See ChangeLog: Fri Feb 19 18:01:54 CET 1999 Werner Koch
[gnupg.git] / po / ru.po
1 # I finished the translation without looking at the contrib directory of
2 # GPG site. Werner enlightened me about two previous translations and I
3 # dared to look in them to correct my translation of questionable phrases.
4 # So I'd like to thank:
5 # Artem Belevich <artemb@usa.net>
6 # Alexey Morozov <morozov@iname.com>
7 # Michael Sobolev <mss@transas.com>, 1998
8 # Alexey Vyskubov <alexey@alv.stud.pu.ru>, 1998
9 # QingLong <qinglong@Bolizm> (couldn't send an email to let you know)
10 msgid ""
11 msgstr ""
12 "POT-Creation-Date: 1999-02-19 15:31+0100\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=\n"
14 "Date: 1998-01-26 22:08:36+0100\n"
15 "From: Gregory Steuck <steuck@iname.com>\n"
16 "Xgettext-Options: --default-domain=gnupg --directory=.. --add-comments "
17 "--keyword=_ --keyword=N_ --files-from=./POTFILES.in\n"
18 "Files: util/secmem.c util/argparse.c cipher/random.c cipher/rand-dummy.c "
19 "cipher/rand-unix.c cipher/rand-w32.c g10/g10.c g10/pkclist.c g10/keygen.c "
20 "g10/decrypt.c g10/encode.c g10/import.c g10/keyedit.c g10/keylist.c "
21 "g10/mainproc.c g10/passphrase.c g10/plaintext.c g10/pref.c g10/seckey-cert.c "
22 "g10/sig-check.c g10/sign.c g10/trustdb.c g10/verify.c\n"
23
24 #: util/secmem.c:77
25 msgid "Warning: using insecure memory!\n"
26 msgstr ""
27 "÷ÎÉÍÁÎÉÅ, ×ÏÚÍÏÖÎÁ ÕÔÅÞËÁ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ!\n"
28 "üÔÕ ÐÒÏÂÌÅÍÕ ÍÏÖÎÏ ÒÅÛÉÔØ, ÕÓÔÁÎÏ×É× ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ suid(root).\n"
29 "ïÂÒÁÔÉÔÅÓØ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ Ë ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÏÒÕ ÷ÁÛÅÊ ÓÉÓÔÅÍÙ.\n"
30
31 #: util/secmem.c:250
32 msgid "operation is not possible without initialized secure memory\n"
33 msgstr ""
34
35 #: util/secmem.c:251
36 msgid "(you may have used the wrong program for this task)\n"
37 msgstr ""
38
39 #: util/miscutil.c:143
40 msgid "yes"
41 msgstr "ÄÁ(y)"
42
43 #: util/miscutil.c:144
44 msgid "yY"
45 msgstr "yY"
46
47 #: util/errors.c:54
48 #, fuzzy
49 msgid "general error"
50 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
51
52 #: util/errors.c:55
53 #, fuzzy
54 msgid "unknown packet type"
55 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÔÉРÐÁËÅÔÁ"
56
57 #: util/errors.c:56
58 #, fuzzy
59 msgid "unknown version"
60 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÁÑ ×ÅÒÓÉÑ"
61
62 #: util/errors.c:57
63 #, fuzzy
64 msgid "unknown pubkey algorithm"
65 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
66
67 #: util/errors.c:58
68 #, fuzzy
69 msgid "unknown digest algorithm"
70 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ ÄÁÊÄÖÅÓÔÁ"
71
72 #: util/errors.c:59
73 #, fuzzy
74 msgid "bad public key"
75 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
76
77 #: util/errors.c:60
78 #, fuzzy
79 msgid "bad secret key"
80 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
81
82 #: util/errors.c:61
83 #, fuzzy
84 msgid "bad signature"
85 msgstr "ðÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ"
86
87 #: util/errors.c:62
88 #, fuzzy
89 msgid "checksum error"
90 msgstr "îÅÓÏ×ÐÁÄÅÎÉÅ ËÏÎÔÒÏÌØÎÏÊ ÓÕÍÍÙ"
91
92 #: util/errors.c:63
93 #, fuzzy
94 msgid "bad passphrase"
95 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
96
97 #: util/errors.c:64
98 #, fuzzy
99 msgid "public key not found"
100 msgstr "ïÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ"
101
102 #: util/errors.c:65
103 #, fuzzy
104 msgid "unknown cipher algorithm"
105 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
106
107 #: util/errors.c:66
108 #, fuzzy
109 msgid "can't open the keyring"
110 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ \"Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ\""
111
112 #: util/errors.c:67
113 #, fuzzy
114 msgid "invalid packet"
115 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÐÁËÅÔ"
116
117 #: util/errors.c:68
118 #, fuzzy
119 msgid "invalid armor"
120 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
121
122 #: util/errors.c:69
123 #, fuzzy
124 msgid "no such user id"
125 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
126
127 #: util/errors.c:70
128 #, fuzzy
129 msgid "secret key not available"
130 msgstr "óÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
131
132 #: util/errors.c:71
133 #, fuzzy
134 msgid "wrong secret key used"
135 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
136
137 #: util/errors.c:72
138 #, fuzzy
139 msgid "not supported"
140 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
141
142 #: util/errors.c:73
143 #, fuzzy
144 msgid "bad key"
145 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ËÌÀÞ"
146
147 #: util/errors.c:74
148 #, fuzzy
149 msgid "file read error"
150 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
151
152 #: util/errors.c:75
153 #, fuzzy
154 msgid "file write error"
155 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
156
157 #: util/errors.c:76
158 #, fuzzy
159 msgid "unknown compress algorithm"
160 msgstr "îÅÉÚ×ÅÓÔÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ"
161
162 #: util/errors.c:77
163 #, fuzzy
164 msgid "file open error"
165 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÏÔËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
166
167 #: util/errors.c:78
168 #, fuzzy
169 msgid "file create error"
170 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
171
172 #: util/errors.c:79
173 #, fuzzy
174 msgid "invalid passphrase"
175 msgstr "îÅ×ÅÒÎÁÑ \"ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ\""
176
177 #: util/errors.c:80
178 #, fuzzy
179 msgid "unimplemented pubkey algorithm"
180 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ Ó ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ"
181
182 #: util/errors.c:81
183 #, fuzzy
184 msgid "unimplemented cipher algorithm"
185 msgstr "îÅÒÅÁÌÉÚÏ×ÁÎÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
186
187 #: util/errors.c:82
188 #, fuzzy
189 msgid "unknown signature class"
190 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÎÅÉÚ×ÅÓÔÎÏÇÏ ÔÉÐÁ"
191
192 #: util/errors.c:83
193 #, fuzzy
194 msgid "trust database error"
195 msgstr "ïÛÉÂËÁ × Trust-DB (ÂÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ)"
196
197 #: util/errors.c:84
198 msgid "bad MPI"
199 msgstr ""
200
201 #: util/errors.c:85
202 #, fuzzy
203 msgid "resource limit"
204 msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÒÅÓÕÒÓÏ×"
205
206 #: util/errors.c:86
207 #, fuzzy
208 msgid "invalid keyring"
209 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ \"Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ\""
210
211 #: util/errors.c:87
212 #, fuzzy
213 msgid "bad certificate"
214 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
215
216 #: util/errors.c:88
217 #, fuzzy
218 msgid "malformed user id"
219 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÆÏÒÍÁ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
220
221 #: util/errors.c:89
222 #, fuzzy
223 msgid "file close error"
224 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁËÒÙÔÉÑ ÆÁÊÌÁ"
225
226 #: util/errors.c:90
227 #, fuzzy
228 msgid "file rename error"
229 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÐÅÒÅÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
230
231 #: util/errors.c:91
232 #, fuzzy
233 msgid "file delete error"
234 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÕÄÁÌÅÎÉÑ ÆÁÊÌÁ"
235
236 #: util/errors.c:92
237 #, fuzzy
238 msgid "unexpected data"
239 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
240
241 #: util/errors.c:93
242 #, fuzzy
243 msgid "timestamp conflict"
244 msgstr "ëÏÎÆÌÉËÔ ×ÒÅÍÅÎÎÙÈ ÏÔÐÅÞÁÔËÏ× (timestamp)"
245
246 #: util/errors.c:94
247 #, fuzzy
248 msgid "unusable pubkey algorithm"
249 msgstr "îÅÐÒÉÇÏÄÎÙÊ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ"
250
251 #: util/errors.c:95
252 #, fuzzy
253 msgid "file exists"
254 msgstr "æÁÊÌ ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ"
255
256 #: util/errors.c:96
257 #, fuzzy
258 msgid "weak key"
259 msgstr "óÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ"
260
261 #: util/errors.c:97
262 #, fuzzy
263 msgid "invalid argument"
264 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ASCII-ËÏÄÉÒÏ×ËÁ"
265
266 #: util/errors.c:98
267 msgid "bad URI"
268 msgstr ""
269
270 #: util/errors.c:99
271 #, fuzzy
272 msgid "unsupported URI"
273 msgstr "îÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ"
274
275 #: util/errors.c:100
276 #, fuzzy
277 msgid "network error"
278 msgstr "ïÂÝÁÑ ÏÛÉÂËÁ"
279
280 #: util/logger.c:178
281 #, fuzzy, c-format
282 msgid "... this is a bug (%s:%d:%s)\n"
283 msgstr "ïÊ-ÊÏ ... ÏÛÉÂËÁ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ (%s:%d:%s)\n"
284
285 #: util/logger.c:184
286 #, c-format
287 msgid "you found a bug ... (%s:%d)\n"
288 msgstr "÷Ù ÎÁÛÌÉ ÏÛÉÂËÕ × ÐÒÏÇÒÁÍÍÅ ... (%s:%d)\n"
289
290 #: cipher/random.c:403
291 #, fuzzy
292 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
293 msgstr "÷ÎÉÍÁÎÉÅ: ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÎÅÎÁÄÅÖÎÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ!\n"
294
295 #: cipher/random.c:404
296 msgid ""
297 "The random number generator is only a kludge to let\n"
298 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
299 "\n"
300 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
301 "\n"
302 msgstr ""
303 "éÓÐÏÌØÚÕÅÍÙÊ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÞÉÓÅÌ -- ÔÏÌØËÏ ÚÁÇÌÕÛËÁ,\n"
304 "ÞÔÏÂÙ ÓËÏÍÐÉÌÉÒÏ×ÁÔØ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ, ÎÉËÁË ÎÅ ÎÁÄÅÖÎÙÊ çóþ!\n"
305 "\n"
306 "îå ðïìøúõêôåóø äáîîùíé óïúäáîîùíé üôïê ðòïçòáííïê!\n"
307 "\n"
308
309 #: cipher/rndlinux.c:118
310 #, c-format
311 msgid ""
312 "\n"
313 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
314 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
315 msgstr ""
316 "\n"
317 "îÅÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ. ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÅÌÁÊÔÅ ÞÔÏ-ÎÉÂÕÄØ, ÞÔÏÂÙ\n"
318 "ïó ÍÏÇÌÁ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÅ ÓÌÕÞÁÊÎÙÅ ÞÉÓÌÁ! (ÎÕÖÎÏ ÅÝÅ %d ÂÁÊÔ)\n"
319
320 #: g10/g10.c:166
321 msgid ""
322 "@Commands:\n"
323 " "
324 msgstr ""
325 "@ëÏÍÁÎÄÙ:\n"
326 " "
327
328 #: g10/g10.c:169
329 #, fuzzy
330 msgid "|[file]|make a signature"
331 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
332
333 #: g10/g10.c:170
334 #, fuzzy
335 msgid "|[file]|make a clear text signature"
336 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
337
338 #: g10/g10.c:171
339 msgid "make a detached signature"
340 msgstr "ÓÏÚÄÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
341
342 #: g10/g10.c:172
343 msgid "encrypt data"
344 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
345
346 #: g10/g10.c:173
347 msgid "encryption only with symmetric cipher"
348 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÙÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ"
349
350 #: g10/g10.c:174
351 msgid "store only"
352 msgstr "ÔÏÌØËÏ ÓÏÈÒÁÎÉÔØ"
353
354 #: g10/g10.c:175
355 msgid "decrypt data (default)"
356 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)"
357
358 #: g10/g10.c:176
359 msgid "verify a signature"
360 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ"
361
362 #: g10/g10.c:178
363 msgid "list keys"
364 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ"
365
366 #: g10/g10.c:179
367 msgid "list keys and signatures"
368 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
369
370 #: g10/g10.c:180
371 msgid "check key signatures"
372 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
373
374 #: g10/g10.c:181
375 msgid "list keys and fingerprints"
376 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ Ó ÉÈ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÁÍÉ ÐÁÌØÃÅ×\""
377
378 #: g10/g10.c:182
379 msgid "list secret keys"
380 msgstr "ÓÐÉÓÏË ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
381
382 #: g10/g10.c:184
383 msgid "generate a new key pair"
384 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÎÏ×ÕÀ ÐÁÒÕ ËÌÀÞÅÊ (ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ)"
385
386 #: g10/g10.c:186
387 msgid "remove key from the public keyring"
388 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ËÌÀÞ ÓÏ Ó×ÑÚËÉ"
389
390 #: g10/g10.c:188
391 msgid "sign or edit a key"
392 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÉÌÉ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞ"
393
394 #: g10/g10.c:189
395 msgid "generate a revocation certificate"
396 msgstr "ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
397
398 #: g10/g10.c:191
399 msgid "export keys"
400 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÉ"
401
402 #: g10/g10.c:192
403 msgid "export keys to a key server"
404 msgstr ""
405
406 #: g10/g10.c:195
407 msgid "import/merge keys"
408 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ/ÄÏÂÁ×ÉÔØ ËÌÀÞÉ"
409
410 #: g10/g10.c:197
411 msgid "list only the sequence of packets"
412 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÔÏÌØËÏ ÐÏÓÌÅÄÏ×ÁÔÅÌØÎÏÓÔØ ÐÁËÅÔÏ×"
413
414 #: g10/g10.c:200
415 #, fuzzy
416 msgid "export the ownertrust values"
417 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
418
419 #: g10/g10.c:202
420 #, fuzzy
421 msgid "import ownertrust values"
422 msgstr "ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
423
424 #: g10/g10.c:204
425 #, fuzzy
426 msgid "|[NAMES]|update the trust database"
427 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
428
429 #: g10/g10.c:206
430 msgid "|[NAMES]|check the trust database"
431 msgstr "|[éíåîá]|ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
432
433 #: g10/g10.c:207
434 msgid "fix a corrupted trust database"
435 msgstr "ÉÓÐÒÁ×ÉÔØ ÒÁÚÒÕÛÅÎÎÕÀ ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
436
437 #: g10/g10.c:208
438 msgid "De-Armor a file or stdin"
439 msgstr "äÅËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ ÉÚ ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ"
440
441 #: g10/g10.c:209
442 msgid "En-Armor a file or stdin"
443 msgstr "úÁËÏÄÉÒÏ×ÁÔØ stdin ÉÌÉ ÆÁÊÌ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÅ"
444
445 #: g10/g10.c:210
446 msgid "|algo [files]|print message digests"
447 msgstr "|algo [files]|ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ÄÁÊÄÖÅÓÔ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
448
449 #: g10/g10.c:211
450 msgid "print all message digests"
451 msgstr "ÎÁÐÅÞÁÔÁÔØ ×ÓÅ ÄÁÊÄÖÅÓÔÙ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ"
452
453 #: g10/g10.c:218
454 msgid ""
455 "@\n"
456 "Options:\n"
457 " "
458 msgstr ""
459 "@\n"
460 "ðÁÒÁÍÅÔÒÙ:\n"
461 " "
462
463 #: g10/g10.c:220
464 msgid "create ascii armored output"
465 msgstr "×Ù×ÏÄ × ASCII-ÐÒÅÄÓÔÁ×ÌÅÎÉÉ"
466
467 #: g10/g10.c:221
468 #, fuzzy
469 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
470 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
471
472 #: g10/g10.c:226
473 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
474 msgstr ""
475 "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÉ"
476
477 #: g10/g10.c:227
478 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
479 msgstr "|N|ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÕÒÏ×ÅÎØ ÓÖÁÔÉÑ (0 - ÎÅ ÓÖÉÍÁÔØ)"
480
481 #: g10/g10.c:229
482 msgid "use canonical text mode"
483 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÁÎÏÎÉÞÅÓËÉÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÒÅÖÉÍ"
484
485 #: g10/g10.c:231
486 msgid "use as output file"
487 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ × ËÁÞÅÓÔ×Å ×ÙÈÏÄÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ"
488
489 #: g10/g10.c:232
490 msgid "verbose"
491 msgstr "ÍÎÏÇÏÓÌÏ×ÎÙÊ"
492
493 #: g10/g10.c:233
494 msgid "be somewhat more quiet"
495 msgstr ""
496
497 #: g10/g10.c:234
498 #, fuzzy
499 msgid "force v3 signatures"
500 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ ÎÁ ËÌÀÞÅ"
501
502 #. { oDryRun, "dry-run",   0, N_("do not make any changes") },
503 #: g10/g10.c:236
504 msgid "batch mode: never ask"
505 msgstr "ÐÁËÅÔÎÙÊ ÒÅÖÉÍ: ÎÉÞÅÇÏ ÎÅ ÓÐÒÁÛÉ×ÁÔØ"
506
507 #: g10/g10.c:237
508 msgid "assume yes on most questions"
509 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÄÁ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
510
511 #: g10/g10.c:238
512 msgid "assume no on most questions"
513 msgstr "ÏÔ×ÅÞÁÔØ \"ÎÅÔ\" ÎÁ ÂÏÌØÛÉÎÓÔ×Ï ×ÏÐÒÏÓÏ×"
514
515 #: g10/g10.c:239
516 msgid "add this keyring to the list of keyrings"
517 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
518
519 #: g10/g10.c:240
520 msgid "add this secret keyring to the list"
521 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÜÔÕ ÓÅËÒÅÔÎÕÀ Ó×ÑÚËÕ Ë ÓÐÉÓËÕ Ó×ÑÚÏË ËÌÀÞÅÊ"
522
523 #: g10/g10.c:241
524 msgid "|NAME|use NAME as default secret key"
525 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ éíñ × ËÁÞÅÓÔ×Å ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ"
526
527 #: g10/g10.c:242
528 msgid "|HOST|use this keyserver to lookup keys"
529 msgstr ""
530
531 #: g10/g10.c:243
532 #, fuzzy
533 msgid "|NAME|set terminal charset to NAME"
534 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
535
536 #: g10/g10.c:244
537 msgid "read options from file"
538 msgstr "ÞÉÔÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ ÆÁÊÌÁ"
539
540 #: g10/g10.c:246
541 msgid "set debugging flags"
542 msgstr "ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÏÔÌÁÄÏÞÎÙÅ ÆÌÁÇÉ"
543
544 #: g10/g10.c:247
545 msgid "enable full debugging"
546 msgstr "ÒÁÚÒÅÛÉÔØ ×ÓÀ ÏÔÌÁÄËÕ"
547
548 #: g10/g10.c:248
549 msgid "|FD|write status info to this FD"
550 msgstr "|FD| ÚÁÐÉÓÙ×ÁÔØ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ Ï ÓÏÓÔÏÑÎÉÉ × ÄÅÓËÒÉÐÔÏÒ (FD)"
551
552 #: g10/g10.c:249
553 msgid "do not write comment packets"
554 msgstr "ÎÅ ÐÉÓÁÔØ ÐÁËÅÔÙ Ó ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑÍÉ"
555
556 #: g10/g10.c:250
557 msgid "(default is 1)"
558 msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 1)"
559
560 #: g10/g10.c:251
561 msgid "(default is 3)"
562 msgstr "(ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ 3)"
563
564 #: g10/g10.c:253
565 msgid "|KEYID|ulimately trust this key"
566 msgstr ""
567
568 #: g10/g10.c:254
569 #, fuzzy
570 msgid "|FILE|load extension module FILE"
571 msgstr "|æáêì|ÚÁÇÒÕÚÉÔØ æáêì Ó ÒÁÓÛÉÒÑÀÝÉÍÉ ÍÏÄÕÌÑÍÉ"
572
573 #: g10/g10.c:255
574 msgid "emulate the mode described in RFC1991"
575 msgstr "ÜÍÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÒÅÖÉÍ ÏÐÉÓÁÎÎÙÊ × RFC1991"
576
577 #: g10/g10.c:256
578 #, fuzzy
579 msgid "|N|use passphrase mode N"
580 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÒÅÖÉÍÁ N\n"
581
582 #: g10/g10.c:258
583 #, fuzzy
584 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME for passphrases"
585 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
586
587 #: g10/g10.c:260
588 #, fuzzy
589 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
590 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ ÄÌÑ ËÌÀÞÅ×ÙÈ ÆÒÁÚ"
591
592 #: g10/g10.c:262
593 msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
594 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍÏÍ éíñ"
595
596 #: g10/g10.c:263
597 msgid "|NAME|use message digest algorithm NAME"
598 msgstr "|éíñ|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ éíñ"
599
600 #: g10/g10.c:264
601 msgid "|N|use compress algorithm N"
602 msgstr "|N|ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÓÖÁÔÉÑ N"
603
604 #: g10/g10.c:265
605 msgid "throw keyid field of encrypted packets"
606 msgstr "×ÙÂÒÁÓÙ×ÁÔØ ÐÏÌÅ keyid Õ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÎÙÈ ÐÁËÅÔÏ×"
607
608 #: g10/g10.c:273
609 #, fuzzy
610 msgid ""
611 "@\n"
612 "Examples:\n"
613 "\n"
614 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
615 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
616 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
617 " --list-keys [names]        show keys\n"
618 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
619 msgstr ""
620 "@\n"
621 "ðÒÉÍÅÒÙ:\n"
622 "\n"
623 " -se -r Bob [file]          ÐÏÄÐÉÓÁÔØ É ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÌÑ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Bob\n"
624 " --clearsign [file]         ÓÄÅÌÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
625 " --detach-sign [file]       ÓÄÅÌÁÔØ ÏÔÄÅÌØÎÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
626 " --list-keys [names]        ÐÏËÁÚÁÔØ ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ\n"
627 " --fingerprint [names]      ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ËÌÀÞÅÊ\n"
628
629 #: g10/g10.c:353
630 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
631 msgstr ""
632 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÏÔÐÒÁ×ÌÑÊÔÅ ÓÏÏÂÝÅÎÉÑ Ï ÏÛÉÂËÁÈ ÐÏ ÁÄÒÅÓÕ "
633 "<gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
634
635 #: g10/g10.c:358
636 msgid "Usage: gpgm [options] [files] (-h for help)"
637 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
638
639 #: g10/g10.c:360
640 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
641 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ] (-h ÄÌÑ ÐÏÍÏÝÉ)"
642
643 #: g10/g10.c:365
644 #, fuzzy
645 msgid ""
646 "Syntax: gpgm [options] [files]\n"
647 "GnuPG maintenance utility\n"
648 msgstr ""
649 "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
650 "ðÒÏÇÒÁÍÍÁ ÓÏÐÒÏ×ÏÖÄÅÎÉÑ GNUPG\n"
651
652 #: g10/g10.c:368
653 msgid ""
654 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
655 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
656 "default operation depends on the input data\n"
657 msgstr ""
658 "óÉÎÔÁËÓÉÓ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] [ÆÁÊÌÙ]\n"
659 "ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÅÔ, ÐÒÏ×ÅÒÑÅÔ ÐÏÄÐÉÓÉ, ÛÉÆÒÕÅÔ ÉÌÉ ÒÁÓÛÉÆÒÏ×Ù×ÁÅÔ\n"
660 "ÒÅÖÉÍ ÒÁÂÏÔÙ ÚÁ×ÉÓÉÔ ÏÔ ×ÈÏÄÎÙÈ ÄÁÎÎÙÈ\n"
661
662 #: g10/g10.c:374
663 msgid ""
664 "\n"
665 "Supported algorithms:\n"
666 msgstr ""
667 "\n"
668 "ðÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÅ ÁÌÇÏÒÉÔÍÙ:\n"
669
670 #: g10/g10.c:449
671 msgid "usage: gpgm [options] "
672 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpgm [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
673
674 #: g10/g10.c:451
675 msgid "usage: gpg [options] "
676 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ: gpg [ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ] "
677
678 #: g10/g10.c:492
679 msgid "conflicting commands\n"
680 msgstr "Widersprüchliche Kommandos\n"
681
682 #: g10/g10.c:631
683 #, fuzzy, c-format
684 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
685 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ\n"
686
687 #: g10/g10.c:635
688 #, c-format
689 msgid "option file `%s': %s\n"
690 msgstr "ÆÁÊÌ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× `%s': %s\n"
691
692 #: g10/g10.c:642
693 #, c-format
694 msgid "reading options from `%s'\n"
695 msgstr "ÞÉÔÁÀÔÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÉÚ `%s'\n"
696
697 #: g10/g10.c:796
698 #, fuzzy, c-format
699 msgid "%s is not a valid character set\n"
700 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
701
702 #: g10/g10.c:836 g10/g10.c:848
703 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
704 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ\n"
705
706 #: g10/g10.c:842 g10/g10.c:854
707 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
708 msgstr "×ÙÂÒÁΠÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÁÊÄÖÅÓÔ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ\n"
709
710 #: g10/g10.c:857
711 #, c-format
712 msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
713 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÕÐÁËÏ×ËÉ ÍÏÖÅÔ ÉÍÅÔØ ÚÎÁÞÅÎÉÑ ÏÔ %d ÄÏ %d\n"
714
715 #: g10/g10.c:859
716 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
717 msgstr "completes-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 0\n"
718
719 #: g10/g10.c:861
720 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
721 msgstr "marginals-needed ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ ÂÏÌØÛÅ 1\n"
722
723 #: g10/g10.c:863
724 msgid "max-cert-depth must be in range 1 to 255\n"
725 msgstr ""
726
727 #: g10/g10.c:866
728 #, fuzzy
729 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
730 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÐÒÏÓÔÏÊ S2K ÒÅÖÉÍ (0) ÏÞÅÎØ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ\n"
731
732 #: g10/g10.c:870
733 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
734 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÅÖÉÍ S2K: ÄÏÌÖÅΠÂÙÔØ 0, 1 ÉÌÉ 3\n"
735
736 #: g10/g10.c:947
737 #, c-format
738 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
739 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
740
741 #: g10/g10.c:953
742 msgid "--store [filename]"
743 msgstr "--store [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
744
745 #: g10/g10.c:961
746 msgid "--symmetric [filename]"
747 msgstr "--symmetric [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
748
749 #: g10/g10.c:969
750 msgid "--encrypt [filename]"
751 msgstr "--encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
752
753 #: g10/g10.c:982
754 msgid "--sign [filename]"
755 msgstr "--sign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
756
757 #: g10/g10.c:995
758 msgid "--sign --encrypt [filename]"
759 msgstr "--sign --encrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
760
761 #: g10/g10.c:1009
762 msgid "--clearsign [filename]"
763 msgstr "--clearsign [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
764
765 #: g10/g10.c:1021
766 msgid "--decrypt [filename]"
767 msgstr "--decrypt [ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
768
769 #: g10/g10.c:1030
770 #, fuzzy
771 msgid "--edit-key username [commands]"
772 msgstr "--edit-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
773
774 #: g10/g10.c:1046
775 msgid "--delete-secret-key username"
776 msgstr "--delete-secret-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
777
778 #: g10/g10.c:1049
779 msgid "--delete-key username"
780 msgstr "--delete-key ÉÍÑ-ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
781
782 #: g10/encode.c:216 g10/g10.c:1072 g10/sign.c:311
783 #, c-format
784 msgid "can't open %s: %s\n"
785 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
786
787 #: g10/g10.c:1083
788 msgid "-k[v][v][v][c] [userid] [keyring]"
789 msgstr "-k[v][v][v][c] [ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ] [Ó×ÑÚËÁ ËÌÀÞÅÊ]"
790
791 #: g10/g10.c:1144
792 #, c-format
793 msgid "dearmoring failed: %s\n"
794 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
795
796 #: g10/g10.c:1152
797 #, c-format
798 msgid "enarmoring failed: %s\n"
799 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
800
801 #: g10/g10.c:1218
802 #, c-format
803 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
804 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÈÜÛ-ÁÌÇÏÒÉÔÍ `%s'\n"
805
806 #: g10/g10.c:1297
807 msgid "[filename]"
808 msgstr "[ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ]"
809
810 #: g10/g10.c:1301
811 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
812 msgstr ""
813
814 #: g10/decrypt.c:59 g10/g10.c:1304 g10/verify.c:66
815 #, c-format
816 msgid "can't open `%s'\n"
817 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s'\n"
818
819 #: g10/armor.c:297
820 #, fuzzy, c-format
821 msgid "armor: %s\n"
822 msgstr "ëÏÄÉÒÏ×ËÁ: %s\n"
823
824 #: g10/armor.c:320
825 msgid "invalid armor header: "
826 msgstr ""
827
828 #: g10/armor.c:327
829 msgid "armor header: "
830 msgstr ""
831
832 #: g10/armor.c:338
833 #, fuzzy
834 msgid "invalid clearsig header\n"
835 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
836
837 #: g10/armor.c:390
838 #, fuzzy
839 msgid "nested clear text signatures\n"
840 msgstr "|[ÆÁÊÌ]|ÓÏÚÄÁÔØ ÔÅËÓÔÏ×ÕÀ ÐÏÄÐÉÓØ"
841
842 #: g10/armor.c:499
843 msgid "invalid dash escaped line: "
844 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÔÒÏËÁ ÎÁÞÉÎÁÀÝÁÑÓÑ Ó ÍÉÎÕÓÏ×: "
845
846 #: g10/armor.c:507
847 #, fuzzy
848 msgid "unexpected armor:"
849 msgstr "îÅÏÖÉÄÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ"
850
851 #: g10/armor.c:623
852 #, fuzzy, c-format
853 msgid "invalid radix64 character %02x skipped\n"
854 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÄÌÑ ËÏÄÉÒÏ×ËÉ radix64 ÓÉÍ×ÏÌ %02x ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
855
856 #: g10/armor.c:666
857 msgid "premature eof (no CRC)\n"
858 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (ÎÅÔ CRC)\n"
859
860 #: g10/armor.c:700
861 msgid "premature eof (in CRC)\n"
862 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× CRC)\n"
863
864 #: g10/armor.c:704
865 msgid "malformed CRC\n"
866 msgstr "ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ÆÏÒÍÁ CRC\n"
867
868 #: g10/armor.c:708
869 #, c-format
870 msgid "CRC error; %06lx - %06lx\n"
871 msgstr "ÏÛÉÂËÁ CRC; %06lx - %06lx\n"
872
873 #: g10/armor.c:725
874 msgid "premature eof (in Trailer)\n"
875 msgstr "ÎÅÏÖÉÄÁÎÎÙÊ ËÏÎÅàÆÁÊÌÁ (× È×ÏÓÔÅ)\n"
876
877 #: g10/armor.c:729
878 msgid "error in trailer line\n"
879 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
880
881 #: g10/armor.c:993
882 #, fuzzy
883 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
884 msgstr "ÎÅ ÎÁÊÄÅÎÏ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ RFC1991 ÉÌÉ OpenPGP ÄÁÎÎÙÈ.\n"
885
886 #: g10/armor.c:995
887 #, c-format
888 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
889 msgstr ""
890
891 #: g10/armor.c:999
892 msgid ""
893 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
894 msgstr ""
895
896 #: g10/pkclist.c:138
897 #, fuzzy, c-format
898 msgid ""
899 "No trust value assigned to %lu:\n"
900 "%4u%c/%08lX %s \""
901 msgstr ""
902 "îÅ ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÙ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ %lu:\n"
903 "%4u%c/%08lX %s \""
904
905 #: g10/pkclist.c:148
906 #, fuzzy
907 msgid ""
908 "Please decide how far you trust this user to correctly\n"
909 "verify other users' keys (by looking at passports,\n"
910 "checking fingerprints from different sources...)?\n"
911 "\n"
912 " 1 = Don't know\n"
913 " 2 = I do NOT trust\n"
914 " 3 = I trust marginally\n"
915 " 4 = I trust fully\n"
916 " s = please show me more information\n"
917 msgstr ""
918 "\"\n"
919 "\n"
920 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÒÅÛÉÔÅ, ÎÁÓËÏÌØËÏ ×Ù ÄÏ×ÅÒÑÅÔÅ ÜÔÏÍÕ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÀ ÐÒÏ×ÅÒÑÔØ\n"
921 "ÞÕÖÉÅ ËÌÀÞÉ (ÇÌÑÄÑ × ÐÁÓÐÏÒÔÁ, ÐÒÏ×ÅÒÑÑ \"ÏÔÐÅÞÁÔËÉ ÐÁÌØÃÅ×\" ÐÏ ÄÒÕÇÉÍ\n"
922 "ÉÓÔÏÞÎÉËÁÍ)?\n"
923 "\n"
924 " 1 = îÅ ÚÎÁÀ\n"
925 " 2 = îÅÔ, ÎÅ ÄÏ×ÅÒÑÀ\n"
926 " 3 = ÷ÅÒÀ ÏÔÞÁÓÔÉ\n"
927 " 4 = ÷ÅÒÀ ÐÏÌÎÏÓÔØÀ\n"
928 " s = ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏËÁÖÉÔÅ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÕÀ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÀ\n"
929
930 #: g10/pkclist.c:157
931 msgid " m = back to the main menu\n"
932 msgstr " m = ÏÂÒÁÔÎÏ × ÇÌÁ×ÎÏÅ ÍÅÎÀ\n"
933
934 #: g10/pkclist.c:159
935 msgid " q = quit\n"
936 msgstr ""
937
938 # valid user replies (not including 1..4)
939 #. a string with valid answers
940 #: g10/pkclist.c:164
941 #, fuzzy
942 msgid "sSmMqQ"
943 msgstr "sSmMqQ"
944
945 #: g10/pkclist.c:168
946 msgid "Your decision? "
947 msgstr "÷ÁÛÅ ÒÅÛÅÎÉÅ? "
948
949 #: g10/pkclist.c:188
950 msgid "Certificates leading to an ultimately trusted key:\n"
951 msgstr ""
952
953 #: g10/pkclist.c:223
954 msgid ""
955 "Could not find a valid trust path to the key.  Let's see whether we\n"
956 "can assign some missing owner trust values.\n"
957 "\n"
958 msgstr ""
959 "îÅ ÐÏÌÕÞÉÌÏÓØ ÎÁÊÔÉ ÃÅÐÏÞËÕ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÄÌÑ ËÌÀÞÁ. ðÏÓÍÏÔÒÉÍ, ÍÏÖÎÏ ÌÉ "
960 "ÐÒÉÓ×ÏÉÔØ\n"
961 "ÎÅËÏÔÏÒÙÅ ÎÅÄÏÓÔÁÀÝÉÅ ÚÎÁÞÅÎÉÑ \"ÄÏ×ÅÒÉÑ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ\"\n"
962 "\n"
963
964 #: g10/pkclist.c:261
965 msgid ""
966 "No path leading to one of our keys found.\n"
967 "\n"
968 msgstr ""
969
970 #: g10/pkclist.c:263
971 msgid ""
972 "No certificates with undefined trust found.\n"
973 "\n"
974 msgstr ""
975
976 #: g10/pkclist.c:265
977 #, fuzzy
978 msgid ""
979 "No trust values changed.\n"
980 "\n"
981 msgstr "úÎÁÞÅÎÉÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏ× ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎÙ.\n"
982
983 #: g10/pkclist.c:280
984 #, fuzzy, c-format
985 msgid "key %08lX: key has been revoked!\n"
986 msgstr "build_sigrecs: ËÌÀÞ ist widerrufen\n"
987
988 #: g10/pkclist.c:286 g10/pkclist.c:381
989 msgid "Use this key anyway? "
990 msgstr "÷ÓÅ ÒÁ×ÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ?"
991
992 #: g10/pkclist.c:308
993 #, fuzzy, c-format
994 msgid "%08lX: key has expired\n"
995 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
996
997 #: g10/pkclist.c:314
998 #, c-format
999 msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
1000 msgstr ""
1001
1002 #: g10/pkclist.c:332
1003 #, fuzzy, c-format
1004 msgid "%08lX: We do NOT trust this key\n"
1005 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
1006
1007 #: g10/pkclist.c:338
1008 #, c-format
1009 msgid ""
1010 "%08lX: It is not sure that this key really belongs to the owner\n"
1011 "but it is accepted anyway\n"
1012 msgstr ""
1013
1014 #: g10/pkclist.c:344
1015 msgid "This key probably belongs to the owner\n"
1016 msgstr ""
1017
1018 #: g10/pkclist.c:349
1019 msgid "This key belongs to us\n"
1020 msgstr ""
1021
1022 #: g10/pkclist.c:376
1023 msgid ""
1024 "It is NOT certain that the key belongs to its owner.\n"
1025 "If you *really* know what you are doing, you may answer\n"
1026 "the next question with yes\n"
1027 "\n"
1028 msgstr ""
1029 "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÄÏÓÔÏ×ÅÒÎÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÔÏÍÕ,\n"
1030 "ËÔÏ ÕËÁÚÁΠÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÅÍ. ïÔ×ÅÞÁÊÔÅ \"ÄÁ\" ÎÁ ÓÌÅÄÕÀÝÉÊ ×ÏÐÒÏÓ,\n"
1031 "ÔÏÌØËÏ ÅÓÌÉ ×Ù *ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ* ÐÏÎÉÍÁÅÔÅ ÞÔÏ ÄÅÌÁÅÔÅ.\n"
1032
1033 #: g10/pkclist.c:385
1034 msgid "WARNING: Using untrusted key!\n"
1035 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
1036
1037 #: g10/pkclist.c:421
1038 msgid "WARNING: This key has been revoked by its owner!\n"
1039 msgstr "÷îéíáîéå: ÷ÌÁÄÅÌÅàËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÏÔÏÚ×ÁÌ ÅÇÏ!\n"
1040
1041 #: g10/pkclist.c:422
1042 msgid "         This could mean that the signature is forgery.\n"
1043 msgstr "          üÔÏ ÍÏÖÅÔ ÏÚÎÁÞÁÔØ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÏÄÄÅÌØÎÁÑ.\n"
1044
1045 #: g10/pkclist.c:443
1046 msgid "Note: This key has expired!\n"
1047 msgstr "úÁÍÅÞÁÎÉÅ: óÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ ÕÖÅ ÉÓÔÅË!\n"
1048
1049 #: g10/pkclist.c:450
1050 msgid "WARNING: This key is not certified with a trusted signature!\n"
1051 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏ×ÅÒÅÎÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓØÀ!\n"
1052
1053 #: g10/pkclist.c:452
1054 msgid ""
1055 "         There is no indication that the signature belongs to the owner.\n"
1056 msgstr ""
1057 "         îÅÔ ÎÉËÁËÉÈ ÕËÁÚÁÎÉÑ ÎÁ ÔÏ, ÞÔÏ ËÌÀÞ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ÅÇÏ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
1058
1059 #: g10/pkclist.c:468
1060 msgid "WARNING: We do NOT trust this key!\n"
1061 msgstr "÷îéíáîéå: íÙ îå ÄÏ×ÅÒÑÅÍ ÜÔÏÍÕ ËÌÀÞÕ!\n"
1062
1063 #: g10/pkclist.c:469
1064 msgid "         The signature is probably a FORGERY.\n"
1065 msgstr "         ðÏÄÐÉÓØ ×ÅÒÏÑÔÎÏ -- ðïääåìëá.\n"
1066
1067 #: g10/pkclist.c:476
1068 msgid ""
1069 "WARNING: This key is not certified with sufficiently trusted signatures!\n"
1070 msgstr "÷îéíáîéå: üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁ×ÅÒÅΠÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÄÏ×ÅÒÅÎÎÙÍÉ ÐÏÄÐÉÓÑÍÉ!\n"
1071
1072 #: g10/pkclist.c:479
1073 msgid "         It is not certain that the signature belongs to the owner.\n"
1074 msgstr "          îÅÔ Õ×ÅÒÅÎÎÏÓÔÉ, ÞÔÏ ÐÏÄÐÉÓØ ÐÒÉÎÁÄÌÅÖÉÔ ×ÌÁÄÅÌØÃÕ.\n"
1075
1076 #: g10/pkclist.c:532 g10/pkclist.c:545 g10/pkclist.c:607 g10/pkclist.c:635
1077 #, c-format
1078 msgid "%s: skipped: %s\n"
1079 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
1080
1081 #: g10/pkclist.c:554
1082 msgid ""
1083 "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
1084 "\n"
1085 msgstr ""
1086 "÷Ù ÎÅ ÕËÁÚÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ (×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ "
1087 "\"-r\").\n"
1088 "\n"
1089
1090 #: g10/pkclist.c:559
1091 msgid "Enter the user ID: "
1092 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: "
1093
1094 #: g10/pkclist.c:570
1095 msgid "No such user ID.\n"
1096 msgstr "îÅÔ ÔÁËÏÇÏ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
1097
1098 #: g10/pkclist.c:615
1099 #, c-format
1100 msgid "%s: error checking key: %s\n"
1101 msgstr "%s: ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÐÒÏ×ÅÒËÅ ËÌÀÞÁ: %s\n"
1102
1103 #: g10/pkclist.c:641
1104 msgid "no valid addressees\n"
1105 msgstr "ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÁÄÒÅÓÏ×\n"
1106
1107 #: g10/keygen.c:122
1108 msgid "writing self signature\n"
1109 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1110
1111 #: g10/keygen.c:160
1112 msgid "writing key binding signature\n"
1113 msgstr "ÐÉÛÅÔÓÑ \"key-binding\" ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1114
1115 #: g10/keygen.c:386
1116 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
1117 msgstr "÷ÙÂÅÒÉÔÅ ÖÅÌÁÅÍÙÊ ÔÉРËÌÀÞÁ:\n"
1118
1119 #: g10/keygen.c:388
1120 #, c-format
1121 msgid "   (%d) DSA and ElGamal (default)\n"
1122 msgstr "   (%d) DSA É ElGamal (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ)\n"
1123
1124 #: g10/keygen.c:389
1125 #, c-format
1126 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
1127 msgstr "   (%d) DSA (ÔÏÌØËÏ ÐÏÄÐÉÓØ)\n"
1128
1129 #: g10/keygen.c:391
1130 #, c-format
1131 msgid "   (%d) ElGamal (encrypt only)\n"
1132 msgstr "   (%d) ElGamal (ÔÏÌØËÏ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1133
1134 #: g10/keygen.c:392
1135 #, c-format
1136 msgid "   (%d) ElGamal (sign and encrypt)\n"
1137 msgstr "   (%d) ElGamal (ÐÏÄÐÉÓØ É ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÅ)\n"
1138
1139 #: g10/keygen.c:394
1140 #, c-format
1141 msgid "   (%d) ElGamal in a v3 packet\n"
1142 msgstr "   (%d) ElGamal × v3-ÐÁËÅÔÅ\n"
1143
1144 #: g10/keygen.c:399
1145 msgid "Your selection? "
1146 msgstr "÷ÁÛ ×ÙÂÏÒ? "
1147
1148 #: g10/keygen.c:409
1149 #, fuzzy
1150 msgid "Do you really want to create a sign and encrypt key? "
1151 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
1152
1153 #: g10/keygen.c:430
1154 msgid "Invalid selection.\n"
1155 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
1156
1157 #: g10/keygen.c:442
1158 #, c-format
1159 msgid ""
1160 "About to generate a new %s keypair.\n"
1161 "              minimum keysize is  768 bits\n"
1162 "              default keysize is 1024 bits\n"
1163 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
1164 msgstr ""
1165 "óÏÂÉÒÁÅÍÓÑ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ %s ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÐÁÒÕ.\n"
1166 "                 ÍÉÎÉÍÁÌØÎÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 768 ÂÉÔ\n"
1167 "               ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ: 1024 ÂÉÔÁ\n"
1168 " ÍÁËÓÉÍÁÌØÎÁÑ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÍÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ: 2048 ÂÉÔ\n"
1169
1170 #: g10/keygen.c:449
1171 msgid "What keysize do you want? (1024) "
1172 msgstr "ëÁËÏÇÏ ÒÁÚÍÅÒÁ ËÌÀÞ ×Ù ÖÅÌÁÅÔÅ? (1024)"
1173
1174 #: g10/keygen.c:454
1175 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
1176 msgstr "äÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÒÁÚÍÅÒ DSA ËÌÀÞÅÊ - ÏÔ 512 ÄÏ 1024 ÂÉÔ\n"
1177
1178 #: g10/keygen.c:456
1179 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
1180 msgstr "ÓÌÉÛËÏÍ ÍÁÌÅÎØËÁÑ ÄÌÉÎÁ ËÌÀÞÁ, ÎÁÉÍÅÎØÛÅÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ - 768.\n"
1181
1182 #: g10/keygen.c:459
1183 #, fuzzy
1184 msgid ""
1185 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
1186 "computations take REALLY long!\n"
1187 msgstr ""
1188 "ëÌÀÞÉ ÄÌÉÎÏÊ ÂÏÌØÛÅ 2048 ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÀÔÓÑ, ÐÏÔÏÍÕ ÞÔÏ ×ÙÞÉÓÌÅÎÉÑÚÁÎÉÍÁÀÔ "
1189 "ïþåîø ÍÎÏÇÏ ×ÒÅÍÅÎÉ!\n"
1190
1191 #: g10/keygen.c:462
1192 msgid "Are you sure that you want this keysize? "
1193 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞ ÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÙ? "
1194
1195 #: g10/keygen.c:463
1196 msgid ""
1197 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
1198 "vulnerable to attacks!\n"
1199 msgstr ""
1200 "ïË, ÔÏÌØËÏ ÎÅ ÚÁÂÙ×ÁÊÔÅ, ÞÔÏ ÉÚÌÕÞÅÎÉÅ ×ÁÛÉÈ ËÌÁ×ÉÁÔÕÒÙ É ÍÏÎÉÔÏÒÁ ÔÏÖÅ\n"
1201 "ÄÅÌÁÀÔ ×ÁÓ ÕÑÚ×ÉÍÙÍ ÄÌÑ ÁÔÁË.\n"
1202
1203 #: g10/keygen.c:471
1204 msgid "Do you really need such a large keysize? "
1205 msgstr "÷ÁÍ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÎÕÖÅΠÔÁËÏÊ ÄÌÉÎÎÙÊ ËÌÀÞ? "
1206
1207 #: g10/keygen.c:477
1208 #, c-format
1209 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
1210 msgstr "úÁÐÒÏÛÅÎÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÅÅÔ ÄÌÉÎÕ %u ÂÉÔ\n"
1211
1212 #: g10/keygen.c:480 g10/keygen.c:484
1213 #, c-format
1214 msgid "rounded up to %u bits\n"
1215 msgstr "ÏËÒÕÇÌÅÎÏ ÄÏ %u ÂÉÔ\n"
1216
1217 #: g10/keygen.c:497
1218 msgid ""
1219 "Please specify how long the key should be valid.\n"
1220 "         0 = key does not expire\n"
1221 "      <n>  = key expires in n days\n"
1222 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
1223 "      <n>m = key expires in n months\n"
1224 "      <n>y = key expires in n years\n"
1225 msgstr ""
1226 "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÕËÁÖÉÔÅ ÐÒÏÄÏÌÖÉÔÅÌØÎÏÓÔØ ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1227 "         0 = ÂÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ\n"
1228 "      <n>  = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÄÎÅÊ\n"
1229 "      <n>w = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÎÅÄÅÌØ\n"
1230 "      <n>m = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÍÅÓÑÃÅ×\n"
1231 "      <n>y = ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ n ÌÅÔ\n"
1232
1233 #: g10/keygen.c:512
1234 msgid "Key is valid for? (0) "
1235 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌÅΠנÔÅÞÅÎÉÅ? (0) "
1236
1237 #: g10/keygen.c:523
1238 msgid "invalid value\n"
1239 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÚÎÁÞÅÎÉÅ.\n"
1240
1241 #: g10/keygen.c:528
1242 msgid "Key does not expire at all\n"
1243 msgstr "âÅÓÓÒÏÞÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
1244
1245 #. print the date when the key expires
1246 #: g10/keygen.c:534
1247 #, c-format
1248 msgid "Key expires at %s\n"
1249 msgstr "ëÌÀÞ ÄÅÊÓÔ×ÕÅÔ ÄÏ %s\n"
1250
1251 #: g10/keygen.c:540
1252 msgid "Is this correct (y/n)? "
1253 msgstr "üÔÏ ×ÅÒÎÏ? (y/n) "
1254
1255 #: g10/keygen.c:582
1256 msgid ""
1257 "\n"
1258 "You need a User-ID to identify your key; the software constructs the user "
1259 "id\n"
1260 "from Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
1261 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
1262 "\n"
1263 msgstr ""
1264 "\n"
1265 "äÌÑ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÃÉÉ ËÌÀÞÁ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ; ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ\n"
1266 "ËÏÎÓÔÒÕÉÒÕÅÔ ÅÇÏ ÉÚ ÐÏÌÎÏÇÏ ÉÍÅÎÉ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ, ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÑ É ÁÄÒÅÓÁ email× "
1267 "×ÉÄÅ:\n"
1268 "    \"Vasya Pupkin (KRUTOI) <vasya@mega-cool.ru>\"\n"
1269 "\n"
1270
1271 #: g10/keygen.c:593
1272 msgid "Real name: "
1273 msgstr "÷ÁÛÅ ÉÍÑ (\"éÍÑ æÁÍÉÌÉÑ\"): "
1274
1275 #: g10/keygen.c:597
1276 msgid "Invalid character in name\n"
1277 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ÉÍÅÎÉ\n"
1278
1279 #: g10/keygen.c:599
1280 msgid "Name may not start with a digit\n"
1281 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÎÁÞÉÎÁÔØÓÑ Ó ÃÉÆÒÙ.\n"
1282
1283 #: g10/keygen.c:601
1284 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
1285 msgstr "ðÏÌÎÏÅ ÉÍÑ ÄÏÌÖÎÏ ÓÏÓÔÏÑÔØ ÎÅ ÍÅÎÅÅ ÞÅÍ ÉÚ 5ÔÉ ÓÉÍ×ÏÌÏ×.\n"
1286
1287 #: g10/keygen.c:609
1288 msgid "Email address: "
1289 msgstr "E-Mail: "
1290
1291 #: g10/keygen.c:621
1292 msgid "Not a valid email address\n"
1293 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ E-Mail\n"
1294
1295 #: g10/keygen.c:629
1296 msgid "Comment: "
1297 msgstr "ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ: "
1298
1299 #: g10/keygen.c:635
1300 msgid "Invalid character in comment\n"
1301 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
1302
1303 #: g10/keygen.c:655
1304 #, c-format
1305 msgid ""
1306 "You selected this USER-ID:\n"
1307 "    \"%s\"\n"
1308 "\n"
1309 msgstr ""
1310 "÷Ù ×ÙÂÒÁÌÉ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ:\n"
1311 "    \"%s\"\n"
1312 "\n"
1313
1314 #: g10/keygen.c:658
1315 msgid "NnCcEeOoQq"
1316 msgstr ""
1317
1318 #: g10/keygen.c:668
1319 #, fuzzy
1320 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
1321 msgstr "éÚÍÅÎÉÔØ: N=éÍÑ, C=ëÏÍÍÅÎÔÁÒÉÊ, E=E-Mail, O=Okay/Q=÷ÙÈÏÄ? "
1322
1323 #: g10/keygen.c:720
1324 msgid ""
1325 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
1326 "\n"
1327 msgstr ""
1328 "äÌÑ ÚÁÝÉÔÙ ×ÁÛÅÇÏ ËÌÀÞÁ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ.\n"
1329 "\n"
1330
1331 #: g10/keyedit.c:389 g10/keygen.c:728
1332 msgid "passphrase not correctly repeated; try again.\n"
1333 msgstr "ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ ÎÅ ÂÙÌÁ ×ÏÓÐÒÏÉÚ×ÅÄÅÎÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á.\n"
1334
1335 #: g10/keygen.c:734
1336 msgid ""
1337 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1338 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
1339 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
1340 "\n"
1341 msgstr ""
1342 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ, ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ, *ÐÌÏÈÁÑ*\n"
1343 "ÉÄÅÑ. îÏ Ñ ÓÄÅÌÁÀ, ÞÔÏ ÷Ù ÈÏÔÉÔÅ. ëÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÍÏÖÎÏ ÓÍÅÎÉÔØ × ÌÀÂÏÅ\n"
1344 "×ÒÅÍÑ, ÚÁÐÕÓÔÉ× ÜÔÕ ÐÒÏÇÒÁÍÍÕ Ó ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ \"--edit-key\".\n"
1345 "\n"
1346
1347 #: g10/keygen.c:755
1348 msgid ""
1349 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
1350 "some other action (work in another window, move the mouse, utilize the\n"
1351 "network and the disks) during the prime generation; this gives the random\n"
1352 "number generator a better chance to gain enough entropy.\n"
1353 msgstr ""
1354 "îÁÍ ÎÕÖÎÏ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁÔØ ÍÎÏÇÏ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ ÂÁÊÔÏ×. óÅÊÞÁÓ ÏÞÅÎØ ÈÏÒÏÛÏ ÂÙÌÏ ÂÙ\n"
1355 "ÞÔÏ-ÔÏ ÐÏÄÅÌÁÔØ ÎÁ ÍÁÛÉÎÅ (ÐÏÒÁÂÏÔÁÔØ × ÄÒÕÇÏÍ ÏËÎÅ, ÐÏÄ×ÉÇÁÔØ ÍÙÛØ,\n"
1356 "ÎÁÇÒÕÚÉÔØ ÓÅÔÅ×ÕÀ ÉÌÉ ÄÉÓËÏ×ÕÀ ÐÏÄÓÉÓÔÅÍÕ). üÔÏ ÄÁÓÔ ÇÅÎÅÒÁÔÏÒÕ ÓÌÕÞÁÊÎÙÈ\n"
1357 "ÞÉÓÅÌ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÎÁÂÒÁÔØ ÄÏÓÔÁÔÏÞÎÏ ÜÎÔÒÏÐÉÉ.\n"
1358
1359 #: g10/keygen.c:825
1360 msgid "Key generation can only be used in interactive mode\n"
1361 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÐÏÌÎÅÎÁ ÔÏÌØËÏ × ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
1362
1363 #: g10/keygen.c:833
1364 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
1365 msgstr "ëÌÀÞÅ×ÁÑ ÐÁÒÁ DSA ÂÕÄÅÔ ÉÍÅÔØ ÄÌÉÎÕ 1024 ÂÉÔÁ.\n"
1366
1367 #: g10/keygen.c:839
1368 #, fuzzy
1369 msgid "Key generation cancelled.\n"
1370 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÏÔÍÅÎÅÎÁ: %s\n"
1371
1372 #: g10/keygen.c:849
1373 #, c-format
1374 msgid "writing public certificate to `%s'\n"
1375 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1376
1377 #: g10/keygen.c:850
1378 #, c-format
1379 msgid "writing secret certificate to `%s'\n"
1380 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1381
1382 #: g10/keygen.c:927
1383 msgid "public and secret key created and signed.\n"
1384 msgstr "ÏÔËÒÙÔÙÊ É ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞÉ ÓÏÚÄÁÎÙ É ÐÏÄÐÉÓÁÎÙ.\n"
1385
1386 #: g10/keygen.c:929
1387 #, fuzzy
1388 msgid ""
1389 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
1390 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
1391 msgstr ""
1392 "ïÂÒÁÔÉÔÅ ×ÎÉÍÁÎÉÅ, ÞÔÏ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1393 "÷Ù ÍÏÖÅÔÅ ×ÏÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØÓÑ ÐÁÒÁÍÅÔÒÏÍ --add-key ÄÌÑ ÇÅÎÅÒÁÃÉÉ "
1394 "ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ\n"
1395 "ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
1396
1397 #: g10/keygen.c:943 g10/keygen.c:1042
1398 #, c-format
1399 msgid "Key generation failed: %s\n"
1400 msgstr "çÅÎÅÒÁÃÉÑ ËÌÀÞÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
1401
1402 #: g10/keygen.c:987 g10/sig-check.c:172 g10/sign.c:52
1403 #, fuzzy, c-format
1404 msgid ""
1405 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
1406 msgstr ""
1407 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
1408 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
1409
1410 #: g10/keygen.c:989 g10/sig-check.c:174 g10/sign.c:54
1411 #, fuzzy, c-format
1412 msgid ""
1413 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
1414 msgstr ""
1415 "ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÉÓËÒÉ×ÌÅÎÉÅ ×ÒÅÍÅÎÉ ÉÌÉ ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ "
1416 "ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
1417
1418 #: g10/keygen.c:1020
1419 #, fuzzy
1420 msgid "Really create? "
1421 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÓÏÚÄÁÔØ? "
1422
1423 #: g10/encode.c:88 g10/openfile.c:86 g10/openfile.c:169 g10/tdbio.c:467
1424 #: g10/tdbio.c:527
1425 #, c-format
1426 msgid "%s: can't open: %s\n"
1427 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
1428
1429 #: g10/encode.c:107
1430 #, c-format
1431 msgid "error creating passphrase: %s\n"
1432 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÒÉ ÓÏÚÄÁÎÉÉ ËÌÀÞÅ×ÏÊ ÆÒÁÚÙ: %s\n"
1433
1434 #: g10/encode.c:155 g10/encode.c:269
1435 #, fuzzy, c-format
1436 msgid "%s: WARNING: empty file\n"
1437 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
1438
1439 #: g10/encode.c:222
1440 #, c-format
1441 msgid "reading from `%s'\n"
1442 msgstr "þÉÔÁÅÔÓÑ ÉÚ `%s'\n"
1443
1444 #: g10/encode.c:397
1445 #, fuzzy, c-format
1446 msgid "%s/%s encrypted for: %s\n"
1447 msgstr "%s ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ ÄÌÑ: %s\n"
1448
1449 #: g10/export.c:147
1450 #, fuzzy, c-format
1451 msgid "%s: user not found: %s\n"
1452 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
1453
1454 #: g10/export.c:156
1455 #, c-format
1456 msgid "certificate read problem: %s\n"
1457 msgstr ""
1458
1459 #: g10/export.c:165
1460 #, fuzzy, c-format
1461 msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
1462 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1463
1464 #: g10/export.c:203
1465 #, fuzzy
1466 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1467 msgstr "÷îéíáîéå: éÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ËÌÀÞ Ë ËÏÔÏÒÏÍÕ ÎÅÔ ÄÏ×ÅÒÉÑ!\n"
1468
1469 #: g10/getkey.c:205
1470 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1471 msgstr ""
1472
1473 #: g10/getkey.c:344
1474 msgid "too many entries in unk cache - disabled\n"
1475 msgstr ""
1476
1477 #: g10/getkey.c:1496 g10/getkey.c:1552
1478 #, c-format
1479 msgid "using secondary key %08lX instead of primary key %08lX\n"
1480 msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÕÅÔÓÑ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ %09lX ×ÍÅÓÔÏ ÏÓÎÏ×ÎÏÇÏ %08lX%\n"
1481
1482 #: g10/import.c:116 g10/trustdb.c:1318
1483 #, c-format
1484 msgid "can't open file: %s\n"
1485 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ: %s\n"
1486
1487 #: g10/import.c:160
1488 #, c-format
1489 msgid "skipping block of type %d\n"
1490 msgstr "ÐÒÏÐÕÓËÁÅÍ ÂÌÏË ÔÉÐÁ %d\n"
1491
1492 #: g10/import.c:167 g10/trustdb.c:1635 g10/trustdb.c:1704
1493 #, c-format
1494 msgid "%lu keys so far processed\n"
1495 msgstr ""
1496
1497 #: g10/import.c:172 g10/trustdb.c:1394
1498 #, c-format
1499 msgid "read error: %s\n"
1500 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÞÔÅÎÉÑ: %s\n"
1501
1502 #: g10/import.c:174
1503 #, c-format
1504 msgid "Total number processed: %lu\n"
1505 msgstr ""
1506
1507 #: g10/import.c:176
1508 #, c-format
1509 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1510 msgstr ""
1511
1512 #: g10/import.c:178
1513 #, c-format
1514 msgid "              imported: %lu"
1515 msgstr ""
1516
1517 #: g10/import.c:184
1518 #, c-format
1519 msgid "             unchanged: %lu\n"
1520 msgstr ""
1521
1522 #: g10/import.c:186
1523 #, c-format
1524 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1525 msgstr ""
1526
1527 #: g10/import.c:188
1528 #, c-format
1529 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1530 msgstr ""
1531
1532 #: g10/import.c:190
1533 #, fuzzy, c-format
1534 msgid "        new signatures: %lu\n"
1535 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1536
1537 #: g10/import.c:192
1538 #, c-format
1539 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1540 msgstr ""
1541
1542 #: g10/import.c:194
1543 #, c-format
1544 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1545 msgstr ""
1546
1547 #: g10/import.c:196
1548 #, fuzzy, c-format
1549 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1550 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1551
1552 #: g10/import.c:198
1553 #, fuzzy, c-format
1554 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1555 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
1556
1557 #: g10/import.c:340 g10/import.c:532
1558 #, c-format
1559 msgid "key %08lX: no user id\n"
1560 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1561
1562 #: g10/import.c:351
1563 #, c-format
1564 msgid "key %08lX: no valid user ids\n"
1565 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1566
1567 #: g10/import.c:353
1568 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
1569 msgstr "ÜÔÏ ÍÏÖÅÔ ÂÙÔØ ×ÙÚ×ÁÎÏ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÅÍ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1570
1571 #: g10/import.c:364 g10/import.c:600
1572 #, c-format
1573 msgid "key %08lX: public key not found: %s\n"
1574 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1575
1576 #: g10/import.c:370
1577 msgid "no default public keyring\n"
1578 msgstr "ÎÅÔ Ó×ÑÚËÉ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
1579
1580 #: g10/import.c:374 g10/openfile.c:113 g10/sign.c:215 g10/sign.c:601
1581 #, c-format
1582 msgid "writing to `%s'\n"
1583 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
1584
1585 #: g10/import.c:378 g10/import.c:438 g10/import.c:654
1586 #, c-format
1587 msgid "can't lock public keyring: %s\n"
1588 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1589
1590 #: g10/import.c:381
1591 #, c-format
1592 msgid "can't write to keyring: %s\n"
1593 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ × Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1594
1595 #: g10/import.c:385
1596 #, c-format
1597 msgid "key %08lX: public key imported\n"
1598 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1599
1600 #: g10/import.c:398
1601 #, c-format
1602 msgid "key %08lX: doesn't match our copy\n"
1603 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÅÔ Ó ÎÁÛÅÊ ËÏÐÉÅÊ\n"
1604
1605 #: g10/import.c:411 g10/import.c:609
1606 #, c-format
1607 msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
1608 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÂÎÁÒÕÖÉÔØ original keyblock: %s\n"
1609
1610 #: g10/import.c:418 g10/import.c:616
1611 #, c-format
1612 msgid "key %08lX: can't read original keyblock: %s\n"
1613 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏÞÉÔÁÔØ original keyblock: %s\n"
1614
1615 #: g10/import.c:435 g10/import.c:547 g10/import.c:651
1616 msgid "writing keyblock\n"
1617 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ\n"
1618
1619 #: g10/import.c:441 g10/import.c:657
1620 #, c-format
1621 msgid "can't write keyblock: %s\n"
1622 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
1623
1624 #: g10/import.c:446
1625 #, c-format
1626 msgid "key %08lX: 1 new user-id\n"
1627 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1628
1629 #: g10/import.c:449
1630 #, c-format
1631 msgid "key %08lX: %d new user-ids\n"
1632 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1633
1634 #: g10/import.c:452
1635 #, c-format
1636 msgid "key %08lX: 1 new signature\n"
1637 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1638
1639 #: g10/import.c:455
1640 #, c-format
1641 msgid "key %08lX: %d new signatures\n"
1642 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1643
1644 #: g10/import.c:458
1645 #, c-format
1646 msgid "key %08lX: 1 new subkey\n"
1647 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
1648
1649 #: g10/import.c:461
1650 #, c-format
1651 msgid "key %08lX: %d new subkeys\n"
1652 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: %d ÎÏ×ÙÈ ÐÏÄ-ËÌÀÞÅÊ\n"
1653
1654 #: g10/import.c:471
1655 #, c-format
1656 msgid "key %08lX: not changed\n"
1657 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÚÍÅÎÅÎ\n"
1658
1659 #: g10/import.c:550
1660 #, c-format
1661 msgid "can't lock secret keyring: %s\n"
1662 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1663
1664 #: g10/import.c:553
1665 #, fuzzy, c-format
1666 msgid "can't write keyring: %s\n"
1667 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
1668
1669 #. we are ready
1670 #: g10/import.c:556
1671 #, c-format
1672 msgid "key %08lX: secret key imported\n"
1673 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1674
1675 #. we can't merge secret keys
1676 #: g10/import.c:560
1677 #, c-format
1678 msgid "key %08lX: already in secret keyring\n"
1679 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
1680
1681 #: g10/import.c:565
1682 #, c-format
1683 msgid "key %08lX: secret key not found: %s\n"
1684 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
1685
1686 #: g10/import.c:594
1687 #, c-format
1688 msgid "key %08lX: no public key - can't apply revocation certificate\n"
1689 msgstr ""
1690 "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ - ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÉÍÅÎÉÔØ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ "
1691 "ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ\n"
1692
1693 #: g10/import.c:627
1694 #, c-format
1695 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
1696 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÏÔ×ÅÒÇÎÕÔ\n"
1697
1698 #: g10/import.c:661
1699 #, c-format
1700 msgid "key %08lX: revocation certificate imported\n"
1701 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÉÍÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÎ\n"
1702
1703 #: g10/import.c:695
1704 #, c-format
1705 msgid "key %08lX: no user-id for signature\n"
1706 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1707
1708 #: g10/import.c:702 g10/import.c:727
1709 #, c-format
1710 msgid "key %08lX: unsupported public key algorithm\n"
1711 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÍÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ\n"
1712
1713 #: g10/import.c:703
1714 #, c-format
1715 msgid "key %08lX: invalid self-signature\n"
1716 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1717
1718 #: g10/import.c:719
1719 #, fuzzy, c-format
1720 msgid "key %08lX: no subkey for key binding\n"
1721 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
1722
1723 #: g10/import.c:728
1724 #, fuzzy, c-format
1725 msgid "key %08lX: invalid subkey binding\n"
1726 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
1727
1728 #: g10/import.c:759
1729 #, c-format
1730 msgid "key %08lX: skipped userid '"
1731 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÐÒÏÐÕÝÅΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ '"
1732
1733 #: g10/import.c:779
1734 #, fuzzy, c-format
1735 msgid "key %08lX: skipped subkey\n"
1736 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: 1 ÎÏ×ÙÊ ÐÏÄ-ËÌÀÞ\n"
1737
1738 #: g10/import.c:798
1739 #, c-format
1740 msgid "key %08lX: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
1741 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ × ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏÍ ÍÅÓÔÅ - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
1742
1743 #: g10/import.c:806
1744 #, c-format
1745 msgid "key %08lX: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
1746 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ: %s - ÐÒÏÐÕÝÅÎ\n"
1747
1748 #: g10/import.c:867
1749 #, c-format
1750 msgid "key %08lX: revocation certificate added\n"
1751 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔÚÙ×ÁÀÝÉÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ ÄÏÂÁ×ÌÅÎ\n"
1752
1753 #: g10/import.c:981 g10/import.c:1036
1754 #, c-format
1755 msgid "key %08lX: our copy has no self-signature\n"
1756 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÁÛÁ ËÏÐÉÑ ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1757
1758 #: g10/keyedit.c:81
1759 #, c-format
1760 msgid "%s: user not found\n"
1761 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
1762
1763 #: g10/keyedit.c:164
1764 #, fuzzy
1765 msgid "[self-signature]"
1766 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
1767
1768 #: g10/keyedit.c:182
1769 #, fuzzy
1770 msgid "1 bad signature\n"
1771 msgstr "1 ÐÌÏÈÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ\n"
1772
1773 #: g10/keyedit.c:184
1774 #, c-format
1775 msgid "%d bad signatures\n"
1776 msgstr "%d ÐÌÏÈÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1777
1778 #: g10/keyedit.c:186
1779 #, fuzzy
1780 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
1781 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÁ\n"
1782
1783 #: g10/keyedit.c:188
1784 #, fuzzy, c-format
1785 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
1786 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÉÑ ËÌÀÞÅÊ\n"
1787
1788 #: g10/keyedit.c:190
1789 #, fuzzy
1790 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
1791 msgstr "1 ÐÏÄÐÉÓØ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÁ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂËÉ\n"
1792
1793 #: g10/keyedit.c:192
1794 #, c-format
1795 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
1796 msgstr "%s ÐÏÄÐÉÓÅÊ ÎÅ ÐÒÏ×ÅÒÅÎÏ ÉÚ-ÚÁ ÏÛÉÂÏË\n"
1797
1798 #: g10/keyedit.c:194
1799 #, fuzzy
1800 msgid "1 user id without valid self-signature detected\n"
1801 msgstr "ÏÂÎÁÒÕÖÅΠ1 ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÏÊ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
1802
1803 #: g10/keyedit.c:196
1804 #, c-format
1805 msgid "%d user ids without valid self-signatures detected\n"
1806 msgstr ""
1807 "ÏÂÎÁÒÕÖÅÎÏ %d ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ ÂÅÚ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓÅÊ\n"
1808
1809 #: g10/keyedit.c:258
1810 #, fuzzy, c-format
1811 msgid "Already signed by key %08lX\n"
1812 msgstr "õÖÅ ÐÏÄÐÉÓÁÎÏ ËÌÀÞÏÍ %08lX.\n"
1813
1814 #: g10/keyedit.c:266
1815 #, fuzzy, c-format
1816 msgid "Nothing to sign with key %08lX\n"
1817 msgstr "îÅÞÅÇÏ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÔØ ËÌÀÞÁÍ %08lX\n"
1818
1819 #: g10/keyedit.c:275
1820 #, fuzzy
1821 msgid ""
1822 "Are you really sure that you want to sign this key\n"
1823 "with your key: \""
1824 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ Õ×ÅÒÅÎÙ, ÞÔÏ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ Ó×ÏÉÍ:\n"
1825
1826 #: g10/keyedit.c:282
1827 msgid "Really sign? "
1828 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ? "
1829
1830 #: g10/keyedit.c:303 g10/sign.c:75
1831 #, fuzzy, c-format
1832 msgid "signing failed: %s\n"
1833 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÐÏÄÐÉÓÙ×ÁÎÉÑ: %s\n"
1834
1835 #: g10/keyedit.c:356
1836 msgid "This key is not protected.\n"
1837 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
1838
1839 #: g10/keyedit.c:359
1840 msgid "Key is protected.\n"
1841 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
1842
1843 #: g10/keyedit.c:376
1844 #, c-format
1845 msgid "Can't edit this key: %s\n"
1846 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÒÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ: %s\n"
1847
1848 #: g10/keyedit.c:381
1849 msgid ""
1850 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
1851 "\n"
1852 msgstr ""
1853 "÷×ÅÄÉÔÅ ÎÏ×ÕÀ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ ÄÌÑ ÜÔÏÇÏ ÓÅËÒÅÔÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
1854 "\n"
1855
1856 #: g10/keyedit.c:393
1857 msgid ""
1858 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
1859 "\n"
1860 msgstr ""
1861 "÷Ù ÎÅ ÈÏÔÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ - ÜÔÏ ÓËÏÒÅÅ ×ÓÅÇÏ *ÐÌÏÈÁÑ* ÉÄÅÑ!\n"
1862 "\n"
1863
1864 #: g10/keyedit.c:396
1865 msgid "Do you really want to do this? "
1866 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÜÔÏÇÏ ÈÏÔÉÔÅ? "
1867
1868 #: g10/keyedit.c:455
1869 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
1870 msgstr ""
1871
1872 #: g10/keyedit.c:490
1873 msgid "quit"
1874 msgstr "×ÙÈÏÄ"
1875
1876 #: g10/keyedit.c:490
1877 msgid "quit this menu"
1878 msgstr "×ÙÊÔÉ ÉÚ ÍÅÎÀ"
1879
1880 #: g10/keyedit.c:491
1881 msgid "q"
1882 msgstr ""
1883
1884 #: g10/keyedit.c:492
1885 msgid "save"
1886 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ"
1887
1888 #: g10/keyedit.c:492
1889 msgid "save and quit"
1890 msgstr "ÚÁÐÉÓÁÔØ É ×ÙÊÔÉ"
1891
1892 #: g10/keyedit.c:493
1893 msgid "help"
1894 msgstr "ÐÏÍÏÝØ"
1895
1896 #: g10/keyedit.c:493
1897 msgid "show this help"
1898 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ ÐÏÍÏÝØ"
1899
1900 #: g10/keyedit.c:495
1901 msgid "fpr"
1902 msgstr ""
1903
1904 #: g10/keyedit.c:495
1905 #, fuzzy
1906 msgid "show fingerprint"
1907 msgstr "ÐÏËÁÚÁÔØ \"ÏÔÐÅÞÁÔÏË ÐÁÌØÃÁ\""
1908
1909 #: g10/keyedit.c:496
1910 #, fuzzy
1911 msgid "list"
1912 msgstr "ÓÐÉÓÏË"
1913
1914 #: g10/keyedit.c:496
1915 #, fuzzy
1916 msgid "list key and user ids"
1917 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
1918
1919 #: g10/keyedit.c:497
1920 msgid "l"
1921 msgstr ""
1922
1923 #: g10/keyedit.c:498
1924 msgid "uid"
1925 msgstr ""
1926
1927 #: g10/keyedit.c:498
1928 msgid "select user id N"
1929 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ N"
1930
1931 #: g10/keyedit.c:499
1932 msgid "key"
1933 msgstr "ËÌÀÞ"
1934
1935 #: g10/keyedit.c:499
1936 msgid "select secondary key N"
1937 msgstr "×ÙÂÒÁÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ N"
1938
1939 #: g10/keyedit.c:500
1940 msgid "check"
1941 msgstr "ÐÒÏ×ÅÒËÁ"
1942
1943 #: g10/keyedit.c:500
1944 #, fuzzy
1945 msgid "list signatures"
1946 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÈ ÐÏÄÐÉÓÅÊ"
1947
1948 #: g10/keyedit.c:501
1949 msgid "c"
1950 msgstr ""
1951
1952 #: g10/keyedit.c:502
1953 msgid "sign"
1954 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
1955
1956 #: g10/keyedit.c:502
1957 #, fuzzy
1958 msgid "sign the key"
1959 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ËÌÀÞ"
1960
1961 #: g10/keyedit.c:503
1962 msgid "s"
1963 msgstr ""
1964
1965 #: g10/keyedit.c:504
1966 msgid "debug"
1967 msgstr "ÏÔÌÁÄËÁ"
1968
1969 #: g10/keyedit.c:505
1970 msgid "adduid"
1971 msgstr ""
1972
1973 #: g10/keyedit.c:505
1974 msgid "add a user id"
1975 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
1976
1977 #: g10/keyedit.c:506
1978 msgid "deluid"
1979 msgstr ""
1980
1981 #: g10/keyedit.c:506
1982 #, fuzzy
1983 msgid "delete user id"
1984 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ"
1985
1986 #: g10/keyedit.c:507
1987 msgid "addkey"
1988 msgstr ""
1989
1990 #: g10/keyedit.c:507
1991 #, fuzzy
1992 msgid "add a secondary key"
1993 msgstr "ÄÏÂÁ×ÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
1994
1995 #: g10/keyedit.c:508
1996 msgid "delkey"
1997 msgstr ""
1998
1999 #: g10/keyedit.c:508
2000 msgid "delete a secondary key"
2001 msgstr "ÕÄÁÌÉÔØ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÙÊ ËÌÀÞ"
2002
2003 #: g10/keyedit.c:509
2004 msgid "expire"
2005 msgstr ""
2006
2007 #: g10/keyedit.c:509
2008 #, fuzzy
2009 msgid "change the expire date"
2010 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
2011
2012 #: g10/keyedit.c:510
2013 msgid "toggle"
2014 msgstr ""
2015
2016 #: g10/keyedit.c:510
2017 msgid "toggle between secret and public key listing"
2018 msgstr "ÐÅÒÅËÌÀÞÉÔØ ÍÅÖÄÕ ÓÐÉÓËÏÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ É ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ"
2019
2020 #: g10/keyedit.c:512
2021 msgid "t"
2022 msgstr ""
2023
2024 #: g10/keyedit.c:513
2025 msgid "pref"
2026 msgstr ""
2027
2028 #: g10/keyedit.c:513
2029 msgid "list preferences"
2030 msgstr ""
2031
2032 #: g10/keyedit.c:514
2033 msgid "passwd"
2034 msgstr ""
2035
2036 #: g10/keyedit.c:514
2037 #, fuzzy
2038 msgid "change the passphrase"
2039 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ"
2040
2041 #: g10/keyedit.c:515
2042 msgid "trust"
2043 msgstr ""
2044
2045 #: g10/keyedit.c:515
2046 msgid "change the ownertrust"
2047 msgstr "ÉÚÍÅÎÉÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ"
2048
2049 #: g10/keyedit.c:534
2050 msgid "can't do that in batchmode\n"
2051 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÓÄÅÌÁÔØ ÜÔÏ × ÐÁËÅÔÎÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.\n"
2052
2053 #. check that they match
2054 #. FIXME: check that they both match
2055 #: g10/keyedit.c:561
2056 #, fuzzy
2057 msgid "Secret key is available.\n"
2058 msgstr "éÍÅÅÔÓÑ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
2059
2060 #: g10/keyedit.c:590
2061 #, fuzzy
2062 msgid "Command> "
2063 msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ> "
2064
2065 #: g10/keyedit.c:617
2066 #, fuzzy
2067 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2068 msgstr "þÔÏÂÙ ÜÔÏ ÓÄÅÌÁÔØ, ÎÕÖÅΠÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ.\n"
2069
2070 #: g10/keyedit.c:639
2071 msgid "Save changes? "
2072 msgstr "óÏÈÒÁÎÉÔØ ÉÚÍÅÎÅÎÉÑ? "
2073
2074 #: g10/keyedit.c:642
2075 msgid "Quit without saving? "
2076 msgstr "÷ÙÊÔÉ ÂÅÚ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ? "
2077
2078 #: g10/keyedit.c:652
2079 #, fuzzy, c-format
2080 msgid "update failed: %s\n"
2081 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2082
2083 #: g10/keyedit.c:659
2084 #, fuzzy, c-format
2085 msgid "update secret failed: %s\n"
2086 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2087
2088 #: g10/keyedit.c:666
2089 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2090 msgstr "ëÌÀÞ ÎÅ ÉÚÍÅÎÉÌÓÑ, ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÎÕÖÎÏ.\n"
2091
2092 #: g10/keyedit.c:669 g10/keyedit.c:727
2093 #, fuzzy, c-format
2094 msgid "update of trustdb failed: %s\n"
2095 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2096
2097 #: g10/keyedit.c:701
2098 msgid "Really sign all user ids? "
2099 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ ×ÓÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2100
2101 #: g10/keyedit.c:702
2102 msgid "Hint: Select the user ids to sign\n"
2103 msgstr ""
2104 "ðÏÄÓËÁÚËÁ: ×ÙÂÅÒÉÔÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ËÏÔÏÒÙÅ ÈÏÔÉÔÅ ÐÏÄÐÉÓÁÔØ\n"
2105
2106 #: g10/keyedit.c:738
2107 msgid "You must select at least one user id.\n"
2108 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ.\n"
2109
2110 #: g10/keyedit.c:740
2111 msgid "You can't delete the last user id!\n"
2112 msgstr "÷Ù ÎÅ ÍÏÖÅÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÐÏÓÌÅÄÎÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ!\n"
2113
2114 #: g10/keyedit.c:743
2115 #, fuzzy
2116 msgid "Really remove all selected user ids? "
2117 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÓÅ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÙ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2118
2119 #: g10/keyedit.c:744
2120 #, fuzzy
2121 msgid "Really remove this user id? "
2122 msgstr "äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ? "
2123
2124 #: g10/keyedit.c:767
2125 msgid "You must select at least one key.\n"
2126 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
2127
2128 #: g10/keyedit.c:771
2129 #, fuzzy
2130 msgid "Do you really want to delete the selected keys? "
2131 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ×ÙÂÒÁÎÎÙÅ ËÌÀÞÉ? "
2132
2133 #: g10/keyedit.c:772
2134 #, fuzzy
2135 msgid "Do you really want to delete this key? "
2136 msgstr "÷Ù ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÈÏÔÉÔÅ ÕÄÁÌÉÔØ ÜÔÏÔ ËÌÀÞ? "
2137
2138 #: g10/keyedit.c:819
2139 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
2140 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ËÏÍÁÎÄÁ (ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ \"help\")\n"
2141
2142 #: g10/keyedit.c:1197
2143 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
2144 msgstr ""
2145
2146 #: g10/keyedit.c:1203
2147 #, fuzzy
2148 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
2149 msgstr "÷Ù ÄÏÌÖÎÙ ×ÙÂÒÁÔØ ÈÏÔÑ ÂÙ ÏÄÉΠËÌÀÞ.\n"
2150
2151 #: g10/keyedit.c:1207
2152 msgid "Changing exiration time for a secondary key.\n"
2153 msgstr ""
2154
2155 #: g10/keyedit.c:1209
2156 msgid "Changing exiration time for the primary key.\n"
2157 msgstr ""
2158
2159 #: g10/keyedit.c:1250
2160 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2161 msgstr ""
2162
2163 #: g10/keyedit.c:1266
2164 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
2165 msgstr ""
2166
2167 #: g10/keyedit.c:1326
2168 #, c-format
2169 msgid "No user id with index %d\n"
2170 msgstr "îÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2171
2172 #: g10/keyedit.c:1371
2173 #, c-format
2174 msgid "No secondary key with index %d\n"
2175 msgstr "îÅÔ ÄÏÐÏÌÎÉÔÅÌØÎÏÇÏ ËÌÀÞÁ Ó ÉÎÄÅËÓÏÍ %d\n"
2176
2177 #: g10/mainproc.c:199
2178 #, fuzzy
2179 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
2180 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
2181
2182 #: g10/mainproc.c:202
2183 #, c-format
2184 msgid "public key decryption failed: %s\n"
2185 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÏÔËÒÙÔÙÍ ËÌÀÞÏÍ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ %s\n"
2186
2187 #: g10/mainproc.c:229
2188 #, fuzzy
2189 msgid "decryption okay\n"
2190 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2191
2192 #: g10/mainproc.c:232
2193 #, c-format
2194 msgid "decryption failed: %s\n"
2195 msgstr "ÒÁÓÛÉÆÒÏ×ËÁ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2196
2197 #: g10/mainproc.c:249
2198 #, fuzzy
2199 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
2200 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÏÔÐÒÁ×ÉÔÅÌØ ÚÁÐÒÏÓÉÌ \"ÔÏÌØËÏ-ÄÌÑ-÷ÁÛÉÈ-ÇÌÁÚ\"\n"
2201
2202 #: g10/mainproc.c:251
2203 #, c-format
2204 msgid "original file name='%.*s'\n"
2205 msgstr ""
2206
2207 #: g10/mainproc.c:831
2208 msgid "signature verification suppressed\n"
2209 msgstr ""
2210
2211 #: g10/mainproc.c:837
2212 #, c-format
2213 msgid "Signature made %.*s using %s key ID %08lX\n"
2214 msgstr "ðÏÄÐÉÓØ ÓÄÅÌÁÎÁ %.*s, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ %s ËÌÀÞ %08lX\n"
2215
2216 #. just in case that we have no userid
2217 #: g10/mainproc.c:863 g10/mainproc.c:874
2218 msgid "BAD signature from \""
2219 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2220
2221 #: g10/mainproc.c:864 g10/mainproc.c:875
2222 msgid "Good signature from \""
2223 msgstr "èÏÒÏÛÁÑ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2224
2225 #: g10/mainproc.c:866
2226 msgid "                aka \""
2227 msgstr ""
2228
2229 #: g10/mainproc.c:908
2230 #, c-format
2231 msgid "Can't check signature: %s\n"
2232 msgstr "îÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÒÏ×ÅÒÉÔØ ÐÏÄÐÉÓØ: %s\n"
2233
2234 #: g10/mainproc.c:981
2235 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
2236 msgstr ""
2237
2238 #: g10/mainproc.c:986
2239 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
2240 msgstr ""
2241
2242 #: g10/misc.c:90
2243 #, fuzzy, c-format
2244 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
2245 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÆÁÊÌ `%s': %s\n"
2246
2247 #: g10/misc.c:93
2248 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
2249 msgstr ""
2250
2251 #: g10/misc.c:200
2252 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: g10/misc.c:214
2256 msgid ""
2257 "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
2258 "in the future\n"
2259 msgstr ""
2260 "ðÏÌØÚÏ×ÁÎÉÅ RSA ËÌÀÞÁÍÉ ÎÅ ÒÅËÏÍÅÎÄÕÅÔÓÑ, ÐÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ÐÏÄÕÍÁÊÔÅ Ï ÓÏÚÄÁÎÉÉ\n"
2261 "ÎÏ×ÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÎÉÑ × ÂÕÄÕÝÅÍ\n"
2262
2263 #: g10/misc.c:235
2264 msgid "this cipher algorithm is depreciated; please use a more standard one!\n"
2265 msgstr ""
2266
2267 #: g10/parse-packet.c:113
2268 #, fuzzy, c-format
2269 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
2270 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÂÌÏËÉÒÏ×ÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ÏÔËÒÙÔÙÈ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
2271
2272 #: g10/parse-packet.c:892
2273 #, c-format
2274 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
2275 msgstr ""
2276
2277 #: g10/passphrase.c:141
2278 msgid ""
2279 "\n"
2280 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
2281 "user: \""
2282 msgstr ""
2283 "\n"
2284 "÷ÁÍ ÎÕÖÎÁ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÞÔÏÂÙ ÏÔÏÍËÎÕÔØ ËÌÀÞ\n"
2285 "ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ: \""
2286
2287 #: g10/passphrase.c:150
2288 #, fuzzy, c-format
2289 msgid "%u-bit %s key, ID %08lX, created %s"
2290 msgstr "(%u-ÂÉÔ %s ËÌÀÞ, ID %08lX, ÓÏÚÄÁΠ%s)\n"
2291
2292 #: g10/passphrase.c:155
2293 #, c-format
2294 msgid " (main key ID %08lX)"
2295 msgstr ""
2296
2297 #: g10/passphrase.c:183
2298 #, fuzzy
2299 msgid "Enter passphrase: "
2300 msgstr "÷×ÅÄÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2301
2302 #: g10/passphrase.c:187
2303 #, fuzzy
2304 msgid "Repeat passphrase: "
2305 msgstr "ðÏ×ÔÏÒÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ: %s\n"
2306
2307 #: g10/plaintext.c:63
2308 msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
2309 msgstr "ÄÁÎÎÙÅ ÎÅ ÂÙÌÉ ÓÏÈÒÁÎÅÎÙ; ×ÏÓÐÏÌØÚÕÊÔÅÓØ --\"output\" ÄÌÑ ÓÏÈÒÁÎÅÎÉÑ\n"
2310
2311 #: g10/plaintext.c:208
2312 msgid "Please enter name of data file: "
2313 msgstr "ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ, ××ÅÄÉÔÅ ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÁÎÎÙÈ: "
2314
2315 #: g10/plaintext.c:229
2316 msgid "reading stdin ...\n"
2317 msgstr ""
2318
2319 #: g10/plaintext.c:292
2320 #, c-format
2321 msgid "can't open signed data `%s'\n"
2322 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
2323
2324 #: g10/pubkey-enc.c:79
2325 #, c-format
2326 msgid "anonymous receiver; trying secret key %08lX ...\n"
2327 msgstr "ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX ...\n"
2328
2329 #: g10/pubkey-enc.c:85
2330 #, fuzzy
2331 msgid "okay, we are the anonymous recipient.\n"
2332 msgstr "ïË, ÍÙ -- ÁÎÏÎÉÍÎÙÊ ÐÏÌÕÞÁÔÅÌØ.\n"
2333
2334 #: g10/pubkey-enc.c:137
2335 #, fuzzy
2336 msgid "old encoding of the DEK is not supported\n"
2337 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2338
2339 #: g10/pubkey-enc.c:191
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "NOTE: cipher algorithm %d not found in preferences\n"
2342 msgstr "ÚÁÍÅÞÁÎÉÅ: ÛÉÆÒÏ×ÁÌØÎÙÊ ÁÌÇÏÒÉÔÍ %d ÎÅ ÎÁÊÄÅΠנÐÒÅÄÐÏÞÔÅÎÉÑÈ\n"
2343
2344 #: g10/seckey-cert.c:56
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "protection algorithm %d is not supported\n"
2347 msgstr "ÁÌÇÏÒÉÔÍ ÚÁÝÉÔÙ %d ÎÅ ÐÏÄÄÅÒÖÉ×ÁÅÔÓÑ\n"
2348
2349 #: g10/seckey-cert.c:176
2350 msgid "Invalid passphrase; please try again ...\n"
2351 msgstr "îÅÐÒÁ×ÉÌØÎÁÑ ËÌÀÞÅ×ÁÑ ÆÒÁÚÁ, ÐÏÐÒÏÂÕÊÔÅ ÓÎÏ×Á ...\n"
2352
2353 #: g10/seckey-cert.c:223
2354 #, fuzzy
2355 msgid "WARNING: Weak key detected - please change passphrase again.\n"
2356 msgstr "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÏÂÎÁÒÕÖÅΠÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ - ÓÍÅÎÉÔÅ ËÌÀÞÅ×ÕÀ ÆÒÁÚÕ.\n"
2357
2358 #: g10/sig-check.c:155
2359 msgid ""
2360 "this is a PGP generated ElGamal key which is NOT secure for signatures!\n"
2361 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
2362
2363 #: g10/sig-check.c:163
2364 #, fuzzy, c-format
2365 msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
2366 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2367
2368 #: g10/sig-check.c:164
2369 #, fuzzy, c-format
2370 msgid "public key is %lu seconds newer than the signature\n"
2371 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2372
2373 #: g10/sig-check.c:180
2374 #, fuzzy, c-format
2375 msgid "NOTE: signature key expired %s\n"
2376 msgstr "ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ËÌÀÞ ÐÏÄÐÉÓÉ ÕÓÔÁÒÅÌ %s\n"
2377
2378 #: g10/sig-check.c:237
2379 msgid "assuming bad signature due to an unknown critical bit\n"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: g10/sign.c:79
2383 #, fuzzy, c-format
2384 msgid "%s signature from: %s\n"
2385 msgstr "ðìïèáñ ÐÏÄÐÉÓØ ÏÔ \""
2386
2387 #: g10/sign.c:210 g10/sign.c:596
2388 #, fuzzy, c-format
2389 msgid "can't create %s: %s\n"
2390 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2391
2392 #: g10/sign.c:306
2393 #, fuzzy
2394 msgid "signing:"
2395 msgstr "ÐÏÄÐÉÓÁÔØ"
2396
2397 #: g10/sign.c:346
2398 #, fuzzy, c-format
2399 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
2400 msgstr "%s: ÐÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÐÕÓÔÏÊ ÆÁÊÌ.\n"
2401
2402 #: g10/textfilter.c:199
2403 #, c-format
2404 msgid "can't handle text lines longer than %d characters\n"
2405 msgstr ""
2406
2407 #: g10/tdbio.c:117 g10/tdbio.c:1448
2408 #, fuzzy, c-format
2409 msgid "trustdb rec %lu: lseek failed: %s\n"
2410 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2411
2412 #: g10/tdbio.c:123 g10/tdbio.c:1455
2413 #, c-format
2414 msgid "trustdb rec %lu: write failed (n=%d): %s\n"
2415 msgstr ""
2416
2417 #: g10/tdbio.c:233
2418 msgid "trustdb transaction too large\n"
2419 msgstr ""
2420
2421 #: g10/tdbio.c:424
2422 #, fuzzy, c-format
2423 msgid "%s: can't access: %s\n"
2424 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2425
2426 #: g10/ringedit.c:294 g10/tdbio.c:444
2427 #, fuzzy, c-format
2428 msgid "%s: can't create directory: %s\n"
2429 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2430
2431 #: g10/ringedit.c:300 g10/tdbio.c:447
2432 #, fuzzy, c-format
2433 msgid "%s: directory created\n"
2434 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2435
2436 #: g10/tdbio.c:451
2437 #, c-format
2438 msgid "%s: directory does not exist!\n"
2439 msgstr ""
2440
2441 #: g10/openfile.c:109 g10/openfile.c:176 g10/ringedit.c:1310 g10/tdbio.c:457
2442 #, fuzzy, c-format
2443 msgid "%s: can't create: %s\n"
2444 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2445
2446 #: g10/tdbio.c:472 g10/tdbio.c:520
2447 #, fuzzy, c-format
2448 msgid "%s: can't create lock\n"
2449 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2450
2451 #: g10/tdbio.c:486
2452 #, c-format
2453 msgid "%s: failed to create version record: %s"
2454 msgstr ""
2455
2456 #: g10/tdbio.c:490
2457 #, fuzzy, c-format
2458 msgid "%s: invalid trustdb created\n"
2459 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2460
2461 #: g10/tdbio.c:492
2462 #, fuzzy, c-format
2463 msgid "%s: trustdb created\n"
2464 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2465
2466 #: g10/tdbio.c:529
2467 #, fuzzy, c-format
2468 msgid "%s: invalid trustdb\n"
2469 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2470
2471 #: g10/tdbio.c:562
2472 #, fuzzy, c-format
2473 msgid "%s: failed to create hashtable: %s\n"
2474 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
2475
2476 #: g10/tdbio.c:570
2477 #, fuzzy, c-format
2478 msgid "%s: error updating version record: %s\n"
2479 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2480
2481 #: g10/tdbio.c:586 g10/tdbio.c:625 g10/tdbio.c:650 g10/tdbio.c:1381
2482 #: g10/tdbio.c:1408
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "%s: error reading version record: %s\n"
2485 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2486
2487 #: g10/tdbio.c:599
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "%s: error writing version record: %s\n"
2490 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2491
2492 #: g10/tdbio.c:1077
2493 #, fuzzy, c-format
2494 msgid "trustdb: lseek failed: %s\n"
2495 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2496
2497 #: g10/tdbio.c:1085
2498 #, fuzzy, c-format
2499 msgid "trustdb: read failed (n=%d): %s\n"
2500 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2501
2502 #: g10/tdbio.c:1106
2503 #, fuzzy, c-format
2504 msgid "%s: not a trustdb file\n"
2505 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2506
2507 #: g10/tdbio.c:1122
2508 #, c-format
2509 msgid "%s: version record with recnum %lu\n"
2510 msgstr ""
2511
2512 #: g10/tdbio.c:1127
2513 #, fuzzy, c-format
2514 msgid "%s: invalid file version %d\n"
2515 msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÏÅ ÎÁÞÁÌÏ ÔÅËÓÔÏ×ÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2516
2517 #: g10/tdbio.c:1414
2518 #, fuzzy, c-format
2519 msgid "%s: error reading free record: %s\n"
2520 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2521
2522 #: g10/tdbio.c:1422
2523 #, fuzzy, c-format
2524 msgid "%s: error writing dir record: %s\n"
2525 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2526
2527 #: g10/tdbio.c:1432
2528 #, c-format
2529 msgid "%s: failed to zero a record: %s\n"
2530 msgstr ""
2531
2532 #: g10/tdbio.c:1462
2533 #, c-format
2534 msgid "%s: failed to append a record: %s\n"
2535 msgstr ""
2536
2537 #: g10/trustdb.c:144
2538 #, fuzzy
2539 msgid "The trustdb is corrupted; please run \"gpgm --fix-trustdb\".\n"
2540 msgstr "âÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÒÁÚÒÕÛÅÎÁ: ÚÁÐÕÓÔÉÔÅ \"gpgm --fix-trust-db\".\n"
2541
2542 #: g10/trustdb.c:157
2543 #, c-format
2544 msgid "trust record %lu, req type %d: read failed: %s\n"
2545 msgstr ""
2546
2547 #: g10/trustdb.c:172
2548 #, c-format
2549 msgid "trust record %lu, type %d: write failed: %s\n"
2550 msgstr ""
2551
2552 #: g10/trustdb.c:186
2553 #, fuzzy, c-format
2554 msgid "trust record %lu: delete failed: %s\n"
2555 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2556
2557 #: g10/trustdb.c:200
2558 #, fuzzy, c-format
2559 msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
2560 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2561
2562 #: g10/trustdb.c:329
2563 #, fuzzy, c-format
2564 msgid "error reading dir record for LID %lu: %s\n"
2565 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2566
2567 #: g10/trustdb.c:336
2568 #, c-format
2569 msgid "lid %lu: expected dir record, got type %d\n"
2570 msgstr ""
2571
2572 #: g10/trustdb.c:341
2573 #, c-format
2574 msgid "no primary key for LID %lu\n"
2575 msgstr ""
2576
2577 #: g10/trustdb.c:346
2578 #, fuzzy, c-format
2579 msgid "error reading primary key for LID %lu: %s\n"
2580 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2581
2582 #: g10/trustdb.c:422
2583 #, c-format
2584 msgid "chained sigrec %lu has a wrong owner\n"
2585 msgstr ""
2586
2587 #: g10/trustdb.c:465
2588 #, fuzzy, c-format
2589 msgid "'%s' is not a valid long keyID\n"
2590 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÓÉÍ×ÏÌ × ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ.\n"
2591
2592 #: g10/trustdb.c:500
2593 #, fuzzy, c-format
2594 msgid "key %08lX: no public key for trusted key - skipped\n"
2595 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
2596
2597 #: g10/trustdb.c:509 g10/trustdb.c:567
2598 #, fuzzy, c-format
2599 msgid "key %08lX: can't put it into the trustdb\n"
2600 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÐÏÌÏÖÉÔØ × ÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
2601
2602 #: g10/trustdb.c:514 g10/trustdb.c:573
2603 #, fuzzy, c-format
2604 msgid "key %08lX: query record failed\n"
2605 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÚÁÐÒÏÓ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÓÑ\n"
2606
2607 #: g10/trustdb.c:519 g10/trustdb.c:582
2608 #, fuzzy, c-format
2609 msgid "key %08lX: already in trusted key table\n"
2610 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
2611
2612 #: g10/trustdb.c:522 g10/trustdb.c:585
2613 #, fuzzy, c-format
2614 msgid "key %08lX: accepted as trusted key.\n"
2615 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ ÎÁ Ó×ÑÚËÅ ÓÅËÒÅÔÎÙÈ ËÌÀÞÅÊ\n"
2616
2617 #: g10/trustdb.c:538
2618 #, fuzzy, c-format
2619 msgid "NOTE: secret key %08lX is NOT protected.\n"
2620 msgstr "üÔÏÔ ËÌÀÞ ÎÅ ÚÁÝÉÝÅÎ.\n"
2621
2622 #: g10/trustdb.c:550
2623 #, fuzzy, c-format
2624 msgid "key %08lX: secret key without public key - skipped\n"
2625 msgstr "ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ %08lX: ÎÅ ÉÍÅÅÔ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÀÝÅÇÏ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ.\n"
2626
2627 #: g10/trustdb.c:557
2628 #, c-format
2629 msgid "key %08lX: secret and public key don't match\n"
2630 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ É ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÉ ÎÅ ÓÏ×ÐÁÄÁÀÔ.\n"
2631
2632 #: g10/trustdb.c:593
2633 #, fuzzy, c-format
2634 msgid "enumerate secret keys failed: %s\n"
2635 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2636
2637 #: g10/trustdb.c:776
2638 #, fuzzy, c-format
2639 msgid "lid %lu: read dir record failed: %s\n"
2640 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2641
2642 #: g10/trustdb.c:785
2643 #, fuzzy, c-format
2644 msgid "lid %lu: read key record failed: %s\n"
2645 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2646
2647 #: g10/trustdb.c:795
2648 #, fuzzy, c-format
2649 msgid "lid %lu: read uid record failed: %s\n"
2650 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2651
2652 #: g10/trustdb.c:804
2653 #, fuzzy, c-format
2654 msgid "lid %lu: read pref record failed: %s\n"
2655 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2656
2657 #: g10/trustdb.c:814
2658 #, fuzzy, c-format
2659 msgid "lid %lu: read sig record failed: %s\n"
2660 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2661
2662 #: g10/trustdb.c:1151
2663 msgid "Ooops, no keys\n"
2664 msgstr ""
2665
2666 #: g10/trustdb.c:1155
2667 #, fuzzy
2668 msgid "Ooops, no user ids\n"
2669 msgstr "ÓÐÉÓÏË ËÌÀÞÅÊ É ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ"
2670
2671 #: g10/trustdb.c:1226 g10/trustdb.c:1244
2672 #, fuzzy, c-format
2673 msgid "user '%s' read problem: %s\n"
2674 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2675
2676 #: g10/trustdb.c:1229 g10/trustdb.c:1247
2677 #, fuzzy, c-format
2678 msgid "user '%s' list problem: %s\n"
2679 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2680
2681 #: g10/trustdb.c:1237 g10/trustdb.c:1485
2682 #, fuzzy, c-format
2683 msgid "user '%s' not found: %s\n"
2684 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2685
2686 #: g10/trustdb.c:1239 g10/trustdb.c:1487
2687 #, fuzzy, c-format
2688 msgid "problem finding '%s' in trustdb: %s\n"
2689 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
2690
2691 #: g10/trustdb.c:1242
2692 #, fuzzy, c-format
2693 msgid "user '%s' not in trustdb\n"
2694 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2695
2696 #: g10/trustdb.c:1277
2697 #, c-format
2698 msgid ""
2699 "# List of assigned trustvalues, created %s\n"
2700 "# (Use \"gpgm --import-ownertrust\" to restore them)\n"
2701 msgstr ""
2702
2703 #: g10/trustdb.c:1283
2704 msgid "directory record w/o primary key\n"
2705 msgstr ""
2706
2707 #: g10/trustdb.c:1290
2708 #, fuzzy, c-format
2709 msgid "error reading key record: %s\n"
2710 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2711
2712 #: g10/trustdb.c:1330
2713 msgid "line too long\n"
2714 msgstr ""
2715
2716 #: g10/trustdb.c:1338
2717 msgid "error: missing colon\n"
2718 msgstr ""
2719
2720 #: g10/trustdb.c:1343
2721 #, fuzzy
2722 msgid "error: invalid fingerprint\n"
2723 msgstr "ÏÛÉÂËÁ × ÚÁ×ÅÒÛÁÀÝÅÊ ÓÔÒÏËÅ\n"
2724
2725 #: g10/trustdb.c:1347
2726 #, fuzzy
2727 msgid "error: no ownertrust value\n"
2728 msgstr "ÜËÓÐÏÒÔÉÒÏ×ÁÔØ ÐÁÒÁÍÅÔÒÙ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
2729
2730 #: g10/trustdb.c:1372
2731 msgid "key not in trustdb, searching ring.\n"
2732 msgstr ""
2733
2734 #: g10/trustdb.c:1375
2735 #, fuzzy, c-format
2736 msgid "key not in ring: %s\n"
2737 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ Ó×ÑÚËÕ ËÌÀÞÅÊ: %s\n"
2738
2739 #: g10/trustdb.c:1379
2740 msgid "Oops: key is now in trustdb???\n"
2741 msgstr ""
2742
2743 #. update the ownertrust
2744 #: g10/trustdb.c:1384
2745 #, fuzzy, c-format
2746 msgid "insert trust record failed: %s\n"
2747 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2748
2749 #. error
2750 #: g10/trustdb.c:1390
2751 #, fuzzy, c-format
2752 msgid "error finding dir record: %s\n"
2753 msgstr "Fehler beim Erzeugen der \"Passphrase\": %s\n"
2754
2755 #: g10/trustdb.c:1490
2756 #, fuzzy, c-format
2757 msgid "user '%s' not in trustdb - inserting\n"
2758 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2759
2760 #: g10/trustdb.c:1493
2761 #, fuzzy, c-format
2762 msgid "failed to put '%s' into trustdb: %s\n"
2763 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÉÎÉÃÉÁÌÉÚÁÃÉÉ ÂÁÚÙ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ: %s\n"
2764
2765 #: g10/trustdb.c:1565
2766 #, c-format
2767 msgid "%s: keyblock read problem: %s\n"
2768 msgstr ""
2769
2770 #: g10/trustdb.c:1579
2771 #, fuzzy, c-format
2772 msgid "%s: update failed: %s\n"
2773 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2774
2775 #: g10/trustdb.c:1582
2776 #, c-format
2777 msgid "%s: updated\n"
2778 msgstr ""
2779
2780 #: g10/trustdb.c:1584
2781 #, c-format
2782 msgid "%s: okay\n"
2783 msgstr ""
2784
2785 #: g10/trustdb.c:1599
2786 #, c-format
2787 msgid "lid %lu: dir record w/o key - skipped\n"
2788 msgstr ""
2789
2790 #: g10/trustdb.c:1612
2791 #, fuzzy, c-format
2792 msgid "lid %lu: keyblock not found: %s\n"
2793 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
2794
2795 #: g10/trustdb.c:1621 g10/trustdb.c:1690
2796 #, fuzzy, c-format
2797 msgid "lid %lu: update failed: %s\n"
2798 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2799
2800 #: g10/trustdb.c:1627 g10/trustdb.c:1696
2801 #, c-format
2802 msgid "lid %lu: updated\n"
2803 msgstr ""
2804
2805 #: g10/trustdb.c:1631 g10/trustdb.c:1700
2806 #, c-format
2807 msgid "lid %lu: okay\n"
2808 msgstr ""
2809
2810 #: g10/trustdb.c:1638 g10/trustdb.c:1706
2811 #, c-format
2812 msgid "%lu keys processed\n"
2813 msgstr ""
2814
2815 #: g10/trustdb.c:1640
2816 #, fuzzy, c-format
2817 msgid "\t%lu keys skipped\n"
2818 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
2819
2820 #: g10/trustdb.c:1642 g10/trustdb.c:1708
2821 #, fuzzy, c-format
2822 msgid "\t%lu keys with errors\n"
2823 msgstr "ïÛÉÂËÁ ÚÁÐÉÓÉ ÆÁÊÌÁ"
2824
2825 #: g10/trustdb.c:1644 g10/trustdb.c:1710
2826 #, c-format
2827 msgid "\t%lu keys updated\n"
2828 msgstr ""
2829
2830 #: g10/trustdb.c:1674
2831 #, fuzzy, c-format
2832 msgid "lid ?: insert failed: %s\n"
2833 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2834
2835 #: g10/trustdb.c:1679
2836 #, fuzzy, c-format
2837 msgid "lid %lu: insert failed: %s\n"
2838 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2839
2840 #: g10/trustdb.c:1685
2841 #, c-format
2842 msgid "lid %lu: inserted\n"
2843 msgstr ""
2844
2845 #: g10/trustdb.c:1712
2846 #, c-format
2847 msgid "\t%lu keys inserted\n"
2848 msgstr ""
2849
2850 #: g10/trustdb.c:1715
2851 #, fuzzy, c-format
2852 msgid "enumerate keyblocks failed: %s\n"
2853 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2854
2855 #: g10/trustdb.c:1760
2856 #, fuzzy, c-format
2857 msgid "check_trust: search dir record failed: %s\n"
2858 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2859
2860 #: g10/trustdb.c:1767
2861 #, fuzzy, c-format
2862 msgid "key %08lX: insert trust record failed: %s\n"
2863 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ËÁ ÄÏ×ÅÒÉÔÅÌØÎÏÊ ÚÁÐÉÓÉ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2864
2865 #: g10/trustdb.c:1771
2866 #, c-format
2867 msgid "key %08lX.%lu: inserted into trustdb\n"
2868 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ×ÓÔÁ×ÌÅΠנÂÁÚÕ ÄÁÎÎÙÈ ÄÏ×ÅÒÉÑ\n"
2869
2870 #: g10/trustdb.c:1779
2871 #, c-format
2872 msgid "key %08lX.%lu: created in future (time warp or clock problem)\n"
2873 msgstr ""
2874 "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÇÅÎÅÒÉÒÏ×ÁΠנÂÕÄÕÝÅÍ (ÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÏ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÙ ÞÁÓÙ)\n"
2875
2876 #: g10/trustdb.c:1786
2877 #, c-format
2878 msgid "key %08lX.%lu: expired at %s\n"
2879 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
2880
2881 #: g10/trustdb.c:1794
2882 #, c-format
2883 msgid "key %08lX.%lu: trust check failed: %s\n"
2884 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÐÒÏ×ÅÒËÁ ÄÏ×ÅÒÉÑ ÎÅ ÕÄÁÌÁÓØ: %s\n"
2885
2886 #: g10/trustdb.c:2003 g10/trustdb.c:2032 g10/trustdb.c:2771
2887 msgid "WARNING: can't yet handle long pref records\n"
2888 msgstr ""
2889
2890 #: g10/trustdb.c:2054
2891 #, fuzzy, c-format
2892 msgid "get_dir_record: search_record failed: %s\n"
2893 msgstr "ÏÂÎÏ×ÌÅÎÉÅ ÓÅËÒÅÔÁ ÎÅ ÕÄÁÌÏÓØ: %s\n"
2894
2895 #: g10/trustdb.c:2117
2896 #, c-format
2897 msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but marked as checked\n"
2898 msgstr ""
2899
2900 #: g10/trustdb.c:2121
2901 #, c-format
2902 msgid "NOTE: sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu but not marked\n"
2903 msgstr ""
2904
2905 #. we need the dir record
2906 #: g10/trustdb.c:2128
2907 #, c-format
2908 msgid "sig rec %lu[%d] in hintlist of %lu does not point to a dir record\n"
2909 msgstr ""
2910
2911 #: g10/trustdb.c:2134
2912 #, c-format
2913 msgid "lid %lu: no primary key\n"
2914 msgstr ""
2915
2916 #: g10/trustdb.c:2167
2917 #, fuzzy, c-format
2918 msgid "lid %lu: user id not found in keyblock\n"
2919 msgstr "%s: ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌØ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ\n"
2920
2921 #: g10/trustdb.c:2171
2922 #, fuzzy, c-format
2923 msgid "lid %lu: user id without signature\n"
2924 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ\n"
2925
2926 #: g10/trustdb.c:2178
2927 #, fuzzy, c-format
2928 msgid "lid %lu: self-signature in hintlist\n"
2929 msgstr "build_sigrecs: Selbst-Signatur fehlt\n"
2930
2931 #: g10/trustdb.c:2189 g10/trustdb.c:2910 g10/trustdb.c:2994
2932 #, fuzzy
2933 msgid "Valid certificate revocation"
2934 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2935
2936 #: g10/trustdb.c:2190 g10/trustdb.c:2911 g10/trustdb.c:2995
2937 #, fuzzy
2938 msgid "Good certificate"
2939 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
2940
2941 #: g10/trustdb.c:2199
2942 msgid "very strange: no public key\n"
2943 msgstr ""
2944
2945 #: g10/trustdb.c:2247
2946 #, c-format
2947 msgid "hintlist %lu[%d] of %lu does not point to a dir record\n"
2948 msgstr ""
2949
2950 #: g10/trustdb.c:2253
2951 #, c-format
2952 msgid "lid %lu does not have a key\n"
2953 msgstr ""
2954
2955 #: g10/trustdb.c:2263
2956 #, fuzzy, c-format
2957 msgid "lid %lu: can't get keyblock: %s\n"
2958 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÚÁÐÉÓÁÔØ ÂÌÏË ËÌÀÞÁ: %s\n"
2959
2960 #: g10/trustdb.c:2320 g10/trustdb.c:3245
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid "tdbio_search_dir failed: %s\n"
2963 msgstr "ÏÛÉÂËÁ ÄÅËÏÄÉÒÏ×ÁÎÉÑ: %s\n"
2964
2965 #: g10/trustdb.c:2473
2966 #, fuzzy, c-format
2967 msgid "key %08lX.%lu: Good subkey binding\n"
2968 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÁ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ\n"
2969
2970 #: g10/trustdb.c:2479 g10/trustdb.c:2521
2971 #, fuzzy, c-format
2972 msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
2973 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
2974
2975 #: g10/trustdb.c:2494
2976 #, fuzzy, c-format
2977 msgid "key %08lX.%lu: Valid key revocation\n"
2978 msgstr "ËÌÀÞ %08lX.%lu: ÓÒÏË ÄÅÊÓÔ×ÉÑ ÉÓÔÅË %s\n"
2979
2980 #: g10/trustdb.c:2500
2981 #, fuzzy, c-format
2982 msgid "key %08lX.%lu: Invalid key revocation: %s\n"
2983 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
2984
2985 #: g10/trustdb.c:2515
2986 #, fuzzy, c-format
2987 msgid "key %08lX.%lu: Valid subkey revocation\n"
2988 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÔ ÄÏÐÕÓÔÉÍÙÈ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÏ× ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÅÊ\n"
2989
2990 #: g10/trustdb.c:2615
2991 #, fuzzy
2992 msgid "Good self-signature"
2993 msgstr "[ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ]\n"
2994
2995 #: g10/trustdb.c:2626
2996 #, fuzzy
2997 msgid "Invalid self-signature"
2998 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
2999
3000 #: g10/trustdb.c:2636
3001 msgid "Valid user ID revocation skipped due to a newer self signature\n"
3002 msgstr ""
3003
3004 #: g10/trustdb.c:2643
3005 #, fuzzy
3006 msgid "Valid user ID revocation\n"
3007 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
3008
3009 #: g10/trustdb.c:2650
3010 #, fuzzy
3011 msgid "Invalid user ID revocation"
3012 msgstr "îÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ×ÙÂÏÒ.\n"
3013
3014 #: g10/trustdb.c:2734
3015 msgid "Too many preferences"
3016 msgstr ""
3017
3018 #: g10/trustdb.c:2748
3019 msgid "Too many preference items"
3020 msgstr ""
3021
3022 #: g10/trustdb.c:2888
3023 #, fuzzy
3024 msgid "duplicated certificate - deleted"
3025 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3026
3027 #: g10/trustdb.c:2922
3028 #, fuzzy
3029 msgid "Hmmm, public key lost?"
3030 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÏÔËÒÙÔÙÊ ËÌÀÞ"
3031
3032 #: g10/trustdb.c:2932 g10/trustdb.c:3015
3033 #, fuzzy
3034 msgid "Invalid certificate revocation"
3035 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3036
3037 #: g10/trustdb.c:2933 g10/trustdb.c:3016
3038 #, fuzzy
3039 msgid "Invalid certificate"
3040 msgstr "ðÌÏÈÏÊ ÓÅÒÔÉÆÉËÁÔ"
3041
3042 #: g10/trustdb.c:2948
3043 #, c-format
3044 msgid "uid %08lX.%lu/%02X%02X: has shadow dir %lu but is not yet marked.\n"
3045 msgstr ""
3046
3047 #: g10/trustdb.c:2962
3048 #, c-format
3049 msgid "sig record %lu[%d] points to wrong record.\n"
3050 msgstr ""
3051
3052 #. that should never happen
3053 #: g10/trustdb.c:3215
3054 #, fuzzy, c-format
3055 msgid "insert_trust_record: keyblock not found: %s\n"
3056 msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ ÎÅ ÎÁÊÄÅÎ: %s\n"
3057
3058 #: g10/trustdb.c:3233
3059 msgid "did not use primary key for insert_trust_record()\n"
3060 msgstr ""
3061
3062 #: g10/ringedit.c:314
3063 #, fuzzy, c-format
3064 msgid "%s: can't create keyring: %s\n"
3065 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3066
3067 #: g10/ringedit.c:320 g10/ringedit.c:1315
3068 #, fuzzy, c-format
3069 msgid "%s: keyring created\n"
3070 msgstr "%s: ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ: %s\n"
3071
3072 #: g10/ringedit.c:1492
3073 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3074 msgstr ""
3075
3076 #: g10/ringedit.c:1493
3077 #, fuzzy, c-format
3078 msgid "%s is the unchanged one\n"
3079 msgstr "éÓÐÏÌØÚÏ×ÁΠÎÅÐÒÁ×ÉÌØÎÙÊ ÓÅËÒÅÔÎÙÊ ËÌÀÞ"
3080
3081 #: g10/ringedit.c:1494
3082 #, c-format
3083 msgid "%s is the new one\n"
3084 msgstr ""
3085
3086 #: g10/ringedit.c:1495
3087 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3088 msgstr ""
3089
3090 #: g10/skclist.c:88 g10/skclist.c:125
3091 msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
3092 msgstr ""
3093
3094 #: g10/skclist.c:113
3095 #, fuzzy, c-format
3096 msgid "skipped `%s': %s\n"
3097 msgstr "%s: ÐÒÏÐÕÝÅÎ: %s\n"
3098
3099 #: g10/skclist.c:119
3100 #, fuzzy, c-format
3101 msgid ""
3102 "skipped `%s': this is a PGP generated ElGamal key which is not secure for "
3103 "signatures!\n"
3104 msgstr "ÜÔÏÔ ElGamal ËÌÀÞ, ÓÏÚÄÁÎÎÙÊ PGP, ÎÅ ÎÁÄÅÖÅΠÄÌÑ ÓÏÚÄÁÎÉÑ ÐÏÄÐÉÓÅÊ!\n"
3105
3106 #. do not overwrite
3107 #: g10/openfile.c:63
3108 #, c-format
3109 msgid "File `%s' exists. "
3110 msgstr "æÁÊÌ `%s' ÓÕÝÅÓÔ×ÕÅÔ. "
3111
3112 #: g10/openfile.c:65
3113 msgid "Overwrite (y/N)? "
3114 msgstr "ðÅÒÅÐÉÓÁÔØ (y/N)? "
3115
3116 #: g10/openfile.c:90
3117 #, fuzzy
3118 msgid "writing to stdout\n"
3119 msgstr "ÚÁÐÉÓÙ×ÁÅÔÓÑ × `%s'\n"
3120
3121 #: g10/openfile.c:145
3122 #, fuzzy, c-format
3123 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
3124 msgstr "ÎÅ×ÏÚÍÏÖÎÏ ÏÔËÒÙÔØ ÐÏÄÐÉÓÁÎÎÙÅ ÄÁÎÎÙÅ `%s' .\n"
3125
3126 #: g10/openfile.c:192
3127 #, c-format
3128 msgid "%s: new options file created\n"
3129 msgstr ""
3130
3131 #: g10/encr-data.c:59
3132 #, fuzzy, c-format
3133 msgid "%s encrypted data\n"
3134 msgstr "ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÔØ ÄÁÎÎÙÅ"
3135
3136 #: g10/encr-data.c:61
3137 #, c-format
3138 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
3139 msgstr ""
3140
3141 #: g10/encr-data.c:74
3142 #, fuzzy
3143 msgid ""
3144 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
3145 msgstr ""
3146 "ðÒÅÄÕÐÒÅÖÄÅÎÉÅ: ÓÏÏÂÝÅÎÉÅ ÂÙÌÏ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ, ÉÓÐÏÌØÚÕÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, × "
3147 "ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ.\n"
3148
3149 #: g10/seskey.c:52
3150 msgid "weak key created - retrying\n"
3151 msgstr "ÐÏÌÕÞÉÌÓÑ ÓÌÁÂÙÊ ËÌÀÞ, ÐÒÏÂÕÅÍ ÅÝÅ ÒÁÚ\n"
3152
3153 #: g10/seskey.c:57
3154 #, c-format
3155 msgid "cannot avoid weak key for symmetric cipher; tried %d times!\n"
3156 msgstr ""
3157 "ÎÅ ÐÏÌÕÞÁÅÔÓÑ ÉÚÂÅÖÁÔØ ÓÌÁÂÏÇÏ ËÌÀÞÁ × ÓÉÍÍÅÔÒÉÞÎÏÍ ÁÌÇÏÒÉÔÍÅ; ÐÒÏÂÏ×ÁÌÉ %d "
3158 "ÒÁÚ!\n"
3159
3160 #. begin of list
3161 #: g10/helptext.c:48
3162 msgid "edit_ownertrust.value"
3163 msgstr ""
3164
3165 #: g10/helptext.c:54
3166 msgid "revoked_key.override"
3167 msgstr ""
3168
3169 #: g10/helptext.c:58
3170 msgid "untrusted_key.override"
3171 msgstr ""
3172
3173 #: g10/helptext.c:62
3174 msgid "pklist.user_id.enter"
3175 msgstr ""
3176
3177 #: g10/helptext.c:66
3178 msgid "keygen.algo"
3179 msgstr ""
3180
3181 #: g10/helptext.c:82
3182 msgid "keygen.algo.elg_se"
3183 msgstr ""
3184
3185 #: g10/helptext.c:89
3186 msgid "keygen.size"
3187 msgstr ""
3188
3189 #: g10/helptext.c:93
3190 msgid "keygen.size.huge.okay"
3191 msgstr ""
3192
3193 #: g10/helptext.c:98
3194 msgid "keygen.size.large.okay"
3195 msgstr ""
3196
3197 #: g10/helptext.c:103
3198 msgid "keygen.valid"
3199 msgstr ""
3200
3201 #: g10/helptext.c:107
3202 msgid "keygen.valid.okay"
3203 msgstr ""
3204
3205 #: g10/helptext.c:112
3206 msgid "keygen.name"
3207 msgstr ""
3208
3209 #: g10/helptext.c:117
3210 msgid "keygen.email"
3211 msgstr ""
3212
3213 #: g10/helptext.c:121
3214 msgid "keygen.comment"
3215 msgstr ""
3216
3217 #: g10/helptext.c:126
3218 msgid "keygen.userid.cmd"
3219 msgstr ""
3220
3221 #: g10/helptext.c:135
3222 msgid "keygen.sub.okay"
3223 msgstr ""
3224
3225 #: g10/helptext.c:139
3226 msgid "sign_uid.okay"
3227 msgstr ""
3228
3229 #: g10/helptext.c:144
3230 msgid "change_passwd.empty.okay"
3231 msgstr ""
3232
3233 #: g10/helptext.c:149
3234 msgid "keyedit.cmd"
3235 msgstr ""
3236
3237 #: g10/helptext.c:153
3238 msgid "keyedit.save.okay"
3239 msgstr ""
3240
3241 #: g10/helptext.c:158
3242 msgid "keyedit.cancel.okay"
3243 msgstr ""
3244
3245 #: g10/helptext.c:162
3246 msgid "keyedit.sign_all.okay"
3247 msgstr ""
3248
3249 #: g10/helptext.c:166
3250 msgid "keyedit.remove.uid.okay"
3251 msgstr ""
3252
3253 #: g10/helptext.c:171
3254 msgid "keyedit.remove.subkey.okay"
3255 msgstr ""
3256
3257 # ################################
3258 # ####### Help msgids ############
3259 # ################################
3260 #: g10/helptext.c:175
3261 msgid "passphrase.enter"
3262 msgstr ""
3263 "Bitte geben Sie die \"Passhrase\" ein; dies ist ein geheimer Satz der aus\n"
3264 "beliebigen Zeichen bestehen kann.  Was Sie eingegeben wird nicht angezeigt.\n"
3265 "Zur ihrer eigenen Sicherbeit benutzen Sie biite einen Satz, den sie sich\n"
3266 "gut merken könne, der aber nicht leicht zu raten ist; Zitate und andere\n"
3267 "bekannte Texte sind eine SCHLECHTE Wahl, da diese mit Sicherheit online\n"
3268 "verfügbar sind und durch entsprechende Programme zum Raten der "
3269 "\"Passphrase\"\n"
3270 "benutzt werden.  Sätze mit persönlicher Bedeutung, die auch noch durch\n"
3271 "falsche Groß-/Kleinschreibung und eingestreute Sonderzeichen verändert "
3272 "werden,\n"
3273 "sind i.d.R. eine gute Wahl"
3274
3275 #: g10/helptext.c:182
3276 msgid "passphrase.repeat"
3277 msgstr ""
3278 "Um sicher zu gehen, daß Sie sich bei der Eingabe der \"Passphrase\" nicht\n"
3279 "vertippt haben, geben Sie diese bitte nochmal ein.  Nur wenn beide Eingaben\n"
3280 "übereinstimmen, wird die \"Passphrase\" akzeptiert."
3281
3282 #: g10/helptext.c:186
3283 #, fuzzy
3284 msgid "detached_signature.filename"
3285 msgstr "ÉÍÑ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÏÔÄÅÌØÎÏÊ ÐÏÄÐÉÓÉ"
3286
3287 #: g10/helptext.c:190
3288 msgid "openfile.overwrite.okay"
3289 msgstr "÷Ù ÖÅÌÁÅÔÅ ÐÅÒÅÚÁÐÉÓÁÔØ ÆÁÊÌ (×ÏÚÍÏÖÎÁ ÐÏÔÅÒÑ ÄÁÎÎÙÈ)"
3290
3291 #: g10/helptext.c:204
3292 msgid "No help available"
3293 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
3294
3295 #: g10/helptext.c:216
3296 #, c-format
3297 msgid "No help available for `%s'"
3298 msgstr "ðÏÍÏÝØ ÄÌÑ `%s' ÏÔÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ."
3299
3300 #~ msgid "use this user-id for encryption"
3301 #~ msgstr "ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÕËÁÚÁÎÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ ÄÌÑ ÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÑ"
3302
3303 #~ msgid "invalid clear text header: "
3304 #~ msgstr "ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÙÊ ÔÅËÓÔÏ×ÙÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË: "
3305
3306 #~ msgid "You will see a list of signators etc. here\n"
3307 #~ msgstr "úÄÅÓØ ×Ù Õ×ÉÄÉÔÅ ÓÐÉÓÏË ÐÏÄÐÉÓÁ×ÛÉÈ É Ô.Ä.\n"
3308
3309 #~ msgid "key %08lX: already in ultikey_table\n"
3310 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÕÖÅ × ultikey_table\n"
3311
3312 #, fuzzy
3313 #~ msgid "key %08lX.%lu, uid %02X%02X: no public key for signature %08lX\n"
3314 #~ msgstr ""
3315 #~ "ËÌÀÞ %08lX.%lu, uid %02X%02X: ÎÅÔ ÏÔËÒÙÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ ÄÌÑ ÐÏÄÐÉÓÉ %08lX\n"
3316
3317 #, fuzzy
3318 #~ msgid "key %08lX.%lu, uid %02X%02X: invalid %ssignature: %s\n"
3319 #~ msgstr "ËÌÀÞ %08lX: ÎÅÄÏÐÕÓÔÉÍÁÑ ÓÁÍÏ-ÐÏÄÐÉÓØ\n"
3320
3321 #~ msgid "can't write keyring\n"
3322 #~ msgstr "kann ËÌÀÞring nicht schreiben\n"
3323
3324 #~ msgid "make a signature on a key in the keyring"
3325 #~ msgstr "ËÌÀÞ signieren"
3326
3327 #~ msgid "edit a key signature"
3328 #~ msgstr "Bearbeiten der Signaturen eines ËÌÀÞs"
3329
3330 #~ msgid "do not make any changes"
3331 #~ msgstr "Keine wirklichen Änderungen durchführen"
3332
3333 #~ msgid ""
3334 #~ "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
3335 #~ "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
3336 #~ "to do with the (implicitly created) web-of-certificates.\n"
3337 #~ msgstr ""
3338 #~ "Sie müssen selbt entscheiden, welchen Wert Sie hier eintragen; dieser Wert\n"
3339 #~ "wird niemals an eine dritte Seite weitergegeben.  Wir brauchen diesen Wert,\n"
3340 #~ "um das \"Netz des Vertrauens\" aufzubauen.  Dieses hat nichts mit dem "
3341 #~ "(implizit\n"
3342 #~ "erzeugten) \"Netz der Zertifikate\" zu tun.\n"
3343
3344 #~ msgid "public and secret subkey created.\n"
3345 #~ msgstr "Öffentlicher und privater ËÌÀÞ erzeugt.\n"
3346
3347 #~ msgid "No public key for %d signatures\n"
3348 #~ msgstr "Kein öffentlicher ËÌÀÞ für %d Signaturen\n"
3349
3350 #~ msgid "[User name not available] "
3351 #~ msgstr "[Benuzername nicht verfügbar] "
3352
3353 #~ msgid "This is a BAD signature!\n"
3354 #~ msgstr "Dies ist eine FALSCHE Signatur!\n"
3355
3356 #~ msgid "The signature could not be checked!\n"
3357 #~ msgstr "Die Signatur konnte nicht geprüft werden!\n"
3358
3359 #~ msgid "Checking signatures of this public key certificate:\n"
3360 #~ msgstr "Die Signaturen dieses Zertifikats werden überprüft:\n"
3361
3362 #~ msgid "Do you want to remove some of the invalid signatures? "
3363 #~ msgstr "Möchten Sie einige der ungültigen Signaturen entfernen? "
3364
3365 #~ msgid "there is a secret key for this public key!\n"
3366 #~ msgstr "Es gibt einen privaten ËÌÀÞ zu diesem öffentlichen ËÌÀÞ!\n"
3367
3368 #~ msgid "use option \"--delete-secret-key\" to delete it first.\n"
3369 #~ msgstr ""
3370 #~ "Benutzen Sie das Kommando \"--delete-secret-key\", um ihn vorab zu "
3371 #~ "entfernen.\n"
3372
3373 #~ msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
3374 #~ msgstr "Dies kann im Batchmodus ohne \"--yes\" nicht durchgeführt werden.\n"
3375
3376 #~ msgid "Delete this key from the keyring? "
3377 #~ msgstr "Diesen ËÌÀÞ aus dem ËÌÀÞring löschen? "
3378
3379 #~ msgid "This is a secret key! - really delete? "
3380 #~ msgstr "Dies ist ein privater ËÌÀÞ! - Wirklich löschen? "