4388c7c4f961b4019db97aac0b4414f9536c7aab
[gnupg.git] / po / sk.po
1 # GnuPG Slovak translation
2 # Copyright (C) 1998 - 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>, 2002 - 2004
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.5\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
8 "POT-Creation-Date: 2004-10-26 18:05+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2004-07-20 15:52+0200\n"
10 "Last-Translator: Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>\n"
11 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: cipher/md.c:137
17 #, c-format
18 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
19 msgstr "hashovací algoritmus `%s' je len na èítanie v tejto verzii\n"
20
21 #: cipher/primegen.c:120
22 #, fuzzy, c-format
23 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
24 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
25
26 #: cipher/primegen.c:311
27 #, c-format
28 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
29 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
30
31 #: cipher/random.c:163
32 msgid "no entropy gathering module detected\n"
33 msgstr "nebol detekovaný ¾iadny modul na získanie entropie\n"
34
35 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:594 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109
36 #: g10/encode.c:181 g10/encode.c:488 g10/g10.c:3194 g10/import.c:175
37 #: g10/keygen.c:2236 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333 g10/sign.c:761
38 #: g10/sign.c:1020 g10/sign.c:1165 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148
39 #: g10/tdbio.c:539 g10/tdbio.c:600
40 #, c-format
41 msgid "can't open `%s': %s\n"
42 msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
43
44 #: cipher/random.c:391
45 #, c-format
46 msgid "can't stat `%s': %s\n"
47 msgstr "nemô¾em pou¾i» príkaz stat na `%s': %s\n"
48
49 #: cipher/random.c:396
50 #, c-format
51 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
52 msgstr "`%s' nie je normálny súbor - ignorované\n"
53
54 #: cipher/random.c:401
55 msgid "note: random_seed file is empty\n"
56 msgstr "poznámka: súbor random_seed je prázdny\n"
57
58 #: cipher/random.c:407
59 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
60 msgstr "varovanie: neplatná veµkos» random_seed - súbor nepou¾itý\n"
61
62 #: cipher/random.c:415
63 #, c-format
64 msgid "can't read `%s': %s\n"
65 msgstr "nemô¾em èíta» `%s': %s\n"
66
67 #: cipher/random.c:453
68 msgid "note: random_seed file not updated\n"
69 msgstr "poznámka: súbor random_seed nie je aktualizovaný\n"
70
71 #: cipher/random.c:473 g10/keygen.c:2704 g10/keygen.c:2734 g10/keyring.c:1496
72 #: g10/openfile.c:257 g10/openfile.c:348 g10/tdbio.c:535
73 #, c-format
74 msgid "can't create `%s': %s\n"
75 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
76
77 #: cipher/random.c:480
78 #, c-format
79 msgid "can't write `%s': %s\n"
80 msgstr "nemô¾em zapisova» do `%s': %s\n"
81
82 #: cipher/random.c:483
83 #, c-format
84 msgid "can't close `%s': %s\n"
85 msgstr "nemô¾em zavrie» `%s': %s\n"
86
87 #: cipher/random.c:728
88 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
89 msgstr "VAROVANIE: pou¾itý generátor náhodných èísel nie je bezpeèný!!\n"
90
91 #: cipher/random.c:729
92 msgid ""
93 "The random number generator is only a kludge to let\n"
94 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
95 "\n"
96 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
97 "\n"
98 msgstr ""
99 "Generátor náhodných èísel je len atrapa, aby program mohol be¾a»,\n"
100 "v ¾iadnom prípade nie je kryptograficky bezpeèný!\n"
101 "\n"
102 "NEPOU®ÍVAJTE ®IADNE DÁTA VYTVORENÉ TÝMTO PROGRAMOM!!\n"
103 "\n"
104
105 #: cipher/rndegd.c:204
106 msgid ""
107 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
108 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
109 "of the entropy.\n"
110 msgstr ""
111 "Prosím èakajte, získava sa entropia. Robte zatiaµ nejakú inú prácu\n"
112 "aby ste sa nenudili a zvý¹ite tým kvalitu entropie.\n"
113
114 #: cipher/rndlinux.c:134
115 #, c-format
116 msgid ""
117 "\n"
118 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
119 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
120 msgstr ""
121 "\n"
122 "Nedostatok náhodných bajtov. Prosím, pracujte s operaèným systémom, aby\n"
123 "ste mu umo¾nili získa» viac entropie (je potrebných %d bajtov).\n"
124
125 #: g10/app-openpgp.c:534
126 #, fuzzy, c-format
127 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
128 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
129
130 #: g10/app-openpgp.c:547
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
133 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
134
135 #: g10/app-openpgp.c:732 g10/app-openpgp.c:821 g10/app-openpgp.c:1313
136 #, c-format
137 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
138 msgstr ""
139
140 #: g10/app-openpgp.c:738 g10/app-openpgp.c:827 g10/app-openpgp.c:1319
141 #, c-format
142 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
143 msgstr ""
144
145 #: g10/app-openpgp.c:747 g10/app-openpgp.c:761 g10/app-openpgp.c:837
146 #: g10/app-openpgp.c:1328 g10/app-openpgp.c:1342
147 #, fuzzy, c-format
148 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
149 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
150
151 #: g10/app-openpgp.c:784
152 msgid "access to admin commands is not configured\n"
153 msgstr ""
154
155 #: g10/app-openpgp.c:801
156 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
157 msgstr ""
158
159 #: g10/app-openpgp.c:807
160 msgid "card is permanently locked!\n"
161 msgstr ""
162
163 #: g10/app-openpgp.c:814
164 #, c-format
165 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
166 msgstr ""
167
168 #: g10/app-openpgp.c:818
169 msgid "Admin PIN"
170 msgstr ""
171
172 #: g10/app-openpgp.c:1301
173 #, c-format
174 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
175 msgstr ""
176
177 #: g10/app-openpgp.c:1587 g10/app-openpgp.c:1597
178 #, fuzzy, c-format
179 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
180 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
181
182 #: g10/app-openpgp.c:1668
183 #, fuzzy, c-format
184 msgid "error getting serial number: %s\n"
185 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
186
187 #: g10/app-openpgp.c:1763
188 #, fuzzy, c-format
189 msgid "failed to store the key: %s\n"
190 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
191
192 #: g10/app-openpgp.c:1805
193 #, fuzzy
194 msgid "reading the key failed\n"
195 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
196
197 #: g10/app-openpgp.c:1812
198 msgid "response does not contain the public key data\n"
199 msgstr ""
200
201 #: g10/app-openpgp.c:1820
202 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
203 msgstr ""
204
205 #: g10/app-openpgp.c:1831
206 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
207 msgstr ""
208
209 #: g10/armor.c:317
210 #, c-format
211 msgid "armor: %s\n"
212 msgstr "ASCII kódovanie: %s\n"
213
214 #: g10/armor.c:346
215 msgid "invalid armor header: "
216 msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódovania: "
217
218 #: g10/armor.c:353
219 msgid "armor header: "
220 msgstr "ASCII hlavièka: "
221
222 #: g10/armor.c:364
223 msgid "invalid clearsig header\n"
224 msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitateµnom formáte\n"
225
226 #: g10/armor.c:416
227 msgid "nested clear text signatures\n"
228 msgstr "vnorené podpisy v èitateµnom formátu\n"
229
230 #: g10/armor.c:551
231 #, fuzzy
232 msgid "unexpected armor: "
233 msgstr "neoèakávané kódovanie ASCII:"
234
235 #: g10/armor.c:563
236 msgid "invalid dash escaped line: "
237 msgstr "nesprávne oznaèenie riadku mínusmi: "
238
239 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
240 #, fuzzy, c-format
241 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
242 msgstr "neplatný znak vo formáte radix64 %02x bol preskoèený\n"
243
244 #: g10/armor.c:758
245 msgid "premature eof (no CRC)\n"
246 msgstr "predèasný koniec súboru (¾iadne CRC)\n"
247
248 #: g10/armor.c:792
249 msgid "premature eof (in CRC)\n"
250 msgstr "predèasný koniec súboru (v CRC)\n"
251
252 #: g10/armor.c:800
253 msgid "malformed CRC\n"
254 msgstr "nesprávny formát CRC\n"
255
256 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
257 #, fuzzy, c-format
258 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
259 msgstr "Chyba CRC; %06lx - %06lx\n"
260
261 #: g10/armor.c:824
262 #, fuzzy
263 msgid "premature eof (in trailer)\n"
264 msgstr "predèasný koniec súboru (v pätièke)\n"
265
266 #: g10/armor.c:828
267 msgid "error in trailer line\n"
268 msgstr "chyba v pätièke\n"
269
270 #: g10/armor.c:1115
271 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
272 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
273
274 #: g10/armor.c:1120
275 #, c-format
276 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
277 msgstr "neplatné kódovanie ASCII: riadok je dlh¹í ako %d znakov\n"
278
279 #: g10/armor.c:1124
280 msgid ""
281 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
282 msgstr ""
283 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódovaní - pravdepodobne bol "
284 "pou¾itý nesprávny MTA\n"
285
286 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
287 #, fuzzy, c-format
288 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
289 msgstr "tajný kµúè nie je dostupný"
290
291 #: g10/card-util.c:63
292 #, c-format
293 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
294 msgstr ""
295
296 #: g10/card-util.c:70 g10/keygen.c:2420 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
297 msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
298 msgstr "nemo¾no previes» v dávkovom móde\n"
299
300 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:977 g10/card-util.c:1059
301 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
302 #: g10/keygen.c:1361
303 msgid "Your selection? "
304 msgstr "Vá¹ výber? "
305
306 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
307 msgid "[not set]"
308 msgstr ""
309
310 #: g10/card-util.c:376
311 #, fuzzy
312 msgid "male"
313 msgstr "enable"
314
315 #: g10/card-util.c:377
316 #, fuzzy
317 msgid "female"
318 msgstr "enable"
319
320 #: g10/card-util.c:377
321 #, fuzzy
322 msgid "unspecified"
323 msgstr "Dôvod nebol ¹pecifikovaný"
324
325 #: g10/card-util.c:396
326 #, fuzzy
327 msgid "not forced"
328 msgstr "nespracované"
329
330 #: g10/card-util.c:396
331 msgid "forced"
332 msgstr ""
333
334 #: g10/card-util.c:439
335 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
336 msgstr ""
337
338 #: g10/card-util.c:441
339 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
340 msgstr ""
341
342 #: g10/card-util.c:443
343 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
344 msgstr ""
345
346 #: g10/card-util.c:460
347 msgid "Cardholder's surname: "
348 msgstr ""
349
350 #: g10/card-util.c:462
351 msgid "Cardholder's given name: "
352 msgstr ""
353
354 #: g10/card-util.c:480
355 #, c-format
356 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
357 msgstr ""
358
359 #: g10/card-util.c:502
360 #, fuzzy
361 msgid "URL to retrieve public key: "
362 msgstr "¾iadny zodpovedajúci verejný kµúè: %s\n"
363
364 #: g10/card-util.c:510
365 #, c-format
366 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
367 msgstr ""
368
369 #: g10/card-util.c:603 g10/import.c:261
370 #, c-format
371 msgid "error reading `%s': %s\n"
372 msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
373
374 #: g10/card-util.c:611
375 msgid "Login data (account name): "
376 msgstr ""
377
378 #: g10/card-util.c:621
379 #, c-format
380 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
381 msgstr ""
382
383 #: g10/card-util.c:641
384 #, fuzzy
385 msgid "Language preferences: "
386 msgstr "aktualizova» predvoµby"
387
388 #: g10/card-util.c:649
389 #, fuzzy
390 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
391 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
392
393 #: g10/card-util.c:658
394 #, fuzzy
395 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
396 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
397
398 #: g10/card-util.c:679
399 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
400 msgstr ""
401
402 #: g10/card-util.c:693
403 #, fuzzy
404 msgid "Error: invalid response.\n"
405 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
406
407 #: g10/card-util.c:714
408 #, fuzzy
409 msgid "CA fingerprint: "
410 msgstr "vypísa» fingerprint"
411
412 #: g10/card-util.c:737
413 #, fuzzy
414 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
415 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
416
417 #: g10/card-util.c:785
418 #, fuzzy, c-format
419 msgid "key operation not possible: %s\n"
420 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
421
422 #: g10/card-util.c:786
423 #, fuzzy
424 msgid "not an OpenPGP card"
425 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
426
427 #: g10/card-util.c:795
428 #, fuzzy, c-format
429 msgid "error getting current key info: %s\n"
430 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
431
432 #: g10/card-util.c:878
433 msgid "Replace existing key? (y/N) "
434 msgstr ""
435
436 #: g10/card-util.c:899 g10/card-util.c:908
437 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
438 msgstr ""
439
440 #: g10/card-util.c:920
441 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
442 msgstr ""
443
444 #: g10/card-util.c:929
445 #, c-format
446 msgid ""
447 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
448 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
449 "You should change them using the command --change-pin\n"
450 msgstr ""
451
452 #: g10/card-util.c:968
453 #, fuzzy
454 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
455 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
456
457 #: g10/card-util.c:970 g10/card-util.c:1050
458 #, fuzzy
459 msgid "   (1) Signature key\n"
460 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
461
462 #: g10/card-util.c:971 g10/card-util.c:1052
463 #, fuzzy
464 msgid "   (2) Encryption key\n"
465 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
466
467 #: g10/card-util.c:972 g10/card-util.c:1054
468 msgid "   (3) Authentication key\n"
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:988 g10/card-util.c:1070 g10/keyedit.c:907
472 #: g10/keygen.c:1395 g10/revoke.c:639
473 msgid "Invalid selection.\n"
474 msgstr "Neplatný výber.\n"
475
476 #: g10/card-util.c:1047
477 #, fuzzy
478 msgid "Please select where to store the key:\n"
479 msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
480
481 #: g10/card-util.c:1082
482 #, fuzzy
483 msgid "unknown key protection algorithm\n"
484 msgstr "neznámy ochranný algoritmus\n"
485
486 #: g10/card-util.c:1087
487 #, fuzzy
488 msgid "secret parts of key are not available\n"
489 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
490
491 #: g10/card-util.c:1092
492 #, fuzzy
493 msgid "secret key already stored on a card\n"
494 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
495
496 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1245 util/miscutil.c:348
497 msgid "quit"
498 msgstr "ukonèi»"
499
500 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1245
501 msgid "quit this menu"
502 msgstr "ukonèi» toto menu"
503
504 #: g10/card-util.c:1163 g10/keyedit.c:1246
505 msgid "q"
506 msgstr "u"
507
508 #: g10/card-util.c:1164
509 msgid "admin"
510 msgstr ""
511
512 #: g10/card-util.c:1164
513 #, fuzzy
514 msgid "show admin commands"
515 msgstr "konfliktné príkazy\n"
516
517 #: g10/card-util.c:1165 g10/keyedit.c:1248
518 msgid "help"
519 msgstr "help"
520
521 #: g10/card-util.c:1165 g10/keyedit.c:1248
522 msgid "show this help"
523 msgstr "ukáza» túto pomoc"
524
525 #: g10/card-util.c:1167 g10/keyedit.c:1251
526 msgid "list"
527 msgstr "list"
528
529 #: g10/card-util.c:1167
530 #, fuzzy
531 msgid "list all available data"
532 msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
533
534 #: g10/card-util.c:1168 g10/keyedit.c:1252
535 msgid "l"
536 msgstr "l"
537
538 #: g10/card-util.c:1169 g10/keyedit.c:1263
539 msgid "debug"
540 msgstr "debug"
541
542 #: g10/card-util.c:1170
543 #, fuzzy
544 msgid "name"
545 msgstr "enable"
546
547 #: g10/card-util.c:1170
548 msgid "change card holder's name"
549 msgstr ""
550
551 #: g10/card-util.c:1171
552 msgid "url"
553 msgstr ""
554
555 #: g10/card-util.c:1171
556 msgid "change URL to retrieve key"
557 msgstr ""
558
559 #: g10/card-util.c:1172
560 msgid "fetch"
561 msgstr ""
562
563 #: g10/card-util.c:1173
564 msgid "fetch the key specified in the card URL"
565 msgstr ""
566
567 #: g10/card-util.c:1174
568 #, fuzzy
569 msgid "login"
570 msgstr "lsign"
571
572 #: g10/card-util.c:1174
573 #, fuzzy
574 msgid "change the login name"
575 msgstr "zmeni» dobu platnosti"
576
577 #: g10/card-util.c:1175
578 msgid "lang"
579 msgstr ""
580
581 #: g10/card-util.c:1175
582 #, fuzzy
583 msgid "change the language preferences"
584 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
585
586 #: g10/card-util.c:1176
587 msgid "sex"
588 msgstr ""
589
590 #: g10/card-util.c:1176
591 msgid "change card holder's sex"
592 msgstr ""
593
594 #: g10/card-util.c:1177
595 #, fuzzy
596 msgid "cafpr"
597 msgstr "fpr"
598
599 #: g10/card-util.c:1177
600 #, fuzzy
601 msgid "change a CA fingerprint"
602 msgstr "vypísa» fingerprint"
603
604 #: g10/card-util.c:1178
605 #, fuzzy
606 msgid "forcesig"
607 msgstr "revsig"
608
609 #: g10/card-util.c:1179
610 msgid "toggle the signature force PIN flag"
611 msgstr ""
612
613 #: g10/card-util.c:1180
614 #, fuzzy
615 msgid "generate"
616 msgstr "v¹eobecná chyba"
617
618 #: g10/card-util.c:1181
619 #, fuzzy
620 msgid "generate new keys"
621 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
622
623 #: g10/card-util.c:1182 g10/keyedit.c:1287
624 msgid "passwd"
625 msgstr "passwd"
626
627 #: g10/card-util.c:1182
628 msgid "menu to change or unblock the PIN"
629 msgstr ""
630
631 #: g10/card-util.c:1198 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1313
632 msgid "can't do that in batchmode\n"
633 msgstr "nemo¾no previes» v dávkovom móde\n"
634
635 #: g10/card-util.c:1246 g10/keyedit.c:1393
636 msgid "Command> "
637 msgstr "Príkaz> "
638
639 #: g10/card-util.c:1281
640 #, fuzzy
641 msgid "Admin-only command\n"
642 msgstr "konfliktné príkazy\n"
643
644 #: g10/card-util.c:1356 g10/keyedit.c:1860
645 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
646 msgstr "Neplatný príkaz (skúste \"help\")\n"
647
648 #: g10/cardglue.c:280
649 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
650 msgstr ""
651
652 #: g10/cardglue.c:364
653 #, c-format
654 msgid ""
655 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
656 "   %.*s\n"
657 msgstr ""
658
659 #: g10/cardglue.c:372
660 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
661 msgstr ""
662
663 #: g10/cardglue.c:638
664 msgid "Enter Admin PIN: "
665 msgstr ""
666
667 #: g10/cardglue.c:638
668 msgid "Enter PIN: "
669 msgstr ""
670
671 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3544 g10/verify.c:101
672 #: g10/verify.c:154
673 #, c-format
674 msgid "can't open `%s'\n"
675 msgstr "nemo¾no otvori» `%s'\n"
676
677 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
678 msgid "--output doesn't work for this command\n"
679 msgstr "--output pre tento príkaz nefunguje\n"
680
681 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2917 g10/revoke.c:225
682 #, c-format
683 msgid "key `%s' not found: %s\n"
684 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
685
686 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:192 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:231
687 #: g10/revoke.c:436
688 #, c-format
689 msgid "error reading keyblock: %s\n"
690 msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
691
692 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
693 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
694 msgstr "(pokiaµ neurèíte kµúè jeho fingerprintom)\n"
695
696 #: g10/delkey.c:127
697 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
698 msgstr "bez parametra \"--yes\" to nemo¾no v dávkovom móde previes»\n"
699
700 #: g10/delkey.c:139
701 #, fuzzy
702 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
703 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
704
705 #: g10/delkey.c:147
706 #, fuzzy
707 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
708 msgstr "Toto je tajný kµúè! - skutoène zmaza»? "
709
710 #: g10/delkey.c:157
711 #, c-format
712 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
713 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
714
715 #: g10/delkey.c:167
716 msgid "ownertrust information cleared\n"
717 msgstr "informácie o dôveryhodnosti vlastníka kµúèa vymazané\n"
718
719 #: g10/delkey.c:195
720 #, c-format
721 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
722 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè \"%s\"!\n"
723
724 #: g10/delkey.c:197
725 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
726 msgstr "aby ste ho zmazali, pou¾ite najprv prepínaè \"--delete-secret-key\".\n"
727
728 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1185
729 #, c-format
730 msgid "error creating passphrase: %s\n"
731 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
732
733 #: g10/encode.c:215
734 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
735 msgstr "v móde S2K nemo¾no pou¾i» symetrický ESK paket\n"
736
737 #: g10/encode.c:228
738 #, c-format
739 msgid "using cipher %s\n"
740 msgstr "pou¾itá ¹ifra %s\n"
741
742 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
743 #, c-format
744 msgid "`%s' already compressed\n"
745 msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
746
747 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:550
748 #, c-format
749 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
750 msgstr "VAROVANIE: súbor `%s' je prázdny\n"
751
752 #: g10/encode.c:472
753 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
754 msgstr ""
755 "v móde --pgp2 mô¾ete ¹ifrova» len RSA kµúèom s då¾kou 2048 bitov a menej\n"
756
757 #: g10/encode.c:494
758 #, c-format
759 msgid "reading from `%s'\n"
760 msgstr "èítam z `%s'\n"
761
762 #: g10/encode.c:530
763 msgid ""
764 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
765 msgstr "algoritmus IDEA nemo¾no pou¾i» na v¹etky kµúèe, pre ktoré ¹ifrujete.\n"
766
767 #: g10/encode.c:540
768 #, fuzzy, c-format
769 msgid ""
770 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
771 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
772
773 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
774 #, fuzzy, c-format
775 msgid ""
776 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
777 "preferences\n"
778 msgstr ""
779 "vy¾iadaný kompresný algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
780
781 #: g10/encode.c:735
782 #, c-format
783 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
784 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
785
786 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
787 #, c-format
788 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
789 msgstr ""
790 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
791 "\n"
792
793 #: g10/encode.c:832
794 #, c-format
795 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
796 msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pre: %s\n"
797
798 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
799 #, c-format
800 msgid "%s encrypted data\n"
801 msgstr "%s za¹ifrované dáta\n"
802
803 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
804 #, c-format
805 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
806 msgstr "za¹ifrované neznámym algoritmom %d\n"
807
808 #: g10/encr-data.c:92
809 msgid ""
810 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
811 msgstr ""
812 "VAROVANIE: správa bola za¹ifrovaná slabým kµúèom v symetrickej ¹ifre.\n"
813
814 #: g10/encr-data.c:103
815 msgid "problem handling encrypted packet\n"
816 msgstr "problém so za¹ifrovaným paketom\n"
817
818 #: g10/exec.c:48
819 msgid "no remote program execution supported\n"
820 msgstr "¾iadne vzialené vykonávanie programu nie je podporované\n"
821
822 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
823 #, c-format
824 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
825 msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
826
827 #: g10/exec.c:325
828 msgid ""
829 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
830 msgstr ""
831 "volanie externého programu zru¹ené kvôli nebezpeèným právam súboru "
832 "nastavení\n"
833
834 #: g10/exec.c:355
835 #, fuzzy
836 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
837 msgstr ""
838 "táto platforma potrebuje doèasné súbory na spustenie externého programu\n"
839
840 #: g10/exec.c:433
841 #, fuzzy, c-format
842 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
843 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
844
845 #: g10/exec.c:436
846 #, fuzzy, c-format
847 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
848 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
849
850 #: g10/exec.c:489 g10/sign.c:778 g10/sign.c:1035
851 #, fuzzy, c-format
852 msgid "can't create file `%s': %s\n"
853 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
854
855 #: g10/exec.c:521
856 #, c-format
857 msgid "system error while calling external program: %s\n"
858 msgstr "systémová chyba pri volaní externého programu: %s\n"
859
860 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
861 msgid "unnatural exit of external program\n"
862 msgstr "nekorektné ukonèenie externého programu\n"
863
864 #: g10/exec.c:547
865 msgid "unable to execute external program\n"
866 msgstr "nemo¾no spusti» externý program\n"
867
868 #: g10/exec.c:563
869 #, c-format
870 msgid "unable to read external program response: %s\n"
871 msgstr "nemo¾no cíta» odozvu externého programu: %s\n"
872
873 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
874 #, c-format
875 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
876 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
877
878 #: g10/exec.c:621
879 #, c-format
880 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
881 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný adresár `%s': %s\n"
882
883 #: g10/export.c:176
884 #, fuzzy
885 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
886 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
887
888 #: g10/export.c:206
889 #, fuzzy, c-format
890 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
891 msgstr "kµúè %08lX: nie je chránený - preskoèené\n"
892
893 #: g10/export.c:214
894 #, fuzzy, c-format
895 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
896 msgstr "kµúè %08lX: PGP 2.x kµúè - preskoèené\n"
897
898 #: g10/export.c:361
899 #, fuzzy, c-format
900 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
901 msgstr "VAROVANIE: tajný kµúè %08lX nemá jednoduchý SK kontrolný súèet\n"
902
903 #: g10/export.c:393
904 msgid "WARNING: nothing exported\n"
905 msgstr "VAROVANIE: niè nebolo vyexportované\n"
906
907 #: g10/g10.c:358
908 msgid ""
909 "@Commands:\n"
910 " "
911 msgstr ""
912 "@Príkazy:\n"
913 " "
914
915 #: g10/g10.c:360
916 msgid "|[file]|make a signature"
917 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis"
918
919 #: g10/g10.c:361
920 msgid "|[file]|make a clear text signature"
921 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis v èitateµnom dokumente"
922
923 #: g10/g10.c:362
924 msgid "make a detached signature"
925 msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
926
927 #: g10/g10.c:363
928 msgid "encrypt data"
929 msgstr "¹ifrova» dáta"
930
931 #: g10/g10.c:365
932 msgid "encryption only with symmetric cipher"
933 msgstr "¹ifrovanie len so symetrickou ¹ifrou"
934
935 #: g10/g10.c:367
936 msgid "decrypt data (default)"
937 msgstr "de¹ifrova» dáta (implicitne)"
938
939 #: g10/g10.c:369
940 msgid "verify a signature"
941 msgstr "verifikova» podpis"
942
943 #: g10/g10.c:371
944 msgid "list keys"
945 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov"
946
947 #: g10/g10.c:373
948 msgid "list keys and signatures"
949 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a podpisov"
950
951 #: g10/g10.c:374
952 #, fuzzy
953 msgid "list and check key signatures"
954 msgstr "skontrolova» podpisy kµúèov"
955
956 #: g10/g10.c:375
957 msgid "list keys and fingerprints"
958 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a fingerprintov"
959
960 #: g10/g10.c:376
961 msgid "list secret keys"
962 msgstr "vypísa» zoznam tajných kµúèov"
963
964 #: g10/g10.c:377
965 msgid "generate a new key pair"
966 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
967
968 #: g10/g10.c:378
969 msgid "remove keys from the public keyring"
970 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru verejných kµúèov"
971
972 #: g10/g10.c:380
973 msgid "remove keys from the secret keyring"
974 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru tajných kµúèov"
975
976 #: g10/g10.c:381
977 msgid "sign a key"
978 msgstr "podpísa» kµúè"
979
980 #: g10/g10.c:382
981 msgid "sign a key locally"
982 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
983
984 #: g10/g10.c:385
985 msgid "sign or edit a key"
986 msgstr "podpísa» alebo modifikova» kµúè"
987
988 #: g10/g10.c:386
989 msgid "generate a revocation certificate"
990 msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
991
992 #: g10/g10.c:388
993 msgid "export keys"
994 msgstr "exportova» kµúèe"
995
996 #: g10/g10.c:389
997 msgid "export keys to a key server"
998 msgstr "exportova» kµúèe na server kµúèov"
999
1000 #: g10/g10.c:390
1001 msgid "import keys from a key server"
1002 msgstr "importova» kµúèe zo servera kµúèov"
1003
1004 #: g10/g10.c:392
1005 msgid "search for keys on a key server"
1006 msgstr "vyhµada» kµúèe na serveri kµúèov"
1007
1008 #: g10/g10.c:394
1009 msgid "update all keys from a keyserver"
1010 msgstr "aktualizova» v¹etky kµúèe zo servera kµúèov"
1011
1012 #: g10/g10.c:397
1013 msgid "import/merge keys"
1014 msgstr "importova»/zlúèi» kµúèe"
1015
1016 #: g10/g10.c:400
1017 msgid "print the card status"
1018 msgstr ""
1019
1020 #: g10/g10.c:401
1021 msgid "change data on a card"
1022 msgstr ""
1023
1024 #: g10/g10.c:402
1025 msgid "change a card's PIN"
1026 msgstr ""
1027
1028 #: g10/g10.c:410
1029 msgid "update the trust database"
1030 msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
1031
1032 #: g10/g10.c:417
1033 msgid "|algo [files]|print message digests"
1034 msgstr "|algo [súbory]|vypí¹ hash"
1035
1036 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1037 msgid ""
1038 "@\n"
1039 "Options:\n"
1040 " "
1041 msgstr ""
1042 "@\n"
1043 "Mo¾nosti:\n"
1044 " "
1045
1046 #: g10/g10.c:423
1047 msgid "create ascii armored output"
1048 msgstr "vytvor výstup zakódovaný pomocou ASCII"
1049
1050 #: g10/g10.c:425
1051 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1052 msgstr "|MENO|¹ifrova» pre MENO"
1053
1054 #: g10/g10.c:436
1055 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1056 msgstr ""
1057 "pou¾i» toto id u¾ívateµa na podpísanie\n"
1058 " alebo de¹ifrovanie"
1059
1060 #: g10/g10.c:437
1061 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1062 msgstr ""
1063 "|N|nastavi» úroveò komprimácie N (0 - ¾iadna\n"
1064 " komprimácia)"
1065
1066 #: g10/g10.c:442
1067 msgid "use canonical text mode"
1068 msgstr "pou¾i» kánonický textový mód"
1069
1070 #: g10/g10.c:452
1071 msgid "use as output file"
1072 msgstr "pou¾i» ako výstupný súbor"
1073
1074 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1075 msgid "verbose"
1076 msgstr "s dodatoènými informáciami"
1077
1078 #: g10/g10.c:465
1079 msgid "do not make any changes"
1080 msgstr "nevykona» ¾iadne zmeny"
1081
1082 #: g10/g10.c:466
1083 msgid "prompt before overwriting"
1084 msgstr "vy¾iada» potvrdenie pred prepísaním"
1085
1086 #: g10/g10.c:511
1087 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1088 msgstr ""
1089
1090 #: g10/g10.c:512
1091 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1092 msgstr ""
1093
1094 #: g10/g10.c:537
1095 msgid ""
1096 "@\n"
1097 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1098 msgstr ""
1099 "@\n"
1100 "(Pou¾ite manuálové stránky pre kompletný zoznam v¹etkých príkazov a "
1101 "mo¾ností)\n"
1102
1103 #: g10/g10.c:540
1104 msgid ""
1105 "@\n"
1106 "Examples:\n"
1107 "\n"
1108 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1109 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1110 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1111 " --list-keys [names]        show keys\n"
1112 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1113 msgstr ""
1114 "@\n"
1115 "Príklady:\n"
1116 "\n"
1117 " -se -r Bob [súbor]        podpísa» a za¹ifrova» pre u¾ívateµa Bob\n"
1118 " --clearsign [súbor]       vytvori» podpis èitateµného dokumentu\n"
1119 " --detach-sign [súbor]     vytvori» podpis oddelený od dokumentu\n"
1120 " --list-keys [mená]        vypísa» kµúèe\n"
1121 " --fingerprint [mená]      vypísa» fingerprinty\n"
1122
1123 #: g10/g10.c:726 g10/gpgv.c:92
1124 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1125 msgstr ""
1126 "Chyby oznámte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1127 "Pripomienky k prekladu <sk-i18n@lists.linux.sk>.\n"
1128
1129 #: g10/g10.c:743
1130 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1131 msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1132
1133 #: g10/g10.c:746
1134 msgid ""
1135 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1136 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1137 "default operation depends on the input data\n"
1138 msgstr ""
1139 "Syntax: gpg [mo¾nosti] [súbory]\n"
1140 "podpísa», overi», ¹ifrova» alebo de¹ifrova»\n"
1141 "implicitné operácie závisia od vstupných dát\n"
1142
1143 #: g10/g10.c:757
1144 msgid ""
1145 "\n"
1146 "Supported algorithms:\n"
1147 msgstr ""
1148 "\n"
1149 "Podporované algoritmy:\n"
1150
1151 #: g10/g10.c:760
1152 msgid "Pubkey: "
1153 msgstr "Verejné kµúèe: "
1154
1155 #: g10/g10.c:766 g10/keyedit.c:1897
1156 msgid "Cipher: "
1157 msgstr "©ifry: "
1158
1159 #: g10/g10.c:772
1160 msgid "Hash: "
1161 msgstr "Hash: "
1162
1163 #: g10/g10.c:778 g10/keyedit.c:1943
1164 msgid "Compression: "
1165 msgstr "Kompresia: "
1166
1167 #: g10/g10.c:861
1168 msgid "usage: gpg [options] "
1169 msgstr "pou¾itie: gpg [mo¾nosti] "
1170
1171 #: g10/g10.c:964
1172 msgid "conflicting commands\n"
1173 msgstr "konfliktné príkazy\n"
1174
1175 #: g10/g10.c:982
1176 #, fuzzy, c-format
1177 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1178 msgstr "no = podpis nájdený v definícii skupiny \"%s\"\n"
1179
1180 #: g10/g10.c:1179
1181 #, fuzzy, c-format
1182 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1183 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1184
1185 #: g10/g10.c:1182
1186 #, fuzzy, c-format
1187 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1188 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1189
1190 #: g10/g10.c:1185
1191 #, fuzzy, c-format
1192 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1193 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1194
1195 #: g10/g10.c:1191
1196 #, fuzzy, c-format
1197 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1198 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1199
1200 #: g10/g10.c:1194
1201 #, fuzzy, c-format
1202 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1203 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1204
1205 #: g10/g10.c:1197
1206 #, fuzzy, c-format
1207 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1208 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1209
1210 #: g10/g10.c:1203
1211 #, fuzzy, c-format
1212 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1213 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1214
1215 #: g10/g10.c:1206
1216 #, fuzzy, c-format
1217 msgid ""
1218 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1219 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1220
1221 #: g10/g10.c:1209
1222 #, fuzzy, c-format
1223 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1224 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1225
1226 #: g10/g10.c:1215
1227 #, fuzzy, c-format
1228 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1229 msgstr ""
1230 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1231
1232 #: g10/g10.c:1218
1233 #, fuzzy, c-format
1234 msgid ""
1235 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1236 msgstr ""
1237 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1238
1239 #: g10/g10.c:1221
1240 #, fuzzy, c-format
1241 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1242 msgstr ""
1243 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1244
1245 #: g10/g10.c:1362
1246 #, fuzzy, c-format
1247 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1248 msgstr "neznáma polo¾ka konfigurácie \"%s\"\n"
1249
1250 #: g10/g10.c:1762
1251 #, c-format
1252 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1253 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s ignorovaný'\n"
1254
1255 #: g10/g10.c:1804
1256 #, c-format
1257 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1258 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s'\n"
1259
1260 #: g10/g10.c:1808
1261 #, c-format
1262 msgid "option file `%s': %s\n"
1263 msgstr "súbor s mo¾nos»ami `%s': %s\n"
1264
1265 #: g10/g10.c:1815
1266 #, c-format
1267 msgid "reading options from `%s'\n"
1268 msgstr "èítam mo¾nosti z `%s'\n"
1269
1270 #: g10/g10.c:2035 g10/g10.c:2551 g10/g10.c:2562
1271 #, c-format
1272 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1273 msgstr "POZNÁMKA: %s nie je pre normálne pou¾itie!\n"
1274
1275 #: g10/g10.c:2048
1276 #, fuzzy, c-format
1277 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1278 msgstr ""
1279 "¹ifra \"%s\" nebola nahraná, preto¾e prístupové práva nie sú nastavené "
1280 "bezpeène\n"
1281
1282 #: g10/g10.c:2260
1283 #, fuzzy, c-format
1284 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1285 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1286
1287 #: g10/g10.c:2279 g10/keyedit.c:3433
1288 #, fuzzy
1289 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1290 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
1291
1292 #: g10/g10.c:2285
1293 #, fuzzy, c-format
1294 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1295 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1296
1297 #: g10/g10.c:2288
1298 #, fuzzy
1299 msgid "invalid keyserver options\n"
1300 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1301
1302 #: g10/g10.c:2295
1303 #, c-format
1304 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1305 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1306
1307 #: g10/g10.c:2298
1308 msgid "invalid import options\n"
1309 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1310
1311 #: g10/g10.c:2305
1312 #, c-format
1313 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1314 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1315
1316 #: g10/g10.c:2308
1317 msgid "invalid export options\n"
1318 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1319
1320 #: g10/g10.c:2315
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1323 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1324
1325 #: g10/g10.c:2318
1326 #, fuzzy
1327 msgid "invalid list options\n"
1328 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1329
1330 #: g10/g10.c:2340
1331 #, fuzzy, c-format
1332 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1333 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1334
1335 #: g10/g10.c:2343
1336 #, fuzzy
1337 msgid "invalid verify options\n"
1338 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1339
1340 #: g10/g10.c:2350
1341 #, c-format
1342 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1343 msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
1344
1345 #: g10/g10.c:2540
1346 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1347 msgstr "VAROVANIE: program mô¾e vytvori» súbor core!\n"
1348
1349 #: g10/g10.c:2544
1350 #, c-format
1351 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1352 msgstr "VAROVANIE: %s prepí¹e %s\n"
1353
1354 #: g10/g10.c:2553
1355 #, c-format
1356 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1357 msgstr "Nie je dovolené pou¾íva» %s s %s!\n"
1358
1359 #: g10/g10.c:2556
1360 #, c-format
1361 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1362 msgstr "%s nedáva s %s zmysel!\n"
1363
1364 #: g10/g10.c:2577
1365 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1366 msgstr ""
1367 "v móde --pgp2 mô¾ete vytvára» len oddelené podpisy alebo podpisy èitateµné "
1368 "ako text\n"
1369
1370 #: g10/g10.c:2583
1371 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1372 msgstr "v móde --pgp2 nemo¾no súèasne ¹ifrova» a podpisova»\n"
1373
1374 #: g10/g10.c:2589
1375 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1376 msgstr "v móde --pgp2 musíte pou¾i» súbor (nie rúru).\n"
1377
1378 #: g10/g10.c:2602
1379 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1380 msgstr "¹ifrovanie správ v móde --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
1381
1382 #: g10/g10.c:2672 g10/g10.c:2696
1383 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1384 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1385
1386 #: g10/g10.c:2678 g10/g10.c:2702
1387 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1388 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1389
1390 #: g10/g10.c:2684
1391 #, fuzzy
1392 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1393 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1394
1395 #: g10/g10.c:2690
1396 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1397 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1398
1399 #: g10/g10.c:2705
1400 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1401 msgstr "polo¾ka completes-needed musí by» väè¹ia ako 0\n"
1402
1403 #: g10/g10.c:2707
1404 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1405 msgstr "polo¾ka marginals-needed musí by» väè¹ia ako 1\n"
1406
1407 #: g10/g10.c:2709
1408 #, fuzzy
1409 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1410 msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí by» v rozmedzí od 1 do 255\n"
1411
1412 #: g10/g10.c:2711
1413 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1414 msgstr "neplatná implicitná úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1415
1416 #: g10/g10.c:2713
1417 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1418 msgstr "neplatná minimálna úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1419
1420 #: g10/g10.c:2716
1421 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1422 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dôrazne nedoporuèovaný\n"
1423
1424 #: g10/g10.c:2720
1425 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1426 msgstr "neplatný mód S2K; musí by» 0, 1 alebo 3\n"
1427
1428 #: g10/g10.c:2727
1429 msgid "invalid default preferences\n"
1430 msgstr "neplatné defaultné predvoµby\n"
1431
1432 #: g10/g10.c:2736
1433 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1434 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre ¹ifrovanie\n"
1435
1436 #: g10/g10.c:2740
1437 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1438 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre hashovanie\n"
1439
1440 #: g10/g10.c:2744
1441 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1442 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre kompresiu\n"
1443
1444 #: g10/g10.c:2777
1445 #, c-format
1446 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1447 msgstr "%s e¹te nepracuje s %s\n"
1448
1449 #: g10/g10.c:2824
1450 #, fuzzy, c-format
1451 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1452 msgstr "nemô¾ete pou¾i» ¹ifrovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1453
1454 #: g10/g10.c:2829
1455 #, fuzzy, c-format
1456 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1457 msgstr "nemô¾ete pou¾i» hashovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1458
1459 #: g10/g10.c:2834
1460 #, fuzzy, c-format
1461 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1462 msgstr "nemô¾ete pou¾i» kompresný algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1463
1464 #: g10/g10.c:2930
1465 #, c-format
1466 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1467 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
1468
1469 #: g10/g10.c:2941
1470 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1471 msgstr ""
1472 "VAROVANIE: daný adresát (-r) bez pou¾itia ¹ifrovania s verejným kµúèom\n"
1473
1474 #: g10/g10.c:2952
1475 msgid "--store [filename]"
1476 msgstr "--store [meno súboru]"
1477
1478 #: g10/g10.c:2959
1479 msgid "--symmetric [filename]"
1480 msgstr "--symmetric [meno súboru]"
1481
1482 #: g10/g10.c:2961
1483 #, fuzzy, c-format
1484 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1485 msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
1486
1487 #: g10/g10.c:2971
1488 msgid "--encrypt [filename]"
1489 msgstr "--encrypt [meno súboru]"
1490
1491 #: g10/g10.c:2984
1492 #, fuzzy
1493 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1494 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1495
1496 #: g10/g10.c:2986
1497 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1498 msgstr ""
1499
1500 #: g10/g10.c:2989
1501 #, fuzzy, c-format
1502 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1503 msgstr ""
1504 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1505 "\n"
1506
1507 #: g10/g10.c:3007
1508 msgid "--sign [filename]"
1509 msgstr "--sign [meno súboru]"
1510
1511 #: g10/g10.c:3020
1512 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1513 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1514
1515 #: g10/g10.c:3035
1516 #, fuzzy
1517 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1518 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1519
1520 #: g10/g10.c:3037
1521 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1522 msgstr ""
1523
1524 #: g10/g10.c:3040
1525 #, fuzzy, c-format
1526 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1527 msgstr ""
1528 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1529 "\n"
1530
1531 #: g10/g10.c:3060
1532 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1533 msgstr "--sign --symmetric [meno súboru]"
1534
1535 #: g10/g10.c:3069
1536 msgid "--clearsign [filename]"
1537 msgstr "--clearsign [meno súboru]"
1538
1539 #: g10/g10.c:3094
1540 msgid "--decrypt [filename]"
1541 msgstr "--decrypt [meno súboru]"
1542
1543 #: g10/g10.c:3102
1544 msgid "--sign-key user-id"
1545 msgstr "--sign-key id u¾ívateµa"
1546
1547 #: g10/g10.c:3106
1548 msgid "--lsign-key user-id"
1549 msgstr "--lsign-key id u¾ívateµa"
1550
1551 #: g10/g10.c:3110
1552 msgid "--nrsign-key user-id"
1553 msgstr "--nrsign-key id u¾ívateµa"
1554
1555 #: g10/g10.c:3114
1556 msgid "--nrlsign-key user-id"
1557 msgstr "--nrlsign-key id u¾ívateµa"
1558
1559 #: g10/g10.c:3138
1560 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1561 msgstr "--edit-key id u¾ívateµa [príkazy]"
1562
1563 #: g10/g10.c:3209
1564 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1565 msgstr "-k[v][v][v][c] [id u¾ívateµa] [súbor s kµúèmi (keyring)]"
1566
1567 #: g10/g10.c:3246
1568 #, c-format
1569 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1570 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
1571
1572 #: g10/g10.c:3248
1573 #, c-format
1574 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1575 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
1576
1577 #: g10/g10.c:3250
1578 #, c-format
1579 msgid "key export failed: %s\n"
1580 msgstr "nepodaril sa export kµúèa: %s\n"
1581
1582 #: g10/g10.c:3261
1583 #, c-format
1584 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1585 msgstr "nepodarilo sa nájs» server: %s\n"
1586
1587 #: g10/g10.c:3271
1588 #, c-format
1589 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1590 msgstr "aktualizácia servera zlyhala: %s\n"
1591
1592 #: g10/g10.c:3312
1593 #, c-format
1594 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1595 msgstr "dekódovanie z ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1596
1597 #: g10/g10.c:3320
1598 #, c-format
1599 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1600 msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1601
1602 #: g10/g10.c:3407
1603 #, c-format
1604 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1605 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
1606
1607 #: g10/g10.c:3530
1608 msgid "[filename]"
1609 msgstr "[meno súboru]"
1610
1611 #: g10/g10.c:3534
1612 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1613 msgstr "Zaènite písa» svoju správu ...\n"
1614
1615 #: g10/g10.c:3824
1616 msgid ""
1617 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1618 "an '='\n"
1619 msgstr ""
1620 "meno mô¾e obsahova» len písmená, èíslice, bodky, podèiarníky alebo medzery a "
1621 "konèi» s '='\n"
1622
1623 #: g10/g10.c:3832
1624 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1625 msgstr "hodnota musí obsahova» znak '@'\n"
1626
1627 #: g10/g10.c:3842
1628 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1629 msgstr "hodnota nesmie obsahova» ¾iadne kontrolné znaky\n"
1630
1631 #: g10/g10.c:3876
1632 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1633 msgstr "zadané URL pre certifikaènú politiku je neplatné\n"
1634
1635 #: g10/g10.c:3878
1636 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1637 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1638
1639 #: g10/g10.c:3911
1640 #, fuzzy
1641 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1642 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1643
1644 #: g10/getkey.c:150
1645 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1646 msgstr "príli¹ veµa polo¾iek v bufferi verejných kµúèov - vypnuté\n"
1647
1648 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
1649 #, fuzzy
1650 msgid "[User ID not found]"
1651 msgstr "[User id not found]"
1652
1653 # c-format
1654 #: g10/getkey.c:1614
1655 #, fuzzy, c-format
1656 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1657 msgstr ""
1658 "Neplatný kµúè %08lX zmenený na platný pomocou --always-non-selfsigned-uid\n"
1659
1660 #: g10/getkey.c:2169
1661 #, fuzzy, c-format
1662 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1663 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè %08lX!\n"
1664
1665 #: g10/getkey.c:2400
1666 #, fuzzy, c-format
1667 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1668 msgstr "pou¾ívam sekundárny kµúè %08lX namiesto primárneho kµúèa %08lX\n"
1669
1670 #: g10/getkey.c:2447
1671 #, fuzzy, c-format
1672 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1673 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa - preskoèené\n"
1674
1675 #: g10/gpgv.c:68
1676 msgid "be somewhat more quiet"
1677 msgstr "by» o trochu tich¹í"
1678
1679 #: g10/gpgv.c:69
1680 msgid "take the keys from this keyring"
1681 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
1682
1683 #: g10/gpgv.c:71
1684 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1685 msgstr "konflikt èasového razítka"
1686
1687 #: g10/gpgv.c:72
1688 msgid "|FD|write status info to this FD"
1689 msgstr "|FD|zapísa» informácie o stave do tohto FD"
1690
1691 #: g10/gpgv.c:96
1692 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1693 msgstr "Pou¾itie: gpgv [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1694
1695 #: g10/gpgv.c:99
1696 msgid ""
1697 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1698 "Check signatures against known trusted keys\n"
1699 msgstr ""
1700 "Syntax: gpg [nastavenia] [súbory]\n"
1701 "Skontroluje podpisy oproti známym dôveryhodným kµúèom\n"
1702
1703 #: g10/helptext.c:48
1704 msgid ""
1705 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1706 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1707 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1708 msgstr ""
1709 "Je na Vás, aby ste sem priradili hodnotu; táto hodnota nebude nikdy\n"
1710 "exportovaná tretej strane. Potrebujeme ju k implementácii \"pavuèiny\n"
1711 "dôvery\"; nemá to niè spoloèné s (implicitne vytvorenou) \"pavuèinou\n"
1712 "certifikátov\"."
1713
1714 #: g10/helptext.c:54
1715 msgid ""
1716 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1717 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1718 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1719 "ultimately trusted\n"
1720 msgstr ""
1721 "Aby bolo mo¾né vybudova» pavuèinu dôvery, musí GnuPG vedie», ktorým kµúèom\n"
1722 "dôverujete absolútne - obyèajne sú to tie kµúèe, pre ktoré máte prístup\n"
1723 "k tajným kµúèom. Odpovedzte \"ano\", aby ste nastavili tieto kµúèe\n"
1724 "ako absolútne dôveryhodné\n"
1725
1726 #: g10/helptext.c:61
1727 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1728 msgstr ""
1729 "Pokiaµ aj tak chcete pou¾i» tento nedôveryhodný kµúè, odpovedzte \"ano\"."
1730
1731 #: g10/helptext.c:65
1732 msgid ""
1733 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1734 msgstr "Vlo¾te identifikátor adresáta, ktorému chcete posla» správu."
1735
1736 #: g10/helptext.c:69
1737 msgid ""
1738 "Select the algorithm to use.\n"
1739 "\n"
1740 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1741 "for signatures.\n"
1742 "\n"
1743 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1744 "\n"
1745 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1746 "\n"
1747 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1748 msgstr ""
1749
1750 #: g10/helptext.c:83
1751 msgid ""
1752 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1753 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1754 "Please consult your security expert first."
1755 msgstr ""
1756 "V¹ebecne nemo¾no odporúèa» pou¾íva» rovnaký kµúè na ¹ifrovanie a "
1757 "podeisovanie\n"
1758 "Tento algoritmus je vhodné pou¾i» len za urèitých podmienok.\n"
1759 "Kontaktujte prosím najprv bezpeènostného ¹pecialistu."
1760
1761 #: g10/helptext.c:90
1762 msgid "Enter the size of the key"
1763 msgstr "Vlo¾te då¾ku kµúèa"
1764
1765 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1766 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1767 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1768 msgstr "Odpovedzte \"ano\" alebo \"nie\""
1769
1770 #: g10/helptext.c:104
1771 msgid ""
1772 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1773 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1774 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1775 "the given value as an interval."
1776 msgstr ""
1777 "Vlo¾te po¾adovanú hodnotu tak, ako je uvedené v príkazovom riadku.\n"
1778 "Je mo¾né vlo¾i» dátum vo formáte ISO (RRRR-MM-DD), ale nedostanete\n"
1779 "správnu chybovú hlá¹ku - miesto toho systém skúsi interpretova»\n"
1780 "zadanú hodnotu ako interval."
1781
1782 #: g10/helptext.c:116
1783 msgid "Enter the name of the key holder"
1784 msgstr "Vlo¾te meno dr¾iteµa kµúèa"
1785
1786 #: g10/helptext.c:121
1787 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1788 msgstr "prosím, vlo¾te e-mailovú adresu (nepovinné, ale veµmi odporúèané)"
1789
1790 #: g10/helptext.c:125
1791 msgid "Please enter an optional comment"
1792 msgstr "Prosím, vlo¾te nepovinný komentár"
1793
1794 #: g10/helptext.c:130
1795 msgid ""
1796 "N  to change the name.\n"
1797 "C  to change the comment.\n"
1798 "E  to change the email address.\n"
1799 "O  to continue with key generation.\n"
1800 "Q  to to quit the key generation."
1801 msgstr ""
1802 "N  pre zmenu názvu.\n"
1803 "C  pre zmenu komentára.\n"
1804 "E  pre zmenu e-mailovej adresy.\n"
1805 "O  pre pokraèovanie generovania kµúèa.\n"
1806 "Q  pre ukonèenie generovania kµúèa."
1807
1808 #: g10/helptext.c:139
1809 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1810 msgstr "Ak chcete generova» podkµúè, odpovedzte \"ano\" (alebo len \"a\")."
1811
1812 #: g10/helptext.c:147
1813 msgid ""
1814 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1815 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1816 "know how carefully you verified this.\n"
1817 "\n"
1818 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1819 "the\n"
1820 "    key.\n"
1821 "\n"
1822 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1823 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1824 "for\n"
1825 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1826 "user.\n"
1827 "\n"
1828 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1829 "could\n"
1830 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1831 "the\n"
1832 "    key against a photo ID.\n"
1833 "\n"
1834 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1835 "could\n"
1836 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1837 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1838 "a\n"
1839 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1840 "the\n"
1841 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1842 "exchange\n"
1843 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1844 "\n"
1845 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1846 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1847 "\"\n"
1848 "mean to you when you sign other keys.\n"
1849 "\n"
1850 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1851 msgstr ""
1852 "Skôr ako podpí¹ete id u¾ívateµa, mali by ste najprv overi», èi kµúè\n"
1853 "patrí osobe, ktorej meno je uvedené v identifikátore u¾ívateµa.\n"
1854 "Je veµmi u¾itoèné, keï ostatní vedia, ako dôsledne ste previedli\n"
1855 "takéto overenie.\n"
1856 "\n"
1857 "\"0\" znamená, ¾e neuvádzate, ako dôsledne ste pravos» kµúèa overili\n"
1858 "\n"
1859 "\"1\" znamená, ¾e veríte tomu, ¾e kµúè patrí osobe, ktorá je uvedená,\n"
1860 "    v u¾ívateµskom ID, ale nemohli ste alebo jste nepreverili túto "
1861 "skutoènos».\n"
1862 "    To je u¾itoèné pre \"osobnú\" verifikáciu, keï podpisujete kµúèe, ktoré\n"
1863 "    pou¾ívajú pseudonym u¾ívateµa.\n"
1864 "\n"
1865 "\"2\" znamená, ¾e ste èiastoène overili pravos» kµúèa. Napr. ste overili\n"
1866 "    fingerprint kµúèa a skontrolovali identifikátor u¾ívateµa\n"
1867 "    uvedený na kµúèi s fotografickým id.\n"
1868 "\n"
1869 "\"3\" Znamená, ¾e ste vykonali veµmi dôkladné overenie pravosti kµúèa.\n"
1870 "    To mô¾e napríklad znamena», ¾e ste overili fingerprint kµúèa \n"
1871 "    jeho vlastníka osobne a ïalej ste pomocou ta¾ko fal¹ovateµného \n"
1872 "    dokumentu s fotografiou (napríklad pasu) overili, ¾e meno majiteµa\n"
1873 "    kµúèa sa zhoduje s menom uvedeným v u¾ívateµskom ID a ïalej ste \n"
1874 "    overili (výmenou elektronických dopisov), ¾e elektronická adresa "
1875 "uvedená \n"
1876 "    v ID u¾ívateµa patrí majiteµovi kµúèa.\n"
1877 "\n"
1878 "Prosím nezabúdajte, ¾e príklady uvedené pre úroveò 2 a 3 sú *len*\n"
1879 "príklady.\n"
1880 "Je len na Va¹om rozhodnutí, èo \"èiastoèné\" a \"dôkladné\" overenie "
1881 "znamená\n"
1882 "keï budete podpisova» kµúèe iným u¾ívateµom.\n"
1883 "\n"
1884 "Pokiaµ neviete, aká je správna odpoveï, odpovedzte \"0\"."
1885
1886 #: g10/helptext.c:185
1887 #, fuzzy
1888 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1889 msgstr ""
1890 "Pokiaµ chcete podpísa» V©ETKY identifikátory u¾ívateµov, odpovedzte \"ano\""
1891
1892 #: g10/helptext.c:189
1893 msgid ""
1894 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1895 "All certificates are then also lost!"
1896 msgstr ""
1897 "Pokiaµ skutoène chcete zmaza» tento identifikátor u¾ívateµa, odpovedzte \"ano"
1898 "\".\n"
1899 "V¹etky certifikáty budú tie¾ stratené!"
1900
1901 #: g10/helptext.c:194
1902 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1903 msgstr "Odpovedzte \"ano\", pokiaµ chcete zmaza» podkµúè"
1904
1905 #: g10/helptext.c:199
1906 msgid ""
1907 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1908 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1909 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1910 msgstr ""
1911 "Toto je platný podpis kµúèa; normálne nechcete tento podpis zmaza»,\n"
1912 "preto¾e mô¾e by» dôle¾itý pri vytváraní dôvery kµúèa alebo iného kµúèa\n"
1913 "ceritifikovaného týmto kµúèom."
1914
1915 #: g10/helptext.c:204
1916 msgid ""
1917 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1918 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1919 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1920 "a trust connection through another already certified key."
1921 msgstr ""
1922 "Tento podpis nemô¾e by» overený, preto¾e nemáte zodpovedajúci verejný kµúè.\n"
1923 "Jeho zmazanie by ste mali odlo¾i» do èasu, keï budete vedie», ktorý kµúè\n"
1924 "bol pou¾itý, preto¾e tento podpisovací kµúè mô¾e vytvori» dôveru\n"
1925 "prostredníctvom iného u¾ certifikovaného kµúèa."
1926
1927 #: g10/helptext.c:210
1928 msgid ""
1929 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1930 "your keyring."
1931 msgstr "Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstráni» z Vá¹ho súboru kµúèov."
1932
1933 #: g10/helptext.c:214
1934 msgid ""
1935 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1936 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1937 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1938 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1939 "a second one is available."
1940 msgstr ""
1941 "Toto je podpis, ktorý via¾e identifikátor u¾ívateµa ku kµúèu. Zvyèajne\n"
1942 "nie je dobré takýto podpis odstráni». GnuPG nemô¾e tento kµúè naïalej\n"
1943 "pou¾íva». Urobte to len v prípade, keï je tento podpis kµúèa\n"
1944 "ním samým z nejakého dôvodu neplatný a keï je k dispozícii iný kµúè."
1945
1946 #: g10/helptext.c:222
1947 msgid ""
1948 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1949 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1950 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1951 msgstr ""
1952 "Zmeni» predvoµby pre v¹etky u¾ívateµské ID (alebo len pre oznaèené)\n"
1953 "na aktuálny zoznam predvolieb. Èasové razítka v¹etkých dotknutých podpisov\n"
1954 "kµúèov nimi samotnými budú posunuté o jednu sekundu dopredu.\n"
1955
1956 #: g10/helptext.c:229
1957 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1958 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
1959
1960 #: g10/helptext.c:235
1961 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1962 msgstr ""
1963 "Prosím, zopakujte posledné heslo, aby ste si boli istý, èo ste napísali."
1964
1965 #: g10/helptext.c:239
1966 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1967 msgstr "Zadajte názov súboru, ku ktorému sa podpis vz»ahuje"
1968
1969 #: g10/helptext.c:244
1970 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1971 msgstr "Ak si prajete prepísanie súboru, odpovedzte \"ano\""
1972
1973 #: g10/helptext.c:249
1974 msgid ""
1975 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1976 "file (which is shown in brackets) will be used."
1977 msgstr ""
1978 "Prosím, vlo¾te nový názov súboru. Ak len stlaèíte RETURN, bude\n"
1979 "pou¾itý implicitný súbor (ktorý je zobrazený v zátvorkách)."
1980
1981 #: g10/helptext.c:255
1982 msgid ""
1983 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1984 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1985 "  \"Key has been compromised\"\n"
1986 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1987 "      got access to your secret key.\n"
1988 "  \"Key is superseded\"\n"
1989 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1990 "  \"Key is no longer used\"\n"
1991 "      Use this if you have retired this key.\n"
1992 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1993 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
1994 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
1995 msgstr ""
1996 "Mali by ste ¹pecifikova» dôvod certifikácie. V závislosti na kontexte\n"
1997 "máte mo¾nos» si vybra» zo zoznamu:\n"
1998 "  \"kµúè bol kompromitovaný\"\n"
1999 "      Toto pou¾ite, pokiaµ si myslíte, ¾e k Vá¹mu tajnému kµúèu získali\n"
2000 "       prístup neoprávnené osoby.\n"
2001 "  \"kµúè je nahradený\"\n"
2002 "      Toto pou¾ite, pokiaµ ste tento kµúè nahradili nov¹ím kµúèom.\n"
2003 "  \"kµúè sa u¾ nepou¾íva\"\n"
2004 "      Toto pou¾ite, pokiaµ tento kµúè u¾ nepou¾ívate.\n"
2005 "  \"Identifikátor u¾ívateµa u¾ nie je platný\"\n"
2006 "      Toto pou¾ite, pokiaµ by sa identifikátor u¾ívateµa u¾ nemal pou¾íva»;\n"
2007 "      normálne sa pou¾íva na oznaèenie neplatnej e-mailové adresy.\n"
2008
2009 #: g10/helptext.c:271
2010 msgid ""
2011 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2012 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2013 "An empty line ends the text.\n"
2014 msgstr ""
2015 "Ak chcete, mô¾ete vlo¾i» text popisujúcí pôvod vzniku tohto revokaèného\n"
2016 "ceritifikátu. Prosím, struène. \n"
2017 "Text konèí prázdnym riadkom.\n"
2018
2019 #: g10/helptext.c:286
2020 msgid "No help available"
2021 msgstr "Pomoc nie je k dispozícii"
2022
2023 #: g10/helptext.c:294
2024 #, c-format
2025 msgid "No help available for `%s'"
2026 msgstr "Pomoc nie je dostupná pre '%s'"
2027
2028 #: g10/import.c:247
2029 #, c-format
2030 msgid "skipping block of type %d\n"
2031 msgstr "blok typu %d bol preskoèený\n"
2032
2033 #: g10/import.c:256
2034 #, fuzzy, c-format
2035 msgid "%lu keys processed so far\n"
2036 msgstr "%lu kµúèe boli doteraz spracované\n"
2037
2038 #: g10/import.c:273
2039 #, c-format
2040 msgid "Total number processed: %lu\n"
2041 msgstr "Celkovo spracovaných kµúèov: %lu\n"
2042
2043 #: g10/import.c:275
2044 #, c-format
2045 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2046 msgstr "      preskoèené nové kµúèe: %lu\n"
2047
2048 #: g10/import.c:278
2049 #, c-format
2050 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2051 msgstr "        bez identifikátorov: %lu\n"
2052
2053 #: g10/import.c:280
2054 #, c-format
2055 msgid "              imported: %lu"
2056 msgstr "                importované: %lu"
2057
2058 #: g10/import.c:286
2059 #, c-format
2060 msgid "             unchanged: %lu\n"
2061 msgstr "                  bez zmien: %lu\n"
2062
2063 #: g10/import.c:288
2064 #, c-format
2065 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2066 msgstr "         nové id u¾ívateµov: %lu\n"
2067
2068 #: g10/import.c:290
2069 #, c-format
2070 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2071 msgstr "              nové podkµúèe: %lu\n"
2072
2073 #: g10/import.c:292
2074 #, c-format
2075 msgid "        new signatures: %lu\n"
2076 msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
2077
2078 #: g10/import.c:294
2079 #, c-format
2080 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2081 msgstr "      nové revokácie kµúèov: %lu\n"
2082
2083 #: g10/import.c:296
2084 #, c-format
2085 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2086 msgstr "      preèítané tajné kµúèe: %lu\n"
2087
2088 #: g10/import.c:298
2089 #, c-format
2090 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2091 msgstr "    importované tajné kµúèe: %lu\n"
2092
2093 #: g10/import.c:300
2094 #, c-format
2095 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2096 msgstr "      tajné kµúèe nezmenené: %lu\n"
2097
2098 #: g10/import.c:302
2099 #, c-format
2100 msgid "          not imported: %lu\n"
2101 msgstr "           neimportované: %lu\n"
2102
2103 #: g10/import.c:543
2104 #, c-format
2105 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2106 msgstr ""
2107
2108 #: g10/import.c:545
2109 #, fuzzy
2110 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2111 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
2112
2113 #: g10/import.c:582
2114 #, c-format
2115 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2116 msgstr ""
2117
2118 #: g10/import.c:594
2119 #, fuzzy, c-format
2120 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2121 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
2122
2123 #: g10/import.c:606
2124 #, c-format
2125 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2126 msgstr ""
2127
2128 #: g10/import.c:619
2129 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2130 msgstr ""
2131
2132 #: g10/import.c:621
2133 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2134 msgstr ""
2135
2136 #: g10/import.c:645
2137 #, c-format
2138 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2139 msgstr ""
2140
2141 #: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
2142 #, fuzzy, c-format
2143 msgid "key %s: no user ID\n"
2144 msgstr "kµúè %08lX: chyba identifikátor u¾ívateµa\n"
2145
2146 #: g10/import.c:713
2147 #, fuzzy, c-format
2148 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2149 msgstr "kµúè %08lX: HKP po¹kodenie podkµúèa opravené\n"
2150
2151 # c-format
2152 #: g10/import.c:728
2153 #, fuzzy, c-format
2154 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2155 msgstr ""
2156 "kµúè %08lX: prijaté id u¾ívateµa '%s', ktorý nie je podpísaný ním samým\n"
2157
2158 #: g10/import.c:734
2159 #, fuzzy, c-format
2160 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2161 msgstr "kµúè %08lX: chýba platný identifikátor u¾ívateµa\n"
2162
2163 #: g10/import.c:736
2164 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2165 msgstr "mô¾e to by» spôsobené chýbajúcim podpisom kµúèa ním samým\n"
2166
2167 #: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
2168 #, fuzzy, c-format
2169 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2170 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè nenájdený: %s\n"
2171
2172 #: g10/import.c:752
2173 #, fuzzy, c-format
2174 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2175 msgstr "kµúè %08lX: nový kµúè - preskoèený\n"
2176
2177 #: g10/import.c:761
2178 #, c-format
2179 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2180 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor kµúèov (keyring): %s\n"
2181
2182 #: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261
2183 #, c-format
2184 msgid "writing to `%s'\n"
2185 msgstr "zapisujem do '%s'\n"
2186
2187 #: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
2188 #, c-format
2189 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2190 msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
2191
2192 #: g10/import.c:791
2193 #, fuzzy, c-format
2194 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2195 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè \"%s\" importovaný\n"
2196
2197 #: g10/import.c:815
2198 #, fuzzy, c-format
2199 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2200 msgstr "kµúè %08lX: nezodpovedá na¹ej kópii\n"
2201
2202 #: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
2203 #, fuzzy, c-format
2204 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2205 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em nájs» originálny blok kµúèa: %s\n"
2206
2207 #: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
2208 #, fuzzy, c-format
2209 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2210 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em èíta» originálny blok kµúèa: %s\n"
2211
2212 #: g10/import.c:872
2213 #, fuzzy, c-format
2214 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2215 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový identifikátor u¾ívateµa\n"
2216
2217 #: g10/import.c:875
2218 #, fuzzy, c-format
2219 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2220 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
2221
2222 #: g10/import.c:878
2223 #, fuzzy, c-format
2224 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2225 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podpis\n"
2226
2227 #: g10/import.c:881
2228 #, fuzzy, c-format
2229 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2230 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
2231
2232 #: g10/import.c:884
2233 #, fuzzy, c-format
2234 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2235 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podkµúè\n"
2236
2237 #: g10/import.c:887
2238 #, fuzzy, c-format
2239 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2240 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podkµúèov\n"
2241
2242 #: g10/import.c:908
2243 #, fuzzy, c-format
2244 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2245 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" bez zmeny\n"
2246
2247 #: g10/import.c:1053
2248 #, fuzzy, c-format
2249 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2250 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa %d - preskoèené\n"
2251
2252 #: g10/import.c:1064
2253 #, fuzzy
2254 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2255 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
2256
2257 #: g10/import.c:1081
2258 #, c-format
2259 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2260 msgstr "nie je nastavený implicitný súbor tajných kµúèov %s\n"
2261
2262 #: g10/import.c:1092
2263 #, fuzzy, c-format
2264 msgid "key %s: secret key imported\n"
2265 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè importovaný\n"
2266
2267 #: g10/import.c:1121
2268 #, fuzzy, c-format
2269 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2270 msgstr "kµúè %08lX: je u¾ v súbore tajných kµúèov\n"
2271
2272 #: g10/import.c:1131
2273 #, fuzzy, c-format
2274 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2275 msgstr "kµúè %08lX: nebol nájdený tajný kµúè: %s\n"
2276
2277 #: g10/import.c:1161
2278 #, fuzzy, c-format
2279 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2280 msgstr ""
2281 "kµúè %08lX: chýba verejný kµúè - nemô¾em aplikova» revokaèný certifikát\n"
2282
2283 #: g10/import.c:1204
2284 #, fuzzy, c-format
2285 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2286 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - zamietnuté\n"
2287
2288 #: g10/import.c:1236
2289 #, fuzzy, c-format
2290 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2291 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" revokaèný certifikát importovaný\n"
2292
2293 #: g10/import.c:1301
2294 #, fuzzy, c-format
2295 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2296 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje id u¾ívateµa pre podpis\n"
2297
2298 #: g10/import.c:1316
2299 #, fuzzy, c-format
2300 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2301 msgstr ""
2302 "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa u u¾ívateµského id \"%s"
2303 "\"\n"
2304
2305 #: g10/import.c:1318
2306 #, fuzzy, c-format
2307 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2308 msgstr ""
2309 "kµúè %08lX: neplatný podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
2310
2311 #: g10/import.c:1336
2312 #, fuzzy, c-format
2313 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2314 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè pre viazanie kµúèov\n"
2315
2316 #: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
2317 #, fuzzy, c-format
2318 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2319 msgstr "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa\n"
2320
2321 #: g10/import.c:1349
2322 #, fuzzy, c-format
2323 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2324 msgstr "kµúè %08lX: neplatná väzba podkµúèa\n"
2325
2326 #: g10/import.c:1364
2327 #, fuzzy, c-format
2328 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2329 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná väzba podkµúèa\n"
2330
2331 #: g10/import.c:1386
2332 #, fuzzy, c-format
2333 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2334 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè na revokáciu kµúèa\n"
2335
2336 #: g10/import.c:1399
2337 #, fuzzy, c-format
2338 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2339 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný podkµúè\n"
2340
2341 #: g10/import.c:1414
2342 #, fuzzy, c-format
2343 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2344 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná revokácia podkµúèa\n"
2345
2346 #: g10/import.c:1456
2347 #, fuzzy, c-format
2348 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2349 msgstr "kµúè %08lX: identifikátor u¾ívateµa preskoèený '"
2350
2351 #: g10/import.c:1477
2352 #, fuzzy, c-format
2353 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2354 msgstr "kµúè %08lX: podkµúè preskoèený\n"
2355
2356 #: g10/import.c:1504
2357 #, fuzzy, c-format
2358 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2359 msgstr "kµúè %08lX: podpis nie je exportovateµný (trieda %02x) - preskoèené\n"
2360
2361 #: g10/import.c:1514
2362 #, fuzzy, c-format
2363 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2364 msgstr "kµúè %08lX: revokaèný certifikát na zlom mieste - preskoèené \n"
2365
2366 #: g10/import.c:1531
2367 #, fuzzy, c-format
2368 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2369 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - preskoèené\n"
2370
2371 #: g10/import.c:1545
2372 #, fuzzy, c-format
2373 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2374 msgstr "kµúè %08lX: podpis subkµúèa na zlom mieste - preskoèené \n"
2375
2376 #: g10/import.c:1553
2377 #, fuzzy, c-format
2378 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2379 msgstr "kµúè %08lX: neoèakávaná podpisová trieda (0x%02X) - preskoèené\n"
2380
2381 #: g10/import.c:1653
2382 #, fuzzy, c-format
2383 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2384 msgstr "kµúè %08lX: zistený duplikovaný identifikátor u¾ívateµa - zlúèený\n"
2385
2386 #: g10/import.c:1715
2387 #, fuzzy, c-format
2388 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2389 msgstr ""
2390 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: skú¹am získa» revokaèný kµúè %"
2391 "08lX\n"
2392
2393 #: g10/import.c:1729
2394 #, fuzzy, c-format
2395 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2396 msgstr ""
2397 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: revokaèný kµúè %08lX nenájdený.\n"
2398
2399 #: g10/import.c:1788
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2402 msgstr "kµúè %08lX: pridaný revokaèný certifikát \"%s\"\n"
2403
2404 #: g10/import.c:1822
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2407 msgstr "kµúè %08lX: podpis kµúèa ním samým (direct key signature)\n"
2408
2409 #: g10/keydb.c:167
2410 #, c-format
2411 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2412 msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
2413
2414 #: g10/keydb.c:174
2415 #, c-format
2416 msgid "keyring `%s' created\n"
2417 msgstr "súbor kµúèov (keyring) `%s' vytvorený\n"
2418
2419 #: g10/keydb.c:685
2420 #, c-format
2421 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2422 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
2423
2424 #: g10/keyedit.c:253
2425 msgid "[revocation]"
2426 msgstr "[revokácia]"
2427
2428 #: g10/keyedit.c:254
2429 msgid "[self-signature]"
2430 msgstr "[podpis kµúèa ním samým]"
2431
2432 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:326
2433 msgid "1 bad signature\n"
2434 msgstr "1 zlý podpis\n"
2435
2436 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:328
2437 #, c-format
2438 msgid "%d bad signatures\n"
2439 msgstr "%d zlých podpisov\n"
2440
2441 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:330
2442 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2443 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e chýba kµúè\n"
2444
2445 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:332
2446 #, c-format
2447 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2448 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e chýba kµúè\n"
2449
2450 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:334
2451 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2452 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e vznikla chyba\n"
2453
2454 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:336
2455 #, c-format
2456 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2457 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e vznikli chyby\n"
2458
2459 #: g10/keyedit.c:344
2460 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2461 msgstr "zistený 1 identifikátor u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2462
2463 #: g10/keyedit.c:346
2464 #, c-format
2465 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2466 msgstr ""
2467 "zistených %d identifikátorov u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2468
2469 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2470 #, fuzzy
2471 msgid ""
2472 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2473 "keys\n"
2474 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2475 "etc.)\n"
2476 msgstr ""
2477 "Prosím rozhodnite, nakoµko dôverujete tomuto u¾ívateµovi, ¾e správne\n"
2478 "verifikuje kµúèe iných u¾ívateµov (prezretím cestovných pasov,\n"
2479 "kontrolou fingerprintov z rôznych zdrojov...)?\n"
2480 "\n"
2481
2482 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2483 #, fuzzy, c-format
2484 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2485 msgstr " %d = Dôverujem èiastoène\n"
2486
2487 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "  %d = I trust fully\n"
2490 msgstr " %d = Dôverujem úplne\n"
2491
2492 #: g10/keyedit.c:426
2493 msgid ""
2494 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2495 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2496 "trust signatures on your behalf.\n"
2497 msgstr ""
2498
2499 #: g10/keyedit.c:442
2500 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2501 msgstr ""
2502
2503 #: g10/keyedit.c:584
2504 #, c-format
2505 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2506 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2507
2508 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2509 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1482
2510 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2511 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2512
2513 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2514 #: g10/keyedit.c:1488
2515 msgid "  Unable to sign.\n"
2516 msgstr "  Nemo¾no podpísa».\n"
2517
2518 #: g10/keyedit.c:610
2519 #, c-format
2520 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2521 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2522
2523 #: g10/keyedit.c:636
2524 #, c-format
2525 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2526 msgstr "ID u¾ívateµa \"%s\" nie je podpísané ním samým."
2527
2528 #: g10/keyedit.c:675
2529 #, c-format
2530 msgid ""
2531 "The self-signature on \"%s\"\n"
2532 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2533 msgstr ""
2534 "Podpis kµúèa \"%s\" ním samým je\n"
2535 "podpis vo formáte PGP 2.x.\n"
2536
2537 #: g10/keyedit.c:684
2538 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2539 msgstr "Prajete si ho zmeni» na formát OpenPGP? (a/N) "
2540
2541 #: g10/keyedit.c:698
2542 #, c-format
2543 msgid ""
2544 "Your current signature on \"%s\"\n"
2545 "has expired.\n"
2546 msgstr ""
2547 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2548 "je len lokálny.\n"
2549 "\n"
2550
2551 #: g10/keyedit.c:702
2552 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2553 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2554
2555 #: g10/keyedit.c:723
2556 #, c-format
2557 msgid ""
2558 "Your current signature on \"%s\"\n"
2559 "is a local signature.\n"
2560 msgstr ""
2561 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2562 "je len lokálny.\n"
2563 "\n"
2564
2565 #: g10/keyedit.c:727
2566 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2567 msgstr "Prajete si ho zmeni» na plne exportovateµný podpis? (a/N) "
2568
2569 #: g10/keyedit.c:748
2570 #, fuzzy, c-format
2571 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2572 msgstr "\"%s\" je u¾ lokálne podpísaný kµúèom %08lX\n"
2573
2574 #: g10/keyedit.c:751
2575 #, fuzzy, c-format
2576 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2577 msgstr "\"%s\" je u¾ podpísaný kµúèom %08lX\n"
2578
2579 #: g10/keyedit.c:756
2580 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2581 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2582
2583 #: g10/keyedit.c:778
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2586 msgstr "Niè na podpísanie kµúèom %08lX\n"
2587
2588 #: g10/keyedit.c:793
2589 msgid "This key has expired!"
2590 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹ala!"
2591
2592 #: g10/keyedit.c:813
2593 #, c-format
2594 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2595 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹í %s.\n"
2596
2597 #: g10/keyedit.c:817
2598 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2599 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2600
2601 #: g10/keyedit.c:850
2602 msgid ""
2603 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2604 "mode.\n"
2605 msgstr ""
2606 "Nemô¾ete vytvori» OpenPGP podpis kµúèa typu PGP 2.x, keï ste v --pgp2 móde.\n"
2607
2608 #: g10/keyedit.c:852
2609 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2610 msgstr "To by spôsobilo nepou¾itelnos» kµúèa v PGP 2.x.\n"
2611
2612 #: g10/keyedit.c:877
2613 msgid ""
2614 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2615 "belongs\n"
2616 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2617 msgstr ""
2618 "S akou istotou ste preverili, ¾e kµúè, ktorý chcete podpísa»\n"
2619 "patrí vy¹¹ie uvedenej osobe?\n"
2620 "Pokiaµ nepoznáte odpoveï, zadajte \"0\".\n"
2621
2622 #: g10/keyedit.c:882
2623 #, c-format
2624 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2625 msgstr "   (0) Neodpoviem.%s\n"
2626
2627 #: g10/keyedit.c:884
2628 #, c-format
2629 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2630 msgstr "   (1) Vôbec som to nekontroloval(a).%s\n"
2631
2632 #: g10/keyedit.c:886
2633 #, c-format
2634 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2635 msgstr "   (2) Èiastoène som to overil(a).%s\n"
2636
2637 #: g10/keyedit.c:888
2638 #, c-format
2639 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2640 msgstr "   (3) Veµmi dôkladne som to overil(a).%s\n"
2641
2642 #: g10/keyedit.c:894
2643 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2644 msgstr "Vá¹ výber? ('?' - viac informácií): "
2645
2646 #: g10/keyedit.c:918
2647 #, fuzzy, c-format
2648 msgid ""
2649 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2650 "key \"%s\" (%s)\n"
2651 msgstr ""
2652 "Ste si istý, ¾e chcete podpísa» tento kµúè\n"
2653 "svojím kµúèom: \""
2654
2655 #: g10/keyedit.c:925
2656 #, fuzzy
2657 msgid "This will be a self-signature.\n"
2658 msgstr ""
2659 "\n"
2660 "Ide o podpis kµúèa ním samým\n"
2661
2662 #: g10/keyedit.c:931
2663 #, fuzzy
2664 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2665 msgstr ""
2666 "\n"
2667 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2668
2669 #: g10/keyedit.c:939
2670 #, fuzzy
2671 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2672 msgstr ""
2673 "\n"
2674 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2675
2676 #: g10/keyedit.c:949
2677 #, fuzzy
2678 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2679 msgstr ""
2680 "\n"
2681 "Podpis bude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2682 "\n"
2683
2684 #: g10/keyedit.c:956
2685 #, fuzzy
2686 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2687 msgstr ""
2688 "\n"
2689 "Podpis bude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2690
2691 #: g10/keyedit.c:963
2692 #, fuzzy
2693 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2694 msgstr ""
2695 "\n"
2696 "Vôbec som tento kµúè neoveril.\n"
2697
2698 #: g10/keyedit.c:968
2699 #, fuzzy
2700 msgid "I have checked this key casually.\n"
2701 msgstr ""
2702 "\n"
2703 "Èiastoène som overil tento kµúè.\n"
2704
2705 #: g10/keyedit.c:973
2706 #, fuzzy
2707 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2708 msgstr ""
2709 "\n"
2710 "Velmi dôkladne som overil tento kµúè.\n"
2711
2712 #: g10/keyedit.c:983
2713 #, fuzzy
2714 msgid "Really sign? (y/N) "
2715 msgstr "Skutoène podpísa»? "
2716
2717 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3881 g10/keyedit.c:3972 g10/keyedit.c:4045
2718 #: g10/sign.c:369
2719 #, c-format
2720 msgid "signing failed: %s\n"
2721 msgstr "podpisovanie zlyhalo: %s\n"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:1084
2724 msgid "This key is not protected.\n"
2725 msgstr "Tento kµúè nie je chránený.\n"
2726
2727 #: g10/keyedit.c:1088
2728 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2729 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
2730
2731 #: g10/keyedit.c:1092
2732 msgid "Key is protected.\n"
2733 msgstr "kµúè je chránený.\n"
2734
2735 #: g10/keyedit.c:1112
2736 #, c-format
2737 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2738 msgstr "Nie je mo¾né editova» tento kµúè: %s\n"
2739
2740 #: g10/keyedit.c:1118
2741 msgid ""
2742 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2743 "\n"
2744 msgstr ""
2745 "Vlo¾te nové heslo (passphrase) pre tento tajný kµúè.\n"
2746 "\n"
2747
2748 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1806
2749 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2750 msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
2751
2752 #: g10/keyedit.c:1132
2753 msgid ""
2754 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2755 "\n"
2756 msgstr ""
2757 "Nechcete heslo - to je *zlý* nápad!\n"
2758 "\n"
2759
2760 #: g10/keyedit.c:1135
2761 #, fuzzy
2762 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2763 msgstr "Skutoène to chcete urobi»? "
2764
2765 #: g10/keyedit.c:1201
2766 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2767 msgstr "presúvam podpis kµúèa na správne miesto\n"
2768
2769 #: g10/keyedit.c:1247
2770 msgid "save"
2771 msgstr "ulo¾i»"
2772
2773 #: g10/keyedit.c:1247
2774 msgid "save and quit"
2775 msgstr "ulo¾i» a ukonèi»"
2776
2777 #: g10/keyedit.c:1250
2778 msgid "fpr"
2779 msgstr "fpr"
2780
2781 #: g10/keyedit.c:1250
2782 msgid "show fingerprint"
2783 msgstr "vypísa» fingerprint"
2784
2785 #: g10/keyedit.c:1251
2786 msgid "list key and user IDs"
2787 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a id u¾ívateµov"
2788
2789 #: g10/keyedit.c:1253
2790 msgid "uid"
2791 msgstr "uid"
2792
2793 #: g10/keyedit.c:1253
2794 msgid "select user ID N"
2795 msgstr "vyberte identifikátor u¾ívateµa N"
2796
2797 #: g10/keyedit.c:1254
2798 msgid "key"
2799 msgstr "key"
2800
2801 #: g10/keyedit.c:1254
2802 msgid "select secondary key N"
2803 msgstr "vyberte sekundárny kµúè N"
2804
2805 #: g10/keyedit.c:1255
2806 msgid "check"
2807 msgstr "check"
2808
2809 #: g10/keyedit.c:1255
2810 msgid "list signatures"
2811 msgstr "vypísa» zoznam podpisov"
2812
2813 #: g10/keyedit.c:1256
2814 msgid "c"
2815 msgstr "c"
2816
2817 #: g10/keyedit.c:1257
2818 msgid "sign"
2819 msgstr "sign"
2820
2821 #: g10/keyedit.c:1257
2822 msgid "sign the key"
2823 msgstr "podpísa» kµúè"
2824
2825 #: g10/keyedit.c:1258
2826 msgid "s"
2827 msgstr "s"
2828
2829 #: g10/keyedit.c:1259
2830 #, fuzzy
2831 msgid "tsign"
2832 msgstr "sign"
2833
2834 #: g10/keyedit.c:1259
2835 #, fuzzy
2836 msgid "make a trust signature"
2837 msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
2838
2839 #: g10/keyedit.c:1260
2840 msgid "lsign"
2841 msgstr "lsign"
2842
2843 #: g10/keyedit.c:1260
2844 msgid "sign the key locally"
2845 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
2846
2847 #: g10/keyedit.c:1261
2848 msgid "nrsign"
2849 msgstr "nrsign"
2850
2851 #: g10/keyedit.c:1261
2852 msgid "sign the key non-revocably"
2853 msgstr "podpísa» kµúè bez mo¾nosti odvola» podpis (non-revocably)"
2854
2855 #: g10/keyedit.c:1262
2856 msgid "nrlsign"
2857 msgstr "nrlsign"
2858
2859 #: g10/keyedit.c:1262
2860 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2861 msgstr "podpísa» kµúè lokálne a bez mo¾nosti odvola» podpis (non-revocably)"
2862
2863 #: g10/keyedit.c:1264
2864 msgid "adduid"
2865 msgstr "adduid"
2866
2867 #: g10/keyedit.c:1264
2868 msgid "add a user ID"
2869 msgstr "prida» identifikátor u¾ívateµa"
2870
2871 #: g10/keyedit.c:1265
2872 msgid "addphoto"
2873 msgstr "addphoto"
2874
2875 #: g10/keyedit.c:1265
2876 msgid "add a photo ID"
2877 msgstr "prida» fotografické ID"
2878
2879 #: g10/keyedit.c:1266
2880 msgid "deluid"
2881 msgstr "deluid"
2882
2883 #: g10/keyedit.c:1266
2884 msgid "delete user ID"
2885 msgstr "zmaza» identifikátor u¾ívateµa"
2886
2887 #: g10/keyedit.c:1268
2888 msgid "delphoto"
2889 msgstr "delphoto"
2890
2891 #: g10/keyedit.c:1269
2892 msgid "addkey"
2893 msgstr "addkey"
2894
2895 #: g10/keyedit.c:1269
2896 msgid "add a secondary key"
2897 msgstr "prida» sekundárny kµúè"
2898
2899 #: g10/keyedit.c:1271
2900 #, fuzzy
2901 msgid "addcardkey"
2902 msgstr "addkey"
2903
2904 #: g10/keyedit.c:1271
2905 msgid "add a key to a smartcard"
2906 msgstr ""
2907
2908 #: g10/keyedit.c:1272
2909 msgid "keytocard"
2910 msgstr ""
2911
2912 #: g10/keyedit.c:1272
2913 msgid "move a key to a smartcard"
2914 msgstr ""
2915
2916 #: g10/keyedit.c:1274
2917 msgid "delkey"
2918 msgstr "delkey"
2919
2920 #: g10/keyedit.c:1274
2921 msgid "delete a secondary key"
2922 msgstr "zmaza» sekundárny kµúè"
2923
2924 #: g10/keyedit.c:1275
2925 msgid "addrevoker"
2926 msgstr "addrevoker"
2927
2928 #: g10/keyedit.c:1275
2929 msgid "add a revocation key"
2930 msgstr "prida» revokaèný kµúè"
2931
2932 #: g10/keyedit.c:1276
2933 msgid "delsig"
2934 msgstr "delsig"
2935
2936 #: g10/keyedit.c:1276
2937 msgid "delete signatures"
2938 msgstr "zmaza» podpisy"
2939
2940 #: g10/keyedit.c:1277
2941 msgid "expire"
2942 msgstr "expire"
2943
2944 #: g10/keyedit.c:1277
2945 msgid "change the expire date"
2946 msgstr "zmeni» dobu platnosti"
2947
2948 #: g10/keyedit.c:1278
2949 msgid "primary"
2950 msgstr "primary"
2951
2952 #: g10/keyedit.c:1278
2953 msgid "flag user ID as primary"
2954 msgstr "oznaèi» u¾ívateµské ID ako primárne"
2955
2956 #: g10/keyedit.c:1279
2957 msgid "toggle"
2958 msgstr "toggle"
2959
2960 #: g10/keyedit.c:1279
2961 msgid "toggle between secret and public key listing"
2962 msgstr "prepnú» medzi vypísaním zoznamu tajných a verejných kµúèov"
2963
2964 #: g10/keyedit.c:1281
2965 msgid "t"
2966 msgstr "t"
2967
2968 #: g10/keyedit.c:1282
2969 msgid "pref"
2970 msgstr "pref"
2971
2972 #: g10/keyedit.c:1282
2973 msgid "list preferences (expert)"
2974 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (pre expertov)"
2975
2976 #: g10/keyedit.c:1283
2977 msgid "showpref"
2978 msgstr "showpref"
2979
2980 #: g10/keyedit.c:1283
2981 msgid "list preferences (verbose)"
2982 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (podrobne)"
2983
2984 #: g10/keyedit.c:1284
2985 msgid "setpref"
2986 msgstr "setpref"
2987
2988 #: g10/keyedit.c:1284
2989 msgid "set preference list"
2990 msgstr "nastavi» zoznam predvolieb"
2991
2992 #: g10/keyedit.c:1285
2993 msgid "updpref"
2994 msgstr "updpref"
2995
2996 #: g10/keyedit.c:1285
2997 msgid "updated preferences"
2998 msgstr "aktualizova» predvoµby"
2999
3000 #: g10/keyedit.c:1286
3001 #, fuzzy
3002 msgid "keyserver"
3003 msgstr "chyba servera kµúèov"
3004
3005 #: g10/keyedit.c:1286
3006 #, fuzzy
3007 msgid "set preferred keyserver URL"
3008 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1287
3011 msgid "change the passphrase"
3012 msgstr "zmeni» heslo"
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1288
3015 msgid "trust"
3016 msgstr "trust"
3017
3018 #: g10/keyedit.c:1288
3019 msgid "change the ownertrust"
3020 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
3021
3022 #: g10/keyedit.c:1289
3023 msgid "revsig"
3024 msgstr "revsig"
3025
3026 #: g10/keyedit.c:1289
3027 msgid "revoke signatures"
3028 msgstr "revokova» podpisy"
3029
3030 #: g10/keyedit.c:1290
3031 msgid "revuid"
3032 msgstr "revsig"
3033
3034 #: g10/keyedit.c:1290
3035 msgid "revoke a user ID"
3036 msgstr "revokova» identifikátor u¾ívateµa"
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1291
3039 msgid "revkey"
3040 msgstr "revkey"
3041
3042 #: g10/keyedit.c:1291
3043 msgid "revoke a secondary key"
3044 msgstr "revokova» sekundárny kµúè"
3045
3046 #: g10/keyedit.c:1292
3047 msgid "disable"
3048 msgstr "disable"
3049
3050 #: g10/keyedit.c:1292
3051 msgid "disable a key"
3052 msgstr "nastavi» kµúè ako neplatný (disable)"
3053
3054 #: g10/keyedit.c:1293
3055 msgid "enable"
3056 msgstr "enable"
3057
3058 #: g10/keyedit.c:1293
3059 msgid "enable a key"
3060 msgstr "nastavi» kµúè ako platný (enable)"
3061
3062 #: g10/keyedit.c:1294
3063 msgid "showphoto"
3064 msgstr "showphoto"
3065
3066 #: g10/keyedit.c:1294
3067 msgid "show photo ID"
3068 msgstr "ukáza» fotografické ID"
3069
3070 #: g10/keyedit.c:1344
3071 #, c-format
3072 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
3073 msgstr "chyba pri èítaní bloku tajného kµúèa `%s': %s\n"
3074
3075 #: g10/keyedit.c:1361
3076 msgid "Secret key is available.\n"
3077 msgstr "Tajný kµúè je dostupný.\n"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1423
3080 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3081 msgstr "Na vykonanie tejto operácie je potrebný tajný kµúè.\n"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:1428
3084 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3085 msgstr "Prosím, najskôr pou¾ite príkaz \"toggle\" (prepnú»).\n"
3086
3087 #: g10/keyedit.c:1476
3088 msgid "Key is revoked."
3089 msgstr "Kµúè revokovaný."
3090
3091 #: g10/keyedit.c:1496
3092 #, fuzzy
3093 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3094 msgstr "Skutoène podpísa» v¹etky id u¾ívateµa? "
3095
3096 #: g10/keyedit.c:1498
3097 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3098 msgstr "Nápoveda: Vyberte id u¾ívateµa na podpísanie\n"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1523
3101 #, c-format
3102 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3103 msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:1545 g10/keyedit.c:1565 g10/keyedit.c:1668
3106 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3107 msgstr "Musíte vybra» aspoò jedno id u¾ívateµa.\n"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1547
3110 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3111 msgstr "Nemô¾ete zmaza» posledné id u¾ívateµa!\n"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1549
3114 #, fuzzy
3115 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3116 msgstr "Skutoène odstráni» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
3117
3118 #: g10/keyedit.c:1550
3119 #, fuzzy
3120 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3121 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
3122
3123 #: g10/keyedit.c:1600
3124 #, fuzzy
3125 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3126 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
3127
3128 #: g10/keyedit.c:1612
3129 #, fuzzy
3130 msgid "You must select exactly one key.\n"
3131 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1632 g10/keyedit.c:1687
3134 msgid "You must select at least one key.\n"
3135 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:1635
3138 #, fuzzy
3139 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3140 msgstr "Skutoène chcete zmaza» vybrané kµúèe? "
3141
3142 #: g10/keyedit.c:1636
3143 #, fuzzy
3144 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3145 msgstr "Skutoène chcete zmaza» tento kµúè? "
3146
3147 #: g10/keyedit.c:1671
3148 #, fuzzy
3149 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3150 msgstr "Skutoène revokova» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
3151
3152 #: g10/keyedit.c:1672
3153 #, fuzzy
3154 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3155 msgstr "Skutoène revokova» toto id u¾ívateµa? "
3156
3157 #: g10/keyedit.c:1691
3158 #, fuzzy
3159 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3160 msgstr "Skutoène chcete revokova» vybrané kµúèe? "
3161
3162 #: g10/keyedit.c:1692
3163 #, fuzzy
3164 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3165 msgstr "Skutoène chcete revokova» tento kµúè? "
3166
3167 #: g10/keyedit.c:1731
3168 msgid ""
3169 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3170 msgstr ""
3171
3172 #: g10/keyedit.c:1763
3173 #, fuzzy
3174 msgid "Set preference list to:\n"
3175 msgstr "nastavi» zoznam predvolieb"
3176
3177 #: g10/keyedit.c:1769
3178 #, fuzzy
3179 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3180 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
3181
3182 #: g10/keyedit.c:1771
3183 #, fuzzy
3184 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3185 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby? "
3186
3187 #: g10/keyedit.c:1821
3188 #, fuzzy
3189 msgid "Save changes? (y/N) "
3190 msgstr "Ulo¾i» zmeny? "
3191
3192 #: g10/keyedit.c:1824
3193 #, fuzzy
3194 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3195 msgstr "Ukonèi» bez ulo¾enia? "
3196
3197 #: g10/keyedit.c:1834
3198 #, c-format
3199 msgid "update failed: %s\n"
3200 msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:1841
3203 #, c-format
3204 msgid "update secret failed: %s\n"
3205 msgstr "aktualizácia tajného kµúèa zlyhala: %s\n"
3206
3207 #: g10/keyedit.c:1848
3208 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3209 msgstr "kµúè nebol zmenený, tak¾e nie je potrebné ho aktualizova».\n"
3210
3211 #: g10/keyedit.c:1920
3212 msgid "Digest: "
3213 msgstr "Digest: "
3214
3215 #: g10/keyedit.c:1972
3216 msgid "Features: "
3217 msgstr "Charakteristiky: "
3218
3219 #: g10/keyedit.c:1983
3220 msgid "Keyserver no-modify"
3221 msgstr ""
3222
3223 #: g10/keyedit.c:1998 g10/keylist.c:229
3224 msgid "Preferred keyserver: "
3225 msgstr ""
3226
3227 #: g10/keyedit.c:2239
3228 #, c-format
3229 msgid "This key may be revoked by %s key "
3230 msgstr "Tento kµúè mô¾e by» revokovaný kµúèom %s "
3231
3232 #: g10/keyedit.c:2243
3233 msgid " (sensitive)"
3234 msgstr "(citlivá informácia)"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:2257 g10/keyedit.c:2313 g10/keyedit.c:2434 g10/keyedit.c:2449
3237 #: g10/keyserver.c:366
3238 #, fuzzy, c-format
3239 msgid "created: %s"
3240 msgstr "%s: nemô¾em vytvori»: %s\n"
3241
3242 #: g10/keyedit.c:2260 g10/keylist.c:707 g10/keylist.c:807 g10/mainproc.c:929
3243 #, fuzzy, c-format
3244 msgid "revoked: %s"
3245 msgstr "[revokované]"
3246
3247 #: g10/keyedit.c:2262 g10/keylist.c:678 g10/keylist.c:813
3248 #, fuzzy, c-format
3249 msgid "expired: %s"
3250 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
3251
3252 #: g10/keyedit.c:2264 g10/keyedit.c:2315 g10/keyedit.c:2436 g10/keyedit.c:2451
3253 #: g10/keylist.c:684 g10/keylist.c:719 g10/keylist.c:819 g10/keylist.c:840
3254 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3255 #, fuzzy, c-format
3256 msgid "expires: %s"
3257 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:2266
3260 #, fuzzy, c-format
3261 msgid "usage: %s"
3262 msgstr " dôvera: %c/%c"
3263
3264 #: g10/keyedit.c:2281
3265 #, fuzzy, c-format
3266 msgid "trust: %s"
3267 msgstr " dôvera: %c/%c"
3268
3269 #: g10/keyedit.c:2285
3270 #, c-format
3271 msgid "validity: %s"
3272 msgstr ""
3273
3274 #: g10/keyedit.c:2292
3275 msgid "This key has been disabled"
3276 msgstr "Tento kµúè bol oznaèený za neplatný (disabled)"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:2320
3279 msgid "card-no: "
3280 msgstr ""
3281
3282 #: g10/keyedit.c:2355 g10/keyedit.c:2357 g10/keyedit.c:2359
3283 #, c-format
3284 msgid "[%8.8s] "
3285 msgstr ""
3286
3287 #: g10/keyedit.c:2355 g10/keyedit.c:2468 g10/keylist.c:766 g10/keyserver.c:376
3288 #: g10/mainproc.c:1575 g10/trustdb.c:1133
3289 #, fuzzy
3290 msgid "revoked"
3291 msgstr "[revokované]"
3292
3293 #: g10/keyedit.c:2357 g10/keyedit.c:2470 g10/keylist.c:768 g10/keyserver.c:380
3294 #: g10/mainproc.c:1577 g10/trustdb.c:500
3295 #, fuzzy
3296 msgid "expired"
3297 msgstr "expire"
3298
3299 #: g10/keyedit.c:2396
3300 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3301 msgstr "U¾ívateµské ID vo formáte PGP 2.x nemá ¾iadne predvoµby\n"
3302
3303 #: g10/keyedit.c:2404
3304 msgid ""
3305 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3306 "unless you restart the program.\n"
3307 msgstr ""
3308 "Prosím nezabúdajte, ¾e zobrazované údaje o platnosti kµúèov nemusia\n"
3309 "by» správne, pokiaµ znovu nespustíte program.\n"
3310
3311 #: g10/keyedit.c:2535
3312 msgid ""
3313 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3314 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3315 msgstr ""
3316 "VAROVANIE: ¾iadne ID u¾ívateµa nebolo oznaèené ako primárne. Tento príkaz\n"
3317 "spôsobí, ¾e iné ID u¾ívateµa sa bude pova¾ova» primárne.\n"
3318
3319 #: g10/keyedit.c:2595
3320 msgid ""
3321 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3322 "versions\n"
3323 "         of PGP to reject this key.\n"
3324 msgstr ""
3325 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
3326 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohto kµúèa.\n"
3327
3328 #: g10/keyedit.c:2600 g10/keyedit.c:2878
3329 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3330 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále prida»? (a/N) "
3331
3332 #: g10/keyedit.c:2606
3333 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3334 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
3335
3336 #: g10/keyedit.c:2746
3337 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3338 msgstr "Zmaza» tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3339
3340 #: g10/keyedit.c:2756
3341 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3342 msgstr "Zmaza» tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3343
3344 #: g10/keyedit.c:2760
3345 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3346 msgstr "Zmaza» tento neznámy podpis? (a/N/u)"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:2766
3349 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3350 msgstr "Skutoène zmaza» tento podpis podpísaný sebou samým? (a/N)"
3351
3352 #: g10/keyedit.c:2780
3353 #, c-format
3354 msgid "Deleted %d signature.\n"
3355 msgstr "Zmazaný %d podpis.\n"
3356
3357 #: g10/keyedit.c:2781
3358 #, c-format
3359 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3360 msgstr "Zmazaných %d podpisov.\n"
3361
3362 #: g10/keyedit.c:2784
3363 msgid "Nothing deleted.\n"
3364 msgstr "Niè nebolo zmaznané.\n"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:2873
3367 msgid ""
3368 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3369 "cause\n"
3370 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3371 msgstr ""
3372 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
3373 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohoto kµúèa.\n"
3374
3375 #: g10/keyedit.c:2884
3376 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3377 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
3378
3379 #: g10/keyedit.c:2904
3380 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3381 msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ívateµa povereného revokáciou: "
3382
3383 #: g10/keyedit.c:2927
3384 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3385 msgstr "kµúè vo formáte PGP 2.x nemo¾no poveri» revokáciou\n"
3386
3387 #: g10/keyedit.c:2942
3388 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3389 msgstr "kµúè nemo¾no poveri» revokáciou ním samým\n"
3390
3391 #: g10/keyedit.c:2964
3392 #, fuzzy
3393 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3394 msgstr "VAROVANIE: Tento kµúè bol revokovaný jeho urèeným revokátorom/!\n"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:2983
3397 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3398 msgstr "VAROVANIE: oznaèenie kµúèa ako revokovací u¾ nemô¾e by» zru¹ené!\n"
3399
3400 #: g10/keyedit.c:2989
3401 #, fuzzy
3402 msgid ""
3403 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3404 msgstr "Ste si istý, ¾e chcete oznaèi» tento kµúè ako revokovací? (a/N): "
3405
3406 #: g10/keyedit.c:3050
3407 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3408 msgstr "Prosím, odstráòte výber z tajných kµúèov.\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:3056
3411 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3412 msgstr "Prosím, vyberte najviac jeden sekundárny kµúè.\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:3060
3415 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3416 msgstr "Mením dobu platnosti sekundárneho kµúèa.\n"
3417
3418 #: g10/keyedit.c:3063
3419 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3420 msgstr "Mením dobu platnosti primárneho kµúèa.\n"
3421
3422 #: g10/keyedit.c:3109
3423 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3424 msgstr "Nemô¾ete zmeni» dobu platnosti kµúèa verzie 3\n"
3425
3426 #: g10/keyedit.c:3125
3427 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3428 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
3429
3430 #: g10/keyedit.c:3205
3431 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3432 msgstr "Prosím, vyberte práve jedno id u¾ívateµa.\n"
3433
3434 #: g10/keyedit.c:3244 g10/keyedit.c:3354 g10/keyedit.c:3473
3435 #, fuzzy, c-format
3436 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3437 msgstr "preskoèený v3 podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:3415
3440 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3441 msgstr ""
3442
3443 #: g10/keyedit.c:3494
3444 #, fuzzy
3445 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3446 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3447
3448 #: g10/keyedit.c:3495
3449 #, fuzzy
3450 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3451 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3452
3453 #: g10/keyedit.c:3557
3454 #, c-format
3455 msgid "No user ID with index %d\n"
3456 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:3603
3459 #, c-format
3460 msgid "No secondary key with index %d\n"
3461 msgstr "Neexistuje sekundárny kµúè s indexom %d\n"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:3720
3464 #, fuzzy, c-format
3465 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3466 msgstr "id u¾ívateµa: \""
3467
3468 #: g10/keyedit.c:3723 g10/keyedit.c:3787 g10/keyedit.c:3830
3469 #, fuzzy, c-format
3470 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3471 msgstr "   podpísané %08lX v %s%s%s\n"
3472
3473 #: g10/keyedit.c:3725 g10/keyedit.c:3789 g10/keyedit.c:3832
3474 msgid " (non-exportable)"
3475 msgstr " (nexeportovateµné)"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:3729
3478 #, c-format
3479 msgid "This signature expired on %s.\n"
3480 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s.\n"
3481
3482 #: g10/keyedit.c:3733
3483 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3484 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále revokova»? (a/N) "
3485
3486 #: g10/keyedit.c:3737
3487 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3488 msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? (a/N)"
3489
3490 #: g10/keyedit.c:3764
3491 #, fuzzy, c-format
3492 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3493 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
3494
3495 #: g10/keyedit.c:3790
3496 #, fuzzy
3497 msgid " (non-revocable)"
3498 msgstr " (nexeportovateµné)"
3499
3500 #: g10/keyedit.c:3797
3501 #, fuzzy, c-format
3502 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3503 msgstr "   revokované %08lX v %s\n"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:3819
3506 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3507 msgstr "Chystáte sa revokova» tieto podpisy:\n"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:3839
3510 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3511 msgstr "Skutoène vytvori» revokaèné certifikáty? (a/N) "
3512
3513 #: g10/keyedit.c:3869
3514 msgid "no secret key\n"
3515 msgstr "neexistuje tajný kµúè\n"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:3939
3518 #, c-format
3519 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3520 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
3521
3522 #: g10/keyedit.c:3956
3523 #, c-format
3524 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3525 msgstr "VAROVANIE: podpis pou¾ivateµkého ID vznikol %d sekund v budúcnosti\n"
3526
3527 #: g10/keyedit.c:4125
3528 #, fuzzy, c-format
3529 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3530 msgstr ""
3531 "Zobrazujem %s fotografické ID s veµkos»ou %ld pre kµúè 0x%08lX (uid %d)\n"
3532
3533 #: g10/keygen.c:293
3534 #, fuzzy, c-format
3535 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3536 msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
3537
3538 #: g10/keygen.c:300
3539 #, fuzzy
3540 msgid "too many cipher preferences\n"
3541 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3542
3543 #: g10/keygen.c:302
3544 #, fuzzy
3545 msgid "too many digest preferences\n"
3546 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3547
3548 #: g10/keygen.c:304
3549 #, fuzzy
3550 msgid "too many compression preferences\n"
3551 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3552
3553 #: g10/keygen.c:401
3554 #, fuzzy, c-format
3555 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3556 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
3557
3558 #: g10/keygen.c:827
3559 msgid "writing direct signature\n"
3560 msgstr "zapisujem podpis kµúèa ním samým (direct signature)\n"
3561
3562 #: g10/keygen.c:866
3563 msgid "writing self signature\n"
3564 msgstr "zapisujem podpis kµúèa sebou samým\n"
3565
3566 #: g10/keygen.c:912
3567 msgid "writing key binding signature\n"
3568 msgstr "zapisujem \"key-binding\" podpis\n"
3569
3570 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2613
3571 #, c-format
3572 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3573 msgstr "neplatná då¾ka kµúèa; pou¾ijem %u bitov\n"
3574
3575 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2619
3576 #, c-format
3577 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3578 msgstr "då¾ka kµúèa zaokrúhlená na %u bitov\n"
3579
3580 #: g10/keygen.c:1247
3581 #, fuzzy
3582 msgid "Sign"
3583 msgstr "sign"
3584
3585 #: g10/keygen.c:1250
3586 #, fuzzy
3587 msgid "Encrypt"
3588 msgstr "¹ifrova» dáta"
3589
3590 #: g10/keygen.c:1253
3591 msgid "Authenticate"
3592 msgstr ""
3593
3594 #: g10/keygen.c:1261
3595 msgid "SsEeAaQq"
3596 msgstr ""
3597
3598 #: g10/keygen.c:1276
3599 #, c-format
3600 msgid "Possible actions for a %s key: "
3601 msgstr ""
3602
3603 #: g10/keygen.c:1280
3604 msgid "Current allowed actions: "
3605 msgstr ""
3606
3607 #: g10/keygen.c:1285
3608 #, c-format
3609 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3610 msgstr ""
3611
3612 #: g10/keygen.c:1288
3613 #, fuzzy, c-format
3614 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3615 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3616
3617 #: g10/keygen.c:1291
3618 #, c-format
3619 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3620 msgstr ""
3621
3622 #: g10/keygen.c:1294
3623 #, c-format
3624 msgid "   (%c) Finished\n"
3625 msgstr ""
3626
3627 #: g10/keygen.c:1348
3628 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3629 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
3630
3631 #: g10/keygen.c:1350
3632 #, fuzzy, c-format
3633 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3634 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
3635
3636 #: g10/keygen.c:1351
3637 #, c-format
3638 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3639 msgstr "   (%d) DSA (len na podpis)\n"
3640
3641 #: g10/keygen.c:1353
3642 #, fuzzy, c-format
3643 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3644 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3645
3646 #: g10/keygen.c:1354
3647 #, c-format
3648 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3649 msgstr "   (%d) RSA (len na podpis)\n"
3650
3651 #: g10/keygen.c:1356
3652 #, c-format
3653 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3654 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3655
3656 #: g10/keygen.c:1358
3657 #, fuzzy, c-format
3658 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3659 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3660
3661 #: g10/keygen.c:1409
3662 #, c-format
3663 msgid ""
3664 "About to generate a new %s keypair.\n"
3665 "              minimum keysize is  768 bits\n"
3666 "              default keysize is 1024 bits\n"
3667 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
3668 msgstr ""
3669 "Chystám sa vytvori» nový pár kµúèov %s.\n"
3670 "                       minimálna veµkos» kµúèa je  768 bitov\n"
3671 "                      implicitná veµkos» kµúèa je 1024 bitov\n"
3672 "            najvy¹¹ia navrhovaná veµkos» kµúèa je 2048 bitov\n"
3673
3674 #: g10/keygen.c:1418
3675 msgid "What keysize do you want? (1024) "
3676 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
3677
3678 #: g10/keygen.c:1423
3679 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
3680 msgstr "kµúè DSA musí ma» veµkos» od 512 do 1024 bitov.\n"
3681
3682 #: g10/keygen.c:1425
3683 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
3684 msgstr ""
3685 "veµkos» kµúèa je príli¹ malá; minimálna povolená veµkos» pre RSA je 1024 "
3686 "bitov.\n"
3687
3688 #: g10/keygen.c:1428
3689 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
3690 msgstr ""
3691 "veµkos» kµúèa je príli¹ malá; minimálna povolená veµkos» je 768 bitov.\n"
3692
3693 #: g10/keygen.c:1439
3694 #, c-format
3695 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
3696 msgstr "veµkos» kµúèa je príli¹ veµká; maximálna povolená hodnota je %d.\n"
3697
3698 #: g10/keygen.c:1444
3699 msgid ""
3700 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
3701 "computations take REALLY long!\n"
3702 msgstr ""
3703 "Veµkosti kµúèov väè¹ie ako 2048 bitov se neodporúèajú, preto¾e\n"
3704 "výpoèty potom trvajú VE¥MI dlho!\n"
3705
3706 #: g10/keygen.c:1447
3707 #, fuzzy
3708 msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
3709 msgstr "Skutoène chcete vytvori» kµúè tejto då¾ky? "
3710
3711 #: g10/keygen.c:1449
3712 msgid ""
3713 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
3714 "vulnerable to attacks!\n"
3715 msgstr ""
3716 "Dobre, ale nezabúdajte, ¾e informácie mô¾u by» vyzradené z poèítaèa aj "
3717 "elektromagnetickým vy¾arovaním monitora alebo klávesnice!\n"
3718
3719 #: g10/keygen.c:1458
3720 #, c-format
3721 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3722 msgstr "Po¾adovaná då¾ka kµúèa je %u bitov.\n"
3723
3724 #: g10/keygen.c:1461 g10/keygen.c:1465
3725 #, c-format
3726 msgid "rounded up to %u bits\n"
3727 msgstr "zaokrúhlené na %u bitov\n"
3728
3729 #: g10/keygen.c:1516
3730 msgid ""
3731 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3732 "         0 = key does not expire\n"
3733 "      <n>  = key expires in n days\n"
3734 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3735 "      <n>m = key expires in n months\n"
3736 "      <n>y = key expires in n years\n"
3737 msgstr ""
3738 "Prosím urète, ako dlho by mal kµúè platit.\n"
3739 "         0 = doba platnosti kµúèa nie je obmedzená\n"
3740 "      <n>  = doba platnosti kµúèa skonèí za n dní\n"
3741 "      <n>w = doba platnosti kµúèa skonèí za n tý¾dòov\n"
3742 "      <n>m = doba platnosti kµúèa skonèí za n mesiacov\n"
3743 "      <n>y = doba platnosti kµúèa skonèí za n rokov\n"
3744
3745 #: g10/keygen.c:1525
3746 msgid ""
3747 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3748 "         0 = signature does not expire\n"
3749 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3750 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3751 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3752 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3753 msgstr ""
3754 "Prosím urète, ako dlho by mal podpis platit.\n"
3755 "         0 = doba platnosti podpisu nie je onmedzená\n"
3756 "      <n>  = doba platnosti podpisu skonèí za n dní\n"
3757 "      <n>w = doba platnosti podpisu skonèí za n tý¾dòov\n"
3758 "      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mesiacov\n"
3759 "      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n rokov\n"
3760
3761 #: g10/keygen.c:1547
3762 msgid "Key is valid for? (0) "
3763 msgstr "Kµúè je platný na? (0) "
3764
3765 #: g10/keygen.c:1549
3766 msgid "Signature is valid for? (0) "
3767 msgstr "Podpis je platný na? (0) "
3768
3769 #: g10/keygen.c:1554
3770 msgid "invalid value\n"
3771 msgstr "neplatná hodnota\n"
3772
3773 #: g10/keygen.c:1559
3774 #, c-format
3775 msgid "%s does not expire at all\n"
3776 msgstr "platnos» %s neskonèí\n"
3777
3778 #: g10/keygen.c:1566
3779 #, c-format
3780 msgid "%s expires at %s\n"
3781 msgstr "platnos» %s skonèí %s\n"
3782
3783 #: g10/keygen.c:1572
3784 msgid ""
3785 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3786 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3787 msgstr ""
3788 "Vá¹ systém nevie zobrazi» dátumy po roku 2038.\n"
3789 "V ka¾dom prípade budú dátumy korektne spracovávané do roku 2106.\n"
3790
3791 #: g10/keygen.c:1577
3792 #, fuzzy
3793 msgid "Is this correct? (y/N) "
3794 msgstr "Je to správne (a/n)? "
3795
3796 #: g10/keygen.c:1620
3797 #, fuzzy
3798 msgid ""
3799 "\n"
3800 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3801 "ID\n"
3802 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3803 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3804 "\n"
3805 msgstr ""
3806 "\n"
3807 "Aby bolo mo¾né rozpozna» Vá¹ kµúè, musíte pozna» identifikátor u¾ívateµa;\n"
3808 "program ho zlo¾í z Vá¹ho mena a priezviska, komentára a e-mailu v tomto "
3809 "tvare:\n"
3810 "    \"Jozko Mrkvicka (student) <jozko@mrkvicka.sk>\"\n"
3811 "\n"
3812
3813 #: g10/keygen.c:1632
3814 msgid "Real name: "
3815 msgstr "Meno a priezvisko: "
3816
3817 #: g10/keygen.c:1640
3818 msgid "Invalid character in name\n"
3819 msgstr "Neplatný znak ve mene\n"
3820
3821 #: g10/keygen.c:1642
3822 msgid "Name may not start with a digit\n"
3823 msgstr "Meno nemô¾e zaèína» èíslicou\n"
3824
3825 #: g10/keygen.c:1644
3826 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3827 msgstr "Meno musí by» dlhé aspoò 5 znakov\n"
3828
3829 #: g10/keygen.c:1652
3830 msgid "Email address: "
3831 msgstr "E-mailová adresa: "
3832
3833 #: g10/keygen.c:1663
3834 msgid "Not a valid email address\n"
3835 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3836
3837 #: g10/keygen.c:1671
3838 msgid "Comment: "
3839 msgstr "Komentár: "
3840
3841 #: g10/keygen.c:1677
3842 msgid "Invalid character in comment\n"
3843 msgstr "Neplatný znak v komentári\n"
3844
3845 #: g10/keygen.c:1700
3846 #, c-format
3847 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3848 msgstr "Pou¾ívate znakovú sadu `%s'.\n"
3849
3850 #: g10/keygen.c:1706
3851 #, c-format
3852 msgid ""
3853 "You selected this USER-ID:\n"
3854 "    \"%s\"\n"
3855 "\n"
3856 msgstr ""
3857 "Zvolili ste tento identifikátor u¾ívateµa:\n"
3858 "    \"%s\"\n"
3859 "\n"
3860
3861 #: g10/keygen.c:1711
3862 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3863 msgstr "Do poµa meno alebo komentár nepí¹te, prosím, e-mailovú adresu.\n"
3864
3865 #: g10/keygen.c:1727
3866 msgid "NnCcEeOoQq"
3867 msgstr "mMkKeEPpUu"
3868
3869 #: g10/keygen.c:1737
3870 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3871 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (U)konèi»? "
3872
3873 #: g10/keygen.c:1738
3874 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3875 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (P)okraèova»/(U)konèi»? "
3876
3877 #: g10/keygen.c:1757
3878 msgid "Please correct the error first\n"
3879 msgstr "Najskôr, prosím, opravte chybu\n"
3880
3881 #: g10/keygen.c:1797
3882 msgid ""
3883 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3884 "\n"
3885 msgstr ""
3886 "Na ochranu Vá¹ho tajného kµúèa musíte zada» heslo.\n"
3887 "\n"
3888
3889 #: g10/keygen.c:1807
3890 #, c-format
3891 msgid "%s.\n"
3892 msgstr "%s.\n"
3893
3894 #: g10/keygen.c:1813
3895 msgid ""
3896 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3897 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3898 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3899 "\n"
3900 msgstr ""
3901 "Nechcete heslo - to *nie je* dobrý nápad!\n"
3902 "Dobre, budem pokraèova» bez hesla. Kedykoµvek mô¾ete heslo zmeni» pou¾itím\n"
3903 "tohto programu s parametrom \"--edit-key\".\n"
3904 "\n"
3905
3906 #: g10/keygen.c:1835
3907 msgid ""
3908 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3909 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3910 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3911 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3912 msgstr ""
3913 "Je potrebné vytvori» veµa náhodných bajtov. Poèas vytvárania mô¾ete\n"
3914 "vykonáva» inú prácu na poèítaèi (písa» na klávesnici, pohybova» my¹ou,\n"
3915 "pou¾íva» disky); vïaka tomu má generátor lep¹iu ¹ancu získa» dostatok "
3916 "entropie.\n"
3917
3918 #: g10/keygen.c:2490
3919 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
3920 msgstr "Pár kµúèov DSA bude ma» då¾ku 1024 bitov.\n"
3921
3922 #: g10/keygen.c:2559
3923 msgid "Key generation canceled.\n"
3924 msgstr "Vytváranie kµúèa bolo zru¹ené.\n"
3925
3926 #: g10/keygen.c:2747 g10/keygen.c:2884
3927 #, c-format
3928 msgid "writing public key to `%s'\n"
3929 msgstr "zapisujem verejný kµúè do `%s'\n"
3930
3931 #: g10/keygen.c:2749 g10/keygen.c:2887
3932 #, fuzzy, c-format
3933 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3934 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
3935
3936 #: g10/keygen.c:2752 g10/keygen.c:2890
3937 #, c-format
3938 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3939 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
3940
3941 #: g10/keygen.c:2873
3942 #, c-format
3943 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3944 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor verejných kµúèov (pubring): %s\n"
3945
3946 #: g10/keygen.c:2879
3947 #, c-format
3948 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3949 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor tajných kµúèov (secring): %s\n"
3950
3951 #: g10/keygen.c:2897
3952 #, c-format
3953 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3954 msgstr "chyba pri zápise do súboru verejných kµúèov `%s': %s\n"
3955
3956 #: g10/keygen.c:2904
3957 #, c-format
3958 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3959 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
3960
3961 #: g10/keygen.c:2927
3962 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3963 msgstr "verejný a tajný kµúè boli vytvorené a podpísané.\n"
3964
3965 #: g10/keygen.c:2938
3966 msgid ""
3967 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3968 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
3969 msgstr ""
3970 "Tento kµúè nemô¾e by» pou¾itý na ¹ifrovanie. Pre vytvorenie\n"
3971 "sekundárneho kµúèa na tento úèel mô¾ete pou¾i» príkaz \"--edit-key\".\n"
3972
3973 #: g10/keygen.c:2950 g10/keygen.c:3065 g10/keygen.c:3180
3974 #, c-format
3975 msgid "Key generation failed: %s\n"
3976 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
3977
3978 #: g10/keygen.c:3001 g10/keygen.c:3116 g10/sign.c:290
3979 #, c-format
3980 msgid ""
3981 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3982 msgstr ""
3983 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
3984 "je problém so systémovým èasom)\n"
3985
3986 #: g10/keygen.c:3003 g10/keygen.c:3118 g10/sign.c:292
3987 #, c-format
3988 msgid ""
3989 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3990 msgstr ""
3991 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
3992 "je problém so systémovým èasom)\n"
3993
3994 #: g10/keygen.c:3012 g10/keygen.c:3129
3995 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3996 msgstr "POZNÁMKA: vytvorenie podkµúèa pre kµúèe v3 nie je v súlade s OpenPGP\n"
3997
3998 #: g10/keygen.c:3040 g10/keygen.c:3162
3999 #, fuzzy
4000 msgid "Really create? (y/N) "
4001 msgstr "Skutoène vytvori»? "
4002
4003 #: g10/keygen.c:3315
4004 #, fuzzy, c-format
4005 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4006 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
4007
4008 #: g10/keygen.c:3362
4009 #, fuzzy, c-format
4010 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4011 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
4012
4013 #: g10/keygen.c:3385
4014 #, fuzzy, c-format
4015 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4016 msgstr "POZNÁMKA: platnos» tajného kµúèa %08lX skonèila %s\n"
4017
4018 #: g10/keygen.c:3452
4019 #, c-format
4020 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
4021 msgstr ""
4022
4023 #: g10/keygen.c:3458
4024 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
4025 msgstr ""
4026
4027 #: g10/keygen.c:3464 g10/keygen.c:3470
4028 #, c-format
4029 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
4030 msgstr ""