115d433011b648c98f3dcd833c42472cb87fd06e
[gnupg.git] / po / pl.po
1 # Gnu Privacy Guard.
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1999, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # To be included in GnuPG 1.2.2
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.2.2\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2005-11-20 17:57+0100\n"
12 "PO-Revision-Date: 2004-06-23 15:54+0200\n"
13 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
14 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments --"
19 "keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
20 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
21 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
22 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c g10/"
23 "mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c g10/"
24 "sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c g10/pubkey-"
25 "enc.c\n"
26
27 #: cipher/primegen.c:121
28 #, fuzzy, c-format
29 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
30 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
31
32 #: cipher/primegen.c:312
33 #, c-format
34 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
35 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
36
37 #: cipher/random.c:164
38 msgid "no entropy gathering module detected\n"
39 msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
40
41 #: cipher/random.c:388 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
42 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
43 #: g10/gpg.c:985 g10/gpg.c:3309 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2274
44 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
45 #: g10/plaintext.c:476 g10/sign.c:783 g10/sign.c:937 g10/sign.c:1050
46 #: g10/sign.c:1200 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
47 #: g10/tdbio.c:605
48 #, c-format
49 msgid "can't open `%s': %s\n"
50 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
51
52 #: cipher/random.c:392
53 #, c-format
54 msgid "can't stat `%s': %s\n"
55 msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
56
57 #: cipher/random.c:397
58 #, c-format
59 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
60 msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
61
62 #: cipher/random.c:402
63 msgid "note: random_seed file is empty\n"
64 msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
65
66 #: cipher/random.c:408
67 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
68 msgstr ""
69 "OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
70
71 #: cipher/random.c:416
72 #, c-format
73 msgid "can't read `%s': %s\n"
74 msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
75
76 #: cipher/random.c:454
77 msgid "note: random_seed file not updated\n"
78 msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
79
80 #: cipher/random.c:474 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:984 g10/keygen.c:2753
81 #: g10/keygen.c:2783 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
82 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:801 g10/sign.c:1066 g10/tdbio.c:536
83 #, c-format
84 msgid "can't create `%s': %s\n"
85 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
86
87 #: cipher/random.c:481
88 #, c-format
89 msgid "can't write `%s': %s\n"
90 msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
91
92 #: cipher/random.c:484
93 #, c-format
94 msgid "can't close `%s': %s\n"
95 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
96
97 #: cipher/random.c:729
98 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
99 msgstr ""
100 "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
101 "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
102
103 #: cipher/random.c:730
104 msgid ""
105 "The random number generator is only a kludge to let\n"
106 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
107 "\n"
108 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
109 "\n"
110 msgstr ""
111 "U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
112 "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
113 "\n"
114 "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
115 "NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
116
117 #: cipher/rndegd.c:205
118 msgid ""
119 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
120 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
121 "of the entropy.\n"
122 msgstr ""
123 "Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
124 "mo¿esz\n"
125 "popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
126 "do\n"
127 "tworzenia liczb losowych.\n"
128 "\n"
129
130 #: cipher/rndlinux.c:135
131 #, c-format
132 msgid ""
133 "\n"
134 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
135 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
136 msgstr ""
137 "\n"
138 "Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
139 "Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
140 "ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
141
142 #: g10/app-openpgp.c:596
143 #, fuzzy, c-format
144 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
145 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
146
147 #: g10/app-openpgp.c:609
148 #, fuzzy, c-format
149 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
150 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:977
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "reading public key failed: %s\n"
155 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
158 msgid "response does not contain the public key data\n"
159 msgstr ""
160
161 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
162 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
163 msgstr ""
164
165 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
166 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
167 msgstr ""
168
169 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2150
170 #, c-format
171 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
172 msgstr ""
173
174 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2156
175 #, c-format
176 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
180 #: g10/app-openpgp.c:2165 g10/app-openpgp.c:2179
181 #, fuzzy, c-format
182 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
183 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
184
185 #: g10/app-openpgp.c:1310
186 msgid "access to admin commands is not configured\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2385
190 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
191 msgstr ""
192
193 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2394
194 msgid "card is permanently locked!\n"
195 msgstr ""
196
197 #: g10/app-openpgp.c:1336
198 #, c-format
199 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
200 msgstr ""
201
202 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
203 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
204 #. to get some infos on the string.
205 #: g10/app-openpgp.c:1343
206 msgid "|A|Admin PIN"
207 msgstr ""
208
209 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
210 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
211 #. to get some infos on the string.
212 #: g10/app-openpgp.c:1492
213 msgid "|AN|New Admin PIN"
214 msgstr ""
215
216 #: g10/app-openpgp.c:1492
217 msgid "|N|New PIN"
218 msgstr ""
219
220 #: g10/app-openpgp.c:1496
221 #, fuzzy, c-format
222 msgid "error getting new PIN: %s\n"
223 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
224
225 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
226 #, fuzzy
227 msgid "error reading application data\n"
228 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
231 #, fuzzy
232 msgid "error reading fingerprint DO\n"
233 msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1562
236 #, fuzzy
237 msgid "key already exists\n"
238 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1566
241 msgid "existing key will be replaced\n"
242 msgstr ""
243
244 #: g10/app-openpgp.c:1568
245 #, fuzzy
246 msgid "generating new key\n"
247 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
248
249 #: g10/app-openpgp.c:1735
250 msgid "creation timestamp missing\n"
251 msgstr ""
252
253 #: g10/app-openpgp.c:1742
254 #, c-format
255 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
256 msgstr ""
257
258 #: g10/app-openpgp.c:1749
259 #, c-format
260 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
264 #, c-format
265 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1827
269 #, fuzzy, c-format
270 msgid "failed to store the key: %s\n"
271 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1886
274 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
275 msgstr ""
276
277 #: g10/app-openpgp.c:1901
278 #, fuzzy
279 msgid "generating key failed\n"
280 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
281
282 #: g10/app-openpgp.c:1904
283 #, fuzzy, c-format
284 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
285 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1961
288 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
289 msgstr ""
290
291 #: g10/app-openpgp.c:2130
292 #, c-format
293 msgid "signatures created so far: %lu\n"
294 msgstr ""
295
296 #: g10/app-openpgp.c:2138
297 #, c-format
298 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
299 msgstr ""
300
301 #: g10/app-openpgp.c:2399
302 msgid ""
303 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
304 msgstr ""
305
306 #: g10/app-openpgp.c:2470 g10/app-openpgp.c:2480
307 #, fuzzy, c-format
308 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
309 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
310
311 #: g10/armor.c:318
312 #, c-format
313 msgid "armor: %s\n"
314 msgstr "opakowanie: %s\n"
315
316 #: g10/armor.c:347
317 msgid "invalid armor header: "
318 msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
319
320 #: g10/armor.c:354
321 msgid "armor header: "
322 msgstr "nag³ówek opakowania: "
323
324 #: g10/armor.c:365
325 msgid "invalid clearsig header\n"
326 msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
327
328 #: g10/armor.c:417
329 msgid "nested clear text signatures\n"
330 msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
331
332 #: g10/armor.c:552
333 #, fuzzy
334 msgid "unexpected armor: "
335 msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
336
337 #: g10/armor.c:564
338 msgid "invalid dash escaped line: "
339 msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
340
341 #: g10/armor.c:716 g10/armor.c:1323
342 #, fuzzy, c-format
343 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
344 msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
345
346 #: g10/armor.c:759
347 msgid "premature eof (no CRC)\n"
348 msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
349
350 #: g10/armor.c:793
351 msgid "premature eof (in CRC)\n"
352 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
353
354 #: g10/armor.c:801
355 msgid "malformed CRC\n"
356 msgstr "b³±d formatu CRC\n"
357
358 #: g10/armor.c:805 g10/armor.c:1360
359 #, fuzzy, c-format
360 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
361 msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
362
363 #: g10/armor.c:825
364 #, fuzzy
365 msgid "premature eof (in trailer)\n"
366 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
367
368 #: g10/armor.c:829
369 msgid "error in trailer line\n"
370 msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
371
372 #: g10/armor.c:1138
373 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
374 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
375
376 #: g10/armor.c:1143
377 #, c-format
378 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
379 msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
380
381 #: g10/armor.c:1147
382 msgid ""
383 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
384 msgstr ""
385 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
386 "przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
387
388 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
389 #, fuzzy, c-format
390 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
391 msgstr "brak klucza prywatnego"
392
393 #: g10/card-util.c:68
394 #, c-format
395 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
396 msgstr ""
397
398 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1518
399 #: g10/keygen.c:2458 g10/revoke.c:217 g10/revoke.c:418
400 #, fuzzy
401 msgid "can't do this in batch mode\n"
402 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
403
404 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
405 #: g10/keyedit.c:424 g10/keyedit.c:445 g10/keyedit.c:459 g10/keygen.c:1290
406 #: g10/keygen.c:1357
407 msgid "Your selection? "
408 msgstr "Twój wybór? "
409
410 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
411 msgid "[not set]"
412 msgstr ""
413
414 #: g10/card-util.c:412
415 #, fuzzy
416 msgid "male"
417 msgstr "w³kl"
418
419 #: g10/card-util.c:413
420 #, fuzzy
421 msgid "female"
422 msgstr "w³kl"
423
424 #: g10/card-util.c:413
425 #, fuzzy
426 msgid "unspecified"
427 msgstr "nie podano przyczyny"
428
429 #: g10/card-util.c:440
430 #, fuzzy
431 msgid "not forced"
432 msgstr "nie zosta³ przetworzony"
433
434 #: g10/card-util.c:440
435 msgid "forced"
436 msgstr ""
437
438 #: g10/card-util.c:518
439 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
440 msgstr ""
441
442 #: g10/card-util.c:520
443 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
444 msgstr ""
445
446 #: g10/card-util.c:522
447 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
448 msgstr ""
449
450 #: g10/card-util.c:539
451 msgid "Cardholder's surname: "
452 msgstr ""
453
454 #: g10/card-util.c:541
455 msgid "Cardholder's given name: "
456 msgstr ""
457
458 #: g10/card-util.c:559
459 #, c-format
460 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
461 msgstr ""
462
463 #: g10/card-util.c:580
464 #, fuzzy
465 msgid "URL to retrieve public key: "
466 msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
467
468 #: g10/card-util.c:588
469 #, c-format
470 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
471 msgstr ""
472
473 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
474 #, c-format
475 msgid "error reading `%s': %s\n"
476 msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
477
478 #: g10/card-util.c:694
479 msgid "Login data (account name): "
480 msgstr ""
481
482 #: g10/card-util.c:704
483 #, c-format
484 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
485 msgstr ""
486
487 #: g10/card-util.c:763
488 msgid "Private DO data: "
489 msgstr ""
490
491 #: g10/card-util.c:773
492 #, c-format
493 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
494 msgstr ""
495
496 #: g10/card-util.c:793
497 #, fuzzy
498 msgid "Language preferences: "
499 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
500
501 #: g10/card-util.c:801
502 #, fuzzy
503 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
504 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
505
506 #: g10/card-util.c:810
507 #, fuzzy
508 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
509 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
510
511 #: g10/card-util.c:831
512 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
513 msgstr ""
514
515 #: g10/card-util.c:845
516 #, fuzzy
517 msgid "Error: invalid response.\n"
518 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
519
520 #: g10/card-util.c:866
521 #, fuzzy
522 msgid "CA fingerprint: "
523 msgstr "Odcisk klucza:"
524
525 #: g10/card-util.c:889
526 #, fuzzy
527 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
528 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
529
530 #: g10/card-util.c:937
531 #, fuzzy, c-format
532 msgid "key operation not possible: %s\n"
533 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
534
535 #: g10/card-util.c:938
536 #, fuzzy
537 msgid "not an OpenPGP card"
538 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
539
540 #: g10/card-util.c:947
541 #, fuzzy, c-format
542 msgid "error getting current key info: %s\n"
543 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
544
545 #: g10/card-util.c:1032
546 #, fuzzy
547 msgid "Replace existing key? (y/N) "
548 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
549
550 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
551 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
552 msgstr ""
553
554 #: g10/card-util.c:1074
555 #, fuzzy
556 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
557 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
558
559 #: g10/card-util.c:1083
560 #, c-format
561 msgid ""
562 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
563 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
564 "You should change them using the command --change-pin\n"
565 msgstr ""
566
567 #: g10/card-util.c:1122
568 #, fuzzy
569 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
570 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
571
572 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
573 #, fuzzy
574 msgid "   (1) Signature key\n"
575 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
576
577 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
578 #, fuzzy
579 msgid "   (2) Encryption key\n"
580 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
581
582 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
583 msgid "   (3) Authentication key\n"
584 msgstr ""
585
586 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:945
587 #: g10/keygen.c:1294 g10/keygen.c:1322 g10/keygen.c:1396 g10/revoke.c:647
588 msgid "Invalid selection.\n"
589 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
590
591 #: g10/card-util.c:1202
592 #, fuzzy
593 msgid "Please select where to store the key:\n"
594 msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
595
596 #: g10/card-util.c:1237
597 #, fuzzy
598 msgid "unknown key protection algorithm\n"
599 msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
600
601 #: g10/card-util.c:1242
602 #, fuzzy
603 msgid "secret parts of key are not available\n"
604 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
605
606 #: g10/card-util.c:1247
607 #, fuzzy
608 msgid "secret key already stored on a card\n"
609 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
610
611 #: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1355
612 msgid "quit this menu"
613 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
614
615 #: g10/card-util.c:1320
616 #, fuzzy
617 msgid "show admin commands"
618 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
619
620 #: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1358
621 msgid "show this help"
622 msgstr "ten tekst pomocy"
623
624 #: g10/card-util.c:1323
625 #, fuzzy
626 msgid "list all available data"
627 msgstr "Klucz dostêpny w: "
628
629 #: g10/card-util.c:1326
630 msgid "change card holder's name"
631 msgstr ""
632
633 #: g10/card-util.c:1327
634 msgid "change URL to retrieve key"
635 msgstr ""
636
637 #: g10/card-util.c:1328
638 msgid "fetch the key specified in the card URL"
639 msgstr ""
640
641 #: g10/card-util.c:1329
642 #, fuzzy
643 msgid "change the login name"
644 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
645
646 #: g10/card-util.c:1330
647 #, fuzzy
648 msgid "change the language preferences"
649 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
650
651 #: g10/card-util.c:1331
652 msgid "change card holder's sex"
653 msgstr ""
654
655 #: g10/card-util.c:1332
656 #, fuzzy
657 msgid "change a CA fingerprint"
658 msgstr "okazanie odcisku klucza"
659
660 #: g10/card-util.c:1333
661 msgid "toggle the signature force PIN flag"
662 msgstr ""
663
664 #: g10/card-util.c:1334
665 #, fuzzy
666 msgid "generate new keys"
667 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
668
669 #: g10/card-util.c:1335
670 msgid "menu to change or unblock the PIN"
671 msgstr ""
672
673 #: g10/card-util.c:1336
674 msgid "verify the PIN and list all data"
675 msgstr ""
676
677 #: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1617
678 msgid "Command> "
679 msgstr "Polecenie> "
680
681 #: g10/card-util.c:1494
682 #, fuzzy
683 msgid "Admin-only command\n"
684 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
685
686 #: g10/card-util.c:1525
687 #, fuzzy
688 msgid "Admin commands are allowed\n"
689 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
690
691 #: g10/card-util.c:1527
692 #, fuzzy
693 msgid "Admin commands are not allowed\n"
694 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
695
696 #: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2243
697 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
698 msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
699
700 #: g10/cardglue.c:435
701 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
702 msgstr ""
703
704 #: g10/cardglue.c:572
705 #, c-format
706 msgid ""
707 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
708 "   %.*s\n"
709 msgstr ""
710
711 #: g10/cardglue.c:580
712 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
713 msgstr ""
714
715 #: g10/cardglue.c:915
716 #, fuzzy
717 msgid "Enter New Admin PIN: "
718 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
719
720 #: g10/cardglue.c:916
721 #, fuzzy
722 msgid "Enter New PIN: "
723 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
724
725 #: g10/cardglue.c:917
726 msgid "Enter Admin PIN: "
727 msgstr ""
728
729 #: g10/cardglue.c:918
730 #, fuzzy
731 msgid "Enter PIN: "
732 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
733
734 #: g10/cardglue.c:935
735 #, fuzzy
736 msgid "Repeat this PIN: "
737 msgstr "Powtórz has³o: "
738
739 #: g10/cardglue.c:950
740 #, fuzzy
741 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
742 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
743
744 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3659 g10/keyring.c:377
745 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
746 #, c-format
747 msgid "can't open `%s'\n"
748 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
749
750 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
751 msgid "--output doesn't work for this command\n"
752 msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
753
754 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:316 g10/keyedit.c:3389 g10/keyserver.c:1584
755 #: g10/revoke.c:227
756 #, fuzzy, c-format
757 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
758 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
759
760 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:346 g10/import.c:2342 g10/keyserver.c:1598
761 #: g10/revoke.c:233 g10/revoke.c:440
762 #, c-format
763 msgid "error reading keyblock: %s\n"
764 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
765
766 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
767 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
768 msgstr "(chyba, ¿e klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
769
770 #: g10/delkey.c:135
771 #, fuzzy
772 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
773 msgstr "bez opcji \"--yes\" nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
774
775 #: g10/delkey.c:147
776 #, fuzzy
777 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
778 msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
779
780 #: g10/delkey.c:155
781 #, fuzzy
782 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
783 msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usun±æ? "
784
785 #: g10/delkey.c:165
786 #, c-format
787 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
788 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
789
790 #: g10/delkey.c:175
791 msgid "ownertrust information cleared\n"
792 msgstr "informacja o zaufaniu dla w³a¶ciciela klucza zosta³a wymazana\n"
793
794 #: g10/delkey.c:206
795 #, c-format
796 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
797 msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
798
799 #: g10/delkey.c:208
800 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
801 msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
802
803 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1220
804 #, c-format
805 msgid "error creating passphrase: %s\n"
806 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
807
808 #: g10/encode.c:218
809 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
810 msgstr ""
811 "ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
812
813 #: g10/encode.c:231
814 #, c-format
815 msgid "using cipher %s\n"
816 msgstr "szyfrem %s\n"
817
818 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
819 #, c-format
820 msgid "`%s' already compressed\n"
821 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
822
823 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:568
824 #, c-format
825 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
826 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
827
828 #: g10/encode.c:470
829 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
830 msgstr ""
831 "w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
832
833 #: g10/encode.c:494
834 #, c-format
835 msgid "reading from `%s'\n"
836 msgstr "odczyt z '%s'\n"
837
838 #: g10/encode.c:522
839 msgid ""
840 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
841 msgstr ""
842 "nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
843
844 #: g10/encode.c:532
845 #, fuzzy, c-format
846 msgid ""
847 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
848 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
849
850 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:901
851 #, fuzzy, c-format
852 msgid ""
853 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
854 "preferences\n"
855 msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
856
857 #: g10/encode.c:729
858 #, c-format
859 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
860 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
861
862 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:799 g10/pkclist.c:847
863 #, c-format
864 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
865 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
866
867 #: g10/encode.c:826
868 #, c-format
869 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
870 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
871
872 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:302
873 #, c-format
874 msgid "%s encrypted data\n"
875 msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
876
877 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:306
878 #, c-format
879 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
880 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
881
882 #: g10/encr-data.c:93
883 msgid ""
884 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
885 msgstr ""
886 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
887
888 #: g10/encr-data.c:104
889 msgid "problem handling encrypted packet\n"
890 msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
891
892 #: g10/exec.c:49
893 msgid "no remote program execution supported\n"
894 msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
895
896 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
897 #, c-format
898 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
899 msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
900
901 #: g10/exec.c:314
902 msgid ""
903 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
904 msgstr ""
905 "nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
906
907 #: g10/exec.c:344
908 #, fuzzy
909 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
910 msgstr ""
911 "platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
912 "programów\n"
913
914 #: g10/exec.c:422
915 #, fuzzy, c-format
916 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
917 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
918
919 #: g10/exec.c:425
920 #, fuzzy, c-format
921 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
922 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
923
924 #: g10/exec.c:510
925 #, c-format
926 msgid "system error while calling external program: %s\n"
927 msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
928
929 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
930 msgid "unnatural exit of external program\n"
931 msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
932
933 #: g10/exec.c:536
934 msgid "unable to execute external program\n"
935 msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
936
937 #: g10/exec.c:552
938 #, c-format
939 msgid "unable to read external program response: %s\n"
940 msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
941
942 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
943 #, c-format
944 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
945 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
946
947 #: g10/exec.c:610
948 #, c-format
949 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
950 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
951
952 #: g10/export.c:62
953 #, fuzzy
954 msgid "export signatures that are marked as local-only"
955 msgstr ""
956 "\n"
957 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
958
959 #: g10/export.c:64
960 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
961 msgstr ""
962
963 #: g10/export.c:66
964 msgid "export revocation keys that are marked as \"sensitive\""
965 msgstr ""
966
967 #: g10/export.c:68
968 msgid "remove unusable signatures during export"
969 msgstr ""
970
971 #: g10/export.c:70
972 msgid "remove unusable user IDs during export"
973 msgstr ""
974
975 #: g10/export.c:72
976 #, fuzzy
977 msgid "all export-clean-* options from above"
978 msgstr "wczytanie opcji z pliku"
979
980 #: g10/export.c:75
981 msgid "export the smallest key possible"
982 msgstr ""
983
984 #: g10/export.c:77
985 #, fuzzy
986 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
987 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
988
989 #: g10/export.c:330
990 #, fuzzy
991 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
992 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
993
994 #: g10/export.c:359
995 #, fuzzy, c-format
996 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
997 msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
998
999 #: g10/export.c:367
1000 #, fuzzy, c-format
1001 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1002 msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
1003
1004 #: g10/export.c:378
1005 #, fuzzy, c-format
1006 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1007 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
1008
1009 #: g10/export.c:543
1010 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1011 msgstr ""
1012
1013 #: g10/export.c:566
1014 #, fuzzy, c-format
1015 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1016 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
1017
1018 #: g10/export.c:587
1019 #, fuzzy, c-format
1020 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1021 msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
1022
1023 #: g10/export.c:620
1024 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1025 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
1026
1027 #: g10/gpg.c:367
1028 msgid ""
1029 "@Commands:\n"
1030 " "
1031 msgstr ""
1032 "@Polecenia:\n"
1033 " "
1034
1035 #: g10/gpg.c:369
1036 msgid "|[file]|make a signature"
1037 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
1038
1039 #: g10/gpg.c:370
1040 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1041 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
1042
1043 #: g10/gpg.c:371
1044 msgid "make a detached signature"
1045 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
1046
1047 #: g10/gpg.c:372
1048 msgid "encrypt data"
1049 msgstr "szyfrowanie danych"
1050
1051 #: g10/gpg.c:374
1052 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1053 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
1054
1055 #: g10/gpg.c:376
1056 msgid "decrypt data (default)"
1057 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
1058
1059 #: g10/gpg.c:378
1060 msgid "verify a signature"
1061 msgstr "sprawdzenie podpisu"
1062
1063 #: g10/gpg.c:380
1064 msgid "list keys"
1065 msgstr "lista kluczy"
1066
1067 #: g10/gpg.c:382
1068 msgid "list keys and signatures"
1069 msgstr "lista kluczy i podpisów"
1070
1071 #: g10/gpg.c:383
1072 #, fuzzy
1073 msgid "list and check key signatures"
1074 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
1075
1076 #: g10/gpg.c:384
1077 msgid "list keys and fingerprints"
1078 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
1079
1080 #: g10/gpg.c:385
1081 msgid "list secret keys"
1082 msgstr "lista kluczy prywatnych"
1083
1084 #: g10/gpg.c:386
1085 msgid "generate a new key pair"
1086 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
1087
1088 #: g10/gpg.c:387
1089 msgid "remove keys from the public keyring"
1090 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
1091
1092 #: g10/gpg.c:389
1093 msgid "remove keys from the secret keyring"
1094 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
1095
1096 #: g10/gpg.c:390
1097 msgid "sign a key"
1098 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
1099
1100 #: g10/gpg.c:391
1101 msgid "sign a key locally"
1102 msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
1103
1104 #: g10/gpg.c:392
1105 msgid "sign or edit a key"
1106 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
1107
1108 #: g10/gpg.c:393
1109 msgid "generate a revocation certificate"
1110 msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
1111
1112 #: g10/gpg.c:395
1113 msgid "export keys"
1114 msgstr "eksport kluczy do pliku"
1115
1116 #: g10/gpg.c:396
1117 msgid "export keys to a key server"
1118 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
1119
1120 #: g10/gpg.c:397
1121 msgid "import keys from a key server"
1122 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
1123
1124 #: g10/gpg.c:399
1125 msgid "search for keys on a key server"
1126 msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
1127
1128 #: g10/gpg.c:401
1129 msgid "update all keys from a keyserver"
1130 msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
1131
1132 #: g10/gpg.c:404
1133 msgid "import/merge keys"
1134 msgstr "import/do³±czenie kluczy"
1135
1136 #: g10/gpg.c:407
1137 msgid "print the card status"
1138 msgstr ""
1139
1140 #: g10/gpg.c:408
1141 msgid "change data on a card"
1142 msgstr ""
1143
1144 #: g10/gpg.c:409
1145 msgid "change a card's PIN"
1146 msgstr ""
1147
1148 #: g10/gpg.c:417
1149 msgid "update the trust database"
1150 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
1151
1152 #: g10/gpg.c:424
1153 msgid "|algo [files]|print message digests"
1154 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
1155
1156 #: g10/gpg.c:428 g10/gpgv.c:71
1157 msgid ""
1158 "@\n"
1159 "Options:\n"
1160 " "
1161 msgstr ""
1162 "@\n"
1163 "Opcje:\n"
1164 " "
1165
1166 #: g10/gpg.c:430
1167 msgid "create ascii armored output"
1168 msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
1169
1170 #: g10/gpg.c:432
1171 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1172 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
1173
1174 #: g10/gpg.c:443
1175 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1176 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
1177
1178 #: g10/gpg.c:444
1179 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1180 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
1181
1182 #: g10/gpg.c:449
1183 msgid "use canonical text mode"
1184 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
1185
1186 #: g10/gpg.c:463
1187 msgid "use as output file"
1188 msgstr "plik wyj¶ciowy"
1189
1190 #: g10/gpg.c:465 g10/gpgv.c:73
1191 msgid "verbose"
1192 msgstr "z dodatkowymi informacjami"
1193
1194 #: g10/gpg.c:476
1195 msgid "do not make any changes"
1196 msgstr "pozostawienie bez zmian"
1197
1198 #: g10/gpg.c:477
1199 msgid "prompt before overwriting"
1200 msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
1201
1202 #: g10/gpg.c:518
1203 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1204 msgstr ""
1205
1206 #: g10/gpg.c:519
1207 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1208 msgstr ""
1209
1210 #: g10/gpg.c:547
1211 msgid ""
1212 "@\n"
1213 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1214 msgstr ""
1215 "@\n"
1216 "(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
1217
1218 #: g10/gpg.c:550
1219 msgid ""
1220 "@\n"
1221 "Examples:\n"
1222 "\n"
1223 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1224 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1225 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1226 " --list-keys [names]        show keys\n"
1227 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1228 msgstr ""
1229 "@\n"
1230 "Przyk³ady:\n"
1231 "\n"
1232 " -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
1233 " --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
1234 " --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
1235 "pliku\n"
1236 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
1237 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
1238
1239 #: g10/gpg.c:739 g10/gpgv.c:98
1240 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1241 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1242
1243 #: g10/gpg.c:756
1244 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1245 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1246
1247 #: g10/gpg.c:759
1248 msgid ""
1249 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1250 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1251 "default operation depends on the input data\n"
1252 msgstr ""
1253 "Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
1254 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
1255 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
1256
1257 #: g10/gpg.c:770
1258 msgid ""
1259 "\n"
1260 "Supported algorithms:\n"
1261 msgstr ""
1262 "\n"
1263 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
1264
1265 #: g10/gpg.c:773
1266 msgid "Pubkey: "
1267 msgstr "Asymetryczne: "
1268
1269 #: g10/gpg.c:779 g10/keyedit.c:2281
1270 msgid "Cipher: "
1271 msgstr "Symetryczne: "
1272
1273 #: g10/gpg.c:785
1274 msgid "Hash: "
1275 msgstr "Skrótów: "
1276
1277 #: g10/gpg.c:791 g10/keyedit.c:2327
1278 msgid "Compression: "
1279 msgstr "Kompresji: "
1280
1281 #: g10/gpg.c:874
1282 msgid "usage: gpg [options] "
1283 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
1284
1285 #: g10/gpg.c:1022
1286 msgid "conflicting commands\n"
1287 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
1288
1289 #: g10/gpg.c:1040
1290 #, fuzzy, c-format
1291 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1292 msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
1293
1294 #: g10/gpg.c:1237
1295 #, fuzzy, c-format
1296 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1297 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1298
1299 #: g10/gpg.c:1240
1300 #, fuzzy, c-format
1301 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1302 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1303
1304 #: g10/gpg.c:1243
1305 #, fuzzy, c-format
1306 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1307 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1308
1309 #: g10/gpg.c:1249
1310 #, fuzzy, c-format
1311 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1312 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1313
1314 #: g10/gpg.c:1252
1315 #, fuzzy, c-format
1316 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1317 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1318
1319 #: g10/gpg.c:1255
1320 #, fuzzy, c-format
1321 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1322 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1323
1324 #: g10/gpg.c:1261
1325 #, fuzzy, c-format
1326 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1327 msgstr ""
1328 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1329 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1330
1331 #: g10/gpg.c:1264
1332 #, fuzzy, c-format
1333 msgid ""
1334 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1335 msgstr ""
1336 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1337 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1338
1339 #: g10/gpg.c:1267
1340 #, fuzzy, c-format
1341 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1342 msgstr ""
1343 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1344 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1345
1346 #: g10/gpg.c:1273
1347 #, fuzzy, c-format
1348 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1349 msgstr ""
1350 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1351 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1352
1353 #: g10/gpg.c:1276
1354 #, fuzzy, c-format
1355 msgid ""
1356 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1357 msgstr ""
1358 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1359 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1360
1361 #: g10/gpg.c:1279
1362 #, fuzzy, c-format
1363 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1364 msgstr ""
1365 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1366 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1367
1368 #: g10/gpg.c:1420
1369 #, fuzzy, c-format
1370 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1371 msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
1372
1373 #: g10/gpg.c:1513
1374 msgid "display photo IDs during key listings"
1375 msgstr ""
1376
1377 #: g10/gpg.c:1515
1378 msgid "show policy URLs during signature listings"
1379 msgstr ""
1380
1381 #: g10/gpg.c:1517
1382 #, fuzzy
1383 msgid "show all notations during signature listings"
1384 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
1385
1386 #: g10/gpg.c:1519
1387 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1388 msgstr ""
1389
1390 #: g10/gpg.c:1523
1391 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1392 msgstr ""
1393
1394 #: g10/gpg.c:1525
1395 #, fuzzy
1396 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1397 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1398
1399 #: g10/gpg.c:1527
1400 msgid "show user ID validity during key listings"
1401 msgstr ""
1402
1403 #: g10/gpg.c:1529
1404 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1405 msgstr ""
1406
1407 #: g10/gpg.c:1531
1408 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1409 msgstr ""
1410
1411 #: g10/gpg.c:1533
1412 #, fuzzy
1413 msgid "show the keyring name in key listings"
1414 msgstr "okazanie, w którym zbiorze znajduje siê dany klucz"
1415
1416 #: g10/gpg.c:1535
1417 #, fuzzy
1418 msgid "show expiration dates during signature listings"
1419 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
1420
1421 #: g10/gpg.c:1830
1422 #, c-format
1423 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1424 msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
1425
1426 #: g10/gpg.c:1872
1427 #, c-format
1428 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1429 msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
1430
1431 #: g10/gpg.c:1876
1432 #, c-format
1433 msgid "option file `%s': %s\n"
1434 msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
1435
1436 #: g10/gpg.c:1883
1437 #, c-format
1438 msgid "reading options from `%s'\n"
1439 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
1440
1441 #: g10/gpg.c:2097 g10/gpg.c:2665 g10/gpg.c:2684
1442 #, c-format
1443 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1444 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
1445
1446 #: g10/gpg.c:2110
1447 #, fuzzy, c-format
1448 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1449 msgstr ""
1450 "modu³ szyfru ,,%s'' nie zosta³ za³adowany z powodu niebezpiecznych praw "
1451 "dostêpu\n"
1452
1453 #: g10/gpg.c:2264 g10/gpg.c:2276
1454 #, fuzzy, c-format
1455 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1456 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1457
1458 #: g10/gpg.c:2352
1459 #, fuzzy, c-format
1460 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1461 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1462
1463 #: g10/gpg.c:2371 g10/keyedit.c:4050
1464 #, fuzzy
1465 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1466 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
1467
1468 #: g10/gpg.c:2377
1469 #, fuzzy, c-format
1470 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1471 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1472
1473 #: g10/gpg.c:2380
1474 #, fuzzy
1475 msgid "invalid keyserver options\n"
1476 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1477
1478 #: g10/gpg.c:2387
1479 #, c-format
1480 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1481 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1482
1483 #: g10/gpg.c:2390
1484 msgid "invalid import options\n"
1485 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1486
1487 #: g10/gpg.c:2397
1488 #, c-format
1489 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1490 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1491
1492 #: g10/gpg.c:2400
1493 msgid "invalid export options\n"
1494 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1495
1496 #: g10/gpg.c:2407
1497 #, fuzzy, c-format
1498 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1499 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1500
1501 #: g10/gpg.c:2410
1502 #, fuzzy
1503 msgid "invalid list options\n"
1504 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1505
1506 #: g10/gpg.c:2418
1507 msgid "display photo IDs during signature verification"
1508 msgstr ""
1509
1510 #: g10/gpg.c:2420
1511 msgid "show policy URLs during signature verification"
1512 msgstr ""
1513
1514 #: g10/gpg.c:2422
1515 #, fuzzy
1516 msgid "show all notations during signature verification"
1517 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1518
1519 #: g10/gpg.c:2424
1520 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1521 msgstr ""
1522
1523 #: g10/gpg.c:2428
1524 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1525 msgstr ""
1526
1527 #: g10/gpg.c:2430
1528 #, fuzzy
1529 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1530 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1531
1532 #: g10/gpg.c:2432
1533 #, fuzzy
1534 msgid "show user ID validity during signature verification"
1535 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1536
1537 #: g10/gpg.c:2434
1538 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1539 msgstr ""
1540
1541 #: g10/gpg.c:2441
1542 #, fuzzy, c-format
1543 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1544 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1545
1546 #: g10/gpg.c:2444
1547 #, fuzzy
1548 msgid "invalid verify options\n"
1549 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1550
1551 #: g10/gpg.c:2451
1552 #, c-format
1553 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1554 msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
1555
1556 #: g10/gpg.c:2654
1557 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1558 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
1559
1560 #: g10/gpg.c:2658
1561 #, c-format
1562 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1563 msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
1564
1565 #: g10/gpg.c:2667
1566 #, c-format
1567 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1568 msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
1569
1570 #: g10/gpg.c:2670
1571 #, c-format
1572 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1573 msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
1574
1575 #: g10/gpg.c:2677
1576 #, fuzzy, c-format
1577 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1578 msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
1579
1580 #: g10/gpg.c:2692
1581 #, fuzzy, c-format
1582 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1583 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
1584
1585 #: g10/gpg.c:2706
1586 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1587 msgstr ""
1588 "w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
1589 "tekstu\n"
1590
1591 #: g10/gpg.c:2712
1592 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1593 msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
1594
1595 #: g10/gpg.c:2718
1596 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1597 msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
1598
1599 #: g10/gpg.c:2731
1600 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1601 msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
1602
1603 #: g10/gpg.c:2798 g10/gpg.c:2822
1604 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1605 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1606
1607 #: g10/gpg.c:2804 g10/gpg.c:2828
1608 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1609 msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
1610
1611 #: g10/gpg.c:2810
1612 #, fuzzy
1613 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1614 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1615
1616 #: g10/gpg.c:2816
1617 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1618 msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
1619
1620 #: g10/gpg.c:2831
1621 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1622 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
1623
1624 #: g10/gpg.c:2833
1625 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1626 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
1627
1628 #: g10/gpg.c:2835
1629 #, fuzzy
1630 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1631 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
1632
1633 #: g10/gpg.c:2837
1634 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1635 msgstr ""
1636 "niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1637
1638 #: g10/gpg.c:2839
1639 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1640 msgstr ""
1641 "niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1642
1643 #: g10/gpg.c:2842
1644 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1645 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
1646
1647 #: g10/gpg.c:2846
1648 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1649 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
1650
1651 #: g10/gpg.c:2853
1652 msgid "invalid default preferences\n"
1653 msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
1654
1655 #: g10/gpg.c:2862
1656 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1657 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
1658
1659 #: g10/gpg.c:2866
1660 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1661 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
1662
1663 #: g10/gpg.c:2870
1664 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1665 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
1666
1667 #: g10/gpg.c:2903
1668 #, c-format
1669 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1670 msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
1671
1672 #: g10/gpg.c:2950
1673 #, fuzzy, c-format
1674 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1675 msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1676
1677 #: g10/gpg.c:2955
1678 #, fuzzy, c-format
1679 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1680 msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1681
1682 #: g10/gpg.c:2960
1683 #, fuzzy, c-format
1684 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1685 msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
1686
1687 #: g10/gpg.c:3056
1688 #, c-format
1689 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1690 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
1691
1692 #: g10/gpg.c:3067
1693 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1694 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
1695
1696 #: g10/gpg.c:3078
1697 msgid "--store [filename]"
1698 msgstr "--store [plik]"
1699
1700 #: g10/gpg.c:3085
1701 msgid "--symmetric [filename]"
1702 msgstr "--symmetric [plik]"
1703
1704 #: g10/gpg.c:3087
1705 #, fuzzy, c-format
1706 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1707 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
1708
1709 #: g10/gpg.c:3097
1710 msgid "--encrypt [filename]"
1711 msgstr "--encrypt [plik]"
1712
1713 #: g10/gpg.c:3110
1714 #, fuzzy
1715 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1716 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1717
1718 #: g10/gpg.c:3112
1719 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: g10/gpg.c:3115
1723 #, fuzzy, c-format
1724 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1725 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1726
1727 #: g10/gpg.c:3133
1728 msgid "--sign [filename]"
1729 msgstr "--sign [plik]"
1730
1731 #: g10/gpg.c:3146
1732 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1733 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1734
1735 #: g10/gpg.c:3161
1736 #, fuzzy
1737 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1738 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1739
1740 #: g10/gpg.c:3163
1741 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1742 msgstr ""
1743
1744 #: g10/gpg.c:3166
1745 #, fuzzy, c-format
1746 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1747 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1748
1749 #: g10/gpg.c:3186
1750 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1751 msgstr "--sign --symmetric [plik]"
1752
1753 #: g10/gpg.c:3195
1754 msgid "--clearsign [filename]"
1755 msgstr "--clearsign [plik]\""
1756
1757 #: g10/gpg.c:3220
1758 msgid "--decrypt [filename]"
1759 msgstr "--decrypt [plik]"
1760
1761 #: g10/gpg.c:3228
1762 msgid "--sign-key user-id"
1763 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
1764
1765 #: g10/gpg.c:3232
1766 msgid "--lsign-key user-id"
1767 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
1768
1769 #: g10/gpg.c:3253
1770 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1771 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
1772
1773 #: g10/gpg.c:3324
1774 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1775 msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
1776
1777 #: g10/gpg.c:3361
1778 #, c-format
1779 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1780 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
1781
1782 #: g10/gpg.c:3363
1783 #, c-format
1784 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1785 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1786
1787 #: g10/gpg.c:3365
1788 #, c-format
1789 msgid "key export failed: %s\n"
1790 msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1791
1792 #: g10/gpg.c:3376
1793 #, c-format
1794 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1795 msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
1796
1797 #: g10/gpg.c:3386
1798 #, c-format
1799 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1800 msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
1801
1802 #: g10/gpg.c:3427
1803 #, c-format
1804 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1805 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1806
1807 #: g10/gpg.c:3435
1808 #, c-format
1809 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1810 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1811
1812 #: g10/gpg.c:3522
1813 #, c-format
1814 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1815 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
1816
1817 #: g10/gpg.c:3645
1818 msgid "[filename]"
1819 msgstr "[nazwa pliku]"
1820
1821 #: g10/gpg.c:3649
1822 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1823 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
1824
1825 #: g10/gpg.c:3939
1826 msgid ""
1827 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1828 "an '='\n"
1829 msgstr ""
1830 "nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki i podkre¶lenia, \n"
1831 "i musi koñczyæ siê ,,=''\n"
1832
1833 #: g10/gpg.c:3947
1834 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1835 msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
1836
1837 #: g10/gpg.c:3952
1838 #, fuzzy
1839 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1840 msgstr "adnotacja u¿ytkownika musi zawieraæ znak '@'\n"
1841
1842 #: g10/gpg.c:3963
1843 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1844 msgstr "tre¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
1845
1846 #: g10/gpg.c:3997
1847 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1848 msgstr "podany URL regulaminu po¶wiadczania jest niepoprawny\n"
1849
1850 #: g10/gpg.c:3999
1851 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1852 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1853
1854 #: g10/gpg.c:4032
1855 #, fuzzy
1856 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1857 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1858
1859 #: g10/getkey.c:152
1860 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1861 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
1862
1863 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2805
1864 #, fuzzy
1865 msgid "[User ID not found]"
1866 msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
1867
1868 #: g10/getkey.c:1731
1869 #, fuzzy, c-format
1870 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1871 msgstr ""
1872 "Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
1873
1874 #: g10/getkey.c:2283
1875 #, fuzzy, c-format
1876 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1877 msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
1878
1879 #: g10/getkey.c:2514
1880 #, fuzzy, c-format
1881 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1882 msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
1883
1884 #: g10/getkey.c:2561
1885 #, fuzzy, c-format
1886 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1887 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
1888
1889 #: g10/gpgv.c:74
1890 msgid "be somewhat more quiet"
1891 msgstr "mniej komunikatóww"
1892
1893 #: g10/gpgv.c:75
1894 msgid "take the keys from this keyring"
1895 msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
1896
1897 #: g10/gpgv.c:77
1898 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1899 msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
1900
1901 #: g10/gpgv.c:78
1902 msgid "|FD|write status info to this FD"
1903 msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
1904
1905 #: g10/gpgv.c:102
1906 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1907 msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1908
1909 #: g10/gpgv.c:105
1910 msgid ""
1911 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1912 "Check signatures against known trusted keys\n"
1913 msgstr ""
1914 "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
1915 "Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
1916
1917 #: g10/helptext.c:49
1918 msgid ""
1919 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1920 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1921 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1922 msgstr ""
1923 "Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
1924 "eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania sieci\n"
1925 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
1926 "certyfikatów."
1927
1928 #: g10/helptext.c:55
1929 msgid ""
1930 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1931 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1932 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1933 "ultimately trusted\n"
1934 msgstr ""
1935 "Aby zbudowaæ Sieæ Zaufania, GnuPG potrzebuje znaæ klucze do których\n"
1936 "masz absolutne zaufanie. Zwykle s± to klucze do których masz klucze\n"
1937 "tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
1938 "do którego masz absolutne zaufanie.\n"
1939
1940 #: g10/helptext.c:62
1941 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1942 msgstr ""
1943 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
1944 "¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
1945
1946 #: g10/helptext.c:66
1947 msgid ""
1948 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1949 msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
1950
1951 #: g10/helptext.c:70
1952 msgid ""
1953 "Select the algorithm to use.\n"
1954 "\n"
1955 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1956 "for signatures.\n"
1957 "\n"
1958 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1959 "\n"
1960 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1961 "\n"
1962 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1963 msgstr ""
1964
1965 #: g10/helptext.c:84
1966 msgid ""
1967 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1968 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1969 "Please consult your security expert first."
1970 msgstr ""
1971 "U¿ywanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest dobrym\n"
1972 "pomys³em. Mo¿na tak postêpowaæ tylko w niektórych zastosowaniach. Proszê "
1973 "siê\n"
1974 "najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
1975
1976 #: g10/helptext.c:91
1977 msgid "Enter the size of the key"
1978 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
1979
1980 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1981 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1982 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1983 msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
1984
1985 #: g10/helptext.c:105
1986 msgid ""
1987 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1988 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1989 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1990 "the given value as an interval."
1991 msgstr ""
1992 "Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty).  \n"
1993 "Mo¿na tu podaæ datê w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
1994 "w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
1995 "jako okres."
1996
1997 #: g10/helptext.c:117
1998 msgid "Enter the name of the key holder"
1999 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
2000
2001 #: g10/helptext.c:122
2002 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2003 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
2004
2005 #: g10/helptext.c:126
2006 msgid "Please enter an optional comment"
2007 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
2008
2009 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
2010 #: g10/helptext.c:131
2011 msgid ""
2012 "N  to change the name.\n"
2013 "C  to change the comment.\n"
2014 "E  to change the email address.\n"
2015 "O  to continue with key generation.\n"
2016 "Q  to to quit the key generation."
2017 msgstr ""
2018 "N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
2019 "C aby zmieniæ komentarz.<\n"
2020 "E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
2021 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
2022 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
2023
2024 #: g10/helptext.c:140
2025 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2026 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
2027
2028 #: g10/helptext.c:148
2029 msgid ""
2030 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2031 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2032 "know how carefully you verified this.\n"
2033 "\n"
2034 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2035 "the\n"
2036 "    key.\n"
2037 "\n"
2038 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2039 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2040 "for\n"
2041 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2042 "user.\n"
2043 "\n"
2044 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2045 "could\n"
2046 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2047 "the\n"
2048 "    key against a photo ID.\n"
2049 "\n"
2050 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2051 "could\n"
2052 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2053 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2054 "a\n"
2055 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2056 "the\n"
2057 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2058 "exchange\n"
2059 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2060 "\n"
2061 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2062 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2063 "\"\n"
2064 "mean to you when you sign other keys.\n"
2065 "\n"
2066 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2067 msgstr ""
2068 "Przy podpisywaniu identyfikatora u¿ytkownika na kluczu nale¿y sprawdziæ, \n"
2069 "czy to¿samo¶æ u¿ytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w "
2070 "identyfikatorze.\n"
2071 "Innym u¿ytkownikom przyda siê informacja, jak dog³êbnie zosta³o to przez\n"
2072 "Ciebie sprawdzone.\n"
2073 "\n"
2074 "\"0\" oznacza, ¿e nie podajesz ¿adnych informacji na temat tego jak "
2075 "dog³êbnie\n"
2076 "    to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a przez Ciebie potwierdzona.\n"
2077 "\n"
2078 "\"1\" oznacza, ¿e masz przekonanie, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownka odpowiada\n"
2079 "    identyfikatorowi klucza, ale nie by³o mo¿liwo¶ci sprawdzenia tego.\n"
2080 "    Taka sytuacja wystêpuje te¿ kiedy podpisujesz identyfikator bêd±cy\n"
2081 "    pseudonimem.\n"
2082 "\n"
2083 "\"2\" oznacza, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³± przez Ciebie potwierdzona\n"
2084 "    pobie¿nie - sprawdzili¶cie odcisk klucza, sprawdzi³a¶/e¶ to¿samo¶æ\n"
2085 "    na okazanym dokumencie ze zdjêciem.\n"
2086 "\n"
2087 "\"3\" to dog³êbna weryfikacja to¿samo¶ci. Na przyk³ad sprawdzenie odcisku \n"
2088 "    klucza, sprawdzenie to¿samo¶ci z okazanego oficjalnego dokumentu ze\n"
2089 "    zdjêciem (np paszportu) i weryfikacja poprawno¶ci adresu poczty\n"
2090 "    elektronicznej przez wymianê poczty z tym adresem.\n"
2091 "\n"
2092 "Zauwa¿, ¿e podane powy¿ej przyk³ady dla poziomów \"2\" i \"3\" to *tylko*\n"
2093 "przyk³ady. Do Ciebie nale¿y decyzja co oznacza \"pobie¿ny\" i \"dog³êbny\" "
2094 "w\n"
2095 "kontek¶cie po¶wiadczania i podpisywania kluczy.\n"
2096 "\n"
2097 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
2098
2099 #: g10/helptext.c:186
2100 #, fuzzy
2101 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2102 msgstr "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
2103
2104 #: g10/helptext.c:190
2105 msgid ""
2106 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2107 "All certificates are then also lost!"
2108 msgstr ""
2109 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
2110 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
2111
2112 #: g10/helptext.c:195
2113 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2114 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
2115
2116 #: g10/helptext.c:200
2117 msgid ""
2118 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2119 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2120 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2121 msgstr ""
2122 "To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
2123 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
2124 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
2125
2126 #: g10/helptext.c:205
2127 msgid ""
2128 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2129 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2130 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2131 "a trust connection through another already certified key."
2132 msgstr ""
2133 "Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie ma\n"
2134 "odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
2135 "podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿\n"
2136 "w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
2137 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
2138
2139 #: g10/helptext.c:211
2140 msgid ""
2141 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2142 "your keyring."
2143 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usuni±æ go ze zbioru kluczy."
2144
2145 #: g10/helptext.c:215
2146 msgid ""
2147 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2148 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2149 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2150 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2151 "a second one is available."
2152 msgstr ""
2153 "To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
2154 "go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
2155 "takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
2156 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
2157 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
2158
2159 #: g10/helptext.c:223
2160 msgid ""
2161 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2162 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2163 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2164 msgstr ""
2165 "Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na aktualne\n"
2166 "ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu o\n"
2167 "jedn± sekundê. \n"
2168
2169 #: g10/helptext.c:230
2170 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2171 msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
2172
2173 #: g10/helptext.c:236
2174 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2175 msgstr "Proszê powrótrzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
2176
2177 #: g10/helptext.c:240
2178 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2179 msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
2180
2181 #: g10/helptext.c:245
2182 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2183 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
2184
2185 #: g10/helptext.c:250
2186 msgid ""
2187 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2188 "file (which is shown in brackets) will be used."
2189 msgstr ""
2190 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
2191
2192 #: g10/helptext.c:256
2193 msgid ""
2194 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2195 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2196 "  \"Key has been compromised\"\n"
2197 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2198 "      got access to your secret key.\n"
2199 "  \"Key is superseded\"\n"
2200 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2201 "  \"Key is no longer used\"\n"
2202 "      Use this if you have retired this key.\n"
2203 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2204 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2205 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2206 msgstr ""
2207 "Nalezy podaæ powód uniewa¿nienia klucza. W zale¿no¶ci od kontekstu mo¿na\n"
2208 "go wybraæ z listy:\n"
2209 "  \"Klucz zosta³ skompromitowany\"\n"
2210 "      Masz powody uwa¿aæ ¿e twój klucz tajny dosta³ siê w niepowo³ane rêce.\n"
2211 "  \"Klucz zosta³ zast±piony\"\n"
2212 "      Klucz zosta³ zast±piony nowym.\n"
2213 "  \"Klucz nie jest ju¿ u¿ywany\"\n"
2214 "      Klucz zosta³ wycofany z u¿ycia.\n"
2215 "  \"Identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny\"\n"
2216 "      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ \n"
2217 "      poprawny.\n"
2218
2219 #: g10/helptext.c:272
2220 msgid ""
2221 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2222 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2223 "An empty line ends the text.\n"
2224 msgstr ""
2225 "Je¶li chcesz, mo¿esz podaæ opis powodu wystawienia certyfikatu\n"
2226 "uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y. \n"
2227 "Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
2228
2229 #: g10/helptext.c:287
2230 msgid "No help available"
2231 msgstr "Pomoc niedostêpna"
2232
2233 #: g10/helptext.c:295
2234 #, c-format
2235 msgid "No help available for `%s'"
2236 msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
2237
2238 #: g10/import.c:95
2239 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2240 msgstr ""
2241
2242 #: g10/import.c:97
2243 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2244 msgstr ""
2245
2246 #: g10/import.c:99
2247 #, fuzzy
2248 msgid "do not update the trustdb after import"
2249 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
2250
2251 #: g10/import.c:101
2252 #, fuzzy
2253 msgid "create a public key when importing a secret key"
2254 msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
2255
2256 #: g10/import.c:103
2257 msgid "only accept updates to existing keys"
2258 msgstr ""
2259
2260 #: g10/import.c:105
2261 msgid "remove unusable signatures after import"
2262 msgstr ""
2263
2264 #: g10/import.c:107
2265 msgid "remove unusable user IDs after import"
2266 msgstr ""
2267
2268 #: g10/import.c:109
2269 #, fuzzy
2270 msgid "all import-clean-* options from above"
2271 msgstr "wczytanie opcji z pliku"
2272
2273 #: g10/import.c:262
2274 #, c-format
2275 msgid "skipping block of type %d\n"
2276 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
2277
2278 #: g10/import.c:271
2279 #, fuzzy, c-format
2280 msgid "%lu keys processed so far\n"
2281 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
2282
2283 #: g10/import.c:288
2284 #, c-format
2285 msgid "Total number processed: %lu\n"
2286 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
2287
2288 #: g10/import.c:290
2289 #, c-format
2290 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2291 msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
2292
2293 #: g10/import.c:293
2294 #, c-format
2295 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2296 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
2297
2298 #: g10/import.c:295
2299 #, c-format
2300 msgid "              imported: %lu"
2301 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
2302
2303 #: g10/import.c:301
2304 #, c-format
2305 msgid "             unchanged: %lu\n"
2306 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
2307
2308 #: g10/import.c:303
2309 #, c-format
2310 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2311 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
2312
2313 #: g10/import.c:305
2314 #, c-format
2315 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2316 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
2317
2318 #: g10/import.c:307
2319 #, c-format
2320 msgid "        new signatures: %lu\n"
2321 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
2322
2323 #: g10/import.c:309
2324 #, c-format
2325 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2326 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
2327
2328 #: g10/import.c:311
2329 #, c-format
2330 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2331 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
2332
2333 #: g10/import.c:313
2334 #, c-format
2335 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2336 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
2337
2338 #: g10/import.c:315
2339 #, c-format
2340 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2341 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
2342
2343 #: g10/import.c:317
2344 #, c-format
2345 msgid "          not imported: %lu\n"
2346 msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
2347
2348 #: g10/import.c:319
2349 #, fuzzy, c-format
2350 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2351 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
2352
2353 #: g10/import.c:321
2354 #, fuzzy, c-format
2355 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2356 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
2357
2358 #: g10/import.c:562
2359 #, c-format
2360 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2361 msgstr ""
2362
2363 #: g10/import.c:564
2364 #, fuzzy
2365 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2366 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
2367
2368 #: g10/import.c:601
2369 #, c-format
2370 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2371 msgstr ""
2372
2373 #: g10/import.c:613
2374 #, fuzzy, c-format
2375 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2376 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
2377
2378 #: g10/import.c:625
2379 #, c-format
2380 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2381 msgstr ""
2382
2383 #: g10/import.c:638
2384 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2385 msgstr ""
2386
2387 #: g10/import.c:640
2388 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2389 msgstr ""
2390
2391 #: g10/import.c:664
2392 #, c-format
2393 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2394 msgstr ""
2395
2396 #: g10/import.c:726 g10/import.c:1112
2397 #, fuzzy, c-format
2398 msgid "key %s: no user ID\n"
2399 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
2400
2401 #: g10/import.c:756
2402 #, fuzzy, c-format
2403 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2404 msgstr "klucz %08lX: podklucz uszkodzony przez serwer zosta³ naprawiony\n"
2405
2406 #: g10/import.c:771
2407 #, fuzzy, c-format
2408 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2409 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
2410
2411 #: g10/import.c:777
2412 #, fuzzy, c-format
2413 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2414 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2415
2416 #: g10/import.c:779
2417 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2418 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
2419
2420 #: g10/import.c:789 g10/import.c:1233
2421 #, fuzzy, c-format
2422 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2423 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
2424
2425 #: g10/import.c:795
2426 #, fuzzy, c-format
2427 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2428 msgstr "klucz %08lX: nowy klucz - pominiêty\n"
2429
2430 #: g10/import.c:804
2431 #, c-format
2432 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2433 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
2434
2435 #: g10/import.c:809 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:806 g10/sign.c:1071
2436 #, c-format
2437 msgid "writing to `%s'\n"
2438 msgstr "zapis do '%s'\n"
2439
2440 #: g10/import.c:815 g10/import.c:913 g10/import.c:1152 g10/import.c:1294
2441 #: g10/import.c:2356 g10/import.c:2378
2442 #, c-format
2443 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2444 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
2445
2446 #: g10/import.c:834
2447 #, fuzzy, c-format
2448 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2449 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
2450
2451 #: g10/import.c:858
2452 #, fuzzy, c-format
2453 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2454 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
2455
2456 #: g10/import.c:875 g10/import.c:1251
2457 #, fuzzy, c-format
2458 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2459 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2460
2461 #: g10/import.c:883 g10/import.c:1258
2462 #, fuzzy, c-format
2463 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2464 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2465
2466 #: g10/import.c:923
2467 #, fuzzy, c-format
2468 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2469 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
2470
2471 #: g10/import.c:926
2472 #, fuzzy, c-format
2473 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2474 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2475
2476 #: g10/import.c:929
2477 #, fuzzy, c-format
2478 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2479 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
2480
2481 #: g10/import.c:932
2482 #, fuzzy, c-format
2483 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2484 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2485
2486 #: g10/import.c:935
2487 #, fuzzy, c-format
2488 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2489 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
2490
2491 #: g10/import.c:938
2492 #, fuzzy, c-format
2493 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2494 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
2495
2496 #: g10/import.c:941
2497 #, fuzzy, c-format
2498 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2499 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2500
2501 #: g10/import.c:944
2502 #, fuzzy, c-format
2503 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2504 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2505
2506 #: g10/import.c:947
2507 #, fuzzy, c-format
2508 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2509 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2510
2511 #: g10/import.c:950
2512 #, fuzzy, c-format
2513 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2514 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2515
2516 #: g10/import.c:973
2517 #, fuzzy, c-format
2518 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2519 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' bez zmian\n"
2520
2521 #: g10/import.c:1118
2522 #, fuzzy, c-format
2523 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2524 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny z ustawionym szyfrem %d - pominiêty\n"
2525
2526 #: g10/import.c:1129
2527 #, fuzzy
2528 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2529 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
2530
2531 #: g10/import.c:1146 g10/import.c:2371
2532 #, c-format
2533 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2534 msgstr "brak domy¶lego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
2535
2536 #: g10/import.c:1157
2537 #, fuzzy, c-format
2538 msgid "key %s: secret key imported\n"
2539 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
2540
2541 #: g10/import.c:1186
2542 #, fuzzy, c-format
2543 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2544 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
2545
2546 #: g10/import.c:1196
2547 #, fuzzy, c-format
2548 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2549 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
2550
2551 #: g10/import.c:1226
2552 #, fuzzy, c-format
2553 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2554 msgstr ""
2555 "klucz %08lX: brak klucza publicznego którego dotyczy wczytany certyfikat\n"
2556 "              uniwa¿nienia\n"
2557
2558 #: g10/import.c:1269
2559 #, fuzzy, c-format
2560 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2561 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
2562
2563 #: g10/import.c:1301
2564 #, fuzzy, c-format
2565 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2566 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' certyfikat uniewa¿nienia zosta³ ju¿ wczytany\n"
2567
2568 #: g10/import.c:1367
2569 #, fuzzy, c-format
2570 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2571 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
2572
2573 #: g10/import.c:1382
2574 #, fuzzy, c-format
2575 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2576 msgstr "klucz %08lX: algorytm asymetryczny \"%s\" nie jest obs³ugiwany\n"
2577
2578 #: g10/import.c:1384
2579 #, fuzzy, c-format
2580 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2581 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis na identyfikatorze \"%s\"\n"
2582
2583 #: g10/import.c:1402
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2586 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
2587
2588 #: g10/import.c:1413 g10/import.c:1463
2589 #, fuzzy, c-format
2590 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2591 msgstr "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
2592
2593 #: g10/import.c:1415
2594 #, fuzzy, c-format
2595 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2596 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
2597
2598 #: g10/import.c:1430
2599 #, fuzzy, c-format
2600 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2601 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
2602
2603 #: g10/import.c:1452
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2606 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
2607
2608 #: g10/import.c:1465
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2611 msgstr "klucz %08lX: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
2612
2613 #: g10/import.c:1480
2614 #, fuzzy, c-format
2615 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2616 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
2617
2618 #: g10/import.c:1522
2619 #, fuzzy, c-format
2620 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2621 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
2622
2623 #: g10/import.c:1543
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2626 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
2627
2628 #: g10/import.c:1570
2629 #, fuzzy, c-format
2630 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2631 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasy %02x) - pominiêty\n"
2632
2633 #: g10/import.c:1580
2634 #, fuzzy, c-format
2635 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2636 msgstr ""
2637 "klucz %08lX: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
2638 "              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2639
2640 #: g10/import.c:1597
2641 #, fuzzy, c-format
2642 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2643 msgstr "klucz %08lX: pominiêto -  niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
2644
2645 #: g10/import.c:1611
2646 #, fuzzy, c-format
2647 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2648 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2649
2650 #: g10/import.c:1619
2651 #, fuzzy, c-format
2652 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2653 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
2654
2655 #: g10/import.c:1719
2656 #, fuzzy, c-format
2657 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2658 msgstr "key %08lX: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
2659
2660 #: g10/import.c:1781
2661 #, fuzzy, c-format
2662 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2663 msgstr ""
2664 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewazniony:\n"
2665 "             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %08lX w serwerze kluczy\n"
2666
2667 #: g10/import.c:1795
2668 #, fuzzy, c-format
2669 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2670 msgstr ""
2671 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
2672 "             brak uniewa¿niaj±cego klucza %08lX.\n"
2673
2674 #: g10/import.c:1854
2675 #, fuzzy, c-format
2676 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2677 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
2678
2679 #: g10/import.c:1888
2680 #, fuzzy, c-format
2681 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2682 msgstr "klucz %08lX: dodano bezpo¶redni podpis\n"
2683
2684 #: g10/import.c:2277
2685 #, fuzzy
2686 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2687 msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
2688
2689 #: g10/import.c:2285
2690 #, fuzzy
2691 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2692 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
2693
2694 #: g10/import.c:2287
2695 #, fuzzy
2696 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2697 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
2698
2699 #: g10/keydb.c:168
2700 #, c-format
2701 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2702 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
2703
2704 #: g10/keydb.c:175
2705 #, c-format
2706 msgid "keyring `%s' created\n"
2707 msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
2708
2709 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2710 #, fuzzy, c-format
2711 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2712 msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
2713
2714 #: g10/keydb.c:698
2715 #, c-format
2716 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2717 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
2718
2719 #: g10/keyedit.c:265
2720 msgid "[revocation]"
2721 msgstr "[uniewa¿nienie]"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:266
2724 msgid "[self-signature]"
2725 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:344 g10/keylist.c:406
2728 msgid "1 bad signature\n"
2729 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
2730
2731 #: g10/keyedit.c:346 g10/keylist.c:408
2732 #, c-format
2733 msgid "%d bad signatures\n"
2734 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
2735
2736 #: g10/keyedit.c:348 g10/keylist.c:410
2737 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2738 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
2739
2740 #: g10/keyedit.c:350 g10/keylist.c:412
2741 #, c-format
2742 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2743 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:352 g10/keylist.c:414
2746 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2747 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:354 g10/keylist.c:416
2750 #, c-format
2751 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2752 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
2753
2754 #: g10/keyedit.c:356
2755 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2756 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
2757
2758 #: g10/keyedit.c:358
2759 #, c-format
2760 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2761 msgstr ""
2762 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
2763
2764 #: g10/keyedit.c:414 g10/pkclist.c:263
2765 #, fuzzy
2766 msgid ""
2767 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2768 "keys\n"
2769 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2770 "etc.)\n"
2771 msgstr ""
2772 "Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
2773 "to¿samo¶ci innych u¿ytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
2774 "z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
2775 "\n"
2776
2777 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:275
2778 #, fuzzy, c-format
2779 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2780 msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
2781
2782 #: g10/keyedit.c:419 g10/pkclist.c:277
2783 #, fuzzy, c-format
2784 msgid "  %d = I trust fully\n"
2785 msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
2786
2787 #: g10/keyedit.c:438
2788 msgid ""
2789 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2790 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2791 "trust signatures on your behalf.\n"
2792 msgstr ""
2793
2794 #: g10/keyedit.c:454
2795 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2796 msgstr ""
2797
2798 #: g10/keyedit.c:598
2799 #, c-format
2800 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2801 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
2802
2803 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:830
2804 #: g10/keyedit.c:895 g10/keyedit.c:1736
2805 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2806 msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
2807
2808 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:836
2809 #: g10/keyedit.c:1742
2810 msgid "  Unable to sign.\n"
2811 msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:626
2814 #, c-format
2815 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2816 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
2817
2818 #: g10/keyedit.c:654
2819 #, c-format
2820 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2821 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
2822
2823 #: g10/keyedit.c:682
2824 #, fuzzy, c-format
2825 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2826 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
2827
2828 #: g10/keyedit.c:684
2829 #, fuzzy
2830 msgid "Sign it? (y/N) "
2831 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
2832
2833 #: g10/keyedit.c:706
2834 #, c-format
2835 msgid ""
2836 "The self-signature on \"%s\"\n"
2837 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2838 msgstr ""
2839 "Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
2840 "jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
2841
2842 #: g10/keyedit.c:715
2843 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2844 msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
2845
2846 #: g10/keyedit.c:729
2847 #, c-format
2848 msgid ""
2849 "Your current signature on \"%s\"\n"
2850 "has expired.\n"
2851 msgstr ""
2852 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2853 "przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
2854
2855 #: g10/keyedit.c:733
2856 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2857 msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
2858
2859 #: g10/keyedit.c:754
2860 #, c-format
2861 msgid ""
2862 "Your current signature on \"%s\"\n"
2863 "is a local signature.\n"
2864 msgstr ""
2865 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2866 "jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:758
2869 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2870 msgstr ""
2871 "Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
2872
2873 #: g10/keyedit.c:779
2874 #, fuzzy, c-format
2875 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2876 msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
2877
2878 #: g10/keyedit.c:782
2879 #, fuzzy, c-format
2880 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2881 msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
2882
2883 #: g10/keyedit.c:787
2884 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2885 msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
2886
2887 #: g10/keyedit.c:809
2888 #, fuzzy, c-format
2889 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2890 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:824
2893 msgid "This key has expired!"
2894 msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:842
2897 #, c-format
2898 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2899 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
2900
2901 #: g10/keyedit.c:848
2902 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2903 msgstr ""
2904 "Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
2905
2906 #: g10/keyedit.c:888
2907 msgid ""
2908 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2909 "mode.\n"
2910 msgstr ""
2911 "W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
2912
2913 #: g10/keyedit.c:890
2914 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2915 msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
2916
2917 #: g10/keyedit.c:915
2918 msgid ""
2919 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2920 "belongs\n"
2921 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2922 msgstr ""
2923 "Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
2924 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
2925
2926 #: g10/keyedit.c:920
2927 #, c-format
2928 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2929 msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:922
2932 #, c-format
2933 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2934 msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:924
2937 #, c-format
2938 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2939 msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:926
2942 #, c-format
2943 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2944 msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:932
2947 #, fuzzy
2948 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2949 msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
2950
2951 #: g10/keyedit.c:956
2952 #, fuzzy, c-format
2953 msgid ""
2954 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2955 "key \"%s\" (%s)\n"
2956 msgstr ""
2957 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
2958 "swoim kluczem: \""
2959
2960 #: g10/keyedit.c:963
2961 #, fuzzy
2962 msgid "This will be a self-signature.\n"
2963 msgstr ""
2964 "\n"
2965 "To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
2966
2967 #: g10/keyedit.c:969
2968 #, fuzzy
2969 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2970 msgstr ""
2971 "\n"
2972 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2973
2974 #: g10/keyedit.c:977
2975 #, fuzzy
2976 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2977 msgstr ""
2978 "\n"
2979 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
2980
2981 #: g10/keyedit.c:987
2982 #, fuzzy
2983 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2984 msgstr ""
2985 "\n"
2986 "Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:994
2989 #, fuzzy
2990 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2991 msgstr ""
2992 "\n"
2993 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
2994
2995 #: g10/keyedit.c:1001
2996 #, fuzzy
2997 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2998 msgstr ""
2999 "\n"
3000 "To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1006
3003 #, fuzzy
3004 msgid "I have checked this key casually.\n"
3005 msgstr ""
3006 "\n"
3007 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:1011
3010 #, fuzzy
3011 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3012 msgstr ""
3013 "\n"
3014 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:1021
3017 msgid "Really sign? (y/N) "
3018 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
3019
3020 #: g10/keyedit.c:1066 g10/keyedit.c:4556 g10/keyedit.c:4647 g10/keyedit.c:4711
3021 #: g10/keyedit.c:4772 g10/sign.c:370
3022 #, c-format
3023 msgid "signing failed: %s\n"
3024 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
3025
3026 #: g10/keyedit.c:1131
3027 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3028 msgstr ""
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1142 g10/keygen.c:3087
3031 msgid "This key is not protected.\n"
3032 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1146 g10/keygen.c:3075 g10/revoke.c:501
3035 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3036 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1150 g10/keygen.c:3090
3039 #, fuzzy
3040 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3041 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1154 g10/keygen.c:3094
3044 msgid "Key is protected.\n"
3045 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1178
3048 #, c-format
3049 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3050 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1184
3053 msgid ""
3054 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3055 "\n"
3056 msgstr ""
3057 "Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
3058 "\n"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1193 g10/keygen.c:1806
3061 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3062 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:1198
3065 msgid ""
3066 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3067 "\n"
3068 msgstr ""
3069 "Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
3070 "\n"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1201
3073 #, fuzzy
3074 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3075 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
3076
3077 #: g10/keyedit.c:1272
3078 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3079 msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
3080
3081 #: g10/keyedit.c:1357
3082 msgid "save and quit"
3083 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1360
3086 #, fuzzy
3087 msgid "show key fingerprint"
3088 msgstr "okazanie odcisku klucza"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:1361
3091 msgid "list key and user IDs"
3092 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
3093
3094 #: g10/keyedit.c:1363
3095 msgid "select user ID N"
3096 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1364
3099 #, fuzzy
3100 msgid "select subkey N"
3101 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:1365
3104 #, fuzzy
3105 msgid "check signatures"
3106 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
3107
3108 #: g10/keyedit.c:1369
3109 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3110 msgstr ""
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1374
3113 #, fuzzy
3114 msgid "sign selected user IDs locally"
3115 msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:1376
3118 #, fuzzy
3119 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3120 msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:1378
3123 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3124 msgstr ""
3125
3126 #: g10/keyedit.c:1382
3127 msgid "add a user ID"
3128 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
3129
3130 #: g10/keyedit.c:1384
3131 msgid "add a photo ID"
3132 msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:1386
3135 #, fuzzy
3136 msgid "delete selected user IDs"
3137 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:1391
3140 #, fuzzy
3141 msgid "add a subkey"
3142 msgstr "dodkl"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:1395
3145 msgid "add a key to a smartcard"
3146 msgstr ""
3147
3148 #: g10/keyedit.c:1397
3149 msgid "move a key to a smartcard"
3150 msgstr ""
3151
3152 #: g10/keyedit.c:1399
3153 msgid "move a backup key to a smartcard"
3154 msgstr ""
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1403
3157 #, fuzzy
3158 msgid "delete selected subkeys"
3159 msgstr "usuniêcie podklucza"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:1405
3162 msgid "add a revocation key"
3163 msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1407
3166 #, fuzzy
3167 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3168 msgstr ""
3169 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3170
3171 #: g10/keyedit.c:1409
3172 #, fuzzy
3173 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3174 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
3175
3176 #: g10/keyedit.c:1411
3177 #, fuzzy
3178 msgid "flag the selected user ID as primary"
3179 msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
3180
3181 #: g10/keyedit.c:1413
3182 #, fuzzy
3183 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3184 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
3185
3186 #: g10/keyedit.c:1416
3187 msgid "list preferences (expert)"
3188 msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
3189
3190 #: g10/keyedit.c:1418
3191 msgid "list preferences (verbose)"
3192 msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
3193
3194 #: g10/keyedit.c:1420
3195 #, fuzzy
3196 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3197 msgstr ""
3198 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3199
3200 #: g10/keyedit.c:1425
3201 #, fuzzy
3202 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3203 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
3204
3205 #: g10/keyedit.c:1427
3206 msgid "change the passphrase"
3207 msgstr "zmiana has³a klucza"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:1431
3210 msgid "change the ownertrust"
3211 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
3212
3213 #: g10/keyedit.c:1433
3214 #, fuzzy
3215 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3216 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3217
3218 #: g10/keyedit.c:1435
3219 #, fuzzy
3220 msgid "revoke selected user IDs"
3221 msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
3222
3223 #: g10/keyedit.c:1440
3224 #, fuzzy
3225 msgid "revoke key or selected subkeys"
3226 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1441
3229 #, fuzzy
3230 msgid "enable key"
3231 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:1442
3234 #, fuzzy
3235 msgid "disable key"
3236 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
3237
3238 #: g10/keyedit.c:1443
3239 #, fuzzy
3240 msgid "show selected photo IDs"
3241 msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:1445
3244 #, fuzzy
3245 msgid "clean unusable parts from key"
3246 msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
3247
3248 #: g10/keyedit.c:1564
3249 #, fuzzy, c-format
3250 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3251 msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:1582
3254 msgid "Secret key is available.\n"
3255 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:1663
3258 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3259 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:1671
3262 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3263 msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
3264
3265 #: g10/keyedit.c:1690
3266 msgid ""
3267 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3268 "(lsign),\n"
3269 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3270 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3271 msgstr ""
3272
3273 #: g10/keyedit.c:1730
3274 msgid "Key is revoked."
3275 msgstr "Klucz uniewa¿niony."
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1749
3278 #, fuzzy
3279 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3280 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
3281
3282 #: g10/keyedit.c:1756
3283 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3284 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
3285
3286 #: g10/keyedit.c:1765
3287 #, fuzzy, c-format
3288 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3289 msgstr "nieznana klasa podpisu"
3290
3291 #: g10/keyedit.c:1788
3292 #, c-format
3293 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3294 msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:1810 g10/keyedit.c:1830 g10/keyedit.c:1996
3297 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3298 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:1812
3301 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3302 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
3303
3304 #: g10/keyedit.c:1814
3305 #, fuzzy
3306 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3307 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3308
3309 #: g10/keyedit.c:1815
3310 #, fuzzy
3311 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3312 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3313
3314 #: g10/keyedit.c:1865
3315 #, fuzzy
3316 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3317 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3318
3319 #: g10/keyedit.c:1877
3320 #, fuzzy
3321 msgid "You must select exactly one key.\n"
3322 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3323
3324 #: g10/keyedit.c:1905
3325 msgid "Command expects a filename argument\n"
3326 msgstr ""
3327
3328 #: g10/keyedit.c:1919
3329 #, fuzzy, c-format
3330 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3331 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
3332
3333 #: g10/keyedit.c:1936
3334 #, fuzzy, c-format
3335 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3336 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
3337
3338 #: g10/keyedit.c:1960
3339 msgid "You must select at least one key.\n"
3340 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3341
3342 #: g10/keyedit.c:1963
3343 #, fuzzy
3344 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3345 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
3346
3347 #: g10/keyedit.c:1964
3348 #, fuzzy
3349 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3350 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
3351
3352 #: g10/keyedit.c:1999
3353 #, fuzzy
3354 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3355 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3356
3357 #: g10/keyedit.c:2000
3358 #, fuzzy
3359 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3360 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3361
3362 #: g10/keyedit.c:2018
3363 #, fuzzy
3364 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3365 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
3366
3367 #: g10/keyedit.c:2029
3368 #, fuzzy
3369 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3370 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
3371
3372 #: g10/keyedit.c:2031
3373 #, fuzzy
3374 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3375 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
3376
3377 #: g10/keyedit.c:2081
3378 msgid ""
3379 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3380 msgstr ""
3381
3382 #: g10/keyedit.c:2123
3383 #, fuzzy
3384 msgid "Set preference list to:\n"
3385 msgstr "ustawienie opcji klucza"
3386
3387 #: g10/keyedit.c:2129
3388 #, fuzzy
3389 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3390 msgstr ""
3391 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3392
3393 #: g10/keyedit.c:2131
3394 #, fuzzy
3395 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3396 msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
3397
3398 #: g10/keyedit.c:2204
3399 #, fuzzy
3400 msgid "Save changes? (y/N) "
3401 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
3402
3403 #: g10/keyedit.c:2207
3404 #, fuzzy
3405 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3406 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
3407
3408 #: g10/keyedit.c:2217
3409 #, c-format
3410 msgid "update failed: %s\n"
3411 msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:2224
3414 #, c-format
3415 msgid "update secret failed: %s\n"
3416 msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:2231
3419 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3420 msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:2304
3423 msgid "Digest: "
3424 msgstr "Skrót: "
3425
3426 #: g10/keyedit.c:2356
3427 msgid "Features: "
3428 msgstr "Ustawienia: "
3429
3430 #: g10/keyedit.c:2367
3431 msgid "Keyserver no-modify"
3432 msgstr ""
3433
3434 #: g10/keyedit.c:2382 g10/keylist.c:308
3435 msgid "Preferred keyserver: "
3436 msgstr ""
3437
3438 #: g10/keyedit.c:2611
3439 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3440 msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
3441
3442 #: g10/keyedit.c:2670
3443 #, fuzzy, c-format
3444 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3445 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
3446
3447 #: g10/keyedit.c:2691
3448 #, fuzzy, c-format
3449 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3450 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
3451
3452 #: g10/keyedit.c:2697
3453 #, fuzzy
3454 msgid "(sensitive)"
3455 msgstr " (poufne)"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:2713 g10/keyedit.c:2769 g10/keyedit.c:2830 g10/keyedit.c:2845
3458 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:450
3459 #, fuzzy, c-format
3460 msgid "created: %s"
3461 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:2716 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:963
3464 #, fuzzy, c-format
3465 msgid "revoked: %s"
3466 msgstr "[uniewa¿niony]"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:2718 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3469 #, fuzzy, c-format
3470 msgid "expired: %s"
3471 msgstr " [wygasa :%s]"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:2720 g10/keyedit.c:2771 g10/keyedit.c:2832 g10/keyedit.c:2847
3474 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3475 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:456 g10/mainproc.c:969
3476 #, fuzzy, c-format
3477 msgid "expires: %s"
3478 msgstr " [wygasa :%s]"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:2722
3481 #, fuzzy, c-format
3482 msgid "usage: %s"
3483 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:2737
3486 #, fuzzy, c-format
3487 msgid "trust: %s"
3488 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:2741
3491 #, c-format
3492 msgid "validity: %s"
3493 msgstr ""
3494
3495 #: g10/keyedit.c:2748
3496 msgid "This key has been disabled"
3497 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:2776 g10/keylist.c:200
3500 msgid "card-no: "
3501 msgstr ""
3502
3503 #: g10/keyedit.c:2800
3504 msgid ""
3505 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3506 "unless you restart the program.\n"
3507 msgstr ""
3508 "Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
3509 "dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
3510
3511 #: g10/keyedit.c:2864 g10/keyedit.c:3242 g10/keyserver.c:460
3512 #: g10/mainproc.c:1718 g10/trustdb.c:1179 g10/trustdb.c:1694
3513 #, fuzzy
3514 msgid "revoked"
3515 msgstr "[uniewa¿niony]"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:2866 g10/keyedit.c:3244 g10/keyserver.c:464
3518 #: g10/mainproc.c:1720 g10/trustdb.c:532 g10/trustdb.c:1696
3519 #, fuzzy
3520 msgid "expired"
3521 msgstr "data"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:2931
3524 msgid ""
3525 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3526 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3527 msgstr ""
3528 "OSTRZE¯ENIE: ¿aden identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ oznaczony explicite\n"
3529 "             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
3530 "             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:2992
3533 msgid ""
3534 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3535 "versions\n"
3536 "         of PGP to reject this key.\n"
3537 msgstr ""
3538 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
3539 "             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:2997 g10/keyedit.c:3350
3542 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3543 msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
3544
3545 #: g10/keyedit.c:3003
3546 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3547 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:3143
3550 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3551 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
3552
3553 #: g10/keyedit.c:3153
3554 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3555 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
3556
3557 #: g10/keyedit.c:3157
3558 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3559 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
3560
3561 #: g10/keyedit.c:3163
3562 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3563 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
3564
3565 #: g10/keyedit.c:3177
3566 #, c-format
3567 msgid "Deleted %d signature.\n"
3568 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
3569
3570 #: g10/keyedit.c:3178
3571 #, c-format
3572 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3573 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
3574
3575 #: g10/keyedit.c:3181
3576 msgid "Nothing deleted.\n"
3577 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
3578
3579 #: g10/keyedit.c:3212
3580 #, fuzzy, c-format
3581 msgid "User ID \"%s\": already clean.\n"
3582 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3583
3584 #: g10/keyedit.c:3246 g10/trustdb.c:1698
3585 msgid "invalid"
3586 msgstr "niepoprawny"
3587
3588 #: g10/keyedit.c:3345
3589 msgid ""
3590 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3591 "cause\n"
3592 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3593 msgstr ""
3594 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
3595 "             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
3596 "             go rozumieæ.\n"
3597
3598 #: g10/keyedit.c:3356
3599 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3600 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
3601
3602 #: g10/keyedit.c:3376
3603 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3604 msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
3605
3606 #: g10/keyedit.c:3399
3607 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3608 msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
3609
3610 #: g10/keyedit.c:3414
3611 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3612 msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
3613
3614 #: g10/keyedit.c:3436
3615 #, fuzzy
3616 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3617 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
3618
3619 #: g10/keyedit.c:3455
3620 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3621 msgstr ""
3622 "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
3623
3624 #: g10/keyedit.c:3461
3625 #, fuzzy
3626 msgid ""
3627 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3628 msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
3629
3630 #: g10/keyedit.c:3522
3631 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3632 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
3633
3634 #: g10/keyedit.c:3528
3635 #, fuzzy
3636 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3637 msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
3638
3639 #: g10/keyedit.c:3532
3640 #, fuzzy
3641 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3642 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
3643
3644 #: g10/keyedit.c:3535
3645 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3646 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
3647
3648 #: g10/keyedit.c:3581
3649 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3650 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
3651
3652 #: g10/keyedit.c:3597
3653 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3654 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
3655
3656 #: g10/keyedit.c:3822
3657 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3658 msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3659
3660 #: g10/keyedit.c:3861 g10/keyedit.c:3971 g10/keyedit.c:4091
3661 #, fuzzy, c-format
3662 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3663 msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
3664
3665 #: g10/keyedit.c:4032
3666 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3667 msgstr ""
3668
3669 #: g10/keyedit.c:4112
3670 #, fuzzy
3671 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3672 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3673
3674 #: g10/keyedit.c:4113
3675 #, fuzzy
3676 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3677 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3678
3679 #: g10/keyedit.c:4175
3680 #, c-format
3681 msgid "No user ID with index %d\n"
3682 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3683
3684 #: g10/keyedit.c:4233
3685 #, fuzzy, c-format
3686 msgid "No user ID with hash %s\n"
3687 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3688
3689 #: g10/keyedit.c:4260
3690 #, fuzzy, c-format
3691 msgid "No subkey with index %d\n"
3692 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3693
3694 #: g10/keyedit.c:4395
3695 #, fuzzy, c-format
3696 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3697 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
3698
3699 #: g10/keyedit.c:4398 g10/keyedit.c:4462 g10/keyedit.c:4505
3700 #, fuzzy, c-format
3701 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3702 msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
3703
3704 #: g10/keyedit.c:4400 g10/keyedit.c:4464 g10/keyedit.c:4507
3705 msgid " (non-exportable)"
3706 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3707
3708 #: g10/keyedit.c:4404
3709 #, c-format
3710 msgid "This signature expired on %s.\n"
3711 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
3712
3713 #: g10/keyedit.c:4408
3714 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3715 msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
3716
3717 #: g10/keyedit.c:4412
3718 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3719 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
3720
3721 #: g10/keyedit.c:4439
3722 #, fuzzy, c-format
3723 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3724 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
3725
3726 #: g10/keyedit.c:4465
3727 #, fuzzy
3728 msgid " (non-revocable)"
3729 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3730
3731 #: g10/keyedit.c:4472
3732 #, fuzzy, c-format
3733 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3734 msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
3735
3736 #: g10/keyedit.c:4494
3737 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3738 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
3739
3740 #: g10/keyedit.c:4514
3741 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3742 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
3743
3744 #: g10/keyedit.c:4544
3745 msgid "no secret key\n"
3746 msgstr "brak klucza tajnego\n"
3747
3748 #: g10/keyedit.c:4614
3749 #, c-format
3750 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3751 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3752
3753 #: g10/keyedit.c:4631
3754 #, c-format
3755 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3756 msgstr ""
3757 "OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
3758 "przysz³o¶ci)\n"
3759
3760 #: g10/keyedit.c:4695
3761 #, fuzzy, c-format
3762 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3763 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3764
3765 #: g10/keyedit.c:4757
3766 #, fuzzy, c-format
3767 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3768 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3769
3770 #: g10/keyedit.c:4852
3771 #, fuzzy, c-format
3772 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3773 msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
3774
3775 #: g10/keygen.c:259
3776 #, fuzzy, c-format
3777 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3778 msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
3779
3780 #: g10/keygen.c:266
3781 #, fuzzy
3782 msgid "too many cipher preferences\n"
3783 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3784
3785 #: g10/keygen.c:268
3786 #, fuzzy
3787 msgid "too many digest preferences\n"
3788 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3789
3790 #: g10/keygen.c:270
3791 #, fuzzy
3792 msgid "too many compression preferences\n"
3793 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3794
3795 #: g10/keygen.c:395
3796 #, fuzzy, c-format
3797 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3798 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
3799
3800 #: g10/keygen.c:815
3801 msgid "writing direct signature\n"
3802 msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
3803
3804 #: g10/keygen.c:854
3805 msgid "writing self signature\n"
3806 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
3807
3808 #: g10/keygen.c:905
3809 msgid "writing key binding signature\n"
3810 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
3811
3812 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:1046 g10/keygen.c:1134 g10/keygen.c:2651
3813 #, c-format
3814 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3815 msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
3816
3817 #: g10/keygen.c:971 g10/keygen.c:1051 g10/keygen.c:1139 g10/keygen.c:2657
3818 #, c-format
3819 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3820 msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
3821
3822 #: g10/keygen.c:1232
3823 #, fuzzy
3824 msgid "Sign"
3825 msgstr "podpis"
3826
3827 #: g10/keygen.c:1235
3828 msgid "Certify"
3829 msgstr ""
3830
3831 #: g10/keygen.c:1238
3832 #, fuzzy
3833 msgid "Encrypt"
3834 msgstr "szyfrowanie danych"
3835
3836 #: g10/keygen.c:1241
3837 msgid "Authenticate"
3838 msgstr ""
3839
3840 #: g10/keygen.c:1249
3841 msgid "SsEeAaQq"
3842 msgstr ""
3843
3844 #: g10/keygen.c:1268
3845 #, c-format
3846 msgid "Possible actions for a %s key: "
3847 msgstr ""
3848
3849 #: g10/keygen.c:1272
3850 msgid "Current allowed actions: "
3851 msgstr ""
3852
3853 #: g10/keygen.c:1277
3854 #, c-format
3855 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3856 msgstr ""
3857
3858 #: g10/keygen.c:1280
3859 #, fuzzy, c-format
3860 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3861 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3862
3863 #: g10/keygen.c:1283
3864 #, c-format
3865 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3866 msgstr ""
3867
3868 #: g10/keygen.c:1286
3869 #, c-format
3870 msgid "   (%c) Finished\n"
3871 msgstr ""
3872
3873 #: g10/keygen.c:1342
3874 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3875 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
3876
3877 #: g10/keygen.c:1344
3878 #, fuzzy, c-format
3879 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3880 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
3881
3882 #: g10/keygen.c:1345
3883 #, c-format
3884 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3885 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
3886
3887 #: g10/keygen.c:1347
3888 #, fuzzy, c-format
3889 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3890 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3891
3892 #: g10/keygen.c:1349
3893 #, fuzzy, c-format
3894 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3895 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3896
3897 #: g10/keygen.c:1350
3898 #, c-format
3899 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3900 msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
3901
3902 #: g10/keygen.c:1352
3903 #, c-format
3904 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3905 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3906
3907 #: g10/keygen.c:1354
3908 #, fuzzy, c-format
3909 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3910 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3911
3912 #: g10/keygen.c:1423 g10/keygen.c:2528
3913 #, fuzzy, c-format
3914 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3915 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
3916
3917 #: g10/keygen.c:1433
3918 #, c-format
3919 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3920 msgstr ""
3921
3922 #: g10/keygen.c:1440
3923 #, fuzzy, c-format
3924 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3925 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
3926
3927 #: g10/keygen.c:1454
3928 #, c-format
3929 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3930 msgstr ""
3931
3932 #: g10/keygen.c:1460
3933 #, c-format
3934 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3935 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
3936
3937 #: g10/keygen.c:1465 g10/keygen.c:1470
3938 #, c-format
3939 msgid "rounded up to %u bits\n"
3940 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
3941
3942 #: g10/keygen.c:1519
3943 msgid ""
3944 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3945 "         0 = key does not expire\n"
3946 "      <n>  = key expires in n days\n"
3947 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3948 "      <n>m = key expires in n months\n"
3949 "      <n>y = key expires in n years\n"
3950 msgstr ""
3951 "Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
3952 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
3953 "      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
3954 "      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
3955 "      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
3956 "      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
3957
3958 #: g10/keygen.c:1530
3959 msgid ""
3960 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3961 "         0 = signature does not expire\n"
3962 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3963 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3964 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3965 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3966 msgstr ""
3967 "Okres wa¿no¶æi podpisu.\n"
3968 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
3969 "      <n>  = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n dni\n"
3970 "      <n>w = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n tygodni\n"
3971 "      <n>m = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n miesiêcy\n"
3972 "      <n>y = termin wa¿no¶ci podpisu up³ywa za n lat\n"
3973
3974 #: g10/keygen.c:1553
3975 msgid "Key is valid for? (0) "
3976 msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
3977
3978 #: g10/keygen.c:1558
3979 #, fuzzy, c-format
3980 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3981 msgstr "Okres wa¿no¶ci podpisu? (0) "
3982
3983 #: g10/keygen.c:1576
3984 msgid "invalid value\n"
3985 msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
3986
3987 #: g10/keygen.c:1583
3988 #, fuzzy
3989 msgid "Key does not expire at all\n"
3990 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
3991
3992 #: g10/keygen.c:1584
3993 #, fuzzy
3994 msgid "Signature does not expire at all\n"
3995 msgstr "%s nie ma daty wa¿no¶ci\n"
3996
3997 #: g10/keygen.c:1589
3998 #, fuzzy, c-format
3999 msgid "Key expires at %s\n"
4000 msgstr "%s traci wa¿no¶æ: %s\n"
4001
4002 #: g10/keygen.c:1590
4003 #, fuzzy, c-format
4004 msgid "Signature expires at %s\n"
4005 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygasa %s.\n"
4006
4007 #: g10/keygen.c:1596
4008 msgid ""
4009 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4010 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4011 msgstr ""
4012 "Twój system nie potrafi pokazaæ daty po roku 2038.\n"
4013 "Niemniej daty do roku 2106 bêd± poprawnie obs³ugiwane.\n"
4014
4015 #: g10/keygen.c:1601
4016 #, fuzzy
4017 msgid "Is this correct? (y/N) "
4018 msgstr "Czy wszystko siê zgadza (t/n)? "