See ChangeLog: Mon Jan 31 16:37:34 CET 2000 Werner Koch
[gnupg.git] / po / pl.po
1 # Gnu Privacy Guard.
2 # Copyright (C) 1998-1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1999.
4 #
5 # To be included in GnuPG 1.0
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-0.9.11\n"
10 "POT-Creation-Date: 2000-01-31 12:09+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 1999-09-07 10:59+02:00\n"
12 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
13 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments "
18 "--keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
19 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
20 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
21 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c "
22 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
23 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c "
24 "g10/pubkey-enc.c\n"
25
26 #: gcrypt/secmem.c:77
27 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
28 msgstr "Ostrze¿enie: u¿ywana pamiêæ nie jest pamiêci± bezpieczn±!\n"
29
30 #: gcrypt/secmem.c:279
31 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
32 msgstr "operacja niemo¿liwa do wykonania bez dostêpnej pamiêci bezpiecznej\n"
33
34 #: gcrypt/secmem.c:280
35 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
36 msgstr "(prawdopodobnie u¿ywany program jest niew³a¶ciwy dlatego zadania)\n"
37
38 #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:307
39 msgid "yes"
40 msgstr "tak"
41
42 #: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:310
43 msgid "yY"
44 msgstr "tT"
45
46 #: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:308
47 msgid "no"
48 msgstr "nie"
49
50 #: util/miscutil.c:281 util/miscutil.c:311
51 msgid "nN"
52 msgstr "nN"
53
54 #: g10/keyedit.c:564 util/miscutil.c:309
55 msgid "quit"
56 msgstr "wyj¶cie"
57
58 #: util/miscutil.c:312
59 msgid "qQ"
60 msgstr "wW"
61
62 #: util/errors.c:55
63 msgid "general error"
64 msgstr "b³±d ogólny"
65
66 #: util/errors.c:56
67 msgid "unknown packet type"
68 msgstr "nieznany rodzaj pakietu"
69
70 #: util/errors.c:57
71 msgid "unknown version"
72 msgstr "nieznana wersja"
73
74 #: util/errors.c:58
75 msgid "unknown pubkey algorithm"
76 msgstr "nieznany algorytm klucza publicznego"
77
78 #: util/errors.c:59
79 msgid "unknown digest algorithm"
80 msgstr "nieznany algorytm skrótu"
81
82 #: util/errors.c:60
83 msgid "bad public key"
84 msgstr "niepoprawny klucz publiczny"
85
86 #: util/errors.c:61
87 msgid "bad secret key"
88 msgstr "niepoprawny klucz prywatny"
89
90 #: util/errors.c:62
91 msgid "bad signature"
92 msgstr "niepoprawny podpis"
93
94 #: util/errors.c:63
95 msgid "checksum error"
96 msgstr "b³±d sumy kontrolnej"
97
98 #: util/errors.c:64
99 msgid "bad passphrase"
100 msgstr "niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe"
101
102 #: util/errors.c:65
103 msgid "public key not found"
104 msgstr "klucz publiczny nie odnaleziony"
105
106 #: util/errors.c:66
107 msgid "unknown cipher algorithm"
108 msgstr "nieznany algorytm szyfruj±cy"
109
110 #: util/errors.c:67
111 msgid "can't open the keyring"
112 msgstr "otwarcie zbioru kluczy jest niemo¿liwe"
113
114 #: util/errors.c:68
115 msgid "invalid packet"
116 msgstr "niepoprawny pakiet"
117
118 #: util/errors.c:69
119 msgid "invalid armor"
120 msgstr "b³±d w opakowaniu ASCII"
121
122 #: util/errors.c:70
123 msgid "no such user id"
124 msgstr "brak takiego identyfikatora u¿ytkownika."
125
126 #: util/errors.c:71
127 msgid "secret key not available"
128 msgstr "klucz tajny jest niedostêpny"
129
130 #: util/errors.c:72
131 msgid "wrong secret key used"
132 msgstr "zosta³ u¿yty niew³a¶ciwy klucz tajny"
133
134 #: util/errors.c:73
135 msgid "not supported"
136 msgstr "nie jet obs³ugiwany"
137
138 #: util/errors.c:74
139 msgid "bad key"
140 msgstr "klucz niepoprawny"
141
142 #: util/errors.c:75
143 msgid "file read error"
144 msgstr "b³±d przy odczycie pliku"
145
146 #: util/errors.c:76
147 msgid "file write error"
148 msgstr "b³±d przy zapisie pliku"
149
150 #: util/errors.c:77
151 msgid "unknown compress algorithm"
152 msgstr "nieznany algorytm kompresji"
153
154 #: util/errors.c:78
155 msgid "file open error"
156 msgstr "b³±d przy otwieraniu pliku"
157
158 #: util/errors.c:79
159 msgid "file create error"
160 msgstr "b³±d przy tworzeniu pliku"
161
162 #: util/errors.c:80
163 msgid "invalid passphrase"
164 msgstr "niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe"
165
166 #: util/errors.c:81
167 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
168 msgstr "algorytm szyfrowania z kluczem publicznym nie jest zaimplementowany"
169
170 #: util/errors.c:82
171 msgid "unimplemented cipher algorithm"
172 msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
173
174 #: util/errors.c:83
175 msgid "unknown signature class"
176 msgstr "nieznana klasa podpisu"
177
178 #: util/errors.c:84
179 msgid "trust database error"
180 msgstr "b³±d w bazie zaufania"
181
182 #: util/errors.c:85
183 msgid "bad MPI"
184 msgstr "b³±d MPI"
185
186 #: util/errors.c:86
187 msgid "resource limit"
188 msgstr "ograniczenie zasobów"
189
190 #: util/errors.c:87
191 msgid "invalid keyring"
192 msgstr "b³±d w zbiorze kluczy"
193
194 #: util/errors.c:88
195 msgid "bad certificate"
196 msgstr "niepoprawny certyfikat"
197
198 #: util/errors.c:89
199 msgid "malformed user id"
200 msgstr "b³±d formatu indentyfikatora u¿ytkownika"
201
202 #: util/errors.c:90
203 msgid "file close error"
204 msgstr "b³±d przy zamykaniu pliku"
205
206 #: util/errors.c:91
207 msgid "file rename error"
208 msgstr "b³±d przy zmianie nazwy pliku"
209
210 #: util/errors.c:92
211 msgid "file delete error"
212 msgstr "b³±d przy usuwaniu pliku"
213
214 #: util/errors.c:93
215 msgid "unexpected data"
216 msgstr "nieoczekiowane dane"
217
218 #: util/errors.c:94
219 msgid "timestamp conflict"
220 msgstr "konflikt znaczników czasu"
221
222 #: util/errors.c:95
223 msgid "unusable pubkey algorithm"
224 msgstr "nieu¿yteczny algorytm z kluczem publicznym"
225
226 #: util/errors.c:96
227 msgid "file exists"
228 msgstr "plik ju¿ istnieje"
229
230 #: util/errors.c:97
231 msgid "weak key"
232 msgstr "klucz s³aby"
233
234 #: util/errors.c:98
235 msgid "invalid argument"
236 msgstr "b³êdny argument"
237
238 #: util/errors.c:99
239 msgid "bad URI"
240 msgstr "niepoprawny URI"
241
242 #: util/errors.c:100
243 msgid "unsupported URI"
244 msgstr "URI typu nie obs³ugiwanego"
245
246 #: util/errors.c:101
247 msgid "network error"
248 msgstr "b³±d sieci"
249
250 #: util/errors.c:103
251 msgid "not encrypted"
252 msgstr "nie zaszyfrowany"
253
254 #: util/logger.c:219
255 #, c-format
256 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
257 msgstr "... to jest b³±d w programie (%s:%d:%s)\n"
258
259 #: util/logger.c:225
260 #, c-format
261 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
262 msgstr "znalaz³e¶(a¶) b³±d w programie ... (%s:%d)\n"
263
264 #: cipher/random.c:463
265 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
266 msgstr ""
267 "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
268 "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
269
270 #: cipher/random.c:469
271 msgid ""
272 "The random number generator is only a kludge to let\n"
273 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
274 "\n"
275 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
276 "\n"
277 msgstr ""
278 "U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
279 "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
280 "\n"
281 "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
282 "NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
283
284 #: cipher/rndlinux.c:125
285 #, c-format
286 msgid ""
287 "\n"
288 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
289 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
290 msgstr ""
291 "\n"
292 "Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
293 "Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
294 "ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
295
296 #: g10/gpg.c:183
297 msgid ""
298 "@Commands:\n"
299 " "
300 msgstr ""
301 "@Polecenia:\n"
302 " "
303
304 #: g10/gpg.c:185
305 msgid "|[file]|make a signature"
306 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
307
308 #: g10/gpg.c:186
309 msgid "|[file]|make a clear text signature"
310 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu na czytelnym dokumencie"
311
312 #: g10/gpg.c:187
313 msgid "make a detached signature"
314 msgstr "sporz±dzenie podpisu oddzielonego od dokumentu"
315
316 #: g10/gpg.c:188
317 msgid "encrypt data"
318 msgstr "szyfrowanie danych"
319
320 #: g10/gpg.c:189
321 msgid "encryption only with symmetric cipher"
322 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
323
324 #: g10/gpg.c:190
325 msgid "store only"
326 msgstr "tylko zapis"
327
328 #: g10/gpg.c:191
329 msgid "decrypt data (default)"
330 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lnie)"
331
332 #: g10/gpg.c:192
333 msgid "verify a signature"
334 msgstr "sprawdzenie podpisu"
335
336 #: g10/gpg.c:193
337 msgid "list keys"
338 msgstr "lista kluczy"
339
340 #: g10/gpg.c:195
341 msgid "list keys and signatures"
342 msgstr "lista kluczy i podpisów"
343
344 #: g10/gpg.c:196
345 msgid "check key signatures"
346 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
347
348 #: g10/gpg.c:197
349 msgid "list keys and fingerprints"
350 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
351
352 #: g10/gpg.c:198
353 msgid "list secret keys"
354 msgstr "lista kluczy tajnych"
355
356 #: g10/gpg.c:199
357 msgid "generate a new key pair"
358 msgstr "generacja nowej pary klucza"
359
360 #: g10/gpg.c:200
361 msgid "remove key from the public keyring"
362 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
363
364 #: g10/gpg.c:202
365 #, fuzzy
366 msgid "remove key from the secret keyring"
367 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
368
369 #: g10/gpg.c:203
370 msgid "sign a key"
371 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
372
373 #: g10/gpg.c:204
374 msgid "sign a key locally"
375 msgstr "z³o¿enie lokalnego podpisu na kluczu"
376
377 #: g10/gpg.c:205
378 msgid "sign or edit a key"
379 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
380
381 #: g10/gpg.c:206
382 msgid "generate a revocation certificate"
383 msgstr "generacja certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
384
385 #: g10/gpg.c:207
386 msgid "export keys"
387 msgstr "eksport kluczy do pliku"
388
389 #: g10/gpg.c:208
390 msgid "export keys to a key server"
391 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
392
393 #: g10/gpg.c:209
394 msgid "import keys from a key server"
395 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
396
397 #: g10/gpg.c:212
398 msgid "import/merge keys"
399 msgstr "import/do³±czenie kluczy"
400
401 #: g10/gpg.c:214
402 msgid "list only the sequence of packets"
403 msgstr "wypisane sekwencji pakietów"
404
405 #: g10/gpg.c:216
406 msgid "export the ownertrust values"
407 msgstr "eksport warto¶ci zaufania"
408
409 #: g10/gpg.c:218
410 msgid "import ownertrust values"
411 msgstr "wczytanie warto¶æi zaufania"
412
413 #: g10/gpg.c:220
414 msgid "update the trust database"
415 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
416
417 #: g10/gpg.c:222
418 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
419 msgstr "|[NAZWY]|sprawdzenie bazy zaufania"
420
421 #: g10/gpg.c:223
422 msgid "fix a corrupted trust database"
423 msgstr "naprawa uszkodzonej Bazy Zaufania"
424
425 #: g10/gpg.c:224
426 msgid "De-Armor a file or stdin"
427 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII pliku lub potoku"
428
429 #: g10/gpg.c:226
430 msgid "En-Armor a file or stdin"
431 msgstr "opakowanie ASCII pliku lub potoku"
432
433 #: g10/gpg.c:228
434 msgid "|algo [files]|print message digests"
435 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
436
437 #: g10/gpg.c:232
438 msgid ""
439 "@\n"
440 "Options:\n"
441 " "
442 msgstr ""
443 "@\n"
444 "Opcje:\n"
445 " "
446
447 #: g10/gpg.c:234
448 msgid "create ascii armored output"
449 msgstr "plik wynikowy w opakowaniu ASCII"
450
451 #: g10/gpg.c:236
452 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
453 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
454
455 #: g10/gpg.c:239
456 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
457 msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego adresata"
458
459 #: g10/gpg.c:241
460 msgid "use the default key as default recipient"
461 msgstr "domy¶lny klucz jest domy¶lnym adresatem"
462
463 #: g10/gpg.c:245
464 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
465 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
466
467 #: g10/gpg.c:246
468 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
469 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - brak)"
470
471 #: g10/gpg.c:248
472 msgid "use canonical text mode"
473 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
474
475 #: g10/gpg.c:249
476 msgid "use as output file"
477 msgstr "plik wyj¶ciowy"
478
479 #: g10/gpg.c:250
480 msgid "verbose"
481 msgstr "z informacjami dodatkowymi"
482
483 #: g10/gpg.c:251
484 msgid "be somewhat more quiet"
485 msgstr "mniej komunikatóww"
486
487 #: g10/gpg.c:252
488 msgid "don't use the terminal at all"
489 msgstr "bez odwo³añ do terminala"
490
491 #: g10/gpg.c:253
492 msgid "force v3 signatures"
493 msgstr "wymuszenie trzeciej wersji formatu podpisów"
494
495 #: g10/gpg.c:254
496 msgid "always use a MDC for encryption"
497 msgstr "do szyfrowania bêdzie u¿ywany MDC"
498
499 #: g10/gpg.c:255
500 msgid "do not make any changes"
501 msgstr "pozostawienie bez zmian"
502
503 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
504 #: g10/gpg.c:257
505 msgid "batch mode: never ask"
506 msgstr "tryb wsadowy: ¿adnych pytañ"
507
508 #: g10/gpg.c:258
509 msgid "assume yes on most questions"
510 msgstr "automatyczna odpowied¼ tak na wiêkszo¶æ pytañ"
511
512 #: g10/gpg.c:259
513 msgid "assume no on most questions"
514 msgstr "automatyczna odpowied¼ nie na wiêkszo¶æ pytañ"
515
516 #: g10/gpg.c:260
517 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
518 msgstr "dodaæ zbiór kluczy do listy u¿ywanych"
519
520 #: g10/gpg.c:261
521 msgid "add this secret keyring to the list"
522 msgstr "dodaæ zbiór kluczy tajnych do listy"
523
524 #: g10/gpg.c:262
525 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
526 msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego klucza tajnego"
527
528 #: g10/gpg.c:263
529 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
530 msgstr "|HOST|serwer kluczy w którym bêd± poszukiwane"
531
532 #: g10/gpg.c:264
533 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
534 msgstr "|NAZWA|zestaw znaków terminala NAZWA"
535
536 #: g10/gpg.c:265
537 msgid "read options from file"
538 msgstr "wczytanie opcji z pliku"
539
540 #: g10/gpg.c:267
541 msgid "set debugging flags"
542 msgstr "ustawienie opcji ¶ledzenia wykonania programu"
543
544 #: g10/gpg.c:268
545 msgid "enable full debugging"
546 msgstr "umo¿liwienie pe³nego ¶ledzenia programu"
547
548 #: g10/gpg.c:269
549 msgid "|FD|write status info to this FD"
550 msgstr "|FD|zapisaæ opis stanu do FD"
551
552 #: g10/gpg.c:270
553 msgid "do not write comment packets"
554 msgstr "nie zapisywaæ pakietów z komentarzem"
555
556 #: g10/gpg.c:271
557 msgid "(default is 1)"
558 msgstr "(domy¶lnie 1)"
559
560 #: g10/gpg.c:272
561 msgid "(default is 3)"
562 msgstr "(domy¶lnie 3)"
563
564 #: g10/gpg.c:274
565 msgid "|FILE|load extension module FILE"
566 msgstr "|PLIK|³adowanie modu³u rozszerzenia z PLIK"
567
568 #: g10/gpg.c:275
569 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
570 msgstr "emulacja trybu opisanego w RFC1991"
571
572 #: g10/gpg.c:276
573 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
574 msgstr "zgodno¶æ ustawieñ pakietów, szyfrów i skrótów z OpenPGP"
575
576 #: g10/gpg.c:277
577 msgid "|N|use passphrase mode N"
578 msgstr "|N|N-ty tryb wprowadzania wyra¿enia przej¶ciowego"
579
580 #: g10/gpg.c:279
581 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
582 msgstr "|ALG|algorytm obliczania skrótów wiadomo¶ci ALG"
583
584 #: g10/gpg.c:281
585 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
586 msgstr "|ALG|algorytmu szyfruj±cy ALG dla has³a"
587
588 #: g10/gpg.c:282
589 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
590 msgstr "|NAZWA|algorytm szyfruj±cy NAZWA"
591
592 #: g10/gpg.c:283
593 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
594 msgstr "|NAZWA|algorytm obliczania skrótów wiadomo¶ci NAZWA"
595
596 #: g10/gpg.c:284
597 msgid "|N|use compress algorithm N"
598 msgstr "|N|algorytm kompresji N"
599
600 #: g10/gpg.c:285
601 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
602 msgstr "usuniêcie identyfikatorów kluczy z pakietów"
603
604 #: g10/gpg.c:286
605 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
606 msgstr "|NAZWA=TRE¦Æ|adnotacje"
607
608 #: g10/gpg.c:288
609 msgid ""
610 "@\n"
611 "Examples:\n"
612 "\n"
613 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
614 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
615 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
616 " --list-keys [names]        show keys\n"
617 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
618 msgstr ""
619 "@\n"
620 "Przyk³ady:\n"
621 "\n"
622 " -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
623 " --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
624 " --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
625 "pliku\n"
626 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
627 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
628
629 #: g10/gpg.c:379
630 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
631 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
632
633 #: g10/gpg.c:383
634 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
635 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
636
637 #: g10/gpg.c:386
638 msgid ""
639 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
640 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
641 "default operation depends on the input data\n"
642 msgstr ""
643 "Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
644 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
645 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
646
647 #: g10/gpg.c:391
648 msgid ""
649 "\n"
650 "Supported algorithms:\n"
651 msgstr ""
652 "\n"
653 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
654
655 #: g10/gpg.c:469
656 msgid "usage: gpg [options] "
657 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
658
659 #: g10/gpg.c:549
660 msgid "conflicting commands\n"
661 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
662
663 #: g10/gpg.c:603
664 #, c-format
665 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
666 msgstr ""
667
668 #: g10/gpg.c:693
669 #, c-format
670 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
671 msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji '%s'\n"
672
673 #: g10/gpg.c:697
674 #, c-format
675 msgid "option file `%s': %s\n"
676 msgstr "plik opcji '%s': %s\n"
677
678 #: g10/gpg.c:704
679 #, c-format
680 msgid "reading options from `%s'\n"
681 msgstr "odczyt opcji z '%s'\n"
682
683 #: g10/gpg.c:885
684 #, c-format
685 msgid "%s is not a valid character set\n"
686 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
687
688 #: g10/gpg.c:955 g10/gpg.c:964
689 #, c-format
690 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
691 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
692
693 #: g10/gpg.c:957
694 #, c-format
695 msgid "%s not allowed with %s!\n"
696 msgstr "%s jest niedozwolony z %s!\n"
697
698 #: g10/gpg.c:960
699 #, c-format
700 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
701 msgstr "%s nie ma sensu z %s!\n"
702
703 #: g10/gpg.c:980 g10/gpg.c:992
704 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
705 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
706
707 #: g10/gpg.c:986 g10/gpg.c:998
708 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
709 msgstr "wybrany algorytm geenracji skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
710
711 #: g10/gpg.c:1002
712 msgid "the given policy URL is invalid\n"
713 msgstr "podany URL regulaminu jest niepoprawny\n"
714
715 #: g10/gpg.c:1005
716 #, c-format
717 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
718 msgstr "ustawienie algortytmu kompresji musi pochodziæ z zakresu %d..%d\n"
719
720 #: g10/gpg.c:1007
721 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
722 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
723
724 #: g10/gpg.c:1009
725 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
726 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
727
728 #: g10/gpg.c:1011
729 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
730 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
731
732 #: g10/gpg.c:1014
733 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
734 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
735
736 #: g10/gpg.c:1018
737 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
738 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
739
740 #: g10/gpg.c:1095
741 #, c-format
742 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
743 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
744
745 #: g10/gpg.c:1101
746 msgid "--store [filename]"
747 msgstr "--store [plik]"
748
749 #: g10/gpg.c:1108
750 msgid "--symmetric [filename]"
751 msgstr "--symmetric [plik]"
752
753 #: g10/gpg.c:1116
754 msgid "--encrypt [filename]"
755 msgstr "--encrypt [plik]"
756
757 #: g10/gpg.c:1129
758 msgid "--sign [filename]"
759 msgstr "--sign [plik]"
760
761 #: g10/gpg.c:1142
762 msgid "--sign --encrypt [filename]"
763 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
764
765 #: g10/gpg.c:1156
766 msgid "--clearsign [filename]"
767 msgstr "--clearsign [plik]\""
768
769 #: g10/gpg.c:1168
770 msgid "--decrypt [filename]"
771 msgstr "--decrypt [plik]"
772
773 #: g10/gpg.c:1176
774 msgid "--sign-key user-id"
775 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
776
777 #: g10/gpg.c:1184
778 msgid "--lsign-key user-id"
779 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
780
781 #: g10/gpg.c:1192
782 msgid "--edit-key user-id [commands]"
783 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
784
785 #: g10/gpg.c:1208
786 msgid "--delete-secret-key user-id"
787 msgstr "--delete-secret-key nazwa u¿ytkownika"
788
789 #: g10/gpg.c:1211
790 msgid "--delete-key user-id"
791 msgstr "--delete-key nazwa u¿ytkownika"
792
793 #: g10/encode.c:306 g10/gpg.c:1236 g10/sign.c:424
794 #, c-format
795 msgid "can't open %s: %s\n"
796 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
797
798 #: g10/gpg.c:1247
799 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
800 msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
801
802 #: g10/gpg.c:1308
803 #, c-format
804 msgid "dearmoring failed: %s\n"
805 msgstr "usuniêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
806
807 #: g10/gpg.c:1316
808 #, c-format
809 msgid "enarmoring failed: %s\n"
810 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
811
812 #: g10/gpg.c:1386
813 #, c-format
814 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
815 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu '%s'\n"
816
817 #: g10/gpg.c:1467
818 msgid "[filename]"
819 msgstr "[nazwa pliku]"
820
821 #: g10/gpg.c:1471
822 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
823 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
824
825 #: g10/decrypt.c:59 g10/gpg.c:1474 g10/verify.c:66
826 #, c-format
827 msgid "can't open `%s'\n"
828 msgstr "nie mo¿na otworzyæ '%s'\n"
829
830 #: g10/gpg.c:1642
831 msgid ""
832 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
833 msgstr "adnotacja musi zaczynaæ siê od podkre¶lenia lub litery\n"
834
835 #: g10/gpg.c:1648
836 msgid ""
837 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
838 "with an '='\n"
839 msgstr ""
840 "nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki,\n"
841 "podkre¶lenia, i musi koñczyæ siê '='\n"
842
843 #: g10/gpg.c:1654
844 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
845 msgstr "kropki w adnotacji musz± znajdowaæ siê pomiêdzy innymi znakami\n"
846
847 #: g10/gpg.c:1662
848 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
849 msgstr "warto¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
850
851 #: g10/armor.c:296
852 #, c-format
853 msgid "armor: %s\n"
854 msgstr "opakowanie: %s\n"
855
856 #: g10/armor.c:325
857 msgid "invalid armor header: "
858 msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
859
860 #: g10/armor.c:332
861 msgid "armor header: "
862 msgstr "nag³ówek opakowania: "
863
864 #: g10/armor.c:343
865 msgid "invalid clearsig header\n"
866 msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek czytelnego podpisanego dokumentu\n"
867
868 #: g10/armor.c:395
869 msgid "nested clear text signatures\n"
870 msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na czytelnym dokumencie\n"
871
872 #: g10/armor.c:506
873 msgid "invalid dash escaped line: "
874 msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
875
876 #: g10/armor.c:518
877 msgid "unexpected armor:"
878 msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
879
880 #: g10/armor.c:635
881 #, c-format
882 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
883 msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64 %02x zosta³ pominiêty\n"
884
885 #: g10/armor.c:678
886 msgid "premature eof (no CRC)\n"
887 msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
888
889 #: g10/armor.c:712
890 msgid "premature eof (in CRC)\n"
891 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
892
893 #: g10/armor.c:716
894 msgid "malformed CRC\n"
895 msgstr "b³±d formatu CRC\n"
896
897 #: g10/armor.c:720
898 #, c-format
899 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
900 msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
901
902 #: g10/armor.c:737
903 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
904 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
905
906 #: g10/armor.c:741
907 msgid "error in trailer line\n"
908 msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
909
910 #: g10/armor.c:892
911 msgid "For info see http://www.gnupg.org"
912 msgstr ""
913
914 #: g10/armor.c:1007
915 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
916 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
917
918 #: g10/armor.c:1011
919 #, c-format
920 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
921 msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
922
923 #: g10/armor.c:1015
924 msgid ""
925 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
926 msgstr ""
927 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
928 "przek³amanie wprowadzone przez program transportowy poczty\n"
929
930 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
931 #. * data is properly aligned with the user ID
932 #: g10/pkclist.c:54
933 msgid "             Fingerprint:"
934 msgstr "                  Odcisk:"
935
936 #: g10/pkclist.c:81
937 msgid "Fingerprint:"
938 msgstr "Odcisk klucza:"
939
940 #. a string with valid answers
941 #: g10/pkclist.c:198
942 msgid "sSmMqQ"
943 msgstr "iIpPwW"
944
945 #: g10/pkclist.c:202
946 #, c-format
947 msgid ""
948 "No trust value assigned to %lu:\n"
949 "%4u%c/%08lX %s \""
950 msgstr ""
951 "Brak warto¶ci zaufania dla %lu:\n"
952 "%4u%c/%08lX %s \""
953
954 #: g10/pkclist.c:214
955 msgid ""
956 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
957 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
958 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
959 "\n"
960 " 1 = Don't know\n"
961 " 2 = I do NOT trust\n"
962 " 3 = I trust marginally\n"
963 " 4 = I trust fully\n"
964 " s = please show me more information\n"
965 msgstr ""
966 "Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
967 "to¿samo¶ci innych w³a¶cicieli kluczy (czy sprawdzi on odciski klucza \n"
968 "pobrane z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ w³a¶ciciela\n"
969 "klucza itd.)?\n"
970 "\n"
971 " 1 = Nie wiem.\n"
972 " 2 = NIE ufam mu w tej kwestii.\n"
973 " 3 = Ufam marginalnie.\n"
974 " 4 = W pe³ni mu ufam.\n"
975 " i = potrzebujê wiêcej informacji\n"
976
977 #: g10/pkclist.c:223
978 msgid " m = back to the main menu\n"
979 msgstr " p = powrót do g³ównego menu\n"
980
981 #: g10/pkclist.c:225
982 msgid " q = quit\n"
983 msgstr "w = wyj¶cie\n"
984
985 #: g10/pkclist.c:231
986 msgid "Your decision? "
987 msgstr "Twoja decyzja? "
988
989 #: g10/pkclist.c:253
990 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
991 msgstr "Certyfikaty prowadz±ce do ostatecznie zaufanego klucza:\n"
992
993 #: g10/pkclist.c:324
994 msgid ""
995 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
996 "can assign some missing owner trust values.\n"
997 "\n"
998 msgstr ""
999 "Niemo¿liwe jest znalezienie poprawnej scie¿ki zaufania do tego klucza.\n"
1000 "Sprawd¼my czy mo¿na przypisaæ brakuj±ce warto¶ci zaufania.\n"
1001 "\n"
1002
1003 #: g10/pkclist.c:330
1004 msgid ""
1005 "No path leading to one of our keys found.\n"
1006 "\n"
1007 msgstr ""
1008 "Brak ¶cie¿ki prowadz±cej do którego¶ z naszych kluczy.\n"
1009 "\n"
1010
1011 #: g10/pkclist.c:332
1012 msgid ""
1013 "No certificates with undefined trust found.\n"
1014 "\n"
1015 msgstr ""
1016 "Brak certyfikatów o niezdefiniowanym poziomie zaufania.\n"
1017 "\n"
1018
1019 #: g10/pkclist.c:334
1020 msgid ""
1021 "No trust values changed.\n"
1022 "\n"
1023 msgstr ""
1024 "Parametry zaufania nie zosta³y zmienione.\n"
1025 "\n"
1026
1027 #: g10/pkclist.c:351
1028 #, c-format
1029 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1030 msgstr "klucz %08lX: klucz zosta³ uniewa¿niony!\n"
1031
1032 #: g10/pkclist.c:357 g10/pkclist.c:367 g10/pkclist.c:476
1033 msgid "Use this key anyway? "
1034 msgstr "U¿yæ tego klucza pomimo to? "
1035
1036 #: g10/pkclist.c:361
1037 #, c-format
1038 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1039 msgstr "klucz %08lX: podklucz zosta³ uniewa¿niony!\n"
1040
1041 #: g10/pkclist.c:391
1042 #, c-format
1043 msgid "%08lX: key has expired\n"
1044 msgstr "%08lX: data wa¿no¶ci klucza up³ynê³a\n"
1045
1046 #: g10/pkclist.c:397
1047 #, c-format
1048 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1049 msgstr "%08lX: brak informacji aby obliczyæ prawdopodobieñstwo zaufania\n"
1050
1051 #: g10/pkclist.c:411
1052 #, c-format
1053 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1054 msgstr "%08lX: NIE UFAMY temu kluczowi\n"
1055
1056 #: g10/pkclist.c:417
1057 #, c-format
1058 msgid ""
1059 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1060 "but it is accepted anyway\n"
1061 msgstr ""
1062 "%08lX: Nie ma pewno¶æi ¿e ten klucz faktycznie nale¿y do odoby podaj±cej\n"
1063 "siê za jego w³a¶ciciela, ale jest akceptowalny.\n"
1064
1065 #: g10/pkclist.c:423
1066 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1067 msgstr ""
1068 "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do osoby podaj±cej siê za jego w³a¶ciciela.\n"
1069
1070 #: g10/pkclist.c:428
1071 msgid "This key belongs to us\n"
1072 msgstr "Ten klucz nale¿y do nas\n"
1073
1074 #: g10/pkclist.c:471
1075 msgid ""
1076 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1077 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1078 "the next question with yes\n"
1079 "\n"
1080 msgstr ""
1081 "NIE MA pewno¶ci ¿e ten klucz nale¿y do osoby która podaje siê za jego\n"
1082 "w³a¶ciciela. Je¶li nie masz co do tego ¿adnych w±tpliwo¶ci i *naprawdê*\n"
1083 "wiesz co robisz mo¿esz odpowiedzieæ \"tak\" na nastêpne pytanie.\n"
1084
1085 #: g10/pkclist.c:485 g10/pkclist.c:508
1086 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1087 msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest klucz nie obdarzony zaufaniem!\n"
1088
1089 #: g10/pkclist.c:529
1090 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1091 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
1092
1093 #: g10/pkclist.c:530
1094 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1095 msgstr "         To mo¿e oznaczaæ ¿e podpis jest fa³szerstwem.\n"
1096
1097 #: g10/pkclist.c:534
1098 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1099 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten podklucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
1100
1101 #: g10/pkclist.c:555
1102 msgid "Note: This key has expired!\n"
1103 msgstr "Uwaga: Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!\n"
1104
1105 #: g10/pkclist.c:563
1106 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1107 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony zaufanym podpisem!\n"
1108
1109 #: g10/pkclist.c:565
1110 msgid ""
1111 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1112 msgstr ""
1113 "          Nic nie wskazuje na to ¿e ten podpis z³o¿y³ w³a¶ciciel klucza.\n"
1114
1115 #: g10/pkclist.c:582
1116 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1117 msgstr "OSTRZE¯ENIE: NIE UFAMY temu kluczowi!\n"
1118
1119 #: g10/pkclist.c:583
1120 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1121 msgstr "         Ten podpis prawdopodobnie jest FA£SZERSTWEM.\n"
1122
1123 #: g10/pkclist.c:590
1124 msgid ""
1125 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1126 msgstr ""
1127 "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony wystarczaj±co zaufanymi "
1128 "podpisami!\n"
1129
1130 #: g10/pkclist.c:593
1131 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1132 msgstr ""
1133 "         Nie ma pewno¶ci ¿e ten podpis zosta³ z³o¿nony przez w³a¶ciciela.\n"
1134
1135 #: g10/pkclist.c:695 g10/pkclist.c:717 g10/pkclist.c:842 g10/pkclist.c:887
1136 #, c-format
1137 msgid "%s: skipped: %s\n"
1138 msgstr "%s: pominiêty: %s\n"
1139
1140 #: g10/pkclist.c:703 g10/pkclist.c:869
1141 #, c-format
1142 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1143 msgstr "%s: pominiêty: klucz publiczny ju¿ znajduje siê w bazie\n"
1144
1145 #: g10/pkclist.c:730
1146 msgid ""
1147 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1148 "\n"
1149 msgstr ""
1150 "Nie poda³e¶ identyfikatora u¿ytkownika (user ID). \n"
1151 "Mo¿na to zrobiæ za pomoc± opcji \"-r\".\n"
1152
1153 #: g10/pkclist.c:740
1154 msgid "Enter the user ID: "
1155 msgstr "Wprowad¼ identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
1156
1157 #: g10/pkclist.c:752
1158 msgid "No such user ID.\n"
1159 msgstr "Brak takiego identyfikatora u¿ytkownika.\n"
1160
1161 #: g10/pkclist.c:757
1162 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1163 msgstr "pominiêty: klucz publiczny ju¿ jest domy¶lnym adresatem\n"
1164
1165 #: g10/pkclist.c:779
1166 msgid "Public key is disabled.\n"
1167 msgstr "Klucz publiczny wy³±czony z uzycia.\n"
1168
1169 #: g10/pkclist.c:786
1170 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
1171 msgstr "pominiêty: klucz publiczny ju¿ wybrany w --encrypt-to\n"
1172
1173 #: g10/pkclist.c:817
1174 #, c-format
1175 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1176 msgstr "nieznany domy¶lny adresat '%s'\n"
1177
1178 #: g10/pkclist.c:850
1179 #, c-format
1180 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1181 msgstr "%s: b³±d podczas sprawdzania klucza: %s\n"
1182
1183 #: g10/pkclist.c:855
1184 #, c-format
1185 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1186 msgstr "%s: pominiêty: klucz publiczny wy³±czony z u¿ycia\n"
1187
1188 #: g10/pkclist.c:893
1189 msgid "no valid addressees\n"
1190 msgstr "brak poprawnych adresów\n"
1191
1192 #: g10/keygen.c:123
1193 msgid "writing self signature\n"
1194 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
1195
1196 #: g10/keygen.c:161
1197 msgid "writing key binding signature\n"
1198 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
1199
1200 #: g10/keygen.c:511
1201 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1202 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
1203
1204 #: g10/keygen.c:513
1205 #, c-format
1206 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1207 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
1208
1209 #: g10/keygen.c:514
1210 #, c-format
1211 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1212 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
1213
1214 #: g10/keygen.c:516
1215 #, c-format
1216 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1217 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowanie)\n"
1218
1219 #: g10/keygen.c:517
1220 #, c-format
1221 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1222 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (do szyfrowania i podpisywania)\n"
1223
1224 #: g10/keygen.c:519
1225 #, c-format
1226 msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
1227 msgstr ""
1228 "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala w pakiecie w trzeciej wersji formatu\n"
1229
1230 #: g10/keygen.c:524
1231 msgid "Your selection? "
1232 msgstr "Twój wybór? "
1233
1234 #: g10/keygen.c:534
1235 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1236 msgstr "Czy na pewno chcesz stworzyæ klucz do szyfrowania i podpisywania? "
1237
1238 #: g10/keygen.c:555
1239 msgid "Invalid selection.\n"
1240 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
1241
1242 #: g10/keygen.c:567
1243 #, c-format
1244 msgid ""
1245 "About to generate a new %s keypair.\n"
1246 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1247 "              default keysize is 1024 bits\n"
1248 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1249 msgstr ""
1250 "Nast±pi generacja nowej pary kluczy dla algorytmu(ów) %s.\n"
1251 "               minimalny rozmiar klucza wynosi 768 bitów\n"
1252 "               domy¶lny rozmiar klucza wynosi 1024 bity\n"
1253 "  najwiêkszy sugerowany rozmiar klucza wynosi 2048 bitów\n"
1254
1255 #: g10/keygen.c:574
1256 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1257 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
1258
1259 #: g10/keygen.c:579
1260 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1261 msgstr "Klucz dla DSA musi mieæ d³ugo¶æ pomiêdzy 512 i 1024 bitow.\n"
1262
1263 #: g10/keygen.c:581
1264 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1265 msgstr "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczona wynosi 768 bitów.\n"
1266
1267 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1268 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1269 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1270 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1271 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1272 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1273 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1274 #. * do whatever you want.
1275 #: g10/keygen.c:591
1276 #, c-format
1277 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1278 msgstr "zbyt du¿y rozmiar klucza, ograniczenie wynosi %d.\n"
1279
1280 #: g10/keygen.c:596
1281 msgid ""
1282 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1283 "computations take REALLY long!\n"
1284 msgstr ""
1285 "Klucze d³u¿sze ni¿ 2048 bitów s± odradzane, poniewa¿ obliczenia\n"
1286 "trwaj± wtedy BARDZO d³ugo!\n"
1287
1288 #: g10/keygen.c:599
1289 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1290 msgstr "Na pewno wygenerowaæ klucz takiej d³ugo¶ci? "
1291
1292 #: g10/keygen.c:600
1293 msgid ""
1294 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1295 "vulnerable to attacks!\n"
1296 msgstr ""
1297 "Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o tym, ¿e informacje mog± byæ te¿ wykradzione z\n"
1298 "komputera przez pods³uch emisji elektromagnetycznej klawiatury i monitora!\n"
1299
1300 #: g10/keygen.c:608
1301 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1302 msgstr "Czy naprawdê potrzebujesz takiego d³ugiego klucza? "
1303
1304 #: g10/keygen.c:614
1305 #, c-format
1306 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1307 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bity.\n"
1308
1309 #: g10/keygen.c:617 g10/keygen.c:621
1310 #, c-format
1311 msgid "rounded up to %u bits\n"
1312 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
1313
1314 #: g10/keygen.c:634
1315 msgid ""
1316 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1317 "         0 = key does not expire\n"
1318 "      <n>  = key expires in n days\n"
1319 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1320 "      <n>m = key expires in n months\n"
1321 "      <n>y = key expires in n years\n"
1322 msgstr ""
1323 "Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
1324 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
1325 "      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
1326 "      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
1327 "      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
1328 "      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
1329
1330 #: g10/keygen.c:651
1331 msgid "Key is valid for? (0) "
1332 msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
1333
1334 #: g10/keygen.c:672
1335 msgid "invalid value\n"
1336 msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
1337
1338 #: g10/keygen.c:677
1339 msgid "Key does not expire at all\n"
1340 msgstr "Klucz nie ma daty wa¿no¶ci (nie traci wa¿no¶ci z up³ywem czasu).\n"
1341
1342 #. print the date when the key expires
1343 #: g10/keygen.c:683
1344 #, c-format
1345 msgid "Key expires at %s\n"
1346 msgstr "Data wa¿no¶ci klucza: %s\n"
1347
1348 #: g10/keygen.c:688
1349 msgid "Is this correct (y/n)? "
1350 msgstr "Dane poprawne (t/n)? "
1351
1352 #: g10/keygen.c:731
1353 msgid ""
1354 "\n"
1355 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1356 "id\n"
1357 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1358 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1359 "\n"
1360 msgstr ""
1361 "\n"
1362 "Musisz okre¶liæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój\n"
1363 "klucz; program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu\n"
1364 "poczty elektronicznej. Bêdzie on mia³ tak± postaæ:\n"
1365 "    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@provider.com.pl>\"\n"
1366 "\n"
1367
1368 #: g10/keygen.c:742
1369 msgid "Real name: "
1370 msgstr "Imiê i nazwisko: "
1371
1372 #: g10/keygen.c:746
1373 msgid "Invalid character in name\n"
1374 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
1375
1376 #: g10/keygen.c:748
1377 msgid "Name may not start with a digit\n"
1378 msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
1379
1380 #: g10/keygen.c:750
1381 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1382 msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
1383
1384 #: g10/keygen.c:758
1385 msgid "Email address: "
1386 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
1387
1388 #: g10/keygen.c:769
1389 msgid "Not a valid email address\n"
1390 msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
1391
1392 #: g10/keygen.c:777
1393 msgid "Comment: "
1394 msgstr "Komentarz: "
1395
1396 #: g10/keygen.c:783
1397 msgid "Invalid character in comment\n"
1398 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
1399
1400 #: g10/keygen.c:808
1401 #, c-format
1402 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1403 msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
1404
1405 #: g10/keygen.c:814
1406 #, c-format
1407 msgid ""
1408 "You selected this USER-ID:\n"
1409 "    \"%s\"\n"
1410 "\n"
1411 msgstr ""
1412 "Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
1413 "    \"%s\"\n"
1414 "\n"
1415
1416 #: g10/keygen.c:817
1417 msgid "NnCcEeOoQq"
1418 msgstr "IiKkEeDdWw"
1419
1420 #: g10/keygen.c:827
1421 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1422 msgstr ""
1423 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, \n"
1424 "przej¶æ (D)alej czy (W)yj¶æ z programu ? "
1425
1426 #: g10/keygen.c:879
1427 msgid ""
1428 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1429 "\n"
1430 msgstr ""
1431 "Musisz podaæ wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
1432
1433 #: g10/keyedit.c:456 g10/keygen.c:887
1434 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1435 msgstr ""
1436 "Powtórzone wyra¿enie przej¶ciowe nie zgadza siê z podanym w pierwszej "
1437 "próbie;\n"
1438 "spróbuj jeszcze raz.\n"
1439
1440 #: g10/keygen.c:893
1441 msgid ""
1442 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1443 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1444 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1445 "\n"
1446 msgstr ""
1447 "Nie chcesz podaæ wyra¿enia przej¶ciowego (has³a) - to z³y pomys³!\n"
1448 "W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ wyra¿enie przej¶ciowe u¿ywaj±c tego programu\n"
1449 "i opcji \"--edit-key\".\n"
1450 "\n"
1451
1452 #: g10/keygen.c:914
1453 msgid ""
1454 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1455 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1456 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1457 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1458 msgstr ""
1459 "Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em podczas "
1460 "generowania\n"
1461 "liczb pierszych jest wykonanywanie w tym czasie innych dzia³añ (pisanie na\n"
1462 "klawiaturzeze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do dysków); dziêki temu\n"
1463 "generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej ilo¶ci "
1464 "entropii.\n"
1465
1466 #: g10/keygen.c:984
1467 msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
1468 msgstr "Generacjê klucza mo¿na wykonywaæ tylko w trybie interaktywnym\n"
1469
1470 #: g10/keygen.c:992
1471 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1472 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
1473
1474 #: g10/keygen.c:998
1475 msgid "Key generation canceled.\n"
1476 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
1477
1478 #: g10/keygen.c:1008
1479 #, c-format
1480 msgid "writing public certificate to `%s'\n"
1481 msgstr "zapisujê certyfikat publiczny w '%s'\n"
1482
1483 #: g10/keygen.c:1009
1484 #, c-format
1485 msgid "writing secret certificate to `%s'\n"
1486 msgstr "zapisujê certyfikat prywatny w '%s'\n"
1487
1488 #: g10/keygen.c:1086
1489 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1490 msgstr "Prywatny i publiczny klucz zosta³ stworzony i podpisany.\n"
1491
1492 #: g10/keygen.c:1088
1493 msgid ""
1494 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1495 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1496 msgstr ""
1497 "Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\" \n"
1498 "mo¿na dodaæ do niego podklucz u¿ywany do szyfrowania.\n"
1499
1500 #: g10/keygen.c:1102 g10/keygen.c:1201
1501 #, c-format
1502 msgid "Key generation failed: %s\n"
1503 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
1504
1505 #: g10/keygen.c:1146 g10/sig-check.c:394 g10/sign.c:162
1506 #, c-format
1507 msgid ""
1508 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1509 msgstr ""
1510 "klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
1511 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
1512
1513 #: g10/keygen.c:1148 g10/sig-check.c:396 g10/sign.c:164
1514 #, c-format
1515 msgid ""
1516 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1517 msgstr ""
1518 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
1519 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
1520
1521 #: g10/keygen.c:1179
1522 msgid "Really create? "
1523 msgstr "Na pewno generowaæ? "
1524
1525 #: g10/encode.c:137 g10/openfile.c:163 g10/openfile.c:272 g10/tdbio.c:468
1526 #: g10/tdbio.c:529
1527 #, c-format
1528 msgid "%s: can't open: %s\n"
1529 msgstr "%s: nie mo¿na otworzyæ: %s\n"
1530
1531 #: g10/encode.c:159
1532 #, c-format
1533 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1534 msgstr "b³±d podczs tworzenia wyra¿enia przej¶ciowego (has³a): %s\n"
1535
1536 #: g10/encode.c:217 g10/encode.c:365
1537 #, c-format
1538 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1539 msgstr "%s: OSTRZE¯ENIE: plik jest pusty\n"
1540
1541 #: g10/encode.c:312
1542 #, c-format
1543 msgid "reading from `%s'\n"
1544 msgstr "odczyt z '%s'\n"
1545
1546 #: g10/encode.c:529
1547 #, c-format
1548 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1549 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: %s\n"
1550
1551 #: g10/export.c:147
1552 #, c-format
1553 msgid "%s: user not found: %s\n"
1554 msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika %s\n"
1555
1556 #: g10/export.c:156
1557 #, c-format
1558 msgid "certificate read problem: %s\n"
1559 msgstr "b³±d przy odczycie certyfikatu: %s\n"
1560
1561 #: g10/export.c:165
1562 #, c-format
1563 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1564 msgstr "klucz %08lX: nie jest w formacie RFC 2440 - pominiêty\n"
1565
1566 #: g10/export.c:203
1567 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1568 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
1569
1570 #: g10/getkey.c:206
1571 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1572 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
1573
1574 #: g10/getkey.c:345
1575 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1576 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze nieznanych kluczy - wy³±czony\n"
1577
1578 #: g10/getkey.c:1289 g10/getkey.c:1328
1579 msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
1580 msgstr "W tej wersji nie mo¿na u¿ywaæ kluczy RSA\n"
1581
1582 #: g10/getkey.c:1291 g10/getkey.c:1330
1583 msgid "No key for user ID\n"
1584 msgstr "Brak klucza z takim identyfikatorem u¿ytkownika.\n"
1585
1586 #: g10/getkey.c:1369 g10/getkey.c:1409
1587 msgid "No user ID for key\n"
1588 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika dla klucza.\n"
1589
1590 #: g10/getkey.c:1565 g10/getkey.c:1621
1591 #, c-format
1592 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1593 msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
1594
1595 #: g10/import.c:118
1596 #, c-format
1597 msgid "can't open `%s': %s\n"
1598 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
1599
1600 #: g10/import.c:162
1601 #, c-format
1602 msgid "skipping block of type %d\n"
1603 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
1604
1605 #: g10/import.c:169 g10/trustdb.c:1659 g10/trustdb.c:1698
1606 #, c-format
1607 msgid "%lu keys so far processed\n"
1608 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
1609
1610 #: g10/import.c:174
1611 #, c-format
1612 msgid "error reading `%s': %s\n"
1613 msgstr "b³±d odczytu '%s': %s\n"
1614
1615 #: g10/import.c:177
1616 #, c-format
1617 msgid "Total number processed: %lu\n"
1618 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
1619
1620 #: g10/import.c:179
1621 #, c-format
1622 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1623 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
1624
1625 #: g10/import.c:181
1626 #, c-format
1627 msgid "              imported: %lu"
1628 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
1629
1630 #: g10/import.c:187
1631 #, c-format
1632 msgid "             unchanged: %lu\n"
1633 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
1634
1635 #: g10/import.c:189
1636 #, c-format
1637 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1638 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
1639
1640 #: g10/import.c:191
1641 #, c-format
1642 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1643 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
1644
1645 #: g10/import.c:193
1646 #, c-format
1647 msgid "        new signatures: %lu\n"
1648 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
1649
1650 #: g10/import.c:195
1651 #, c-format
1652 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1653 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
1654
1655 #: g10/import.c:197
1656 #, c-format
1657 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1658 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
1659
1660 #: g10/import.c:199
1661 #, c-format
1662 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1663 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
1664
1665 #: g10/import.c:201
1666 #, c-format
1667 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1668 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
1669
1670 #: g10/import.c:362 g10/import.c:554
1671 #, c-format
1672 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1673 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
1674
1675 #: g10/import.c:376
1676 #, c-format
1677 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1678 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
1679
1680 #: g10/import.c:378
1681 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1682 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu w³a¶ciciela klucza\n"
1683
1684 #: g10/import.c:389 g10/import.c:621
1685 #, c-format
1686 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1687 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
1688
1689 #: g10/import.c:395
1690 msgid "no default public keyring\n"
1691 msgstr "brak domy¶lnego zbioru kluczy publicznych\n"
1692
1693 #: g10/import.c:399 g10/openfile.c:215 g10/sign.c:325 g10/sign.c:638
1694 #, c-format
1695 msgid "writing to `%s'\n"
1696 msgstr "zapis do '%s'\n"
1697
1698 #: g10/import.c:402 g10/import.c:460 g10/import.c:569 g10/import.c:670
1699 #, c-format
1700 msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
1701 msgstr "nie mo¿na zablokowaæ zbioru kluczy publicznych '%s': %s\n"
1702
1703 #: g10/import.c:405 g10/import.c:463 g10/import.c:572 g10/import.c:673
1704 #, c-format
1705 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
1706 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
1707
1708 #: g10/import.c:410
1709 #, c-format
1710 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1711 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny wczytano do zbioru\n"
1712
1713 #: g10/import.c:427
1714 #, c-format
1715 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1716 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokalnie posiadan± kopi±\n"
1717
1718 #: g10/import.c:436 g10/import.c:629
1719 #, c-format
1720 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1721 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
1722
1723 #: g10/import.c:442 g10/import.c:635
1724 #, c-format
1725 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1726 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
1727
1728 #: g10/import.c:469
1729 #, c-format
1730 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
1731 msgstr "klucz %08lX: 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
1732
1733 #: g10/import.c:472
1734 #, c-format
1735 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
1736 msgstr "klucz %08lX: %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
1737
1738 #: g10/import.c:475
1739 #, c-format
1740 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1741 msgstr "klucz %08lX: 1 nowy podpis\n"
1742
1743 #: g10/import.c:478
1744 #, c-format
1745 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1746 msgstr "klucz %08lX: %d nowych podpisów\n"
1747
1748 #: g10/import.c:481
1749 #, c-format
1750 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1751 msgstr "klucz %08lX: 1 nowy podklucz\n"
1752
1753 #: g10/import.c:484
1754 #, c-format
1755 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1756 msgstr "klucz %08lX: %d nowych podkluczy\n"
1757
1758 #: g10/import.c:494
1759 #, c-format
1760 msgid "key %08lX: not changed\n"
1761 msgstr "klucz %08lX: bez zmian\n"
1762
1763 #: g10/import.c:577
1764 #, c-format
1765 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1766 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
1767
1768 #. we can't merge secret keys
1769 #: g10/import.c:581
1770 #, c-format
1771 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1772 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
1773
1774 #: g10/import.c:586
1775 #, c-format
1776 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1777 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
1778
1779 #: g10/import.c:615
1780 #, c-format
1781 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1782 msgstr ""
1783 "klucz %08lX: brak klucza publicznego - wczytany certyfikat \n"
1784 "uniwa¿nienia nie mo¿e byæ zastosowany\n"
1785
1786 #: g10/import.c:646
1787 #, c-format
1788 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1789 msgstr ""
1790 "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia:\n"
1791 "%s - odrzucony\n"
1792
1793 #: g10/import.c:678
1794 #, c-format
1795 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1796 msgstr "klucz %08lX: wczytany certyfikat uniewa¿nienia\n"
1797
1798 #: g10/import.c:711
1799 #, c-format
1800 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
1801 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
1802
1803 #: g10/import.c:718 g10/import.c:742
1804 #, c-format
1805 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1806 msgstr ""
1807 "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania z kluczem publicznym\n"
1808
1809 #: g10/import.c:719
1810 #, c-format
1811 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1812 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis w³a¶ciciela klucza\n"
1813
1814 #: g10/import.c:734
1815 #, c-format
1816 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1817 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
1818
1819 #: g10/import.c:743
1820 #, c-format
1821 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1822 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
1823
1824 #: g10/import.c:769
1825 #, c-format
1826 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
1827 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym '"
1828
1829 #: g10/import.c:798
1830 #, c-format
1831 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
1832 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
1833
1834 #: g10/import.c:821
1835 #, c-format
1836 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
1837 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
1838
1839 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
1840 #. * to import non-exportable signature when we have the
1841 #. * the secret key used to create this signature - it
1842 #. * seems that this makes sense
1843 #: g10/import.c:846
1844 #, c-format
1845 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
1846 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasa %02x) - pominiêty\n"
1847
1848 #: g10/import.c:855
1849 #, c-format
1850 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1851 msgstr ""
1852 "klucz %08lX: certyfikat uniewa¿nienia umieszczony w niew³a¶ciwym \n"
1853 "miejscu - zosta³ pominiêty\n"
1854
1855 #: g10/import.c:863
1856 #, c-format
1857 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1858 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - pominiêty\n"
1859
1860 #: g10/import.c:963
1861 #, c-format
1862 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
1863 msgstr "key %08lX: powtórzony identyfikator u¿ytkownika - do³±czony\n"
1864
1865 #: g10/import.c:1014
1866 #, c-format
1867 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1868 msgstr "klucz %08lX: dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
1869
1870 #: g10/import.c:1128 g10/import.c:1181
1871 #, c-format
1872 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1873 msgstr "klucz %08lX: dostêpna kopia nie jest podpisana ni± sam±\n"
1874
1875 #: g10/delkey.c:64 g10/keyedit.c:93
1876 #, c-format
1877 msgid "%s: user not found\n"
1878 msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika\n"
1879
1880 #: g10/keyedit.c:154
1881 msgid "[revocation]"
1882 msgstr "[uniewa¿nienie]"
1883
1884 #: g10/keyedit.c:155
1885 msgid "[self-signature]"
1886 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
1887
1888 #: g10/keyedit.c:219
1889 msgid "1 bad signature\n"
1890 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
1891
1892 #: g10/keyedit.c:221
1893 #, c-format
1894 msgid "%d bad signatures\n"
1895 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
1896
1897 #: g10/keyedit.c:223
1898 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
1899 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
1900
1901 #: g10/keyedit.c:225
1902 #, c-format
1903 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
1904 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
1905
1906 #: g10/keyedit.c:227
1907 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
1908 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
1909
1910 #: g10/keyedit.c:229
1911 #, c-format
1912 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
1913 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
1914
1915 #: g10/keyedit.c:231
1916 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
1917 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika bez podpisu w³a¶ciciela klucza\n"
1918
1919 #: g10/keyedit.c:233
1920 #, c-format
1921 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
1922 msgstr ""
1923 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika bez podpisów w³a¶ciciela klucza\n"
1924
1925 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
1926 #. * case we should allow to sign it again.
1927 #: g10/keyedit.c:313
1928 #, c-format
1929 msgid "Already signed by key %08lX\n"
1930 msgstr "Ju¿ podpisano kluczem %08lX.\n"
1931
1932 #: g10/keyedit.c:321
1933 #, c-format
1934 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
1935 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
1936
1937 #: g10/keyedit.c:330
1938 msgid ""
1939 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
1940 "with your key: \""
1941 msgstr ""
1942 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
1943 "swoim kluczem: \""
1944
1945 #: g10/keyedit.c:339
1946 msgid ""
1947 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
1948 "\n"
1949 msgstr ""
1950 "Podpis zostanie oznaczony jako nieeksportowalny.\n"
1951 "\n"
1952
1953 #: g10/keyedit.c:344
1954 msgid "Really sign? "
1955 msgstr "Na pewno podpisaæ? "
1956
1957 #: g10/keyedit.c:370 g10/keyedit.c:1832 g10/keyedit.c:1881 g10/sign.c:185
1958 #, c-format
1959 msgid "signing failed: %s\n"
1960 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
1961
1962 #: g10/keyedit.c:423
1963 msgid "This key is not protected.\n"
1964 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
1965
1966 #: g10/keyedit.c:426
1967 msgid "Key is protected.\n"
1968 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
1969
1970 #: g10/keyedit.c:443
1971 #, c-format
1972 msgid "Can't edit this key: %s\n"
1973 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
1974
1975 #: g10/keyedit.c:448
1976 msgid ""
1977 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
1978 "\n"
1979 msgstr ""
1980 "Wprowad¼ nowe wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) dla tego klucza tajnego.\n"
1981 "\n"
1982
1983 #: g10/keyedit.c:460
1984 msgid ""
1985 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1986 "\n"
1987 msgstr ""
1988 "Nie chcesz podaæ wyra¿enia przej¶ciowego (has³a) - to *z³y* pomys³!\n"
1989 "\n"
1990
1991 #: g10/keyedit.c:463
1992 msgid "Do you really want to do this? "
1993 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
1994
1995 #: g10/keyedit.c:524
1996 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
1997 msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
1998
1999 #: g10/keyedit.c:564
2000 msgid "quit this menu"
2001 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
2002
2003 #: g10/keyedit.c:565
2004 msgid "q"
2005 msgstr "w"
2006
2007 #: g10/keyedit.c:566
2008 msgid "save"
2009 msgstr "zapis"
2010
2011 #: g10/keyedit.c:566
2012 msgid "save and quit"
2013 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
2014
2015 #: g10/keyedit.c:567
2016 msgid "help"
2017 msgstr "pomoc"
2018
2019 #: g10/keyedit.c:567
2020 msgid "show this help"
2021 msgstr "ten tekst pomocy"
2022
2023 #: g10/keyedit.c:569
2024 msgid "fpr"
2025 msgstr "odc"
2026
2027 #: g10/keyedit.c:569
2028 msgid "show fingerprint"
2029 msgstr "okazanie odcisku klucza"
2030
2031 #: g10/keyedit.c:570
2032 msgid "list"
2033 msgstr "lista"
2034
2035 #: g10/keyedit.c:570
2036 msgid "list key and user IDs"
2037 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
2038
2039 #: g10/keyedit.c:571
2040 msgid "l"
2041 msgstr "l"
2042
2043 #: g10/keyedit.c:572
2044 msgid "uid"
2045 msgstr "id"
2046
2047 #: g10/keyedit.c:572
2048 msgid "select user ID N"
2049 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
2050
2051 #: g10/keyedit.c:573
2052 msgid "key"
2053 msgstr "klucz"
2054
2055 #: g10/keyedit.c:573
2056 msgid "select secondary key N"
2057 msgstr "wybór podklucza N"
2058
2059 #: g10/keyedit.c:574
2060 msgid "check"
2061 msgstr "lista"
2062
2063 #: g10/keyedit.c:574
2064 msgid "list signatures"
2065 msgstr "lista podpisów"
2066
2067 #: g10/keyedit.c:575
2068 msgid "c"
2069 msgstr "l"
2070
2071 #: g10/keyedit.c:576
2072 msgid "sign"
2073 msgstr "podpis"
2074
2075 #: g10/keyedit.c:576
2076 msgid "sign the key"
2077 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
2078
2079 #: g10/keyedit.c:577
2080 msgid "s"
2081 msgstr "p"
2082
2083 #: g10/keyedit.c:578
2084 msgid "lsign"
2085 msgstr "lpodpis"
2086
2087 #: g10/keyedit.c:578
2088 msgid "sign the key locally"
2089 msgstr "z³o¿enie lokalnego podpisu na kluczu"
2090
2091 #: g10/keyedit.c:579
2092 msgid "debug"
2093 msgstr "¶ledzenia"
2094
2095 #: g10/keyedit.c:580
2096 msgid "adduid"
2097 msgstr "dodid"
2098
2099 #: g10/keyedit.c:580
2100 msgid "add a user ID"
2101 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
2102
2103 #: g10/keyedit.c:581
2104 msgid "deluid"
2105 msgstr "usid"
2106
2107 #: g10/keyedit.c:581
2108 msgid "delete user ID"
2109 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
2110
2111 #: g10/keyedit.c:582
2112 msgid "addkey"
2113 msgstr "dodkl"
2114
2115 #: g10/keyedit.c:582
2116 msgid "add a secondary key"
2117 msgstr "dodanie podklucza"
2118
2119 #: g10/keyedit.c:583
2120 msgid "delkey"
2121 msgstr "uskl"
2122
2123 #: g10/keyedit.c:583
2124 msgid "delete a secondary key"
2125 msgstr "usuniêcie podklucza"
2126
2127 #: g10/keyedit.c:584
2128 msgid "delsig"
2129 msgstr "lpodpis"
2130
2131 #: g10/keyedit.c:584
2132 msgid "delete signatures"
2133 msgstr "lista podpisów"
2134
2135 #: g10/keyedit.c:585
2136 msgid "expire"
2137 msgstr "data"
2138
2139 #: g10/keyedit.c:585
2140 msgid "change the expire date"
2141 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
2142
2143 #: g10/keyedit.c:586
2144 msgid "toggle"
2145 msgstr "prze³"
2146
2147 #: g10/keyedit.c:586
2148 msgid "toggle between secret and public key listing"
2149 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i tajnych"
2150
2151 #: g10/keyedit.c:588
2152 msgid "t"
2153 msgstr "p"
2154
2155 #: g10/keyedit.c:589
2156 msgid "pref"
2157 msgstr "opcje"
2158
2159 #: g10/keyedit.c:589
2160 msgid "list preferences"
2161 msgstr "lista opcji"
2162
2163 #: g10/keyedit.c:590
2164 msgid "passwd"
2165 msgstr "has³o"
2166
2167 #: g10/keyedit.c:590
2168 msgid "change the passphrase"
2169 msgstr "zmiana wyra¿enia przej¶ciowego (has³a)"
2170
2171 #: g10/keyedit.c:591
2172 msgid "trust"
2173 msgstr "zaufanie"
2174
2175 #: g10/keyedit.c:591
2176 msgid "change the ownertrust"
2177 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
2178
2179 #: g10/keyedit.c:592
2180 msgid "revsig"
2181 msgstr "unpod"
2182
2183 #: g10/keyedit.c:592
2184 msgid "revoke signatures"
2185 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
2186
2187 #: g10/keyedit.c:593
2188 msgid "revkey"
2189 msgstr "unpkl"
2190
2191 #: g10/keyedit.c:593
2192 msgid "revoke a secondary key"
2193 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
2194
2195 #: g10/keyedit.c:594
2196 msgid "disable"
2197 msgstr "wy³kl"
2198
2199 #: g10/keyedit.c:594
2200 msgid "disable a key"
2201 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
2202
2203 #: g10/keyedit.c:595
2204 msgid "enable"
2205 msgstr "w³kl"
2206
2207 #: g10/keyedit.c:595
2208 msgid "enable a key"
2209 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
2210
2211 #: g10/delkey.c:107 g10/keyedit.c:614
2212 msgid "can't do that in batchmode\n"
2213 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
2214
2215 #. check that they match
2216 #. fixme: check that they both match
2217 #: g10/keyedit.c:652
2218 msgid "Secret key is available.\n"
2219 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
2220
2221 #: g10/keyedit.c:681
2222 msgid "Command> "
2223 msgstr "Polecenie> "
2224
2225 #: g10/keyedit.c:711
2226 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2227 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
2228
2229 #: g10/keyedit.c:758
2230 msgid "Really sign all user IDs? "
2231 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
2232
2233 #: g10/keyedit.c:759
2234 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2235 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
2236
2237 #: g10/keyedit.c:786 g10/keyedit.c:968
2238 #, c-format
2239 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2240 msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
2241
2242 #: g10/keyedit.c:797 g10/keyedit.c:818
2243 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2244 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
2245
2246 #: g10/keyedit.c:799
2247 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2248 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
2249
2250 #: g10/keyedit.c:802
2251 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2252 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
2253
2254 #: g10/keyedit.c:803
2255 msgid "Really remove this user ID? "
2256 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
2257
2258 #: g10/keyedit.c:839 g10/keyedit.c:861
2259 msgid "You must select at least one key.\n"
2260 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
2261
2262 #: g10/keyedit.c:843
2263 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2264 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
2265
2266 #: g10/keyedit.c:844
2267 msgid "Do you really want to delete this key? "
2268 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
2269
2270 #: g10/keyedit.c:865
2271 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2272 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
2273
2274 #: g10/keyedit.c:866
2275 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2276 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
2277
2278 #: g10/keyedit.c:932
2279 msgid "Save changes? "
2280 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
2281
2282 #: g10/keyedit.c:935
2283 msgid "Quit without saving? "
2284 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
2285
2286 #: g10/keyedit.c:946
2287 #, c-format
2288 msgid "update failed: %s\n"
2289 msgstr "naniesienie poprawek nie powiod³o siê: %s\n"
2290
2291 #: g10/keyedit.c:953
2292 #, c-format
2293 msgid "update secret failed: %s\n"
2294 msgstr "naniesienie poprawek na kluczu tajnym nie powiod³o siê: %s\n"
2295
2296 #: g10/keyedit.c:960
2297 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2298 msgstr ""
2299 "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc nanoszenie poprawek nie jest konieczne.\n"
2300
2301 #: g10/keyedit.c:975
2302 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2303 msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
2304
2305 #: g10/keyedit.c:1065
2306 msgid "This key has been disabled"
2307 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
2308
2309 #: g10/keyedit.c:1336
2310 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2311 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w)"
2312
2313 #: g10/keyedit.c:1340
2314 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2315 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w)"
2316
2317 #: g10/keyedit.c:1344
2318 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2319 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w)"
2320
2321 #: g10/keyedit.c:1350
2322 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2323 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N)"
2324
2325 #: g10/keyedit.c:1364
2326 #, c-format
2327 msgid "Deleted %d signature.\n"
2328 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
2329
2330 #: g10/keyedit.c:1365
2331 #, c-format
2332 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2333 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
2334
2335 #: g10/keyedit.c:1368
2336 msgid "Nothing deleted.\n"
2337 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
2338
2339 #: g10/keyedit.c:1437
2340 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2341 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy tajnych.\n"
2342
2343 #: g10/keyedit.c:1443
2344 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2345 msgstr "Proszê wybraæ najwy¿ej jeden podklucz.\n"
2346
2347 #: g10/keyedit.c:1447
2348 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2349 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
2350
2351 #: g10/keyedit.c:1449
2352 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2353 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
2354
2355 #: g10/keyedit.c:1490
2356 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2357 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
2358
2359 #: g10/keyedit.c:1506
2360 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2361 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy tajnych\n"
2362
2363 #: g10/keyedit.c:1566
2364 #, c-format
2365 msgid "No user ID with index %d\n"
2366 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
2367
2368 #: g10/keyedit.c:1612
2369 #, c-format
2370 msgid "No secondary key with index %d\n"
2371 msgstr "Brak podklucza o indeksie %d\n"
2372
2373 #: g10/keyedit.c:1710
2374 msgid "user ID: \""
2375 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
2376
2377 #: g10/keyedit.c:1713
2378 #, c-format
2379 msgid ""
2380 "\"\n"
2381 "signed with your key %08lX at %s\n"
2382 msgstr ""
2383 "\"\n"
2384 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
2385
2386 #: g10/keyedit.c:1717
2387 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
2388 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N)"
2389
2390 #. FIXME: detect duplicates here
2391 #: g10/keyedit.c:1740
2392 #, fuzzy
2393 msgid "You have signed these user IDs:\n"
2394 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
2395
2396 #: g10/keyedit.c:1754 g10/keyedit.c:1789
2397 #, fuzzy, c-format
2398 msgid "   signed by %08lX at %s\n"
2399 msgstr ""
2400 "\"\n"
2401 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
2402
2403 #: g10/keyedit.c:1759
2404 #, fuzzy, c-format
2405 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
2406 msgstr ""
2407 "\"\n"
2408 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
2409
2410 #: g10/keyedit.c:1779
2411 #, fuzzy
2412 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2413 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
2414
2415 #: g10/keyedit.c:1797
2416 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
2417 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N)"
2418
2419 #: g10/keyedit.c:1820
2420 msgid "no secret key\n"
2421 msgstr "brak klucza prywatnego\n"
2422
2423 #: g10/mainproc.c:212
2424 #, c-format
2425 msgid "public key is %08lX\n"
2426 msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
2427
2428 #: g10/mainproc.c:243
2429 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2430 msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
2431
2432 #: g10/mainproc.c:274
2433 #, c-format
2434 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
2435 msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, klucz %08lX, stworzony %s\n"
2436
2437 #: g10/mainproc.c:284
2438 #, c-format
2439 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
2440 msgstr "zaszyfrowane kluczem %s, o identyfikatorze %08lX\n"
2441
2442 #: g10/mainproc.c:290
2443 msgid "no secret key for decryption available\n"
2444 msgstr "odszyfrowuj±cy klucz tajny do jest niedostêpny\n"
2445
2446 #: g10/mainproc.c:299
2447 #, c-format
2448 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2449 msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
2450
2451 #: g10/mainproc.c:331
2452 msgid "decryption okay\n"
2453 msgstr "odszyfrowane poprawnie\n"
2454
2455 #: g10/mainproc.c:336
2456 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
2457 msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
2458
2459 #: g10/mainproc.c:341
2460 #, c-format
2461 msgid "decryption failed: %s\n"
2462 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
2463
2464 #: g10/mainproc.c:359
2465 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2466 msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
2467
2468 #: g10/mainproc.c:361
2469 #, c-format
2470 msgid "original file name='%.*s'\n"
2471 msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
2472
2473 #: g10/mainproc.c:595 g10/mainproc.c:604
2474 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
2475 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niepoprawne dane w adnotacji\n"
2476
2477 #: g10/mainproc.c:607
2478 msgid "Notation: "
2479 msgstr "Adnotacja:"
2480
2481 #: g10/mainproc.c:614
2482 msgid "Policy: "
2483 msgstr "Regulamin:"
2484
2485 #: g10/mainproc.c:1034
2486 msgid "signature verification suppressed\n"
2487 msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
2488
2489 #: g10/mainproc.c:1039
2490 #, c-format
2491 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2492 msgstr ""
2493 "Podpis z³o¿ony %.*s za pomoc± %s,\n"
2494 "z u¿yciem klucza o identyfikatorze %08lX\n"
2495
2496 #. just in case that we have no userid
2497 #: g10/mainproc.c:1066 g10/mainproc.c:1077
2498 msgid "BAD signature from \""
2499 msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
2500
2501 #: g10/mainproc.c:1067 g10/mainproc.c:1078
2502 msgid "Good signature from \""
2503 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
2504
2505 #: g10/mainproc.c:1069
2506 msgid "                aka \""
2507 msgstr "                        alias \""
2508
2509 #: g10/mainproc.c:1124
2510 #, c-format
2511 msgid "Can't check signature: %s\n"
2512 msgstr "Nie mogê sprawdziæ podpisu: %s\n"
2513
2514 #: g10/mainproc.c:1225
2515 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2516 msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x)\n"
2517
2518 #: g10/mainproc.c:1230
2519 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2520 msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
2521
2522 #: g10/misc.c:83
2523 #, c-format
2524 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2525 msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
2526
2527 #: g10/misc.c:86
2528 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2529 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
2530
2531 #: g10/misc.c:312
2532 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2533 msgstr "Nie nale¿y u¿ywaæ algorytmów do¶wiadczalnych!\n"
2534
2535 #: g10/misc.c:326
2536 msgid ""
2537 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
2538 "in the future\n"
2539 msgstr ""
2540 "Klucze RSA s± odradzane; proszê rozwa¿yæ przej¶cie na inne algorytmy po\n"
2541 "wygenerowaniu odpowiednich kluczy.\n"
2542
2543 #: g10/misc.c:348
2544 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2545 msgstr ""
2546 "ten algorytm szyfruj±cy jest odradzany; proszê u¿ywaæ bardziej "
2547 "standardowych!\n"
2548
2549 #: g10/parse-packet.c:112
2550 #, c-format
2551 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2552 msgstr "algorytm klucza publicznego niemo¿liwy do obs³u¿enia: %d\n"
2553
2554 #: g10/parse-packet.c:938
2555 #, c-format
2556 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2557 msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
2558
2559 #: g10/passphrase.c:159
2560 msgid ""
2561 "\n"
2562 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2563 "user: \""
2564 msgstr ""
2565 "\n"
2566 "Musisz podaæ wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) aby uaktywniæ klucz tajny\n"
2567 "dla u¿ytkownika: \""
2568
2569 #: g10/passphrase.c:167
2570 #, c-format
2571 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2572 msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, klucz %08lX, stworzony %s"
2573
2574 #: g10/passphrase.c:173
2575 #, c-format
2576 msgid " (main key ID %08lX)"
2577 msgstr " (g³ówny ID klucza %08lX)"
2578
2579 #: g10/passphrase.c:190
2580 msgid "can't query password in batchmode\n"
2581 msgstr "pytanie o has³o nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
2582
2583 #: g10/passphrase.c:194
2584 msgid "Enter passphrase: "
2585 msgstr "Wyra¿enie przej¶ciowe: "
2586
2587 #: g10/passphrase.c:198
2588 msgid "Repeat passphrase: "
2589 msgstr "Powtórzone wyra¿enie przej¶ciowe: "
2590
2591 #: g10/plaintext.c:63
2592 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2593 msgstr ""
2594 "dane nie zosta³y zapisane; nale¿y u¿yæ opcji \"--output\" aby je zapisaæ\n"
2595
2596 #: g10/plaintext.c:311
2597 #, fuzzy
2598 msgid "Detached signature.\n"
2599 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
2600
2601 #: g10/plaintext.c:315
2602 msgid "Please enter name of data file: "
2603 msgstr "Nazwa pliku danych: "
2604
2605 #: g10/plaintext.c:336
2606 msgid "reading stdin ...\n"
2607 msgstr "czytam strumieñ standardowego wej¶cia\n"
2608
2609 #: g10/plaintext.c:379
2610 #, c-format
2611 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2612 msgstr "nie mo¿na otworzyæ podpisanego pliku '%s'\n"
2613
2614 #: g10/pubkey-enc.c:147
2615 #, c-format
2616 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2617 msgstr "adresat anonimowy; próbujê klucz tajny %08lX ...\n"
2618
2619 #: g10/pubkey-enc.c:153
2620 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2621 msgstr "OK, to my jeste¶my adresatem anonimowym.\n"
2622
2623 #: g10/pubkey-enc.c:209
2624 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2625 msgstr "stary, nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania klucza sesyjnego\n"
2626
2627 #: g10/pubkey-enc.c:263
2628 #, c-format
2629 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2630 msgstr "UWAGA: brak algorytmu szyfruj±cego %d w ustawieniach\n"
2631
2632 #: g10/seckey-cert.c:101
2633 #, c-format
2634 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2635 msgstr "%d - algorytm ochrony nie obs³ugiwany\n"
2636
2637 #: g10/seckey-cert.c:242
2638 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2639 msgstr ""
2640 "Niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe (has³o); proszê spróbowaæ ponownie ...\n"
2641
2642 #: g10/seckey-cert.c:307
2643 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2644 msgstr ""
2645 "Ostrze¿enie: Wykryto klucz s³aby algorytmu - nale¿y ponownie zmieniæ \n"
2646 "wyra¿enie przej¶ciowe (has³o).\n"
2647
2648 #: g10/sig-check.c:281
2649 msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
2650 msgstr ""
2651 "przyjêto niepoprawno¶æ MDC z powonu ustawienia nieznanego bitu krytycznego\n"
2652
2653 #: g10/sig-check.c:377
2654 msgid ""
2655 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2656 msgstr ""
2657 "Klucz algorytmu ElGamala wygenerowany przez PGP - podpisy nim sk³adane\n"
2658 "nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
2659
2660 #: g10/sig-check.c:385
2661 #, c-format
2662 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2663 msgstr "klucz publiczny jest o %lu sekund m³odszy od podpisu\n"
2664
2665 #: g10/sig-check.c:386
2666 #, c-format
2667 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2668 msgstr "klucz publiczny jest o %lu sekund m³odszy od podpisu\n"
2669
2670 #: g10/sig-check.c:402
2671 #, c-format
2672 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2673 msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy przekroczy³ datê wa¿no¶ci %s\n"
2674
2675 #: g10/sig-check.c:459
2676 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2677 msgstr ""
2678 "przyjêto niewa¿no¶æ podpisu z powonu ustawienia nieznanego bitu krytycznego\n"
2679
2680 #: g10/sign.c:189
2681 #, c-format
2682 msgid "%s signature from: %s\n"
2683 msgstr "%s podpis z³o¿ony przez: %s\n"
2684
2685 #: g10/sign.c:320 g10/sign.c:633
2686 #, c-format
2687 msgid "can't create %s: %s\n"
2688 msgstr "nie mogê stworzyæ %s: %s\n"
2689
2690 #: g10/sign.c:419
2691 msgid "signing:"
2692 msgstr "podpis:"
2693
2694 #: g10/sign.c:462
2695 #, c-format
2696 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
2697 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik '%s' jest pusty\n"
2698
2699 #: g10/textfilter.c:128
2700 #, c-format
2701 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
2702 msgstr "nie mogê obs³u¿yæ linii tekstu d³u¿szej ni¿ %d znaków\n"
2703
2704 #: g10/textfilter.c:197
2705 #, c-format
2706 msgid "input line longer than %d characters\n"
2707 msgstr "linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
2708
2709 #: g10/tdbio.c:121 g10/tdbio.c:1635
2710 #, c-format
2711 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2712 msgstr "baza zaufania, wpis %lu: lseek() nie powiod³a siê: %s\n"
2713
2714 #: g10/tdbio.c:127 g10/tdbio.c:1642
2715 #, c-format
2716 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2717 msgstr "baza zaufania, wpis %lu: zapis nie powiód³ siê (n=%d): %s\n"
2718
2719 #: g10/tdbio.c:237
2720 msgid "trustdb transaction too large\n"
2721 msgstr "zbyt du¿e zlecenie dla bazy zaufania\n"
2722
2723 #: g10/tdbio.c:429
2724 #, c-format
2725 msgid "%s: can't access: %s\n"
2726 msgstr "%s: dostêp niemo¿liwy: %s\n"
2727
2728 #: g10/ringedit.c:297 g10/tdbio.c:445
2729 #, c-format
2730 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
2731 msgstr "%s: nie mogê utworzyæ katalogu: %s\n"
2732
2733 #: g10/ringedit.c:303 g10/tdbio.c:448
2734 #, c-format
2735 msgid "%s: directory created\n"
2736 msgstr "%s: katalog utworzony\n"
2737
2738 #: g10/tdbio.c:452
2739 #, c-format
2740 msgid "%s: directory does not exist!\n"
2741 msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
2742
2743 #: g10/openfile.c:211 g10/openfile.c:279 g10/ringedit.c:1349 g10/tdbio.c:458
2744 #, c-format
2745 msgid "%s: can't create: %s\n"
2746 msgstr "%s: nie mogê utworzyæ: %s\n"
2747
2748 #: g10/tdbio.c:473 g10/tdbio.c:522
2749 #, c-format
2750 msgid "%s: can't create lock\n"
2751 msgstr "%s: nie mogê utworzyæ blokady\n"
2752
2753 #: g10/tdbio.c:487
2754 #, c-format
2755 msgid "%s: failed to create version record: %s"
2756 msgstr "%s: stworzenie zapisu o wersji nie powiod³o siê: %s"
2757
2758 #: g10/tdbio.c:491
2759 #, c-format
2760 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
2761 msgstr "%s: stworzony niepoprawny plik bazy zaufania\n"
2762
2763 #: g10/tdbio.c:494
2764 #, c-format
2765 msgid "%s: trustdb created\n"
2766 msgstr "%s: baza zaufania utworzona\n"
2767
2768 #: g10/tdbio.c:531
2769 #, c-format
2770 msgid "%s: invalid trustdb\n"
2771 msgstr "%s: niepoprawny plik bazy zaufania\n"
2772
2773 #: g10/tdbio.c:564
2774 #, c-format
2775 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
2776 msgstr "%s: tworzenie tablicy skrótów nie powiod³o siê: %s\n"
2777
2778 #: g10/tdbio.c:572
2779 #, c-format
2780 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
2781 msgstr "%s: b³±d przy uaktualnianiu numeru wersji: %s\n"
2782
2783 #: g10/tdbio.c:588 g10/tdbio.c:627 g10/tdbio.c:649 g10/tdbio.c:679
2784 #: g10/tdbio.c:704 g10/tdbio.c:1568 g10/tdbio.c:1595
2785 #, c-format
2786 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
2787 msgstr "%s: b³±d odczytu numeru wersji: %s\n"
2788
2789 #: g10/tdbio.c:601 g10/tdbio.c:660
2790 #, c-format
2791 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
2792 msgstr "%s: b³±d zapisu numeru wersji: %s\n"
2793
2794 #: g10/tdbio.c:1247
2795 #, c-format
2796 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
2797 msgstr "baza zaufania: procedura lseek() zawiod³a: %s\n"
2798
2799 #: g10/tdbio.c:1255
2800 #, c-format
2801 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
2802 msgstr "baza zaufania: procedura read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
2803
2804 #: g10/tdbio.c:1276
2805 #, c-format
2806 msgid "%s: not a trustdb file\n"
2807 msgstr "%s: to nie jest plik bazy zaufania\n"
2808
2809 #: g10/tdbio.c:1292
2810 #, c-format
2811 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
2812 msgstr "%s: wpis wersji z numerem %lu\n"
2813
2814 #: g10/tdbio.c:1297
2815 #, c-format
2816 msgid "%s: invalid file version %d\n"
2817 msgstr "%s: niew³a¶ciwa wersja pliku %d\n"
2818
2819 #: g10/tdbio.c:1601
2820 #, c-format
2821 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
2822 msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
2823
2824 #: g10/tdbio.c:1609
2825 #, c-format
2826 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
2827 msgstr "%s: b³±d zapisu wpisu katalogowego: %s\n"
2828
2829 #: g10/tdbio.c:1619
2830 #, c-format
2831 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
2832 msgstr "%s: zerowanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
2833
2834 #: g10/tdbio.c:1649
2835 #, c-format
2836 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
2837 msgstr "%s: dopisanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
2838
2839 #: g10/tdbio.c:1760
2840 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
2841 msgstr ""
2842 "Baza zaufania jest uszkodzona; proszê uruchomiæ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
2843
2844 #: g10/trustdb.c:160
2845 #, c-format
2846 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
2847 msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: odczyt nie powiód³ siê: %s\n"
2848
2849 #: g10/trustdb.c:175
2850 #, c-format
2851 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
2852 msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
2853
2854 #: g10/trustdb.c:189
2855 #, c-format
2856 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
2857 msgstr "wpis zaufania %lu: usuniêcie nie powiod³o siê %s\n"
2858
2859 #: g10/trustdb.c:203
2860 #, c-format
2861 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
2862 msgstr "baza zaufania: synchronizacja nie powiod³a siê %s\n"
2863
2864 #: g10/trustdb.c:347
2865 #, c-format
2866 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
2867 msgstr "b³±d odczytu wpisu katalogowego dla LID %lu: %s\n"
2868
2869 #: g10/trustdb.c:354
2870 #, c-format
2871 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
2872 msgstr "lid %lu: oczekiwany wpis katalogowy, napotkano typ %d\n"
2873
2874 #: g10/trustdb.c:359
2875 #, c-format
2876 msgid "no primary key for LID %lu\n"
2877 msgstr "brak klucza g³ównego dla LID %lu\n"
2878
2879 #: g10/trustdb.c:364
2880 #, c-format
2881 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
2882 msgstr "b³±d odczytu g³ównego klucza dla LID %lu: %s\n"
2883
2884 #: g10/trustdb.c:403
2885 #, c-format
2886 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
2887 msgstr "get_dir_record: funkcja search_record zawiod³a: %s\n"
2888
2889 #: g10/trustdb.c:458
2890 #, c-format
2891 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
2892 msgstr "UWAGA: klucz tajny %08lX NIE jest chroniony.\n"
2893
2894 #: g10/trustdb.c:466
2895 #, c-format
2896 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
2897 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
2898
2899 #: g10/trustdb.c:473
2900 #, c-format
2901 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
2902 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny nie pasuje do klucza jawnego\n"
2903
2904 #: g10/trustdb.c:485
2905 #, c-format
2906 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
2907 msgstr "klucz %08lX: wpisanie do bazy zaufania niemo¿liwe\n"
2908
2909 #: g10/trustdb.c:491
2910 #, c-format
2911 msgid "key %08lX: query record failed\n"
2912 msgstr "klucz %08lX: wyszukanie zapisu nie powiod³o siê\n"
2913
2914 #: g10/trustdb.c:500
2915 #, c-format
2916 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
2917 msgstr "klucz %08lX: ju¿ znajduje siê w tablicy kluczy zaufanych\n"
2918
2919 #: g10/trustdb.c:503
2920 #, c-format
2921 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
2922 msgstr "Klucz %08lX: zaakceptowany jako klucz zaufany.\n"
2923
2924 #: g10/trustdb.c:511
2925 #, c-format
2926 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
2927 msgstr "wyliczenie kluczy tajnych nie powiod³o siê %s\n"
2928
2929 #: g10/trustdb.c:878
2930 #, c-format
2931 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
2932 msgstr "klucz %08lX.%lu Dobre dowi±zanie podklucza\n"
2933
2934 #: g10/trustdb.c:884 g10/trustdb.c:919
2935 #, c-format
2936 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
2937 msgstr "klucz %08lX.%lu: Niepoprawne dowi±zanie podklucza %s\n"
2938
2939 #: g10/trustdb.c:896
2940 #, c-format
2941 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
2942 msgstr "klucz %08lX.%lu: Poprawne uniewa¿nienie klucza\n"
2943
2944 #: g10/trustdb.c:902
2945 #, c-format
2946 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
2947 msgstr "klucz %08lX.%lu: Niew³a¶ciwe uniewa¿nienie klucza: %s\n"
2948
2949 #: g10/trustdb.c:913
2950 #, c-format
2951 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
2952 msgstr "klucz %08lX.%lu: Poprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
2953
2954 #: g10/trustdb.c:1024
2955 msgid "Good self-signature"
2956 msgstr "Poprawny podpis klucza nim samym"
2957
2958 #: g10/trustdb.c:1034
2959 msgid "Invalid self-signature"
2960 msgstr "Niepoprawny podpis klucza nim samym"
2961
2962 #: g10/trustdb.c:1061
2963 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
2964 msgstr ""
2965 "Poprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika pominiête z powodu\n"
2966 "nowszego podpisu tym samym kluczem"
2967
2968 #: g10/trustdb.c:1067
2969 msgid "Valid user ID revocation"
2970 msgstr "Poprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
2971
2972 #: g10/trustdb.c:1072
2973 msgid "Invalid user ID revocation"
2974 msgstr "Niepoprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
2975
2976 #: g10/trustdb.c:1113
2977 msgid "Valid certificate revocation"
2978 msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
2979
2980 #: g10/trustdb.c:1114
2981 msgid "Good certificate"
2982 msgstr "Poprawny certyfikat"
2983
2984 #: g10/trustdb.c:1135
2985 msgid "Invalid certificate revocation"
2986 msgstr "Niepoprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
2987
2988 #: g10/trustdb.c:1136
2989 msgid "Invalid certificate"
2990 msgstr "Niepoprawny certyfikat"
2991
2992 #: g10/trustdb.c:1153 g10/trustdb.c:1157
2993 #, c-format
2994 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
2995 msgstr "zapis o podpisach %lu[%d] wskazuje na z³y wpis.\n"
2996
2997 #: g10/trustdb.c:1209
2998 msgid "duplicated certificate - deleted"
2999 msgstr "podwójny certyfikat - usuniêty"
3000
3001 #: g10/trustdb.c:1515
3002 #, c-format
3003 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
3004 msgstr "Procedura tdbio_search_dir nie powiod³a siê: %s\n"
3005
3006 #: g10/trustdb.c:1637
3007 #, c-format
3008 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
3009 msgstr "lid ?: wpisanie nie powiod³o siê: %s\n"
3010
3011 #: g10/trustdb.c:1642
3012 #, c-format
3013 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
3014 msgstr "lid %lu: wpisanie nie powiod³o siê: %s\n"
3015
3016 #: g10/trustdb.c:1648
3017 #, c-format
3018 msgid "lid %lu: inserted\n"
3019 msgstr "lid %lu: wpisany\n"
3020
3021 #: g10/trustdb.c:1653
3022 #, c-format
3023 msgid "error reading dir record: %s\n"
3024 msgstr "b³±d podczas odczytu wpisu katalogowego: %s\n"
3025
3026 #: g10/trustdb.c:1661 g10/trustdb.c:1715
3027 #, c-format
3028 msgid "%lu keys processed\n"
3029 msgstr "%lu kluczy przetworzonych\n"
3030
3031 #: g10/trustdb.c:1663 g10/trustdb.c:1719
3032 #, c-format
3033 msgid "\t%lu keys with errors\n"
3034 msgstr "\t%lu kluczy z b³êdami\n"
3035
3036 #: g10/trustdb.c:1665
3037 #, c-format
3038 msgid "\t%lu keys inserted\n"
3039 msgstr "\t%lu kluczy wpisanych\n"
3040
3041 #: g10/trustdb.c:1668
3042 #, c-format
3043 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
3044 msgstr "wyliczenie bloków kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
3045
3046 #: g10/trustdb.c:1706
3047 #, c-format
3048 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
3049 msgstr "lid %lu: wpis katalogowy bez bloku klucza - pominiêty\n"
3050
3051 #: g10/trustdb.c:1717
3052 #, c-format
3053 msgid "\t%lu keys skipped\n"
3054 msgstr "\t%lu kluczy pominiêtych\n"
3055
3056 #: g10/trustdb.c:1721
3057 #, c-format
3058 msgid "\t%lu keys updated\n"
3059 msgstr "\t%lu kluczy uaktualnionych\n"
3060
3061 #: g10/trustdb.c:2058
3062 msgid "Ooops, no keys\n"
3063 msgstr "Oops, brak kluczy\n"
3064
3065 #: g10/trustdb.c:2062
3066 msgid "Ooops, no user IDs\n"
3067 msgstr "Oops, brak identyfikatorów u¿ytkowników\n"
3068
3069 #: g10/trustdb.c:2219
3070 #, c-format
3071 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
3072 msgstr "check_trust: poszukiwanie wpisu katalogowego nie powiod³o siê: %s\n"
3073
3074 #: g10/trustdb.c:2228
3075 #, c-format
3076 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
3077 msgstr "klucz %08lX: wprowadzenie wpisu zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
3078
3079 #: g10/trustdb.c:2232
3080 #, c-format
3081 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
3082 msgstr "Klucz %08lX.%lu: wprowadzony do bazy zaufania\n"
3083
3084 #: g10/trustdb.c:2240
3085 #, c-format
3086 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
3087 msgstr ""
3088 "Klucz %08lX.%lu: stworzony w przysz³o¶ci (zaburzenia czasoprzestrzeni,\n"
3089 "lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
3090
3091 #: g10/trustdb.c:2249
3092 #, c-format
3093 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
3094 msgstr "klucz %08lX.%lu: okres wa¿no¶ci up³yn±³ %s\n"
3095
3096 #: g10/trustdb.c:2257
3097 #, c-format
3098 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
3099 msgstr "klucz %08lX.%lu: b³±d przy sprawdzaniu zaufania: %s\n"
3100
3101 #: g10/trustdb.c:2363
3102 #, c-format
3103 msgid "user '%s' not found: %s\n"
3104 msgstr "u¿ytkownik '%s' nie odnaleziony: %s\n"
3105
3106 #: g10/trustdb.c:2365
3107 #, c-format
3108 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
3109 msgstr "problem podczas szukania '%s' w bazie zaufania: %s\n"
3110
3111 #: g10/trustdb.c:2368
3112 #, c-format
3113 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
3114 msgstr "brak u¿ytkownika '%s' w bazie zaufania - dodano\n"
3115
3116 #: g10/trustdb.c:2371
3117 #, c-format
3118 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
3119 msgstr "umieszczenie '%s' w Bazie Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
3120
3121 #: g10/trustdb.c:2557 g10/trustdb.c:2587
3122 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
3123 msgstr "OSTRZE¯ENIE: d³ugie wpisy ustawieñ jeszcze nie s± obs³ugiwane.\n"
3124
3125 #: g10/ringedit.c:317
3126 #, c-format
3127 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3128 msgstr "%s: stworzenie zbioru kluczy jest niemo¿liwe: %s\n"
3129
3130 #: g10/ringedit.c:334 g10/ringedit.c:1354
3131 #, c-format
3132 msgid "%s: keyring created\n"
3133 msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
3134
3135 #: g10/ringedit.c:1531
3136 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3137 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
3138
3139 #: g10/ringedit.c:1532
3140 #, c-format
3141 msgid "%s is the unchanged one\n"
3142 msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
3143
3144 #: g10/ringedit.c:1533
3145 #, c-format
3146 msgid "%s is the new one\n"
3147 msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
3148
3149 #: g10/ringedit.c:1534
3150 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3151 msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
3152
3153 #: g10/skclist.c:97
3154 #, c-format
3155 msgid "skipped `%s': %s\n"
3156 msgstr "pominiêty '%s': %s\n"
3157
3158 #: g10/skclist.c:103
3159 #, c-format
3160 msgid ""
3161 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3162 "signatures!\n"
3163 msgstr ""
3164 "pominiêty '%s': wygenerowany przez PGP klucz dla algorytmu ElGamala,\n"
3165 "podpisy sk³adane tym kluczem nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
3166
3167 #. do not overwrite
3168 #: g10/openfile.c:73
3169 #, c-format
3170 msgid "File `%s' exists. "
3171 msgstr "Plik '%s' ju¿ istnieje. "
3172
3173 #: g10/openfile.c:75
3174 msgid "Overwrite (y/N)? "
3175 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
3176
3177 #: g10/openfile.c:104
3178 #, c-format
3179 msgid "%s: unknown suffix\n"
3180 msgstr "%s: nieznana koñcówka\n"
3181
3182 #: g10/openfile.c:126
3183 msgid "Enter new filename"
3184 msgstr "Nazwa pliku"
3185
3186 #: g10/openfile.c:167
3187 msgid "writing to stdout\n"
3188 msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
3189
3190 #: g10/openfile.c:245
3191 #, c-format
3192 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3193 msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
3194
3195 #: g10/openfile.c:295
3196 #, c-format
3197 msgid "%s: new options file created\n"
3198 msgstr "%s: stworzono nowy plik ustawieñ\n"
3199
3200 #: g10/encr-data.c:64
3201 #, c-format
3202 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3203 msgstr "zaszyfrowane nieznanym algorytmem %d\n"
3204
3205 #: g10/encr-data.c:69
3206 #, c-format
3207 msgid "%s encrypted data\n"
3208 msgstr "%s zaszyfrowane dane\n"
3209
3210 #: g10/encr-data.c:99
3211 msgid ""
3212 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3213 msgstr ""
3214 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana s³abym kluczem szyfru symetrycznego.\n"
3215
3216 #: g10/seskey.c:62
3217 msgid "weak key created - retrying\n"
3218 msgstr "wygenerowano s³aby klucz - operacja zostaje powtórzona\n"
3219
3220 #: g10/seskey.c:67
3221 #, c-format
3222 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3223 msgstr ""
3224 "brak mo¿liwo¶ci generacji dobrego klucza dla szyfru symetrycznego;\n"
3225 "operacja by³a powtarzana %d razy!\n"
3226
3227 #: g10/delkey.c:93
3228 #, fuzzy
3229 msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3230 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
3231
3232 #: g10/delkey.c:95
3233 msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3234 msgstr ""
3235
3236 #: g10/delkey.c:111
3237 #, fuzzy
3238 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3239 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
3240
3241 #: g10/delkey.c:133
3242 #, fuzzy
3243 msgid "Delete this key from the keyring? "
3244 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
3245
3246 #: g10/delkey.c:141
3247 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3248 msgstr ""
3249
3250 #: g10/helptext.c:47
3251 msgid ""
3252 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3253 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3254 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
3255 msgstr ""
3256 "Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
3257 "eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania pajêczyny\n"
3258 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
3259 "certyfikatów."
3260
3261 #: g10/helptext.c:53
3262 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
3263 msgstr ""
3264 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego uniewa¿nionego klucza, odpowiedz "
3265 "\"tak\"."
3266
3267 #: g10/helptext.c:57
3268 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
3269 msgstr ""
3270 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego nie zaufanego klucza, odpowiedz \"tak\"."
3271
3272 #: g10/helptext.c:61
3273 msgid ""
3274 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
3275 msgstr "Podaj nazwy u¿ytkownika adresatów tej wiadomo¶ci."
3276
3277 #: g10/helptext.c:65
3278 msgid ""
3279 "Select the algorithm to use.\n"
3280 "\n"
3281 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
3282 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
3283 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
3284 "\n"
3285 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
3286 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
3287 "only\n"
3288 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
3289 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
3290 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
3291 "the signature+encryption flavor.\n"
3292 "\n"
3293 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
3294 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
3295 "this menu."
3296 msgstr ""
3297 "Wybór algorytmu.\n"
3298 "\n"
3299 "DSA (zwany te¿ DSS) to algorytm podpisu cyfrowego i tylko do sk³adania\n"
3300 "podpisów mo¿e byæ u¿ywany. Jest to preferowany algorytm poniewa¿\n"
3301 "sk³adane nim podpisy sprawdza siê du¿o szybciej ni¿ te sk³adane\n"
3302 "algorytmem ElGamala.\n"
3303 "\n"
3304 "Algorytm ElGamala mo¿e byæ u¿ywany zarówno do podpisów jak i do\n"
3305 "szyfrowania.  Standard OpenPGP rozró¿nia dwa typy tego algorytmu -\n"
3306 "tylko do szyfrowania, oraz do szyfrowania i podpisywania. Faktycznie\n"
3307 "algorytm pozostaje bez zmian ale pewne parametry musz± byæ odpowiednio\n"
3308 "dobrane aby stworzyæ klucz którym mo¿na sk³adaæ bezpieczne\n"
3309 "podpisy. Ten program obs³uguje oba typy ale inne implementacje nnie\n"
3310 "musz± rozumieæ kluczy do podpisów i szyfrowania\n"
3311 "\n"
3312 "G³ówny klucz musi byæ kluczem podpisuj±cym, jest to powodem dla\n"
3313 "którego w tym menu nie ma mo¿no¶ci wyboru klucza ElGamala do\n"
3314 "szyfrowania."
3315
3316 #: g10/helptext.c:85
3317 msgid ""
3318 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
3319 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
3320 "with them are quite large and very slow to verify."
3321 msgstr ""
3322 "Ten typ klucza jest zdefiniowany w RFC2440, jednak¿e jest on odradzany\n"
3323 "gdy¿ nie jest obs³ugiwany przez wszystkie programy, a podpisy nim\n"
3324 "sk³adane s± du¿e i ich sprawdzanie trwa d³ugo."
3325
3326 #: g10/helptext.c:92
3327 msgid "Enter the size of the key"
3328 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
3329
3330 #: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
3331 #: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
3332 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
3333 msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
3334
3335 #: g10/helptext.c:106
3336 msgid ""
3337 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
3338 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
3339 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
3340 "the given value as an interval."
3341 msgstr ""
3342 "Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty).  \n"
3343 "Mo¿na tu podaæ datê w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
3344 "w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
3345 "jako okres."
3346
3347 #: g10/helptext.c:118
3348 msgid "Enter the name of the key holder"
3349 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
3350
3351 #: g10/helptext.c:123
3352 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
3353 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale mocno doradzany adres e-mail"
3354
3355 #: g10/helptext.c:127
3356 msgid "Please enter an optional comment"
3357 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
3358
3359 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
3360 #: g10/helptext.c:132
3361 msgid ""
3362 "N  to change the name.\n"
3363 "C  to change the comment.\n"
3364 "E  to change the email address.\n"
3365 "O  to continue with key generation.\n"
3366 "Q  to to quit the key generation."
3367 msgstr ""
3368 "N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
3369 "C aby zmieniæ komentarz.<\n"
3370 "E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
3371 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
3372 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
3373
3374 #: g10/helptext.c:141
3375 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
3376 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
3377
3378 #: g10/helptext.c:164
3379 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
3380 msgstr ""
3381 "Aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika nale¿y odpowiedzieæ "
3382 "\"tak\"."
3383
3384 #: g10/helptext.c:168
3385 msgid ""
3386 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
3387 "All certificates are then also lost!"
3388 msgstr ""
3389 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
3390 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
3391
3392 #: g10/helptext.c:173
3393 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
3394 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
3395
3396 #: g10/helptext.c:178
3397 msgid ""
3398 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
3399 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
3400 "trust connection to the key or another key certified by this key."
3401 msgstr ""
3402 "To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
3403 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
3404 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
3405
3406 #: g10/helptext.c:183
3407 msgid ""
3408 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
3409 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
3410 "know which key was used because this signing key might establish\n"
3411 "a trust connection through another already certified key."
3412 msgstr ""
3413 "Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie ma\n"
3414 "odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
3415 "podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿ w\n"
3416 "momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
3417 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
3418
3419 #: g10/helptext.c:189
3420 msgid ""
3421 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
3422 "your keyring."
3423 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Ma sens usuniêcie go z bazy kluczy."
3424
3425 #: g10/helptext.c:193
3426 msgid ""
3427 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
3428 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
3429 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
3430 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
3431 "a second one is available."
3432 msgstr ""
3433 "To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
3434 "go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
3435 "takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
3436 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
3437 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
3438
3439 #: g10/helptext.c:202
3440 msgid ""
3441 "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
3442 "  Blurb, blurb,.... "
3443 msgstr ""
3444 "Podaj wyra¿enie przej¶ciowe (d³ugie, skomplikowane has³o)\n"
3445 "  Bla, bla, bla...."
3446
3447 #: g10/helptext.c:209
3448 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
3449 msgstr ""
3450 "Proszê powrótrzyæ wyra¿enie przej¶ciowe, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
3451
3452 #: g10/helptext.c:213
3453 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
3454 msgstr "Nazwa pliku którego dotyczy podpis"
3455
3456 #: g10/helptext.c:218
3457 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
3458 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y napisaæ \"tak\""
3459
3460 #: g10/helptext.c:223
3461 msgid ""
3462 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
3463 "file (which is shown in brackets) will be used."
3464 msgstr ""
3465 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
3466
3467 #: g10/helptext.c:237
3468 msgid "No help available"
3469 msgstr "Pomoc niedostêpna"
3470
3471 #: g10/helptext.c:245
3472 #, c-format
3473 msgid "No help available for `%s'"
3474 msgstr "Brak pomocy o '%s'"
3475
3476 #~ msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3477 #~ msgstr ""
3478 #~ "klucz nie jest oznaczony jako niepewny - nie mo¿na go u¿yæ z atrap± \n"
3479 #~ "generatora liczb losowych!\n"
3480
3481 #~ msgid "print all message digests"
3482 #~ msgstr "wszystkie skróty wiadomo¶ci"
3483
3484 #~ msgid "can't lock keyring `%': %s\n"
3485 #~ msgstr "nie mo¿na zablokowaæ zbioru kluczy publicznych: %s\n"
3486
3487 #~ msgid "error writing keyring `%': %s\n"
3488 #~ msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%': %s\n"
3489
3490 #~ msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but marked as checked\n"
3491 #~ msgstr ""
3492 #~ "UWAGA: wpis podpisu %lu[%d] znajduje siê w li¶cie domy¶lnej %lu,\n"
3493 #~ "ale jest zaznaczony jako sprawdzony.\n"
3494
3495 #~ msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but not marked\n"
3496 #~ msgstr ""
3497 #~ "UWAGA: wpis podpisu %lu[%d] znajduje siê w li¶cie domy¶lnej %lu,\n"
3498 #~ "ale nie jest zaznaczony.\n"
3499
3500 #~ msgid "sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu does not point to a dir record\n"
3501 #~ msgstr ""
3502 #~ "wpis oi podpisie %lu[%d] w li¶cie domy¶lnej %lu nie wskazuje \n"
3503 #~ "na wpis katalogowy\n"
3504
3505 #~ msgid "lid %lu: no primary key\n"
3506 #~ msgstr "lid %lu: brak klucza g³ównego\n"
3507
3508 #~ msgid "lid %lu: user id not found in keyblock\n"
3509 #~ msgstr ""
3510 #~ "lid %lu: identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ odnaleziony w bloku klucza\n"
3511
3512 #~ msgid "lid %lu: user id without signature\n"
3513 #~ msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
3514
3515 #~ msgid "lid %lu: self-signature in hintlist\n"
3516 #~ msgstr "lid %lu: podpis klucza nim samym w li¶cie domy¶lnej\n"
3517
3518 #~ msgid "very strange: no public key\n"
3519 #~ msgstr "bardzo dziwne: brak klucza publicznego\n"
3520
3521 #~ msgid "hintlist %lu[%d] of %lu does not point to a dir record\n"
3522 #~ msgstr "lista domy¶lna %lu[%d] z %lu nie wskazuje na wpis katalogowy\n"
3523
3524 #~ msgid "lid %lu does not have a key\n"
3525 #~ msgstr "lid %lu nie ma klucza\n"
3526
3527 #~ msgid "lid %lu: can't get keyblock: %s\n"
3528 #~ msgstr "lid %lu: pobranie bloku klucza niemo¿liwe: %s\n"
3529
3530 #~ msgid "Too many preferences"
3531 #~ msgstr "Zbyt wiele ustawieñ."
3532
3533 #~ msgid "Too many preference items"
3534 #~ msgstr "Zbyt wiele pozycji w ustawieniach"
3535
3536 #~ msgid "public key not anymore available"
3537 #~ msgstr "klucz publiczny jest ju¿ niedostêpny"
3538
3539 #~ msgid "uid %08lX.%lu/%02X%02X: has shadow dir %lu but is not yet marked.\n"
3540 #~ msgstr ""
3541 #~ "identyfikator %08lX.%lu/%02X%02X: ma zdublowany katalog %lu,\n"
3542 #~ "ale nie jest jeszcze zaznaczony.\n"
3543
3544 #~ msgid "insert_trust_record: keyblock not found: %s\n"
3545 #~ msgstr "insert_trust_record: brak bloku klucza: %s\n"
3546
3547 #~ msgid "lid %lu: update failed: %s\n"
3548 #~ msgstr "lid %lu: naniesienie poprawek nie powiod³o siê: %s\n"
3549
3550 #~ msgid "lid %lu: updated\n"
3551 #~ msgstr "lid %lu: uaktualniony\n"
3552
3553 #~ msgid "lid %lu: okay\n"
3554 #~ msgstr "lid %lu: OK\n"
3555
3556 #~ msgid "%s: update failed: %s\n"
3557 #~ msgstr "%s: zapis zmian nie powiod³ siê: %s\n"
3558
3559 #~ msgid "%s: updated\n"
3560 #~ msgstr "%s: uaktualniony\n"
3561
3562 #~ msgid "%s: okay\n"
3563 #~ msgstr "%s: OK\n"
3564
3565 #~ msgid "lid %lu: keyblock not found: %s\n"
3566 #~ msgstr "lid %lu: blok klucza nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
3567
3568 #~ msgid "edit_ownertrust.value"
3569 #~ msgstr ""
3570 #~ "Przypisanie tych warto¶ci nale¿y do Ciebie, nie bêd± one udostêpnione\n"
3571 #~ "nikomu innemu. S± one u¿ywane do stworzenia sieci zaufania i nie ma\n"
3572 #~ "to nic wspólnego z tworzon± sieci± certyfikatów."
3573
3574 #~ msgid "revoked_key.override"
3575 #~ msgstr ""
3576 #~ "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego uniewa¿nionego klucza, odpowiedz "
3577 #~ "\"tak\"."
3578
3579 #~ msgid "untrusted_key.override"
3580 #~ msgstr ""
3581 #~ "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza do którego nie masz\n"
3582 #~ "zaufania, odpowiedz \"tak\"."
3583
3584 #~ msgid "pklist.user_id.enter"
3585 #~ msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika adresata tych informacji."
3586
3587 #~ msgid "keygen.algo"
3588 #~ msgstr ""
3589 #~ "Wybór algorytmu:\n"
3590 #~ "DSA (znany te¿ jako DSS) to Algorytm Podpisu Cyfrowego - u¿ywaæ go mo¿na "
3591 #~ "tylko\n"
3592 #~ "do tworzenia cyfrowych podpisów. Jego wybór jest sugerowany poniewa¿\n"
3593 #~ "sprawdzanie podpisów z³o¿onych algorytmem DSA jest du¿o szybsze ni¿ tych\n"
3594 #~ "z³o¿onych algorytmem ElGamala.\n"
3595 #~ "Algorytm ElGamala to algorytm klucza publicznego który nadaje mo¿na "
3596 #~ "stosowaæ\n"
3597 #~ "zarówno do szyfrowania jak i do tworzenia podpisów cyfrowych\n"
3598 #~ "W standardzie OpenPGP algorytm ElGamala wystêpuje w dwóch wersjach:\n"
3599 #~ "obs³uguj±cej podpisywanie, oraz obs³uguj±cej podpisywanie i szyfrowanie; z\n"
3600 #~ "technicznego punktu widzenia algorytm dzia³a tak samo, ale pewne "
3601 #~ "wspó³czynniki\n"
3602 #~ "musz± byæ dobrane tak aby klucz nadawa³ siê do sk³adania bezpiecznych\n"
3603 #~ "podpisów. Ten program obs³uguje obie wersje, ale inne implementacje OpenPGP\n"
3604 #~ "nie musz± rozumieæ obs³ugiwaæ klucza przeznaczonego jednocze¶nie do\n"
3605 #~ "podpisywania i szyfrowania.\n"
3606 #~ "G³ówny klucz musi byæ zawsze kluczem s³u¿±cym umo¿liwiaj±cym podpisywanie,\n"
3607 #~ "dlatego te¿ ten program nie obs³uguje osobnych kluczy ElGamala s³u¿±cych "
3608 #~ "tylko\n"
3609 #~ "do szyfrowania."
3610
3611 #~ msgid "keygen.algo.elg_se"
3612 #~ msgstr ""
3613 #~ "Mimo ¿e ten rodzaj kluczy jest zdefiniowany w RFC 2440, wybór takiego "
3614 #~ "klucza\n"
3615 #~ "nie jest sugerowany. Nie wszystkie programy taki klucz s± w stanie "
3616 #~ "obs³u¿yæ,\n"
3617 #~ "a podpisy z³o¿one za jego pomoc± s± du¿e i ich sprawdzenie zajmuje du¿o "
3618 #~ "czasu."
3619
3620 #~ msgid "keygen.size"
3621 #~ msgstr "Rozmiar klucza"
3622
3623 #~ msgid "keygen.size.huge.okay"
3624 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3625
3626 #~ msgid "keygen.size.large.okay"
3627 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3628
3629 #~ msgid "keygen.valid"
3630 #~ msgstr "Podaj ¿±dan± warto¶æ"
3631
3632 #~ msgid "keygen.valid.okay"
3633 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3634
3635 #~ msgid "keygen.name"
3636 #~ msgstr "Podaj nazwê (imiê, nazwisko) w³a¶ciciela klucza"
3637
3638 #~ msgid "keygen.email"
3639 #~ msgstr "Adres e-mail (opcjonalny ale warto go wpisaæ)"
3640
3641 #~ msgid "keygen.comment"
3642 #~ msgstr "Komentarz (opcjonalny)"
3643
3644 #~ msgid "keygen.userid.cmd"
3645 #~ msgstr ""
3646 #~ "I  - zmiana imienia lub nazwiska.\n"
3647 #~ "K  - zmiana komentarza.\n"
3648 #~ "E  - zmiana adresu email.\n"
3649 #~ "D  - przej¶cie do w³a¶ciwej generacji klucza.\n"
3650 #~ "W  - wyj¶cie z procedury generacji i z programu."
3651
3652 #~ msgid "keygen.sub.okay"
3653 #~ msgstr ""
3654 #~ "Odpowiedz \"tak\" (lub po prostu \"t\") je¶li zgadzasz siê na stworzenie "
3655 #~ "podklucza."
3656
3657 #~ msgid "sign_uid.okay"
3658 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3659
3660 #~ msgid "change_passwd.empty.okay"
3661 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3662
3663 #~ msgid "keyedit.cmd"
3664 #~ msgstr "Podaj \"help\" aby zobaczyæ listê poleceñ."
3665
3666 #~ msgid "keyedit.save.okay"
3667 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3668
3669 #~ msgid "keyedit.cancel.okay"
3670 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3671
3672 #~ msgid "keyedit.sign_all.okay"
3673 #~ msgstr ""
3674 #~ "Odpowiedz \"tak\" je¶li chcesz podpisaæ wszystkie identyfikatory klucza"
3675
3676 #~ msgid "keyedit.remove.uid.okay"
3677 #~ msgstr ""
3678 #~ "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz skasowaæ ten identyfikator klucza.\n"
3679 #~ "Utracisz wszystkie podpisy innych u¿ytkowników z³o¿one na tym "
3680 #~ "identyfikatorze!"
3681
3682 #~ msgid "keyedit.remove.subkey.okay"
3683 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz skasowaæ ten podklucz"
3684
3685 #~ msgid "passphrase.enter"
3686 #~ msgstr ""
3687 #~ "Proszê wprowadziæ wyra¿enie przej¶ciowe (tajne zdanie)\n"
3688 #~ "  Bla, bla, bla ..."
3689
3690 #~ msgid "passphrase.repeat"
3691 #~ msgstr ""
3692 #~ "Proszê powtórzyæ podane wyra¿enie przej¶ciowe dla wyeliminowania pomy³ek."
3693
3694 #~ msgid "detached_signature.filename"
3695 #~ msgstr "Nazwa pliku którego dotyczy ten podpis"
3696
3697 #~ msgid "openfile.overwrite.okay"
3698 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz nadpisaæ ten plik"
3699
3700 #~ msgid "can't open file: %s\n"
3701 #~ msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
3702
3703 #~ msgid "read error: %s\n"
3704 #~ msgstr "b³±d odczytu: %s\n"
3705
3706 #~ msgid "can't write to keyring: %s\n"
3707 #~ msgstr "niemo¿liwy jest zapis do zbioru kluczy: %s\n"
3708
3709 #~ msgid "writing keyblock\n"
3710 #~ msgstr "zapisujê blok klucza\n"
3711
3712 #~ msgid "can't write keyblock: %s\n"
3713 #~ msgstr "nie mogê zapisaæ bloku klucza: %s\n"
3714
3715 #~ msgid "can't lock secret keyring: %s\n"
3716 #~ msgstr "nie mogê zablokowaæ zbioru kluczy tajnych: %s\n"
3717
3718 #~ msgid "can't write keyring: %s\n"
3719 #~ msgstr "niemo¿liwy jest zapis zbioru kluczy: %s\n"
3720
3721 #~ msgid "encrypted message is valid\n"
3722 #~ msgstr "zaszyfrowana wiadomo¶æ jest poprawna\n"
3723
3724 #~ msgid "Can't check MDC: %s\n"
3725 #~ msgstr "Sprawdzenie MDC niemo¿liwe: %s\n"
3726
3727 #~ msgid "Usage: gpgm [options] [files] (-h for help)"
3728 #~ msgstr "Wywo³anie: gpgm [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
3729
3730 #~ msgid ""
3731 #~ "Syntax: gpgm [options] [files]\n"
3732 #~ "GnuPG maintenance utility\n"
3733 #~ msgstr ""
3734 #~ "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
3735 #~ "GnuPG program obs³uguj±cy\n"
3736
3737 #~ msgid "usage: gpgm [options] "
3738 #~ msgstr "sposób u¿ycia: gpgm [opcje]"
3739
3740 #~ msgid "|KEYID|ulimately trust this key"
3741 #~ msgstr "|KLUCZ|ca³kowite zaufanie dla tego klucza"
3742
3743 #~ msgid "chained sigrec %lu has a wrong owner\n"
3744 #~ msgstr "powi±zany rekord podpisu %lu ma niew³a¶ciwego w³a¶ciciela\n"
3745
3746 #~ msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
3747 #~ msgstr "'%s\" nie jest w³a¶ciwym identyfikatorem klucza\n"
3748
3749 #~ msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3750 #~ msgstr ""
3751 #~ "klucz %08lX: brak klucza publicznego dla klucza zaufanego - pominiêty\n"
3752
3753 #~ msgid "lid %lu: read dir record failed: %s\n"
3754 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu katalogowego nie powiód³ siê: %s\n"
3755
3756 #~ msgid "lid %lu: read key record failed: %s\n"
3757 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu klucza nie powiód³ siê: %s\n"
3758
3759 #~ msgid "lid %lu: read uid record failed: %s\n"
3760 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu z identyfikatorem nie powiód³ siê; %s\n"
3761
3762 #~ msgid "lid %lu: read pref record failed: %s\n"
3763 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu ustawieñ nie powiód³ siê: %s\n"
3764
3765 #~ msgid "lid %lu: read sig record failed: %s\n"
3766 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu o podpisach nie powiód³ siê: %s\n"
3767
3768 #~ msgid "user '%s' read problem: %s\n"
3769 #~ msgstr "u¿ytkownik '%s' b³±d przy odczycie: %s\n"
3770
3771 #~ msgid "user '%s' list problem: %s\n"
3772 #~ msgstr "u¿ytkownik '%s' b³±d listy: %s\n"
3773
3774 #~ msgid "user '%s' not in trustdb\n"
3775 #~ msgstr "brak u¿ytkownika '%s' w bazie zaufania\n"
3776
3777 #~ msgid ""
3778 #~ "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
3779 #~ "# (Use \"gpgm --import-ownertrust\" to restore them)\n"
3780 #~ msgstr ""
3781 #~ "# Lista przypisanych warto¶ci zaufania, stworzona %s\n"
3782 #~ "# (u¿yj \"gpgm --import-ownertrust\" aby j± przywróciæ)\n"
3783
3784 #~ msgid "directory record w/o primary key\n"
3785 #~ msgstr "wpis katalogowy bez klucza g³ównego\n"
3786
3787 #~ msgid "line too long\n"
3788 #~ msgstr "linia za d³uga\n"
3789
3790 #~ msgid "error: missing colon\n"
3791 #~ msgstr "b³±d: brak dwukropka\n"
3792
3793 #~ msgid "error: invalid fingerprint\n"
3794 #~ msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
3795
3796 #~ msgid "error: no ownertrust value\n"
3797 #~ msgstr "b³±d: brak warto¶æi zaufania w³a¶ciciela\n"
3798
3799 #~ msgid "key not in trustdb, searching ring.\n"
3800 #~ msgstr "brak klucza w bazie zaufania, przeszukiwany jest zbiór kluczy\n"
3801
3802 #~ msgid "key not in ring: %s\n"
3803 #~ msgstr "klucza nie ma w zbiorze: %s\n"
3804
3805 #~ msgid "Oops: key is now in trustdb???\n"
3806 #~ msgstr "Oops: klucz ju¿ jest w bazie zaufania???\n"
3807
3808 #~ msgid "insert trust record failed: %s\n"
3809 #~ msgstr "wstawienie wpisu zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
3810
3811 #~ msgid "Hmmm, public key lost?"
3812 #~ msgstr "Hmmm, klucz publiczny utracony?"
3813
3814 #~ msgid "did not use primary key for insert_trust_record()\n"
3815 #~ msgstr "g³owny klucz nie zosta³ u¿yty w procedurze insert_trust_record()\n"
3816
3817 #~ msgid "second"
3818 #~ msgstr "sekunda"
3819
3820 #~ msgid "seconds"
3821 #~ msgstr "sekund"
3822
3823 #~ msgid "invalid clear text header: "
3824 #~ msgstr "niepoprawny nag³ówek tekstu jawnego:"
3825
3826 #~ msgid "This key belongs to us (we have the secret key)\n"
3827 #~ msgstr "Ten klucz nale¿y do nas (mamy odpowiadaj±cy mu klucz tajny).\n"
3828
3829 # %d niepoprawnych podpisów
3830 #~ msgid "You will see a list of signators etc. here\n"
3831 #~ msgstr "Tu uka¿e siê lista podpisów itd.\n"