Update Chinese translation.
[gnupg.git] / po / sk.po
1 # GnuPG Slovak translation
2 # Copyright (C) 1998 - 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>, 2002 - 2004
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.5\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
8 "PO-Revision-Date: 2012-08-24 17:16+0200\n"
9 "Last-Translator: Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>\n"
10 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
11 "Language: sk\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #, fuzzy, c-format
17 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
18 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
19
20 #, c-format
21 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
22 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
23
24 msgid "no entropy gathering module detected\n"
25 msgstr "nebol detekovaný ¾iadny modul na získanie entropie\n"
26
27 #, fuzzy, c-format
28 msgid "can't lock `%s': %s\n"
29 msgstr "nemo¾no otvori» `%s'\n"
30
31 #, fuzzy, c-format
32 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
33 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
34
35 #, c-format
36 msgid "can't open `%s': %s\n"
37 msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
38
39 #, c-format
40 msgid "can't stat `%s': %s\n"
41 msgstr "nemô¾em pou¾i» príkaz stat na `%s': %s\n"
42
43 #, c-format
44 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
45 msgstr "`%s' nie je normálny súbor - ignorované\n"
46
47 msgid "note: random_seed file is empty\n"
48 msgstr "poznámka: súbor random_seed je prázdny\n"
49
50 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
51 msgstr "varovanie: neplatná veµkos» random_seed - súbor nepou¾itý\n"
52
53 #, c-format
54 msgid "can't read `%s': %s\n"
55 msgstr "nemô¾em èíta» `%s': %s\n"
56
57 msgid "note: random_seed file not updated\n"
58 msgstr "poznámka: súbor random_seed nie je aktualizovaný\n"
59
60 #, c-format
61 msgid "can't create `%s': %s\n"
62 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
63
64 #, c-format
65 msgid "can't write `%s': %s\n"
66 msgstr "nemô¾em zapisova» do `%s': %s\n"
67
68 #, c-format
69 msgid "can't close `%s': %s\n"
70 msgstr "nemô¾em zavrie» `%s': %s\n"
71
72 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
73 msgstr "VAROVANIE: pou¾itý generátor náhodných èísel nie je bezpeèný!!\n"
74
75 msgid ""
76 "The random number generator is only a kludge to let\n"
77 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
78 "\n"
79 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
80 "\n"
81 msgstr ""
82 "Generátor náhodných èísel je len atrapa, aby program mohol be¾a»,\n"
83 "v ¾iadnom prípade nie je kryptograficky bezpeèný!\n"
84 "\n"
85 "NEPOU®ÍVAJTE ®IADNE DÁTA VYTVORENÉ TÝMTO PROGRAMOM!!\n"
86 "\n"
87
88 msgid ""
89 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
90 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
91 "of the entropy.\n"
92 msgstr ""
93 "Prosím èakajte, získava sa entropia. Robte zatiaµ nejakú inú prácu\n"
94 "aby ste sa nenudili a zvý¹ite tým kvalitu entropie.\n"
95
96 #, c-format
97 msgid ""
98 "\n"
99 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
100 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
101 msgstr ""
102 "\n"
103 "Nedostatok náhodných bajtov. Prosím, pracujte s operaèným systémom, aby\n"
104 "ste mu umo¾nili získa» viac entropie (je potrebných %d bajtov).\n"
105
106 #, fuzzy, c-format
107 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
108 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
109
110 #, fuzzy, c-format
111 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
112 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
113
114 #, fuzzy, c-format
115 msgid "reading public key failed: %s\n"
116 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
117
118 msgid "response does not contain the public key data\n"
119 msgstr ""
120
121 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
122 msgstr ""
123
124 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
125 msgstr ""
126
127 #, c-format
128 msgid "using default PIN as %s\n"
129 msgstr ""
130
131 #, c-format
132 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
133 msgstr ""
134
135 #, c-format
136 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
137 msgstr ""
138
139 msgid "||Please enter the PIN"
140 msgstr ""
141
142 #, c-format
143 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
144 msgstr ""
145
146 #, c-format
147 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
148 msgstr ""
149
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
152 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
153
154 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
155 msgstr ""
156
157 msgid "card is permanently locked!\n"
158 msgstr ""
159
160 #, c-format
161 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
162 msgstr ""
163
164 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
165 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
166 #, c-format
167 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
168 msgstr ""
169
170 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
171 msgstr ""
172
173 msgid "access to admin commands is not configured\n"
174 msgstr ""
175
176 #, fuzzy
177 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
178 msgstr "tajné èasti kµúèa nie sú dostupné\n"
179
180 #, fuzzy
181 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
182 msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
183
184 #, c-format
185 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
186 msgstr ""
187
188 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
189 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
190 #. to get some infos on the string.
191 msgid "|RN|New Reset Code"
192 msgstr ""
193
194 msgid "|AN|New Admin PIN"
195 msgstr ""
196
197 msgid "|N|New PIN"
198 msgstr ""
199
200 #, fuzzy, c-format
201 msgid "error getting new PIN: %s\n"
202 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
203
204 #, fuzzy
205 msgid "error reading application data\n"
206 msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
207
208 #, fuzzy
209 msgid "error reading fingerprint DO\n"
210 msgstr "%s: chyba pri èítaní voµného záznamu: %s\n"
211
212 #, fuzzy
213 msgid "key already exists\n"
214 msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
215
216 msgid "existing key will be replaced\n"
217 msgstr ""
218
219 #, fuzzy
220 msgid "generating new key\n"
221 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
222
223 #, fuzzy
224 msgid "writing new key\n"
225 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
226
227 msgid "creation timestamp missing\n"
228 msgstr ""
229
230 #, c-format
231 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
232 msgstr ""
233
234 #, c-format
235 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
236 msgstr ""
237
238 #, c-format
239 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
240 msgstr ""
241
242 #, fuzzy, c-format
243 msgid "failed to store the key: %s\n"
244 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
245
246 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
247 msgstr ""
248
249 #, fuzzy
250 msgid "generating key failed\n"
251 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
252
253 #, fuzzy, c-format
254 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
255 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
256
257 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
258 msgstr ""
259
260 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
261 msgstr ""
262
263 #, fuzzy, c-format
264 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
265 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
266
267 #, c-format
268 msgid "signatures created so far: %lu\n"
269 msgstr ""
270
271 msgid ""
272 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
273 msgstr ""
274
275 #, fuzzy, c-format
276 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
277 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
278
279 #, c-format
280 msgid "armor: %s\n"
281 msgstr "ASCII kódovanie: %s\n"
282
283 msgid "invalid armor header: "
284 msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódovania: "
285
286 msgid "armor header: "
287 msgstr "ASCII hlavièka: "
288
289 msgid "invalid clearsig header\n"
290 msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitateµnom formáte\n"
291
292 #, fuzzy
293 msgid "unknown armor header: "
294 msgstr "ASCII hlavièka: "
295
296 msgid "nested clear text signatures\n"
297 msgstr "vnorené podpisy v èitateµnom formátu\n"
298
299 #, fuzzy
300 msgid "unexpected armor: "
301 msgstr "neoèakávané kódovanie ASCII:"
302
303 msgid "invalid dash escaped line: "
304 msgstr "nesprávne oznaèenie riadku mínusmi: "
305
306 #, fuzzy, c-format
307 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
308 msgstr "neplatný znak vo formáte radix64 %02x bol preskoèený\n"
309
310 msgid "premature eof (no CRC)\n"
311 msgstr "predèasný koniec súboru (¾iadne CRC)\n"
312
313 msgid "premature eof (in CRC)\n"
314 msgstr "predèasný koniec súboru (v CRC)\n"
315
316 msgid "malformed CRC\n"
317 msgstr "nesprávny formát CRC\n"
318
319 #, fuzzy, c-format
320 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
321 msgstr "Chyba CRC; %06lx - %06lx\n"
322
323 #, fuzzy
324 msgid "premature eof (in trailer)\n"
325 msgstr "predèasný koniec súboru (v pätièke)\n"
326
327 msgid "error in trailer line\n"
328 msgstr "chyba v pätièke\n"
329
330 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
331 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
332
333 #, c-format
334 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
335 msgstr "neplatné kódovanie ASCII: riadok je dlh¹í ako %d znakov\n"
336
337 msgid ""
338 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
339 msgstr ""
340 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódovaní - pravdepodobne bol "
341 "pou¾itý nesprávny MTA\n"
342
343 #, fuzzy, c-format
344 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
345 msgstr "tajný kµúè nie je dostupný"
346
347 #, c-format
348 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
349 msgstr ""
350
351 #, fuzzy
352 msgid "can't do this in batch mode\n"
353 msgstr "nemo¾no previes» v dávkovom móde\n"
354
355 #, fuzzy
356 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
357 msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
358
359 msgid "Your selection? "
360 msgstr "Vá¹ výber? "
361
362 msgid "[not set]"
363 msgstr ""
364
365 #, fuzzy
366 msgid "male"
367 msgstr "enable"
368
369 #, fuzzy
370 msgid "female"
371 msgstr "enable"
372
373 #, fuzzy
374 msgid "unspecified"
375 msgstr "Dôvod nebol ¹pecifikovaný"
376
377 #, fuzzy
378 msgid "not forced"
379 msgstr "nespracované"
380
381 msgid "forced"
382 msgstr ""
383
384 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
385 msgstr ""
386
387 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
388 msgstr ""
389
390 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
391 msgstr ""
392
393 msgid "Cardholder's surname: "
394 msgstr ""
395
396 msgid "Cardholder's given name: "
397 msgstr ""
398
399 #, c-format
400 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
401 msgstr ""
402
403 #, fuzzy
404 msgid "URL to retrieve public key: "
405 msgstr "¾iadny zodpovedajúci verejný kµúè: %s\n"
406
407 #, c-format
408 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
409 msgstr ""
410
411 #, fuzzy, c-format
412 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
413 msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
414
415 #, c-format
416 msgid "error reading `%s': %s\n"
417 msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
418
419 #, fuzzy, c-format
420 msgid "error writing `%s': %s\n"
421 msgstr "chyba pri vytváraní `%s': %s\n"
422
423 msgid "Login data (account name): "
424 msgstr ""
425
426 #, c-format
427 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
428 msgstr ""
429
430 msgid "Private DO data: "
431 msgstr ""
432
433 #, c-format
434 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
435 msgstr ""
436
437 #, fuzzy
438 msgid "Language preferences: "
439 msgstr "aktualizova» predvoµby"
440
441 #, fuzzy
442 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
443 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
444
445 #, fuzzy
446 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
447 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
448
449 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
450 msgstr ""
451
452 #, fuzzy
453 msgid "Error: invalid response.\n"
454 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
455
456 #, fuzzy
457 msgid "CA fingerprint: "
458 msgstr "vypísa» fingerprint"
459
460 #, fuzzy
461 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
462 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
463
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "key operation not possible: %s\n"
466 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
467
468 #, fuzzy
469 msgid "not an OpenPGP card"
470 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
471
472 #, fuzzy, c-format
473 msgid "error getting current key info: %s\n"
474 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
475
476 msgid "Replace existing key? (y/N) "
477 msgstr ""
478
479 msgid ""
480 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
481 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
482 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
483 msgstr ""
484
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
487 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
488
489 #, fuzzy, c-format
490 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
491 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
492
493 #, fuzzy, c-format
494 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
495 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
496
497 #, c-format
498 msgid "rounded up to %u bits\n"
499 msgstr "zaokrúhlené na %u bitov\n"
500
501 #, c-format
502 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
503 msgstr ""
504
505 #, c-format
506 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
507 msgstr ""
508
509 #, fuzzy, c-format
510 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
511 msgstr "chyba pri èítaní bloku tajného kµúèa `%s': %s\n"
512
513 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
514 msgstr ""
515
516 #, fuzzy
517 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
518 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
519
520 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
521 msgstr ""
522
523 #, c-format
524 msgid ""
525 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
526 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
527 "You should change them using the command --change-pin\n"
528 msgstr ""
529
530 #, fuzzy
531 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
532 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
533
534 #, fuzzy
535 msgid "   (1) Signature key\n"
536 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
537
538 #, fuzzy
539 msgid "   (2) Encryption key\n"
540 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
541
542 msgid "   (3) Authentication key\n"
543 msgstr ""
544
545 msgid "Invalid selection.\n"
546 msgstr "Neplatný výber.\n"
547
548 #, fuzzy
549 msgid "Please select where to store the key:\n"
550 msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
551
552 #, fuzzy
553 msgid "unknown key protection algorithm\n"
554 msgstr "neznámy ochranný algoritmus\n"
555
556 #, fuzzy
557 msgid "secret parts of key are not available\n"
558 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
559
560 #, fuzzy
561 msgid "secret key already stored on a card\n"
562 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
563
564 #, fuzzy, c-format
565 msgid "error writing key to card: %s\n"
566 msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
567
568 msgid "quit this menu"
569 msgstr "ukonèi» toto menu"
570
571 #, fuzzy
572 msgid "show admin commands"
573 msgstr "konfliktné príkazy\n"
574
575 msgid "show this help"
576 msgstr "ukáza» túto pomoc"
577
578 #, fuzzy
579 msgid "list all available data"
580 msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
581
582 msgid "change card holder's name"
583 msgstr ""
584
585 msgid "change URL to retrieve key"
586 msgstr ""
587
588 msgid "fetch the key specified in the card URL"
589 msgstr ""
590
591 #, fuzzy
592 msgid "change the login name"
593 msgstr "zmeni» dobu platnosti"
594
595 #, fuzzy
596 msgid "change the language preferences"
597 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
598
599 msgid "change card holder's sex"
600 msgstr ""
601
602 #, fuzzy
603 msgid "change a CA fingerprint"
604 msgstr "vypísa» fingerprint"
605
606 msgid "toggle the signature force PIN flag"
607 msgstr ""
608
609 #, fuzzy
610 msgid "generate new keys"
611 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
612
613 msgid "menu to change or unblock the PIN"
614 msgstr ""
615
616 msgid "verify the PIN and list all data"
617 msgstr ""
618
619 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
620 msgstr ""
621
622 msgid "gpg/card> "
623 msgstr ""
624
625 #, fuzzy
626 msgid "Admin-only command\n"
627 msgstr "konfliktné príkazy\n"
628
629 #, fuzzy
630 msgid "Admin commands are allowed\n"
631 msgstr "konfliktné príkazy\n"
632
633 #, fuzzy
634 msgid "Admin commands are not allowed\n"
635 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
636
637 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
638 msgstr "Neplatný príkaz (skúste \"help\")\n"
639
640 #, fuzzy
641 msgid "card reader not available\n"
642 msgstr "tajný kµúè nie je dostupný"
643
644 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
645 msgstr ""
646
647 #, fuzzy, c-format
648 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
649 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
650
651 #, c-format
652 msgid ""
653 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
654 "   %.*s\n"
655 msgstr ""
656
657 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
658 msgstr ""
659
660 msgid "Enter New Admin PIN: "
661 msgstr ""
662
663 msgid "Enter New PIN: "
664 msgstr ""
665
666 msgid "Enter Admin PIN: "
667 msgstr ""
668
669 msgid "Enter PIN: "
670 msgstr ""
671
672 #, fuzzy
673 msgid "Repeat this PIN: "
674 msgstr "Opakujte heslo: "
675
676 #, fuzzy
677 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
678 msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
679
680 #, c-format
681 msgid "can't open `%s'\n"
682 msgstr "nemo¾no otvori» `%s'\n"
683
684 msgid "--output doesn't work for this command\n"
685 msgstr "--output pre tento príkaz nefunguje\n"
686
687 #, fuzzy, c-format
688 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
689 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
690
691 #, c-format
692 msgid "error reading keyblock: %s\n"
693 msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
694
695 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
696 msgstr "(pokiaµ neurèíte kµúè jeho fingerprintom)\n"
697
698 #, fuzzy
699 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
700 msgstr "bez parametra \"--yes\" to nemo¾no v dávkovom móde previes»\n"
701
702 #, fuzzy
703 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
704 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
705
706 #, fuzzy
707 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
708 msgstr "Toto je tajný kµúè! - skutoène zmaza»? "
709
710 #, c-format
711 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
712 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
713
714 msgid "ownertrust information cleared\n"
715 msgstr "informácie o dôveryhodnosti vlastníka kµúèa vymazané\n"
716
717 #, c-format
718 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
719 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè \"%s\"!\n"
720
721 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
722 msgstr "aby ste ho zmazali, pou¾ite najprv prepínaè \"--delete-secret-key\".\n"
723
724 #, c-format
725 msgid "error creating passphrase: %s\n"
726 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
727
728 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
729 msgstr "v móde S2K nemo¾no pou¾i» symetrický ESK paket\n"
730
731 #, c-format
732 msgid "using cipher %s\n"
733 msgstr "pou¾itá ¹ifra %s\n"
734
735 #, c-format
736 msgid "`%s' already compressed\n"
737 msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
738
739 #, c-format
740 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
741 msgstr "VAROVANIE: súbor `%s' je prázdny\n"
742
743 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
744 msgstr ""
745 "v móde --pgp2 mô¾ete ¹ifrova» len RSA kµúèom s då¾kou 2048 bitov a menej\n"
746
747 #, c-format
748 msgid "reading from `%s'\n"
749 msgstr "èítam z `%s'\n"
750
751 msgid ""
752 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
753 msgstr "algoritmus IDEA nemo¾no pou¾i» na v¹etky kµúèe, pre ktoré ¹ifrujete.\n"
754
755 #, fuzzy, c-format
756 msgid ""
757 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
758 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
759
760 #, fuzzy, c-format
761 msgid ""
762 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
763 "preferences\n"
764 msgstr ""
765 "vy¾iadaný kompresný algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
766
767 #, c-format
768 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
769 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
770
771 #, c-format
772 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
773 msgstr ""
774 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
775 "\n"
776
777 #, c-format
778 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
779 msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pre: %s\n"
780
781 #, c-format
782 msgid "%s encrypted data\n"
783 msgstr "%s za¹ifrované dáta\n"
784
785 #, c-format
786 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
787 msgstr "za¹ifrované neznámym algoritmom %d\n"
788
789 msgid ""
790 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
791 msgstr ""
792 "VAROVANIE: správa bola za¹ifrovaná slabým kµúèom v symetrickej ¹ifre.\n"
793
794 msgid "problem handling encrypted packet\n"
795 msgstr "problém so za¹ifrovaným paketom\n"
796
797 msgid "no remote program execution supported\n"
798 msgstr "¾iadne vzialené vykonávanie programu nie je podporované\n"
799
800 #, c-format
801 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
802 msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
803
804 msgid ""
805 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
806 msgstr ""
807 "volanie externého programu zru¹ené kvôli nebezpeèným právam súboru "
808 "nastavení\n"
809
810 #, fuzzy
811 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
812 msgstr ""
813 "táto platforma potrebuje doèasné súbory na spustenie externého programu\n"
814
815 #, fuzzy, c-format
816 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
817 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
818
819 #, fuzzy, c-format
820 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
821 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
822
823 #, c-format
824 msgid "system error while calling external program: %s\n"
825 msgstr "systémová chyba pri volaní externého programu: %s\n"
826
827 msgid "unnatural exit of external program\n"
828 msgstr "nekorektné ukonèenie externého programu\n"
829
830 msgid "unable to execute external program\n"
831 msgstr "nemo¾no spusti» externý program\n"
832
833 #, c-format
834 msgid "unable to read external program response: %s\n"
835 msgstr "nemo¾no cíta» odozvu externého programu: %s\n"
836
837 #, c-format
838 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
839 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
840
841 #, c-format
842 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
843 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný adresár `%s': %s\n"
844
845 #, fuzzy
846 msgid "export signatures that are marked as local-only"
847 msgstr ""
848 "\n"
849 "Podpis bude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
850
851 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
852 msgstr ""
853
854 #, fuzzy
855 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
856 msgstr "¾iadne revokaèné kµúèe pre `%s' nenájdené\n"
857
858 #, fuzzy
859 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
860 msgstr "revokova» sekundárny kµúè"
861
862 #, fuzzy
863 msgid "remove unusable parts from key during export"
864 msgstr "nepou¾iteµný tajný kµúè"
865
866 msgid "remove as much as possible from key during export"
867 msgstr ""
868
869 #, fuzzy
870 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
871 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
872
873 #, fuzzy, c-format
874 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
875 msgstr "kµúè %08lX: nie je chránený - preskoèené\n"
876
877 #, fuzzy, c-format
878 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
879 msgstr "kµúè %08lX: PGP 2.x kµúè - preskoèené\n"
880
881 #, fuzzy, c-format
882 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
883 msgstr "kµúè %08lX: podpis subkµúèa na zlom mieste - preskoèené \n"
884
885 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
886 msgstr ""
887
888 #, fuzzy, c-format
889 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
890 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
891
892 #, fuzzy, c-format
893 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
894 msgstr "VAROVANIE: tajný kµúè %08lX nemá jednoduchý SK kontrolný súèet\n"
895
896 msgid "WARNING: nothing exported\n"
897 msgstr "VAROVANIE: niè nebolo vyexportované\n"
898
899 msgid ""
900 "@Commands:\n"
901 " "
902 msgstr ""
903 "@Príkazy:\n"
904 " "
905
906 msgid "|[file]|make a signature"
907 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis"
908
909 msgid "|[file]|make a clear text signature"
910 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis v èitateµnom dokumente"
911
912 msgid "make a detached signature"
913 msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
914
915 msgid "encrypt data"
916 msgstr "¹ifrova» dáta"
917
918 msgid "encryption only with symmetric cipher"
919 msgstr "¹ifrovanie len so symetrickou ¹ifrou"
920
921 msgid "decrypt data (default)"
922 msgstr "de¹ifrova» dáta (implicitne)"
923
924 msgid "verify a signature"
925 msgstr "verifikova» podpis"
926
927 msgid "list keys"
928 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov"
929
930 msgid "list keys and signatures"
931 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a podpisov"
932
933 #, fuzzy
934 msgid "list and check key signatures"
935 msgstr "skontrolova» podpisy kµúèov"
936
937 msgid "list keys and fingerprints"
938 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a fingerprintov"
939
940 msgid "list secret keys"
941 msgstr "vypísa» zoznam tajných kµúèov"
942
943 msgid "generate a new key pair"
944 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
945
946 msgid "remove keys from the public keyring"
947 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru verejných kµúèov"
948
949 msgid "remove keys from the secret keyring"
950 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru tajných kµúèov"
951
952 msgid "sign a key"
953 msgstr "podpísa» kµúè"
954
955 msgid "sign a key locally"
956 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
957
958 msgid "sign or edit a key"
959 msgstr "podpísa» alebo modifikova» kµúè"
960
961 msgid "generate a revocation certificate"
962 msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
963
964 msgid "export keys"
965 msgstr "exportova» kµúèe"
966
967 msgid "export keys to a key server"
968 msgstr "exportova» kµúèe na server kµúèov"
969
970 msgid "import keys from a key server"
971 msgstr "importova» kµúèe zo servera kµúèov"
972
973 msgid "search for keys on a key server"
974 msgstr "vyhµada» kµúèe na serveri kµúèov"
975
976 msgid "update all keys from a keyserver"
977 msgstr "aktualizova» v¹etky kµúèe zo servera kµúèov"
978
979 msgid "import/merge keys"
980 msgstr "importova»/zlúèi» kµúèe"
981
982 msgid "print the card status"
983 msgstr ""
984
985 msgid "change data on a card"
986 msgstr ""
987
988 msgid "change a card's PIN"
989 msgstr ""
990
991 msgid "update the trust database"
992 msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
993
994 msgid "|algo [files]|print message digests"
995 msgstr "|algo [súbory]|vypí¹ hash"
996
997 msgid ""
998 "@\n"
999 "Options:\n"
1000 " "
1001 msgstr ""
1002 "@\n"
1003 "Mo¾nosti:\n"
1004 " "
1005
1006 msgid "create ascii armored output"
1007 msgstr "vytvor výstup zakódovaný pomocou ASCII"
1008
1009 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1010 msgstr "|MENO|¹ifrova» pre MENO"
1011
1012 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1013 msgstr ""
1014 "pou¾i» toto id u¾ívateµa na podpísanie\n"
1015 " alebo de¹ifrovanie"
1016
1017 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1018 msgstr ""
1019 "|N|nastavi» úroveò komprimácie N (0 - ¾iadna\n"
1020 " komprimácia)"
1021
1022 msgid "use canonical text mode"
1023 msgstr "pou¾i» kánonický textový mód"
1024
1025 msgid "use as output file"
1026 msgstr "pou¾i» ako výstupný súbor"
1027
1028 msgid "verbose"
1029 msgstr "s dodatoènými informáciami"
1030
1031 msgid "do not make any changes"
1032 msgstr "nevykona» ¾iadne zmeny"
1033
1034 msgid "prompt before overwriting"
1035 msgstr "vy¾iada» potvrdenie pred prepísaním"
1036
1037 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1038 msgstr ""
1039
1040 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1041 msgstr ""
1042
1043 msgid ""
1044 "@\n"
1045 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1046 msgstr ""
1047 "@\n"
1048 "(Pou¾ite manuálové stránky pre kompletný zoznam v¹etkých príkazov a "
1049 "mo¾ností)\n"
1050
1051 msgid ""
1052 "@\n"
1053 "Examples:\n"
1054 "\n"
1055 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1056 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1057 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1058 " --list-keys [names]        show keys\n"
1059 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1060 msgstr ""
1061 "@\n"
1062 "Príklady:\n"
1063 "\n"
1064 " -se -r Bob [súbor]        podpísa» a za¹ifrova» pre u¾ívateµa Bob\n"
1065 " --clearsign [súbor]       vytvori» podpis èitateµného dokumentu\n"
1066 " --detach-sign [súbor]     vytvori» podpis oddelený od dokumentu\n"
1067 " --list-keys [mená]        vypísa» kµúèe\n"
1068 " --fingerprint [mená]      vypísa» fingerprinty\n"
1069
1070 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1071 msgstr ""
1072 "Chyby oznámte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1073 "Pripomienky k prekladu <sk-i18n@lists.linux.sk>.\n"
1074
1075 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1076 msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1077
1078 msgid ""
1079 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1080 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1081 "Default operation depends on the input data\n"
1082 msgstr ""
1083 "Syntax: gpg [mo¾nosti] [súbory]\n"
1084 "podpísa», overi», ¹ifrova» alebo de¹ifrova»\n"
1085 "implicitné operácie závisia od vstupných dát\n"
1086
1087 msgid ""
1088 "\n"
1089 "Supported algorithms:\n"
1090 msgstr ""
1091 "\n"
1092 "Podporované algoritmy:\n"
1093
1094 msgid "Pubkey: "
1095 msgstr "Verejné kµúèe: "
1096
1097 msgid "Cipher: "
1098 msgstr "©ifry: "
1099
1100 msgid "Hash: "
1101 msgstr "Hash: "
1102
1103 msgid "Compression: "
1104 msgstr "Kompresia: "
1105
1106 msgid "usage: gpg [options] "
1107 msgstr "pou¾itie: gpg [mo¾nosti] "
1108
1109 msgid "conflicting commands\n"
1110 msgstr "konfliktné príkazy\n"
1111
1112 #, fuzzy, c-format
1113 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1114 msgstr "no = podpis nájdený v definícii skupiny \"%s\"\n"
1115
1116 #, fuzzy, c-format
1117 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1118 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1119
1120 #, fuzzy, c-format
1121 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1122 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1123
1124 #, fuzzy, c-format
1125 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1126 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1127
1128 #, fuzzy, c-format
1129 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1130 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1131
1132 #, fuzzy, c-format
1133 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1134 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1135
1136 #, fuzzy, c-format
1137 msgid ""
1138 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1139 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1140
1141 #, fuzzy, c-format
1142 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1143 msgstr ""
1144 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1145
1146 #, fuzzy, c-format
1147 msgid ""
1148 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1149 msgstr ""
1150 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1151
1152 #, fuzzy, c-format
1153 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1154 msgstr "neznáma polo¾ka konfigurácie \"%s\"\n"
1155
1156 msgid "display photo IDs during key listings"
1157 msgstr ""
1158
1159 msgid "show policy URLs during signature listings"
1160 msgstr ""
1161
1162 #, fuzzy
1163 msgid "show all notations during signature listings"
1164 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
1165
1166 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1167 msgstr ""
1168
1169 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1170 msgstr ""
1171
1172 #, fuzzy
1173 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1174 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1175
1176 msgid "show user ID validity during key listings"
1177 msgstr ""
1178
1179 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1180 msgstr ""
1181
1182 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1183 msgstr ""
1184
1185 #, fuzzy
1186 msgid "show the keyring name in key listings"
1187 msgstr "uká¾ v ktorom súbore kµúèov je vypísaný kµúè"
1188
1189 #, fuzzy
1190 msgid "show expiration dates during signature listings"
1191 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
1192
1193 #, c-format
1194 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1195 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s ignorovaný'\n"
1196
1197 #, c-format
1198 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1199 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s'\n"
1200
1201 #, c-format
1202 msgid "option file `%s': %s\n"
1203 msgstr "súbor s mo¾nos»ami `%s': %s\n"
1204
1205 #, c-format
1206 msgid "reading options from `%s'\n"
1207 msgstr "èítam mo¾nosti z `%s'\n"
1208
1209 #, c-format
1210 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1211 msgstr "POZNÁMKA: %s nie je pre normálne pou¾itie!\n"
1212
1213 #, fuzzy, c-format
1214 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1215 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1216
1217 #, fuzzy, c-format
1218 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1219 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1220
1221 #, fuzzy
1222 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1223 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
1224
1225 #, fuzzy, c-format
1226 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1227 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1228
1229 #, fuzzy
1230 msgid "invalid keyserver options\n"
1231 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1232
1233 #, c-format
1234 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1235 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1236
1237 msgid "invalid import options\n"
1238 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1239
1240 #, c-format
1241 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1242 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1243
1244 msgid "invalid export options\n"
1245 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1246
1247 #, fuzzy, c-format
1248 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1249 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1250
1251 #, fuzzy
1252 msgid "invalid list options\n"
1253 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1254
1255 msgid "display photo IDs during signature verification"
1256 msgstr ""
1257
1258 msgid "show policy URLs during signature verification"
1259 msgstr ""
1260
1261 #, fuzzy
1262 msgid "show all notations during signature verification"
1263 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1264
1265 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1266 msgstr ""
1267
1268 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1269 msgstr ""
1270
1271 #, fuzzy
1272 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1273 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1274
1275 #, fuzzy
1276 msgid "show user ID validity during signature verification"
1277 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1278
1279 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1280 msgstr ""
1281
1282 #, fuzzy
1283 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1284 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1285
1286 msgid "validate signatures with PKA data"
1287 msgstr ""
1288
1289 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1290 msgstr ""
1291
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1294 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1295
1296 #, fuzzy
1297 msgid "invalid verify options\n"
1298 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1299
1300 #, c-format
1301 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1302 msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
1303
1304 #, fuzzy, c-format
1305 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1306 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1307
1308 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1309 msgstr ""
1310
1311 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1312 msgstr "VAROVANIE: program mô¾e vytvori» súbor core!\n"
1313
1314 #, c-format
1315 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1316 msgstr "VAROVANIE: %s prepí¹e %s\n"
1317
1318 #, c-format
1319 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1320 msgstr "Nie je dovolené pou¾íva» %s s %s!\n"
1321
1322 #, c-format
1323 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1324 msgstr "%s nedáva s %s zmysel!\n"
1325
1326 #, fuzzy, c-format
1327 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1328 msgstr "gpg-agent nie je v tomto sedení dostupný\n"
1329
1330 #, fuzzy, c-format
1331 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1332 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
1333
1334 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1335 msgstr ""
1336 "v móde --pgp2 mô¾ete vytvára» len oddelené podpisy alebo podpisy èitateµné "
1337 "ako text\n"
1338
1339 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1340 msgstr "v móde --pgp2 nemo¾no súèasne ¹ifrova» a podpisova»\n"
1341
1342 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1343 msgstr "v móde --pgp2 musíte pou¾i» súbor (nie rúru).\n"
1344
1345 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1346 msgstr "¹ifrovanie správ v móde --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
1347
1348 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1349 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1350
1351 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1352 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1353
1354 #, fuzzy
1355 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1356 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1357
1358 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1359 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1360
1361 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1362 msgstr "polo¾ka completes-needed musí by» väè¹ia ako 0\n"
1363
1364 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1365 msgstr "polo¾ka marginals-needed musí by» väè¹ia ako 1\n"
1366
1367 #, fuzzy
1368 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1369 msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí by» v rozmedzí od 1 do 255\n"
1370
1371 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1372 msgstr "neplatná implicitná úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1373
1374 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1375 msgstr "neplatná minimálna úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1376
1377 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1378 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dôrazne nedoporuèovaný\n"
1379
1380 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1381 msgstr "neplatný mód S2K; musí by» 0, 1 alebo 3\n"
1382
1383 msgid "invalid default preferences\n"
1384 msgstr "neplatné defaultné predvoµby\n"
1385
1386 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1387 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre ¹ifrovanie\n"
1388
1389 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1390 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre hashovanie\n"
1391
1392 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1393 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre kompresiu\n"
1394
1395 #, c-format
1396 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1397 msgstr "%s e¹te nepracuje s %s\n"
1398
1399 #, fuzzy, c-format
1400 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1401 msgstr "nemô¾ete pou¾i» ¹ifrovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1402
1403 #, fuzzy, c-format
1404 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1405 msgstr "nemô¾ete pou¾i» hashovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1406
1407 #, fuzzy, c-format
1408 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1409 msgstr "nemô¾ete pou¾i» kompresný algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1410
1411 #, c-format
1412 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1413 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
1414
1415 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1416 msgstr ""
1417 "VAROVANIE: daný adresát (-r) bez pou¾itia ¹ifrovania s verejným kµúèom\n"
1418
1419 msgid "--store [filename]"
1420 msgstr "--store [meno súboru]"
1421
1422 msgid "--symmetric [filename]"
1423 msgstr "--symmetric [meno súboru]"
1424
1425 #, fuzzy, c-format
1426 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1427 msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
1428
1429 msgid "--encrypt [filename]"
1430 msgstr "--encrypt [meno súboru]"
1431
1432 #, fuzzy
1433 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1434 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1435
1436 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1437 msgstr ""
1438
1439 #, fuzzy, c-format
1440 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1441 msgstr ""
1442 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1443 "\n"
1444
1445 msgid "--sign [filename]"
1446 msgstr "--sign [meno súboru]"
1447
1448 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1449 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1450
1451 #, fuzzy
1452 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1453 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1454
1455 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1456 msgstr ""
1457
1458 #, fuzzy, c-format
1459 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1460 msgstr ""
1461 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1462 "\n"
1463
1464 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1465 msgstr "--sign --symmetric [meno súboru]"
1466
1467 msgid "--clearsign [filename]"
1468 msgstr "--clearsign [meno súboru]"
1469
1470 msgid "--decrypt [filename]"
1471 msgstr "--decrypt [meno súboru]"
1472
1473 msgid "--sign-key user-id"
1474 msgstr "--sign-key id u¾ívateµa"
1475
1476 msgid "--lsign-key user-id"
1477 msgstr "--lsign-key id u¾ívateµa"
1478
1479 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1480 msgstr "--edit-key id u¾ívateµa [príkazy]"
1481
1482 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1483 msgstr "-k[v][v][v][c] [id u¾ívateµa] [súbor s kµúèmi (keyring)]"
1484
1485 #, c-format
1486 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1487 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
1488
1489 #, c-format
1490 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1491 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
1492
1493 #, c-format
1494 msgid "key export failed: %s\n"
1495 msgstr "nepodaril sa export kµúèa: %s\n"
1496
1497 #, c-format
1498 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1499 msgstr "nepodarilo sa nájs» server: %s\n"
1500
1501 #, c-format
1502 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1503 msgstr "aktualizácia servera zlyhala: %s\n"
1504
1505 #, c-format
1506 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1507 msgstr "dekódovanie z ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1508
1509 #, c-format
1510 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1511 msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1512
1513 #, c-format
1514 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1515 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
1516
1517 msgid "[filename]"
1518 msgstr "[meno súboru]"
1519
1520 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1521 msgstr "Zaènite písa» svoju správu ...\n"
1522
1523 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1524 msgstr "zadané URL pre certifikaènú politiku je neplatné\n"
1525
1526 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1527 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1528
1529 #, fuzzy
1530 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1531 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1532
1533 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1534 msgstr "príli¹ veµa polo¾iek v bufferi verejných kµúèov - vypnuté\n"
1535
1536 #, fuzzy
1537 msgid "[User ID not found]"
1538 msgstr "[User id not found]"
1539
1540 #, c-format
1541 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1542 msgstr ""
1543
1544 # c-format
1545 #, fuzzy, c-format
1546 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1547 msgstr ""
1548 "Neplatný kµúè %08lX zmenený na platný pomocou --always-non-selfsigned-uid\n"
1549
1550 #, fuzzy, c-format
1551 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1552 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè %08lX!\n"
1553
1554 #, fuzzy, c-format
1555 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1556 msgstr "pou¾ívam sekundárny kµúè %08lX namiesto primárneho kµúèa %08lX\n"
1557
1558 #, fuzzy, c-format
1559 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1560 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa - preskoèené\n"
1561
1562 msgid "be somewhat more quiet"
1563 msgstr "by» o trochu tich¹í"
1564
1565 msgid "take the keys from this keyring"
1566 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
1567
1568 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1569 msgstr "konflikt èasového razítka"
1570
1571 msgid "|FD|write status info to this FD"
1572 msgstr "|FD|zapísa» informácie o stave do tohto FD"
1573
1574 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1575 msgstr "Pou¾itie: gpgv [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1576
1577 #, fuzzy
1578 msgid ""
1579 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
1580 "Check signatures against known trusted keys\n"
1581 msgstr ""
1582 "Syntax: gpg [nastavenia] [súbory]\n"
1583 "Skontroluje podpisy oproti známym dôveryhodným kµúèom\n"
1584
1585 msgid ""
1586 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1587 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1588 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1589 msgstr ""
1590 "Je na Vás, aby ste sem priradili hodnotu; táto hodnota nebude nikdy\n"
1591 "exportovaná tretej strane. Potrebujeme ju k implementácii \"pavuèiny\n"
1592 "dôvery\"; nemá to niè spoloèné s (implicitne vytvorenou) \"pavuèinou\n"
1593 "certifikátov\"."
1594
1595 msgid ""
1596 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1597 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1598 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1599 "ultimately trusted\n"
1600 msgstr ""
1601 "Aby bolo mo¾né vybudova» pavuèinu dôvery, musí GnuPG vedie», ktorým kµúèom\n"
1602 "dôverujete absolútne - obyèajne sú to tie kµúèe, pre ktoré máte prístup\n"
1603 "k tajným kµúèom. Odpovedzte \"ano\", aby ste nastavili tieto kµúèe\n"
1604 "ako absolútne dôveryhodné\n"
1605
1606 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1607 msgstr ""
1608 "Pokiaµ aj tak chcete pou¾i» tento nedôveryhodný kµúè, odpovedzte \"ano\"."
1609
1610 msgid ""
1611 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1612 msgstr "Vlo¾te identifikátor adresáta, ktorému chcete posla» správu."
1613
1614 msgid ""
1615 "Select the algorithm to use.\n"
1616 "\n"
1617 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1618 "for signatures.\n"
1619 "\n"
1620 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1621 "\n"
1622 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1623 "\n"
1624 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1625 msgstr ""
1626
1627 msgid ""
1628 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1629 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1630 "Please consult your security expert first."
1631 msgstr ""
1632 "V¹ebecne nemo¾no odporúèa» pou¾íva» rovnaký kµúè na ¹ifrovanie a "
1633 "podeisovanie\n"
1634 "Tento algoritmus je vhodné pou¾i» len za urèitých podmienok.\n"
1635 "Kontaktujte prosím najprv bezpeènostného ¹pecialistu."
1636
1637 msgid "Enter the size of the key"
1638 msgstr "Vlo¾te då¾ku kµúèa"
1639
1640 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1641 msgstr "Odpovedzte \"ano\" alebo \"nie\""
1642
1643 msgid ""
1644 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1645 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1646 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1647 "the given value as an interval."
1648 msgstr ""
1649 "Vlo¾te po¾adovanú hodnotu tak, ako je uvedené v príkazovom riadku.\n"
1650 "Je mo¾né vlo¾i» dátum vo formáte ISO (RRRR-MM-DD), ale nedostanete\n"
1651 "správnu chybovú hlá¹ku - miesto toho systém skúsi interpretova»\n"
1652 "zadanú hodnotu ako interval."
1653
1654 msgid "Enter the name of the key holder"
1655 msgstr "Vlo¾te meno dr¾iteµa kµúèa"
1656
1657 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1658 msgstr "prosím, vlo¾te e-mailovú adresu (nepovinné, ale veµmi odporúèané)"
1659
1660 msgid "Please enter an optional comment"
1661 msgstr "Prosím, vlo¾te nepovinný komentár"
1662
1663 msgid ""
1664 "N  to change the name.\n"
1665 "C  to change the comment.\n"
1666 "E  to change the email address.\n"
1667 "O  to continue with key generation.\n"
1668 "Q  to quit the key generation."
1669 msgstr ""
1670 "N  pre zmenu názvu.\n"
1671 "C  pre zmenu komentára.\n"
1672 "E  pre zmenu e-mailovej adresy.\n"
1673 "O  pre pokraèovanie generovania kµúèa.\n"
1674 "Q  pre ukonèenie generovania kµúèa."
1675
1676 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1677 msgstr "Ak chcete generova» podkµúè, odpovedzte \"ano\" (alebo len \"a\")."
1678
1679 msgid ""
1680 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1681 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1682 "know how carefully you verified this.\n"
1683 "\n"
1684 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1685 "the\n"
1686 "    key.\n"
1687 "\n"
1688 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1689 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1690 "for\n"
1691 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1692 "user.\n"
1693 "\n"
1694 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1695 "could\n"
1696 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1697 "the\n"
1698 "    key against a photo ID.\n"
1699 "\n"
1700 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1701 "could\n"
1702 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1703 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1704 "a\n"
1705 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1706 "the\n"
1707 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1708 "exchange\n"
1709 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1710 "\n"
1711 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1712 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1713 "\"\n"
1714 "mean to you when you sign other keys.\n"
1715 "\n"
1716 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1717 msgstr ""
1718 "Skôr ako podpí¹ete id u¾ívateµa, mali by ste najprv overi», èi kµúè\n"
1719 "patrí osobe, ktorej meno je uvedené v identifikátore u¾ívateµa.\n"
1720 "Je veµmi u¾itoèné, keï ostatní vedia, ako dôsledne ste previedli\n"
1721 "takéto overenie.\n"
1722 "\n"
1723 "\"0\" znamená, ¾e neuvádzate, ako dôsledne ste pravos» kµúèa overili\n"
1724 "\n"
1725 "\"1\" znamená, ¾e veríte tomu, ¾e kµúè patrí osobe, ktorá je uvedená,\n"
1726 "    v u¾ívateµskom ID, ale nemohli ste alebo jste nepreverili túto "
1727 "skutoènos».\n"
1728 "    To je u¾itoèné pre \"osobnú\" verifikáciu, keï podpisujete kµúèe, ktoré\n"
1729 "    pou¾ívajú pseudonym u¾ívateµa.\n"
1730 "\n"
1731 "\"2\" znamená, ¾e ste èiastoène overili pravos» kµúèa. Napr. ste overili\n"
1732 "    fingerprint kµúèa a skontrolovali identifikátor u¾ívateµa\n"
1733 "    uvedený na kµúèi s fotografickým id.\n"
1734 "\n"
1735 "\"3\" Znamená, ¾e ste vykonali veµmi dôkladné overenie pravosti kµúèa.\n"
1736 "    To mô¾e napríklad znamena», ¾e ste overili fingerprint kµúèa \n"
1737 "    jeho vlastníka osobne a ïalej ste pomocou ta¾ko fal¹ovateµného \n"
1738 "    dokumentu s fotografiou (napríklad pasu) overili, ¾e meno majiteµa\n"
1739 "    kµúèa sa zhoduje s menom uvedeným v u¾ívateµskom ID a ïalej ste \n"
1740 "    overili (výmenou elektronických dopisov), ¾e elektronická adresa "
1741 "uvedená \n"
1742 "    v ID u¾ívateµa patrí majiteµovi kµúèa.\n"
1743 "\n"
1744 "Prosím nezabúdajte, ¾e príklady uvedené pre úroveò 2 a 3 sú *len*\n"
1745 "príklady.\n"
1746 "Je len na Va¹om rozhodnutí, èo \"èiastoèné\" a \"dôkladné\" overenie "
1747 "znamená\n"
1748 "keï budete podpisova» kµúèe iným u¾ívateµom.\n"
1749 "\n"
1750 "Pokiaµ neviete, aká je správna odpoveï, odpovedzte \"0\"."
1751
1752 #, fuzzy
1753 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1754 msgstr ""
1755 "Pokiaµ chcete podpísa» V©ETKY identifikátory u¾ívateµov, odpovedzte \"ano\""
1756
1757 msgid ""
1758 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1759 "All certificates are then also lost!"
1760 msgstr ""
1761 "Pokiaµ skutoène chcete zmaza» tento identifikátor u¾ívateµa, odpovedzte \"ano"
1762 "\".\n"
1763 "V¹etky certifikáty budú tie¾ stratené!"
1764
1765 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1766 msgstr "Odpovedzte \"ano\", pokiaµ chcete zmaza» podkµúè"
1767
1768 msgid ""
1769 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1770 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1771 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1772 msgstr ""
1773 "Toto je platný podpis kµúèa; normálne nechcete tento podpis zmaza»,\n"
1774 "preto¾e mô¾e by» dôle¾itý pri vytváraní dôvery kµúèa alebo iného kµúèa\n"
1775 "ceritifikovaného týmto kµúèom."
1776
1777 msgid ""
1778 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1779 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1780 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1781 "a trust connection through another already certified key."
1782 msgstr ""
1783 "Tento podpis nemô¾e by» overený, preto¾e nemáte zodpovedajúci verejný kµúè.\n"
1784 "Jeho zmazanie by ste mali odlo¾i» do èasu, keï budete vedie», ktorý kµúè\n"
1785 "bol pou¾itý, preto¾e tento podpisovací kµúè mô¾e vytvori» dôveru\n"
1786 "prostredníctvom iného u¾ certifikovaného kµúèa."
1787
1788 msgid ""
1789 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1790 "your keyring."
1791 msgstr "Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstráni» z Vá¹ho súboru kµúèov."
1792
1793 msgid ""
1794 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1795 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1796 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1797 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1798 "a second one is available."
1799 msgstr ""
1800 "Toto je podpis, ktorý via¾e identifikátor u¾ívateµa ku kµúèu. Zvyèajne\n"
1801 "nie je dobré takýto podpis odstráni». GnuPG nemô¾e tento kµúè naïalej\n"
1802 "pou¾íva». Urobte to len v prípade, keï je tento podpis kµúèa\n"
1803 "ním samým z nejakého dôvodu neplatný a keï je k dispozícii iný kµúè."
1804
1805 msgid ""
1806 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1807 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1808 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1809 msgstr ""
1810 "Zmeni» predvoµby pre v¹etky u¾ívateµské ID (alebo len pre oznaèené)\n"
1811 "na aktuálny zoznam predvolieb. Èasové razítka v¹etkých dotknutých podpisov\n"
1812 "kµúèov nimi samotnými budú posunuté o jednu sekundu dopredu.\n"
1813
1814 msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
1815 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
1816
1817 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1818 msgstr ""
1819 "Prosím, zopakujte posledné heslo, aby ste si boli istý, èo ste napísali."
1820
1821 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1822 msgstr "Zadajte názov súboru, ku ktorému sa podpis vz»ahuje"
1823
1824 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1825 msgstr "Ak si prajete prepísanie súboru, odpovedzte \"ano\""
1826
1827 msgid ""
1828 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1829 "file (which is shown in brackets) will be used."
1830 msgstr ""
1831 "Prosím, vlo¾te nový názov súboru. Ak len stlaèíte RETURN, bude\n"
1832 "pou¾itý implicitný súbor (ktorý je zobrazený v zátvorkách)."
1833
1834 msgid ""
1835 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1836 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1837 "  \"Key has been compromised\"\n"
1838 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1839 "      got access to your secret key.\n"
1840 "  \"Key is superseded\"\n"
1841 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1842 "  \"Key is no longer used\"\n"
1843 "      Use this if you have retired this key.\n"
1844 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1845 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
1846 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
1847 msgstr ""
1848 "Mali by ste ¹pecifikova» dôvod certifikácie. V závislosti na kontexte\n"
1849 "máte mo¾nos» si vybra» zo zoznamu:\n"
1850 "  \"kµúè bol kompromitovaný\"\n"
1851 "      Toto pou¾ite, pokiaµ si myslíte, ¾e k Vá¹mu tajnému kµúèu získali\n"
1852 "       prístup neoprávnené osoby.\n"
1853 "  \"kµúè je nahradený\"\n"
1854 "      Toto pou¾ite, pokiaµ ste tento kµúè nahradili nov¹ím kµúèom.\n"
1855 "  \"kµúè sa u¾ nepou¾íva\"\n"
1856 "      Toto pou¾ite, pokiaµ tento kµúè u¾ nepou¾ívate.\n"
1857 "  \"Identifikátor u¾ívateµa u¾ nie je platný\"\n"
1858 "      Toto pou¾ite, pokiaµ by sa identifikátor u¾ívateµa u¾ nemal pou¾íva»;\n"
1859 "      normálne sa pou¾íva na oznaèenie neplatnej e-mailové adresy.\n"
1860
1861 msgid ""
1862 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
1863 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
1864 "An empty line ends the text.\n"
1865 msgstr ""
1866 "Ak chcete, mô¾ete vlo¾i» text popisujúcí pôvod vzniku tohto revokaèného\n"
1867 "ceritifikátu. Prosím, struène. \n"
1868 "Text konèí prázdnym riadkom.\n"
1869
1870 msgid "No help available"
1871 msgstr "Pomoc nie je k dispozícii"
1872
1873 #, c-format
1874 msgid "No help available for `%s'"
1875 msgstr "Pomoc nie je dostupná pre '%s'"
1876
1877 msgid "import signatures that are marked as local-only"
1878 msgstr ""
1879
1880 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
1881 msgstr ""
1882
1883 #, fuzzy
1884 msgid "do not update the trustdb after import"
1885 msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
1886
1887 #, fuzzy
1888 msgid "create a public key when importing a secret key"
1889 msgstr "verejný kµúè nesúhlasí s tajným!\n"
1890
1891 msgid "only accept updates to existing keys"
1892 msgstr ""
1893
1894 #, fuzzy
1895 msgid "remove unusable parts from key after import"
1896 msgstr "nepou¾iteµný tajný kµúè"
1897
1898 msgid "remove as much as possible from key after import"
1899 msgstr ""
1900
1901 #, c-format
1902 msgid "skipping block of type %d\n"
1903 msgstr "blok typu %d bol preskoèený\n"
1904
1905 #, fuzzy, c-format
1906 msgid "%lu keys processed so far\n"
1907 msgstr "%lu kµúèe boli doteraz spracované\n"
1908
1909 #, c-format
1910 msgid "Total number processed: %lu\n"
1911 msgstr "Celkovo spracovaných kµúèov: %lu\n"
1912
1913 #, c-format
1914 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1915 msgstr "      preskoèené nové kµúèe: %lu\n"
1916
1917 #, c-format
1918 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1919 msgstr "        bez identifikátorov: %lu\n"
1920
1921 #, c-format
1922 msgid "              imported: %lu"
1923 msgstr "                importované: %lu"
1924
1925 #, c-format
1926 msgid "             unchanged: %lu\n"
1927 msgstr "                  bez zmien: %lu\n"
1928
1929 #, c-format
1930 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1931 msgstr "         nové id u¾ívateµov: %lu\n"
1932
1933 #, c-format
1934 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1935 msgstr "              nové podkµúèe: %lu\n"
1936
1937 #, c-format
1938 msgid "        new signatures: %lu\n"
1939 msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
1940
1941 #, c-format
1942 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1943 msgstr "      nové revokácie kµúèov: %lu\n"
1944
1945 #, c-format
1946 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1947 msgstr "      preèítané tajné kµúèe: %lu\n"
1948
1949 #, c-format
1950 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1951 msgstr "    importované tajné kµúèe: %lu\n"
1952
1953 #, c-format
1954 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1955 msgstr "      tajné kµúèe nezmenené: %lu\n"
1956
1957 #, c-format
1958 msgid "          not imported: %lu\n"
1959 msgstr "           neimportované: %lu\n"
1960
1961 #, fuzzy, c-format
1962 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
1963 msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
1964
1965 #, fuzzy, c-format
1966 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
1967 msgstr "      preèítané tajné kµúèe: %lu\n"
1968
1969 #, c-format
1970 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
1971 msgstr ""
1972
1973 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
1974 #. only split up to allow printing of a common prefix.
1975 #, fuzzy
1976 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
1977 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
1978
1979 #, c-format
1980 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
1981 msgstr ""
1982
1983 #, fuzzy, c-format
1984 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
1985 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
1986
1987 #, c-format
1988 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
1989 msgstr ""
1990
1991 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
1992 msgstr ""
1993
1994 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
1995 msgstr ""
1996
1997 #, c-format
1998 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
1999 msgstr ""
2000
2001 #, fuzzy, c-format
2002 msgid "key %s: no user ID\n"
2003 msgstr "kµúè %08lX: chyba identifikátor u¾ívateµa\n"
2004
2005 #, fuzzy, c-format
2006 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2007 msgstr "kµúè %08lX: HKP po¹kodenie podkµúèa opravené\n"
2008
2009 # c-format
2010 #, fuzzy, c-format
2011 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2012 msgstr ""
2013 "kµúè %08lX: prijaté id u¾ívateµa '%s', ktorý nie je podpísaný ním samým\n"
2014
2015 #, fuzzy, c-format
2016 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2017 msgstr "kµúè %08lX: chýba platný identifikátor u¾ívateµa\n"
2018
2019 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2020 msgstr "mô¾e to by» spôsobené chýbajúcim podpisom kµúèa ním samým\n"
2021
2022 #, fuzzy, c-format
2023 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2024 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè nenájdený: %s\n"
2025
2026 #, fuzzy, c-format
2027 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2028 msgstr "kµúè %08lX: nový kµúè - preskoèený\n"
2029
2030 #, c-format
2031 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2032 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor kµúèov (keyring): %s\n"
2033
2034 #, c-format
2035 msgid "writing to `%s'\n"
2036 msgstr "zapisujem do '%s'\n"
2037
2038 #, c-format
2039 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2040 msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
2041
2042 #, fuzzy, c-format
2043 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2044 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè \"%s\" importovaný\n"
2045
2046 #, fuzzy, c-format
2047 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2048 msgstr "kµúè %08lX: nezodpovedá na¹ej kópii\n"
2049
2050 #, fuzzy, c-format
2051 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2052 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em nájs» originálny blok kµúèa: %s\n"
2053
2054 #, fuzzy, c-format
2055 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2056 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em èíta» originálny blok kµúèa: %s\n"
2057
2058 #, fuzzy, c-format
2059 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2060 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový identifikátor u¾ívateµa\n"
2061
2062 #, fuzzy, c-format
2063 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2064 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
2065
2066 #, fuzzy, c-format
2067 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2068 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podpis\n"
2069
2070 #, fuzzy, c-format
2071 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2072 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
2073
2074 #, fuzzy, c-format
2075 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2076 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podkµúè\n"
2077
2078 #, fuzzy, c-format
2079 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2080 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podkµúèov\n"
2081
2082 #, fuzzy, c-format
2083 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2084 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
2085
2086 #, fuzzy, c-format
2087 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2088 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
2089
2090 #, fuzzy, c-format
2091 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2092 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
2093
2094 #, fuzzy, c-format
2095 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2096 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
2097
2098 #, fuzzy, c-format
2099 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2100 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" bez zmeny\n"
2101
2102 #, fuzzy, c-format
2103 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2104 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa %d - preskoèené\n"
2105
2106 #, fuzzy
2107 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2108 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
2109
2110 #, c-format
2111 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2112 msgstr "nie je nastavený implicitný súbor tajných kµúèov %s\n"
2113
2114 #, fuzzy, c-format
2115 msgid "key %s: secret key imported\n"
2116 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè importovaný\n"
2117
2118 #, fuzzy, c-format
2119 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2120 msgstr "kµúè %08lX: je u¾ v súbore tajných kµúèov\n"
2121
2122 #, fuzzy, c-format
2123 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2124 msgstr "kµúè %08lX: nebol nájdený tajný kµúè: %s\n"
2125
2126 #, fuzzy, c-format
2127 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2128 msgstr ""
2129 "kµúè %08lX: chýba verejný kµúè - nemô¾em aplikova» revokaèný certifikát\n"
2130
2131 #, fuzzy, c-format
2132 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2133 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - zamietnuté\n"
2134
2135 #, fuzzy, c-format
2136 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2137 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" revokaèný certifikát importovaný\n"
2138
2139 #, fuzzy, c-format
2140 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2141 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje id u¾ívateµa pre podpis\n"
2142
2143 #, fuzzy, c-format
2144 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2145 msgstr ""
2146 "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa u u¾ívateµského id \"%s"
2147 "\"\n"
2148
2149 #, fuzzy, c-format
2150 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2151 msgstr ""
2152 "kµúè %08lX: neplatný podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
2153
2154 #, fuzzy, c-format
2155 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2156 msgstr "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa\n"
2157
2158 #, fuzzy, c-format
2159 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2160 msgstr "kµúè %08lX: podpis kµúèa ním samým (direct key signature)\n"
2161
2162 #, fuzzy, c-format
2163 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2164 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè pre viazanie kµúèov\n"
2165
2166 #, fuzzy, c-format
2167 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2168 msgstr "kµúè %08lX: neplatná väzba podkµúèa\n"
2169
2170 #, fuzzy, c-format
2171 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2172 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná väzba podkµúèa\n"
2173
2174 #, fuzzy, c-format
2175 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2176 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè na revokáciu kµúèa\n"
2177
2178 #, fuzzy, c-format
2179 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2180 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný podkµúè\n"
2181
2182 #, fuzzy, c-format
2183 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2184 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná revokácia podkµúèa\n"
2185
2186 #, fuzzy, c-format
2187 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2188 msgstr "kµúè %08lX: identifikátor u¾ívateµa preskoèený '"
2189
2190 #, fuzzy, c-format
2191 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2192 msgstr "kµúè %08lX: podkµúè preskoèený\n"
2193
2194 #, fuzzy, c-format
2195 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2196 msgstr "kµúè %08lX: podpis nie je exportovateµný (trieda %02x) - preskoèené\n"
2197
2198 #, fuzzy, c-format
2199 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2200 msgstr "kµúè %08lX: revokaèný certifikát na zlom mieste - preskoèené \n"
2201
2202 #, fuzzy, c-format
2203 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2204 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - preskoèené\n"
2205
2206 #, fuzzy, c-format
2207 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2208 msgstr "kµúè %08lX: podpis subkµúèa na zlom mieste - preskoèené \n"
2209
2210 #, fuzzy, c-format
2211 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2212 msgstr "kµúè %08lX: neoèakávaná podpisová trieda (0x%02X) - preskoèené\n"
2213
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2216 msgstr "kµúè %08lX: zistený duplikovaný identifikátor u¾ívateµa - zlúèený\n"
2217
2218 #, fuzzy, c-format
2219 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2220 msgstr ""
2221 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: skú¹am získa» revokaèný kµúè "
2222 "%08lX\n"
2223
2224 #, fuzzy, c-format
2225 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2226 msgstr ""
2227 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: revokaèný kµúè %08lX nenájdený.\n"
2228
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2231 msgstr "kµúè %08lX: pridaný revokaèný certifikát \"%s\"\n"
2232
2233 #, fuzzy, c-format
2234 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2235 msgstr "kµúè %08lX: podpis kµúèa ním samým (direct key signature)\n"
2236
2237 #, fuzzy
2238 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2239 msgstr "verejný kµúè nesúhlasí s tajným!\n"
2240
2241 #, fuzzy
2242 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2243 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
2244
2245 #, fuzzy
2246 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2247 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
2248
2249 #, c-format
2250 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2251 msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
2252
2253 #, c-format
2254 msgid "keyring `%s' created\n"
2255 msgstr "súbor kµúèov (keyring) `%s' vytvorený\n"
2256
2257 #, fuzzy, c-format
2258 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2259 msgstr "chyba pri vytváraní `%s': %s\n"
2260
2261 #, c-format
2262 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2263 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
2264
2265 msgid "[revocation]"
2266 msgstr "[revokácia]"
2267
2268 msgid "[self-signature]"
2269 msgstr "[podpis kµúèa ním samým]"
2270
2271 msgid "1 bad signature\n"
2272 msgstr "1 zlý podpis\n"
2273
2274 #, c-format
2275 msgid "%d bad signatures\n"
2276 msgstr "%d zlých podpisov\n"
2277
2278 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2279 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e chýba kµúè\n"
2280
2281 #, c-format
2282 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2283 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e chýba kµúè\n"
2284
2285 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2286 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e vznikla chyba\n"
2287
2288 #, c-format
2289 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2290 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e vznikli chyby\n"
2291
2292 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2293 msgstr "zistený 1 identifikátor u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2294
2295 #, c-format
2296 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2297 msgstr ""
2298 "zistených %d identifikátorov u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2299
2300 #, fuzzy
2301 msgid ""
2302 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2303 "keys\n"
2304 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2305 "etc.)\n"
2306 msgstr ""
2307 "Prosím rozhodnite, nakoµko dôverujete tomuto u¾ívateµovi, ¾e správne\n"
2308 "verifikuje kµúèe iných u¾ívateµov (prezretím cestovných pasov,\n"
2309 "kontrolou fingerprintov z rôznych zdrojov...)?\n"
2310 "\n"
2311
2312 #, fuzzy, c-format
2313 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2314 msgstr " %d = Dôverujem èiastoène\n"
2315
2316 #, fuzzy, c-format
2317 msgid "  %d = I trust fully\n"
2318 msgstr " %d = Dôverujem úplne\n"
2319
2320 msgid ""
2321 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2322 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2323 "trust signatures on your behalf.\n"
2324 msgstr ""
2325
2326 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2327 msgstr ""
2328
2329 #, c-format
2330 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2331 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2332
2333 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2334 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2335
2336 msgid "  Unable to sign.\n"
2337 msgstr "  Nemo¾no podpísa».\n"
2338
2339 #, c-format
2340 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2341 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2342
2343 #, c-format
2344 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2345 msgstr "ID u¾ívateµa \"%s\" nie je podpísané ním samým."
2346
2347 #, fuzzy, c-format
2348 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2349 msgstr "ID u¾ívateµa \"%s\" nie je podpísané ním samým."
2350
2351 #, fuzzy
2352 msgid "Sign it? (y/N) "
2353 msgstr "Skutoène podpísa»? "
2354
2355 #, c-format
2356 msgid ""
2357 "The self-signature on \"%s\"\n"
2358 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2359 msgstr ""
2360 "Podpis kµúèa \"%s\" ním samým je\n"
2361 "podpis vo formáte PGP 2.x.\n"
2362
2363 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2364 msgstr "Prajete si ho zmeni» na formát OpenPGP? (a/N) "
2365
2366 #, c-format
2367 msgid ""
2368 "Your current signature on \"%s\"\n"
2369 "has expired.\n"
2370 msgstr ""
2371 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2372 "je len lokálny.\n"
2373 "\n"
2374
2375 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2376 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2377
2378 #, c-format
2379 msgid ""
2380 "Your current signature on \"%s\"\n"
2381 "is a local signature.\n"
2382 msgstr ""
2383 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2384 "je len lokálny.\n"
2385 "\n"
2386
2387 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2388 msgstr "Prajete si ho zmeni» na plne exportovateµný podpis? (a/N) "
2389
2390 #, fuzzy, c-format
2391 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2392 msgstr "\"%s\" je u¾ lokálne podpísaný kµúèom %08lX\n"
2393
2394 #, fuzzy, c-format
2395 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2396 msgstr "\"%s\" je u¾ podpísaný kµúèom %08lX\n"
2397
2398 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2399 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2400
2401 #, fuzzy, c-format
2402 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2403 msgstr "Niè na podpísanie kµúèom %08lX\n"
2404
2405 msgid "This key has expired!"
2406 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹ala!"
2407
2408 #, c-format
2409 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2410 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹í %s.\n"
2411
2412 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2413 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2414
2415 msgid ""
2416 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2417 "mode.\n"
2418 msgstr ""
2419 "Nemô¾ete vytvori» OpenPGP podpis kµúèa typu PGP 2.x, keï ste v --pgp2 móde.\n"
2420
2421 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2422 msgstr "To by spôsobilo nepou¾itelnos» kµúèa v PGP 2.x.\n"
2423
2424 msgid ""
2425 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2426 "belongs\n"
2427 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2428 msgstr ""
2429 "S akou istotou ste preverili, ¾e kµúè, ktorý chcete podpísa»\n"
2430 "patrí vy¹¹ie uvedenej osobe?\n"
2431 "Pokiaµ nepoznáte odpoveï, zadajte \"0\".\n"
2432
2433 #, c-format
2434 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2435 msgstr "   (0) Neodpoviem.%s\n"
2436
2437 #, c-format
2438 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2439 msgstr "   (1) Vôbec som to nekontroloval(a).%s\n"
2440
2441 #, c-format
2442 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2443 msgstr "   (2) Èiastoène som to overil(a).%s\n"
2444
2445 #, c-format
2446 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2447 msgstr "   (3) Veµmi dôkladne som to overil(a).%s\n"
2448
2449 #, fuzzy
2450 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2451 msgstr "Vá¹ výber? ('?' - viac informácií): "
2452
2453 #, fuzzy, c-format
2454 msgid ""
2455 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2456 "key \"%s\" (%s)\n"
2457 msgstr ""
2458 "Ste si istý, ¾e chcete podpísa» tento kµúè\n"
2459 "svojím kµúèom: \""
2460
2461 #, fuzzy
2462 msgid "This will be a self-signature.\n"
2463 msgstr ""
2464 "\n"
2465 "Ide o podpis kµúèa ním samým\n"
2466
2467 #, fuzzy
2468 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2469 msgstr ""
2470 "\n"
2471 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2472
2473 #, fuzzy
2474 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2475 msgstr ""
2476 "\n"
2477 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2478
2479 #, fuzzy
2480 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2481 msgstr ""
2482 "\n"
2483 "Podpis bude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2484 "\n"
2485
2486 #, fuzzy
2487 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2488 msgstr ""
2489 "\n"
2490 "Podpis bude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2491
2492 #, fuzzy
2493 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2494 msgstr ""
2495 "\n"
2496 "Vôbec som tento kµúè neoveril.\n"
2497
2498 #, fuzzy
2499 msgid "I have checked this key casually.\n"
2500 msgstr ""
2501 "\n"
2502 "Èiastoène som overil tento kµúè.\n"
2503
2504 #, fuzzy
2505 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2506 msgstr ""
2507 "\n"
2508 "Velmi dôkladne som overil tento kµúè.\n"
2509
2510 #, fuzzy
2511 msgid "Really sign? (y/N) "
2512 msgstr "Skutoène podpísa»? "
2513
2514 #, c-format
2515 msgid "signing failed: %s\n"
2516 msgstr "podpisovanie zlyhalo: %s\n"
2517
2518 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2519 msgstr ""
2520
2521 msgid "This key is not protected.\n"
2522 msgstr "Tento kµúè nie je chránený.\n"
2523
2524 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2525 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
2526
2527 #, fuzzy
2528 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2529 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
2530
2531 msgid "Key is protected.\n"
2532 msgstr "kµúè je chránený.\n"
2533
2534 #, c-format
2535 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2536 msgstr "Nie je mo¾né editova» tento kµúè: %s\n"
2537
2538 msgid ""
2539 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2540 "\n"
2541 msgstr ""
2542 "Vlo¾te nové heslo (passphrase) pre tento tajný kµúè.\n"
2543 "\n"
2544
2545 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2546 msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
2547
2548 msgid ""
2549 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2550 "\n"
2551 msgstr ""
2552 "Nechcete heslo - to je *zlý* nápad!\n"
2553 "\n"
2554
2555 #, fuzzy
2556 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2557 msgstr "Skutoène to chcete urobi»? "
2558
2559 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2560 msgstr "presúvam podpis kµúèa na správne miesto\n"
2561
2562 msgid "save and quit"
2563 msgstr "ulo¾i» a ukonèi»"
2564
2565 #, fuzzy
2566 msgid "show key fingerprint"
2567 msgstr "vypísa» fingerprint"
2568
2569 msgid "list key and user IDs"
2570 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a id u¾ívateµov"
2571
2572 msgid "select user ID N"
2573 msgstr "vyberte identifikátor u¾ívateµa N"
2574
2575 #, fuzzy
2576 msgid "select subkey N"
2577 msgstr "vyberte identifikátor u¾ívateµa N"
2578
2579 #, fuzzy
2580 msgid "check signatures"
2581 msgstr "revokova» podpisy"
2582
2583 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2584 msgstr ""
2585
2586 #, fuzzy
2587 msgid "sign selected user IDs locally"
2588 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
2589
2590 #, fuzzy
2591 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2592 msgstr "Nápoveda: Vyberte id u¾ívateµa na podpísanie\n"
2593
2594 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2595 msgstr ""
2596
2597 msgid "add a user ID"
2598 msgstr "prida» identifikátor u¾ívateµa"
2599
2600 msgid "add a photo ID"
2601 msgstr "prida» fotografické ID"
2602
2603 #, fuzzy
2604 msgid "delete selected user IDs"
2605 msgstr "zmaza» identifikátor u¾ívateµa"
2606
2607 #, fuzzy
2608 msgid "add a subkey"
2609 msgstr "addkey"
2610
2611 msgid "add a key to a smartcard"
2612 msgstr ""
2613
2614 msgid "move a key to a smartcard"
2615 msgstr ""
2616
2617 msgid "move a backup key to a smartcard"
2618 msgstr ""
2619
2620 #, fuzzy
2621 msgid "delete selected subkeys"
2622 msgstr "zmaza» sekundárny kµúè"
2623
2624 msgid "add a revocation key"
2625 msgstr "prida» revokaèný kµúè"
2626
2627 #, fuzzy
2628 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2629 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
2630
2631 #, fuzzy
2632 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2633 msgstr "Nemô¾ete zmeni» dobu platnosti kµúèa verzie 3\n"
2634
2635 #, fuzzy
2636 msgid "flag the selected user ID as primary"
2637 msgstr "oznaèi» u¾ívateµské ID ako primárne"
2638
2639 #, fuzzy
2640 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2641 msgstr "prepnú» medzi vypísaním zoznamu tajných a verejných kµúèov"
2642
2643 msgid "list preferences (expert)"
2644 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (pre expertov)"
2645
2646 msgid "list preferences (verbose)"
2647 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (podrobne)"
2648
2649 #, fuzzy
2650 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2651 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
2652
2653 #, fuzzy
2654 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2655 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
2656
2657 #, fuzzy
2658 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2659 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
2660
2661 msgid "change the passphrase"
2662 msgstr "zmeni» heslo"
2663
2664 msgid "change the ownertrust"
2665 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
2666
2667 #, fuzzy
2668 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2669 msgstr "Skutoène revokova» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
2670
2671 #, fuzzy
2672 msgid "revoke selected user IDs"
2673 msgstr "revokova» identifikátor u¾ívateµa"
2674
2675 #, fuzzy
2676 msgid "revoke key or selected subkeys"
2677 msgstr "revokova» sekundárny kµúè"
2678
2679 #, fuzzy
2680 msgid "enable key"
2681 msgstr "nastavi» kµúè ako platný (enable)"
2682
2683 #, fuzzy
2684 msgid "disable key"
2685 msgstr "nastavi» kµúè ako neplatný (disable)"
2686
2687 #, fuzzy
2688 msgid "show selected photo IDs"
2689 msgstr "ukáza» fotografické ID"
2690
2691 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2692 msgstr ""
2693
2694 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2695 msgstr ""
2696
2697 #, fuzzy, c-format
2698 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2699 msgstr "chyba pri èítaní bloku tajného kµúèa `%s': %s\n"
2700
2701 msgid "Secret key is available.\n"
2702 msgstr "Tajný kµúè je dostupný.\n"
2703
2704 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2705 msgstr "Na vykonanie tejto operácie je potrebný tajný kµúè.\n"
2706
2707 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2708 msgstr "Prosím, najskôr pou¾ite príkaz \"toggle\" (prepnú»).\n"
2709
2710 msgid ""
2711 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2712 "(lsign),\n"
2713 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2714 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2715 msgstr ""
2716
2717 msgid "Key is revoked."
2718 msgstr "Kµúè revokovaný."
2719
2720 #, fuzzy
2721 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2722 msgstr "Skutoène podpísa» v¹etky id u¾ívateµa? "
2723
2724 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2725 msgstr "Nápoveda: Vyberte id u¾ívateµa na podpísanie\n"
2726
2727 #, fuzzy, c-format
2728 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2729 msgstr "neznáma trieda podpisu"
2730
2731 #, c-format
2732 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2733 msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
2734
2735 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2736 msgstr "Musíte vybra» aspoò jedno id u¾ívateµa.\n"
2737
2738 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2739 msgstr "Nemô¾ete zmaza» posledné id u¾ívateµa!\n"
2740
2741 #, fuzzy
2742 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2743 msgstr "Skutoène odstráni» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
2744
2745 #, fuzzy
2746 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2747 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
2748
2749 #, fuzzy
2750 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2751 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
2752
2753 #, fuzzy
2754 msgid "You must select exactly one key.\n"
2755 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
2756
2757 msgid "Command expects a filename argument\n"
2758 msgstr ""
2759
2760 #, fuzzy, c-format
2761 msgid "Can't open `%s': %s\n"
2762 msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
2763
2764 #, fuzzy, c-format
2765 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
2766 msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
2767
2768 msgid "You must select at least one key.\n"
2769 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
2770
2771 #, fuzzy
2772 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2773 msgstr "Skutoène chcete zmaza» vybrané kµúèe? "
2774
2775 #, fuzzy
2776 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
2777 msgstr "Skutoène chcete zmaza» tento kµúè? "
2778
2779 #, fuzzy
2780 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
2781 msgstr "Skutoène revokova» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
2782
2783 #, fuzzy
2784 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
2785 msgstr "Skutoène revokova» toto id u¾ívateµa? "
2786
2787 #, fuzzy
2788 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
2789 msgstr "Skutoène chcete revokova» tento kµúè? "
2790
2791 #, fuzzy
2792 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
2793 msgstr "Skutoène chcete revokova» vybrané kµúèe? "
2794
2795 #, fuzzy
2796 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
2797 msgstr "Skutoène chcete revokova» tento kµúè? "
2798
2799 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
2800 msgstr ""
2801
2802 #, fuzzy
2803 msgid "Set preference list to:\n"
2804 msgstr "nastavi» zoznam predvolieb"
2805
2806 #, fuzzy
2807 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
2808 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
2809
2810 #, fuzzy
2811 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
2812 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby? "
2813
2814 #, fuzzy
2815 msgid "Save changes? (y/N) "
2816 msgstr "Ulo¾i» zmeny? "
2817
2818 #, fuzzy
2819 msgid "Quit without saving? (y/N) "
2820 msgstr "Ukonèi» bez ulo¾enia? "
2821
2822 #, c-format
2823 msgid "update failed: %s\n"
2824 msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
2825
2826 #, c-format
2827 msgid "update secret failed: %s\n"
2828 msgstr "aktualizácia tajného kµúèa zlyhala: %s\n"
2829
2830 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2831 msgstr "kµúè nebol zmenený, tak¾e nie je potrebné ho aktualizova».\n"
2832
2833 msgid "Digest: "
2834 msgstr "Digest: "
2835
2836 msgid "Features: "
2837 msgstr "Charakteristiky: "
2838
2839 msgid "Keyserver no-modify"
2840 msgstr ""
2841
2842 msgid "Preferred keyserver: "
2843 msgstr ""
2844
2845 #, fuzzy
2846 msgid "Notations: "
2847 msgstr "Notácie: "
2848
2849 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
2850 msgstr "U¾ívateµské ID vo formáte PGP 2.x nemá ¾iadne predvoµby\n"
2851
2852 #, fuzzy, c-format
2853 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
2854 msgstr "Tento kµúè mô¾e by» revokovaný kµúèom %s "
2855
2856 #, fuzzy, c-format
2857 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
2858 msgstr "Tento kµúè mô¾e by» revokovaný kµúèom %s "
2859
2860 #, fuzzy
2861 msgid "(sensitive)"
2862 msgstr "(citlivá informácia)"
2863
2864 #, fuzzy, c-format
2865 msgid "created: %s"
2866 msgstr "%s: nemô¾em vytvori»: %s\n"
2867
2868 #, fuzzy, c-format
2869 msgid "revoked: %s"
2870 msgstr "[revokované]"
2871
2872 #, fuzzy, c-format
2873 msgid "expired: %s"
2874 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
2875
2876 #, fuzzy, c-format
2877 msgid "expires: %s"
2878 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
2879
2880 #, fuzzy, c-format
2881 msgid "usage: %s"
2882 msgstr " dôvera: %c/%c"
2883
2884 #, fuzzy, c-format
2885 msgid "trust: %s"
2886 msgstr " dôvera: %c/%c"
2887
2888 #, c-format
2889 msgid "validity: %s"
2890 msgstr ""
2891
2892 msgid "This key has been disabled"
2893 msgstr "Tento kµúè bol oznaèený za neplatný (disabled)"
2894
2895 msgid "card-no: "
2896 msgstr ""
2897
2898 msgid ""
2899 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
2900 "unless you restart the program.\n"
2901 msgstr ""
2902 "Prosím nezabúdajte, ¾e zobrazované údaje o platnosti kµúèov nemusia\n"
2903 "by» správne, pokiaµ znovu nespustíte program.\n"
2904
2905 #, fuzzy
2906 msgid "revoked"
2907 msgstr "[revokované]"
2908
2909 #, fuzzy
2910 msgid "expired"
2911 msgstr "expire"
2912
2913 msgid ""
2914 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
2915 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
2916 msgstr ""
2917 "VAROVANIE: ¾iadne ID u¾ívateµa nebolo oznaèené ako primárne. Tento príkaz\n"
2918 "spôsobí, ¾e iné ID u¾ívateµa sa bude pova¾ova» primárne.\n"
2919
2920 msgid ""
2921 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
2922 "versions\n"
2923 "         of PGP to reject this key.\n"
2924 msgstr ""
2925 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
2926 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohto kµúèa.\n"
2927
2928 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
2929 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále prida»? (a/N) "
2930
2931 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
2932 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
2933
2934 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2935 msgstr "Zmaza» tento dobrý podpis? (a/N/u)"
2936
2937 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2938 msgstr "Zmaza» tento neplatný podpis? (a/N/u)"
2939
2940 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2941 msgstr "Zmaza» tento neznámy podpis? (a/N/u)"
2942
2943 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2944 msgstr "Skutoène zmaza» tento podpis podpísaný sebou samým? (a/N)"
2945
2946 #, c-format
2947 msgid "Deleted %d signature.\n"
2948 msgstr "Zmazaný %d podpis.\n"
2949
2950 #, c-format
2951 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2952 msgstr "Zmazaných %d podpisov.\n"
2953
2954 msgid "Nothing deleted.\n"
2955 msgstr "Niè nebolo zmaznané.\n"
2956
2957 #, fuzzy
2958 msgid "invalid"
2959 msgstr "neplatný spôsob reprezentácie v ASCII"
2960
2961 #, fuzzy, c-format
2962 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
2963 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2964
2965 #, fuzzy, c-format
2966 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
2967 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2968
2969 #, fuzzy, c-format
2970 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
2971 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2972
2973 #, fuzzy, c-format
2974 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
2975 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
2976
2977 #, fuzzy, c-format
2978 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
2979 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
2980
2981 msgid ""
2982 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
2983 "cause\n"
2984 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
2985 msgstr ""
2986 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
2987 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohoto kµúèa.\n"
2988
2989 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
2990 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
2991
2992 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
2993 msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ívateµa povereného revokáciou: "
2994
2995 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
2996 msgstr "kµúè vo formáte PGP 2.x nemo¾no poveri» revokáciou\n"
2997
2998 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
2999 msgstr "kµúè nemo¾no poveri» revokáciou ním samým\n"
3000
3001 #, fuzzy
3002 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3003 msgstr "VAROVANIE: Tento kµúè bol revokovaný jeho urèeným revokátorom/!\n"
3004
3005 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3006 msgstr "VAROVANIE: oznaèenie kµúèa ako revokovací u¾ nemô¾e by» zru¹ené!\n"
3007
3008 #, fuzzy
3009 msgid ""
3010 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3011 msgstr "Ste si istý, ¾e chcete oznaèi» tento kµúè ako revokovací? (a/N): "
3012
3013 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3014 msgstr "Prosím, odstráòte výber z tajných kµúèov.\n"
3015
3016 #, fuzzy
3017 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3018 msgstr "Prosím, vyberte najviac jeden sekundárny kµúè.\n"
3019
3020 #, fuzzy
3021 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3022 msgstr "Mením dobu platnosti sekundárneho kµúèa.\n"
3023
3024 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3025 msgstr "Mením dobu platnosti primárneho kµúèa.\n"
3026
3027 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3028 msgstr "Nemô¾ete zmeni» dobu platnosti kµúèa verzie 3\n"
3029
3030 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3031 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
3032
3033 #, fuzzy, c-format
3034 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3035 msgstr "VAROVANIE: podpisovací podkµúè %08lX nie je krí¾ovo certifikovaný\n"
3036
3037 #, c-format
3038 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3039 msgstr ""
3040
3041 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3042 msgstr "Prosím, vyberte práve jedno id u¾ívateµa.\n"
3043
3044 #, fuzzy, c-format
3045 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3046 msgstr "preskoèený v3 podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
3047
3048 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3049 msgstr ""
3050
3051 #, fuzzy
3052 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3053 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3054
3055 #, fuzzy
3056 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3057 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3058
3059 #, fuzzy
3060 msgid "Enter the notation: "
3061 msgstr "Podpisová notácia: "
3062
3063 #, fuzzy
3064 msgid "Proceed? (y/N) "
3065 msgstr "Prepísa» (a/N)? "
3066
3067 #, c-format
3068 msgid "No user ID with index %d\n"
3069 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
3070
3071 #, fuzzy, c-format
3072 msgid "No user ID with hash %s\n"
3073 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
3074
3075 #, fuzzy, c-format
3076 msgid "No subkey with index %d\n"
3077 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
3078
3079 #, fuzzy, c-format
3080 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3081 msgstr "id u¾ívateµa: \""
3082
3083 #, fuzzy, c-format
3084 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3085 msgstr "   podpísané %08lX v %s%s%s\n"
3086
3087 msgid " (non-exportable)"
3088 msgstr " (nexeportovateµné)"
3089
3090 #, c-format
3091 msgid "This signature expired on %s.\n"
3092 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s.\n"
3093
3094 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3095 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále revokova»? (a/N) "
3096
3097 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3098 msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? (a/N)"
3099
3100 #, fuzzy
3101 msgid "Not signed by you.\n"
3102 msgstr "   podpísané %08lX v %s%s\n"
3103
3104 #, fuzzy, c-format
3105 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3106 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
3107
3108 #, fuzzy
3109 msgid " (non-revocable)"
3110 msgstr " (nexeportovateµné)"
3111
3112 #, fuzzy, c-format
3113 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3114 msgstr "   revokované %08lX v %s\n"
3115
3116 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3117 msgstr "Chystáte sa revokova» tieto podpisy:\n"
3118
3119 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3120 msgstr "Skutoène vytvori» revokaèné certifikáty? (a/N) "
3121
3122 msgid "no secret key\n"
3123 msgstr "neexistuje tajný kµúè\n"
3124
3125 #, c-format
3126 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3127 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
3128
3129 #, c-format
3130 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3131 msgstr "VAROVANIE: podpis pou¾ivateµkého ID vznikol %d sekund v budúcnosti\n"
3132
3133 #, fuzzy, c-format
3134 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3135 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
3136
3137 #, fuzzy, c-format
3138 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3139 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
3140
3141 #, fuzzy, c-format
3142 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3143 msgstr ""
3144 "Zobrazujem %s fotografické ID s veµkos»ou %ld pre kµúè 0x%08lX (uid %d)\n"
3145
3146 #, fuzzy, c-format
3147 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3148 msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
3149
3150 #, fuzzy
3151 msgid "too many cipher preferences\n"
3152 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3153
3154 #, fuzzy
3155 msgid "too many digest preferences\n"
3156 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3157
3158 #, fuzzy
3159 msgid "too many compression preferences\n"
3160 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3161
3162 #, fuzzy, c-format
3163 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3164 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
3165
3166 msgid "writing direct signature\n"
3167 msgstr "zapisujem podpis kµúèa ním samým (direct signature)\n"
3168
3169 msgid "writing self signature\n"
3170 msgstr "zapisujem podpis kµúèa sebou samým\n"
3171
3172 msgid "writing key binding signature\n"
3173 msgstr "zapisujem \"key-binding\" podpis\n"
3174
3175 #, c-format
3176 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3177 msgstr "neplatná då¾ka kµúèa; pou¾ijem %u bitov\n"
3178
3179 #, c-format
3180 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3181 msgstr "då¾ka kµúèa zaokrúhlená na %u bitov\n"
3182
3183 #, fuzzy
3184 msgid "Sign"
3185 msgstr "sign"
3186
3187 msgid "Certify"
3188 msgstr ""
3189
3190 #, fuzzy
3191 msgid "Encrypt"
3192 msgstr "¹ifrova» dáta"
3193
3194 msgid "Authenticate"
3195 msgstr ""
3196
3197 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3198 #. translation.  If this is not possible use single digits.  Here is
3199 #. a description of the fucntions:
3200 #.
3201 #. s = Toggle signing capability
3202 #. e = Toggle encryption capability
3203 #. a = Toggle authentication capability
3204 #. q = Finish
3205 #.
3206 msgid "SsEeAaQq"
3207 msgstr ""
3208
3209 #, c-format
3210 msgid "Possible actions for a %s key: "
3211 msgstr ""
3212
3213 msgid "Current allowed actions: "
3214 msgstr ""
3215
3216 #, c-format
3217 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3218 msgstr ""
3219
3220 #, fuzzy, c-format
3221 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3222 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3223
3224 #, c-format
3225 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3226 msgstr ""
3227
3228 #, c-format
3229 msgid "   (%c) Finished\n"
3230 msgstr ""
3231
3232 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3233 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
3234
3235 #, fuzzy, c-format
3236 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3237 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
3238
3239 #, fuzzy, c-format
3240 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3241 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
3242
3243 #, c-format
3244 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3245 msgstr "   (%d) DSA (len na podpis)\n"
3246
3247 #, c-format
3248 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3249 msgstr "   (%d) RSA (len na podpis)\n"
3250
3251 #, fuzzy, c-format
3252 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3253 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3254
3255 #, c-format
3256 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3257 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3258
3259 #, fuzzy, c-format
3260 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3261 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3262
3263 #, fuzzy, c-format
3264 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3265 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3266
3267 #, c-format
3268 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3269 msgstr ""
3270
3271 #, fuzzy, c-format
3272 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3273 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
3274
3275 #, fuzzy, c-format
3276 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3277 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
3278
3279 #, c-format
3280 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3281 msgstr "Po¾adovaná då¾ka kµúèa je %u bitov.\n"
3282
3283 msgid ""
3284 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3285 "         0 = key does not expire\n"
3286 "      <n>  = key expires in n days\n"
3287 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3288 "      <n>m = key expires in n months\n"
3289 "      <n>y = key expires in n years\n"
3290 msgstr ""
3291 "Prosím urète, ako dlho by mal kµúè platit.\n"
3292 "         0 = doba platnosti kµúèa nie je obmedzená\n"
3293 "      <n>  = doba platnosti kµúèa skonèí za n dní\n"
3294 "      <n>w = doba platnosti kµúèa skonèí za n tý¾dòov\n"
3295 "      <n>m = doba platnosti kµúèa skonèí za n mesiacov\n"
3296 "      <n>y = doba platnosti kµúèa skonèí za n rokov\n"
3297
3298 msgid ""
3299 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3300 "         0 = signature does not expire\n"
3301 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3302 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3303 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3304 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3305 msgstr ""
3306 "Prosím urète, ako dlho by mal podpis platit.\n"
3307 "         0 = doba platnosti podpisu nie je onmedzená\n"
3308 "      <n>  = doba platnosti podpisu skonèí za n dní\n"
3309 "      <n>w = doba platnosti podpisu skonèí za n tý¾dòov\n"
3310 "      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mesiacov\n"
3311 "      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n rokov\n"
3312
3313 msgid "Key is valid for? (0) "
3314 msgstr "Kµúè je platný na? (0) "
3315
3316 #, fuzzy, c-format
3317 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3318 msgstr "Podpis je platný na? (0) "
3319
3320 msgid "invalid value\n"
3321 msgstr "neplatná hodnota\n"
3322
3323 #, fuzzy
3324 msgid "Key does not expire at all\n"
3325 msgstr "platnos» %s neskonèí\n"
3326
3327 #, fuzzy
3328 msgid "Signature does not expire at all\n"
3329 msgstr "platnos» %s neskonèí\n"
3330
3331 #, fuzzy, c-format
3332 msgid "Key expires at %s\n"
3333 msgstr "platnos» %s skonèí %s\n"
3334
3335 #, fuzzy, c-format
3336 msgid "Signature expires at %s\n"
3337 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s\n"
3338
3339 msgid ""
3340 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3341 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3342 msgstr ""
3343 "Vá¹ systém nevie zobrazi» dátumy po roku 2038.\n"
3344 "V ka¾dom prípade budú dátumy korektne spracovávané do roku 2106.\n"
3345
3346 #, fuzzy
3347 msgid "Is this correct? (y/N) "
3348 msgstr "Je to správne (a/n)? "
3349
3350 #, fuzzy
3351 msgid ""
3352 "\n"
3353 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3354 "ID\n"
3355 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3356 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3357 "\n"
3358 msgstr ""
3359 "\n"
3360 "Aby bolo mo¾né rozpozna» Vá¹ kµúè, musíte pozna» identifikátor u¾ívateµa;\n"
3361 "program ho zlo¾í z Vá¹ho mena a priezviska, komentára a e-mailu v tomto "
3362 "tvare:\n"
3363 "    \"Jozko Mrkvicka (student) <jozko@mrkvicka.sk>\"\n"
3364 "\n"
3365
3366 msgid "Real name: "
3367 msgstr "Meno a priezvisko: "
3368
3369 msgid "Invalid character in name\n"
3370 msgstr "Neplatný znak ve mene\n"
3371
3372 msgid "Name may not start with a digit\n"
3373 msgstr "Meno nemô¾e zaèína» èíslicou\n"
3374
3375 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3376 msgstr "Meno musí by» dlhé aspoò 5 znakov\n"
3377
3378 msgid "Email address: "
3379 msgstr "E-mailová adresa: "
3380
3381 msgid "Not a valid email address\n"
3382 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3383
3384 msgid "Comment: "
3385 msgstr "Komentár: "
3386
3387 msgid "Invalid character in comment\n"
3388 msgstr "Neplatný znak v komentári\n"
3389
3390 #, c-format
3391 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3392 msgstr "Pou¾ívate znakovú sadu `%s'.\n"
3393
3394 #, c-format
3395 msgid ""
3396 "You selected this USER-ID:\n"
3397 "    \"%s\"\n"
3398 "\n"
3399 msgstr ""
3400 "Zvolili ste tento identifikátor u¾ívateµa:\n"
3401 "    \"%s\"\n"
3402 "\n"
3403
3404 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3405 msgstr "Do poµa meno alebo komentár nepí¹te, prosím, e-mailovú adresu.\n"
3406
3407 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3408 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3409 #. string which should be translated accordingly and the
3410 #. letter changed to match the one in the answer string.
3411 #.
3412 #. n = Change name
3413 #. c = Change comment
3414 #. e = Change email
3415 #. o = Okay (ready, continue)
3416 #. q = Quit
3417 #.
3418 msgid "NnCcEeOoQq"
3419 msgstr "mMkKeEPpUu"
3420
3421 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3422 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (U)konèi»? "
3423
3424 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3425 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (P)okraèova»/(U)konèi»? "
3426
3427 msgid "Please correct the error first\n"
3428 msgstr "Najskôr, prosím, opravte chybu\n"
3429
3430 msgid ""
3431 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3432 "\n"
3433 msgstr ""
3434 "Na ochranu Vá¹ho tajného kµúèa musíte zada» heslo.\n"
3435 "\n"
3436
3437 #, c-format
3438 msgid "%s.\n"
3439 msgstr "%s.\n"
3440
3441 msgid ""
3442 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3443 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3444 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3445 "\n"
3446 msgstr ""
3447 "Nechcete heslo - to *nie je* dobrý nápad!\n"
3448 "Dobre, budem pokraèova» bez hesla. Kedykoµvek mô¾ete heslo zmeni» pou¾itím\n"
3449 "tohto programu s parametrom \"--edit-key\".\n"
3450 "\n"
3451
3452 msgid ""
3453 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3454 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3455 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3456 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3457 msgstr ""
3458 "Je potrebné vytvori» veµa náhodných bajtov. Poèas vytvárania mô¾ete\n"
3459 "vykonáva» inú prácu na poèítaèi (písa» na klávesnici, pohybova» my¹ou,\n"
3460 "pou¾íva» disky); vïaka tomu má generátor lep¹iu ¹ancu získa» dostatok "
3461 "entropie.\n"
3462
3463 msgid "Key generation canceled.\n"
3464 msgstr "Vytváranie kµúèa bolo zru¹ené.\n"
3465
3466 #, c-format
3467 msgid "writing public key to `%s'\n"
3468 msgstr "zapisujem verejný kµúè do `%s'\n"
3469
3470 #, fuzzy, c-format
3471 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3472 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
3473
3474 #, c-format
3475 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3476 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
3477
3478 #, c-format
3479 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3480 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor verejných kµúèov (pubring): %s\n"
3481
3482 #, c-format
3483 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3484 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor tajných kµúèov (secring): %s\n"
3485
3486 #, c-format
3487 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3488 msgstr "chyba pri zápise do súboru verejných kµúèov `%s': %s\n"
3489
3490 #, c-format
3491 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3492 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
3493
3494 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3495 msgstr "verejný a tajný kµúè boli vytvorené a podpísané.\n"
3496
3497 #, fuzzy
3498 msgid ""
3499 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3500 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3501 msgstr ""
3502 "Tento kµúè nemô¾e by» pou¾itý na ¹ifrovanie. Pre vytvorenie\n"
3503 "sekundárneho kµúèa na tento úèel mô¾ete pou¾i» príkaz \"--edit-key\".\n"
3504
3505 #, c-format
3506 msgid "Key generation failed: %s\n"
3507 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
3508
3509 #, c-format
3510 msgid ""
3511 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3512 msgstr ""
3513 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
3514 "je problém so systémovým èasom)\n"
3515
3516 #, c-format
3517 msgid ""
3518 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3519 msgstr ""
3520 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
3521 "je problém so systémovým èasom)\n"
3522
3523 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3524 msgstr "POZNÁMKA: vytvorenie podkµúèa pre kµúèe v3 nie je v súlade s OpenPGP\n"
3525
3526 #, fuzzy
3527 msgid "Really create? (y/N) "
3528 msgstr "Skutoène vytvori»? "
3529
3530 #, fuzzy, c-format
3531 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3532 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
3533
3534 #, fuzzy, c-format
3535 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3536 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
3537
3538 #, fuzzy, c-format
3539 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3540 msgstr "POZNÁMKA: platnos» tajného kµúèa %08lX skonèila %s\n"
3541
3542 msgid "never     "
3543 msgstr "nikdy     "
3544
3545 msgid "Critical signature policy: "
3546 msgstr "Kritická podpisová politika: "
3547
3548 msgid "Signature policy: "
3549 msgstr "Podpisová politika: "
3550
3551 msgid "Critical preferred keyserver: "
3552 msgstr ""
3553
3554 msgid "Critical signature notation: "
3555 msgstr "Kritická podpisová notácia: "
3556
3557 msgid "Signature notation: "
3558 msgstr "Podpisová notácia: "
3559
3560 msgid "Keyring"
3561 msgstr "súbor kµúèov (keyring)"
3562
3563 msgid "Primary key fingerprint:"
3564 msgstr "Primárny fingerprint kµúèa:"
3565
3566 msgid "     Subkey fingerprint:"
3567 msgstr "     Fingerprint podkµúèa:"
3568
3569 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3570 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3571 msgid " Primary key fingerprint:"
3572 msgstr " Primárny fingerprint kµúèa:"
3573
3574 msgid "      Subkey fingerprint:"
3575 msgstr "      Fingerprint podkµúèa:"
3576
3577 #, fuzzy
3578 msgid "      Key fingerprint ="
3579 msgstr "   Fingerprint kµúèa ="
3580
3581 msgid "      Card serial no. ="
3582 msgstr ""
3583
3584 #, fuzzy, c-format
3585 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3586 msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
3587
3588 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3589 msgstr "VAROVANIE: Existujú dva súbory s tajnými informáciami.\n"
3590
3591 #, c-format
3592 msgid "%s is the unchanged one\n"
3593 msgstr "%s je bez zmeny\n"
3594
3595 #, c-format
3596 msgid "%s is the new one\n"
3597 msgstr "%s je nový\n"
3598
3599 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3600 msgstr "Prosím, opravte tento mo¾ný bezpeènostný problém\n"
3601
3602 #, fuzzy, c-format
3603 msgid "caching keyring `%s'\n"
3604 msgstr "kontrolujem súbor kµúèov (keyring) `%s'\n"
3605
3606 #, fuzzy, c-format
3607 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3608 msgstr "%lu kµúèov skontrolovaných (%lu podpisov)\n"
3609
3610 #, fuzzy, c-format
3611 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3612 msgstr "%lu kµúèov skontrolovaných (%lu podpisov)\n"
3613
3614 #, c-format
3615 msgid "%s: keyring created\n"
3616 msgstr "%s: súbor kµúèov (keyring) vytvorený\n"
3617
3618 msgid "include revoked keys in search results"
3619 msgstr ""
3620
3621 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3622 msgstr ""
3623
3624 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3625 msgstr ""
3626
3627 msgid "do not delete temporary files after using them"
3628 msgstr ""
3629
3630 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3631 msgstr ""
3632
3633 #, fuzzy
3634 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3635 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
3636
3637 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3638 msgstr ""
3639
3640 #, fuzzy, c-format
3641 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3642 msgstr "VAROVANIE: nastavenie v `%s' e¹te nie je aktívne\n"
3643
3644 #, fuzzy
3645 msgid "disabled"
3646 msgstr "disable"
3647
3648 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3649 msgstr ""
3650
3651 #, fuzzy, c-format
3652 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3653 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
3654
3655 #, fuzzy, c-format
3656 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3657 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
3658
3659 #, fuzzy
3660 msgid "key not found on keyserver\n"
3661 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
3662
3663 #, fuzzy, c-format
3664 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3665 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
3666
3667 #, fuzzy, c-format
3668 msgid "requesting key %s from %s\n"
3669 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
3670
3671 #, fuzzy, c-format
3672 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3673 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
3674
3675 #, fuzzy, c-format
3676 msgid "searching for names from %s\n"
3677 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
3678
3679 #, fuzzy, c-format
3680 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3681 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
3682
3683 #, fuzzy, c-format
3684 msgid "sending key %s to %s\n"
3685 msgstr ""
3686 "\"\n"
3687 "podpísané Va¹ím kµúèom %08lX v %s\n"
3688
3689 #, fuzzy, c-format
3690 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3691 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
3692
3693 #, fuzzy, c-format
3694 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3695 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
3696
3697 #, fuzzy
3698 msgid "no keyserver action!\n"
3699 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
3700
3701 #, c-format
3702 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3703 msgstr ""
3704
3705 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3706 msgstr ""
3707
3708 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3709 msgstr ""
3710
3711 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3712 msgstr ""
3713
3714 #, c-format
3715 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3716 msgstr ""
3717
3718 #, c-format
3719 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3720 msgstr ""
3721
3722 #, c-format
3723 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3724 msgstr ""
3725
3726 #, fuzzy
3727 msgid "keyserver timed out\n"
3728 msgstr "chyba servera kµúèov"
3729
3730 #, fuzzy
3731 msgid "keyserver internal error\n"
3732 msgstr "chyba servera kµúèov"
3733
3734 #, fuzzy, c-format
3735 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3736 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
3737
3738 #, c-format
3739 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3740 msgstr ""
3741
3742 #, fuzzy, c-format
3743 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3744 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
3745
3746 #, fuzzy, c-format
3747 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3748 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
3749
3750 #, fuzzy, c-format
3751 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3752 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
3753
3754 #, fuzzy, c-format
3755 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3756 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
3757
3758 #, fuzzy, c-format
3759 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3760 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
3761
3762 #, c-format
3763 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3764 msgstr "zvlá¹tna veµkos» ¹ifrovacieho kµúèa pre sedenie (%d)\n"
3765
3766 #, c-format
3767 msgid "%s encrypted session key\n"
3768 msgstr "%s kµúè ¹ifrovaného sedenia\n"
3769
3770 #, fuzzy, c-format
3771 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3772 msgstr "za¹ifrované neznámym algoritmom %d\n"
3773
3774 #, fuzzy, c-format
3775 msgid "public key is %s\n"
3776 msgstr "verejný kµúè je %08lX\n"
3777
3778 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3779 msgstr "dáta za¹ifrované verejným kµúèom: správny DEK\n"
3780
3781 #, fuzzy, c-format
3782 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3783 msgstr "za¹ifrované %u-bitovým %s kµúèom, ID %08lX, vytvoreným %s\n"
3784
3785 #, fuzzy, c-format
3786 msgid "      \"%s\"\n"
3787 msgstr "                alias \""
3788
3789 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
3790 # [kw]
3791 #, fuzzy, c-format
3792 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3793 msgstr "za¹ifrovaná %s kµúèom, ID %08lX\n"
3794
3795 #, c-format
3796 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3797 msgstr "de¹ifrovanie verejným kµúèom zlyhalo: %s\n"
3798
3799 #, c-format
3800 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3801 msgstr "za¹ifrované s %lu heslami\n"
3802
3803 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3804 msgstr "za¹ifrované jedným heslom\n"
3805
3806 #, c-format
3807 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3808 msgstr "predpokladám %s ¹ifrovaných dát\n"
3809
3810 #, c-format
3811 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3812 msgstr ""
3813 "algoritmus IDEA nie je dostupný; optimisticky sa ho pokúsime nahradi» "
3814 "algoritmom %s\n"
3815
3816 msgid "decryption okay\n"
3817 msgstr "de¹ifrovanie o.k.\n"
3818
3819 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3820 msgstr "VAROVANIE: správa nemá ochranu integrity\n"
3821
3822 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3823 msgstr "VAROVANIE: so za¹ifrovanou správou bolo manipulované!\n"
3824
3825 #, c-format
3826 msgid "decryption failed: %s\n"
3827 msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
3828
3829 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3830 msgstr "POZNÁMKA: odosielateµ po¾adoval (\"for-your-eyes-only\")\n"
3831
3832 #, c-format
3833 msgid "original file name='%.*s'\n"
3834 msgstr "pôvodné meno súboru='%.*s'\n"
3835
3836 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
3837 msgstr ""
3838
3839 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3840 msgstr ""
3841 "samostatný revokaèný certifikát -  pou¾ite \"gpg --import\", ak ho chcete "
3842 "vyu¾i»\n"
3843
3844 #, fuzzy
3845 msgid "no signature found\n"
3846 msgstr "Dobrý podpis od \""
3847
3848 msgid "signature verification suppressed\n"
3849 msgstr "verifikácia podpisu potlaèená\n"
3850
3851 #, fuzzy
3852 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
3853 msgstr "neviem pracova» s týmito násobnými podpismi\n"
3854
3855 #, fuzzy, c-format
3856 msgid "Signature made %s\n"
3857 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
3858
3859 #, fuzzy, c-format
3860 msgid "               using %s key %s\n"
3861 msgstr "                alias \""
3862
3863 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
3864 #, fuzzy, c-format
3865 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
3866 msgstr "Podpis vytvorený %.*s pomocou %s kµúèa ID %08lX\n"
3867
3868 msgid "Key available at: "
3869 msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
3870
3871 #, fuzzy, c-format
3872 msgid "BAD signature from \"%s\""
3873 msgstr "ZLÝ podpis od \""
3874
3875 #, fuzzy, c-format
3876 msgid "Expired signature from \"%s\""
3877 msgstr "Podpis s vypr¹anou platnos»ou od \""
3878
3879 #, fuzzy, c-format
3880 msgid "Good signature from \"%s\""
3881 msgstr "Dobrý podpis od \""
3882
3883 msgid "[uncertain]"
3884 msgstr "[neistý]  "
3885
3886 #, fuzzy, c-format
3887 msgid "                aka \"%s\""
3888 msgstr "                alias \""
3889
3890 #, c-format
3891 msgid "Signature expired %s\n"
3892 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
3893
3894 #, c-format
3895 msgid "Signature expires %s\n"
3896 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s\n"
3897
3898 #, c-format
3899 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
3900 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
3901
3902 msgid "binary"
3903 msgstr "binárne"
3904
3905 msgid "textmode"
3906 msgstr "textový mód"
3907
3908 msgid "unknown"
3909 msgstr "neznáme"
3910
3911 #, c-format
3912 msgid "Can't check signature: %s\n"
3913 msgstr "Nemô¾em overi» podpis: %s\n"
3914
3915 msgid "not a detached signature\n"
3916 msgstr "toto nie je podpis oddelený od dokumentu\n"
3917
3918 msgid ""
3919 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
3920 msgstr "VAROVANIE: Nájdené viacnásobne podpisy. Skontrolovaný bude len prvý.\n"
3921
3922 #, c-format
3923 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3924 msgstr "samostatný podpis triedy 0x%02x\n"
3925
3926 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3927 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
3928
3929 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3930 msgstr "nájdený neplatný koreòový paket v proc_tree()\n"
3931
3932 #, c-format
3933 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3934 msgstr "nemô¾em vypnú» vytváranie core súborov: %s\n"
3935
3936 #, fuzzy, c-format
3937 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
3938 msgstr "nemo¾no otvori» súbor: %s\n"
3939
3940 #, fuzzy, c-format
3941 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
3942 msgstr "databáza dôvery: procedúra read() (n=%d) zlyhala: %s\n"
3943
3944 #, fuzzy, c-format
3945 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
3946 msgstr "nemô¾em pracova» s algoritmom verejného kµúèa %d\n"
3947
3948 #, fuzzy
3949 msgid "WARNING: Elgamal sign+encrypt keys are deprecated\n"
3950 msgstr ""
3951 "vy¾iadaný hashovací algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
3952
3953 #, fuzzy, c-format
3954 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
3955 msgstr "¹ifrovací algoritmus nie je implementovaný"
3956
3957 #, fuzzy, c-format
3958 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
3959 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
3960
3961 #, fuzzy, c-format
3962 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"