Included LIBICONV in all Makefiles.
[gnupg.git] / po / ja.po
1 # Japanese messages for GnuPG
2 # Copyright (C) 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004.
4 # Yoshihiro Kajiki <kajiki@ylug.org>, 1999.
5 # This file is distributed under the same license as the GnuPG package.
6 # Special thanks to "Takashi P.KATOH".
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: gnupg 1.3.92\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2007-01-31 14:33+0100\n"
13 "PO-Revision-Date: 2004-11-23 11:14+0900\n"
14 "Last-Translator: IIDA Yosiaki <iida@gnu.org>\n"
15 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=EUC-JP\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19
20 #: agent/call-pinentry.c:193
21 #, fuzzy, c-format
22 msgid "failed to acquire the pinentry lock: %s\n"
23 msgstr "»ØÌæ¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
24
25 #: agent/call-pinentry.c:390
26 msgid ""
27 "Please enter your PIN, so that the secret key can be unlocked for this "
28 "session"
29 msgstr ""
30
31 #: agent/call-pinentry.c:393
32 #, fuzzy
33 msgid ""
34 "Please enter your passphrase, so that the secret key can be unlocked for "
35 "this session"
36 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
37
38 #: agent/call-pinentry.c:440
39 #, c-format
40 msgid "SETERROR %s (try %d of %d)"
41 msgstr ""
42
43 #: agent/call-pinentry.c:460 agent/call-pinentry.c:472
44 #, fuzzy
45 msgid "PIN too long"
46 msgstr "¹Ô¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹"
47
48 #: agent/call-pinentry.c:461
49 #, fuzzy
50 msgid "Passphrase too long"
51 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹\n"
52
53 #: agent/call-pinentry.c:469
54 #, fuzzy
55 msgid "Invalid characters in PIN"
56 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
57
58 #: agent/call-pinentry.c:474
59 msgid "PIN too short"
60 msgstr ""
61
62 #: agent/call-pinentry.c:486
63 #, fuzzy
64 msgid "Bad PIN"
65 msgstr "ÉÔÀµ¤ÊMPI¤Ç¤¹"
66
67 #: agent/call-pinentry.c:487
68 #, fuzzy
69 msgid "Bad Passphrase"
70 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
71
72 #: agent/call-pinentry.c:523
73 #, fuzzy
74 msgid "Passphrase"
75 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
76
77 #: agent/command-ssh.c:533
78 #, fuzzy, c-format
79 msgid "ssh keys greater than %d bits are not supported\n"
80 msgstr "ÊݸîÍ×Ìó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
81
82 #: agent/command-ssh.c:692 g10/exec.c:480 g10/gpg.c:1020 g10/keygen.c:3067
83 #: g10/keygen.c:3096 g10/keyring.c:1204 g10/keyring.c:1508 g10/openfile.c:267
84 #: g10/openfile.c:360 g10/sign.c:832 g10/sign.c:1141 g10/tdbio.c:538
85 #, c-format
86 msgid "can't create `%s': %s\n"
87 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
88
89 #: agent/command-ssh.c:704 g10/card-util.c:679 g10/card-util.c:748
90 #: g10/dearmor.c:62 g10/dearmor.c:109 g10/decrypt.c:72 g10/encode.c:196
91 #: g10/encode.c:506 g10/gpg.c:1021 g10/import.c:195 g10/keygen.c:2562
92 #: g10/keyring.c:1534 g10/openfile.c:190 g10/openfile.c:345
93 #: g10/plaintext.c:493 g10/sign.c:814 g10/sign.c:1009 g10/sign.c:1125
94 #: g10/sign.c:1281 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:542
95 #: g10/tdbio.c:605 g10/verify.c:100 g10/verify.c:163 sm/gpgsm.c:1775
96 #: sm/gpgsm.c:1812 sm/qualified.c:74
97 #, c-format
98 msgid "can't open `%s': %s\n"
99 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
100
101 #: agent/command-ssh.c:1619 agent/command-ssh.c:1637
102 #, fuzzy, c-format
103 msgid "error getting serial number of card: %s\n"
104 msgstr "ÄÌÈ֤μèÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
105
106 #: agent/command-ssh.c:1623
107 #, c-format
108 msgid "detected card with S/N: %s\n"
109 msgstr ""
110
111 #: agent/command-ssh.c:1628
112 #, fuzzy, c-format
113 msgid "error getting default authentication keyID of card: %s\n"
114 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
115
116 #: agent/command-ssh.c:1648
117 #, fuzzy, c-format
118 msgid "no suitable card key found: %s\n"
119 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
120
121 #: agent/command-ssh.c:1698
122 #, fuzzy, c-format
123 msgid "shadowing the key failed: %s\n"
124 msgstr "¸°¤ÎÆɽФ·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
125
126 #: agent/command-ssh.c:1713
127 #, fuzzy, c-format
128 msgid "error writing key: %s\n"
129 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
130
131 #: agent/command-ssh.c:2018
132 #, fuzzy, c-format
133 msgid "Please enter the passphrase for the ssh key%0A  %c"
134 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
135
136 #: agent/command-ssh.c:2353
137 #, c-format
138 msgid ""
139 "Please enter a passphrase to protect the received secret key%%0A   %s%%"
140 "0Awithin gpg-agent's key storage"
141 msgstr ""
142
143 #: agent/command-ssh.c:2853
144 #, fuzzy, c-format
145 msgid "failed to create stream from socket: %s\n"
146 msgstr "%s: ¥Ï¥Ã¥·¥åɽ¤ÎºîÀ®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
147
148 #: agent/divert-scd.c:219
149 #, fuzzy
150 msgid "Admin PIN"
151 msgstr "|A|Admin PIN"
152
153 #: agent/divert-scd.c:277
154 #, fuzzy
155 msgid "Repeat this PIN"
156 msgstr "PIN¤òºÆÆþÎÏ: "
157
158 #: agent/divert-scd.c:280
159 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
160 msgstr "PIN¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
161
162 #: agent/divert-scd.c:292
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "Please enter the PIN%s%s%s to unlock the card"
165 msgstr "PIN [½ð̾ºÑ: %lu]"
166
167 #: agent/genkey.c:90
168 #, c-format
169 msgid ""
170 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
171 "passphrase should%%0Abe at least %u character long."
172 msgid_plural ""
173 "Warning:  You have entered a passphrase that%%0Ais obviously not secure.  A "
174 "passphrase should%%0Abe at least %u characters long."
175 msgstr[0] ""
176 msgstr[1] ""
177
178 #: agent/genkey.c:100
179 #, fuzzy
180 msgid "Take this one anyway"
181 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
182
183 #: agent/genkey.c:101
184 #, fuzzy
185 msgid "Enter new passphrase"
186 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎÏ\n"
187
188 #: agent/genkey.c:146
189 #, fuzzy, c-format
190 msgid "Please enter the passphrase to%0Ato protect your new key"
191 msgstr ""
192 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
193 "\n"
194
195 #: agent/genkey.c:148 agent/genkey.c:266 agent/protect-tool.c:1216
196 #, fuzzy
197 msgid "Please re-enter this passphrase"
198 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
199
200 #: agent/genkey.c:175 agent/genkey.c:293 agent/protect-tool.c:1222
201 #: tools/symcryptrun.c:487
202 msgid "does not match - try again"
203 msgstr ""
204
205 #: agent/genkey.c:265
206 #, fuzzy
207 msgid "Please enter the new passphrase"
208 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
209
210 #: agent/gpg-agent.c:112 agent/preset-passphrase.c:74 agent/protect-tool.c:109
211 #: scd/scdaemon.c:103
212 #, fuzzy
213 msgid ""
214 "@Options:\n"
215 " "
216 msgstr ""
217 "@\n"
218 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
219 " "
220
221 #: agent/gpg-agent.c:114 scd/scdaemon.c:105
222 msgid "run in server mode (foreground)"
223 msgstr ""
224
225 #: agent/gpg-agent.c:115 scd/scdaemon.c:108
226 msgid "run in daemon mode (background)"
227 msgstr ""
228
229 #: agent/gpg-agent.c:116 g10/gpg.c:468 g10/gpgv.c:71 kbx/kbxutil.c:82
230 #: scd/scdaemon.c:109 sm/gpgsm.c:335 tools/gpg-connect-agent.c:59
231 #: tools/gpgconf.c:63 tools/symcryptrun.c:185
232 msgid "verbose"
233 msgstr "¾éĹ"
234
235 #: agent/gpg-agent.c:117 g10/gpgv.c:72 kbx/kbxutil.c:83 scd/scdaemon.c:110
236 #: sm/gpgsm.c:336
237 msgid "be somewhat more quiet"
238 msgstr "¤ä¤äÀŤ«"
239
240 #: agent/gpg-agent.c:118 scd/scdaemon.c:111
241 msgid "sh-style command output"
242 msgstr ""
243
244 #: agent/gpg-agent.c:119 scd/scdaemon.c:112
245 msgid "csh-style command output"
246 msgstr ""
247
248 #: agent/gpg-agent.c:120 tools/symcryptrun.c:188
249 #, fuzzy
250 msgid "|FILE|read options from FILE"
251 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
252
253 #: agent/gpg-agent.c:125 scd/scdaemon.c:121
254 msgid "do not detach from the console"
255 msgstr ""
256
257 #: agent/gpg-agent.c:126
258 msgid "do not grab keyboard and mouse"
259 msgstr ""
260
261 #: agent/gpg-agent.c:127 scd/scdaemon.c:122 sm/gpgsm.c:338
262 #: tools/symcryptrun.c:187
263 #, fuzzy
264 msgid "use a log file for the server"
265 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
266
267 #: agent/gpg-agent.c:129
268 #, fuzzy
269 msgid "use a standard location for the socket"
270 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
271
272 #: agent/gpg-agent.c:133
273 msgid "|PGM|use PGM as the PIN-Entry program"
274 msgstr ""
275
276 #: agent/gpg-agent.c:135
277 msgid "|PGM|use PGM as the SCdaemon program"
278 msgstr ""
279
280 #: agent/gpg-agent.c:136
281 #, fuzzy
282 msgid "do not use the SCdaemon"
283 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
284
285 #: agent/gpg-agent.c:143
286 msgid "ignore requests to change the TTY"
287 msgstr ""
288
289 #: agent/gpg-agent.c:145
290 msgid "ignore requests to change the X display"
291 msgstr ""
292
293 #: agent/gpg-agent.c:148
294 msgid "|N|expire cached PINs after N seconds"
295 msgstr ""
296
297 #: agent/gpg-agent.c:154
298 msgid "do not use the PIN cache when signing"
299 msgstr ""
300
301 #: agent/gpg-agent.c:156
302 msgid "allow clients to mark keys as \"trusted\""
303 msgstr ""
304
305 #: agent/gpg-agent.c:158
306 #, fuzzy
307 msgid "allow presetting passphrase"
308 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
309
310 #: agent/gpg-agent.c:159
311 msgid "enable ssh-agent emulation"
312 msgstr ""
313
314 #: agent/gpg-agent.c:161
315 msgid "|FILE|write environment settings also to FILE"
316 msgstr ""
317
318 #: agent/gpg-agent.c:244 agent/preset-passphrase.c:96 agent/protect-tool.c:143
319 #: scd/scdaemon.c:190 sm/gpgsm.c:517 tools/gpg-connect-agent.c:123
320 #: tools/gpgconf.c:86 tools/symcryptrun.c:225
321 #, fuzzy
322 msgid "Please report bugs to <"
323 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
324
325 #: agent/gpg-agent.c:247
326 #, fuzzy
327 msgid "Usage: gpg-agent [options] (-h for help)"
328 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
329
330 #: agent/gpg-agent.c:249
331 msgid ""
332 "Syntax: gpg-agent [options] [command [args]]\n"
333 "Secret key management for GnuPG\n"
334 msgstr ""
335
336 #: agent/gpg-agent.c:308
337 #, c-format
338 msgid "out of core in secure memory while allocating %lu bytes"
339 msgstr ""
340
341 #: agent/gpg-agent.c:311
342 #, c-format
343 msgid "out of core while allocating %lu bytes"
344 msgstr ""
345
346 #: agent/gpg-agent.c:342 g10/gpg.c:927 scd/scdaemon.c:264 sm/gpgsm.c:646
347 #, c-format
348 msgid "invalid debug-level `%s' given\n"
349 msgstr ""
350
351 #: agent/gpg-agent.c:516 agent/protect-tool.c:1073 g10/gpg.c:1831
352 #: kbx/kbxutil.c:432 scd/scdaemon.c:356 sm/gpgsm.c:768
353 #: tools/symcryptrun.c:1056
354 #, c-format
355 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
356 msgstr ""
357
358 #: agent/gpg-agent.c:610 g10/gpg.c:2031 scd/scdaemon.c:433 sm/gpgsm.c:865
359 #, c-format
360 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
361 msgstr "Ãí°Õ: ´ûÄê¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
362
363 #: agent/gpg-agent.c:615 agent/gpg-agent.c:1166 g10/gpg.c:2035
364 #: scd/scdaemon.c:438 sm/gpgsm.c:869 tools/symcryptrun.c:989
365 #, c-format
366 msgid "option file `%s': %s\n"
367 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
368
369 #: agent/gpg-agent.c:623 g10/gpg.c:2042 scd/scdaemon.c:446 sm/gpgsm.c:876
370 #, c-format
371 msgid "reading options from `%s'\n"
372 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
373
374 #: agent/gpg-agent.c:936 g10/plaintext.c:136 g10/plaintext.c:141
375 #: g10/plaintext.c:158
376 #, c-format
377 msgid "error creating `%s': %s\n"
378 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
379
380 #: agent/gpg-agent.c:1216 agent/gpg-agent.c:1319 agent/gpg-agent.c:1323
381 #: agent/gpg-agent.c:1359 agent/gpg-agent.c:1363 g10/exec.c:174
382 #: g10/openfile.c:418 scd/scdaemon.c:932
383 #, c-format
384 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
385 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
386
387 #: agent/gpg-agent.c:1230 scd/scdaemon.c:946
388 msgid "name of socket too long\n"
389 msgstr ""
390
391 #: agent/gpg-agent.c:1256 scd/scdaemon.c:972
392 #, fuzzy, c-format
393 msgid "can't create socket: %s\n"
394 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
395
396 #: agent/gpg-agent.c:1285 scd/scdaemon.c:1001
397 #, fuzzy, c-format
398 msgid "error binding socket to `%s': %s\n"
399 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¿®Íѥ쥳¡¼¥É¤Î¸¡º÷¥¨¥é¡¼: %s\n"
400
401 #: agent/gpg-agent.c:1293 scd/scdaemon.c:1009
402 #, fuzzy, c-format
403 msgid "listen() failed: %s\n"
404 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
405
406 #: agent/gpg-agent.c:1299 scd/scdaemon.c:1015
407 #, fuzzy, c-format
408 msgid "listening on socket `%s'\n"
409 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
410
411 #: agent/gpg-agent.c:1327 agent/gpg-agent.c:1369 g10/openfile.c:421
412 #, c-format
413 msgid "directory `%s' created\n"
414 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
415
416 #: agent/gpg-agent.c:1375
417 #, fuzzy, c-format
418 msgid "stat() failed for `%s': %s\n"
419 msgstr "fstat(%d)¤¬%s¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
420
421 #: agent/gpg-agent.c:1379
422 #, fuzzy, c-format
423 msgid "can't use `%s' as home directory\n"
424 msgstr "¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
425
426 #: agent/gpg-agent.c:1481
427 #, c-format
428 msgid "handler 0x%lx for fd %d started\n"
429 msgstr ""
430
431 #: agent/gpg-agent.c:1486
432 #, c-format
433 msgid "handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
434 msgstr ""
435
436 #: agent/gpg-agent.c:1503
437 #, c-format
438 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d started\n"
439 msgstr ""
440
441 #: agent/gpg-agent.c:1508
442 #, c-format
443 msgid "ssh handler 0x%lx for fd %d terminated\n"
444 msgstr ""
445
446 #: agent/gpg-agent.c:1604 scd/scdaemon.c:1134
447 #, fuzzy, c-format
448 msgid "pth_select failed: %s - waiting 1s\n"
449 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
450
451 #: agent/gpg-agent.c:1710 scd/scdaemon.c:1201
452 #, fuzzy, c-format
453 msgid "%s %s stopped\n"
454 msgstr "%s: ¥¹¥­¥Ã¥×: %s\n"
455
456 #: agent/gpg-agent.c:1731
457 #, fuzzy
458 msgid "no gpg-agent running in this session\n"
459 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
460
461 #: agent/gpg-agent.c:1741 common/simple-pwquery.c:324 g10/call-agent.c:137
462 #: sm/call-agent.c:144 tools/gpg-connect-agent.c:713
463 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
464 msgstr "GPG_AGENT_INFO´Ä¶­ÊÑ¿ô¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
465
466 #: agent/gpg-agent.c:1753 common/simple-pwquery.c:336 g10/call-agent.c:149
467 #: sm/call-agent.c:156 tools/gpg-connect-agent.c:724
468 #, c-format
469 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
470 msgstr "gpg-agent¥×¥í¥È¥³¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó%d¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
471
472 #: agent/preset-passphrase.c:100
473 #, fuzzy
474 msgid "Usage: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP (-h for help)\n"
475 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
476
477 #: agent/preset-passphrase.c:103
478 msgid ""
479 "Syntax: gpg-preset-passphrase [options] KEYGRIP\n"
480 "Password cache maintenance\n"
481 msgstr ""
482
483 #: agent/protect-tool.c:146
484 #, fuzzy
485 msgid "Usage: gpg-protect-tool [options] (-h for help)\n"
486 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
487
488 #: agent/protect-tool.c:148
489 msgid ""
490 "Syntax: gpg-protect-tool [options] [args]\n"
491 "Secret key maintenance tool\n"
492 msgstr ""
493
494 #: agent/protect-tool.c:1207
495 #, fuzzy
496 msgid "Please enter the passphrase to unprotect the PKCS#12 object."
497 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
498
499 #: agent/protect-tool.c:1210
500 #, fuzzy
501 msgid "Please enter the passphrase to protect the new PKCS#12 object."
502 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
503
504 #: agent/protect-tool.c:1213
505 msgid ""
506 "Please enter the passphrase to protect the imported object within the GnuPG "
507 "system."
508 msgstr ""
509
510 #: agent/protect-tool.c:1218
511 #, fuzzy
512 msgid ""
513 "Please enter the passphrase or the PIN\n"
514 "needed to complete this operation."
515 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
516
517 #: agent/protect-tool.c:1223 tools/symcryptrun.c:488
518 #, fuzzy
519 msgid "Passphrase:"
520 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔÀµ¤Ç¤¹"
521
522 #: agent/protect-tool.c:1236 tools/symcryptrun.c:501
523 #, fuzzy, c-format
524 msgid "error while asking for the passphrase: %s\n"
525 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
526
527 #: agent/protect-tool.c:1239 tools/symcryptrun.c:505
528 #, fuzzy
529 msgid "cancelled\n"
530 msgstr "¥­¥ã¥ó¥»¥ë"
531
532 #: agent/trustlist.c:115 agent/trustlist.c:303
533 #, fuzzy, c-format
534 msgid "error opening `%s': %s\n"
535 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ç¥¨¥é¡¼: %s\n"
536
537 #: agent/trustlist.c:130
538 #, fuzzy, c-format
539 msgid "file `%s', line %d: %s\n"
540 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×: %s\n"
541
542 #: agent/trustlist.c:150 agent/trustlist.c:158
543 #, c-format
544 msgid "statement \"%s\" ignored in `%s', line %d\n"
545 msgstr ""
546
547 #: agent/trustlist.c:164
548 #, fuzzy, c-format
549 msgid "system trustlist `%s' not available\n"
550 msgstr "ÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó\n"
551
552 #: agent/trustlist.c:199
553 #, fuzzy, c-format
554 msgid "bad fingerprint in `%s', line %d\n"
555 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÇÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
556
557 #: agent/trustlist.c:225 agent/trustlist.c:232
558 #, c-format
559 msgid "invalid keyflag in `%s', line %d\n"
560 msgstr ""
561
562 #: agent/trustlist.c:264
563 #, fuzzy, c-format
564 msgid "error reading `%s', line %d: %s\n"
565 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
566
567 #: agent/trustlist.c:355 agent/trustlist.c:394
568 msgid "error reading list of trusted root certificates\n"
569 msgstr ""
570
571 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
572 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
573 #. Pinentry to insert a line break.  The double
574 #. percent sign is actually needed because it is also
575 #. a printf format string.  If you need to insert a
576 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
577 #. second "%s" gets replaced by a hexdecimal
578 #. fingerprint string whereas the first one receives
579 #. the name as store in the certificate.
580 #: agent/trustlist.c:470
581 #, c-format
582 msgid ""
583 "Please verify that the certificate identified as:%%0A  \"%s\"%%0Ahas the "
584 "fingerprint:%%0A  %s"
585 msgstr ""
586
587 #. TRANSLATORS: "Correct" is the label of a button and intended to
588 #. be hit if the fingerprint matches the one of the CA.  The other
589 #. button is "the default "Cancel" of the Pinentry.
590 #: agent/trustlist.c:479
591 msgid "Correct"
592 msgstr ""
593
594 #. TRANSLATORS: This prompt is shown by the Pinentry
595 #. and has one special property: A "%%0A" is used by
596 #. Pinentry to insert a line break.  The double
597 #. percent sign is actually needed because it is also
598 #. a printf format string.  If you need to insert a
599 #. plain % sign, you need to encode it as "%%25".  The
600 #. "%s" gets replaced by the name as store in the
601 #. certificate.
602 #: agent/trustlist.c:499
603 #, c-format
604 msgid ""
605 "Do you ultimately trust%%0A  \"%s\"%%0Ato correctly certify user "
606 "certificates?"
607 msgstr ""
608
609 #: agent/trustlist.c:505
610 #, fuzzy
611 msgid "Yes"
612 msgstr "yes"
613
614 #: agent/trustlist.c:505
615 msgid "No"
616 msgstr ""
617
618 #: common/exechelp.c:285 common/exechelp.c:376
619 #, fuzzy, c-format
620 msgid "error creating a pipe: %s\n"
621 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
622
623 #: common/exechelp.c:352 common/exechelp.c:409
624 #, fuzzy, c-format
625 msgid "can't fdopen pipe for reading: %s\n"
626 msgstr "½ð̾¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
627
628 #: common/exechelp.c:388 common/exechelp.c:546
629 #, fuzzy, c-format
630 msgid "error forking process: %s\n"
631 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
632
633 #: common/exechelp.c:444 common/exechelp.c:487
634 #, c-format
635 msgid "waiting for process %d to terminate failed: %s\n"
636 msgstr ""
637
638 #: common/exechelp.c:452
639 #, fuzzy, c-format
640 msgid "error getting exit code of process %d: %s\n"
641 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
642
643 #: common/exechelp.c:458 common/exechelp.c:498
644 #, fuzzy, c-format
645 msgid "error running `%s': exit status %d\n"
646 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
647
648 #: common/exechelp.c:493
649 #, c-format
650 msgid "error running `%s': probably not installed\n"
651 msgstr ""
652
653 #: common/exechelp.c:504
654 #, fuzzy, c-format
655 msgid "error running `%s': terminated\n"
656 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
657
658 #: common/http.c:1623
659 #, fuzzy, c-format
660 msgid "error creating socket: %s\n"
661 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
662
663 #: common/http.c:1667
664 #, fuzzy
665 msgid "host not found"
666 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
667
668 #: common/simple-pwquery.c:310
669 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
670 msgstr "¤³¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Çgpg-agent¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
671
672 #: common/simple-pwquery.c:368
673 #, c-format
674 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
675 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÀܳ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
676
677 #: common/simple-pwquery.c:379
678 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
679 msgstr "gpg-agent¤È¤ÎÄÌ¿®¾ã³²\n"
680
681 #: common/simple-pwquery.c:389
682 #, fuzzy
683 msgid "problem setting the gpg-agent options\n"
684 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
685
686 #: common/simple-pwquery.c:531 common/simple-pwquery.c:619
687 #, fuzzy
688 msgid "canceled by user\n"
689 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¤·\n"
690
691 #: common/simple-pwquery.c:538 common/simple-pwquery.c:625
692 #, fuzzy
693 msgid "problem with the agent\n"
694 msgstr "¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¾ã³²: ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬0x%lx¤òÊÖµÑ\n"
695
696 #: common/sysutils.c:88 g10/misc.c:137
697 #, c-format
698 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
699 msgstr "¥³¥¢¡¦¥À¥ó¥×¤ò»ÈÍѶػߤˤǤ­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
700
701 #: common/sysutils.c:183
702 #, fuzzy, c-format
703 msgid "Warning: unsafe ownership on %s \"%s\"\n"
704 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
705
706 #: common/sysutils.c:215
707 #, fuzzy, c-format
708 msgid "Warning: unsafe permissions on %s \"%s\"\n"
709 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
710
711 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
712 #: common/yesno.c:33 common/yesno.c:70
713 msgid "yes"
714 msgstr "yes"
715
716 #: common/yesno.c:34 common/yesno.c:75
717 msgid "yY"
718 msgstr "yY"
719
720 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
721 #: common/yesno.c:36 common/yesno.c:72
722 msgid "no"
723 msgstr "no"
724
725 #: common/yesno.c:37 common/yesno.c:76
726 msgid "nN"
727 msgstr "nN"
728
729 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
730 #: common/yesno.c:74
731 msgid "quit"
732 msgstr "quit"
733
734 #: common/yesno.c:77
735 msgid "qQ"
736 msgstr "qQ"
737
738 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
739 #: common/yesno.c:111
740 msgid "okay|okay"
741 msgstr "okay|okay"
742
743 #. TRANSLATORS: See doc/TRANSLATE about this string.
744 #: common/yesno.c:113
745 msgid "cancel|cancel"
746 msgstr "cancel|cancel"
747
748 #: common/yesno.c:114
749 msgid "oO"
750 msgstr "oO"
751
752 #: common/yesno.c:115
753 msgid "cC"
754 msgstr "cC"
755
756 #: g10/armor.c:368
757 #, c-format
758 msgid "armor: %s\n"
759 msgstr "ÊñÁõ: %s\n"
760
761 #: g10/armor.c:407
762 msgid "invalid armor header: "
763 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
764
765 #: g10/armor.c:418
766 msgid "armor header: "
767 msgstr "ÊñÁõ¥Ø¥Ã¥À¡¼: "
768
769 #: g10/armor.c:429
770 msgid "invalid clearsig header\n"
771 msgstr "̵¸ú¤Ê¥¯¥ê¥¢½ð̾¥Ø¥Ã¥À¡¼\n"
772
773 #: g10/armor.c:481
774 msgid "nested clear text signatures\n"
775 msgstr "Æþ¤ì»Ò¤Î¥¯¥ê¥¢½ð̾\n"
776
777 #: g10/armor.c:616
778 msgid "unexpected armor: "
779 msgstr "ͽ´ü¤»¤ÌÊñÁõ: "
780
781 #: g10/armor.c:628
782 msgid "invalid dash escaped line: "
783 msgstr "̵¸ú¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¹Ô: "
784
785 #: g10/armor.c:782 g10/armor.c:1392
786 #, c-format
787 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
788 msgstr "̵¸ú¤Ê64¿Êʸ»ú%02X¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿\n"
789
790 #: g10/armor.c:825
791 msgid "premature eof (no CRC)\n"
792 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)\n"
793
794 #: g10/armor.c:859
795 msgid "premature eof (in CRC)\n"
796 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (CRC¤ÎÅÓÃæ)\n"
797
798 #: g10/armor.c:867
799 msgid "malformed CRC\n"
800 msgstr "CRC¤Î½ñ¼°¤¬Àµ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
801
802 #: g10/armor.c:871 g10/armor.c:1429
803 #, c-format
804 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
805 msgstr "CRC¥¨¥é¡¼¡£%06lX - %06lX\n"
806
807 #: g10/armor.c:891
808 msgid "premature eof (in trailer)\n"
809 msgstr "¥Õ¥¡¥¤¥ëËöÈø¤¬Á᤹¤®¤Þ¤¹ (¸åÈøÉô¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹)\n"
810
811 #: g10/armor.c:895
812 msgid "error in trailer line\n"
813 msgstr "¸åÈø¤Î¹Ô¤Ë¥¨¥é¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
814
815 #: g10/armor.c:1206
816 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
817 msgstr "Í­¸ú¤ÊOpenPGP¥Ç¡¼¥¿¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
818
819 #: g10/armor.c:1211
820 #, c-format
821 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
822 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ: ¹Ô¤ÎŤµ¤¬%dʸ»ú¤òĶ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
823
824 #: g10/armor.c:1215
825 msgid ""
826 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
827 msgstr ""
828 "ÊñÁõ¤ÎÃæ¤Ëquoted printableʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¥°¤Î¤¢¤ë\n"
829 "MTA¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
830
831 #: g10/build-packet.c:978
832 msgid ""
833 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
834 "an '='\n"
835 msgstr ""
836 "Ãí¼á̾¤Ë¤Ï°õ»ú²Äǽ¤Êʸ»ú¤«¶õÇò¤Î¤ß¤ò»È¤¤¡¢'='¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
837
838 #: g10/build-packet.c:990
839 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
840 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
841
842 #: g10/build-packet.c:996
843 #, fuzzy
844 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
845 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼Ãí¼á̾¤Ï¡¢'@'ʸ»ú¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
846
847 #: g10/build-packet.c:1014
848 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
849 msgstr "Ãí¼á̾¤ÎÃͤËÀ©¸æʸ»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
850
851 #: g10/build-packet.c:1048 g10/build-packet.c:1057
852 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
853 msgstr "·Ù¹ð: Ìµ¸ú¤ÊÃí¼á¥Ç¡¼¥¿¤òȯ¸«\n"
854
855 #: g10/build-packet.c:1079 g10/build-packet.c:1081
856 msgid "not human readable"
857 msgstr "¿Í¤Ë¤ÏÆɤá¤Þ¤»¤ó"
858
859 #: g10/call-agent.c:99 sm/call-agent.c:102
860 msgid "no running gpg-agent - starting one\n"
861 msgstr ""
862
863 #: g10/call-agent.c:160 sm/call-agent.c:167
864 msgid "can't connect to the agent - trying fall back\n"
865 msgstr ""
866
867 #: g10/card-util.c:64 g10/card-util.c:307
868 #, c-format
869 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
870 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹: %s\n"
871
872 #: g10/card-util.c:69
873 #, c-format
874 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
875 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥Éno. %s¤ò¸¡½Ð\n"
876
877 #: g10/card-util.c:77 g10/card-util.c:1403 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1531
878 #: g10/keygen.c:2749 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:457
879 msgid "can't do this in batch mode\n"
880 msgstr "¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
881
882 #: g10/card-util.c:104 g10/card-util.c:1129 g10/card-util.c:1212
883 #: g10/keyedit.c:426 g10/keyedit.c:447 g10/keyedit.c:461 g10/keygen.c:1550
884 #: g10/keygen.c:1617
885 msgid "Your selection? "
886 msgstr "ÁªÂò¤Ï? "
887
888 #: g10/card-util.c:217 g10/card-util.c:267
889 msgid "[not set]"
890 msgstr "[̤ÀßÄê]"
891
892 #: g10/card-util.c:414
893 msgid "male"
894 msgstr "ÃË"
895
896 #: g10/card-util.c:415
897 msgid "female"
898 msgstr "½÷"
899
900 #: g10/card-util.c:415
901 msgid "unspecified"
902 msgstr "̵»ØÄê"
903
904 #: g10/card-util.c:442
905 msgid "not forced"
906 msgstr "̤½èÍý"
907
908 #: g10/card-util.c:442
909 msgid "forced"
910 msgstr "¶¯À©"
911
912 #: g10/card-util.c:520
913 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
914 msgstr "¥¨¥é¡¼¡§ ¤Î¤Ù¤¿¤ó¤ÎASCII¤À¤±¤¬º£¡¢µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
915
916 #: g10/card-util.c:522
917 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
918 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¡È<¡Éʸ»ú¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
919
920 #: g10/card-util.c:524
921 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
922 msgstr "¥¨¥é¡¼: Æó½Å¤Î¶õÇò¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
923
924 #: g10/card-util.c:541
925 msgid "Cardholder's surname: "
926 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ« (surname): "
927
928 #: g10/card-util.c:543
929 msgid "Cardholder's given name: "
930 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾ (given name): "
931
932 #: g10/card-util.c:561
933 #, c-format
934 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
935 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¤Ä¤Ê¤¤¤À̾Á°¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
936
937 #: g10/card-util.c:582
938 msgid "URL to retrieve public key: "
939 msgstr "¸ø³«¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL: "
940
941 #: g10/card-util.c:590
942 #, c-format
943 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
944 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
945
946 #: g10/card-util.c:688 g10/card-util.c:757 g10/import.c:285
947 #, c-format
948 msgid "error reading `%s': %s\n"
949 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
950
951 #: g10/card-util.c:696
952 msgid "Login data (account name): "
953 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿ (¥¢¥«¥¦¥ó¥È̾): "
954
955 #: g10/card-util.c:706
956 #, c-format
957 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
958 msgstr "¥¨¥é¡¼: ¥í¥°¥¤¥ó¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
959
960 #: g10/card-util.c:765
961 msgid "Private DO data: "
962 msgstr ""
963
964 #: g10/card-util.c:775
965 #, fuzzy, c-format
966 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
967 msgstr "¥¨¥é¡¼: URL¤¬Ä¹¤¹¤®¤Þ¤¹ (¾å¸Â%dʸ»ú)¡£\n"
968
969 #: g10/card-util.c:795
970 msgid "Language preferences: "
971 msgstr "¸À¸ì¤ÎÁª¹¥: "
972
973 #: g10/card-util.c:803
974 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
975 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤ÎŤµ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡£\n"
976
977 #: g10/card-util.c:812
978 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
979 msgstr "¥¨¥é¡¼: Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
980
981 #: g10/card-util.c:833
982 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
983 msgstr "À­ÊÌ ((M)ÃË¡¢(F)½÷¡¢¶õÇò): "
984
985 #: g10/card-util.c:847
986 msgid "Error: invalid response.\n"
987 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê±þÅú¡£\n"
988
989 #: g10/card-util.c:868
990 msgid "CA fingerprint: "
991 msgstr "CA¤Î»ØÌæ: "
992
993 #: g10/card-util.c:891
994 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
995 msgstr "¥¨¥é¡¼: Ìµ¸ú¤Ê·Á¼°¤Î»ØÌæ¡£\n"
996
997 #: g10/card-util.c:939
998 #, c-format
999 msgid "key operation not possible: %s\n"
1000 msgstr "¸°¤ÏÁàºî¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1001
1002 #: g10/card-util.c:940
1003 msgid "not an OpenPGP card"
1004 msgstr "OpenPGP¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
1005
1006 #: g10/card-util.c:949
1007 #, c-format
1008 msgid "error getting current key info: %s\n"
1009 msgstr "¸½¹Ô¸°¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¥¨¥é¡¼: %s\n"
1010
1011 #: g10/card-util.c:1034
1012 msgid "Replace existing key? (y/N) "
1013 msgstr "´û¸¤Î¸°¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1014
1015 #: g10/card-util.c:1055 g10/card-util.c:1064
1016 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
1017 msgstr "°Å¹æ¸°¤ò¥«¡¼¥É³°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤«? (Y/n) "
1018
1019 #: g10/card-util.c:1076
1020 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
1021 msgstr "´û¸¤Î¸°·²¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1022
1023 #: g10/card-util.c:1085
1024 #, c-format
1025 msgid ""
1026 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
1027 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1028 "You should change them using the command --change-pin\n"
1029 msgstr ""
1030 "½Ð²Ù»þ¤ÎPINÀßÄê¤Ï\n"
1031 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
1032 "¼¡¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÊѹ¹¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹ --change-pin\n"
1033
1034 #: g10/card-util.c:1120
1035 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
1036 msgstr "À¸À®¤¹¤ë¸°¤Î·¿¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1037
1038 #: g10/card-util.c:1122 g10/card-util.c:1203
1039 msgid "   (1) Signature key\n"
1040 msgstr "   (1) ½ð̾¸°\n"
1041
1042 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1205
1043 msgid "   (2) Encryption key\n"
1044 msgstr "   (2) °Å¹æ²½¸°\n"
1045
1046 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1207
1047 msgid "   (3) Authentication key\n"
1048 msgstr "   (3) Ç§¾Ú¸°\n"
1049
1050 #: g10/card-util.c:1140 g10/card-util.c:1223 g10/keyedit.c:947
1051 #: g10/keygen.c:1554 g10/keygen.c:1582 g10/keygen.c:1656 g10/revoke.c:687
1052 msgid "Invalid selection.\n"
1053 msgstr "̵¸ú¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£\n"
1054
1055 #: g10/card-util.c:1200
1056 msgid "Please select where to store the key:\n"
1057 msgstr "¸°¤ÎÊݴɾì½ê¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
1058
1059 #: g10/card-util.c:1235
1060 msgid "unknown key protection algorithm\n"
1061 msgstr "̤ÃΤθ°Êݸ¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
1062
1063 #: g10/card-util.c:1240
1064 msgid "secret parts of key are not available\n"
1065 msgstr "¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
1066
1067 #: g10/card-util.c:1245
1068 msgid "secret key already stored on a card\n"
1069 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
1070
1071 #: g10/card-util.c:1316 g10/keyedit.c:1364
1072 msgid "quit this menu"
1073 msgstr "¤³¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ªÎ»"
1074
1075 #: g10/card-util.c:1318
1076 msgid "show admin commands"
1077 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤òɽ¼¨"
1078
1079 #: g10/card-util.c:1319 g10/keyedit.c:1367
1080 msgid "show this help"
1081 msgstr "¤³¤Î¥Ø¥ë¥×¤òɽ¼¨"
1082
1083 #: g10/card-util.c:1321
1084 msgid "list all available data"
1085 msgstr "Á´Í­¸ú¥Ç¡¼¥¿¤òɽ¼¨"
1086
1087 #: g10/card-util.c:1324
1088 msgid "change card holder's name"
1089 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤ÎÊѹ¹"
1090
1091 #: g10/card-util.c:1325
1092 msgid "change URL to retrieve key"
1093 msgstr "¸°¤òõº÷¤¹¤ëURL¤ÎÊѹ¹"
1094
1095 #: g10/card-util.c:1326
1096 msgid "fetch the key specified in the card URL"
1097 msgstr "¥«¡¼¥ÉURL¤Ç»ØÄꤵ¤ì¤¿¸°¤Î°ú¤­½Ð¤·"
1098
1099 #: g10/card-util.c:1327
1100 msgid "change the login name"
1101 msgstr "¥í¥°¥¤¥ó̾¤ÎÊѹ¹"
1102
1103 #: g10/card-util.c:1328
1104 msgid "change the language preferences"
1105 msgstr "¸À¸ìÁª¹¥¤ÎÊѹ¹"
1106
1107 #: g10/card-util.c:1329
1108 msgid "change card holder's sex"
1109 msgstr "¥«¡¼¥É½êÍ­¼Ô¤ÎÀ­Ê̤ÎÊѹ¹"
1110
1111 #: g10/card-util.c:1330
1112 msgid "change a CA fingerprint"
1113 msgstr "CA»ØÌæ¤ÎÊѹ¹"
1114
1115 #: g10/card-util.c:1331
1116 msgid "toggle the signature force PIN flag"
1117 msgstr "½ð̾¶¯À©PIN¥Õ¥é¥°¤òȿž"
1118
1119 #: g10/card-util.c:1332
1120 msgid "generate new keys"
1121 msgstr "¿·¤·¤¤¸°·²¤òÀ¸À®"
1122
1123 #: g10/card-util.c:1333
1124 msgid "menu to change or unblock the PIN"
1125 msgstr "PIN¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î²ò½ü¤äÊѹ¹¤Î¥á¥Ë¥å¡¼"
1126
1127 #: g10/card-util.c:1334
1128 msgid "verify the PIN and list all data"
1129 msgstr ""
1130
1131 #: g10/card-util.c:1454 g10/keyedit.c:1632
1132 msgid "Command> "
1133 msgstr "¥³¥Þ¥ó¥É> "
1134
1135 #: g10/card-util.c:1492
1136 msgid "Admin-only command\n"
1137 msgstr "´ÉÍýÀìÍÑ¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1138
1139 #: g10/card-util.c:1523
1140 msgid "Admin commands are allowed\n"
1141 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1142
1143 #: g10/card-util.c:1525
1144 msgid "Admin commands are not allowed\n"
1145 msgstr "´ÉÍý¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
1146
1147 #: g10/card-util.c:1599 g10/keyedit.c:2253
1148 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
1149 msgstr "̵¸ú¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É (¡Èhelp¡É¤ò»²¾È)\n"
1150
1151 #: g10/decrypt.c:112 g10/encode.c:892
1152 msgid "--output doesn't work for this command\n"
1153 msgstr "¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç--output¤Ïµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1154
1155 #: g10/decrypt.c:168 g10/gpg.c:3869 g10/keyring.c:378 g10/keyring.c:665
1156 #, c-format
1157 msgid "can't open `%s'\n"
1158 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó\n"
1159
1160 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:326 g10/keyedit.c:3401 g10/keyserver.c:1714
1161 #: g10/revoke.c:228
1162 #, c-format
1163 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
1164 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1165
1166 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:356 g10/import.c:2351 g10/keyserver.c:1728
1167 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:479
1168 #, c-format
1169 msgid "error reading keyblock: %s\n"
1170 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
1171
1172 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
1173 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
1174 msgstr "(¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»ØÌæ¤Ç¸°¤ò»ØÄê)\n"
1175
1176 #: g10/delkey.c:135
1177 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
1178 msgstr "¡È--yes¡É¤Î¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥Á¡¦¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1179
1180 #: g10/delkey.c:147
1181 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
1182 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1183
1184 #: g10/delkey.c:155
1185 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
1186 msgstr "¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¸°¤Ç¤¹! ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
1187
1188 #: g10/delkey.c:165
1189 #, c-format
1190 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
1191 msgstr "¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Îºï½ü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1192
1193 #: g10/delkey.c:175
1194 msgid "ownertrust information cleared\n"
1195 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѾðÊó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿\n"
1196
1197 #: g10/delkey.c:206
1198 #, c-format
1199 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
1200 msgstr "¤³¤Î¸ø³«¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©¸°¡È%s¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1201
1202 #: g10/delkey.c:208
1203 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
1204 msgstr "¤Þ¤º¡È--delete-secret-keys¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤òºï½ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1205
1206 #: g10/encode.c:228 g10/sign.c:1300
1207 #, c-format
1208 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1209 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
1210
1211 #: g10/encode.c:234
1212 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
1213 msgstr "S2K¥â¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÂоÎESK¥Ñ¥±¥Ã¥È¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
1214
1215 #: g10/encode.c:248
1216 #, c-format
1217 msgid "using cipher %s\n"
1218 msgstr "%s°Å¹æË¡¤ò»È¤¤¤Þ¤¹\n"
1219
1220 #: g10/encode.c:258 g10/encode.c:579
1221 #, c-format
1222 msgid "`%s' already compressed\n"
1223 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¤â¤¦°µ½ÌºÑ¤ß¤Ç¤¹\n"
1224
1225 #: g10/encode.c:313 g10/encode.c:627 g10/sign.c:597
1226 #, c-format
1227 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
1228 msgstr "·Ù¹ð: ¡Ö%s¡×¤Ï¶õ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤¹\n"
1229
1230 #: g10/encode.c:487
1231 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
1232 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï2048¥Ó¥Ã¥È°Ê²¼¤ÎRSA¸°¤Ç°Å¹æ²½¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1233
1234 #: g10/encode.c:512
1235 #, c-format
1236 msgid "reading from `%s'\n"
1237 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤éÆɤ߽Ф·¤Þ¤¹\n"
1238
1239 #: g10/encode.c:543
1240 msgid ""
1241 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
1242 msgstr "°Å¹æ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤ÏÁ´ÉôIDEA°Å¹æ¤ò»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡£\n"
1243
1244 #: g10/encode.c:561
1245 #, c-format
1246 msgid ""
1247 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1248 msgstr "·Ù¹ð: ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1249
1250 #: g10/encode.c:671 g10/sign.c:970
1251 #, c-format
1252 msgid ""
1253 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
1254 "preferences\n"
1255 msgstr "·Ù¹ð: °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1256
1257 #: g10/encode.c:767
1258 #, c-format
1259 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
1260 msgstr "ÂоΰŹæË¡ %s (%d) ¤Î¶¯À©¤¬¡¢¼õ¼è¿Í¤ÎÁª¹¥¤ÈÂÐΩ¤·¤Þ¤¹\n"
1261
1262 #: g10/encode.c:837 g10/pkclist.c:815 g10/pkclist.c:863
1263 #, c-format
1264 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
1265 msgstr "%s¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1266
1267 #: g10/encode.c:864
1268 #, c-format
1269 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
1270 msgstr "%s/%s°Å¹æ²½ ¼õ¿®¼Ô:¡È%s¡É\n"
1271
1272 #: g10/encr-data.c:95 g10/mainproc.c:283
1273 #, c-format
1274 msgid "%s encrypted data\n"
1275 msgstr "%s°Å¹æ²½ºÑ¤ß¥Ç¡¼¥¿\n"
1276
1277 #: g10/encr-data.c:97 g10/mainproc.c:287
1278 #, c-format
1279 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
1280 msgstr "̤ÃΤΥ¢¥ë¥´¥ê¥º¥à%d¤Ë¤è¤ë°Å¹æ²½\n"
1281
1282 #: g10/encr-data.c:135 sm/decrypt.c:128
1283 msgid ""
1284 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
1285 msgstr "·Ù¹ð: ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¼å¤¤¸°¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
1286
1287 #: g10/encr-data.c:147
1288 msgid "problem handling encrypted packet\n"
1289 msgstr "°Å¹æ²½¥Ñ¥±¥Ã¥È¤Î¼è°·¤¤¤Ç¾ã³²\n"
1290
1291 #: g10/exec.c:51
1292 msgid "no remote program execution supported\n"
1293 msgstr "±ó³Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â¹Ô¤Ï¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1294
1295 #: g10/exec.c:315
1296 msgid ""
1297 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
1298 msgstr ""
1299 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Îµö²Ä¥â¡¼¥É¤¬¡¢°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢\n"
1300 "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¡¢»ÈÍѶػߤǤ¹¡£\n"
1301
1302 #: g10/exec.c:345
1303 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
1304 msgstr ""
1305 "¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤À¤È¡¢³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ë¤Ï¡¢°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
1306
1307 #: g10/exec.c:423
1308 #, c-format
1309 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
1310 msgstr "¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1311
1312 #: g10/exec.c:426
1313 #, c-format
1314 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
1315 msgstr "¥·¥§¥ë¡Ö%s¡×¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1316
1317 #: g10/exec.c:511
1318 #, c-format
1319 msgid "system error while calling external program: %s\n"
1320 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¨¥é¡¼: %s\n"
1321
1322 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
1323 msgid "unnatural exit of external program\n"
1324 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë½ªÎ»\n"
1325
1326 #: g10/exec.c:537
1327 msgid "unable to execute external program\n"
1328 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1329
1330 #: g10/exec.c:554
1331 #, c-format
1332 msgid "unable to read external program response: %s\n"
1333 msgstr "³°Éô¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±þÅú¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1334
1335 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
1336 #, c-format
1337 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
1338 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó (%s) ¡Ö%s¡×: %s\n"
1339
1340 #: g10/exec.c:611
1341 #, c-format
1342 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
1343 msgstr "·Ù¹ð: °ì»þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼¡Ö%s¡×¤òºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
1344
1345 #: g10/export.c:63
1346 #, fuzzy
1347 msgid "export signatures that are marked as local-only"
1348 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
1349
1350 #: g10/export.c:65
1351 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
1352 msgstr ""
1353
1354 #: g10/export.c:67
1355 #, fuzzy
1356 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
1357 msgstr "¡È%s¡ÉÍѤμº¸ú¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1358
1359 #: g10/export.c:69
1360 #, fuzzy
1361 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1362 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
1363
1364 #: g10/export.c:71
1365 #, fuzzy
1366 msgid "remove unusable parts from key during export"
1367 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
1368
1369 #: g10/export.c:73
1370 msgid "remove as much as possible from key during export"
1371 msgstr ""
1372
1373 #: g10/export.c:75
1374 msgid "export keys in an S-expression based format"
1375 msgstr ""
1376
1377 #: g10/export.c:340
1378 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1379 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
1380
1381 #: g10/export.c:369
1382 #, c-format
1383 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1384 msgstr "¸°%s: Êݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1385
1386 #: g10/export.c:377
1387 #, c-format
1388 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1389 msgstr "¸°%s: PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1390
1391 #: g10/export.c:388
1392 #, fuzzy, c-format
1393 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1394 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1395
1396 #: g10/export.c:539
1397 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1398 msgstr ""
1399
1400 #: g10/export.c:562
1401 #, fuzzy, c-format
1402 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1403 msgstr "¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
1404
1405 #: g10/export.c:583
1406 #, c-format
1407 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1408 msgstr "·Ù¹ð: ÈëÌ©¸°%s¤Ë¤Ï¡¢Ã±½ã¤ÊSK¥Á¥§¥Ã¥¯¥µ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1409
1410 #: g10/export.c:632
1411 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1412 msgstr "·Ù¹ð: ²¿¤â½ñ¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
1413
1414 #: g10/getkey.c:153
1415 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1416 msgstr "pk¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¹¤®¤Þ¤¹ - »ÈÍѶػß\n"
1417
1418 #: g10/getkey.c:176
1419 msgid "[User ID not found]"
1420 msgstr "[¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó]"
1421
1422 #: g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:963 g10/getkey.c:973 g10/getkey.c:989
1423 #: g10/getkey.c:1004
1424 #, c-format
1425 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1426 msgstr ""
1427
1428 #: g10/getkey.c:1831
1429 #, c-format
1430 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1431 msgstr "--allow-non-selfsigned-uid¤ÇÍ­¸ú¤Ë¤µ¤ì¤¿Ìµ¸ú¤Ê¸°%s¤Ç¤¹\n"
1432
1433 #: g10/getkey.c:2385 g10/keyedit.c:3721
1434 #, c-format
1435 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1436 msgstr "¸ø³«Éû¸°%s¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÈëÌ©Éû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - Ìµ»ë\n"
1437
1438 #: g10/getkey.c:2616
1439 #, fuzzy, c-format
1440 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1441 msgstr "Éû¸°%s¤ò¼ç¸°%s¤ËÂåÍѤ·¤Þ¤¹\n"
1442
1443 #: g10/getkey.c:2663
1444 #, c-format
1445 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1446 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤Î¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
1447
1448 #: g10/gpg.c:367 kbx/kbxutil.c:69 sm/gpgsm.c:241 tools/gpgconf.c:54
1449 msgid ""
1450 "@Commands:\n"
1451 " "
1452 msgstr ""
1453 "@¥³¥Þ¥ó¥É:\n"
1454 " "
1455
1456 #: g10/gpg.c:369
1457 msgid "|[file]|make a signature"
1458 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|½ð̾¤òºîÀ®"
1459
1460 #: g10/gpg.c:370
1461 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1462 msgstr "|[¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®"
1463
1464 #: g10/gpg.c:371 sm/gpgsm.c:245
1465 msgid "make a detached signature"
1466 msgstr "ʬΥ½ð̾¤òºîÀ®"
1467
1468 #: g10/gpg.c:372 sm/gpgsm.c:246
1469 msgid "encrypt data"
1470 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤ò°Å¹æ²½"
1471
1472 #: g10/gpg.c:374 sm/gpgsm.c:247
1473 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1474 msgstr "°Å¹æ²½¤Ë¤ÏÂоΰŹæË¡¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ"
1475
1476 #: g10/gpg.c:376 sm/gpgsm.c:248
1477 msgid "decrypt data (default)"
1478 msgstr "¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¹æ (´ûÄê)"
1479
1480 #: g10/gpg.c:378 sm/gpgsm.c:249
1481 msgid "verify a signature"
1482 msgstr "½ð̾¤ò¸¡¾Ú"
1483
1484 #: g10/gpg.c:380 sm/gpgsm.c:251
1485 msgid "list keys"
1486 msgstr "¸°¤Î°ìÍ÷"
1487
1488 #: g10/gpg.c:382
1489 msgid "list keys and signatures"
1490 msgstr "¸°¤È½ð̾¤Î°ìÍ÷"
1491
1492 #: g10/gpg.c:383
1493 msgid "list and check key signatures"
1494 msgstr "¸°½ð̾¤Î¸¡ºº¤È°ìÍ÷"
1495
1496 #: g10/gpg.c:384 sm/gpgsm.c:255
1497 msgid "list keys and fingerprints"
1498 msgstr "¸°¤È»ØÌæ¤Î°ìÍ÷"
1499
1500 #: g10/gpg.c:385 sm/gpgsm.c:253
1501 msgid "list secret keys"
1502 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Î°ìÍ÷"
1503
1504 #: g10/gpg.c:386
1505 msgid "generate a new key pair"
1506 msgstr "¿·¤·¤¤¸°ÂФòÀ¸À®"
1507
1508 #: g10/gpg.c:387
1509 msgid "remove keys from the public keyring"
1510 msgstr "¸ø³«¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1511
1512 #: g10/gpg.c:389
1513 msgid "remove keys from the secret keyring"
1514 msgstr "ÈëÌ©¸°Îؤ«¤é¸°·²¤òºï½ü"
1515
1516 #: g10/gpg.c:390
1517 msgid "sign a key"
1518 msgstr "¸°¤Ë½ð̾"
1519
1520 #: g10/gpg.c:391
1521 msgid "sign a key locally"
1522 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
1523
1524 #: g10/gpg.c:392
1525 msgid "sign or edit a key"
1526 msgstr "¸°¤Ø¤Î½ð̾¤äÊÔ½¸"
1527
1528 #: g10/gpg.c:393
1529 msgid "generate a revocation certificate"
1530 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÀ¸À®"
1531
1532 #: g10/gpg.c:395
1533 msgid "export keys"
1534 msgstr "¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1535
1536 #: g10/gpg.c:396 sm/gpgsm.c:258
1537 msgid "export keys to a key server"
1538 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸°¤ò½ñ¤­½Ð¤¹"
1539
1540 #: g10/gpg.c:397 sm/gpgsm.c:259
1541 msgid "import keys from a key server"
1542 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÆɤ߹þ¤à"
1543
1544 #: g10/gpg.c:399
1545 msgid "search for keys on a key server"
1546 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸°¤ò¸¡º÷¤¹¤ë"
1547
1548 #: g10/gpg.c:401
1549 msgid "update all keys from a keyserver"
1550 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¸°¤òÁ´Éô¹¹¿·¤¹¤ë"
1551
1552 #: g10/gpg.c:405
1553 msgid "import/merge keys"
1554 msgstr "¸°¤ÎÆɹþ¤ß/Ê»¹ç"
1555
1556 #: g10/gpg.c:408
1557 msgid "print the card status"
1558 msgstr "¥«¡¼¥É¾õÂÖ¤òɽ¼¨"
1559
1560 #: g10/gpg.c:409
1561 msgid "change data on a card"
1562 msgstr "¥«¡¼¥É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊѹ¹"
1563
1564 #: g10/gpg.c:410
1565 msgid "change a card's PIN"
1566 msgstr "¥«¡¼¥É¤ÎPIN¤òÊѹ¹"
1567
1568 #: g10/gpg.c:419
1569 msgid "update the trust database"
1570 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
1571
1572 #: g10/gpg.c:426
1573 msgid "|algo [files]|print message digests"
1574 msgstr "|¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à [¥Õ¥¡¥¤¥ë]|¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Í×Ìó¤òɽ¼¨"
1575
1576 #: g10/gpg.c:429 sm/gpgsm.c:263
1577 msgid "run in server mode"
1578 msgstr ""
1579
1580 #: g10/gpg.c:431 g10/gpgv.c:69 kbx/kbxutil.c:77 sm/gpgsm.c:278
1581 #: tools/gpg-connect-agent.c:57 tools/gpgconf.c:60 tools/symcryptrun.c:178
1582 msgid ""
1583 "@\n"
1584 "Options:\n"
1585 " "
1586 msgstr ""
1587 "@\n"
1588 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
1589 " "
1590
1591 #: g10/gpg.c:433 sm/gpgsm.c:280
1592 msgid "create ascii armored output"
1593 msgstr "ASCII·Á¼°¤ÎÊñÁõ¤òºîÀ®"
1594
1595 #: g10/gpg.c:435 sm/gpgsm.c:290
1596 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1597 msgstr "|̾Á°|¡Ö̾Á°¡×ÍѤ˰Ź沽"
1598
1599 #: g10/gpg.c:446 sm/gpgsm.c:326
1600 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1601 msgstr ""
1602 "½ð̾¤äÉü¹æ¤Ë¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼id\n"
1603 "¤ò»ÈÍÑ"
1604
1605 #: g10/gpg.c:447 sm/gpgsm.c:329
1606 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1607 msgstr ""
1608 "|N|°µ½Ì¥ì¥Ù¥ë¤òN¤ËÀßÄê\n"
1609 "(0¤ÏÈó°µ½Ì)"
1610
1611 #: g10/gpg.c:452 sm/gpgsm.c:331
1612 msgid "use canonical text mode"
1613 msgstr "Àµ½à¥Æ¥­¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ"
1614
1615 #: g10/gpg.c:466 sm/gpgsm.c:334 tools/gpgconf.c:62
1616 msgid "use as output file"
1617 msgstr "½ÐÎÏ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ"
1618
1619 #: g10/gpg.c:479 kbx/kbxutil.c:84 sm/gpgsm.c:344 tools/gpgconf.c:65
1620 msgid "do not make any changes"
1621 msgstr "̵Êѹ¹"
1622
1623 #: g10/gpg.c:480
1624 msgid "prompt before overwriting"
1625 msgstr "¾å½ñ¤­Á°¤Ë³Îǧ"
1626
1627 #: g10/gpg.c:522
1628 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1629 msgstr "¸·Ì©¤ÊOpenPGP¤Î¿¶Éñ¤òºÎÍÑ"
1630
1631 #: g10/gpg.c:523
1632 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1633 msgstr "PGP 2.x¸ß´¹¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¸À®"
1634
1635 #: g10/gpg.c:552 sm/gpgsm.c:392
1636 msgid ""
1637 "@\n"
1638 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1639 msgstr ""
1640 "@\n"
1641 "(¥³¥Þ¥ó¥É¤È¥ª¥×¥·¥ç¥óÁ´Éô¤Î°ìÍ÷¤Ï¡¢\n"
1642 "¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤)\n"
1643
1644 #: g10/gpg.c:555 sm/gpgsm.c:395
1645 msgid ""
1646 "@\n"
1647 "Examples:\n"
1648 "\n"
1649 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1650 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1651 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1652 " --list-keys [names]        show keys\n"
1653 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1654 msgstr ""
1655 "@\n"
1656 "Îã:\n"
1657 "\n"
1658 " -se -r Bob [¥Õ¥¡¥¤¥ë]      ½ð̾¤È¥æ¡¼¥¶¡¼Bob¤Ø¤Î°Å¹æ²½\n"
1659 " --clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]     ¥¯¥ê¥¢½ð̾¤òºîÀ®\n"
1660 " --detach-sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë]   Ê¬Î¥½ð̾¤òºîÀ®\n"
1661 " --list-keys [̾Á°]         ¸°¤òɽ¼¨\n"
1662 " --fingerprint [̾Á°]       »ØÌæ¤òɽ¼¨\n"
1663
1664 #: g10/gpg.c:747 g10/gpgv.c:96
1665 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1666 msgstr "¥Ð¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é <gnupg-bugs@gnu.org> ¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
1667
1668 #: g10/gpg.c:764
1669 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1670 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
1671
1672 #: g10/gpg.c:767
1673 msgid ""
1674 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1675 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1676 "default operation depends on the input data\n"
1677 msgstr ""
1678 "½ñ¼°: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
1679 "½ð̾¡¢¸¡ºº¡¢°Å¹æ²½¤äÉü¹æ\n"
1680 "´ûÄê¤ÎÁàºî¤Ï¡¢ÆþÎϥǡ¼¥¿¤Ë°Í¸\n"
1681
1682 #: g10/gpg.c:778 sm/gpgsm.c:530
1683 msgid ""
1684 "\n"
1685 "Supported algorithms:\n"
1686 msgstr ""
1687 "\n"
1688 "¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à:\n"
1689
1690 #: g10/gpg.c:781
1691 msgid "Pubkey: "
1692 msgstr "¸ø³«¸°: "
1693
1694 #: g10/gpg.c:788 g10/keyedit.c:2319
1695 msgid "Cipher: "
1696 msgstr "°Å¹æË¡: "
1697
1698 #: g10/gpg.c:795
1699 msgid "Hash: "
1700 msgstr "¥Ï¥Ã¥·¥å: "
1701
1702 #: g10/gpg.c:802 g10/keyedit.c:2365
1703 msgid "Compression: "
1704 msgstr "°µ½Ì: "
1705
1706 #: g10/gpg.c:886
1707 msgid "usage: gpg [options] "
1708 msgstr "»È¤¤Êý: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] "
1709
1710 #: g10/gpg.c:1056 sm/gpgsm.c:682
1711 msgid "conflicting commands\n"
1712 msgstr "ÂÐΩ¤¹¤ë¥³¥Þ¥ó¥É\n"
1713
1714 #: g10/gpg.c:1074
1715 #, c-format
1716 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1717 msgstr "=µ­¹æ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÄêµÁ¡Ö%s¡×Æâ¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1718
1719 #: g10/gpg.c:1271
1720 #, c-format
1721 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1722 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1723
1724 #: g10/gpg.c:1274
1725 #, c-format
1726 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1727 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1728
1729 #: g10/gpg.c:1277
1730 #, c-format
1731 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1732 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤½êÍ­¼Ô\n"
1733
1734 #: g10/gpg.c:1283
1735 #, c-format
1736 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1737 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1738
1739 #: g10/gpg.c:1286
1740 #, c-format
1741 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1742 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1743
1744 #: g10/gpg.c:1289
1745 #, c-format
1746 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1747 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä\n"
1748
1749 #: g10/gpg.c:1295
1750 #, c-format
1751 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1752 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1753
1754 #: g10/gpg.c:1298
1755 #, c-format
1756 msgid ""
1757 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1758 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1759
1760 #: g10/gpg.c:1301
1761 #, c-format
1762 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1763 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼½êÍ­¼Ô\n"
1764
1765 #: g10/gpg.c:1307
1766 #, c-format
1767 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1768 msgstr "·Ù¹ð: homedir ¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1769
1770 #: g10/gpg.c:1310
1771 #, c-format
1772 msgid ""
1773 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1774 msgstr "·Ù¹ð: ¹½À®¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1775
1776 #: g10/gpg.c:1313
1777 #, c-format
1778 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1779 msgstr "·Ù¹ð: ³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤Î°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¾å°Ì¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¡¼µö²Ä\n"
1780
1781 #: g10/gpg.c:1456
1782 #, c-format
1783 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1784 msgstr "̤ÃΤι½À®¹àÌÜ¡Ö%s¡×\n"
1785
1786 #: g10/gpg.c:1549
1787 msgid "display photo IDs during key listings"
1788 msgstr ""
1789
1790 #: g10/gpg.c:1551
1791 msgid "show policy URLs during signature listings"
1792 msgstr ""
1793
1794 #: g10/gpg.c:1553
1795 #, fuzzy
1796 msgid "show all notations during signature listings"
1797 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1798
1799 #: g10/gpg.c:1555
1800 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: g10/gpg.c:1559
1804 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: g10/gpg.c:1561
1808 #, fuzzy
1809 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1810 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1811
1812 #: g10/gpg.c:1563
1813 msgid "show user ID validity during key listings"
1814 msgstr ""
1815
1816 #: g10/gpg.c:1565
1817 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1818 msgstr ""
1819
1820 #: g10/gpg.c:1567
1821 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: g10/gpg.c:1569
1825 #, fuzzy
1826 msgid "show the keyring name in key listings"
1827 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
1828
1829 #: g10/gpg.c:1571
1830 #, fuzzy
1831 msgid "show expiration dates during signature listings"
1832 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1833
1834 #: g10/gpg.c:1989
1835 #, c-format
1836 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1837 msgstr "Ãí°Õ: ÀΡ¢´ûÄê¤À¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
1838
1839 #: g10/gpg.c:2249 g10/gpg.c:2893 g10/gpg.c:2905
1840 #, c-format
1841 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1842 msgstr "Ãí°Õ: ÉáÄÌ%s¤Ï»È¤¤¤Þ¤»¤ó!\n"
1843
1844 #: g10/gpg.c:2262
1845 #, c-format
1846 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1847 msgstr "°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤µö²Ä¤Î¤¿¤á¡¢°Å¹æË¡³ÈÄ¥¡Ö%s¡×¤ò¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤»¤ó\n"
1848
1849 #: g10/gpg.c:2417 g10/gpg.c:2429
1850 #, fuzzy, c-format
1851 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1852 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1853
1854 #: g10/gpg.c:2511
1855 #, c-format
1856 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1857 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1858
1859 #: g10/gpg.c:2534 g10/gpg.c:2727 g10/keyedit.c:4078
1860 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1861 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURL¤ò²òÀÏÉÔǽ\n"
1862
1863 #: g10/gpg.c:2546
1864 #, c-format
1865 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1866 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1867
1868 #: g10/gpg.c:2549
1869 msgid "invalid keyserver options\n"
1870 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1871
1872 #: g10/gpg.c:2556
1873 #, c-format
1874 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1875 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1876
1877 #: g10/gpg.c:2559
1878 msgid "invalid import options\n"
1879 msgstr "̵¸ú¤ÊÆɹþ¤ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1880
1881 #: g10/gpg.c:2566
1882 #, c-format
1883 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1884 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1885
1886 #: g10/gpg.c:2569
1887 msgid "invalid export options\n"
1888 msgstr "̵¸ú¤Ê½ñ½Ð¤·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1889
1890 #: g10/gpg.c:2576
1891 #, c-format
1892 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1893 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1894
1895 #: g10/gpg.c:2579
1896 msgid "invalid list options\n"
1897 msgstr "̵¸ú¤Ê°ìÍ÷¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1898
1899 #: g10/gpg.c:2587
1900 msgid "display photo IDs during signature verification"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: g10/gpg.c:2589
1904 msgid "show policy URLs during signature verification"
1905 msgstr ""
1906
1907 #: g10/gpg.c:2591
1908 #, fuzzy
1909 msgid "show all notations during signature verification"
1910 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1911
1912 #: g10/gpg.c:2593
1913 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1914 msgstr ""
1915
1916 #: g10/gpg.c:2597
1917 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1918 msgstr ""
1919
1920 #: g10/gpg.c:2599
1921 #, fuzzy
1922 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1923 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
1924
1925 #: g10/gpg.c:2601
1926 #, fuzzy
1927 msgid "show user ID validity during signature verification"
1928 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ï¡¢Í­¸ú¤Êʸ»ú½¸¹ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
1929
1930 #: g10/gpg.c:2603
1931 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1932 msgstr ""
1933
1934 #: g10/gpg.c:2605
1935 msgid "validate signatures with PKA data"
1936 msgstr ""
1937
1938 #: g10/gpg.c:2607
1939 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1940 msgstr ""
1941
1942 #: g10/gpg.c:2614
1943 #, c-format
1944 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1945 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1946
1947 #: g10/gpg.c:2617
1948 msgid "invalid verify options\n"
1949 msgstr "̵¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1950
1951 #: g10/gpg.c:2624
1952 #, c-format
1953 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1954 msgstr "exec-path¤ò%s¤ËÀßÄêÉÔǽ\n"
1955
1956 #: g10/gpg.c:2798
1957 #, fuzzy, c-format
1958 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1959 msgstr "%s:%d: Ìµ¸ú¤Ê¸¡¾Ú¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹\n"
1960
1961 #: g10/gpg.c:2801
1962 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1963 msgstr ""
1964
1965 #: g10/gpg.c:2882 sm/gpgsm.c:1232
1966 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1967 msgstr "·Ù¹ð: ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥³¥¢¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!\n"
1968
1969 #: g10/gpg.c:2886
1970 #, c-format
1971 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1972 msgstr "·Ù¹ð: %s¤Ï%s¤è¤êÍ¥Àè\n"
1973
1974 #: g10/gpg.c:2895
1975 #, c-format
1976 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1977 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
1978
1979 #: g10/gpg.c:2898
1980 #, c-format
1981 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1982 msgstr "%s¤Ï%s¤È¤È¤â¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â̵°ÕÌ£¤Ç¤¹!\n"
1983
1984 #: g10/gpg.c:2913
1985 #, fuzzy, c-format
1986 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1987 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
1988
1989 #: g10/gpg.c:2927
1990 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1991 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏʬΥ½ð̾¤«¥¯¥ê¥¢½ð̾¤À¤±¤·¤«¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1992
1993 #: g10/gpg.c:2933
1994 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1995 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï½ð̾¤È°Å¹æ²½¤òƱ»þ¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
1996
1997 #: g10/gpg.c:2939
1998 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1999 msgstr "--pgp2¤ò»ØÄꤷ¤¿¤é¡¢(¥Ñ¥¤¥×¤Ç¤Ê¤¯) ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»ØÄꤻ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2000
2001 #: g10/gpg.c:2952
2002 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
2003 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°Å¹æ²½¤Ç¤Ï¡¢IDEA°Å¹æË¡¤¬É¬ÍפǤ¹\n"
2004
2005 #: g10/gpg.c:3018 g10/gpg.c:3042 sm/gpgsm.c:1288
2006 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
2007 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2008
2009 #: g10/gpg.c:3024 g10/gpg.c:3048 sm/gpgsm.c:1296
2010 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
2011 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2012
2013 #: g10/gpg.c:3030
2014 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
2015 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2016
2017 #: g10/gpg.c:3036
2018 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
2019 msgstr "ÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñÍ×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤Ï¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2020
2021 #: g10/gpg.c:3051
2022 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
2023 msgstr "completes-needed¤ÏÀµ¤ÎÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2024
2025 #: g10/gpg.c:3053
2026 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
2027 msgstr "marginals-needed¤Ï1¤è¤êÂ礭¤ÊÃͤ¬É¬ÍפǤ¹\n"
2028
2029 #: g10/gpg.c:3055
2030 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
2031 msgstr "max-cert-depth¤Ï1¤«¤é255¤ÎÈϰϤǤʤ±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2032
2033 #: g10/gpg.c:3057
2034 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
2035 msgstr "̵¸ú¤Êdefault-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2036
2037 #: g10/gpg.c:3059
2038 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
2039 msgstr "̵¸ú¤Êmin-cert-level¡£0¤«1¤«2¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2040
2041 #: g10/gpg.c:3062
2042 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
2043 msgstr "Ãí°Õ: Ã±½ã¤ÊS2K¥â¡¼¥É(0)¤Î»ÈÍѤˤ϶¯¤¯È¿ÂФ·¤Þ¤¹\n"
2044
2045 #: g10/gpg.c:3066
2046 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
2047 msgstr "̵¸ú¤ÊS2K¥â¡¼¥É¡£0¤«1¤«3¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2048
2049 #: g10/gpg.c:3073
2050 msgid "invalid default preferences\n"
2051 msgstr "̵¸ú¤Ê´ûÄê¤ÎÁª¹¥\n"
2052
2053 #: g10/gpg.c:3082
2054 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
2055 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍѰŹæË¡¤ÎÁª¹¥\n"
2056
2057 #: g10/gpg.c:3086
2058 msgid "invalid personal digest preferences\n"
2059 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑÍ×Ìó¤ÎÁª¹¥\n"
2060
2061 #: g10/gpg.c:3090
2062 msgid "invalid personal compress preferences\n"
2063 msgstr "̵¸ú¤Ê¸Ä¿ÍÍÑ°µ½Ì¤ÎÁª¹¥\n"
2064
2065 #: g10/gpg.c:3123
2066 #, c-format
2067 msgid "%s does not yet work with %s\n"
2068 msgstr "%s¤Ï%s¤Çµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó\n"
2069
2070 #: g10/gpg.c:3170
2071 #, c-format
2072 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
2073 msgstr "°Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2074
2075 #: g10/gpg.c:3175
2076 #, c-format
2077 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
2078 msgstr "Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2079
2080 #: g10/gpg.c:3180
2081 #, c-format
2082 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
2083 msgstr "°µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2084
2085 #: g10/gpg.c:3272
2086 #, c-format
2087 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
2088 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Î½é´ü²½¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2089
2090 #: g10/gpg.c:3283
2091 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
2092 msgstr "·Ù¹ð: ¸ø³«¸°°Å¹æ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¼õ¼è¿Í (-r) ¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
2093
2094 #: g10/gpg.c:3304
2095 msgid "--store [filename]"
2096 msgstr "--store [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2097
2098 #: g10/gpg.c:3311
2099 msgid "--symmetric [filename]"
2100 msgstr "--symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2101
2102 #: g10/gpg.c:3313
2103 #, c-format
2104 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
2105 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎÂоΰŹæ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2106
2107 #: g10/gpg.c:3323
2108 msgid "--encrypt [filename]"
2109 msgstr "--encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2110
2111 #: g10/gpg.c:3336
2112 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
2113 msgstr "--symmetric --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2114
2115 #: g10/gpg.c:3338
2116 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2117 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2118
2119 #: g10/gpg.c:3341
2120 #, c-format
2121 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
2122 msgstr "--symmetric --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2123
2124 #: g10/gpg.c:3359
2125 msgid "--sign [filename]"
2126 msgstr "--sign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2127
2128 #: g10/gpg.c:3372
2129 msgid "--sign --encrypt [filename]"
2130 msgstr "--sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2131
2132 #: g10/gpg.c:3387
2133 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
2134 msgstr "--symmetric --sign --encrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2135
2136 #: g10/gpg.c:3389
2137 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
2138 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò--s2k-mode 0¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2139
2140 #: g10/gpg.c:3392
2141 #, c-format
2142 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
2143 msgstr "--symmetric --sign --encrypt¤ò%s¥â¡¼¥É¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
2144
2145 #: g10/gpg.c:3412
2146 msgid "--sign --symmetric [filename]"
2147 msgstr "--sign --symmetric [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2148
2149 #: g10/gpg.c:3421
2150 msgid "--clearsign [filename]"
2151 msgstr "--clearsign [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2152
2153 #: g10/gpg.c:3446
2154 msgid "--decrypt [filename]"
2155 msgstr "--decrypt [¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2156
2157 #: g10/gpg.c:3454
2158 msgid "--sign-key user-id"
2159 msgstr "--sign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2160
2161 #: g10/gpg.c:3458
2162 msgid "--lsign-key user-id"
2163 msgstr "--lsign-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id"
2164
2165 #: g10/gpg.c:3479
2166 msgid "--edit-key user-id [commands]"
2167 msgstr "--edit-key ¥æ¡¼¥¶¡¼id [¥³¥Þ¥ó¥É]"
2168
2169 #: g10/gpg.c:3564
2170 #, c-format
2171 msgid "keyserver send failed: %s\n"
2172 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2173
2174 #: g10/gpg.c:3566
2175 #, c-format
2176 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
2177 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¼õ¿®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2178
2179 #: g10/gpg.c:3568
2180 #, c-format
2181 msgid "key export failed: %s\n"
2182 msgstr "¸°¤Î½ñ½Ð¤·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2183
2184 #: g10/gpg.c:3579
2185 #, c-format
2186 msgid "keyserver search failed: %s\n"
2187 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸¡º÷¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2188
2189 #: g10/gpg.c:3589
2190 #, c-format
2191 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
2192 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î²óÉü¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2193
2194 #: g10/gpg.c:3640
2195 #, c-format
2196 msgid "dearmoring failed: %s\n"
2197 msgstr "ÊñÁõ½üµî¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2198
2199 #: g10/gpg.c:3648
2200 #, c-format
2201 msgid "enarmoring failed: %s\n"
2202 msgstr "ÊñÁõ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
2203
2204 #: g10/gpg.c:3738
2205 #, c-format
2206 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
2207 msgstr "̵¸ú¤Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡Ö%s¡×¤Ç¤¹\n"
2208
2209 #: g10/gpg.c:3855
2210 msgid "[filename]"
2211 msgstr "[¥Õ¥¡¥¤¥ë̾]"
2212
2213 #: g10/gpg.c:3859
2214 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
2215 msgstr "³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂǤäƤ¯¤À¤µ¤¤ ...\n"
2216
2217 #: g10/gpg.c:4171
2218 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
2219 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ÚÌÀ½ñ¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2220
2221 #: g10/gpg.c:4173
2222 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
2223 msgstr "¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤¿½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2224
2225 #: g10/gpg.c:4206
2226 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
2227 msgstr "»ØÄꤵ¤ì¤¿Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤Ï̵¸ú¤Ç¤¹\n"
2228
2229 #: g10/gpgv.c:73
2230 msgid "take the keys from this keyring"
2231 msgstr "¤³¤Î¸°¤ò¸°Îؤ«¤éºï½ü¤·¤Þ¤¹"
2232
2233 #: g10/gpgv.c:75
2234 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
2235 msgstr "Æü»þ¤ÎÌ·½â¤ò·Ù¹ð¤À¤±¤Ë¤·¤Þ¤¹"
2236
2237 #: g10/gpgv.c:76 sm/gpgsm.c:367
2238 msgid "|FD|write status info to this FD"
2239 msgstr ""
2240 "|¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò|¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëµ­½Ò»Ò¤Ë¾õÂÖ¤ò\n"
2241 "½ñ¤­¹þ¤à"
2242
2243 #: g10/gpgv.c:100
2244 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
2245 msgstr "»È¤¤Êý: gpgv [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë] (¥Ø¥ë¥×¤Ï -h)"
2246
2247 #: g10/gpgv.c:103
2248 msgid ""
2249 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
2250 "Check signatures against known trusted keys\n"
2251 msgstr ""
2252 "¹½Ê¸: gpg [¥ª¥×¥·¥ç¥ó] [¥Õ¥¡¥¤¥ë]\n"
2253 "´ûÃΤο®ÍѤ·¤¿¸°¤Ç½ð̾¤ò¸¡ºº\n"
2254
2255 #: g10/helptext.c:51
2256 msgid ""
2257 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
2258 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
2259 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
2260 msgstr ""
2261 "¤³¤ÎÃͤλØÄê¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃͤϡ¢Âè»°¼Ô¤Ë·è¤·\n"
2262 "¤ÆÄ󶡤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢web-of-trust ¤Î¼ÂÁõ¤ËɬÍפǡ¢\n"
2263 "(°ÅÌÛŪ¤Ë¤Ç¤­¤¿) web-of-certificates ¤È¤Ï̵´Ø·¸¤Ç¤¹¡£"
2264
2265 #: g10/helptext.c:57
2266 msgid ""
2267 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
2268 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
2269 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
2270 "ultimately trusted\n"
2271 msgstr ""
2272 "Web-of-Trust¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤áGnuPG¤Ï¡¢¤É¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
2273 "¤Î¤«¤òÃΤëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¡¢ÈëÌ©¸°¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­\n"
2274 "¤ë¸°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸°¤òÀäÂÐŪ¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢\n"
2275 "¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2276
2277 #: g10/helptext.c:64
2278 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
2279 msgstr "¤³¤Î¿®ÍѤǤ­¤Ê¤¤¸°¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èno¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2280
2281 #: g10/helptext.c:68
2282 msgid ""
2283 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
2284 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁ÷¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸°¸Àè¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2285
2286 #: g10/helptext.c:72
2287 msgid ""
2288 "Select the algorithm to use.\n"
2289 "\n"
2290 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
2291 "for signatures.\n"
2292 "\n"
2293 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
2294 "\n"
2295 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
2296 "\n"
2297 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
2298 msgstr ""
2299 "»ÈÍѤ¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2300 "\n"
2301 "DSA (ÊÌ̾DSS) ¤Ï¡¢½ð̾ÀìÍѤÎÅŻҽð̾¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
2302 "\n"
2303 "Elgamal¤Ï¡¢°Å¹æ²½¤Î¤ß¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹¡£\n"
2304 "\n"
2305 "RSA¤Ï¡¢½ð̾¤Ë¤â°Å¹æ²½¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
2306 "\n"
2307 "ºÇ½é¤Î¸°(¼ç¸°)¤Ï¡¢½ð̾¤Ë»ÈÍѤǤ­¤ë¸°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£"
2308
2309 #: g10/helptext.c:86
2310 msgid ""
2311 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
2312 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
2313 "Please consult your security expert first."
2314 msgstr ""
2315 "°ìÈ̤ˡ¢½ð̾¤È°Å¹æ²½¤ËƱ¤¸¸°¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤í¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2316 "¤³¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤À¤±¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
2317 "¤Þ¤º¡¢¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2318
2319 #: g10/helptext.c:93
2320 msgid "Enter the size of the key"
2321 msgstr "¸°¤ÎŤµ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2322
2323 #: g10/helptext.c:97 g10/helptext.c:102 g10/helptext.c:114 g10/helptext.c:146
2324 #: g10/helptext.c:174 g10/helptext.c:179 g10/helptext.c:184
2325 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2326 msgstr "¡Èyes¡É¤«¡Èno¡É¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2327
2328 #: g10/helptext.c:107
2329 msgid ""
2330 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2331 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2332 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2333 "the given value as an interval."
2334 msgstr ""
2335 "¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ë¼¨¤¹½ñ¼°¤ÇÃͤòÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2336 "ISO¤ÎÆüÉդνñ¼° (YYYY-MM-DD) ¤Ç¤âÆþÎϤǤ­¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¥¨¥é¡¼¤Ï\n"
2337 "ɽ¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÆþÎÏÃͤò´ü´Ö¤ØÊÑ´¹\n"
2338 "¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»î¤ß¤Þ¤¹¡£"
2339
2340 #: g10/helptext.c:119
2341 msgid "Enter the name of the key holder"
2342 msgstr "¸°½êÍ­¼Ô¤Î̾Á°¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2343
2344 #: g10/helptext.c:124
2345 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2346 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Þ¤¹"
2347
2348 #: g10/helptext.c:128
2349 msgid "Please enter an optional comment"
2350 msgstr "¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2351
2352 #: g10/helptext.c:133
2353 msgid ""
2354 "N  to change the name.\n"
2355 "C  to change the comment.\n"
2356 "E  to change the email address.\n"
2357 "O  to continue with key generation.\n"
2358 "Q  to to quit the key generation."
2359 msgstr ""
2360 "N  Ì¾Á°¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2361 "C  ¥³¥á¥ó¥È¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2362 "E  ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÊѹ¹¡£\n"
2363 "O  ¸°À¸À®¤Î³¹Ô¡£\n"
2364 "Q  ¸°À¸À®¤Î½ªÎ»¡£"
2365
2366 #: g10/helptext.c:142
2367 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2368 msgstr "Éû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É(¤Þ¤¿¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡Èy¡É) ¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2369
2370 #: g10/helptext.c:150
2371 msgid ""
2372 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2373 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2374 "know how carefully you verified this.\n"
2375 "\n"
2376 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2377 "the\n"
2378 "    key.\n"
2379 "\n"
2380 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2381 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2382 "for\n"
2383 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2384 "user.\n"
2385 "\n"
2386 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2387 "could\n"
2388 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2389 "the\n"
2390 "    key against a photo ID.\n"
2391 "\n"
2392 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2393 "could\n"
2394 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2395 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2396 "a\n"
2397 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2398 "the\n"
2399 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2400 "exchange\n"
2401 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2402 "\n"
2403 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2404 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2405 "\"\n"
2406 "mean to you when you sign other keys.\n"
2407 "\n"
2408 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2409 msgstr ""
2410 "¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤¹¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤Î¿Í¤¬¸°\n"
2411 "¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄø\n"
2412 "ÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃΤ餻¤ë¤È¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
2413 "\n"
2414 "\"0\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÃí°Õ¿¼¤¯³Îǧ¤·¤¿¤Î¤«¤ò¡¢Æä˼çÄ¥¤·¤Ê\n"
2415 "    ¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
2416 "\n"
2417 "\"1\" ¤Ï¡¢¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤½¤Î¸°¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È\n"
2418 "    ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿®¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸¡¾Ú¤ÏÁ´Á³¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤¿\n"
2419 "    ¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ò»È¤¦\n"
2420 "    ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¡¢¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¡×³Îǧ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£\n"
2421 "\n"
2422 "\"2\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬°ì±þ¸°¤Î³Îǧ¤ò¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð\n"
2423 "    ¸°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ë¤¿¤¤¤·¤Æ¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¸¡ºº\n"
2424 "    ¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
2425 "\n"
2426 "\"3\" ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¹­ÈϰϤˤ錄¤ê¸°¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£\n"
2427 "    ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸°¤Î½êÍ­¼ÔËܿͤȸ°¤Î»ØÌæ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È\n"
2428 "    ¤Î¤è¤¦¤Ê) µ¶Â¤¤Î¤à¤Ä¤«¤·¤¤¡¢¥Õ¥©¥ÈID¤Ä¤­¤Î¼êÃʤǡ¢¸°¤Î½ê\n"
2429 "    Í­¼Ô¤Î̾Á°¤¬¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î̾Á°¤È°ìÃפ¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡ºº¤·\n"
2430 "    ¤Æ¡¢(ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¸ò´¹¤Ê¤É¤Ç) ¸°¤ÎÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤¬\n"
2431 "    ¸°¤Î½êÍ­¼Ô¤Ë°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¾ì¹ç¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£\n"
2432 "\n"
2433 "¾åµ­2¤È3¤ÎÎã¤Ï¡¢*ñ¤Ê¤ë*Îã¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤\n"
2434 "¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¾¤Î¸°¤Ë½ð̾¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ø°ì±þ¡Ù¤ä¡Ø¹­ÈÏ°Ï¡Ù¤¬²¿¤ò°Õ\n"
2435 "Ì£¤¹¤ë¤«¤òºÇ½ªÅª¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¡£\n"
2436 "\n"
2437 "Àµ¤·¤¤Åú¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö0¡×¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2438
2439 #: g10/helptext.c:188
2440 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2441 msgstr "Á´¤Æ¤Î ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2442
2443 #: g10/helptext.c:192
2444 msgid ""
2445 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2446 "All certificates are then also lost!"
2447 msgstr ""
2448 "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2449 "¾ÚÌÀ½ñ¤âÁ´ÉôƱ»þ¤Ë¾Ãµî¤·¤Þ¤¹!"
2450
2451 #: g10/helptext.c:197
2452 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2453 msgstr "¤³¤ÎÉû¸°¤òºï½ü¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2454
2455 #: g10/helptext.c:202
2456 msgid ""
2457 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2458 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2459 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2460 msgstr ""
2461 "¤³¤ì¤Ï¸°¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÍ­¸ú¤Ê½ð̾¤Ç¤¹¡£ÉáÄ̤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç\n"
2462 "¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¡¢¸°¤Ø¤Î¿®ÍѤÎÎؤκîÀ®¤ä¡¢\n"
2463 "¤³¤Î¸°¤Ë¤è¤ë¾ÚÌÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍפÀ¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
2464
2465 #: g10/helptext.c:207
2466 msgid ""
2467 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2468 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2469 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2470 "a trust connection through another already certified key."
2471 msgstr ""
2472 "¤³¤Î½ð̾¤È°ìÃפ¹¤ë¸°¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î½ð̾¤Ï¸¡ºº¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
2473 "¤½¤Î¸°¤¬»ÈÍѤµ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î½ð̾¤Îºï½ü¤òÊÝα¤¹¤ë¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£\n"
2474 "¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î½ð̾¤Î¸°¤Ï¡¢¤â¤¦¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿Â¾¤Î¸°¤Ç¿®ÍѤÎÎؤò·ÁÀ®¤¹¤ë\n"
2475 "¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£"
2476
2477 #: g10/helptext.c:213
2478 msgid ""
2479 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2480 "your keyring."
2481 msgstr ""
2482 "¤³¤Î½ð̾¤ÏÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°Îؤ«¤éºï½ü¤¹¤Ù¤­¤À\n"
2483 "¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£"
2484
2485 #: g10/helptext.c:217
2486 msgid ""
2487 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2488 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2489 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2490 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2491 "a second one is available."
2492 msgstr ""
2493 "¤³¤ì¤Ï¡¢¸°¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ËÂбþ¤·¤¿½ð̾¤Ç¤¹¡£Ä̾¤³¤Î½ð̾¤òºï½ü¤¹¤ë¤Î¤Ï\n"
2494 "¤¤¤¤¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢GnuPG¤Ï¤â¤Ï¤ä¤³¤Î¸°¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¤â\n"
2495 "¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ë¤è¤êÍ­¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢\n"
2496 "ÂåÂؤȤʤ븰¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢ºï½ü¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2497
2498 #: g10/helptext.c:225
2499 msgid ""
2500 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2501 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2502 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2503 msgstr ""
2504 "Á´Éô (¤Þ¤¿¤ÏÁªÂò¤·¤¿) ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤ò¡¢º£¤ÎÁª¹¥°ìÍ÷¤ËÊѹ¹\n"
2505 "¤·¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤ÎÆü»þ¤Ï¡¢1É乤¹¤ß¤Þ¤¹¡£\n"
2506
2507 #: g10/helptext.c:232
2508 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2509 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈëÌ©¤Îʸ¾Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤¹ \n"
2510
2511 #: g10/helptext.c:238
2512 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2513 msgstr "ÆþÎϤ·¤¿¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î³Îǧ¤Î¤¿¤á¡¢ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£"
2514
2515 #: g10/helptext.c:242
2516 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2517 msgstr "½ð̾¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2518
2519 #: g10/helptext.c:247
2520 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2521 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Æ¤è¤±¤ì¤Ð¡¢¡Èyes¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
2522
2523 #: g10/helptext.c:252
2524 msgid ""
2525 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2526 "file (which is shown in brackets) will be used."
2527 msgstr ""
2528 "¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã±¤ËRETURN¤òÂǤĤȡ¢\n"
2529 "(³ç¸Ì¤Ç¼¨¤·¤¿) ´ûÄê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ò»ÈÍѤ·¤Þ¤¹¡£"
2530
2531 #: g10/helptext.c:258
2532 msgid ""
2533 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2534 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2535 "  \"Key has been compromised\"\n"
2536 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2537 "      got access to your secret key.\n"
2538 "  \"Key is superseded\"\n"
2539 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2540 "  \"Key is no longer used\"\n"
2541 "      Use this if you have retired this key.\n"
2542 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2543 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2544 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2545 msgstr ""
2546 "¾ÚÌÀÍýͳ¤ò»ØÄꤹ¤Ù¤­¤Ç¤¹¡£Á°¸å´Ø·¸¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢\n"
2547 "°Ê²¼¤Î°ìÍ÷¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
2548 "  ¡Ö¸°¤¬¥Ñ¥¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×\n"
2549 "      Ç§¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬ÈëÌ©¸°¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÆÀ¤¿¡¢¤È¿®¤º¤ë\n"
2550 "      ¤Ë­¤ëÍýͳ¤Î¤¢¤ë¤È¤­¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2551 "  ¡Ö¸°¤¬¤È¤ê¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×\n"
2552 "      ¤³¤Î¸°¤ò¼«Ê¬¤Ç¿·¤·¤¤¸°¤È¸ò´¹¤·¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2553 "  ¡Ö¸°¤Ï¤â¤¦ÉÔÍѤǤ¹¡×\n"
2554 "      ¤³¤Î¸°¤ò»È¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2555 "  ¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤â¤¦Ìµ¸ú¤Ç¤¹¡×\n"
2556 "      ¤â¤¦¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ï»È¤¦¤Ù¤­¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤­¤Ë»È¤¤\n"
2557 "      ¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉáÄÌ¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤¬Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È\n"
2558 "      ¤­¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
2559
2560 #: g10/helptext.c:274
2561 msgid ""
2562 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2563 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2564 "An empty line ends the text.\n"
2565 msgstr ""
2566 "¤â¤·¤½¤¦¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òȯ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë\n"
2567 "ʸ¾Ï¤òÆþÎϤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Ê¸¾Ï¤Ï´Ê·é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
2568 "¶õ¹Ô¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
2569
2570 #: g10/helptext.c:289
2571 msgid "No help available"
2572 msgstr "¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2573
2574 #: g10/helptext.c:297
2575 #, c-format
2576 msgid "No help available for `%s'"
2577 msgstr "¡Ö%s¡×¤Î¥Ø¥ë¥×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó"
2578
2579 #: g10/import.c:96
2580 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2581 msgstr ""
2582
2583 #: g10/import.c:98
2584 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2585 msgstr ""
2586
2587 #: g10/import.c:100
2588 #, fuzzy
2589 msgid "do not update the trustdb after import"
2590 msgstr "¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¹¹¿·"
2591
2592 #: g10/import.c:102
2593 #, fuzzy
2594 msgid "create a public key when importing a secret key"
2595 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
2596
2597 #: g10/import.c:104
2598 msgid "only accept updates to existing keys"
2599 msgstr ""
2600
2601 #: g10/import.c:106
2602 #, fuzzy
2603 msgid "remove unusable parts from key after import"
2604 msgstr "»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤ÈëÌ©¸°¤Ç¤¹"
2605
2606 #: g10/import.c:108
2607 msgid "remove as much as possible from key after import"
2608 msgstr ""
2609
2610 #: g10/import.c:271
2611 #, c-format
2612 msgid "skipping block of type %d\n"
2613 msgstr "·¿%d¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2614
2615 #: g10/import.c:280
2616 #, c-format
2617 msgid "%lu keys processed so far\n"
2618 msgstr "%lu¸°¤Þ¤Ç½èÍý\n"
2619
2620 #: g10/import.c:297
2621 #, c-format
2622 msgid "Total number processed: %lu\n"
2623 msgstr "    ½èÍý¿ô¤Î¹ç·×: %lu\n"
2624
2625 #: g10/import.c:299
2626 #, c-format
2627 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2628 msgstr "¤È¤Ð¤·¤¿¿·¤·¤¤¸°: %lu\n"
2629
2630 #: g10/import.c:302
2631 #, c-format
2632 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2633 msgstr "  ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ê¤·: %lu\n"
2634
2635 #: g10/import.c:304 sm/import.c:113
2636 #, c-format
2637 msgid "              imported: %lu"
2638 msgstr "          Æɹþ¤ß: %lu"
2639
2640 #: g10/import.c:310 sm/import.c:117
2641 #, c-format
2642 msgid "             unchanged: %lu\n"
2643 msgstr "        Êѹ¹¤Ê¤·: %lu\n"
2644
2645 #: g10/import.c:312
2646 #, c-format
2647 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2648 msgstr "¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID: %lu\n"
2649
2650 #: g10/import.c:314
2651 #, c-format
2652 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2653 msgstr "      ¿·¤·¤¤Éû¸°: %lu\n"
2654
2655 #: g10/import.c:316
2656 #, c-format
2657 msgid "        new signatures: %lu\n"
2658 msgstr "      ¿·¤·¤¤½ð̾: %lu\n"
2659
2660 #: g10/import.c:318
2661 #, c-format
2662 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2663 msgstr "  ¿·¤·¤¤¸°¤Î¼º¸ú: %lu\n"
2664
2665 #: g10/import.c:320 sm/import.c:119
2666 #, c-format
2667 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2668 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2669
2670 #: g10/import.c:322 sm/import.c:121
2671 #, c-format
2672 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2673 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß: %lu\n"
2674
2675 #: g10/import.c:324 sm/import.c:123
2676 #, c-format
2677 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2678 msgstr "  ÌµÊѹ¹¤ÎÈëÌ©¸°: %lu\n"
2679
2680 #: g10/import.c:326 sm/import.c:125
2681 #, c-format
2682 msgid "          not imported: %lu\n"
2683 msgstr "        Ì¤Æɹþ¤ß: %lu\n"
2684
2685 #: g10/import.c:328
2686 #, fuzzy, c-format
2687 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2688 msgstr "¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿½ð̾: %lu\n"
2689
2690 #: g10/import.c:330
2691 #, fuzzy, c-format
2692 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2693 msgstr "  ÈëÌ©¸°¤ÎÆɽФ·: %lu\n"
2694
2695 #: g10/import.c:571
2696 #, fuzzy, c-format
2697 msgid ""
2698 "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2699 "algorithms on these user IDs:\n"
2700 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ë¤Ï¡¢»ÈÍÑÉԲĤȤ¤¤¦Áª¹¥¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2701
2702 #: g10/import.c:609
2703 #, c-format
2704 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2705 msgstr "         \"%s\": °Å¹æ¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2706
2707 #: g10/import.c:621
2708 #, c-format
2709 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2710 msgstr "         \"%s\": Í×Ì󥢥르¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2711
2712 #: g10/import.c:633
2713 #, c-format
2714 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2715 msgstr "         \"%s\": °µ½Ì¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÁª¹¥ %s\n"
2716
2717 #: g10/import.c:646
2718 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2719 msgstr "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2720
2721 #: g10/import.c:648
2722 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2723 msgstr ""
2724 "ÀøºßŪ¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÉÔ°ìÃ×ÌäÂê¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¸°¤òºÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
2725
2726 #: g10/import.c:672
2727 #, c-format
2728 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2729 msgstr "°Ê²¼¤Ç¡¢Áª¹¥¤¬¹¹¿·¤Ç¤­¤Þ¤¹: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2730
2731 #: g10/import.c:722 g10/import.c:1120
2732 #, c-format
2733 msgid "key %s: no user ID\n"
2734 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2735
2736 #: g10/import.c:751
2737 #, c-format
2738 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2739 msgstr "¸°%s: PKS¤ÎÉû¸°ÊѤ¤ò½¤Éü\n"
2740
2741 #: g10/import.c:766
2742 #, c-format
2743 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2744 msgstr "¸°%s: ¼õÍý¤·¤¿Ì¤¼«¸Ê½ð̾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2745
2746 #: g10/import.c:772
2747 #, c-format
2748 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2749 msgstr "¸°%s: Í­¸ú¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2750
2751 #: g10/import.c:774
2752 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2753 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦\n"
2754
2755 #: g10/import.c:784 g10/import.c:1242
2756 #, c-format
2757 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2758 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2759
2760 #: g10/import.c:790
2761 #, c-format
2762 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2763 msgstr "¸°%s: ¿·¤·¤¤¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2764
2765 #: g10/import.c:799
2766 #, c-format
2767 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2768 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2769
2770 #: g10/import.c:804 g10/openfile.c:270 g10/sign.c:836 g10/sign.c:1145
2771 #, c-format
2772 msgid "writing to `%s'\n"
2773 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¤Î½ñ¹þ¤ß\n"
2774
2775 #: g10/import.c:808 g10/import.c:903 g10/import.c:1160 g10/import.c:1303
2776 #: g10/import.c:2365 g10/import.c:2387
2777 #, c-format
2778 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2779 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
2780
2781 #: g10/import.c:827
2782 #, c-format
2783 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2784 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¡È%s¡É¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2785
2786 #: g10/import.c:851
2787 #, c-format
2788 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2789 msgstr "¸°%s: ¤³¤Á¤é¤ÎÊ£À½¤È¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
2790
2791 #: g10/import.c:868 g10/import.c:1260
2792 #, c-format
2793 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2794 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë°ÌÃ֤Ť±¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2795
2796 #: g10/import.c:876 g10/import.c:1267
2797 #, c-format
2798 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2799 msgstr "¸°%s: ¸µ¤Î¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÆɤ߽Ф»¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2800
2801 #: g10/import.c:913
2802 #, c-format
2803 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2804 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä\n"
2805
2806 #: g10/import.c:916
2807 #, c-format
2808 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2809 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2810
2811 #: g10/import.c:919
2812 #, c-format
2813 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2814 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò1¸Ä\n"
2815
2816 #: g10/import.c:922
2817 #, c-format
2818 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2819 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2820
2821 #: g10/import.c:925
2822 #, c-format
2823 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2824 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò1¸Ä\n"
2825
2826 #: g10/import.c:928
2827 #, c-format
2828 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2829 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤Éû¸°¤ò%d¸Ä\n"
2830
2831 #: g10/import.c:931
2832 #, fuzzy, c-format
2833 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2834 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2835
2836 #: g10/import.c:934
2837 #, fuzzy, c-format
2838 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2839 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤½ð̾¤ò%d¸Ä\n"
2840
2841 #: g10/import.c:937
2842 #, fuzzy, c-format
2843 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2844 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2845
2846 #: g10/import.c:940
2847 #, fuzzy, c-format
2848 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2849 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä\n"
2850
2851 #: g10/import.c:963
2852 #, c-format
2853 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2854 msgstr "¸°%s:¡È%s¡ÉÊѹ¹¤Ê¤·\n"
2855
2856 #: g10/import.c:1126
2857 #, c-format
2858 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2859 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê°Å¹æË¡%d¤ÎÈëÌ©¸°¤Ç¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2860
2861 #: g10/import.c:1137
2862 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2863 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÆɹþ¤ß¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹\n"
2864
2865 #: g10/import.c:1154 g10/import.c:2380
2866 #, c-format
2867 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2868 msgstr "´ûÄê¤ÎÈëÌ©¸°Îؤ¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2869
2870 #: g10/import.c:1165
2871 #, c-format
2872 msgid "key %s: secret key imported\n"
2873 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2874
2875 #: g10/import.c:1195
2876 #, c-format
2877 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2878 msgstr "¸°%s: ¤â¤¦ÈëÌ©¸°Îؤˤ¢¤ê¤Þ¤¹\n"
2879
2880 #: g10/import.c:1205
2881 #, c-format
2882 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2883 msgstr "¸°%s: ÈëÌ©¸°¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
2884
2885 #: g10/import.c:1235
2886 #, c-format
2887 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2888 msgstr "¸°%s: ¸ø³«¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó - ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òŬÍѤǤ­¤Þ¤»¤ó\n"
2889
2890 #: g10/import.c:1278
2891 #, c-format
2892 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2893 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - µñÈÝ\n"
2894
2895 #: g10/import.c:1310
2896 #, c-format
2897 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2898 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òÆɤ߹þ¤ß¤Þ¤·¤¿\n"
2899
2900 #: g10/import.c:1376
2901 #, c-format
2902 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2903 msgstr "¸°%s: ½ð̾¤ËÂбþ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2904
2905 #: g10/import.c:1391
2906 #, c-format
2907 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2908 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2909
2910 #: g10/import.c:1393
2911 #, c-format
2912 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2913 msgstr "¸°%s: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Î¼«¸Ê½ð̾¤¬¡¢Ìµ¸ú¤Ç¤¹\n"
2914
2915 #: g10/import.c:1411
2916 #, c-format
2917 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2918 msgstr "¸°%s: ¸°¤ËÂбþ¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2919
2920 #: g10/import.c:1422 g10/import.c:1472
2921 #, c-format
2922 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2923 msgstr "¸°%s: ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø³«¸°¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ç¤¹\n"
2924
2925 #: g10/import.c:1424
2926 #, c-format
2927 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2928 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤ÎÂбþ¤Ç¤¹\n"
2929
2930 #: g10/import.c:1439
2931 #, c-format
2932 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2933 msgstr "¸°%s: Â¿½ÅÉû¸°¤ÎÂбþ¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2934
2935 #: g10/import.c:1461
2936 #, c-format
2937 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2938 msgstr "¸°%s: ¸°¼º¸ú¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ëÉû¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
2939
2940 #: g10/import.c:1474
2941 #, c-format
2942 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2943 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¼º¸ú¤Ç¤¹\n"
2944
2945 #: g10/import.c:1489
2946 #, c-format
2947 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2948 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤ÊÉû¸°¤Î¿½Å¼º¸ú¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹\n"
2949
2950 #: g10/import.c:1531
2951 #, c-format
2952 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2953 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É\n"
2954
2955 #: g10/import.c:1552
2956 #, c-format
2957 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2958 msgstr "¸°%s: ¤È¤Ð¤·¤¿Éû¸°\n"
2959
2960 #: g10/import.c:1579
2961 #, c-format
2962 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2963 msgstr "¸°%s: ½ñ½Ð¤·ÉԲĤʽð̾ (¥¯¥é¥¹%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2964
2965 #: g10/import.c:1589
2966 #, c-format
2967 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2968 msgstr "¸°%s: ¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤¬¸í¤Ã¤ÆÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2969
2970 #: g10/import.c:1606
2971 #, c-format
2972 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2973 msgstr "¸°%s: Ìµ¸ú¤Ê¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ: %s - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2974
2975 #: g10/import.c:1620
2976 #, c-format
2977 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2978 msgstr "¸°%s: Éû¸°½ð̾¤Î¾ì½ê¤¬¡¢¸í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2979
2980 #: g10/import.c:1628
2981 #, c-format
2982 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2983 msgstr "¸°%s: Í½´ü¤»¤Ì½ð̾¥¯¥é¥¹ (0x%02X) - ¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
2984
2985 #: g10/import.c:1728
2986 #, c-format
2987 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2988 msgstr "¸°%s: ½ÅÊ£¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¸¡½Ð - Ê»¹ç\n"
2989
2990 #: g10/import.c:1790
2991 #, c-format
2992 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2993 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤Î°ú¤­½Ð¤·\n"
2994
2995 #: g10/import.c:1804
2996 #, c-format
2997 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2998 msgstr "·Ù¹ð: ¸°%s¤Ï¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹: ¼º¸ú¸°%s¤ÏÉԺߡ£\n"
2999
3000 #: g10/import.c:1863
3001 #, c-format
3002 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
3003 msgstr "¸°%s:¡È%s¡É¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄɲÃ\n"
3004
3005 #: g10/import.c:1897
3006 #, c-format
3007 msgid "key %s: direct key signature added\n"
3008 msgstr "¸°%s: Ä¾Àܸ°½ð̾¤òÄɲÃ\n"
3009
3010 #: g10/import.c:2286
3011 #, fuzzy
3012 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
3013 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤¬¾È¹ç¤·¤Þ¤»¤ó!\n"
3014
3015 #: g10/import.c:2294
3016 #, fuzzy
3017 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
3018 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3019
3020 #: g10/import.c:2296
3021 #, fuzzy
3022 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
3023 msgstr "ÈëÌ©¸°¤Ï¤â¤¦¥«¡¼¥É¤ËÊݴɤ·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3024
3025 #: g10/keydb.c:170
3026 #, c-format
3027 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
3028 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3029
3030 #: g10/keydb.c:176
3031 #, c-format
3032 msgid "keyring `%s' created\n"
3033 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
3034
3035 #: g10/keydb.c:317 g10/keydb.c:320
3036 #, fuzzy, c-format
3037 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
3038 msgstr "¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3039
3040 #: g10/keydb.c:699
3041 #, c-format
3042 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
3043 msgstr "¸°ÎØ¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎºÆ¹½Ãۤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:267
3046 msgid "[revocation]"
3047 msgstr "[¼º¸ú]"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:268
3050 msgid "[self-signature]"
3051 msgstr "[¼«¸Ê½ð̾]"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:390
3054 msgid "1 bad signature\n"
3055 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾1¸Ä\n"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:392
3058 #, c-format
3059 msgid "%d bad signatures\n"
3060 msgstr "ÉÔÀµ¤Ê½ð̾%d¸Ä\n"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:394
3063 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
3064 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:396
3067 #, c-format
3068 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
3069 msgstr "¸°¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3070
3071 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:398
3072 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
3073 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á1¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3074
3075 #: g10/keyedit.c:356 g10/keylist.c:400
3076 #, c-format
3077 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
3078 msgstr "¥¨¥é¡¼¤Î¤¿¤á%d¸Ä¤Î½ð̾¤ò¸¡ºº¤·¤Þ¤»¤ó\n"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:358
3081 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
3082 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò1¸Ä¸¡½Ð\n"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:360
3085 #, c-format
3086 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
3087 msgstr "Í­¸ú¤Ê¼«¸Ê½ð̾¤Î¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò%d¸Ä¸¡½Ð\n"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:416 g10/pkclist.c:263
3090 msgid ""
3091 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
3092 "keys\n"
3093 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
3094 "etc.)\n"
3095 msgstr ""
3096 "¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸°¤òÀµ¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿®ÍÑÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ"
3097 "¤¤\n"
3098 "(¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¾¤«¤éÆÀ¤¿»ØÌæ¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É)\n"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:420 g10/pkclist.c:275
3101 #, c-format
3102 msgid "  %d = I trust marginally\n"
3103 msgstr "  %d = ¤¢¤ëÄøÅÙ¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:421 g10/pkclist.c:277
3106 #, c-format
3107 msgid "  %d = I trust fully\n"
3108 msgstr "  %d = ´°Á´¤Ë¿®ÍѤ¹¤ë\n"
3109
3110 #: g10/keyedit.c:440
3111 msgid ""
3112 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
3113 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
3114 "trust signatures on your behalf.\n"
3115 msgstr ""
3116 "¿®Íѽð̾¤Î¿¼¤µ¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3117 "¿¼¤µ¤¬1¤è¤êÂ礭¤¤¤È¡¢½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤Ç¿®Íѽð̾¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:456
3120 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
3121 msgstr "½ð̾¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¥É¥á¡¼¥ó¤«¡¢¤½¤ì¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïenter¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:600
3124 #, c-format
3125 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
3126 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3127
3128 #: g10/keyedit.c:609 g10/keyedit.c:637 g10/keyedit.c:664 g10/keyedit.c:832
3129 #: g10/keyedit.c:897 g10/keyedit.c:1751
3130 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
3131 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¸°¤Ë½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3132
3133 #: g10/keyedit.c:623 g10/keyedit.c:651 g10/keyedit.c:678 g10/keyedit.c:838
3134 #: g10/keyedit.c:1757
3135 msgid "  Unable to sign.\n"
3136 msgstr "  ½ð̾ÉÔǽ¡£\n"
3137
3138 #: g10/keyedit.c:628
3139 #, c-format
3140 msgid "User ID \"%s\" is expired."
3141 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢Ëþλ¤Ç¤¹¡£"
3142
3143 #: g10/keyedit.c:656
3144 #, c-format
3145 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
3146 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3147
3148 #: g10/keyedit.c:684
3149 #, fuzzy, c-format
3150 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
3151 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼«¸Ê½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:686
3154 #, fuzzy
3155 msgid "Sign it? (y/N) "
3156 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3157
3158 #: g10/keyedit.c:708
3159 #, c-format
3160 msgid ""
3161 "The self-signature on \"%s\"\n"
3162 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
3163 msgstr ""
3164 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼«¸Ê½ð̾¤Ï¡¢\n"
3165 "PGP 2.x·Á¼°¤Î½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3166
3167 #: g10/keyedit.c:717
3168 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
3169 msgstr "OpenPGP¤Î¼«¸Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3170
3171 #: g10/keyedit.c:731
3172 #, c-format
3173 msgid ""
3174 "Your current signature on \"%s\"\n"
3175 "has expired.\n"
3176 msgstr ""
3177 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3178 "¤ÏËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:735
3181 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
3182 msgstr "¿·¤·¤¤½ð̾¤òȯ¹Ô¤·¡¢´ü¸ÂÀÚ¤ì½ð̾¤È¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3183
3184 #: g10/keyedit.c:756
3185 #, c-format
3186 msgid ""
3187 "Your current signature on \"%s\"\n"
3188 "is a local signature.\n"
3189 msgstr ""
3190 "¡È%s¡É¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£¤Î½ð̾\n"
3191 "¤ÏÆâÉô½ð̾¤Ç¤¹¡£\n"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:760
3194 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
3195 msgstr "½ñ½Ð¤·²Äǽ¤Ê½ð̾¤Ë³Ê¾å¤²¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3196
3197 #: g10/keyedit.c:781
3198 #, c-format
3199 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
3200 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦ÆâÉô½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:784
3203 #, c-format
3204 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
3205 msgstr "¡È%s¡É¤Ï¸°%s¤Ç¤â¤¦½ð̾¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
3206
3207 #: g10/keyedit.c:789
3208 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
3209 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âºÆ½ð̾¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3210
3211 #: g10/keyedit.c:811
3212 #, c-format
3213 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
3214 msgstr "¸°%s¤Ç½ð̾¤¹¤Ù¤­¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:826
3217 msgid "This key has expired!"
3218 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏËþλ¤Ç¤¹!"
3219
3220 #: g10/keyedit.c:844
3221 #, c-format
3222 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
3223 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:850
3226 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
3227 msgstr "Ʊ»þ¤Ë½ð̾¤âËþλ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (Y/n) "
3228
3229 #: g10/keyedit.c:890
3230 msgid ""
3231 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
3232 "mode.\n"
3233 msgstr "--pgp2¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏPGP 2.x¸°¤ÇOpenPGP½ð̾¤¬¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3234
3235 #: g10/keyedit.c:892
3236 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
3237 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏPGP 2.x¤Ç»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3238
3239 #: g10/keyedit.c:917
3240 msgid ""
3241 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
3242 "belongs\n"
3243 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
3244 msgstr ""
3245 "½ð̾¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¸°¤¬¼ÂºÝ¤Ë¾åµ­¤Î̾Á°¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ\n"
3246 "Ãí°Õ¤·¤Æ¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¤«? Åú¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡È0¡É¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:922
3249 #, c-format
3250 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
3251 msgstr "   (0) Åú¤¨¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:924
3254 #, c-format
3255 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
3256 msgstr "   (1) Á´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£%s\n"
3257
3258 #: g10/keyedit.c:926
3259 #, c-format
3260 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
3261 msgstr "   (2) °ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3262
3263 #: g10/keyedit.c:928
3264 #, c-format
3265 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
3266 msgstr "   (3) ¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£%s\n"
3267
3268 #: g10/keyedit.c:934
3269 #, fuzzy
3270 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
3271 msgstr "ÁªÂò¤Ï? (¾ÜºÙ¤Ï '?' ¤Ç): "
3272
3273 #: g10/keyedit.c:958
3274 #, c-format
3275 msgid ""
3276 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
3277 "key \"%s\" (%s)\n"
3278 msgstr ""
3279 "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¡È%s¡É¤Ç½ð̾¤·¤Æ¤è¤¤¤Ç¤¹¤«\n"
3280 "(%s)\n"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:965
3283 msgid "This will be a self-signature.\n"
3284 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:971
3287 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
3288 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:979
3291 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3292 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:989
3295 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3296 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢½ñ½Ð¤·ÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:996
3299 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3300 msgstr "½ð̾¤Ï¡¢¼º¸úÉԲĤËÀßÄꤵ¤ì¤Þ¤¹¡£\n"
3301
3302 #: g10/keyedit.c:1003
3303 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3304 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÁ´Á³¡¢¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:1008
3307 msgid "I have checked this key casually.\n"
3308 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï°ì±þ¡¢¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:1013
3311 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3312 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÃí°Õ¤·¤Æ¸¡ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3313
3314 #: g10/keyedit.c:1023
3315 msgid "Really sign? (y/N) "
3316 msgstr "ËÜÅö¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3317
3318 #: g10/keyedit.c:1068 g10/keyedit.c:4797 g10/keyedit.c:4888 g10/keyedit.c:4952
3319 #: g10/keyedit.c:5013 g10/sign.c:352
3320 #, c-format
3321 msgid "signing failed: %s\n"
3322 msgstr "½ð̾¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:1133
3325 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: g10/keyedit.c:1144 g10/keygen.c:3401
3329 msgid "This key is not protected.\n"
3330 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:1148 g10/keygen.c:3389 g10/revoke.c:540
3333 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3334 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3335
3336 #: g10/keyedit.c:1152 g10/keygen.c:3404
3337 #, fuzzy
3338 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3339 msgstr "¼ç¸°¤ÎÈëÌ©Éôʬ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:1156 g10/keygen.c:3408
3342 msgid "Key is protected.\n"
3343 msgstr "¸°¤ÏÊݸ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
3344
3345 #: g10/keyedit.c:1180
3346 #, c-format
3347 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3348 msgstr "¤³¤Î¸°¤ÏÊÔ½¸¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:1186
3351 msgid ""
3352 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3353 "\n"
3354 msgstr ""
3355 "¤³¤ÎÈëÌ©¸°¤Î¿·¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3356 "\n"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:1201 g10/keygen.c:2069
3359 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3360 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÆÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤"
3361
3362 #: g10/keyedit.c:1206
3363 msgid ""
3364 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3365 "\n"
3366 msgstr ""
3367 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢\n"
3368 "¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¡ö¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ö¹Í¤¨¤Ç¤¹!\n"
3369 "\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:1209
3372 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3373 msgstr "ËÜÅö¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3374
3375 #: g10/keyedit.c:1280
3376 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3377 msgstr "¸°¤Î½ð̾¤òÀµ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤¹\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:1366
3380 msgid "save and quit"
3381 msgstr "Êݸ¤·¤Æ½ªÎ»"
3382
3383 #: g10/keyedit.c:1369
3384 #, fuzzy
3385 msgid "show key fingerprint"
3386 msgstr "»ØÌæ¤òɽ¼¨"
3387
3388 #: g10/keyedit.c:1370
3389 msgid "list key and user IDs"
3390 msgstr "¸°¤È¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î°ìÍ÷"
3391
3392 #: g10/keyedit.c:1372
3393 msgid "select user ID N"
3394 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:1373
3397 #, fuzzy
3398 msgid "select subkey N"
3399 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID N¤ÎÁªÂò"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:1374
3402 #, fuzzy
3403 msgid "check signatures"
3404 msgstr "½ð̾¤Î¼º¸ú"
3405
3406 #: g10/keyedit.c:1379
3407 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3408 msgstr ""
3409
3410 #: g10/keyedit.c:1384
3411 #, fuzzy
3412 msgid "sign selected user IDs locally"
3413 msgstr "¸°¤ØÆâÉôŪ¤Ë½ð̾"
3414
3415 #: g10/keyedit.c:1386
3416 #, fuzzy
3417 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3418 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3419
3420 #: g10/keyedit.c:1388
3421 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3422 msgstr ""
3423
3424 #: g10/keyedit.c:1392
3425 msgid "add a user ID"
3426 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÄɲÃ"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:1394
3429 msgid "add a photo ID"
3430 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲÃ"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:1396
3433 #, fuzzy
3434 msgid "delete selected user IDs"
3435 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Îºï½ü"
3436
3437 #: g10/keyedit.c:1401
3438 #, fuzzy
3439 msgid "add a subkey"
3440 msgstr "addkey"
3441
3442 #: g10/keyedit.c:1405
3443 msgid "add a key to a smartcard"
3444 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Ø¸°¤ÎÄɲÃ"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:1407
3447 msgid "move a key to a smartcard"
3448 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:1409
3451 #, fuzzy
3452 msgid "move a backup key to a smartcard"
3453 msgstr "¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥É¤Î¸°¤Ø¤Î°ÜÆ°"
3454
3455 #: g10/keyedit.c:1413
3456 #, fuzzy
3457 msgid "delete selected subkeys"
3458 msgstr "Éû¸°¤Îºï½ü"
3459
3460 #: g10/keyedit.c:1415
3461 msgid "add a revocation key"
3462 msgstr "¼º¸ú¸°¤ÎÄɲÃ"
3463
3464 #: g10/keyedit.c:1417
3465 #, fuzzy
3466 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3467 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3468
3469 #: g10/keyedit.c:1419
3470 #, fuzzy
3471 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3472 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3473
3474 #: g10/keyedit.c:1421
3475 #, fuzzy
3476 msgid "flag the selected user ID as primary"
3477 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¼ç¤Ë¤¹¤ë"
3478
3479 #: g10/keyedit.c:1423
3480 #, fuzzy
3481 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3482 msgstr "ÈëÌ©¸°¤È¸ø³«¸°¤Î°ìÍ÷¤Îȿž"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:1426
3485 msgid "list preferences (expert)"
3486 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¥¨¥­¥¹¥Ñ¡¼¥È)"
3487
3488 #: g10/keyedit.c:1428
3489 msgid "list preferences (verbose)"
3490 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷ (¾éĹ)"
3491
3492 #: g10/keyedit.c:1430
3493 #, fuzzy
3494 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3495 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3496
3497 #: g10/keyedit.c:1435
3498 #, fuzzy
3499 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3500 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎURI¤òÀßÄê"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:1437
3503 #, fuzzy
3504 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3505 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3506
3507 #: g10/keyedit.c:1439
3508 msgid "change the passphrase"
3509 msgstr "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÊѹ¹"
3510
3511 #: g10/keyedit.c:1443
3512 msgid "change the ownertrust"
3513 msgstr "½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÎÊѹ¹"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:1445
3516 #, fuzzy
3517 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3518 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3519
3520 #: g10/keyedit.c:1447
3521 #, fuzzy
3522 msgid "revoke selected user IDs"
3523 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Î¼º¸ú"
3524
3525 #: g10/keyedit.c:1452
3526 #, fuzzy
3527 msgid "revoke key or selected subkeys"
3528 msgstr "Éû¸°¤Î¼º¸ú"
3529
3530 #: g10/keyedit.c:1453
3531 #, fuzzy
3532 msgid "enable key"
3533 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤòµö²Ä¤¹¤ë"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:1454
3536 #, fuzzy
3537 msgid "disable key"
3538 msgstr "¸°¤Î»ÈÍѤò¶Ø»ß¤¹¤ë"
3539
3540 #: g10/keyedit.c:1455
3541 #, fuzzy
3542 msgid "show selected photo IDs"
3543 msgstr "¥Õ¥©¥ÈID¤òɽ¼¨"
3544
3545 #: g10/keyedit.c:1457
3546 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3547 msgstr ""
3548
3549 #: g10/keyedit.c:1459
3550 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3551 msgstr ""
3552
3553 #: g10/keyedit.c:1577
3554 #, c-format
3555 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3556 msgstr "ÈëÌ©¸°¥Ö¥í¥Ã¥¯¡È%s¡É¤ÎÆɽФ·¥¨¥é¡¼: %s\n"
3557
3558 #: g10/keyedit.c:1595
3559 msgid "Secret key is available.\n"
3560 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬»ÈÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£\n"
3561
3562 #: g10/keyedit.c:1678
3563 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3564 msgstr "¤³¤Î¼Â¹Ô¤Ë¤ÏÈëÌ©¸°¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3565
3566 #: g10/keyedit.c:1686
3567 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3568 msgstr "¤Þ¤º¡Ètoggle¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:1705
3571 msgid ""
3572 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3573 "(lsign),\n"
3574 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3575 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3576 msgstr ""
3577
3578 #: g10/keyedit.c:1745
3579 msgid "Key is revoked."
3580 msgstr "¸°¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3581
3582 #: g10/keyedit.c:1764
3583 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3584 msgstr "ËÜÅö¤ËÁ´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë½ð̾¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3585
3586 #: g10/keyedit.c:1771
3587 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3588 msgstr "¥³¥Ä: ¤Þ¤º½ð̾¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹\n"
3589
3590 #: g10/keyedit.c:1780
3591 #, fuzzy, c-format
3592 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3593 msgstr "̤ÃΤνð̾¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹"
3594
3595 #: g10/keyedit.c:1803
3596 #, c-format
3597 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3598 msgstr "%s¥â¡¼¥É¤Ç¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£\n"
3599
3600 #: g10/keyedit.c:1825 g10/keyedit.c:1845 g10/keyedit.c:2011
3601 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3602 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:1827
3605 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3606 msgstr "ºÇ¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ïºï½ü¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó!\n"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:1829
3609 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3610 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3611
3612 #: g10/keyedit.c:1830
3613 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3614 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3615
3616 #: g10/keyedit.c:1880
3617 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3618 msgstr "¤³¤Î¼ç¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3619
3620 #: g10/keyedit.c:1892
3621 msgid "You must select exactly one key.\n"
3622 msgstr "¸°¤ò¤­¤Ã¤«¤ê1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:1920
3625 msgid "Command expects a filename argument\n"
3626 msgstr ""
3627
3628 #: g10/keyedit.c:1934
3629 #, fuzzy, c-format
3630 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3631 msgstr "¡Ö%s¡×¤¬³«¤±¤Þ¤»¤ó: %s\n"
3632
3633 #: g10/keyedit.c:1951
3634 #, fuzzy, c-format
3635 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3636 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ÎºîÀ®¥¨¥é¡¼: %s\n"
3637
3638 #: g10/keyedit.c:1975
3639 msgid "You must select at least one key.\n"
3640 msgstr "¸°¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1ËÜÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3641
3642 #: g10/keyedit.c:1978
3643 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3644 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3645
3646 #: g10/keyedit.c:1979
3647 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3648 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3649
3650 #: g10/keyedit.c:2014
3651 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3652 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿Á´¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3653
3654 #: g10/keyedit.c:2015
3655 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3656 msgstr "¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3657
3658 #: g10/keyedit.c:2033
3659 #, fuzzy
3660 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3661 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3662
3663 #: g10/keyedit.c:2044
3664 #, fuzzy
3665 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3666 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3667
3668 #: g10/keyedit.c:2046
3669 #, fuzzy
3670 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3671 msgstr "¤³¤Î¸°¤òËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3672
3673 #: g10/keyedit.c:2096
3674 msgid ""
3675 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3676 msgstr ""
3677 "ÍøÍѼԻØÄê¿®Íѥǡ¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÍøÍÑÃæ¡¢½êÍ­¼Ô¿®ÍѤÏÀßÄꤵ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ"
3678 "¤¹¡£\n"
3679
3680 #: g10/keyedit.c:2138
3681 msgid "Set preference list to:\n"
3682 msgstr "Áª¹¥¤Î°ìÍ÷¤òÀßÄê:\n"
3683
3684 #: g10/keyedit.c:2144
3685 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3686 msgstr "ÁªÂò¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3687
3688 #: g10/keyedit.c:2146
3689 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3690 msgstr "Áª¹¥¤òËÜÅö¤Ë¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3691
3692 #: g10/keyedit.c:2214
3693 msgid "Save changes? (y/N) "
3694 msgstr "Êѹ¹¤òÊݸ¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3695
3696 #: g10/keyedit.c:2217
3697 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3698 msgstr "Êݸ¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3699
3700 #: g10/keyedit.c:2227
3701 #, c-format
3702 msgid "update failed: %s\n"
3703 msgstr "¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3704
3705 #: g10/keyedit.c:2234
3706 #, c-format
3707 msgid "update secret failed: %s\n"
3708 msgstr "ÈëÌ©¤Î¹¹¿·¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
3709
3710 #: g10/keyedit.c:2241
3711 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3712 msgstr "¸°¤Ï̵Êѹ¹¤Ê¤Î¤Ç¹¹¿·¤ÏÉÔÍפǤ¹¡£\n"
3713
3714 #: g10/keyedit.c:2342
3715 msgid "Digest: "
3716 msgstr "Í×Ìó: "
3717
3718 #: g10/keyedit.c:2394
3719 msgid "Features: "
3720 msgstr "µ¡Ç½: "
3721
3722 #: g10/keyedit.c:2405
3723 msgid "Keyserver no-modify"
3724 msgstr "̵½¤Àµ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:2420 g10/keylist.c:308
3727 msgid "Preferred keyserver: "
3728 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
3729
3730 #: g10/keyedit.c:2428 g10/keyedit.c:2429
3731 #, fuzzy
3732 msgid "Notations: "
3733 msgstr ""
3734 "@\n"
3735 "¥ª¥×¥·¥ç¥ó:\n"
3736 " "
3737
3738 #: g10/keyedit.c:2639
3739 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3740 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ÎÁª¹¥¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3741
3742 #: g10/keyedit.c:2698
3743 #, fuzzy, c-format
3744 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3745 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3746
3747 #: g10/keyedit.c:2719
3748 #, c-format
3749 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3750 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¡¢%s¸°%s¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¸ú¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹"
3751
3752 #: g10/keyedit.c:2725
3753 msgid "(sensitive)"
3754 msgstr "(¥Ç¥ê¥±¡¼¥È)"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:2741 g10/keyedit.c:2797 g10/keyedit.c:2858 g10/keyedit.c:2873
3757 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:516
3758 #, c-format
3759 msgid "created: %s"
3760 msgstr "ºîÀ®: %s"
3761
3762 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:771 g10/keylist.c:865 g10/mainproc.c:961
3763 #, c-format
3764 msgid "revoked: %s"
3765 msgstr "¼º¸ú: %s"
3766
3767 #: g10/keyedit.c:2746 g10/keylist.c:742 g10/keylist.c:777 g10/keylist.c:871
3768 #, c-format
3769 msgid "expired: %s"
3770 msgstr "Ëþλ: %s"
3771
3772 #: g10/keyedit.c:2748 g10/keyedit.c:2799 g10/keyedit.c:2860 g10/keyedit.c:2875
3773 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:748 g10/keylist.c:783 g10/keylist.c:877
3774 #: g10/keylist.c:898 g10/keyserver.c:522 g10/mainproc.c:967
3775 #, c-format
3776 msgid "expires: %s"
3777 msgstr "Ëþλ: %s"
3778
3779 #: g10/keyedit.c:2750
3780 #, c-format
3781 msgid "usage: %s"
3782 msgstr "ÍøÍÑË¡: %s"
3783
3784 #: g10/keyedit.c:2765
3785 #, c-format
3786 msgid "trust: %s"
3787 msgstr "¿®ÍÑ: %s"
3788
3789 #: g10/keyedit.c:2769
3790 #, c-format
3791 msgid "validity: %s"
3792 msgstr "Í­¸úÀ­: %s"
3793
3794 #: g10/keyedit.c:2776
3795 msgid "This key has been disabled"
3796 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï»ÈÍѶػߤËÀßÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹"
3797
3798 #: g10/keyedit.c:2804 g10/keylist.c:200
3799 msgid "card-no: "
3800 msgstr "¥«¡¼¥ÉÈÖ¹æ: "
3801
3802 #: g10/keyedit.c:2828
3803 msgid ""
3804 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3805 "unless you restart the program.\n"
3806 msgstr ""
3807 "¥×¥í¥°¥é¥à¤òºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿¸°¤ÎÍ­¸úÀ­¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢\n"
3808 "¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òǰƬ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3809
3810 #: g10/keyedit.c:2892 g10/keyedit.c:3238 g10/keyserver.c:526
3811 #: g10/mainproc.c:1803 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1699
3812 msgid "revoked"
3813 msgstr "¼º¸ú"
3814
3815 #: g10/keyedit.c:2894 g10/keyedit.c:3240 g10/keyserver.c:530
3816 #: g10/mainproc.c:1805 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1701
3817 msgid "expired"
3818 msgstr "Ëþλ"
3819
3820 #: g10/keyedit.c:2959
3821 msgid ""
3822 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3823 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3824 msgstr ""
3825 "·Ù¹ð: ¼ç¤¿¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï¡¢Ê̤Ê\n"
3826 "              ¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤È²¾Äꤹ¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
3827
3828 #: g10/keyedit.c:3020
3829 msgid ""
3830 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3831 "versions\n"
3832 "         of PGP to reject this key.\n"
3833 msgstr ""
3834 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©¥ÈID¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3835 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3836
3837 #: g10/keyedit.c:3025 g10/keyedit.c:3360
3838 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3839 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âÄɲä·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3840
3841 #: g10/keyedit.c:3031
3842 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3843 msgstr "PGP2·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥ÈID¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3844
3845 #: g10/keyedit.c:3171
3846 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3847 msgstr "¤³¤ÎÀµ¤·¤¤½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3848
3849 #: g10/keyedit.c:3181
3850 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3851 msgstr "¤³¤Î̵¸ú¤Ê½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3852
3853 #: g10/keyedit.c:3185
3854 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3855 msgstr "¤³¤Î̤ÃΤνð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N/q)"
3856
3857 #: g10/keyedit.c:3191
3858 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3859 msgstr "¤³¤Î¼«¸Ê½ð̾¤òËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N)"
3860
3861 #: g10/keyedit.c:3205
3862 #, c-format
3863 msgid "Deleted %d signature.\n"
3864 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3865
3866 #: g10/keyedit.c:3206
3867 #, c-format
3868 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3869 msgstr "%d¸Ä¤Î½ð̾¤òºï½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
3870
3871 #: g10/keyedit.c:3209
3872 msgid "Nothing deleted.\n"
3873 msgstr "²¿¤âºï½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3874
3875 #: g10/keyedit.c:3242 g10/trustdb.c:1703
3876 #, fuzzy
3877 msgid "invalid"
3878 msgstr "̵¸ú¤ÊÊñÁõ¤Ç¤¹"
3879
3880 #: g10/keyedit.c:3244
3881 #, fuzzy, c-format
3882 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3883 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3884
3885 #: g10/keyedit.c:3251
3886 #, fuzzy, c-format
3887 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3888 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3889
3890 #: g10/keyedit.c:3252
3891 #, fuzzy, c-format
3892 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3893 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"
3894
3895 #: g10/keyedit.c:3260
3896 #, fuzzy, c-format
3897 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3898 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3899
3900 #: g10/keyedit.c:3261
3901 #, fuzzy, c-format
3902 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3903 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3904
3905 #: g10/keyedit.c:3355
3906 msgid ""
3907 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3908 "cause\n"
3909 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3910 msgstr ""
3911 "·Ù¹ð: ¤³¤ì¤ÏPGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ç¤¹¡£»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ÎÄɲäǡ¢°ìÉô¤ÎÈǤÎPGP¤Ï¡¢\n"
3912 "      ¤³¤Î¸°¤òµñÈݤ¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3913
3914 #: g10/keyedit.c:3366
3915 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3916 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ë¤Ï»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤òÄɲäǤ­¤Þ¤»¤ó¡£\n"
3917
3918 #: g10/keyedit.c:3386
3919 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3920 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3921
3922 #: g10/keyedit.c:3411
3923 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3924 msgstr "PGP 2.x·Á¼°¤Î¸°¤Ï¡¢»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3925
3926 #: g10/keyedit.c:3426
3927 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3928 msgstr "»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸°¼«ÂΤòǤ̿¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3929
3930 #: g10/keyedit.c:3448
3931 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3932 msgstr "¤³¤Î¸°¤Ï¼º¸ú¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦»Ø̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
3933
3934 #: g10/keyedit.c:3467
3935 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3936 msgstr "·Ù¹ð: ¤¢¤ë¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËÀßÄꤹ¤ë¤È¡¢¸µ¤ËÌ᤻¤Þ¤»¤ó!\n"
3937
3938 #: g10/keyedit.c:3473
3939 msgid ""
3940 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3941 msgstr "ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¸°¤ò»Ø̾¼º¸ú¼Ô¤ËǤ̿¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
3942
3943 #: g10/keyedit.c:3534
3944 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3945 msgstr "ÈëÌ©¸°¤ÎÁªÂò¤ò¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3946
3947 #: g10/keyedit.c:3540
3948 #, fuzzy
3949 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3950 msgstr "¹â¡¹1¸Ä¤ÎÉû¸°¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3951
3952 #: g10/keyedit.c:3544
3953 #, fuzzy
3954 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3955 msgstr "Éû¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3956
3957 #: g10/keyedit.c:3547
3958 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3959 msgstr "¼ç¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤òÊѹ¹¤·¤Þ¤¹¡£\n"
3960
3961 #: g10/keyedit.c:3593
3962 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3963 msgstr "v3¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ÏÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó\n"
3964
3965 #: g10/keyedit.c:3609
3966 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3967 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎؤËÂбþ¤¹¤ë½ð̾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3968
3969 #: g10/keyedit.c:3682
3970 #, fuzzy, c-format
3971 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3972 msgstr "·Ù¹ð: ½ð̾Éû¸°%s¤Ï¡¢Áê¸ß¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
3973
3974 #: g10/keyedit.c:3688
3975 #, c-format
3976 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3977 msgstr ""
3978
3979 #: g10/keyedit.c:3850
3980 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3981 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¤­¤Ã¤«¤ê¤Ò¤È¤ÄÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
3982
3983 #: g10/keyedit.c:3889 g10/keyedit.c:3999 g10/keyedit.c:4119 g10/keyedit.c:4260
3984 #, c-format
3985 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3986 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Îv3¼«¸Ê½ð̾¤ò¤È¤Ð¤·¤Þ¤¹\n"
3987
3988 #: g10/keyedit.c:4060
3989 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3990 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
3991
3992 #: g10/keyedit.c:4140
3993 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3994 msgstr "ËÜÅö¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3995
3996 #: g10/keyedit.c:4141
3997 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3998 msgstr "ËÜÅö¤Ëºï½ü¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
3999
4000 #: g10/keyedit.c:4203
4001 #, fuzzy
4002 msgid "Enter the notation: "
4003 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
4004
4005 #: g10/keyedit.c:4352
4006 #, fuzzy
4007 msgid "Proceed? (y/N) "
4008 msgstr "¾å½ñ¤­¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4009
4010 #: g10/keyedit.c:4416
4011 #, c-format
4012 msgid "No user ID with index %d\n"
4013 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4014
4015 #: g10/keyedit.c:4474
4016 #, fuzzy, c-format
4017 msgid "No user ID with hash %s\n"
4018 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4019
4020 #: g10/keyedit.c:4501
4021 #, fuzzy, c-format
4022 msgid "No subkey with index %d\n"
4023 msgstr "%dÈ֤Υ桼¥¶¡¼ID¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4024
4025 #: g10/keyedit.c:4636
4026 #, c-format
4027 msgid "user ID: \"%s\"\n"
4028 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID:¡È%s¡É\n"
4029
4030 #: g10/keyedit.c:4639 g10/keyedit.c:4703 g10/keyedit.c:4746
4031 #, c-format
4032 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
4033 msgstr "%s¤Ç%s%s%s¤Ë½ð̾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4034
4035 #: g10/keyedit.c:4641 g10/keyedit.c:4705 g10/keyedit.c:4748
4036 msgid " (non-exportable)"
4037 msgstr " (½ñ½Ð¤·ÉÔ²Ä)"
4038
4039 #: g10/keyedit.c:4645
4040 #, c-format
4041 msgid "This signature expired on %s.\n"
4042 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹¡£\n"
4043
4044 #: g10/keyedit.c:4649
4045 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
4046 msgstr "¤½¤ì¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¼º¸ú¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4047
4048 #: g10/keyedit.c:4653
4049 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
4050 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ë¤¿¤¤¤¹¤ë¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4051
4052 #: g10/keyedit.c:4680
4053 #, c-format
4054 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
4055 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤Ë¸°%s¤Ç½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
4056
4057 #: g10/keyedit.c:4706
4058 msgid " (non-revocable)"
4059 msgstr " (¼º¸úÉÔ²Ä)"
4060
4061 #: g10/keyedit.c:4713
4062 #, c-format
4063 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
4064 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°%s¤Ç%s¤Ë¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4065
4066 #: g10/keyedit.c:4735
4067 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
4068 msgstr "¤³¤ì¤é¤Î½ð̾¤ò¼º¸ú¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹:\n"
4069
4070 #: g10/keyedit.c:4755
4071 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
4072 msgstr "¼º¸ú¾ÚÌÀ½ñ¤òËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4073
4074 #: g10/keyedit.c:4785
4075 msgid "no secret key\n"
4076 msgstr "ÈëÌ©¸°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4077
4078 #: g10/keyedit.c:4855
4079 #, c-format
4080 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
4081 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4082
4083 #: g10/keyedit.c:4872
4084 #, c-format
4085 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
4086 msgstr "·Ù¹ð: ¥æ¡¼¥¶¡¼ID½ð̾¤¬¡¢%dÉÃ̤Íè¤Ç¤¹\n"
4087
4088 #: g10/keyedit.c:4936
4089 #, fuzzy, c-format
4090 msgid "Key %s is already revoked.\n"
4091 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4092
4093 #: g10/keyedit.c:4998
4094 #, fuzzy, c-format
4095 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
4096 msgstr "¥æ¡¼¥¶¡¼ID¡È%s¡É¤Ï¡¢¤â¤¦¼º¸ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹\n"
4097
4098 #: g10/keyedit.c:5093
4099 #, c-format
4100 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
4101 msgstr "%s (Â礭¤µ%ld) ¤Î¸°%s (uid %d) ¤Î¥Õ¥©¥ÈID¤È¤·¤Æɽ¼¨\n"
4102
4103 #: g10/keygen.c:265
4104 #, c-format
4105 msgid "preference `%s' duplicated\n"
4106 msgstr "Áª¹¥¡Ö%s¡×¤Î½ÅÊ£\n"
4107
4108 #: g10/keygen.c:272
4109 msgid "too many cipher preferences\n"
4110 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°Å¹æË¡Áª¹¥\n"
4111
4112 #: g10/keygen.c:274
4113 msgid "too many digest preferences\n"
4114 msgstr "¿¤¹¤®¤ëÍ×ÌóÁª¹¥\n"
4115
4116 #: g10/keygen.c:276
4117 msgid "too many compression preferences\n"
4118 msgstr "¿¤¹¤®¤ë°µ½ÌÁª¹¥\n"
4119
4120 #: g10/keygen.c:401
4121 #, c-format
4122 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
4123 msgstr "Áª¹¥Ê¸»úÎó¤Ë̵¸ú¤Ê¹àÌÜ¡Ö%s¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4124
4125 #: g10/keygen.c:875
4126 msgid "writing direct signature\n"
4127 msgstr "ľÀܽð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4128
4129 #: g10/keygen.c:914
4130 msgid "writing self signature\n"
4131 msgstr "¼«¸Ê½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4132
4133 #: g10/keygen.c:964
4134 msgid "writing key binding signature\n"
4135 msgstr "¸°Âбþ¤Ø¤Î½ð̾¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4136
4137 #: g10/keygen.c:1125 g10/keygen.c:1239 g10/keygen.c:1244 g10/keygen.c:1377
4138 #: g10/keygen.c:2948
4139 #, c-format
4140 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
4141 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°Ä¹¡£%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤·¤Þ¤¹\n"
4142
4143 #: g10/keygen.c:1130 g10/keygen.c:1250 g10/keygen.c:1382 g10/keygen.c:2954
4144 #, c-format
4145 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
4146 msgstr "¸°Ä¹¤ò%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
4147
4148 #: g10/keygen.c:1276
4149 msgid ""
4150 "WARNING: some OpenPGP programs can't handle a DSA key with this digest size\n"
4151 msgstr ""
4152
4153 #: g10/keygen.c:1492
4154 msgid "Sign"
4155 msgstr "Sign"
4156
4157 #: g10/keygen.c:1495
4158 msgid "Certify"
4159 msgstr ""
4160
4161 #: g10/keygen.c:1498
4162 msgid "Encrypt"
4163 msgstr "Encrypt"
4164
4165 #: g10/keygen.c:1501
4166 msgid "Authenticate"
4167 msgstr "Authenticate"
4168
4169 #: g10/keygen.c:1509
4170 msgid "SsEeAaQq"
4171 msgstr "SsEeAaQq"
4172
4173 #: g10/keygen.c:1528
4174 #, c-format
4175 msgid "Possible actions for a %s key: "
4176 msgstr "¸°%s¤Ë²Äǽ¤ÊÁàºî: "
4177
4178 #: g10/keygen.c:1532
4179 msgid "Current allowed actions: "
4180 msgstr "º£¡¢²Äǽ¤ÊÁàºî: "
4181
4182 #: g10/keygen.c:1537
4183 #, c-format
4184 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
4185 msgstr "   (%c) ½ð̾ÎϤÎȿž\n"
4186
4187 #: g10/keygen.c:1540
4188 #, c-format
4189 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
4190 msgstr "   (%c) °Å¹æÎϤÎȿž\n"
4191
4192 #: g10/keygen.c:1543
4193 #, c-format
4194 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
4195 msgstr "   (%c) Ç§¾ÚÎϤÎȿž\n"
4196
4197 #: g10/keygen.c:1546
4198 #, c-format
4199 msgid "   (%c) Finished\n"
4200 msgstr "   (%c) ´°Î»\n"
4201
4202 #: g10/keygen.c:1602
4203 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
4204 msgstr "¤´´õ˾¤Î¸°¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤:\n"
4205
4206 #: g10/keygen.c:1604
4207 #, c-format
4208 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
4209 msgstr "   (%d) DSA¤ÈElgamal (´ûÄê)\n"
4210
4211 #: g10/keygen.c:1605
4212 #, c-format
4213 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
4214 msgstr "   (%d) DSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
4215
4216 #: g10/keygen.c:1607
4217 #, fuzzy, c-format
4218 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
4219 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
4220
4221 #: g10/keygen.c:1609
4222 #, c-format
4223 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
4224 msgstr "   (%d) Elgamal (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
4225
4226 #: g10/keygen.c:1610
4227 #, c-format
4228 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
4229 msgstr "   (%d) RSA (½ð̾¤Î¤ß)\n"
4230
4231 #: g10/keygen.c:1612
4232 #, c-format
4233 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
4234 msgstr "   (%d) RSA (°Å¹æ²½¤Î¤ß)\n"
4235
4236 #: g10/keygen.c:1614
4237 #, c-format
4238 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
4239 msgstr "   (%d) RSA (Æȼ«Ç½ÎϤòÀßÄê)\n"
4240
4241 #: g10/keygen.c:1683
4242 #, fuzzy, c-format
4243 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
4244 msgstr "DSA¸°ÂФÏ1024¥Ó¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4245
4246 #: g10/keygen.c:1693
4247 #, c-format
4248 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4249 msgstr ""
4250
4251 #: g10/keygen.c:1700
4252 #, fuzzy, c-format
4253 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4254 msgstr "¤É¤Î¸°Ä¹¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«? (1024) "
4255
4256 #: g10/keygen.c:1714
4257 #, c-format
4258 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4259 msgstr ""
4260
4261 #: g10/keygen.c:1720
4262 #, c-format
4263 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4264 msgstr "Í׵ᤵ¤ì¤¿¸°Ä¹¤Ï%u¥Ó¥Ã¥È\n"
4265
4266 #: g10/keygen.c:1725 g10/keygen.c:1730
4267 #, c-format
4268 msgid "rounded up to %u bits\n"
4269 msgstr "%u¥Ó¥Ã¥È¤Ë´Ý¤á¤Þ¤¹\n"
4270
4271 #: g10/keygen.c:1779
4272 msgid ""
4273 "Please specify how long the key should be valid.\n"
4274 "         0 = key does not expire\n"
4275 "      <n>  = key expires in n days\n"
4276 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
4277 "      <n>m = key expires in n months\n"
4278 "      <n>y = key expires in n years\n"
4279 msgstr ""
4280 "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4281 "         0 = ¸°¤Ï̵´ü¸Â\n"
4282 "      <n>  = ¸°¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
4283 "      <n>w = ¸°¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
4284 "      <n>m = ¸°¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
4285 "      <n>y = ¸°¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
4286
4287 #: g10/keygen.c:1790
4288 msgid ""
4289 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
4290 "         0 = signature does not expire\n"
4291 "      <n>  = signature expires in n days\n"
4292 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
4293 "      <n>m = signature expires in n months\n"
4294 "      <n>y = signature expires in n years\n"
4295 msgstr ""
4296 "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü¸Â¤ò»ØÄꤷ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4297 "         0 = ½ð̾¤Ï̵´ü¸Â\n"
4298 "      <n>  = ½ð̾¤Ï n Æü´Ö¤ÇËþλ\n"
4299 "      <n>w = ½ð̾¤Ï n ½µ´Ö¤ÇËþλ\n"
4300 "      <n>m = ½ð̾¤Ï n ¤«·î´Ö¤ÇËþλ\n"
4301 "      <n>y = ½ð̾¤Ï n Ç¯´Ö¤ÇËþλ\n"
4302
4303 #: g10/keygen.c:1813
4304 msgid "Key is valid for? (0) "
4305 msgstr "¸°¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
4306
4307 #: g10/keygen.c:1818
4308 #, fuzzy, c-format
4309 msgid "Signature is valid for? (%s) "
4310 msgstr "½ð̾¤ÎÍ­¸ú´ü´Ö¤Ï? (0)"
4311
4312 #: g10/keygen.c:1836
4313 msgid "invalid value\n"
4314 msgstr "̵¸ú¤ÊÃÍ\n"
4315
4316 #: g10/keygen.c:1843
4317 #, fuzzy
4318 msgid "Key does not expire at all\n"
4319 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
4320
4321 #: g10/keygen.c:1844
4322 #, fuzzy
4323 msgid "Signature does not expire at all\n"
4324 msgstr "%s¤Ï̵´ü¸Â¤Ç¤¹\n"
4325
4326 #: g10/keygen.c:1849
4327 #, fuzzy, c-format
4328 msgid "Key expires at %s\n"
4329 msgstr "%s¤Ï%s¤ÇËþλ¤·¤Þ¤¹\n"
4330
4331 #: g10/keygen.c:1850
4332 #, fuzzy, c-format
4333 msgid "Signature expires at %s\n"
4334 msgstr "¤³¤Î½ð̾¤Ï%s¤ÇËþλ¤Ç¤¹\n"
4335
4336 #: g10/keygen.c:1854
4337 msgid ""
4338 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4339 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4340 msgstr ""
4341 "¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢2038ǯ°Ê¹ß¤ÎÆüÉÕ¤òɽ¼¨¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢\n"
4342 "2106ǯ¤Þ¤Ç¤Ê¤éÀµ¤·¤¯¼è¤ê°·¤¨¤Þ¤¹¡£\n"
4343
4344 #: g10/keygen.c:1861
4345 msgid "Is this correct? (y/N) "
4346 msgstr "¤³¤ì¤ÇÀµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤«? (y/N) "
4347
4348 #: g10/keygen.c:1884
4349 msgid ""
4350 "\n"
4351 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4352 "ID\n"
4353 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4354 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4355 "\n"
4356 msgstr ""
4357 "\n"
4358 "¤¢¤Ê¤¿¤Î¸°¤òƱÄꤹ¤ë¤¿¤á¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤¬É¬ÍפǤ¹¡£\n"
4359 "¤³¤Î¥½¥Õ¥È¤ÏËÜ̾¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¢ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤«¤é\n"
4360 "¼¡¤Î½ñ¼°¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹:\n"
4361 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4362 "\n"
4363
4364 #: g10/keygen.c:1897
4365 msgid "Real name: "
4366 msgstr "ËÜ̾: "
4367
4368 #: g10/keygen.c:1905
4369 msgid "Invalid character in name\n"
4370 msgstr "̾Á°¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4371
4372 #: g10/keygen.c:1907
4373 msgid "Name may not start with a digit\n"
4374 msgstr "̾Á°¤ò¿ô»ú¤Ç»Ï¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó\n"
4375
4376 #: g10/keygen.c:1909
4377 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4378 msgstr "̾Á°¤Ï5ʸ»ú°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4379
4380 #: g10/keygen.c:1917
4381 msgid "Email address: "
4382 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹: "
4383
4384 #: g10/keygen.c:1923
4385 msgid "Not a valid email address\n"
4386 msgstr "Í­¸ú¤ÊÅŻҥ᡼¥ë¡¦¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4387
4388 #: g10/keygen.c:1931
4389 msgid "Comment: "
4390 msgstr "¥³¥á¥ó¥È: "
4391
4392 #: g10/keygen.c:1937
4393 msgid "Invalid character in comment\n"
4394 msgstr "¥³¥á¥ó¥È¤Ë̵¸ú¤Êʸ»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹\n"
4395
4396 #: g10/keygen.c:1959
4397 #, c-format
4398 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4399 msgstr "¤¢¤Ê¤¿¤Ïʸ»ú½¸¹ç¡Ö%s¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£\n"
4400
4401 #: g10/keygen.c:1965
4402 #, c-format
4403 msgid ""
4404 "You selected this USER-ID:\n"
4405 "    \"%s\"\n"
4406 "\n"
4407 msgstr ""
4408 "¼¡¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ID¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿:\n"
4409 "    ¡È%s¡É\n"
4410 "\n"
4411
4412 #: g10/keygen.c:1970
4413 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4414 msgstr "ÅŻҥ᡼¥ë¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤òËÜ̾¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë\n"
4415
4416 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4417 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4418 #. string which should be translated accordingly and the
4419 #. letter changed to match the one in the answer string.
4420 #.
4421 #. n = Change name
4422 #. c = Change comment
4423 #. e = Change email
4424 #. o = Okay (ready, continue)
4425 #. q = Quit
4426 #.
4427 #: g10/keygen.c:1986
4428 msgid "NnCcEeOoQq"
4429 msgstr "NnCcEeOoQq"
4430
4431 #: g10/keygen.c:1996
4432 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4433 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ªÎ»(Q)? "
4434
4435 #: g10/keygen.c:1997
4436 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4437 msgstr "̾Á°(N)¡¢¥³¥á¥ó¥È(C)¡¢ÅŻҥ᡼¥ë(E)¤ÎÊѹ¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏOK(O)¤«½ªÎ»(Q)? "
4438
4439 #: g10/keygen.c:2016
4440 msgid "Please correct the error first\n"
4441 msgstr "¤Þ¤º¥¨¥é¡¼¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4442
4443 #: g10/keygen.c:2055
4444 msgid ""
4445 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4446 "\n"
4447 msgstr ""
4448 "ÈëÌ©¸°¤òÊݸ¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£\n"
4449 "\n"
4450
4451 #: g10/keygen.c:2070
4452 #, c-format
4453 msgid "%s.\n"
4454 msgstr "%s.\n"
4455
4456 #: g10/keygen.c:2076
4457 msgid ""
4458 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4459 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4460 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4461 "\n"
4462 msgstr ""
4463 "¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÉÔɬÍפʤ褦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤Ï¤í¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤\n"
4464 "¹Í¤¨¤Ç¤¹! ¤¤¤Á¤ª¤¦Â³¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¹¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à\n"
4465 "¤Î¡È--edit-key¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤âÊѹ¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£\n"
4466 "\n"
4467
4468 #: g10/keygen.c:2098
4469 msgid ""
4470 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4471 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4472 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4473 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4474 msgstr ""
4475 "º£¤«¤éŤ¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂǤĤȤ«¡¢¥Þ¥¦¥¹¤òÆ°¤«¤¹\n"
4476 "¤È¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¤«¤Î¾¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Íð¿ôÀ¸À®»Ò¤Ç\n"
4477 "Í𻨤µ¤ÎÂ礭¤Ê¤¤¤¤Íð¿ô¤òÀ¸À®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4478
4479 #: g10/keygen.c:2888 g10/keygen.c:2915
4480 msgid "Key generation canceled.\n"
4481 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4482
4483 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3253
4484 #, c-format
4485 msgid "writing public key to `%s'\n"
4486 msgstr "¡Ö%s¡×¤Ø¸ø³«¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4487
4488 #: g10/keygen.c:3110 g10/keygen.c:3256
4489 #, c-format
4490 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4491 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¥¹¥¿¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4492
4493 #: g10/keygen.c:3113 g10/keygen.c:3259
4494 #, c-format
4495 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4496 msgstr "¡Ö%s¡×¤ØÈëÌ©¸°¤ò½ñ¤­¹þ¤ß¤Þ¤¹\n"
4497
4498 #: g10/keygen.c:3242
4499 #, c-format
4500 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4501 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤Ê¸ø³«¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4502
4503 #: g10/keygen.c:3248
4504 #, c-format
4505 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4506 msgstr "½ñ¹þ¤ß²Äǽ¤ÊÈëÌ©¸°Îؤ¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4507
4508 #: g10/keygen.c:3266
4509 #, c-format
4510 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4511 msgstr "¸ø³«¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4512
4513 #: g10/keygen.c:3273
4514 #, c-format
4515 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4516 msgstr "ÈëÌ©¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤Î½ñ¹þ¤ß¥¨¥é¡¼: %s\n"
4517
4518 #: g10/keygen.c:3296
4519 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4520 msgstr "¸ø³«¸°¤ÈÈëÌ©¸°¤òºîÀ®¤·¡¢½ð̾¤·¤Þ¤·¤¿¡£\n"
4521
4522 #: g10/keygen.c:3307
4523 #, fuzzy
4524 msgid ""
4525 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4526 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4527 msgstr ""
4528 "¤³¤Î¸°¤Ï°Å¹æ²½¤Ë¤Ï»ÈÍѤǤ­¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Å¹æ²½¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢\n"
4529 "¡È--edit-key¡É¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤ÆÉû¸°¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£\n"
4530
4531 #: g10/keygen.c:3319 g10/keygen.c:3454 g10/keygen.c:3570
4532 #, c-format
4533 msgid "Key generation failed: %s\n"
4534 msgstr "¸°¤ÎÀ¸À®¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4535
4536 #: g10/keygen.c:3372 g10/keygen.c:3505 g10/sign.c:277
4537 #, c-format
4538 msgid ""
4539 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4540 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4541
4542 #: g10/keygen.c:3374 g10/keygen.c:3507 g10/sign.c:279
4543 #, c-format
4544 msgid ""
4545 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4546 msgstr "¸°¤Ï%luÉÃ̤Íè¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿ (»þ´Öι¹Ô¤«»þ·×¤Î¾ã³²¤Ç¤·¤ç¤¦)\n"
4547
4548 #: g10/keygen.c:3383 g10/keygen.c:3518
4549 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4550 msgstr "Ãí°Õ: v3¸°¤ÎÉû¸°¤ÎºîÀ®¤Ï¡¢OpenPGP¤ËŬ¹ç¤·¤Þ¤»¤ó\n"
4551
4552 #: g10/keygen.c:3422 g10/keygen.c:3551
4553 msgid "Really create? (y/N) "
4554 msgstr "ËÜÅö¤ËºîÀ®¤·¤Þ¤¹¤«? (y/N) "
4555
4556 #: g10/keygen.c:3714
4557 #, c-format
4558 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4559 msgstr "¥«¡¼¥É¤Ø¤Î¸°¤ÎÊݴɤ˼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿: %s\n"
4560
4561 #: g10/keygen.c:3762
4562 #, c-format
4563 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4564 msgstr "¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ö%s¡×¤¬ºîÀ®¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó: %s\n"
4565
4566 #: g10/keygen.c:3788
4567 #, c-format
4568 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4569 msgstr "Ãí°Õ: ¥«¡¼¥É¸°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¡Ö%s¡×¤ØÊݸ¤µ¤ì¤Þ¤¹\n"
4570
4571 #: g10/keyid.c:540 g10/keyid.c:552 g10/keyid.c:564 g10/keyid.c:576
4572 msgid "never     "
4573 msgstr "̵´ü¸Â    "
4574
4575 #: g10/keylist.c:265
4576 msgid "Critical signature policy: "
4577 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4578
4579 #: g10/keylist.c:267
4580 msgid "Signature policy: "
4581 msgstr "½ð̾¥Ý¥ê¥·¡¼: "
4582
4583 #: g10/keylist.c:306
4584 msgid "Critical preferred keyserver: "
4585 msgstr "º£¤ÎÁª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼: "
4586
4587 #: g10/keylist.c:359
4588 msgid "Critical signature notation: "
4589 msgstr "¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê½ð̾Ãí¼á: "
4590
4591 #: g10/keylist.c:361
4592 msgid "Signature notation: "
4593 msgstr "½ð̾Ãí¼á: "
4594
4595 #: g10/keylist.c:471
4596 msgid "Keyring"
4597 msgstr "¸°ÎØ"
4598
4599 #: g10/keylist.c:1506
4600 msgid "Primary key fingerprint:"
4601 msgstr "¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4602
4603 #: g10/keylist.c:1508
4604 msgid "     Subkey fingerprint:"
4605 msgstr "Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4606
4607 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4608 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4609 #: g10/keylist.c:1515
4610 msgid " Primary key fingerprint:"
4611 msgstr " ¼ç¸°¤Î»ØÌæ:"
4612
4613 #: g10/keylist.c:1517
4614 msgid "      Subkey fingerprint:"
4615 msgstr " Éû¸°¤Î»ØÌæ:"
4616
4617 #: g10/keylist.c:1521 g10/keylist.c:1525
4618 msgid "      Key fingerprint ="
4619 msgstr "                 »ØÌæ ="
4620
4621 #: g10/keylist.c:1592
4622 msgid "      Card serial no. ="
4623 msgstr "         ¥«¡¼¥É¤ÎÄÌÈÖ ="
4624
4625 #: g10/keyring.c:1251
4626 #, c-format
4627 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4628 msgstr "¡Ö%s¡×¤«¤é¡Ö%s¡×¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ë¼ºÇÔ: %s\n"
4629
4630 #: g10/keyring.c:1256
4631 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4632 msgstr "·Ù¹ð: ¿®ÍѾðÊó¤ò¤â¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£\n"
4633
4634 #: g10/keyring.c:1258
4635 #, c-format
4636 msgid "%s is the unchanged one\n"
4637 msgstr "%s¤ÏÊѹ¹¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4638
4639 #: g10/keyring.c:1259
4640 #, c-format
4641 msgid "%s is the new one\n"
4642 msgstr "%s¤Ï¿·¤·¤¤Êý¤Ç¤¹\n"
4643
4644 #: g10/keyring.c:1260
4645 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4646 msgstr "¤³¤ÎÀøºßŪ¤Ê°ÂÁ´¾å¤Î·ç´Ù¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤\n"
4647
4648 #: g10/keyring.c:1382
4649 #, c-format
4650 msgid "caching keyring `%s'\n"
4651 msgstr "¸°ÎØ¡Ö%s¡×¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹\n"
4652
4653 #: g10/keyring.c:1428
4654 #, c-format
4655 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4656 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤Þ¤Ç¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4657
4658 #: g10/keyring.c:1440
4659 #, c-format
4660 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4661 msgstr "%lu¸Ä¤Î¸°¤ò¥­¥ã¥Ã¥·¥åºÑ (%lu¸Ä¤Î½ð̾)\n"
4662
4663 #: g10/keyring.c:1512
4664 #, c-format
4665 msgid "%s: keyring created\n"
4666 msgstr "%s: ¸°Îؤ¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿\n"
4667
4668 #: g10/keyserver.c:66
4669 msgid "include revoked keys in search results"
4670 msgstr ""
4671
4672 #: g10/keyserver.c:67
4673 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4674 msgstr ""
4675
4676 #: g10/keyserver.c:69
4677 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4678 msgstr ""
4679
4680 #: g10/keyserver.c:71
4681 msgid "do not delete temporary files after using them"
4682 msgstr ""
4683
4684 #: g10/keyserver.c:75
4685 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4686 msgstr ""
4687
4688 #: g10/keyserver.c:77
4689 #, fuzzy
4690 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4691 msgstr "Áª¹¥¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼URL¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤: "
4692
4693 #: g10/keyserver.c:79
4694 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
4695 msgstr ""
4696
4697 #: g10/keyserver.c:145
4698 #, c-format
4699 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4700 msgstr ""
4701 "·Ù¹ð: ¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó\n"
4702
4703 #: g10/keyserver.c:528
4704 msgid "disabled"
4705 msgstr "disabled"
4706
4707 #: g10/keyserver.c:729
4708 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4709 msgstr "ÈÖ¹æ(s)¡¢N)¼¡¡¢¤Þ¤¿¤ÏQ)Ãæ»ß¤òÆþÎϤ·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ >"
4710
4711 #: g10/keyserver.c:813 g10/keyserver.c:1435
4712 #, c-format
4713 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4714 msgstr "̵¸ú¤Ê¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ç¤¹ (us %d!=handler %d)\n"
4715
4716 #: g10/keyserver.c:911
4717 #, c-format
4718 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4719 msgstr "¸°¡È%s¡É¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4720
4721 #: g10/keyserver.c:913
4722 msgid "key not found on keyserver\n"
4723 msgstr "¸°¤¬¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4724
4725 #: g10/keyserver.c:1154
4726 #, c-format
4727 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4728 msgstr "¸°%s¤ò%s¤«¤é¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ËÍ×µá\n"
4729
4730 #: g10/keyserver.c:1158
4731 #, c-format
4732 msgid "requesting key %s from %s\n"
4733 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ËÍ×µá\n"
4734
4735 #: g10/keyserver.c:1182
4736 #, fuzzy, c-format
4737 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4738 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4739
4740 #: g10/keyserver.c:1185
4741 #, fuzzy, c-format
4742 msgid "searching for names from %s\n"
4743 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4744
4745 #: g10/keyserver.c:1338
4746 #, c-format
4747 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4748 msgstr "¸°%s¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤ØÁ÷¿®\n"
4749
4750 #: g10/keyserver.c:1342
4751 #, c-format
4752 msgid "sending key %s to %s\n"
4753 msgstr "¸°%s¤ò%s¤ØÁ÷¿®\n"
4754
4755 #: g10/keyserver.c:1385
4756 #, c-format
4757 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4758 msgstr "¡È%s¡É¤ò%s¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4759
4760 #: g10/keyserver.c:1388
4761 #, c-format
4762 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4763 msgstr "¡È%s¡É¤ò¥µ¡¼¥Ð¡¼%s¤«¤é¸¡º÷\n"
4764
4765 #: g10/keyserver.c:1395 g10/keyserver.c:1491
4766 msgid "no keyserver action!\n"
4767 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!\n"
4768
4769 #: g10/keyserver.c:1443
4770 #, c-format
4771 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4772 msgstr "·Ù¹ð: ÊÌÈÇ (%s) ¤ÎGnuPG¤Î¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ï¥ó¥É¥é\n"
4773
4774 #: g10/keyserver.c:1452
4775 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4776 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÏVERSION¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿\n"
4777
4778 #: g10/keyserver.c:1514 g10/keyserver.c:2042
4779 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4780 msgstr "´ûÃΤθ°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó (¥ª¥×¥·¥ç¥ó--keyserver¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦)\n"
4781
4782 #: g10/keyserver.c:1520
4783 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4784 msgstr "¤³¤Î¹½ÃۤǤϡ¢³°Éô¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¸Æ½Ð¤·¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4785
4786 #: g10/keyserver.c:1532
4787 #, c-format
4788 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4789 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×ÍѤΥϥó¥É¥é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó\n"
4790
4791 #: g10/keyserver.c:1537
4792 #, c-format
4793 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4794 msgstr "Áàºî¡Ö%s¡×¤Ï¡¢¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¹¥­¡¼¥à¡Ö%s¡×¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó\n"
4795
4796 #: g10/keyserver.c:1545
4797 #, fuzzy, c-format
4798 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4799 msgstr "gpgkeys_%s¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥É¥é%dÈǤò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤»¤ó\n"
4800
4801 #: g10/keyserver.c:1552
4802 msgid "keyserver timed out\n"
4803 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È\n"
4804
4805 #: g10/keyserver.c:1557
4806 msgid "keyserver internal error\n"
4807 msgstr "¸°¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎÆâÉô¥¨¥é¡¼\n"
4808