Some configuration changes
[gnupg.git] / po / pl.po
1 # Gnu Privacy Guard.
2 # Copyright (C) 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc.
3 # Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>, 1998, 1999.
4 #
5 # To be included in GnuPG 1.0.1
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnupg 1.0.0h\n"
10 "POT-Creation-Date: 2000-11-13 21:38+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 1999-12-05 21:29+01:00\n"
12 "Last-Translator: Janusz A. Urbanowicz <alex@bofh.net.pl>\n"
13 "Language-Team: Polish <pl@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments "
18 "--keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
19 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
20 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
21 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c "
22 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
23 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c g10/status.c "
24 "g10/pubkey-enc.c\n"
25
26 #: util/miscutil.c:278 util/miscutil.c:307
27 msgid "yes"
28 msgstr "tak"
29
30 #: util/miscutil.c:279 util/miscutil.c:310
31 msgid "yY"
32 msgstr "tT"
33
34 #: util/miscutil.c:280 util/miscutil.c:308
35 msgid "no"
36 msgstr "nie"
37
38 #: util/miscutil.c:281 util/miscutil.c:311
39 msgid "nN"
40 msgstr "nN"
41
42 #: g10/keyedit.c:575 util/miscutil.c:309
43 msgid "quit"
44 msgstr "wyj¶cie"
45
46 #: util/miscutil.c:312
47 msgid "qQ"
48 msgstr "wW"
49
50 #: util/errors.c:55
51 msgid "general error"
52 msgstr "b³±d ogólny"
53
54 #: util/errors.c:56
55 msgid "unknown packet type"
56 msgstr "nieznany rodzaj pakietu"
57
58 #: util/errors.c:57
59 msgid "unknown version"
60 msgstr "nieznana wersja"
61
62 #: util/errors.c:58
63 msgid "unknown pubkey algorithm"
64 msgstr "nieznany algorytm klucza publicznego"
65
66 #: util/errors.c:59
67 msgid "unknown digest algorithm"
68 msgstr "nieznany algorytm skrótu"
69
70 #: util/errors.c:60
71 msgid "bad public key"
72 msgstr "niepoprawny klucz publiczny"
73
74 #: util/errors.c:61
75 msgid "bad secret key"
76 msgstr "niepoprawny klucz tajny"
77
78 #: util/errors.c:62
79 msgid "bad signature"
80 msgstr "niepoprawny podpis"
81
82 #: util/errors.c:63
83 msgid "checksum error"
84 msgstr "b³±d sumy kontrolnej"
85
86 #: util/errors.c:64
87 msgid "bad passphrase"
88 msgstr "niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe"
89
90 #: util/errors.c:65
91 msgid "public key not found"
92 msgstr "nie odnaleziono klucza publicznego"
93
94 #: util/errors.c:66
95 msgid "unknown cipher algorithm"
96 msgstr "nieznany algorytm szyfruj±cy"
97
98 #: util/errors.c:67
99 msgid "can't open the keyring"
100 msgstr "otwarcie zbioru kluczy jest niemo¿liwe"
101
102 #: util/errors.c:68
103 msgid "invalid packet"
104 msgstr "niepoprawny pakiet"
105
106 #: util/errors.c:69
107 msgid "invalid armor"
108 msgstr "b³±d w opakowaniu ASCII"
109
110 #: util/errors.c:70
111 msgid "no such user id"
112 msgstr "brak takiego identyfikatora u¿ytkownika."
113
114 #: util/errors.c:71
115 msgid "secret key not available"
116 msgstr "klucz tajny nie jest dostêpny"
117
118 #: util/errors.c:72
119 msgid "wrong secret key used"
120 msgstr "u¿yty zosta³ niew³a¶ciwy klucz tajny"
121
122 #: util/errors.c:73
123 msgid "not supported"
124 msgstr "nie jest obs³ugiwany"
125
126 #: util/errors.c:74
127 msgid "bad key"
128 msgstr "niepoprawny klucz"
129
130 #: util/errors.c:75
131 msgid "file read error"
132 msgstr "b³±d przy odczycie pliku"
133
134 #: util/errors.c:76
135 msgid "file write error"
136 msgstr "b³±d przy zapisie pliku"
137
138 #: util/errors.c:77
139 msgid "unknown compress algorithm"
140 msgstr "nieznany algorytm kompresji"
141
142 #: util/errors.c:78
143 msgid "file open error"
144 msgstr "b³±d przy otwieraniu pliku"
145
146 #: util/errors.c:79
147 msgid "file create error"
148 msgstr "b³±d przy tworzeniu pliku"
149
150 #: util/errors.c:80
151 msgid "invalid passphrase"
152 msgstr "niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe"
153
154 #: util/errors.c:81
155 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
156 msgstr "algorytm szyfrowania z kluczem publicznym nie jest zaimplementowany"
157
158 #: util/errors.c:82
159 msgid "unimplemented cipher algorithm"
160 msgstr "algorytm szyfruj±cy nie jest zaimplementowany"
161
162 #: util/errors.c:83
163 msgid "unknown signature class"
164 msgstr "nieznana klasa podpisu"
165
166 #: util/errors.c:84
167 msgid "trust database error"
168 msgstr "b³±d w bazie zaufania"
169
170 #: util/errors.c:85
171 msgid "bad MPI"
172 msgstr "b³±d MPI"
173
174 #: util/errors.c:86
175 msgid "resource limit"
176 msgstr "ograniczenie zasobów"
177
178 #: util/errors.c:87
179 msgid "invalid keyring"
180 msgstr "b³±d w zbiorze kluczy"
181
182 #: util/errors.c:88
183 msgid "bad certificate"
184 msgstr "niepoprawny certyfikat"
185
186 #: util/errors.c:89
187 msgid "malformed user id"
188 msgstr "b³±d formatu indentyfikatora u¿ytkownika"
189
190 #: util/errors.c:90
191 msgid "file close error"
192 msgstr "b³±d przy zamykaniu pliku"
193
194 #: util/errors.c:91
195 msgid "file rename error"
196 msgstr "b³±d przy zmianie nazwy pliku"
197
198 #: util/errors.c:92
199 msgid "file delete error"
200 msgstr "b³±d przy usuwaniu pliku"
201
202 #: util/errors.c:93
203 msgid "unexpected data"
204 msgstr "nieoczekiwane dane"
205
206 #: util/errors.c:94
207 msgid "timestamp conflict"
208 msgstr "konflikt znaczników czasu"
209
210 #: util/errors.c:95
211 msgid "unusable pubkey algorithm"
212 msgstr "nieu¿yteczny algorytm z kluczem publicznym"
213
214 #: util/errors.c:96
215 msgid "file exists"
216 msgstr "plik ju¿ istnieje"
217
218 #: util/errors.c:97
219 msgid "weak key"
220 msgstr "klucz s³aby"
221
222 #: util/errors.c:98
223 msgid "invalid argument"
224 msgstr "b³êdny argument"
225
226 #: util/errors.c:99
227 msgid "bad URI"
228 msgstr "niepoprawny URI"
229
230 #: util/errors.c:100
231 msgid "unsupported URI"
232 msgstr "URI nie obs³ugiwanego typu"
233
234 #: util/errors.c:101
235 msgid "network error"
236 msgstr "b³±d sieci"
237
238 #: util/errors.c:103
239 msgid "not encrypted"
240 msgstr "nie jest zaszyfrowany"
241
242 #: util/logger.c:227
243 #, c-format
244 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
245 msgstr "... to jest b³±d w programie (%s:%d:%s)\n"
246
247 #: util/logger.c:233
248 #, c-format
249 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
250 msgstr "znalaz³e¶(a¶) b³±d w programie ... (%s:%d)\n"
251
252 #: cipher/random.c:321 g10/import.c:128 g10/keygen.c:1353
253 #, c-format
254 msgid "can't open `%s': %s\n"
255 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
256
257 #: cipher/random.c:325
258 #, fuzzy, c-format
259 msgid "can't stat `%s': %s\n"
260 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
261
262 #: cipher/random.c:330
263 #, c-format
264 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
265 msgstr ""
266
267 #: cipher/random.c:335
268 msgid "note: random_seed file is empty\n"
269 msgstr ""
270
271 #: cipher/random.c:341
272 msgid "warning: invalid size of random_seed file - not used\n"
273 msgstr ""
274
275 #: cipher/random.c:349
276 #, fuzzy, c-format
277 msgid "can't read `%s': %s\n"
278 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
279
280 #: cipher/random.c:387
281 msgid "note: random_seed file not updated\n"
282 msgstr ""
283
284 #: cipher/random.c:407
285 #, fuzzy, c-format
286 msgid "can't create `%s': %s\n"
287 msgstr "nie mo¿na stworzyæ %s: %s\n"
288
289 #: cipher/random.c:414
290 #, fuzzy, c-format
291 msgid "can't write `%s': %s\n"
292 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
293
294 #: cipher/random.c:417
295 #, fuzzy, c-format
296 msgid "can't close `%s': %s\n"
297 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
298
299 #: cipher/random.c:428
300 #, c-format
301 msgid "too many random bits requested; the limit is %d\n"
302 msgstr ""
303
304 #: cipher/random.c:659
305 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
306 msgstr ""
307 "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany generator liczb losowych\n"
308 "nie jest kryptograficznie bezpieczny!!\n"
309
310 #: cipher/random.c:665
311 msgid ""
312 "The random number generator is only a kludge to let\n"
313 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
314 "\n"
315 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
316 "\n"
317 msgstr ""
318 "U¿ywany generator liczb losowych jest atrap± wprowadzon± dla umo¿liwienia\n"
319 "normalnej kompilacji - nie jest kryptograficznie bezpieczny!\n"
320 "\n"
321 "JAKIEKOLWIEK DANE GENEROWANE PRZEZ TEN PROGRAM NIE NADAJ¡ SIÊ DO \n"
322 "NORMALNEGO U¯YTKU I NIE ZAPEWNIAJ¡ BEZPIECZEÑSTWA!!\n"
323
324 #: cipher/rndlinux.c:126
325 #, c-format
326 msgid ""
327 "\n"
328 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
329 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
330 msgstr ""
331 "\n"
332 "Brakuje mo¿liwo¶ci wygenerowania odpowiedniej liczby losowych bajtów.\n"
333 "Proszê kontynuowaæ inne dzia³ania aby system móg³ zebraæ odpowiedni±\n"
334 "ilo¶æ entropii do ich wygenerowania (brakuje %d bajtów).\n"
335
336 #: gcrypt/secmem.c:77
337 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
338 msgstr "Ostrze¿enie: u¿ywana pamiêæ nie jest pamiêci± bezpieczn±!\n"
339
340 #: gcrypt/secmem.c:287
341 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
342 msgstr "operacja niemo¿liwa do wykonania bez dostêpnej pamiêci bezpiecznej\n"
343
344 #: gcrypt/secmem.c:288
345 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
346 msgstr "(prawdopodobnie u¿ywany program jest niew³a¶ciwy dla tego zadania)\n"
347
348 #: g10/gpg.c:201
349 msgid ""
350 "@Commands:\n"
351 " "
352 msgstr ""
353 "@Polecenia:\n"
354 " "
355
356 #: g10/gpg.c:203
357 msgid "|[file]|make a signature"
358 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu"
359
360 #: g10/gpg.c:204
361 msgid "|[file]|make a clear text signature"
362 msgstr "|[plik]|z³o¿enie podpisu na czytelnym dokumencie"
363
364 #: g10/gpg.c:205
365 msgid "make a detached signature"
366 msgstr "sporz±dzenie podpisu oddzielonego od dokumentu"
367
368 #: g10/gpg.c:206
369 msgid "encrypt data"
370 msgstr "szyfrowanie danych"
371
372 #: g10/gpg.c:207
373 msgid "encryption only with symmetric cipher"
374 msgstr "szyfrowanie tylko szyfrem symetrycznym"
375
376 #: g10/gpg.c:208
377 msgid "store only"
378 msgstr "tylko zapis do pliku"
379
380 #: g10/gpg.c:209
381 msgid "decrypt data (default)"
382 msgstr "odszyfrowywanie danych (domy¶lnie)"
383
384 #: g10/gpg.c:210
385 msgid "verify a signature"
386 msgstr "sprawdzenie podpisu"
387
388 #: g10/gpg.c:212
389 msgid "list keys"
390 msgstr "lista kluczy"
391
392 #: g10/gpg.c:214
393 msgid "list keys and signatures"
394 msgstr "lista kluczy i podpisów"
395
396 #: g10/gpg.c:215
397 msgid "check key signatures"
398 msgstr "sprawdzenie podpisów kluczy"
399
400 #: g10/gpg.c:216
401 msgid "list keys and fingerprints"
402 msgstr "lista kluczy i ich odcisków"
403
404 #: g10/gpg.c:217
405 msgid "list secret keys"
406 msgstr "lista kluczy tajnych"
407
408 #: g10/gpg.c:218
409 msgid "generate a new key pair"
410 msgstr "generacja nowej pary klucza"
411
412 #: g10/gpg.c:219
413 msgid "remove key from the public keyring"
414 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy publicznych"
415
416 #: g10/gpg.c:221
417 msgid "remove key from the secret keyring"
418 msgstr "usuniêcie klucza ze zbioru kluczy tajnych"
419
420 #: g10/gpg.c:222
421 msgid "sign a key"
422 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
423
424 #: g10/gpg.c:223
425 msgid "sign a key locally"
426 msgstr "z³o¿enie lokalnego podpisu na kluczu"
427
428 #: g10/gpg.c:224
429 msgid "sign or edit a key"
430 msgstr "podpisanie lub modyfikacja klucza"
431
432 #: g10/gpg.c:225
433 msgid "generate a revocation certificate"
434 msgstr "tworzenie certyfikatu uniewa¿nienia klucza"
435
436 #: g10/gpg.c:226
437 msgid "export keys"
438 msgstr "eksport kluczy do pliku"
439
440 #: g10/gpg.c:227
441 msgid "export keys to a key server"
442 msgstr "eksport kluczy do serwera kluczy"
443
444 #: g10/gpg.c:228
445 msgid "import keys from a key server"
446 msgstr "import kluczy z serwera kluczy"
447
448 #: g10/gpg.c:232
449 msgid "import/merge keys"
450 msgstr "import/do³±czanie kluczy"
451
452 #: g10/gpg.c:234
453 msgid "list only the sequence of packets"
454 msgstr "wypisane sekwencji pakietów"
455
456 #: g10/gpg.c:236
457 msgid "export the ownertrust values"
458 msgstr "eksport warto¶ci zaufania"
459
460 #: g10/gpg.c:238
461 msgid "import ownertrust values"
462 msgstr "wczytanie warto¶æi zaufania"
463
464 #: g10/gpg.c:240
465 msgid "update the trust database"
466 msgstr "uaktualnienie bazy zaufania"
467
468 #: g10/gpg.c:242
469 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
470 msgstr "|[NAZWY]|sprawdzenie bazy zaufania"
471
472 #: g10/gpg.c:243
473 msgid "fix a corrupted trust database"
474 msgstr "naprawa uszkodzonej bazy zaufania"
475
476 #: g10/gpg.c:244
477 msgid "De-Armor a file or stdin"
478 msgstr "zdjêcie opakowania ASCII pliku lub potoku"
479
480 #: g10/gpg.c:246
481 msgid "En-Armor a file or stdin"
482 msgstr "opakowanie ASCII pliku lub potoku"
483
484 #: g10/gpg.c:248
485 msgid "|algo [files]|print message digests"
486 msgstr "|algo [pliki]|skróty wiadomo¶ci"
487
488 #: g10/gpg.c:253
489 msgid ""
490 "@\n"
491 "Options:\n"
492 " "
493 msgstr ""
494 "@\n"
495 "Opcje:\n"
496 " "
497
498 #: g10/gpg.c:255
499 msgid "create ascii armored output"
500 msgstr "plik wynikowy bêdzie w opakowaniu ASCII"
501
502 #: g10/gpg.c:257
503 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
504 msgstr "|NAZWA|szyfrowanie dla adresata NAZWA"
505
506 #: g10/gpg.c:260
507 msgid "|NAME|use NAME as default recipient"
508 msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego adresata"
509
510 #: g10/gpg.c:262
511 msgid "use the default key as default recipient"
512 msgstr "domy¶lny klucz jest domy¶lnym adresatem"
513
514 #: g10/gpg.c:266
515 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
516 msgstr "identyfikator do podpisania lub odszyfrowania"
517
518 #: g10/gpg.c:267
519 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
520 msgstr "|N|poziom kompresji N (0 - brak)"
521
522 #: g10/gpg.c:269
523 msgid "use canonical text mode"
524 msgstr "kanoniczny format tekstowy"
525
526 #: g10/gpg.c:270
527 msgid "use as output file"
528 msgstr "plik wyj¶ciowy"
529
530 #: g10/gpg.c:271
531 msgid "verbose"
532 msgstr "z informacjami dodatkowymi"
533
534 #: g10/gpg.c:272
535 msgid "be somewhat more quiet"
536 msgstr "mniej komunikatóww"
537
538 #: g10/gpg.c:273
539 msgid "don't use the terminal at all"
540 msgstr "bez odwo³añ do terminala"
541
542 #: g10/gpg.c:274
543 msgid "force v3 signatures"
544 msgstr "wymuszenie trzeciej wersji formatu podpisów"
545
546 #: g10/gpg.c:275
547 msgid "always use a MDC for encryption"
548 msgstr "do szyfrowania bêdzie u¿ywany MDC"
549
550 #: g10/gpg.c:276
551 msgid "do not make any changes"
552 msgstr "pozostawienie bez zmian"
553
554 #. { oInteractive, "interactive", 0, N_("prompt before overwriting") },
555 #: g10/gpg.c:278
556 msgid "use the gpg-agent"
557 msgstr ""
558
559 #: g10/gpg.c:279
560 msgid "batch mode: never ask"
561 msgstr "tryb wsadowy: ¿adnych pytañ"
562
563 #: g10/gpg.c:280
564 msgid "assume yes on most questions"
565 msgstr "automatyczna odpowied¼ tak na wiêkszo¶æ pytañ"
566
567 #: g10/gpg.c:281
568 msgid "assume no on most questions"
569 msgstr "automatyczna odpowied¼ nie na wiêkszo¶æ pytañ"
570
571 #: g10/gpg.c:282
572 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
573 msgstr "dodaæ zbiór kluczy do listy u¿ywanych"
574
575 #: g10/gpg.c:283
576 msgid "add this secret keyring to the list"
577 msgstr "dodaæ zbiór kluczy tajnych do listy"
578
579 #: g10/gpg.c:284
580 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
581 msgstr "|NAZWA|u¿ycie NAZWA jako domy¶lnego klucza tajnego"
582
583 #: g10/gpg.c:285
584 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
585 msgstr "|HOST|serwer kluczy w którym bêd± poszukiwane"
586
587 #: g10/gpg.c:286
588 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
589 msgstr "|NAZWA|zestaw znaków terminala NAZWA"
590
591 #: g10/gpg.c:287
592 msgid "read options from file"
593 msgstr "wczytanie opcji z pliku"
594
595 #: g10/gpg.c:291
596 msgid "|FD|write status info to this FD"
597 msgstr "|FD|zapisaæ opis stanu do FD"
598
599 #: g10/gpg.c:296
600 msgid "|KEYID|ulimately trust this key"
601 msgstr "|KLUCZ|ca³kowite zaufanie dla tego klucza"
602
603 #: g10/gpg.c:297
604 msgid "|FILE|load extension module FILE"
605 msgstr "|PLIK|³adowanie modu³u rozszerzenia z PLIK"
606
607 #: g10/gpg.c:298
608 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
609 msgstr "emulacja trybu opisanego w RFC1991"
610
611 #: g10/gpg.c:299
612 msgid "set all packet, cipher and digest options to OpenPGP behavior"
613 msgstr "zgodno¶æ ustawieñ pakietów, szyfrów i skrótów z OpenPGP"
614
615 #: g10/gpg.c:300
616 msgid "|N|use passphrase mode N"
617 msgstr "|N|N-ty tryb wprowadzania wyra¿enia przej¶ciowego"
618
619 #: g10/gpg.c:302
620 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
621 msgstr "|ALG|algorytm obliczania skrótów wiadomo¶ci ALG"
622
623 #: g10/gpg.c:304
624 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
625 msgstr "|ALG|algorytmu szyfruj±cy ALG dla has³a"
626
627 #: g10/gpg.c:305
628 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
629 msgstr "|NAZWA|algorytm szyfruj±cy NAZWA"
630
631 #: g10/gpg.c:306
632 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
633 msgstr "|NAZWA|algorytm obliczania skrótów wiadomo¶ci NAZWA"
634
635 #: g10/gpg.c:307
636 msgid "|N|use compress algorithm N"
637 msgstr "|N|algorytm kompresji N"
638
639 #: g10/gpg.c:308
640 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
641 msgstr "usuniêcie identyfikatorów kluczy z pakietów"
642
643 #: g10/gpg.c:309
644 msgid "|NAME=VALUE|use this notation data"
645 msgstr "|NAZWA=TRE¦Æ|adnotacje"
646
647 #: g10/gpg.c:312
648 msgid ""
649 "@\n"
650 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
651 msgstr ""
652
653 #: g10/gpg.c:315
654 msgid ""
655 "@\n"
656 "Examples:\n"
657 "\n"
658 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
659 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
660 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
661 " --list-keys [names]        show keys\n"
662 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
663 msgstr ""
664 "@\n"
665 "Przyk³ady:\n"
666 "\n"
667 " -se -r Bob [plik]          podpisaæ i zaszyfrowaæ kluczem Boba\n"
668 " --clearsign [plik]         podpisaæ z pozostawieniem czytelno¶ci dokumentu\n"
669 " --detach-sign [plik]       podpisaæ z umieszczeniem podpisu w osobnym "
670 "pliku\n"
671 " --list-keys [nazwy]        pokazuje klucze\n"
672 " --fingerprint [nazwy]      pokazuje odciski kluczy\n"
673
674 #: g10/gpg.c:417
675 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
676 msgstr "B³êdy prosimy zg³aszaæ na adres <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
677
678 #: g10/gpg.c:421
679 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
680 msgstr "Wywo³anie: gpg [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
681
682 #: g10/gpg.c:424
683 msgid ""
684 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
685 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
686 "default operation depends on the input data\n"
687 msgstr ""
688 "Sk³adnia: gpg [opcje] [pliki]\n"
689 "podpisywanie, sprawdzanie podpisów, szyfrowanie, deszyfrowanie\n"
690 "domy¶lnie wykonywana operacja zale¿y od danych wej¶ciowych\n"
691
692 #: g10/gpg.c:431
693 msgid ""
694 "\n"
695 "Supported algorithms:\n"
696 msgstr ""
697 "\n"
698 "Obs³ugiwane algorytmy:\n"
699
700 #: g10/gpg.c:537
701 msgid "usage: gpg [options] "
702 msgstr "wywo³anie: gpg [opcje]"
703
704 #: g10/gpg.c:595
705 msgid "conflicting commands\n"
706 msgstr "sprzeczne polecenia\n"
707
708 #: g10/gpg.c:651
709 #, c-format
710 msgid "libgcrypt is too old (need %s, have %s)\n"
711 msgstr ""
712
713 #: g10/gpg.c:743
714 #, c-format
715 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
716 msgstr "UWAGA: brak domy¶lnego pliku opcji '%s'\n"
717
718 #: g10/gpg.c:747
719 #, c-format
720 msgid "option file `%s': %s\n"
721 msgstr "plik opcji '%s': %s\n"
722
723 #: g10/gpg.c:754
724 #, c-format
725 msgid "reading options from `%s'\n"
726 msgstr "odczyt opcji z '%s'\n"
727
728 #: g10/gpg.c:946
729 #, c-format
730 msgid "%s is not a valid character set\n"
731 msgstr "%s nie jest poprawn± nazw± zestawu znaków\n"
732
733 #: g10/gpg.c:1016
734 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
735 msgstr "OSTRZE¯ENIE: program mo¿e stworzyæ plik zrzutu pamiêci!\n"
736
737 #: g10/gpg.c:1019 g10/gpg.c:1028
738 #, c-format
739 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
740 msgstr "UWAGA: %s nie jest do normalnego u¿ytku!\n"
741
742 #: g10/gpg.c:1021
743 #, c-format
744 msgid "%s not allowed with %s!\n"
745 msgstr "%s jest niedozwolony z %s!\n"
746
747 #: g10/gpg.c:1024
748 #, c-format
749 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
750 msgstr "%s nie ma sensu z %s!\n"
751
752 #: g10/gpg.c:1044 g10/gpg.c:1056
753 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
754 msgstr "wybrany algorytm szyfruj±cy jest niepoprawny\n"
755
756 #: g10/gpg.c:1050 g10/gpg.c:1062
757 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
758 msgstr "wybrany algorytm geenracji skrótów wiadomo¶ci jest niepoprawny\n"
759
760 #: g10/gpg.c:1066
761 msgid "the given policy URL is invalid\n"
762 msgstr "podany URL regulaminu jest niepoprawny\n"
763
764 #: g10/gpg.c:1069
765 #, c-format
766 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
767 msgstr "ustawienie algortytmu kompresji musi pochodziæ z zakresu %d..%d\n"
768
769 #: g10/gpg.c:1071
770 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
771 msgstr "warto¶æ completes-needed musi byæ wiêksza od 0\n"
772
773 #: g10/gpg.c:1073
774 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
775 msgstr "warto¶æ marginals-needed musi byæ wiêksza od 1\n"
776
777 #: g10/gpg.c:1075
778 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
779 msgstr "warto¶æ max-cert-depth musi mie¶ciæ siê w zakresie od 1 do 255\n"
780
781 #: g10/gpg.c:1078
782 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
783 msgstr "UWAGA: prosty tryb S2K (0) jest stanowczo odradzany\n"
784
785 #: g10/gpg.c:1082
786 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
787 msgstr "niepoprawny tryb S2K; musi mieæ warto¶æ 0, 1 lub 3\n"
788
789 #: g10/gpg.c:1171
790 #, c-format
791 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
792 msgstr "inicjowanie Bazy Zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
793
794 #: g10/gpg.c:1177
795 msgid "--store [filename]"
796 msgstr "--store [plik]"
797
798 #: g10/gpg.c:1184
799 msgid "--symmetric [filename]"
800 msgstr "--symmetric [plik]"
801
802 #: g10/gpg.c:1192
803 msgid "--encrypt [filename]"
804 msgstr "--encrypt [plik]"
805
806 #: g10/gpg.c:1205
807 msgid "--sign [filename]"
808 msgstr "--sign [plik]"
809
810 #: g10/gpg.c:1218
811 msgid "--sign --encrypt [filename]"
812 msgstr "--sign --encrypt [plik]"
813
814 #: g10/gpg.c:1232
815 msgid "--clearsign [filename]"
816 msgstr "--clearsign [plik]"
817
818 #: g10/gpg.c:1249
819 msgid "--decrypt [filename]"
820 msgstr "--decrypt [plik]"
821
822 #: g10/gpg.c:1257
823 msgid "--sign-key user-id"
824 msgstr "--sign-key nazwa u¿ytkownika"
825
826 #: g10/gpg.c:1265
827 msgid "--lsign-key user-id"
828 msgstr "--lsign-key nazwa u¿ytkownika"
829
830 #: g10/gpg.c:1273
831 msgid "--edit-key user-id [commands]"
832 msgstr "--edit-key nazwa u¿ytkownika [polecenia]"
833
834 #: g10/gpg.c:1289
835 msgid "--delete-secret-key user-id"
836 msgstr "--delete-secret-key nazwa u¿ytkownika"
837
838 #: g10/gpg.c:1292
839 msgid "--delete-key user-id"
840 msgstr "--delete-key nazwa u¿ytkownika"
841
842 #: g10/encode.c:314 g10/gpg.c:1329 g10/sign.c:543
843 #, c-format
844 msgid "can't open %s: %s\n"
845 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
846
847 #: g10/gpg.c:1344
848 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
849 msgstr "-k[v][v][v][c] [identyfikator] [zbiór kluczy]"
850
851 #: g10/gpg.c:1410
852 #, c-format
853 msgid "dearmoring failed: %s\n"
854 msgstr "usuniêcie opakowania ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
855
856 #: g10/gpg.c:1418
857 #, c-format
858 msgid "enarmoring failed: %s\n"
859 msgstr "opakowywanie ASCII nie powiod³o siê: %s\n"
860
861 #: g10/gpg.c:1495 g10/gpg.c:1516
862 #, c-format
863 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
864 msgstr "niew³a¶ciwy algorytm skrótu '%s'\n"
865
866 #: g10/gpg.c:1601
867 msgid "[filename]"
868 msgstr "[nazwa pliku]"
869
870 #: g10/gpg.c:1605
871 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
872 msgstr "Wpisz tutaj swoj± wiadomo¶æ ...\n"
873
874 #: g10/decrypt.c:59 g10/gpg.c:1608 g10/verify.c:68 g10/verify.c:113
875 #, c-format
876 msgid "can't open `%s'\n"
877 msgstr "nie mo¿na otworzyæ '%s'\n"
878
879 #: g10/gpg.c:1786
880 msgid ""
881 "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
882 msgstr "adnotacja musi zaczynaæ siê od litery lub podkre¶lenia\n"
883
884 #: g10/gpg.c:1792
885 msgid ""
886 "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
887 "with an '='\n"
888 msgstr ""
889 "nazwa adnotacji mo¿e zawieraæ tylko litery, cyfry, kropki,\n"
890 "podkre¶lenia, i musi koñczyæ siê '='\n"
891
892 #: g10/gpg.c:1798
893 msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
894 msgstr "kropki w adnotacji musz± znajdowaæ siê pomiêdzy innymi znakami\n"
895
896 #: g10/gpg.c:1806
897 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
898 msgstr "warto¶æ adnotacji nie mo¿e zawieraæ znaków steruj±cych\n"
899
900 #: g10/armor.c:302
901 #, c-format
902 msgid "armor: %s\n"
903 msgstr "opakowanie: %s\n"
904
905 #: g10/armor.c:331
906 msgid "invalid armor header: "
907 msgstr "niepoprawny nag³ówek opakowania: "
908
909 #: g10/armor.c:338
910 msgid "armor header: "
911 msgstr "nag³ówek opakowania: "
912
913 #: g10/armor.c:349
914 msgid "invalid clearsig header\n"
915 msgstr "niew³a¶ciwy nag³ówek czytelnego podpisanego dokumentu\n"
916
917 #: g10/armor.c:401
918 msgid "nested clear text signatures\n"
919 msgstr "zagnie¿d¿one podpisy na czytelnym dokumencie\n"
920
921 #: g10/armor.c:525
922 msgid "invalid dash escaped line: "
923 msgstr "niepoprawne oznaczenie linii minusami: "
924
925 #: g10/armor.c:537
926 msgid "unexpected armor:"
927 msgstr "nieoczekiwane opakowanie:"
928
929 #: g10/armor.c:654
930 #, c-format
931 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
932 msgstr "niew³a¶ciwy znak formatu radix64 %02x zosta³ pominiêty\n"
933
934 #: g10/armor.c:697
935 msgid "premature eof (no CRC)\n"
936 msgstr "przewczesny koniec pliku (brak CRC)\n"
937
938 #: g10/armor.c:731
939 msgid "premature eof (in CRC)\n"
940 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w CRC)\n"
941
942 #: g10/armor.c:735
943 msgid "malformed CRC\n"
944 msgstr "b³±d formatu CRC\n"
945
946 #: g10/armor.c:739
947 #, c-format
948 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
949 msgstr "B³±d sumy CRC; %06lx - %06lx\n"
950
951 #: g10/armor.c:756
952 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
953 msgstr "przedwczesny koniec pliku (w zakoñczeniu)\n"
954
955 #: g10/armor.c:760
956 msgid "error in trailer line\n"
957 msgstr "b³±d w linii koñcz±cej\n"
958
959 #: g10/armor.c:912
960 msgid "For info see http://www.gnupg.org"
961 msgstr ""
962
963 #: g10/armor.c:1033
964 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
965 msgstr "nie odnaleziono poprawnych danych w formacie OpenPGP.\n"
966
967 #: g10/armor.c:1038
968 #, c-format
969 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
970 msgstr "b³±d opakowania: linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
971
972 #: g10/armor.c:1042
973 msgid ""
974 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
975 msgstr ""
976 "znak kodowania quoted-printable w opakowaniu ASCII - prawdopodobnie\n"
977 "przek³amanie wprowadzone przez program transportowy poczty\n"
978
979 #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
980 #. * data is properly aligned with the user ID
981 #: g10/keyedit.c:1182 g10/pkclist.c:54
982 msgid "             Fingerprint:"
983 msgstr "                  Odcisk:"
984
985 #: g10/pkclist.c:81
986 msgid "Fingerprint:"
987 msgstr "Odcisk klucza:"
988
989 #: g10/pkclist.c:117
990 msgid "No reason specified"
991 msgstr ""
992
993 #: g10/pkclist.c:119
994 #, fuzzy
995 msgid "Key is superseeded"
996 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
997
998 #: g10/pkclist.c:121
999 #, fuzzy
1000 msgid "Key has been compromised"
1001 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ycia"
1002
1003 #: g10/pkclist.c:123
1004 msgid "Key is no longer used"
1005 msgstr ""
1006
1007 #: g10/pkclist.c:125
1008 msgid "User ID is no longer valid"
1009 msgstr ""
1010
1011 #: g10/pkclist.c:129
1012 msgid "Reason for revocation: "
1013 msgstr ""
1014
1015 #: g10/pkclist.c:146
1016 msgid "Revocation comment: "
1017 msgstr ""
1018
1019 #. a string with valid answers
1020 #: g10/pkclist.c:304
1021 msgid "sSmMqQ"
1022 msgstr "iIpPwW"
1023
1024 #: g10/pkclist.c:308
1025 #, c-format
1026 msgid ""
1027 "No trust value assigned to %lu:\n"
1028 "%4u%c/%08lX %s \""
1029 msgstr ""
1030 "Brak warto¶ci zaufania dla %lu:\n"
1031 "%4u%c/%08lX %s \""
1032
1033 #: g10/pkclist.c:320
1034 msgid ""
1035 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
1036 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
1037 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
1038 "\n"
1039 " 1 = Don't know\n"
1040 " 2 = I do NOT trust\n"
1041 " 3 = I trust marginally\n"
1042 " 4 = I trust fully\n"
1043 " s = please show me more information\n"
1044 msgstr ""
1045 "Zastanów siê jak bardzo ufasz temu u¿ytkownikowi w kwestii sprawdzania\n"
1046 "to¿samo¶ci innych w³a¶cicieli kluczy (czy sprawdzi on odciski klucza \n"
1047 "pobrane z ró¿nych ¼róde³, dokumenty potwierdzaj±ce to¿samo¶æ w³a¶ciciela\n"
1048 "klucza itd.)?\n"
1049 "\n"
1050 " 1 = Nie wiem.\n"
1051 " 2 = NIE ufam mu w tej kwestii.\n"
1052 " 3 = Ufam marginalnie.\n"
1053 " 4 = W pe³ni mu ufam.\n"
1054 " i = potrzebujê wiêcej informacji\n"
1055
1056 #: g10/pkclist.c:329
1057 msgid " m = back to the main menu\n"
1058 msgstr " p = powrót do g³ównego menu\n"
1059
1060 #: g10/pkclist.c:331
1061 msgid " q = quit\n"
1062 msgstr "w = wyj¶cie\n"
1063
1064 #: g10/pkclist.c:337
1065 msgid "Your decision? "
1066 msgstr "Twoja decyzja? "
1067
1068 #: g10/pkclist.c:359
1069 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
1070 msgstr "Certyfikaty prowadz±ce do ostatecznie zaufanego klucza:\n"
1071
1072 #: g10/pkclist.c:430
1073 msgid ""
1074 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
1075 "can assign some missing owner trust values.\n"
1076 "\n"
1077 msgstr ""
1078 "Niemo¿liwe jest znalezienie poprawnej scie¿ki zaufania do tego klucza.\n"
1079 "Sprawd¼my czy mo¿na przypisaæ brakuj±ce warto¶ci zaufania.\n"
1080 "\n"
1081
1082 #: g10/pkclist.c:436
1083 msgid ""
1084 "No path leading to one of our keys found.\n"
1085 "\n"
1086 msgstr ""
1087 "Brak ¶cie¿ki prowadz±cej do którego¶ z naszych kluczy.\n"
1088 "\n"
1089
1090 #: g10/pkclist.c:438
1091 msgid ""
1092 "No certificates with undefined trust found.\n"
1093 "\n"
1094 msgstr ""
1095 "Brak certyfikatów o niezdefiniowanym poziomie zaufania.\n"
1096 "\n"
1097
1098 #: g10/pkclist.c:440
1099 msgid ""
1100 "No trust values changed.\n"
1101 "\n"
1102 msgstr ""
1103 "Parametry zaufania nie zosta³y zmienione.\n"
1104 "\n"
1105
1106 #: g10/pkclist.c:458
1107 #, c-format
1108 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
1109 msgstr "klucz %08lX: klucz zosta³ uniewa¿niony!\n"
1110
1111 #: g10/pkclist.c:465 g10/pkclist.c:477 g10/pkclist.c:599
1112 msgid "Use this key anyway? "
1113 msgstr "U¿yæ tego klucza mimo wszystko? "
1114
1115 #: g10/pkclist.c:470
1116 #, c-format
1117 msgid "key %08lX: subkey has been revoked!\n"
1118 msgstr "klucz %08lX: podklucz zosta³ uniewa¿niony!\n"
1119
1120 #: g10/pkclist.c:513
1121 #, c-format
1122 msgid "%08lX: key has expired\n"
1123 msgstr "%08lX: data wa¿no¶ci klucza up³ynê³a\n"
1124
1125 #: g10/pkclist.c:519
1126 #, c-format
1127 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1128 msgstr "%08lX: brak informacji aby obliczyæ prawdopodobieñstwo zaufania\n"
1129
1130 #: g10/pkclist.c:534
1131 #, c-format
1132 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1133 msgstr "%08lX: NIE UFAMY temu kluczowi\n"
1134
1135 #: g10/pkclist.c:540
1136 #, c-format
1137 msgid ""
1138 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1139 "but it is accepted anyway\n"
1140 msgstr ""
1141 "%08lX: Nie ma pewno¶æi ¿e ten klucz faktycznie nale¿y do odoby podaj±cej\n"
1142 "siê za jego w³a¶ciciela, ale jest akceptowalny.\n"
1143
1144 #: g10/pkclist.c:546
1145 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1146 msgstr ""
1147 "Ten klucz prawdopodobnie nale¿y do osoby podaj±cej siê za jego w³a¶ciciela.\n"
1148
1149 #: g10/pkclist.c:551
1150 msgid "This key belongs to us\n"
1151 msgstr "Ten klucz nale¿y do nas\n"
1152
1153 #: g10/pkclist.c:594
1154 msgid ""
1155 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1156 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1157 "the next question with yes\n"
1158 "\n"
1159 msgstr ""
1160 "NIE MA pewno¶ci ¿e ten klucz nale¿y do osoby która podaje siê za jego\n"
1161 "w³a¶ciciela. Je¶li nie masz co do tego ¿adnych w±tpliwo¶ci i *naprawdê*\n"
1162 "wiesz co robisz mo¿esz odpowiedzieæ \"tak\" na nastêpne pytanie.\n"
1163
1164 #: g10/pkclist.c:608 g10/pkclist.c:631
1165 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1166 msgstr "OSTRZE¯ENIE: u¿ywany jest klucz nie obdarzony zaufaniem!\n"
1167
1168 #: g10/pkclist.c:652
1169 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1170 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
1171
1172 #: g10/pkclist.c:653
1173 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1174 msgstr "             To mo¿e oznaczaæ ¿e podpis jest fa³szerstwem.\n"
1175
1176 #: g10/pkclist.c:658
1177 msgid "WARNING: This subkey has been revoked by its owner!\n"
1178 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten podklucz zosta³ uniewa¿niony przez w³a¶ciciela!\n"
1179
1180 #: g10/pkclist.c:680
1181 msgid "Note: This key has expired!\n"
1182 msgstr "Uwaga: Data wa¿no¶ci tego klucza up³ynê³a!\n"
1183
1184 #: g10/pkclist.c:688
1185 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1186 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony zaufanym podpisem!\n"
1187
1188 #: g10/pkclist.c:690
1189 msgid ""
1190 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1191 msgstr ""
1192 "             Nic nie wskazuje na to ¿e ten podpis z³o¿y³ w³a¶ciciel klucza.\n"
1193
1194 #: g10/pkclist.c:707
1195 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1196 msgstr "OSTRZE¯ENIE: NIE UFAMY temu kluczowi!\n"
1197
1198 #: g10/pkclist.c:708
1199 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1200 msgstr "             Ten podpis prawdopodobnie jest FA£SZERSTWEM.\n"
1201
1202 #: g10/pkclist.c:715
1203 msgid ""
1204 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1205 msgstr ""
1206 "OSTRZE¯ENIE: Ten klucz nie jest po¶wiadczony wystarczaj±co zaufanymi "
1207 "podpisami!\n"
1208
1209 #: g10/pkclist.c:718
1210 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1211 msgstr ""
1212 "             Nie ma pewno¶ci ¿e ten podpis zosta³ z³o¿ony przez "
1213 "w³a¶ciciela.\n"
1214
1215 #: g10/pkclist.c:820 g10/pkclist.c:842 g10/pkclist.c:970 g10/pkclist.c:1016
1216 #, c-format
1217 msgid "%s: skipped: %s\n"
1218 msgstr "%s: pominiêty: %s\n"
1219
1220 #: g10/pkclist.c:828 g10/pkclist.c:998
1221 #, c-format
1222 msgid "%s: skipped: public key already present\n"
1223 msgstr "%s: pominiêty: klucz publiczny ju¿ znajduje siê w bazie\n"
1224
1225 #: g10/pkclist.c:855
1226 msgid ""
1227 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1228 "\n"
1229 msgstr ""
1230 "Nie poda³e¶(a¶) identyfikatora u¿ytkownika (user ID).\n"
1231 "Mo¿na to zrobiæ za pomoc± opcji \"-r\".\n"
1232
1233 #: g10/pkclist.c:865
1234 msgid "Enter the user ID: "
1235 msgstr "Wprowad¼ identyfikator u¿ytkownika (user ID): "
1236
1237 #: g10/pkclist.c:877
1238 msgid "No such user ID.\n"
1239 msgstr "Brak takiego identyfikatora u¿ytkownika.\n"
1240
1241 #: g10/pkclist.c:883
1242 msgid "skipped: public key already set as default recipient\n"
1243 msgstr "pominiêty: klucz publiczny ju¿ jest domy¶lnym adresatem\n"
1244
1245 #: g10/pkclist.c:906
1246 msgid "Public key is disabled.\n"
1247 msgstr "Klucz publiczny wy³±czony z uzycia.\n"
1248
1249 #: g10/pkclist.c:913
1250 msgid "skipped: public key already set with --encrypt-to\n"
1251 msgstr "pominiêty: klucz publiczny ju¿ wybrany w --encrypt-to\n"
1252
1253 #: g10/pkclist.c:944
1254 #, c-format
1255 msgid "unknown default recipient `%s'\n"
1256 msgstr "nieznany domy¶lny adresat '%s'\n"
1257
1258 #: g10/pkclist.c:979
1259 #, c-format
1260 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1261 msgstr "%s: b³±d podczas sprawdzania klucza: %s\n"
1262
1263 #: g10/pkclist.c:984
1264 #, c-format
1265 msgid "%s: skipped: public key is disabled\n"
1266 msgstr "%s: pominiêty: klucz publiczny wy³±czony z u¿ycia\n"
1267
1268 #: g10/pkclist.c:1022
1269 msgid "no valid addressees\n"
1270 msgstr "brak poprawnych adresów\n"
1271
1272 #: g10/keygen.c:179
1273 msgid "writing self signature\n"
1274 msgstr "zapis podpisu klucza nim samym\n"
1275
1276 #: g10/keygen.c:217
1277 msgid "writing key binding signature\n"
1278 msgstr "zapis podpisu wi±¿±cego klucz\n"
1279
1280 #: g10/keygen.c:311 g10/keygen.c:421 g10/keygen.c:531
1281 #, fuzzy, c-format
1282 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
1283 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bity.\n"
1284
1285 #: g10/keygen.c:316 g10/keygen.c:426 g10/keygen.c:536
1286 #, fuzzy, c-format
1287 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
1288 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
1289
1290 #: g10/keygen.c:635
1291 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1292 msgstr "Proszê wybraæ rodzaj klucza:\n"
1293
1294 #: g10/keygen.c:637
1295 #, c-format
1296 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1297 msgstr "   (%d) Para kluczy dla algorytmów DSA i ElGamala (domy¶lne)\n"
1298
1299 #: g10/keygen.c:638
1300 #, c-format
1301 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1302 msgstr "   (%d) DSA (tylko do podpisywania)\n"
1303
1304 #: g10/keygen.c:640
1305 #, c-format
1306 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1307 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (tylko do szyfrowanie)\n"
1308
1309 #: g10/keygen.c:641
1310 #, c-format
1311 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1312 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (do szyfrowania i podpisywania)\n"
1313
1314 #: g10/keygen.c:643
1315 #, fuzzy, c-format
1316 msgid "   (%d) RSA (sign and encrypt)\n"
1317 msgstr "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala (do szyfrowania i podpisywania)\n"
1318
1319 #: g10/keygen.c:647
1320 msgid "Your selection? "
1321 msgstr "Twój wybór? "
1322
1323 #: g10/keygen.c:658 g10/keygen.c:666
1324 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1325 msgstr "Czy na pewno chcesz stworzyæ klucz do szyfrowania i podpisywania? "
1326
1327 #: g10/keygen.c:680
1328 msgid "Invalid selection.\n"
1329 msgstr "Niew³a¶ciwy wybór.\n"
1330
1331 #: g10/keygen.c:692
1332 #, c-format
1333 msgid ""
1334 "About to generate a new %s keypair.\n"
1335 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1336 "              default keysize is 1024 bits\n"
1337 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1338 msgstr ""
1339 "Nast±pi generacja nowej pary kluczy dla algorytmu(ów) %s.\n"
1340 "               minimalny rozmiar klucza wynosi 768 bitów\n"
1341 "               domy¶lny rozmiar klucza wynosi 1024 bity\n"
1342 "  najwiêkszy sugerowany rozmiar klucza wynosi 2048 bitów\n"
1343
1344 #: g10/keygen.c:699
1345 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1346 msgstr "Jakiej d³ugo¶ci klucz wygenerowaæ? (1024) "
1347
1348 #: g10/keygen.c:704
1349 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1350 msgstr "Klucz dla DSA musi mieæ d³ugo¶æ pomiêdzy 512 i 1024 bitow.\n"
1351
1352 #: g10/keygen.c:706
1353 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1354 msgstr "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczona wynosi 768 bitów.\n"
1355
1356 #: g10/keygen.c:708
1357 #, fuzzy
1358 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
1359 msgstr "D³ugo¶æ klucza zbyt ma³a; minimalna dopuszczona wynosi 768 bitów.\n"
1360
1361 #. It is ridiculous and an annoyance to use larger key sizes!
1362 #. * GnuPG can handle much larger sizes; but it takes an eternity
1363 #. * to create such a key (but less than the time the Sirius
1364 #. * Computer Corporation needs to process one of the usual
1365 #. * complaints) and {de,en}cryption although needs some time.
1366 #. * So, before you complain about this limitation, I suggest that
1367 #. * you start a discussion with Marvin about this theme and then
1368 #. * do whatever you want.
1369 #: g10/keygen.c:719
1370 #, c-format
1371 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
1372 msgstr "zbyt du¿y rozmiar klucza, ograniczenie wynosi %d.\n"
1373
1374 #: g10/keygen.c:724
1375 msgid ""
1376 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1377 "computations take REALLY long!\n"
1378 msgstr ""
1379 "Klucze d³u¿sze ni¿ 2048 bitów s± odradzane, poniewa¿ obliczenia\n"
1380 "trwaj± wtedy BARDZO d³ugo!\n"
1381
1382 #: g10/keygen.c:727
1383 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1384 msgstr "Na pewno wygenerowaæ klucz takiej d³ugo¶ci? "
1385
1386 #: g10/keygen.c:728
1387 msgid ""
1388 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1389 "vulnerable to attacks!\n"
1390 msgstr ""
1391 "Nale¿y tak¿e pamiêtaæ o tym, ¿e informacje mog± byæ te¿ wykradzione z\n"
1392 "komputera przez pods³uch emisji elektromagnetycznej klawiatury i monitora!\n"
1393
1394 #: g10/keygen.c:736
1395 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1396 msgstr "Czy naprawdê potrzebujesz takiego d³ugiego klucza? "
1397
1398 #: g10/keygen.c:742
1399 #, c-format
1400 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1401 msgstr "¯±dana d³ugo¶æ klucza to %u bity.\n"
1402
1403 #: g10/keygen.c:745 g10/keygen.c:749
1404 #, c-format
1405 msgid "rounded up to %u bits\n"
1406 msgstr "zaokr±glono do %u bitów\n"
1407
1408 #: g10/keygen.c:797
1409 msgid ""
1410 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1411 "         0 = key does not expire\n"
1412 "      <n>  = key expires in n days\n"
1413 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1414 "      <n>m = key expires in n months\n"
1415 "      <n>y = key expires in n years\n"
1416 msgstr ""
1417 "Okres wa¿no¶æi klucza.\n"
1418 "         0 = klucz nie ma okre¶lonego terminu wa¿no¶ci\n"
1419 "      <n>  = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n dni\n"
1420 "      <n>w = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n tygodni\n"
1421 "      <n>m = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n miesiêcy\n"
1422 "      <n>y = termin wa¿no¶ci klucza up³ywa za n lat\n"
1423
1424 #: g10/keygen.c:812
1425 msgid "Key is valid for? (0) "
1426 msgstr "Okres wa¿no¶ci klucza ? (0) "
1427
1428 #: g10/keygen.c:817
1429 msgid "invalid value\n"
1430 msgstr "niepoprawna warto¶æ\n"
1431
1432 #: g10/keygen.c:822
1433 msgid "Key does not expire at all\n"
1434 msgstr "Klucz nie ma daty wa¿no¶ci (nie traci wa¿no¶ci z up³ywem czasu).\n"
1435
1436 #. print the date when the key expires
1437 #: g10/keygen.c:828
1438 #, c-format
1439 msgid "Key expires at %s\n"
1440 msgstr "Data wa¿no¶ci klucza: %s\n"
1441
1442 #: g10/keygen.c:831
1443 msgid ""
1444 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
1445 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
1446 msgstr ""
1447 "Twój system nie potrafi poprawnie wy¶wietlaæ dat po roku 2036.\n"
1448 "Jednak¿e poprawnie obs³ugiwane s± daty do roku 2106.\n"
1449
1450 #: g10/keygen.c:836
1451 msgid "Is this correct (y/n)? "
1452 msgstr "Dane poprawne (t/n)? "
1453
1454 #: g10/keygen.c:879
1455 msgid ""
1456 "\n"
1457 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1458 "id\n"
1459 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1460 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1461 "\n"
1462 msgstr ""
1463 "\n"
1464 "Musisz okre¶liæ identyfikator u¿ytkownika aby mo¿na by³o rozpoznaæ twój\n"
1465 "klucz; program z³o¿y go z twojego imienia i nazwiska, komentarza i adresu\n"
1466 "poczty elektronicznej. Bêdzie on mia³ tak± postaæ:\n"
1467 "    \"Tadeusz ¯eleñski (Boy) <tzb@provider.com.pl>\"\n"
1468 "\n"
1469
1470 #: g10/keygen.c:891
1471 msgid "Real name: "
1472 msgstr "Imiê i nazwisko: "
1473
1474 #: g10/keygen.c:899
1475 msgid "Invalid character in name\n"
1476 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w imieniu lub nazwisku\n"
1477
1478 #: g10/keygen.c:901
1479 msgid "Name may not start with a digit\n"
1480 msgstr "Imiê lub nazwisko nie mo¿e zaczynaæ siê od cyfry\n"
1481
1482 #: g10/keygen.c:903
1483 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1484 msgstr "Imiê i nazwisko musz± mieæ conajmniej 5 znaków d³ugo¶ci.\n"
1485
1486 #: g10/keygen.c:911
1487 msgid "Email address: "
1488 msgstr "Adres poczty elektronicznej: "
1489
1490 #: g10/keygen.c:922
1491 msgid "Not a valid email address\n"
1492 msgstr "to nie jest poprawny adres poczty elektronicznej\n"
1493
1494 #: g10/keygen.c:930
1495 msgid "Comment: "
1496 msgstr "Komentarz: "
1497
1498 #: g10/keygen.c:936
1499 msgid "Invalid character in comment\n"
1500 msgstr "Niew³a¶ciwy znak w komentarzu\n"
1501
1502 #: g10/keygen.c:961
1503 #, c-format
1504 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
1505 msgstr "U¿ywasz zestawu znaków %s.\n"
1506
1507 #: g10/keygen.c:967
1508 #, c-format
1509 msgid ""
1510 "You selected this USER-ID:\n"
1511 "    \"%s\"\n"
1512 "\n"
1513 msgstr ""
1514 "Twój identyfikator u¿ytkownika bêdzie wygl±da³ tak:\n"
1515 "    \"%s\"\n"
1516 "\n"
1517
1518 #: g10/keygen.c:971
1519 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
1520 msgstr ""
1521
1522 #: g10/keygen.c:976
1523 msgid "NnCcEeOoQq"
1524 msgstr "IiKkEeDdWw"
1525
1526 #: g10/keygen.c:986
1527 #, fuzzy
1528 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
1529 msgstr ""
1530 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, \n"
1531 "przej¶æ (D)alej czy (W)yj¶æ z programu? "
1532
1533 #: g10/keygen.c:987
1534 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1535 msgstr ""
1536 "Zmieniæ (I)miê/nazwisko, (K)omentarz, adres (E)mail, \n"
1537 "przej¶æ (D)alej czy (W)yj¶æ z programu? "
1538
1539 #: g10/keygen.c:1006
1540 msgid "Please correct the error first\n"
1541 msgstr ""
1542
1543 #: g10/keygen.c:1044
1544 msgid ""
1545 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1546 "\n"
1547 msgstr ""
1548 "Musisz podaæ wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) aby ochroniæ swój klucz tajny.\n"
1549
1550 #: g10/keyedit.c:463 g10/keygen.c:1052
1551 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1552 msgstr ""
1553 "Powtórzone wyra¿enie przej¶ciowe nie zgadza siê z podanym w pierwszej "
1554 "próbie;\n"
1555 "spróbuj jeszcze raz.\n"
1556
1557 #: g10/keygen.c:1058
1558 msgid ""
1559 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1560 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1561 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1562 "\n"
1563 msgstr ""
1564 "Nie chcesz podaæ wyra¿enia przej¶ciowego (has³a) - to *z³y* pomys³!\n"
1565 "W ka¿dej chwili mo¿esz ustawiæ wyra¿enie przej¶ciowe u¿ywaj±c tego programu\n"
1566 "i opcji \"--edit-key\".\n"
1567 "\n"
1568
1569 #: g10/keygen.c:1079
1570 msgid ""
1571 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1572 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
1573 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
1574 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1575 msgstr ""
1576 "Musimy wygenerowaæ du¿o losowych bajtów. Dobrym pomys³em podczas "
1577 "generowania\n"
1578 "liczb pierszych jest wykonanywanie w tym czasie innych dzia³añ (pisanie na\n"
1579 "klawiaturzeze, poruszanie myszk±, odwo³anie siê do dysków); dziêki temu\n"
1580 "generator liczb losowych ma mo¿liwo¶æ zebrania odpowiedniej ilo¶ci entropii. "
1581 "\n"
1582
1583 #: g10/keygen.c:1528
1584 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1585 msgstr "Para kluczy dla DSA bêdzie mia³a 1024 bity d³ugo¶ci.\n"
1586
1587 #: g10/keygen.c:1571
1588 msgid "Key generation canceled.\n"
1589 msgstr "Procedura generacji klucza zosta³a anulowana.\n"
1590
1591 #: g10/keygen.c:1668
1592 #, fuzzy, c-format
1593 msgid "writing public key to `%s'\n"
1594 msgstr "zapis certyfikatu publicznego w '%s'\n"
1595
1596 #: g10/keygen.c:1669
1597 #, fuzzy, c-format
1598 msgid "writing secret key to `%s'\n"
1599 msgstr "zapis tajnego certyfikatu w '%s'\n"
1600
1601 #: g10/keygen.c:1761
1602 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1603 msgstr "klucze publiczny i tajny zosta³y stworzone i podpisane.\n"
1604
1605 #: g10/keygen.c:1766
1606 msgid ""
1607 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1608 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1609 msgstr ""
1610 "Ten klucz nie mo¿e byæ wykorzystany do szyfrowania. Komend± \"--edit-key\" \n"
1611 "mo¿na dodaæ do niego podklucz u¿ywany do szyfrowania.\n"
1612
1613 #: g10/keygen.c:1779 g10/keygen.c:1880
1614 #, c-format
1615 msgid "Key generation failed: %s\n"
1616 msgstr "Generacja klucza nie powiod³a siê: %s\n"
1617
1618 #: g10/keygen.c:1823 g10/sig-check.c:297 g10/sign.c:169
1619 #, c-format
1620 msgid ""
1621 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1622 msgstr ""
1623 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
1624 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
1625
1626 #: g10/keygen.c:1825 g10/sig-check.c:299 g10/sign.c:171
1627 #, c-format
1628 msgid ""
1629 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1630 msgstr ""
1631 "klucz zosta³ stworzony %lu sekund w przysz³o¶ci (zaburzenia\n"
1632 "czasoprzestrzeni, lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
1633
1634 #: g10/keygen.c:1858
1635 msgid "Really create? "
1636 msgstr "Na pewno generowaæ? "
1637
1638 #: g10/encode.c:142 g10/openfile.c:179 g10/openfile.c:289 g10/tdbio.c:454
1639 #: g10/tdbio.c:515
1640 #, c-format
1641 msgid "%s: can't open: %s\n"
1642 msgstr "%s: nie mo¿na otworzyæ: %s\n"
1643
1644 #: g10/encode.c:164
1645 #, c-format
1646 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1647 msgstr "b³±d podczs tworzenia wyra¿enia przej¶ciowego (has³a): %s\n"
1648
1649 #: g10/encode.c:222 g10/encode.c:354
1650 #, c-format
1651 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1652 msgstr "%s: OSTRZE¯ENIE: plik jest pusty\n"
1653
1654 #: g10/encode.c:320
1655 #, c-format
1656 msgid "reading from `%s'\n"
1657 msgstr "odczyt z '%s'\n"
1658
1659 #: g10/encode.c:527
1660 #, c-format
1661 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1662 msgstr "%s/%s zaszyfrowany dla: %s\n"
1663
1664 #: g10/delkey.c:64 g10/export.c:153 g10/keyedit.c:94
1665 #, c-format
1666 msgid "%s: user not found: %s\n"
1667 msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika: %s\n"
1668
1669 #: g10/export.c:164
1670 #, c-format
1671 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1672 msgstr "klucz %08lX: nie jest w formacie RFC 2440 - pominiêty\n"
1673
1674 #: g10/export.c:175
1675 #, fuzzy, c-format
1676 msgid "key %08lX: not protected - skipped\n"
1677 msgstr "klucz %08lX: nie jest w formacie RFC 2440 - pominiêty\n"
1678
1679 #: g10/export.c:225
1680 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1681 msgstr "OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!\n"
1682
1683 #: g10/getkey.c:212
1684 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1685 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze kluczy publicznych - wy³±czony\n"
1686
1687 #: g10/getkey.c:445
1688 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1689 msgstr "zbyt wiele wpisów w buforze nieznanych kluczy - wy³±czony\n"
1690
1691 #: g10/getkey.c:2189
1692 #, c-format
1693 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1694 msgstr "u¿ywany jest podklucz %08lX zamiast klucza g³ównego %08lX\n"
1695
1696 #: g10/getkey.c:2230 g10/trustdb.c:578
1697 #, c-format
1698 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
1699 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny bez klucza jawnego - pominiêty\n"
1700
1701 #: g10/getkey.c:2513
1702 #, fuzzy
1703 msgid "[User id not found]"
1704 msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika\n"
1705
1706 #: g10/import.c:182
1707 #, c-format
1708 msgid "skipping block of type %d\n"
1709 msgstr "blok typu %d zostaje pominiêty\n"
1710
1711 #: g10/import.c:189 g10/trustdb.c:1817 g10/trustdb.c:1858
1712 #, c-format
1713 msgid "%lu keys so far processed\n"
1714 msgstr "%lu kluczy przetworzonych do tej chwili\n"
1715
1716 #: g10/import.c:194
1717 #, c-format
1718 msgid "error reading `%s': %s\n"
1719 msgstr "b³±d odczytu '%s': %s\n"
1720
1721 #: g10/import.c:204
1722 #, c-format
1723 msgid "Total number processed: %lu\n"
1724 msgstr "Ogó³em przetworzonych kluczy: %lu\n"
1725
1726 #: g10/import.c:206
1727 #, fuzzy, c-format
1728 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1729 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
1730
1731 #: g10/import.c:209
1732 #, c-format
1733 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1734 msgstr "          bez identyfikatora: %lu\n"
1735
1736 #: g10/import.c:211
1737 #, c-format
1738 msgid "              imported: %lu"
1739 msgstr "         do³±czono do zbioru: %lu"
1740
1741 #: g10/import.c:217
1742 #, c-format
1743 msgid "             unchanged: %lu\n"
1744 msgstr "                   bez zmian: %lu\n"
1745
1746 #: g10/import.c:219
1747 #, c-format
1748 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1749 msgstr "      nowych identyfikatorów: %lu\n"
1750
1751 #: g10/import.c:221
1752 #, c-format
1753 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1754 msgstr "            nowych podkluczy: %lu\n"
1755
1756 #: g10/import.c:223
1757 #, c-format
1758 msgid "        new signatures: %lu\n"
1759 msgstr "             nowych podpisów: %lu\n"
1760
1761 #: g10/import.c:225
1762 #, c-format
1763 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1764 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
1765
1766 #: g10/import.c:227
1767 #, c-format
1768 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1769 msgstr "   tajnych kluczy wczytanych: %lu\n"
1770
1771 #: g10/import.c:229
1772 #, c-format
1773 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1774 msgstr "     tajnych kluczy dodanych: %lu\n"
1775
1776 #: g10/import.c:231
1777 #, c-format
1778 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1779 msgstr "    tajnych kluczy bez zmian: %lu\n"
1780
1781 #: g10/import.c:389 g10/import.c:568
1782 #, c-format
1783 msgid "key %08lX: no user ID\n"
1784 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika\n"
1785
1786 #: g10/import.c:403
1787 #, c-format
1788 msgid "key %08lX: no valid user IDs\n"
1789 msgstr "klucz %08lX: brak poprawnych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
1790
1791 #: g10/import.c:405
1792 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1793 msgstr "to mo¿e byæ spowodowane brakiem podpisu w³a¶ciciela klucza\n"
1794
1795 #: g10/import.c:416 g10/import.c:624
1796 #, c-format
1797 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1798 msgstr "klucz %08lX: brak klucza publicznego: %s\n"
1799
1800 #: g10/import.c:421
1801 #, fuzzy, c-format
1802 msgid "key %08lX: new key - skipped\n"
1803 msgstr "klucz %08lX: nie jest w formacie RFC 2440 - pominiêty\n"
1804
1805 #: g10/import.c:429 g10/openfile.c:231 g10/sign.c:440 g10/sign.c:695
1806 #, c-format
1807 msgid "writing to `%s'\n"
1808 msgstr "zapis do '%s'\n"
1809
1810 #: g10/import.c:433 g10/import.c:480 g10/import.c:578 g10/import.c:667
1811 #, fuzzy, c-format
1812 msgid "error writing key: %s\n"
1813 msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%': %s\n"
1814
1815 #: g10/import.c:436
1816 #, c-format
1817 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1818 msgstr "klucz %08lX: klucz publiczny do³±czony do zbioru\n"
1819
1820 #: g10/import.c:453
1821 #, c-format
1822 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1823 msgstr "klucz %08lX: nie zgadza siê z lokalnie posiadan± kopi±\n"
1824
1825 #: g10/import.c:462 g10/import.c:632
1826 #, c-format
1827 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1828 msgstr "klucz %08lX: brak oryginalnego bloku klucza; %s\n"
1829
1830 #: g10/import.c:484
1831 #, c-format
1832 msgid "key %08lX: 1 new user ID\n"
1833 msgstr "klucz %08lX: 1 nowy identyfikator u¿ytkownika\n"
1834
1835 #: g10/import.c:487
1836 #, c-format
1837 msgid "key %08lX: %d new user IDs\n"
1838 msgstr "klucz %08lX: %d nowych identyfikatorów u¿ytkownika\n"
1839
1840 #: g10/import.c:490
1841 #, c-format
1842 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1843 msgstr "klucz %08lX: 1 nowy podpis\n"
1844
1845 #: g10/import.c:493
1846 #, c-format
1847 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1848 msgstr "klucz %08lX: %d nowych podpisów\n"
1849
1850 #: g10/import.c:496
1851 #, c-format
1852 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1853 msgstr "klucz %08lX: 1 nowy podklucz\n"
1854
1855 #: g10/import.c:499
1856 #, c-format
1857 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1858 msgstr "klucz %08lX: %d nowych podkluczy\n"
1859
1860 #: g10/import.c:509
1861 #, c-format
1862 msgid "key %08lX: not changed\n"
1863 msgstr "klucz %08lX: bez zmian\n"
1864
1865 #: g10/import.c:581
1866 #, c-format
1867 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1868 msgstr "Klucz %08lX: klucz tajny wczytany do zbioru\n"
1869
1870 #. we can't merge secret keys
1871 #: g10/import.c:585
1872 #, c-format
1873 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1874 msgstr "Klucz %08lX: ten klucz ju¿ znajduje siê w zbiorze\n"
1875
1876 #: g10/import.c:590
1877 #, c-format
1878 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1879 msgstr "klucz %08lX: brak klucza tajnego: %s\n"
1880
1881 #: g10/import.c:618
1882 #, c-format
1883 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1884 msgstr ""
1885 "klucz %08lX: brak klucza publicznego - wczytany certyfikat \n"
1886 "uniwa¿nienia nie mo¿e byæ zastosowany\n"
1887
1888 #: g10/import.c:643
1889 #, c-format
1890 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1891 msgstr ""
1892 "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia:\n"
1893 "%s - odrzucony\n"
1894
1895 #: g10/import.c:670
1896 #, c-format
1897 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1898 msgstr "klucz %08lX: wczytany certyfikat uniewa¿nienia\n"
1899
1900 #: g10/import.c:712
1901 #, c-format
1902 msgid "key %08lX: no user ID for signature\n"
1903 msgstr "klucz %08lX: brak identyfikatora u¿ytkownika do podpisu\n"
1904
1905 #: g10/import.c:719 g10/import.c:743
1906 #, c-format
1907 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1908 msgstr ""
1909 "klucz %08lX: nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania z kluczem publicznym\n"
1910
1911 #: g10/import.c:720
1912 #, c-format
1913 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1914 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny podpis w³a¶ciciela klucza\n"
1915
1916 #: g10/import.c:735
1917 #, c-format
1918 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1919 msgstr "klucz %08lX: brak podklucza do dowi±zania\n"
1920
1921 #: g10/import.c:744
1922 #, c-format
1923 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1924 msgstr "klucz %08lX: niepoprawne dowi±zanie podklucza\n"
1925
1926 #: g10/import.c:771
1927 #, c-format
1928 msgid "key %08lX: accepted non self-signed user ID '"
1929 msgstr "klucz %08lX: przyjêto identyfikator nie podpisany nim samym '"
1930
1931 #: g10/import.c:800
1932 #, c-format
1933 msgid "key %08lX: skipped user ID '"
1934 msgstr "klucz %08lX: pominiêto identyfikator u¿ytkownika '"
1935
1936 #: g10/import.c:823
1937 #, c-format
1938 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
1939 msgstr "klucz %08lX: podklucz pominiêty\n"
1940
1941 #. here we violate the rfc a bit by still allowing
1942 #. * to import non-exportable signature when we have the
1943 #. * the secret key used to create this signature - it
1944 #. * seems that this makes sense
1945 #: g10/import.c:848
1946 #, c-format
1947 msgid "key %08lX: non exportable signature (class %02x) - skipped\n"
1948 msgstr "klucz %08lX: podpis nieeksportowalny (klasa %02x) - pominiêty\n"
1949
1950 #: g10/import.c:857
1951 #, c-format
1952 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1953 msgstr ""
1954 "klucz %08lX: certyfikat uniewa¿nienia umieszczony w niew³a¶ciwym \n"
1955 "miejscu - zosta³ pominiêty\n"
1956
1957 #: g10/import.c:865
1958 #, c-format
1959 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1960 msgstr "klucz %08lX: niepoprawny certyfikat uniewa¿nienia: %s - pominiêty\n"
1961
1962 #: g10/import.c:965
1963 #, c-format
1964 msgid "key %08lX: duplicated user ID detected - merged\n"
1965 msgstr "key %08lX: powtórzony identyfikator u¿ytkownika - do³±czony\n"
1966
1967 #: g10/import.c:1016
1968 #, c-format
1969 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1970 msgstr "klucz %08lX: dodany certyfikat uniewa¿nienia\n"
1971
1972 #: g10/import.c:1130 g10/import.c:1183
1973 #, c-format
1974 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1975 msgstr "klucz %08lX: dostêpna kopia nie jest podpisana ni± sam±\n"
1976
1977 #: g10/keyedit.c:150
1978 msgid "[revocation]"
1979 msgstr "[uniewa¿nienie]"
1980
1981 #: g10/keyedit.c:151
1982 msgid "[self-signature]"
1983 msgstr "[podpis klucza nim samym]"
1984
1985 #: g10/keyedit.c:215
1986 msgid "1 bad signature\n"
1987 msgstr "1 niepoprawny podpis\n"
1988
1989 #: g10/keyedit.c:217
1990 #, c-format
1991 msgid "%d bad signatures\n"
1992 msgstr "%d niepoprawnych podpisów\n"
1993
1994 #: g10/keyedit.c:219
1995 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
1996 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu braku klucza\n"
1997
1998 #: g10/keyedit.c:221
1999 #, c-format
2000 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2001 msgstr "%d podpisów nie zosta³o sprawdzonych z powodu braku kluczy\n"
2002
2003 #: g10/keyedit.c:223
2004 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2005 msgstr "1 podpis nie zosta³ sprawdzony z powodu b³êdu\n"
2006
2007 #: g10/keyedit.c:225
2008 #, c-format
2009 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2010 msgstr "%d podpisów nie sprawdzonych z powodu b³êdów\n"
2011
2012 #: g10/keyedit.c:227
2013 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2014 msgstr "wykryto 1 identyfikator u¿ytkownika bez podpisu w³a¶ciciela klucza\n"
2015
2016 #: g10/keyedit.c:229
2017 #, c-format
2018 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2019 msgstr ""
2020 "wykryto %d identyfikatorów u¿ytkownika bez podpisów w³a¶ciciela klucza\n"
2021
2022 #. Fixme: see whether there is a revocation in which
2023 #. * case we should allow to sign it again.
2024 #: g10/keyedit.c:311
2025 #, c-format
2026 msgid "Already signed by key %08lX\n"
2027 msgstr "Ju¿ podpisano kluczem %08lX.\n"
2028
2029 #: g10/keyedit.c:319
2030 #, c-format
2031 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
2032 msgstr "Nie ma nic do podpisania kluczem %08lX.\n"
2033
2034 #: g10/keyedit.c:328
2035 msgid ""
2036 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
2037 "with your key: \""
2038 msgstr ""
2039 "Czy jeste¶ naprawdê pewien ¿e chcesz podpisaæ ten klucz\n"
2040 "swoim kluczem: \""
2041
2042 #: g10/keyedit.c:337
2043 msgid ""
2044 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2045 "\n"
2046 msgstr ""
2047 "Podpis zostanie oznaczony jako nieeksportowalny.\n"
2048 "\n"
2049
2050 #: g10/keyedit.c:342
2051 msgid "Really sign? "
2052 msgstr "Na pewno podpisaæ? "
2053
2054 #: g10/keyedit.c:368 g10/keyedit.c:1864 g10/keyedit.c:1926 g10/sign.c:193
2055 #, c-format
2056 msgid "signing failed: %s\n"
2057 msgstr "z³o¿enie podpisu nie powiod³o siê: %s\n"
2058
2059 #: g10/keyedit.c:422
2060 msgid "This key is not protected.\n"
2061 msgstr "Ten klucz nie jest chroniony.\n"
2062
2063 #: g10/keyedit.c:426
2064 #, fuzzy
2065 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2066 msgstr "klucz tajny nie jest dostêpny"
2067
2068 #: g10/keyedit.c:430
2069 msgid "Key is protected.\n"
2070 msgstr "Klucz jest chroniony.\n"
2071
2072 #: g10/keyedit.c:450
2073 #, c-format
2074 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2075 msgstr "Tego klucza nie mo¿na edytowaæ: %s.\n"
2076
2077 #: g10/keyedit.c:455
2078 msgid ""
2079 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2080 "\n"
2081 msgstr ""
2082 "Wprowad¼ nowe wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) dla tego klucza tajnego.\n"
2083 "\n"
2084
2085 #: g10/keyedit.c:467
2086 msgid ""
2087 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2088 "\n"
2089 msgstr ""
2090 "Nie chcesz podaæ wyra¿enia przej¶ciowego (has³a) - to *z³y* pomys³!\n"
2091 "\n"
2092
2093 #: g10/keyedit.c:470
2094 msgid "Do you really want to do this? "
2095 msgstr "Czy na pewno chcesz to zrobiæ? "
2096
2097 #: g10/keyedit.c:534
2098 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2099 msgstr "przeniesienie podpis klucza na w³a¶ciwe miejsce\n"
2100
2101 #: g10/keyedit.c:575
2102 msgid "quit this menu"
2103 msgstr "wyj¶cie z tego menu"
2104
2105 #: g10/keyedit.c:576
2106 msgid "q"
2107 msgstr "w"
2108
2109 #: g10/keyedit.c:577
2110 msgid "save"
2111 msgstr "zapis"
2112
2113 #: g10/keyedit.c:577
2114 msgid "save and quit"
2115 msgstr "zapis zmian i wyj¶cie"
2116
2117 #: g10/keyedit.c:578
2118 msgid "help"
2119 msgstr "pomoc"
2120
2121 #: g10/keyedit.c:578
2122 msgid "show this help"
2123 msgstr "ten tekst pomocy"
2124
2125 #: g10/keyedit.c:580
2126 msgid "fpr"
2127 msgstr "odc"
2128
2129 #: g10/keyedit.c:580
2130 msgid "show fingerprint"
2131 msgstr "okazanie odcisku klucza"
2132
2133 #: g10/keyedit.c:581
2134 msgid "list"
2135 msgstr "lista"
2136
2137 #: g10/keyedit.c:581
2138 msgid "list key and user IDs"
2139 msgstr "lista kluczy i identyfikatorów u¿ytkowników"
2140
2141 #: g10/keyedit.c:582
2142 msgid "l"
2143 msgstr "l"
2144
2145 #: g10/keyedit.c:583
2146 msgid "uid"
2147 msgstr "id"
2148
2149 #: g10/keyedit.c:583
2150 msgid "select user ID N"
2151 msgstr "wybór identyfikatora u¿ytkownika N"
2152
2153 #: g10/keyedit.c:584
2154 msgid "key"
2155 msgstr "klucz"
2156
2157 #: g10/keyedit.c:584
2158 msgid "select secondary key N"
2159 msgstr "wybór podklucza N"
2160
2161 #: g10/keyedit.c:585
2162 msgid "check"
2163 msgstr "lista"
2164
2165 #: g10/keyedit.c:585
2166 msgid "list signatures"
2167 msgstr "lista podpisów"
2168
2169 #: g10/keyedit.c:586
2170 msgid "c"
2171 msgstr "l"
2172
2173 #: g10/keyedit.c:587
2174 msgid "sign"
2175 msgstr "podpis"
2176
2177 #: g10/keyedit.c:587
2178 msgid "sign the key"
2179 msgstr "z³o¿enie podpisu na kluczu"
2180
2181 #: g10/keyedit.c:588
2182 msgid "s"
2183 msgstr "p"
2184
2185 #: g10/keyedit.c:589
2186 msgid "lsign"
2187 msgstr "lpodpis"
2188
2189 #: g10/keyedit.c:589
2190 msgid "sign the key locally"
2191 msgstr "z³o¿enie lokalnego podpisu na kluczu"
2192
2193 #: g10/keyedit.c:590
2194 msgid "debug"
2195 msgstr "¶ledzenie"
2196
2197 #: g10/keyedit.c:591
2198 msgid "adduid"
2199 msgstr "dodid"
2200
2201 #: g10/keyedit.c:591
2202 msgid "add a user ID"
2203 msgstr "dodanie nowego identyfikatora u¿ytkownika do klucza"
2204
2205 #: g10/keyedit.c:592
2206 msgid "deluid"
2207 msgstr "usid"
2208
2209 #: g10/keyedit.c:592
2210 msgid "delete user ID"
2211 msgstr "usuniêcie identyfikatora u¿ytkownika z klucza"
2212
2213 #: g10/keyedit.c:593
2214 msgid "addkey"
2215 msgstr "dodkl"
2216
2217 #: g10/keyedit.c:593
2218 msgid "add a secondary key"
2219 msgstr "dodanie podklucza"
2220
2221 #: g10/keyedit.c:594
2222 msgid "delkey"
2223 msgstr "uskl"
2224
2225 #: g10/keyedit.c:594
2226 msgid "delete a secondary key"
2227 msgstr "usuniêcie podklucza"
2228
2229 #: g10/keyedit.c:595
2230 msgid "delsig"
2231 msgstr "lpodpis"
2232
2233 #: g10/keyedit.c:595
2234 msgid "delete signatures"
2235 msgstr "lista podpisów"
2236
2237 #: g10/keyedit.c:596
2238 msgid "expire"
2239 msgstr "data"
2240
2241 #: g10/keyedit.c:596
2242 msgid "change the expire date"
2243 msgstr "zmiana daty wa¿no¶ci klucza"
2244
2245 #: g10/keyedit.c:597
2246 msgid "toggle"
2247 msgstr "prze³"
2248
2249 #: g10/keyedit.c:597
2250 msgid "toggle between secret and public key listing"
2251 msgstr "prze³±czenie pomiêdzy list± kluczy publicznych i tajnych"
2252
2253 #: g10/keyedit.c:599
2254 msgid "t"
2255 msgstr "p"
2256
2257 #: g10/keyedit.c:600
2258 msgid "pref"
2259 msgstr "opcje"
2260
2261 #: g10/keyedit.c:600
2262 msgid "list preferences"
2263 msgstr "lista opcji"
2264
2265 #: g10/keyedit.c:601
2266 msgid "passwd"
2267 msgstr "has³o"
2268
2269 #: g10/keyedit.c:601
2270 msgid "change the passphrase"
2271 msgstr "zmiana wyra¿enia przej¶ciowego (has³a)"
2272
2273 #: g10/keyedit.c:602
2274 msgid "trust"
2275 msgstr "zaufanie"
2276
2277 #: g10/keyedit.c:602
2278 msgid "change the ownertrust"
2279 msgstr "zmiana zaufania w³a¶ciciela"
2280
2281 #: g10/keyedit.c:603
2282 msgid "revsig"
2283 msgstr "unpod"
2284
2285 #: g10/keyedit.c:603
2286 msgid "revoke signatures"
2287 msgstr "uniewa¿nienie podpisu"
2288
2289 #: g10/keyedit.c:604
2290 msgid "revkey"
2291 msgstr "unpkl"
2292
2293 #: g10/keyedit.c:604
2294 msgid "revoke a secondary key"
2295 msgstr "uniewa¿nienie podklucza"
2296
2297 #: g10/keyedit.c:605
2298 msgid "disable"
2299 msgstr "wy³kl"
2300
2301 #: g10/keyedit.c:605
2302 msgid "disable a key"
2303 msgstr "wy³±czyæ klucz z u¿ycia"
2304
2305 #: g10/keyedit.c:606
2306 msgid "enable"
2307 msgstr "w³kl"
2308
2309 #: g10/keyedit.c:606
2310 msgid "enable a key"
2311 msgstr "w³±czyæ klucz do u¿ycia"
2312
2313 #: g10/delkey.c:103 g10/keyedit.c:624
2314 msgid "can't do that in batchmode\n"
2315 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
2316
2317 #. check that they match
2318 #. fixme: check that they both match
2319 #: g10/keyedit.c:659
2320 msgid "Secret key is available.\n"
2321 msgstr "Dostêpny jest klucz tajny.\n"
2322
2323 #: g10/keyedit.c:688
2324 msgid "Command> "
2325 msgstr "Polecenie> "
2326
2327 #: g10/keyedit.c:718
2328 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2329 msgstr "Do wykonania tej operacji potrzebny jest klucz tajny.\n"
2330
2331 #: g10/keyedit.c:722
2332 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2333 msgstr ""
2334
2335 #: g10/keyedit.c:769
2336 msgid "Really sign all user IDs? "
2337 msgstr "Podpisaæ wszystkie identyfikatory u¿ytkownika na tym kluczu? "
2338
2339 #: g10/keyedit.c:770
2340 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2341 msgstr "Podpowied¼: wybierz identyfikatory u¿ytkownika do podpisania.\n"
2342
2343 #: g10/keyedit.c:802 g10/keyedit.c:984
2344 #, c-format
2345 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2346 msgstr "naniesienie poprawek bazy zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
2347
2348 #: g10/keyedit.c:813 g10/keyedit.c:834
2349 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2350 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden identyfikator u¿ytkownika.\n"
2351
2352 #: g10/keyedit.c:815
2353 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2354 msgstr "Nie mo¿esz usun±æ ostatniego identyfikatora u¿ytkownika!\n"
2355
2356 #: g10/keyedit.c:818
2357 msgid "Really remove all selected user IDs? "
2358 msgstr "Czy na pewno usun±æ wszystkie wybrane identyfikatory u¿ytkownika? "
2359
2360 #: g10/keyedit.c:819
2361 msgid "Really remove this user ID? "
2362 msgstr "Czy na pewno usun±æ ten identyfikator u¿ytkownika? "
2363
2364 #: g10/keyedit.c:855 g10/keyedit.c:877
2365 msgid "You must select at least one key.\n"
2366 msgstr "Musisz wybraæ co najmniej jeden klucz.\n"
2367
2368 #: g10/keyedit.c:859
2369 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2370 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ wybrane klucze? "
2371
2372 #: g10/keyedit.c:860
2373 msgid "Do you really want to delete this key? "
2374 msgstr "Czy na pewno chcesz usun±æ ten klucz? "
2375
2376 #: g10/keyedit.c:881
2377 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? "
2378 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ wybrane klucze? "
2379
2380 #: g10/keyedit.c:882
2381 msgid "Do you really want to revoke this key? "
2382 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ ten klucz? "
2383
2384 #: g10/keyedit.c:948
2385 msgid "Save changes? "
2386 msgstr "Zapisaæ zmiany? "
2387
2388 #: g10/keyedit.c:951
2389 msgid "Quit without saving? "
2390 msgstr "Wyj¶æ bez zapisania zmian? "
2391
2392 #: g10/keyedit.c:962
2393 #, c-format
2394 msgid "update failed: %s\n"
2395 msgstr "naniesienie poprawek nie powiod³o siê: %s\n"
2396
2397 #: g10/keyedit.c:969
2398 #, c-format
2399 msgid "update secret failed: %s\n"
2400 msgstr "naniesienie poprawek na kluczu tajnym nie powiod³o siê: %s\n"
2401
2402 #: g10/keyedit.c:976
2403 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2404 msgstr ""
2405 "Klucz nie zosta³ zmieniony wiêc nanoszenie poprawek nie jest konieczne.\n"
2406
2407 #: g10/keyedit.c:991
2408 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2409 msgstr "Niepoprawne polecenie  (spróbuj \"help\")\n"
2410
2411 #: g10/keyedit.c:1074 g10/keyedit.c:1100
2412 #, c-format
2413 msgid "%s%c %4u%c/%08lX  created: %s expires: %s"
2414 msgstr ""
2415
2416 #: g10/keyedit.c:1083
2417 #, c-format
2418 msgid " trust: %c/%c"
2419 msgstr ""
2420
2421 #: g10/keyedit.c:1087
2422 msgid "This key has been disabled"
2423 msgstr "Ten klucz zosta³ wy³±czony z u¿ycia"
2424
2425 #: g10/keyedit.c:1116
2426 #, fuzzy, c-format
2427 msgid "rev! subkey has been revoked: %s\n"
2428 msgstr "klucz %08lX: podklucz zosta³ uniewa¿niony!\n"
2429
2430 #: g10/keyedit.c:1119
2431 #, fuzzy
2432 msgid "rev- faked revocation found\n"
2433 msgstr "   nowych uniewa¿nieñ kluczy: %lu\n"
2434
2435 #: g10/keyedit.c:1121
2436 #, c-format
2437 msgid "rev? problem checking revocation: %s\n"
2438 msgstr ""
2439
2440 #: g10/keyedit.c:1359
2441 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2442 msgstr "Usun±æ ten poprawny podpis? (t/N/w)"
2443
2444 #: g10/keyedit.c:1363
2445 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2446 msgstr "Usun±æ ten niepoprawny podpis? (t/N/w)"
2447
2448 #: g10/keyedit.c:1367
2449 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2450 msgstr "Usun±æ ten nieznany podpis? (t/N/w)"
2451
2452 #: g10/keyedit.c:1373
2453 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2454 msgstr "Na pewno usun±æ ten podpis klucza nim samym? (t/N)"
2455
2456 #: g10/keyedit.c:1387
2457 #, c-format
2458 msgid "Deleted %d signature.\n"
2459 msgstr "%d podpis usuniêty.\n"
2460
2461 #: g10/keyedit.c:1388
2462 #, c-format
2463 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2464 msgstr "%d podpisów usuniêtych.\n"
2465
2466 #: g10/keyedit.c:1391
2467 msgid "Nothing deleted.\n"
2468 msgstr "Nic nie zosta³o usuniête.\n"
2469
2470 #: g10/keyedit.c:1460
2471 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2472 msgstr "Proszê usun±æ znacznik wyboru z kluczy tajnych.\n"
2473
2474 #: g10/keyedit.c:1466
2475 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2476 msgstr "Proszê wybraæ najwy¿ej jeden podklucz.\n"
2477
2478 #: g10/keyedit.c:1470
2479 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
2480 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci podklucza.\n"
2481
2482 #: g10/keyedit.c:1472
2483 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
2484 msgstr "Zmiana daty wa¿no¶ci g³ównego klucza.\n"
2485
2486 #: g10/keyedit.c:1514
2487 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2488 msgstr "Nie mo¿na zmieniæ daty wa¿no¶ci klucza w wersji 3.\n"
2489
2490 #: g10/keyedit.c:1530
2491 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2492 msgstr "Brak odpowiadaj±cego podpisu w zbiorze kluczy tajnych\n"
2493
2494 #: g10/keyedit.c:1591
2495 #, c-format
2496 msgid "No user ID with index %d\n"
2497 msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika o numerze %d.\n"
2498
2499 #: g10/keyedit.c:1637
2500 #, c-format
2501 msgid "No secondary key with index %d\n"
2502 msgstr "Brak podklucza o indeksie %d\n"
2503
2504 #: g10/keyedit.c:1735
2505 msgid "user ID: \""
2506 msgstr "Identyfikator u¿ytkownika: "
2507
2508 #: g10/keyedit.c:1738
2509 #, c-format
2510 msgid ""
2511 "\"\n"
2512 "signed with your key %08lX at %s\n"
2513 msgstr ""
2514 "\"\n"
2515 "podpisano Twoim kluczem %08lX w %s\n"
2516
2517 #: g10/keyedit.c:1742
2518 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N)"
2519 msgstr "Stworzyæ certyfikat uniewa¿nienia tego podpisu? (t/N)"
2520
2521 #. FIXME: detect duplicates here
2522 #: g10/keyedit.c:1766
2523 msgid "You have signed these user IDs:\n"
2524 msgstr "Te identyfikatory s± podpisane przez ciebie:\n"
2525
2526 #: g10/keyedit.c:1780 g10/keyedit.c:1815
2527 #, c-format
2528 msgid "   signed by %08lX at %s\n"
2529 msgstr "   podpisany kluczem %08lX w %s\n"
2530
2531 #: g10/keyedit.c:1785
2532 #, c-format
2533 msgid "   revoked by %08lX at %s\n"
2534 msgstr "uniewa¿niony kluczem %08lX w %s\n"
2535
2536 #: g10/keyedit.c:1805
2537 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
2538 msgstr "Czy na pewno chcesz uniewa¿niæ te podpisy:\n"
2539
2540 #: g10/keyedit.c:1823
2541 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N)"
2542 msgstr "Na pewno utworzyæ certyfikaty uniewa¿nienia ? (t/N)"
2543
2544 #: g10/keyedit.c:1852
2545 msgid "no secret key\n"
2546 msgstr "brak klucza tajnego\n"
2547
2548 #: g10/keylist.c:158
2549 #, fuzzy
2550 msgid "invalid"
2551 msgstr "b³±d w opakowaniu ASCII"
2552
2553 #: g10/keylist.c:178
2554 #, fuzzy
2555 msgid "revoked"
2556 msgstr "unpkl"
2557
2558 #. of subkey
2559 #: g10/keylist.c:401 g10/mainproc.c:754
2560 #, fuzzy, c-format
2561 msgid " [expires: %s]"
2562 msgstr "Data wa¿no¶ci klucza: %s\n"
2563
2564 #: g10/mainproc.c:212
2565 #, c-format
2566 msgid "public key is %08lX\n"
2567 msgstr "klucz publiczny %08lX\n"
2568
2569 #: g10/mainproc.c:247
2570 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2571 msgstr "dane zaszyfrowane kluczem publicznym: poprawny klucz sesyjny\n"
2572
2573 #: g10/mainproc.c:280
2574 #, c-format
2575 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %08lX, created %s\n"
2576 msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, klucz %08lX, stworzony %s\n"
2577
2578 #: g10/mainproc.c:290
2579 #, c-format
2580 msgid "encrypted with %s key, ID %08lX\n"
2581 msgstr "zaszyfrowane kluczem %s, o identyfikatorze %08lX\n"
2582
2583 #: g10/mainproc.c:296
2584 msgid "no secret key for decryption available\n"
2585 msgstr "odszyfrowuj±cy klucz tajny do jest niedostêpny\n"
2586
2587 #: g10/mainproc.c:305
2588 #, c-format
2589 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2590 msgstr "b³±d odszyfrowywania kluczem publicznym: %s\n"
2591
2592 #: g10/mainproc.c:342
2593 msgid "decryption okay\n"
2594 msgstr "odszyfrowane poprawnie\n"
2595
2596 #: g10/mainproc.c:347
2597 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
2598 msgstr "OSTRZE¯ENIE: dokonano manipulacji zaszyfrowan± wiadomo¶ci±!\n"
2599
2600 #: g10/mainproc.c:352
2601 #, c-format
2602 msgid "decryption failed: %s\n"
2603 msgstr "b³±d odszyfrowywania: %s\n"
2604
2605 #: g10/mainproc.c:371
2606 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2607 msgstr "UWAGA: nadawca zaznaczy³ ¿e wiadomo¶æ nie powinna byæ zapisywana!\n"
2608
2609 #: g10/mainproc.c:373
2610 #, c-format
2611 msgid "original file name='%.*s'\n"
2612 msgstr "pierwotna nazwa pliku='%.*s'\n"
2613
2614 #: g10/mainproc.c:538
2615 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
2616 msgstr ""
2617 "oddzielony certyfikat uniewa¿nienia - wywo³aj \"gpg --import\" aby go u¿yæ\n"
2618
2619 #: g10/mainproc.c:625 g10/mainproc.c:634
2620 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
2621 msgstr "OSTRZE¯ENIE: niepoprawne dane w adnotacji\n"
2622
2623 #: g10/mainproc.c:637
2624 msgid "Notation: "
2625 msgstr "Adnotacja: "
2626
2627 #: g10/mainproc.c:644
2628 msgid "Policy: "
2629 msgstr "Regulamin: "
2630
2631 #: g10/mainproc.c:1074
2632 msgid "signature verification suppressed\n"
2633 msgstr "wymuszono pominiêcie sprawdzenia podpisu\n"
2634
2635 #: g10/mainproc.c:1080
2636 #, c-format
2637 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2638 msgstr ""
2639 "Podpis z³o¿ony %.*s za pomoc± %s,\n"
2640 "z u¿yciem klucza o identyfikatorze %08lX\n"
2641
2642 #. just in case that we have no userid
2643 #: g10/mainproc.c:1106 g10/mainproc.c:1117
2644 msgid "BAD signature from \""
2645 msgstr "NIEPOPRAWNY podpis z³o¿ony przez \""
2646
2647 #: g10/mainproc.c:1107 g10/mainproc.c:1118
2648 msgid "Good signature from \""
2649 msgstr "Poprawny podpis z³o¿ony przez \""
2650
2651 #: g10/mainproc.c:1109
2652 msgid "                aka \""
2653 msgstr "                        alias \""
2654
2655 #: g10/mainproc.c:1165
2656 #, c-format
2657 msgid "Can't check signature: %s\n"
2658 msgstr "Nie mo¿na sprawdziæ podpisu: %s\n"
2659
2660 #: g10/mainproc.c:1230
2661 #, c-format
2662 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
2663 msgstr "oddzielony podpis klasy 0x%02x\n"
2664
2665 #: g10/mainproc.c:1282
2666 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2667 msgstr "podpis starego typu (PGP 2.x)\n"
2668
2669 #: g10/mainproc.c:1287
2670 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2671 msgstr "wykryto niepoprawny pakiet pierwotny w proc_tree()\n"
2672
2673 #: g10/misc.c:86
2674 #, c-format
2675 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2676 msgstr "nie mo¿na wy³±czyæ zrzutów pamiêci: %s\n"
2677
2678 #: g10/misc.c:314
2679 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2680 msgstr "Nie nale¿y u¿ywaæ algorytmów do¶wiadczalnych!\n"
2681
2682 #: g10/misc.c:342
2683 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2684 msgstr ""
2685 "ten algorytm szyfruj±cy jest odradzany; proszê u¿ywaæ bardziej "
2686 "standardowych!\n"
2687
2688 #: g10/parse-packet.c:115
2689 #, c-format
2690 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2691 msgstr "algorytm klucza publicznego niemo¿liwy do obs³u¿enia: %d\n"
2692
2693 #: g10/parse-packet.c:999
2694 #, c-format
2695 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2696 msgstr "podpakiet typu %d ma ustawiony krytyczny bit\n"
2697
2698 #: g10/passphrase.c:198
2699 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
2700 msgstr ""
2701
2702 #: g10/passphrase.c:204
2703 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
2704 msgstr ""
2705
2706 #: g10/hkp.c:158 g10/passphrase.c:223
2707 #, fuzzy, c-format
2708 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
2709 msgstr "nie mo¿na otworzyæ %s: %s\n"
2710
2711 #: g10/passphrase.c:284 g10/passphrase.c:522
2712 #, c-format
2713 msgid " (main key ID %08lX)"
2714 msgstr ""
2715 " \n"
2716 "(identyfikator g³ównego klucza %08lX)"
2717
2718 #: g10/passphrase.c:294
2719 #, fuzzy, c-format
2720 msgid ""
2721 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
2722 "\"%.*s\"\n"
2723 "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s%s\n"
2724 msgstr ""
2725 "\n"
2726 "Musisz podaæ wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) aby uaktywniæ klucz tajny\n"
2727 "dla u¿ytkownika: \""
2728
2729 #: g10/passphrase.c:315
2730 #, fuzzy
2731 msgid "Enter passphrase\n"
2732 msgstr "Wyra¿enie przej¶ciowe: "
2733
2734 #: g10/passphrase.c:317
2735 #, fuzzy
2736 msgid "Repeat passphrase\n"
2737 msgstr "Powtórzone wyra¿enie przej¶ciowe: "
2738
2739 #: g10/passphrase.c:338 g10/passphrase.c:348 g10/passphrase.c:439
2740 msgid "response from agent too short\n"
2741 msgstr ""
2742
2743 #: g10/passphrase.c:355
2744 #, fuzzy
2745 msgid "passphrase too long\n"
2746 msgstr "linia za d³uga\n"
2747
2748 #: g10/passphrase.c:367
2749 msgid "invalid response from agent\n"
2750 msgstr ""
2751
2752 #: g10/passphrase.c:376
2753 msgid "cancelled by user\n"
2754 msgstr ""
2755
2756 #: g10/passphrase.c:379 g10/passphrase.c:445
2757 #, c-format
2758 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
2759 msgstr ""
2760
2761 #: g10/passphrase.c:508
2762 msgid ""
2763 "\n"
2764 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2765 "user: \""
2766 msgstr ""
2767 "\n"
2768 "Musisz podaæ wyra¿enie przej¶ciowe (has³o) aby uaktywniæ klucz tajny\n"
2769 "dla u¿ytkownika: \""
2770
2771 #: g10/passphrase.c:517
2772 #, c-format
2773 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2774 msgstr "d³ugo¶æ %u bitów, typ %s, klucz %08lX, stworzony %s"
2775
2776 #: g10/passphrase.c:555
2777 msgid "can't query password in batchmode\n"
2778 msgstr "pytanie o has³o nie dzia³a w trybie wsadowym\n"
2779
2780 #: g10/passphrase.c:559
2781 msgid "Enter passphrase: "
2782 msgstr "Wyra¿enie przej¶ciowe: "
2783
2784 #: g10/passphrase.c:563
2785 msgid "Repeat passphrase: "
2786 msgstr "Powtórzone wyra¿enie przej¶ciowe: "
2787
2788 #: g10/plaintext.c:67
2789 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2790 msgstr ""
2791 "dane nie zosta³y zapisane; nale¿y u¿yæ opcji \"--output\" aby je zapisaæ\n"
2792
2793 #: g10/plaintext.c:324
2794 msgid "Detached signature.\n"
2795 msgstr "Podpis oddzielony.\n"
2796
2797 #: g10/plaintext.c:328
2798 msgid "Please enter name of data file: "
2799 msgstr "Nazwa pliku danych: "
2800
2801 #: g10/plaintext.c:349
2802 msgid "reading stdin ...\n"
2803 msgstr "odczyt ze strumienia standardowego wej¶cia...\n"
2804
2805 #: g10/plaintext.c:392
2806 #, c-format
2807 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2808 msgstr "nie mo¿na otworzyæ podpisanego pliku '%s'\n"
2809
2810 #: g10/pubkey-enc.c:135
2811 #, c-format
2812 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2813 msgstr "adresat anonimowy; próba klucza tajnego %08lX ...\n"
2814
2815 #: g10/pubkey-enc.c:141
2816 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2817 msgstr "OK, to my jeste¶my adresatem anonimowym.\n"
2818
2819 #: g10/pubkey-enc.c:197
2820 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2821 msgstr "stary, nie obs³ugiwany algorytm szyfrowania klucza sesyjnego\n"
2822
2823 #: g10/pubkey-enc.c:216
2824 #, fuzzy, c-format
2825 msgid "cipher algorithm %d is unknown or disabled\n"
2826 msgstr "%d - algorytm ochrony nie obs³ugiwany\n"
2827
2828 #: g10/pubkey-enc.c:255
2829 #, c-format
2830 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2831 msgstr "UWAGA: brak algorytmu szyfruj±cego %d w ustawieniach\n"
2832
2833 #: g10/pubkey-enc.c:261
2834 #, fuzzy, c-format
2835 msgid "NOTE: secret key %08lX expired at %s\n"
2836 msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy przekroczy³ datê wa¿no¶ci %s\n"
2837
2838 #: g10/hkp.c:62
2839 #, c-format
2840 msgid "requesting key %08lX from %s ...\n"
2841 msgstr ""
2842
2843 #: g10/hkp.c:75
2844 #, fuzzy, c-format
2845 msgid "can't get key from keyserver: %s\n"
2846 msgstr "niemo¿liwy jest zapis do zbioru kluczy: %s\n"
2847
2848 #: g10/hkp.c:98 g10/hkp.c:136
2849 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
2850 msgstr ""
2851
2852 #: g10/hkp.c:106
2853 #, fuzzy, c-format
2854 msgid "%s: not a valid key ID\n"
2855 msgstr "'%s\" nie jest w³a¶ciwym identyfikatorem klucza\n"
2856
2857 #: g10/hkp.c:182
2858 #, fuzzy, c-format
2859 msgid "error sending to `%s': %s\n"
2860 msgstr "b³±d odczytu '%s': %s\n"
2861
2862 #: g10/hkp.c:194
2863 #, c-format
2864 msgid "success sending to `%s' (status=%u)\n"
2865 msgstr ""
2866
2867 #: g10/hkp.c:197
2868 #, c-format
2869 msgid "failed sending to `%s': status=%u\n"
2870 msgstr ""
2871
2872 #: g10/seckey-cert.c:89
2873 #, fuzzy
2874 msgid "secret key parts are not available\n"
2875 msgstr "klucz tajny nie jest dostêpny"
2876
2877 #: g10/seckey-cert.c:95
2878 #, c-format
2879 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2880 msgstr "%d - algorytm ochrony nie obs³ugiwany\n"
2881
2882 #: g10/seckey-cert.c:245
2883 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2884 msgstr ""
2885 "Niepoprawne wyra¿enie przej¶ciowe (has³o); proszê spróbowaæ ponownie ...\n"
2886
2887 #: g10/seckey-cert.c:308
2888 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2889 msgstr ""
2890 "OSTRZE¯ENIE: Wykryto klucz s³aby algorytmu - nale¿y ponownie zmieniæ \n"
2891 "             wyra¿enie przej¶ciowe (has³o).\n"
2892
2893 #: g10/sig-check.c:279
2894 msgid ""
2895 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2896 msgstr ""
2897 "Klucz algorytmu ElGamala wygenerowany przez PGP - podpisy nim sk³adane\n"
2898 "nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
2899
2900 #: g10/sig-check.c:287
2901 #, c-format
2902 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2903 msgstr "klucz publiczny jest o %lu sekund m³odszy od podpisu\n"
2904
2905 #: g10/sig-check.c:288
2906 #, c-format
2907 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2908 msgstr "klucz publiczny jest o %lu sekund m³odszy od podpisu\n"
2909
2910 #: g10/sig-check.c:306
2911 #, c-format
2912 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2913 msgstr "UWAGA: klucz podpisuj±cy przekroczy³ datê wa¿no¶ci %s\n"
2914
2915 #: g10/sig-check.c:375
2916 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2917 msgstr ""
2918 "przyjêto niewa¿no¶æ podpisu z powodu ustawienia nieznanego bitu krytycznego\n"
2919
2920 #: g10/sign.c:197
2921 #, c-format
2922 msgid "%s signature from: %s\n"
2923 msgstr "%s podpis z³o¿ony przez: %s\n"
2924
2925 #: g10/sign.c:435 g10/sign.c:690
2926 #, c-format
2927 msgid "can't create %s: %s\n"
2928 msgstr "nie mo¿na stworzyæ %s: %s\n"
2929
2930 #: g10/sign.c:538
2931 msgid "signing:"
2932 msgstr "podpis:"
2933
2934 #: g10/sign.c:583
2935 #, c-format
2936 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
2937 msgstr "OSTRZE¯ENIE: plik '%s' jest pusty\n"
2938
2939 #: g10/textfilter.c:134
2940 #, c-format
2941 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
2942 msgstr "nie mo¿na obs³u¿yæ linii tekstu d³u¿szej ni¿ %d znaków\n"
2943
2944 #: g10/textfilter.c:231
2945 #, c-format
2946 msgid "input line longer than %d characters\n"
2947 msgstr "linia d³u¿sza ni¿ %d znaków\n"
2948
2949 #: g10/tdbio.c:116 g10/tdbio.c:1623
2950 #, c-format
2951 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2952 msgstr "baza zaufania, wpis %lu: lseek() nie powiod³a siê: %s\n"
2953
2954 #: g10/tdbio.c:122 g10/tdbio.c:1630
2955 #, c-format
2956 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2957 msgstr "baza zaufania, wpis %lu: zapis nie powiód³ siê (n=%d): %s\n"
2958
2959 #: g10/tdbio.c:232
2960 msgid "trustdb transaction too large\n"
2961 msgstr "zbyt du¿e zlecenie dla bazy zaufania\n"
2962
2963 #: g10/tdbio.c:424
2964 #, c-format
2965 msgid "%s: can't access: %s\n"
2966 msgstr "%s: dostêp niemo¿liwy: %s\n"
2967
2968 #: g10/tdbio.c:438
2969 #, c-format
2970 msgid "%s: directory does not exist!\n"
2971 msgstr "%s: katalog nie istnieje!\n"
2972
2973 #: g10/openfile.c:227 g10/openfile.c:296 g10/ringedit.c:843
2974 #: g10/ringedit.c:1161 g10/tdbio.c:444
2975 #, c-format
2976 msgid "%s: can't create: %s\n"
2977 msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ: %s\n"
2978
2979 #: g10/tdbio.c:459 g10/tdbio.c:508
2980 #, c-format
2981 msgid "%s: can't create lock\n"
2982 msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ blokady\n"
2983
2984 #: g10/tdbio.c:473
2985 #, c-format
2986 msgid "%s: failed to create version record: %s"
2987 msgstr "%s: utworzenie zapisu o wersji nie powiod³o siê: %s"
2988
2989 #: g10/tdbio.c:477
2990 #, c-format
2991 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
2992 msgstr "%s: utworzono niepoprawny plik bazy zaufania\n"
2993
2994 #: g10/tdbio.c:480
2995 #, c-format
2996 msgid "%s: trustdb created\n"
2997 msgstr "%s: baza zaufania utworzona\n"
2998
2999 #: g10/tdbio.c:517
3000 #, c-format
3001 msgid "%s: invalid trustdb\n"
3002 msgstr "%s: niepoprawny plik bazy zaufania\n"
3003
3004 #: g10/tdbio.c:550
3005 #, c-format
3006 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
3007 msgstr "%s: tworzenie tablicy skrótów nie powiod³o siê: %s\n"
3008
3009 #: g10/tdbio.c:558
3010 #, c-format
3011 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
3012 msgstr "%s: b³±d przy uaktualnianiu numeru wersji: %s\n"
3013
3014 #: g10/tdbio.c:574 g10/tdbio.c:613 g10/tdbio.c:635 g10/tdbio.c:665
3015 #: g10/tdbio.c:690 g10/tdbio.c:1556 g10/tdbio.c:1583
3016 #, c-format
3017 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
3018 msgstr "%s: b³±d odczytu numeru wersji: %s\n"
3019
3020 #: g10/tdbio.c:587 g10/tdbio.c:646
3021 #, c-format
3022 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
3023 msgstr "%s: b³±d zapisu numeru wersji: %s\n"
3024
3025 #: g10/tdbio.c:1235
3026 #, c-format
3027 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
3028 msgstr "baza zaufania: procedura lseek() zawiod³a: %s\n"
3029
3030 #: g10/tdbio.c:1243
3031 #, c-format
3032 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
3033 msgstr "baza zaufania: procedura read() (n=%d) zawiod³a: %s\n"
3034
3035 #: g10/tdbio.c:1264
3036 #, c-format
3037 msgid "%s: not a trustdb file\n"
3038 msgstr "%s: nie jest plikiem bazy zaufania\n"
3039
3040 #: g10/tdbio.c:1280
3041 #, c-format
3042 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
3043 msgstr "%s: wpis wersji z numerem %lu\n"
3044
3045 #: g10/tdbio.c:1285
3046 #, c-format
3047 msgid "%s: invalid file version %d\n"
3048 msgstr "%s: niew³a¶ciwa wersja pliku %d\n"
3049
3050 #: g10/tdbio.c:1589
3051 #, c-format
3052 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
3053 msgstr "%s: b³±d odczytu wolnego wpisu: %s\n"
3054
3055 #: g10/tdbio.c:1597
3056 #, c-format
3057 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
3058 msgstr "%s: b³±d zapisu wpisu katalogowego: %s\n"
3059
3060 #: g10/tdbio.c:1607
3061 #, c-format
3062 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
3063 msgstr "%s: zerowanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
3064
3065 #: g10/tdbio.c:1637
3066 #, c-format
3067 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
3068 msgstr "%s: dopisanie rekordu nie powiod³o siê: %s\n"
3069
3070 #: g10/tdbio.c:1748
3071 msgid "the trustdb is corrupted; please run \"gpg --fix-trustdb\".\n"
3072 msgstr ""
3073 "Baza zaufania jest uszkodzona; proszê uruchomiæ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
3074
3075 #: g10/trustdb.c:169
3076 #, c-format
3077 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
3078 msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: odczyt nie powiód³ siê: %s\n"
3079
3080 #: g10/trustdb.c:184
3081 #, c-format
3082 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
3083 msgstr "wpis zaufania %lu, typ zapytania %d: zapis nie powiód³ siê: %s\n"
3084
3085 #: g10/trustdb.c:198
3086 #, c-format
3087 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
3088 msgstr "wpis zaufania %lu: usuniêcie nie powiod³o siê %s\n"
3089
3090 #: g10/trustdb.c:212
3091 #, c-format
3092 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
3093 msgstr "baza zaufania: synchronizacja nie powiod³a siê %s\n"
3094
3095 #: g10/trustdb.c:377
3096 #, c-format
3097 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
3098 msgstr "b³±d odczytu wpisu katalogowego dla LID %lu: %s\n"
3099
3100 #: g10/trustdb.c:384
3101 #, c-format
3102 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
3103 msgstr "lid %lu: oczekiwany wpis katalogowy, napotkano typ %d\n"
3104
3105 #: g10/trustdb.c:389
3106 #, c-format
3107 msgid "no primary key for LID %lu\n"
3108 msgstr "brak klucza g³ównego dla LID %lu\n"
3109
3110 #: g10/trustdb.c:394
3111 #, c-format
3112 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
3113 msgstr "b³±d odczytu g³ównego klucza dla LID %lu: %s\n"
3114
3115 #: g10/trustdb.c:433
3116 #, c-format
3117 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
3118 msgstr "get_dir_record: funkcja search_record zawiod³a: %s\n"
3119
3120 #: g10/trustdb.c:474
3121 #, fuzzy, c-format
3122 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
3123 msgstr "'%s\" nie jest w³a¶ciwym identyfikatorem klucza\n"
3124
3125 #: g10/trustdb.c:502
3126 #, c-format
3127 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
3128 msgstr "klucz %08lX: wpisanie do bazy zaufania niemo¿liwe\n"
3129
3130 #: g10/trustdb.c:508
3131 #, c-format
3132 msgid "key %08lX: query record failed\n"
3133 msgstr "klucz %08lX: wyszukanie zapisu nie powiod³o siê\n"
3134
3135 #: g10/trustdb.c:517
3136 #, c-format
3137 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
3138 msgstr "klucz %08lX: ju¿ znajduje siê w tablicy kluczy zaufanych\n"
3139
3140 #: g10/trustdb.c:520
3141 #, c-format
3142 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
3143 msgstr "Klucz %08lX: zaakceptowany jako klucz zaufany.\n"
3144
3145 #: g10/trustdb.c:547
3146 #, c-format
3147 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
3148 msgstr ""
3149 "klucz %08lX: brak klucza publicznego dla klucza zaufanego - pominiêty\n"
3150
3151 #: g10/trustdb.c:566
3152 #, c-format
3153 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
3154 msgstr "UWAGA: klucz tajny %08lX NIE jest chroniony.\n"
3155
3156 #: g10/trustdb.c:585
3157 #, c-format
3158 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
3159 msgstr "klucz %08lX: klucz tajny nie pasuje do klucza jawnego\n"
3160
3161 #: g10/trustdb.c:598
3162 #, c-format
3163 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
3164 msgstr "wyliczenie kluczy tajnych nie powiod³o siê %s\n"
3165
3166 #: g10/trustdb.c:994
3167 #, c-format
3168 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
3169 msgstr "klucz %08lX.%lu Dobre dowi±zanie podklucza\n"
3170
3171 #: g10/trustdb.c:1000 g10/trustdb.c:1035
3172 #, c-format
3173 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
3174 msgstr "klucz %08lX.%lu: Niepoprawne dowi±zanie podklucza %s\n"
3175
3176 #: g10/trustdb.c:1012
3177 #, c-format
3178 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
3179 msgstr "klucz %08lX.%lu: Poprawne uniewa¿nienie klucza\n"
3180
3181 #: g10/trustdb.c:1018
3182 #, c-format
3183 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
3184 msgstr "klucz %08lX.%lu: Niew³a¶ciwe uniewa¿nienie klucza: %s\n"
3185
3186 #: g10/trustdb.c:1029
3187 #, c-format
3188 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
3189 msgstr "klucz %08lX.%lu: Poprawne uniewa¿nienie podklucza\n"
3190
3191 #: g10/trustdb.c:1140
3192 msgid "Good self-signature"
3193 msgstr "Poprawny podpis klucza nim samym"
3194
3195 #: g10/trustdb.c:1150
3196 msgid "Invalid self-signature"
3197 msgstr "Niepoprawny podpis klucza nim samym"
3198
3199 #: g10/trustdb.c:1177
3200 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature"
3201 msgstr ""
3202 "Poprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika pominiête z powodu\n"
3203 "nowszego podpisu tym samym kluczem"
3204
3205 #: g10/trustdb.c:1183
3206 msgid "Valid user ID revocation"
3207 msgstr "Poprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
3208
3209 #: g10/trustdb.c:1188
3210 msgid "Invalid user ID revocation"
3211 msgstr "Niepoprawne uniewa¿nienie identyfikatora u¿ytkownika"
3212
3213 #: g10/trustdb.c:1230
3214 msgid "Valid certificate revocation"
3215 msgstr "Poprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
3216
3217 #: g10/trustdb.c:1231
3218 msgid "Good certificate"
3219 msgstr "Poprawny certyfikat"
3220
3221 #: g10/trustdb.c:1259
3222 msgid "Invalid certificate revocation"
3223 msgstr "Niepoprawne uniewa¿nienie certyfikatu"
3224
3225 #: g10/trustdb.c:1260
3226 msgid "Invalid certificate"
3227 msgstr "Niepoprawny certyfikat"
3228
3229 #: g10/trustdb.c:1277 g10/trustdb.c:1281
3230 #, c-format
3231 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
3232 msgstr "zapis o podpisach %lu[%d] wskazuje na z³y wpis.\n"
3233
3234 #: g10/trustdb.c:1340
3235 msgid "duplicated certificate - deleted"
3236 msgstr "podwójny certyfikat - usuniêty"
3237
3238 #: g10/trustdb.c:1661
3239 #, c-format
3240 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
3241 msgstr "Procedura tdbio_search_dir nie powiod³a siê: %s\n"
3242
3243 #: g10/trustdb.c:1795
3244 #, c-format
3245 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
3246 msgstr "lid ?: wpisanie nie powiod³o siê: %s\n"
3247
3248 #: g10/trustdb.c:1800
3249 #, c-format
3250 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
3251 msgstr "lid %lu: wpisanie nie powiod³o siê: %s\n"
3252
3253 #: g10/trustdb.c:1806
3254 #, c-format
3255 msgid "lid %lu: inserted\n"
3256 msgstr "lid %lu: wpisany\n"
3257
3258 #: g10/trustdb.c:1811
3259 #, c-format
3260 msgid "error reading dir record: %s\n"
3261 msgstr "b³±d podczas odczytu wpisu katalogowego: %s\n"
3262
3263 #: g10/trustdb.c:1819 g10/trustdb.c:1882
3264 #, c-format
3265 msgid "%lu keys processed\n"
3266 msgstr "%lu kluczy przetworzonych\n"
3267
3268 #: g10/trustdb.c:1821 g10/trustdb.c:1888
3269 #, c-format
3270 msgid "\t%lu keys with errors\n"
3271 msgstr "\t%lu kluczy z b³êdami\n"
3272
3273 #: g10/trustdb.c:1823
3274 #, c-format
3275 msgid "\t%lu keys inserted\n"
3276 msgstr "\t%lu kluczy wpisanych\n"
3277
3278 #: g10/trustdb.c:1826
3279 #, c-format
3280 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
3281 msgstr "wyliczenie bloków kluczy nie powiod³o siê: %s\n"
3282
3283 #: g10/trustdb.c:1874
3284 #, c-format
3285 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
3286 msgstr "lid %lu: wpis katalogowy bez bloku klucza - pominiêty\n"
3287
3288 #: g10/trustdb.c:1884
3289 #, c-format
3290 msgid "\t%lu due to new pubkeys\n"
3291 msgstr "\t%lu z powodu nowych kluczy publicznych\n"
3292
3293 #: g10/trustdb.c:1886
3294 #, c-format
3295 msgid "\t%lu keys skipped\n"
3296 msgstr "\t%lu kluczy pominiêtych\n"
3297
3298 #: g10/trustdb.c:1890
3299 #, c-format
3300 msgid "\t%lu keys updated\n"
3301 msgstr "\t%lu kluczy uaktualnionych\n"
3302
3303 #: g10/trustdb.c:2235
3304 msgid "Ooops, no keys\n"
3305 msgstr "Oops, brak kluczy\n"
3306
3307 #: g10/trustdb.c:2239
3308 msgid "Ooops, no user IDs\n"
3309 msgstr "Oops, brak identyfikatorów u¿ytkowników\n"
3310
3311 #: g10/trustdb.c:2397
3312 #, c-format
3313 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
3314 msgstr "check_trust: poszukiwanie wpisu katalogowego nie powiod³o siê: %s\n"
3315
3316 #: g10/trustdb.c:2406
3317 #, c-format
3318 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
3319 msgstr "klucz %08lX: wprowadzenie wpisu zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
3320
3321 #: g10/trustdb.c:2410
3322 #, c-format
3323 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
3324 msgstr "Klucz %08lX.%lu: wprowadzony do bazy zaufania\n"
3325
3326 #: g10/trustdb.c:2418
3327 #, c-format
3328 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
3329 msgstr ""
3330 "Klucz %08lX.%lu: stworzony w przysz³o¶ci (zaburzenia czasoprzestrzeni,\n"
3331 "lub ¼le ustawiony zegar systemowy)\n"
3332
3333 #: g10/trustdb.c:2433
3334 #, c-format
3335 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
3336 msgstr "klucz %08lX.%lu: okres wa¿no¶ci up³yn±³ %s\n"
3337
3338 #: g10/trustdb.c:2441
3339 #, c-format
3340 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
3341 msgstr "klucz %08lX.%lu: b³±d przy sprawdzaniu zaufania: %s\n"
3342
3343 #: g10/trustdb.c:2592
3344 #, c-format
3345 msgid "user '%s' not found: %s\n"
3346 msgstr "u¿ytkownik '%s' nie odnaleziony: %s\n"
3347
3348 #: g10/trustdb.c:2594
3349 #, c-format
3350 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
3351 msgstr "problem podczas szukania '%s' w bazie zaufania: %s\n"
3352
3353 #: g10/trustdb.c:2597
3354 #, c-format
3355 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
3356 msgstr "brak u¿ytkownika '%s' w bazie zaufania - dodano\n"
3357
3358 #: g10/trustdb.c:2600
3359 #, c-format
3360 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
3361 msgstr "umieszczenie '%s' w bazie zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
3362
3363 #: g10/trustdb.c:2786 g10/trustdb.c:2816
3364 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
3365 msgstr "OSTRZE¯ENIE: d³ugie wpisy ustawieñ jeszcze nie s± obs³ugiwane.\n"
3366
3367 #: g10/verify.c:82
3368 msgid ""
3369 "the signature could not be verified.\n"
3370 "Please remember that the signature file (.sig or .asc)\n"
3371 "should be the first file given on the command line.\n"
3372 msgstr ""
3373 "podpis niemo¿liwy do sprawdzenia.\n"
3374 "Nale¿y pamiêtaæ aby plik zawieraj±cy podpis (.sig lub .asc)<\n"
3375 "by³ pierwszym plikiem podanym w linii poleceñ.\n"
3376
3377 #: g10/verify.c:147
3378 #, c-format
3379 msgid "input line %u too long or missing LF\n"
3380 msgstr "linia wej¶ciowa %u jest zbyt d³uga lub brakuje jej zakoñczenia\n"
3381
3382 #: g10/ringedit.c:296
3383 #, c-format
3384 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3385 msgstr "%s: stworzenie zbioru kluczy jest niemo¿liwe: %s\n"
3386
3387 #: g10/ringedit.c:313 g10/ringedit.c:848 g10/ringedit.c:1166
3388 #, c-format
3389 msgid "%s: keyring created\n"
3390 msgstr "%s: zbiór kluczy utworzony\n"
3391
3392 #: g10/ringedit.c:1025 g10/ringedit.c:1343
3393 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3394 msgstr "OSTRZE¯ENIE: Istniej± dwa pliki z poufnymi informacjami.\n"
3395
3396 #: g10/ringedit.c:1026 g10/ringedit.c:1344
3397 #, c-format
3398 msgid "%s is the unchanged one\n"
3399 msgstr "%s pozosta³ bez zmian\n"
3400
3401 #: g10/ringedit.c:1027 g10/ringedit.c:1345
3402 #, c-format
3403 msgid "%s is the new one\n"
3404 msgstr "%s zosta³ utworzony\n"
3405
3406 #: g10/ringedit.c:1028 g10/ringedit.c:1346
3407 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3408 msgstr "Proszê usun±æ to naruszenie zasad bezpieczeñstwa.\n"
3409
3410 #: g10/skclist.c:98
3411 #, c-format
3412 msgid "skipped `%s': %s\n"
3413 msgstr "pominiêty '%s': %s\n"
3414
3415 #: g10/skclist.c:105
3416 #, c-format
3417 msgid ""
3418 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3419 "signatures!\n"
3420 msgstr ""
3421 "pominiêty '%s': wygenerowany przez PGP klucz dla algorytmu ElGamala,\n"
3422 "podpisy sk³adane tym kluczem nie zapewniaj± bezpieczeñstwa!\n"
3423
3424 #. do not overwrite
3425 #: g10/openfile.c:84
3426 #, c-format
3427 msgid "File `%s' exists. "
3428 msgstr "Plik '%s' ju¿ istnieje. "
3429
3430 #: g10/openfile.c:86
3431 msgid "Overwrite (y/N)? "
3432 msgstr "Nadpisaæ (t/N)? "
3433
3434 #: g10/openfile.c:120
3435 #, c-format
3436 msgid "%s: unknown suffix\n"
3437 msgstr "%s: nieznana koñcówka\n"
3438
3439 #: g10/openfile.c:142
3440 msgid "Enter new filename"
3441 msgstr "Nazwa pliku"
3442
3443 #: g10/openfile.c:183
3444 msgid "writing to stdout\n"
3445 msgstr "zapisywanie na wyj¶cie standardowe\n"
3446
3447 #: g10/openfile.c:262
3448 #, c-format
3449 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3450 msgstr "przyjêto obecno¶æ podpisanych danych w '%s'\n"
3451
3452 #: g10/openfile.c:312
3453 #, c-format
3454 msgid "%s: new options file created\n"
3455 msgstr "%s: stworzono nowy plik ustawieñ\n"
3456
3457 #: g10/openfile.c:339
3458 #, c-format
3459 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
3460 msgstr "%s: nie mo¿na utworzyæ katalogu: %s\n"
3461
3462 #: g10/openfile.c:342
3463 #, c-format
3464 msgid "%s: directory created\n"
3465 msgstr "%s: katalog utworzony\n"
3466
3467 #: g10/openfile.c:344
3468 msgid "you have to start GnuPG again, so it can read the new options file\n"
3469 msgstr "musisz uruchomiæ GnuPG od nowa aby wczytaæ nowe ustawienia\n"
3470
3471 #: g10/encr-data.c:64
3472 #, c-format
3473 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3474 msgstr "zaszyfrowane nieznanym algorytmem %d\n"
3475
3476 #: g10/encr-data.c:69
3477 #, c-format
3478 msgid "%s encrypted data\n"
3479 msgstr "%s zaszyfrowane dane\n"
3480
3481 #: g10/encr-data.c:99
3482 msgid ""
3483 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3484 msgstr ""
3485 "OSTRZE¯ENIE: wiadomo¶æ by³a szyfrowana s³abym kluczem szyfru symetrycznego.\n"
3486
3487 #: g10/seskey.c:61
3488 msgid "weak key created - retrying\n"
3489 msgstr "wygenerowano s³aby klucz - operacja zostaje powtórzona\n"
3490
3491 #: g10/seskey.c:66
3492 #, c-format
3493 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3494 msgstr ""
3495 "brak mo¿liwo¶ci generacji dobrego klucza dla szyfru symetrycznego;\n"
3496 "operacja by³a powtarzana %d razy!\n"
3497
3498 #: g10/delkey.c:87
3499 msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3500 msgstr "dla tego klucza publicznego istnieje klucz tajny!\n"
3501
3502 #: g10/delkey.c:89
3503 msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3504 msgstr "nale¿y najpierw go usun±æ opcj± \"--delete-secret-key\".\n"
3505
3506 #: g10/delkey.c:107
3507 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3508 msgstr "nie dzia³a w trybie wsadowym bez opcji \"--yes\"\n"
3509
3510 #: g10/delkey.c:129
3511 msgid "Delete this key from the keyring? "
3512 msgstr "Usun±æ ten klucz ze zbioru? "
3513
3514 #: g10/delkey.c:137
3515 msgid "This is a secret key! - really delete? "
3516 msgstr "To jest klucz tajny - czy na pewno go usun±æ? "
3517
3518 #: g10/helptext.c:47
3519 msgid ""
3520 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3521 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3522 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
3523 msgstr ""
3524 "Te wartosci u¿ytkownik przydziela wg swojego uznania; nie bêd± nigdy\n"
3525 "eksportowane poza ten system. Potrzebne s± one do zbudowania pajêczyny\n"
3526 "zaufania, i nie ma to nic wspólnego z tworzon± automatycznie sieci±\n"
3527 "certyfikatów."
3528
3529 #: g10/helptext.c:53
3530 msgid "If you want to use this revoked key anyway, answer \"yes\"."
3531 msgstr ""
3532 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego uniewa¿nionego klucza, odpowiedz "
3533 "\"tak\"."
3534
3535 #: g10/helptext.c:57
3536 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
3537 msgstr ""
3538 "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego nie zaufanego klucza, odpowiedz \"tak\"."
3539
3540 #: g10/helptext.c:61
3541 msgid ""
3542 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
3543 msgstr "Podaj nazwy u¿ytkownika adresatów tej wiadomo¶ci."
3544
3545 #: g10/helptext.c:65
3546 msgid ""
3547 "Select the algorithm to use.\n"
3548 "\n"
3549 "DSA (aka DSS) is the digital signature algorithm which can only be used\n"
3550 "for signatures.  This is the suggested algorithm because verification of\n"
3551 "DSA signatures are much faster than those of ElGamal.\n"
3552 "\n"
3553 "ElGamal is an algorithm which can be used for signatures and encryption.\n"
3554 "OpenPGP distinguishs between two flavors of this algorithms: an encrypt "
3555 "only\n"
3556 "and a sign+encrypt; actually it is the same, but some parameters must be\n"
3557 "selected in a special way to create a safe key for signatures: this program\n"
3558 "does this but other OpenPGP implementations are not required to understand\n"
3559 "the signature+encryption flavor.\n"
3560 "\n"
3561 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing;\n"
3562 "this is the reason why the encryption only ElGamal key is not available in\n"
3563 "this menu."
3564 msgstr ""
3565 "Wybór algorytmu.\n"
3566 "\n"
3567 "DSA (zwany te¿ DSS) to algorytm podpisu cyfrowego, i tylko do sk³adania\n"
3568 "podpisów mo¿e on byæ u¿ywany. Jest to preferowany algorytm poniewa¿ "
3569 "sk³adane\n"
3570 "nim podpisy sprawdza siê du¿o szybciej ni¿ te sk³adane algorytmem ElGamala.\n"
3571 "\n"
3572 "Algorytm ElGamala mo¿e byæ u¿ywany zarówno do podpisów jak i do "
3573 "szyfrowania.\n"
3574 "Standard OpenPGP rozró¿nia dwa typy tego algorytmu - tylko do szyfrowania,\n"
3575 "oraz do szyfrowania i podpisywania. Faktycznie algorytm pozostaje bez zmian\n"
3576 "ale pewne parametry musz± byæ odpowiednio dobrane aby stworzyæ klucz którym\n"
3577 "mo¿na sk³adaæ bezpieczne podpisy. Ten program obs³uguje oba typy ale inne\n"
3578 "implementacje nie musz± rozumieæ kluczy do podpisów i szyfrowania\n"
3579 "\n"
3580 "G³ówny klucz musi byæ kluczem podpisuj±cym, jest to powodem dla którego w "
3581 "tym\n"
3582 "menu nie ma mo¿no¶ci wyboru klucza ElGamala do szyfrowania."
3583
3584 #: g10/helptext.c:85
3585 msgid ""
3586 "Although these keys are defined in RFC2440 they are not suggested\n"
3587 "because they are not supported by all programs and signatures created\n"
3588 "with them are quite large and very slow to verify."
3589 msgstr ""
3590 "Ten typ klucza jest zdefiniowany w RFC2440, jednak¿e jest on odradzany gdy¿\n"
3591 "nie jest obs³ugiwany przez wszystkie programy, a podpisy nim sk³adane s± "
3592 "du¿e\n"
3593 "i ich sprawdzanie trwa d³ugo."
3594
3595 #: g10/helptext.c:92
3596 msgid "Enter the size of the key"
3597 msgstr "Wprowad¼ rozmiar klucza"
3598
3599 #: g10/helptext.c:96 g10/helptext.c:101 g10/helptext.c:113 g10/helptext.c:145
3600 #: g10/helptext.c:150 g10/helptext.c:155 g10/helptext.c:160
3601 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
3602 msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\"."
3603
3604 #: g10/helptext.c:106
3605 msgid ""
3606 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
3607 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
3608 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
3609 "the given value as an interval."
3610 msgstr ""
3611 "Wprowad¼ ¿±dan± warto¶æ (jak w znaku zachêty). Mo¿na tu podaæ datê w\n"
3612 "formacie ISO (RRRR-MM-DD) ale nie da to w³a¶ciwej obs³ugi b³êdów - system\n"
3613 "próbuje interpretowaæ podan± warto¶æ jako okres."
3614
3615 #: g10/helptext.c:118
3616 msgid "Enter the name of the key holder"
3617 msgstr "Nazwa w³a¶ciciela klucza."
3618
3619 #: g10/helptext.c:123
3620 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
3621 msgstr "proszê wprowadziæ opcjonalny ale mocno doradzany adres e-mail"
3622
3623 #: g10/helptext.c:127
3624 msgid "Please enter an optional comment"
3625 msgstr "Proszê wprowadziæ opcjonalny komentarz"
3626
3627 # OSTRZE¯ENIE: nic nie zosta³o wyeksportowane!
3628 #: g10/helptext.c:132
3629 msgid ""
3630 "N  to change the name.\n"
3631 "C  to change the comment.\n"
3632 "E  to change the email address.\n"
3633 "O  to continue with key generation.\n"
3634 "Q  to to quit the key generation."
3635 msgstr ""
3636 "N aby zmieniæ nazwê (nazwisko).\n"
3637 "C aby zmieniæ komentarz.<\n"
3638 "E aby zmieniæ adres e-mail.\n"
3639 "O aby kontynuowaæ tworzenie klucza.\n"
3640 "Q aby zrezygnowaæ z tworzenia klucza."
3641
3642 #: g10/helptext.c:141
3643 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
3644 msgstr "Je¶li ma zostaæ wygenerowany podklucz, nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
3645
3646 #: g10/helptext.c:164
3647 msgid "Answer \"yes\" is you want to sign ALL the user IDs"
3648 msgstr ""
3649 "Aby podpisaæ WSZYSTKIE identyfikatory u¿ytkownika nale¿y odpowiedzieæ "
3650 "\"tak\"."
3651
3652 #: g10/helptext.c:168
3653 msgid ""
3654 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
3655 "All certificates are then also lost!"
3656 msgstr ""
3657 "Aby skasowaæ ten identyfikator u¿ytkownika (co wi±¿e siê ze utrat±\n"
3658 "wszystkich jego po¶wiadczeñ!) nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
3659
3660 #: g10/helptext.c:173
3661 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
3662 msgstr "Aby skasowaæ podklucz nale¿y odpowiedzieæ \"tak\"."
3663
3664 #: g10/helptext.c:178
3665 msgid ""
3666 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
3667 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
3668 "trust connection to the key or another key certified by this key."
3669 msgstr ""
3670 "To jest poprawny podpis na tym kluczu; normalnie nie nale¿y go usuwaæ\n"
3671 "poniewa¿ mo¿e byæ wa¿ny dla zestawienia po³aczenia zaufania do klucza\n"
3672 "którym go z³o¿ono lub do innego klucza nim po¶wiadczonego."
3673
3674 #: g10/helptext.c:183
3675 msgid ""
3676 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
3677 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
3678 "know which key was used because this signing key might establish\n"
3679 "a trust connection through another already certified key."
3680 msgstr ""
3681 "Ten podpis nie mo¿e zostaæ potwierdzony poniewa¿ nie masz\n"
3682 "odpowiadaj±cego mu klucza publicznego. Nale¿y od³o¿yæ usuniêcie tego\n"
3683 "podpisu do czasu, kiedy oka¿e siê który klucz zosta³ u¿yty, poniewa¿ w\n"
3684 "momencie uzyskania tego klucza mo¿e pojawiæ siê ¶cie¿ka zaufania\n"
3685 "pomiêdzy tym a innym, ju¿ po¶wiadczonym kluczem."
3686
3687 #: g10/helptext.c:189
3688 msgid ""
3689 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
3690 "your keyring."
3691 msgstr "Ten podpis jest niepoprawny. Ma sens usuniêcie go z bazy kluczy."
3692
3693 #: g10/helptext.c:193
3694 msgid ""
3695 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
3696 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
3697 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
3698 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
3699 "a second one is available."
3700 msgstr ""
3701 "To jest podpis wi±¿±cy identyfikator u¿ytkownika z kluczem. Nie nale¿y\n"
3702 "go usuwaæ - GnuPG mo¿e nie móc pos³ugiwaæ siê dalej kluczem bez\n"
3703 "takiego podpisu. Bezpiecznie mo¿na go usun±æ tylko je¶li ten podpis\n"
3704 "klucza nim samym z jakich¶ przyczyn nie jest poprawny, i klucz jest\n"
3705 "drugi raz podpisany w ten sam sposób."
3706
3707 #: g10/helptext.c:202
3708 msgid ""
3709 "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
3710 "  Blurb, blurb,.... "
3711 msgstr ""
3712 "Podaj wyra¿enie przej¶ciowe (d³ugie, skomplikowane has³o)\n"
3713 "  Bla, bla, bla...."
3714
3715 #: g10/helptext.c:209
3716 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
3717 msgstr ""
3718 "Proszê powrótrzyæ wyra¿enie przej¶ciowe, aby upewniæ siê ¿e nie by³o pomy³ki."
3719
3720 #: g10/helptext.c:213
3721 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
3722 msgstr "Nazwa pliku którego dotyczy podpis"
3723
3724 #: g10/helptext.c:218
3725 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
3726 msgstr "Je¶li mo¿na nadpisaæ ten plik, nale¿y napisaæ \"tak\""
3727
3728 #: g10/helptext.c:223
3729 msgid ""
3730 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
3731 "file (which is shown in brackets) will be used."
3732 msgstr ""
3733 "Nazwa pliku. Naci¶niêcie ENTER potwierdzi nazwê domy¶ln± (w nawiasach)."
3734
3735 #: g10/helptext.c:229
3736 msgid ""
3737 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
3738 "context you have the ability to choose from this list:\n"
3739 "  \"Key has been compromised\"\n"
3740 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
3741 "      got access to your secret key.\n"
3742 "  \"Key is superseeded\"\n"
3743 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
3744 "  \"Key is no longer used\"\n"
3745 "      Use this if you have retired this key.\n"
3746 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
3747 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
3748 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
3749 msgstr ""
3750
3751 #: g10/helptext.c:245
3752 msgid ""
3753 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
3754 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
3755 "An empty line ends the text.\n"
3756 msgstr ""
3757
3758 #: g10/helptext.c:260
3759 msgid "No help available"
3760 msgstr "Pomoc niedostêpna"
3761
3762 #: g10/helptext.c:268
3763 #, c-format
3764 msgid "No help available for `%s'"
3765 msgstr "Brak pomocy o '%s'"
3766
3767 #~ msgid "certificate read problem: %s\n"
3768 #~ msgstr "b³±d przy odczycie certyfikatu: %s\n"
3769
3770 #~ msgid "RSA key cannot be used in this version\n"
3771 #~ msgstr "W tej wersji nie mo¿na u¿ywaæ kluczy RSA\n"
3772
3773 #~ msgid "No key for user ID\n"
3774 #~ msgstr "Brak klucza z takim identyfikatorem u¿ytkownika.\n"
3775
3776 #~ msgid "No user ID for key\n"
3777 #~ msgstr "Brak identyfikatora u¿ytkownika dla klucza.\n"
3778
3779 #~ msgid "no default public keyring\n"
3780 #~ msgstr "brak domy¶lnego zbioru kluczy publicznych\n"
3781
3782 #~ msgid "can't lock keyring `%s': %s\n"
3783 #~ msgstr "nie mo¿na zablokowaæ zbioru kluczy publicznych '%s': %s\n"
3784
3785 #~ msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
3786 #~ msgstr "b³±d zapisu zbioru kluczy '%s': %s\n"
3787
3788 #~ msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
3789 #~ msgstr "klucz %08lX: nie mo¿na odczytaæ oryginalnego bloku klucza; %s\n"
3790
3791 #~ msgid "%s: user not found\n"
3792 #~ msgstr "%s: nie znaleziono u¿ytkownika\n"
3793
3794 #~ msgid ""
3795 #~ "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
3796 #~ "in the future\n"
3797 #~ msgstr ""
3798 #~ "Klucze RSA s± odradzane; proszê rozwa¿yæ przej¶cie na inne algorytmy po\n"
3799 #~ "wygenerowaniu odpowiednich kluczy.\n"
3800
3801 #~ msgid "not processed"
3802 #~ msgstr "nie przetworzony"
3803
3804 #~ msgid "assuming bad MDC due to an unknown critical bit\n"
3805 #~ msgstr ""
3806 #~ "przyjêto niepoprawno¶æ MDC z powonu ustawienia nieznanego bitu krytycznego\n"
3807
3808 #~ msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3809 #~ msgstr ""
3810 #~ "klucz nie jest oznaczony jako niepewny - nie mo¿na go u¿yæ z atrap±\n"
3811 #~ "generatora liczb losowych!\n"
3812
3813 #~ msgid "set debugging flags"
3814 #~ msgstr "ustawienie opcji ¶ledzenia wykonania programu"
3815
3816 #~ msgid "enable full debugging"
3817 #~ msgstr "w³±czenie pe³nego ¶ledzenia programu"
3818
3819 #~ msgid "do not write comment packets"
3820 #~ msgstr "nie zapisywaæ pakietów z komentarzem"
3821
3822 #~ msgid "(default is 1)"
3823 #~ msgstr "(domy¶lnie 1)"
3824
3825 #~ msgid "(default is 3)"
3826 #~ msgstr "(domy¶lnie 3)"
3827
3828 #~ msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
3829 #~ msgstr ""
3830 #~ "   (%d) Klucz dla algorytmu ElGamala w pakiecie w trzeciej wersji formatu\n"
3831
3832 #~ msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
3833 #~ msgstr "Generacjê klucza mo¿na wykonywaæ tylko w trybie interaktywnym\n"
3834
3835 #~ msgid "print all message digests"
3836 #~ msgstr "wszystkie skróty wiadomo¶ci"
3837
3838 #~ msgid "can't lock keyring `%': %s\n"
3839 #~ msgstr "nie mo¿na zablokowaæ zbioru kluczy publicznych: %s\n"
3840
3841 #~ msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but marked as checked\n"
3842 #~ msgstr ""
3843 #~ "UWAGA: wpis podpisu %lu[%d] znajduje siê w li¶cie domy¶lnej %lu,\n"
3844 #~ "ale jest zaznaczony jako sprawdzony.\n"
3845
3846 #~ msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but not marked\n"
3847 #~ msgstr ""
3848 #~ "UWAGA: wpis podpisu %lu[%d] znajduje siê w li¶cie domy¶lnej %lu,\n"
3849 #~ "ale nie jest zaznaczony.\n"
3850
3851 #~ msgid "sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu does not point to a dir record\n"
3852 #~ msgstr ""
3853 #~ "wpis oi podpisie %lu[%d] w li¶cie domy¶lnej %lu nie wskazuje \n"
3854 #~ "na wpis katalogowy\n"
3855
3856 #~ msgid "lid %lu: no primary key\n"
3857 #~ msgstr "lid %lu: brak klucza g³ównego\n"
3858
3859 #~ msgid "lid %lu: user id not found in keyblock\n"
3860 #~ msgstr ""
3861 #~ "lid %lu: identyfikator u¿ytkownika nie zosta³ odnaleziony w bloku klucza\n"
3862
3863 #~ msgid "lid %lu: user id without signature\n"
3864 #~ msgstr "lid %lu: niepodpisany identyfikator u¿ytkownika\n"
3865
3866 #~ msgid "lid %lu: self-signature in hintlist\n"
3867 #~ msgstr "lid %lu: podpis klucza nim samym w li¶cie domy¶lnej\n"
3868
3869 #~ msgid "very strange: no public key\n"
3870 #~ msgstr "bardzo dziwne: brak klucza publicznego\n"
3871
3872 #~ msgid "hintlist %lu[%d] of %lu does not point to a dir record\n"
3873 #~ msgstr "lista domy¶lna %lu[%d] z %lu nie wskazuje na wpis katalogowy\n"
3874
3875 #~ msgid "lid %lu does not have a key\n"
3876 #~ msgstr "lid %lu nie ma klucza\n"
3877
3878 #~ msgid "lid %lu: can't get keyblock: %s\n"
3879 #~ msgstr "lid %lu: pobranie bloku klucza niemo¿liwe: %s\n"
3880
3881 #~ msgid "Too many preferences"
3882 #~ msgstr "Zbyt wiele ustawieñ."
3883
3884 #~ msgid "Too many preference items"
3885 #~ msgstr "Zbyt wiele pozycji w ustawieniach"
3886
3887 #~ msgid "public key not anymore available"
3888 #~ msgstr "klucz publiczny jest ju¿ niedostêpny"
3889
3890 #~ msgid "uid %08lX.%lu/%02X%02X: has shadow dir %lu but is not yet marked.\n"
3891 #~ msgstr ""
3892 #~ "identyfikator %08lX.%lu/%02X%02X: ma zdublowany katalog %lu,\n"
3893 #~ "ale nie jest jeszcze zaznaczony.\n"
3894
3895 #~ msgid "insert_trust_record: keyblock not found: %s\n"
3896 #~ msgstr "insert_trust_record: brak bloku klucza: %s\n"
3897
3898 #~ msgid "lid %lu: update failed: %s\n"
3899 #~ msgstr "lid %lu: naniesienie poprawek nie powiod³o siê: %s\n"
3900
3901 #~ msgid "lid %lu: updated\n"
3902 #~ msgstr "lid %lu: uaktualniony\n"
3903
3904 #~ msgid "lid %lu: okay\n"
3905 #~ msgstr "lid %lu: OK\n"
3906
3907 #~ msgid "%s: update failed: %s\n"
3908 #~ msgstr "%s: zapis zmian nie powiod³ siê: %s\n"
3909
3910 #~ msgid "%s: updated\n"
3911 #~ msgstr "%s: uaktualniony\n"
3912
3913 #~ msgid "%s: okay\n"
3914 #~ msgstr "%s: OK\n"
3915
3916 #~ msgid "lid %lu: keyblock not found: %s\n"
3917 #~ msgstr "lid %lu: blok klucza nie zosta³ odnaleziony: %s\n"
3918
3919 #~ msgid "edit_ownertrust.value"
3920 #~ msgstr ""
3921 #~ "Przypisanie tych warto¶ci nale¿y do Ciebie, nie bêd± one udostêpnione\n"
3922 #~ "nikomu innemu. S± one u¿ywane do stworzenia sieci zaufania i nie ma\n"
3923 #~ "to nic wspólnego z tworzon± sieci± certyfikatów."
3924
3925 #~ msgid "revoked_key.override"
3926 #~ msgstr ""
3927 #~ "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego uniewa¿nionego klucza, odpowiedz "
3928 #~ "\"tak\"."
3929
3930 #~ msgid "untrusted_key.override"
3931 #~ msgstr ""
3932 #~ "Je¶li mimo wszystko chcesz u¿yæ tego klucza, klucza do którego nie masz\n"
3933 #~ "zaufania, odpowiedz \"tak\"."
3934
3935 #~ msgid "pklist.user_id.enter"
3936 #~ msgstr "Podaj identyfikator u¿ytkownika adresata tych informacji."
3937
3938 #~ msgid "keygen.algo"
3939 #~ msgstr ""
3940 #~ "Wybór algorytmu:\n"
3941 #~ "DSA (znany te¿ jako DSS) to Algorytm Podpisu Cyfrowego - u¿ywaæ go mo¿na "
3942 #~ "tylko\n"
3943 #~ "do tworzenia cyfrowych podpisów. Jego wybór jest sugerowany poniewa¿\n"
3944 #~ "sprawdzanie podpisów z³o¿onych algorytmem DSA jest du¿o szybsze ni¿ tych\n"
3945 #~ "z³o¿onych algorytmem ElGamala.\n"
3946 #~ "Algorytm ElGamala to algorytm klucza publicznego który nadaje mo¿na "
3947 #~ "stosowaæ\n"
3948 #~ "zarówno do szyfrowania jak i do tworzenia podpisów cyfrowych\n"
3949 #~ "W standardzie OpenPGP algorytm ElGamala wystêpuje w dwóch wersjach:\n"
3950 #~ "obs³uguj±cej podpisywanie, oraz obs³uguj±cej podpisywanie i szyfrowanie; z\n"
3951 #~ "technicznego punktu widzenia algorytm dzia³a tak samo, ale pewne "
3952 #~ "wspó³czynniki\n"
3953 #~ "musz± byæ dobrane tak aby klucz nadawa³ siê do sk³adania bezpiecznych\n"
3954 #~ "podpisów. Ten program obs³uguje obie wersje, ale inne implementacje OpenPGP\n"
3955 #~ "nie musz± rozumieæ obs³ugiwaæ klucza przeznaczonego jednocze¶nie do\n"
3956 #~ "podpisywania i szyfrowania.\n"
3957 #~ "G³ówny klucz musi byæ zawsze kluczem s³u¿±cym umo¿liwiaj±cym podpisywanie,\n"
3958 #~ "dlatego te¿ ten program nie obs³uguje osobnych kluczy ElGamala s³u¿±cych "
3959 #~ "tylko\n"
3960 #~ "do szyfrowania."
3961
3962 #~ msgid "keygen.algo.elg_se"
3963 #~ msgstr ""
3964 #~ "Mimo ¿e ten rodzaj kluczy jest zdefiniowany w RFC 2440, wybór takiego "
3965 #~ "klucza\n"
3966 #~ "nie jest sugerowany. Nie wszystkie programy taki klucz s± w stanie "
3967 #~ "obs³u¿yæ,\n"
3968 #~ "a podpisy z³o¿one za jego pomoc± s± du¿e i ich sprawdzenie zajmuje du¿o "
3969 #~ "czasu."
3970
3971 #~ msgid "keygen.size"
3972 #~ msgstr "Rozmiar klucza"
3973
3974 #~ msgid "keygen.size.huge.okay"
3975 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3976
3977 #~ msgid "keygen.size.large.okay"
3978 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3979
3980 #~ msgid "keygen.valid"
3981 #~ msgstr "Podaj ¿±dan± warto¶æ"
3982
3983 #~ msgid "keygen.valid.okay"
3984 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
3985
3986 #~ msgid "keygen.name"
3987 #~ msgstr "Podaj nazwê (imiê, nazwisko) w³a¶ciciela klucza"
3988
3989 #~ msgid "keygen.email"
3990 #~ msgstr "Adres e-mail (opcjonalny ale warto go wpisaæ)"
3991
3992 #~ msgid "keygen.comment"
3993 #~ msgstr "Komentarz (opcjonalny)"
3994
3995 #~ msgid "keygen.userid.cmd"
3996 #~ msgstr ""
3997 #~ "I  - zmiana imienia lub nazwiska.\n"
3998 #~ "K  - zmiana komentarza.\n"
3999 #~ "E  - zmiana adresu email.\n"
4000 #~ "D  - przej¶cie do w³a¶ciwej generacji klucza.\n"
4001 #~ "W  - wyj¶cie z procedury generacji i z programu."
4002
4003 #~ msgid "keygen.sub.okay"
4004 #~ msgstr ""
4005 #~ "Odpowiedz \"tak\" (lub po prostu \"t\") je¶li zgadzasz siê na stworzenie "
4006 #~ "podklucza."
4007
4008 #~ msgid "sign_uid.okay"
4009 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
4010
4011 #~ msgid "change_passwd.empty.okay"
4012 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
4013
4014 #~ msgid "keyedit.cmd"
4015 #~ msgstr "Podaj \"help\" aby zobaczyæ listê poleceñ."
4016
4017 #~ msgid "keyedit.save.okay"
4018 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
4019
4020 #~ msgid "keyedit.cancel.okay"
4021 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" lub \"nie\""
4022
4023 #~ msgid "keyedit.sign_all.okay"
4024 #~ msgstr ""
4025 #~ "Odpowiedz \"tak\" je¶li chcesz podpisaæ wszystkie identyfikatory klucza"
4026
4027 #~ msgid "keyedit.remove.uid.okay"
4028 #~ msgstr ""
4029 #~ "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz skasowaæ ten identyfikator klucza.\n"
4030 #~ "Utracisz wszystkie podpisy innych u¿ytkowników z³o¿one na tym "
4031 #~ "identyfikatorze!"
4032
4033 #~ msgid "keyedit.remove.subkey.okay"
4034 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz skasowaæ ten podklucz"
4035
4036 #~ msgid "passphrase.enter"
4037 #~ msgstr ""
4038 #~ "Proszê wprowadziæ wyra¿enie przej¶ciowe (tajne zdanie)\n"
4039 #~ "  Bla, bla, bla ..."
4040
4041 #~ msgid "passphrase.repeat"
4042 #~ msgstr ""
4043 #~ "Proszê powtórzyæ podane wyra¿enie przej¶ciowe dla wyeliminowania pomy³ek."
4044
4045 #~ msgid "detached_signature.filename"
4046 #~ msgstr "Nazwa pliku którego dotyczy ten podpis"
4047
4048 #~ msgid "openfile.overwrite.okay"
4049 #~ msgstr "Odpowiedz \"tak\" je¶li na pewno chcesz nadpisaæ ten plik"
4050
4051 #~ msgid "can't open file: %s\n"
4052 #~ msgstr "nie mo¿na otworzyæ pliku: %s\n"
4053
4054 #~ msgid "read error: %s\n"
4055 #~ msgstr "b³±d odczytu: %s\n"
4056
4057 #~ msgid "writing keyblock\n"
4058 #~ msgstr "zapisujê blok klucza\n"
4059
4060 #~ msgid "can't write keyblock: %s\n"
4061 #~ msgstr "nie mogê zapisaæ bloku klucza: %s\n"
4062
4063 #~ msgid "can't lock secret keyring: %s\n"
4064 #~ msgstr "nie mogê zablokowaæ zbioru kluczy tajnych: %s\n"
4065
4066 #~ msgid "can't write keyring: %s\n"
4067 #~ msgstr "niemo¿liwy jest zapis zbioru kluczy: %s\n"
4068
4069 #~ msgid "encrypted message is valid\n"
4070 #~ msgstr "zaszyfrowana wiadomo¶æ jest poprawna\n"
4071
4072 #~ msgid "Can't check MDC: %s\n"
4073 #~ msgstr "Sprawdzenie MDC niemo¿liwe: %s\n"
4074
4075 #~ msgid "Usage: gpgm [options] [files] (-h for help)"
4076 #~ msgstr "Wywo³anie: gpgm [opcje] [pliki] (-h podaje pomoc)"
4077
4078 #~ msgid ""
4079 #~ "Syntax: gpgm [options] [files]\n"
4080 #~ "GnuPG maintenance utility\n"
4081 #~ msgstr ""
4082 #~ "Sk³adnia: gpgm [opcje] [pliki]\n"
4083 #~ "GnuPG program obs³uguj±cy\n"
4084
4085 #~ msgid "usage: gpgm [options] "
4086 #~ msgstr "sposób u¿ycia: gpgm [opcje]"
4087
4088 #~ msgid "chained sigrec %lu has a wrong owner\n"
4089 #~ msgstr "powi±zany rekord podpisu %lu ma niew³a¶ciwego w³a¶ciciela\n"
4090
4091 #~ msgid "lid %lu: read dir record failed: %s\n"
4092 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu katalogowego nie powiód³ siê: %s\n"
4093
4094 #~ msgid "lid %lu: read key record failed: %s\n"
4095 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu klucza nie powiód³ siê: %s\n"
4096
4097 #~ msgid "lid %lu: read uid record failed: %s\n"
4098 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu z identyfikatorem nie powiód³ siê; %s\n"
4099
4100 #~ msgid "lid %lu: read pref record failed: %s\n"
4101 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu ustawieñ nie powiód³ siê: %s\n"
4102
4103 #~ msgid "lid %lu: read sig record failed: %s\n"
4104 #~ msgstr "lid %lu: odczyt wpisu o podpisach nie powiód³ siê: %s\n"
4105
4106 #~ msgid "user '%s' read problem: %s\n"
4107 #~ msgstr "u¿ytkownik '%s' b³±d przy odczycie: %s\n"
4108
4109 #~ msgid "user '%s' list problem: %s\n"
4110 #~ msgstr "u¿ytkownik '%s' b³±d listy: %s\n"
4111
4112 #~ msgid "user '%s' not in trustdb\n"
4113 #~ msgstr "brak u¿ytkownika '%s' w bazie zaufania\n"
4114
4115 #~ msgid ""
4116 #~ "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
4117 #~ "# (Use \"gpgm --import-ownertrust\" to restore them)\n"
4118 #~ msgstr ""
4119 #~ "# Lista przypisanych warto¶ci zaufania, stworzona %s\n"
4120 #~ "# (u¿yj \"gpgm --import-ownertrust\" aby j± przywróciæ)\n"
4121
4122 #~ msgid "directory record w/o primary key\n"
4123 #~ msgstr "wpis katalogowy bez klucza g³ównego\n"
4124
4125 #~ msgid "error: missing colon\n"
4126 #~ msgstr "b³±d: brak dwukropka\n"
4127
4128 #~ msgid "error: invalid fingerprint\n"
4129 #~ msgstr "b³±d: niew³a¶ciwy odcisk klucza\n"
4130
4131 #~ msgid "error: no ownertrust value\n"
4132 #~ msgstr "b³±d: brak warto¶æi zaufania w³a¶ciciela\n"
4133
4134 #~ msgid "key not in trustdb, searching ring.\n"
4135 #~ msgstr "brak klucza w bazie zaufania, przeszukiwany jest zbiór kluczy\n"
4136
4137 #~ msgid "key not in ring: %s\n"
4138 #~ msgstr "klucza nie ma w zbiorze: %s\n"
4139
4140 #~ msgid "Oops: key is now in trustdb???\n"
4141 #~ msgstr "Oops: klucz ju¿ jest w bazie zaufania???\n"
4142
4143 #~ msgid "insert trust record failed: %s\n"
4144 #~ msgstr "wstawienie wpisu zaufania nie powiod³o siê: %s\n"
4145
4146 #~ msgid "Hmmm, public key lost?"
4147 #~ msgstr "Hmmm, klucz publiczny utracony?"
4148
4149 #~ msgid "did not use primary key for insert_trust_record()\n"
4150 #~ msgstr "g³owny klucz nie zosta³ u¿yty w procedurze insert_trust_record()\n"
4151
4152 #~ msgid "second"
4153 #~ msgstr "sekunda"
4154
4155 #~ msgid "seconds"
4156 #~ msgstr "sekund"
4157
4158 #~ msgid "invalid clear text header: "
4159 #~ msgstr "niepoprawny nag³ówek tekstu jawnego:"
4160
4161 #~ msgid "This key belongs to us (we have the secret key)\n"
4162 #~ msgstr "Ten klucz nale¿y do nas (mamy odpowiadaj±cy mu klucz tajny).\n"
4163
4164 # %d niepoprawnych podpisów
4165 #~ msgid "You will see a list of signators etc. here\n"
4166 #~ msgstr "Tu uka¿e siê lista podpisów itd.\n"