* POTFILES.in: Updated.
[gnupg.git] / po / sk.po
1 # GnuPG Slovak translation
2 # Copyright (C) 1998 - 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>, 2002 - 2004
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.5\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
8 "POT-Creation-Date: 2004-10-15 11:07+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2004-07-20 15:52+0200\n"
10 "Last-Translator: Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>\n"
11 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: cipher/md.c:137
17 #, c-format
18 msgid "digest algorithm `%s' is read-only in this release\n"
19 msgstr "hashovací algoritmus `%s' je len na èítanie v tejto verzii\n"
20
21 #: cipher/primegen.c:120
22 #, fuzzy, c-format
23 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
24 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
25
26 #: cipher/primegen.c:311
27 #, c-format
28 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
29 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
30
31 #: cipher/random.c:163
32 msgid "no entropy gathering module detected\n"
33 msgstr "nebol detekovaný ¾iadny modul na získanie entropie\n"
34
35 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:588 g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109
36 #: g10/encode.c:181 g10/encode.c:488 g10/g10.c:3188 g10/import.c:175
37 #: g10/keygen.c:2236 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333 g10/sign.c:761
38 #: g10/sign.c:1020 g10/sign.c:1165 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148
39 #: g10/tdbio.c:539 g10/tdbio.c:600
40 #, c-format
41 msgid "can't open `%s': %s\n"
42 msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
43
44 #: cipher/random.c:391
45 #, c-format
46 msgid "can't stat `%s': %s\n"
47 msgstr "nemô¾em pou¾i» príkaz stat na `%s': %s\n"
48
49 #: cipher/random.c:396
50 #, c-format
51 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
52 msgstr "`%s' nie je normálny súbor - ignorované\n"
53
54 #: cipher/random.c:401
55 msgid "note: random_seed file is empty\n"
56 msgstr "poznámka: súbor random_seed je prázdny\n"
57
58 #: cipher/random.c:407
59 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
60 msgstr "varovanie: neplatná veµkos» random_seed - súbor nepou¾itý\n"
61
62 #: cipher/random.c:415
63 #, c-format
64 msgid "can't read `%s': %s\n"
65 msgstr "nemô¾em èíta» `%s': %s\n"
66
67 #: cipher/random.c:453
68 msgid "note: random_seed file not updated\n"
69 msgstr "poznámka: súbor random_seed nie je aktualizovaný\n"
70
71 #: cipher/random.c:473 g10/keygen.c:2704 g10/keygen.c:2734 g10/keyring.c:1496
72 #: g10/openfile.c:257 g10/openfile.c:348 g10/tdbio.c:535
73 #, c-format
74 msgid "can't create `%s': %s\n"
75 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
76
77 #: cipher/random.c:480
78 #, c-format
79 msgid "can't write `%s': %s\n"
80 msgstr "nemô¾em zapisova» do `%s': %s\n"
81
82 #: cipher/random.c:483
83 #, c-format
84 msgid "can't close `%s': %s\n"
85 msgstr "nemô¾em zavrie» `%s': %s\n"
86
87 #: cipher/random.c:728
88 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
89 msgstr "VAROVANIE: pou¾itý generátor náhodných èísel nie je bezpeèný!!\n"
90
91 #: cipher/random.c:729
92 msgid ""
93 "The random number generator is only a kludge to let\n"
94 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
95 "\n"
96 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
97 "\n"
98 msgstr ""
99 "Generátor náhodných èísel je len atrapa, aby program mohol be¾a»,\n"
100 "v ¾iadnom prípade nie je kryptograficky bezpeèný!\n"
101 "\n"
102 "NEPOU®ÍVAJTE ®IADNE DÁTA VYTVORENÉ TÝMTO PROGRAMOM!!\n"
103 "\n"
104
105 #: cipher/rndegd.c:204
106 msgid ""
107 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
108 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
109 "of the entropy.\n"
110 msgstr ""
111 "Prosím èakajte, získava sa entropia. Robte zatiaµ nejakú inú prácu\n"
112 "aby ste sa nenudili a zvý¹ite tým kvalitu entropie.\n"
113
114 #: cipher/rndlinux.c:134
115 #, c-format
116 msgid ""
117 "\n"
118 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
119 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
120 msgstr ""
121 "\n"
122 "Nedostatok náhodných bajtov. Prosím, pracujte s operaèným systémom, aby\n"
123 "ste mu umo¾nili získa» viac entropie (je potrebných %d bajtov).\n"
124
125 #: g10/app-openpgp.c:458
126 #, fuzzy, c-format
127 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
128 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
129
130 #: g10/app-openpgp.c:471
131 #, fuzzy, c-format
132 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
133 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
134
135 #: g10/app-openpgp.c:656 g10/app-openpgp.c:745
136 #, c-format
137 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
138 msgstr ""
139
140 #: g10/app-openpgp.c:662 g10/app-openpgp.c:751 g10/app-openpgp.c:1236
141 #, c-format
142 msgid "prassphrase (CHV%d) is too short; minimum length is %d\n"
143 msgstr ""
144
145 #: g10/app-openpgp.c:671 g10/app-openpgp.c:685 g10/app-openpgp.c:761
146 #, fuzzy, c-format
147 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
148 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
149
150 #: g10/app-openpgp.c:708
151 msgid "access to admin commands is not configured\n"
152 msgstr ""
153
154 #: g10/app-openpgp.c:725
155 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
156 msgstr ""
157
158 #: g10/app-openpgp.c:731
159 msgid "card is permanently locked!\n"
160 msgstr ""
161
162 #: g10/app-openpgp.c:738
163 #, c-format
164 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
165 msgstr ""
166
167 #: g10/app-openpgp.c:742
168 msgid "Admin PIN"
169 msgstr ""
170
171 #: g10/app-openpgp.c:1245 g10/app-openpgp.c:1259
172 #, c-format
173 msgid "verify CHV%d failed\n"
174 msgstr ""
175
176 #: g10/app-openpgp.c:1504
177 msgid "can't access CHV Status Bytes - invalid OpenPGP card?\n"
178 msgstr ""
179
180 #: g10/app-openpgp.c:1514
181 msgid "can't access Extended Capability Flags - invalid OpenPGP card?\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1584
185 #, fuzzy, c-format
186 msgid "error getting serial number: %s\n"
187 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
188
189 #: g10/app-openpgp.c:1679
190 #, fuzzy, c-format
191 msgid "failed to store the key: %s\n"
192 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
193
194 #: g10/app-openpgp.c:1721
195 #, fuzzy
196 msgid "reading the key failed\n"
197 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
198
199 #: g10/app-openpgp.c:1728
200 msgid "response does not contain the public key data\n"
201 msgstr ""
202
203 #: g10/app-openpgp.c:1736
204 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
205 msgstr ""
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1747
208 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
209 msgstr ""
210
211 #: g10/armor.c:317
212 #, c-format
213 msgid "armor: %s\n"
214 msgstr "ASCII kódovanie: %s\n"
215
216 #: g10/armor.c:346
217 msgid "invalid armor header: "
218 msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódovania: "
219
220 #: g10/armor.c:353
221 msgid "armor header: "
222 msgstr "ASCII hlavièka: "
223
224 #: g10/armor.c:364
225 msgid "invalid clearsig header\n"
226 msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitateµnom formáte\n"
227
228 #: g10/armor.c:416
229 msgid "nested clear text signatures\n"
230 msgstr "vnorené podpisy v èitateµnom formátu\n"
231
232 #: g10/armor.c:551
233 #, fuzzy
234 msgid "unexpected armor: "
235 msgstr "neoèakávané kódovanie ASCII:"
236
237 #: g10/armor.c:563
238 msgid "invalid dash escaped line: "
239 msgstr "nesprávne oznaèenie riadku mínusmi: "
240
241 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
242 #, fuzzy, c-format
243 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
244 msgstr "neplatný znak vo formáte radix64 %02x bol preskoèený\n"
245
246 #: g10/armor.c:758
247 msgid "premature eof (no CRC)\n"
248 msgstr "predèasný koniec súboru (¾iadne CRC)\n"
249
250 #: g10/armor.c:792
251 msgid "premature eof (in CRC)\n"
252 msgstr "predèasný koniec súboru (v CRC)\n"
253
254 #: g10/armor.c:800
255 msgid "malformed CRC\n"
256 msgstr "nesprávny formát CRC\n"
257
258 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
259 #, fuzzy, c-format
260 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
261 msgstr "Chyba CRC; %06lx - %06lx\n"
262
263 #: g10/armor.c:824
264 #, fuzzy
265 msgid "premature eof (in trailer)\n"
266 msgstr "predèasný koniec súboru (v pätièke)\n"
267
268 #: g10/armor.c:828
269 msgid "error in trailer line\n"
270 msgstr "chyba v pätièke\n"
271
272 #: g10/armor.c:1115
273 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
274 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
275
276 #: g10/armor.c:1120
277 #, c-format
278 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
279 msgstr "neplatné kódovanie ASCII: riadok je dlh¹í ako %d znakov\n"
280
281 #: g10/armor.c:1124
282 msgid ""
283 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
284 msgstr ""
285 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódovaní - pravdepodobne bol "
286 "pou¾itý nesprávny MTA\n"
287
288 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
289 #, fuzzy, c-format
290 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
291 msgstr "tajný kµúè nie je dostupný"
292
293 #: g10/card-util.c:63
294 #, c-format
295 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
296 msgstr ""
297
298 #: g10/card-util.c:70 g10/keygen.c:2420 g10/revoke.c:215 g10/revoke.c:415
299 msgid "sorry, can't do this in batch mode\n"
300 msgstr "nemo¾no previes» v dávkovom móde\n"
301
302 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:964 g10/card-util.c:1042
303 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
304 #: g10/keygen.c:1361
305 msgid "Your selection? "
306 msgstr "Vá¹ výber? "
307
308 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
309 msgid "[not set]"
310 msgstr ""
311
312 #: g10/card-util.c:376
313 #, fuzzy
314 msgid "male"
315 msgstr "enable"
316
317 #: g10/card-util.c:377
318 #, fuzzy
319 msgid "female"
320 msgstr "enable"
321
322 #: g10/card-util.c:377
323 #, fuzzy
324 msgid "unspecified"
325 msgstr "Dôvod nebol ¹pecifikovaný"
326
327 #: g10/card-util.c:396
328 #, fuzzy
329 msgid "not forced"
330 msgstr "nespracované"
331
332 #: g10/card-util.c:396
333 msgid "forced"
334 msgstr ""
335
336 #: g10/card-util.c:439
337 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
338 msgstr ""
339
340 #: g10/card-util.c:441
341 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
342 msgstr ""
343
344 #: g10/card-util.c:443
345 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
346 msgstr ""
347
348 #: g10/card-util.c:460
349 msgid "Cardholder's surname: "
350 msgstr ""
351
352 #: g10/card-util.c:462
353 msgid "Cardholder's given name: "
354 msgstr ""
355
356 #: g10/card-util.c:480
357 #, c-format
358 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
359 msgstr ""
360
361 #: g10/card-util.c:502
362 #, fuzzy
363 msgid "URL to retrieve public key: "
364 msgstr "¾iadny zodpovedajúci verejný kµúè: %s\n"
365
366 #: g10/card-util.c:510
367 #, c-format
368 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
369 msgstr ""
370
371 #: g10/card-util.c:597 g10/import.c:261
372 #, c-format
373 msgid "error reading `%s': %s\n"
374 msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
375
376 #: g10/card-util.c:605
377 msgid "Login data (account name): "
378 msgstr ""
379
380 #: g10/card-util.c:615
381 #, c-format
382 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
383 msgstr ""
384
385 #: g10/card-util.c:635
386 #, fuzzy
387 msgid "Language preferences: "
388 msgstr "aktualizova» predvoµby"
389
390 #: g10/card-util.c:643
391 #, fuzzy
392 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
393 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
394
395 #: g10/card-util.c:652
396 #, fuzzy
397 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
398 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
399
400 #: g10/card-util.c:673
401 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
402 msgstr ""
403
404 #: g10/card-util.c:687
405 #, fuzzy
406 msgid "Error: invalid response.\n"
407 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
408
409 #: g10/card-util.c:708
410 #, fuzzy
411 msgid "CA fingerprint: "
412 msgstr "vypísa» fingerprint"
413
414 #: g10/card-util.c:731
415 #, fuzzy
416 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
417 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
418
419 #: g10/card-util.c:779
420 #, fuzzy, c-format
421 msgid "key operation not possible: %s\n"
422 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
423
424 #: g10/card-util.c:780
425 #, fuzzy
426 msgid "not an OpenPGP card"
427 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
428
429 #: g10/card-util.c:789
430 #, fuzzy, c-format
431 msgid "error getting current key info: %s\n"
432 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
433
434 #: g10/card-util.c:870
435 msgid "Replace existing key? (y/N) "
436 msgstr ""
437
438 #: g10/card-util.c:891
439 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
440 msgstr ""
441
442 #: g10/card-util.c:901
443 msgid "Inhibit off-card backup of encryption key? (y/N) "
444 msgstr ""
445
446 #: g10/card-util.c:912
447 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
448 msgstr ""
449
450 #: g10/card-util.c:921
451 #, c-format
452 msgid ""
453 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
454 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
455 "You should change them using the command --change-pin\n"
456 msgstr ""
457
458 #: g10/card-util.c:955
459 #, fuzzy
460 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
461 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
462
463 #: g10/card-util.c:957 g10/card-util.c:1033
464 #, fuzzy
465 msgid "   (1) Signature key\n"
466 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
467
468 #: g10/card-util.c:958 g10/card-util.c:1035
469 #, fuzzy
470 msgid "   (2) Encryption key\n"
471 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
472
473 #: g10/card-util.c:959 g10/card-util.c:1037
474 msgid "   (3) Authentication key\n"
475 msgstr ""
476
477 #: g10/card-util.c:975 g10/card-util.c:1053 g10/keyedit.c:907
478 #: g10/keygen.c:1395 g10/revoke.c:639
479 msgid "Invalid selection.\n"
480 msgstr "Neplatný výber.\n"
481
482 #: g10/card-util.c:1030
483 #, fuzzy
484 msgid "Please select where to store the key:\n"
485 msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
486
487 #: g10/card-util.c:1065
488 #, fuzzy
489 msgid "unknown key protection algorithm\n"
490 msgstr "neznámy ochranný algoritmus\n"
491
492 #: g10/card-util.c:1070
493 #, fuzzy
494 msgid "secret parts of key are not available\n"
495 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
496
497 #: g10/card-util.c:1075
498 #, fuzzy
499 msgid "secret key already stored on a card\n"
500 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
501
502 #: g10/card-util.c:1142 g10/keyedit.c:1229 util/miscutil.c:348
503 msgid "quit"
504 msgstr "ukonèi»"
505
506 #: g10/card-util.c:1142 g10/keyedit.c:1229
507 msgid "quit this menu"
508 msgstr "ukonèi» toto menu"
509
510 #: g10/card-util.c:1143 g10/keyedit.c:1230
511 msgid "q"
512 msgstr "u"
513
514 #: g10/card-util.c:1144
515 msgid "admin"
516 msgstr ""
517
518 #: g10/card-util.c:1144
519 #, fuzzy
520 msgid "show admin commands"
521 msgstr "konfliktné príkazy\n"
522
523 #: g10/card-util.c:1145 g10/keyedit.c:1232
524 msgid "help"
525 msgstr "help"
526
527 #: g10/card-util.c:1145 g10/keyedit.c:1232
528 msgid "show this help"
529 msgstr "ukáza» túto pomoc"
530
531 #: g10/card-util.c:1147 g10/keyedit.c:1235
532 msgid "list"
533 msgstr "list"
534
535 #: g10/card-util.c:1147
536 #, fuzzy
537 msgid "list all available data"
538 msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
539
540 #: g10/card-util.c:1148 g10/keyedit.c:1236
541 msgid "l"
542 msgstr "l"
543
544 #: g10/card-util.c:1149 g10/keyedit.c:1247
545 msgid "debug"
546 msgstr "debug"
547
548 #: g10/card-util.c:1150
549 #, fuzzy
550 msgid "name"
551 msgstr "enable"
552
553 #: g10/card-util.c:1150
554 msgid "change card holder's name"
555 msgstr ""
556
557 #: g10/card-util.c:1151
558 msgid "url"
559 msgstr ""
560
561 #: g10/card-util.c:1151
562 msgid "change URL to retrieve key"
563 msgstr ""
564
565 #: g10/card-util.c:1152
566 msgid "fetch"
567 msgstr ""
568
569 #: g10/card-util.c:1153
570 msgid "fetch the key specified in the card URL"
571 msgstr ""
572
573 #: g10/card-util.c:1154
574 #, fuzzy
575 msgid "login"
576 msgstr "lsign"
577
578 #: g10/card-util.c:1154
579 #, fuzzy
580 msgid "change the login name"
581 msgstr "zmeni» dobu platnosti"
582
583 #: g10/card-util.c:1155
584 msgid "lang"
585 msgstr ""
586
587 #: g10/card-util.c:1155
588 #, fuzzy
589 msgid "change the language preferences"
590 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
591
592 #: g10/card-util.c:1156
593 msgid "sex"
594 msgstr ""
595
596 #: g10/card-util.c:1156
597 msgid "change card holder's sex"
598 msgstr ""
599
600 #: g10/card-util.c:1157
601 #, fuzzy
602 msgid "cafpr"
603 msgstr "fpr"
604
605 #: g10/card-util.c:1157
606 #, fuzzy
607 msgid "change a CA fingerprint"
608 msgstr "vypísa» fingerprint"
609
610 #: g10/card-util.c:1158
611 #, fuzzy
612 msgid "forcesig"
613 msgstr "revsig"
614
615 #: g10/card-util.c:1159
616 msgid "toggle the signature force PIN flag"
617 msgstr ""
618
619 #: g10/card-util.c:1160
620 #, fuzzy
621 msgid "generate"
622 msgstr "v¹eobecná chyba"
623
624 #: g10/card-util.c:1161
625 #, fuzzy
626 msgid "generate new keys"
627 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
628
629 #: g10/card-util.c:1162 g10/keyedit.c:1271
630 msgid "passwd"
631 msgstr "passwd"
632
633 #: g10/card-util.c:1162
634 msgid "menu to change or unblock the PIN"
635 msgstr ""
636
637 #: g10/card-util.c:1178 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1297
638 msgid "can't do that in batchmode\n"
639 msgstr "nemo¾no previes» v dávkovom móde\n"
640
641 #: g10/card-util.c:1226 g10/keyedit.c:1377
642 msgid "Command> "
643 msgstr "Príkaz> "
644
645 #: g10/card-util.c:1261
646 #, fuzzy
647 msgid "Admin-only command\n"
648 msgstr "konfliktné príkazy\n"
649
650 #: g10/card-util.c:1336 g10/keyedit.c:1844
651 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
652 msgstr "Neplatný príkaz (skúste \"help\")\n"
653
654 #: g10/cardglue.c:280
655 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
656 msgstr ""
657
658 #: g10/cardglue.c:364
659 #, c-format
660 msgid ""
661 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
662 "   %.*s\n"
663 msgstr ""
664
665 #: g10/cardglue.c:372
666 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
667 msgstr ""
668
669 #: g10/cardglue.c:634
670 msgid "Enter Admin PIN: "
671 msgstr ""
672
673 #: g10/cardglue.c:634
674 msgid "Enter PIN: "
675 msgstr ""
676
677 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3538 g10/verify.c:101
678 #: g10/verify.c:154
679 #, c-format
680 msgid "can't open `%s'\n"
681 msgstr "nemo¾no otvori» `%s'\n"
682
683 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
684 msgid "--output doesn't work for this command\n"
685 msgstr "--output pre tento príkaz nefunguje\n"
686
687 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:162 g10/keyedit.c:2901 g10/revoke.c:225
688 #, c-format
689 msgid "key `%s' not found: %s\n"
690 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
691
692 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:192 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:231
693 #: g10/revoke.c:436
694 #, c-format
695 msgid "error reading keyblock: %s\n"
696 msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
697
698 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
699 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
700 msgstr "(pokiaµ neurèíte kµúè jeho fingerprintom)\n"
701
702 #: g10/delkey.c:127
703 msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
704 msgstr "bez parametra \"--yes\" to nemo¾no v dávkovom móde previes»\n"
705
706 #: g10/delkey.c:139
707 #, fuzzy
708 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
709 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
710
711 #: g10/delkey.c:147
712 #, fuzzy
713 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
714 msgstr "Toto je tajný kµúè! - skutoène zmaza»? "
715
716 #: g10/delkey.c:157
717 #, c-format
718 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
719 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
720
721 #: g10/delkey.c:167
722 msgid "ownertrust information cleared\n"
723 msgstr "informácie o dôveryhodnosti vlastníka kµúèa vymazané\n"
724
725 #: g10/delkey.c:195
726 #, c-format
727 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
728 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè \"%s\"!\n"
729
730 #: g10/delkey.c:197
731 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
732 msgstr "aby ste ho zmazali, pou¾ite najprv prepínaè \"--delete-secret-key\".\n"
733
734 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1185
735 #, c-format
736 msgid "error creating passphrase: %s\n"
737 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
738
739 #: g10/encode.c:215
740 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
741 msgstr "v móde S2K nemo¾no pou¾i» symetrický ESK paket\n"
742
743 #: g10/encode.c:228
744 #, c-format
745 msgid "using cipher %s\n"
746 msgstr "pou¾itá ¹ifra %s\n"
747
748 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
749 #, c-format
750 msgid "`%s' already compressed\n"
751 msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
752
753 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:550
754 #, c-format
755 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
756 msgstr "VAROVANIE: súbor `%s' je prázdny\n"
757
758 #: g10/encode.c:472
759 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
760 msgstr ""
761 "v móde --pgp2 mô¾ete ¹ifrova» len RSA kµúèom s då¾kou 2048 bitov a menej\n"
762
763 #: g10/encode.c:494
764 #, c-format
765 msgid "reading from `%s'\n"
766 msgstr "èítam z `%s'\n"
767
768 #: g10/encode.c:530
769 msgid ""
770 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
771 msgstr "algoritmus IDEA nemo¾no pou¾i» na v¹etky kµúèe, pre ktoré ¹ifrujete.\n"
772
773 #: g10/encode.c:540
774 #, fuzzy, c-format
775 msgid ""
776 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
777 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
778
779 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
780 #, fuzzy, c-format
781 msgid ""
782 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
783 "preferences\n"
784 msgstr ""
785 "vy¾iadaný kompresný algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
786
787 #: g10/encode.c:735
788 #, c-format
789 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
790 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
791
792 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
793 #, c-format
794 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
795 msgstr ""
796 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
797 "\n"
798
799 #: g10/encode.c:832
800 #, c-format
801 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
802 msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pre: %s\n"
803
804 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
805 #, c-format
806 msgid "%s encrypted data\n"
807 msgstr "%s za¹ifrované dáta\n"
808
809 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
810 #, c-format
811 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
812 msgstr "za¹ifrované neznámym algoritmom %d\n"
813
814 #: g10/encr-data.c:92
815 msgid ""
816 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
817 msgstr ""
818 "VAROVANIE: správa bola za¹ifrovaná slabým kµúèom v symetrickej ¹ifre.\n"
819
820 #: g10/encr-data.c:103
821 msgid "problem handling encrypted packet\n"
822 msgstr "problém so za¹ifrovaným paketom\n"
823
824 #: g10/exec.c:48
825 msgid "no remote program execution supported\n"
826 msgstr "¾iadne vzialené vykonávanie programu nie je podporované\n"
827
828 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
829 #, c-format
830 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
831 msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
832
833 #: g10/exec.c:325
834 msgid ""
835 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
836 msgstr ""
837 "volanie externého programu zru¹ené kvôli nebezpeèným právam súboru "
838 "nastavení\n"
839
840 #: g10/exec.c:355
841 #, fuzzy
842 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
843 msgstr ""
844 "táto platforma potrebuje doèasné súbory na spustenie externého programu\n"
845
846 #: g10/exec.c:433
847 #, fuzzy, c-format
848 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
849 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
850
851 #: g10/exec.c:436
852 #, fuzzy, c-format
853 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
854 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
855
856 #: g10/exec.c:489 g10/sign.c:778 g10/sign.c:1035
857 #, fuzzy, c-format
858 msgid "can't create file `%s': %s\n"
859 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
860
861 #: g10/exec.c:521
862 #, c-format
863 msgid "system error while calling external program: %s\n"
864 msgstr "systémová chyba pri volaní externého programu: %s\n"
865
866 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
867 msgid "unnatural exit of external program\n"
868 msgstr "nekorektné ukonèenie externého programu\n"
869
870 #: g10/exec.c:547
871 msgid "unable to execute external program\n"
872 msgstr "nemo¾no spusti» externý program\n"
873
874 #: g10/exec.c:563
875 #, c-format
876 msgid "unable to read external program response: %s\n"
877 msgstr "nemo¾no cíta» odozvu externého programu: %s\n"
878
879 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
880 #, c-format
881 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
882 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
883
884 #: g10/exec.c:621
885 #, c-format
886 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
887 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný adresár `%s': %s\n"
888
889 #: g10/export.c:176
890 #, fuzzy
891 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
892 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
893
894 #: g10/export.c:206
895 #, fuzzy, c-format
896 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
897 msgstr "kµúè %08lX: nie je chránený - preskoèené\n"
898
899 #: g10/export.c:214
900 #, fuzzy, c-format
901 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
902 msgstr "kµúè %08lX: PGP 2.x kµúè - preskoèené\n"
903
904 #: g10/export.c:361
905 #, fuzzy, c-format
906 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
907 msgstr "VAROVANIE: tajný kµúè %08lX nemá jednoduchý SK kontrolný súèet\n"
908
909 #: g10/export.c:393
910 msgid "WARNING: nothing exported\n"
911 msgstr "VAROVANIE: niè nebolo vyexportované\n"
912
913 #: g10/g10.c:358
914 msgid ""
915 "@Commands:\n"
916 " "
917 msgstr ""
918 "@Príkazy:\n"
919 " "
920
921 #: g10/g10.c:360
922 msgid "|[file]|make a signature"
923 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis"
924
925 #: g10/g10.c:361
926 msgid "|[file]|make a clear text signature"
927 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis v èitateµnom dokumente"
928
929 #: g10/g10.c:362
930 msgid "make a detached signature"
931 msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
932
933 #: g10/g10.c:363
934 msgid "encrypt data"
935 msgstr "¹ifrova» dáta"
936
937 #: g10/g10.c:365
938 msgid "encryption only with symmetric cipher"
939 msgstr "¹ifrovanie len so symetrickou ¹ifrou"
940
941 #: g10/g10.c:367
942 msgid "decrypt data (default)"
943 msgstr "de¹ifrova» dáta (implicitne)"
944
945 #: g10/g10.c:369
946 msgid "verify a signature"
947 msgstr "verifikova» podpis"
948
949 #: g10/g10.c:371
950 msgid "list keys"
951 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov"
952
953 #: g10/g10.c:373
954 msgid "list keys and signatures"
955 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a podpisov"
956
957 #: g10/g10.c:374
958 #, fuzzy
959 msgid "list and check key signatures"
960 msgstr "skontrolova» podpisy kµúèov"
961
962 #: g10/g10.c:375
963 msgid "list keys and fingerprints"
964 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a fingerprintov"
965
966 #: g10/g10.c:376
967 msgid "list secret keys"
968 msgstr "vypísa» zoznam tajných kµúèov"
969
970 #: g10/g10.c:377
971 msgid "generate a new key pair"
972 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
973
974 #: g10/g10.c:378
975 msgid "remove keys from the public keyring"
976 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru verejných kµúèov"
977
978 #: g10/g10.c:380
979 msgid "remove keys from the secret keyring"
980 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru tajných kµúèov"
981
982 #: g10/g10.c:381
983 msgid "sign a key"
984 msgstr "podpísa» kµúè"
985
986 #: g10/g10.c:382
987 msgid "sign a key locally"
988 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
989
990 #: g10/g10.c:385
991 msgid "sign or edit a key"
992 msgstr "podpísa» alebo modifikova» kµúè"
993
994 #: g10/g10.c:386
995 msgid "generate a revocation certificate"
996 msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
997
998 #: g10/g10.c:388
999 msgid "export keys"
1000 msgstr "exportova» kµúèe"
1001
1002 #: g10/g10.c:389
1003 msgid "export keys to a key server"
1004 msgstr "exportova» kµúèe na server kµúèov"
1005
1006 #: g10/g10.c:390
1007 msgid "import keys from a key server"
1008 msgstr "importova» kµúèe zo servera kµúèov"
1009
1010 #: g10/g10.c:392
1011 msgid "search for keys on a key server"
1012 msgstr "vyhµada» kµúèe na serveri kµúèov"
1013
1014 #: g10/g10.c:394
1015 msgid "update all keys from a keyserver"
1016 msgstr "aktualizova» v¹etky kµúèe zo servera kµúèov"
1017
1018 #: g10/g10.c:397
1019 msgid "import/merge keys"
1020 msgstr "importova»/zlúèi» kµúèe"
1021
1022 #: g10/g10.c:400
1023 msgid "print the card status"
1024 msgstr ""
1025
1026 #: g10/g10.c:401
1027 msgid "change data on a card"
1028 msgstr ""
1029
1030 #: g10/g10.c:402
1031 msgid "change a card's PIN"
1032 msgstr ""
1033
1034 #: g10/g10.c:410
1035 msgid "update the trust database"
1036 msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
1037
1038 #: g10/g10.c:417
1039 msgid "|algo [files]|print message digests"
1040 msgstr "|algo [súbory]|vypí¹ hash"
1041
1042 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1043 msgid ""
1044 "@\n"
1045 "Options:\n"
1046 " "
1047 msgstr ""
1048 "@\n"
1049 "Mo¾nosti:\n"
1050 " "
1051
1052 #: g10/g10.c:423
1053 msgid "create ascii armored output"
1054 msgstr "vytvor výstup zakódovaný pomocou ASCII"
1055
1056 #: g10/g10.c:425
1057 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1058 msgstr "|MENO|¹ifrova» pre MENO"
1059
1060 #: g10/g10.c:436
1061 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1062 msgstr ""
1063 "pou¾i» toto id u¾ívateµa na podpísanie\n"
1064 " alebo de¹ifrovanie"
1065
1066 #: g10/g10.c:437
1067 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1068 msgstr ""
1069 "|N|nastavi» úroveò komprimácie N (0 - ¾iadna\n"
1070 " komprimácia)"
1071
1072 #: g10/g10.c:442
1073 msgid "use canonical text mode"
1074 msgstr "pou¾i» kánonický textový mód"
1075
1076 #: g10/g10.c:452
1077 msgid "use as output file"
1078 msgstr "pou¾i» ako výstupný súbor"
1079
1080 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1081 msgid "verbose"
1082 msgstr "s dodatoènými informáciami"
1083
1084 #: g10/g10.c:465
1085 msgid "do not make any changes"
1086 msgstr "nevykona» ¾iadne zmeny"
1087
1088 #: g10/g10.c:466
1089 msgid "prompt before overwriting"
1090 msgstr "vy¾iada» potvrdenie pred prepísaním"
1091
1092 #: g10/g10.c:511
1093 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1094 msgstr ""
1095
1096 #: g10/g10.c:512
1097 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1098 msgstr ""
1099
1100 #: g10/g10.c:537
1101 msgid ""
1102 "@\n"
1103 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1104 msgstr ""
1105 "@\n"
1106 "(Pou¾ite manuálové stránky pre kompletný zoznam v¹etkých príkazov a "
1107 "mo¾ností)\n"
1108
1109 #: g10/g10.c:540
1110 msgid ""
1111 "@\n"
1112 "Examples:\n"
1113 "\n"
1114 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1115 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1116 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1117 " --list-keys [names]        show keys\n"
1118 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1119 msgstr ""
1120 "@\n"
1121 "Príklady:\n"
1122 "\n"
1123 " -se -r Bob [súbor]        podpísa» a za¹ifrova» pre u¾ívateµa Bob\n"
1124 " --clearsign [súbor]       vytvori» podpis èitateµného dokumentu\n"
1125 " --detach-sign [súbor]     vytvori» podpis oddelený od dokumentu\n"
1126 " --list-keys [mená]        vypísa» kµúèe\n"
1127 " --fingerprint [mená]      vypísa» fingerprinty\n"
1128
1129 #: g10/g10.c:726 g10/gpgv.c:92
1130 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1131 msgstr ""
1132 "Chyby oznámte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1133 "Pripomienky k prekladu <sk-i18n@lists.linux.sk>.\n"
1134
1135 #: g10/g10.c:743
1136 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1137 msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1138
1139 #: g10/g10.c:746
1140 msgid ""
1141 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1142 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1143 "default operation depends on the input data\n"
1144 msgstr ""
1145 "Syntax: gpg [mo¾nosti] [súbory]\n"
1146 "podpísa», overi», ¹ifrova» alebo de¹ifrova»\n"
1147 "implicitné operácie závisia od vstupných dát\n"
1148
1149 #: g10/g10.c:757
1150 msgid ""
1151 "\n"
1152 "Supported algorithms:\n"
1153 msgstr ""
1154 "\n"
1155 "Podporované algoritmy:\n"
1156
1157 #: g10/g10.c:760
1158 msgid "Pubkey: "
1159 msgstr "Verejné kµúèe: "
1160
1161 #: g10/g10.c:766 g10/keyedit.c:1881
1162 msgid "Cipher: "
1163 msgstr "©ifry: "
1164
1165 #: g10/g10.c:772
1166 msgid "Hash: "
1167 msgstr "Hash: "
1168
1169 #: g10/g10.c:778 g10/keyedit.c:1927
1170 msgid "Compression: "
1171 msgstr "Kompresia: "
1172
1173 #: g10/g10.c:861
1174 msgid "usage: gpg [options] "
1175 msgstr "pou¾itie: gpg [mo¾nosti] "
1176
1177 #: g10/g10.c:964
1178 msgid "conflicting commands\n"
1179 msgstr "konfliktné príkazy\n"
1180
1181 #: g10/g10.c:982
1182 #, fuzzy, c-format
1183 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1184 msgstr "no = podpis nájdený v definícii skupiny \"%s\"\n"
1185
1186 #: g10/g10.c:1179
1187 #, fuzzy, c-format
1188 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1189 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1190
1191 #: g10/g10.c:1182
1192 #, fuzzy, c-format
1193 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1194 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1195
1196 #: g10/g10.c:1185
1197 #, fuzzy, c-format
1198 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1199 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1200
1201 #: g10/g10.c:1191
1202 #, fuzzy, c-format
1203 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1204 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1205
1206 #: g10/g10.c:1194
1207 #, fuzzy, c-format
1208 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1209 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1210
1211 #: g10/g10.c:1197
1212 #, fuzzy, c-format
1213 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1214 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1215
1216 #: g10/g10.c:1203
1217 #, fuzzy, c-format
1218 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1219 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1220
1221 #: g10/g10.c:1206
1222 #, fuzzy, c-format
1223 msgid ""
1224 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1225 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1226
1227 #: g10/g10.c:1209
1228 #, fuzzy, c-format
1229 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1230 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1231
1232 #: g10/g10.c:1215
1233 #, fuzzy, c-format
1234 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1235 msgstr ""
1236 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1237
1238 #: g10/g10.c:1218
1239 #, fuzzy, c-format
1240 msgid ""
1241 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1242 msgstr ""
1243 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1244
1245 #: g10/g10.c:1221
1246 #, fuzzy, c-format
1247 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1248 msgstr ""
1249 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1250
1251 #: g10/g10.c:1362
1252 #, fuzzy, c-format
1253 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1254 msgstr "neznáma polo¾ka konfigurácie \"%s\"\n"
1255
1256 #: g10/g10.c:1756
1257 #, c-format
1258 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1259 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s ignorovaný'\n"
1260
1261 #: g10/g10.c:1798
1262 #, c-format
1263 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1264 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s'\n"
1265
1266 #: g10/g10.c:1802
1267 #, c-format
1268 msgid "option file `%s': %s\n"
1269 msgstr "súbor s mo¾nos»ami `%s': %s\n"
1270
1271 #: g10/g10.c:1809
1272 #, c-format
1273 msgid "reading options from `%s'\n"
1274 msgstr "èítam mo¾nosti z `%s'\n"
1275
1276 #: g10/g10.c:2029 g10/g10.c:2545 g10/g10.c:2556
1277 #, c-format
1278 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1279 msgstr "POZNÁMKA: %s nie je pre normálne pou¾itie!\n"
1280
1281 #: g10/g10.c:2042
1282 #, fuzzy, c-format
1283 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1284 msgstr ""
1285 "¹ifra \"%s\" nebola nahraná, preto¾e prístupové práva nie sú nastavené "
1286 "bezpeène\n"
1287
1288 #: g10/g10.c:2254
1289 #, fuzzy, c-format
1290 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1291 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1292
1293 #: g10/g10.c:2273 g10/keyedit.c:3417
1294 #, fuzzy
1295 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1296 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
1297
1298 #: g10/g10.c:2279
1299 #, fuzzy, c-format
1300 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1301 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1302
1303 #: g10/g10.c:2282
1304 #, fuzzy
1305 msgid "invalid keyserver options\n"
1306 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1307
1308 #: g10/g10.c:2289
1309 #, c-format
1310 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1311 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1312
1313 #: g10/g10.c:2292
1314 msgid "invalid import options\n"
1315 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1316
1317 #: g10/g10.c:2299
1318 #, c-format
1319 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1320 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1321
1322 #: g10/g10.c:2302
1323 msgid "invalid export options\n"
1324 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1325
1326 #: g10/g10.c:2309
1327 #, fuzzy, c-format
1328 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1329 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1330
1331 #: g10/g10.c:2312
1332 #, fuzzy
1333 msgid "invalid list options\n"
1334 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1335
1336 #: g10/g10.c:2334
1337 #, fuzzy, c-format
1338 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1339 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1340
1341 #: g10/g10.c:2337
1342 #, fuzzy
1343 msgid "invalid verify options\n"
1344 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1345
1346 #: g10/g10.c:2344
1347 #, c-format
1348 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1349 msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
1350
1351 #: g10/g10.c:2534
1352 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1353 msgstr "VAROVANIE: program mô¾e vytvori» súbor core!\n"
1354
1355 #: g10/g10.c:2538
1356 #, c-format
1357 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1358 msgstr "VAROVANIE: %s prepí¹e %s\n"
1359
1360 #: g10/g10.c:2547
1361 #, c-format
1362 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1363 msgstr "Nie je dovolené pou¾íva» %s s %s!\n"
1364
1365 #: g10/g10.c:2550
1366 #, c-format
1367 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1368 msgstr "%s nedáva s %s zmysel!\n"
1369
1370 #: g10/g10.c:2571
1371 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1372 msgstr ""
1373 "v móde --pgp2 mô¾ete vytvára» len oddelené podpisy alebo podpisy èitateµné "
1374 "ako text\n"
1375
1376 #: g10/g10.c:2577
1377 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1378 msgstr "v móde --pgp2 nemo¾no súèasne ¹ifrova» a podpisova»\n"
1379
1380 #: g10/g10.c:2583
1381 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1382 msgstr "v móde --pgp2 musíte pou¾i» súbor (nie rúru).\n"
1383
1384 #: g10/g10.c:2596
1385 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1386 msgstr "¹ifrovanie správ v móde --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
1387
1388 #: g10/g10.c:2666 g10/g10.c:2690
1389 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1390 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1391
1392 #: g10/g10.c:2672 g10/g10.c:2696
1393 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1394 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1395
1396 #: g10/g10.c:2678
1397 #, fuzzy
1398 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1399 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1400
1401 #: g10/g10.c:2684
1402 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1403 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1404
1405 #: g10/g10.c:2699
1406 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1407 msgstr "polo¾ka completes-needed musí by» väè¹ia ako 0\n"
1408
1409 #: g10/g10.c:2701
1410 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1411 msgstr "polo¾ka marginals-needed musí by» väè¹ia ako 1\n"
1412
1413 #: g10/g10.c:2703
1414 #, fuzzy
1415 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1416 msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí by» v rozmedzí od 1 do 255\n"
1417
1418 #: g10/g10.c:2705
1419 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1420 msgstr "neplatná implicitná úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1421
1422 #: g10/g10.c:2707
1423 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1424 msgstr "neplatná minimálna úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1425
1426 #: g10/g10.c:2710
1427 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1428 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dôrazne nedoporuèovaný\n"
1429
1430 #: g10/g10.c:2714
1431 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1432 msgstr "neplatný mód S2K; musí by» 0, 1 alebo 3\n"
1433
1434 #: g10/g10.c:2721
1435 msgid "invalid default preferences\n"
1436 msgstr "neplatné defaultné predvoµby\n"
1437
1438 #: g10/g10.c:2730
1439 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1440 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre ¹ifrovanie\n"
1441
1442 #: g10/g10.c:2734
1443 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1444 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre hashovanie\n"
1445
1446 #: g10/g10.c:2738
1447 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1448 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre kompresiu\n"
1449
1450 #: g10/g10.c:2771
1451 #, c-format
1452 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1453 msgstr "%s e¹te nepracuje s %s\n"
1454
1455 #: g10/g10.c:2818
1456 #, fuzzy, c-format
1457 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1458 msgstr "nemô¾ete pou¾i» ¹ifrovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1459
1460 #: g10/g10.c:2823
1461 #, fuzzy, c-format
1462 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1463 msgstr "nemô¾ete pou¾i» hashovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1464
1465 #: g10/g10.c:2828
1466 #, fuzzy, c-format
1467 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1468 msgstr "nemô¾ete pou¾i» kompresný algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1469
1470 #: g10/g10.c:2924
1471 #, c-format
1472 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1473 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
1474
1475 #: g10/g10.c:2935
1476 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1477 msgstr ""
1478 "VAROVANIE: daný adresát (-r) bez pou¾itia ¹ifrovania s verejným kµúèom\n"
1479
1480 #: g10/g10.c:2946
1481 msgid "--store [filename]"
1482 msgstr "--store [meno súboru]"
1483
1484 #: g10/g10.c:2953
1485 msgid "--symmetric [filename]"
1486 msgstr "--symmetric [meno súboru]"
1487
1488 #: g10/g10.c:2955
1489 #, fuzzy, c-format
1490 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1491 msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
1492
1493 #: g10/g10.c:2965
1494 msgid "--encrypt [filename]"
1495 msgstr "--encrypt [meno súboru]"
1496
1497 #: g10/g10.c:2978
1498 #, fuzzy
1499 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1500 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1501
1502 #: g10/g10.c:2980
1503 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: g10/g10.c:2983
1507 #, fuzzy, c-format
1508 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1509 msgstr ""
1510 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1511 "\n"
1512
1513 #: g10/g10.c:3001
1514 msgid "--sign [filename]"
1515 msgstr "--sign [meno súboru]"
1516
1517 #: g10/g10.c:3014
1518 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1519 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1520
1521 #: g10/g10.c:3029
1522 #, fuzzy
1523 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1524 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1525
1526 #: g10/g10.c:3031
1527 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1528 msgstr ""
1529
1530 #: g10/g10.c:3034
1531 #, fuzzy, c-format
1532 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1533 msgstr ""
1534 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1535 "\n"
1536
1537 #: g10/g10.c:3054
1538 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1539 msgstr "--sign --symmetric [meno súboru]"
1540
1541 #: g10/g10.c:3063
1542 msgid "--clearsign [filename]"
1543 msgstr "--clearsign [meno súboru]"
1544
1545 #: g10/g10.c:3088
1546 msgid "--decrypt [filename]"
1547 msgstr "--decrypt [meno súboru]"
1548
1549 #: g10/g10.c:3096
1550 msgid "--sign-key user-id"
1551 msgstr "--sign-key id u¾ívateµa"
1552
1553 #: g10/g10.c:3100
1554 msgid "--lsign-key user-id"
1555 msgstr "--lsign-key id u¾ívateµa"
1556
1557 #: g10/g10.c:3104
1558 msgid "--nrsign-key user-id"
1559 msgstr "--nrsign-key id u¾ívateµa"
1560
1561 #: g10/g10.c:3108
1562 msgid "--nrlsign-key user-id"
1563 msgstr "--nrlsign-key id u¾ívateµa"
1564
1565 #: g10/g10.c:3132
1566 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1567 msgstr "--edit-key id u¾ívateµa [príkazy]"
1568
1569 #: g10/g10.c:3203
1570 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1571 msgstr "-k[v][v][v][c] [id u¾ívateµa] [súbor s kµúèmi (keyring)]"
1572
1573 #: g10/g10.c:3240
1574 #, c-format
1575 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1576 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
1577
1578 #: g10/g10.c:3242
1579 #, c-format
1580 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1581 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
1582
1583 #: g10/g10.c:3244
1584 #, c-format
1585 msgid "key export failed: %s\n"
1586 msgstr "nepodaril sa export kµúèa: %s\n"
1587
1588 #: g10/g10.c:3255
1589 #, c-format
1590 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1591 msgstr "nepodarilo sa nájs» server: %s\n"
1592
1593 #: g10/g10.c:3265
1594 #, c-format
1595 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1596 msgstr "aktualizácia servera zlyhala: %s\n"
1597
1598 #: g10/g10.c:3306
1599 #, c-format
1600 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1601 msgstr "dekódovanie z ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1602
1603 #: g10/g10.c:3314
1604 #, c-format
1605 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1606 msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1607
1608 #: g10/g10.c:3401
1609 #, c-format
1610 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1611 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
1612
1613 #: g10/g10.c:3524
1614 msgid "[filename]"
1615 msgstr "[meno súboru]"
1616
1617 #: g10/g10.c:3528
1618 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1619 msgstr "Zaènite písa» svoju správu ...\n"
1620
1621 #: g10/g10.c:3818
1622 msgid ""
1623 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1624 "an '='\n"
1625 msgstr ""
1626 "meno mô¾e obsahova» len písmená, èíslice, bodky, podèiarníky alebo medzery a "
1627 "konèi» s '='\n"
1628
1629 #: g10/g10.c:3826
1630 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1631 msgstr "hodnota musí obsahova» znak '@'\n"
1632
1633 #: g10/g10.c:3836
1634 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1635 msgstr "hodnota nesmie obsahova» ¾iadne kontrolné znaky\n"
1636
1637 #: g10/g10.c:3870
1638 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1639 msgstr "zadané URL pre certifikaènú politiku je neplatné\n"
1640
1641 #: g10/g10.c:3872
1642 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1643 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1644
1645 #: g10/g10.c:3905
1646 #, fuzzy
1647 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1648 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1649
1650 #: g10/getkey.c:150
1651 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1652 msgstr "príli¹ veµa polo¾iek v bufferi verejných kµúèov - vypnuté\n"
1653
1654 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2691
1655 #, fuzzy
1656 msgid "[User ID not found]"
1657 msgstr "[User id not found]"
1658
1659 # c-format
1660 #: g10/getkey.c:1614
1661 #, fuzzy, c-format
1662 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1663 msgstr ""
1664 "Neplatný kµúè %08lX zmenený na platný pomocou --always-non-selfsigned-uid\n"
1665
1666 #: g10/getkey.c:2169
1667 #, fuzzy, c-format
1668 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1669 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè %08lX!\n"
1670
1671 #: g10/getkey.c:2400
1672 #, fuzzy, c-format
1673 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1674 msgstr "pou¾ívam sekundárny kµúè %08lX namiesto primárneho kµúèa %08lX\n"
1675
1676 #: g10/getkey.c:2447
1677 #, fuzzy, c-format
1678 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1679 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa - preskoèené\n"
1680
1681 #: g10/gpgv.c:68
1682 msgid "be somewhat more quiet"
1683 msgstr "by» o trochu tich¹í"
1684
1685 #: g10/gpgv.c:69
1686 msgid "take the keys from this keyring"
1687 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
1688
1689 #: g10/gpgv.c:71
1690 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1691 msgstr "konflikt èasového razítka"
1692
1693 #: g10/gpgv.c:72
1694 msgid "|FD|write status info to this FD"
1695 msgstr "|FD|zapísa» informácie o stave do tohto FD"
1696
1697 #: g10/gpgv.c:96
1698 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1699 msgstr "Pou¾itie: gpgv [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1700
1701 #: g10/gpgv.c:99
1702 msgid ""
1703 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1704 "Check signatures against known trusted keys\n"
1705 msgstr ""
1706 "Syntax: gpg [nastavenia] [súbory]\n"
1707 "Skontroluje podpisy oproti známym dôveryhodným kµúèom\n"
1708
1709 #: g10/helptext.c:48
1710 msgid ""
1711 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1712 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1713 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1714 msgstr ""
1715 "Je na Vás, aby ste sem priradili hodnotu; táto hodnota nebude nikdy\n"
1716 "exportovaná tretej strane. Potrebujeme ju k implementácii \"pavuèiny\n"
1717 "dôvery\"; nemá to niè spoloèné s (implicitne vytvorenou) \"pavuèinou\n"
1718 "certifikátov\"."
1719
1720 #: g10/helptext.c:54
1721 msgid ""
1722 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1723 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1724 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1725 "ultimately trusted\n"
1726 msgstr ""
1727 "Aby bolo mo¾né vybudova» pavuèinu dôvery, musí GnuPG vedie», ktorým kµúèom\n"
1728 "dôverujete absolútne - obyèajne sú to tie kµúèe, pre ktoré máte prístup\n"
1729 "k tajným kµúèom. Odpovedzte \"ano\", aby ste nastavili tieto kµúèe\n"
1730 "ako absolútne dôveryhodné\n"
1731
1732 #: g10/helptext.c:61
1733 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1734 msgstr ""
1735 "Pokiaµ aj tak chcete pou¾i» tento nedôveryhodný kµúè, odpovedzte \"ano\"."
1736
1737 #: g10/helptext.c:65
1738 msgid ""
1739 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1740 msgstr "Vlo¾te identifikátor adresáta, ktorému chcete posla» správu."
1741
1742 #: g10/helptext.c:69
1743 msgid ""
1744 "Select the algorithm to use.\n"
1745 "\n"
1746 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1747 "for signatures.\n"
1748 "\n"
1749 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1750 "\n"
1751 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1752 "\n"
1753 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1754 msgstr ""
1755
1756 #: g10/helptext.c:83
1757 msgid ""
1758 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1759 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1760 "Please consult your security expert first."
1761 msgstr ""
1762 "V¹ebecne nemo¾no odporúèa» pou¾íva» rovnaký kµúè na ¹ifrovanie a "
1763 "podeisovanie\n"
1764 "Tento algoritmus je vhodné pou¾i» len za urèitých podmienok.\n"
1765 "Kontaktujte prosím najprv bezpeènostného ¹pecialistu."
1766
1767 #: g10/helptext.c:90
1768 msgid "Enter the size of the key"
1769 msgstr "Vlo¾te då¾ku kµúèa"
1770
1771 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1772 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1773 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1774 msgstr "Odpovedzte \"ano\" alebo \"nie\""
1775
1776 #: g10/helptext.c:104
1777 msgid ""
1778 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1779 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1780 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1781 "the given value as an interval."
1782 msgstr ""
1783 "Vlo¾te po¾adovanú hodnotu tak, ako je uvedené v príkazovom riadku.\n"
1784 "Je mo¾né vlo¾i» dátum vo formáte ISO (RRRR-MM-DD), ale nedostanete\n"
1785 "správnu chybovú hlá¹ku - miesto toho systém skúsi interpretova»\n"
1786 "zadanú hodnotu ako interval."
1787
1788 #: g10/helptext.c:116
1789 msgid "Enter the name of the key holder"
1790 msgstr "Vlo¾te meno dr¾iteµa kµúèa"
1791
1792 #: g10/helptext.c:121
1793 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1794 msgstr "prosím, vlo¾te e-mailovú adresu (nepovinné, ale veµmi odporúèané)"
1795
1796 #: g10/helptext.c:125
1797 msgid "Please enter an optional comment"
1798 msgstr "Prosím, vlo¾te nepovinný komentár"
1799
1800 #: g10/helptext.c:130
1801 msgid ""
1802 "N  to change the name.\n"
1803 "C  to change the comment.\n"
1804 "E  to change the email address.\n"
1805 "O  to continue with key generation.\n"
1806 "Q  to to quit the key generation."
1807 msgstr ""
1808 "N  pre zmenu názvu.\n"
1809 "C  pre zmenu komentára.\n"
1810 "E  pre zmenu e-mailovej adresy.\n"
1811 "O  pre pokraèovanie generovania kµúèa.\n"
1812 "Q  pre ukonèenie generovania kµúèa."
1813
1814 #: g10/helptext.c:139
1815 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1816 msgstr "Ak chcete generova» podkµúè, odpovedzte \"ano\" (alebo len \"a\")."
1817
1818 #: g10/helptext.c:147
1819 msgid ""
1820 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1821 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1822 "know how carefully you verified this.\n"
1823 "\n"
1824 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1825 "the\n"
1826 "    key.\n"
1827 "\n"
1828 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1829 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1830 "for\n"
1831 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1832 "user.\n"
1833 "\n"
1834 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1835 "could\n"
1836 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1837 "the\n"
1838 "    key against a photo ID.\n"
1839 "\n"
1840 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1841 "could\n"
1842 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1843 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1844 "a\n"
1845 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1846 "the\n"
1847 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1848 "exchange\n"
1849 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1850 "\n"
1851 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1852 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1853 "\"\n"
1854 "mean to you when you sign other keys.\n"
1855 "\n"
1856 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1857 msgstr ""
1858 "Skôr ako podpí¹ete id u¾ívateµa, mali by ste najprv overi», èi kµúè\n"
1859 "patrí osobe, ktorej meno je uvedené v identifikátore u¾ívateµa.\n"
1860 "Je veµmi u¾itoèné, keï ostatní vedia, ako dôsledne ste previedli\n"
1861 "takéto overenie.\n"
1862 "\n"
1863 "\"0\" znamená, ¾e neuvádzate, ako dôsledne ste pravos» kµúèa overili\n"
1864 "\n"
1865 "\"1\" znamená, ¾e veríte tomu, ¾e kµúè patrí osobe, ktorá je uvedená,\n"
1866 "    v u¾ívateµskom ID, ale nemohli ste alebo jste nepreverili túto "
1867 "skutoènos».\n"
1868 "    To je u¾itoèné pre \"osobnú\" verifikáciu, keï podpisujete kµúèe, ktoré\n"
1869 "    pou¾ívajú pseudonym u¾ívateµa.\n"
1870 "\n"
1871 "\"2\" znamená, ¾e ste èiastoène overili pravos» kµúèa. Napr. ste overili\n"
1872 "    fingerprint kµúèa a skontrolovali identifikátor u¾ívateµa\n"
1873 "    uvedený na kµúèi s fotografickým id.\n"
1874 "\n"
1875 "\"3\" Znamená, ¾e ste vykonali veµmi dôkladné overenie pravosti kµúèa.\n"
1876 "    To mô¾e napríklad znamena», ¾e ste overili fingerprint kµúèa \n"
1877 "    jeho vlastníka osobne a ïalej ste pomocou ta¾ko fal¹ovateµného \n"
1878 "    dokumentu s fotografiou (napríklad pasu) overili, ¾e meno majiteµa\n"
1879 "    kµúèa sa zhoduje s menom uvedeným v u¾ívateµskom ID a ïalej ste \n"
1880 "    overili (výmenou elektronických dopisov), ¾e elektronická adresa "
1881 "uvedená \n"
1882 "    v ID u¾ívateµa patrí majiteµovi kµúèa.\n"
1883 "\n"
1884 "Prosím nezabúdajte, ¾e príklady uvedené pre úroveò 2 a 3 sú *len*\n"
1885 "príklady.\n"
1886 "Je len na Va¹om rozhodnutí, èo \"èiastoèné\" a \"dôkladné\" overenie "
1887 "znamená\n"
1888 "keï budete podpisova» kµúèe iným u¾ívateµom.\n"
1889 "\n"
1890 "Pokiaµ neviete, aká je správna odpoveï, odpovedzte \"0\"."
1891
1892 #: g10/helptext.c:185
1893 #, fuzzy
1894 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1895 msgstr ""
1896 "Pokiaµ chcete podpísa» V©ETKY identifikátory u¾ívateµov, odpovedzte \"ano\""
1897
1898 #: g10/helptext.c:189
1899 msgid ""
1900 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1901 "All certificates are then also lost!"
1902 msgstr ""
1903 "Pokiaµ skutoène chcete zmaza» tento identifikátor u¾ívateµa, odpovedzte \"ano"
1904 "\".\n"
1905 "V¹etky certifikáty budú tie¾ stratené!"
1906
1907 #: g10/helptext.c:194
1908 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1909 msgstr "Odpovedzte \"ano\", pokiaµ chcete zmaza» podkµúè"
1910
1911 #: g10/helptext.c:199
1912 msgid ""
1913 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
1914 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
1915 "trust connection to the key or another key certified by this key."
1916 msgstr ""
1917 "Toto je platný podpis kµúèa; normálne nechcete tento podpis zmaza»,\n"
1918 "preto¾e mô¾e by» dôle¾itý pri vytváraní dôvery kµúèa alebo iného kµúèa\n"
1919 "ceritifikovaného týmto kµúèom."
1920
1921 #: g10/helptext.c:204
1922 msgid ""
1923 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
1924 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
1925 "know which key was used because this signing key might establish\n"
1926 "a trust connection through another already certified key."
1927 msgstr ""
1928 "Tento podpis nemô¾e by» overený, preto¾e nemáte zodpovedajúci verejný kµúè.\n"
1929 "Jeho zmazanie by ste mali odlo¾i» do èasu, keï budete vedie», ktorý kµúè\n"
1930 "bol pou¾itý, preto¾e tento podpisovací kµúè mô¾e vytvori» dôveru\n"
1931 "prostredníctvom iného u¾ certifikovaného kµúèa."
1932
1933 #: g10/helptext.c:210
1934 msgid ""
1935 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
1936 "your keyring."
1937 msgstr "Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstráni» z Vá¹ho súboru kµúèov."
1938
1939 #: g10/helptext.c:214
1940 msgid ""
1941 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
1942 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
1943 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
1944 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
1945 "a second one is available."
1946 msgstr ""
1947 "Toto je podpis, ktorý via¾e identifikátor u¾ívateµa ku kµúèu. Zvyèajne\n"
1948 "nie je dobré takýto podpis odstráni». GnuPG nemô¾e tento kµúè naïalej\n"
1949 "pou¾íva». Urobte to len v prípade, keï je tento podpis kµúèa\n"
1950 "ním samým z nejakého dôvodu neplatný a keï je k dispozícii iný kµúè."
1951
1952 #: g10/helptext.c:222
1953 msgid ""
1954 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
1955 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
1956 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
1957 msgstr ""
1958 "Zmeni» predvoµby pre v¹etky u¾ívateµské ID (alebo len pre oznaèené)\n"
1959 "na aktuálny zoznam predvolieb. Èasové razítka v¹etkých dotknutých podpisov\n"
1960 "kµúèov nimi samotnými budú posunuté o jednu sekundu dopredu.\n"
1961
1962 #: g10/helptext.c:229
1963 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
1964 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
1965
1966 #: g10/helptext.c:235
1967 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
1968 msgstr ""
1969 "Prosím, zopakujte posledné heslo, aby ste si boli istý, èo ste napísali."
1970
1971 #: g10/helptext.c:239
1972 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
1973 msgstr "Zadajte názov súboru, ku ktorému sa podpis vz»ahuje"
1974
1975 #: g10/helptext.c:244
1976 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
1977 msgstr "Ak si prajete prepísanie súboru, odpovedzte \"ano\""
1978
1979 #: g10/helptext.c:249
1980 msgid ""
1981 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
1982 "file (which is shown in brackets) will be used."
1983 msgstr ""
1984 "Prosím, vlo¾te nový názov súboru. Ak len stlaèíte RETURN, bude\n"
1985 "pou¾itý implicitný súbor (ktorý je zobrazený v zátvorkách)."
1986
1987 #: g10/helptext.c:255
1988 msgid ""
1989 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
1990 "context you have the ability to choose from this list:\n"
1991 "  \"Key has been compromised\"\n"
1992 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
1993 "      got access to your secret key.\n"
1994 "  \"Key is superseded\"\n"
1995 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
1996 "  \"Key is no longer used\"\n"
1997 "      Use this if you have retired this key.\n"
1998 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
1999 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2000 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2001 msgstr ""
2002 "Mali by ste ¹pecifikova» dôvod certifikácie. V závislosti na kontexte\n"
2003 "máte mo¾nos» si vybra» zo zoznamu:\n"
2004 "  \"kµúè bol kompromitovaný\"\n"
2005 "      Toto pou¾ite, pokiaµ si myslíte, ¾e k Vá¹mu tajnému kµúèu získali\n"
2006 "       prístup neoprávnené osoby.\n"
2007 "  \"kµúè je nahradený\"\n"
2008 "      Toto pou¾ite, pokiaµ ste tento kµúè nahradili nov¹ím kµúèom.\n"
2009 "  \"kµúè sa u¾ nepou¾íva\"\n"
2010 "      Toto pou¾ite, pokiaµ tento kµúè u¾ nepou¾ívate.\n"
2011 "  \"Identifikátor u¾ívateµa u¾ nie je platný\"\n"
2012 "      Toto pou¾ite, pokiaµ by sa identifikátor u¾ívateµa u¾ nemal pou¾íva»;\n"
2013 "      normálne sa pou¾íva na oznaèenie neplatnej e-mailové adresy.\n"
2014
2015 #: g10/helptext.c:271
2016 msgid ""
2017 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2018 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2019 "An empty line ends the text.\n"
2020 msgstr ""
2021 "Ak chcete, mô¾ete vlo¾i» text popisujúcí pôvod vzniku tohto revokaèného\n"
2022 "ceritifikátu. Prosím, struène. \n"
2023 "Text konèí prázdnym riadkom.\n"
2024
2025 #: g10/helptext.c:286
2026 msgid "No help available"
2027 msgstr "Pomoc nie je k dispozícii"
2028
2029 #: g10/helptext.c:294
2030 #, c-format
2031 msgid "No help available for `%s'"
2032 msgstr "Pomoc nie je dostupná pre '%s'"
2033
2034 #: g10/import.c:247
2035 #, c-format
2036 msgid "skipping block of type %d\n"
2037 msgstr "blok typu %d bol preskoèený\n"
2038
2039 #: g10/import.c:256
2040 #, fuzzy, c-format
2041 msgid "%lu keys processed so far\n"
2042 msgstr "%lu kµúèe boli doteraz spracované\n"
2043
2044 #: g10/import.c:273
2045 #, c-format
2046 msgid "Total number processed: %lu\n"
2047 msgstr "Celkovo spracovaných kµúèov: %lu\n"
2048
2049 #: g10/import.c:275
2050 #, c-format
2051 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2052 msgstr "      preskoèené nové kµúèe: %lu\n"
2053
2054 #: g10/import.c:278
2055 #, c-format
2056 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2057 msgstr "        bez identifikátorov: %lu\n"
2058
2059 #: g10/import.c:280
2060 #, c-format
2061 msgid "              imported: %lu"
2062 msgstr "                importované: %lu"
2063
2064 #: g10/import.c:286
2065 #, c-format
2066 msgid "             unchanged: %lu\n"
2067 msgstr "                  bez zmien: %lu\n"
2068
2069 #: g10/import.c:288
2070 #, c-format
2071 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2072 msgstr "         nové id u¾ívateµov: %lu\n"
2073
2074 #: g10/import.c:290
2075 #, c-format
2076 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2077 msgstr "              nové podkµúèe: %lu\n"
2078
2079 #: g10/import.c:292
2080 #, c-format
2081 msgid "        new signatures: %lu\n"
2082 msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
2083
2084 #: g10/import.c:294
2085 #, c-format
2086 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2087 msgstr "      nové revokácie kµúèov: %lu\n"
2088
2089 #: g10/import.c:296
2090 #, c-format
2091 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2092 msgstr "      preèítané tajné kµúèe: %lu\n"
2093
2094 #: g10/import.c:298
2095 #, c-format
2096 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2097 msgstr "    importované tajné kµúèe: %lu\n"
2098
2099 #: g10/import.c:300
2100 #, c-format
2101 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2102 msgstr "      tajné kµúèe nezmenené: %lu\n"
2103
2104 #: g10/import.c:302
2105 #, c-format
2106 msgid "          not imported: %lu\n"
2107 msgstr "           neimportované: %lu\n"
2108
2109 #: g10/import.c:543
2110 #, c-format
2111 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2112 msgstr ""
2113
2114 #: g10/import.c:545
2115 #, fuzzy
2116 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2117 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
2118
2119 #: g10/import.c:582
2120 #, c-format
2121 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2122 msgstr ""
2123
2124 #: g10/import.c:594
2125 #, fuzzy, c-format
2126 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2127 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
2128
2129 #: g10/import.c:606
2130 #, c-format
2131 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2132 msgstr ""
2133
2134 #: g10/import.c:619
2135 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2136 msgstr ""
2137
2138 #: g10/import.c:621
2139 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2140 msgstr ""
2141
2142 #: g10/import.c:645
2143 #, c-format
2144 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2145 msgstr ""
2146
2147 #: g10/import.c:693 g10/import.c:1047
2148 #, fuzzy, c-format
2149 msgid "key %s: no user ID\n"
2150 msgstr "kµúè %08lX: chyba identifikátor u¾ívateµa\n"
2151
2152 #: g10/import.c:713
2153 #, fuzzy, c-format
2154 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2155 msgstr "kµúè %08lX: HKP po¹kodenie podkµúèa opravené\n"
2156
2157 # c-format
2158 #: g10/import.c:728
2159 #, fuzzy, c-format
2160 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2161 msgstr ""
2162 "kµúè %08lX: prijaté id u¾ívateµa '%s', ktorý nie je podpísaný ním samým\n"
2163
2164 #: g10/import.c:734
2165 #, fuzzy, c-format
2166 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2167 msgstr "kµúè %08lX: chýba platný identifikátor u¾ívateµa\n"
2168
2169 #: g10/import.c:736
2170 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2171 msgstr "mô¾e to by» spôsobené chýbajúcim podpisom kµúèa ním samým\n"
2172
2173 #: g10/import.c:746 g10/import.c:1168
2174 #, fuzzy, c-format
2175 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2176 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè nenájdený: %s\n"
2177
2178 #: g10/import.c:752
2179 #, fuzzy, c-format
2180 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2181 msgstr "kµúè %08lX: nový kµúè - preskoèený\n"
2182
2183 #: g10/import.c:761
2184 #, c-format
2185 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2186 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor kµúèov (keyring): %s\n"
2187
2188 #: g10/import.c:766 g10/openfile.c:261
2189 #, c-format
2190 msgid "writing to `%s'\n"
2191 msgstr "zapisujem do '%s'\n"
2192
2193 #: g10/import.c:772 g10/import.c:862 g10/import.c:1087 g10/import.c:1229
2194 #, c-format
2195 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2196 msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
2197
2198 #: g10/import.c:791
2199 #, fuzzy, c-format
2200 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2201 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè \"%s\" importovaný\n"
2202
2203 #: g10/import.c:815
2204 #, fuzzy, c-format
2205 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2206 msgstr "kµúè %08lX: nezodpovedá na¹ej kópii\n"
2207
2208 #: g10/import.c:832 g10/import.c:1186
2209 #, fuzzy, c-format
2210 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2211 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em nájs» originálny blok kµúèa: %s\n"
2212
2213 #: g10/import.c:840 g10/import.c:1193
2214 #, fuzzy, c-format
2215 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2216 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em èíta» originálny blok kµúèa: %s\n"
2217
2218 #: g10/import.c:872
2219 #, fuzzy, c-format
2220 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2221 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový identifikátor u¾ívateµa\n"
2222
2223 #: g10/import.c:875
2224 #, fuzzy, c-format
2225 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2226 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
2227
2228 #: g10/import.c:878
2229 #, fuzzy, c-format
2230 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2231 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podpis\n"
2232
2233 #: g10/import.c:881
2234 #, fuzzy, c-format
2235 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2236 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
2237
2238 #: g10/import.c:884
2239 #, fuzzy, c-format
2240 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2241 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podkµúè\n"
2242
2243 #: g10/import.c:887
2244 #, fuzzy, c-format
2245 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2246 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podkµúèov\n"
2247
2248 #: g10/import.c:908
2249 #, fuzzy, c-format
2250 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2251 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" bez zmeny\n"
2252
2253 #: g10/import.c:1053
2254 #, fuzzy, c-format
2255 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2256 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa %d - preskoèené\n"
2257
2258 #: g10/import.c:1064
2259 #, fuzzy
2260 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2261 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
2262
2263 #: g10/import.c:1081
2264 #, c-format
2265 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2266 msgstr "nie je nastavený implicitný súbor tajných kµúèov %s\n"
2267
2268 #: g10/import.c:1092
2269 #, fuzzy, c-format
2270 msgid "key %s: secret key imported\n"
2271 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè importovaný\n"
2272
2273 #: g10/import.c:1121
2274 #, fuzzy, c-format
2275 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2276 msgstr "kµúè %08lX: je u¾ v súbore tajných kµúèov\n"
2277
2278 #: g10/import.c:1131
2279 #, fuzzy, c-format
2280 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2281 msgstr "kµúè %08lX: nebol nájdený tajný kµúè: %s\n"
2282
2283 #: g10/import.c:1161
2284 #, fuzzy, c-format
2285 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2286 msgstr ""
2287 "kµúè %08lX: chýba verejný kµúè - nemô¾em aplikova» revokaèný certifikát\n"
2288
2289 #: g10/import.c:1204
2290 #, fuzzy, c-format
2291 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2292 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - zamietnuté\n"
2293
2294 #: g10/import.c:1236
2295 #, fuzzy, c-format
2296 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2297 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" revokaèný certifikát importovaný\n"
2298
2299 #: g10/import.c:1301
2300 #, fuzzy, c-format
2301 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2302 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje id u¾ívateµa pre podpis\n"
2303
2304 #: g10/import.c:1316
2305 #, fuzzy, c-format
2306 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2307 msgstr ""
2308 "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa u u¾ívateµského id \"%s"
2309 "\"\n"
2310
2311 #: g10/import.c:1318
2312 #, fuzzy, c-format
2313 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2314 msgstr ""
2315 "kµúè %08lX: neplatný podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
2316
2317 #: g10/import.c:1336
2318 #, fuzzy, c-format
2319 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2320 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè pre viazanie kµúèov\n"
2321
2322 #: g10/import.c:1347 g10/import.c:1397
2323 #, fuzzy, c-format
2324 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2325 msgstr "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa\n"
2326
2327 #: g10/import.c:1349
2328 #, fuzzy, c-format
2329 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2330 msgstr "kµúè %08lX: neplatná väzba podkµúèa\n"
2331
2332 #: g10/import.c:1364
2333 #, fuzzy, c-format
2334 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2335 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná väzba podkµúèa\n"
2336
2337 #: g10/import.c:1386
2338 #, fuzzy, c-format
2339 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2340 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè na revokáciu kµúèa\n"
2341
2342 #: g10/import.c:1399
2343 #, fuzzy, c-format
2344 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2345 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný podkµúè\n"
2346
2347 #: g10/import.c:1414
2348 #, fuzzy, c-format
2349 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2350 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná revokácia podkµúèa\n"
2351
2352 #: g10/import.c:1456
2353 #, fuzzy, c-format
2354 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2355 msgstr "kµúè %08lX: identifikátor u¾ívateµa preskoèený '"
2356
2357 #: g10/import.c:1477
2358 #, fuzzy, c-format
2359 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2360 msgstr "kµúè %08lX: podkµúè preskoèený\n"
2361
2362 #: g10/import.c:1504
2363 #, fuzzy, c-format
2364 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2365 msgstr "kµúè %08lX: podpis nie je exportovateµný (trieda %02x) - preskoèené\n"
2366
2367 #: g10/import.c:1514
2368 #, fuzzy, c-format
2369 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2370 msgstr "kµúè %08lX: revokaèný certifikát na zlom mieste - preskoèené \n"
2371
2372 #: g10/import.c:1531
2373 #, fuzzy, c-format
2374 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2375 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - preskoèené\n"
2376
2377 #: g10/import.c:1545
2378 #, fuzzy, c-format
2379 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2380 msgstr "kµúè %08lX: podpis subkµúèa na zlom mieste - preskoèené \n"
2381
2382 #: g10/import.c:1553
2383 #, fuzzy, c-format
2384 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2385 msgstr "kµúè %08lX: neoèakávaná podpisová trieda (0x%02X) - preskoèené\n"
2386
2387 #: g10/import.c:1653
2388 #, fuzzy, c-format
2389 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2390 msgstr "kµúè %08lX: zistený duplikovaný identifikátor u¾ívateµa - zlúèený\n"
2391
2392 #: g10/import.c:1715
2393 #, fuzzy, c-format
2394 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2395 msgstr ""
2396 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: skú¹am získa» revokaèný kµúè %"
2397 "08lX\n"
2398
2399 #: g10/import.c:1729
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2402 msgstr ""
2403 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: revokaèný kµúè %08lX nenájdený.\n"
2404
2405 #: g10/import.c:1788
2406 #, fuzzy, c-format
2407 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2408 msgstr "kµúè %08lX: pridaný revokaèný certifikát \"%s\"\n"
2409
2410 #: g10/import.c:1822
2411 #, fuzzy, c-format
2412 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2413 msgstr "kµúè %08lX: podpis kµúèa ním samým (direct key signature)\n"
2414
2415 #: g10/keydb.c:167
2416 #, c-format
2417 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2418 msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
2419
2420 #: g10/keydb.c:174
2421 #, c-format
2422 msgid "keyring `%s' created\n"
2423 msgstr "súbor kµúèov (keyring) `%s' vytvorený\n"
2424
2425 #: g10/keydb.c:685
2426 #, c-format
2427 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2428 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
2429
2430 #: g10/keyedit.c:253
2431 msgid "[revocation]"
2432 msgstr "[revokácia]"
2433
2434 #: g10/keyedit.c:254
2435 msgid "[self-signature]"
2436 msgstr "[podpis kµúèa ním samým]"
2437
2438 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:326
2439 msgid "1 bad signature\n"
2440 msgstr "1 zlý podpis\n"
2441
2442 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:328
2443 #, c-format
2444 msgid "%d bad signatures\n"
2445 msgstr "%d zlých podpisov\n"
2446
2447 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:330
2448 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2449 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e chýba kµúè\n"
2450
2451 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:332
2452 #, c-format
2453 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2454 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e chýba kµúè\n"
2455
2456 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:334
2457 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2458 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e vznikla chyba\n"
2459
2460 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:336
2461 #, c-format
2462 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2463 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e vznikli chyby\n"
2464
2465 #: g10/keyedit.c:344
2466 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2467 msgstr "zistený 1 identifikátor u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2468
2469 #: g10/keyedit.c:346
2470 #, c-format
2471 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2472 msgstr ""
2473 "zistených %d identifikátorov u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2474
2475 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2476 #, fuzzy
2477 msgid ""
2478 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2479 "keys\n"
2480 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2481 "etc.)\n"
2482 msgstr ""
2483 "Prosím rozhodnite, nakoµko dôverujete tomuto u¾ívateµovi, ¾e správne\n"
2484 "verifikuje kµúèe iných u¾ívateµov (prezretím cestovných pasov,\n"
2485 "kontrolou fingerprintov z rôznych zdrojov...)?\n"
2486 "\n"
2487
2488 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2489 #, fuzzy, c-format
2490 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2491 msgstr " %d = Dôverujem èiastoène\n"
2492
2493 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2494 #, fuzzy, c-format
2495 msgid "  %d = I trust fully\n"
2496 msgstr " %d = Dôverujem úplne\n"
2497
2498 #: g10/keyedit.c:426
2499 msgid ""
2500 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2501 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2502 "trust signatures on your behalf.\n"
2503 msgstr ""
2504
2505 #: g10/keyedit.c:442
2506 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2507 msgstr ""
2508
2509 #: g10/keyedit.c:584
2510 #, c-format
2511 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2512 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2513
2514 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2515 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1466
2516 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2517 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2518
2519 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2520 #: g10/keyedit.c:1472
2521 msgid "  Unable to sign.\n"
2522 msgstr "  Nemo¾no podpísa».\n"
2523
2524 #: g10/keyedit.c:610
2525 #, c-format
2526 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2527 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2528
2529 #: g10/keyedit.c:636
2530 #, c-format
2531 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2532 msgstr "ID u¾ívateµa \"%s\" nie je podpísané ním samým."
2533
2534 #: g10/keyedit.c:675
2535 #, c-format
2536 msgid ""
2537 "The self-signature on \"%s\"\n"
2538 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2539 msgstr ""
2540 "Podpis kµúèa \"%s\" ním samým je\n"
2541 "podpis vo formáte PGP 2.x.\n"
2542
2543 #: g10/keyedit.c:684
2544 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2545 msgstr "Prajete si ho zmeni» na formát OpenPGP? (a/N) "
2546
2547 #: g10/keyedit.c:698
2548 #, c-format
2549 msgid ""
2550 "Your current signature on \"%s\"\n"
2551 "has expired.\n"
2552 msgstr ""
2553 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2554 "je len lokálny.\n"
2555 "\n"
2556
2557 #: g10/keyedit.c:702
2558 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2559 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2560
2561 #: g10/keyedit.c:723
2562 #, c-format
2563 msgid ""
2564 "Your current signature on \"%s\"\n"
2565 "is a local signature.\n"
2566 msgstr ""
2567 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2568 "je len lokálny.\n"
2569 "\n"
2570
2571 #: g10/keyedit.c:727
2572 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2573 msgstr "Prajete si ho zmeni» na plne exportovateµný podpis? (a/N) "
2574
2575 #: g10/keyedit.c:748
2576 #, fuzzy, c-format
2577 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2578 msgstr "\"%s\" je u¾ lokálne podpísaný kµúèom %08lX\n"
2579
2580 #: g10/keyedit.c:751
2581 #, fuzzy, c-format
2582 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2583 msgstr "\"%s\" je u¾ podpísaný kµúèom %08lX\n"
2584
2585 #: g10/keyedit.c:756
2586 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2587 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2588
2589 #: g10/keyedit.c:778
2590 #, fuzzy, c-format
2591 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2592 msgstr "Niè na podpísanie kµúèom %08lX\n"
2593
2594 #: g10/keyedit.c:793
2595 msgid "This key has expired!"
2596 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹ala!"
2597
2598 #: g10/keyedit.c:813
2599 #, c-format
2600 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2601 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹í %s.\n"
2602
2603 #: g10/keyedit.c:817
2604 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2605 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2606
2607 #: g10/keyedit.c:850
2608 msgid ""
2609 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2610 "mode.\n"
2611 msgstr ""
2612 "Nemô¾ete vytvori» OpenPGP podpis kµúèa typu PGP 2.x, keï ste v --pgp2 móde.\n"
2613
2614 #: g10/keyedit.c:852
2615 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2616 msgstr "To by spôsobilo nepou¾itelnos» kµúèa v PGP 2.x.\n"
2617
2618 #: g10/keyedit.c:877
2619 msgid ""
2620 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2621 "belongs\n"
2622 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2623 msgstr ""
2624 "S akou istotou ste preverili, ¾e kµúè, ktorý chcete podpísa»\n"
2625 "patrí vy¹¹ie uvedenej osobe?\n"
2626 "Pokiaµ nepoznáte odpoveï, zadajte \"0\".\n"
2627
2628 #: g10/keyedit.c:882
2629 #, c-format
2630 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2631 msgstr "   (0) Neodpoviem.%s\n"
2632
2633 #: g10/keyedit.c:884
2634 #, c-format
2635 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2636 msgstr "   (1) Vôbec som to nekontroloval(a).%s\n"
2637
2638 #: g10/keyedit.c:886
2639 #, c-format
2640 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2641 msgstr "   (2) Èiastoène som to overil(a).%s\n"
2642
2643 #: g10/keyedit.c:888
2644 #, c-format
2645 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2646 msgstr "   (3) Veµmi dôkladne som to overil(a).%s\n"
2647
2648 #: g10/keyedit.c:894
2649 msgid "Your selection? (enter '?' for more information): "
2650 msgstr "Vá¹ výber? ('?' - viac informácií): "
2651
2652 #: g10/keyedit.c:918
2653 #, fuzzy, c-format
2654 msgid ""
2655 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2656 "key \"%s\" (%s)\n"
2657 msgstr ""
2658 "Ste si istý, ¾e chcete podpísa» tento kµúè\n"
2659 "svojím kµúèom: \""
2660
2661 #: g10/keyedit.c:924
2662 msgid ""
2663 "\n"
2664 "This will be a self-signature.\n"
2665 msgstr ""
2666 "\n"
2667 "Ide o podpis kµúèa ním samým\n"
2668
2669 #: g10/keyedit.c:928
2670 msgid ""
2671 "\n"
2672 "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2673 msgstr ""
2674 "\n"
2675 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2676
2677 #: g10/keyedit.c:933
2678 msgid ""
2679 "\n"
2680 "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2681 msgstr ""
2682 "\n"
2683 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2684
2685 #: g10/keyedit.c:940
2686 msgid ""
2687 "\n"
2688 "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2689 msgstr ""
2690 "\n"
2691 "Podpis bude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2692 "\n"
2693
2694 #: g10/keyedit.c:944
2695 msgid ""
2696 "\n"
2697 "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2698 msgstr ""
2699 "\n"
2700 "Podpis bude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2701
2702 #: g10/keyedit.c:949
2703 msgid ""
2704 "\n"
2705 "I have not checked this key at all.\n"
2706 msgstr ""
2707 "\n"
2708 "Vôbec som tento kµúè neoveril.\n"
2709
2710 #: g10/keyedit.c:953
2711 msgid ""
2712 "\n"
2713 "I have checked this key casually.\n"
2714 msgstr ""
2715 "\n"
2716 "Èiastoène som overil tento kµúè.\n"
2717
2718 #: g10/keyedit.c:957
2719 msgid ""
2720 "\n"
2721 "I have checked this key very carefully.\n"
2722 msgstr ""
2723 "\n"
2724 "Velmi dôkladne som overil tento kµúè.\n"
2725
2726 #: g10/keyedit.c:967
2727 #, fuzzy
2728 msgid "Really sign? (y/N) "
2729 msgstr "Skutoène podpísa»? "
2730
2731 #: g10/keyedit.c:1012 g10/keyedit.c:3865 g10/keyedit.c:3956 g10/keyedit.c:4029
2732 #: g10/sign.c:369
2733 #, c-format
2734 msgid "signing failed: %s\n"
2735 msgstr "podpisovanie zlyhalo: %s\n"
2736
2737 #: g10/keyedit.c:1068
2738 msgid "This key is not protected.\n"
2739 msgstr "Tento kµúè nie je chránený.\n"
2740
2741 #: g10/keyedit.c:1072
2742 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2743 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
2744
2745 #: g10/keyedit.c:1076
2746 msgid "Key is protected.\n"
2747 msgstr "kµúè je chránený.\n"
2748
2749 #: g10/keyedit.c:1096
2750 #, c-format
2751 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2752 msgstr "Nie je mo¾né editova» tento kµúè: %s\n"
2753
2754 #: g10/keyedit.c:1102
2755 msgid ""
2756 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2757 "\n"
2758 msgstr ""
2759 "Vlo¾te nové heslo (passphrase) pre tento tajný kµúè.\n"
2760 "\n"
2761
2762 #: g10/keyedit.c:1111 g10/keygen.c:1806
2763 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2764 msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
2765
2766 #: g10/keyedit.c:1116
2767 msgid ""
2768 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2769 "\n"
2770 msgstr ""
2771 "Nechcete heslo - to je *zlý* nápad!\n"
2772 "\n"
2773
2774 #: g10/keyedit.c:1119
2775 #, fuzzy
2776 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2777 msgstr "Skutoène to chcete urobi»? "
2778
2779 #: g10/keyedit.c:1185
2780 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2781 msgstr "presúvam podpis kµúèa na správne miesto\n"
2782
2783 #: g10/keyedit.c:1231
2784 msgid "save"
2785 msgstr "ulo¾i»"
2786
2787 #: g10/keyedit.c:1231
2788 msgid "save and quit"
2789 msgstr "ulo¾i» a ukonèi»"
2790
2791 #: g10/keyedit.c:1234
2792 msgid "fpr"
2793 msgstr "fpr"
2794
2795 #: g10/keyedit.c:1234
2796 msgid "show fingerprint"
2797 msgstr "vypísa» fingerprint"
2798
2799 #: g10/keyedit.c:1235
2800 msgid "list key and user IDs"
2801 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a id u¾ívateµov"
2802
2803 #: g10/keyedit.c:1237
2804 msgid "uid"
2805 msgstr "uid"
2806
2807 #: g10/keyedit.c:1237
2808 msgid "select user ID N"
2809 msgstr "vyberte identifikátor u¾ívateµa N"
2810
2811 #: g10/keyedit.c:1238
2812 msgid "key"
2813 msgstr "key"
2814
2815 #: g10/keyedit.c:1238
2816 msgid "select secondary key N"
2817 msgstr "vyberte sekundárny kµúè N"
2818
2819 #: g10/keyedit.c:1239
2820 msgid "check"
2821 msgstr "check"
2822
2823 #: g10/keyedit.c:1239
2824 msgid "list signatures"
2825 msgstr "vypísa» zoznam podpisov"
2826
2827 #: g10/keyedit.c:1240
2828 msgid "c"
2829 msgstr "c"
2830
2831 #: g10/keyedit.c:1241
2832 msgid "sign"
2833 msgstr "sign"
2834
2835 #: g10/keyedit.c:1241
2836 msgid "sign the key"
2837 msgstr "podpísa» kµúè"
2838
2839 #: g10/keyedit.c:1242
2840 msgid "s"
2841 msgstr "s"
2842
2843 #: g10/keyedit.c:1243
2844 #, fuzzy
2845 msgid "tsign"
2846 msgstr "sign"
2847
2848 #: g10/keyedit.c:1243
2849 #, fuzzy
2850 msgid "make a trust signature"
2851 msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
2852
2853 #: g10/keyedit.c:1244
2854 msgid "lsign"
2855 msgstr "lsign"
2856
2857 #: g10/keyedit.c:1244
2858 msgid "sign the key locally"
2859 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
2860
2861 #: g10/keyedit.c:1245
2862 msgid "nrsign"
2863 msgstr "nrsign"
2864
2865 #: g10/keyedit.c:1245
2866 msgid "sign the key non-revocably"
2867 msgstr "podpísa» kµúè bez mo¾nosti odvola» podpis (non-revocably)"
2868
2869 #: g10/keyedit.c:1246
2870 msgid "nrlsign"
2871 msgstr "nrlsign"
2872
2873 #: g10/keyedit.c:1246
2874 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2875 msgstr "podpísa» kµúè lokálne a bez mo¾nosti odvola» podpis (non-revocably)"
2876
2877 #: g10/keyedit.c:1248
2878 msgid "adduid"
2879 msgstr "adduid"
2880
2881 #: g10/keyedit.c:1248
2882 msgid "add a user ID"
2883 msgstr "prida» identifikátor u¾ívateµa"
2884
2885 #: g10/keyedit.c:1249
2886 msgid "addphoto"
2887 msgstr "addphoto"
2888
2889 #: g10/keyedit.c:1249
2890 msgid "add a photo ID"
2891 msgstr "prida» fotografické ID"
2892
2893 #: g10/keyedit.c:1250
2894 msgid "deluid"
2895 msgstr "deluid"
2896
2897 #: g10/keyedit.c:1250
2898 msgid "delete user ID"
2899 msgstr "zmaza» identifikátor u¾ívateµa"
2900
2901 #: g10/keyedit.c:1252
2902 msgid "delphoto"
2903 msgstr "delphoto"
2904
2905 #: g10/keyedit.c:1253
2906 msgid "addkey"
2907 msgstr "addkey"
2908
2909 #: g10/keyedit.c:1253
2910 msgid "add a secondary key"
2911 msgstr "prida» sekundárny kµúè"
2912
2913 #: g10/keyedit.c:1255
2914 #, fuzzy
2915 msgid "addcardkey"
2916 msgstr "addkey"
2917
2918 #: g10/keyedit.c:1255
2919 msgid "add a key to a smartcard"
2920 msgstr ""
2921
2922 #: g10/keyedit.c:1256
2923 msgid "keytocard"
2924 msgstr ""
2925
2926 #: g10/keyedit.c:1256
2927 msgid "move a key to a smartcard"
2928 msgstr ""
2929
2930 #: g10/keyedit.c:1258
2931 msgid "delkey"
2932 msgstr "delkey"
2933
2934 #: g10/keyedit.c:1258
2935 msgid "delete a secondary key"
2936 msgstr "zmaza» sekundárny kµúè"
2937
2938 #: g10/keyedit.c:1259
2939 msgid "addrevoker"
2940 msgstr "addrevoker"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:1259
2943 msgid "add a revocation key"
2944 msgstr "prida» revokaèný kµúè"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:1260
2947 msgid "delsig"
2948 msgstr "delsig"
2949
2950 #: g10/keyedit.c:1260
2951 msgid "delete signatures"
2952 msgstr "zmaza» podpisy"
2953
2954 #: g10/keyedit.c:1261
2955 msgid "expire"
2956 msgstr "expire"
2957
2958 #: g10/keyedit.c:1261
2959 msgid "change the expire date"
2960 msgstr "zmeni» dobu platnosti"
2961
2962 #: g10/keyedit.c:1262
2963 msgid "primary"
2964 msgstr "primary"
2965
2966 #: g10/keyedit.c:1262
2967 msgid "flag user ID as primary"
2968 msgstr "oznaèi» u¾ívateµské ID ako primárne"
2969
2970 #: g10/keyedit.c:1263
2971 msgid "toggle"
2972 msgstr "toggle"
2973
2974 #: g10/keyedit.c:1263
2975 msgid "toggle between secret and public key listing"
2976 msgstr "prepnú» medzi vypísaním zoznamu tajných a verejných kµúèov"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1265
2979 msgid "t"
2980 msgstr "t"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:1266
2983 msgid "pref"
2984 msgstr "pref"
2985
2986 #: g10/keyedit.c:1266
2987 msgid "list preferences (expert)"
2988 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (pre expertov)"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:1267
2991 msgid "showpref"
2992 msgstr "showpref"
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1267
2995 msgid "list preferences (verbose)"
2996 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (podrobne)"
2997
2998 #: g10/keyedit.c:1268
2999 msgid "setpref"
3000 msgstr "setpref"
3001
3002 #: g10/keyedit.c:1268
3003 msgid "set preference list"
3004 msgstr "nastavi» zoznam predvolieb"
3005
3006 #: g10/keyedit.c:1269
3007 msgid "updpref"
3008 msgstr "updpref"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1269
3011 msgid "updated preferences"
3012 msgstr "aktualizova» predvoµby"
3013
3014 #: g10/keyedit.c:1270
3015 #, fuzzy
3016 msgid "keyserver"
3017 msgstr "chyba servera kµúèov"
3018
3019 #: g10/keyedit.c:1270
3020 #, fuzzy
3021 msgid "set preferred keyserver URL"
3022 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
3023
3024 #: g10/keyedit.c:1271
3025 msgid "change the passphrase"
3026 msgstr "zmeni» heslo"
3027
3028 #: g10/keyedit.c:1272
3029 msgid "trust"
3030 msgstr "trust"
3031
3032 #: g10/keyedit.c:1272
3033 msgid "change the ownertrust"
3034 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
3035
3036 #: g10/keyedit.c:1273
3037 msgid "revsig"
3038 msgstr "revsig"
3039
3040 #: g10/keyedit.c:1273
3041 msgid "revoke signatures"
3042 msgstr "revokova» podpisy"
3043
3044 #: g10/keyedit.c:1274
3045 msgid "revuid"
3046 msgstr "revsig"
3047
3048 #: g10/keyedit.c:1274
3049 msgid "revoke a user ID"
3050 msgstr "revokova» identifikátor u¾ívateµa"
3051
3052 #: g10/keyedit.c:1275
3053 msgid "revkey"
3054 msgstr "revkey"
3055
3056 #: g10/keyedit.c:1275
3057 msgid "revoke a secondary key"
3058 msgstr "revokova» sekundárny kµúè"
3059
3060 #: g10/keyedit.c:1276
3061 msgid "disable"
3062 msgstr "disable"
3063
3064 #: g10/keyedit.c:1276
3065 msgid "disable a key"
3066 msgstr "nastavi» kµúè ako neplatný (disable)"
3067
3068 #: g10/keyedit.c:1277
3069 msgid "enable"
3070 msgstr "enable"
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1277
3073 msgid "enable a key"
3074 msgstr "nastavi» kµúè ako platný (enable)"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1278
3077 msgid "showphoto"
3078 msgstr "showphoto"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1278
3081 msgid "show photo ID"
3082 msgstr "ukáza» fotografické ID"
3083
3084 #: g10/keyedit.c:1328
3085 #, c-format
3086 msgid "error reading secret keyblock `%s': %s\n"
3087 msgstr "chyba pri èítaní bloku tajného kµúèa `%s': %s\n"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1345
3090 msgid "Secret key is available.\n"
3091 msgstr "Tajný kµúè je dostupný.\n"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1407
3094 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3095 msgstr "Na vykonanie tejto operácie je potrebný tajný kµúè.\n"
3096
3097 #: g10/keyedit.c:1412
3098 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3099 msgstr "Prosím, najskôr pou¾ite príkaz \"toggle\" (prepnú»).\n"
3100
3101 #: g10/keyedit.c:1460
3102 msgid "Key is revoked."
3103 msgstr "Kµúè revokovaný."
3104
3105 #: g10/keyedit.c:1480
3106 #, fuzzy
3107 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3108 msgstr "Skutoène podpísa» v¹etky id u¾ívateµa? "
3109
3110 #: g10/keyedit.c:1482
3111 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3112 msgstr "Nápoveda: Vyberte id u¾ívateµa na podpísanie\n"
3113
3114 #: g10/keyedit.c:1507
3115 #, c-format
3116 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3117 msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
3118
3119 #: g10/keyedit.c:1529 g10/keyedit.c:1549 g10/keyedit.c:1652
3120 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3121 msgstr "Musíte vybra» aspoò jedno id u¾ívateµa.\n"
3122
3123 #: g10/keyedit.c:1531
3124 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3125 msgstr "Nemô¾ete zmaza» posledné id u¾ívateµa!\n"
3126
3127 #: g10/keyedit.c:1533
3128 #, fuzzy
3129 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3130 msgstr "Skutoène odstráni» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
3131
3132 #: g10/keyedit.c:1534
3133 #, fuzzy
3134 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3135 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
3136
3137 #: g10/keyedit.c:1584
3138 #, fuzzy
3139 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3140 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
3141
3142 #: g10/keyedit.c:1596
3143 #, fuzzy
3144 msgid "You must select exactly one key.\n"
3145 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
3146
3147 #: g10/keyedit.c:1616 g10/keyedit.c:1671
3148 msgid "You must select at least one key.\n"
3149 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
3150
3151 #: g10/keyedit.c:1619
3152 #, fuzzy
3153 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3154 msgstr "Skutoène chcete zmaza» vybrané kµúèe? "
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1620
3157 #, fuzzy
3158 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3159 msgstr "Skutoène chcete zmaza» tento kµúè? "
3160
3161 #: g10/keyedit.c:1655
3162 #, fuzzy
3163 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3164 msgstr "Skutoène revokova» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
3165
3166 #: g10/keyedit.c:1656
3167 #, fuzzy
3168 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3169 msgstr "Skutoène revokova» toto id u¾ívateµa? "
3170
3171 #: g10/keyedit.c:1675
3172 #, fuzzy
3173 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3174 msgstr "Skutoène chcete revokova» vybrané kµúèe? "
3175
3176 #: g10/keyedit.c:1676
3177 #, fuzzy
3178 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3179 msgstr "Skutoène chcete revokova» tento kµúè? "
3180
3181 #: g10/keyedit.c:1715
3182 msgid ""
3183 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3184 msgstr ""
3185
3186 #: g10/keyedit.c:1747
3187 #, fuzzy
3188 msgid "Set preference list to:\n"
3189 msgstr "nastavi» zoznam predvolieb"
3190
3191 #: g10/keyedit.c:1753
3192 #, fuzzy
3193 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3194 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
3195
3196 #: g10/keyedit.c:1755
3197 #, fuzzy
3198 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3199 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby? "
3200
3201 #: g10/keyedit.c:1805
3202 #, fuzzy
3203 msgid "Save changes? (y/N) "
3204 msgstr "Ulo¾i» zmeny? "
3205
3206 #: g10/keyedit.c:1808
3207 #, fuzzy
3208 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3209 msgstr "Ukonèi» bez ulo¾enia? "
3210
3211 #: g10/keyedit.c:1818
3212 #, c-format
3213 msgid "update failed: %s\n"
3214 msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1825
3217 #, c-format
3218 msgid "update secret failed: %s\n"
3219 msgstr "aktualizácia tajného kµúèa zlyhala: %s\n"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:1832
3222 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3223 msgstr "kµúè nebol zmenený, tak¾e nie je potrebné ho aktualizova».\n"
3224
3225 #: g10/keyedit.c:1904
3226 msgid "Digest: "
3227 msgstr "Digest: "
3228
3229 #: g10/keyedit.c:1956
3230 msgid "Features: "
3231 msgstr "Charakteristiky: "
3232
3233 #: g10/keyedit.c:1967
3234 msgid "Keyserver no-modify"
3235 msgstr ""
3236
3237 #: g10/keyedit.c:1982 g10/keylist.c:229
3238 msgid "Preferred keyserver: "
3239 msgstr ""
3240
3241 #: g10/keyedit.c:2223
3242 #, c-format
3243 msgid "This key may be revoked by %s key "
3244 msgstr "Tento kµúè mô¾e by» revokovaný kµúèom %s "
3245
3246 #: g10/keyedit.c:2227
3247 msgid " (sensitive)"
3248 msgstr "(citlivá informácia)"
3249
3250 #: g10/keyedit.c:2241 g10/keyedit.c:2297 g10/keyedit.c:2418 g10/keyedit.c:2433
3251 #: g10/keyserver.c:366
3252 #, fuzzy, c-format
3253 msgid "created: %s"
3254 msgstr "%s: nemô¾em vytvori»: %s\n"
3255
3256 #: g10/keyedit.c:2244 g10/keylist.c:707 g10/keylist.c:807 g10/mainproc.c:929
3257 #, fuzzy, c-format
3258 msgid "revoked: %s"
3259 msgstr "[revokované]"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:2246 g10/keylist.c:678 g10/keylist.c:813
3262 #, fuzzy, c-format
3263 msgid "expired: %s"
3264 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
3265
3266 #: g10/keyedit.c:2248 g10/keyedit.c:2299 g10/keyedit.c:2420 g10/keyedit.c:2435
3267 #: g10/keylist.c:684 g10/keylist.c:719 g10/keylist.c:819 g10/keylist.c:840
3268 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3269 #, fuzzy, c-format
3270 msgid "expires: %s"
3271 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
3272
3273 #: g10/keyedit.c:2250
3274 #, fuzzy, c-format
3275 msgid "usage: %s"
3276 msgstr " dôvera: %c/%c"
3277
3278 #: g10/keyedit.c:2265
3279 #, fuzzy, c-format
3280 msgid "trust: %s"
3281 msgstr " dôvera: %c/%c"
3282
3283 #: g10/keyedit.c:2269
3284 #, c-format
3285 msgid "validity: %s"
3286 msgstr ""
3287
3288 #: g10/keyedit.c:2276
3289 msgid "This key has been disabled"
3290 msgstr "Tento kµúè bol oznaèený za neplatný (disabled)"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:2304
3293 msgid "card-no: "
3294 msgstr ""
3295
3296 #: g10/keyedit.c:2339 g10/keyedit.c:2341 g10/keyedit.c:2343
3297 #, c-format
3298 msgid "[%8.8s] "
3299 msgstr ""
3300
3301 #: g10/keyedit.c:2339 g10/keyedit.c:2452 g10/keylist.c:766 g10/keyserver.c:376
3302 #: g10/mainproc.c:1575 g10/trustdb.c:1133
3303 #, fuzzy
3304 msgid "revoked"
3305 msgstr "[revokované]"
3306
3307 #: g10/keyedit.c:2341 g10/keyedit.c:2454 g10/keylist.c:768 g10/keyserver.c:380
3308 #: g10/mainproc.c:1577 g10/trustdb.c:500
3309 #, fuzzy
3310 msgid "expired"
3311 msgstr "expire"
3312
3313 #: g10/keyedit.c:2380
3314 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3315 msgstr "U¾ívateµské ID vo formáte PGP 2.x nemá ¾iadne predvoµby\n"
3316
3317 #: g10/keyedit.c:2388
3318 msgid ""
3319 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3320 "unless you restart the program.\n"
3321 msgstr ""
3322 "Prosím nezabúdajte, ¾e zobrazované údaje o platnosti kµúèov nemusia\n"
3323 "by» správne, pokiaµ znovu nespustíte program.\n"
3324
3325 #: g10/keyedit.c:2519
3326 msgid ""
3327 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3328 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3329 msgstr ""
3330 "VAROVANIE: ¾iadne ID u¾ívateµa nebolo oznaèené ako primárne. Tento príkaz\n"
3331 "spôsobí, ¾e iné ID u¾ívateµa sa bude pova¾ova» primárne.\n"
3332
3333 #: g10/keyedit.c:2579
3334 msgid ""
3335 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3336 "versions\n"
3337 "         of PGP to reject this key.\n"
3338 msgstr ""
3339 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
3340 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohto kµúèa.\n"
3341
3342 #: g10/keyedit.c:2584 g10/keyedit.c:2862
3343 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3344 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále prida»? (a/N) "
3345
3346 #: g10/keyedit.c:2590
3347 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3348 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
3349
3350 #: g10/keyedit.c:2730
3351 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3352 msgstr "Zmaza» tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3353
3354 #: g10/keyedit.c:2740
3355 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3356 msgstr "Zmaza» tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3357
3358 #: g10/keyedit.c:2744
3359 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3360 msgstr "Zmaza» tento neznámy podpis? (a/N/u)"
3361
3362 #: g10/keyedit.c:2750
3363 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3364 msgstr "Skutoène zmaza» tento podpis podpísaný sebou samým? (a/N)"
3365
3366 #: g10/keyedit.c:2764
3367 #, c-format
3368 msgid "Deleted %d signature.\n"
3369 msgstr "Zmazaný %d podpis.\n"
3370
3371 #: g10/keyedit.c:2765
3372 #, c-format
3373 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3374 msgstr "Zmazaných %d podpisov.\n"
3375
3376 #: g10/keyedit.c:2768
3377 msgid "Nothing deleted.\n"
3378 msgstr "Niè nebolo zmaznané.\n"
3379
3380 #: g10/keyedit.c:2857
3381 msgid ""
3382 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3383 "cause\n"
3384 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3385 msgstr ""
3386 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
3387 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohoto kµúèa.\n"
3388
3389 #: g10/keyedit.c:2868
3390 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3391 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
3392
3393 #: g10/keyedit.c:2888
3394 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3395 msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ívateµa povereného revokáciou: "
3396
3397 #: g10/keyedit.c:2911
3398 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3399 msgstr "kµúè vo formáte PGP 2.x nemo¾no poveri» revokáciou\n"
3400
3401 #: g10/keyedit.c:2926
3402 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3403 msgstr "kµúè nemo¾no poveri» revokáciou ním samým\n"
3404
3405 #: g10/keyedit.c:2948
3406 #, fuzzy
3407 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3408 msgstr "VAROVANIE: Tento kµúè bol revokovaný jeho urèeným revokátorom/!\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:2967
3411 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3412 msgstr "VAROVANIE: oznaèenie kµúèa ako revokovací u¾ nemô¾e by» zru¹ené!\n"
3413
3414 #: g10/keyedit.c:2973
3415 #, fuzzy
3416 msgid ""
3417 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3418 msgstr "Ste si istý, ¾e chcete oznaèi» tento kµúè ako revokovací? (a/N): "
3419
3420 #: g10/keyedit.c:3034
3421 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3422 msgstr "Prosím, odstráòte výber z tajných kµúèov.\n"
3423
3424 #: g10/keyedit.c:3040
3425 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3426 msgstr "Prosím, vyberte najviac jeden sekundárny kµúè.\n"
3427
3428 #: g10/keyedit.c:3044
3429 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3430 msgstr "Mením dobu platnosti sekundárneho kµúèa.\n"
3431
3432 #: g10/keyedit.c:3047
3433 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3434 msgstr "Mením dobu platnosti primárneho kµúèa.\n"
3435
3436 #: g10/keyedit.c:3093
3437 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3438 msgstr "Nemô¾ete zmeni» dobu platnosti kµúèa verzie 3\n"
3439
3440 #: g10/keyedit.c:3109
3441 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3442 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
3443
3444 #: g10/keyedit.c:3189
3445 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3446 msgstr "Prosím, vyberte práve jedno id u¾ívateµa.\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:3228 g10/keyedit.c:3338 g10/keyedit.c:3457
3449 #, fuzzy, c-format
3450 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3451 msgstr "preskoèený v3 podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:3399
3454 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3455 msgstr ""
3456
3457 #: g10/keyedit.c:3478
3458 #, fuzzy
3459 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3460 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3461
3462 #: g10/keyedit.c:3479
3463 #, fuzzy
3464 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3465 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3466
3467 #: g10/keyedit.c:3541
3468 #, c-format
3469 msgid "No user ID with index %d\n"
3470 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
3471
3472 #: g10/keyedit.c:3587
3473 #, c-format
3474 msgid "No secondary key with index %d\n"
3475 msgstr "Neexistuje sekundárny kµúè s indexom %d\n"
3476
3477 #: g10/keyedit.c:3704
3478 #, fuzzy, c-format
3479 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3480 msgstr "id u¾ívateµa: \""
3481
3482 #: g10/keyedit.c:3707 g10/keyedit.c:3771 g10/keyedit.c:3814
3483 #, fuzzy, c-format
3484 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3485 msgstr "   podpísané %08lX v %s%s%s\n"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:3709 g10/keyedit.c:3773 g10/keyedit.c:3816
3488 msgid " (non-exportable)"
3489 msgstr " (nexeportovateµné)"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:3713
3492 #, c-format
3493 msgid "This signature expired on %s.\n"
3494 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s.\n"
3495
3496 #: g10/keyedit.c:3717
3497 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3498 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále revokova»? (a/N) "
3499
3500 #: g10/keyedit.c:3721
3501 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3502 msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? (a/N)"
3503
3504 #: g10/keyedit.c:3748
3505 #, fuzzy, c-format
3506 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3507 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:3774
3510 #, fuzzy
3511 msgid " (non-revocable)"
3512 msgstr " (nexeportovateµné)"
3513
3514 #: g10/keyedit.c:3781
3515 #, fuzzy, c-format
3516 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3517 msgstr "   revokované %08lX v %s\n"
3518
3519 #: g10/keyedit.c:3803
3520 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3521 msgstr "Chystáte sa revokova» tieto podpisy:\n"
3522
3523 #: g10/keyedit.c:3823
3524 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3525 msgstr "Skutoène vytvori» revokaèné certifikáty? (a/N) "
3526
3527 #: g10/keyedit.c:3853
3528 msgid "no secret key\n"
3529 msgstr "neexistuje tajný kµúè\n"
3530
3531 #: g10/keyedit.c:3923
3532 #, c-format
3533 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3534 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
3535
3536 #: g10/keyedit.c:3940
3537 #, c-format
3538 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3539 msgstr "VAROVANIE: podpis pou¾ivateµkého ID vznikol %d sekund v budúcnosti\n"
3540
3541 #: g10/keyedit.c:4109
3542 #, fuzzy, c-format
3543 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3544 msgstr ""
3545 "Zobrazujem %s fotografické ID s veµkos»ou %ld pre kµúè 0x%08lX (uid %d)\n"
3546
3547 #: g10/keygen.c:293
3548 #, fuzzy, c-format
3549 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3550 msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
3551
3552 #: g10/keygen.c:300
3553 #, fuzzy
3554 msgid "too many cipher preferences\n"
3555 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3556
3557 #: g10/keygen.c:302
3558 #, fuzzy
3559 msgid "too many digest preferences\n"
3560 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3561
3562 #: g10/keygen.c:304
3563 #, fuzzy
3564 msgid "too many compression preferences\n"
3565 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3566
3567 #: g10/keygen.c:401
3568 #, fuzzy, c-format
3569 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3570 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
3571
3572 #: g10/keygen.c:827
3573 msgid "writing direct signature\n"
3574 msgstr "zapisujem podpis kµúèa ním samým (direct signature)\n"
3575
3576 #: g10/keygen.c:866
3577 msgid "writing self signature\n"
3578 msgstr "zapisujem podpis kµúèa sebou samým\n"
3579
3580 #: g10/keygen.c:912
3581 msgid "writing key binding signature\n"
3582 msgstr "zapisujem \"key-binding\" podpis\n"
3583
3584 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2613
3585 #, c-format
3586 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3587 msgstr "neplatná då¾ka kµúèa; pou¾ijem %u bitov\n"
3588
3589 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2619
3590 #, c-format
3591 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3592 msgstr "då¾ka kµúèa zaokrúhlená na %u bitov\n"
3593
3594 #: g10/keygen.c:1247
3595 #, fuzzy
3596 msgid "Sign"
3597 msgstr "sign"
3598
3599 #: g10/keygen.c:1250
3600 #, fuzzy
3601 msgid "Encrypt"
3602 msgstr "¹ifrova» dáta"
3603
3604 #: g10/keygen.c:1253
3605 msgid "Authenticate"
3606 msgstr ""
3607
3608 #: g10/keygen.c:1261
3609 msgid "SsEeAaQq"
3610 msgstr ""
3611
3612 #: g10/keygen.c:1276
3613 #, c-format
3614 msgid "Possible actions for a %s key: "
3615 msgstr ""
3616
3617 #: g10/keygen.c:1280
3618 msgid "Current allowed actions: "
3619 msgstr ""
3620
3621 #: g10/keygen.c:1285
3622 #, c-format
3623 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3624 msgstr ""
3625
3626 #: g10/keygen.c:1288
3627 #, fuzzy, c-format
3628 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3629 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3630
3631 #: g10/keygen.c:1291
3632 #, c-format
3633 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3634 msgstr ""
3635
3636 #: g10/keygen.c:1294
3637 #, c-format
3638 msgid "   (%c) Finished\n"
3639 msgstr ""
3640
3641 #: g10/keygen.c:1348
3642 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3643 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
3644
3645 #: g10/keygen.c:1350
3646 #, fuzzy, c-format
3647 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3648 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
3649
3650 #: g10/keygen.c:1351
3651 #, c-format
3652 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3653 msgstr "   (%d) DSA (len na podpis)\n"
3654
3655 #: g10/keygen.c:1353
3656 #, fuzzy, c-format
3657 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3658 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3659
3660 #: g10/keygen.c:1354
3661 #, c-format
3662 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3663 msgstr "   (%d) RSA (len na podpis)\n"
3664
3665 #: g10/keygen.c:1356
3666 #, c-format
3667 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3668 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3669
3670 #: g10/keygen.c:1358
3671 #, fuzzy, c-format
3672 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3673 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3674
3675 #: g10/keygen.c:1409
3676 #, c-format
3677 msgid ""
3678 "About to generate a new %s keypair.\n"
3679 "              minimum keysize is  768 bits\n"
3680 "              default keysize is 1024 bits\n"
3681 "    highest suggested keysize is 2048 bits\n"
3682 msgstr ""
3683 "Chystám sa vytvori» nový pár kµúèov %s.\n"
3684 "                       minimálna veµkos» kµúèa je  768 bitov\n"
3685 "                      implicitná veµkos» kµúèa je 1024 bitov\n"
3686 "            najvy¹¹ia navrhovaná veµkos» kµúèa je 2048 bitov\n"
3687
3688 #: g10/keygen.c:1418
3689 msgid "What keysize do you want? (1024) "
3690 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
3691
3692 #: g10/keygen.c:1423
3693 msgid "DSA only allows keysizes from 512 to 1024\n"
3694 msgstr "kµúè DSA musí ma» veµkos» od 512 do 1024 bitov.\n"
3695
3696 #: g10/keygen.c:1425
3697 msgid "keysize too small; 1024 is smallest value allowed for RSA.\n"
3698 msgstr ""
3699 "veµkos» kµúèa je príli¹ malá; minimálna povolená veµkos» pre RSA je 1024 "
3700 "bitov.\n"
3701
3702 #: g10/keygen.c:1428
3703 msgid "keysize too small; 768 is smallest value allowed.\n"
3704 msgstr ""
3705 "veµkos» kµúèa je príli¹ malá; minimálna povolená veµkos» je 768 bitov.\n"
3706
3707 #: g10/keygen.c:1439
3708 #, c-format
3709 msgid "keysize too large; %d is largest value allowed.\n"
3710 msgstr "veµkos» kµúèa je príli¹ veµká; maximálna povolená hodnota je %d.\n"
3711
3712 #: g10/keygen.c:1444
3713 msgid ""
3714 "Keysizes larger than 2048 are not suggested because\n"
3715 "computations take REALLY long!\n"
3716 msgstr ""
3717 "Veµkosti kµúèov väè¹ie ako 2048 bitov se neodporúèajú, preto¾e\n"
3718 "výpoèty potom trvajú VE¥MI dlho!\n"
3719
3720 #: g10/keygen.c:1447
3721 #, fuzzy
3722 msgid "Are you sure that you want this keysize? (y/N) "
3723 msgstr "Skutoène chcete vytvori» kµúè tejto då¾ky? "
3724
3725 #: g10/keygen.c:1449
3726 msgid ""
3727 "Okay, but keep in mind that your monitor and keyboard radiation is also very "
3728 "vulnerable to attacks!\n"
3729 msgstr ""
3730 "Dobre, ale nezabúdajte, ¾e informácie mô¾u by» vyzradené z poèítaèa aj "
3731 "elektromagnetickým vy¾arovaním monitora alebo klávesnice!\n"
3732
3733 #: g10/keygen.c:1458
3734 #, c-format
3735 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3736 msgstr "Po¾adovaná då¾ka kµúèa je %u bitov.\n"
3737
3738 #: g10/keygen.c:1461 g10/keygen.c:1465
3739 #, c-format
3740 msgid "rounded up to %u bits\n"
3741 msgstr "zaokrúhlené na %u bitov\n"
3742
3743 #: g10/keygen.c:1516
3744 msgid ""
3745 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3746 "         0 = key does not expire\n"
3747 "      <n>  = key expires in n days\n"
3748 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3749 "      <n>m = key expires in n months\n"
3750 "      <n>y = key expires in n years\n"
3751 msgstr ""
3752 "Prosím urète, ako dlho by mal kµúè platit.\n"
3753 "         0 = doba platnosti kµúèa nie je obmedzená\n"
3754 "      <n>  = doba platnosti kµúèa skonèí za n dní\n"
3755 "      <n>w = doba platnosti kµúèa skonèí za n tý¾dòov\n"
3756 "      <n>m = doba platnosti kµúèa skonèí za n mesiacov\n"
3757 "      <n>y = doba platnosti kµúèa skonèí za n rokov\n"
3758
3759 #: g10/keygen.c:1525
3760 msgid ""
3761 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3762 "         0 = signature does not expire\n"
3763 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3764 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3765 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3766 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3767 msgstr ""
3768 "Prosím urète, ako dlho by mal podpis platit.\n"
3769 "         0 = doba platnosti podpisu nie je onmedzená\n"
3770 "      <n>  = doba platnosti podpisu skonèí za n dní\n"
3771 "      <n>w = doba platnosti podpisu skonèí za n tý¾dòov\n"
3772 "      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mesiacov\n"
3773 "      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n rokov\n"
3774
3775 #: g10/keygen.c:1547
3776 msgid "Key is valid for? (0) "
3777 msgstr "Kµúè je platný na? (0) "
3778
3779 #: g10/keygen.c:1549
3780 msgid "Signature is valid for? (0) "
3781 msgstr "Podpis je platný na? (0) "
3782
3783 #: g10/keygen.c:1554
3784 msgid "invalid value\n"
3785 msgstr "neplatná hodnota\n"
3786
3787 #: g10/keygen.c:1559
3788 #, c-format
3789 msgid "%s does not expire at all\n"
3790 msgstr "platnos» %s neskonèí\n"
3791
3792 #: g10/keygen.c:1566
3793 #, c-format
3794 msgid "%s expires at %s\n"
3795 msgstr "platnos» %s skonèí %s\n"
3796
3797 #: g10/keygen.c:1572
3798 msgid ""
3799 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3800 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3801 msgstr ""
3802 "Vá¹ systém nevie zobrazi» dátumy po roku 2038.\n"
3803 "V ka¾dom prípade budú dátumy korektne spracovávané do roku 2106.\n"
3804
3805 #: g10/keygen.c:1577
3806 #, fuzzy
3807 msgid "Is this correct? (y/N) "
3808 msgstr "Je to správne (a/n)? "
3809
3810 #: g10/keygen.c:1620
3811 #, fuzzy
3812 msgid ""
3813 "\n"
3814 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3815 "ID\n"
3816 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3817 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3818 "\n"
3819 msgstr ""
3820 "\n"
3821 "Aby bolo mo¾né rozpozna» Vá¹ kµúè, musíte pozna» identifikátor u¾ívateµa;\n"
3822 "program ho zlo¾í z Vá¹ho mena a priezviska, komentára a e-mailu v tomto "
3823 "tvare:\n"
3824 "    \"Jozko Mrkvicka (student) <jozko@mrkvicka.sk>\"\n"
3825 "\n"
3826
3827 #: g10/keygen.c:1632
3828 msgid "Real name: "
3829 msgstr "Meno a priezvisko: "
3830
3831 #: g10/keygen.c:1640
3832 msgid "Invalid character in name\n"
3833 msgstr "Neplatný znak ve mene\n"
3834
3835 #: g10/keygen.c:1642
3836 msgid "Name may not start with a digit\n"
3837 msgstr "Meno nemô¾e zaèína» èíslicou\n"
3838
3839 #: g10/keygen.c:1644
3840 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3841 msgstr "Meno musí by» dlhé aspoò 5 znakov\n"
3842
3843 #: g10/keygen.c:1652
3844 msgid "Email address: "
3845 msgstr "E-mailová adresa: "
3846
3847 #: g10/keygen.c:1663
3848 msgid "Not a valid email address\n"
3849 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3850
3851 #: g10/keygen.c:1671
3852 msgid "Comment: "
3853 msgstr "Komentár: "
3854
3855 #: g10/keygen.c:1677
3856 msgid "Invalid character in comment\n"
3857 msgstr "Neplatný znak v komentári\n"
3858
3859 #: g10/keygen.c:1700
3860 #, c-format
3861 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3862 msgstr "Pou¾ívate znakovú sadu `%s'.\n"
3863
3864 #: g10/keygen.c:1706
3865 #, c-format
3866 msgid ""
3867 "You selected this USER-ID:\n"
3868 "    \"%s\"\n"
3869 "\n"
3870 msgstr ""
3871 "Zvolili ste tento identifikátor u¾ívateµa:\n"
3872 "    \"%s\"\n"
3873 "\n"
3874
3875 #: g10/keygen.c:1711
3876 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3877 msgstr "Do poµa meno alebo komentár nepí¹te, prosím, e-mailovú adresu.\n"
3878
3879 #: g10/keygen.c:1727
3880 msgid "NnCcEeOoQq"
3881 msgstr "mMkKeEPpUu"
3882
3883 #: g10/keygen.c:1737
3884 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3885 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (U)konèi»? "
3886
3887 #: g10/keygen.c:1738
3888 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3889 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (P)okraèova»/(U)konèi»? "
3890
3891 #: g10/keygen.c:1757
3892 msgid "Please correct the error first\n"
3893 msgstr "Najskôr, prosím, opravte chybu\n"
3894
3895 #: g10/keygen.c:1797
3896 msgid ""
3897 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3898 "\n"
3899 msgstr ""
3900 "Na ochranu Vá¹ho tajného kµúèa musíte zada» heslo.\n"
3901 "\n"
3902
3903 #: g10/keygen.c:1807
3904 #, c-format
3905 msgid "%s.\n"
3906 msgstr "%s.\n"
3907
3908 #: g10/keygen.c:1813
3909 msgid ""
3910 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3911 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3912 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3913 "\n"
3914 msgstr ""
3915 "Nechcete heslo - to *nie je* dobrý nápad!\n"
3916 "Dobre, budem pokraèova» bez hesla. Kedykoµvek mô¾ete heslo zmeni» pou¾itím\n"
3917 "tohto programu s parametrom \"--edit-key\".\n"
3918 "\n"
3919
3920 #: g10/keygen.c:1835
3921 msgid ""
3922 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3923 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3924 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3925 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3926 msgstr ""
3927 "Je potrebné vytvori» veµa náhodných bajtov. Poèas vytvárania mô¾ete\n"
3928 "vykonáva» inú prácu na poèítaèi (písa» na klávesnici, pohybova» my¹ou,\n"
3929 "pou¾íva» disky); vïaka tomu má generátor lep¹iu ¹ancu získa» dostatok "
3930 "entropie.\n"
3931
3932 #: g10/keygen.c:2490
3933 msgid "DSA keypair will have 1024 bits.\n"
3934 msgstr "Pár kµúèov DSA bude ma» då¾ku 1024 bitov.\n"
3935
3936 #: g10/keygen.c:2559
3937 msgid "Key generation canceled.\n"
3938 msgstr "Vytváranie kµúèa bolo zru¹ené.\n"
3939
3940 #: g10/keygen.c:2747 g10/keygen.c:2884
3941 #, c-format
3942 msgid "writing public key to `%s'\n"
3943 msgstr "zapisujem verejný kµúè do `%s'\n"
3944
3945 #: g10/keygen.c:2749 g10/keygen.c:2887
3946 #, fuzzy, c-format
3947 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3948 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
3949
3950 #: g10/keygen.c:2752 g10/keygen.c:2890
3951 #, c-format
3952 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3953 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
3954
3955 #: g10/keygen.c:2873
3956 #, c-format
3957 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3958 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor verejných kµúèov (pubring): %s\n"
3959
3960 #: g10/keygen.c:2879
3961 #, c-format
3962 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
3963 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor tajných kµúèov (secring): %s\n"
3964
3965 #: g10/keygen.c:2897
3966 #, c-format
3967 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
3968 msgstr "chyba pri zápise do súboru verejných kµúèov `%s': %s\n"
3969
3970 #: g10/keygen.c:2904
3971 #, c-format
3972 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
3973 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
3974
3975 #: g10/keygen.c:2927
3976 msgid "public and secret key created and signed.\n"
3977 msgstr "verejný a tajný kµúè boli vytvorené a podpísané.\n"
3978
3979 #: g10/keygen.c:2938
3980 msgid ""
3981 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
3982 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
3983 msgstr ""
3984 "Tento kµúè nemô¾e by» pou¾itý na ¹ifrovanie. Pre vytvorenie\n"
3985 "sekundárneho kµúèa na tento úèel mô¾ete pou¾i» príkaz \"--edit-key\".\n"
3986
3987 #: g10/keygen.c:2950 g10/keygen.c:3065 g10/keygen.c:3180
3988 #, c-format
3989 msgid "Key generation failed: %s\n"
3990 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
3991
3992 #: g10/keygen.c:3001 g10/keygen.c:3116 g10/sign.c:290
3993 #, c-format
3994 msgid ""
3995 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
3996 msgstr ""
3997 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
3998 "je problém so systémovým èasom)\n"
3999
4000 #: g10/keygen.c:3003 g10/keygen.c:3118 g10/sign.c:292
4001 #, c-format
4002 msgid ""
4003 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4004 msgstr ""
4005 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
4006 "je problém so systémovým èasom)\n"
4007
4008 #: g10/keygen.c:3012 g10/keygen.c:3129
4009 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4010 msgstr "POZNÁMKA: vytvorenie podkµúèa pre kµúèe v3 nie je v súlade s OpenPGP\n"
4011
4012 #: g10/keygen.c:3040 g10/keygen.c:3162
4013 #, fuzzy
4014 msgid "Really create? (y/N) "
4015 msgstr "Skutoène vytvori»? "
4016
4017 #: g10/keygen.c:3315
4018 #, fuzzy, c-format
4019 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4020 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
4021
4022 #: g10/keygen.c:3362
4023 #, fuzzy, c-format
4024 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4025 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
4026
4027 #: g10/keygen.c:3385
4028 #, fuzzy, c-format
4029 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4030 msgstr "POZNÁMKA: platnos» tajného kµúèa %08lX skonèila %s\n"
4031
4032 #: g10/keygen.c:3452
4033 #, c-format
4034 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
4035 msgstr ""
4036
4037 #: g10/keygen.c:3458
4038 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
4039 msgstr ""
4040
4041 #: g10/keygen.c:3464 g10/keygen.c:3470
4042 #, c-format
4043 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
4044 msgstr ""
4045
4046 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
4047 msgid "never     "
4048 msgstr "nikdy     "
4049
4050 #: g10/keylist.c:186
4051 msgid "Critical signature policy: "
4052 msgstr "Kritická podpisová politika: "
4053
4054 #: g10/keylist.c:188
4055 msgid "Signature policy: "
4056 msgstr "Podpisová politika: "
4057
4058 #: g10/keylist.c:227
4059 msgid "Critical preferred keyserver: "
4060 msgstr ""
4061
4062 #: g10/keylist.c:275 g10/keylist.c:319
4063 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4064 msgstr "VAROVANIE: nájdený neplatný formát zápisu dátumu\n"
4065
4066 #: g10/keylist.c:293
4067 msgid "Critical signature notation: "
4068 msgstr "Kritická podpisová notácia: "
4069
4070 #: g10/keylist.c:295
4071 msgid "Signature notation: "
4072 msgstr "Podpisová notácia: "
4073
4074 #: g10/keylist.c:306
4075 msgid "not human readable"
4076 msgstr "nie je v priamo èitateµnom formáte"
4077
4078 #: g10/keylist.c:407
4079 msgid "Keyring"
4080 msgstr "súbor kµúèov (keyring)"
4081
4082 #: g10/keylist.c:713
4083 #, fuzzy, c-format
4084 msgid "expired: %s)"
4085 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
4086
4087 #: g10/keylist.c:1415
4088 msgid "Primary key fingerprint:"
4089 msgstr "Primárny fingerprint kµúèa:"
4090
4091 #: g10/keylist.c:1417
4092 msgid "     Subkey fingerprint:"
4093 msgstr "     Fingerprint podkµúèa:"
4094
4095 #: g10/keylist.c:1424
4096 msgid " Primary key fingerprint:"
4097 msgstr " Primárny fingerprint kµúèa:"
4098
4099 #: g10/keylist.c:1426
4100 msgid "      Subkey fingerprint:"
4101 msgstr "      Fingerprint podkµúèa:"
4102
4103 #: g10/keylist.c:1430 g10/keylist.c:1434
4104 #, fuzzy
4105 msgid "      Key fingerprint ="
4106 msgstr "   Fingerprint kµúèa ="
4107
4108 #: g10/keylist.c:1501
4109 msgid "      Card serial no. ="
4110 msgstr ""
4111
4112 #: g10/keyring.c:1242
4113 #, fuzzy, c-format
4114 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4115 msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
4116
4117 #: g10/keyring.c:1248
4118 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4119 msgstr "VAROVANIE: Existujú dva súbory s tajnými informáciami.\n"
4120
4121 #: g10/keyring.c:1250
4122 #, c-format
4123 msgid "%s is the unchanged one\n"
4124 msgstr "%s je bez zmeny\n"
4125
4126 #: g10/keyring.c:1251
4127 #, c-format
4128 msgid "%s is the new one\n"
4129 msgstr "%s je nový\n"
4130
4131 #: g10/keyring.c:1252
4132 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4133 msgstr "Prosím, opravte tento mo¾ný bezpeènostný problém\n"
4134
4135 #: g10/keyring.c:1372
4136 #, fuzzy, c-format
4137 msgid "caching keyring `%s'\n"
4138 msgstr "kontrolujem súbor kµúèov (keyring) `%s'\n"
4139
4140 #: g10/keyring.c:1418
4141 #, fuzzy, c-format
4142 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4143 msgstr "%lu kµúèov skontrolovaných (%lu podpisov)\n"
4144
4145 #: g10/keyring.c:1430
4146 #, fuzzy, c-format
4147 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4148 msgstr "%lu kµúèov skontrolovaných (%lu podpisov)\n"
4149
4150 #: g10/keyring.c:1501
4151 #, c-format
4152 msgid "%s: keyring created\n"
4153 msgstr "%s: súbor kµúèov (keyring) vytvorený\n"
4154
4155 #: g10/keyserver.c:98
4156 #, fuzzy, c-format
4157 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4158 msgstr "VAROVANIE: nastavenie v `%s' e¹te nie je aktívne\n"
4159
4160 #: g10/keyserver.c:378
4161 #, fuzzy
4162 msgid "disabled"
4163 msgstr "disable"
4164
4165 #: g10/keyserver.c:579
4166 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4167 msgstr ""
4168
4169 #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1142
4170 #, fuzzy, c-format
4171 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4172 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
4173
4174 #: g10/keyserver.c:752
4175 #, fuzzy, c-format
4176 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4177 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
4178
4179 #: g10/keyserver.c:754
4180 #, fuzzy
4181 msgid "key not found on keyserver\n"
4182 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
4183
4184 #: g10/keyserver.c:896
4185 #, fuzzy, c-format
4186 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4187 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
4188
4189 #: g10/keyserver.c:900
4190 #, fuzzy, c-format
4191 msgid "requesting key %s from %s\n"
4192 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
4193
4194 #: g10/keyserver.c:1045
4195 #, fuzzy, c-format
4196 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4197 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
4198
4199 #: g10/keyserver.c:1049
4200 #, fuzzy, c-format
4201 msgid "sending key %s to %s\n"
4202 msgstr ""
4203 "\"\n"
4204 "podpísané Va¹ím kµúèom %08lX v %s\n"
4205
4206 #: g10/keyserver.c:1092
4207 #, fuzzy, c-format
4208 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4209 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
4210
4211 #: g10/keyserver.c:1095
4212 #, fuzzy, c-format
4213 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4214 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
4215
4216 #: g10/keyserver.c:1102 g10/keyserver.c:1197
4217 #, fuzzy
4218 msgid "no keyserver action!\n"
4219 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
4220
4221 #: g10/keyserver.c:1150
4222 #, c-format
4223 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4224 msgstr ""
4225
4226 #: g10/keyserver.c:1159
4227 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4228 msgstr ""
4229
4230 #: g10/keyserver.c:1218
4231 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4232 msgstr ""
4233
4234 #: g10/keyserver.c:1224
4235 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4236 msgstr ""
4237
4238 #: g10/keyserver.c:1236
4239 #, c-format
4240 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4241 msgstr ""
4242
4243 #: g10/keyserver.c:1241
4244 #, c-format
4245 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4246 msgstr ""
4247
4248 #: g10/keyserver.c:1249
4249 #, c-format
4250 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4251 msgstr ""
4252
4253 #: g10/keyserver.c:1254
4254 #, fuzzy
4255 msgid "keyserver timed out\n"
4256 msgstr "chyba servera kµúèov"
4257
4258 #: g10/keyserver.c:1259
4259 #, fuzzy
4260 msgid "keyserver internal error\n"
4261 msgstr "chyba servera kµúèov"
4262
4263 #: g10/keyserver.c:1268
4264 #, fuzzy, c-format
4265 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4266 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
4267
4268 #: g10/keyserver.c:1293 g10/keyserver.c:1327
4269 #, c-format
4270 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4271 msgstr ""
4272
4273 #: g10/keyserver.c:1414
4274 #, fuzzy, c-format
4275 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
4276 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
4277
4278 #: g10/keyserver.c:1578
4279 #, fuzzy, c-format
4280 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4281 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
4282
4283 #: g10/keyserver.c:1600
4284 #, fuzzy, c-format
4285 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4286 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
4287
4288 #: g10/keyserver.c:1602
4289 #, fuzzy, c-format
4290 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4291 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
4292
4293 #: g10/mainproc.c:248
4294 #, c-format
4295 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4296 msgstr "zvlá¹tna veµkos» ¹ifrovacieho kµúèa pre sedenie (%d)\n"
4297
4298 #: g10/mainproc.c:262
4299 #, c-format
4300 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4301 msgstr "nesprávne heslo alebo neznámy ¹ifrovací algoritmus (%d)\n"
4302
4303 #: g10/mainproc.c:299
4304 #, c-format
4305 msgid "%s encrypted session key\n"
4306 msgstr "%s kµúè ¹ifrovaného sedenia\n"
4307
4308 #: g10/mainproc.c:309
4309 #, fuzzy, c-format
4310 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4311 msgstr "za¹ifrované neznámym algoritmom %d\n"
4312
4313 #: g10/mainproc.c:373
4314 #, fuzzy, c-format
4315 msgid "public key is %s\n"
4316 msgstr "verejný kµúè je %08lX\n"
4317
4318 #: g10/mainproc.c:428
4319 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4320 msgstr "dáta za¹ifrované verejným kµúèom: správny DEK\n"
4321
4322 #: g10/mainproc.c:461
4323 #, fuzzy, c-format
4324 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4325 msgstr "za¹ifrované %u-bitovým %s kµúèom, ID %08lX, vytvoreným %s\n"
4326
4327 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4328 #, fuzzy, c-format
4329 msgid "      \"%s\"\n"
4330 msgstr "                alias \""
4331
4332 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4333 # [kw]
4334 #: g10/mainproc.c:469
4335 #, fuzzy, c-format
4336 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4337 msgstr "za¹ifrovaná %s kµúèom, ID %08lX\n"
4338
4339 #: g10/mainproc.c:483
4340 #, c-format
4341 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4342 msgstr "de¹ifrovanie verejným kµúèom zlyhalo: %s\n"
4343
4344 #: g10/mainproc.c:497
4345 #, c-format
4346 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4347 msgstr "za¹ifrované s %lu heslami\n"
4348
4349 #: g10/mainproc.c:499
4350 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4351 msgstr "za¹ifrované jedným heslom\n"
4352
4353 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4354 #, c-format
4355 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4356 msgstr "predpokladám %s ¹ifrovaných dát\n"
4357
4358 #: g10/mainproc.c:535
4359 #, c-format
4360 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4361 msgstr ""
4362 "algoritmus IDEA nie je dostupný; optimisticky sa ho pokúsime nahradi» "
4363 "algoritmom %s\n"
4364
4365 #: g10/mainproc.c:567
4366 msgid "decryption okay\n"
4367 msgstr "de¹ifrovanie o.k.\n"
4368
4369 #: g10/mainproc.c:571
4370 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4371 msgstr "VAROVANIE: správa nemá ochranu integrity\n"
4372
4373 #: g10/mainproc.c:584
4374 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4375 msgstr "VAROVANIE: so za¹ifrovanou správou bolo manipulované!\n"
4376
4377 #: g10/mainproc.c:590
4378 #, c-format
4379 msgid "decryption failed: %s\n"
4380 msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
4381
4382 #: g10/mainproc.c:610
4383 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4384 msgstr "POZNÁMKA: odosielateµ po¾adoval (\"for-your-eyes-only\")\n"
4385
4386 #: g10/mainproc.c:612
4387 #, c-format
4388 msgid "original file name='%.*s'\n"
4389 msgstr "pôvodné meno súboru='%.*s'\n"
4390
4391 #: g10/mainproc.c:784
4392 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4393 msgstr ""
4394 "samostatný revokaèný certifikát -  pou¾ite \"gpg --import\", ak ho chcete "
4395 "vyu¾i»\n"
4396
4397 #: g10/mainproc.c:1288
4398 msgid "signature verification suppressed\n"
4399 msgstr "verifikácia podpisu potlaèená\n"
4400
4401 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4402 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4403 msgstr "neviem pracova» s týmito násobnými podpismi\n"
4404
4405 #: g10/mainproc.c:1350
4406 #, fuzzy, c-format
4407 msgid "Signature made %s\n"
4408 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
4409
4410 #: g10/mainproc.c:1351
4411 #, fuzzy, c-format
4412 msgid "               using %s key %s\n"
4413 msgstr "                alias \""
4414
4415 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4416 #: g10/mainproc.c:1355
4417 #, fuzzy, c-format
4418 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4419 msgstr "Podpis vytvorený %.*s pomocou %s kµúèa ID %08lX\n"
4420
4421 #: g10/mainproc.c:1375
4422 msgid "Key available at: "
4423 msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
4424
4425 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4426 #, fuzzy, c-format
4427 msgid "BAD signature from \"%s\""
4428 msgstr "ZLÝ podpis od \""
4429
4430 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4431 #, fuzzy, c-format
4432 msgid "Expired signature from \"%s\""
4433 msgstr "Podpis s vypr¹anou platnos»ou od \""
4434
4435 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4436 #, fuzzy, c-format
4437 msgid "Good signature from \"%s\""
4438 msgstr "Dobrý podpis od \""
4439
4440 #: g10/mainproc.c:1536
4441 msgid "[uncertain]"
4442 msgstr "[neistý]  "
4443
4444 #: g10/mainproc.c:1568
4445 #, fuzzy, c-format
4446 msgid "                aka \"%s\""
4447 msgstr "                alias \""
4448
4449 #: g10/mainproc.c:1662
4450 #, c-format
4451 msgid "Signature expired %s\n"
4452 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
4453
4454 #: g10/mainproc.c:1667
4455 #, c-format
4456 msgid "Signature expires %s\n"
4457 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s\n"
4458
4459 #: g10/mainproc.c:1670
4460 #, c-format
4461 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4462 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
4463
4464 #: g10/mainproc.c:1671
4465 msgid "binary"
4466 msgstr "binárne"
4467
4468 #: g10/mainproc.c:1672
4469 msgid "textmode"
4470 msgstr "textový mód"
4471
4472 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:499
4473 msgid "unknown"
4474 msgstr "neznáme"
4475
4476 #: g10/mainproc.c:1692
4477 #, c-format
4478 msgid "Can't check signature: %s\n"
4479 msgstr "Nemô¾em overi» podpis: %s\n"
4480
4481 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4482 msgid "not a detached signature\n"
4483 msgstr "toto nie je podpis oddelený od dokumentu\n"
4484
4485 #: g10/mainproc.c:1803
4486 msgid ""
4487 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4488 msgstr "VAROVANIE: Nájdené viacnásobne podpisy. Skontrolovaný bude len prvý.\n"
4489
4490 #: g10/mainproc.c:1811
4491 #, c-format
4492 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4493 msgstr "samostatný podpis triedy 0x%02x\n"
4494
4495 #: g10/mainproc.c:1868
4496 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4497 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
4498
4499 #: g10/mainproc.c:1878
4500 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4501 msgstr "nájdený neplatný koreòový paket v proc_tree()\n"
4502
4503 #: g10/misc.c:101
4504 #, c-format
4505 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4506 msgstr "nemô¾em vypnú» vytváranie core súborov: %s\n"
4507
4508 #: g10/misc.c:121 g10/misc.c:149 g10/misc.c:221
4509 #, fuzzy, c-format
4510 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4511 msgstr "nemo¾no otvori» súbor: %s\n"
4512
4513 #: g10/misc.c:186
4514 #, fuzzy, c-format
4515 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4516 msgstr "databáza dôvery: procedúra read() (n=%d) zlyhala: %s\n"
4517
4518 #: g10/misc.c:294
4519 msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
4520 msgstr "Experimentálne algoritmy by sa nemali pou¾íva»!\n"
4521
4522 #: g10/misc.c:324
4523 msgid "this cipher algorithm is deprecated; please use a more standard one!\n"
4524 msgstr ""
4525 "tento ¹ifrovací algoritmus je zastaralý; prosím, pou¾ite nejaký "
4526 "¹tandardnej¹í!\n"
4527
4528 #: g10/misc.c:430
4529 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4530 msgstr "IDEA modul pre GnuPG nenájdený\n"
4531
4532 #: g10/misc.c:431
4533 msgid ""
4534 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4535 msgstr ""
4536 "viac informácií nájdete v dokumente http://www.gnupg.cz/why-not-idea.html\n"
4537
4538 #: g10/misc.c:664
4539 #, c-format
4540 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4541 msgstr "%s:%d: pou¾itie parametra \"%s\" sa neodporúèa\n"
4542
4543 #: g10/misc.c:668
4544 #, c-format
4545 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4546 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾itie parametra \"%s\" sa neodporúèa\n"
4547
4548 #: g10/misc.c:670
4549 #, c-format
4550 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4551 msgstr "pou¾ite namiesto neho \"%s%s\" \n"
4552
4553 #: g10/misc.c:681
4554 msgid "Uncompressed"
4555 msgstr "Nekomprimované"
4556
4557 #: g10/misc.c:706
4558 #, fuzzy
4559 msgid "uncompressed|none"
4560 msgstr "Nekomprimované"
4561
4562 #: g10/misc.c:816
4563 #, c-format
4564 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4565 msgstr "táto správa nemusí pou¾iteµná s %s\n"
4566
4567 #: g10/misc.c:973
4568 #, fuzzy, c-format
4569 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4570 msgstr "èítam mo¾nosti z `%s'\n"
4571
4572 #: g10/misc.c:998
4573 #, fuzzy, c-format
4574 msgid "unknown option `%s'\n"
4575 msgstr "neznámy implicitný adresát `%s'\n"
4576
4577 #: g10/openfile.c:84
4578 #, c-format
4579 msgid "File `%s' exists. "
4580 msgstr "Súbor `%s' existuje. "
4581
4582 #: g10/openfile.c:86
4583 #, fuzzy
4584 msgid "Overwrite? (y/N) "
4585 msgstr "Prepísa» (a/N)? "
4586
4587 #: g10/openfile.c:119
4588 #, c-format
4589 msgid "%s: unknown suffix\n"
4590 msgstr "%s: neznáma prípona\n"
4591
4592 #: g10/openfile.c:141
4593 msgid "Enter new filename"
4594 msgstr "Vlo¾te nový názov súboru"
4595
4596 #: g10/openfile.c:184
4597 msgid "writing to stdout\n"
4598 msgstr "zapisujem na ¹tandardný výstup (stdout)\n"
4599
4600 #: g10/openfile.c:296
4601 #, c-format
4602 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4603 msgstr "predpokladám podpísané dáta v `%s'\n"
4604
4605 #: g10/openfile.c:375
4606 #, c-format
4607 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4608 msgstr "vytvorený nový konfiguraèný súbor `%s'\n"
4609
4610 #: g10/openfile.c:377
4611 #, c-format
4612 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4613 msgstr "VAROVANIE: nastavenie v `%s' e¹te nie je aktívne\n"
4614
4615 #: g10/openfile.c:409
4616 #, fuzzy, c-format
4617 msgid "directory `%s' created\n"
4618 msgstr "%s: adresár vytvorený\n"
4619
4620 #: g10/parse-packet.c:119
4621 #, c-format
4622 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4623 msgstr "nemô¾em pracova» s algoritmom verejného kµúèa %d\n"
4624
4625 #: g10/parse-packet.c:688
4626 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4627 msgstr ""
4628 "VAROVANIE: pravdepodobne nebezpeèný symetricky ¹ifrovaný kµúè sedenia\n"
4629
4630 #: g10/parse-packet.c:1113
4631 #, c-format
4632 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4633 msgstr "podpaket typu %d má nastavený kritický bit\n"
4634
4635 #: g10/passphrase.c:461 g10/passphrase.c:508
4636 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4637 msgstr "gpg-agent nie je v tomto sedení dostupný\n"
4638
4639 #: g10/passphrase.c:469
4640 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4641 msgstr "nemô¾em nastavi» PID klienta pre gpg-agenta\n"
4642
4643 #: g10/passphrase.c:477
4644 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4645 msgstr "nemo¾no získa» server read file descriptor pre agenta\n"
4646
4647 #: g10/passphrase.c:484
4648 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4649 msgstr "nemo¾no získa» server write file descriptor pre agenta\n"
4650
4651 #: g10/passphrase.c:517
4652 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4653 msgstr "zlý formát premennej prostredia GPG_AGENT_INFO\n"
4654
4655 #: g10/passphrase.c:530
4656 #, c-format
4657 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4658 msgstr "gpg-agent protokol verzie %d nie je podporovaný\n"
4659
4660 #: g10/passphrase.c:551
4661 #, c-format
4662 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4663 msgstr "nemô¾em sa pripoji» k `%s': %s\n"
4664
4665 #: g10/passphrase.c:573
4666 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4667 msgstr "problém v komunikácii s gpg-agentom\n"
4668
4669 #: g10/passphrase.c:580 g10/passphrase.c:888 g10/passphrase.c:1000
4670 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4671 msgstr "problém s agentom - pou¾ívanie agenta vypnuté\n"
4672
4673 #: g10/passphrase.c:680 g10/passphrase.c:1159
4674 #, fuzzy, c-format
4675 msgid " (main key ID %s)"
4676 msgstr " (hlavné ID kµúèa %08lX)"
4677
4678 #: g10/passphrase.c:694
4679 #, fuzzy, c-format
4680 msgid ""
4681 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4682 "\"%.*s\"\n"
4683 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4684 msgstr ""
4685 "Potrebujete heslo, aby ste odomkli tajný kµúè pre u¾ívateµa:\n"
4686 "\"%.*s\"\n"
4687 "kµúè s då¾kou %u bitov, typ %s, ID %08lX, vytvorený %s%s\n"
4688
4689 #: g10/passphrase.c:719
4690 msgid "Repeat passphrase\n"
4691 msgstr "Opakova» heslo\n"
4692
4693 #: g10/passphrase.c:721
4694 msgid "Enter passphrase\n"
4695 msgstr "Vlo¾i» heslo\n"
4696
4697 #: g10/passphrase.c:759
4698 msgid "passphrase too long\n"
4699 msgstr "heslo je príli¹ dlhé\n"
4700
4701 #: g10/passphrase.c:772
4702 msgid "invalid response from agent\n"
4703 msgstr "neplatná reakcia od agenta\n"
4704
4705 #: g10/passphrase.c:787 g10/passphrase.c:882
4706 msgid "cancelled by user\n"
4707 msgstr "zru¹ené u¾ívateµom\n"
4708
4709 #: g10/passphrase.c:792 g10/passphrase.c:971
4710 #, c-format
4711 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
4712 msgstr "problém s agentom: agent vracia 0x%lx\n"
4713
4714 #: g10/passphrase.c:1052 g10/passphrase.c:1210
4715 msgid "can't query password in batchmode\n"
4716 msgstr "v dávkovom re¾ime sa nemô¾em pýta» na heslo\n"
4717
4718 #: g10/passphrase.c:1057 g10/passphrase.c:1215
4719 msgid "Enter passphrase: "
4720 msgstr "Vlo¾te heslo: "
4721
4722 #: g10/passphrase.c:1140
4723 #, fuzzy, c-format
4724 msgid ""
4725 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4726 "user: \"%s\"\n"
4727 msgstr ""
4728 "\n"
4729 "Musíte pozna» heslo, aby ste odomkli tajný kµúè pre\n"
4730 "u¾ívateµa: \""
4731
4732 #: g10/passphrase.c:1146
4733 #, fuzzy, c-format
4734 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4735 msgstr "då¾ka %u bitov, typ %s, ID %08lX, vytvorený %s"
4736
4737 #: g10/passphrase.c:1155
4738 #, c-format
4739 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4740 msgstr ""
4741
4742 #: g10/passphrase.c:1219
4743 msgid "Repeat passphrase: "
4744 msgstr "Opakujte heslo: "
4745
4746 #: g10/photoid.c:66
4747 msgid ""
4748 "\n"
4749 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4750 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4751 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4752 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4753 msgstr ""
4754 "\n"
4755 "Vyberte si obrázok, ktorý bude pou¾itý ako fotografické ID. Tento obrázok\n"
4756 "musí by» vo formáte JPEG. Pamätajte, ¾e bude ulo¾ený vo Va¹om verejnom "
4757 "kµúèi.\n"
4758 "Ak pou¾ijete veµmi veµký obrázok, kµúè bude tie¾ veµký! Odporúèaná veµkos»\n"
4759 "obrázka je okolo 240x288.\n"
4760
4761 #: g10/photoid.c:80
4762 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4763 msgstr "Meno súbor s fotografiou vo formáte JPEG: "
4764
4765 #: g10/photoid.c:94
4766 #, fuzzy, c-format
4767 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4768 msgstr "nemo¾no otvori» súbor: %s\n"
4769
4770 #: g10/photoid.c:102
4771 #, c-format
4772 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4773 msgstr ""
4774
4775 #: g10/photoid.c:104
4776 #, fuzzy
4777 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4778 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
4779
4780 #: g10/photoid.c:119
4781 #, fuzzy, c-format
4782 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4783 msgstr "\"%s\" nie je súbor JPEG\n"
4784
4785 #: g10/photoid.c:136
4786 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4787 msgstr "Je táto fotografia správna (a/N/u)? "
4788
4789 #: g10/photoid.c:338
4790 msgid "unable to display photo ID!\n"
4791 msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
4792
4793 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:577
4794 msgid "No reason specified"
4795 msgstr "Dôvod nebol ¹pecifikovaný"
4796
4797 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:579
4798 msgid "Key is superseded"
4799 msgstr "Kµúè je nahradený"
4800
4801 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:578
4802 msgid "Key has been compromised"
4803 msgstr "Kµúè bol skompromitovaný"
4804
4805 #: g10/pkclist.c:67 g10/revoke.c:580
4806 msgid "Key is no longer used"
4807 msgstr "Kµúè sa u¾ nepou¾íva"
4808
4809 #: g10/pkclist.c:69 g10/revoke.c:581
4810 msgid "User ID is no longer valid"
4811 msgstr "Identifikátor u¾ívateµa u¾ neplatí"
4812
4813 #: g10/pkclist.c:73
4814 msgid "reason for revocation: "
4815 msgstr "dôvod na revokáciu: "
4816
4817 #: g10/pkclist.c:90
4818 msgid "revocation comment: "
4819 msgstr "revokaèná poznámka: "
4820
4821 #: g10/pkclist.c:205
4822 msgid "iImMqQsS"
4823 msgstr "iImMuUsS"
4824
4825 #: g10/pkclist.c:213
4826 #, fuzzy
4827 msgid "No trust value assigned to:\n"
4828 msgstr ""
4829 "Nie je priradená ¾iadna hodnota dôvery k:\n"
4830 "%4u%c/%08lX %s \""
4831
4832 #: g10/pkclist.c:245
4833 #, fuzzy, c-format
4834 msgid "  aka \"%s\"\n"
4835 msgstr "                alias \""
4836
4837 #: g10/pkclist.c:255
4838 #, fuzzy
4839 msgid ""
4840 "How much do you trust that this key actually belongs to the named user?\n"</