Fixed an email/DN bug.
[gnupg.git] / po / ja.po
1 # Japanese messages for GnuPG
2 # Copyright (C) 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004.
4 # Yoshihiro Kajiki <kajiki@ylug.org>, 1999.
5 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
6 # Special thanks to "Takashi P.KATOH".
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2008-03-13 01:05+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
14 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
15 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: agent/call-pinentry.c:223
21 #, fuzzy, c-format
22 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
23 msgstr "»ØÌæ¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
24
25 #: agent/call-pinentry.c:592
26 msgid ""
27 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
28 "session"
29 msgstr ""
30
31 #: agent/call-pinentry.c:595
32 #, fuzzy
33 msgid ""
34 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
35 "this session"
36 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
37
38 #. TRANSLATORS: This string is displayed by pinentry as the
39 #. label for the quality bar.
40 #: agent/call-pinentry.c:630
41 #, fuzzy
42 msgid "Quality:"
43 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
44
45 #. TRANSLATORS: This string is a tooltip, shown by pinentry
46 #. when hovering over the quality bar.  Please use an
47 #. appropriate string to describe what this is about.  The
48 #. length of the tooltip is limited to about 900 characters.
49 #. If you do not translate this entry, a default english
50 #. text (see source) will be used.
51 #: agent/call-pinentry.c:653
52 msgid "pinentry.qualitybar.tooltip"
53 msgstr ""
54
55 #: agent/call-pinentry.c:695
56 #, c-format
57 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
58 msgstr ""
59
60 #: agent/call-pinentry.c:715 agent/call-pinentry.c:727
61 #, fuzzy
62 msgid "PIN too long"
63 msgstr "¹Ô¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
64
65 #: agent/call-pinentry.c:716
66 #, fuzzy
67 msgid "Passphrase too long"
68 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹\n"
69
70 #: agent/call-pinentry.c:724
71 #, fuzzy
72 msgid "Invalid characters in PIN"
73 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
74
75 #: agent/call-pinentry.c:729
76 msgid "PIN too short"
77 msgstr ""
78
79 #: agent/call-pinentry.c:741
80 #, fuzzy
81 msgid "Bad PIN"
82 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊMPI¤Ç¤¹"
83
84 #: agent/call-pinentry.c:742
85 #, fuzzy
86 msgid "Bad Passphrase"
87 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
88
89 #: agent/call-pinentry.c:778
90 #, fuzzy
91 msgid "Passphrase"
92 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
93
94 #: agent/command-ssh.c:529
95 #, fuzzy, c-format
96 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
97 msgstr "ÊݸîÍ×Ìó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
98
99 #: agent/command-ssh.c:688 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:1057 g10/keygen.c:3155
100 #: g10/keygen.c:3188 g10/keyring.c:1202 g10/keyring.c:1506 g10/openfile.c:275
101 #: g10/openfile.c:368 g10/sign.c:800 g10/sign.c:1109 g10/tdbio.c:547
102 #, c-format
103 msgid "can't create `%s': %s\n"
104 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
105
106 #: agent/command-ssh.c:700 common/helpfile.c:47 g10/card-util.c:682
107 #: g10/card-util.c:751 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:107 g10/decrypt.c:70
108 #: g10/encode.c:194 g10/encode.c:504 g10/gpg.c:1058 g10/import.c:193
109 #: g10/keygen.c:2644 g10/keyring.c:1532 g10/openfile.c:192 g10/openfile.c:353
110 #: g10/plaintext.c:503 g10/sign.c:782 g10/sign.c:977 g10/sign.c:1093
111 #: g10/sign.c:1249 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:551
112 #: g10/tdbio.c:614 g10/verify.c:99 g10/verify.c:162 sm/gpgsm.c:1979
113 #: sm/gpgsm.c:2016 sm/gpgsm.c:2054 sm/qualified.c:66
114 #, c-format
115 msgid "can't open `%s': %s\n"
116 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
117
118 #: agent/command-ssh.c:1615 agent/command-ssh.c:1633
119 #, fuzzy, c-format
120 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
121 msgstr "ÄÌÈ֤μèÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
122
123 #: agent/command-ssh.c:1619
124 #, c-format
125 msgid "detected card with S/N: %s\n"
126 msgstr ""
127
128 #: agent/command-ssh.c:1624
129 #, fuzzy, c-format
130 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
131 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
132
133 #: agent/command-ssh.c:1644
134 #, fuzzy, c-format
135 msgid "no suitable card key found: %s\n"
136 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
137
138 #: agent/command-ssh.c:1694
139 #, fuzzy, c-format
140 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
141 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
142
143 #: agent/command-ssh.c:1709
144 #, fuzzy, c-format
145 msgid "error writing key: %s\n"
146 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
147
148 #: agent/command-ssh.c:2014
149 #, fuzzy, c-format
150 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
151 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
152
153 #: agent/command-ssh.c:2342 agent/genkey.c:308 agent/genkey.c:430
154 #: agent/protect-tool.c:1197
155 #, fuzzy
156 msgid "Please re-enter this passphrase"
157 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
158
159 #: agent/command-ssh.c:2363
160 #, c-format
161 msgid ""
162 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
163 "0Awithin gpg-agent's key storage"
164 msgstr ""
165
166 #: agent/command-ssh.c:2401 agent/genkey.c:338 agent/genkey.c:461
167 #: agent/protect-tool.c:1203 tools/symcryptrun.c:434
168 msgid "does not match - try again"
169 msgstr ""
170
171 #: agent/command-ssh.c:2885
172 #, fuzzy, c-format
173 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
174 msgstr "%s: ¥Ï¥Ã¥·¥åɽ¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
175
176 #: agent/divert-scd.c:217
177 #, fuzzy
178 msgid "Admin PIN"
179 msgstr "|A|Admin PIN"
180
181 #: agent/divert-scd.c:275
182 #, fuzzy
183 msgid "Repeat this PIN"
184 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
185
186 #: agent/divert-scd.c:278
187 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
188 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
189
190 #: agent/divert-scd.c:290
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
193 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
194
195 #: agent/genkey.c:106 sm/certreqgen-ui.c:284 sm/export.c:628 sm/export.c:644
196 #: sm/import.c:525 sm/import.c:550
197 #, fuzzy, c-format
198 msgid "error creating temporary file: %s\n"
199 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
200
201 #: agent/genkey.c:113 sm/export.c:635 sm/import.c:533
202 #, fuzzy, c-format
203 msgid "error writing to temporary file: %s\n"
204 msgstr "%s: ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
205
206 #: agent/genkey.c:151 agent/genkey.c:157
207 #, fuzzy
208 msgid "Enter new passphrase"
209 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ\n"
210
211 #: agent/genkey.c:165
212 #, fuzzy
213 msgid "Take this one anyway"
214 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
215
216 #: agent/genkey.c:191
217 #, c-format
218 msgid ""
219 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
220 "at least %u character long."
221 msgid_plural ""
222 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should be "
223 "at least %u characters long."
224 msgstr[0] ""
225 msgstr[1] ""
226
227 #: agent/genkey.c:212
228 #, c-format
229 msgid ""
230 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
231 "contain at least %u digit or%%0Aspecial character."
232 msgid_plural ""
233 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase should "
234 "contain at least %u digits or%%0Aspecial characters."
235 msgstr[0] ""
236 msgstr[1] ""
237
238 #: agent/genkey.c:235
239 #, c-format
240 msgid ""
241 "Warning: You have entered an insecure passphrase.%%0AA passphrase may not be "
242 "a known term or match%%0Acertain pattern."
243 msgstr ""
244
245 #: agent/genkey.c:251
246 #, c-format
247 msgid ""
248 "You have not entered a passphrase!%0AAn empty passphrase is not allowed."
249 msgstr ""
250
251 #: agent/genkey.c:253
252 #, c-format
253 msgid ""
254 "You have not entered a passphrase - this is in general a bad idea!%0APlease "
255 "confirm that you do not want to have any protection on your key."
256 msgstr ""
257
258 #: agent/genkey.c:262
259 msgid "Yes, protection is not needed"
260 msgstr ""
261
262 #: agent/genkey.c:306
263 #, fuzzy, c-format
264 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
265 msgstr ""
266 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
267 "\n"
268
269 #: agent/genkey.c:429
270 #, fuzzy
271 msgid "Please enter the new passphrase"
272 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
273
274 #: agent/gpg-agent.c:117 agent/preset-passphrase.c:72 agent/protect-tool.c:109
275 #: scd/scdaemon.c:101 tools/gpg-check-pattern.c:70
276 #, fuzzy
277 msgid ""
278 "@Options:\n"
279 " "
280 msgstr ""
281 "@\n"
282 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
283 " "
284
285 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:103
286 msgid "run in server mode (foreground)"
287 msgstr ""
288
289 #: agent/gpg-agent.c:120 scd/scdaemon.c:106
290 msgid "run in daemon mode (background)"
291 msgstr ""
292
293 #: agent/gpg-agent.c:121 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:70 kbx/kbxutil.c:88
294 #: scd/scdaemon.c:107 sm/gpgsm.c:344 tools/gpg-connect-agent.c:66
295 #: tools/gpgconf.c:72 tools/symcryptrun.c:164
296 msgid "verbose"
297 msgstr "¾éĹ"
298
299 #: agent/gpg-agent.c:122 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:89 scd/scdaemon.c:108
300 #: sm/gpgsm.c:345
301 msgid "be somewhat more quiet"
302 msgstr "¤ä¤äÀŤ«"
303
304 #: agent/gpg-agent.c:123 scd/scdaemon.c:109
305 msgid "sh-style command output"
306 msgstr ""
307
308 #: agent/gpg-agent.c:124 scd/scdaemon.c:110
309 msgid "csh-style command output"
310 msgstr ""
311
312 #: agent/gpg-agent.c:125 tools/symcryptrun.c:167
313 #, fuzzy
314 msgid "|FILE|read options from FILE"
315 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
316
317 #: agent/gpg-agent.c:130 scd/scdaemon.c:119
318 msgid "do not detach from the console"
319 msgstr ""
320
321 #: agent/gpg-agent.c:131
322 msgid "do not grab keyboard and mouse"
323 msgstr ""
324
325 #: agent/gpg-agent.c:132 scd/scdaemon.c:120 tools/symcryptrun.c:166
326 #, fuzzy
327 msgid "use a log file for the server"
328 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
329
330 #: agent/gpg-agent.c:134
331 #, fuzzy
332 msgid "use a standard location for the socket"
333 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
334
335 #: agent/gpg-agent.c:137
336 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
337 msgstr ""
338
339 #: agent/gpg-agent.c:140
340 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
341 msgstr ""
342
343 #: agent/gpg-agent.c:141
344 #, fuzzy
345 msgid "do not use the SCdaemon"
346 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
347
348 #: agent/gpg-agent.c:150
349 msgid "ignore requests to change the TTY"
350 msgstr ""
351
352 #: agent/gpg-agent.c:152
353 msgid "ignore requests to change the X display"
354 msgstr ""
355
356 #: agent/gpg-agent.c:155
357 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
358 msgstr ""
359
360 #: agent/gpg-agent.c:168
361 msgid "do not use the PIN cache when signing"
362 msgstr ""
363
364 #: agent/gpg-agent.c:170
365 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
366 msgstr ""
367
368 #: agent/gpg-agent.c:172
369 #, fuzzy
370 msgid "allow presetting passphrase"
371 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
372
373 #: agent/gpg-agent.c:173
374 msgid "enable ssh-agent emulation"
375 msgstr ""
376
377 #: agent/gpg-agent.c:175
378 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
379 msgstr ""
380
381 #: agent/gpg-agent.c:283 agent/preset-passphrase.c:94 agent/protect-tool.c:146
382 #: scd/scdaemon.c:207 sm/gpgsm.c:574 tools/gpg-connect-agent.c:171
383 #: tools/gpgconf.c:94 tools/symcryptrun.c:204 tools/gpg-check-pattern.c:141
384 #, fuzzy
385 msgid "Please report bugs to <"
386 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
387
388 #: agent/gpg-agent.c:286
389 #, fuzzy
390 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
391 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
392
393 #: agent/gpg-agent.c:288
394 msgid ""
395 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
396 "Secret key management for GnuPG\n"
397 msgstr ""
398
399 #: agent/gpg-agent.c:323 g10/gpg.c:964 scd/scdaemon.c:247 sm/gpgsm.c:736
400 #, c-format
401 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
402 msgstr ""
403
404 #: agent/gpg-agent.c:522 agent/protect-tool.c:1066 kbx/kbxutil.c:428
405 #: scd/scdaemon.c:342 sm/gpgsm.c:881 sm/gpgsm.c:884 tools/symcryptrun.c:997
406 #: tools/gpg-check-pattern.c:178
407 #, c-format
408 msgid "%s is too old (need %s, have %s)\n"
409 msgstr ""
410
411 #: agent/gpg-agent.c:621 g10/gpg.c:2057 scd/scdaemon.c:423 sm/gpgsm.c:972
412 #, c-format
413 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
414 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
415
416 #: agent/gpg-agent.c:626 agent/gpg-agent.c:1206 g10/gpg.c:2061
417 #: scd/scdaemon.c:428 sm/gpgsm.c:976 tools/symcryptrun.c:930
418 #, c-format
419 msgid "option file `%s': %s\n"
420 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
421
422 #: agent/gpg-agent.c:634 g10/gpg.c:2068 scd/scdaemon.c:436 sm/gpgsm.c:983
423 #, c-format
424 msgid "reading options from `%s'\n"
425 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
426
427 #: agent/gpg-agent.c:966 g10/plaintext.c:140 g10/plaintext.c:145
428 #: g10/plaintext.c:162
429 #, c-format
430 msgid "error creating `%s': %s\n"
431 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
432
433 #: agent/gpg-agent.c:1298 agent/gpg-agent.c:1420 agent/gpg-agent.c:1424
434 #: agent/gpg-agent.c:1465 agent/gpg-agent.c:1469 g10/exec.c:172
435 #: g10/openfile.c:429 scd/scdaemon.c:923
436 #, c-format
437 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
438 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
439
440 #: agent/gpg-agent.c:1312 scd/scdaemon.c:937
441 msgid "name of socket too long\n"
442 msgstr ""
443
444 #: agent/gpg-agent.c:1337 scd/scdaemon.c:960
445 #, fuzzy, c-format
446 msgid "can't create socket: %s\n"
447 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
448
449 #: agent/gpg-agent.c:1346
450 #, c-format
451 msgid "socket name `%s' is too long\n"
452 msgstr ""
453
454 #: agent/gpg-agent.c:1366
455 #, fuzzy
456 msgid "a gpg-agent is already running - not starting a new one\n"
457 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
458
459 #: agent/gpg-agent.c:1377 scd/scdaemon.c:980
460 #, fuzzy
461 msgid "error getting nonce for the socket\n"
462 msgstr "¿·¤·¤¤PIN¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
463
464 #: agent/gpg-agent.c:1382 scd/scdaemon.c:983
465 #, fuzzy, c-format
466 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
467 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¿®Íѥ쥳¡¼¥É¤Î¸¡º÷¥¨¥é¡¼: %s\n"
468
469 #: agent/gpg-agent.c:1394 scd/scdaemon.c:992
470 #, fuzzy, c-format
471 msgid "listen() failed: %s\n"
472 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
473
474 #: agent/gpg-agent.c:1400 scd/scdaemon.c:999
475 #, fuzzy, c-format
476 msgid "listening on socket `%s'\n"
477 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
478
479 #: agent/gpg-agent.c:1428 agent/gpg-agent.c:1475 g10/openfile.c:432
480 #, c-format
481 msgid "directory `%s' created\n"
482 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
483
484 #: agent/gpg-agent.c:1481
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
487 msgstr "fstat(%d)¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
488
489 #: agent/gpg-agent.c:1485
490 #, fuzzy, c-format
491 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
492 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
493
494 #: agent/gpg-agent.c:1602 scd/scdaemon.c:1015
495 #, fuzzy, c-format
496 msgid "error reading nonce on fd %d: %s\n"
497 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
498
499 #: agent/gpg-agent.c:1624
500 #, c-format
501 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
502 msgstr ""
503
504 #: agent/gpg-agent.c:1629
505 #, c-format
506 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
507 msgstr ""
508
509 #: agent/gpg-agent.c:1649
510 #, c-format
511 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
512 msgstr ""
513
514 #: agent/gpg-agent.c:1654
515 #, c-format
516 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
517 msgstr ""
518
519 #: agent/gpg-agent.c:1771 scd/scdaemon.c:1137
520 #, fuzzy, c-format
521 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
522 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
523
524 #: agent/gpg-agent.c:1884 scd/scdaemon.c:1204
525 #, fuzzy, c-format
526 msgid "%s %s stopped\n"
527 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: %s\n"
528
529 #: agent/gpg-agent.c:1907
530 #, fuzzy
531 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
532 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
533
534 #: agent/gpg-agent.c:1918 common/simple-pwquery.c:350 common/asshelp.c:324
535 #: tools/gpg-connect-agent.c:2021
536 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
537 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
538
539 #: agent/gpg-agent.c:1931 common/simple-pwquery.c:362 common/asshelp.c:336
540 #: tools/gpg-connect-agent.c:2032
541 #, c-format
542 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
543 msgstr "gpg-agent¥×¥í¥È¥³¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
544
545 #: agent/preset-passphrase.c:98
546 #, fuzzy
547 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
548 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
549
550 #: agent/preset-passphrase.c:101
551 msgid ""
552 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
553 "Password cache maintenance\n"
554 msgstr ""
555
556 #: agent/protect-tool.c:149
557 #, fuzzy
558 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
559 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
560
561 #: agent/protect-tool.c:151
562 msgid ""
563 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
564 "Secret key maintenance tool\n"
565 msgstr ""
566
567 #: agent/protect-tool.c:1188
568 #, fuzzy
569 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
570 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
571
572 #: agent/protect-tool.c:1191
573 #, fuzzy
574 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
575 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
576
577 #: agent/protect-tool.c:1194
578 msgid ""
579 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
580 "system."
581 msgstr ""
582
583 #: agent/protect-tool.c:1199
584 #, fuzzy
585 msgid ""
586 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
587 "needed to complete this operation."
588 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
589
590 #: agent/protect-tool.c:1204 tools/symcryptrun.c:435
591 #, fuzzy
592 msgid "Passphrase:"
593 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
594
595 #: agent/protect-tool.c:1212 tools/symcryptrun.c:442
596 #, fuzzy, c-format
597 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
598 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
599
600 #: agent/protect-tool.c:1215 tools/symcryptrun.c:446
601 #, fuzzy
602 msgid "cancelled\n"
603 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
604
605 #: agent/trustlist.c:132 agent/trustlist.c:322
606 #, fuzzy, c-format
607 msgid "error opening `%s': %s\n"
608 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¥¨¥é¡¼: %s\n"
609
610 #: agent/trustlist.c:147 common/helpfile.c:63 common/helpfile.c:79
611 #, fuzzy, c-format
612 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
613 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
614
615 #: agent/trustlist.c:167 agent/trustlist.c:175
616 #, c-format
617 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
618 msgstr ""
619
620 #: agent/trustlist.c:181
621 #, fuzzy, c-format
622 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
623 msgstr "ÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
624
625 #: agent/trustlist.c:216
626 #, fuzzy, c-format
627 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
628 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÇÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
629
630 #: agent/trustlist.c:242 agent/trustlist.c:249
631 #, c-format
632 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
633 msgstr ""
634
635 #: agent/trustlist.c:283 common/helpfile.c:126
636 #, fuzzy, c-format
637 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
638 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
639
640 #: agent/trustlist.c:384 agent/trustlist.c:431
641 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
642 msgstr ""
643
644 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
645 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
646 #. Pinentry to insert a line break.  The double
647 #. percent sign is actually needed because it is also
648 #. a printf format string.  If you need to insert a
649 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
650 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
651 #. fingerprint string whereas the first one receives
652 #. the name as stored in the certificate.
653 #: agent/trustlist.c:539
654 #, c-format
655 msgid ""
656 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
657 "fingerprint:%%0A  %s"
658 msgstr ""
659
660 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
661 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
662 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
663 #: agent/trustlist.c:551
664 msgid "Correct"
665 msgstr ""
666
667 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
668 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
669 #. Pinentry to insert a line break.  The double
670 #. percent sign is actually needed because it is also
671 #. a printf format string.  If you need to insert a
672 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
673 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
674 #. certificate.
675 #: agent/trustlist.c:574
676 #, c-format
677 msgid ""
678 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
679 "certificates?"
680 msgstr ""
681
682 #: agent/trustlist.c:583
683 #, fuzzy
684 msgid "Yes"
685 msgstr "yes"
686
687 #: agent/trustlist.c:583
688 msgid "No"
689 msgstr ""
690
691 #: agent/findkey.c:158
692 #, c-format
693 msgid "Note: This passphrase has never been changed.%0APlease change it now."
694 msgstr ""
695
696 #: agent/findkey.c:174
697 #, c-format
698 msgid ""
699 "This passphrase has not been changed%%0Asince %.4s-%.2s-%.2s.  Please change "
700 "it now."
701 msgstr ""
702
703 #: agent/findkey.c:188 agent/findkey.c:195
704 #, fuzzy
705 msgid "Change passphrase"
706 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
707
708 #: agent/findkey.c:196
709 msgid "I'll change it later"
710 msgstr ""
711
712 #: common/exechelp.c:378 common/exechelp.c:467 tools/gpgconf-comp.c:1349
713 #: tools/gpgconf-comp.c:1672
714 #, fuzzy, c-format
715 msgid "error creating a pipe: %s\n"
716 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
717
718 #: common/exechelp.c:443 common/exechelp.c:500
719 #, fuzzy, c-format
720 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
721 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
722
723 #: common/exechelp.c:479 common/exechelp.c:607 common/exechelp.c:842
724 #, fuzzy, c-format
725 msgid "error forking process: %s\n"
726 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
727
728 #: common/exechelp.c:653 common/exechelp.c:706
729 #, c-format
730 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
731 msgstr ""
732
733 #: common/exechelp.c:661
734 #, fuzzy, c-format
735 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
736 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
737
738 #: common/exechelp.c:667 common/exechelp.c:717
739 #, fuzzy, c-format
740 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
741 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
742
743 #: common/exechelp.c:712
744 #, c-format
745 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
746 msgstr ""
747
748 #: common/exechelp.c:725
749 #, fuzzy, c-format
750 msgid "error running `%s': terminated\n"
751 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
752
753 #: common/http.c:1625
754 #, fuzzy, c-format
755 msgid "error creating socket: %s\n"
756 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
757
758 #: common/http.c:1669
759 #, fuzzy
760 msgid "host not found"
761 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
762
763 #: common/simple-pwquery.c:336
764 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
765 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
766
767 #: common/simple-pwquery.c:394
768 #, c-format
769 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
770 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
771
772 #: common/simple-pwquery.c:405
773 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
774 msgstr "gpg-agent¤È¤ÎÄÌ¿®¾ã³²\n"
775
776 #: common/simple-pwquery.c:415
777 #, fuzzy
778 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
779 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
780
781 #: common/simple-pwquery.c:578 common/simple-pwquery.c:674
782 #, fuzzy
783 msgid "canceled by user\n"
784 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¤·\n"
785
786 #: common/simple-pwquery.c:593 common/simple-pwquery.c:680
787 #, fuzzy
788 msgid "problem with the agent\n"
789 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
790
791 #: common/sysutils.c:105
792 #, c-format
793 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
794 msgstr "¥³¥¢¡¦¥À¥ó¥×¤ò»ÈÍѶػߤˤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
795
796 #: common/sysutils.c:200
797 #, fuzzy, c-format
798 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
799 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
800
801 #: common/sysutils.c:232
802 #, fuzzy, c-format
803 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
804 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
805
806 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
807 #: common/yesno.c:31 common/yesno.c:68
808 msgid "yes"
809 msgstr "yes"
810
811 #: common/yesno.c:32 common/yesno.c:73
812 msgid "yY"
813 msgstr "yY"
814
815 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
816 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:70
817 msgid "no"
818 msgstr "no"
819
820 #: common/yesno.c:35 common/yesno.c:74
821 msgid "nN"
822 msgstr "nN"
823
824 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
825 #: common/yesno.c:72
826 msgid "quit"
827 msgstr "quit"
828
829 #: common/yesno.c:75
830 msgid "qQ"
831 msgstr "qQ"
832
833 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
834 #: common/yesno.c:109
835 msgid "okay|okay"
836 msgstr "okay|okay"
837
838 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
839 #: common/yesno.c:111
840 msgid "cancel|cancel"
841 msgstr "cancel|cancel"
842
843 #: common/yesno.c:112
844 msgid "oO"
845 msgstr "oO"
846
847 #: common/yesno.c:113
848 msgid "cC"
849 msgstr "cC"
850
851 #: common/miscellaneous.c:71
852 #, c-format
853 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
854 msgstr ""
855
856 #: common/miscellaneous.c:74
857 #, c-format
858 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
859 msgstr ""
860
861 #: common/asshelp.c:242
862 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
863 msgstr ""
864
865 #: common/asshelp.c:347
866 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
867 msgstr ""
868
869 #: common/audit.c:682
870 #, fuzzy
871 msgid "Certificate chain available"
872 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
873
874 #: common/audit.c:689
875 #, fuzzy
876 msgid "root certificate missing"
877 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
878
879 #: common/audit.c:715
880 msgid "Data encryption succeeded"
881 msgstr ""
882
883 #: common/audit.c:720 common/audit.c:781 common/audit.c:801 common/audit.c:825
884 #, fuzzy
885 msgid "Data available"
886 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
887
888 #: common/audit.c:723
889 #, fuzzy
890 msgid "Session key created"
891 msgstr "%s: ¸°Îؤ¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
892
893 #: common/audit.c:728
894 #, fuzzy, c-format
895 msgid "algorithm: %s"
896 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
897
898 #: common/audit.c:730 common/audit.c:732
899 #, fuzzy, c-format
900 msgid "unsupported algorithm: %s"
901 msgstr ""
902 "\n"
903 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
904
905 #: common/audit.c:734
906 #, fuzzy
907 msgid "seems to be not encrypted"
908 msgstr "°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó"
909
910 #: common/audit.c:740
911 #, fuzzy
912 msgid "Number of recipients"
913 msgstr "º£¤Î¼õ¼è¿Í:\n"
914
915 #: common/audit.c:748
916 #, c-format
917 msgid "Recipient %d"
918 msgstr ""
919
920 #: common/audit.c:776
921 msgid "Data signing succeeded"
922 msgstr ""
923
924 #: common/audit.c:796
925 msgid "Data decryption succeeded"
926 msgstr ""
927
928 #: common/audit.c:821
929 #, fuzzy
930 msgid "Data verification succeeded"
931 msgstr "½ð̾¤Î¸¡¾Ú¤ò¾Êά\n"
932
933 #: common/audit.c:830
934 #, fuzzy
935 msgid "Signature available"
936 msgstr "%s¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿½ð̾\n"
937
938 #: common/audit.c:835
939 #, fuzzy
940 msgid "Parsing signature succeeded"
941 msgstr "¡È%s¡É¤«¤é¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾"
942
943 #: common/audit.c:840
944 #, fuzzy, c-format
945 msgid "Bad hash algorithm: %s"
946 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
947
948 #: common/audit.c:855
949 #, fuzzy, c-format
950 msgid "Signature %d"
951 msgstr "%s¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿½ð̾\n"
952
953 #: common/audit.c:871
954 #, fuzzy
955 msgid "Certificate chain valid"
956 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
957
958 #: common/audit.c:882
959 #, fuzzy
960 msgid "Root certificate trustworthy"
961 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
962
963 #: common/audit.c:892
964 #, fuzzy
965 msgid "CRL/OCSP check of certificates"
966 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
967
968 #: common/audit.c:909
969 #, fuzzy
970 msgid "Included certificates"
971 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê¾ÚÌÀ½ñ¤Ç¤¹"
972
973 #: common/audit.c:968
974 msgid "No audit log entries."
975 msgstr ""
976
977 #: common/audit.c:1017
978 #, fuzzy
979 msgid "Unknown operation"
980 msgstr "̤ÃΤΥС¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹"
981
982 #: common/audit.c:1035
983 msgid "Gpg-Agent usable"
984 msgstr ""
985
986 #: common/audit.c:1045
987 msgid "Dirmngr usable"
988 msgstr ""
989
990 #: common/audit.c:1081
991 #, fuzzy, c-format
992 msgid "No help available for `%s'."
993 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
994
995 #: common/helpfile.c:80
996 #, fuzzy
997 msgid "ignoring garbage line"
998 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
999
1000 #: g10/armor.c:379
1001 #, c-format
1002 msgid "armor: %s\n"
1003 msgstr "ÊñÁõ: %s\n"
1004
1005 #: g10/armor.c:418
1006 msgid "invalid armor header: "
1007 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
1008
1009 #: g10/armor.c:429
1010 msgid "armor header: "
1011 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
1012
1013 #: g10/armor.c:442
1014 msgid "invalid clearsig header\n"
1015 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥ê¥¢½ð̾¥Ø¥Ã¥À¡¼\n"
1016
1017 #: g10/armor.c:455
1018 #, fuzzy
1019 msgid "unknown armor header: "
1020 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
1021
1022 #: g10/armor.c:508
1023 msgid "nested clear text signatures\n"
1024 msgstr "Æþ¤ì»Ò¤Î¥¯¥ê¥¢½ð̾\n"
1025
1026 #: g10/armor.c:643
1027 msgid "unexpected armor: "
1028 msgstr "ͽ´ü¤»¤ÌÊñÁõ: "
1029
1030 #: g10/armor.c:655
1031 msgid "invalid dash escaped line: "
1032 msgstr "̵¸ú¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¹Ô: "
1033
1034 #: g10/armor.c:809 g10/armor.c:1419
1035 #, c-format
1036 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
1037 msgstr "̵¸ú¤Ê64¿Êʸ»ú%02X¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1038
1039 #: g10/armor.c:852
1040 msgid "premature eof (no CRC)\n"
1041 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)\n"
1042
1043 #: g10/armor.c:886
1044 msgid "premature eof (in CRC)\n"
1045 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤ÎÅÓÃæ)\n"
1046
1047 #: g10/armor.c:894
1048 msgid "malformed CRC\n"
1049 msgstr "CRC¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1050
1051 #: g10/armor.c:898 g10/armor.c:1456
1052 #, c-format
1053 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
1054 msgstr "CRC¥¨¥é¡¼¡£%06lX - %06lX\n"
1055
1056 #: g10/armor.c:918
1057 msgid "premature eof (in trailer)\n"
1058 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (¸åÈøÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)\n"
1059
1060 #: g10/armor.c:922
1061 msgid "error in trailer line\n"
1062 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1063
1064 #: g10/armor.c:1233
1065 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
1066 msgstr "Í­¸ú¤ÊOpenPGP¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1067
1068 #: g10/armor.c:1238
1069 #, c-format
1070 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
1071 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ: ¹Ô¤ÎŤµ¤¬%dʸ»ú¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1072
1073 #: g10/armor.c:1242
1074 msgid ""
1075 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
1076 msgstr ""
1077 "ÊñÁõ¤ÎÃæ¤Ëquoted printableʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë\n"
1078 "MTA¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
1079
1080 #: g10/build-packet.c:976
1081 msgid ""
1082 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1083 "an '='\n"
1084 msgstr ""
1085 "Ãí¼á̾¤Ë¤Ï°õ»ú²Äǽ¤Êʸ»ú¤«¶õÇò¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢'='¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1086
1087 #: g10/build-packet.c:988
1088 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1089 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1090
1091 #: g10/build-packet.c:994
1092 #, fuzzy
1093 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1094 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1095
1096 #: g10/build-packet.c:1012
1097 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1098 msgstr "Ãí¼á̾¤ÎÃͤËÀ©¸æʸ»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1099
1100 #: g10/build-packet.c:1046 g10/build-packet.c:1055
1101 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
1102 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊÃí¼á¥Ç¡¼¥¿¤òȯ¸«\n"
1103
1104 #: g10/build-packet.c:1077 g10/build-packet.c:1079
1105 msgid "not human readable"
1106 msgstr "¿Í¤Ë¤ÏÆɤá¤Þ¤»¤ó"
1107
1108 #: g10/card-util.c:62 g10/card-util.c:310
1109 #, c-format
1110 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
1111 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: %s\n"
1112
1113 #: g10/card-util.c:67
1114 #, c-format
1115 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
1116 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥Éno. %s¤ò¸¡½Ð\n"
1117
1118 #: g10/card-util.c:75 g10/card-util.c:1396 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1529
1119 #: g10/keygen.c:2831 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:455
1120 msgid "can't do this in batch mode\n"
1121 msgstr "¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1122
1123 #: g10/card-util.c:102 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1208
1124 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1591
1125 #: g10/keygen.c:1658 sm/certreqgen-ui.c:128 sm/certreqgen-ui.c:182
1126 msgid "Your selection? "
1127 msgstr "ÁªÂò¤Ï? "
1128
1129 #: g10/card-util.c:220 g10/card-util.c:270
1130 msgid "[not set]"
1131 msgstr "[̤ÀßÄê]"
1132
1133 #: g10/card-util.c:417
1134 msgid "male"
1135 msgstr "ÃË"
1136
1137 #: g10/card-util.c:418
1138 msgid "female"
1139 msgstr "½÷"
1140
1141 #: g10/card-util.c:418
1142 msgid "unspecified"
1143 msgstr "̵»ØÄê"
1144
1145 #: g10/card-util.c:445
1146 msgid "not forced"
1147 msgstr "̤½èÍý"
1148
1149 #: g10/card-util.c:445
1150 msgid "forced"
1151 msgstr "¶¯À©"
1152
1153 #: g10/card-util.c:523
1154 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
1155 msgstr "¥¨¥é¡¼¡§ ¤Î¤Ù¤¿¤ó¤ÎASCII¤À¤±¤¬º£¡¢µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1156
1157 #: g10/card-util.c:525
1158 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
1159 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¡È<¡Éʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1160
1161 #: g10/card-util.c:527
1162 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
1163 msgstr "¥¨¥é¡¼: Æó½Å¤Î¶õÇò¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
1164
1165 #: g10/card-util.c:544
1166 msgid "Cardholder's surname: "
1167 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ« (surname): "
1168
1169 #: g10/card-util.c:546
1170 msgid "Cardholder's given name: "
1171 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾ (given name): "
1172
1173 #: g10/card-util.c:564
1174 #, c-format
1175 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
1176 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¤Ä¤Ê¤¤¤À̾Á°¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1177
1178 #: g10/card-util.c:585
1179 msgid "URL to retrieve public key: "
1180 msgstr "¸ø³«¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL: "
1181
1182 #: g10/card-util.c:593
1183 #, c-format
1184 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
1185 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1186
1187 #: g10/card-util.c:691 g10/card-util.c:760 g10/import.c:283
1188 #, c-format
1189 msgid "error reading `%s': %s\n"
1190 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
1191
1192 #: g10/card-util.c:699
1193 msgid "Login data (account name): "
1194 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿ (¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾): "
1195
1196 #: g10/card-util.c:709
1197 #, c-format
1198 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
1199 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1200
1201 #: g10/card-util.c:768
1202 msgid "Private DO data: "
1203 msgstr ""
1204
1205 #: g10/card-util.c:778
1206 #, fuzzy, c-format
1207 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
1208 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
1209
1210 #: g10/card-util.c:798
1211 msgid "Language preferences: "
1212 msgstr "¸À¸ì¤ÎÁª¹¥: "
1213
1214 #: g10/card-util.c:806
1215 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
1216 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤ÎŤµ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡£\n"
1217
1218 #: g10/card-util.c:815
1219 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
1220 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
1221
1222 #: g10/card-util.c:836
1223 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
1224 msgstr "À­ÊÌ ((M)ÃË¡¢(F)½÷¡¢¶õÇò): "
1225
1226 #: g10/card-util.c:850
1227 msgid "Error: invalid response.\n"
1228 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
1229
1230 #: g10/card-util.c:871
1231 msgid "CA fingerprint: "
1232 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
1233
1234 #: g10/card-util.c:894
1235 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
1236 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê·Á¼°¤Î»ØÌæ¡£\n"
1237
1238 #: g10/card-util.c:942
1239 #, c-format
1240 msgid "key operation not possible: %s\n"
1241 msgstr "¸°¤ÏÁàºî¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1242
1243 #: g10/card-util.c:943
1244 msgid "not an OpenPGP card"
1245 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1246
1247 #: g10/card-util.c:952
1248 #, c-format
1249 msgid "error getting current key info: %s\n"
1250 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
1251
1252 #: g10/card-util.c:1036
1253 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1254 msgstr "´û¸¤Î¸°¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1255
1256 #: g10/card-util.c:1056 g10/card-util.c:1065
1257 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1258 msgstr "°Å¹æ¸°¤ò¥«¡¼¥É³°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«? (Y/n) "
1259
1260 #: g10/card-util.c:1077
1261 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1262 msgstr "´û¸¤Î¸°·²¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1263
1264 #: g10/card-util.c:1086
1265 #, c-format
1266 msgid ""
1267 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1268 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1269 "You should change them using the command --change-pin\n"
1270 msgstr ""
1271 "½Ð²Ù»þ¤ÎPINÀßÄê¤Ï\n"
1272 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1273 "¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÊѹ¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹ --change-pin\n"
1274
1275 #: g10/card-util.c:1120
1276 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1277 msgstr "À¸À®¤¹¤ë¸°¤Î·¿¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1278
1279 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1199
1280 msgid "   (1) Signature key\n"
1281 msgstr "   (1) ½ð̾¸°\n"
1282
1283 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1201
1284 msgid "   (2) Encryption key\n"
1285 msgstr "   (2) °Å¹æ²½¸°\n"
1286
1287 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1203
1288 msgid "   (3) Authentication key\n"
1289 msgstr "   (3) Ç§¾Ú¸°\n"
1290
1291 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1219 g10/keyedit.c:945
1292 #: g10/keygen.c:1595 g10/keygen.c:1623 g10/keygen.c:1697 g10/revoke.c:685
1293 msgid "Invalid selection.\n"
1294 msgstr "̵¸ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£\n"
1295
1296 #: g10/card-util.c:1196
1297 msgid "Please select where to store the key:\n"
1298 msgstr "¸°¤ÎÊݴɾì½ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1299
1300 #: g10/card-util.c:1231
1301 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1302 msgstr "̤ÃΤθ°Êݸ¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
1303
1304 #: g10/card-util.c:1236
1305 msgid "secret parts of key are not available\n"
1306 msgstr "¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1307
1308 #: g10/card-util.c:1241
1309 msgid "secret key already stored on a card\n"
1310 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1311
1312 #: g10/card-util.c:1309 g10/keyedit.c:1362
1313 msgid "quit this menu"
1314 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ªÎ»"
1315
1316 #: g10/card-util.c:1311
1317 msgid "show admin commands"
1318 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤òɽ¼¨"
1319
1320 #: g10/card-util.c:1312 g10/keyedit.c:1365
1321 msgid "show this help"
1322 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨"
1323
1324 #: g10/card-util.c:1314
1325 msgid "list all available data"
1326 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
1327
1328 #: g10/card-util.c:1317
1329 msgid "change card holder's name"
1330 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤ÎÊѹ¹"
1331
1332 #: g10/card-util.c:1318
1333 msgid "change URL to retrieve key"
1334 msgstr "¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL¤ÎÊѹ¹"
1335
1336 #: g10/card-util.c:1319
1337 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1338 msgstr "¥«¡¼¥ÉURL¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¸°¤Î°ú¤­½Ð¤·"
1339
1340 #: g10/card-util.c:1320
1341 msgid "change the login name"
1342 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó̾¤ÎÊѹ¹"
1343
1344 #: g10/card-util.c:1321
1345 msgid "change the language preferences"
1346 msgstr "¸À¸ìÁª¹¥¤ÎÊѹ¹"
1347
1348 #: g10/card-util.c:1322
1349 msgid "change card holder's sex"
1350 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ­Ê̤ÎÊѹ¹"
1351
1352 #: g10/card-util.c:1323
1353 msgid "change a CA fingerprint"
1354 msgstr "CA»ØÌæ¤ÎÊѹ¹"
1355
1356 #: g10/card-util.c:1324
1357 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1358 msgstr "½ð̾¶¯À©PIN¥Õ¥é¥°¤òȿž"
1359
1360 #: g10/card-util.c:1325
1361 msgid "generate new keys"
1362 msgstr "¿·¤·¤¤¸°·²¤òÀ¸À®"
1363
1364 #: g10/card-util.c:1326
1365 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1366 msgstr "PIN¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤äÊѹ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼"
1367
1368 #: g10/card-util.c:1327
1369 msgid "verify the PIN and list all data"
1370 msgstr ""
1371
1372 #: g10/card-util.c:1447 g10/keyedit.c:1634
1373 msgid "Command> "
1374 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É> "
1375
1376 #: g10/card-util.c:1485
1377 msgid "Admin-only command\n"
1378 msgstr "´ÉÍýÀìÍÑ¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1379
1380 #: g10/card-util.c:1516
1381 msgid "Admin commands are allowed\n"
1382 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1383
1384 #: g10/card-util.c:1518
1385 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1386 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1387
1388 #: g10/card-util.c:1592 g10/keyedit.c:2255
1389 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1390 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Èhelp¡É¤ò»²¾È)\n"
1391
1392 #: g10/decrypt.c:110 g10/encode.c:876
1393 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1394 msgstr "¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç--output¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1395
1396 #: g10/decrypt.c:166 g10/gpg.c:3926 g10/keyring.c:376 g10/keyring.c:663
1397 #, c-format
1398 msgid "can't open `%s'\n"
1399 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1400
1401 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:324 g10/keyedit.c:3402 g10/keyserver.c:1719
1402 #: g10/revoke.c:226
1403 #, c-format
1404 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1405 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1406
1407 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:354 g10/import.c:2368 g10/keyserver.c:1733
1408 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:477
1409 #, c-format
1410 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1411 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
1412
1413 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
1414 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1415 msgstr "(¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ØÌæ¤Ç¸°¤ò»ØÄê)\n"
1416
1417 #: g10/delkey.c:133
1418 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1419 msgstr "¡È--yes¡É¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1420
1421 #: g10/delkey.c:145
1422 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1423 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1424
1425 #: g10/delkey.c:153
1426 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1427 msgstr "¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¸°¤Ç¤¹! ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1428
1429 #: g10/delkey.c:163
1430 #, c-format
1431 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1432 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1433
1434 #: g10/delkey.c:173
1435 msgid "ownertrust information cleared\n"
1436 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѾðÊó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1437
1438 #: g10/delkey.c:204
1439 #, c-format
1440 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1441 msgstr "¤³¤Î¸ø³«¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©¸°¡È%s¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1442
1443 #: g10/delkey.c:206
1444 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1445 msgstr "¤Þ¤º¡È--delete-secret-keys¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1446
1447 #: g10/encode.c:226 g10/sign.c:1268
1448 #, c-format
1449 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1450 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
1451
1452 #: g10/encode.c:232
1453 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1454 msgstr "S2K¥â¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÂоÎESK¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
1455
1456 #: g10/encode.c:246
1457 #, c-format
1458 msgid "using cipher %s\n"
1459 msgstr "%s°Å¹æË¡¤ò»È¤¤¤Þ¤¹\n"
1460
1461 #: g10/encode.c:256 g10/encode.c:577
1462 #, c-format
1463 msgid "`%s' already compressed\n"
1464 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¤â¤¦°µ½ÌºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
1465
1466 #: g10/encode.c:311 g10/encode.c:611 g10/sign.c:563
1467 #, c-format
1468 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1469 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Ï¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
1470
1471 #: g10/encode.c:485
1472 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1473 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï2048¥Ó¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎRSA¸°¤Ç°Å¹æ²½¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1474
1475 #: g10/encode.c:510
1476 #, c-format
1477 msgid "reading from `%s'\n"
1478 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤éÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1479
1480 #: g10/encode.c:541
1481 msgid ""
1482 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1483 msgstr "°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤ÏÁ´ÉôIDEA°Å¹æ¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1484
1485 #: g10/encode.c:559
1486 #, c-format
1487 msgid ""
1488 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1489 msgstr "·Ù¹ð: ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1490
1491 #: g10/encode.c:655 g10/sign.c:938
1492 #, c-format
1493 msgid ""
1494 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1495 "preferences\n"
1496 msgstr "·Ù¹ð: °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1497
1498 #: g10/encode.c:751
1499 #, c-format
1500 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1501 msgstr "ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1502
1503 #: g10/encode.c:821 g10/pkclist.c:813 g10/pkclist.c:861
1504 #, c-format
1505 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1506 msgstr "%s¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1507
1508 #: g10/encode.c:848
1509 #, c-format
1510 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1511 msgstr "%s/%s°Å¹æ²½ ¼õ¿®¼Ô:¡È%s¡É\n"
1512
1513 #: g10/encr-data.c:92 g10/mainproc.c:286
1514 #, c-format
1515 msgid "%s encrypted data\n"
1516 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿\n"
1517
1518 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:290
1519 #, c-format
1520 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1521 msgstr "̤ÃΤΥ¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½\n"
1522
1523 #: g10/encr-data.c:133 sm/decrypt.c:126
1524 msgid ""
1525 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1526 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¼å¤¤¸°¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1527
1528 #: g10/encr-data.c:145
1529 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1530 msgstr "°Å¹æ²½¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¼è°·¤¤¤Ç¾ã³²\n"
1531
1532 #: g10/exec.c:49
1533 msgid "no remote program execution supported\n"
1534 msgstr "±ó³Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1535
1536 #: g10/exec.c:313
1537 msgid ""
1538 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1539 msgstr ""
1540 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä¥â¡¼¥É¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢\n"
1541 "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¡¢»ÈÍѶػߤǤ¹¡£\n"
1542
1543 #: g10/exec.c:343
1544 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1545 msgstr ""
1546 "¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤À¤È¡¢³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ë¤Ï¡¢°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
1547
1548 #: g10/exec.c:421
1549 #, c-format
1550 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1551 msgstr "¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1552
1553 #: g10/exec.c:424
1554 #, c-format
1555 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1556 msgstr "¥·¥§¥ë¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1557
1558 #: g10/exec.c:509
1559 #, c-format
1560 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1561 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥é¡¼: %s\n"
1562
1563 #: g10/exec.c:520 g10/exec.c:586
1564 msgid "unnatural exit of external program\n"
1565 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë½ªÎ»\n"
1566
1567 #: g10/exec.c:535
1568 msgid "unable to execute external program\n"
1569 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1570
1571 #: g10/exec.c:552
1572 #, c-format
1573 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1574 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±þÅú¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1575
1576 #: g10/exec.c:597 g10/exec.c:604
1577 #, c-format
1578 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1579 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (%s) ¡Ö%s¡×: %s\n"
1580
1581 #: g10/exec.c:609
1582 #, c-format
1583 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1584 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1585
1586 #: g10/export.c:61
1587 #, fuzzy
1588 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1589 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1590
1591 #: g10/export.c:63
1592 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1593 msgstr ""
1594
1595 #: g10/export.c:65
1596 #, fuzzy
1597 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1598 msgstr "¡È%s¡ÉÍѤμº¸ú¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1599
1600 #: g10/export.c:67
1601 #, fuzzy
1602 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1603 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
1604
1605 #: g10/export.c:69
1606 #, fuzzy
1607 msgid "remove unusable parts from key during export"
1608 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
1609
1610 #: g10/export.c:71
1611 msgid "remove as much as possible from key during export"
1612 msgstr ""
1613
1614 #: g10/export.c:73
1615 msgid "export keys in an S-expression based format"
1616 msgstr ""
1617
1618 #: g10/export.c:338
1619 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1620 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
1621
1622 #: g10/export.c:367
1623 #, c-format
1624 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1625 msgstr "¸°%s: Êݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1626
1627 #: g10/export.c:375
1628 #, c-format
1629 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1630 msgstr "¸°%s: PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1631
1632 #: g10/export.c:386
1633 #, fuzzy, c-format
1634 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1635 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1636
1637 #: g10/export.c:537
1638 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1639 msgstr ""
1640
1641 #: g10/export.c:560
1642 #, fuzzy, c-format
1643 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1644 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1645
1646 #: g10/export.c:584
1647 #, c-format
1648 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1649 msgstr "·Ù¹ð: ÈëÌ©¸°%s¤Ë¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊSK¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1650
1651 #: g10/export.c:633
1652 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1653 msgstr "·Ù¹ð: ²¿¤â½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1654
1655 #: g10/getkey.c:151
1656 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1657 msgstr "pk¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹ - »ÈÍѶػß\n"
1658
1659 #: g10/getkey.c:174
1660 msgid "[User ID not found]"
1661 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
1662
1663 #: g10/getkey.c:951 g10/getkey.c:961 g10/getkey.c:971 g10/getkey.c:987
1664 #: g10/getkey.c:1002
1665 #, c-format
1666 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1667 msgstr ""
1668
1669 #: g10/getkey.c:1834
1670 #, c-format
1671 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1672 msgstr "--allow-non-selfsigned-uid¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¸ú¤Ê¸°%s¤Ç¤¹\n"
1673
1674 #: g10/getkey.c:2391 g10/keyedit.c:3727
1675 #, c-format
1676 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1677 msgstr "¸ø³«Éû¸°%s¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©Éû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
1678
1679 #: g10/getkey.c:2622
1680 #, fuzzy, c-format
1681 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1682 msgstr "Éû¸°%s¤ò¼ç¸°%s¤ËÂåÍѤ·¤Þ¤¹\n"
1683
1684 #: g10/getkey.c:2669
1685 #, c-format
1686 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1687 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤Î¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1688
1689 #: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:71 sm/gpgsm.c:246 tools/gpgconf.c:56
1690 msgid ""
1691 "@Commands:\n"
1692 " "
1693 msgstr ""
1694 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
1695 " "
1696
1697 #: g10/gpg.c:369
1698 msgid "|[file]|make a signature"
1699 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|½ð̾¤òºîÀ®"
1700
1701 #: g10/gpg.c:370
1702 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1703 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®"
1704
1705 #: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:250
1706 msgid "make a detached signature"
1707 msgstr "ʬΥ½ð̾¤òºîÀ®"
1708
1709 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:251
1710 msgid "encrypt data"
1711 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½"
1712
1713 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:252
1714 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1715 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ"
1716
1717 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:253
1718 msgid "decrypt data (default)"
1719 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¹æ (´ûÄê)"
1720
1721 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:254
1722 msgid "verify a signature"
1723 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
1724
1725 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:256
1726 msgid "list keys"
1727 msgstr "¸°¤Î°ìÍ÷"
1728
1729 #: g10/gpg.c:382
1730 msgid "list keys and signatures"
1731 msgstr "¸°¤È½ð̾¤Î°ìÍ÷"
1732
1733 #: g10/gpg.c:383
1734 msgid "list and check key signatures"
1735 msgstr "¸°½ð̾¤Î¸¡ºº¤È°ìÍ÷"
1736
1737 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:260
1738 msgid "list keys and fingerprints"
1739 msgstr "¸°¤È»ØÌæ¤Î°ìÍ÷"
1740
1741 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:258
1742 msgid "list secret keys"
1743 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î°ìÍ÷"
1744
1745 #: g10/gpg.c:386
1746 msgid "generate a new key pair"
1747 msgstr "¿·¤·¤¤¸°ÂФòÀ¸À®"
1748
1749 #: g10/gpg.c:387
1750 msgid "remove keys from the public keyring"
1751 msgstr "¸ø³«¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1752
1753 #: g10/gpg.c:389
1754 msgid "remove keys from the secret keyring"
1755 msgstr "ÈëÌ©¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1756
1757 #: g10/gpg.c:390
1758 msgid "sign a key"
1759 msgstr "¸°¤Ë½ð̾"
1760
1761 #: g10/gpg.c:391
1762 msgid "sign a key locally"
1763 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
1764
1765 #: g10/gpg.c:392
1766 msgid "sign or edit a key"
1767 msgstr "¸°¤Ø¤Î½ð̾¤äÊÔ½¸"
1768
1769 #: g10/gpg.c:393
1770 msgid "generate a revocation certificate"
1771 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸À®"
1772
1773 #: g10/gpg.c:395
1774 msgid "export keys"
1775 msgstr "¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1776
1777 #: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:263
1778 msgid "export keys to a key server"
1779 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1780
1781 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:264
1782 msgid "import keys from a key server"
1783 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÆɤ߹þ¤à"
1784
1785 #: g10/gpg.c:399
1786 msgid "search for keys on a key server"
1787 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
1788
1789 #: g10/gpg.c:401
1790 msgid "update all keys from a keyserver"
1791 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÁ´Éô¹¹¿·¤¹¤ë"
1792
1793 #: g10/gpg.c:405
1794 msgid "import/merge keys"
1795 msgstr "¸°¤ÎÆɹþ¤ß/Ê»¹ç"
1796
1797 #: g10/gpg.c:408
1798 msgid "print the card status"
1799 msgstr "¥«¡¼¥É¾õÂÖ¤òɽ¼¨"
1800
1801 #: g10/gpg.c:409
1802 msgid "change data on a card"
1803 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊѹ¹"
1804
1805 #: g10/gpg.c:410
1806 msgid "change a card's PIN"
1807 msgstr "¥«¡¼¥É¤ÎPIN¤òÊѹ¹"
1808
1809 #: g10/gpg.c:419
1810 msgid "update the trust database"
1811 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
1812
1813 #: g10/gpg.c:426
1814 msgid "|algo [files]|print message digests"
1815 msgstr "|¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à [¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó¤òɽ¼¨"
1816
1817 #: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:268
1818 msgid "run in server mode"
1819 msgstr ""
1820
1821 #: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:68 kbx/kbxutil.c:81 sm/gpgsm.c:283
1822 #: tools/gpg-connect-agent.c:64 tools/gpgconf.c:69 tools/symcryptrun.c:157
1823 msgid ""
1824 "@\n"
1825 "Options:\n"
1826 " "
1827 msgstr ""
1828 "@\n"
1829 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
1830 " "
1831
1832 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:285
1833 msgid "create ascii armored output"
1834 msgstr "ASCII·Á¼°¤ÎÊñÁõ¤òºîÀ®"
1835
1836 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:297
1837 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1838 msgstr "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×ÍѤ˰Ź沽"
1839
1840 #: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:335
1841 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1842 msgstr ""
1843 "½ð̾¤äÉü¹æ¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼id\n"
1844 "¤ò»ÈÍÑ"
1845
1846 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:338
1847 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1848 msgstr ""
1849 "|N|°µ½Ì¥ì¥Ù¥ë¤òN¤ËÀßÄê\n"
1850 "(0¤ÏÈó°µ½Ì)"
1851
1852 #: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:340
1853 msgid "use canonical text mode"
1854 msgstr "Àµ½à¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ"
1855
1856 #: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:343
1857 #, fuzzy
1858 msgid "|FILE|write output to FILE"
1859 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1860
1861 #: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:90 sm/gpgsm.c:354 tools/gpgconf.c:74
1862 msgid "do not make any changes"
1863 msgstr "̵Êѹ¹"
1864
1865 #: g10/gpg.c:480
1866 msgid "prompt before overwriting"
1867 msgstr "¾å½ñ¤­Á°¤Ë³Îǧ"
1868
1869 #: g10/gpg.c:523
1870 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1871 msgstr "¸·Ì©¤ÊOpenPGP¤Î¿¶Éñ¤òºÎÍÑ"
1872
1873 #: g10/gpg.c:524
1874 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1875 msgstr "PGP 2.x¸ß´¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¸À®"
1876
1877 #: g10/gpg.c:553 sm/gpgsm.c:403
1878 msgid ""
1879 "@\n"
1880 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1881 msgstr ""
1882 "@\n"
1883 "(¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁ´Éô¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢\n"
1884 "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)\n"
1885
1886 #: g10/gpg.c:556 sm/gpgsm.c:406
1887 msgid ""
1888 "@\n"
1889 "Examples:\n"
1890 "\n"
1891 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1892 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1893 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1894 " --list-keys [names]        show keys\n"
1895 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1896 msgstr ""
1897 "@\n"
1898 "Îã:\n"
1899 "\n"
1900 " -se -r Bob [¥Õ¥¡¥¤¥ë]      ½ð̾¤È¥æ¡¼¥¶¡¼Bob¤Ø¤Î°Å¹æ²½\n"
1901 " --clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]     ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®\n"
1902 " --detach-sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]   Ê¬Î¥½ð̾¤òºîÀ®\n"
1903 " --list-keys [̾Á°]         ¸°¤òɽ¼¨\n"
1904 " --fingerprint [̾Á°]       »ØÌæ¤òɽ¼¨\n"
1905
1906 #: g10/gpg.c:753 g10/gpgv.c:95
1907 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1908 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1909
1910 #: g10/gpg.c:770
1911 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1912 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
1913
1914 #: g10/gpg.c:773
1915 msgid ""
1916 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1917 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1918 "default operation depends on the input data\n"
1919 msgstr ""
1920 "½ñ¼°: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
1921 "½ð̾¡¢¸¡ºº¡¢°Å¹æ²½¤äÉü¹æ\n"
1922 "´ûÄê¤ÎÁàºî¤Ï¡¢ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ë°Í¸\n"
1923
1924 #: g10/gpg.c:784 sm/gpgsm.c:587
1925 msgid ""
1926 "\n"
1927 "Supported algorithms:\n"
1928 msgstr ""
1929 "\n"
1930 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
1931
1932 #: g10/gpg.c:787
1933 msgid "Pubkey: "
1934 msgstr "¸ø³«¸°: "
1935
1936 #: g10/gpg.c:794 g10/keyedit.c:2321
1937 msgid "Cipher: "
1938 msgstr "°Å¹æË¡: "
1939
1940 #: g10/gpg.c:801
1941 msgid "Hash: "
1942 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å: "
1943
1944 #: g10/gpg.c:808 g10/keyedit.c:2366
1945 msgid "Compression: "
1946 msgstr "°µ½Ì: "
1947
1948 #: g10/gpg.c:815 sm/gpgsm.c:607
1949 msgid "Used libraries:"
1950 msgstr ""
1951
1952 #: g10/gpg.c:923
1953 msgid "usage: gpg [options] "
1954 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] "
1955
1956 #: g10/gpg.c:1093 sm/gpgsm.c:772
1957 msgid "conflicting commands\n"
1958 msgstr "ÂÐΩ¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1959
1960 #: g10/gpg.c:1111
1961 #, c-format
1962 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1963 msgstr "=µ­¹æ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÄêµÁ¡Ö%s¡×Æâ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1964
1965 #: g10/gpg.c:1308
1966 #, c-format
1967 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1968 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1969
1970 #: g10/gpg.c:1311
1971 #, c-format
1972 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1973 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1974
1975 #: g10/gpg.c:1314
1976 #, c-format
1977 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1978 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1979
1980 #: g10/gpg.c:1320
1981 #, c-format
1982 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1983 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1984
1985 #: g10/gpg.c:1323
1986 #, c-format
1987 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1988 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1989
1990 #: g10/gpg.c:1326
1991 #, c-format
1992 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1993 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1994
1995 #: g10/gpg.c:1332
1996 #, c-format
1997 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1998 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1999
2000 #: g10/gpg.c:1335
2001 #, c-format
2002 msgid ""
2003 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
2004 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
2005
2006 #: g10/gpg.c:1338
2007 #, c-format
2008 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
2009 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
2010
2011 #: g10/gpg.c:1344
2012 #, c-format
2013 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
2014 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
2015
2016 #: g10/gpg.c:1347
2017 #, c-format
2018 msgid ""
2019 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
2020 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
2021
2022 #: g10/gpg.c:1350
2023 #, c-format
2024 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
2025 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
2026
2027 #: g10/gpg.c:1529
2028 #, c-format
2029 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
2030 msgstr "̤ÃΤι½À®¹àÌÜ¡Ö%s¡×\n"
2031
2032 #: g10/gpg.c:1624
2033 msgid "display photo IDs during key listings"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: g10/gpg.c:1626
2037 msgid "show policy URLs during signature listings"
2038 msgstr ""
2039
2040 #: g10/gpg.c:1628
2041 #, fuzzy
2042 msgid "show all notations during signature listings"
2043 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2044
2045 #: g10/gpg.c:1630
2046 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
2047 msgstr ""
2048
2049 #: g10/gpg.c:1634
2050 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
2051 msgstr ""
2052
2053 #: g10/gpg.c:1636
2054 #, fuzzy
2055 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
2056 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2057
2058 #: g10/gpg.c:1638
2059 msgid "show user ID validity during key listings"
2060 msgstr ""
2061
2062 #: g10/gpg.c:1640
2063 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
2064 msgstr ""
2065
2066 #: g10/gpg.c:1642
2067 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
2068 msgstr ""
2069
2070 #: g10/gpg.c:1644
2071 #, fuzzy
2072 msgid "show the keyring name in key listings"
2073 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
2074
2075 #: g10/gpg.c:1646
2076 #, fuzzy
2077 msgid "show expiration dates during signature listings"
2078 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2079
2080 #: g10/gpg.c:1805
2081 #, c-format
2082 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
2083 msgstr "Ãí°Õ: ÀΡ¢´ûÄê¤À¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
2084
2085 #: g10/gpg.c:1896
2086 #, c-format
2087 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
2088 msgstr ""
2089
2090 #: g10/gpg.c:2275 g10/gpg.c:2950 g10/gpg.c:2962
2091 #, c-format
2092 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
2093 msgstr "Ãí°Õ: ÉáÄÌ%s¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
2094
2095 #: g10/gpg.c:2456 g10/gpg.c:2468
2096 #, fuzzy, c-format
2097 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
2098 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2099
2100 #: g10/gpg.c:2550
2101 #, c-format
2102 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
2103 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2104
2105 #: g10/gpg.c:2573 g10/gpg.c:2768 g10/keyedit.c:4085
2106 msgid "could not parse keyserver URL\n"
2107 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURL¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
2108
2109 #: g10/gpg.c:2585
2110 #, c-format
2111 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
2112 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2113
2114 #: g10/gpg.c:2588
2115 msgid "invalid keyserver options\n"
2116 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2117
2118 #: g10/gpg.c:2595
2119 #, c-format
2120 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
2121 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2122
2123 #: g10/gpg.c:2598
2124 msgid "invalid import options\n"
2125 msgstr "̵¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2126
2127 #: g10/gpg.c:2605
2128 #, c-format
2129 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
2130 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2131
2132 #: g10/gpg.c:2608
2133 msgid "invalid export options\n"
2134 msgstr "̵¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2135
2136 #: g10/gpg.c:2615
2137 #, c-format
2138 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
2139 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2140
2141 #: g10/gpg.c:2618
2142 msgid "invalid list options\n"
2143 msgstr "̵¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2144
2145 #: g10/gpg.c:2626
2146 msgid "display photo IDs during signature verification"
2147 msgstr ""
2148
2149 #: g10/gpg.c:2628
2150 msgid "show policy URLs during signature verification"
2151 msgstr ""
2152
2153 #: g10/gpg.c:2630
2154 #, fuzzy
2155 msgid "show all notations during signature verification"
2156 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2157
2158 #: g10/gpg.c:2632
2159 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
2160 msgstr ""
2161
2162 #: g10/gpg.c:2636
2163 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
2164 msgstr ""
2165
2166 #: g10/gpg.c:2638
2167 #, fuzzy
2168 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
2169 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2170
2171 #: g10/gpg.c:2640
2172 #, fuzzy
2173 msgid "show user ID validity during signature verification"
2174 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2175
2176 #: g10/gpg.c:2642
2177 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
2178 msgstr ""
2179
2180 #: g10/gpg.c:2644
2181 #, fuzzy
2182 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
2183 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2184
2185 #: g10/gpg.c:2646
2186 msgid "validate signatures with PKA data"
2187 msgstr ""
2188
2189 #: g10/gpg.c:2648
2190 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
2191 msgstr ""
2192
2193 #: g10/gpg.c:2655
2194 #, c-format
2195 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
2196 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2197
2198 #: g10/gpg.c:2658
2199 msgid "invalid verify options\n"
2200 msgstr "̵¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2201
2202 #: g10/gpg.c:2665
2203 #, c-format
2204 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
2205 msgstr "exec-path¤ò%s¤ËÀßÄêÉÔǽ\n"
2206
2207 #: g10/gpg.c:2840
2208 #, fuzzy, c-format
2209 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
2210 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
2211
2212 #: g10/gpg.c:2843
2213 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
2214 msgstr ""
2215
2216 #: g10/gpg.c:2939 sm/gpgsm.c:1374
2217 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2218 msgstr "·Ù¹ð: ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
2219
2220 #: g10/gpg.c:2943
2221 #, c-format
2222 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
2223 msgstr "·Ù¹ð: %s¤Ï%s¤è¤êÍ¥Àè\n"
2224
2225 #: g10/gpg.c:2952
2226 #, c-format
2227 msgid "%s not allowed with %s!\n"
2228 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
2229
2230 #: g10/gpg.c:2955
2231 #, c-format
2232 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
2233 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â̵°ÕÌ£¤Ç¤¹!\n"
2234
2235 #: g10/gpg.c:2970
2236 #, fuzzy, c-format
2237 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
2238 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
2239
2240 #: g10/gpg.c:2984
2241 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
2242 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏʬΥ½ð̾¤«¥¯¥ê¥¢½ð̾¤À¤±¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2243
2244 #: g10/gpg.c:2990
2245 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
2246 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½ð̾¤È°Å¹æ²½¤òƱ»þ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2247
2248 #: g10/gpg.c:2996
2249 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
2250 msgstr "--pgp2¤ò»ØÄꤷ¤¿¤é¡¢(¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤻ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2251
2252 #: g10/gpg.c:3009
2253 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2254 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°Å¹æ²½¤Ç¤Ï¡¢IDEA°Å¹æË¡¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
2255
2256 #: g10/gpg.c:3075 g10/gpg.c:3099 sm/gpgsm.c:1446
2257 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2258 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2259
2260 #: g10/gpg.c:3081 g10/gpg.c:3105 sm/gpgsm.c:1454 sm/gpgsm.c:1460
2261 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2262 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2263
2264 #: g10/gpg.c:3087
2265 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2266 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2267
2268 #: g10/gpg.c:3093
2269 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2270 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2271
2272 #: g10/gpg.c:3108
2273 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2274 msgstr "completes-needed¤ÏÀµ¤ÎÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2275
2276 #: g10/gpg.c:3110
2277 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2278 msgstr "marginals-needed¤Ï1¤è¤êÂ礭¤ÊÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2279
2280 #: g10/gpg.c:3112
2281 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2282 msgstr "max-cert-depth¤Ï1¤«¤é255¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2283
2284 #: g10/gpg.c:3114
2285 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2286 msgstr "̵¸ú¤Êdefault-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2287
2288 #: g10/gpg.c:3116
2289 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2290 msgstr "̵¸ú¤Êmin-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2291
2292 #: g10/gpg.c:3119
2293 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2294 msgstr "Ãí°Õ: Ã±½ã¤ÊS2K¥â¡¼¥É(0)¤Î»ÈÍѤˤ϶¯¤¯È¿ÂФ·¤Þ¤¹\n"
2295
2296 #: g10/gpg.c:3123
2297 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2298 msgstr "̵¸ú¤ÊS2K¥â¡¼¥É¡£0¤«1¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2299
2300 #: g10/gpg.c:3130
2301 msgid "invalid default preferences\n"
2302 msgstr "̵¸ú¤Ê´ûÄê¤ÎÁª¹¥\n"
2303
2304 #: g10/gpg.c:3139
2305 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2306 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍѰŹæË¡¤ÎÁª¹¥\n"
2307
2308 #: g10/gpg.c:3143
2309 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2310 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑÍ×Ìó¤ÎÁª¹¥\n"
2311
2312 #: g10/gpg.c:3147
2313 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2314 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑ°µ½Ì¤ÎÁª¹¥\n"
2315
2316 #: g10/gpg.c:3180
2317 #, c-format
2318 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2319 msgstr "%s¤Ï%s¤Çµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2320
2321 #: g10/gpg.c:3227
2322 #, c-format
2323 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2324 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2325
2326 #: g10/gpg.c:3232
2327 #, c-format
2328 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2329 msgstr "Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2330
2331 #: g10/gpg.c:3237
2332 #, c-format
2333 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2334 msgstr "°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2335
2336 #: g10/gpg.c:3329
2337 #, c-format
2338 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2339 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2340
2341 #: g10/gpg.c:3340
2342 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2343 msgstr "·Ù¹ð: ¸ø³«¸°°Å¹æ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í (-r) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
2344
2345 #: g10/gpg.c:3361
2346 msgid "--store [filename]"
2347 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2348
2349 #: g10/gpg.c:3368
2350 msgid "--symmetric [filename]"
2351 msgstr "--symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2352
2353 #: g10/gpg.c:3370
2354 #, c-format
2355 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2356 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÂоΰŹæ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2357
2358 #: g10/gpg.c:3380
2359 msgid "--encrypt [filename]"
2360 msgstr "--encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2361
2362 #: g10/gpg.c:3393
2363 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2364 msgstr "--symmetric --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2365
2366 #: g10/gpg.c:3395
2367 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2368 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2369
2370 #: g10/gpg.c:3398
2371 #, c-format
2372 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2373 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2374
2375 #: g10/gpg.c:3416
2376 msgid "--sign [filename]"
2377 msgstr "--sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2378
2379 #: g10/gpg.c:3429
2380 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2381 msgstr "--sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2382
2383 #: g10/gpg.c:3444
2384 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2385 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2386
2387 #: g10/gpg.c:3446
2388 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2389 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2390
2391 #: g10/gpg.c:3449
2392 #, c-format
2393 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2394 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2395
2396 #: g10/gpg.c:3469
2397 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2398 msgstr "--sign --symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2399
2400 #: g10/gpg.c:3478
2401 msgid "--clearsign [filename]"
2402 msgstr "--clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2403
2404 #: g10/gpg.c:3503
2405 msgid "--decrypt [filename]"
2406 msgstr "--decrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2407
2408 #: g10/gpg.c:3511
2409 msgid "--sign-key user-id"
2410 msgstr "--sign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2411
2412 #: g10/gpg.c:3515
2413 msgid "--lsign-key user-id"
2414 msgstr "--lsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2415
2416 #: g10/gpg.c:3536
2417 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2418 msgstr "--edit-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id [¥³¥Þ¥ó¥É]"
2419
2420 #: g10/gpg.c:3621
2421 #, c-format
2422 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2423 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2424
2425 #: g10/gpg.c:3623
2426 #, c-format
2427 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2428 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2429
2430 #: g10/gpg.c:3625
2431 #, c-format
2432 msgid "key export failed: %s\n"
2433 msgstr "¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2434
2435 #: g10/gpg.c:3636
2436 #, c-format
2437 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2438 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2439
2440 #: g10/gpg.c:3646
2441 #, c-format
2442 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2443 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î²óÉü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2444
2445 #: g10/gpg.c:3697
2446 #, c-format
2447 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2448 msgstr "ÊñÁõ½üµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2449
2450 #: g10/gpg.c:3705
2451 #, c-format
2452 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2453 msgstr "ÊñÁõ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2454
2455 #: g10/gpg.c:3795
2456 #, c-format
2457 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2458 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
2459
2460 #: g10/gpg.c:3912
2461 msgid "[filename]"
2462 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2463
2464 #: g10/gpg.c:3916
2465 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2466 msgstr "³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂǤäƤ¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
2467
2468 #: g10/gpg.c:4228
2469 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2470 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2471
2472 #: g10/gpg.c:4230
2473 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2474 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2475
2476 #: g10/gpg.c:4263
2477 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2478 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2479
2480 #: g10/gpgv.c:72
2481 msgid "take the keys from this keyring"
2482 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹"
2483
2484 #: g10/gpgv.c:74
2485 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2486 msgstr "Æü»þ¤ÎÌ·½â¤ò·Ù¹ð¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹"
2487
2488 #: g10/gpgv.c:75 sm/gpgsm.c:377
2489 msgid "|FD|write status info to this FD"
2490 msgstr ""
2491 "|¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò|¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò¤Ë¾õÂÖ¤ò\n"
2492 "½ñ¤­¹þ¤à"
2493
2494 #: g10/gpgv.c:99
2495 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2496 msgstr "»È¤¤Êý: gpgv [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
2497
2498 #: g10/gpgv.c:102
2499 msgid ""
2500 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2501 "Check signatures against known trusted keys\n"
2502 msgstr ""
2503 "¹½Ê¸: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
2504 "´ûÃΤο®ÍѤ·¤¿¸°¤Ç½ð̾¤ò¸¡ºº\n"
2505
2506 #: g10/helptext.c:72
2507 msgid "No help available"
2508 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2509
2510 #: g10/helptext.c:82
2511 #, c-format
2512 msgid "No help available for `%s'"
2513 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2514
2515 #: g10/import.c:94
2516 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2517 msgstr ""
2518
2519 #: g10/import.c:96
2520 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2521 msgstr ""
2522
2523 #: g10/import.c:98
2524 #, fuzzy
2525 msgid "do not update the trustdb after import"
2526 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
2527
2528 #: g10/import.c:100
2529 #, fuzzy
2530 msgid "create a public key when importing a secret key"
2531 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2532
2533 #: g10/import.c:102
2534 msgid "only accept updates to existing keys"
2535 msgstr ""
2536
2537 #: g10/import.c:104
2538 #, fuzzy
2539 msgid "remove unusable parts from key after import"
2540 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
2541
2542 #: g10/import.c:106
2543 msgid "remove as much as possible from key after import"
2544 msgstr ""
2545
2546 #: g10/import.c:269
2547 #, c-format
2548 msgid "skipping block of type %d\n"
2549 msgstr "·¿%d¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2550
2551 #: g10/import.c:278
2552 #, c-format
2553 msgid "%lu keys processed so far\n"
2554 msgstr "%lu¸°¤Þ¤Ç½èÍý\n"
2555
2556 #: g10/import.c:295
2557 #, c-format
2558 msgid "Total number processed: %lu\n"
2559 msgstr "    ½èÍý¿ô¤Î¹ç·×: %lu\n"
2560
2561 #: g10/import.c:297
2562 #, c-format
2563 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2564 msgstr "¤È¤Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤¸°: %lu\n"
2565
2566 #: g10/import.c:300
2567 #, c-format
2568 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2569 msgstr "  ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ê¤·: %lu\n"
2570
2571 #: g10/import.c:302 sm/import.c:112
2572 #, c-format
2573 msgid "              imported: %lu"
2574 msgstr "          Æɹþ¤ß: %lu"
2575
2576 #: g10/import.c:308 sm/import.c:116
2577 #, c-format
2578 msgid "             unchanged: %lu\n"
2579 msgstr "        Êѹ¹¤Ê¤·: %lu\n"
2580
2581 #: g10/import.c:310
2582 #, c-format
2583 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2584 msgstr "¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID: %lu\n"
2585
2586 #: g10/import.c:312
2587 #, c-format
2588 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2589 msgstr "      ¿·¤·¤¤Éû¸°: %lu\n"
2590
2591 #: g10/import.c:314
2592 #, c-format
2593 msgid "        new signatures: %lu\n"
2594 msgstr "      ¿·¤·¤¤½ð̾: %lu\n"
2595
2596 #: g10/import.c:316
2597 #, c-format
2598 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2599 msgstr "  ¿·¤·¤¤¸°¤Î¼º¸ú: %lu\n"
2600
2601 #: g10/import.c:318 sm/import.c:118
2602 #, c-format
2603 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2604 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2605
2606 #: g10/import.c:320 sm/import.c:120
2607 #, c-format
2608 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2609 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß: %lu\n"
2610
2611 #: g10/import.c:322 sm/import.c:122
2612 #, c-format
2613 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2614 msgstr "  ÌµÊѹ¹¤ÎÈëÌ©¸°: %lu\n"
2615
2616 #: g10/import.c:324 sm/import.c:124
2617 #, c-format
2618 msgid "          not imported: %lu\n"
2619 msgstr "        Ì¤Æɹþ¤ß: %lu\n"
2620
2621 #: g10/import.c:326
2622 #, fuzzy, c-format
2623 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2624 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
2625
2626 #: g10/import.c:328
2627 #, fuzzy, c-format
2628 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2629 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2630
2631 #: g10/import.c:569
2632 #, fuzzy, c-format
2633 msgid ""
2634 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2635 "algorithms on these user IDs:\n"
2636 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑÉԲĤȤ¤¤¦Áª¹¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2637
2638 #: g10/import.c:610
2639 #, c-format
2640 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2641 msgstr "         \"%s\": °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2642
2643 #: g10/import.c:625
2644 #, c-format
2645 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2646 msgstr "         \"%s\": Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2647
2648 #: g10/import.c:637
2649 #, c-format
2650 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2651 msgstr "         \"%s\": °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2652
2653 #: g10/import.c:650
2654 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2655 msgstr "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2656
2657 #: g10/import.c:652
2658 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2659 msgstr ""
2660 "ÀøºßŪ¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÉÔ°ìÃ×ÌäÂê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸°¤òºÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
2661
2662 #: g10/import.c:676
2663 #, c-format
2664 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2665 msgstr "°Ê²¼¤Ç¡¢Áª¹¥¤¬¹¹¿·¤Ç¤­¤Þ¤¹: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2666
2667 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1124
2668 #, c-format
2669 msgid "key %s: no user ID\n"
2670 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2671
2672 #: g10/import.c:755
2673 #, c-format
2674 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2675 msgstr "¸°%s: PKS¤ÎÉû¸°ÊѤ¤ò½¤Éü\n"
2676
2677 #: g10/import.c:770
2678 #, c-format
2679 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2680 msgstr "¸°%s: ¼õÍý¤·¤¿Ì¤¼«¸Ê½ð̾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2681
2682 #: g10/import.c:776
2683 #, c-format
2684 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2685 msgstr "¸°%s: Í­¸ú¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2686
2687 #: g10/import.c:778
2688 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2689 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
2690
2691 #: g10/import.c:788 g10/import.c:1246
2692 #, c-format
2693 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2694 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2695
2696 #: g10/import.c:794
2697 #, c-format
2698 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2699 msgstr "¸°%s: ¿·¤·¤¤¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2700
2701 #: g10/import.c:803
2702 #, c-format
2703 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2704 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2705
2706 #: g10/import.c:808 g10/openfile.c:278 g10/sign.c:804 g10/sign.c:1113
2707 #, c-format
2708 msgid "writing to `%s'\n"
2709 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¤Î½ñ¹þ¤ß\n"
2710
2711 #: g10/import.c:812 g10/import.c:907 g10/import.c:1164 g10/import.c:1307
2712 #: g10/import.c:2382 g10/import.c:2404
2713 #, c-format
2714 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2715 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
2716
2717 #: g10/import.c:831
2718 #, c-format
2719 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2720 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¡È%s¡É¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2721
2722 #: g10/import.c:855
2723 #, c-format
2724 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2725 msgstr "¸°%s: ¤³¤Á¤é¤ÎÊ£À½¤È¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
2726
2727 #: g10/import.c:872 g10/import.c:1264
2728 #, c-format
2729 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2730 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°ÌÃ֤Ť±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2731
2732 #: g10/import.c:880 g10/import.c:1271
2733 #, c-format
2734 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2735 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2736
2737 #: g10/import.c:917
2738 #, c-format
2739 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2740 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä\n"
2741
2742 #: g10/import.c:920
2743 #, c-format
2744 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2745 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2746
2747 #: g10/import.c:923
2748 #, c-format
2749 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2750 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò1¸Ä\n"
2751
2752 #: g10/import.c:926
2753 #, c-format
2754 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2755 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2756
2757 #: g10/import.c:929
2758 #, c-format
2759 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2760 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò1¸Ä\n"
2761
2762 #: g10/import.c:932
2763 #, c-format
2764 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2765 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò%d¸Ä\n"
2766
2767 #: g10/import.c:935
2768 #, fuzzy, c-format
2769 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2770 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2771
2772 #: g10/import.c:938
2773 #, fuzzy, c-format
2774 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2775 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2776
2777 #: g10/import.c:941
2778 #, fuzzy, c-format
2779 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2780 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2781
2782 #: g10/import.c:944
2783 #, fuzzy, c-format
2784 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2785 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2786
2787 #: g10/import.c:967
2788 #, c-format
2789 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2790 msgstr "¸°%s:¡È%s¡ÉÊѹ¹¤Ê¤·\n"
2791
2792 #: g10/import.c:1130
2793 #, c-format
2794 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2795 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê°Å¹æË¡%d¤ÎÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2796
2797 #: g10/import.c:1141
2798 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2799 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
2800
2801 #: g10/import.c:1158 g10/import.c:2397
2802 #, c-format
2803 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2804 msgstr "´ûÄê¤ÎÈëÌ©¸°Îؤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2805
2806 #: g10/import.c:1169
2807 #, c-format
2808 msgid "key %s: secret key imported\n"
2809 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2810
2811 #: g10/import.c:1199
2812 #, c-format
2813 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2814 msgstr "¸°%s: ¤â¤¦ÈëÌ©¸°Îؤˤ¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2815
2816 #: g10/import.c:1209
2817 #, c-format
2818 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2819 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2820
2821 #: g10/import.c:1239
2822 #, c-format
2823 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2824 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òŬÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2825
2826 #: g10/import.c:1282
2827 #, c-format
2828 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2829 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - µñÈÝ\n"
2830
2831 #: g10/import.c:1314
2832 #, c-format
2833 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2834 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2835
2836 #: g10/import.c:1380
2837 #, c-format
2838 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2839 msgstr "¸°%s: ½ð̾¤ËÂбþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2840
2841 #: g10/import.c:1395
2842 #, c-format
2843 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2844 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2845
2846 #: g10/import.c:1397
2847 #, c-format
2848 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2849 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2850
2851 #: g10/import.c:1415
2852 #, c-format
2853 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2854 msgstr "¸°%s: ¸°¤ËÂбþ¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2855
2856 #: g10/import.c:1426 g10/import.c:1476
2857 #, c-format
2858 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2859 msgstr "¸°%s: ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2860
2861 #: g10/import.c:1428
2862 #, c-format
2863 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2864 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤ÎÂбþ¤Ç¤¹\n"
2865
2866 #: g10/import.c:1443
2867 #, c-format
2868 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2869 msgstr "¸°%s: Â¿½ÅÉû¸°¤ÎÂбþ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2870
2871 #: g10/import.c:1465
2872 #, c-format
2873 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2874 msgstr "¸°%s: ¸°¼º¸ú¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2875
2876 #: g10/import.c:1478
2877 #, c-format
2878 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2879 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¼º¸ú¤Ç¤¹\n"
2880
2881 #: g10/import.c:1493
2882 #, c-format
2883 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2884 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤Î¿½Å¼º¸ú¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2885
2886 #: g10/import.c:1535
2887 #, c-format
2888 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2889 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2890
2891 #: g10/import.c:1556
2892 #, c-format
2893 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2894 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿Éû¸°\n"
2895
2896 #: g10/import.c:1583
2897 #, c-format
2898 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2899 msgstr "¸°%s: ½ñ½Ð¤·ÉԲĤʽð̾ (¥¯¥é¥¹%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2900
2901 #: g10/import.c:1593
2902 #, c-format
2903 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2904 msgstr "¸°%s: ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤¬¸í¤Ã¤ÆÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2905
2906 #: g10/import.c:1610
2907 #, c-format
2908 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2909 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2910
2911 #: g10/import.c:1624
2912 #, c-format
2913 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2914 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2915
2916 #: g10/import.c:1632
2917 #, c-format
2918 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2919 msgstr "¸°%s: Í½´ü¤»¤Ì½ð̾¥¯¥é¥¹ (0x%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2920
2921 #: g10/import.c:1744
2922 #, c-format
2923 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2924 msgstr "¸°%s: ½ÅÊ£¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¸¡½Ð - Ê»¹ç\n"
2925
2926 #: g10/import.c:1806
2927 #, c-format
2928 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2929 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤Î°ú¤­½Ð¤·\n"
2930
2931 #: g10/import.c:1820
2932 #, c-format
2933 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2934 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤ÏÉԺߡ£\n"
2935
2936 #: g10/import.c:1879
2937 #, c-format
2938 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2939 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄɲÃ\n"
2940
2941 #: g10/import.c:1913
2942 #, c-format
2943 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2944 msgstr "¸°%s: Ä¾Àܸ°½ð̾¤òÄɲÃ\n"
2945
2946 #: g10/import.c:2302
2947 #, fuzzy
2948 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2949 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2950
2951 #: g10/import.c:2310
2952 #, fuzzy
2953 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2954 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2955
2956 #: g10/import.c:2312
2957 #, fuzzy
2958 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2959 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2960
2961 #: g10/keydb.c:181
2962 #, c-format
2963 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2964 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
2965
2966 #: g10/keydb.c:187
2967 #, c-format
2968 msgid "keyring `%s' created\n"
2969 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
2970
2971 #: g10/keydb.c:328 g10/keydb.c:331
2972 #, fuzzy, c-format
2973 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2974 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
2975
2976 #: g10/keydb.c:710
2977 #, c-format
2978 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2979 msgstr "¸°ÎØ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎºÆ¹½Ãۤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2980
2981 #: g10/keyedit.c:265
2982 msgid "[revocation]"
2983 msgstr "[¼º¸ú]"
2984
2985 #: g10/keyedit.c:266
2986 msgid "[self-signature]"
2987 msgstr "[¼«¸Ê½ð̾]"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:388
2990 msgid "1 bad signature\n"
2991 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾1¸Ä\n"
2992
2993 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
2994 #, c-format
2995 msgid "%d bad signatures\n"
2996 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾%d¸Ä\n"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
2999 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3000 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3003 #, c-format
3004 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3005 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3008 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3009 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3010
3011 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3012 #, c-format
3013 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3014 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:356
3017 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3018 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä¸¡½Ð\n"
3019
3020 #: g10/keyedit.c:358
3021 #, c-format
3022 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3023 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä¸¡½Ð\n"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:261
3026 msgid ""
3027 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3028 "keys\n"
3029 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3030 "etc.)\n"
3031 msgstr ""
3032 "¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤òÀµ¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®ÍÑÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ"
3033 "¤¤\n"
3034 "(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤«¤éÆÀ¤¿»ØÌæ¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É)\n"
3035
3036 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:273
3037 #, c-format
3038 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3039 msgstr "  %d = ¤¢¤ëÄøÅÙ¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3040
3041 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:275
3042 #, c-format
3043 msgid "  %d = I trust fully\n"
3044 msgstr "  %d = ´°Á´¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3045
3046 #: g10/keyedit.c:438
3047 msgid ""
3048 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3049 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3050 "trust signatures on your behalf.\n"
3051 msgstr ""
3052 "¿®Íѽð̾¤Î¿¼¤µ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3053 "¿¼¤µ¤¬1¤è¤êÂ礭¤¤¤È¡¢½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤Ç¿®Íѽð̾¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:454
3056 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3057 msgstr "½ð̾¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥É¥á¡¼¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïenter¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:598
3060 #, c-format
3061 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3062 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
3065 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1753
3066 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3067 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤Ë½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3068
3069 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
3070 #: g10/keyedit.c:1759
3071 msgid "  Unable to sign.\n"
3072 msgstr "  ½ð̾ÉÔǽ¡£\n"
3073
3074 #: g10/keyedit.c:626
3075 #, c-format
3076 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3077 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢Ëþλ¤Ç¤¹¡£"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:654
3080 #, c-format
3081 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3082 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:682
3085 #, fuzzy, c-format
3086 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3087 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:684
3090 #, fuzzy
3091 msgid "Sign it? (y/N) "
3092 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3093
3094 #: g10/keyedit.c:706
3095 #, c-format
3096 msgid ""
3097 "The self-signature on \"%s\"\n"
3098 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3099 msgstr ""
3100 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤Ï¡¢\n"
3101 "PGP 2.x·Á¼°¤Î½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:715
3104 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3105 msgstr "OpenPGP¤Î¼«¸Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3106
3107 #: g10/keyedit.c:729
3108 #, c-format
3109 msgid ""
3110 "Your current signature on \"%s\"\n"
3111 "has expired.\n"
3112 msgstr ""
3113 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3114 "¤ÏËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
3115
3116 #: g10/keyedit.c:733
3117 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3118 msgstr "¿·¤·¤¤½ð̾¤òȯ¹Ô¤·¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì½ð̾¤È¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3119
3120 #: g10/keyedit.c:754
3121 #, c-format
3122 msgid ""
3123 "Your current signature on \"%s\"\n"
3124 "is a local signature.\n"
3125 msgstr ""
3126 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3127 "¤ÏÆâÉô½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:758
3130 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3131 msgstr "½ñ½Ð¤·²Äǽ¤Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3132
3133 #: g10/keyedit.c:779
3134 #, c-format
3135 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3136 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦ÆâÉô½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:782
3139 #, c-format
3140 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3141 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:787
3144 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3145 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âºÆ½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3146
3147 #: g10/keyedit.c:809
3148 #, c-format
3149 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3150 msgstr "¸°%s¤Ç½ð̾¤¹¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3151
3152 #: g10/keyedit.c:824
3153 msgid "This key has expired!"
3154 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:842
3157 #, c-format
3158 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3159 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:848
3162 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3163 msgstr "Ʊ»þ¤Ë½ð̾¤âËþλ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (Y/n) "
3164
3165 #: g10/keyedit.c:888
3166 msgid ""
3167 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3168 "mode.\n"
3169 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏPGP 2.x¸°¤ÇOpenPGP½ð̾¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3170
3171 #: g10/keyedit.c:890
3172 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3173 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏPGP 2.x¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:915
3176 msgid ""
3177 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3178 "belongs\n"
3179 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3180 msgstr ""
3181 "½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾åµ­¤Î̾Á°¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ\n"
3182 "Ãí°Õ¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¤«? Åú¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡È0¡É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:920
3185 #, c-format
3186 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3187 msgstr "   (0) Åú¤¨¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:922
3190 #, c-format
3191 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3192 msgstr "   (1) Á´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:924
3195 #, c-format
3196 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3197 msgstr "   (2) °ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3198
3199 #: g10/keyedit.c:926
3200 #, c-format
3201 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3202 msgstr "   (3) ¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:932
3205 #, fuzzy
3206 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3207 msgstr "ÁªÂò¤Ï? (¾ÜºÙ¤Ï '?' ¤Ç): "
3208
3209 #: g10/keyedit.c:956
3210 #, c-format
3211 msgid ""
3212 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3213 "key \"%s\" (%s)\n"
3214 msgstr ""
3215 "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¡È%s¡É¤Ç½ð̾¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¤«\n"
3216 "(%s)\n"
3217
3218 #: g10/keyedit.c:963
3219 msgid "This will be a self-signature.\n"
3220 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:969
3223 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3224 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:977
3227 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3228 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3229
3230 #: g10/keyedit.c:987
3231 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3232 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3233
3234 #: g10/keyedit.c:994
3235 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3236 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:1001
3239 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3240 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÁ´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3241
3242 #: g10/keyedit.c:1006
3243 msgid "I have checked this key casually.\n"
3244 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï°ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3245
3246 #: g10/keyedit.c:1011
3247 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3248 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:1021
3251 msgid "Really sign? (y/N) "
3252 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3253
3254 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4804 g10/keyedit.c:4895 g10/keyedit.c:4959
3255 #: g10/keyedit.c:5020 g10/sign.c:316
3256 #, c-format
3257 msgid "signing failed: %s\n"
3258 msgstr "½ð̾¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3259
3260 #: g10/keyedit.c:1131
3261 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3262 msgstr ""
3263
3264 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3530
3265 msgid "This key is not protected.\n"
3266 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3267
3268 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3517 g10/revoke.c:538
3269 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3270 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3533
3273 #, fuzzy
3274 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3275 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3537
3278 msgid "Key is protected.\n"
3279 msgstr "¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3280
3281 #: g10/keyedit.c:1178
3282 #, c-format
3283 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3284 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1184
3287 msgid ""
3288 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3289 "\n"
3290 msgstr ""
3291 "¤³¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3292 "\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:1199 g10/keygen.c:2130
3295 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3296 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:1204
3299 msgid ""
3300 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3301 "\n"
3302 msgstr ""
3303 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢\n"
3304 "¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡ö¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ö¹Í¤¨¤Ç¤¹!\n"
3305 "\n"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:1207
3308 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3309 msgstr "ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3310
3311 #: g10/keyedit.c:1278
3312 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3313 msgstr "¸°¤Î½ð̾¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹\n"
3314
3315 #: g10/keyedit.c:1364
3316 msgid "save and quit"
3317 msgstr "Êݸ¤·¤Æ½ªÎ»"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:1367
3320 #, fuzzy
3321 msgid "show key fingerprint"
3322 msgstr "»ØÌæ¤òɽ¼¨"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:1368
3325 msgid "list key and user IDs"
3326 msgstr "¸°¤È¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î°ìÍ÷"
3327
3328 #: g10/keyedit.c:1370
3329 msgid "select user ID N"
3330 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:1371
3333 #, fuzzy
3334 msgid "select subkey N"
3335 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:1372
3338 #, fuzzy
3339 msgid "check signatures"
3340 msgstr "½ð̾¤Î¼º¸ú"
3341
3342 #: g10/keyedit.c:1377
3343 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3344 msgstr ""
3345
3346 #: g10/keyedit.c:1382
3347 #, fuzzy
3348 msgid "sign selected user IDs locally"
3349 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:1384
3352 #, fuzzy
3353 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3354 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3355
3356 #: g10/keyedit.c:1386
3357 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3358 msgstr ""
3359
3360 #: g10/keyedit.c:1390
3361 msgid "add a user ID"
3362 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÄɲÃ"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:1392
3365 msgid "add a photo ID"
3366 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲÃ"
3367
3368 #: g10/keyedit.c:1394
3369 #, fuzzy
3370 msgid "delete selected user IDs"
3371 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Îºï½ü"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:1399
3374 #, fuzzy
3375 msgid "add a subkey"
3376 msgstr "addkey"
3377
3378 #: g10/keyedit.c:1403
3379 msgid "add a key to a smartcard"
3380 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ø¸°¤ÎÄɲÃ"
3381
3382 #: g10/keyedit.c:1405
3383 msgid "move a key to a smartcard"
3384 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:1407
3387 #, fuzzy
3388 msgid "move a backup key to a smartcard"
3389 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:1411
3392 #, fuzzy
3393 msgid "delete selected subkeys"
3394 msgstr "Éû¸°¤Îºï½ü"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:1413
3397 msgid "add a revocation key"
3398 msgstr "¼º¸ú¸°¤ÎÄɲÃ"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:1415
3401 #, fuzzy
3402 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3403 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3404
3405 #: g10/keyedit.c:1417
3406 #, fuzzy
3407 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3408 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:1419
3411 #, fuzzy
3412 msgid "flag the selected user ID as primary"
3413 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¼ç¤Ë¤¹¤ë"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1421
3416 #, fuzzy
3417 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3418 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:1424
3421 msgid "list preferences (expert)"
3422 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È)"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:1426
3425 msgid "list preferences (verbose)"
3426 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¾éĹ)"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:1428
3429 #, fuzzy
3430 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3431 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3432
3433 #: g10/keyedit.c:1433
3434 #, fuzzy
3435 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3436 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURI¤òÀßÄê"
3437
3438 #: g10/keyedit.c:1435
3439 #, fuzzy
3440 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3441 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3442
3443 #: g10/keyedit.c:1437
3444 msgid "change the passphrase"
3445 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
3446
3447 #: g10/keyedit.c:1441
3448 msgid "change the ownertrust"
3449 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÎÊѹ¹"
3450
3451 #: g10/keyedit.c:1443
3452 #, fuzzy
3453 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3454 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3455
3456 #: g10/keyedit.c:1445
3457 #, fuzzy
3458 msgid "revoke selected user IDs"
3459 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¼º¸ú"
3460
3461 #: g10/keyedit.c:1450
3462 #, fuzzy
3463 msgid "revoke key or selected subkeys"
3464 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:1451
3467 #, fuzzy
3468 msgid "enable key"
3469 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤòµö²Ä¤¹¤ë"
3470
3471 #: g10/keyedit.c:1452
3472 #, fuzzy
3473 msgid "disable key"
3474 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤò¶Ø»ß¤¹¤ë"
3475
3476 #: g10/keyedit.c:1453
3477 #, fuzzy
3478 msgid "show selected photo IDs"
3479 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤òɽ¼¨"
3480
3481 #: g10/keyedit.c:1455
3482 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3483 msgstr ""
3484
3485 #: g10/keyedit.c:1457
3486 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3487 msgstr ""
3488
3489 #: g10/keyedit.c:1579
3490 #, c-format
3491 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3492 msgstr "ÈëÌ©¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¡È%s¡É¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
3493
3494 #: g10/keyedit.c:1597
3495 msgid "Secret key is available.\n"
3496 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£\n"
3497
3498 #: g10/keyedit.c:1680
3499 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3500 msgstr "¤³¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¸°¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:1688
3503 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3504 msgstr "¤Þ¤º¡Ètoggle¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:1707
3507 msgid ""
3508 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3509 "(lsign),\n"
3510 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3511 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3512 msgstr ""
3513
3514 #: g10/keyedit.c:1747
3515 msgid "Key is revoked."
3516 msgstr "¸°¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3517
3518 #: g10/keyedit.c:1766
3519 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3520 msgstr "ËÜÅö¤ËÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3521
3522 #: g10/keyedit.c:1773
3523 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3524 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:1782
3527 #, fuzzy, c-format
3528 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3529 msgstr "̤ÃΤνð̾¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:1805
3532 #, c-format
3533 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3534 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:1827 g10/keyedit.c:1847 g10/keyedit.c:2013
3537 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3538 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:1829
3541 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3542 msgstr "ºÇ¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
3543
3544 #: g10/keyedit.c:1831
3545 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3546 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3547
3548 #: g10/keyedit.c:1832
3549 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3550 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3551
3552 #: g10/keyedit.c:1882
3553 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3554 msgstr "¤³¤Î¼ç¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3555
3556 #: g10/keyedit.c:1894
3557 msgid "You must select exactly one key.\n"
3558 msgstr "¸°¤ò¤­¤Ã¤«¤ê1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3559
3560 #: g10/keyedit.c:1922
3561 msgid "Command expects a filename argument\n"
3562 msgstr ""
3563
3564 #: g10/keyedit.c:1936
3565 #, fuzzy, c-format
3566 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3567 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:1953
3570 #, fuzzy, c-format
3571 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3572 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:1977
3575 msgid "You must select at least one key.\n"
3576 msgstr "¸°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1980
3579 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3580 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1981
3583 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3584 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3585
3586 #: g10/keyedit.c:2016
3587 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3588 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3589
3590 #: g10/keyedit.c:2017
3591 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3592 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3593
3594 #: g10/keyedit.c:2035
3595 #, fuzzy
3596 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3597 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3598
3599 #: g10/keyedit.c:2046
3600 #, fuzzy
3601 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3602 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3603
3604 #: g10/keyedit.c:2048
3605 #, fuzzy
3606 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3607 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3608
3609 #: g10/keyedit.c:2098
3610 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
3611 msgstr ""
3612 "ÍøÍѼԻØÄê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑÃæ¡¢½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÏÀßÄꤵ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ"
3613 "¤¹¡£\n"
3614
3615 #: g10/keyedit.c:2140
3616 msgid "Set preference list to:\n"
3617 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤òÀßÄê:\n"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:2146
3620 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3621 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3622
3623 #: g10/keyedit.c:2148
3624 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3625 msgstr "Áª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3626
3627 #: g10/keyedit.c:2216
3628 msgid "Save changes? (y/N) "
3629 msgstr "Êѹ¹¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3630
3631 #: g10/keyedit.c:2219
3632 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3633 msgstr "Êݸ¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3634
3635 #: g10/keyedit.c:2229
3636 #, c-format
3637 msgid "update failed: %s\n"
3638 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3639
3640 #: g10/keyedit.c:2236
3641 #, c-format
3642 msgid "update secret failed: %s\n"
3643 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:2243
3646 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3647 msgstr "¸°¤Ï̵Êѹ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¹¿·¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£\n"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:2344
3650 msgid "Digest: "
3651 msgstr "Í×Ìó: "
3652
3653 #: g10/keyedit.c:2395
3654 msgid "Features: "
3655 msgstr "µ¡Ç½: "
3656
3657 #: g10/keyedit.c:2406
3658 msgid "Keyserver no-modify"
3659 msgstr "̵½¤Àµ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼"
3660
3661 #: g10/keyedit.c:2421 g10/keylist.c:306
3662 msgid "Preferred keyserver: "
3663 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
3664
3665 #: g10/keyedit.c:2429 g10/keyedit.c:2430
3666 #, fuzzy
3667 msgid "Notations: "
3668 msgstr ""
3669 "@\n"
3670 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
3671 " "
3672
3673 #: g10/keyedit.c:2640
3674 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3675 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3676
3677 #: g10/keyedit.c:2699
3678 #, fuzzy, c-format
3679 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3680 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:2720
3683 #, c-format
3684 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3685 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3686
3687 #: g10/keyedit.c:2726
3688 msgid "(sensitive)"
3689 msgstr "(¥Ç¥ê¥±¡¼¥È)"
3690
3691 #: g10/keyedit.c:2742 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2859 g10/keyedit.c:2874
3692 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:521
3693 #, c-format
3694 msgid "created: %s"
3695 msgstr "ºîÀ®: %s"
3696
3697 #: g10/keyedit.c:2745 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:989
3698 #, c-format
3699 msgid "revoked: %s"
3700 msgstr "¼º¸ú: %s"
3701
3702 #: g10/keyedit.c:2747 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3703 #, c-format
3704 msgid "expired: %s"
3705 msgstr "Ëþλ: %s"
3706
3707 #: g10/keyedit.c:2749 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2861 g10/keyedit.c:2876
3708 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3709 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:527 g10/mainproc.c:995
3710 #, c-format
3711 msgid "expires: %s"
3712 msgstr "Ëþλ: %s"
3713
3714 #: g10/keyedit.c:2751
3715 #, c-format
3716 msgid "usage: %s"
3717 msgstr "ÍøÍÑË¡: %s"
3718
3719 #: g10/keyedit.c:2766
3720 #, c-format
3721 msgid "trust: %s"
3722 msgstr "¿®ÍÑ: %s"
3723
3724 #: g10/keyedit.c:2770
3725 #, c-format
3726 msgid "validity: %s"
3727 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
3728
3729 #: g10/keyedit.c:2777
3730 msgid "This key has been disabled"
3731 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:2805 g10/keylist.c:198
3734 msgid "card-no: "
3735 msgstr "¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ: "
3736
3737 #: g10/keyedit.c:2829
3738 msgid ""
3739 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3740 "unless you restart the program.\n"
3741 msgstr ""
3742 "¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸°¤ÎÍ­¸úÀ­¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢\n"
3743 "¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3744
3745 #: g10/keyedit.c:2893 g10/keyedit.c:3239 g10/keyserver.c:531
3746 #: g10/mainproc.c:1841 g10/trustdb.c:1173 g10/trustdb.c:1693
3747 msgid "revoked"
3748 msgstr "¼º¸ú"
3749
3750 #: g10/keyedit.c:2895 g10/keyedit.c:3241 g10/keyserver.c:535
3751 #: g10/mainproc.c:1843 g10/trustdb.c:526 g10/trustdb.c:1695
3752 msgid "expired"
3753 msgstr "Ëþλ"
3754
3755 #: g10/keyedit.c:2960
3756 msgid ""
3757 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3758 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3759 msgstr ""
3760 "·Ù¹ð: ¼ç¤¿¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢Ê̤Ê\n"
3761 "              ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3762
3763 #: g10/keyedit.c:3021
3764 msgid ""
3765 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3766 "versions\n"
3767 "         of PGP to reject this key.\n"
3768 msgstr ""
3769 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3770 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3771
3772 #: g10/keyedit.c:3026 g10/keyedit.c:3361
3773 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3774 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÄɲä·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3775
3776 #: g10/keyedit.c:3032
3777 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3778 msgstr "PGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ÈID¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3779
3780 #: g10/keyedit.c:3172
3781 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3782 msgstr "¤³¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3783
3784 #: g10/keyedit.c:3182
3785 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3786 msgstr "¤³¤Î̵¸ú¤Ê½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3787
3788 #: g10/keyedit.c:3186
3789 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3790 msgstr "¤³¤Î̤ÃΤνð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3791
3792 #: g10/keyedit.c:3192
3793 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3794 msgstr "¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N)"
3795
3796 #: g10/keyedit.c:3206
3797 #, c-format
3798 msgid "Deleted %d signature.\n"
3799 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3800
3801 #: g10/keyedit.c:3207
3802 #, c-format
3803 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3804 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3805
3806 #: g10/keyedit.c:3210
3807 msgid "Nothing deleted.\n"
3808 msgstr "²¿¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3809
3810 #: g10/keyedit.c:3243 g10/trustdb.c:1697
3811 #, fuzzy
3812 msgid "invalid"
3813 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¤Ç¤¹"
3814
3815 #: g10/keyedit.c:3245
3816 #, fuzzy, c-format
3817 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3818 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3819
3820 #: g10/keyedit.c:3252
3821 #, fuzzy, c-format
3822 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3823 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3824
3825 #: g10/keyedit.c:3253
3826 #, fuzzy, c-format
3827 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3828 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3829
3830 #: g10/keyedit.c:3261
3831 #, fuzzy, c-format
3832 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3833 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3834
3835 #: g10/keyedit.c:3262
3836 #, fuzzy, c-format
3837 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3838 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3839
3840 #: g10/keyedit.c:3356
3841 msgid ""
3842 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3843 "cause\n"
3844 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3845 msgstr ""
3846 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3847 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3848
3849 #: g10/keyedit.c:3367
3850 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3851 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3852
3853 #: g10/keyedit.c:3387
3854 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3855 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3856
3857 #: g10/keyedit.c:3412
3858 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3859 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ï¡¢»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3860
3861 #: g10/keyedit.c:3427
3862 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3863 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸°¼«ÂΤòǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3864
3865 #: g10/keyedit.c:3449
3866 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3867 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦»Ø̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3868
3869 #: g10/keyedit.c:3468
3870 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3871 msgstr "·Ù¹ð: ¤¢¤ë¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¸µ¤ËÌ᤻¤Þ¤»¤ó!\n"
3872
3873 #: g10/keyedit.c:3474
3874 msgid ""
3875 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3876 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3877
3878 #: g10/keyedit.c:3535
3879 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3880 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÁªÂò¤ò¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3881
3882 #: g10/keyedit.c:3541
3883 #, fuzzy
3884 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3885 msgstr "¹â¡¹1¸Ä¤ÎÉû¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3886
3887 #: g10/keyedit.c:3545
3888 #, fuzzy
3889 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3890 msgstr "Éû¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3891
3892 #: g10/keyedit.c:3548
3893 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3894 msgstr "¼ç¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3895
3896 #: g10/keyedit.c:3594
3897 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3898 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3899
3900 #: g10/keyedit.c:3610
3901 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3902 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3903
3904 #: g10/keyedit.c:3688
3905 #, fuzzy, c-format
3906 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3907 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾Éû¸°%s¤Ï¡¢Áê¸ß¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3908
3909 #: g10/keyedit.c:3694
3910 #, c-format
3911 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3912 msgstr ""
3913
3914 #: g10/keyedit.c:3857
3915 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3916 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤­¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3917
3918 #: g10/keyedit.c:3896 g10/keyedit.c:4006 g10/keyedit.c:4126 g10/keyedit.c:4267
3919 #, c-format
3920 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3921 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Îv3¼«¸Ê½ð̾¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3922
3923 #: g10/keyedit.c:4067
3924 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3925 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3926
3927 #: g10/keyedit.c:4147
3928 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3929 msgstr "ËÜÅö¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3930
3931 #: g10/keyedit.c:4148
3932 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3933 msgstr "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3934
3935 #: g10/keyedit.c:4210
3936 #, fuzzy
3937 msgid "Enter the notation: "
3938 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
3939
3940 #: g10/keyedit.c:4359
3941 #, fuzzy
3942 msgid "Proceed? (y/N) "
3943 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3944
3945 #: g10/keyedit.c:4423
3946 #, c-format
3947 msgid "No user ID with index %d\n"
3948 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3949
3950 #: g10/keyedit.c:4481
3951 #, fuzzy, c-format
3952 msgid "No user ID with hash %s\n"
3953 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3954
3955 #: g10/keyedit.c:4508
3956 #, fuzzy, c-format
3957 msgid "No subkey with index %d\n"
3958 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3959
3960 #: g10/keyedit.c:4643
3961 #, c-format
3962 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3963 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID:¡È%s¡É\n"
3964
3965 #: g10/keyedit.c:4646 g10/keyedit.c:4710 g10/keyedit.c:4753
3966 #, c-format
3967 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3968 msgstr "%s¤Ç%s%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3969
3970 #: g10/keyedit.c:4648 g10/keyedit.c:4712 g10/keyedit.c:4755
3971 msgid " (non-exportable)"
3972 msgstr " (½ñ½Ð¤·ÉÔ²Ä)"
3973
3974 #: g10/keyedit.c:4652
3975 #, c-format
3976 msgid "This signature expired on %s.\n"
3977 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
3978
3979 #: g10/keyedit.c:4656
3980 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3981 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3982
3983 #: g10/keyedit.c:4660
3984 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3985 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3986
3987 #: g10/keyedit.c:4687
3988 #, c-format
3989 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3990 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë¸°%s¤Ç½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
3991
3992 #: g10/keyedit.c:4713
3993 msgid " (non-revocable)"
3994 msgstr " (¼º¸úÉÔ²Ä)"
3995
3996 #: g10/keyedit.c:4720
3997 #, c-format
3998 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3999 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°%s¤Ç%s¤Ë¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4000
4001 #: g10/keyedit.c:4742
4002 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4003 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î½ð̾¤ò¼º¸ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
4004
4005 #: g10/keyedit.c:4762
4006 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4007 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4008
4009 #: g10/keyedit.c:4792
4010 msgid "no secret key\n"
4011 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4012
4013 #: g10/keyedit.c:4862
4014 #, c-format
4015 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4016 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4017
4018 #: g10/keyedit.c:4879
4019 #, c-format
4020 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4021 msgstr "·Ù¹ð: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID½ð̾¤¬¡¢%dÉÃ̤Íè¤Ç¤¹\n"
4022
4023 #: g10/keyedit.c:4943
4024 #, fuzzy, c-format
4025 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4026 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4027
4028 #: g10/keyedit.c:5005
4029 #, fuzzy, c-format
4030 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4031 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4032
4033 #: g10/keyedit.c:5100
4034 #, c-format
4035 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4036 msgstr "%s (Â礭¤µ%ld) ¤Î¸°%s (uid %d) ¤Î¥Õ¥©¥ÈID¤È¤·¤Æɽ¼¨\n"
4037
4038 #: g10/keygen.c:268
4039 #, c-format
4040 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4041 msgstr "Áª¹¥¡Ö%s¡×¤Î½ÅÊ£\n"
4042
4043 #: g10/keygen.c:275
4044 msgid "too many cipher preferences\n"
4045 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°Å¹æË¡Áª¹¥\n"
4046
4047 #: g10/keygen.c:277
4048 msgid "too many digest preferences\n"
4049 msgstr "¿¤¹¤®¤ëÍ×ÌóÁª¹¥\n"
4050
4051 #: g10/keygen.c:279
4052 msgid "too many compression preferences\n"
4053 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°µ½ÌÁª¹¥\n"
4054
4055 #: g10/keygen.c:404
4056 #, c-format
4057 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4058 msgstr "Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Ê¹àÌÜ¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4059
4060 #: g10/keygen.c:884
4061 msgid "writing direct signature\n"
4062 msgstr "ľÀܽð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4063
4064 #: g10/keygen.c:926
4065 msgid "writing self signature\n"
4066 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4067
4068 #: g10/keygen.c:983
4069 msgid "writing key binding signature\n"
4070 msgstr "¸°Âбþ¤Ø¤Î½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4071
4072 #: g10/keygen.c:1151 g10/keygen.c:1262 g10/keygen.c:1267 g10/keygen.c:1402
4073 #: g10/keygen.c:3030
4074 #, c-format
4075 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4076 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°Ä¹¡£%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¹\n"
4077
4078 #: g10/keygen.c:1157 g10/keygen.c:1273 g10/keygen.c:1408 g10/keygen.c:3036
4079 #, c-format
4080 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4081 msgstr "¸°Ä¹¤ò%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
4082
4083 #: g10/keygen.c:1299
4084 msgid ""
4085 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4086 msgstr ""
4087
4088 #: g10/keygen.c:1519
4089 msgid "Sign"
4090 msgstr "Sign"
4091
4092 #: g10/keygen.c:1522
4093 msgid "Certify"
4094 msgstr ""
4095
4096 #: g10/keygen.c:1525
4097 msgid "Encrypt"
4098 msgstr "Encrypt"
4099
4100 #: g10/keygen.c:1528
4101 msgid "Authenticate"
4102 msgstr "Authenticate"
4103
4104 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
4105 #. translation.  If this is not possible use single digits.  The
4106 #. string needs to 8 bytes long. Here is a description of the
4107 #. functions:
4108 #.
4109 #. s = Toggle signing capability
4110 #. e = Toggle encryption capability
4111 #. a = Toggle authentication capability
4112 #. q = Finish
4113 #.
4114 #: g10/keygen.c:1546
4115 msgid "SsEeAaQq"
4116 msgstr "SsEeAaQq"
4117
4118 #: g10/keygen.c:1569
4119 #, c-format
4120 msgid "Possible actions for a %s key: "
4121 msgstr "¸°%s¤Ë²Äǽ¤ÊÁàºî: "
4122
4123 #: g10/keygen.c:1573
4124 msgid "Current allowed actions: "
4125 msgstr "º£¡¢²Äǽ¤ÊÁàºî: "
4126
4127 #: g10/keygen.c:1578
4128 #, c-format
4129 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4130 msgstr "   (%c) ½ð̾ÎϤÎȿž\n"
4131
4132 #: g10/keygen.c:1581
4133 #, c-format
4134 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4135 msgstr "   (%c) °Å¹æÎϤÎȿž\n"
4136
4137 #: g10/keygen.c:1584
4138 #, c-format
4139 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4140 msgstr "   (%c) Ç§¾ÚÎϤÎȿž\n"
4141
4142 #: g10/keygen.c:1587
4143 #, c-format
4144 msgid "   (%c) Finished\n"
4145 msgstr "   (%c) ´°Î»\n"
4146
4147 #: g10/keygen.c:1643 sm/certreqgen-ui.c:121
4148 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4149 msgstr "¤´´õ˾¤Î¸°¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4150
4151 #: g10/keygen.c:1645
4152 #, c-format
4153 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4154 msgstr "   (%d) DSA¤ÈElgamal (´ûÄê)\n"
4155
4156 #: g10/keygen.c:1646
4157 #, c-format
4158 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4159 msgstr "   (%d) DSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
4160
4161 #: g10/keygen.c:1648
4162 #, fuzzy, c-format
4163 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4164 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
4165
4166 #: g10/keygen.c:1650
4167 #, c-format
4168 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4169 msgstr "   (%d) Elgamal (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
4170
4171 #: g10/keygen.c:1651
4172 #, c-format
4173 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4174 msgstr "   (%d) RSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
4175
4176 #: g10/keygen.c:1653
4177 #, c-format
4178 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4179 msgstr "   (%d) RSA (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
4180
4181 #: g10/keygen.c:1655
4182 #, c-format
4183 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4184 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
4185
4186 #: g10/keygen.c:1724
4187 #, fuzzy, c-format
4188 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4189 msgstr "DSA¸°ÂФÏ1024¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4190
4191 #: g10/keygen.c:1734
4192 #, c-format
4193 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4194 msgstr ""
4195
4196 #: g10/keygen.c:1741 sm/certreqgen-ui.c:142
4197 #, fuzzy, c-format
4198 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4199 msgstr "¤É¤Î¸°Ä¹¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«? (1024) "
4200
4201 #: g10/keygen.c:1755 sm/certreqgen-ui.c:147
4202 #, c-format
4203 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4204 msgstr ""
4205
4206 #: g10/keygen.c:1761 sm/certreqgen-ui.c:152
4207 #, c-format
4208 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4209 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿¸°Ä¹¤Ï%u¥Ó¥Ã¥È\n"
4210
4211 #: g10/keygen.c:1766 g10/keygen.c:1771 sm/certreqgen-ui.c:157
4212 #, c-format
4213 msgid "rounded up to %u bits\n"
4214 msgstr "%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
4215
4216 #: g10/keygen.c:1840
4217 msgid ""
4218 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4219 "         0 = key does not expire\n"
4220 "      <n>  = key expires in n days\n"
4221 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4222 "      <n>m = key expires in n months\n"
4223 "      <n>y = key expires in n years\n"
4224 msgstr ""
4225 "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4226 "         0 = ¸°¤Ï̵´ü¸Â\n"
4227 "      <n>  = ¸°¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
4228 "      <n>w = ¸°¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
4229 "      <n>m = ¸°¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
4230 "      <n>y = ¸°¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
4231
4232 #: g10/keygen.c:1851
4233 msgid ""
4234 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4235 "         0 = signature does not expire\n"
4236 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4237 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4238 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4239 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4240 msgstr ""
4241 "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4242 "         0 = ½ð̾¤Ï̵´ü¸Â\n"
4243 "      <n>  = ½ð̾¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
4244 "      <n>w = ½ð̾¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
4245 "      <n>m = ½ð̾¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
4246 "      <n>y = ½ð̾¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
4247
4248 #: g10/keygen.c:1874
4249 msgid "Key is valid for? (0) "
4250 msgstr "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
4251
4252 #: g10/keygen.c:1879
4253 #, fuzzy, c-format
4254 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4255 msgstr "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
4256
4257 #: g10/keygen.c:1897
4258 msgid "invalid value\n"
4259 msgstr "̵¸ú¤ÊÃÍ\n"
4260
4261 #: g10/keygen.c:1904
4262 #, fuzzy
4263 msgid "Key does not expire at all\n"
4264 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
4265
4266 #: g10/keygen.c:1905
4267 #, fuzzy
4268 msgid "Signature does not expire at all\n"
4269 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
4270
4271 #: g10/keygen.c:1910
4272 #, fuzzy, c-format
4273 msgid "Key expires at %s\n"
4274 msgstr "%s¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹\n"
4275
4276 #: g10/keygen.c:1911
4277 #, fuzzy, c-format
4278 msgid "Signature expires at %s\n"
4279 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
4280
4281 #: g10/keygen.c:1915
4282 msgid ""
4283 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4284 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4285 msgstr ""
4286 "¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢2038ǯ°Ê¹ß¤ÎÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢\n"
4287 "2106ǯ¤Þ¤Ç¤Ê¤éÀµ¤·¤¯¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
4288
4289 #: g10/keygen.c:1922
4290 msgid "Is this correct? (y/N) "
4291 msgstr "¤³¤ì¤ÇÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4292
4293 #: g10/keygen.c:1945
4294 msgid ""
4295 "\n"
4296 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4297 "ID\n"
4298 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4299 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4300 "\n"
4301 msgstr ""
4302 "\n"
4303 "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¤òƱÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬É¬ÍפǤ¹¡£\n"
4304 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¤ÏËÜ̾¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é\n"
4305 "¼¡¤Î½ñ¼°¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹:\n"
4306 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4307 "\n"
4308
4309 #: g10/keygen.c:1958
4310 msgid "Real name: "
4311 msgstr "ËÜ̾: "
4312
4313 #: g10/keygen.c:1966
4314 msgid "Invalid character in name\n"
4315 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4316
4317 #: g10/keygen.c:1968
4318 msgid "Name may not start with a digit\n"
4319 msgstr "̾Á°¤ò¿ô»ú¤Ç»Ï¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
4320
4321 #: g10/keygen.c:1970
4322 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4323 msgstr "̾Á°¤Ï5ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4324
4325 #: g10/keygen.c:1978
4326 msgid "Email address: "
4327 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹: "
4328
4329 #: g10/keygen.c:1984
4330 msgid "Not a valid email address\n"
4331 msgstr "Í­¸ú¤ÊÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4332
4333 #: g10/keygen.c:1992
4334 msgid "Comment: "
4335 msgstr "¥³¥á¥ó¥È: "
4336
4337 #: g10/keygen.c:1998
4338 msgid "Invalid character in comment\n"
4339 msgstr "¥³¥á¥ó¥È¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4340
4341 #: g10/keygen.c:2020
4342 #, c-format
4343 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4344 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Ïʸ»ú½¸¹ç¡Ö%s¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
4345
4346 #: g10/keygen.c:2026
4347 #, c-format
4348 msgid ""
4349 "You selected this USER-ID:\n"
4350 "    \"%s\"\n"
4351 "\n"
4352 msgstr ""
4353 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
4354 "    ¡È%s¡É\n"
4355 "\n"
4356
4357 #: g10/keygen.c:2031
4358 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4359 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òËÜ̾¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë\n"
4360
4361 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4362 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4363 #. string which should be translated accordingly and the
4364 #. letter changed to match the one in the answer string.
4365 #.
4366 #. n = Change name
4367 #. c = Change comment
4368 #. e = Change email
4369 #. o = Okay (ready, continue)
4370 #. q = Quit
4371 #.
4372 #: g10/keygen.c:2047
4373 msgid "NnCcEeOoQq"
4374 msgstr "NnCcEeOoQq"
4375
4376 #: g10/keygen.c:2057
4377 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4378 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»(Q)? "
4379
4380 #: g10/keygen.c:2058
4381 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4382 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏOK(O)¤«½ªÎ»(Q)? "
4383
4384 #: g10/keygen.c:2077
4385 msgid "Please correct the error first\n"
4386 msgstr "¤Þ¤º¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4387
4388 #: g10/keygen.c:2116
4389 msgid ""
4390 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4391 "\n"
4392 msgstr ""
4393 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4394 "\n"
4395
4396 #: g10/keygen.c:2131
4397 #, c-format
4398 msgid "%s.\n"
4399 msgstr "%s.\n"
4400
4401 #: g10/keygen.c:2137
4402 msgid ""
4403 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4404 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4405 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4406 "\n"
4407 msgstr ""
4408 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤\n"
4409 "¹Í¤¨¤Ç¤¹! ¤¤¤Á¤ª¤¦Â³¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à\n"
4410 "¤Î¡È--edit-key¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
4411 "\n"
4412
4413 #: g10/keygen.c:2161
4414 msgid ""
4415 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4416 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4417 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4418 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4419 msgstr ""
4420 "º£¤«¤éŤ¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂǤĤȤ«¡¢¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤¹\n"
4421 "¤È¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¤«¤Î¾¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Íð¿ôÀ¸À®»Ò¤Ç\n"
4422 "Í𻨤µ¤ÎÂ礭¤Ê¤¤¤¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4423
4424 #: g10/keygen.c:2970 g10/keygen.c:2997
4425 msgid "Key generation canceled.\n"
4426 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4427
4428 #: g10/keygen.c:3202 g10/keygen.c:3369
4429 #, c-format
4430 msgid "writing public key to `%s'\n"
4431 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¸ø³«¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4432
4433 #: g10/keygen.c:3204 g10/keygen.c:3372
4434 #, c-format
4435 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4436 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4437
4438 #: g10/keygen.c:3207 g10/keygen.c:3375
4439 #, c-format
4440 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4441 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4442
4443 #: g10/keygen.c:3356
4444 #, c-format
4445 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4446 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸ø³«¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4447
4448 #: g10/keygen.c:3363
4449 #, c-format
4450 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4451 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4452
4453 #: g10/keygen.c:3383
4454 #, c-format
4455 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4456 msgstr "¸ø³«¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4457
4458 #: g10/keygen.c:3391
4459 #, c-format
4460 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4461 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4462
4463 #: g10/keygen.c:3418
4464 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4465 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤òºîÀ®¤·¡¢½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4466
4467 #: g10/keygen.c:3429
4468 #, fuzzy
4469 msgid ""
4470 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4471 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4472 msgstr ""
4473 "¤³¤Î¸°¤Ï°Å¹æ²½¤Ë¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Å¹æ²½¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢\n"
4474 "¡È--edit-key¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÉû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4475
4476 #: g10/keygen.c:3442 g10/keygen.c:3587 g10/keygen.c:3708
4477 #, c-format
4478 msgid "Key generation failed: %s\n"
4479 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4480
4481 #: g10/keygen.c:3497 g10/keygen.c:3638 g10/sign.c:241
4482 #, c-format
4483 msgid ""
4484 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4485 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4486
4487 #: g10/keygen.c:3499 g10/keygen.c:3640 g10/sign.c:243
4488 #, c-format
4489 msgid ""
4490 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4491 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4492
4493 #: g10/keygen.c:3510 g10/keygen.c:3651
4494 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4495 msgstr "Ãí°Õ: v3¸°¤ÎÉû¸°¤ÎºîÀ®¤Ï¡¢OpenPGP¤ËŬ¹ç¤·¤Þ¤»¤ó\n"
4496
4497 #: g10/keygen.c:3551 g10/keygen.c:3684
4498 msgid "Really create? (y/N) "
4499 msgstr "ËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4500
4501 #: g10/keygen.c:3857
4502 #, c-format
4503 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4504 msgstr "¥«¡¼¥É¤Ø¤Î¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4505
4506 #: g10/keygen.c:3905
4507 #, c-format
4508 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4509 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4510
4511 #: g10/keygen.c:3931
4512 #, c-format
4513 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4514 msgstr "Ãí°Õ: ¥«¡¼¥É¸°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ö%s¡×¤ØÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
4515
4516 #: g10/keyid.c:538 g10/keyid.c:550 g10/keyid.c:562 g10/keyid.c:574
4517 msgid "never     "
4518 msgstr "̵´ü¸Â    "
4519
4520 #: g10/keylist.c:263
4521 msgid "Critical signature policy: "
4522 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4523
4524 #: g10/keylist.c:265
4525 msgid "Signature policy: "
4526 msgstr "½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4527
4528 #: g10/keylist.c:304
4529 msgid "Critical preferred keyserver: "
4530 msgstr "º£¤ÎÁª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
4531
4532 #: g10/keylist.c:357
4533 msgid "Critical signature notation: "
4534 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾Ãí¼á: "
4535
4536 #: g10/keylist.c:359
4537 msgid "Signature notation: "
4538 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
4539
4540 #: g10/keylist.c:469
4541 msgid "Keyring"
4542 msgstr "¸°ÎØ"
4543
4544 #: g10/keylist.c:1504
4545 msgid "Primary key fingerprint:"
4546 msgstr "¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4547
4548 #: g10/keylist.c:1506
4549 msgid "     Subkey fingerprint:"
4550 msgstr "Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4551
4552 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4553 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4554 #: g10/keylist.c:1513
4555 msgid " Primary key fingerprint:"
4556 msgstr " ¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4557
4558 #: g10/keylist.c:1515
4559 msgid "      Subkey fingerprint:"
4560 msgstr " Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4561
4562 #: g10/keylist.c:1519 g10/keylist.c:1523
4563 msgid "      Key fingerprint ="
4564 msgstr "                 »ØÌæ ="
4565
4566 #: g10/keylist.c:1590
4567 msgid "      Card serial no. ="
4568 msgstr "         ¥«¡¼¥É¤ÎÄÌÈÖ ="
4569
4570 #: g10/keyring.c:1249
4571 #, c-format
4572 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4573 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¡Ö%s¡×¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ: %s\n"
4574
4575 #: g10/keyring.c:1254
4576 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4577 msgstr "·Ù¹ð: ¿®ÍѾðÊó¤ò¤â¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4578
4579 #: g10/keyring.c:1256
4580 #, c-format
4581 msgid "%s is the unchanged one\n"
4582 msgstr "%s¤ÏÊѹ¹¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4583
4584 #: g10/keyring.c:1257
4585 #, c-format
4586 msgid "%s is the new one\n"
4587 msgstr "%s¤Ï¿·¤·¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4588
4589 #: g10/keyring.c:1258
4590 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4591 msgstr "¤³¤ÎÀøºßŪ¤Ê°ÂÁ´¾å¤Î·ç´Ù¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4592
4593 #: g10/keyring.c:1380
4594 #, c-format
4595 msgid "caching keyring `%s'\n"
4596 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹\n"
4597
4598 #: g10/keyring.c:1426
4599 #, c-format
4600 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4601 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤Þ¤Ç¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4602
4603 #: g10/keyring.c:1438
4604 #, c-format
4605 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4606 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4607
4608 #: g10/keyring.c:1510
4609 #, c-format
4610 msgid "%s: keyring created\n"
4611 msgstr "%s: ¸°Îؤ¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4612
4613 #: g10/keyserver.c:71
4614 msgid "include revoked keys in search results"
4615 msgstr ""
4616
4617 #: g10/keyserver.c:72
4618 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4619 msgstr ""
4620
4621 #: g10/keyserver.c:74
4622 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4623 msgstr ""
4624
4625 #: g10/keyserver.c:76
4626 msgid "do not delete temporary files after using them"
4627 msgstr ""
4628
4629 #: g10/keyserver.c:80
4630 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4631 msgstr ""
4632
4633 #: g10/keyserver.c:82
4634 #, fuzzy
4635 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4636 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
4637
4638 #: g10/keyserver.c:84
4639 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4640 msgstr ""
4641
4642 #: g10/keyserver.c:150
4643 #, c-format
4644 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4645 msgstr ""
4646 "·Ù¹ð: ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4647
4648 #: g10/keyserver.c:533
4649 msgid "disabled"
4650 msgstr "disabled"
4651
4652 #: g10/keyserver.c:734
4653 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4654 msgstr "ÈÖ¹æ(s)¡¢N)¼¡¡¢¤Þ¤¿¤ÏQ)Ãæ»ß¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ >"
4655
4656 #: g10/keyserver.c:818 g10/keyserver.c:1440
4657 #, c-format
4658 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4659 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¹ (us %d!=handler %d)\n"
4660
4661 #: g10/keyserver.c:916
4662 #, c-format
4663 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4664 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4665
4666 #: g10/keyserver.c:918
4667 msgid "key not found on keyserver\n"
4668 msgstr "¸°¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4669
4670 #: g10/keyserver.c:1159
4671 #, c-format
4672 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4673 msgstr "¸°%s¤ò%s¤«¤é¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ËÍ×µá\n"
4674
4675 #: g10/keyserver.c:1163
4676 #, c-format
4677 msgid "requesting key %s from %s\n"
4678 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ËÍ×µá\n"
4679
4680 #: g10/keyserver.c:1187
4681 #, fuzzy, c-format
4682 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4683 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4684
4685 #: g10/keyserver.c:1190
4686 #, fuzzy, c-format
4687 msgid "searching for names from %s\n"
4688 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4689
4690 #: g10/keyserver.c:1343
4691 #, c-format
4692 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4693 msgstr "¸°%s¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ØÁ÷¿®\n"
4694
4695 #: g10/keyserver.c:1347
4696 #, c-format
4697 msgid "sending key %s to %s\n"
4698 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ØÁ÷¿®\n"
4699
4700 #: g10/keyserver.c:1390
4701 #, c-format
4702 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4703 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4704
4705 #: g10/keyserver.c:1393
4706 #, c-format
4707 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4708 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4709
4710 #: g10/keyserver.c:1400 g10/keyserver.c:1496
4711 msgid "no keyserver action!\n"
4712 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!\n"
4713
4714 #: g10/keyserver.c:1448
4715 #, c-format
4716 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4717 msgstr "·Ù¹ð: ÊÌÈÇ (%s) ¤ÎGnuPG¤Î¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ï¥ó¥É¥é\n"
4718
4719 #: g10/keyserver.c:1457
4720 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4721 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏVERSION¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿\n"
4722
4723 #: g10/keyserver.c:1519 g10/keyserver.c:2047
4724 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4725 msgstr "´ûÃΤθ°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó (¥ª¥×¥·¥ç¥ó--keyserver¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦)\n"
4726
4727 #: g10/keyserver.c:1525
4728 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4729 msgstr "¤³¤Î¹½ÃۤǤϡ¢³°Éô¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4730
4731 #: g10/keyserver.c:1537
4732 #, c-format
4733 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4734 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×ÍѤΥϥó¥É¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4735
4736 #: g10/keyserver.c:1542
4737 #, c-format
4738 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4739 msgstr "Áàºî¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4740
4741 #: g10/keyserver.c:1550
4742 #, fuzzy, c-format
4743 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4744 msgstr "gpgkeys_%s¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥é%dÈǤò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤»¤ó\n"
4745
4746 #: g10/keyserver.c:1557
4747 msgid "keyserver timed out\n"
4748 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È\n"
4749
4750 #: g10/keyserver.c:1562
4751 msgid "keyserver internal error\n"
4752 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎÆâÉô¥¨¥é¡¼\n"
4753
4754 #: g10/keyserver.c:1571
4755 #, c-format
4756 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4757 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼ÄÌ¿®¥¨¥é¡¼: %s\n"
4758
4759 #: g10/keyserver.c:1596 g10/keyserver.c:1630
4760 #, c-format
4761 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4762 msgstr "¡È%s¡É¸°ID¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
4763
4764 #: g10/keyserver.c:1889
4765 #, c-format
4766 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4767 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤ò%s·Ðͳ¤Ç²óÉü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4768
4769 #: g10/keyserver.c:1911
4770 #, c-format
4771 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4772 msgstr "1Ëܤθ°¤ò%s¤«¤é²óÉü\n"
4773
4774 #: g10/keyserver.c:1913
4775 #, c-format
4776 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4777 msgstr "%dËܤθ°¤ò%s¤«¤é²óÉü\n"
4778
4779 #: g10/keyserver.c:1969
4780 #, fuzzy, c-format
4781 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4782 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤ò%s·Ðͳ¤Ç²óÉü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4783
4784 #: g10/keyserver.c:1975
4785 #, fuzzy, c-format
4786 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4787 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤ò%s·Ðͳ¤Ç²óÉü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4788
4789 #: g10/mainproc.c:231
4790 #, c-format
4791 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4792 msgstr "ÊѤÊŤµ¤Î°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸° (%d)\n"
4793
4794 #: g10/mainproc.c:284
4795 #, c-format
4796 msgid "%s encrypted session key\n"
4797 msgstr "%s °Å¹æ²½ºÑ¤ß¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¸°\n"
4798
4799 #: g10/mainproc.c:294
4800 #, c-format
4801 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4802 msgstr "̤ÃΤÎÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º %d\n"
4803
4804 #: g10/mainproc.c:360
4805 #, c-format
4806 msgid "public key is %s\n"
4807 msgstr "¸ø³«¸°¤Ï%s¤Ç¤¹\n"
4808
4809 #: g10/mainproc.c:423
4810 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4811 msgstr "¸ø³«¸°¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿: Àµ¤·¤¤DEK¤Ç¤¹\n"
4812
4813 #: g10/mainproc.c:456
4814 #, c-format
4815 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4816 msgstr "%u-¥Ó¥Ã¥È%s¸°, ID %s, ÆüÉÕ%s¤Ë°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
4817
4818 #: g10/mainproc.c:460 g10/pkclist.c:217
4819 #, c-format
4820 msgid "      \"%s\"\n"
4821 msgstr "      ¡È%s¡É\n"
4822
4823 #: g10/mainproc.c:464
4824 #, c-format
4825 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4826 msgstr "%s¸°, ID %s¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿\n"
4827
4828 #: g10/mainproc.c:478
4829 #, c-format
4830 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4831 msgstr "¸ø³«¸°¤ÎÉü¹æ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4832
4833 #: g10/mainproc.c:492
4834 #, c-format
4835 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4836 msgstr "%lu ¸Ä¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç°Å¹æ²½\n"
4837
4838 #: g10/mainproc.c:494
4839 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4840 msgstr "1 ¸Ä¤Î¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç°Å¹æ²½\n"
4841
4842 #: g10/mainproc.c:526 g10/mainproc.c:548
4843 #, c-format
4844 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4845 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿¤ò²¾Äê\n"
4846
4847 #: g10/mainproc.c:534
4848 #, c-format
4849 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4850 msgstr "IDEA°Å¹æË¡¤ÏÍøÍÑÉÔǽ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ÚŷŪ¤Ç¤¹¤¬%s¤ÇÂåÍѤ·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4851
4852 #: g10/mainproc.c:567
4853 msgid "decryption okay\n"
4854 msgstr "Éü¹æ¤ËÀ®¸ù\n"
4855
4856 #: g10/mainproc.c:571
4857 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4858 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î´°Á´À­¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4859
4860 #: g10/mainproc.c:584
4861 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4862 msgstr "·Ù¹ð: °Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï²þã⤵¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹!\n"
4863
4864 #: g10/mainproc.c:590