Switched to GPLv3.
[gnupg.git] / po / pl.po
1 # Gnu Privacy Guard.
2 # Copyright (C) 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
3 # Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1999, 2000, 2001, 2002.
4 #
5 # To be included in GnuPG 1.2.2
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-1.2.2\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2007-10-23 12:03+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2004-06-23 15:54+0200\n"
13 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
14 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments --"
19 "keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
20 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
21 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
22 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c g10/"
23 "mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c g10/"
24 "sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c g10/pubkey-"
25 "enc.c\n"
26
27 #: cipher/primegen.c:119
28 #, fuzzy, c-format
29 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
30 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
31
32 #: cipher/primegen.c:310
33 #, c-format
34 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
35 msgstr "nie mo¿na wygenerowaæ liczby pierwszej krótszej od %d bitów\n"
36
37 #: cipher/random.c:171
38 msgid "no entropy gathering module detected\n"
39 msgstr "modu³ gromadzenia entropii nie zosta³ wykryty\n"
40
41 #: cipher/random.c:401
42 #, fuzzy, c-format
43 msgid "can't lock `%s': %s\n"
44 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
45
46 #: cipher/random.c:406
47 #, fuzzy, c-format
48 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
49 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
50
51 #: cipher/random.c:446 g10/card-util.c:676 g10/card-util.c:745
52 #: g10/dearmor.c:59 g10/dearmor.c:108 g10/encode.c:182 g10/encode.c:472
53 #: g10/gpg.c:1015 g10/gpg.c:3546 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2390
54 #: g10/keyring.c:1523 g10/openfile.c:188 g10/openfile.c:356
55 #: g10/plaintext.c:490 g10/sign.c:776 g10/sign.c:969 g10/sign.c:1083
56 #: g10/sign.c:1234 g10/tdbdump.c:139 g10/tdbdump.c:147 g10/tdbio.c:538
57 #: g10/tdbio.c:603
58 #, c-format
59 msgid "can't open `%s': %s\n"
60 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
61
62 #: cipher/random.c:456
63 #, c-format
64 msgid "can't stat `%s': %s\n"
65 msgstr "nie mo¿na sprawdziæ ,,%s'': %s\n"
66
67 #: cipher/random.c:461
68 #, c-format
69 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
70 msgstr ",,%s'' nie jest zwyk³ym plikiem - zostaje pominiêty\n"
71
72 #: cipher/random.c:466
73 msgid "note: random_seed file is empty\n"
74 msgstr "uwaga: plik random_seed jest pusty\n"
75
76 #: cipher/random.c:472
77 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
78 msgstr ""
79 "OSTRZE¯ENIE: niew³a¶ciwy rozmiar pliku random_seed - nie zostanie u¿yty\n"
80
81 #: cipher/random.c:480
82 #, c-format
83 msgid "can't read `%s': %s\n"
84 msgstr "nie mo¿na odczytaæ ,,%s'': %s\n"
85
86 #: cipher/random.c:518
87 msgid "note: random_seed file not updated\n"
88 msgstr "uwaga: plik random_seed nie jest uaktualniony\n"
89
90 #: cipher/random.c:542 g10/exec.c:479 g10/gpg.c:1014 g10/keygen.c:2876
91 #: g10/keygen.c:2906 g10/keyring.c:1199 g10/keyring.c:1499 g10/openfile.c:277
92 #: g10/openfile.c:371 g10/sign.c:794 g10/sign.c:1099 g10/tdbio.c:534
93 #, c-format
94 msgid "can't create `%s': %s\n"
95 msgstr "nie mo¿na utworzyæ ,,%s'': %s\n"
96
97 #: cipher/random.c:554 cipher/random.c:564
98 #, c-format
99 msgid "can't write `%s': %s\n"
100 msgstr "nie mo¿na zapisaæ ,,%s'': %s\n"
101
102 #: cipher/random.c:567
103 #, c-format
104 msgid "can't close `%s': %s\n"
105 msgstr "nie mo¿na zamkn±æ ,,%s'': %s\n"
106
107 #: cipher/random.c:812
108 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
109 msgstr ""
110 "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
111 "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
112
113 #: cipher/random.c:813
114 msgid ""
115 "The random number generator is only a kludge to let\n"
116 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
117 "\n"
118 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
119 "\n"
120 msgstr ""
121 "U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
122 "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
123 "\n"
124 "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
125 "NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
126
127 #: cipher/rndegd.c:200
128 msgid ""
129 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
130 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
131 "of the entropy.\n"
132 msgstr ""
133 "Proszê czekaæ, prowadzona jest zbiórka losowo¶ci. ¯eby siê nie nudziæ, "
134 "mo¿esz\n"
135 "popracowaæ w systemie, przy okazji dostarczy to systemowi wiêcej entropii "
136 "do\n"
137 "tworzenia liczb losowych.\n"
138 "\n"
139
140 #: cipher/rndlinux.c:130
141 #, c-format
142 msgid ""
143 "\n"
144 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
145 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
146 msgstr ""
147 "\n"
148 "Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
149 "Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
150 "ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
151
152 #: g10/app-openpgp.c:594
153 #, fuzzy, c-format
154 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
155 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
156
157 #: g10/app-openpgp.c:607
158 #, fuzzy, c-format
159 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
160 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
161
162 #: g10/app-openpgp.c:975
163 #, fuzzy, c-format
164 msgid "reading public key failed: %s\n"
165 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
166
167 #: g10/app-openpgp.c:983 g10/app-openpgp.c:1908
168 msgid "response does not contain the public key data\n"
169 msgstr ""
170
171 #: g10/app-openpgp.c:991 g10/app-openpgp.c:1916
172 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
173 msgstr ""
174
175 #: g10/app-openpgp.c:1000 g10/app-openpgp.c:1926
176 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1256 g10/app-openpgp.c:1344 g10/app-openpgp.c:2152
180 #, c-format
181 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1262 g10/app-openpgp.c:1350 g10/app-openpgp.c:2158
185 #, c-format
186 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
187 msgstr ""
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1271 g10/app-openpgp.c:1285 g10/app-openpgp.c:1360
190 #: g10/app-openpgp.c:2167 g10/app-openpgp.c:2181
191 #, fuzzy, c-format
192 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
193 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
194
195 #: g10/app-openpgp.c:1308
196 msgid "access to admin commands is not configured\n"
197 msgstr ""
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1323 g10/app-openpgp.c:2387
200 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
201 msgstr ""
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1329 g10/app-openpgp.c:2396
204 msgid "card is permanently locked!\n"
205 msgstr ""
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1334
208 #, c-format
209 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
210 msgstr ""
211
212 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
213 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
214 #. to get some infos on the string.
215 #: g10/app-openpgp.c:1341
216 msgid "|A|Admin PIN"
217 msgstr ""
218
219 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
220 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
221 #. to get some infos on the string.
222 #: g10/app-openpgp.c:1490
223 msgid "|AN|New Admin PIN"
224 msgstr ""
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1490
227 msgid "|N|New PIN"
228 msgstr ""
229
230 #: g10/app-openpgp.c:1494
231 #, fuzzy, c-format
232 msgid "error getting new PIN: %s\n"
233 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1544 g10/app-openpgp.c:1994
236 #, fuzzy
237 msgid "error reading application data\n"
238 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1550 g10/app-openpgp.c:2001
241 #, fuzzy
242 msgid "error reading fingerprint DO\n"
243 msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
244
245 #: g10/app-openpgp.c:1560
246 #, fuzzy
247 msgid "key already exists\n"
248 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
249
250 #: g10/app-openpgp.c:1564
251 msgid "existing key will be replaced\n"
252 msgstr ""
253
254 #: g10/app-openpgp.c:1566
255 #, fuzzy
256 msgid "generating new key\n"
257 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1733
260 msgid "creation timestamp missing\n"
261 msgstr ""
262
263 #: g10/app-openpgp.c:1740
264 #, c-format
265 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1747
269 #, c-format
270 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
271 msgstr ""
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1755 g10/app-openpgp.c:1762
274 #, c-format
275 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
276 msgstr ""
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1825
279 #, fuzzy, c-format
280 msgid "failed to store the key: %s\n"
281 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
282
283 #: g10/app-openpgp.c:1884
284 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
285 msgstr ""
286
287 #: g10/app-openpgp.c:1899
288 #, fuzzy
289 msgid "generating key failed\n"
290 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
291
292 #: g10/app-openpgp.c:1902
293 #, fuzzy, c-format
294 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
295 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
296
297 #: g10/app-openpgp.c:1959
298 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
299 msgstr ""
300
301 #: g10/app-openpgp.c:2085
302 #, fuzzy, c-format
303 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
304 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
305
306 #: g10/app-openpgp.c:2132
307 #, c-format
308 msgid "signatures created so far: %lu\n"
309 msgstr ""
310
311 #: g10/app-openpgp.c:2140
312 #, c-format
313 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
314 msgstr ""
315
316 #: g10/app-openpgp.c:2401
317 msgid ""
318 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
319 msgstr ""
320
321 #: g10/app-openpgp.c:2472 g10/app-openpgp.c:2482
322 #, fuzzy, c-format
323 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
324 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
325
326 #: g10/armor.c:383
327 #, c-format
328 msgid "armor: %s\n"
329 msgstr "opakowanie: %s\n"
330
331 #: g10/armor.c:422
332 msgid "invalid armor header: "
333 msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
334
335 #: g10/armor.c:433
336 msgid "armor header: "
337 msgstr "nag³ówek opakowania: "
338
339 #: g10/armor.c:446
340 msgid "invalid clearsig header\n"
341 msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek dokumentu z podpisem na koñcu\n"
342
343 #: g10/armor.c:459
344 #, fuzzy
345 msgid "unknown armor header: "
346 msgstr "nag³ówek opakowania: "
347
348 #: g10/armor.c:512
349 msgid "nested clear text signatures\n"
350 msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na koñcu dokumentu\n"
351
352 #: g10/armor.c:647
353 #, fuzzy
354 msgid "unexpected armor: "
355 msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
356
357 #: g10/armor.c:659
358 msgid "invalid dash escaped line: "
359 msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
360
361 #: g10/armor.c:813 g10/armor.c:1423
362 #, fuzzy, c-format
363 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
364 msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64: ,,%02x'', zosta³ pominiêty\n"
365
366 #: g10/armor.c:856
367 msgid "premature eof (no CRC)\n"
368 msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
369
370 #: g10/armor.c:890
371 msgid "premature eof (in CRC)\n"
372 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
373
374 #: g10/armor.c:898
375 msgid "malformed CRC\n"
376 msgstr "b³±d formatu CRC\n"
377
378 #: g10/armor.c:902 g10/armor.c:1460
379 #, fuzzy, c-format
380 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
381 msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
382
383 #: g10/armor.c:922
384 #, fuzzy
385 msgid "premature eof (in trailer)\n"
386 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
387
388 #: g10/armor.c:926
389 msgid "error in trailer line\n"
390 msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
391
392 #: g10/armor.c:1237
393 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
394 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
395
396 #: g10/armor.c:1242
397 #, c-format
398 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
399 msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
400
401 #: g10/armor.c:1246
402 msgid ""
403 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
404 msgstr ""
405 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
406 "przek³amanie wprowadzone przez serwer pocztowy\n"
407
408 #: g10/card-util.c:61 g10/card-util.c:304
409 #, fuzzy, c-format
410 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
411 msgstr "brak klucza prywatnego"
412
413 #: g10/card-util.c:66
414 #, c-format
415 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
416 msgstr ""
417
418 #: g10/card-util.c:74 g10/card-util.c:1404 g10/delkey.c:126 g10/keyedit.c:1516
419 #: g10/keygen.c:2574 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:454
420 #, fuzzy
421 msgid "can't do this in batch mode\n"
422 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
423
424 #: g10/card-util.c:101 g10/card-util.c:1130 g10/card-util.c:1213
425 #: g10/keyedit.c:423 g10/keyedit.c:444 g10/keyedit.c:458 g10/keygen.c:1387
426 #: g10/keygen.c:1454
427 msgid "Your selection? "
428 msgstr "Twój wybór? "
429
430 #: g10/card-util.c:214 g10/card-util.c:264
431 msgid "[not set]"
432 msgstr ""
433
434 #: g10/card-util.c:411
435 #, fuzzy
436 msgid "male"
437 msgstr "w³kl"
438
439 #: g10/card-util.c:412
440 #, fuzzy
441 msgid "female"
442 msgstr "w³kl"
443
444 #: g10/card-util.c:412
445 #, fuzzy
446 msgid "unspecified"
447 msgstr "nie podano przyczyny"
448
449 #: g10/card-util.c:439
450 #, fuzzy
451 msgid "not forced"
452 msgstr "nie zosta³ przetworzony"
453
454 #: g10/card-util.c:439
455 msgid "forced"
456 msgstr ""
457
458 #: g10/card-util.c:517
459 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
460 msgstr ""
461
462 #: g10/card-util.c:519
463 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
464 msgstr ""
465
466 #: g10/card-util.c:521
467 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
468 msgstr ""
469
470 #: g10/card-util.c:538
471 msgid "Cardholder's surname: "
472 msgstr ""
473
474 #: g10/card-util.c:540
475 msgid "Cardholder's given name: "
476 msgstr ""
477
478 #: g10/card-util.c:558
479 #, c-format
480 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
481 msgstr ""
482
483 #: g10/card-util.c:579
484 #, fuzzy
485 msgid "URL to retrieve public key: "
486 msgstr "brak odpowiadaj±cego klucza publicznego: %s\n"
487
488 #: g10/card-util.c:587
489 #, c-format
490 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
491 msgstr ""
492
493 #: g10/card-util.c:685 g10/card-util.c:754 g10/import.c:279
494 #, c-format
495 msgid "error reading `%s': %s\n"
496 msgstr "b³±d odczytu ,,%s'': %s\n"
497
498 #: g10/card-util.c:693
499 msgid "Login data (account name): "
500 msgstr ""
501
502 #: g10/card-util.c:703
503 #, c-format
504 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
505 msgstr ""
506
507 #: g10/card-util.c:762
508 msgid "Private DO data: "
509 msgstr ""
510
511 #: g10/card-util.c:772
512 #, c-format
513 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
514 msgstr ""
515
516 #: g10/card-util.c:792
517 #, fuzzy
518 msgid "Language preferences: "
519 msgstr "aktualizacja ustawieñ klucza"
520
521 #: g10/card-util.c:800
522 #, fuzzy
523 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
524 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
525
526 #: g10/card-util.c:809
527 #, fuzzy
528 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
529 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
530
531 #: g10/card-util.c:830
532 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
533 msgstr ""
534
535 #: g10/card-util.c:844
536 #, fuzzy
537 msgid "Error: invalid response.\n"
538 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
539
540 #: g10/card-util.c:865
541 #, fuzzy
542 msgid "CA fingerprint: "
543 msgstr "Odcisk klucza:"
544
545 #: g10/card-util.c:888
546 #, fuzzy
547 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
548 msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
549
550 #: g10/card-util.c:936
551 #, fuzzy, c-format
552 msgid "key operation not possible: %s\n"
553 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
554
555 #: g10/card-util.c:937
556 #, fuzzy
557 msgid "not an OpenPGP card"
558 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
559
560 #: g10/card-util.c:946
561 #, fuzzy, c-format
562 msgid "error getting current key info: %s\n"
563 msgstr "b³±d podczas zapisu zbioru kluczy tajnych ,,%s'': %s\n"
564
565 #: g10/card-util.c:1031
566 #, fuzzy
567 msgid "Replace existing key? (y/N) "
568 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
569
570 #: g10/card-util.c:1052 g10/card-util.c:1061
571 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
572 msgstr ""
573
574 #: g10/card-util.c:1073
575 #, fuzzy
576 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
577 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
578
579 #: g10/card-util.c:1082
580 #, c-format
581 msgid ""
582 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
583 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
584 "You should change them using the command --change-pin\n"
585 msgstr ""
586
587 #: g10/card-util.c:1121
588 #, fuzzy
589 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
590 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
591
592 #: g10/card-util.c:1123 g10/card-util.c:1204
593 #, fuzzy
594 msgid "   (1) Signature key\n"
595 msgstr "Wa¿no¶æ podpisu wygas³a %s.\n"
596
597 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1206
598 #, fuzzy
599 msgid "   (2) Encryption key\n"
600 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
601
602 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1208
603 msgid "   (3) Authentication key\n"
604 msgstr ""
605
606 #: g10/card-util.c:1141 g10/card-util.c:1224 g10/keyedit.c:938
607 #: g10/keygen.c:1391 g10/keygen.c:1419 g10/keygen.c:1493 g10/revoke.c:683
608 msgid "Invalid selection.\n"
609 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
610
611 #: g10/card-util.c:1201
612 #, fuzzy
613 msgid "Please select where to store the key:\n"
614 msgstr "Proszê wybraæ powód uniewa¿nienia:\n"
615
616 #: g10/card-util.c:1236
617 #, fuzzy
618 msgid "unknown key protection algorithm\n"
619 msgstr "nieznany algorytm ochrony\n"
620
621 #: g10/card-util.c:1241
622 #, fuzzy
623 msgid "secret parts of key are not available\n"
624 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
625
626 #: g10/card-util.c:1246
627 #, fuzzy
628 msgid "secret key already stored on a card\n"
629 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
630
631 #: g10/card-util.c:1317 g10/keyedit.c:1349
632 msgid "quit this menu"
633 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
634
635 #: g10/card-util.c:1319
636 #, fuzzy
637 msgid "show admin commands"
638 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
639
640 #: g10/card-util.c:1320 g10/keyedit.c:1352
641 msgid "show this help"
642 msgstr "ten tekst pomocy"
643
644 #: g10/card-util.c:1322
645 #, fuzzy
646 msgid "list all available data"
647 msgstr "Klucz dostêpny w: "
648
649 #: g10/card-util.c:1325
650 msgid "change card holder's name"
651 msgstr ""
652
653 #: g10/card-util.c:1326
654 msgid "change URL to retrieve key"
655 msgstr ""
656
657 #: g10/card-util.c:1327
658 msgid "fetch the key specified in the card URL"
659 msgstr ""
660
661 #: g10/card-util.c:1328
662 #, fuzzy
663 msgid "change the login name"
664 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
665
666 #: g10/card-util.c:1329
667 #, fuzzy
668 msgid "change the language preferences"
669 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
670
671 #: g10/card-util.c:1330
672 msgid "change card holder's sex"
673 msgstr ""
674
675 #: g10/card-util.c:1331
676 #, fuzzy
677 msgid "change a CA fingerprint"
678 msgstr "okazanie odcisku klucza"
679
680 #: g10/card-util.c:1332
681 msgid "toggle the signature force PIN flag"
682 msgstr ""
683
684 #: g10/card-util.c:1333
685 #, fuzzy
686 msgid "generate new keys"
687 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
688
689 #: g10/card-util.c:1334
690 msgid "menu to change or unblock the PIN"
691 msgstr ""
692
693 #: g10/card-util.c:1335
694 msgid "verify the PIN and list all data"
695 msgstr ""
696
697 #: g10/card-util.c:1455 g10/keyedit.c:1619
698 msgid "Command> "
699 msgstr "Polecenie> "
700
701 #: g10/card-util.c:1493
702 #, fuzzy
703 msgid "Admin-only command\n"
704 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
705
706 #: g10/card-util.c:1524
707 #, fuzzy
708 msgid "Admin commands are allowed\n"
709 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
710
711 #: g10/card-util.c:1526
712 #, fuzzy
713 msgid "Admin commands are not allowed\n"
714 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
715
716 #: g10/card-util.c:1600 g10/keyedit.c:2240
717 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
718 msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
719
720 #: g10/cardglue.c:414
721 #, fuzzy
722 msgid "card reader not available\n"
723 msgstr "brak klucza prywatnego"
724
725 #: g10/cardglue.c:432
726 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
727 msgstr ""
728
729 #: g10/cardglue.c:444
730 #, fuzzy, c-format
731 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
732 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
733
734 #: g10/cardglue.c:571
735 #, c-format
736 msgid ""
737 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
738 "   %.*s\n"
739 msgstr ""
740
741 #: g10/cardglue.c:580
742 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
743 msgstr ""
744
745 #: g10/cardglue.c:915
746 #, fuzzy
747 msgid "Enter New Admin PIN: "
748 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
749
750 #: g10/cardglue.c:916
751 #, fuzzy
752 msgid "Enter New PIN: "
753 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
754
755 #: g10/cardglue.c:917
756 msgid "Enter Admin PIN: "
757 msgstr ""
758
759 #: g10/cardglue.c:918
760 #, fuzzy
761 msgid "Enter PIN: "
762 msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
763
764 #: g10/cardglue.c:935
765 #, fuzzy
766 msgid "Repeat this PIN: "
767 msgstr "Powtórz has³o: "
768
769 #: g10/cardglue.c:950
770 #, fuzzy
771 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
772 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
773
774 #: g10/decrypt.c:67 g10/decrypt.c:158 g10/gpg.c:3911 g10/keyring.c:375
775 #: g10/keyring.c:661 g10/verify.c:101 g10/verify.c:156
776 #, c-format
777 msgid "can't open `%s'\n"
778 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s''\n"
779
780 #: g10/decrypt.c:103 g10/encode.c:823
781 msgid "--output doesn't work for this command\n"
782 msgstr "opcja --output nie dzia³a z tym poleceniem\n"
783
784 #: g10/delkey.c:73 g10/export.c:309 g10/keyedit.c:3388 g10/keyserver.c:1711
785 #: g10/revoke.c:226
786 #, fuzzy, c-format
787 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
788 msgstr "klucz ,,%s'' nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
789
790 #: g10/delkey.c:81 g10/export.c:339 g10/import.c:2360 g10/keyserver.c:1725
791 #: g10/revoke.c:232 g10/revoke.c:476
792 #, c-format
793 msgid "error reading keyblock: %s\n"
794 msgstr "b³±d odczytu bloku kluczy: %s\n"
795
796 #: g10/delkey.c:127 g10/delkey.c:134
797 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
798 msgstr "(chyba, ¿e klucz zostaje wybrany przez podanie odcisku)\n"
799
800 #: g10/delkey.c:133
801 #, fuzzy
802 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
803 msgstr "bez opcji \"--yes\" nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
804
805 #: g10/delkey.c:145
806 #, fuzzy
807 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
808 msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
809
810 #: g10/delkey.c:153
811 #, fuzzy
812 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
813 msgstr "To jest klucz tajny! - czy na pewno go usun±æ? "
814
815 #: g10/delkey.c:163
816 #, c-format
817 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
818 msgstr "usuniêcie bloku klucza nie powiod³o siê: %s\n"
819
820 #: g10/delkey.c:173
821 msgid "ownertrust information cleared\n"
822 msgstr "informacja o zaufaniu dla w³a¶ciciela klucza zosta³a wymazana\n"
823
824 #: g10/delkey.c:204
825 #, c-format
826 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
827 msgstr "dla klucza publicznego ,,%s'' istnieje klucz prywatny!\n"
828
829 #: g10/delkey.c:206
830 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
831 msgstr "aby go usun±æ nalezy najpierw u¿yæ opcji \"--delete-secret-key\".\n"
832
833 #: g10/encode.c:211 g10/sign.c:1254
834 #, c-format
835 msgid "error creating passphrase: %s\n"
836 msgstr "b³±d podczas tworzenia has³a: %s\n"
837
838 #: g10/encode.c:216
839 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
840 msgstr ""
841 "ustawiony tryb S2K nie pozwala u¿yæ pakietu ESK dla szyfru symetrycznego\n"
842
843 #: g10/encode.c:229
844 #, c-format
845 msgid "using cipher %s\n"
846 msgstr "szyfrem %s\n"
847
848 #: g10/encode.c:239 g10/encode.c:534
849 #, c-format
850 msgid "`%s' already compressed\n"
851 msgstr ",,%s'' ju¿ jest skompresowany\n"
852
853 #: g10/encode.c:290 g10/encode.c:568 g10/sign.c:559
854 #, c-format
855 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
856 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik ,,%s'' jest pusty\n"
857
858 #: g10/encode.c:454
859 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
860 msgstr ""
861 "w trybie --pgp2 mo¿na szyfrowaæ dla kluczy RSA krótszych od 2048 bitów\n"
862
863 #: g10/encode.c:478
864 #, c-format
865 msgid "reading from `%s'\n"
866 msgstr "odczyt z '%s'\n"
867
868 #: g10/encode.c:506
869 msgid ""
870 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
871 msgstr ""
872 "nie mo¿na u¿yæ szyfru IDEA z wszystkimi kluczami dla których szyfrujesz.\n"
873
874 #: g10/encode.c:516
875 #, fuzzy, c-format
876 msgid ""
877 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
878 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
879
880 #: g10/encode.c:612 g10/sign.c:931
881 #, fuzzy, c-format
882 msgid ""
883 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
884 "preferences\n"
885 msgstr "wymuszone u¿ycie kompresji %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
886
887 #: g10/encode.c:699
888 #, c-format
889 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
890 msgstr "wymuszone u¿ycie szyfru %s (%d) k³óci siê z ustawieniami adresata\n"
891
892 #: g10/encode.c:769 g10/pkclist.c:804 g10/pkclist.c:852
893 #, c-format
894 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
895 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
896
897 #: g10/encode.c:796
898 #, c-format
899 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
900 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: ,,%s''\n"
901
902 #: g10/encr-data.c:89 g10/mainproc.c:296
903 #, c-format
904 msgid "%s encrypted data\n"
905 msgstr "dane zaszyfrowano za pomoc± %s\n"
906
907 #: g10/encr-data.c:91 g10/mainproc.c:300
908 #, c-format
909 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
910 msgstr "dane zaszyfrowano nieznanym algorytmem numer %d\n"
911
912 #: g10/encr-data.c:115
913 msgid ""
914 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
915 msgstr ""
916 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana kluczem s³abym szyfru symetrycznego.\n"
917
918 #: g10/encr-data.c:126
919 msgid "problem handling encrypted packet\n"
920 msgstr "problem podczas obróbki pakietu szyfrowego\n"
921
922 #: g10/exec.c:47
923 msgid "no remote program execution supported\n"
924 msgstr "odwo³ania do zewnêtrznych programów s± wy³±czone\n"
925
926 #: g10/exec.c:174 g10/openfile.c:429
927 #, c-format
928 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
929 msgstr "nie mo¿na utworzyæ katalogu ,,%s'': %s\n"
930
931 #: g10/exec.c:315
932 msgid ""
933 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
934 msgstr ""
935 "nieszczelne uprawnienia ustawieñ - wo³anie zewnêtrznych programów wy³±czone\n"
936
937 #: g10/exec.c:345
938 #, fuzzy
939 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
940 msgstr ""
941 "platforma wymaga u¿ycia plików tymczasowych do wo³ania zewnêtrznych "
942 "programów\n"
943
944 #: g10/exec.c:423
945 #, fuzzy, c-format
946 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
947 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
948
949 #: g10/exec.c:426
950 #, fuzzy, c-format
951 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
952 msgstr "nie mo¿na wykonaæ %s ,,%s'': %s\n"
953
954 #: g10/exec.c:511
955 #, c-format
956 msgid "system error while calling external program: %s\n"
957 msgstr "b³±d systemu podczas wo³ania programu zewnêtrznego: %s\n"
958
959 #: g10/exec.c:522 g10/exec.c:588
960 msgid "unnatural exit of external program\n"
961 msgstr "nienaturalne zakoñczenie pracy zewnêtrznego programu\n"
962
963 #: g10/exec.c:537
964 msgid "unable to execute external program\n"
965 msgstr "nie mo¿na uruchomiæ zewnêtrznego programu\n"
966
967 #: g10/exec.c:553
968 #, c-format
969 msgid "unable to read external program response: %s\n"
970 msgstr "nie mo¿na odczytaæ odpowiedzi programu zewnêtrznego: %s\n"
971
972 #: g10/exec.c:599 g10/exec.c:606
973 #, c-format
974 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
975 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ pliku tymczasowego (%s) ,,%s'': %s.\n"
976
977 #: g10/exec.c:611
978 #, c-format
979 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
980 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na skasowaæ tymczasowego katalogu ,,%s'': %s.\n"
981
982 #: g10/export.c:59
983 #, fuzzy
984 msgid "export signatures that are marked as local-only"
985 msgstr ""
986 "\n"
987 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
988
989 #: g10/export.c:61
990 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
991 msgstr ""
992
993 #: g10/export.c:63
994 #, fuzzy
995 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
996 msgstr "brak kluczy uniewa¿niaj±cych dla ,,%s''\n"
997
998 #: g10/export.c:65
999 #, fuzzy
1000 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
1001 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
1002
1003 #: g10/export.c:67
1004 #, fuzzy
1005 msgid "remove unusable parts from key during export"
1006 msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
1007
1008 #: g10/export.c:69
1009 msgid "remove as much as possible from key during export"
1010 msgstr ""
1011
1012 #: g10/export.c:323
1013 #, fuzzy
1014 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
1015 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
1016
1017 #: g10/export.c:352
1018 #, fuzzy, c-format
1019 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
1020 msgstr "klucz %08lX: nie jest chroniony - pominiêty\n"
1021
1022 #: g10/export.c:360
1023 #, fuzzy, c-format
1024 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
1025 msgstr "klucz %08lX: klucz PGP 2.x - pominiêty\n"
1026
1027 #: g10/export.c:371
1028 #, fuzzy, c-format
1029 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
1030 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
1031
1032 #: g10/export.c:519
1033 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
1034 msgstr ""
1035
1036 #: g10/export.c:542
1037 #, fuzzy, c-format
1038 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1039 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
1040
1041 #: g10/export.c:563
1042 #, fuzzy, c-format
1043 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1044 msgstr "OSTRZE¯ENIE: klucz prywatny %08lX nie ma prostej sumy kontrolnej SK.\n"
1045
1046 #: g10/export.c:596
1047 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1048 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
1049
1050 #: g10/gpg.c:381
1051 msgid ""
1052 "@Commands:\n"
1053 " "
1054 msgstr ""
1055 "@Polecenia:\n"
1056 " "
1057
1058 #: g10/gpg.c:383
1059 msgid "|[file]|make a signature"
1060 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
1061
1062 #: g10/gpg.c:384
1063 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1064 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu pod dokumentem"
1065
1066 #: g10/gpg.c:385
1067 msgid "make a detached signature"
1068 msgstr "z³o¿enie podpisu oddzielonego od dokumentu"
1069
1070 #: g10/gpg.c:386
1071 msgid "encrypt data"
1072 msgstr "szyfrowanie danych"
1073
1074 #: g10/gpg.c:388
1075 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1076 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
1077
1078 #: g10/gpg.c:390
1079 msgid "decrypt data (default)"
1080 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lne)"
1081
1082 #: g10/gpg.c:392
1083 msgid "verify a signature"
1084 msgstr "sprawdzenie podpisu"
1085
1086 #: g10/gpg.c:394
1087 msgid "list keys"
1088 msgstr "lista kluczy"
1089
1090 #: g10/gpg.c:396
1091 msgid "list keys and signatures"
1092 msgstr "lista kluczy i podpisów"
1093
1094 #: g10/gpg.c:397
1095 #, fuzzy
1096 msgid "list and check key signatures"
1097 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
1098
1099 #: g10/gpg.c:398
1100 msgid "list keys and fingerprints"
1101 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
1102
1103 #: g10/gpg.c:399
1104 msgid "list secret keys"
1105 msgstr "lista kluczy prywatnych"
1106
1107 #: g10/gpg.c:400
1108 msgid "generate a new key pair"
1109 msgstr "generacja nowej pary kluczy"
1110
1111 #: g10/gpg.c:401
1112 msgid "remove keys from the public keyring"
1113 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
1114
1115 #: g10/gpg.c:403
1116 msgid "remove keys from the secret keyring"
1117 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy prywatnych"
1118
1119 #: g10/gpg.c:404
1120 msgid "sign a key"
1121 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
1122
1123 #: g10/gpg.c:405
1124 msgid "sign a key locally"
1125 msgstr "z³o¿enie prywatnego podpisu na kluczu"
1126
1127 #: g10/gpg.c:406
1128 msgid "sign or edit a key"
1129 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
1130
1131 #: g10/gpg.c:407
1132 msgid "generate a revocation certificate"
1133 msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
1134
1135 #: g10/gpg.c:409
1136 msgid "export keys"
1137 msgstr "eksport kluczy do pliku"
1138
1139 #: g10/gpg.c:410
1140 msgid "export keys to a key server"
1141 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
1142
1143 #: g10/gpg.c:411
1144 msgid "import keys from a key server"
1145 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
1146
1147 #: g10/gpg.c:413
1148 msgid "search for keys on a key server"
1149 msgstr "szukanie kluczy na serwerze"
1150
1151 #: g10/gpg.c:415
1152 msgid "update all keys from a keyserver"
1153 msgstr "od¶wie¿enie wszystkich kluczy z serwera"
1154
1155 #: g10/gpg.c:419
1156 msgid "import/merge keys"
1157 msgstr "import/do³±czenie kluczy"
1158
1159 #: g10/gpg.c:422
1160 msgid "print the card status"
1161 msgstr ""
1162
1163 #: g10/gpg.c:423
1164 msgid "change data on a card"
1165 msgstr ""
1166
1167 #: g10/gpg.c:424
1168 msgid "change a card's PIN"
1169 msgstr ""
1170
1171 #: g10/gpg.c:433
1172 msgid "update the trust database"
1173 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
1174
1175 #: g10/gpg.c:440
1176 msgid "|algo [files]|print message digests"
1177 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
1178
1179 #: g10/gpg.c:444 g10/gpgv.c:68
1180 msgid ""
1181 "@\n"
1182 "Options:\n"
1183 " "
1184 msgstr ""
1185 "@\n"
1186 "Opcje:\n"
1187 " "
1188
1189 #: g10/gpg.c:446
1190 msgid "create ascii armored output"
1191 msgstr "opakowanie ASCII pliku wynikowego"
1192
1193 #: g10/gpg.c:448
1194 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1195 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
1196
1197 #: g10/gpg.c:459
1198 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1199 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
1200
1201 #: g10/gpg.c:460
1202 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1203 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - bez)"
1204
1205 #: g10/gpg.c:465
1206 msgid "use canonical text mode"
1207 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
1208
1209 #: g10/gpg.c:479
1210 msgid "use as output file"
1211 msgstr "plik wyj¶ciowy"
1212
1213 #: g10/gpg.c:481 g10/gpgv.c:70
1214 msgid "verbose"
1215 msgstr "z dodatkowymi informacjami"
1216
1217 #: g10/gpg.c:492
1218 msgid "do not make any changes"
1219 msgstr "pozostawienie bez zmian"
1220
1221 #: g10/gpg.c:493
1222 msgid "prompt before overwriting"
1223 msgstr "pytanie przed nadpisaniem plików"
1224
1225 #: g10/gpg.c:535
1226 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1227 msgstr ""
1228
1229 #: g10/gpg.c:536
1230 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1231 msgstr ""
1232
1233 #: g10/gpg.c:565
1234 msgid ""
1235 "@\n"
1236 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1237 msgstr ""
1238 "@\n"
1239 "(Pe³n± listê poleceñ i opcji mo¿na znale¼æ w podrêczniku systemowym.)\n"
1240
1241 #: g10/gpg.c:568
1242 msgid ""
1243 "@\n"
1244 "Examples:\n"
1245 "\n"
1246 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1247 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1248 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1249 " --list-keys [names]        show keys\n"
1250 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1251 msgstr ""
1252 "@\n"
1253 "Przyk³ady:\n"
1254 "\n"
1255 " -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
1256 " --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
1257 " --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
1258 "pliku\n"
1259 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
1260 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
1261
1262 #: g10/gpg.c:769 g10/gpgv.c:95
1263 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1264 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1265
1266 #: g10/gpg.c:786
1267 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1268 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1269
1270 #: g10/gpg.c:789
1271 msgid ""
1272 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1273 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1274 "default operation depends on the input data\n"
1275 msgstr ""
1276 "Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
1277 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
1278 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
1279
1280 #: g10/gpg.c:800
1281 msgid ""
1282 "\n"
1283 "Supported algorithms:\n"
1284 msgstr ""
1285 "\n"
1286 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
1287
1288 #: g10/gpg.c:803
1289 msgid "Pubkey: "
1290 msgstr "Asymetryczne: "
1291
1292 #: g10/gpg.c:809 g10/keyedit.c:2306
1293 msgid "Cipher: "
1294 msgstr "Symetryczne: "
1295
1296 #: g10/gpg.c:815
1297 msgid "Hash: "
1298 msgstr "Skrótów: "
1299
1300 #: g10/gpg.c:821 g10/keyedit.c:2352
1301 msgid "Compression: "
1302 msgstr "Kompresji: "
1303
1304 #: g10/gpg.c:904
1305 msgid "usage: gpg [options] "
1306 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
1307
1308 #: g10/gpg.c:1052
1309 msgid "conflicting commands\n"
1310 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
1311
1312 #: g10/gpg.c:1070
1313 #, fuzzy, c-format
1314 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1315 msgstr "w definicji grupy ,,%s'' brak znaku ,,=''\n"
1316
1317 #: g10/gpg.c:1267
1318 #, fuzzy, c-format
1319 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1320 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1321
1322 #: g10/gpg.c:1270
1323 #, fuzzy, c-format
1324 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1325 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1326
1327 #: g10/gpg.c:1273
1328 #, fuzzy, c-format
1329 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1330 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do %s ,,%s''.\n"
1331
1332 #: g10/gpg.c:1279
1333 #, fuzzy, c-format
1334 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1335 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1336
1337 #: g10/gpg.c:1282
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1340 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1341
1342 #: g10/gpg.c:1285
1343 #, fuzzy, c-format
1344 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1345 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do %s ,,%s''.\n"
1346
1347 #: g10/gpg.c:1291
1348 #, fuzzy, c-format
1349 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1350 msgstr ""
1351 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1352 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1353
1354 #: g10/gpg.c:1294
1355 #, fuzzy, c-format
1356 msgid ""
1357 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1358 msgstr ""
1359 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1360 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1361
1362 #: g10/gpg.c:1297
1363 #, fuzzy, c-format
1364 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1365 msgstr ""
1366 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa w³asno¶ci do katalogu\n"
1367 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1368
1369 #: g10/gpg.c:1303
1370 #, fuzzy, c-format
1371 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1372 msgstr ""
1373 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1374 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1375
1376 #: g10/gpg.c:1306
1377 #, fuzzy, c-format
1378 msgid ""
1379 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1380 msgstr ""
1381 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1382 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1383
1384 #: g10/gpg.c:1309
1385 #, fuzzy, c-format
1386 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1387 msgstr ""
1388 "OSTRZE¯ENIE: niebezpieczne prawa dostêpu do katalogu \n"
1389 "                  zawieraj±cego %s ,,%s''\n"
1390
1391 #: g10/gpg.c:1450
1392 #, fuzzy, c-format
1393 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1394 msgstr "nieznana opcja ,,%s''\n"
1395
1396 #: g10/gpg.c:1543
1397 msgid "display photo IDs during key listings"
1398 msgstr ""
1399
1400 #: g10/gpg.c:1545
1401 msgid "show policy URLs during signature listings"
1402 msgstr ""
1403
1404 #: g10/gpg.c:1547
1405 #, fuzzy
1406 msgid "show all notations during signature listings"
1407 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
1408
1409 #: g10/gpg.c:1549
1410 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1411 msgstr ""
1412
1413 #: g10/gpg.c:1553
1414 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1415 msgstr ""
1416
1417 #: g10/gpg.c:1555
1418 #, fuzzy
1419 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1420 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1421
1422 #: g10/gpg.c:1557
1423 msgid "show user ID validity during key listings"
1424 msgstr ""
1425
1426 #: g10/gpg.c:1559
1427 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1428 msgstr ""
1429
1430 #: g10/gpg.c:1561
1431 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1432 msgstr ""
1433
1434 #: g10/gpg.c:1563
1435 #, fuzzy
1436 msgid "show the keyring name in key listings"
1437 msgstr "okazanie, w którym zbiorze znajduje siê dany klucz"
1438
1439 #: g10/gpg.c:1565
1440 #, fuzzy
1441 msgid "show expiration dates during signature listings"
1442 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
1443
1444 #: g10/gpg.c:1959
1445 #, c-format
1446 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1447 msgstr "UWAGA: stary domy¶lny plik opcji ,,%s'' zosta³ zignorowany\n"
1448
1449 #: g10/gpg.c:2001
1450 #, c-format
1451 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1452 msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji ,,%s''\n"
1453
1454 #: g10/gpg.c:2005
1455 #, c-format
1456 msgid "option file `%s': %s\n"
1457 msgstr "plik opcji ,,%s'': %s\n"
1458
1459 #: g10/gpg.c:2012
1460 #, c-format
1461 msgid "reading options from `%s'\n"
1462 msgstr "odczyt opcji z ,,%s''\n"
1463
1464 #: g10/gpg.c:2228 g10/gpg.c:2896 g10/gpg.c:2915
1465 #, c-format
1466 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1467 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
1468
1469 #: g10/gpg.c:2241
1470 #, fuzzy, c-format
1471 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1472 msgstr ""
1473 "modu³ szyfru ,,%s'' nie zosta³ za³adowany z powodu niebezpiecznych praw "
1474 "dostêpu\n"
1475
1476 #: g10/gpg.c:2430 g10/gpg.c:2442
1477 #, fuzzy, c-format
1478 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1479 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1480
1481 #: g10/gpg.c:2519
1482 #, fuzzy, c-format
1483 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1484 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1485
1486 #: g10/gpg.c:2543 g10/gpg.c:2732 g10/keyedit.c:4076
1487 #, fuzzy
1488 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1489 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
1490
1491 #: g10/gpg.c:2555
1492 #, fuzzy, c-format
1493 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1494 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1495
1496 #: g10/gpg.c:2558
1497 #, fuzzy
1498 msgid "invalid keyserver options\n"
1499 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1500
1501 #: g10/gpg.c:2565
1502 #, c-format
1503 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1504 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1505
1506 #: g10/gpg.c:2568
1507 msgid "invalid import options\n"
1508 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1509
1510 #: g10/gpg.c:2575
1511 #, c-format
1512 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1513 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1514
1515 #: g10/gpg.c:2578
1516 msgid "invalid export options\n"
1517 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1518
1519 #: g10/gpg.c:2585
1520 #, fuzzy, c-format
1521 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1522 msgstr "%s:%d: niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1523
1524 #: g10/gpg.c:2588
1525 #, fuzzy
1526 msgid "invalid list options\n"
1527 msgstr "niepoprawne opcje wczytania kluczy\n"
1528
1529 #: g10/gpg.c:2596
1530 msgid "display photo IDs during signature verification"
1531 msgstr ""
1532
1533 #: g10/gpg.c:2598
1534 msgid "show policy URLs during signature verification"
1535 msgstr ""
1536
1537 #: g10/gpg.c:2600
1538 #, fuzzy
1539 msgid "show all notations during signature verification"
1540 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1541
1542 #: g10/gpg.c:2602
1543 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1544 msgstr ""
1545
1546 #: g10/gpg.c:2606
1547 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1548 msgstr ""
1549
1550 #: g10/gpg.c:2608
1551 #, fuzzy
1552 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1553 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1554
1555 #: g10/gpg.c:2610
1556 #, fuzzy
1557 msgid "show user ID validity during signature verification"
1558 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1559
1560 #: g10/gpg.c:2612
1561 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1562 msgstr ""
1563
1564 #: g10/gpg.c:2614
1565 #, fuzzy
1566 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1567 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
1568
1569 #: g10/gpg.c:2616
1570 msgid "validate signatures with PKA data"
1571 msgstr ""
1572
1573 #: g10/gpg.c:2618
1574 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1575 msgstr ""
1576
1577 #: g10/gpg.c:2625
1578 #, fuzzy, c-format
1579 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1580 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1581
1582 #: g10/gpg.c:2628
1583 #, fuzzy
1584 msgid "invalid verify options\n"
1585 msgstr "niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1586
1587 #: g10/gpg.c:2635
1588 #, c-format
1589 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1590 msgstr "nie mo¿na ustawiæ ¶cie¿ki programów wykonywalnych na %s\n"
1591
1592 #: g10/gpg.c:2798
1593 #, fuzzy, c-format
1594 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1595 msgstr "%s:%d niepoprawne opcje eksportu kluczy\n"
1596
1597 #: g10/gpg.c:2801
1598 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1599 msgstr ""
1600
1601 #: g10/gpg.c:2885
1602 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1603 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
1604
1605 #: g10/gpg.c:2889
1606 #, c-format
1607 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1608 msgstr "OSTRZE¯ENIE: %s powoduje obej¶cie %s\n"
1609
1610 #: g10/gpg.c:2898
1611 #, c-format
1612 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1613 msgstr "Nie wolno u¿ywaæ %s z %s!\n"
1614
1615 #: g10/gpg.c:2901
1616 #, c-format
1617 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1618 msgstr "%s nie ma sensu w po³±czeniu z %s!\n"
1619
1620 #: g10/gpg.c:2908
1621 #, fuzzy, c-format
1622 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1623 msgstr "gpg-agent nie jest dostêpny w tej sesji\n"
1624
1625 #: g10/gpg.c:2923
1626 #, fuzzy, c-format
1627 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1628 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
1629
1630 #: g10/gpg.c:2937
1631 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1632 msgstr ""
1633 "w trybie --pgp2 mo¿na sk³adaæ tylko podpisy oddzielne lub do³±czone do "
1634 "tekstu\n"
1635
1636 #: g10/gpg.c:2943
1637 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1638 msgstr "w trybie --pgp2 nie mo¿na jednocze¶nie szyfrowaæ i podpisywaæ\n"
1639
1640 #: g10/gpg.c:2949
1641 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1642 msgstr "w trybie --pgp2 trzeba u¿ywaæ plików a nie potoków.\n"
1643
1644 #: g10/gpg.c:2962
1645 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1646 msgstr "szyfrowanie wiadomo¶ci w trybie --pgp2 wymaga modu³u szyfru IDEA\n"
1647
1648 #: g10/gpg.c:3029 g10/gpg.c:3053
1649 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1650 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1651
1652 #: g10/gpg.c:3035 g10/gpg.c:3059
1653 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1654 msgstr "wybrany algorytm skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
1655
1656 #: g10/gpg.c:3041
1657 #, fuzzy
1658 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1659 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
1660
1661 #: g10/gpg.c:3047
1662 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1663 msgstr "wybrany algorytm skrótów po¶wiadczeñ jest niepoprawny\n"
1664
1665 #: g10/gpg.c:3062
1666 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1667 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
1668
1669 #: g10/gpg.c:3064
1670 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1671 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
1672
1673 #: g10/gpg.c:3066
1674 #, fuzzy
1675 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1676 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
1677
1678 #: g10/gpg.c:3068
1679 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1680 msgstr ""
1681 "niew³a¶ciwy domy¶lny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1682
1683 #: g10/gpg.c:3070
1684 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1685 msgstr ""
1686 "niew³a¶ciwy minimalny poziom sprawdzania; musi mieæ warto¶æ 0, 1, 2 lub 3\n"
1687
1688 #: g10/gpg.c:3073
1689 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1690 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
1691
1692 #: g10/gpg.c:3077
1693 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1694 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
1695
1696 #: g10/gpg.c:3084
1697 msgid "invalid default preferences\n"
1698 msgstr "niew³a¶ciwe domy¶lne ustawienia\n"
1699
1700 #: g10/gpg.c:3093
1701 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1702 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia szyfrów\n"
1703
1704 #: g10/gpg.c:3097
1705 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1706 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia skrótów\n"
1707
1708 #: g10/gpg.c:3101
1709 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1710 msgstr "niew³a¶ciwe ustawienia algorytmów kompresji\n"
1711
1712 #: g10/gpg.c:3134
1713 #, c-format
1714 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1715 msgstr "%s jeszcze nie dzia³a z %s!\n"
1716
1717 #: g10/gpg.c:3181
1718 #, fuzzy, c-format
1719 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1720 msgstr "szyfr ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1721
1722 #: g10/gpg.c:3186
1723 #, fuzzy, c-format
1724 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1725 msgstr "skrót ,,%s'' nie jest dostêpny w trybie %s\n"
1726
1727 #: g10/gpg.c:3191
1728 #, fuzzy, c-format
1729 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1730 msgstr "kompresja ,,%s'' nie jest dostêpna w trybie %s\n"
1731
1732 #: g10/gpg.c:3293
1733 #, c-format
1734 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1735 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
1736
1737 #: g10/gpg.c:3304
1738 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1739 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podano adresatów (-r) w dzia³aniu które ich nie dotyczy\n"
1740
1741 #: g10/gpg.c:3315
1742 msgid "--store [filename]"
1743 msgstr "--store [plik]"
1744
1745 #: g10/gpg.c:3322
1746 msgid "--symmetric [filename]"
1747 msgstr "--symmetric [plik]"
1748
1749 #: g10/gpg.c:3324
1750 #, fuzzy, c-format
1751 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1752 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
1753
1754 #: g10/gpg.c:3334
1755 msgid "--encrypt [filename]"
1756 msgstr "--encrypt [plik]"
1757
1758 #: g10/gpg.c:3347
1759 #, fuzzy
1760 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1761 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1762
1763 #: g10/gpg.c:3349
1764 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1765 msgstr ""
1766
1767 #: g10/gpg.c:3352
1768 #, fuzzy, c-format
1769 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1770 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1771
1772 #: g10/gpg.c:3370
1773 msgid "--sign [filename]"
1774 msgstr "--sign [plik]"
1775
1776 #: g10/gpg.c:3383
1777 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1778 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1779
1780 #: g10/gpg.c:3398
1781 #, fuzzy
1782 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1783 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
1784
1785 #: g10/gpg.c:3400
1786 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1787 msgstr ""
1788
1789 #: g10/gpg.c:3403
1790 #, fuzzy, c-format
1791 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1792 msgstr "%s nie jest dostêpne w trybie %s\n"
1793
1794 #: g10/gpg.c:3423
1795 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1796 msgstr "--sign --symmetric [plik]"
1797
1798 #: g10/gpg.c:3432
1799 msgid "--clearsign [filename]"
1800 msgstr "--clearsign [plik]\""
1801
1802 #: g10/gpg.c:3457
1803 msgid "--decrypt [filename]"
1804 msgstr "--decrypt [plik]"
1805
1806 #: g10/gpg.c:3465
1807 msgid "--sign-key user-id"
1808 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
1809
1810 #: g10/gpg.c:3469
1811 msgid "--lsign-key user-id"
1812 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
1813
1814 #: g10/gpg.c:3490
1815 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1816 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
1817
1818 #: g10/gpg.c:3561
1819 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1820 msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
1821
1822 #: g10/gpg.c:3603
1823 #, c-format
1824 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1825 msgstr "wysy³ka do serwera kluczy nie powiod³a siê: %s\n"
1826
1827 #: g10/gpg.c:3605
1828 #, c-format
1829 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1830 msgstr "odbiór z serwera kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1831
1832 #: g10/gpg.c:3607
1833 #, c-format
1834 msgid "key export failed: %s\n"
1835 msgstr "eksport kluczy nie powiód³ siê: %s\n"
1836
1837 #: g10/gpg.c:3618
1838 #, c-format
1839 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1840 msgstr "szukanie w serwerze kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
1841
1842 #: g10/gpg.c:3628
1843 #, c-format
1844 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1845 msgstr "od¶wie¿enie kluczy z serwera nie powiod³o siê: %s\n"
1846
1847 #: g10/gpg.c:3679
1848 #, c-format
1849 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1850 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1851
1852 #: g10/gpg.c:3687
1853 #, c-format
1854 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1855 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
1856
1857 #: g10/gpg.c:3774
1858 #, c-format
1859 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1860 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu ,%s'\n"
1861
1862 #: g10/gpg.c:3897
1863 msgid "[filename]"
1864 msgstr "[nazwa pliku]"
1865
1866 #: g10/gpg.c:3901
1867 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1868 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
1869
1870 #: g10/gpg.c:4205
1871 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1872 msgstr "podany URL regulaminu po¶wiadczania jest niepoprawny\n"
1873
1874 #: g10/gpg.c:4207
1875 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1876 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1877
1878 #: g10/gpg.c:4240
1879 #, fuzzy
1880 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1881 msgstr "podany URL regulaminu podpisów jest niepoprawny\n"
1882
1883 #: g10/getkey.c:150
1884 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1885 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
1886
1887 #: g10/getkey.c:173
1888 #, fuzzy
1889 msgid "[User ID not found]"
1890 msgstr "[brak identyfikatora u¿ytkownika]"
1891
1892 #: g10/getkey.c:946 g10/getkey.c:956 g10/getkey.c:966 g10/getkey.c:982
1893 #: g10/getkey.c:997
1894 #, c-format
1895 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1896 msgstr ""
1897
1898 #: g10/getkey.c:1829
1899 #, fuzzy, c-format
1900 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1901 msgstr ""
1902 "Opcja --allow-non-selfsigned-uid wymusi³a uznanie za poprawny klucza %08lX.\n"
1903
1904 #: g10/getkey.c:2386 g10/keyedit.c:3719
1905 #, fuzzy, c-format
1906 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1907 msgstr "brak prywatnego odpowiednika podklucza publicznego %08lX - pominiêty\n"
1908
1909 #: g10/getkey.c:2617
1910 #, fuzzy, c-format
1911 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1912 msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
1913
1914 #: g10/getkey.c:2664
1915 #, fuzzy, c-format
1916 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1917 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
1918
1919 #: g10/gpgv.c:71
1920 msgid "be somewhat more quiet"
1921 msgstr "mniej komunikatóww"
1922
1923 #: g10/gpgv.c:72
1924 msgid "take the keys from this keyring"
1925 msgstr "pobieranie kluczy z tego zbioru"
1926
1927 #: g10/gpgv.c:74
1928 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1929 msgstr "nie traktowaæ konfliktu datowników jako b³êdu"
1930
1931 #: g10/gpgv.c:75
1932 msgid "|FD|write status info to this FD"
1933 msgstr "|FD|pisanie opisu stanu do deskryptora FD"
1934
1935 #: g10/gpgv.c:99
1936 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1937 msgstr "Wywo³anie: gpgv [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
1938
1939 #: g10/gpgv.c:102
1940 msgid ""
1941 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1942 "Check signatures against known trusted keys\n"
1943 msgstr ""
1944 "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
1945 "Sprawdzanie podpisów ze znanych zaufanych kluczy\n"
1946
1947 #: g10/helptext.c:47
1948 msgid ""
1949 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1950 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1951 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1952 msgstr ""
1953 "Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
1954 "eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania sieci\n"
1955 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
1956 "certyfikatów."
1957
1958 #: g10/helptext.c:53
1959 msgid ""
1960 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1961 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1962 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1963 "ultimately trusted\n"
1964 msgstr ""
1965 "Aby zbudowaæ Sieæ Zaufania, GnuPG potrzebuje znaæ klucze do których\n"
1966 "masz absolutne zaufanie. Zwykle s± to klucze do których masz klucze\n"
1967 "tajne. Odpowiedz ,,tak'', je¶li chcesz okre¶liæ ten klucz jako klucz\n"
1968 "do którego masz absolutne zaufanie.\n"
1969
1970 #: g10/helptext.c:60
1971 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1972 msgstr ""
1973 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza, co do którego nie ma\n"
1974 "¿adnej pewno¶ci do kogo nale¿y, odpowiedz ,,tak''."
1975
1976 #: g10/helptext.c:64
1977 msgid ""
1978 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1979 msgstr "Podaj adresatów tej wiadomo¶ci."
1980
1981 #: g10/helptext.c:68
1982 msgid ""
1983 "Select the algorithm to use.\n"
1984 "\n"
1985 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1986 "for signatures.\n"
1987 "\n"
1988 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1989 "\n"
1990 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1991 "\n"
1992 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1993 msgstr ""
1994
1995 #: g10/helptext.c:82
1996 msgid ""
1997 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1998 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1999 "Please consult your security expert first."
2000 msgstr ""
2001 "U¿ywanie tego samego klucza do podpisywania i szyfrowania nie jest dobrym\n"
2002 "pomys³em. Mo¿na tak postêpowaæ tylko w niektórych zastosowaniach. Proszê "
2003 "siê\n"
2004 "najpierw skonsultowaæ z ekspertem od bezpieczeñstwa. "
2005
2006 #: g10/helptext.c:89
2007 msgid "Enter the size of the key"
2008 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
2009
2010 #: g10/helptext.c:93 g10/helptext.c:98 g10/helptext.c:110 g10/helptext.c:142
2011 #: g10/helptext.c:170 g10/helptext.c:175 g10/helptext.c:180
2012 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
2013 msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
2014
2015 #: g10/helptext.c:103
2016 msgid ""
2017 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
2018 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
2019 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
2020 "the given value as an interval."
2021 msgstr ""
2022 "Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty).  \n"
2023 "Mo¿na tu podaæ datê w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
2024 "w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
2025 "jako okres."
2026
2027 #: g10/helptext.c:115
2028 msgid "Enter the name of the key holder"
2029 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
2030
2031 #: g10/helptext.c:120
2032 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
2033 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale wysoce doradzany adres e-mail"
2034
2035 #: g10/helptext.c:124
2036 msgid "Please enter an optional comment"
2037 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
2038
2039 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
2040 #: g10/helptext.c:129
2041 msgid ""
2042 "N  to change the name.\n"
2043 "C  to change the comment.\n"
2044 "E  to change the email address.\n"
2045 "O  to continue with key generation.\n"
2046 "Q  to to quit the key generation."
2047 msgstr ""
2048 "N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
2049 "C aby zmieniæ komentarz.<\n"
2050 "E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
2051 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
2052 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
2053
2054 #: g10/helptext.c:138
2055 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2056 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
2057
2058 #: g10/helptext.c:146
2059 msgid ""
2060 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2061 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2062 "know how carefully you verified this.\n"
2063 "\n"
2064 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2065 "the\n"
2066 "    key.\n"
2067 "\n"
2068 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2069 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2070 "for\n"
2071 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2072 "user.\n"
2073 "\n"
2074 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2075 "could\n"
2076 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2077 "the\n"
2078 "    key against a photo ID.\n"
2079 "\n"
2080 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2081 "could\n"
2082 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2083 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2084 "a\n"
2085 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2086 "the\n"
2087 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2088 "exchange\n"
2089 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2090 "\n"
2091 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2092 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2093 "\"\n"
2094 "mean to you when you sign other keys.\n"
2095 "\n"
2096 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2097 msgstr ""
2098 "Przy podpisywaniu identyfikatora u¿ytkownika na kluczu nale¿y sprawdziæ, \n"
2099 "czy to¿samo¶æ u¿ytkownika odpowiada temu, co jest wpisane w "
2100 "identyfikatorze.\n"
2101 "Innym u¿ytkownikom przyda siê informacja, jak dog³êbnie zosta³o to przez\n"
2102 "Ciebie sprawdzone.\n"
2103 "\n"
2104 "\"0\" oznacza, ¿e nie podajesz ¿adnych informacji na temat tego jak "
2105 "dog³êbnie\n"
2106 "    to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a przez Ciebie potwierdzona.\n"
2107 "\n"
2108 "\"1\" oznacza, ¿e masz przekonanie, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownka odpowiada\n"
2109 "    identyfikatorowi klucza, ale nie by³o mo¿liwo¶ci sprawdzenia tego.\n"
2110 "    Taka sytuacja wystêpuje te¿ kiedy podpisujesz identyfikator bêd±cy\n"
2111 "    pseudonimem.\n"
2112 "\n"
2113 "\"2\" oznacza, ¿e to¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³± przez Ciebie potwierdzona\n"
2114 "    pobie¿nie - sprawdzili¶cie odcisk klucza, sprawdzi³a¶/e¶ to¿samo¶æ\n"
2115 "    na okazanym dokumencie ze zdjêciem.\n"
2116 "\n"
2117 "\"3\" to dog³êbna weryfikacja to¿samo¶ci. Na przyk³ad sprawdzenie odcisku \n"
2118 "    klucza, sprawdzenie to¿samo¶ci z okazanego oficjalnego dokumentu ze\n"
2119 "    zdjêciem (np paszportu) i weryfikacja poprawno¶ci adresu poczty\n"
2120 "    elektronicznej przez wymianê poczty z tym adresem.\n"
2121 "\n"
2122 "Zauwa¿, ¿e podane powy¿ej przyk³ady dla poziomów \"2\" i \"3\" to *tylko*\n"
2123 "przyk³ady. Do Ciebie nale¿y decyzja co oznacza \"pobie¿ny\" i \"dog³êbny\" "
2124 "w\n"
2125 "kontek¶cie po¶wiadczania i podpisywania kluczy.\n"
2126 "\n"
2127 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj \"0\"."
2128
2129 #: g10/helptext.c:184
2130 #, fuzzy
2131 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2132 msgstr "Odpowiedz \"tak\", aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika."
2133
2134 #: g10/helptext.c:188
2135 msgid ""
2136 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2137 "All certificates are then also lost!"
2138 msgstr ""
2139 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
2140 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''."
2141
2142 #: g10/helptext.c:193
2143 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2144 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
2145
2146 #: g10/helptext.c:198
2147 msgid ""
2148 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2149 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2150 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2151 msgstr ""
2152 "To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
2153 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
2154 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
2155
2156 #: g10/helptext.c:203
2157 msgid ""
2158 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2159 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2160 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2161 "a trust connection through another already certified key."
2162 msgstr ""
2163 "Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie ma\n"
2164 "odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
2165 "podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿\n"
2166 "w momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
2167 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
2168
2169 #: g10/helptext.c:209
2170 msgid ""
2171 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2172 "your keyring."
2173 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Mo¿na usuni±æ go ze zbioru kluczy."
2174
2175 #: g10/helptext.c:213
2176 msgid ""
2177 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2178 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2179 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2180 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2181 "a second one is available."
2182 msgstr ""
2183 "To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
2184 "go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
2185 "takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
2186 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
2187 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
2188
2189 #: g10/helptext.c:221
2190 msgid ""
2191 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2192 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2193 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2194 msgstr ""
2195 "Przestawienie wszystkich (lub tylko wybranych) identyfikatorów na aktualne\n"
2196 "ustawienia. Data na odpowiednich podpisach zostane przesuniêta do przodu o\n"
2197 "jedn± sekundê. \n"
2198
2199 #: g10/helptext.c:228
2200 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2201 msgstr "Podaj d³ugie, skomplikowane has³o, np. ca³e zdanie.\n"
2202
2203 #: g10/helptext.c:234
2204 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2205 msgstr "Proszê powrótrzyæ has³o, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
2206
2207 #: g10/helptext.c:238
2208 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2209 msgstr "Podaj nazwê pliku którego dotyczy ten podpis"
2210
2211 #: g10/helptext.c:243
2212 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2213 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y odpowiedzieæ ,,tak''"
2214
2215 #: g10/helptext.c:248
2216 msgid ""
2217 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2218 "file (which is shown in brackets) will be used."
2219 msgstr ""
2220 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
2221
2222 #: g10/helptext.c:254
2223 msgid ""
2224 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2225 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2226 "  \"Key has been compromised\"\n"
2227 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2228 "      got access to your secret key.\n"
2229 "  \"Key is superseded\"\n"
2230 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2231 "  \"Key is no longer used\"\n"
2232 "      Use this if you have retired this key.\n"
2233 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2234 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2235 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2236 msgstr ""
2237 "Nalezy podaæ powód uniewa¿nienia klucza. W zale¿no¶ci od kontekstu mo¿na\n"
2238 "go wybraæ z listy:\n"
2239 "  \"Klucz zosta³ skompromitowany\"\n"
2240 "      Masz powody uwa¿aæ ¿e twój klucz tajny dosta³ siê w niepowo³ane rêce.\n"
2241 "  \"Klucz zosta³ zast±piony\"\n"
2242 "      Klucz zosta³ zast±piony nowym.\n"
2243 "  \"Klucz nie jest ju¿ u¿ywany\"\n"
2244 "      Klucz zosta³ wycofany z u¿ycia.\n"
2245 "  \"Identyfikator u¿ytkownika przesta³ byæ poprawny\"\n"
2246 "      Identyfikator u¿ytkownika (najczê¶ciej adres e-mail przesta³ byæ \n"
2247 "      poprawny.\n"
2248
2249 #: g10/helptext.c:270
2250 msgid ""
2251 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2252 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2253 "An empty line ends the text.\n"
2254 msgstr ""
2255 "Je¶li chcesz, mo¿esz podaæ opis powodu wystawienia certyfikatu\n"
2256 "uniewa¿nienia. Opis powinien byc zwiêz³y. \n"
2257 "Pusta linia koñczy wprowadzanie tekstu.\n"
2258
2259 #: g10/helptext.c:285
2260 msgid "No help available"
2261 msgstr "Pomoc niedostêpna"
2262
2263 #: g10/helptext.c:293
2264 #, c-format
2265 msgid "No help available for `%s'"
2266 msgstr "Brak pomocy o ,,%s''"
2267
2268 #: g10/import.c:94
2269 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2270 msgstr ""
2271
2272 #: g10/import.c:96
2273 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2274 msgstr ""
2275
2276 #: g10/import.c:98
2277 #, fuzzy
2278 msgid "do not update the trustdb after import"
2279 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
2280
2281 #: g10/import.c:100
2282 #, fuzzy
2283 msgid "create a public key when importing a secret key"
2284 msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
2285
2286 #: g10/import.c:102
2287 msgid "only accept updates to existing keys"
2288 msgstr ""
2289
2290 #: g10/import.c:104
2291 #, fuzzy
2292 msgid "remove unusable parts from key after import"
2293 msgstr "bezu¿yteczny klucz prywatny"
2294
2295 #: g10/import.c:106
2296 msgid "remove as much as possible from key after import"
2297 msgstr ""
2298
2299 #: g10/import.c:265
2300 #, c-format
2301 msgid "skipping block of type %d\n"
2302 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
2303
2304 #: g10/import.c:274
2305 #, fuzzy, c-format
2306 msgid "%lu keys processed so far\n"
2307 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
2308
2309 #: g10/import.c:291
2310 #, c-format
2311 msgid "Total number processed: %lu\n"
2312 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
2313
2314 #: g10/import.c:293
2315 #, c-format
2316 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2317 msgstr "   pominiêtych nowych kluczy: %lu\n"
2318
2319 #: g10/import.c:296
2320 #, c-format
2321 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2322 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
2323
2324 #: g10/import.c:298
2325 #, c-format
2326 msgid "              imported: %lu"
2327 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
2328
2329 #: g10/import.c:304
2330 #, c-format
2331 msgid "             unchanged: %lu\n"
2332 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
2333
2334 #: g10/import.c:306
2335 #, c-format
2336 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2337 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
2338
2339 #: g10/import.c:308
2340 #, c-format
2341 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2342 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
2343
2344 #: g10/import.c:310
2345 #, c-format
2346 msgid "        new signatures: %lu\n"
2347 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
2348
2349 #: g10/import.c:312
2350 #, c-format
2351 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2352 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
2353
2354 #: g10/import.c:314
2355 #, c-format
2356 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2357 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
2358
2359 #: g10/import.c:316
2360 #, c-format
2361 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2362 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
2363
2364 #: g10/import.c:318
2365 #, c-format
2366 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2367 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
2368
2369 #: g10/import.c:320
2370 #, c-format
2371 msgid "          not imported: %lu\n"
2372 msgstr "      nie w³±czono do zbioru: %lu\n"
2373
2374 #: g10/import.c:322
2375 #, fuzzy, c-format
2376 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2377 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
2378
2379 #: g10/import.c:324
2380 #, fuzzy, c-format
2381 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2382 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
2383
2384 #: g10/import.c:565
2385 #, c-format
2386 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2387 msgstr ""
2388
2389 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
2390 #. only split up to allow printing of a common prefix.
2391 #: g10/import.c:569
2392 #, fuzzy
2393 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
2394 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
2395
2396 #: g10/import.c:606
2397 #, c-format
2398 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2399 msgstr ""
2400
2401 #: g10/import.c:618
2402 #, fuzzy, c-format
2403 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2404 msgstr "podpis %s, skrót %s\n"
2405
2406 #: g10/import.c:630
2407 #, c-format
2408 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2409 msgstr ""
2410
2411 #: g10/import.c:643
2412 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2413 msgstr ""
2414
2415 #: g10/import.c:645
2416 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2417 msgstr ""
2418
2419 #: g10/import.c:669
2420 #, c-format
2421 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2422 msgstr ""
2423
2424 #: g10/import.c:719 g10/import.c:1117
2425 #, fuzzy, c-format
2426 msgid "key %s: no user ID\n"
2427 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
2428
2429 #: g10/import.c:748
2430 #, fuzzy, c-format
2431 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2432 msgstr "klucz %08lX: podklucz uszkodzony przez serwer zosta³ naprawiony\n"
2433
2434 #: g10/import.c:763
2435 #, fuzzy, c-format
2436 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2437 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym ,,%s''\n"
2438
2439 #: g10/import.c:769
2440 #, fuzzy, c-format
2441 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2442 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2443
2444 #: g10/import.c:771
2445 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2446 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu klucza nim samym\n"
2447
2448 #: g10/import.c:781 g10/import.c:1239
2449 #, fuzzy, c-format
2450 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2451 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
2452
2453 #: g10/import.c:787
2454 #, fuzzy, c-format
2455 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2456 msgstr "klucz %08lX: nowy klucz - pominiêty\n"
2457
2458 #: g10/import.c:796
2459 #, c-format
2460 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2461 msgstr "brak zapisywalnego zbioru kluczy: %s\n"
2462
2463 #: g10/import.c:801 g10/openfile.c:281 g10/sign.c:799 g10/sign.c:1104
2464 #, c-format
2465 msgid "writing to `%s'\n"
2466 msgstr "zapis do '%s'\n"
2467
2468 #: g10/import.c:805 g10/import.c:900 g10/import.c:1157 g10/import.c:1300
2469 #: g10/import.c:2374 g10/import.c:2396
2470 #, c-format
2471 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2472 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
2473
2474 #: g10/import.c:824
2475 #, fuzzy, c-format
2476 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2477 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny ,,%s'' wczytano do zbioru\n"
2478
2479 #: g10/import.c:848
2480 #, fuzzy, c-format
2481 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2482 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokaln± kopi±\n"
2483
2484 #: g10/import.c:865 g10/import.c:1257
2485 #, fuzzy, c-format
2486 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2487 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2488
2489 #: g10/import.c:873 g10/import.c:1264
2490 #, fuzzy, c-format
2491 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2492 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
2493
2494 #: g10/import.c:910
2495 #, fuzzy, c-format
2496 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2497 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
2498
2499 #: g10/import.c:913
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2502 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2503
2504 #: g10/import.c:916
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2507 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podpis\n"
2508
2509 #: g10/import.c:919
2510 #, fuzzy, c-format
2511 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2512 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2513
2514 #: g10/import.c:922
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2517 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' 1 nowy podklucz\n"
2518
2519 #: g10/import.c:925
2520 #, fuzzy, c-format
2521 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2522 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podkluczy\n"
2523
2524 #: g10/import.c:928
2525 #, fuzzy, c-format
2526 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2527 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2528
2529 #: g10/import.c:931
2530 #, fuzzy, c-format
2531 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2532 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych podpisów\n"
2533
2534 #: g10/import.c:934
2535 #, fuzzy, c-format
2536 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2537 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2538
2539 #: g10/import.c:937
2540 #, fuzzy, c-format
2541 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2542 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
2543
2544 #: g10/import.c:960
2545 #, fuzzy, c-format
2546 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2547 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' bez zmian\n"
2548
2549 #: g10/import.c:1123
2550 #, fuzzy, c-format
2551 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2552 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny z ustawionym szyfrem %d - pominiêty\n"
2553
2554 #: g10/import.c:1134
2555 #, fuzzy
2556 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2557 msgstr "zapisujê klucz tajny w '%s'\n"
2558
2559 #: g10/import.c:1151 g10/import.c:2389
2560 #, c-format
2561 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2562 msgstr "brak domy¶lego zbioru kluczy tajnych: %s\n"
2563
2564 #: g10/import.c:1162
2565 #, fuzzy, c-format
2566 msgid "key %s: secret key imported\n"
2567 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
2568
2569 #: g10/import.c:1192
2570 #, fuzzy, c-format
2571 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2572 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
2573
2574 #: g10/import.c:1202
2575 #, fuzzy, c-format
2576 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2577 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
2578
2579 #: g10/import.c:1232
2580 #, fuzzy, c-format
2581 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2582 msgstr ""
2583 "klucz %08lX: brak klucza publicznego którego dotyczy wczytany certyfikat\n"
2584 "              uniwa¿nienia\n"
2585
2586 #: g10/import.c:1275
2587 #, fuzzy, c-format
2588 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2589 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - odrzucony\n"
2590
2591 #: g10/import.c:1307
2592 #, fuzzy, c-format
2593 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2594 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' certyfikat uniewa¿nienia zosta³ ju¿ wczytany\n"
2595
2596 #: g10/import.c:1373
2597 #, fuzzy, c-format
2598 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2599 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
2600
2601 #: g10/import.c:1388
2602 #, fuzzy, c-format
2603 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2604 msgstr "klucz %08lX: algorytm asymetryczny \"%s\" nie jest obs³ugiwany\n"
2605
2606 #: g10/import.c:1390
2607 #, fuzzy, c-format
2608 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2609 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis na identyfikatorze \"%s\"\n"
2610
2611 #: g10/import.c:1408
2612 #, fuzzy, c-format
2613 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2614 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
2615
2616 #: g10/import.c:1419 g10/import.c:1469
2617 #, fuzzy, c-format
2618 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2619 msgstr "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm asymetryczny\n"
2620
2621 #: g10/import.c:1421
2622 #, fuzzy, c-format
2623 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2624 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
2625
2626 #: g10/import.c:1436
2627 #, fuzzy, c-format
2628 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2629 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne dowi±zanie podklucza\n"
2630
2631 #: g10/import.c:1458
2632 #, fuzzy, c-format
2633 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2634 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza, którego dotyczy uniewa¿nienie\n"
2635
2636 #: g10/import.c:1471
2637 #, fuzzy, c-format
2638 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2639 msgstr "klucz %08lX: nieoprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
2640
2641 #: g10/import.c:1486
2642 #, fuzzy, c-format
2643 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2644 msgstr "klucz %08lX: usuniêto wielokrotne uniewa¿nienie podklucza\n"
2645
2646 #: g10/import.c:1528
2647 #, fuzzy, c-format
2648 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2649 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
2650
2651 #: g10/import.c:1549
2652 #, fuzzy, c-format
2653 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2654 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
2655
2656 #: g10/import.c:1576
2657 #, fuzzy, c-format
2658 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2659 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasy %02x) - pominiêty\n"
2660
2661 #: g10/import.c:1586
2662 #, fuzzy, c-format
2663 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2664 msgstr ""
2665 "klucz %08lX: pominiêto certyfikat uniewa¿nienia umieszczony \n"
2666 "              w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2667
2668 #: g10/import.c:1603
2669 #, fuzzy, c-format
2670 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2671 msgstr "klucz %08lX: pominiêto -  niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s\n"
2672
2673 #: g10/import.c:1617
2674 #, fuzzy, c-format
2675 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2676 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - podpis na podkluczu w niew³a¶ciwym miejscu\n"
2677
2678 #: g10/import.c:1625
2679 #, fuzzy, c-format
2680 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2681 msgstr "klucz %08lX: pominiêto - nieoczekiwana klasa podpisu (%02x)\n"
2682
2683 #: g10/import.c:1737
2684 #, fuzzy, c-format
2685 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2686 msgstr "key %08lX: do³±czono powtórzony identyfikator u¿ytkownika\n"
2687
2688 #: g10/import.c:1799
2689 #, fuzzy, c-format
2690 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2691 msgstr ""
2692 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewazniony:\n"
2693 "             zapytanie o uniewa¿niaj±cy klucz %08lX w serwerze kluczy\n"
2694
2695 #: g10/import.c:1813
2696 #, fuzzy, c-format
2697 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2698 msgstr ""
2699 "OSTRZE¯ENIE: klucz %08lX móg³ zostaæ uniewa¿niony:\n"
2700 "             brak uniewa¿niaj±cego klucza %08lX.\n"
2701
2702 #: g10/import.c:1872
2703 #, fuzzy, c-format
2704 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2705 msgstr "klucz %08lX: ,,%s'' dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
2706
2707 #: g10/import.c:1906
2708 #, fuzzy, c-format
2709 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2710 msgstr "klucz %08lX: dodano bezpo¶redni podpis\n"
2711
2712 #: g10/import.c:2295
2713 #, fuzzy
2714 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2715 msgstr "klucz publiczny nie pasuje do klucza prywatngeo!\n"
2716
2717 #: g10/import.c:2303
2718 #, fuzzy
2719 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2720 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
2721
2722 #: g10/import.c:2305
2723 #, fuzzy
2724 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2725 msgstr "pominiêty: klucz prywatny jest ju¿ wpisany\n"
2726
2727 #: g10/keydb.c:166
2728 #, c-format
2729 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2730 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
2731
2732 #: g10/keydb.c:173
2733 #, c-format
2734 msgid "keyring `%s' created\n"
2735 msgstr "zbiór kluczy ,,%s'' zosta³ utworzony\n"
2736
2737 #: g10/keydb.c:314 g10/keydb.c:317
2738 #, fuzzy, c-format
2739 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2740 msgstr "b³±d tworzenia `%s': %s\n"
2741
2742 #: g10/keydb.c:696
2743 #, c-format
2744 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2745 msgstr "nie powiod³a siê odbudowa bufora bazy: %s\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:264
2748 msgid "[revocation]"
2749 msgstr "[uniewa¿nienie]"
2750
2751 #: g10/keyedit.c:265
2752 msgid "[self-signature]"
2753 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
2754
2755 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:388
2756 msgid "1 bad signature\n"
2757 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
2758
2759 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:390
2760 #, c-format
2761 msgid "%d bad signatures\n"
2762 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
2763
2764 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:392
2765 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2766 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
2767
2768 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:394
2769 #, c-format
2770 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2771 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
2772
2773 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:396
2774 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2775 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
2776
2777 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:398
2778 #, c-format
2779 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2780 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
2781
2782 #: g10/keyedit.c:355
2783 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2784 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika niepodpisany tym samym kluczem\n"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:357
2787 #, c-format
2788 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2789 msgstr ""
2790 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika niepodpisanych tym samym kluczem\n"
2791
2792 #: g10/keyedit.c:413 g10/pkclist.c:264
2793 #, fuzzy
2794 msgid ""
2795 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2796 "keys\n"
2797 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2798 "etc.)\n"
2799 msgstr ""
2800 "Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
2801 "to¿samo¶ci innych u¿ytkowników (czy sprawdzi on odciski kluczy pobrane\n"
2802 "z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ, itd.).\n"
2803 "\n"
2804
2805 #: g10/keyedit.c:417 g10/pkclist.c:276
2806 #, fuzzy, c-format
2807 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2808 msgstr " %d = mam ograniczone zaufanie\n"
2809
2810 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:278
2811 #, fuzzy, c-format
2812 msgid "  %d = I trust fully\n"
2813 msgstr " %d = mam pe³ne zaufanie\n"
2814
2815 #: g10/keyedit.c:437
2816 msgid ""
2817 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2818 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2819 "trust signatures on your behalf.\n"
2820 msgstr ""
2821
2822 #: g10/keyedit.c:453
2823 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2824 msgstr ""
2825
2826 #: g10/keyedit.c:598
2827 #, c-format
2828 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2829 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
2830
2831 #: g10/keyedit.c:607 g10/keyedit.c:635 g10/keyedit.c:662 g10/keyedit.c:828
2832 #: g10/keyedit.c:888 g10/keyedit.c:1738
2833 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2834 msgstr "Czy na pewno chcesz podpisaæ? (t/N) "
2835
2836 #: g10/keyedit.c:621 g10/keyedit.c:649 g10/keyedit.c:676 g10/keyedit.c:834
2837 #: g10/keyedit.c:1744
2838 msgid "  Unable to sign.\n"
2839 msgstr " Nie da siê z³o¿yæ podpisu.\n"
2840
2841 #: g10/keyedit.c:626
2842 #, c-format
2843 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2844 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' przekroczy³ swój termin wa¿no¶ci."
2845
2846 #: g10/keyedit.c:654
2847 #, c-format
2848 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2849 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
2850
2851 #: g10/keyedit.c:682
2852 #, fuzzy, c-format
2853 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2854 msgstr "Identyfikator ,,%s'' nie jest podpisany swoim kluczem."
2855
2856 #: g10/keyedit.c:684
2857 #, fuzzy
2858 msgid "Sign it? (y/N) "
2859 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
2860
2861 #: g10/keyedit.c:706
2862 #, c-format
2863 msgid ""
2864 "The self-signature on \"%s\"\n"
2865 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2866 msgstr ""
2867 "Podpis klucza nim samym na ,,%s''\n"
2868 "jest podpisem z³o¿onym przez PGP 2.x.\n"
2869
2870 #: g10/keyedit.c:715
2871 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2872 msgstr "Czy chcesz zamieniæ go na podpis OpenPGP? (t/N) "
2873
2874 #: g10/keyedit.c:729
2875 #, c-format
2876 msgid ""
2877 "Your current signature on \"%s\"\n"
2878 "has expired.\n"
2879 msgstr ""
2880 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2881 "przekroczy³ datê wa¿no¶ci.\n"
2882
2883 #: g10/keyedit.c:733
2884 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2885 msgstr "Czy chcesz zast±piæ przeterminowany podpis nowym? (t/N) "
2886
2887 #: g10/keyedit.c:754
2888 #, c-format
2889 msgid ""
2890 "Your current signature on \"%s\"\n"
2891 "is a local signature.\n"
2892 msgstr ""
2893 "Twój podpis na \"%s\"\n"
2894 "jest podpisem prywatnym (lokalnym).\n"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:758
2897 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2898 msgstr ""
2899 "Czy chcesz zamieniæ go na pe³ny, publiczny, eksportowalny podpis? (t/N) "
2900
2901 #: g10/keyedit.c:779
2902 #, fuzzy, c-format
2903 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2904 msgstr "\"%s\" jest ju¿ lokalnie podpisany kluczem %08lX\n"
2905
2906 #: g10/keyedit.c:782
2907 #, fuzzy, c-format
2908 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2909 msgstr "\"%s\" jest ju¿ podpisany kluczem %08lX\n"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:787
2912 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2913 msgstr "Czy na pewno chcesz to podpisaæ? (t/N) "
2914
2915 #: g10/keyedit.c:809
2916 #, fuzzy, c-format
2917 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2918 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
2919
2920 #: g10/keyedit.c:822
2921 msgid "This key has expired!"
2922 msgstr "Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!"
2923
2924 #: g10/keyedit.c:840
2925 #, c-format
2926 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2927 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygasa %s.\n"
2928
2929 #: g10/keyedit.c:846
2930 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2931 msgstr ""
2932 "Czy chcesz ¿eby wa¿no¶æ Twojego podpisu wygasa³a w tej samej chwili? (T/n) "
2933
2934 #: g10/keyedit.c:881
2935 msgid ""
2936 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2937 "mode.\n"
2938 msgstr ""
2939 "W trybie --pgp2 nie mo¿na podpisywaæ kluczy PGP 2.x podpisami OpenPGP.\n"
2940
2941 #: g10/keyedit.c:883
2942 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2943 msgstr "To uczyni ten klucz nieuzytecznym dla PGP 2.x.\n"
2944
2945 #: g10/keyedit.c:908
2946 msgid ""
2947 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2948 "belongs\n"
2949 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2950 msgstr ""
2951 "Jak dok³adnie zosta³a przez Ciebie sprawdzona to¿samo¶æ tej osoby?\n"
2952 "Je¶li nie wiesz co odpowiedzieæ, podaj ,,0''.\n"
2953
2954 #: g10/keyedit.c:913
2955 #, c-format
2956 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2957 msgstr "   (0) Nie odpowiem na to pytanie. %s\n"
2958
2959 #: g10/keyedit.c:915
2960 #, c-format
2961 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2962 msgstr "   (1) W ogóle nie.%s\n"
2963
2964 #: g10/keyedit.c:917
2965 #, c-format
2966 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2967 msgstr "   (2) Pobie¿nie.%s\n"
2968
2969 #: g10/keyedit.c:919
2970 #, c-format
2971 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2972 msgstr "   (3) Bardzo dok³adnie.%s\n"
2973
2974 #: g10/keyedit.c:925
2975 #, fuzzy
2976 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2977 msgstr "Twój wybór (,,?'' podaje wiêcej informacji): "
2978
2979 #: g10/keyedit.c:949
2980 #, fuzzy, c-format
2981 msgid ""
2982 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2983 "key \"%s\" (%s)\n"
2984 msgstr ""
2985 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
2986 "swoim kluczem: \""
2987
2988 #: g10/keyedit.c:956
2989 #, fuzzy
2990 msgid "This will be a self-signature.\n"
2991 msgstr ""
2992 "\n"
2993 "To bêdzie podpis klucza nim samym.\n"
2994
2995 #: g10/keyedit.c:962
2996 #, fuzzy
2997 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2998 msgstr ""
2999 "\n"
3000 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:970
3003 #, fuzzy
3004 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
3005 msgstr ""
3006 "\n"
3007 "OSTRZE¯ENIE: podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
3008
3009 #: g10/keyedit.c:980
3010 #, fuzzy
3011 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
3012 msgstr ""
3013 "\n"
3014 "Podpis zostanie oznaczony jako prywatny (nieeksportowalny).\n"
3015
3016 #: g10/keyedit.c:987
3017 #, fuzzy
3018 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
3019 msgstr ""
3020 "\n"
3021 "Podpis zostanie oznaczony jako nie podlegaj±cy uniewa¿nieniu.\n"
3022
3023 #: g10/keyedit.c:994
3024 #, fuzzy
3025 msgid "I have not checked this key at all.\n"
3026 msgstr ""
3027 "\n"
3028 "To¿samo¶æ u¿ytkownika nie zosta³a w ogóle sprawdzona.\n"
3029
3030 #: g10/keyedit.c:999
3031 #, fuzzy
3032 msgid "I have checked this key casually.\n"
3033 msgstr ""
3034 "\n"
3035 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a sprawdzona pobie¿nie.\n"
3036
3037 #: g10/keyedit.c:1004
3038 #, fuzzy
3039 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3040 msgstr ""
3041 "\n"
3042 "To¿samo¶æ u¿ytkownika zosta³a dok³adnie sprawdzona.\n"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1014
3045 msgid "Really sign? (y/N) "
3046 msgstr "Czy na pewno podpisaæ? (t/N) "
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1059 g10/keyedit.c:4795 g10/keyedit.c:4886 g10/keyedit.c:4950
3049 #: g10/keyedit.c:5011 g10/sign.c:317
3050 #, c-format
3051 msgid "signing failed: %s\n"
3052 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:1124
3055 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3056 msgstr ""
3057
3058 #: g10/keyedit.c:1135 g10/keygen.c:3213
3059 msgid "This key is not protected.\n"
3060 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:1139 g10/keygen.c:3201 g10/revoke.c:537
3063 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3064 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:1143 g10/keygen.c:3216
3067 #, fuzzy
3068 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3069 msgstr "Czê¶æ tajna g³ównego klucza jest niedostêpna.\n"
3070
3071 #: g10/keyedit.c:1147 g10/keygen.c:3220
3072 msgid "Key is protected.\n"
3073 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
3074
3075 #: g10/keyedit.c:1171
3076 #, c-format
3077 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3078 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1177
3081 msgid ""
3082 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3083 "\n"
3084 msgstr ""
3085 "Wprowad¼ nowe d³ugie, skomplikowane has³o dla tego klucza tajnego.\n"
3086 "\n"
3087
3088 #: g10/keyedit.c:1186 g10/keygen.c:1893
3089 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3090 msgstr "has³o nie zosta³o poprawnie powtórzone; jeszcze jedna próba"
3091
3092 #: g10/keyedit.c:1191
3093 msgid ""
3094 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3095 "\n"
3096 msgstr ""
3097 "Nie chcesz has³a - to *z³y* pomys³!\n"
3098 "\n"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1194
3101 #, fuzzy
3102 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3103 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
3104
3105 #: g10/keyedit.c:1265
3106 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3107 msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1351
3110 msgid "save and quit"
3111 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1354
3114 #, fuzzy
3115 msgid "show key fingerprint"
3116 msgstr "okazanie odcisku klucza"
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1355
3119 msgid "list key and user IDs"
3120 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
3121
3122 #: g10/keyedit.c:1357
3123 msgid "select user ID N"
3124 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
3125
3126 #: g10/keyedit.c:1358
3127 #, fuzzy
3128 msgid "select subkey N"
3129 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
3130
3131 #: g10/keyedit.c:1359
3132 #, fuzzy
3133 msgid "check signatures"
3134 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
3135
3136 #: g10/keyedit.c:1364
3137 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3138 msgstr ""
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1369
3141 #, fuzzy
3142 msgid "sign selected user IDs locally"
3143 msgstr "z³o¿enie prywatnego (lokalnego) podpisu na kluczu"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1371
3146 #, fuzzy
3147 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3148 msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
3149
3150 #: g10/keyedit.c:1373
3151 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3152 msgstr ""
3153
3154 #: g10/keyedit.c:1377
3155 msgid "add a user ID"
3156 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
3157
3158 #: g10/keyedit.c:1379
3159 msgid "add a photo ID"
3160 msgstr "dodanie zdjêcia u¿ytkownika do klucza"
3161
3162 #: g10/keyedit.c:1381
3163 #, fuzzy
3164 msgid "delete selected user IDs"
3165 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
3166
3167 #: g10/keyedit.c:1386
3168 #, fuzzy
3169 msgid "add a subkey"
3170 msgstr "dodkl"
3171
3172 #: g10/keyedit.c:1390
3173 msgid "add a key to a smartcard"
3174 msgstr ""
3175
3176 #: g10/keyedit.c:1392
3177 msgid "move a key to a smartcard"
3178 msgstr ""
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1394
3181 msgid "move a backup key to a smartcard"
3182 msgstr ""
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1398
3185 #, fuzzy
3186 msgid "delete selected subkeys"
3187 msgstr "usuniêcie podklucza"
3188
3189 #: g10/keyedit.c:1400
3190 msgid "add a revocation key"
3191 msgstr "wyznaczenie klucza uniewa¿niaj±cego"
3192
3193 #: g10/keyedit.c:1402
3194 #, fuzzy
3195 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3196 msgstr ""
3197 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3198
3199 #: g10/keyedit.c:1404
3200 #, fuzzy
3201 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3202 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:1406
3205 #, fuzzy
3206 msgid "flag the selected user ID as primary"
3207 msgstr "oznaczenie identyfikatora u¿ytkownika jako g³ównego"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:1408
3210 #, fuzzy
3211 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3212 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i prywatnych"
3213
3214 #: g10/keyedit.c:1411
3215 msgid "list preferences (expert)"
3216 msgstr "ustawienia (zaawansowane)"
3217
3218 #: g10/keyedit.c:1413
3219 msgid "list preferences (verbose)"
3220 msgstr "rozbudowana lista ustawieñ"
3221
3222 #: g10/keyedit.c:1415
3223 #, fuzzy
3224 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3225 msgstr ""
3226 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1420
3229 #, fuzzy
3230 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3231 msgstr "niezrozuma³y URI serwera kluczy\n"
3232
3233 #: g10/keyedit.c:1422
3234 #, fuzzy
3235 msgid "set a notation for the selected user IDs"
3236 msgstr ""
3237 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3238
3239 #: g10/keyedit.c:1424
3240 msgid "change the passphrase"
3241 msgstr "zmiana has³a klucza"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:1428
3244 msgid "change the ownertrust"
3245 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:1430
3248 #, fuzzy
3249 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3250 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3251
3252 #: g10/keyedit.c:1432
3253 #, fuzzy
3254 msgid "revoke selected user IDs"
3255 msgstr "uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:1437
3258 #, fuzzy
3259 msgid "revoke key or selected subkeys"
3260 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
3261
3262 #: g10/keyedit.c:1438
3263 #, fuzzy
3264 msgid "enable key"
3265 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
3266
3267 #: g10/keyedit.c:1439
3268 #, fuzzy
3269 msgid "disable key"
3270 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:1440
3273 #, fuzzy
3274 msgid "show selected photo IDs"
3275 msgstr "okazanie identyfikatora - zdjêcia"
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1442
3278 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3279 msgstr ""
3280
3281 #: g10/keyedit.c:1444
3282 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3283 msgstr ""
3284
3285 #: g10/keyedit.c:1566
3286 #, fuzzy, c-format
3287 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3288 msgstr "b³±d odczytu bloku klucza tajnego '%s': %s\n"
3289
3290 #: g10/keyedit.c:1584
3291 msgid "Secret key is available.\n"
3292 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
3293
3294 #: g10/keyedit.c:1665
3295 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3296 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
3297
3298 #: g10/keyedit.c:1673
3299 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3300 msgstr "Najpierw trzeba u¿yæ polecenia \"prze³\".\n"
3301
3302 #: g10/keyedit.c:1692
3303 msgid ""
3304 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3305 "(lsign),\n"
3306 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3307 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3308 msgstr ""
3309
3310 #: g10/keyedit.c:1732
3311 msgid "Key is revoked."
3312 msgstr "Klucz uniewa¿niony."
3313
3314 #: g10/keyedit.c:1751
3315 #, fuzzy
3316 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3317 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
3318
3319 #: g10/keyedit.c:1758
3320 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3321 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
3322
3323 #: g10/keyedit.c:1767
3324 #, fuzzy, c-format
3325 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3326 msgstr "nieznana klasa podpisu"
3327
3328 #: g10/keyedit.c:1790
3329 #, c-format
3330 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3331 msgstr "To polecenie nie jest dostêpne w trybie %s.\n"
3332
3333 #: g10/keyedit.c:1812 g10/keyedit.c:1832 g10/keyedit.c:1998
3334 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3335 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3336
3337 #: g10/keyedit.c:1814
3338 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3339 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
3340
3341 #: g10/keyedit.c:1816
3342 #, fuzzy
3343 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3344 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3345
3346 #: g10/keyedit.c:1817
3347 #, fuzzy
3348 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3349 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3350
3351 #: g10/keyedit.c:1867
3352 #, fuzzy
3353 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3354 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3355
3356 #: g10/keyedit.c:1879
3357 #, fuzzy
3358 msgid "You must select exactly one key.\n"
3359 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3360
3361 #: g10/keyedit.c:1907
3362 msgid "Command expects a filename argument\n"
3363 msgstr ""
3364
3365 #: g10/keyedit.c:1921
3366 #, fuzzy, c-format
3367 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3368 msgstr "nie mo¿na otworzyæ ,,%s'': %s\n"
3369
3370 #: g10/keyedit.c:1938
3371 #, fuzzy, c-format
3372 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3373 msgstr "b³±d tworzenia zbioru kluczy `%s': %s\n"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:1962
3376 msgid "You must select at least one key.\n"
3377 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:1965
3380 #, fuzzy
3381 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3382 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
3383
3384 #: g10/keyedit.c:1966
3385 #, fuzzy
3386 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3387 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
3388
3389 #: g10/keyedit.c:2001
3390 #, fuzzy
3391 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3392 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
3393
3394 #: g10/keyedit.c:2002
3395 #, fuzzy
3396 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3397 msgstr "Czy na pewno uniewa¿niæ ten identyfikator u¿ytkownika? "
3398
3399 #: g10/keyedit.c:2020
3400 #, fuzzy
3401 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3402 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
3403
3404 #: g10/keyedit.c:2031
3405 #, fuzzy
3406 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3407 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
3408
3409 #: g10/keyedit.c:2033
3410 #, fuzzy
3411 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3412 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
3413
3414 #: g10/keyedit.c:2083
3415 msgid ""
3416 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3417 msgstr ""
3418
3419 #: g10/keyedit.c:2125
3420 #, fuzzy
3421 msgid "Set preference list to:\n"
3422 msgstr "ustawienie opcji klucza"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:2131
3425 #, fuzzy
3426 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3427 msgstr ""
3428 "Czy na pewno zaktualizowaæ ustawienia klucza dla wybranych identyfikatorów? "
3429
3430 #: g10/keyedit.c:2133
3431 #, fuzzy
3432 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3433 msgstr "Czy na pewno usaktualniæ ustawienia? "
3434
3435 #: g10/keyedit.c:2201
3436 #, fuzzy
3437 msgid "Save changes? (y/N) "
3438 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
3439
3440 #: g10/keyedit.c:2204
3441 #, fuzzy
3442 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3443 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
3444
3445 #: g10/keyedit.c:2214
3446 #, c-format
3447 msgid "update failed: %s\n"
3448 msgstr "zapis zmian nie powiód³ siê: %s\n"
3449
3450 #: g10/keyedit.c:2221
3451 #, c-format
3452 msgid "update secret failed: %s\n"
3453 msgstr "zapis zmian na kluczu prywatnym nie powiód³ siê: %s\n"
3454
3455 #: g10/keyedit.c:2228
3456 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3457 msgstr "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc zapis zmian nie jest konieczny.\n"
3458
3459 #: g10/keyedit.c:2329
3460 msgid "Digest: "
3461 msgstr "Skrót: "
3462
3463 #: g10/keyedit.c:2381
3464 msgid "Features: "
3465 msgstr "Ustawienia: "
3466
3467 #: g10/keyedit.c:2392
3468 msgid "Keyserver no-modify"
3469 msgstr ""
3470
3471 #: g10/keyedit.c:2407 g10/keylist.c:306
3472 msgid "Preferred keyserver: "
3473 msgstr ""
3474
3475 #: g10/keyedit.c:2415 g10/keyedit.c:2416
3476 #, fuzzy
3477 msgid "Notations: "
3478 msgstr "Adnotacja: "
3479
3480 #: g10/keyedit.c:2626
3481 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3482 msgstr "Klucze PGP 2.x nie zawieraj± opisu ustawieñ.\n"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:2685
3485 #, fuzzy, c-format
3486 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3487 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
3488
3489 #: g10/keyedit.c:2706
3490 #, fuzzy, c-format
3491 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3492 msgstr "Klucz mo¿e zostaæ uniewa¿niony przez klucz %s "
3493
3494 #: g10/keyedit.c:2712
3495 #, fuzzy
3496 msgid "(sensitive)"
3497 msgstr " (poufne)"
3498
3499 #: g10/keyedit.c:2728 g10/keyedit.c:2784 g10/keyedit.c:2845 g10/keyedit.c:2860
3500 #: g10/keylist.c:192 g10/keyserver.c:517
3501 #, fuzzy, c-format
3502 msgid "created: %s"
3503 msgstr "nie mo¿na utworzyæ %s: %s\n"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:2731 g10/keylist.c:769 g10/keylist.c:863 g10/mainproc.c:990
3506 #, fuzzy, c-format
3507 msgid "revoked: %s"
3508 msgstr "[uniewa¿niony]"
3509
3510 #: g10/keyedit.c:2733 g10/keylist.c:740 g10/keylist.c:775 g10/keylist.c:869
3511 #, fuzzy, c-format
3512 msgid "expired: %s"
3513 msgstr " [wygasa :%s]"
3514
3515 #: g10/keyedit.c:2735 g10/keyedit.c:2786 g10/keyedit.c:2847 g10/keyedit.c:2862
3516 #: g10/keylist.c:194 g10/keylist.c:746 g10/keylist.c:781 g10/keylist.c:875
3517 #: g10/keylist.c:896 g10/keyserver.c:523 g10/mainproc.c:996
3518 #, fuzzy, c-format
3519 msgid "expires: %s"
3520 msgstr " [wygasa :%s]"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:2737
3523 #, fuzzy, c-format
3524 msgid "usage: %s"
3525 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3526
3527 #: g10/keyedit.c:2752
3528 #, fuzzy, c-format
3529 msgid "trust: %s"
3530 msgstr " zaufanie: %c/%c"
3531
3532 #: g10/keyedit.c:2756
3533 #, c-format
3534 msgid "validity: %s"
3535 msgstr ""
3536
3537 #: g10/keyedit.c:2763
3538 msgid "This key has been disabled"
3539 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:2791 g10/keylist.c:198
3542 msgid "card-no: "
3543 msgstr ""
3544
3545 #: g10/keyedit.c:2815
3546 msgid ""
3547 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3548 "unless you restart the program.\n"
3549 msgstr ""
3550 "Pokazana warto¶æ wiarygodno¶ci klucza mo¿e byæ niepoprawna,\n"
3551 "dopóki program nie zostanie uruchomiony ponownie.\n"
3552
3553 #: g10/keyedit.c:2879 g10/keyedit.c:3225 g10/keyserver.c:527
3554 #: g10/mainproc.c:1808 g10/trustdb.c:1177 g10/trustdb.c:1697
3555 #, fuzzy
3556 msgid "revoked"
3557 msgstr "[uniewa¿niony]"
3558
3559 #: g10/keyedit.c:2881 g10/keyedit.c:3227 g10/keyserver.c:531
3560 #: g10/mainproc.c:1810 g10/trustdb.c:530 g10/trustdb.c:1699
3561 #, fuzzy
3562 msgid "expired"
3563 msgstr "data"
3564
3565 #: g10/keyedit.c:2946
3566 msgid ""
3567 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3568 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3569 msgstr ""
3570 "OSTRZE¯ENIE: ¿aden identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ oznaczony explicite\n"
3571 "             jako g³ówny. Wykonanie tego polecenie mo¿e wiêc spowodowaæ\n"
3572 "             wy¶wietlanie innego identyfikatora jako domy¶lnego g³ównego.\n"
3573
3574 #: g10/keyedit.c:3007
3575 msgid ""
3576 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3577 "versions\n"
3578 "         of PGP to reject this key.\n"
3579 msgstr ""
3580 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2. Dodanie zdjêcia spowoduje, ¿e\n"
3581 "             niektóre wersje przestan± go rozumieæ.\n"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:3012 g10/keyedit.c:3347
3584 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3585 msgstr "Czy dalej chcesz je dodaæ? (t/N) "
3586
3587 #: g10/keyedit.c:3018
3588 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3589 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na dodaæ zdjêcia.\n"
3590
3591 #: g10/keyedit.c:3158
3592 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3593 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w) "
3594
3595 #: g10/keyedit.c:3168
3596 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3597 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w) "
3598
3599 #: g10/keyedit.c:3172
3600 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3601 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w) "
3602
3603 #: g10/keyedit.c:3178
3604 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3605 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N) "
3606
3607 #: g10/keyedit.c:3192
3608 #, c-format
3609 msgid "Deleted %d signature.\n"
3610 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
3611
3612 #: g10/keyedit.c:3193
3613 #, c-format
3614 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3615 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
3616
3617 #: g10/keyedit.c:3196
3618 msgid "Nothing deleted.\n"
3619 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
3620
3621 #: g10/keyedit.c:3229 g10/trustdb.c:1701
3622 msgid "invalid"
3623 msgstr "niepoprawny"
3624
3625 #: g10/keyedit.c:3231
3626 #, fuzzy, c-format
3627 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
3628 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
3629
3630 #: g10/keyedit.c:3238
3631 #, fuzzy, c-format
3632 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
3633 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
3634
3635 #: g10/keyedit.c:3239
3636 #, fuzzy, c-format
3637 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
3638 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ uniewa¿niony."
3639
3640 #: g10/keyedit.c:3247
3641 #, fuzzy, c-format
3642 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
3643 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:3248
3646 #, fuzzy, c-format
3647 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3648 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3649
3650 #: g10/keyedit.c:3342
3651 msgid ""
3652 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3653 "cause\n"
3654 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3655 msgstr ""
3656 "OSTRZE¯ENIE: To jest klucz PGP wersji 2.x. Wyznaczenie mu klucza\n"
3657 "             uniewa¿niaj±cego, spowoduje, ¿e niektóre wersje PGP przestan±\n"
3658 "             go rozumieæ.\n"
3659
3660 #: g10/keyedit.c:3353
3661 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3662 msgstr "Do klucza dla PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ klucza uniewa¿niaj±cego.\n"
3663
3664 #: g10/keyedit.c:3373
3665 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3666 msgstr "Podaj identyfikator klucza uniewa¿niaj±cego: "
3667
3668 #: g10/keyedit.c:3398
3669 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3670 msgstr "klucza PGP 2.x nie mo¿na wyznaczyæ jako uniewa¿niaj±cego\n"
3671
3672 #: g10/keyedit.c:3413
3673 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3674 msgstr "nie mo¿na wyznaczuæ klucza do uniewa¿niania jego samego\n"
3675
3676 #: g10/keyedit.c:3435
3677 #, fuzzy
3678 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3679 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony kluczem uniewa¿niaj±cym!\n"
3680
3681 #: g10/keyedit.c:3454
3682 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3683 msgstr ""
3684 "OSTRZE¯ENIE: nie mo¿na cofn±æ wyznaczenia klucza jako uniewa¿niaj±cego!\n"
3685
3686 #: g10/keyedit.c:3460
3687 #, fuzzy
3688 msgid ""
3689 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3690 msgstr "Czy na pewno chcesz wyznaczyæ ten klucz jako uniewa¿niaj±cy? (t/N): "
3691
3692 #: g10/keyedit.c:3522
3693 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3694 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy prywatnych.\n"
3695
3696 #: g10/keyedit.c:3528
3697 #, fuzzy
3698 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3699 msgstr "Proszê wybraæ tylko jeden podklucz.\n"
3700
3701 #: g10/keyedit.c:3532
3702 #, fuzzy
3703 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3704 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:3535
3707 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3708 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
3709
3710 #: g10/keyedit.c:3584
3711 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3712 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
3713
3714 #: g10/keyedit.c:3600
3715 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3716 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy prywatnych\n"
3717
3718 #: g10/keyedit.c:3680
3719 #, fuzzy, c-format
3720 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3721 msgstr "OSTRZE¯ENIE: podklucz podpisuj±cy %08lX nie jest skro¶nie podpisany\n"
3722
3723 #: g10/keyedit.c:3686
3724 #, c-format
3725 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3726 msgstr ""
3727
3728 #: g10/keyedit.c:3848
3729 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3730 msgstr "Proszê wybraæ dok³adnie jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
3731
3732 #: g10/keyedit.c:3887 g10/keyedit.c:3997 g10/keyedit.c:4117 g10/keyedit.c:4258
3733 #, fuzzy, c-format
3734 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3735 msgstr "podpis w wersji 3 na identyfikatorze ,,%s'' zostaje pominiêty\n"
3736
3737 #: g10/keyedit.c:4058
3738 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3739 msgstr ""
3740
3741 #: g10/keyedit.c:4138
3742 #, fuzzy
3743 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3744 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3745
3746 #: g10/keyedit.c:4139
3747 #, fuzzy
3748 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3749 msgstr "Czy na pewno chcesz tego u¿yæ? (t/N) "
3750
3751 #: g10/keyedit.c:4201
3752 #, fuzzy
3753 msgid "Enter the notation: "
3754 msgstr "Adnotacje podpisu: "
3755
3756 #: g10/keyedit.c:4350
3757 #, fuzzy
3758 msgid "Proceed? (y/N) "
3759 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
3760
3761 #: g10/keyedit.c:4414
3762 #, c-format
3763 msgid "No user ID with index %d\n"
3764 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3765
3766 #: g10/keyedit.c:4472
3767 #, fuzzy, c-format
3768 msgid "No user ID with hash %s\n"
3769 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3770
3771 #: g10/keyedit.c:4499
3772 #, fuzzy, c-format
3773 msgid "No subkey with index %d\n"
3774 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
3775
3776 #: g10/keyedit.c:4634
3777 #, fuzzy, c-format
3778 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3779 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
3780
3781 #: g10/keyedit.c:4637 g10/keyedit.c:4701 g10/keyedit.c:4744
3782 #, fuzzy, c-format
3783 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3784 msgstr "podpisany przez %08lX w %s%s%s\n"
3785
3786 #: g10/keyedit.c:4639 g10/keyedit.c:4703 g10/keyedit.c:4746
3787 msgid " (non-exportable)"
3788 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3789
3790 #: g10/keyedit.c:4643
3791 #, c-format
3792 msgid "This signature expired on %s.\n"
3793 msgstr "Wa¿no¶æ tego klucza wygas³a %s.\n"
3794
3795 #: g10/keyedit.c:4647
3796 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3797 msgstr "Czy dalej chcesz go uniewa¿niæ? (t/N) "
3798
3799 #: g10/keyedit.c:4651
3800 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3801 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N) "
3802
3803 #: g10/keyedit.c:4678
3804 #, fuzzy, c-format
3805 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3806 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez Ciebie:\n"
3807
3808 #: g10/keyedit.c:4704
3809 #, fuzzy
3810 msgid " (non-revocable)"
3811 msgstr " (podpis nieeksportowalny) "
3812
3813 #: g10/keyedit.c:4711
3814 #, fuzzy, c-format
3815 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3816 msgstr "uniewa¿niony przez %08lX w %s\n"
3817
3818 #: g10/keyedit.c:4733
3819 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3820 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
3821
3822 #: g10/keyedit.c:4753
3823 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3824 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N) "
3825
3826 #: g10/keyedit.c:4783
3827 msgid "no secret key\n"
3828 msgstr "brak klucza tajnego\n"
3829
3830 #: g10/keyedit.c:4853
3831 #, c-format
3832 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3833 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3834
3835 #: g10/keyedit.c:4870
3836 #, c-format
3837 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3838 msgstr ""
3839 "OSTRZE¯ENIE: identyfikator u¿ytkownika podpisany za %d sekund (w "
3840 "przysz³o¶ci)\n"
3841
3842 #: g10/keyedit.c:4934
3843 #, fuzzy, c-format
3844 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3845 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3846
3847 #: g10/keyedit.c:4996
3848 #, fuzzy, c-format
3849 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3850 msgstr "identyfikator u¿ytkownika ,,%s'' zosta³ ju¿ uniewa¿niony\n"
3851
3852 #: g10/keyedit.c:5091
3853 #, fuzzy, c-format
3854 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3855 msgstr "Zdjêcie w formacie %s, rozmiar %ld bajtów, klucz 0x%08lX (id %d).\n"
3856
3857 #: g10/keygen.c:263
3858 #, fuzzy, c-format
3859 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3860 msgstr "ustawienie %c%lu powtarza siê\n"
3861
3862 #: g10/keygen.c:270
3863 #, fuzzy
3864 msgid "too many cipher preferences\n"
3865 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3866
3867 #: g10/keygen.c:272
3868 #, fuzzy
3869 msgid "too many digest preferences\n"
3870 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3871
3872 #: g10/keygen.c:274
3873 #, fuzzy
3874 msgid "too many compression preferences\n"
3875 msgstr "zbyt wiele `%c' ustawieñ\n"
3876
3877 #: g10/keygen.c:399
3878 #, fuzzy, c-format
3879 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3880 msgstr "niew³a¶ciwy znak w tek¶cie ustawieñ\n"
3881
3882 #: g10/keygen.c:874
3883 msgid "writing direct signature\n"
3884 msgstr "zapis podpisu bezpo¶redniego\n"
3885
3886 #: g10/keygen.c:913
3887 msgid "writing self signature\n"
3888 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
3889
3890 #: g10/keygen.c:963
3891 msgid "writing key binding signature\n"
3892 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
3893
3894 #: g10/keygen.c:1026 g10/keygen.c:1109 g10/keygen.c:1114 g10/keygen.c:1231
3895 #: g10/keygen.c:2774
3896 #, c-format
3897 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3898 msgstr "niew³a¶ciwa d³ugo¶æ klucza; wykorzystano %u bitów\n"
3899
3900 #: g10/keygen.c:1031 g10/keygen.c:1120 g10/keygen.c:1236 g10/keygen.c:2780
3901 #, c-format
3902 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3903 msgstr "rozmair klucza zaokr±glony do %u bitów\n"
3904
3905 #: g10/keygen.c:1329
3906 #, fuzzy
3907 msgid "Sign"
3908 msgstr "podpis"
3909
3910 #: g10/keygen.c:1332
3911 msgid "Certify"
3912 msgstr ""
3913
3914 #: g10/keygen.c:1335
3915 #, fuzzy
3916 msgid "Encrypt"
3917 msgstr "szyfrowanie danych"
3918
3919 #: g10/keygen.c:1338
3920 msgid "Authenticate"
3921 msgstr ""
3922
3923 #: g10/keygen.c:1346
3924 msgid "SsEeAaQq"
3925 msgstr ""
3926
3927 #: g10/keygen.c:1365
3928 #, c-format
3929 msgid "Possible actions for a %s key: "
3930 msgstr ""
3931
3932 #: g10/keygen.c:1369
3933 msgid "Current allowed actions: "
3934 msgstr ""
3935
3936 #: g10/keygen.c:1374
3937 #, c-format
3938 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3939 msgstr ""
3940
3941 #: g10/keygen.c:1377
3942 #, fuzzy, c-format
3943 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3944 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3945
3946 #: g10/keygen.c:1380
3947 #, c-format
3948 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3949 msgstr ""
3950
3951 #: g10/keygen.c:1383
3952 #, c-format
3953 msgid "   (%c) Finished\n"
3954 msgstr ""
3955
3956 #: g10/keygen.c:1439
3957 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3958 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
3959
3960 #: g10/keygen.c:1441
3961 #, fuzzy, c-format
3962 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3963 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
3964
3965 #: g10/keygen.c:1442
3966 #, c-format
3967 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3968 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
3969
3970 #: g10/keygen.c:1444
3971 #, fuzzy, c-format
3972 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3973 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3974
3975 #: g10/keygen.c:1446
3976 #, fuzzy, c-format
3977 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3978 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowania)\n"
3979
3980 #: g10/keygen.c:1447
3981 #, c-format
3982 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3983 msgstr "   (%d) RSA (tylko do podpisywania)\n"
3984
3985 #: g10/keygen.c:1449
3986 #, c-format
3987 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3988 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3989
3990 #: g10/keygen.c:1451
3991 #, fuzzy, c-format
3992 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3993 msgstr "   (%d) RSA (tylko do szyfrowania)\n"
3994
3995 #: g10/keygen.c:1520
3996 #, fuzzy, c-format
3997 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3998 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
3999
4000 #: g10/keygen.c:1530
4001 #, c-format
4002 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
4003 msgstr ""
4004
4005 #: g10/keygen.c:1537
4006 #, fuzzy, c-format
4007 msgid "What keysize do you want? (%u) "
4008 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
4009
4010 #: g10/keygen.c:1551
4011 #, c-format
4012 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
4013 msgstr ""
4014
4015 #: g10/keygen.c:1557
4016 #, c-format
4017 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
4018 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bitów.\n"
4019
4020 #: g10/keygen.c:1562 g10/keygen.c:1567
4021 #, c-format
4022 msgid "rounded up to %u bits\n"
4023 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
4024
4025 #: g10/keygen.c:1616
4026 m