Obsolete option --no-sig-create-check.
[gnupg.git] / po / sk.po
1 # GnuPG Slovak translation
2 # Copyright (C) 1998 - 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>, 2002 - 2004
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.5\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: translations@gnupg.org\n"
8 "PO-Revision-Date: 2012-08-24 17:16+0200\n"
9 "Last-Translator: Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>\n"
10 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
11 "Language: sk\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #, fuzzy, c-format
17 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
18 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
19
20 #, c-format
21 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
22 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
23
24 msgid "no entropy gathering module detected\n"
25 msgstr "nebol detekovaný ¾iadny modul na získanie entropie\n"
26
27 #, fuzzy, c-format
28 msgid "can't lock `%s': %s\n"
29 msgstr "nemo¾no otvori» `%s'\n"
30
31 #, fuzzy, c-format
32 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
33 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
34
35 #, c-format
36 msgid "can't open `%s': %s\n"
37 msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
38
39 #, c-format
40 msgid "can't stat `%s': %s\n"
41 msgstr "nemô¾em pou¾i» príkaz stat na `%s': %s\n"
42
43 #, c-format
44 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
45 msgstr "`%s' nie je normálny súbor - ignorované\n"
46
47 msgid "note: random_seed file is empty\n"
48 msgstr "poznámka: súbor random_seed je prázdny\n"
49
50 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
51 msgstr "varovanie: neplatná veµkos» random_seed - súbor nepou¾itý\n"
52
53 #, c-format
54 msgid "can't read `%s': %s\n"
55 msgstr "nemô¾em èíta» `%s': %s\n"
56
57 msgid "note: random_seed file not updated\n"
58 msgstr "poznámka: súbor random_seed nie je aktualizovaný\n"
59
60 #, c-format
61 msgid "can't create `%s': %s\n"
62 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
63
64 #, c-format
65 msgid "can't write `%s': %s\n"
66 msgstr "nemô¾em zapisova» do `%s': %s\n"
67
68 #, c-format
69 msgid "can't close `%s': %s\n"
70 msgstr "nemô¾em zavrie» `%s': %s\n"
71
72 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
73 msgstr "VAROVANIE: pou¾itý generátor náhodných èísel nie je bezpeèný!!\n"
74
75 msgid ""
76 "The random number generator is only a kludge to let\n"
77 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
78 "\n"
79 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
80 "\n"
81 msgstr ""
82 "Generátor náhodných èísel je len atrapa, aby program mohol be¾a»,\n"
83 "v ¾iadnom prípade nie je kryptograficky bezpeèný!\n"
84 "\n"
85 "NEPOU®ÍVAJTE ®IADNE DÁTA VYTVORENÉ TÝMTO PROGRAMOM!!\n"
86 "\n"
87
88 msgid ""
89 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
90 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
91 "of the entropy.\n"
92 msgstr ""
93 "Prosím èakajte, získava sa entropia. Robte zatiaµ nejakú inú prácu\n"
94 "aby ste sa nenudili a zvý¹ite tým kvalitu entropie.\n"
95
96 #, c-format
97 msgid ""
98 "\n"
99 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
100 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
101 msgstr ""
102 "\n"
103 "Nedostatok náhodných bajtov. Prosím, pracujte s operaèným systémom, aby\n"
104 "ste mu umo¾nili získa» viac entropie (je potrebných %d bajtov).\n"
105
106 #, fuzzy, c-format
107 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
108 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
109
110 #, fuzzy, c-format
111 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
112 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
113
114 #, fuzzy, c-format
115 msgid "reading public key failed: %s\n"
116 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
117
118 msgid "response does not contain the public key data\n"
119 msgstr ""
120
121 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
122 msgstr ""
123
124 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
125 msgstr ""
126
127 #, c-format
128 msgid "using default PIN as %s\n"
129 msgstr ""
130
131 #, c-format
132 msgid "failed to use default PIN as %s: %s - disabling further default use\n"
133 msgstr ""
134
135 #, c-format
136 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
137 msgstr ""
138
139 msgid "||Please enter the PIN"
140 msgstr ""
141
142 #, c-format
143 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
144 msgstr ""
145
146 #, c-format
147 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
148 msgstr ""
149
150 #, fuzzy, c-format
151 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
152 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
153
154 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
155 msgstr ""
156
157 msgid "card is permanently locked!\n"
158 msgstr ""
159
160 #, c-format
161 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
162 msgstr ""
163
164 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but keep it at
165 #. the start of the string.  Use %%0A to force a linefeed.
166 #, c-format
167 msgid "|A|Please enter the Admin PIN%%0A[remaining attempts: %d]"
168 msgstr ""
169
170 msgid "|A|Please enter the Admin PIN"
171 msgstr ""
172
173 msgid "access to admin commands is not configured\n"
174 msgstr ""
175
176 #, fuzzy
177 msgid "Reset Code not or not anymore available\n"
178 msgstr "tajné èasti kµúèa nie sú dostupné\n"
179
180 #, fuzzy
181 msgid "||Please enter the Reset Code for the card"
182 msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
183
184 #, c-format
185 msgid "Reset Code is too short; minimum length is %d\n"
186 msgstr ""
187
188 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
189 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
190 #. to get some infos on the string.
191 msgid "|RN|New Reset Code"
192 msgstr ""
193
194 msgid "|AN|New Admin PIN"
195 msgstr ""
196
197 msgid "|N|New PIN"
198 msgstr ""
199
200 #, fuzzy, c-format
201 msgid "error getting new PIN: %s\n"
202 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
203
204 #, fuzzy
205 msgid "error reading application data\n"
206 msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
207
208 #, fuzzy
209 msgid "error reading fingerprint DO\n"
210 msgstr "%s: chyba pri èítaní voµného záznamu: %s\n"
211
212 #, fuzzy
213 msgid "key already exists\n"
214 msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
215
216 msgid "existing key will be replaced\n"
217 msgstr ""
218
219 #, fuzzy
220 msgid "generating new key\n"
221 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
222
223 #, fuzzy
224 msgid "writing new key\n"
225 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
226
227 msgid "creation timestamp missing\n"
228 msgstr ""
229
230 #, c-format
231 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
232 msgstr ""
233
234 #, c-format
235 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
236 msgstr ""
237
238 #, c-format
239 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
240 msgstr ""
241
242 #, fuzzy, c-format
243 msgid "failed to store the key: %s\n"
244 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
245
246 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
247 msgstr ""
248
249 #, fuzzy
250 msgid "generating key failed\n"
251 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
252
253 #, fuzzy, c-format
254 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
255 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
256
257 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
258 msgstr ""
259
260 msgid "fingerprint on card does not match requested one\n"
261 msgstr ""
262
263 #, fuzzy, c-format
264 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
265 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
266
267 #, c-format
268 msgid "signatures created so far: %lu\n"
269 msgstr ""
270
271 msgid ""
272 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
273 msgstr ""
274
275 #, fuzzy, c-format
276 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
277 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
278
279 #, c-format
280 msgid "armor: %s\n"
281 msgstr "ASCII kódovanie: %s\n"
282
283 msgid "invalid armor header: "
284 msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódovania: "
285
286 msgid "armor header: "
287 msgstr "ASCII hlavièka: "
288
289 msgid "invalid clearsig header\n"
290 msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitateµnom formáte\n"
291
292 #, fuzzy
293 msgid "unknown armor header: "
294 msgstr "ASCII hlavièka: "
295
296 msgid "nested clear text signatures\n"
297 msgstr "vnorené podpisy v èitateµnom formátu\n"
298
299 #, fuzzy
300 msgid "unexpected armor: "
301 msgstr "neoèakávané kódovanie ASCII:"
302
303 msgid "invalid dash escaped line: "
304 msgstr "nesprávne oznaèenie riadku mínusmi: "
305
306 #, fuzzy, c-format
307 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
308 msgstr "neplatný znak vo formáte radix64 %02x bol preskoèený\n"
309
310 msgid "premature eof (no CRC)\n"
311 msgstr "predèasný koniec súboru (¾iadne CRC)\n"
312
313 msgid "premature eof (in CRC)\n"
314 msgstr "predèasný koniec súboru (v CRC)\n"
315
316 msgid "malformed CRC\n"
317 msgstr "nesprávny formát CRC\n"
318
319 #, fuzzy, c-format
320 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
321 msgstr "Chyba CRC; %06lx - %06lx\n"
322
323 #, fuzzy
324 msgid "premature eof (in trailer)\n"
325 msgstr "predèasný koniec súboru (v pätièke)\n"
326
327 msgid "error in trailer line\n"
328 msgstr "chyba v pätièke\n"
329
330 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
331 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
332
333 #, c-format
334 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
335 msgstr "neplatné kódovanie ASCII: riadok je dlh¹í ako %d znakov\n"
336
337 msgid ""
338 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
339 msgstr ""
340 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódovaní - pravdepodobne bol "
341 "pou¾itý nesprávny MTA\n"
342
343 #, fuzzy, c-format
344 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
345 msgstr "tajný kµúè nie je dostupný"
346
347 #, c-format
348 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
349 msgstr ""
350
351 #, fuzzy
352 msgid "can't do this in batch mode\n"
353 msgstr "nemo¾no previes» v dávkovom móde\n"
354
355 #, fuzzy
356 msgid "This command is only available for version 2 cards\n"
357 msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
358
359 msgid "Your selection? "
360 msgstr "Vá¹ výber? "
361
362 msgid "[not set]"
363 msgstr ""
364
365 #, fuzzy
366 msgid "male"
367 msgstr "enable"
368
369 #, fuzzy
370 msgid "female"
371 msgstr "enable"
372
373 #, fuzzy
374 msgid "unspecified"
375 msgstr "Dôvod nebol ¹pecifikovaný"
376
377 #, fuzzy
378 msgid "not forced"
379 msgstr "nespracované"
380
381 msgid "forced"
382 msgstr ""
383
384 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
385 msgstr ""
386
387 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
388 msgstr ""
389
390 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
391 msgstr ""
392
393 msgid "Cardholder's surname: "
394 msgstr ""
395
396 msgid "Cardholder's given name: "
397 msgstr ""
398
399 #, c-format
400 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
401 msgstr ""
402
403 #, fuzzy
404 msgid "URL to retrieve public key: "
405 msgstr "¾iadny zodpovedajúci verejný kµúè: %s\n"
406
407 #, c-format
408 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
409 msgstr ""
410
411 #, fuzzy, c-format
412 msgid "error allocating enough memory: %s\n"
413 msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
414
415 #, c-format
416 msgid "error reading `%s': %s\n"
417 msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
418
419 #, fuzzy, c-format
420 msgid "error writing `%s': %s\n"
421 msgstr "chyba pri vytváraní `%s': %s\n"
422
423 msgid "Login data (account name): "
424 msgstr ""
425
426 #, c-format
427 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
428 msgstr ""
429
430 msgid "Private DO data: "
431 msgstr ""
432
433 #, c-format
434 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
435 msgstr ""
436
437 #, fuzzy
438 msgid "Language preferences: "
439 msgstr "aktualizova» predvoµby"
440
441 #, fuzzy
442 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
443 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
444
445 #, fuzzy
446 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
447 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
448
449 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
450 msgstr ""
451
452 #, fuzzy
453 msgid "Error: invalid response.\n"
454 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
455
456 #, fuzzy
457 msgid "CA fingerprint: "
458 msgstr "vypísa» fingerprint"
459
460 #, fuzzy
461 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
462 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
463
464 #, fuzzy, c-format
465 msgid "key operation not possible: %s\n"
466 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
467
468 #, fuzzy
469 msgid "not an OpenPGP card"
470 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
471
472 #, fuzzy, c-format
473 msgid "error getting current key info: %s\n"
474 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
475
476 msgid "Replace existing key? (y/N) "
477 msgstr ""
478
479 msgid ""
480 "NOTE: There is no guarantee that the card supports the requested size.\n"
481 "      If the key generation does not succeed, please check the\n"
482 "      documentation of your card to see what sizes are allowed.\n"
483 msgstr ""
484
485 #, fuzzy, c-format
486 msgid "What keysize do you want for the Signature key? (%u) "
487 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
488
489 #, fuzzy, c-format
490 msgid "What keysize do you want for the Encryption key? (%u) "
491 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
492
493 #, fuzzy, c-format
494 msgid "What keysize do you want for the Authentication key? (%u) "
495 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
496
497 #, c-format
498 msgid "rounded up to %u bits\n"
499 msgstr "zaokrúhlené na %u bitov\n"
500
501 #, c-format
502 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
503 msgstr ""
504
505 #, c-format
506 msgid "The card will now be re-configured to generate a key of %u bits\n"
507 msgstr ""
508
509 #, fuzzy, c-format
510 msgid "error changing size of key %d to %u bits: %s\n"
511 msgstr "chyba pri èítaní bloku tajného kµúèa `%s': %s\n"
512
513 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
514 msgstr ""
515
516 #, fuzzy
517 msgid "NOTE: keys are already stored on the card!\n"
518 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
519
520 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
521 msgstr ""
522
523 #, c-format
524 msgid ""
525 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
526 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
527 "You should change them using the command --change-pin\n"
528 msgstr ""
529
530 #, fuzzy
531 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
532 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
533
534 #, fuzzy
535 msgid "   (1) Signature key\n"
536 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
537
538 #, fuzzy
539 msgid "   (2) Encryption key\n"
540 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
541
542 msgid "   (3) Authentication key\n"
543 msgstr ""
544
545 msgid "Invalid selection.\n"
546 msgstr "Neplatný výber.\n"
547
548 #, fuzzy
549 msgid "Please select where to store the key:\n"
550 msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
551
552 #, fuzzy
553 msgid "unknown key protection algorithm\n"
554 msgstr "neznámy ochranný algoritmus\n"
555
556 #, fuzzy
557 msgid "secret parts of key are not available\n"
558 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
559
560 #, fuzzy
561 msgid "secret key already stored on a card\n"
562 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
563
564 #, fuzzy, c-format
565 msgid "error writing key to card: %s\n"
566 msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
567
568 msgid "quit this menu"
569 msgstr "ukonèi» toto menu"
570
571 #, fuzzy
572 msgid "show admin commands"
573 msgstr "konfliktné príkazy\n"
574
575 msgid "show this help"
576 msgstr "ukáza» túto pomoc"
577
578 #, fuzzy
579 msgid "list all available data"
580 msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
581
582 msgid "change card holder's name"
583 msgstr ""
584
585 msgid "change URL to retrieve key"
586 msgstr ""
587
588 msgid "fetch the key specified in the card URL"
589 msgstr ""
590
591 #, fuzzy
592 msgid "change the login name"
593 msgstr "zmeni» dobu platnosti"
594
595 #, fuzzy
596 msgid "change the language preferences"
597 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
598
599 msgid "change card holder's sex"
600 msgstr ""
601
602 #, fuzzy
603 msgid "change a CA fingerprint"
604 msgstr "vypísa» fingerprint"
605
606 msgid "toggle the signature force PIN flag"
607 msgstr ""
608
609 #, fuzzy
610 msgid "generate new keys"
611 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
612
613 msgid "menu to change or unblock the PIN"
614 msgstr ""
615
616 msgid "verify the PIN and list all data"
617 msgstr ""
618
619 msgid "unblock the PIN using a Reset Code"
620 msgstr ""
621
622 msgid "gpg/card> "
623 msgstr ""
624
625 #, fuzzy
626 msgid "Admin-only command\n"
627 msgstr "konfliktné príkazy\n"
628
629 #, fuzzy
630 msgid "Admin commands are allowed\n"
631 msgstr "konfliktné príkazy\n"
632
633 #, fuzzy
634 msgid "Admin commands are not allowed\n"
635 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
636
637 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
638 msgstr "Neplatný príkaz (skúste \"help\")\n"
639
640 #, fuzzy
641 msgid "card reader not available\n"
642 msgstr "tajný kµúè nie je dostupný"
643
644 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
645 msgstr ""
646
647 #, fuzzy, c-format
648 msgid "selecting openpgp failed: %s\n"
649 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
650
651 #, c-format
652 msgid ""
653 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
654 "   %.*s\n"
655 msgstr ""
656
657 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
658 msgstr ""
659
660 msgid "Enter New Admin PIN: "
661 msgstr ""
662
663 msgid "Enter New PIN: "
664 msgstr ""
665
666 msgid "Enter Admin PIN: "
667 msgstr ""
668
669 msgid "Enter PIN: "
670 msgstr ""
671
672 #, fuzzy
673 msgid "Repeat this PIN: "
674 msgstr "Opakujte heslo: "
675
676 #, fuzzy
677 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
678 msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
679
680 #, c-format
681 msgid "can't open `%s'\n"
682 msgstr "nemo¾no otvori» `%s'\n"
683
684 msgid "--output doesn't work for this command\n"
685 msgstr "--output pre tento príkaz nefunguje\n"
686
687 #, fuzzy, c-format
688 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
689 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
690
691 #, c-format
692 msgid "error reading keyblock: %s\n"
693 msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
694
695 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
696 msgstr "(pokiaµ neurèíte kµúè jeho fingerprintom)\n"
697
698 #, fuzzy
699 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
700 msgstr "bez parametra \"--yes\" to nemo¾no v dávkovom móde previes»\n"
701
702 #, fuzzy
703 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
704 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
705
706 #, fuzzy
707 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
708 msgstr "Toto je tajný kµúè! - skutoène zmaza»? "
709
710 #, c-format
711 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
712 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
713
714 msgid "ownertrust information cleared\n"
715 msgstr "informácie o dôveryhodnosti vlastníka kµúèa vymazané\n"
716
717 #, c-format
718 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
719 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè \"%s\"!\n"
720
721 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
722 msgstr "aby ste ho zmazali, pou¾ite najprv prepínaè \"--delete-secret-key\".\n"
723
724 #, c-format
725 msgid "error creating passphrase: %s\n"
726 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
727
728 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
729 msgstr "v móde S2K nemo¾no pou¾i» symetrický ESK paket\n"
730
731 #, c-format
732 msgid "using cipher %s\n"
733 msgstr "pou¾itá ¹ifra %s\n"
734
735 #, c-format
736 msgid "`%s' already compressed\n"
737 msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
738
739 #, c-format
740 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
741 msgstr "VAROVANIE: súbor `%s' je prázdny\n"
742
743 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
744 msgstr ""
745 "v móde --pgp2 mô¾ete ¹ifrova» len RSA kµúèom s då¾kou 2048 bitov a menej\n"
746
747 #, c-format
748 msgid "reading from `%s'\n"
749 msgstr "èítam z `%s'\n"
750
751 msgid ""
752 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
753 msgstr "algoritmus IDEA nemo¾no pou¾i» na v¹etky kµúèe, pre ktoré ¹ifrujete.\n"
754
755 #, fuzzy, c-format
756 msgid ""
757 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
758 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
759
760 #, fuzzy, c-format
761 msgid ""
762 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
763 "preferences\n"
764 msgstr ""
765 "vy¾iadaný kompresný algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
766
767 #, c-format
768 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
769 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
770
771 #, c-format
772 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
773 msgstr ""
774 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
775 "\n"
776
777 #, c-format
778 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
779 msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pre: %s\n"
780
781 #, c-format
782 msgid "%s encrypted data\n"
783 msgstr "%s za¹ifrované dáta\n"
784
785 #, c-format
786 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
787 msgstr "za¹ifrované neznámym algoritmom %d\n"
788
789 msgid ""
790 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
791 msgstr ""
792 "VAROVANIE: správa bola za¹ifrovaná slabým kµúèom v symetrickej ¹ifre.\n"
793
794 msgid "problem handling encrypted packet\n"
795 msgstr "problém so za¹ifrovaným paketom\n"
796
797 msgid "no remote program execution supported\n"
798 msgstr "¾iadne vzialené vykonávanie programu nie je podporované\n"
799
800 #, c-format
801 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
802 msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
803
804 msgid ""
805 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
806 msgstr ""
807 "volanie externého programu zru¹ené kvôli nebezpeèným právam súboru "
808 "nastavení\n"
809
810 #, fuzzy
811 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
812 msgstr ""
813 "táto platforma potrebuje doèasné súbory na spustenie externého programu\n"
814
815 #, fuzzy, c-format
816 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
817 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
818
819 #, fuzzy, c-format
820 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
821 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
822
823 #, c-format
824 msgid "system error while calling external program: %s\n"
825 msgstr "systémová chyba pri volaní externého programu: %s\n"
826
827 msgid "unnatural exit of external program\n"
828 msgstr "nekorektné ukonèenie externého programu\n"
829
830 msgid "unable to execute external program\n"
831 msgstr "nemo¾no spusti» externý program\n"
832
833 #, c-format
834 msgid "unable to read external program response: %s\n"
835 msgstr "nemo¾no cíta» odozvu externého programu: %s\n"
836
837 #, c-format
838 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
839 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
840
841 #, c-format
842 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
843 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný adresár `%s': %s\n"
844
845 #, fuzzy
846 msgid "export signatures that are marked as local-only"
847 msgstr ""
848 "\n"
849 "Podpis bude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
850
851 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
852 msgstr ""
853
854 #, fuzzy
855 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
856 msgstr "¾iadne revokaèné kµúèe pre `%s' nenájdené\n"
857
858 #, fuzzy
859 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
860 msgstr "revokova» sekundárny kµúè"
861
862 #, fuzzy
863 msgid "remove unusable parts from key during export"
864 msgstr "nepou¾iteµný tajný kµúè"
865
866 msgid "remove as much as possible from key during export"
867 msgstr ""
868
869 #, fuzzy
870 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
871 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
872
873 #, fuzzy, c-format
874 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
875 msgstr "kµúè %08lX: nie je chránený - preskoèené\n"
876
877 #, fuzzy, c-format
878 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
879 msgstr "kµúè %08lX: PGP 2.x kµúè - preskoèené\n"
880
881 #, fuzzy, c-format
882 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
883 msgstr "kµúè %08lX: podpis subkµúèa na zlom mieste - preskoèené \n"
884
885 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
886 msgstr ""
887
888 #, fuzzy, c-format
889 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
890 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
891
892 #, fuzzy, c-format
893 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
894 msgstr "VAROVANIE: tajný kµúè %08lX nemá jednoduchý SK kontrolný súèet\n"
895
896 msgid "WARNING: nothing exported\n"
897 msgstr "VAROVANIE: niè nebolo vyexportované\n"
898
899 msgid ""
900 "@Commands:\n"
901 " "
902 msgstr ""
903 "@Príkazy:\n"
904 " "
905
906 msgid "|[file]|make a signature"
907 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis"
908
909 msgid "|[file]|make a clear text signature"
910 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis v èitateµnom dokumente"
911
912 msgid "make a detached signature"
913 msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
914
915 msgid "encrypt data"
916 msgstr "¹ifrova» dáta"
917
918 msgid "encryption only with symmetric cipher"
919 msgstr "¹ifrovanie len so symetrickou ¹ifrou"
920
921 msgid "decrypt data (default)"
922 msgstr "de¹ifrova» dáta (implicitne)"
923
924 msgid "verify a signature"
925 msgstr "verifikova» podpis"
926
927 msgid "list keys"
928 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov"
929
930 msgid "list keys and signatures"
931 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a podpisov"
932
933 #, fuzzy
934 msgid "list and check key signatures"
935 msgstr "skontrolova» podpisy kµúèov"
936
937 msgid "list keys and fingerprints"
938 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a fingerprintov"
939
940 msgid "list secret keys"
941 msgstr "vypísa» zoznam tajných kµúèov"
942
943 msgid "generate a new key pair"
944 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
945
946 msgid "remove keys from the public keyring"
947 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru verejných kµúèov"
948
949 msgid "remove keys from the secret keyring"
950 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru tajných kµúèov"
951
952 msgid "sign a key"
953 msgstr "podpísa» kµúè"
954
955 msgid "sign a key locally"
956 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
957
958 msgid "sign or edit a key"
959 msgstr "podpísa» alebo modifikova» kµúè"
960
961 msgid "generate a revocation certificate"
962 msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
963
964 msgid "export keys"
965 msgstr "exportova» kµúèe"
966
967 msgid "export keys to a key server"
968 msgstr "exportova» kµúèe na server kµúèov"
969
970 msgid "import keys from a key server"
971 msgstr "importova» kµúèe zo servera kµúèov"
972
973 msgid "search for keys on a key server"
974 msgstr "vyhµada» kµúèe na serveri kµúèov"
975
976 msgid "update all keys from a keyserver"
977 msgstr "aktualizova» v¹etky kµúèe zo servera kµúèov"
978
979 msgid "import/merge keys"
980 msgstr "importova»/zlúèi» kµúèe"
981
982 msgid "print the card status"
983 msgstr ""
984
985 msgid "change data on a card"
986 msgstr ""
987
988 msgid "change a card's PIN"
989 msgstr ""
990
991 msgid "update the trust database"
992 msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
993
994 msgid "|algo [files]|print message digests"
995 msgstr "|algo [súbory]|vypí¹ hash"
996
997 msgid ""
998 "@\n"
999 "Options:\n"
1000 " "
1001 msgstr ""
1002 "@\n"
1003 "Mo¾nosti:\n"
1004 " "
1005
1006 msgid "create ascii armored output"
1007 msgstr "vytvor výstup zakódovaný pomocou ASCII"
1008
1009 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1010 msgstr "|MENO|¹ifrova» pre MENO"
1011
1012 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1013 msgstr ""
1014 "pou¾i» toto id u¾ívateµa na podpísanie\n"
1015 " alebo de¹ifrovanie"
1016
1017 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1018 msgstr ""
1019 "|N|nastavi» úroveò komprimácie N (0 - ¾iadna\n"
1020 " komprimácia)"
1021
1022 msgid "use canonical text mode"
1023 msgstr "pou¾i» kánonický textový mód"
1024
1025 msgid "use as output file"
1026 msgstr "pou¾i» ako výstupný súbor"
1027
1028 msgid "verbose"
1029 msgstr "s dodatoènými informáciami"
1030
1031 msgid "do not make any changes"
1032 msgstr "nevykona» ¾iadne zmeny"
1033
1034 msgid "prompt before overwriting"
1035 msgstr "vy¾iada» potvrdenie pred prepísaním"
1036
1037 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1038 msgstr ""
1039
1040 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1041 msgstr ""
1042
1043 msgid ""
1044 "@\n"
1045 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1046 msgstr ""
1047 "@\n"
1048 "(Pou¾ite manuálové stránky pre kompletný zoznam v¹etkých príkazov a "
1049 "mo¾ností)\n"
1050
1051 msgid ""
1052 "@\n"
1053 "Examples:\n"
1054 "\n"
1055 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1056 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1057 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1058 " --list-keys [names]        show keys\n"
1059 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1060 msgstr ""
1061 "@\n"
1062 "Príklady:\n"
1063 "\n"
1064 " -se -r Bob [súbor]        podpísa» a za¹ifrova» pre u¾ívateµa Bob\n"
1065 " --clearsign [súbor]       vytvori» podpis èitateµného dokumentu\n"
1066 " --detach-sign [súbor]     vytvori» podpis oddelený od dokumentu\n"
1067 " --list-keys [mená]        vypísa» kµúèe\n"
1068 " --fingerprint [mená]      vypísa» fingerprinty\n"
1069
1070 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1071 msgstr ""
1072 "Chyby oznámte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1073 "Pripomienky k prekladu <sk-i18n@lists.linux.sk>.\n"
1074
1075 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1076 msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1077
1078 msgid ""
1079 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1080 "Sign, check, encrypt or decrypt\n"
1081 "Default operation depends on the input data\n"
1082 msgstr ""
1083 "Syntax: gpg [mo¾nosti] [súbory]\n"
1084 "podpísa», overi», ¹ifrova» alebo de¹ifrova»\n"
1085 "implicitné operácie závisia od vstupných dát\n"
1086
1087 msgid ""
1088 "\n"
1089 "Supported algorithms:\n"
1090 msgstr ""
1091 "\n"
1092 "Podporované algoritmy:\n"
1093
1094 msgid "Pubkey: "
1095 msgstr "Verejné kµúèe: "
1096
1097 msgid "Cipher: "
1098 msgstr "©ifry: "
1099
1100 msgid "Hash: "
1101 msgstr "Hash: "
1102
1103 msgid "Compression: "
1104 msgstr "Kompresia: "
1105
1106 msgid "usage: gpg [options] "
1107 msgstr "pou¾itie: gpg [mo¾nosti] "
1108
1109 msgid "conflicting commands\n"
1110 msgstr "konfliktné príkazy\n"
1111
1112 #, fuzzy, c-format
1113 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1114 msgstr "no = podpis nájdený v definícii skupiny \"%s\"\n"
1115
1116 #, fuzzy, c-format
1117 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1118 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1119
1120 #, fuzzy, c-format
1121 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1122 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1123
1124 #, fuzzy, c-format
1125 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1126 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1127
1128 #, fuzzy, c-format
1129 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1130 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1131
1132 #, fuzzy, c-format
1133 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1134 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1135
1136 #, fuzzy, c-format
1137 msgid ""
1138 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1139 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1140
1141 #, fuzzy, c-format
1142 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1143 msgstr ""
1144 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1145
1146 #, fuzzy, c-format
1147 msgid ""
1148 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1149 msgstr ""
1150 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1151
1152 #, fuzzy, c-format
1153 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1154 msgstr "neznáma polo¾ka konfigurácie \"%s\"\n"
1155
1156 msgid "display photo IDs during key listings"
1157 msgstr ""
1158
1159 msgid "show policy URLs during signature listings"
1160 msgstr ""
1161
1162 #, fuzzy
1163 msgid "show all notations during signature listings"
1164 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
1165
1166 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1167 msgstr ""
1168
1169 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1170 msgstr ""
1171
1172 #, fuzzy
1173 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1174 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1175
1176 msgid "show user ID validity during key listings"
1177 msgstr ""
1178
1179 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1180 msgstr ""
1181
1182 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1183 msgstr ""
1184
1185 #, fuzzy
1186 msgid "show the keyring name in key listings"
1187 msgstr "uká¾ v ktorom súbore kµúèov je vypísaný kµúè"
1188
1189 #, fuzzy
1190 msgid "show expiration dates during signature listings"
1191 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
1192
1193 #, c-format
1194 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1195 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s ignorovaný'\n"
1196
1197 #, c-format
1198 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1199 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s'\n"
1200
1201 #, c-format
1202 msgid "option file `%s': %s\n"
1203 msgstr "súbor s mo¾nos»ami `%s': %s\n"
1204
1205 #, c-format
1206 msgid "reading options from `%s'\n"
1207 msgstr "èítam mo¾nosti z `%s'\n"
1208
1209 #, c-format
1210 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1211 msgstr "POZNÁMKA: %s nie je pre normálne pou¾itie!\n"
1212
1213 #, fuzzy, c-format
1214 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1215 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1216
1217 #, fuzzy, c-format
1218 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1219 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1220
1221 #, fuzzy
1222 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1223 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
1224
1225 #, fuzzy, c-format
1226 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1227 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1228
1229 #, fuzzy
1230 msgid "invalid keyserver options\n"
1231 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1232
1233 #, c-format
1234 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1235 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1236
1237 msgid "invalid import options\n"
1238 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1239
1240 #, c-format
1241 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1242 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1243
1244 msgid "invalid export options\n"
1245 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1246
1247 #, fuzzy, c-format
1248 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1249 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1250
1251 #, fuzzy
1252 msgid "invalid list options\n"
1253 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1254
1255 msgid "display photo IDs during signature verification"
1256 msgstr ""
1257
1258 msgid "show policy URLs during signature verification"
1259 msgstr ""
1260
1261 #, fuzzy
1262 msgid "show all notations during signature verification"
1263 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1264
1265 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1266 msgstr ""
1267
1268 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1269 msgstr ""
1270
1271 #, fuzzy
1272 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1273 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1274
1275 #, fuzzy
1276 msgid "show user ID validity during signature verification"
1277 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1278
1279 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1280 msgstr ""
1281
1282 #, fuzzy
1283 msgid "show only the primary user ID in signature verification"
1284 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1285
1286 msgid "validate signatures with PKA data"
1287 msgstr ""
1288
1289 msgid "elevate the trust of signatures with valid PKA data"
1290 msgstr ""
1291
1292 #, fuzzy, c-format
1293 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1294 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1295
1296 #, fuzzy
1297 msgid "invalid verify options\n"
1298 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1299
1300 #, c-format
1301 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1302 msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
1303
1304 #, fuzzy, c-format
1305 msgid "%s:%d: invalid auto-key-locate list\n"
1306 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1307
1308 msgid "invalid auto-key-locate list\n"
1309 msgstr ""
1310
1311 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1312 msgstr "VAROVANIE: program mô¾e vytvori» súbor core!\n"
1313
1314 #, c-format
1315 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1316 msgstr "VAROVANIE: %s prepí¹e %s\n"
1317
1318 #, c-format
1319 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1320 msgstr "Nie je dovolené pou¾íva» %s s %s!\n"
1321
1322 #, c-format
1323 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1324 msgstr "%s nedáva s %s zmysel!\n"
1325
1326 #, fuzzy, c-format
1327 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1328 msgstr "gpg-agent nie je v tomto sedení dostupný\n"
1329
1330 #, fuzzy, c-format
1331 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1332 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
1333
1334 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1335 msgstr ""
1336 "v móde --pgp2 mô¾ete vytvára» len oddelené podpisy alebo podpisy èitateµné "
1337 "ako text\n"
1338
1339 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1340 msgstr "v móde --pgp2 nemo¾no súèasne ¹ifrova» a podpisova»\n"
1341
1342 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1343 msgstr "v móde --pgp2 musíte pou¾i» súbor (nie rúru).\n"
1344
1345 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1346 msgstr "¹ifrovanie správ v móde --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
1347
1348 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1349 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1350
1351 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1352 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1353
1354 #, fuzzy
1355 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1356 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1357
1358 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1359 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1360
1361 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1362 msgstr "polo¾ka completes-needed musí by» väè¹ia ako 0\n"
1363
1364 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1365 msgstr "polo¾ka marginals-needed musí by» väè¹ia ako 1\n"
1366
1367 #, fuzzy
1368 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1369 msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí by» v rozmedzí od 1 do 255\n"
1370
1371 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1372 msgstr "neplatná implicitná úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1373
1374 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1375 msgstr "neplatná minimálna úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1376
1377 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1378 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dôrazne nedoporuèovaný\n"
1379
1380 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1381 msgstr "neplatný mód S2K; musí by» 0, 1 alebo 3\n"
1382
1383 msgid "invalid default preferences\n"
1384 msgstr "neplatné defaultné predvoµby\n"
1385
1386 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1387 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre ¹ifrovanie\n"
1388
1389 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1390 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre hashovanie\n"
1391
1392 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1393 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre kompresiu\n"
1394
1395 #, c-format
1396 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1397 msgstr "%s e¹te nepracuje s %s\n"
1398
1399 #, fuzzy, c-format
1400 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1401 msgstr "nemô¾ete pou¾i» ¹ifrovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1402
1403 #, fuzzy, c-format
1404 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1405 msgstr "nemô¾ete pou¾i» hashovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1406
1407 #, fuzzy, c-format
1408 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1409 msgstr "nemô¾ete pou¾i» kompresný algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1410
1411 #, c-format
1412 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1413 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
1414
1415 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1416 msgstr ""
1417 "VAROVANIE: daný adresát (-r) bez pou¾itia ¹ifrovania s verejným kµúèom\n"
1418
1419 msgid "--store [filename]"
1420 msgstr "--store [meno súboru]"
1421
1422 msgid "--symmetric [filename]"
1423 msgstr "--symmetric [meno súboru]"
1424
1425 #, fuzzy, c-format
1426 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1427 msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
1428
1429 msgid "--encrypt [filename]"
1430 msgstr "--encrypt [meno súboru]"
1431
1432 #, fuzzy
1433 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1434 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1435
1436 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1437 msgstr ""
1438
1439 #, fuzzy, c-format
1440 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1441 msgstr ""
1442 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1443 "\n"
1444
1445 msgid "--sign [filename]"
1446 msgstr "--sign [meno súboru]"
1447
1448 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1449 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1450
1451 #, fuzzy
1452 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1453 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1454
1455 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1456 msgstr ""
1457
1458 #, fuzzy, c-format
1459 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1460 msgstr ""
1461 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1462 "\n"
1463
1464 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1465 msgstr "--sign --symmetric [meno súboru]"
1466
1467 msgid "--clearsign [filename]"
1468 msgstr "--clearsign [meno súboru]"
1469
1470 msgid "--decrypt [filename]"
1471 msgstr "--decrypt [meno súboru]"
1472
1473 msgid "--sign-key user-id"
1474 msgstr "--sign-key id u¾ívateµa"
1475
1476 msgid "--lsign-key user-id"
1477 msgstr "--lsign-key id u¾ívateµa"
1478
1479 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1480 msgstr "--edit-key id u¾ívateµa [príkazy]"
1481
1482 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1483 msgstr "-k[v][v][v][c] [id u¾ívateµa] [súbor s kµúèmi (keyring)]"
1484
1485 #, c-format
1486 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1487 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
1488
1489 #, c-format
1490 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1491 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
1492
1493 #, c-format
1494 msgid "key export failed: %s\n"
1495 msgstr "nepodaril sa export kµúèa: %s\n"
1496
1497 #, c-format
1498 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1499 msgstr "nepodarilo sa nájs» server: %s\n"
1500
1501 #, c-format
1502 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1503 msgstr "aktualizácia servera zlyhala: %s\n"
1504
1505 #, c-format
1506 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1507 msgstr "dekódovanie z ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1508
1509 #, c-format
1510 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1511 msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1512
1513 #, c-format
1514 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1515 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
1516
1517 msgid "[filename]"
1518 msgstr "[meno súboru]"
1519
1520 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1521 msgstr "Zaènite písa» svoju správu ...\n"
1522
1523 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1524 msgstr "zadané URL pre certifikaènú politiku je neplatné\n"
1525
1526 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1527 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1528
1529 #, fuzzy
1530 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1531 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1532
1533 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1534 msgstr "príli¹ veµa polo¾iek v bufferi verejných kµúèov - vypnuté\n"
1535
1536 #, fuzzy
1537 msgid "[User ID not found]"
1538 msgstr "[User id not found]"
1539
1540 #, c-format
1541 msgid "automatically retrieved `%s' via %s\n"
1542 msgstr ""
1543
1544 # c-format
1545 #, fuzzy, c-format
1546 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1547 msgstr ""
1548 "Neplatný kµúè %08lX zmenený na platný pomocou --always-non-selfsigned-uid\n"
1549
1550 #, fuzzy, c-format
1551 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1552 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè %08lX!\n"
1553
1554 #, fuzzy, c-format
1555 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1556 msgstr "pou¾ívam sekundárny kµúè %08lX namiesto primárneho kµúèa %08lX\n"
1557
1558 #, fuzzy, c-format
1559 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1560 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa - preskoèené\n"
1561
1562 msgid "be somewhat more quiet"
1563 msgstr "by» o trochu tich¹í"
1564
1565 msgid "take the keys from this keyring"
1566 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
1567
1568 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1569 msgstr "konflikt èasového razítka"
1570
1571 msgid "|FD|write status info to this FD"
1572 msgstr "|FD|zapísa» informácie o stave do tohto FD"
1573
1574 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1575 msgstr "Pou¾itie: gpgv [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1576
1577 #, fuzzy
1578 msgid ""
1579 "Syntax: gpgv [options] [files]\n"
1580 "Check signatures against known trusted keys\n"
1581 msgstr ""
1582 "Syntax: gpg [nastavenia] [súbory]\n"
1583 "Skontroluje podpisy oproti známym dôveryhodným kµúèom\n"
1584
1585 msgid ""
1586 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1587 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1588 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1589 msgstr ""
1590 "Je na Vás, aby ste sem priradili hodnotu; táto hodnota nebude nikdy\n"
1591 "exportovaná tretej strane. Potrebujeme ju k implementácii \"pavuèiny\n"
1592 "dôvery\"; nemá to niè spoloèné s (implicitne vytvorenou) \"pavuèinou\n"
1593 "certifikátov\"."
1594
1595 msgid ""
1596 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1597 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1598 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1599 "ultimately trusted\n"
1600 msgstr ""
1601 "Aby bolo mo¾né vybudova» pavuèinu dôvery, musí GnuPG vedie», ktorým kµúèom\n"
1602 "dôverujete absolútne - obyèajne sú to tie kµúèe, pre ktoré máte prístup\n"
1603 "k tajným kµúèom. Odpovedzte \"ano\", aby ste nastavili tieto kµúèe\n"
1604 "ako absolútne dôveryhodné\n"
1605
1606 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1607 msgstr ""
1608 "Pokiaµ aj tak chcete pou¾i» tento nedôveryhodný kµúè, odpovedzte \"ano\"."
1609
1610 msgid ""
1611 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1612 msgstr "Vlo¾te identifikátor adresáta, ktorému chcete posla» správu."
1613
1614 msgid ""
1615 "Select the algorithm to use.\n"
1616 "\n"
1617 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1618 "for signatures.\n"
1619 "\n"
1620 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1621 "\n"
1622 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1623 "\n"
1624 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1625 msgstr ""
1626
1627 msgid ""
1628 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1629 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1630 "Please consult your security expert first."
1631 msgstr ""
1632 "V¹ebecne nemo¾no odporúèa» pou¾íva» rovnaký kµúè na ¹ifrovanie a "
1633 "podeisovanie\n"
1634 "Tento algoritmus je vhodné pou¾i» len za urèitých podmienok.\n"
1635 "Kontaktujte prosím najprv bezpeènostného ¹pecialistu."
1636
1637 msgid "Enter the size of the key"
1638 msgstr "Vlo¾te då¾ku kµúèa"
1639
1640 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1641 msgstr "Odpovedzte \"ano\" alebo \"nie\""
1642
1643 msgid ""
1644 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1645 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1646 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1647 "the given value as an interval."
1648 msgstr ""
1649 "Vlo¾te po¾adovanú hodnotu tak, ako je uvedené v príkazovom riadku.\n"
1650 "Je mo¾né vlo¾i» dátum vo formáte ISO (RRRR-MM-DD), ale nedostanete\n"
1651 "správnu chybovú hlá¹ku - miesto toho systém skúsi interpretova»\n"
1652 "zadanú hodnotu ako interval."
1653
1654 msgid "Enter the name of the key holder"
1655 msgstr "Vlo¾te meno dr¾iteµa kµúèa"
1656
1657 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1658 msgstr "prosím, vlo¾te e-mailovú adresu (nepovinné, ale veµmi odporúèané)"
1659
1660 msgid "Please enter an optional comment"
1661 msgstr "Prosím, vlo¾te nepovinný komentár"
1662
1663 msgid ""
1664 "N  to change the name.\n"
1665 "C  to change the comment.\n"
1666 "E  to change the email address.\n"
1667 "O  to continue with key generation.\n"
1668 "Q  to quit the key generation."
1669 msgstr ""
1670 "N  pre zmenu názvu.\n"
1671 "C  pre zmenu komentára.\n"
1672 "E  pre zmenu e-mailovej adresy.\n"
1673 "O  pre pokraèovanie generovania kµúèa.\n"
1674 "Q  pre ukonèenie generovania kµúèa."
1675
1676 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1677 msgstr "Ak chcete generova» podkµúè, odpovedzte \"ano\" (alebo len \"a\")."
1678
1679 msgid ""
1680 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1681 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1682 "know how carefully you verified this.\n"
1683 "\n"
1684 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1685 "the\n"
1686 "    key.\n"
1687 "\n"
1688 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1689 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1690 "for\n"
1691 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1692 "user.\n"
1693 "\n"
1694 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1695 "could\n"
1696 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1697 "the\n"
1698 "    key against a photo ID.\n"
1699 "\n"
1700 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1701 "could\n"
1702 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1703 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1704 "a\n"
1705 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1706 "the\n"
1707 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1708 "exchange\n"
1709 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1710 "\n"
1711 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1712 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1713 "\"\n"
1714 "mean to you when you sign other keys.\n"
1715 "\n"
1716 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1717 msgstr ""
1718 "Skôr ako podpí¹ete id u¾ívateµa, mali by ste najprv overi», èi kµúè\n"
1719 "patrí osobe, ktorej meno je uvedené v identifikátore u¾ívateµa.\n"
1720 "Je veµmi u¾itoèné, keï ostatní vedia, ako dôsledne ste previedli\n"
1721 "takéto overenie.\n"
1722 "\n"
1723 "\"0\" znamená, ¾e neuvádzate, ako dôsledne ste pravos» kµúèa overili\n"
1724 "\n"
1725 "\"1\" znamená, ¾e veríte tomu, ¾e kµúè patrí osobe, ktorá je uvedená,\n"
1726 "    v u¾ívateµskom ID, ale nemohli ste alebo jste nepreverili túto "
1727 "skutoènos».\n"
1728 "    To je u¾itoèné pre \"osobnú\" verifikáciu, keï podpisujete kµúèe, ktoré\n"
1729 "    pou¾ívajú pseudonym u¾ívateµa.\n"
1730 "\n"
1731 "\"2\" znamená, ¾e ste èiastoène overili pravos» kµúèa. Napr. ste overili\n"
1732 "    fingerprint kµúèa a skontrolovali identifikátor u¾ívateµa\n"
1733 "    uvedený na kµúèi s fotografickým id.\n"
1734 "\n"
1735 "\"3\" Znamená, ¾e ste vykonali veµmi dôkladné overenie pravosti kµúèa.\n"
1736 "    To mô¾e napríklad znamena», ¾e ste overili fingerprint kµúèa \n"
1737 "    jeho vlastníka osobne a ïalej ste pomocou ta¾ko fal¹ovateµného \n"
1738 "    dokumentu s fotografiou (napríklad pasu) overili, ¾e meno majiteµa\n"
1739 "    kµúèa sa zhoduje s menom uvedeným v u¾ívateµskom ID a ïalej ste \n"
1740 "    overili (výmenou elektronických dopisov), ¾e elektronická adresa "
1741 "uvedená \n"
1742 "    v ID u¾ívateµa patrí majiteµovi kµúèa.\n"
1743 "\n"
1744 "Prosím nezabúdajte, ¾e príklady uvedené pre úroveò 2 a 3 sú *len*\n"
1745 "príklady.\n"
1746 "Je len na Va¹om rozhodnutí, èo \"èiastoèné\" a \"dôkladné\" overenie "
1747 "znamená\n"
1748 "keï budete podpisova» kµúèe iným u¾ívateµom.\n"
1749 "\n"
1750 "Pokiaµ neviete, aká je správna odpoveï, odpovedzte \"0\"."
1751
1752 #, fuzzy
1753 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1754 msgstr ""
1755 "Pokiaµ chcete podpísa» V©ETKY identifikátory u¾ívateµov, odpovedzte \"ano\""
1756
1757 msgid ""
1758 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1759 "All certificates are then also lost!"
1760 msgstr ""
1761 "Pokiaµ skutoène chcete zmaza» tento identifikátor u¾ívateµa, odpovedzte \"ano"
1762 "\".\n"
1763 "V¹etky certifikáty budú tie¾ stratené!"
1764
1765 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1766 msgstr "Odpovedzte \"ano\", pokiaµ chcete zmaza» podkµúè"
1767
1768 msgid ""
1769 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1770 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1771 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1772 msgstr ""
1773 "Toto je platný podpis kµúèa; normálne nechcete tento podpis zmaza»,\n"
1774 "preto¾e mô¾e by» dôle¾itý pri vytváraní dôvery kµúèa alebo iného kµúèa\n"
1775 "ceritifikovaného týmto kµúèom."
1776
1777 msgid ""
1778 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1779 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1780 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1781 "a trust connection through another already certified key."
1782 msgstr ""
1783 "Tento podpis nemô¾e by» overený, preto¾e nemáte zodpovedajúci verejný kµúè.\n"
1784 "Jeho zmazanie by ste mali odlo¾i» do èasu, keï budete vedie», ktorý kµúè\n"
1785 "bol pou¾itý, preto¾e tento podpisovací kµúè mô¾e vytvori» dôveru\n"
1786 "prostredníctvom iného u¾ certifikovaného kµúèa."
1787
1788 msgid ""
1789 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1790 "your keyring."
1791 msgstr "Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstráni» z Vá¹ho súboru kµúèov."
1792
1793 msgid ""
1794 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1795 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1796 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1797 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1798 "a second one is available."
1799 msgstr ""
1800 "Toto je podpis, ktorý via¾e identifikátor u¾ívateµa ku kµúèu. Zvyèajne\n"
1801 "nie je dobré takýto podpis odstráni». GnuPG nemô¾e tento kµúè naïalej\n"
1802 "pou¾íva». Urobte to len v prípade, keï je tento podpis kµúèa\n"
1803 "ním samým z nejakého dôvodu neplatný a keï je k dispozícii iný kµúè."
1804
1805 msgid ""
1806 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1807 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1808 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1809 msgstr ""
1810 "Zmeni» predvoµby pre v¹etky u¾ívateµské ID (alebo len pre oznaèené)\n"
1811 "na aktuálny zoznam predvolieb. Èasové razítka v¹etkých dotknutých podpisov\n"
1812 "kµúèov nimi samotnými budú posunuté o jednu sekundu dopredu.\n"
1813
1814 msgid "Please enter the passphrase; this is a secret sentence \n"
1815 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
1816
1817 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1818 msgstr ""
1819 "Prosím, zopakujte posledné heslo, aby ste si boli istý, èo ste napísali."
1820
1821 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1822 msgstr "Zadajte názov súboru, ku ktorému sa podpis vz»ahuje"
1823
1824 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1825 msgstr "Ak si prajete prepísanie súboru, odpovedzte \"ano\""
1826
1827 msgid ""
1828 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1829 "file (which is shown in brackets) will be used."
1830 msgstr ""
1831 "Prosím, vlo¾te nový názov súboru. Ak len stlaèíte RETURN, bude\n"
1832 "pou¾itý implicitný súbor (ktorý je zobrazený v zátvorkách)."
1833
1834 msgid ""
1835 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1836 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1837 "  \"Key has been compromised\"\n"
1838 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1839 "      got access to your secret key.\n"
1840 "  \"Key is superseded\"\n"
1841 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1842 "  \"Key is no longer used\"\n"
1843 "      Use this if you have retired this key.\n"
1844 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1845 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
1846 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
1847 msgstr ""
1848 "Mali by ste ¹pecifikova» dôvod certifikácie. V závislosti na kontexte\n"
1849 "máte mo¾nos» si vybra» zo zoznamu:\n"
1850 "  \"kµúè bol kompromitovaný\"\n"
1851 "      Toto pou¾ite, pokiaµ si myslíte, ¾e k Vá¹mu tajnému kµúèu získali\n"
1852 "       prístup neoprávnené osoby.\n"
1853 "  \"kµúè je nahradený\"\n"
1854 "      Toto pou¾ite, pokiaµ ste tento kµúè nahradili nov¹ím kµúèom.\n"
1855 "  \"kµúè sa u¾ nepou¾íva\"\n"
1856 "      Toto pou¾ite, pokiaµ tento kµúè u¾ nepou¾ívate.\n"
1857 "  \"Identifikátor u¾ívateµa u¾ nie je platný\"\n"
1858 "      Toto pou¾ite, pokiaµ by sa identifikátor u¾ívateµa u¾ nemal pou¾íva»;\n"
1859 "      normálne sa pou¾íva na oznaèenie neplatnej e-mailové adresy.\n"
1860
1861 msgid ""
1862 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
1863 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
1864 "An empty line ends the text.\n"
1865 msgstr ""
1866 "Ak chcete, mô¾ete vlo¾i» text popisujúcí pôvod vzniku tohto revokaèného\n"
1867 "ceritifikátu. Prosím, struène. \n"
1868 "Text konèí prázdnym riadkom.\n"
1869
1870 msgid "No help available"
1871 msgstr "Pomoc nie je k dispozícii"
1872
1873 #, c-format
1874 msgid "No help available for `%s'"
1875 msgstr "Pomoc nie je dostupná pre '%s'"
1876
1877 msgid "import signatures that are marked as local-only"
1878 msgstr ""
1879
1880 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
1881 msgstr ""
1882
1883 #, fuzzy
1884 msgid "do not clear the ownertrust values during import"
1885 msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
1886
1887 #, fuzzy
1888 msgid "do not update the trustdb after import"
1889 msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
1890
1891 #, fuzzy
1892 msgid "create a public key when importing a secret key"
1893 msgstr "verejný kµúè nesúhlasí s tajným!\n"
1894
1895 msgid "only accept updates to existing keys"
1896 msgstr ""
1897
1898 #, fuzzy
1899 msgid "remove unusable parts from key after import"
1900 msgstr "nepou¾iteµný tajný kµúè"
1901
1902 msgid "remove as much as possible from key after import"
1903 msgstr ""
1904
1905 #, c-format
1906 msgid "skipping block of type %d\n"
1907 msgstr "blok typu %d bol preskoèený\n"
1908
1909 #, fuzzy, c-format
1910 msgid "%lu keys processed so far\n"
1911 msgstr "%lu kµúèe boli doteraz spracované\n"
1912
1913 #, c-format
1914 msgid "Total number processed: %lu\n"
1915 msgstr "Celkovo spracovaných kµúèov: %lu\n"
1916
1917 #, c-format
1918 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
1919 msgstr "      preskoèené nové kµúèe: %lu\n"
1920
1921 #, c-format
1922 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
1923 msgstr "        bez identifikátorov: %lu\n"
1924
1925 #, c-format
1926 msgid "              imported: %lu"
1927 msgstr "                importované: %lu"
1928
1929 #, c-format
1930 msgid "             unchanged: %lu\n"
1931 msgstr "                  bez zmien: %lu\n"
1932
1933 #, c-format
1934 msgid "          new user IDs: %lu\n"
1935 msgstr "         nové id u¾ívateµov: %lu\n"
1936
1937 #, c-format
1938 msgid "           new subkeys: %lu\n"
1939 msgstr "              nové podkµúèe: %lu\n"
1940
1941 #, c-format
1942 msgid "        new signatures: %lu\n"
1943 msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
1944
1945 #, c-format
1946 msgid "   new key revocations: %lu\n"
1947 msgstr "      nové revokácie kµúèov: %lu\n"
1948
1949 #, c-format
1950 msgid "      secret keys read: %lu\n"
1951 msgstr "      preèítané tajné kµúèe: %lu\n"
1952
1953 #, c-format
1954 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
1955 msgstr "    importované tajné kµúèe: %lu\n"
1956
1957 #, c-format
1958 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
1959 msgstr "      tajné kµúèe nezmenené: %lu\n"
1960
1961 #, c-format
1962 msgid "          not imported: %lu\n"
1963 msgstr "           neimportované: %lu\n"
1964
1965 #, fuzzy, c-format
1966 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
1967 msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
1968
1969 #, fuzzy, c-format
1970 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
1971 msgstr "      preèítané tajné kµúèe: %lu\n"
1972
1973 #, c-format
1974 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
1975 msgstr ""
1976
1977 #. TRANSLATORS: This string is belongs to the previous one.  They are
1978 #. only split up to allow printing of a common prefix.
1979 #, fuzzy
1980 msgid "         algorithms on these user IDs:\n"
1981 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
1982
1983 #, c-format
1984 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
1985 msgstr ""
1986
1987 #, fuzzy, c-format
1988 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
1989 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
1990
1991 #, c-format
1992 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
1993 msgstr ""
1994
1995 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
1996 msgstr ""
1997
1998 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
1999 msgstr ""
2000
2001 #, c-format
2002 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2003 msgstr ""
2004
2005 #, fuzzy, c-format
2006 msgid "key %s: no user ID\n"
2007 msgstr "kµúè %08lX: chyba identifikátor u¾ívateµa\n"
2008
2009 #, fuzzy, c-format
2010 msgid "key %s: %s\n"
2011 msgstr "preskoèený `%s': %s\n"
2012
2013 msgid "rejected by import filter"
2014 msgstr ""
2015
2016 #, fuzzy, c-format
2017 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2018 msgstr "kµúè %08lX: HKP po¹kodenie podkµúèa opravené\n"
2019
2020 # c-format
2021 #, fuzzy, c-format
2022 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2023 msgstr ""
2024 "kµúè %08lX: prijaté id u¾ívateµa '%s', ktorý nie je podpísaný ním samým\n"
2025
2026 #, fuzzy, c-format
2027 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2028 msgstr "kµúè %08lX: chýba platný identifikátor u¾ívateµa\n"
2029
2030 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2031 msgstr "mô¾e to by» spôsobené chýbajúcim podpisom kµúèa ním samým\n"
2032
2033 #, fuzzy, c-format
2034 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2035 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè nenájdený: %s\n"
2036
2037 #, fuzzy, c-format
2038 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2039 msgstr "kµúè %08lX: nový kµúè - preskoèený\n"
2040
2041 #, c-format
2042 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2043 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor kµúèov (keyring): %s\n"
2044
2045 #, c-format
2046 msgid "writing to `%s'\n"
2047 msgstr "zapisujem do '%s'\n"
2048
2049 #, c-format
2050 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2051 msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
2052
2053 #, fuzzy, c-format
2054 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2055 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè \"%s\" importovaný\n"
2056
2057 #, fuzzy, c-format
2058 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2059 msgstr "kµúè %08lX: nezodpovedá na¹ej kópii\n"
2060
2061 #, fuzzy, c-format
2062 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2063 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em nájs» originálny blok kµúèa: %s\n"
2064
2065 #, fuzzy, c-format
2066 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2067 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em èíta» originálny blok kµúèa: %s\n"
2068
2069 #, fuzzy, c-format
2070 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2071 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový identifikátor u¾ívateµa\n"
2072
2073 #, fuzzy, c-format
2074 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2075 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
2076
2077 #, fuzzy, c-format
2078 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2079 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podpis\n"
2080
2081 #, fuzzy, c-format
2082 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2083 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
2084
2085 #, fuzzy, c-format
2086 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2087 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podkµúè\n"
2088
2089 #, fuzzy, c-format
2090 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2091 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podkµúèov\n"
2092
2093 #, fuzzy, c-format
2094 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2095 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
2096
2097 #, fuzzy, c-format
2098 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2099 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
2100
2101 #, fuzzy, c-format
2102 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2103 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
2104
2105 #, fuzzy, c-format
2106 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2107 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
2108
2109 #, fuzzy, c-format
2110 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2111 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" bez zmeny\n"
2112
2113 #, fuzzy, c-format
2114 msgid "secret key %s: %s\n"
2115 msgstr "tajný kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
2116
2117 #, fuzzy
2118 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2119 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
2120
2121 #, fuzzy, c-format
2122 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2123 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa %d - preskoèené\n"
2124
2125 #, c-format
2126 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2127 msgstr "nie je nastavený implicitný súbor tajných kµúèov %s\n"
2128
2129 #, fuzzy, c-format
2130 msgid "key %s: secret key imported\n"
2131 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè importovaný\n"
2132
2133 #, fuzzy, c-format
2134 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2135 msgstr "kµúè %08lX: je u¾ v súbore tajných kµúèov\n"
2136
2137 #, fuzzy, c-format
2138 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2139 msgstr "kµúè %08lX: nebol nájdený tajný kµúè: %s\n"
2140
2141 #, fuzzy, c-format
2142 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2143 msgstr ""
2144 "kµúè %08lX: chýba verejný kµúè - nemô¾em aplikova» revokaèný certifikát\n"
2145
2146 #, fuzzy, c-format
2147 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2148 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - zamietnuté\n"
2149
2150 #, fuzzy, c-format
2151 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2152 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" revokaèný certifikát importovaný\n"
2153
2154 #, fuzzy, c-format
2155 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2156 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje id u¾ívateµa pre podpis\n"
2157
2158 #, fuzzy, c-format
2159 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2160 msgstr ""
2161 "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa u u¾ívateµského id \"%s"
2162 "\"\n"
2163
2164 #, fuzzy, c-format
2165 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2166 msgstr ""
2167 "kµúè %08lX: neplatný podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
2168
2169 #, fuzzy, c-format
2170 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2171 msgstr "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa\n"
2172
2173 #, fuzzy, c-format
2174 msgid "key %s: invalid direct key signature\n"
2175 msgstr "kµúè %08lX: podpis kµúèa ním samým (direct key signature)\n"
2176
2177 #, fuzzy, c-format
2178 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2179 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè pre viazanie kµúèov\n"
2180
2181 #, fuzzy, c-format
2182 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2183 msgstr "kµúè %08lX: neplatná väzba podkµúèa\n"
2184
2185 #, fuzzy, c-format
2186 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2187 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná väzba podkµúèa\n"
2188
2189 #, fuzzy, c-format
2190 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2191 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè na revokáciu kµúèa\n"
2192
2193 #, fuzzy, c-format
2194 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2195 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný podkµúè\n"
2196
2197 #, fuzzy, c-format
2198 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2199 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná revokácia podkµúèa\n"
2200
2201 #, fuzzy, c-format
2202 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2203 msgstr "kµúè %08lX: identifikátor u¾ívateµa preskoèený '"
2204
2205 #, fuzzy, c-format
2206 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2207 msgstr "kµúè %08lX: podkµúè preskoèený\n"
2208
2209 #, fuzzy, c-format
2210 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2211 msgstr "kµúè %08lX: podpis nie je exportovateµný (trieda %02x) - preskoèené\n"
2212
2213 #, fuzzy, c-format
2214 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2215 msgstr "kµúè %08lX: revokaèný certifikát na zlom mieste - preskoèené \n"
2216
2217 #, fuzzy, c-format
2218 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2219 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - preskoèené\n"
2220
2221 #, fuzzy, c-format
2222 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2223 msgstr "kµúè %08lX: podpis subkµúèa na zlom mieste - preskoèené \n"
2224
2225 #, fuzzy, c-format
2226 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2227 msgstr "kµúè %08lX: neoèakávaná podpisová trieda (0x%02X) - preskoèené\n"
2228
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2231 msgstr "kµúè %08lX: zistený duplikovaný identifikátor u¾ívateµa - zlúèený\n"
2232
2233 #, fuzzy, c-format
2234 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2235 msgstr ""
2236 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: skú¹am získa» revokaèný kµúè "
2237 "%08lX\n"
2238
2239 #, fuzzy, c-format
2240 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2241 msgstr ""
2242 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: revokaèný kµúè %08lX nenájdený.\n"
2243
2244 #, fuzzy, c-format
2245 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2246 msgstr "kµúè %08lX: pridaný revokaèný certifikát \"%s\"\n"
2247
2248 #, fuzzy, c-format
2249 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2250 msgstr "kµúè %08lX: podpis kµúèa ním samým (direct key signature)\n"
2251
2252 #, fuzzy
2253 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2254 msgstr "verejný kµúè nesúhlasí s tajným!\n"
2255
2256 #, fuzzy
2257 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2258 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
2259
2260 #, fuzzy
2261 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2262 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
2263
2264 #, c-format
2265 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2266 msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
2267
2268 #, c-format
2269 msgid "keyring `%s' created\n"
2270 msgstr "súbor kµúèov (keyring) `%s' vytvorený\n"
2271
2272 #, fuzzy, c-format
2273 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2274 msgstr "chyba pri vytváraní `%s': %s\n"
2275
2276 #, c-format
2277 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2278 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
2279
2280 msgid "[revocation]"
2281 msgstr "[revokácia]"
2282
2283 msgid "[self-signature]"
2284 msgstr "[podpis kµúèa ním samým]"
2285
2286 msgid "1 bad signature\n"
2287 msgstr "1 zlý podpis\n"
2288
2289 #, c-format
2290 msgid "%d bad signatures\n"
2291 msgstr "%d zlých podpisov\n"
2292
2293 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2294 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e chýba kµúè\n"
2295
2296 #, c-format
2297 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2298 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e chýba kµúè\n"
2299
2300 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2301 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e vznikla chyba\n"
2302
2303 #, c-format
2304 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2305 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e vznikli chyby\n"
2306
2307 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2308 msgstr "zistený 1 identifikátor u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2309
2310 #, c-format
2311 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2312 msgstr ""
2313 "zistených %d identifikátorov u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2314
2315 #, fuzzy
2316 msgid ""
2317 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2318 "keys\n"
2319 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2320 "etc.)\n"
2321 msgstr ""
2322 "Prosím rozhodnite, nakoµko dôverujete tomuto u¾ívateµovi, ¾e správne\n"
2323 "verifikuje kµúèe iných u¾ívateµov (prezretím cestovných pasov,\n"
2324 "kontrolou fingerprintov z rôznych zdrojov...)?\n"
2325 "\n"
2326
2327 #, fuzzy, c-format
2328 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2329 msgstr " %d = Dôverujem èiastoène\n"
2330
2331 #, fuzzy, c-format
2332 msgid "  %d = I trust fully\n"
2333 msgstr " %d = Dôverujem úplne\n"
2334
2335 msgid ""
2336 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2337 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2338 "trust signatures on your behalf.\n"
2339 msgstr ""
2340
2341 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2342 msgstr ""
2343
2344 #, c-format
2345 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2346 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2347
2348 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2349 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2350
2351 msgid "  Unable to sign.\n"
2352 msgstr "  Nemo¾no podpísa».\n"
2353
2354 #, c-format
2355 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2356 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2357
2358 #, c-format
2359 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2360 msgstr "ID u¾ívateµa \"%s\" nie je podpísané ním samým."
2361
2362 #, fuzzy, c-format
2363 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2364 msgstr "ID u¾ívateµa \"%s\" nie je podpísané ním samým."
2365
2366 #, fuzzy
2367 msgid "Sign it? (y/N) "
2368 msgstr "Skutoène podpísa»? "
2369
2370 #, c-format
2371 msgid ""
2372 "The self-signature on \"%s\"\n"
2373 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2374 msgstr ""
2375 "Podpis kµúèa \"%s\" ním samým je\n"
2376 "podpis vo formáte PGP 2.x.\n"
2377
2378 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2379 msgstr "Prajete si ho zmeni» na formát OpenPGP? (a/N) "
2380
2381 #, c-format
2382 msgid ""
2383 "Your current signature on \"%s\"\n"
2384 "has expired.\n"
2385 msgstr ""
2386 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2387 "je len lokálny.\n"
2388 "\n"
2389
2390 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2391 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2392
2393 #, c-format
2394 msgid ""
2395 "Your current signature on \"%s\"\n"
2396 "is a local signature.\n"
2397 msgstr ""
2398 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2399 "je len lokálny.\n"
2400 "\n"
2401
2402 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2403 msgstr "Prajete si ho zmeni» na plne exportovateµný podpis? (a/N) "
2404
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2407 msgstr "\"%s\" je u¾ lokálne podpísaný kµúèom %08lX\n"
2408
2409 #, fuzzy, c-format
2410 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2411 msgstr "\"%s\" je u¾ podpísaný kµúèom %08lX\n"
2412
2413 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2414 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2415
2416 #, fuzzy, c-format
2417 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2418 msgstr "Niè na podpísanie kµúèom %08lX\n"
2419
2420 msgid "This key has expired!"
2421 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹ala!"
2422
2423 #, c-format
2424 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2425 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹í %s.\n"
2426
2427 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2428 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2429
2430 msgid ""
2431 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2432 "mode.\n"
2433 msgstr ""
2434 "Nemô¾ete vytvori» OpenPGP podpis kµúèa typu PGP 2.x, keï ste v --pgp2 móde.\n"
2435
2436 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2437 msgstr "To by spôsobilo nepou¾itelnos» kµúèa v PGP 2.x.\n"
2438
2439 msgid ""
2440 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2441 "belongs\n"
2442 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2443 msgstr ""
2444 "S akou istotou ste preverili, ¾e kµúè, ktorý chcete podpísa»\n"
2445 "patrí vy¹¹ie uvedenej osobe?\n"
2446 "Pokiaµ nepoznáte odpoveï, zadajte \"0\".\n"
2447
2448 #, c-format
2449 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2450 msgstr "   (0) Neodpoviem.%s\n"
2451
2452 #, c-format
2453 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2454 msgstr "   (1) Vôbec som to nekontroloval(a).%s\n"
2455
2456 #, c-format
2457 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2458 msgstr "   (2) Èiastoène som to overil(a).%s\n"
2459
2460 #, c-format
2461 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2462 msgstr "   (3) Veµmi dôkladne som to overil(a).%s\n"
2463
2464 #, fuzzy
2465 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2466 msgstr "Vá¹ výber? ('?' - viac informácií): "
2467
2468 #, fuzzy, c-format
2469 msgid ""
2470 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2471 "key \"%s\" (%s)\n"
2472 msgstr ""
2473 "Ste si istý, ¾e chcete podpísa» tento kµúè\n"
2474 "svojím kµúèom: \""
2475
2476 #, fuzzy
2477 msgid "This will be a self-signature.\n"
2478 msgstr ""
2479 "\n"
2480 "Ide o podpis kµúèa ním samým\n"
2481
2482 #, fuzzy
2483 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2484 msgstr ""
2485 "\n"
2486 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2487
2488 #, fuzzy
2489 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2490 msgstr ""
2491 "\n"
2492 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2493
2494 #, fuzzy
2495 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2496 msgstr ""
2497 "\n"
2498 "Podpis bude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2499 "\n"
2500
2501 #, fuzzy
2502 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2503 msgstr ""
2504 "\n"
2505 "Podpis bude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2506
2507 #, fuzzy
2508 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2509 msgstr ""
2510 "\n"
2511 "Vôbec som tento kµúè neoveril.\n"
2512
2513 #, fuzzy
2514 msgid "I have checked this key casually.\n"
2515 msgstr ""
2516 "\n"
2517 "Èiastoène som overil tento kµúè.\n"
2518
2519 #, fuzzy
2520 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2521 msgstr ""
2522 "\n"
2523 "Velmi dôkladne som overil tento kµúè.\n"
2524
2525 #, fuzzy
2526 msgid "Really sign? (y/N) "
2527 msgstr "Skutoène podpísa»? "
2528
2529 #, c-format
2530 msgid "signing failed: %s\n"
2531 msgstr "podpisovanie zlyhalo: %s\n"
2532
2533 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
2534 msgstr ""
2535
2536 msgid "This key is not protected.\n"
2537 msgstr "Tento kµúè nie je chránený.\n"
2538
2539 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2540 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
2541
2542 #, fuzzy
2543 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
2544 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
2545
2546 msgid "Key is protected.\n"
2547 msgstr "kµúè je chránený.\n"
2548
2549 #, c-format
2550 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2551 msgstr "Nie je mo¾né editova» tento kµúè: %s\n"
2552
2553 msgid ""
2554 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2555 "\n"
2556 msgstr ""
2557 "Vlo¾te nové heslo (passphrase) pre tento tajný kµúè.\n"
2558 "\n"
2559
2560 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2561 msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
2562
2563 msgid ""
2564 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2565 "\n"
2566 msgstr ""
2567 "Nechcete heslo - to je *zlý* nápad!\n"
2568 "\n"
2569
2570 #, fuzzy
2571 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2572 msgstr "Skutoène to chcete urobi»? "
2573
2574 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2575 msgstr "presúvam podpis kµúèa na správne miesto\n"
2576
2577 msgid "save and quit"
2578 msgstr "ulo¾i» a ukonèi»"
2579
2580 #, fuzzy
2581 msgid "show key fingerprint"
2582 msgstr "vypísa» fingerprint"
2583
2584 msgid "list key and user IDs"
2585 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a id u¾ívateµov"
2586
2587 msgid "select user ID N"
2588 msgstr "vyberte identifikátor u¾ívateµa N"
2589
2590 #, fuzzy
2591 msgid "select subkey N"
2592 msgstr "vyberte identifikátor u¾ívateµa N"
2593
2594 #, fuzzy
2595 msgid "check signatures"
2596 msgstr "revokova» podpisy"
2597
2598 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
2599 msgstr ""
2600
2601 #, fuzzy
2602 msgid "sign selected user IDs locally"
2603 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
2604
2605 #, fuzzy
2606 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
2607 msgstr "Nápoveda: Vyberte id u¾ívateµa na podpísanie\n"
2608
2609 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
2610 msgstr ""
2611
2612 msgid "add a user ID"
2613 msgstr "prida» identifikátor u¾ívateµa"
2614
2615 msgid "add a photo ID"
2616 msgstr "prida» fotografické ID"
2617
2618 #, fuzzy
2619 msgid "delete selected user IDs"
2620 msgstr "zmaza» identifikátor u¾ívateµa"
2621
2622 #, fuzzy
2623 msgid "add a subkey"
2624 msgstr "addkey"
2625
2626 msgid "add a key to a smartcard"
2627 msgstr ""
2628
2629 msgid "move a key to a smartcard"
2630 msgstr ""
2631
2632 msgid "move a backup key to a smartcard"
2633 msgstr ""
2634
2635 #, fuzzy
2636 msgid "delete selected subkeys"
2637 msgstr "zmaza» sekundárny kµúè"
2638
2639 msgid "add a revocation key"
2640 msgstr "prida» revokaèný kµúè"
2641
2642 #, fuzzy
2643 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
2644 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
2645
2646 #, fuzzy
2647 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
2648 msgstr "Nemô¾ete zmeni» dobu platnosti kµúèa verzie 3\n"
2649
2650 #, fuzzy
2651 msgid "flag the selected user ID as primary"
2652 msgstr "oznaèi» u¾ívateµské ID ako primárne"
2653
2654 #, fuzzy
2655 msgid "toggle between the secret and public key listings"
2656 msgstr "prepnú» medzi vypísaním zoznamu tajných a verejných kµúèov"
2657
2658 msgid "list preferences (expert)"
2659 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (pre expertov)"
2660
2661 msgid "list preferences (verbose)"
2662 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (podrobne)"
2663
2664 #, fuzzy
2665 msgid "set preference list for the selected user IDs"
2666 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
2667
2668 #, fuzzy
2669 msgid "set the preferred keyserver URL for the selected user IDs"
2670 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
2671
2672 #, fuzzy
2673 msgid "set a notation for the selected user IDs"
2674 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
2675
2676 msgid "change the passphrase"
2677 msgstr "zmeni» heslo"
2678
2679 msgid "change the ownertrust"
2680 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
2681
2682 #, fuzzy
2683 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
2684 msgstr "Skutoène revokova» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
2685
2686 #, fuzzy
2687 msgid "revoke selected user IDs"
2688 msgstr "revokova» identifikátor u¾ívateµa"
2689
2690 #, fuzzy
2691 msgid "revoke key or selected subkeys"
2692 msgstr "revokova» sekundárny kµúè"
2693
2694 #, fuzzy
2695 msgid "enable key"
2696 msgstr "nastavi» kµúè ako platný (enable)"
2697
2698 #, fuzzy
2699 msgid "disable key"
2700 msgstr "nastavi» kµúè ako neplatný (disable)"
2701
2702 #, fuzzy
2703 msgid "show selected photo IDs"
2704 msgstr "ukáza» fotografické ID"
2705
2706 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
2707 msgstr ""
2708
2709 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
2710 msgstr ""
2711
2712 #, fuzzy, c-format
2713 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
2714 msgstr "chyba pri èítaní bloku tajného kµúèa `%s': %s\n"
2715
2716 msgid "Secret key is available.\n"
2717 msgstr "Tajný kµúè je dostupný.\n"
2718
2719 msgid "Need the secret key to do this.\n"
2720 msgstr "Na vykonanie tejto operácie je potrebný tajný kµúè.\n"
2721
2722 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
2723 msgstr "Prosím, najskôr pou¾ite príkaz \"toggle\" (prepnú»).\n"
2724
2725 msgid ""
2726 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
2727 "(lsign),\n"
2728 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
2729 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
2730 msgstr ""
2731
2732 msgid "Key is revoked."
2733 msgstr "Kµúè revokovaný."
2734
2735 #, fuzzy
2736 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
2737 msgstr "Skutoène podpísa» v¹etky id u¾ívateµa? "
2738
2739 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
2740 msgstr "Nápoveda: Vyberte id u¾ívateµa na podpísanie\n"
2741
2742 #, fuzzy, c-format
2743 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
2744 msgstr "neznáma trieda podpisu"
2745
2746 #, c-format
2747 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
2748 msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
2749
2750 msgid "You must select at least one user ID.\n"
2751 msgstr "Musíte vybra» aspoò jedno id u¾ívateµa.\n"
2752
2753 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
2754 msgstr "Nemô¾ete zmaza» posledné id u¾ívateµa!\n"
2755
2756 #, fuzzy
2757 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
2758 msgstr "Skutoène odstráni» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
2759
2760 #, fuzzy
2761 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
2762 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
2763
2764 #, fuzzy
2765 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
2766 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
2767
2768 #, fuzzy
2769 msgid "You must select exactly one key.\n"
2770 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
2771
2772 msgid "Command expects a filename argument\n"
2773 msgstr ""
2774
2775 #, fuzzy, c-format
2776 msgid "Can't open `%s': %s\n"
2777 msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
2778
2779 #, fuzzy, c-format
2780 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
2781 msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
2782
2783 msgid "You must select at least one key.\n"
2784 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
2785
2786 #, fuzzy
2787 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
2788 msgstr "Skutoène chcete zmaza» vybrané kµúèe? "
2789
2790 #, fuzzy
2791 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
2792 msgstr "Skutoène chcete zmaza» tento kµúè? "
2793
2794 #, fuzzy
2795 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
2796 msgstr "Skutoène revokova» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
2797
2798 #, fuzzy
2799 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
2800 msgstr "Skutoène revokova» toto id u¾ívateµa? "
2801
2802 #, fuzzy
2803 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
2804 msgstr "Skutoène chcete revokova» tento kµúè? "
2805
2806 #, fuzzy
2807 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
2808 msgstr "Skutoène chcete revokova» vybrané kµúèe? "
2809
2810 #, fuzzy
2811 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
2812 msgstr "Skutoène chcete revokova» tento kµúè? "
2813
2814 msgid "Owner trust may not be set while using a user provided trust database\n"
2815 msgstr ""
2816
2817 #, fuzzy
2818 msgid "Set preference list to:\n"
2819 msgstr "nastavi» zoznam predvolieb"
2820
2821 #, fuzzy
2822 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
2823 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
2824
2825 #, fuzzy
2826 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
2827 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby? "
2828
2829 #, fuzzy
2830 msgid "Save changes? (y/N) "
2831 msgstr "Ulo¾i» zmeny? "
2832
2833 #, fuzzy
2834 msgid "Quit without saving? (y/N) "
2835 msgstr "Ukonèi» bez ulo¾enia? "
2836
2837 #, c-format
2838 msgid "update failed: %s\n"
2839 msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
2840
2841 #, c-format
2842 msgid "update secret failed: %s\n"
2843 msgstr "aktualizácia tajného kµúèa zlyhala: %s\n"
2844
2845 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
2846 msgstr "kµúè nebol zmenený, tak¾e nie je potrebné ho aktualizova».\n"
2847
2848 msgid "Digest: "
2849 msgstr "Digest: "
2850
2851 msgid "Features: "
2852 msgstr "Charakteristiky: "
2853
2854 msgid "Keyserver no-modify"
2855 msgstr ""
2856
2857 msgid "Preferred keyserver: "
2858 msgstr ""
2859
2860 #, fuzzy
2861 msgid "Notations: "
2862 msgstr "Notácie: "
2863
2864 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
2865 msgstr "U¾ívateµské ID vo formáte PGP 2.x nemá ¾iadne predvoµby\n"
2866
2867 #, fuzzy, c-format
2868 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
2869 msgstr "Tento kµúè mô¾e by» revokovaný kµúèom %s "
2870
2871 #, fuzzy, c-format
2872 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
2873 msgstr "Tento kµúè mô¾e by» revokovaný kµúèom %s "
2874
2875 #, fuzzy
2876 msgid "(sensitive)"
2877 msgstr "(citlivá informácia)"
2878
2879 #, fuzzy, c-format
2880 msgid "created: %s"
2881 msgstr "%s: nemô¾em vytvori»: %s\n"
2882
2883 #, fuzzy, c-format
2884 msgid "revoked: %s"
2885 msgstr "[revokované]"
2886
2887 #, fuzzy, c-format
2888 msgid "expired: %s"
2889 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
2890
2891 #, fuzzy, c-format
2892 msgid "expires: %s"
2893 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
2894
2895 #, fuzzy, c-format
2896 msgid "usage: %s"
2897 msgstr " dôvera: %c/%c"
2898
2899 #, fuzzy, c-format
2900 msgid "trust: %s"
2901 msgstr " dôvera: %c/%c"
2902
2903 #, c-format
2904 msgid "validity: %s"
2905 msgstr ""
2906
2907 msgid "This key has been disabled"
2908 msgstr "Tento kµúè bol oznaèený za neplatný (disabled)"
2909
2910 msgid "card-no: "
2911 msgstr ""
2912
2913 msgid ""
2914 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
2915 "unless you restart the program.\n"
2916 msgstr ""
2917 "Prosím nezabúdajte, ¾e zobrazované údaje o platnosti kµúèov nemusia\n"
2918 "by» správne, pokiaµ znovu nespustíte program.\n"
2919
2920 #, fuzzy
2921 msgid "revoked"
2922 msgstr "[revokované]"
2923
2924 #, fuzzy
2925 msgid "expired"
2926 msgstr "expire"
2927
2928 msgid ""
2929 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
2930 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
2931 msgstr ""
2932 "VAROVANIE: ¾iadne ID u¾ívateµa nebolo oznaèené ako primárne. Tento príkaz\n"
2933 "spôsobí, ¾e iné ID u¾ívateµa sa bude pova¾ova» primárne.\n"
2934
2935 msgid "WARNING: Your encryption subkey expires soon.\n"
2936 msgstr ""
2937
2938 #, fuzzy
2939 #| msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
2940 msgid "You may want to change its expiration date too.\n"
2941 msgstr "Nemô¾ete zmeni» dobu platnosti kµúèa verzie 3\n"
2942
2943 msgid ""
2944 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
2945 "versions\n"
2946 "         of PGP to reject this key.\n"
2947 msgstr ""
2948 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
2949 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohto kµúèa.\n"
2950
2951 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
2952 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále prida»? (a/N) "
2953
2954 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
2955 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
2956
2957 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
2958 msgstr "Zmaza» tento dobrý podpis? (a/N/u)"
2959
2960 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
2961 msgstr "Zmaza» tento neplatný podpis? (a/N/u)"
2962
2963 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
2964 msgstr "Zmaza» tento neznámy podpis? (a/N/u)"
2965
2966 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
2967 msgstr "Skutoène zmaza» tento podpis podpísaný sebou samým? (a/N)"
2968
2969 #, c-format
2970 msgid "Deleted %d signature.\n"
2971 msgstr "Zmazaný %d podpis.\n"
2972
2973 #, c-format
2974 msgid "Deleted %d signatures.\n"
2975 msgstr "Zmazaných %d podpisov.\n"
2976
2977 msgid "Nothing deleted.\n"
2978 msgstr "Niè nebolo zmaznané.\n"
2979
2980 #, fuzzy
2981 msgid "invalid"
2982 msgstr "neplatný spôsob reprezentácie v ASCII"
2983
2984 #, fuzzy, c-format
2985 msgid "User ID \"%s\" compacted: %s\n"
2986 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2987
2988 #, fuzzy, c-format
2989 msgid "User ID \"%s\": %d signature removed\n"
2990 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2991
2992 #, fuzzy, c-format
2993 msgid "User ID \"%s\": %d signatures removed\n"
2994 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2995
2996 #, fuzzy, c-format
2997 msgid "User ID \"%s\": already minimized\n"
2998 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
2999
3000 #, fuzzy, c-format
3001 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3002 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
3003
3004 msgid ""
3005 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3006 "cause\n"
3007 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3008 msgstr ""
3009 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
3010 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohoto kµúèa.\n"
3011
3012 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3013 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
3014
3015 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3016 msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ívateµa povereného revokáciou: "
3017
3018 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3019 msgstr "kµúè vo formáte PGP 2.x nemo¾no poveri» revokáciou\n"
3020
3021 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3022 msgstr "kµúè nemo¾no poveri» revokáciou ním samým\n"
3023
3024 #, fuzzy
3025 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3026 msgstr "VAROVANIE: Tento kµúè bol revokovaný jeho urèeným revokátorom/!\n"
3027
3028 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3029 msgstr "VAROVANIE: oznaèenie kµúèa ako revokovací u¾ nemô¾e by» zru¹ené!\n"
3030
3031 #, fuzzy
3032 msgid ""
3033 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3034 msgstr "Ste si istý, ¾e chcete oznaèi» tento kµúè ako revokovací? (a/N): "
3035
3036 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3037 msgstr "Prosím, odstráòte výber z tajných kµúèov.\n"
3038
3039 #, fuzzy
3040 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3041 msgstr "Prosím, vyberte najviac jeden sekundárny kµúè.\n"
3042
3043 #, fuzzy
3044 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3045 msgstr "Mením dobu platnosti sekundárneho kµúèa.\n"
3046
3047 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3048 msgstr "Mením dobu platnosti primárneho kµúèa.\n"
3049
3050 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3051 msgstr "Nemô¾ete zmeni» dobu platnosti kµúèa verzie 3\n"
3052
3053 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3054 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
3055
3056 #, fuzzy, c-format
3057 msgid "signing subkey %s is already cross-certified\n"
3058 msgstr "VAROVANIE: podpisovací podkµúè %08lX nie je krí¾ovo certifikovaný\n"
3059
3060 #, c-format
3061 msgid "subkey %s does not sign and so does not need to be cross-certified\n"
3062 msgstr ""
3063
3064 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3065 msgstr "Prosím, vyberte práve jedno id u¾ívateµa.\n"
3066
3067 #, fuzzy, c-format
3068 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3069 msgstr "preskoèený v3 podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
3070
3071 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3072 msgstr ""
3073
3074 #, fuzzy
3075 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3076 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3077
3078 #, fuzzy
3079 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3080 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3081
3082 #, fuzzy
3083 msgid "Enter the notation: "
3084 msgstr "Podpisová notácia: "
3085
3086 #, fuzzy
3087 msgid "Proceed? (y/N) "
3088 msgstr "Prepísa» (a/N)? "
3089
3090 #, c-format
3091 msgid "No user ID with index %d\n"
3092 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
3093
3094 #, fuzzy, c-format
3095 msgid "No user ID with hash %s\n"
3096 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
3097
3098 #, fuzzy, c-format
3099 msgid "No subkey with index %d\n"
3100 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
3101
3102 #, fuzzy, c-format
3103 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3104 msgstr "id u¾ívateµa: \""
3105
3106 #, fuzzy, c-format
3107 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3108 msgstr "   podpísané %08lX v %s%s%s\n"
3109
3110 msgid " (non-exportable)"
3111 msgstr " (nexeportovateµné)"
3112
3113 #, c-format
3114 msgid "This signature expired on %s.\n"
3115 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s.\n"
3116
3117 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3118 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále revokova»? (a/N) "
3119
3120 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3121 msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? (a/N)"
3122
3123 #, fuzzy
3124 msgid "Not signed by you.\n"
3125 msgstr "   podpísané %08lX v %s%s\n"
3126
3127 #, fuzzy, c-format
3128 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3129 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
3130
3131 #, fuzzy
3132 msgid " (non-revocable)"
3133 msgstr " (nexeportovateµné)"
3134
3135 #, fuzzy, c-format
3136 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3137 msgstr "   revokované %08lX v %s\n"
3138
3139 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3140 msgstr "Chystáte sa revokova» tieto podpisy:\n"
3141
3142 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3143 msgstr "Skutoène vytvori» revokaèné certifikáty? (a/N) "
3144
3145 msgid "no secret key\n"
3146 msgstr "neexistuje tajný kµúè\n"
3147
3148 #, c-format
3149 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3150 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
3151
3152 #, c-format
3153 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3154 msgstr "VAROVANIE: podpis pou¾ivateµkého ID vznikol %d sekund v budúcnosti\n"
3155
3156 #, fuzzy, c-format
3157 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3158 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
3159
3160 #, fuzzy, c-format
3161 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3162 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
3163
3164 #, fuzzy, c-format
3165 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3166 msgstr ""
3167 "Zobrazujem %s fotografické ID s veµkos»ou %ld pre kµúè 0x%08lX (uid %d)\n"
3168
3169 #, fuzzy, c-format
3170 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3171 msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
3172
3173 #, fuzzy
3174 msgid "too many cipher preferences\n"
3175 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3176
3177 #, fuzzy
3178 msgid "too many digest preferences\n"
3179 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3180
3181 #, fuzzy
3182 msgid "too many compression preferences\n"
3183 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3184
3185 #, fuzzy, c-format
3186 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3187 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
3188
3189 msgid "writing direct signature\n"
3190 msgstr "zapisujem podpis kµúèa ním samým (direct signature)\n"
3191
3192 msgid "writing self signature\n"
3193 msgstr "zapisujem podpis kµúèa sebou samým\n"
3194
3195 msgid "writing key binding signature\n"
3196 msgstr "zapisujem \"key-binding\" podpis\n"
3197
3198 #, c-format
3199 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3200 msgstr "neplatná då¾ka kµúèa; pou¾ijem %u bitov\n"
3201
3202 #, c-format
3203 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3204 msgstr "då¾ka kµúèa zaokrúhlená na %u bitov\n"
3205
3206 #, fuzzy
3207 msgid "Sign"
3208 msgstr "sign"
3209
3210 msgid "Certify"
3211 msgstr ""
3212
3213 #, fuzzy
3214 msgid "Encrypt"
3215 msgstr "¹ifrova» dáta"
3216
3217 msgid "Authenticate"
3218 msgstr ""
3219
3220 #. TRANSLATORS: Please use only plain ASCII characters for the
3221 #. translation.  If this is not possible use single digits.  Here is
3222 #. a description of the fucntions:
3223 #.
3224 #. s = Toggle signing capability
3225 #. e = Toggle encryption capability
3226 #. a = Toggle authentication capability
3227 #. q = Finish
3228 #.
3229 msgid "SsEeAaQq"
3230 msgstr ""
3231
3232 #, c-format
3233 msgid "Possible actions for a %s key: "
3234 msgstr ""
3235
3236 msgid "Current allowed actions: "
3237 msgstr ""
3238
3239 #, c-format
3240 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3241 msgstr ""
3242
3243 #, fuzzy, c-format
3244 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3245 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3246
3247 #, c-format
3248 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3249 msgstr ""
3250
3251 #, c-format
3252 msgid "   (%c) Finished\n"
3253 msgstr ""
3254
3255 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3256 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
3257
3258 #, fuzzy, c-format
3259 msgid "   (%d) RSA and RSA (default)\n"
3260 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
3261
3262 #, fuzzy, c-format
3263 msgid "   (%d) DSA and Elgamal\n"
3264 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
3265
3266 #, c-format
3267 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3268 msgstr "   (%d) DSA (len na podpis)\n"
3269
3270 #, c-format
3271 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3272 msgstr "   (%d) RSA (len na podpis)\n"
3273
3274 #, fuzzy, c-format
3275 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3276 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3277
3278 #, c-format
3279 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3280 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3281
3282 #, fuzzy, c-format
3283 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3284 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3285
3286 #, fuzzy, c-format
3287 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3288 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3289
3290 #, c-format
3291 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3292 msgstr ""
3293
3294 #, fuzzy, c-format
3295 msgid "What keysize do you want for the subkey? (%u) "
3296 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
3297
3298 #, fuzzy, c-format
3299 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3300 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
3301
3302 #, c-format
3303 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3304 msgstr "Po¾adovaná då¾ka kµúèa je %u bitov.\n"
3305
3306 msgid ""
3307 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3308 "         0 = key does not expire\n"
3309 "      <n>  = key expires in n days\n"
3310 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3311 "      <n>m = key expires in n months\n"
3312 "      <n>y = key expires in n years\n"
3313 msgstr ""
3314 "Prosím urète, ako dlho by mal kµúè platit.\n"
3315 "         0 = doba platnosti kµúèa nie je obmedzená\n"
3316 "      <n>  = doba platnosti kµúèa skonèí za n dní\n"
3317 "      <n>w = doba platnosti kµúèa skonèí za n tý¾dòov\n"
3318 "      <n>m = doba platnosti kµúèa skonèí za n mesiacov\n"
3319 "      <n>y = doba platnosti kµúèa skonèí za n rokov\n"
3320
3321 msgid ""
3322 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3323 "         0 = signature does not expire\n"
3324 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3325 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3326 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3327 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3328 msgstr ""
3329 "Prosím urète, ako dlho by mal podpis platit.\n"
3330 "         0 = doba platnosti podpisu nie je onmedzená\n"
3331 "      <n>  = doba platnosti podpisu skonèí za n dní\n"
3332 "      <n>w = doba platnosti podpisu skonèí za n tý¾dòov\n"
3333 "      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mesiacov\n"
3334 "      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n rokov\n"
3335
3336 msgid "Key is valid for? (0) "
3337 msgstr "Kµúè je platný na? (0) "
3338
3339 #, fuzzy, c-format
3340 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3341 msgstr "Podpis je platný na? (0) "
3342
3343 msgid "invalid value\n"
3344 msgstr "neplatná hodnota\n"
3345
3346 #, fuzzy
3347 msgid "Key does not expire at all\n"
3348 msgstr "platnos» %s neskonèí\n"
3349
3350 #, fuzzy
3351 msgid "Signature does not expire at all\n"
3352 msgstr "platnos» %s neskonèí\n"
3353
3354 #, fuzzy, c-format
3355 msgid "Key expires at %s\n"
3356 msgstr "platnos» %s skonèí %s\n"
3357
3358 #, fuzzy, c-format
3359 msgid "Signature expires at %s\n"
3360 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s\n"
3361
3362 msgid ""
3363 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3364 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3365 msgstr ""
3366 "Vá¹ systém nevie zobrazi» dátumy po roku 2038.\n"
3367 "V ka¾dom prípade budú dátumy korektne spracovávané do roku 2106.\n"
3368
3369 #, fuzzy
3370 msgid "Is this correct? (y/N) "
3371 msgstr "Je to správne (a/n)? "
3372
3373 #, fuzzy
3374 msgid ""
3375 "\n"
3376 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3377 "ID\n"
3378 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3379 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3380 "\n"
3381 msgstr ""
3382 "\n"
3383 "Aby bolo mo¾né rozpozna» Vá¹ kµúè, musíte pozna» identifikátor u¾ívateµa;\n"
3384 "program ho zlo¾í z Vá¹ho mena a priezviska, komentára a e-mailu v tomto "
3385 "tvare:\n"
3386 "    \"Jozko Mrkvicka (student) <jozko@mrkvicka.sk>\"\n"
3387 "\n"
3388
3389 msgid "Real name: "
3390 msgstr "Meno a priezvisko: "
3391
3392 msgid "Invalid character in name\n"
3393 msgstr "Neplatný znak ve mene\n"
3394
3395 msgid "Name may not start with a digit\n"
3396 msgstr "Meno nemô¾e zaèína» èíslicou\n"
3397
3398 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3399 msgstr "Meno musí by» dlhé aspoò 5 znakov\n"
3400
3401 msgid "Email address: "
3402 msgstr "E-mailová adresa: "
3403
3404 msgid "Not a valid email address\n"
3405 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3406
3407 msgid "Comment: "
3408 msgstr "Komentár: "
3409
3410 msgid "Invalid character in comment\n"
3411 msgstr "Neplatný znak v komentári\n"
3412
3413 #, c-format
3414 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3415 msgstr "Pou¾ívate znakovú sadu `%s'.\n"
3416
3417 #, c-format
3418 msgid ""
3419 "You selected this USER-ID:\n"
3420 "    \"%s\"\n"
3421 "\n"
3422 msgstr ""
3423 "Zvolili ste tento identifikátor u¾ívateµa:\n"
3424 "    \"%s\"\n"
3425 "\n"
3426
3427 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3428 msgstr "Do poµa meno alebo komentár nepí¹te, prosím, e-mailovú adresu.\n"
3429
3430 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
3431 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
3432 #. string which should be translated accordingly and the
3433 #. letter changed to match the one in the answer string.
3434 #.
3435 #. n = Change name
3436 #. c = Change comment
3437 #. e = Change email
3438 #. o = Okay (ready, continue)
3439 #. q = Quit
3440 #.
3441 msgid "NnCcEeOoQq"
3442 msgstr "mMkKeEPpUu"
3443
3444 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3445 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (U)konèi»? "
3446
3447 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3448 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (P)okraèova»/(U)konèi»? "
3449
3450 msgid "Please correct the error first\n"
3451 msgstr "Najskôr, prosím, opravte chybu\n"
3452
3453 msgid ""
3454 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3455 "\n"
3456 msgstr ""
3457 "Na ochranu Vá¹ho tajného kµúèa musíte zada» heslo.\n"
3458 "\n"
3459
3460 #, c-format
3461 msgid "%s.\n"
3462 msgstr "%s.\n"
3463
3464 msgid ""
3465 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3466 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3467 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3468 "\n"
3469 msgstr ""
3470 "Nechcete heslo - to *nie je* dobrý nápad!\n"
3471 "Dobre, budem pokraèova» bez hesla. Kedykoµvek mô¾ete heslo zmeni» pou¾itím\n"
3472 "tohto programu s parametrom \"--edit-key\".\n"
3473 "\n"
3474
3475 msgid ""
3476 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3477 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3478 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3479 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3480 msgstr ""
3481 "Je potrebné vytvori» veµa náhodných bajtov. Poèas vytvárania mô¾ete\n"
3482 "vykonáva» inú prácu na poèítaèi (písa» na klávesnici, pohybova» my¹ou,\n"
3483 "pou¾íva» disky); vïaka tomu má generátor lep¹iu ¹ancu získa» dostatok "
3484 "entropie.\n"
3485
3486 msgid "Key generation canceled.\n"
3487 msgstr "Vytváranie kµúèa bolo zru¹ené.\n"
3488
3489 #, c-format
3490 msgid "writing public key to `%s'\n"
3491 msgstr "zapisujem verejný kµúè do `%s'\n"
3492
3493 #, fuzzy, c-format
3494 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3495 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
3496
3497 #, c-format
3498 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3499 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
3500
3501 #, c-format
3502 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3503 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor verejných kµúèov (pubring): %s\n"
3504
3505 #, c-format
3506 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3507 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor tajných kµúèov (secring): %s\n"
3508
3509 #, c-format
3510 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3511 msgstr "chyba pri zápise do súboru verejných kµúèov `%s': %s\n"
3512
3513 #, c-format
3514 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3515 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
3516
3517 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3518 msgstr "verejný a tajný kµúè boli vytvorené a podpísané.\n"
3519
3520 #, fuzzy
3521 msgid ""
3522 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3523 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
3524 msgstr ""
3525 "Tento kµúè nemô¾e by» pou¾itý na ¹ifrovanie. Pre vytvorenie\n"
3526 "sekundárneho kµúèa na tento úèel mô¾ete pou¾i» príkaz \"--edit-key\".\n"
3527
3528 #, c-format
3529 msgid "Key generation failed: %s\n"
3530 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
3531
3532 #, c-format
3533 msgid ""
3534 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3535 msgstr ""
3536 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
3537 "je problém so systémovým èasom)\n"
3538
3539 #, c-format
3540 msgid ""
3541 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3542 msgstr ""
3543 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
3544 "je problém so systémovým èasom)\n"
3545
3546 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
3547 msgstr "POZNÁMKA: vytvorenie podkµúèa pre kµúèe v3 nie je v súlade s OpenPGP\n"
3548
3549 #, fuzzy
3550 msgid "Really create? (y/N) "
3551 msgstr "Skutoène vytvori»? "
3552
3553 #, fuzzy, c-format
3554 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
3555 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
3556
3557 #, fuzzy, c-format
3558 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
3559 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
3560
3561 #, fuzzy, c-format
3562 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
3563 msgstr "POZNÁMKA: platnos» tajného kµúèa %08lX skonèila %s\n"
3564
3565 msgid "never     "
3566 msgstr "nikdy     "
3567
3568 msgid "Critical signature policy: "
3569 msgstr "Kritická podpisová politika: "
3570
3571 msgid "Signature policy: "
3572 msgstr "Podpisová politika: "
3573
3574 msgid "Critical preferred keyserver: "
3575 msgstr ""
3576
3577 msgid "Critical signature notation: "
3578 msgstr "Kritická podpisová notácia: "
3579
3580 msgid "Signature notation: "
3581 msgstr "Podpisová notácia: "
3582
3583 msgid "Keyring"
3584 msgstr "súbor kµúèov (keyring)"
3585
3586 msgid "Primary key fingerprint:"
3587 msgstr "Primárny fingerprint kµúèa:"
3588
3589 msgid "     Subkey fingerprint:"
3590 msgstr "     Fingerprint podkµúèa:"
3591
3592 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
3593 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
3594 msgid " Primary key fingerprint:"
3595 msgstr " Primárny fingerprint kµúèa:"
3596
3597 msgid "      Subkey fingerprint:"
3598 msgstr "      Fingerprint podkµúèa:"
3599
3600 #, fuzzy
3601 msgid "      Key fingerprint ="
3602 msgstr "   Fingerprint kµúèa ="
3603
3604 msgid "      Card serial no. ="
3605 msgstr ""
3606
3607 #, fuzzy, c-format
3608 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
3609 msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
3610
3611 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
3612 msgstr "VAROVANIE: Existujú dva súbory s tajnými informáciami.\n"
3613
3614 #, c-format
3615 msgid "%s is the unchanged one\n"
3616 msgstr "%s je bez zmeny\n"
3617
3618 #, c-format
3619 msgid "%s is the new one\n"
3620 msgstr "%s je nový\n"
3621
3622 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
3623 msgstr "Prosím, opravte tento mo¾ný bezpeènostný problém\n"
3624
3625 #, fuzzy, c-format
3626 msgid "caching keyring `%s'\n"
3627 msgstr "kontrolujem súbor kµúèov (keyring) `%s'\n"
3628
3629 #, fuzzy, c-format
3630 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
3631 msgstr "%lu kµúèov skontrolovaných (%lu podpisov)\n"
3632
3633 #, fuzzy, c-format
3634 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
3635 msgstr "%lu kµúèov skontrolovaných (%lu podpisov)\n"
3636
3637 #, c-format
3638 msgid "%s: keyring created\n"
3639 msgstr "%s: súbor kµúèov (keyring) vytvorený\n"
3640
3641 msgid "include revoked keys in search results"
3642 msgstr ""
3643
3644 msgid "include subkeys when searching by key ID"
3645 msgstr ""
3646
3647 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
3648 msgstr ""
3649
3650 msgid "do not delete temporary files after using them"
3651 msgstr ""
3652
3653 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
3654 msgstr ""
3655
3656 #, fuzzy
3657 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
3658 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
3659
3660 msgid "honor the PKA record set on a key when retrieving keys"
3661 msgstr ""
3662
3663 #, fuzzy, c-format
3664 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
3665 msgstr "VAROVANIE: nastavenie v `%s' e¹te nie je aktívne\n"
3666
3667 #, fuzzy
3668 msgid "disabled"
3669 msgstr "disable"
3670
3671 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
3672 msgstr ""
3673
3674 #, fuzzy, c-format
3675 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
3676 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
3677
3678 #, fuzzy, c-format
3679 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
3680 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
3681
3682 #, fuzzy
3683 msgid "key not found on keyserver\n"
3684 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
3685
3686 #, fuzzy, c-format
3687 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
3688 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
3689
3690 #, fuzzy, c-format
3691 msgid "requesting key %s from %s\n"
3692 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
3693
3694 #, fuzzy, c-format
3695 msgid "searching for names from %s server %s\n"
3696 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
3697
3698 #, fuzzy, c-format
3699 msgid "searching for names from %s\n"
3700 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
3701
3702 #, fuzzy, c-format
3703 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
3704 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
3705
3706 #, fuzzy, c-format
3707 msgid "sending key %s to %s\n"
3708 msgstr ""
3709 "\"\n"
3710 "podpísané Va¹ím kµúèom %08lX v %s\n"
3711
3712 #, fuzzy, c-format
3713 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
3714 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
3715
3716 #, fuzzy, c-format
3717 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
3718 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
3719
3720 #, fuzzy
3721 msgid "no keyserver action!\n"
3722 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
3723
3724 #, c-format
3725 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
3726 msgstr ""
3727
3728 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
3729 msgstr ""
3730
3731 #, fuzzy, c-format
3732 msgid "keyserver communications error: %s\n"
3733 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
3734
3735 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
3736 msgstr ""
3737
3738 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
3739 msgstr ""
3740
3741 #, c-format
3742 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
3743 msgstr ""
3744
3745 #, c-format
3746 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
3747 msgstr ""
3748
3749 #, c-format
3750 msgid "%s does not support handler version %d\n"
3751 msgstr ""
3752
3753 #, fuzzy
3754 msgid "keyserver timed out\n"
3755 msgstr "chyba servera kµúèov"
3756
3757 #, fuzzy
3758 msgid "keyserver internal error\n"
3759 msgstr "chyba servera kµúèov"
3760
3761 #, c-format
3762 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
3763 msgstr ""
3764
3765 #, fuzzy, c-format
3766 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
3767 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
3768
3769 #, fuzzy, c-format
3770 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
3771 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
3772
3773 #, fuzzy, c-format
3774 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
3775 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
3776
3777 #, fuzzy, c-format
3778 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
3779 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
3780
3781 #, fuzzy, c-format
3782 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
3783 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
3784
3785 #, c-format
3786 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
3787 msgstr "zvlá¹tna veµkos» ¹ifrovacieho kµúèa pre sedenie (%d)\n"
3788
3789 #, c-format
3790 msgid "%s encrypted session key\n"
3791 msgstr "%s kµúè ¹ifrovaného sedenia\n"
3792
3793 #, fuzzy, c-format
3794 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
3795 msgstr "za¹ifrované neznámym algoritmom %d\n"
3796
3797 #, fuzzy, c-format
3798 msgid "public key is %s\n"
3799 msgstr "verejný kµúè je %08lX\n"
3800
3801 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
3802 msgstr "dáta za¹ifrované verejným kµúèom: správny DEK\n"
3803
3804 #, fuzzy, c-format
3805 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
3806 msgstr "za¹ifrované %u-bitovým %s kµúèom, ID %08lX, vytvoreným %s\n"
3807
3808 #, fuzzy, c-format
3809 msgid "      \"%s\"\n"
3810 msgstr "                alias \""
3811
3812 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
3813 # [kw]
3814 #, fuzzy, c-format
3815 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
3816 msgstr "za¹ifrovaná %s kµúèom, ID %08lX\n"
3817
3818 #, c-format
3819 msgid "public key decryption failed: %s\n"
3820 msgstr "de¹ifrovanie verejným kµúèom zlyhalo: %s\n"
3821
3822 #, c-format
3823 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
3824 msgstr "za¹ifrované s %lu heslami\n"
3825
3826 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
3827 msgstr "za¹ifrované jedným heslom\n"
3828
3829 #, c-format
3830 msgid "assuming %s encrypted data\n"
3831 msgstr "predpokladám %s ¹ifrovaných dát\n"
3832
3833 #, c-format
3834 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
3835 msgstr ""
3836 "algoritmus IDEA nie je dostupný; optimisticky sa ho pokúsime nahradi» "
3837 "algoritmom %s\n"
3838
3839 msgid "decryption okay\n"
3840 msgstr "de¹ifrovanie o.k.\n"
3841
3842 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
3843 msgstr "VAROVANIE: správa nemá ochranu integrity\n"
3844
3845 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
3846 msgstr "VAROVANIE: so za¹ifrovanou správou bolo manipulované!\n"
3847
3848 #, c-format
3849 msgid "decryption failed: %s\n"
3850 msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
3851
3852 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
3853 msgstr "POZNÁMKA: odosielateµ po¾adoval (\"for-your-eyes-only\")\n"
3854
3855 #, c-format
3856 msgid "original file name='%.*s'\n"
3857 msgstr "pôvodné meno súboru='%.*s'\n"
3858
3859 msgid "WARNING: multiple plaintexts seen\n"
3860 msgstr ""
3861
3862 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
3863 msgstr ""
3864 "samostatný revokaèný certifikát -  pou¾ite \"gpg --import\", ak ho chcete "
3865 "vyu¾i»\n"
3866
3867 #, fuzzy
3868 msgid "no signature found\n"
3869 msgstr "Dobrý podpis od \""
3870
3871 msgid "signature verification suppressed\n"
3872 msgstr "verifikácia podpisu potlaèená\n"
3873
3874 #, fuzzy
3875 msgid "can't handle this ambiguous signature data\n"
3876 msgstr "neviem pracova» s týmito násobnými podpismi\n"
3877
3878 #, fuzzy, c-format
3879 msgid "Signature made %s\n"
3880 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
3881
3882 #, fuzzy, c-format
3883 msgid "               using %s key %s\n"
3884 msgstr "                alias \""
3885
3886 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
3887 #, fuzzy, c-format
3888 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
3889 msgstr "Podpis vytvorený %.*s pomocou %s kµúèa ID %08lX\n"
3890
3891 msgid "Key available at: "
3892 msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
3893
3894 #, fuzzy, c-format
3895 msgid "BAD signature from \"%s\""
3896 msgstr "ZLÝ podpis od \""
3897
3898 #, fuzzy, c-format
3899 msgid "Expired signature from \"%s\""
3900 msgstr "Podpis s vypr¹anou platnos»ou od \""
3901
3902 #, fuzzy, c-format
3903 msgid "Good signature from \"%s\""
3904 msgstr "Dobrý podpis od \""
3905
3906 msgid "[uncertain]"
3907 msgstr "[neistý]  "
3908
3909 #, fuzzy, c-format
3910 msgid "                aka \"%s\""
3911 msgstr "                alias \""
3912
3913 #, c-format
3914 msgid "Signature expired %s\n"
3915 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
3916
3917 #, c-format
3918 msgid "Signature expires %s\n"
3919 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s\n"
3920
3921 #, c-format
3922 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
3923 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
3924
3925 msgid "binary"
3926 msgstr "binárne"
3927
3928 msgid "textmode"
3929 msgstr "textový mód"
3930
3931 msgid "unknown"
3932 msgstr "neznáme"
3933
3934 #, c-format
3935 msgid "WARNING: not a detached signature; file '%s' was NOT verified!\n"
3936 msgstr ""
3937
3938 #, c-format
3939 msgid "Can't check signature: %s\n"
3940 msgstr "Nemô¾em overi» podpis: %s\n"
3941
3942 msgid "not a detached signature\n"
3943 msgstr "toto nie je podpis oddelený od dokumentu\n"
3944
3945 msgid ""
3946 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
3947 msgstr "VAROVANIE: Nájdené viacnásobne podpisy. Skontrolovaný bude len prvý.\n"
3948
3949 #, c-format
3950 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
3951 msgstr "samostatný podpis triedy 0x%02x\n"
3952
3953 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
3954 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
3955
3956 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
3957 msgstr "nájdený neplatný koreòový paket v proc_tree()\n"
3958
3959 #, c-format
3960 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
3961 msgstr "nemô¾em vypnú» vytváranie core súborov: %s\n"
3962