about to release 1.4.3rc1
[gnupg.git] / po / sk.po
1 # GnuPG Slovak translation
2 # Copyright (C) 1998 - 2004 Free Software Foundation, Inc.
3 # Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>, 2002 - 2004
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: gnupg 1.2.5\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: gnupg-i18n@gnupg.org\n"
8 "POT-Creation-Date: 2006-02-14 15:28+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2004-07-20 15:52+0200\n"
10 "Last-Translator: Michal Majer <mmajer@econ.umb.sk>\n"
11 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: cipher/primegen.c:121
17 #, fuzzy, c-format
18 msgid "can't gen prime with pbits=%u qbits=%u\n"
19 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
20
21 #: cipher/primegen.c:312
22 #, c-format
23 msgid "can't generate a prime with less than %d bits\n"
24 msgstr "nemô¾em vytvori» prvoèíslo s då¾kou menej ako %d bitov\n"
25
26 #: cipher/random.c:173
27 msgid "no entropy gathering module detected\n"
28 msgstr "nebol detekovaný ¾iadny modul na získanie entropie\n"
29
30 #: cipher/random.c:403
31 #, fuzzy, c-format
32 msgid "can't lock `%s': %s\n"
33 msgstr "nemo¾no otvori» `%s'\n"
34
35 #: cipher/random.c:408
36 #, fuzzy, c-format
37 msgid "waiting for lock on `%s'...\n"
38 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
39
40 #: cipher/random.c:448 g10/card-util.c:677 g10/card-util.c:746
41 #: g10/dearmor.c:61 g10/dearmor.c:110 g10/encode.c:184 g10/encode.c:488
42 #: g10/gpg.c:992 g10/gpg.c:3360 g10/import.c:193 g10/keygen.c:2274
43 #: g10/keyring.c:1525 g10/openfile.c:184 g10/openfile.c:340
44 #: g10/plaintext.c:476 g10/sign.c:787 g10/sign.c:947 g10/sign.c:1060
45 #: g10/sign.c:1210 g10/tdbdump.c:141 g10/tdbdump.c:149 g10/tdbio.c:540
46 #: g10/tdbio.c:605
47 #, c-format
48 msgid "can't open `%s': %s\n"
49 msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
50
51 #: cipher/random.c:458
52 #, c-format
53 msgid "can't stat `%s': %s\n"
54 msgstr "nemô¾em pou¾i» príkaz stat na `%s': %s\n"
55
56 #: cipher/random.c:463
57 #, c-format
58 msgid "`%s' is not a regular file - ignored\n"
59 msgstr "`%s' nie je normálny súbor - ignorované\n"
60
61 #: cipher/random.c:468
62 msgid "note: random_seed file is empty\n"
63 msgstr "poznámka: súbor random_seed je prázdny\n"
64
65 #: cipher/random.c:474
66 msgid "WARNING: invalid size of random_seed file - not used\n"
67 msgstr "varovanie: neplatná veµkos» random_seed - súbor nepou¾itý\n"
68
69 #: cipher/random.c:482
70 #, c-format
71 msgid "can't read `%s': %s\n"
72 msgstr "nemô¾em èíta» `%s': %s\n"
73
74 #: cipher/random.c:520
75 msgid "note: random_seed file not updated\n"
76 msgstr "poznámka: súbor random_seed nie je aktualizovaný\n"
77
78 #: cipher/random.c:544 g10/exec.c:478 g10/gpg.c:991 g10/keygen.c:2753
79 #: g10/keygen.c:2783 g10/keyring.c:1201 g10/keyring.c:1501 g10/openfile.c:261
80 #: g10/openfile.c:355 g10/sign.c:805 g10/sign.c:1076 g10/tdbio.c:536
81 #, c-format
82 msgid "can't create `%s': %s\n"
83 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
84
85 #: cipher/random.c:556 cipher/random.c:566
86 #, c-format
87 msgid "can't write `%s': %s\n"
88 msgstr "nemô¾em zapisova» do `%s': %s\n"
89
90 #: cipher/random.c:569
91 #, c-format
92 msgid "can't close `%s': %s\n"
93 msgstr "nemô¾em zavrie» `%s': %s\n"
94
95 #: cipher/random.c:814
96 msgid "WARNING: using insecure random number generator!!\n"
97 msgstr "VAROVANIE: pou¾itý generátor náhodných èísel nie je bezpeèný!!\n"
98
99 #: cipher/random.c:815
100 msgid ""
101 "The random number generator is only a kludge to let\n"
102 "it run - it is in no way a strong RNG!\n"
103 "\n"
104 "DON'T USE ANY DATA GENERATED BY THIS PROGRAM!!\n"
105 "\n"
106 msgstr ""
107 "Generátor náhodných èísel je len atrapa, aby program mohol be¾a»,\n"
108 "v ¾iadnom prípade nie je kryptograficky bezpeèný!\n"
109 "\n"
110 "NEPOU®ÍVAJTE ®IADNE DÁTA VYTVORENÉ TÝMTO PROGRAMOM!!\n"
111 "\n"
112
113 #: cipher/rndegd.c:202
114 msgid ""
115 "Please wait, entropy is being gathered. Do some work if it would\n"
116 "keep you from getting bored, because it will improve the quality\n"
117 "of the entropy.\n"
118 msgstr ""
119 "Prosím èakajte, získava sa entropia. Robte zatiaµ nejakú inú prácu\n"
120 "aby ste sa nenudili a zvý¹ite tým kvalitu entropie.\n"
121
122 #: cipher/rndlinux.c:132
123 #, c-format
124 msgid ""
125 "\n"
126 "Not enough random bytes available.  Please do some other work to give\n"
127 "the OS a chance to collect more entropy! (Need %d more bytes)\n"
128 msgstr ""
129 "\n"
130 "Nedostatok náhodných bajtov. Prosím, pracujte s operaèným systémom, aby\n"
131 "ste mu umo¾nili získa» viac entropie (je potrebných %d bajtov).\n"
132
133 #: g10/app-openpgp.c:596
134 #, fuzzy, c-format
135 msgid "failed to store the fingerprint: %s\n"
136 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
137
138 #: g10/app-openpgp.c:609
139 #, fuzzy, c-format
140 msgid "failed to store the creation date: %s\n"
141 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
142
143 #: g10/app-openpgp.c:977
144 #, fuzzy, c-format
145 msgid "reading public key failed: %s\n"
146 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
147
148 #: g10/app-openpgp.c:985 g10/app-openpgp.c:1910
149 msgid "response does not contain the public key data\n"
150 msgstr ""
151
152 #: g10/app-openpgp.c:993 g10/app-openpgp.c:1918
153 msgid "response does not contain the RSA modulus\n"
154 msgstr ""
155
156 #: g10/app-openpgp.c:1002 g10/app-openpgp.c:1928
157 msgid "response does not contain the RSA public exponent\n"
158 msgstr ""
159
160 #: g10/app-openpgp.c:1258 g10/app-openpgp.c:1346 g10/app-openpgp.c:2154
161 #, c-format
162 msgid "PIN callback returned error: %s\n"
163 msgstr ""
164
165 #: g10/app-openpgp.c:1264 g10/app-openpgp.c:1352 g10/app-openpgp.c:2160
166 #, c-format
167 msgid "PIN for CHV%d is too short; minimum length is %d\n"
168 msgstr ""
169
170 #: g10/app-openpgp.c:1273 g10/app-openpgp.c:1287 g10/app-openpgp.c:1362
171 #: g10/app-openpgp.c:2169 g10/app-openpgp.c:2183
172 #, fuzzy, c-format
173 msgid "verify CHV%d failed: %s\n"
174 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
175
176 #: g10/app-openpgp.c:1310
177 msgid "access to admin commands is not configured\n"
178 msgstr ""
179
180 #: g10/app-openpgp.c:1325 g10/app-openpgp.c:2389
181 msgid "error retrieving CHV status from card\n"
182 msgstr ""
183
184 #: g10/app-openpgp.c:1331 g10/app-openpgp.c:2398
185 msgid "card is permanently locked!\n"
186 msgstr ""
187
188 #: g10/app-openpgp.c:1336
189 #, c-format
190 msgid "%d Admin PIN attempts remaining before card is permanently locked\n"
191 msgstr ""
192
193 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|A|" prefix but
194 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
195 #. to get some infos on the string.
196 #: g10/app-openpgp.c:1343
197 msgid "|A|Admin PIN"
198 msgstr ""
199
200 #. TRANSLATORS: Do not translate the "|*|" prefixes but
201 #. keep it at the start of the string.  We need this elsewhere
202 #. to get some infos on the string.
203 #: g10/app-openpgp.c:1492
204 msgid "|AN|New Admin PIN"
205 msgstr ""
206
207 #: g10/app-openpgp.c:1492
208 msgid "|N|New PIN"
209 msgstr ""
210
211 #: g10/app-openpgp.c:1496
212 #, fuzzy, c-format
213 msgid "error getting new PIN: %s\n"
214 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
215
216 #: g10/app-openpgp.c:1546 g10/app-openpgp.c:1996
217 #, fuzzy
218 msgid "error reading application data\n"
219 msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
220
221 #: g10/app-openpgp.c:1552 g10/app-openpgp.c:2003
222 #, fuzzy
223 msgid "error reading fingerprint DO\n"
224 msgstr "%s: chyba pri èítaní voµného záznamu: %s\n"
225
226 #: g10/app-openpgp.c:1562
227 #, fuzzy
228 msgid "key already exists\n"
229 msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
230
231 #: g10/app-openpgp.c:1566
232 msgid "existing key will be replaced\n"
233 msgstr ""
234
235 #: g10/app-openpgp.c:1568
236 #, fuzzy
237 msgid "generating new key\n"
238 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
239
240 #: g10/app-openpgp.c:1735
241 msgid "creation timestamp missing\n"
242 msgstr ""
243
244 #: g10/app-openpgp.c:1742
245 #, c-format
246 msgid "RSA modulus missing or not of size %d bits\n"
247 msgstr ""
248
249 #: g10/app-openpgp.c:1749
250 #, c-format
251 msgid "RSA public exponent missing or larger than %d bits\n"
252 msgstr ""
253
254 #: g10/app-openpgp.c:1757 g10/app-openpgp.c:1764
255 #, c-format
256 msgid "RSA prime %s missing or not of size %d bits\n"
257 msgstr ""
258
259 #: g10/app-openpgp.c:1827
260 #, fuzzy, c-format
261 msgid "failed to store the key: %s\n"
262 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
263
264 #: g10/app-openpgp.c:1886
265 msgid "please wait while key is being generated ...\n"
266 msgstr ""
267
268 #: g10/app-openpgp.c:1901
269 #, fuzzy
270 msgid "generating key failed\n"
271 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
272
273 #: g10/app-openpgp.c:1904
274 #, fuzzy, c-format
275 msgid "key generation completed (%d seconds)\n"
276 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
277
278 #: g10/app-openpgp.c:1961
279 msgid "invalid structure of OpenPGP card (DO 0x93)\n"
280 msgstr ""
281
282 #: g10/app-openpgp.c:2087
283 #, fuzzy, c-format
284 msgid "card does not support digest algorithm %s\n"
285 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
286
287 #: g10/app-openpgp.c:2134
288 #, c-format
289 msgid "signatures created so far: %lu\n"
290 msgstr ""
291
292 #: g10/app-openpgp.c:2142
293 #, c-format
294 msgid "||Please enter the PIN%%0A[sigs done: %lu]"
295 msgstr ""
296
297 #: g10/app-openpgp.c:2403
298 msgid ""
299 "verification of Admin PIN is currently prohibited through this command\n"
300 msgstr ""
301
302 #: g10/app-openpgp.c:2474 g10/app-openpgp.c:2484
303 #, fuzzy, c-format
304 msgid "can't access %s - invalid OpenPGP card?\n"
305 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
306
307 #: g10/armor.c:318
308 #, c-format
309 msgid "armor: %s\n"
310 msgstr "ASCII kódovanie: %s\n"
311
312 #: g10/armor.c:357
313 msgid "invalid armor header: "
314 msgstr "neplatná hlavièka ASCII kódovania: "
315
316 #: g10/armor.c:368
317 msgid "armor header: "
318 msgstr "ASCII hlavièka: "
319
320 #: g10/armor.c:379
321 msgid "invalid clearsig header\n"
322 msgstr "neplatná hlavièka podpisu v èitateµnom formáte\n"
323
324 #: g10/armor.c:431
325 msgid "nested clear text signatures\n"
326 msgstr "vnorené podpisy v èitateµnom formátu\n"
327
328 #: g10/armor.c:566
329 #, fuzzy
330 msgid "unexpected armor: "
331 msgstr "neoèakávané kódovanie ASCII:"
332
333 #: g10/armor.c:578
334 msgid "invalid dash escaped line: "
335 msgstr "nesprávne oznaèenie riadku mínusmi: "
336
337 #: g10/armor.c:730 g10/armor.c:1337
338 #, fuzzy, c-format
339 msgid "invalid radix64 character %02X skipped\n"
340 msgstr "neplatný znak vo formáte radix64 %02x bol preskoèený\n"
341
342 #: g10/armor.c:773
343 msgid "premature eof (no CRC)\n"
344 msgstr "predèasný koniec súboru (¾iadne CRC)\n"
345
346 #: g10/armor.c:807
347 msgid "premature eof (in CRC)\n"
348 msgstr "predèasný koniec súboru (v CRC)\n"
349
350 #: g10/armor.c:815
351 msgid "malformed CRC\n"
352 msgstr "nesprávny formát CRC\n"
353
354 #: g10/armor.c:819 g10/armor.c:1374
355 #, fuzzy, c-format
356 msgid "CRC error; %06lX - %06lX\n"
357 msgstr "Chyba CRC; %06lx - %06lx\n"
358
359 #: g10/armor.c:839
360 #, fuzzy
361 msgid "premature eof (in trailer)\n"
362 msgstr "predèasný koniec súboru (v pätièke)\n"
363
364 #: g10/armor.c:843
365 msgid "error in trailer line\n"
366 msgstr "chyba v pätièke\n"
367
368 #: g10/armor.c:1152
369 msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
370 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
371
372 #: g10/armor.c:1157
373 #, c-format
374 msgid "invalid armor: line longer than %d characters\n"
375 msgstr "neplatné kódovanie ASCII: riadok je dlh¹í ako %d znakov\n"
376
377 #: g10/armor.c:1161
378 msgid ""
379 "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
380 msgstr ""
381 "neplatný znak (quoted-printable) v ASCII kódovaní - pravdepodobne bol "
382 "pou¾itý nesprávny MTA\n"
383
384 #: g10/card-util.c:63 g10/card-util.c:305
385 #, fuzzy, c-format
386 msgid "OpenPGP card not available: %s\n"
387 msgstr "tajný kµúè nie je dostupný"
388
389 #: g10/card-util.c:68
390 #, c-format
391 msgid "OpenPGP card no. %s detected\n"
392 msgstr ""
393
394 #: g10/card-util.c:76 g10/card-util.c:1405 g10/delkey.c:128 g10/keyedit.c:1518
395 #: g10/keygen.c:2458 g10/revoke.c:218 g10/revoke.c:456
396 #, fuzzy
397 msgid "can't do this in batch mode\n"
398 msgstr "nemo¾no previes» v dávkovom móde\n"
399
400 #: g10/card-util.c:103 g10/card-util.c:1131 g10/card-util.c:1214
401 #: g10/keyedit.c:423 g10/keyedit.c:444 g10/keyedit.c:458 g10/keygen.c:1290
402 #: g10/keygen.c:1357
403 msgid "Your selection? "
404 msgstr "Vá¹ výber? "
405
406 #: g10/card-util.c:215 g10/card-util.c:265
407 msgid "[not set]"
408 msgstr ""
409
410 #: g10/card-util.c:412
411 #, fuzzy
412 msgid "male"
413 msgstr "enable"
414
415 #: g10/card-util.c:413
416 #, fuzzy
417 msgid "female"
418 msgstr "enable"
419
420 #: g10/card-util.c:413
421 #, fuzzy
422 msgid "unspecified"
423 msgstr "Dôvod nebol ¹pecifikovaný"
424
425 #: g10/card-util.c:440
426 #, fuzzy
427 msgid "not forced"
428 msgstr "nespracované"
429
430 #: g10/card-util.c:440
431 msgid "forced"
432 msgstr ""
433
434 #: g10/card-util.c:518
435 msgid "Error: Only plain ASCII is currently allowed.\n"
436 msgstr ""
437
438 #: g10/card-util.c:520
439 msgid "Error: The \"<\" character may not be used.\n"
440 msgstr ""
441
442 #: g10/card-util.c:522
443 msgid "Error: Double spaces are not allowed.\n"
444 msgstr ""
445
446 #: g10/card-util.c:539
447 msgid "Cardholder's surname: "
448 msgstr ""
449
450 #: g10/card-util.c:541
451 msgid "Cardholder's given name: "
452 msgstr ""
453
454 #: g10/card-util.c:559
455 #, c-format
456 msgid "Error: Combined name too long (limit is %d characters).\n"
457 msgstr ""
458
459 #: g10/card-util.c:580
460 #, fuzzy
461 msgid "URL to retrieve public key: "
462 msgstr "¾iadny zodpovedajúci verejný kµúè: %s\n"
463
464 #: g10/card-util.c:588
465 #, c-format
466 msgid "Error: URL too long (limit is %d characters).\n"
467 msgstr ""
468
469 #: g10/card-util.c:686 g10/card-util.c:755 g10/import.c:276
470 #, c-format
471 msgid "error reading `%s': %s\n"
472 msgstr "chyba pri èítaní `%s': %s\n"
473
474 #: g10/card-util.c:694
475 msgid "Login data (account name): "
476 msgstr ""
477
478 #: g10/card-util.c:704
479 #, c-format
480 msgid "Error: Login data too long (limit is %d characters).\n"
481 msgstr ""
482
483 #: g10/card-util.c:763
484 msgid "Private DO data: "
485 msgstr ""
486
487 #: g10/card-util.c:773
488 #, c-format
489 msgid "Error: Private DO too long (limit is %d characters).\n"
490 msgstr ""
491
492 #: g10/card-util.c:793
493 #, fuzzy
494 msgid "Language preferences: "
495 msgstr "aktualizova» predvoµby"
496
497 #: g10/card-util.c:801
498 #, fuzzy
499 msgid "Error: invalid length of preference string.\n"
500 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
501
502 #: g10/card-util.c:810
503 #, fuzzy
504 msgid "Error: invalid characters in preference string.\n"
505 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
506
507 #: g10/card-util.c:831
508 msgid "Sex ((M)ale, (F)emale or space): "
509 msgstr ""
510
511 #: g10/card-util.c:845
512 #, fuzzy
513 msgid "Error: invalid response.\n"
514 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
515
516 #: g10/card-util.c:866
517 #, fuzzy
518 msgid "CA fingerprint: "
519 msgstr "vypísa» fingerprint"
520
521 #: g10/card-util.c:889
522 #, fuzzy
523 msgid "Error: invalid formatted fingerprint.\n"
524 msgstr "chyba: neplatný odtlaèok\n"
525
526 #: g10/card-util.c:937
527 #, fuzzy, c-format
528 msgid "key operation not possible: %s\n"
529 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
530
531 #: g10/card-util.c:938
532 #, fuzzy
533 msgid "not an OpenPGP card"
534 msgstr "nenájdené ¾iadne platné dáta vo formáte OpenPGP.\n"
535
536 #: g10/card-util.c:947
537 #, fuzzy, c-format
538 msgid "error getting current key info: %s\n"
539 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
540
541 #: g10/card-util.c:1032
542 msgid "Replace existing key? (y/N) "
543 msgstr ""
544
545 #: g10/card-util.c:1053 g10/card-util.c:1062
546 msgid "Make off-card backup of encryption key? (Y/n) "
547 msgstr ""
548
549 #: g10/card-util.c:1074
550 msgid "Replace existing keys? (y/N) "
551 msgstr ""
552
553 #: g10/card-util.c:1083
554 #, c-format
555 msgid ""
556 "Please note that the factory settings of the PINs are\n"
557 "   PIN = `%s'     Admin PIN = `%s'\n"
558 "You should change them using the command --change-pin\n"
559 msgstr ""
560
561 #: g10/card-util.c:1122
562 #, fuzzy
563 msgid "Please select the type of key to generate:\n"
564 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
565
566 #: g10/card-util.c:1124 g10/card-util.c:1205
567 #, fuzzy
568 msgid "   (1) Signature key\n"
569 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
570
571 #: g10/card-util.c:1125 g10/card-util.c:1207
572 #, fuzzy
573 msgid "   (2) Encryption key\n"
574 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
575
576 #: g10/card-util.c:1126 g10/card-util.c:1209
577 msgid "   (3) Authentication key\n"
578 msgstr ""
579
580 #: g10/card-util.c:1142 g10/card-util.c:1225 g10/keyedit.c:944
581 #: g10/keygen.c:1294 g10/keygen.c:1322 g10/keygen.c:1396 g10/revoke.c:685
582 msgid "Invalid selection.\n"
583 msgstr "Neplatný výber.\n"
584
585 #: g10/card-util.c:1202
586 #, fuzzy
587 msgid "Please select where to store the key:\n"
588 msgstr "Prosím výberte dôvod na revokáciu:\n"
589
590 #: g10/card-util.c:1237
591 #, fuzzy
592 msgid "unknown key protection algorithm\n"
593 msgstr "neznámy ochranný algoritmus\n"
594
595 #: g10/card-util.c:1242
596 #, fuzzy
597 msgid "secret parts of key are not available\n"
598 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
599
600 #: g10/card-util.c:1247
601 #, fuzzy
602 msgid "secret key already stored on a card\n"
603 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
604
605 #: g10/card-util.c:1318 g10/keyedit.c:1354
606 msgid "quit this menu"
607 msgstr "ukonèi» toto menu"
608
609 #: g10/card-util.c:1320
610 #, fuzzy
611 msgid "show admin commands"
612 msgstr "konfliktné príkazy\n"
613
614 #: g10/card-util.c:1321 g10/keyedit.c:1357
615 msgid "show this help"
616 msgstr "ukáza» túto pomoc"
617
618 #: g10/card-util.c:1323
619 #, fuzzy
620 msgid "list all available data"
621 msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
622
623 #: g10/card-util.c:1326
624 msgid "change card holder's name"
625 msgstr ""
626
627 #: g10/card-util.c:1327
628 msgid "change URL to retrieve key"
629 msgstr ""
630
631 #: g10/card-util.c:1328
632 msgid "fetch the key specified in the card URL"
633 msgstr ""
634
635 #: g10/card-util.c:1329
636 #, fuzzy
637 msgid "change the login name"
638 msgstr "zmeni» dobu platnosti"
639
640 #: g10/card-util.c:1330
641 #, fuzzy
642 msgid "change the language preferences"
643 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
644
645 #: g10/card-util.c:1331
646 msgid "change card holder's sex"
647 msgstr ""
648
649 #: g10/card-util.c:1332
650 #, fuzzy
651 msgid "change a CA fingerprint"
652 msgstr "vypísa» fingerprint"
653
654 #: g10/card-util.c:1333
655 msgid "toggle the signature force PIN flag"
656 msgstr ""
657
658 #: g10/card-util.c:1334
659 #, fuzzy
660 msgid "generate new keys"
661 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
662
663 #: g10/card-util.c:1335
664 msgid "menu to change or unblock the PIN"
665 msgstr ""
666
667 #: g10/card-util.c:1336
668 msgid "verify the PIN and list all data"
669 msgstr ""
670
671 #: g10/card-util.c:1456 g10/keyedit.c:1617
672 msgid "Command> "
673 msgstr "Príkaz> "
674
675 #: g10/card-util.c:1494
676 #, fuzzy
677 msgid "Admin-only command\n"
678 msgstr "konfliktné príkazy\n"
679
680 #: g10/card-util.c:1525
681 #, fuzzy
682 msgid "Admin commands are allowed\n"
683 msgstr "konfliktné príkazy\n"
684
685 #: g10/card-util.c:1527
686 #, fuzzy
687 msgid "Admin commands are not allowed\n"
688 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
689
690 #: g10/card-util.c:1601 g10/keyedit.c:2228
691 msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
692 msgstr "Neplatný príkaz (skúste \"help\")\n"
693
694 #: g10/cardglue.c:435
695 msgid "Please insert the card and hit return or enter 'c' to cancel: "
696 msgstr ""
697
698 #: g10/cardglue.c:572
699 #, c-format
700 msgid ""
701 "Please remove the current card and insert the one with serial number:\n"
702 "   %.*s\n"
703 msgstr ""
704
705 #: g10/cardglue.c:580
706 msgid "Hit return when ready or enter 'c' to cancel: "
707 msgstr ""
708
709 #: g10/cardglue.c:915
710 msgid "Enter New Admin PIN: "
711 msgstr ""
712
713 #: g10/cardglue.c:916
714 msgid "Enter New PIN: "
715 msgstr ""
716
717 #: g10/cardglue.c:917
718 msgid "Enter Admin PIN: "
719 msgstr ""
720
721 #: g10/cardglue.c:918
722 msgid "Enter PIN: "
723 msgstr ""
724
725 #: g10/cardglue.c:935
726 #, fuzzy
727 msgid "Repeat this PIN: "
728 msgstr "Opakujte heslo: "
729
730 #: g10/cardglue.c:950
731 #, fuzzy
732 msgid "PIN not correctly repeated; try again"
733 msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
734
735 #: g10/decrypt.c:69 g10/decrypt.c:160 g10/gpg.c:3720 g10/keyring.c:377
736 #: g10/keyring.c:663 g10/verify.c:102 g10/verify.c:157
737 #, c-format
738 msgid "can't open `%s'\n"
739 msgstr "nemo¾no otvori» `%s'\n"
740
741 #: g10/decrypt.c:105 g10/encode.c:853
742 msgid "--output doesn't work for this command\n"
743 msgstr "--output pre tento príkaz nefunguje\n"
744
745 #: g10/delkey.c:75 g10/export.c:311 g10/keyedit.c:3336 g10/keyserver.c:1644
746 #: g10/revoke.c:228
747 #, fuzzy, c-format
748 msgid "key \"%s\" not found: %s\n"
749 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
750
751 #: g10/delkey.c:83 g10/export.c:341 g10/import.c:2322 g10/keyserver.c:1658
752 #: g10/revoke.c:234 g10/revoke.c:478
753 #, c-format
754 msgid "error reading keyblock: %s\n"
755 msgstr "chyba pri èítaní bloku kµúèa: %s\n"
756
757 #: g10/delkey.c:129 g10/delkey.c:136
758 msgid "(unless you specify the key by fingerprint)\n"
759 msgstr "(pokiaµ neurèíte kµúè jeho fingerprintom)\n"
760
761 #: g10/delkey.c:135
762 #, fuzzy
763 msgid "can't do this in batch mode without \"--yes\"\n"
764 msgstr "bez parametra \"--yes\" to nemo¾no v dávkovom móde previes»\n"
765
766 #: g10/delkey.c:147
767 #, fuzzy
768 msgid "Delete this key from the keyring? (y/N) "
769 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
770
771 #: g10/delkey.c:155
772 #, fuzzy
773 msgid "This is a secret key! - really delete? (y/N) "
774 msgstr "Toto je tajný kµúè! - skutoène zmaza»? "
775
776 #: g10/delkey.c:165
777 #, c-format
778 msgid "deleting keyblock failed: %s\n"
779 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
780
781 #: g10/delkey.c:175
782 msgid "ownertrust information cleared\n"
783 msgstr "informácie o dôveryhodnosti vlastníka kµúèa vymazané\n"
784
785 #: g10/delkey.c:206
786 #, c-format
787 msgid "there is a secret key for public key \"%s\"!\n"
788 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè \"%s\"!\n"
789
790 #: g10/delkey.c:208
791 msgid "use option \"--delete-secret-keys\" to delete it first.\n"
792 msgstr "aby ste ho zmazali, pou¾ite najprv prepínaè \"--delete-secret-key\".\n"
793
794 #: g10/encode.c:213 g10/sign.c:1230
795 #, c-format
796 msgid "error creating passphrase: %s\n"
797 msgstr "chyba pri vytváraní hesla: %s\n"
798
799 #: g10/encode.c:218
800 msgid "can't use a symmetric ESK packet due to the S2K mode\n"
801 msgstr "v móde S2K nemo¾no pou¾i» symetrický ESK paket\n"
802
803 #: g10/encode.c:231
804 #, c-format
805 msgid "using cipher %s\n"
806 msgstr "pou¾itá ¹ifra %s\n"
807
808 #: g10/encode.c:241 g10/encode.c:550
809 #, c-format
810 msgid "`%s' already compressed\n"
811 msgstr "`%s' je u¾ skomprimovaný\n"
812
813 #: g10/encode.c:306 g10/encode.c:598 g10/sign.c:572
814 #, c-format
815 msgid "WARNING: `%s' is an empty file\n"
816 msgstr "VAROVANIE: súbor `%s' je prázdny\n"
817
818 #: g10/encode.c:470
819 msgid "you can only encrypt to RSA keys of 2048 bits or less in --pgp2 mode\n"
820 msgstr ""
821 "v móde --pgp2 mô¾ete ¹ifrova» len RSA kµúèom s då¾kou 2048 bitov a menej\n"
822
823 #: g10/encode.c:494
824 #, c-format
825 msgid "reading from `%s'\n"
826 msgstr "èítam z `%s'\n"
827
828 #: g10/encode.c:522
829 msgid ""
830 "unable to use the IDEA cipher for all of the keys you are encrypting to.\n"
831 msgstr "algoritmus IDEA nemo¾no pou¾i» na v¹etky kµúèe, pre ktoré ¹ifrujete.\n"
832
833 #: g10/encode.c:532
834 #, fuzzy, c-format
835 msgid ""
836 "WARNING: forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
837 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
838
839 #: g10/encode.c:642 g10/sign.c:911
840 #, fuzzy, c-format
841 msgid ""
842 "WARNING: forcing compression algorithm %s (%d) violates recipient "
843 "preferences\n"
844 msgstr ""
845 "vy¾iadaný kompresný algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
846
847 #: g10/encode.c:729
848 #, c-format
849 msgid "forcing symmetric cipher %s (%d) violates recipient preferences\n"
850 msgstr "vy¾iadaná symetrická ¹ifra %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
851
852 #: g10/encode.c:799 g10/pkclist.c:803 g10/pkclist.c:851
853 #, c-format
854 msgid "you may not use %s while in %s mode\n"
855 msgstr ""
856 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
857 "\n"
858
859 #: g10/encode.c:826
860 #, c-format
861 msgid "%s/%s encrypted for: \"%s\"\n"
862 msgstr "%s/%s za¹ifrovaný pre: %s\n"
863
864 #: g10/encr-data.c:67 g10/mainproc.c:306
865 #, c-format
866 msgid "%s encrypted data\n"
867 msgstr "%s za¹ifrované dáta\n"
868
869 #: g10/encr-data.c:69 g10/mainproc.c:310
870 #, c-format
871 msgid "encrypted with unknown algorithm %d\n"
872 msgstr "za¹ifrované neznámym algoritmom %d\n"
873
874 #: g10/encr-data.c:93
875 msgid ""
876 "WARNING: message was encrypted with a weak key in the symmetric cipher.\n"
877 msgstr ""
878 "VAROVANIE: správa bola za¹ifrovaná slabým kµúèom v symetrickej ¹ifre.\n"
879
880 #: g10/encr-data.c:104
881 msgid "problem handling encrypted packet\n"
882 msgstr "problém so za¹ifrovaným paketom\n"
883
884 #: g10/exec.c:49
885 msgid "no remote program execution supported\n"
886 msgstr "¾iadne vzialené vykonávanie programu nie je podporované\n"
887
888 #: g10/exec.c:173 g10/openfile.c:413
889 #, c-format
890 msgid "can't create directory `%s': %s\n"
891 msgstr "nemô¾em vytvori» adresár `%s': %s\n"
892
893 #: g10/exec.c:314
894 msgid ""
895 "external program calls are disabled due to unsafe options file permissions\n"
896 msgstr ""
897 "volanie externého programu zru¹ené kvôli nebezpeèným právam súboru "
898 "nastavení\n"
899
900 #: g10/exec.c:344
901 #, fuzzy
902 msgid "this platform requires temporary files when calling external programs\n"
903 msgstr ""
904 "táto platforma potrebuje doèasné súbory na spustenie externého programu\n"
905
906 #: g10/exec.c:422
907 #, fuzzy, c-format
908 msgid "unable to execute program `%s': %s\n"
909 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
910
911 #: g10/exec.c:425
912 #, fuzzy, c-format
913 msgid "unable to execute shell `%s': %s\n"
914 msgstr "nemo¾no spusti» %s \"%s\": %s\n"
915
916 #: g10/exec.c:510
917 #, c-format
918 msgid "system error while calling external program: %s\n"
919 msgstr "systémová chyba pri volaní externého programu: %s\n"
920
921 #: g10/exec.c:521 g10/exec.c:587
922 msgid "unnatural exit of external program\n"
923 msgstr "nekorektné ukonèenie externého programu\n"
924
925 #: g10/exec.c:536
926 msgid "unable to execute external program\n"
927 msgstr "nemo¾no spusti» externý program\n"
928
929 #: g10/exec.c:552
930 #, c-format
931 msgid "unable to read external program response: %s\n"
932 msgstr "nemo¾no cíta» odozvu externého programu: %s\n"
933
934 #: g10/exec.c:598 g10/exec.c:605
935 #, c-format
936 msgid "WARNING: unable to remove tempfile (%s) `%s': %s\n"
937 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
938
939 #: g10/exec.c:610
940 #, c-format
941 msgid "WARNING: unable to remove temp directory `%s': %s\n"
942 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný adresár `%s': %s\n"
943
944 #: g10/export.c:61
945 #, fuzzy
946 msgid "export signatures that are marked as local-only"
947 msgstr ""
948 "\n"
949 "Podpis bude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
950
951 #: g10/export.c:63
952 msgid "export attribute user IDs (generally photo IDs)"
953 msgstr ""
954
955 #: g10/export.c:65
956 #, fuzzy
957 msgid "export revocation keys marked as \"sensitive\""
958 msgstr "¾iadne revokaèné kµúèe pre `%s' nenájdené\n"
959
960 #: g10/export.c:67
961 #, fuzzy
962 msgid "remove the passphrase from exported subkeys"
963 msgstr "revokova» sekundárny kµúè"
964
965 #: g10/export.c:69
966 #, fuzzy
967 msgid "remove unusable parts from key during export"
968 msgstr "nepou¾iteµný tajný kµúè"
969
970 #: g10/export.c:71
971 msgid "remove as much as possible from key during export"
972 msgstr ""
973
974 #: g10/export.c:325
975 #, fuzzy
976 msgid "exporting secret keys not allowed\n"
977 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
978
979 #: g10/export.c:354
980 #, fuzzy, c-format
981 msgid "key %s: not protected - skipped\n"
982 msgstr "kµúè %08lX: nie je chránený - preskoèené\n"
983
984 #: g10/export.c:362
985 #, fuzzy, c-format
986 msgid "key %s: PGP 2.x style key - skipped\n"
987 msgstr "kµúè %08lX: PGP 2.x kµúè - preskoèené\n"
988
989 #: g10/export.c:373
990 #, fuzzy, c-format
991 msgid "key %s: key material on-card - skipped\n"
992 msgstr "kµúè %08lX: podpis subkµúèa na zlom mieste - preskoèené \n"
993
994 #: g10/export.c:521
995 msgid "about to export an unprotected subkey\n"
996 msgstr ""
997
998 #: g10/export.c:544
999 #, fuzzy, c-format
1000 msgid "failed to unprotect the subkey: %s\n"
1001 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
1002
1003 #: g10/export.c:565
1004 #, fuzzy, c-format
1005 msgid "WARNING: secret key %s does not have a simple SK checksum\n"
1006 msgstr "VAROVANIE: tajný kµúè %08lX nemá jednoduchý SK kontrolný súèet\n"
1007
1008 #: g10/export.c:598
1009 msgid "WARNING: nothing exported\n"
1010 msgstr "VAROVANIE: niè nebolo vyexportované\n"
1011
1012 #: g10/gpg.c:372
1013 msgid ""
1014 "@Commands:\n"
1015 " "
1016 msgstr ""
1017 "@Príkazy:\n"
1018 " "
1019
1020 #: g10/gpg.c:374
1021 msgid "|[file]|make a signature"
1022 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis"
1023
1024 #: g10/gpg.c:375
1025 msgid "|[file]|make a clear text signature"
1026 msgstr "|[súbor]|vytvori» podpis v èitateµnom dokumente"
1027
1028 #: g10/gpg.c:376
1029 msgid "make a detached signature"
1030 msgstr "vytvori» podpis oddelený od dokumentu"
1031
1032 #: g10/gpg.c:377
1033 msgid "encrypt data"
1034 msgstr "¹ifrova» dáta"
1035
1036 #: g10/gpg.c:379
1037 msgid "encryption only with symmetric cipher"
1038 msgstr "¹ifrovanie len so symetrickou ¹ifrou"
1039
1040 #: g10/gpg.c:381
1041 msgid "decrypt data (default)"
1042 msgstr "de¹ifrova» dáta (implicitne)"
1043
1044 #: g10/gpg.c:383
1045 msgid "verify a signature"
1046 msgstr "verifikova» podpis"
1047
1048 #: g10/gpg.c:385
1049 msgid "list keys"
1050 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov"
1051
1052 #: g10/gpg.c:387
1053 msgid "list keys and signatures"
1054 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a podpisov"
1055
1056 #: g10/gpg.c:388
1057 #, fuzzy
1058 msgid "list and check key signatures"
1059 msgstr "skontrolova» podpisy kµúèov"
1060
1061 #: g10/gpg.c:389
1062 msgid "list keys and fingerprints"
1063 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a fingerprintov"
1064
1065 #: g10/gpg.c:390
1066 msgid "list secret keys"
1067 msgstr "vypísa» zoznam tajných kµúèov"
1068
1069 #: g10/gpg.c:391
1070 msgid "generate a new key pair"
1071 msgstr "vytvori» nový pár kµúèov"
1072
1073 #: g10/gpg.c:392
1074 msgid "remove keys from the public keyring"
1075 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru verejných kµúèov"
1076
1077 #: g10/gpg.c:394
1078 msgid "remove keys from the secret keyring"
1079 msgstr "odstráni» kµúè zo súboru tajných kµúèov"
1080
1081 #: g10/gpg.c:395
1082 msgid "sign a key"
1083 msgstr "podpísa» kµúè"
1084
1085 #: g10/gpg.c:396
1086 msgid "sign a key locally"
1087 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
1088
1089 #: g10/gpg.c:397
1090 msgid "sign or edit a key"
1091 msgstr "podpísa» alebo modifikova» kµúè"
1092
1093 #: g10/gpg.c:398
1094 msgid "generate a revocation certificate"
1095 msgstr "vytvori» revokaèný certifikát"
1096
1097 #: g10/gpg.c:400
1098 msgid "export keys"
1099 msgstr "exportova» kµúèe"
1100
1101 #: g10/gpg.c:401
1102 msgid "export keys to a key server"
1103 msgstr "exportova» kµúèe na server kµúèov"
1104
1105 #: g10/gpg.c:402
1106 msgid "import keys from a key server"
1107 msgstr "importova» kµúèe zo servera kµúèov"
1108
1109 #: g10/gpg.c:404
1110 msgid "search for keys on a key server"
1111 msgstr "vyhµada» kµúèe na serveri kµúèov"
1112
1113 #: g10/gpg.c:406
1114 msgid "update all keys from a keyserver"
1115 msgstr "aktualizova» v¹etky kµúèe zo servera kµúèov"
1116
1117 #: g10/gpg.c:410
1118 msgid "import/merge keys"
1119 msgstr "importova»/zlúèi» kµúèe"
1120
1121 #: g10/gpg.c:413
1122 msgid "print the card status"
1123 msgstr ""
1124
1125 #: g10/gpg.c:414
1126 msgid "change data on a card"
1127 msgstr ""
1128
1129 #: g10/gpg.c:415
1130 msgid "change a card's PIN"
1131 msgstr ""
1132
1133 #: g10/gpg.c:423
1134 msgid "update the trust database"
1135 msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
1136
1137 #: g10/gpg.c:430
1138 msgid "|algo [files]|print message digests"
1139 msgstr "|algo [súbory]|vypí¹ hash"
1140
1141 #: g10/gpg.c:434 g10/gpgv.c:71
1142 msgid ""
1143 "@\n"
1144 "Options:\n"
1145 " "
1146 msgstr ""
1147 "@\n"
1148 "Mo¾nosti:\n"
1149 " "
1150
1151 #: g10/gpg.c:436
1152 msgid "create ascii armored output"
1153 msgstr "vytvor výstup zakódovaný pomocou ASCII"
1154
1155 #: g10/gpg.c:438
1156 msgid "|NAME|encrypt for NAME"
1157 msgstr "|MENO|¹ifrova» pre MENO"
1158
1159 #: g10/gpg.c:449
1160 msgid "use this user-id to sign or decrypt"
1161 msgstr ""
1162 "pou¾i» toto id u¾ívateµa na podpísanie\n"
1163 " alebo de¹ifrovanie"
1164
1165 #: g10/gpg.c:450
1166 msgid "|N|set compress level N (0 disables)"
1167 msgstr ""
1168 "|N|nastavi» úroveò komprimácie N (0 - ¾iadna\n"
1169 " komprimácia)"
1170
1171 #: g10/gpg.c:455
1172 msgid "use canonical text mode"
1173 msgstr "pou¾i» kánonický textový mód"
1174
1175 #: g10/gpg.c:469
1176 msgid "use as output file"
1177 msgstr "pou¾i» ako výstupný súbor"
1178
1179 #: g10/gpg.c:471 g10/gpgv.c:73
1180 msgid "verbose"
1181 msgstr "s dodatoènými informáciami"
1182
1183 #: g10/gpg.c:482
1184 msgid "do not make any changes"
1185 msgstr "nevykona» ¾iadne zmeny"
1186
1187 #: g10/gpg.c:483
1188 msgid "prompt before overwriting"
1189 msgstr "vy¾iada» potvrdenie pred prepísaním"
1190
1191 #: g10/gpg.c:524
1192 msgid "use strict OpenPGP behavior"
1193 msgstr ""
1194
1195 #: g10/gpg.c:525
1196 msgid "generate PGP 2.x compatible messages"
1197 msgstr ""
1198
1199 #: g10/gpg.c:553
1200 msgid ""
1201 "@\n"
1202 "(See the man page for a complete listing of all commands and options)\n"
1203 msgstr ""
1204 "@\n"
1205 "(Pou¾ite manuálové stránky pre kompletný zoznam v¹etkých príkazov a "
1206 "mo¾ností)\n"
1207
1208 #: g10/gpg.c:556
1209 msgid ""
1210 "@\n"
1211 "Examples:\n"
1212 "\n"
1213 " -se -r Bob [file]          sign and encrypt for user Bob\n"
1214 " --clearsign [file]         make a clear text signature\n"
1215 " --detach-sign [file]       make a detached signature\n"
1216 " --list-keys [names]        show keys\n"
1217 " --fingerprint [names]      show fingerprints\n"
1218 msgstr ""
1219 "@\n"
1220 "Príklady:\n"
1221 "\n"
1222 " -se -r Bob [súbor]        podpísa» a za¹ifrova» pre u¾ívateµa Bob\n"
1223 " --clearsign [súbor]       vytvori» podpis èitateµného dokumentu\n"
1224 " --detach-sign [súbor]     vytvori» podpis oddelený od dokumentu\n"
1225 " --list-keys [mená]        vypísa» kµúèe\n"
1226 " --fingerprint [mená]      vypísa» fingerprinty\n"
1227
1228 #: g10/gpg.c:746 g10/gpgv.c:98
1229 msgid "Please report bugs to <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1230 msgstr ""
1231 "Chyby oznámte, prosím, na adresu <gnupg-bugs@gnu.org>.\n"
1232 "Pripomienky k prekladu <sk-i18n@lists.linux.sk>.\n"
1233
1234 #: g10/gpg.c:763
1235 msgid "Usage: gpg [options] [files] (-h for help)"
1236 msgstr "Pou¾itie: gpg [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1237
1238 #: g10/gpg.c:766
1239 msgid ""
1240 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1241 "sign, check, encrypt or decrypt\n"
1242 "default operation depends on the input data\n"
1243 msgstr ""
1244 "Syntax: gpg [mo¾nosti] [súbory]\n"
1245 "podpísa», overi», ¹ifrova» alebo de¹ifrova»\n"
1246 "implicitné operácie závisia od vstupných dát\n"
1247
1248 #: g10/gpg.c:777
1249 msgid ""
1250 "\n"
1251 "Supported algorithms:\n"
1252 msgstr ""
1253 "\n"
1254 "Podporované algoritmy:\n"
1255
1256 #: g10/gpg.c:780
1257 msgid "Pubkey: "
1258 msgstr "Verejné kµúèe: "
1259
1260 #: g10/gpg.c:786 g10/keyedit.c:2266
1261 msgid "Cipher: "
1262 msgstr "©ifry: "
1263
1264 #: g10/gpg.c:792
1265 msgid "Hash: "
1266 msgstr "Hash: "
1267
1268 #: g10/gpg.c:798 g10/keyedit.c:2312
1269 msgid "Compression: "
1270 msgstr "Kompresia: "
1271
1272 #: g10/gpg.c:881
1273 msgid "usage: gpg [options] "
1274 msgstr "pou¾itie: gpg [mo¾nosti] "
1275
1276 #: g10/gpg.c:1029
1277 msgid "conflicting commands\n"
1278 msgstr "konfliktné príkazy\n"
1279
1280 #: g10/gpg.c:1047
1281 #, fuzzy, c-format
1282 msgid "no = sign found in group definition `%s'\n"
1283 msgstr "no = podpis nájdený v definícii skupiny \"%s\"\n"
1284
1285 #: g10/gpg.c:1244
1286 #, fuzzy, c-format
1287 msgid "WARNING: unsafe ownership on homedir `%s'\n"
1288 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1289
1290 #: g10/gpg.c:1247
1291 #, fuzzy, c-format
1292 msgid "WARNING: unsafe ownership on configuration file `%s'\n"
1293 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1294
1295 #: g10/gpg.c:1250
1296 #, fuzzy, c-format
1297 msgid "WARNING: unsafe ownership on extension `%s'\n"
1298 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo pre %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1299
1300 #: g10/gpg.c:1256
1301 #, fuzzy, c-format
1302 msgid "WARNING: unsafe permissions on homedir `%s'\n"
1303 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1304
1305 #: g10/gpg.c:1259
1306 #, fuzzy, c-format
1307 msgid "WARNING: unsafe permissions on configuration file `%s'\n"
1308 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1309
1310 #: g10/gpg.c:1262
1311 #, fuzzy, c-format
1312 msgid "WARNING: unsafe permissions on extension `%s'\n"
1313 msgstr "VAROVANIE: prístupové práva pre %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1314
1315 #: g10/gpg.c:1268
1316 #, fuzzy, c-format
1317 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on homedir `%s'\n"
1318 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1319
1320 #: g10/gpg.c:1271
1321 #, fuzzy, c-format
1322 msgid ""
1323 "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on configuration file `%s'\n"
1324 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1325
1326 #: g10/gpg.c:1274
1327 #, fuzzy, c-format
1328 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory ownership on extension `%s'\n"
1329 msgstr "VAROVANIE: vlastníctvo adresára %s nastavené nebezpeène \"%s\"\n"
1330
1331 #: g10/gpg.c:1280
1332 #, fuzzy, c-format
1333 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on homedir `%s'\n"
1334 msgstr ""
1335 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1336
1337 #: g10/gpg.c:1283
1338 #, fuzzy, c-format
1339 msgid ""
1340 "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on configuration file `%s'\n"
1341 msgstr ""
1342 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1343
1344 #: g10/gpg.c:1286
1345 #, fuzzy, c-format
1346 msgid "WARNING: unsafe enclosing directory permissions on extension `%s'\n"
1347 msgstr ""
1348 "VAROVANIE: prístupové práva adresára %s nie sú nastavené bezpeène \"%s\"\n"
1349
1350 #: g10/gpg.c:1427
1351 #, fuzzy, c-format
1352 msgid "unknown configuration item `%s'\n"
1353 msgstr "neznáma polo¾ka konfigurácie \"%s\"\n"
1354
1355 #: g10/gpg.c:1521
1356 msgid "display photo IDs during key listings"
1357 msgstr ""
1358
1359 #: g10/gpg.c:1523
1360 msgid "show policy URLs during signature listings"
1361 msgstr ""
1362
1363 #: g10/gpg.c:1525
1364 #, fuzzy
1365 msgid "show all notations during signature listings"
1366 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
1367
1368 #: g10/gpg.c:1527
1369 msgid "show IETF standard notations during signature listings"
1370 msgstr ""
1371
1372 #: g10/gpg.c:1531
1373 msgid "show user-supplied notations during signature listings"
1374 msgstr ""
1375
1376 #: g10/gpg.c:1533
1377 #, fuzzy
1378 msgid "show preferred keyserver URLs during signature listings"
1379 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1380
1381 #: g10/gpg.c:1535
1382 msgid "show user ID validity during key listings"
1383 msgstr ""
1384
1385 #: g10/gpg.c:1537
1386 msgid "show revoked and expired user IDs in key listings"
1387 msgstr ""
1388
1389 #: g10/gpg.c:1539
1390 msgid "show revoked and expired subkeys in key listings"
1391 msgstr ""
1392
1393 #: g10/gpg.c:1541
1394 #, fuzzy
1395 msgid "show the keyring name in key listings"
1396 msgstr "uká¾ v ktorom súbore kµúèov je vypísaný kµúè"
1397
1398 #: g10/gpg.c:1543
1399 #, fuzzy
1400 msgid "show expiration dates during signature listings"
1401 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
1402
1403 #: g10/gpg.c:1874
1404 #, c-format
1405 msgid "NOTE: old default options file `%s' ignored\n"
1406 msgstr "POZNÁMKA: starý implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s ignorovaný'\n"
1407
1408 #: g10/gpg.c:1916
1409 #, c-format
1410 msgid "NOTE: no default option file `%s'\n"
1411 msgstr "POZNÁMKA: neexistuje implicitný súbor s mo¾nos»ami `%s'\n"
1412
1413 #: g10/gpg.c:1920
1414 #, c-format
1415 msgid "option file `%s': %s\n"
1416 msgstr "súbor s mo¾nos»ami `%s': %s\n"
1417
1418 #: g10/gpg.c:1927
1419 #, c-format
1420 msgid "reading options from `%s'\n"
1421 msgstr "èítam mo¾nosti z `%s'\n"
1422
1423 #: g10/gpg.c:2142 g10/gpg.c:2716 g10/gpg.c:2735
1424 #, c-format
1425 msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
1426 msgstr "POZNÁMKA: %s nie je pre normálne pou¾itie!\n"
1427
1428 #: g10/gpg.c:2158
1429 #, fuzzy, c-format
1430 msgid "cipher extension `%s' not loaded due to unsafe permissions\n"
1431 msgstr ""
1432 "¹ifra \"%s\" nebola nahraná, preto¾e prístupové práva nie sú nastavené "
1433 "bezpeène\n"
1434
1435 #: g10/gpg.c:2312 g10/gpg.c:2324
1436 #, fuzzy, c-format
1437 msgid "`%s' is not a valid signature expiration\n"
1438 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1439
1440 #: g10/gpg.c:2400
1441 #, fuzzy, c-format
1442 msgid "`%s' is not a valid character set\n"
1443 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1444
1445 #: g10/gpg.c:2422 g10/keyedit.c:3997
1446 #, fuzzy
1447 msgid "could not parse keyserver URL\n"
1448 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
1449
1450 #: g10/gpg.c:2428
1451 #, fuzzy, c-format
1452 msgid "%s:%d: invalid keyserver options\n"
1453 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1454
1455 #: g10/gpg.c:2431
1456 #, fuzzy
1457 msgid "invalid keyserver options\n"
1458 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1459
1460 #: g10/gpg.c:2438
1461 #, c-format
1462 msgid "%s:%d: invalid import options\n"
1463 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1464
1465 #: g10/gpg.c:2441
1466 msgid "invalid import options\n"
1467 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1468
1469 #: g10/gpg.c:2448
1470 #, c-format
1471 msgid "%s:%d: invalid export options\n"
1472 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1473
1474 #: g10/gpg.c:2451
1475 msgid "invalid export options\n"
1476 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1477
1478 #: g10/gpg.c:2458
1479 #, fuzzy, c-format
1480 msgid "%s:%d: invalid list options\n"
1481 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre import\n"
1482
1483 #: g10/gpg.c:2461
1484 #, fuzzy
1485 msgid "invalid list options\n"
1486 msgstr "neplatný parameter pre import\n"
1487
1488 #: g10/gpg.c:2469
1489 msgid "display photo IDs during signature verification"
1490 msgstr ""
1491
1492 #: g10/gpg.c:2471
1493 msgid "show policy URLs during signature verification"
1494 msgstr ""
1495
1496 #: g10/gpg.c:2473
1497 #, fuzzy
1498 msgid "show all notations during signature verification"
1499 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1500
1501 #: g10/gpg.c:2475
1502 msgid "show IETF standard notations during signature verification"
1503 msgstr ""
1504
1505 #: g10/gpg.c:2479
1506 msgid "show user-supplied notations during signature verification"
1507 msgstr ""
1508
1509 #: g10/gpg.c:2481
1510 #, fuzzy
1511 msgid "show preferred keyserver URLs during signature verification"
1512 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1513
1514 #: g10/gpg.c:2483
1515 #, fuzzy
1516 msgid "show user ID validity during signature verification"
1517 msgstr "%s nie je platná znaková sada\n"
1518
1519 #: g10/gpg.c:2485
1520 msgid "show revoked and expired user IDs in signature verification"
1521 msgstr ""
1522
1523 #: g10/gpg.c:2492
1524 #, fuzzy, c-format
1525 msgid "%s:%d: invalid verify options\n"
1526 msgstr "%s:%d: neplatný parameter pre export\n"
1527
1528 #: g10/gpg.c:2495
1529 #, fuzzy
1530 msgid "invalid verify options\n"
1531 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
1532
1533 #: g10/gpg.c:2502
1534 #, c-format
1535 msgid "unable to set exec-path to %s\n"
1536 msgstr "nemo¾no nastavi» exec-path na %s\n"
1537
1538 #: g10/gpg.c:2705
1539 msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
1540 msgstr "VAROVANIE: program mô¾e vytvori» súbor core!\n"
1541
1542 #: g10/gpg.c:2709
1543 #, c-format
1544 msgid "WARNING: %s overrides %s\n"
1545 msgstr "VAROVANIE: %s prepí¹e %s\n"
1546
1547 #: g10/gpg.c:2718
1548 #, c-format
1549 msgid "%s not allowed with %s!\n"
1550 msgstr "Nie je dovolené pou¾íva» %s s %s!\n"
1551
1552 #: g10/gpg.c:2721
1553 #, c-format
1554 msgid "%s makes no sense with %s!\n"
1555 msgstr "%s nedáva s %s zmysel!\n"
1556
1557 #: g10/gpg.c:2728
1558 #, fuzzy, c-format
1559 msgid "NOTE: %s is not available in this version\n"
1560 msgstr "gpg-agent nie je v tomto sedení dostupný\n"
1561
1562 #: g10/gpg.c:2743
1563 #, fuzzy, c-format
1564 msgid "will not run with insecure memory due to %s\n"
1565 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
1566
1567 #: g10/gpg.c:2757
1568 msgid "you can only make detached or clear signatures while in --pgp2 mode\n"
1569 msgstr ""
1570 "v móde --pgp2 mô¾ete vytvára» len oddelené podpisy alebo podpisy èitateµné "
1571 "ako text\n"
1572
1573 #: g10/gpg.c:2763
1574 msgid "you can't sign and encrypt at the same time while in --pgp2 mode\n"
1575 msgstr "v móde --pgp2 nemo¾no súèasne ¹ifrova» a podpisova»\n"
1576
1577 #: g10/gpg.c:2769
1578 msgid "you must use files (and not a pipe) when working with --pgp2 enabled.\n"
1579 msgstr "v móde --pgp2 musíte pou¾i» súbor (nie rúru).\n"
1580
1581 #: g10/gpg.c:2782
1582 msgid "encrypting a message in --pgp2 mode requires the IDEA cipher\n"
1583 msgstr "¹ifrovanie správ v móde --pgp2 vy¾aduje algoritmus IDEA\n"
1584
1585 #: g10/gpg.c:2849 g10/gpg.c:2873
1586 msgid "selected cipher algorithm is invalid\n"
1587 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1588
1589 #: g10/gpg.c:2855 g10/gpg.c:2879
1590 msgid "selected digest algorithm is invalid\n"
1591 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1592
1593 #: g10/gpg.c:2861
1594 #, fuzzy
1595 msgid "selected compression algorithm is invalid\n"
1596 msgstr "vybraný ¹ifrovací algoritmus je neplatný\n"
1597
1598 #: g10/gpg.c:2867
1599 msgid "selected certification digest algorithm is invalid\n"
1600 msgstr "vybraný hashovací algoritmus je neplatný\n"
1601
1602 #: g10/gpg.c:2882
1603 msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
1604 msgstr "polo¾ka completes-needed musí by» väè¹ia ako 0\n"
1605
1606 #: g10/gpg.c:2884
1607 msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
1608 msgstr "polo¾ka marginals-needed musí by» väè¹ia ako 1\n"
1609
1610 #: g10/gpg.c:2886
1611 #, fuzzy
1612 msgid "max-cert-depth must be in the range from 1 to 255\n"
1613 msgstr "polo¾ka max-cert-depth musí by» v rozmedzí od 1 do 255\n"
1614
1615 #: g10/gpg.c:2888
1616 msgid "invalid default-cert-level; must be 0, 1, 2, or 3\n"
1617 msgstr "neplatná implicitná úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1618
1619 #: g10/gpg.c:2890
1620 msgid "invalid min-cert-level; must be 1, 2, or 3\n"
1621 msgstr "neplatná minimálna úroveò certifikácie; musí by» 0, 1, 2 alebo 3\n"
1622
1623 #: g10/gpg.c:2893
1624 msgid "NOTE: simple S2K mode (0) is strongly discouraged\n"
1625 msgstr "POZNÁMKA: jednoduchý mód S2K (0) je dôrazne nedoporuèovaný\n"
1626
1627 #: g10/gpg.c:2897
1628 msgid "invalid S2K mode; must be 0, 1 or 3\n"
1629 msgstr "neplatný mód S2K; musí by» 0, 1 alebo 3\n"
1630
1631 #: g10/gpg.c:2904
1632 msgid "invalid default preferences\n"
1633 msgstr "neplatné defaultné predvoµby\n"
1634
1635 #: g10/gpg.c:2913
1636 msgid "invalid personal cipher preferences\n"
1637 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre ¹ifrovanie\n"
1638
1639 #: g10/gpg.c:2917
1640 msgid "invalid personal digest preferences\n"
1641 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre hashovanie\n"
1642
1643 #: g10/gpg.c:2921
1644 msgid "invalid personal compress preferences\n"
1645 msgstr "neplatné u¾ívateµské predvoµby pre kompresiu\n"
1646
1647 #: g10/gpg.c:2954
1648 #, c-format
1649 msgid "%s does not yet work with %s\n"
1650 msgstr "%s e¹te nepracuje s %s\n"
1651
1652 #: g10/gpg.c:3001
1653 #, fuzzy, c-format
1654 msgid "you may not use cipher algorithm `%s' while in %s mode\n"
1655 msgstr "nemô¾ete pou¾i» ¹ifrovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1656
1657 #: g10/gpg.c:3006
1658 #, fuzzy, c-format
1659 msgid "you may not use digest algorithm `%s' while in %s mode\n"
1660 msgstr "nemô¾ete pou¾i» hashovací algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1661
1662 #: g10/gpg.c:3011
1663 #, fuzzy, c-format
1664 msgid "you may not use compression algorithm `%s' while in %s mode\n"
1665 msgstr "nemô¾ete pou¾i» kompresný algoritmus \"%s\" v móde %s\n"
1666
1667 #: g10/gpg.c:3107
1668 #, c-format
1669 msgid "failed to initialize the TrustDB: %s\n"
1670 msgstr "nemô¾em inicializova» databázu dôvery: %s\n"
1671
1672 #: g10/gpg.c:3118
1673 msgid "WARNING: recipients (-r) given without using public key encryption\n"
1674 msgstr ""
1675 "VAROVANIE: daný adresát (-r) bez pou¾itia ¹ifrovania s verejným kµúèom\n"
1676
1677 #: g10/gpg.c:3129
1678 msgid "--store [filename]"
1679 msgstr "--store [meno súboru]"
1680
1681 #: g10/gpg.c:3136
1682 msgid "--symmetric [filename]"
1683 msgstr "--symmetric [meno súboru]"
1684
1685 #: g10/gpg.c:3138
1686 #, fuzzy, c-format
1687 msgid "symmetric encryption of `%s' failed: %s\n"
1688 msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
1689
1690 #: g10/gpg.c:3148
1691 msgid "--encrypt [filename]"
1692 msgstr "--encrypt [meno súboru]"
1693
1694 #: g10/gpg.c:3161
1695 #, fuzzy
1696 msgid "--symmetric --encrypt [filename]"
1697 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1698
1699 #: g10/gpg.c:3163
1700 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1701 msgstr ""
1702
1703 #: g10/gpg.c:3166
1704 #, fuzzy, c-format
1705 msgid "you cannot use --symmetric --encrypt while in %s mode\n"
1706 msgstr ""
1707 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1708 "\n"
1709
1710 #: g10/gpg.c:3184
1711 msgid "--sign [filename]"
1712 msgstr "--sign [meno súboru]"
1713
1714 #: g10/gpg.c:3197
1715 msgid "--sign --encrypt [filename]"
1716 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1717
1718 #: g10/gpg.c:3212
1719 #, fuzzy
1720 msgid "--symmetric --sign --encrypt [filename]"
1721 msgstr "--sign --encrypt [meno súboru]"
1722
1723 #: g10/gpg.c:3214
1724 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt with --s2k-mode 0\n"
1725 msgstr ""
1726
1727 #: g10/gpg.c:3217
1728 #, fuzzy, c-format
1729 msgid "you cannot use --symmetric --sign --encrypt while in %s mode\n"
1730 msgstr ""
1731 "pou¾itie %s nie je v móde %s dovolené\n"
1732 "\n"
1733
1734 #: g10/gpg.c:3237
1735 msgid "--sign --symmetric [filename]"
1736 msgstr "--sign --symmetric [meno súboru]"
1737
1738 #: g10/gpg.c:3246
1739 msgid "--clearsign [filename]"
1740 msgstr "--clearsign [meno súboru]"
1741
1742 #: g10/gpg.c:3271
1743 msgid "--decrypt [filename]"
1744 msgstr "--decrypt [meno súboru]"
1745
1746 #: g10/gpg.c:3279
1747 msgid "--sign-key user-id"
1748 msgstr "--sign-key id u¾ívateµa"
1749
1750 #: g10/gpg.c:3283
1751 msgid "--lsign-key user-id"
1752 msgstr "--lsign-key id u¾ívateµa"
1753
1754 #: g10/gpg.c:3304
1755 msgid "--edit-key user-id [commands]"
1756 msgstr "--edit-key id u¾ívateµa [príkazy]"
1757
1758 #: g10/gpg.c:3375
1759 msgid "-k[v][v][v][c] [user-id] [keyring]"
1760 msgstr "-k[v][v][v][c] [id u¾ívateµa] [súbor s kµúèmi (keyring)]"
1761
1762 #: g10/gpg.c:3412
1763 #, c-format
1764 msgid "keyserver send failed: %s\n"
1765 msgstr "nepodarilo posla» kµúè na server: %s\n"
1766
1767 #: g10/gpg.c:3414
1768 #, c-format
1769 msgid "keyserver receive failed: %s\n"
1770 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
1771
1772 #: g10/gpg.c:3416
1773 #, c-format
1774 msgid "key export failed: %s\n"
1775 msgstr "nepodaril sa export kµúèa: %s\n"
1776
1777 #: g10/gpg.c:3427
1778 #, c-format
1779 msgid "keyserver search failed: %s\n"
1780 msgstr "nepodarilo sa nájs» server: %s\n"
1781
1782 #: g10/gpg.c:3437
1783 #, c-format
1784 msgid "keyserver refresh failed: %s\n"
1785 msgstr "aktualizácia servera zlyhala: %s\n"
1786
1787 #: g10/gpg.c:3488
1788 #, c-format
1789 msgid "dearmoring failed: %s\n"
1790 msgstr "dekódovanie z ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1791
1792 #: g10/gpg.c:3496
1793 #, c-format
1794 msgid "enarmoring failed: %s\n"
1795 msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
1796
1797 #: g10/gpg.c:3583
1798 #, c-format
1799 msgid "invalid hash algorithm `%s'\n"
1800 msgstr "neplatný hashovací algoritmus `%s'\n"
1801
1802 #: g10/gpg.c:3706
1803 msgid "[filename]"
1804 msgstr "[meno súboru]"
1805
1806 #: g10/gpg.c:3710
1807 msgid "Go ahead and type your message ...\n"
1808 msgstr "Zaènite písa» svoju správu ...\n"
1809
1810 #: g10/gpg.c:4000
1811 msgid ""
1812 "a notation name must have only printable characters or spaces, and end with "
1813 "an '='\n"
1814 msgstr ""
1815 "meno mô¾e obsahova» len písmená, èíslice, bodky, podèiarníky alebo medzery a "
1816 "konèi» s '='\n"
1817
1818 #: g10/gpg.c:4008
1819 msgid "a user notation name must contain the '@' character\n"
1820 msgstr "hodnota musí obsahova» znak '@'\n"
1821
1822 #: g10/gpg.c:4013
1823 #, fuzzy
1824 msgid "a notation name must not contain more than one '@' character\n"
1825 msgstr "hodnota musí obsahova» znak '@'\n"
1826
1827 #: g10/gpg.c:4024
1828 msgid "a notation value must not use any control characters\n"
1829 msgstr "hodnota nesmie obsahova» ¾iadne kontrolné znaky\n"
1830
1831 #: g10/gpg.c:4058
1832 msgid "the given certification policy URL is invalid\n"
1833 msgstr "zadané URL pre certifikaènú politiku je neplatné\n"
1834
1835 #: g10/gpg.c:4060
1836 msgid "the given signature policy URL is invalid\n"
1837 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1838
1839 #: g10/gpg.c:4093
1840 #, fuzzy
1841 msgid "the given preferred keyserver URL is invalid\n"
1842 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
1843
1844 #: g10/getkey.c:152
1845 msgid "too many entries in pk cache - disabled\n"
1846 msgstr "príli¹ veµa polo¾iek v bufferi verejných kµúèov - vypnuté\n"
1847
1848 #: g10/getkey.c:188 g10/getkey.c:2845
1849 #, fuzzy
1850 msgid "[User ID not found]"
1851 msgstr "[User id not found]"
1852
1853 #: g10/getkey.c:931 g10/getkey.c:953 g10/getkey.c:976
1854 #, c-format
1855 msgid "Automatically retrieved `%s' via %s\n"
1856 msgstr ""
1857
1858 # c-format
1859 #: g10/getkey.c:1769
1860 #, fuzzy, c-format
1861 msgid "Invalid key %s made valid by --allow-non-selfsigned-uid\n"
1862 msgstr ""
1863 "Neplatný kµúè %08lX zmenený na platný pomocou --always-non-selfsigned-uid\n"
1864
1865 #: g10/getkey.c:2323
1866 #, fuzzy, c-format
1867 msgid "no secret subkey for public subkey %s - ignoring\n"
1868 msgstr "existuje tajný kµúè pre tento verejný kµúè %08lX!\n"
1869
1870 #: g10/getkey.c:2554
1871 #, fuzzy, c-format
1872 msgid "using subkey %s instead of primary key %s\n"
1873 msgstr "pou¾ívam sekundárny kµúè %08lX namiesto primárneho kµúèa %08lX\n"
1874
1875 #: g10/getkey.c:2601
1876 #, fuzzy, c-format
1877 msgid "key %s: secret key without public key - skipped\n"
1878 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa - preskoèené\n"
1879
1880 #: g10/gpgv.c:74
1881 msgid "be somewhat more quiet"
1882 msgstr "by» o trochu tich¹í"
1883
1884 #: g10/gpgv.c:75
1885 msgid "take the keys from this keyring"
1886 msgstr "Zmaza» tento kµúè zo súboru kµúèov? "
1887
1888 #: g10/gpgv.c:77
1889 msgid "make timestamp conflicts only a warning"
1890 msgstr "konflikt èasového razítka"
1891
1892 #: g10/gpgv.c:78
1893 msgid "|FD|write status info to this FD"
1894 msgstr "|FD|zapísa» informácie o stave do tohto FD"
1895
1896 #: g10/gpgv.c:102
1897 msgid "Usage: gpgv [options] [files] (-h for help)"
1898 msgstr "Pou¾itie: gpgv [mo¾nosti] [súbory] (-h pre pomoc)"
1899
1900 #: g10/gpgv.c:105
1901 msgid ""
1902 "Syntax: gpg [options] [files]\n"
1903 "Check signatures against known trusted keys\n"
1904 msgstr ""
1905 "Syntax: gpg [nastavenia] [súbory]\n"
1906 "Skontroluje podpisy oproti známym dôveryhodným kµúèom\n"
1907
1908 #: g10/helptext.c:49
1909 msgid ""
1910 "It's up to you to assign a value here; this value will never be exported\n"
1911 "to any 3rd party.  We need it to implement the web-of-trust; it has nothing\n"
1912 "to do with the (implicitly created) web-of-certificates."
1913 msgstr ""
1914 "Je na Vás, aby ste sem priradili hodnotu; táto hodnota nebude nikdy\n"
1915 "exportovaná tretej strane. Potrebujeme ju k implementácii \"pavuèiny\n"
1916 "dôvery\"; nemá to niè spoloèné s (implicitne vytvorenou) \"pavuèinou\n"
1917 "certifikátov\"."
1918
1919 #: g10/helptext.c:55
1920 msgid ""
1921 "To build the Web-of-Trust, GnuPG needs to know which keys are\n"
1922 "ultimately trusted - those are usually the keys for which you have\n"
1923 "access to the secret key.  Answer \"yes\" to set this key to\n"
1924 "ultimately trusted\n"
1925 msgstr ""
1926 "Aby bolo mo¾né vybudova» pavuèinu dôvery, musí GnuPG vedie», ktorým kµúèom\n"
1927 "dôverujete absolútne - obyèajne sú to tie kµúèe, pre ktoré máte prístup\n"
1928 "k tajným kµúèom. Odpovedzte \"ano\", aby ste nastavili tieto kµúèe\n"
1929 "ako absolútne dôveryhodné\n"
1930
1931 #: g10/helptext.c:62
1932 msgid "If you want to use this untrusted key anyway, answer \"yes\"."
1933 msgstr ""
1934 "Pokiaµ aj tak chcete pou¾i» tento nedôveryhodný kµúè, odpovedzte \"ano\"."
1935
1936 #: g10/helptext.c:66
1937 msgid ""
1938 "Enter the user ID of the addressee to whom you want to send the message."
1939 msgstr "Vlo¾te identifikátor adresáta, ktorému chcete posla» správu."
1940
1941 #: g10/helptext.c:70
1942 msgid ""
1943 "Select the algorithm to use.\n"
1944 "\n"
1945 "DSA (aka DSS) is the Digital Signature Algorithm and can only be used\n"
1946 "for signatures.\n"
1947 "\n"
1948 "Elgamal is an encrypt-only algorithm.\n"
1949 "\n"
1950 "RSA may be used for signatures or encryption.\n"
1951 "\n"
1952 "The first (primary) key must always be a key which is capable of signing."
1953 msgstr ""
1954
1955 #: g10/helptext.c:84
1956 msgid ""
1957 "In general it is not a good idea to use the same key for signing and\n"
1958 "encryption.  This algorithm should only be used in certain domains.\n"
1959 "Please consult your security expert first."
1960 msgstr ""
1961 "V¹ebecne nemo¾no odporúèa» pou¾íva» rovnaký kµúè na ¹ifrovanie a "
1962 "podeisovanie\n"
1963 "Tento algoritmus je vhodné pou¾i» len za urèitých podmienok.\n"
1964 "Kontaktujte prosím najprv bezpeènostného ¹pecialistu."
1965
1966 #: g10/helptext.c:91
1967 msgid "Enter the size of the key"
1968 msgstr "Vlo¾te då¾ku kµúèa"
1969
1970 #: g10/helptext.c:95 g10/helptext.c:100 g10/helptext.c:112 g10/helptext.c:144
1971 #: g10/helptext.c:172 g10/helptext.c:177 g10/helptext.c:182
1972 msgid "Answer \"yes\" or \"no\""
1973 msgstr "Odpovedzte \"ano\" alebo \"nie\""
1974
1975 #: g10/helptext.c:105
1976 msgid ""
1977 "Enter the required value as shown in the prompt.\n"
1978 "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
1979 "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
1980 "the given value as an interval."
1981 msgstr ""
1982 "Vlo¾te po¾adovanú hodnotu tak, ako je uvedené v príkazovom riadku.\n"
1983 "Je mo¾né vlo¾i» dátum vo formáte ISO (RRRR-MM-DD), ale nedostanete\n"
1984 "správnu chybovú hlá¹ku - miesto toho systém skúsi interpretova»\n"
1985 "zadanú hodnotu ako interval."
1986
1987 #: g10/helptext.c:117
1988 msgid "Enter the name of the key holder"
1989 msgstr "Vlo¾te meno dr¾iteµa kµúèa"
1990
1991 #: g10/helptext.c:122
1992 msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
1993 msgstr "prosím, vlo¾te e-mailovú adresu (nepovinné, ale veµmi odporúèané)"
1994
1995 #: g10/helptext.c:126
1996 msgid "Please enter an optional comment"
1997 msgstr "Prosím, vlo¾te nepovinný komentár"
1998
1999 #: g10/helptext.c:131
2000 msgid ""
2001 "N  to change the name.\n"
2002 "C  to change the comment.\n"
2003 "E  to change the email address.\n"
2004 "O  to continue with key generation.\n"
2005 "Q  to to quit the key generation."
2006 msgstr ""
2007 "N  pre zmenu názvu.\n"
2008 "C  pre zmenu komentára.\n"
2009 "E  pre zmenu e-mailovej adresy.\n"
2010 "O  pre pokraèovanie generovania kµúèa.\n"
2011 "Q  pre ukonèenie generovania kµúèa."
2012
2013 #: g10/helptext.c:140
2014 msgid "Answer \"yes\" (or just \"y\") if it is okay to generate the sub key."
2015 msgstr "Ak chcete generova» podkµúè, odpovedzte \"ano\" (alebo len \"a\")."
2016
2017 #: g10/helptext.c:148
2018 msgid ""
2019 "When you sign a user ID on a key, you should first verify that the key\n"
2020 "belongs to the person named in the user ID.  It is useful for others to\n"
2021 "know how carefully you verified this.\n"
2022 "\n"
2023 "\"0\" means you make no particular claim as to how carefully you verified "
2024 "the\n"
2025 "    key.\n"
2026 "\n"
2027 "\"1\" means you believe the key is owned by the person who claims to own it\n"
2028 "    but you could not, or did not verify the key at all.  This is useful "
2029 "for\n"
2030 "    a \"persona\" verification, where you sign the key of a pseudonymous "
2031 "user.\n"
2032 "\n"
2033 "\"2\" means you did casual verification of the key.  For example, this "
2034 "could\n"
2035 "    mean that you verified the key fingerprint and checked the user ID on "
2036 "the\n"
2037 "    key against a photo ID.\n"
2038 "\n"
2039 "\"3\" means you did extensive verification of the key.  For example, this "
2040 "could\n"
2041 "    mean that you verified the key fingerprint with the owner of the key in\n"
2042 "    person, and that you checked, by means of a hard to forge document with "
2043 "a\n"
2044 "    photo ID (such as a passport) that the name of the key owner matches "
2045 "the\n"
2046 "    name in the user ID on the key, and finally that you verified (by "
2047 "exchange\n"
2048 "    of email) that the email address on the key belongs to the key owner.\n"
2049 "\n"
2050 "Note that the examples given above for levels 2 and 3 are *only* examples.\n"
2051 "In the end, it is up to you to decide just what \"casual\" and \"extensive"
2052 "\"\n"
2053 "mean to you when you sign other keys.\n"
2054 "\n"
2055 "If you don't know what the right answer is, answer \"0\"."
2056 msgstr ""
2057 "Skôr ako podpí¹ete id u¾ívateµa, mali by ste najprv overi», èi kµúè\n"
2058 "patrí osobe, ktorej meno je uvedené v identifikátore u¾ívateµa.\n"
2059 "Je veµmi u¾itoèné, keï ostatní vedia, ako dôsledne ste previedli\n"
2060 "takéto overenie.\n"
2061 "\n"
2062 "\"0\" znamená, ¾e neuvádzate, ako dôsledne ste pravos» kµúèa overili\n"
2063 "\n"
2064 "\"1\" znamená, ¾e veríte tomu, ¾e kµúè patrí osobe, ktorá je uvedená,\n"
2065 "    v u¾ívateµskom ID, ale nemohli ste alebo jste nepreverili túto "
2066 "skutoènos».\n"
2067 "    To je u¾itoèné pre \"osobnú\" verifikáciu, keï podpisujete kµúèe, ktoré\n"
2068 "    pou¾ívajú pseudonym u¾ívateµa.\n"
2069 "\n"
2070 "\"2\" znamená, ¾e ste èiastoène overili pravos» kµúèa. Napr. ste overili\n"
2071 "    fingerprint kµúèa a skontrolovali identifikátor u¾ívateµa\n"
2072 "    uvedený na kµúèi s fotografickým id.\n"
2073 "\n"
2074 "\"3\" Znamená, ¾e ste vykonali veµmi dôkladné overenie pravosti kµúèa.\n"
2075 "    To mô¾e napríklad znamena», ¾e ste overili fingerprint kµúèa \n"
2076 "    jeho vlastníka osobne a ïalej ste pomocou ta¾ko fal¹ovateµného \n"
2077 "    dokumentu s fotografiou (napríklad pasu) overili, ¾e meno majiteµa\n"
2078 "    kµúèa sa zhoduje s menom uvedeným v u¾ívateµskom ID a ïalej ste \n"
2079 "    overili (výmenou elektronických dopisov), ¾e elektronická adresa "
2080 "uvedená \n"
2081 "    v ID u¾ívateµa patrí majiteµovi kµúèa.\n"
2082 "\n"
2083 "Prosím nezabúdajte, ¾e príklady uvedené pre úroveò 2 a 3 sú *len*\n"
2084 "príklady.\n"
2085 "Je len na Va¹om rozhodnutí, èo \"èiastoèné\" a \"dôkladné\" overenie "
2086 "znamená\n"
2087 "keï budete podpisova» kµúèe iným u¾ívateµom.\n"
2088 "\n"
2089 "Pokiaµ neviete, aká je správna odpoveï, odpovedzte \"0\"."
2090
2091 #: g10/helptext.c:186
2092 #, fuzzy
2093 msgid "Answer \"yes\" if you want to sign ALL the user IDs"
2094 msgstr ""
2095 "Pokiaµ chcete podpísa» V©ETKY identifikátory u¾ívateµov, odpovedzte \"ano\""
2096
2097 #: g10/helptext.c:190
2098 msgid ""
2099 "Answer \"yes\" if you really want to delete this user ID.\n"
2100 "All certificates are then also lost!"
2101 msgstr ""
2102 "Pokiaµ skutoène chcete zmaza» tento identifikátor u¾ívateµa, odpovedzte \"ano"
2103 "\".\n"
2104 "V¹etky certifikáty budú tie¾ stratené!"
2105
2106 #: g10/helptext.c:195
2107 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to delete the subkey"
2108 msgstr "Odpovedzte \"ano\", pokiaµ chcete zmaza» podkµúè"
2109
2110 #: g10/helptext.c:200
2111 msgid ""
2112 "This is a valid signature on the key; you normally don't want\n"
2113 "to delete this signature because it may be important to establish a\n"
2114 "trust connection to the key or another key certified by this key."
2115 msgstr ""
2116 "Toto je platný podpis kµúèa; normálne nechcete tento podpis zmaza»,\n"
2117 "preto¾e mô¾e by» dôle¾itý pri vytváraní dôvery kµúèa alebo iného kµúèa\n"
2118 "ceritifikovaného týmto kµúèom."
2119
2120 #: g10/helptext.c:205
2121 msgid ""
2122 "This signature can't be checked because you don't have the\n"
2123 "corresponding key.  You should postpone its deletion until you\n"
2124 "know which key was used because this signing key might establish\n"
2125 "a trust connection through another already certified key."
2126 msgstr ""
2127 "Tento podpis nemô¾e by» overený, preto¾e nemáte zodpovedajúci verejný kµúè.\n"
2128 "Jeho zmazanie by ste mali odlo¾i» do èasu, keï budete vedie», ktorý kµúè\n"
2129 "bol pou¾itý, preto¾e tento podpisovací kµúè mô¾e vytvori» dôveru\n"
2130 "prostredníctvom iného u¾ certifikovaného kµúèa."
2131
2132 #: g10/helptext.c:211
2133 msgid ""
2134 "The signature is not valid.  It does make sense to remove it from\n"
2135 "your keyring."
2136 msgstr "Podpis je neplatný. Je rozumné ho odstráni» z Vá¹ho súboru kµúèov."
2137
2138 #: g10/helptext.c:215
2139 msgid ""
2140 "This is a signature which binds the user ID to the key. It is\n"
2141 "usually not a good idea to remove such a signature.  Actually\n"
2142 "GnuPG might not be able to use this key anymore.  So do this\n"
2143 "only if this self-signature is for some reason not valid and\n"
2144 "a second one is available."
2145 msgstr ""
2146 "Toto je podpis, ktorý via¾e identifikátor u¾ívateµa ku kµúèu. Zvyèajne\n"
2147 "nie je dobré takýto podpis odstráni». GnuPG nemô¾e tento kµúè naïalej\n"
2148 "pou¾íva». Urobte to len v prípade, keï je tento podpis kµúèa\n"
2149 "ním samým z nejakého dôvodu neplatný a keï je k dispozícii iný kµúè."
2150
2151 #: g10/helptext.c:223
2152 msgid ""
2153 "Change the preferences of all user IDs (or just of the selected ones)\n"
2154 "to the current list of preferences.  The timestamp of all affected\n"
2155 "self-signatures will be advanced by one second.\n"
2156 msgstr ""
2157 "Zmeni» predvoµby pre v¹etky u¾ívateµské ID (alebo len pre oznaèené)\n"
2158 "na aktuálny zoznam predvolieb. Èasové razítka v¹etkých dotknutých podpisov\n"
2159 "kµúèov nimi samotnými budú posunuté o jednu sekundu dopredu.\n"
2160
2161 #: g10/helptext.c:230
2162 msgid "Please enter the passhrase; this is a secret sentence \n"
2163 msgstr "Prosím, vlo¾te heslo; toto je tajná veta \n"
2164
2165 #: g10/helptext.c:236
2166 msgid "Please repeat the last passphrase, so you are sure what you typed in."
2167 msgstr ""
2168 "Prosím, zopakujte posledné heslo, aby ste si boli istý, èo ste napísali."
2169
2170 #: g10/helptext.c:240
2171 msgid "Give the name of the file to which the signature applies"
2172 msgstr "Zadajte názov súboru, ku ktorému sa podpis vz»ahuje"
2173
2174 #: g10/helptext.c:245
2175 msgid "Answer \"yes\" if it is okay to overwrite the file"
2176 msgstr "Ak si prajete prepísanie súboru, odpovedzte \"ano\""
2177
2178 #: g10/helptext.c:250
2179 msgid ""
2180 "Please enter a new filename. If you just hit RETURN the default\n"
2181 "file (which is shown in brackets) will be used."
2182 msgstr ""
2183 "Prosím, vlo¾te nový názov súboru. Ak len stlaèíte RETURN, bude\n"
2184 "pou¾itý implicitný súbor (ktorý je zobrazený v zátvorkách)."
2185
2186 #: g10/helptext.c:256
2187 msgid ""
2188 "You should specify a reason for the certification.  Depending on the\n"
2189 "context you have the ability to choose from this list:\n"
2190 "  \"Key has been compromised\"\n"
2191 "      Use this if you have a reason to believe that unauthorized persons\n"
2192 "      got access to your secret key.\n"
2193 "  \"Key is superseded\"\n"
2194 "      Use this if you have replaced this key with a newer one.\n"
2195 "  \"Key is no longer used\"\n"
2196 "      Use this if you have retired this key.\n"
2197 "  \"User ID is no longer valid\"\n"
2198 "      Use this to state that the user ID should not longer be used;\n"
2199 "      this is normally used to mark an email address invalid.\n"
2200 msgstr ""
2201 "Mali by ste ¹pecifikova» dôvod certifikácie. V závislosti na kontexte\n"
2202 "máte mo¾nos» si vybra» zo zoznamu:\n"
2203 "  \"kµúè bol kompromitovaný\"\n"
2204 "      Toto pou¾ite, pokiaµ si myslíte, ¾e k Vá¹mu tajnému kµúèu získali\n"
2205 "       prístup neoprávnené osoby.\n"
2206 "  \"kµúè je nahradený\"\n"
2207 "      Toto pou¾ite, pokiaµ ste tento kµúè nahradili nov¹ím kµúèom.\n"
2208 "  \"kµúè sa u¾ nepou¾íva\"\n"
2209 "      Toto pou¾ite, pokiaµ tento kµúè u¾ nepou¾ívate.\n"
2210 "  \"Identifikátor u¾ívateµa u¾ nie je platný\"\n"
2211 "      Toto pou¾ite, pokiaµ by sa identifikátor u¾ívateµa u¾ nemal pou¾íva»;\n"
2212 "      normálne sa pou¾íva na oznaèenie neplatnej e-mailové adresy.\n"
2213
2214 #: g10/helptext.c:272
2215 msgid ""
2216 "If you like, you can enter a text describing why you issue this\n"
2217 "revocation certificate.  Please keep this text concise.\n"
2218 "An empty line ends the text.\n"
2219 msgstr ""
2220 "Ak chcete, mô¾ete vlo¾i» text popisujúcí pôvod vzniku tohto revokaèného\n"
2221 "ceritifikátu. Prosím, struène. \n"
2222 "Text konèí prázdnym riadkom.\n"
2223
2224 #: g10/helptext.c:287
2225 msgid "No help available"
2226 msgstr "Pomoc nie je k dispozícii"
2227
2228 #: g10/helptext.c:295
2229 #, c-format
2230 msgid "No help available for `%s'"
2231 msgstr "Pomoc nie je dostupná pre '%s'"
2232
2233 #: g10/import.c:95
2234 msgid "import signatures that are marked as local-only"
2235 msgstr ""
2236
2237 #: g10/import.c:97
2238 msgid "repair damage from the pks keyserver during import"
2239 msgstr ""
2240
2241 #: g10/import.c:99
2242 #, fuzzy
2243 msgid "do not update the trustdb after import"
2244 msgstr "aktualizova» databázu dôvery"
2245
2246 #: g10/import.c:101
2247 #, fuzzy
2248 msgid "create a public key when importing a secret key"
2249 msgstr "verejný kµúè nesúhlasí s tajným!\n"
2250
2251 #: g10/import.c:103
2252 msgid "only accept updates to existing keys"
2253 msgstr ""
2254
2255 #: g10/import.c:105
2256 #, fuzzy
2257 msgid "remove unusable parts from key after import"
2258 msgstr "nepou¾iteµný tajný kµúè"
2259
2260 #: g10/import.c:107
2261 msgid "remove as much as possible from key after import"
2262 msgstr ""
2263
2264 #: g10/import.c:262
2265 #, c-format
2266 msgid "skipping block of type %d\n"
2267 msgstr "blok typu %d bol preskoèený\n"
2268
2269 #: g10/import.c:271
2270 #, fuzzy, c-format
2271 msgid "%lu keys processed so far\n"
2272 msgstr "%lu kµúèe boli doteraz spracované\n"
2273
2274 #: g10/import.c:288
2275 #, c-format
2276 msgid "Total number processed: %lu\n"
2277 msgstr "Celkovo spracovaných kµúèov: %lu\n"
2278
2279 #: g10/import.c:290
2280 #, c-format
2281 msgid "      skipped new keys: %lu\n"
2282 msgstr "      preskoèené nové kµúèe: %lu\n"
2283
2284 #: g10/import.c:293
2285 #, c-format
2286 msgid "          w/o user IDs: %lu\n"
2287 msgstr "        bez identifikátorov: %lu\n"
2288
2289 #: g10/import.c:295
2290 #, c-format
2291 msgid "              imported: %lu"
2292 msgstr "                importované: %lu"
2293
2294 #: g10/import.c:301
2295 #, c-format
2296 msgid "             unchanged: %lu\n"
2297 msgstr "                  bez zmien: %lu\n"
2298
2299 #: g10/import.c:303
2300 #, c-format
2301 msgid "          new user IDs: %lu\n"
2302 msgstr "         nové id u¾ívateµov: %lu\n"
2303
2304 #: g10/import.c:305
2305 #, c-format
2306 msgid "           new subkeys: %lu\n"
2307 msgstr "              nové podkµúèe: %lu\n"
2308
2309 #: g10/import.c:307
2310 #, c-format
2311 msgid "        new signatures: %lu\n"
2312 msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
2313
2314 #: g10/import.c:309
2315 #, c-format
2316 msgid "   new key revocations: %lu\n"
2317 msgstr "      nové revokácie kµúèov: %lu\n"
2318
2319 #: g10/import.c:311
2320 #, c-format
2321 msgid "      secret keys read: %lu\n"
2322 msgstr "      preèítané tajné kµúèe: %lu\n"
2323
2324 #: g10/import.c:313
2325 #, c-format
2326 msgid "  secret keys imported: %lu\n"
2327 msgstr "    importované tajné kµúèe: %lu\n"
2328
2329 #: g10/import.c:315
2330 #, c-format
2331 msgid " secret keys unchanged: %lu\n"
2332 msgstr "      tajné kµúèe nezmenené: %lu\n"
2333
2334 #: g10/import.c:317
2335 #, c-format
2336 msgid "          not imported: %lu\n"
2337 msgstr "           neimportované: %lu\n"
2338
2339 #: g10/import.c:319
2340 #, fuzzy, c-format
2341 msgid "    signatures cleaned: %lu\n"
2342 msgstr "               nové podpisy: %lu\n"
2343
2344 #: g10/import.c:321
2345 #, fuzzy, c-format
2346 msgid "      user IDs cleaned: %lu\n"
2347 msgstr "      preèítané tajné kµúèe: %lu\n"
2348
2349 #: g10/import.c:562
2350 #, c-format
2351 msgid "WARNING: key %s contains preferences for unavailable\n"
2352 msgstr ""
2353
2354 #: g10/import.c:564
2355 #, fuzzy
2356 msgid "algorithms on these user IDs:\n"
2357 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
2358
2359 #: g10/import.c:601
2360 #, c-format
2361 msgid "         \"%s\": preference for cipher algorithm %s\n"
2362 msgstr ""
2363
2364 #: g10/import.c:613
2365 #, fuzzy, c-format
2366 msgid "         \"%s\": preference for digest algorithm %s\n"
2367 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
2368
2369 #: g10/import.c:625
2370 #, c-format
2371 msgid "         \"%s\": preference for compression algorithm %s\n"
2372 msgstr ""
2373
2374 #: g10/import.c:638
2375 msgid "it is strongly suggested that you update your preferences and\n"
2376 msgstr ""
2377
2378 #: g10/import.c:640
2379 msgid "re-distribute this key to avoid potential algorithm mismatch problems\n"
2380 msgstr ""
2381
2382 #: g10/import.c:664
2383 #, c-format
2384 msgid "you can update your preferences with: gpg --edit-key %s updpref save\n"
2385 msgstr ""
2386
2387 #: g10/import.c:712 g10/import.c:1092
2388 #, fuzzy, c-format
2389 msgid "key %s: no user ID\n"
2390 msgstr "kµúè %08lX: chyba identifikátor u¾ívateµa\n"
2391
2392 #: g10/import.c:741
2393 #, fuzzy, c-format
2394 msgid "key %s: PKS subkey corruption repaired\n"
2395 msgstr "kµúè %08lX: HKP po¹kodenie podkµúèa opravené\n"
2396
2397 # c-format
2398 #: g10/import.c:756
2399 #, fuzzy, c-format
2400 msgid "key %s: accepted non self-signed user ID \"%s\"\n"
2401 msgstr ""
2402 "kµúè %08lX: prijaté id u¾ívateµa '%s', ktorý nie je podpísaný ním samým\n"
2403
2404 #: g10/import.c:762
2405 #, fuzzy, c-format
2406 msgid "key %s: no valid user IDs\n"
2407 msgstr "kµúè %08lX: chýba platný identifikátor u¾ívateµa\n"
2408
2409 #: g10/import.c:764
2410 msgid "this may be caused by a missing self-signature\n"
2411 msgstr "mô¾e to by» spôsobené chýbajúcim podpisom kµúèa ním samým\n"
2412
2413 #: g10/import.c:774 g10/import.c:1213
2414 #, fuzzy, c-format
2415 msgid "key %s: public key not found: %s\n"
2416 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè nenájdený: %s\n"
2417
2418 #: g10/import.c:780
2419 #, fuzzy, c-format
2420 msgid "key %s: new key - skipped\n"
2421 msgstr "kµúè %08lX: nový kµúè - preskoèený\n"
2422
2423 #: g10/import.c:789
2424 #, c-format
2425 msgid "no writable keyring found: %s\n"
2426 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor kµúèov (keyring): %s\n"
2427
2428 #: g10/import.c:794 g10/openfile.c:265 g10/sign.c:810 g10/sign.c:1081
2429 #, c-format
2430 msgid "writing to `%s'\n"
2431 msgstr "zapisujem do '%s'\n"
2432
2433 #: g10/import.c:798 g10/import.c:893 g10/import.c:1132 g10/import.c:1274
2434 #: g10/import.c:2336 g10/import.c:2358
2435 #, c-format
2436 msgid "error writing keyring `%s': %s\n"
2437 msgstr "chyba pri zápise súboru kµúèov (keyring)  `%s': %s\n"
2438
2439 #: g10/import.c:817
2440 #, fuzzy, c-format
2441 msgid "key %s: public key \"%s\" imported\n"
2442 msgstr "kµúè %08lX: verejný kµúè \"%s\" importovaný\n"
2443
2444 #: g10/import.c:841
2445 #, fuzzy, c-format
2446 msgid "key %s: doesn't match our copy\n"
2447 msgstr "kµúè %08lX: nezodpovedá na¹ej kópii\n"
2448
2449 #: g10/import.c:858 g10/import.c:1231
2450 #, fuzzy, c-format
2451 msgid "key %s: can't locate original keyblock: %s\n"
2452 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em nájs» originálny blok kµúèa: %s\n"
2453
2454 #: g10/import.c:866 g10/import.c:1238
2455 #, fuzzy, c-format
2456 msgid "key %s: can't read original keyblock: %s\n"
2457 msgstr "kµúè %08lX: nemô¾em èíta» originálny blok kµúèa: %s\n"
2458
2459 #: g10/import.c:903
2460 #, fuzzy, c-format
2461 msgid "key %s: \"%s\" 1 new user ID\n"
2462 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový identifikátor u¾ívateµa\n"
2463
2464 #: g10/import.c:906
2465 #, fuzzy, c-format
2466 msgid "key %s: \"%s\" %d new user IDs\n"
2467 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
2468
2469 #: g10/import.c:909
2470 #, fuzzy, c-format
2471 msgid "key %s: \"%s\" 1 new signature\n"
2472 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podpis\n"
2473
2474 #: g10/import.c:912
2475 #, fuzzy, c-format
2476 msgid "key %s: \"%s\" %d new signatures\n"
2477 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
2478
2479 #: g10/import.c:915
2480 #, fuzzy, c-format
2481 msgid "key %s: \"%s\" 1 new subkey\n"
2482 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" 1 nový podkµúè\n"
2483
2484 #: g10/import.c:918
2485 #, fuzzy, c-format
2486 msgid "key %s: \"%s\" %d new subkeys\n"
2487 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podkµúèov\n"
2488
2489 #: g10/import.c:921
2490 #, fuzzy, c-format
2491 msgid "key %s: \"%s\" %d signature cleaned\n"
2492 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
2493
2494 #: g10/import.c:924
2495 #, fuzzy, c-format
2496 msgid "key %s: \"%s\" %d signatures cleaned\n"
2497 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových podpisov\n"
2498
2499 #: g10/import.c:927
2500 #, fuzzy, c-format
2501 msgid "key %s: \"%s\" %d user ID cleaned\n"
2502 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
2503
2504 #: g10/import.c:930
2505 #, fuzzy, c-format
2506 msgid "key %s: \"%s\" %d user IDs cleaned\n"
2507 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" %d nových identifikátorov u¾ívateµa\n"
2508
2509 #: g10/import.c:953
2510 #, fuzzy, c-format
2511 msgid "key %s: \"%s\" not changed\n"
2512 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" bez zmeny\n"
2513
2514 #: g10/import.c:1098
2515 #, fuzzy, c-format
2516 msgid "key %s: secret key with invalid cipher %d - skipped\n"
2517 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè bez verejného kµúèa %d - preskoèené\n"
2518
2519 #: g10/import.c:1109
2520 #, fuzzy
2521 msgid "importing secret keys not allowed\n"
2522 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
2523
2524 #: g10/import.c:1126 g10/import.c:2351
2525 #, c-format
2526 msgid "no default secret keyring: %s\n"
2527 msgstr "nie je nastavený implicitný súbor tajných kµúèov %s\n"
2528
2529 #: g10/import.c:1137
2530 #, fuzzy, c-format
2531 msgid "key %s: secret key imported\n"
2532 msgstr "kµúè %08lX: tajný kµúè importovaný\n"
2533
2534 #: g10/import.c:1166
2535 #, fuzzy, c-format
2536 msgid "key %s: already in secret keyring\n"
2537 msgstr "kµúè %08lX: je u¾ v súbore tajných kµúèov\n"
2538
2539 #: g10/import.c:1176
2540 #, fuzzy, c-format
2541 msgid "key %s: secret key not found: %s\n"
2542 msgstr "kµúè %08lX: nebol nájdený tajný kµúè: %s\n"
2543
2544 #: g10/import.c:1206
2545 #, fuzzy, c-format
2546 msgid "key %s: no public key - can't apply revocation certificate\n"
2547 msgstr ""
2548 "kµúè %08lX: chýba verejný kµúè - nemô¾em aplikova» revokaèný certifikát\n"
2549
2550 #: g10/import.c:1249
2551 #, fuzzy, c-format
2552 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - rejected\n"
2553 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - zamietnuté\n"
2554
2555 #: g10/import.c:1281
2556 #, fuzzy, c-format
2557 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate imported\n"
2558 msgstr "kµúè %08lX: \"%s\" revokaèný certifikát importovaný\n"
2559
2560 #: g10/import.c:1347
2561 #, fuzzy, c-format
2562 msgid "key %s: no user ID for signature\n"
2563 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje id u¾ívateµa pre podpis\n"
2564
2565 #: g10/import.c:1362
2566 #, fuzzy, c-format
2567 msgid "key %s: unsupported public key algorithm on user ID \"%s\"\n"
2568 msgstr ""
2569 "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa u u¾ívateµského id \"%s"
2570 "\"\n"
2571
2572 #: g10/import.c:1364
2573 #, fuzzy, c-format
2574 msgid "key %s: invalid self-signature on user ID \"%s\"\n"
2575 msgstr ""
2576 "kµúè %08lX: neplatný podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
2577
2578 #: g10/import.c:1382
2579 #, fuzzy, c-format
2580 msgid "key %s: no subkey for key binding\n"
2581 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè pre viazanie kµúèov\n"
2582
2583 #: g10/import.c:1393 g10/import.c:1443
2584 #, fuzzy, c-format
2585 msgid "key %s: unsupported public key algorithm\n"
2586 msgstr "kµúè %08lX: nepodporovaný algoritmus verejného kµúèa\n"
2587
2588 #: g10/import.c:1395
2589 #, fuzzy, c-format
2590 msgid "key %s: invalid subkey binding\n"
2591 msgstr "kµúè %08lX: neplatná väzba podkµúèa\n"
2592
2593 #: g10/import.c:1410
2594 #, fuzzy, c-format
2595 msgid "key %s: removed multiple subkey binding\n"
2596 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná väzba podkµúèa\n"
2597
2598 #: g10/import.c:1432
2599 #, fuzzy, c-format
2600 msgid "key %s: no subkey for key revocation\n"
2601 msgstr "kµúè %08lX: neexistuje podkµúè na revokáciu kµúèa\n"
2602
2603 #: g10/import.c:1445
2604 #, fuzzy, c-format
2605 msgid "key %s: invalid subkey revocation\n"
2606 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný podkµúè\n"
2607
2608 #: g10/import.c:1460
2609 #, fuzzy, c-format
2610 msgid "key %s: removed multiple subkey revocation\n"
2611 msgstr "kµúè %08lX: zmazaná viacnásobná revokácia podkµúèa\n"
2612
2613 #: g10/import.c:1502
2614 #, fuzzy, c-format
2615 msgid "key %s: skipped user ID \"%s\"\n"
2616 msgstr "kµúè %08lX: identifikátor u¾ívateµa preskoèený '"
2617
2618 #: g10/import.c:1523
2619 #, fuzzy, c-format
2620 msgid "key %s: skipped subkey\n"
2621 msgstr "kµúè %08lX: podkµúè preskoèený\n"
2622
2623 #: g10/import.c:1550
2624 #, fuzzy, c-format
2625 msgid "key %s: non exportable signature (class 0x%02X) - skipped\n"
2626 msgstr "kµúè %08lX: podpis nie je exportovateµný (trieda %02x) - preskoèené\n"
2627
2628 #: g10/import.c:1560
2629 #, fuzzy, c-format
2630 msgid "key %s: revocation certificate at wrong place - skipped\n"
2631 msgstr "kµúè %08lX: revokaèný certifikát na zlom mieste - preskoèené \n"
2632
2633 #: g10/import.c:1577
2634 #, fuzzy, c-format
2635 msgid "key %s: invalid revocation certificate: %s - skipped\n"
2636 msgstr "kµúè %08lX: neplatný revokaèný certifikát: %s - preskoèené\n"
2637
2638 #: g10/import.c:1591
2639 #, fuzzy, c-format
2640 msgid "key %s: subkey signature in wrong place - skipped\n"
2641 msgstr "kµúè %08lX: podpis subkµúèa na zlom mieste - preskoèené \n"
2642
2643 #: g10/import.c:1599
2644 #, fuzzy, c-format
2645 msgid "key %s: unexpected signature class (0x%02X) - skipped\n"
2646 msgstr "kµúè %08lX: neoèakávaná podpisová trieda (0x%02X) - preskoèené\n"
2647
2648 #: g10/import.c:1699
2649 #, fuzzy, c-format
2650 msgid "key %s: duplicated user ID detected - merged\n"
2651 msgstr "kµúè %08lX: zistený duplikovaný identifikátor u¾ívateµa - zlúèený\n"
2652
2653 #: g10/import.c:1761
2654 #, fuzzy, c-format
2655 msgid "WARNING: key %s may be revoked: fetching revocation key %s\n"
2656 msgstr ""
2657 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: skú¹am získa» revokaèný kµúè %"
2658 "08lX\n"
2659
2660 #: g10/import.c:1775
2661 #, fuzzy, c-format
2662 msgid "WARNING: key %s may be revoked: revocation key %s not present.\n"
2663 msgstr ""
2664 "VAROVANIE: kµúè %08lX mô¾e by» revokovaný: revokaèný kµúè %08lX nenájdený.\n"
2665
2666 #: g10/import.c:1834
2667 #, fuzzy, c-format
2668 msgid "key %s: \"%s\" revocation certificate added\n"
2669 msgstr "kµúè %08lX: pridaný revokaèný certifikát \"%s\"\n"
2670
2671 #: g10/import.c:1868
2672 #, fuzzy, c-format
2673 msgid "key %s: direct key signature added\n"
2674 msgstr "kµúè %08lX: podpis kµúèa ním samým (direct key signature)\n"
2675
2676 #: g10/import.c:2257
2677 #, fuzzy
2678 msgid "NOTE: a key's S/N does not match the card's one\n"
2679 msgstr "verejný kµúè nesúhlasí s tajným!\n"
2680
2681 #: g10/import.c:2265
2682 #, fuzzy
2683 msgid "NOTE: primary key is online and stored on card\n"
2684 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
2685
2686 #: g10/import.c:2267
2687 #, fuzzy
2688 msgid "NOTE: secondary key is online and stored on card\n"
2689 msgstr "preskoèené: tajný kµúè je u¾ v databáze\n"
2690
2691 #: g10/keydb.c:168
2692 #, c-format
2693 msgid "error creating keyring `%s': %s\n"
2694 msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
2695
2696 #: g10/keydb.c:175
2697 #, c-format
2698 msgid "keyring `%s' created\n"
2699 msgstr "súbor kµúèov (keyring) `%s' vytvorený\n"
2700
2701 #: g10/keydb.c:316 g10/keydb.c:319
2702 #, fuzzy, c-format
2703 msgid "keyblock resource `%s': %s\n"
2704 msgstr "chyba pri vytváraní `%s': %s\n"
2705
2706 #: g10/keydb.c:698
2707 #, c-format
2708 msgid "failed to rebuild keyring cache: %s\n"
2709 msgstr "zlyhalo obnovenie vyrovnávacej pamäti kµúèov: %s\n"
2710
2711 #: g10/keyedit.c:264
2712 msgid "[revocation]"
2713 msgstr "[revokácia]"
2714
2715 #: g10/keyedit.c:265
2716 msgid "[self-signature]"
2717 msgstr "[podpis kµúèa ním samým]"
2718
2719 #: g10/keyedit.c:343 g10/keylist.c:406
2720 msgid "1 bad signature\n"
2721 msgstr "1 zlý podpis\n"
2722
2723 #: g10/keyedit.c:345 g10/keylist.c:408
2724 #, c-format
2725 msgid "%d bad signatures\n"
2726 msgstr "%d zlých podpisov\n"
2727
2728 #: g10/keyedit.c:347 g10/keylist.c:410
2729 msgid "1 signature not checked due to a missing key\n"
2730 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e chýba kµúè\n"
2731
2732 #: g10/keyedit.c:349 g10/keylist.c:412
2733 #, c-format
2734 msgid "%d signatures not checked due to missing keys\n"
2735 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e chýba kµúè\n"
2736
2737 #: g10/keyedit.c:351 g10/keylist.c:414
2738 msgid "1 signature not checked due to an error\n"
2739 msgstr "1 podpis neoverený, preto¾e vznikla chyba\n"
2740
2741 #: g10/keyedit.c:353 g10/keylist.c:416
2742 #, c-format
2743 msgid "%d signatures not checked due to errors\n"
2744 msgstr "%d podpisov neoverených, preto¾e vznikli chyby\n"
2745
2746 #: g10/keyedit.c:355
2747 msgid "1 user ID without valid self-signature detected\n"
2748 msgstr "zistený 1 identifikátor u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2749
2750 #: g10/keyedit.c:357
2751 #, c-format
2752 msgid "%d user IDs without valid self-signatures detected\n"
2753 msgstr ""
2754 "zistených %d identifikátorov u¾ívateµa bez platného podpisu ním samým\n"
2755
2756 #: g10/keyedit.c:413 g10/pkclist.c:263
2757 #, fuzzy
2758 msgid ""
2759 "Please decide how far you trust this user to correctly verify other users' "
2760 "keys\n"
2761 "(by looking at passports, checking fingerprints from different sources, "
2762 "etc.)\n"
2763 msgstr ""
2764 "Prosím rozhodnite, nakoµko dôverujete tomuto u¾ívateµovi, ¾e správne\n"
2765 "verifikuje kµúèe iných u¾ívateµov (prezretím cestovných pasov,\n"
2766 "kontrolou fingerprintov z rôznych zdrojov...)?\n"
2767 "\n"
2768
2769 #: g10/keyedit.c:417 g10/pkclist.c:275
2770 #, fuzzy, c-format
2771 msgid "  %d = I trust marginally\n"
2772 msgstr " %d = Dôverujem èiastoène\n"
2773
2774 #: g10/keyedit.c:418 g10/pkclist.c:277
2775 #, fuzzy, c-format
2776 msgid "  %d = I trust fully\n"
2777 msgstr " %d = Dôverujem úplne\n"
2778
2779 #: g10/keyedit.c:437
2780 msgid ""
2781 "Please enter the depth of this trust signature.\n"
2782 "A depth greater than 1 allows the key you are signing to make\n"
2783 "trust signatures on your behalf.\n"
2784 msgstr ""
2785
2786 #: g10/keyedit.c:453
2787 msgid "Please enter a domain to restrict this signature, or enter for none.\n"
2788 msgstr ""
2789
2790 #: g10/keyedit.c:597
2791 #, c-format
2792 msgid "User ID \"%s\" is revoked."
2793 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2794
2795 #: g10/keyedit.c:606 g10/keyedit.c:634 g10/keyedit.c:661 g10/keyedit.c:829
2796 #: g10/keyedit.c:894 g10/keyedit.c:1736
2797 msgid "Are you sure you still want to sign it? (y/N) "
2798 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2799
2800 #: g10/keyedit.c:620 g10/keyedit.c:648 g10/keyedit.c:675 g10/keyedit.c:835
2801 #: g10/keyedit.c:1742
2802 msgid "  Unable to sign.\n"
2803 msgstr "  Nemo¾no podpísa».\n"
2804
2805 #: g10/keyedit.c:625
2806 #, c-format
2807 msgid "User ID \"%s\" is expired."
2808 msgstr "U¾ívateµské ID \"%s\" je revokované."
2809
2810 #: g10/keyedit.c:653
2811 #, c-format
2812 msgid "User ID \"%s\" is not self-signed."
2813 msgstr "ID u¾ívateµa \"%s\" nie je podpísané ním samým."
2814
2815 #: g10/keyedit.c:681
2816 #, fuzzy, c-format
2817 msgid "User ID \"%s\" is signable.  "
2818 msgstr "ID u¾ívateµa \"%s\" nie je podpísané ním samým."
2819
2820 #: g10/keyedit.c:683
2821 #, fuzzy
2822 msgid "Sign it? (y/N) "
2823 msgstr "Skutoène podpísa»? "
2824
2825 #: g10/keyedit.c:705
2826 #, c-format
2827 msgid ""
2828 "The self-signature on \"%s\"\n"
2829 "is a PGP 2.x-style signature.\n"
2830 msgstr ""
2831 "Podpis kµúèa \"%s\" ním samým je\n"
2832 "podpis vo formáte PGP 2.x.\n"
2833
2834 #: g10/keyedit.c:714
2835 msgid "Do you want to promote it to an OpenPGP self-signature? (y/N) "
2836 msgstr "Prajete si ho zmeni» na formát OpenPGP? (a/N) "
2837
2838 #: g10/keyedit.c:728
2839 #, c-format
2840 msgid ""
2841 "Your current signature on \"%s\"\n"
2842 "has expired.\n"
2843 msgstr ""
2844 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2845 "je len lokálny.\n"
2846 "\n"
2847
2848 #: g10/keyedit.c:732
2849 msgid "Do you want to issue a new signature to replace the expired one? (y/N) "
2850 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2851
2852 #: g10/keyedit.c:753
2853 #, c-format
2854 msgid ""
2855 "Your current signature on \"%s\"\n"
2856 "is a local signature.\n"
2857 msgstr ""
2858 "Vá¹ súèasný podpis na \"%s\"\n"
2859 "je len lokálny.\n"
2860 "\n"
2861
2862 #: g10/keyedit.c:757
2863 msgid "Do you want to promote it to a full exportable signature? (y/N) "
2864 msgstr "Prajete si ho zmeni» na plne exportovateµný podpis? (a/N) "
2865
2866 #: g10/keyedit.c:778
2867 #, fuzzy, c-format
2868 msgid "\"%s\" was already locally signed by key %s\n"
2869 msgstr "\"%s\" je u¾ lokálne podpísaný kµúèom %08lX\n"
2870
2871 #: g10/keyedit.c:781
2872 #, fuzzy, c-format
2873 msgid "\"%s\" was already signed by key %s\n"
2874 msgstr "\"%s\" je u¾ podpísaný kµúèom %08lX\n"
2875
2876 #: g10/keyedit.c:786
2877 msgid "Do you want to sign it again anyway? (y/N) "
2878 msgstr "Ste si istý, ¾e stále chcete podpísa» tento kµúè? (a/N) "
2879
2880 #: g10/keyedit.c:808
2881 #, fuzzy, c-format
2882 msgid "Nothing to sign with key %s\n"
2883 msgstr "Niè na podpísanie kµúèom %08lX\n"
2884
2885 #: g10/keyedit.c:823
2886 msgid "This key has expired!"
2887 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹ala!"
2888
2889 #: g10/keyedit.c:841
2890 #, c-format
2891 msgid "This key is due to expire on %s.\n"
2892 msgstr "Platnos» kµúèa vypr¹í %s.\n"
2893
2894 #: g10/keyedit.c:847
2895 msgid "Do you want your signature to expire at the same time? (Y/n) "
2896 msgstr "Chcete, aby platnos» Vá¹ho podpisu vypr¹ala v rovnakom èase? (A/n) "
2897
2898 #: g10/keyedit.c:887
2899 msgid ""
2900 "You may not make an OpenPGP signature on a PGP 2.x key while in --pgp2 "
2901 "mode.\n"
2902 msgstr ""
2903 "Nemô¾ete vytvori» OpenPGP podpis kµúèa typu PGP 2.x, keï ste v --pgp2 móde.\n"
2904
2905 #: g10/keyedit.c:889
2906 msgid "This would make the key unusable in PGP 2.x.\n"
2907 msgstr "To by spôsobilo nepou¾itelnos» kµúèa v PGP 2.x.\n"
2908
2909 #: g10/keyedit.c:914
2910 msgid ""
2911 "How carefully have you verified the key you are about to sign actually "
2912 "belongs\n"
2913 "to the person named above?  If you don't know what to answer, enter \"0\".\n"
2914 msgstr ""
2915 "S akou istotou ste preverili, ¾e kµúè, ktorý chcete podpísa»\n"
2916 "patrí vy¹¹ie uvedenej osobe?\n"
2917 "Pokiaµ nepoznáte odpoveï, zadajte \"0\".\n"
2918
2919 #: g10/keyedit.c:919
2920 #, c-format
2921 msgid "   (0) I will not answer.%s\n"
2922 msgstr "   (0) Neodpoviem.%s\n"
2923
2924 #: g10/keyedit.c:921
2925 #, c-format
2926 msgid "   (1) I have not checked at all.%s\n"
2927 msgstr "   (1) Vôbec som to nekontroloval(a).%s\n"
2928
2929 #: g10/keyedit.c:923
2930 #, c-format
2931 msgid "   (2) I have done casual checking.%s\n"
2932 msgstr "   (2) Èiastoène som to overil(a).%s\n"
2933
2934 #: g10/keyedit.c:925
2935 #, c-format
2936 msgid "   (3) I have done very careful checking.%s\n"
2937 msgstr "   (3) Veµmi dôkladne som to overil(a).%s\n"
2938
2939 #: g10/keyedit.c:931
2940 #, fuzzy
2941 msgid "Your selection? (enter `?' for more information): "
2942 msgstr "Vá¹ výber? ('?' - viac informácií): "
2943
2944 #: g10/keyedit.c:955
2945 #, fuzzy, c-format
2946 msgid ""
2947 "Are you sure that you want to sign this key with your\n"
2948 "key \"%s\" (%s)\n"
2949 msgstr ""
2950 "Ste si istý, ¾e chcete podpísa» tento kµúè\n"
2951 "svojím kµúèom: \""
2952
2953 #: g10/keyedit.c:962
2954 #, fuzzy
2955 msgid "This will be a self-signature.\n"
2956 msgstr ""
2957 "\n"
2958 "Ide o podpis kµúèa ním samým\n"
2959
2960 #: g10/keyedit.c:968
2961 #, fuzzy
2962 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-exportable.\n"
2963 msgstr ""
2964 "\n"
2965 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2966
2967 #: g10/keyedit.c:976
2968 #, fuzzy
2969 msgid "WARNING: the signature will not be marked as non-revocable.\n"
2970 msgstr ""
2971 "\n"
2972 "VAROVANIE: podpis nebude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2973
2974 #: g10/keyedit.c:986
2975 #, fuzzy
2976 msgid "The signature will be marked as non-exportable.\n"
2977 msgstr ""
2978 "\n"
2979 "Podpis bude oznaèený ako neexportovateµný.\n"
2980 "\n"
2981
2982 #: g10/keyedit.c:993
2983 #, fuzzy
2984 msgid "The signature will be marked as non-revocable.\n"
2985 msgstr ""
2986 "\n"
2987 "Podpis bude oznaèený ako neodvolateµný (non-revocable).\n"
2988
2989 #: g10/keyedit.c:1000
2990 #, fuzzy
2991 msgid "I have not checked this key at all.\n"
2992 msgstr ""
2993 "\n"
2994 "Vôbec som tento kµúè neoveril.\n"
2995
2996 #: g10/keyedit.c:1005
2997 #, fuzzy
2998 msgid "I have checked this key casually.\n"
2999 msgstr ""
3000 "\n"
3001 "Èiastoène som overil tento kµúè.\n"
3002
3003 #: g10/keyedit.c:1010
3004 #, fuzzy
3005 msgid "I have checked this key very carefully.\n"
3006 msgstr ""
3007 "\n"
3008 "Velmi dôkladne som overil tento kµúè.\n"
3009
3010 #: g10/keyedit.c:1020
3011 #, fuzzy
3012 msgid "Really sign? (y/N) "
3013 msgstr "Skutoène podpísa»? "
3014
3015 #: g10/keyedit.c:1065 g10/keyedit.c:4503 g10/keyedit.c:4594 g10/keyedit.c:4658
3016 #: g10/keyedit.c:4719 g10/sign.c:370
3017 #, c-format
3018 msgid "signing failed: %s\n"
3019 msgstr "podpisovanie zlyhalo: %s\n"
3020
3021 #: g10/keyedit.c:1130
3022 msgid "Key has only stub or on-card key items - no passphrase to change.\n"
3023 msgstr ""
3024
3025 #: g10/keyedit.c:1141 g10/keygen.c:3087
3026 msgid "This key is not protected.\n"
3027 msgstr "Tento kµúè nie je chránený.\n"
3028
3029 #: g10/keyedit.c:1145 g10/keygen.c:3075 g10/revoke.c:539
3030 msgid "Secret parts of primary key are not available.\n"
3031 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
3032
3033 #: g10/keyedit.c:1149 g10/keygen.c:3090
3034 #, fuzzy
3035 msgid "Secret parts of primary key are stored on-card.\n"
3036 msgstr "Tajné èasti primárneho kµúèa nie sú dostupné.\n"
3037
3038 #: g10/keyedit.c:1153 g10/keygen.c:3094
3039 msgid "Key is protected.\n"
3040 msgstr "kµúè je chránený.\n"
3041
3042 #: g10/keyedit.c:1177
3043 #, c-format
3044 msgid "Can't edit this key: %s\n"
3045 msgstr "Nie je mo¾né editova» tento kµúè: %s\n"
3046
3047 #: g10/keyedit.c:1183
3048 msgid ""
3049 "Enter the new passphrase for this secret key.\n"
3050 "\n"
3051 msgstr ""
3052 "Vlo¾te nové heslo (passphrase) pre tento tajný kµúè.\n"
3053 "\n"
3054
3055 #: g10/keyedit.c:1192 g10/keygen.c:1806
3056 msgid "passphrase not correctly repeated; try again"
3057 msgstr "heslo nie je zopakované správne; skúste to znovu"
3058
3059 #: g10/keyedit.c:1197
3060 msgid ""
3061 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
3062 "\n"
3063 msgstr ""
3064 "Nechcete heslo - to je *zlý* nápad!\n"
3065 "\n"
3066
3067 #: g10/keyedit.c:1200
3068 #, fuzzy
3069 msgid "Do you really want to do this? (y/N) "
3070 msgstr "Skutoène to chcete urobi»? "
3071
3072 #: g10/keyedit.c:1271
3073 msgid "moving a key signature to the correct place\n"
3074 msgstr "presúvam podpis kµúèa na správne miesto\n"
3075
3076 #: g10/keyedit.c:1356
3077 msgid "save and quit"
3078 msgstr "ulo¾i» a ukonèi»"
3079
3080 #: g10/keyedit.c:1359
3081 #, fuzzy
3082 msgid "show key fingerprint"
3083 msgstr "vypísa» fingerprint"
3084
3085 #: g10/keyedit.c:1360
3086 msgid "list key and user IDs"
3087 msgstr "vypísa» zoznam kµúèov a id u¾ívateµov"
3088
3089 #: g10/keyedit.c:1362
3090 msgid "select user ID N"
3091 msgstr "vyberte identifikátor u¾ívateµa N"
3092
3093 #: g10/keyedit.c:1363
3094 #, fuzzy
3095 msgid "select subkey N"
3096 msgstr "vyberte identifikátor u¾ívateµa N"
3097
3098 #: g10/keyedit.c:1364
3099 #, fuzzy
3100 msgid "check signatures"
3101 msgstr "revokova» podpisy"
3102
3103 #: g10/keyedit.c:1368
3104 msgid "sign selected user IDs [* see below for related commands]"
3105 msgstr ""
3106
3107 #: g10/keyedit.c:1373
3108 #, fuzzy
3109 msgid "sign selected user IDs locally"
3110 msgstr "podpísa» kµúè lokálne"
3111
3112 #: g10/keyedit.c:1375
3113 #, fuzzy
3114 msgid "sign selected user IDs with a trust signature"
3115 msgstr "Nápoveda: Vyberte id u¾ívateµa na podpísanie\n"
3116
3117 #: g10/keyedit.c:1377
3118 msgid "sign selected user IDs with a non-revocable signature"
3119 msgstr ""
3120
3121 #: g10/keyedit.c:1381
3122 msgid "add a user ID"
3123 msgstr "prida» identifikátor u¾ívateµa"
3124
3125 #: g10/keyedit.c:1383
3126 msgid "add a photo ID"
3127 msgstr "prida» fotografické ID"
3128
3129 #: g10/keyedit.c:1385
3130 #, fuzzy
3131 msgid "delete selected user IDs"
3132 msgstr "zmaza» identifikátor u¾ívateµa"
3133
3134 #: g10/keyedit.c:1390
3135 #, fuzzy
3136 msgid "add a subkey"
3137 msgstr "addkey"
3138
3139 #: g10/keyedit.c:1394
3140 msgid "add a key to a smartcard"
3141 msgstr ""
3142
3143 #: g10/keyedit.c:1396
3144 msgid "move a key to a smartcard"
3145 msgstr ""
3146
3147 #: g10/keyedit.c:1398
3148 msgid "move a backup key to a smartcard"
3149 msgstr ""
3150
3151 #: g10/keyedit.c:1402
3152 #, fuzzy
3153 msgid "delete selected subkeys"
3154 msgstr "zmaza» sekundárny kµúè"
3155
3156 #: g10/keyedit.c:1404
3157 msgid "add a revocation key"
3158 msgstr "prida» revokaèný kµúè"
3159
3160 #: g10/keyedit.c:1406
3161 #, fuzzy
3162 msgid "delete signatures from the selected user IDs"
3163 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
3164
3165 #: g10/keyedit.c:1408
3166 #, fuzzy
3167 msgid "change the expiration date for the key or selected subkeys"
3168 msgstr "Nemô¾ete zmeni» dobu platnosti kµúèa verzie 3\n"
3169
3170 #: g10/keyedit.c:1410
3171 #, fuzzy
3172 msgid "flag the selected user ID as primary"
3173 msgstr "oznaèi» u¾ívateµské ID ako primárne"
3174
3175 #: g10/keyedit.c:1412
3176 #, fuzzy
3177 msgid "toggle between the secret and public key listings"
3178 msgstr "prepnú» medzi vypísaním zoznamu tajných a verejných kµúèov"
3179
3180 #: g10/keyedit.c:1415
3181 msgid "list preferences (expert)"
3182 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (pre expertov)"
3183
3184 #: g10/keyedit.c:1417
3185 msgid "list preferences (verbose)"
3186 msgstr "vypísa» zoznam predvolieb (podrobne)"
3187
3188 #: g10/keyedit.c:1419
3189 #, fuzzy
3190 msgid "set preference list for the selected user IDs"
3191 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
3192
3193 #: g10/keyedit.c:1424
3194 #, fuzzy
3195 msgid "set preferred keyserver URL for the selected user IDs"
3196 msgstr "nemo¾no pou¾i» URI servera kµúèov - chyba analýzy URI\n"
3197
3198 #: g10/keyedit.c:1426
3199 msgid "change the passphrase"
3200 msgstr "zmeni» heslo"
3201
3202 #: g10/keyedit.c:1430
3203 msgid "change the ownertrust"
3204 msgstr "zmeni» dôveryhodnos» vlastníka kµúèa"
3205
3206 #: g10/keyedit.c:1432
3207 #, fuzzy
3208 msgid "revoke signatures on the selected user IDs"
3209 msgstr "Skutoène revokova» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
3210
3211 #: g10/keyedit.c:1434
3212 #, fuzzy
3213 msgid "revoke selected user IDs"
3214 msgstr "revokova» identifikátor u¾ívateµa"
3215
3216 #: g10/keyedit.c:1439
3217 #, fuzzy
3218 msgid "revoke key or selected subkeys"
3219 msgstr "revokova» sekundárny kµúè"
3220
3221 #: g10/keyedit.c:1440
3222 #, fuzzy
3223 msgid "enable key"
3224 msgstr "nastavi» kµúè ako platný (enable)"
3225
3226 #: g10/keyedit.c:1441
3227 #, fuzzy
3228 msgid "disable key"
3229 msgstr "nastavi» kµúè ako neplatný (disable)"
3230
3231 #: g10/keyedit.c:1442
3232 #, fuzzy
3233 msgid "show selected photo IDs"
3234 msgstr "ukáza» fotografické ID"
3235
3236 #: g10/keyedit.c:1444
3237 msgid "compact unusable user IDs and remove unusable signatures from key"
3238 msgstr ""
3239
3240 #: g10/keyedit.c:1446
3241 msgid "compact unusable user IDs and remove all signatures from key"
3242 msgstr ""
3243
3244 #: g10/keyedit.c:1564
3245 #, fuzzy, c-format
3246 msgid "error reading secret keyblock \"%s\": %s\n"
3247 msgstr "chyba pri èítaní bloku tajného kµúèa `%s': %s\n"
3248
3249 #: g10/keyedit.c:1582
3250 msgid "Secret key is available.\n"
3251 msgstr "Tajný kµúè je dostupný.\n"
3252
3253 #: g10/keyedit.c:1663
3254 msgid "Need the secret key to do this.\n"
3255 msgstr "Na vykonanie tejto operácie je potrebný tajný kµúè.\n"
3256
3257 #: g10/keyedit.c:1671
3258 msgid "Please use the command \"toggle\" first.\n"
3259 msgstr "Prosím, najskôr pou¾ite príkaz \"toggle\" (prepnú»).\n"
3260
3261 #: g10/keyedit.c:1690
3262 msgid ""
3263 "* The `sign' command may be prefixed with an `l' for local signatures "
3264 "(lsign),\n"
3265 "  a `t' for trust signatures (tsign), an `nr' for non-revocable signatures\n"
3266 "  (nrsign), or any combination thereof (ltsign, tnrsign, etc.).\n"
3267 msgstr ""
3268
3269 #: g10/keyedit.c:1730
3270 msgid "Key is revoked."
3271 msgstr "Kµúè revokovaný."
3272
3273 #: g10/keyedit.c:1749
3274 #, fuzzy
3275 msgid "Really sign all user IDs? (y/N) "
3276 msgstr "Skutoène podpísa» v¹etky id u¾ívateµa? "
3277
3278 #: g10/keyedit.c:1756
3279 msgid "Hint: Select the user IDs to sign\n"
3280 msgstr "Nápoveda: Vyberte id u¾ívateµa na podpísanie\n"
3281
3282 #: g10/keyedit.c:1765
3283 #, fuzzy, c-format
3284 msgid "Unknown signature type `%s'\n"
3285 msgstr "neznáma trieda podpisu"
3286
3287 #: g10/keyedit.c:1788
3288 #, c-format
3289 msgid "This command is not allowed while in %s mode.\n"
3290 msgstr "Tento príkaz nie je v módoch %s dovolený.\n"
3291
3292 #: g10/keyedit.c:1810 g10/keyedit.c:1830 g10/keyedit.c:1996
3293 msgid "You must select at least one user ID.\n"
3294 msgstr "Musíte vybra» aspoò jedno id u¾ívateµa.\n"
3295
3296 #: g10/keyedit.c:1812
3297 msgid "You can't delete the last user ID!\n"
3298 msgstr "Nemô¾ete zmaza» posledné id u¾ívateµa!\n"
3299
3300 #: g10/keyedit.c:1814
3301 #, fuzzy
3302 msgid "Really remove all selected user IDs? (y/N) "
3303 msgstr "Skutoène odstráni» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
3304
3305 #: g10/keyedit.c:1815
3306 #, fuzzy
3307 msgid "Really remove this user ID? (y/N) "
3308 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
3309
3310 #: g10/keyedit.c:1865
3311 #, fuzzy
3312 msgid "Really move the primary key? (y/N) "
3313 msgstr "Skutoène odstráni» toto id u¾ívateµa? "
3314
3315 #: g10/keyedit.c:1877
3316 #, fuzzy
3317 msgid "You must select exactly one key.\n"
3318 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
3319
3320 #: g10/keyedit.c:1905
3321 msgid "Command expects a filename argument\n"
3322 msgstr ""
3323
3324 #: g10/keyedit.c:1919
3325 #, fuzzy, c-format
3326 msgid "Can't open `%s': %s\n"
3327 msgstr "nemô¾em otvori» `%s': %s\n"
3328
3329 #: g10/keyedit.c:1936
3330 #, fuzzy, c-format
3331 msgid "Error reading backup key from `%s': %s\n"
3332 msgstr "chyba pri vytváraní súboru kµúèov (keyring)`%s': %s\n"
3333
3334 #: g10/keyedit.c:1960
3335 msgid "You must select at least one key.\n"
3336 msgstr "Musíte vybra» aspoò jeden kµúè.\n"
3337
3338 #: g10/keyedit.c:1963
3339 #, fuzzy
3340 msgid "Do you really want to delete the selected keys? (y/N) "
3341 msgstr "Skutoène chcete zmaza» vybrané kµúèe? "
3342
3343 #: g10/keyedit.c:1964
3344 #, fuzzy
3345 msgid "Do you really want to delete this key? (y/N) "
3346 msgstr "Skutoène chcete zmaza» tento kµúè? "
3347
3348 #: g10/keyedit.c:1999
3349 #, fuzzy
3350 msgid "Really revoke all selected user IDs? (y/N) "
3351 msgstr "Skutoène revokova» v¹etky vybrané id u¾ívateµa? "
3352
3353 #: g10/keyedit.c:2000
3354 #, fuzzy
3355 msgid "Really revoke this user ID? (y/N) "
3356 msgstr "Skutoène revokova» toto id u¾ívateµa? "
3357
3358 #: g10/keyedit.c:2018
3359 #, fuzzy
3360 msgid "Do you really want to revoke the entire key? (y/N) "
3361 msgstr "Skutoène chcete revokova» tento kµúè? "
3362
3363 #: g10/keyedit.c:2029
3364 #, fuzzy
3365 msgid "Do you really want to revoke the selected subkeys? (y/N) "
3366 msgstr "Skutoène chcete revokova» vybrané kµúèe? "
3367
3368 #: g10/keyedit.c:2031
3369 #, fuzzy
3370 msgid "Do you really want to revoke this subkey? (y/N) "
3371 msgstr "Skutoène chcete revokova» tento kµúè? "
3372
3373 #: g10/keyedit.c:2081
3374 msgid ""
3375 "Owner trust may not be set while using an user provided trust database\n"
3376 msgstr ""
3377
3378 #: g10/keyedit.c:2123
3379 #, fuzzy
3380 msgid "Set preference list to:\n"
3381 msgstr "nastavi» zoznam predvolieb"
3382
3383 #: g10/keyedit.c:2129
3384 #, fuzzy
3385 msgid "Really update the preferences for the selected user IDs? (y/N) "
3386 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby pre vybrané id u¾ívateµa? "
3387
3388 #: g10/keyedit.c:2131
3389 #, fuzzy
3390 msgid "Really update the preferences? (y/N) "
3391 msgstr "Skutoène aktualizova» predvoµby? "
3392
3393 #: g10/keyedit.c:2189
3394 #, fuzzy
3395 msgid "Save changes? (y/N) "
3396 msgstr "Ulo¾i» zmeny? "
3397
3398 #: g10/keyedit.c:2192
3399 #, fuzzy
3400 msgid "Quit without saving? (y/N) "
3401 msgstr "Ukonèi» bez ulo¾enia? "
3402
3403 #: g10/keyedit.c:2202
3404 #, c-format
3405 msgid "update failed: %s\n"
3406 msgstr "aktualizácia zlyhala: %s\n"
3407
3408 #: g10/keyedit.c:2209
3409 #, c-format
3410 msgid "update secret failed: %s\n"
3411 msgstr "aktualizácia tajného kµúèa zlyhala: %s\n"
3412
3413 #: g10/keyedit.c:2216
3414 msgid "Key not changed so no update needed.\n"
3415 msgstr "kµúè nebol zmenený, tak¾e nie je potrebné ho aktualizova».\n"
3416
3417 #: g10/keyedit.c:2289
3418 msgid "Digest: "
3419 msgstr "Digest: "
3420
3421 #: g10/keyedit.c:2341
3422 msgid "Features: "
3423 msgstr "Charakteristiky: "
3424
3425 #: g10/keyedit.c:2352
3426 msgid "Keyserver no-modify"
3427 msgstr ""
3428
3429 #: g10/keyedit.c:2367 g10/keylist.c:308
3430 msgid "Preferred keyserver: "
3431 msgstr ""
3432
3433 #: g10/keyedit.c:2579
3434 msgid "There are no preferences on a PGP 2.x-style user ID.\n"
3435 msgstr "U¾ívateµské ID vo formáte PGP 2.x nemá ¾iadne predvoµby\n"
3436
3437 #: g10/keyedit.c:2638
3438 #, fuzzy, c-format
3439 msgid "This key was revoked on %s by %s key %s\n"
3440 msgstr "Tento kµúè mô¾e by» revokovaný kµúèom %s "
3441
3442 #: g10/keyedit.c:2659
3443 #, fuzzy, c-format
3444 msgid "This key may be revoked by %s key %s"
3445 msgstr "Tento kµúè mô¾e by» revokovaný kµúèom %s "
3446
3447 #: g10/keyedit.c:2665
3448 #, fuzzy
3449 msgid "(sensitive)"
3450 msgstr "(citlivá informácia)"
3451
3452 #: g10/keyedit.c:2681 g10/keyedit.c:2737 g10/keyedit.c:2798 g10/keyedit.c:2813
3453 #: g10/keylist.c:194 g10/keyserver.c:471
3454 #, fuzzy, c-format
3455 msgid "created: %s"
3456 msgstr "%s: nemô¾em vytvori»: %s\n"
3457
3458 #: g10/keyedit.c:2684 g10/keylist.c:787 g10/keylist.c:881 g10/mainproc.c:967
3459 #, fuzzy, c-format
3460 msgid "revoked: %s"
3461 msgstr "[revokované]"
3462
3463 #: g10/keyedit.c:2686 g10/keylist.c:758 g10/keylist.c:793 g10/keylist.c:887
3464 #, fuzzy, c-format
3465 msgid "expired: %s"
3466 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
3467
3468 #: g10/keyedit.c:2688 g10/keyedit.c:2739 g10/keyedit.c:2800 g10/keyedit.c:2815
3469 #: g10/keylist.c:196 g10/keylist.c:764 g10/keylist.c:799 g10/keylist.c:893
3470 #: g10/keylist.c:914 g10/keyserver.c:477 g10/mainproc.c:973
3471 #, fuzzy, c-format
3472 msgid "expires: %s"
3473 msgstr " [platnos» skonèí: %s]"
3474
3475 #: g10/keyedit.c:2690
3476 #, fuzzy, c-format
3477 msgid "usage: %s"
3478 msgstr " dôvera: %c/%c"
3479
3480 #: g10/keyedit.c:2705
3481 #, fuzzy, c-format
3482 msgid "trust: %s"
3483 msgstr " dôvera: %c/%c"
3484
3485 #: g10/keyedit.c:2709
3486 #, c-format
3487 msgid "validity: %s"
3488 msgstr ""
3489
3490 #: g10/keyedit.c:2716
3491 msgid "This key has been disabled"
3492 msgstr "Tento kµúè bol oznaèený za neplatný (disabled)"
3493
3494 #: g10/keyedit.c:2744 g10/keylist.c:200
3495 msgid "card-no: "
3496 msgstr ""
3497
3498 #: g10/keyedit.c:2768
3499 msgid ""
3500 "Please note that the shown key validity is not necessarily correct\n"
3501 "unless you restart the program.\n"
3502 msgstr ""
3503 "Prosím nezabúdajte, ¾e zobrazované údaje o platnosti kµúèov nemusia\n"
3504 "by» správne, pokiaµ znovu nespustíte program.\n"
3505
3506 #: g10/keyedit.c:2832 g10/keyedit.c:3178 g10/keyserver.c:481
3507 #: g10/mainproc.c:1734 g10/trustdb.c:1184 g10/trustdb.c:1704
3508 #, fuzzy
3509 msgid "revoked"
3510 msgstr "[revokované]"
3511
3512 #: g10/keyedit.c:2834 g10/keyedit.c:3180 g10/keyserver.c:485
3513 #: g10/mainproc.c:1736 g10/trustdb.c:537 g10/trustdb.c:1706
3514 #, fuzzy
3515 msgid "expired"
3516 msgstr "expire"
3517
3518 #: g10/keyedit.c:2899
3519 msgid ""
3520 "WARNING: no user ID has been marked as primary.  This command may\n"
3521 "              cause a different user ID to become the assumed primary.\n"
3522 msgstr ""
3523 "VAROVANIE: ¾iadne ID u¾ívateµa nebolo oznaèené ako primárne. Tento príkaz\n"
3524 "spôsobí, ¾e iné ID u¾ívateµa sa bude pova¾ova» primárne.\n"
3525
3526 #: g10/keyedit.c:2960
3527 msgid ""
3528 "WARNING: This is a PGP2-style key.  Adding a photo ID may cause some "
3529 "versions\n"
3530 "         of PGP to reject this key.\n"
3531 msgstr ""
3532 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
3533 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohto kµúèa.\n"
3534
3535 #: g10/keyedit.c:2965 g10/keyedit.c:3295
3536 msgid "Are you sure you still want to add it? (y/N) "
3537 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále prida»? (a/N) "
3538
3539 #: g10/keyedit.c:2971
3540 msgid "You may not add a photo ID to a PGP2-style key.\n"
3541 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
3542
3543 #: g10/keyedit.c:3111
3544 msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
3545 msgstr "Zmaza» tento dobrý podpis? (a/N/u)"
3546
3547 #: g10/keyedit.c:3121
3548 msgid "Delete this invalid signature? (y/N/q)"
3549 msgstr "Zmaza» tento neplatný podpis? (a/N/u)"
3550
3551 #: g10/keyedit.c:3125
3552 msgid "Delete this unknown signature? (y/N/q)"
3553 msgstr "Zmaza» tento neznámy podpis? (a/N/u)"
3554
3555 #: g10/keyedit.c:3131
3556 msgid "Really delete this self-signature? (y/N)"
3557 msgstr "Skutoène zmaza» tento podpis podpísaný sebou samým? (a/N)"
3558
3559 #: g10/keyedit.c:3145
3560 #, c-format
3561 msgid "Deleted %d signature.\n"
3562 msgstr "Zmazaný %d podpis.\n"
3563
3564 #: g10/keyedit.c:3146
3565 #, c-format
3566 msgid "Deleted %d signatures.\n"
3567 msgstr "Zmazaných %d podpisov.\n"
3568
3569 #: g10/keyedit.c:3149
3570 msgid "Nothing deleted.\n"
3571 msgstr "Niè nebolo zmaznané.\n"
3572
3573 #: g10/keyedit.c:3182 g10/trustdb.c:1708
3574 #, fuzzy
3575 msgid "invalid"
3576 msgstr "neplatný spôsob reprezentácie v ASCII"
3577
3578 #: g10/keyedit.c:3198
3579 #, fuzzy, c-format
3580 msgid "User ID \"%s\": already clean\n"
3581 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
3582
3583 #: g10/keyedit.c:3290
3584 msgid ""
3585 "WARNING: This is a PGP 2.x-style key.  Adding a designated revoker may "
3586 "cause\n"
3587 "         some versions of PGP to reject this key.\n"
3588 msgstr ""
3589 "VAROVANIE: Toto je PGP2 kµúè. Pridanie fotografického ID mô¾e v niektorých\n"
3590 "           verziách PGP vies» k odmietnutiu tohoto kµúèa.\n"
3591
3592 #: g10/keyedit.c:3301
3593 msgid "You may not add a designated revoker to a PGP 2.x-style key.\n"
3594 msgstr "Nemali by ste pridáva» fotografické ID k PGP2 kµúèu.\n"
3595
3596 #: g10/keyedit.c:3321
3597 msgid "Enter the user ID of the designated revoker: "
3598 msgstr "Vlo¾te identifikátor u¾ívateµa povereného revokáciou: "
3599
3600 #: g10/keyedit.c:3346
3601 msgid "cannot appoint a PGP 2.x style key as a designated revoker\n"
3602 msgstr "kµúè vo formáte PGP 2.x nemo¾no poveri» revokáciou\n"
3603
3604 #: g10/keyedit.c:3361
3605 msgid "you cannot appoint a key as its own designated revoker\n"
3606 msgstr "kµúè nemo¾no poveri» revokáciou ním samým\n"
3607
3608 #: g10/keyedit.c:3383
3609 #, fuzzy
3610 msgid "this key has already been designated as a revoker\n"
3611 msgstr "VAROVANIE: Tento kµúè bol revokovaný jeho urèeným revokátorom/!\n"
3612
3613 #: g10/keyedit.c:3402
3614 msgid "WARNING: appointing a key as a designated revoker cannot be undone!\n"
3615 msgstr "VAROVANIE: oznaèenie kµúèa ako revokovací u¾ nemô¾e by» zru¹ené!\n"
3616
3617 #: g10/keyedit.c:3408
3618 #, fuzzy
3619 msgid ""
3620 "Are you sure you want to appoint this key as a designated revoker? (y/N) "
3621 msgstr "Ste si istý, ¾e chcete oznaèi» tento kµúè ako revokovací? (a/N): "
3622
3623 #: g10/keyedit.c:3469
3624 msgid "Please remove selections from the secret keys.\n"
3625 msgstr "Prosím, odstráòte výber z tajných kµúèov.\n"
3626
3627 #: g10/keyedit.c:3475
3628 #, fuzzy
3629 msgid "Please select at most one subkey.\n"
3630 msgstr "Prosím, vyberte najviac jeden sekundárny kµúè.\n"
3631
3632 #: g10/keyedit.c:3479
3633 #, fuzzy
3634 msgid "Changing expiration time for a subkey.\n"
3635 msgstr "Mením dobu platnosti sekundárneho kµúèa.\n"
3636
3637 #: g10/keyedit.c:3482
3638 msgid "Changing expiration time for the primary key.\n"
3639 msgstr "Mením dobu platnosti primárneho kµúèa.\n"
3640
3641 #: g10/keyedit.c:3528
3642 msgid "You can't change the expiration date of a v3 key\n"
3643 msgstr "Nemô¾ete zmeni» dobu platnosti kµúèa verzie 3\n"
3644
3645 #: g10/keyedit.c:3544
3646 msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
3647 msgstr "V súbore tajných kµúèov chýba zodpovedajúci podpis\n"
3648
3649 #: g10/keyedit.c:3769
3650 msgid "Please select exactly one user ID.\n"
3651 msgstr "Prosím, vyberte práve jedno id u¾ívateµa.\n"
3652
3653 #: g10/keyedit.c:3808 g10/keyedit.c:3918 g10/keyedit.c:4038
3654 #, fuzzy, c-format
3655 msgid "skipping v3 self-signature on user ID \"%s\"\n"
3656 msgstr "preskoèený v3 podpis kµúèa ním samým u u¾ívateµského id \"%s\"\n"
3657
3658 #: g10/keyedit.c:3979
3659 msgid "Enter your preferred keyserver URL: "
3660 msgstr ""
3661
3662 #: g10/keyedit.c:4059
3663 #, fuzzy
3664 msgid "Are you sure you want to replace it? (y/N) "
3665 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3666
3667 #: g10/keyedit.c:4060
3668 #, fuzzy
3669 msgid "Are you sure you want to delete it? (y/N) "
3670 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete pou¾i»? (a/N) "
3671
3672 #: g10/keyedit.c:4122
3673 #, c-format
3674 msgid "No user ID with index %d\n"
3675 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
3676
3677 #: g10/keyedit.c:4180
3678 #, fuzzy, c-format
3679 msgid "No user ID with hash %s\n"
3680 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
3681
3682 #: g10/keyedit.c:4207
3683 #, fuzzy, c-format
3684 msgid "No subkey with index %d\n"
3685 msgstr "Neexistuje identifikátor u¾ívateµa s indexom %d\n"
3686
3687 #: g10/keyedit.c:4342
3688 #, fuzzy, c-format
3689 msgid "user ID: \"%s\"\n"
3690 msgstr "id u¾ívateµa: \""
3691
3692 #: g10/keyedit.c:4345 g10/keyedit.c:4409 g10/keyedit.c:4452
3693 #, fuzzy, c-format
3694 msgid "signed by your key %s on %s%s%s\n"
3695 msgstr "   podpísané %08lX v %s%s%s\n"
3696
3697 #: g10/keyedit.c:4347 g10/keyedit.c:4411 g10/keyedit.c:4454
3698 msgid " (non-exportable)"
3699 msgstr " (nexeportovateµné)"
3700
3701 #: g10/keyedit.c:4351
3702 #, c-format
3703 msgid "This signature expired on %s.\n"
3704 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s.\n"
3705
3706 #: g10/keyedit.c:4355
3707 msgid "Are you sure you still want to revoke it? (y/N) "
3708 msgstr "Ste si istý, ¾e ho chcete stále revokova»? (a/N) "
3709
3710 #: g10/keyedit.c:4359
3711 msgid "Create a revocation certificate for this signature? (y/N) "
3712 msgstr "Vytvori» pre tento podpis revokaèný certifikát? (a/N)"
3713
3714 #: g10/keyedit.c:4386
3715 #, fuzzy, c-format
3716 msgid "You have signed these user IDs on key %s:\n"
3717 msgstr "Podpísali ste nasledujúce identifikátory u¾ívateµa:\n"
3718
3719 #: g10/keyedit.c:4412
3720 #, fuzzy
3721 msgid " (non-revocable)"
3722 msgstr " (nexeportovateµné)"
3723
3724 #: g10/keyedit.c:4419
3725 #, fuzzy, c-format
3726 msgid "revoked by your key %s on %s\n"
3727 msgstr "   revokované %08lX v %s\n"
3728
3729 #: g10/keyedit.c:4441
3730 msgid "You are about to revoke these signatures:\n"
3731 msgstr "Chystáte sa revokova» tieto podpisy:\n"
3732
3733 #: g10/keyedit.c:4461
3734 msgid "Really create the revocation certificates? (y/N) "
3735 msgstr "Skutoène vytvori» revokaèné certifikáty? (a/N) "
3736
3737 #: g10/keyedit.c:4491
3738 msgid "no secret key\n"
3739 msgstr "neexistuje tajný kµúè\n"
3740
3741 #: g10/keyedit.c:4561
3742 #, c-format
3743 msgid "user ID \"%s\" is already revoked\n"
3744 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
3745
3746 #: g10/keyedit.c:4578
3747 #, c-format
3748 msgid "WARNING: a user ID signature is dated %d seconds in the future\n"
3749 msgstr "VAROVANIE: podpis pou¾ivateµkého ID vznikol %d sekund v budúcnosti\n"
3750
3751 #: g10/keyedit.c:4642
3752 #, fuzzy, c-format
3753 msgid "Key %s is already revoked.\n"
3754 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
3755
3756 #: g10/keyedit.c:4704
3757 #, fuzzy, c-format
3758 msgid "Subkey %s is already revoked.\n"
3759 msgstr "u¾ívateµské ID \"%s\" je u¾ revokované\n"
3760
3761 #: g10/keyedit.c:4799
3762 #, fuzzy, c-format
3763 msgid "Displaying %s photo ID of size %ld for key %s (uid %d)\n"
3764 msgstr ""
3765 "Zobrazujem %s fotografické ID s veµkos»ou %ld pre kµúè 0x%08lX (uid %d)\n"
3766
3767 #: g10/keygen.c:259
3768 #, fuzzy, c-format
3769 msgid "preference `%s' duplicated\n"
3770 msgstr "duplicita predvoµby %c%lu\n"
3771
3772 #: g10/keygen.c:266
3773 #, fuzzy
3774 msgid "too many cipher preferences\n"
3775 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3776
3777 #: g10/keygen.c:268
3778 #, fuzzy
3779 msgid "too many digest preferences\n"
3780 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3781
3782 #: g10/keygen.c:270
3783 #, fuzzy
3784 msgid "too many compression preferences\n"
3785 msgstr "príli¹ veµa `%c' predvolieb\n"
3786
3787 #: g10/keygen.c:395
3788 #, fuzzy, c-format
3789 msgid "invalid item `%s' in preference string\n"
3790 msgstr "neplatný znak v re»azci s predvoµbami\n"
3791
3792 #: g10/keygen.c:815
3793 msgid "writing direct signature\n"
3794 msgstr "zapisujem podpis kµúèa ním samým (direct signature)\n"
3795
3796 #: g10/keygen.c:854
3797 msgid "writing self signature\n"
3798 msgstr "zapisujem podpis kµúèa sebou samým\n"
3799
3800 #: g10/keygen.c:905
3801 msgid "writing key binding signature\n"
3802 msgstr "zapisujem \"key-binding\" podpis\n"
3803
3804 #: g10/keygen.c:966 g10/keygen.c:1046 g10/keygen.c:1134 g10/keygen.c:2651
3805 #, c-format
3806 msgid "keysize invalid; using %u bits\n"
3807 msgstr "neplatná då¾ka kµúèa; pou¾ijem %u bitov\n"
3808
3809 #: g10/keygen.c:971 g10/keygen.c:1051 g10/keygen.c:1139 g10/keygen.c:2657
3810 #, c-format
3811 msgid "keysize rounded up to %u bits\n"
3812 msgstr "då¾ka kµúèa zaokrúhlená na %u bitov\n"
3813
3814 #: g10/keygen.c:1232
3815 #, fuzzy
3816 msgid "Sign"
3817 msgstr "sign"
3818
3819 #: g10/keygen.c:1235
3820 msgid "Certify"
3821 msgstr ""
3822
3823 #: g10/keygen.c:1238
3824 #, fuzzy
3825 msgid "Encrypt"
3826 msgstr "¹ifrova» dáta"
3827
3828 #: g10/keygen.c:1241
3829 msgid "Authenticate"
3830 msgstr ""
3831
3832 #: g10/keygen.c:1249
3833 msgid "SsEeAaQq"
3834 msgstr ""
3835
3836 #: g10/keygen.c:1268
3837 #, c-format
3838 msgid "Possible actions for a %s key: "
3839 msgstr ""
3840
3841 #: g10/keygen.c:1272
3842 msgid "Current allowed actions: "
3843 msgstr ""
3844
3845 #: g10/keygen.c:1277
3846 #, c-format
3847 msgid "   (%c) Toggle the sign capability\n"
3848 msgstr ""
3849
3850 #: g10/keygen.c:1280
3851 #, fuzzy, c-format
3852 msgid "   (%c) Toggle the encrypt capability\n"
3853 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3854
3855 #: g10/keygen.c:1283
3856 #, c-format
3857 msgid "   (%c) Toggle the authenticate capability\n"
3858 msgstr ""
3859
3860 #: g10/keygen.c:1286
3861 #, c-format
3862 msgid "   (%c) Finished\n"
3863 msgstr ""
3864
3865 #: g10/keygen.c:1342
3866 msgid "Please select what kind of key you want:\n"
3867 msgstr "Prosím, vyberte druh kµúèa, ktorý chcete:\n"
3868
3869 #: g10/keygen.c:1344
3870 #, fuzzy, c-format
3871 msgid "   (%d) DSA and Elgamal (default)\n"
3872 msgstr "   (%d) DSA a ElGamal (implicitný)\n"
3873
3874 #: g10/keygen.c:1345
3875 #, c-format
3876 msgid "   (%d) DSA (sign only)\n"
3877 msgstr "   (%d) DSA (len na podpis)\n"
3878
3879 #: g10/keygen.c:1347
3880 #, fuzzy, c-format
3881 msgid "   (%d) DSA (set your own capabilities)\n"
3882 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3883
3884 #: g10/keygen.c:1349
3885 #, fuzzy, c-format
3886 msgid "   (%d) Elgamal (encrypt only)\n"
3887 msgstr "   (%d) ElGamal (len na ¹ifrovanie)\n"
3888
3889 #: g10/keygen.c:1350
3890 #, c-format
3891 msgid "   (%d) RSA (sign only)\n"
3892 msgstr "   (%d) RSA (len na podpis)\n"
3893
3894 #: g10/keygen.c:1352
3895 #, c-format
3896 msgid "   (%d) RSA (encrypt only)\n"
3897 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3898
3899 #: g10/keygen.c:1354
3900 #, fuzzy, c-format
3901 msgid "   (%d) RSA (set your own capabilities)\n"
3902 msgstr "   (%d) RSA (len na ¹ifrovanie)\n"
3903
3904 #: g10/keygen.c:1423 g10/keygen.c:2528
3905 #, fuzzy, c-format
3906 msgid "DSA keypair will have %u bits.\n"
3907 msgstr "Pár kµúèov DSA bude ma» då¾ku 1024 bitov.\n"
3908
3909 #: g10/keygen.c:1433
3910 #, c-format
3911 msgid "%s keys may be between %u and %u bits long.\n"
3912 msgstr ""
3913
3914 #: g10/keygen.c:1440
3915 #, fuzzy, c-format
3916 msgid "What keysize do you want? (%u) "
3917 msgstr "Akú veµkos» kµúèa si prajete? (1024) "
3918
3919 #: g10/keygen.c:1454
3920 #, c-format
3921 msgid "%s keysizes must be in the range %u-%u\n"
3922 msgstr ""
3923
3924 #: g10/keygen.c:1460
3925 #, c-format
3926 msgid "Requested keysize is %u bits\n"
3927 msgstr "Po¾adovaná då¾ka kµúèa je %u bitov.\n"
3928
3929 #: g10/keygen.c:1465 g10/keygen.c:1470
3930 #, c-format
3931 msgid "rounded up to %u bits\n"
3932 msgstr "zaokrúhlené na %u bitov\n"
3933
3934 #: g10/keygen.c:1519
3935 msgid ""
3936 "Please specify how long the key should be valid.\n"
3937 "         0 = key does not expire\n"
3938 "      <n>  = key expires in n days\n"
3939 "      <n>w = key expires in n weeks\n"
3940 "      <n>m = key expires in n months\n"
3941 "      <n>y = key expires in n years\n"
3942 msgstr ""
3943 "Prosím urète, ako dlho by mal kµúè platit.\n"
3944 "         0 = doba platnosti kµúèa nie je obmedzená\n"
3945 "      <n>  = doba platnosti kµúèa skonèí za n dní\n"
3946 "      <n>w = doba platnosti kµúèa skonèí za n tý¾dòov\n"
3947 "      <n>m = doba platnosti kµúèa skonèí za n mesiacov\n"
3948 "      <n>y = doba platnosti kµúèa skonèí za n rokov\n"
3949
3950 #: g10/keygen.c:1530
3951 msgid ""
3952 "Please specify how long the signature should be valid.\n"
3953 "         0 = signature does not expire\n"
3954 "      <n>  = signature expires in n days\n"
3955 "      <n>w = signature expires in n weeks\n"
3956 "      <n>m = signature expires in n months\n"
3957 "      <n>y = signature expires in n years\n"
3958 msgstr ""
3959 "Prosím urète, ako dlho by mal podpis platit.\n"
3960 "         0 = doba platnosti podpisu nie je onmedzená\n"
3961 "      <n>  = doba platnosti podpisu skonèí za n dní\n"
3962 "      <n>w = doba platnosti podpisu skonèí za n tý¾dòov\n"
3963 "      <n>m = doba platnosti podpisu skonèí za n mesiacov\n"
3964 "      <n>y = doba platnosti podpisu skonèí za n rokov\n"
3965
3966 #: g10/keygen.c:1553
3967 msgid "Key is valid for? (0) "
3968 msgstr "Kµúè je platný na? (0) "
3969
3970 #: g10/keygen.c:1558
3971 #, fuzzy, c-format
3972 msgid "Signature is valid for? (%s) "
3973 msgstr "Podpis je platný na? (0) "
3974
3975 #: g10/keygen.c:1576
3976 msgid "invalid value\n"
3977 msgstr "neplatná hodnota\n"
3978
3979 #: g10/keygen.c:1583
3980 #, fuzzy
3981 msgid "Key does not expire at all\n"
3982 msgstr "platnos» %s neskonèí\n"
3983
3984 #: g10/keygen.c:1584
3985 #, fuzzy
3986 msgid "Signature does not expire at all\n"
3987 msgstr "platnos» %s neskonèí\n"
3988
3989 #: g10/keygen.c:1589
3990 #, fuzzy, c-format
3991 msgid "Key expires at %s\n"
3992 msgstr "platnos» %s skonèí %s\n"
3993
3994 #: g10/keygen.c:1590
3995 #, fuzzy, c-format
3996 msgid "Signature expires at %s\n"
3997 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s\n"
3998
3999 #: g10/keygen.c:1596
4000 msgid ""
4001 "Your system can't display dates beyond 2038.\n"
4002 "However, it will be correctly handled up to 2106.\n"
4003 msgstr ""
4004 "Vá¹ systém nevie zobrazi» dátumy po roku 2038.\n"
4005 "V ka¾dom prípade budú dátumy korektne spracovávané do roku 2106.\n"
4006
4007 #: g10/keygen.c:1601
4008 #, fuzzy
4009 msgid "Is this correct? (y/N) "
4010 msgstr "Je to správne (a/n)? "
4011
4012 #: g10/keygen.c:1624
4013 #, fuzzy
4014 msgid ""
4015 "\n"
4016 "You need a user ID to identify your key; the software constructs the user "
4017 "ID\n"
4018 "from the Real Name, Comment and Email Address in this form:\n"
4019 "    \"Heinrich Heine (Der Dichter) <heinrichh@duesseldorf.de>\"\n"
4020 "\n"
4021 msgstr ""
4022 "\n"
4023 "Aby bolo mo¾né rozpozna» Vá¹ kµúè, musíte pozna» identifikátor u¾ívateµa;\n"
4024 "program ho zlo¾í z Vá¹ho mena a priezviska, komentára a e-mailu v tomto "
4025 "tvare:\n"
4026 "    \"Jozko Mrkvicka (student) <jozko@mrkvicka.sk>\"\n"
4027 "\n"
4028
4029 #: g10/keygen.c:1637
4030 msgid "Real name: "
4031 msgstr "Meno a priezvisko: "
4032
4033 #: g10/keygen.c:1645
4034 msgid "Invalid character in name\n"
4035 msgstr "Neplatný znak ve mene\n"
4036
4037 #: g10/keygen.c:1647
4038 msgid "Name may not start with a digit\n"
4039 msgstr "Meno nemô¾e zaèína» èíslicou\n"
4040
4041 #: g10/keygen.c:1649
4042 msgid "Name must be at least 5 characters long\n"
4043 msgstr "Meno musí by» dlhé aspoò 5 znakov\n"
4044
4045 #: g10/keygen.c:1657
4046 msgid "Email address: "
4047 msgstr "E-mailová adresa: "
4048
4049 #: g10/keygen.c:1663
4050 msgid "Not a valid email address\n"
4051 msgstr "Neplatná e-mailová adresa\n"
4052
4053 #: g10/keygen.c:1671
4054 msgid "Comment: "
4055 msgstr "Komentár: "
4056
4057 #: g10/keygen.c:1677
4058 msgid "Invalid character in comment\n"
4059 msgstr "Neplatný znak v komentári\n"
4060
4061 #: g10/keygen.c:1700
4062 #, c-format
4063 msgid "You are using the `%s' character set.\n"
4064 msgstr "Pou¾ívate znakovú sadu `%s'.\n"
4065
4066 #: g10/keygen.c:1706
4067 #, c-format
4068 msgid ""
4069 "You selected this USER-ID:\n"
4070 "    \"%s\"\n"
4071 "\n"
4072 msgstr ""
4073 "Zvolili ste tento identifikátor u¾ívateµa:\n"
4074 "    \"%s\"\n"
4075 "\n"
4076
4077 #: g10/keygen.c:1711
4078 msgid "Please don't put the email address into the real name or the comment\n"
4079 msgstr "Do poµa meno alebo komentár nepí¹te, prosím, e-mailovú adresu.\n"
4080
4081 #. TRANSLATORS: These are the allowed answers in
4082 #. lower and uppercase.  Below you will find the matching
4083 #. string which should be translated accordingly and the
4084 #. letter changed to match the one in the answer string.
4085 #.
4086 #. n = Change name
4087 #. c = Change comment
4088 #. e = Change email
4089 #. o = Okay (ready, continue)
4090 #. q = Quit
4091 #.
4092 #: g10/keygen.c:1727
4093 msgid "NnCcEeOoQq"
4094 msgstr "mMkKeEPpUu"
4095
4096 #: g10/keygen.c:1737
4097 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (Q)uit? "
4098 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (U)konèi»? "
4099
4100 #: g10/keygen.c:1738
4101 msgid "Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? "
4102 msgstr "Zmeni» (M)eno, (K)omentár, (E)-mail alebo (P)okraèova»/(U)konèi»? "
4103
4104 #: g10/keygen.c:1757
4105 msgid "Please correct the error first\n"
4106 msgstr "Najskôr, prosím, opravte chybu\n"
4107
4108 #: g10/keygen.c:1797
4109 msgid ""
4110 "You need a Passphrase to protect your secret key.\n"
4111 "\n"
4112 msgstr ""
4113 "Na ochranu Vá¹ho tajného kµúèa musíte zada» heslo.\n"
4114 "\n"
4115
4116 #: g10/keygen.c:1807 g10/passphrase.c:810
4117 #, c-format
4118 msgid "%s.\n"
4119 msgstr "%s.\n"
4120
4121 #: g10/keygen.c:1813
4122 msgid ""
4123 "You don't want a passphrase - this is probably a *bad* idea!\n"
4124 "I will do it anyway.  You can change your passphrase at any time,\n"
4125 "using this program with the option \"--edit-key\".\n"
4126 "\n"
4127 msgstr ""
4128 "Nechcete heslo - to *nie je* dobrý nápad!\n"
4129 "Dobre, budem pokraèova» bez hesla. Kedykoµvek mô¾ete heslo zmeni» pou¾itím\n"
4130 "tohto programu s parametrom \"--edit-key\".\n"
4131 "\n"
4132
4133 #: g10/keygen.c:1835
4134 msgid ""
4135 "We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform\n"
4136 "some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the\n"
4137 "disks) during the prime generation; this gives the random number\n"
4138 "generator a better chance to gain enough entropy.\n"
4139 msgstr ""
4140 "Je potrebné vytvori» veµa náhodných bajtov. Poèas vytvárania mô¾ete\n"
4141 "vykonáva» inú prácu na poèítaèi (písa» na klávesnici, pohybova» my¹ou,\n"
4142 "pou¾íva» disky); vïaka tomu má generátor lep¹iu ¹ancu získa» dostatok "
4143 "entropie.\n"
4144
4145 #: g10/keygen.c:2597
4146 msgid "Key generation canceled.\n"
4147 msgstr "Vytváranie kµúèa bolo zru¹ené.\n"
4148
4149 #: g10/keygen.c:2796 g10/keygen.c:2940
4150 #, c-format
4151 msgid "writing public key to `%s'\n"
4152 msgstr "zapisujem verejný kµúè do `%s'\n"
4153
4154 #: g10/keygen.c:2798 g10/keygen.c:2943
4155 #, fuzzy, c-format
4156 msgid "writing secret key stub to `%s'\n"
4157 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
4158
4159 #: g10/keygen.c:2801 g10/keygen.c:2946
4160 #, c-format
4161 msgid "writing secret key to `%s'\n"
4162 msgstr "zapisujem tajný kµúè do `%s'\n"
4163
4164 #: g10/keygen.c:2929
4165 #, c-format
4166 msgid "no writable public keyring found: %s\n"
4167 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor verejných kµúèov (pubring): %s\n"
4168
4169 #: g10/keygen.c:2935
4170 #, c-format
4171 msgid "no writable secret keyring found: %s\n"
4172 msgstr "nenájdený zapisovateµný súbor tajných kµúèov (secring): %s\n"
4173
4174 #: g10/keygen.c:2953
4175 #, c-format
4176 msgid "error writing public keyring `%s': %s\n"
4177 msgstr "chyba pri zápise do súboru verejných kµúèov `%s': %s\n"
4178
4179 #: g10/keygen.c:2960
4180 #, c-format
4181 msgid "error writing secret keyring `%s': %s\n"
4182 msgstr "chyba pri zápise do súboru tajných kµúèov `%s': %s\n"
4183
4184 #: g10/keygen.c:2983
4185 msgid "public and secret key created and signed.\n"
4186 msgstr "verejný a tajný kµúè boli vytvorené a podpísané.\n"
4187
4188 #: g10/keygen.c:2994
4189 #, fuzzy
4190 msgid ""
4191 "Note that this key cannot be used for encryption.  You may want to use\n"
4192 "the command \"--edit-key\" to generate a subkey for this purpose.\n"
4193 msgstr ""
4194 "Tento kµúè nemô¾e by» pou¾itý na ¹ifrovanie. Pre vytvorenie\n"
4195 "sekundárneho kµúèa na tento úèel mô¾ete pou¾i» príkaz \"--edit-key\".\n"
4196
4197 #: g10/keygen.c:3006 g10/keygen.c:3135 g10/keygen.c:3250
4198 #, c-format
4199 msgid "Key generation failed: %s\n"
4200 msgstr "Vytvorenie kµúèa sa nepodarilo: %s\n"
4201
4202 #: g10/keygen.c:3058 g10/keygen.c:3186 g10/sign.c:291
4203 #, c-format
4204 msgid ""
4205 "key has been created %lu second in future (time warp or clock problem)\n"
4206 msgstr ""
4207 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
4208 "je problém so systémovým èasom)\n"
4209
4210 #: g10/keygen.c:3060 g10/keygen.c:3188 g10/sign.c:293
4211 #, c-format
4212 msgid ""
4213 "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
4214 msgstr ""
4215 "kµúè bol vytvorený %lu sekund v budúcnosti (do¹lo k zmene èasu alebo\n"
4216 "je problém so systémovým èasom)\n"
4217
4218 #: g10/keygen.c:3069 g10/keygen.c:3199
4219 msgid "NOTE: creating subkeys for v3 keys is not OpenPGP compliant\n"
4220 msgstr "POZNÁMKA: vytvorenie podkµúèa pre kµúèe v3 nie je v súlade s OpenPGP\n"
4221
4222 #: g10/keygen.c:3108 g10/keygen.c:3232
4223 #, fuzzy
4224 msgid "Really create? (y/N) "
4225 msgstr "Skutoène vytvori»? "
4226
4227 #: g10/keygen.c:3391
4228 #, fuzzy, c-format
4229 msgid "storing key onto card failed: %s\n"
4230 msgstr "zmazanie bloku kµúèa sa nepodarilo:  %s\n"
4231
4232 #: g10/keygen.c:3438
4233 #, fuzzy, c-format
4234 msgid "can't create backup file `%s': %s\n"
4235 msgstr "nemô¾em vytvori» `%s': %s\n"
4236
4237 #: g10/keygen.c:3464
4238 #, fuzzy, c-format
4239 msgid "NOTE: backup of card key saved to `%s'\n"
4240 msgstr "POZNÁMKA: platnos» tajného kµúèa %08lX skonèila %s\n"
4241
4242 #: g10/keyid.c:498 g10/keyid.c:510 g10/keyid.c:522 g10/keyid.c:534
4243 msgid "never     "
4244 msgstr "nikdy     "
4245
4246 #: g10/keylist.c:265
4247 msgid "Critical signature policy: "
4248 msgstr "Kritická podpisová politika: "
4249
4250 #: g10/keylist.c:267
4251 msgid "Signature policy: "
4252 msgstr "Podpisová politika: "
4253
4254 #: g10/keylist.c:306
4255 msgid "Critical preferred keyserver: "
4256 msgstr ""
4257
4258 #: g10/keylist.c:355 g10/keylist.c:399
4259 msgid "WARNING: invalid notation data found\n"
4260 msgstr "VAROVANIE: nájdený neplatný formát zápisu dátumu\n"
4261
4262 #: g10/keylist.c:373
4263 msgid "Critical signature notation: "
4264 msgstr "Kritická podpisová notácia: "
4265
4266 #: g10/keylist.c:375
4267 msgid "Signature notation: "
4268 msgstr "Podpisová notácia: "
4269
4270 #: g10/keylist.c:386
4271 msgid "not human readable"
4272 msgstr "nie je v priamo èitateµnom formáte"
4273
4274 #: g10/keylist.c:487
4275 msgid "Keyring"
4276 msgstr "súbor kµúèov (keyring)"
4277
4278 #: g10/keylist.c:1521
4279 msgid "Primary key fingerprint:"
4280 msgstr "Primárny fingerprint kµúèa:"
4281
4282 #: g10/keylist.c:1523
4283 msgid "     Subkey fingerprint:"
4284 msgstr "     Fingerprint podkµúèa:"
4285
4286 #. TRANSLATORS: this should fit into 24 bytes to that the
4287 #. * fingerprint data is properly aligned with the user ID
4288 #: g10/keylist.c:1530
4289 msgid " Primary key fingerprint:"
4290 msgstr " Primárny fingerprint kµúèa:"
4291
4292 #: g10/keylist.c:1532
4293 msgid "      Subkey fingerprint:"
4294 msgstr "      Fingerprint podkµúèa:"
4295
4296 #: g10/keylist.c:1536 g10/keylist.c:1540
4297 #, fuzzy
4298 msgid "      Key fingerprint ="
4299 msgstr "   Fingerprint kµúèa ="
4300
4301 #: g10/keylist.c:1607
4302 msgid "      Card serial no. ="
4303 msgstr ""
4304
4305 #: g10/keyring.c:1246
4306 #, fuzzy, c-format
4307 msgid "renaming `%s' to `%s' failed: %s\n"
4308 msgstr "kódovanie do ASCII formátu zlyhalo: %s\n"
4309
4310 #: g10/keyring.c:1252
4311 msgid "WARNING: 2 files with confidential information exists.\n"
4312 msgstr "VAROVANIE: Existujú dva súbory s tajnými informáciami.\n"
4313
4314 #: g10/keyring.c:1254
4315 #, c-format
4316 msgid "%s is the unchanged one\n"
4317 msgstr "%s je bez zmeny\n"
4318
4319 #: g10/keyring.c:1255
4320 #, c-format
4321 msgid "%s is the new one\n"
4322 msgstr "%s je nový\n"
4323
4324 #: g10/keyring.c:1256
4325 msgid "Please fix this possible security flaw\n"
4326 msgstr "Prosím, opravte tento mo¾ný bezpeènostný problém\n"
4327
4328 #: g10/keyring.c:1376
4329 #, fuzzy, c-format
4330 msgid "caching keyring `%s'\n"
4331 msgstr "kontrolujem súbor kµúèov (keyring) `%s'\n"
4332
4333 #: g10/keyring.c:1422
4334 #, fuzzy, c-format
4335 msgid "%lu keys cached so far (%lu signatures)\n"
4336 msgstr "%lu kµúèov skontrolovaných (%lu podpisov)\n"
4337
4338 #: g10/keyring.c:1434
4339 #, fuzzy, c-format
4340 msgid "%lu keys cached (%lu signatures)\n"
4341 msgstr "%lu kµúèov skontrolovaných (%lu podpisov)\n"
4342
4343 #: g10/keyring.c:1505
4344 #, c-format
4345 msgid "%s: keyring created\n"
4346 msgstr "%s: súbor kµúèov (keyring) vytvorený\n"
4347
4348 #: g10/keyserver.c:76
4349 msgid "include revoked keys in search results"
4350 msgstr ""
4351
4352 #: g10/keyserver.c:78
4353 msgid "include subkeys when searching by key ID"
4354 msgstr ""
4355
4356 #: g10/keyserver.c:81
4357 msgid "use temporary files to pass data to keyserver helpers"
4358 msgstr ""
4359
4360 #: g10/keyserver.c:83
4361 msgid "do not delete temporary files after using them"
4362 msgstr ""
4363
4364 #: g10/keyserver.c:87
4365 msgid "automatically retrieve keys when verifying signatures"
4366 msgstr ""
4367
4368 #: g10/keyserver.c:89
4369 msgid "automatically retrieve keys from PKA records"
4370 msgstr ""
4371
4372 #: g10/keyserver.c:91
4373 msgid "automatically retrieve keys from DNS"
4374 msgstr ""
4375
4376 #: g10/keyserver.c:95
4377 #, fuzzy
4378 msgid "honor the preferred keyserver URL set on the key"
4379 msgstr "zadané URL pre podpisovú politiku je neplatné\n"
4380
4381 #: g10/keyserver.c:139
4382 #, fuzzy, c-format
4383 msgid "WARNING: keyserver option `%s' is not used on this platform\n"
4384 msgstr "VAROVANIE: nastavenie v `%s' e¹te nie je aktívne\n"
4385
4386 #: g10/keyserver.c:483
4387 #, fuzzy
4388 msgid "disabled"
4389 msgstr "disable"
4390
4391 #: g10/keyserver.c:684
4392 msgid "Enter number(s), N)ext, or Q)uit > "
4393 msgstr ""
4394
4395 #: g10/keyserver.c:767 g10/keyserver.c:1368
4396 #, fuzzy, c-format
4397 msgid "invalid keyserver protocol (us %d!=handler %d)\n"
4398 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
4399
4400 #: g10/keyserver.c:865
4401 #, fuzzy, c-format
4402 msgid "key \"%s\" not found on keyserver\n"
4403 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
4404
4405 #: g10/keyserver.c:867
4406 #, fuzzy
4407 msgid "key not found on keyserver\n"
4408 msgstr "kµúè `%s' nebol nájdený: %s\n"
4409
4410 #: g10/keyserver.c:1092
4411 #, fuzzy, c-format
4412 msgid "requesting key %s from %s server %s\n"
4413 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
4414
4415 #: g10/keyserver.c:1096
4416 #, fuzzy, c-format
4417 msgid "requesting key %s from %s\n"
4418 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
4419
4420 #: g10/keyserver.c:1120
4421 #, fuzzy, c-format
4422 msgid "searching for names from %s server %s\n"
4423 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
4424
4425 #: g10/keyserver.c:1123
4426 #, fuzzy, c-format
4427 msgid "searching for names from %s\n"
4428 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
4429
4430 #: g10/keyserver.c:1271
4431 #, fuzzy, c-format
4432 msgid "sending key %s to %s server %s\n"
4433 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
4434
4435 #: g10/keyserver.c:1275
4436 #, fuzzy, c-format
4437 msgid "sending key %s to %s\n"
4438 msgstr ""
4439 "\"\n"
4440 "podpísané Va¹ím kµúèom %08lX v %s\n"
4441
4442 #: g10/keyserver.c:1318
4443 #, fuzzy, c-format
4444 msgid "searching for \"%s\" from %s server %s\n"
4445 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
4446
4447 #: g10/keyserver.c:1321
4448 #, fuzzy, c-format
4449 msgid "searching for \"%s\" from %s\n"
4450 msgstr "vyhµadávam \"%s\" na HKP serveri %s\n"
4451
4452 #: g10/keyserver.c:1328 g10/keyserver.c:1424
4453 #, fuzzy
4454 msgid "no keyserver action!\n"
4455 msgstr "neplatný parameter pre export\n"
4456
4457 #: g10/keyserver.c:1376
4458 #, c-format
4459 msgid "WARNING: keyserver handler from a different version of GnuPG (%s)\n"
4460 msgstr ""
4461
4462 #: g10/keyserver.c:1385
4463 msgid "keyserver did not send VERSION\n"
4464 msgstr ""
4465
4466 #: g10/keyserver.c:1446
4467 msgid "no keyserver known (use option --keyserver)\n"
4468 msgstr ""
4469
4470 #: g10/keyserver.c:1452
4471 msgid "external keyserver calls are not supported in this build\n"
4472 msgstr ""
4473
4474 #: g10/keyserver.c:1464
4475 #, c-format
4476 msgid "no handler for keyserver scheme `%s'\n"
4477 msgstr ""
4478
4479 #: g10/keyserver.c:1469
4480 #, c-format
4481 msgid "action `%s' not supported with keyserver scheme `%s'\n"
4482 msgstr ""
4483
4484 #: g10/keyserver.c:1477
4485 #, c-format
4486 msgid "%s does not support handler version %d\n"
4487 msgstr ""
4488
4489 #: g10/keyserver.c:1484
4490 #, fuzzy
4491 msgid "keyserver timed out\n"
4492 msgstr "chyba servera kµúèov"
4493
4494 #: g10/keyserver.c:1489
4495 #, fuzzy
4496 msgid "keyserver internal error\n"
4497 msgstr "chyba servera kµúèov"
4498
4499 #: g10/keyserver.c:1498
4500 #, fuzzy, c-format
4501 msgid "keyserver communications error: %s\n"
4502 msgstr "nepodarilo sa prija» kµúè zo servera: %s\n"
4503
4504 #: g10/keyserver.c:1523 g10/keyserver.c:1557
4505 #, c-format
4506 msgid "\"%s\" not a key ID: skipping\n"
4507 msgstr ""
4508
4509 #: g10/keyserver.c:1814
4510 #, fuzzy, c-format
4511 msgid "WARNING: unable to refresh key %s via %s: %s\n"
4512 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
4513
4514 #: g10/keyserver.c:1836
4515 #, fuzzy, c-format
4516 msgid "refreshing 1 key from %s\n"
4517 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
4518
4519 #: g10/keyserver.c:1838
4520 #, fuzzy, c-format
4521 msgid "refreshing %d keys from %s\n"
4522 msgstr "po¾adujem kµúè %08lX z %s\n"
4523
4524 #: g10/keyserver.c:1903
4525 #, fuzzy, c-format
4526 msgid "WARNING: unable to fetch URI %s: %s\n"
4527 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
4528
4529 #: g10/keyserver.c:1909
4530 #, fuzzy, c-format
4531 msgid "WARNING: unable to parse URI %s\n"
4532 msgstr "VAROVANIE: nemô¾em vymaza» doèasný súbor (%s) `%s': %s\n"
4533
4534 #: g10/mainproc.c:253
4535 #, c-format
4536 msgid "weird size for an encrypted session key (%d)\n"
4537 msgstr "zvlá¹tna veµkos» ¹ifrovacieho kµúèa pre sedenie (%d)\n"
4538
4539 #: g10/mainproc.c:304
4540 #, c-format
4541 msgid "%s encrypted session key\n"
4542 msgstr "%s kµúè ¹ifrovaného sedenia\n"
4543
4544 #: g10/mainproc.c:314
4545 #, fuzzy, c-format
4546 msgid "passphrase generated with unknown digest algorithm %d\n"
4547 msgstr "za¹ifrované neznámym algoritmom %d\n"
4548
4549 #: g10/mainproc.c:395
4550 #, fuzzy, c-format
4551 msgid "public key is %s\n"
4552 msgstr "verejný kµúè je %08lX\n"
4553
4554 #: g10/mainproc.c:450
4555 msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
4556 msgstr "dáta za¹ifrované verejným kµúèom: správny DEK\n"
4557
4558 #: g10/mainproc.c:483
4559 #, fuzzy, c-format
4560 msgid "encrypted with %u-bit %s key, ID %s, created %s\n"
4561 msgstr "za¹ifrované %u-bitovým %s kµúèom, ID %08lX, vytvoreným %s\n"
4562
4563 #: g10/mainproc.c:487 g10/pkclist.c:219
4564 #, fuzzy, c-format
4565 msgid "      \"%s\"\n"
4566 msgstr "                alias \""
4567
4568 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4569 # [kw]
4570 #: g10/mainproc.c:491
4571 #, fuzzy, c-format
4572 msgid "encrypted with %s key, ID %s\n"
4573 msgstr "za¹ifrovaná %s kµúèom, ID %08lX\n"
4574
4575 #: g10/mainproc.c:505
4576 #, c-format
4577 msgid "public key decryption failed: %s\n"
4578 msgstr "de¹ifrovanie verejným kµúèom zlyhalo: %s\n"
4579
4580 #: g10/mainproc.c:519
4581 #, c-format
4582 msgid "encrypted with %lu passphrases\n"
4583 msgstr "za¹ifrované s %lu heslami\n"
4584
4585 #: g10/mainproc.c:521
4586 msgid "encrypted with 1 passphrase\n"
4587 msgstr "za¹ifrované jedným heslom\n"
4588
4589 #: g10/mainproc.c:549 g10/mainproc.c:571
4590 #, c-format
4591 msgid "assuming %s encrypted data\n"
4592 msgstr "predpokladám %s ¹ifrovaných dát\n"
4593
4594 #: g10/mainproc.c:557
4595 #, c-format
4596 msgid "IDEA cipher unavailable, optimistically attempting to use %s instead\n"
4597 msgstr ""
4598 "algoritmus IDEA nie je dostupný; optimisticky sa ho pokúsime nahradi» "
4599 "algoritmom %s\n"
4600
4601 #: g10/mainproc.c:589
4602 msgid "decryption okay\n"
4603 msgstr "de¹ifrovanie o.k.\n"
4604
4605 #: g10/mainproc.c:593
4606 msgid "WARNING: message was not integrity protected\n"
4607 msgstr "VAROVANIE: správa nemá ochranu integrity\n"
4608
4609 #: g10/mainproc.c:606
4610 msgid "WARNING: encrypted message has been manipulated!\n"
4611 msgstr "VAROVANIE: so za¹ifrovanou správou bolo manipulované!\n"
4612
4613 #: g10/mainproc.c:612
4614 #, c-format
4615 msgid "decryption failed: %s\n"
4616 msgstr "de¹ifrovanie zlyhalo: %s\n"
4617
4618 #: g10/mainproc.c:631
4619 msgid "NOTE: sender requested \"for-your-eyes-only\"\n"
4620 msgstr "POZNÁMKA: odosielateµ po¾adoval (\"for-your-eyes-only\")\n"
4621
4622 #: g10/mainproc.c:633
4623 #, c-format
4624 msgid "original file name='%.*s'\n"
4625 msgstr "pôvodné meno súboru='%.*s'\n"
4626
4627 #: g10/mainproc.c:822
4628 msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
4629 msgstr ""
4630 "samostatný revokaèný certifikát -  pou¾ite \"gpg --import\", ak ho chcete "
4631 "vyu¾i»\n"
4632
4633 #: g10/mainproc.c:1168
4634 #, fuzzy
4635 msgid "no signature found\n"
4636 msgstr "Dobrý podpis od \""
4637
4638 #: g10/mainproc.c:1418
4639 msgid "signature verification suppressed\n"
4640 msgstr "verifikácia podpisu potlaèená\n"
4641
4642 #: g10/mainproc.c:1460 g10/mainproc.c:1470
4643 msgid "can't handle these multiple signatures\n"
4644 msgstr "neviem pracova» s týmito násobnými podpismi\n"
4645
4646 #: g10/mainproc.c:1480
4647 #, fuzzy, c-format
4648 msgid "Signature made %s\n"
4649 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
4650
4651 #: g10/mainproc.c:1481
4652 #, fuzzy, c-format
4653 msgid "               using %s key %s\n"
4654 msgstr "                alias \""
4655
4656 # Scripte scannen lt. dl1bke auf "ID (0-9A-F)+" deswegen muß "ID" rein :-(
4657 #: g10/mainproc.c:1485
4658 #, fuzzy, c-format
4659 msgid "Signature made %s using %s key ID %s\n"
4660 msgstr "Podpis vytvorený %.*s pomocou %s kµúèa ID %08lX\n"
4661
4662 #: g10/mainproc.c:1505
4663 msgid "Key available at: "
4664 msgstr "Kµúè k dispozícii na: "
4665
4666 #: g10/mainproc.c:1639 g10/mainproc.c:1687
4667 #, fuzzy, c-format
4668 msgid "BAD signature from \"%s\""
4669 msgstr "ZLÝ podpis od \""
4670
4671 #: g10/mainproc.c:1641 g10/mainproc.c:1689
4672 #, fuzzy, c-format
4673 msgid "Expired signature from \"%s\""
4674 msgstr "Podpis s vypr¹anou platnos»ou od \""
4675
4676 #: g10/mainproc.c:1643 g10/mainproc.c:1691
4677 #, fuzzy, c-format
4678 msgid "Good signature from \"%s\""
4679 msgstr "Dobrý podpis od \""
4680
4681 #: g10/mainproc.c:1695
4682 msgid "[uncertain]"
4683 msgstr "[neistý]  "
4684
4685 #: g10/mainproc.c:1727
4686 #, fuzzy, c-format
4687 msgid "                aka \"%s\""
4688 msgstr "                alias \""
4689
4690 #: g10/mainproc.c:1824
4691 #, c-format
4692 msgid "Signature expired %s\n"
4693 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹ala %s\n"
4694
4695 #: g10/mainproc.c:1829
4696 #, c-format
4697 msgid "Signature expires %s\n"
4698 msgstr "Platnos» podpisu vypr¹í %s\n"
4699
4700 #: g10/mainproc.c:1832
4701 #, c-format
4702 msgid "%s signature, digest algorithm %s\n"
4703 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
4704
4705 #: g10/mainproc.c:1833
4706 msgid "binary"
4707 msgstr "binárne"
4708
4709 #: g10/mainproc.c:1834
4710 msgid "textmode"
4711 msgstr "textový mód"
4712
4713 #: g10/mainproc.c:1834 g10/trustdb.c:536
4714 msgid "unknown"
4715 msgstr "neznáme"
4716
4717 #: g10/mainproc.c:1854
4718 #, c-format
4719 msgid "Can't check signature: %s\n"
4720 msgstr "Nemô¾em overi» podpis: %s\n"
4721
4722 #: g10/mainproc.c:1922 g10/mainproc.c:1938 g10/mainproc.c:2024
4723 msgid "not a detached signature\n"
4724 msgstr "toto nie je podpis oddelený od dokumentu\n"
4725
4726 #: g10/mainproc.c:1965
4727 msgid ""
4728 "WARNING: multiple signatures detected.  Only the first will be checked.\n"
4729 msgstr "VAROVANIE: Nájdené viacnásobne podpisy. Skontrolovaný bude len prvý.\n"
4730
4731 #: g10/mainproc.c:1973
4732 #, c-format
4733 msgid "standalone signature of class 0x%02x\n"
4734 msgstr "samostatný podpis triedy 0x%02x\n"
4735
4736 #: g10/mainproc.c:2030
4737 msgid "old style (PGP 2.x) signature\n"
4738 msgstr "podpis starého typu (PGP 2.x)\n"
4739
4740 #: g10/mainproc.c:2040
4741 msgid "invalid root packet detected in proc_tree()\n"
4742 msgstr "nájdený neplatný koreòový paket v proc_tree()\n"
4743
4744 #: g10/misc.c:122
4745 #, c-format
4746 msgid "can't disable core dumps: %s\n"
4747 msgstr "nemô¾em vypnú» vytváranie core súborov: %s\n"
4748
4749 #: g10/misc.c:142 g10/misc.c:170 g10/misc.c:242
4750 #, fuzzy, c-format
4751 msgid "fstat of `%s' failed in %s: %s\n"
4752 msgstr "nemo¾no otvori» súbor: %s\n"
4753
4754 #: g10/misc.c:207
4755 #, fuzzy, c-format
4756 msgid "fstat(%d) failed in %s: %s\n"
4757 msgstr "databáza dôvery: procedúra read() (n=%d) zlyhala: %s\n"
4758
4759 #: g10/misc.c:316
4760 #, fuzzy, c-format
4761 msgid "WARNING: using experimental public key algorithm %s\n"
4762 msgstr "nemô¾em pracova» s algoritmom verejného kµúèa %d\n"
4763
4764 #: g10/misc.c:331
4765 #, fuzzy, c-format
4766 msgid "WARNING: using experimental cipher algorithm %s\n"
4767 msgstr "¹ifrovací algoritmus nie je implementovaný"
4768
4769 #: g10/misc.c:346
4770 #, fuzzy, c-format
4771 msgid "WARNING: using experimental digest algorithm %s\n"
4772 msgstr "%s podpis, hashovací algoritmus %s\n"
4773
4774 #: g10/misc.c:351
4775 #, fuzzy, c-format
4776 msgid "WARNING: digest algorithm %s is deprecated\n"
4777 msgstr ""
4778 "vy¾iadaný hashovací algoritmus %s (%d) nevyhovuje predvoµbám príjemcu\n"
4779
4780 #: g10/misc.c:447
4781 msgid "the IDEA cipher plugin is not present\n"
4782 msgstr "IDEA modul pre GnuPG nenájdený\n"
4783
4784 #: g10/misc.c:448
4785 msgid ""
4786 "please see http://www.gnupg.org/why-not-idea.html for more information\n"
4787 msgstr ""
4788 "viac informácií nájdete v dokumente http://www.gnupg.cz/why-not-idea.html\n"
4789
4790 #: g10/misc.c:681
4791 #, c-format
4792 msgid "%s:%d: deprecated option \"%s\"\n"
4793 msgstr "%s:%d: pou¾itie parametra \"%s\" sa neodporúèa\n"
4794
4795 #: g10/misc.c:685
4796 #, c-format
4797 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated option\n"
4798 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾itie parametra \"%s\" sa neodporúèa\n"
4799
4800 #: g10/misc.c:687
4801 #, c-format
4802 msgid "please use \"%s%s\" instead\n"
4803 msgstr "pou¾ite namiesto neho \"%s%s\" \n"
4804
4805 #: g10/misc.c:694
4806 #, fuzzy, c-format
4807 msgid "WARNING: \"%s\" is a deprecated command - do not use it\n"
4808 msgstr "VAROVÁNÍ: pou¾itie parametra \"%s\" sa neodporúèa\n"
4809
4810 #: g10/misc.c:707
4811 msgid "Uncompressed"
4812 msgstr "Nekomprimované"
4813
4814 #: g10/misc.c:732
4815 #, fuzzy
4816 msgid "uncompressed|none"
4817 msgstr "Nekomprimované"
4818
4819 #: g10/misc.c:842
4820 #, c-format
4821 msgid "this message may not be usable by %s\n"
4822 msgstr "táto správa nemusí pou¾iteµná s %s\n"