See ChangeLog: Mon Jul 31 10:04:47 CEST 2000 Werner Koch
[gnupg.git] / po / pl.po
1 # Gnu Privacy Guard.
2 # Copyright (C) 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1998, 1999.
4 #
5 # To be included in GnuPG 1.0.1
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
10 "POT-Creation-Date: 2000-07-30 20:02+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 1999-12-05 21:29+01:00\n"
12 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
13 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments "
18 "--keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
19 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
20 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
21 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c "
22 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
23 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c "
24 "g10/pubkey-enc.c\n"
25
26 #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:307
27 msgid "yes"
28 msgstr "tak"
29
30 #: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:310
31 msgid "yY"
32 msgstr "tT"
33
34 #: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:308
35 msgid "no"
36 msgstr "nie"
37
38 #: util/miscutil.c:281 util/miscutil.c:311
39 msgid "nN"
40 msgstr "nN"
41
42 #: g10/keyedit.c:580 util/miscutil.c:309
43 msgid "quit"
44 msgstr "wyj¶cie"
45
46 #: util/miscutil.c:312
47 msgid "qQ"
48 msgstr "wW"
49
50 #: util/errors.c:55
51 msgid "general error"
52 msgstr "b³±d ogólny"
53
54 #: util/errors.c:56
55 msgid "unknown packet type"
56 msgstr "nieznany rodzaj pakietu"
57
58 #: util/errors.c:57
59 msgid "unknown version"
60 msgstr "nieznana wersja"
61
62 #: util/errors.c:58
63 msgid "unknown pubkey algorithm"
64 msgstr "nieznany algorytm klucza publicznego"
65
66 #: util/errors.c:59
67 msgid "unknown digest algorithm"
68 msgstr "nieznany algorytm skrótu"
69
70 #: util/errors.c:60
71 msgid "bad public key"
72 msgstr "niepoprawny klucz publiczny"
73
74 #: util/errors.c:61
75 msgid "bad secret key"
76 msgstr "niepoprawny klucz tajny"
77
78 #: util/errors.c:62
79 msgid "bad signature"
80 msgstr "niepoprawny podpis"
81
82 #: util/errors.c:63
83 msgid "checksum error"
84 msgstr "b³±d sumy kontrolnej"
85
86 #: util/errors.c:64
87 msgid "bad passphrase"
88 msgstr "niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe"
89
90 #: util/errors.c:65
91 msgid "public key not found"
92 msgstr "nie odnaleziono klucza publicznego"
93
94 #: util/errors.c:66
95 msgid "unknown cipher algorithm"
96 msgstr "nieznany algorytm szyfruj±cy"
97
98 #: util/errors.c:67
99 msgid "can't open the keyring"
100 msgstr "otwarcie zbioru kluczy jest niemo¿liwe"
101
102 #: util/errors.c:68
103 msgid "invalid packet"
104 msgstr "niepoprawny pakiet"
105
106 #: util/errors.c:69
107 msgid "invalid armor"
108 msgstr "b³±d w opakowaniu ASCII"
109
110 #: util/errors.c:70
111 msgid "no such user id"
112 msgstr "brak takiego identyfikatora u¿ytkownika."
113
114 #: util/errors.c:71
115 msgid "secret key not available"
116 msgstr "klucz tajny nie jest dostêpny"
117
118 #: util/errors.c:72
119 msgid "wrong secret key used"
120 msgstr "u¿yty zosta³ niew³a¶ciwy klucz tajny"
121
122 #: util/errors.c:73
123 msgid "not supported"
124 msgstr "nie jest obs³ugiwany"
125
126 #: util/errors.c:74
127 msgid "bad key"
128 msgstr "niepoprawny klucz"
129
130 #: util/errors.c:75
131 msgid "file read error"
132 msgstr "b³±d przy odczycie pliku"
133
134 #: util/errors.c:76
135 msgid "file write error"
136 msgstr "b³±d przy zapisie pliku"
137
138 #: util/errors.c:77
139 msgid "unknown compress algorithm"
140 msgstr "nieznany algorytm kompresji"
141
142 #: util/errors.c:78
143 msgid "file open error"
144 msgstr "b³±d przy otwieraniu pliku"
145
146 #: util/errors.c:79
147 msgid "file create error"
148 msgstr "b³±d przy tworzeniu pliku"
149
150 #: util/errors.c:80
151 msgid "invalid passphrase"
152 msgstr "niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe"
153
154 #: util/errors.c:81
155 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
156 msgstr "algorytm szyfrowania z kluczem publicznym nie jest zaimplementowany"
157
158 #: util/errors.c:82
159 msgid "unimplemented cipher algorithm"
160 msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
161
162 #: util/errors.c:83
163 msgid "unknown signature class"
164 msgstr "nieznana klasa podpisu"
165
166 #: util/errors.c:84
167 msgid "trust database error"
168 msgstr "b³±d w bazie zaufania"
169
170 #: util/errors.c:85
171 msgid "bad MPI"
172 msgstr "b³±d MPI"
173
174 #: util/errors.c:86
175 msgid "resource limit"
176 msgstr "ograniczenie zasobów"
177
178 #: util/errors.c:87
179 msgid "invalid keyring"
180 msgstr "b³±d w zbiorze kluczy"
181
182 #: util/errors.c:88
183 msgid "bad certificate"
184 msgstr "niepoprawny certyfikat"
185
186 #: util/errors.c:89
187 msgid "malformed user id"
188 msgstr "b³±d formatu indentyfikatora u¿ytkownika"
189
190 #: util/errors.c:90
191 msgid "file close error"
192 msgstr "b³±d przy zamykaniu pliku"
193
194 #: util/errors.c:91
195 msgid "file rename error"
196 msgstr "b³±d przy zmianie nazwy pliku"
197
198 #: util/errors.c:92
199 msgid "file delete error"
200 msgstr "b³±d przy usuwaniu pliku"
201
202 #: util/errors.c:93
203 msgid "unexpected data"
204 msgstr "nieoczekiwane dane"
205
206 #: util/errors.c:94
207 msgid "timestamp conflict"
208 msgstr "konflikt znaczników czasu"
209
210 #: util/errors.c:95
211 msgid "unusable pubkey algorithm"
212 msgstr "nieu¿yteczny algorytm z kluczem publicznym"
213
214 #: util/errors.c:96
215 msgid "file exists"
216 msgstr "plik ju¿ istnieje"
217
218 #: util/errors.c:97
219 msgid "weak key"
220 msgstr "klucz s³aby"
221
222 #: util/errors.c:98
223 msgid "invalid argument"
224 msgstr "b³êdny argument"
225
226 #: util/errors.c:99
227 msgid "bad URI"
228 msgstr "niepoprawny URI"
229
230 #: util/errors.c:100
231 msgid "unsupported URI"
232 msgstr "URI nie obs³ugiwanego typu"
233
234 #: util/errors.c:101
235 msgid "network error"
236 msgstr "b³±d sieci"
237
238 #: util/errors.c:103
239 msgid "not encrypted"
240 msgstr "nie jest zaszyfrowany"
241
242 #: util/logger.c:225
243 #, c-format
244 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
245 msgstr "... to jest b³±d w programie (%s:%d:%s)\n"
246
247 #: util/logger.c:231
248 #, c-format
249 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
250 msgstr "znalaz³e¶(a¶) b³±d w programie ... (%s:%d)\n"
251
252 #: cipher/random.c:321 g10/import.c:127 g10/keygen.c:1348
253 #, c-format
254 msgid "can't open `%s': %s\n"
255 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
256
257 #: cipher/random.c:325
258 #, fuzzy, c-format
259 msgid "can't stat `%s': %s\n"
260 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
261
262 #: cipher/random.c:330
263 #, c-format
264 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
265 msgstr ""
266
267 #: cipher/random.c:335
268 msgid "note: random_seed file is empty\n"
269 msgstr ""
270
271 #: cipher/random.c:341
272 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
273 msgstr ""
274
275 #: cipher/random.c:349
276 #, fuzzy, c-format
277 msgid "can't read `%s': %s\n"
278 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
279
280 #: cipher/random.c:387
281 msgid "note: random_seed file not updated\n"
282 msgstr ""
283
284 #: cipher/random.c:407
285 #, fuzzy, c-format
286 msgid "can't create `%s': %s\n"
287 msgstr "nie mo¿na stworzyæ %s: %s\n"
288
289 #: cipher/random.c:414
290 #, fuzzy, c-format
291 msgid "can't write `%s': %s\n"
292 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
293
294 #: cipher/random.c:417
295 #, fuzzy, c-format
296 msgid "can't close `%s': %s\n"
297 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
298
299 #: cipher/random.c:428
300 #, c-format
301 msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
302 msgstr ""
303
304 #: cipher/random.c:657
305 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
306 msgstr ""
307 "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
308 "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
309
310 #: cipher/random.c:663
311 msgid ""
312 "The random number generator is only a kludge to let\n"
313 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
314 "\n"
315 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
316 "\n"
317 msgstr ""
318 "U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
319 "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
320 "\n"
321 "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
322 "NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
323
324 #: cipher/rndlinux.c:125
325 #, c-format
326 msgid ""
327 "\n"
328 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
329 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
330 msgstr ""
331 "\n"
332 "Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
333 "Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
334 "ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
335
336 #: gcrypt/secmem.c:77
337 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
338 msgstr "Ostrze¿enie: u¿ywana pamiêæ nie jest pamiêci± bezpieczn±!\n"
339
340 #: gcrypt/secmem.c:287
341 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
342 msgstr "operacja niemo¿liwa do wykonania bez dostêpnej pamiêci bezpiecznej\n"
343
344 #: gcrypt/secmem.c:288
345 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
346 msgstr "(prawdopodobnie u¿ywany program jest niew³a¶ciwy dla tego zadania)\n"
347
348 #: g10/gpg.c:197
349 msgid ""
350 "@Commands:\n"
351 " "
352 msgstr ""
353 "@Polecenia:\n"
354 " "
355
356 #: g10/gpg.c:199
357 msgid "|[file]|make a signature"
358 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
359
360 #: g10/gpg.c:200
361 msgid "|[file]|make a clear text signature"
362 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu na czytelnym dokumencie"
363
364 #: g10/gpg.c:201
365 msgid "make a detached signature"
366 msgstr "sporz±dzenie podpisu oddzielonego od dokumentu"
367
368 #: g10/gpg.c:202
369 msgid "encrypt data"
370 msgstr "szyfrowanie danych"
371
372 #: g10/gpg.c:203
373 msgid "encryption only with symmetric cipher"
374 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
375
376 #: g10/gpg.c:204
377 msgid "store only"
378 msgstr "tylko zapis do pliku"
379
380 #: g10/gpg.c:205
381 msgid "decrypt data (default)"
382 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lnie)"
383
384 #: g10/gpg.c:206
385 msgid "verify a signature"
386 msgstr "sprawdzenie podpisu"
387
388 #: g10/gpg.c:208
389 msgid "list keys"
390 msgstr "lista kluczy"
391
392 #: g10/gpg.c:210
393 msgid "list keys and signatures"
394 msgstr "lista kluczy i podpisów"
395
396 #: g10/gpg.c:211
397 msgid "check key signatures"
398 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
399
400 #: g10/gpg.c:212
401 msgid "list keys and fingerprints"
402 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
403
404 #: g10/gpg.c:213
405 msgid "list secret keys"
406 msgstr "lista kluczy tajnych"
407
408 #: g10/gpg.c:214
409 msgid "generate a new key pair"
410 msgstr "generacja nowej pary klucza"
411
412 #: g10/gpg.c:215
413 msgid "remove key from the public keyring"
414 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
415
416 #: g10/gpg.c:217
417 msgid "remove key from the secret keyring"
418 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy tajnych"
419
420 #: g10/gpg.c:218
421 msgid "sign a key"
422 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
423
424 #: g10/gpg.c:219
425 msgid "sign a key locally"
426 msgstr "z³o¿enie lokalnego podpisu na kluczu"
427
428 #: g10/gpg.c:220
429 msgid "sign or edit a key"
430 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
431
432 #: g10/gpg.c:221
433 msgid "generate a revocation certificate"
434 msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
435
436 #: g10/gpg.c:222
437 msgid "export keys"
438 msgstr "eksport kluczy do pliku"
439
440 #: g10/gpg.c:223
441 msgid "export keys to a key server"
442 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
443
444 #: g10/gpg.c:224
445 msgid "import keys from a key server"
446 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
447
448 #: g10/gpg.c:228
449 msgid "import/merge keys"
450 msgstr "import/do³±czanie kluczy"
451
452 #: g10/gpg.c:230
453 msgid "list only the sequence of packets"
454 msgstr "wypisane sekwencji pakietów"
455
456 #: g10/gpg.c:232
457 msgid "export the ownertrust values"
458 msgstr "eksport warto¶ci zaufania"
459
460 #: g10/gpg.c:234
461 msgid "import ownertrust values"
462 msgstr "wczytanie warto¶æi zaufania"
463
464 #: g10/gpg.c:236
465 msgid "update the trust database"
466 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
467
468 #: g10/gpg.c:238
469 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
470 msgstr "|[NAZWY]|sprawdzenie bazy zaufania"
471
472 #: g10/gpg.c:239
473 msgid "fix a corrupted trust database"
474 msgstr "naprawa uszkodzonej bazy zaufania"
475
476 #: g10/gpg.c:240
477 msgid "De-Armor a file or stdin"
478 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII pliku lub potoku"
479
480 #: g10/gpg.c:242
481 msgid "En-Armor a file or stdin"
482 msgstr "opakowanie ASCII pliku lub potoku"
483
484 #: g10/gpg.c:244
485 msgid "|algo [files]|print message digests"
486 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
487
488 #: g10/gpg.c:249
489 msgid ""
490 "@\n"
491 "Options:\n"
492 " "
493 msgstr ""
494 "@\n"
495 "Opcje:\n"
496 " "
497
498 #: g10/gpg.c:251
499 msgid "create ascii armored output"
500 msgstr "plik wynikowy bêdzie w opakowaniu ASCII"
501
502 #: g10/gpg.c:253
503 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
504 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla adresata NAZWA"
505
506 #: g10/gpg.c:256
507 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
508 msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego adresata"
509
510 #: g10/gpg.c:258
511 msgid "use the default key as default recipient"
512 msgstr "domy¶lny klucz jest domy¶lnym adresatem"
513
514 #: g10/gpg.c:262
515 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
516 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
517
518 #: g10/gpg.c:263
519 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
520 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - brak)"
521
522 #: g10/gpg.c:265
523 msgid "use canonical text mode"
524 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
525
526 #: g10/gpg.c:266
527 msgid "use as output file"
528 msgstr "plik wyj¶ciowy"
529
530 #: g10/gpg.c:267
531 msgid "verbose"
532 msgstr "z informacjami dodatkowymi"
533
534 #: g10/gpg.c:268
535 msgid "be somewhat more quiet"
536 msgstr "mniej komunikatóww"
537
538 #: g10/gpg.c:269
539 msgid "don't use the terminal at all"
540 msgstr "bez odwo³añ do terminala"
541
542 #: g10/gpg.c:270
543 msgid "force v3 signatures"
544 msgstr "wymuszenie trzeciej wersji formatu podpisów"
545
546 #: g10/gpg.c:271
547 msgid "always use a MDC for encryption"
548 msgstr "do szyfrowania bêdzie u¿ywany MDC"
549
550 #: g10/gpg.c:272
551 msgid "do not make any changes"
552 msgstr "pozostawienie bez zmian"
553
554 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
555 #: g10/gpg.c:274
556 msgid "batch mode: never ask"
557 msgstr "tryb wsadowy: ¿adnych pytañ"
558
559 #: g10/gpg.c:275
560 msgid "assume yes on most questions"
561 msgstr "automatyczna odpowied¼ tak na wiêkszo¶æ pytañ"
562
563 #: g10/gpg.c:276
564 msgid "assume no on most questions"
565 msgstr "automatyczna odpowied¼ nie na wiêkszo¶æ pytañ"
566
567 #: g10/gpg.c:277
568 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
569 msgstr "dodaæ zbiór kluczy do listy u¿ywanych"
570
571 #: g10/gpg.c:278
572 msgid "add this secret keyring to the list"
573 msgstr "dodaæ zbiór kluczy tajnych do listy"
574
575 #: g10/gpg.c:279
576 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
577 msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego klucza tajnego"
578
579 #: g10/gpg.c:280
580 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
581 msgstr "|HOST|serwer kluczy w którym bêd± poszukiwane"
582
583 #: g10/gpg.c:281
584 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
585 msgstr "|NAZWA|zestaw znaków terminala NAZWA"
586
587 #: g10/gpg.c:282
588 msgid "read options from file"
589 msgstr "wczytanie opcji z pliku"
590
591 #: g10/gpg.c:286
592 msgid "|FD|write status info to this FD"
593 msgstr "|FD|zapisaæ opis stanu do FD"
594
595 #: g10/gpg.c:291
596 msgid "|FILE|load extension module FILE"
597 msgstr "|PLIK|³adowanie modu³u rozszerzenia z PLIK"
598
599 #: g10/gpg.c:292
600 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
601 msgstr "emulacja trybu opisanego w RFC1991"
602
603 #: g10/gpg.c:293
604 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
605 msgstr "zgodno¶æ ustawieñ pakietów, szyfrów i skrótów z OpenPGP"
606
607 #: g10/gpg.c:294
608 msgid "|N|use passphrase mode N"
609 msgstr "|N|N-ty tryb wprowadzania wyra¿enia przej¶ciowego"
610
611 #: g10/gpg.c:296
612 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
613 msgstr "|ALG|algorytm obliczania skrótów wiadomo¶ci ALG"
614
615 #: g10/gpg.c:298
616 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
617 msgstr "|ALG|algorytmu szyfruj±cy ALG dla has³a"
618
619 #: g10/gpg.c:299
620 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
621 msgstr "|NAZWA|algorytm szyfruj±cy NAZWA"
622
623 #: g10/gpg.c:300
624 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
625 msgstr "|NAZWA|algorytm obliczania skrótów wiadomo¶ci NAZWA"
626
627 #: g10/gpg.c:301
628 msgid "|N|use compress algorithm N"
629 msgstr "|N|algorytm kompresji N"
630
631 #: g10/gpg.c:302
632 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
633 msgstr "usuniêcie identyfikatorów kluczy z pakietów"
634
635 #: g10/gpg.c:303
636 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
637 msgstr "|NAZWA=TRE¦Æ|adnotacje"
638
639 #: g10/gpg.c:306
640 msgid ""
641 "@\n"
642 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
643 msgstr ""
644
645 #: g10/gpg.c:309
646 msgid ""
647 "@\n"
648 "Examples:\n"
649 "\n"
650 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
651 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
652 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
653 " --list-keys [names]        show keys\n"
654 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
655 msgstr ""
656 "@\n"
657 "Przyk³ady:\n"
658 "\n"
659 " -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
660 " --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
661 " --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
662 "pliku\n"
663 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
664 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
665
666 #: g10/gpg.c:409
667 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
668 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
669
670 #: g10/gpg.c:413
671 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
672 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
673
674 #: g10/gpg.c:416
675 msgid ""
676 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
677 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
678 "default operation depends on the input data\n"
679 msgstr ""
680 "Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
681 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
682 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
683
684 #: g10/gpg.c:423
685 msgid ""
686 "\n"
687 "Supported algorithms:\n"
688 msgstr ""
689 "\n"
690 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
691
692 #: g10/gpg.c:525
693 msgid "usage: gpg [options] "
694 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
695
696 #: g10/gpg.c:583
697 msgid "conflicting commands\n"
698 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
699
700 #: g10/gpg.c:638
701 #, c-format
702 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
703 msgstr ""
704
705 #: g10/gpg.c:734
706 #, c-format
707 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
708 msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji '%s'\n"
709
710 #: g10/gpg.c:738
711 #, c-format
712 msgid "option file `%s': %s\n"
713 msgstr "plik opcji '%s': %s\n"
714
715 #: g10/gpg.c:745
716 #, c-format
717 msgid "reading options from `%s'\n"
718 msgstr "odczyt opcji z '%s'\n"
719
720 #: g10/gpg.c:937
721 #, c-format
722 msgid "%s is not a valid character set\n"
723 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
724
725 #: g10/gpg.c:1002 g10/gpg.c:1011
726 #, c-format
727 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
728 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
729
730 #: g10/gpg.c:1004
731 #, c-format
732 msgid "%s not allowed with %s!\n"
733 msgstr "%s jest niedozwolony z %s!\n"
734
735 #: g10/gpg.c:1007
736 #, c-format
737 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
738 msgstr "%s nie ma sensu z %s!\n"
739
740 #: g10/gpg.c:1027 g10/gpg.c:1039
741 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
742 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
743
744 #: g10/gpg.c:1033 g10/gpg.c:1045
745 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
746 msgstr "wybrany algorytm geenracji skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
747
748 #: g10/gpg.c:1049
749 msgid "the given policy URL is invalid\n"
750 msgstr "podany URL regulaminu jest niepoprawny\n"
751
752 #: g10/gpg.c:1052
753 #, c-format
754 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
755 msgstr "ustawienie algortytmu kompresji musi pochodziæ z zakresu %d..%d\n"
756
757 #: g10/gpg.c:1054
758 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
759 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
760
761 #: g10/gpg.c:1056
762 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
763 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
764
765 #: g10/gpg.c:1058
766 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
767 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
768
769 #: g10/gpg.c:1061
770 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
771 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
772
773 #: g10/gpg.c:1065
774 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
775 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
776
777 #: g10/gpg.c:1154
778 #, c-format
779 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
780 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
781
782 #: g10/gpg.c:1160
783 msgid "--store [filename]"
784 msgstr "--store [plik]"
785
786 #: g10/gpg.c:1167
787 msgid "--symmetric [filename]"
788 msgstr "--symmetric [plik]"
789
790 #: g10/gpg.c:1175
791 msgid "--encrypt [filename]"
792 msgstr "--encrypt [plik]"
793
794 #: g10/gpg.c:1188
795 msgid "--sign [filename]"
796 msgstr "--sign [plik]"
797
798 #: g10/gpg.c:1201
799 msgid "--sign --encrypt [filename]"
800 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
801
802 #: g10/gpg.c:1215
803 msgid "--clearsign [filename]"
804 msgstr "--clearsign [plik]"
805
806 #: g10/gpg.c:1232
807 msgid "--decrypt [filename]"
808 msgstr "--decrypt [plik]"
809
810 #: g10/gpg.c:1240
811 msgid "--sign-key user-id"
812 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
813
814 #: g10/gpg.c:1248
815 msgid "--lsign-key user-id"
816 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
817
818 #: g10/gpg.c:1256
819 msgid "--edit-key user-id [commands]"
820 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
821
822 #: g10/gpg.c:1272
823 msgid "--delete-secret-key user-id"
824 msgstr "--delete-secret-key nazwa u¿ytkownika"
825
826 #: g10/gpg.c:1275
827 msgid "--delete-key user-id"
828 msgstr "--delete-key nazwa u¿ytkownika"
829
830 #: g10/encode.c:311 g10/gpg.c:1312 g10/sign.c:449
831 #, c-format
832 msgid "can't open %s: %s\n"
833 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
834
835 #: g10/gpg.c:1327
836 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
837 msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
838
839 #: g10/gpg.c:1393
840 #, c-format
841 msgid "dearmoring failed: %s\n"
842 msgstr "usuniêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
843
844 #: g10/gpg.c:1401
845 #, c-format
846 msgid "enarmoring failed: %s\n"
847 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
848
849 #: g10/gpg.c:1474 g10/gpg.c:1495
850 #, c-format
851 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
852 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu '%s'\n"
853
854 #: g10/gpg.c:1580
855 msgid "[filename]"
856 msgstr "[nazwa pliku]"
857
858 #: g10/gpg.c:1584
859 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
860 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
861
862 #: g10/decrypt.c:59 g10/gpg.c:1587 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
863 #, c-format
864 msgid "can't open `%s'\n"
865 msgstr "nie mo¿na otworzyæ '%s'\n"
866
867 #: g10/gpg.c:1765
868 msgid ""
869 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
870 msgstr "adnotacja musi zaczynaæ siê od litery lub podkre¶lenia\n"
871
872 #: g10/gpg.c:1771
873 msgid ""
874 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
875 "with an '='\n"
876 msgstr ""
877 "nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki,\n"
878 "podkre¶lenia, i musi koñczyæ siê '='\n"
879
880 #: g10/gpg.c:1777
881 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
882 msgstr "kropki w adnotacji musz± znajdowaæ siê pomiêdzy innymi znakami\n"
883
884 #: g10/gpg.c:1785
885 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
886 msgstr "warto¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
887
888 #: g10/armor.c:302
889 #, c-format
890 msgid "armor: %s\n"
891 msgstr "opakowanie: %s\n"
892
893 #: g10/armor.c:331
894 msgid "invalid armor header: "
895 msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
896
897 #: g10/armor.c:338
898 msgid "armor header: "
899 msgstr "nag³ówek opakowania: "
900
901 #: g10/armor.c:349
902 msgid "invalid clearsig header\n"
903 msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek czytelnego podpisanego dokumentu\n"
904
905 #: g10/armor.c:401
906 msgid "nested clear text signatures\n"
907 msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na czytelnym dokumencie\n"
908
909 #: g10/armor.c:525
910 msgid "invalid dash escaped line: "
911 msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
912
913 #: g10/armor.c:537
914 msgid "unexpected armor:"
915 msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
916
917 #: g10/armor.c:654
918 #, c-format
919 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
920 msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64 %02x zosta³ pominiêty\n"
921
922 #: g10/armor.c:697
923 msgid "premature eof (no CRC)\n"
924 msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
925
926 #: g10/armor.c:731
927 msgid "premature eof (in CRC)\n"
928 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
929
930 #: g10/armor.c:735
931 msgid "malformed CRC\n"
932 msgstr "b³±d formatu CRC\n"
933
934 #: g10/armor.c:739
935 #, c-format
936 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
937 msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
938
939 #: g10/armor.c:756
940 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
941 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w zakoñczeniu)\n"
942
943 #: g10/armor.c:760
944 msgid "error in trailer line\n"
945 msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
946
947 #: g10/armor.c:912
948 msgid "For info see http://www.gnupg.org"
949 msgstr ""
950
951 #: g10/armor.c:1033
952 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
953 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
954
955 #: g10/armor.c:1038
956 #, c-format
957 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
958 msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
959
960 #: g10/armor.c:1042
961 msgid ""
962 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
963 msgstr ""
964 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
965 "przek³amanie wprowadzone przez program transportowy poczty\n"
966
967 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
968 #. * data is properly aligned with the user ID
969 #: g10/keyedit.c:1191 g10/pkclist.c:54
970 msgid "             Fingerprint:"
971 msgstr "                  Odcisk:"
972
973 #: g10/pkclist.c:81
974 msgid "Fingerprint:"
975 msgstr "Odcisk klucza:"
976
977 #: g10/pkclist.c:117
978 msgid "No reason specified"
979 msgstr ""
980
981 #: g10/pkclist.c:119
982 #, fuzzy
983 msgid "Key is superseeded"
984 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
985
986 #: g10/pkclist.c:121
987 #, fuzzy
988 msgid "Key has been compromised"
989 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ycia"
990
991 #: g10/pkclist.c:123
992 msgid "Key is no longer used"
993 msgstr ""
994
995 #: g10/pkclist.c:125
996 msgid "User ID is no longer valid"
997 msgstr ""
998
999 #: g10/pkclist.c:129
1000 msgid "Reason for revocation: "
1001 msgstr ""
1002
1003 #: g10/pkclist.c:146
1004 msgid "Revocation comment: "
1005 msgstr ""
1006
1007 #. a string with valid answers
1008 #: g10/pkclist.c:304
1009 msgid "sSmMqQ"
1010 msgstr "iIpPwW"
1011
1012 #: g10/pkclist.c:308
1013 #, c-format
1014 msgid ""
1015 "No trust value assigned to %lu:\n"
1016 "%4u%c/%08lX %s \""
1017 msgstr ""
1018 "Brak warto¶ci zaufania dla %lu:\n"
1019 "%4u%c/%08lX %s \""
1020
1021 #: g10/pkclist.c:320
1022 msgid ""
1023 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1024 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1025 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1026 "\n"
1027 " 1 = Don't know\n"
1028 " 2 = I do NOT trust\n"
1029 " 3 = I trust marginally\n"
1030 " 4 = I trust fully\n"
1031 " s = please show me more information\n"
1032 msgstr ""
1033 "Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
1034 "to¿samo¶ci innych w³a¶cicieli kluczy (czy sprawdzi on odciski klucza \n"
1035 "pobrane z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ w³a¶ciciela\n"
1036 "klucza itd.)?\n"
1037 "\n"
1038 " 1 = Nie wiem.\n"
1039 " 2 = NIE ufam mu w tej kwestii.\n"
1040 " 3 = Ufam marginalnie.\n"
1041 " 4 = W pe³ni mu ufam.\n"
1042 " i = potrzebujê wiêcej informacji\n"
1043
1044 #: g10/pkclist.c:329
1045 msgid " m = back to the main menu\n"
1046 msgstr " p = powrót do g³ównego menu\n"
1047
1048 #: g10/pkclist.c:331
1049 msgid " q = quit\n"
1050 msgstr "w = wyj¶cie\n"
1051
1052 #: g10/pkclist.c:337
1053 msgid "Your decision? "
1054 msgstr "Twoja decyzja? "
1055
1056 #: g10/pkclist.c:359
1057 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1058 msgstr "Certyfikaty prowadz±ce do ostatecznie zaufanego klucza:\n"
1059
1060 #: g10/pkclist.c:430
1061 msgid ""
1062 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
1063 "can assign some missing owner trust values.\n"
1064 "\n"
1065 msgstr ""
1066 "Niemo¿liwe jest znalezienie poprawnej scie¿ki zaufania do tego klucza.\n"
1067 "Sprawd¼my czy mo¿na przypisaæ brakuj±ce warto¶ci zaufania.\n"
1068 "\n"
1069
1070 #: g10/pkclist.c:436
1071 msgid ""
1072 "No path leading to one of our keys found.\n"
1073 "\n"
1074 msgstr ""
1075 "Brak ¶cie¿ki prowadz±cej do którego¶ z naszych kluczy.\n"
1076 "\n"
1077
1078 #: g10/pkclist.c:438
1079 msgid ""
1080 "No certificates with undefined trust found.\n"
1081 "\n"
1082 msgstr ""
1083 "Brak certyfikatów o niezdefiniowanym poziomie zaufania.\n"
1084 "\n"
1085
1086 #: g10/pkclist.c:440
1087 msgid ""
1088 "No trust values changed.\n"
1089 "\n"
1090 msgstr ""
1091 "Parametry zaufania nie zosta³y zmienione.\n"
1092 "\n"
1093
1094 #: g10/pkclist.c:458
1095 #, c-format
1096 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1097 msgstr "klucz %08lX: klucz zosta³ uniewa¿niony!\n"
1098
1099 #: g10/pkclist.c:465 g10/pkclist.c:477 g10/pkclist.c:599
1100 msgid "Use this key anyway? "
1101 msgstr "U¿yæ tego klucza mimo wszystko? "
1102
1103 #: g10/pkclist.c:470
1104 #, c-format
1105 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1106 msgstr "klucz %08lX: podklucz zosta³ uniewa¿niony!\n"
1107
1108 #: g10/pkclist.c:513
1109 #, c-format
1110 msgid "%08lX: key has expired\n"
1111 msgstr "%08lX: data wa¿no¶ci klucza up³ynê³a\n"
1112
1113 #: g10/pkclist.c:519
1114 #, c-format
1115 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1116 msgstr "%08lX: brak informacji aby obliczyæ prawdopodobieñstwo zaufania\n"
1117
1118 #: g10/pkclist.c:534
1119 #, c-format
1120 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1121 msgstr "%08lX: NIE UFAMY temu kluczowi\n"
1122
1123 #: g10/pkclist.c:540
1124 #, c-format
1125 msgid ""
1126 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1127 "but it is accepted anyway\n"
1128 msgstr ""
1129 "%08lX: Nie ma pewno¶æi ¿e ten klucz faktycznie nale¿y do odoby podaj±cej\n"
1130 "siê za jego w³a¶ciciela, ale jest akceptowalny.\n"
1131
1132 #: g10/pkclist.c:546
1133 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1134 msgstr ""
1135 "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do osoby podaj±cej siê za jego w³a¶ciciela.\n"
1136
1137 #: g10/pkclist.c:551
1138 msgid "This key belongs to us\n"
1139 msgstr "Ten klucz nale¿y do nas\n"
1140
1141 #: g10/pkclist.c:594
1142 msgid ""
1143 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1144 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1145 "the next question with yes\n"
1146 "\n"
1147 msgstr ""
1148 "NIE MA pewno¶ci ¿e ten klucz nale¿y do osoby która podaje siê za jego\n"
1149 "w³a¶ciciela. Je¶li nie masz co do tego ¿adnych w±tpliwo¶ci i *naprawdê*\n"
1150 "wiesz co robisz mo¿esz odpowiedzieæ \"tak\" na nastêpne pytanie.\n"
1151
1152 #: g10/pkclist.c:608 g10/pkclist.c:631
1153 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1154 msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest klucz nie obdarzony zaufaniem!\n"
1155
1156 #: g10/pkclist.c:652
1157 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1158 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
1159
1160 #: g10/pkclist.c:653
1161 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1162 msgstr "             To mo¿e oznaczaæ ¿e podpis jest fa³szerstwem.\n"
1163
1164 #: g10/pkclist.c:658
1165 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1166 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten podklucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
1167
1168 #: g10/pkclist.c:680
1169 msgid "Note: This key has expired!\n"
1170 msgstr "Uwaga: Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!\n"
1171
1172 #: g10/pkclist.c:688
1173 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1174 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony zaufanym podpisem!\n"
1175
1176 #: g10/pkclist.c:690
1177 msgid ""
1178 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1179 msgstr ""
1180 "             Nic nie wskazuje na to ¿e ten podpis z³o¿y³ w³a¶ciciel klucza.\n"
1181
1182 #: g10/pkclist.c:707
1183 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1184 msgstr "OSTRZE¯ENIE: NIE UFAMY temu kluczowi!\n"
1185
1186 #: g10/pkclist.c:708
1187 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1188 msgstr "             Ten podpis prawdopodobnie jest FA£SZERSTWEM.\n"
1189
1190 #: g10/pkclist.c:715
1191 msgid ""
1192 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1193 msgstr ""
1194 "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony wystarczaj±co zaufanymi "
1195 "podpisami!\n"
1196
1197 #: g10/pkclist.c:718
1198 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1199 msgstr ""
1200 "             Nie ma pewno¶ci ¿e ten podpis zosta³ z³o¿ony przez "
1201 "w³a¶ciciela.\n"
1202
1203 #: g10/pkclist.c:820 g10/pkclist.c:842 g10/pkclist.c:968 g10/pkclist.c:1013
1204 #, c-format
1205 msgid "%s: skipped: %s\n"
1206 msgstr "%s: pominiêty: %s\n"
1207
1208 #: g10/pkclist.c:828 g10/pkclist.c:995
1209 #, c-format
1210 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1211 msgstr "%s: pominiêty: klucz publiczny ju¿ znajduje siê w bazie\n"
1212
1213 #: g10/pkclist.c:855
1214 msgid ""
1215 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1216 "\n"
1217 msgstr ""
1218 "Nie poda³e¶(a¶) identyfikatora u¿ytkownika (user ID).\n"
1219 "Mo¿na to zrobiæ za pomoc± opcji \"-r\".\n"
1220
1221 #: g10/pkclist.c:865
1222 msgid "Enter the user ID: "
1223 msgstr "Wprowad¼ identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
1224
1225 #: g10/pkclist.c:877
1226 msgid "No such user ID.\n"
1227 msgstr "Brak takiego identyfikatora u¿ytkownika.\n"
1228
1229 #: g10/pkclist.c:882
1230 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1231 msgstr "pominiêty: klucz publiczny ju¿ jest domy¶lnym adresatem\n"
1232
1233 #: g10/pkclist.c:905
1234 msgid "Public key is disabled.\n"
1235 msgstr "Klucz publiczny wy³±czony z uzycia.\n"
1236
1237 #: g10/pkclist.c:912
1238 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
1239 msgstr "pominiêty: klucz publiczny ju¿ wybrany w --encrypt-to\n"
1240
1241 #: g10/pkclist.c:943
1242 #, c-format
1243 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1244 msgstr "nieznany domy¶lny adresat '%s'\n"
1245
1246 #: g10/pkclist.c:976
1247 #, c-format
1248 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1249 msgstr "%s: b³±d podczas sprawdzania klucza: %s\n"
1250
1251 #: g10/pkclist.c:981
1252 #, c-format
1253 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1254 msgstr "%s: pominiêty: klucz publiczny wy³±czony z u¿ycia\n"
1255
1256 #: g10/pkclist.c:1019
1257 msgid "no valid addressees\n"
1258 msgstr "brak poprawnych adresów\n"
1259
1260 #: g10/keygen.c:175
1261 msgid "writing self signature\n"
1262 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
1263
1264 #: g10/keygen.c:213
1265 msgid "writing key binding signature\n"
1266 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
1267
1268 #: g10/keygen.c:308 g10/keygen.c:419 g10/keygen.c:529
1269 #, fuzzy, c-format
1270 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1271 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bity.\n"
1272
1273 #: g10/keygen.c:313 g10/keygen.c:424 g10/keygen.c:534
1274 #, fuzzy, c-format
1275 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1276 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
1277
1278 #: g10/keygen.c:633
1279 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1280 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
1281
1282 #: g10/keygen.c:635
1283 #, c-format
1284 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1285 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
1286
1287 #: g10/keygen.c:636
1288 #, c-format
1289 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1290 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
1291
1292 #: g10/keygen.c:638
1293 #, c-format
1294 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1295 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowanie)\n"
1296
1297 #: g10/keygen.c:639
1298 #, c-format
1299 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1300 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (do szyfrowania i podpisywania)\n"
1301
1302 #: g10/keygen.c:641
1303 #, fuzzy, c-format
1304 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1305 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (do szyfrowania i podpisywania)\n"
1306
1307 #: g10/keygen.c:645
1308 msgid "Your selection? "
1309 msgstr "Twój wybór? "
1310
1311 #: g10/keygen.c:656 g10/keygen.c:664
1312 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1313 msgstr "Czy na pewno chcesz stworzyæ klucz do szyfrowania i podpisywania? "
1314
1315 #: g10/keygen.c:678
1316 msgid "Invalid selection.\n"
1317 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
1318
1319 #: g10/keygen.c:690
1320 #, c-format
1321 msgid ""
1322 "About to generate a new %s keypair.\n"
1323 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1324 "              default keysize is 1024 bits\n"
1325 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1326 msgstr ""
1327 "Nast±pi generacja nowej pary kluczy dla algorytmu(ów) %s.\n"
1328 "               minimalny rozmiar klucza wynosi 768 bitów\n"
1329 "               domy¶lny rozmiar klucza wynosi 1024 bity\n"
1330 "  najwiêkszy sugerowany rozmiar klucza wynosi 2048 bitów\n"
1331
1332 #: g10/keygen.c:697
1333 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1334 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
1335
1336 #: g10/keygen.c:702
1337 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1338 msgstr "Klucz dla DSA musi mieæ d³ugo¶æ pomiêdzy 512 i 1024 bitow.\n"
1339
1340 #: g10/keygen.c:704
1341 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1342 msgstr "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczona wynosi 768 bitów.\n"
1343
1344 #: g10/keygen.c:706
1345 #, fuzzy
1346 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1347 msgstr "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczona wynosi 768 bitów.\n"
1348
1349 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1350 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1351 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1352 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1353 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1354 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1355 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1356 #. * do whatever you want.
1357 #: g10/keygen.c:717
1358 #, c-format
1359 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1360 msgstr "zbyt du¿y rozmiar klucza, ograniczenie wynosi %d.\n"
1361
1362 #: g10/keygen.c:722
1363 msgid ""
1364 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1365 "computations take REALLY long!\n"
1366 msgstr ""
1367 "Klucze d³u¿sze ni¿ 2048 bitów s± odradzane, poniewa¿ obliczenia\n"
1368 "trwaj± wtedy BARDZO d³ugo!\n"
1369
1370 #: g10/keygen.c:725
1371 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1372 msgstr "Na pewno wygenerowaæ klucz takiej d³ugo¶ci? "
1373
1374 #: g10/keygen.c:726
1375 msgid ""
1376 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1377 "vulnerable to attacks!\n"
1378 msgstr ""
1379 "Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o tym, ¿e informacje mog± byæ te¿ wykradzione z\n"
1380 "komputera przez pods³uch emisji elektromagnetycznej klawiatury i monitora!\n"
1381
1382 #: g10/keygen.c:734
1383 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1384 msgstr "Czy naprawdê potrzebujesz takiego d³ugiego klucza? "
1385
1386 #: g10/keygen.c:740
1387 #, c-format
1388 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1389 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bity.\n"
1390
1391 #: g10/keygen.c:743 g10/keygen.c:747
1392 #, c-format
1393 msgid "rounded up to %u bits\n"
1394 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
1395
1396 #: g10/keygen.c:795
1397 msgid ""
1398 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1399 "         0 = key does not expire\n"
1400 "      <n>  = key expires in n days\n"
1401 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1402 "      <n>m = key expires in n months\n"
1403 "      <n>y = key expires in n years\n"
1404 msgstr ""
1405 "Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
1406 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
1407 "      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
1408 "      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
1409 "      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
1410 "      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
1411
1412 #: g10/keygen.c:810
1413 msgid "Key is valid for? (0) "
1414 msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
1415
1416 #: g10/keygen.c:815
1417 msgid "invalid value\n"
1418 msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
1419
1420 #: g10/keygen.c:820
1421 msgid "Key does not expire at all\n"
1422 msgstr "Klucz nie ma daty wa¿no¶ci (nie traci wa¿no¶ci z up³ywem czasu).\n"
1423
1424 #. print the date when the key expires
1425 #: g10/keygen.c:826
1426 #, c-format
1427 msgid "Key expires at %s\n"
1428 msgstr "Data wa¿no¶ci klucza: %s\n"
1429
1430 #: g10/keygen.c:829
1431 msgid ""
1432 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1433 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1434 msgstr ""
1435 "Twój system nie potrafi poprawnie wy¶wietlaæ dat po roku 2036.\n"
1436 "Jednak¿e poprawnie obs³ugiwane s± daty do roku 2106.\n"
1437
1438 #: g10/keygen.c:834
1439 msgid "Is this correct (y/n)? "
1440 msgstr "Dane poprawne (t/n)? "
1441
1442 #: g10/keygen.c:877
1443 msgid ""
1444 "\n"
1445 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1446 "id\n"
1447 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1448 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1449 "\n"
1450 msgstr ""
1451 "\n"
1452 "Musisz okre¶liæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój\n"
1453 "klucz; program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu\n"
1454 "poczty elektronicznej. Bêdzie on mia³ tak± postaæ:\n"
1455 "    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@provider.com.pl>\"\n"
1456 "\n"
1457
1458 #: g10/keygen.c:889
1459 msgid "Real name: "
1460 msgstr "Imiê i nazwisko: "
1461
1462 #: g10/keygen.c:893
1463 msgid "Invalid character in name\n"
1464 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
1465
1466 #: g10/keygen.c:895
1467 msgid "Name may not start with a digit\n"
1468 msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
1469
1470 #: g10/keygen.c:897
1471 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1472 msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
1473
1474 #: g10/keygen.c:905
1475 msgid "Email address: "
1476 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
1477
1478 #: g10/keygen.c:916
1479 msgid "Not a valid email address\n"
1480 msgstr "to nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
1481
1482 #: g10/keygen.c:924
1483 msgid "Comment: "
1484 msgstr "Komentarz: "
1485
1486 #: g10/keygen.c:930
1487 msgid "Invalid character in comment\n"
1488 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
1489
1490 #: g10/keygen.c:956
1491 #, c-format
1492 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1493 msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
1494
1495 #: g10/keygen.c:962
1496 #, c-format
1497 msgid ""
1498 "You selected this USER-ID:\n"
1499 "    \"%s\"\n"
1500 "\n"
1501 msgstr ""
1502 "Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
1503 "    \"%s\"\n"
1504 "\n"
1505
1506 #: g10/keygen.c:966
1507 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1508 msgstr ""
1509
1510 #: g10/keygen.c:971
1511 msgid "NnCcEeOoQq"
1512 msgstr "IiKkEeDdWw"
1513
1514 #: g10/keygen.c:981
1515 #, fuzzy
1516 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1517 msgstr ""
1518 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, \n"
1519 "przej¶æ (D)alej czy (W)yj¶æ z programu? "
1520
1521 #: g10/keygen.c:982
1522 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1523 msgstr ""
1524 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, \n"
1525 "przej¶æ (D)alej czy (W)yj¶æ z programu? "
1526
1527 #: g10/keygen.c:1001
1528 msgid "Please correct the error first\n"
1529 msgstr ""
1530
1531 #: g10/keygen.c:1039
1532 msgid ""
1533 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1534 "\n"
1535 msgstr ""
1536 "Musisz podaæ wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
1537
1538 #: g10/keyedit.c:468 g10/keygen.c:1047
1539 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1540 msgstr ""
1541 "Powtórzone wyra¿enie przej¶ciowe nie zgadza siê z podanym w pierwszej "
1542 "próbie;\n"
1543 "spróbuj jeszcze raz.\n"
1544
1545 #: g10/keygen.c:1053
1546 msgid ""
1547 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1548 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1549 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1550 "\n"
1551 msgstr ""
1552 "Nie chcesz podaæ wyra¿enia przej¶ciowego (has³a) - to *z³y* pomys³!\n"
1553 "W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ wyra¿enie przej¶ciowe u¿ywaj±c tego programu\n"
1554 "i opcji \"--edit-key\".\n"
1555 "\n"
1556
1557 #: g10/keygen.c:1074
1558 msgid ""
1559 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1560 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1561 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1562 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1563 msgstr ""
1564 "Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em podczas "
1565 "generowania\n"
1566 "liczb pierszych jest wykonanywanie w tym czasie innych dzia³añ (pisanie na\n"
1567 "klawiaturzeze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do dysków); dziêki temu\n"
1568 "generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej ilo¶ci entropii. "
1569 "\n"
1570
1571 #: g10/keygen.c:1523
1572 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1573 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
1574
1575 #: g10/keygen.c:1566
1576 msgid "Key generation canceled.\n"
1577 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
1578
1579 #: g10/keygen.c:1663
1580 #, fuzzy, c-format
1581 msgid "writing public key to `%s'\n"
1582 msgstr "zapis certyfikatu publicznego w '%s'\n"
1583
1584 #: g10/keygen.c:1664
1585 #, fuzzy, c-format
1586 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1587 msgstr "zapis tajnego certyfikatu w '%s'\n"
1588
1589 #: g10/keygen.c:1760
1590 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1591 msgstr "klucze publiczny i tajny zosta³y stworzone i podpisane.\n"
1592
1593 #: g10/keygen.c:1765
1594 msgid ""
1595 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1596 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1597 msgstr ""
1598 "Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\" \n"
1599 "mo¿na dodaæ do niego podklucz u¿ywany do szyfrowania.\n"
1600
1601 #: g10/keygen.c:1782 g10/keygen.c:1883
1602 #, c-format
1603 msgid "Key generation failed: %s\n"
1604 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
1605
1606 #: g10/keygen.c:1826 g10/sig-check.c:300 g10/sign.c:167
1607 #, c-format
1608 msgid ""
1609 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1610 msgstr ""
1611 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
1612 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
1613
1614 #: g10/keygen.c:1828 g10/sig-check.c:302 g10/sign.c:169
1615 #, c-format
1616 msgid ""
1617 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1618 msgstr ""
1619 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
1620 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
1621
1622 #: g10/keygen.c:1861
1623 msgid "Really create? "
1624 msgstr "Na pewno generowaæ? "
1625
1626 #: g10/encode.c:142 g10/openfile.c:168 g10/openfile.c:277 g10/tdbio.c:454
1627 #: g10/tdbio.c:515
1628 #, c-format
1629 msgid "%s: can't open: %s\n"
1630 msgstr "%s: nie mo¿na otworzyæ: %s\n"
1631
1632 #: g10/encode.c:164
1633 #, c-format
1634 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1635 msgstr "b³±d podczs tworzenia wyra¿enia przej¶ciowego (has³a): %s\n"
1636
1637 #: g10/encode.c:222 g10/encode.c:370
1638 #, c-format
1639 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1640 msgstr "%s: OSTRZE¯ENIE: plik jest pusty\n"
1641
1642 #: g10/encode.c:317
1643 #, c-format
1644 msgid "reading from `%s'\n"
1645 msgstr "odczyt z '%s'\n"
1646
1647 #: g10/encode.c:534
1648 #, c-format
1649 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1650 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: %s\n"
1651
1652 #: g10/export.c:153
1653 #, c-format
1654 msgid "%s: user not found: %s\n"
1655 msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika: %s\n"
1656
1657 #: g10/export.c:162
1658 #, c-format
1659 msgid "certificate read problem: %s\n"
1660 msgstr "b³±d przy odczycie certyfikatu: %s\n"
1661
1662 #: g10/export.c:171
1663 #, c-format
1664 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1665 msgstr "klucz %08lX: nie jest w formacie RFC 2440 - pominiêty\n"
1666
1667 #: g10/export.c:182
1668 #, fuzzy, c-format
1669 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1670 msgstr "klucz %08lX: nie jest w formacie RFC 2440 - pominiêty\n"
1671
1672 #: g10/export.c:232
1673 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1674 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
1675
1676 #: g10/getkey.c:212
1677 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1678 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
1679
1680 #: g10/getkey.c:351
1681 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1682 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze nieznanych kluczy - wy³±czony\n"
1683
1684 #: g10/getkey.c:1311 g10/getkey.c:1350
1685 msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
1686 msgstr "W tej wersji nie mo¿na u¿ywaæ kluczy RSA\n"
1687
1688 #: g10/getkey.c:1313 g10/getkey.c:1352
1689 msgid "No key for user ID\n"
1690 msgstr "Brak klucza z takim identyfikatorem u¿ytkownika.\n"
1691
1692 #: g10/getkey.c:1391 g10/getkey.c:1431
1693 msgid "No user ID for key\n"
1694 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika dla klucza.\n"
1695
1696 #: g10/getkey.c:1645 g10/getkey.c:1701
1697 #, c-format
1698 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1699 msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
1700
1701 #: g10/getkey.c:2020
1702 #, fuzzy
1703 msgid "[User id not found]"
1704 msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika\n"
1705
1706 #: g10/import.c:181
1707 #, c-format
1708 msgid "skipping block of type %d\n"
1709 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
1710
1711 #: g10/import.c:188 g10/trustdb.c:1748 g10/trustdb.c:1789
1712 #, c-format
1713 msgid "%lu keys so far processed\n"
1714 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
1715
1716 #: g10/import.c:193
1717 #, c-format
1718 msgid "error reading `%s': %s\n"
1719 msgstr "b³±d odczytu '%s': %s\n"
1720
1721 #: g10/import.c:203
1722 #, c-format
1723 msgid "Total number processed: %lu\n"
1724 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
1725
1726 #: g10/import.c:205
1727 #, c-format
1728 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1729 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
1730
1731 #: g10/import.c:207
1732 #, c-format
1733 msgid "              imported: %lu"
1734 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
1735
1736 #: g10/import.c:213
1737 #, c-format
1738 msgid "             unchanged: %lu\n"
1739 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
1740
1741 #: g10/import.c:215
1742 #, c-format
1743 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1744 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
1745
1746 #: g10/import.c:217
1747 #, c-format
1748 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1749 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
1750
1751 #: g10/import.c:219
1752 #, c-format
1753 msgid "        new signatures: %lu\n"
1754 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
1755
1756 #: g10/import.c:221
1757 #, c-format
1758 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1759 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
1760
1761 #: g10/import.c:223
1762 #, c-format
1763 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1764 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
1765
1766 #: g10/import.c:225
1767 #, c-format
1768 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1769 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
1770
1771 #: g10/import.c:227
1772 #, c-format
1773 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1774 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
1775
1776 #: g10/import.c:386 g10/import.c:578
1777 #, c-format
1778 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1779 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
1780
1781 #: g10/import.c:400
1782 #, c-format
1783 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1784 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
1785
1786 #: g10/import.c:402
1787 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1788 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu w³a¶ciciela klucza\n"
1789
1790 #: g10/import.c:413 g10/import.c:645
1791 #, c-format
1792 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1793 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
1794
1795 #: g10/import.c:419
1796 msgid "no default public keyring\n"
1797 msgstr "brak domy¶lnego zbioru kluczy publicznych\n"
1798
1799 #: g10/import.c:423 g10/openfile.c:220 g10/sign.c:350 g10/sign.c:669
1800 #, c-format
1801 msgid "writing to `%s'\n"
1802 msgstr "zapis do '%s'\n"
1803
1804 #: g10/import.c:426 g10/import.c:484 g10/import.c:593 g10/import.c:694
1805 #, c-format
1806 msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
1807 msgstr "nie mo¿na zablokowaæ zbioru kluczy publicznych '%s': %s\n"
1808
1809 #: g10/import.c:429 g10/import.c:487 g10/import.c:596 g10/import.c:697
1810 #, c-format
1811 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
1812 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
1813
1814 #: g10/import.c:434
1815 #, c-format
1816 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1817 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny do³±czony do zbioru\n"
1818
1819 #: g10/import.c:451
1820 #, c-format
1821 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1822 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokalnie posiadan± kopi±\n"
1823
1824 #: g10/import.c:460 g10/import.c:653
1825 #, c-format
1826 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1827 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
1828
1829 #: g10/import.c:466 g10/import.c:659
1830 #, c-format
1831 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1832 msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
1833
1834 #: g10/import.c:493
1835 #, c-format
1836 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
1837 msgstr "klucz %08lX: 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
1838
1839 #: g10/import.c:496
1840 #, c-format
1841 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
1842 msgstr "klucz %08lX: %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
1843
1844 #: g10/import.c:499
1845 #, c-format
1846 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1847 msgstr "klucz %08lX: 1 nowy podpis\n"
1848
1849 #: g10/import.c:502
1850 #, c-format
1851 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1852 msgstr "klucz %08lX: %d nowych podpisów\n"
1853
1854 #: g10/import.c:505
1855 #, c-format
1856 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1857 msgstr "klucz %08lX: 1 nowy podklucz\n"
1858
1859 #: g10/import.c:508
1860 #, c-format
1861 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1862 msgstr "klucz %08lX: %d nowych podkluczy\n"
1863
1864 #: g10/import.c:518
1865 #, c-format
1866 msgid "key %08lX: not changed\n"
1867 msgstr "klucz %08lX: bez zmian\n"
1868
1869 #: g10/import.c:601
1870 #, c-format
1871 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1872 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
1873
1874 #. we can't merge secret keys
1875 #: g10/import.c:605
1876 #, c-format
1877 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1878 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
1879
1880 #: g10/import.c:610
1881 #, c-format
1882 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1883 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
1884
1885 #: g10/import.c:639
1886 #, c-format
1887 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1888 msgstr ""
1889 "klucz %08lX: brak klucza publicznego - wczytany certyfikat \n"
1890 "uniwa¿nienia nie mo¿e byæ zastosowany\n"
1891
1892 #: g10/import.c:670
1893 #, c-format
1894 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1895 msgstr ""
1896 "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia:\n"
1897 "%s - odrzucony\n"
1898
1899 #: g10/import.c:702
1900 #, c-format
1901 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1902 msgstr "klucz %08lX: wczytany certyfikat uniewa¿nienia\n"
1903
1904 #: g10/import.c:744
1905 #, c-format
1906 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
1907 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
1908
1909 #: g10/import.c:751 g10/import.c:775
1910 #, c-format
1911 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1912 msgstr ""
1913 "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania z kluczem publicznym\n"
1914
1915 #: g10/import.c:752
1916 #, c-format
1917 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1918 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis w³a¶ciciela klucza\n"
1919
1920 #: g10/import.c:767
1921 #, c-format
1922 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1923 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
1924
1925 #: g10/import.c:776
1926 #, c-format
1927 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1928 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
1929
1930 #: g10/import.c:803
1931 #, c-format
1932 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
1933 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym '"
1934
1935 #: g10/import.c:832
1936 #, c-format
1937 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
1938 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
1939
1940 #: g10/import.c:855
1941 #, c-format
1942 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
1943 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
1944
1945 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
1946 #. * to import non-exportable signature when we have the
1947 #. * the secret key used to create this signature - it
1948 #. * seems that this makes sense
1949 #: g10/import.c:880
1950 #, c-format
1951 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
1952 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasa %02x) - pominiêty\n"
1953
1954 #: g10/import.c:889
1955 #, c-format
1956 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1957 msgstr ""
1958 "klucz %08lX: certyfikat uniewa¿nienia umieszczony w niew³a¶ciwym \n"
1959 "miejscu - zosta³ pominiêty\n"
1960
1961 #: g10/import.c:897
1962 #, c-format
1963 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1964 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - pominiêty\n"
1965
1966 #: g10/import.c:997
1967 #, c-format
1968 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
1969 msgstr "key %08lX: powtórzony identyfikator u¿ytkownika - do³±czony\n"
1970
1971 #: g10/import.c:1048
1972 #, c-format
1973 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1974 msgstr "klucz %08lX: dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
1975
1976 #: g10/import.c:1162 g10/import.c:1215
1977 #, c-format
1978 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1979 msgstr "klucz %08lX: dostêpna kopia nie jest podpisana ni± sam±\n"
1980
1981 #: g10/delkey.c:64 g10/keyedit.c:94
1982 #, c-format
1983 msgid "%s: user not found\n"
1984 msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika\n"
1985
1986 #: g10/keyedit.c:155
1987 msgid "[revocation]"
1988 msgstr "[uniewa¿nienie]"
1989
1990 #: g10/keyedit.c:156
1991 msgid "[self-signature]"
1992 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
1993
1994 #: g10/keyedit.c:220
1995 msgid "1 bad signature\n"
1996 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
1997
1998 #: g10/keyedit.c:222
1999 #, c-format
2000 msgid "%d bad signatures\n"
2001 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
2002
2003 #: g10/keyedit.c:224
2004 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2005 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
2006
2007 #: g10/keyedit.c:226
2008 #, c-format
2009 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2010 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
2011
2012 #: g10/keyedit.c:228
2013 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2014 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
2015
2016 #: g10/keyedit.c:230
2017 #, c-format
2018 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2019 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
2020
2021 #: g10/keyedit.c:232
2022 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2023 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika bez podpisu w³a¶ciciela klucza\n"
2024
2025 #: g10/keyedit.c:234
2026 #, c-format
2027 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2028 msgstr ""
2029 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika bez podpisów w³a¶ciciela klucza\n"
2030
2031 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
2032 #. * case we should allow to sign it again.
2033 #: g10/keyedit.c:316
2034 #, c-format
2035 msgid "Already signed by key %08lX\n"
2036 msgstr "Ju¿ podpisano kluczem %08lX.\n"
2037
2038 #: g10/keyedit.c:324
2039 #, c-format
2040 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2041 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
2042
2043 #: g10/keyedit.c:333
2044 msgid ""
2045 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2046 "with your key: \""
2047 msgstr ""
2048 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz\n"
2049 "swoim kluczem: \""
2050
2051 #: g10/keyedit.c:342
2052 msgid ""
2053 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2054 "\n"
2055 msgstr ""
2056 "Podpis zostanie oznaczony jako nieeksportowalny.\n"
2057 "\n"
2058
2059 #: g10/keyedit.c:347
2060 msgid "Really sign? "
2061 msgstr "Na pewno podpisaæ? "
2062
2063 #: g10/keyedit.c:373 g10/keyedit.c:1873 g10/keyedit.c:1935 g10/sign.c:191
2064 #, c-format
2065 msgid "signing failed: %s\n"
2066 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
2067
2068 #: g10/keyedit.c:427
2069 msgid "This key is not protected.\n"
2070 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
2071
2072 #: g10/keyedit.c:431
2073 #, fuzzy
2074 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2075 msgstr "klucz tajny nie jest dostêpny"
2076
2077 #: g10/keyedit.c:435
2078 msgid "Key is protected.\n"
2079 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
2080
2081 #: g10/keyedit.c:455
2082 #, c-format
2083 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2084 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
2085
2086 #: g10/keyedit.c:460
2087 msgid ""
2088 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2089 "\n"
2090 msgstr ""
2091 "Wprowad¼ nowe wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) dla tego klucza tajnego.\n"
2092 "\n"
2093
2094 #: g10/keyedit.c:472
2095 msgid ""
2096 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2097 "\n"
2098 msgstr ""
2099 "Nie chcesz podaæ wyra¿enia przej¶ciowego (has³a) - to *z³y* pomys³!\n"
2100 "\n"
2101
2102 #: g10/keyedit.c:475
2103 msgid "Do you really want to do this? "
2104 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
2105
2106 #: g10/keyedit.c:539
2107 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2108 msgstr "przeniesienie podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
2109
2110 #: g10/keyedit.c:580
2111 msgid "quit this menu"
2112 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
2113
2114 #: g10/keyedit.c:581
2115 msgid "q"
2116 msgstr "w"
2117
2118 #: g10/keyedit.c:582
2119 msgid "save"
2120 msgstr "zapis"
2121
2122 #: g10/keyedit.c:582
2123 msgid "save and quit"
2124 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
2125
2126 #: g10/keyedit.c:583
2127 msgid "help"
2128 msgstr "pomoc"
2129
2130 #: g10/keyedit.c:583
2131 msgid "show this help"
2132 msgstr "ten tekst pomocy"
2133
2134 #: g10/keyedit.c:585
2135 msgid "fpr"
2136 msgstr "odc"
2137
2138 #: g10/keyedit.c:585
2139 msgid "show fingerprint"
2140 msgstr "okazanie odcisku klucza"
2141
2142 #: g10/keyedit.c:586
2143 msgid "list"
2144 msgstr "lista"
2145
2146 #: g10/keyedit.c:586
2147 msgid "list key and user IDs"
2148 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
2149
2150 #: g10/keyedit.c:587
2151 msgid "l"
2152 msgstr "l"
2153
2154 #: g10/keyedit.c:588
2155 msgid "uid"
2156 msgstr "id"
2157
2158 #: g10/keyedit.c:588
2159 msgid "select user ID N"
2160 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
2161
2162 #: g10/keyedit.c:589
2163 msgid "key"
2164 msgstr "klucz"
2165
2166 #: g10/keyedit.c:589
2167 msgid "select secondary key N"
2168 msgstr "wybór podklucza N"
2169
2170 #: g10/keyedit.c:590
2171 msgid "check"
2172 msgstr "lista"
2173
2174 #: g10/keyedit.c:590
2175 msgid "list signatures"
2176 msgstr "lista podpisów"
2177
2178 #: g10/keyedit.c:591
2179 msgid "c"
2180 msgstr "l"
2181
2182 #: g10/keyedit.c:592
2183 msgid "sign"
2184 msgstr "podpis"
2185
2186 #: g10/keyedit.c:592
2187 msgid "sign the key"
2188 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
2189
2190 #: g10/keyedit.c:593
2191 msgid "s"
2192 msgstr "p"
2193
2194 #: g10/keyedit.c:594
2195 msgid "lsign"
2196 msgstr "lpodpis"
2197
2198 #: g10/keyedit.c:594
2199 msgid "sign the key locally"
2200 msgstr "z³o¿enie lokalnego podpisu na kluczu"
2201
2202 #: g10/keyedit.c:595
2203 msgid "debug"
2204 msgstr "¶ledzenie"
2205
2206 #: g10/keyedit.c:596
2207 msgid "adduid"
2208 msgstr "dodid"
2209
2210 #: g10/keyedit.c:596
2211 msgid "add a user ID"
2212 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
2213
2214 #: g10/keyedit.c:597
2215 msgid "deluid"
2216 msgstr "usid"
2217
2218 #: g10/keyedit.c:597
2219 msgid "delete user ID"
2220 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
2221
2222 #: g10/keyedit.c:598
2223 msgid "addkey"
2224 msgstr "dodkl"
2225
2226 #: g10/keyedit.c:598
2227 msgid "add a secondary key"
2228 msgstr "dodanie podklucza"
2229
2230 #: g10/keyedit.c:599
2231 msgid "delkey"
2232 msgstr "uskl"
2233
2234 #: g10/keyedit.c:599
2235 msgid "delete a secondary key"
2236 msgstr "usuniêcie podklucza"
2237
2238 #: g10/keyedit.c:600
2239 msgid "delsig"
2240 msgstr "lpodpis"
2241
2242 #: g10/keyedit.c:600
2243 msgid "delete signatures"
2244 msgstr "lista podpisów"
2245
2246 #: g10/keyedit.c:601
2247 msgid "expire"
2248 msgstr "data"
2249
2250 #: g10/keyedit.c:601
2251 msgid "change the expire date"
2252 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
2253
2254 #: g10/keyedit.c:602
2255 msgid "toggle"
2256 msgstr "prze³"
2257
2258 #: g10/keyedit.c:602
2259 msgid "toggle between secret and public key listing"
2260 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i tajnych"
2261
2262 #: g10/keyedit.c:604
2263 msgid "t"
2264 msgstr "p"
2265
2266 #: g10/keyedit.c:605
2267 msgid "pref"
2268 msgstr "opcje"
2269
2270 #: g10/keyedit.c:605
2271 msgid "list preferences"
2272 msgstr "lista opcji"
2273
2274 #: g10/keyedit.c:606
2275 msgid "passwd"
2276 msgstr "has³o"
2277
2278 #: g10/keyedit.c:606
2279 msgid "change the passphrase"
2280 msgstr "zmiana wyra¿enia przej¶ciowego (has³a)"
2281
2282 #: g10/keyedit.c:607
2283 msgid "trust"
2284 msgstr "zaufanie"
2285
2286 #: g10/keyedit.c:607
2287 msgid "change the ownertrust"
2288 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
2289
2290 #: g10/keyedit.c:608
2291 msgid "revsig"
2292 msgstr "unpod"
2293
2294 #: g10/keyedit.c:608
2295 msgid "revoke signatures"
2296 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
2297
2298 #: g10/keyedit.c:609
2299 msgid "revkey"
2300 msgstr "unpkl"
2301
2302 #: g10/keyedit.c:609
2303 msgid "revoke a secondary key"
2304 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
2305
2306 #: g10/keyedit.c:610
2307 msgid "disable"
2308 msgstr "wy³kl"
2309
2310 #: g10/keyedit.c:610
2311 msgid "disable a key"
2312 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
2313
2314 #: g10/keyedit.c:611
2315 msgid "enable"
2316 msgstr "w³kl"
2317
2318 #: g10/keyedit.c:611
2319 msgid "enable a key"
2320 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
2321
2322 #: g10/delkey.c:110 g10/keyedit.c:630
2323 msgid "can't do that in batchmode\n"
2324 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
2325
2326 #. check that they match
2327 #. fixme: check that they both match
2328 #: g10/keyedit.c:668
2329 msgid "Secret key is available.\n"
2330 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
2331
2332 #: g10/keyedit.c:697
2333 msgid "Command> "
2334 msgstr "Polecenie> "
2335
2336 #: g10/keyedit.c:727
2337 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2338 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
2339
2340 #: g10/keyedit.c:731
2341 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2342 msgstr ""
2343
2344 #: g10/keyedit.c:778
2345 msgid "Really sign all user IDs? "
2346 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
2347
2348 #: g10/keyedit.c:779
2349 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2350 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
2351
2352 #: g10/keyedit.c:811 g10/keyedit.c:993
2353 #, c-format
2354 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2355 msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
2356
2357 #: g10/keyedit.c:822 g10/keyedit.c:843
2358 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2359 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
2360
2361 #: g10/keyedit.c:824
2362 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2363 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
2364
2365 #: g10/keyedit.c:827
2366 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2367 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
2368
2369 #: g10/keyedit.c:828
2370 msgid "Really remove this user ID? "
2371 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
2372
2373 #: g10/keyedit.c:864 g10/keyedit.c:886
2374 msgid "You must select at least one key.\n"
2375 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
2376
2377 #: g10/keyedit.c:868
2378 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2379 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
2380
2381 #: g10/keyedit.c:869
2382 msgid "Do you really want to delete this key? "
2383 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
2384
2385 #: g10/keyedit.c:890
2386 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2387 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
2388
2389 #: g10/keyedit.c:891
2390 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2391 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
2392
2393 #: g10/keyedit.c:957
2394 msgid "Save changes? "
2395 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
2396
2397 #: g10/keyedit.c:960
2398 msgid "Quit without saving? "
2399 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
2400
2401 #: g10/keyedit.c:971
2402 #, c-format
2403 msgid "update failed: %s\n"
2404 msgstr "naniesienie poprawek nie powiod³o siê: %s\n"
2405
2406 #: g10/keyedit.c:978
2407 #, c-format
2408 msgid "update secret failed: %s\n"
2409 msgstr "naniesienie poprawek na kluczu tajnym nie powiod³o siê: %s\n"
2410
2411 #: g10/keyedit.c:985
2412 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2413 msgstr ""
2414 "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc nanoszenie poprawek nie jest konieczne.\n"
2415
2416 #: g10/keyedit.c:1000
2417 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2418 msgstr "Niepoprawne polecenie  (spróbuj \"help\")\n"
2419
2420 #: g10/keyedit.c:1083 g10/keyedit.c:1109
2421 #, c-format
2422 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2423 msgstr ""
2424
2425 #: g10/keyedit.c:1092
2426 #, c-format
2427 msgid " trust: %c/%c"
2428 msgstr ""
2429
2430 #: g10/keyedit.c:1096
2431 msgid "This key has been disabled"
2432 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ycia"
2433
2434 #: g10/keyedit.c:1125
2435 #, fuzzy, c-format
2436 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2437 msgstr "klucz %08lX: podklucz zosta³ uniewa¿niony!\n"
2438
2439 #: g10/keyedit.c:1128
2440 #, fuzzy
2441 msgid "rev- faked revocation found\n"
2442 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
2443
2444 #: g10/keyedit.c:1130
2445 #, c-format
2446 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2447 msgstr ""
2448
2449 #: g10/keyedit.c:1368
2450 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2451 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w)"
2452
2453 #: g10/keyedit.c:1372
2454 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2455 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w)"
2456
2457 #: g10/keyedit.c:1376
2458 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2459 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w)"
2460
2461 #: g10/keyedit.c:1382
2462 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2463 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N)"
2464
2465 #: g10/keyedit.c:1396
2466 #, c-format
2467 msgid "Deleted %d signature.\n"
2468 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
2469
2470 #: g10/keyedit.c:1397
2471 #, c-format
2472 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2473 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
2474
2475 #: g10/keyedit.c:1400
2476 msgid "Nothing deleted.\n"
2477 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
2478
2479 #: g10/keyedit.c:1469
2480 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2481 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy tajnych.\n"
2482
2483 #: g10/keyedit.c:1475
2484 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2485 msgstr "Proszê wybraæ najwy¿ej jeden podklucz.\n"
2486
2487 #: g10/keyedit.c:1479
2488 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2489 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
2490
2491 #: g10/keyedit.c:1481
2492 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2493 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
2494
2495 #: g10/keyedit.c:1523
2496 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2497 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
2498
2499 #: g10/keyedit.c:1539
2500 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2501 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy tajnych\n"
2502
2503 #: g10/keyedit.c:1600
2504 #, c-format
2505 msgid "No user ID with index %d\n"
2506 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
2507
2508 #: g10/keyedit.c:1646
2509 #, c-format
2510 msgid "No secondary key with index %d\n"
2511 msgstr "Brak podklucza o indeksie %d\n"
2512
2513 #: g10/keyedit.c:1744
2514 msgid "user ID: \""
2515 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
2516
2517 #: g10/keyedit.c:1747
2518 #, c-format
2519 msgid ""
2520 "\"\n"
2521 "signed with your key %08lX at %s\n"
2522 msgstr ""
2523 "\"\n"
2524 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
2525
2526 #: g10/keyedit.c:1751
2527 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
2528 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N)"
2529
2530 #. FIXME: detect duplicates here
2531 #: g10/keyedit.c:1775
2532 msgid "You have signed these user IDs:\n"
2533 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez ciebie:\n"
2534
2535 #: g10/keyedit.c:1789 g10/keyedit.c:1824
2536 #, c-format
2537 msgid "   signed by %08lX at %s\n"
2538 msgstr "   podpisany kluczem %08lX w %s\n"
2539
2540 #: g10/keyedit.c:1794
2541 #, c-format
2542 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
2543 msgstr "uniewa¿niony kluczem %08lX w %s\n"
2544
2545 #: g10/keyedit.c:1814
2546 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2547 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
2548
2549 #: g10/keyedit.c:1832
2550 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
2551 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N)"
2552
2553 #: g10/keyedit.c:1861
2554 msgid "no secret key\n"
2555 msgstr "brak klucza tajnego\n"
2556
2557 #: g10/keylist.c:158
2558 #, fuzzy
2559 msgid "invalid"
2560 msgstr "b³±d w opakowaniu ASCII"
2561
2562 #: g10/keylist.c:178
2563 #, fuzzy
2564 msgid "revoked"
2565 msgstr "unpkl"
2566
2567 #. of subkey
2568 #: g10/keylist.c:401 g10/mainproc.c:754
2569 #, fuzzy, c-format
2570 msgid " [expires: %s]"
2571 msgstr "Data wa¿no¶ci klucza: %s\n"
2572
2573 #: g10/mainproc.c:212
2574 #, c-format
2575 msgid "public key is %08lX\n"
2576 msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
2577
2578 #: g10/mainproc.c:247
2579 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2580 msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
2581
2582 #: g10/mainproc.c:280
2583 #, c-format
2584 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
2585 msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, klucz %08lX, stworzony %s\n"
2586
2587 #: g10/mainproc.c:290
2588 #, c-format
2589 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
2590 msgstr "zaszyfrowane kluczem %s, o identyfikatorze %08lX\n"
2591
2592 #: g10/mainproc.c:296
2593 msgid "no secret key for decryption available\n"
2594 msgstr "odszyfrowuj±cy klucz tajny do jest niedostêpny\n"
2595
2596 #: g10/mainproc.c:305
2597 #, c-format
2598 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2599 msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
2600
2601 #: g10/mainproc.c:342
2602 msgid "decryption okay\n"
2603 msgstr "odszyfrowane poprawnie\n"
2604
2605 #: g10/mainproc.c:347
2606 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
2607 msgstr "OSTRZE¯ENIE: dokonano manipulacji zaszyfrowan± wiadomo¶ci±!\n"
2608
2609 #: g10/mainproc.c:352
2610 #, c-format
2611 msgid "decryption failed: %s\n"
2612 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
2613
2614 #: g10/mainproc.c:371
2615 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2616 msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana!\n"
2617
2618 #: g10/mainproc.c:373
2619 #, c-format
2620 msgid "original file name='%.*s'\n"
2621 msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
2622
2623 #: g10/mainproc.c:538
2624 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
2625 msgstr ""
2626 "oddzielony certyfikat uniewa¿nienia - wywo³aj \"gpg --import\" aby go u¿yæ\n"
2627
2628 #: g10/mainproc.c:625 g10/mainproc.c:634
2629 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
2630 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niepoprawne dane w adnotacji\n"
2631
2632 #: g10/mainproc.c:637
2633 msgid "Notation: "
2634 msgstr "Adnotacja: "
2635
2636 #: g10/mainproc.c:644
2637 msgid "Policy: "
2638 msgstr "Regulamin: "
2639
2640 #: g10/mainproc.c:1074
2641 msgid "signature verification suppressed\n"
2642 msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
2643
2644 #: g10/mainproc.c:1080
2645 #, c-format
2646 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2647 msgstr ""
2648 "Podpis z³o¿ony %.*s za pomoc± %s,\n"
2649 "z u¿yciem klucza o identyfikatorze %08lX\n"
2650
2651 #. just in case that we have no userid
2652 #: g10/mainproc.c:1106 g10/mainproc.c:1117
2653 msgid "BAD signature from \""
2654 msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
2655
2656 #: g10/mainproc.c:1107 g10/mainproc.c:1118
2657 msgid "Good signature from \""
2658 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
2659
2660 #: g10/mainproc.c:1109
2661 msgid "                aka \""
2662 msgstr "                        alias \""
2663
2664 #: g10/mainproc.c:1165
2665 #, c-format
2666 msgid "Can't check signature: %s\n"
2667 msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
2668
2669 #: g10/mainproc.c:1230
2670 #, c-format
2671 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
2672 msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x\n"
2673
2674 #: g10/mainproc.c:1282
2675 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2676 msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x)\n"
2677
2678 #: g10/mainproc.c:1287
2679 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2680 msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
2681
2682 #: g10/misc.c:83
2683 #, c-format
2684 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2685 msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
2686
2687 #: g10/misc.c:86
2688 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2689 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
2690
2691 #: g10/misc.c:312
2692 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2693 msgstr "Nie nale¿y u¿ywaæ algorytmów do¶wiadczalnych!\n"
2694
2695 #: g10/misc.c:326
2696 msgid ""
2697 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
2698 "in the future\n"
2699 msgstr ""
2700 "Klucze RSA s± odradzane; proszê rozwa¿yæ przej¶cie na inne algorytmy po\n"
2701 "wygenerowaniu odpowiednich kluczy.\n"
2702
2703 #: g10/misc.c:348
2704 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2705 msgstr ""
2706 "ten algorytm szyfruj±cy jest odradzany; proszê u¿ywaæ bardziej "
2707 "standardowych!\n"
2708
2709 #: g10/parse-packet.c:115
2710 #, c-format
2711 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2712 msgstr "algorytm klucza publicznego niemo¿liwy do obs³u¿enia: %d\n"
2713
2714 #: g10/parse-packet.c:963
2715 #, c-format
2716 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2717 msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
2718
2719 #: g10/passphrase.c:159
2720 msgid ""
2721 "\n"
2722 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2723 "user: \""
2724 msgstr ""
2725 "\n"
2726 "Musisz podaæ wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) aby uaktywniæ klucz tajny\n"
2727 "dla u¿ytkownika: \""
2728
2729 #: g10/passphrase.c:168
2730 #, c-format
2731 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2732 msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, klucz %08lX, stworzony %s"
2733
2734 #: g10/passphrase.c:173
2735 #, c-format
2736 msgid " (main key ID %08lX)"
2737 msgstr ""
2738 " \n"
2739 "(identyfikator g³ównego klucza %08lX)"
2740
2741 #: g10/passphrase.c:190
2742 msgid "can't query password in batchmode\n"
2743 msgstr "pytanie o has³o nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
2744
2745 #: g10/passphrase.c:194
2746 msgid "Enter passphrase: "
2747 msgstr "Wyra¿enie przej¶ciowe: "
2748
2749 #: g10/passphrase.c:198
2750 msgid "Repeat passphrase: "
2751 msgstr "Powtórzone wyra¿enie przej¶ciowe: "
2752
2753 #: g10/plaintext.c:67
2754 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2755 msgstr ""
2756 "dane nie zosta³y zapisane; nale¿y u¿yæ opcji \"--output\" aby je zapisaæ\n"
2757
2758 #: g10/plaintext.c:324
2759 msgid "Detached signature.\n"
2760 msgstr "Podpis oddzielony.\n"
2761
2762 #: g10/plaintext.c:328
2763 msgid "Please enter name of data file: "
2764 msgstr "Nazwa pliku danych: "
2765
2766 #: g10/plaintext.c:349
2767 msgid "reading stdin ...\n"
2768 msgstr "odczyt ze strumienia standardowego wej¶cia...\n"
2769
2770 #: g10/plaintext.c:392
2771 #, c-format
2772 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2773 msgstr "nie mo¿na otworzyæ podpisanego pliku '%s'\n"
2774
2775 #: g10/pubkey-enc.c:138
2776 #, c-format
2777 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2778 msgstr "adresat anonimowy; próba klucza tajnego %08lX ...\n"
2779
2780 #: g10/pubkey-enc.c:144
2781 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2782 msgstr "OK, to my jeste¶my adresatem anonimowym.\n"
2783
2784 #: g10/pubkey-enc.c:200
2785 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2786 msgstr "stary, nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania klucza sesyjnego\n"
2787
2788 #: g10/pubkey-enc.c:219
2789 #, fuzzy, c-format
2790 msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
2791 msgstr "%d - algorytm ochrony nie obs³ugiwany\n"
2792
2793 #: g10/pubkey-enc.c:258
2794 #, c-format
2795 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2796 msgstr "UWAGA: brak algorytmu szyfruj±cego %d w ustawieniach\n"
2797
2798 #: g10/pubkey-enc.c:264
2799 #, fuzzy, c-format
2800 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
2801 msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy przekroczy³ datê wa¿no¶ci %s\n"
2802
2803 #: g10/hkp.c:62
2804 #, c-format
2805 msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
2806 msgstr ""
2807
2808 #: g10/hkp.c:75
2809 #, fuzzy, c-format
2810 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
2811 msgstr "niemo¿liwy jest zapis do zbioru kluczy: %s\n"
2812
2813 #: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
2814 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
2815 msgstr ""
2816
2817 #: g10/hkp.c:106
2818 #, fuzzy, c-format
2819 msgid "%s: not a valid key ID\n"
2820 msgstr "'%s\" nie jest w³a¶ciwym identyfikatorem klucza\n"
2821
2822 #: g10/hkp.c:158
2823 #, fuzzy, c-format
2824 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
2825 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
2826
2827 #: g10/hkp.c:182
2828 #, fuzzy, c-format
2829 msgid "error sending to `%s': %s\n"
2830 msgstr "b³±d odczytu '%s': %s\n"
2831
2832 #: g10/hkp.c:194
2833 #, c-format
2834 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
2835 msgstr ""
2836
2837 #: g10/hkp.c:197
2838 #, c-format
2839 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
2840 msgstr ""
2841
2842 #: g10/seckey-cert.c:90
2843 #, fuzzy
2844 msgid "secret key parts are not available\n"
2845 msgstr "klucz tajny nie jest dostêpny"
2846
2847 #: g10/seckey-cert.c:96
2848 #, c-format
2849 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2850 msgstr "%d - algorytm ochrony nie obs³ugiwany\n"
2851
2852 #: g10/seckey-cert.c:239
2853 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2854 msgstr ""
2855 "Niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe (has³o); proszê spróbowaæ ponownie ...\n"
2856
2857 #: g10/seckey-cert.c:302
2858 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2859 msgstr ""
2860 "OSTRZE¯ENIE: Wykryto klucz s³aby algorytmu - nale¿y ponownie zmieniæ \n"
2861 "             wyra¿enie przej¶ciowe (has³o).\n"
2862
2863 #: g10/sig-check.c:282
2864 msgid ""
2865 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2866 msgstr ""
2867 "Klucz algorytmu ElGamala wygenerowany przez PGP - podpisy nim sk³adane\n"
2868 "nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
2869
2870 #: g10/sig-check.c:290
2871 #, c-format
2872 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2873 msgstr "klucz publiczny jest o %lu sekund m³odszy od podpisu\n"
2874
2875 #: g10/sig-check.c:291
2876 #, c-format
2877 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2878 msgstr "klucz publiczny jest o %lu sekund m³odszy od podpisu\n"
2879
2880 #: g10/sig-check.c:309
2881 #, c-format
2882 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2883 msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy przekroczy³ datê wa¿no¶ci %s\n"
2884
2885 #: g10/sig-check.c:378
2886 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2887 msgstr ""
2888 "przyjêto niewa¿no¶æ podpisu z powodu ustawienia nieznanego bitu krytycznego\n"
2889
2890 #: g10/sign.c:195
2891 #, c-format
2892 msgid "%s signature from: %s\n"
2893 msgstr "%s podpis z³o¿ony przez: %s\n"
2894
2895 #: g10/sign.c:345 g10/sign.c:664
2896 #, c-format
2897 msgid "can't create %s: %s\n"
2898 msgstr "nie mo¿na stworzyæ %s: %s\n"
2899
2900 #: g10/sign.c:444
2901 msgid "signing:"
2902 msgstr "podpis:"
2903
2904 #: g10/sign.c:487
2905 #, c-format
2906 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
2907 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik '%s' jest pusty\n"
2908
2909 #: g10/textfilter.c:134
2910 #, c-format
2911 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
2912 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ linii tekstu d³u¿szej ni¿ %d znaków\n"
2913
2914 #: g10/textfilter.c:231
2915 #, c-format
2916 msgid "input line longer than %d characters\n"
2917 msgstr "linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
2918
2919 #: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
2920 #, c-format
2921 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2922 msgstr "baza zaufania, wpis %lu: lseek() nie powiod³a siê: %s\n"
2923
2924 #: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
2925 #, c-format
2926 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2927 msgstr "baza zaufania, wpis %lu: zapis nie powiód³ siê (n=%d): %s\n"
2928
2929 #: g10/tdbio.c:232
2930 msgid "trustdb transaction too large\n"
2931 msgstr "zbyt du¿e zlecenie dla bazy zaufania\n"
2932
2933 #: g10/tdbio.c:424
2934 #, c-format
2935 msgid "%s: can't access: %s\n"
2936 msgstr "%s: dostêp niemo¿liwy: %s\n"
2937
2938 #: g10/tdbio.c:438
2939 #, c-format
2940 msgid "%s: directory does not exist!\n"
2941 msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
2942
2943 #: g10/openfile.c:216 g10/openfile.c:284 g10/ringedit.c:1407
2944 #: g10/ringedit.c:1878 g10/tdbio.c:444
2945 #, c-format
2946 msgid "%s: can't create: %s\n"
2947 msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ: %s\n"
2948
2949 #: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
2950 #, c-format
2951 msgid "%s: can't create lock\n"
2952 msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ blokady\n"
2953
2954 #: g10/tdbio.c:473
2955 #, c-format
2956 msgid "%s: failed to create version record: %s"
2957 msgstr "%s: utworzenie zapisu o wersji nie powiod³o siê: %s"
2958
2959 #: g10/tdbio.c:477
2960 #, c-format
2961 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
2962 msgstr "%s: utworzono niepoprawny plik bazy zaufania\n"
2963
2964 #: g10/tdbio.c:480
2965 #, c-format
2966 msgid "%s: trustdb created\n"
2967 msgstr "%s: baza zaufania utworzona\n"
2968
2969 #: g10/tdbio.c:517
2970 #, c-format
2971 msgid "%s: invalid trustdb\n"
2972 msgstr "%s: niepoprawny plik bazy zaufania\n"
2973
2974 #: g10/tdbio.c:550
2975 #, c-format
2976 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
2977 msgstr "%s: tworzenie tablicy skrótów nie powiod³o siê: %s\n"
2978
2979 #: g10/tdbio.c:558
2980 #, c-format
2981 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
2982 msgstr "%s: b³±d przy uaktualnianiu numeru wersji: %s\n"
2983
2984 #: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
2985 #: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
2986 #, c-format
2987 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
2988 msgstr "%s: b³±d odczytu numeru wersji: %s\n"
2989
2990 #: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
2991 #, c-format
2992 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
2993 msgstr "%s: b³±d zapisu numeru wersji: %s\n"
2994
2995 #: g10/tdbio.c:1235
2996 #, c-format
2997 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
2998 msgstr "baza zaufania: procedura lseek() zawiod³a: %s\n"
2999
3000 #: g10/tdbio.c:1243
3001 #, c-format
3002 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3003 msgstr "baza zaufania: procedura read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
3004
3005 #: g10/tdbio.c:1264
3006 #, c-format
3007 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3008 msgstr "%s: nie jest plikiem bazy zaufania\n"
3009
3010 #: g10/tdbio.c:1280
3011 #, c-format
3012 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3013 msgstr "%s: wpis wersji z numerem %lu\n"
3014
3015 #: g10/tdbio.c:1285
3016 #, c-format
3017 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3018 msgstr "%s: niew³a¶ciwa wersja pliku %d\n"
3019
3020 #: g10/tdbio.c:1589
3021 #, c-format
3022 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3023 msgstr "%s: b³±d odczytu wolnego wpisu: %s\n"
3024
3025 #: g10/tdbio.c:1597
3026 #, c-format
3027 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3028 msgstr "%s: b³±d zapisu wpisu katalogowego: %s\n"
3029
3030 #: g10/tdbio.c:1607
3031 #, c-format
3032 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3033 msgstr "%s: zerowanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
3034
3035 #: g10/tdbio.c:1637
3036 #, c-format
3037 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3038 msgstr "%s: dopisanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
3039
3040 #: g10/tdbio.c:1748
3041 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3042 msgstr ""
3043 "Baza zaufania jest uszkodzona; proszê uruchomiæ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
3044
3045 #: g10/trustdb.c:168
3046 #, c-format
3047 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3048 msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: odczyt nie powiód³ siê: %s\n"
3049
3050 #: g10/trustdb.c:183
3051 #, c-format
3052 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3053 msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
3054
3055 #: g10/trustdb.c:197
3056 #, c-format
3057 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
3058 msgstr "wpis zaufania %lu: usuniêcie nie powiod³o siê %s\n"
3059
3060 #: g10/trustdb.c:211
3061 #, c-format
3062 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3063 msgstr "baza zaufania: synchronizacja nie powiod³a siê %s\n"
3064
3065 #: g10/trustdb.c:376
3066 #, c-format
3067 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
3068 msgstr "b³±d odczytu wpisu katalogowego dla LID %lu: %s\n"
3069
3070 #: g10/trustdb.c:383
3071 #, c-format
3072 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
3073 msgstr "lid %lu: oczekiwany wpis katalogowy, napotkano typ %d\n"
3074
3075 #: g10/trustdb.c:388
3076 #, c-format
3077 msgid "no primary key for LID %lu\n"
3078 msgstr "brak klucza g³ównego dla LID %lu\n"
3079
3080 #: g10/trustdb.c:393
3081 #, c-format
3082 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
3083 msgstr "b³±d odczytu g³ównego klucza dla LID %lu: %s\n"
3084
3085 #: g10/trustdb.c:432
3086 #, c-format
3087 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
3088 msgstr "get_dir_record: funkcja search_record zawiod³a: %s\n"
3089
3090 #: g10/trustdb.c:487
3091 #, c-format
3092 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
3093 msgstr "UWAGA: klucz tajny %08lX NIE jest chroniony.\n"
3094
3095 #: g10/trustdb.c:495
3096 #, c-format
3097 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
3098 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
3099
3100 #: g10/trustdb.c:502
3101 #, c-format
3102 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
3103 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny nie pasuje do klucza jawnego\n"
3104
3105 #: g10/trustdb.c:514
3106 #, c-format
3107 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
3108 msgstr "klucz %08lX: wpisanie do bazy zaufania niemo¿liwe\n"
3109
3110 #: g10/trustdb.c:520
3111 #, c-format
3112 msgid "key %08lX: query record failed\n"
3113 msgstr "klucz %08lX: wyszukanie zapisu nie powiod³o siê\n"
3114
3115 #: g10/trustdb.c:529
3116 #, c-format
3117 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
3118 msgstr "klucz %08lX: ju¿ znajduje siê w tablicy kluczy zaufanych\n"
3119
3120 #: g10/trustdb.c:532
3121 #, c-format
3122 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
3123 msgstr "Klucz %08lX: zaakceptowany jako klucz zaufany.\n"
3124
3125 #: g10/trustdb.c:540
3126 #, c-format
3127 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
3128 msgstr "wyliczenie kluczy tajnych nie powiod³o siê %s\n"
3129
3130 #: g10/trustdb.c:925
3131 #, c-format
3132 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
3133 msgstr "klucz %08lX.%lu Dobre dowi±zanie podklucza\n"
3134
3135 #: g10/trustdb.c:931 g10/trustdb.c:966
3136 #, c-format
3137 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
3138 msgstr "klucz %08lX.%lu: Niepoprawne dowi±zanie podklucza %s\n"
3139
3140 #: g10/trustdb.c:943
3141 #, c-format
3142 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
3143 msgstr "klucz %08lX.%lu: Poprawne uniewa¿nienie klucza\n"
3144
3145 #: g10/trustdb.c:949
3146 #, c-format
3147 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
3148 msgstr "klucz %08lX.%lu: Niew³a¶ciwe uniewa¿nienie klucza: %s\n"
3149
3150 #: g10/trustdb.c:960
3151 #, c-format
3152 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
3153 msgstr "klucz %08lX.%lu: Poprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
3154
3155 #: g10/trustdb.c:1071
3156 msgid "Good self-signature"
3157 msgstr "Poprawny podpis klucza nim samym"
3158
3159 #: g10/trustdb.c:1081
3160 msgid "Invalid self-signature"
3161 msgstr "Niepoprawny podpis klucza nim samym"
3162
3163 #: g10/trustdb.c:1108
3164 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
3165 msgstr ""
3166 "Poprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika pominiête z powodu\n"
3167 "nowszego podpisu tym samym kluczem"
3168
3169 #: g10/trustdb.c:1114
3170 msgid "Valid user ID revocation"
3171 msgstr "Poprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
3172
3173 #: g10/trustdb.c:1119
3174 msgid "Invalid user ID revocation"
3175 msgstr "Niepoprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
3176
3177 #: g10/trustdb.c:1161
3178 msgid "Valid certificate revocation"
3179 msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
3180
3181 #: g10/trustdb.c:1162
3182 msgid "Good certificate"
3183 msgstr "Poprawny certyfikat"
3184
3185 #: g10/trustdb.c:1190
3186 msgid "Invalid certificate revocation"
3187 msgstr "Niepoprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
3188
3189 #: g10/trustdb.c:1191
3190 msgid "Invalid certificate"
3191 msgstr "Niepoprawny certyfikat"
3192
3193 #: g10/trustdb.c:1208 g10/trustdb.c:1212
3194 #, c-format
3195 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
3196 msgstr "zapis o podpisach %lu[%d] wskazuje na z³y wpis.\n"
3197
3198 #: g10/trustdb.c:1271
3199 msgid "duplicated certificate - deleted"
3200 msgstr "podwójny certyfikat - usuniêty"
3201
3202 #: g10/trustdb.c:1592
3203 #, c-format
3204 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
3205 msgstr "Procedura tdbio_search_dir nie powiod³a siê: %s\n"
3206
3207 #: g10/trustdb.c:1726
3208 #, c-format
3209 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
3210 msgstr "lid ?: wpisanie nie powiod³o siê: %s\n"
3211
3212 #: g10/trustdb.c:1731
3213 #, c-format
3214 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
3215 msgstr "lid %lu: wpisanie nie powiod³o siê: %s\n"
3216
3217 #: g10/trustdb.c:1737
3218 #, c-format
3219 msgid "lid %lu: inserted\n"
3220 msgstr "lid %lu: wpisany\n"
3221
3222 #: g10/trustdb.c:1742
3223 #, c-format
3224 msgid "error reading dir record: %s\n"
3225 msgstr "b³±d podczas odczytu wpisu katalogowego: %s\n"
3226
3227 #: g10/trustdb.c:1750 g10/trustdb.c:1813
3228 #, c-format
3229 msgid "%lu keys processed\n"
3230 msgstr "%lu kluczy przetworzonych\n"
3231
3232 #: g10/trustdb.c:1752 g10/trustdb.c:1819
3233 #, c-format
3234 msgid "\t%lu keys with errors\n"
3235 msgstr "\t%lu kluczy z b³êdami\n"
3236
3237 #: g10/trustdb.c:1754
3238 #, c-format
3239 msgid "\t%lu keys inserted\n"
3240 msgstr "\t%lu kluczy wpisanych\n"
3241
3242 #: g10/trustdb.c:1757
3243 #, c-format
3244 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
3245 msgstr "wyliczenie bloków kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
3246
3247 #: g10/trustdb.c:1805
3248 #, c-format
3249 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
3250 msgstr "lid %lu: wpis katalogowy bez bloku klucza - pominiêty\n"
3251
3252 #: g10/trustdb.c:1815
3253 #, c-format
3254 msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
3255 msgstr "\t%lu z powodu nowych kluczy publicznych\n"
3256
3257 #: g10/trustdb.c:1817
3258 #, c-format
3259 msgid "\t%lu keys skipped\n"
3260 msgstr "\t%lu kluczy pominiêtych\n"
3261
3262 #: g10/trustdb.c:1821
3263 #, c-format
3264 msgid "\t%lu keys updated\n"
3265 msgstr "\t%lu kluczy uaktualnionych\n"
3266
3267 #: g10/trustdb.c:2166
3268 msgid "Ooops, no keys\n"
3269 msgstr "Oops, brak kluczy\n"
3270
3271 #: g10/trustdb.c:2170
3272 msgid "Ooops, no user IDs\n"
3273 msgstr "Oops, brak identyfikatorów u¿ytkowników\n"
3274
3275 #: g10/trustdb.c:2328
3276 #, c-format
3277 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
3278 msgstr "check_trust: poszukiwanie wpisu katalogowego nie powiod³o siê: %s\n"
3279
3280 #: g10/trustdb.c:2337
3281 #, c-format
3282 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
3283 msgstr "klucz %08lX: wprowadzenie wpisu zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
3284
3285 #: g10/trustdb.c:2341
3286 #, c-format
3287 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
3288 msgstr "Klucz %08lX.%lu: wprowadzony do bazy zaufania\n"
3289
3290 #: g10/trustdb.c:2349
3291 #, c-format
3292 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
3293 msgstr ""
3294 "Klucz %08lX.%lu: stworzony w przysz³o¶ci (zaburzenia czasoprzestrzeni,\n"
3295 "lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
3296
3297 #: g10/trustdb.c:2364
3298 #, c-format
3299 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
3300 msgstr "klucz %08lX.%lu: okres wa¿no¶ci up³yn±³ %s\n"
3301
3302 #: g10/trustdb.c:2372
3303 #, c-format
3304 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
3305 msgstr "klucz %08lX.%lu: b³±d przy sprawdzaniu zaufania: %s\n"
3306
3307 #: g10/trustdb.c:2523
3308 #, c-format
3309 msgid "user '%s' not found: %s\n"
3310 msgstr "u¿ytkownik '%s' nie odnaleziony: %s\n"
3311
3312 #: g10/trustdb.c:2525
3313 #, c-format
3314 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
3315 msgstr "problem podczas szukania '%s' w bazie zaufania: %s\n"
3316
3317 #: g10/trustdb.c:2528
3318 #, c-format
3319 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
3320 msgstr "brak u¿ytkownika '%s' w bazie zaufania - dodano\n"
3321
3322 #: g10/trustdb.c:2531
3323 #, c-format
3324 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
3325 msgstr "umieszczenie '%s' w bazie zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
3326
3327 #: g10/trustdb.c:2717 g10/trustdb.c:2747
3328 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
3329 msgstr "OSTRZE¯ENIE: d³ugie wpisy ustawieñ jeszcze nie s± obs³ugiwane.\n"
3330
3331 #: g10/verify.c:82
3332 msgid ""
3333 "the signature could not be verified.\n"
3334 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3335 "should be the first file given on the command line.\n"
3336 msgstr ""
3337 "podpis niemo¿liwy do sprawdzenia.\n"
3338 "Nale¿y pamiêtaæ aby plik zawieraj±cy podpis (.sig lub .asc)<\n"
3339 "by³ pierwszym plikiem podanym w linii poleceñ.\n"
3340
3341 #: g10/verify.c:147
3342 #, c-format
3343 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3344 msgstr "linia wej¶ciowa %u jest zbyt d³uga lub brakuje jej zakoñczenia\n"
3345
3346 #: g10/ringedit.c:324
3347 #, c-format
3348 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3349 msgstr "%s: stworzenie zbioru kluczy jest niemo¿liwe: %s\n"
3350
3351 #: g10/ringedit.c:341 g10/ringedit.c:1412 g10/ringedit.c:1883
3352 #, c-format
3353 msgid "%s: keyring created\n"
3354 msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
3355
3356 #: g10/ringedit.c:1589 g10/ringedit.c:2060
3357 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3358 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
3359
3360 #: g10/ringedit.c:1590 g10/ringedit.c:2061
3361 #, c-format
3362 msgid "%s is the unchanged one\n"
3363 msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
3364
3365 #: g10/ringedit.c:1591 g10/ringedit.c:2062
3366 #, c-format
3367 msgid "%s is the new one\n"
3368 msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
3369
3370 #: g10/ringedit.c:1592 g10/ringedit.c:2063
3371 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3372 msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa.\n"
3373
3374 #: g10/skclist.c:96
3375 #, c-format
3376 msgid "skipped `%s': %s\n"
3377 msgstr "pominiêty '%s': %s\n"
3378
3379 #: g10/skclist.c:102
3380 #, c-format
3381 msgid ""
3382 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3383 "signatures!\n"
3384 msgstr ""
3385 "pominiêty '%s': wygenerowany przez PGP klucz dla algorytmu ElGamala,\n"
3386 "podpisy sk³adane tym kluczem nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
3387
3388 #. do not overwrite
3389 #: g10/openfile.c:79
3390 #, c-format
3391 msgid "File `%s' exists. "
3392 msgstr "Plik '%s' ju¿ istnieje. "
3393
3394 #: g10/openfile.c:81
3395 msgid "Overwrite (y/N)? "
3396 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
3397
3398 #: g10/openfile.c:109
3399 #, c-format
3400 msgid "%s: unknown suffix\n"
3401 msgstr "%s: nieznana koñcówka\n"
3402
3403 #: g10/openfile.c:131
3404 msgid "Enter new filename"
3405 msgstr "Nazwa pliku"
3406
3407 #: g10/openfile.c:172
3408 msgid "writing to stdout\n"
3409 msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
3410
3411 #: g10/openfile.c:250
3412 #, c-format
3413 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3414 msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
3415
3416 #: g10/openfile.c:300
3417 #, c-format
3418 msgid "%s: new options file created\n"
3419 msgstr "%s: stworzono nowy plik ustawieñ\n"
3420
3421 #: g10/openfile.c:313
3422 #, c-format
3423 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3424 msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ katalogu: %s\n"
3425
3426 #: g10/openfile.c:316
3427 #, c-format
3428 msgid "%s: directory created\n"
3429 msgstr "%s: katalog utworzony\n"
3430
3431 #: g10/openfile.c:318
3432 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3433 msgstr "musisz uruchomiæ GnuPG od nowa aby wczytaæ nowe ustawienia\n"
3434
3435 #: g10/encr-data.c:64
3436 #, c-format
3437 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3438 msgstr "zaszyfrowane nieznanym algorytmem %d\n"
3439
3440 #: g10/encr-data.c:69
3441 #, c-format
3442 msgid "%s encrypted data\n"
3443 msgstr "%s zaszyfrowane dane\n"
3444
3445 #: g10/encr-data.c:99
3446 msgid ""
3447 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3448 msgstr ""
3449 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana s³abym kluczem szyfru symetrycznego.\n"
3450
3451 #: g10/seskey.c:61
3452 msgid "weak key created - retrying\n"
3453 msgstr "wygenerowano s³aby klucz - operacja zostaje powtórzona\n"
3454
3455 #: g10/seskey.c:66
3456 #, c-format
3457 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3458 msgstr ""
3459 "brak mo¿liwo¶ci generacji dobrego klucza dla szyfru symetrycznego;\n"
3460 "operacja by³a powtarzana %d razy!\n"
3461
3462 #: g10/delkey.c:94
3463 msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3464 msgstr "dla tego klucza publicznego istnieje klucz tajny!\n"
3465
3466 #: g10/delkey.c:96
3467 msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3468 msgstr "nale¿y najpierw go usun±æ opcj± \"--delete-secret-key\".\n"
3469
3470 #: g10/delkey.c:114
3471 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3472 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym bez opcji \"--yes\"\n"
3473
3474 #: g10/delkey.c:136
3475 msgid "Delete this key from the keyring? "
3476 msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
3477
3478 #: g10/delkey.c:144
3479 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3480 msgstr "To jest klucz tajny - czy na pewno go usun±æ? "
3481
3482 #: g10/helptext.c:47
3483 msgid ""
3484 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3485 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3486 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
3487 msgstr ""
3488 "Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
3489 "eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania pajêczyny\n"
3490 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
3491 "certyfikatów."
3492
3493 #: g10/helptext.c:53
3494 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
3495 msgstr ""
3496 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego uniewa¿nionego klucza, odpowiedz "
3497 "\"tak\"."
3498
3499 #: g10/helptext.c:57
3500 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
3501 msgstr ""
3502 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego nie zaufanego klucza, odpowiedz \"tak\"."
3503
3504 #: g10/helptext.c:61
3505 msgid ""
3506 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
3507 msgstr "Podaj nazwy u¿ytkownika adresatów tej wiadomo¶ci."
3508
3509 #: g10/helptext.c:65
3510 msgid ""
3511 "Select the algorithm to use.\n"
3512 "\n"
3513 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
3514 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
3515 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
3516 "\n"
3517 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
3518 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
3519 "only\n"
3520 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
3521 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
3522 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
3523 "the signature+encryption flavor.\n"
3524 "\n"
3525 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
3526 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
3527 "this menu."
3528 msgstr ""
3529 "Wybór algorytmu.\n"
3530 "\n"
3531 "DSA (zwany te¿ DSS) to algorytm podpisu cyfrowego, i tylko do sk³adania\n"
3532 "podpisów mo¿e on byæ u¿ywany. Jest to preferowany algorytm poniewa¿ "
3533 "sk³adane\n"
3534 "nim podpisy sprawdza siê du¿o szybciej ni¿ te sk³adane algorytmem ElGamala.\n"
3535 "\n"
3536 "Algorytm ElGamala mo¿e byæ u¿ywany zarówno do podpisów jak i do "
3537 "szyfrowania.\n"
3538 "Standard OpenPGP rozró¿nia dwa typy tego algorytmu - tylko do szyfrowania,\n"
3539 "oraz do szyfrowania i podpisywania. Faktycznie algorytm pozostaje bez zmian\n"
3540 "ale pewne parametry musz± byæ odpowiednio dobrane aby stworzyæ klucz którym\n"
3541 "mo¿na sk³adaæ bezpieczne podpisy. Ten program obs³uguje oba typy ale inne\n"
3542 "implementacje nie musz± rozumieæ kluczy do podpisów i szyfrowania\n"
3543 "\n"
3544 "G³ówny klucz musi byæ kluczem podpisuj±cym, jest to powodem dla którego w "
3545 "tym\n"
3546 "menu nie ma mo¿no¶ci wyboru klucza ElGamala do szyfrowania."
3547
3548 #: g10/helptext.c:85
3549 msgid ""
3550 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
3551 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
3552 "with them are quite large and very slow to verify."
3553 msgstr ""
3554 "Ten typ klucza jest zdefiniowany w RFC2440, jednak¿e jest on odradzany gdy¿\n"
3555 "nie jest obs³ugiwany przez wszystkie programy, a podpisy nim sk³adane s± "
3556 "du¿e\n"
3557 "i ich sprawdzanie trwa d³ugo."
3558
3559 #: g10/helptext.c:92
3560 msgid "Enter the size of the key"
3561 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
3562
3563 #: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
3564 #: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
3565 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
3566 msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\"."
3567
3568 #: g10/helptext.c:106
3569 msgid ""
3570 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
3571 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
3572 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
3573 "the given value as an interval."
3574 msgstr ""
3575 "Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty). Mo¿na tu podaæ datê w\n"
3576 "formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system\n"
3577 "próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ jako okres."
3578
3579 #: g10/helptext.c:118
3580 msgid "Enter the name of the key holder"
3581 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
3582
3583 #: g10/helptext.c:123
3584 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
3585 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale mocno doradzany adres e-mail"
3586
3587 #: g10/helptext.c:127
3588 msgid "Please enter an optional comment"
3589 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
3590
3591 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
3592 #: g10/helptext.c:132
3593 msgid ""
3594 "N  to change the name.\n"
3595 "C  to change the comment.\n"
3596 "E  to change the email address.\n"
3597 "O  to continue with key generation.\n"
3598 "Q  to to quit the key generation."
3599 msgstr ""
3600 "N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
3601 "C aby zmieniæ komentarz.<\n"
3602 "E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
3603 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
3604 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
3605
3606 #: g10/helptext.c:141
3607 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
3608 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
3609
3610 #: g10/helptext.c:164
3611 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
3612 msgstr ""
3613 "Aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika nale¿y odpowiedzieæ "
3614 "\"tak\"."
3615
3616 #: g10/helptext.c:168
3617 msgid ""
3618 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
3619 "All certificates are then also lost!"
3620 msgstr ""
3621 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
3622 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
3623
3624 #: g10/helptext.c:173
3625 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
3626 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
3627
3628 #: g10/helptext.c:178
3629 msgid ""
3630 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
3631 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
3632 "trust connection to the key or another key certified by this key."
3633 msgstr ""
3634 "To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
3635 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
3636 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
3637
3638 #: g10/helptext.c:183
3639 msgid ""
3640 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
3641 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
3642 "know which key was used because this signing key might establish\n"
3643 "a trust connection through another already certified key."
3644 msgstr ""
3645 "Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie masz\n"
3646 "odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
3647 "podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿ w\n"
3648 "momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
3649 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
3650
3651 #: g10/helptext.c:189
3652 msgid ""
3653 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
3654 "your keyring."
3655 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Ma sens usuniêcie go z bazy kluczy."
3656
3657 #: g10/helptext.c:193
3658 msgid ""
3659 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
3660 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
3661 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
3662 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
3663 "a second one is available."
3664 msgstr ""
3665 "To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
3666 "go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
3667 "takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
3668 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
3669 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
3670
3671 #: g10/helptext.c:202
3672 msgid ""
3673 "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
3674 "  Blurb, blurb,.... "
3675 msgstr ""
3676 "Podaj wyra¿enie przej¶ciowe (d³ugie, skomplikowane has³o)\n"
3677 "  Bla, bla, bla...."
3678
3679 #: g10/helptext.c:209
3680 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
3681 msgstr ""
3682 "Proszê powrótrzyæ wyra¿enie przej¶ciowe, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
3683
3684 #: g10/helptext.c:213
3685 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
3686 msgstr "Nazwa pliku którego dotyczy podpis"
3687
3688 #: g10/helptext.c:218
3689 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
3690 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y napisaæ \"tak\""
3691
3692 #: g10/helptext.c:223
3693 msgid ""
3694 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
3695 "file (which is shown in brackets) will be used."
3696 msgstr ""
3697 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
3698
3699 #: g10/helptext.c:229
3700 msgid ""
3701 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
3702 "context you have the ability to choose from this list:\n"
3703 "  \"Key has been compromised\"\n"
3704 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
3705 "      got access to your secret key.\n"
3706 "  \"Key is superseeded\"\n"
3707 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
3708 "  \"Key is no longer used\"\n"
3709 "      Use this if you have retired this key.\n"
3710 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
3711 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
3712 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
3713 msgstr ""
3714
3715 #: g10/helptext.c:245
3716 msgid ""
3717 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
3718 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
3719 "An empty line ends the text.\n"
3720 msgstr ""
3721
3722 #: g10/helptext.c:260
3723 msgid "No help available"
3724 msgstr "Pomoc niedostêpna"
3725
3726 #: g10/helptext.c:268
3727 #, c-format
3728 msgid "No help available for `%s'"
3729 msgstr "Brak pomocy o '%s'"
3730
3731 #~ msgid "not processed"
3732 #~ msgstr "nie przetworzony"
3733
3734 #~ msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
3735 #~ msgstr ""
3736 #~ "przyjêto niepoprawno¶æ MDC z powonu ustawienia nieznanego bitu krytycznego\n"
3737
3738 #~ msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3739 #~ msgstr ""
3740 #~ "klucz nie jest oznaczony jako niepewny - nie mo¿na go u¿yæ z atrap±\n"
3741 #~ "generatora liczb losowych!\n"
3742
3743 #~ msgid "set debugging flags"
3744 #~ msgstr "ustawienie opcji ¶ledzenia wykonania programu"
3745
3746 #~ msgid "enable full debugging"
3747 #~ msgstr "w³±czenie pe³nego ¶ledzenia programu"
3748
3749 #~ msgid "do not write comment packets"
3750 #~ msgstr "nie zapisywaæ pakietów z komentarzem"
3751
3752 #~ msgid "(default is 1)"
3753 #~ msgstr "(domy¶lnie 1)"
3754
3755 #~ msgid "(default is 3)"
3756 #~ msgstr "(domy¶lnie 3)"
3757
3758 #~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
3759 #~ msgstr ""
3760 #~ "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala w pakiecie w trzeciej wersji formatu\n"
3761
3762 #~ msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
3763 #~ msgstr "Generacjê klucza mo¿na wykonywaæ tylko w trybie interaktywnym\n"
3764
3765 #~ msgid "print all message digests"
3766 #~ msgstr "wszystkie skróty wiadomo¶ci"
3767
3768 #~ msgid "can't lock keyring `%': %s\n"
3769 #~ msgstr "nie mo¿na zablokowaæ zbioru kluczy publicznych: %s\n"
3770
3771 #~ msgid "error writing keyring `%': %s\n"
3772 #~ msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%': %s\n"
3773
3774 #~ msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but marked as checked\n"
3775 #~ msgstr ""
3776 #~ "UWAGA: wpis podpisu %lu[%d] znajduje siê w li¶cie domy¶lnej %lu,\n"
3777 #~ "ale jest zaznaczony jako sprawdzony.\n"
3778
3779 #~ msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but not marked\n"
3780 #~ msgstr ""
3781 #~ "UWAGA: wpis podpisu %lu[%d] znajduje siê w li¶cie domy¶lnej %lu,\n"
3782 #~ "ale nie jest zaznaczony.\n"
3783
3784 #~ msgid "sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu does not point to a dir record\n"
3785 #~ msgstr ""
3786 #~ "wpis oi podpisie %lu[%d] w li¶cie domy¶lnej %lu nie wskazuje \n"
3787 #~ "na wpis katalogowy\n"
3788
3789 #~ msgid "lid %lu: no primary key\n"
3790 #~ msgstr "lid %lu: brak klucza g³ównego\n"
3791
3792 #~ msgid "lid %lu: user id not found in keyblock\n"
3793 #~ msgstr ""
3794 #~ "lid %lu: identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ odnaleziony w bloku klucza\n"
3795
3796 #~ msgid "lid %lu: user id without signature\n"
3797 #~ msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
3798
3799 #~ msgid "lid %lu: self-signature in hintlist\n"
3800 #~ msgstr "lid %lu: podpis klucza nim samym w li¶cie domy¶lnej\n"
3801
3802 #~ msgid "very strange: no public key\n"
3803 #~ msgstr "bardzo dziwne: brak klucza publicznego\n"
3804
3805 #~ msgid "hintlist %lu[%d] of %lu does not point to a dir record\n"
3806 #~ msgstr "lista domy¶lna %lu[%d] z %lu nie wskazuje na wpis katalogowy\n"
3807
3808 #~ msgid "lid %lu does not have a key\n"
3809 #~ msgstr "lid %lu nie ma klucza\n"
3810
3811 #~ msgid "lid %lu: can't get keyblock: %s\n"
3812 #~ msgstr "lid %lu: pobranie bloku klucza niemo¿liwe: %s\n"
3813
3814 #~ msgid "Too many preferences"
3815 #~ msgstr "Zbyt wiele ustawieñ."
3816
3817 #~ msgid "Too many preference items"
3818 #~ msgstr "Zbyt wiele pozycji w ustawieniach"
3819
3820 #~ msgid "public key not anymore available"
3821 #~ msgstr "klucz publiczny jest ju¿ niedostêpny"
3822
3823 #~ msgid "uid %08lX.%lu/%02X%02X: has shadow dir %lu but is not yet marked.\n"
3824 #~ msgstr ""
3825 #~ "identyfikator %08lX.%lu/%02X%02X: ma zdublowany katalog %lu,\n"
3826 #~ "ale nie jest jeszcze zaznaczony.\n"
3827
3828 #~ msgid "insert_trust_record: keyblock not found: %s\n"
3829 #~ msgstr "insert_trust_record: brak bloku klucza: %s\n"
3830
3831 #~ msgid "lid %lu: update failed: %s\n"
3832 #~ msgstr "lid %lu: naniesienie poprawek nie powiod³o siê: %s\n"
3833
3834 #~ msgid "lid %lu: updated\n"
3835 #~ msgstr "lid %lu: uaktualniony\n"
3836
3837 #~ msgid "lid %lu: okay\n"
3838 #~ msgstr "lid %lu: OK\n"
3839
3840 #~ msgid "%s: update failed: %s\n"
3841 #~ msgstr "%s: zapis zmian nie powiod³ siê: %s\n"
3842
3843 #~ msgid "%s: updated\n"
3844 #~ msgstr "%s: uaktualniony\n"
3845
3846 #~ msgid "%s: okay\n"
3847 #~ msgstr "%s: OK\n"
3848
3849 #~ msgid "lid %lu: keyblock not found: %s\n"
3850 #~ msgstr "lid %lu: blok klucza nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
3851
3852 #~ msgid "edit_ownertrust.value"
3853 #~ msgstr ""
3854 #~ "Przypisanie tych warto¶ci nale¿y do Ciebie, nie bêd± one udostêpnione\n"
3855 #~ "nikomu innemu. S± one u¿ywane do stworzenia sieci zaufania i nie ma\n"
3856 #~ "to nic wspólnego z tworzon± sieci± certyfikatów."
3857
3858 #~ msgid "revoked_key.override"
3859 #~ msgstr ""
3860 #~ "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego uniewa¿nionego klucza, odpowiedz "
3861 #~ "\"tak\"."
3862
3863 #~ msgid "untrusted_key.override"
3864 #~ msgstr ""
3865 #~ "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza do którego nie masz\n"
3866 #~ "zaufania, odpowiedz \"tak\"."
3867
3868 #~ msgid "pklist.user_id.enter"
3869 #~ msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika adresata tych informacji."
3870
3871 #~ msgid "keygen.algo"
3872 #~ msgstr ""
3873 #~ "Wybór algorytmu:\n"
3874 #~ "DSA (znany te¿ jako DSS) to Algorytm Podpisu Cyfrowego - u¿ywaæ go mo¿na "
3875 #~ "tylko\n"
3876 #~ "do tworzenia cyfrowych podpisów. Jego wybór jest sugerowany poniewa¿\n"
3877 #~ "sprawdzanie podpisów z³o¿onych algorytmem DSA jest du¿o szybsze ni¿ tych\n"
3878 #~ "z³o¿onych algorytmem ElGamala.\n"
3879 #~ "Algorytm ElGamala to algorytm klucza publicznego który nadaje mo¿na "
3880 #~ "stosowaæ\n"
3881 #~ "zarówno do szyfrowania jak i do tworzenia podpisów cyfrowych\n"
3882 #~ "W standardzie OpenPGP algorytm ElGamala wystêpuje w dwóch wersjach:\n"
3883 #~ "obs³uguj±cej podpisywanie, oraz obs³uguj±cej podpisywanie i szyfrowanie; z\n"
3884 #~ "technicznego punktu widzenia algorytm dzia³a tak samo, ale pewne "
3885 #~ "wspó³czynniki\n"
3886 #~ "musz± byæ dobrane tak aby klucz nadawa³ siê do sk³adania bezpiecznych\n"
3887 #~ "podpisów. Ten program obs³uguje obie wersje, ale inne implementacje OpenPGP\n"
3888 #~ "nie musz± rozumieæ obs³ugiwaæ klucza przeznaczonego jednocze¶nie do\n"
3889 #~ "podpisywania i szyfrowania.\n"
3890 #~ "G³ówny klucz musi byæ zawsze kluczem s³u¿±cym umo¿liwiaj±cym podpisywanie,\n"
3891 #~ "dlatego te¿ ten program nie obs³uguje osobnych kluczy ElGamala s³u¿±cych "
3892 #~ "tylko\n"
3893 #~ "do szyfrowania."
3894
3895 #~ msgid "keygen.algo.elg_se"
3896 #~ msgstr ""
3897 #~ "Mimo ¿e ten rodzaj kluczy jest zdefiniowany w RFC 2440, wybór takiego "
3898 #~ "klucza\n"
3899 #~ "nie jest sugerowany. Nie wszystkie programy taki klucz s± w stanie "
3900 #~ "obs³u¿yæ,\n"
3901 #~ "a podpisy z³o¿one za jego pomoc± s± du¿e i ich sprawdzenie zajmuje du¿o "
3902 #~ "czasu."
3903
3904 #~ msgid "keygen.size"
3905 #~ msgstr "Rozmiar klucza"
3906
3907 #~ msgid "keygen.size.huge.okay"
3908 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3909
3910 #~ msgid "keygen.size.large.okay"
3911 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3912
3913 #~ msgid "keygen.valid"
3914 #~ msgstr "Podaj ¿±dan± warto¶æ"
3915
3916 #~ msgid "keygen.valid.okay"
3917 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3918
3919 #~ msgid "keygen.name"
3920 #~ msgstr "Podaj nazwê (imiê, nazwisko) w³a¶ciciela klucza"
3921
3922 #~ msgid "keygen.email"
3923 #~ msgstr "Adres e-mail (opcjonalny ale warto go wpisaæ)"
3924
3925 #~ msgid "keygen.comment"
3926 #~ msgstr "Komentarz (opcjonalny)"
3927
3928 #~ msgid "keygen.userid.cmd"
3929 #~ msgstr ""
3930 #~ "I  - zmiana imienia lub nazwiska.\n"
3931 #~ "K  - zmiana komentarza.\n"
3932 #~ "E  - zmiana adresu email.\n"
3933 #~ "D  - przej¶cie do w³a¶ciwej generacji klucza.\n"
3934 #~ "W  - wyj¶cie z procedury generacji i z programu."
3935
3936 #~ msgid "keygen.sub.okay"
3937 #~ msgstr ""
3938 #~ "Odpowiedz \"tak\" (lub po prostu \"t\") je¶li zgadzasz siê na stworzenie "
3939 #~ "podklucza."
3940
3941 #~ msgid "sign_uid.okay"
3942 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3943
3944 #~ msgid "change_passwd.empty.okay"
3945 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3946
3947 #~ msgid "keyedit.cmd"
3948 #~ msgstr "Podaj \"help\" aby zobaczyæ listê poleceñ."
3949
3950 #~ msgid "keyedit.save.okay"
3951 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3952
3953 #~ msgid "keyedit.cancel.okay"
3954 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3955
3956 #~ msgid "keyedit.sign_all.okay"
3957 #~ msgstr ""
3958 #~ "Odpowiedz \"tak\" je¶li chcesz podpisaæ wszystkie identyfikatory klucza"
3959
3960 #~ msgid "keyedit.remove.uid.okay"
3961 #~ msgstr ""
3962 #~ "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz skasowaæ ten identyfikator klucza.\n"
3963 #~ "Utracisz wszystkie podpisy innych u¿ytkowników z³o¿one na tym "
3964 #~ "identyfikatorze!"
3965
3966 #~ msgid "keyedit.remove.subkey.okay"
3967 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz skasowaæ ten podklucz"
3968
3969 #~ msgid "passphrase.enter"
3970 #~ msgstr ""
3971 #~ "Proszê wprowadziæ wyra¿enie przej¶ciowe (tajne zdanie)\n"
3972 #~ "  Bla, bla, bla ..."
3973
3974 #~ msgid "passphrase.repeat"
3975 #~ msgstr ""
3976 #~ "Proszê powtórzyæ podane wyra¿enie przej¶ciowe dla wyeliminowania pomy³ek."
3977
3978 #~ msgid "detached_signature.filename"
3979 #~ msgstr "Nazwa pliku którego dotyczy ten podpis"
3980
3981 #~ msgid "openfile.overwrite.okay"
3982 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz nadpisaæ ten plik"
3983
3984 #~ msgid "can't open file: %s\n"
3985 #~ msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
3986
3987 #~ msgid "read error: %s\n"
3988 #~ msgstr "b³±d odczytu: %s\n"
3989
3990 #~ msgid "writing keyblock\n"
3991 #~ msgstr "zapisujê blok klucza\n"
3992
3993 #~ msgid "can't write keyblock: %s\n"
3994 #~ msgstr "nie mogê zapisaæ bloku klucza: %s\n"
3995
3996 #~ msgid "can't lock secret keyring: %s\n"
3997 #~ msgstr "nie mogê zablokowaæ zbioru kluczy tajnych: %s\n"
3998
3999 #~ msgid "can't write keyring: %s\n"
4000 #~ msgstr "niemo¿liwy jest zapis zbioru kluczy: %s\n"
4001
4002 #~ msgid "encrypted message is valid\n"
4003 #~ msgstr "zaszyfrowana wiadomo¶æ jest poprawna\n"
4004
4005 #~ msgid "Can't check MDC: %s\n"
4006 #~ msgstr "Sprawdzenie MDC niemo¿liwe: %s\n"
4007
4008 #~ msgid "Usage: gpgm [options] [files] (-h for help)"
4009 #~ msgstr "Wywo³anie: gpgm [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
4010
4011 #~ msgid ""
4012 #~ "Syntax: gpgm [options] [files]\n"
4013 #~ "GnuPG maintenance utility\n"
4014 #~ msgstr ""
4015 #~ "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
4016 #~ "GnuPG program obs³uguj±cy\n"
4017
4018 #~ msgid "usage: gpgm [options] "
4019 #~ msgstr "sposób u¿ycia: gpgm [opcje]"
4020
4021 #~ msgid "|KEYID|ulimately trust this key"
4022 #~ msgstr "|KLUCZ|ca³kowite zaufanie dla tego klucza"
4023
4024 #~ msgid "chained sigrec %lu has a wrong owner\n"
4025 #~ msgstr "powi±zany rekord podpisu %lu ma niew³a¶ciwego w³a¶ciciela\n"
4026
4027 #~ msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
4028 #~ msgstr ""
4029 #~ "klucz %08lX: brak klucza publicznego dla klucza zaufanego - pominiêty\n"
4030
4031 #~ msgid "lid %lu: read dir record failed: %s\n"
4032 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu katalogowego nie powiód³ siê: %s\n"
4033
4034 #~ msgid "lid %lu: read key record failed: %s\n"
4035 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu klucza nie powiód³ siê: %s\n"
4036
4037 #~ msgid "lid %lu: read uid record failed: %s\n"
4038 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu z identyfikatorem nie powiód³ siê; %s\n"
4039
4040 #~ msgid "lid %lu: read pref record failed: %s\n"
4041 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu ustawieñ nie powiód³ siê: %s\n"
4042
4043 #~ msgid "lid %lu: read sig record failed: %s\n"
4044 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu o podpisach nie powiód³ siê: %s\n"
4045
4046 #~ msgid "user '%s' read problem: %s\n"
4047 #~ msgstr "u¿ytkownik '%s' b³±d przy odczycie: %s\n"
4048
4049 #~ msgid "user '%s' list problem: %s\n"
4050 #~ msgstr "u¿ytkownik '%s' b³±d listy: %s\n"
4051
4052 #~ msgid "user '%s' not in trustdb\n"
4053 #~ msgstr "brak u¿ytkownika '%s' w bazie zaufania\n"
4054
4055 #~ msgid ""
4056 #~ "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
4057 #~ "# (Use \"gpgm --import-ownertrust\" to restore them)\n"
4058 #~ msgstr ""
4059 #~ "# Lista przypisanych warto¶ci zaufania, stworzona %s\n"
4060 #~ "# (u¿yj \"gpgm --import-ownertrust\" aby j± przywróciæ)\n"
4061
4062 #~ msgid "directory record w/o primary key\n"
4063 #~ msgstr "wpis katalogowy bez klucza g³ównego\n"
4064
4065 #~ msgid "line too long\n"
4066 #~ msgstr "linia za d³uga\n"
4067
4068 #~ msgid "error: missing colon\n"
4069 #~ msgstr "b³±d: brak dwukropka\n"
4070
4071 #~ msgid "error: invalid fingerprint\n"
4072 #~ msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
4073
4074 #~ msgid "error: no ownertrust value\n"
4075 #~ msgstr "b³±d: brak warto¶æi zaufania w³a¶ciciela\n"
4076
4077 #~ msgid "key not in trustdb, searching ring.\n"
4078 #~ msgstr "brak klucza w bazie zaufania, przeszukiwany jest zbiór kluczy\n"
4079
4080 #~ msgid "key not in ring: %s\n"
4081 #~ msgstr "klucza nie ma w zbiorze: %s\n"
4082
4083 #~ msgid "Oops: key is now in trustdb???\n"
4084 #~ msgstr "Oops: klucz ju¿ jest w bazie zaufania???\n"
4085
4086 #~ msgid "insert trust record failed: %s\n"
4087 #~ msgstr "wstawienie wpisu zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
4088
4089 #~ msgid "Hmmm, public key lost?"
4090 #~ msgstr "Hmmm, klucz publiczny utracony?"
4091
4092 #~ msgid "did not use primary key for insert_trust_record()\n"
4093 #~ msgstr "g³owny klucz nie zosta³ u¿yty w procedurze insert_trust_record()\n"
4094
4095 #~ msgid "second"
4096 #~ msgstr "sekunda"
4097
4098 #~ msgid "seconds"
4099 #~ msgstr "sekund"
4100
4101 #~ msgid "invalid clear text header: "
4102 #~ msgstr "niepoprawny nag³ówek tekstu jawnego:"
4103
4104 #~ msgid "This key belongs to us (we have the secret key)\n"
4105 #~ msgstr "Ten klucz nale¿y do nas (mamy odpowiadaj±cy mu klucz tajny).\n"
4106
4107 # %d niepoprawnych podpisów
4108 #~ msgid "You will see a list of signators etc. here\n"
4109 #~ msgstr "Tu uka¿e siê lista podpisów itd.\n"