See ChangeLog: Tue Oct 26 20:03:44 CEST 1999 Werner Koch
[gnupg.git] / po / pl.po
1 # Gnu Privacy Guard.
2 # Copyright (C) 1998-1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1999.
4 #
5 # To be included in GnuPG 1.0
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg-0.9.11\n"
10 "POT-Creation-Date: 1999-10-26 18:57+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 1999-09-07 10:59+02:00\n"
12 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
13 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments "
18 "--keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
19 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
20 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
21 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c "
22 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
23 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c "
24 "g10/pubkey-enc.c\n"
25
26 #: util/secmem.c:79
27 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
28 msgstr "Ostrze¿enie: u¿ywana pamiêæ nie jest pamiêci± bezpieczn±!\n"
29
30 #: util/secmem.c:281
31 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
32 msgstr "operacja niemo¿liwa do wykonania bez dostêpnej pamiêci bezpiecznej\n"
33
34 #: util/secmem.c:282
35 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
36 msgstr "(prawdopodobnie u¿ywany program jest niew³a¶ciwy dlatego zadania)\n"
37
38 #: util/miscutil.c:277 util/miscutil.c:306
39 msgid "yes"
40 msgstr "tak"
41
42 #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:309
43 msgid "yY"
44 msgstr "tT"
45
46 #: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:307
47 msgid "no"
48 msgstr "nie"
49
50 #: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:310
51 msgid "nN"
52 msgstr "nN"
53
54 #: g10/keyedit.c:564 util/miscutil.c:308
55 msgid "quit"
56 msgstr "wyj¶cie"
57
58 #: util/miscutil.c:311
59 msgid "qQ"
60 msgstr "wW"
61
62 #: util/errors.c:54
63 msgid "general error"
64 msgstr "b³±d ogólny"
65
66 #: util/errors.c:55
67 msgid "unknown packet type"
68 msgstr "nieznany rodzaj pakietu"
69
70 #: util/errors.c:56
71 msgid "unknown version"
72 msgstr "nieznana wersja"
73
74 #: util/errors.c:57
75 msgid "unknown pubkey algorithm"
76 msgstr "nieznany algorytm klucza publicznego"
77
78 #: util/errors.c:58
79 msgid "unknown digest algorithm"
80 msgstr "nieznany algorytm skrótu"
81
82 #: util/errors.c:59
83 msgid "bad public key"
84 msgstr "niepoprawny klucz publiczny"
85
86 #: util/errors.c:60
87 msgid "bad secret key"
88 msgstr "niepoprawny klucz prywatny"
89
90 #: util/errors.c:61
91 msgid "bad signature"
92 msgstr "niepoprawny podpis"
93
94 #: util/errors.c:62
95 msgid "checksum error"
96 msgstr "b³±d sumy kontrolnej"
97
98 #: util/errors.c:63
99 msgid "bad passphrase"
100 msgstr "niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe"
101
102 #: util/errors.c:64
103 msgid "public key not found"
104 msgstr "klucz publiczny nie odnaleziony"
105
106 #: util/errors.c:65
107 msgid "unknown cipher algorithm"
108 msgstr "nieznany algorytm szyfruj±cy"
109
110 #: util/errors.c:66
111 msgid "can't open the keyring"
112 msgstr "otwarcie zbioru kluczy jest niemo¿liwe"
113
114 #: util/errors.c:67
115 msgid "invalid packet"
116 msgstr "niepoprawny pakiet"
117
118 #: util/errors.c:68
119 msgid "invalid armor"
120 msgstr "b³±d w opakowaniu ASCII"
121
122 #: util/errors.c:69
123 msgid "no such user id"
124 msgstr "brak takiego identyfikatora u¿ytkownika."
125
126 #: util/errors.c:70
127 msgid "secret key not available"
128 msgstr "klucz tajny jest niedostêpny"
129
130 #: util/errors.c:71
131 msgid "wrong secret key used"
132 msgstr "zosta³ u¿yty niew³a¶ciwy klucz tajny"
133
134 #: util/errors.c:72
135 msgid "not supported"
136 msgstr "nie jet obs³ugiwany"
137
138 #: util/errors.c:73
139 msgid "bad key"
140 msgstr "klucz niepoprawny"
141
142 #: util/errors.c:74
143 msgid "file read error"
144 msgstr "b³±d przy odczycie pliku"
145
146 #: util/errors.c:75
147 msgid "file write error"
148 msgstr "b³±d przy zapisie pliku"
149
150 #: util/errors.c:76
151 msgid "unknown compress algorithm"
152 msgstr "nieznany algorytm kompresji"
153
154 #: util/errors.c:77
155 msgid "file open error"
156 msgstr "b³±d przy otwieraniu pliku"
157
158 #: util/errors.c:78
159 msgid "file create error"
160 msgstr "b³±d przy tworzeniu pliku"
161
162 #: util/errors.c:79
163 msgid "invalid passphrase"
164 msgstr "niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe"
165
166 #: util/errors.c:80
167 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
168 msgstr "algorytm szyfrowania z kluczem publicznym nie jest zaimplementowany"
169
170 #: util/errors.c:81
171 msgid "unimplemented cipher algorithm"
172 msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
173
174 #: util/errors.c:82
175 msgid "unknown signature class"
176 msgstr "nieznana klasa podpisu"
177
178 #: util/errors.c:83
179 msgid "trust database error"
180 msgstr "b³±d w bazie zaufania"
181
182 #: util/errors.c:84
183 msgid "bad MPI"
184 msgstr "b³±d MPI"
185
186 #: util/errors.c:85
187 msgid "resource limit"
188 msgstr "ograniczenie zasobów"
189
190 #: util/errors.c:86
191 msgid "invalid keyring"
192 msgstr "b³±d w zbiorze kluczy"
193
194 #: util/errors.c:87
195 msgid "bad certificate"
196 msgstr "niepoprawny certyfikat"
197
198 #: util/errors.c:88
199 msgid "malformed user id"
200 msgstr "b³±d formatu indentyfikatora u¿ytkownika"
201
202 #: util/errors.c:89
203 msgid "file close error"
204 msgstr "b³±d przy zamykaniu pliku"
205
206 #: util/errors.c:90
207 msgid "file rename error"
208 msgstr "b³±d przy zmianie nazwy pliku"
209
210 #: util/errors.c:91
211 msgid "file delete error"
212 msgstr "b³±d przy usuwaniu pliku"
213
214 #: util/errors.c:92
215 msgid "unexpected data"
216 msgstr "nieoczekiowane dane"
217
218 #: util/errors.c:93
219 msgid "timestamp conflict"
220 msgstr "konflikt znaczników czasu"
221
222 #: util/errors.c:94
223 msgid "unusable pubkey algorithm"
224 msgstr "nieu¿yteczny algorytm z kluczem publicznym"
225
226 #: util/errors.c:95
227 msgid "file exists"
228 msgstr "plik ju¿ istnieje"
229
230 #: util/errors.c:96
231 msgid "weak key"
232 msgstr "klucz s³aby"
233
234 #: util/errors.c:97
235 msgid "invalid argument"
236 msgstr "b³êdny argument"
237
238 #: util/errors.c:98
239 msgid "bad URI"
240 msgstr "niepoprawny URI"
241
242 #: util/errors.c:99
243 msgid "unsupported URI"
244 msgstr "URI typu nie obs³ugiwanego"
245
246 #: util/errors.c:100
247 msgid "network error"
248 msgstr "b³±d sieci"
249
250 #: util/errors.c:102
251 msgid "not encrypted"
252 msgstr "nie zaszyfrowany"
253
254 #: util/logger.c:218
255 #, c-format
256 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
257 msgstr "... to jest b³±d w programie (%s:%d:%s)\n"
258
259 #: util/logger.c:224
260 #, c-format
261 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
262 msgstr "znalaz³e¶(a¶) b³±d w programie ... (%s:%d)\n"
263
264 #: cipher/random.c:452
265 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
266 msgstr ""
267 "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
268 "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
269
270 #: cipher/random.c:453
271 msgid ""
272 "The random number generator is only a kludge to let\n"
273 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
274 "\n"
275 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
276 "\n"
277 msgstr ""
278 "U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
279 "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
280 "\n"
281 "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
282 "NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
283
284 #: cipher/rndlinux.c:135
285 #, c-format
286 msgid ""
287 "\n"
288 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
289 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
290 msgstr ""
291 "\n"
292 "Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
293 "Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
294 "ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
295
296 #: g10/g10.c:186
297 msgid ""
298 "@Commands:\n"
299 " "
300 msgstr ""
301 "@Polecenia:\n"
302 " "
303
304 #: g10/g10.c:188
305 msgid "|[file]|make a signature"
306 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
307
308 #: g10/g10.c:189
309 msgid "|[file]|make a clear text signature"
310 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu na czytelnym dokumencie"
311
312 #: g10/g10.c:190
313 msgid "make a detached signature"
314 msgstr "sporz±dzenie podpisu oddzielonego od dokumentu"
315
316 #: g10/g10.c:191
317 msgid "encrypt data"
318 msgstr "szyfrowanie danych"
319
320 #: g10/g10.c:192
321 msgid "encryption only with symmetric cipher"
322 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
323
324 #: g10/g10.c:193
325 msgid "store only"
326 msgstr "tylko zapis"
327
328 #: g10/g10.c:194
329 msgid "decrypt data (default)"
330 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lnie)"
331
332 #: g10/g10.c:195
333 msgid "verify a signature"
334 msgstr "sprawdzenie podpisu"
335
336 #: g10/g10.c:196
337 msgid "list keys"
338 msgstr "lista kluczy"
339
340 #: g10/g10.c:198
341 msgid "list keys and signatures"
342 msgstr "lista kluczy i podpisów"
343
344 #: g10/g10.c:199
345 msgid "check key signatures"
346 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
347
348 #: g10/g10.c:200
349 msgid "list keys and fingerprints"
350 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
351
352 #: g10/g10.c:201
353 msgid "list secret keys"
354 msgstr "lista kluczy tajnych"
355
356 #: g10/g10.c:202
357 msgid "generate a new key pair"
358 msgstr "generacja nowej pary klucza"
359
360 #: g10/g10.c:203
361 msgid "remove key from the public keyring"
362 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
363
364 #: g10/g10.c:204
365 msgid "sign a key"
366 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
367
368 #: g10/g10.c:205
369 msgid "sign a key locally"
370 msgstr "z³o¿enie lokalnego podpisu na kluczu"
371
372 #: g10/g10.c:206
373 msgid "sign or edit a key"
374 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
375
376 #: g10/g10.c:207
377 msgid "generate a revocation certificate"
378 msgstr "generacja certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
379
380 #: g10/g10.c:208
381 msgid "export keys"
382 msgstr "eksport kluczy do pliku"
383
384 #: g10/g10.c:209
385 msgid "export keys to a key server"
386 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
387
388 #: g10/g10.c:210
389 msgid "import keys from a key server"
390 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
391
392 #: g10/g10.c:213
393 msgid "import/merge keys"
394 msgstr "import/do³±czenie kluczy"
395
396 #: g10/g10.c:215
397 msgid "list only the sequence of packets"
398 msgstr "wypisane sekwencji pakietów"
399
400 #: g10/g10.c:217
401 msgid "export the ownertrust values"
402 msgstr "eksport warto¶ci zaufania"
403
404 #: g10/g10.c:219
405 msgid "import ownertrust values"
406 msgstr "wczytanie warto¶æi zaufania"
407
408 #: g10/g10.c:221
409 msgid "update the trust database"
410 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
411
412 #: g10/g10.c:223
413 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
414 msgstr "|[NAZWY]|sprawdzenie bazy zaufania"
415
416 #: g10/g10.c:224
417 msgid "fix a corrupted trust database"
418 msgstr "naprawa uszkodzonej Bazy Zaufania"
419
420 #: g10/g10.c:225
421 msgid "De-Armor a file or stdin"
422 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII pliku lub potoku"
423
424 #: g10/g10.c:227
425 msgid "En-Armor a file or stdin"
426 msgstr "opakowanie ASCII pliku lub potoku"
427
428 #: g10/g10.c:229
429 msgid "|algo [files]|print message digests"
430 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
431
432 #: g10/g10.c:233
433 msgid ""
434 "@\n"
435 "Options:\n"
436 " "
437 msgstr ""
438 "@\n"
439 "Opcje:\n"
440 " "
441
442 #: g10/g10.c:235
443 msgid "create ascii armored output"
444 msgstr "plik wynikowy w opakowaniu ASCII"
445
446 #: g10/g10.c:237
447 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
448 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla odbiorcy NAZWA"
449
450 #: g10/g10.c:240
451 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
452 msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego adresata"
453
454 #: g10/g10.c:242
455 msgid "use the default key as default recipient"
456 msgstr "domy¶lny klucz jest domy¶lnym adresatem"
457
458 #: g10/g10.c:246
459 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
460 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
461
462 #: g10/g10.c:247
463 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
464 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - brak)"
465
466 #: g10/g10.c:249
467 msgid "use canonical text mode"
468 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
469
470 #: g10/g10.c:250
471 msgid "use as output file"
472 msgstr "plik wyj¶ciowy"
473
474 #: g10/g10.c:251
475 msgid "verbose"
476 msgstr "z informacjami dodatkowymi"
477
478 #: g10/g10.c:252
479 msgid "be somewhat more quiet"
480 msgstr "mniej komunikatóww"
481
482 #: g10/g10.c:253
483 msgid "don't use the terminal at all"
484 msgstr "bez odwo³añ do terminala"
485
486 #: g10/g10.c:254
487 msgid "force v3 signatures"
488 msgstr "wymuszenie trzeciej wersji formatu podpisów"
489
490 #: g10/g10.c:255
491 msgid "always use a MDC for encryption"
492 msgstr "do szyfrowania bêdzie u¿ywany MDC"
493
494 #: g10/g10.c:256
495 msgid "do not make any changes"
496 msgstr "pozostawienie bez zmian"
497
498 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
499 #: g10/g10.c:258
500 msgid "batch mode: never ask"
501 msgstr "tryb wsadowy: ¿adnych pytañ"
502
503 #: g10/g10.c:259
504 msgid "assume yes on most questions"
505 msgstr "automatyczna odpowied¼ tak na wiêkszo¶æ pytañ"
506
507 #: g10/g10.c:260
508 msgid "assume no on most questions"
509 msgstr "automatyczna odpowied¼ nie na wiêkszo¶æ pytañ"
510
511 #: g10/g10.c:261
512 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
513 msgstr "dodaæ zbiór kluczy do listy u¿ywanych"
514
515 #: g10/g10.c:262
516 msgid "add this secret keyring to the list"
517 msgstr "dodaæ zbiór kluczy tajnych do listy"
518
519 #: g10/g10.c:263
520 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
521 msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego klucza tajnego"
522
523 #: g10/g10.c:264
524 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
525 msgstr "|HOST|serwer kluczy w którym bêd± poszukiwane"
526
527 #: g10/g10.c:265
528 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
529 msgstr "|NAZWA|zestaw znaków terminala NAZWA"
530
531 #: g10/g10.c:266
532 msgid "read options from file"
533 msgstr "wczytanie opcji z pliku"
534
535 #: g10/g10.c:268
536 msgid "set debugging flags"
537 msgstr "ustawienie opcji ¶ledzenia wykonania programu"
538
539 #: g10/g10.c:269
540 msgid "enable full debugging"
541 msgstr "umo¿liwienie pe³nego ¶ledzenia programu"
542
543 #: g10/g10.c:270
544 msgid "|FD|write status info to this FD"
545 msgstr "|FD|zapisaæ opis stanu do FD"
546
547 #: g10/g10.c:271
548 msgid "do not write comment packets"
549 msgstr "nie zapisywaæ pakietów z komentarzem"
550
551 #: g10/g10.c:272
552 msgid "(default is 1)"
553 msgstr "(domy¶lnie 1)"
554
555 #: g10/g10.c:273
556 msgid "(default is 3)"
557 msgstr "(domy¶lnie 3)"
558
559 #: g10/g10.c:275
560 msgid "|FILE|load extension module FILE"
561 msgstr "|PLIK|³adowanie modu³u rozszerzenia z PLIK"
562
563 #: g10/g10.c:276
564 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
565 msgstr "emulacja trybu opisanego w RFC1991"
566
567 #: g10/g10.c:277
568 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
569 msgstr "zgodno¶æ ustawieñ pakietów, szyfrów i skrótów z OpenPGP"
570
571 #: g10/g10.c:278
572 msgid "|N|use passphrase mode N"
573 msgstr "|N|N-ty tryb wprowadzania wyra¿enia przej¶ciowego"
574
575 #: g10/g10.c:280
576 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
577 msgstr "|ALG|algorytm obliczania skrótów wiadomo¶ci ALG"
578
579 #: g10/g10.c:282
580 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
581 msgstr "|ALG|algorytmu szyfruj±cy ALG dla has³a"
582
583 #: g10/g10.c:283
584 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
585 msgstr "|NAZWA|algorytm szyfruj±cy NAZWA"
586
587 #: g10/g10.c:284
588 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
589 msgstr "|NAZWA|algorytm obliczania skrótów wiadomo¶ci NAZWA"
590
591 #: g10/g10.c:285
592 msgid "|N|use compress algorithm N"
593 msgstr "|N|algorytm kompresji N"
594
595 #: g10/g10.c:286
596 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
597 msgstr "usuniêcie identyfikatorów kluczy z pakietów"
598
599 #: g10/g10.c:287
600 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
601 msgstr "|NAZWA=TRE¦Æ|adnotacje"
602
603 #: g10/g10.c:289
604 msgid ""
605 "@\n"
606 "Examples:\n"
607 "\n"
608 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
609 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
610 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
611 " --list-keys [names]        show keys\n"
612 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
613 msgstr ""
614 "@\n"
615 "Przyk³ady:\n"
616 "\n"
617 " -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
618 " --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
619 " --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
620 "pliku\n"
621 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
622 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
623
624 #: g10/g10.c:376
625 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
626 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
627
628 #: g10/g10.c:380
629 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
630 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
631
632 #: g10/g10.c:383
633 msgid ""
634 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
635 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
636 "default operation depends on the input data\n"
637 msgstr ""
638 "Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
639 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
640 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
641
642 #: g10/g10.c:388
643 msgid ""
644 "\n"
645 "Supported algorithms:\n"
646 msgstr ""
647 "\n"
648 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
649
650 #: g10/g10.c:465
651 msgid "usage: gpg [options] "
652 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
653
654 #: g10/g10.c:518
655 msgid "conflicting commands\n"
656 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
657
658 #: g10/g10.c:653
659 #, c-format
660 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
661 msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji '%s'\n"
662
663 #: g10/g10.c:657
664 #, c-format
665 msgid "option file `%s': %s\n"
666 msgstr "plik opcji '%s': %s\n"
667
668 #: g10/g10.c:664
669 #, c-format
670 msgid "reading options from `%s'\n"
671 msgstr "odczyt opcji z '%s'\n"
672
673 #: g10/g10.c:844
674 #, c-format
675 msgid "%s is not a valid character set\n"
676 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
677
678 #: g10/g10.c:911 g10/g10.c:920
679 #, c-format
680 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
681 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
682
683 #: g10/g10.c:913
684 #, c-format
685 msgid "%s not allowed with %s!\n"
686 msgstr "%s jest niedozwolony z %s!\n"
687
688 #: g10/g10.c:916
689 #, c-format
690 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
691 msgstr "%s nie ma sensu z %s!\n"
692
693 #: g10/g10.c:935 g10/g10.c:947
694 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
695 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
696
697 #: g10/g10.c:941 g10/g10.c:953
698 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
699 msgstr "wybrany algorytm geenracji skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
700
701 #: g10/g10.c:957
702 msgid "the given policy URL is invalid\n"
703 msgstr "podany URL regulaminu jest niepoprawny\n"
704
705 #: g10/g10.c:960
706 #, c-format
707 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
708 msgstr "ustawienie algortytmu kompresji musi pochodziæ z zakresu %d..%d\n"
709
710 #: g10/g10.c:962
711 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
712 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
713
714 #: g10/g10.c:964
715 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
716 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
717
718 #: g10/g10.c:966
719 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
720 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
721
722 #: g10/g10.c:969
723 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
724 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
725
726 #: g10/g10.c:973
727 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
728 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
729
730 #: g10/g10.c:1050
731 #, c-format
732 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
733 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
734
735 #: g10/g10.c:1056
736 msgid "--store [filename]"
737 msgstr "--store [plik]"
738
739 #: g10/g10.c:1063
740 msgid "--symmetric [filename]"
741 msgstr "--symmetric [plik]"
742
743 #: g10/g10.c:1071
744 msgid "--encrypt [filename]"
745 msgstr "--encrypt [plik]"
746
747 #: g10/g10.c:1084
748 msgid "--sign [filename]"
749 msgstr "--sign [plik]"
750
751 #: g10/g10.c:1097
752 msgid "--sign --encrypt [filename]"
753 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
754
755 #: g10/g10.c:1111
756 msgid "--clearsign [filename]"
757 msgstr "--clearsign [plik]\""
758
759 #: g10/g10.c:1123
760 msgid "--decrypt [filename]"
761 msgstr "--decrypt [plik]"
762
763 #: g10/g10.c:1131
764 msgid "--sign-key user-id"
765 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
766
767 #: g10/g10.c:1139
768 msgid "--lsign-key user-id"
769 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
770
771 #: g10/g10.c:1147
772 msgid "--edit-key user-id [commands]"
773 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
774
775 #: g10/g10.c:1163
776 msgid "--delete-secret-key user-id"
777 msgstr "--delete-secret-key nazwa u¿ytkownika"
778
779 #: g10/g10.c:1166
780 msgid "--delete-key user-id"
781 msgstr "--delete-key nazwa u¿ytkownika"
782
783 #: g10/encode.c:260 g10/g10.c:1190 g10/sign.c:368
784 #, c-format
785 msgid "can't open %s: %s\n"
786 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
787
788 #: g10/g10.c:1201
789 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
790 msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
791
792 #: g10/g10.c:1262
793 #, c-format
794 msgid "dearmoring failed: %s\n"
795 msgstr "usuniêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
796
797 #: g10/g10.c:1270
798 #, c-format
799 msgid "enarmoring failed: %s\n"
800 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
801
802 #: g10/g10.c:1338
803 #, c-format
804 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
805 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu '%s'\n"
806
807 #: g10/g10.c:1419
808 msgid "[filename]"
809 msgstr "[nazwa pliku]"
810
811 #: g10/g10.c:1423
812 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
813 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
814
815 #: g10/decrypt.c:59 g10/g10.c:1426 g10/verify.c:66
816 #, c-format
817 msgid "can't open `%s'\n"
818 msgstr "nie mo¿na otworzyæ '%s'\n"
819
820 #: g10/g10.c:1594
821 msgid ""
822 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
823 msgstr "adnotacja musi zaczynaæ siê od podkre¶lenia lub litery\n"
824
825 #: g10/g10.c:1600
826 msgid ""
827 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
828 "with an '='\n"
829 msgstr ""
830 "nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki,\n"
831 "podkre¶lenia, i musi koñczyæ siê '='\n"
832
833 #: g10/g10.c:1606
834 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
835 msgstr "kropki w adnotacji musz± znajdowaæ siê pomiêdzy innymi znakami\n"
836
837 #: g10/g10.c:1614
838 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
839 msgstr "warto¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
840
841 #: g10/armor.c:296
842 #, c-format
843 msgid "armor: %s\n"
844 msgstr "opakowanie: %s\n"
845
846 #: g10/armor.c:319
847 msgid "invalid armor header: "
848 msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
849
850 #: g10/armor.c:326
851 msgid "armor header: "
852 msgstr "nag³ówek opakowania: "
853
854 #: g10/armor.c:337
855 msgid "invalid clearsig header\n"
856 msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek czytelnego podpisanego dokumentu\n"
857
858 #: g10/armor.c:389
859 msgid "nested clear text signatures\n"
860 msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na czytelnym dokumencie\n"
861
862 #: g10/armor.c:500
863 msgid "invalid dash escaped line: "
864 msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
865
866 #: g10/armor.c:512
867 msgid "unexpected armor:"
868 msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
869
870 #: g10/armor.c:629
871 #, c-format
872 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
873 msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64 %02x zosta³ pominiêty\n"
874
875 #: g10/armor.c:672
876 msgid "premature eof (no CRC)\n"
877 msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
878
879 #: g10/armor.c:706
880 msgid "premature eof (in CRC)\n"
881 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
882
883 #: g10/armor.c:710
884 msgid "malformed CRC\n"
885 msgstr "b³±d formatu CRC\n"
886
887 #: g10/armor.c:714
888 #, c-format
889 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
890 msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
891
892 #: g10/armor.c:731
893 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
894 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w linii koñcz±cej)\n"
895
896 #: g10/armor.c:735
897 msgid "error in trailer line\n"
898 msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
899
900 #: g10/armor.c:1001
901 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
902 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
903
904 #: g10/armor.c:1005
905 #, c-format
906 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
907 msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
908
909 #: g10/armor.c:1009
910 msgid ""
911 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
912 msgstr ""
913 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
914 "przek³amanie wprowadzone przez program transportowy poczty\n"
915
916 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
917 #. * data is properly aligned with the user ID
918 #: g10/pkclist.c:54
919 msgid "             Fingerprint:"
920 msgstr "                  Odcisk:"
921
922 #: g10/pkclist.c:81
923 msgid "Fingerprint:"
924 msgstr "Odcisk klucza:"
925
926 #. a string with valid answers
927 #: g10/pkclist.c:198
928 msgid "sSmMqQ"
929 msgstr "iIpPwW"
930
931 #: g10/pkclist.c:202
932 #, c-format
933 msgid ""
934 "No trust value assigned to %lu:\n"
935 "%4u%c/%08lX %s \""
936 msgstr ""
937 "Brak warto¶ci zaufania dla %lu:\n"
938 "%4u%c/%08lX %s \""
939
940 #: g10/pkclist.c:214
941 msgid ""
942 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
943 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
944 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
945 "\n"
946 " 1 = Don't know\n"
947 " 2 = I do NOT trust\n"
948 " 3 = I trust marginally\n"
949 " 4 = I trust fully\n"
950 " s = please show me more information\n"
951 msgstr ""
952 "Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
953 "to¿samo¶ci innych w³a¶cicieli kluczy (czy sprawdzi on odciski klucza \n"
954 "pobrane z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ w³a¶ciciela\n"
955 "klucza itd.)?\n"
956 "\n"
957 " 1 = Nie wiem.\n"
958 " 2 = NIE ufam mu w tej kwestii.\n"
959 " 3 = Ufam marginalnie.\n"
960 " 4 = W pe³ni mu ufam.\n"
961 " i = potrzebujê wiêcej informacji\n"
962
963 #: g10/pkclist.c:223
964 msgid " m = back to the main menu\n"
965 msgstr " p = powrót do g³ównego menu\n"
966
967 #: g10/pkclist.c:225
968 msgid " q = quit\n"
969 msgstr "w = wyj¶cie\n"
970
971 #: g10/pkclist.c:231
972 msgid "Your decision? "
973 msgstr "Twoja decyzja? "
974
975 #: g10/pkclist.c:253
976 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
977 msgstr "Certyfikaty prowadz±ce do ostatecznie zaufanego klucza:\n"
978
979 #: g10/pkclist.c:324
980 msgid ""
981 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
982 "can assign some missing owner trust values.\n"
983 "\n"
984 msgstr ""
985 "Niemo¿liwe jest znalezienie poprawnej scie¿ki zaufania do tego klucza.\n"
986 "Sprawd¼my czy mo¿na przypisaæ brakuj±ce warto¶ci zaufania.\n"
987 "\n"
988
989 #: g10/pkclist.c:330
990 msgid ""
991 "No path leading to one of our keys found.\n"
992 "\n"
993 msgstr ""
994 "Brak ¶cie¿ki prowadz±cej do którego¶ z naszych kluczy.\n"
995 "\n"
996
997 #: g10/pkclist.c:332
998 msgid ""
999 "No certificates with undefined trust found.\n"
1000 "\n"
1001 msgstr ""
1002 "Brak certyfikatów o niezdefiniowanym poziomie zaufania.\n"
1003 "\n"
1004
1005 #: g10/pkclist.c:334
1006 msgid ""
1007 "No trust values changed.\n"
1008 "\n"
1009 msgstr ""
1010 "Parametry zaufania nie zosta³y zmienione.\n"
1011 "\n"
1012
1013 #: g10/pkclist.c:351
1014 #, c-format
1015 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1016 msgstr "klucz %08lX: klucz zosta³ uniewa¿niony!\n"
1017
1018 #: g10/pkclist.c:357 g10/pkclist.c:367 g10/pkclist.c:476
1019 msgid "Use this key anyway? "
1020 msgstr "U¿yæ tego klucza pomimo to? "
1021
1022 #: g10/pkclist.c:361
1023 #, c-format
1024 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1025 msgstr "klucz %08lX: podklucz zosta³ uniewa¿niony!\n"
1026
1027 #: g10/pkclist.c:391
1028 #, c-format
1029 msgid "%08lX: key has expired\n"
1030 msgstr "%08lX: data wa¿no¶ci klucza up³ynê³a\n"
1031
1032 #: g10/pkclist.c:397
1033 #, c-format
1034 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1035 msgstr "%08lX: brak informacji aby obliczyæ prawdopodobieñstwo zaufania\n"
1036
1037 #: g10/pkclist.c:411
1038 #, c-format
1039 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1040 msgstr "%08lX: NIE UFAMY temu kluczowi\n"
1041
1042 #: g10/pkclist.c:417
1043 #, c-format
1044 msgid ""
1045 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1046 "but it is accepted anyway\n"
1047 msgstr ""
1048 "%08lX: Nie ma pewno¶æi ¿e ten klucz faktycznie nale¿y do odoby podaj±cej\n"
1049 "siê za jego w³a¶ciciela, ale jest akceptowalny.\n"
1050
1051 #: g10/pkclist.c:423
1052 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1053 msgstr ""
1054 "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do osoby podaj±cej siê za jego w³a¶ciciela.\n"
1055
1056 #: g10/pkclist.c:428
1057 msgid "This key belongs to us\n"
1058 msgstr "Ten klucz nale¿y do nas\n"
1059
1060 #: g10/pkclist.c:471
1061 msgid ""
1062 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1063 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1064 "the next question with yes\n"
1065 "\n"
1066 msgstr ""
1067 "NIE MA pewno¶ci ¿e ten klucz nale¿y do osoby która podaje siê za jego\n"
1068 "w³a¶ciciela. Je¶li nie masz co do tego ¿adnych w±tpliwo¶ci i *naprawdê*\n"
1069 "wiesz co robisz mo¿esz odpowiedzieæ \"tak\" na nastêpne pytanie.\n"
1070
1071 #: g10/pkclist.c:485 g10/pkclist.c:508
1072 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1073 msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest klucz nie obdarzony zaufaniem!\n"
1074
1075 #: g10/pkclist.c:529
1076 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1077 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
1078
1079 #: g10/pkclist.c:530
1080 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1081 msgstr "         To mo¿e oznaczaæ ¿e podpis jest fa³szerstwem.\n"
1082
1083 #: g10/pkclist.c:534
1084 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1085 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten podklucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
1086
1087 #: g10/pkclist.c:555
1088 msgid "Note: This key has expired!\n"
1089 msgstr "Uwaga: Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!\n"
1090
1091 #: g10/pkclist.c:563
1092 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1093 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony zaufanym podpisem!\n"
1094
1095 #: g10/pkclist.c:565
1096 msgid ""
1097 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1098 msgstr ""
1099 "          Nic nie wskazuje na to ¿e ten podpis z³o¿y³ w³a¶ciciel klucza.\n"
1100
1101 #: g10/pkclist.c:582
1102 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1103 msgstr "OSTRZE¯ENIE: NIE UFAMY temu kluczowi!\n"
1104
1105 #: g10/pkclist.c:583
1106 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1107 msgstr "         Ten podpis prawdopodobnie jest FA£SZERSTWEM.\n"
1108
1109 #: g10/pkclist.c:590
1110 msgid ""
1111 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1112 msgstr ""
1113 "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony wystarczaj±co zaufanymi "
1114 "podpisami!\n"
1115
1116 #: g10/pkclist.c:593
1117 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1118 msgstr ""
1119 "         Nie ma pewno¶ci ¿e ten podpis zosta³ z³o¿nony przez w³a¶ciciela.\n"
1120
1121 #: g10/pkclist.c:695 g10/pkclist.c:717 g10/pkclist.c:842 g10/pkclist.c:887
1122 #, c-format
1123 msgid "%s: skipped: %s\n"
1124 msgstr "%s: pominiêty: %s\n"
1125
1126 #: g10/pkclist.c:703 g10/pkclist.c:869
1127 #, c-format
1128 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1129 msgstr "%s: pominiêty: klucz publiczny ju¿ znajduje siê w bazie\n"
1130
1131 #: g10/pkclist.c:730
1132 msgid ""
1133 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1134 "\n"
1135 msgstr ""
1136 "Nie poda³e¶ identyfikatora u¿ytkownika (user ID). \n"
1137 "Mo¿na to zrobiæ za pomoc± opcji \"-r\".\n"
1138
1139 #: g10/pkclist.c:740
1140 msgid "Enter the user ID: "
1141 msgstr "Wprowad¼ identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
1142
1143 #: g10/pkclist.c:752
1144 msgid "No such user ID.\n"
1145 msgstr "Brak takiego identyfikatora u¿ytkownika.\n"
1146
1147 #: g10/pkclist.c:757
1148 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1149 msgstr "pominiêty: klucz publiczny ju¿ jest domy¶lnym adresatem\n"
1150
1151 #: g10/pkclist.c:779
1152 msgid "Public key is disabled.\n"
1153 msgstr "Klucz publiczny wy³±czony z uzycia.\n"
1154
1155 #: g10/pkclist.c:786
1156 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
1157 msgstr "pominiêty: klucz publiczny ju¿ wybrany w --encrypt-to\n"
1158
1159 #: g10/pkclist.c:817
1160 #, c-format
1161 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1162 msgstr "nieznany domy¶lny adresat '%s'\n"
1163
1164 #: g10/pkclist.c:850
1165 #, c-format
1166 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1167 msgstr "%s: b³±d podczas sprawdzania klucza: %s\n"
1168
1169 #: g10/pkclist.c:855
1170 #, c-format
1171 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1172 msgstr "%s: pominiêty: klucz publiczny wy³±czony z u¿ycia\n"
1173
1174 #: g10/pkclist.c:893
1175 msgid "no valid addressees\n"
1176 msgstr "brak poprawnych adresów\n"
1177
1178 #: g10/keygen.c:122
1179 msgid "writing self signature\n"
1180 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
1181
1182 #: g10/keygen.c:160
1183 msgid "writing key binding signature\n"
1184 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
1185
1186 #: g10/keygen.c:386
1187 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1188 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
1189
1190 #: g10/keygen.c:388
1191 #, c-format
1192 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1193 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
1194
1195 #: g10/keygen.c:389
1196 #, c-format
1197 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1198 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
1199
1200 #: g10/keygen.c:391
1201 #, c-format
1202 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1203 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowanie)\n"
1204
1205 #: g10/keygen.c:392
1206 #, c-format
1207 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1208 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (do szyfrowania i podpisywania)\n"
1209
1210 #: g10/keygen.c:394
1211 #, c-format
1212 msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
1213 msgstr ""
1214 "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala w pakiecie w trzeciej wersji formatu\n"
1215
1216 #: g10/keygen.c:399
1217 msgid "Your selection? "
1218 msgstr "Twój wybór? "
1219
1220 #: g10/keygen.c:409
1221 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1222 msgstr "Czy na pewno chcesz stworzyæ klucz do szyfrowania i podpisywania? "
1223
1224 #: g10/keygen.c:430
1225 msgid "Invalid selection.\n"
1226 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
1227
1228 #: g10/keygen.c:442
1229 #, c-format
1230 msgid ""
1231 "About to generate a new %s keypair.\n"
1232 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1233 "              default keysize is 1024 bits\n"
1234 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1235 msgstr ""
1236 "Nast±pi generacja nowej pary kluczy dla algorytmu(ów) %s.\n"
1237 "               minimalny rozmiar klucza wynosi 768 bitów\n"
1238 "               domy¶lny rozmiar klucza wynosi 1024 bity\n"
1239 "  najwiêkszy sugerowany rozmiar klucza wynosi 2048 bitów\n"
1240
1241 #: g10/keygen.c:449
1242 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1243 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
1244
1245 #: g10/keygen.c:454
1246 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1247 msgstr "Klucz dla DSA musi mieæ d³ugo¶æ pomiêdzy 512 i 1024 bitow.\n"
1248
1249 #: g10/keygen.c:456
1250 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1251 msgstr "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczona wynosi 768 bitów.\n"
1252
1253 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1254 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1255 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1256 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1257 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1258 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1259 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1260 #. * do whatever you want.
1261 #: g10/keygen.c:466
1262 #, c-format
1263 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1264 msgstr "zbyt du¿y rozmiar klucza, ograniczenie wynosi %d.\n"
1265
1266 #: g10/keygen.c:471
1267 msgid ""
1268 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1269 "computations take REALLY long!\n"
1270 msgstr ""
1271 "Klucze d³u¿sze ni¿ 2048 bitów s± odradzane, poniewa¿ obliczenia\n"
1272 "trwaj± wtedy BARDZO d³ugo!\n"
1273
1274 #: g10/keygen.c:474
1275 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1276 msgstr "Na pewno wygenerowaæ klucz takiej d³ugo¶ci? "
1277
1278 #: g10/keygen.c:475
1279 msgid ""
1280 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1281 "vulnerable to attacks!\n"
1282 msgstr ""
1283 "Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o tym, ¿e informacje mog± byæ te¿ wykradzione z\n"
1284 "komputera przez pods³uch emisji elektromagnetycznej klawiatury i monitora!\n"
1285
1286 #: g10/keygen.c:483
1287 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1288 msgstr "Czy naprawdê potrzebujesz takiego d³ugiego klucza? "
1289
1290 #: g10/keygen.c:489
1291 #, c-format
1292 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1293 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bity.\n"
1294
1295 #: g10/keygen.c:492 g10/keygen.c:496
1296 #, c-format
1297 msgid "rounded up to %u bits\n"
1298 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
1299
1300 #: g10/keygen.c:509
1301 msgid ""
1302 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1303 "         0 = key does not expire\n"
1304 "      <n>  = key expires in n days\n"
1305 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1306 "      <n>m = key expires in n months\n"
1307 "      <n>y = key expires in n years\n"
1308 msgstr ""
1309 "Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
1310 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
1311 "      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
1312 "      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
1313 "      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
1314 "      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
1315
1316 #: g10/keygen.c:526
1317 msgid "Key is valid for? (0) "
1318 msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
1319
1320 #: g10/keygen.c:547
1321 msgid "invalid value\n"
1322 msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
1323
1324 #: g10/keygen.c:552
1325 msgid "Key does not expire at all\n"
1326 msgstr "Klucz nie ma daty wa¿no¶ci (nie traci wa¿no¶ci z up³ywem czasu).\n"
1327
1328 #. print the date when the key expires
1329 #: g10/keygen.c:558
1330 #, c-format
1331 msgid "Key expires at %s\n"
1332 msgstr "Data wa¿no¶ci klucza: %s\n"
1333
1334 #: g10/keygen.c:563
1335 msgid "Is this correct (y/n)? "
1336 msgstr "Dane poprawne (t/n)? "
1337
1338 #: g10/keygen.c:606
1339 msgid ""
1340 "\n"
1341 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1342 "id\n"
1343 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1344 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1345 "\n"
1346 msgstr ""
1347 "\n"
1348 "Musisz okre¶liæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój\n"
1349 "klucz; program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu\n"
1350 "poczty elektronicznej. Bêdzie on mia³ tak± postaæ:\n"
1351 "    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@provider.com.pl>\"\n"
1352 "\n"
1353
1354 #: g10/keygen.c:617
1355 msgid "Real name: "
1356 msgstr "Imiê i nazwisko: "
1357
1358 #: g10/keygen.c:621
1359 msgid "Invalid character in name\n"
1360 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
1361
1362 #: g10/keygen.c:623
1363 msgid "Name may not start with a digit\n"
1364 msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
1365
1366 #: g10/keygen.c:625
1367 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1368 msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
1369
1370 #: g10/keygen.c:633
1371 msgid "Email address: "
1372 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
1373
1374 #: g10/keygen.c:644
1375 msgid "Not a valid email address\n"
1376 msgstr "To nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
1377
1378 #: g10/keygen.c:652
1379 msgid "Comment: "
1380 msgstr "Komentarz: "
1381
1382 #: g10/keygen.c:658
1383 msgid "Invalid character in comment\n"
1384 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
1385
1386 #: g10/keygen.c:680
1387 #, c-format
1388 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1389 msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
1390
1391 #: g10/keygen.c:686
1392 #, c-format
1393 msgid ""
1394 "You selected this USER-ID:\n"
1395 "    \"%s\"\n"
1396 "\n"
1397 msgstr ""
1398 "Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
1399 "    \"%s\"\n"
1400 "\n"
1401
1402 #: g10/keygen.c:689
1403 msgid "NnCcEeOoQq"
1404 msgstr "IiKkEeDdWw"
1405
1406 #: g10/keygen.c:699
1407 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1408 msgstr ""
1409 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, \n"
1410 "przej¶æ (D)alej czy (W)yj¶æ z programu ? "
1411
1412 #: g10/keygen.c:751
1413 msgid ""
1414 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1415 "\n"
1416 msgstr ""
1417 "Musisz podaæ wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
1418
1419 #: g10/keyedit.c:456 g10/keygen.c:759
1420 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1421 msgstr ""
1422 "Powtórzone wyra¿enie przej¶ciowe nie zgadza siê z podanym w pierwszej "
1423 "próbie;\n"
1424 "spróbuj jeszcze raz.\n"
1425
1426 #: g10/keygen.c:765
1427 msgid ""
1428 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1429 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1430 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1431 "\n"
1432 msgstr ""
1433 "Nie chcesz podaæ wyra¿enia przej¶ciowego (has³a) - to z³y pomys³!\n"
1434 "W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ wyra¿enie przej¶ciowe u¿ywaj±c tego programu\n"
1435 "i opcji \"--edit-key\".\n"
1436 "\n"
1437
1438 #: g10/keygen.c:786
1439 msgid ""
1440 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1441 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1442 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1443 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1444 msgstr ""
1445 "Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em podczas "
1446 "generowania\n"
1447 "liczb pierszych jest wykonanywanie w tym czasie innych dzia³añ (pisanie na\n"
1448 "klawiaturzeze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do dysków); dziêki temu\n"
1449 "generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej ilo¶ci "
1450 "entropii.\n"
1451
1452 #: g10/keygen.c:856
1453 msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
1454 msgstr "Generacjê klucza mo¿na wykonywaæ tylko w trybie interaktywnym\n"
1455
1456 #: g10/keygen.c:864
1457 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1458 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
1459
1460 #: g10/keygen.c:870
1461 msgid "Key generation canceled.\n"
1462 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
1463
1464 #: g10/keygen.c:880
1465 #, c-format
1466 msgid "writing public certificate to `%s'\n"
1467 msgstr "zapisujê certyfikat publiczny w '%s'\n"
1468
1469 #: g10/keygen.c:881
1470 #, c-format
1471 msgid "writing secret certificate to `%s'\n"
1472 msgstr "zapisujê certyfikat prywatny w '%s'\n"
1473
1474 #: g10/keygen.c:958
1475 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1476 msgstr "Prywatny i publiczny klucz zosta³ stworzony i podpisany.\n"
1477
1478 #: g10/keygen.c:960
1479 msgid ""
1480 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1481 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1482 msgstr ""
1483 "Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\" \n"
1484 "mo¿na dodaæ do niego podklucz u¿ywany do szyfrowania.\n"
1485
1486 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1073
1487 #, c-format
1488 msgid "Key generation failed: %s\n"
1489 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
1490
1491 #: g10/keygen.c:1018 g10/sig-check.c:314 g10/sign.c:106
1492 #, c-format
1493 msgid ""
1494 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1495 msgstr ""
1496 "klucz zosta³ stworzony %lu sekundê w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
1497 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
1498
1499 #: g10/keygen.c:1020 g10/sig-check.c:316 g10/sign.c:108
1500 #, c-format
1501 msgid ""
1502 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1503 msgstr ""
1504 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
1505 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
1506
1507 #: g10/keygen.c:1051
1508 msgid "Really create? "
1509 msgstr "Na pewno generowaæ? "
1510
1511 #: g10/encode.c:91 g10/openfile.c:163 g10/openfile.c:272 g10/tdbio.c:468
1512 #: g10/tdbio.c:529
1513 #, c-format
1514 msgid "%s: can't open: %s\n"
1515 msgstr "%s: nie mo¿na otworzyæ: %s\n"
1516
1517 #: g10/encode.c:113
1518 #, c-format
1519 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1520 msgstr "b³±d podczs tworzenia wyra¿enia przej¶ciowego (has³a): %s\n"
1521
1522 #: g10/encode.c:171 g10/encode.c:319
1523 #, c-format
1524 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1525 msgstr "%s: OSTRZE¯ENIE: plik jest pusty\n"
1526
1527 #: g10/encode.c:266
1528 #, c-format
1529 msgid "reading from `%s'\n"
1530 msgstr "odczyt z '%s'\n"
1531
1532 #: g10/encode.c:483
1533 #, c-format
1534 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1535 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: %s\n"
1536
1537 #: g10/export.c:147
1538 #, c-format
1539 msgid "%s: user not found: %s\n"
1540 msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika %s\n"
1541
1542 #: g10/export.c:156
1543 #, c-format
1544 msgid "certificate read problem: %s\n"
1545 msgstr "b³±d przy odczycie certyfikatu: %s\n"
1546
1547 #: g10/export.c:165
1548 #, c-format
1549 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1550 msgstr "klucz %08lX: nie jest w formacie RFC 2440 - pominiêty\n"
1551
1552 #: g10/export.c:203
1553 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1554 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
1555
1556 #: g10/getkey.c:206
1557 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1558 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
1559
1560 #: g10/getkey.c:345
1561 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1562 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze nieznanych kluczy - wy³±czony\n"
1563
1564 #: g10/getkey.c:1289 g10/getkey.c:1328
1565 msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
1566 msgstr "W tej wersji nie mo¿na u¿ywaæ kluczy RSA\n"
1567
1568 #: g10/getkey.c:1291 g10/getkey.c:1330
1569 msgid "No key for user ID\n"
1570 msgstr "Brak klucza z takim identyfikatorem u¿ytkownika.\n"
1571
1572 #: g10/getkey.c:1369 g10/getkey.c:1409
1573 msgid "No user ID for key\n"
1574 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika dla klucza.\n"
1575
1576 #: g10/getkey.c:1565 g10/getkey.c:1621
1577 #, c-format
1578 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1579 msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
1580
1581 #: g10/import.c:118
1582 #, c-format
1583 msgid "can't open `%s': %s\n"
1584 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
1585
1586 #: g10/import.c:162
1587 #, c-format
1588 msgid "skipping block of type %d\n"
1589 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
1590
1591 #: g10/import.c:169 g10/trustdb.c:1658 g10/trustdb.c:1697
1592 #, c-format
1593 msgid "%lu keys so far processed\n"
1594 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
1595
1596 #: g10/import.c:174
1597 #, c-format
1598 msgid "error reading `%s': %s\n"
1599 msgstr "b³±d odczytu '%s': %s\n"
1600
1601 #: g10/import.c:177
1602 #, c-format
1603 msgid "Total number processed: %lu\n"
1604 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
1605
1606 #: g10/import.c:179
1607 #, c-format
1608 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1609 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
1610
1611 #: g10/import.c:181
1612 #, c-format
1613 msgid "              imported: %lu"
1614 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
1615
1616 #: g10/import.c:187
1617 #, c-format
1618 msgid "             unchanged: %lu\n"
1619 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
1620
1621 #: g10/import.c:189
1622 #, c-format
1623 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1624 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
1625
1626 #: g10/import.c:191
1627 #, c-format
1628 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1629 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
1630
1631 #: g10/import.c:193
1632 #, c-format
1633 msgid "        new signatures: %lu\n"
1634 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
1635
1636 #: g10/import.c:195
1637 #, c-format
1638 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1639 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
1640
1641 #: g10/import.c:197
1642 #, c-format
1643 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1644 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
1645
1646 #: g10/import.c:199
1647 #, c-format
1648 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1649 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
1650
1651 #: g10/import.c:201
1652 #, c-format
1653 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1654 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
1655
1656 #: g10/import.c:362 g10/import.c:554
1657 #, c-format
1658 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1659 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
1660
1661 #: g10/import.c:376
1662 #, c-format
1663 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1664 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
1665
1666 #: g10/import.c:378
1667 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1668 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu w³a¶ciciela klucza\n"
1669
1670 #: g10/import.c:389 g10/import.c:621
1671 #, c-format
1672 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1673 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
1674
1675 #: g10/import.c:395
1676 msgid "no default public keyring\n"
1677 msgstr "brak domy¶lnego zbioru kluczy publicznych\n"
1678
1679 #: g10/import.c:399 g10/openfile.c:215 g10/sign.c:269 g10/sign.c:582
1680 #, c-format
1681 msgid "writing to `%s'\n"
1682 msgstr "zapis do '%s'\n"
1683
1684 #: g10/import.c:402 g10/import.c:460 g10/import.c:569 g10/import.c:670
1685 #, c-format
1686 msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
1687 msgstr "nie mo¿na zablokowaæ zbioru kluczy publicznych '%s': %s\n"
1688
1689 #: g10/import.c:405 g10/import.c:463 g10/import.c:572 g10/import.c:673
1690 #, c-format
1691 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
1692 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
1693
1694 #: g10/import.c:410
1695 #, c-format
1696 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1697 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny wczytano do zbioru\n"
1698
1699 #: g10/import.c:427
1700 #, c-format
1701 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1702 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokalnie posiadan± kopi±\n"
1703
1704 #: g10/import.c:436 g10/import.c:629
1705 #, c-format
1706 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1707 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
1708
1709 #: g10/import.c:442 g10/import.c:635
1710 #, c-format
1711 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1712 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
1713
1714 #: g10/import.c:469
1715 #, c-format
1716 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
1717 msgstr "klucz %08lX: 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
1718
1719 #: g10/import.c:472
1720 #, c-format
1721 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
1722 msgstr "klucz %08lX: %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
1723
1724 #: g10/import.c:475
1725 #, c-format
1726 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1727 msgstr "klucz %08lX: 1 nowy podpis\n"
1728
1729 #: g10/import.c:478
1730 #, c-format
1731 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1732 msgstr "klucz %08lX: %d nowych podpisów\n"
1733
1734 #: g10/import.c:481
1735 #, c-format
1736 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1737 msgstr "klucz %08lX: 1 nowy podklucz\n"
1738
1739 #: g10/import.c:484
1740 #, c-format
1741 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1742 msgstr "klucz %08lX: %d nowych podkluczy\n"
1743
1744 #: g10/import.c:494
1745 #, c-format
1746 msgid "key %08lX: not changed\n"
1747 msgstr "klucz %08lX: bez zmian\n"
1748
1749 #: g10/import.c:577
1750 #, c-format
1751 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1752 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
1753
1754 #. we can't merge secret keys
1755 #: g10/import.c:581
1756 #, c-format
1757 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1758 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
1759
1760 #: g10/import.c:586
1761 #, c-format
1762 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1763 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
1764
1765 #: g10/import.c:615
1766 #, c-format
1767 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1768 msgstr ""
1769 "klucz %08lX: brak klucza publicznego - wczytany certyfikat \n"
1770 "uniwa¿nienia nie mo¿e byæ zastosowany\n"
1771
1772 #: g10/import.c:646
1773 #, c-format
1774 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1775 msgstr ""
1776 "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia:\n"
1777 "%s - odrzucony\n"
1778
1779 #: g10/import.c:678
1780 #, c-format
1781 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1782 msgstr "klucz %08lX: wczytany certyfikat uniewa¿nienia\n"
1783
1784 #: g10/import.c:711
1785 #, c-format
1786 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
1787 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
1788
1789 #: g10/import.c:718 g10/import.c:742
1790 #, c-format
1791 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1792 msgstr ""
1793 "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania z kluczem publicznym\n"
1794
1795 #: g10/import.c:719
1796 #, c-format
1797 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1798 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis w³a¶ciciela klucza\n"
1799
1800 #: g10/import.c:734
1801 #, c-format
1802 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1803 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
1804
1805 #: g10/import.c:743
1806 #, c-format
1807 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1808 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
1809
1810 #: g10/import.c:769
1811 #, c-format
1812 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
1813 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym '"
1814
1815 #: g10/import.c:798
1816 #, c-format
1817 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
1818 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
1819
1820 #: g10/import.c:821
1821 #, c-format
1822 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
1823 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
1824
1825 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
1826 #. * to import non-exportable signature when we have the
1827 #. * the secret key used to create this signature - it
1828 #. * seems that this makes sense
1829 #: g10/import.c:846
1830 #, c-format
1831 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
1832 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasa %02x) - pominiêty\n"
1833
1834 #: g10/import.c:855
1835 #, c-format
1836 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1837 msgstr ""
1838 "klucz %08lX: certyfikat uniewa¿nienia umieszczony w niew³a¶ciwym \n"
1839 "miejscu - zosta³ pominiêty\n"
1840
1841 #: g10/import.c:863
1842 #, c-format
1843 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1844 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - pominiêty\n"
1845
1846 #: g10/import.c:963
1847 #, c-format
1848 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
1849 msgstr "key %08lX: powtórzony identyfikator u¿ytkownika - do³±czony\n"
1850
1851 #: g10/import.c:1014
1852 #, c-format
1853 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1854 msgstr "klucz %08lX: dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
1855
1856 #: g10/import.c:1128 g10/import.c:1181
1857 #, c-format
1858 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1859 msgstr "klucz %08lX: dostêpna kopia nie jest podpisana ni± sam±\n"
1860
1861 #: g10/delkey.c:64 g10/keyedit.c:93
1862 #, c-format
1863 msgid "%s: user not found\n"
1864 msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika\n"
1865
1866 #: g10/keyedit.c:154
1867 msgid "[revocation]"
1868 msgstr "[uniewa¿nienie]"
1869
1870 #: g10/keyedit.c:155
1871 msgid "[self-signature]"
1872 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
1873
1874 #: g10/keyedit.c:219
1875 msgid "1 bad signature\n"
1876 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
1877
1878 #: g10/keyedit.c:221
1879 #, c-format
1880 msgid "%d bad signatures\n"
1881 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
1882
1883 #: g10/keyedit.c:223
1884 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
1885 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
1886
1887 #: g10/keyedit.c:225
1888 #, c-format
1889 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
1890 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
1891
1892 #: g10/keyedit.c:227
1893 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
1894 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
1895
1896 #: g10/keyedit.c:229
1897 #, c-format
1898 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
1899 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
1900
1901 #: g10/keyedit.c:231
1902 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
1903 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika bez podpisu w³a¶ciciela klucza\n"
1904
1905 #: g10/keyedit.c:233
1906 #, c-format
1907 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
1908 msgstr ""
1909 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika bez podpisów w³a¶ciciela klucza\n"
1910
1911 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
1912 #. * case we should allow to sign it again.
1913 #: g10/keyedit.c:313
1914 #, c-format
1915 msgid "Already signed by key %08lX\n"
1916 msgstr "Ju¿ podpisano kluczem %08lX.\n"
1917
1918 #: g10/keyedit.c:321
1919 #, c-format
1920 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
1921 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
1922
1923 #: g10/keyedit.c:330
1924 msgid ""
1925 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
1926 "with your key: \""
1927 msgstr ""
1928 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz \n"
1929 "swoim kluczem: \""
1930
1931 #: g10/keyedit.c:339
1932 msgid ""
1933 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
1934 "\n"
1935 msgstr ""
1936 "Podpis zostanie oznaczony jako nieeksportowalny.\n"
1937 "\n"
1938
1939 #: g10/keyedit.c:344
1940 msgid "Really sign? "
1941 msgstr "Na pewno podpisaæ? "
1942
1943 #: g10/keyedit.c:370 g10/keyedit.c:1832 g10/keyedit.c:1881 g10/sign.c:129
1944 #, c-format
1945 msgid "signing failed: %s\n"
1946 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
1947
1948 #: g10/keyedit.c:423
1949 msgid "This key is not protected.\n"
1950 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
1951
1952 #: g10/keyedit.c:426
1953 msgid "Key is protected.\n"
1954 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
1955
1956 #: g10/keyedit.c:443
1957 #, c-format
1958 msgid "Can't edit this key: %s\n"
1959 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
1960
1961 #: g10/keyedit.c:448
1962 msgid ""
1963 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
1964 "\n"
1965 msgstr ""
1966 "Wprowad¼ nowe wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) dla tego klucza tajnego.\n"
1967 "\n"
1968
1969 #: g10/keyedit.c:460
1970 msgid ""
1971 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1972 "\n"
1973 msgstr ""
1974 "Nie chcesz podaæ wyra¿enia przej¶ciowego (has³a) - to *z³y* pomys³!\n"
1975 "\n"
1976
1977 #: g10/keyedit.c:463
1978 msgid "Do you really want to do this? "
1979 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
1980
1981 #: g10/keyedit.c:524
1982 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
1983 msgstr "przenoszê podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
1984
1985 #: g10/keyedit.c:564
1986 msgid "quit this menu"
1987 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
1988
1989 #: g10/keyedit.c:565
1990 msgid "q"
1991 msgstr "w"
1992
1993 #: g10/keyedit.c:566
1994 msgid "save"
1995 msgstr "zapis"
1996
1997 #: g10/keyedit.c:566
1998 msgid "save and quit"
1999 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
2000
2001 #: g10/keyedit.c:567
2002 msgid "help"
2003 msgstr "pomoc"
2004
2005 #: g10/keyedit.c:567
2006 msgid "show this help"
2007 msgstr "ten tekst pomocy"
2008
2009 #: g10/keyedit.c:569
2010 msgid "fpr"
2011 msgstr "odc"
2012
2013 #: g10/keyedit.c:569
2014 msgid "show fingerprint"
2015 msgstr "okazanie odcisku klucza"
2016
2017 #: g10/keyedit.c:570
2018 msgid "list"
2019 msgstr "lista"
2020
2021 #: g10/keyedit.c:570
2022 msgid "list key and user IDs"
2023 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
2024
2025 #: g10/keyedit.c:571
2026 msgid "l"
2027 msgstr "l"
2028
2029 #: g10/keyedit.c:572
2030 msgid "uid"
2031 msgstr "id"
2032
2033 #: g10/keyedit.c:572
2034 msgid "select user ID N"
2035 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
2036
2037 #: g10/keyedit.c:573
2038 msgid "key"
2039 msgstr "klucz"
2040
2041 #: g10/keyedit.c:573
2042 msgid "select secondary key N"
2043 msgstr "wybór podklucza N"
2044
2045 #: g10/keyedit.c:574
2046 msgid "check"
2047 msgstr "lista"
2048
2049 #: g10/keyedit.c:574
2050 msgid "list signatures"
2051 msgstr "lista podpisów"
2052
2053 #: g10/keyedit.c:575
2054 msgid "c"
2055 msgstr "l"
2056
2057 #: g10/keyedit.c:576
2058 msgid "sign"
2059 msgstr "podpis"
2060
2061 #: g10/keyedit.c:576
2062 msgid "sign the key"
2063 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
2064
2065 #: g10/keyedit.c:577
2066 msgid "s"
2067 msgstr "p"
2068
2069 #: g10/keyedit.c:578
2070 msgid "lsign"
2071 msgstr "lpodpis"
2072
2073 #: g10/keyedit.c:578
2074 msgid "sign the key locally"
2075 msgstr "z³o¿enie lokalnego podpisu na kluczu"
2076
2077 #: g10/keyedit.c:579
2078 msgid "debug"
2079 msgstr "¶ledzenia"
2080
2081 #: g10/keyedit.c:580
2082 msgid "adduid"
2083 msgstr "dodid"
2084
2085 #: g10/keyedit.c:580
2086 msgid "add a user ID"
2087 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
2088
2089 #: g10/keyedit.c:581
2090 msgid "deluid"
2091 msgstr "usid"
2092
2093 #: g10/keyedit.c:581
2094 msgid "delete user ID"
2095 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
2096
2097 #: g10/keyedit.c:582
2098 msgid "addkey"
2099 msgstr "dodkl"
2100
2101 #: g10/keyedit.c:582
2102 msgid "add a secondary key"
2103 msgstr "dodanie podklucza"
2104
2105 #: g10/keyedit.c:583
2106 msgid "delkey"
2107 msgstr "uskl"
2108
2109 #: g10/keyedit.c:583
2110 msgid "delete a secondary key"
2111 msgstr "usuniêcie podklucza"
2112
2113 #: g10/keyedit.c:584
2114 msgid "delsig"
2115 msgstr "lpodpis"
2116
2117 #: g10/keyedit.c:584
2118 msgid "delete signatures"
2119 msgstr "lista podpisów"
2120
2121 #: g10/keyedit.c:585
2122 msgid "expire"
2123 msgstr "data"
2124
2125 #: g10/keyedit.c:585
2126 msgid "change the expire date"
2127 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
2128
2129 #: g10/keyedit.c:586
2130 msgid "toggle"
2131 msgstr "prze³"
2132
2133 #: g10/keyedit.c:586
2134 msgid "toggle between secret and public key listing"
2135 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i tajnych"
2136
2137 #: g10/keyedit.c:588
2138 msgid "t"
2139 msgstr "p"
2140
2141 #: g10/keyedit.c:589
2142 msgid "pref"
2143 msgstr "opcje"
2144
2145 #: g10/keyedit.c:589
2146 msgid "list preferences"
2147 msgstr "lista opcji"
2148
2149 #: g10/keyedit.c:590
2150 msgid "passwd"
2151 msgstr "has³o"
2152
2153 #: g10/keyedit.c:590
2154 msgid "change the passphrase"
2155 msgstr "zmiana wyra¿enia przej¶ciowego (has³a)"
2156
2157 #: g10/keyedit.c:591
2158 msgid "trust"
2159 msgstr "zaufanie"
2160
2161 #: g10/keyedit.c:591
2162 msgid "change the ownertrust"
2163 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
2164
2165 #: g10/keyedit.c:592
2166 msgid "revsig"
2167 msgstr "unpod"
2168
2169 #: g10/keyedit.c:592
2170 msgid "revoke signatures"
2171 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
2172
2173 #: g10/keyedit.c:593
2174 msgid "revkey"
2175 msgstr "unpkl"
2176
2177 #: g10/keyedit.c:593
2178 msgid "revoke a secondary key"
2179 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
2180
2181 #: g10/keyedit.c:594
2182 msgid "disable"
2183 msgstr "wy³kl"
2184
2185 #: g10/keyedit.c:594
2186 msgid "disable a key"
2187 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
2188
2189 #: g10/keyedit.c:595
2190 msgid "enable"
2191 msgstr "w³kl"
2192
2193 #: g10/keyedit.c:595
2194 msgid "enable a key"
2195 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
2196
2197 #: g10/delkey.c:107 g10/keyedit.c:614
2198 msgid "can't do that in batchmode\n"
2199 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
2200
2201 #. check that they match
2202 #. fixme: check that they both match
2203 #: g10/keyedit.c:652
2204 msgid "Secret key is available.\n"
2205 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
2206
2207 #: g10/keyedit.c:681
2208 msgid "Command> "
2209 msgstr "Polecenie> "
2210
2211 #: g10/keyedit.c:711
2212 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2213 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
2214
2215 #: g10/keyedit.c:758
2216 msgid "Really sign all user IDs? "
2217 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
2218
2219 #: g10/keyedit.c:759
2220 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2221 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
2222
2223 #: g10/keyedit.c:786 g10/keyedit.c:968
2224 #, c-format
2225 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2226 msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
2227
2228 #: g10/keyedit.c:797 g10/keyedit.c:818
2229 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2230 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
2231
2232 #: g10/keyedit.c:799
2233 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2234 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
2235
2236 #: g10/keyedit.c:802
2237 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2238 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
2239
2240 #: g10/keyedit.c:803
2241 msgid "Really remove this user ID? "
2242 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
2243
2244 #: g10/keyedit.c:839 g10/keyedit.c:861
2245 msgid "You must select at least one key.\n"
2246 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
2247
2248 #: g10/keyedit.c:843
2249 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2250 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
2251
2252 #: g10/keyedit.c:844
2253 msgid "Do you really want to delete this key? "
2254 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
2255
2256 #: g10/keyedit.c:865
2257 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2258 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
2259
2260 #: g10/keyedit.c:866
2261 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2262 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
2263
2264 #: g10/keyedit.c:932
2265 msgid "Save changes? "
2266 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
2267
2268 #: g10/keyedit.c:935
2269 msgid "Quit without saving? "
2270 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
2271
2272 #: g10/keyedit.c:946
2273 #, c-format
2274 msgid "update failed: %s\n"
2275 msgstr "naniesienie poprawek nie powiod³o siê: %s\n"
2276
2277 #: g10/keyedit.c:953
2278 #, c-format
2279 msgid "update secret failed: %s\n"
2280 msgstr "naniesienie poprawek na kluczu tajnym nie powiod³o siê: %s\n"
2281
2282 #: g10/keyedit.c:960
2283 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2284 msgstr ""
2285 "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc nanoszenie poprawek nie jest konieczne.\n"
2286
2287 #: g10/keyedit.c:975
2288 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2289 msgstr "Niepoprawna komenda  (spróbuj \"help\")\n"
2290
2291 #: g10/keyedit.c:1065
2292 msgid "This key has been disabled"
2293 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ytku"
2294
2295 #: g10/keyedit.c:1336
2296 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2297 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w)"
2298
2299 #: g10/keyedit.c:1340
2300 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2301 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w)"
2302
2303 #: g10/keyedit.c:1344
2304 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2305 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w)"
2306
2307 #: g10/keyedit.c:1350
2308 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2309 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N)"
2310
2311 #: g10/keyedit.c:1364
2312 #, c-format
2313 msgid "Deleted %d signature.\n"
2314 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
2315
2316 #: g10/keyedit.c:1365
2317 #, c-format
2318 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2319 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
2320
2321 #: g10/keyedit.c:1368
2322 msgid "Nothing deleted.\n"
2323 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
2324
2325 #: g10/keyedit.c:1437
2326 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2327 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy tajnych.\n"
2328
2329 #: g10/keyedit.c:1443
2330 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2331 msgstr "Proszê wybraæ najwy¿ej jeden podklucz.\n"
2332
2333 #: g10/keyedit.c:1447
2334 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2335 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
2336
2337 #: g10/keyedit.c:1449
2338 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2339 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
2340
2341 #: g10/keyedit.c:1490
2342 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2343 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
2344
2345 #: g10/keyedit.c:1506
2346 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2347 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy tajnych\n"
2348
2349 #: g10/keyedit.c:1566
2350 #, c-format
2351 msgid "No user ID with index %d\n"
2352 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
2353
2354 #: g10/keyedit.c:1612
2355 #, c-format
2356 msgid "No secondary key with index %d\n"
2357 msgstr "Brak podklucza o indeksie %d\n"
2358
2359 #: g10/keyedit.c:1710
2360 msgid "user ID: \""
2361 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
2362
2363 #: g10/keyedit.c:1713
2364 #, c-format
2365 msgid ""
2366 "\"\n"
2367 "signed with your key %08lX at %s\n"
2368 msgstr ""
2369 "\"\n"
2370 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
2371
2372 #: g10/keyedit.c:1717
2373 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
2374 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N)"
2375
2376 #. FIXME: detect duplicates here
2377 #: g10/keyedit.c:1740
2378 #, fuzzy
2379 msgid "You have signed these user IDs:\n"
2380 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
2381
2382 #: g10/keyedit.c:1754 g10/keyedit.c:1789
2383 #, fuzzy, c-format
2384 msgid "   signed by %08lX at %s\n"
2385 msgstr ""
2386 "\"\n"
2387 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
2388
2389 #: g10/keyedit.c:1759
2390 #, fuzzy, c-format
2391 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
2392 msgstr ""
2393 "\"\n"
2394 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
2395
2396 #: g10/keyedit.c:1779
2397 #, fuzzy
2398 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2399 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
2400
2401 #: g10/keyedit.c:1797
2402 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
2403 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N)"
2404
2405 #: g10/keyedit.c:1820
2406 msgid "no secret key\n"
2407 msgstr "brak klucza prywatnego\n"
2408
2409 #: g10/mainproc.c:213
2410 #, c-format
2411 msgid "public key is %08lX\n"
2412 msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
2413
2414 #: g10/mainproc.c:244
2415 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2416 msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
2417
2418 #: g10/mainproc.c:275
2419 #, c-format
2420 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
2421 msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, klucz %08lX, stworzony %s\n"
2422
2423 #: g10/mainproc.c:285
2424 #, c-format
2425 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
2426 msgstr "zaszyfrowane kluczem %s, o identyfikatorze %08lX\n"
2427
2428 #: g10/mainproc.c:291
2429 msgid "no secret key for decryption available\n"
2430 msgstr "odszyfrowuj±cy klucz tajny do jest niedostêpny\n"
2431
2432 #: g10/mainproc.c:300
2433 #, c-format
2434 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2435 msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
2436
2437 #: g10/mainproc.c:332
2438 msgid "decryption okay\n"
2439 msgstr "odszyfrowane poprawnie\n"
2440
2441 #: g10/mainproc.c:337
2442 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
2443 msgstr "OSTRZE¯ENIE: zaszyfrowana wiadomo¶æ by³a manipulowana!\n"
2444
2445 #: g10/mainproc.c:342
2446 #, c-format
2447 msgid "decryption failed: %s\n"
2448 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
2449
2450 #: g10/mainproc.c:360
2451 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2452 msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana\n"
2453
2454 #: g10/mainproc.c:362
2455 #, c-format
2456 msgid "original file name='%.*s'\n"
2457 msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
2458
2459 #: g10/mainproc.c:596 g10/mainproc.c:605
2460 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
2461 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niepoprawne dane w adnotacji\n"
2462
2463 #: g10/mainproc.c:608
2464 msgid "Notation: "
2465 msgstr "Adnotacja:"
2466
2467 #: g10/mainproc.c:615
2468 msgid "Policy: "
2469 msgstr "Regulamin:"
2470
2471 #: g10/mainproc.c:1034
2472 msgid "signature verification suppressed\n"
2473 msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
2474
2475 #: g10/mainproc.c:1039
2476 #, c-format
2477 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2478 msgstr ""
2479 "Podpis z³o¿ony %.*s za pomoc± %s,\n"
2480 "z u¿yciem klucza o identyfikatorze %08lX\n"
2481
2482 #. just in case that we have no userid
2483 #: g10/mainproc.c:1066 g10/mainproc.c:1077
2484 msgid "BAD signature from \""
2485 msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
2486
2487 #: g10/mainproc.c:1067 g10/mainproc.c:1078
2488 msgid "Good signature from \""
2489 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
2490
2491 #: g10/mainproc.c:1069
2492 msgid "                aka \""
2493 msgstr "                        alias \""
2494
2495 #: g10/mainproc.c:1124
2496 #, c-format
2497 msgid "Can't check signature: %s\n"
2498 msgstr "Nie mogê sprawdziæ podpisu: %s\n"
2499
2500 #: g10/mainproc.c:1225
2501 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2502 msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x)\n"
2503
2504 #: g10/mainproc.c:1230
2505 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2506 msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
2507
2508 #: g10/misc.c:95
2509 #, c-format
2510 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2511 msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
2512
2513 #: g10/misc.c:98
2514 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2515 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
2516
2517 #: g10/misc.c:206
2518 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2519 msgstr "Nie nale¿y u¿ywaæ algorytmów do¶wiadczalnych!\n"
2520
2521 #: g10/misc.c:220
2522 msgid ""
2523 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
2524 "in the future\n"
2525 msgstr ""
2526 "Klucze RSA s± odradzane; proszê rozwa¿yæ przej¶cie na inne algorytmy po\n"
2527 "wygenerowaniu odpowiednich kluczy.\n"
2528
2529 #: g10/misc.c:242
2530 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2531 msgstr ""
2532 "ten algorytm szyfruj±cy jest odradzany; proszê u¿ywaæ bardziej "
2533 "standardowych!\n"
2534
2535 #: g10/parse-packet.c:113
2536 #, c-format
2537 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2538 msgstr "algorytm klucza publicznego niemo¿liwy do obs³u¿enia: %d\n"
2539
2540 #: g10/parse-packet.c:939
2541 #, c-format
2542 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2543 msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
2544
2545 #: g10/passphrase.c:159
2546 msgid ""
2547 "\n"
2548 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2549 "user: \""
2550 msgstr ""
2551 "\n"
2552 "Musisz podaæ wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) aby uaktywniæ klucz tajny\n"
2553 "dla u¿ytkownika: \""
2554
2555 #: g10/passphrase.c:167
2556 #, c-format
2557 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2558 msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, klucz %08lX, stworzony %s"
2559
2560 #: g10/passphrase.c:173
2561 #, c-format
2562 msgid " (main key ID %08lX)"
2563 msgstr " (g³ówny ID klucza %08lX)"
2564
2565 #: g10/passphrase.c:190
2566 msgid "can't query password in batchmode\n"
2567 msgstr "pytanie o has³o nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
2568
2569 #: g10/passphrase.c:194
2570 msgid "Enter passphrase: "
2571 msgstr "Wyra¿enie przej¶ciowe: "
2572
2573 #: g10/passphrase.c:198
2574 msgid "Repeat passphrase: "
2575 msgstr "Powtórzone wyra¿enie przej¶ciowe: "
2576
2577 #: g10/plaintext.c:63
2578 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2579 msgstr ""
2580 "dane nie zosta³y zapisane; nale¿y u¿yæ opcji \"--output\" aby je zapisaæ\n"
2581
2582 #: g10/plaintext.c:311
2583 #, fuzzy
2584 msgid "Detached signature.\n"
2585 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
2586
2587 #: g10/plaintext.c:315
2588 msgid "Please enter name of data file: "
2589 msgstr "Nazwa pliku danych: "
2590
2591 #: g10/plaintext.c:336
2592 msgid "reading stdin ...\n"
2593 msgstr "czytam strumieñ standardowego wej¶cia\n"
2594
2595 #: g10/plaintext.c:379
2596 #, c-format
2597 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2598 msgstr "nie mo¿na otworzyæ podpisanego pliku '%s'\n"
2599
2600 #: g10/pubkey-enc.c:80
2601 #, c-format
2602 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2603 msgstr "adresat anonimowy; próbujê klucz tajny %08lX ...\n"
2604
2605 #: g10/pubkey-enc.c:86
2606 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2607 msgstr "OK, to my jeste¶my adresatem anonimowym.\n"
2608
2609 #: g10/pubkey-enc.c:138
2610 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2611 msgstr "stary, nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania klucza sesyjnego\n"
2612
2613 #: g10/pubkey-enc.c:192
2614 #, c-format
2615 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2616 msgstr "UWAGA: brak algorytmu szyfruj±cego %d w ustawieniach\n"
2617
2618 #: g10/seckey-cert.c:56
2619 #, c-format
2620 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2621 msgstr "%d - algorytm ochrony nie obs³ugiwany\n"
2622
2623 #: g10/seckey-cert.c:181
2624 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2625 msgstr ""
2626 "Niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe (has³o); proszê spróbowaæ ponownie ...\n"
2627
2628 #: g10/seckey-cert.c:246
2629 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2630 msgstr ""
2631 "Ostrze¿enie: Wykryto klucz s³aby algorytmu - nale¿y ponownie zmieniæ \n"
2632 "wyra¿enie przej¶ciowe (has³o).\n"
2633
2634 #: g10/sig-check.c:201
2635 msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
2636 msgstr ""
2637 "przyjêto niepoprawno¶æ MDC z powonu ustawienia nieznanego bitu krytycznego\n"
2638
2639 #: g10/sig-check.c:297
2640 msgid ""
2641 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2642 msgstr ""
2643 "Klucz algorytmu ElGamala wygenerowany przez PGP - podpisy nim sk³adane\n"
2644 "nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
2645
2646 #: g10/sig-check.c:305
2647 #, c-format
2648 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2649 msgstr "klucz publiczny jest o %lu sekund m³odszy od podpisu\n"
2650
2651 #: g10/sig-check.c:306
2652 #, c-format
2653 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2654 msgstr "klucz publiczny jest o %lu sekund m³odszy od podpisu\n"
2655
2656 #: g10/sig-check.c:322
2657 #, c-format
2658 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2659 msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy przekroczy³ datê wa¿no¶ci %s\n"
2660
2661 #: g10/sig-check.c:379
2662 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2663 msgstr ""
2664 "przyjêto niewa¿no¶æ podpisu z powonu ustawienia nieznanego bitu krytycznego\n"
2665
2666 #: g10/sign.c:133
2667 #, c-format
2668 msgid "%s signature from: %s\n"
2669 msgstr "%s podpis z³o¿ony przez: %s\n"
2670
2671 #: g10/sign.c:264 g10/sign.c:577
2672 #, c-format
2673 msgid "can't create %s: %s\n"
2674 msgstr "nie mogê stworzyæ %s: %s\n"
2675
2676 #: g10/sign.c:363
2677 msgid "signing:"
2678 msgstr "podpis:"
2679
2680 #: g10/sign.c:406
2681 #, c-format
2682 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
2683 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik '%s' jest pusty\n"
2684
2685 #: g10/textfilter.c:129
2686 #, c-format
2687 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
2688 msgstr "nie mogê obs³u¿yæ linii tekstu d³u¿szej ni¿ %d znaków\n"
2689
2690 #: g10/textfilter.c:198
2691 #, c-format
2692 msgid "input line longer than %d characters\n"
2693 msgstr "linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
2694
2695 #: g10/tdbio.c:121 g10/tdbio.c:1635
2696 #, c-format
2697 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2698 msgstr "baza zaufania, wpis %lu: lseek() nie powiod³a siê: %s\n"
2699
2700 #: g10/tdbio.c:127 g10/tdbio.c:1642
2701 #, c-format
2702 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2703 msgstr "baza zaufania, wpis %lu: zapis nie powiód³ siê (n=%d): %s\n"
2704
2705 #: g10/tdbio.c:237
2706 msgid "trustdb transaction too large\n"
2707 msgstr "zbyt du¿e zlecenie dla bazy zaufania\n"
2708
2709 #: g10/tdbio.c:429
2710 #, c-format
2711 msgid "%s: can't access: %s\n"
2712 msgstr "%s: dostêp niemo¿liwy: %s\n"
2713
2714 #: g10/ringedit.c:298 g10/tdbio.c:445
2715 #, c-format
2716 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
2717 msgstr "%s: nie mogê utworzyæ katalogu: %s\n"
2718
2719 #: g10/ringedit.c:304 g10/tdbio.c:448
2720 #, c-format
2721 msgid "%s: directory created\n"
2722 msgstr "%s: katalog utworzony\n"
2723
2724 #: g10/tdbio.c:452
2725 #, c-format
2726 msgid "%s: directory does not exist!\n"
2727 msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
2728
2729 #: g10/openfile.c:211 g10/openfile.c:279 g10/ringedit.c:1350 g10/tdbio.c:458
2730 #, c-format
2731 msgid "%s: can't create: %s\n"
2732 msgstr "%s: nie mogê utworzyæ: %s\n"
2733
2734 #: g10/tdbio.c:473 g10/tdbio.c:522
2735 #, c-format
2736 msgid "%s: can't create lock\n"
2737 msgstr "%s: nie mogê utworzyæ blokady\n"
2738
2739 #: g10/tdbio.c:487
2740 #, c-format
2741 msgid "%s: failed to create version record: %s"
2742 msgstr "%s: stworzenie zapisu o wersji nie powiod³o siê: %s"
2743
2744 #: g10/tdbio.c:491
2745 #, c-format
2746 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
2747 msgstr "%s: stworzony niepoprawny plik bazy zaufania\n"
2748
2749 #: g10/tdbio.c:494
2750 #, c-format
2751 msgid "%s: trustdb created\n"
2752 msgstr "%s: baza zaufania utworzona\n"
2753
2754 #: g10/tdbio.c:531
2755 #, c-format
2756 msgid "%s: invalid trustdb\n"
2757 msgstr "%s: niepoprawny plik bazy zaufania\n"
2758
2759 #: g10/tdbio.c:564
2760 #, c-format
2761 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
2762 msgstr "%s: tworzenie tablicy skrótów nie powiod³o siê: %s\n"
2763
2764 #: g10/tdbio.c:572
2765 #, c-format
2766 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
2767 msgstr "%s: b³±d przy uaktualnianiu numeru wersji: %s\n"
2768
2769 #: g10/tdbio.c:588 g10/tdbio.c:627 g10/tdbio.c:649 g10/tdbio.c:679
2770 #: g10/tdbio.c:704 g10/tdbio.c:1568 g10/tdbio.c:1595
2771 #, c-format
2772 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
2773 msgstr "%s: b³±d odczytu numeru wersji: %s\n"
2774
2775 #: g10/tdbio.c:601 g10/tdbio.c:660
2776 #, c-format
2777 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
2778 msgstr "%s: b³±d zapisu numeru wersji: %s\n"
2779
2780 #: g10/tdbio.c:1247
2781 #, c-format
2782 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
2783 msgstr "baza zaufania: procedura lseek() zawiod³a: %s\n"
2784
2785 #: g10/tdbio.c:1255
2786 #, c-format
2787 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
2788 msgstr "baza zaufania: procedura read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
2789
2790 #: g10/tdbio.c:1276
2791 #, c-format
2792 msgid "%s: not a trustdb file\n"
2793 msgstr "%s: to nie jest plik bazy zaufania\n"
2794
2795 #: g10/tdbio.c:1292
2796 #, c-format
2797 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
2798 msgstr "%s: wpis wersji z numerem %lu\n"
2799
2800 #: g10/tdbio.c:1297
2801 #, c-format
2802 msgid "%s: invalid file version %d\n"
2803 msgstr "%s: niew³a¶ciwa wersja pliku %d\n"
2804
2805 #: g10/tdbio.c:1601
2806 #, c-format
2807 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
2808 msgstr "%s: b³±d odczytu pustego wpisu: %s\n"
2809
2810 #: g10/tdbio.c:1609
2811 #, c-format
2812 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
2813 msgstr "%s: b³±d zapisu wpisu katalogowego: %s\n"
2814
2815 #: g10/tdbio.c:1619
2816 #, c-format
2817 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
2818 msgstr "%s: zerowanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
2819
2820 #: g10/tdbio.c:1649
2821 #, c-format
2822 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
2823 msgstr "%s: dopisanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
2824
2825 #: g10/tdbio.c:1760
2826 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
2827 msgstr ""
2828 "Baza zaufania jest uszkodzona; proszê uruchomiæ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
2829
2830 #: g10/trustdb.c:160
2831 #, c-format
2832 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
2833 msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: odczyt nie powiód³ siê: %s\n"
2834
2835 #: g10/trustdb.c:175
2836 #, c-format
2837 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
2838 msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
2839
2840 #: g10/trustdb.c:189
2841 #, c-format
2842 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
2843 msgstr "wpis zaufania %lu: usuniêcie nie powiod³o siê %s\n"
2844
2845 #: g10/trustdb.c:203
2846 #, c-format
2847 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
2848 msgstr "baza zaufania: synchronizacja nie powiod³a siê %s\n"
2849
2850 #: g10/trustdb.c:347
2851 #, c-format
2852 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
2853 msgstr "b³±d odczytu wpisu katalogowego dla LID %lu: %s\n"
2854
2855 #: g10/trustdb.c:354
2856 #, c-format
2857 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
2858 msgstr "lid %lu: oczekiwany wpis katalogowy, napotkano typ %d\n"
2859
2860 #: g10/trustdb.c:359
2861 #, c-format
2862 msgid "no primary key for LID %lu\n"
2863 msgstr "brak klucza g³ównego dla LID %lu\n"
2864
2865 #: g10/trustdb.c:364
2866 #, c-format
2867 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
2868 msgstr "b³±d odczytu g³ównego klucza dla LID %lu: %s\n"
2869
2870 #: g10/trustdb.c:403
2871 #, c-format
2872 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
2873 msgstr "get_dir_record: funkcja search_record zawiod³a: %s\n"
2874
2875 #: g10/trustdb.c:458
2876 #, c-format
2877 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
2878 msgstr "UWAGA: klucz tajny %08lX NIE jest chroniony.\n"
2879
2880 #: g10/trustdb.c:466
2881 #, c-format
2882 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
2883 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
2884
2885 #: g10/trustdb.c:473
2886 #, c-format
2887 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
2888 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny nie pasuje do klucza jawnego\n"
2889
2890 #: g10/trustdb.c:485
2891 #, c-format
2892 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
2893 msgstr "klucz %08lX: wpisanie do bazy zaufania niemo¿liwe\n"
2894
2895 #: g10/trustdb.c:491
2896 #, c-format
2897 msgid "key %08lX: query record failed\n"
2898 msgstr "klucz %08lX: wyszukanie zapisu nie powiod³o siê\n"
2899
2900 #: g10/trustdb.c:500
2901 #, c-format
2902 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
2903 msgstr "klucz %08lX: ju¿ znajduje siê w tablicy kluczy zaufanych\n"
2904
2905 #: g10/trustdb.c:503
2906 #, c-format
2907 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
2908 msgstr "Klucz %08lX: zaakceptowany jako klucz zaufany.\n"
2909
2910 #: g10/trustdb.c:511
2911 #, c-format
2912 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
2913 msgstr "wyliczenie kluczy tajnych nie powiod³o siê %s\n"
2914
2915 #: g10/trustdb.c:877
2916 #, c-format
2917 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
2918 msgstr "klucz %08lX.%lu Dobre dowi±zanie podklucza\n"
2919
2920 #: g10/trustdb.c:883 g10/trustdb.c:918
2921 #, c-format
2922 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
2923 msgstr "klucz %08lX.%lu: Niepoprawne dowi±zanie podklucza %s\n"
2924
2925 #: g10/trustdb.c:895
2926 #, c-format
2927 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
2928 msgstr "klucz %08lX.%lu: Poprawne uniewa¿nienie klucza\n"
2929
2930 #: g10/trustdb.c:901
2931 #, c-format
2932 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
2933 msgstr "klucz %08lX.%lu: Niew³a¶ciwe uniewa¿nienie klucza: %s\n"
2934
2935 #: g10/trustdb.c:912
2936 #, c-format
2937 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
2938 msgstr "klucz %08lX.%lu: Poprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
2939
2940 #: g10/trustdb.c:1023
2941 msgid "Good self-signature"
2942 msgstr "Poprawny podpis klucza nim samym"
2943
2944 #: g10/trustdb.c:1033
2945 msgid "Invalid self-signature"
2946 msgstr "Niepoprawny podpis klucza nim samym"
2947
2948 #: g10/trustdb.c:1060
2949 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
2950 msgstr ""
2951 "Poprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika pominiête z powodu\n"
2952 "nowszego podpisu tym samym kluczem"
2953
2954 #: g10/trustdb.c:1066
2955 msgid "Valid user ID revocation"
2956 msgstr "Poprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
2957
2958 #: g10/trustdb.c:1071
2959 msgid "Invalid user ID revocation"
2960 msgstr "Niepoprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
2961
2962 #: g10/trustdb.c:1112
2963 msgid "Valid certificate revocation"
2964 msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
2965
2966 #: g10/trustdb.c:1113
2967 msgid "Good certificate"
2968 msgstr "Poprawny certyfikat"
2969
2970 #: g10/trustdb.c:1134
2971 msgid "Invalid certificate revocation"
2972 msgstr "Niepoprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
2973
2974 #: g10/trustdb.c:1135
2975 msgid "Invalid certificate"
2976 msgstr "Niepoprawny certyfikat"
2977
2978 #: g10/trustdb.c:1152 g10/trustdb.c:1156
2979 #, c-format
2980 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
2981 msgstr "zapis o podpisach %lu[%d] wskazuje na z³y wpis.\n"
2982
2983 #: g10/trustdb.c:1208
2984 msgid "duplicated certificate - deleted"
2985 msgstr "podwójny certyfikat - usuniêty"
2986
2987 #: g10/trustdb.c:1514
2988 #, c-format
2989 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
2990 msgstr "Procedura tdbio_search_dir nie powiod³a siê: %s\n"
2991
2992 #: g10/trustdb.c:1636
2993 #, c-format
2994 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
2995 msgstr "lid ?: wpisanie nie powiod³o siê: %s\n"
2996
2997 #: g10/trustdb.c:1641
2998 #, c-format
2999 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
3000 msgstr "lid %lu: wpisanie nie powiod³o siê: %s\n"
3001
3002 #: g10/trustdb.c:1647
3003 #, c-format
3004 msgid "lid %lu: inserted\n"
3005 msgstr "lid %lu: wpisany\n"
3006
3007 #: g10/trustdb.c:1652
3008 #, c-format
3009 msgid "error reading dir record: %s\n"
3010 msgstr "b³±d podczas odczytu wpisu katalogowego: %s\n"
3011
3012 #: g10/trustdb.c:1660 g10/trustdb.c:1714
3013 #, c-format
3014 msgid "%lu keys processed\n"
3015 msgstr "%lu kluczy przetworzonych\n"
3016
3017 #: g10/trustdb.c:1662 g10/trustdb.c:1718
3018 #, c-format
3019 msgid "\t%lu keys with errors\n"
3020 msgstr "\t%lu kluczy z b³êdami\n"
3021
3022 #: g10/trustdb.c:1664
3023 #, c-format
3024 msgid "\t%lu keys inserted\n"
3025 msgstr "\t%lu kluczy wpisanych\n"
3026
3027 #: g10/trustdb.c:1667
3028 #, c-format
3029 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
3030 msgstr "wyliczenie bloków kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
3031
3032 #: g10/trustdb.c:1705
3033 #, c-format
3034 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
3035 msgstr "lid %lu: wpis katalogowy bez bloku klucza - pominiêty\n"
3036
3037 #: g10/trustdb.c:1716
3038 #, c-format
3039 msgid "\t%lu keys skipped\n"
3040 msgstr "\t%lu kluczy pominiêtych\n"
3041
3042 #: g10/trustdb.c:1720
3043 #, c-format
3044 msgid "\t%lu keys updated\n"
3045 msgstr "\t%lu kluczy uaktualnionych\n"
3046
3047 #: g10/trustdb.c:2057
3048 msgid "Ooops, no keys\n"
3049 msgstr "Oops, brak kluczy\n"
3050
3051 #: g10/trustdb.c:2061
3052 msgid "Ooops, no user IDs\n"
3053 msgstr "Oops, brak identyfikatorów u¿ytkowników\n"
3054
3055 #: g10/trustdb.c:2218
3056 #, c-format
3057 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
3058 msgstr "check_trust: poszukiwanie wpisu katalogowego nie powiod³o siê: %s\n"
3059
3060 #: g10/trustdb.c:2227
3061 #, c-format
3062 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
3063 msgstr "klucz %08lX: wprowadzenie wpisu zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
3064
3065 #: g10/trustdb.c:2231
3066 #, c-format
3067 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
3068 msgstr "Klucz %08lX.%lu: wprowadzony do bazy zaufania\n"
3069
3070 #: g10/trustdb.c:2239
3071 #, c-format
3072 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
3073 msgstr ""
3074 "Klucz %08lX.%lu: stworzony w przysz³o¶ci (zaburzenia czasoprzestrzeni,\n"
3075 "lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
3076
3077 #: g10/trustdb.c:2248
3078 #, c-format
3079 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
3080 msgstr "klucz %08lX.%lu: okres wa¿no¶ci up³yn±³ %s\n"
3081
3082 #: g10/trustdb.c:2256
3083 #, c-format
3084 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
3085 msgstr "klucz %08lX.%lu: b³±d przy sprawdzaniu zaufania: %s\n"
3086
3087 #: g10/trustdb.c:2362
3088 #, c-format
3089 msgid "user '%s' not found: %s\n"
3090 msgstr "u¿ytkownik '%s' nie odnaleziony: %s\n"
3091
3092 #: g10/trustdb.c:2364
3093 #, c-format
3094 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
3095 msgstr "problem podczas szukania '%s' w bazie zaufania: %s\n"
3096
3097 #: g10/trustdb.c:2367
3098 #, c-format
3099 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
3100 msgstr "brak u¿ytkownika '%s' w bazie zaufania - dodano\n"
3101
3102 #: g10/trustdb.c:2370
3103 #, c-format
3104 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
3105 msgstr "umieszczenie '%s' w Bazie Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
3106
3107 #: g10/trustdb.c:2556 g10/trustdb.c:2586
3108 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
3109 msgstr "OSTRZE¯ENIE: d³ugie wpisy ustawieñ jeszcze nie s± obs³ugiwane.\n"
3110
3111 #: g10/ringedit.c:318
3112 #, c-format
3113 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3114 msgstr "%s: stworzenie zbioru kluczy jest niemo¿liwe: %s\n"
3115
3116 #: g10/ringedit.c:335 g10/ringedit.c:1355
3117 #, c-format
3118 msgid "%s: keyring created\n"
3119 msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
3120
3121 #: g10/ringedit.c:1532
3122 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3123 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
3124
3125 #: g10/ringedit.c:1533
3126 #, c-format
3127 msgid "%s is the unchanged one\n"
3128 msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
3129
3130 #: g10/ringedit.c:1534
3131 #, c-format
3132 msgid "%s is the new one\n"
3133 msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
3134
3135 #: g10/ringedit.c:1535
3136 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3137 msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa\n"
3138
3139 #: g10/skclist.c:88 g10/skclist.c:125
3140 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3141 msgstr ""
3142 "klucz nie jest oznaczony jako niepewny - nie mo¿na go u¿yæ z atrap± \n"
3143 "generatora liczb losowych!\n"
3144
3145 #: g10/skclist.c:113
3146 #, c-format
3147 msgid "skipped `%s': %s\n"
3148 msgstr "pominiêty '%s': %s\n"
3149
3150 #: g10/skclist.c:119
3151 #, c-format
3152 msgid ""
3153 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3154 "signatures!\n"
3155 msgstr ""
3156 "pominiêty '%s': wygenerowany przez PGP klucz dla algorytmu ElGamala,\n"
3157 "podpisy sk³adane tym kluczem nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
3158
3159 #. do not overwrite
3160 #: g10/openfile.c:73
3161 #, c-format
3162 msgid "File `%s' exists. "
3163 msgstr "Plik '%s' ju¿ istnieje. "
3164
3165 #: g10/openfile.c:75
3166 msgid "Overwrite (y/N)? "
3167 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
3168
3169 #: g10/openfile.c:104
3170 #, c-format
3171 msgid "%s: unknown suffix\n"
3172 msgstr "%s: nieznana koñcówka\n"
3173
3174 #: g10/openfile.c:126
3175 msgid "Enter new filename"
3176 msgstr "Nazwa pliku"
3177
3178 #: g10/openfile.c:167
3179 msgid "writing to stdout\n"
3180 msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
3181
3182 #: g10/openfile.c:245
3183 #, c-format
3184 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3185 msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
3186
3187 #: g10/openfile.c:295
3188 #, c-format
3189 msgid "%s: new options file created\n"
3190 msgstr "%s: stworzono nowy plik ustawieñ\n"
3191
3192 #: g10/encr-data.c:66
3193 #, c-format
3194 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3195 msgstr "zaszyfrowane nieznanym algorytmem %d\n"
3196
3197 #: g10/encr-data.c:71
3198 #, c-format
3199 msgid "%s encrypted data\n"
3200 msgstr "%s zaszyfrowane dane\n"
3201
3202 #: g10/encr-data.c:101
3203 msgid ""
3204 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3205 msgstr ""
3206 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana s³abym kluczem szyfru symetrycznego.\n"
3207
3208 #: g10/seskey.c:63
3209 msgid "weak key created - retrying\n"
3210 msgstr "wygenerowano s³aby klucz - operacja zostaje powtórzona\n"
3211
3212 #: g10/seskey.c:68
3213 #, c-format
3214 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3215 msgstr ""
3216 "brak mo¿liwo¶ci generacji dobrego klucza dla szyfru symetrycznego;\n"
3217 "operacja by³a powtarzana %d razy!\n"
3218
3219 #: g10/delkey.c:93
3220 #, fuzzy
3221 msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3222 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
3223
3224 #: g10/delkey.c:95
3225 msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3226 msgstr ""
3227
3228 #: g10/delkey.c:111
3229 #, fuzzy
3230 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3231 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
3232
3233 #: g10/delkey.c:133
3234 #, fuzzy
3235 msgid "Delete this key from the keyring? "
3236 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
3237
3238 #: g10/delkey.c:141
3239 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3240 msgstr ""
3241
3242 #: g10/helptext.c:47
3243 msgid ""
3244 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3245 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3246 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
3247 msgstr ""
3248 "Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
3249 "eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania pajêczyny\n"
3250 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
3251 "certyfikatów."
3252
3253 #: g10/helptext.c:53
3254 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
3255 msgstr ""
3256 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego uniewa¿nionego klucza, odpowiedz "
3257 "\"tak\"."
3258
3259 #: g10/helptext.c:57
3260 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
3261 msgstr ""
3262 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego nie zaufanego klucza, odpowiedz \"tak\"."
3263
3264 #: g10/helptext.c:61
3265 msgid ""
3266 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
3267 msgstr "Podaj nazwy u¿ytkownika adresatów tej wiadomo¶ci."
3268
3269 #: g10/helptext.c:65
3270 msgid ""
3271 "Select the algorithm to use.\n"
3272 "\n"
3273 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
3274 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
3275 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
3276 "\n"
3277 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
3278 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
3279 "only\n"
3280 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
3281 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
3282 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
3283 "the signature+encryption flavor.\n"
3284 "\n"
3285 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
3286 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
3287 "this menu."
3288 msgstr ""
3289 "Wybór algorytmu.\n"
3290 "\n"
3291 "DSA (zwany te¿ DSS) to algorytm podpisu cyfrowego i tylko do sk³adania\n"
3292 "podpisów mo¿e byæ u¿ywany. Jest to preferowany algorytm poniewa¿\n"
3293 "sk³adane nim podpisy sprawdza siê du¿o szybciej ni¿ te sk³adane\n"
3294 "algorytmem ElGamala.\n"
3295 "\n"
3296 "Algorytm ElGamala mo¿e byæ u¿ywany zarówno do podpisów jak i do\n"
3297 "szyfrowania.  Standard OpenPGP rozró¿nia dwa typy tego algorytmu -\n"
3298 "tylko do szyfrowania, oraz do szyfrowania i podpisywania. Faktycznie\n"
3299 "algorytm pozostaje bez zmian ale pewne parametry musz± byæ odpowiednio\n"
3300 "dobrane aby stworzyæ klucz którym mo¿na sk³adaæ bezpieczne\n"
3301 "podpisy. Ten program obs³uguje oba typy ale inne implementacje nnie\n"
3302 "musz± rozumieæ kluczy do podpisów i szyfrowania\n"
3303 "\n"
3304 "G³ówny klucz musi byæ kluczem podpisuj±cym, jest to powodem dla\n"
3305 "którego w tym menu nie ma mo¿no¶ci wyboru klucza ElGamala do\n"
3306 "szyfrowania."
3307
3308 #: g10/helptext.c:85
3309 msgid ""
3310 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
3311 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
3312 "with them are quite large and very slow to verify."
3313 msgstr ""
3314 "Ten typ klucza jest zdefiniowany w RFC2440, jednak¿e jest on odradzany\n"
3315 "gdy¿ nie jest obs³ugiwany przez wszystkie programy, a podpisy nim\n"
3316 "sk³adane s± du¿e i ich sprawdzanie trwa d³ugo."
3317
3318 #: g10/helptext.c:92
3319 msgid "Enter the size of the key"
3320 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
3321
3322 #: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
3323 #: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
3324 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
3325 msgstr "Odpowied¼ \"tak\" lub \"nie\"."
3326
3327 #: g10/helptext.c:106
3328 msgid ""
3329 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
3330 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
3331 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
3332 "the given value as an interval."
3333 msgstr ""
3334 "Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty).  \n"
3335 "Mo¿na tu podaæ datê w formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to\n"
3336 "w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ\n"
3337 "jako okres."
3338
3339 #: g10/helptext.c:118
3340 msgid "Enter the name of the key holder"
3341 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
3342
3343 #: g10/helptext.c:123
3344 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
3345 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale mocno doradzany adres e-mail"
3346
3347 #: g10/helptext.c:127
3348 msgid "Please enter an optional comment"
3349 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
3350
3351 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
3352 #: g10/helptext.c:132
3353 msgid ""
3354 "N  to change the name.\n"
3355 "C  to change the comment.\n"
3356 "E  to change the email address.\n"
3357 "O  to continue with key generation.\n"
3358 "Q  to to quit the key generation."
3359 msgstr ""
3360 "N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
3361 "C aby zmieniæ komentarz.<\n"
3362 "E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
3363 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
3364 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
3365
3366 #: g10/helptext.c:141
3367 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
3368 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
3369
3370 #: g10/helptext.c:164
3371 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
3372 msgstr ""
3373 "Aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika nale¿y odpowiedzieæ "
3374 "\"tak\"."
3375
3376 #: g10/helptext.c:168
3377 msgid ""
3378 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
3379 "All certificates are then also lost!"
3380 msgstr ""
3381 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
3382 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
3383
3384 #: g10/helptext.c:173
3385 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
3386 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
3387
3388 #: g10/helptext.c:178
3389 msgid ""
3390 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
3391 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
3392 "trust connection to the key or another key certified by this key."
3393 msgstr ""
3394 "To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
3395 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
3396 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
3397
3398 #: g10/helptext.c:183
3399 msgid ""
3400 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
3401 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
3402 "know which key was used because this signing key might establish\n"
3403 "a trust connection through another already certified key."
3404 msgstr ""
3405 "Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie ma\n"
3406 "odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
3407 "podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿ w\n"
3408 "momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
3409 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
3410
3411 #: g10/helptext.c:189
3412 msgid ""
3413 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
3414 "your keyring."
3415 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Ma sens usuniêcie go z bazy kluczy."
3416
3417 #: g10/helptext.c:193
3418 msgid ""
3419 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
3420 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
3421 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
3422 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
3423 "a second one is available."
3424 msgstr ""
3425 "To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
3426 "go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
3427 "takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
3428 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
3429 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
3430
3431 #: g10/helptext.c:202
3432 msgid ""
3433 "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
3434 "  Blurb, blurb,.... "
3435 msgstr ""
3436 "Podaj wyra¿enie przej¶ciowe (d³ugie, skomplikowane has³o)\n"
3437 "  Bla, bla, bla...."
3438
3439 #: g10/helptext.c:209
3440 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
3441 msgstr ""
3442 "Proszê powrótrzyæ wyra¿enie przej¶ciowe, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
3443
3444 #: g10/helptext.c:213
3445 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
3446 msgstr "Nazwa pliku którego dotyczy podpis"
3447
3448 #: g10/helptext.c:218
3449 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
3450 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y napisaæ \"tak\""
3451
3452 #: g10/helptext.c:223
3453 msgid ""
3454 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
3455 "file (which is shown in brackets) will be used."
3456 msgstr ""
3457 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
3458
3459 #: g10/helptext.c:237
3460 msgid "No help available"
3461 msgstr "Pomoc niedostêpna"
3462
3463 #: g10/helptext.c:245
3464 #, c-format
3465 msgid "No help available for `%s'"
3466 msgstr "Brak pomocy o '%s'"
3467
3468 #~ msgid "print all message digests"
3469 #~ msgstr "wszystkie skróty wiadomo¶ci"
3470
3471 #~ msgid "can't lock keyring `%': %s\n"
3472 #~ msgstr "nie mo¿na zablokowaæ zbioru kluczy publicznych: %s\n"
3473
3474 #~ msgid "error writing keyring `%': %s\n"
3475 #~ msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%': %s\n"
3476
3477 #~ msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but marked as checked\n"
3478 #~ msgstr ""
3479 #~ "UWAGA: wpis podpisu %lu[%d] znajduje siê w li¶cie domy¶lnej %lu,\n"
3480 #~ "ale jest zaznaczony jako sprawdzony.\n"
3481
3482 #~ msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but not marked\n"
3483 #~ msgstr ""
3484 #~ "UWAGA: wpis podpisu %lu[%d] znajduje siê w li¶cie domy¶lnej %lu,\n"
3485 #~ "ale nie jest zaznaczony.\n"
3486
3487 #~ msgid "sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu does not point to a dir record\n"
3488 #~ msgstr ""
3489 #~ "wpis oi podpisie %lu[%d] w li¶cie domy¶lnej %lu nie wskazuje \n"
3490 #~ "na wpis katalogowy\n"
3491
3492 #~ msgid "lid %lu: no primary key\n"
3493 #~ msgstr "lid %lu: brak klucza g³ównego\n"
3494
3495 #~ msgid "lid %lu: user id not found in keyblock\n"
3496 #~ msgstr ""
3497 #~ "lid %lu: identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ odnaleziony w bloku klucza\n"
3498
3499 #~ msgid "lid %lu: user id without signature\n"
3500 #~ msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
3501
3502 #~ msgid "lid %lu: self-signature in hintlist\n"
3503 #~ msgstr "lid %lu: podpis klucza nim samym w li¶cie domy¶lnej\n"
3504
3505 #~ msgid "very strange: no public key\n"
3506 #~ msgstr "bardzo dziwne: brak klucza publicznego\n"
3507
3508 #~ msgid "hintlist %lu[%d] of %lu does not point to a dir record\n"
3509 #~ msgstr "lista domy¶lna %lu[%d] z %lu nie wskazuje na wpis katalogowy\n"
3510
3511 #~ msgid "lid %lu does not have a key\n"
3512 #~ msgstr "lid %lu nie ma klucza\n"
3513
3514 #~ msgid "lid %lu: can't get keyblock: %s\n"
3515 #~ msgstr "lid %lu: pobranie bloku klucza niemo¿liwe: %s\n"
3516
3517 #~ msgid "Too many preferences"
3518 #~ msgstr "Zbyt wiele ustawieñ."
3519
3520 #~ msgid "Too many preference items"
3521 #~ msgstr "Zbyt wiele pozycji w ustawieniach"
3522
3523 #~ msgid "public key not anymore available"
3524 #~ msgstr "klucz publiczny jest ju¿ niedostêpny"
3525
3526 #~ msgid "uid %08lX.%lu/%02X%02X: has shadow dir %lu but is not yet marked.\n"
3527 #~ msgstr ""
3528 #~ "identyfikator %08lX.%lu/%02X%02X: ma zdublowany katalog %lu,\n"
3529 #~ "ale nie jest jeszcze zaznaczony.\n"
3530
3531 #~ msgid "insert_trust_record: keyblock not found: %s\n"
3532 #~ msgstr "insert_trust_record: brak bloku klucza: %s\n"
3533
3534 #~ msgid "lid %lu: update failed: %s\n"
3535 #~ msgstr "lid %lu: naniesienie poprawek nie powiod³o siê: %s\n"
3536
3537 #~ msgid "lid %lu: updated\n"
3538 #~ msgstr "lid %lu: uaktualniony\n"
3539
3540 #~ msgid "lid %lu: okay\n"
3541 #~ msgstr "lid %lu: OK\n"
3542
3543 #~ msgid "%s: update failed: %s\n"
3544 #~ msgstr "%s: zapis zmian nie powiod³ siê: %s\n"
3545
3546 #~ msgid "%s: updated\n"
3547 #~ msgstr "%s: uaktualniony\n"
3548
3549 #~ msgid "%s: okay\n"
3550 #~ msgstr "%s: OK\n"
3551
3552 #~ msgid "lid %lu: keyblock not found: %s\n"
3553 #~ msgstr "lid %lu: blok klucza nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
3554
3555 #~ msgid "edit_ownertrust.value"
3556 #~ msgstr ""
3557 #~ "Przypisanie tych warto¶ci nale¿y do Ciebie, nie bêd± one udostêpnione\n"
3558 #~ "nikomu innemu. S± one u¿ywane do stworzenia sieci zaufania i nie ma\n"
3559 #~ "to nic wspólnego z tworzon± sieci± certyfikatów."
3560
3561 #~ msgid "revoked_key.override"
3562 #~ msgstr ""
3563 #~ "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego uniewa¿nionego klucza, odpowiedz "
3564 #~ "\"tak\"."
3565
3566 #~ msgid "untrusted_key.override"
3567 #~ msgstr ""
3568 #~ "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza do którego nie masz\n"
3569 #~ "zaufania, odpowiedz \"tak\"."
3570
3571 #~ msgid "pklist.user_id.enter"
3572 #~ msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika adresata tych informacji."
3573
3574 #~ msgid "keygen.algo"
3575 #~ msgstr ""
3576 #~ "Wybór algorytmu:\n"
3577 #~ "DSA (znany te¿ jako DSS) to Algorytm Podpisu Cyfrowego - u¿ywaæ go mo¿na "
3578 #~ "tylko\n"
3579 #~ "do tworzenia cyfrowych podpisów. Jego wybór jest sugerowany poniewa¿\n"
3580 #~ "sprawdzanie podpisów z³o¿onych algorytmem DSA jest du¿o szybsze ni¿ tych\n"
3581 #~ "z³o¿onych algorytmem ElGamala.\n"
3582 #~ "Algorytm ElGamala to algorytm klucza publicznego który nadaje mo¿na "
3583 #~ "stosowaæ\n"
3584 #~ "zarówno do szyfrowania jak i do tworzenia podpisów cyfrowych\n"
3585 #~ "W standardzie OpenPGP algorytm ElGamala wystêpuje w dwóch wersjach:\n"
3586 #~ "obs³uguj±cej podpisywanie, oraz obs³uguj±cej podpisywanie i szyfrowanie; z\n"
3587 #~ "technicznego punktu widzenia algorytm dzia³a tak samo, ale pewne "
3588 #~ "wspó³czynniki\n"
3589 #~ "musz± byæ dobrane tak aby klucz nadawa³ siê do sk³adania bezpiecznych\n"
3590 #~ "podpisów. Ten program obs³uguje obie wersje, ale inne implementacje OpenPGP\n"
3591 #~ "nie musz± rozumieæ obs³ugiwaæ klucza przeznaczonego jednocze¶nie do\n"
3592 #~ "podpisywania i szyfrowania.\n"
3593 #~ "G³ówny klucz musi byæ zawsze kluczem s³u¿±cym umo¿liwiaj±cym podpisywanie,\n"
3594 #~ "dlatego te¿ ten program nie obs³uguje osobnych kluczy ElGamala s³u¿±cych "
3595 #~ "tylko\n"
3596 #~ "do szyfrowania."
3597
3598 #~ msgid "keygen.algo.elg_se"
3599 #~ msgstr ""
3600 #~ "Mimo ¿e ten rodzaj kluczy jest zdefiniowany w RFC 2440, wybór takiego "
3601 #~ "klucza\n"
3602 #~ "nie jest sugerowany. Nie wszystkie programy taki klucz s± w stanie "
3603 #~ "obs³u¿yæ,\n"
3604 #~ "a podpisy z³o¿one za jego pomoc± s± du¿e i ich sprawdzenie zajmuje du¿o "
3605 #~ "czasu."
3606
3607 #~ msgid "keygen.size"
3608 #~ msgstr "Rozmiar klucza"
3609
3610 #~ msgid "keygen.size.huge.okay"
3611 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3612
3613 #~ msgid "keygen.size.large.okay"
3614 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3615
3616 #~ msgid "keygen.valid"
3617 #~ msgstr "Podaj ¿±dan± warto¶æ"
3618
3619 #~ msgid "keygen.valid.okay"
3620 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3621
3622 #~ msgid "keygen.name"
3623 #~ msgstr "Podaj nazwê (imiê, nazwisko) w³a¶ciciela klucza"
3624
3625 #~ msgid "keygen.email"
3626 #~ msgstr "Adres e-mail (opcjonalny ale warto go wpisaæ)"
3627
3628 #~ msgid "keygen.comment"
3629 #~ msgstr "Komentarz (opcjonalny)"
3630
3631 #~ msgid "keygen.userid.cmd"
3632 #~ msgstr ""
3633 #~ "I  - zmiana imienia lub nazwiska.\n"
3634 #~ "K  - zmiana komentarza.\n"
3635 #~ "E  - zmiana adresu email.\n"
3636 #~ "D  - przej¶cie do w³a¶ciwej generacji klucza.\n"
3637 #~ "W  - wyj¶cie z procedury generacji i z programu."
3638
3639 #~ msgid "keygen.sub.okay"
3640 #~ msgstr ""
3641 #~ "Odpowiedz \"tak\" (lub po prostu \"t\") je¶li zgadzasz siê na stworzenie "
3642 #~ "podklucza."
3643
3644 #~ msgid "sign_uid.okay"
3645 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3646
3647 #~ msgid "change_passwd.empty.okay"
3648 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3649
3650 #~ msgid "keyedit.cmd"
3651 #~ msgstr "Podaj \"help\" aby zobaczyæ listê poleceñ."
3652
3653 #~ msgid "keyedit.save.okay"
3654 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3655
3656 #~ msgid "keyedit.cancel.okay"
3657 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3658
3659 #~ msgid "keyedit.sign_all.okay"
3660 #~ msgstr ""
3661 #~ "Odpowiedz \"tak\" je¶li chcesz podpisaæ wszystkie identyfikatory klucza"
3662
3663 #~ msgid "keyedit.remove.uid.okay"
3664 #~ msgstr ""
3665 #~ "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz skasowaæ ten identyfikator klucza.\n"
3666 #~ "Utracisz wszystkie podpisy innych u¿ytkowników z³o¿one na tym "
3667 #~ "identyfikatorze!"
3668
3669 #~ msgid "keyedit.remove.subkey.okay"
3670 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz skasowaæ ten podklucz"
3671
3672 #~ msgid "passphrase.enter"
3673 #~ msgstr ""
3674 #~ "Proszê wprowadziæ wyra¿enie przej¶ciowe (tajne zdanie)\n"
3675 #~ "  Bla, bla, bla ..."
3676
3677 #~ msgid "passphrase.repeat"
3678 #~ msgstr ""
3679 #~ "Proszê powtórzyæ podane wyra¿enie przej¶ciowe dla wyeliminowania pomy³ek."
3680
3681 #~ msgid "detached_signature.filename"
3682 #~ msgstr "Nazwa pliku którego dotyczy ten podpis"
3683
3684 #~ msgid "openfile.overwrite.okay"
3685 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz nadpisaæ ten plik"
3686
3687 #~ msgid "can't open file: %s\n"
3688 #~ msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
3689
3690 #~ msgid "read error: %s\n"
3691 #~ msgstr "b³±d odczytu: %s\n"
3692
3693 #~ msgid "can't write to keyring: %s\n"
3694 #~ msgstr "niemo¿liwy jest zapis do zbioru kluczy: %s\n"
3695
3696 #~ msgid "writing keyblock\n"
3697 #~ msgstr "zapisujê blok klucza\n"
3698
3699 #~ msgid "can't write keyblock: %s\n"
3700 #~ msgstr "nie mogê zapisaæ bloku klucza: %s\n"
3701
3702 #~ msgid "can't lock secret keyring: %s\n"
3703 #~ msgstr "nie mogê zablokowaæ zbioru kluczy tajnych: %s\n"
3704
3705 #~ msgid "can't write keyring: %s\n"
3706 #~ msgstr "niemo¿liwy jest zapis zbioru kluczy: %s\n"
3707
3708 #~ msgid "encrypted message is valid\n"
3709 #~ msgstr "zaszyfrowana wiadomo¶æ jest poprawna\n"
3710
3711 #~ msgid "Can't check MDC: %s\n"
3712 #~ msgstr "Sprawdzenie MDC niemo¿liwe: %s\n"
3713
3714 #~ msgid "Usage: gpgm [options] [files] (-h for help)"
3715 #~ msgstr "Wywo³anie: gpgm [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
3716
3717 #~ msgid ""
3718 #~ "Syntax: gpgm [options] [files]\n"
3719 #~ "GnuPG maintenance utility\n"
3720 #~ msgstr ""
3721 #~ "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
3722 #~ "GnuPG program obs³uguj±cy\n"
3723
3724 #~ msgid "usage: gpgm [options] "
3725 #~ msgstr "sposób u¿ycia: gpgm [opcje]"
3726
3727 #~ msgid "|KEYID|ulimately trust this key"
3728 #~ msgstr "|KLUCZ|ca³kowite zaufanie dla tego klucza"
3729
3730 #~ msgid "chained sigrec %lu has a wrong owner\n"
3731 #~ msgstr "powi±zany rekord podpisu %lu ma niew³a¶ciwego w³a¶ciciela\n"
3732
3733 #~ msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
3734 #~ msgstr "'%s\" nie jest w³a¶ciwym identyfikatorem klucza\n"
3735
3736 #~ msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3737 #~ msgstr ""
3738 #~ "klucz %08lX: brak klucza publicznego dla klucza zaufanego - pominiêty\n"
3739
3740 #~ msgid "lid %lu: read dir record failed: %s\n"
3741 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu katalogowego nie powiód³ siê: %s\n"
3742
3743 #~ msgid "lid %lu: read key record failed: %s\n"
3744 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu klucza nie powiód³ siê: %s\n"
3745
3746 #~ msgid "lid %lu: read uid record failed: %s\n"
3747 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu z identyfikatorem nie powiód³ siê; %s\n"
3748
3749 #~ msgid "lid %lu: read pref record failed: %s\n"
3750 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu ustawieñ nie powiód³ siê: %s\n"
3751
3752 #~ msgid "lid %lu: read sig record failed: %s\n"
3753 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu o podpisach nie powiód³ siê: %s\n"
3754
3755 #~ msgid "user '%s' read problem: %s\n"
3756 #~ msgstr "u¿ytkownik '%s' b³±d przy odczycie: %s\n"
3757
3758 #~ msgid "user '%s' list problem: %s\n"
3759 #~ msgstr "u¿ytkownik '%s' b³±d listy: %s\n"
3760
3761 #~ msgid "user '%s' not in trustdb\n"
3762 #~ msgstr "brak u¿ytkownika '%s' w bazie zaufania\n"
3763
3764 #~ msgid ""
3765 #~ "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
3766 #~ "# (Use \"gpgm --import-ownertrust\" to restore them)\n"
3767 #~ msgstr ""
3768 #~ "# Lista przypisanych warto¶ci zaufania, stworzona %s\n"
3769 #~ "# (u¿yj \"gpgm --import-ownertrust\" aby j± przywróciæ)\n"
3770
3771 #~ msgid "directory record w/o primary key\n"
3772 #~ msgstr "wpis katalogowy bez klucza g³ównego\n"
3773
3774 #~ msgid "line too long\n"
3775 #~ msgstr "linia za d³uga\n"
3776
3777 #~ msgid "error: missing colon\n"
3778 #~ msgstr "b³±d: brak dwukropka\n"
3779
3780 #~ msgid "error: invalid fingerprint\n"
3781 #~ msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
3782
3783 #~ msgid "error: no ownertrust value\n"
3784 #~ msgstr "b³±d: brak warto¶æi zaufania w³a¶ciciela\n"
3785
3786 #~ msgid "key not in trustdb, searching ring.\n"
3787 #~ msgstr "brak klucza w bazie zaufania, przeszukiwany jest zbiór kluczy\n"
3788
3789 #~ msgid "key not in ring: %s\n"
3790 #~ msgstr "klucza nie ma w zbiorze: %s\n"
3791
3792 #~ msgid "Oops: key is now in trustdb???\n"
3793 #~ msgstr "Oops: klucz ju¿ jest w bazie zaufania???\n"
3794
3795 #~ msgid "insert trust record failed: %s\n"
3796 #~ msgstr "wstawienie wpisu zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
3797
3798 #~ msgid "Hmmm, public key lost?"
3799 #~ msgstr "Hmmm, klucz publiczny utracony?"
3800
3801 #~ msgid "did not use primary key for insert_trust_record()\n"
3802 #~ msgstr "g³owny klucz nie zosta³ u¿yty w procedurze insert_trust_record()\n"
3803
3804 #~ msgid "second"
3805 #~ msgstr "sekunda"
3806
3807 #~ msgid "seconds"
3808 #~ msgstr "sekund"
3809
3810 #~ msgid "invalid clear text header: "
3811 #~ msgstr "niepoprawny nag³ówek tekstu jawnego:"
3812
3813 #~ msgid "This key belongs to us (we have the secret key)\n"
3814 #~ msgstr "Ten klucz nale¿y do nas (mamy odpowiadaj±cy mu klucz tajny).\n"
3815
3816 # %d niepoprawnych podpisów
3817 #~ msgid "You will see a list of signators etc. here\n"
3818 #~ msgstr "Tu uka¿e siê lista podpisów itd.\n"