Fix for bug 537
[gnupg.git] / po / ja.po
1 # Japanese messages for GnuPG
2 # Copyright (C) 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004.
4 # Yoshihiro Kajiki <kajiki@ylug.org>, 1999.
5 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
6 # Special thanks to "Takashi P.KATOH".
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2006-09-27 17:44+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
14 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
15 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: agent/call-pinentry.c:193
21 #, fuzzy, c-format
22 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
23 msgstr "»ØÌæ¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
24
25 #: agent/call-pinentry.c:356
26 msgid ""
27 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
28 "session"
29 msgstr ""
30
31 #: agent/call-pinentry.c:359
32 #, fuzzy
33 msgid ""
34 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
35 "this session"
36 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:417 agent/call-pinentry.c:429
39 #, fuzzy
40 msgid "PIN too long"
41 msgstr "¹Ô¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
42
43 #: agent/call-pinentry.c:418
44 #, fuzzy
45 msgid "Passphrase too long"
46 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹\n"
47
48 #: agent/call-pinentry.c:426
49 #, fuzzy
50 msgid "Invalid characters in PIN"
51 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
52
53 #: agent/call-pinentry.c:431
54 msgid "PIN too short"
55 msgstr ""
56
57 #: agent/call-pinentry.c:443
58 #, fuzzy
59 msgid "Bad PIN"
60 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊMPI¤Ç¤¹"
61
62 #: agent/call-pinentry.c:444
63 #, fuzzy
64 msgid "Bad Passphrase"
65 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
66
67 #: agent/call-pinentry.c:484
68 #, fuzzy
69 msgid "Passphrase"
70 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
71
72 #: agent/command-ssh.c:533
73 #, fuzzy, c-format
74 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
75 msgstr "ÊݸîÍ×Ìó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
76
77 #: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1018 g10/keygen.c:3045
78 #: g10/keygen.c:3075 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:265
79 #: g10/openfile.c:358 g10/sign.c:830 g10/sign.c:1136 g10/tdbio.c:538
80 #, c-format
81 msgid "can't create `%s': %s\n"
82 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
83
84 #: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
85 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:111 g10/decrypt.c:70 g10/encode.c:193
86 #: g10/encode.c:485 g10/gpg.c:1019 g10/gpg.c:3484 g10/import.c:195
87 #: g10/keygen.c:2553 g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:343
88 #: g10/plaintext.c:491 g10/sign.c:812 g10/sign.c:1007 g10/sign.c:1120
89 #: g10/sign.c:1272 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
90 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:102 g10/verify.c:158 sm/gpgsm.c:1755
91 #: sm/gpgsm.c:1792 sm/qualified.c:74
92 #, c-format
93 msgid "can't open `%s': %s\n"
94 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
95
96 #: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
97 #, fuzzy, c-format
98 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
99 msgstr "ÄÌÈ֤μèÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
100
101 #: agent/command-ssh.c:1623
102 #, c-format
103 msgid "detected card with S/N: %s\n"
104 msgstr ""
105
106 #: agent/command-ssh.c:1628
107 #, fuzzy, c-format
108 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
109 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
110
111 #: agent/command-ssh.c:1648
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "no suitable card key found: %s\n"
114 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1698
117 #, fuzzy, c-format
118 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
119 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1713
122 #, fuzzy, c-format
123 msgid "error writing key: %s\n"
124 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:2018
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
129 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:2353
132 #, c-format
133 msgid ""
134 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
135 "0Awithin gpg-agent's key storage"
136 msgstr ""
137
138 #: agent/command-ssh.c:2857
139 #, fuzzy, c-format
140 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
141 msgstr "%s: ¥Ï¥Ã¥·¥åɽ¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
142
143 #: agent/divert-scd.c:217
144 #, fuzzy
145 msgid "Admin PIN"
146 msgstr "|A|Admin PIN"
147
148 #: agent/divert-scd.c:275
149 #, fuzzy
150 msgid "Repeat this PIN"
151 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
152
153 #: agent/divert-scd.c:278
154 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
155 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
156
157 #: agent/divert-scd.c:290
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
160 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
161
162 #: agent/genkey.c:109
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
165 msgstr ""
166 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
167 "\n"
168
169 #: agent/genkey.c:111 agent/genkey.c:219 agent/protect-tool.c:1215
170 #, fuzzy
171 msgid "Please re-enter this passphrase"
172 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
173
174 #: agent/genkey.c:132 agent/genkey.c:239 agent/protect-tool.c:1221
175 #: tools/symcryptrun.c:484
176 msgid "does not match - try again"
177 msgstr ""
178
179 #: agent/genkey.c:218
180 #, fuzzy
181 msgid "Please enter the new passphrase"
182 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
183
184 #: agent/gpg-agent.c:109 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
185 #: scd/scdaemon.c:101
186 #, fuzzy
187 msgid ""
188 "@Options:\n"
189 " "
190 msgstr ""
191 "@\n"
192 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
193 " "
194
195 #: agent/gpg-agent.c:111 scd/scdaemon.c:103
196 msgid "run in server mode (foreground)"
197 msgstr ""
198
199 #: agent/gpg-agent.c:112 scd/scdaemon.c:106
200 msgid "run in daemon mode (background)"
201 msgstr ""
202
203 #: agent/gpg-agent.c:113 g10/gpg.c:466 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
204 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
205 #: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:182
206 msgid "verbose"
207 msgstr "¾éĹ"
208
209 #: agent/gpg-agent.c:114 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:108
210 #: sm/gpgsm.c:336
211 msgid "be somewhat more quiet"
212 msgstr "¤ä¤äÀŤ«"
213
214 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:109
215 msgid "sh-style command output"
216 msgstr ""
217
218 #: agent/gpg-agent.c:116 scd/scdaemon.c:110
219 msgid "csh-style command output"
220 msgstr ""
221
222 #: agent/gpg-agent.c:117 tools/symcryptrun.c:185
223 #, fuzzy
224 msgid "|FILE|read options from FILE"
225 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
226
227 #: agent/gpg-agent.c:122 scd/scdaemon.c:119
228 msgid "do not detach from the console"
229 msgstr ""
230
231 #: agent/gpg-agent.c:123
232 msgid "do not grab keyboard and mouse"
233 msgstr ""
234
235 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:120 sm/gpgsm.c:338
236 #: tools/symcryptrun.c:184
237 #, fuzzy
238 msgid "use a log file for the server"
239 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
240
241 #: agent/gpg-agent.c:126
242 #, fuzzy
243 msgid "use a standard location for the socket"
244 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
245
246 #: agent/gpg-agent.c:130
247 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
248 msgstr ""
249
250 #: agent/gpg-agent.c:132
251 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
252 msgstr ""
253
254 #: agent/gpg-agent.c:133
255 #, fuzzy
256 msgid "do not use the SCdaemon"
257 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
258
259 #: agent/gpg-agent.c:140
260 msgid "ignore requests to change the TTY"
261 msgstr ""
262
263 #: agent/gpg-agent.c:142
264 msgid "ignore requests to change the X display"
265 msgstr ""
266
267 #: agent/gpg-agent.c:145
268 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
269 msgstr ""
270
271 #: agent/gpg-agent.c:150
272 msgid "do not use the PIN cache when signing"
273 msgstr ""
274
275 #: agent/gpg-agent.c:152
276 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
277 msgstr ""
278
279 #: agent/gpg-agent.c:154
280 #, fuzzy
281 msgid "allow presetting passphrase"
282 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
283
284 #: agent/gpg-agent.c:155
285 msgid "enable ssh-agent emulation"
286 msgstr ""
287
288 #: agent/gpg-agent.c:157
289 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
290 msgstr ""
291
292 #: agent/gpg-agent.c:236 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
293 #: scd/scdaemon.c:188 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
294 #: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
295 #, fuzzy
296 msgid "Please report bugs to <"
297 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
298
299 #: agent/gpg-agent.c:236 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
300 #: scd/scdaemon.c:188 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
301 #: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:222
302 msgid ">.\n"
303 msgstr ""
304
305 #: agent/gpg-agent.c:239
306 #, fuzzy
307 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
308 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
309
310 #: agent/gpg-agent.c:241
311 msgid ""
312 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
313 "Secret key management for GnuPG\n"
314 msgstr ""
315
316 #: agent/gpg-agent.c:300
317 #, c-format
318 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
319 msgstr ""
320
321 #: agent/gpg-agent.c:303
322 #, c-format
323 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
324 msgstr ""
325
326 #: agent/gpg-agent.c:334 g10/gpg.c:925 scd/scdaemon.c:262 sm/gpgsm.c:646
327 #, c-format
328 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
329 msgstr ""
330
331 #: agent/gpg-agent.c:505 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1787
332 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:354 sm/gpgsm.c:767
333 #: tools/symcryptrun.c:1053
334 #, c-format
335 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
336 msgstr ""
337
338 #: agent/gpg-agent.c:599 g10/gpg.c:1986 scd/scdaemon.c:431 sm/gpgsm.c:869
339 #, c-format
340 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
341 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
342
343 #: agent/gpg-agent.c:604 agent/gpg-agent.c:1115 g10/gpg.c:1990
344 #: scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:873 tools/symcryptrun.c:986
345 #, c-format
346 msgid "option file `%s': %s\n"
347 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
348
349 #: agent/gpg-agent.c:612 g10/gpg.c:1997 scd/scdaemon.c:444 sm/gpgsm.c:880
350 #, c-format
351 msgid "reading options from `%s'\n"
352 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
353
354 #: agent/gpg-agent.c:909 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
355 #: g10/plaintext.c:158
356 #, c-format
357 msgid "error creating `%s': %s\n"
358 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
359
360 #: agent/gpg-agent.c:1165 agent/gpg-agent.c:1268 agent/gpg-agent.c:1272
361 #: agent/gpg-agent.c:1308 agent/gpg-agent.c:1312 g10/exec.c:174
362 #: g10/openfile.c:416 scd/scdaemon.c:911
363 #, c-format
364 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
365 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
366
367 #: agent/gpg-agent.c:1179 scd/scdaemon.c:925
368 msgid "name of socket too long\n"
369 msgstr ""
370
371 #: agent/gpg-agent.c:1205 scd/scdaemon.c:951
372 #, fuzzy, c-format
373 msgid "can't create socket: %s\n"
374 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
375
376 #: agent/gpg-agent.c:1234 scd/scdaemon.c:980
377 #, fuzzy, c-format
378 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
379 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¿®Íѥ쥳¡¼¥É¤Î¸¡º÷¥¨¥é¡¼: %s\n"
380
381 #: agent/gpg-agent.c:1242 scd/scdaemon.c:988
382 #, fuzzy, c-format
383 msgid "listen() failed: %s\n"
384 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
385
386 #: agent/gpg-agent.c:1248 scd/scdaemon.c:994
387 #, fuzzy, c-format
388 msgid "listening on socket `%s'\n"
389 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
390
391 #: agent/gpg-agent.c:1276 agent/gpg-agent.c:1318 g10/openfile.c:419
392 #, c-format
393 msgid "directory `%s' created\n"
394 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
395
396 #: agent/gpg-agent.c:1324
397 #, fuzzy, c-format
398 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
399 msgstr "fstat(%d)¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
400
401 #: agent/gpg-agent.c:1328
402 #, fuzzy, c-format
403 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
404 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
405
406 #: agent/gpg-agent.c:1427
407 #, c-format
408 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
409 msgstr ""
410
411 #: agent/gpg-agent.c:1432
412 #, c-format
413 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
414 msgstr ""
415
416 #: agent/gpg-agent.c:1446
417 #, c-format
418 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
419 msgstr ""
420
421 #: agent/gpg-agent.c:1451
422 #, c-format
423 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
424 msgstr ""
425
426 #: agent/gpg-agent.c:1545 scd/scdaemon.c:1110
427 #, fuzzy, c-format
428 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
429 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
430
431 #: agent/gpg-agent.c:1629 scd/scdaemon.c:1167
432 #, fuzzy, c-format
433 msgid "%s %s stopped\n"
434 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: %s\n"
435
436 #: agent/gpg-agent.c:1650
437 #, fuzzy
438 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
439 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
440
441 #: agent/gpg-agent.c:1660 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
442 #: g10/passphrase.c:326 sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
443 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
444 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
445
446 #: agent/gpg-agent.c:1672 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
447 #: g10/passphrase.c:345 sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
448 #, c-format
449 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
450 msgstr "gpg-agent¥×¥í¥È¥³¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
451
452 #: agent/preset-passphrase.c:100
453 #, fuzzy
454 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
455 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
456
457 #: agent/preset-passphrase.c:103
458 msgid ""
459 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
460 "Password cache maintenance\n"
461 msgstr ""
462
463 #: agent/protect-tool.c:146
464 #, fuzzy
465 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
466 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
467
468 #: agent/protect-tool.c:148
469 msgid ""
470 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]]\n"
471 "Secret key maintenance tool\n"
472 msgstr ""
473
474 #: agent/protect-tool.c:1206
475 #, fuzzy
476 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
477 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
478
479 #: agent/protect-tool.c:1209
480 #, fuzzy
481 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
482 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
483
484 #: agent/protect-tool.c:1212
485 msgid ""
486 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
487 "system."
488 msgstr ""
489
490 #: agent/protect-tool.c:1217
491 #, fuzzy
492 msgid ""
493 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
494 "needed to complete this operation."
495 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
496
497 #: agent/protect-tool.c:1222 tools/symcryptrun.c:485
498 #, fuzzy
499 msgid "Passphrase:"
500 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
501
502 #: agent/protect-tool.c:1235 tools/symcryptrun.c:498
503 #, fuzzy, c-format
504 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
505 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
506
507 #: agent/protect-tool.c:1238 tools/symcryptrun.c:502
508 #, fuzzy
509 msgid "cancelled\n"
510 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
511
512 #: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
513 #, fuzzy, c-format
514 msgid "error opening `%s': %s\n"
515 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¥¨¥é¡¼: %s\n"
516
517 #: agent/trustlist.c:130
518 #, fuzzy, c-format
519 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
520 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
521
522 #: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
523 #, c-format
524 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
525 msgstr ""
526
527 #: agent/trustlist.c:164
528 #, fuzzy, c-format
529 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
530 msgstr "ÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
531
532 #: agent/trustlist.c:199
533 #, fuzzy, c-format
534 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
535 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÇÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
536
537 #: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
538 #, c-format
539 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
540 msgstr ""
541
542 #: agent/trustlist.c:264
543 #, fuzzy, c-format
544 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
545 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
546
547 #: agent/trustlist.c:356 agent/trustlist.c:395
548 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
549 msgstr ""
550
551 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
552 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
553 #. Pinentry to insert a line break.  The double
554 #. percent sign is actually needed because it is also
555 #. a printf format string.  If you need to insert a
556 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
557 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
558 #. fingerprint string whereas the first one receives
559 #. the name as store in the certificate.
560 #: agent/trustlist.c:471
561 #, c-format
562 msgid ""
563 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
564 "fingerprint:%%0A  %s"
565 msgstr ""
566
567 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
568 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
569 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
570 #: agent/trustlist.c:480
571 msgid "Correct"
572 msgstr ""
573
574 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
575 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
576 #. Pinentry to insert a line break.  The double
577 #. percent sign is actually needed because it is also
578 #. a printf format string.  If you need to insert a
579 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
580 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
581 #. certificate.
582 #: agent/trustlist.c:494
583 #, c-format
584 msgid ""
585 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
586 "certificates?"
587 msgstr ""
588
589 #: agent/trustlist.c:500
590 #, fuzzy
591 msgid "Yes"
592 msgstr "yes"
593
594 #: agent/trustlist.c:500
595 msgid "No"
596 msgstr ""
597
598 #: common/exechelp.c:279 common/exechelp.c:370
599 #, fuzzy, c-format
600 msgid "error creating a pipe: %s\n"
601 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
602
603 #: common/exechelp.c:346 common/exechelp.c:403
604 #, fuzzy, c-format
605 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
606 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
607
608 #: common/exechelp.c:382 common/exechelp.c:540
609 #, fuzzy, c-format
610 msgid "error forking process: %s\n"
611 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
612
613 #: common/exechelp.c:438 common/exechelp.c:481
614 #, c-format
615 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
616 msgstr ""
617
618 #: common/exechelp.c:446
619 #, fuzzy, c-format
620 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
621 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
622
623 #: common/exechelp.c:452 common/exechelp.c:492
624 #, fuzzy, c-format
625 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
626 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
627
628 #: common/exechelp.c:487
629 #, c-format
630 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
631 msgstr ""
632
633 #: common/exechelp.c:498
634 #, fuzzy, c-format
635 msgid "error running `%s': terminated\n"
636 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
637
638 #: common/http.c:1622
639 #, fuzzy, c-format
640 msgid "error creating socket: %s\n"
641 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
642
643 #: common/http.c:1666
644 #, fuzzy
645 msgid "host not found"
646 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
647
648 #: common/simple-pwquery.c:310 g10/passphrase.c:310
649 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
650 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
651
652 #: common/simple-pwquery.c:368 g10/passphrase.c:362
653 #, c-format
654 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
655 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
656
657 #: common/simple-pwquery.c:379
658 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
659 msgstr "gpg-agent¤È¤ÎÄÌ¿®¾ã³²\n"
660
661 #: common/simple-pwquery.c:389
662 #, fuzzy
663 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
664 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
665
666 #: common/simple-pwquery.c:527 common/simple-pwquery.c:615
667 #, fuzzy
668 msgid "canceled by user\n"
669 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¤·\n"
670
671 #: common/simple-pwquery.c:534 common/simple-pwquery.c:621
672 #, fuzzy
673 msgid "problem with the agent\n"
674 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
675
676 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
677 #, c-format
678 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
679 msgstr "¥³¥¢¡¦¥À¥ó¥×¤ò»ÈÍѶػߤˤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
680
681 #: common/sysutils.c:183
682 #, fuzzy, c-format
683 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
684 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
685
686 #: common/sysutils.c:215
687 #, fuzzy, c-format
688 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
689 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
690
691 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
692 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
693 msgid "yes"
694 msgstr "yes"
695
696 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
697 msgid "yY"
698 msgstr "yY"
699
700 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
701 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
702 msgid "no"
703 msgstr "no"
704
705 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
706 msgid "nN"
707 msgstr "nN"
708
709 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
710 #: common/yesno.c:74
711 msgid "quit"
712 msgstr "quit"
713
714 #: common/yesno.c:77
715 msgid "qQ"
716 msgstr "qQ"
717
718 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
719 #: common/yesno.c:111
720 msgid "okay|okay"
721 msgstr "okay|okay"
722
723 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
724 #: common/yesno.c:113
725 msgid "cancel|cancel"
726 msgstr "cancel|cancel"
727
728 #: common/yesno.c:114
729 msgid "oO"
730 msgstr "oO"
731
732 #: common/yesno.c:115
733 msgid "cC"
734 msgstr "cC"
735
736 #: g10/armor.c:320
737 #, c-format
738 msgid "armor: %s\n"
739 msgstr "ÊñÁõ: %s\n"
740
741 #: g10/armor.c:359
742 msgid "invalid armor header: "
743 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
744
745 #: g10/armor.c:370
746 msgid "armor header: "
747 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
748
749 #: g10/armor.c:381
750 msgid "invalid clearsig header\n"
751 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥ê¥¢½ð̾¥Ø¥Ã¥À¡¼\n"
752
753 #: g10/armor.c:433
754 msgid "nested clear text signatures\n"
755 msgstr "Æþ¤ì»Ò¤Î¥¯¥ê¥¢½ð̾\n"
756
757 #: g10/armor.c:568
758 msgid "unexpected armor: "
759 msgstr "ͽ´ü¤»¤ÌÊñÁõ: "
760
761 #: g10/armor.c:580
762 msgid "invalid dash escaped line: "
763 msgstr "̵¸ú¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¹Ô: "
764
765 #: g10/armor.c:734 g10/armor.c:1343
766 #, c-format
767 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
768 msgstr "̵¸ú¤Ê64¿Êʸ»ú%02X¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
769
770 #: g10/armor.c:777
771 msgid "premature eof (no CRC)\n"
772 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)\n"
773
774 #: g10/armor.c:811
775 msgid "premature eof (in CRC)\n"
776 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤ÎÅÓÃæ)\n"
777
778 #: g10/armor.c:819
779 msgid "malformed CRC\n"
780 msgstr "CRC¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
781
782 #: g10/armor.c:823 g10/armor.c:1380
783 #, c-format
784 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
785 msgstr "CRC¥¨¥é¡¼¡£%06lX - %06lX\n"
786
787 #: g10/armor.c:843
788 msgid "premature eof (in trailer)\n"
789 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (¸åÈøÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)\n"
790
791 #: g10/armor.c:847
792 msgid "error in trailer line\n"
793 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
794
795 #: g10/armor.c:1158
796 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
797 msgstr "Í­¸ú¤ÊOpenPGP¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
798
799 #: g10/armor.c:1163
800 #, c-format
801 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
802 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ: ¹Ô¤ÎŤµ¤¬%dʸ»ú¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
803
804 #: g10/armor.c:1167
805 msgid ""
806 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
807 msgstr ""
808 "ÊñÁõ¤ÎÃæ¤Ëquoted printableʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë\n"
809 "MTA¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
810
811 #: g10/build-packet.c:944
812 msgid ""
813 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
814 "an '='\n"
815 msgstr ""
816 "Ãí¼á̾¤Ë¤Ï°õ»ú²Äǽ¤Êʸ»ú¤«¶õÇò¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢'='¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
817
818 #: g10/build-packet.c:956
819 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
820 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
821
822 #: g10/build-packet.c:962
823 #, fuzzy
824 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
825 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
826
827 #: g10/build-packet.c:980
828 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
829 msgstr "Ãí¼á̾¤ÎÃͤËÀ©¸æʸ»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
830
831 #: g10/build-packet.c:1014 g10/build-packet.c:1023
832 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
833 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊÃí¼á¥Ç¡¼¥¿¤òȯ¸«\n"
834
835 #: g10/build-packet.c:1045 g10/build-packet.c:1047
836 msgid "not human readable"
837 msgstr "¿Í¤Ë¤ÏÆɤá¤Þ¤»¤ó"
838
839 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
840 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
841 msgstr ""
842
843 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
844 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
845 msgstr ""
846
847 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
848 #, c-format
849 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
850 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: %s\n"
851
852 #: g10/card-util.c:69
853 #, c-format
854 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
855 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥Éno. %s¤ò¸¡½Ð\n"
856
857 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1525
858 #: g10/keygen.c:2737 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
859 msgid "can't do this in batch mode\n"
860 msgstr "¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
861
862 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
863 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
864 #: g10/keygen.c:1617
865 msgid "Your selection? "
866 msgstr "ÁªÂò¤Ï? "
867
868 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
869 msgid "[not set]"
870 msgstr "[̤ÀßÄê]"
871
872 #: g10/card-util.c:414
873 msgid "male"
874 msgstr "ÃË"
875
876 #: g10/card-util.c:415
877 msgid "female"
878 msgstr "½÷"
879
880 #: g10/card-util.c:415
881 msgid "unspecified"
882 msgstr "̵»ØÄê"
883
884 #: g10/card-util.c:442
885 msgid "not forced"
886 msgstr "̤½èÍý"
887
888 #: g10/card-util.c:442
889 msgid "forced"
890 msgstr "¶¯À©"
891
892 #: g10/card-util.c:520
893 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
894 msgstr "¥¨¥é¡¼¡§ ¤Î¤Ù¤¿¤ó¤ÎASCII¤À¤±¤¬º£¡¢µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
895
896 #: g10/card-util.c:522
897 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
898 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¡È<¡Éʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
899
900 #: g10/card-util.c:524
901 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
902 msgstr "¥¨¥é¡¼: Æó½Å¤Î¶õÇò¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
903
904 #: g10/card-util.c:541
905 msgid "Cardholder's surname: "
906 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ« (surname): "
907
908 #: g10/card-util.c:543
909 msgid "Cardholder's given name: "
910 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾ (given name): "
911
912 #: g10/card-util.c:561
913 #, c-format
914 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
915 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¤Ä¤Ê¤¤¤À̾Á°¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
916
917 #: g10/card-util.c:582
918 msgid "URL to retrieve public key: "
919 msgstr "¸ø³«¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL: "
920
921 #: g10/card-util.c:590
922 #, c-format
923 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
924 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
925
926 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:282
927 #, c-format
928 msgid "error reading `%s': %s\n"
929 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
930
931 #: g10/card-util.c:696
932 msgid "Login data (account name): "
933 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿ (¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾): "
934
935 #: g10/card-util.c:706
936 #, c-format
937 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
938 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
939
940 #: g10/card-util.c:765
941 msgid "Private DO data: "
942 msgstr ""
943
944 #: g10/card-util.c:775
945 #, fuzzy, c-format
946 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
947 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
948
949 #: g10/card-util.c:795
950 msgid "Language preferences: "
951 msgstr "¸À¸ì¤ÎÁª¹¥: "
952
953 #: g10/card-util.c:803
954 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
955 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤ÎŤµ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡£\n"
956
957 #: g10/card-util.c:812
958 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
959 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
960
961 #: g10/card-util.c:833
962 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
963 msgstr "À­ÊÌ ((M)ÃË¡¢(F)½÷¡¢¶õÇò): "
964
965 #: g10/card-util.c:847
966 msgid "Error: invalid response.\n"
967 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
968
969 #: g10/card-util.c:868
970 msgid "CA fingerprint: "
971 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
972
973 #: g10/card-util.c:891
974 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
975 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê·Á¼°¤Î»ØÌæ¡£\n"
976
977 #: g10/card-util.c:939
978 #, c-format
979 msgid "key operation not possible: %s\n"
980 msgstr "¸°¤ÏÁàºî¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
981
982 #: g10/card-util.c:940
983 msgid "not an OpenPGP card"
984 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
985
986 #: g10/card-util.c:949
987 #, c-format
988 msgid "error getting current key info: %s\n"
989 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
990
991 #: g10/card-util.c:1034
992 msgid "Replace existing key? (y/N) "
993 msgstr "´û¸¤Î¸°¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
994
995 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
996 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
997 msgstr "°Å¹æ¸°¤ò¥«¡¼¥É³°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«? (Y/n) "
998
999 #: g10/card-util.c:1076
1000 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1001 msgstr "´û¸¤Î¸°·²¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1002
1003 #: g10/card-util.c:1085
1004 #, c-format
1005 msgid ""
1006 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1007 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1008 "You should change them using the command --change-pin\n"
1009 msgstr ""
1010 "½Ð²Ù»þ¤ÎPINÀßÄê¤Ï\n"
1011 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1012 "¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÊѹ¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹ --change-pin\n"
1013
1014 #: g10/card-util.c:1120
1015 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1016 msgstr "À¸À®¤¹¤ë¸°¤Î·¿¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1017
1018 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1019 msgid "   (1) Signature key\n"
1020 msgstr "   (1) ½ð̾¸°\n"
1021
1022 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1023 msgid "   (2) Encryption key\n"
1024 msgstr "   (2) °Å¹æ²½¸°\n"
1025
1026 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1027 msgid "   (3) Authentication key\n"
1028 msgstr "   (3) Ç§¾Ú¸°\n"
1029
1030 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1031 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:685
1032 msgid "Invalid selection.\n"
1033 msgstr "̵¸ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£\n"
1034
1035 #: g10/card-util.c:1200
1036 msgid "Please select where to store the key:\n"
1037 msgstr "¸°¤ÎÊݴɾì½ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1038
1039 #: g10/card-util.c:1235
1040 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1041 msgstr "̤ÃΤθ°Êݸ¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
1042
1043 #: g10/card-util.c:1240
1044 msgid "secret parts of key are not available\n"
1045 msgstr "¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1046
1047 #: g10/card-util.c:1245
1048 msgid "secret key already stored on a card\n"
1049 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1050
1051 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1358
1052 msgid "quit this menu"
1053 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ªÎ»"
1054
1055 #: g10/card-util.c:1318
1056 msgid "show admin commands"
1057 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤òɽ¼¨"
1058
1059 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1361
1060 msgid "show this help"
1061 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨"
1062
1063 #: g10/card-util.c:1321
1064 msgid "list all available data"
1065 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
1066
1067 #: g10/card-util.c:1324
1068 msgid "change card holder's name"
1069 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤ÎÊѹ¹"
1070
1071 #: g10/card-util.c:1325
1072 msgid "change URL to retrieve key"
1073 msgstr "¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL¤ÎÊѹ¹"
1074
1075 #: g10/card-util.c:1326
1076 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1077 msgstr "¥«¡¼¥ÉURL¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¸°¤Î°ú¤­½Ð¤·"
1078
1079 #: g10/card-util.c:1327
1080 msgid "change the login name"
1081 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó̾¤ÎÊѹ¹"
1082
1083 #: g10/card-util.c:1328
1084 msgid "change the language preferences"
1085 msgstr "¸À¸ìÁª¹¥¤ÎÊѹ¹"
1086
1087 #: g10/card-util.c:1329
1088 msgid "change card holder's sex"
1089 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ­Ê̤ÎÊѹ¹"
1090
1091 #: g10/card-util.c:1330
1092 msgid "change a CA fingerprint"
1093 msgstr "CA»ØÌæ¤ÎÊѹ¹"
1094
1095 #: g10/card-util.c:1331
1096 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1097 msgstr "½ð̾¶¯À©PIN¥Õ¥é¥°¤òȿž"
1098
1099 #: g10/card-util.c:1332
1100 msgid "generate new keys"
1101 msgstr "¿·¤·¤¤¸°·²¤òÀ¸À®"
1102
1103 #: g10/card-util.c:1333
1104 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1105 msgstr "PIN¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤äÊѹ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼"
1106
1107 #: g10/card-util.c:1334
1108 msgid "verify the PIN and list all data"
1109 msgstr ""
1110
1111 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1624
1112 msgid "Command> "
1113 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É> "
1114
1115 #: g10/card-util.c:1492
1116 msgid "Admin-only command\n"
1117 msgstr "´ÉÍýÀìÍÑ¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1118
1119 #: g10/card-util.c:1523
1120 msgid "Admin commands are allowed\n"
1121 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1122
1123 #: g10/card-util.c:1525
1124 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1125 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1126
1127 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2245
1128 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1129 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Èhelp¡É¤ò»²¾È)\n"
1130
1131 #: g10/decrypt.c:107 g10/encode.c:850
1132 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1133 msgstr "¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç--output¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1134
1135 #: g10/decrypt.c:162 g10/gpg.c:3846 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1136 #, c-format
1137 msgid "can't open `%s'\n"
1138 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1139
1140 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:325 g10/keyedit.c:3388 g10/keyserver.c:1709
1141 #: g10/revoke.c:228
1142 #, c-format
1143 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1144 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1145
1146 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:355 g10/import.c:2348 g10/keyserver.c:1723
1147 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
1148 #, c-format
1149 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1150 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
1151
1152 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1153 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1154 msgstr "(¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ØÌæ¤Ç¸°¤ò»ØÄê)\n"
1155
1156 #: g10/delkey.c:135
1157 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1158 msgstr "¡È--yes¡É¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1159
1160 #: g10/delkey.c:147
1161 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1162 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1163
1164 #: g10/delkey.c:155
1165 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1166 msgstr "¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¸°¤Ç¤¹! ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1167
1168 #: g10/delkey.c:165
1169 #, c-format
1170 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1171 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1172
1173 #: g10/delkey.c:175
1174 msgid "ownertrust information cleared\n"
1175 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѾðÊó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1176
1177 #: g10/delkey.c:206
1178 #, c-format
1179 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1180 msgstr "¤³¤Î¸ø³«¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©¸°¡È%s¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1181
1182 #: g10/delkey.c:208
1183 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1184 msgstr "¤Þ¤º¡È--delete-secret-keys¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1185
1186 #: g10/encode.c:222 g10/sign.c:1291
1187 #, c-format
1188 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1189 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
1190
1191 #: g10/encode.c:227
1192 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1193 msgstr "S2K¥â¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÂоÎESK¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
1194
1195 #: g10/encode.c:241
1196 #, c-format
1197 msgid "using cipher %s\n"
1198 msgstr "%s°Å¹æË¡¤ò»È¤¤¤Þ¤¹\n"
1199
1200 #: g10/encode.c:251 g10/encode.c:547
1201 #, c-format
1202 msgid "`%s' already compressed\n"
1203 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¤â¤¦°µ½ÌºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
1204
1205 #: g10/encode.c:302 g10/encode.c:595 g10/sign.c:596
1206 #, c-format
1207 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1208 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Ï¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
1209
1210 #: g10/encode.c:466
1211 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1212 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï2048¥Ó¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎRSA¸°¤Ç°Å¹æ²½¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1213
1214 #: g10/encode.c:491
1215 #, c-format
1216 msgid "reading from `%s'\n"
1217 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤éÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1218
1219 #: g10/encode.c:519
1220 msgid ""
1221 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1222 msgstr "°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤ÏÁ´ÉôIDEA°Å¹æ¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1223
1224 #: g10/encode.c:529
1225 #, c-format
1226 msgid ""
1227 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1228 msgstr "·Ù¹ð: ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1229
1230 #: g10/encode.c:639 g10/sign.c:968
1231 #, c-format
1232 msgid ""
1233 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1234 "preferences\n"
1235 msgstr "·Ù¹ð: °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1236
1237 #: g10/encode.c:725
1238 #, c-format
1239 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1240 msgstr "ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1241
1242 #: g10/encode.c:795 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
1243 #, c-format
1244 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1245 msgstr "%s¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1246
1247 #: g10/encode.c:822
1248 #, c-format
1249 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1250 msgstr "%s/%s°Å¹æ²½ ¼õ¿®¼Ô:¡È%s¡É\n"
1251
1252 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:265
1253 #, c-format
1254 msgid "%s encrypted data\n"
1255 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿\n"
1256
1257 #: g10/encr-data.c:71 g10/mainproc.c:269
1258 #, c-format
1259 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1260 msgstr "̤ÃΤΥ¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½\n"
1261
1262 #: g10/encr-data.c:108 sm/decrypt.c:128
1263 msgid ""
1264 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1265 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¼å¤¤¸°¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1266
1267 #: g10/encr-data.c:119
1268 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1269 msgstr "°Å¹æ²½¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¼è°·¤¤¤Ç¾ã³²\n"
1270
1271 #: g10/exec.c:51
1272 msgid "no remote program execution supported\n"
1273 msgstr "±ó³Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1274
1275 #: g10/exec.c:315
1276 msgid ""
1277 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1278 msgstr ""
1279 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä¥â¡¼¥É¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢\n"
1280 "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¡¢»ÈÍѶػߤǤ¹¡£\n"
1281
1282 #: g10/exec.c:345
1283 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1284 msgstr ""
1285 "¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤À¤È¡¢³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ë¤Ï¡¢°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
1286
1287 #: g10/exec.c:423
1288 #, c-format
1289 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1290 msgstr "¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1291
1292 #: g10/exec.c:426
1293 #, c-format
1294 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1295 msgstr "¥·¥§¥ë¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1296
1297 #: g10/exec.c:511
1298 #, c-format
1299 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1300 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥é¡¼: %s\n"
1301
1302 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1303 msgid "unnatural exit of external program\n"
1304 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë½ªÎ»\n"
1305
1306 #: g10/exec.c:537
1307 msgid "unable to execute external program\n"
1308 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1309
1310 #: g10/exec.c:554
1311 #, c-format
1312 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1313 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±þÅú¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1314
1315 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1316 #, c-format
1317 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1318 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (%s) ¡Ö%s¡×: %s\n"
1319
1320 #: g10/exec.c:611
1321 #, c-format
1322 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1323 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1324
1325 #: g10/export.c:63
1326 #, fuzzy
1327 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1328 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1329
1330 #: g10/export.c:65
1331 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1332 msgstr ""
1333
1334 #: g10/export.c:67
1335 #, fuzzy
1336 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1337 msgstr "¡È%s¡ÉÍѤμº¸ú¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1338
1339 #: g10/export.c:69
1340 #, fuzzy
1341 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1342 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
1343
1344 #: g10/export.c:71
1345 #, fuzzy
1346 msgid "remove unusable parts from key during export"
1347 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
1348
1349 #: g10/export.c:73
1350 msgid "remove as much as possible from key during export"
1351 msgstr ""
1352
1353 #: g10/export.c:75
1354 msgid "export keys in an S-expression based format"
1355 msgstr ""
1356
1357 #: g10/export.c:339
1358 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1359 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
1360
1361 #: g10/export.c:368
1362 #, c-format
1363 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1364 msgstr "¸°%s: Êݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1365
1366 #: g10/export.c:376
1367 #, c-format
1368 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1369 msgstr "¸°%s: PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1370
1371 #: g10/export.c:387
1372 #, fuzzy, c-format
1373 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1374 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1375
1376 #: g10/export.c:538
1377 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1378 msgstr ""
1379
1380 #: g10/export.c:561
1381 #, fuzzy, c-format
1382 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1383 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1384
1385 #: g10/export.c:582
1386 #, c-format
1387 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1388 msgstr "·Ù¹ð: ÈëÌ©¸°%s¤Ë¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊSK¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1389
1390 #: g10/export.c:631
1391 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1392 msgstr "·Ù¹ð: ²¿¤â½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1393
1394 #: g10/getkey.c:153
1395 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1396 msgstr "pk¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹ - »ÈÍѶػß\n"
1397
1398 #: g10/getkey.c:176
1399 msgid "[User ID not found]"
1400 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
1401
1402 #: g10/getkey.c:949 g10/getkey.c:959 g10/getkey.c:969 g10/getkey.c:985
1403 #: g10/getkey.c:1000
1404 #, c-format
1405 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1406 msgstr ""
1407
1408 #: g10/getkey.c:1827
1409 #, c-format
1410 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1411 msgstr "--allow-non-selfsigned-uid¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¸ú¤Ê¸°%s¤Ç¤¹\n"
1412
1413 #: g10/getkey.c:2381 g10/keyedit.c:3708
1414 #, c-format
1415 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1416 msgstr "¸ø³«Éû¸°%s¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©Éû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
1417
1418 #: g10/getkey.c:2612
1419 #, fuzzy, c-format
1420 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1421 msgstr "Éû¸°%s¤ò¼ç¸°%s¤ËÂåÍѤ·¤Þ¤¹\n"
1422
1423 #: g10/getkey.c:2659
1424 #, c-format
1425 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1426 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤Î¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1427
1428 #: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:242 tools/gpgconf.c:54
1429 msgid ""
1430 "@Commands:\n"
1431 " "
1432 msgstr ""
1433 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
1434 " "
1435
1436 #: g10/gpg.c:369
1437 msgid "|[file]|make a signature"
1438 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|½ð̾¤òºîÀ®"
1439
1440 #: g10/gpg.c:370
1441 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1442 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®"
1443
1444 #: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:246
1445 msgid "make a detached signature"
1446 msgstr "ʬΥ½ð̾¤òºîÀ®"
1447
1448 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:247
1449 msgid "encrypt data"
1450 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½"
1451
1452 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:248
1453 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1454 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ"
1455
1456 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:249
1457 msgid "decrypt data (default)"
1458 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¹æ (´ûÄê)"
1459
1460 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:250
1461 msgid "verify a signature"
1462 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
1463
1464 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:252
1465 msgid "list keys"
1466 msgstr "¸°¤Î°ìÍ÷"
1467
1468 #: g10/gpg.c:382
1469 msgid "list keys and signatures"
1470 msgstr "¸°¤È½ð̾¤Î°ìÍ÷"
1471
1472 #: g10/gpg.c:383
1473 msgid "list and check key signatures"
1474 msgstr "¸°½ð̾¤Î¸¡ºº¤È°ìÍ÷"
1475
1476 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:256
1477 msgid "list keys and fingerprints"
1478 msgstr "¸°¤È»ØÌæ¤Î°ìÍ÷"
1479
1480 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:254
1481 msgid "list secret keys"
1482 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î°ìÍ÷"
1483
1484 #: g10/gpg.c:386 sm/gpgsm.c:257
1485 msgid "generate a new key pair"
1486 msgstr "¿·¤·¤¤¸°ÂФòÀ¸À®"
1487
1488 #: g10/gpg.c:387
1489 msgid "remove keys from the public keyring"
1490 msgstr "¸ø³«¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1491
1492 #: g10/gpg.c:389
1493 msgid "remove keys from the secret keyring"
1494 msgstr "ÈëÌ©¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1495
1496 #: g10/gpg.c:390
1497 msgid "sign a key"
1498 msgstr "¸°¤Ë½ð̾"
1499
1500 #: g10/gpg.c:391
1501 msgid "sign a key locally"
1502 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
1503
1504 #: g10/gpg.c:392
1505 msgid "sign or edit a key"
1506 msgstr "¸°¤Ø¤Î½ð̾¤äÊÔ½¸"
1507
1508 #: g10/gpg.c:393
1509 msgid "generate a revocation certificate"
1510 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸À®"
1511
1512 #: g10/gpg.c:395
1513 msgid "export keys"
1514 msgstr "¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1515
1516 #: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:259
1517 msgid "export keys to a key server"
1518 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1519
1520 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:260
1521 msgid "import keys from a key server"
1522 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÆɤ߹þ¤à"
1523
1524 #: g10/gpg.c:399
1525 msgid "search for keys on a key server"
1526 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
1527
1528 #: g10/gpg.c:401
1529 msgid "update all keys from a keyserver"
1530 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÁ´Éô¹¹¿·¤¹¤ë"
1531
1532 #: g10/gpg.c:405
1533 msgid "import/merge keys"
1534 msgstr "¸°¤ÎÆɹþ¤ß/Ê»¹ç"
1535
1536 #: g10/gpg.c:408
1537 msgid "print the card status"
1538 msgstr "¥«¡¼¥É¾õÂÖ¤òɽ¼¨"
1539
1540 #: g10/gpg.c:409
1541 msgid "change data on a card"
1542 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊѹ¹"
1543
1544 #: g10/gpg.c:410
1545 msgid "change a card's PIN"
1546 msgstr "¥«¡¼¥É¤ÎPIN¤òÊѹ¹"
1547
1548 #: g10/gpg.c:418
1549 msgid "update the trust database"
1550 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
1551
1552 #: g10/gpg.c:425
1553 msgid "|algo [files]|print message digests"
1554 msgstr "|¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à [¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó¤òɽ¼¨"
1555
1556 #: g10/gpg.c:429 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
1557 #: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:175
1558 msgid ""
1559 "@\n"
1560 "Options:\n"
1561 " "
1562 msgstr ""
1563 "@\n"
1564 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
1565 " "
1566
1567 #: g10/gpg.c:431 sm/gpgsm.c:280
1568 msgid "create ascii armored output"
1569 msgstr "ASCII·Á¼°¤ÎÊñÁõ¤òºîÀ®"
1570
1571 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:290
1572 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1573 msgstr "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×ÍѤ˰Ź沽"
1574
1575 #: g10/gpg.c:444 sm/gpgsm.c:326
1576 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1577 msgstr ""
1578 "½ð̾¤äÉü¹æ¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼id\n"
1579 "¤ò»ÈÍÑ"
1580
1581 #: g10/gpg.c:445 sm/gpgsm.c:329
1582 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1583 msgstr ""
1584 "|N|°µ½Ì¥ì¥Ù¥ë¤òN¤ËÀßÄê\n"
1585 "(0¤ÏÈó°µ½Ì)"
1586
1587 #: g10/gpg.c:450 sm/gpgsm.c:331
1588 msgid "use canonical text mode"
1589 msgstr "Àµ½à¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ"
1590
1591 #: g10/gpg.c:464 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
1592 msgid "use as output file"
1593 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ"
1594
1595 #: g10/gpg.c:477 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
1596 msgid "do not make any changes"
1597 msgstr "̵Êѹ¹"
1598
1599 #: g10/gpg.c:478
1600 msgid "prompt before overwriting"
1601 msgstr "¾å½ñ¤­Á°¤Ë³Îǧ"
1602
1603 #: g10/gpg.c:520
1604 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1605 msgstr "¸·Ì©¤ÊOpenPGP¤Î¿¶Éñ¤òºÎÍÑ"
1606
1607 #: g10/gpg.c:521
1608 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1609 msgstr "PGP 2.x¸ß´¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¸À®"
1610
1611 #: g10/gpg.c:549 sm/gpgsm.c:392
1612 msgid ""
1613 "@\n"
1614 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1615 msgstr ""
1616 "@\n"
1617 "(¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁ´Éô¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢\n"
1618 "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)\n"
1619
1620 #: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:395
1621 msgid ""
1622 "@\n"
1623 "Examples:\n"
1624 "\n"
1625 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1626 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1627 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1628 " --list-keys [names]        show keys\n"
1629 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1630 msgstr ""
1631 "@\n"
1632 "Îã:\n"
1633 "\n"
1634 " -se -r Bob [¥Õ¥¡¥¤¥ë]      ½ð̾¤È¥æ¡¼¥¶¡¼Bob¤Ø¤Î°Å¹æ²½\n"
1635 " --clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]     ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®\n"
1636 " --detach-sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]   Ê¬Î¥½ð̾¤òºîÀ®\n"
1637 " --list-keys [̾Á°]         ¸°¤òɽ¼¨\n"
1638 " --fingerprint [̾Á°]       »ØÌæ¤òɽ¼¨\n"
1639
1640 #: g10/gpg.c:745 g10/gpgv.c:96
1641 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1642 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1643
1644 #: g10/gpg.c:762
1645 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1646 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
1647
1648 #: g10/gpg.c:765
1649 msgid ""
1650 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1651 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1652 "default operation depends on the input data\n"
1653 msgstr ""
1654 "½ñ¼°: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
1655 "½ð̾¡¢¸¡ºº¡¢°Å¹æ²½¤äÉü¹æ\n"
1656 "´ûÄê¤ÎÁàºî¤Ï¡¢ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ë°Í¸\n"
1657
1658 #: g10/gpg.c:776 sm/gpgsm.c:530
1659 msgid ""
1660 "\n"
1661 "Supported algorithms:\n"
1662 msgstr ""
1663 "\n"
1664 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
1665
1666 #: g10/gpg.c:779
1667 msgid "Pubkey: "
1668 msgstr "¸ø³«¸°: "
1669
1670 #: g10/gpg.c:786 g10/keyedit.c:2311
1671 msgid "Cipher: "
1672 msgstr "°Å¹æË¡: "
1673
1674 #: g10/gpg.c:793
1675 msgid "Hash: "
1676 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å: "
1677
1678 #: g10/gpg.c:800 g10/keyedit.c:2357
1679 msgid "Compression: "
1680 msgstr "°µ½Ì: "
1681
1682 #: g10/gpg.c:884
1683 msgid "usage: gpg [options] "
1684 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] "
1685
1686 #: g10/gpg.c:1056 sm/gpgsm.c:682
1687 msgid "conflicting commands\n"
1688 msgstr "ÂÐΩ¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1689
1690 #: g10/gpg.c:1074
1691 #, c-format
1692 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1693 msgstr "=µ­¹æ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÄêµÁ¡Ö%s¡×Æâ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1694
1695 #: g10/gpg.c:1271
1696 #, c-format
1697 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1698 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1699
1700 #: g10/gpg.c:1274
1701 #, c-format
1702 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1703 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1704
1705 #: g10/gpg.c:1277
1706 #, c-format
1707 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1708 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1709
1710 #: g10/gpg.c:1283
1711 #, c-format
1712 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1713 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1714
1715 #: g10/gpg.c:1286
1716 #, c-format
1717 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1718 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1719
1720 #: g10/gpg.c:1289
1721 #, c-format
1722 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1723 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1724
1725 #: g10/gpg.c:1295
1726 #, c-format
1727 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1728 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1729
1730 #: g10/gpg.c:1298
1731 #, c-format
1732 msgid ""
1733 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1734 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1735
1736 #: g10/gpg.c:1301
1737 #, c-format
1738 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1739 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1740
1741 #: g10/gpg.c:1307
1742 #, c-format
1743 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1744 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1745
1746 #: g10/gpg.c:1310
1747 #, c-format
1748 msgid ""
1749 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1750 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1751
1752 #: g10/gpg.c:1313
1753 #, c-format
1754 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1755 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1756
1757 #: g10/gpg.c:1456
1758 #, c-format
1759 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1760 msgstr "̤ÃΤι½À®¹àÌÜ¡Ö%s¡×\n"
1761
1762 #: g10/gpg.c:1549
1763 msgid "display photo IDs during key listings"
1764 msgstr ""
1765
1766 #: g10/gpg.c:1551
1767 msgid "show policy URLs during signature listings"
1768 msgstr ""
1769
1770 #: g10/gpg.c:1553
1771 #, fuzzy
1772 msgid "show all notations during signature listings"
1773 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1774
1775 #: g10/gpg.c:1555
1776 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1777 msgstr ""
1778
1779 #: g10/gpg.c:1559
1780 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1781 msgstr ""
1782
1783 #: g10/gpg.c:1561
1784 #, fuzzy
1785 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1786 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1787
1788 #: g10/gpg.c:1563
1789 msgid "show user ID validity during key listings"
1790 msgstr ""
1791
1792 #: g10/gpg.c:1565
1793 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1794 msgstr ""
1795
1796 #: g10/gpg.c:1567
1797 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1798 msgstr ""
1799
1800 #: g10/gpg.c:1569
1801 #, fuzzy
1802 msgid "show the keyring name in key listings"
1803 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
1804
1805 #: g10/gpg.c:1571
1806 #, fuzzy
1807 msgid "show expiration dates during signature listings"
1808 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1809
1810 #: g10/gpg.c:1944
1811 #, c-format
1812 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1813 msgstr "Ãí°Õ: ÀΡ¢´ûÄê¤À¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
1814
1815 #: g10/gpg.c:2203 g10/gpg.c:2846 g10/gpg.c:2858
1816 #, c-format
1817 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1818 msgstr "Ãí°Õ: ÉáÄÌ%s¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
1819
1820 #: g10/gpg.c:2216
1821 #, c-format
1822 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1823 msgstr "°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä¤Î¤¿¤á¡¢°Å¹æË¡³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1824
1825 #: g10/gpg.c:2368 g10/gpg.c:2380
1826 #, fuzzy, c-format
1827 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1828 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1829
1830 #: g10/gpg.c:2462
1831 #, c-format
1832 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1833 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1834
1835 #: g10/gpg.c:2485 g10/gpg.c:2678 g10/keyedit.c:4065
1836 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1837 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURL¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
1838
1839 #: g10/gpg.c:2497
1840 #, c-format
1841 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1842 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1843
1844 #: g10/gpg.c:2500
1845 msgid "invalid keyserver options\n"
1846 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1847
1848 #: g10/gpg.c:2507
1849 #, c-format
1850 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1851 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1852
1853 #: g10/gpg.c:2510
1854 msgid "invalid import options\n"
1855 msgstr "̵¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1856
1857 #: g10/gpg.c:2517
1858 #, c-format
1859 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1860 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1861
1862 #: g10/gpg.c:2520
1863 msgid "invalid export options\n"
1864 msgstr "̵¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1865
1866 #: g10/gpg.c:2527
1867 #, c-format
1868 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1869 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1870
1871 #: g10/gpg.c:2530
1872 msgid "invalid list options\n"
1873 msgstr "̵¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1874
1875 #: g10/gpg.c:2538
1876 msgid "display photo IDs during signature verification"
1877 msgstr ""
1878
1879 #: g10/gpg.c:2540
1880 msgid "show policy URLs during signature verification"
1881 msgstr ""
1882
1883 #: g10/gpg.c:2542
1884 #, fuzzy
1885 msgid "show all notations during signature verification"
1886 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1887
1888 #: g10/gpg.c:2544
1889 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1890 msgstr ""
1891
1892 #: g10/gpg.c:2548
1893 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1894 msgstr ""
1895
1896 #: g10/gpg.c:2550
1897 #, fuzzy
1898 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1899 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1900
1901 #: g10/gpg.c:2552
1902 #, fuzzy
1903 msgid "show user ID validity during signature verification"
1904 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1905
1906 #: g10/gpg.c:2554
1907 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1908 msgstr ""
1909
1910 #: g10/gpg.c:2556
1911 msgid "validate signatures with PKA data"
1912 msgstr ""
1913
1914 #: g10/gpg.c:2558
1915 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1916 msgstr ""
1917
1918 #: g10/gpg.c:2565
1919 #, c-format
1920 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1921 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1922
1923 #: g10/gpg.c:2568
1924 msgid "invalid verify options\n"
1925 msgstr "̵¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1926
1927 #: g10/gpg.c:2575
1928 #, c-format
1929 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1930 msgstr "exec-path¤ò%s¤ËÀßÄêÉÔǽ\n"
1931
1932 #: g10/gpg.c:2749
1933 #, fuzzy, c-format
1934 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1935 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1936
1937 #: g10/gpg.c:2752
1938 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1939 msgstr ""
1940
1941 #: g10/gpg.c:2835 sm/gpgsm.c:1235
1942 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1943 msgstr "·Ù¹ð: ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1944
1945 #: g10/gpg.c:2839
1946 #, c-format
1947 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1948 msgstr "·Ù¹ð: %s¤Ï%s¤è¤êÍ¥Àè\n"
1949
1950 #: g10/gpg.c:2848
1951 #, c-format
1952 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1953 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
1954
1955 #: g10/gpg.c:2851
1956 #, c-format
1957 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1958 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â̵°ÕÌ£¤Ç¤¹!\n"
1959
1960 #: g10/gpg.c:2866
1961 #, fuzzy, c-format
1962 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1963 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
1964
1965 #: g10/gpg.c:2880
1966 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1967 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏʬΥ½ð̾¤«¥¯¥ê¥¢½ð̾¤À¤±¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1968
1969 #: g10/gpg.c:2886
1970 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1971 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½ð̾¤È°Å¹æ²½¤òƱ»þ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1972
1973 #: g10/gpg.c:2892
1974 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1975 msgstr "--pgp2¤ò»ØÄꤷ¤¿¤é¡¢(¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤻ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1976
1977 #: g10/gpg.c:2905
1978 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1979 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°Å¹æ²½¤Ç¤Ï¡¢IDEA°Å¹æË¡¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
1980
1981 #: g10/gpg.c:2971 g10/gpg.c:2995 sm/gpgsm.c:1278
1982 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1983 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1984
1985 #: g10/gpg.c:2977 g10/gpg.c:3001 sm/gpgsm.c:1286
1986 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1987 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1988
1989 #: g10/gpg.c:2983
1990 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1991 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1992
1993 #: g10/gpg.c:2989
1994 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1995 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1996
1997 #: g10/gpg.c:3004
1998 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1999 msgstr "completes-needed¤ÏÀµ¤ÎÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2000
2001 #: g10/gpg.c:3006
2002 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2003 msgstr "marginals-needed¤Ï1¤è¤êÂ礭¤ÊÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2004
2005 #: g10/gpg.c:3008
2006 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2007 msgstr "max-cert-depth¤Ï1¤«¤é255¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2008
2009 #: g10/gpg.c:3010
2010 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2011 msgstr "̵¸ú¤Êdefault-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2012
2013 #: g10/gpg.c:3012
2014 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2015 msgstr "̵¸ú¤Êmin-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2016
2017 #: g10/gpg.c:3015
2018 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2019 msgstr "Ãí°Õ: Ã±½ã¤ÊS2K¥â¡¼¥É(0)¤Î»ÈÍѤˤ϶¯¤¯È¿ÂФ·¤Þ¤¹\n"
2020
2021 #: g10/gpg.c:3019
2022 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2023 msgstr "̵¸ú¤ÊS2K¥â¡¼¥É¡£0¤«1¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2024
2025 #: g10/gpg.c:3026
2026 msgid "invalid default preferences\n"
2027 msgstr "̵¸ú¤Ê´ûÄê¤ÎÁª¹¥\n"
2028
2029 #: g10/gpg.c:3035
2030 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2031 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍѰŹæË¡¤ÎÁª¹¥\n"
2032
2033 #: g10/gpg.c:3039
2034 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2035 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑÍ×Ìó¤ÎÁª¹¥\n"
2036
2037 #: g10/gpg.c:3043
2038 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2039 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑ°µ½Ì¤ÎÁª¹¥\n"
2040
2041 #: g10/gpg.c:3076
2042 #, c-format
2043 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2044 msgstr "%s¤Ï%s¤Çµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2045
2046 #: g10/gpg.c:3123
2047 #, c-format
2048 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2049 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2050
2051 #: g10/gpg.c:3128
2052 #, c-format
2053 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2054 msgstr "Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2055
2056 #: g10/gpg.c:3133
2057 #, c-format
2058 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2059 msgstr "°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2060
2061 #: g10/gpg.c:3231
2062 #, c-format
2063 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2064 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2065
2066 #: g10/gpg.c:3242
2067 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2068 msgstr "·Ù¹ð: ¸ø³«¸°°Å¹æ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í (-r) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
2069
2070 #: g10/gpg.c:3253
2071 msgid "--store [filename]"
2072 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2073
2074 #: g10/gpg.c:3260
2075 msgid "--symmetric [filename]"
2076 msgstr "--symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2077
2078 #: g10/gpg.c:3262
2079 #, c-format
2080 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2081 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÂоΰŹæ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2082
2083 #: g10/gpg.c:3272
2084 msgid "--encrypt [filename]"
2085 msgstr "--encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2086
2087 #: g10/gpg.c:3285
2088 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2089 msgstr "--symmetric --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2090
2091 #: g10/gpg.c:3287
2092 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2093 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2094
2095 #: g10/gpg.c:3290
2096 #, c-format
2097 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2098 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2099
2100 #: g10/gpg.c:3308
2101 msgid "--sign [filename]"
2102 msgstr "--sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2103
2104 #: g10/gpg.c:3321
2105 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2106 msgstr "--sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2107
2108 #: g10/gpg.c:3336
2109 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2110 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2111
2112 #: g10/gpg.c:3338
2113 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2114 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2115
2116 #: g10/gpg.c:3341
2117 #, c-format
2118 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2119 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2120
2121 #: g10/gpg.c:3361
2122 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2123 msgstr "--sign --symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2124
2125 #: g10/gpg.c:3370
2126 msgid "--clearsign [filename]"
2127 msgstr "--clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2128
2129 #: g10/gpg.c:3395
2130 msgid "--decrypt [filename]"
2131 msgstr "--decrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2132
2133 #: g10/gpg.c:3403
2134 msgid "--sign-key user-id"
2135 msgstr "--sign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2136
2137 #: g10/gpg.c:3407
2138 msgid "--lsign-key user-id"
2139 msgstr "--lsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2140
2141 #: g10/gpg.c:3428
2142 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2143 msgstr "--edit-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id [¥³¥Þ¥ó¥É]"
2144
2145 #: g10/gpg.c:3499
2146 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
2147 msgstr "-k[v][v][v][c] [¥æ¡¼¥¶¡¼id] [¸°ÎØ]"
2148
2149 #: g10/gpg.c:3541
2150 #, c-format
2151 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2152 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2153
2154 #: g10/gpg.c:3543
2155 #, c-format
2156 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2157 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2158
2159 #: g10/gpg.c:3545
2160 #, c-format
2161 msgid "key export failed: %s\n"
2162 msgstr "¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2163
2164 #: g10/gpg.c:3556
2165 #, c-format
2166 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2167 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2168
2169 #: g10/gpg.c:3566
2170 #, c-format
2171 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2172 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î²óÉü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2173
2174 #: g10/gpg.c:3617
2175 #, c-format
2176 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2177 msgstr "ÊñÁõ½üµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2178
2179 #: g10/gpg.c:3625
2180 #, c-format
2181 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2182 msgstr "ÊñÁõ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2183
2184 #: g10/gpg.c:3715
2185 #, c-format
2186 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2187 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
2188
2189 #: g10/gpg.c:3832
2190 msgid "[filename]"
2191 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2192
2193 #: g10/gpg.c:3836
2194 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2195 msgstr "³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂǤäƤ¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
2196
2197 #: g10/gpg.c:4147
2198 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2199 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2200
2201 #: g10/gpg.c:4149
2202 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2203 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2204
2205 #: g10/gpg.c:4182
2206 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2207 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2208
2209 #: g10/gpgv.c:73
2210 msgid "take the keys from this keyring"
2211 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹"
2212
2213 #: g10/gpgv.c:75
2214 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2215 msgstr "Æü»þ¤ÎÌ·½â¤ò·Ù¹ð¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹"
2216
2217 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
2218 msgid "|FD|write status info to this FD"
2219 msgstr ""
2220 "|¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò|¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò¤Ë¾õÂÖ¤ò\n"
2221 "½ñ¤­¹þ¤à"
2222
2223 #: g10/gpgv.c:100
2224 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2225 msgstr "»È¤¤Êý: gpgv [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
2226
2227 #: g10/gpgv.c:103
2228 msgid ""
2229 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2230 "Check signatures against known trusted keys\n"
2231 msgstr ""
2232 "¹½Ê¸: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
2233 "´ûÃΤο®ÍѤ·¤¿¸°¤Ç½ð̾¤ò¸¡ºº\n"
2234
2235 #: g10/helptext.c:51
2236 msgid ""
2237 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2238 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2239 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2240 msgstr ""
2241 "¤³¤ÎÃͤλØÄê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃͤϡ¢Âè»°¼Ô¤Ë·è¤·\n"
2242 "¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢web-of-trust ¤Î¼ÂÁõ¤ËɬÍפǡ¢\n"
2243 "(°ÅÌÛŪ¤Ë¤Ç¤­¤¿) web-of-certificates ¤È¤Ï̵´Ø·¸¤Ç¤¹¡£"
2244
2245 #: g10/helptext.c:57
2246 msgid ""
2247 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2248 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2249 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2250 "ultimately trusted\n"
2251 msgstr ""
2252 "Web-of-Trust¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤áGnuPG¤Ï¡¢¤É¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
2253 "¤Î¤«¤òÃΤëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¡¢ÈëÌ©¸°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­\n"
2254 "¤ë¸°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢\n"
2255 "¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2256
2257 #: g10/helptext.c:64
2258 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2259 msgstr "¤³¤Î¿®ÍѤǤ­¤Ê¤¤¸°¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èno¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2260
2261 #: g10/helptext.c:68
2262 msgid ""
2263 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2264 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ÷¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°¸Àè¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2265
2266 #: g10/helptext.c:72
2267 msgid ""
2268 "Select the algorithm to use.\n"
2269 "\n"
2270 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2271 "for signatures.\n"
2272 "\n"
2273 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2274 "\n"
2275 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2276 "\n"
2277 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2278 msgstr ""
2279 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2280 "\n"
2281 "DSA (ÊÌ̾DSS) ¤Ï¡¢½ð̾ÀìÍѤÎÅŻҽð̾¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
2282 "\n"
2283 "Elgamal¤Ï¡¢°Å¹æ²½¤Î¤ß¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
2284 "\n"
2285 "RSA¤Ï¡¢½ð̾¤Ë¤â°Å¹æ²½¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
2286 "\n"
2287 "ºÇ½é¤Î¸°(¼ç¸°)¤Ï¡¢½ð̾¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¸°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2288
2289 #: g10/helptext.c:86
2290 msgid ""
2291 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2292 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2293 "Please consult your security expert first."
2294 msgstr ""
2295 "°ìÈ̤ˡ¢½ð̾¤È°Å¹æ²½¤ËƱ¤¸¸°¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤í¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2296 "¤³¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤À¤±¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
2297 "¤Þ¤º¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2298
2299 #: g10/helptext.c:93
2300 msgid "Enter the size of the key"
2301 msgstr "¸°¤ÎŤµ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2302
2303 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2304 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2305 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2306 msgstr "¡Èyes¡É¤«¡Èno¡É¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2307
2308 #: g10/helptext.c:107
2309 msgid ""
2310 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2311 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2312 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2313 "the given value as an interval."
2314 msgstr ""
2315 "¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë¼¨¤¹½ñ¼°¤ÇÃͤòÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2316 "ISO¤ÎÆüÉդνñ¼° (YYYY-MM-DD) ¤Ç¤âÆþÎϤǤ­¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¥¨¥é¡¼¤Ï\n"
2317 "ɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÆþÎÏÃͤò´ü´Ö¤ØÊÑ´¹\n"
2318 "¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
2319
2320 #: g10/helptext.c:119
2321 msgid "Enter the name of the key holder"
2322 msgstr "¸°½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2323
2324 #: g10/helptext.c:124
2325 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2326 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹"
2327
2328 #: g10/helptext.c:128
2329 msgid "Please enter an optional comment"
2330 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2331
2332 #: g10/helptext.c:133
2333 msgid ""
2334 "N  to change the name.\n"
2335 "C  to change the comment.\n"
2336 "E  to change the email address.\n"
2337 "O  to continue with key generation.\n"
2338 "Q  to to quit the key generation."
2339 msgstr ""
2340 "N  Ì¾Á°¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2341 "C  ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2342 "E  ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2343 "O  ¸°À¸À®¤Î³¹Ô¡£\n"
2344 "Q  ¸°À¸À®¤Î½ªÎ»¡£"
2345
2346 #: g10/helptext.c:142
2347 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2348 msgstr "Éû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É(¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Èy¡É) ¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2349
2350 #: g10/helptext.c:150
2351 msgid ""
2352 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2353 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2354 "know how carefully you verified this.\n"
2355 "\n"
2356 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2357 "the\n"
2358 "    key.\n"
2359 "\n"
2360 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2361 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2362 "for\n"
2363 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2364 "user.\n"
2365 "\n"
2366 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2367 "could\n"
2368 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2369 "the\n"
2370 "    key against a photo ID.\n"
2371 "\n"
2372 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2373 "could\n"
2374 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2375 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2376 "a\n"
2377 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2378 "the\n"
2379 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2380 "exchange\n"
2381 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2382 "\n"
2383 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2384 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2385 "\"\n"
2386 "mean to you when you sign other keys.\n"
2387 "\n"
2388 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2389 msgstr ""
2390 "¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤Î¿Í¤¬¸°\n"
2391 "¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄø\n"
2392 "ÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃΤ餻¤ë¤È¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
2393 "\n"
2394 "\"0\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¡¢Æä˼çÄ¥¤·¤Ê\n"
2395 "    ¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
2396 "\n"
2397 "\"1\" ¤Ï¡¢¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤½¤Î¸°¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È\n"
2398 "    ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸¡¾Ú¤ÏÁ´Á³¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿\n"
2399 "    ¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ò»È¤¦\n"
2400 "    ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¡¢¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡×³Îǧ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
2401 "\n"
2402 "\"2\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬°ì±þ¸°¤Î³Îǧ¤ò¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð\n"
2403 "    ¸°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¸¡ºº\n"
2404 "    ¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
2405 "\n"
2406 "\"3\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹­ÈϰϤˤ錄¤ê¸°¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
2407 "    ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸°¤Î½êÍ­¼ÔËܿͤȸ°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È\n"
2408 "    ¤Î¤è¤¦¤Ê) µ¶Â¤¤Î¤à¤Ä¤«¤·¤¤¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ä¤­¤Î¼êÃʤǡ¢¸°¤Î½ê\n"
2409 "    Í­¼Ô¤Î̾Á°¤¬¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤È°ìÃפ¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡ºº¤·\n"
2410 "    ¤Æ¡¢(ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¤Ç) ¸°¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤¬\n"
2411 "    ¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤Ë°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
2412 "\n"
2413 "¾åµ­2¤È3¤ÎÎã¤Ï¡¢*ñ¤Ê¤ë*Îã¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤\n"
2414 "¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¾¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ø°ì±þ¡Ù¤ä¡Ø¹­ÈÏ°Ï¡Ù¤¬²¿¤ò°Õ\n"
2415 "Ì£¤¹¤ë¤«¤òºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£\n"
2416 "\n"
2417 "Àµ¤·¤¤Åú¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö0¡×¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2418
2419 #: g10/helptext.c:188
2420 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2421 msgstr "Á´¤Æ¤Î ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2422
2423 #: g10/helptext.c:192
2424 msgid ""
2425 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2426 "All certificates are then also lost!"
2427 msgstr ""
2428 "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2429 "¾ÚÌÀ½ñ¤âÁ´ÉôƱ»þ¤Ë¾Ãµî¤·¤Þ¤¹!"
2430
2431 #: g10/helptext.c:197
2432 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2433 msgstr "¤³¤ÎÉû¸°¤òºï½ü¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2434
2435 #: g10/helptext.c:202
2436 msgid ""
2437 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2438 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2439 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2440 msgstr ""
2441 "¤³¤ì¤Ï¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÍ­¸ú¤Ê½ð̾¤Ç¤¹¡£ÉáÄ̤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç\n"
2442 "¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¡¢¸°¤Ø¤Î¿®ÍѤÎÎؤκîÀ®¤ä¡¢\n"
2443 "¤³¤Î¸°¤Ë¤è¤ë¾ÚÌÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍפÀ¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
2444
2445 #: g10/helptext.c:207
2446 msgid ""
2447 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2448 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2449 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2450 "a trust connection through another already certified key."
2451 msgstr ""
2452 "¤³¤Î½ð̾¤È°ìÃפ¹¤ë¸°¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¸¡ºº¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2453 "¤½¤Î¸°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î½ð̾¤Îºï½ü¤òÊÝα¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
2454 "¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Î¸°¤Ï¡¢¤â¤¦¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿Â¾¤Î¸°¤Ç¿®ÍѤÎÎؤò·ÁÀ®¤¹¤ë\n"
2455 "¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
2456
2457 #: g10/helptext.c:213
2458 msgid ""
2459 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2460 "your keyring."
2461 msgstr ""
2462 "¤³¤Î½ð̾¤ÏÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°Îؤ«¤éºï½ü¤¹¤Ù¤­¤À\n"
2463 "¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£"
2464
2465 #: g10/helptext.c:217
2466 msgid ""
2467 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2468 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2469 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2470 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2471 "a second one is available."
2472 msgstr ""
2473 "¤³¤ì¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ËÂбþ¤·¤¿½ð̾¤Ç¤¹¡£Ä̾¤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Î¤Ï\n"
2474 "¤¤¤¤¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢GnuPG¤Ï¤â¤Ï¤ä¤³¤Î¸°¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤â\n"
2475 "¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ë¤è¤êÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢\n"
2476 "ÂåÂؤȤʤ븰¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢ºï½ü¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2477
2478 #: g10/helptext.c:225
2479 msgid ""
2480 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2481 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2482 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2483 msgstr ""
2484 "Á´Éô (¤Þ¤¿¤ÏÁªÂò¤·¤¿) ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤ò¡¢º£¤ÎÁª¹¥°ìÍ÷¤ËÊѹ¹\n"
2485 "¤·¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤ÎÆü»þ¤Ï¡¢1É乤¹¤ß¤Þ¤¹¡£\n"
2486
2487 #: g10/helptext.c:232
2488 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2489 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
2490
2491 #: g10/helptext.c:238
2492 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2493 msgstr "ÆþÎϤ·¤¿¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î³Îǧ¤Î¤¿¤á¡¢ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2494
2495 #: g10/helptext.c:242
2496 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2497 msgstr "½ð̾¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2498
2499 #: g10/helptext.c:247
2500 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2501 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2502
2503 #: g10/helptext.c:252
2504 msgid ""
2505 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2506 "file (which is shown in brackets) will be used."
2507 msgstr ""
2508 "¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã±¤ËRETURN¤òÂǤĤȡ¢\n"
2509 "(³ç¸Ì¤Ç¼¨¤·¤¿) ´ûÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
2510
2511 #: g10/helptext.c:258
2512 msgid ""
2513 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2514 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2515 "  \"Key has been compromised\"\n"
2516 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2517 "      got access to your secret key.\n"
2518 "  \"Key is superseded\"\n"
2519 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2520 "  \"Key is no longer used\"\n"
2521 "      Use this if you have retired this key.\n"
2522 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2523 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2524 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2525 msgstr ""
2526 "¾ÚÌÀÍýͳ¤ò»ØÄꤹ¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£Á°¸å´Ø·¸¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢\n"
2527 "°Ê²¼¤Î°ìÍ÷¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
2528 "  ¡Ö¸°¤¬¥Ñ¥¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×\n"
2529 "      Ç§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬ÈëÌ©¸°¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÆÀ¤¿¡¢¤È¿®¤º¤ë\n"
2530 "      ¤Ë­¤ëÍýͳ¤Î¤¢¤ë¤È¤­¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2531 "  ¡Ö¸°¤¬¤È¤ê¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×\n"
2532 "      ¤³¤Î¸°¤ò¼«Ê¬¤Ç¿·¤·¤¤¸°¤È¸ò´¹¤·¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2533 "  ¡Ö¸°¤Ï¤â¤¦ÉÔÍѤǤ¹¡×\n"
2534 "      ¤³¤Î¸°¤ò»È¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2535 "  ¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤â¤¦Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡×\n"
2536 "      ¤â¤¦¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ï»È¤¦¤Ù¤­¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤­¤Ë»È¤¤\n"
2537 "      ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È\n"
2538 "      ¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2539
2540 #: g10/helptext.c:274
2541 msgid ""
2542 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2543 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2544 "An empty line ends the text.\n"
2545 msgstr ""
2546 "¤â¤·¤½¤¦¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë\n"
2547 "ʸ¾Ï¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ê¸¾Ï¤Ï´Ê·é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2548 "¶õ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
2549
2550 #: g10/helptext.c:289
2551 msgid "No help available"
2552 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2553
2554 #: g10/helptext.c:297
2555 #, c-format
2556 msgid "No help available for `%s'"
2557 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2558
2559 #: g10/import.c:96
2560 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2561 msgstr ""
2562
2563 #: g10/import.c:98
2564 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2565 msgstr ""
2566
2567 #: g10/import.c:100
2568 #, fuzzy
2569 msgid "do not update the trustdb after import"
2570 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
2571
2572 #: g10/import.c:102
2573 #, fuzzy
2574 msgid "create a public key when importing a secret key"
2575 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2576
2577 #: g10/import.c:104
2578 msgid "only accept updates to existing keys"
2579 msgstr ""
2580
2581 #: g10/import.c:106
2582 #, fuzzy
2583 msgid "remove unusable parts from key after import"
2584 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
2585
2586 #: g10/import.c:108
2587 msgid "remove as much as possible from key after import"
2588 msgstr ""
2589
2590 #: g10/import.c:268
2591 #, c-format
2592 msgid "skipping block of type %d\n"
2593 msgstr "·¿%d¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2594
2595 #: g10/import.c:277
2596 #, c-format
2597 msgid "%lu keys processed so far\n"
2598 msgstr "%lu¸°¤Þ¤Ç½èÍý\n"
2599
2600 #: g10/import.c:294
2601 #, c-format
2602 msgid "Total number processed: %lu\n"
2603 msgstr "    ½èÍý¿ô¤Î¹ç·×: %lu\n"
2604
2605 #: g10/import.c:296
2606 #, c-format
2607 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2608 msgstr "¤È¤Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤¸°: %lu\n"
2609
2610 #: g10/import.c:299
2611 #, c-format
2612 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2613 msgstr "  ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ê¤·: %lu\n"
2614
2615 #: g10/import.c:301 sm/import.c:113
2616 #, c-format
2617 msgid "              imported: %lu"
2618 msgstr "          Æɹþ¤ß: %lu"
2619
2620 #: g10/import.c:307 sm/import.c:117
2621 #, c-format
2622 msgid "             unchanged: %lu\n"
2623 msgstr "        Êѹ¹¤Ê¤·: %lu\n"
2624
2625 #: g10/import.c:309
2626 #, c-format
2627 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2628 msgstr "¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID: %lu\n"
2629
2630 #: g10/import.c:311
2631 #, c-format
2632 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2633 msgstr "      ¿·¤·¤¤Éû¸°: %lu\n"
2634
2635 #: g10/import.c:313
2636 #, c-format
2637 msgid "        new signatures: %lu\n"
2638 msgstr "      ¿·¤·¤¤½ð̾: %lu\n"
2639
2640 #: g10/import.c:315
2641 #, c-format
2642 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2643 msgstr "  ¿·¤·¤¤¸°¤Î¼º¸ú: %lu\n"
2644
2645 #: g10/import.c:317 sm/import.c:119
2646 #, c-format
2647 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2648 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2649
2650 #: g10/import.c:319 sm/import.c:121
2651 #, c-format
2652 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2653 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß: %lu\n"
2654
2655 #: g10/import.c:321 sm/import.c:123
2656 #, c-format
2657 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2658 msgstr "  ÌµÊѹ¹¤ÎÈëÌ©¸°: %lu\n"
2659
2660 #: g10/import.c:323 sm/import.c:125
2661 #, c-format
2662 msgid "          not imported: %lu\n"
2663 msgstr "        Ì¤Æɹþ¤ß: %lu\n"
2664
2665 #: g10/import.c:325
2666 #, fuzzy, c-format
2667 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2668 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
2669
2670 #: g10/import.c:327
2671 #, fuzzy, c-format
2672 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2673 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2674
2675 #: g10/import.c:568
2676 #, fuzzy, c-format
2677 msgid ""
2678 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2679 "algorithms on these user IDs:\n"
2680 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑÉԲĤȤ¤¤¦Áª¹¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2681
2682 #: g10/import.c:606
2683 #, c-format
2684 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2685 msgstr "         \"%s\": °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2686
2687 #: g10/import.c:618
2688 #, c-format
2689 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2690 msgstr "         \"%s\": Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2691
2692 #: g10/import.c:630
2693 #, c-format
2694 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2695 msgstr "         \"%s\": °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2696
2697 #: g10/import.c:643
2698 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2699 msgstr "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2700
2701 #: g10/import.c:645
2702 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2703 msgstr ""
2704 "ÀøºßŪ¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÉÔ°ìÃ×ÌäÂê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸°¤òºÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
2705
2706 #: g10/import.c:669
2707 #, c-format
2708 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2709 msgstr "°Ê²¼¤Ç¡¢Áª¹¥¤¬¹¹¿·¤Ç¤­¤Þ¤¹: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2710
2711 #: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
2712 #, c-format
2713 msgid "key %s: no user ID\n"
2714 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2715
2716 #: g10/import.c:748
2717 #, c-format
2718 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2719 msgstr "¸°%s: PKS¤ÎÉû¸°ÊѤ¤ò½¤Éü\n"
2720
2721 #: g10/import.c:763
2722 #, c-format
2723 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2724 msgstr "¸°%s: ¼õÍý¤·¤¿Ì¤¼«¸Ê½ð̾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2725
2726 #: g10/import.c:769
2727 #, c-format
2728 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2729 msgstr "¸°%s: Í­¸ú¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2730
2731 #: g10/import.c:771
2732 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2733 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
2734
2735 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
2736 #, c-format
2737 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2738 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2739
2740 #: g10/import.c:787
2741 #, c-format
2742 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2743 msgstr "¸°%s: ¿·¤·¤¤¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2744
2745 #: g10/import.c:796
2746 #, c-format
2747 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2748 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2749
2750 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:268 g10/sign.c:834 g10/sign.c:1140
2751 #, c-format
2752 msgid "writing to `%s'\n"
2753 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¤Î½ñ¹þ¤ß\n"
2754
2755 #: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
2756 #: g10/import.c:2362 g10/import.c:2384
2757 #, c-format
2758 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2759 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
2760
2761 #: g10/import.c:824
2762 #, c-format
2763 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2764 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¡È%s¡É¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2765
2766 #: g10/import.c:848
2767 #, c-format
2768 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2769 msgstr "¸°%s: ¤³¤Á¤é¤ÎÊ£À½¤È¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
2770
2771 #: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
2772 #, c-format
2773 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2774 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°ÌÃ֤Ť±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2775
2776 #: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
2777 #, c-format
2778 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2779 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2780
2781 #: g10/import.c:910
2782 #, c-format
2783 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2784 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä\n"
2785
2786 #: g10/import.c:913
2787 #, c-format
2788 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2789 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2790
2791 #: g10/import.c:916
2792 #, c-format
2793 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2794 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò1¸Ä\n"
2795
2796 #: g10/import.c:919
2797 #, c-format
2798 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2799 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2800
2801 #: g10/import.c:922
2802 #, c-format
2803 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2804 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò1¸Ä\n"
2805
2806 #: g10/import.c:925
2807 #, c-format
2808 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2809 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò%d¸Ä\n"
2810
2811 #: g10/import.c:928
2812 #, fuzzy, c-format
2813 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2814 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2815
2816 #: g10/import.c:931
2817 #, fuzzy, c-format
2818 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2819 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2820
2821 #: g10/import.c:934
2822 #, fuzzy, c-format
2823 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2824 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2825
2826 #: g10/import.c:937
2827 #, fuzzy, c-format
2828 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2829 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2830
2831 #: g10/import.c:960
2832 #, c-format
2833 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2834 msgstr "¸°%s:¡È%s¡ÉÊѹ¹¤Ê¤·\n"
2835
2836 #: g10/import.c:1123
2837 #, c-format
2838 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2839 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê°Å¹æË¡%d¤ÎÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2840
2841 #: g10/import.c:1134
2842 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2843 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
2844
2845 #: g10/import.c:1151 g10/import.c:2377
2846 #, c-format
2847 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2848 msgstr "´ûÄê¤ÎÈëÌ©¸°Îؤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2849
2850 #: g10/import.c:1162
2851 #, c-format
2852 msgid "key %s: secret key imported\n"
2853 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2854
2855 #: g10/import.c:1192
2856 #, c-format
2857 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2858 msgstr "¸°%s: ¤â¤¦ÈëÌ©¸°Îؤˤ¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2859
2860 #: g10/import.c:1202
2861 #, c-format
2862 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2863 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2864
2865 #: g10/import.c:1232
2866 #, c-format
2867 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2868 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òŬÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2869
2870 #: g10/import.c:1275
2871 #, c-format
2872 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2873 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - µñÈÝ\n"
2874
2875 #: g10/import.c:1307
2876 #, c-format
2877 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2878 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2879
2880 #: g10/import.c:1373
2881 #, c-format
2882 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2883 msgstr "¸°%s: ½ð̾¤ËÂбþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2884
2885 #: g10/import.c:1388
2886 #, c-format
2887 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2888 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2889
2890 #: g10/import.c:1390
2891 #, c-format
2892 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2893 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2894
2895 #: g10/import.c:1408
2896 #, c-format
2897 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2898 msgstr "¸°%s: ¸°¤ËÂбþ¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2899
2900 #: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
2901 #, c-format
2902 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2903 msgstr "¸°%s: ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2904
2905 #: g10/import.c:1421
2906 #, c-format
2907 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2908 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤ÎÂбþ¤Ç¤¹\n"
2909
2910 #: g10/import.c:1436
2911 #, c-format
2912 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2913 msgstr "¸°%s: Â¿½ÅÉû¸°¤ÎÂбþ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2914
2915 #: g10/import.c:1458
2916 #, c-format
2917 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2918 msgstr "¸°%s: ¸°¼º¸ú¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2919
2920 #: g10/import.c:1471
2921 #, c-format
2922 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2923 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¼º¸ú¤Ç¤¹\n"
2924
2925 #: g10/import.c:1486
2926 #, c-format
2927 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2928 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤Î¿½Å¼º¸ú¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2929
2930 #: g10/import.c:1528
2931 #, c-format
2932 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2933 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2934
2935 #: g10/import.c:1549
2936 #, c-format
2937 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2938 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿Éû¸°\n"
2939
2940 #: g10/import.c:1576
2941 #, c-format
2942 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2943 msgstr "¸°%s: ½ñ½Ð¤·ÉԲĤʽð̾ (¥¯¥é¥¹%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2944
2945 #: g10/import.c:1586
2946 #, c-format
2947 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2948 msgstr "¸°%s: ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤¬¸í¤Ã¤ÆÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2949
2950 #: g10/import.c:1603
2951 #, c-format
2952 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2953 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2954
2955 #: g10/import.c:1617
2956 #, c-format
2957 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2958 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2959
2960 #: g10/import.c:1625
2961 #, c-format
2962 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2963 msgstr "¸°%s: Í½´ü¤»¤Ì½ð̾¥¯¥é¥¹ (0x%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2964
2965 #: g10/import.c:1725
2966 #, c-format
2967 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2968 msgstr "¸°%s: ½ÅÊ£¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¸¡½Ð - Ê»¹ç\n"
2969
2970 #: g10/import.c:1787
2971 #, c-format
2972 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2973 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤Î°ú¤­½Ð¤·\n"
2974
2975 #: g10/import.c:1801
2976 #, c-format
2977 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2978 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤ÏÉԺߡ£\n"
2979
2980 #: g10/import.c:1860
2981 #, c-format
2982 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2983 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄɲÃ\n"
2984
2985 #: g10/import.c:1894
2986 #, c-format
2987 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2988 msgstr "¸°%s: Ä¾Àܸ°½ð̾¤òÄɲÃ\n"
2989
2990 #: g10/import.c:2283
2991 #, fuzzy
2992 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2993 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2994
2995 #: g10/import.c:2291
2996 #, fuzzy
2997 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2998 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2999
3000 #: g10/import.c:2293
3001 #, fuzzy
3002 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3003 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3004
3005 #: g10/keydb.c:170
3006 #, c-format
3007 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3008 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3009
3010 #: g10/keydb.c:176
3011 #, c-format
3012 msgid "keyring `%s' created\n"
3013 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
3014
3015 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
3016 #, fuzzy, c-format
3017 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3018 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3019
3020 #: g10/keydb.c:699
3021 #, c-format
3022 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3023 msgstr "¸°ÎØ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎºÆ¹½Ãۤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:267
3026 msgid "[revocation]"
3027 msgstr "[¼º¸ú]"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:268
3030 msgid "[self-signature]"
3031 msgstr "[¼«¸Ê½ð̾]"
3032
3033 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3034 msgid "1 bad signature\n"
3035 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾1¸Ä\n"
3036
3037 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3038 #, c-format
3039 msgid "%d bad signatures\n"
3040 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾%d¸Ä\n"
3041
3042 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3043 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3044 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3045
3046 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3047 #, c-format
3048 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3049 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3052 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3053 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3056 #, c-format
3057 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3058 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:358
3061 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3062 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä¸¡½Ð\n"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:360
3065 #, c-format
3066 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3067 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä¸¡½Ð\n"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3070 msgid ""
3071 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3072 "keys\n"
3073 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3074 "etc.)\n"
3075 msgstr ""
3076 "¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤òÀµ¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®ÍÑÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ"
3077 "¤¤\n"
3078 "(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤«¤éÆÀ¤¿»ØÌæ¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É)\n"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3081 #, c-format
3082 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3083 msgstr "  %d = ¤¢¤ëÄøÅÙ¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3086 #, c-format
3087 msgid "  %d = I trust fully\n"
3088 msgstr "  %d = ´°Á´¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:440
3091 msgid ""
3092 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3093 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3094 "trust signatures on your behalf.\n"
3095 msgstr ""
3096 "¿®Íѽð̾¤Î¿¼¤µ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3097 "¿¼¤µ¤¬1¤è¤êÂ礭¤¤¤È¡¢½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤Ç¿®Íѽð̾¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3098
3099 #: g10/keyedit.c:456
3100 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3101 msgstr "½ð̾¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥É¥á¡¼¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïenter¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:600
3104 #, c-format
3105 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3106 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3109 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1743
3110 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3111 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤Ë½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3112
3113 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3114 #: g10/keyedit.c:1749
3115 msgid "  Unable to sign.\n"
3116 msgstr "  ½ð̾ÉÔǽ¡£\n"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:628
3119 #, c-format
3120 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3121 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢Ëþλ¤Ç¤¹¡£"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:656
3124 #, c-format
3125 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3126 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:684
3129 #, fuzzy, c-format
3130 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3131 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:686
3134 #, fuzzy
3135 msgid "Sign it? (y/N) "
3136 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3137
3138 #: g10/keyedit.c:708
3139 #, c-format
3140 msgid ""
3141 "The self-signature on \"%s\"\n"
3142 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3143 msgstr ""
3144 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤Ï¡¢\n"
3145 "PGP 2.x·Á¼°¤Î½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:717
3148 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3149 msgstr "OpenPGP¤Î¼«¸Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3150
3151 #: g10/keyedit.c:731
3152 #, c-format
3153 msgid ""
3154 "Your current signature on \"%s\"\n"
3155 "has expired.\n"
3156 msgstr ""
3157 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3158 "¤ÏËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:735
3161 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3162 msgstr "¿·¤·¤¤½ð̾¤òȯ¹Ô¤·¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì½ð̾¤È¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3163
3164 #: g10/keyedit.c:756
3165 #, c-format
3166 msgid ""
3167 "Your current signature on \"%s\"\n"
3168 "is a local signature.\n"
3169 msgstr ""
3170 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3171 "¤ÏÆâÉô½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3172
3173 #: g10/keyedit.c:760
3174 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3175 msgstr "½ñ½Ð¤·²Äǽ¤Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3176
3177 #: g10/keyedit.c:781
3178 #, c-format
3179 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3180 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦ÆâÉô½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3181
3182 #: g10/keyedit.c:784
3183 #, c-format
3184 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3185 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3186
3187 #: g10/keyedit.c:789
3188 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3189 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âºÆ½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3190
3191 #: g10/keyedit.c:811
3192 #, c-format
3193 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3194 msgstr "¸°%s¤Ç½ð̾¤¹¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3195
3196 #: g10/keyedit.c:826
3197 msgid "This key has expired!"
3198 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:844
3201 #, c-format
3202 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3203 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:850
3206 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3207 msgstr "Ʊ»þ¤Ë½ð̾¤âËþλ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (Y/n) "
3208
3209 #: g10/keyedit.c:890
3210 msgid ""
3211 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3212 "mode.\n"
3213 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏPGP 2.x¸°¤ÇOpenPGP½ð̾¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3214
3215 #: g10/keyedit.c:892
3216 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3217 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏPGP 2.x¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3218
3219 #: g10/keyedit.c:917
3220 msgid ""
3221 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3222 "belongs\n"
3223 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3224 msgstr ""
3225 "½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾åµ­¤Î̾Á°¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ\n"
3226 "Ãí°Õ¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¤«? Åú¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡È0¡É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:922
3229 #, c-format
3230 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3231 msgstr "   (0) Åú¤¨¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:924
3234 #, c-format
3235 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3236 msgstr "   (1) Á´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:926
3239 #, c-format
3240 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3241 msgstr "   (2) °ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:928
3244 #, c-format
3245 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3246 msgstr "   (3) ¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:934
3249 #, fuzzy
3250 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3251 msgstr "ÁªÂò¤Ï? (¾ÜºÙ¤Ï '?' ¤Ç): "
3252
3253 #: g10/keyedit.c:958
3254 #, c-format
3255 msgid ""
3256 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3257 "key \"%s\" (%s)\n"
3258 msgstr ""
3259 "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¡È%s¡É¤Ç½ð̾¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¤«\n"
3260 "(%s)\n"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:965
3263 msgid "This will be a self-signature.\n"
3264 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:971
3267 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3268 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3269
3270 #: g10/keyedit.c:979
3271 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3272 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3273
3274 #: g10/keyedit.c:989
3275 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3276 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:996
3279 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3280 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:1003
3283 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3284 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÁ´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1008
3287 msgid "I have checked this key casually.\n"
3288 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï°ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:1013
3291 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3292 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:1023
3295 msgid "Really sign? (y/N) "
3296 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3297
3298 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4784 g10/keyedit.c:4875 g10/keyedit.c:4939
3299 #: g10/keyedit.c:5000 g10/sign.c:352
3300 #, c-format
3301 msgid "signing failed: %s\n"
3302 msgstr "½ð̾¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:1133
3305 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3306 msgstr ""
3307
3308 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3380
3309 msgid "This key is not protected.\n"
3310 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3311
3312 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3368 g10/revoke.c:539
3313 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3314 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3315
3316 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3383
3317 #, fuzzy
3318 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3319 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3320
3321 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3387
3322 msgid "Key is protected.\n"
3323 msgstr "¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:1180
3326 #, c-format
3327 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3328 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3329
3330 #: g10/keyedit.c:1186
3331 msgid ""
3332 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3333 "\n"
3334 msgstr ""
3335 "¤³¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3336 "\n"
3337
3338 #: g10/keyedit.c:1195 g10/keygen.c:2065
3339 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3340 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3341
3342 #: g10/keyedit.c:1200
3343 msgid ""
3344 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3345 "\n"
3346 msgstr ""
3347 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢\n"
3348 "¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡ö¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ö¹Í¤¨¤Ç¤¹!\n"
3349 "\n"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:1203
3352 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3353 msgstr "ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3354
3355 #: g10/keyedit.c:1274
3356 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3357 msgstr "¸°¤Î½ð̾¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹\n"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:1360
3360 msgid "save and quit"
3361 msgstr "Êݸ¤·¤Æ½ªÎ»"
3362
3363 #: g10/keyedit.c:1363
3364 #, fuzzy
3365 msgid "show key fingerprint"
3366 msgstr "»ØÌæ¤òɽ¼¨"
3367
3368 #: g10/keyedit.c:1364
3369 msgid "list key and user IDs"
3370 msgstr "¸°¤È¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î°ìÍ÷"
3371
3372 #: g10/keyedit.c:1366
3373 msgid "select user ID N"
3374 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:1367
3377 #, fuzzy
3378 msgid "select subkey N"
3379 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3380
3381 #: g10/keyedit.c:1368
3382 #, fuzzy
3383 msgid "check signatures"
3384 msgstr "½ð̾¤Î¼º¸ú"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:1373
3387 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3388 msgstr ""
3389
3390 #: g10/keyedit.c:1378
3391 #, fuzzy
3392 msgid "sign selected user IDs locally"
3393 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
3394
3395 #: g10/keyedit.c:1380
3396 #, fuzzy
3397 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3398 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:1382
3401 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3402 msgstr ""
3403
3404 #: g10/keyedit.c:1386
3405 msgid "add a user ID"
3406 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÄɲÃ"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:1388
3409 msgid "add a photo ID"
3410 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲÃ"
3411
3412 #: g10/keyedit.c:1390
3413 #, fuzzy
3414 msgid "delete selected user IDs"
3415 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Îºï½ü"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:1395
3418 #, fuzzy
3419 msgid "add a subkey"
3420 msgstr "addkey"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:1399
3423 msgid "add a key to a smartcard"
3424 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ø¸°¤ÎÄɲÃ"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:1401
3427 msgid "move a key to a smartcard"
3428 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:1403
3431 #, fuzzy
3432 msgid "move a backup key to a smartcard"
3433 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:1407
3436 #, fuzzy
3437 msgid "delete selected subkeys"
3438 msgstr "Éû¸°¤Îºï½ü"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:1409
3441 msgid "add a revocation key"
3442 msgstr "¼º¸ú¸°¤ÎÄɲÃ"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:1411
3445 #, fuzzy
3446 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3447 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3448
3449 #: g10/keyedit.c:1413
3450 #, fuzzy
3451 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3452 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3453
3454 #: g10/keyedit.c:1415
3455 #, fuzzy
3456 msgid "flag the selected user ID as primary"
3457 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¼ç¤Ë¤¹¤ë"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:1417
3460 #, fuzzy
3461 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3462 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:1420
3465 msgid "list preferences (expert)"
3466 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È)"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:1422
3469 msgid "list preferences (verbose)"
3470 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¾éĹ)"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:1424
3473 #, fuzzy
3474 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3475 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3476
3477 #: g10/keyedit.c:1429
3478 #, fuzzy
3479 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3480 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURI¤òÀßÄê"
3481
3482 #: g10/keyedit.c:1431
3483 #, fuzzy
3484 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3485 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3486
3487 #: g10/keyedit.c:1433
3488 msgid "change the passphrase"
3489 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:1437
3492 msgid "change the ownertrust"
3493 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÎÊѹ¹"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:1439
3496 #, fuzzy
3497 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3498 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3499
3500 #: g10/keyedit.c:1441
3501 #, fuzzy
3502 msgid "revoke selected user IDs"
3503 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¼º¸ú"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:1446
3506 #, fuzzy
3507 msgid "revoke key or selected subkeys"
3508 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:1447
3511 #, fuzzy
3512 msgid "enable key"
3513 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤòµö²Ä¤¹¤ë"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:1448
3516 #, fuzzy
3517 msgid "disable key"
3518 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤò¶Ø»ß¤¹¤ë"
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1449
3521 #, fuzzy
3522 msgid "show selected photo IDs"
3523 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤òɽ¼¨"
3524
3525 #: g10/keyedit.c:1451
3526 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3527 msgstr ""
3528
3529 #: g10/keyedit.c:1453
3530 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3531 msgstr ""
3532
3533 #: g10/keyedit.c:1571
3534 #, c-format
3535 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3536 msgstr "ÈëÌ©¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¡È%s¡É¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
3537
3538 #: g10/keyedit.c:1589
3539 msgid "Secret key is available.\n"
3540 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£\n"
3541
3542 #: g10/keyedit.c:1670
3543 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3544 msgstr "¤³¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¸°¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3545
3546 #: g10/keyedit.c:1678
3547 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3548 msgstr "¤Þ¤º¡Ètoggle¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3549
3550 #: g10/keyedit.c:1697
3551 msgid ""
3552 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3553 "(lsign),\n"
3554 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3555 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3556 msgstr ""
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1737
3559 msgid "Key is revoked."
3560 msgstr "¸°¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1756
3563 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3564 msgstr "ËÜÅö¤ËÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1763
3567 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3568 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1772
3571 #, fuzzy, c-format
3572 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3573 msgstr "̤ÃΤνð̾¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:1795
3576 #, c-format
3577 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3578 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
3579
3580 #: g10/keyedit.c:1817 g10/keyedit.c:1837 g10/keyedit.c:2003
3581 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3582 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:1819
3585 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3586 msgstr "ºÇ¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:1821
3589 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3590 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3591
3592 #: g10/keyedit.c:1822
3593 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3594 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3595
3596 #: g10/keyedit.c:1872
3597 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3598 msgstr "¤³¤Î¼ç¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3599
3600 #: g10/keyedit.c:1884
3601 msgid "You must select exactly one key.\n"
3602 msgstr "¸°¤ò¤­¤Ã¤«¤ê1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:1912
3605 msgid "Command expects a filename argument\n"
3606 msgstr ""
3607
3608 #: g10/keyedit.c:1926
3609 #, fuzzy, c-format
3610 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3611 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:1943
3614 #, fuzzy, c-format
3615 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3616 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:1967
3619 msgid "You must select at least one key.\n"
3620 msgstr "¸°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3621
3622 #: g10/keyedit.c:1970
3623 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3624 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3625
3626 #: g10/keyedit.c:1971
3627 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3628 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3629
3630 #: g10/keyedit.c:2006
3631 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3632 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3633
3634 #: g10/keyedit.c:2007
3635 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3636 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3637
3638 #: g10/keyedit.c:2025
3639 #, fuzzy
3640 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3641 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3642
3643 #: g10/keyedit.c:2036
3644 #, fuzzy
3645 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3646 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3647
3648 #: g10/keyedit.c:2038
3649 #, fuzzy
3650 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3651 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3652
3653 #: g10/keyedit.c:2088
3654 msgid ""
3655 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3656 msgstr ""
3657 "ÍøÍѼԻØÄê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑÃæ¡¢½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÏÀßÄꤵ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ"
3658 "¤¹¡£\n"
3659
3660 #: g10/keyedit.c:2130
3661 msgid "Set preference list to:\n"
3662 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤òÀßÄê:\n"
3663
3664 #: g10/keyedit.c:2136
3665 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3666 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3667
3668 #: g10/keyedit.c:2138
3669 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3670 msgstr "Áª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3671
3672 #: g10/keyedit.c:2206
3673 msgid "Save changes? (y/N) "
3674 msgstr "Êѹ¹¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3675
3676 #: g10/keyedit.c:2209
3677 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3678 msgstr "Êݸ¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3679
3680 #: g10/keyedit.c:2219
3681 #, c-format
3682 msgid "update failed: %s\n"
3683 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3684
3685 #: g10/keyedit.c:2226
3686 #, c-format
3687 msgid "update secret failed: %s\n"
3688 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3689
3690 #: g10/keyedit.c:2233
3691 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3692 msgstr "¸°¤Ï̵Êѹ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¹¿·¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£\n"
3693
3694 #: g10/keyedit.c:2334
3695 msgid "Digest: "
3696 msgstr "Í×Ìó: "
3697
3698 #: g10/keyedit.c:2386
3699 msgid "Features: "
3700 msgstr "µ¡Ç½: "
3701
3702 #: g10/keyedit.c:2397
3703 msgid "Keyserver no-modify"
3704 msgstr "̵½¤Àµ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:2412 g10/keylist.c:308
3707 msgid "Preferred keyserver: "
3708 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
3709
3710 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keyedit.c:2421
3711 #, fuzzy
3712 msgid "Notations: "
3713 msgstr ""
3714 "@\n"
3715 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
3716 " "
3717
3718 #: g10/keyedit.c:2631
3719 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3720 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3721
3722 #: g10/keyedit.c:2690
3723 #, fuzzy, c-format
3724 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3725 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3726
3727 #: g10/keyedit.c:2711
3728 #, c-format
3729 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3730 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3731
3732 #: g10/keyedit.c:2717
3733 msgid "(sensitive)"
3734 msgstr "(¥Ç¥ê¥±¡¼¥È)"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:2733 g10/keyedit.c:2789 g10/keyedit.c:2850 g10/keyedit.c:2865
3737 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
3738 #, c-format
3739 msgid "created: %s"
3740 msgstr "ºîÀ®: %s"
3741
3742 #: g10/keyedit.c:2736 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:952
3743 #, c-format
3744 msgid "revoked: %s"
3745 msgstr "¼º¸ú: %s"
3746
3747 #: g10/keyedit.c:2738 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3748 #, c-format
3749 msgid "expired: %s"
3750 msgstr "Ëþλ: %s"
3751
3752 #: g10/keyedit.c:2740 g10/keyedit.c:2791 g10/keyedit.c:2852 g10/keyedit.c:2867
3753 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3754 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:958
3755 #, c-format
3756 msgid "expires: %s"
3757 msgstr "Ëþλ: %s"
3758
3759 #: g10/keyedit.c:2742
3760 #, c-format
3761 msgid "usage: %s"
3762 msgstr "ÍøÍÑË¡: %s"
3763
3764 #: g10/keyedit.c:2757
3765 #, c-format
3766 msgid "trust: %s"
3767 msgstr "¿®ÍÑ: %s"
3768
3769 #: g10/keyedit.c:2761
3770 #, c-format
3771 msgid "validity: %s"
3772 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
3773
3774 #: g10/keyedit.c:2768
3775 msgid "This key has been disabled"
3776 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3777
3778 #: g10/keyedit.c:2796 g10/keylist.c:200
3779 msgid "card-no: "
3780 msgstr "¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ: "
3781
3782 #: g10/keyedit.c:2820
3783 msgid ""
3784 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3785 "unless you restart the program.\n"
3786 msgstr ""
3787 "¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸°¤ÎÍ­¸úÀ­¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢\n"
3788 "¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3789
3790 #: g10/keyedit.c:2884 g10/keyedit.c:3230 g10/keyserver.c:526
3791 #: g10/mainproc.c:1753 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3792 msgid "revoked"
3793 msgstr "¼º¸ú"
3794
3795 #: g10/keyedit.c:2886 g10/keyedit.c:3232 g10/keyserver.c:530
3796 #: g10/mainproc.c:1755 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3797 msgid "expired"
3798 msgstr "Ëþλ"
3799
3800 #: g10/keyedit.c:2951
3801 msgid ""
3802 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3803 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3804 msgstr ""
3805 "·Ù¹ð: ¼ç¤¿¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢Ê̤Ê\n"
3806 "              ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3807
3808 #: g10/keyedit.c:3012
3809 msgid ""
3810 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3811 "versions\n"
3812 "         of PGP to reject this key.\n"
3813 msgstr ""
3814 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3815 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3816
3817 #: g10/keyedit.c:3017 g10/keyedit.c:3347
3818 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3819 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÄɲä·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3820
3821 #: g10/keyedit.c:3023
3822 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3823 msgstr "PGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ÈID¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3824
3825 #: g10/keyedit.c:3163
3826 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3827 msgstr "¤³¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3828
3829 #: g10/keyedit.c:3173
3830 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3831 msgstr "¤³¤Î̵¸ú¤Ê½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3832
3833 #: g10/keyedit.c:3177
3834 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3835 msgstr "¤³¤Î̤ÃΤνð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3836
3837 #: g10/keyedit.c:3183
3838 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3839 msgstr "¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N)"
3840
3841 #: g10/keyedit.c:3197
3842 #, c-format
3843 msgid "Deleted %d signature.\n"
3844 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3845
3846 #: g10/keyedit.c:3198
3847 #, c-format
3848 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3849 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3850
3851 #: g10/keyedit.c:3201
3852 msgid "Nothing deleted.\n"
3853 msgstr "²¿¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3854
3855 #: g10/keyedit.c:3234 g10/trustdb.c:1703
3856 #, fuzzy
3857 msgid "invalid"
3858 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¤Ç¤¹"
3859
3860 #: g10/keyedit.c:3250
3861 #, fuzzy, c-format
3862 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3863 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3864
3865 #: g10/keyedit.c:3342
3866 msgid ""
3867 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3868 "cause\n"
3869 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3870 msgstr ""
3871 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3872 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3873
3874 #: g10/keyedit.c:3353
3875 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3876 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3877
3878 #: g10/keyedit.c:3373
3879 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3880 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3881
3882 #: g10/keyedit.c:3398
3883 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3884 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ï¡¢»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3885
3886 #: g10/keyedit.c:3413
3887 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3888 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸°¼«ÂΤòǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3889
3890 #: g10/keyedit.c:3435
3891 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3892 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦»Ø̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3893
3894 #: g10/keyedit.c:3454
3895 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3896 msgstr "·Ù¹ð: ¤¢¤ë¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¸µ¤ËÌ᤻¤Þ¤»¤ó!\n"
3897
3898 #: g10/keyedit.c:3460
3899 msgid ""
3900 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3901 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3902
3903 #: g10/keyedit.c:3521
3904 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3905 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÁªÂò¤ò¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3906
3907 #: g10/keyedit.c:3527
3908 #, fuzzy
3909 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3910 msgstr "¹â¡¹1¸Ä¤ÎÉû¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3911
3912 #: g10/keyedit.c:3531
3913 #, fuzzy
3914 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3915 msgstr "Éû¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3916
3917 #: g10/keyedit.c:3534
3918 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3919 msgstr "¼ç¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3920
3921 #: g10/keyedit.c:3580
3922 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3923 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3924
3925 #: g10/keyedit.c:3596
3926 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3927 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3928
3929 #: g10/keyedit.c:3669
3930 #, fuzzy, c-format
3931 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3932 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾Éû¸°%s¤Ï¡¢Áê¸ß¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3933
3934 #: g10/keyedit.c:3675
3935 #, c-format
3936 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3937 msgstr ""
3938
3939 #: g10/keyedit.c:3837
3940 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3941 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤­¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3942
3943 #: g10/keyedit.c:3876 g10/keyedit.c:3986 g10/keyedit.c:4106 g10/keyedit.c:4247
3944 #, c-format
3945 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3946 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Îv3¼«¸Ê½ð̾¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3947
3948 #: g10/keyedit.c:4047
3949 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3950 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3951
3952 #: g10/keyedit.c:4127
3953 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3954 msgstr "ËÜÅö¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3955
3956 #: g10/keyedit.c:4128
3957 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3958 msgstr "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3959
3960 #: g10/keyedit.c:4190
3961 #, fuzzy
3962 msgid "Enter the notation: "
3963 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
3964
3965 #: g10/keyedit.c:4339
3966 #, fuzzy
3967 msgid "Proceed? (y/N) "
3968 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3969
3970 #: g10/keyedit.c:4403
3971 #, c-format
3972 msgid "No user ID with index %d\n"
3973 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3974
3975 #: g10/keyedit.c:4461
3976 #, fuzzy, c-format
3977 msgid "No user ID with hash %s\n"
3978 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3979
3980 #: g10/keyedit.c:4488
3981 #, fuzzy, c-format
3982 msgid "No subkey with index %d\n"
3983 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3984
3985 #: g10/keyedit.c:4623
3986 #, c-format
3987 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3988 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID:¡È%s¡É\n"
3989
3990 #: g10/keyedit.c:4626 g10/keyedit.c:4690 g10/keyedit.c:4733
3991 #, c-format
3992 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3993 msgstr "%s¤Ç%s%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3994
3995 #: g10/keyedit.c:4628 g10/keyedit.c:4692 g10/keyedit.c:4735
3996 msgid " (non-exportable)"
3997 msgstr " (½ñ½Ð¤·ÉÔ²Ä)"
3998
3999 #: g10/keyedit.c:4632
4000 #, c-format
4001 msgid "This signature expired on %s.\n"
4002 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
4003
4004 #: g10/keyedit.c:4636
4005 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4006 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4007
4008 #: g10/keyedit.c:4640
4009 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4010 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4011
4012 #: g10/keyedit.c:4667
4013 #, c-format
4014 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4015 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë¸°%s¤Ç½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
4016
4017 #: g10/keyedit.c:4693
4018 msgid " (non-revocable)"
4019 msgstr " (¼º¸úÉÔ²Ä)"
4020
4021 #: g10/keyedit.c:4700
4022 #, c-format
4023 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4024 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°%s¤Ç%s¤Ë¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4025
4026 #: g10/keyedit.c:4722
4027 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4028 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î½ð̾¤ò¼º¸ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
4029
4030 #: g10/keyedit.c:4742
4031 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4032 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4033
4034 #: g10/keyedit.c:4772
4035 msgid "no secret key\n"
4036 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4037
4038 #: g10/keyedit.c:4842
4039 #, c-format
4040 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4041 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4042
4043 #: g10/keyedit.c:4859
4044 #, c-format
4045 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4046 msgstr "·Ù¹ð: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID½ð̾¤¬¡¢%dÉÃ̤Íè¤Ç¤¹\n"
4047
4048 #: g10/keyedit.c:4923
4049 #, fuzzy, c-format
4050 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4051 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4052
4053 #: g10/keyedit.c:4985
4054 #, fuzzy, c-format
4055 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4056 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4057
4058 #: g10/keyedit.c:5080
4059 #, c-format
4060 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4061 msgstr "%s (Â礭¤µ%ld) ¤Î¸°%s (uid %d) ¤Î¥Õ¥©¥ÈID¤È¤·¤Æɽ¼¨\n"
4062
4063 #: g10/keygen.c:265
4064 #, c-format
4065 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4066 msgstr "Áª¹¥¡Ö%s¡×¤Î½ÅÊ£\n"
4067
4068 #: g10/keygen.c:272
4069 msgid "too many cipher preferences\n"
4070 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°Å¹æË¡Áª¹¥\n"
4071
4072 #: g10/keygen.c:274
4073 msgid "too many digest preferences\n"
4074 msgstr "¿¤¹¤®¤ëÍ×ÌóÁª¹¥\n"
4075
4076 #: g10/keygen.c:276
4077 msgid "too many compression preferences\n"
4078 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°µ½ÌÁª¹¥\n"
4079
4080 #: g10/keygen.c:401
4081 #, c-format
4082 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4083 msgstr "Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Ê¹àÌÜ¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4084
4085 #: g10/keygen.c:875
4086 msgid "writing direct signature\n"
4087 msgstr "ľÀܽð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4088
4089 #: g10/keygen.c:914
4090 msgid "writing self signature\n"
4091 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4092
4093 #: g10/keygen.c:964
4094 msgid "writing key binding signature\n"
4095 msgstr "¸°Âбþ¤Ø¤Î½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4096
4097 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
4098 #: g10/keygen.c:2931
4099 #, c-format
4100 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4101 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°Ä¹¡£%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¹\n"
4102
4103 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2937
4104 #, c-format
4105 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4106 msgstr "¸°Ä¹¤ò%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
4107
4108 #: g10/keygen.c:1276
4109 msgid ""
4110 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4111 msgstr ""
4112
4113 #: g10/keygen.c:1492
4114 msgid "Sign"
4115 msgstr "Sign"
4116
4117 #: g10/keygen.c:1495
4118 msgid "Certify"
4119 msgstr ""
4120
4121 #: g10/keygen.c:1498
4122 msgid "Encrypt"
4123 msgstr "Encrypt"
4124
4125 #: g10/keygen.c:1501
4126 msgid "Authenticate"
4127 msgstr "Authenticate"
4128
4129 #: g10/keygen.c:1509
4130 msgid "SsEeAaQq"
4131 msgstr "SsEeAaQq"
4132
4133 #: g10/keygen.c:1528
4134 #, c-format
4135 msgid "Possible actions for a %s key: "
4136 msgstr "¸°%s¤Ë²Äǽ¤ÊÁàºî: "
4137
4138 #: g10/keygen.c:1532
4139 msgid "Current allowed actions: "
4140 msgstr "º£¡¢²Äǽ¤ÊÁàºî: "
4141
4142 #: g10/keygen.c:1537
4143 #, c-format
4144 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4145 msgstr "   (%c) ½ð̾ÎϤÎȿž\n"
4146
4147 #: g10/keygen.c:1540
4148 #, c-format
4149 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4150 msgstr "   (%c) °Å¹æÎϤÎȿž\n"
4151
4152 #: g10/keygen.c:1543
4153 #, c-format
4154 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4155 msgstr "   (%c) Ç§¾ÚÎϤÎȿž\n"
4156
4157 #: g10/keygen.c:1546
4158 #, c-format
4159 msgid "   (%c) Finished\n"
4160 msgstr "   (%c) ´°Î»\n"
4161
4162 #: g10/keygen.c:1602
4163 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4164 msgstr "¤´´õ˾¤Î¸°¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4165
4166 #: g10/keygen.c:1604
4167 #, c-format
4168 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4169 msgstr "   (%d) DSA¤ÈElgamal (´ûÄê)\n"
4170
4171 #: g10/keygen.c:1605
4172 #, c-format
4173 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4174 msgstr "   (%d) DSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
4175
4176 #: g10/keygen.c:1607
4177 #, fuzzy, c-format
4178 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4179 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
4180
4181 #: g10/keygen.c:1609
4182 #, c-format
4183 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4184 msgstr "   (%d) Elgamal (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
4185
4186 #: g10/keygen.c:1610
4187 #, c-format
4188 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4189 msgstr "   (%d) RSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
4190
4191 #: g10/keygen.c:1612
4192 #, c-format
4193 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4194 msgstr "   (%d) RSA (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
4195
4196 #: g10/keygen.c:1614
4197 #, c-format
4198 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4199 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
4200
4201 #: g10/keygen.c:1683
4202 #, fuzzy, c-format
4203 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4204 msgstr "DSA¸°ÂФÏ1024¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4205
4206 #: g10/keygen.c:1693
4207 #, c-format
4208 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4209 msgstr ""
4210
4211 #: g10/keygen.c:1700
4212 #, fuzzy, c-format
4213 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4214 msgstr "¤É¤Î¸°Ä¹¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«? (1024) "
4215
4216 #: g10/keygen.c:1714
4217 #, c-format
4218 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4219 msgstr ""
4220
4221 #: g10/keygen.c:1720
4222 #, c-format
4223 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4224 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿¸°Ä¹¤Ï%u¥Ó¥Ã¥È\n"
4225
4226 #: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
4227 #, c-format
4228 msgid "rounded up to %u bits\n"
4229 msgstr "%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
4230
4231 #: g10/keygen.c:1779
4232 msgid ""
4233 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4234 "         0 = key does not expire\n"
4235 "      <n>  = key expires in n days\n"
4236 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4237 "      <n>m = key expires in n months\n"
4238 "      <n>y = key expires in n years\n"
4239 msgstr ""
4240 "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4241 "         0 = ¸°¤Ï̵´ü¸Â\n"
4242 "      <n>  = ¸°¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
4243 "      <n>w = ¸°¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
4244 "      <n>m = ¸°¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
4245 "      <n>y = ¸°¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
4246
4247 #: g10/keygen.c:1790
4248 msgid ""
4249 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4250 "         0 = signature does not expire\n"
4251 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4252 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4253 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4254 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4255 msgstr ""
4256 "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4257 "         0 = ½ð̾¤Ï̵´ü¸Â\n"
4258 "      <n>  = ½ð̾¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
4259 "      <n>w = ½ð̾¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
4260 "      <n>m = ½ð̾¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
4261 "      <n>y = ½ð̾¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
4262
4263 #: g10/keygen.c:1813
4264 msgid "Key is valid for? (0) "
4265 msgstr "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
4266
4267 #: g10/keygen.c:1818
4268 #, fuzzy, c-format
4269 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4270 msgstr "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
4271
4272 #: g10/keygen.c:1836
4273 msgid "invalid value\n"
4274 msgstr "̵¸ú¤ÊÃÍ\n"
4275
4276 #: g10/keygen.c:1843
4277 #, fuzzy
4278 msgid "Key does not expire at all\n"
4279 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
4280
4281 #: g10/keygen.c:1844
4282 #, fuzzy
4283 msgid "Signature does not expire at all\n"
4284 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
4285
4286 #: g10/keygen.c:1849
4287 #, fuzzy, c-format
4288 msgid "Key expires at %s\n"
4289 msgstr "%s¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹\n"
4290
4291 #: g10/keygen.c:1850
4292 #, fuzzy, c-format
4293 msgid "Signature expires at %s\n"
4294 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
4295
4296 #: g10/keygen.c:1856
4297 msgid ""
4298 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4299 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4300 msgstr ""
4301 "¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢2038ǯ°Ê¹ß¤ÎÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢\n"
4302 "2106ǯ¤Þ¤Ç¤Ê¤éÀµ¤·¤¯¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
4303
4304 #: g10/keygen.c:1861
4305 msgid "Is this correct? (y/N) "
4306 msgstr "¤³¤ì¤ÇÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4307
4308 #: g10/keygen.c:1884
4309 msgid ""
4310 "\n"
4311 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4312 "ID\n"
4313 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4314 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4315 "\n"
4316 msgstr ""
4317 "\n"
4318 "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¤òƱÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬É¬ÍפǤ¹¡£\n"
4319 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¤ÏËÜ̾¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é\n"
4320 "¼¡¤Î½ñ¼°¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹:\n"
4321 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4322 "\n"
4323
4324 #: g10/keygen.c:1897
4325 msgid "Real name: "
4326 msgstr "ËÜ̾: "
4327
4328 #: g10/keygen.c:1905
4329 msgid "Invalid character in name\n"
4330 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4331
4332 #: g10/keygen.c:1907
4333 msgid "Name may not start with a digit\n"
4334 msgstr "̾Á°¤ò¿ô»ú¤Ç»Ï¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
4335
4336 #: g10/keygen.c:1909
4337 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4338 msgstr "̾Á°¤Ï5ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4339
4340 #: g10/keygen.c:1917
4341 msgid "Email address: "
4342 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹: "
4343
4344 #: g10/keygen.c:1923
4345 msgid "Not a valid email address\n"
4346 msgstr "Í­¸ú¤ÊÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4347
4348 #: g10/keygen.c:1931
4349 msgid "Comment: "
4350 msgstr "¥³¥á¥ó¥È: "
4351
4352 #: g10/keygen.c:1937
4353 msgid "Invalid character in comment\n"
4354 msgstr "¥³¥á¥ó¥È¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4355
4356 #: g10/keygen.c:1959
4357 #, c-format
4358 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4359 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Ïʸ»ú½¸¹ç¡Ö%s¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
4360
4361 #: g10/keygen.c:1965
4362 #, c-format
4363 msgid ""
4364 "You selected this USER-ID:\n"
4365 "    \"%s\"\n"
4366 "\n"
4367 msgstr ""
4368 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
4369 "    ¡È%s¡É\n"
4370 "\n"
4371
4372 #: g10/keygen.c:1970
4373 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4374 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òËÜ̾¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë\n"
4375
4376 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4377 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4378 #. string which should be translated accordingly and the
4379 #. letter changed to match the one in the answer string.
4380 #.
4381 #. n = Change name
4382 #. c = Change comment
4383 #. e = Change email
4384 #. o = Okay (ready, continue)
4385 #. q = Quit
4386 #.
4387 #: g10/keygen.c:1986
4388 msgid "NnCcEeOoQq"
4389 msgstr "NnCcEeOoQq"
4390
4391 #: g10/keygen.c:1996
4392 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4393 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»(Q)? "
4394
4395 #: g10/keygen.c:1997
4396 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4397 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏOK(O)¤«½ªÎ»(Q)? "
4398
4399 #: g10/keygen.c:2016
4400 msgid "Please correct the error first\n"
4401 msgstr "¤Þ¤º¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4402
4403 #: g10/keygen.c:2056
4404 msgid ""
4405 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4406 "\n"
4407 msgstr ""
4408 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4409 "\n"
4410
4411 #: g10/keygen.c:2066 g10/passphrase.c:810
4412 #, c-format
4413 msgid "%s.\n"
4414 msgstr "%s.\n"
4415
4416 #: g10/keygen.c:2072
4417 msgid ""
4418 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4419 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4420 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4421 "\n"
4422 msgstr ""
4423 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤\n"
4424 "¹Í¤¨¤Ç¤¹! ¤¤¤Á¤ª¤¦Â³¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à\n"
4425 "¤Î¡È--edit-key¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
4426 "\n"
4427
4428 #: g10/keygen.c:2094
4429 msgid ""
4430 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4431 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4432 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4433 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4434 msgstr ""
4435 "º£¤«¤éŤ¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂǤĤȤ«¡¢¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤¹\n"
4436 "¤È¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¤«¤Î¾¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Íð¿ôÀ¸À®»Ò¤Ç\n"
4437 "Í𻨤µ¤ÎÂ礭¤Ê¤¤¤¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4438
4439 #: g10/keygen.c:2876
4440 msgid "Key generation canceled.\n"
4441 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4442
4443 #: g10/keygen.c:3088 g10/keygen.c:3233
4444 #, c-format
4445 msgid "writing public key to `%s'\n"
4446 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¸ø³«¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4447
4448 #: g10/keygen.c:3090 g10/keygen.c:3236
4449 #, c-format
4450 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4451 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4452
4453 #: g10/keygen.c:3093 g10/keygen.c:3239
4454 #, c-format
4455 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4456 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4457
4458 #: g10/keygen.c:3222
4459 #, c-format
4460 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4461 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸ø³«¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4462
4463 #: g10/keygen.c:3228
4464 #, c-format
4465 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4466 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4467
4468 #: g10/keygen.c:3246
4469 #, c-format
4470 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4471 msgstr "¸ø³«¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4472
4473 #: g10/keygen.c:3253
4474 #, c-format
4475 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4476 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4477
4478 #: g10/keygen.c:3276
4479 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4480 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤òºîÀ®¤·¡¢½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4481
4482 #: g10/keygen.c:3287
4483 #, fuzzy
4484 msgid ""
4485 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4486 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4487 msgstr ""
4488 "¤³¤Î¸°¤Ï°Å¹æ²½¤Ë¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Å¹æ²½¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢\n"
4489 "¡È--edit-key¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÉû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4490
4491 #: g10/keygen.c:3299 g10/keygen.c:3428 g10/keygen.c:3544
4492 #, c-format
4493 msgid "Key generation failed: %s\n"
4494 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4495
4496 #: g10/keygen.c:3351 g10/keygen.c:3479 g10/sign.c:277
4497 #, c-format
4498 msgid ""
4499 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4500 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4501
4502 #: g10/keygen.c:3353 g10/keygen.c:3481 g10/sign.c:279
4503 #, c-format
4504 msgid ""
4505 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4506 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4507
4508 #: g10/keygen.c:3362 g10/keygen.c:3492
4509 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4510 msgstr "Ãí°Õ: v3¸°¤ÎÉû¸°¤ÎºîÀ®¤Ï¡¢OpenPGP¤ËŬ¹ç¤·¤Þ¤»¤ó\n"
4511
4512 #: g10/keygen.c:3401 g10/keygen.c:3525
4513 msgid "Really create? (y/N) "
4514 msgstr "ËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4515
4516 #: g10/keygen.c:3688
4517 #, c-format
4518 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4519 msgstr "¥«¡¼¥É¤Ø¤Î¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4520
4521 #: g10/keygen.c:3736
4522 #, c-format
4523 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4524 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4525
4526 #: g10/keygen.c:3762
4527 #, c-format
4528 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4529 msgstr "Ãí°Õ: ¥«¡¼¥É¸°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ö%s¡×¤ØÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
4530
4531 #: g10/keyid.c:537 g10/keyid.c:549 g10/keyid.c:561 g10/keyid.c:573
4532 msgid "never     "
4533 msgstr "̵´ü¸Â    "
4534
4535 #: g10/keylist.c:265
4536 msgid "Critical signature policy: "
4537 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4538
4539 #: g10/keylist.c:267
4540 msgid "Signature policy: "
4541 msgstr "½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4542
4543 #: g10/keylist.c:306
4544 msgid "Critical preferred keyserver: "
4545 msgstr "º£¤ÎÁª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
4546
4547 #: g10/keylist.c:359
4548 msgid "Critical signature notation: "
4549 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾Ãí¼á: "
4550
4551 #: g10/keylist.c:361
4552 msgid "Signature notation: "
4553 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
4554
4555 #: g10/keylist.c:471
4556 msgid "Keyring"
4557 msgstr "¸°ÎØ"
4558
4559 #: g10/keylist.c:1506
4560 msgid "Primary key fingerprint:"
4561 msgstr "¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4562
4563 #: g10/keylist.c:1508
4564 msgid "     Subkey fingerprint:"
4565 msgstr "Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4566
4567 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4568 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4569 #: g10/keylist.c:1515
4570 msgid " Primary key fingerprint:"
4571 msgstr " ¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4572
4573 #: g10/keylist.c:1517
4574 msgid "      Subkey fingerprint:"
4575 msgstr " Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4576
4577 #: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
4578 msgid "      Key fingerprint ="
4579 msgstr "                 »ØÌæ ="
4580
4581 #: g10/keylist.c:1592
4582 msgid "      Card serial no. ="
4583 msgstr "         ¥«¡¼¥É¤ÎÄÌÈÖ ="
4584
4585 #: g10/keyring.c:1251
4586 #, c-format
4587 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4588 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¡Ö%s¡×¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ: %s\n"
4589
4590 #: g10/keyring.c:1256
4591 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4592 msgstr "·Ù¹ð: ¿®ÍѾðÊó¤ò¤â¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4593
4594 #: g10/keyring.c:1258
4595 #, c-format
4596 msgid "%s is the unchanged one\n"
4597 msgstr "%s¤ÏÊѹ¹¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4598
4599 #: g10/keyring.c:1259
4600 #, c-format
4601 msgid "%s is the new one\n"
4602 msgstr "%s¤Ï¿·¤·¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4603
4604 #: g10/keyring.c:1260
4605 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4606 msgstr "¤³¤ÎÀøºßŪ¤Ê°ÂÁ´¾å¤Î·ç´Ù¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4607
4608 #: g10/keyring.c:1382
4609 #, c-format
4610 msgid "caching keyring `%s'\n"
4611 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹\n"
4612
4613 #: g10/keyring.c:1428
4614 #, c-format
4615 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4616 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤Þ¤Ç¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4617
4618 #: g10/keyring.c:1440
4619 #, c-format
4620 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4621 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4622
4623 #: g10/keyring.c:1512
4624 #, c-format
4625 msgid "%s: keyring created\n"
4626 msgstr "%s: ¸°Îؤ¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4627
4628 #: g10/keyserver.c:66
4629 msgid "include revoked keys in search results"
4630 msgstr ""
4631
4632 #: g10/keyserver.c:67
4633 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4634 msgstr ""
4635
4636 #: g10/keyserver.c:69
4637 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4638 msgstr ""
4639
4640 #: g10/keyserver.c:71
4641 msgid "do not delete temporary files after using them"
4642 msgstr ""
4643
4644 #: g10/keyserver.c:75
4645 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4646 msgstr ""
4647
4648 #: g10/keyserver.c:77
4649 #, fuzzy
4650 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4651 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
4652
4653 #: g10/keyserver.c:79
4654 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4655 msgstr ""
4656
4657 #: g10/keyserver.c:145
4658 #, c-format
4659 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4660 msgstr ""
4661 "·Ù¹ð: ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4662
4663 #: g10/keyserver.c:528
4664 msgid "disabled"
4665 msgstr "disabled"
4666
4667 #: g10/keyserver.c:729
4668 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4669 msgstr "ÈÖ¹æ(s)¡¢N)¼¡¡¢¤Þ¤¿¤ÏQ)Ãæ»ß¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ >"
4670
4671 #: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1430
4672 #, c-format
4673 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4674 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¹ (us %d!=handler %d)\n"
4675
4676 #: g10/keyserver.c:911
4677 #, c-format
4678 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4679 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4680
4681 #: g10/keyserver.c:913
4682 msgid "key not found on keyserver\n"
4683 msgstr "¸°¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4684
4685 #: g10/keyserver.c:1154
4686 #, c-format
4687 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4688 msgstr "¸°%s¤ò%s¤«¤é¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ËÍ×µá\n"
4689
4690 #: g10/keyserver.c:1158
4691 #, c-format
4692 msgid "requesting key %s from %s\n"
4693 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ËÍ×µá\n"
4694
4695 #: g10/keyserver.c:1182
4696 #, fuzzy, c-format
4697 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4698 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4699
4700 #: g10/keyserver.c:1185
4701 #, fuzzy, c-format
4702 msgid "searching for names from %s\n"
4703 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4704
4705 #: g10/keyserver.c:1333
4706 #, c-format
4707 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4708 msgstr "¸°%s¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ØÁ÷¿®\n"
4709
4710 #: g10/keyserver.c:1337
4711 #, c-format
4712 msgid "sending key %s to %s\n"
4713 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ØÁ÷¿®\n"
4714
4715 #: g10/keyserver.c:1380
4716 #, c-format
4717 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4718 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4719
4720 #: g10/keyserver.c:1383
4721 #, c-format
4722 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4723 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4724
4725 #: g10/keyserver.c:1390 g10/keyserver.c:1486
4726 msgid "no keyserver action!\n"
4727 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!\n"
4728
4729 #: g10/keyserver.c:1438
4730 #, c-format
4731 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4732 msgstr "·Ù¹ð: ÊÌÈÇ (%s) ¤ÎGnuPG¤Î¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ï¥ó¥É¥é\n"
4733
4734 #: g10/keyserver.c:1447
4735 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4736 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏVERSION¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿\n"
4737
4738 #: g10/keyserver.c:1509 g10/keyserver.c:2037
4739 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4740 msgstr "´ûÃΤθ°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó (¥ª¥×¥·¥ç¥ó--keyserver¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦)\n"
4741
4742 #: g10/keyserver.c:1515
4743 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4744 msgstr "¤³¤Î¹½ÃۤǤϡ¢³°Éô¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4745
4746 #: g10/keyserver.c:1527
4747 #, c-format
4748 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4749 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×ÍѤΥϥó¥É¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4750
4751 #: g10/keyserver.c:1532
4752 #, c-format
4753 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4754 msgstr "Áàºî¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4755
4756 #: g10/keyserver.c:1540
4757 #, fuzzy, c-format
4758 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4759 msgstr "gpgkeys_%s¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥é%dÈǤò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤»¤ó\n"
4760
4761 #: g10/keyserver.c:1547
4762 msgid "keyserver timed out\n"
4763 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È\n"
4764
4765 #: g10/keyserver.c:1552
4766 msgid "keyserver internal error\n"
4767 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎÆâÉô¥¨¥é¡¼\n"
4768
4769 #: g10/keyserver.c:1561
4770 #, c-format
4771 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4772 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼: %s\n"
4773
4774 #: g10/keyserver.c:1586 g10/keyserver.c:1620
4775 #, c-format
4776 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4777 msgstr "¡È%s¡É¸°ID¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
4778
4779 #: g10/keyserver.c:1879
4780 #, c-format
4781 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4782 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤ò%s·Ðͳ¤Ç²óÉü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4783
4784 #: g10/keyserver.c:1901
4785 #, c-format
4786 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4787 msgstr "1Ëܤθ°¤ò%s¤«¤é²óÉü\n"
4788
4789 #: g10/keyserver.c:1903
4790 #, c-format
4791 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4792 msgstr "%dËܤθ°¤ò%s¤«¤é²óÉü\n"
4793
4794 #: g10/keyserver.c:1959
4795 #, fuzzy, c-format
4796 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4797 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤ò%s·Ðͳ¤Ç²óÉü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4798
4799 #: g10/keyserver.c:1965
4800 #, fuzzy, c-format
4801 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4802 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤ò%s·Ðͳ¤Ç²óÉü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4803
4804 #: g10/mainproc.c:210
4805 #, c-format
4806 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4807 msgstr "ÊѤÊŤµ¤Î°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸° (%d)\n"