c:196
676 msgid "I'll change it later"
677 msgstr ""
678
679 #: common/exechelp.c:371 common/exechelp.c:459 tools/gpgconf-comp.c:1340
680 #, fuzzy, c-format
681 msgid "error creating a pipe: %s\n"
682 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
683
684 #: common/exechelp.c:435 common/exechelp.c:492
685 #, fuzzy, c-format
686 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
687 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
688
689 #: common/exechelp.c:471 common/exechelp.c:599 common/exechelp.c:834
690 #, fuzzy, c-format
691 msgid "error forking process: %s\n"
692 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
693
694 #: common/exechelp.c:645 common/exechelp.c:698
695 #, c-format
696 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
697 msgstr ""
698
699 #: common/exechelp.c:653
700 #, fuzzy, c-format
701 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
702 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
703
704 #: common/exechelp.c:659 common/exechelp.c:709
705 #, fuzzy, c-format
706 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
707 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
708
709 #: common/exechelp.c:704
710 #, c-format
711 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
712 msgstr ""
713
714 #: common/exechelp.c:717
715 #, fuzzy, c-format
716 msgid "error running `%s': terminated\n"
717 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
718
719 #: common/http.c:1625
720 #, fuzzy, c-format
721 msgid "error creating socket: %s\n"
722 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
723
724 #: common/http.c:1669
725 #, fuzzy
726 msgid "host not found"
727 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
728
729 #: common/simple-pwquery.c:315
730 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
731 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
732
733 #: common/simple-pwquery.c:373
734 #, c-format
735 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
736 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
737
738 #: common/simple-pwquery.c:384
739 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
740 msgstr "gpg-agent¤È¤ÎÄÌ¿®¾ã³²\n"
741
742 #: common/simple-pwquery.c:394
743 #, fuzzy
744 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
745 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
746
747 #: common/simple-pwquery.c:557 common/simple-pwquery.c:653
748 #, fuzzy
749 msgid "canceled by user\n"
750 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¤·\n"
751
752 #: common/simple-pwquery.c:572 common/simple-pwquery.c:659
753 #, fuzzy
754 msgid "problem with the agent\n"
755 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
756
757 #: common/sysutils.c:103
758 #, c-format
759 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
760 msgstr "¥³¥¢¡¦¥À¥ó¥×¤ò»ÈÍѶػߤˤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
761
762 #: common/sysutils.c:198
763 #, fuzzy, c-format
764 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
765 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
766
767 #: common/sysutils.c:230
768 #, fuzzy, c-format
769 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
770 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
771
772 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
773 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
774 msgid "yes"
775 msgstr "yes"
776
777 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
778 msgid "yY"
779 msgstr "yY"
780
781 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
782 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
783 msgid "no"
784 msgstr "no"
785
786 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
787 msgid "nN"
788 msgstr "nN"
789
790 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
791 #: common/yesno.c:72
792 msgid "quit"
793 msgstr "quit"
794
795 #: common/yesno.c:75
796 msgid "qQ"
797 msgstr "qQ"
798
799 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
800 #: common/yesno.c:109
801 msgid "okay|okay"
802 msgstr "okay|okay"
803
804 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
805 #: common/yesno.c:111
806 msgid "cancel|cancel"
807 msgstr "cancel|cancel"
808
809 #: common/yesno.c:112
810 msgid "oO"
811 msgstr "oO"
812
813 #: common/yesno.c:113
814 msgid "cC"
815 msgstr "cC"
816
817 #: common/miscellaneous.c:71
818 #, c-format
819 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
820 msgstr ""
821
822 #: common/miscellaneous.c:74
823 #, c-format
824 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
825 msgstr ""
826
827 #: g10/armor.c:366
828 #, c-format
829 msgid "armor: %s\n"
830 msgstr "ÊñÁõ: %s\n"
831
832 #: g10/armor.c:405
833 msgid "invalid armor header: "
834 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
835
836 #: g10/armor.c:416
837 msgid "armor header: "
838 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
839
840 #: g10/armor.c:427
841 msgid "invalid clearsig header\n"
842 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥ê¥¢½ð̾¥Ø¥Ã¥À¡¼\n"
843
844 #: g10/armor.c:479
845 msgid "nested clear text signatures\n"
846 msgstr "Æþ¤ì»Ò¤Î¥¯¥ê¥¢½ð̾\n"
847
848 #: g10/armor.c:614
849 msgid "unexpected armor: "
850 msgstr "ͽ´ü¤»¤ÌÊñÁõ: "
851
852 #: g10/armor.c:626
853 msgid "invalid dash escaped line: "
854 msgstr "̵¸ú¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¹Ô: "
855
856 #: g10/armor.c:780 g10/armor.c:1390
857 #, c-format
858 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
859 msgstr "̵¸ú¤Ê64¿Êʸ»ú%02X¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
860
861 #: g10/armor.c:823
862 msgid "premature eof (no CRC)\n"
863 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)\n"
864
865 #: g10/armor.c:857
866 msgid "premature eof (in CRC)\n"
867 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤ÎÅÓÃæ)\n"
868
869 #: g10/armor.c:865
870 msgid "malformed CRC\n"
871 msgstr "CRC¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
872
873 #: g10/armor.c:869 g10/armor.c:1427
874 #, c-format
875 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
876 msgstr "CRC¥¨¥é¡¼¡£%06lX - %06lX\n"
877
878 #: g10/armor.c:889
879 msgid "premature eof (in trailer)\n"
880 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (¸åÈøÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)\n"
881
882 #: g10/armor.c:893
883 msgid "error in trailer line\n"
884 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
885
886 #: g10/armor.c:1204
887 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
888 msgstr "Í­¸ú¤ÊOpenPGP¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
889
890 #: g10/armor.c:1209
891 #, c-format
892 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
893 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ: ¹Ô¤ÎŤµ¤¬%dʸ»ú¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
894
895 #: g10/armor.c:1213
896 msgid ""
897 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
898 msgstr ""
899 "ÊñÁõ¤ÎÃæ¤Ëquoted printableʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë\n"
900 "MTA¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
901
902 #: g10/build-packet.c:976
903 msgid ""
904 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
905 "an '='\n"
906 msgstr ""
907 "Ãí¼á̾¤Ë¤Ï°õ»ú²Äǽ¤Êʸ»ú¤«¶õÇò¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢'='¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
908
909 #: g10/build-packet.c:988
910 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
911 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
912
913 #: g10/build-packet.c:994
914 #, fuzzy
915 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
916 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
917
918 #: g10/build-packet.c:1012
919 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
920 msgstr "Ãí¼á̾¤ÎÃͤËÀ©¸æʸ»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
921
922 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
923 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
924 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊÃí¼á¥Ç¡¼¥¿¤òȯ¸«\n"
925
926 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
927 msgid "not human readable"
928 msgstr "¿Í¤Ë¤ÏÆɤá¤Þ¤»¤ó"
929
930 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:308
931 #, c-format
932 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
933 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: %s\n"
934
935 #: g10/card-util.c:67
936 #, c-format
937 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
938 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥Éno. %s¤ò¸¡½Ð\n"
939
940 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1394 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
941 #: g10/keygen.c:2817 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
942 msgid "can't do this in batch mode\n"
943 msgstr "¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
944
945 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1127 g10/card-util.c:1206
946 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1577
947 #: g10/keygen.c:1644
948 msgid "Your selection? "
949 msgstr "ÁªÂò¤Ï? "
950
951 #: g10/card-util.c:218 g10/card-util.c:268
952 msgid "[not set]"
953 msgstr "[̤ÀßÄê]"
954
955 #: g10/card-util.c:415
956 msgid "male"
957 msgstr "ÃË"
958
959 #: g10/card-util.c:416
960 msgid "female"
961 msgstr "½÷"
962
963 #: g10/card-util.c:416
964 msgid "unspecified"
965 msgstr "̵»ØÄê"
966
967 #: g10/card-util.c:443
968 msgid "not forced"
969 msgstr "̤½èÍý"
970
971 #: g10/card-util.c:443
972 msgid "forced"
973 msgstr "¶¯À©"
974
975 #: g10/card-util.c:521
976 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
977 msgstr "¥¨¥é¡¼¡§ ¤Î¤Ù¤¿¤ó¤ÎASCII¤À¤±¤¬º£¡¢µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
978
979 #: g10/card-util.c:523
980 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
981 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¡È<¡Éʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
982
983 #: g10/card-util.c:525
984 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
985 msgstr "¥¨¥é¡¼: Æó½Å¤Î¶õÇò¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
986
987 #: g10/card-util.c:542
988 msgid "Cardholder's surname: "
989 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ« (surname): "
990
991 #: g10/card-util.c:544
992 msgid "Cardholder's given name: "
993 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾ (given name): "
994
995 #: g10/card-util.c:562
996 #, c-format
997 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
998 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¤Ä¤Ê¤¤¤À̾Á°¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
999
1000 #: g10/card-util.c:583
1001 msgid "URL to retrieve public key: "
1002 msgstr "¸ø³«¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL: "
1003
1004 #: g10/card-util.c:591
1005 #, c-format
1006 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1007 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1008
1009 #: g10/card-util.c:689 g10/card-util.c:758 g10/import.c:283
1010 #, c-format
1011 msgid "error reading `%s': %s\n"
1012 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
1013
1014 #: g10/card-util.c:697
1015 msgid "Login data (account name): "
1016 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿ (¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾): "
1017
1018 #: g10/card-util.c:707
1019 #, c-format
1020 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1021 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1022
1023 #: g10/card-util.c:766
1024 msgid "Private DO data: "
1025 msgstr ""
1026
1027 #: g10/card-util.c:776
1028 #, fuzzy, c-format
1029 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1030 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1031
1032 #: g10/card-util.c:796
1033 msgid "Language preferences: "
1034 msgstr "¸À¸ì¤ÎÁª¹¥: "
1035
1036 #: g10/card-util.c:804
1037 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1038 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤ÎŤµ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡£\n"
1039
1040 #: g10/card-util.c:813
1041 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1042 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
1043
1044 #: g10/card-util.c:834
1045 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1046 msgstr "À­ÊÌ ((M)ÃË¡¢(F)½÷¡¢¶õÇò): "
1047
1048 #: g10/card-util.c:848
1049 msgid "Error: invalid response.\n"
1050 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
1051
1052 #: g10/card-util.c:869
1053 msgid "CA fingerprint: "
1054 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
1055
1056 #: g10/card-util.c:892
1057 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1058 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê·Á¼°¤Î»ØÌæ¡£\n"
1059
1060 #: g10/card-util.c:940
1061 #, c-format
1062 msgid "key operation not possible: %s\n"
1063 msgstr "¸°¤ÏÁàºî¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1064
1065 #: g10/card-util.c:941
1066 msgid "not an OpenPGP card"
1067 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1068
1069 #: g10/card-util.c:950
1070 #, c-format
1071 msgid "error getting current key info: %s\n"
1072 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
1073
1074 #: g10/card-util.c:1034
1075 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1076 msgstr "´û¸¤Î¸°¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1077
1078 #: g10/card-util.c:1054 g10/card-util.c:1063
1079 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1080 msgstr "°Å¹æ¸°¤ò¥«¡¼¥É³°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«? (Y/n) "
1081
1082 #: g10/card-util.c:1075
1083 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1084 msgstr "´û¸¤Î¸°·²¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1085
1086 #: g10/card-util.c:1084
1087 #, c-format
1088 msgid ""
1089 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1090 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1091 "You should change them using the command --change-pin\n"
1092 msgstr ""
1093 "½Ð²Ù»þ¤ÎPINÀßÄê¤Ï\n"
1094 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1095 "¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÊѹ¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹ --change-pin\n"
1096
1097 #: g10/card-util.c:1118
1098 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1099 msgstr "À¸À®¤¹¤ë¸°¤Î·¿¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1100
1101 #: g10/card-util.c:1120 g10/card-util.c:1197
1102 msgid "   (1) Signature key\n"
1103 msgstr "   (1) ½ð̾¸°\n"
1104
1105 #: g10/card-util.c:1121 g10/card-util.c:1199
1106 msgid "   (2) Encryption key\n"
1107 msgstr "   (2) °Å¹æ²½¸°\n"
1108
1109 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1201
1110 msgid "   (3) Authentication key\n"
1111 msgstr "   (3) Ç§¾Ú¸°\n"
1112
1113 #: g10/card-util.c:1138 g10/card-util.c:1217 g10/keyedit.c:945
1114 #: g10/keygen.c:1581 g10/keygen.c:1609 g10/keygen.c:1683 g10/revoke.c:685
1115 msgid "Invalid selection.\n"
1116 msgstr "̵¸ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£\n"
1117
1118 #: g10/card-util.c:1194
1119 msgid "Please select where to store the key:\n"
1120 msgstr "¸°¤ÎÊݴɾì½ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1121
1122 #: g10/card-util.c:1229
1123 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1124 msgstr "̤ÃΤθ°Êݸ¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
1125
1126 #: g10/card-util.c:1234
1127 msgid "secret parts of key are not available\n"
1128 msgstr "¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1129
1130 #: g10/card-util.c:1239
1131 msgid "secret key already stored on a card\n"
1132 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1133
1134 #: g10/card-util.c:1307 g10/keyedit.c:1362
1135 msgid "quit this menu"
1136 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ªÎ»"
1137
1138 #: g10/card-util.c:1309
1139 msgid "show admin commands"
1140 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤òɽ¼¨"
1141
1142 #: g10/card-util.c:1310 g10/keyedit.c:1365
1143 msgid "show this help"
1144 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨"
1145
1146 #: g10/card-util.c:1312
1147 msgid "list all available data"
1148 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
1149
1150 #: g10/card-util.c:1315
1151 msgid "change card holder's name"
1152 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤ÎÊѹ¹"
1153
1154 #: g10/card-util.c:1316
1155 msgid "change URL to retrieve key"
1156 msgstr "¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL¤ÎÊѹ¹"
1157
1158 #: g10/card-util.c:1317
1159 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1160 msgstr "¥«¡¼¥ÉURL¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¸°¤Î°ú¤­½Ð¤·"
1161
1162 #: g10/card-util.c:1318
1163 msgid "change the login name"
1164 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó̾¤ÎÊѹ¹"
1165
1166 #: g10/card-util.c:1319
1167 msgid "change the language preferences"
1168 msgstr "¸À¸ìÁª¹¥¤ÎÊѹ¹"
1169
1170 #: g10/card-util.c:1320
1171 msgid "change card holder's sex"
1172 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ­Ê̤ÎÊѹ¹"
1173
1174 #: g10/card-util.c:1321
1175 msgid "change a CA fingerprint"
1176 msgstr "CA»ØÌæ¤ÎÊѹ¹"
1177
1178 #: g10/card-util.c:1322
1179 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1180 msgstr "½ð̾¶¯À©PIN¥Õ¥é¥°¤òȿž"
1181
1182 #: g10/card-util.c:1323
1183 msgid "generate new keys"
1184 msgstr "¿·¤·¤¤¸°·²¤òÀ¸À®"
1185
1186 #: g10/card-util.c:1324
1187 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1188 msgstr "PIN¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤äÊѹ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼"
1189
1190 #: g10/card-util.c:1325
1191 msgid "verify the PIN and list all data"
1192 msgstr ""
1193
1194 #: g10/card-util.c:1445 g10/keyedit.c:1634
1195 msgid "Command> "
1196 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É> "
1197
1198 #: g10/card-util.c:1483
1199 msgid "Admin-only command\n"
1200 msgstr "´ÉÍýÀìÍÑ¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1201
1202 #: g10/card-util.c:1514
1203 msgid "Admin commands are allowed\n"
1204 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1205
1206 #: g10/card-util.c:1516
1207 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1208 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1209
1210 #: g10/card-util.c:1590 g10/keyedit.c:2255
1211 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1212 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Èhelp¡É¤ò»²¾È)\n"
1213
1214 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:890
1215 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1216 msgstr "¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç--output¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1217
1218 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3858 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1219 #, c-format
1220 msgid "can't open `%s'\n"
1221 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1222
1223 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1719
1224 #: g10/revoke.c:226
1225 #, c-format
1226 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1227 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1228
1229 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2355 g10/keyserver.c:1733
1230 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1231 #, c-format
1232 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1233 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
1234
1235 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1236 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1237 msgstr "(¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ØÌæ¤Ç¸°¤ò»ØÄê)\n"
1238
1239 #: g10/delkey.c:133
1240 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1241 msgstr "¡È--yes¡É¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1242
1243 #: g10/delkey.c:145
1244 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1245 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1246
1247 #: g10/delkey.c:153
1248 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1249 msgstr "¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¸°¤Ç¤¹! ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1250
1251 #: g10/delkey.c:163
1252 #, c-format
1253 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1254 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1255
1256 #: g10/delkey.c:173
1257 msgid "ownertrust information cleared\n"
1258 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѾðÊó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1259
1260 #: g10/delkey.c:204
1261 #, c-format
1262 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1263 msgstr "¤³¤Î¸ø³«¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©¸°¡È%s¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1264
1265 #: g10/delkey.c:206
1266 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1267 msgstr "¤Þ¤º¡È--delete-secret-keys¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1268
1269 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1296
1270 #, c-format
1271 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1272 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
1273
1274 #: g10/encode.c:232
1275 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1276 msgstr "S2K¥â¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÂоÎESK¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
1277
1278 #: g10/encode.c:246
1279 #, c-format
1280 msgid "using cipher %s\n"
1281 msgstr "%s°Å¹æË¡¤ò»È¤¤¤Þ¤¹\n"
1282
1283 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1284 #, c-format
1285 msgid "`%s' already compressed\n"
1286 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¤â¤¦°µ½ÌºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
1287
1288 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:625 g10/sign.c:593
1289 #, c-format
1290 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1291 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Ï¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
1292
1293 #: g10/encode.c:485
1294 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1295 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï2048¥Ó¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎRSA¸°¤Ç°Å¹æ²½¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1296
1297 #: g10/encode.c:510
1298 #, c-format
1299 msgid "reading from `%s'\n"
1300 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤éÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1301
1302 #: g10/encode.c:541
1303 msgid ""
1304 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1305 msgstr "°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤ÏÁ´ÉôIDEA°Å¹æ¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1306
1307 #: g10/encode.c:559
1308 #, c-format
1309 msgid ""
1310 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1311 msgstr "·Ù¹ð: ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1312
1313 #: g10/encode.c:669 g10/sign.c:966
1314 #, c-format
1315 msgid ""
1316 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1317 "preferences\n"
1318 msgstr "·Ù¹ð: °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1319
1320 #: g10/encode.c:765
1321 #, c-format
1322 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1323 msgstr "ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1324
1325 #: g10/encode.c:835 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1326 #, c-format
1327 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1328 msgstr "%s¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1329
1330 #: g10/encode.c:862
1331 #, c-format
1332 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1333 msgstr "%s/%s°Å¹æ²½ ¼õ¿®¼Ô:¡È%s¡É\n"
1334
1335 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1336 #, c-format
1337 msgid "%s encrypted data\n"
1338 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿\n"
1339
1340 #: g10/encr-data.c:94 g10/mainproc.c:290
1341 #, c-format
1342 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1343 msgstr "̤ÃΤΥ¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½\n"
1344
1345 #: g10/encr-data.c:132 sm/decrypt.c:126
1346 msgid ""
1347 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1348 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¼å¤¤¸°¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1349
1350 #: g10/encr-data.c:144
1351 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1352 msgstr "°Å¹æ²½¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¼è°·¤¤¤Ç¾ã³²\n"
1353
1354 #: g10/exec.c:49
1355 msgid "no remote program execution supported\n"
1356 msgstr "±ó³Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1357
1358 #: g10/exec.c:313
1359 msgid ""
1360 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1361 msgstr ""
1362 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä¥â¡¼¥É¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢\n"
1363 "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¡¢»ÈÍѶػߤǤ¹¡£\n"
1364
1365 #: g10/exec.c:343
1366 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1367 msgstr ""
1368 "¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤À¤È¡¢³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ë¤Ï¡¢°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
1369
1370 #: g10/exec.c:421
1371 #, c-format
1372 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1373 msgstr "¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1374
1375 #: g10/exec.c:424
1376 #, c-format
1377 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1378 msgstr "¥·¥§¥ë¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1379
1380 #: g10/exec.c:509
1381 #, c-format
1382 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1383 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥é¡¼: %s\n"
1384
1385 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1386 msgid "unnatural exit of external program\n"
1387 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë½ªÎ»\n"
1388
1389 #: g10/exec.c:535
1390 msgid "unable to execute external program\n"
1391 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1392
1393 #: g10/exec.c:552
1394 #, c-format
1395 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1396 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±þÅú¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1397
1398 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1399 #, c-format
1400 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1401 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (%s) ¡Ö%s¡×: %s\n"
1402
1403 #: g10/exec.c:609
1404 #, c-format
1405 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1406 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1407
1408 #: g10/export.c:61
1409 #, fuzzy
1410 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1411 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1412
1413 #: g10/export.c:63
1414 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1415 msgstr ""
1416
1417 #: g10/export.c:65
1418 #, fuzzy
1419 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1420 msgstr "¡È%s¡ÉÍѤμº¸ú¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1421
1422 #: g10/export.c:67
1423 #, fuzzy
1424 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1425 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
1426
1427 #: g10/export.c:69
1428 #, fuzzy
1429 msgid "remove unusable parts from key during export"
1430 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
1431
1432 #: g10/export.c:71
1433 msgid "remove as much as possible from key during export"
1434 msgstr ""
1435
1436 #: g10/export.c:73
1437 msgid "export keys in an S-expression based format"
1438 msgstr ""
1439
1440 #: g10/export.c:338
1441 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1442 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
1443
1444 #: g10/export.c:367
1445 #, c-format
1446 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1447 msgstr "¸°%s: Êݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1448
1449 #: g10/export.c:375
1450 #, c-format
1451 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1452 msgstr "¸°%s: PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1453
1454 #: g10/export.c:386
1455 #, fuzzy, c-format
1456 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1457 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1458
1459 #: g10/export.c:537
1460 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1461 msgstr ""
1462
1463 #: g10/export.c:560
1464 #, fuzzy, c-format
1465 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1466 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1467
1468 #: g10/export.c:584
1469 #, c-format
1470 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1471 msgstr "·Ù¹ð: ÈëÌ©¸°%s¤Ë¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊSK¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1472
1473 #: g10/export.c:633
1474 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1475 msgstr "·Ù¹ð: ²¿¤â½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1476
1477 #: g10/getkey.c:151
1478 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1479 msgstr "pk¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹ - »ÈÍѶػß\n"
1480
1481 #: g10/getkey.c:174
1482 msgid "[User ID not found]"
1483 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
1484
1485 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1486 #: g10/getkey.c:1002
1487 #, c-format
1488 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1489 msgstr ""
1490
1491 #: g10/getkey.c:1834
1492 #, c-format
1493 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1494 msgstr "--allow-non-selfsigned-uid¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¸ú¤Ê¸°%s¤Ç¤¹\n"
1495
1496 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3726
1497 #, c-format
1498 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1499 msgstr "¸ø³«Éû¸°%s¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©Éû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
1500
1501 #: g10/getkey.c:2622
1502 #, fuzzy, c-format
1503 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1504 msgstr "Éû¸°%s¤ò¼ç¸°%s¤ËÂåÍѤ·¤Þ¤¹\n"
1505
1506 #: g10/getkey.c:2669
1507 #, c-format
1508 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1509 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤Î¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1510
1511 #: g10/gpg.c:368 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:55
1512 msgid ""
1513 "@Commands:\n"
1514 " "
1515 msgstr ""
1516 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
1517 " "
1518
1519 #: g10/gpg.c:370
1520 msgid "|[file]|make a signature"
1521 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|½ð̾¤òºîÀ®"
1522
1523 #: g10/gpg.c:371
1524 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1525 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®"
1526
1527 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
1528 msgid "make a detached signature"
1529 msgstr "ʬΥ½ð̾¤òºîÀ®"
1530
1531 #: g10/gpg.c:373 sm/gpgsm.c:247
1532 msgid "encrypt data"
1533 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½"
1534
1535 #: g10/gpg.c:375 sm/gpgsm.c:248
1536 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1537 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ"
1538
1539 #: g10/gpg.c:377 sm/gpgsm.c:249
1540 msgid "decrypt data (default)"
1541 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¹æ (´ûÄê)"
1542
1543 #: g10/gpg.c:379 sm/gpgsm.c:250
1544 msgid "verify a signature"
1545 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
1546
1547 #: g10/gpg.c:381 sm/gpgsm.c:252
1548 msgid "list keys"
1549 msgstr "¸°¤Î°ìÍ÷"
1550
1551 #: g10/gpg.c:383
1552 msgid "list keys and signatures"
1553 msgstr "¸°¤È½ð̾¤Î°ìÍ÷"
1554
1555 #: g10/gpg.c:384
1556 msgid "list and check key signatures"
1557 msgstr "¸°½ð̾¤Î¸¡ºº¤È°ìÍ÷"
1558
1559 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:256
1560 msgid "list keys and fingerprints"
1561 msgstr "¸°¤È»ØÌæ¤Î°ìÍ÷"
1562
1563 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:254
1564 msgid "list secret keys"
1565 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î°ìÍ÷"
1566
1567 #: g10/gpg.c:387
1568 msgid "generate a new key pair"
1569 msgstr "¿·¤·¤¤¸°ÂФòÀ¸À®"
1570
1571 #: g10/gpg.c:388
1572 msgid "remove keys from the public keyring"
1573 msgstr "¸ø³«¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1574
1575 #: g10/gpg.c:390
1576 msgid "remove keys from the secret keyring"
1577 msgstr "ÈëÌ©¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1578
1579 #: g10/gpg.c:391
1580 msgid "sign a key"
1581 msgstr "¸°¤Ë½ð̾"
1582
1583 #: g10/gpg.c:392
1584 msgid "sign a key locally"
1585 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
1586
1587 #: g10/gpg.c:393
1588 msgid "sign or edit a key"
1589 msgstr "¸°¤Ø¤Î½ð̾¤äÊÔ½¸"
1590
1591 #: g10/gpg.c:394
1592 msgid "generate a revocation certificate"
1593 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸À®"
1594
1595 #: g10/gpg.c:396
1596 msgid "export keys"
1597 msgstr "¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1598
1599 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
1600 msgid "export keys to a key server"
1601 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1602
1603 #: g10/gpg.c:398 sm/gpgsm.c:260
1604 msgid "import keys from a key server"
1605 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÆɤ߹þ¤à"
1606
1607 #: g10/gpg.c:400
1608 msgid "search for keys on a key server"
1609 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
1610
1611 #: g10/gpg.c:402
1612 msgid "update all keys from a keyserver"
1613 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÁ´Éô¹¹¿·¤¹¤ë"
1614
1615 #: g10/gpg.c:406
1616 msgid "import/merge keys"
1617 msgstr "¸°¤ÎÆɹþ¤ß/Ê»¹ç"
1618
1619 #: g10/gpg.c:409
1620 msgid "print the card status"
1621 msgstr "¥«¡¼¥É¾õÂÖ¤òɽ¼¨"
1622
1623 #: g10/gpg.c:410
1624 msgid "change data on a card"
1625 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊѹ¹"
1626
1627 #: g10/gpg.c:411
1628 msgid "change a card's PIN"
1629 msgstr "¥«¡¼¥É¤ÎPIN¤òÊѹ¹"
1630
1631 #: g10/gpg.c:420
1632 msgid "update the trust database"
1633 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
1634
1635 #: g10/gpg.c:427
1636 msgid "|algo [files]|print message digests"
1637 msgstr "|¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à [¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó¤òɽ¼¨"
1638
1639 #: g10/gpg.c:430 sm/gpgsm.c:264
1640 msgid "run in server mode"
1641 msgstr ""
1642
1643 #: g10/gpg.c:432 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:279
1644 #: tools/gpg-connect-agent.c:56 tools/gpgconf.c:66 tools/symcryptrun.c:157
1645 msgid ""
1646 "@\n"
1647 "Options:\n"
1648 " "
1649 msgstr ""
1650 "@\n"
1651 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
1652 " "
1653
1654 #: g10/gpg.c:434 sm/gpgsm.c:281
1655 msgid "create ascii armored output"
1656 msgstr "ASCII·Á¼°¤ÎÊñÁõ¤òºîÀ®"
1657
1658 #: g10/gpg.c:436 sm/gpgsm.c:293
1659 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1660 msgstr "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×ÍѤ˰Ź沽"
1661
1662 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:331
1663 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1664 msgstr ""
1665 "½ð̾¤äÉü¹æ¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼id\n"
1666 "¤ò»ÈÍÑ"
1667
1668 #: g10/gpg.c:448 sm/gpgsm.c:334
1669 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1670 msgstr ""
1671 "|N|°µ½Ì¥ì¥Ù¥ë¤òN¤ËÀßÄê\n"
1672 "(0¤ÏÈó°µ½Ì)"
1673
1674 #: g10/gpg.c:453 sm/gpgsm.c:336
1675 msgid "use canonical text mode"
1676 msgstr "Àµ½à¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ"
1677
1678 #: g10/gpg.c:467 sm/gpgsm.c:339 tools/gpgconf.c:68
1679 msgid "use as output file"
1680 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ"
1681
1682 #: g10/gpg.c:480 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:349 tools/gpgconf.c:71
1683 msgid "do not make any changes"
1684 msgstr "̵Êѹ¹"
1685
1686 #: g10/gpg.c:481
1687 msgid "prompt before overwriting"
1688 msgstr "¾å½ñ¤­Á°¤Ë³Îǧ"
1689
1690 #: g10/gpg.c:523
1691 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1692 msgstr "¸·Ì©¤ÊOpenPGP¤Î¿¶Éñ¤òºÎÍÑ"
1693
1694 #: g10/gpg.c:524
1695 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1696 msgstr "PGP 2.x¸ß´¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¸À®"
1697
1698 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:397
1699 msgid ""
1700 "@\n"
1701 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1702 msgstr ""
1703 "@\n"
1704 "(¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁ´Éô¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢\n"
1705 "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)\n"
1706
1707 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:400
1708 msgid ""
1709 "@\n"
1710 "Examples:\n"
1711 "\n"
1712 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1713 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1714 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1715 " --list-keys [names]        show keys\n"
1716 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1717 msgstr ""
1718 "@\n"
1719 "Îã:\n"
1720 "\n"
1721 " -se -r Bob [¥Õ¥¡¥¤¥ë]      ½ð̾¤È¥æ¡¼¥¶¡¼Bob¤Ø¤Î°Å¹æ²½\n"
1722 " --clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]     ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®\n"
1723 " --detach-sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]   Ê¬Î¥½ð̾¤òºîÀ®\n"
1724 " --list-keys [̾Á°]         ¸°¤òɽ¼¨\n"
1725 " --fingerprint [̾Á°]       »ØÌæ¤òɽ¼¨\n"
1726
1727 #: g10/gpg.c:750 g10/gpgv.c:95
1728 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1729 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1730
1731 #: g10/gpg.c:767
1732 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1733 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
1734
1735 #: g10/gpg.c:770
1736 msgid ""
1737 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1738 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1739 "default operation depends on the input data\n"
1740 msgstr ""
1741 "½ñ¼°: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
1742 "½ð̾¡¢¸¡ºº¡¢°Å¹æ²½¤äÉü¹æ\n"
1743 "´ûÄê¤ÎÁàºî¤Ï¡¢ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ë°Í¸\n"
1744
1745 #: g10/gpg.c:781 sm/gpgsm.c:578
1746 msgid ""
1747 "\n"
1748 "Supported algorithms:\n"
1749 msgstr ""
1750 "\n"
1751 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
1752
1753 #: g10/gpg.c:784
1754 msgid "Pubkey: "
1755 msgstr "¸ø³«¸°: "
1756
1757 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2321
1758 msgid "Cipher: "
1759 msgstr "°Å¹æË¡: "
1760
1761 #: g10/gpg.c:798
1762 msgid "Hash: "
1763 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å: "
1764
1765 #: g10/gpg.c:805 g10/keyedit.c:2365
1766 msgid "Compression: "
1767 msgstr "°µ½Ì: "
1768
1769 #: g10/gpg.c:875
1770 msgid "usage: gpg [options] "
1771 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] "
1772
1773 #: g10/gpg.c:1045 sm/gpgsm.c:715
1774 msgid "conflicting commands\n"
1775 msgstr "ÂÐΩ¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1776
1777 #: g10/gpg.c:1063
1778 #, c-format
1779 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1780 msgstr "=µ­¹æ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÄêµÁ¡Ö%s¡×Æâ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1781
1782 #: g10/gpg.c:1260
1783 #, c-format
1784 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1785 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1786
1787 #: g10/gpg.c:1263
1788 #, c-format
1789 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1790 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1791
1792 #: g10/gpg.c:1266
1793 #, c-format
1794 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1795 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1796
1797 #: g10/gpg.c:1272
1798 #, c-format
1799 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1800 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1801
1802 #: g10/gpg.c:1275
1803 #, c-format
1804 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1805 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1806
1807 #: g10/gpg.c:1278
1808 #, c-format
1809 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1810 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1811
1812 #: g10/gpg.c:1284
1813 #, c-format
1814 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1815 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1816
1817 #: g10/gpg.c:1287
1818 #, c-format
1819 msgid ""
1820 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1821 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1822
1823 #: g10/gpg.c:1290
1824 #, c-format
1825 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1826 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1827
1828 #: g10/gpg.c:1296
1829 #, c-format
1830 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1831 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1832
1833 #: g10/gpg.c:1299
1834 #, c-format
1835 msgid ""
1836 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1837 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1838
1839 #: g10/gpg.c:1302
1840 #, c-format
1841 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1842 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1843
1844 #: g10/gpg.c:1445
1845 #, c-format
1846 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1847 msgstr "̤ÃΤι½À®¹àÌÜ¡Ö%s¡×\n"
1848
1849 #: g10/gpg.c:1540
1850 msgid "display photo IDs during key listings"
1851 msgstr ""
1852
1853 #: g10/gpg.c:1542
1854 msgid "show policy URLs during signature listings"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: g10/gpg.c:1544
1858 #, fuzzy
1859 msgid "show all notations during signature listings"
1860 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1861
1862 #: g10/gpg.c:1546
1863 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1864 msgstr ""
1865
1866 #: g10/gpg.c:1550
1867 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1868 msgstr ""
1869
1870 #: g10/gpg.c:1552
1871 #, fuzzy
1872 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1873 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1874
1875 #: g10/gpg.c:1554
1876 msgid "show user ID validity during key listings"
1877 msgstr ""
1878
1879 #: g10/gpg.c:1556
1880 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1881 msgstr ""
1882
1883 #: g10/gpg.c:1558
1884 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1885 msgstr ""
1886
1887 #: g10/gpg.c:1560
1888 #, fuzzy
1889 msgid "show the keyring name in key listings"
1890 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
1891
1892 #: g10/gpg.c:1562
1893 #, fuzzy
1894 msgid "show expiration dates during signature listings"
1895 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1896
1897 #: g10/gpg.c:1825
1898 #, c-format
1899 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
1900 msgstr ""
1901
1902 #: g10/gpg.c:1981
1903 #, c-format
1904 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1905 msgstr "Ãí°Õ: ÀΡ¢´ûÄê¤À¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
1906
1907 #: g10/gpg.c:2241 g10/gpg.c:2882 g10/gpg.c:2894
1908 #, c-format
1909 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1910 msgstr "Ãí°Õ: ÉáÄÌ%s¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
1911
1912 #: g10/gpg.c:2399 g10/gpg.c:2411
1913 #, fuzzy, c-format
1914 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1915 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1916
1917 #: g10/gpg.c:2493
1918 #, c-format
1919 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1920 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1921
1922 #: g10/gpg.c:2516 g10/gpg.c:2711 g10/keyedit.c:4084
1923 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1924 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURL¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
1925
1926 #: g10/gpg.c:2528
1927 #, c-format
1928 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1929 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1930
1931 #: g10/gpg.c:2531
1932 msgid "invalid keyserver options\n"
1933 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1934
1935 #: g10/gpg.c:2538
1936 #, c-format
1937 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1938 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1939
1940 #: g10/gpg.c:2541
1941 msgid "invalid import options\n"
1942 msgstr "̵¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1943
1944 #: g10/gpg.c:2548
1945 #, c-format
1946 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1947 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1948
1949 #: g10/gpg.c:2551
1950 msgid "invalid export options\n"
1951 msgstr "̵¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1952
1953 #: g10/gpg.c:2558
1954 #, c-format
1955 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1956 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1957
1958 #: g10/gpg.c:2561
1959 msgid "invalid list options\n"
1960 msgstr "̵¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1961
1962 #: g10/gpg.c:2569
1963 msgid "display photo IDs during signature verification"
1964 msgstr ""
1965
1966 #: g10/gpg.c:2571
1967 msgid "show policy URLs during signature verification"
1968 msgstr ""
1969
1970 #: g10/gpg.c:2573
1971 #, fuzzy
1972 msgid "show all notations during signature verification"
1973 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1974
1975 #: g10/gpg.c:2575
1976 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1977 msgstr ""
1978
1979 #: g10/gpg.c:2579
1980 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1981 msgstr ""
1982
1983 #: g10/gpg.c:2581
1984 #, fuzzy
1985 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1986 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1987
1988 #: g10/gpg.c:2583
1989 #, fuzzy
1990 msgid "show user ID validity during signature verification"
1991 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1992
1993 #: g10/gpg.c:2585
1994 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1995 msgstr ""
1996
1997 #: g10/gpg.c:2587
1998 #, fuzzy
1999 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2000 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2001
2002 #: g10/gpg.c:2589
2003 msgid "validate signatures with PKA data"
2004 msgstr ""
2005
2006 #: g10/gpg.c:2591
2007 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2008 msgstr ""
2009
2010 #: g10/gpg.c:2598
2011 #, c-format
2012 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2013 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2014
2015 #: g10/gpg.c:2601
2016 msgid "invalid verify options\n"
2017 msgstr "̵¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2018
2019 #: g10/gpg.c:2608
2020 #, c-format
2021 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2022 msgstr "exec-path¤ò%s¤ËÀßÄêÉÔǽ\n"
2023
2024 #: g10/gpg.c:2782
2025 #, fuzzy, c-format
2026 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2027 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2028
2029 #: g10/gpg.c:2785
2030 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2031 msgstr ""
2032
2033 #: g10/gpg.c:2871 sm/gpgsm.c:1298
2034 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2035 msgstr "·Ù¹ð: ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
2036
2037 #: g10/gpg.c:2875
2038 #, c-format
2039 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2040 msgstr "·Ù¹ð: %s¤Ï%s¤è¤êÍ¥Àè\n"
2041
2042 #: g10/gpg.c:2884
2043 #, c-format
2044 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2045 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
2046
2047 #: g10/gpg.c:2887
2048 #, c-format
2049 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2050 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â̵°ÕÌ£¤Ç¤¹!\n"
2051
2052 #: g10/gpg.c:2902
2053 #, fuzzy, c-format
2054 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2055 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
2056
2057 #: g10/gpg.c:2916
2058 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2059 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏʬΥ½ð̾¤«¥¯¥ê¥¢½ð̾¤À¤±¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2060
2061 #: g10/gpg.c:2922
2062 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2063 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½ð̾¤È°Å¹æ²½¤òƱ»þ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2064
2065 #: g10/gpg.c:2928
2066 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2067 msgstr "--pgp2¤ò»ØÄꤷ¤¿¤é¡¢(¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤻ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2068
2069 #: g10/gpg.c:2941
2070 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2071 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°Å¹æ²½¤Ç¤Ï¡¢IDEA°Å¹æË¡¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
2072
2073 #: g10/gpg.c:3007 g10/gpg.c:3031 sm/gpgsm.c:1370
2074 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2075 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2076
2077 #: g10/gpg.c:3013 g10/gpg.c:3037 sm/gpgsm.c:1378
2078 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2079 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2080
2081 #: g10/gpg.c:3019
2082 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2083 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2084
2085 #: g10/gpg.c:3025
2086 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2087 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2088
2089 #: g10/gpg.c:3040
2090 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2091 msgstr "completes-needed¤ÏÀµ¤ÎÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2092
2093 #: g10/gpg.c:3042
2094 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2095 msgstr "marginals-needed¤Ï1¤è¤êÂ礭¤ÊÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2096
2097 #: g10/gpg.c:3044
2098 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2099 msgstr "max-cert-depth¤Ï1¤«¤é255¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2100
2101 #: g10/gpg.c:3046
2102 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2103 msgstr "̵¸ú¤Êdefault-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2104
2105 #: g10/gpg.c:3048
2106 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2107 msgstr "̵¸ú¤Êmin-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2108
2109 #: g10/gpg.c:3051
2110 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2111 msgstr "Ãí°Õ: Ã±½ã¤ÊS2K¥â¡¼¥É(0)¤Î»ÈÍѤˤ϶¯¤¯È¿ÂФ·¤Þ¤¹\n"
2112
2113 #: g10/gpg.c:3055
2114 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2115 msgstr "̵¸ú¤ÊS2K¥â¡¼¥É¡£0¤«1¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2116
2117 #: g10/gpg.c:3062
2118 msgid "invalid default preferences\n"
2119 msgstr "̵¸ú¤Ê´ûÄê¤ÎÁª¹¥\n"
2120
2121 #: g10/gpg.c:3071
2122 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2123 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍѰŹæË¡¤ÎÁª¹¥\n"
2124
2125 #: g10/gpg.c:3075
2126 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2127 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑÍ×Ìó¤ÎÁª¹¥\n"
2128
2129 #: g10/gpg.c:3079
2130 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2131 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑ°µ½Ì¤ÎÁª¹¥\n"
2132
2133 #: g10/gpg.c:3112
2134 #, c-format
2135 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2136 msgstr "%s¤Ï%s¤Çµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2137
2138 #: g10/gpg.c:3159
2139 #, c-format
2140 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2141 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2142
2143 #: g10/gpg.c:3164
2144 #, c-format
2145 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2146 msgstr "Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2147
2148 #: g10/gpg.c:3169
2149 #, c-format
2150 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2151 msgstr "°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2152
2153 #: g10/gpg.c:3261
2154 #, c-format
2155 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2156 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2157
2158 #: g10/gpg.c:3272
2159 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2160 msgstr "·Ù¹ð: ¸ø³«¸°°Å¹æ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í (-r) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
2161
2162 #: g10/gpg.c:3293
2163 msgid "--store [filename]"
2164 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2165
2166 #: g10/gpg.c:3300
2167 msgid "--symmetric [filename]"
2168 msgstr "--symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2169
2170 #: g10/gpg.c:3302
2171 #, c-format
2172 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2173 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÂоΰŹæ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2174
2175 #: g10/gpg.c:3312
2176 msgid "--encrypt [filename]"
2177 msgstr "--encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2178
2179 #: g10/gpg.c:3325
2180 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2181 msgstr "--symmetric --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2182
2183 #: g10/gpg.c:3327
2184 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2185 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2186
2187 #: g10/gpg.c:3330
2188 #, c-format
2189 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2190 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2191
2192 #: g10/gpg.c:3348
2193 msgid "--sign [filename]"
2194 msgstr "--sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2195
2196 #: g10/gpg.c:3361
2197 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2198 msgstr "--sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2199
2200 #: g10/gpg.c:3376
2201 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2202 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2203
2204 #: g10/gpg.c:3378
2205 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2206 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2207
2208 #: g10/gpg.c:3381
2209 #, c-format
2210 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2211 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2212
2213 #: g10/gpg.c:3401
2214 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2215 msgstr "--sign --symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2216
2217 #: g10/gpg.c:3410
2218 msgid "--clearsign [filename]"
2219 msgstr "--clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2220
2221 #: g10/gpg.c:3435
2222 msgid "--decrypt [filename]"
2223 msgstr "--decrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2224
2225 #: g10/gpg.c:3443
2226 msgid "--sign-key user-id"
2227 msgstr "--sign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2228
2229 #: g10/gpg.c:3447
2230 msgid "--lsign-key user-id"
2231 msgstr "--lsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2232
2233 #: g10/gpg.c:3468
2234 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2235 msgstr "--edit-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id [¥³¥Þ¥ó¥É]"
2236
2237 #: g10/gpg.c:3553
2238 #, c-format
2239 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2240 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2241
2242 #: g10/gpg.c:3555
2243 #, c-format
2244 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2245 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2246
2247 #: g10/gpg.c:3557
2248 #, c-format
2249 msgid "key export failed: %s\n"
2250 msgstr "¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2251
2252 #: g10/gpg.c:3568
2253 #, c-format
2254 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2255 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2256
2257 #: g10/gpg.c:3578
2258 #, c-format
2259 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2260 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î²óÉü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2261
2262 #: g10/gpg.c:3629
2263 #, c-format
2264 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2265 msgstr "ÊñÁõ½üµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2266
2267 #: g10/gpg.c:3637
2268 #, c-format
2269 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2270 msgstr "ÊñÁõ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2271
2272 #: g10/gpg.c:3727
2273 #, c-format
2274 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2275 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
2276
2277 #: g10/gpg.c:3844
2278 msgid "[filename]"
2279 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2280
2281 #: g10/gpg.c:3848
2282 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2283 msgstr "³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂǤäƤ¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
2284
2285 #: g10/gpg.c:4160
2286 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2287 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2288
2289 #: g10/gpg.c:4162
2290 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2291 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2292
2293 #: g10/gpg.c:4195
2294 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2295 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2296
2297 #: g10/gpgv.c:72
2298 msgid "take the keys from this keyring"
2299 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹"
2300
2301 #: g10/gpgv.c:74
2302 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2303 msgstr "Æü»þ¤ÎÌ·½â¤ò·Ù¹ð¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹"
2304
2305 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:372
2306 msgid "|FD|write status info to this FD"
2307 msgstr ""
2308 "|¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò|¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò¤Ë¾õÂÖ¤ò\n"
2309 "½ñ¤­¹þ¤à"
2310
2311 #: g10/gpgv.c:99
2312 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2313 msgstr "»È¤¤Êý: gpgv [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
2314
2315 #: g10/gpgv.c:102
2316 msgid ""
2317 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2318 "Check signatures against known trusted keys\n"
2319 msgstr ""
2320 "¹½Ê¸: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
2321 "´ûÃΤο®ÍѤ·¤¿¸°¤Ç½ð̾¤ò¸¡ºº\n"
2322
2323 #: g10/helptext.c:49
2324 msgid ""
2325 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2326 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2327 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2328 msgstr ""
2329 "¤³¤ÎÃͤλØÄê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃͤϡ¢Âè»°¼Ô¤Ë·è¤·\n"
2330 "¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢web-of-trust ¤Î¼ÂÁõ¤ËɬÍפǡ¢\n"
2331 "(°ÅÌÛŪ¤Ë¤Ç¤­¤¿) web-of-certificates ¤È¤Ï̵´Ø·¸¤Ç¤¹¡£"
2332
2333 #: g10/helptext.c:55
2334 msgid ""
2335 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2336 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2337 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2338 "ultimately trusted\n"
2339 msgstr ""
2340 "Web-of-Trust¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤áGnuPG¤Ï¡¢¤É¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
2341 "¤Î¤«¤òÃΤëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¡¢ÈëÌ©¸°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­\n"
2342 "¤ë¸°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢\n"
2343 "¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2344
2345 #: g10/helptext.c:62
2346 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2347 msgstr "¤³¤Î¿®ÍѤǤ­¤Ê¤¤¸°¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èno¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2348
2349 #: g10/helptext.c:66
2350 msgid ""
2351 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2352 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ÷¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°¸Àè¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2353
2354 #: g10/helptext.c:70
2355 msgid ""
2356 "Select the algorithm to use.\n"
2357 "\n"
2358 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2359 "for signatures.\n"
2360 "\n"
2361 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2362 "\n"
2363 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2364 "\n"
2365 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2366 msgstr ""
2367 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2368 "\n"
2369 "DSA (ÊÌ̾DSS) ¤Ï¡¢½ð̾ÀìÍѤÎÅŻҽð̾¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
2370 "\n"
2371 "Elgamal¤Ï¡¢°Å¹æ²½¤Î¤ß¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
2372 "\n"
2373 "RSA¤Ï¡¢½ð̾¤Ë¤â°Å¹æ²½¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
2374 "\n"
2375 "ºÇ½é¤Î¸°(¼ç¸°)¤Ï¡¢½ð̾¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¸°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2376
2377 #: g10/helptext.c:84
2378 msgid ""
2379 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2380 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2381 "Please consult your security expert first."
2382 msgstr ""
2383 "°ìÈ̤ˡ¢½ð̾¤È°Å¹æ²½¤ËƱ¤¸¸°¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤í¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2384 "¤³¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤À¤±¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
2385 "¤Þ¤º¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2386
2387 #: g10/helptext.c:91
2388 msgid "Enter the size of the key"
2389 msgstr "¸°¤ÎŤµ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2390
2391 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
2392 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
2393 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2394 msgstr "¡Èyes¡É¤«¡Èno¡É¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2395
2396 #: g10/helptext.c:105
2397 msgid ""
2398 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2399 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2400 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2401 "the given value as an interval."
2402 msgstr ""
2403 "¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë¼¨¤¹½ñ¼°¤ÇÃͤòÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2404 "ISO¤ÎÆüÉդνñ¼° (YYYY-MM-DD) ¤Ç¤âÆþÎϤǤ­¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¥¨¥é¡¼¤Ï\n"
2405 "ɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÆþÎÏÃͤò´ü´Ö¤ØÊÑ´¹\n"
2406 "¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
2407
2408 #: g10/helptext.c:117
2409 msgid "Enter the name of the key holder"
2410 msgstr "¸°½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2411
2412 #: g10/helptext.c:122
2413 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2414 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹"
2415
2416 #: g10/helptext.c:126
2417 msgid "Please enter an optional comment"
2418 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2419
2420 #: g10/helptext.c:131
2421 msgid ""
2422 "N  to change the name.\n"
2423 "C  to change the comment.\n"
2424 "E  to change the email address.\n"
2425 "O  to continue with key generation.\n"
2426 "Q  to to quit the key generation."
2427 msgstr ""
2428 "N  Ì¾Á°¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2429 "C  ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2430 "E  ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2431 "O  ¸°À¸À®¤Î³¹Ô¡£\n"
2432 "Q  ¸°À¸À®¤Î½ªÎ»¡£"
2433
2434 #: g10/helptext.c:140
2435 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2436 msgstr "Éû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É(¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Èy¡É) ¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2437
2438 #: g10/helptext.c:148
2439 msgid ""
2440 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2441 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2442 "know how carefully you verified this.\n"
2443 "\n"
2444 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2445 "the\n"
2446 "    key.\n"
2447 "\n"
2448 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2449 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2450 "for\n"
2451 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2452 "user.\n"
2453 "\n"
2454 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2455 "could\n"
2456 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2457 "the\n"
2458 "    key against a photo ID.\n"
2459 "\n"
2460 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2461 "could\n"
2462 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2463 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2464 "a\n"
2465 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2466 "the\n"
2467 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2468 "exchange\n"
2469 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2470 "\n"
2471 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2472 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2473 "\"\n"
2474 "mean to you when you sign other keys.\n"
2475 "\n"
2476 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2477 msgstr ""
2478 "¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤Î¿Í¤¬¸°\n"
2479 "¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄø\n"
2480 "ÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃΤ餻¤ë¤È¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
2481 "\n"
2482 "\"0\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¡¢Æä˼çÄ¥¤·¤Ê\n"
2483 "    ¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
2484 "\n"
2485 "\"1\" ¤Ï¡¢¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤½¤Î¸°¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È\n"
2486 "    ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸¡¾Ú¤ÏÁ´Á³¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿\n"
2487 "    ¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ò»È¤¦\n"
2488 "    ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¡¢¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡×³Îǧ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
2489 "\n"
2490 "\"2\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬°ì±þ¸°¤Î³Îǧ¤ò¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð\n"
2491 "    ¸°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¸¡ºº\n"
2492 "    ¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
2493 "\n"
2494 "\"3\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹­ÈϰϤˤ錄¤ê¸°¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
2495 "    ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸°¤Î½êÍ­¼ÔËܿͤȸ°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È\n"
2496 "    ¤Î¤è¤¦¤Ê) µ¶Â¤¤Î¤à¤Ä¤«¤·¤¤¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ä¤­¤Î¼êÃʤǡ¢¸°¤Î½ê\n"
2497 "    Í­¼Ô¤Î̾Á°¤¬¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤È°ìÃפ¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡ºº¤·\n"
2498 "    ¤Æ¡¢(ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¤Ç) ¸°¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤¬\n"
2499 "    ¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤Ë°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
2500 "\n"
2501 "¾åµ­2¤È3¤ÎÎã¤Ï¡¢*ñ¤Ê¤ë*Îã¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤\n"
2502 "¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¾¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ø°ì±þ¡Ù¤ä¡Ø¹­ÈÏ°Ï¡Ù¤¬²¿¤ò°Õ\n"
2503 "Ì£¤¹¤ë¤«¤òºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£\n"
2504 "\n"
2505 "Àµ¤·¤¤Åú¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö0¡×¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2506
2507 #: g10/helptext.c:186
2508 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2509 msgstr "Á´¤Æ¤Î ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2510
2511 #: g10/helptext.c:190
2512 msgid ""
2513 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2514 "All certificates are then also lost!"
2515 msgstr ""
2516 "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2517 "¾ÚÌÀ½ñ¤âÁ´ÉôƱ»þ¤Ë¾Ãµî¤·¤Þ¤¹!"
2518
2519 #: g10/helptext.c:195
2520 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2521 msgstr "¤³¤ÎÉû¸°¤òºï½ü¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2522
2523 #: g10/helptext.c:200
2524 msgid ""
2525 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2526 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2527 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2528 msgstr ""
2529 "¤³¤ì¤Ï¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÍ­¸ú¤Ê½ð̾¤Ç¤¹¡£ÉáÄ̤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç\n"
2530 "¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¡¢¸°¤Ø¤Î¿®ÍѤÎÎؤκîÀ®¤ä¡¢\n"
2531 "¤³¤Î¸°¤Ë¤è¤ë¾ÚÌÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍפÀ¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
2532
2533 #: g10/helptext.c:205
2534 msgid ""
2535 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2536 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2537 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2538 "a trust connection through another already certified key."
2539 msgstr ""
2540 "¤³¤Î½ð̾¤È°ìÃפ¹¤ë¸°¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¸¡ºº¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2541 "¤½¤Î¸°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î½ð̾¤Îºï½ü¤òÊÝα¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
2542 "¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Î¸°¤Ï¡¢¤â¤¦¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿Â¾¤Î¸°¤Ç¿®ÍѤÎÎؤò·ÁÀ®¤¹¤ë\n"
2543 "¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
2544
2545 #: g10/helptext.c:211
2546 msgid ""
2547 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2548 "your keyring."
2549 msgstr ""
2550 "¤³¤Î½ð̾¤ÏÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°Îؤ«¤éºï½ü¤¹¤Ù¤­¤À\n"
2551 "¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£"
2552
2553 #: g10/helptext.c:215
2554 msgid ""
2555 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2556 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2557 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2558 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2559 "a second one is available."
2560 msgstr ""
2561 "¤³¤ì¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ËÂбþ¤·¤¿½ð̾¤Ç¤¹¡£Ä̾¤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Î¤Ï\n"
2562 "¤¤¤¤¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢GnuPG¤Ï¤â¤Ï¤ä¤³¤Î¸°¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤â\n"
2563 "¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ë¤è¤êÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢\n"
2564 "ÂåÂؤȤʤ븰¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢ºï½ü¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2565
2566 #: g10/helptext.c:223
2567 msgid ""
2568 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2569 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2570 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2571 msgstr ""
2572 "Á´Éô (¤Þ¤¿¤ÏÁªÂò¤·¤¿) ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤ò¡¢º£¤ÎÁª¹¥°ìÍ÷¤ËÊѹ¹\n"
2573 "¤·¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤ÎÆü»þ¤Ï¡¢1É乤¹¤ß¤Þ¤¹¡£\n"
2574
2575 #: g10/helptext.c:230
2576 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2577 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
2578
2579 #: g10/helptext.c:236
2580 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2581 msgstr "ÆþÎϤ·¤¿¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î³Îǧ¤Î¤¿¤á¡¢ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2582
2583 #: g10/helptext.c:240
2584 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2585 msgstr "½ð̾¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2586
2587 #: g10/helptext.c:245
2588 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2589 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2590
2591 #: g10/helptext.c:250
2592 msgid ""
2593 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2594 "file (which is shown in brackets) will be used."
2595 msgstr ""
2596 "¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã±¤ËRETURN¤òÂǤĤȡ¢\n"
2597 "(³ç¸Ì¤Ç¼¨¤·¤¿) ´ûÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
2598
2599 #: g10/helptext.c:256
2600 msgid ""
2601 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2602 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2603 "  \"Key has been compromised\"\n"
2604 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2605 "      got access to your secret key.\n"
2606 "  \"Key is superseded\"\n"
2607 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2608 "  \"Key is no longer used\"\n"
2609 "      Use this if you have retired this key.\n"
2610 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2611 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2612 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2613 msgstr ""
2614 "¾ÚÌÀÍýͳ¤ò»ØÄꤹ¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£Á°¸å´Ø·¸¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢\n"
2615 "°Ê²¼¤Î°ìÍ÷¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
2616 "  ¡Ö¸°¤¬¥Ñ¥¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×\n"
2617 "      Ç§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬ÈëÌ©¸°¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÆÀ¤¿¡¢¤È¿®¤º¤ë\n"
2618 "      ¤Ë­¤ëÍýͳ¤Î¤¢¤ë¤È¤­¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2619 "  ¡Ö¸°¤¬¤È¤ê¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×\n"
2620 "      ¤³¤Î¸°¤ò¼«Ê¬¤Ç¿·¤·¤¤¸°¤È¸ò´¹¤·¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2621 "  ¡Ö¸°¤Ï¤â¤¦ÉÔÍѤǤ¹¡×\n"
2622 "      ¤³¤Î¸°¤ò»È¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2623 "  ¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤â¤¦Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡×\n"
2624 "      ¤â¤¦¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ï»È¤¦¤Ù¤­¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤­¤Ë»È¤¤\n"
2625 "      ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È\n"
2626 "      ¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2627
2628 #: g10/helptext.c:272
2629 msgid ""
2630 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2631 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2632 "An empty line ends the text.\n"
2633 msgstr ""
2634 "¤â¤·¤½¤¦¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë\n"
2635 "ʸ¾Ï¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ê¸¾Ï¤Ï´Ê·é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2636 "¶õ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
2637
2638 #: g10/helptext.c:287
2639 msgid "No help available"
2640 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2641
2642 #: g10/helptext.c:295
2643 #, c-format
2644 msgid "No help available for `%s'"
2645 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2646
2647 #: g10/import.c:94
2648 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2649 msgstr ""
2650
2651 #: g10/import.c:96
2652 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2653 msgstr ""
2654
2655 #: g10/import.c:98
2656 #, fuzzy
2657 msgid "do not update the trustdb after import"
2658 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
2659
2660 #: g10/import.c:100
2661 #, fuzzy
2662 msgid "create a public key when importing a secret key"
2663 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2664
2665 #: g10/import.c:102
2666 msgid "only accept updates to existing keys"
2667 msgstr ""
2668
2669 #: g10/import.c:104
2670 #, fuzzy
2671 msgid "remove unusable parts from key after import"
2672 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
2673
2674 #: g10/import.c:106
2675 msgid "remove as much as possible from key after import"
2676 msgstr ""
2677
2678 #: g10/import.c:269
2679 #, c-format
2680 msgid "skipping block of type %d\n"
2681 msgstr "·¿%d¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2682
2683 #: g10/import.c:278
2684 #, c-format
2685 msgid "%lu keys processed so far\n"
2686 msgstr "%lu¸°¤Þ¤Ç½èÍý\n"
2687
2688 #: g10/import.c:295
2689 #, c-format
2690 msgid "Total number processed: %lu\n"
2691 msgstr "    ½èÍý¿ô¤Î¹ç·×: %lu\n"
2692
2693 #: g10/import.c:297
2694 #, c-format
2695 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2696 msgstr "¤È¤Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤¸°: %lu\n"
2697
2698 #: g10/import.c:300
2699 #, c-format
2700 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2701 msgstr "  ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ê¤·: %lu\n"
2702
2703 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2704 #, c-format
2705 msgid "              imported: %lu"
2706 msgstr "          Æɹþ¤ß: %lu"
2707
2708 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2709 #, c-format
2710 msgid "             unchanged: %lu\n"
2711 msgstr "        Êѹ¹¤Ê¤·: %lu\n"
2712
2713 #: g10/import.c:310
2714 #, c-format
2715 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2716 msgstr "¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID: %lu\n"
2717
2718 #: g10/import.c:312
2719 #, c-format
2720 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2721 msgstr "      ¿·¤·¤¤Éû¸°: %lu\n"
2722
2723 #: g10/import.c:314
2724 #, c-format
2725 msgid "        new signatures: %lu\n"
2726 msgstr "      ¿·¤·¤¤½ð̾: %lu\n"
2727
2728 #: g10/import.c:316
2729 #, c-format
2730 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2731 msgstr "  ¿·¤·¤¤¸°¤Î¼º¸ú: %lu\n"
2732
2733 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2734 #, c-format
2735 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2736 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2737
2738 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2739 #, c-format
2740 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2741 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß: %lu\n"
2742
2743 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2744 #, c-format
2745 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2746 msgstr "  ÌµÊѹ¹¤ÎÈëÌ©¸°: %lu\n"
2747
2748 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2749 #, c-format
2750 msgid "          not imported: %lu\n"
2751 msgstr "        Ì¤Æɹþ¤ß: %lu\n"
2752
2753 #: g10/import.c:326
2754 #, fuzzy, c-format
2755 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2756 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
2757
2758 #: g10/import.c:328
2759 #, fuzzy, c-format
2760 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2761 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2762
2763 #: g10/import.c:569
2764 #, fuzzy, c-format
2765 msgid ""
2766 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2767 "algorithms on these user IDs:\n"
2768 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑÉԲĤȤ¤¤¦Áª¹¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2769
2770 #: g10/import.c:610
2771 #, c-format
2772 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2773 msgstr "         \"%s\": °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2774
2775 #: g10/import.c:625
2776 #, c-format
2777 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2778 msgstr "         \"%s\": Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2779
2780 #: g10/import.c:637
2781 #, c-format
2782 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2783 msgstr "         \"%s\": °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2784
2785 #: g10/import.c:650
2786 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2787 msgstr "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2788
2789 #: g10/import.c:652
2790 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2791 msgstr ""
2792 "ÀøºßŪ¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÉÔ°ìÃ×ÌäÂê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸°¤òºÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
2793
2794 #: g10/import.c:676
2795 #, c-format
2796 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2797 msgstr "°Ê²¼¤Ç¡¢Áª¹¥¤¬¹¹¿·¤Ç¤­¤Þ¤¹: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2798
2799 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2800 #, c-format
2801 msgid "key %s: no user ID\n"
2802 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2803
2804 #: g10/import.c:755
2805 #, c-format
2806 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2807 msgstr "¸°%s: PKS¤ÎÉû¸°ÊѤ¤ò½¤Éü\n"
2808
2809 #: g10/import.c:770
2810 #, c-format
2811 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2812 msgstr "¸°%s: ¼õÍý¤·¤¿Ì¤¼«¸Ê½ð̾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2813
2814 #: g10/import.c:776
2815 #, c-format
2816 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2817 msgstr "¸°%s: Í­¸ú¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2818
2819 #: g10/import.c:778
2820 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2821 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
2822
2823 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2824 #, c-format
2825 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2826 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2827
2828 #: g10/import.c:794
2829 #, c-format
2830 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2831 msgstr "¸°%s: ¿·¤·¤¤¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2832
2833 #: g10/import.c:803
2834 #, c-format
2835 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2836 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2837
2838 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141
2839 #, c-format
2840 msgid "writing to `%s'\n"
2841 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¤Î½ñ¹þ¤ß\n"
2842
2843 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2844 #: g10/import.c:2369 g10/import.c:2391
2845 #, c-format
2846 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2847 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
2848
2849 #: g10/import.c:831
2850 #, c-format
2851 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2852 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¡È%s¡É¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2853
2854 #: g10/import.c:855
2855 #, c-format
2856 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2857 msgstr "¸°%s: ¤³¤Á¤é¤ÎÊ£À½¤È¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
2858
2859 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2860 #, c-format
2861 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2862 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°ÌÃ֤Ť±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2863
2864 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2865 #, c-format
2866 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2867 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2868
2869 #: g10/import.c:917
2870 #, c-format
2871 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2872 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä\n"
2873
2874 #: g10/import.c:920
2875 #, c-format
2876 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2877 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2878
2879 #: g10/import.c:923
2880 #, c-format
2881 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2882 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò1¸Ä\n"
2883
2884 #: g10/import.c:926
2885 #, c-format
2886 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2887 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2888
2889 #: g10/import.c:929
2890 #, c-format
2891 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2892 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò1¸Ä\n"
2893
2894 #: g10/import.c:932
2895 #, c-format
2896 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2897 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò%d¸Ä\n"
2898
2899 #: g10/import.c:935
2900 #, fuzzy, c-format
2901 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2902 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2903
2904 #: g10/import.c:938
2905 #, fuzzy, c-format
2906 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2907 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2908
2909 #: g10/import.c:941
2910 #, fuzzy, c-format
2911 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2912 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2913
2914 #: g10/import.c:944
2915 #, fuzzy, c-format
2916 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2917 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2918
2919 #: g10/import.c:967
2920 #, c-format
2921 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2922 msgstr "¸°%s:¡È%s¡ÉÊѹ¹¤Ê¤·\n"
2923
2924 #: g10/import.c:1130
2925 #, c-format
2926 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2927 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê°Å¹æË¡%d¤ÎÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2928
2929 #: g10/import.c:1141
2930 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2931 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
2932
2933 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2384
2934 #, c-format
2935 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2936 msgstr "´ûÄê¤ÎÈëÌ©¸°Îؤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2937
2938 #: g10/import.c:1169
2939 #, c-format
2940 msgid "key %s: secret key imported\n"
2941 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2942
2943 #: g10/import.c:1199
2944 #, c-format
2945 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2946 msgstr "¸°%s: ¤â¤¦ÈëÌ©¸°Îؤˤ¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2947
2948 #: g10/import.c:1209
2949 #, c-format
2950 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2951 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2952
2953 #: g10/import.c:1239
2954 #, c-format
2955 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2956 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òŬÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2957
2958 #: g10/import.c:1282
2959 #, c-format
2960 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2961 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - µñÈÝ\n"
2962
2963 #: g10/import.c:1314
2964 #, c-format
2965 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2966 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2967
2968 #: g10/import.c:1380
2969 #, c-format
2970 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2971 msgstr "¸°%s: ½ð̾¤ËÂбþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2972
2973 #: g10/import.c:1395
2974 #, c-format
2975 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2976 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2977
2978 #: g10/import.c:1397
2979 #, c-format
2980 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2981 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2982
2983 #: g10/import.c:1415
2984 #, c-format
2985 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2986 msgstr "¸°%s: ¸°¤ËÂбþ¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2987
2988 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
2989 #, c-format
2990 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2991 msgstr "¸°%s: ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2992
2993 #: g10/import.c:1428
2994 #, c-format
2995 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2996 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤ÎÂбþ¤Ç¤¹\n"
2997
2998 #: g10/import.c:1443
2999 #, c-format
3000 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
3001 msgstr "¸°%s: Â¿½ÅÉû¸°¤ÎÂбþ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
3002
3003 #: g10/import.c:1465
3004 #, c-format
3005 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
3006 msgstr "¸°%s: ¸°¼º¸ú¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3007
3008 #: g10/import.c:1478
3009 #, c-format
3010 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
3011 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¼º¸ú¤Ç¤¹\n"
3012
3013 #: g10/import.c:1493
3014 #, c-format
3015 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
3016 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤Î¿½Å¼º¸ú¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
3017
3018 #: g10/import.c:1535
3019 #, c-format
3020 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
3021 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
3022
3023 #: g10/import.c:1556
3024 #, c-format
3025 msgid "key %s: skipped subkey\n"
3026 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿Éû¸°\n"
3027
3028 #: g10/import.c:1583
3029 #, c-format
3030 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
3031 msgstr "¸°%s: ½ñ½Ð¤·ÉԲĤʽð̾ (¥¯¥é¥¹%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3032
3033 #: g10/import.c:1593
3034 #, c-format
3035 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
3036 msgstr "¸°%s: ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤¬¸í¤Ã¤ÆÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3037
3038 #: g10/import.c:1610
3039 #, c-format
3040 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
3041 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3042
3043 #: g10/import.c:1624
3044 #, c-format
3045 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
3046 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3047
3048 #: g10/import.c:1632
3049 #, c-format
3050 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
3051 msgstr "¸°%s: Í½´ü¤»¤Ì½ð̾¥¯¥é¥¹ (0x%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3052
3053 #: g10/import.c:1732
3054 #, c-format
3055 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
3056 msgstr "¸°%s: ½ÅÊ£¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¸¡½Ð - Ê»¹ç\n"
3057
3058 #: g10/import.c:1794
3059 #, c-format
3060 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
3061 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤Î°ú¤­½Ð¤·\n"
3062
3063 #: g10/import.c:1808
3064 #, c-format
3065 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
3066 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤ÏÉԺߡ£\n"
3067
3068 #: g10/import.c:1867
3069 #, c-format
3070 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3071 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄɲÃ\n"
3072
3073 #: g10/import.c:1901
3074 #, c-format
3075 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3076 msgstr "¸°%s: Ä¾Àܸ°½ð̾¤òÄɲÃ\n"
3077
3078 #: g10/import.c:2290
3079 #, fuzzy
3080 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3081 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
3082
3083 #: g10/import.c:2298
3084 #, fuzzy
3085 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3086 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3087
3088 #: g10/import.c:2300
3089 #, fuzzy
3090 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3091 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3092
3093 #: g10/keydb.c:168
3094 #, c-format
3095 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3096 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3097
3098 #: g10/keydb.c:174
3099 #, c-format
3100 msgid "keyring `%s' created\n"
3101 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
3102
3103 #: g10/keydb.c:315 g10/keydb.c:318
3104 #, fuzzy, c-format
3105 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3106 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3107
3108 #: g10/keydb.c:697
3109 #, c-format
3110 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3111 msgstr "¸°ÎØ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎºÆ¹½Ãۤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:265
3114 msgid "[revocation]"
3115 msgstr "[¼º¸ú]"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:266
3118 msgid "[self-signature]"
3119 msgstr "[¼«¸Ê½ð̾]"
3120
3121 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
3122 msgid "1 bad signature\n"
3123 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾1¸Ä\n"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3126 #, c-format
3127 msgid "%d bad signatures\n"
3128 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾%d¸Ä\n"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3131 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3132 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3135 #, c-format
3136 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3137 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3140 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3141 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3144 #, c-format
3145 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3146 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:356
3149 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3150 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä¸¡½Ð\n"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:358
3153 #, c-format
3154 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3155 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä¸¡½Ð\n"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3158 msgid ""
3159 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3160 "keys\n"
3161 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3162 "etc.)\n"
3163 msgstr ""
3164 "¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤òÀµ¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®ÍÑÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ"
3165 "¤¤\n"
3166 "(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤«¤éÆÀ¤¿»ØÌæ¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É)\n"
3167
3168 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3169 #, c-format
3170 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3171 msgstr "  %d = ¤¢¤ëÄøÅÙ¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3174 #, c-format
3175 msgid "  %d = I trust fully\n"
3176 msgstr "  %d = ´°Á´¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3177
3178 #: g10/keyedit.c:438
3179 msgid ""
3180 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3181 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3182 "trust signatures on your behalf.\n"
3183 msgstr ""
3184 "¿®Íѽð̾¤Î¿¼¤µ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3185 "¿¼¤µ¤¬1¤è¤êÂ礭¤¤¤È¡¢½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤Ç¿®Íѽð̾¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3186
3187 #: g10/keyedit.c:454
3188 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3189 msgstr "½ð̾¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥É¥á¡¼¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïenter¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:598
3192 #, c-format
3193 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3194 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3197 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3198 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3199 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤Ë½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3200
3201 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3202 #: g10/keyedit.c:1759
3203 msgid "  Unable to sign.\n"
3204 msgstr "  ½ð̾ÉÔǽ¡£\n"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:626
3207 #, c-format
3208 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3209 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢Ëþλ¤Ç¤¹¡£"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:654
3212 #, c-format
3213 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3214 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:682
3217 #, fuzzy, c-format
3218 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3219 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:684
3222 #, fuzzy
3223 msgid "Sign it? (y/N) "
3224 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3225
3226 #: g10/keyedit.c:706
3227 #, c-format
3228 msgid ""
3229 "The self-signature on \"%s\"\n"
3230 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3231 msgstr ""
3232 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤Ï¡¢\n"
3233 "PGP 2.x·Á¼°¤Î½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:715
3236 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3237 msgstr "OpenPGP¤Î¼«¸Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3238
3239 #: g10/keyedit.c:729
3240 #, c-format
3241 msgid ""
3242 "Your current signature on \"%s\"\n"
3243 "has expired.\n"
3244 msgstr ""
3245 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3246 "¤ÏËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:733
3249 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3250 msgstr "¿·¤·¤¤½ð̾¤òȯ¹Ô¤·¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì½ð̾¤È¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3251
3252 #: g10/keyedit.c:754
3253 #, c-format
3254 msgid ""
3255 "Your current signature on \"%s\"\n"
3256 "is a local signature.\n"
3257 msgstr ""
3258 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3259 "¤ÏÆâÉô½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:758
3262 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3263 msgstr "½ñ½Ð¤·²Äǽ¤Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3264
3265 #: g10/keyedit.c:779
3266 #, c-format
3267 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3268 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦ÆâÉô½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:782
3271 #, c-format
3272 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3273 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3274
3275 #: g10/keyedit.c:787
3276 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3277 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âºÆ½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3278
3279 #: g10/keyedit.c:809
3280 #, c-format
3281 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3282 msgstr "¸°%s¤Ç½ð̾¤¹¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3283
3284 #: g10/keyedit.c:824
3285 msgid "This key has expired!"
3286 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
3287
3288 #: g10/keyedit.c:842
3289 #, c-format
3290 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3291 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:848
3294 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3295 msgstr "Ʊ»þ¤Ë½ð̾¤âËþλ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (Y/n) "
3296
3297 #: g10/keyedit.c:888
3298 msgid ""
3299 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3300 "mode.\n"
3301 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏPGP 2.x¸°¤ÇOpenPGP½ð̾¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:890
3304 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3305 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏPGP 2.x¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:915
3308 msgid ""
3309 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3310 "belongs\n"
3311 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3312 msgstr ""
3313 "½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾åµ­¤Î̾Á°¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ\n"
3314 "Ãí°Õ¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¤«? Åú¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡È0¡É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:920
3317 #, c-format
3318 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3319 msgstr "   (0) Åú¤¨¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:922
3322 #, c-format
3323 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3324 msgstr "   (1) Á´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:924
3327 #, c-format
3328 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3329 msgstr "   (2) °ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3330
3331 #: g10/keyedit.c:926
3332 #, c-format
3333 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3334 msgstr "   (3) ¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3335
3336 #: g10/keyedit.c:932
3337 #, fuzzy
3338 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3339 msgstr "ÁªÂò¤Ï? (¾ÜºÙ¤Ï '?' ¤Ç): "
3340
3341 #: g10/keyedit.c:956
3342 #, c-format
3343 msgid ""
3344 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3345 "key \"%s\" (%s)\n"
3346 msgstr ""
3347 "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¡È%s¡É¤Ç½ð̾¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¤«\n"
3348 "(%s)\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:963
3351 msgid "This will be a self-signature.\n"
3352 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:969
3355 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3356 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:977
3359 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3360 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3361
3362 #: g10/keyedit.c:987
3363 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3364 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:994
3367 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3368 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3369
3370 #: g10/keyedit.c:1001
3371 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3372 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÁ´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3373
3374 #: g10/keyedit.c:1006
3375 msgid "I have checked this key casually.\n"
3376 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï°ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:1011
3379 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3380 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3381
3382 #: g10/keyedit.c:1021
3383 msgid "Really sign? (y/N) "
3384 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3385
3386 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4803 g10/keyedit.c:4894 g10/keyedit.c:4958
3387 #: g10/keyedit.c:5019 g10/sign.c:348
3388 #, c-format
3389 msgid "signing failed: %s\n"
3390 msgstr "½ð̾¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:1131
3393 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3394 msgstr ""
3395
3396 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3516
3397 msgid "This key is not protected.\n"
3398 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3503 g10/revoke.c:538
3401 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3402 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3403
3404 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3519
3405 #, fuzzy
3406 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3407 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3408
3409 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3523
3410 msgid "Key is protected.\n"
3411 msgstr "¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:1178
3414 #, c-format
3415 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3416 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:1184
3419 msgid ""
3420 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3421 "\n"
3422 msgstr ""
3423 "¤³¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3424 "\n"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2116
3427 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3428 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:1204
3431 msgid ""
3432 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3433 "\n"
3434 msgstr ""
3435 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢\n"
3436 "¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡ö¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ö¹Í¤¨¤Ç¤¹!\n"
3437 "\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:1207
3440 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3441 msgstr "ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3442
3443 #: g10/keyedit.c:1278
3444 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3445 msgstr "¸°¤Î½ð̾¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹\n"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:1364
3448 msgid "save and quit"
3449 msgstr "Êݸ¤·¤Æ½ªÎ»"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:1367
3452 #, fuzzy
3453 msgid "show key fingerprint"
3454 msgstr "»ØÌæ¤òɽ¼¨"
3455
3456 #: g10/keyedit.c:1368
3457 msgid "list key and user IDs"
3458 msgstr "¸°¤È¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î°ìÍ÷"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:1370
3461 msgid "select user ID N"
3462 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:1371
3465 #, fuzzy
3466 msgid "select subkey N"
3467 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3468
3469 #: g10/keyedit.c:1372
3470 #, fuzzy
3471 msgid "check signatures"
3472 msgstr "½ð̾¤Î¼º¸ú"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:1377
3475 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3476 msgstr ""
3477
3478 #: g10/keyedit.c:1382
3479 #, fuzzy
3480 msgid "sign selected user IDs locally"
3481 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
3482
3483 #: g10/keyedit.c:1384
3484 #, fuzzy
3485 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3486 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1386
3489 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3490 msgstr ""
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1390
3493 msgid "add a user ID"
3494 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÄɲÃ"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:1392
3497 msgid "add a photo ID"
3498 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲÃ"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:1394
3501 #, fuzzy
3502 msgid "delete selected user IDs"
3503 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Îºï½ü"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:1399
3506 #, fuzzy
3507 msgid "add a subkey"
3508 msgstr "addkey"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:1403
3511 msgid "add a key to a smartcard"
3512 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ø¸°¤ÎÄɲÃ"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:1405
3515 msgid "move a key to a smartcard"
3516 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3517
3518 #: g10/keyedit.c:1407
3519 #, fuzzy
3520 msgid "move a backup key to a smartcard"
3521 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:1411
3524 #, fuzzy
3525 msgid "delete selected subkeys"
3526 msgstr "Éû¸°¤Îºï½ü"
3527
3528 #: g10/keyedit.c:1413
3529 msgid "add a revocation key"
3530 msgstr "¼º¸ú¸°¤ÎÄɲÃ"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:1415
3533 #, fuzzy
3534 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3535 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3536
3537 #: g10/keyedit.c:1417
3538 #, fuzzy
3539 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3540 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3541
3542 #: g10/keyedit.c:1419
3543 #, fuzzy
3544 msgid "flag the selected user ID as primary"
3545 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¼ç¤Ë¤¹¤ë"
3546
3547 #: g10/keyedit.c:1421
3548 #, fuzzy
3549 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3550 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
3551
3552 #: g10/keyedit.c:1424
3553 msgid "list preferences (expert)"
3554 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È)"
3555
3556 #: g10/keyedit.c:1426
3557 msgid "list preferences (verbose)"
3558 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¾éĹ)"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:1428
3561 #, fuzzy
3562 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3563 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3564
3565 #: g10/keyedit.c:1433
3566 #, fuzzy
3567 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3568 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURI¤òÀßÄê"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1435
3571 #, fuzzy
3572 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3573 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3574
3575 #: g10/keyedit.c:1437
3576 msgid "change the passphrase"
3577 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:1441
3580 msgid "change the ownertrust"
3581 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÎÊѹ¹"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:1443
3584 #, fuzzy
3585 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3586 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1445
3589 #, fuzzy
3590 msgid "revoke selected user IDs"
3591 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¼º¸ú"
3592
3593 #: g10/keyedit.c:1450
3594 #, fuzzy
3595 msgid "revoke key or selected subkeys"
3596 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:1451
3599 #, fuzzy
3600 msgid "enable key"
3601 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤòµö²Ä¤¹¤ë"
3602
3603 #: g10/keyedit.c:1452
3604 #, fuzzy
3605 msgid "disable key"
3606 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤò¶Ø»ß¤¹¤ë"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:1453
3609 #, fuzzy
3610 msgid "show selected photo IDs"
3611 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤òɽ¼¨"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:1455
3614 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3615 msgstr ""
3616
3617 #: g10/keyedit.c:1457
3618 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3619 msgstr ""
3620
3621 #: g10/keyedit.c:1579
3622 #, c-format
3623 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3624 msgstr "ÈëÌ©¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¡È%s¡É¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
3625
3626 #: g10/keyedit.c:1597
3627 msgid "Secret key is available.\n"
3628 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£\n"
3629
3630 #: g10/keyedit.c:1680
3631 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3632 msgstr "¤³¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¸°¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:1688
3635 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3636 msgstr "¤Þ¤º¡Ètoggle¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:1707
3639 msgid ""
3640 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3641 "(lsign),\n"
3642 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3643 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3644 msgstr ""
3645
3646 #: g10/keyedit.c:1747
3647 msgid "Key is revoked."
3648 msgstr "¸°¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3649
3650 #: g10/keyedit.c:1766
3651 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3652 msgstr "ËÜÅö¤ËÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3653
3654 #: g10/keyedit.c:1773
3655 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3656 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3657
3658 #: g10/keyedit.c:1782
3659 #, fuzzy, c-format
3660 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3661 msgstr "̤ÃΤνð̾¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹"
3662
3663 #: g10/keyedit.c:1805
3664 #, c-format
3665 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3666 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
3667
3668 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3669 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3670 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3671
3672 #: g10/keyedit.c:1829
3673 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3674 msgstr "ºÇ¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:1831
3677 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3678 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3679
3680 #: g10/keyedit.c:1832
3681 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3682 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3683
3684 #: g10/keyedit.c:1882
3685 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3686 msgstr "¤³¤Î¼ç¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3687
3688 #: g10/keyedit.c:1894
3689 msgid "You must select exactly one key.\n"
3690 msgstr "¸°¤ò¤­¤Ã¤«¤ê1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3691
3692 #: g10/keyedit.c:1922
3693 msgid "Command expects a filename argument\n"
3694 msgstr ""
3695
3696 #: g10/keyedit.c:1936
3697 #, fuzzy, c-format
3698 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3699 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3700
3701 #: g10/keyedit.c:1953
3702 #, fuzzy, c-format
3703 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3704 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:1977
3707 msgid "You must select at least one key.\n"
3708 msgstr "¸°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3709
3710 #: g10/keyedit.c:1980
3711 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3712 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3713
3714 #: g10/keyedit.c:1981
3715 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3716 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3717
3718 #: g10/keyedit.c:2016
3719 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3720 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3721
3722 #: g10/keyedit.c:2017
3723 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3724 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3725
3726 #: g10/keyedit.c:2035
3727 #, fuzzy
3728 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3729 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3730
3731 #: g10/keyedit.c:2046
3732 #, fuzzy
3733 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3734 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3735
3736 #: g10/keyedit.c:2048
3737 #, fuzzy
3738 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3739 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3740
3741 #: g10/keyedit.c:2098
3742 msgid ""
3743 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3744 msgstr ""
3745 "ÍøÍѼԻØÄê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑÃæ¡¢½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÏÀßÄꤵ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ"
3746 "¤¹¡£\n"
3747
3748 #: g10/keyedit.c:2140
3749 msgid "Set preference list to:\n"
3750 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤òÀßÄê:\n"
3751
3752 #: g10/keyedit.c:2146
3753 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3754 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3755
3756 #: g10/keyedit.c:2148
3757 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3758 msgstr "Áª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3759
3760 #: g10/keyedit.c:2216
3761 msgid "Save changes? (y/N) "
3762 msgstr "Êѹ¹¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3763
3764 #: g10/keyedit.c:2219
3765 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3766 msgstr "Êݸ¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3767
3768 #: g10/keyedit.c:2229
3769 #, c-format
3770 msgid "update failed: %s\n"
3771 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3772
3773 #: g10/keyedit.c:2236
3774 #, c-format
3775 msgid "update secret failed: %s\n"
3776 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3777
3778 #: g10/keyedit.c:2243
3779 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3780 msgstr "¸°¤Ï̵Êѹ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¹¿·¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£\n"
3781
3782 #: g10/keyedit.c:2343
3783 msgid "Digest: "
3784 msgstr "Í×Ìó: "
3785
3786 #: g10/keyedit.c:2394
3787 msgid "Features: "
3788 msgstr "µ¡Ç½: "
3789
3790 #: g10/keyedit.c:2405
3791 msgid "Keyserver no-modify"
3792 msgstr "̵½¤Àµ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼"
3793
3794 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:306
3795 msgid "Preferred keyserver: "
3796 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
3797
3798 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3799 #, fuzzy
3800 msgid "Notations: "
3801 msgstr ""
3802 "@\n"
3803 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
3804 " "
3805
3806 #: g10/keyedit.c:2639
3807 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3808 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3809
3810 #: g10/keyedit.c:2698
3811 #, fuzzy, c-format
3812 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3813 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3814
3815 #: g10/keyedit.c:2719
3816 #, c-format
3817 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3818 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3819
3820 #: g10/keyedit.c:2725
3821 msgid "(sensitive)"
3822 msgstr "(¥Ç¥ê¥±¡¼¥È)"
3823
3824 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3825 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3826 #, c-format
3827 msgid "created: %s"
3828 msgstr "ºîÀ®: %s"
3829
3830 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:983
3831 #, c-format
3832 msgid "revoked: %s"
3833 msgstr "¼º¸ú: %s"
3834
3835 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3836 #, c-format
3837 msgid "expired: %s"
3838 msgstr "Ëþλ: %s"
3839
3840 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3841 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3842 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:989
3843 #, c-format
3844 msgid "expires: %s"
3845 msgstr "Ëþλ: %s"
3846
3847 #: g10/keyedit.c:2750
3848 #, c-format
3849 msgid "usage: %s"
3850 msgstr "ÍøÍÑË¡: %s"
3851
3852 #: g10/keyedit.c:2765
3853 #, c-format
3854 msgid "trust: %s"
3855 msgstr "¿®ÍÑ: %s"
3856
3857 #: g10/keyedit.c:2769
3858 #, c-format
3859 msgid "validity: %s"
3860 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
3861
3862 #: g10/keyedit.c:2776
3863 msgid "This key has been disabled"
3864 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3865
3866 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:198
3867 msgid "card-no: "
3868 msgstr "¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ: "
3869
3870 #: g10/keyedit.c:2828
3871 msgid ""
3872 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3873 "unless you restart the program.\n"
3874 msgstr ""
3875 "¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸°¤ÎÍ­¸úÀ­¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢\n"
3876 "¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3877
3878 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:531
3879 #: g10/mainproc.c:1835 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
3880 msgid "revoked"
3881 msgstr "¼º¸ú"
3882
3883 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:535
3884 #: g10/mainproc.c:1837 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
3885 msgid "expired"
3886 msgstr "Ëþλ"
3887
3888 #: g10/keyedit.c:2959
3889 msgid ""
3890 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3891 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3892 msgstr ""
3893 "·Ù¹ð: ¼ç¤¿¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢Ê̤Ê\n"
3894 "              ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3895
3896 #: g10/keyedit.c:3020
3897 msgid ""
3898 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3899 "versions\n"
3900 "         of PGP to reject this key.\n"
3901 msgstr ""
3902 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3903 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3904
3905 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
3906 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3907 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÄɲä·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3908
3909 #: g10/keyedit.c:3031
3910 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3911 msgstr "PGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ÈID¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3912
3913 #: g10/keyedit.c:3171
3914 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3915 msgstr "¤³¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3916
3917 #: g10/keyedit.c:3181
3918 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3919 msgstr "¤³¤Î̵¸ú¤Ê½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3920
3921 #: g10/keyedit.c:3185
3922 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3923 msgstr "¤³¤Î̤ÃΤνð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3924
3925 #: g10/keyedit.c:3191
3926 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3927 msgstr "¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N)"
3928
3929 #: g10/keyedit.c:3205
3930 #, c-format
3931 msgid "Deleted %d signature.\n"
3932 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3933
3934 #: g10/keyedit.c:3206
3935 #, c-format
3936 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3937 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3938
3939 #: g10/keyedit.c:3209
3940 msgid "Nothing deleted.\n"
3941 msgstr "²¿¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3942
3943 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1697
3944 #, fuzzy
3945 msgid "invalid"
3946 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¤Ç¤¹"
3947
3948 #: g10/keyedit.c:3244
3949 #, fuzzy, c-format
3950 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3951 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3952
3953 #: g10/keyedit.c:3251
3954 #, fuzzy, c-format
3955 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3956 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3957
3958 #: g10/keyedit.c:3252
3959 #, fuzzy, c-format
3960 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3961 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3962
3963 #: g10/keyedit.c:3260
3964 #, fuzzy, c-format
3965 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3966 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3967
3968 #: g10/keyedit.c:3261
3969 #, fuzzy, c-format
3970 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3971 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3972
3973 #: g10/keyedit.c:3355
3974 msgid ""
3975 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3976 "cause\n"
3977 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3978 msgstr ""
3979 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3980 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3981
3982 #: g10/keyedit.c:3366
3983 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3984 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3985
3986 #: g10/keyedit.c:3386
3987 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3988 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3989
3990 #: g10/keyedit.c:3411
3991 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3992 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ï¡¢»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3993
3994 #: g10/keyedit.c:3426
3995 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3996 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸°¼«ÂΤòǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3997
3998 #: g10/keyedit.c:3448
3999 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
4000 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦»Ø̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4001
4002 #: g10/keyedit.c:3467
4003 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
4004 msgstr "·Ù¹ð: ¤¢¤ë¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¸µ¤ËÌ᤻¤Þ¤»¤ó!\n"
4005
4006 #: g10/keyedit.c:3473
4007 msgid ""
4008 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
4009 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4010
4011 #: g10/keyedit.c:3534
4012 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
4013 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÁªÂò¤ò¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4014
4015 #: g10/keyedit.c:3540
4016 #, fuzzy
4017 msgid "Please select at most one subkey.\n"
4018 msgstr "¹â¡¹1¸Ä¤ÎÉû¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4019
4020 #: g10/keyedit.c:3544
4021 #, fuzzy
4022 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
4023 msgstr "Éû¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4024
4025 #: g10/keyedit.c:3547
4026 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
4027 msgstr "¼ç¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4028
4029 #: g10/keyedit.c:3593
4030 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
4031 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
4032
4033 #: g10/keyedit.c:3609
4034 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
4035 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4036
4037 #: g10/keyedit.c:3687
4038 #, fuzzy, c-format
4039 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
4040 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾Éû¸°%s¤Ï¡¢Áê¸ß¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4041
4042 #: g10/keyedit.c:3693
4043 #, c-format
4044 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
4045 msgstr ""
4046
4047 #: g10/keyedit.c:3856
4048 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
4049 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤­¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4050
4051 #: g10/keyedit.c:3895 g10/keyedit.c:4005 g10/keyedit.c:4125 g10/keyedit.c:4266
4052 #, c-format
4053 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
4054 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Îv3¼«¸Ê½ð̾¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
4055
4056 #: g10/keyedit.c:4066
4057 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
4058 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
4059
4060 #: g10/keyedit.c:4146
4061 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
4062 msgstr "ËÜÅö¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4063
4064 #: g10/keyedit.c:4147
4065 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
4066 msgstr "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4067
4068 #: g10/keyedit.c:4209
4069 #, fuzzy
4070 msgid "Enter the notation: "
4071 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
4072
4073 #: g10/keyedit.c:4358
4074 #, fuzzy
4075 msgid "Proceed? (y/N) "
4076 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4077
4078 #: g10/keyedit.c:4422
4079 #, c-format
4080 msgid "No user ID with index %d\n"
4081 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4082
4083 #: g10/keyedit.c:4480
4084 #, fuzzy, c-format
4085 msgid "No user ID with hash %s\n"
4086 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4087
4088 #: g10/keyedit.c:4507
4089 #, fuzzy, c-format
4090 msgid "No subkey with index %d\n"
4091 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4092
4093 #: g10/keyedit.c:4642
4094 #, c-format
4095 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4096 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID:¡È%s¡É\n"
4097
4098 #: g10/keyedit.c:4645 g10/keyedit.c:4709 g10/keyedit.c:4752
4099 #, c-format
4100 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4101 msgstr "%s¤Ç%s%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4102
4103 #: g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711 g10/keyedit.c:4754
4104 msgid " (non-exportable)"
4105 msgstr " (½ñ½Ð¤·ÉÔ²Ä)"
4106
4107 #: g10/keyedit.c:4651
4108 #, c-format
4109 msgid "This signature expired on %s.\n"
4110 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
4111
4112 #: g10/keyedit.c:4655
4113 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4114 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4115
4116 #: g10/keyedit.c:4659
4117 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4118 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4119
4120 #: g10/keyedit.c:4686
4121 #, c-format
4122 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4123 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë¸°%s¤Ç½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
4124
4125 #: g10/keyedit.c:4712
4126 msgid " (non-revocable)"
4127 msgstr " (¼º¸úÉÔ²Ä)"
4128
4129 #: g10/keyedit.c:4719
4130 #, c-format
4131 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4132 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°%s¤Ç%s¤Ë¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4133
4134 #: g10/keyedit.c:4741
4135 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4136 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î½ð̾¤ò¼º¸ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
4137
4138 #: g10/keyedit.c:4761
4139 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4140 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4141
4142 #: g10/keyedit.c:4791
4143 msgid "no secret key\n"
4144 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4145
4146 #: g10/keyedit.c:4861
4147 #, c-format
4148 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4149 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4150
4151 #: g10/keyedit.c:4878
4152 #, c-format
4153 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4154 msgstr "·Ù¹ð: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID½ð̾¤¬¡¢%dÉÃ̤Íè¤Ç¤¹\n"
4155
4156 #: g10/keyedit.c:4942
4157 #, fuzzy, c-format
4158 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4159 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4160
4161 #: g10/keyedit.c:5004
4162 #, fuzzy, c-format
4163 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4164 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4165
4166 #: g10/keyedit.c:5099
4167 #, c-format
4168 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4169 msgstr "%s (Â礭¤µ%ld) ¤Î¸°%s (uid %d) ¤Î¥Õ¥©¥ÈID¤È¤·¤Æɽ¼¨\n"
4170
4171 #: g10/keygen.c:268
4172 #, c-format
4173 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4174 msgstr "Áª¹¥¡Ö%s¡×¤Î½ÅÊ£\n"
4175
4176 #: g10/keygen.c:275
4177 msgid "too many cipher preferences\n"
4178 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°Å¹æË¡Áª¹¥\n"
4179
4180 #: g10/keygen.c:277
4181 msgid "too many digest preferences\n"
4182 msgstr "¿¤¹¤®¤ëÍ×ÌóÁª¹¥\n"
4183
4184 #: g10/keygen.c:279
4185 msgid "too many compression preferences\n"
4186 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°µ½ÌÁª¹¥\n"
4187
4188 #: g10/keygen.c:404
4189 #, c-format
4190 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4191 msgstr "Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Ê¹àÌÜ¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4192
4193 #: g10/keygen.c:884
4194 msgid "writing direct signature\n"
4195 msgstr "ľÀܽð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4196
4197 #: g10/keygen.c:926
4198 msgid "writing self signature\n"
4199 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4200
4201 #: g10/keygen.c:983
4202 msgid "writing key binding signature\n"
4203 msgstr "¸°Âбþ¤Ø¤Î½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4204
4205 #: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
4206 #: g10/keygen.c:3016
4207 #, c-format
4208 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4209 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°Ä¹¡£%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¹\n"
4210
4211 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3022
4212 #, c-format
4213 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4214 msgstr "¸°Ä¹¤ò%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
4215
4216 #: g10/keygen.c:1299
4217 msgid ""
4218 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4219 msgstr ""
4220
4221 #: g10/keygen.c:1519
4222 msgid "Sign"
4223 msgstr "Sign"
4224
4225 #: g10/keygen.c:1522
4226 msgid "Certify"
4227 msgstr ""
4228
4229 #: g10/keygen.c:1525
4230 msgid "Encrypt"
4231 msgstr "Encrypt"
4232
4233 #: g10/keygen.c:1528
4234 msgid "Authenticate"
4235 msgstr "Authenticate"
4236
4237 #: g10/keygen.c:1536
4238 msgid "SsEeAaQq"
4239 msgstr "SsEeAaQq"
4240
4241 #: g10/keygen.c:1555
4242 #, c-format
4243 msgid "Possible actions for a %s key: "
4244 msgstr "¸°%s¤Ë²Äǽ¤ÊÁàºî: "
4245
4246 #: g10/keygen.c:1559
4247 msgid "Current allowed actions: "
4248 msgstr "º£¡¢²Äǽ¤ÊÁàºî: "
4249
4250 #: g10/keygen.c:1564
4251 #, c-format
4252 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4253 msgstr "   (%c) ½ð̾ÎϤÎȿž\n"
4254
4255 #: g10/keygen.c:1567
4256 #, c-format
4257 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4258 msgstr "   (%c) °Å¹æÎϤÎȿž\n"
4259
4260 #: g10/keygen.c:1570
4261 #, c-format
4262 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4263 msgstr "   (%c) Ç§¾ÚÎϤÎȿž\n"
4264
4265 #: g10/keygen.c:1573
4266 #, c-format
4267 msgid "   (%c) Finished\n"
4268 msgstr "   (%c) ´°Î»\n"
4269
4270 #: g10/keygen.c:1629
4271 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4272 msgstr "¤´´õ˾¤Î¸°¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4273
4274 #: g10/keygen.c:1631
4275 #, c-format
4276 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4277 msgstr "   (%d) DSA¤ÈElgamal (´ûÄê)\n"
4278
4279 #: g10/keygen.c:1632
4280 #, c-format
4281 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4282 msgstr "   (%d) DSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
4283
4284 #: g10/keygen.c:1634
4285 #, fuzzy, c-format
4286 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4287 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
4288
4289 #: g10/keygen.c:1636
4290 #, c-format
4291 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4292 msgstr "   (%d) Elgamal (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
4293
4294 #: g10/keygen.c:1637
4295 #, c-format
4296 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4297 msgstr "   (%d) RSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
4298
4299 #: g10/keygen.c:1639
4300 #, c-format
4301 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4302 msgstr "   (%d) RSA (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
4303
4304 #: g10/keygen.c:1641
4305 #, c-format
4306 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4307 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
4308
4309 #: g10/keygen.c:1710
4310 #, fuzzy, c-format
4311 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4312 msgstr "DSA¸°ÂФÏ1024¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4313
4314 #: g10/keygen.c:1720
4315 #, c-format
4316 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4317 msgstr ""
4318
4319 #: g10/keygen.c:1727
4320 #, fuzzy, c-format
4321 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4322 msgstr "¤É¤Î¸°Ä¹¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«? (1024) "
4323
4324 #: g10/keygen.c:1741
4325 #, c-format
4326 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4327 msgstr ""
4328
4329 #: g10/keygen.c:1747
4330 #, c-format
4331 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4332 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿¸°Ä¹¤Ï%u¥Ó¥Ã¥È\n"
4333
4334 #: g10/keygen.c:1752 g10/keygen.c:1757
4335 #, c-format
4336 msgid "rounded up to %u bits\n"
4337 msgstr "%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
4338
4339 #: g10/keygen.c:1826
4340 msgid ""
4341 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4342 "         0 = key does not expire\n"
4343 "      <n>  = key expires in n days\n"
4344 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4345 "      <n>m = key expires in n months\n"
4346 "      <n>y = key expires in n years\n"
4347 msgstr ""
4348 "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4349 "         0 = ¸°¤Ï̵´ü¸Â\n"
4350 "      <n>  = ¸°¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
4351 "      <n>w = ¸°¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
4352 "      <n>m = ¸°¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
4353 "      <n>y = ¸°¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
4354
4355 #: g10/keygen.c:1837
4356 msgid ""
4357 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4358 "         0 = signature does not expire\n"
4359 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4360 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4361 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4362 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4363 msgstr ""
4364 "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4365 "         0 = ½ð̾¤Ï̵´ü¸Â\n"
4366 "      <n>  = ½ð̾¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
4367 "      <n>w = ½ð̾¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
4368 "      <n>m = ½ð̾¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
4369 "      <n>y = ½ð̾¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
4370
4371 #: g10/keygen.c:1860
4372 msgid "Key is valid for? (0) "
4373 msgstr "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
4374
4375 #: g10/keygen.c:1865
4376 #, fuzzy, c-format
4377 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4378 msgstr "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
4379
4380 #: g10/keygen.c:1883
4381 msgid "invalid value\n"
4382 msgstr "̵¸ú¤ÊÃÍ\n"
4383
4384 #: g10/keygen.c:1890
4385 #, fuzzy
4386 msgid "Key does not expire at all\n"
4387 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
4388
4389 #: g10/keygen.c:1891
4390 #, fuzzy
4391 msgid "Signature does not expire at all\n"
4392 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
4393
4394 #: g10/keygen.c:1896
4395 #, fuzzy, c-format
4396 msgid "Key expires at %s\n"
4397 msgstr "%s¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹\n"
4398
4399 #: g10/keygen.c:1897
4400 #, fuzzy, c-format
4401 msgid "Signature expires at %s\n"
4402 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
4403
4404 #: g10/keygen.c:1901
4405 msgid ""
4406 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4407 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4408 msgstr ""
4409 "¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢2038ǯ°Ê¹ß¤ÎÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢\n"
4410 "2106ǯ¤Þ¤Ç¤Ê¤éÀµ¤·¤¯¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
4411
4412 #: g10/keygen.c:1908
4413 msgid "Is this correct? (y/N) "
4414 msgstr "¤³¤ì¤ÇÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4415
4416 #: g10/keygen.c:1931
4417 msgid ""
4418 "\n"
4419 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4420 "ID\n"
4421 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4422 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4423 "\n"
4424 msgstr ""
4425 "\n"
4426 "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¤òƱÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬É¬ÍפǤ¹¡£\n"
4427 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¤ÏËÜ̾¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é\n"
4428 "¼¡¤Î½ñ¼°¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹:\n"
4429 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4430 "\n"
4431
4432 #: g10/keygen.c:1944
4433 msgid "Real name: "
4434 msgstr "ËÜ̾: "
4435
4436 #: g10/keygen.c:1952
4437 msgid "Invalid character in name\n"
4438 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4439
4440 #: g10/keygen.c:1954
4441 msgid "Name may not start with a digit\n"
4442 msgstr "̾Á°¤ò¿ô»ú¤Ç»Ï¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
4443
4444 #: g10/keygen.c:1956
4445 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4446 msgstr "̾Á°¤Ï5ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4447
4448 #: g10/keygen.c:1964
4449 msgid "Email address: "
4450 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹: "
4451
4452 #: g10/keygen.c:1970
4453 msgid "Not a valid email address\n"
4454 msgstr "Í­¸ú¤ÊÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4455
4456 #: g10/keygen.c:1978
4457 msgid "Comment: "
4458 msgstr "¥³¥á¥ó¥È: "
4459
4460 #: g10/keygen.c:1984
4461 msgid "Invalid character in comment\n"
4462 msgstr "¥³¥á¥ó¥È¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4463
4464 #: g10/keygen.c:2006
4465 #, c-format
4466 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4467 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Ïʸ»ú½¸¹ç¡Ö%s¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
4468
4469 #: g10/keygen.c:2012
4470 #, c-format
4471 msgid ""
4472 "You selected this USER-ID:\n"
4473 "    \"%s\"\n"
4474 "\n"
4475 msgstr ""
4476 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
4477 "    ¡È%s¡É\n"
4478 "\n"
4479
4480 #: g10/keygen.c:2017
4481 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4482 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òËÜ̾¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë\n"
4483
4484 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4485 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4486 #. string which should be translated accordingly and the
4487 #. letter changed to match the one in the answer string.
4488 #.
4489 #. n = Change name
4490 #. c = Change comment
4491 #. e = Change email
4492 #. o = Okay (ready, continue)
4493 #. q = Quit
4494 #.
4495 #: g10/keygen.c:2033
4496 msgid "NnCcEeOoQq"
4497 msgstr "NnCcEeOoQq"
4498
4499 #: g10/keygen.c:2043
4500 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4501 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»(Q)? "
4502
4503 #: g10/keygen.c:2044
4504 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4505 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏOK(O)¤«½ªÎ»(Q)? "
4506
4507 #: g10/keygen.c:2063
4508 msgid "Please correct the error first\n"
4509 msgstr "¤Þ¤º¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4510
4511 #: g10/keygen.c:2102
4512 msgid ""
4513 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4514 "\n"
4515 msgstr ""
4516 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4517 "\n"
4518
4519 #: g10/keygen.c:2117
4520 #, c-format
4521 msgid "%s.\n"
4522 msgstr "%s.\n"
4523
4524 #: g10/keygen.c:2123
4525 msgid ""
4526 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4527 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4528 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4529 "\n"
4530 msgstr ""
4531 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤\n"
4532 "¹Í¤¨¤Ç¤¹! ¤¤¤Á¤ª¤¦Â³¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à\n"
4533 "¤Î¡È--edit-key¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
4534 "\n"
4535
4536 #: g10/keygen.c:2147
4537 msgid ""
4538 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4539 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4540 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4541 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4542 msgstr ""
4543 "º£¤«¤éŤ¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂǤĤȤ«¡¢¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤¹\n"
4544 "¤È¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¤«¤Î¾¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Íð¿ôÀ¸À®»Ò¤Ç\n"
4545 "Í𻨤µ¤ÎÂ礭¤Ê¤¤¤¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4546
4547 #: g10/keygen.c:2956 g10/keygen.c:2983
4548 msgid "Key generation canceled.\n"
4549 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4550
4551 #: g10/keygen.c:3188 g10/keygen.c:3355
4552 #, c-format
4553 msgid "writing public key to `%s'\n"
4554 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¸ø³«¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4555
4556 #: g10/keygen.c:3190 g10/keygen.c:3358
4557 #, c-format
4558 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4559 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4560
4561 #: g10/keygen.c:3193 g10/keygen.c:3361
4562 #, c-format
4563 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4564 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4565
4566 #: g10/keygen.c:3342
4567 #, c-format
4568 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4569 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸ø³«¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4570
4571 #: g10/keygen.c:3349
4572 #, c-format
4573 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4574 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4575
4576 #: g10/keygen.c:3369
4577 #, c-format
4578 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4579 msgstr "¸ø³«¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4580
4581 #: g10/keygen.c:3377
4582 #, c-format
4583 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4584 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4585
4586 #: g10/keygen.c:3404
4587 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4588 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤òºîÀ®¤·¡¢½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4589
4590 #: g10/keygen.c:3415
4591 #, fuzzy
4592 msgid ""
4593 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4594 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4595 msgstr ""
4596 "¤³¤Î¸°¤Ï°Å¹æ²½¤Ë¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Å¹æ²½¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢\n"
4597 "¡È--edit-key¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÉû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4598
4599 #: g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3573 g10/keygen.c:3694
4600 #, c-format
4601 msgid "Key generation failed: %s\n"
4602 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4603
4604 #: g10/keygen.c:3483 g10/keygen.c:3624 g10/sign.c:273
4605 #, c-format
4606 msgid ""
4607 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4608 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4609
4610 #: g10/keygen.c:3485 g10/keygen.c:3626 g10/sign.c:275
4611 #, c-format
4612 msgid ""
4613 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4614 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4615
4616 #: g10/keygen.c:3496 g10/keygen.c:3637
4617 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4618 msgstr "Ãí°Õ: v3¸°¤ÎÉû¸°¤ÎºîÀ®¤Ï¡¢OpenPGP¤ËŬ¹ç¤·¤Þ¤»¤ó\n"
4619
4620 #: g10/keygen.c:3537 g10/keygen.c:3670
4621 msgid "Really create? (y/N) "
4622 msgstr "ËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4623
4624 #: g10/keygen.c:3843
4625 #, c-format
4626 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4627 msgstr "¥«¡¼¥É¤Ø¤Î¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4628
4629 #: g10/keygen.c:3891
4630 #, c-format
4631 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4632 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4633
4634 #: g10/keygen.c:3917
4635 #, c-format
4636 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4637 msgstr "Ãí°Õ: ¥«¡¼¥É¸°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ö%s¡×¤ØÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
4638
4639 #: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
4640 msgid "never     "
4641 msgstr "̵´ü¸Â    "
4642
4643 #: g10/keylist.c:263
4644 msgid "Critical signature policy: "
4645 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4646
4647 #: g10/keylist.c:265
4648 msgid "Signature policy: "
4649 msgstr "½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4650
4651 #: g10/keylist.c:304
4652 msgid "Critical preferred keyserver: "
4653 msgstr "º£¤ÎÁª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
4654
4655 #: g10/keylist.c:357
4656 msgid "Critical signature notation: "
4657 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾Ãí¼á: "
4658
4659 #: g10/keylist.c:359
4660 msgid "Signature notation: "
4661 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
4662
4663 #: g10/keylist.c:469
4664 msgid "Keyring"
4665 msgstr "¸°ÎØ"
4666
4667 #: g10/keylist.c:1504
4668 msgid "Primary key fingerprint:"
4669 msgstr "¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4670
4671 #: g10/keylist.c:1506
4672 msgid "     Subkey fingerprint:"
4673 msgstr "Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4674
4675 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4676 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4677 #: g10/keylist.c:1513
4678 msgid " Primary key fingerprint:"
4679 msgstr " ¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4680
4681 #: g10/keylist.c:1515
4682 msgid "      Subkey fingerprint:"
4683 msgstr " Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4684
4685 #: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
4686 msgid "      Key fingerprint ="
4687 msgstr "                 »ØÌæ ="
4688
4689 #: g10/keylist.c:1590
4690 msgid "      Card serial no. ="
4691 msgstr "         ¥«¡¼¥É¤ÎÄÌÈÖ ="
4692
4693 #: g10/keyring.c:1249
4694 #, c-format
4695 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4696 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¡Ö%s¡×¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ: %s\n"
4697
4698 #: g10/keyring.c:1254
4699 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4700 msgstr "·Ù¹ð: ¿®ÍѾðÊó¤ò¤â¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4701
4702 #: g10/keyring.c:1256
4703 #, c-format
4704 msgid "%s is the unchanged one\n"
4705 msgstr "%s¤ÏÊѹ¹¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4706
4707 #: g10/keyring.c:1257
4708 #, c-format
4709 msgid "%s is the new one\n"
4710 msgstr "%s¤Ï¿·¤·¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4711
4712 #: g10/keyring.c:1258
4713 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4714 msgstr "¤³¤ÎÀøºßŪ¤Ê°ÂÁ´¾å¤Î·ç´Ù¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4715
4716 #: g10/keyring.c:1380
4717 #, c-format
4718 msgid "caching keyring `%s'\n"
4719 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹\n"
4720
4721 #: g10/keyring.c:1426
4722 #, c-format
4723 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4724 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤Þ¤Ç¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4725
4726 #: g10/keyring.c:1438
4727 #, c-format
4728 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4729 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4730
4731 #: g10/keyring.c:1510
4732 #, c-format
4733 msgid "%s: keyring created\n"
4734 msgstr "%s: ¸°Îؤ¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4735
4736 #: g10/keyserver.c:71
4737 msgid "include revoked keys in search results"
4738 msgstr ""
4739
4740 #: g10/keyserver.c:72
4741 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4742 msgstr ""
4743
4744 #: g10/keyserver.c:74
4745 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4746 msgstr ""
4747
4748 #: g10/keyserver.c:76
4749 msgid "do not delete temporary files after using them"
4750 msgstr ""
4751
4752 #: g10/keyserver.c:80
4753 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4754 msgstr ""
4755
4756 #: g10/keyserver.c:82
4757 #, fuzzy
4758 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4759 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
4760
4761 #: g10/keyserver.c:84
4762 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4763 msgstr ""
4764
4765 #: g10/keyserver.c:150
4766 #, c-format
4767 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4768 msgstr ""
4769 "·Ù¹ð: ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4770
4771 #: g10/keyserver.c:533
4772 msgid "disabled"
4773 msgstr "disabled"
4774
4775 #: g10/keyserver.c:734
4776 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4777 msgstr "ÈÖ¹æ(s)¡¢N)¼¡¡¢¤Þ¤¿¤ÏQ)Ãæ»ß¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ >"
4778
4779 #: g10/keyserver.c:818 g10/keyserver.c:1440
4780 #, c-format
4781 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4782 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¹ (us %d!=handler %d)\n"
4783
4784 #: g10/keyserver.c:916
4785 #, c-format
4786 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4787 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4788
4789 #: g10/keyserver.c:918
4790 msgid "key not found on keyserver\n"
4791 msgstr "¸°¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4792
4793 #: g10/keyserver.c:1159
4794 #, c-format
4795 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4796 msgstr "¸°%s¤ò%s¤«¤é¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ËÍ×µá\n"
4797
4798 #: g10/keyserver.c:1163
4799 #, c-format
4800 msgid "requesting key %s from %s\n"
4801 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ËÍ×µá\n"
4802
4803 #: g10/keyserver.c:1187
4804 #, fuzzy, c-format
4805 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4806 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4807
4808 #: g10/keyserver.c:1190
4809 #, fuzzy, c-format