* sv.po: Take the update done for 1.2.6.
[gnupg.git] / po / sk.po
1 # GnuPG Slovak translation
2 # Copyright (C) 1998 - 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>, 2002 - 2004
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.5\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
8 "POT-Creation-Date: 2004-12-10 20:16+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2004-07-20 15:52+0200\n"
10 "Last-Translator: Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>\n"
11 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: cipher/primegen.c:120
17 #, fuzzy, c-format
18 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
19 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
20
21 #: cipher/primegen.c:311
22 #, c-format
23 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
24 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
25
26 #: cipher/random.c:163
27 msgid "no entropy gathering module detected\n"
28 msgstr "nebol detekovaný ¾iadny modul na získanie entropie\n"
29
30 #: cipher/random.c:387 g10/card-util.c:613 g10/card-util.c:682
31 #: g10/dearmor.c:60 g10/dearmor.c:109 g10/encode.c:181 g10/encode.c:488
32 #: g10/g10.c:962 g10/g10.c:3227 g10/import.c:177 g10/keygen.c:2248
33 #: g10/keyring.c:1524 g10/openfile.c:180 g10/openfile.c:333
34 #: g10/plaintext.c:469 g10/sign.c:761 g10/sign.c:913 g10/sign.c:1021
35 #: g10/sign.c:1166 g10/tdbdump.c:140 g10/tdbdump.c:148 g10/tdbio.c:539
36 #: g10/tdbio.c:600
37 #, c-format
38 msgid "can't open `%s': %s\n"
39 msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
40
41 #: cipher/random.c:391
42 #, c-format
43 msgid "can't stat `%s': %s\n"
44 msgstr "nemô¾em pou¾i» príkaz stat na `%s': %s\n"
45
46 #: cipher/random.c:396
47 #, c-format
48 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
49 msgstr "`%s' nie je normálny súbor - ignorované\n"
50
51 #: cipher/random.c:401
52 msgid "note: random_seed file is empty\n"
53 msgstr "poznámka: súbor random_seed je prázdny\n"
54
55 #: cipher/random.c:407
56 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
57 msgstr "varovanie: neplatná veµkos» random_seed - súbor nepou¾itý\n"
58
59 #: cipher/random.c:415
60 #, c-format
61 msgid "can't read `%s': %s\n"
62 msgstr "nemô¾em èíta» `%s': %s\n"
63
64 #: cipher/random.c:453
65 msgid "note: random_seed file not updated\n"
66 msgstr "poznámka: súbor random_seed nie je aktualizovaný\n"
67
68 #: cipher/random.c:473 g10/exec.c:489 g10/g10.c:961 g10/keygen.c:2716
69 #: g10/keygen.c:2746 g10/keyring.c:1200 g10/keyring.c:1500 g10/openfile.c:257
70 #: g10/openfile.c:348 g10/sign.c:779 g10/sign.c:1037 g10/tdbio.c:535
71 #, c-format
72 msgid "can't create `%s': %s\n"
73 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
74
75 #: cipher/random.c:480
76 #, c-format
77 msgid "can't write `%s': %s\n"
78 msgstr "nemô¾em zapisova» do `%s': %s\n"
79
80 #: cipher/random.c:483
81 #, c-format
82 msgid "can't close `%s': %s\n"
83 msgstr "nemô¾em zavrie» `%s': %s\n"
84
85 #: cipher/random.c:728
86 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
87 msgstr "VAROVANIE: pou¾itý generátor náhodných èísel nie je bezpeèný!!\n"
88
89 #: cipher/random.c:729
90 msgid ""
91 "The random number generator is only a kludge to let\n"
92 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
93 "\n"
94 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
95 "\n"
96 msgstr ""
97 "Generátor náhodných èísel je len atrapa, aby program mohol be¾a»,\n"
98 "v ¾iadnom prípade nie je kryptograficky bezpeèný!\n"
99 "\n"
100 "NEPOU®ÍVAJTE ®IADNE DÁTA VYTVORENÉ TÝMTO PROGRAMOM!!\n"
101 "\n"
102
103 #: cipher/rndegd.c:204
104 msgid ""
105 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
106 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
107 "of the entropy.\n"
108 msgstr ""
109 "Prosím èakajte, získava sa entropia. Robte zatiaµ nejakú inú prácu\n"
110 "aby ste sa nenudili a zvý¹ite tým kvalitu entropie.\n"
111
112 #: cipher/rndlinux.c:134
113 #, c-format
114 msgid ""
115 "\n"
116 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
117 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
118 msgstr ""
119 "\n"
120 "Nedostatok náhodných bajtov. Prosím, pracujte s operaèným systémom, aby\n"
121 "ste mu umo¾nili získa» viac entropie (je potrebných %d bajtov).\n"
122
123 #: g10/app-openpgp.c:539
124 #, fuzzy, c-format
125 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
126 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
127
128 #: g10/app-openpgp.c:552
129 #, fuzzy, c-format
130 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
131 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
132
133 #: g10/app-openpgp.c:776 g10/app-openpgp.c:868 g10/app-openpgp.c:1379
134 #, c-format
135 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
136 msgstr ""
137
138 #: g10/app-openpgp.c:782 g10/app-openpgp.c:874 g10/app-openpgp.c:1385
139 #, c-format
140 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
141 msgstr ""
142
143 #: g10/app-openpgp.c:791 g10/app-openpgp.c:805 g10/app-openpgp.c:884
144 #: g10/app-openpgp.c:1394 g10/app-openpgp.c:1408
145 #, fuzzy, c-format
146 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
147 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
148
149 #: g10/app-openpgp.c:828
150 msgid "access to admin commands is not configured\n"
151 msgstr ""
152
153 #: g10/app-openpgp.c:845
154 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
155 msgstr ""
156
157 #: g10/app-openpgp.c:851
158 msgid "card is permanently locked!\n"
159 msgstr ""
160
161 #: g10/app-openpgp.c:858
162 #, c-format
163 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
164 msgstr ""
165
166 #: g10/app-openpgp.c:865
167 msgid "|A|Admin PIN"
168 msgstr ""
169
170 #: g10/app-openpgp.c:1021
171 msgid "|AN|New Admin PIN"
172 msgstr ""
173
174 #: g10/app-openpgp.c:1021
175 msgid "|N|New PIN"
176 msgstr ""
177
178 #: g10/app-openpgp.c:1025
179 #, fuzzy, c-format
180 msgid "error getting new PIN: %s\n"
181 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
182
183 #: g10/app-openpgp.c:1091 g10/app-openpgp.c:1233
184 #, fuzzy
185 msgid "error reading application data\n"
186 msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
187
188 #: g10/app-openpgp.c:1098 g10/app-openpgp.c:1240
189 #, fuzzy
190 msgid "error reading fingerprint DO\n"
191 msgstr "%s: chyba pri èítaní voµného záznamu: %s\n"
192
193 #: g10/app-openpgp.c:1107
194 #, fuzzy
195 msgid "key already exists\n"
196 msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
197
198 #: g10/app-openpgp.c:1111
199 msgid "existing key will be replaced\n"
200 msgstr ""
201
202 #: g10/app-openpgp.c:1113
203 #, fuzzy
204 msgid "generating new key\n"
205 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1123
208 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
209 msgstr ""
210
211 #: g10/app-openpgp.c:1138
212 #, fuzzy
213 msgid "generating key failed\n"
214 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
215
216 #: g10/app-openpgp.c:1141
217 #, fuzzy, c-format
218 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
219 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
220
221 #: g10/app-openpgp.c:1147 g10/app-openpgp.c:1878
222 msgid "response does not contain the public key data\n"
223 msgstr ""
224
225 #: g10/app-openpgp.c:1155 g10/app-openpgp.c:1886
226 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
227 msgstr ""
228
229 #: g10/app-openpgp.c:1165 g10/app-openpgp.c:1897
230 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
231 msgstr ""
232
233 #: g10/app-openpgp.c:1198
234 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
235 msgstr ""
236
237 #: g10/app-openpgp.c:1359
238 #, c-format
239 msgid "signatures created so far: %lu\n"
240 msgstr ""
241
242 #: g10/app-openpgp.c:1367
243 #, c-format
244 msgid "PIN [sigs done: %lu]"
245 msgstr ""
246
247 #: g10/app-openpgp.c:1653 g10/app-openpgp.c:1663
248 #, fuzzy, c-format
249 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
250 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
251
252 #: g10/app-openpgp.c:1734
253 #, fuzzy, c-format
254 msgid "error getting serial number: %s\n"
255 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
256
257 #: g10/app-openpgp.c:1829
258 #, fuzzy, c-format
259 msgid "failed to store the key: %s\n"
260 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
261
262 #: g10/app-openpgp.c:1871
263 #, fuzzy
264 msgid "reading the key failed\n"
265 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
266
267 #: g10/armor.c:317
268 #, c-format
269 msgid "armor: %s\n"
270 msgstr "ASCII kódovanie: %s\n"
271
272 #: g10/armor.c:346
273 msgid "invalid armor header: "
274 msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódovania: "
275
276 #: g10/armor.c:353
277 msgid "armor header: "
278 msgstr "ASCII hlavièka: "
279
280 #: g10/armor.c:364
281 msgid "invalid clearsig header\n"
282 msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitateµnom formáte\n"
283
284 #: g10/armor.c:416
285 msgid "nested clear text signatures\n"
286 msgstr "vnorené podpisy v èitateµnom formátu\n"
287
288 #: g10/armor.c:551
289 #, fuzzy
290 msgid "unexpected armor: "
291 msgstr "neoèakávané kódovanie ASCII:"
292
293 #: g10/armor.c:563
294 msgid "invalid dash escaped line: "
295 msgstr "nesprávne oznaèenie riadku mínusmi: "
296
297 #: g10/armor.c:715 g10/armor.c:1300
298 #, fuzzy, c-format
299 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
300 msgstr "neplatný znak vo formáte radix64 %02x bol preskoèený\n"
301
302 #: g10/armor.c:758
303 msgid "premature eof (no CRC)\n"
304 msgstr "predèasný koniec súboru (¾iadne CRC)\n"
305
306 #: g10/armor.c:792
307 msgid "premature eof (in CRC)\n"
308 msgstr "predèasný koniec súboru (v CRC)\n"
309
310 #: g10/armor.c:800
311 msgid "malformed CRC\n"
312 msgstr "nesprávny formát CRC\n"
313
314 #: g10/armor.c:804 g10/armor.c:1337
315 #, fuzzy, c-format
316 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
317 msgstr "Chyba CRC; %06lx - %06lx\n"
318
319 #: g10/armor.c:824
320 #, fuzzy
321 msgid "premature eof (in trailer)\n"
322 msgstr "predèasný koniec súboru (v pätièke)\n"
323
324 #: g10/armor.c:828
325 msgid "error in trailer line\n"
326 msgstr "chyba v pätièke\n"
327
328 #: g10/armor.c:1115
329 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
330 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
331
332 #: g10/armor.c:1120
333 #, c-format
334 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
335 msgstr "neplatné kódovanie ASCII: riadok je dlh¹í ako %d znakov\n"
336
337 #: g10/armor.c:1124
338 msgid ""
339 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
340 msgstr ""
341 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódovaní - pravdepodobne bol "
342 "pou¾itý nesprávny MTA\n"
343
344 #: g10/card-util.c:58 g10/card-util.c:282
345 #, fuzzy, c-format
346 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
347 msgstr "tajný kµúè nie je dostupný"
348
349 #: g10/card-util.c:63
350 #, c-format
351 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
352 msgstr ""
353
354 #: g10/card-util.c:70 g10/card-util.c:1288 g10/delkey.c:120 g10/keyedit.c:1314
355 #: g10/keygen.c:2432 g10/revoke.c:216 g10/revoke.c:417
356 #, fuzzy
357 msgid "can't do this in batch mode\n"
358 msgstr "nemo¾no previes» v dávkovom móde\n"
359
360 #: g10/card-util.c:94 g10/card-util.c:1065 g10/card-util.c:1147
361 #: g10/keyedit.c:412 g10/keyedit.c:433 g10/keyedit.c:447 g10/keygen.c:1298
362 #: g10/keygen.c:1363
363 msgid "Your selection? "
364 msgstr "Vá¹ výber? "
365
366 #: g10/card-util.c:194 g10/card-util.c:244
367 msgid "[not set]"
368 msgstr ""
369
370 #: g10/card-util.c:378
371 #, fuzzy
372 msgid "male"
373 msgstr "enable"
374
375 #: g10/card-util.c:379
376 #, fuzzy
377 msgid "female"
378 msgstr "enable"
379
380 #: g10/card-util.c:379
381 #, fuzzy
382 msgid "unspecified"
383 msgstr "Dôvod nebol ¹pecifikovaný"
384
385 #: g10/card-util.c:406
386 #, fuzzy
387 msgid "not forced"
388 msgstr "nespracované"
389
390 #: g10/card-util.c:406
391 msgid "forced"
392 msgstr ""
393
394 #: g10/card-util.c:458
395 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
396 msgstr ""
397
398 #: g10/card-util.c:460
399 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
400 msgstr ""
401
402 #: g10/card-util.c:462
403 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
404 msgstr ""
405
406 #: g10/card-util.c:479
407 msgid "Cardholder's surname: "
408 msgstr ""
409
410 #: g10/card-util.c:481
411 msgid "Cardholder's given name: "
412 msgstr ""
413
414 #: g10/card-util.c:499
415 #, c-format
416 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
417 msgstr ""
418
419 #: g10/card-util.c:521
420 #, fuzzy
421 msgid "URL to retrieve public key: "
422 msgstr "¾iadny zodpovedajúci verejný kµúè: %s\n"
423
424 #: g10/card-util.c:529
425 #, c-format
426 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
427 msgstr ""
428
429 #: g10/card-util.c:622 g10/card-util.c:691 g10/import.c:263
430 #, c-format
431 msgid "error reading `%s': %s\n"
432 msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
433
434 #: g10/card-util.c:630
435 msgid "Login data (account name): "
436 msgstr ""
437
438 #: g10/card-util.c:640
439 #, c-format
440 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
441 msgstr ""
442
443 #: g10/card-util.c:699
444 msgid "Private DO data: "
445 msgstr ""
446
447 #: g10/card-util.c:709
448 #, c-format
449 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
450 msgstr ""
451
452 #: g10/card-util.c:729
453 #, fuzzy
454 msgid "Language preferences: "
455 msgstr "aktualizova» predvoµby"
456
457 #: g10/card-util.c:737
458 #, fuzzy
459 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
460 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
461
462 #: g10/card-util.c:746
463 #, fuzzy
464 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
465 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
466
467 #: g10/card-util.c:767
468 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
469 msgstr ""
470
471 #: g10/card-util.c:781
472 #, fuzzy
473 msgid "Error: invalid response.\n"
474 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
475
476 #: g10/card-util.c:802
477 #, fuzzy
478 msgid "CA fingerprint: "
479 msgstr "vypísa» fingerprint"
480
481 #: g10/card-util.c:825
482 #, fuzzy
483 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
484 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
485
486 #: g10/card-util.c:873
487 #, fuzzy, c-format
488 msgid "key operation not possible: %s\n"
489 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
490
491 #: g10/card-util.c:874
492 #, fuzzy
493 msgid "not an OpenPGP card"
494 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
495
496 #: g10/card-util.c:883
497 #, fuzzy, c-format
498 msgid "error getting current key info: %s\n"
499 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
500
501 #: g10/card-util.c:966
502 msgid "Replace existing key? (y/N) "
503 msgstr ""
504
505 #: g10/card-util.c:987 g10/card-util.c:996
506 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
507 msgstr ""
508
509 #: g10/card-util.c:1008
510 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
511 msgstr ""
512
513 #: g10/card-util.c:1017
514 #, c-format
515 msgid ""
516 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
517 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
518 "You should change them using the command --change-pin\n"
519 msgstr ""
520
521 #: g10/card-util.c:1056
522 #, fuzzy
523 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
524 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
525
526 #: g10/card-util.c:1058 g10/card-util.c:1138
527 #, fuzzy
528 msgid "   (1) Signature key\n"
529 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
530
531 #: g10/card-util.c:1059 g10/card-util.c:1140
532 #, fuzzy
533 msgid "   (2) Encryption key\n"
534 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
535
536 #: g10/card-util.c:1060 g10/card-util.c:1142
537 msgid "   (3) Authentication key\n"
538 msgstr ""
539
540 #: g10/card-util.c:1076 g10/card-util.c:1158 g10/keyedit.c:907
541 #: g10/keygen.c:1402 g10/revoke.c:642
542 msgid "Invalid selection.\n"
543 msgstr "Neplatný výber.\n"
544
545 #: g10/card-util.c:1135
546 #, fuzzy
547 msgid "Please select where to store the key:\n"
548 msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
549
550 #: g10/card-util.c:1170
551 #, fuzzy
552 msgid "unknown key protection algorithm\n"
553 msgstr "neznámy ochranný algoritmus\n"
554
555 #: g10/card-util.c:1175
556 #, fuzzy
557 msgid "secret parts of key are not available\n"
558 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
559
560 #: g10/card-util.c:1180
561 #, fuzzy
562 msgid "secret key already stored on a card\n"
563 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
564
565 #: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1245 util/miscutil.c:348
566 msgid "quit"
567 msgstr "ukonèi»"
568
569 #: g10/card-util.c:1250 g10/keyedit.c:1245
570 msgid "quit this menu"
571 msgstr "ukonèi» toto menu"
572
573 #: g10/card-util.c:1251 g10/keyedit.c:1246
574 msgid "q"
575 msgstr "u"
576
577 #: g10/card-util.c:1252
578 msgid "admin"
579 msgstr ""
580
581 #: g10/card-util.c:1252
582 #, fuzzy
583 msgid "show admin commands"
584 msgstr "konfliktné príkazy\n"
585
586 #: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1248
587 msgid "help"
588 msgstr "help"
589
590 #: g10/card-util.c:1253 g10/keyedit.c:1248
591 msgid "show this help"
592 msgstr "ukáza» túto pomoc"
593
594 #: g10/card-util.c:1255 g10/keyedit.c:1251
595 msgid "list"
596 msgstr "list"
597
598 #: g10/card-util.c:1255
599 #, fuzzy
600 msgid "list all available data"
601 msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
602
603 #: g10/card-util.c:1256 g10/keyedit.c:1252
604 msgid "l"
605 msgstr "l"
606
607 #: g10/card-util.c:1257 g10/keyedit.c:1263
608 msgid "debug"
609 msgstr "debug"
610
611 #: g10/card-util.c:1258
612 #, fuzzy
613 msgid "name"
614 msgstr "enable"
615
616 #: g10/card-util.c:1258
617 msgid "change card holder's name"
618 msgstr ""
619
620 #: g10/card-util.c:1259
621 msgid "url"
622 msgstr ""
623
624 #: g10/card-util.c:1259
625 msgid "change URL to retrieve key"
626 msgstr ""
627
628 #: g10/card-util.c:1260
629 msgid "fetch"
630 msgstr ""
631
632 #: g10/card-util.c:1261
633 msgid "fetch the key specified in the card URL"
634 msgstr ""
635
636 #: g10/card-util.c:1262
637 #, fuzzy
638 msgid "login"
639 msgstr "lsign"
640
641 #: g10/card-util.c:1262
642 #, fuzzy
643 msgid "change the login name"
644 msgstr "zmeni» dobu platnosti"
645
646 #: g10/card-util.c:1263
647 msgid "lang"
648 msgstr ""
649
650 #: g10/card-util.c:1263
651 #, fuzzy
652 msgid "change the language preferences"
653 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
654
655 #: g10/card-util.c:1264
656 msgid "sex"
657 msgstr ""
658
659 #: g10/card-util.c:1264
660 msgid "change card holder's sex"
661 msgstr ""
662
663 #: g10/card-util.c:1265
664 #, fuzzy
665 msgid "cafpr"
666 msgstr "fpr"
667
668 #: g10/card-util.c:1265
669 #, fuzzy
670 msgid "change a CA fingerprint"
671 msgstr "vypísa» fingerprint"
672
673 #: g10/card-util.c:1266
674 #, fuzzy
675 msgid "forcesig"
676 msgstr "revsig"
677
678 #: g10/card-util.c:1267
679 msgid "toggle the signature force PIN flag"
680 msgstr ""
681
682 #: g10/card-util.c:1268
683 #, fuzzy
684 msgid "generate"
685 msgstr "v¹eobecná chyba"
686
687 #: g10/card-util.c:1269
688 #, fuzzy
689 msgid "generate new keys"
690 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
691
692 #: g10/card-util.c:1270 g10/keyedit.c:1287
693 msgid "passwd"
694 msgstr "passwd"
695
696 #: g10/card-util.c:1270
697 msgid "menu to change or unblock the PIN"
698 msgstr ""
699
700 #: g10/card-util.c:1272
701 msgid "privatedo"
702 msgstr ""
703
704 #: g10/card-util.c:1336 g10/keyedit.c:1397
705 msgid "Command> "
706 msgstr "Príkaz> "
707
708 #: g10/card-util.c:1371
709 #, fuzzy
710 msgid "Admin-only command\n"
711 msgstr "konfliktné príkazy\n"
712
713 #: g10/card-util.c:1387
714 #, fuzzy
715 msgid "Admin commands are allowed\n"
716 msgstr "konfliktné príkazy\n"
717
718 #: g10/card-util.c:1389
719 #, fuzzy
720 msgid "Admin commands are not allowed\n"
721 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
722
723 #: g10/card-util.c:1458 g10/keyedit.c:1864
724 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
725 msgstr "Neplatný príkaz (skúste \"help\")\n"
726
727 #: g10/cardglue.c:287
728 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
729 msgstr ""
730
731 #: g10/cardglue.c:371
732 #, c-format
733 msgid ""
734 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
735 "   %.*s\n"
736 msgstr ""
737
738 #: g10/cardglue.c:379
739 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
740 msgstr ""
741
742 #: g10/cardglue.c:687
743 msgid "Enter New Admin PIN: "
744 msgstr ""
745
746 #: g10/cardglue.c:688
747 msgid "Enter New PIN: "
748 msgstr ""
749
750 #: g10/cardglue.c:689
751 msgid "Enter Admin PIN: "
752 msgstr ""
753
754 #: g10/cardglue.c:690
755 msgid "Enter PIN: "
756 msgstr ""
757
758 #: g10/cardglue.c:704
759 #, fuzzy
760 msgid "Repeat this PIN: "
761 msgstr "Opakujte heslo: "
762
763 #: g10/cardglue.c:718
764 #, fuzzy
765 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
766 msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
767
768 #: g10/decrypt.c:68 g10/decrypt.c:157 g10/g10.c:3577 g10/keyring.c:376
769 #: g10/keyring.c:662 g10/verify.c:101 g10/verify.c:154
770 #, c-format
771 msgid "can't open `%s'\n"
772 msgstr "nemo¾no otvori» `%s'\n"
773
774 #: g10/decrypt.c:104 g10/encode.c:859
775 msgid "--output doesn't work for this command\n"
776 msgstr "--output pre tento príkaz nefunguje\n"
777
778 #: g10/delkey.c:74 g10/export.c:168 g10/keyedit.c:2918 g10/keyserver.c:1414
779 #: g10/revoke.c:226
780 #, fuzzy, c-format
781 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
782 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
783
784 #: g10/delkey.c:82 g10/export.c:198 g10/keyserver.c:1428 g10/revoke.c:232
785 #: g10/revoke.c:439
786 #, c-format
787 msgid "error reading keyblock: %s\n"
788 msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
789
790 #: g10/delkey.c:121 g10/delkey.c:128
791 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
792 msgstr "(pokiaµ neurèíte kµúè jeho fingerprintom)\n"
793
794 #: g10/delkey.c:127
795 #, fuzzy
796 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
797 msgstr "bez parametra \"--yes\" to nemo¾no v dávkovom móde previes»\n"
798
799 #: g10/delkey.c:139
800 #, fuzzy
801 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
802 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
803
804 #: g10/delkey.c:147
805 #, fuzzy
806 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
807 msgstr "Toto je tajný kµúè! - skutoène zmaza»? "
808
809 #: g10/delkey.c:157
810 #, c-format
811 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
812 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
813
814 #: g10/delkey.c:167
815 msgid "ownertrust information cleared\n"
816 msgstr "informácie o dôveryhodnosti vlastníka kµúèa vymazané\n"
817
818 #: g10/delkey.c:195
819 #, c-format
820 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
821 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè \"%s\"!\n"
822
823 #: g10/delkey.c:197
824 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
825 msgstr "aby ste ho zmazali, pou¾ite najprv prepínaè \"--delete-secret-key\".\n"
826
827 #: g10/encode.c:210 g10/sign.c:1186
828 #, c-format
829 msgid "error creating passphrase: %s\n"
830 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
831
832 #: g10/encode.c:215
833 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
834 msgstr "v móde S2K nemo¾no pou¾i» symetrický ESK paket\n"
835
836 #: g10/encode.c:228
837 #, c-format
838 msgid "using cipher %s\n"
839 msgstr "pou¾itá ¹ifra %s\n"
840
841 #: g10/encode.c:238 g10/encode.c:558
842 #, c-format
843 msgid "`%s' already compressed\n"
844 msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
845
846 #: g10/encode.c:308 g10/encode.c:604 g10/sign.c:551
847 #, c-format
848 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
849 msgstr "VAROVANIE: súbor `%s' je prázdny\n"
850
851 #: g10/encode.c:472
852 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
853 msgstr ""
854 "v móde --pgp2 mô¾ete ¹ifrova» len RSA kµúèom s då¾kou 2048 bitov a menej\n"
855
856 #: g10/encode.c:494
857 #, c-format
858 msgid "reading from `%s'\n"
859 msgstr "èítam z `%s'\n"
860
861 #: g10/encode.c:530
862 msgid ""
863 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
864 msgstr "algoritmus IDEA nemo¾no pou¾i» na v¹etky kµúèe, pre ktoré ¹ifrujete.\n"
865
866 #: g10/encode.c:540
867 #, fuzzy, c-format
868 msgid ""
869 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
870 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
871
872 #: g10/encode.c:648 g10/sign.c:877
873 #, fuzzy, c-format
874 msgid ""
875 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
876 "preferences\n"
877 msgstr ""
878 "vy¾iadaný kompresný algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
879
880 #: g10/encode.c:735
881 #, c-format
882 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
883 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
884
885 #: g10/encode.c:805 g10/pkclist.c:721 g10/pkclist.c:757
886 #, c-format
887 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
888 msgstr ""
889 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
890 "\n"
891
892 #: g10/encode.c:832
893 #, c-format
894 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
895 msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pre: %s\n"
896
897 #: g10/encr-data.c:66 g10/mainproc.c:301
898 #, c-format
899 msgid "%s encrypted data\n"
900 msgstr "%s za¹ifrované dáta\n"
901
902 #: g10/encr-data.c:68 g10/mainproc.c:305
903 #, c-format
904 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
905 msgstr "za¹ifrované neznámym algoritmom %d\n"
906
907 #: g10/encr-data.c:92
908 msgid ""
909 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
910 msgstr ""
911 "VAROVANIE: správa bola za¹ifrovaná slabým kµúèom v symetrickej ¹ifre.\n"
912
913 #: g10/encr-data.c:103
914 msgid "problem handling encrypted packet\n"
915 msgstr "problém so za¹ifrovaným paketom\n"
916
917 #: g10/exec.c:48
918 msgid "no remote program execution supported\n"
919 msgstr "¾iadne vzialené vykonávanie programu nie je podporované\n"
920
921 #: g10/exec.c:184 g10/openfile.c:406
922 #, c-format
923 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
924 msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
925
926 #: g10/exec.c:325
927 msgid ""
928 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
929 msgstr ""
930 "volanie externého programu zru¹ené kvôli nebezpeèným právam súboru "
931 "nastavení\n"
932
933 #: g10/exec.c:355
934 #, fuzzy
935 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
936 msgstr ""
937 "táto platforma potrebuje doèasné súbory na spustenie externého programu\n"
938
939 #: g10/exec.c:433
940 #, fuzzy, c-format
941 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
942 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
943
944 #: g10/exec.c:436
945 #, fuzzy, c-format
946 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
947 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
948
949 #: g10/exec.c:521
950 #, c-format
951 msgid "system error while calling external program: %s\n"
952 msgstr "systémová chyba pri volaní externého programu: %s\n"
953
954 #: g10/exec.c:532 g10/exec.c:598
955 msgid "unnatural exit of external program\n"
956 msgstr "nekorektné ukonèenie externého programu\n"
957
958 #: g10/exec.c:547
959 msgid "unable to execute external program\n"
960 msgstr "nemo¾no spusti» externý program\n"
961
962 #: g10/exec.c:563
963 #, c-format
964 msgid "unable to read external program response: %s\n"
965 msgstr "nemo¾no cíta» odozvu externého programu: %s\n"
966
967 #: g10/exec.c:609 g10/exec.c:616
968 #, c-format
969 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
970 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
971
972 #: g10/exec.c:621
973 #, c-format
974 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
975 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný adresár `%s': %s\n"
976
977 #: g10/export.c:182
978 #, fuzzy
979 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
980 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
981
982 #: g10/export.c:211
983 #, fuzzy, c-format
984 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
985 msgstr "kµúè %08lX: nie je chránený - preskoèené\n"
986
987 #: g10/export.c:219
988 #, fuzzy, c-format
989 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
990 msgstr "kµúè %08lX: PGP 2.x kµúè - preskoèené\n"
991
992 #: g10/export.c:384
993 #, fuzzy, c-format
994 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
995 msgstr "VAROVANIE: tajný kµúè %08lX nemá jednoduchý SK kontrolný súèet\n"
996
997 #: g10/export.c:416
998 msgid "WARNING: nothing exported\n"
999 msgstr "VAROVANIE: niè nebolo vyexportované\n"
1000
1001 #: g10/g10.c:358
1002 msgid ""
1003 "@Commands:\n"
1004 " "
1005 msgstr ""
1006 "@Príkazy:\n"
1007 " "
1008
1009 #: g10/g10.c:360
1010 msgid "|[file]|make a signature"
1011 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis"
1012
1013 #: g10/g10.c:361
1014 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1015 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis v èitateµnom dokumente"
1016
1017 #: g10/g10.c:362
1018 msgid "make a detached signature"
1019 msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
1020
1021 #: g10/g10.c:363
1022 msgid "encrypt data"
1023 msgstr "¹ifrova» dáta"
1024
1025 #: g10/g10.c:365
1026 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1027 msgstr "¹ifrovanie len so symetrickou ¹ifrou"
1028
1029 #: g10/g10.c:367
1030 msgid "decrypt data (default)"
1031 msgstr "de¹ifrova» dáta (implicitne)"
1032
1033 #: g10/g10.c:369
1034 msgid "verify a signature"
1035 msgstr "verifikova» podpis"
1036
1037 #: g10/g10.c:371
1038 msgid "list keys"
1039 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov"
1040
1041 #: g10/g10.c:373
1042 msgid "list keys and signatures"
1043 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a podpisov"
1044
1045 #: g10/g10.c:374
1046 #, fuzzy
1047 msgid "list and check key signatures"
1048 msgstr "skontrolova» podpisy kµúèov"
1049
1050 #: g10/g10.c:375
1051 msgid "list keys and fingerprints"
1052 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a fingerprintov"
1053
1054 #: g10/g10.c:376
1055 msgid "list secret keys"
1056 msgstr "vypísa» zoznam tajných kµúèov"
1057
1058 #: g10/g10.c:377
1059 msgid "generate a new key pair"
1060 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
1061
1062 #: g10/g10.c:378
1063 msgid "remove keys from the public keyring"
1064 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru verejných kµúèov"
1065
1066 #: g10/g10.c:380
1067 msgid "remove keys from the secret keyring"
1068 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru tajných kµúèov"
1069
1070 #: g10/g10.c:381
1071 msgid "sign a key"
1072 msgstr "podpísa» kµúè"
1073
1074 #: g10/g10.c:382
1075 msgid "sign a key locally"
1076 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
1077
1078 #: g10/g10.c:385
1079 msgid "sign or edit a key"
1080 msgstr "podpísa» alebo modifikova» kµúè"
1081
1082 #: g10/g10.c:386
1083 msgid "generate a revocation certificate"
1084 msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
1085
1086 #: g10/g10.c:388
1087 msgid "export keys"
1088 msgstr "exportova» kµúèe"
1089
1090 #: g10/g10.c:389
1091 msgid "export keys to a key server"
1092 msgstr "exportova» kµúèe na server kµúèov"
1093
1094 #: g10/g10.c:390
1095 msgid "import keys from a key server"
1096 msgstr "importova» kµúèe zo servera kµúèov"
1097
1098 #: g10/g10.c:392
1099 msgid "search for keys on a key server"
1100 msgstr "vyhµada» kµúèe na serveri kµúèov"
1101
1102 #: g10/g10.c:394
1103 msgid "update all keys from a keyserver"
1104 msgstr "aktualizova» v¹etky kµúèe zo servera kµúèov"
1105
1106 #: g10/g10.c:397
1107 msgid "import/merge keys"
1108 msgstr "importova»/zlúèi» kµúèe"
1109
1110 #: g10/g10.c:400
1111 msgid "print the card status"
1112 msgstr ""
1113
1114 #: g10/g10.c:401
1115 msgid "change data on a card"
1116 msgstr ""
1117
1118 #: g10/g10.c:402
1119 msgid "change a card's PIN"
1120 msgstr ""
1121
1122 #: g10/g10.c:410
1123 msgid "update the trust database"
1124 msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
1125
1126 #: g10/g10.c:417
1127 msgid "|algo [files]|print message digests"
1128 msgstr "|algo [súbory]|vypí¹ hash"
1129
1130 #: g10/g10.c:421 g10/gpgv.c:65
1131 msgid ""
1132 "@\n"
1133 "Options:\n"
1134 " "
1135 msgstr ""
1136 "@\n"
1137 "Mo¾nosti:\n"
1138 " "
1139
1140 #: g10/g10.c:423
1141 msgid "create ascii armored output"
1142 msgstr "vytvor výstup zakódovaný pomocou ASCII"
1143
1144 #: g10/g10.c:425
1145 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1146 msgstr "|MENO|¹ifrova» pre MENO"
1147
1148 #: g10/g10.c:436
1149 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1150 msgstr ""
1151 "pou¾i» toto id u¾ívateµa na podpísanie\n"
1152 " alebo de¹ifrovanie"
1153
1154 #: g10/g10.c:437
1155 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1156 msgstr ""
1157 "|N|nastavi» úroveò komprimácie N (0 - ¾iadna\n"
1158 " komprimácia)"
1159
1160 #: g10/g10.c:442
1161 msgid "use canonical text mode"
1162 msgstr "pou¾i» kánonický textový mód"
1163
1164 #: g10/g10.c:452
1165 msgid "use as output file"
1166 msgstr "pou¾i» ako výstupný súbor"
1167
1168 #: g10/g10.c:454 g10/gpgv.c:67
1169 msgid "verbose"
1170 msgstr "s dodatoènými informáciami"
1171
1172 #: g10/g10.c:465
1173 msgid "do not make any changes"
1174 msgstr "nevykona» ¾iadne zmeny"
1175
1176 #: g10/g10.c:466
1177 msgid "prompt before overwriting"
1178 msgstr "vy¾iada» potvrdenie pred prepísaním"
1179
1180 #: g10/g10.c:507
1181 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1182 msgstr ""
1183
1184 #: g10/g10.c:508
1185 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1186 msgstr ""
1187
1188 #: g10/g10.c:533
1189 msgid ""
1190 "@\n"
1191 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1192 msgstr ""
1193 "@\n"
1194 "(Pou¾ite manuálové stránky pre kompletný zoznam v¹etkých príkazov a "
1195 "mo¾ností)\n"
1196
1197 #: g10/g10.c:536
1198 msgid ""
1199 "@\n"
1200 "Examples:\n"
1201 "\n"
1202 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1203 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1204 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1205 " --list-keys [names]        show keys\n"
1206 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1207 msgstr ""
1208 "@\n"
1209 "Príklady:\n"
1210 "\n"
1211 " -se -r Bob [súbor]        podpísa» a za¹ifrova» pre u¾ívateµa Bob\n"
1212 " --clearsign [súbor]       vytvori» podpis èitateµného dokumentu\n"
1213 " --detach-sign [súbor]     vytvori» podpis oddelený od dokumentu\n"
1214 " --list-keys [mená]        vypísa» kµúèe\n"
1215 " --fingerprint [mená]      vypísa» fingerprinty\n"
1216
1217 #: g10/g10.c:716 g10/gpgv.c:92
1218 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1219 msgstr ""
1220 "Chyby oznámte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1221 "Pripomienky k prekladu <sk-i18n@lists.linux.sk>.\n"
1222
1223 #: g10/g10.c:733
1224 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1225 msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1226
1227 #: g10/g10.c:736
1228 msgid ""
1229 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1230 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1231 "default operation depends on the input data\n"
1232 msgstr ""
1233 "Syntax: gpg [mo¾nosti] [súbory]\n"
1234 "podpísa», overi», ¹ifrova» alebo de¹ifrova»\n"
1235 "implicitné operácie závisia od vstupných dát\n"
1236
1237 #: g10/g10.c:747
1238 msgid ""
1239 "\n"
1240 "Supported algorithms:\n"
1241 msgstr ""
1242 "\n"
1243 "Podporované algoritmy:\n"
1244
1245 #: g10/g10.c:750
1246 msgid "Pubkey: "
1247 msgstr "Verejné kµúèe: "
1248
1249 #: g10/g10.c:756 g10/keyedit.c:1901
1250 msgid "Cipher: "
1251 msgstr "©ifry: "
1252
1253 #: g10/g10.c:762
1254 msgid "Hash: "
1255 msgstr "Hash: "
1256
1257 #: g10/g10.c:768 g10/keyedit.c:1947
1258 msgid "Compression: "
1259 msgstr "Kompresia: "
1260
1261 #: g10/g10.c:851
1262 msgid "usage: gpg [options] "
1263 msgstr "pou¾itie: gpg [mo¾nosti] "
1264
1265 #: g10/g10.c:999
1266 msgid "conflicting commands\n"
1267 msgstr "konfliktné príkazy\n"
1268
1269 #: g10/g10.c:1017
1270 #, fuzzy, c-format
1271 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1272 msgstr "no = podpis nájdený v definícii skupiny \"%s\"\n"
1273
1274 #: g10/g10.c:1214
1275 #, fuzzy, c-format
1276 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1277 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1278
1279 #: g10/g10.c:1217
1280 #, fuzzy, c-format
1281 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1282 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1283
1284 #: g10/g10.c:1220
1285 #, fuzzy, c-format
1286 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1287 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1288
1289 #: g10/g10.c:1226
1290 #, fuzzy, c-format
1291 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1292 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1293
1294 #: g10/g10.c:1229
1295 #, fuzzy, c-format
1296 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1297 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1298
1299 #: g10/g10.c:1232
1300 #, fuzzy, c-format
1301 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1302 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1303
1304 #: g10/g10.c:1238
1305 #, fuzzy, c-format
1306 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1307 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1308
1309 #: g10/g10.c:1241
1310 #, fuzzy, c-format
1311 msgid ""
1312 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1313 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1314
1315 #: g10/g10.c:1244
1316 #, fuzzy, c-format
1317 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1318 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1319
1320 #: g10/g10.c:1250
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1323 msgstr ""
1324 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1325
1326 #: g10/g10.c:1253
1327 #, fuzzy, c-format
1328 msgid ""
1329 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1330 msgstr ""
1331 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1332
1333 #: g10/g10.c:1256
1334 #, fuzzy, c-format
1335 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1336 msgstr ""
1337 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1338
1339 #: g10/g10.c:1397
1340 #, fuzzy, c-format
1341 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1342 msgstr "neznáma polo¾ka konfigurácie \"%s\"\n"
1343
1344 #: g10/g10.c:1797
1345 #, c-format
1346 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1347 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s ignorovaný'\n"
1348
1349 #: g10/g10.c:1839
1350 #, c-format
1351 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1352 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s'\n"
1353
1354 #: g10/g10.c:1843
1355 #, c-format
1356 msgid "option file `%s': %s\n"
1357 msgstr "súbor s mo¾nos»ami `%s': %s\n"
1358
1359 #: g10/g10.c:1850
1360 #, c-format
1361 msgid "reading options from `%s'\n"
1362 msgstr "èítam mo¾nosti z `%s'\n"
1363
1364 #: g10/g10.c:2066 g10/g10.c:2584 g10/g10.c:2595
1365 #, c-format
1366 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1367 msgstr "POZNÁMKA: %s nie je pre normálne pou¾itie!\n"
1368
1369 #: g10/g10.c:2079
1370 #, fuzzy, c-format
1371 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1372 msgstr ""
1373 "¹ifra \"%s\" nebola nahraná, preto¾e prístupové práva nie sú nastavené "
1374 "bezpeène\n"
1375
1376 #: g10/g10.c:2293
1377 #, fuzzy, c-format
1378 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1379 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1380
1381 #: g10/g10.c:2312 g10/keyedit.c:3434
1382 #, fuzzy
1383 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1384 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
1385
1386 #: g10/g10.c:2318
1387 #, fuzzy, c-format
1388 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1389 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1390
1391 #: g10/g10.c:2321
1392 #, fuzzy
1393 msgid "invalid keyserver options\n"
1394 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1395
1396 #: g10/g10.c:2328
1397 #, c-format
1398 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1399 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1400
1401 #: g10/g10.c:2331
1402 msgid "invalid import options\n"
1403 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1404
1405 #: g10/g10.c:2338
1406 #, c-format
1407 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1408 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1409
1410 #: g10/g10.c:2341
1411 msgid "invalid export options\n"
1412 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1413
1414 #: g10/g10.c:2348
1415 #, fuzzy, c-format
1416 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1417 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1418
1419 #: g10/g10.c:2351
1420 #, fuzzy
1421 msgid "invalid list options\n"
1422 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1423
1424 #: g10/g10.c:2373
1425 #, fuzzy, c-format
1426 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1427 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1428
1429 #: g10/g10.c:2376
1430 #, fuzzy
1431 msgid "invalid verify options\n"
1432 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1433
1434 #: g10/g10.c:2383
1435 #, c-format
1436 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1437 msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
1438
1439 #: g10/g10.c:2573
1440 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1441 msgstr "VAROVANIE: program mô¾e vytvori» súbor core!\n"
1442
1443 #: g10/g10.c:2577
1444 #, c-format
1445 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1446 msgstr "VAROVANIE: %s prepí¹e %s\n"
1447
1448 #: g10/g10.c:2586
1449 #, c-format
1450 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1451 msgstr "Nie je dovolené pou¾íva» %s s %s!\n"
1452
1453 #: g10/g10.c:2589
1454 #, c-format
1455 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1456 msgstr "%s nedáva s %s zmysel!\n"
1457
1458 #: g10/g10.c:2610
1459 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1460 msgstr ""
1461 "v móde --pgp2 mô¾ete vytvára» len oddelené podpisy alebo podpisy èitateµné "
1462 "ako text\n"
1463
1464 #: g10/g10.c:2616
1465 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1466 msgstr "v móde --pgp2 nemo¾no súèasne ¹ifrova» a podpisova»\n"
1467
1468 #: g10/g10.c:2622
1469 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1470 msgstr "v móde --pgp2 musíte pou¾i» súbor (nie rúru).\n"
1471
1472 #: g10/g10.c:2635
1473 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1474 msgstr "¹ifrovanie správ v móde --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
1475
1476 #: g10/g10.c:2705 g10/g10.c:2729
1477 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1478 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1479
1480 #: g10/g10.c:2711 g10/g10.c:2735
1481 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1482 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1483
1484 #: g10/g10.c:2717
1485 #, fuzzy
1486 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1487 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1488
1489 #: g10/g10.c:2723
1490 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1491 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1492
1493 #: g10/g10.c:2738
1494 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1495 msgstr "polo¾ka completes-needed musí by» väè¹ia ako 0\n"
1496
1497 #: g10/g10.c:2740
1498 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1499 msgstr "polo¾ka marginals-needed musí by» väè¹ia ako 1\n"
1500
1501 #: g10/g10.c:2742
1502 #, fuzzy
1503 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1504 msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí by» v rozmedzí od 1 do 255\n"
1505
1506 #: g10/g10.c:2744
1507 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1508 msgstr "neplatná implicitná úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1509
1510 #: g10/g10.c:2746
1511 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1512 msgstr "neplatná minimálna úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1513
1514 #: g10/g10.c:2749
1515 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1516 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dôrazne nedoporuèovaný\n"
1517
1518 #: g10/g10.c:2753
1519 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1520 msgstr "neplatný mód S2K; musí by» 0, 1 alebo 3\n"
1521
1522 #: g10/g10.c:2760
1523 msgid "invalid default preferences\n"
1524 msgstr "neplatné defaultné predvoµby\n"
1525
1526 #: g10/g10.c:2769
1527 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1528 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre ¹ifrovanie\n"
1529
1530 #: g10/g10.c:2773
1531 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1532 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre hashovanie\n"
1533
1534 #: g10/g10.c:2777
1535 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1536 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre kompresiu\n"
1537
1538 #: g10/g10.c:2810
1539 #, c-format
1540 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1541 msgstr "%s e¹te nepracuje s %s\n"
1542
1543 #: g10/g10.c:2857
1544 #, fuzzy, c-format
1545 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1546 msgstr "nemô¾ete pou¾i» ¹ifrovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1547
1548 #: g10/g10.c:2862
1549 #, fuzzy, c-format
1550 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1551 msgstr "nemô¾ete pou¾i» hashovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1552
1553 #: g10/g10.c:2867
1554 #, fuzzy, c-format
1555 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1556 msgstr "nemô¾ete pou¾i» kompresný algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1557
1558 #: g10/g10.c:2963
1559 #, c-format
1560 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1561 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
1562
1563 #: g10/g10.c:2974
1564 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1565 msgstr ""
1566 "VAROVANIE: daný adresát (-r) bez pou¾itia ¹ifrovania s verejným kµúèom\n"
1567
1568 #: g10/g10.c:2985
1569 msgid "--store [filename]"
1570 msgstr "--store [meno súboru]"
1571
1572 #: g10/g10.c:2992
1573 msgid "--symmetric [filename]"
1574 msgstr "--symmetric [meno súboru]"
1575
1576 #: g10/g10.c:2994
1577 #, fuzzy, c-format
1578 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1579 msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
1580
1581 #: g10/g10.c:3004
1582 msgid "--encrypt [filename]"
1583 msgstr "--encrypt [meno súboru]"
1584
1585 #: g10/g10.c:3017
1586 #, fuzzy
1587 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1588 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1589
1590 #: g10/g10.c:3019
1591 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1592 msgstr ""
1593
1594 #: g10/g10.c:3022
1595 #, fuzzy, c-format
1596 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1597 msgstr ""
1598 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1599 "\n"
1600
1601 #: g10/g10.c:3040
1602 msgid "--sign [filename]"
1603 msgstr "--sign [meno súboru]"
1604
1605 #: g10/g10.c:3053
1606 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1607 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1608
1609 #: g10/g10.c:3068
1610 #, fuzzy
1611 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1612 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1613
1614 #: g10/g10.c:3070
1615 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1616 msgstr ""
1617
1618 #: g10/g10.c:3073
1619 #, fuzzy, c-format
1620 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1621 msgstr ""
1622 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1623 "\n"
1624
1625 #: g10/g10.c:3093
1626 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1627 msgstr "--sign --symmetric [meno súboru]"
1628
1629 #: g10/g10.c:3102
1630 msgid "--clearsign [filename]"
1631 msgstr "--clearsign [meno súboru]"
1632
1633 #: g10/g10.c:3127
1634 msgid "--decrypt [filename]"
1635 msgstr "--decrypt [meno súboru]"
1636
1637 #: g10/g10.c:3135
1638 msgid "--sign-key user-id"
1639 msgstr "--sign-key id u¾ívateµa"
1640
1641 #: g10/g10.c:3139
1642 msgid "--lsign-key user-id"
1643 msgstr "--lsign-key id u¾ívateµa"
1644
1645 #: g10/g10.c:3143
1646 msgid "--nrsign-key user-id"
1647 msgstr "--nrsign-key id u¾ívateµa"
1648
1649 #: g10/g10.c:3147
1650 msgid "--nrlsign-key user-id"
1651 msgstr "--nrlsign-key id u¾ívateµa"
1652
1653 #: g10/g10.c:3171
1654 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1655 msgstr "--edit-key id u¾ívateµa [príkazy]"
1656
1657 #: g10/g10.c:3242
1658 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1659 msgstr "-k[v][v][v][c] [id u¾ívateµa] [súbor s kµúèmi (keyring)]"
1660
1661 #: g10/g10.c:3279
1662 #, c-format
1663 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1664 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
1665
1666 #: g10/g10.c:3281
1667 #, c-format
1668 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1669 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
1670
1671 #: g10/g10.c:3283
1672 #, c-format
1673 msgid "key export failed: %s\n"
1674 msgstr "nepodaril sa export kµúèa: %s\n"
1675
1676 #: g10/g10.c:3294
1677 #, c-format
1678 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1679 msgstr "nepodarilo sa nájs» server: %s\n"
1680
1681 #: g10/g10.c:3304
1682 #, c-format
1683 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1684 msgstr "aktualizácia servera zlyhala: %s\n"
1685
1686 #: g10/g10.c:3345
1687 #, c-format
1688 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1689 msgstr "dekódovanie z ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1690
1691 #: g10/g10.c:3353
1692 #, c-format
1693 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1694 msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1695
1696 #: g10/g10.c:3440
1697 #, c-format
1698 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1699 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
1700
1701 #: g10/g10.c:3563
1702 msgid "[filename]"
1703 msgstr "[meno súboru]"
1704
1705 #: g10/g10.c:3567
1706 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1707 msgstr "Zaènite písa» svoju správu ...\n"
1708
1709 #: g10/g10.c:3857
1710 msgid ""
1711 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1712 "an '='\n"
1713 msgstr ""
1714 "meno mô¾e obsahova» len písmená, èíslice, bodky, podèiarníky alebo medzery a "
1715 "konèi» s '='\n"
1716
1717 #: g10/g10.c:3865
1718 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1719 msgstr "hodnota musí obsahova» znak '@'\n"
1720
1721 #: g10/g10.c:3875
1722 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1723 msgstr "hodnota nesmie obsahova» ¾iadne kontrolné znaky\n"
1724
1725 #: g10/g10.c:3909
1726 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1727 msgstr "zadané URL pre certifikaènú politiku je neplatné\n"
1728
1729 #: g10/g10.c:3911
1730 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1731 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1732
1733 #: g10/g10.c:3944
1734 #, fuzzy
1735 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1736 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1737
1738 #: g10/getkey.c:150
1739 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1740 msgstr "príli¹ veµa polo¾iek v bufferi verejných kµúèov - vypnuté\n"
1741
1742 #: g10/getkey.c:186 g10/getkey.c:2711
1743 #, fuzzy
1744 msgid "[User ID not found]"
1745 msgstr "[User id not found]"
1746
1747 # c-format
1748 #: g10/getkey.c:1639
1749 #, fuzzy, c-format
1750 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1751 msgstr ""
1752 "Neplatný kµúè %08lX zmenený na platný pomocou --always-non-selfsigned-uid\n"
1753
1754 #: g10/getkey.c:2189
1755 #, fuzzy, c-format
1756 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1757 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè %08lX!\n"
1758
1759 #: g10/getkey.c:2420
1760 #, fuzzy, c-format
1761 msgid "using secondary key %s instead of primary key %s\n"
1762 msgstr "pou¾ívam sekundárny kµúè %08lX namiesto primárneho kµúèa %08lX\n"
1763
1764 #: g10/getkey.c:2467
1765 #, fuzzy, c-format
1766 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1767 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa - preskoèené\n"
1768
1769 #: g10/gpgv.c:68
1770 msgid "be somewhat more quiet"
1771 msgstr "by» o trochu tich¹í"
1772
1773 #: g10/gpgv.c:69
1774 msgid "take the keys from this keyring"
1775 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
1776
1777 #: g10/gpgv.c:71
1778 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1779 msgstr "konflikt èasového razítka"
1780
1781 #: g10/gpgv.c:72
1782 msgid "|FD|write status info to this FD"
1783 msgstr "|FD|zapísa» informácie o stave do tohto FD"
1784
1785 #: g10/gpgv.c:96
1786 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1787 msgstr "Pou¾itie: gpgv [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1788
1789 #: g10/gpgv.c:99
1790 msgid ""
1791 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1792 "Check signatures against known trusted keys\n"
1793 msgstr ""
1794 "Syntax: gpg [nastavenia] [súbory]\n"
1795 "Skontroluje podpisy oproti známym dôveryhodným kµúèom\n"
1796
1797 #: g10/helptext.c:48
1798 msgid ""
1799 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1800 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1801 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1802 msgstr ""
1803 "Je na Vás, aby ste sem priradili hodnotu; táto hodnota nebude nikdy\n"
1804 "exportovaná tretej strane. Potrebujeme ju k implementácii \"pavuèiny\n"
1805 "dôvery\"; nemá to niè spoloèné s (implicitne vytvorenou) \"pavuèinou\n"
1806 "certifikátov\"."
1807
1808 #: g10/helptext.c:54
1809 msgid ""
1810 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1811 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1812 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1813 "ultimately trusted\n"
1814 msgstr ""
1815 "Aby bolo mo¾né vybudova» pavuèinu dôvery, musí GnuPG vedie», ktorým kµúèom\n"
1816 "dôverujete absolútne - obyèajne sú to tie kµúèe, pre ktoré máte prístup\n"
1817 "k tajným kµúèom. Odpovedzte \"ano\", aby ste nastavili tieto kµúèe\n"
1818 "ako absolútne dôveryhodné\n"
1819
1820 #: g10/helptext.c:61
1821 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1822 msgstr ""
1823 "Pokiaµ aj tak chcete pou¾i» tento nedôveryhodný kµúè, odpovedzte \"ano\"."
1824
1825 #: g10/helptext.c:65
1826 msgid ""
1827 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1828 msgstr "Vlo¾te identifikátor adresáta, ktorému chcete posla» správu."
1829
1830 #: g10/helptext.c:69
1831 msgid ""
1832 "Select the algorithm to use.\n"
1833 "\n"
1834 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1835 "for signatures.\n"
1836 "\n"
1837 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1838 "\n"
1839 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1840 "\n"
1841 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1842 msgstr ""
1843
1844 #: g10/helptext.c:83
1845 msgid ""
1846 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1847 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1848 "Please consult your security expert first."
1849 msgstr ""
1850 "V¹ebecne nemo¾no odporúèa» pou¾íva» rovnaký kµúè na ¹ifrovanie a "
1851 "podeisovanie\n"
1852 "Tento algoritmus je vhodné pou¾i» len za urèitých podmienok.\n"
1853 "Kontaktujte prosím najprv bezpeènostného ¹pecialistu."
1854
1855 #: g10/helptext.c:90
1856 msgid "Enter the size of the key"
1857 msgstr "Vlo¾te då¾ku kµúèa"
1858
1859 #: g10/helptext.c:94 g10/helptext.c:99 g10/helptext.c:111 g10/helptext.c:143
1860 #: g10/helptext.c:171 g10/helptext.c:176 g10/helptext.c:181
1861 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1862 msgstr "Odpovedzte \"ano\" alebo \"nie\""
1863
1864 #: g10/helptext.c:104
1865 msgid ""
1866 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1867 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1868 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1869 "the given value as an interval."
1870 msgstr ""
1871 "Vlo¾te po¾adovanú hodnotu tak, ako je uvedené v príkazovom riadku.\n"
1872 "Je mo¾né vlo¾i» dátum vo formáte ISO (RRRR-MM-DD), ale nedostanete\n"
1873 "správnu chybovú hlá¹ku - miesto toho systém skúsi interpretova»\n"
1874 "zadanú hodnotu ako interval."
1875
1876 #: g10/helptext.c:116
1877 msgid "Enter the name of the key holder"
1878 msgstr "Vlo¾te meno dr¾iteµa kµúèa"
1879
1880 #: g10/helptext.c:121
1881 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1882 msgstr "prosím, vlo¾te e-mailovú adresu (nepovinné, ale veµmi odporúèané)"
1883
1884 #: g10/helptext.c:125
1885 msgid "Please enter an optional comment"
1886 msgstr "Prosím, vlo¾te nepovinný komentár"
1887
1888 #: g10/helptext.c:130
1889 msgid ""
1890 "N  to change the name.\n"
1891 "C  to change the comment.\n"
1892 "E  to change the email address.\n"
1893 "O  to continue with key generation.\n"
1894 "Q  to to quit the key generation."
1895 msgstr ""
1896 "N  pre zmenu názvu.\n"
1897 "C  pre zmenu komentára.\n"
1898 "E  pre zmenu e-mailovej adresy.\n"
1899 "O  pre pokraèovanie generovania kµúèa.\n"
1900 "Q  pre ukonèenie generovania kµúèa."
1901
1902 #: g10/helptext.c:139
1903 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
1904 msgstr "Ak chcete generova» podkµúè, odpovedzte \"ano\" (alebo len \"a\")."
1905
1906 #: g10/helptext.c:147
1907 msgid ""
1908 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
1909 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
1910 "know how carefully you verified this.\n"
1911 "\n"
1912 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
1913 "the\n"
1914 "    key.\n"
1915 "\n"
1916 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
1917 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
1918 "for\n"
1919 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
1920 "user.\n"
1921 "\n"
1922 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
1923 "could\n"
1924 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
1925 "the\n"
1926 "    key against a photo ID.\n"
1927 "\n"
1928 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
1929 "could\n"
1930 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
1931 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
1932 "a\n"
1933 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
1934 "the\n"
1935 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
1936 "exchange\n"
1937 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
1938 "\n"
1939 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
1940 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
1941 "\"\n"
1942 "mean to you when you sign other keys.\n"
1943 "\n"
1944 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
1945 msgstr ""
1946 "Skôr ako podpí¹ete id u¾ívateµa, mali by ste najprv overi», èi kµúè\n"
1947 "patrí osobe, ktorej meno je uvedené v identifikátore u¾ívateµa.\n"
1948 "Je veµmi u¾itoèné, keï ostatní vedia, ako dôsledne ste previedli\n"
1949 "takéto overenie.\n"
1950 "\n"
1951 "\"0\" znamená, ¾e neuvádzate, ako dôsledne ste pravos» kµúèa overili\n"
1952 "\n"
1953 "\"1\" znamená, ¾e veríte tomu, ¾e kµúè patrí osobe, ktorá je uvedená,\n"
1954 "    v u¾ívateµskom ID, ale nemohli ste alebo jste nepreverili túto "
1955 "skutoènos».\n"
1956 "    To je u¾itoèné pre \"osobnú\" verifikáciu, keï podpisujete kµúèe, ktoré\n"
1957 "    pou¾ívajú pseudonym u¾ívateµa.\n"
1958 "\n"
1959 "\"2\" znamená, ¾e ste èiastoène overili pravos» kµúèa. Napr. ste overili\n"
1960 "    fingerprint kµúèa a skontrolovali identifikátor u¾ívateµa\n"
1961 "    uvedený na kµúèi s fotografickým id.\n"
1962 "\n"
1963 "\"3\" Znamená, ¾e ste vykonali veµmi dôkladné overenie pravosti kµúèa.\n"
1964 "    To mô¾e napríklad znamena», ¾e ste overili fingerprint kµúèa \n"
1965 "    jeho vlastníka osobne a ïalej ste pomocou ta¾ko fal¹ovateµného \n"
1966 "    dokumentu s fotografiou (napríklad pasu) overili, ¾e meno majiteµa\n"
1967 "    kµúèa sa zhoduje s menom uvedeným v u¾ívateµskom ID a ïalej ste \n"
1968 "    overili (výmenou elektronických dopisov), ¾e elektronická adresa "
1969 "uvedená \n"
1970 "    v ID u¾ívateµa patrí majiteµovi kµúèa.\n"
1971 "\n"
1972 "Prosím nezabúdajte, ¾e príklady uvedené pre úroveò 2 a 3 sú *len*\n"
1973 "príklady.\n"
1974 "Je len na Va¹om rozhodnutí, èo \"èiastoèné\" a \"dôkladné\" overenie "
1975 "znamená\n"
1976 "keï budete podpisova» kµúèe iným u¾ívateµom.\n"
1977 "\n"
1978 "Pokiaµ neviete, aká je správna odpoveï, odpovedzte \"0\"."
1979
1980 #: g10/helptext.c:185
1981 #, fuzzy
1982 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
1983 msgstr ""
1984 "Pokiaµ chcete podpísa» V©ETKY identifikátory u¾ívateµov, odpovedzte \"ano\""
1985
1986 #: g10/helptext.c:189
1987 msgid ""
1988 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
1989 "All certificates are then also lost!"
1990 msgstr ""
1991 "Pokiaµ skutoène chcete zmaza» tento identifikátor u¾ívateµa, odpovedzte \"ano"
1992 "\".\n"
1993 "V¹etky certifikáty budú tie¾ stratené!"
1994
1995 #: g10/helptext.c:194
1996 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
1997 msgstr "Odpovedzte \"ano\", pokiaµ chcete zmaza» podkµúè"
1998
1999 #: g10/helptext.c:199
2000 msgid ""
2001 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2002 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2003 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2004 msgstr ""
2005 "Toto je platný podpis kµúèa; normálne nechcete tento podpis zmaza»,\n"
2006 "preto¾e mô¾e by» dôle¾itý pri vytváraní dôvery kµúèa alebo iného kµúèa\n"
2007 "ceritifikovaného týmto kµúèom."
2008
2009 #: g10/helptext.c:204
2010 msgid ""
2011 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2012 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2013 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2014 "a trust connection through another already certified key."
2015 msgstr ""
2016 "Tento podpis nemô¾e by» overený, preto¾e nemáte zodpovedajúci verejný kµúè.\n"
2017 "Jeho zmazanie by ste mali odlo¾i» do èasu, keï budete vedie», ktorý kµúè\n"
2018 "bol pou¾itý, preto¾e tento podpisovací kµúè mô¾e vytvori» dôveru\n"
2019 "prostredníctvom iného u¾ certifikovaného kµúèa."
2020
2021 #: g10/helptext.c:210
2022 msgid ""
2023 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2024 "your keyring."
2025 msgstr "Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstráni» z Vá¹ho súboru kµúèov."
2026
2027 #: g10/helptext.c:214
2028 msgid ""
2029 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2030 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2031 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2032 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2033 "a second one is available."
2034 msgstr ""
2035 "Toto je podpis, ktorý via¾e identifikátor u¾ívateµa ku kµúèu. Zvyèajne\n"
2036 "nie je dobré takýto podpis odstráni». GnuPG nemô¾e tento kµúè naïalej\n"
2037 "pou¾íva». Urobte to len v prípade, keï je tento podpis kµúèa\n"
2038 "ním samým z nejakého dôvodu neplatný a keï je k dispozícii iný kµúè."
2039
2040 #: g10/helptext.c:222
2041 msgid ""
2042 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2043 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2044 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2045 msgstr ""
2046 "Zmeni» predvoµby pre v¹etky u¾ívateµské ID (alebo len pre oznaèené)\n"
2047 "na aktuálny zoznam predvolieb. Èasové razítka v¹etkých dotknutých podpisov\n"
2048 "kµúèov nimi samotnými budú posunuté o jednu sekundu dopredu.\n"
2049
2050 #: g10/helptext.c:229
2051 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2052 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
2053
2054 #: g10/helptext.c:235
2055 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2056 msgstr ""
2057 "Prosím, zopakujte posledné heslo, aby ste si boli istý, èo ste napísali."
2058
2059 #: g10/helptext.c:239
2060 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2061 msgstr "Zadajte názov súboru, ku ktorému sa podpis vz»ahuje"
2062
2063 #: g10/helptext.c:244
2064 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2065 msgstr "Ak si prajete prepísanie súboru, odpovedzte \"ano\""
2066
2067 #: g10/helptext.c:249
2068 msgid ""
2069 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2070 "file (which is shown in brackets) will be used."
2071 msgstr ""
2072 "Prosím, vlo¾te nový názov súboru. Ak len stlaèíte RETURN, bude\n"
2073 "pou¾itý implicitný súbor (ktorý je zobrazený v zátvorkách)."
2074
2075 #: g10/helptext.c:255
2076 msgid ""
2077 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2078 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2079 "  \"Key has been compromised\"\n"
2080 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2081 "      got access to your secret key.\n"
2082 "  \"Key is superseded\"\n"
2083 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2084 "  \"Key is no longer used\"\n"
2085 "      Use this if you have retired this key.\n"
2086 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2087 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2088 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2089 msgstr ""
2090 "Mali by ste ¹pecifikova» dôvod certifikácie. V závislosti na kontexte\n"
2091 "máte mo¾nos» si vybra» zo zoznamu:\n"
2092 "  \"kµúè bol kompromitovaný\"\n"
2093 "      Toto pou¾ite, pokiaµ si myslíte, ¾e k Vá¹mu tajnému kµúèu získali\n"
2094 "       prístup neoprávnené osoby.\n"
2095 "  \"kµúè je nahradený\"\n"
2096 "      Toto pou¾ite, pokiaµ ste tento kµúè nahradili nov¹ím kµúèom.\n"
2097 "  \"kµúè sa u¾ nepou¾íva\"\n"
2098 "      Toto pou¾ite, pokiaµ tento kµúè u¾ nepou¾ívate.\n"
2099 "  \"Identifikátor u¾ívateµa u¾ nie je platný\"\n"
2100 "      Toto pou¾ite, pokiaµ by sa identifikátor u¾ívateµa u¾ nemal pou¾íva»;\n"
2101 "      normálne sa pou¾íva na oznaèenie neplatnej e-mailové adresy.\n"
2102
2103 #: g10/helptext.c:271
2104 msgid ""
2105 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2106 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2107 "An empty line ends the text.\n"
2108 msgstr ""
2109 "Ak chcete, mô¾ete vlo¾i» text popisujúcí pôvod vzniku tohto revokaèného\n"
2110 "ceritifikátu. Prosím, struène. \n"
2111 "Text konèí prázdnym riadkom.\n"
2112
2113 #: g10/helptext.c:286
2114 msgid "No help available"
2115 msgstr "Pomoc nie je k dispozícii"
2116
2117 #: g10/helptext.c:294
2118 #, c-format
2119 msgid "No help available for `%s'"
2120 msgstr "Pomoc nie je dostupná pre '%s'"
2121
2122 #: g10/import.c:249
2123 #, c-format
2124 msgid "skipping block of type %d\n"
2125 msgstr "blok typu %d bol preskoèený\n"
2126
2127 #: g10/import.c:258
2128 #, fuzzy, c-format
2129 msgid "%lu keys processed so far\n"
2130 msgstr "%lu kµúèe boli doteraz spracované\n"
2131
2132 #: g10/import.c:275
2133 #, c-format
2134 msgid "Total number processed: %lu\n"
2135 msgstr "Celkovo spracovaných kµúèov: %lu\n"
2136
2137 #: g10/import.c:277
2138 #, c-format
2139 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2140 msgstr "      preskoèené nové kµúèe: %lu\n"
2141
2142 #: g10/import.c:280
2143 #, c-format
2144 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2145 msgstr "        bez identifikátorov: %lu\n"
2146
2147 #: g10/import.c:282
2148 #, c-format
2149 msgid "              imported: %lu"
2150 msgstr "                importované: %lu"
2151
2152 #: g10/import.c:288
2153 #, c-format
2154 msgid "             unchanged: %lu\n"
2155 msgstr "                  bez zmien: %lu\n"
2156
2157 #: g10/import.c:290
2158 #, c-format
2159 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2160 msgstr "         nové id u¾ívateµov: %lu\n"
2161
2162 #: g10/import.c:292
2163 #, c-format
2164 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2165 msgstr "              nové podkµúèe: %lu\n"
2166
2167 #: g10/import.c:294
2168 #, c-format
2169 msgid "        new signatures: %lu\n"
2170 msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
2171
2172 #: g10/import.c:296
2173 #, c-format
2174 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2175 msgstr "      nové revokácie kµúèov: %lu\n"
2176
2177 #: g10/import.c:298
2178 #, c-format
2179 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2180 msgstr "      preèítané tajné kµúèe: %lu\n"
2181
2182 #: g10/import.c:300
2183 #, c-format
2184 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2185 msgstr "    importované tajné kµúèe: %lu\n"
2186
2187 #: g10/import.c:302
2188 #, c-format
2189 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2190 msgstr "      tajné kµúèe nezmenené: %lu\n"
2191
2192 #: g10/import.c:304
2193 #, c-format
2194 msgid "          not imported: %lu\n"
2195 msgstr "           neimportované: %lu\n"
2196
2197 #: g10/import.c:545
2198 #, c-format
2199 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2200 msgstr ""
2201
2202 #: g10/import.c:547
2203 #, fuzzy
2204 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2205 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
2206
2207 #: g10/import.c:584
2208 #, c-format
2209 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2210 msgstr ""
2211
2212 #: g10/import.c:596
2213 #, fuzzy, c-format
2214 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2215 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
2216
2217 #: g10/import.c:608
2218 #, c-format
2219 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2220 msgstr ""
2221
2222 #: g10/import.c:621
2223 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2224 msgstr ""
2225
2226 #: g10/import.c:623
2227 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2228 msgstr ""
2229
2230 #: g10/import.c:647
2231 #, c-format
2232 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2233 msgstr ""
2234
2235 #: g10/import.c:695 g10/import.c:1049
2236 #, fuzzy, c-format
2237 msgid "key %s: no user ID\n"
2238 msgstr "kµúè %08lX: chyba identifikátor u¾ívateµa\n"
2239
2240 #: g10/import.c:715
2241 #, fuzzy, c-format
2242 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2243 msgstr "kµúè %08lX: HKP po¹kodenie podkµúèa opravené\n"
2244
2245 # c-format
2246 #: g10/import.c:730
2247 #, fuzzy, c-format
2248 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2249 msgstr ""
2250 "kµúè %08lX: prijaté id u¾ívateµa '%s', ktorý nie je podpísaný ním samým\n"
2251
2252 #: g10/import.c:736
2253 #, fuzzy, c-format
2254 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2255 msgstr "kµúè %08lX: chýba platný identifikátor u¾ívateµa\n"
2256
2257 #: g10/import.c:738
2258 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2259 msgstr "mô¾e to by» spôsobené chýbajúcim podpisom kµúèa ním samým\n"
2260
2261 #: g10/import.c:748 g10/import.c:1170
2262 #, fuzzy, c-format
2263 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2264 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè nenájdený: %s\n"
2265
2266 #: g10/import.c:754
2267 #, fuzzy, c-format
2268 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2269 msgstr "kµúè %08lX: nový kµúè - preskoèený\n"
2270
2271 #: g10/import.c:763
2272 #, c-format
2273 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2274 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor kµúèov (keyring): %s\n"
2275
2276 #: g10/import.c:768 g10/openfile.c:261 g10/sign.c:784 g10/sign.c:1042
2277 #, c-format
2278 msgid "writing to `%s'\n"
2279 msgstr "zapisujem do '%s'\n"
2280
2281 #: g10/import.c:774 g10/import.c:864 g10/import.c:1089 g10/import.c:1231
2282 #, c-format
2283 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2284 msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
2285
2286 #: g10/import.c:793
2287 #, fuzzy, c-format
2288 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2289 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè \"%s\" importovaný\n"
2290
2291 #: g10/import.c:817
2292 #, fuzzy, c-format
2293 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2294 msgstr "kµúè %08lX: nezodpovedá na¹ej kópii\n"
2295
2296 #: g10/import.c:834 g10/import.c:1188
2297 #, fuzzy, c-format
2298 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2299 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em nájs» originálny blok kµúèa: %s\n"
2300
2301 #: g10/import.c:842 g10/import.c:1195
2302 #, fuzzy, c-format
2303 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2304 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em èíta» originálny blok kµúèa: %s\n"
2305
2306 #: g10/import.c:874
2307 #, fuzzy, c-format
2308 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2309 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový identifikátor u¾ívateµa\n"
2310
2311 #: g10/import.c:877
2312 #, fuzzy, c-format
2313 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2314 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
2315
2316 #: g10/import.c:880
2317 #, fuzzy, c-format
2318 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2319 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podpis\n"
2320
2321 #: g10/import.c:883
2322 #, fuzzy, c-format
2323 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2324 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
2325
2326 #: g10/import.c:886
2327 #, fuzzy, c-format
2328 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2329 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podkµúè\n"
2330
2331 #: g10/import.c:889
2332 #, fuzzy, c-format
2333 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2334 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podkµúèov\n"
2335
2336 #: g10/import.c:910
2337 #, fuzzy, c-format
2338 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2339 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" bez zmeny\n"
2340
2341 #: g10/import.c:1055
2342 #, fuzzy, c-format
2343 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2344 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa %d - preskoèené\n"
2345
2346 #: g10/import.c:1066
2347 #, fuzzy
2348 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2349 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
2350
2351 #: g10/import.c:1083
2352 #, c-format
2353 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2354 msgstr "nie je nastavený implicitný súbor tajných kµúèov %s\n"
2355
2356 #: g10/import.c:1094
2357 #, fuzzy, c-format
2358 msgid "key %s: secret key imported\n"
2359 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè importovaný\n"
2360
2361 #: g10/import.c:1123
2362 #, fuzzy, c-format
2363 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2364 msgstr "kµúè %08lX: je u¾ v súbore tajných kµúèov\n"
2365
2366 #: g10/import.c:1133
2367 #, fuzzy, c-format
2368 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2369 msgstr "kµúè %08lX: nebol nájdený tajný kµúè: %s\n"
2370
2371 #: g10/import.c:1163
2372 #, fuzzy, c-format
2373 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2374 msgstr ""
2375 "kµúè %08lX: chýba verejný kµúè - nemô¾em aplikova» revokaèný certifikát\n"
2376
2377 #: g10/import.c:1206
2378 #, fuzzy, c-format
2379 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2380 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - zamietnuté\n"
2381
2382 #: g10/import.c:1238
2383 #, fuzzy, c-format
2384 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2385 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" revokaèný certifikát importovaný\n"
2386
2387 #: g10/import.c:1303
2388 #, fuzzy, c-format
2389 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2390 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje id u¾ívateµa pre podpis\n"
2391
2392 #: g10/import.c:1318
2393 #, fuzzy, c-format
2394 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2395 msgstr ""
2396 "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa u u¾ívateµského id \"%s"
2397 "\"\n"
2398
2399 #: g10/import.c:1320
2400 #, fuzzy, c-format
2401 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2402 msgstr ""
2403 "kµúè %08lX: neplatný podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
2404
2405 #: g10/import.c:1338
2406 #, fuzzy, c-format
2407 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2408 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè pre viazanie kµúèov\n"
2409
2410 #: g10/import.c:1349 g10/import.c:1399
2411 #, fuzzy, c-format
2412 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2413 msgstr "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa\n"
2414
2415 #: g10/import.c:1351
2416 #, fuzzy, c-format
2417 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2418 msgstr "kµúè %08lX: neplatná väzba podkµúèa\n"
2419
2420 #: g10/import.c:1366
2421 #, fuzzy, c-format
2422 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2423 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná väzba podkµúèa\n"
2424
2425 #: g10/import.c:1388
2426 #, fuzzy, c-format
2427 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2428 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè na revokáciu kµúèa\n"
2429
2430 #: g10/import.c:1401
2431 #, fuzzy, c-format
2432 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2433 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný podkµúè\n"
2434
2435 #: g10/import.c:1416
2436 #, fuzzy, c-format
2437 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2438 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná revokácia podkµúèa\n"
2439
2440 #: g10/import.c:1458
2441 #, fuzzy, c-format
2442 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2443 msgstr "kµúè %08lX: identifikátor u¾ívateµa preskoèený '"
2444
2445 #: g10/import.c:1479
2446 #, fuzzy, c-format
2447 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2448 msgstr "kµúè %08lX: podkµúè preskoèený\n"
2449
2450 #: g10/import.c:1506
2451 #, fuzzy, c-format
2452 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2453 msgstr "kµúè %08lX: podpis nie je exportovateµný (trieda %02x) - preskoèené\n"
2454
2455 #: g10/import.c:1516
2456 #, fuzzy, c-format
2457 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2458 msgstr "kµúè %08lX: revokaèný certifikát na zlom mieste - preskoèené \n"
2459
2460 #: g10/import.c:1533
2461 #, fuzzy, c-format
2462 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2463 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - preskoèené\n"
2464
2465 #: g10/import.c:1547
2466 #, fuzzy, c-format
2467 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2468 msgstr "kµúè %08lX: podpis subkµúèa na zlom mieste - preskoèené \n"
2469
2470 #: g10/import.c:1555
2471 #, fuzzy, c-format
2472 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2473 msgstr "kµúè %08lX: neoèakávaná podpisová trieda (0x%02X) - preskoèené\n"
2474
2475 #: g10/import.c:1655
2476 #, fuzzy, c-format
2477 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2478 msgstr "kµúè %08lX: zistený duplikovaný identifikátor u¾ívateµa - zlúèený\n"
2479
2480 #: g10/import.c:1717
2481 #, fuzzy, c-format
2482 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2483 msgstr ""
2484 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: skú¹am získa» revokaèný kµúè %"
2485 "08lX\n"
2486
2487 #: g10/import.c:1731
2488 #, fuzzy, c-format
2489 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2490 msgstr ""
2491 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: revokaèný kµúè %08lX nenájdený.\n"
2492
2493 #: g10/import.c:1790
2494 #, fuzzy, c-format
2495 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2496 msgstr "kµúè %08lX: pridaný revokaèný certifikát \"%s\"\n"
2497
2498 #: g10/import.c:1824
2499 #, fuzzy, c-format
2500 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2501 msgstr "kµúè %08lX: podpis kµúèa ním samým (direct key signature)\n"
2502
2503 #: g10/keydb.c:167
2504 #, c-format
2505 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2506 msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
2507
2508 #: g10/keydb.c:174
2509 #, c-format
2510 msgid "keyring `%s' created\n"
2511 msgstr "súbor kµúèov (keyring) `%s' vytvorený\n"
2512
2513 #: g10/keydb.c:685
2514 #, c-format
2515 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2516 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
2517
2518 #: g10/keyedit.c:253
2519 msgid "[revocation]"
2520 msgstr "[revokácia]"
2521
2522 #: g10/keyedit.c:254
2523 msgid "[self-signature]"
2524 msgstr "[podpis kµúèa ním samým]"
2525
2526 #: g10/keyedit.c:332 g10/keylist.c:342
2527 msgid "1 bad signature\n"
2528 msgstr "1 zlý podpis\n"
2529
2530 #: g10/keyedit.c:334 g10/keylist.c:344
2531 #, c-format
2532 msgid "%d bad signatures\n"
2533 msgstr "%d zlých podpisov\n"
2534
2535 #: g10/keyedit.c:336 g10/keylist.c:346
2536 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2537 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e chýba kµúè\n"
2538
2539 #: g10/keyedit.c:338 g10/keylist.c:348
2540 #, c-format
2541 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2542 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e chýba kµúè\n"
2543
2544 #: g10/keyedit.c:340 g10/keylist.c:350
2545 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2546 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e vznikla chyba\n"
2547
2548 #: g10/keyedit.c:342 g10/keylist.c:352
2549 #, c-format
2550 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2551 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e vznikli chyby\n"
2552
2553 #: g10/keyedit.c:344
2554 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2555 msgstr "zistený 1 identifikátor u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2556
2557 #: g10/keyedit.c:346
2558 #, c-format
2559 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2560 msgstr ""
2561 "zistených %d identifikátorov u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2562
2563 #: g10/keyedit.c:402 g10/pkclist.c:262
2564 #, fuzzy
2565 msgid ""
2566 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2567 "keys\n"
2568 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2569 "etc.)\n"
2570 msgstr ""
2571 "Prosím rozhodnite, nakoµko dôverujete tomuto u¾ívateµovi, ¾e správne\n"
2572 "verifikuje kµúèe iných u¾ívateµov (prezretím cestovných pasov,\n"
2573 "kontrolou fingerprintov z rôznych zdrojov...)?\n"
2574 "\n"
2575
2576 #: g10/keyedit.c:406 g10/pkclist.c:274
2577 #, fuzzy, c-format
2578 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2579 msgstr " %d = Dôverujem èiastoène\n"
2580
2581 #: g10/keyedit.c:407 g10/pkclist.c:276
2582 #, fuzzy, c-format
2583 msgid "  %d = I trust fully\n"
2584 msgstr " %d = Dôverujem úplne\n"
2585
2586 #: g10/keyedit.c:426
2587 msgid ""
2588 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2589 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2590 "trust signatures on your behalf.\n"
2591 msgstr ""
2592
2593 #: g10/keyedit.c:442
2594 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2595 msgstr ""
2596
2597 #: g10/keyedit.c:584
2598 #, c-format
2599 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2600 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2601
2602 #: g10/keyedit.c:593 g10/keyedit.c:619 g10/keyedit.c:644 g10/keyedit.c:799
2603 #: g10/keyedit.c:857 g10/keyedit.c:1486
2604 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2605 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2606
2607 #: g10/keyedit.c:605 g10/keyedit.c:631 g10/keyedit.c:656 g10/keyedit.c:805
2608 #: g10/keyedit.c:1492
2609 msgid "  Unable to sign.\n"
2610 msgstr "  Nemo¾no podpísa».\n"
2611
2612 #: g10/keyedit.c:610
2613 #, c-format
2614 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2615 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2616
2617 #: g10/keyedit.c:636
2618 #, c-format
2619 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2620 msgstr "ID u¾ívateµa \"%s\" nie je podpísané ním samým."
2621
2622 #: g10/keyedit.c:675
2623 #, c-format
2624 msgid ""
2625 "The self-signature on \"%s\"\n"
2626 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2627 msgstr ""
2628 "Podpis kµúèa \"%s\" ním samým je\n"
2629 "podpis vo formáte PGP 2.x.\n"
2630
2631 #: g10/keyedit.c:684
2632 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2633 msgstr "Prajete si ho zmeni» na formát OpenPGP? (a/N) "
2634
2635 #: g10/keyedit.c:698
2636 #, c-format
2637 msgid ""
2638 "Your current signature on \"%s\"\n"
2639 "has expired.\n"
2640 msgstr ""
2641 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2642 "je len lokálny.\n"
2643 "\n"
2644
2645 #: g10/keyedit.c:702
2646 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2647 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2648
2649 #: g10/keyedit.c:723
2650 #, c-format
2651 msgid ""
2652 "Your current signature on \"%s\"\n"
2653 "is a local signature.\n"
2654 msgstr ""
2655 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2656 "je len lokálny.\n"
2657 "\n"
2658
2659 #: g10/keyedit.c:727
2660 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2661 msgstr "Prajete si ho zmeni» na plne exportovateµný podpis? (a/N) "
2662
2663 #: g10/keyedit.c:748
2664 #, fuzzy, c-format
2665 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2666 msgstr "\"%s\" je u¾ lokálne podpísaný kµúèom %08lX\n"
2667
2668 #: g10/keyedit.c:751
2669 #, fuzzy, c-format
2670 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2671 msgstr "\"%s\" je u¾ podpísaný kµúèom %08lX\n"
2672
2673 #: g10/keyedit.c:756
2674 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2675 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2676
2677 #: g10/keyedit.c:778
2678 #, fuzzy, c-format
2679 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2680 msgstr "Niè na podpísanie kµúèom %08lX\n"
2681
2682 #: g10/keyedit.c:793
2683 msgid "This key has expired!"
2684 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹ala!"
2685
2686 #: g10/keyedit.c:813
2687 #, c-format
2688 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2689 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹í %s.\n"
2690
2691 #: g10/keyedit.c:817
2692 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2693 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2694
2695 #: g10/keyedit.c:850
2696 msgid ""
2697 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2698 "mode.\n"
2699 msgstr ""
2700 "Nemô¾ete vytvori» OpenPGP podpis kµúèa typu PGP 2.x, keï ste v --pgp2 móde.\n"
2701
2702 #: g10/keyedit.c:852
2703 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2704 msgstr "To by spôsobilo nepou¾itelnos» kµúèa v PGP 2.x.\n"
2705
2706 #: g10/keyedit.c:877
2707 msgid ""
2708 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2709 "belongs\n"
2710 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2711 msgstr ""
2712 "S akou istotou ste preverili, ¾e kµúè, ktorý chcete podpísa»\n"
2713 "patrí vy¹¹ie uvedenej osobe?\n"
2714 "Pokiaµ nepoznáte odpoveï, zadajte \"0\".\n"
2715
2716 #: g10/keyedit.c:882
2717 #, c-format
2718 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2719 msgstr "   (0) Neodpoviem.%s\n"
2720
2721 #: g10/keyedit.c:884
2722 #, c-format
2723 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2724 msgstr "   (1) Vôbec som to nekontroloval(a).%s\n"
2725
2726 #: g10/keyedit.c:886
2727 #, c-format
2728 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2729 msgstr "   (2) Èiastoène som to overil(a).%s\n"
2730
2731 #: g10/keyedit.c:888
2732 #, c-format
2733 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2734 msgstr "   (3) Veµmi dôkladne som to overil(a).%s\n"
2735
2736 #: g10/keyedit.c:894
2737 #, fuzzy
2738 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2739 msgstr "Vá¹ výber? ('?' - viac informácií): "
2740
2741 #: g10/keyedit.c:918
2742 #, fuzzy, c-format
2743 msgid ""
2744 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2745 "key \"%s\" (%s)\n"
2746 msgstr ""
2747 "Ste si istý, ¾e chcete podpísa» tento kµúè\n"
2748 "svojím kµúèom: \""
2749
2750 #: g10/keyedit.c:925
2751 #, fuzzy
2752 msgid "This will be a self-signature.\n"
2753 msgstr ""
2754 "\n"
2755 "Ide o podpis kµúèa ním samým\n"
2756
2757 #: g10/keyedit.c:931
2758 #, fuzzy
2759 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2760 msgstr ""
2761 "\n"
2762 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2763
2764 #: g10/keyedit.c:939
2765 #, fuzzy
2766 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2767 msgstr ""
2768 "\n"
2769 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2770
2771 #: g10/keyedit.c:949
2772 #, fuzzy
2773 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2774 msgstr ""
2775 "\n"
2776 "Podpis bude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2777 "\n"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:956
2780 #, fuzzy
2781 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2782 msgstr ""
2783 "\n"
2784 "Podpis bude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2785
2786 #: g10/keyedit.c:963
2787 #, fuzzy
2788 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2789 msgstr ""
2790 "\n"
2791 "Vôbec som tento kµúè neoveril.\n"
2792
2793 #: g10/keyedit.c:968
2794 #, fuzzy
2795 msgid "I have checked this key casually.\n"
2796 msgstr ""
2797 "\n"
2798 "Èiastoène som overil tento kµúè.\n"
2799
2800 #: g10/keyedit.c:973
2801 #, fuzzy
2802 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
2803 msgstr ""
2804 "\n"
2805 "Velmi dôkladne som overil tento kµúè.\n"
2806
2807 #: g10/keyedit.c:983
2808 #, fuzzy
2809 msgid "Really sign? (y/N) "
2810 msgstr "Skutoène podpísa»? "
2811
2812 #: g10/keyedit.c:1028 g10/keyedit.c:3882 g10/keyedit.c:3973 g10/keyedit.c:4046
2813 #: g10/sign.c:369
2814 #, c-format
2815 msgid "signing failed: %s\n"
2816 msgstr "podpisovanie zlyhalo: %s\n"
2817
2818 #: g10/keyedit.c:1084
2819 msgid "This key is not protected.\n"
2820 msgstr "Tento kµúè nie je chránený.\n"
2821
2822 #: g10/keyedit.c:1088
2823 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
2824 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
2825
2826 #: g10/keyedit.c:1092
2827 msgid "Key is protected.\n"
2828 msgstr "kµúè je chránený.\n"
2829
2830 #: g10/keyedit.c:1112
2831 #, c-format
2832 msgid "Can't edit this key: %s\n"
2833 msgstr "Nie je mo¾né editova» tento kµúè: %s\n"
2834
2835 #: g10/keyedit.c:1118
2836 msgid ""
2837 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
2838 "\n"
2839 msgstr ""
2840 "Vlo¾te nové heslo (passphrase) pre tento tajný kµúè.\n"
2841 "\n"
2842
2843 #: g10/keyedit.c:1127 g10/keygen.c:1818
2844 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
2845 msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
2846
2847 #: g10/keyedit.c:1132
2848 msgid ""
2849 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
2850 "\n"
2851 msgstr ""
2852 "Nechcete heslo - to je *zlý* nápad!\n"
2853 "\n"
2854
2855 #: g10/keyedit.c:1135
2856 #, fuzzy
2857 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
2858 msgstr "Skutoène to chcete urobi»? "
2859
2860 #: g10/keyedit.c:1201
2861 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
2862 msgstr "presúvam podpis kµúèa na správne miesto\n"
2863
2864 #: g10/keyedit.c:1247
2865 msgid "save"
2866 msgstr "ulo¾i»"
2867
2868 #: g10/keyedit.c:1247
2869 msgid "save and quit"
2870 msgstr "ulo¾i» a ukonèi»"
2871
2872 #: g10/keyedit.c:1250
2873 msgid "fpr"
2874 msgstr "fpr"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:1250
2877 msgid "show fingerprint"
2878 msgstr "vypísa» fingerprint"
2879
2880 #: g10/keyedit.c:1251
2881 msgid "list key and user IDs"
2882 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a id u¾ívateµov"
2883
2884 #: g10/keyedit.c:1253
2885 msgid "uid"
2886 msgstr "uid"
2887
2888 #: g10/keyedit.c:1253
2889 msgid "select user ID N"
2890 msgstr "vyberte identifikátor u¾ívateµa N"
2891
2892 #: g10/keyedit.c:1254
2893 msgid "key"
2894 msgstr "key"
2895
2896 #: g10/keyedit.c:1254
2897 msgid "select secondary key N"
2898 msgstr "vyberte sekundárny kµúè N"
2899
2900 #: g10/keyedit.c:1255
2901 msgid "check"
2902 msgstr "check"
2903
2904 #: g10/keyedit.c:1255
2905 msgid "list signatures"
2906 msgstr "vypísa» zoznam podpisov"
2907
2908 #: g10/keyedit.c:1256
2909 msgid "c"
2910 msgstr "c"
2911
2912 #: g10/keyedit.c:1257
2913 msgid "sign"
2914 msgstr "sign"
2915
2916 #: g10/keyedit.c:1257
2917 msgid "sign the key"
2918 msgstr "podpísa» kµúè"
2919
2920 #: g10/keyedit.c:1258
2921 msgid "s"
2922 msgstr "s"
2923
2924 #: g10/keyedit.c:1259
2925 #, fuzzy
2926 msgid "tsign"
2927 msgstr "sign"
2928
2929 #: g10/keyedit.c:1259
2930 #, fuzzy
2931 msgid "make a trust signature"
2932 msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
2933
2934 #: g10/keyedit.c:1260
2935 msgid "lsign"
2936 msgstr "lsign"
2937
2938 #: g10/keyedit.c:1260
2939 msgid "sign the key locally"
2940 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
2941
2942 #: g10/keyedit.c:1261
2943 msgid "nrsign"
2944 msgstr "nrsign"
2945
2946 #: g10/keyedit.c:1261
2947 msgid "sign the key non-revocably"
2948 msgstr "podpísa» kµúè bez mo¾nosti odvola» podpis (non-revocably)"
2949
2950 #: g10/keyedit.c:1262
2951 msgid "nrlsign"
2952 msgstr "nrlsign"
2953
2954 #: g10/keyedit.c:1262
2955 msgid "sign the key locally and non-revocably"
2956 msgstr "podpísa» kµúè lokálne a bez mo¾nosti odvola» podpis (non-revocably)"
2957
2958 #: g10/keyedit.c:1264
2959 msgid "adduid"
2960 msgstr "adduid"
2961
2962 #: g10/keyedit.c:1264
2963 msgid "add a user ID"
2964 msgstr "prida» identifikátor u¾ívateµa"
2965
2966 #: g10/keyedit.c:1265
2967 msgid "addphoto"
2968 msgstr "addphoto"
2969
2970 #: g10/keyedit.c:1265
2971 msgid "add a photo ID"
2972 msgstr "prida» fotografické ID"
2973
2974 #: g10/keyedit.c:1266
2975 msgid "deluid"
2976 msgstr "deluid"
2977
2978 #: g10/keyedit.c:1266
2979 msgid "delete user ID"
2980 msgstr "zmaza» identifikátor u¾ívateµa"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:1268
2983 msgid "delphoto"
2984 msgstr "delphoto"
2985
2986 #: g10/keyedit.c:1269
2987 msgid "addkey"
2988 msgstr "addkey"
2989
2990 #: g10/keyedit.c:1269
2991 msgid "add a secondary key"
2992 msgstr "prida» sekundárny kµúè"
2993
2994 #: g10/keyedit.c:1271
2995 #, fuzzy
2996 msgid "addcardkey"
2997 msgstr "addkey"
2998
2999 #: g10/keyedit.c:1271
3000 msgid "add a key to a smartcard"
3001 msgstr ""
3002
3003 #: g10/keyedit.c:1272
3004 msgid "keytocard"
3005 msgstr ""
3006
3007 #: g10/keyedit.c:1272
3008 msgid "move a key to a smartcard"
3009 msgstr ""
3010
3011 #: g10/keyedit.c:1274
3012 msgid "delkey"
3013 msgstr "delkey"
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1274
3016 msgid "delete a secondary key"
3017 msgstr "zmaza» sekundárny kµúè"
3018
3019 #: g10/keyedit.c:1275
3020 msgid "addrevoker"
3021 msgstr "addrevoker"
3022
3023 #: g10/keyedit.c:1275
3024 msgid "add a revocation key"
3025 msgstr "prida» revokaèný kµúè"
3026
3027 #: g10/keyedit.c:1276
3028 msgid "delsig"
3029 msgstr "delsig"
3030
3031 #: g10/keyedit.c:1276
3032 msgid "delete signatures"
3033 msgstr "zmaza» podpisy"
3034
3035 #: g10/keyedit.c:1277
3036 msgid "expire"
3037 msgstr "expire"
3038
3039 #: g10/keyedit.c:1277
3040 msgid "change the expire date"
3041 msgstr "zmeni» dobu platnosti"
3042
3043 #: g10/keyedit.c:1278
3044 msgid "primary"
3045 msgstr "primary"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1278
3048 msgid "flag user ID as primary"
3049 msgstr "oznaèi» u¾ívateµské ID ako primárne"
3050
3051 #: g10/keyedit.c:1279
3052 msgid "toggle"
3053 msgstr "toggle"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1279
3056 msgid "toggle between secret and public key listing"
3057 msgstr "prepnú» medzi vypísaním zoznamu tajných a verejných kµúèov"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1281
3060 msgid "t"
3061 msgstr "t"
3062
3063 #: g10/keyedit.c:1282
3064 msgid "pref"
3065 msgstr "pref"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:1282
3068 msgid "list preferences (expert)"
3069 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (pre expertov)"
3070
3071 #: g10/keyedit.c:1283
3072 msgid "showpref"
3073 msgstr "showpref"
3074
3075 #: g10/keyedit.c:1283
3076 msgid "list preferences (verbose)"
3077 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (podrobne)"
3078
3079 #: g10/keyedit.c:1284
3080 msgid "setpref"
3081 msgstr "setpref"
3082
3083 #: g10/keyedit.c:1284
3084 msgid "set preference list"
3085 msgstr "nastavi» zoznam predvolieb"
3086
3087 #: g10/keyedit.c:1285
3088 msgid "updpref"
3089 msgstr "updpref"
3090
3091 #: g10/keyedit.c:1285
3092 msgid "updated preferences"
3093 msgstr "aktualizova» predvoµby"
3094
3095 #: g10/keyedit.c:1286
3096 #, fuzzy
3097 msgid "keyserver"
3098 msgstr "chyba servera kµúèov"
3099
3100 #: g10/keyedit.c:1286
3101 #, fuzzy
3102 msgid "set preferred keyserver URL"
3103 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
3104
3105 #: g10/keyedit.c:1287
3106 msgid "change the passphrase"
3107 msgstr "zmeni» heslo"
3108
3109 #: g10/keyedit.c:1288
3110 msgid "trust"
3111 msgstr "trust"
3112
3113 #: g10/keyedit.c:1288
3114 msgid "change the ownertrust"
3115 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:1289
3118 msgid "revsig"
3119 msgstr "revsig"
3120
3121 #: g10/keyedit.c:1289
3122 msgid "revoke signatures"
3123 msgstr "revokova» podpisy"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1290
3126 msgid "revuid"
3127 msgstr "revsig"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:1290
3130 msgid "revoke a user ID"
3131 msgstr "revokova» identifikátor u¾ívateµa"
3132
3133 #: g10/keyedit.c:1291
3134 msgid "revkey"
3135 msgstr "revkey"
3136
3137 #: g10/keyedit.c:1291
3138 msgid "revoke a secondary key"
3139 msgstr "revokova» sekundárny kµúè"
3140
3141 #: g10/keyedit.c:1292
3142 msgid "disable"
3143 msgstr "disable"
3144
3145 #: g10/keyedit.c:1292
3146 msgid "disable a key"
3147 msgstr "nastavi» kµúè ako neplatný (disable)"
3148
3149 #: g10/keyedit.c:1293
3150 msgid "enable"
3151 msgstr "enable"
3152
3153 #: g10/keyedit.c:1293
3154 msgid "enable a key"
3155 msgstr "nastavi» kµúè ako platný (enable)"
3156
3157 #: g10/keyedit.c:1294
3158 msgid "showphoto"
3159 msgstr "showphoto"
3160
3161 #: g10/keyedit.c:1294
3162 msgid "show photo ID"
3163 msgstr "ukáza» fotografické ID"
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1347
3166 #, fuzzy, c-format
3167 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3168 msgstr "chyba pri èítaní bloku tajného kµúèa `%s': %s\n"
3169
3170 #: g10/keyedit.c:1365
3171 msgid "Secret key is available.\n"
3172 msgstr "Tajný kµúè je dostupný.\n"
3173
3174 #: g10/keyedit.c:1427
3175 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3176 msgstr "Na vykonanie tejto operácie je potrebný tajný kµúè.\n"
3177
3178 #: g10/keyedit.c:1432
3179 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3180 msgstr "Prosím, najskôr pou¾ite príkaz \"toggle\" (prepnú»).\n"
3181
3182 #: g10/keyedit.c:1480
3183 msgid "Key is revoked."
3184 msgstr "Kµúè revokovaný."
3185
3186 #: g10/keyedit.c:1500
3187 #, fuzzy
3188 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3189 msgstr "Skutoène podpísa» v¹etky id u¾ívateµa? "
3190
3191 #: g10/keyedit.c:1502
3192 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3193 msgstr "Nápoveda: Vyberte id u¾ívateµa na podpísanie\n"
3194
3195 #: g10/keyedit.c:1527
3196 #, c-format
3197 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3198 msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
3199
3200 #: g10/keyedit.c:1549 g10/keyedit.c:1569 g10/keyedit.c:1672
3201 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3202 msgstr "Musíte vybra» aspoò jedno id u¾ívateµa.\n"
3203
3204 #: g10/keyedit.c:1551
3205 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3206 msgstr "Nemô¾ete zmaza» posledné id u¾ívateµa!\n"
3207
3208 #: g10/keyedit.c:1553
3209 #, fuzzy
3210 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3211 msgstr "Skutoène odstráni» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
3212
3213 #: g10/keyedit.c:1554
3214 #, fuzzy
3215 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3216 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
3217
3218 #: g10/keyedit.c:1604
3219 #, fuzzy
3220 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3221 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
3222
3223 #: g10/keyedit.c:1616
3224 #, fuzzy
3225 msgid "You must select exactly one key.\n"
3226 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
3227
3228 #: g10/keyedit.c:1636 g10/keyedit.c:1691
3229 msgid "You must select at least one key.\n"
3230 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
3231
3232 #: g10/keyedit.c:1639
3233 #, fuzzy
3234 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3235 msgstr "Skutoène chcete zmaza» vybrané kµúèe? "
3236
3237 #: g10/keyedit.c:1640
3238 #, fuzzy
3239 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3240 msgstr "Skutoène chcete zmaza» tento kµúè? "
3241
3242 #: g10/keyedit.c:1675
3243 #, fuzzy
3244 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3245 msgstr "Skutoène revokova» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
3246
3247 #: g10/keyedit.c:1676
3248 #, fuzzy
3249 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3250 msgstr "Skutoène revokova» toto id u¾ívateµa? "
3251
3252 #: g10/keyedit.c:1695
3253 #, fuzzy
3254 msgid "Do you really want to revoke the selected keys? (y/N) "
3255 msgstr "Skutoène chcete revokova» vybrané kµúèe? "
3256
3257 #: g10/keyedit.c:1696
3258 #, fuzzy
3259 msgid "Do you really want to revoke this key? (y/N) "
3260 msgstr "Skutoène chcete revokova» tento kµúè? "
3261
3262 #: g10/keyedit.c:1735
3263 msgid ""
3264 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3265 msgstr ""
3266
3267 #: g10/keyedit.c:1767
3268 #, fuzzy
3269 msgid "Set preference list to:\n"
3270 msgstr "nastavi» zoznam predvolieb"
3271
3272 #: g10/keyedit.c:1773
3273 #, fuzzy
3274 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3275 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
3276
3277 #: g10/keyedit.c:1775
3278 #, fuzzy
3279 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3280 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby? "
3281
3282 #: g10/keyedit.c:1825
3283 #, fuzzy
3284 msgid "Save changes? (y/N) "
3285 msgstr "Ulo¾i» zmeny? "
3286
3287 #: g10/keyedit.c:1828
3288 #, fuzzy
3289 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3290 msgstr "Ukonèi» bez ulo¾enia? "
3291
3292 #: g10/keyedit.c:1838
3293 #, c-format
3294 msgid "update failed: %s\n"
3295 msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
3296
3297 #: g10/keyedit.c:1845
3298 #, c-format
3299 msgid "update secret failed: %s\n"
3300 msgstr "aktualizácia tajného kµúèa zlyhala: %s\n"
3301
3302 #: g10/keyedit.c:1852
3303 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3304 msgstr "kµúè nebol zmenený, tak¾e nie je potrebné ho aktualizova».\n"
3305
3306 #: g10/keyedit.c:1924
3307 msgid "Digest: "
3308 msgstr "Digest: "
3309
3310 #: g10/keyedit.c:1976
3311 msgid "Features: "
3312 msgstr "Charakteristiky: "
3313
3314 #: g10/keyedit.c:1987
3315 msgid "Keyserver no-modify"
3316 msgstr ""
3317
3318 #: g10/keyedit.c:2002 g10/keylist.c:244
3319 msgid "Preferred keyserver: "
3320 msgstr ""
3321
3322 #: g10/keyedit.c:2245
3323 #, fuzzy, c-format
3324 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3325 msgstr "Tento kµúè mô¾e by» revokovaný kµúèom %s "
3326
3327 #: g10/keyedit.c:2251
3328 #, fuzzy
3329 msgid "(sensitive)"
3330 msgstr "(citlivá informácia)"
3331
3332 #: g10/keyedit.c:2267 g10/keyedit.c:2323 g10/keyedit.c:2435 g10/keyedit.c:2450
3333 #: g10/keyserver.c:366
3334 #, fuzzy, c-format
3335 msgid "created: %s"
3336 msgstr "%s: nemô¾em vytvori»: %s\n"
3337
3338 #: g10/keyedit.c:2270 g10/keylist.c:723 g10/keylist.c:817 g10/mainproc.c:929
3339 #, fuzzy, c-format
3340 msgid "revoked: %s"
3341 msgstr "[revokované]"
3342
3343 #: g10/keyedit.c:2272 g10/keylist.c:694 g10/keylist.c:823
3344 #, fuzzy, c-format
3345 msgid "expired: %s"
3346 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
3347
3348 #: g10/keyedit.c:2274 g10/keyedit.c:2325 g10/keyedit.c:2437 g10/keyedit.c:2452
3349 #: g10/keylist.c:700 g10/keylist.c:735 g10/keylist.c:829 g10/keylist.c:850
3350 #: g10/keyserver.c:372 g10/mainproc.c:935
3351 #, fuzzy, c-format
3352 msgid "expires: %s"
3353 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
3354
3355 #: g10/keyedit.c:2276
3356 #, fuzzy, c-format
3357 msgid "usage: %s"
3358 msgstr " dôvera: %c/%c"
3359
3360 #: g10/keyedit.c:2291
3361 #, fuzzy, c-format
3362 msgid "trust: %s"
3363 msgstr " dôvera: %c/%c"
3364
3365 #: g10/keyedit.c:2295
3366 #, c-format
3367 msgid "validity: %s"
3368 msgstr ""
3369
3370 #: g10/keyedit.c:2302
3371 msgid "This key has been disabled"
3372 msgstr "Tento kµúè bol oznaèený za neplatný (disabled)"
3373
3374 #: g10/keyedit.c:2330
3375 msgid "card-no: "
3376 msgstr ""
3377
3378 #: g10/keyedit.c:2397
3379 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3380 msgstr "U¾ívateµské ID vo formáte PGP 2.x nemá ¾iadne predvoµby\n"
3381
3382 #: g10/keyedit.c:2405
3383 msgid ""
3384 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3385 "unless you restart the program.\n"
3386 msgstr ""
3387 "Prosím nezabúdajte, ¾e zobrazované údaje o platnosti kµúèov nemusia\n"
3388 "by» správne, pokiaµ znovu nespustíte program.\n"
3389
3390 #: g10/keyedit.c:2469 g10/keyserver.c:376 g10/mainproc.c:1575
3391 #: g10/trustdb.c:1162
3392 #, fuzzy
3393 msgid "revoked"
3394 msgstr "[revokované]"
3395
3396 #: g10/keyedit.c:2471 g10/keyserver.c:380 g10/mainproc.c:1577
3397 #: g10/trustdb.c:529
3398 #, fuzzy
3399 msgid "expired"
3400 msgstr "expire"
3401
3402 #: g10/keyedit.c:2536
3403 msgid ""
3404 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3405 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3406 msgstr ""
3407 "VAROVANIE: ¾iadne ID u¾ívateµa nebolo oznaèené ako primárne. Tento príkaz\n"
3408 "spôsobí, ¾e iné ID u¾ívateµa sa bude pova¾ova» primárne.\n"
3409
3410 #: g10/keyedit.c:2596
3411 msgid ""
3412 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3413 "versions\n"
3414 "         of PGP to reject this key.\n"
3415 msgstr ""
3416 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
3417 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohto kµúèa.\n"
3418
3419 #: g10/keyedit.c:2601 g10/keyedit.c:2879
3420 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3421 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále prida»? (a/N) "
3422
3423 #: g10/keyedit.c:2607
3424 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3425 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
3426
3427 #: g10/keyedit.c:2747
3428 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3429 msgstr "Zmaza» tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3430
3431 #: g10/keyedit.c:2757
3432 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3433 msgstr "Zmaza» tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3434
3435 #: g10/keyedit.c:2761
3436 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3437 msgstr "Zmaza» tento neznámy podpis? (a/N/u)"
3438
3439 #: g10/keyedit.c:2767
3440 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3441 msgstr "Skutoène zmaza» tento podpis podpísaný sebou samým? (a/N)"
3442
3443 #: g10/keyedit.c:2781
3444 #, c-format
3445 msgid "Deleted %d signature.\n"
3446 msgstr "Zmazaný %d podpis.\n"
3447
3448 #: g10/keyedit.c:2782
3449 #, c-format
3450 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3451 msgstr "Zmazaných %d podpisov.\n"
3452
3453 #: g10/keyedit.c:2785
3454 msgid "Nothing deleted.\n"
3455 msgstr "Niè nebolo zmaznané.\n"
3456
3457 #: g10/keyedit.c:2874
3458 msgid ""
3459 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3460 "cause\n"
3461 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3462 msgstr ""
3463 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
3464 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohoto kµúèa.\n"
3465
3466 #: g10/keyedit.c:2885
3467 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3468 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
3469
3470 #: g10/keyedit.c:2905
3471 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3472 msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ívateµa povereného revokáciou: "
3473
3474 #: g10/keyedit.c:2928
3475 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3476 msgstr "kµúè vo formáte PGP 2.x nemo¾no poveri» revokáciou\n"
3477
3478 #: g10/keyedit.c:2943
3479 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3480 msgstr "kµúè nemo¾no poveri» revokáciou ním samým\n"
3481
3482 #: g10/keyedit.c:2965
3483 #, fuzzy
3484 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3485 msgstr "VAROVANIE: Tento kµúè bol revokovaný jeho urèeným revokátorom/!\n"
3486
3487 #: g10/keyedit.c:2984
3488 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3489 msgstr "VAROVANIE: oznaèenie kµúèa ako revokovací u¾ nemô¾e by» zru¹ené!\n"
3490
3491 #: g10/keyedit.c:2990
3492 #, fuzzy
3493 msgid ""
3494 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3495 msgstr "Ste si istý, ¾e chcete oznaèi» tento kµúè ako revokovací? (a/N): "
3496
3497 #: g10/keyedit.c:3051
3498 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3499 msgstr "Prosím, odstráòte výber z tajných kµúèov.\n"
3500
3501 #: g10/keyedit.c:3057
3502 msgid "Please select at most one secondary key.\n"
3503 msgstr "Prosím, vyberte najviac jeden sekundárny kµúè.\n"
3504
3505 #: g10/keyedit.c:3061
3506 msgid "Changing expiration time for a secondary key.\n"
3507 msgstr "Mením dobu platnosti sekundárneho kµúèa.\n"
3508
3509 #: g10/keyedit.c:3064
3510 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3511 msgstr "Mením dobu platnosti primárneho kµúèa.\n"
3512
3513 #: g10/keyedit.c:3110
3514 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3515 msgstr "Nemô¾ete zmeni» dobu platnosti kµúèa verzie 3\n"
3516
3517 #: g10/keyedit.c:3126
3518 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3519 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
3520
3521 #: g10/keyedit.c:3206
3522 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3523 msgstr "Prosím, vyberte práve jedno id u¾ívateµa.\n"
3524
3525 #: g10/keyedit.c:3245 g10/keyedit.c:3355 g10/keyedit.c:3474
3526 #, fuzzy, c-format
3527 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3528 msgstr "preskoèený v3 podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
3529
3530 #: g10/keyedit.c:3416
3531 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3532 msgstr ""
3533
3534 #: g10/keyedit.c:3495
3535 #, fuzzy
3536 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3537 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3538
3539 #: g10/keyedit.c:3496
3540 #, fuzzy
3541 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3542 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3543
3544 #: g10/keyedit.c:3558
3545 #, c-format
3546 msgid "No user ID with index %d\n"
3547 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
3548
3549 #: g10/keyedit.c:3604
3550 #, c-format
3551 msgid "No secondary key with index %d\n"
3552 msgstr "Neexistuje sekundárny kµúè s indexom %d\n"
3553
3554 #: g10/keyedit.c:3721
3555 #, fuzzy, c-format
3556 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3557 msgstr "id u¾ívateµa: \""
3558
3559 #: g10/keyedit.c:3724 g10/keyedit.c:3788 g10/keyedit.c:3831
3560 #, fuzzy, c-format
3561 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3562 msgstr "   podpísané %08lX v %s%s%s\n"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:3726 g10/keyedit.c:3790 g10/keyedit.c:3833
3565 msgid " (non-exportable)"
3566 msgstr " (nexeportovateµné)"
3567
3568 #: g10/keyedit.c:3730
3569 #, c-format
3570 msgid "This signature expired on %s.\n"
3571 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s.\n"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:3734
3574 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3575 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále revokova»? (a/N) "
3576
3577 #: g10/keyedit.c:3738
3578 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3579 msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? (a/N)"
3580
3581 #: g10/keyedit.c:3765
3582 #, fuzzy, c-format
3583 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3584 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
3585
3586 #: g10/keyedit.c:3791
3587 #, fuzzy
3588 msgid " (non-revocable)"
3589 msgstr " (nexeportovateµné)"
3590
3591 #: g10/keyedit.c:3798
3592 #, fuzzy, c-format
3593 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3594 msgstr "   revokované %08lX v %s\n"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:3820
3597 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3598 msgstr "Chystáte sa revokova» tieto podpisy:\n"
3599
3600 #: g10/keyedit.c:3840
3601 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3602 msgstr "Skutoène vytvori» revokaèné certifikáty? (a/N) "
3603
3604 #: g10/keyedit.c:3870
3605 msgid "no secret key\n"
3606 msgstr "neexistuje tajný kµúè\n"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:3940
3609 #, c-format
3610 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3611 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:3957
3614 #, c-format
3615 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3616 msgstr "VAROVANIE: podpis pou¾ivateµkého ID vznikol %d sekund v budúcnosti\n"
3617
3618 #: g10/keyedit.c:4126
3619 #, fuzzy, c-format
3620 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3621 msgstr ""
3622 "Zobrazujem %s fotografické ID s veµkos»ou %ld pre kµúè 0x%08lX (uid %d)\n"
3623
3624 #: g10/keygen.c:293
3625 #, fuzzy, c-format
3626 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3627 msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
3628
3629 #: g10/keygen.c:300
3630 #, fuzzy
3631 msgid "too many cipher preferences\n"
3632 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3633
3634 #: g10/keygen.c:302
3635 #, fuzzy
3636 msgid "too many digest preferences\n"
3637 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3638
3639 #: g10/keygen.c:304
3640 #, fuzzy
3641 msgid "too many compression preferences\n"
3642 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3643
3644 #: g10/keygen.c:401
3645 #, fuzzy, c-format
3646 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3647 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
3648
3649 #: g10/keygen.c:827
3650 msgid "writing direct signature\n"
3651 msgstr "zapisujem podpis kµúèa ním samým (direct signature)\n"
3652
3653 #: g10/keygen.c:866
3654 msgid "writing self signature\n"
3655 msgstr "zapisujem podpis kµúèa sebou samým\n"
3656
3657 #: g10/keygen.c:912
3658 msgid "writing key binding signature\n"
3659 msgstr "zapisujem \"key-binding\" podpis\n"
3660
3661 #: g10/keygen.c:974 g10/keygen.c:1058 g10/keygen.c:1149 g10/keygen.c:2625
3662 #, c-format
3663 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3664 msgstr "neplatná då¾ka kµúèa; pou¾ijem %u bitov\n"
3665
3666 #: g10/keygen.c:979 g10/keygen.c:1063 g10/keygen.c:1154 g10/keygen.c:2631
3667 #, c-format
3668 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3669 msgstr "då¾ka kµúèa zaokrúhlená na %u bitov\n"
3670
3671 #: g10/keygen.c:1247
3672 #, fuzzy
3673 msgid "Sign"
3674 msgstr "sign"
3675
3676 #: g10/keygen.c:1250
3677 #, fuzzy
3678 msgid "Encrypt"
3679 msgstr "¹ifrova» dáta"
3680
3681 #: g10/keygen.c:1253
3682 msgid "Authenticate"
3683 msgstr ""
3684
3685 #: g10/keygen.c:1261
3686 msgid "SsEeAaQq"
3687 msgstr ""
3688
3689 #: g10/keygen.c:1276
3690 #, c-format
3691 msgid "Possible actions for a %s key: "
3692 msgstr ""
3693
3694 #: g10/keygen.c:1280
3695 msgid "Current allowed actions: "
3696 msgstr ""
3697
3698 #: g10/keygen.c:1285
3699 #, c-format
3700 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3701 msgstr ""
3702
3703 #: g10/keygen.c:1288
3704 #, fuzzy, c-format
3705 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3706 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3707
3708 #: g10/keygen.c:1291
3709 #, c-format
3710 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3711 msgstr ""
3712
3713 #: g10/keygen.c:1294
3714 #, c-format
3715 msgid "   (%c) Finished\n"
3716 msgstr ""
3717
3718 #: g10/keygen.c:1348
3719 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3720 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
3721
3722 #: g10/keygen.c:1350
3723 #, fuzzy, c-format
3724 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3725 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
3726
3727 #: g10/keygen.c:1351
3728 #, c-format
3729 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3730 msgstr "   (%d) DSA (len na podpis)\n"
3731
3732 #: g10/keygen.c:1353
3733 #, fuzzy, c-format
3734 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3735 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3736
3737 #: g10/keygen.c:1355
3738 #, fuzzy, c-format
3739 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3740 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3741
3742 #: g10/keygen.c:1356
3743 #, c-format
3744 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3745 msgstr "   (%d) RSA (len na podpis)\n"
3746
3747 #: g10/keygen.c:1358
3748 #, c-format
3749 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3750 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3751
3752 #: g10/keygen.c:1360
3753 #, fuzzy, c-format
3754 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3755 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3756
3757 #: g10/keygen.c:1429 g10/keygen.c:2502
3758 #, fuzzy, c-format
3759 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3760 msgstr "Pár kµúèov DSA bude ma» då¾ku 1024 bitov.\n"
3761
3762 #: g10/keygen.c:1439
3763 #, c-format
3764 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3765 msgstr ""
3766
3767 #: g10/keygen.c:1446
3768 #, fuzzy, c-format
3769 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3770 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
3771
3772 #: g10/keygen.c:1460
3773 #, c-format
3774 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3775 msgstr ""
3776
3777 #: g10/keygen.c:1466
3778 #, c-format
3779 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3780 msgstr "Po¾adovaná då¾ka kµúèa je %u bitov.\n"
3781
3782 #: g10/keygen.c:1471 g10/keygen.c:1476
3783 #, c-format
3784 msgid "rounded up to %u bits\n"
3785 msgstr "zaokrúhlené na %u bitov\n"
3786
3787 #: g10/keygen.c:1528
3788 msgid ""
3789 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3790 "         0 = key does not expire\n"
3791 "      <n>  = key expires in n days\n"
3792 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3793 "      <n>m = key expires in n months\n"
3794 "      <n>y = key expires in n years\n"
3795 msgstr ""
3796 "Prosím urète, ako dlho by mal kµúè platit.\n"
3797 "         0 = doba platnosti kµúèa nie je obmedzená\n"
3798 "      <n>  = doba platnosti kµúèa skonèí za n dní\n"
3799 "      <n>w = doba platnosti kµúèa skonèí za n tý¾dòov\n"
3800 "      <n>m = doba platnosti kµúèa skonèí za n mesiacov\n"
3801 "      <n>y = doba platnosti kµúèa skonèí za n rokov\n"
3802
3803 #: g10/keygen.c:1537
3804 msgid ""
3805 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3806 "         0 = signature does not expire\n"
3807 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3808 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3809 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3810 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3811 msgstr ""
3812 "Prosím urète, ako dlho by mal podpis platit.\n"
3813 "         0 = doba platnosti podpisu nie je onmedzená\n"
3814 "      <n>  = doba platnosti podpisu skonèí za n dní\n"
3815 "      <n>w = doba platnosti podpisu skonèí za n tý¾dòov\n"
3816 "      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mesiacov\n"
3817 "      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n rokov\n"
3818
3819 #: g10/keygen.c:1559
3820 msgid "Key is valid for? (0) "
3821 msgstr "Kµúè je platný na? (0) "
3822
3823 #: g10/keygen.c:1561
3824 msgid "Signature is valid for? (0) "
3825 msgstr "Podpis je platný na? (0) "
3826
3827 #: g10/keygen.c:1566
3828 msgid "invalid value\n"
3829 msgstr "neplatná hodnota\n"
3830
3831 #: g10/keygen.c:1571
3832 #, c-format
3833 msgid "%s does not expire at all\n"
3834 msgstr "platnos» %s neskonèí\n"
3835
3836 #: g10/keygen.c:1578
3837 #, c-format
3838 msgid "%s expires at %s\n"
3839 msgstr "platnos» %s skonèí %s\n"
3840
3841 #: g10/keygen.c:1584
3842 msgid ""
3843 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
3844 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
3845 msgstr ""
3846 "Vá¹ systém nevie zobrazi» dátumy po roku 2038.\n"
3847 "V ka¾dom prípade budú dátumy korektne spracovávané do roku 2106.\n"
3848
3849 #: g10/keygen.c:1589
3850 #, fuzzy
3851 msgid "Is this correct? (y/N) "
3852 msgstr "Je to správne (a/n)? "
3853
3854 #: g10/keygen.c:1632
3855 #, fuzzy
3856 msgid ""
3857 "\n"
3858 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
3859 "ID\n"
3860 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
3861 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
3862 "\n"
3863 msgstr ""
3864 "\n"
3865 "Aby bolo mo¾né rozpozna» Vá¹ kµúè, musíte pozna» identifikátor u¾ívateµa;\n"
3866 "program ho zlo¾í z Vá¹ho mena a priezviska, komentára a e-mailu v tomto "
3867 "tvare:\n"
3868 "    \"Jozko Mrkvicka (student) <jozko@mrkvicka.sk>\"\n"
3869 "\n"
3870
3871 #: g10/keygen.c:1644
3872 msgid "Real name: "
3873 msgstr "Meno a priezvisko: "
3874
3875 #: g10/keygen.c:1652
3876 msgid "Invalid character in name\n"
3877 msgstr "Neplatný znak ve mene\n"
3878
3879 #: g10/keygen.c:1654
3880 msgid "Name may not start with a digit\n"
3881 msgstr "Meno nemô¾e zaèína» èíslicou\n"
3882
3883 #: g10/keygen.c:1656
3884 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
3885 msgstr "Meno musí by» dlhé aspoò 5 znakov\n"
3886
3887 #: g10/keygen.c:1664
3888 msgid "Email address: "
3889 msgstr "E-mailová adresa: "
3890
3891 #: g10/keygen.c:1675
3892 msgid "Not a valid email address\n"
3893 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
3894
3895 #: g10/keygen.c:1683
3896 msgid "Comment: "
3897 msgstr "Komentár: "
3898
3899 #: g10/keygen.c:1689
3900 msgid "Invalid character in comment\n"
3901 msgstr "Neplatný znak v komentári\n"
3902
3903 #: g10/keygen.c:1712
3904 #, c-format
3905 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
3906 msgstr "Pou¾ívate znakovú sadu `%s'.\n"
3907
3908 #: g10/keygen.c:1718
3909 #, c-format
3910 msgid ""
3911 "You selected this USER-ID:\n"
3912 "    \"%s\"\n"
3913 "\n"
3914 msgstr ""
3915 "Zvolili ste tento identifikátor u¾ívateµa:\n"
3916 "    \"%s\"\n"
3917 "\n"
3918
3919 #: g10/keygen.c:1723
3920 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
3921 msgstr "Do poµa meno alebo komentár nepí¹te, prosím, e-mailovú adresu.\n"
3922
3923 #: g10/keygen.c:1739
3924 msgid "NnCcEeOoQq"
3925 msgstr "mMkKeEPpUu"
3926
3927 #: g10/keygen.c:1749
3928 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
3929 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (U)konèi»? "
3930
3931 #: g10/keygen.c:1750
3932 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
3933 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (P)okraèova»/(U)konèi»? "
3934
3935 #: g10/keygen.c:1769
3936 msgid "Please correct the error first\n"
3937 msgstr "Najskôr, prosím, opravte chybu\n"
3938
3939 #: g10/keygen.c:1809
3940 msgid ""
3941 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
3942 "\n"
3943 msgstr ""
3944 "Na ochranu Vá¹ho tajného kµúèa musíte zada» heslo.\n"
3945 "\n"
3946
3947 #: g10/keygen.c:1819 g10/passphrase.c:1099
3948 #, c-format
3949 msgid "%s.\n"
3950 msgstr "%s.\n"
3951
3952 #: g10/keygen.c:1825
3953 msgid ""
3954 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3955 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
3956 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
3957 "\n"
3958 msgstr ""
3959 "Nechcete heslo - to *nie je* dobrý nápad!\n"
3960 "Dobre, budem pokraèova» bez hesla. Kedykoµvek mô¾ete heslo zmeni» pou¾itím\n"
3961 "tohto programu s parametrom \"--edit-key\".\n"
3962 "\n"
3963
3964 #: g10/keygen.c:1847
3965 msgid ""
3966 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
3967 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
3968 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
3969 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
3970 msgstr ""
3971 "Je potrebné vytvori» veµa náhodných bajtov. Poèas vytvárania mô¾ete\n"
3972 "vykonáva» inú prácu na poèítaèi (písa» na klávesnici, pohybova» my¹ou,\n"
3973 "pou¾íva» disky); vïaka tomu má generátor lep¹iu ¹ancu získa» dostatok "
3974 "entropie.\n"
3975
3976 #: g10/keygen.c:2571
3977 msgid "Key generation canceled.\n"
3978 msgstr "Vytváranie kµúèa bolo zru¹ené.\n"
3979
3980 #: g10/keygen.c:2759 g10/keygen.c:2896
3981 #, c-format
3982 msgid "writing public key to `%s'\n"
3983 msgstr "zapisujem verejný kµúè do `%s'\n"
3984
3985 #: g10/keygen.c:2761 g10/keygen.c:2899
3986 #, fuzzy, c-format
3987 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
3988 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
3989
3990 #: g10/keygen.c:2764 g10/keygen.c:2902
3991 #, c-format
3992 msgid "writing secret key to `%s'\n"
3993 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
3994
3995 #: g10/keygen.c:2885
3996 #, c-format
3997 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
3998 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor verejných kµúèov (pubring): %s\n"
3999
4000 #: g10/keygen.c:2891
4001 #, c-format
4002 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4003 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor tajných kµúèov (secring): %s\n"
4004
4005 #: g10/keygen.c:2909
4006 #, c-format
4007 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4008 msgstr "chyba pri zápise do súboru verejných kµúèov `%s': %s\n"
4009
4010 #: g10/keygen.c:2916
4011 #, c-format
4012 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4013 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
4014
4015 #: g10/keygen.c:2939
4016 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4017 msgstr "verejný a tajný kµúè boli vytvorené a podpísané.\n"
4018
4019 #: g10/keygen.c:2950
4020 msgid ""
4021 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4022 "the command \"--edit-key\" to generate a secondary key for this purpose.\n"
4023 msgstr ""
4024 "Tento kµúè nemô¾e by» pou¾itý na ¹ifrovanie. Pre vytvorenie\n"
4025 "sekundárneho kµúèa na tento úèel mô¾ete pou¾i» príkaz \"--edit-key\".\n"
4026
4027 #: g10/keygen.c:2962 g10/keygen.c:3077 g10/keygen.c:3192
4028 #, c-format
4029 msgid "Key generation failed: %s\n"
4030 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
4031
4032 #: g10/keygen.c:3013 g10/keygen.c:3128 g10/sign.c:290
4033 #, c-format
4034 msgid ""
4035 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4036 msgstr ""
4037 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
4038 "je problém so systémovým èasom)\n"
4039
4040 #: g10/keygen.c:3015 g10/keygen.c:3130 g10/sign.c:292
4041 #, c-format
4042 msgid ""
4043 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4044 msgstr ""
4045 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
4046 "je problém so systémovým èasom)\n"
4047
4048 #: g10/keygen.c:3024 g10/keygen.c:3141
4049 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4050 msgstr "POZNÁMKA: vytvorenie podkµúèa pre kµúèe v3 nie je v súlade s OpenPGP\n"
4051
4052 #: g10/keygen.c:3052 g10/keygen.c:3174
4053 #, fuzzy
4054 msgid "Really create? (y/N) "
4055 msgstr "Skutoène vytvori»? "
4056
4057 #: g10/keygen.c:3327
4058 #, fuzzy, c-format
4059 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4060 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
4061
4062 #: g10/keygen.c:3374
4063 #, fuzzy, c-format
4064 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4065 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
4066
4067 #: g10/keygen.c:3397
4068 #, fuzzy, c-format
4069 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4070 msgstr "POZNÁMKA: platnos» tajného kµúèa %08lX skonèila %s\n"
4071
4072 #: g10/keygen.c:3464
4073 #, c-format
4074 msgid "length of RSA modulus is not %d\n"
4075 msgstr ""
4076
4077 #: g10/keygen.c:3470
4078 msgid "public exponent too large (more than 32 bits)\n"
4079 msgstr ""
4080
4081 #: g10/keygen.c:3476 g10/keygen.c:3482
4082 #, c-format
4083 msgid "length of an RSA prime is not %d\n"
4084 msgstr ""
4085
4086 #: g10/keyid.c:497 g10/keyid.c:509 g10/keyid.c:521 g10/keyid.c:533
4087 msgid "never     "
4088 msgstr "nikdy     "
4089
4090 #: g10/keylist.c:201
4091 msgid "Critical signature policy: "
4092 msgstr "Kritická podpisová politika: "
4093
4094 #: g10/keylist.c:203
4095 msgid "Signature policy: "
4096 msgstr "Podpisová politika: "
4097
4098 #: g10/keylist.c:242
4099 msgid "Critical preferred keyserver: "
4100 msgstr ""
4101
4102 #: g10/keylist.c:291 g10/keylist.c:335
4103 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4104 msgstr "VAROVANIE: nájdený neplatný formát zápisu dátumu\n"
4105
4106 #: g10/keylist.c:309
4107 msgid "Critical signature notation: "
4108 msgstr "Kritická podpisová notácia: "
4109
4110 #: g10/keylist.c:311
4111 msgid "Signature notation: "
4112 msgstr "Podpisová notácia: "
4113
4114 #: g10/keylist.c:322
4115 msgid "not human readable"
4116 msgstr "nie je v priamo èitateµnom formáte"
4117
4118 #: g10/keylist.c:423
4119 msgid "Keyring"
4120 msgstr "súbor kµúèov (keyring)"
4121
4122 #: g10/keylist.c:729
4123 #, fuzzy, c-format
4124 msgid "expired: %s)"
4125 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
4126
4127 #: g10/keylist.c:1425
4128 msgid "Primary key fingerprint:"
4129 msgstr "Primárny fingerprint kµúèa:"
4130
4131 #: g10/keylist.c:1427
4132 msgid "     Subkey fingerprint:"
4133 msgstr "     Fingerprint podkµúèa:"
4134
4135 #: g10/keylist.c:1434
4136 msgid " Primary key fingerprint:"
4137 msgstr " Primárny fingerprint kµúèa:"
4138
4139 #: g10/keylist.c:1436
4140 msgid "      Subkey fingerprint:"
4141 msgstr "      Fingerprint podkµúèa:"
4142
4143 #: g10/keylist.c:1440 g10/keylist.c:1444
4144 #, fuzzy
4145 msgid "      Key fingerprint ="
4146 msgstr "   Fingerprint kµúèa ="
4147
4148 #: g10/keylist.c:1511
4149 msgid "      Card serial no. ="
4150 msgstr ""
4151
4152 #: g10/keyring.c:1245
4153 #, fuzzy, c-format
4154 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4155 msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
4156
4157 #: g10/keyring.c:1251
4158 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4159 msgstr "VAROVANIE: Existujú dva súbory s tajnými informáciami.\n"
4160
4161 #: g10/keyring.c:1253
4162 #, c-format
4163 msgid "%s is the unchanged one\n"
4164 msgstr "%s je bez zmeny\n"
4165
4166 #: g10/keyring.c:1254
4167 #, c-format
4168 msgid "%s is the new one\n"
4169 msgstr "%s je nový\n"
4170
4171 #: g10/keyring.c:1255
4172 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4173 msgstr "Prosím, opravte tento mo¾ný bezpeènostný problém\n"
4174
4175 #: g10/keyring.c:1375
4176 #, fuzzy, c-format
4177 msgid "caching keyring `%s'\n"
4178 msgstr "kontrolujem súbor kµúèov (keyring) `%s'\n"
4179
4180 #: g10/keyring.c:1421
4181 #, fuzzy, c-format
4182 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4183 msgstr "%lu kµúèov skontrolovaných (%lu podpisov)\n"
4184
4185 #: g10/keyring.c:1433
4186 #, fuzzy, c-format
4187 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4188 msgstr "%lu kµúèov skontrolovaných (%lu podpisov)\n"
4189
4190 #: g10/keyring.c:1504
4191 #, c-format
4192 msgid "%s: keyring created\n"
4193 msgstr "%s: súbor kµúèov (keyring) vytvorený\n"
4194
4195 #: g10/keyserver.c:98
4196 #, fuzzy, c-format
4197 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4198 msgstr "VAROVANIE: nastavenie v `%s' e¹te nie je aktívne\n"
4199
4200 #: g10/keyserver.c:378
4201 #, fuzzy
4202 msgid "disabled"
4203 msgstr "disable"
4204
4205 #: g10/keyserver.c:579
4206 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4207 msgstr ""
4208
4209 #: g10/keyserver.c:662 g10/keyserver.c:1142
4210 #, fuzzy, c-format
4211 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4212 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
4213
4214 #: g10/keyserver.c:752
4215 #, fuzzy, c-format
4216 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4217 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
4218
4219 #: g10/keyserver.c:754
4220 #, fuzzy
4221 msgid "key not found on keyserver\n"
4222 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
4223
4224 #: g10/keyserver.c:896
4225 #, fuzzy, c-format
4226 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4227 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
4228
4229 #: g10/keyserver.c:900
4230 #, fuzzy, c-format
4231 msgid "requesting key %s from %s\n"
4232 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
4233
4234 #: g10/keyserver.c:1045
4235 #, fuzzy, c-format
4236 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4237 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
4238
4239 #: g10/keyserver.c:1049
4240 #, fuzzy, c-format
4241 msgid "sending key %s to %s\n"
4242 msgstr ""
4243 "\"\n"
4244 "podpísané Va¹ím kµúèom %08lX v %s\n"
4245
4246 #: g10/keyserver.c:1092
4247 #, fuzzy, c-format
4248 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4249 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
4250
4251 #: g10/keyserver.c:1095
4252 #, fuzzy, c-format
4253 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4254 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
4255
4256 #: g10/keyserver.c:1102 g10/keyserver.c:1197
4257 #, fuzzy
4258 msgid "no keyserver action!\n"
4259 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
4260
4261 #: g10/keyserver.c:1150
4262 #, c-format
4263 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4264 msgstr ""
4265
4266 #: g10/keyserver.c:1159
4267 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4268 msgstr ""
4269
4270 #: g10/keyserver.c:1218
4271 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4272 msgstr ""
4273
4274 #: g10/keyserver.c:1224
4275 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4276 msgstr ""
4277
4278 #: g10/keyserver.c:1236
4279 #, c-format
4280 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4281 msgstr ""
4282
4283 #: g10/keyserver.c:1241
4284 #, c-format
4285 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4286 msgstr ""
4287
4288 #: g10/keyserver.c:1249
4289 #, c-format
4290 msgid "gpgkeys_%s does not support handler version %d\n"
4291 msgstr ""
4292
4293 #: g10/keyserver.c:1254
4294 #, fuzzy
4295 msgid "keyserver timed out\n"
4296 msgstr "chyba servera kµúèov"
4297
4298 #: g10/keyserver.c:1259
4299 #, fuzzy
4300 msgid "keyserver internal error\n"
4301 msgstr "chyba servera kµúèov"
4302
4303 #: g10/keyserver.c:1268
4304 #, fuzzy, c-format
4305 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4306 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
4307
4308 #: g10/keyserver.c:1293 g10/keyserver.c:1327
4309 #, c-format
4310 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4311 msgstr ""
4312
4313 #: g10/keyserver.c:1578
4314 #, fuzzy, c-format
4315 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4316 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
4317
4318 #: g10/keyserver.c:1600
4319 #, fuzzy, c-format
4320 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4321 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
4322
4323 #: g10/keyserver.c:1602
4324 #, fuzzy, c-format
4325 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4326 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
4327
4328 #: g10/mainproc.c:248
4329 #, c-format
4330 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4331 msgstr "zvlá¹tna veµkos» ¹ifrovacieho kµúèa pre sedenie (%d)\n"
4332
4333 #: g10/mainproc.c:262
4334 #, c-format
4335 msgid "bad passphrase or unknown cipher algorithm (%d)\n"
4336 msgstr "nesprávne heslo alebo neznámy ¹ifrovací algoritmus (%d)\n"
4337
4338 #: g10/mainproc.c:299
4339 #, c-format
4340 msgid "%s encrypted session key\n"
4341 msgstr "%s kµúè ¹ifrovaného sedenia\n"
4342
4343 #: g10/mainproc.c:309
4344 #, fuzzy, c-format
4345 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4346 msgstr "za¹ifrované neznámym algoritmom %d\n"
4347
4348 #: g10/mainproc.c:373
4349 #, fuzzy, c-format
4350 msgid "public key is %s\n"
4351 msgstr "verejný kµúè je %08lX\n"
4352
4353 #: g10/mainproc.c:428
4354 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4355 msgstr "dáta za¹ifrované verejným kµúèom: správny DEK\n"
4356
4357 #: g10/mainproc.c:461
4358 #, fuzzy, c-format
4359 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4360 msgstr "za¹ifrované %u-bitovým %s kµúèom, ID %08lX, vytvoreným %s\n"
4361
4362 #: g10/mainproc.c:465 g10/pkclist.c:218
4363 #, fuzzy, c-format
4364 msgid "      \"%s\"\n"
4365 msgstr "                alias \""
4366
4367 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4368 # [kw]
4369 #: g10/mainproc.c:469
4370 #, fuzzy, c-format
4371 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4372 msgstr "za¹ifrovaná %s kµúèom, ID %08lX\n"
4373
4374 #: g10/mainproc.c:483
4375 #, c-format
4376 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4377 msgstr "de¹ifrovanie verejným kµúèom zlyhalo: %s\n"
4378
4379 #: g10/mainproc.c:497
4380 #, c-format
4381 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4382 msgstr "za¹ifrované s %lu heslami\n"
4383
4384 #: g10/mainproc.c:499
4385 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4386 msgstr "za¹ifrované jedným heslom\n"
4387
4388 #: g10/mainproc.c:527 g10/mainproc.c:549
4389 #, c-format
4390 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4391 msgstr "predpokladám %s ¹ifrovaných dát\n"
4392
4393 #: g10/mainproc.c:535
4394 #, c-format
4395 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4396 msgstr ""
4397 "algoritmus IDEA nie je dostupný; optimisticky sa ho pokúsime nahradi» "
4398 "algoritmom %s\n"
4399
4400 #: g10/mainproc.c:567
4401 msgid "decryption okay\n"
4402 msgstr "de¹ifrovanie o.k.\n"
4403
4404 #: g10/mainproc.c:571
4405 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4406 msgstr "VAROVANIE: správa nemá ochranu integrity\n"
4407
4408 #: g10/mainproc.c:584
4409 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4410 msgstr "VAROVANIE: so za¹ifrovanou správou bolo manipulované!\n"
4411
4412 #: g10/mainproc.c:590
4413 #, c-format
4414 msgid "decryption failed: %s\n"
4415 msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
4416
4417 #: g10/mainproc.c:610
4418 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4419 msgstr "POZNÁMKA: odosielateµ po¾adoval (\"for-your-eyes-only\")\n"
4420
4421 #: g10/mainproc.c:612
4422 #, c-format
4423 msgid "original file name='%.*s'\n"
4424 msgstr "pôvodné meno súboru='%.*s'\n"
4425
4426 #: g10/mainproc.c:784
4427 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4428 msgstr ""
4429 "samostatný revokaèný certifikát -  pou¾ite \"gpg --import\", ak ho chcete "
4430 "vyu¾i»\n"
4431
4432 #: g10/mainproc.c:1288
4433 msgid "signature verification suppressed\n"
4434 msgstr "verifikácia podpisu potlaèená\n"
4435
4436 #: g10/mainproc.c:1330 g10/mainproc.c:1340
4437 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4438 msgstr "neviem pracova» s týmito násobnými podpismi\n"
4439
4440 #: g10/mainproc.c:1350
4441 #, fuzzy, c-format
4442 msgid "Signature made %s\n"
4443 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
4444
4445 #: g10/mainproc.c:1351
4446 #, fuzzy, c-format
4447 msgid "               using %s key %s\n"
4448 msgstr "                alias \""
4449
4450 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4451 #: g10/mainproc.c:1355
4452 #, fuzzy, c-format
4453 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4454 msgstr "Podpis vytvorený %.*s pomocou %s kµúèa ID %08lX\n"
4455
4456 #: g10/mainproc.c:1375
4457 msgid "Key available at: "
4458 msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
4459
4460 #: g10/mainproc.c:1480 g10/mainproc.c:1528
4461 #, fuzzy, c-format
4462 msgid "BAD signature from \"%s\""
4463 msgstr "ZLÝ podpis od \""
4464
4465 #: g10/mainproc.c:1482 g10/mainproc.c:1530
4466 #, fuzzy, c-format
4467 msgid "Expired signature from \"%s\""
4468 msgstr "Podpis s vypr¹anou platnos»ou od \""
4469
4470 #: g10/mainproc.c:1484 g10/mainproc.c:1532
4471 #, fuzzy, c-format
4472 msgid "Good signature from \"%s\""
4473 msgstr "Dobrý podpis od \""
4474
4475 #: g10/mainproc.c:1536
4476 msgid "[uncertain]"
4477 msgstr "[neistý]  "
4478
4479 #: g10/mainproc.c:1568
4480 #, fuzzy, c-format
4481 msgid "                aka \"%s\""
4482 msgstr "                alias \""
4483
4484 #: g10/mainproc.c:1662
4485 #, c-format
4486 msgid "Signature expired %s\n"
4487 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
4488
4489 #: g10/mainproc.c:1667
4490 #, c-format
4491 msgid "Signature expires %s\n"
4492 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s\n"
4493
4494 #: g10/mainproc.c:1670
4495 #, c-format
4496 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4497 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
4498
4499 #: g10/mainproc.c:1671
4500 msgid "binary"
4501 msgstr "binárne"
4502
4503 #: g10/mainproc.c:1672
4504 msgid "textmode"
4505 msgstr "textový mód"
4506
4507 #: g10/mainproc.c:1672 g10/trustdb.c:528
4508 msgid "unknown"
4509 msgstr "neznáme"
4510
4511 #: g10/mainproc.c:1692
4512 #, c-format
4513 msgid "Can't check signature: %s\n"
4514 msgstr "Nemô¾em overi» podpis: %s\n"
4515
4516 #: g10/mainproc.c:1760 g10/mainproc.c:1776 g10/mainproc.c:1862
4517 msgid "not a detached signature\n"
4518 msgstr "toto nie je podpis oddelený od dokumentu\n"
4519
4520 #: g10/mainproc.c:1803
4521 msgid ""
4522 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4523 msgstr "VAROVANIE: Nájdené viacnásobne podpisy. Skontrolovaný bude len prvý.\n"
4524
4525 #: g10/mainproc.c:1811
4526 #, c-format
4527 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4528 msgstr "samostatný podpis triedy 0x%02x\n"
4529
4530 #: g10/mainproc.c:1868
4531 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4532 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
4533
4534 #: g10/mainproc.c:1878
4535 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4536 msgstr "nájdený neplatný koreòový paket v proc_tree()\n"
4537
4538 #: g10/misc.c:105
4539 #, c-format
4540 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4541 msgstr "nemô¾em vypnú» vytváranie core súborov: %s\n"
4542
4543 #: g10/misc.c:125 g10/misc.c:153 g10/misc.c:225
4544 #, fuzzy, c-format
4545 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4546 msgstr "nemo¾no otvori» súbor: %s\n"
4547
4548 #: g10/misc.c:190
4549 #, fuzzy, c-format
4550 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4551 msgstr "databáza dôvery: procedúra read() (n=%d) zlyhala: %s\n"
4552
4553 #: g10/misc.c:299
4554 #, fuzzy, c-format
4555 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4556 msgstr "nemô¾em pracova» s algoritmom verejného kµúèa %d\n"
4557
4558 #: g10/misc.c:314
4559 #, fuzzy, c-format
4560 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4561 msgstr "¹ifrovací algoritmus nie je implementovaný"
4562
4563 #: g10/misc.c:329
4564 #, fuzzy, c-format
4565 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4566 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
4567
4568 #: g10/misc.c:334
4569 #, fuzzy, c-format
4570 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4571 msgstr ""
4572 "vy¾iadaný hashovací algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
4573
4574 #: g10/misc.c:430
4575 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4576 msgstr "IDEA modul pre GnuPG nenájdený\n"
4577
4578 #: g10/misc.c:431
4579 msgid ""
4580 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4581 msgstr ""
4582 "viac informácií nájdete v dokumente http://www.gnupg.cz/why-not-idea.html\n"
4583
4584 #: g10/misc.c:664
4585 #, c-format
4586 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4587 msgstr "%s:%d: pou¾itie parametra \"%s\" sa neodporúèa\n"
4588
4589 #: g10/misc.c:668
4590 #, c-format
4591 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4592 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾itie parametra \"%s\" sa neodporúèa\n"
4593
4594 #: g10/misc.c:670
4595 #, c-format
4596 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4597 msgstr "pou¾ite namiesto neho \"%s%s\" \n"
4598
4599 #: g10/misc.c:681
4600 msgid "Uncompressed"
4601 msgstr "Nekomprimované"
4602
4603 #: g10/misc.c:706
4604 #, fuzzy
4605 msgid "uncompressed|none"
4606 msgstr "Nekomprimované"
4607
4608 #: g10/misc.c:816
4609 #, c-format
4610 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4611 msgstr "táto správa nemusí pou¾iteµná s %s\n"
4612
4613 #: g10/misc.c:973
4614 #, fuzzy, c-format
4615 msgid "ambiguous option `%s'\n"
4616 msgstr "èítam mo¾nosti z `%s'\n"
4617
4618 #: g10/misc.c:998
4619 #, fuzzy, c-format
4620 msgid "unknown option `%s'\n"
4621 msgstr "neznámy implicitný adresát `%s'\n"
4622
4623 #: g10/openfile.c:84
4624 #, c-format
4625 msgid "File `%s' exists. "
4626 msgstr "Súbor `%s' existuje. "
4627
4628 #: g10/openfile.c:86
4629 #, fuzzy
4630 msgid "Overwrite? (y/N) "
4631 msgstr "Prepísa» (a/N)? "
4632
4633 #: g10/openfile.c:119
4634 #, c-format
4635 msgid "%s: unknown suffix\n"
4636 msgstr "%s: neznáma prípona\n"
4637
4638 #: g10/openfile.c:141
4639 msgid "Enter new filename"
4640 msgstr "Vlo¾te nový názov súboru"
4641
4642 #: g10/openfile.c:184
4643 msgid "writing to stdout\n"
4644 msgstr "zapisujem na ¹tandardný výstup (stdout)\n"
4645
4646 #: g10/openfile.c:296
4647 #, c-format
4648 msgid "assuming signed data in `%s'\n"
4649 msgstr "predpokladám podpísané dáta v `%s'\n"
4650
4651 #: g10/openfile.c:375
4652 #, c-format
4653 msgid "new configuration file `%s' created\n"
4654 msgstr "vytvorený nový konfiguraèný súbor `%s'\n"
4655
4656 #: g10/openfile.c:377
4657 #, c-format
4658 msgid "WARNING: options in `%s' are not yet active during this run\n"
4659 msgstr "VAROVANIE: nastavenie v `%s' e¹te nie je aktívne\n"
4660
4661 #: g10/openfile.c:409
4662 #, fuzzy, c-format
4663 msgid "directory `%s' created\n"
4664 msgstr "%s: adresár vytvorený\n"
4665
4666 #: g10/parse-packet.c:119
4667 #, c-format
4668 msgid "can't handle public key algorithm %d\n"
4669 msgstr "nemô¾em pracova» s algoritmom verejného kµúèa %d\n"
4670
4671 #: g10/parse-packet.c:688
4672 msgid "WARNING: potentially insecure symmetrically encrypted session key\n"
4673 msgstr ""
4674 "VAROVANIE: pravdepodobne nebezpeèný symetricky ¹ifrovaný kµúè sedenia\n"
4675
4676 #: g10/parse-packet.c:1112
4677 #, c-format
4678 msgid "subpacket of type %d has critical bit set\n"
4679 msgstr "podpaket typu %d má nastavený kritický bit\n"
4680
4681 #: g10/passphrase.c:475 g10/passphrase.c:522
4682 msgid "gpg-agent is not available in this session\n"
4683 msgstr "gpg-agent nie je v tomto sedení dostupný\n"
4684
4685 #: g10/passphrase.c:483
4686 msgid "can't set client pid for the agent\n"
4687 msgstr "nemô¾em nastavi» PID klienta pre gpg-agenta\n"
4688
4689 #: g10/passphrase.c:491
4690 msgid "can't get server read FD for the agent\n"
4691 msgstr "nemo¾no získa» server read file descriptor pre agenta\n"
4692
4693 #: g10/passphrase.c:498
4694 msgid "can't get server write FD for the agent\n"
4695 msgstr "nemo¾no získa» server write file descriptor pre agenta\n"
4696
4697 #: g10/passphrase.c:531
4698 msgid "malformed GPG_AGENT_INFO environment variable\n"
4699 msgstr "zlý formát premennej prostredia GPG_AGENT_INFO\n"
4700
4701 #: g10/passphrase.c:544
4702 #, c-format
4703 msgid "gpg-agent protocol version %d is not supported\n"
4704 msgstr "gpg-agent protokol verzie %d nie je podporovaný\n"
4705
4706 #: g10/passphrase.c:565
4707 #, c-format
4708 msgid "can't connect to `%s': %s\n"
4709 msgstr "nemô¾em sa pripoji» k `%s': %s\n"
4710
4711 #: g10/passphrase.c:587
4712 msgid "communication problem with gpg-agent\n"
4713 msgstr "problém v komunikácii s gpg-agentom\n"
4714
4715 #: g10/passphrase.c:594 g10/passphrase.c:930 g10/passphrase.c:1042
4716 msgid "problem with the agent - disabling agent use\n"
4717 msgstr "problém s agentom - pou¾ívanie agenta vypnuté\n"
4718
4719 #: g10/passphrase.c:698 g10/passphrase.c:1203
4720 #, fuzzy, c-format
4721 msgid " (main key ID %s)"
4722 msgstr " (hlavné ID kµúèa %08lX)"
4723
4724 #: g10/passphrase.c:712
4725 #, fuzzy, c-format
4726 msgid ""
4727 "You need a passphrase to unlock the secret key for user:\n"
4728 "\"%.*s\"\n"
4729 "%u-bit %s key, ID %s, created %s%s\n"
4730 msgstr ""
4731 "Potrebujete heslo, aby ste odomkli tajný kµúè pre u¾ívateµa:\n"
4732 "\"%.*s\"\n"
4733 "kµúè s då¾kou %u bitov, typ %s, ID %08lX, vytvorený %s%s\n"
4734
4735 #: g10/passphrase.c:737
4736 msgid "Repeat passphrase\n"
4737 msgstr "Opakova» heslo\n"
4738
4739 #: g10/passphrase.c:739
4740 msgid "Enter passphrase\n"
4741 msgstr "Vlo¾i» heslo\n"
4742
4743 #: g10/passphrase.c:777
4744 msgid "passphrase too long\n"
4745 msgstr "heslo je príli¹ dlhé\n"
4746
4747 #: g10/passphrase.c:790
4748 msgid "invalid response from agent\n"
4749 msgstr "neplatná reakcia od agenta\n"
4750
4751 #: g10/passphrase.c:805 g10/passphrase.c:924
4752 msgid "cancelled by user\n"
4753 msgstr "zru¹ené u¾ívateµom\n"
4754
4755 #: g10/passphrase.c:810 g10/passphrase.c:1013
4756 #, c-format
4757 msgid "problem with the agent: agent returns 0x%lx\n"
4758 msgstr "problém s agentom: agent vracia 0x%lx\n"
4759
4760 #: g10/passphrase.c:1094 g10/passphrase.c:1256
4761 #, fuzzy
4762 msgid "can't query passphrase in batch mode\n"
4763 msgstr "v dávkovom re¾ime sa nemô¾em pýta» na heslo\n"
4764
4765 #: g10/passphrase.c:1101 g10/passphrase.c:1261
4766 msgid "Enter passphrase: "
4767 msgstr "Vlo¾te heslo: "
4768
4769 #: g10/passphrase.c:1184
4770 #, fuzzy, c-format
4771 msgid ""
4772 "You need a passphrase to unlock the secret key for\n"
4773 "user: \"%s\"\n"
4774 msgstr ""
4775 "\n"
4776 "Musíte pozna» heslo, aby ste odomkli tajný kµúè pre\n"
4777 "u¾ívateµa: \""
4778
4779 #: g10/passphrase.c:1190
4780 #, fuzzy, c-format
4781 msgid "%u-bit %s key, ID %s, created %s"
4782 msgstr "då¾ka %u bitov, typ %s, ID %08lX, vytvorený %s"
4783
4784 #: g10/passphrase.c:1199
4785 #, c-format
4786 msgid "         (subkey on main key ID %s)"
4787 msgstr ""
4788
4789 #: g10/passphrase.c:1265
4790 msgid "Repeat passphrase: "
4791 msgstr "Opakujte heslo: "
4792
4793 #: g10/photoid.c:66
4794 msgid ""
4795 "\n"
4796 "Pick an image to use for your photo ID.  The image must be a JPEG file.\n"
4797 "Remember that the image is stored within your public key.  If you use a\n"
4798 "very large picture, your key will become very large as well!\n"
4799 "Keeping the image close to 240x288 is a good size to use.\n"
4800 msgstr ""
4801 "\n"
4802 "Vyberte si obrázok, ktorý bude pou¾itý ako fotografické ID. Tento obrázok\n"
4803 "musí by» vo formáte JPEG. Pamätajte, ¾e bude ulo¾ený vo Va¹om verejnom "
4804 "kµúèi.\n"
4805 "Ak pou¾ijete veµmi veµký obrázok, kµúè bude tie¾ veµký! Odporúèaná veµkos»\n"
4806 "obrázka je okolo 240x288.\n"
4807
4808 #: g10/photoid.c:80
4809 msgid "Enter JPEG filename for photo ID: "
4810 msgstr "Meno súbor s fotografiou vo formáte JPEG: "
4811
4812 #: g10/photoid.c:94
4813 #, fuzzy, c-format
4814 msgid "unable to open JPEG file `%s': %s\n"
4815 msgstr "nemo¾no otvori» súbor: %s\n"
4816
4817 #: g10/photoid.c:102
4818 #, c-format
4819 msgid "This JPEG is really large (%d bytes) !\n"
4820 msgstr ""
4821
4822 #: g10/photoid.c:104
4823 #, fuzzy
4824 msgid "Are you sure you want to use it? (y/N) "
4825 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
4826
4827 #: g10/photoid.c:119
4828 #, fuzzy, c-format
4829 msgid "`%s' is not a JPEG file\n"
4830 msgstr "\"%s\" nie je súbor JPEG\n"
4831
4832 #: g10/photoid.c:136
4833 msgid "Is this photo correct (y/N/q)? "
4834 msgstr "Je táto fotografia správna (a/N/u)? "
4835
4836 #: g10/photoid.c:338
4837 msgid "unable to display photo ID!\n"
4838 msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
4839
4840 #: g10/pkclist.c:61 g10/revoke.c:580
4841 msgid "No reason specified"
4842 msgstr "Dôvod nebol ¹pecifikovaný"
4843
4844 #: g10/pkclist.c:63 g10/revoke.c:582
4845 msgid "Key is superseded"
4846 msgstr "Kµúè je nahradený"
4847
4848 #: g10/pkclist.c:65 g10/revoke.c:581