* passphrase.c (agent_get_passphrase): New args CUSTOM_PROMPT and
[gnupg.git] / po / sk.po
1 # GnuPG Slovak translation
2 # Copyright (C) 1998 - 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>, 2002 - 2004
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.5\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
8 "POT-Creation-Date: 2004-10-28 10:59+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2004-07-20 15:52+0200\n"
10 "Last-Translator: Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>\n"
11 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: cipher/md.c:137
17 #, c-format
18 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
19 msgstr "hashovací algoritmus `%s' je len na èítanie v tejto verzii\n"
20
21 #: cipher/primegen.c:120
22 #, fuzzy, c-format
23 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
24 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
25
26 #: cipher/primegen.c:311
27 #, c-format
28 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
29 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
30
31 #: cipher/random.c:163
32 msgid "no entropy gathering module detected\n"
33 msgstr "nebol detekovaný ¾iadny modul na získanie entropie\n"
34
35 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:594 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109
36 #: g10/encode.c:181 g10/encode.c:488 g10/g10.c:3194 g10/import.c:175
37 #: g10/keygen.c:2236 g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
38 #: g10/plaintext.c:468 g10/sign.c:761 g10/sign.c:912 g10/sign.c:1020
39 #: g10/sign.c:1164 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
40 #: g10/tdbio.c:600
41 #, c-format
42 msgid "can't open `%s': %s\n"
43 msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
44
45 #: cipher/random.c:391
46 #, c-format
47 msgid "can't stat `%s': %s\n"
48 msgstr "nemô¾em pou¾i» príkaz stat na `%s': %s\n"
49
50 #: cipher/random.c:396
51 #, c-format
52 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
53 msgstr "`%s' nie je normálny súbor - ignorované\n"
54
55 #: cipher/random.c:401
56 msgid "note: random_seed file is empty\n"
57 msgstr "poznámka: súbor random_seed je prázdny\n"
58
59 #: cipher/random.c:407
60 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
61 msgstr "varovanie: neplatná veµkos» random_seed - súbor nepou¾itý\n"
62
63 #: cipher/random.c:415
64 #, c-format
65 msgid "can't read `%s': %s\n"
66 msgstr "nemô¾em èíta» `%s': %s\n"
67
68 #: cipher/random.c:453
69 msgid "note: random_seed file not updated\n"
70 msgstr "poznámka: súbor random_seed nie je aktualizovaný\n"
71
72 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/keygen.c:2704 g10/keygen.c:2734
73 #: g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257 g10/openfile.c:348
74 #: g10/sign.c:778 g10/sign.c:1035 g10/tdbio.c:535
75 #, c-format
76 msgid "can't create `%s': %s\n"
77 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
78
79 #: cipher/random.c:480
80 #, c-format
81 msgid "can't write `%s': %s\n"
82 msgstr "nemô¾em zapisova» do `%s': %s\n"
83
84 #: cipher/random.c:483
85 #, c-format
86 msgid "can't close `%s': %s\n"
87 msgstr "nemô¾em zavrie» `%s': %s\n"
88
89 #: cipher/random.c:728
90 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
91 msgstr "VAROVANIE: pou¾itý generátor náhodných èísel nie je bezpeèný!!\n"
92
93 #: cipher/random.c:729
94 msgid ""
95 "The random number generator is only a kludge to let\n"
96 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
97 "\n"
98 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
99 "\n"
100 msgstr ""
101 "Generátor náhodných èísel je len atrapa, aby program mohol be¾a»,\n"
102 "v ¾iadnom prípade nie je kryptograficky bezpeèný!\n"
103 "\n"
104 "NEPOU®ÍVAJTE ®IADNE DÁTA VYTVORENÉ TÝMTO PROGRAMOM!!\n"
105 "\n"
106
107 #: cipher/rndegd.c:204
108 msgid ""
109 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
110 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
111 "of the entropy.\n"
112 msgstr ""
113 "Prosím èakajte, získava sa entropia. Robte zatiaµ nejakú inú prácu\n"
114 "aby ste sa nenudili a zvý¹ite tým kvalitu entropie.\n"
115
116 #: cipher/rndlinux.c:134
117 #, c-format
118 msgid ""
119 "\n"
120 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
121 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
122 msgstr ""
123 "\n"
124 "Nedostatok náhodných bajtov. Prosím, pracujte s operaèným systémom, aby\n"
125 "ste mu umo¾nili získa» viac entropie (je potrebných %d bajtov).\n"
126
127 #: g10/app-openpgp.c:534
128 #, fuzzy, c-format
129 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
130 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
131
132 #: g10/app-openpgp.c:547
133 #, fuzzy, c-format
134 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
135 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
136
137 #: g10/app-openpgp.c:732 g10/app-openpgp.c:821 g10/app-openpgp.c:1313
138 #, c-format
139 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
140 msgstr ""
141
142 #: g10/app-openpgp.c:738 g10/app-openpgp.c:827 g10/app-openpgp.c:1319
143 #, c-format
144 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
145 msgstr ""
146
147 #: g10/app-openpgp.c:747 g10/app-openpgp.c:761 g10/app-openpgp.c:837
148 #: g10/app-openpgp.c:1328 g10/app-openpgp.c:1342
149 #, fuzzy, c-format
150 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
151 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
152
153 #: g10/app-openpgp.c:784
154 msgid "access to admin commands is not configured\n"
155 msgstr ""
156
157 #: g10/app-openpgp.c:801
158 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
159 msgstr ""
160
161 #: g10/app-openpgp.c:807
162 msgid "card is permanently locked!\n"
163 msgstr ""
164
165 #: g10/app-openpgp.c:814
166 #, c-format
167 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
168 msgstr ""
169
170 #: g10/app-openpgp.c:818
171 msgid "Admin PIN"
172 msgstr ""
173
174 #: g10/app-openpgp.c:1301
175 #, c-format
176 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
177 msgstr ""
178
179 #: g10/app-openpgp.c:1587 g10/app-openpgp.c:1597
180 #, fuzzy, c-format
181 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
182 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1668
185 #, fuzzy, c-format
186 msgid "error getting serial number: %s\n"
187 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1763
190 #, fuzzy, c-format
191 msgid "failed to store the key: %s\n"
192 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
193
194 #: g10/app-openpgp.c:1805
195 #, fuzzy
196 msgid "reading the key failed\n"
197 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1812
200 msgid "response does not contain the public key data\n"
201 msgstr ""
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1820
204 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
205 msgstr ""
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1831
208 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
209 msgstr ""
210
211 #: g10/armor.c:317
212 #, c-format
213 msgid "armor: %s\n"
214 msgstr "ASCII kódovanie: %s\n"
215
216 #: g10/armor.c:346
217 msgid "invalid armor header: "
218 msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódovania: "
219
220 #: g10/armor.c:353
221 msgid "armor header: "
222 msgstr "ASCII hlavièka: "
223
224 #: g10/armor.c:364
225 msgid "invalid clearsig header\n"
226 msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitateµnom formáte\n"
227
228 #: g10/armor.c:416
229 msgid "nested clear text signatures\n"
230 msgstr "vnorené podpisy v èitateµnom formátu\n"
231
232 #: g10/armor.c:551
233 #, fuzzy
234 msgid "unexpected armor: "
235 msgstr "neoèakávané kódovanie ASCII:"
236
237 #: g10/armor.c:563
238 msgid "invalid dash escaped line: "
239 msgstr "nesprávne oznaèenie riadku mínusmi: "
240
241 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
242 #, fuzzy, c-format
243 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
244 msgstr "neplatný znak vo formáte radix64 %02x bol preskoèený\n"
245
246 #: g10/armor.c:758
247 msgid "premature eof (no CRC)\n"
248 msgstr "predèasný koniec súboru (¾iadne CRC)\n"
249
250 #: g10/armor.c:792
251 msgid "premature eof (in CRC)\n"
252 msgstr "predèasný koniec súboru (v CRC)\n"
253
254 #: g10/armor.c:800
255 msgid "malformed CRC\n"
256 msgstr "nesprávny formát CRC\n"
257
258 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
259 #, fuzzy, c-format
260 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
261 msgstr "Chyba CRC; %06lx - %06lx\n"
262
263 #: g10/armor.c:824
264 #, fuzzy
265 msgid "premature eof (in trailer)\n"
266 msgstr "predèasný koniec súboru (v pätièke)\n"
267
268 #: g10/armor.c:828
269 msgid "error in trailer line\n"
270 msgstr "chyba v pätièke\n"
271
272 #: g10/armor.c:1115
273 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
274 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
275
276 #: g10/armor.c:1120
277 #, c-format
278 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
279 msgstr "neplatné kódovanie ASCII: riadok je dlh¹í ako %d znakov\n"
280
281 #: g10/armor.c:1124
282 msgid ""
283 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
284 msgstr ""
285 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódovaní - pravdepodobne bol "
286 "pou¾itý nesprávny MTA\n"
287
288 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
289 #, fuzzy, c-format
290 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
291 msgstr "tajný kµúè nie je dostupný"
292
293 #: g10/card-util.c:63
294 #, c-format
295 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
296 msgstr ""
297
298 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1198 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1314
299 #: g10/keygen.c:2420 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
300 #, fuzzy
301 msgid "can't do this in batch mode\n"
302 msgstr "nemo¾no previes» v dávkovom móde\n"
303
304 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:977 g10/card-util.c:1059
305 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
306 #: g10/keygen.c:1361
307 msgid "Your selection? "
308 msgstr "Vá¹ výber? "
309
310 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
311 msgid "[not set]"
312 msgstr ""
313
314 #: g10/card-util.c:376
315 #, fuzzy
316 msgid "male"
317 msgstr "enable"
318
319 #: g10/card-util.c:377
320 #, fuzzy
321 msgid "female"
322 msgstr "enable"
323
324 #: g10/card-util.c:377
325 #, fuzzy
326 msgid "unspecified"
327 msgstr "Dôvod nebol ¹pecifikovaný"
328
329 #: g10/card-util.c:396
330 #, fuzzy
331 msgid "not forced"
332 msgstr "nespracované"
333
334 #: g10/card-util.c:396
335 msgid "forced"
336 msgstr ""
337
338 #: g10/card-util.c:439
339 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
340 msgstr ""
341
342 #: g10/card-util.c:441
343 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
344 msgstr ""
345
346 #: g10/card-util.c:443
347 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
348 msgstr ""
349
350 #: g10/card-util.c:460
351 msgid "Cardholder's surname: "
352 msgstr ""
353
354 #: g10/card-util.c:462
355 msgid "Cardholder's given name: "
356 msgstr ""
357
358 #: g10/card-util.c:480
359 #, c-format
360 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
361 msgstr ""
362
363 #: g10/card-util.c:502
364 #, fuzzy
365 msgid "URL to retrieve public key: "
366 msgstr "¾iadny zodpovedajúci verejný kµúè: %s\n"
367
368 #: g10/card-util.c:510
369 #, c-format
370 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
371 msgstr ""
372
373 #: g10/card-util.c:603 g10/import.c:261
374 #, c-format
375 msgid "error reading `%s': %s\n"
376 msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
377
378 #: g10/card-util.c:611
379 msgid "Login data (account name): "
380 msgstr ""
381
382 #: g10/card-util.c:621
383 #, c-format
384 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
385 msgstr ""
386
387 #: g10/card-util.c:641
388 #, fuzzy
389 msgid "Language preferences: "
390 msgstr "aktualizova» predvoµby"
391
392 #: g10/card-util.c:649
393 #, fuzzy
394 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
395 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
396
397 #: g10/card-util.c:658
398 #, fuzzy
399 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
400 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
401
402 #: g10/card-util.c:679
403 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
404 msgstr ""
405
406 #: g10/card-util.c:693
407 #, fuzzy
408 msgid "Error: invalid response.\n"
409 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
410
411 #: g10/card-util.c:714
412 #, fuzzy
413 msgid "CA fingerprint: "
414 msgstr "vypísa» fingerprint"
415
416 #: g10/card-util.c:737
417 #, fuzzy
418 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
419 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
420
421 #: g10/card-util.c:785
422 #, fuzzy, c-format
423 msgid "key operation not possible: %s\n"
424 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
425
426 #: g10/card-util.c:786
427 #, fuzzy
428 msgid "not an OpenPGP card"
429 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
430
431 #: g10/card-util.c:795
432 #, fuzzy, c-format
433 msgid "error getting current key info: %s\n"
434 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
435
436 #: g10/card-util.c:878
437 msgid "Replace existing key? (y/N) "
438 msgstr ""
439
440 #: g10/card-util.c:899 g10/card-util.c:908
441 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
442 msgstr ""
443
444 #: g10/card-util.c:920
445 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
446 msgstr ""
447
448 #: g10/card-util.c:929
449 #, c-format
450 msgid ""
451 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
452 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
453 "You should change them using the command --change-pin\n"
454 msgstr ""
455
456 #: g10/card-util.c:968
457 #, fuzzy
458 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
459 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
460
461 #: g10/card-util.c:970 g10/card-util.c:1050
462 #, fuzzy
463 msgid "   (1) Signature key\n"
464 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
465
466 #: g10/card-util.c:971 g10/card-util.c:1052
467 #, fuzzy
468 msgid "   (2) Encryption key\n"
469 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
470
471 #: g10/card-util.c:972 g10/card-util.c:1054
472 msgid "   (3) Authentication key\n"
473 msgstr ""
474
475 #: g10/card-util.c:988 g10/card-util.c:1070 g10/keyedit.c:907
476 #: g10/keygen.c:1395 g10/revoke.c:642
477 msgid "Invalid selection.\n"
478 msgstr "Neplatný výber.\n"
479
480 #: g10/card-util.c:1047
481 #, fuzzy
482 msgid "Please select where to store the key:\n"
483 msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
484
485 #: g10/card-util.c:1082
486 #, fuzzy
487 msgid "unknown key protection algorithm\n"
488 msgstr "neznámy ochranný algoritmus\n"
489
490 #: g10/card-util.c:1087
491 #, fuzzy
492 msgid "secret parts of key are not available\n"
493 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
494
495 #: g10/card-util.c:1092
496 #, fuzzy
497 msgid "secret key already stored on a card\n"
498 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
499
500 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1245 util/miscutil.c:348
501 msgid "quit"
502 msgstr "ukonèi»"
503
504 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1245
505 msgid "quit this menu"
506 msgstr "ukonèi» toto menu"
507
508 #: g10/card-util.c:1163 g10/keyedit.c:1246
509 msgid "q"
510 msgstr "u"
511
512 #: g10/card-util.c:1164
513 msgid "admin"
514 msgstr ""
515
516 #: g10/card-util.c:1164
517 #, fuzzy
518 msgid "show admin commands"
519 msgstr "konfliktné príkazy\n"
520
521 #: g10/card-util.c:1165 g10/keyedit.c:1248
522 msgid "help"
523 msgstr "help"
524
525 #: g10/card-util.c:1165 g10/keyedit.c:1248
526 msgid "show this help"
527 msgstr "ukáza» túto pomoc"
528
529 #: g10/card-util.c:1167 g10/keyedit.c:1251
530 msgid "list"
531 msgstr "list"
532
533 #: g10/card-util.c:1167
534 #, fuzzy
535 msgid "list all available data"
536 msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
537
538 #: g10/card-util.c:1168 g10/keyedit.c:1252
539 msgid "l"
540 msgstr "l"
541
542 #: g10/card-util.c:1169 g10/keyedit.c:1263
543 msgid "debug"
544 msgstr "debug"
545
546 #: g10/card-util.c:1170
547 #, fuzzy
548 msgid "name"
549 msgstr "enable"
550
551 #: g10/card-util.c:1170
552 msgid "change card holder's name"
553 msgstr ""
554
555 #: g10/card-util.c:1171
556 msgid "url"
557 msgstr ""
558
559 #: g10/card-util.c:1171
560 msgid "change URL to retrieve key"
561 msgstr ""
562
563 #: g10/card-util.c:1172
564 msgid "fetch"
565 msgstr ""
566
567 #: g10/card-util.c:1173
568 msgid "fetch the key specified in the card URL"
569 msgstr ""
570
571 #: g10/card-util.c:1174
572 #, fuzzy
573 msgid "login"
574 msgstr "lsign"
575
576 #: g10/card-util.c:1174
577 #, fuzzy
578 msgid "change the login name"
579 msgstr "zmeni» dobu platnosti"
580
581 #: g10/card-util.c:1175
582 msgid "lang"
583 msgstr ""
584
585 #: g10/card-util.c:1175
586 #, fuzzy
587 msgid "change the language preferences"
588 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
589
590 #: g10/card-util.c:1176
591 msgid "sex"
592 msgstr ""
593
594 #: g10/card-util.c:1176
595 msgid "change card holder's sex"
596 msgstr ""
597
598 #: g10/card-util.c:1177
599 #, fuzzy
600 msgid "cafpr"
601 msgstr "fpr"
602
603 #: g10/card-util.c:1177
604 #, fuzzy
605 msgid "change a CA fingerprint"
606 msgstr "vypísa» fingerprint"
607
608 #: g10/card-util.c:1178
609 #, fuzzy
610 msgid "forcesig"
611 msgstr "revsig"
612
613 #: g10/card-util.c:1179
614 msgid "toggle the signature force PIN flag"
615 msgstr ""
616
617 #: g10/card-util.c:1180
618 #, fuzzy
619 msgid "generate"
620 msgstr "v¹eobecná chyba"
621
622 #: g10/card-util.c:1181
623 #, fuzzy
624 msgid "generate new keys"
625 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
626
627 #: g10/card-util.c:1182 g10/keyedit.c:1287
628 msgid "passwd"
629 msgstr "passwd"
630
631 #: g10/card-util.c:1182
632 msgid "menu to change or unblock the PIN"
633 msgstr ""
634
635 #: g10/card-util.c:1246 g10/keyedit.c:1397
636 msgid "Command> "
637 msgstr "Príkaz> "
638
639 #: g10/card-util.c:1281
640 #, fuzzy
641 msgid "Admin-only command\n"
642 msgstr "konfliktné príkazy\n"
643
644 #: g10/card-util.c:1297
645 #, fuzzy
646 msgid "Admin commands are allowed\n"
647 msgstr "konfliktné príkazy\n"
648
649 #: g10/card-util.c:1299
650 #, fuzzy
651 msgid "Admin commands are not allowed\n"
652 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
653
654 #: g10/card-util.c:1360 g10/keyedit.c:1864
655 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
656 msgstr "Neplatný príkaz (skúste \"help\")\n"
657
658 #: g10/cardglue.c:280
659 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
660 msgstr ""
661
662 #: g10/cardglue.c:364
663 #, c-format
664 msgid ""
665 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
666 "   %.*s\n"
667 msgstr ""
668
669 #: g10/cardglue.c:372
670 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
671 msgstr ""
672
673 #: g10/cardglue.c:638
674 msgid "Enter Admin PIN: "
675 msgstr ""
676
677 #: g10/cardglue.c:638
678 msgid "Enter PIN: "
679 msgstr ""
680
681 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3544 g10/keyring.c:376
682 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
683 #, c-format
684 msgid "can't open `%s'\n"
685 msgstr "nemo¾no otvori» `%s'\n"
686
687 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
688 msgid "--output doesn't work for this command\n"
689 msgstr "--output pre tento príkaz nefunguje\n"
690
691 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2921 g10/keyserver.c:1414
692 #: g10/revoke.c:226
693 #, fuzzy, c-format
694 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
695 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
696
697 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:192 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:232
698 #: g10/revoke.c:439
699 #, c-format
700 msgid "error reading keyblock: %s\n"
701 msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
702
703 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
704 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
705 msgstr "(pokiaµ neurèíte kµúè jeho fingerprintom)\n"
706
707 #: g10/delkey.c:127
708 #, fuzzy
709 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
710 msgstr "bez parametra \"--yes\" to nemo¾no v dávkovom móde previes»\n"
711
712 #: g10/delkey.c:139
713 #, fuzzy
714 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
715 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
716
717 #: g10/delkey.c:147
718 #, fuzzy
719 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
720 msgstr "Toto je tajný kµúè! - skutoène zmaza»? "
721
722 #: g10/delkey.c:157
723 #, c-format
724 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
725 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
726
727 #: g10/delkey.c:167
728 msgid "ownertrust information cleared\n"
729 msgstr "informácie o dôveryhodnosti vlastníka kµúèa vymazané\n"
730
731 #: g10/delkey.c:195
732 #, c-format
733 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
734 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè \"%s\"!\n"
735
736 #: g10/delkey.c:197
737 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
738 msgstr "aby ste ho zmazali, pou¾ite najprv prepínaè \"--delete-secret-key\".\n"
739
740 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1184
741 #, c-format
742 msgid "error creating passphrase: %s\n"
743 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
744
745 #: g10/encode.c:215
746 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
747 msgstr "v móde S2K nemo¾no pou¾i» symetrický ESK paket\n"
748
749 #: g10/encode.c:228
750 #, c-format
751 msgid "using cipher %s\n"
752 msgstr "pou¾itá ¹ifra %s\n"
753
754 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
755 #, c-format
756 msgid "`%s' already compressed\n"
757 msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
758
759 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:550
760 #, c-format
761 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
762 msgstr "VAROVANIE: súbor `%s' je prázdny\n"
763
764 #: g10/encode.c:472
765 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
766 msgstr ""
767 "v móde --pgp2 mô¾ete ¹ifrova» len RSA kµúèom s då¾kou 2048 bitov a menej\n"
768
769 #: g10/encode.c:494
770 #, c-format
771 msgid "reading from `%s'\n"
772 msgstr "èítam z `%s'\n"
773
774 #: g10/encode.c:530
775 msgid ""
776 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
777 msgstr "algoritmus IDEA nemo¾no pou¾i» na v¹etky kµúèe, pre ktoré ¹ifrujete.\n"
778
779 #: g10/encode.c:540
780 #, fuzzy, c-format
781 msgid ""
782 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
783 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
784
785 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:876
786 #, fuzzy, c-format
787 msgid ""
788 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
789 "preferences\n"
790 msgstr ""
791 "vy¾iadaný kompresný algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
792
793 #: g10/encode.c:735
794 #, c-format
795 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
796 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
797
798 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
799 #, c-format
800 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
801 msgstr ""
802 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
803 "\n"
804
805 #: g10/encode.c:832
806 #, c-format
807 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
808 msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pre: %s\n"
809
810 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
811 #, c-format
812 msgid "%s encrypted data\n"
813 msgstr "%s za¹ifrované dáta\n"
814
815 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
816 #, c-format
817 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
818 msgstr "za¹ifrované neznámym algoritmom %d\n"
819
820 #: g10/encr-data.c:92
821 msgid ""
822 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
823 msgstr ""
824 "VAROVANIE: správa bola za¹ifrovaná slabým kµúèom v symetrickej ¹ifre.\n"
825
826 #: g10/encr-data.c:103
827 msgid "problem handling encrypted packet\n"
828 msgstr "problém so za¹ifrovaným paketom\n"
829
830 #: g10/exec.c:48
831 msgid "no remote program execution supported\n"
832 msgstr "¾iadne vzialené vykonávanie programu nie je podporované\n"
833
834 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
835 #, c-format
836 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
837 msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
838
839 #: g10/exec.c:325
840 msgid ""
841 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
842 msgstr ""
843 "volanie externého programu zru¹ené kvôli nebezpeèným právam súboru "
844 "nastavení\n"
845
846 #: g10/exec.c:355
847 #, fuzzy
848 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
849 msgstr ""
850 "táto platforma potrebuje doèasné súbory na spustenie externého programu\n"
851
852 #: g10/exec.c:433
853 #, fuzzy, c-format
854 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
855 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
856
857 #: g10/exec.c:436
858 #, fuzzy, c-format
859 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
860 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
861
862 #: g10/exec.c:521
863 #, c-format
864 msgid "system error while calling external program: %s\n"
865 msgstr "systémová chyba pri volaní externého programu: %s\n"
866
867 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
868 msgid "unnatural exit of external program\n"
869 msgstr "nekorektné ukonèenie externého programu\n"
870
871 #: g10/exec.c:547
872 msgid "unable to execute external program\n"
873 msgstr "nemo¾no spusti» externý program\n"
874
875 #: g10/exec.c:563
876 #, c-format
877 msgid "unable to read external program response: %s\n"
878 msgstr "nemo¾no cíta» odozvu externého programu: %s\n"
879
880 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
881 #, c-format
882 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
883 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
884
885 #: g10/exec.c:621
886 #, c-format
887 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
888 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný adresár `%s': %s\n"
889
890 #: g10/export.c:176
891 #, fuzzy
892 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
893 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
894
895 #: g10/export.c:206
896 #, fuzzy, c-format
897 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
898 msgstr "kµúè %08lX: nie je chránený - preskoèené\n"
899
900 #: g10/export.c:214
901 #, fuzzy, c-format
902 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
903 msgstr "kµúè %08lX: PGP 2.x kµúè - preskoèené\n"
904
905 #: g10/export.c:361
906 #, fuzzy, c-format
907 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
908 msgstr "VAROVANIE: tajný kµúè %08lX nemá jednoduchý SK kontrolný súèet\n"
909
910 #: g10/export.c:393
911 msgid "WARNING: nothing exported\n"
912 msgstr "VAROVANIE: niè nebolo vyexportované\n"
913
914 #: g10/g10.c:358
915 msgid ""
916 "@Commands:\n"
917 " "
918 msgstr ""
919 "@Príkazy:\n"
920 " "
921
922 #: g10/g10.c:360
923 msgid "|[file]|make a signature"
924 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis"
925
926 #: g10/g10.c:361
927 msgid "|[file]|make a clear text signature"
928 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis v èitateµnom dokumente"
929
930 #: g10/g10.c:362
931 msgid "make a detached signature"
932 msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
933
934 #: g10/g10.c:363
935 msgid "encrypt data"
936 msgstr "¹ifrova» dáta"
937
938 #: g10/g10.c:365
939 msgid "encryption only with symmetric cipher"
940 msgstr "¹ifrovanie len so symetrickou ¹ifrou"
941
942 #: g10/g10.c:367
943 msgid "decrypt data (default)"
944 msgstr "de¹ifrova» dáta (implicitne)"
945
946 #: g10/g10.c:369
947 msgid "verify a signature"
948 msgstr "verifikova» podpis"
949
950 #: g10/g10.c:371
951 msgid "list keys"
952 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov"
953
954 #: g10/g10.c:373
955 msgid "list keys and signatures"
956 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a podpisov"
957
958 #: g10/g10.c:374
959 #, fuzzy
960 msgid "list and check key signatures"
961 msgstr "skontrolova» podpisy kµúèov"
962
963 #: g10/g10.c:375
964 msgid "list keys and fingerprints"
965 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a fingerprintov"
966
967 #: g10/g10.c:376
968 msgid "list secret keys"
969 msgstr "vypísa» zoznam tajných kµúèov"
970
971 #: g10/g10.c:377
972 msgid "generate a new key pair"
973 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
974
975 #: g10/g10.c:378
976 msgid "remove keys from the public keyring"
977 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru verejných kµúèov"
978
979 #: g10/g10.c:380
980 msgid "remove keys from the secret keyring"
981 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru tajných kµúèov"
982
983 #: g10/g10.c:381
984 msgid "sign a key"
985 msgstr "podpísa» kµúè"
986
987 #: g10/g10.c:382
988 msgid "sign a key locally"
989 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
990
991 #: g10/g10.c:385
992 msgid "sign or edit a key"
993 msgstr "podpísa» alebo modifikova» kµúè"
994
995 #: g10/g10.c:386
996 msgid "generate a revocation certificate"
997 msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
998
999 #: g10/g10.c:388
1000 msgid "export keys"
1001 msgstr "exportova» kµúèe"
1002
1003 #: g10/g10.c:389
1004 msgid "export keys to a key server"
1005 msgstr "exportova» kµúèe na server kµúèov"
1006
1007 #: g10/g10.c:390
1008 msgid "import keys from a key server"
1009 msgstr "importova» kµúèe zo servera kµúèov"
1010
1011 #: g10/g10.c:392
1012 msgid "search for keys on a key server"
1013 msgstr "vyhµada» kµúèe na serveri kµúèov"
1014
1015 #: g10/g10.c:394
1016 msgid "update all keys from a keyserver"
1017 msgstr "aktualizova» v¹etky kµúèe zo servera kµúèov"
1018
1019 #: g10/g10.c:397
1020 msgid "import/merge keys"
1021 msgstr "importova»/zlúèi» kµúèe"
1022
1023 #: g10/g10.c:400
1024 msgid "print the card status"
1025 msgstr ""
1026
1027 #: g10/g10.c:401
1028 msgid "change data on a card"
1029 msgstr ""
1030
1031 #: g10/g10.c:402
1032 msgid "change a card's PIN"
1033 msgstr ""
1034
1035 #: g10/g10.c:410
1036 msgid "update the trust database"
1037 msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
1038
1039 #: g10/g10.c:417
1040 msgid "|algo [files]|print message digests"
1041 msgstr "|algo [súbory]|vypí¹ hash"
1042
1043 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1044 msgid ""
1045 "@\n"
1046 "Options:\n"
1047 " "
1048 msgstr ""
1049 "@\n"
1050 "Mo¾nosti:\n"
1051 " "
1052
1053 #: g10/g10.c:423
1054 msgid "create ascii armored output"
1055 msgstr "vytvor výstup zakódovaný pomocou ASCII"
1056
1057 #: g10/g10.c:425
1058 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1059 msgstr "|MENO|¹ifrova» pre MENO"
1060
1061 #: g10/g10.c:436
1062 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1063 msgstr ""
1064 "pou¾i» toto id u¾ívateµa na podpísanie\n"
1065 " alebo de¹ifrovanie"
1066
1067 #: g10/g10.c:437
1068 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1069 msgstr ""
1070 "|N|nastavi» úroveò komprimácie N (0 - ¾iadna\n"
1071 " komprimácia)"
1072
1073 #: g10/g10.c:442
1074 msgid "use canonical text mode"
1075 msgstr "pou¾i» kánonický textový mód"
1076
1077 #: g10/g10.c:452
1078 msgid "use as output file"
1079 msgstr "pou¾i» ako výstupný súbor"
1080
1081 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1082 msgid "verbose"
1083 msgstr "s dodatoènými informáciami"
1084
1085 #: g10/g10.c:465
1086 msgid "do not make any changes"
1087 msgstr "nevykona» ¾iadne zmeny"
1088
1089 #: g10/g10.c:466
1090 msgid "prompt before overwriting"
1091 msgstr "vy¾iada» potvrdenie pred prepísaním"
1092
1093 #: g10/g10.c:511
1094 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1095 msgstr ""
1096
1097 #: g10/g10.c:512
1098 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1099 msgstr ""
1100
1101 #: g10/g10.c:537
1102 msgid ""
1103 "@\n"
1104 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1105 msgstr ""
1106 "@\n"
1107 "(Pou¾ite manuálové stránky pre kompletný zoznam v¹etkých príkazov a "
1108 "mo¾ností)\n"
1109
1110 #: g10/g10.c:540
1111 msgid ""
1112 "@\n"
1113 "Examples:\n"
1114 "\n"
1115 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1116 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1117 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1118 " --list-keys [names]        show keys\n"
1119 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1120 msgstr ""
1121 "@\n"
1122 "Príklady:\n"
1123 "\n"
1124 " -se -r Bob [súbor]        podpísa» a za¹ifrova» pre u¾ívateµa Bob\n"
1125 " --clearsign [súbor]       vytvori» podpis èitateµného dokumentu\n"
1126 " --detach-sign [súbor]     vytvori» podpis oddelený od dokumentu\n"
1127 " --list-keys [mená]        vypísa» kµúèe\n"
1128 " --fingerprint [mená]      vypísa» fingerprinty\n"
1129
1130 #: g10/g10.c:726 g10/gpgv.c:92
1131 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1132 msgstr ""
1133 "Chyby oznámte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1134 "Pripomienky k prekladu <sk-i18n@lists.linux.sk>.\n"
1135
1136 #: g10/g10.c:743
1137 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1138 msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1139
1140 #: g10/g10.c:746
1141 msgid ""
1142 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1143 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1144 "default operation depends on the input data\n"
1145 msgstr ""
1146 "Syntax: gpg [mo¾nosti] [súbory]\n"
1147 "podpísa», overi», ¹ifrova» alebo de¹ifrova»\n"
1148 "implicitné operácie závisia od vstupných dát\n"
1149
1150 #: g10/g10.c:757
1151 msgid ""
1152 "\n"
1153 "Supported algorithms:\n"
1154 msgstr ""
1155 "\n"
1156 "Podporované algoritmy:\n"
1157
1158 #: g10/g10.c:760
1159 msgid "Pubkey: "
1160 msgstr "Verejné kµúèe: "
1161
1162 #: g10/g10.c:766 g10/keyedit.c:1901
1163 msgid "Cipher: "
1164 msgstr "©ifry: "
1165
1166 #: g10/g10.c:772
1167 msgid "Hash: "
1168 msgstr "Hash: "
1169
1170 #: g10/g10.c:778 g10/keyedit.c:1947
1171 msgid "Compression: "
1172 msgstr "Kompresia: "
1173
1174 #: g10/g10.c:861
1175 msgid "usage: gpg [options] "
1176 msgstr "pou¾itie: gpg [mo¾nosti] "
1177
1178 #: g10/g10.c:964
1179 msgid "conflicting commands\n"
1180 msgstr "konfliktné príkazy\n"
1181
1182 #: g10/g10.c:982
1183 #, fuzzy, c-format
1184 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1185 msgstr "no = podpis nájdený v definícii skupiny \"%s\"\n"
1186
1187 #: g10/g10.c:1179
1188 #, fuzzy, c-format
1189 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1190 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1191
1192 #: g10/g10.c:1182
1193 #, fuzzy, c-format
1194 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1195 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1196
1197 #: g10/g10.c:1185
1198 #, fuzzy, c-format
1199 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1200 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1201
1202 #: g10/g10.c:1191
1203 #, fuzzy, c-format
1204 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1205 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1206
1207 #: g10/g10.c:1194
1208 #, fuzzy, c-format
1209 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1210 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1211
1212 #: g10/g10.c:1197
1213 #, fuzzy, c-format
1214 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1215 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1216
1217 #: g10/g10.c:1203
1218 #, fuzzy, c-format
1219 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1220 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1221
1222 #: g10/g10.c:1206
1223 #, fuzzy, c-format
1224 msgid ""
1225 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1226 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1227
1228 #: g10/g10.c:1209
1229 #, fuzzy, c-format
1230 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1231 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1232
1233 #: g10/g10.c:1215
1234 #, fuzzy, c-format
1235 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1236 msgstr ""
1237 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1238
1239 #: g10/g10.c:1218
1240 #, fuzzy, c-format
1241 msgid ""
1242 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1243 msgstr ""
1244 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1245
1246 #: g10/g10.c:1221
1247 #, fuzzy, c-format
1248 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1249 msgstr ""
1250 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1251
1252 #: g10/g10.c:1362
1253 #, fuzzy, c-format
1254 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1255 msgstr "neznáma polo¾ka konfigurácie \"%s\"\n"
1256
1257 #: g10/g10.c:1762
1258 #, c-format
1259 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1260 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s ignorovaný'\n"
1261
1262 #: g10/g10.c:1804
1263 #, c-format
1264 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1265 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s'\n"
1266
1267 #: g10/g10.c:1808
1268 #, c-format
1269 msgid "option file `%s': %s\n"
1270 msgstr "súbor s mo¾nos»ami `%s': %s\n"
1271
1272 #: g10/g10.c:1815
1273 #, c-format
1274 msgid "reading options from `%s'\n"
1275 msgstr "èítam mo¾nosti z `%s'\n"
1276
1277 #: g10/g10.c:2035 g10/g10.c:2551 g10/g10.c:2562
1278 #, c-format
1279 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1280 msgstr "POZNÁMKA: %s nie je pre normálne pou¾itie!\n"
1281
1282 #: g10/g10.c:2048
1283 #, fuzzy, c-format
1284 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1285 msgstr ""
1286 "¹ifra \"%s\" nebola nahraná, preto¾e prístupové práva nie sú nastavené "
1287 "bezpeène\n"
1288
1289 #: g10/g10.c:2260
1290 #, fuzzy, c-format
1291 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1292 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1293
1294 #: g10/g10.c:2279 g10/keyedit.c:3437
1295 #, fuzzy
1296 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1297 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
1298
1299 #: g10/g10.c:2285
1300 #, fuzzy, c-format
1301 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1302 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1303
1304 #: g10/g10.c:2288
1305 #, fuzzy
1306 msgid "invalid keyserver options\n"
1307 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1308
1309 #: g10/g10.c:2295
1310 #, c-format
1311 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1312 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1313
1314 #: g10/g10.c:2298
1315 msgid "invalid import options\n"
1316 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1317
1318 #: g10/g10.c:2305
1319 #, c-format
1320 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1321 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1322
1323 #: g10/g10.c:2308
1324 msgid "invalid export options\n"
1325 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1326
1327 #: g10/g10.c:2315
1328 #, fuzzy, c-format
1329 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1330 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1331
1332 #: g10/g10.c:2318
1333 #, fuzzy
1334 msgid "invalid list options\n"
1335 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1336
1337 #: g10/g10.c:2340
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1340 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1341
1342 #: g10/g10.c:2343
1343 #, fuzzy
1344 msgid "invalid verify options\n"
1345 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1346
1347 #: g10/g10.c:2350
1348 #, c-format
1349 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1350 msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
1351
1352 #: g10/g10.c:2540
1353 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1354 msgstr "VAROVANIE: program mô¾e vytvori» súbor core!\n"
1355
1356 #: g10/g10.c:2544
1357 #, c-format
1358 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1359 msgstr "VAROVANIE: %s prepí¹e %s\n"
1360
1361 #: g10/g10.c:2553
1362 #, c-format
1363 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1364 msgstr "Nie je dovolené pou¾íva» %s s %s!\n"
1365
1366 #: g10/g10.c:2556
1367 #, c-format
1368 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1369 msgstr "%s nedáva s %s zmysel!\n"
1370
1371 #: g10/g10.c:2577
1372 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1373 msgstr ""
1374 "v móde --pgp2 mô¾ete vytvára» len oddelené podpisy alebo podpisy èitateµné "
1375 "ako text\n"
1376
1377 #: g10/g10.c:2583
1378 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1379 msgstr "v móde --pgp2 nemo¾no súèasne ¹ifrova» a podpisova»\n"
1380
1381 #: g10/g10.c:2589
1382 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1383 msgstr "v móde --pgp2 musíte pou¾i» súbor (nie rúru).\n"
1384
1385 #: g10/g10.c:2602
1386 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1387 msgstr "¹ifrovanie správ v móde --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
1388
1389 #: g10/g10.c:2672 g10/g10.c:2696
1390 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1391 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1392
1393 #: g10/g10.c:2678 g10/g10.c:2702
1394 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1395 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1396
1397 #: g10/g10.c:2684
1398 #, fuzzy
1399 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1400 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1401
1402 #: g10/g10.c:2690
1403 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1404 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1405
1406 #: g10/g10.c:2705
1407 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1408 msgstr "polo¾ka completes-needed musí by» väè¹ia ako 0\n"
1409
1410 #: g10/g10.c:2707
1411 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1412 msgstr "polo¾ka marginals-needed musí by» väè¹ia ako 1\n"
1413
1414 #: g10/g10.c:2709
1415 #, fuzzy
1416 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1417 msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí by» v rozmedzí od 1 do 255\n"
1418
1419 #: g10/g10.c:2711
1420 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1421 msgstr "neplatná implicitná úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1422
1423 #: g10/g10.c:2713
1424 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1425 msgstr "neplatná minimálna úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1426
1427 #: g10/g10.c:2716
1428 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1429 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dôrazne nedoporuèovaný\n"
1430
1431 #: g10/g10.c:2720
1432 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1433 msgstr "neplatný mód S2K; musí by» 0, 1 alebo 3\n"
1434
1435 #: g10/g10.c:2727
1436 msgid "invalid default preferences\n"
1437 msgstr "neplatné defaultné predvoµby\n"
1438
1439 #: g10/g10.c:2736
1440 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1441 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre ¹ifrovanie\n"
1442
1443 #: g10/g10.c:2740
1444 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1445 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre hashovanie\n"
1446
1447 #: g10/g10.c:2744
1448 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1449 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre kompresiu\n"
1450
1451 #: g10/g10.c:2777
1452 #, c-format
1453 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1454 msgstr "%s e¹te nepracuje s %s\n"
1455
1456 #: g10/g10.c:2824
1457 #, fuzzy, c-format
1458 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1459 msgstr "nemô¾ete pou¾i» ¹ifrovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1460
1461 #: g10/g10.c:2829
1462 #, fuzzy, c-format
1463 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1464 msgstr "nemô¾ete pou¾i» hashovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1465
1466 #: g10/g10.c:2834
1467 #, fuzzy, c-format
1468 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1469 msgstr "nemô¾ete pou¾i» kompresný algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1470
1471 #: g10/g10.c:2930
1472 #, c-format
1473 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1474 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
1475
1476 #: g10/g10.c:2941
1477 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1478 msgstr ""
1479 "VAROVANIE: daný adresát (-r) bez pou¾itia ¹ifrovania s verejným kµúèom\n"
1480
1481 #: g10/g10.c:2952
1482 msgid "--store [filename]"
1483 msgstr "--store [meno súboru]"
1484
1485 #: g10/g10.c:2959
1486 msgid "--symmetric [filename]"
1487 msgstr "--symmetric [meno súboru]"
1488
1489 #: g10/g10.c:2961
1490 #, fuzzy, c-format
1491 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1492 msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
1493
1494 #: g10/g10.c:2971
1495 msgid "--encrypt [filename]"
1496 msgstr "--encrypt [meno súboru]"
1497
1498 #: g10/g10.c:2984
1499 #, fuzzy
1500 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1501 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1502
1503 #: g10/g10.c:2986
1504 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1505 msgstr ""
1506
1507 #: g10/g10.c:2989
1508 #, fuzzy, c-format
1509 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1510 msgstr ""
1511 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1512 "\n"
1513
1514 #: g10/g10.c:3007
1515 msgid "--sign [filename]"
1516 msgstr "--sign [meno súboru]"
1517
1518 #: g10/g10.c:3020
1519 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1520 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1521
1522 #: g10/g10.c:3035
1523 #, fuzzy
1524 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1525 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1526
1527 #: g10/g10.c:3037
1528 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1529 msgstr ""
1530
1531 #: g10/g10.c:3040
1532 #, fuzzy, c-format
1533 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1534 msgstr ""
1535 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1536 "\n"
1537
1538 #: g10/g10.c:3060
1539 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1540 msgstr "--sign --symmetric [meno súboru]"
1541
1542 #: g10/g10.c:3069
1543 msgid "--clearsign [filename]"
1544 msgstr "--clearsign [meno súboru]"
1545
1546 #: g10/g10.c:3094
1547 msgid "--decrypt [filename]"
1548 msgstr "--decrypt [meno súboru]"
1549
1550 #: g10/g10.c:3102
1551 msgid "--sign-key user-id"
1552 msgstr "--sign-key id u¾ívateµa"
1553
1554 #: g10/g10.c:3106
1555 msgid "--lsign-key user-id"
1556 msgstr "--lsign-key id u¾ívateµa"
1557
1558 #: g10/g10.c:3110
1559 msgid "--nrsign-key user-id"
1560 msgstr "--nrsign-key id u¾ívateµa"
1561
1562 #: g10/g10.c:3114
1563 msgid "--nrlsign-key user-id"
1564 msgstr "--nrlsign-key id u¾ívateµa"
1565
1566 #: g10/g10.c:3138
1567 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1568 msgstr "--edit-key id u¾ívateµa [príkazy]"
1569
1570 #: g10/g10.c:3209
1571 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1572 msgstr "-k[v][v][v][c] [id u¾ívateµa] [súbor s kµúèmi (keyring)]"
1573
1574 #: g10/g10.c:3246
1575 #, c-format
1576 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1577 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
1578
1579 #: g10/g10.c:3248
1580 #, c-format
1581 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1582 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
1583
1584 #: g10/g10.c:3250
1585 #, c-format
1586 msgid "key export failed: %s\n"
1587 msgstr "nepodaril sa export kµúèa: %s\n"
1588
1589 #: g10/g10.c:3261
1590 #, c-format
1591 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1592 msgstr "nepodarilo sa nájs» server: %s\n"
1593
1594 #: g10/g10.c:3271
1595 #, c-format
1596 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1597 msgstr "aktualizácia servera zlyhala: %s\n"
1598
1599 #: g10/g10.c:3312
1600 #, c-format
1601 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1602 msgstr "dekódovanie z ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1603
1604 #: g10/g10.c:3320
1605 #, c-format
1606 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1607 msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1608
1609 #: g10/g10.c:3407
1610 #, c-format
1611 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1612 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
1613
1614 #: g10/g10.c:3530
1615 msgid "[filename]"
1616 msgstr "[meno súboru]"
1617
1618 #: g10/g10.c:3534
1619 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1620 msgstr "Zaènite písa» svoju správu ...\n"
1621
1622 #: g10/g10.c:3824
1623 msgid ""
1624 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1625 "an '='\n"
1626 msgstr ""
1627 "meno mô¾e obsahova» len písmená, èíslice, bodky, podèiarníky alebo medzery a "
1628 "konèi» s '='\n"
1629
1630 #: g10/g10.c:3832
1631 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1632 msgstr "hodnota musí obsahova» znak '@'\n"
1633
1634 #: g10/g10.c:3842
1635 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1636 msgstr "hodnota nesmie obsahova» ¾iadne kontrolné znaky\n"
1637
1638 #: g10/g10.c:3876
1639 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1640 msgstr "zadané URL pre certifikaènú politiku je neplatné\n"
1641
1642 #: g10/g10.c:3878
1643 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1644 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1645
1646 #: g10/g10.c:3911
1647 #, fuzzy
1648 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1649 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1650
1651 #: g10/getkey.c:150
1652 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1653 msgstr "príli¹ veµa polo¾iek v bufferi verejných kµúèov - vypnuté\n"
1654
1655 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
1656 #, fuzzy
1657 msgid "[User ID not found]"
1658 msgstr "[User id not found]"
1659
1660 # c-format
1661 #: g10/getkey.c:1614
1662 #, fuzzy, c-format
1663 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1664 msgstr ""
1665 "Neplatný kµúè %08lX zmenený na platný pomocou --always-non-selfsigned-uid\n"
1666
1667 #: g10/getkey.c:2169
1668 #, fuzzy, c-format
1669 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1670 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè %08lX!\n"
1671
1672 #: g10/getkey.c:2400
1673 #, fuzzy, c-format
1674 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1675 msgstr "pou¾ívam sekundárny kµúè %08lX namiesto primárneho kµúèa %08lX\n"
1676
1677 #: g10/getkey.c:2447
1678 #, fuzzy, c-format
1679 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1680 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa - preskoèené\n"
1681
1682 #: g10/gpgv.c:68
1683 msgid "be somewhat more quiet"
1684 msgstr "by» o trochu tich¹í"
1685
1686 #: g10/gpgv.c:69
1687 msgid "take the keys from this keyring"
1688 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
1689
1690 #: g10/gpgv.c:71
1691 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1692 msgstr "konflikt èasového razítka"
1693
1694 #: g10/gpgv.c:72
1695 msgid "|FD|write status info to this FD"
1696 msgstr "|FD|zapísa» informácie o stave do tohto FD"
1697
1698 #: g10/gpgv.c:96
1699 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1700 msgstr "Pou¾itie: gpgv [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1701
1702 #: g10/gpgv.c:99
1703 msgid ""
1704 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1705 "Check signatures against known trusted keys\n"
1706 msgstr ""
1707 "Syntax: gpg [nastavenia] [súbory]\n"
1708 "Skontroluje podpisy oproti známym dôveryhodným kµúèom\n"
1709
1710 #: g10/helptext.c:48
1711 msgid ""
1712 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1713 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1714 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1715 msgstr ""
1716 "Je na Vás, aby ste sem priradili hodnotu; táto hodnota nebude nikdy\n"
1717 "exportovaná tretej strane. Potrebujeme ju k implementácii \"pavuèiny\n"
1718 "dôvery\"; nemá to niè spoloèné s (implicitne vytvorenou) \"pavuèinou\n"
1719 "certifikátov\"."
1720
1721 #: g10/helptext.c:54
1722 msgid ""
1723 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1724 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1725 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1726 "ultimately trusted\n"
1727 msgstr ""
1728 "Aby bolo mo¾né vybudova» pavuèinu dôvery, musí GnuPG vedie», ktorým kµúèom\n"
1729 "dôverujete absolútne - obyèajne sú to tie kµúèe, pre ktoré máte prístup\n"
1730 "k tajným kµúèom. Odpovedzte \"ano\", aby ste nastavili tieto kµúèe\n"
1731 "ako absolútne dôveryhodné\n"
1732
1733 #: g10/helptext.c:61
1734 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1735 msgstr ""
1736 "Pokiaµ aj tak chcete pou¾i» tento nedôveryhodný kµúè, odpovedzte \"ano\"."
1737
1738 #: g10/helptext.c:65
1739 msgid ""
1740 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1741 msgstr "Vlo¾te identifikátor adresáta, ktorému chcete posla» správu."
1742
1743 #: g10/helptext.c:69
1744 msgid ""
1745 "Select the algorithm to use.\n"
1746 "\n"
1747 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1748 "for signatures.\n"
1749 "\n"
1750 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1751 "\n"
1752 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1753 "\n"
1754 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1755 msgstr ""
1756
1757 #: g10/helptext.c:83
1758 msgid ""
1759 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1760 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1761 "Please consult your security expert first."
1762 msgstr ""
1763 "V¹ebecne nemo¾no odporúèa» pou¾íva» rovnaký kµúè na ¹ifrovanie a "
1764 "podeisovanie\n"
1765 "Tento algoritmus je vhodné pou¾i» len za urèitých podmienok.\n"
1766 "Kontaktujte prosím najprv bezpeènostného ¹pecialistu."
1767
1768 #: g10/helptext.c:90
1769 msgid "Enter the size of the key"
1770 msgstr "Vlo¾te då¾ku kµúèa"
1771
1772 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1773 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1774 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1775 msgstr "Odpovedzte \"ano\" alebo \"nie\""
1776
1777 #: g10/helptext.c:104
1778 msgid ""
1779 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1780 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1781 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1782 "the given value as an interval."
1783 msgstr ""
1784 "Vlo¾te po¾adovanú hodnotu tak, ako je uvedené v príkazovom riadku.\n"
1785 "Je mo¾né vlo¾i» dátum vo formáte ISO (RRRR-MM-DD), ale nedostanete\n"
1786 "správnu chybovú hlá¹ku - miesto toho systém skúsi interpretova»\n"
1787 "zadanú hodnotu ako interval."
1788
1789 #: g10/helptext.c:116
1790 msgid "Enter the name of the key holder"
1791 msgstr "Vlo¾te meno dr¾iteµa kµúèa"
1792
1793 #: g10/helptext.c:121
1794 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1795 msgstr "prosím, vlo¾te e-mailovú adresu (nepovinné, ale veµmi odporúèané)"
1796
1797 #: g10/helptext.c:125
1798 msgid "Please enter an optional comment"
1799 msgstr "Prosím, vlo¾te nepovinný komentár"
1800
1801 #: g10/helptext.c:130
1802 msgid ""
1803 "N  to change the name.\n"
1804 "C  to change the comment.\n"
1805 "E  to change the email address.\n"
1806 "O  to continue with key generation.\n"
1807 "Q  to to quit the key generation."
1808 msgstr ""
1809 "N  pre zmenu názvu.\n"
1810 "C  pre zmenu komentára.\n"
1811 "E  pre zmenu e-mailovej adresy.\n"
1812 "O  pre pokraèovanie generovania kµúèa.\n"
1813 "Q  pre ukonèenie generovania kµúèa."
1814
1815 #: g10/helptext.c:139
1816 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1817 msgstr "Ak chcete generova» podkµúè, odpovedzte \"ano\" (alebo len \"a\")."
1818
1819 #: g10/helptext.c:147
1820 msgid ""
1821 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1822 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1823 "know how carefully you verified this.\n"
1824 "\n"
1825 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1826 "the\n"
1827 "    key.\n"
1828 "\n"
1829 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1830 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1831 "for\n"
1832 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1833 "user.\n"
1834 "\n"
1835 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1836 "could\n"
1837 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1838 "the\n"
1839 "    key against a photo ID.\n"
1840 "\n"
1841 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1842 "could\n"
1843 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1844 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1845 "a\n"
1846 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1847 "the\n"
1848 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1849 "exchange\n"
1850 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1851 "\n"
1852 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1853 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1854 "\"\n"
1855 "mean to you when you sign other keys.\n"
1856 "\n"
1857 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1858 msgstr ""
1859 "Skôr ako podpí¹ete id u¾ívateµa, mali by ste najprv overi», èi kµúè\n"
1860 "patrí osobe, ktorej meno je uvedené v identifikátore u¾ívateµa.\n"
1861 "Je veµmi u¾itoèné, keï ostatní vedia, ako dôsledne ste previedli\n"
1862 "takéto overenie.\n"
1863 "\n"
1864 "\"0\" znamená, ¾e neuvádzate, ako dôsledne ste pravos» kµúèa overili\n"
1865 "\n"
1866 "\"1\" znamená, ¾e veríte tomu, ¾e kµúè patrí osobe, ktorá je uvedená,\n"
1867 "    v u¾ívateµskom ID, ale nemohli ste alebo jste nepreverili túto "
1868 "skutoènos».\n"
1869 "    To je u¾itoèné pre \"osobnú\" verifikáciu, keï podpisujete kµúèe, ktoré\n"
1870 "    pou¾ívajú pseudonym u¾ívateµa.\n"
1871 "\n"
1872 "\"2\" znamená, ¾e ste èiastoène overili pravos» kµúèa. Napr. ste overili\n"
1873 "    fingerprint kµúèa a skontrolovali identifikátor u¾ívateµa\n"
1874 "    uvedený na kµúèi s fotografickým id.\n"
1875 "\n"
1876 "\"3\" Znamená, ¾e ste vykonali veµmi dôkladné overenie pravosti kµúèa.\n"
1877 "    To mô¾e napríklad znamena», ¾e ste overili fingerprint kµúèa \n"
1878 "    jeho vlastníka osobne a ïalej ste pomocou ta¾ko fal¹ovateµného \n"
1879 "    dokumentu s fotografiou (napríklad pasu) overili, ¾e meno majiteµa\n"
1880 "    kµúèa sa zhoduje s menom uvedeným v u¾ívateµskom ID a ïalej ste \n"
1881 "    overili (výmenou elektronických dopisov), ¾e elektronická adresa "
1882 "uvedená \n"
1883 "    v ID u¾ívateµa patrí majiteµovi kµúèa.\n"
1884 "\n"
1885 "Prosím nezabúdajte, ¾e príklady uvedené pre úroveò 2 a 3 sú *len*\n"
1886 "príklady.\n"
1887 "Je len na Va¹om rozhodnutí, èo \"èiastoèné\" a \"dôkladné\" overenie "
1888 "znamená\n"
1889 "keï budete podpisova» kµúèe iným u¾ívateµom.\n"
1890 "\n"
1891 "Pokiaµ neviete, aká je správna odpoveï, odpovedzte \"0\"."
1892
1893 #: g10/helptext.c:185
1894 #, fuzzy
1895 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1896 msgstr ""
1897 "Pokiaµ chcete podpísa» V©ETKY identifikátory u¾ívateµov, odpovedzte \"ano\""
1898
1899 #: g10/helptext.c:189
1900 msgid ""
1901 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1902 "All certificates are then also lost!"
1903 msgstr ""
1904 "Pokiaµ skutoène chcete zmaza» tento identifikátor u¾ívateµa, odpovedzte \"ano"
1905 "\".\n"
1906 "V¹etky certifikáty budú tie¾ stratené!"
1907
1908 #: g10/helptext.c:194
1909 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1910 msgstr "Odpovedzte \"ano\", pokiaµ chcete zmaza» podkµúè"
1911
1912 #: g10/helptext.c:199
1913 msgid ""
1914 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1915 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1916 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1917 msgstr ""
1918 "Toto je platný podpis kµúèa; normálne nechcete tento podpis zmaza»,\n"
1919 "preto¾e mô¾e by» dôle¾itý pri vytváraní dôvery kµúèa alebo iného kµúèa\n"
1920 "ceritifikovaného týmto kµúèom."
1921
1922 #: g10/helptext.c:204
1923 msgid ""
1924 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1925 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1926 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1927 "a trust connection through another already certified key."
1928 msgstr ""
1929 "Tento podpis nemô¾e by» overený, preto¾e nemáte zodpovedajúci verejný kµúè.\n"
1930 "Jeho zmazanie by ste mali odlo¾i» do èasu, keï budete vedie», ktorý kµúè\n"
1931 "bol pou¾itý, preto¾e tento podpisovací kµúè mô¾e vytvori» dôveru\n"
1932 "prostredníctvom iného u¾ certifikovaného kµúèa."
1933
1934 #: g10/helptext.c:210
1935 msgid ""
1936 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1937 "your keyring."
1938 msgstr "Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstráni» z Vá¹ho súboru kµúèov."
1939
1940 #: g10/helptext.c:214
1941 msgid ""
1942 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1943 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1944 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1945 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1946 "a second one is available."
1947 msgstr ""
1948 "Toto je podpis, ktorý via¾e identifikátor u¾ívateµa ku kµúèu. Zvyèajne\n"
1949 "nie je dobré takýto podpis odstráni». GnuPG nemô¾e tento kµúè naïalej\n"
1950 "pou¾íva». Urobte to len v prípade, keï je tento podpis kµúèa\n"
1951 "ním samým z nejakého dôvodu neplatný a keï je k dispozícii iný kµúè."
1952
1953 #: g10/helptext.c:222
1954 msgid ""
1955 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1956 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1957 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1958 msgstr ""
1959 "Zmeni» predvoµby pre v¹etky u¾ívateµské ID (alebo len pre oznaèené)\n"
1960 "na aktuálny zoznam predvolieb. Èasové razítka v¹etkých dotknutých podpisov\n"
1961 "kµúèov nimi samotnými budú posunuté o jednu sekundu dopredu.\n"
1962
1963 #: g10/helptext.c:229
1964 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1965 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
1966
1967 #: g10/helptext.c:235
1968 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1969 msgstr ""
1970 "Prosím, zopakujte posledné heslo, aby ste si boli istý, èo ste napísali."
1971
1972 #: g10/helptext.c:239
1973 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1974 msgstr "Zadajte názov súboru, ku ktorému sa podpis vz»ahuje"
1975
1976 #: g10/helptext.c:244
1977 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1978 msgstr "Ak si prajete prepísanie súboru, odpovedzte \"ano\""
1979
1980 #: g10/helptext.c:249
1981 msgid ""
1982 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1983 "file (which is shown in brackets) will be used."
1984 msgstr ""
1985 "Prosím, vlo¾te nový názov súboru. Ak len stlaèíte RETURN, bude\n"
1986 "pou¾itý implicitný súbor (ktorý je zobrazený v zátvorkách)."
1987
1988 #: g10/helptext.c:255
1989 msgid ""
1990 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1991 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1992 "  \"Key has been compromised\"\n"
1993 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1994 "      got access to your secret key.\n"
1995 "  \"Key is superseded\"\n"
1996 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1997 "  \"Key is no longer used\"\n"
1998 "      Use this if you have retired this key.\n"
1999 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2000 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2001 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2002 msgstr ""
2003 "Mali by ste ¹pecifikova» dôvod certifikácie. V závislosti na kontexte\n"
2004 "máte mo¾nos» si vybra» zo zoznamu:\n"
2005 "  \"kµúè bol kompromitovaný\"\n"
2006 "      Toto pou¾ite, pokiaµ si myslíte, ¾e k Vá¹mu tajnému kµúèu získali\n"
2007 "       prístup neoprávnené osoby.\n"
2008 "  \"kµúè je nahradený\"\n"
2009 "      Toto pou¾ite, pokiaµ ste tento kµúè nahradili nov¹ím kµúèom.\n"
2010 "  \"kµúè sa u¾ nepou¾íva\"\n"
2011 "      Toto pou¾ite, pokiaµ tento kµúè u¾ nepou¾ívate.\n"
2012 "  \"Identifikátor u¾ívateµa u¾ nie je platný\"\n"
2013 "      Toto pou¾ite, pokiaµ by sa identifikátor u¾ívateµa u¾ nemal pou¾íva»;\n"
2014 "      normálne sa pou¾íva na oznaèenie neplatnej e-mailové adresy.\n"
2015
2016 #: g10/helptext.c:271
2017 msgid ""
2018 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2019 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2020 "An empty line ends the text.\n"
2021 msgstr ""
2022 "Ak chcete, mô¾ete vlo¾i» text popisujúcí pôvod vzniku tohto revokaèného\n"
2023 "ceritifikátu. Prosím, struène. \n"
2024 "Text konèí prázdnym riadkom.\n"
2025
2026 #: g10/helptext.c:286
2027 msgid "No help available"
2028 msgstr "Pomoc nie je k dispozícii"
2029
2030 #: g10/helptext.c:294
2031 #, c-format
2032 msgid "No help available for `%s'"
2033 msgstr "Pomoc nie je dostupná pre '%s'"
2034
2035 #: g10/import.c:247
2036 #, c-format
2037 msgid "skipping block of type %d\n"
2038 msgstr "blok typu %d bol preskoèený\n"
2039
2040 #: g10/import.c:256
2041 #, fuzzy, c-format
2042 msgid "%lu keys processed so far\n"
2043 msgstr "%lu kµúèe boli doteraz spracované\n"
2044
2045 #: g10/import.c:273
2046 #, c-format
2047 msgid "Total number processed: %lu\n"
2048 msgstr "Celkovo spracovaných kµúèov: %lu\n"
2049
2050 #: g10/import.c:275
2051 #, c-format
2052 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2053 msgstr "      preskoèené nové kµúèe: %lu\n"
2054
2055 #: g10/import.c:278
2056 #, c-format
2057 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2058 msgstr "        bez identifikátorov: %lu\n"
2059
2060 #: g10/import.c:280
2061 #, c-format
2062 msgid "              imported: %lu"
2063 msgstr "                importované: %lu"
2064
2065 #: g10/import.c:286
2066 #, c-format
2067 msgid "             unchanged: %lu\n"
2068 msgstr "                  bez zmien: %lu\n"
2069
2070 #: g10/import.c:288
2071 #, c-format
2072 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2073 msgstr "         nové id u¾ívateµov: %lu\n"
2074
2075 #: g10/import.c:290
2076 #, c-format
2077 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2078 msgstr "              nové podkµúèe: %lu\n"
2079
2080 #: g10/import.c:292
2081 #, c-format
2082 msgid "        new signatures: %lu\n"
2083 msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
2084
2085 #: g10/import.c:294
2086 #, c-format
2087 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2088 msgstr "      nové revokácie kµúèov: %lu\n"
2089
2090 #: g10/import.c:296
2091 #, c-format
2092 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2093 msgstr "      preèítané tajné kµúèe: %lu\n"
2094
2095 #: g10/import.c:298
2096 #, c-format
2097 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2098 msgstr "    importované tajné kµúèe: %lu\n"
2099
2100 #: g10/import.c:300
2101 #, c-format
2102 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2103 msgstr "      tajné kµúèe nezmenené: %lu\n"
2104
2105 #: g10/import.c:302
2106 #, c-format
2107 msgid "          not imported: %lu\n"
2108 msgstr "           neimportované: %lu\n"
2109
2110 #: g10/import.c:543
2111 #, c-format
2112 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2113 msgstr ""
2114
2115 #: g10/import.c:545
2116 #, fuzzy
2117 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2118 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
2119
2120 #: g10/import.c:582
2121 #, c-format
2122 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2123 msgstr ""
2124
2125 #: g10/import.c:594
2126 #, fuzzy, c-format
2127 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2128 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
2129
2130 #: g10/import.c:606
2131 #, c-format
2132 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2133 msgstr ""
2134
2135 #: g10/import.c:619
2136 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2137 msgstr ""
2138
2139 #: g10/import.c:621
2140 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2141 msgstr ""
2142
2143 #: g10/import.c:645
2144 #, c-format
2145 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2146 msgstr ""
2147
2148 #: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
2149 #, fuzzy, c-format
2150 msgid "key %s: no user ID\n"
2151 msgstr "kµúè %08lX: chyba identifikátor u¾ívateµa\n"
2152
2153 #: g10/import.c:713
2154 #, fuzzy, c-format
2155 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2156 msgstr "kµúè %08lX: HKP po¹kodenie podkµúèa opravené\n"
2157
2158 # c-format
2159 #: g10/import.c:728
2160 #, fuzzy, c-format
2161 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2162 msgstr ""
2163 "kµúè %08lX: prijaté id u¾ívateµa '%s', ktorý nie je podpísaný ním samým\n"
2164
2165 #: g10/import.c:734
2166 #, fuzzy, c-format
2167 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2168 msgstr "kµúè %08lX: chýba platný identifikátor u¾ívateµa\n"
2169
2170 #: g10/import.c:736
2171 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2172 msgstr "mô¾e to by» spôsobené chýbajúcim podpisom kµúèa ním samým\n"
2173
2174 #: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
2175 #, fuzzy, c-format
2176 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2177 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè nenájdený: %s\n"
2178
2179 #: g10/import.c:752
2180 #, fuzzy, c-format
2181 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2182 msgstr "kµúè %08lX: nový kµúè - preskoèený\n"
2183
2184 #: g10/import.c:761
2185 #, c-format
2186 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2187 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor kµúèov (keyring): %s\n"
2188
2189 #: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261
2190 #, c-format
2191 msgid "writing to `%s'\n"
2192 msgstr "zapisujem do '%s'\n"
2193
2194 #: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
2195 #, c-format
2196 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2197 msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
2198
2199 #: g10/import.c:791
2200 #, fuzzy, c-format
2201 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2202 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè \"%s\" importovaný\n"
2203
2204 #: g10/import.c:815
2205 #, fuzzy, c-format
2206 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2207 msgstr "kµúè %08lX: nezodpovedá na¹ej kópii\n"
2208
2209 #: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
2210 #, fuzzy, c-format
2211 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2212 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em nájs» originálny blok kµúèa: %s\n"
2213
2214 #: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
2215 #, fuzzy, c-format
2216 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2217 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em èíta» originálny blok kµúèa: %s\n"
2218
2219 #: g10/import.c:872
2220 #, fuzzy, c-format
2221 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2222 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový identifikátor u¾ívateµa\n"
2223
2224 #: g10/import.c:875
2225 #, fuzzy, c-format
2226 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2227 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
2228
2229 #: g10/import.c:878
2230 #, fuzzy, c-format
2231 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2232 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podpis\n"
2233
2234 #: g10/import.c:881
2235 #, fuzzy, c-format
2236 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2237 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
2238
2239 #: g10/import.c:884
2240 #, fuzzy, c-format
2241 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2242 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podkµúè\n"
2243
2244 #: g10/import.c:887
2245 #, fuzzy, c-format
2246 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2247 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podkµúèov\n"
2248
2249 #: g10/import.c:908
2250 #, fuzzy, c-format
2251 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2252 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" bez zmeny\n"
2253
2254 #: g10/import.c:1053
2255 #, fuzzy, c-format
2256 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2257 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa %d - preskoèené\n"
2258
2259 #: g10/import.c:1064
2260 #, fuzzy
2261 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2262 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
2263
2264 #: g10/import.c:1081
2265 #, c-format
2266 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2267 msgstr "nie je nastavený implicitný súbor tajných kµúèov %s\n"
2268
2269 #: g10/import.c:1092
2270 #, fuzzy, c-format
2271 msgid "key %s: secret key imported\n"
2272 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè importovaný\n"
2273
2274 #: g10/import.c:1121
2275 #, fuzzy, c-format
2276 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2277 msgstr "kµúè %08lX: je u¾ v súbore tajných kµúèov\n"
2278
2279 #: g10/import.c:1131
2280 #, fuzzy, c-format
2281 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2282 msgstr "kµúè %08lX: nebol nájdený tajný kµúè: %s\n"
2283
2284 #: g10/import.c:1161
2285 #, fuzzy, c-format
2286 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2287 msgstr ""
2288 "kµúè %08lX: chýba verejný kµúè - nemô¾em aplikova» revokaèný certifikát\n"
2289
2290 #: g10/import.c:1204
2291 #, fuzzy, c-format
2292 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2293 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - zamietnuté\n"
2294
2295 #: g10/import.c:1236
2296 #, fuzzy, c-format
2297 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2298 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" revokaèný certifikát importovaný\n"
2299
2300 #: g10/import.c:1301
2301 #, fuzzy, c-format
2302 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2303 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje id u¾ívateµa pre podpis\n"
2304
2305 #: g10/import.c:1316
2306 #, fuzzy, c-format
2307 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2308 msgstr ""
2309 "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa u u¾ívateµského id \"%s"
2310 "\"\n"
2311
2312 #: g10/import.c:1318
2313 #, fuzzy, c-format
2314 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2315 msgstr ""
2316 "kµúè %08lX: neplatný podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
2317
2318 #: g10/import.c:1336
2319 #, fuzzy, c-format
2320 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2321 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè pre viazanie kµúèov\n"
2322
2323 #: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
2324 #, fuzzy, c-format
2325 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2326 msgstr "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa\n"
2327
2328 #: g10/import.c:1349
2329 #, fuzzy, c-format
2330 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2331 msgstr "kµúè %08lX: neplatná väzba podkµúèa\n"
2332
2333 #: g10/import.c:1364
2334 #, fuzzy, c-format
2335 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2336 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná väzba podkµúèa\n"
2337
2338 #: g10/import.c:1386
2339 #, fuzzy, c-format
2340 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2341 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè na revokáciu kµúèa\n"
2342
2343 #: g10/import.c:1399
2344 #, fuzzy, c-format
2345 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2346 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný podkµúè\n"
2347
2348 #: g10/import.c:1414
2349 #, fuzzy, c-format
2350 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2351 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná revokácia podkµúèa\n"
2352
2353 #: g10/import.c:1456
2354 #, fuzzy, c-format
2355 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2356 msgstr "kµúè %08lX: identifikátor u¾ívateµa preskoèený '"
2357
2358 #: g10/import.c:1477
2359 #, fuzzy, c-format
2360 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2361 msgstr "kµúè %08lX: podkµúè preskoèený\n"
2362
2363 #: g10/import.c:1504
2364 #, fuzzy, c-format
2365 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2366 msgstr "kµúè %08lX: podpis nie je exportovateµný (trieda %02x) - preskoèené\n"
2367
2368 #: g10/import.c:1514
2369 #, fuzzy, c-format
2370 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2371 msgstr "kµúè %08lX: revokaèný certifikát na zlom mieste - preskoèené \n"
2372
2373 #: g10/import.c:1531
2374 #, fuzzy, c-format
2375 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2376 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - preskoèené\n"
2377
2378 #: g10/import.c:1545
2379 #, fuzzy, c-format
2380 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2381 msgstr "kµúè %08lX: podpis subkµúèa na zlom mieste - preskoèené \n"
2382
2383 #: g10/import.c:1553
2384 #, fuzzy, c-format
2385 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2386 msgstr "kµúè %08lX: neoèakávaná podpisová trieda (0x%02X) - preskoèené\n"
2387
2388 #: g10/import.c:1653
2389 #, fuzzy, c-format
2390 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2391 msgstr "kµúè %08lX: zistený duplikovaný identifikátor u¾ívateµa - zlúèený\n"
2392
2393 #: g10/import.c:1715
2394 #, fuzzy, c-format
2395 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2396 msgstr ""
2397 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: skú¹am získa» revokaèný kµúè %"
2398 "08lX\n"
2399
2400 #: g10/import.c:1729
2401 #, fuzzy, c-format
2402 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2403 msgstr ""
2404 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: revokaèný kµúè %08lX nenájdený.\n"
2405
2406 #: g10/import.c:1788
2407 #, fuzzy, c-format
2408 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2409 msgstr "kµúè %08lX: pridaný revokaèný certifikát \"%s\"\n"
2410
2411 #: g10/import.c:1822
2412 #, fuzzy, c-format
2413 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2414 msgstr "kµúè %08lX: podpis kµúèa ním samým (direct key signature)\n"
2415
2416 #: g10/keydb.c:167
2417 #, c-format
2418 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2419 msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
2420
2421 #: g10/keydb.c:174
2422 #, c-format
2423 msgid "keyring `%s' created\n"
2424 msgstr "súbor kµúèov (keyring) `%s' vytvorený\n"
2425
2426 #: g10/keydb.c:685
2427 #, c-format
2428 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2429 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
2430
2431 #: g10/keyedit.c:253
2432 msgid "[revocation]"
2433 msgstr "[revokácia]"
2434
2435 #: g10/keyedit.c:254
2436 msgid "[self-signature]"
2437 msgstr "[podpis kµúèa ním samým]"
2438
2439 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:342
2440 msgid "1 bad signature\n"
2441 msgstr "1 zlý podpis\n"
2442
2443 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:344
2444 #, c-format
2445 msgid "%d bad signatures\n"
2446 msgstr "%d zlých podpisov\n"
2447
2448 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:346
2449 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2450 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e chýba kµúè\n"
2451
2452 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:348
2453 #, c-format
2454 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2455 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e chýba kµúè\n"
2456
2457 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:350
2458 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2459 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e vznikla chyba\n"
2460
2461 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:352
2462 #, c-format
2463 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2464 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e vznikli chyby\n"
2465
2466 #: g10/keyedit.c:344
2467 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2468 msgstr "zistený 1 identifikátor u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2469
2470 #: g10/keyedit.c:346
2471 #, c-format
2472 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2473 msgstr ""
2474 "zistených %d identifikátorov u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2475
2476 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2477 #, fuzzy
2478 msgid ""
2479 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2480 "keys\n"
2481 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2482 "etc.)\n"
2483 msgstr ""
2484 "Prosím rozhodnite, nakoµko dôverujete tomuto u¾ívateµovi, ¾e správne\n"
2485 "verifikuje kµúèe iných u¾ívateµov (prezretím cestovných pasov,\n"
2486 "kontrolou fingerprintov z rôznych zdrojov...)?\n"
2487 "\n"
2488
2489 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2490 #, fuzzy, c-format
2491 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2492 msgstr " %d = Dôverujem èiastoène\n"
2493
2494 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2495 #, fuzzy, c-format
2496 msgid "  %d = I trust fully\n"
2497 msgstr " %d = Dôverujem úplne\n"
2498
2499 #: g10/keyedit.c:426
2500 msgid ""
2501 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2502 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2503 "trust signatures on your behalf.\n"
2504 msgstr ""
2505
2506 #: g10/keyedit.c:442
2507 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2508 msgstr ""
2509
2510 #: g10/keyedit.c:584
2511 #, c-format
2512 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2513 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2514
2515 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2516 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1486
2517 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2518 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2519
2520 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2521 #: g10/keyedit.c:1492
2522 msgid "  Unable to sign.\n"
2523 msgstr "  Nemo¾no podpísa».\n"
2524
2525 #: g10/keyedit.c:610
2526 #, c-format
2527 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2528 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2529
2530 #: g10/keyedit.c:636
2531 #, c-format
2532 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2533 msgstr "ID u¾ívateµa \"%s\" nie je podpísané ním samým."
2534
2535 #: g10/keyedit.c:675
2536 #, c-format
2537 msgid ""
2538 "The self-signature on \"%s\"\n"
2539 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2540 msgstr ""
2541 "Podpis kµúèa \"%s\" ním samým je\n"
2542 "podpis vo formáte PGP 2.x.\n"
2543
2544 #: g10/keyedit.c:684
2545 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2546 msgstr "Prajete si ho zmeni» na formát OpenPGP? (a/N) "
2547
2548 #: g10/keyedit.c:698
2549 #, c-format
2550 msgid ""
2551 "Your current signature on \"%s\"\n"
2552 "has expired.\n"
2553 msgstr ""
2554 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2555 "je len lokálny.\n"
2556 "\n"
2557
2558 #: g10/keyedit.c:702
2559 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2560 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2561
2562 #: g10/keyedit.c:723
2563 #, c-format
2564 msgid ""
2565 "Your current signature on \"%s\"\n"
2566 "is a local signature.\n"
2567 msgstr ""
2568 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2569 "je len lokálny.\n"
2570 "\n"
2571
2572 #: g10/keyedit.c:727
2573 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2574 msgstr "Prajete si ho zmeni» na plne exportovateµný podpis? (a/N) "
2575
2576 #: g10/keyedit.c:748
2577 #, fuzzy, c-format
2578 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2579 msgstr "\"%s\" je u¾ lokálne podpísaný kµúèom %08lX\n"
2580
2581 #: g10/keyedit.c:751
2582 #, fuzzy, c-format
2583 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2584 msgstr "\"%s\" je u¾ podpísaný kµúèom %08lX\n"
2585
2586 #: g10/keyedit.c:756
2587 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2588 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2589
2590 #: g10/keyedit.c:778
2591 #, fuzzy, c-format
2592 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2593 msgstr "Niè na podpísanie kµúèom %08lX\n"
2594
2595 #: g10/keyedit.c:793
2596 msgid "This key has expired!"
2597 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹ala!"
2598
2599 #: g10/keyedit.c:813
2600 #, c-format
2601 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2602 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹í %s.\n"
2603
2604 #: g10/keyedit.c:817
2605 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2606 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2607
2608 #: g10/keyedit.c:850
2609 msgid ""
2610 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2611 "mode.\n"
2612 msgstr ""
2613 "Nemô¾ete vytvori» OpenPGP podpis kµúèa typu PGP 2.x, keï ste v --pgp2 móde.\n"
2614
2615 #: g10/keyedit.c:852
2616 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2617 msgstr "To by spôsobilo nepou¾itelnos» kµúèa v PGP 2.x.\n"
2618
2619 #: g10/keyedit.c:877
2620 msgid ""
2621 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2622 "belongs\n"
2623 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2624 msgstr ""
2625 "S akou istotou ste preverili, ¾e kµúè, ktorý chcete podpísa»\n"
2626 "patrí vy¹¹ie uvedenej osobe?\n"
2627 "Pokiaµ nepoznáte odpoveï, zadajte \"0\".\n"
2628
2629 #: g10/keyedit.c:882
2630 #, c-format
2631 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2632 msgstr "   (0) Neodpoviem.%s\n"
2633
2634 #: g10/keyedit.c:884
2635 #, c-format
2636 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2637 msgstr "   (1) Vôbec som to nekontroloval(a).%s\n"
2638
2639 #: g10/keyedit.c:886
2640 #, c-format
2641 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2642 msgstr "   (2) Èiastoène som to overil(a).%s\n"
2643
2644 #: g10/keyedit.c:888
2645 #, c-format
2646 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2647 msgstr "   (3) Veµmi dôkladne som to overil(a).%s\n"
2648
2649 #: g10/keyedit.c:894
2650 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2651 msgstr "Vá¹ výber? ('?' - viac informácií): "
2652
2653 #: g10/keyedit.c:918
2654 #, fuzzy, c-format
2655 msgid ""
2656 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2657 "key \"%s\" (%s)\n"
2658 msgstr ""
2659 "Ste si istý, ¾e chcete podpísa» tento kµúè\n"
2660 "svojím kµúèom: \""
2661
2662 #: g10/keyedit.c:925
2663 #, fuzzy
2664 msgid "This will be a self-signature.\n"
2665 msgstr ""
2666 "\n"
2667 "Ide o podpis kµúèa ním samým\n"
2668
2669 #: g10/keyedit.c:931
2670 #, fuzzy
2671 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2672 msgstr ""
2673 "\n"
2674 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2675
2676 #: g10/keyedit.c:939
2677 #, fuzzy
2678 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2679 msgstr ""
2680 "\n"
2681 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2682
2683 #: g10/keyedit.c:949
2684 #, fuzzy
2685 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2686 msgstr ""
2687 "\n"
2688 "Podpis bude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2689 "\n"
2690
2691 #: g10/keyedit.c:956
2692 #, fuzzy
2693 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2694 msgstr ""
2695 "\n"
2696 "Podpis bude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2697
2698 #: g10/keyedit.c:963
2699 #, fuzzy
2700 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2701 msgstr ""
2702 "\n"
2703 "Vôbec som tento kµúè neoveril.\n"
2704
2705 #: g10/keyedit.c:968
2706 #, fuzzy
2707 msgid "I have checked this key casually.\n"
2708 msgstr ""
2709 "\n"
2710 "Èiastoène som overil tento kµúè.\n"
2711
2712 #: g10/keyedit.c:973
2713 #, fuzzy
2714 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2715 msgstr ""
2716 "\n"
2717 "Velmi dôkladne som overil tento kµúè.\n"
2718
2719 #: g10/keyedit.c:983
2720 #, fuzzy
2721 msgid "Really sign? (y/N) "
2722 msgstr "Skutoène podpísa»? "
2723
2724 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3885 g10/keyedit.c:3976 g10/keyedit.c:4049
2725 #: g10/sign.c:369
2726 #, c-format
2727 msgid "signing failed: %s\n"
2728 msgstr "podpisovanie zlyhalo: %s\n"
2729
2730 #: g10/keyedit.c:1084
2731 msgid "This key is not protected.\n"
2732 msgstr "Tento kµúè nie je chránený.\n"
2733
2734 #: g10/keyedit.c:1088
2735 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2736 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
2737
2738 #: g10/keyedit.c:1092
2739 msgid "Key is protected.\n"
2740 msgstr "kµúè je chránený.\n"
2741
2742 #: g10/keyedit.c:1112
2743 #, c-format
2744 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2745 msgstr "Nie je mo¾né editova» tento kµúè: %s\n"
2746
2747 #: g10/keyedit.c:1118
2748 msgid ""
2749 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2750 "\n"
2751 msgstr ""
2752 "Vlo¾te nové heslo (passphrase) pre tento tajný kµúè.\n"
2753 "\n"
2754
2755 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1806
2756 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2757 msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
2758
2759 #: g10/keyedit.c:1132
2760 msgid ""
2761 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2762 "\n"
2763 msgstr ""
2764 "Nechcete heslo - to je *zlý* nápad!\n"
2765 "\n"
2766
2767 #: g10/keyedit.c:1135
2768 #, fuzzy
2769 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2770 msgstr "Skutoène to chcete urobi»? "
2771
2772 #: g10/keyedit.c:1201
2773 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2774 msgstr "presúvam podpis kµúèa na správne miesto\n"
2775
2776 #: g10/keyedit.c:1247
2777 msgid "save"
2778 msgstr "ulo¾i»"
2779
2780 #: g10/keyedit.c:1247
2781 msgid "save and quit"
2782 msgstr "ulo¾i» a ukonèi»"
2783
2784 #: g10/keyedit.c:1250
2785 msgid "fpr"
2786 msgstr "fpr"
2787
2788 #: g10/keyedit.c:1250
2789 msgid "show fingerprint"
2790 msgstr "vypísa» fingerprint"
2791
2792 #: g10/keyedit.c:1251
2793 msgid "list key and user IDs"
2794 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a id u¾ívateµov"
2795
2796 #: g10/keyedit.c:1253
2797 msgid "uid"
2798 msgstr "uid"
2799
2800 #: g10/keyedit.c:1253
2801 msgid "select user ID N"
2802 msgstr "vyberte identifikátor u¾ívateµa N"
2803
2804 #: g10/keyedit.c:1254
2805 msgid "key"
2806 msgstr "key"
2807
2808 #: g10/keyedit.c:1254
2809 msgid "select secondary key N"
2810 msgstr "vyberte sekundárny kµúè N"
2811
2812 #: g10/keyedit.c:1255
2813 msgid "check"
2814 msgstr "check"
2815
2816 #: g10/keyedit.c:1255
2817 msgid "list signatures"
2818 msgstr "vypísa» zoznam podpisov"
2819
2820 #: g10/keyedit.c:1256
2821 msgid "c"
2822 msgstr "c"
2823
2824 #: g10/keyedit.c:1257
2825 msgid "sign"
2826 msgstr "sign"
2827
2828 #: g10/keyedit.c:1257
2829 msgid "sign the key"
2830 msgstr "podpísa» kµúè"
2831
2832 #: g10/keyedit.c:1258
2833 msgid "s"
2834 msgstr "s"
2835
2836 #: g10/keyedit.c:1259
2837 #, fuzzy
2838 msgid "tsign"
2839 msgstr "sign"
2840
2841 #: g10/keyedit.c:1259
2842 #, fuzzy
2843 msgid "make a trust signature"
2844 msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
2845
2846 #: g10/keyedit.c:1260
2847 msgid "lsign"
2848 msgstr "lsign"
2849
2850 #: g10/keyedit.c:1260
2851 msgid "sign the key locally"
2852 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
2853
2854 #: g10/keyedit.c:1261
2855 msgid "nrsign"
2856 msgstr "nrsign"
2857
2858 #: g10/keyedit.c:1261
2859 msgid "sign the key non-revocably"
2860 msgstr "podpísa» kµúè bez mo¾nosti odvola» podpis (non-revocably)"
2861
2862 #: g10/keyedit.c:1262
2863 msgid "nrlsign"
2864 msgstr "nrlsign"
2865
2866 #: g10/keyedit.c:1262
2867 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2868 msgstr "podpísa» kµúè lokálne a bez mo¾nosti odvola» podpis (non-revocably)"
2869
2870 #: g10/keyedit.c:1264
2871 msgid "adduid"
2872 msgstr "adduid"
2873
2874 #: g10/keyedit.c:1264
2875 msgid "add a user ID"
2876 msgstr "prida» identifikátor u¾ívateµa"
2877
2878 #: g10/keyedit.c:1265
2879 msgid "addphoto"
2880 msgstr "addphoto"
2881
2882 #: g10/keyedit.c:1265
2883 msgid "add a photo ID"
2884 msgstr "prida» fotografické ID"
2885
2886 #: g10/keyedit.c:1266
2887 msgid "deluid"
2888 msgstr "deluid"
2889
2890 #: g10/keyedit.c:1266
2891 msgid "delete user ID"
2892 msgstr "zmaza» identifikátor u¾ívateµa"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:1268
2895 msgid "delphoto"
2896 msgstr "delphoto"
2897
2898 #: g10/keyedit.c:1269
2899 msgid "addkey"
2900 msgstr "addkey"
2901
2902 #: g10/keyedit.c:1269
2903 msgid "add a secondary key"
2904 msgstr "prida» sekundárny kµúè"
2905
2906 #: g10/keyedit.c:1271
2907 #, fuzzy
2908 msgid "addcardkey"
2909 msgstr "addkey"
2910
2911 #: g10/keyedit.c:1271
2912 msgid "add a key to a smartcard"
2913 msgstr ""
2914
2915 #: g10/keyedit.c:1272
2916 msgid "keytocard"
2917 msgstr ""
2918
2919 #: g10/keyedit.c:1272
2920 msgid "move a key to a smartcard"
2921 msgstr ""
2922
2923 #: g10/keyedit.c:1274
2924 msgid "delkey"
2925 msgstr "delkey"
2926
2927 #: g10/keyedit.c:1274
2928 msgid "delete a secondary key"
2929 msgstr "zmaza» sekundárny kµúè"
2930
2931 #: g10/keyedit.c:1275
2932 msgid "addrevoker"
2933 msgstr "addrevoker"
2934
2935 #: g10/keyedit.c:1275
2936 msgid "add a revocation key"
2937 msgstr "prida» revokaèný kµúè"
2938
2939 #: g10/keyedit.c:1276
2940 msgid "delsig"
2941 msgstr "delsig"
2942
2943 #: g10/keyedit.c:1276
2944 msgid "delete signatures"
2945 msgstr "zmaza» podpisy"
2946
2947 #: g10/keyedit.c:1277
2948 msgid "expire"
2949 msgstr "expire"
2950
2951 #: g10/keyedit.c:1277
2952 msgid "change the expire date"
2953 msgstr "zmeni» dobu platnosti"
2954
2955 #: g10/keyedit.c:1278
2956 msgid "primary"
2957 msgstr "primary"
2958
2959 #: g10/keyedit.c:1278
2960 msgid "flag user ID as primary"
2961 msgstr "oznaèi» u¾ívateµské ID ako primárne"
2962
2963 #: g10/keyedit.c:1279
2964 msgid "toggle"
2965 msgstr "toggle"
2966
2967 #: g10/keyedit.c:1279
2968 msgid "toggle between secret and public key listing"
2969 msgstr "prepnú» medzi vypísaním zoznamu tajných a verejných kµúèov"
2970
2971 #: g10/keyedit.c:1281
2972 msgid "t"
2973 msgstr "t"
2974
2975 #: g10/keyedit.c:1282
2976 msgid "pref"
2977 msgstr "pref"
2978
2979 #: g10/keyedit.c:1282
2980 msgid "list preferences (expert)"
2981 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (pre expertov)"
2982
2983 #: g10/keyedit.c:1283
2984 msgid "showpref"
2985 msgstr "showpref"
2986
2987 #: g10/keyedit.c:1283
2988 msgid "list preferences (verbose)"
2989 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (podrobne)"
2990
2991 #: g10/keyedit.c:1284
2992 msgid "setpref"
2993 msgstr "setpref"
2994
2995 #: g10/keyedit.c:1284
2996 msgid "set preference list"
2997 msgstr "nastavi» zoznam predvolieb"
2998
2999 #: g10/keyedit.c:1285
3000 msgid "updpref"
3001 msgstr "updpref"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:1285
3004 msgid "updated preferences"
3005 msgstr "aktualizova» predvoµby"
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1286
3008 #, fuzzy
3009 msgid "keyserver"
3010 msgstr "chyba servera kµúèov"
3011
3012 #: g10/keyedit.c:1286
3013 #, fuzzy
3014 msgid "set preferred keyserver URL"
3015 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
3016
3017 #: g10/keyedit.c:1287
3018 msgid "change the passphrase"
3019 msgstr "zmeni» heslo"
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1288
3022 msgid "trust"
3023 msgstr "trust"
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1288
3026 msgid "change the ownertrust"
3027 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1289
3030 msgid "revsig"
3031 msgstr "revsig"
3032
3033 #: g10/keyedit.c:1289
3034 msgid "revoke signatures"
3035 msgstr "revokova» podpisy"
3036
3037 #: g10/keyedit.c:1290
3038 msgid "revuid"
3039 msgstr "revsig"
3040
3041 #: g10/keyedit.c:1290
3042 msgid "revoke a user ID"
3043 msgstr "revokova» identifikátor u¾ívateµa"
3044
3045 #: g10/keyedit.c:1291
3046 msgid "revkey"
3047 msgstr "revkey"
3048
3049 #: g10/keyedit.c:1291
3050 msgid "revoke a secondary key"
3051 msgstr "revokova» sekundárny kµúè"
3052
3053 #: g10/keyedit.c:1292
3054 msgid "disable"
3055 msgstr "disable"
3056
3057 #: g10/keyedit.c:1292
3058 msgid "disable a key"
3059 msgstr "nastavi» kµúè ako neplatný (disable)"
3060
3061 #: g10/keyedit.c:1293
3062 msgid "enable"
3063 msgstr "enable"
3064
3065 #: g10/keyedit.c:1293
3066 msgid "enable a key"
3067 msgstr "nastavi» kµúè ako platný (enable)"
3068
3069 #: g10/keyedit.c:1294
3070 msgid "showphoto"
3071 msgstr "showphoto"
3072
3073 #: g10/keyedit.c:1294
3074 msgid "show photo ID"
3075 msgstr "ukáza» fotografické ID"
3076
3077 #: g10/keyedit.c:1347
3078 #, fuzzy, c-format
3079 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3080 msgstr "chyba pri èítaní bloku tajného kµúèa `%s': %s\n"
3081
3082 #: g10/keyedit.c:1365
3083 msgid "Secret key is available.\n"
3084 msgstr "Tajný kµúè je dostupný.\n"
3085
3086 #: g10/keyedit.c:1427
3087 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3088 msgstr "Na vykonanie tejto operácie je potrebný tajný kµúè.\n"
3089
3090 #: g10/keyedit.c:1432
3091 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3092 msgstr "Prosím, najskôr pou¾ite príkaz \"toggle\" (prepnú»).\n"
3093
3094 #: g10/keyedit.c:1480
3095 msgid "Key is revoked."
3096 msgstr "Kµúè revokovaný."
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1500
3099 #, fuzzy
3100 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3101 msgstr "Skutoène podpísa» v¹etky id u¾ívateµa? "
3102
3103 #: g10/keyedit.c:1502
3104 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3105 msgstr "Nápoveda: Vyberte id u¾ívateµa na podpísanie\n"
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1527
3108 #, c-format
3109 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3110 msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1549 g10/keyedit.c:1569 g10/keyedit.c:1672
3113 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3114 msgstr "Musíte vybra» aspoò jedno id u¾ívateµa.\n"
3115
3116 #: g10/keyedit.c:1551
3117 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3118 msgstr "Nemô¾ete zmaza» posledné id u¾ívateµa!\n"
3119
3120 #: g10/keyedit.c:1553
3121 #, fuzzy
3122 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3123 msgstr "Skutoène odstráni» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1554
3126 #, fuzzy
3127 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3128 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
3129
3130 #: g10/keyedit.c:1604
3131 #, fuzzy
3132 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3133 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
3134
3135 #: g10/keyedit.c:1616
3136 #, fuzzy
3137 msgid "You must select exactly one key.\n"
3138 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
3139
3140 #: g10/keyedit.c:1636 g10/keyedit.c:1691
3141 msgid "You must select at least one key.\n"
3142 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
3143
3144 #: g10/keyedit.c:1639
3145 #, fuzzy
3146 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3147 msgstr "Skutoène chcete zmaza» vybrané kµúèe? "
3148
3149 #: g10/keyedit.c:1640
3150 #, fuzzy
3151 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3152 msgstr "Skutoène chcete zmaza» tento kµúè? "
3153
3154 #: g10/keyedit.c:1675
3155 #, fuzzy
3156 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3157 msgstr "Skutoène revokova» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
3158
3159 #: g10/keyedit.c:1676
3160 #, fuzzy
3161 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3162 msgstr "Skutoène revokova» toto id u¾ívateµa? "
3163
3164 #: g10/keyedit.c:1695
3165 #, fuzzy
3166 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3167 msgstr "Skutoène chcete revokova» vybrané kµúèe? "
3168
3169 #: g10/keyedit.c:1696
3170 #, fuzzy
3171 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3172 msgstr "Skutoène chcete revokova» tento kµúè? "
3173
3174 #: g10/keyedit.c:1735
3175 msgid ""
3176 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3177 msgstr ""
3178
3179 #: g10/keyedit.c:1767
3180 #, fuzzy
3181 msgid "Set preference list to:\n"
3182 msgstr "nastavi» zoznam predvolieb"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1773
3185 #, fuzzy
3186 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3187 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
3188
3189 #: g10/keyedit.c:1775
3190 #, fuzzy
3191 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3192 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby? "
3193
3194 #: g10/keyedit.c:1825
3195 #, fuzzy
3196 msgid "Save changes? (y/N) "
3197 msgstr "Ulo¾i» zmeny? "
3198
3199 #: g10/keyedit.c:1828
3200 #, fuzzy
3201 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3202 msgstr "Ukonèi» bez ulo¾enia? "
3203
3204 #: g10/keyedit.c:1838
3205 #, c-format
3206 msgid "update failed: %s\n"
3207 msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
3208
3209 #: g10/keyedit.c:1845
3210 #, c-format
3211 msgid "update secret failed: %s\n"
3212 msgstr "aktualizácia tajného kµúèa zlyhala: %s\n"
3213
3214 #: g10/keyedit.c:1852
3215 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3216 msgstr "kµúè nebol zmenený, tak¾e nie je potrebné ho aktualizova».\n"
3217
3218 #: g10/keyedit.c:1924
3219 msgid "Digest: "
3220 msgstr "Digest: "
3221
3222 #: g10/keyedit.c:1976
3223 msgid "Features: "
3224 msgstr "Charakteristiky: "
3225
3226 #: g10/keyedit.c:1987
3227 msgid "Keyserver no-modify"
3228 msgstr ""
3229
3230 #: g10/keyedit.c:2002 g10/keylist.c:244
3231 msgid "Preferred keyserver: "
3232 msgstr ""
3233
3234 #: g10/keyedit.c:2243
3235 #, c-format
3236 msgid "This key may be revoked by %s key "
3237 msgstr "Tento kµúè mô¾e by» revokovaný kµúèom %s "
3238
3239 #: g10/keyedit.c:2247
3240 msgid " (sensitive)"
3241 msgstr "(citlivá informácia)"
3242
3243 #: g10/keyedit.c:2261 g10/keyedit.c:2317 g10/keyedit.c:2438 g10/keyedit.c:2453
3244 #: g10/keyserver.c:366
3245 #, fuzzy, c-format
3246 msgid "created: %s"
3247 msgstr "%s: nemô¾em vytvori»: %s\n"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:2264 g10/keylist.c:723 g10/keylist.c:823 g10/mainproc.c:929
3250 #, fuzzy, c-format
3251 msgid "revoked: %s"
3252 msgstr "[revokované]"
3253
3254 #: g10/keyedit.c:2266 g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:829
3255 #, fuzzy, c-format
3256 msgid "expired: %s"
3257 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
3258
3259 #: g10/keyedit.c:2268 g10/keyedit.c:2319 g10/keyedit.c:2440 g10/keyedit.c:2455
3260 #: g10/keylist.c:700 g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:835 g10/keylist.c:856
3261 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3262 #, fuzzy, c-format
3263 msgid "expires: %s"
3264 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:2270
3267 #, fuzzy, c-format
3268 msgid "usage: %s"
3269 msgstr " dôvera: %c/%c"
3270
3271 #: g10/keyedit.c:2285
3272 #, fuzzy, c-format
3273 msgid "trust: %s"
3274 msgstr " dôvera: %c/%c"
3275
3276 #: g10/keyedit.c:2289
3277 #, c-format
3278 msgid "validity: %s"
3279 msgstr ""
3280
3281 #: g10/keyedit.c:2296
3282 msgid "This key has been disabled"
3283 msgstr "Tento kµúè bol oznaèený za neplatný (disabled)"
3284
3285 #: g10/keyedit.c:2324
3286 msgid "card-no: "
3287 msgstr ""
3288
3289 #: g10/keyedit.c:2359 g10/keyedit.c:2361 g10/keyedit.c:2363
3290 #, c-format
3291 msgid "[%8.8s] "
3292 msgstr ""
3293
3294 #: g10/keyedit.c:2359 g10/keyedit.c:2472 g10/keylist.c:782 g10/keyserver.c:376
3295 #: g10/mainproc.c:1575 g10/trustdb.c:1133
3296 #, fuzzy
3297 msgid "revoked"
3298 msgstr "[revokované]"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:2361 g10/keyedit.c:2474 g10/keylist.c:784 g10/keyserver.c:380
3301 #: g10/mainproc.c:1577 g10/trustdb.c:500
3302 #, fuzzy
3303 msgid "expired"
3304 msgstr "expire"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:2400
3307 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3308 msgstr "U¾ívateµské ID vo formáte PGP 2.x nemá ¾iadne predvoµby\n"
3309
3310 #: g10/keyedit.c:2408
3311 msgid ""
3312 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3313 "unless you restart the program.\n"
3314 msgstr ""
3315 "Prosím nezabúdajte, ¾e zobrazované údaje o platnosti kµúèov nemusia\n"
3316 "by» správne, pokiaµ znovu nespustíte program.\n"
3317
3318 #: g10/keyedit.c:2539
3319 msgid ""
3320 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3321 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3322 msgstr ""
3323 "VAROVANIE: ¾iadne ID u¾ívateµa nebolo oznaèené ako primárne. Tento príkaz\n"
3324 "spôsobí, ¾e iné ID u¾ívateµa sa bude pova¾ova» primárne.\n"
3325
3326 #: g10/keyedit.c:2599
3327 msgid ""
3328 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3329 "versions\n"
3330 "         of PGP to reject this key.\n"
3331 msgstr ""
3332 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
3333 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohto kµúèa.\n"
3334
3335 #: g10/keyedit.c:2604 g10/keyedit.c:2882
3336 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3337 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále prida»? (a/N) "
3338
3339 #: g10/keyedit.c:2610
3340 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3341 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:2750
3344 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3345 msgstr "Zmaza» tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3346
3347 #: g10/keyedit.c:2760
3348 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3349 msgstr "Zmaza» tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3350
3351 #: g10/keyedit.c:2764
3352 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3353 msgstr "Zmaza» tento neznámy podpis? (a/N/u)"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:2770
3356 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3357 msgstr "Skutoène zmaza» tento podpis podpísaný sebou samým? (a/N)"
3358
3359 #: g10/keyedit.c:2784
3360 #, c-format
3361 msgid "Deleted %d signature.\n"
3362 msgstr "Zmazaný %d podpis.\n"
3363
3364 #: g10/keyedit.c:2785
3365 #, c-format
3366 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3367 msgstr "Zmazaných %d podpisov.\n"
3368
3369 #: g10/keyedit.c:2788
3370 msgid "Nothing deleted.\n"
3371 msgstr "Niè nebolo zmaznané.\n"
3372
3373 #: g10/keyedit.c:2877
3374 msgid ""
3375 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3376 "cause\n"
3377 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3378 msgstr ""
3379 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
3380 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohoto kµúèa.\n"
3381
3382 #: g10/keyedit.c:2888
3383 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3384 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
3385
3386 #: g10/keyedit.c:2908
3387 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3388 msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ívateµa povereného revokáciou: "
3389
3390 #: g10/keyedit.c:2931
3391 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3392 msgstr "kµúè vo formáte PGP 2.x nemo¾no poveri» revokáciou\n"
3393
3394 #: g10/keyedit.c:2946
3395 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3396 msgstr "kµúè nemo¾no poveri» revokáciou ním samým\n"
3397
3398 #: g10/keyedit.c:2968
3399 #, fuzzy
3400 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3401 msgstr "VAROVANIE: Tento kµúè bol revokovaný jeho urèeným revokátorom/!\n"
3402
3403 #: g10/keyedit.c:2987
3404 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3405 msgstr "VAROVANIE: oznaèenie kµúèa ako revokovací u¾ nemô¾e by» zru¹ené!\n"
3406
3407 #: g10/keyedit.c:2993
3408 #, fuzzy
3409 msgid ""
3410 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3411 msgstr "Ste si istý, ¾e chcete oznaèi» tento kµúè ako revokovací? (a/N): "
3412
3413 #: g10/keyedit.c:3054
3414 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3415 msgstr "Prosím, odstráòte výber z tajných kµúèov.\n"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:3060
3418 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3419 msgstr "Prosím, vyberte najviac jeden sekundárny kµúè.\n"
3420
3421 #: g10/keyedit.c:3064
3422 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3423 msgstr "Mením dobu platnosti sekundárneho kµúèa.\n"
3424
3425 #: g10/keyedit.c:3067
3426 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3427 msgstr "Mením dobu platnosti primárneho kµúèa.\n"
3428
3429 #: g10/keyedit.c:3113
3430 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3431 msgstr "Nemô¾ete zmeni» dobu platnosti kµúèa verzie 3\n"
3432
3433 #: g10/keyedit.c:3129
3434 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3435 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
3436
3437 #: g10/keyedit.c:3209
3438 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3439 msgstr "Prosím, vyberte práve jedno id u¾ívateµa.\n"
3440
3441 #: g10/keyedit.c:3248 g10/keyedit.c:3358 g10/keyedit.c:3477
3442 #, fuzzy, c-format
3443 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3444 msgstr "preskoèený v3 podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
3445
3446 #: g10/keyedit.c:3419
3447 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3448 msgstr ""
3449
3450 #: g10/keyedit.c:3498
3451 #, fuzzy
3452 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3453 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3454
3455 #: g10/keyedit.c:3499
3456 #, fuzzy
3457 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3458 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3459
3460 #: g10/keyedit.c:3561
3461 #, c-format
3462 msgid "No user ID with index %d\n"
3463 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
3464
3465 #: g10/keyedit.c:3607
3466 #, c-format
3467 msgid "No secondary key with index %d\n"
3468 msgstr "Neexistuje sekundárny kµúè s indexom %d\n"
3469
3470 #: g10/keyedit.c:3724
3471 #, fuzzy, c-format
3472 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3473 msgstr "id u¾ívateµa: \""
3474
3475 #: g10/keyedit.c:3727 g10/keyedit.c:3791 g10/keyedit.c:3834
3476 #, fuzzy, c-format
3477 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3478 msgstr "   podpísané %08lX v %s%s%s\n"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:3729 g10/keyedit.c:3793 g10/keyedit.c:3836
3481 msgid " (non-exportable)"
3482 msgstr " (nexeportovateµné)"
3483
3484 #: g10/keyedit.c:3733
3485 #, c-format
3486 msgid "This signature expired on %s.\n"
3487 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s.\n"
3488
3489 #: g10/keyedit.c:3737
3490 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3491 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále revokova»? (a/N) "
3492
3493 #: g10/keyedit.c:3741
3494 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3495 msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? (a/N)"
3496
3497 #: g10/keyedit.c:3768
3498 #, fuzzy, c-format
3499 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3500 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
3501
3502 #: g10/keyedit.c:3794
3503 #, fuzzy
3504 msgid " (non-revocable)"
3505 msgstr " (nexeportovateµné)"
3506
3507 #: g10/keyedit.c:3801
3508 #, fuzzy, c-format
3509 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3510 msgstr "   revokované %08lX v %s\n"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:3823
3513 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3514 msgstr "Chystáte sa revokova» tieto podpisy:\n"
3515
3516 #: g10/keyedit.c:3843
3517 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3518 msgstr "Skutoène vytvori» revokaèné certifikáty? (a/N) "
3519
3520 #: g10/keyedit.c:3873
3521 msgid "no secret key\n"
3522 msgstr "neexistuje tajný kµúè\n"
3523
3524 #: g10/keyedit.c:3943
3525 #, c-format
3526 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3527 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
3528
3529 #: g10/keyedit.c:3960
3530 #, c-format
3531 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3532 msgstr "VAROVANIE: podpis pou¾ivateµkého ID vznikol %d sekund v budúcnosti\n"
3533
3534 #: g10/keyedit.c:4129
3535 #, fuzzy, c-format
3536 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3537 msgstr ""
3538 "Zobrazujem %s fotografické ID s veµkos»ou %ld pre kµúè 0x%08lX (uid %d)\n"
3539
3540 #: g10/keygen.c:293
3541 #, fuzzy, c-format
3542 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3543 msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
3544
3545 #: g10/keygen.c:300
3546 #, fuzzy
3547 msgid "too many cipher preferences\n"
3548 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3549
3550 #: g10/keygen.c:302
3551 #, fuzzy
3552 msgid "too many digest preferences\n"
3553 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3554
3555 #: g10/keygen.c:304
3556 #, fuzzy
3557 msgid "too many compression preferences\n"
3558 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3559
3560 #: g10/keygen.c:401
3561 #, fuzzy, c-format
3562 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3563 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
3564
3565 #: g10/keygen.c:827
3566 msgid "writing direct signature\n"
3567 msgstr "zapisujem podpis kµúèa ním samým (direct signature)\n"
3568
3569 #: g10/keygen.c:866
3570 msgid "writing self signature\n"
3571 msgstr "zapisujem podpis kµúèa sebou samým\n"
3572
3573 #: g10/keygen.c:912
3574 msgid "writing key binding signature\n"
3575 msgstr "zapisujem \"key-binding\" podpis\n"
3576
3577 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2613
3578 #, c-format
3579 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3580 msgstr "neplatná då¾ka kµúèa; pou¾ijem %u bitov\n"
3581
3582 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2619
3583 #, c-format
3584 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3585 msgstr "då¾ka kµúèa zaokrúhlená na %u bitov\n"
3586
3587 #: g10/keygen.c:1247
3588 #, fuzzy
3589 msgid "Sign"
3590 msgstr "sign"
3591
3592 #: g10/keygen.c:1250
3593 #, fuzzy
3594 msgid "Encrypt"
3595 msgstr "¹ifrova» dáta"
3596
3597 #: g10/keygen.c:1253
3598 msgid "Authenticate"
3599 msgstr ""
3600
3601 #: g10/keygen.c:1261
3602 msgid "SsEeAaQq"
3603 msgstr ""
3604
3605 #: g10/keygen.c:1276
3606 #, c-format
3607 msgid "Possible actions for a %s key: "
3608 msgstr ""
3609
3610 #: g10/keygen.c:1280
3611 msgid "Current allowed actions: "
3612 msgstr ""
3613
3614 #: g10/keygen.c:1285
3615 #, c-format
3616 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3617 msgstr ""
3618
3619 #: g10/keygen.c:1288
3620 #, fuzzy, c-format
3621 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3622 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3623
3624 #: g10/keygen.c:1291
3625 #, c-format
3626 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3627 msgstr ""
3628
3629 #: g10/keygen.c:1294
3630 #, c-format
3631 msgid "   (%c) Finished\n"
3632 msgstr ""
3633
3634 #: g10/keygen.c:1348
3635 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3636 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
3637
3638 #: g10/keygen.c:1350
3639 #, fuzzy, c-format
3640 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3641 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
3642
3643 #: g10/keygen.c:1351
3644 #, c-format
3645 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3646 msgstr "   (%d) DSA (len na podpis)\n"
3647
3648 #: g10/keygen.c:1353
3649 #, fuzzy, c-format
3650 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3651 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3652
3653 #: g10/keygen.c:1354
3654 #, c-format
3655 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3656 msgstr "   (%d) RSA (len na podpis)\n"
3657
3658 #: g10/keygen.c:1356
3659 #, c-format
3660 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3661 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3662
3663 #: g10/keygen.c:1358
3664 #, fuzzy, c-format
3665 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3666 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3667
3668 #: g10/keygen.c:1409
3669 #, c-format
3670 msgid ""
3671 "About to generate a new %s keypair.\n"
3672 "              minimum keysize is  768 bits\n"
3673 "              default keysize is 1024 bits\n"
3674 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
3675 msgstr ""
3676 "Chystám sa vytvori» nový pár kµúèov %s.\n"
3677 "                       minimálna veµkos» kµúèa je  768 bitov\n"
3678 "                      implicitná veµkos» kµúèa je 1024 bitov\n"
3679 "            najvy¹¹ia navrhovaná veµkos» kµúèa je 2048 bitov\n"
3680
3681 #: g10/keygen.c:1418
3682 msgid "What keysize do you want? (1024) "
3683 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
3684
3685 #: g10/keygen.c:1423
3686 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
3687 msgstr "kµúè DSA musí ma» veµkos» od 512 do 1024 bitov.\n"
3688
3689 #: g10/keygen.c:1425
3690 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
3691 msgstr ""
3692 "veµkos» kµúèa je príli¹ malá; minimálna povolená veµkos» pre RSA je 1024 "
3693 "bitov.\n"
3694
3695 #: g10/keygen.c:1428
3696 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
3697 msgstr ""
3698 "veµkos» kµúèa je príli¹ malá; minimálna povolená veµkos» je 768 bitov.\n"
3699
3700 #: g10/keygen.c:1439
3701 #, c-format
3702 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
3703 msgstr "veµkos» kµúèa je príli¹ veµká; maximálna povolená hodnota je %d.\n"
3704
3705 #: g10/keygen.c:1444
3706 msgid ""
3707 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
3708 "computations take REALLY long!\n"
3709 msgstr ""
3710 "Veµkosti kµúèov väè¹ie ako 2048 bitov se neodporúèajú, preto¾e\n"
3711 "výpoèty potom trvajú VE¥MI dlho!\n"
3712
3713 #: g10/keygen.c:1447
3714 #, fuzzy
3715 msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
3716 msgstr "Skutoène chcete vytvori» kµúè tejto då¾ky? "
3717
3718 #: g10/keygen.c:1449
3719 msgid ""
3720 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
3721 "vulnerable to attacks!\n"
3722 msgstr ""
3723 "Dobre, ale nezabúdajte, ¾e informácie mô¾u by» vyzradené z poèítaèa aj "
3724 "elektromagnetickým vy¾arovaním monitora alebo klávesnice!\n"
3725
3726 #: g10/keygen.c:1458
3727 #, c-format
3728 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3729 msgstr "Po¾adovaná då¾ka kµúèa je %u bitov.\n"
3730
3731 #: g10/keygen.c:1461 g10/keygen.c:1465
3732 #, c-format
3733 msgid "rounded up to %u bits\n"
3734 msgstr "zaokrúhlené na %u bitov\n"
3735
3736 #: g10/keygen.c:1516
3737 msgid ""
3738 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3739 "         0 = key does not expire\n"
3740 "      <n>  = key expires in n days\n"
3741 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3742 "      <n>m = key expires in n months\n"
3743 "      <n>y = key expires in n years\n"
3744 msgstr ""
3745 "Prosím urète, ako dlho by mal kµúè platit.\n"
3746 "         0 = doba platnosti kµúèa nie je obmedzená\n"
3747 "      <n>  = doba platnosti kµúèa skonèí za n dní\n"
3748 "      <n>w = doba platnosti kµúèa skonèí za n tý¾dòov\n"
3749 "      <n>m = doba platnosti kµúèa skonèí za n mesiacov\n"
3750 "      <n>y = doba platnosti kµúèa skonèí za n rokov\n"
3751
3752 #: g10/keygen.c:1525
3753 msgid ""
3754 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3755 "         0 = signature does not expire\n"
3756 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3757 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3758 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3759 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3760 msgstr ""
3761 "Prosím urète, ako dlho by mal podpis platit.\n"
3762 "         0 = doba platnosti podpisu nie je onmedzená\n"
3763 "      <n>  = doba platnosti podpisu skonèí za n dní\n"
3764 "      <n>w = doba platnosti podpisu skonèí za n tý¾dòov\n"
3765 "      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mesiacov\n"
3766 "      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n rokov\n"
3767
3768 #: g10/keygen.c:1547
3769 msgid "Key is valid for? (0) "
3770 msgstr "Kµúè je platný na? (0) "
3771
3772 #: g10/keygen.c:1549
3773 msgid "Signature is valid for? (0) "
3774 msgstr "Podpis je platný na? (0) "
3775
3776 #: g10/keygen.c:1554
3777 msgid "invalid value\n"
3778 msgstr "neplatná hodnota\n"
3779
3780 #: g10/keygen.c:1559
3781 #, c-format
3782 msgid "%s does not expire at all\n"
3783 msgstr "platnos» %s neskonèí\n"
3784
3785 #: g10/keygen.c:1566
3786 #, c-format
3787 msgid "%s expires at %s\n"
3788 msgstr "platnos» %s skonèí %s\n"
3789
3790 #: g10/keygen.c:1572
3791 msgid ""
3792 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3793 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3794 msgstr ""
3795 "Vá¹ systém nevie zobrazi» dátumy po roku 2038.\n"
3796 "V ka¾dom prípade budú dátumy korektne spracovávané do roku 2106.\n"
3797
3798 #: g10/keygen.c:1577
3799 #, fuzzy
3800 msgid "Is this correct? (y/N) "
3801 msgstr "Je to správne (a/n)? "
3802
3803 #: g10/keygen.c:1620
3804 #, fuzzy
3805 msgid ""
3806 "\n"
3807 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3808 "ID\n"
3809 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3810 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3811 "\n"
3812 msgstr ""
3813 "\n"
3814 "Aby bolo mo¾né rozpozna» Vá¹ kµúè, musíte pozna» identifikátor u¾ívateµa;\n"
3815 "program ho zlo¾í z Vá¹ho mena a priezviska, komentára a e-mailu v tomto "
3816 "tvare:\n"
3817 "    \"Jozko Mrkvicka (student) <jozko@mrkvicka.sk>\"\n"
3818 "\n"
3819
3820 #: g10/keygen.c:1632
3821 msgid "Real name: "
3822 msgstr "Meno a priezvisko: "
3823
3824 #: g10/keygen.c:1640
3825 msgid "Invalid character in name\n"
3826 msgstr "Neplatný znak ve mene\n"
3827
3828 #: g10/keygen.c:1642
3829 msgid "Name may not start with a digit\n"
3830 msgstr "Meno nemô¾e zaèína» èíslicou\n"
3831
3832 #: g10/keygen.c:1644
3833 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3834 msgstr "Meno musí by» dlhé aspoò 5 znakov\n"
3835
3836 #: g10/keygen.c:1652
3837 msgid "Email address: "
3838 msgstr "E-mailová adresa: "
3839
3840 #: g10/keygen.c:1663
3841 msgid "Not a valid email address\n"
3842 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3843
3844 #: g10/keygen.c:1671
3845 msgid "Comment: "
3846 msgstr "Komentár: "
3847
3848 #: g10/keygen.c:1677
3849 msgid "Invalid character in comment\n"
3850 msgstr "Neplatný znak v komentári\n"
3851
3852 #: g10/keygen.c:1700
3853 #, c-format
3854 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3855 msgstr "Pou¾ívate znakovú sadu `%s'.\n"
3856
3857 #: g10/keygen.c:1706
3858 #, c-format
3859 msgid ""
3860 "You selected this USER-ID:\n"
3861 "    \"%s\"\n"
3862 "\n"
3863 msgstr ""
3864 "Zvolili ste tento identifikátor u¾ívateµa:\n"
3865 "    \"%s\"\n"
3866 "\n"
3867
3868 #: g10/keygen.c:1711
3869 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3870 msgstr "Do poµa meno alebo komentár nepí¹te, prosím, e-mailovú adresu.\n"
3871
3872 #: g10/keygen.c:1727
3873 msgid "NnCcEeOoQq"
3874 msgstr "mMkKeEPpUu"
3875
3876 #: g10/keygen.c:1737
3877 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3878 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (U)konèi»? "
3879
3880 #: g10/keygen.c:1738
3881 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3882 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (P)okraèova»/(U)konèi»? "
3883
3884 #: g10/keygen.c:1757
3885 msgid "Please correct the error first\n"
3886 msgstr "Najskôr, prosím, opravte chybu\n"
3887
3888 #: g10/keygen.c:1797
3889 msgid ""
3890 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3891 "\n"
3892 msgstr ""
3893 "Na ochranu Vá¹ho tajného kµúèa musíte zada» heslo.\n"
3894 "\n"
3895
3896 #: g10/keygen.c:1807
3897 #, c-format
3898 msgid "%s.\n"
3899 msgstr "%s.\n"
3900
3901 #: g10/keygen.c:1813
3902 msgid ""
3903 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3904 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3905 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3906 "\n"
3907 msgstr ""
3908 "Nechcete heslo - to *nie je* dobrý nápad!\n"
3909 "Dobre, budem pokraèova» bez hesla. Kedykoµvek mô¾ete heslo zmeni» pou¾itím\n"
3910 "tohto programu s parametrom \"--edit-key\".\n"
3911 "\n"
3912
3913 #: g10/keygen.c:1835
3914 msgid ""
3915 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3916 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3917 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3918 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3919 msgstr ""
3920 "Je potrebné vytvori» veµa náhodných bajtov. Poèas vytvárania mô¾ete\n"
3921 "vykonáva» inú prácu na poèítaèi (písa» na klávesnici, pohybova» my¹ou,\n"
3922 "pou¾íva» disky); vïaka tomu má generátor lep¹iu ¹ancu získa» dostatok "
3923 "entropie.\n"
3924
3925 #: g10/keygen.c:2490
3926 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
3927 msgstr "Pár kµúèov DSA bude ma» då¾ku 1024 bitov.\n"
3928
3929 #: g10/keygen.c:2559
3930 msgid "Key generation canceled.\n"
3931 msgstr "Vytváranie kµúèa bolo zru¹ené.\n"
3932
3933 #: g10/keygen.c:2747 g10/keygen.c:2884
3934 #, c-format
3935 msgid "writing public key to `%s'\n"
3936 msgstr "zapisujem verejný kµúè do `%s'\n"
3937
3938 #: g10/keygen.c:2749 g10/keygen.c:2887
3939 #, fuzzy, c-format
3940 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3941 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
3942
3943 #: g10/keygen.c:2752 g10/keygen.c:2890
3944 #, c-format
3945 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3946 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
3947
3948 #: g10/keygen.c:2873
3949 #, c-format
3950 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3951 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor verejných kµúèov (pubring): %s\n"
3952
3953 #: g10/keygen.c:2879
3954 #, c-format
3955 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3956 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor tajných kµúèov (secring): %s\n"
3957
3958 #: g10/keygen.c:2897
3959 #, c-format
3960 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3961 msgstr "chyba pri zápise do súboru verejných kµúèov `%s': %s\n"
3962
3963 #: g10/keygen.c:2904
3964 #, c-format
3965 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3966 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
3967
3968 #: g10/keygen.c:2927
3969 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3970 msgstr "verejný a tajný kµúè boli vytvorené a podpísané.\n"
3971
3972 #: g10/keygen.c:2938
3973 msgid ""
3974 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3975 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
3976 msgstr ""
3977 "Tento kµúè nemô¾e by» pou¾itý na ¹ifrovanie. Pre vytvorenie\n"
3978 "sekundárneho kµúèa na tento úèel mô¾ete pou¾i» príkaz \"--edit-key\".\n"
3979
3980 #: g10/keygen.c:2950 g10/keygen.c:3065 g10/keygen.c:3180
3981 #, c-format
3982 msgid "Key generation failed: %s\n"
3983 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
3984
3985 #: g10/keygen.c:3001 g10/keygen.c:3116 g10/sign.c:290
3986 #, c-format
3987 msgid ""
3988 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3989 msgstr ""
3990 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
3991 "je problém so systémovým èasom)\n"
3992
3993 #: g10/keygen.c:3003 g10/keygen.c:3118 g10/sign.c:292
3994 #, c-format
3995 msgid ""
3996 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
3997 msgstr ""
3998 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
3999 "je problém so systémovým èasom)\n"
4000
4001 #: g10/keygen.c:3012 g10/keygen.c:3129
4002 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4003 msgstr "POZNÁMKA: vytvorenie podkµúèa pre kµúèe v3 nie je v súlade s OpenPGP\n"
4004
4005 #: g10/keygen.c:3040 g10/keygen.c:3162
4006 #, fuzzy
4007 msgid "Really create? (y/N) "
4008 msgstr "Skutoène vytvori»? "
4009
4010 #: g10/keygen.c:3315
4011 #, fuzzy, c-format
4012 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4013 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
4014
4015 #: g10/keygen.c:3362
4016 #, fuzzy, c-format
4017 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4018 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
4019
4020 #: g10/keygen.c:3385
4021 #, fuzzy, c-format
4022 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4023 msgstr "POZNÁMKA: platnos» tajného kµúèa %08lX skonèila %s\n"
4024
4025 #: g10/keygen.c:3452
4026 #, c-format